M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
K A M   A   K D Y
Š K O L S T V Í
K U L T U R A
C Í R K E V
P Ř Í R O D O P I S
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
O S O B N ÍK hledání použijte CTRL+F

MĚSTO ÚVALY

ČÍSLO 2 / 2001

ROČNÍK 42

 

 

 

Vážení čtenáři Života Úval,
dovolte, abych Vám oznámila mou rezignaci na vedoucího redaktora ŽÚ. Po 11 letech jsem velmi unavená. Jako průvodkyně turistů pracuji od března do prosince stále i o sobotách a nedělích, po odpolednech učím německý a český jazyk, a tak články do ŽÚ vznikaly po vlacích a hotelích, předběžné korektury a přepisy mých příspěvků na mě čekaly pozdě v noci. Mám také rodinu, domek se zahrádkou ...
Chtěla bych poděkovat všem dopisovatelům sportovních klubů, spolků i zájmových organizací, všem autorům článků ze škol, školek, MDDM a z MěÚ, všem Úvalákům, kteří chtěli písemně někomu poděkovat nebo vyjádřit svůj názor či o něčem informovat.
Chtěla bych poprosit všechny Úvaláky, aby se nevzdávali této účinné metody nápravy věcí veřejných a problém jasně pojmenovali. /MěÚ běží setrvačností byrokratického aparátu. Ústní vyjádření nebo soukromý dopis toho mnoho nezmohou. Využívejte důstojně rubriky diskuse, vy jste daňovými poplatníky, z jejichž peněz je samospráva včetně našeho měsíčníku placena. Horší je upozorňovat na nedostatky nějakou monopolní organizaci. Tady se morální apel rozplyne v anonymitě/.
Během minulého roku jsme s překvapením zjistili, jak je společenský a hlavně sportovní život v Úvalech pestrý. Chtěla bych poprosit dopisovatele, kteří často namítají, že není třeba psát o něčem, co všichni vědí, že ŽÚ bude sloužit kronikáři i našim dětem pro osvětlení nějaké události nebo připomenutí celé doby. Znovu prosím všechny Úvaláky, staňte se alespoň jednou v životě dopisovatelem našeho měsíčníku, redakční rada nemůže stačit všechno zachytit.
Chtěla bych na závěr poděkovat všem, s kým jsem měla tu čest na ŽÚ spolupracovat, hlavně ochotným tiskařům manželům Poledníkovým a celé redakční radě, kde panovala po celá léta velmi přátelská atmosféra a současně kritičnost k článkům ostatních redaktorů.
Děkuji.
PhDr. Lenka Mandová

Jedenáct let v životě člověka je dlouhá doba. Právě tolik roků provázel náš časopis PhDr. Lenku Mandovou.
Jako odpovědný redaktor Života Úval připravovala spolu s redakční radou náplň časopisu, vymýšlela oživení časopisu, absolvovala řadu rozhovorů, vymýšlela témata. Trávila nad přípravou ŽÚ své volné večery a víkendy. Časopis doznal řady změn. Pracovala vždy zodpovědně, s nejlepšími úmysly sdělit nám, občanům, věci podstatné a zajímavé.
K 31.12.2000 ukončila činnost v redakční radě a předala štafetu nově doplněné radě ŽÚ.
Zastupitelé města děkují PhDr. Lence Mandové za redaktorskou činnost časopisu Život Úval. Doufáme, že její sounáležitost s městem tím nekončí a uvítáme její připomínky, náměty, kritiku a pomoc třeba v oblasti kultury.

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D


INFORMACE O JEDNÁNÍ RADY MĚSTA,KTERÉ SE KONALO 8.1.2001

Ing. Černý provedl postupně kontrolu jednotlivých úkolů a usnesení z minulé rady (usnesení č. 20313 až č. 20330).
V návaznosti na minulé usnesení č. 20 328 a usnesení 20 309, které se týkalo Závěrečné zprávy ZŠ Úvaly za školní rok 1999-2000, předložila pí Tůmová k odsouhlasení odměnu pro ředitele ZŠ.
Splnění usnesení a úkolů vzala rada na vědomí (bez připomínek).

Informace z finančního odboru
Pí Lišková předložila harmonogram přípravy rozpočtu města na rok 2001 s výhledem jeho schválení na veřejném zasedání zastupitelstva města dne 22.2.2001.
V dalším předložila radě písemnou informaci o finanční situaci města k 8.1.2001.

Informace z odboru správy majetku města
Ing. Perglerová předložila radě ke schválení zveřejnění obchodní soutěže na výstavbu Dům s pečovatelskou službou - dodavatele stavby. Text výzvy byl konsultován s právníkem a s odbornými pracovníky.
Rada města Úvaly vyhlásila podle § 3 odst.(1) zákona č. 199/1994 Sb. (o zadávání veřejných zakázek), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou obchodní soutěž na akci "Novostavba domu s pečovatelskou službou" na nám. Svobody, Úvaly na pozemku pč. 2153/6, k.ú. Úvaly u Prahy, podle projektové dokumentace zpracované firmou Jiran, Kohout - architekti, s.r.o.. Oznámení veřejné obchodní soutěže je podáváno do Obchodního věstníku. Současně rada schválila složení komisí, které je nutno podle zákona jmenovat: komise na otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek.
Byly projednávány některé žádosti o pronájem bytových a nebytových prostor. Vzhledem k současným možnostem nelze žádosti uspokojit.

Informace z odboru výstavby a dopravy
Pí Reicheltová s odvoláním na usnesení rady č. 20 294 informovala radu o jednání se zástupci TJ Sokol, které se týkalo likvidace odpadních vod z jejich objektů a připojení na novou městskou kanalizaci.
Rada požaduje, aby TJ Sokol prokázal, že likviduje odpadní vody v souladu s předpisy, tj. prokázal účinnost čištění a legalizaci stavby jejich ČOV.
Ing. Černý informoval radu o jednání s ČD, divize dopravní cesty, které se týkalo zřízení záchytného parkoviště na provozní ploše ČD u nádraží Úvaly. Parkoviště by nebylo využíváno komerčním způsobem.

Pí Tůmová předložila žádost rodičů o zlepšení dopravního značení v okolí školy. Z pohledu současných předpisů je značení standartní, ale z pohledu rodičů nedostatečné.
Rada uložila vedoucí odboru výstavby a dopravy požádat Správu a údržbu silnic Říčany, aby na státní silnici III/01214 dopravním značením zajistila bezpečnost chodců (zejména dětí) u Základní školy Úvaly.

Informace z Městské knihovny Úvaly
Na jednání rady města byla pozvána pí Krňanská, vedoucí Městské knihovny Úvaly (dále jen MKÚ).

Pí Tůmová předložila radě žádost na odsouhlasení přihlášky MKÚ do programu, které vyhlásilo Ministerstvo kultury ČR: Veřejné informační programy knihoven. Odbor literatury a knihoven MK ČR vyhlásilo pro rok 2001 výběrové řízení na poskytnutí dotace pro podporu rozšiřování veřejných informačních služeb knihoven. Předpokládá se, že město Úvaly předloží projekt: Vybudování informačního centra pro občany a návštěvníky obce Úvaly.
Pí Krňanská podrobněji informovala nejen o předkládaném
projektu, ale i o provozu knihovny. V průběhu další diskuze byl uplatněn názor na zpracování výhledové studie o náplni a provozu Městské veřejné knihovny, její koncepci ve vztahu k potřebám správy města apod.

Městský časopis: Život Úval
Na jednání rady města byli pozváni Ing. V. Procházka, Mgr. M. Licková, pí I. Prchalová a sl. Š. Sokolová k projednání další činnosti redakce Života Úval (dále jen RŽÚ).

Ing. Černý předložil radě návrh na ocenění činnosti vedoucí redaktorky ŽÚ PhDr. L. Mandové a navrhl udělit ji slavnostní plaketu za 11 leté vedení RŽÚ.

Pí Tůmová (s odvoláním na vlastní žádost PhDr. Mandové o ukončení činnosti vedoucího redaktora ŽÚ) předložila radě návrh na doplnění RŽÚ a jmenování nového vedoucího redaktora ŽÚ (od 1.1.2001). Po krátké diskuzi přijala rada: Usnesení č. 21 013, ve kterém
a) bere na vědomí ukončení činnosti PhDr. L. Mandové (na vlastní žádost) ve funkci vedoucího redaktora ŽÚ,
b) jmenuje Ing. Vladislava Procházku vedoucím redaktorem časopisu ŽÚ,
c) jmenuje sl. Mgr. M. Lickovou, pí I. Prchalovou a sl. Š. Sokolovou členy redakce ŽÚ.

V různém:
Ing. Černý seznámil radu se záměrem obce Květnice převést státní silnici III/01212, tj. silnici od hlavní kolínské silnice do Květnice, do místních komunikací včetně převodu vlastnictví pozemků této silnice. Jeden pozemek v k.ú. Újezd n. L. o výměře cca 1800 m2 je ve vlastnictví ještě MNV Úvaly.

Ing. Breda předložil radě ke schválení Jednací řád rady města. Po projednání rada schválila v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. Jednací řád rady města s účinností od 8.1.2001 s připomínkami k čl. 3 předloženého návrhu. Rada uložila tajemníkovi MěÚ zajistit zpracování nové vyhlášky o místních poplatcích s přihlédnutím na současnou legislativu.
V souladu s novým zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. rada města jmenovala předsedy a členy komisí rady:

Komise výstavby, územ. plánu a dopravy
Předseda: R. Kroutil
I. Reicheltová, Ing. Horák, Ing. Struska, Ing. Moravec, Ing. Purnochová, M. Kolařík, V. Srb, J. Král, L. Řezníček

Komise školská, mládeže a sportu
Předseda: Ing. D. Zahrádka
M. Černá, J. Pospíšilová, Tůmová, Dudová, Hejnicová, Chvojková, Schneiderová, F. Smolík, Trojánková, Bubáková

Kulturní komise
Předseda: H. Novosádová
L. Platzová, J. Burzanovský, Ing. Havránková, J. Martinovský, J. Vrba, I. Krňanská

Bytová komise
Předseda: F. Jedon
I. Šťastná, M. Frýdmanová, J. Vrba, Š. Sokolová

Komise likvidační
Předseda: R. Skřivan
L. Platzová, M. Hlávka, Ing. Moucha, P. Kočárník

Komise veřejného pořádku a život. prostředí
Předseda: F. Lajtner
Ing. Prokůpek, Z. Aulický, J. Burzanovský, M. Kolařík, Ing. Morávek

Komise protichemické ochrany
Předseda: Ing. Včelák
Ing. Prokůpek, D. Franková, V. Balner, P. Prchal

Současně rada města vzala na vědomí, že byla starostou města jmenována
Komise pro projednávání přestupků
Předseda: JUDr. V. Kyral
B. Kalvodová, M. Frýdmanová, B. Reinerová, M. Kolařík

Ing. Černý informoval radu o nabídce firmy ENIKA, s.r.o., N. Paka, která nabízí bezplatné zpracování studie na osvětlení úvalského kostela (prostřednictvím Ing. V. Procházky).

Pí Tůmová předložila radě návrh, aby dobrovolné vstupné (ve výši 3680,- Kč) vybrané na vánočním koncertu sboru VOX Bohemicalis, bylo věnováno tomuto souboru, což rada odsouhlasila.

Pan Skřivan upozornil případy, kdy řidiči projíždějí stavbou komunikace Klánovická a znehodnocují podkladní asfaltové vrstvy. Zábrany jsou ze strany stavby nedostatečné.
Pí Tůmová poznamenává, že tato komunikace je v místech u hasičského domu úzká a připomíná stavbou poničený záhon růží a trávník přilehlého parku.

Ing. Zahrádka informoval radu o jednání školské komise a přednesl její připomínky:
- z rozdělení finanční podpory města zájmovým organizacím, které pracují s dětmi,
- komplikace při škrábání brambor v jídelně ZŠ,
- odvoz lednice ze 3. MŠ,
- zábrana průjezdu mezi budovou ZŠ a Výmolou,
- stav běžecké dráhy pod kostelem,
- louže na dvoře před jídelnou ZŠ,
- odběr vody z vodovodu na dvoře jídelny pro "atrakce" na posvícení.
Ing. Černý předložil ke zvážení, zda MDDM je správně zařazen mezi organizace společenského charakteru a podílí se na rozdělení podpory města. Mělo by to být řešeno přímo mezi městem a MDDM.

Pan Skřivan upozornil na:
- tvořící se černou skládku u silnice do Škvorce,
- tvořící se černou skládku v lokalitě U Donáta,
- vrak Trabanta v lokalitě za Kalákem,
- čerstvě vandalsky poražené stromy v lokalitě za Kalákem.
Rada uložila tajemníkovi MěÚ zajistit nápravu a podat informaci na příští radě.

14.1.2001
Ing. Ivan Černý
starosta města

Otázky pro starostu

1) Jaká je současná finanční situace města, jak se po finanční stránce rýsuje rok 2001?
Na začátku roku není situace zatím špatná. Pro srovnání, na začátku minulého roku mělo město na účtech 4,538 mil. Kč, letos 12,682 mil. Kč. Hlavní zásluhu na tomto stavu mají mimořádné dotace od státu, které se podařilo zajistit ve čtvrtém čtvrtletí roku 2000.
Celkový výhled na letošní rok není ale moc dobrý. Na straně příjmové se sníží zásluhou nového zákonu o určení výnosu daní příjem z daní o 8-10 mil. Kč. Na straně výdajové budou letos kladeny na rozpočet města zvlášť vysoké nároky, zejména v investiční části, kde je město víceméně zavázáno zajistit většinou už rozestavěné stavby.
2) Které investiční akce města budou v letošním roce finančně nejnáročnější?
Je to zejména pokračující výstavba splaškové kanalizace ve finančním objemu 38 mil. Kč. Podrobnější postup výstavby v jednotlivých ulicích bude uveřejněn v dalším ŽÚ. Letos jsme konečně získali přáíspěvek na výstavbu domu s pečovatelskou službou ve výši 8 mil. Kč. Zatím počítáme, že v r. 2001 by se proinvestovalo na DPS 10 mil. Kč. V r. 2002 máme získat zbývající část příspěvku od státu, tj. 14,400 mil. Kč. V tomto roce se DPS i dokončí, pokud nebude státní příspěvek rozložen na delší dobu. Celkové náklady budou přes 30 mil. Přesně je určí právě probíhající veřejná obchodní soutěž.
Dalšími významnými akcemi bude výstavba dalších inženýrských sítí a rekonstrukce č.p. 203 ve Smetanově ulici.
Pokud se jedná o nástavby a vestavby, celkem 14 bytů, neměly by městský rozpočet zatěžovat. Dotace od státu na tyto byty budou rozpočtem procházet na účet družstva VESNA, založeného právě pro zajištění výstavby. Ostatní potřebné finanční prostředky se musí sehnat členové družstva.
3) Kdy budou definitivně ukončeny práce v Jiráskově a Klánovické ulici? Jaké byly celkové finanční náklady?
Situace je v každé z obou ulic trochu odlišná. V Jiráskově ulici jsme kromě splaškové kanalizace zadali i výstavbu vodovodního řadu. I když jsou řady položeny a vozovka obnovena, zbývá ještě dokončit některé veřejné části přípojek, opravit chodníky, vpusti dešťové kanalizace a také i některé části povrchu. Dokončení se plánuje do konce března t.r. Náklady na vodovodní řad činily 1,9 mil. Kč. Klánovická ulice neměla dobrou konstrukci vozovky a ani odvodnění a proto ji nebylo možné opravovat jen vysprávkou děr. Bylo evidentní, že po provedení splaškové kanalizace tam již nebude co opravovat. Proto zastupitelstvo rozhodlo vybudovat zcela novou vozovku, včetně odvodnění.
Náklady činí 10,035 mil. Kč a zahrnují i nové chodníky. Tato částka původně v rozpočtu města nebyla zajištěna, prostě příjmy na to nestačily. Až koncem roku se podařilo sehnat mimořádnou dotaci od okresního úřadu. Právě nejistota, jak se podaří zajistit finanční prostředky, měla za následek posunutí dokončení vozovky do konce března t.r. Chodníky pak zhruba o měsíc později. Termíny se odvíjejí od předpokladu, že v březnu bude možné již pokračovat ve stavbě.
Splašková kanalizace byla budována v rámci celkové výstavby čistírny odpadních vod a kanalizace. Orientačně byly náklady na splaškovou kanalizaci v těchto ulicích včetně veřejných částí přípojek cca 9 mil. Kč.
Děkuji za odpovědi.
Ing. Vl. Procházka

P o z v á n k a

na veřejné zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve čtvrtek 22. února 2001 v 18:00 hodin v hotelu BUDKA
PROGRAM :
1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti rady města,
3) Schválení rozpočtu města na rok 2001
4) Majetkoprávní záležitosti
5) Různé
6) Připomínky zastupitelů
7) Připomínky občanů
8) Závěr zasedání
Ing. Ivan ČERNÝ v.r.
starosta města

Sčítaní osob, domů a bytů v dohledu

Zákon č.158/1999 Sb. o sčítání lidu, domů a bytů ukládá obcím zajistit ve spolupráci s Českým statistickým úřadem (dále jen ČSÚ) provedení sčítacího aktu. Příslušné pokyny ČSÚ a instrukce jsou vydány a zbývá již jen jejich provedení.
Co nás čeká a nemine : - upřesnění sčítacích obvodů, včetně čísel popisných, počtu bytů, počtu bydlících, to vše k rozhodnému datu, tj. půlnoci z 28. února na 1. března 2001 , (je asi záhodno upozornit vlastníky objektů na povinnost označit viditelně své objekty přiděleným č.p.),
- přidělení jednotlivých sčítacích obvodů sčítacím komisařům, patřičně je vyškolit a vybavit potřebnou dokumentací (jmenování sčítacích komisařů a revizorů provádí ČSÚ podle návrhů obce. Je spojeno nejen s jejich instruktáží, ale i složením slibu mlčenlivosti a získáním průkazky, kterou se musí občanům prokázat spolu s platným občanským průkazem),
- distribuce sčítací dokumentace v posledním únorovém týdnu. Mimo propagační a instruktážní materiály obdrží občané s trvalým či dlouhodobým pobytem v České republice k vyplnění Sčítací list osob ( vyplňují i cizinci, kteří v rozhodný den přicestují do ČR), vlastníci domu či jejich správci obdrží k vyplnění ještě Domovní list, uživatelé bytu musí vyplnit ještě Bytový list (pokud byt není obydlen, poskytne informace vlastník bytu). Odmítnutí vyplnění sčítací dokumentace je postižitelné sankcí až do výše 10 tis. Kč,
- po dohodě se sčítacím komisařem bude možno do 12. března 2001 provést vyplnění a předat sčítacímu komisaři nebo předat v zalepené a označené obálce v podatelně MěÚ, odkud budou obálky předány přímo na okresní pracoviště ČSÚ. Obdobně je možno postupovat v případech, že vám sčítací dokumentace z jakýchkoliv důvodů nebude doručena . Po termínu 31.3. 2001 nebude již sčítací dokumentace nikde přijímána.
Co budeme vyplňovat :
Každá osoba, přítomná v ČR k rozhodném datu, vyplní Sčítací list osob, který obsahuje na prvé stránce běžná osobní data ve 14 položkách, kde asi 12. Bydliště matky v době Vašeho narození nemusí být jednoduché správně vyplnit.
Druhá strana obsahuje dalších 12 položek, které se týkají vzdělání, zaměstnání a případného dojíždění do zaměstnání.
Vlastník nebo uživatel bytu vyplňuje Bytový list , který na prvé straně obsahuje v 17 položkách základní informace o charakteru a vybavení bytu, o vytápění, sociálním zařízení a o případném rekreačním objektu. Druhá strana Bytového listu obsahuje seznam všech osob v bytě, tj. včetně osob trvale bydlících dočasně nepřítomných a dočasně přítomných. V druhé položce je vyznačeno společné hospodaření členů domácnosti. Díky zde uvedeným příkladům nebude vyplnění problematické.
Vlastník objektu vyplňuje Domovní list, který na jedné stránce obsahuje základní technické informace o objektu, obydlenost, o vodovodu, kanalizaci a ústředním topení, období výstavby či rekonstrukce.
V průběhu února bude jistě ještě plno informací v denním tisku a tak se necháme překvapit.
Podle mého názoru by bylo nejlepší dohodnout si se sčítacím komisařem schůzku a zajistit si tak správné a rychlé vyplnění sčítací dokumentace.
Ing. Miloslav Breda
 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A


UPOZORNĚNÍ NA NOVELU OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU

Dne 01.01.2001 nabyl účinnosti zákon 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), s výjimkou §21 odst. 5 a §27a odst. 4, §28 odst. 4 a §31a o.z., ve znění tohoto zákona. Ustanovení § 21 odst. 5 obchodního zákoníku, ve znění tohoto zákona nabývá účinnosti dne 1.2.2001.

K problematice změny obchodního jména:
Novelou obchodního zákoníku dochází k zásadní změně u obchodního jména. S účinností od 01.01.2001 se obchodní jméno zcela vypouští a nahrazuje se obchodní firmou, avšak za předpokladu, že se jedná o název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku. U právnických osob tato skutečnost nebude činit zásadnější problémy, neboť jejich zápis do obchodního rejstříku vyplývá přímo ze zákona. Naproti tomu u fyzických osob dochází k zásadní změně, neboť - podle dosavadní právní úpravy, tj. do 01.01.2001, mohly fyzické osoby, které nejsou zapsány do obchodního rejstříku, podnikat pod obchodním jménem, které je tvořeno jménem a příjmením, popř. dodatkem odlišujícím osobu podnikatele nebo druh podnikání. Od 01.01.2001 vyplývá fyzické osobě, pokud bude chtít provozovat živnost pod "firmou" povinnost zapsat své jméno a příjmení, popř. dodatek do obchodního rejstříku. V případě, že tak neučiní, může činit právní úkony pouze pod svým jménem a příjmením bez možnosti použití dodatku.
V této souvislosti upozorňuji, že podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku, tedy i fyzické osoby zapsané do obchodního rejstříku na vlastní žádost, účtují v soustavě podvojného účetnictví (§36 obch. zák.).
V bodu 37 čl. VIII přechodných a závěrečných ustanovení obchodního zákoníku je uvedeno, že průkazy živnostenského oprávnění, vydané ke dni účinnosti tohoto zákona a znějící na obchodní jméno fyzické osoby nepozbývají účinnosti a nemusí být uvedeny do souladu s §8 obch. zák.
Změny v již vydaných průkazech živnostenského oprávnění, týkající se obchodního jména v důsledku nové právní úpravy jsou od správního poplatku osvobozeny.
K §13a odst. 1 - obchodní listiny - obchodními listinami se rozumí objednávky, obchodní dopisy, faktury, na kterých je podnikatel povinen uvádět údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místě podnikání a identifikační číslo, osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o zápisu (datum zápisu a konkrétně v jaké evidenci je podnikatel zapsán), včetně spisové značky.

Podle bodu 4 čl. VIII přechodných a závěrečných ustanovení lze dosavadní předtištěné listiny, které nemají náležitosti stanovené podle novely obchodního zákoníku, používat nejdéle po dobu šesti měsíců ode dne účinnosti novely. Podnikatelé mají povinnost přizpůsobit svoji firmu dle požadavků citovaného zákona do dvou let od jeho účinnosti.
Novelou obchodního zákoníku byl současně novelizován i zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích. V § 24 se v odstavci 1 doplňuje písmeno f). Dle citovaného ustanovení se dopustí přestupku ten, kdo poruší povinnosti výše uvedené.
Jana Tesařová
vedoucí ObŽÚ MěÚ Úvaly

DOZOR NAD POŘÁDKEM VE MĚSTĚ

Pořádkumilovní občané Úval si jistě povšimli, že od jisté doby v Úvalech zmizela většina vraků aut, snížil se počet soukromých skládek stavebních materiálů na veřejných prostranstvích i skládek odpadků. Zásluhu na zlepšení této situace mají pracovníci bezpečnostní agentury PROFI, Kolín. S touto firmou má město od poloviny roku 1996 uzavřenu smlouvu na výkon pořádkové služby na území města. Plocha města je rozdělena na pět úseků, které cca 1x týdně by měl pracovník PROFI agentury postupně projít, upozornit vlastníka pozemku či RD na porušení městské vyhlášky a po vzájemné dohodě určit termín, do kterého musí být náprava provedena.
Pokud se tak nestane, vkládá do schránky písemné upozornění s novým kratším termínem nápravy. Pokud k nápravě nedojde ani poté, oznámí situaci na přestupkovou komisi města, kde projednání je spojeno s finanční sankcí. O jednotlivých pochůzkách předávají pracovníci agentury písemný přehled.
Mimo pořádkovou službu vykonávají pracovníci agentury také ostrahu vybraných objektů (ČOV, MěÚ, VPS) včetně připojení na Pult centralizované ochrany, což umožňuje operativní zásah při neoprávněném průniku do objektů. Tato služba je za úhradu (celkem cca 21 tis. Kč), pochopitelně že s počtem výjezdů je cena vyšší (310,- Kč za výjezd bez zásahu).
Nutno konstatovat, že s vedením agentury má MěÚ velmi dobré zkušenosti zvláště při operativním zajišťování bezpečnosti pořádaných i havarijních akcí. Pokud s některým z pracovníků agentury vstoupíte v jednání, požadujte průkaz kontrolora veřejného pořádku, který vystavuje MěÚ Úvaly včetně podobenky majitele.
Ing. Miloslav Breda

ZMĚNA V POSTUPU STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V souvislosti s nástupem platnosti novely zákona č. 133/1985 Sb. upozorňuji, že ke dni 31. 12. 2000 zanikl Referát obrany a ochrany Okresního úřadu a Okresní požární rada. Nadále provádí výkon státní správy na úseku ochrany obyvatel a požární ochrany Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - územní odbor Praha-východ.
Všechny žádosti o stanoviska z oblasti ochran obyvatel a požární ochrany je nutno adresovat na adresu uvedenou v hlavičce tohoto dopisu (zkráceně HZS SK ÚO Praha-východ, Biskupská 7, 111 21 Praha 1).
Současně upozorňuji, že od 1. 1. 2001, v souladu s § 31 odst. 3 zák. č. 133/1985 Sb., v platném znění, se státní požární dozor nevykonává u jednoduchých a drobných staveb, (určených dle § 139 b/ stavebního zákona) kromě staveb určených pro výrobu a skladování a zemědělských staveb a stavebních úprav včetně udržovacích prací a stavebních úprav, jejichž provedení by mohlo ovlivnit požární bezpečnost stavby.
K uvedeným jednoduchým stavbám se budeme vyjadřovat pouze ve sporných nebo složitých případech na žádost stavebních úřadů, nikoliv na žádost stavebníka.
Žádám Vás o provedení změn v dokumentaci a zároveň žádám o informování účastníků řízení ve smyslu stavebního zákona o této skutečnosti.
pplk. Jan Vrzal
ředitel územního odboru

INFORMACE - VODNÉ A STOČNÉ V ROCE 2001

Pro rok 2001 byly schváleny tyto ceny:
VODNÉ ... 21,20 Kč/m3
STOČNÉ ... 29,50 Kč/m3
PŘÍSPĚVEK na stočné ... 8,00 Kč/m3

Okruh občanů, kterých se příspěvek týká a podmínky jeho přiznání:
1. Nárok na příspěvek mají pouze občané, u nichž je odvoz a likvidace splaškových vod prováděna fekálním vozem z odpadních jímek. Jedná se však pouze o objekty, které nemají v současné době možnost připojit se na městskou splaškovou kanalizaci (v ulice splašková kanalizace vůbec není nebo prozatím nebyla uvedena do provozu - nebyla dosud např. zkolaudována).
2. Podmínkou přiznání příspěvku je zakoupení kuponů na odvoz splaškových vod na novou čistírnu Hodov. V ceně kuponu je již příspěvek zohledněn. Kupony je možno zakoupit na finančním odboru MěÚ Úvaly.
Odbor životního prostředí MěÚ
Bohuslav Prokůpek

SDĚLENÍ OBČANŮM

V návaznosti na opakující se Vaše dotazy sdělujeme, že občané mohou využít možnosti bezplatného vyvěšení smutečního oznámení na úřední desce města. Oznámení můžete předat v podatelně MěÚ.

PLNÍME SLIB

V loňském únorovém ŽÚ jsme Vám slíbili, že začátkem roku 2001 předložíme vyúčtování oslav 700 let Úval. Plníme slib, a Vy každý sám posuďte, zda kultura v roce 2000 byla dobrá či špatná, vhodná či nevhodná, drahá či laciná, zda je lepší pořádat kulturní akce ve městě, nebo za tuto částku vybudovat 60 m silnice, nebo 300 m chodníků, nebo 40-50 m kanalizace.
Budeme rádi, když své názory a připomínky, samozřejmě i kritiku si nenecháte pro sebe, ale předáte je výboru pro oslavy, nebo přímo na adresu městského úřadu. Přivítáme je i jako Váš příspěvek do ŽÚ. Sledujte internetovou adresu www.Úvaly.cz. I tam se můžete vyjádřit.
Pro přehled uvádím, že bylo celkem uspořádáno 39 kulturních a sportovních akcí.
V roce 2000 bylo rozpočtováno na kulturu celkem 690 000,- Kč. Čerpáno bylo celkem 567 878.90 Kč. Z této částky bylo rozděleno 50 000,- Kč spolkům a sportovním klubům na práci s dětmi.
Do příjmů města bylo v průběhu roku odevzdáno celkem 162 101,70 Kč (dobrovolné vstupné, dary městu, prodej upomínkových předmětů). Po odečtení částky převedené pro děti, spolkům a sportovním klubům a částky odevzdané do příjmu města zjistíme, že kultura ve městě nás v roce 2000 stála 355 777,20 Kč. Podle našeho názoru je tato částka vzhledem k počtu akcí velmi nízká.
Největší výdaje:
Pódium na náměstí včetně ozvučení, osvětlení DPH.................98 000,- Kč.
Další služby (práce reprografické, doprava, aranžérské atd.)....274 325,60 Kč.
Nákup materiálu...................................................................64 165,10 Kč.
Další výdaje (ceny, pohoštění, nájemné)..........................22 388,20 Kč.
Rok 2000 byl pro naše město mimořádný. Kultura by však měla podle našeho názoru pokračovat dál. Víkend uprostřed června (15.-17. června) by opět měl být letos víkendem kulturním.

Těšíme se na setkání s Vámi.
Za výbor pro oslavy Jana Tůmová

AMATÉRSKÁ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ "ÚVALY VE FOTOGRAFII V ROCE 2000"

Dne 15.1.2001 proběhla uzávěrka fotografické soutěže. Přihlásilo se 12 soutěžících s fotografiemi Úval a okolí. Nejčastějším námětem byl Mlýnský rybník a Devět kanálů. Dále bylo přihlášeno několik reportáží, většinou z oslav 700 let Úval. Dvě reportáže mají ekologickou tématiku. Velice nápaditou součástí přihlášených snímků jsou i jejich názvy.
Fotografie v průběhu února posoudí porota o následujícím složení: Petr Holzner, Josef Koloc, Vladislav Procházka, František Smolík, Pavel Sopoušek. Všichni členové poroty mají buď profesionální, nebo amatérský vztah k fotografování.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne při zahájení výstavy přihlášených snímků. Protože počet soutěžních fotografií nestačí na samostatnou výstavu, budou prezentovány jako součást jiné plánované výstavy. O termínu vás budeme včas informovat.
za přípravný výbor oslav Z. Havránková
 

K A M   A   K D Y


SK Úvaly oddíl kopané pořádá dne 10.3.2001 ve 20.00 hodin tradiční
KARNEVAL FOTBALISTŮ
!!!Masky jsou srdečně zvány - odměna pro 50 nejlepších!!!
Předprodej vstupenek od 19.2.2001 u pana Líznera v prodejně autodílů v Pražské ulici (naproti bývalé poště).

AKCE MDDM ÚVALY
4.2. pro milovníky lidových řemesel od 8 hodin
7. kurz košíkářství
s Bohouškem
informace u paní Pospíšilové na tel. 997 1934

MDDM Úvaly pořádá pro děti
v sobotu 17.2.2001
v sokolovně od 14 h
VESELÝ KARNEVAL

 

Š K O L S T V Í

INTERNET A ŠKOLA

Vláda České republiky schválila koncepci státní informační politiky. Jejím cílem je využití nových komunikačních technologií a především internetu na základních a středních školách. Do konce roku 2005 bude "každá škola vybavena multimediální technikou tak, aby podstatná část výuky ji mohla přímo či nepřímo využívat. Každý učitel bude mít zajištěn svůj individuální přístup k internetu, čímž se dosáhne plné integrace ICT do výukového procesu. Administrativa škol bude převedena do bezpapírové podoby" (citováno z učitelských novin 2/2001).
Na Základní škole v Úvalech funguje internet již dva roky. Škola také disponuje elektronickou poštou a vlastními webovými stránkami. S internetem se žáci seznamují v hodinách informatiky. Organizují se též odpoledne, během nichž mohou žáci pracovat s internetem. S postupujícím trendem "do každé učebny počítač" bude přicházet i širší využití internetu na naší škole. Naše webové stránky najdete na adrese http://web.telecom.cz/zsuvaly. Měsíčně jsou údaje aktualizovány. Chcete-li nám napsat, naše emailová adresa je zsuvaly@iol.cz.
Těšíme se, že nás navštívíte na internetu či nás potěší vaše zpráva v elektronické poště.
Mgr. Markéta Licková za ZŠ Úvaly

PROTIDROGOVÝ PROGRAM POKRAČUJE

Každé historické období přináší do života společnosti negativní skutečnosti, se kterými se lidstvo musí vyrovnávat. Velký problém dnešní uspěchané doby představuje drogová závislost dětí a mládeže.
Neboť právě ve školním věku se dítě setkává poprvé s drogou v jakékoli podobě, budeme i v letošním roce pokračovat v protidrogovém programu formou besed se žáky, rodiči a učiteli. Besedy budou organizovány pod vedením Ing. Ludvíkové, se kterou škola spolupracuje již delší dobu. Termíny besed jsou následující: 25.1., 8.2., 15.2., 22.2. V těchto dnech vždy od 15.00 do 17.00 budou poskytovány individuální konzultace pro rodiče a žáky.
Doufáme, že touto činností přispějeme k řešení drogové závislosti dětí a mládeže.
František Smolík
ředitel
 

K U L T U R A

"OPONA SPADLA"

Myslím, že všechny pamětníky úvalského ochotnického divadla zarmoutila zpráva, že 6. ledna 2001 zemřel pan PHDr. Áda Morávek.
Tato zpráva zaskočila zvláště nás, kteří jsme s ním v divadelním souboru pracovali a kteří na něho budeme vzpomínat jako na člověka s velkým rozhledem v umění zejména pak v oboru hudby a divadla. Budeme na Ádu Morávka vzpomínat jako na člověka, který v Úvalech udělal pro kulturní povznesení města velký kus práce, zvláště pak v divadelním souboru J.K.Tyl. Jeho vynikající režisérské schopnosti měly nemalou zásluhu na tom, že úvalský soubor se vypracoval mezi nejlepší soubory Čech a že se mu podařilo dovést náš soubor až na samotný vrchol snažení všech amatérských divadelníků, do Jiráskova Hronova.
Milý Ádo, pokud existuje něco jako další nový život, tak ty se v něm budeš určitě motat kolem divadla. Možná, že už teď s Tondou Vernerem, Márinkou Raušovou, Jendou Markem a ostatními hledáte nějakou hru, abychom, až se tam někdy všichni setkáme, ukázali těm nahoře, jak dobré divadlo se v Úvalech dělalo.
Vzpomínáme a děkujeme
za torzo dnes již neexistujícího
souboru J.K.Tyl jeho poslední vedoucí
Jirka Štícha

Porubák a spol.

19. až 21. ledna letošního roku vystavovali v městském domě dětí a mládeže opět mladí umělci. Tentokrát to byli Alžběta Martínková, Monika Albrechtová, Tomáš Porubský, Zdeněk Grausam a David Turecký. Při vstupu do výstavních prostor na mě dýchl duch mladé mysli a neopotřebované fantazie. Každý z výtvarníků volil jiný styl uměleckého projevu. Alžběta Martínková představila své vidění lidského těla v kresbách uhlem. Daří se jí také návrhy plakátů a titulních stran knih. Její práce působí velice vyrovnaně. Svoji bohatou fantazii uplatňuje při znázorňování pocitů Monika Albrechtová. Obrazy, které tvoří ve svém volném čase, jsou velice originální a nutí k zamyšlení. Její profesionální tvorba byla zastoupena fotografiemi návrhu konferenčního stolku. Kouzlo je opět v jeho originalitě. Olejomalby Tomáše Porubského se vyznačují výraznými barvami. Na výstavě se prezentoval abstraktními obrazy. Tentokrát použil i nové techniky, například vytvoření prostorovosti obrazu pomocí zrcadel. David Turecký se věnuje studiu tvorby fotografie. Má velice blízko ke skateboardingu, o čemž vypovídají i jeho práce. Nezůstal jen u tohoto tématu. Další fotografie jsou nasnímány při koncertech rockových kapel. U obou seriálů dosahuje cílenou neostrostí zesíleného subjektivního vjemu černobílých nebo barevných snímků. Návštěvníci měli možnost shlédnout i jím vytvořené černobílé fotografie historické Prahy. Absolvent středního odborného učiliště oboru umělecký pasíř, Zdeněk Grausam, představil svoji závěrečnou práci, nástěnnou lampu z barevného kovu. Tato a další vystavené práce vynikají dokonalým zvládnutím uměleckého řemesla. Při pohledu na lampu Zdeňka Grausama mě napadne jen jedno: "Tu chci!" Doufejme, že se opět za rok s mladými výtvarníky setkáme a budeme mít možnost sledovat směr, jímž se jejich umělecká dráha ubírá.
Ivana Prchalová
 

C Í R KE V

O CÍRKVI ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ

Kdo jsou husité?

Církev československá (později husitská) byla založena dne 8.1.1920. Její počátky vycházejí z tzv. katolického modernismu, který jako opravné hnutí byl součástí tehdejší římskokatolické církve.
Vznik Církve československé (pod vedením ThDr. Karla Farského) byl iniciován snahou oživit osobní i dějinný charakter křesťanské pravdy. Proto od vzniku církve byl dáván důraz na svobodu svědomí každého člověka, aniž by se církev vzdala života kultického a liturgického.
Od počátku její kněží slouží bohoslužby česky a za stolem Páně stojí čelem k věřícímu lidu. Charakteristickým jevem je také větší účast věřících na bohoslužbách a životě církve, jakož i časté přijímání Večeře Páně.
Příslušníci Církve československé husitské s pochopením přistupují k současným problémům člověka a snaží se je pomáhat řešit citlivě a s láskou.
Ve své dogmatické podobě církev uznává sedm ekumenických koncilů, sedm svátostí a trojiční dogma.
Připojením dodatku "husitská" se církev v sedmdesátých letech přihlásila k tradici opravných hnutí, tj. husitskému, ultrakvistickému a modernistickému.
V čele církve stojí patriarcha, diecéze spravují biskupové. Kněží církve jsou absolventy Husitské teologické fakulty University Karlovy. Svátost kněžského svěcení se uděluje i ženám.
Jsme hrdi na to, že právě úvalská náboženská obec vznikla již v prvopočátku zrodu církve, mezi prvními ve dvacátých letech. Tradice církve je zde velmi silná, i když zájem mladých lidí neodpovídá této tradici.
Společenství církve je otevřeno všem. Proto pozvání na bohoslužby platí nejen pro naše věřící, ale i pro příznivce:
Bohoslužby s vysluhováním svátosti Večeře Páně se v Úvalech konají každou 2., 4. a 5. neděli v každém měsíci v modlitebně Církve bratrské, Pražská 477, od 13.30 hodin.

Zároveň vás všechny zvu na přednášky a besedy: ve 14.15 hodin v modlitebně Církve bratrské, Pražská 477, 25.3. na téma NOVODOBÉ ZLOZVYKY-PASIVNÍ ZÁBAVA přednáší televizní režisérka Eva Hallerová z Prahy. 22.4. Na téma AKTUÁLNÍ STRÁNKY HUSOVA ŽIVOTA A DÍLA, přednáší Mgr. Martin Chadima, asistent HTF UK.
Mgr. Jitka Pokorná,
farářka CČSH v Úvalech
 

P Ř Í R O D O P I S

GEOLOGIE OKOLÍ ÚVAL
(Dokončení)

Zajímavé horniny v širším okolí

Již mimo úvalský katastr můžeme nalézt příklady hornin, vzniklých v mladších prvohorách. Jsou to usazené horniny permokarbonského útvaru, jehož stáří je stanoveno v rozsahu 250 - 325 milionů let. Tyto sedimenty zde tvoří výplň blanické brázdy, táhnoucí se od Českého Brodu až do okolí Českých Budějovic. Permokarbonské pískovce s vložkami břidlic a místy slepenců mají charakteristickou červenohnědou barvu. Výchozy těchto hornin najdeme například za bývalým českobrodským pivovarem. Zde byl patrně lámán kámen na stavbu opevnění Českého Brodu, neboť zachované části hradeb v okolí Kouřimské brány jsou postaveny právě z tohoto materiálu. Typická barva permokarbonských hornin zůstává zachována i ve zvětralinách a způsobuje výrazné hnědočervené zbarvení polí mezi Českým Brodem a Kostelcem nad Černými lesy.
S další významnou geologickou jednotkou v okolí našeho města se můžeme seznámit na vrchu Klepec u Přišimas, na Hradešíně, na Plachtě u Třebohostic a na mnoha dalších místech. Je to nejsevernější výběžek rozsáhlého komplexu vyvřelých hornin, tak zvaného středočeského plutonu, který zabírá území ve tvaru trojúhelníka s vrcholy, tvořenými městy Říčany, Tábor a Klatovy. Pluton je zde zastoupen říčanskou žulou, hrubě zrnitou horninou, složenou ze živce, křemene a tmavé slídy - biotitu. Pro tento typ žuly jsou charakteristické obdélníkovité bílé nebo nažloutlé vyrostlice živce, dosahující velikosti 3 až 5 cm. Tyto vyrostlice jsou v odborné terminologii nazývány porfyrické, a proto říčanská žula bývá označována jako porfyrická biotitická žula. Některé pevnější části žuly při zvětrávání odolávají a vytvářejí pak mohutné balvany, jaké známe z Klepce.

Těžba nerostných surovin

Na úvalském katastru patří těžba i zpracování nerostných surovin již minulosti. Nikdy se nejednalo o rozsáhlé podnikání, ale jak uvidíme dále, i na tak malém území bylo využíváno poměrně široké spektrum zdrojů.

Kámen

O těžbě kamene, používaného jako stavební materiál, svědčí řada zaniklých lomů. Poměrně kvalitní surovinu poskytovaly svrchnoproterozoické (algonkické) droby a břidlice. Největší a také nejdéle využívaný byl tak zvaný obecní lom v Riegrově ulici. Podle Soupisu lomů v okrese Český Brod z roku 1948 zde byl těžen kámen na stavbu rodinných domků v obci a nejbližším okolí, dále silniční a železniční štěrk. O době zahájení činnosti lomu není znám žádný doklad - uvádí se od nepaměti. Stavební kámen pro místní potřebu zde byl získáván ještě v 70. letech minulého století. V menší míře byly proterozoické horniny těženy v dalších lomech - u silnice do Škvorce v místě zvaném Na široké louce a dále nad Škvoreckým potokem za Pneuservisem pana Černého. V několika drobných lomech v lese Škvorecká obora byl v minulosti lámán kámen na stavbu ohradní zdi obory, dodnes zčásti zachovalé.
Velmi kvalitní a odolný kámen na štěrk poskytoval jámový lom v blízkosti vrcholu Vinice, kde byly těženy pevné ordovické rohovce. Podle výše uvedeného soupisu byl majitelem lomu pan Adolf Vojtěchovský, lom byl v provozu v letech 1930 - 1941, štěrk byl používán na stavbu a údržbu silnic v okolí. Obdobně kvalitní štěrk byl připravován ze skaleckých křemenců, těžených v lomu Hrobka, který se nacházel v místě dnešní hasičské zbrojnice.
Kámen nižší kvality byl těžen v malém lomu nad cestou ke koupališti v blízkosti mostu přes Výmolu. Nacházejí se zde poměrně málo odolné a snadno zvětrávající břidlice šáreckých vrstev, které nemohly být používány ke stavebním účelům a hodily se patrně pouze k úpravě nezpevněných cest.

Cihlářské hlíny

Významná byla v minulosti těžba cihlářských surovin. Pamětníci vědí, že přímo v Úvalech byly v provozu dvě cihelny. Skeříkova cihelna dala pojmenování celé čtvrti a dodnes je Skeříkov známější místopisný pojem než Radlická čtvrť. Druhá cihelna - Rosenbaumova - se nacházela na levém břehu Výmoly nad dnešním Horním úvalským rybníkem. Obě cihelny dodávaly jak plné a děrované cihly, tak náročnější tenkostěnné zboží - střešní tašky. Provoz v nich byl ukončen začátkem 2. světové války.
V blízkém okolí byla do roku 1965 v činnosti velká cihelna na Hradešíně a v menším provozu ve Škvorci byla naposledy obnovena výroba v letech 1968 - 1972. V současné době je v provozu pouze cihelna v Českém Brodě - Vrátkově. Za zmínku snad stojí, že v území mezi Úvalami, Slušticemi a Stupicemi je stanovena prognózní plocha cihlářských surovin. Mocnost sprašových hlin, které jsou dobrou surovinou k výrobě cihlářského zboží, dosahuje v průměru 10 metrů a v případě potřeby by zde bylo možno dalším geologickým průzkumem vymezit místa vhodná k zahájení těžby.

Železná ruda

Velmi zajímavou, byť již zcela uzavřenou kapitolu historie úvalského dolování, představuje těžba železných rud. Nevelká čočka železných rud ordovického stáří, uložená v horninách milínských vrstev, byla těžena ve druhé polovině 19. století. Znovu bylo ložisko zkoumáno Pražskou železářskou společností za druhé světové války. Vzhledem k malému rozsahu a nepravidelnému uložení nelze předpokládat jakoukoliv možnost využívání ložiska. Pozůstatky těžebních prací můžeme dodnes spatřit na Úvaláku v lese podél silnice mezi mateřskou školkou a odbočkou silnice na Brandýs nad Labem. Zde se nacházel tak zvaný hlavní důl, představovaný okrouhlou jámou o průměru asi 10 m a hloubce zhruba 8 - 10 m. Na dně jámy byla patrná vodorovná štola neznámé délky. Předpokládá se, že zde se nacházela nejkvalitnější část ložiska. V průběhu 60. a 70. let byla jáma zasypána divokou skládkou a dnes ji na povrchu nelze identifikovat. Další stopy po dolování (výkopy, drobné haldy) můžeme dále sledovat v lese podél pražské silnice až k retranslační věži. Jedná se patrně o místa, kde ruda již nebyla tak vydatná, a proto zde byly práce v nevelké hloubce ukončeny.
Úvalské ložisko je nejvýhodnějším výskytem železných rud ve středočeské prvohorní pánvi, rozkládající se mezi Plzní a Prahou, nazývané Barrandien. Ložiska sedimentárních železných rud, podobných úvalskému, avšak mnohem většího rozsahu, byla v minulosti těžena v okolí Rokycan, Berouna a Mníšku pod Brdy.

Další příklady těžby v naší oblasti

Také v širším okolí Úval jsou známy a mnohdy byly i využívány různé nerostné suroviny. Stručně zde uvádím jen některé zajímavější příklady. U Stříbrné Skalice, Kostelních a Hradových Střimelic byly ve středověku těženy rudy stříbra, olova a zinku. Měděná ruda byla těžena v Peklově u Kostelce nad Černými lesy. Měď je zde obsažena v modrém azuritu a zeleném malachitu, minerálech vtroušených v permských pískovcích. Kvalitní pískovec byl lámám u Horoušan, Vyšehořovic a Nehvizd. Je pravděpodobné, že kámen ze zdejších lomů byl ve středověku použit při stavbě Karlova mostu a katedrály sv. Víta v Praze.
V současnosti jsou v našem okolí nerostné suroviny získávány jen na několika málo místech. Cihlářská hlína je těžena a zpracovávána firmou Cihelna Klíma, s.r.o., v již zmíněné cihelně v Českém Brodě - Vrátkově. V lomu Žernovka těží firma Kámen Zbraslav hrubě zrnitou říčanskou žulu. Jsou zde získávány bloky, které se řežou a brousí na desky, použité např. ve stanici metra Strašnická jako dlažba nebo ve stanici Palmovka na obklady.
Největší význam a patrně i největší budoucnost má v naší oblasti těžba keramických surovin. Na katastrech obcí Vyšehořovice, Horoušany a Nehvizdy se nachází v sedimentech křídového stáří ložisko žáruvzdorných jílovců. Jejich těžba zde má starou tradici. Dobývaly se povrchově i mělkými šachticemi v polích mezi Vyšehořovicemi a Kozovazy a při silnici z Vyšehořovic do Vykáně. Větší rozsah měla těžba, prováděná Lichtenštejny ve Staré a Nové jílovně jižně od Vyšehořovic. V současné době těží akciová společnost Keramost ložisko Vyšehořovice - západ, úsek Kamenná Panna, severně od Horoušan. Získaná surovina se používá k výrobě žáruvzdorných staviv (šamotu) a jako součást směsi při výrobě kameniny. Je zde rovněž zastižena menší poloha pórovitých jílů vhodných na výrobu obkládacích dlaždic. Stejná firma těží žáruvzdorné jílovce rovněž v Brníku u Kostelce nad Černými lesy.

Končí článek o geologii Úval a jejich okolí. Snažil jsem se čtenářům poskytnout alespoň základní informace o stavbě a historii naší neživé přírody, která je neméně zajímavá a pestrá jako její živá složka.
Příspěvek je vzpomínkou na velkého znalce a milovníka úvalské přírody RNDr. Jana Najdra, který mě téměř před čtyřiceti lety začal se zdejšími "kamennými" zajímavostmi seznamovat.
RNDr. Jaroslav Novák

PŘEHLED POČASÍ V ÚVALECH V ROCE 2000

O roku 2000 se dá říci, že byl mimořádně teplý a poměrně suchý - spadlo jen 489,9 mm srážek (nejméně bylo v roce 1990 - 417,3 mm). Ve dnech 21.1 - 23.1. byly naměřeny teploty kolem -15 OC, pak ale nastalo prudké oteplení, v tuto dobu nezvyklé. V únoru byl sníh jen 1 den, druhý den roztál. Březen byl podle Meteorologického ústavu nejdeštivější od roku 1876. V Úvalech spadlo v březnu nejvíce srážek za celý rok. Teplé počasí trvalo i v závěru roku, teprve 20.12. se objevila celodenní mlha a jinovatka, 25.12. napadl sníh, na Silvestra již ležela pokrývka 6 cm vysoká.

Přehled srážek za jednotlivé měsíce:
leden - 29,1 mm
únor - 36,7 mm
březen - 106,9 mm
duben - 10,2 mm
květen - 35,8 mm
červen - 61,2 mm
červenec - 68,1 mm
srpen - 28,3 mm
září - 26,3 mm
říjen - 45,0 mm
listopad - 24,2 mm
prosinec - 18,1 mm

Srážky za rok 2000 - 489,9 mm
Nejvyšší měsíční srážky - březen - 106,9 mm
Nejvyšší denní srážky - 22.6. - 34,8 mm
Nejnižší měsíční srážky - duben - 10,2 mm
Najvyšší sněhová vrstva - 24.1.- 26.1. - 7 cm
Nejvyšší sněhové srážky - 16.3.a 30.12. - 5 cm
Nejvíce dní bez srážek - duben - 24
Nejméně dní bez srážek - březen - 9

Ing. Jiří Veselý
 

S P O L K Y

POZVÁNKA

Výroční členská schůze smíš. zákl. org. Sdružení zdravotně postižených v ČR Úvaly se koná v sobotu 3. března 2001 ve 14,00 h ve společenské místnosti hotelu "Budka".
Všechny členy zve výbor sm.z.o. SZdP Úvaly.
Loskot
 

S P O R T

SK ÚVALY - oddíl kopané

SK Úvaly oddíl kopané, Guth Jarkovského 698, 250 82 Úvaly
Pozvánka

Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI oddílu kopané, která se uskuteční v sobotu 3. února 2001 od 15.00 hodin v hospodě "U Káši" na fotbalovém hřišti v Pařezině.
Těšíme se na Vaši účast.
Výbor SK Úvaly
 

D I S K U S E

Občas mám pocit, že stres je všude přítomný. Často slýchávám "Nemám čas", "Nestíhám" - všichni to známe. Čím to je? Moderní civilizace přece zná tolik věcí, které šetří čas. Auta, mobilní telefony, Internet, myčky nádobí, pračky prádla. Nakládáme na sebe stále více a více úkolů, neumíme si naorganizovat čas, nebo je náš žebříček hodnot tak pokroucený, že rodinná pohoda, kulturní vyžití, či příroda kolem nás, jsou až na posledních místech? Co takhle vyměnit sobotní půldenní výlet na Černý Most za procházku Vidrholcem. Nemám nic proti nákupním centrům. Je to svým spůsobem dobrodružství projíždět s nákupním vozíkem mezi regály a přemýšlet, jak skloubit nabídku lákadel s obsahem peněženky.
Ale zkuste jít lesem do Klánovic, když podzim barví listí, zvedněte oči k obloze a nechejte se v podzimním větru unášet úchvatným soubojem mraků a slunce o místo na obloze. Obdivujte jarní krásu blatouchů na "Škvorajdě", nebo navštivte osamělou labuť na zamrzlém "Prokupčáku". Schovejte se před letním žárem pod nejvyšší dub, obejměte kmen a zvedněte oči k jeho koruně...cítíte to?
Příroda ve mně vzbuzuje respekt k životu a dodává mi energii potřebnou třeba k výletu na Černý Most.
I. Prchalová

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru na www.uvaly.cz.

 

O S O B N Í

V této rubrice se stalo zvykem děkovat panu starostovi nebo městskému úřadu za blahopřání, ale veřejné poděkování či pochválení si jistě zaslouží i jiní. Kladných kritik a milých slov není nikdy dost. Zkuste to. Jestli dovolíte, já začnu:
Děkuji zaměstnancům lékárny v Úvalech za způsob, jakým přistupují k nám zákazníkům. Vždy se setkávám s milým úsměvem, ochotou poradit a se snahou opatřit mi vše, co potřebuji.
I. Prchalová

Děkuji všem přátelům a známým za projevy soustrasti a květinové dary při rozloučení s Jaroslavem Matějkou.
Marie Matějková s rodinou

Děkujeme za účast na pohřbu Věry Bartalské a za Vaši projevenou soustrast.
Dr. A. Bartalský s rodinou

Děkuji dětem ze školní družiny při ZŠ, žákům 2. ročníku ZŠ a paní učitelce Šimůnkové a její dceři za milé blahopřání a koledy, kterými mě velice potěšili.
Marie Nykodýmová

Děkuji všem přátelům a výboru sm.z.o.Sdružení zdravotně postižených v ČR Úvaly za milá blahopřání k narozeninám.
J. Loskot

Srdečně děkuji panu Ing. Černému a městskému úřadu za blahopřání k mým narozeninám.
Lud.Šmejkalová

Děkuji panu starostovi za milé blahopřání k mým narozeninám.
Šindelář Josef

Za milé blahopřání a květiny k mým 87 narozeninám, ctěnému městskému úřadu a váženému panu starostovi Ing. Ivanu Černému a pí Černé srdečně děkuje
Blažena Konopásková s rodinou.

"Největší láska na světě umírá,"
když oko tatínka navždy se zavírá.
Kdo splatí tatínku náš velký dluh,
kéž klidný spánek dopřeje Ti Bůh.
Loučit jsi se nechtěl, chtěl si žít,
ale zlá nemoc na kterou dosud lék není,
Tě nám vzala, musel jsi předčasně odejít.
Tvé srdce utichlo, zůstal nám jen žal,
proč jsi nám tatínku, sbohem nedal?


Dne 21.2.2001 uplynou 4 roky plné bolesti, ode dne, kdy nás navždy opustil ve věku 68 let náš drahý a milovaný, starostlivý manžel, tatínek, strýc, tchán a dědeček, pan Miloslav Vlasák, rodák z Úval-Slovan. Všem, kteří mu věnují tichou vzpomínku s námi, děkuje manželka a děti s rodinami.
Manželka Ilona Vlasáková, Stochov

Děkuji srdečně městskému úřadu a panu starostovi za blahopřání k mým narozeninám.
Chaloupka Karel

Děkuji starostovi panu Ing. Ivanu Černému i pracovnicím a pracovníkům Městského úřadu v Úvalech za blahopřání k mým narozeninám.
Jiří Kejř

   

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 02-9971539, 02-9971820, fax: 02-9971696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se neracejí.

 

Internetové vydání připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz