M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
O K R E S N Í    Ú Ř A D
Š K O L S T V Í
K U L T U R A
S P O L K Y
S P O R T
C Í R K E V
D I S K U S E
R E D A K C E

K hledání použijte CTRL+F

MĚSTO ÚVALY

ČÍSLO 3 / 2001

ROČNÍK 42

 

 

 

Zákonná občanská povinnost každého občana České republiky je účastnit se
Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001
V těchto dnech vás navštívil nebo v nejbližší době navštíví sčítací komisař, který má váš dům, byt i vás osobně v seznamu sčítacího okrsku. Je ve vašem zájmu zkontrolovat, zda je to skutečně osoba oprávněná k tomuto úkonu, tj. zkontrolovat, zda má průkaz sčítacího komisaře spolu s občanským průkazem.

V katastru Úvaly jsou sčítáním pověřeni komisaři:
Z. Aulický, D. Franková, I. Havlíková, H. Havlíková, R. Holub, F. Kopřiva, I. Koželský, J. Krajíčková, F. Lajtner, Ing. E. Podlucká, O. Podlucký, R. Netušil, T. Netušil, P. Neugebauerová, M. Neugebauerová, H. Vodičková.

Funkcí sčítacího revizora jsou pověřeni:
Ing. M. Breda, M. Černá, H. Lišková a J. Novotná.

Pokud si chcete ověřit, který z nich má váš obvod, nutno nahlédnout do podrobných seznamů v podatelně MěÚ.Všichni výše jmenovaní složili slib mlčenlivosti, jsou si vědomi následků při jeho porušení a hlavně jejich morální profil je zárukou, že v úrovni základních sčítacích obvodů nebude slib porušen a svěřená data budou předána na Český statistický úřad.Pokud s vyplňováním tiskopisů máte potíže či nejasnosti, obraťte se na "svého" sčítacího komisaře, jistě vám rád poradí jak postupovat. Můžete se rovněž poradit s některým revizorem, který je zaměstnancem MěÚ Úvaly, případně vyplněné tiskopisy zde i zanechat.Předpokládám, že občané Úval nepodlehnou různým zmatečným vystoupením a nerozumným prohlášením ve sdělovacích prostředcích a nebudou se podílet na znehodnocení náročné a složité akce, jako je sčítání osob, bytů a domů.

Ing. Miloslav Breda

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA,
které se konalo 22. 1. 2001

Ing. Černý provedl postupně kontrolu jednotlivých úkolů a usnesení z minulé rady (usnesení č. 21001 až č. 21017). Splnění usnesení a úkolů vzala rada na vědomí (bez připomínek), včetně písemné informace k připomínkám členů rady z minulého jednání.
Rada uložila vedoucím pracovníkům předškolských zařízení důsledně dodržovat směrnice o evidenci, inventarizaci a likvidaci majetku, zvláště pak věnovat pozornost úplnému vyplňování evidenčních karet.

Z oboru výstavby a dopravy
Pí Tůmová urgovala zhotovení stop-čáry v ul. Husova před železničním přejezdem, ohraničení plochy přechodu chodců na železničním přejezdu a obnovu značení na přechodech pro chodce po celých Úvalech.
Rada uložila vedoucí odboru výstavby a dopravy shromáždit všechny připomínky k zajištění dopravy v Úvalech a následně je uplatnit u SÚS Říčany.
Pí Reicheltová předložila radě ke schválení smlouvu s OAD Kolín na dotaci města na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2001 ve výši 88 tis. Kč ve dvou splátkách. V dalším předložila radě ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1900 na stavbu vodovodu v ul. Jiráskova. Jedná se o navýšení o 245 tis. Kč, způsobené použitím kvalitnější armatury HAWLE a provedením propojek do ul. Alešova, Vojanova a 28. října.
Pí Reicheltová předložila radě pro informaci text kritického dopisu, který jako reakce na množící se připomínky občanů ke kvalitě stavby kanalizace a doporučení stavební komise, připravila k odeslání na VRV Praha.
Rada města vzala na vědomí a odsouhlasila kritický text dopisu firmě VRV Praha, provádějící stavební dozor na stavbě splaškové kanalizace a rozhodla, že pokud se činnost stavebního dozoru ve vztahu k dodavatelským firmám nezlepší, ukládá vedoucí odboru výstavby pozvat na jednání rady (případně na VZZM) statutární zástupce dodavatelské firmy a statutárního zástupce VRV Praha k projednání neplnění mandátní smlouvy č. 01-ÚV-3/96.

Z odboru správy majetku města
Ing. Perglerová předložila radě ke schválení přidělení nebytového prostoru, který byl se souhlasem ředitele ZŠ Úvaly uvolněn ve sklepním prostoru; je bez přímého osvětlení a bez topení. Předpokládá se úvodní kontrola elektrorozvodu a zákaz kouření.
Ing. Perglerová předložila radě žádosti zájemců o pronájem nebytových prostor:
1) Firma REKKO, s.r.o., 2 místnosti pro stavební a realitní firmu,
2) Ing. Kocián, geodetická kancelář,
3) Martin Šticha, prodejna podlahových krytin (30 m2),
4) Sdružení Olašských Romů v ČR (kancelář),
5) ústní žádosti (3x místnost).
Rada konstatuje, že volné vhodné nebytové prostory město v současné době nemá.

Z finančního odboru
Pí Lišková předložila radě písemnou informaci o finanční situaci města k 22.1.2001, což rada města vzala na vědomí.
Ing. Černý stručně informoval radu o dlouhodobém výhledu finanční situace města, o nulové možnosti používat finanční krátkodobé výpomoci ze strany OkÚ. Rada uložila vedoucí finančního odboru a Ing. I. Černému zjistit možnosti otevření kontokorentního účtu města u bankovní organizace a to tak, aby návrh mohl být projednán na příštím jednání rozšířené rady a následně schválen na VZZM (22.2. 2001).
V dalším Ing. Černý stručně informoval radu o jednání finančního výboru. Mimo jiné byl uplatněn požadavek na rozšíření výboru (Ing. Baumanová, Ing. Stenberk, Ing. Jar. Horák), což rada vzala na vědomí a doporučuje VZZM uvedené jmenovat.
Ing. Černý stručně informoval radu o přípravě rozpočtu a doporučení finančního výboru: za předpokladu příjmové části ve výši 100,5 mil. Kč (z toho 3 mil. z rezervního fondu města) musí být výdajová část ve stejné výši, tj. při investiční činnosti za 61 mil. Kč a snížené provozní výdaje na 39 mil. Kč.
Úprava návrhu rozpočtu bude provedena tak, aby v sou-hlase se schváleným harmonogramem mohl být projednán a schválen na VZZM 22.2.2001, tj. zveřejněn 7.2.2001.

Majetkoprávní záležitosti
Ing. Prokůpek seznámil radu s nabídkou firmy JEDNOTA OD v likvidaci Říčany, která nabízí odprodej pozemků v k.ú. Úvaly v lokalitě za bývalou Frutou, nyní ISTA o celkové výměře 1115 m2. Pro město jsou pozemky nevyužitelné, nabízená cena nepřijatelná. Proto po krátké diskuzi rada pověřila vedoucího odboru životního prostředí k jednání s firmou JEDNOTA OD o nabídce prodeje části pozemků (ale jen za symbolickou cenu).
Ing. Prokůpek seznámil radu s výdaji za odpadové hospodářství v roce 2000. Z jednoduchého porovnání příjmů a výdajů je zřejmá vysoká nákladnost některých činností odpadového hospodářství: likvidace černých skládek, sběr velkoobjemového odpadu, jarní a podzimní přistavování kontejnerů bez úhrady. Na tyto akce město doplácí více než 1,5 mil. Kč. ročně.
Rada uložila Ing. Prokůpkovi a Ing. Černému zvážit další možnosti odpadového hospodářství (využití druhotných surovin, úhrady za likvidaci odpadu apod.) a porovnat výdaje u jiných obcí.
Pí Tůmová seznámila radu s vyjádřením vlastníků čp. 525, kde je umístěna v nájmu 2. mateřská škola. Vyslovili souhlas s prodloužením nájemní smlouvy na dalších 5 let. Vzhledem k tomu, že výhledově jsou obě mateřské školy plně obsazeny a nelze očekávat snížení počtu dětí v dalších letech, uložila rada vedoucí odboru správy majetku města připravit nájemní smlouvu na čp. 525 Pražská ul. pro provoz 2. mateřské školy na dalších 5 let.

Perzonální záležitosti
Pí Tůmová seznámila radu se záměrem zřízení rady školy v souladu se zákonem č. 139/1995 Sb.. Rada doporučila další jednání s rodiči žáků, ředitelem ZŠ a členy školské komise.
Ing. Breda předložil radě k doporučení VZZM návrh způsobu udělování odměn pro neuvolněné funkcionáře ve smyslu zákona č. 358/2000 Sb., který je částečně odlišný od udělování odměn podle usnesení VZZM č. 2084 loňského roku. Navržené odměny jsou "dvousložkové", tj. mají pevnou část (stanovenou podle přílohy č. 3) a část pohyblivou, která je upravována podle činnosti za-stupitele, s uvedením maximální možné částky. Rada města doporučila VZZM, aby odměny pro neuvolněné funkcionáře, tj. členy rady, předsedy komisí a výborů byly propláceny v souladu se zákonem č. 358/2000 Sb. s tím, že pohyblivá část odměny bude upravena podle počtu jednání v měsíci.
Ing. Breda předložil radě ke schválení seznam dohod o pracovní činnosti, které město uzavírá s občany na zajištění krátkodobých akcí: redakce ŽÚ, správce objektů, skladník, hasiči, speciální práce. Celkem se jedná k 1.1.2001 o 11 dohod.
Rada města odsouhlasila použití městského znaku na mapě, kterou vydá Českomoravská reklamní agentura, s.r.o., Poděbrady.
Ing. Breda předložil radě k odsouhlasení navýšení cen za administrativní práce, které se pro občany provádějí: kopírování, faxování, inzerce. Navýšení cca o 10 % je odvozeno od navýšení cen spotřebovaných materiálů a ceny servisní služby.
S odvoláním na zákon č. 158/2000 Sb. o sčítání lidu, domů a bytů informoval radu o přípravách na sčítání, jmenování 16 sčítacích komisařů a 4 sčítacích revizorů. Vlastní organizaci zajišťuje Český statistický úřad Praha.
Pí Tůmová upozornila na nebezpečný stav studní za koupalištěm, kde hrozí pád do nekrytých výkopů a studní (domečky nejsou uzavřeny, bez poklopů).
Rada uložila Ing. Prokůpkovi zjistit přesně majitele těchto objektů a upozornit je na jejich havarijní stav.
Ing. Černý informoval radu o jednáních, které měl s vedoucími pracovníky MěÚ Kostelec n. L., Pečky a p. Synáčkem, jednatelem Kosteleckých služeb, s.r.o., na téma zajištění systémů odpadového hospodářství ve městech.

Ing. Ivan Černý
starosta města

 

INFORMACE O JEDNÁNÍ RADY,
které se konalo 7. 2. 2001

Úvodem starosta v 17:00 přivítal přítomné členy rady a seznámil je s programem jednání. Jednání bude od 18:00 rozšířeno o zastupitele, kteří byli pozváni k projednání některých bodů únorového VZZM.
Vzhledem k rozsahu a různorodosti projednávaných záležitostí bylo pořadí jednotlivých bodů jednání přizpůsobeno přítomnosti zastupitelů, vedoucích odborů a po-zvaného hosta p. Veleka z firmy Siemens.
Ing. Černý provedl postupně kontrolu jednotlivých úkolů a usnesení z minulé rady (usnesení č. 21018 až č. 21031).
K usnesení č. 21018, které se týkalo zajištění dopravní obslužnosti s OAD Kolín, informoval o jednání, které se týkalo finančního příspěvku města na provoz linky 344: Horoušany - Úvaly (školní linka, jediný spoj ve 13:30).
Rada města odsouhlasila výši finančního příspěvku max. 1000,- Kč měsíčně.

Z odborů MěÚ:
Ing. Černý seznámil radu s nařízením vlády č. 454/2000 Sb., kterým je s platností od 1.1.2001 provedena úprava tarifů pracovníků rozpočtových organizací, tedy i pracovníků MěÚ Úvaly. Současně je provedena úprava podle §73 odst. 2 zákoníku práce.
Rada města vzala platovou úpravu na vědomí a odsou-hlasila platovou úpravu nárokové části platu pro vedoucí pracovníky MěÚ.

Z odboru správy majetku města
Ing. Perglerová předložila radě k odsouhlasení záležitosti, které se týkají bytové a nebytové problematiky: prodloužení pronájmu nebytového prostoru pro schůzky důchodců, doplnění komise na otevírání obálek s nabídkami na výstavbu domu s pečovatelskou službou, žádost o snížení nájemného pí Pokorové (byt č. 1 v čp. 1346), sdělení p. Dvořáka, ve kterém si stěžuje na požadovaný nájem za prvý měsíc po nastěhování do bytu.
Ing. Perglerová předložila radě k odsouhlasení záležitosti, které se týkají nájemních smluv:
- ukončení nájemní smlouvy na pozemek pč. 2153/6 s firmou METROSTAV, a.s.,
- ukončení nájemní smlouvy na část pozemku pč. 3466 s firmou METROSTAV, a.s.,
- přechodné uložení škváry na rekonstrukci hřiště na kopanou,
- stavební úpravy stávajícího hřiště na kopanou na části pozemku pč. 3466.
Následně rada města odsouhlasila ukončení nájemní smlouvy dohodou na část pozemku pč. 3466, k.ú. Úvaly s firmou METROSTAV, a.s. ke dni 16.2.2001, kdy zde bude zahájeno přechodné ukládání škváry na rekonstrukci hřiště na kopanou.
Současně rada doporučila zastupitelstvu města souhlasit a povolit stavební úpravy stávajícího hřiště na kopanou na části pozemku pč. 3466, k.ú. Úvaly, pro Sportovní klub Úvaly.
Ing. Perglerová předložila radě k odsouhlasení aktua-lizaci nákladů na rekonstrukci čp. 203 v ul. Smetanova. Navýšení o cca 880 tis. je vyvoláno poruchami, které byly viditelné až po odhalení nosných konstrukcí. Rada toto navýšení neodsouhlasila a vrátila odboru správy majetku města k novému rozboru.

Z odboru výstavby a dopravy
Ing. M. Velek, pracovník firmy Siemens, byl na vlastní žádost pozván na jednání rozšířené rady, aby mohl podrobně informovat zastupitele o trvalé instalaci stožáru pro mobil v lokalitě na Vinici. Ve své informaci mimo jiné uvedl, že u stabilního stožáru nebude dieselagregát, siť vysílačů je poměrně hustá (cca 4x4 km), pokud nebude instalace na stožáru, bude instalace na soukromých objektech po Úvalech, předpokládaná životnost 10 let. V průběhu diskuze byly vysloveny kritické připomínky a obavy na porušení přírodního prostředí, na narušení celkového rázu krajiny, na snížení atraktivnosti lokality. V každém případě bude požadováno posunutí stavby stožáru cca 200 m SZ směrem a zajištění příjezdové komunikace.
Rada uložila Ing. Černému projednat s firmou Siemens kritické připomínky, zvláště pak umístění a výšku stožáru a informovat v tomto smyslu zastupitelstvo města.
Pí Reicheltová předložila radě k projednání opatření, která jsou spojena s realizací požadavků města, tj. posun rekonstruovaného vedení VN 22 kV (Záluží-Klánovice) v oblasti Vinice. STE a.s. uplatňuje požadavek na finanční příspěvek města na navýšení nákladů: za projekci 87,4 tis. Kč (z toho 51 tis. Kč bude městu vráceno při realizaci), za realizaci prodloužené trasy (350 tis. Kč) a úhradu za věcná břemena pro vlastníky pozemků (cca 303 tis. Kč).V dalším předložila radě k projednání dodatečné požadavky na změnu územního plánu: žádost p. Kukly, Vojanova 320 na změnu využití území čistě obytného na území všeobecně smíšené pro pozemek pč. 1844 a 1845, a požadavek odboru životního prostředí na změnu textu ÚP, který se týká seznamu významných krajinných prvků (VKP) č. 4/5, 7/5, 27/5, 3/5 a 34/5.
Rada města po projednání rozhodla:
a) doporučit VZZM schválení změny funkčního využití pč. 1844 a 1845 - území čistě obytné na území všeobecně smíšené,
b) doporučit VZZM schválení změny textu ÚP, který se týká seznamu významných krajinných prvků (VKP) č. 4/5, 7/5, 27/5, 3/5 a 34/5,
c) souhlasit s provedením opravy grafické části ÚP týkající se VKP tak, aby se od sebe odlišily VKP ze zákona a VKP registrované.
Pan Kroutil přednesl kritickou připomínku na pokračující neúnosné "chování" dodavatelských stavebních firem (METROSTAV, IMOS, ELPON), které silně znečišťují komunikace a o jejich očistu se nestarají, nebo jen symbolicky.
Rada uložila vedoucí odboru výstavby zajistit u dodavatelských firem nápravu.

Z finančního odboru
Pí Lišková předložila radě a zastupitelům písemné podklady k návrhu vyrovnaného rozpočtu města na rok 2001.
Ing. Černý doplnil některými podrobnostmi předložený návrh rozpočtu v příjmové i výdajové části.
Příjmová část předpokládá položky, které se nemusí podařit naplnit v letošním roce (prodej akcií STE, prodej pozemků apod.). Proto je nutno předem uvažovat o zajištění možnosti komerčního investičního úvěru, kontokorentního účtu a možnosti požádat MF ČR o mimořádnou dotaci s ohledem na vyrovnání nepříznivého dopadu podstatného snížení daňových výnosů, jak vyplývá z nového zákona o rozpočtovém určení výnosu daní. V průběhu diskuze vyjádřili přítomní zastupitelé požadavek na podrobný rozpis výdajové části rozpočtu po jednotlivých skupinách a položkách pro každého z nich.
Rada uložila pí Liškové a Ing. Bredovi zajistit požadovanou část rozpočtu tak, aby ji každý zastupitel měl k dispozici ještě před 20.2.2001, kdy se uskuteční pracovní schůzka zastupitelů "nad rozpočtem roku 2001", tj. ještě před VZZM (22.2.2001). Zastupitelé akceptují případné předání podkladů na disketě.
Pan Kroutil požádal o technicko-ekonomický přehled činnosti VPS za rok 2000.
Rada uložila Ing. Bredovi požadovaný přehled zpracovat. Přítomní zastupitelé zvláště podrobně projednali výdajovou část rozpočtu v investiční oblasti, která tvoří takřka 60 % rozpočtu (56,8 mil. Kč). Řadu dalších nutných investic nebylo možno do rozpočtu zařadit a zůstaly "pod čarou".
Pan Kroutil navrhl, aby rada doporučila VZZM zahrnout do rozpočtu také náklady na opravu povrchu ul. Jiráskova v celé šíři a délce, tj. od ul. Pražská po ul. Klánovickou.
Závěrem rada města odsouhlasila navržený rozpočet města na rok 2001 a doporučila VZZM schválit ho po zahrnutí odsouhlasených připomínek zastupitelů.
Současně rada uložila tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění navrženého rozpočtu města na rok 2001 způsobem v místě obvyklým a to tak, aby mohl být projednán a schválen na VZZM dne 22.2.2001.
S ohledem na složitost a časovou náročnost doporučila rada již nyní VZZM uložit starostovi města a vedoucí finančního odboru:
a) zahájit přípravné práce na zajištění investičního úvěru ve výši do 10 mil. Kč,
b) schválit pro případ přechodného nedostatku finančních prostředků vytvoření kontokorentního účtu nebo možnosti jít do debetu na účtu města v potřebné výši,
c) zpracovat žádost na MF ČR o mimořádnou dotaci městu jako vyrovnání nepříznivého dopadu podstatného snížení daňových výnosů, jak vyplývá pro Úvaly z novely zákona o rozpočtovém určení výnosu některých daní,
d) uložit Ing. Černému a Ing. Bredovi, aby zpracovali výhled finančních možností a závazků města na dalších 3 až 5 let.

Různé
Ing. Morávek předložil radě písemnou zprávu o provedené kontrole připomínek zastupitelů a občanů (v období XI. a XII. 2000) a stížností občanů (v období 2000). V závěru je konstatováno, že nedošlo k pochybení ze strany MěÚ ani zastupitelů.
Ing. Breda předložil žádost p. A. Kellnera o souhlas s produkcí malého cirkusu KELLNER pod kostelem v termínu 17. a 18. února 2001. S tím rada města Úvaly nesouhlasí a doporučuje hledat jinou lokalitu.
Ing. Breda předložil návrh textu novelizované vyhlášky č. 9 o místních poplatcích. Vyhláška bude po projednání schvalována na VZZM 22.2.2001.
Ing. Černý informoval přítomné o návrhu smlouvy na spolupráci města s obcí Horoušany, která se týká připojení RD (až 190 rodinných domků) v lokalitě "U Horoušánek" a "Hodov" na kanalizaci a ČOV, která je provozována obcí Horoušany. Ve smlouvě je formulován požadavek na složení 20 tis. Kč ze strany Úval za rodinný domek a stavební parcelu.
Pan Kolařík upozornil na neúnosné poměry s parko-váním aut v lokalitě Hostýna, poblíž vodoteče, kde bez jakéhokoliv opatření jsou odstavena auta, postaveny dva objekty, zřejmě postavené bez stavebního povolení (dřevěné haly) na pozemku p. Bankovského.Rada uložila tajemníkovi MěÚ, aby prostřednictvím Stavebního a Živnostenského úřadu zajistil kontrolu skutečného stavu.
Ing. Černý informoval přítomné o své návštěvě v "parlamentu školy" a o požadavcích žáků, které zde byly vysloveny:
- úprava plochy mezi školou a Výmolou včetně oplocení,
- instalace venkovního stolu na stolní tenis a koše s deskou na košíkovou,
- inicializace sbírky na opravu školy, historických vchodových dveří, hodin na škole apod.,
- úprava hřiště pod kostelem,
- úprava dvora před školní jídelnou.
Pí Tůmová se přimluvila za navezení štěrku na školní dvůr před jídelnu.
V dalším předložila žádost na odsouhlasení nákupu 4 ks PC z vlastních prostředků školy (do 100 tis. Kč) formou leasingu, což rada odsouhlasila.
Ing. Černý předložil k projednání text anonymního autora, který je dodáván do poštovních schránek. S politováním rada konstatovala, že autor není čitelně podepsán (ač sám vybízí občany k podpisům s uvedením rodného čísla) a nelze s ním vést tvořivý dialog a některá mylná tvrzení autora uvést na správnou míru.

Ing. Ivan Černý
starosta města

 

POZVÁNKA
Město Úvaly zve všechny občany, podnikatele, zástupce firem, zájmových organizací a ekologické aktivisty na informační schůzku týkající se stavebního záměru:
Změna trasy silnice I/12 (úsek Praha - Úvaly)
Schůzka se bude konat dne 13.3. 2001- úterý v 18:00 hodin v hotelu BUDKA. podrobnější výklad a dostupné informace podá starosta města Ing. Ivan Černý.
Mimo jiné půjde i o vytypování možných střetů při trasování přeložky.
Po tomto hlavním programu bude vyhrazen čas pro otázky, diskusi o veřejných záležitostech a konkrétních problémech města.

 

Připravuje se výstavba domu s pečovatelskou službou

V minulém čísle ŽÚ byla podána stručná informace o přípravě zahájení vlastní výstavby domu s pečovatelskou službou. V tomto čísle přidáváme podrobnější popis objektu.
Stavba domu s pečovatelskou službou je situována na severovýchodním rohu náměstí Svobody na ploše sousedící s pozemkem, na němž stojí domov důchodců.
V domě s pečovatelskou službou bude 32 bytů s kuchyňským koutem a příslušenstvím, společenský sál, místnost pro pečovatelky, 2 výtahy a plynová kotelna. Dům bude sloužit k trvalému bydlení pro 44 osoby, do denního stacionáře - "domovinky" - může docházet 10 osob. Služby budou zajišťovat 2 zaměstnanci administrativy a údržby v jedné směně a 2 zdravotní sestry, jedna v jednosměnném provozu a druhá v třísměnném provozu. V domě bude zřízena pedikúra s jedním zaměstnancem v jednosměnném provozu. Dále zde bude zřízena koupelna s vybavením jak pro osoby se sníženou pohyblivostí, tak i pro imobilní osoby, kde bude provádět obsluhu odborný pracovník. Společenský sál má plnit nejen funkci jídelny, ale může být využit pro příležitostné kulturní akce pro 70 osob při stolovém uspořádání prostoru. V případě řadového uspořádání židlí může sál navštívit až 120 lidí.
Navržený objekt má 3 nadzemní podlaží. Půdorys je členěn do tvaru hřebene s rozměry přibližně 60 x 18 m. V prvním podzemním podlaží, které je vzhledem ke svažitému pozemku na západní straně na úrovni terénu, je technické zázemí objektu včetně skladů a již zmíněný společenský sál. V prvním nadzemním podlaží se nacházejí vstupy s centrální chodbou se 14 ubytovacími jednotkami a místností pečovatelek. Dispozičně shodné s prvním podlažím je druhé nadzemní podlaží. Třetí nadzemní podlaží tvoří 4 bytové jednotky.
Dům je architektonicky řešen tak, aby byla v maximální možné míře zachována možnost samostatného života pro každého jeho obyvatele. Je snahou vtisknout stavbě charakter nikoliv instituce, ale bytového domu a současně respektovat zvýšenou potřebu starších osob požívat dům a jeho bezprostřední okolí po celý den.
Objekt je rozčleněn do pěti základních objemů. Nižší dvoupodlažní objem je situován rovnoběžně s osou ulice Vítězslava Nováka a Vrchlického. V prvním a druhém nadzemním podlaží je stavba řešena jako obytný dům s přímo osvětlenou chodbou, umožňující plnit nejen komunikační, ale i společenskou funkci. Čtyři vyšší příčné trakty člení budovu do sekcí obsahujících vždy jeden byt na patře a po jednom bytu ve vyvýšené sekci.
Výtvarný výraz domu je založen na kontrastu nižšího podélného objemu budovy s průběžnou chodbou a vyšších příčných traktů.Tento kontrast má být posílen užitím jinak zbarvené a strukturované omítky. Jihozápadní průčelí je oživeno nepravidelným rytmem lodžií.
Stavba je navržena v souladu s rozvojovými tendencemi území města a v souladu s územním plánem města Úvaly.
Pro lepší pochopení rozdílů mezi domovy důchodců a domu s pečovatelskou službou je třeba podat bližší vysvětlení. Domy s pečovatelskou službou jsou určeny převážně pro starší osoby, které po splnění kritérií určených městem získají byt s vlastní koupelnou, WC, kuchyňkou ve formě nájemního bydlení v tomto domě. Mimo jiné o ně podle jejich přání bude postaráno i po stránce pečovatelské služby, která je zajišťována v pracovních dnech. V domovech důchodců jsou umísťováni lidé, kteří mají zdravotní problémy a je třeba jim poskytovat větší lékař-skou péči. Zde ošetřovatelky pečují o tyto obyvatele nepřetržitě. Pro ubytování jsou obyvatelům domovů důchodců poskytnuty pokoje s vlastním sprchovým koutem a WC, ale o jejich stravování se stará personál kuchyně.
Pokud se stavbu podaří vybudovat, bude znamenat pro město značný přínos, zejména ve zvýšení úrovně sociálních služeb.

Ing. Renata Perglerová
Ing. Vladislav Procházka

 

Internet a Život Úval

Máme pro vás, čtenáře Života Úval, dobrou zprávu. Od března tohoto roku bude pravidelně na internetové adrese www.uvaly.cz/zivotuval pro vás připraven Život Úval. Nejen že si budete v časopise číst dříve, než vám bude doručen domů poštou v klasické podobě, ale také na zprávy v něm budete moci rychleji zareagovat. Víme také, že mladí lidé raději pracují s internetem, než čtou klasické noviny. A tak doufáme, že touto formou budou s redakční radou spolupracovat i další noví mladí čtenáři, kteří budou ovlivňovat náplň a formu časopisu. Těšíme se na první odezvy na internetu. Vždyť i v nově doplněné redakční radě mají mladí lidé své vrstevníky. Možná mají podobné představy o podobě a náplni tohoto měsíčníku.
Ozvěte se, čekáme!

Jana Tůmová
zástupce starosty

 

CENÍK SLUŽEB

POSKYTOVANÝCH PRO VEŘEJNOST V PODATELNĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ÚVALECH
KOPÍROVÁNÍ
A4 jednostranně 1,50 Kč nová cena 2,- Kč
A4 oboustranně 2,50 Kč nová cena 3,- Kč
A3 jednostranně 2,50 Kč nová cena 3,- Kč
A3 oboustranně 4,50 Kč nová cena 5,50 Kč
Zvětšení, zmenšení 1,50 Kč nová cena 2,- Kč
ODESLÁNÍ FAXU
1 stránka A4: místní 5,- Kč nová cena 7,- Kč
meziměsto 7,- Kč nová cena 10,- Kč
Schváleno na radě města dne 22.1.2001
Platnost: od 1. ledna 2001

 

 

O K R E S N Í    Ú Ř A D

Organizační změny
v rámci reformy veřejné správy na Okresním úřadě Praha-východ od 1.1.2001

Okresní úřad oznamuje, že
výkon státní správy na úseku školství, kterou do 31.12. 2000 vykonával Školský úřad Praha-východ, byl od 1.1. 2001 začleněn do organizační struktury Okresního úřadu Praha-východ pod referát školství:
- pracoviště: Biskupská 7, 111 21 Praha 1
- vedoucí referátu: Mgr. Alena Fimanová
- telefon: ústředna 02/248 103 76, sekretariát 02/231 04 05
- Fax: 02/231 68 51
- E-mail: su3209ph@alfa.uiv.cz

výkon dopravně správních agend, které do 31.12. 2000 vykonávala Policie ČR, Dopravní inspektorát Praha-východ, byl od 1.1. 2001 převeden na Okresní úřad Praha-východ do referátu dopravy a silničního hospodářství
- pracoviště: Biskupská 7, 111 21 Praha 1, 3. patro
- telefony: ústředna 02/248 103 76
- řidičské průkazy: linka 210, 211
- přestupky: linka 217, 220, 224
- autoškoly: 02/248 178 24, nebo linka 226, 228.

Jedná se zejména o činnosti:
- udělování a rozšiřování řidičských oprávnění,
- provádění podmínění, omezení a pozastavení řidičského oprávnění,
- nařízení přezkoumání zdravotní a odborné způsobilosti,
- odnětí (vrácení) řidičského oprávnění,
- výměna řidičského průkazu vydaného cizím státem za řidičský průkaz ČR,
- vedení registru řidičů,
- projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
- vydávání (odnětí) registrací k provozování autoškoly,
- schvalování výcvikových vozidel a vyřazování vozidel z výcviku,
- vedení evidence žadatelů o výuku nebo výcvik k získání řidičského oprávnění,
- zajištění zkoušek žadatelů o řidičská oprávnění,
- vydávání osvědčení profesní způsobilosti řidiče a provádění záznamu o školení do registru řidičů.

Agenda technických průkazů je nadále prováděna Policií ČR.

JUDr. Renata Cidlinová
vedoucí referátu kanceláře přednosty

 

 

Š K O L S T V Í

Jednání školního parlamentu

Ve středu 7. 2. nás na jednání školního parlamentu navštívil pan starosta, aby nám zodpověděl dotazy, které se týkají školy.
První náš dotaz se týkal prostoru pod školou, kde jsme již loni měli trávit za příznivého počasí velké přestávky. Bohužel jsme tam ještě ani jednu přestávku nestrávili, protože tento prostor nebyl ještě pro tyto účely upraven. Pan starosta nám ale slíbil, že areál bude brzy oplocen a bude na něm vyset trávník, poté se nainstaluje několik laviček a pingpongové stoly a žáci základní školy začnou trávit velké přestávky venku.
Dále jsme seznámili pana starostu s akcí "Za školu krásnější", kterou bychom rádi zorganizovali, a žádali jsme ho o svolení. Pan starosta nám vyšel vstříc a akci povolil, dokonce nám slíbil, že pokud se nevybere dostatek peněz, městský úřad tuto částku doplatí. Výtěžek této sbírky připadne na výrobu původních dveří a hodin, které začnou pomalu vracet průčelí naší školy ztracenou krásu.
Posledním problémem, ve kterém jsme dosáhli při prosazování úspěchu, je naše školní jídelna. Bohužel se ale nebude stavět nová jídelna, ale bude alespoň vydlážděna hlavní přístupová cesta, která vede k jídelně. Ta cesta, po které chodíme každý den na oběd, je pouze ze štěrku a po dešti se na ní objeví i několik kaluží, které musíme překračovat.
Zajímal nás i stav koupaliště, které by mělo být nadcházející sezónu opět otevřeno.
Ptali jsme se i na lepší sportovní vyžití dětí v Úvalech, na nákupní možnosti a na kino, ale bohužel na zlepšení těchto problémů se v dohledné době peníze nenajdou.
Na závěr bych chtěla poděkovat panu starostovi za návštěvu na jednání školního parlamentu, který po dobu jeho existence navštívil již podruhé, a doufám, že všechny dané sliby budou uskutečněny co nejdříve.

Za školní parlament
Petra Kyselová

 

Pár poznámek
ke zprávě z jednání školního parlamentu

Na jednání 7. února jsem školní parlament několikrát upozornil, že definitivní sliby, i když na věci velice potřebné, jim nemohu dát. Rozpočet města na rok 2001 ještě nebyl v té době projednán a schválen zastupitelstvem města.
Co je tedy uskutečnitelné. Město s pomocí své složky, tj. Veřejně prospěšných služeb, upraví prostor pod školou směrem k potoku. Otevřenou otázkou zůstává oplocení. Na plot, který by odpovídal jak účelu, tak i vzhledem, nemá město peníze. Provizorní plot by zřejmě působil v sousedství školy neesteticky a navíc provizoria mají u nás dlouhou výdrž. Nemusíme chodit daleko, viz školní jídelna.Iniciativu parlamentu na sbírku pro obnovu vzhledu školní budovy čp. 8, tj. neorenesanční fasády, vítám nejen já, ale celé zastupitelstvo. V první fázi by šlo o původní hodiny (kruhový černý ciferník, bílé číslice a "ručičky") a vchodové dveře. Městský úřad bude nápomocen při sbírce. Akci budu podporovat, ale nemohu ji povolovat nebo zakazovat. Uskutečnění takové akce je plně v rukou těch, co se pro ni rozhodli.
Lepší přístupová cesta k jídelně se bude muset odložit. V červenci t. r. se zahájí výstavba řadu splaškové kana-lizace od hlavního řadu pod školou směrem na náměstí Arnošta z Pardubic. Řad bude procházet uličkou mezi školou a kostelem a dále pokračovat směrem k hotelu Sokol a do Husovy a Komenského ulice. Zároveň se vybuduje i přípojka do školního dvora před jídelnou pro připojení odpadu ze všech tří školních budov, které jsou kolem tohoto dvora, tj. čp. 7, jídelny s kuchyní a "domečku". Z toho vyplývá, že jakékoliv úpravy cesty by byly při této výstavbě během několika měsíců znehodnoceny. Tuto souvislost jsem si neuvědomil při diskusi ve školním parlamentě, a proto se dodatečně omlouvám.
I pro mne bylo setkání přínosné a věřím, že se postupně stane užitečnou tradicí, a že ať už já nebo kdokoliv jiný ze zastupitelstva města bude moci škole přinášet příznivější zprávy.

Ing. Ivan Černý
starosta města

 

Neboť se nám vloudil tiskařský šotek, opravujeme e-mailovou adresu Základní školy Úvaly.
Správná adresa je:
zsuvalypv@iol.cz
Omlouváme se.
redakční rada

 

Po třinácti letech

Den otevřených dveří na základní škole přilákal mou zvědavost, proto jsem se tam 13.2. vydala.
V devět hodin ráno beru za kliku dveří - zamčeno. Cedulka na dveřích mne odkazuje na postranní vchod, ale je také zamčený (jak mi později vysvětlil pan ředitel Smolík, je to nutné opatření proti krádežím) a tak zvoním na zvonek s nápisem "ŘEDITEL". Představím se do mikrofonu a bzučák na dveřích mne vpouští. Chodby jsou prázdné, tiché - probíhá vyučování. Představovala jsem si školu plnou rodičů okukujících nástěnky a výkresy svých ratolestí, vyučovací hodiny zpestřené přítomností tatínků a maminek zvědavých na metody a schopnosti toho či onoho učitele. Bohužel, nic takového se nekoná. Procházím chodby a vrací se mi vzpomínky. Ještě před třinácti lety jsem tu byla žačkou. Pročítám nástěnky a nevycházím z údivu nad pokrokem, který škola udělala od doby, kdy jsem tu byla naposledy. Děti školu nejen navštěvují, ale podílejí se na jejím utváření. Vypovídá o tom i činnost parlamentu školy, jehož členy jsou vybraní žáci šestých až devátých tříd v čele se stávajícím předsedou Janem Hruškou a pod patronací paní učitelky Vorlíčkové. Parlament se schází jednou za měsíc a jeho náplní je právě spolupodílení se na rozvoji školy.
Šipky mne dovedou ke schránce důvěry, do které může kdokoli vhodit otázku na jakékoli téma a moudrá sova odpoví. O schránku a též o protidrogový program se stará paní učitelka Javůrková. Ve druhém patře stojím chvíli v rozpacích u souboru nástěnek s názvem "Taháky na rande", ale co, také jsme takové "taháky" četli, bohužel pod lavicí. O takto otevřeném přístupu k našim problémům jsme za dob totality mohli opravdu jen snít.
Zvoní, začíná přestávka. Děti mají možnost nakoupit si v obchůdku v budově prvního stupně, kde se prodává jak občerstvení, tak třeba nové sešity. Jistě by vítaly možnost vyřádit se o hlavní přestávce venku na upraveném prostranství za školou, které je zatím jen velkým snem vedení školy.
Požádala jsem paní učitelku Lickovou, aby mne po škole provedla. Ochotně mi ukazuje informační centrum s jedenácti počítači a knihovnu, vítající příchozí nápisem "Léčebna duše". K počítačům mají žáci přístup v rámci volitelného předmětu, dále při jakékoliv vyučovací hodině - záleží pouze na kantorech, ke kterému z vybíraných témat se rozhodnou využít výpočetní techniku. Knihovna a počítače jsou dětem přístupné i v jejich volném čase.
Na schodech potkáváme pana ředitele Smolíka, který se mne ochotně ujme. Zajímá mne výuka jazyků na prvním stupni a tak mi doporučí navštívit hodinu němčiny ve čtvrtém ročníku. Vyučovací hodina paní učitelky Tvrdíkové má spád, opakování probraného učiva děti očividně baví a ochotně spolupracují. Vedle mne sedí kluk - pěkné číslo. Probranou látku ale ovládá, tak si sem tam nějakou tu lumpárnu neodpustí.
Vracím se do ředitelny, bohužel pan ředitel je právě zaneprázdněn a proto rozmlouvám se zástupkyní ředitele paní Kondelíkovou. Ta mi o přestávce ukazuje pracovnu chemie, před třinácti lety jedno z obávaných míst, ale zase se tu dobře opisovalo. Teď už to tak jednoduché asi není, třída je totiž jinak uspořádaná. Vybavení je modernější a účelnější.
Novinkou na škole je pracovna výtvarné výchovy, království paní učitelky Semrádové, kde vznikala většina výtvarných prací zdobících chodby školy.
Pokračujeme do přebudované školní ordinace, v současné době pracovny pro nápravu specifických poruch učení. Pro děti s vývojovou poruchou učení je vytvořen speciální program a zde cvičí, relaxují a učí se v malých skupinkách jednou až dvakrát týdně.
Před jedenáctou hodinou si na mne opět dělá čas pan ředitel a nyní sedíme v jeho pracovně, on odpovídá na moje otázky a přidává to, co by mne mohlo ještě zajímat.Odcházím s pocitem, že i přes nedostatek financí, v Základní škole v Úvalech vyrůstá tvořivá generace lidí, kteří si se svobodou poradí lépe než my, poznamenaní totalitou.

Ivana Prchalová

 

Vánoční sbírka

Určitě už jste slyšeli o vánoční sbírce hraček,která proběhla minulý rok v prosinci.
Teď jste se asi zamysleli nad tím, koho tato sbírka napadla. Bylo to asi takto. Dvě ztřeštěné puberťačky daly hlavy dohromady a s nápady pí. uč. Semrádové zorganizovaly vánoční sbírku s názvem "Lepší Vánoce". Akce měla úspěch a začaly se hromadit první hračky. Hraček neustále přibývalo a objevil se první problém. "Kam hračky uskladnit?". To jsme brzy vyřešily. Počáteční nejistota, že akce bude neúspěšná, po prvních dvou dnech zmizela. Přišel den, kdy si hračky měli vyzvednout zá-stupci dětského hospicu v Malejovicích. Hračky si neodvezli všechny, protože jich bylo víc než čekali.Vzali si z nich jenom část a ostatní hračky budou předány v dubnu (21. 4. 2001).
Prostřednictvím "Života Úval" bychom chtěly poděkovat všem, kteří nám přispěli. Dále děkujeme vedení ZŠ Úvaly a všem pedagogům.Se srdečným poděkováním

Lucie Peřinková a Lenka Balková
žákyně 8. A ZŠ Úvaly

 

Víte, co je HOSPIC?

Původně slovo hospic označovalo místo nabízející odpočinek a osvěžení poutníkům na cestě. Dnes se slovo hospic používá spíš jako označení pro dům, který nabízí spočinutí těžce nemocným lidem, a to i v posledních dnech jejich života. Při léčení těžce nemocného dítěte se někdy stává, že je léčba neúspěšná, bývá proto ukončena a nemocné dítě je z nemocnice propuštěno domů. Mezi koncem léčby a případným koncem života může uplynout poměrně dlouhá doba - a jakkoli to pro nás, lidi zvenčí, může být už jen doba umírání, pro dítě je to pořád doba žití. Také na lidech okolo ovšem záleží, jakou podobu takové žití bude mít. Ve snaze pomoci dětem a jejich rodičům na tomto těžkém úseku cesty začaly ve světě vznikat dětské hospice. První z nich, Helen house v Oxfordu, založila v roce 1982 řádová sestra Frances Dominica. Na rozdíl od hospiců pro dospělé slouží dětské hospice více pro odpočinkové pobyty.
Na sklonku léta 1997 dostala Nadace Klíček darem starou vesnickou školu se zahradou v Malejovicích ve středním Posázaví. V budově školy bude po rekonstrukci dílna, knihovna, herna, na zahradě vyroste nový dům s hospicovými lůžky.
Zájemcům rádi poskytneme podrobnější informace. Budeme rádi za vaši podporu, pomoc i povzbuzení.
Pro:

Nadační fond Klíček
Renoirova 654, 152 00 Praha 5
tel.: 0603 204 109

Lucie Peřinková a Lenka Balková
žákyně 8. A ZŠ Úvaly

 

Velká sbírka dětských knížek
Po velkém úspěchu předvánoční sbírky hraček bychom vás chtěli vyzvat k účasti na další sbírce, tentokrát
dětských knih.
Chceme poděkovat všem, kteří nám přispěli hračkou, a doufáme, že se zúčastní i sbírky nové.
Knihy se zbytkem hraček budou 21. 4. 2001 předány dětskému hospici v Malejovicích.
Žáci ZŠ Úvaly mohou nosit knihy i dětská leporela v zachovalém stavu
od 5.3.do 31. 3. 2001do třídy 8. A Lence Balkové a Lucii Peřinkové.
Předem všem děkujeme.
Sbírka se koná se souhlasem ředitele ZŠ Úvaly Fr. Smolíka

 

Za Vladimírem Tvrdíkem

2. února jsme se navždy rozloučili s bývalým kolegou, ředitelem školy v.v. zdejší základní školy, panem Vladimírem Tvrdíkem. Nebyl občanem Úval, ale naše město měl rád, zvláště pak naše škola mu nesmírně přirostla k srdci. V kolektivu pedagogů se cítil vždy velice šťasten, vzájemně jsme si dobře rozuměli. Jeho životní optimismus ovlivňoval výrazně naše školní prostředí. Bylo prodchnuto každodenní pozitivní tvůrčí atmosférou.
V myslích těch, kteří jej znali, zůstane navždy trvalá vzpomínka na výborného pedagoga, malíře, obětavého a nezištného člověka.
Čest jeho památce.

František Smolík
ředitel školy

Výstava v MDDM 20.-22.11.1998,
Foto: Ing. V. Procházka

 

Vladimír Tvrdík

Narodil se 2.9.1922 v malé vesničce na jihu Čech uprostřed rybníků. Brzy se však i s rodinou přestěhoval za prací svého otce na Čáslavsko. Do jižních Čech se však každým rokem vracel na prožití dvou měsíců prázdnin.
V Čáslavi vystudoval učitelský ústav a odešel učit na umístěnku do Čepiroh na Mostecku. Zde se seznámil se svou ženou Vlastou. V té době se již plně věnoval své velké lásce malování.
Největší část svého života prožil v obci Dolní Počernice, kde působil jako zástupce ředitele základní školy. Poté byl až do svého odchodu do důchodu ředitelem ZŠ v Úvalech. Nesmazatelně se vryl do paměti svých žáků a kolegů jako člověk laskavý, se smyslem pro humor, nadhledem a noblesou.

Vladimír Tvrdík společně se členy Kvarteta seniorů, zleva: Dr. Jan šindelář, Ing. Ferdinand Filipovský, Ing. Oldřich Kovář, Ing. Karel Lesse. Vernisáž výstavy 22.11.1998.

Každý z nás ve svém životě potká spoustu různých lidí. Na mnohé z nich brzy a rádi zapomeneme, ale když máme štěstí, podaří se nám potkat člověka, který nás tím, jaký je, obohatí i na celý život. A právě takový byl Vladimír Tvrdík. Měl rád život a dokázal rozdávat radost a dobrou náladu. Vedle něj nám bylo tak nějak dobře. Patřil k moudrým mužům, kteří se dokázali pro něco nadchnout a své znalosti, dovednosti a umění předávali mladé generaci. Bude nám chybět.
Vždy jej provázela láska k přírodě. Byl jejím velkým obdivovatelem a vnímavým pozorovatelem, který zároveň dokázal ve svých obrazech zachytit prchavé okamžiky budícího se rána, nostalgii podzimu vznášející se nad krajinou jihočeských rybníků a blat, či jásavé tóny letní prosluněné louky a stejně tak i odpočívající a zasněnou chaloupku v zimě na Českomoravské vysočině. Jeho zhmotnělé fantazie plné barevné palety pocitů a zvláštního laskavého světla nám zkrášlují svět. Díky za ně.
S láskou a úctou vzpomeňme na Vladimíra Tvrdíka prostřednictvím jeho vyznání, které zaznělo u příležitosti jedné z výstav jeho obrazů.
"Tvořím déle než 50 let a vždy mě inspirovala má největší životní láska - příroda jižních Čech, ve které jsem se narodil a která mi svou něžnou krásou dává podnět, abych se ji snažil znázornit, ale i přebásnit tak, jak na mě působí. Svou náladou, půvabem, něhou i citem. Jsou to zejména třeboňské rybníky, které mě stále přitahují svou krásou. Stojím před nimi s úžasem, ať jsou to jejich zářivá jitra, či kouzelné podvečerní nálady. Rád se s nimi laskám pohledem za zvuku kvílejících racků, létajících nad červenavým rákosím, a vdechuji nasládlý pach puškvorců a bažin. Pozoruji let elegantních krasavic volavek, které číhají nad temnými vodami na svou kořist. Miluji hluboké jihočeské hvozdy plné borůvek, sladkých malin a hub. Miluji lesy plné zvěře, lesy, které nám nad hlavou tiše šumí, ale i lesy, které se dovedou pod vichrem proměnit v divokou bouři.Obdivuji i mohutné hráze rybníků lemované staletými duby, které svým věkem pamatují doby našich slavných dějin - některé i Žižku. A přesto je tento kraj často zadumaný. Proto není divu, že se často objevuje v mých obrazech, v nichž se snažím porozumět a vyznávat se stříbrné kráse jeho půvabných vod a zadumanosti jeho lesů.
To je moje vyznání mému kraji. Tak jej vnímám, cítím a miluji, a tak se mu vzdávám.
"Dne 26.1.2001 Vladimír Tvrdík navždy odešel, ale díky svým obrazům s námi zůstává.

Jana Pospíšilová

 

MDDM Úvaly nabízí v rámci kurzů lidové tvorby
v pátek 6. dubna od 16 h v MDDM
ZDOBENÍ VELIKONOČNÍCH PERNÍČKŮ
vedené paní Janou Kubešovou.


Paní Jana Kubešová zdobí s dětmi perníčky

KURZY KOŠÍKÁŘSTVÍ A DRÁTOVÁNÍ
vedené panem Bohumilem Ouzskýma paní Mirkou Riškovou ze Studia lidových řemesel v Jeseníku
v pátek 11.5.2001 od 14 a 16 h v TESKU.
Kurz je rozdělen na dvě části. V jedné se bude oplétat lahev a ve druhé drátovat keramický hrnek.
Přihlášky a informace do 17.3. u pí Pospíšilové v MDDM.


Bohumil Ouzský učí paní Janáčkovou zhotovit dno koše

 

MDDM Úvaly nabízí v rámci kurzů lidové tvorby
TEMATICKÉ VÍKENDY S KERAMIKOU
vedené Romanou Zelenkovou
Během kurzů se seznámíte s různými technikami vytváření:šňůrovou, plátovou, kuličkovou, točení bez kruhu a technikou vlaštovčího hnízda.
Dále poznáte různé techniky dekorování: rytí, prořezávání, obtisk přírodních materiálů, práci s engobou atd.
INDIÁNSKÉ MÍSY
jsou tématem I. keramického víkendu 14. a 15.5.
V sobotu od 13 do 16 h si mísu zhotovíte,
v neděli od 13 do 16 h ji budete dekorovat.
Přihlášky a informace u pí. Pospíšilové do 17.3.

 

Galerie MDDM Úvaly, V. Nováka 372
vás zve na výstavu fotografií
Josefa KOLOCE
Úvodní slovo Hana Švehlová, místostarostka Jiren.
Přátelské setkání se koná 16. 3. 2001 v 18 hodin.
Výstavní síň bude otevřena 17. a 18. 3. od 13.30 - 18 hod.

 

U příležitosti letošní 3. výstavy, která bude 30.3. - 1.4., vám galerie MDDM představí tvorbu tří mladých výtvarníků: Petra Gilberta. Dany Adamové a Karla Bittnera, kteří pocházejí z Úval. Ráda bych vám je dnes představila.

KAREL BITTNER
narozen v r. 1965, bydliště Úvaly, vyučený potrubář, v současné době je několik let na svobodné noze, od r. 92 se věnuje keramice a výtvarničině. Živí jej i příležitostné brigády.
Co ti poskytuje tvorba?
Hledám svůj výraz výtvarníka, hledám výraz své duše, abych mohl sdělit okolí... Vlastně bych o tom nechtěl i chtěl mluvit. Nejsem si jistý, že mě lidé pochopí. V každém případě mi tvorba přináší vnitřní osvobození, cítím rozvoj vlastní osobnosti, své přirozené individuální duchovní podstaty člověka, která má pozitivní vliv na veškeré mé další myšlenky a tím i na mé skutky. Člověk nežije pouze z chleba. Hledám. Hledám v hudbě, v kameni, v hlíně, v ohni. Hledám všude.
Vím, že jsi autorem některých projektů /výtvarných, hudebně-vědních, veřejněprospěšných/. Přibliž nám je, prosím.
Mám za sebou řadu veřejněprospěšných aktivit, např. jsem se několik let zúčastňoval nejrůznějších akcí pro postižené děti a i dospělé lidi. Učil jsem slepce, mentálně postižené, fyzicky postižené práci na hrnčířském kruhu i volné tvorbě, např. modelování. Každý rok jsem se účastňoval akce Mezi ploty v Bohnicích, v Emauzích, v ROXY, společně s nejrůznějšími šermířskými skupinami akcí u příležitosti městských oslav v republice i v zahraničí. V loňském roce jsme se podíleli se skupinou EXPADON na akci čarodějnice, pořádané městem Úvaly.
Byl jsi autorem projektu čarodějnic, proč?
Ve svém životě jsem se setkal se spoustou úžasných osobností nejrůznějších kulturních směrů, které mi věnovaly svůj drahocenný čas. Každý z nich mi předal střípeček svého umu a já se cítím z hloubi své duše morálně povinen je předávat potřebným, a těm, kteří chtějí.
Společně s Petrem Gilbertem jste autory sochy, která byla vloni slavnostně odhalena v Praze v soukromém areálu v Bohnicích v nově vznikajícím soukromém muzeu sochařství. Co mi o tom můžeš říci?
Je to pravda.
Co je to za sochu?
No tak, je to socha mimozemské bytosti podobná člověku, ženě v nadživotních rozměrech. Pro představu výška 3,4 m, šířka ramen 1,6 m, s přímo úměrnými prsy a stejně tak i boky. Oblečená ve skafandru volně stojící a držící stalagmit. Na hlavě má kosmonautskou přilbu, na zádech kyslíkové nádrže a své tříprsté ruce má v rukavicích. Celá je vyrobená z pěnobetonových tvárnic YTONG, byla vyzděna, otesána a doštukována. V podstatě je to taková zedničina - malta, rabicka, bílý latex. S Petrem jsme ji tak pojali. Jako fór. Připomíná naši starou dobrou Věstonickou Venuši, matku odjinud.
Vím, že pro tebe hodně znamená příroda. Vím také, že máš jedno velké přání, které bys chtěl uskutečnit. Přibliž je čtenářům.Jelikož nám příroda dává vše, měli bychom ji chránit a ctít ji. Od 8 let se toulám s batohem na zádech po lesích. Sám nevím, zda jsem víc doma tam, kde bydlím nebo v přírodě. Učí mě pociťovat harmonii, jedinečnost bytí, toleranci, krásu, lásku, pokoru a slovy nepředatelné věci. Uvědomuju si, že jsem její syn. Trpím bezohledností některých lidí této společnosti, ale ještě víc trpím tím, že jsem bezmocný, když vidím skládky v lese, podél silnic, zanešené potoky, zničené přírodní zdroje pitné vody, záměrně poškozené stromy, motorky a auta v lese. To je zlomek toho, co mě zraňuje. Jakoby lidé zapomněli, že existuje ptačí říše, vodní říše, říše léčivých bylin, rostlin, lesní zvěře, kterou lidské konání, již ohroženou, může zničit a tím i sami sebe. Proč???
A tvoje přání?
Toužím, aby mi společnost poskytla důvěru a umožnila mi vykonávat funkci profesionálního strážce přírody v katastru Úval. Žil jsem na mnoha místech nejen v naší republice, ale odtud pocházím a cítím to jako své poslání.
Tvé osobní motto?
Kdo položí své tělo a duši na oltář přírody, bude nadevše po-vznesen a v očích druhých jen toulavým psem.
A tvůj ideál?
Žít svůj život pro blaho všech živočichů. Toto mi o sobě řekl Karel Bittner. Dalším z výtvarníků, jehož tvorbu budete mít možnost uvidět je

PETR GILBERT
narozen l966, absolvoval gymnázium, poté hotelovou nástavbu zaměřenou na cestovní ruch.
Do svých dvaceti let žil v Úvalech, poté v Praze, následuje období "on the road" a nyní již téměř 10 let žijí s Danou Adamovou v Jizerských horách. V současné době je na volné noze. K jeho zálibám patří cestování. Snad nejvíce na něj zapůsobilo putování po Skotsku, Irsku a Norsku. Vliv zážitků ze severských zemí lze objevit i v jeho tvorbě, jejíž část bude prezentovat na této výstavě.
Rozhodující moment pro vaši tvorbu?
V dětství jsem chodil na malířské vycházky s dědou, který maloval krajinky Jizerských hor.
Měl jste možnost jako dítě nahlédnout do světa malířů?
Měl. Můj táta se přátelil a chodil občas malovat s akademickými malíři Františkem Emlerem a Jaroslavem Dvořákem. Zde jsem poprvé ochutnal atmosféru ateliéru a zavoněly mi olejové barvy. Zapůsobil na mě harmonický klid .
A jak to bylo dál? Kdy přišel rozhodující moment pro vaši tvorbu?
Ve 25. Po svých cestách plný dojmů jsem měl potřebu je nějakým způsobem sdělit a po psaní zápisků z cest jsem zjistil, že je mi bližší se vyjádřit výtvarným projevem.
Máte ústřední téma, ke kterému se vracíte?
Mám rád fantazijní snové krajiny.
Co vás na nich láká?
Že se v nich můžu občas projít.
Jakou používáte techniku?
Olej, protože jde předělávat.
Vaši oblíbení autoři?
J. Zrzavý a H. Rousseau.
Máte svůj umělecký vzor?
Mám. Z muziky. Nedávno zesnulý Mejla Hlavsa.
Čím vám imponoval?
Vytrvalostí a vírou v to, co dělá.
Představte si, že byste si mohl pořídit artefakt, který se vám hodně líbí. Co by to bylo?
Ještěd od pana architekta Hubáčka. Ale proč bych si ho kupoval, když na něj vidím.
To máte vlastně štěstí.
Pokud není mlha.
Co vás na životě baví a co ne?
Rozhodně mě nebaví nakupovat.
A co vás rozhodně baví?
Baví mě se toulat po Jizerkách.
Máte nějaký zajímavý zážitek z poslední doby?
Ano, pořídil jsem si včely, zatím se jich trochu bojím, ale věřím, že se brzy spřátelíme. Udělali jsme jim nový přístřešek a budeme je v nejbližší době stěhovat. Na včelách mě fascinuje schopnost takového množství živočichů žít pospolu.
Co pro vás znamená svoboda?
Vnitřní harmonii.
Vím, že se občas vracíte do Úval. Jaké jsou vaše postřehy?
V dětství byla mým nejmilejším místem Králičina, nyní když tam příjdu, jsem překvapen ignorancí ke stavu louky u potoka.
Jak to myslíte?
Ta louka byla plná ocúnů a patřila k nejhezčím zákoutím v okolí Úval. V současné době je zdevastovaná nezodpovědností správců pozemku.
Máte nějaký pozitivní postřeh z Úval?
Mám.
Vysazení stromů na náměstí.Jaké je vaše motto?
Přátelství.
Děkuji.

Osobnost výtvarnice Dany Adamové přiblížíme čtenářům Života Úval prostřednictvím rozhovoru v příštím čísle. Návštěvníci výstavy budou mít možnost zhlédnout videozáznam pořadu, který natočila TV Jablonec. Snímek Malování na hedvábí představuje Danu nejen jako výtvarnici, ale i jako zdravotníka.
Jana Pospíšilová

 

 

K U L T U R A

DIVOKEJ BILL
aneb názory v tisku v roce 1999Přesto, že se píše rok 2001, je podle mého názoru dobré se trochu poohlédnout, připomenout si nedávnou minulost a opravit či upevnit svůj názor na působení této úvalské kapely.
Podívejte se tedy spolu se mnou na názory některých českých redaktorů právě v roce 1999, kdy se o této bigbítové skupině začínalo víc a víc psát. Posuďte sami, jak tehdy odhadli hudební publicisté osmičlenný soubor a zda následující řádky jsou reakcí na lehkovážné pobrnkávání či pilnou práci a vytrvalost

....Jednoduché příjemné melodie, které však nejsou monotónní, výborně doplňují převážně odlehčené texty ve stylu táborských odrhovaček. Ve spojení s muzikou a sympatickým vystupováním kapely nepůsobí nevkusně... Působivost melodických popěvků úvalské partičky zvýrazňoval vícehlasý zpěv a pohybové kreace muzikantů. Vznikl tak harmonický celek, který nenápadně vtáhl diváky do hry...
Ondřej Urbanec, Divokej Bill a Nahoru po schodišti dolů Band roztočili v sobotu Rockli praskající ve švech, Poděbrady

...Největšími objevy přehlídky se staly Lety mimo a soubor Divokej Bill, prokládající hospodský rozjuchaný bigbítek irskokeltskými motivy....
Petr Korál, Festival v Českém Brodu je na evropské úrovni, MF DNES 7.8. 99

...Na prvním místě se umístil opravdu divokej, ale i pohodovej a rytmickej Divokej Bill....
Rockfest Dobříš ´99, Muzikus 11/99

...Rocková kapela Divokej Bill z Úval postoupila do finále prestižní vyhledávací soutěže Jim Beam Rock...
Divokej Bill se připravuje na finále, MF DNES 21.8.99

...Kluci z Úval u Prahy svou pohodovou muzikou rozehřáli přítomné fanoušky, které potom zasáhla smršť tvrdšího punku...
Vladimír Baudis, Palác Akropolis 22.12.99, Bravo č. 4

...Divokej Bill je již klasikou a pokud bychom hledali nějakou zajímavost na jeho kmochovském vystoupení, potom tu, že okamžitě po skončení odjel na další festival, aby to ten večer udělal ještě jednou. Měl tzv. "troják", což znamenalo, že v jeden večer vystupoval na třech místech současně...
Jaroslav Špulák, Natruc, Big BENG! 30/99

...úvalského Divokýho Billa provázely "chýrne" pověsti o velkých talentech. Do jisté míry nelhaly. Skupina mistrně zvládla muziku, kontakt s lidmi i show (plivání ohně, válečné bubnování). Sound oživovaly garmoška, housle i banjo více než dobře. Skoro všichni muzikanti skákali po pódiu a la Dog Eat Dog a k tomu brnkali na folklórně hospodskou notu. Jako by Dobrohošť hrála muziku Headcrash...
Jan Šída, Stádlecký rockový most ´99, Big BENG!

...Divokej Bill je kapelou, která ke koncertování využívá každou příležitost - nedávno jste ji mohli vidět na několika festivalech, na soutěžích tzv. amatérských kapel i třeba s Bořkem Slezáčkem. Vyhráli se a jejich bujarý hospodský rock dokáže rozhýbat i polomrtvého...
Marek Vodička, Trutnov 87-99, Rock Report 10/99

...V pátek vyoral jasně nejhlubší brázdu v duši mé hned na začátku Divokej Bill. Osm lidí na prknech, včetně banja, houslí a harmoniky - a takovej odvaz - no jen houšť, chlapci, houšť!...
Mojmír Mohapl, Muzika ´99 aneb O osudech jedné dobré výstavy, Muzikus 11/99

...Divokýmu Billovi, který posléze přejížděl na festival do Nymburka a byl tedy v časovém presu, přihlíželo nějakých padesát platících, s nimiž ani ten večer jurodivý baskytarista Jurda nebyl schopen hnout. A tak se čtyřstrunec spravedlivě rozhořčil a vyplivl do éteru nelichotovou poznámku. Upřímně řečeno, to nebyl nejlepší koncert Úvalských v poslední době, protože osmička opomněla připravit playlist a mezi skladbami se domlouvala na dalších písních, čímž vznikaly propady až na zadek. Pokud ovšem hrála, byla poctivě rozhopsaná jako vždy, servírovala jeden rockově folklórní popěvek za druhým... Takhle kapela prožívala soustředění před finále Jim Beam Rocku na Štvanici...
Jaroslav Špulák, New Model Party V., Big BENG! 11/99

...Už od českobrodského Rock For People se lavinovitě šíří dobrá pověst skupiny Divokej Bill. Ta i tentokrát potvrdila své označení za "české Levellers" i zvěsti o jedné z nejzábavnějších koncertních atrakcí, co jich česká scéna má. Určitě se jděte na něj podívat...
Trutnov, Rock & Pop 9/99

...Skupina Divokej Bill z Úval u Prahy zvítězila v letošním ročníku soutěže Jim Beam Rock. Získala osm z devíti hlasů porotců...
Divokej Bill shrábl prachy, Blesk 9.11.99

...Pořadu Na Kloboučku dominovala kapela Divokej Bill, úvalská formace, která svými úspěchy bere dech. Na její velkou budoucnost bych vsadil i poslední pěťák... Zdejší posluchači si mohou živou, nápaditou, originální a veselou muziku této osmičlenné party vychutnat v Dobříši a Hořovicích... Alespoň pro mne půjde o předčasný vánoční dárek...
Karel Souček, Originální veselou muziku mohou vychutnat v Dobříši, Dobříš 16.11.99

...Originální, svébytná, podmanivá a rozpoznatelná muzika, kterou jsem si skromně dovolil označit termínem "keltský crossover", mi připravila vždy vynikající hudební zážitek...
Aleš Borovan, Radost pro všechny, Spark 16.12.99

Jak výkony kapely ocenili kritici v roce 2000? Provázely je příznivé recenze nebo tvrdé kritiky?
(v příštím čísle ŽÚ)

-ŠS-

 

 

S P O L K Y

Český svaz chovatelů

Dne 20.-21.1.2001 se v areálu ČSCH ÚVALY uskutečnila již 40. tradiční zimní výstava králíků, holubů a drůbeže, spojená s okresní soutěží holubů a soutěží o 3 poháry města Úval za nejlepšího králíka, holuba a drůbež.
Velkou pomocí pro místní ZO ČSCH při posuzování zvířat byla 19.1.2001 účast deseti dětí ze Zvláštní školy Úvaly, kterým se tato práce velice líbila.
Vystaveno bylo 484 ks králíků, 452 ks holubů a 130 ks drůbeže. Výstavu navštívilo cca 500 platících návštěvníků. Děti měly vstup zdarma.
V okresní soutěži holubů vyhrála ZO Kamenice. ZO Úvaly se umístila na 8. místě. V neděli byla výstava zakončena předáním pohárů města Úval, které osobně předal starosta města pan ing. Ivan černý. Nejlepší králík - Čm - Jan Vycpálek (Všestary), holub - Český stavák černý sedlatý - Martin Dvořák (ZO Úvaly), drůbež - KO - Gunkei - František Vaňatka (Syneč). Celkově se výstava vydařila a členové ZO Úvaly se těší na další setkání při 41. zimní výstavě v roce 2002.
Na závěr členové ZO ČSCH Úvaly děkují dětem ze Zvláštní školy v Úvalech a sponzorům výstavy, kterými byly: 1) město Úvaly, 2) Agro Tuklaty, 3) Jatky Tismice.

Za ZO ČSCH ÚVALY
Jitka Kotusová - jednatelka

 

 

S P O R T

SK Úvaly, oddíl kopané

Obracíme se na vás s žádostí o finanční příspěvek na rekonstrukci fotbalového hřiště, kdy i sebemenší částka je pro nás pomocí.

Bankovní spojení: Česká spořitelna Úvaly 000035-0424967389

Tento účet je určen pouze na rekonstrukci fotbalového hřiště. Touto cestou děkujeme všem, kteří nám již zaslali jakoukoli finanční částku.

S díky
Výbor SK Úvaly, oddíl kopané

 

Vážení sportovní přátelé,
Dne 3.2.2001 se konala členská výroční schůze fotbalového oddílu SK Úvaly za přítomnosti starosty Úval pana Černého a sekretáře Okresního fotbalového svazu pana Tušera. Jedním z bodů schůze byla volba nového výkonného výboru, který byl zvolen ve složení:

Předseda: Václav Kopač
Místopředseda: Karel Linhart
Sekretář: Miroslav Černý, Michal Březina
Ekonom: Martin Ryneš
Hospodář: Jindřich Lízner
Členové: Jiří Štěpánek, Josef Krutský, Karel Kašička, Evžen Kolář, Karel Hájek

Hlavním bodem diskuse byla plánovaná rekonstrukce fotbalového hřiště, které se nachází ve velmi špatném stavu. Na závěr členská základna schválila usnesení výroční členské schůze.

Výbor SK Úvaly, oddíl kopané

Fotbalový klub SK Úvaly děkuje všem sponzorům za jejich příspěvky do tomboly při Plese fotbalistů.

 

Zároveň si vás dovolujeme pozvat na
Karneval fotbalistů,
který se koná 10.3.2001 v úvalské sokolovně od 20.00 hodin.
Předprodej probíhá od 19.2.2001
v prodejně autodílů u pana Líznera v Pražské ulici.
Masky jsou velice vítány - je připraveno 50 cen pro nejlepší.
Výbor SK Úvaly, oddíl kopané

 

 

C Í R K E V

Společné setkání v Úvalech

V neděli 28. ledna 2001, tj. na prahu třetího tisíciletí se uskutečnilo v modlitebně Církve bratrské EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ, při němž jsme se sešli ke společným modlitbám za jednotu křesťanů v přítomnosti kazatele Církve bratrské bratra JANA ASSZONIHO, faráře českobratrské církve evangelické bratra ZDEŇKA ŠKRABALA, farářky Církve československé husitské sestry JITKY POKORNÉ a kněze Římskokatolické církve pátera KARLA ŠUBRTA.
Společné modlitby nejsou nikdy zbytečné. Je množství darů, které nás pojí dohromady. Máme za co Bohu děkovat a oč ho prosit. Cílem ekumenického putování je dosáhnout plnosti viditelné jednoty. Proto jsme se sešli v hojném počtu, abychom se navzájem povzbuzovali, společně se modlili, abychom pokračovali v cestě společného svědectví, v cestě k jednotě. Během našeho setkání zazněly křesťanské písně v podání pěveckého sboru Církve bratrské z Prahy.
Rozhodně myšlenka ekumenických shromáždění, založená Evangelickou aliancí před více než 150 lety jako modlitební hnutí přes hranice sborů a církví, je významným impulsem pro ekumenické snahy i 21. století. Ekumenická setkání pro společné modlitby se neomezují jen na jeden týden podle tradice. Věřím, že se ještě v tomto roce opět sejdeme v Kristu, který nás všechny spojuje.

Mgr. Jitka Pokorná
farářka Církve československé husitské

80 LET TRVÁNÍ NÁBOŽENSKÉ OBCE CČSH V ÚVALECH

Na prahu třetího tisíciletí po Kristově narození oslavuje náboženská obec Církve československé husitské v Úvalech 80 let trvání obce. Nelze však opomenout, že byla založena 10. března 1921 ve Škvorci, v tehdejším sídle duchovní správy dnešního úvalského regionu a většina zakládajících členů obce žila tehdy právě ve Škvorci. Dnešní sídlo duchovní správy v Úvalech se určuje rozhodnutím v roce 1968.
Zakladatelé náboženské obce již dnes nejsou mezi námi, odešli v náplň věčnosti. Alespoň připomínám faráře, kteří naší náboženské obci vtiskli nezapomenutelnou stopu: výrazně dopomohl k založení a rozvoji činnosti br. Karel Kučera, br. Ludvík Konařík (působil zde plných 20 let, až do r. 1949), br. Jaroslav Spurný (působil zde 14 let, do r. 1963), br. farář Jiří Kostelecký (působil zde 37 let, do 31.8.2000, působení skončil ze zdravotních důvodů).
S Boží pomocí budeme i nadále společně pokračovat v díle našeho Pána Ježíše Krista, v cestě života i pravdy, v cestě dalšího, radostného rozvíjení naší náboženské obce.

Mgr. Jitka Pokorná
farářka Církve československé husitské v Úvalech

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ V ÚVALECH
vás zve na své výroční shromáždění u příležitosti
80. VÝROČÍ TRVÁNÍ NÁBOŽENSKÉ OBCE ÚVALY (původně ŠKVOREC)
dne 2. března 2001 (pátek) v 15.30 h
v modlitebně Církve bratrské, Pražská 477, Úvaly.
Při našem shromáždění se uskuteční
SETKÁNÍ S BÁSNÍKEM MIROSLAVEM MATOUŠEM
a jeho verši.
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI !
br. Vladimír Kazda, předseda Rst
Mgr. Jitka Pokorná, farářka

Církev československá husitská
Pozvánkana na přednášky a besedy
ve 14.15 hodin v modlitebně Církve bratrské, Pražská 477
25.3. na téma
NOVODOBÉ ZLOZVYKY-PASIVNÍ ZÁBAVA
přednáší televizní režisérka Eva Hallerová z Prahy.
22.4. na téma
AKTUÁLNÍ STRÁNKY HUSOVA ŽIVOTA A DÍLA
přednáší Mgr. Martin Chadima, asistent HTF UK.

Mgr. Jitka Pokorná,farářka CČSH v Úvalech

 

 

D I S K U S E

Mohla by bezpečnostní agentura Profi kontrolovat i čistotu ve městě?

Díky bezpečnostní agentuře Profi žijeme ve městě bez vraků aut a rozházených hromad písku na chodnících. Vím, že Profi zajišťuje bezpečnost při veřejných akcích, že chrání děti bydlící v okrajové čtvrti před šikanou, že pracovníci hlídali i u černých skládek.
Z minulého ŽÚ z článku Dozor nad pořádkem ve městě jsem se nedozvěděla, kolik město za tuto službu platí, uváděnými 21 000 Kč byla míněna cena za ostrahu vybraných objektů města, asi za měsíc.
Myslím si, že korektnosti a taktního vystupování členů agentury včetně jejich času by šlo využít i pro ohlídání čistoty ve městě, konkrétně čistoty chodníků plných prachu, bláta a někde i hromad loňského listí.
Dále bych se chtěla zeptat, zda existuje spolupráce mezi Profi a Českou policií. Pracovníci Profi by mohli při pojíždění mezi hlídanými objekty města i soukromníků, které jsou napojeny na pult centralizované ochrany, upozorňovat policisty na podezřelý pohyb v ulicích, a zachránit tak auto nebo byt. (Oznámení však může učinit kterýkoliv občan: telefon na čelákovické policisty je 0202/89 12 39 nebo 89 17 33, fax 0202/89 10 69).
Pracovní náplň je vždy otázkou smlouvy a peněz. O kolik bychom museli zaplatit víc, aby pracovníci bezpečnostní agentury Profi upozorňovali majitele nemovitostí na špínu na jejich chodnících nebo při nočním projíždění městem by sledovali podezřelý pohyb více osob?
"Konkurenční" spolupráce dvou útvarů by přinesla i vzájemnou kontrolu.

PhDr. Lenka Mandová

Poznámka nikoliv pod čarou
Chtěla bych poděkovat policistům z Čelákovic za ochranu aut zaparkovaných v naší ulici a za zachránění zahraničního vozu, kdy zloděj již seděl před třetí hodinou ranní v jím odemčeném voze. Velice děkuji.

Poznámka pod čarou:
Agentura PROFI začínala pro město právě se službou udržování pořádku. Hlavně odstranění markantních nepořádků, vraků, nepovolených skládek stavební suti apod. Zde musím uvést, že v minulém čísle ŽÚ je uvedena částka měsíčních nákladů za výše uvedenou službu, včetně zajištění bezpečnosti a ochrany některých objektů města prostřednictvím pultu centralizované ochrany.Podle současných představ se po odeznění zimních problémů počítá s využitím agentury PROFI při

ZAJIŠTĚNÍ JARNÍHO ÚKLIDU V POČÁTKU MĚSÍCE DUBNA JAKO CELOMĚSTSKÉ ÚKLIDOVÉ AKCE

V součinnosti s úvalskými občany, stavebními organizacemi a pracovníky VPS.

Ing. Breda

 

Nespokojenost obyvatel

se správou města a protest proti postupu a nekvalitnímu způsobu provádění stavebních prací v Úvalech
Někteří občané Úval upozorňují p.starostu a zastupitelstvo města na tyto závažné nedostatky.
I když kladně hodnotíme skutečnost, že byla zahájena a probíhá ve městě výstavba kanalizace, bohužel nelze přijmout bez kritiky dokončování stavebních prací v případech, kdy po položení kanalizační sítě:
1. nebyly a nejsou povrchy vozovek v lokalitách, kde byla kanalizace provedena, uváděny do původního stavu. V oblasti Pařeziny se tak podařilo vytvořit dokonalé "bahniště" a vozovky zdaleka neodpovídají zákonu o pozemních komunikacích,
2. nebyly a nejsou provedeny úklidy po dokončených stavebních pracích a vzniká zde velice nezdravé a prašné prostředí (např. Jiráskova ulice),
3. nebyla provedena koordinace termínů a tím se např. dokončení ul. Klánovická zbytečně odsouvá, přitom jde o jednu z páteřních komunikací města, která bude neúměrně dlouho nesjízdná,
4. není prováděna řádná kontrolní činnost stavebního dozoru, čímž dochází ke znehodnocování vynakládaných investičních prostředků.
A to je jedna z hlavních příčin současného stavu, za který odpovídáte. Další otázkou je i smluvní zajištění kvality staveb a dokončovacích prací.
5. Není vydán DIR s určením silnic pro průjezd vozidel stavby a tím i podmínky pro zhotovitele na údržbu těchto ulic. (DIR je dopravně inženýrské rozhodnutí pro pohyb těžkých vozidel po stavbě a jejím okolí).

Poznámka
Seznam nejviditelnějších závad byl předán k projednání ke kontrolnímu dni stavby starostovi Ing. Černému. Pan Brožek, který vykonává na stavbě funkci stavebního dozoru za firmu VRV, odmítl prohlídku a specifikaci závad přímo na stavbě.

Za petiční výbor Ing. Karel Procházka

Petici zatím podepsalo 62 občanů a někteří vyslovili souhlas ústně. Redakční úprava poloviny původní petice PhDr. Lenka Mandová.

 

Odpověď starosty

Mnozí obyvatelé našeho města našli ve svých poštovních schránkách výzvu k podepsání petice s vyjádřením nespokojenosti se správou města, zejména se způsobem provádění stavebních prací v Úvalech. Část petice se nyní objevuje i v ŽÚ.
Každý občan má právo vyjádřit se kriticky k čemukoli, co se ve městě děje, zvláště pak, když jde o záležitosti hrazené z rozpočtu města. Petice je jednou z forem, jak vyjádřit svou nespokojenost, své kritické připomínky, i když patří spíše ke krajním prostředkům. Iniciátoři petice mohli podat písemné připomínky na městský úřad, mohli navštívit jak odbor výstavby, tak přímo mne. Rovněž tak mohli přijít na veřejné zasedání zastupitelstva města. Až po rozšíření návrhu petice po městě byl přehled vytýkaných nedostatků na městský úřad předán 13. února t. r.

Nyní již ke konkrétním připomínkám:

ad 1) V ulicích Pařeziny práce na kanalizaci ještě neskončily, budují se veřejné části přípojek k jednotlivým domům, připravuje se k výstavbě ulice Šafaříkova.
Dokončení bude v jarních měsících t. r.. Budou opraveny poškozené chodníky, ulice vyčištěny a povrch upraven. Právě s konečnou úpravou povrchu ulic je největší problém. Původní stav, tj. v době, kdy je dodavatel stavby Metrostav, a.s. přebíral, nebyl rovněž ideální.
Za prvé vozovky neměly standardní skladbu, byly to v podstatě poměrně slabé vrstvy štěrku, pokryté nesouměrnou vrstvou asfaltu. Takové "vozovky" nelze při budování pozemních sítí jen naříznout a potom obnovit v pruhu. Vozovky se prostě rozpadnou.
Za druhé v první polovině devadesátých let byly v Pařezině vybudovány vodovodní a plynovodní řady. S ohledem na připravovanou stavbu splaškové kanalizace nebyly většinou již ani tyto zdaleka nedokonalé povrchy obnovovány. Ideální postup by měl být následující. Po splaškové kanalizaci se zrekonstruuje dešťová kanalizace a položí nové vozovky. Náklady na takovou úpravu by představovaly několik desítek milionů korun, viz v minulém čísle ŽÚ uvedená Klánovická ulice za 10 mil. Kč. Město tyto prostředky nemá. Při přípravě výstavby kanalizace se město snažilo do rámce výstavby zahrnout daleko větší částku na úplnou rekonstrukci vozovek, ale to nebylo možné. Jednak ze systematických důvodů (podpora státu je na kanalizaci, ne na vozovky) a také z důvodu celkově vysokých nákladů, které by město v tomto období neutáhlo. Samozřejmě, že je povinností dodavatele stavby obnovit povrchy buď úplně zlikvidované výkopovými pracemi nebo poškozené v okolí. V současné době jedná město, jakým způsobem se vozovky v Pařezině upraví. Prakticky je ale skoro nemožné upravit vozovky do původního stavu, viz co bylo řečeno výše.

ad 2) Jiráskovu ulici město od dodavatele ještě nepřevzalo (psáno 18.2.2001). Její úklid, který byl brzděn sněhem a mrazem, je naplánován na čtvrtý týden v únoru. Vzhledem k tomu, že se již po ulici jezdí, město ulici převezme, ale s podmínkou, kdy budou opraveny závady; opět viz minulý ŽÚ.

ad 3) Zdůvodnění, proč Klánovická ulice bude dokončena až letos na jaře, bylo napsáno v únorovém ŽÚ. Pokládka vrchní, tzv. obrusné vrstvy živice a další dokončovací práce by měly být provedeny až při teplotách neklesajících pod +5 stupňů celsia. V lednu a v únoru nelze se spoléhat na to, že bude takové období trvat 3 týdny. Před pokládkou vrchní vrstvy vozovky bude stávající povrch vystříkán tlakovou vodou sa zkontrolován jak projektantem, tak pracovníkem odboru výstavby.

ad 4) Na komplexní inženýrskou činnost pro přípravu, finanční zajištění a výstavbu čistírny odpadních vod (ČOV) a splaškové kanalizace byla vybrána firma Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. (dále jen VRV). Tato firma je ve svém oboru jednou z nejvýznamnějších v ČR, zajišťovala výstavbu čistíren např. v Kolíně, Č. Brodě atd. Bez jejích služeb by se zřejmě nepodařilo zajistit výstavbu kanalizace a ČOV v Úvalech. V rámci své činnosti pro město je pověřena i výkonem stavebního dozoru. Právě ke kontrolní činnosti stavebního dozoru byly a jsou výhrady ze strany odboru výstavby městského úřadu, z řad členů komise výstavby (zejména pana R. Kroutila) a ode mne. I přes objektivní faktory uvedené výše, mám za to, že by konkrétní situace mohla v ulicích vypadat lépe. Nespokojenost v posledním období byla vyjádřena v dopise, adresovaném VRV, a.s., který připravil odbor výstavby ve spolupráci se mnou a rada města jej schválila na svém jednání 22.1.2001, tj. dříve než se vedení města dozvědělo o návrhu petice. V dopise je výzva k důslednějšímu působení na dodavatele stavby k odstranění závad i pod hrozbou finančních sankcí. Přílohou dopisu jsou i části zápisů z rady města a zastupitelstva města, z komise výstavby, písemné připomínky občanů. Znovu opakuji, že i v minulém roce jsme s VRV a Metrostavem projednávali mnoho připomínek. Na prvém kontrolním dni v letošním roce 13. února 2001 bylo další kolo a mimo jiné byl i soupis kritizovaných nedostatků z petice předán VRV s požadavkem na písemnou odpověď. S dalším průběhem budou občané seznámeni.
Pokud je petice míněna upřímně, vítáme ji jako další podpůrný argument při vyjednávání zlepšení činnosti jak dozoru, tak zejména dodavatele stavby.

ad 5) Při výstavbě kanalizačních řadů v jednotlivých ulicích města jsou pro vstup do komunikací vydávána odborem dopravy MěÚ rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. v platném znění - silniční zákon. V těchto rozhodnutích jsou uvedeny podrobné podmínky pro provádění prací, jako např.:
- požadavky na uvedení chodníků, případně zelených pásů do původního stavu,
- opravy chodníků a stávajících dešťových vpustí poškozených těžkými stavebními mechanismy,
- vyčištění dešťových vpustí, zanesených splavenou zeminou a štěrkopískem a udržování stávající dešťové kanalizace v pro vozuschopném stavu,
- termín ukončení prací a uvedení povrchů do původního stavu (záruční lhůta vyplývá ze smlouvy o dílo na celou stavbu).
Výše uvedené podmínky jsou specifikovány podle situace a stavu v jednotlivých ulicích.Trasy pro odvoz vytěženého materiálu na mezideponie a trvalé skládky a následné zpětné zavážení rýh jsou řešeny přímo s firmou provádějící výstavbu kanalizace. Jednoznačné určení trasy dopravy není možno v daných podmínkách s ohledem na stav vozovek aplikovat. Zvýšený provoz v ulicích je nutno rozložit rovnoměrně, podle momentálně vzniklé situace na základě postupu stavebních prací. Při vysoké koncentraci těžké nákladní dopravy v nezpevněných ulicích si občané stěžují na zvýšenou prašnost nebo naopak po dešti na rozbahněný povrch vozovky. V těch ulicích, kde je proveden asfaltový povrch bez podkladních vrstev, zase na skutečnost, že vlivem zvýšeného provozu těžkých stavebních strojů a nákladních aut dochází k jeho rozlámání a ničení. Při provádění zemních prací v oblasti "Pařeziny" byla například tato situace řešena dohodou s provádějící firmou tak, že auta jezdila střídavě ulicí Rašínovou a Dobrovského, aby zátěž na okolí z toho vyplývající byla rozložena rovnoměrně. Nutno však upozornit, že chodníky používají k jízdě i občané a firmy s nákladní dopravou, kteří nerespektují dopravní značky (zákaz vjezdu) a při projíždění ulicemi se vyhýbají výkopům po chodnících.

Na závěr ještě pár poznámek. K celkové situaci města, k velmi obtížnému finančnímu zajišťování jeho potřeb se vyjádřím v příštím ŽÚ. Nyní jen ke zvolenému způsobu budování splaškové kanalizace a ČOV.
Nejen podle mého názoru, ale zejména podle stanovisek vzešlých z diskusí v komisi výstavby, v radě města a zastupitelstvu města, je cesta, na kterou jsme se vydali, velice obtížná, ale jedině možná. Bez řádné splaškové kanalizace s ČOV není možné myslet na rozvoj města. Dokonce by současný stav s likvidací odpadních vod komplikoval zajištění běžného provozu domů ve stávající zástavbě v blízké budoucnosti. Nebylo možné rozhodnout se tak, že se v I. etapě provede kanalizace v menším rozsahu, ale dokončí se všechno v ulicích. Při žádosti o státní podporu by takto pojatá akce neměla šanci uspět. Za určité peníze musí být proveden i určitý rozsah kanalizace a jak již bylo řečeno, na komunikace se podpora nevztahuje. "Asfaltovat" ulice jen z vlastních finančních zdrojů, které jsou velmi omezené, a nemít v ulicích už vybudovanou splaškovou kanalizaci, by bylo velice krátkozraké. Z toho vyplývá, že konečná úprava ulic, tak jak si ji jistě všichni přejeme, např. standardní vozovky, doprovodná zeleň, bude pro město ještě problémem a velkým úkolem.

Ing. Ivan Černý
starosta města

 

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru na Diskusní klub Života Úval.

 

 

V Ý Z V A    R E D A K C E

Znáte své město?
I tato budova je součástí našeho města. Víte kde se nachází a k čemu slouží?

foto: Ing Lukáš Rubeš

Řešení z minulého čísla:

foto: J Štork

 

Redakce vyzývá

všechny profesionální a amatérské výtvarníky
i jiné výtvarně nápadité osobnosti,
aby se podíleli na grafické změně loga Života Úval.

Podmínky:
1) použití základní černé barvy či odstínů šedé + jedna další barva,
2) dodržení maximální velikosti 8x17 cm,
3) logo musí mimo vaše nápady obsahovat název časopisu, znak města, ročník, číslo a rok vydání,
4) zaslání vzoru nového loga do 17.4.2001 na adresu redakce s adresou a telefonním spojením na autora.

Těšíme se na vaše nápady.
Nejlepší z nich bude použit ke změně titulní stránky
v dalších číslech tohoto časopisu.

Redakce ŽÚ

 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 02-9971539, 02-9971820, fax: 02-9971696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková, I. Prchalová, Š. Skolová, Ing. Tomš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se neracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz