M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
Š K O L S T V Í
K U L T U R A
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í
C Í R K V E
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E

K hledání použijte CTRL+F

MĚSTO ÚVALY

ČÍSLO 4 / 2001

ROČNÍK 42

 

 

 

Adrianka Petrásková - 3.MŠ
Adrianka Petrásková - 3.MŠ
 
  Andrejka Kváčová 2. MŠ
Andrejka Kváčová 2. MŠ

"Vajíčko ti dávám,
věrná ti ostávám"
(Valašsko)

"V malovaném vajíčku
posílám ti hubičku."
(Luhačovicko)

"Vstávej ráno, Mariáno,
dávej vejce každé ráno,
jedno bílé, dvě červené,
naposledy malované."
(okolí Uherského Hradiště)

"Máš-li ke mně lásku,
přijď k nám na pomlázku."
(Dačicko)

 

Příjemné velikonoční svátky, rodinnou pohodu a hezké počasí k jarním vycházkám do přírody přeje čtenářům redakční rada ŽÚ.

V dubnovém čísle nenajdete:
Vážení čtenáři, redakce vítá všechny vaše informace, názory a nápady, které v tomto či jiných číslech postrádáte. Adresa redakce je uvedena na konci.

Redakce vyzývá
všechny profesionální a amatérské vývarníky i jiné výtvarně nápadité osobnosti, aby se podíleli na grafické změně loga Života Úval.
Podmínky:
1) použití základní černé barvy či odstínů šedé + jedna další barva,
2) dodržení maximální velikosti 8x17 cm,

Květinová vazba paní Dany Konečné
Květinová vazba paní Dany Konečné


3) logo musí mimo vaše nápady obsahovat název časopisu, znak města, ročník, číslo a rok vydání,
4) zaslání vzoru nového loga do 17.4.2001 na adresu redakce s adresou a telefonním spojením na autora.
Těšíme se na vaše nápady. Nejlepší z nich bude použit ke změně titulní stránky v dalších číslech tohoto časopisu.
Redakce ŽÚ
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA,
které se konalo 19. 2. 2001

Ing. Černý postupně provedl kontrolu jednotlivých úkolů a usnesení z minulé rady (usnesení č. 21 032 až č. 21050).
K usnesení č. 21032, které se týkalo zajištění školního autobusu Úvaly-Horoušany (školní linka, jediný spoj ve 13:30), bylo konstatováno, že náklady hradí OkÚ a smlouva nebyla podepsána.
K usnesení č. 21049, které se týkalo vyhlášky o místních poplatcích, byly připomínky k poplatkům za výherní hrací automaty a za vjezdy vozidel do míst se zákazem pro vjezd.
V dalším Ing. Černý provedl kontrolu úkolů uložených radou města v minulém zasedání.
K bodu, který se týkal stožáru pro mobil, nebylo přijato jednoznačné stanovisko a konečné rozhodnutí bylo ponecháno na VZZM.
U ostatních úkolů bylo konstatováno splnění nebo rozpracovanost úměrná času.

Z odboru správy majetku města
Ing. Perglerová seznámila radu s žádostí ředitelky zvláštní školy, která požaduje platby nájemného a služeb v měsíčních intervalech.
Na návrh Ing. Perglerové rada rovněž odsouhlasila záležitosti, které se týkají nových bytů v nástavbě čp. 1346 a 1347 - úložné prostory v bývalé prádelně a mandlovně. S odvoláním na současný stav praček a mandlů odsouhlasila je zrušit a v místnostech zřídit úložné prostory pro nové byty s podmínkou, že případné úpravy budou provedeny na jejich náklad.
Rada města Úvaly odsouhlasila prodloužení nájemní smlouvy na část pozemku pč. 1717, k.ú. Úvaly na dobu určitou do 28.2.2004 s podmínkou, že bude ověřeno vlastnictví tohoto pozemku.
Ing. Perglerová předložila radě k odsouhlasení ukončení použití pozemku pč. 10, k.ú. Úvaly ze strany p. Gebharda, který zde má složen stavební materiál, buňku a lešení.
S ohledem na připravovanou úpravu terénu pod základní a zvláštní školou je nutno vyklizení provést do 10.3.2001.
Rada města Úvaly vzala na vědomí vyúčtování nájmů a služeb nájemců Zdravotního střediska Úvaly za rok 2000. Do 31.3.2001 by měly být vyrovnány doplatky od jednotlivých nájemců.
Ing. Perglerová informovala radu o žádosti firmy SITEL, s.r.o., která požádala o zřízení věcného břemene na pokládku kabelů při stavbě "Tranzitní telekomunikační trasy Praha-Jihlava, úsek Praha-východ" na pozemcích v lokalitě Hostýna. Rada města Úvaly se zřízením tohoto věcného břemene souhlasí.
Ing. Perglerová, v souladu s dřívějším usnesením rady č. 21026, předložila radě ke schválení výši nájemného za nájem objektu pro II. MŠ. Po projednání rady města Úvaly odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy na dobu 5 roků, a pověřila místostarostku k podpisu nájemní smlouvy.
Ing. Perglerová doporučila radě doplnit hodnotitelskou komisi na akci "Dům s pečovatelskou službou, Úvaly" o p. Romana Kroutila (náhradník p. Jan Král).
Pan Kroutil prohlásil, že nepracuje pro žádnou firmu, která se o zakázku uchází, a nejedná se z jeho strany o podjatost. Všichni členové hodnotitelské komise na první schůzce musí stvrdit tuto okolnost čestným prohlášením.
Rada města doporučení odsouhlasila.

Z finančního odboru
Pí H. Lišková předložila radě písemnou informaci o finanční situaci města k 19.2.2001, rada města vzala na vědomí.
Ing. Černý informoval radu o ukončené kontrole hospodaření města pracovníky OkÚ. Hospodaření města bylo schváleno bez výhrad. Podrobná informace bude předložena radě po projednání vedením MěÚ, finančním výborem a zpracování návrhu na opatření.

Majetkoprávní záležitosti:
Ing. Prokůpek předložil radě k posouzení a doporučení k bezúplatnému převodu zemědělských pozemků od Pozemkového fondu ČR:
- pozemek pč. 335/2 (pozemek a okraj cesty podél Stavebniny Krutský), o výměře 550 m2,
- pozemek pč. 600 a pč. 602 (lokalita u Kostelíka), o výměře 4107 m + 21143 m2,
- pozemek pč. 650 a 651/1(lokalita pod Radlickou čtvrtí) o výměře 14592+6760 m2.
Rada města doporučila VZZM schválit navržený bezúplatný převod zemědělských pozemků od Pozemkového fondu ČR.
Ing. Prokůpek v dalším předložil radě k doporučení VZZM realizaci schválené smlouvy o smlouvě budoucí z 15.12.2000, která se týkala směny pozemků s p. J. Bohá-čem o prakticky shodné výměře.
Jedná se o část pozemku pč. 3255/1 ve vlastnictví města za pozemek pč. 3224 a část pozemku pč. 3214/1, oba ve vlastnictví p. J. Boháče. Po zhotovení geometrického plánu vznikly pozemky pč. 3255/4 a pč. 3214/3. Rada návrh schválila.

R ů z n é :
Na jednání rady města byli pozvání zástupci redakce ŽÚ Ing. Procházka, sl. Sokolová a Ing. Rubeš. Přednesli nabídku na zveřejnění městského časopisu Život Úval (jeho části) na internetových stránkách www.uvaly.cz. Zveřejnění zajistí Ing. Rubeš, který má registrovánu doménu na internetu. Podle jeho nabídky náklady s tím spojené nepřesáhnou 2000,- Kč měsíčně. Předpokládá se, že reklamní a osobní část ŽÚ nebude uplatněna, zveřejněný vlastní text ŽÚ bude totožný s tištěnou verzí. Po technické stránce bude realizace formulována v dohodě o pracovní činnosti mezi městem a Ing. Rubešem.
Rada města Úvaly odsouhlasila zkušební zveřejnění ŽÚ na internetové stránce www.uvaly.cz s tím, že rubriky osobní a reklamní části ŽÚ nebudou zveřejňovány a ukládá tajemníkovi MěÚ uzavřít v tomto rozsahu smlouvu s Ing. Rubešem s termínem od 3/2001 do 6/2001.
Pí Tůmová předložila radě návrh na zřízení rady školy, v souladu se zákonem 564/1990 Sb., z kterého vyplývá, že může být na základě rozhodnutí zřizovatele zřízena rada školy.
Po projednání rada města Úvaly doporučuje zastupitelstvu města zřídit radu školy k datu 1.9.2001.
Rada města Úvaly nemá námitek proti záměru ředitelky MDDM na přístavbu čp. 372 a ukládá odboru správy majetku města zadat zpracování příslušné studie a kvalifikovaný odhad nákladů s tím spojených.
Ing. Černý předložil žádost pana Ing. Jiřího Háska, který má zájem o vypracování kritických článků do ŽÚ. Aby měl jistou podporu při kontaktu s některými vedoucími pracovníky, žádá o pověření k této činnosti od města.
Rada souhlasí s tím, aby Ing. Hásek spolupracoval s redakcí ŽÚ.
Pan Burzanovský se dotázal na osud připomínek p. Kroutila na minulé rozšířené radě, které se týkaly vyčištění a úpravy povrchu ul. Jiráskova.
Ing. Černý podal vysvětlení, informoval o dalším postupu a jednání na kontrolním dnu, včetně úvah o možném finančním postihu.
Ing. Černý při té příležitosti informoval radu o jednáních, které navazují na petici občanů, týkající se převážně ne-kvalitní práce firem při výstavbě kanalizace a její nedostatečné kontrole.
Podle současné dohody se spoluautorem petice je svoláno společné jednání na úterý 20.2.2001 (Ing. K. Procházka, Ing. Tauerová, J. Lancová). Údajně ji již podepsalo 61 občanů.
Po faktické stránce není uvedeno nic, co by již dříve nebylo pod kritikou stavební komise, rady města, zastupitelů a pracovníků MěÚ.
Ing. Černý informoval radu o žádosti vedení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Úvaly, které žádá o navýšení rozpočtu města o finanční prostředky ve výši 135 tis. Kč na nákup oděvů pro zásahové družstvo (10x13,5 tis. Kč).
Ing. Ivan Černý, starosta města

USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelstva města, které se konalo 22. února 2001 v hotelu Sport

Usnesení č. 2101
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 14.12.2000 do 22.2.2001.
Pro: 11Proti: 0Zdržel se: 0

Usnesení č. 2102
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města na rok 2001 jako vyrovnaný, v celkové výši 93 858 000.- Kč.
Pro: 11Proti: 0Zdržel se: 0

Usnesení č. 2103
Zastupitelstvo města pro výdajovou část rozpočtu stanovuje závazné ukazatele:
- investiční část (třída 6.) ve výši 56 291 000.- Kč,
- neinvestiční části (třída 5.) ve výši 37 567 000.- Kč, z toho prostředky na mzdy ve výši 9 408 000.- Kč.
Pro: 11Proti: 0Zdržel se: 1

Usnesení č. 2104
Zastupitelstvo města pro výdajovou část rozpočtu stanovuje zásady:
- čerpání finančních prostředků na položky v rámci skupiny je v kompetenci příslušného "správce" skupiny s výjimkou mzdové položky (položka 511) a položky investic (třída 6.),
- v případě potřeby je možno finanční prostředky skupiny z položek běžných výdajů (třída 5.) převést do položek investic (třída 6.),
- případná změna v položce 511 či třídě 6. musí být předmětem změny rozpočtu.
Pro: 12Proti: 0Zdržel se: 0

Usnesení č. 2105
Zastupitelstvo města ukládá tajemníkovi MěÚ zpracovat výše uvedené závazné ukazatele a zásady čerpání do vnitřních předpisů MěÚ Úvaly.
Pro: 12Proti: 0Zdržel se: 0

Usnesení č. 2106
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města a vedoucí finančního odboru zahájit přípravné práce na zajištění investičního úvěru města do výše 10 mil. Kč.
Pro: 12Proti: 0Zdržel se: 0

Usnesení č. 2107
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města a vedoucí finančního odboru zajistit zřízení kontokorentního účtu pro operativní řešení přechodného nedostatku finančních prostředků.
Pro: 11Proti: 0Zdržel se: 1

Usnesení č. 2108
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města a vedoucí finančního odboru zpracovat žádost na MF ČR o mimořádnou dotaci městu jako vyrovnání mimořádně nepříznivého dopadu podstatného snížení daňových výnosů, jak vyplývá pro Úvaly z novely zákona o rozpočtovém určení výnosu některých daní.
Pro: 12Proti: 0Zdržel se: 0

Usnesení č. 2109
Zastupitelé města souhlasí s udělováním odměn pro neuvolněné funkcionáře - zastupitele a to tak, aby byly vypláceny v souladu s nařízením vlády s tím, že pohyblivá část odměny bude měsíčně upravena podle přítomnosti na jednáních.
Pro: 12Proti: 0Zdržel se: 0

Usnesení č. 2110
Zastupitelstvo města schvaluje:
- smlouvu o smlouvě budoucí č. 3000001022 o sdružení finančních prostředků města se STE, a.s., na výstavbu rozvodného zařízení - vedení vysokého napětí 22 kV - trasy Záluží - Klánovice v lokalitě Vinice,
- smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku města pro vedení vysokého napětí 22 kV - trasy Záluží - Klánovice v lokalitě Vinice,
- částku na úhradu jednorázové náhrady za zřízení věcných břemen pro majitele jednotlivých pozemků na trase vedení a ukládá zahrnout tuto částku ve výši 303 tis. Kč do rozpočtu města na rok 2001.
Pro: 14Proti: 0Zdržel se: 0

Usnesení č. 2111
Zastupitelé souhlasí se záměrem ředitele základní školy za-koupit formou leasingu 4xPC z vlastních finančních prostředků školy.
Pro: 13Proti: 0Zdržel se: 1 (mimo)

Usnesení č. 2112
Zastupitelé města souhlasí se zřízením rady školy k datu 1.9.2001.
Pro: 14Proti: 0Zdržel se: 0

Usnesení č. 2113
Zastupitelé města souhlasí s bezúplatným převodem pozemků od Pozemkového fondu ČR do majetku města. Jedná se o pozemky v k.ú. Úvaly KN pč. 335/2 a PK pč. 600, 602, 650 a 651/1.
Pro: 14Proti: 0Zdržel se: 0

Usnesení č. 2114
Zastupitelé města
- souhlasí s uzavřením směnné smlouvy mezi městem a p. J. Boháčem na pozemek pč. 3255/4 za pozemky pč. 3224 a 3214/3 shodné výměry 1200 m2,
- pověřuje starostu města k podpisu této směnné smlouvy.
Pro: 14Proti: 0Zdržel se: 0

Usnesení č. 2115
Zastupitelé města souhlasí:
- se změnou funkčního využití území pozemku pč. 1844 a 1845 v ulici Vojanova, a to z území čistě obytného na území všeobecně smíšené,
- se změnou v textové a výkresové části územního plánu v seznamu významných krajinných prvků (VKP) tak, aby se od sebe lišily VKP ze zákona od VKP registrovaných,
- se změnou funkčního využití pozemků na k.ú. Úvaly pč. KN 3926/1, 3926/3, 3927/1, 3927/2, 3928/1 pro umístění stavby rybníka Úvalský III. v lokalitě Slovany, a to z územních přírodních nelesních společenstev a orné půdy na vodní plochu,
- se změnou funkčního využití pozemku na k.ú. Úvaly pč. KN 3957/2 - orná půda na sportoviště - střelnici v lokalitě Hostín.
Pro: 14Proti: 0Zdržel se: 0

Usnesení č. 2116
Zastupitelé města nemají námitek a souhlasí se záměrem SK Úvaly provést stavební úpravy hřiště na kopanou na pozemku pč. 3466 k.ú.Úvaly.
Pro: 14Proti: 0Zdržel se: 0

Usnesení č. 2117
Zastupitelé města oceňují dlouholetou činnost vedoucí redaktorky ŽÚ pí PhDr. L. Mandové a udělují jí slavnostní plaketu města.
Pro: 13Proti: 0Zdržel se: 0

Usnesení č. 2118
Městské zastupitelstvo:
- ruší dosud platnou obecně závaznou vyhlášku města č. 9/92 o místních poplatcích,
- v navrženém textu nové vyhlášky ukládá vypustit část VI., která se týká poplatků za povolení vjezdu do vybraných míst města,
- schvaluje obecně závaznou vyhlášku města č. 9/2001 o místních poplatcích včetně přednesených připomínek.
Pro: 12Proti: 1Zdržel se: 1 (mimo)

Usnesení č. 2119
Zastupitelstvo města ukládá:
- radě města, starostovi a MěÚ zpracovat do 15.3.2001 problematiku odpadového hospodářství se zvláštním důrazem na náklady jarního a podzimního bezplatného svozu odpadů,
- provést kompletní rozbor činnosti VPS za rok 2000.
Pro: 10Proti: 1Zdržel se: 3

Jana Tůmová, místostarostka
Ivan Černý, starosta města

Rozpočet města na rok 2001


Kliknutím přehled rozpočtu zvětšíte.

Kolik nás stály odpady v roce 2000?

Současná moderní doba a s ní spojený, často nazývaný, konzumní způsob života, přinášejí i mnohé stinné stránky. Jednou z nich je stále se zvyšující množství odpadu. V brzké době budeme stát před otázkou "kam s ním?". Ale již nyní musíme řešit otázku stále narůstajícího množství a s ním spojených rostoucích nákladů na jeho likvidaci. Kolik město a současně i nás likvidace odpadů stála v roce 2000 je patrné z následujícího vyhodnocení.


Z uvedeného vyhodnocení jasně plyne skutečnost, že město ze svého rozpočtu na likvidaci odpadů doplácí částkou ve výši 1 565 900 Kč a to ještě nejsou započítány odpisy na mechanizaci, respective náklady na její pořízení. Tato částka by zajisté mohla být využita jinak, např. na asfaltový povrch některé z ulic nebo na nové chodníky. Je samozřejmé, že město část nákladů na likvidaci odpadů nese vždy, ale ne tak vysokou sumu, na jejíž výši se podílí část občanů, kteří většinou tvrdí, že odpady nemají nebo využívají právního vakua v naší legislativě a likvidují odpady na úkor druhých a na úkor města. Z tohoto důvodu se město rozhodlo v brzké době provést novelizaci vyhlášky o systému likvidace odpadů na území města a v rámci novely zákona o odpadcích, která přežila i stížnost u Ústavního soudu ČR, provést změnu vyhlášky o úhradě za likvidaci odpadů. Novela zákona umožňuje zavést plošný poplatek pro všechny občany města.

Jarní úklid

S příchodem jara je zde jako každý rok i pravidelný úklid našich domácností od některých odpadů, jehož průběh zajišťuje MěÚ. Vzhledem ke značným změnám oproti letům minulým např. v době konání, přečíslování stanovišť, velikosti kontejnerů, druhu odpadu, také organizaci a průběhu celé této akce, je opravdu bezpodmínečně nutné, abyste následujícím řádkům věnovali zvýšenou pozornost a řídili se pokyny uvedenými v dalších částech tohoto článku.

1. Svoz starého železa
Tato akce se nebude lišit od způsobu, jakým bylo železo sváženo v letech minulých, pouze není tato akce spojena se svozem velkoobjemového odpadu (ten bude svážen až na podzim).
Znamená to, že pouze železo a kovový odpad může být umístěn ve stanoveném termínu před jednotlivé nemovitosti, a to tak, aby nebránil průchodu nebo průjezdu.
Pro tuto akci je město opět rozděleno na dvě poloviny, kde dělící čarou ve směru od školy je náměstí Arnošta z Pardubic, Husova ulice a dále pak ulice Pražská až její západní konec směrem ku Praze. V levé části od této dělící čáry proběhne svoz ve dnech 21. a 22. dubna 2001 s tím, že železo a kovový odpad bude umístěn před jednotlivé nemovitosti již den předem, to je v pátek dne 20.4.2001. V pravé části města proběhne svoz výše uvedeného odpadu za stejných podmínek dne 28. a 29. dubna 2001 s tím, že odpad musí být umístěn před jednotlivé nemovitosti již den předem, to je v pátek 27.4.2001. Svoz budou letos provádět místní hasiči.

2. Svoz biomateriálů a neobjemných odpadů
Tento svoz se týká biomateriálů z domácností a ze zahrad, které nemohly být kompostovány, dále pařezů a větví, které je však nutno rozřezat na menší rozměry, aby prostorově zabíraly co nejmenší plochu. Svoz se dále týká i maloobjemových odpadů, které nemohly být umístěny do popelnicových nádob nebo nádob na separované odpady. Do přistavených kontejnerů nesmí být umísťován železný odpad včetně lednic, televizí a velkoobjemového odpadu (velké kusy nábytku apod.). Dále zde nesmí být umístěny nebezpečné odpady (např. zbytky barev, laků, kyselin, olejů a nádob potřísněných těmito látkami atd.), autobaterie, pneumatiky apod.

Harmonogram svozu
Termín: Číslo stanoviště:
 9. dubna1, 9, 31
10. dubna6, 15, 34
11. dubna3, 13, 41
12. dubna8, 16, 49
13. dubna7, 20, 40
16. dubna48, 50, 51
17. dubna10, 33, 46
18. dubna14, 27, 35
19. dubna24, 28, 37
20. dubna2, 19, 43
23. dubna11, 29, 47
24. dubna5, 21, 42
25. dubna17, 39, 45
26. dubna4, 23, 36
27. dubna18, 25, 38
30. dubna12, 26, 32
1. května22, 30, 44

Kontejnery budou umísťovány na výše uvedená stanoviště v uvedený den mezi 8.00 až 13.00 hod. Odváženy budou následující den opět mezi 8.00 - 13.00 hod.

Očíslování stanovišť kontejnerů:
1 roh ulic Chorvatská a Slovinská
2 roh ulic Bulharská a Ruská
3 roh ulic Srbská a Škvorecká
4 Jiřího z Poděbrad - střed
5 Chelčického střed
6 Roháčova střed
7 ulice 5. května
8 roh ulic Kladská a Lužická
9 roh ulic U Kaberny a U Výmoly
10 roh ulic Nerudova a Presslova
11 roh ulic Nerudova a Žižkova
12 roh ulic Čechova a Havlíčkova
13 roh ulic Nerudova a B. Němcové
14 roh ulic Kollárova a B. Němcové
15 roh ulic Jungmannova a Prokopa Vel.
16 roh ulic Nerudova a Raisova
17 roh ulic Raisova a Prokopa Velikého
18 roh ulic Raisova a Kollárova
19 roh ulic Prokopa Velikého a Erbenova
20 roh ulic Kollárova a Ladova
21 roh ulic Hakenova a Štefánikova
22 roh ulic Wolkerova a Alšova
23 roh ulic V. Nováka, ul. 28. Října
24 roh ulic Kožíškova, V. Nováka
25 nám. Svobody, Rašínova
26 roh ulic Grégrova a Dobrovského
27 roh ulic Guth-Jarkovského a Klánovická
28 roh ulic Čelakovského a Foersterova
29 roh ulic Guth-Jarkovského a Máchova
30 roh ulic Rašínova a Tylova
31 roh ulic Klostermannova a Dobrovského
32 roh ulic Palackého a Hakenova
33 ul. Otokara Březiny střed
34 roh ulic Janáčkova a Purkyňova
35 ul. Fibichova střed
36 V Zálesí
37 roh ulic Glücksmannova a Šámalova
38 roh ulic Janáčkova a Purkyňova
39 roh ulic Nad Koupadlem a Purkyňova
40 ulice Horova střed
41 roh ulic Sovova a Na Spojce
42 roh ulic Pod Tratí a Denisova
43 roh ulic Denisova a Smetanova
44 roh ulic Fügnerova a Tyršova
45 ulice Hálkova
46 náměstí Arnošta z Pardubic (proti hot.)
47 roh ulic Mánesova a Horova
48 Pod Slovany
49 ul. Pražská (proti čp. 142)
50 ul. Atlasová
51 U Obory
Odbor životního prostředí MěÚ Úvaly, Bohuslav Prokůpek

Otázky pro starostu na téma koupaliště

1) Proč nebylo koupaliště v provozu ani část loňského léta, jak bylo původně předpokládáno?
Oprava bazénů se protáhla do začátku srpna minulého roku, a proto rada města rozhodla již běžný provoz nezahajovat. Vedly k tomu i zkušenosti z minulých let, kdy návštěvnost koupaliště, kromě samozřejmé závislosti na počasí, je největší v červnu a zejména v červenci. V srpnu bývá o hodně slabší, zřejmě jsou lidé více na dovolených mimo Úvaly. Otevřít provoz koupaliště na cca 3 týdny je krajně nevýhodné.
2) Jsou bazény po rekonstrukci schopné provozu?
Ano, ale i nadále se řeší některé závady.
3) Byly opravy provedeny v rámci reklamace nebo se na nich město finančně podílelo?
Na tuto otázku jsem už odpovídal v ŽÚ č. 7/2000. Reklamované závady opravila firma Vodní stavby, a.s. na své náklady.
4) Proč je při provozu okolí bazénů neustále podmáčené?
Tento stav má několik příčin. Pohyb těžkých aut a mecha-nismů udusal terén, který je nyní nižší než hrana bazénu. Voda se rovněž hůře vsakuje. Nad kanalizací je vybudovaná "skrytá" komunikace pro její obsluhu a ta rovněž zabraňuje odtoku vody. Chodníčky podél bazénu jsou příliš úzké, a tak voda stéká právě vedle volných ploch. Chceme tyto chodníčky rozšířit a přitom zvětšit spád
k bazénům. Dále provedeme částečně odvodnění plochy do Výmoly.
5) Z jakého důvodu zůstaly bazény napuštěné přes zimu?
Bazény zůstávají napuštěné i přes zimu z důvodů statických.
6) Kolik stála rekonstrukce kiosku a je dostačující?
I na tuto otázku jsem již částečně odpovídal v minulém roce. Materiál na rekonstrukci kiosku byl vyčíslen na 98 tis. Kč. K tomu je nutné připočíst práci pracovníků veřejně prospěšných služeb, včetně pohonných hmot atd.
7) Jak je pamatováno v letošním rozpočtu na koupaliště?
Ve schváleném rozpočtu města na rok 2001 je na koupa-liště plánováno ve výdajích celkem 901 tis. Kč, z toho na provoz 726 tis. Kč, zbylá část na drobnější investice a projektovou přípravu.
Pro srovnání: v příjmové části rozpočtu se počítá s 250 tis. Kč ze vstupného.
8) Kdo bude dále provozovatelem koupaliště?
Město učinilo v minulém desetiletí dvakrát pokusy pronajmout koupaliště podnikateli, firmě. Ani jeden nedopadl moc dobře. Druhý z nich vypadal z hlediska finančního ze začátku nadějně, město hradilo jen velké opravy a rekonstrukce. Ukázalo se však, že to na celém koupališti bylo znát z pohledu nedostatečné běžné údržby a oprav. Také celková úroveň zajištění provozu, např. čistota vody, nebyla taková, jakou bychom si přáli. Provoz koupaliště budou proto zajišťovat veřejně prospěšné služby města.
9) Čeká nás na koupališti něco nového?
Bude připraven nový skládací laminátový bazén pro úplně nejmenší děti.
10) Nakonec to nejpodstatnější - vykoupeme se letos na úvalském koupališti?
Děláme vše, co je v našich silách, aby letošní sezóna na koupališti byla zajištěna.
Ptala se: Ivana Prchalová

Rada školy

V zákoně č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství se v části 5 dočteme o radě školy. Na základě jednání s ředitelem školy panem Františkem Smolíkem zvažuje zřizovatel školy - Město Úvaly - zřídit radu školy v naší ZŠ.
Co je to rada školy a jaké má plnit funkce?
Rada školy je orgánem umožňujícím zákonným zástupcům žáků, pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobám se podílet na správě školy. Radu školy zřizuje zřizovatel školy. Ve škole se zřizuje pouze jedna rada školy. Rada má 6 až 15 členů. Ředitel školy není členem rady. Členové rady jsou voleni, nebo jmeno-váni na období dvou let. Třetinu členů volí zákonní zástupci žáků ze svých řad, třetina členů je volena pedagogickými pracovníky z pracovníků školy a poslední třetinu rady jmenuje zřizovatel.
O zřízení rady školy vydává zřizovatel zřizovací listinu.
Rada školy:
a) schvaluje výroční zprávu školy, návrh rozpočtu, zprávu o hospodaření školy a tím plní funkci veřejné kontroly,
b) vyjadřuje se ke koncepčním záměrům rozvoje školy, k jmeno-vání a odvolání ředitele,
c) může podat v odůvodněných případech zřizovateli školy návrh na odvolání ředitele,
d) může požádat Českou školní inspekci o inspekci a kontrolu hospodaření,
e) ředitel školy je povinen umožnit radě školy přístup k informacím o škole, zejména k povinné dokumentaci školy.
Tolik říká zákon.

V současné době město společně s vedením ZŠ připravuje zřízení rady. Co si slibujeme od činnosti tohoto orgánu:
- rodiče žáků budou mít podrobnější informace o škole jako celku a budou moci prostřednictvím rady školy ovlivňovat její činnost,
- zlepší se komunikace mezi rodiči, dětmi a pedagogickými pracovníky,
- prostřednictvím rady školy bude podávat informace i zřizovatel a zároveň odpovídat na dotazy, týkající se samotného provozu školy a jejího finančního zabezpečení.
Rada školy by měla začít pracovat od 1.9.2001. K záměru zřídit radu školy se můžete vyjádřit i vy, čtenáři Života Úval. Můžete reagovat písemně či využít e-mailovou adresu meuuvaly@mbox.vol.cz.
Jana Tůmová, zástupce starosty

Vyhodnocení amatérské soutěže

Dne 27.2.2001 se sešla porota - pánové P. Holzner, J. Koloc, V. Procházka, F. Smolík a P. Sopoušek a paní J. Tůmová a autorka tohoto článku za vyhlašovatele soutěže, tj. Městský úřad v Úvalech a Výbor pro oslavy, aby provedli vyhodnocení amatérské fotografické soutěže "Úvaly ve fotografii v roce 2000".
Jak jste již byli informováni v minulém čísle Života Úval, do soutěže poslalo své příspěvky 12 Úvaláků. Další dva předali své příspěvky po uzávěrce. Proto jejich snímky, přes svoji nespornou kvalitu, nemohly být hodnoceny v soutěži, ale budou spolu s ostatními fotografiemi vystaveny na připravované výstavě.
Porotci se rozhodli vytvořit dvě soutěžní kategorie - kategorii samostatných fotografií a reportážních cyklů. Anonymní hodnocení očíslovaných fotografií proběhlo dvoukolově. Každý porotce vybral své kandidáty na první tři místa. Takto vybrané snímky postoupily do druhého kola, kde se hlasováním rozhodovalo o definitivním pořadí. Po diskusi se porota rozhodla udělit kromě prvních třech míst v každé kategorii i zvláštní cenu poroty jedné ze dvou ekologických reportáží.
Na to nejdůležitější, na vítěze, si ale budete vy i soutěžící muset počkat. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne, právě proto, aby bylo opravdu slavnostní, při zahájení společné výstavy fotografií z loňských oslav 700 let Úval a soutěžních snímků z této soutěže dne 15.6.2001.
Těšíme se, že se přijdete podívat.
Ing. Z. Havránková

Dne 11. 4. 2001 se bude konat
velikonoční výstava ručních prací obyvatel domova důchodců.
Přijďte se podívat ve středu 11.4. od 10 - 17 hodin do prostor vstupní haly domova důchodců.

Změny v síti provozoven
na území města Úvaly k 15.3.2001

uzavřené provozovny:
secondhand Jiráskova 844, Úvaly - podnikatelka paní Janka Bruschová
secondhand Jiráskova 668, Úvaly - podnikatelka Věra Branyšová
potraviny Maroldova 1340, Úvaly - podnikatel pan Jaroslav Ventura
nově otevřené provozovny:
realitní kancelář Pražská 527, Úvaly - podnikatelka paní Eva Šupíková
secondhand Jiráskova 668, Úvaly - podnikatelka paní Martina Bedrnová
secondhand Husova 303, Úvaly - podnikatelka paní Janka Bruschová
 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

O jednání zastupitelstva města byl značný zájem

Ani husté sněžení neodradilo několik desítek občanů od účasti na veřejném zasedání zastupitelstva města, které se konalo 22. února, týden po uzávěrce březnového vydání Života Úval. Pro důležitost obsahu by bylo škoda se k některým částem zasedání nevrátit.
Zájem o průběh jednání byl zřejmě podnícen projednávanými otázkami, především negativními průvodními jevy při budování inženýrských sítí ve městě a umístěním vysílacího stožáru pro mobilní telefony na vrchu Vinice. V porovnání s těmito tématy bylo projednávání ostatních záležitostí relativně jednoduché, také z toho důvodu, že byly již předem prodiskutovány na jednání rozšířené rady zastupitelstva.
K těmto bodům patřil i rozpočet města, který byl připravován několik měsíců a jehož sestavení nebylo vůbec snadné. Vzhledem ke komplikovanému naplňování příjmové části rozpočtu přijalo zastupitelstvo několik doprovodných usnesení. V souladu s rozhodnutím, které bylo učiněno na pracovní schůzce zastupitelů 20. února, byla provedena úprava rozpočtu tak, aby příjmová a výdajová část byla snížena o přibližně 2 mil. Kč. Neinvestiční náklady byly sníženy o přibližně 1,5 mil. Kč. Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2001 jako vyrovnaný v celkové výši 93 858 000 Kč.
Bez průtahů byly schváleny návrhy, týkající se sdružení finančních prostředků města se Středočeskou energetickou a. s. na výstavbu vedení vysokého napětí 22 kV v oblasti Vinice. Bylo schváleno zakoupení čtyř kusů počítačů pro potřebu výuky na základní škole z vlastních prostředků školy, s odvoláním na zájem rodičů bylo odsouhlaseno zřízení rady školy. Byly odsouhlaseny bezúplatné převody pozemků od Pozemkového fondu České republiky do majetku města, v souvislosti se změnami územního plánu byly schváleny navržené změny funkčního využití vybraných pozemků. Zastupitelstvo nemělo námitek proti plánům fotbalového klubu SK Úvaly provést stavební úpravy hřiště na kopanou. Byla schválena nová vyhláška o městských poplatcích.
Dlouhá diskuse, do níž se zapojili i občané, se vedla o umístění stožáru vysílače pro mobilní telefony sítě Oskar na Vinici. Starosta města informoval o posledním jednání s firmou Siemens, která zajišťuje vybudování sítě pro Český mobil. Pokud město neschválí stabilní stožár na Vinici, který by měl být stejně vysoký a na stejném místě jako je stávající mobilní, bude se provozovatel snažit co nejdéle využívat současný stožár včetně dieselagregátu. Pokud bude nucen stožár odstranit, budou rozmístěny po městě na soukromých objektech dvě až tři antény. Přestože Ing. Černý na vyslovené obavy na ohrožení životního prostředí tlumočil sdělení, že firma ručí za nezávadnost provozu, vystoupili ve vzrušené diskusi především kritici umístění stožáru. Ti především poukazovali na skutečnost, že ocelová konstrukce esteticky narušuje panoráma zalesněného hřebenu. Názorové rozdíly panují nejen mezi občany, ale i mezi zastupiteli města. Návrh týkající se odsouhlasení stavby pevného stožáru a jejího zahrnutí do územního plánu města nebyl schválen.
Značná pozornost byla věnována petici, která se ve městě rozšířila na začátku letošního roku. O jejím obsahu informoval iniciátor petice Ing. K. Procházka. Petice obsahuje kritické připomínky ke správě města a k dodavateli stavebních prací na kanalizaci. Domnívá se, že se závady netýkají jen vlastní výstavby. Problémy vznikají také pohybem vozidel v okolí stavby a ovlivňují závažným způsobem život obyvatel. Připomněl, že řada kontrolních kroků při výstavbě kanalizace měla být prováděna již na počátku stavby a nemuselo by pak dojít k zabahnění komunikací. Zastává názor, že peníze na výstavbu se seženou, ale v realizační fázi se rozplynou, protože není dostatečný dozor nad tím, jak jsou využity. Proto požadoval, aby se zastupitelstvo zabývalo otázkou stavebního dozoru a to i za cenu jeho zdvojení. Starosta města Ing. Černý v odpovědi uvedl, že převážná většina připomínek uvedených v petici, je předmětem jednání s organizacemi, které provádějí výstavbu i stavební dozor investora.
V diskusi zastupitelů přednesl Ing. Struska návrh na zpracování podrobného rozboru odpadového hospodářství a sledování využití kontejnerů v loňském roce. Ing. Kroutil požadoval kompletní rozbor činnosti VPS. Ten by byl podkladem pro rozhodnutí, které činnosti jsou pro město rentabilní a které nikoliv.
Pan Klíma, velitel sboru dobrovolných hasičů, požádal o za-koupení obleků pro zásahové družstvo, což představuje částku přibližně 150 tis. Kč. Pan Rytina k tomu dodal, že nelze spoléhat na dotace od okresního či krajského úřadu. Zřizovatelem jednotky je město a podle zákona má zajistit její akceschopnost. Starosta města Ing. Černý nepochybuje o významu práce dobrovolných hasičů, konstatoval ale, že vzhledem k omezeným finančním možnostem města peníze na nákup požadovaných obleků nejsou, budou ale hledány cesty, jak tuto záležitost řešit například formou postupného vybavení.
Světlým bodem večerního jednání bylo ocenění dlouholeté činnosti PhDr. Lenky Mandové jako vedoucí redaktorky měsíčníku Život Úval. Na návrh rady města jí byla udělena pamětní plaketa města, kterou jí předal starosta Ing. Ivan Černý.
Ing. Vladislav Procházka
 

 

Š K O L S T V Í

Rozhovor s ředitelem základní školy

Základní škola je místem, kde každý člověk získává první vědomosti, na nichž je možné budovat další vzdělání. Návštěva školy dnes nás přesvědčí o tom, že je určitě jiná než v minulosti. O práci školy v současnosti jsem si povídal s osobou nesoucí největší tíhu odpovědnosti, s ředitelem školy panem Františkem Smolíkem.
Pane řediteli, od 1. ledna letošního roku došlo ke zrušení školských úřadů. Dotkne se tato změna naší základní školy?
Školské úřady zrušené k 1.1.2001 přešly pod okresní úřady, avšak s jinými kompetencemi a také jiným názvem: referáty školství OÚ. Došlo mimo jiné k personálnímu zúžení těchto referátů. Zhruba za dva roky se zánikem okresních úřadů zaniknou i referáty školství. Tato velká změna ve státní správě se nikterak nedotkne naší základní školy. Jsme právní subjekt, to znamená, že tíha veškerých rozhodnutí včetně ekonomických leží na našich bedrech. Jmenování ředitelů základních škol bylo v kompetenci školských úřadů. Po zániku okresních úřadů budou ředitelé jmenováni krajským úřadem na základě konkursního řízení.
V inspekční správě bylo prý uvedeno vysoké procento ne-kvalifikovanosti učitelů na naší škole. K jakým změnám došlo do současné doby? V čem vidíte příčinu tohoto stavu?
Naše základní škola nemá stoprocentní kvalifikovanost učitelského sboru. Každým rokem se situace zlepšuje. Věřím, že roku 2005 bychom mohli dosáhnout stoprocentní kvalifikovanosti. Klíčovou roli v této otázce sehrává především výše výdělku ve školství a možnost získání bytu v místě školy.
Jak probíhá spolupráce školy se školním parlamentem?
Myšlenka založit parlament školy byla fantastická. Tímto krokem se zlepšila vzájemná komunikace mezi učiteli a žáky. Přání a požadavky žáků vůči pedagogům po vzájemné dohodě plně respektujeme. Žáci a učitelé společně prosazují mnohá zlepšení ve vybavenosti školy a úpravy prostoru kolem školy i ve spolupráci se zřizovatelem. Školní parlament zasedá jedenkrát do měsíce a závěr projednávaných témat je nesmírně široký. Jedná se především o školní řád, úmluvu o právech dítěte, klasifikační řád, představy žáků o tom, jak by měla škola vypadat v současnosti i v budoucnu. Mluvíme o drogách, kouření, ekologii, diskutujeme o tom, zda-li dětem vyhovuje systém vzdělávací soustavy apod.
Jaký je váš názor na připravovanou novou koncepci školství (např. Bílá kniha, zrušení víceletých gymnázií apod.).
Bílá kniha neboli Národní program rozvoje vzdělávání byla přijata jednomyslně vládou České republiky v únoru 2001. Vyjadřuje záměry v oblasti vzdělávání. Časovým horizontem je rok 2005 až 2010. Dokument vymezuje nejen celkový rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle a pořadí jejich důležitosti, ale také navrhuje konkrétní opatření k dosažení těchto cílů. Aby se vše podařilo, musí stát uvolnit do oblasti vzdělávání větší finance. Za současné finanční situace je to bohužel pouze hra na novou vzdělávací soustavu. Peníze nemá ani zřizovatel, ani
Ministerstvo školství. Projekt Ministerstva školství "Informační gramotnost" byl zkušebně spuštěn v září 2000 na severní Moravě. Vzhledem k nedostatečnému finančnímu krytí se nezdařil v plné šíři.
Víceletá gymnázia jsou skvělou myšlenkou a dávají prostor vyniknout mimořádně nadaným žákům. Přál bych si, aby se tato gymnázia nerušila, doporučuji pouze omezit jejich počet.
V tomto školním roce poklesl počet žáků ve škole. V čem spatřujete příčinu?
Ve školním roce 2000/2001 máme ve škole o 27 žáků méně než v roce minulém. Důvodem je skutečnost, že ta-lentovaní žáci využili možnosti vzdělávat se na víceletých gymnáziích, několik žáků odešlo ze druhých tříd na jazykové školy a z devátých tříd odešlo více žáků, než nastoupilo do prvních tříd. Projevil se výrazný pokles po-pulační křivky.
Jsou nyní děti agresivnější než dříve? Může mít vliv na jejich chování televize?
Děti se rodí stále stejné. Je nutné se zamyslit, zda-li rodiče věnují v předškolním věku a v době školní docházky dostatek času citové výchově. Suplují-li tuto práci mediální prostředky, je to špatné. Dítě má prožívat pohádky a ne akční filmy!
Vyskytují se problémy s kouřením žáků nebo drogami? Jak úspěšně se s tím škola vyrovnává?
Ve školních budovách žáci nekouří. Čas od času to zkusí v blízkosti školy, v přírodě. Větším problémem je, když žáci kouří v oblasti úvalských bytovek a dospělí tomu přihlížejí. Mimo školní budovu nemáme právo zakročit.
Oblasti protidrogové prevence věnujeme velmi mnoho času již několik let. A vyplácí se to! Zvláště v tomto školním roce se spolupráce s pracovnicemi protidrogového centra úspěšně rozvíjí. Všichni žáci školy si popovídají v otevřené přátelské besedě o svých vnitřních problémech. Rozvinuli jsme osvětu do maximálních rozměrů. Rodičům i široké veřejnosti je nabídnuta protidrogová poradna v Základní škole Úvaly a ve Zvláštní škole Úvaly.
Mají děti kvalitní učebnice nebo se některé ročníky učí z knih starých více než deset let? Je škola vybavena kvalitními učebními pomůckami?
Žáci mají kvalitní učebnice. Neustále je doplňujeme v závislosti na financích. Při této příležitosti chci poděkovat našim milým rodičům, že se podíleli na zakoupení některých nových nadstandardních učebnic. Škola je vybavena velmi kvalitními učebními pomůckami. Pomáháme si, jak můžeme. Na moderní počítače si škola musela pomoci leasingem, některé pomůcky a vybavení nám financují rodiče nebo úvalské firmy. Děkujeme všem.
Vyvíjí škola nějaké aktivity pro děti v době mimo vyučování?
V Úvalech máme štěstí, že existuje zařízení pro volný čas dětí. Tím je městský dům dětí a mládeže pod vedením paní ředitelky Pospíšilové. Dům dětí nabízí ohromné množství krásných zájmových aktivit. Základní škola má pěvecký sbor, podporuje zájmové sportovní činnosti a se staršími dětmi navštěvuje divadla a koncerty v Praze.
Jak probíhá eticko-mravní výchova ve škole?
Eticko-mravní výchova se uskutečňuje převážně v předmětech občanská a rodinná výchova, hudební a výtvarná výchova. Bylo by však mylné se domnívat, že v matematice jen počítáme a v češtině procvičujeme jen gramatiku. Výchova žáků prolíná všemi předměty.
Jaký je rozdíl mezi školou dnes a před půl stoletím?
Požadavky současné doby na vzdělání se velmi liší od požadavků minulých let. Dnešní doba vyžaduje žáky s rozhledem a orientací ve světě informací na rozdíl od požadavků let minulých, kdy se na výstupu kladl důraz na encyklopedické znalosti.
Školní areál není dostavěn, omítka školní budovy č. p. 8 je ve špatném stavu, občas chybějí peníze. Jaké jsou Vaše představy o nápravě současných nedostatků?
Všichni úvalští občané vědí, že se náš zřizovatel, město Úvaly, pustil do velkého úkolu. Tím je budování kanalizačních sítí. To je správné, vždyť je 21. století! Tudíž všechny další aktivity jsou utlumeny. Pociťuje to i naše škola. Peníze máme pouze na základní provoz. Utlumili jsme nákup moderního a pro děti zdravějšího školního nábytku (jedna třída představuje 60 tisíc korun), nemáme na nákup nových knih do školního informačního centra. I od Ministerstva školství dostáváme na učebnice a pomůcky zhruba poloviny částky roku 1993.
Bílá kniha - Národní program rozvoje vzdělávání byl sice schválen, ale nebyly bohužel schváleny finanční dotace. Město Úvaly hospodaří s částkou o 8 miliónů nižší v příjmové části oproti roku 2000. Přesto si myslím, že záleží hlavně na rozhodnutí městské rady, kolik peněz uvolní do svých škol. Mimo jiné, fasáda by si to jistě zasloužila. Základní škola vyhlašuje na jaře tohoto roku projekt "Za školu krásnější". Cílem projektu je získat od všech přátel školy (rodičů, podnikatelů) finanční částku na zhotovení repliky dveří do hlavní budovy č. p. 8. Výroba dveří se uskuteční podle původního provedení na fotografiích. Tím bychom chtěli položit základ k zahájení rekonstrukčních prací a je na zřizovateli, zda v dalších letech pro nás vyčlení finance na postupnou generální opravu budovy. Předpokládám, že se budova bude skvět v novém šatě dříve než v roce 2010.
Pane řediteli, děkuji za rozhovor.
Ing. Vladislav Procházka

Akce Základní školy Úvaly:
"Za školu krásnější!"

Pohled na původní dveře v průčelí školy v r. 1929

Současný pohled na průčelí hlavní školní budovy je skličující. Mnozí úvalští občané se rozpomenou na kdysi krásné novorenesanční průčelí s krásnými vstupními dveřmi a věžními kulatými hodinami. Průčelí budovy zdobené sgrafity spolu s dveřmi a hodinami tvořilo nádherný harmonický celek. V 50. letech byly hodiny i dveře vyměněny nevhodnými a nevkusnými a nestylovými náhražkami. Fasáda bičovaná větrem a deštěm od roku 1912 již vzala za své. Základní škola prosí všechny, kteří mají naší historickou školní budovu rádi, aby přispěli byť sebemenším finančním darem na zhotovení repliky vstupních dveří, obnovu krásného vstupního portálu a kulatých věžních hodin. Pro připomenutí přikládáme výřez pohlednice z roku 1929. Ano, tak krásný a důstojný byl vstup do hlavní budovy.
Akci vyhlašuje škola v rámci postupné opravy školní budovy po názvem "Za školu krásnější":
1. Tuto akci vyhlásil školní parlament, projednal ji na svém řádném zasedání s panem starostou ing. Ivanem Černým.
2. Škola vybrala na základě mnohých jednání truhlářskou firmu, která je schopna na základě předložených dobových fotografií provést dokonalou repliku původních dveří.
3. Dveře budou osazeny také mřížovím. K výzvě se přihlásil s mimořádnou ochotou úvalský podnikatel umělecký kovář p. Karel Duda.
4. Dveře včetně kování budou dohotoveny do 30.6. 2001.
5. O prázdninách 2001 stavební firma provede zasazení nových dveří a opravu vstupního portálu.
6. Nové věžní hodiny budou následovat později.
V roce 2002 tomu bude přesně devadesát let, kdy byla poprvé otevřena tato školní budova. Podaří-li se všechny naše záměry ve spolupráci s vámi všemi realizovat, bude to jistě překrásný dárek k devadesátému výročí naší krásné školní budovy. Škola děkuje všem, kteří se rozhodli pomoci zrealizovat náš záměr. Jsme vděčni i za sebemenší finanční dar:
Bankovní spojení: GE Capital Bank a.s. Český Brod, č.ú.:270025-574/0600.
S podnikateli ihned sepíšeme smlouvu o poskytnutí finančního daru.
Peníze v hotovosti přijme kancelář ředitele školy nebo kancelář hospodářky školy.
Za všechny žáky a zaměstnance školy děkuji.
František Smolík, ředitel školy

Projekt Týden zdravého životního stylu

V letošním školním roce jsme se rozhodli pokračovat v započatém projektu Týden zdravého životního stylu. Hlavními oblastmi, na které se zaměříme, jsou výživa, sport, psychické zdraví a pracovní prostředí.
Tento projekt se uskuteční od 17. dubna do 20. dubna. Opět jsme zvolili věnování jednotlivých dnů určitým aktivitám.
Úterý jsme nazvali Květinovým dnem, neboť následuje po Velikonočním pondělí. Středa nese název Den pohody. Čtvrtek je pojmenován Dnem zájmů, kde bude fungovat burza cvičení a seminářů a děti si mohou vybrat, čím se ten den budou zabývat. Závěrečný den - pátek - bude vyplněn sportem, proto také - den sportovní.
Po celý tento týden je škola široce a plně otevřena veřejnosti. Přijďte se podívat, jak se nám bude naše práce dařit!
(Informace o konkrétní náplni projektu přineseme v dalším čísle ŽÚ).
František Smolík, ředitel školy

POZVÁNKY NA AKCE MDDM

V pátek 6. dubna v MDDM od 16 h
ZDOBENÍ PERNÍČKŮ
lektorka Jana Kubešová

MALOVÁNÍ VAJÍČEK
lektorka Růža Kroutilová
Ve čtvrtek 12. a v pátek 13. dubna od 17 h

INDIÁNSKÉ KERAMICKÉ MÍSY
lektorka Romana Zelenková
Městský dům dětí a mládeže
4. - 11. dubna 2001
Pořádá v MDDM výstavu oddělení estetiky a SPV

ZVEME VÁS DO POHÁDKY
Slavnostní zahájení je 4.4. v 18 h,
vstupné dobrovolné.
Výstava bude otevřena denně od 8 do 18 h,
v sobotu a v neděli od 13.30 do 18.00 h.

Kulturní komise města Úvaly
zve seniory 7. dubna ve 14.30 do HOTELU BUDKA
na Pomlázkovou s Modrým Q
K poslechu i tanci hraje oblíbená kapela Jaroslava Šindeláře.
Vstupné dobrovolné

Kulturní komise města Úvaly
a Městský dům dětí a mládeže
zvou všechny občany i občánky Úval
30.4. L. P. 2001 na ČARODĚJNICE
Program: zahájení v 15.30 h na hřišti pod sokolovnou.
Hry pro děti, vystoupení šermířského spolku Záviš, ukázky zbraní, různé taškařice.
V 17.30 h odchází od MDDM průvod čarodějnic a šermířů na hřiště, kde bude jedna z čarodějnic upálena.

Galerie MDDM uvádí

U příležitosti 2. výstavy v r. 2001 představila Galerie MDDM fotografie pana Josefa Koloce. Nyní bych ráda čtenáře Života Úval seznámila s úvodním slovem k výstavě, jehož autorkou je místostarostka Jiren, paní Hana Švehlová.

Cituji:
"Vážení hosté, milí přátelé,
je mi velkým potěšením, že vás mohu přivítat jménem obce Jirny a jménem svým na zahájení výstavy fotografií našeho rodáka pana Jana Koloce.

Zahájení výstavy fotografií doprovázela příjemná atmosféra (ředitelka MDDM, paní Pospíšilová, místostarostka Jiren, paní Švehlová a pan Koloc). Foto: Ing. V. Procházka

S jeho fotografiemi jsme se už setkali na výstavě v Jirnech, kde zaujal hlavně tím, jak vnitřně vnímá i zdánlivě obyčejné věci a chápe jejich krásu.
Pan Josef Koloc se narodil v roce 1934. Od svého mládí se účastnil veřejného života jako skaut, hasič, modelář letadel. Vyučil se u svého otce truhlářem a začal fotografovat asi v 17 letech na starším měchovém fotoaparátu značky "BLADA JUVELA", ještě na svitkový film. Nejprve dokumentoval život v obci, hasičské soutěže a podobně. Fotografování jej zaujalo tak, že se stalo jeho celoživotním koníčkem. Postupně si začal vybírat objekty, za kterými něco cítí, pro dobrou fotku se na jedno místo i opakovaně vrací, čeká na správné světlo, na ten správný čas, až cítí spokojenost s výsledkem a zdařilá fotografie mu přináší nesmírnou radost.
V té době navštívil jeho otce již dnes známý fotograf Václav Chochola, poučil ho, jak dělat doma kopie fotek pomocí jednoduchého zařízení, které si pan Koloc sám vyrobil. Přibyl zvětšovák a nový fotoaparát FLEXARET. V té době to byly jen černobílé fotografie.

Pan Koloc (vpravo) při rozhovoru se starostou města Ing. Černým

Stalo se, že se seznámil s úvalským výtvarníkem a akademickým malířem panem Vladimírem Vondráčkem, pod jehož vedením pracoval v tehdejších Komunálních službách města Úval. Pracovali pro Národní galerii, ART - Centrum, památník Jana Husa, klášter Svaté Anežky a jejich řeč se neustále točila kolem umění, výstav a hlavně fotografie.
Dnes pan Koloc fotí černobíle i barevně, jeho doménou ale zůstávají přírodní scenérie, ulomené větve, staré zdi, květy a čmeláci, ale hlavně mraky, jejich minutové, někdy i vteřinové proměny.
Nebaví ho dělat konzumní snímky. Raději hodiny a hodiny prochodí s brašnou se dvěma fotoaparáty přes rameno, u nohy psa. Tak ho můžeme potkat v Jirnech a blízkém okolí.
Přejeme panu Kolocovi úspěšné provozování jeho koníčka a těšíme se na další pěkné fotografie se zajímavými náměty. Pane Koloci - DOBRÉ SVĚTLO DO OBJEKTIVU!"
Děkuji paní Janě Pospíšilové ředitelce MDDM v Úvalech, městskému úřadu a všem pracovníkům v tomto oboru za umožnění zveřejnit na výstavě v Úvalech moje po zásuvkách a krabicích nashromážděné staré i nové fotografie. Jsem ne-smírně rád, že se tak stalo, a ještě jednou moc děkuji.
J. Koloc

Zprávy z TS Rytmus MDDM Úvaly

Taneční oddělení domu dětí v první polovině školního roku zaznamenalo dvě změny v náplni kroužků. Proti loňskému roku máme zvýšenou nabídku kroužků HIP HOPU ze 3 na 5 a skupina Rytmus mladší věkové kategorie se rozdělila na disko a výrazový tanec. Zvýšil se i počet chlapců tančících ELECTRIC BOOGIE z 2 na 5. Největším úspěchem taneční skupiny Rytmus jsou výsledky na obou mistrovstvích republiky, na kterých jsme dosud startovali.
Na MČR v HIP HOPU v Brně 25.2. jsme získali dva tituly mistra republiky a to v kategorii hlavní
- dospělých Radek Brusch a juniorské do 15 let Ondřej Brusch. Oba jsou nominovány na soutěž MS jednotlivců. O třetí no-minaci se postaralo duo HIP HOPU Ondřej Brusch a Adéla Šepková svým 3. místem v soutěži dvojic. Za přípravu dětí děkuji vedoucímu R. Bruschovi.
Dne 10. - 13. 3. jsme se zúčastnili soutěže MČR v electric boogie. Na soutěži jednotlivců jsme získali další titul mistra republiky zásluhou Ondřeje Brusche, který za sebou nechal i dva slovenské reprezentanty. Druhým účastníkem finále je Martin Tesař, který vybojoval při svém prvním startu 6. místo. Oba nás budou reprezentovat na MS v Portoroži. Další místa našich juniorů: Matěj Indra 8., Pavel Píro 9. a Luboš Kupka 11. S vý-jimkou Ondřeje všichni kluci tančí tuto disciplínu teprve 5 měsíců. Gratulujeme rovněž ke 12. místu Petra Tesaře, který se snažil prosadit v obrovské konkurenci soutěže dospělých.
V disko tancích nás nejlépe v uplynulé sezóně reprezentovala Kristýna Nováková, Adéla Šepková, Hanka Barešová, Simona Skořepová, Sára Kubaričová v juniorkách a Katka Opálková, Bára Zajacová, Michaela Kučabová a Tereza Hlaváčková v dětech, Katka Opálková s Terezou Hlaváčkovou a Bára Zajacová s Michaelaou Kučabovou v duo disco dance.
Čekají nás ještě další soutěže formací a jednotlivců. Děkuji tímto všem, kteří se na tyto soutěže pilně připravují.
V závěru chci ještě blahopřát Kristýně Novákové k úspěšnému složení zkoušek na taneční konzervatoř a přeji jí hodně úspěchů na nové škole.
Vedoucí TS Rytmus, Alena Sismilichová

A ještě pár slov. Touto cestou bych chtěla poděkovat paní Aleně Sismilichové a Radku Bruschovi za jejich práci s mladými tanečníky a tanečnicemi. Je až k neuvěření, že dokázali podchytit tolik dětí (v tanečním oddělení MDDM je okolo 180 tanečníků) a mnohé z nich přivést až na nejvyšší stupínky mistrovských soutěží.
Jana Pospíšilová

TIBET V ÚVALECH

Rozhodli jsme se v Úvalech uspořádat besedu o Tibetu a informovat tak veřejnost hlavně o nynější situaci v této asijské zemi.
Vše začalo nápadem, který se koncem února zrodil v našich hlavách. Rozhodli jsme se v Úvalech uspořádat besedu k výročí krvavě potlačeného povstání tibetského lidu ve Lhase, které se uskutečnilo 10. března 1959. Jelikož je samozřejmé, že každý, kdo se hlouběji zabývá Tibetem, má desátého března tisíc jiných starostí, než jít přednášet do jakéhosi malého města za Prahou, rozhodli jsme se besedu uspořádat třetího března.
V NESEHNUTÍ, kde pořádání besed pro veřejnost nabízejí, jsme se dozvěděli, že na toto období mají nabitý program a navíc mají pobočky pouze na Moravě, a proto si nejsou jisti, zda by jeli přes půl republiky za nejistým cílem. Ochotně nás tedy odkázali na některé pražské organizace, které se tomuto tématu rovněž věnují. Uspěli jsme hned v první, kterou jsem znala již dříve, v centru Potala. Účast nám ochotně přislíbila paní PhDr. Zuzana Ondomišiová.
Zbývalo ještě sehnat prostory. V Městském domě dětí a mládeže nezklamali a pro konání besedy nám poskytli prostory a video.
Nejdůležitější součástí však byla veřejnost, pro ně byla celá akce pořádána. Bylo vytištěno a rozvěšeno po školách, plakátovacích plochách, čajovnách a jiných místech v Úvalech i okolí, kde se nachází větší množství lidí, relativně velké množství plakátů a pozvánek, navíc jsme se o akci snažili přímo informovat všechny lidi, o kterých jsme si mysleli, že by je tato problematika mohla zajímat. Pozvánka na tuto akci samozřejmě nemohla chybět ani v únorovém čísle Práva žít - našeho časopisu o ekologii, zvířatech a lidských právech. Do Života Úval jsme pozvánku už dát bohužel nestihli. Problém způsobily i jarní prázdniny. Účast byla přesto dost velká.
Součástí besedy bylo promítání diapozitivů, které zachycovaly unikátní přírodu tibetské planiny, duchovní a kulturní bohatství této jedinečné země, tradiční způsob života zdejších lidí a hlavně, jak se to vše podařilo a nadále daří likvidovat Číně.
K diapozitivům se všem dostalo vydatného odborného výkladu. Paní Ondomišiová ochotně odpovídala i na další otázky přítomných. Po krátké přestávce byl promítnut krátký film o počínání Číňanů v Tibetu. Místnost, ve které se beseda odehrávala, byla vyzdobena fotografiemi z Tibetu s komentáři a tibetskými praporky - lungtami, které údajně přinášejí štěstí.
Byla možnost si vzít informační materiály různých organizací, časopis Tibetské listy vydávaný sdružením Lungta, samozřejmě Právo žít, zakoupit tibetskou vlajku nebo videokazetu s projevem J. S. 14. dalajlamy.
Výtěžek z této akce byl věnován NF Potala.
Lucie Vančurová, spolupořadatelka

Mnohokrát děkuji paní Evě Šimůnkové a paní Janě Pospíšilové za jejich vydatnou spolupráci při pořádání besedy o Tibetu o jeho kulturní a duchovním bohatství, všedním životě tamních lidí, přírodě a také o čínské okupaci této země. Zároveň bych chtěla poděkovat MDDM za poskytnutí prostor pro pořádání této akce. Beseda byla určena pro širokou veřejnost.
Lucie Vančurová, spolupořadatelka

Sdružená Obec baráčníků Jana Ámose Komenského v Úvalech pořádá
zájezd na Vlčnovské slavnosti
Jízda králů 2001
v sobotu 26. května a neděli 27. května 2001.
Přihlášky do konce dubna přijímá soused Jiří Vrána, telefon 997 22 38.
Srdečně zve konšelstvo.
 

 

K U L T U R A

Za Jaroslavem Líhou

Povstaňte kamarádi, přestaňte jásat a hrát …
Tak zněla jedna z písní /v podání Mirka Kočárníka na varhany/, kterou jsme se loučili ve smuteční síni v Českém Brodě se zesnulým Jaroslavem Líhou, který zemřel po delší nemoci ve svých nedožitých 76ti letech.

Pan Jaroslav Líha s kytarou

Nebylo by spravedlivé nevzpomenout na Jarkovo velké mistrovství hudební, které dal po několik desetiletí do služeb úvalské kultury, úvalským spoluobčanům. Kromě své činnosti pedagogické jej úvalská veřejnost poznala jako člena Společenského tanečního orchestru STO, kde zprvu působil jako trumpetista a houslista. Po tragické smrti Jana Votruby se stal Jaroslav Líha uměleckým vedoucím STO. Prosadil do orchestru nový světový trend s obsazením, pro které skvěle aranžo-val všechny skladby. V tomto obsazení se Jaroslav uplatnil jako vynikající sólový kytarista s mistrovskou improvizací.
Jarka byl velice skromný a nenáročný člověk, nikterak se nevyvyšoval! Žádný z tančících párů na překrásných bálech, u nás v Úvalech i jinde, si neuvědomoval, že ten Straussův valčík "Na krásném modrém Dunaji", či "Císařský valčík", nebo Kyralův pochod "Samopalníků" a vůbec všechnu taneční muziku Šlitra, Štajdla, Svobody či zahraničních autorů světových šlágrů, vše pro úvalskou Stovku takřka bez nároků na odměnu upravil její umělecký šéf Jarda Líha! Tak, jak byl Jarka skromný, důsledný a precizní v muzice, tak se choval v celém svém životě, ať konal, co konal!
Nejen za jeho velké muzikantství, ale za všechny jeho kvality, za jeho postoj k životu mu patří naše úcta, obdiv i dík. A určitě i stálá vzpomínka.
Jarda Dufek
 

 

S P O R T

Co je nového ve fotbale

Vážení sportovní přátelé,
do začátku jarní sezóny zbývá několik málo dní a tak nám dovolte, abychom vás informovali o průběhu zimní přípravy a jarních plánech našeho fotbalového klubu SK Úvaly.
Naše "A" mužstvo dospělých hrálo celozimní turnaj v Kyjích za účasti 12 mužstev, většinou z vyšších soutěží. Turnajem jsme prošli bez porážky pouze s jednou remízou a s přehledem obsadili první místo. Vrcholem přípravy byl zápas s Admirou / Slavoj, účastníkem třetí ligy, který si nás pozval k přípravnému zápasu. Hrálo se na hřišti ve Strašnicích a z Úval dorazilo asi padesát fanoušků. V zápase, který jsme hráli s maximálním nasazením, jsme třikrát vedli, ale soupeř pěr minut před koncem vyrovnal na konečných 3:3. Pro nás to byl přesto velký úspěch. Mužstvo ještě sehraje 3 přípravná utkání a 7. dubna naskočí do jarní soutěže. Po podzimu jsme na páté příčce tabulky okresního přeboru a naším cílem je atakovat příčku nejvyšší. Mužstvo bylo posíleno dvěma hráči a brankářem.
"B" mužstvo bylo posíleno třemi hráči a bude se snažit vylepšit si momentální postavení v tabulce - desáté místo. "B" mužstvo trénuje dvakrát týdně a v zimní přípravě sehrálo pět utkání.
Žáci trénují dvakrát týdně - venku a v sokolovně. Během zimní přípravy sehráli pět jednodenních turnajů v Říčanech a v Dobřichovicích. Momentálně čítá kádr žáků na 40 dětí. V soutěži přezimovali na druhém místě.
Starší přípravka trénuje dvakrát týdně - venku a v sokolovně. Přípravka hrála celozimní turnaj v Odolené Vodě za účasti 16 mužstev. Zde se nám moc nedařilo a umístili jsme se ve skupině na 10. - 16. místě. V soutěži je na druhém místě.
Mladší přípravka trénuje jednou týdně. Hrála celozimní turnaj v Běchovicích za účasti 13 mužstev, kde se umístila na slušném osmém místě.
U obou přípravek proběhl během zimy nábor mladých fotbalistů. Máme zhruba 16 nových fotbalistů. Dohromady asi 45 dětí. Ti zkušenější odjíždějí první dubnový týden na soustředění do Krchleb u Nymburka. Na tomto místě bych chtěl poděkovat řediteli úvalské školy panu Smolíkovi, který nám vyšel maximálně vstříc.
Jediný problém, který s vedením mládeže máme, je nedostatek trenérů. Kdo má zájem s nejmladšími pomoci, může se kdykoli informovat na vedení klubu.
V měsíci lednu jsme pořádali Ples fotbalistů a v březnu čím dál více populárnější Karneval fotbalistů. Na karnevalu bylo přítomno asi 120 masek - a bylo na co koukat - Ferda mravenec a jeho parta, Broučci, Dopravní značky, Princezna koloběžka, čarodějnice, mniši, Marfuša a mnoho dalších. Pro padesát nejlepších byly připraveny odměny. Zároveň musíme poděkovat všem sponzorům za jejich příspěvky, kterými nám přispěli na pořádání těchto akcí.
V únoru se konala výroční členská schůze. Zde byl doplněn výbor, který čítá 11 lidí. Scházíme se pravidelně každé úterý. Daří se nám také neustále rozšiřovat členskou základnu - k 1.3. máme 207 registrovaných členů. Nejvíce se ale celou zimu diskutuje o předpokládané rekonstrukci fotbalového hřiště. Tím se dostáváme k nejvyšším plánům pro jaro. Po dohodě s městskými zastupiteli a některými obchodními společnostmi, které působí v našem městě, jsme se rozhodli zásadním způsobem zkvalitnit a rozšířit příležitosti pro mládež v našem městě. Naší snahou je vybudování kvalitního sportovního areálu, do budoucna s možností zřízení sportovní třídy.

Vážení sportovní přátelé, obracíme se na vás touto cestou s žádostí o spolupráci. Jsme přesvědčeni, že v případě vašeho pochopení pro naši věc jsme schopni společně dojít ke smysluplné dohodě, ať už v oblasti poradenské, ekonomické či jiné. Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kdo již pomohli. Za zaslání finančních příspěvků děkujeme panu Hochmanovi, panu Brannému, panu Řezáčovi, panu Pazourkovi, panu Semerádovi, panu Šrailovi, firmě Tencom a několika anonymním dárcům.
Přes zimu se nám již podařilo začít navážet škváru do podkladních vrstev a vykácet staré stromy z okolí hřiště. Sehnali jsme další dodavatele, kteří nám jsou schopni dodat práci v rámci daru nebo za minimální poplatek. Reálný termín pro rekonstrukci hřiště se nám jeví červenec letošního roku.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem za podporu, hráčům i trenérům popřát hodně štěstí v jarní sezóně a fotbalovým fanouškům krásný fotbal.
Výbor SK Úvaly, oddíl kopané

SK ÚVALY oddíl kopané
HLEDÁ TRENÉRY K MLÁDEŽNICKÝM DRUŽSTVŮM
Kontakt: pan Kopač, tel.: 0602 970 098

SK ÚVALY oddíl kopané
Obracíme se na vás s žádostí o finanční příspěvek na rekonstrukci
fotbalového hřiště, kdy i sebemenší částka je pro nás pomocí.
Bankovní spojení: Česká spořitelna Úvaly 000035-0424967389
Tento účet je určen pouze na rekonstrukci fotbalového hřiště.
Touto cestou děkujeme všem, kdo nám již zaslali jakoukoli finanční částku.
S díky Výbor SK Úvaly, oddíl kopané

DĚTSKÁ AEROBIK SHOW
Všechny zveme na
1. dětská aerobik show v sokolovně v Úvalech.
v sobotu dne 21.4. 2001 od 14.00 h.
Můžete si zacvičit s Jarmilou a Martinou nebo jen fandit.
- čekají na vás pěkné ceny
- startovat mohou děti od 3 let
Rodiče přijdou jistě všem držet palce.
Martina

Seriál závodů ligy horských kol začíná v Úvalech

Letošní 8. ročník ligy horských kol, pořádaný úvalským cyklistickým oddílem CK Fastum a sponzorovaný Českou spořitelnou, zahajuje v neděli 22. dubna na známém okruhu v Masarykově háji. Start a cíl bude na sokolském hřišti. Dubnový termín zcela jistě přiláká řadu našich předních profesionálních i amatérských jezdců, protože závod bude prvním větším testem jejich výkonnosti po zimní sezóně a současně bude prověrkou před blížícím se mistrovství republiky. Pořadatelům přislíbil účast například Pavel Boudný z jezdecké stáje SCOTT, který na mistrovství Evropy juniorů skončil na 3. místě, má se zúčastnit talentovaná Ilona Bublová, jezdící za Kooperativu Liberec, která na mistrovství Evropy obsadila rovněž 3. místo. Má přijet loňský vítěz Radim Kořínek, účastník olympiády. O co nejlepší umístění mezi kadety bude bojovat Jan Škarnitzel, loňský mistr republiky v kategorii žáků. Stálými účastníky jsou kolínští závodníci Jan Slavíček, loni v seriálu celkově šestý, a Miloslav Kvasnička, jistě toužící po obhajobě loňského prvenství v kategorii veteránů. Na startu bude ale chybět Ala Jepifanová, kterou čekají mateřské povinnosti. V několika kategoriích se zúčastní celý úvalský klub Fastum. Okruh je otevřen i pro ostatní zájemce. V kategorii začátečníků se může zúčastnit každý, kdo jezdí na kole. Samozřejmě je pamatováno na děti, které pojedou po méně obtížné trati.
Liga horských kol má každoročně rostoucí úroveň jak po stránce organizační, tak sportovní. Závody jsou pořádány pod záštitou města a v elitní mužské kategorii se soutěží o Putovní pohár starosty města. V průběhu roku bude seriál pokračovat na třech místech v Praze a bude zakončen na podzim opět u nás v Úvalech.
Ing. Vladislav Procházka
 

 

S P O L K Y

Sbor dobrovolných hasičů
aneb volejte 997 16 33 nebo 150

Rok 2000 pro nás začal pracovními záležitostmi, jako je běžná údržba techniky a školení členů výjezdové jednotky.
Co se týče požárů, byl tento rok na výjezdy klidnější než rok 1999. Poprvé jsme zasahovali 16. února při požáru chatky na Vinici. Další výjezd byl 6. března. Jednalo se o požár porostu a suchého listí na stráni u staré čističky. Hned 11. března hořelo znovu. Ve čtvrti Slovany v Ruské ulici se vznítil osobní automobil zaparkovaný v garáži. Tento požár bych hodnotil za rok 2000 jako největší v našem městě, co se týče nasazení jednotek, náročnosti zásahu a materiálních škod. 25. 3. máme avízovaný další požár chatky - a to v katastru obce Květnice. Po té začala série lesních požárů,
15. dubna, 17. května a 9. srpna kdy hořelo v klánovickém lese,
12. srpna to bylo v lesním porostu u Horoušánek. To byl také poslední požár zaznamenaný v roce 2000 v katastru obce Úvaly a blízkém okolí, u kterého jsme zasahovali.
Dále jsme provedli několik technických zásahů jako například likvidace včelího roje, na žádost městského úřadu jsme zajišťovali mytí náměstí, během letních měsíců kropení prašných ulic ve městě a spolupracovali při oslavách 700 let vzniku města. Také jsme se podíleli na čištění filtračního zařízení na koupališti po předešlé rekonstrukci.
11. ledna 2001 jsme vyjeli k nahlášenému požáru nákladního auta. Jednalo se o doutnající kabely elektroinstalace vozu. Včasným zásahem nedošlo k následnému požáru. 12.2. jsme byli povoláni k havárii vojenského vrtulníku pro případný zásah s pěnotvorným roztokem. I ve sdělovacích prostředcích byla vyzdvižena operativnost úvalských hasičů.
Z důvodů zařazení do výjezdního plánu okresu Kolín jsme absolvovali několik námětových cvičení, jako příklad bych uvedl výjezd do Kostelce nad Černými lesy na simulovaný požár tamní školy nebo výjezd do Českého Brodu, kde byly prověřeny časy dojezdu povolaných jednotek.
Jako další činnost sboru bych uvedl akce a výpomoc při pořádání oslav ku příležitosti 700 let vzniku města Úval.
V rámci těchto oslav jsme v květnu uspořádali okresní soutěž mladých hasičů, v červnu den otevřených dveří, kterého se zúčastnily také základní škola a mateřská školka.
Na výstavě pořádané městským úřadem jsme zhotovili expozici minulost a současnost úvalského hasičského sboru.
Jako celodenní akci jsme za pomoci hasičů ze Škvorce zorganizovali a uspořádali dětský den pro místní mateřské školy, na této akci se podíleli i naší mladí hasiči, kteří předvedli dětem i ostatním přihlížejícím požární útok.

Tradičně jsme se zúčastnili soutěže v požárním sportu v Jirnech, kde se muži umístili na 3. místě a ženy na 2. místě. Dále jsme se účastnili známé noční soutěže v Dolínku, která není pouze běžnou soutěží, ale hlavně dobrou hasičskou průpravou jednotek.
Hlavní zájmovou činností v minulém roce byla příprava a uspořádání letního dětského tábora. Tento tábor proběhl v termínu od 22. července do 5. srpna a zúčastnilo se ho na 40 dětí. Běh tábora zajišťovalo 11 členů sboru. Na přípravě tábora a v táboře samotném se odpracovalo v průměru neuvěřitelných 3000 hodin.

Z další statistiky sboru bych uvedl odpracované hodiny, kdy na úseku represe bylo odpracováno našimi členy 136 hodin, na údržbě a opravách techniky bylo odpracováno 480, na opravách objektu hasičského domu (konkrétně umývárny a garáže) bylo odpracováno celkem 165 hodin. Na technické pomoci městu (požární hlídka, kropení ulic, mytí náměstí atd.) jsme odpracovali celkem 283 hodin.
Pro zajištění lepší akceschopnosti jednotky absolvovalo 14 členů zdravotní kurz první pomoci v rozsahu 40 hodin. šest členů jednotky se zúčastnilo kurzu pro používání dýchací techniky, kterou město zakoupilo a která byla u jednotky dlouhou dobu postrádána.
Dalším přínosem pro hasiče je vybudování hydrantu v objektu hasičského domu, což oceníme hlavně v zimních měsících, kdy je většina podzemních hydrantů ve městě zamrzlá nebo jinak nepoužitelná.
Jako jediný závažný problém bych zdůraznil stav výjezdového vozidla CAS 25 RTHP (trambus), který se projevuje čím dál více z důvodu stáří a nedostatku náhradních dílů jako nevyhovující svému určení. Vzrůstající počet oprav znemožňuje zajištění akceschopnosti tímto vozidlem. Do budoucna je proto nutné počítat s výměnou tohoto vozidla za nové.

Toto jsou ve stručnosti shrnuté informace o práci našeho sboru za uplynulý rok. Za všechny naše členy bych chtěl předeslat, že i v letošním roce budeme pracovat tak, abychom měli i nadále v našem městě své opodstatněné místo. Osobně bych chtěl poděkovat všem členům sboru za bezvadnou práci, kterou odvádějí ve svém volném čase, a tím dávají dobré jméno našemu sboru.
Petr Rytina

TJ Sokol Úvaly jako pořadatel tanečních kurzů oznamuje,
že v letošním roce se nebudou v Úvalech konat
kurzy společenského tance.
Příští taneční kurzy se budou pořádat v r. 2002.
 

 

D I S K U S E

Nechci jezdit ruskou ruletu

Po několikáté bych chtěla upozornit na nebezpečné parkování aut v blízkosti křižovatky a často v křižovatce ulic Pražská, Vojanova, Žižkova a Pražská.
Nakupující nerespektují zákon 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích, v němž je v § 27 odst. d) uvedeno, že řidič nesmí zastavit a stát na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní. V uvedeném případě se jedná o netypickou křižovatku, kde lze někdy těžko posoudit dodržení či přestoupení pravidel silničního provozu.
Žádám odbor výstavby a dopravy pí Reicheltovou, aby vznesla požadavek na dopravní policii kvůli vyznačení bílou barvou na vozovce zákazu parkování přímo v křižovatce nebo 5 m od ní.
Na podzim jsem viděla rozbitou masku auta, poněvadž řidič v dopoledních hodinách při odbočování ze Žižkovy ulice na hlavní Pražskou přes zaparkovaná auta a dvě reklamní tabule místního řeznictví vůbec nic neviděl.
Poněvadž nechci ublížit sobě ani nikomu jinému, žádám o vyřešení dopravní situace, aby řidič při odbočování z vedlejší ulice na hlavní nebyl omezován ve výhledu a aby nemohl nikoho ohrozit.
/Slepému vyjíždění na hlavní silnici se také říká ruská ruleta/.
Předem děkuji. PhDr. Lenka Mandová

Odpověď vedoucí odboru výstavby paní Ilony Reicheltové

Dne 6.2.2001 obdržel odbor výstavby a dopravy MěÚ Úvaly žádost paní PhDr. Mandové o vyznačení bílé barvy na vozovce před řeznictvím při odbočování ze Žižkovy ulice směrem na Pražskou.
Před tímto dopisem byl v březnu roku 1999 nejdříve vznesen ústní požadavek o zamezení parkování aut v tomto místě, a to pod značkou "Zákaz zastavení".
Odbor výstavby a dopravy nejprve projednal požadavek zákazu parkování aut před řeznictvím se zástupcem Policie, Dopravního inspektorátu Praha-východ. Bylo nám potvrzeno, že řidiči nesmějí dle vyhlášky č. 99/89, § 25, odst. 1 písm. d) o pravidlech provozu na pozemních komunikacích parkovat auta 5 m od hranice křižovatky.
Přes další ústní žádost PhDr. Mandové v prosinci r. 2000 byl opět projednán požadavek na osazení dopravní značky "Zákaz zastavení" se správcem a majitelem komunikace Pražská - SÚS Říčany. Na základě tohoto požadavku byla v lednu 2001 umístěna DZ "Zákaz zastavení" v prostoru před řeznictvím z důvodu zamezení parkování.
Na základě dopisu "Nechci jezdit ruskou ruletu" z 6.2.2001 odbor výstavby a dopravy opět projednal připomínky k parkování aut v tomto místě a požadavek na vyznačení bílé čáry před řeznictvím se zástupcem Policie DI Praha-východ a dle § 77 zák. č. 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích i se zástupcem referátu dopravy a silničního hospodářství Okresního úřadu Praha-východ, a to dne 22.2.2001.
Z projednání vyplývá, že osazení dopravní značky č. B 28 (Zákaz zastavení) je dostačující, platnost značky končí na vzdálenější straně křižovatky. Na základě obdržené faxové zprávy dne 9.3.2001 z Dopravního inspektorátu lze pro zdůraznění této značky užít vodorovné dopravní značení V 12c (viz zákon č. 30/2001 Sb.) v šířce 0,125 m (žlutá souvislá čára), kterou po obdržení rozhodnutí Okresního úřadu Praha-východ, ref. dopravy a silničního hospodářství o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (zák. č. 361/2000 Sb.) nechá odbor výstavby a dopravy aplikovat správcem SÚS Říčany.
Tato dopravní značení budou již zcela dostačující a je na účastnících silničního provozu, jak budou v praxi dodržovat tuto právní normu.
Ilona Reicheltová, vedoucí odboru výstavby

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.

 

C Í R K E V

Vstříc budoucnosti

Počátkem března letošního roku se sešlo výroční shromáždění náboženské obce Církve československé husitské v Úvalech. Průběh jednání, jehož se účastnili i členové CČSH z diaspor Škvorec a Újezd nad Lesy, se nesl v duchu 80 let trvání náboženské obce, ustavené 10.3.1921 ve Škvorci. Význam letošního výročního rokování a ocenění osmdesátileté cesty víry členů CČSH na úvalskou a škvoreckou zdůraznili svojí přítomností i starosta města Úvaly Ing. Ivan Černý, vedoucí tajemnice pražské Diecézní rady CČSH Petra Šáchová a básník Miroslav Matouš s manželkou. Zcela zaplněná modlitebna Církve bratrské na Pražské ulici v Úvalech se zúčastnila úvodní pobožnosti, vedené místní farářkou CČSH Jitkou Pokornou, která shromáždění zahájila. Všichni přítomní poděkovali za 37letou službu v Úvalech faráři v.v. Jiřímu Kosteleckému, který v loňském srpnu ze zdravotních důvodů ukončil aktivní duchovenskou službu. Poznatky a zkušenosti přednesené na shromáždění za uplynulé období ukazují i v Úvalech, zejména mezi mladými lidmi, na určitou nedůvěru k tradici a k práci nejen naší církve, ale křesťanských církví vůbec. Na druhé straně lze vidět, že současné těžkosti člověka obecně, mnohdy i ztroskotávání jeho vlastních životních ideálů a představ, často i bezmocnost vůči procesům a jevům počínajících se těmto lidem vymykat z rukou, náznaky dílčího, pozvolného, velmi opatrného, probouzení zájmu po hledání východisek, záchrany z těžkostí a neúspěchů, záchranných sil, naděje. V tom také spatřují členové náboženské obce CČSH příznivou budoucnost pro naši duchovní práci a činnost mezi lidmi a hledáme cesty, jak lépe dokázat právě mezi těmi potřebnými jejich pozvolna se probouzející duchovní potřebu naplňovat, ať již obohacováním bohoslužebné činnosti, tak i rozvíjením pastorační a sociální péče v celé šíři, zkrátka být v místě neustále mezi lidmi, s lidmi, stále za nimi přicházet. Častěji chceme přispívat i k ekumenickým setkáním s ostatními křesťanskými církvemi v Úvalech a společně hledat cesty jak lidem lépe přiblížit Boží slovo. K tomu také hodláme napomáhat rozvíjením poutavých besed a přednášek, kurzů, kroužků a řadou dalších pestrých aktivit pro lidi bez ohledu na Konfesní příslušnost. Vždyť jde o to, abychom lidi a zejména mladé, oslovovali, účinněji jim pomáhali nalézat odpovědi na otázky po smyslu života a přispívali k zakotvení každodenní potřeby křesťanské víry, etiky a křesťanských morálních hodnot v lidských srdcích. To je od nás společensky právě žádoucí. A na takové vinici Páně, aby přinášela sladké plody a všeobecný užitek, nás všechny v Církvi československé husitské, duchovní správu i Radu starších v Úvalech čeká jistě zajímavá, ale dlouhodobá a náročná práce, pokorná a trpělivá služba Bohu a naší drahé církvi. Ve svém vystoupení starosta města Ing. Ivan Černý ocenil činnost věřících při společenském rozvoji města, vyjádřil úctu 80leté historické cestě celé náboženské obci ať již v Úvalech, tak ve Škvorci či v Újezdě nad Lesy a rovněž popřál úspěchy a trpělivost. Letošní výroční shromáždění v Úvalech ukončilo zajímavé a poutavé vyprávění básníka Miroslava Matouše, který také zavzpomínal na své první působení ve službě v úvalském regionu před 52 lety jako učitel náboženství, rovněž zarecitoval i pár veršů ze své bohaté básnické tvorby. Atmosféru umocnili kulturním vy-stoupením, hrou na flétnu a varhany, hosté z Prahy-Smíchova.
K účasti zveme všechny zájemce na ekumenickém základě, na všech našich již zmiňovaných aktivitách. Vždyť cesta k Bohu, za Ježíšem Kristem, je naší cestou společnou.
Dr. Vítězslav Pokorný a Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech
 

 

Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í

Úvaly (foto: )
Dlask tlustozobý

Ptáci našich zahrad a parků

Je možné, že už opravdu stojí jaro za dveřmi, což dokazují námluvy některých našich stálých opeřenců, které můžeme pozorovat celý rok. Proto se ráda podělím s úvalskou veřejností o informace, týkající se právě života ptáků z našeho okolí. Dost možná přibude pár vás, kteří by pro ně rádi něco udělali, nebo je dokázali poznat na procházce v přírodě.
Budky
Mnoho druhů ptáků umísťuje své hnízdo do stromových dutin. Někteří, jako např. strakapoudi, žluny či některé sýkory, si takovou dutinu tesají sami. Většina ostatních - sýkory, brhlík, rehek zahradní aj. jsou však odkázáni na dutiny již existující, většinou po jejich původních obyvatelích. Druhy hnízdící v dutinách tvoří významnou složku ptačích společensko-lesních ekosystémů, sadů, parků, zahrad či stromových koridorů ve volné přírodě. Nedostatek přirozených dutin může být nahrazen jednoduchým ochranářským opatřením z naší strany, a to vyvěšováním umělých hnízdních dutin - budek.
Ptačí budky jsou asi nejrozšířenějším a veřejnosti i nejznámějším prostředkem používaným k ochraně ptactva. Jednotlivé typy budek se od sebe liší (zejména průměrem vletového otvoru a vnitřními rozměry dutiny), použitým materiálem (budky kmenové, deskové, plastové aj.), ochranou před predátory (strakapoudem, kunou, kočkou, strakou či sojkou), konstrukcí (tvar, způsob otevírání apod.), zavěšováním (na lati, na háčku, na drátě). Např. "špačník" by měl mít tyto parametry: vletový otvor 45 mm, vnitřní rozměry dna (cm) 15x15, vnitřní výška budky (cm) 23-30, výška zavěšení(m) 3-8. Nezapomeneme při zavěšování budky na správné nasměrování, tedy vletovým otvorem pokud možno na východ. Budky rozvěsíme nejpozději v únoru, aby si na ně opeřenci mohli zvyknout.
Mnoho predátorů ohrožuje hnízdící druhy v budkách, ale existuje řada způsobů, jak těmto ztrátám předejít. Vzhledem k omezenému rozsahu této strany uvádím pouze tři zásadní - na budku zásadně neumísťujeme bidélko, vletový otvor oplechujeme, hnízdní dutina by měla být dostatečně hluboká (nejméně 18 cm).
Hromady větví, které jsme ponechali v rohu zahrady po zimní prořezávce, mohou posloužit jako další možnosti pro stavbu hnízd. Zvláště, jsou-li dostatečně husté a zároveň umožňují bohatou nabídku podkladů pro umístění hnízda řadě druhů ptáků (zejména červenka, pěvuška modrá, střízlík apod.) a na zimu úkryt jiným živočichům.
O další pomoci ptáčkům z naší strany budu pokračovat v dalších číslech "ŽÚ". A koho jsme v našem městě již z dalekých krajů přivítali? Již několik dní či týdnů se u nás opět zabydlují konipas horský, špaček obecný, drozd brávník, drozd zpěvný a skřivani polní. Další druhy přivítáme s příchodem teplých dní. Naopak se s námi pomalu loučí havran polní a vzácnější host - brkoslav severní, který nás navštívil z dalekých severských krajů Norska, Švédska, Finska. Ráda bych naše úvalské čtenáře informovala o ostatních ptáčcích, které mohou spatřit ve svém okolí. Též bych chtěla vzpomenout práci ornitologů. Články s těmito tématy najdete v dalších číslech ŽÚ.
Použitá literatura: Ptáci zahrad a parků (ČSO, Matra)

Vážení spoluobčané,

s velikou lítostí se tímto článkem opět vracím k problémům pejsků a jejich exkrementů, válejících se všude okolo nás.
Konkrétně tento článek je reakcí na dopis, pod který se jeho autor, říkejme mu "pisatel-anonym", neměl odvahu podepsat, což svědčí o tom, že jeho svědomí v této oblasti patrně nebude úplně čisté.
Naše snaha, upozornit "pejskaře", procházející se se svými mazlíčky na skutečnost, že chodník není psím záchodem, se obrátila proti nám, a to v tom smyslu, že výše zmíněný "pisatel-anonym", se cítí být pohoršen touto naší snahou, uchránit si chodníky prosté psích výkalů.
Všichni víme, že i obec se touto otázkou rovněž zabývala a vyzývala občany Úval, respektive ty z nich, kteří jsou majiteli pejsků, aby byli ohleduplní k ostatním chodcům. Situace se však nelepší a sankce žádné.
Z toho plyne jediný závěr. Neuspěla-li obec jako celek, musí si občan pomoci sám. Ve jménu hesla "Zameť si před vlastním prahem", jsme si dali před svůj chodník upozornění, a to v dobré víře, že ti, kterých se to týká, si svou povinnost uvědomí.
Bohužel se to setkalo s nevolí některých spoluobčanů. Např. zmíněný "pisatel-anonym" je považuje za sprosté a pokleslé. Mně však připadá pokleslé, spíše to, že když ráno spěchám na vlak, ledva vykročím ze vrátek, div že si nezlomím nohu uklouznutím po…….!! Takový začátek nového dne nepovažuji právě za optimistický.
Pane "pisateli-anonyme", vaše tvrzení, že nám cedulky nebudou stejně na nic platné, se mi snad ani nechce věřit. Od jejich vyvěšení zvonilo u našich dveří již několik zvědavých chodců s dotazy, kde jsme cedulky sehnali, že by potřebovali podobné také ke svým chodníkům.
A proto stále doufám, že se počet cedulek zvýší a že se pejsci naučí číst.
Ing. Marcela Šídlová

Nespalujte plasty
aneb účinky dioxinů na lidské zdraví

Hlavními zdroji dioxinů jsou spalovací procesy a chemický průmysl. Spalováním se nebezpečné a škodlivé látky NENIČÍ, pouze je rozptýlíme do ovzduší, vody a půdy. Vznikají naopak nové nebezpečné sloučeniny jako dioxiny, styreny, ftaláty.
Negativní dopad dioxinů na lidské zdraví:
- na hormonální procesy,
- ohrožují mužskou plodnost a zdraví žen,
- rakovinotvorný vliv s účinkem na člověka,
- dostávají se vzduchem, vodou a půdou do potravin,
- mají vysokou stabilitu, což způsobuje zvyšování jejich koncentrace v životním prostředí.
Jsou první látkou, označenou Evropskou hospodářskou komisí OSN - jako NEBEZPEČNÉ VŠEM ŽIVÝM TVORŮM.
S platností nového zákona o odpadech 1.1.1998 musí také občan prokazovat způsob likvidace svého odpadu. Jeho spalování v domácím topeništi je zakázáno a může být pokutováno podle Zákona o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami 309/1991 Sb., Zákona ČNR 389/1991 Sb. o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování a Zákona 125/1997 o odpadech.
Doufám, že tento velmi stručný popis důsledků pálení nebezpečných látek bude mít dopad na ten zlomek obyvatel Úval, kterým stále ještě nedochází, že poškozují zdraví ostatních.
Kateřina Sazamová, ve spolupráci s Dětmi Země
 


... a na konec odpověď na otázku "Znáte své město?" z minulého čísla ŽÚ. Stavba na fotografii je čistírna odpadních vod, která je umístěna za koupalištěm.

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 02-9971539, 02-9971820, fax: 02-9971696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková, I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se neracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz