M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
Š K O L S T V Í
K U L T U R A
S P O R T
S P O L K Y
C Í R K E V
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í
D I S K U S E

UPOZORNIT NA PŘÍŠTÍ ČÍSLO ŽÚK hledání použijte CTRL+F

MĚSTO ÚVALY

ČÍSLO 5 / 2001

ROČNÍK 42

 

 

 


Rybáři u fabráku, Foto: Ing. V. procházka

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

INFORMACE
o jednání rady města, které se konalo 19. 3. 2001

Ing. Černý provedl postupně kontrolu jednotlivých úkolů a usnesení z minulé rady (usnesení č. 21051 až č. 21065).
K usnesení č. 21051, které se týkalo změn splátek ZvlŠ, informuje pí Tůmová radu, že OkÚ snížil rozpočet a upozornil na neúměrnost nákladů na energie, což se ani pí ředitelce nezdá, nechá si náklady v tomto směru posoudit a nebude je v této výši platit, protože fakta neodpovídají (voda a teplo). Připraví podklady a vyvolá jednání. Není vyloučen ani chybný vodoměr.
K usnesení č. 21054, které se týkalo vyklizení plochy panem Gebhardem, byly připomínky k nedodržení termínu, který byl radou stanoven.
K usnesení č. 21056, které se týkalo zřízení věcného břemene při pokládce kabelů, připojuje rada dodatek:
a) Rada doporučuje VZZM souhlasit se zřízením věcného břemene na pokládku kabelů při stavbě výše uvedené trasy v lokalitě Hostýn.
K usnesení č. 21064, které se týkalo doporučení VZZM zřídit radu školy k 1.9.2001, je připomínána připravovaná změna tohoto zákona.
 
Ing. Černý přivítal na jednání p. M. Kolaříka, zastupitele města. Bylo projednáno nevhodné uvedení jeho jména při formulaci bodu 4. 5. na rozšířené radě 7. 2. 2001 a následné zveřejnění v ŽÚ č. 3/2001. Právě zde byla informace podána nepřesně a neúplně. Již při projednávání v radě dne 7. 2. 2001 bylo mimo jiné konstatováno, že o problematickém konání firem v areálu Hostýna jsou stavební a živnostenský úřad již informovány a připravují bez ohledu na dotazy členů zastupitelstva kontrolu na místě.
 
U ostatních úkolů a usnesení bylo konstatováno splnění nebo byla doložena rozpracovanost úměrná času.

Z odborů MěÚ:

Z odboru výstavby a dopravy
Rada města odsouhlasila pojmenování spojnice ulic Atlasová a Šámalova pč. 3268/55 podle E.E.Kische a doporučila toto pojmenování VZZM ke schválení.
Rada města Úvaly neuvažuje v současné době se změnou jízdních řádů linek PID. Vzhledem ke kritické finanční situaci nelze vyhovět žádosti občanů o pro-dloužení linky ROPID do středu města.
Rada města Úvaly konstatovala, že v současné době se zásobování vodou pro město Úvaly řeší koncepčně. Jedná se o části města, kde vodovodní řady ještě nejsou. Dokud nebude vypracována celková koncepce, neuvažuje se o výstavbě vodovodního řadu v ul. U Obory. Připojení lokality Radlická čtvrť bude možné až po vybudování skupinového vodovodu Tuklaty, Škvorec. Rada města Úvaly s ohledem na finanční situaci města neuvažuje ani s výstavbou vodovodního řadu v ul. Pražská. Výstavba připadá v úvahu až při stavbě splaškové kanalizace, kdy by mohly být řady realizovány současně.
Pí Reicheltová informovala radu o harmonogramu další výstavby splaškové kanalizace, kterou zpracoval dodavatel a.s. METROSTAV.
Odbor výstavby poukazuje na očekávané komplikace, které jsou v letošním roce spojeny s výstavbou, zejména se zajištěním průjezdnosti města.
Rada města Úvaly vzala na vědomí předložený harmonogram výstavby splaškové kanalizace v roce 2001, uložila komisi výstavby harmonizovat výstavbu, hlavně pak s provozem školy. Doporučuje zahájit výstavbu řadu v oblasti školy až po 25.6.2001 s dodržením termínu dokončení.

Z odboru správy majetku města
Ing. Perglerová předložila písemnou žádost firmy IMOS Brno na prodloužení termínu odvozu zeminy z meziskládky na nám. Svobody (pč. 2153/6) do 13. dubna 2001.
Předložila další písemný návrh firmy Metrostav na uzavření dohody na prodloužení podnájmu pozemku pč. 3466/5 k termínu 15. 6. 2001, tj. odvozu zeminy z této plochy, což koliduje se zahájením rekonstrukce hřiště na kopanou. Rada města Úvaly nesouhlasí s uzavřením navržené dohody ke dni 15.6.2001 a navrhuje termín 20.4.2001.
Rada města Úvaly odsouhlasila pro rok 2001 uzavření dodatku k nájemní smlouvě s TJ Sokol na pronájem nebytových prostor pro školská zařízení, který se týká úpravy nájemného a služeb o procento inflace ve výši 3,9.
Rada města Úvaly odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy na místnost v přízemí pč. 95 na dobu určitou do 31.12.2001 s firmou EMC, Elisa EMC a ELISA na archiv (sklad). Místnost nelze používat např. jako kancelář nebo pro ubytování, protože nemá potřebné další vybavení, včetně vytápění.
V dalším předložila Ing. Perglerová k projednání zápis z bytové komise, který se týkal převážně žádostí o přidělení bytu nebo prodloužení stávajících smluv.
Rada města Úvaly odsouhlasila pořadí firem na rea-lizaci akce "Novostavba domu s pečovatelskou službou", nám. Svobody, Úvaly:
1. PSVS, a.s. + Ready, s.r.o.,
2. Konstruktis Alfa, s.r.o.,
3. Zlínstav, a.s.

Z finančního odboru
Rada města vzala na vědomí finanční situaci města k 19.3.2001.
Pí Lišková v souladu s §42 zákona č. 128/2000 Sb. informovala radu o ukončené kontrole hospodaření města pracovníky OkÚ. Zastupitelé obdrželi závěrečnou zprávu kontrolní skupiny. V jejím závěru bylo hospodaření města schváleno bez výhrad. Dílčí připomínky k některým oblastem hospodaření a evidence jsou zapracovány do návrhu usnesení rady.
Rada města uložila vedoucí finančního odboru seznámit s výsledky kontroly členy finančního a kontrolního výboru.
Rada města vzala na vědomí výsledek kontroly hospodaření města za rok 2000 a doporučila VZZM schválit hospodaření města za rok 2000. Uložila vedení MěÚ realizovat kritické připomínky kontrolní komise OkÚ, tj.:
- zavést rejstřík dohod o pracovní činnosti a provedení práce,
- aktualizovat dohody o hmotné odpovědnosti a založit jejich rejstřík,
- doplnit vnitřní předpis o pravidla čerpání rozpočtu,
- aktualizovat systém vnitřních směrnic MěÚ,
- důsledně evidovat způsob fyzické likvidace vyřazených prostředků,
- evidovat v knize došlých faktur také faktury proplácené v hotovosti.

Z odboru životního prostředí:
Ing. Prokůpek informoval radu o zřízení překladiště konfiskátů živočišného původu pro kafilérii v prostoru bývalého st. statku. Okresní veterinární správa zřízení překladiště odsouhlasila s tím, že svoz zajišťuje odborná firma za předepsaných podmínek. Již nyní však jsou ústní stížnosti občanů (nekontrolovatelný provoz, nezakryté nádoby, zápach, "pozornost" ze strany psů apod.).
Rada města nesouhlasí s umístěním tohoto překladiště v prostoru bývalého st. statku v ul. 5. května a ukládá vedoucímu odboru životního prostředí prověřit podmínky rozhodnutí státní veterinární správy a zajistit možnost jeho změny.
Ing. Prokůpek přednesl radě k projednání a ke schválení návrh smlouvy na dodávku pitné vody od PVaK Praha, a.s. v případě havárie. Jedná se o množství cca 10 tis. m3 za cenu 9,14 Kč/m3 včetně 5% DPH (což je více než je cena předávané vody ve Sdružení úvalského vodovodu: 7,77 Kč/m3).
V dalším přednesl radě ke schválení návrh na zajištění jarního sběru odpadu - kolečka. Po porovnání nákladů podle jednotlivých nabídek na tuto akci byla zvolena nabídka p. Nováka, který zajistí svoz stejného počtu stanovišť, ale kontejnery trojnásobného objemu, které budou sváženy přímo do Radimi, bez třídění a překládky. Na stanovišti bude kontejner pouze cca 24 hodin.
Rada rovněž odsouhlasila sběr železa, který letos v dubnovém termínu zajistí VPS ve spolupráci s SDH.
Předpokládá se podzimní svoz velkoobjemového odpadu a železného šrotu.
Ing. Prokůpek informoval radu o připravované novele zákona o odpadech a příslušných poplatcích. Situaci bude nutno zohlednit i ve vyhláškách města č. 17/98 a 18/98, tj. reorganizovat celý způsob hospodaření s odpady ve městě včetně úhrady ze strany občanů. Výhledově bude úhrada ve formě poplatku, který bude složen ze dvou částí: částka paušální a částka úměrná požadované službě (platnost od 1.1.2002).

Majetkoprávní záležitosti:
Ing. Prokůpek informoval radu o žádosti občanů z lokality Zálesí, kteří žádají o zřízení přístupové cesty k 10 pozemkům, ke kterým je zatím přístup jen lesní cestou. Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek, kde není vyjasněno vlastnictví, bude záležitost velmi složitá.

Organizační záležitosti:
Rada města jmenovala p. K. Bittnera členem komise veřejného pořádku.
Rada v dalším projednala žádost vedoucí stavebního úřadu, která se týkala prodloužení pracovní smlouvy s Ing. arch. Bredovou a prodloužení o pracovní činnosti s pí Maturovou. Žádost je podpořena podrobným rozborem činnosti SÚ a konstatováním, že se tak jen částečně kompenzuje nárůst akcí.

Různé:
Rada města Úvaly odsouhlasila uspořádání ligy horských kol v termínu duben 2001 s podmínkou, že budou zajištěna dopravní opatření. Odsouhlasila také úhradu věcné ceny ve výši do 5000,- Kč.
Rada města stanovila za donášku nebo dovoz oběda nebo jiného teplého jídla pro těžce zdravotně postižené občany a staré občany ve stávající výši, tj. 7,- Kč za úkon a den.
Ing. Černý informoval o dalším kroku při úpravách státní správy, tj. o příslušnosti pod pověřený obecní úřad III. stupně, který by byl umístěn v Praze nebo pod MěÚ Český Brod. Byla zpracována další varianta, kde Úvaly jsou pod Českým Brodem a okolní obce, dosud zařazené k Úvalům, jsou zařazeny pod Prahu.
Do 31.3.2001 mají být zaslány připomínky. Nelze vyloučit, že v Praze umístěný pověřený úřad III. stupně, bude pro Prahu-východ i západ jen jeden.
Rada potvrdila, že trvá na svém rozhodnutí a usnesení zastupitelstva, tj. zařazení Úval pod pověřený úřad III. stupně pro Prahu-východ, nebo v druhé variantě pod Český Brod spolu se stávajícími obcemi, které spadají pod Úvaly, v žádném případě nikoliv pod Čelákovice.
Ing. Černý informoval o novém zákonu č. 250/2000 Sb., kde v §23 a 24 je ukládána obci povinnost zřídit organizační složky jako své zařízení bez právní subjektivity. Organizační složka vzniká rozhodnutím zastupitelstva. Složka není účetní jednotkou, pracovníci jsou zaměstnanci zřizovatele. Termín: do 30.6.2001. Zřizovatel jmenuje vedoucího org. složky a určí jeho práva a povinnosti. V podmínkách Úval se jedná o předškolská zařízení, knihovnu a VPS. Z těchto důvodů bude svolána pracovní schůzka s monotematickým programem k problematice veřejně prospěšných služeb. Organizační opatření by mělo být spojeno s těsnějším propojením VPS se zřizovatelem, tj. s radou či zastupitelstvem, podávání zprávy o činnosti VPS při občasné účasti vedoucího VPS p. Jakla na jednání rady apod. Rada uložila tajemníkovi MěÚ připravit na příští jednání rady podklady, které se budou týkat současného postavení VPS jako celku (přijatá usnesení) a dále postavení vedoucího VPS, jeho pravomocí a způsobu odměňování.
Pí Tůmová navrhuje obnovit funkci vedoucího správního odboru a pověřit ho i pracemi souvisejícími s jednáním rady a zastupitelstva města. např. vedením zápisů.
Ing. Černý informoval radu o jednání s ředitelem Policie ČR pro Prahu-východ panem pplk. Štěpánkem, který ho informoval o personální situaci - neobsazená systémová místa - hluboký podstav. Existují lokality, kde kriminalita je alarmující. Např. pro celý okres mají jen jednu skupinu dopravní policie. Pokud se podaří získat další tabulková místa, je možno očekávat i trvalé obsazení stanice v Úvalech v podřízenosti Čelákovic.

Ing. Ivan Černý
starosta města

INFORMACE
z jednání rady města, které se konalo 10. 4. 2001

Úvodem starosta města přivítal členy rady a seznámil je s programem jednání. Na jednání byl pozván p. R. Kroutil, předseda komise výstavby, k projednání ně-kterých svých připomínek k rekonstrukci čp. 203 a zejména k jednání o výstavbě splaškové kanalizace.
Rada MZ byla informována o plnění úkolů uložených na minulých jednáních rady MZ 21015a), b), c) (usnesení č. 21066 až č. 21087).
K usnesení č. 21070 byl přednesen požadavek ředitele ZŠ, který se týkal zahájení výstavby kanalizace v blízkosti školy. Požaduje, aby výstavba byla zahájena po 25.6.01 s odvoláním na nebezpečí úrazu dětí.
Rada MZ konstatovala, že uložené úkoly byly po věcné i termínové stránce splněny.

Z odborů MěÚ

Odbor výstavby
Ing. Černý informoval radu o dodatcích smlouvy na výstavbu vodovodu Tuklaty-Škvorec, kde v důsledku rozšíření stavby a navýšení cen došlo i pro Úvaly k navýšení nákladů z původních 1 731 tis. Kč na 2 107 tis. Kč. Tato částka bude splácena v průběhu let 2000 až 2003. Rovněž se posouvá termín dokončení.
Rada města doporučuje VZZM schválit tuto změnu.
Ing. Černý informoval radu o spolupráci s obcí Horoušany, která se týkala Horoušánek - část. Úvaly, tj. odkanalizování stávající i nové výstavby RD (max. 190 RD).
Podle navržené smlouvy město Úvaly uhradí za každý stávající RD příspěvek ve výši 20 tis. Kč (v nové výstavbě bude hradit tento příspěvek investor).
Rada města odsouhlasila trvalé vynětí pozemku pč. 3400 v lokalitě Zálesí z lesního půdního fondu pro zajištění vydání stavebního povolení na plynofikaci této části obce, na zajištění dopravní obsluhy a záměru výstavby kanalizace pro přilehlé stávající nemovitosti. Vynětí se týká části pozemku v šíří 6 m a délky 296 m. Pověřila odbor výstavby k zajištění rozhodnutí o trvalém vynětí na OkÚ Praha-východ, referát životního prostředí, a uložila odboru výstavby uplatnit tuto situaci v návrhu změn územního plánu jako veřejně prospěšnou stavbu. Ing. Černý podrobně informoval radu o finanční situaci zajištění výstavby splaškové kanalizace a výhledu dokončení. Pro názornost uvedl základní položky nákladů - dosud proplacených - a výhledových. Město bude s Metrostavem uzavírat dodatek ke smlouvě, ve kterém bude rozepsáno 13 mil. Kč. Současně bude dohodnuto i využití finančních prostředků, ušetřených za zkrácení kanalizačních řadů (ul. Šafaříkova, Smetanova, nám. Arnošta z P., propojení Klostermannova-Klánovická), cca 2,5 až 3,5 mil. Kč. V dodatku budou po finanční stránce řešeny náklady na:
a) vícepráce - zásypy štěrkopískem,
- přípojky navíc a jejich celková délka,
- zakoupení kalolisu do ČOV,
b) inflační přirážku za rok 2001 (původní smlouva byla na výstavbu v období 1997-2000),
c) úpravu komunikací.
Při jednání s Metrostavem bude snaha, aby zůstalo co nejvíce finančních prostředků na práce uvedené pod bodem c).
Prakticky bude nutné upravit po výstavbě sítí povrchy dotčených ulic:
Jiráskova ul. - úsek od závor po transformátor ve dvou variantách:
a) důkladná oprava dotčených povrchů,
b) s přispěním města úprava komunikace v celé šíři (1,2 mil. Kč),
- úsek křižovatky s ul. Bezručovou - nový povrch (cca 360 tis. Kč),
Pařezina - ul. Máchova a Tylova (i nadále prašný povrch, tj. úprava štěrkem), ostatní ulice - navržena úprava povrchu technologií firmy KOMATEL, pokud by byly finanční prostředky, pak pokrýt asfaltovou vrstvou (zejména ul. Rašínova).
Grégrova ul. - obnovení živičného povrchu,
Alšova ul., část ul. V.Nováka - zaválcováním výkopu se štěrkem a přestřik asfaltem.
Vše závisí na celkových finančních prostředcích, které zbudou na komunikace. Veškeré práce by měly být ukončeny do 30. října 2001.
Po projednání přijala rada několik usnesení v oblasti výstavby kanalizace:
Rada města, s ohledem na situaci ve výstavbě I. etapy, pokládá rozsah výstavby kanalizačních řadů za uzavřený, v souladu se stavebním povolením.
Rada města doporučuje generálnímu dodavateli výstavby kanalizace a.s. Metrostav, aby s odvoláním na dosavadní negativní zkušenosti s některými dodavateli, těmto další úseky nezadávala a ponechala jim jen práce na opravách již dokončených řadů.

Odbor životního prostředí
Ing. Prokůpek podrobněji informoval radu o umístění překladiště živočišného odpadu v areálu bývalého st. statku. Podle posledního projednání s Okresní veterinární správou se jedná pouze o čerstvý odpad - kosti, který bude svážen v určitou hodinu a ihned po zakrytí plachtou odvezen. Navíc je předepsáno oplocení proti průniku psů. Rada uložila vedoucímu odboru životního prostředí uplatnit písemnou formou negativní stanovisko rady města na Okresní veterinární správě Praha-východ ve smyslu předchozího usnesení rady.
Rada města jmenovala pí Kateřinu Sazamovou do komise veřejného pořádku.
Ing. Prokůpek informoval radu o výhledové situaci v řešení úhrady nákladů za likvidaci odpadů podle připravované novely zákona o odpadech, který by měl platit od 1.1.2002. Poplatek bude dvousložkový (např. 250+250,-Kč/osobu/rok), uplatněný plošně, tj. bezvýhradně na každou osobu, která v Úvalech pobývá. Jen v některých případech se bude jednat o navýšení celoročního poplatku.
Celá akce je spojena se změnou vyhlášky o poplatcích (svoz popelnic) a změnou vyhlášky o systému zajištění odpadového hospodářství. I v tomto případě však bude město na odpadové hospodářství doplácet.
Firmy budou muset uzavřít samostatné smlouvy s odvozcem nebo městem. Konečné rozhodnutí učiní rada v návaznosti na vývoj legislativy.

Odbor správy majetku města
Ing. Perglerová předložila radě řadu návrhů spojených se zajištěním provozu koupaliště v letní sezóně:
- rekonstrukce šaten (předpokládané náklady 180 tis. Kč),
- výše vstupného,
- pronájem kiosku,
- obsazení domku u koupaliště.
Po projednání přijala rada usnesení:
- souhlasí s provedením oprav šaten na koupališti Úvaly s podmínkou nepřekročení rozpočtu ve skupině 3419 - Koupaliště,
- souhlasí s výší vstupného na koupaliště Úvaly v letní sezóně 2001:
- dospělí - celodenní ........................................40,- Kč
- děti do 16 let, důchodci a ZP - celodenní ...... 20,- Kč
- děti do 6 let zdarma,
- po 17:00 vstupné poloviční,
- permanentka pro dospělé ............................ 300,- Kč
- permanentka pro děti, důchodce a ZP .......... 200,- Kč.
- souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem kiosku na koupališti Úvaly na letní sezónu 2001 (od 15.5. do 15.9.2001) panu Kašičkovi (kompenzace neúspěšné loňské sezóny) za stanovených podmínek,
- souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy v objektu čp. 1282 ul. Horova do 31.5.2001 pro p. Šedinu, pracovníka agentury PROFI.
Rada města uložila vedoucí odboru správy majetku města prošetřit současné skutečné odběry energií v ZvŠ Úvaly (vodné, stočné, plyn, elektřina) a navrhnout adekvátní odběry jednotlivých energií pro rozúčtování nákladů.
Poznámka: Rozúčtování musí být spravedlivé, ale ne-znamená to, že musí být náklady nižší než dosud.
Rada města uložila vedoucí odboru správy majetku města zveřejnit záměr na odprodej použitých betonových jímek na vyvážení.
Rada města zrušila své loňské usnesení, kterým bylo rozhodnuto zrušit nájemní smlouvu pro rodinu Hasmanových ve dvou místnostech, tj. ponechat k obývání 1 místnost, a odsouhlasila odebrání pouze 1 místnosti u bytu č. 2 v čp. 105 ul. Škvorecká od 19.4.2001 s podmínkou splátek dlužného nájemného a služeb měsíčními splátkami.
V dalším odsouhlasila snížení základního nájemného v době výstavby o 25 % pro nájemce bytů č. 3 a 4 v čp. 1095 a bytů č. 3 a 4 v čp. 1096 ul. Kollárova, Úvaly.
Ing. Perglerová informovala radu o probíhající rekonstrukci čp. 203 ul. Smetanova a seznámila ji s předloženým navýšením ceny, převážně v souvislosti s poruchami, které byly odhaleny až v průběhu rekonstrukce. Předložené cenové dodatky ke smlouvě představují navýšení o 719 tis. Kč.
Pan Kroutil podal OSMM písemně zpracované kritické připomínky k předložené kalkulaci navýšení:
- oproti původní nabídce jsou podstatně navýšeny položkové ceny víceprací,
- výměry prací jsou neadekvátní skutečné situaci (např. stropní konstrukce 2. NP),
- projekt rekonstrukce předpokládal výměnu střešní konstrukce cca z 55 %,
- bourání jednoděrového komínu a zhotovení dvouděrového mělo být zahrnuto v původní kalkulaci nabídky,
- s odvoláním na provedené nové hydroizolace je nadbytečný předpoklad zhotovení sanačních omítek,
- vzhledem k tomu, že se nebudou realizovat prádelny v 1.PP, není nutné odvodnění sklepa,
- náklady na zhotovení kanalizační přípojky nejsou adekvátní původnímu projektu.
Předložený návrh na usnesení, tj. navýšení o 720 tis. Kč, rada neschválila. Uložila vedoucí odboru správy majetku a předsedovi stavební komise propočítat - zpřesnit jednotlivé položky navýšení ceny jako podklad pro uzavření dodatků ke smlouvě.
Ing. Perglerová informovala radu o možnostech rekonstrukce zahradního domku u čp. 203 ul. Smetanova (náklady cca 342 tis. Kč) v porovnání s náklady na jeho demolici (náklady cca 233 tis. Kč). Objekt by byl využíván pro přechodné ubytování. Po projednání rozhodla rada provést zatím jen nejnutnější práce, které zabrání další devastaci (přeložení střechy, zazdění otvorů apod.), převážně prostřednictvím VPS nebo vybrané firmy.

Finanční odbor
Rada města vzala na vědomí finanční situaci města k 10.4.2001.
Pí Tůmová informovala radu o způsobu financování škol a školských zařízení, který by měl platit od 1.4.2001: finanční prostředky na nákup učebnic, učebních a školních pomůcek by měl poskytovat OkÚ zřizovateli, tj. obci, formou dotace.
Rada města vzala na vědomí informaci MF ČR o změně financování nákupu učebnic a pomůcek pro školy a školská zařízení počínaje 2.Q/2001 a doporučila VZZM zohlednit tuto změnu při úpravě rozpočtu města.

Různé
Ing. Breda informoval radu o připravovaném úklidu vybraných komunikací v období před Velikonocemi. Úklid na hlavních zpevněných komunikacích bude provádět firma FRAMAKA.
Rada města odsouhlasila dočasné uskladnění demontovaného zařízení střelnice v areálu lomu nebo staré ČOV na ploše cca 5x6 m a uložila místostarostce seznámit s rozhodnutím rady SSK Úvaly.
Pí Tůmová předložila radě ke schválení návrh ředitelek MŠ, který se týká uzavření provozu MŠ II. a MŠ III. po dobu 3 týdnů, a to v době od 23.7. do 10.8.2001.
V dalším předložila radě k projednání zřízení MŠ a městské knihovny jako organizační složky města ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb.
Rada uložila školské komisi zpracovat návrh na zařazení MŠ II. a MŠ III. ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb..
V souladu s tímto zákonem doporučila VZZM schválit městskou knihovnu jako organizační složku města a uložila místostarostce zpracovat návrh zřizovací listiny.
Rada města rozhodla o ukončení poskytování kontejnerů občanům i jiným subjektům za úhradu s účinností od 1.5.2001. Současně uložila vedoucímu odboru životního prostředí informovat v tomto smyslu veřejnost na úřední desce a ŽÚ s tím, že bude uveden i odkaz na firmy, které tuto službu provádí.
Ing. Černý informoval radu o personální situaci v odboru výstavby a dopravy, kde dochází ke kritickým situacím při zajišťování nezbytných termínovaných akcí, které ve svém důsledku poškozují zájmy města. Doporučil zvážit posílení odboru o odborného pracovníka na dobu určitou. Po projednání rada města odsouhlasila personální posílení odboru výstavby a dopravy na dobu určitou do 31.12.2001.
Pí Tůmová informovala radu o jednání kulturní komise a o jednotlivých akcích v nejbližším období.

Ing. Ivan Černý
starosta města

Pozvánka na
veřejné zasedání zastupitelstva města,

které se bude konat ve čtvrtek 17. května 2001 v 18:00 hodin v hotelu BUDKA.

PROGRAM:
1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti rady MZ
3) Projednání a schválení hospodaření města za rok 2000
4) Změny vyplývající z nového zákona o obcích
5) Majetkoprávní záležitosti
6) Organizační záležitosti
7) Různé
8) Připomínky, dotazy, náměty členů MZ
9) Připomínky, dotazy, náměty a stížnosti občanů
10) Závěr zasedání
Ing. Ivan Černý v.r.
starosta města

Upozornění
Od 30. 4. 2001 úřaduje FINANČNÍ ÚŘAD Praha-východ
na adrese: Thámova 27, Praha 8 (stanice metra Křižíkova + 100 m rovně)
Adresa pro doručování písemností:
Finanční úřad Praha-východ
P.O.BOX 720, 111 21 PRAHA 1
 

K ROZPOČTU MĚSTA

V minulém čísle ŽÚ byly uvedeny tabulky příjmů a výdajů rozpočtu města na letošní rok. Pro nedostatek času, ale i místa, nebyl k těmto údajům poskytnut komentář.
Nejdůležitější změnou oproti minulému roku, která není ani na prvý pohled patrná, je velké snížení příjmů z daní a to v rozmezí o 8 až 12 mil. Kč. Toto snížení je důsledkem nového zákona č. 248/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, podle kterého jsou výnosy z daní rozdělovány do obcí zcela novým způsobem.
V celé České republice tak cca 75 % obcí si v příjmech z daní polepšilo a zbylých 25 % pohoršilo, většinou výrazně. To má v letošním roce, a pokud se to nezmění, bude to mít i v dalších letech katastrofální dopad na rozpočet Úval, na možnosti zlepšovat podmínky pro bydlení, pro školy, dopravu, na možnost zlepšovat životní podmínky ve městě.
Jak je na tom město s novým rozpočtem, zda má své finance zdravé, to se dá zjednodušeně posoudit podle jednoduchého kritéria: tím je rozdíl mezi běžnými opakovanými příjmy a běžnými výdaji. Tento rozdíl, který činil až doposud v úvalském rozpočtu 5 až 10 mil. Kč, umožňoval investovat do vybavení obce. A to buď přímo, v některých případech lze získat k tomu státní dotace, nebo vybudovat stavbu pomocí úvěru, který lze pak splácet finančním přebytkem, tj. rozdílem běžných příjmů a výdajů. Z výše uvedeného konstatování vyplývá, že právě o tuto možnost Úvaly přišly.
Promítneme-li tento stav na střednědobý výhled, znamená to pro město nejen zhruba o 50 mil. Kč méně, ale i ztrátu možnosti získat státní dotace a možnost získat komerční úvěr od banky. Město tak bude muset v nejbližších pěti letech oželet cca 70 až 90 mil Kč.
A nyní již konkrétně k rozpočtu města na letošní rok. Rozpočet je navržen, tak jak ukládá zákon, vyrovnaný v celkové výši 93,858 mil. Kč.
V příjmové části jsou kromě obvyklých, opakujících se příjmů také příjmy jednorázové. Jsou to dotace na výstavbu bytů, na zahájení výstavby domu s pečovatelskou službou (DPS), na budování splaškové kanalizace, na rekonstrukci čp. 203 a také příjmy z prodeje majetku. Je plánován prodej akcií STE a.s., který je ale značně nejistý. Není totiž závislý jen na vůli města, ale zejména na státu. Zatím to vypadá, v souvislosti s problémy okolo privatizace energetiky, pravděpodobněji až na rok 2002.
Ze zůstatku na účtech ve výši 12,683 mil. Kč na konci loňského roku, bylo 8 mil. Kč zahrnuto do letošního rozpočtu. Zbylá část musí být ponechána na počátek roku následujícího.
Výdaje se dělí na běžné a investiční. Běžné výdaje jsou navrženy ve výši 37,5 mil. Kč, tj. jen o necelých 1,5 % vyšší, než byly v roce 2000. Snahou zastupitelstva je co nejvíce tyto výdaje snížit. Má to ale své meze. Nelze už např. snižovat výdaje na školství. U ostatních výdajů jen za cenu zhoršení dosavadní úrovně služeb.
I na to nakonec může dojít.
Samostatnou výdajovou skupinou jsou výdaje na zajištění provozu městského úřadu, který má mimo jiné i za povinnost výkon státní správy. V posledních čtyřech letech byl např. personálně posílen stavební úřad a umístěn ve větších, ale pronajatých prostorech, aby tak stačil na nárůst práce.
V investiční části výdajů jsou, kromě pěti větších staveb, jen drobné investice na stroje, počítače, výkup pozemků apod. Největší akcí je dokončení I. etapy splaškové kanalizace, vyjádřeno finančně nákladem 36 mil. Kč v roce 2001. Tato částka je zčásti pokryta státní dotací (7,2 mil. Kč) a návratnou finanční výpomocí od státu (11,7 mil. Kč). Ostatní finanční zdroje (17,1 mil. Kč) si musí město zajistit samo. Zatím zůstává nepokryto cca 8 mil. Kč, které by město mělo získat komerčním úvěrem.
V letošním roce by se měla dokončit rekonstrukce čp. 203 za více než 4 mil. Kč včetně státní dotace. Další bytová výstavba je nástavba a vestavba celkem 14 bytů na objektech města. Aby město nehradilo náklady s tím spojené, založilo bytové družstvo. Státní dotace na tuto výstavbu rozpočtem města jen prochází, ostatní náklady si hradí družstevníci.
Druhou největší investiční akcí je výstavba domu s pečovatelskou službou, která bude zahájena v květnu letošního roku.
V tomto roce se počítá s 10 mil. Kč, z toho je 8 mil. Kč státní příspěvek.
Další investiční akcí, která stojí za zmínku, je položení vodovodních a plynovodních řadů v Zálesí. Kromě toho město přispívá na výstavbu skupinového vodovodu z Újezda do Dobročovic, Škvorce, části Úval, Tuklat, Břežan a Rostoklat. Je to investice do budoucna, kdy bude možné z tohoto vodovodu zásobit částečně východní část Úval a po vybudování přivaděče zásobovat i Radlickou čtvrť.
Z předchozích vět vyplývá několik závěrů:
letošní poměrně vysoký rozsah investic, celkem 56,291 mil. Kč, je možný jen za podmínek použití státních dotací a příspěvků, vlastních zdrojů získaných z prodeje majetku (akcie STE a.s. jsou také majetkem města) a přebytku z minulého roku.
Současně z toho vyplývá, že v příštím roce nebude možno vložit tolik finančních prostředků do investic. V příštím roce bude sestavení rozpočtu ještě mnohem obtížnější a zřejmě nezbude, než část finančních potřeb rozložit i na další roky.

Ing. Ivan Černý
starosta města


Vážení občané,

v letošním roce je postupně dokončována výstavba sítě splaškové kanalizace v ulicích města. Pro vaši informaci je předloženo schéma uzavírek ulic, kterých se to týká (plná čára mezi O) nebo ulic, kde bude průjezd omezen (čárkovaně). Jedná se o období květen - červen. V dalším ŽÚ bude označena další lokalita. Předpokládá se, že do počátku zimního období bude výstavba kanalizační sítě dokončena.

Ilona Reicheltová
vedoucí odboru výstavby a dopravy

 
 

UPOZORNĚNÍ
Placené kontejnery na objednávku

Jednou z možností, jak likvidovat větší množství komunálního odpadu v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 17/98 o nakládání s komunálním odpadem na území města, bylo přistavování kontejnerů na objednávku od veřejně prospěšných služeb (VPS) při MěÚ jako placenou službu objednatelem.
Vzhledem k organizačním opatřením, která se týkají svozu odpadů prostřednictvím kontejnerů přistavených VPS, jež se dlouhodoběji jeví jako neekonomické, rozhodla dne 10.4.2001 rada města o ukončení této placené služby k 30.4.2001. Toto rozhodnutí však nic nemění na skutečnosti, že od 1.5.2001 je možno si přistavení kontejnerů jako placenou službu, objednat u specializovaných firem zabývajících se odpady. Na tuto svoji činnost upozorňují a nabízejí např. v inzertní části Života Úval a jiných tiskovin, často pak prostřednictvím různých letáků.

Odbor životního prostředí MěÚ Úvaly
Bohuslav Prokůpek

 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Plánuje se nová trasa státní silnice

Neustálé zvyšování hustoty automobilového provozu na státní silnici z Prahy na Kolín nutí státní orgány k řešení současných dopravních problémů. Na základě požadavků ministerstva dopravy a ředitelství silnic a dálnic bylo v minulých letech zpracováno několik studií nové trasy této komunikace na východním okraji Prahy. Nejnovější varianta byla zhotovena pražskou projektovou kanceláří ADO a organizace Terplan byla pověřena zpracováním dopadu stavby na životní prostředí.


Nová trasa silnice se napojuje v Běchovicích na tzv. jižní spojku, směřuje na východ podél Běchovic a Újezdu nad Lesy do prostoru mezi Úvaly a Škvorcem. Východně od Úval tvoří oblouk a v místě nazývaném Na Stříbrňáku se napojuje na nynější státní silnici první třídy. Zde je plánována křižovatka, do níž by také ústila přeložka silnice druhé třídy Úvaly - Jirny.
Pro okrajové části Prahy, Běchovice a především Újezd nad Lesy, je nová trasa téměř existenční záležitostí. Dopravní zatížení stávající komunikace dosahuje několikrát během dne maxima a rozšíření vozovky není možné. I pro Úvaly je současná silnice, vybudovaná před padesáti lety, nepříjemnou zátěží. Okolí je znečišťováno automobilovými zplodinami a hlukem a vytváří se kolizní situace mezi chodci a auty. Silnice prochází zastavěným územím a odděluje dvě čtvrti od centra. Východně od Radlické čtvrti a na Slovanech je v územním plánu perspektivně počítáno s výstavbou rodinných domů.
Jednání orgánů státní správy s institucemi a občany se vedou s cílem odstranit všechna úskalí a případné problémy. Mezi poslední připomínky k předložené studii patří návrh na částečné odklonění trasy v údolí Škvoreckého potoka v místě nazývaném "Na široké louce". Ve studii je nutné doplnit připojení na silnici do Škvorce, přemostění silnice na Přišimasy a cesty z Obory do Dobročovic. V návrzích je nutné pamatovat na zachování polních cest pro obsluhu polí, případně na cyklistické stezky, aleje a vycházkové trasy. Občané z Radlické čtvrti upozorňují na skutečnost, že po realizaci stavby by mohla být stržena voda ve studních u rodinných domků a navrhují posun trasy jižním směrem.
Proti stavbě přeložky silnice nemá město zásadní připomínky. V opačném případě by byla přeložka ukončena v Újezdu nad Lesy, na Rohožníku, a byla by pravděpodobně napojena v místě u retlanslační stanice na stávající komunikaci. To by pak nepochybně vedlo k vykácení části lesa a především k zakonzervování současného stavu na desítky let se všemi negativními důsledky pro město s druhotným dopadem na silnici Úvaly-Jirny, která rovněž prochází zastavěnou plochou. Jednoznačně je v zájmu města, aby nová trasa silnice z Prahy na Kolín byla vedena až za Úvaly.

Ing. Vladislav Procházka

Sejdou se pečovatelé v ústavní péči o seniory
Dne 11. června se sejdou na odborném semináři všichni ti z ústavů z okolí Prahy i z Prahy, kteří se denně starají o většinou bezmocné či pomoc potřebující seniory, a to v Sanatoriu Topas ve Škvorci u Úval.
Proč se setkávají a potřebují se poučit? Ve většině ústavů žijí také dementní obyvatelé, o nichž se příliš nepíše a nemluví a o nichž má veřejnost minimálně informací. Také samotná odborná veřejnost si potřebuje říci, jak s těmito svými klienty zacházet, jak je chápat, jak a o čem s nimi mluvit. Jsou tu k dispozici různé psychologické a terapeutické postupy, které mohou vnést do často složité komunikace moment důstojnosti a vzájemného porozumění. A právě o těch bude, mimo jiné, dílna vedená speciální pedagožkou dr. Jaroslavou Novotnou.
Na seminář jsou zváni i známí a rodinní příslušníci, kteří se o své známé a nemocné příbuzné doma starají.
Akci organizuje Občanské sdružení Za důstojné stáří se sídlem v Praze (tel. 02/17 40 376) spolu s vedením Sanatoria Topas, kam se můžete obrátit se žádostí o přihlášku (paní Danuše Štaflová - tel. 02/8198 0068-70 mezi 8.00 - 9.00 hodinou ráno).

za Občanské sdružení Za důstojné stáří
dr. Naďa Fibichová

Pozvánka občanům Úval
V pátek 4. května uctíme památku padlých v květnové revoluci 1945.
Sraz občanů je v 17 hodin na místním hřbitově.
K účasti zve Ing. Ivan Černý, starosta města
 

 

Š K O L S T V Í

Návštěva dětského hospice v Malejovicích

Celkový pohled na původní školní budovu - budoucí dětský hospic.
V několika minulých číslech ŽÚ jsme vás informovali o tom, jak naše škola pomáhá těžce nemocným dětem. S nadačním fondem Klíček jsme navázali spolupráci v prosinci roku 2000. Tento fond přestavuje starou školu (osmdesátá léta 19. století) v obci Malejovice u Uhlířských Janovic na dětský hospic. Byli jsme pozváni na jarní den otevřených dveří stavby dětského hospice v sobotu 21. dubna 2001. A zde byla příležitost předat vše, co naše zdravé děti rády věnovaly dětem v domě, který nabízí spočinutí těžce nemocným, převážně v posledních dnech jejich života. Zástupcům nadačního fondu Klíček, manželům Markétě a Jiřímu Královcovi jsme předali více než 300 krásných hraček (míšánky, autíčka, vláčky, kočárky…), více jak 300 krásných dětských knih. Úvalská škola uspořádala též sběr papíru (jarní očištění domácnosti a školy od zbytečného papíru), a věřte nevěřte - auto s čtyřtunovým nákladem se jen prohýbalo. Částka ve výši 4625 Kč byla rovněž předána.

Pohled na vstup do stavby dětského hospice. Na snímku zleva pí Královcová a naše žákyně Lucie Balokováa Lucie Peřinková.

Do Malejovic jsme přijeli v sobotu 21.4. brzy dopoledne. Kolem stavby je stále ještě mnoho bláta. Všechny darované předměty jsme odnosili do druhého patra (budoucí krásné podkrovní pokojíčky) a část darovaných věcí jsme vystavili na stolech. Vlastní program začal odpoledne v 15 hodin. Dětský pěvecký sbor "Klíček" ze Základní školy z Chrudimi otevřel odpolední slavnost. Po krátké promluvě paní Královcové byla zahájena prohlídka domu. Všude chyběly podlahy, překračovali jsme různá potrubí, svazky kabelů, ve stropech je připraven odvětrávací systém, ústřední topení je před dokončením, koupelny, sprchy a WC jsou těsně před obkladem. Vestavěný výtah je připraven přepravovat nemocné. Výstavka hraček a knih z naší školy všechny přítomné překvapila, potěšila, všem udělala nesmírnou radost. V 16 hodin zazněla novostředověká hudba (skupina Ergo), dále zazněly přímluvné modlitby kazatelů církve bratrské a československé husitské. Bylo příjemné pohovořit si s významnými osobnostmi jako s panem Rumlem, se zástupci redakce vysílání Svobodná Evropa a Českého rozhlasu stanice Vltava, dále s redakcí novin Kutnohorské obrazy a s firmami, které zajišťují dodávky materiálu a prací.
Odjížděli jsme s krásnými pocity. Věnovali jsme dětem radost ve formě hraček, knih, také trochu peněz. Úvalské děti nám dělají radost, myslí i na ty, kteří nemohou … Zastávám se plně našich dětí. Jsou krásné, zdravé, plné životní energie. Jen je musíme správně vést a snažme se jim porozumět. Na závěr mi dovolte poděkovat Lucii Balkové a Lucii Peřinkové, žákyním z třídy osmé A za krásný nápad pomoci postiženým dětem. Děkuji rovněž firmě Multitec Bohemia, a.s., za bezplatné poskytnutí odvozu této rozsáhlé sbírky hraček a knih.

František Smolík
ředitel ZŠ

"KUDY CHODÍ PÍSNIČKY"

Dne 18.dubna 2001 se na naší škole uskutečnil 1. ročník oblastní soutěže ve zpěvu "Kudy chodí písničky".Této soutěže se zúčastnily školy z blízkého okolí: ZŠ Český Brod, ZŠ Brandýs n/Labem a ZvlŠ Úvaly. Soutěž měla velmi dobrou úroveň a naši žáci získali nejlépe hodnocená místa. Chtěli bychom, aby si tato soutěž udržela tradici i pro příští roky a aby se počet zúčastněných zvyšoval.

Marie Landgrafová

"Dokažme společně, že to jde i jinak!"
Projekt: "Týden zdravého životního stylu"

Pojďme se učit trochu jinak! V týdnu od 17.4. - 20.4.2001 jsme připravili týden plný překvapení. Ve vzpomínkách jsme měli ještě loňský rok, kdy na naší škole probíhal "Týden podpory zdraví", který byl zaměřen hlavně na zdravou výživu a pohyb. Letos jsme se rozhodli přidat k těmto tématům ještě něco navíc - "zkusit to společně trochu jinak". Všude okolo nás se mluví o zdravém životním stylu, o životě bez stresů, o životě plném pohody, dobré nálady, úsměvů. O životě, kde lidé mají na sebe více času, komunikují spolu, pomáhají si navzájem. Pokusme se o to i my.
Čekal nás "Den květin", který bezesporu k jaru, k člověku a pěknému prostředí patří. Pohoda a dobrá nálada měla panovat nejen ve druhém "Dnu pohody". Dostat šanci vybrat si náplň vyučovaných hodin není také "k zahození". To nám umožnil "Den mých zájmů". Bez pohybu nemůže člověk žít, a proto i v našem "bláznivém týdnu" byl jeden den věnován pohybu. Společně s ním byly vyhlášeny sportovní soutěže a jiné aktivity. Všechny akce byly pro nás zdrojem nových informací, zkušeností, nalezením nových přátelských vztahů, objevením nových nebo skrytých vlastností u kamaráda nebo učitele. Práce v kolektivu, který tvořili žáci různých věkových skupin, naučila spolupracovat, vzájemně si pomáhat. Žáci se mohli seberealizovat podle svého zájmu a schopností.
Přinášíme vám několik faktů z právě uskutečněného projektu. Na prvním stupni bylo připraveno 28, na druhém 34 různých aktivit, které si děti mohly podle vlastního výběru zvolit. Na výuce se podíleli učitelé a hosté z řad rodičů a přátel školy, odborníci v daných oborech. Všem patří naše díky! Odpoledních sportovních aktivit se zúčastnilo 200 žáků.
Vzhledem k nepříznivému počasí musely být některé předem připravené sportovní akce zrušeny. Uskutečnila se i další beseda pro zájemce o drogovou tematiku - účast 50 dětí. Projekt byl velmi náročný na přípravu a organizaci. Ale věříme, že se každému alespoň něco líbilo. Ne všechno bylo dokonalé, ale s podobnou akcí jsme neměli žádné zkušenosti, měli jsme však chuť udělat "něco nového, bláznivého". Škoda, že jste neviděli, jak se vaše děti dovedou postavit ke každé činnosti, jakou mají radost z úspěchu, jak se dovedou smát a být spokojeni.
Postřehy žáků:
" Šachy - lepší předmět ani není."
"Super!"
"Tento týden byl velice zábavný."
"Učení bez bolesti."
"Přišel jsem, sportoval jsem, zhubnul jsem."
"Matematika - na přemýšlení, moc těžké."

kolektiv učitelů ZŠ Úvaly

Týden zdravého životního stylu
v úvalské základní škole

V úvalské základní škole proběhl v týdnu od 17.4. do 20.4. projekt "Týden zdravého životního stylu". Každý den probíhal na určité téma. Celá škola zahájila týden "Dnem květin". Tento den probíhalo vyučování dle rozvrhu, ale bylo zaměřeno i na jarní výzdobu tříd, povídání o přírodě, životním prostředí a ekologii. Vzhledem k nepřízni počasí se neuskutečnila plánovaná údržba zeleně v okolí školy.
Asi největší zájem dětí a pedagogů, ale i veřejnosti se soustředil na den nazvaný "Den mých zájmů". Během dopoledne měli žáci možnost seznámit se s řadou zájmových činností, se kterými se někteří dosud nesetkali. U dívek měl velký úspěch kurz péče o pleť doplněný na 2. stupni o kurz líčení. Zajímavé byly i ruční práce zaměřené na práci s textilem, papírem, výrobky ze slámy či drhání, na 2. stupni pak práce v keramické dílně. Zcela netradiční byla snad pro všechny žáky orientální relaxace. Kluci se více realizovali ve sportovních odvětvích, které se pro nepřízeň počasí musely přesunout do sokolovny. Chlapce i dívky obou stupňů velmi zaujala ukázka slaňování, které si stejně jako i všechny ostatní obory sami vyzkoušeli. U žáků na 2. stupni měly některé skupiny diskusní charakter - povídání o sexu, poruchy příjmu potravin, povídání o demokracii. V některých skupinách se žáci zábavnou formou věnovali školním předmětům - zajímavá mate-matika, jazykové hry, vlastnosti vody, labužnický dějepis a zeměpis, chemíčkova dobrodružství.
Výčet skupin není zdaleka úplný, na každém stupni měli žáci možnost vybrat si přibližně ze 30 oborů, které se s výjimkou několika málo shodných oborů na obou stupních zcela lišily. Organizace tohoto dne byla velmi náročná nejen co do počtu oborů, ale i s ohledem na to, že se třídy neúčastnily jednotlivých kurzů jako celky, ale individuálně. Žáci tak měli možnost si lépe vybrat, co je zajímá, i když o některé obory byl tak velký zájem, že se na všechny ani nedostalo.
"Den mých zájmů" proběhl na 1. stupni ve středu, zatímco na 2. stupni bylo mottem dne "Den pohody". Ve čtvrtek tomu bylo obráceně. Během dne pohody probíhalo vyučování opět podle rozvrhu, ale bylo proloženo relaxací, poslechem hudby, neslo se v klidném a pohodovém duchu.
Poslední den proběhl na obou stupních na společné téma "Den plný pohybu". I toto dopoledne proběhla výuka dle rozvrhu, zařazeno bylo protažení o přestávkách, relaxace v hodinách, tomu bylo přizpůsobeno i sportovní oblečení dětí. Z důvodů špatného počasí nebylo možné uskutečnit vycházky a hry v přírodě, zařazené do programu na tento den. V nižších třídách byly poslední dva dny některé předměty nahrazeny zábavnými společenskými hrami ve třídě.
Projekt "Týden zdravého životního stylu" navázal na dřívější projekty úvalské základní školy. Od předchozích se ten letošní dubnový lišil nejen tématem, ale i svojí organizací. Individuální účastí žáků v zájmových skupinách vznikaly nové kolektivy složené z 10 až 15 žáků 1. až 5. tříd a 6. až 9. tříd.
Přesuny nebyly jednoduché, ale i žáci 1. stupně je zvládli bez problémů díky trpělivosti učitelů a pomoci starších spolužáků z 2. stupně, ti nejmenší díky svým cedulkám na krku, kde měli napsáno kdy a kam.
Škoda je, že nebylo lepší počasí a tak nemohly probíhat odpolední sportovní akce na hřišti a dopolední kurzy se musely v omezeném rozsahu uskutečnit v sokolovně. Lze říci, že tento projekt ani příliš nenarušil učební plán. Během celého týdne byl pouze "Den mých zájmů" bez výuky, ve zbývajících dnech proběhlo vyučování dle rozvrhu, bylo jen doplněno pohybem, relaxací, diskusemi a díky tomu si mohli žáci i pedagogové vyzkoušet novou formu výuky.
Závěrečné zhodnocení obou zúčastněných skupin dá jistě podnět k dalším úvahám vedení školy i jednotlivým pedagogům, a to nejen jako náměty pro další zajímavé projekty, ale i pro zpestření každodenní výuky.

Ing. Jaroslava Šamanová

Z výstav v domě dětí a mládeže

Petr Gilbert, Dana Adamová a Karel Bittner při vernisáži výstavy.
 
Každá z výstav pořádaných v městském domě dětí a mládeže přináší něco nového. Nejinak tomu bylo i ve dnech 30. 3. - 1. 4., kdy se představili mladí umělci Dana Adamová, Petr Gilbert a Karel Bittner.
Dana Adamová vystavovala malby na hedvábí. Práce byly prezentovány buď formou zarámovaných obrazů nebo zavěšené v prostoru. Kompozice je tvořena drobnějšími abstraktními motivy vytvářející celkový obraz. Decentně barevně vyvážené kresby dokáže autorka netradičně využít i na doplňcích oblečení - šátcích a kravatách.
U obrazů Petra Gilberta dominují svérázné absurdní krajiny, z nichž čiší jistý humor a nadsázka. Malby se většinou vyznačují tóny laděnými do modra nebo zelena, několik barevně odlišných prvků je však rozjasní.
 
Při zahájení výstavy tří výtvarníků zahrál sedmiletý Josífek Balvín na housle.
Karel Bittner se představil ukázkami své keramické tvorby. Inspiraci při návrhu džbánků, váz a kachlů nebo přívěsků nachází ve středověku. Nezůstává jen u historických motivů. To dokázal exponáty připomínající fantastické mořské živočichy.
 
Velikonočně prostřený stůl, práce dětí z kroužků vaření MDDM.
Několik dní poté, od 4. 4. do 8. 4., byla v domě dětí pořádána další výstava, nazvaná Zveme vás do pohádky. Na jejím návrhu a obsahu se podílelo několik desítek dětí a dospělých z výtvarných kroužků a kroužku vaření MDDM. Jedna část byla koncipována ve znamení blížících se Velikonoc, v druhé části byl návštěvník vtažen do říše pohádek. V první části zapůsobily na návštěvníka vůně a tvary upečených velikonočních zajíčků, beránků a nazdobených perníčků vycházejících z tradic lidové tvorby. Půvab kraslic a ukázky velikonočního prostírání umocnily atmosféru nadcházejících jarních svátků.
 
Na výstavě Zveme Vás do pohádky byly představeny práce z výtvarných kroužků MDDM.
 
Zahájení výstavy Zveme vás do pohádky. Paní Šimůnková, vedoucí výtvarných kroužků a paní Procházková vedoucí kroužků vaření přijímají poděkování od ředitelky MDDM paní Pospíšilové.
 
Při vstupu do druhé části byl divák přivítán zvuky probouzejících se ptáků a šumění vody, které tvořily rámec keramickým plastikám nejrůznějších živočichů. Iluzi moře a krajiny dotvářely velkoplošné akvarelové kresby dětí tvořících pozadí exponátů. Vše hlídali Neptun, čaroděj-nice a pirát.
Výstava se těšila pozornosti dětí, jejich rodičů i široké veřejnosti od nejmenších až po nejstarší návštěvníky z klubu důchodců.

Text a foto Ing. Vladislav Procházka

Vážení čtenáři,

u příležitosti 3. výstavy úvalských výtvarníků jsme měli možnost seznámit se s tvorbou výtvarnice Dany Adamové. Ráda bych vám ji trochu blíže představila.

DANA ADAMOVÁ
narozena v r. 1973, žila v Úvalech, v současné době žije v Janově, pracuje na jednotce intenzivní péče na chirurgii v nemocnici v Jablonci nad Nisou jako ošetřovatelka a je studentkou 5. ročníku SZŠ.
Tvé obrazy na hedvábí, které si na této výstavě získaly spoustu obdivovatelů, jsou krásné, něžné, působí svobodně a evokují spoustu představ. Jak vznikaly?
Malování se stalo mou zálibou. Je to takové odreagování od mé profese a zapomenu tak na starosti a utrpení, se kterým se setkávám v nemocnici. Asi je to pro mě určitý druh terapie.
Na JIP se setkáváš se smrtí, ale i s navrácením do života. Objevilo se toto téma v některém z tvých obrazů?
Je to obraz Brány, který pro mě vyjadřuje úsek vstoupení, hledání, naleznutí a naplnění.
Máš ústřední téma?
Spíš hledám, ale často maluji na téma příroda.
Chtěla jsi se jako dítě stát malířkou nebo sochařkou?
Vůbec ne.
A malovala jsi ráda?
Odmalička jsem si spíš vyráběla různá zvířátka a loutky z textilních materiálů. Inspiraci jsem nacházela u své maminky, která na nás šila krásné nápadité oblečení a také trochu malovala.
Kdo tě nejvíc ovlivnil?
Můj přítel Petr Gilbert, který je mým prvním kritikem a se kterým si můžu o své tvorbě otevřeně povídat.
V červnu 2000 v naší malé galerii vystavovaly tři výtvarnice. Na vernisáži byl akademický malíř Rumen Szazdov a ten řekl, že je velmi neobvyklé, aby se například v Praze takhle prosadily tři ženy a měly samostatnou výstavu. Prý je to většinou mužská záležitost. Je pro ženu výtvarnici těžké prosadit se?
Někdy ano. A nejen ve výtvarné činnosti, ale i v profesi. Výstavy nevyhledávám, ty, které jsem doposud měla, přišly tak nějak samy.
Která z nich ti byla nejbližší?
Ta s Magdalenou Tomančákovou (maluje na sklo) byla velmi harmonická. Tahle v Úvalech s Petrem a Karlem byla neobvykle zaranžovaná a budila ve mně dojem souznění.
Co by sis od života přála?
Aby bylo málo utrpení.
Děkuji
Jana Pospíšilová

Galerie MDDM uvádí.......

25. - 27.5. se naskytne jedinečná možnost navštívit výstavu fotografií manželů Aleny a Miloslava Kvasničkových nazvanou DOTEKY INDONESIE,
která bude doplněna keramikou, maskami, drobnými předměty z navštívených oblastí a váš dojem umocní indonéská hudba. Na vernisáži se bude podávat spolu s indonéským čajem i zajímavé povídání o krásách tohoto největšího souostroví na světě. Těm z vás, kteří navštíví výstavu v sobotu či v neděli, pomohou doprovodné texty u jednotlivých fotografií tak trochu nahlédnout a udělat si představu o indonéské přírodě, kultuře, náboženství, architektuře a způsobu života tohoto pro nás exotického světa.
Kdo jsou manželé Kvasničkovi?
Alena - narozena 1971, volná novinářka, která se od r. 1990 plně věnuje cestování, psaní a poslední čtyři roky i fotografování.
Miloslav - narozen 1967, fotograf, technik, povoláním projektant, jinak příležitostný cestovatel a obdivovatel vozů VW Käfer /Brouk/.
Jak jste se dostali do Indonesie?
Začalo to zájmem o Asii a pak se naskytla možnost spolupráce s Indonéským velvyslanectvím v Praze. Nakonec jsme s jeho přispěním a především za velké podpory bývalého velvyslance pana Leonarda Tobinga uskutečnili svou první dvouměsíční cestu do této země.

Láká vás cestování na vlastní pěst. Je to velké riziko?
Miloslav: Nejdeme po stopách hromadné turistiky, ale nejdeme ani do extrémů. Například jinak zajímavé vnitrozemí ostrova Nová Guinea jsme zatím vynechali. Jakmile člověk cestuje sám, má starosti o to, kde se vyspí a nají, ale jinak má plno zážitků. Silniční a orientační ukazatele nepotkáte třeba celý den. V téhle oblasti ani tolik nezáleží na čase. Rádi jezdíme do Asie, kde si psychicky odpočineme.
Vraťme se k vaší cestě po Indonesii.
Alena: Za dva měsíce jsme ujeli asi 3000 km. To pak shodíme i nějaké to kilo. Když se vrátíme, jsme trochu alergičtí na věty How are you? a What is your name? Ale lidé jsou v této části světa velmi přátelští a slušní.
Říkali jste, že obyvatelé Indonésie si rádi popovídají i s jim neznámými lidmi. Jak to bylo s vaším soukromím?
Alena: V případě, že chceme mít soukromí, začneme mluvit česky. Tamní obyvatelé poznají angličtinu, němčinu, na Bali třeba i italštinu, ale češtinu neumí zařadit.
Nakolik ovládáte jejich jazyk?
Miloslav: Pro nás je povinnost naučit se trochu jejich jazyk a je dobré ovládat číslovky. Tím se velmi snížily ceny výrobků, které jsme si chtěli koupit a i potravin.
A nyní k fotografiím z vaší cesty. Co byste o nich mohli říci?
Miloslav: Jedná se o reportážní fotografie.
Alena: Z devadesáti procent. V těch deseti procentech je "umělecký záměr". Ne vždy jde připravit si celou kompozici.
Miloslav: Město žije a rikša ujíždí.
Jak jste vlastně přišli k fotografování?
Miloslav: Tím, že hodně cestujeme.
Alena: Manžel tak, že si mě vzal /smích/. Pravda je, že do té doby nefotil.
A vy?
Alena: Já jsem volná novinářka a fotografie doplňují mé texty. Dříve jsem fotila černobíle a v podstatě to byl můj koníček. První pokusy byly s fotoaparátem Kodak z r. 1932, který můj tatínek dostal k maturitě. Teď ho máme jako stále funkční relikvii na poličce.
Kde se můžeme setkat s vašimi texty a fotografiemi? Jaké noviny a časopisy vás publikují?
Alena: Zemské noviny, Právo, Koktejl, Můj dům, Zahrádkář, dříve Exotica revue apod. Jinak přispíváme fotografiemi do knížek jiných autorů a na internetové stránky /např. ČCCR - české centrál.cest. ruchu/.
A vaše další cestovatelské plány?
Miloslav: Vrátili jsme se z Filipin, kde jsme byli dva měsíce a v dohledné době /do dvou let/ se hodláme znovu vypravit do jihovýchodní Asie.
Alena: Asie nás totiž oba "dostala".
Tak ať vám to vyjde. Děkuji za rozhovor.
A vás, vážení čtenáři, srdečně zvu na tuto výstavu. Bude se na co dívat.

Jana Pospíšilová

V pátek 11. května v Tesku od 14 a 16 hodin
KURZ KOŠÍKÁŘSTVÍ
lektor Bohumil Ouzký
KURZ DRÁTOVÁNÍ
lektorka Mirka Rišková
 

 

K U L T U R A

VOSMEJ OUVALSKEJ BIG BEAT

V pátek 25. května 2001 se bude na házenkářském hřišti pod sokolovnou opět konat vystoupení doposud odhalených kapel rodem z Úval, ale i z několika muzikantských partiček odjinud.
Během dvanáctihodinového maratonu, který začíná již v 15 hodin, se představí celkem 13 seskupení v předpokládaném pořadí:
TO JE VEDLEJŠÍ (Úvaly)
SCREAMING RATS (Úvaly)
NAPSARAS (EX-EMITOR Úvaly)
ZOOFILS (Úvaly)
UBOŽÁČEK (Kolín)
PESTALOZZI (Karlovy Vary)
MEDVĚD 009 (Úvaly)
MOPED (Praha)
KRUCIP"USK (Liberec)
DIVOKEJ BILL (Úvaly)
PLEXIS (Praha)
P.S. (Praha)
THE SNAILS (Úvaly)
Při nepřízni počasí se akce přesouvá do prostor sokolovny.
Bude to největší nářez, jaký kdy Úvaly zažijou,tak si to nenechte ujít!

Doufejme, že "největší nářez" v dobrém slova smyslu. S dobrou muzikou a dobrou náladou. Setkání vyznavačů této zábavy. Bezproblémový koncert, kde se mládí vydovádí.
Přejeme úspěch a držíme organizátorům palce!
Vás, občany města, prosíme o shovívavost a toleranci. Koncert bude v pátek, a tak se v sobotu všichni v klidu vyspíme. Při loňském big-beatovém koncertu jste byli všichni bezvadní.
Zkusme být stejní i letos! Je to jednou za rok!

Jana Tůmová
místostarostka

Keramický den v Kostelci na Černými Lesy

Bohatý a rozmanitý výběr keramických výrobků nabídne Keramický den, který se koná v sobotu 26. května v Kostelci. Je očekávána účast více než 120 dílen z celé republiky. Kromě možnosti zakoupení hotových výrobků mohou návštěvníci v doprovodném programu sledovat ukázky výroby na hrnčířském kruhu, zhotovit si vlastní výrobek, bude možné zhlédnout vypalování v keramických pecích či dekorování výrobků. V dětském koutku si menší a větší děti mohou vytvořit z hlíny jakoukoli fantazii. V muzeu hrnčířství bude otevřena výstava.
Milovníci keramického řemesla by si tuto jedinečnou akci neměli nechat ujít.

Ing. Vladislav Procházka

27. června 1991 - konec okupace!

Jsou některá data v životě našeho národa, která zůstanou důležitější než jiná. Například roky 1415, 1620, 1848, 1918, 1938, 1945, 1948, 1989 jistě každému z vás alespoň většina těchto dat něco říká. Jsou to dějinné zvraty kladné i záporné. Bylo by smutné a neodpustitelné zapomínat. Nedávno uspořádal anketu rozhlas na Slovensku a položil posluchačům otázku: Kdy přesně vzniklo Československo? Bylo neuvěřitelné, že až šestý posluchač, vlastně posluchačka - studentka, věděla správnou odpověď. Až k takovým důsledkům vedlo rozdělení společné republiky. Myslím, že je nutné si připomínat minulost, ať již se jedná o roky uvedené výše, či historii nedávnou. Jedno smutné datum si my, dříve narození, zapamatujeme do smrti - byl to 21. srpen 1968 - OKUPACE naší vlasti vojsky Varšavské smlouvy - internacionální pomoc, jak později toto brutální přepadení po dobu NORMALIZACE nařídili nazývat komunisté na všech úrovních života. Těžce tento čin a celou dobu mnozí z nás nesli. Mladým a dětem školního věku už se zdá tato doba zaprášenou historií. Kdo z nich ví, že na ulicích našich měst tekla krev nevinných lidí, že byly desítky raněných a více jak dvě desítky mrtvých. To vše jen proto, že u nás v Československu se lidé chtěli nadechnout a žít volněji. Pražské jaro není jen název světově významného festivalu vážné hudby, byla tak označována doba v začátku r. 1968. Tu přerval vpád po zuby ozbrojených vojsk pěti států Varšavské smlouvy.
Rozhodli jsme se u příležitosti desátého výročí ukončení OKUPACE - v červnu 1991 uspořádat výstavu dokumentů, novin, fotografií, knih, autogramů hlavních aktérů v této době, ale také zbytků památek na tuto smutnou dobu více jak dvaceti let, které tolik zasáhly do života milionů našich spoluobčanů ať již perzekucemi ze strany "normalizátorů", či převléknutím kabátu mnohých po r. 1969.
Chceme připomenout hlavně mladým, že je přímo jejich povinností uchovat pro další generace vzpomínku na tuto dobu plnou hrdinství, zoufalství, velkých obětí a zbabělosti a zrady některých i čelných představitelů našeho státu. Nechceme poučovat, jen vzpomenout, aby za pár let na otázku, co se stalo v roce 1968, většina neodpovídala - NEVÍM! Případně - to vzlétl Gagarin - ne?

za pořadatele výstavy, Jiří Štork

Druhá okupace naší země skončila před deseti lety
Zveme vás na výstavu s tímto názvem, která bude zahrnovat události od Pražského jara 1968, přes 21. srpen 1968, po dobu "normalizace", až k odchodu posledního okupačního vojáka v červnu 1991. Výstava je ze soukromého archivu Jiřího Štorka.
Vernisáž výstavy bude 18.5.2001 v 18.00 hodin.
Výstavu zahájí populární televizní hlasatelka z roku 1968 paní Kamila Moučková.
Další dny bude výstava otevřena:
v sobotu od 9.00 do 12.00 a 14.00 do 18.00 h
v neděli od 14.00 do 18.00 h
ve středu od 15.00 do 18.00 h
Doba trvání výstavy je 18. - 30. 5. 2001.
Vstupné na výstavu je dobrovolné.
 

Zpráva pro milovníky dechovky

Loni v červnu v rámci oslav sedmistého výročí založení města Úval podařilo se kulturní komisi našeho města ve spolupráci s hudebním skladatelem Jaroslavem Dufkem uspořádat koncert dechové hudby Základní umělecké školy z Mariánských Lázní s vystoupením skupiny mažoretek.
Rádi bychom v těchto koncertech pokračovali každým rokem a vytvořili z nich hezkou hudební tradici v našem městě. Tyto koncerty by se pořádaly vždy v předvečer Kmochova Kolína. Letos opět naše kulturní komise ve spolupráci s Jaroslavem Dufkem oslovila jeden z našich nejlepších současných dechových orchestrů ze státních hudebních škol, a to z Vimperka. S tímto orchestrem Jaroslav Dufek již řadu let spolupracuje. Samozřejmě kapela přijede i se svou skupinou sličných mažoretek! Koncert se uskuteční v podvečerních hodinách jako loni /kolem 19. hodiny/, v pátek 15. června v předvečer zahájení Kmochova Kolína, opět v prostoru nádvoří před budovou domova důchodců, což je velmi krásné a čisté prostředí, s pěknou akustikou a hlavně v blízkosti seniorů, kterým v prvé řadě je tato akce věnována.
Toto naše upozornění je předběžné. V červnovém vydání ŽIVOTA ÚVAL vás pozveme znovu s přesným udáním začátku koncertu. Koncert bude určitě pro vás všechny krásným hudebním zážitkem i hezkým pohledem na naše hudební a taneční mládí. Již dnes vás srdečně zveme!

za kulturní komisi
Helena Novosádová
a Jaroslav Dufek

Úvalská knihovna - je třeba změn?

Městská knihovna v Úvalech je veřejná universální knihovna, která je zřízena příslušným městským úřadem a zabezpečuje základní knihovnické a informační služby obyvatelstvu na území města a okolí. Řadí se k malým profesionálním knihovnám s počtem do 20 000 svazků.

Svým technickým rozvojem a činností stojí zatím na špičce mezi ostatními knihovnami v okrese. Jako druhá v pořadí za Husovou knihovnou v Říčanech dokázala díky sdružení finančních prostředků z rozpočtu Okresní knihovny v Říčanech, Městského úřadu v Úvalech a následně i dotace Ministerstva kultury ČR převést během tří let stávající fond do elektronické podoby. Úspěšným zakončením této vysilující práce a maximálního nasazení pracovníků knihovny bylo 6.12.1999 zavedení elektronického výpůjčního protokolu. Jeho význam jako počátek zcela nového trendu ve službách, které knihovny poskytují, nebyl dostatečně doceněn. Úvalská knihovna je mezi čtyřmi knihovnami, které jsou připojeny na internet, ale pouze Ŕíčany a Úvaly umožňují svým čtenářům internet používat. Na rozdíl od úvalské poskytuje Husova knihovna svým čtenářům přístup zdarma.
Úsek knihovnické práce (pokud je vykonáván dobře) si čtenáři a leckdy ani zřizovatelé vůbec neuvědomují. Málokdo se někdy zamýšlel nad tím, co je nutno udělat, aby knihovna byla dobře fungující jednotkou, která je schopna ve své profesi splnit i ty nejnáročnější požadavky uživatelů. Vytváření elektronických katalogů, připojení na internet, případně vlastní webové stránky není jen věcí jedné malé knihovny nebo obce, ale tím, že pro svoje uživatele se stávají zdrojem informací a součástí on-line světa, musí zásady tohoto světa - tj. aktuálnost, spolehlivost a rychlost - dodržovat a rozvíjet.
Rozsah činnosti knihovny je úměrně závislý na velikosti prostorů, financích, podpoře a společenském uznání, které se tomuto zařízení dostane.
Podle stále platných směrnic Ministerstva kultury ČSR vydaných v roce 1986 by knihovna ve městě, které má cca 5 000 obyvatel:
- měla být umístěna v obytné zóně sídelního útvaru v centru, zároveň však v klidném a nerušeném prostředí. Pokud je umístěna ve víceúčelovém objektu, musí být provoz nezávislý na provozu všech ostatních zařízení umístěných v objektu a nesmí být jimi narušován. V současnosti je městská knihovna umístěna v soukromém objektu na hlavní ulici v centru města. Vstup je z chodby domu, která je špinavá, otlučená a zapáchá.
- měla být členěna na zádveří, vstupní halu, šatnu či prostor s uzamykatelnými skříňkami k odložení kabátů a tašek, prostor s výpůjčním pultem a technickým zázemím, sociální zařízení, odborná pracoviště a místnosti pro vlastní uložení knihovních fondů ve volném výběru. Vstupem do úvalské knihovny se ocitnete přímo u půjčovního pultu a pokud vstoupí nebo odcházejí najednou více než 3 čtenáři, blokují vstup do knihovny i další prostor. Tento prostor, kde je půjčovní pult, registrace čtenářů, výběr časopisů a části knih, 1 uživatelské místo s počítačem on-line katalog a 1 uživatelské místo s počítačem internet, má 21,15 m2. Jako šatna slouží 4 věšáky umístěné za dveřmi, kam se také odkládají tašky na zem. Odborným pracovištěm je kancelář o rozloze 16,8 m2, sloužící i jako sklad, ochrana fondu, evidence apod.
- měla mít místnosti co největší, přehledné s bezbariérovými vstupy, členění jednotlivých oddělení pokud možno mobilními předěly, oddělení pro dospělé 120 m2 (+ 5 čtenářských míst a místo pro katalogy nebo počítače s programem katalogů, použití nejvýše 6-ti policových regálů), oddělení pro děti 60 m2 (+ 12 m2 čtenářského místa,+ 5 počítačů s katalogy, encyklopediemi apod. a 30 m2 pro samostatnou práci s dětmi, nejvýše 4 policové regály), oddělení naučné literatury 120 m2 (+ studovna 15 míst a 5 počítačových pracovišť s internetem a dalšími prohlížeči). Součástí všech místností musí být odkládací stolky, police, židle nebo křesla. V naší knihovně je oddělení pro dospělé spojeno s oddělením naučné literatury v jednom bloku o rozměrech 44,65 m2, kde se nachází i kopírka a 4 židle. Regály pro beletrii jsou 6-ti policové, pro naučnou literaturu 7 - 9-ti policové, umístěny po obvodu i středem místnosti. Přesto je nutno část knih ukládat příčně přes řadu stojících. Oddělení pro děti je průchozí oběma směry o rozměru 21,15 m2, regály jsou 6-ti policové, umístěné po obvodu místnosti, z nichž 3 tvoří "oddělení" naučné dětské literatury. Uprostřed je stůl se čtyřmi židlemi.
- na základě počtu obyvatel, velikosti města a okruhu působnosti by knižní fond měl mít optimálních 26 500 svazků a odebírat 75 titulů časopisů.Pokud je knižní fond do 30 000 svazků, musí být volně přístupných 95% fondu a 5% uloženo ve skladech s vázaným přístupem Z velikosti fondu se počítá i počet studijních míst = 27. Knihovna má celkem 364 bm polic pro uložení knih, což při koeficientu 30 - 35 knih na 1 bm činí 12 740 svazků. V městské knihovně jich máme 19 024 a odebírá se 55 titulů časopisů.Složení knihovního fondu odpovídá procenty dané normě. Pracovních míst pro čtenáře je 1 u počítače s internetem.
- provoz knihovny by mělo zajišťovat 5 pracovníků, ze kterých je nejméně 75% odborných (na 5 200 knihovních jednotek = 1 pracovník =26 500:5 200=5). Počet pracovníků v naší knihovně je 1,7 a musí zajišťovat všechno od výběru a nákupu knih, jejich zpracování, zabalení, půjčování, vytváření statistik apod., až po úklid prostor a vstupní chodby.
Z několika výše uvedených skutečností je zřejmé, že prostor i pracovní vytížení pracovníků zdejší knihovny je vybalancované na nejvyšší možnou míru. Základem pro poskytování standardních, nadstandardních i netradičních služeb musí být přece dostačující úroveň provozních podmínek. Čtenářům zatím zbývá jen doufat, že se situace přece jen změní a oni se dočkají důstojnějšího prostředí s odpovídajícím množstvím volně dostupných knih a dalšími informačními možnostmi.

Iva Krňanská - vedoucí MěK
(redakčně upraveno)

 

 

S P O R T

V úvalském fotbale se blýská na lepší časy

Úvalský fotbalový klub byl založen v roce 1919. Nedosáhl sice nikdy ligových výšin, neznamená to ale, že by hrál podřadnou roli. Příznivci si jistě vzpomenou na šedesátá léta, kdy úvalští fotbalisté vyhráli 1. A třídu a postoupili do krajského přeboru, toho času třetí nejvyšší soutěž v republice. Návštěva 400 - 500 diváků na zápase nebyla výjimkou. Byly však i hubené roky s průměrnými výsledky. I nezasvěcený čtenář, soudě podle již uveřejněných článků v měsíčníku Život Úval, si uvědomil, že v oddílu kopané došlo nyní ke změnám. Na současnost a budoucnost fotbalového oddílu jsem se ptal místopředsedy oddílu pana Karla Linharta a sekretáře oddílu pana Miroslava Černého.
S jakými plány vstoupil zvolený výbor do nového období?
K. Linhart: V předminulém roce jsme oslavili 80. výročí založení oddílu kopané v Úvalech. Přitom jsme si uvědomili, že situace úvalské kopané je více než tragická. Výsledky mužstev neodpovídaly historické tradici. Nový výbor zvolený v loňském roce se rozhodl k celkovým změnám. Obnovujeme členskou základnu, zásadně měníme přístup k práci nejen s dospělými, ale i s mládeží, máme v úmyslu zcela zrekonstruovat hrací plochu. Je zřejmé, že úkolů je mnoho.
Základem každého oddílu jsou hráči. Kolik mužstev má úvalský oddíl?
K. Linhart: V současné době máme družstva žáků a přípravky, A a B-družstvo dospělých, zatím chybí družstvo dorostu.
Velkou pozornost jsme soustředili na práci s mládeží. Nyní máme v oddílu asi 90 žáků ve věku do 15 let.
V zimě jsme rozdělili přípravku na mladší a starší. Na tento počet hráčů však máme málo trenérů, kteří by se žákům věnovali. Mohli by nám pomoci i schopní tatínkové, kteří by při tréninku postupovali podle pokynů trenéra. Velice si ceníme zájmu kluků o sport a fotbal a rozhodně nechceme nikoho vyřazovat pro nedostatek trenérů.
Chtěli bychom sestavit družstvo dorostu. Základem by byli čtyři dorostenci, kteří hostují v jiných oddílech.
K nim bychom přeřadili žáky, kteří letos dosáhnou dorosteneckého věku. Kromě toho bychom udělali nábor dalších hráčů tak, abychom mohli družstvo dorostu přihlásit do soutěže v novém ročníku 2001-2002.
V družstvech dospělých byla před rokem situace značně palčivá. Loni v létě dokonce hrozilo, že nám odejdou další kvalitní hráči. Podařilo se nám ale sehnat dobrého trenéra, pana Kahudu z Újezda nad Lesy a vedoucího mužstva pana Hájka. Mužstvo jsme doplnili o hráče, kteří zvedli kvalitu. Vstup do podzimního kola sice nebyl zrovna dvakrát úspěšný, hráči se sehrávali, ale od poloviny podzimní sezóny drží šňůru devatenácti zápasů bez prohry. Mezi úspěchy patří i zápas s třetiligovou Admirou Kobylisy, s níž se nám podařilo uhrát nerozhodný výsledek. Hráčský kádr A-mužstva je dobrý, ale malý. Bohužel nemáme zatím dostatek kvalitních hráčů v B-mužstvu. Ti hráči, kteří přestali kopat v A-mužstvu, nepřestoupili do B-týmu.
Jak se kope na současné hrací ploše?
K. Linhart: Hrací plocha je asi největším problémem a její současný stav vyžaduje úplnou rekonstrukci. Za rok a půl práce nového oddílu děláme pro její zlepšení vše, co je v našich silách. Rekonstrukce hřiště ale představuje značnou finanční částku, potřebujeme přibližně 2 miliony korun. O dotacích a finančních darech jednáme s městem, s okresním svazem ČMFS a se sponzory. Každé naše kroky konzultujeme s panem Siberou, špičkovým odborníkem na stavbu hřišť, který je zárukou zdárného výsledku a je ochoten jednat o různých variantách a možnostech postupu výstavby tak, aby se veškeré práce provedly kvalitně a přitom jsme zbytečně neutráceli. Sehnali jsme například levnější a přitom kvalitnější škváru, sehnali jsme firmu, která nám poskytne stavební stroje formou sponzorského daru, hlínu na vrchní vrstvu hřiště máme přislíbenou pouze za odvoz.
Pro úsporu financí jsme rozhodnuti některé práce dělat svépomocí. Bude nutné u hrací plochy odmontovat zábradlí, bude potřeba pomoci při likvidaci pařezů starých stromů a budou další práce. Proto uvítáme každého, kdo nám může věnovat svůj volný čas a šikovné ruce. Obracím se na všechny příznivce kopané s prosbou, aby sledovali informace ve vývěsních skříňkách oddílu, které jsou u nádraží a na hřišti a v případě potřeby nám přišli pomoci. Současně bych chtěl poděkovat všem, kteří nám již jakkoliv pomohli, ať již finančně, radou či nápadem.
Bližší informace o všech našich záměrech a plánech můžeme každému sdělit na schůzkách výboru, které se konají každé úterý od 19.30 hodin v klubovně na hřišti. Sem mohou přijít i případní zájemci o pomoc při trénování žáků.
Kdy začnou práce na rekonstrukci hřiště?
M. Černý: Zahájení rekonstrukčních prací plánujeme letos v letních měsících. Do začátku rekonstrukce, pravděpodobně v květnu, budeme již znát přesnou finanční částku poskytnutou od okresního fotbalového svazu a od toho se pak bude odvíjet další harmonogram prací v letošním roce a celková doba realizace stavby. Naším přáním je, aby letos na podzim byla již zaseta tráva.
Z toho plyne, že celý rok budeme muset hrát mimo Úvaly. Tréninky, především žákovských družstev, budou na hřišti na Slovanech. Utkání se pravděpodobně budou hrát na hřištích soupeřů. S několika oddíly
v blízkém okolí jednáme o možnosti zapůjčení hřiště pro utkání A-mužstva, která by se měla hrát doma.
Není to najednou velká porce starostí?
M. Černý: Rekonstrukcí hrací plochy ale starosti nekončí. Vybuduje-li se nová hrací a tréninková plocha, bude nutné o ni pečovat. To znamená několikrát měsíčně hnojit, zavlažovat, sekat, válcovat. Budeme potřebovat šikovného člověka, který převezme tyto úkoly a současně bude areál hlídat.
Nechtěli bychom ale skončit u hrací plochy, máme další plány. Máme v úmyslu postavit nové kabiny, protože současná budova, pokud se to tak dá nazvat, byla pravděpodobně postavena jako provizorní stavba, ale bohužel vydržela desítky let. Naším cílem je vybudovat pěkný fotbalový stánek, aby na něj mohly být Úvaly pyšné.
Přáním každého, kdo má vztah k úvalskému fotbalu, je, aby se vám všechny smělé plány podařilo v krátké době uskutečnit. Děkuji za rozhovor.

Ing. Vladislav Procházka

Děkujeme všem trénérům přípravky - nadšencům fotbalu, za pestrý sportovní týden strávený s našimi dětmi na fotbalovém soustředění v Krchlebech u Nymburka.
rodiče malých fotbalistů

Horská kola se klouzala na blátě

Téměř 450 cyklistů z celé republiky přijelo 22. dubna do Úval na úvodní závod seriálu ČS liga horských kol. V kategorii elitních jezdců se nejvíce dařilo loňskému mistru Slovenska v cross country Lubošovi Kondisovi, který zvítězil na těžkém blátivém terénu v čase 1:37:40. Již od počátku se usadil na čele závodu, postupně zvyšoval svůj náskok a bylo zřejmé, že jedi-ně technická závada kola může ohrozit jeho vítězství. Na dalších místech skončili Petr Sulzbacher v čase 1:38:38 a Pavel Elznic, který zvládl trať za 1:40:30. Loňský vítěz Pavel Kořínek se tentokrát musel spo-kojit se čtvrtým místem a tím neobhájil loňské prvenství a Putovní pohár starosty města Úval. V kategorii žen zvítězila Ilona Bublová v čase 1:14:30 s více než osmiminutovým náskokem před Terezou Jansovou a potvrdila, že její loňské třetí místo na mistrovství Evropy juniorů nebylo náhodné.

Nejlepší z elitní kategorie mužů: zleva Salzbacher, Kondis, Elznis, Kořínek a Hejduk.
Divácky nejatraktivnější byl přejezd přes Výmolu.

 
Závodů se zúčastnili také jezdci z Úval. Ve skupině začátečníků si úspěšně vedl Pavel Čadil, který dojel na 20. místě, 60. místo ze 112 startujících obsadil Matěj Koukl. V kategorii mladších dívek se umístila na 4. místě Ester Růžičková a na 5. místě Kristýna Sed-liská, v kategorii starších dívek byla Alena Tesařová na 12. místě. Neztratili se ani mladší chlapci, z nichž Jakub Tyl byl na 13. místě, 15. byl Matěj Čihař, 18. Michal Branný a 20. Jiří Vobiš. Početné zastoupení měli úvaláci v kategorii starších chlapců. Jan Tesař vybojoval 39. místo, 45. byl Ondřej Kroutil, 46. Jakub Čihař, 49. Lukáš Bláha, 51. Petr Čapek, 52. Ondřej Brányš a 56. Lubomír Mrazík.

Pavel Čadil několik set metrů před cílem.
Tři nejleší ženy: zleva Jansová, Bublová, Haklová.

Kompletní výsledky všech kategorií najdete na internetové adrese www.kolo.cz.

Ing. Vladislav Procházka
 

 

S P O L K Y

Junák hlásí...

Sbírejte s námi víčka od PET lahví!
Čeští skauti zjistili, že umělohmotná víčka se nedají zpracovávat společně s PET lahvemi, ale že existuje firma, jmenuje se TRANSFORM, a.s., která by byla ochotna víčka zpracovat. Co z víček vyrobí? Doplňky dětských hřišť, t.j. lavičky, ohrádky, prolézačky, hry a hlavolamy pro dětské domovy. Proto skauti vyhlašují akci "Od barevných víček ke koutkům pro děti". Sběr bude probíhat od 1. dubna do 30. června. S úvalskými skauty se sběru zúčastní žáci základní a zvláštní školy. Sběrové kartony budou umístěny ve skautských klubovnách a budovách ZŠ a ZvŠ. Pokud se chce zúčastnit někdo z dospělých, může víčka posílat po dětech. Díky za každou pomoc! Sběr není vyhlášen formou soutěže pro omezený termín.
Děkujeme všem, kteří zvýší počet nasbíraných víček a přispějí tak ekologii a dětským zařízením.

Středisko br. Jiřího Bubáka, Úvaly

V sobotu 14. dubna t.r. zorganisovali úvalští skauti a skautky velikonoční sbírku a vybrali 7.700,- korun. Peníze předali sdružení vozíčkářů AKORD, které všem těm, kteří sbírku zorganizovali a uskutečnili a hlavně těm, kteří přispěli, velice děkuje! My to poděkování rádi vyřizujeme.

Středisko br. Jiřího Bubáka, Úvaly
 

 

C Í R K E V

Úvalský chrámový sbor

Není tolik amatérských kulturních souborů, které se mohou pochlubit svoji bohatou uměleckou aktivitou. Jedním z takových, které dnes patří neodmyslitelně ke kulturně společenskému životu Úval a okolí, je úvalský chrámový sbor. Jeho sborový zpěv je určen nejen pro chválu Boží, ale i pro potěšení zpívajících a potom těm, pro které je zpívání určeno. Chrámový sbor svým vystoupením obohacuje bohoslužebné činnosti, mše, bohoslužby, pobožnosti, další církevní akce u příležitosti různých církevních svátků, ale svá vystoupení připravuje i u příležitosti státních svátku (např. vznik ČSR) a k různým společenským událostem. Nezapomenutelnou stopu ve sboru zanechali ti, kteří jej utvářeli a připravovali. Vzpomeňme některé z nich. Sbor vznikl z iniciativy věřících před více jak 50 lety v Klánovicích, později došlo k zapojení i úvalských zpívajících věřících a sbor přenesl svou mateřskou základnu do Úval a dnes je jeho zázemím jako chrámového sboru úvalský kostel Zvěstování Páně. Jan Růžička, Václav Hrlic, Bedřich Hejsek, Marta Hejsková jsou právě ti, kteří se o činnost sboru v jeho historii nejvíce přičinili. I když mnozí již dnes nejsou mezi námi, na jejich charakteristické sbormistrovské přístupy nelze zapomenout. Na aktivitách sboru se jako zpěváci podílejí v současnosti nejen věřící ze všech křesťanských církví v Úvalech a okolí, ale i lidé bez víry. Všechny nás spojuje radost ze zpívání sobě i pro druhé.
Ale život jde neúprostně dál. Tak, jak se rychle točí kolo života, i naši zpěváci v chrámovém sboru stárnou a postupně jim ubývají fyzické síly. A před námi stojí náročný úkol, nenechat sbor oslabit, ale co nejdříve sbor doplnit mladšími lidmi i naší mládeží a tak jeho činnost zachovat nejen pro nejbližší budoucnost, též však i pro delší perspektivu.
Úvalský chrámový sbor se obrací na širokou veřejnost bez omezení věku, na zájemce o sborový zpěv, ženy, dívky, muže, mladíky a další, přijďte mezi nás, přijďte si pro radost a potěšení ze zpěvu. Zkoušky jsou 1x týdně ve večerních hodinách, následné koncerty příležitostně. Dirigentem-sbormistrem je od září loňského roku Dr. Vítězslav Pokorný. Proto přihlášky přijímá a bližší informace podá všem, kteří se ozvou na čísle telefonu: 02/71913230 nebo na mobilní telefon 0607120386. Rovněž naléhavě hledáme varhaníka pro varhanní doprovod chrámového sboru. Bližší informace a možnost přihlásit se u Dr. Vítězslava Pokorného na výše uvedeném telefonním spojení.
Přijďte posílit naše řady, účastněte se pěveckého sborového zpěvu! Těšíme se na vás všechny.

Dr. Vítězslav Pokorný
 

 

Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í

VANDALOVÉ MEZI NÁMI!

Dlouho jsem se rozhodoval, zda mám tento příspěvek do Života Úval napsat nebo ne, rozhodnutí je zde.
Asi se většinou shodneme, že životní prostředí u nás, tedy nejen v Úvalech, ale v celé zemi, není zrovna v nejlepším stavu. Každý rozkvetlý keř, každá upravená zahrádka, každý strom jej zlepšuje a to by měla být naše snaha - a všech! Někdy tomu tak není a to, co se stalo v průběhu měsíce března v prostoru "bytovek", je vandalismus!
Mnozí z vás jistě znají areál "bytovek" na Homolce, k nim přísluší i garáže, svépomocí postavené pod nimi. V zeleném trojúhelníku mezi dvěma silnicemi ke garážím jsme před patnácti lety vysadili ořech, asi správněji ořešák. Měl se k světu a nic nebránilo tomu, aby z něj vyrostl pěkný strom, který ničemu a nikomu nepřekáží a bude v budoucnu zdobit a dávat užitek. Tak tomu bylo až do letošního března! Rostl a měl se k světu. Jaké bylo však mé zděšení, rozčarování a vztek, když jdu 17.3. ke garáži a ořech nikde!!! Zůstal jsem stát nevěře vlastním očím. Už pěkně vzrostlý strom tam prostě chyběl. Zlá předtucha se stala skutečností!
V trávě nízko u země zbyl po stromu pařez, spíše pařízek, ale průměr více jak 10 cm už není křoví, či větev, aby ji někdo jen tak ulomil. Řez byl čistý, tedy úmysl zřejmý! Někdo strom zničil úmyslně! Protože více obyvatelům okolních domů není lhostejné, že vandal, zatím neznámý, ale určité stopy nás vedou k pachateli, ničí nejbližší okolí našich domovů, pátráme dál.
To jen proto, že takový vandal je líný dojít si do lesa na suché roští a pokácí všechny stromy v okolí v době, kdy listnaté stromy jsou přes zimu holé?!?!?!!! Věřím, že pachatele dopadneme a jeho jméno a plnou adresu v Životě Úval zveřejníme mimo jiný postih, který mu v tomto případě bude náležitě vyměřen.

za obyvatele "bytovek" Jiří Štork

AUTÍČKA

Každý z nás od malička obdivoval různé krásné hračky, výsadní postavení v dětském světě měl model auta, se kterým se bezpečně dalo jezdit po kuchyni a které nikdy nezpůsobilo ani sebemenší újmu svému "řidiči". Máme tedy již od útlého dětství pouze pozitivní a vstřícný vztah i ke svým vlastním velkým "autíčkům", která nenápadným, ale podstatným způsobem změnila naše domovy, města, krajinu, náš způsob života, city, ale začala stoupající a varující křivkou měnit i metabolismus člověka samotného.
Čas odměřuje neúprostně naše životy, a budeme-li dál akceptovat skutečnost, že městem proudí denně nákladní auta a kamiony, kterým je jinde průjezd obytnou zónou zakázán nebo omezen, sami pocítíme důsledky tohoto soužití.
FAKTA: Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví.
Výfukové plyny z motorových vozidel jsou komplexní směsí chemických látek, stále přítomných při jejich provozu.
* Oxid dusičný (NO2) - při vdechování je pohlcován z 80 až 90 % s následky, od mírně zánětlivých reakcí ve sliznici dýchacích cest, přes záněty průdušek a plic, až po akutní otoky plic (při vysokých koncentracích) s rizikem smrti. Dále dochází k narušení imunitního systému. Odborné studie dokazují vzrůst výskytu dýchacích chorob u dětí mladších 12-ti let vystavených vysokým koncentracím NO2.
* Oxid uhelnatý (CO) - snížení transportu kyslíku ke tkáním, takže jsou nejvíce postiženy orgány na něm závislé: srdce, cent. nervová soustava nebo zárodek v děloze.
* Olovo (Pb) - většina olova v okolním vzduchu je v jemných částečkách, přičemž dospělý člověk ve svých plicích zachytí cca 10-60% vdechnutého olova, ale děti 2,7x více.
Z trávicího ústrojí se do těla dospělého člověka vstřebává kolem 10-15% olova, kdežto u dětí je to až 40-50%. Častým výsledkem chronické intoxikace olovem je chudokrevnost, olovo také způsobuje pokles funkce štítné žlázy, zhoršení endokrinního systému (pohlavní žlázy a rozmnožovací systém), centrální nervový systém je u dětí primárním cílovým orgánem JEDOVATÉHO působení olova a jeho vysoké koncentrace mohou vést k mozkovým poruchám - příčina může spočívat ve snadnějším prostupu olova přirozenou bariérou mezi krví a mozkem u dětí. VYSTAVENÍ dětí vyšším koncentracím olova může způsobit poškození schopnosti učit se, má vliv na chování, na inteligenci a na koordinaci jemných pohybů. Olovo je transportováno do plodu placentou, vystavení olovu před narozením má toxické vlivy na lidský plod, zahrnující mentální opoždění vývoje.
Z technických důvodů jsem uvedla jen pár nejdůležitějších látek.
Měli bychom se tedy zamyslet, zdali je nezbytné naše děti vystavovat tak nebezpečným vlivům způsobeným provozem vozidel ve městě, kde je škola těsně vedle silnice.
Svou lásku můžeme dokázat tím, že prosadíme zákaz PRŮJEZDU městem nákladní tranzitní dopravě.

Kateřina Sazamová ve spolupráci s Dětmi Země Praha

První jarní dny mne vylákaly na procházku kolem rybníků Lhoták a Horní úvalský do údolí Škvoreckého potoka.
Cestou dál k bývalému lomu musíte přejít potok. Právě zde si pár nadšenců plete tento biokoridor s dráhou pro závody terénních aut. Vyjeté koleje, zničená louka i pole, stržené břehy potoka a v potoce pneumatiky. Jak může být někdo tak sobecký, když pro svůj prožitek ničí jinak tak klidné, na mnoho vzácných živočichů a rostlin bohaté údolí. Na procházky přírodou s sebou vždy nosím dalekohled a fotoaparát, proto mi to nedalo a rozježděný potok a louku jsem vyfotila. Škoda jen, že jsem neměla možnost vyfotit piloty v akci. Možná příště.

Za Český svaz ochránců přírody Ivana Prchalová.

Vážení spoluobčané!!!

Ve čtvrti, kde bydlím, je kousek zeleně, oficiálně nazvaný "lesopark". Chodívám tam s dětmi i se psem. Nedávno se na stromech objevily cedule s nápisem: "VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ A JEJICH VENČENÍ ZAKÁZÁNO". Neznámý autor tohoto zákazu mne přiměl vyjádřit se k problému, který trápí nejen jeho.
Tedy, náš pes se vyvenčí, když se mu chce, kdykoliv a kdekoliv, zákaz nezákaz. Neumí číst, asi. Taky se rád proběhne bez vodítka. To je PRÁVO každého psa - vyprázdnit se a proběhnout. Moje POVINNOST je uklidit po něm a dohlédnout, aby nikoho neobtěžoval.
Často čistím svým dětem zapáchající botičky a přemýšlím nad bezohledností člověka. Pane nebo paní, je vám lhostejno, jak vypadají chodníky a ulice našeho města, trávníky před našimi domy, cestičky v lese a konečně i zmiňovaný lesopark? Je vám jedno, že riziko nebezpečné infekce je vysoké? Víte, ty děti nikdy dokonale neuhlídáte.
Již nějakou dobu probíhá celonárodní diskuse o připravovaném zákonu, který měl přinést značná omezení všem majitelům psů. Myslím, že je to celé o zodpovědnosti. Měli bychom dodržovat svoje povinnosti, abychom se nedočkali krácení práv našich psů. Máme je přece rádi.
Až půjdete příště s pejskem na procházku, vezměte s sebou pro všechny případy igelitový pytlík. Nestyďte se. Je to důkaz vaší ohleduplnosti. Děkuji.

Marcela Strusková

Putování k pramenům Výmoly

Pokračujeme v našem nepravidelném cyklu výletů do okolí Úval blízkého i vzdálenějšího.
Po minulé procházce ke sv. Donátovi a na Hradešín jsme tentokrát zvolili cestu asi tak dvojnásobně dlouhou. Chtěli jsme na vlastní oči spatřit prameny Výmoly, což, předesílám, se nám povedlo jen zčásti. Ovšem jako tip pro pokročilejší pěší turisty, kteří chtějí objevovat zdánlivě všední krajinu, můžeme vřele doporučit i s ohledem na pomalu se probouzející přírodu, kterážto je z jara velmi inspirativní.
Čili vyrazili jsme, tentokrát bez věrného psiska, z Úval po silnici na Dobročovice. Pohled na Úvaly z této vozovky je, myslím, jedním z nejmalebnějších.
V Dobročovicích jsme minuli Třebohostický potok a těsně před bývalou školou zahnuli vlevo na úzkou silničku, jež nás dovedla až do Sluštic, kde jsme narazili na Výmolu, na které několik kachen nedočkavě vyhlíželo jaro. Zatím si krátily čas ozobáváním výhonků rozličného rostlinstva. Za obcí jsme vkročili na polní cestu směřující k Babickému lesu, jehož západní okraj Výmola docela přesně kopíruje. Babický les je pěkný smíšený les a rozkládá se na mírném kopci s kótou 348,7 metrů. (V létě tam rostou dobré ostružiny.) Cesta po jeho úpatí kolem Výmoly je docela dobře schůdná, a když máte chuť, můžete se na tento kopec po chvíli vyšplhat a ocitnete se na místě bývalého hradiště. Zde je vhodné místo na krátkou přestávku za účelem snědení veškeré svačiny. Výhoda občerstvení v tuto jarní dobu je zřejmá: neotravují vás komáři. Občerstveni jsme sešli zpět k Výmole a po chvíli dorazili do Březí. Výmola zde napájí tři za sebou těsně ležící rybníky obklopené chatovou zástavbou. Za posledním z nich směrem proti proudu se potok štěpí na tři pramenné přítoky. Nejdelší z nich směřuje k Mukařovu, kde v Janovickém lese pravděpodobně vyvěrá. My jsme si obhlédli zbývající dva pramenící u Strašína. (Nutno podotknout, že ani nebohé prameny nenechávají lidé na pokoji a vydatně je, ještě ani pořádně nenarozené, zasypávají nepořádkem všeho druhu. Je to jako ze špatné televizní reklamy. Z okna svištícího bouráku se vysune osmahlá ruka a rozmáchle mrskne zmačkanou plechovkou s dobře viditelnou značkou nápoje do nebohé přírody. Atd....) Nejdelší pramen, mukařovský, jsme si ponechali napříště. Za Strašínem jsme zamířili po červené značce do Říčan, odkud jsme se vlakem přes Prahu vrátili zpět do Úval. Trasa z Úval do Říčan měří asi 20 km. Poutníci, kteří toho ještě nemají dost, se mohou vrátit pěšky po žluté a po červené značce přes Doubek a Škvorec, případně přes Hradešín.
Cestou jsme potkali kromě celkem hojných poštolek, kání a nějaké té ptačí drobotiny i několik hýlů obecných, kteří se už pilně připravovali na jarní tokání.

za všechny živočichy
Erinaceus europaeus a Falco peregrinus

Ptáci našich zahrad a parků

Dnes si budeme povídat něco o našich milých vlaštovkách obecných.

První k nám přilétají někdy i v půli března, ale hlavní přílet je začátkem dubna. Letošní počasí je poněkud opozdilo, ale již v těchto dnech je můžeme spatřit, vracející se ze svých zimovišť v tropické a jižní Africe. Nejsnáze je vypátráme na jejich hnízdištích, t.j. kolem chlévů a dalších budov, nad hladinami rybníků, nad poli či v okolí polních hnojišť, např. na poli pod Vinicí. Na takových místech se objeví i dříve než na svých hnízdištích.
Vlaštovka je podobná jiřičce, která přilétá o něco později, ale poznáme ji podle dlouhého, vidlicovitě rozeklaného ocásku, rezavohnědého hrdla a černého, kovově lesklého fráčku. Jiřička se od vlaštovky liší kratším ocasem a spodní stranu těla i dolní část hřbetu má čistě bílou. Zpěv vlaštovky je podobný perlivému švitoření a štěbetání, jako je "vittvit", či krátké, drnčivé .... dzééjrrz. Zpívá sedíc na drátech i za letu, kdy lapá létající hmyz. Její let je rychlý a obratný. Hnízdo si staví na chráněném místě pod římsou nebo uvnitř hospodářských budov. Lepí ho slinami, skládá z malých blátivých hrudek, travinek a chlupů a je shora neuzavřeno. Do něho v květnu ukládá 5-6 vajíček, při druhém, červencovém hnízdění vyvede ještě 3 až 4 mláďata. Pro zajištění hygieny dostačuje prkénko pod hnízdem. Vlaštovka je chráněna včetně svých hnízd. Její význam je především kulturní a estetický a je užitečná chytáním hmyzu, ale je nám smutno, když se na podzim shoufuje před velikou poutí za moře. V těchto velkých hejnech během září nocuje v rákosinách.
A jak ještě můžeme v těchto dnech pomoci ptáčkům? Některé keře, pámelník, svídu, uzpůsobíme pro hnízdění ptákům svazováním jednotlivých větví téhož keře nebo i sousedních keřů k sobě, asi 1-2 m nad zemí. Svazování se pro-vádí po olistění, nejlépe v průběhu dubna silným motouzem, popř. drátem. Větve nad svazkem rozhrneme pěstí do tvaru nálevky. Svazek příliš nezaškrcujeme, aby mohla proudit míza, ale na podzim svazky opět uvolníme a odstraníme z nich stará hnízda, protože ptáci je příští rok stejně nepoužijí. Dbáme na nenápadnost svazku, aby nepřitahovalo pozornost koček, sojk a strak. Pokud ptáčci na takovém místě za-hnízdí, zbytečně je nerušíme.

J. Filipová
 

 

D I S K U S E


 

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.
 

 

Setkání 24. ročníku

Své pravidelné každoroční setkání o poslední sobotě v měsíci dubnu letos páni "kluci okořenili" zcela po svém: "Když mně bylo sedm, sedmdesátsedm, bylo mně na ženění...", což vyvolalo úsměv na rtech všem, samozřejmě i dívkám /jak své spolužačky vždy při našem setkání nazývám - i přes vrásky, které nám všem ten maskér ČAS do tváře přimaloval... s těmi sedmdesátisedmi lety/. To však neznamená, že bychom ve svých nitrech nezůstávali stále mladí! Proto jsou nám tak blízká slova hymny úvalských škol, kterou svá přátelská sezení vždy zahajujeme a ve které se mimo jiné zpívá: "Dnes prapor zvedá ruka mladá, však zítra zvedne pluh i cep. Ať růžemi nám vzkvetou lada a lícha rodí klas i chléb..." Kolik krásy a mírových tužeb je v této písni, kterou pro nás kdysi napsal pan Josef Kožíšek spolu s hudebním velikánem Jos. Boh. Foersterem. Kéž tato píseň stále zaznívá též i z úst těch mladších ročníků, absolventů naší úvalské školy. A to i tehdy, kdy z našeho ročníku 24 nezbyde už ani jeden jediný žáček....

Jarda Dufek

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 02-9971539, 02-9971820, fax: 02-9971696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková, I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz..
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se neracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz