M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Š K O L S T V Í
K U L T U R A
S P O L K Y
C Í R K V E
S P O R T
D I S K U S E
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í

UPOZORNIT NA PŘÍŠTÍ ČÍSLO ŽÚK hledání použijte CTRL+F

MĚSTO ÚVALY

ČÍSLO 6 / 2001

ROČNÍK 42

 

 

 
Kulturní dny
14. 6. - 16. 6. 2001 (Čt - So)

Mnozí z vás mají ještě v živé paměti kulturní akce, které proběhly v uplynulém roce 2000. Všichni víme, že byly úspěšné a opravdu se vydařily.

V letošním roce 2001 jsme chtěli některé z nich zopakovat a vytvořit určitou tradici kulturního víkendu v polovině června.

Víme, že finanční situace našeho města je velice napjatá, a tak nelze realizovat vše, co bychom si přáli.

Proto se vám možná bude zdát náplň letošního červnového víkendu proti loňskému roku chudší, ale doufáme, že i přesto budete spokojeni.

Srdečně vás všechny zveme a přejeme vám dobrou zábavu a chuť.

Kulturní komise

Program kulturních dnů
14. 6. - 16. 6. 2001

Čtvrtek 14. 6. 2001
17.00 h - Zahájení výstavy Nekonečný příběh, kterou pořádá ZŠ Úvaly.
V pátek je výstava otevřena od 13.30 h do 17.00 h, v sobotu od 9.00 h do 15.00 h.
18.00 h - Slavnostní zahájení výstavy fotografií z oslav 700 let Úval v Tesko budově pod ZŠ. Zveřejnění soutěžních prací a vyhlášení vítězů fotografické soutěže "ÚVALY VE FOTOGRAFII V ROCE 2000".

VÝSTAVA BUDE OTEVŘENA:
SO16. 6.9 - 12 h14 - 18 h
NE17. 6.9 - 12 h14 - 18 h
ST20. 6.9 - 12 h15 - 18 h
SO23. 6.9 - 12 h14 - 18 h
NE24. 6.9 - 12 h14 - 18 h

Pátek 15. 6. 2001
19.30 h - Koncert velkého dechového orchestru ZUŠ z Vimperka, který se uskuteční v prostoru nádvoří před domovem důchodců. Samozřejmě nebudou chybět ani sličné mažoretky.

Sobota 16. 6. 2001
15.00 h - Ochutnávka rybích specialit v rybářské chatě Na Slovanech
Tak jako loni, tak i letos nám rybáři z místní organizace připraví řadu specialit.
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

P o z v á n k a
   na veřejné zasedání zastupitelstva města,
které se bude konat ve čtvrtek 21. června 2001 v 18:00 hodin v hotelu BUDKA

PROGRAM:
1) Zahájení.
2) Zpráva o činnosti rady města.
3) Schválení zřizovacích listin pro organ. složky.
4) Majetkoprávní záležitosti.
5) Úprava rozpočtu města na rok 2001.
6) Různé.
7) Připomínky zastupitelů.
8) Připomínky občanů.
9) Závěr zasedání.
Ing. Ivan ČERNÝ v.r., starosta města

INFORMACE O JEDNÁNÍ RADY MĚSTA,
které se konalo 10.5.2001

Úvodem starosta přivítal členy rady a seznámil je s programem jednání. Je programováno jako rozšířené, tj. za účasti zastupitelů, kteří jsou pozváni na 18:00hodin.
V úvodní části jednání byla rada města informována o plnění úkolů uložených na minulém jednání č.2106 (usnesení č. 21088 až č. 21115). K některým byly učiněny připomínky nebo doplňky odpovídající současné situaci.
K usnesení č. 21092 byla přednesena připomínka k promítnutí novely zákona o odpadech do připravované vyhlášky města.
Proto rada přijala usnesení č. 21 116, kterým ukládá vedoucímu odboru životního prostředí připravit návrh nové vyhlášky o odpadech a o systému placení (v souladu s novelou zákona) s účinností od 1.1. 2002.
K usnesení č. 21095, které se týkalo pronájmu kiosku na koupališti, byl upřesněn termín jeho provozu.
Současně byla podána informace o současné situaci se záruční opravou koupaliště.
Ing.Černý přednesl stížnost ředitelky ZvŠ na pomalý postup odboru správy majetku města na řešení problematiky spotřeby vody, tepla, elektřiny a rozdělení nákladů mezi ZvŠ a ZŠ.
K usnesení č.21103: rada trvá na svém původním rozhodnutí, které je podmíněno upřesněním požadovaného navýšení nákladů na rekonstrukci čp. 203 a projednání se zastupitelem p.R.Kroutilem.
K usnesení č. 21112: rada města ukládá ředitelkám MŠ a vedoucí finančního odboru domluvit systém hrazení poplatků třeba i zálohově za čtvrtletí, ve variantách převodem z účtu nebo složenkou.
Rada konstatovala, že uložené úkoly byly po věcné i termínové stránce splněny.

Z odboru správy majetku města
Ing. Perglerová informovala radu o žádosti Sportovního klubu Úvaly na umístění propagační skříňky, která bude odpovídat rozměrově ostatním skříňkám na vývěsní ploše v ul. Jiráskova proti nádraží, což rada odsouhlasila.
Ing. Perglerová předložila radě k projednání a odsouhlasení řadu návrhů a žádostí z bytové oblasti:
- rada neodsouhlasila prodloužení nájemní smlouvy v ul. Horova čp. 1282 pro p. Šedinu, ale uložila uzavřít novou nájemní smlouvu na dobu určitou do 30.9.01,
- odsouhlasila prodloužení nájemní smlouvy pro manžele Žatečkovi na byt č. 1 v čp. 181 ul.Škvorecká do 30.11.01,
- odsouhlasila uzavření nové nájemní smlouvy na náhradní ubytování v čp.105, ul.Škvorecká s p. Jiřím Krátkým na dobu určitou do 30.6.2001 s tím, že dosavadní nájemné bude navýšeno,
- uložila vedoucí odboru správy majetku města vypsat výběrové řízení na obsazení služebního bytu v RD čp. 1282 u koupaliště,
- odsouhlasila přijímání přihlášek zájemců o umístění v DPS Úvaly počínaje od 1.5.2002.
- odsouhlasila prodloužení nájemní smlouvy pro p.Jiřího Ryneše, správce hasičského domu, na byt v hasičském domě ul.Klánovická do 30.09.01.
- odsouhlasila navýšení základního nájemného koeficientem Ki, který činí 1,04 v období od 1.7. do 31.12.2001.
- potvrdila v plném znění své usnesení č. 21 102, které se týkalo zamítnutí žádosti o snížení nájmu v čp. 1095 a 1096 v ul. Kollárova,
- vzala na vědomí , že ke dni 30.4.01 byla ukončena nájemní smlouva na prostory v čp. 95 nám.Arnošta z P. s firmou VAPIS Blansko s.r.o.

Rada města na návrh Ing. Perglerové odsouhlasila pojištění členů výjezdové skupiny Jednotky dobrovolných hasičů u Hasičské pojišťovny, a.s., což představuje částku 5500.- Kč ročně a doporučila VZZM promítnout pojistné do úpravy rozpočtu v položce 5512 Požární ochrana.
Rada města uložila vedoucí odboru správy majetku města zpracovat podklady pro podání žádosti o dotaci ve výši cca 1,1 mil Kč na státní fond životního prostředí (dále jen SF ŽP) na plynofikaci kotelen v čp. 1346,1347 ul. Prokopa Velikého a v čp.1144 zdravotní středisko.

Z odboru životní prostředí
Ing. Prokůpek informoval radu o variantním řešení zásobování Úval pitnou vodou.
Rada města vzala situaci na vědomí a rozhodla se doporučit VZZM variantu s připojením na vodovodní řady z Káraného jako ekonomicky a technicky nejvýhodnější variantu s náklady cca 17,1 mil. Kč.

Majetkoprávní záležitosti
Rada města odsouhlasila prodej pozemku pč. 153 ul. Hálkova o výměře 5 m2, a proto ukládá výše uvedený záměr odprodeje pozemku zveřejnit, a doporučuje VZZM odprodej pozemku schválit.
Ing. Prokůpek předložil radě několik nabídek odkoupení pozemků, které firmy nabízejí.
- rada města vzala na vědomí nabídku na odprodej pozemku pč. 775/7 a pč. 554/16 od firmy UNION Cukr Kolín: za nabízených podmínek odprodej nedoporučuje,
- rada města vzala na vědomí nabídku na odprodej pozemku v okolí bývalé firmy Fruta. Jedná se o nabídku od firmy JEDNOTA o.d. Říčany. Jedná se o pozemky PK pč.68/1, 69 a 915 a o po-zemky KN pč.282/4 a pč.192. Za nabízených podmínek odprodej nedoporučuje a ukládá vedoucímu odboru vést další jednání po konzultaci s právníkem.
V dalším informoval radu o jednání s vedoucím pracovníkem Okresní veterinární správy k problematice skládky živočišného odpadu v ul. 5.května. Byl ujištěn, že budou prováděny kontroly plnění podmínek, za kterých byla skládka povolena.

Z odboru výstavby a dopravy
Pí Reicheltová předložila radě informaci o konečném vyhodnocení ukončené akce "Plynofikace města", která byla financována SF ŽP , což rada vzala na vědomí s tím, že za nesplnění podmínky smlouvy - nedodržení počtu napojených objektů - bude městu učiněn postih ve výši 5 % z nároku na dotaci, což činí 46 tis. Kč. Rada doporučuje VZZM závěrečný protokol schválit.
Pí Reicheltová předložila radě žádost organizace JUNÁK, která požádala o souhlas se zřízením kanalizační přípojky a přípojky vodovodu, zvláště pak o pomoc při řešení realizace těchto přípojek, např. připojení do ul. Štefanikova (nevyřešené majetkové poměry), nebo protlakem pod ul. Pražská do ul. Maroldova, nebo připojení vody přes p. Mandu, zřízení jímky na vyvážení apod.
Rada města uložila vedoucí odboru výstavby prověřit finanční náročnost navržených řešení a výsledek předložit na dalším jednání rady k posouzení.

Pí Reicheltová předložila radě k projednání doplněk změn územního plánu a k následnému doporučení VZZM ke schválení:
- pozemek u koupaliště ( pč. 3079 )
- pozemek u žel.tratě - p. Keringer (pč. 2631/1),
- pozemek u SPM - p. Kapár (pč. 2855,2856,2857),
- přístupová cesta v Zálesí (veřejně prospěšná stavba),
- pozemek v Radlické čtvrti - p. Škába+pí Kýrová (pč. 3795, 3796),
- sportovní hřiště na pozemku podél ul. Jeronýmova.
Ing. Černý informoval přítomné o Občanské petici za zachování nebo obnovení místa pro sportovní vyžití, volný čas našich dětí a zvelebení a zkulturnění úvalské čtvrti Radlická.
V následné rozsáhlé výměně názorů na obsah petice, převážně na existenci hřiště v lokalitě Radlické čtvrti, byla prezentována složitost celé záležitosti v oblasti majetkoprávní. Autorům petice bude odpovězeno písemně, případně i na příštím VZZM.

Z finančního odboru
Rada města vzala na vědomí finanční situaci města k 10. 4. 2001.
Ing. Černý s odvoláním na zákon č. 128/2000 Sb. předložil radě k projednání hospodaření města v roce 2000 v souladu s výsledkem kontroly OkÚ Praha - východ a celkové závěrky roku 2000. Výsledky byly zveřejněny na úřední desce.
Rada města po projednání doporučila VZZM schválit hospodaření města v roce 2000 bez výhrad.

Organizační záležitosti
Ing. Černý s odvoláním na složitost dlouhodobé finanční situace města, předložil radě doporučení zastupitelstvu na rozšíření počtu členů finančního výboru o další členy bývalé finanční komise: Ing.V. Baumanovou, Ing. Jar. Horáka, Ing. J. Stenberka.
V dalším informoval radu o povinnosti obce, která vyplývá ze zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, tj. pro využívání svého majetku nebo zajištění veřejně prospěšných služeb, povinnost zřídit jako podpůrnou složku své činnosti některou z forem, které jsou předepsány v §23.
Týká se to útvarů, kterou jsou pod hlavičkou obce již provozovány: MŠ 2, MŠ 3, VPS a knihovna.
Po projednání rada doporučila VZZM zřídit výše uvedené útvary jako organizační složky bez právní subjektivity s rozpočtem, který je součástí rozpočtu města.
Předpokládá se, že zřizovací listiny budou schváleny na mimořádném VZZM koncem června 2001.
Ing. Černý informoval radu o předávání staveniště na stavbu DPS firmě PSVS, o přípravě smlouvy apod. V návaznosti na to rada města uložila vedoucí odboru výstavby zadat projekt komunikace a dešťové kanalizace podél severní strany nám. Svobody, tj. před DPS.
Ing. Černý seznámil přítomné s personální situaci na Stavebním úřadu Úvaly, kde vedoucí Ing. Kloudová pro nemoc nemůže svoji funkci vykonávat.
Rada proto pověřuje Ing. Jaroslavu Šamanovou zastupováním vedoucí Stavebního úřadu Úvaly po dobu její nemoci.

R ů z n é
Rada města odsouhlasila poskytnutí finančního příspěvku pro:
a) MDDM na uspořádání dětské akademie (8.6.01) a výstavy ve výši 10 tis. Kč,
b) TJ Sokol Úvaly pro zajištění big beatového koncertu (25.5.01) ve výši 9 tis. Kč.
Ing. Zahrádka informoval o žádosti ředitele ZŠ zahájit práce na stavbě kanalizace u ZŠ až těsně na konci školního roku.
Pí Tůmová konstatovala, že veškerá kulturní činnost je výsledkem práce několika jednotlivců. Ani zástupci jednotlivých organizací neplní svou povinnost nahlašovat v průběhu roku své akce předsedkyni kulturní komise.
V dalším připomněla nutnost dovybavení MŠ 2 v roce 2001. Rada proto doporučuje VZZM schválit při úpravě rozpočtu navýšení skupiny 3111/303 MŠ 2 o 150 tis. Kč na nové vybavení a zařízení.
Důrazně upozornila na problém s kotelnou v čp. 1346. Celý areál 3. MŠ Kollárova ul. je neustále (i v letních měsících) obtěžován kouřem z této kotelny.
Ing. Zahrádka informoval přítomné o jednání školské komise, kde mimo jiné uvedl:
- 14.6.2001 bude slavnostní vyřazení žáků 9. tříd,
- do 1. třídy je zapsáno 58 žáků,
- požadavek na zajištění dozoru ze strany PROFI po dobu uzavření MŠ (po dobu 3 týdnů a to v době od 23.7. do 10.8.2001),
- reakci na neplnění příslibu, který byl dán školnímu parlamentu: úprava terénu pod školou (rozsáhlá část prací byla provedena: zemní práce, odvodnění, likvidace černé skládky, skrývka zeminy, navezení humusu, ale konečnou úpravu a osev travou se nepodařilo zajistit v termínu do konce dubna).
Pí Tůmová připomíná nutnost informovat podnikatele na trase výstavby kanalizace o harmonogramu výstavby v jejich lokalitě a případné dopady s tím spojené.
Rada ukládá vedoucí odboru výstavby dostatečně a včas situaci s podnikateli projednat a ze strany stavební organizace provést v maximální míře opatření, která negativní vliv omezí na minimum.
Připomíná rovněž neplnění zakázek, které jsou na VPS předkládány.
Ing. Černý informoval radu o nabídce Sdružení měst a obcí - vlastníků akcií ČS, a.s., ve které je prezentován společný postup při prodeji prioritních akcií ČS, a.s. jako prakticky poslední šance je prodat.
Rada města v návaznosti na tuto situaci doporučila VZZM souhlasit s prodejem prioritních akcií ČS, a.s. ve smyslu nabídky Sdružení měst a obcí-vlastníků akcií ČS, a.s..
Ing. Breda informoval radu o uzavření kolektivní smlouvy s odborovou organizací, která se ale týká všech zaměstnanců MěÚ.
Pan Kolařík seznámil přítomné s výsledkem kontroly stavu rybníku Fabrák a s konstatováním, že část opěrné zdi (cca 190 cm) je v havarijním stavu a je nakloněná do rybníka.
Předpokládá se, že Ing. Beneš vypracuje harmonogram prací, zajistí firmu a provede odhad nákladů na opravu. Příspěvek od městské organizace Praha je v jednání.
Oprava by měla být provedena v zářijovém termínu.
Pan Kolařík seznámil přítomné s výsledkem kontroly provozních dokladů, kterou z pověření rady provedl ve VPS za rok 2000.
Podrobněji na pracovní schůzce, která bude k problematice VPS svolána.

Ing. Ivan Černý, starosta města

USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelů města v Úvalech,
které se konalo ve čtvrtek 17. května 2001 v 18.00 hodin

Usnesení č. 2120: Zastupitelé města berou na vědomí činnost rady města za období od 22.II.2001 do 17.V.2001.
Pro: 11Proti: 0Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2121: Zastupitelé města v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.
a) zřizují organizační složky města Úvaly:
- mateřskou školu 2, ul. Pražská,
- mateřskou školu 3, ul. Kollárova,
- městskou knihovnu, ul. Husova,
- veřejně prospěšné služby, ul. 5. května,
b) ukládají vedení MěÚ:
- zpracovat příslušné zřizovací listin podle výše citovaného zákona,
- ověřit souhlas zřizovacích listin stávajících příspěvkových organizací se zákonem,
- zpracovat jmenovací listiny vedoucích jednotl. složek včetně jejich práv a povinností.
c) ukládá vedení MěÚ zpracovat výše uvedené dokumenty a předložit je ke schválení na mimořádném veřejném zasedání, které se bude konat ve čtvrtek 21. června 2001.
Pro: 11Proti: 0Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2122: Zastupitelé města souhlasí se zřízením věcného břemene na pokládku kabelů na stavbu "Tranzitní telekomunikační trasy Praha-Jihlava, úsek Praha-východ" za dohodnutou cenu, splatnou ke dni realizace stavby po skutečném zaměření uložených kabelů.
Pro: 11Proti: 0Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2123: Zastupitelstvo města:
a) souhlasí s doplněním zadání změn ÚP města Úvaly podle přiloženého seznamu (6 změn) a pověřuje starostu města zadat tyto změny ke zpracování,
b) ukládá starostovi jednat s vlastníky pozemku pč. 3795 a 3796 o možnosti využití tohoto pozemku jako veřejně přístupné hřiště do doby, než se podaří zajistit náhradu (T: 21. 6. 01).
Pro: 11Proti: 0Zdrželi se: 0

U změny č. 42:Pro: 8Proti: 0Zdrželi se: 4

Usnesení č. 2124: Zastupitelstvo města:
a) schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o sdružení na výstavbu vodovodu Úvaly - Škvorec - Tuklaty, b) pověřuje starostu města k podpisu dodatku.
Pro: 12Proti: 0Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2125: Zastupitelstvo města souhlasí s realizací přeložky silnice I/12 podle návrhu, který je v souladu s trasou uvedenou v územním plánu Úval.
Pro: 12Proti: 0Zdrželi se: 0

Usnesení č.2126: Zastupitelstvo města schvaluje pro ulici na pozemku pč. 3268/55 - spojnice ulic Atlasová - Šámalova, název: E. E. KISCHE.
Pro: 10Proti: 2Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2127: Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy s obcí Horoušany na spolupráci při odkanalizování lokality Úvaly-Horoušánky na ČOV Horoušany v termínu 12/2002.
Pro: 12Proti: 0Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2128: Zastupitelstvo města bere na vědomí "Protokol o definitivním přiznání podpory SF ŽP na akci č. 08849621 - plynofikace" s tím, že za nesplnění podmínky smlouvy, tj. nedodržení počtu napojených objektů, byl městu učiněn postih ve výši 5% z nároků na dotaci, což činí 46 tis. Kč.
Pro: 12Proti: 0Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2129: Zastupitelstvo města:
a) schvaluje hospodaření města na rok 2000,
b) bere na vědomí výsledek kontrolní skupiny OkÚ Praha - východ, která schválila hospodaření města bez výhrad,
c) bere na vědomí opatření navržená radou města.
Pro: 12Proti: 0Zdrželi se: 1

Usnesení č. 2130: Zastupitelé města schvalují přiložený text usnesení, z kterého jsou v dalším uvedeny hlavní body:
a) souhlasí s realizaci převodu akcií České spořitelny a.s.,
b) souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o podmínkách prodeje 3200 ks akcií ČS, a.s. se společností Erste Bank při zaplacení minimálně kupní ceny ve výši 122 Kč za akcii,
c) souhlasí s převodem akcií na majetkový účet kupujícího u Střediska cenných papírů,
d) ukládá starostovi města podepsání výše uvedených smluv, plných mocí a návazných dokumentů,
e) ukládá radě města a finančnímu výboru kontrolovat provedení úhrady kupní ceny akcií.
Pro: 12Proti: 0Zdrželi se: 0

Usnesení č.2131: Zastupitelstvo města v souladu s §117 zákona č.128/2000 Sb. doplňuje finanční výbor a jmenuje nové členy:
- Ing.V.Baumanová, bytem Guth-Jarkovského 490,
- Ing. Jaroslav Horák, bytem Štefánikova 225,
- Ing. Jaromír Stenberg, bytem Mánesova 254.
Pro: 12Proti: 0Zdrželi se: 0

Usnesení č.2132: Zastupitelstvo města:
a) souhlasí s přijetím státních finančních prostředků v souladu se zákonem č. 132/2000 Sb. a na základě pokynu MF ČR čj.125/4287/2001 pro předškolská zařízení, školy a školská zařízení zřizovaných obcí, ve výši:
MDDM .......... 896 030.- Kč na provoz a mzdy,
2. MŠ Úvaly........ 4 500.- Kč na knihy a pomůcky,
3. MŠ Úvaly....... 8 280.- Kč na knihy a pomůcky,
ZŠ Úvaly...... 7 593 887.- Kč
b) ukládá vedoucí finančního odboru převést tyto prostředky příslušným organizacím.
Pro: 12Proti: 0Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2233: Zastupitelstvo města jmenuje v souladu se zákonem č.564/1990 Sb. v platném znění do rady školy při ZŠ Úvaly jako zástupce zřizovatele :
- Ing. Jaroslavu Šamanovou, pracovnici SÚ Úvaly,
- Janu Tesařovou, vedoucí ŽÚ Úvaly,
- Helenu Liškovou, vedoucí finančního odboru MěÚ,
- Jitku Hamouzovou, pracovnici ŽÚ Úvaly,
- (bude doplněno).
Pro: 12Proti: 0Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2134: Zastupitelstvo města pověřuje pí Janu Tůmovou zastupováním města Úvaly v konkursní komisi OkÚ Praha-východ, referát školství, při výběru ředitele 2.MŠ Úvaly, Pražská 525.
Pro: 12Proti: 0Zdrželi se: 0

Jana Tůmová, místostarostka
Ing.Ivan Černý, starosta města

 

Jednání zastupitelstva
bylo mimořádně bouřlivé

Zasedání zastupitelstva města, které proběhlo 17. května, bylo nezvykle rušné až dramatické. Oficiální program jednání předložený zastupitelům, v němž se řešily základní otázky života města, ničemu takovému nenasvědčoval, i když se ledaco tušilo.
Návrhy na zařazení 2. mateřské školy, 3. mateřské školy, městské knihovny a veřejně prospěšných služeb mezi organizační složky města, zřízení věcného břemene na pokládku kabelů při výstavbě tranzitní telefonní sítě Praha - Jihlava, dodatek ke smlouvě o sdružení obcí na výstavbu vodovodu Úvaly - Škvorec - Tuklaty, spolupráce s obcí Horoušany při odkanalizování lokality Úvaly - Horoušánky byly schváleny bez závažných připomínek. Návrh starosty města na prodej 3200 ks prioritních akcií České spořitelny, které jsou v současné době ve vlastnictví města, byl rovněž za přesně stanovených podmínek a za minimální cenu 122,- Kč za jednu akcii schválen. Předpokládaný prodej akcií by měl být proveden ve smyslu nabídky Sdružení měst a obcí - vlastníků akcií ČS, a.s. V souladu s doporučením rady města a s ohledem na složitou finanční situaci rada města doporučila rozšířit počet členů finanční komise. Rovněž doporučila jmenování zástupců zřizovatele do rady školy pro ZŠ Úvaly. Oba návrhy konkrétních osob byly zastupitelstvem schváleny. Také nejdůležitější bod jednání zastupitelstva, tj. schválení výsledků hospodaření za rok 2000 a vzetí na vědomí kontrolní zprávy pracovníků Okresního úřadu Praha-východ, proběhl rychle a bez připomínek.
Jablkem sváru a příčinou silných emocí se na zasedání staly dva jednací body. Prvním byla jedna ze šesti změn územního plánu, druhým byla připravovaná přeložka silnice první třídy I/12. Starosta města předložil návrh doplňku šesti změn územního plánu s odvoláním na doporučení rady města a komise pro výstavbu. Tyto změny se týkají pozemku pč. 3079 u koupaliště, využití pozemku p.č. 2631/1 pana Keringera, využití pozemku p.č. 2855, 2856, 2857 pana Kapára, využití pozemku p.č. 3795 a 3796 paní Kýrové a pana Škáby, vyčlenění pozemku v lokalitě 7 na hřiště a v poslední změně doplnění seznamu veřejně prospěšných staveb. Zastupitelé rozhodli hlasováním o jednotlivých změnách samostatně. Změny byly schváleny bez připomínek s výjimkou pozemku paní Kýrové a pana Škáby. Na tomto pozemku v Radlické čtvrti je dětské hřiště, a proto byla k této změně vznesena od občanů řada kritických připomínek. Po dlouhém vyjasňování skutečné situace bylo rozhodnuto o usnesení, které starostovi ukládá projednat s vlastníky pozemku možnost jeho využití jako veřejně přístupné hřiště do doby, než se podaří zajistit náhradu.
Ing. Černý předložil přítomným k vyjádření podnět paní Kateřiny Sazamové, týkající se připravované přeložky silnice první třídy, která má vést asi 250 -300 metrů od obytné zástavby v Radlické čtvrti. Přítomní občané se vyjadřovali jak pro realizaci přeložky, tak i proti uskutečnění tohoto projektu, protože se obávají dopadů této stavby na Radlickou čtvrť. Některé laické a neobjektivní připomínky vyvolaly velmi vzrušenou odezvu, spojenou s odchodem některých účastníků z jednání. Přes dlouhou a jiskřivou debatu zaujalo zastupitelstvo jednoznačné stanovisko, v němž souhlasí s návrhem podle předloženého záměru, který je v souladu se schváleným územním plánem města.
Starosta města Ing. Černý seznámil přítomné s obsahem petice občanů z Radlické čtvrti. K některým částem petice podal vysvětlení, podrobná odpověď bude zaslána písemně slečně Paulové, mluvčí pode-psaných obyvatel.
V diskusi vyslovil pan Vančura obavu z plánované výstavby asi 30 rodinných domků na horním okraji Radlické čtvrti, která může vést ke stržení pramenů ve studních. Pan Koting poukázal na nedostatečné vyznačení přechodů pro chodce na křižovatce státní silnice s Dobročovickou ulicí a také v Jeronýmově ulici. V dalším bodě upozornil na skutečnost, že voda protékající dešťovou kanalizací se jen málo liší od vody splaškové s fekáliemi. Pan Pokorný uvedl, že na plochu dětského hřiště v Pařezině je vypouštěna voda ze žumpy a požaduje okamžitý zásah. Hrozí nejen podmáčení plochy hřiště, ale i znečištění vody ve studních a infekční onemocnění dětí. Paní Pokorná poukázala na řadu nevhodných postupů při stavebních pracích. Uvedla například, že je rozkopán nový chodník v Žižkově ulici a dotázala se, zda-li bude opravena dlažba v ulici 28. října. Firmy provádějící stavební práce by měly vše vrátit do původního stavu.
Další, tentokrát mimořádné, zasedání zastupitelstva města (a třeba klidnější) je svoláno na 21. června.

Ing. Vladislav Procházka
 

Obecně závazná vyhláška č. 9/2001, o místních poplatcích

Zastupitelstvo města Úvaly se na svém zasedání dne 22. 2. 2001 usneslo vydat na základě § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku, která stanovuje místní poplatky ze psů, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného, z ubytovací kapacity a poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.

a) poplatek ze psů
Sazba poplatku
1. Poplatek ze psů činí ročně:
a) z prvního psa 240,- Kč, pokud jeho vlastník bydlí ve vlastním domě a na vlastním pozemku, nebo 360,- Kč, pokud jeho vlastník bydlí v nájemním domě (obecní, družstevní, podnikový, soukromý),
b) z druhého a každého dalšího psa 480,- Kč,
c) za každého chovného psa - chovná stanice - 960,- Kč,
d) z prvního psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního, starobního nebo vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, 120,- Kč,
e) z druhého a každého dalšího psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního, starobního nebo vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, 180,- Kč.
2. Vznikne-li nebo zanikne-li poplatková povinnost během roku, činí poplatek 1/12 sazby uvedené v odstavci 1 za každý i započatý kalendářní měsíc.

b) poplatek za užívání veřejného prostranství
Sazba poplatku
1. Poplatek za užívání veřejného prostranství za každý i započatý m2 a den činí:
a) za umístění zařízení sloužících k poskytování služeb 10,- Kč,
b) za umístění stavebního zařízení 5,- Kč,
c) za umístění prodejního zařízení 20,- Kč,
d) za umístění reklamního zařízení 20,- Kč
e) za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných atrakcí 70,- Kč
f) za umístění skládky 5,- Kč,
g) za použití veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce 5,- Kč,
h) za použití veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,- Kč.
2. Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k užívání veřejného prostranství využije.
3. Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v článku 8, až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.
4. Poplatek za užívání veřejného prostranství na 7 dnů a více činí paušálně:
a) za umístění zařízení sloužících k poskytování služeb 200,- Kč za každý i započatý týden,
b) za umístění stavebního zařízení 150,- Kč za každý i započatý měsíc,
c) za umístění prodejního zařízení 300,- Kč za každý i započatý týden,
d) za umístění reklamního zařízení 1000,- Kč za každý i započatý rok,
e) za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných atrakcí 200,- Kč za každý i započatý den a atrakci,
f) za umístění skládky 400,- Kč za každý i započatý týden,
g) za použití veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce 200,- Kč za každý i započatý týden,
h) za použití veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 500,- za každý i započatý týden.

c) poplatek ze vstupného
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí pro:
a) kulturní akce 10 %,
b) sportovní akce 10 %,
c) prodejní akce 15 %,
d) akce jiného charakteru 20 %.
2. Po dohodě s poplatníkem a se souhlasem rady města může být poplatek stanoven paušální částkou. Paušální poplatek činí 500,- Kč za každého poplatníka.

d) poplatek z ubytovací kapacity
Předmět poplatku
Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních sloužících nebo určených k přechodnému ubytování za úplatu.
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která zařízení sloužící nebo určené k přechodnému ubytování vlastní, nebo právnická osoba, která má k němu právo hospodaření.
Oznamovací povinnost a evidence
1. Poplatník je povinen písemně oznámit správci poplatku poskytování ubytování, a to ve lhůtě do 14 dnů od právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 14 dnů od faktického zahájení této činnosti.
2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fy-zickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, je povinen uvést rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
3. Poplatník je povinen vést evidenci ubytovaných osob pro potřeby placení poplatku. V ubytovací knize je povinen zapsat příjmení a jméno, datum narození a adresu trvalého pobytu poplatníka, druh a číslo dokladu totožnosti, den příchodu a odchodu a počet dnů pro stanovení poplatku. Stránky ubytovací knihy musí být průběžně číslovány a musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných od začátku do konce kalendářního roku.

Sazba poplatku
1. Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 2,- Kč za každé využité lůžko a den. Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne bude lůžko využito.
2. Po dohodě s poplatníkem může správce poplatku stanovit poplatek paušální částkou, jejíž výše činí 500,- Kč ročně za každé lůžko.

e) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Poplatník
Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje.
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj činí 5000,- na tři měsíce.
2. Pokud je výherní hrací přístroj provozován po dobu kratší než tři měsíce, činí poplatek poměrnou část sazby uvedené v odstavci 1 podle počtu kalendářních dnů provozu výherního hracího přístroje.

Tato obecně závazná vyhláška nabyla účinnosti dne 1. 3. 2001.

V článku jsou uvedeny pouze nejdůležitější části vyhlášky č. 9/2001 o místních poplatcích. Její plné znění je k nahlédnutí na finančním odboru Městského úřadu Úvaly.

Z. Sajdlová
 

OZNÁMENÍ

Rada města Úvaly podle zákona č. 367/1990 Sb. dle § 45, odstavce 1 a dle usnesení rady města č. 21124 ponechává koeficient růstu nájemného "Ki" v souladu s Výměrem č. 03/2001 Ministerstva financí ČR ze dne 26. 2. 2001 ve výši 1,04 a to pro období od 1. 7. 2001 do 31. 12. 2001.
Tento koeficient růstu nájemného vyjadřuje průměrné měsíční tempo růstu úhrnného indexu cen stavebních prací v předchozím roce.

Ing. Ivan Černý, starosta města
 

Volba přísedícího Krajského soudu v Praze

Naše město oslovil Krajský soud v Praze a požádal o spolupráci při doplnění počtu přísedících.
Přísedící krajského soudu volí zastupitelstvo města. Zákon číslo 436/1991 Sb. stanoví předpoklady pro funkci přísedících.
Stručně vyjímáme:
Zvolen může být každý občan České republiky způsobilý
k právním úkonům, bezúhonný, který v den zvolení dosáhne 25 let věku, je ve městě trvale přihlášen k pobytu nebo v něm pracuje a souhlasí se zvolením. Nezbytným dokladem pro zvolení je předložení lustračního osvědčení.
Po zvolení zastupitelstvem města složí dotyčný slib do rukou předsedkyně krajského soudu. Funkční období je čtyřleté.
Přísedící se podílí na jednání a rozhodování krajského soudu jako soudu prvního stupně v trestních věcech. Přísedící zpravidla nezasedají více než 20 dnů v roce. Zdaněný ušlý výdělek je hrazen formou refundace. Dále je hrazeno stravné, cestovné a za každý den jednání náhrada ve výši 150,- Kč (před zdaněním).
Žádáme občany, aby v případě zájmu spolupracovat touto formou s krajským soudem kontaktovali Městský úřad Úvaly (tajemník - Ing. Miloslav Breda nebo místostarostka - Jana Tůmová).
 

Otázky pro odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí byl požádán pí K. Sazamovou o zodpovězení několika otázek. Z nekonkrétní předotázky, která nebyla nijak upřesněna, ale přitom mluví o razantní změně tváře jediného zeleného koridoru přímo v srdci města, a i z následujících otázek lze nakonec usoudit, že zeleným koridorem je myšlen Masarykův háj a navazující lesní porosty podél toku Výmoly.

1. Důvod k oprávnění výřezu stromů v lokalitě Vinice (konkrétně: přímo pod stožárem pro mobilní telefony směrem dolů k Výmole)?
Odpověď: Důvodem k oprávnění výřezu stromů v lokalitě Vinice je skutečnost, že se jedná o lesní porosty, které jsou lesním půdním fondem a z toho plyne pro vlastníka povinnost v souladu s lesním zákonem a podle lesního hospodářského plánu provádět veškeré zásahy, a tudíž i těžbu. Zde se jedná o plánovanou obnovu přestárlých a druhově špatných porostů, kde postupně před třemi lety a loni proběhlo vytěžení dřevní hmoty ve dvou pruzích s okamžitou následnou výsadbou, která je v současné době již velmi dobře viditelná. Obdobným způsobem bude probíhat přeměna a obnova lesních porostů v dalších částech tohoto lesa.
2. Jaký má tento zásah vliv na ekosystém zbylého lesa?
Odpověď: Těžba a následná obnova lesa má zásadně kladný vliv na ekosystém zbylého lesa, neboť tento zásah přirozeně udržuje přírodní rovnováhu a obnovuje vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, ale přírodě blízkých ekosystémů.
3. V jakém rozsahu byla narušena ekologická stabilita?
Odpověď: V daném případě nebyla narušena ekologická stabilita, ale naopak došlo k jejímu posílení.
4. Jak velká je v současné době ekologická újma?
Odpověď: V současné době nelze hovořit o ekologické újmě, ale naopak vzhledem k předchozímu stavu porostu, druhovému složení, zdravotnímu stavu a stáří dochází obnovou k ekologickému zhodnocení.
Závěrem bych chtěl zdůraznit, že otázky 2. až 4. jako základní pojmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny by byly odpovídající v případě, že by došlo pouze ke skácení lesních porostů bez následné obnovy a tím by skutečně postupně došlo k výrazné změně ekosystému. Zachování systému ekologické stability je však jednou ze základních podmínek při zpracování lesních hospodářských plánů a tudíž jejich dodržování je v souladu jak s lesním zákonem, tak i se zákonem o ochraně přírody.

Ing. Bohuslav Prokůpek, odbor životního prostředí
 

V červnu 2001 bude prováděna stavba splaškové kanalizace v těchto ulicích:

Omezený provoz:
Husova
nám. Arnošta z Pardubic
Riegerova
Fügnerova
Vojanova
28. října
Alešova

Uzavírka:
Bezručova
Smetanova
Pražská
 

 

Š K O L S T V Í

Jednání školního parlamentu

Na našem dubnovém jednání, které se konalo 25. 4. 2001, nás navštívil zástupce MěÚ z odboru životního prostředí Ing. Prokůpek. Zeptali jsme se jej na několik věcí, týkajících se životního prostředí Úval.
První dotaz se týkal rozkopaných ulic v Úvalech, který je stále mnoho. Pan Prokůpek nám vysvětlil, že tento problém závisí na odboru výstavby. Za tento problém nesou odpovědnost hlavně firmy, které se při provádění prací dostaly do zpoždění. Toto zpoždění vede k častým stížnostem obyvatel, ale 1. etapa prací by měla skončit do září tohoto roku.
Žáci školního parlamentu se zajímali i o to, zda-li by nemohly být další odpadkové koše umístěny např. do lesa u laviček. Pak Prokůpek řekl, že městský úřad nemůže nařídit vlastníkovi určité oblasti - např. lesa, aby tam umístil odpadkové koše.
Dále padl návrh na založení úvalské ekologické organizace. Žáci naší školy by se mohli zapojovat do akcí takové organizace. Od pana Prokůpka se nám dostalo plné podpory.
Padl i návrh na vybudování parčíku před budovou základní a zvláštní školy. Pan Prokůpek nám řekl, že město není vlastníkem těchto pozemků, a proto se na tomto místě park budovat nebude.
Dále žáci navrhli, že by rádi zlepšovali okolí své školy, a přišli s nápadem úklidových akcí. Od města se nám dostala podpora a slib, že přistaví kontejner na předem domluvené místo.
Zajímalo nás, jestli je některé místo v Úvalech chráněnou krajinnou oblastí. Dozvěděli jsme se, že některé pozemky a lokality byly navrhnuty na CHKO.
Zeptali jsme se, zda-li by nemohly být v Úvalech vysázeny zelené keře nebo stromky. Bohužel odpověď nás nepotěšila, protože nám bylo řečeno, že z přírody neplynou žádné zisky, a tak se na ni dává jen malá část peněz. Tato otázka tedy záleží na penězích, kterých není mnoho.
Zajímalo nás, zda-li se dá něco dělat proti kouři z komínu, který znečišťuje naše prostředí. Pan Prokůpek řekl, že prostředí v Úvalech se zlepšuje, ale není to tak výrazné. Ke znečištění hodně přispívá Hotel Budka, ale podle zákona nelze lidem bránit, aby spalovali pevná paliva. Pevná paliva jsou totiž levnější než plyn.
Na závěr chci za celý školní parlament poděkovat Ing. Prokůpkovi za návštěvu a za jeho odpovědi na naše dotazy.

Za školní parlament Petra Kyselová
 

Realizace projektu primární protidrogové prevence na ZŠ Úvaly

V základní škole Úvaly proběhly semináře primární specifické protidrogové prevence, vedené lektorkami občanského sdružení MISE Praha - východ. Program se uskutečnil ve všech třídách od prvních až do devátých ročníků (v šestých, sedmých a jedné osmé třídě dvakrát). Semináře pro děti všech uvedených věkových kategorií byly koncipovány jako interaktivní s využitím her a neverbálních technik.
Všechny nejmladší děti výborně reagovaly na pohádky tematicky zaměřené na oblast návykových látek včetně alkoholu a tabáku a na oblast mezilidských vztahů. Na prvním stupni byly většinou ve třídách po celou dobu konání semináře přítomny i paní učitelky, všech her a technik se zúčastnily společně s dětmi a mohou v nich dále pokračovat.
V každé z šestých tříd proběhly s časovým odstupem dva semináře, které byly rovněž kromě problematiky zneužívání návykových látek do značné míry zaměřeny na oblast mezilidských vztahů, a to zejména na vztahy mezi dětmi ve třídě. Opakovaný kontakt se stejnou třídou byl velmi užitečný, děti dokázaly hovořit a vyjádřit vlastní postoje mnohem otevřeněji.
V sedmých, osmých a devátých třídách byl ve většině případů pedagog přítomen v části programového bloku. V několika hodinách došlo v průběhu technik k velmi zajímavým interakcím mezi žáky a přítomným pedagogem a domnívám se, že se zde vztah mezi učitelem a dětmi obohatil o nový rozměr. Ve druhé polovině programu dostali žáci možnost pokládat lektorkám otázky přímo či písemnou anonymní formou. V této části semináře již učitel většinou přítomen nebyl.
Děti byly vesměs velmi komunikativní, nebály se vyjadřovat svoje názory, v mnoha třídách byla patrná vysoká úroveň sociálních a komunikačních dovedností. I tam, kde se vyskytl nějaký problém (například ve vztazích mezi žáky), byl zřejmý náhled většiny třídy a dobrá vůle měnit věci k lepšímu.
Zdá se, že žáci jsou v této škole vedeni k otevřené komunikaci s dospělými i mezi sebou navzájem, vedle výuky je zde věnována i velká pozornost výchovnému působení na děti. Škola má velmi příjemnou lidskou atmosféru.

Ing. Irena Ludvíková - o.s. MISE
 

Od hraní k učení

Je červen a to je poslední měsíc docházky mého syna do mateřské školy. Syn navštěvoval školku rád, měl tu spoustu kamarádů, těšil se na angličtinu, plavecký výcvik nebo časté návštěvy divadélek. Já jako rodič jsem oceňovala stále nové výtvory na výstavě v šatně, chutný jídelníček, spousty akcí pro děti a zejména to, že i když mám neposedného kluka, paní učitelky si na něj nikdy nestěžovaly, ale s výchovnými problémy si uměly samy poradit.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem učitelkám III. MŠ, zejména těm "našim", tj. pí. učitelce Netíkové a Šůrové, ale i ostatnímu personálu za příjemně prožité roky. Přeji jim, aby měly i nadále plné třídy spokojených dětí, plné hlavy dobrých nápadů a plno trpělivosti s těmi nejmenšími.

J. Štěpánková
 


Taneční skupina Rytmus - děvčata z Veselé plavby, která získala 1. místo na mistrovství střední Čechy, 5. místo na mistrovství Čech a 7. místo na mistrovství republiky.
Jak jsme si vedli

Taneční skupina Rytmus MDDM Úvaly se ve dnech 21. a 22. 4. účastnila parketové taneční soutěže formací v Lucerně. Na mistrovství Prahy a středních Čech startovalo 6 našich choreografií pod názvy Sen o Japonsku (5. m.), Zahrada rajských potěšení (5. m.), Broučci (4. m), Studánky (4. m.), Louka (3. m.) a Veselá plavba (1. m.). Tančili v nich děti, junioři a dospělí od 5 do 23 let. Úspěchem bylo získání dvou pohárů za 1. a 3. místo v dětské kategorii a dva postupy na mistrovství Čech dětí do Chomutova a mistrovství republiky dospělých v Mohelnici. V Chomutově jsme z 10 nejlepších českých formací museli skončit do 5. místa, abychom si zajistili postup na mistrovství ČR, což se nám podařilo. Choreografie Veselá plavba bude startovat 19. 5. v Praze a Zahrada rajských potěšení 2. 6. v Mohelnici. Ještě nás čekají MR malých Show skupin, jednotlivců a dua děti, juniorů a dospělých 3. 6. v Chomutově a MR disca jednotlivců, dua a malé skupiny dětí, juniorů a dospělých v Praze. Všechny jmenované choreografie, vystoupení juniorů nominovaných na mistrovství světa v HIP HOPU a Electric Boogie a ještě spoustu dalšího tancování budete mít možnost zhlédnout na benefiční akademii tanečního oddělení konané dne 8. 6. v sokolovně při příležitosti oslav výročí deseti let taneční skupiny RYTMUS MDDM Úvaly. Výtěžek akademie bude použit na částečné pokrytí nákladů, spojených se startem našich děti na mistrovství světa v Mariboru ve Slovinsku.

Alena Sismilichová, ved. TS RYTMUS

 

MDDM gratuluje

17. - 19. května se Ondra Brusch zúčastnil Mistrovství Slovenska dětí a juniorů. Podařilo se mu vybojovat 2. místo v Electric Boogie a 7. místo v Hip Hopu. Je to další z řady úspěchů Ondry a TS RYTMUS ÚVALY. Všem nominovaným na mistrovství světa - Adélce, Martinovi a Ondrovi a jejich vedoucím Aleně a Radkovi držte společně s námi palce. Zaslouží si to, protože dělají dobré jméno nejen sobě a domu dětí, ale i našemu městu.

Jana Pospíšilová
 

MDDM v rámci kurzů lidové tvorby
pořádá v pátek 14. září od 15.30 hod.

KURZ KOŠÍKÁŘSTVÍ, lektor Bohumil Ouzký
KURZ BATIKOVÁNÍ, lektorka Mirka Rišková
Přihlášky u pí Pospíšilové do 15. června. Vzhledem k velkému zájmu nebude na pozdější přihlášky brán zřetel.
Bližší informace získáte na tel. 997 19 34.
 

Taneční oddělení MDDM Úvaly
zve všechny přátele tance na
benefiční akademii
konanou u příležitosti výročí
10 let TS Rytmus Úvaly.
 
Slavnostní představení se uskuteční v sále sokolovny v Úvalech
v pátek 8. června od 18 hodin.
 

NABÍDKA LETNÍCH TÁBORU MDDM

30. 6. - 14. 7. RAČICE
Z pohádky do pohádky, hl. vedoucí A. Sismilichová
 
30. 6. - 14. 7. CHOLTICE
Z pravěku do 20. století, hl. vedoucí E. Šimůnková
 
20. 7. - 27. 7. CHOLTICE
Indiáni z Choltic, hl. vedoucí J. Pospíšilová
 
25. 8. - 1. 9. ŠTĚDRONÍN
Taneční soustředění, hl. vedoucí A. Sismilichová
 

Fotografická vzpomínka na čarodějnice

Srocení před odletem

Zbraně řinčely a udatní rytíři předváděli urputné souboje
foto: Ing. V Procházka
 

 

K U L T U R A

Zpráva pro milovníky dechovky

Jak jsme vás informovali v minulém čísle ŽÚ, připravila pro vás kulturní komise města Úval ve spolupráci s hudebním skladatelem Jaroslavem Dufkem "LAHODNÉ POHLAZENÍ PO DUŠI". Navazujeme na koncert, který se konal před rokem, vystoupením VDO ZUŠ z Mariánských Lázní.
Rádi bychom, aby se tyto koncerty staly tradicí a vždy v předvečer konání Kmochova Kolína i od nás z Úval letěl srdečný pozdrav a vzpomínka na Františka Kmocha, tvůrce dnes možno říci nejpopulárnějších pochodových skladeb na celém světě!
Pro letošní koncert se nám podařilo získat velký dechový orchestr ZUŠ z Vimperka, který je od května tohoto roku držitelem titulu ABSOLUTNÍ VÍTĚZ nejvyšší republikové soutěže pro dechové orchestry ZUŠ. Tato soutěž se konala 12. a 13. května t. r. ve Zlíně.
Vimperský dechový orchestr čítající 50 členů a jeho sličné mažoretky se nám představí ve svém galakoncertu 15. června v 19.30 hodin v prostoru nádvoří před domovem důchodců (jako v loňském roce).
Musíme jen doufat v přízeň počasí! Jinak nám už nebrání nic, abychom prožili příjemné pobavení při poslechu i zrakovém vjemu na toto vítězné hudební mládí! Vimperské vítáme u nás poprvé, ale doufáme, že ne naposledy!
Těšíme se na shledanou 15. června v 19.30 hodin v prostoru naší "hudební dvorany" před domovem důchodců.
Vstupné dobrovolné.

Za pořádající kulturní komisi našeho města Helena Novosádová
 

Skupina Screaming Rats
vydává své první album


Screaming Rats nejsou skupinou, která by se najednou vynořila z rockových vod. Úvaláci ji měli možnost již několikrát slyšet. O současnosti a budoucnosti jsem si povídal s jejími členy, Radkem Šupíkem a Karlem Dudou.

Kdy byla skupina založena, v jakém složení hrajete nyní?
R. Šupík: Skupinu Screaming Rats jsme založili s Karlem Dudou v roce 1998 pod názvem Myšičky. V té době jsme zkoušeli hrát s jednou muzikantkou z Újezda, která nás doprovázela na klavír a harmoniku. Spolupráci jsme po určité době ukončili, protože naše spoluhráčka časově nestíhala. Sháněli jsme tedy kamarády, kteří by měli zájem se k nám přidat. Bratranec se projevil jako zdatný kytarista. Problém baskytaristy jsem vyřešil tak, že jsem zaangažoval svoje děvče. Posledním velkým problémem bylo nalezení vhodného zpěváka. Nakonec to padlo na mého dlouholetého kamaráda. Nyní hrajeme ve složení: Patrik Bouzek, Radek Šupík - kytary, Jana Burzanovská - baskytara, Karel Duda - bicí, Martin Holoubek - zpěv.
Jaký styl hrajete?
R. Šupík: Celé naše okolí říká, že je to punk, i když pankáči nejsme. My jsme si to pojmenovali underground, který se postupně stáčí do hardrockových vod. V textech máme prvky temnějšího metalu.
K. Duda: Původně jsme měli blíž k tomu punku, ale pak to vzalo jiný koleje.
Máte nějaké vzory, kde hledáte inspiraci?
R. Šupík: V začátcích nás inspirovali Black Sabath a několik tuzemských punkových skupin.
K. Duda: Já z pohledu bubeníka jsem si vytvořil vlastní styl a toho se držím.
Hrajete vlastní nebo převzaté skladby?
K. Duda: Zpočátku jsme hledali částečnou inspiraci u jiných kapel tehdy, když jsme v určitých částech skladby zaplňovali začátečnické mezery.
R. Šupík: Nyní hrajeme jen svoje skladby. Nechceme dělat stejnou chybu jako několik jiných kapel, které začaly hrát cizí věci a už u nich zůstaly. Někomu se naše písničky zdají možná neučesané, ale pro nás je důležité, že je to naše vlastní tvorba.
Kdo vám skládá texty a hudbu?
R. Šupík: Písničky si tvoříme sami. Obvykle děláme nejdřív muziku a potom text. Je to líbivější pro ucho a vytvoří se daleko větší prostor pro tvorbu.
K. Duda: V začátcích se v hudbě a textech hodně angažoval Radek Šupík, postupně se zapojili Martin Holoubek a Patrik Bouzek.
Brzy budete křtít nové cédéčko. Co o něm můžete říci čtenářům?
R. Šupík: Příprava a nahrávání trvaly velice krátkou dobu, ale výsledek je podle nás super. Aranžmá skladeb se postupně vytvářeno a vylepšovalo.
K. Duda: Měli jsme určité představy, které jsme dotáhli do konce při nahrávání. To jsme dělali u našich přátel, bratrů Novákových, kteří nám maximálně a ochotně pomohli. Díky nim vše proběhlo k naší plné spokojenosti a výsledek nás mile překvapil.
R. Šupík: Grafický návrh alba zpracoval pan Burzanovský. Naše první CD nechceme považovat za demonahrávky, ale za plnohodnotné album. Budeme si ho distribuovat sami, aby se k posluchačům dostalo za rozumnou cenu.
K. Duda: Financování celé akce šlo z našich peněz a od sponzorů. Moc nepočítáme s tím, že se nám peníze prodejem cédéčka vrátí. Spíše nám jde o to, aby se lidi o nás dozvěděli a mohli si nás poslechnout i mimo koncert. Mohla by to být i určitá vstupenka do médií, to si ale netroufáme odhadnout. Uvidí se.
Kdy bude křest cédéčka?
R. Šupík: Bude 9. června v hospodě U Káši, kam naše příznivce srdečně zveme. Společně s námi tam budou hrát skupiny Vyschlej rybník a Napsaras, které každý zná pod názvem Emitor. Může to být dost dobrý hudební večer.
A plány do budoucna?
R. Šupík: Chceme si obstarat lepší aparaturu a nástroje pro vytvoření vlastního osobitého zvuku. V nejbližší době budeme koncertovat spíše méně do doby, než se u některých členů vyřeší záležitosti vojny a studia. Přibližně po roce, až se dostaneme do klidnějších vod, začneme naplno zkoušet a koncertovat. Do tří let bychom chtěli vydat další album.
Dík za rozhovor.

Ing. V. Procházka
 

Výstava Druhá okupace naší země skončila před deseti lety


Část výstavy s ukázkami stránek novin a časopisů ze srpnových dnů roku 1968. (foto Ing. V. procházka)
 
Říká se, že kdo zapomíná na svoji minulost, musí si ji prožít znovu. K tomu, abychom si svoji historii připomínali a pokusili se z ní poučit, napomáhají kromě jiného také tematicky zaměřené výstavy. Jedna taková proběhla v druhé polovině května v domě Tesko pod úvalskou školou.
Jsme v 21. století a měsíce roku 1968 se nám zdají tak vzdálené. Přesto jsou, stejně jako události roků následujících, nevymazatelně zapsány v našich pohnutých dějinách. Výstavu, zaměřenou právě k časovému úseku, vymezenému roky 1968 a 1991 (tj. období nazývané často sovětskou okupací), sestavil pan Jiří Štork z písemných a hmotných mate-riálů, které léta uchovával ve svém bytě s archivářskou pečlivostí a s nadějí, že je bude moci jednou veřejně prezentovat a ukázat tak generacím žijícím ve svobodném světě demokracie, že tuto svobodu je třeba stále opečovávat a hlídat. Exponáty ze své sbírky p. Štork doplnil nálezy munice, výstroje a jiných hmotných "památek", které po sobě zanechala sovětská armáda v bývalých vojenských prostorách v Milovicích. Na videozáznamu bylo též možno zhlédnout několik filmových dokumentů historických i současných.

Paní Kamila Moučková (uprostřed) vyjádřila panu Štorkovi obdiv za mnohaleté uchování všech dokumentů a za celé uspořádání výstavy. (foto Ing. V. procházka)
 
Výstava byla koncipována jako časový sled událostí, počínajích jarem roku 1968. Z fotografií z dobového tisku na nás hleděly tváře státníků, umělců a jiných osobností, které byly ještě plné nadšení z probíhajících změn a naivních představ o reformovatelnosti komunistických ideí. Jak postupovaly dějiny, výrazy ve tvářích z fotografií se měnily přes revoluční naštvanost a nesouhlas s příjezdem vojsk Varšavské smlouvy v srpnu téhož roku až po rezignaci a tichý vzdor v období tzv. normalizace. V dalších fázích normalizace se do výrazů z fotografií přimíchala už jenom lhostejnost, strach vyjádřit jakýkoliv názor a tupé vědomí nezvratitelnosti situace. To vše podtrženo šedorudým provedením komunistických normalizačních příruček. Věci se začali pomalu hýbat s nástupem M. Gorbačova a jeho perestrojky v Sovětském svazu. Osmdesátá léta pak pomalu, ale jistě směřovala k rozpadu sovětského bloku a k sametové re-voluci roku 1989. Rokem 1991, tedy odjezdem sovětských vojsk z naší země, končí druhá okupace naší země a zároveň i tato expozice.
Výstavu zahájila paní Kamila Moučková, populární televizní hlasatelka z roku 1968, která svým jasným občanským postojem patřila k lidem, kteří byli v období normalizace pronásledováni a perzekuováni, kteří byli nuceni kvůli svému tzv. špatnému kádrovému profilu pracovat na podřadných místech a kteří se naštěstí nakonec dožili demokracie a dějinné satisfakce. Ve svém úvodním slově připomněla i mimo jiné odkaz Jana Palacha, který se v lednu 1969 na protest proti sovětské okupaci upálil a který se svým činem (následován o něco později Janem Zajícem) snažil poukázat na zrůdnost celé situace a potažmo celého komunistického systému.
Výstava byla pečlivě připravena a lidem, kteří se zajímají o naší nedávnou minulost, ukázala zajímavé dokumenty umožňující alespoň částečně objasnit historické souvislosti a činy, které vedly k obnovení demokracie v naší zemi.

P. Ježek
 

 

S P O L K Y

Junák hlásí ...

Vážení čtenáři, omlouváme se za mylnou informaci uveřejněnou v minulém čísle Života Úval a opravujeme.
Výtěžek velikonoční sbírky ve výši 7.700,- Kč byl určen Sdružení SOS dětských vesniček, a nikoli Sdružení Akord, jak bylo uvedeno.

Bubák
 

 

C Í R K E V

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
pořádá u příležitosti státního svátku ČR
 
uctění památky 586 let od mučednické smrti upálením
MISTRA JANA HUSA
v neděli 8. července 2001 od 15 hodin
 
Program:
tichý průvod od Městského úřadu v Úvalech (Pražská ul.).
Veřejná pamětní pobožnost pod širým nebem se zpěvem chrámového sboru a zapálením symbolické hranice.
Sraz účastníků ve 14.45 h u MěÚ a společný odchod na místo konání - ke klubovně skautů v Úvalech.
Srdečně zveme všechny občany města Úval a okolí.
 

 

S P O R T

AEROBIK SHOW


Odpoledne plné pohybu, tak se dá také popsat akce, která naplnila tělocvičnu radostným výskotem těch nejmenších nadšenců pro sport, kterému se říká aerobik, a krásou mladých slečen, které překonaly samy sebe a předvedly jedinečnou módní přehlídku. Modely byly zapůjčeny z obchodu pí. Bruschové. Účelem uspořádání této show bylo všem ukázat, že ne všechny děti sedí pouze u televizorů a počítačů, ale že chtějí něco pro sebe udělat, a tak se každý týden oblékají do cvičebního úboru a pospíchají do tělocvičny na aerobik. Nikdo netušil, že tak velký zájem bude i ze strany těch, kteří aerobik nikdy necvičili, a přesto na akci přišli. Cvičit přijeli i z okolních měst, zastoupení mělo fitness Újezd nad Lesy a ZŠ Klánovice. Cvičilo se ve třech kategoriích a porota to neměla opravdu vůbec jednoduché. Všichni si odnesli ceny, takže nebylo poražených. Všem cvičícím dětem a slečnám, které vystupovaly na 1. dětském aerobiku v sokolovně v Úvalech, přeji velké sportovní úspěchy - MÁTE NA TO!!!

Martina Křelinová

Děkuji všem sponzorům, kteří mi pomohli při nákupu tak pěkných cen:
autodoprava Brányšovi, zelenina K. Hájek, stavebniny Krutský, autodíly L. Várka, Albra - Brajerovi, Dekor - Krob, cementárna - B. Votavová.

 

 

D I S K U S E

Budou mít vlaky zpoždění?

V připravovaném jízdním řádu ČD se počítá s plánovanými opravami železniční tratě Praha - Pardubice.
Jako první na řadě je zřejmě úsek Kolín - Záboří n/L.
Jedna z možností je, že vlaky budou jezdit z Prahy přes Úvaly jen do Kolína a tam se má přestupovat na další úseky trati. Tento režim by umožnil, že by neměly být zpožděny spoje alespoň mezi Prahou a Kolínem. Pendlovaly by tu nové soupravy 471, které by byly lépe využity (rychlost vlaku, vybavení tratě, zrušilo by se jejich postávání v Pardubicích).
Zdá se, že podniky a podnikatelé mezi Kolínem a Pardubicemi se snaží, aby k tomuto dočasnému rozdělení na dva nezávislé úseky nedošlo, prostě aby se nepřestupovalo. Mám v živé paměti, s jakou nejistotou a s jakým zpožděním jsme se dopravovali v období podobných oprav v r. 2000. Proč by měla být postižena celá trať, když je navrženo rozumné řešení? Grafikon bývá sestavován podle připomínek obcí. Může v tom MÚ Úvaly něco udělat?

Václav Koukl
 

Městský úřad zprostředkoval odpověď Českých drah.
Připomínka k jízdnímu řádu
od p. Václava Koukla

Připomínka k jízdnímu řádu ČD 2001/2002, kterou jste obdrželi od p. Koukla z Úval, není ojedinělá. Byla jednou z projednávaných alternativ při přípravě jízdního řádu 2001/2002 na trati ČD, čís. 010, 011, Praha - Kolín - Česká Třebová.
Tato problematika byla konzultována s okresními úřady Praha - východ, Nymburk, Kolín, ROPIDem a hlavním městem Praha, tedy s těmi orgány, které pak s ČD podepisují a nakonec podepsaly "Smlouvu o závazku veřejné služby v drážní dopravě", podle níž pak regionální dopravu také spolufinancují. Jim bylo garantováno zachování vlakové dopravy ve stavu a rozsahu současného jízdního řádu ČD. Případné rozšíření přestupů ve stanici Kolín by bylo bráno jako podstatné zhoršení obslužnosti v jimi spravovaném regionu a jako přímý důsledek toho pak bylo případné nepodepsání smlouvy.
Přímá frekvence přes stanici Kolín v těchto vlacích není zanedbatelná. Realizace připomínky by v konečném řešení tuto situaci řešila pouze relativně. Z technologických obratových důvodů pro ranní vlaky na rameni Kolín - Pardubice a opačně by musely být průjezdem jednotky naváženy, tudíž vlaky by byly vedeny bez přestupu přes Kolín, a to paradoxně v dopravním sedle. V připravovaném jízdním řádu 2001/02 jsou u většiny vlaků, které z Pardubic Kolínem projíždí do Prahy, připraveny dostatečné pobyty v Kolíně, kterými bude případné zpoždění částečně eliminováno.
Dovolte, abych vás v této souvislosti informoval, že na trati 011 Praha - Kolín bude od začátku platnosti jízdního řádu 2001/2002 rozšířena nejen četnost, ale také početnost spojů. Ve větším rozsahu než v současně platném jízdním řádu budou na osobní vlaky Praha - Kolín - Pardubice nasazeny nové patrové elektrické jednotky splňující vysoké požadavky komfortního cestování. Zároveň bude mezi Prahou a Kolínem zkrácena jízdní doba z 1 hod. 11 minut na 1 hod a 3 minuty. Věříme, že většina občanů tyto změny přivítá.

ředitel Obchodně provozního ředitelství Praha
 

A bylo co oslavovat

V neděli 22. dubna na "známém okruhu" v Masarykově háji důstojně oslavilo město Úvaly celosvětově známý Den Země. Ačkoliv naše Vinice pamatuje už mnoho, přesto zřejmě nikdy nečekala, že její vý-znam bude tak velký, že mimo jiné své bezesporu kladné funkce lesa a místa pro odpočinek uvědomělého rozvoje města v poskytnutí vrchu Vinice pro 30ti metrový stožár pro Český mobil, po tom všem, slavný kopec byl povýšen na horský terén a jako takový tedy i patřičně využíván. Tak vyjelo 450 cyklistů (viz ŽÚ 05/2001, str. 16) na horských kolech oslavit svátek země, je dobře, že je umožněno občanům, a nejenom z Úval patřičné sportovní vyžití a využití svých nákladných krásných strojů na tak ideálním a zřejmě v širém okolí, jediném, horském terénu v celé republice.
Vzhledem k povaze povrchu, který má rostoucí tendenci k sesuvům půdy následkem neúměrného zatěžování a absence rekultivace, je možné, že za pár let už nebude žádná Vinice, a tak pořádání závodů horských kol je nutno konat už 2x do roka, na jaře a na podzim, aby se plně a v patřičném časovém horizontu využil tento jedinečný vrch, jehož existence každým rokem ubývá.
Lze jen spekulovat, že autor článku z již zmiňovaného ŽÚ je sám čle-nem CK Fastum, protože naprosto zasvěceně popisuje, kdo zvítězil na: "... těžkém blátivém terénu", je současně smutné, že promovaný člověk už nedokáže objektivně popsat, že tento blátivý terén je důsledek dopadu závodu na přírodu. Onen blátivý terén jsou stezky a pěšiny v lesním porostu, které vznikaly již od počátku minulého století. Zákony, jež zahrnují svým obsahem doslovnou ochranu přírody, kterých je několik, se zjevně nedají aplikovat na ochranu životního prostředí ve městě Úvaly.
A jen na závěr: zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny,
§ 4 ochrana a vytváření územního systému ekologické stability je veřejným zájmem.
§ 5 obecná ochrana rostlin a živočichů, odst. (1) a (3)
§ 6 registrace významných krajinných prvků odst. (4), konstatovat o kolik významných krajinných prvků jsme v roce 2001 přišli jako město, by bylo bezpředmětné.
§ 8 povolení ke kácení dřevin, odst. (5)
§ 12 ochrana krajinného rázu a přírodní park odst. (1) a (2), prokazatelně protiprávní akt v souvislosti umístění věže pro mobilní síť
§ 63 přístup do krajiny odst (1)
Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území (§ 1 odst. (2) zákona č. 50/1976)
§ 39 zák. č. 40
§ 415, každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí (obč. zákoník) a § 420 obecná odpovědnost.
Končím toto krátké zamyšlení citací ŽÚ 05/2001, str. 17, Životní prostředí: "... obyvatelům okolních domů není lhostejné, že vandal, zatím neznámý, ničí nejbližší okolí našich domovů.

Kateřina Sazamová, ve spolupráci s Dětmi Země Praha

Cyklisté Masarykův háj nezlikvidovali

Když jsem 22. dubna na závodě horských kol mrzl s ostatními diváky jako polární sob a připravoval reportáž, netušil jsem, co tím způsobím. Celou sportovní událost jsem se snažil popsat a nafotografovat co nejlépe. To však vyvolalo u autorky předchozího článku paní Kateřiny Sazamové domněnku, že jsem určitě členem pořádajícího cyklistického klubu CK Fastum a tím i spolupachatelem celé nehorázné akce, protože v opačném případě bych nebyl schopen tak zasvěceným způsobem popsat, kdo zvítězil na těžkém blátivém terénu. Ten, podle názoru autorky, je důsledkem dopadu závodu na přírodu. Ve svém vyjádření jde ještě dále a čtenáře přesvědčuje o tom, že pokud se bude konat ještě několik závodů na této trati, nebude už žádná Vinice, tento jedinečný vrch v Úvalech, jehož existence každým rokem ubývá.
Čtenáře ujišťuji, že členem CK Fastum jsem nebyl a nejsem, ani žádné jiné vazby na tento klub nemám. Zasvěceně jsem o závodu referoval proto, že každou práci se snažím odevzdat tak, jak nejlépe umím. Těžký blátivý terén jsem si nevymyslel, to za mě obstarala příroda a byl důsledkem jarních dešťů nejen na Vinici, ale všude kolem nás. Další názory spíš už hraničí s pokračující hysterií kolem zalesněného hřebenu v Úvalech, která začala před několika měsíci v souvislosti s provozem stožáru vysílače pro mobilní telefony. Soudný člověk jistě uzná, že jízdní kolo nemůže terén Vinice poškodit natolik, aby došlo k sesuvu půdy. To by určitě nedokázal ani známý kouzelník David Copperfield. Nevím, v čem spatřuje autorka článku jedinečnost Vinice. Tento zalesněný hřeben spolu s Holou Hostyní má charakter háje či klasického lesního porostu, není chráněným územím ani rezervací. Neplatí pro něj přísná hlediska ochrany porostu, zákazy vstupu do určených prostorů a další omezení včetně jízdy na kole. S tím kontrastuje skutečnost, že cyklisty potká návštěvník na stezkách v Českém ráji, v Šumavském národním parku, v Českosaském Švýcarsku nebo v Krkonošském národním parku, tedy v místech, která jsou z hlediska ochrany přírody jedny z nejsledovanějších.
Jestliže autorce článku, paní Kateřině Sazamové, tolik záleží na Vinici a jejím okolí, navrhuji jí obrátit pozornost trochu jiným směrem. Nestálo by za úvahu ve spolupráci s přáteli z organizace Děti země a ve spolupráci s městem vyčistit prostor Vinice od odpadků a černých skládek? Námětů je více. Nestálo by za úvahu třeba vyčistit městský háj za druhou mateřskou školou od náletových dřevin, keřů černého bezu a odpadků a přeměnit ho na městský park? Nebylo by možné po dohodě s městem vysázet v okolí Úval nová stromořadí jako významný krajinotvorný prvek?
Taková činnost ochránců přírody by byla pro město určitě prospěšnější než psaní zmatených článků.

Ing. Vladislav Procházka
 

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.
 

 

Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í

Pojďte s námi na výlet


Ráda bych Vás pozvala na výlet po naučné stezce Klánovickým lesem. Můžete jít samozřejmě sami, kdy se vám zlíbí, ale můžete také vyrazit s námi, a to 9. června ve 13.00 hodin. Sejdeme se u nádraží v Úvalech. Našim průvodcem bude Petr Havlík. Klánovický les velmi dobře zná, neboť zde vykonává funkci stráže ochrany přírody ČR a tak bude jistě ochoten cestou odpovědět i na vaše případné otázky týkající se této lokality.
Začátek a konec naučné stezky je u železniční zastávky Praha - Klá-novice. Jednotlivé zastávky naučné stezky jsou na plánku vyznačeny čísly. Naučná stezka nemá své vlastní značení, je vedena po běžně turisticky značených cestách - nejprve po červené, pak po zelené a nakonec po modré turistické značce. Pouze k zaniklé vesnici Žák (zastávky č. 3 a 4) je provedena odbočka z červené turistické značky. Celková délka trasy naučné stezky je 12,5 km. Terén je nenáročný, takže cestu zvládnou i menší děti.
Vydáte-li se však z Úval, doporučuji jít po červené značce od železniční stanice Úvaly směrem k hasičárně a dále k lesu. Přejdete silnici vedoucí k Jirnům a až těsně před tratí odbočíte do lesa. Stále po červené značce dorazíte na místo zvané Na dubině. Zde podejdete tunelem železniční trať a napojíte se na naučnou stezku u zastávky č. 16. Po zelené turistické značce dojdete až k Novým Dvorům, kde odbočíte doleva po modré. Od železniční stanice Praha - Klánovice jděte lesem podél tratě po červené zpět do Úval. Pokud si chcete cestu zkrátit, kousek za zastávkou č. 6 těsně před Klánovicemi odbočte po žluté značce vlevo a jděte stále po širší lesní cestě až na Štamberk k hájovně (větší část této cesty nevede po žádné turistické značce, na plánku je vyznačena přerušovanou čarou). Dále opět po červené zpět do Úval.
Velká část Klánovického lesa byla vyhlášena přírodní rezervací. Mezi hlavní důvody ochrany zdejší přírody patří spontánní hybridy bříz a porosty bezkolencových doubrav. Významný je zejména porost dubohabrového lesa východně od silnice Újezd nad Lesy - Klánovice se starými exempláři dubu letního a habru obecného, dále pak zamokřené porosty u trati s hojnou břízou pýřitou. Celé území skýtá dobré podmínky pro hnízdění mnoha druhů ptactva, žijí zde drobní i vyšší savci jako např. srnčí a černá zvěř nebo liška obecná.
Území má bohatou historii. V minulosti zde postupně vzniklo a zaniklo několik osad a dokonce dva rybníky. Jeden u bývalé osady Žák, kde můžete spatřit nejvíce patrných zbytků ze všech zaniklých vsí v Klánovickém lese. Mezi nimi nejcennější zdejší památku - zbytky středověké kameny roubené studny. Lesy skrývaly po staletí lupiče, loupežníky, válečné zběhy a jiné nekalé živly. Současnost není výjimkou, svědčí o tom předloňské nálezy mrtvol nedaleko Újezda nad Lesy. První vlak projel napříč Klánovickým lesem roku 1845 a dvacet tři roky poté vzniká na pozemcích pana Klána osada Klánovice.
Bohužel při procházkách lesem neustále potkávám důkazy skutečnosti, že ne všichni vědí, jak se v lese chovat. Přidám proto pár pravidel, které je nezbytné zde dodržovat. Je zakázáno zde tábořit, rozdělávat ohně, nechávat volně pobíhat psy. Jízda na kole je povolena jen po komunikacích a po cyklotrasách. Samozřejmostí je zákaz vjezdu motorových vozidel, přesto je toto pravidlo velice často porušováno. Pěší pohyb je povolen i mimo komunikace, na území přírodní rezervace však jen po lesních cestách. Není povoleno do území přírodní rezervace zasahovat a odnášet odtud jakékoliv přírodniny.
Takže vezměte rodinu či přátele a pojďte s námi!

za Český svaz ochránců přírody Ivana Prchalová

(použitá literatura: Okres Praha - východ - Chráněná příroda, internet www.zs-kl.cz)
 

PTÁCI NAŠICH ZAHRAD A PARKŮ


Za časného rána při procházce okolo potoka Výmoly a u Prokůpkova mlýna můžeme spatřit modrozelený bod, který žbluňkne z větve do vody. Je to ledňáček říční, ozdoba ptačího světa a našeho okolí.
Možná málokdo o něm ví, že žije poměrně skrytě, a tak ho mohou spatřit hlavně školáci hrající si okolo Výmoly, kde tento ptáček velikosti vrabce profrčí těsně nad vodou a s pokřikem "týt-týt" zmizí za ohybem potoka. Rád tam číhá na drobné rybky, pulce a žabky, které loví z větve, odkud se střemhlav za nimi vrhne pod hladinu a uchopí je do svého dlouhého, mohutného zobáčku. Sameček se v barvě peří od samičky téměř neliší, má rezavé hnědé bříško, krátký ocásek a shora je modrozelený. Liší se jen zbarvením zobáčku. Nahnědlečervený u kořene ho má samička. Většinu roku žije samotářsky. Sdružování párů začíná již v únoru, kdy se honí oba partneři mezi křovinami podél vod. Sameček často přináší dary v podobě chutných rybek. Není zvláštností, že mívá i více samiček. Hnízdí nejčastěji v hlinitopísčitém břehu, kde oba partneři vyhrabou 40 až 100 cm hlubokou, vodorovnou noru a tam vysedí někdy i 3x do roka 6 až 8 mláďat. Místo hnízdění může být stálé i po mnoho let. Je to náš stálý, a tedy i přezimující pták, dříve hojnější. V současné době největší nebezpečí představuje ubývání vhodných hnízdišť regulacemi vodních toků a jejich znečišťování. Na jeho početním stavu se také podepisují tuhé zimy, kdy vody zamrzají a on trpí hlady. Tehdy je schopen se stěhovat i na jiné místo. Dříve byl rybáři silně pronásledován. Před jeho lovením v plůdkových rybníčcích lze zabránit odstraněním větví vyčnívajících nad hladinu. Važme si jeho přítomnosti v našem městě. Dnes je tento ptáček přísně chráněn.

Irena Filipová


 
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 02-9971539, 02-9971820, fax: 02-9971696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková, I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz..
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se neracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz