M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
Š K O L S T V Í
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í
C Í R K V E

K hledání použijte CTRL+F

MĚSTO ÚVALY

ČÍSLO 7 / 2001

ROČNÍK 42

 

 

 

Úvalské koupaliště v roce 2001 opět otevřeno

Po provedení rozsáhlých prací, které se podařilo uplatnit jako reklamace, je úvalské koupaliště opět otevřeno. Nutno konstatovat, že firma, která provedla "rekonstrukci" koupaliště (a.s. Vodní stavby, Praha - v likvidaci), se s odvedenou a draze zaplacenou prací nikde chlubit nemůže. Jen díky obětavé iniciativě Ing. Růžičky (VRV Praha) a intenzivní obětavé práci pracovníků veřejně prospěšných služeb Úvaly se podařilo uvést koupaliště do slušného provozuschopného stavu. Po náročné identifikaci zdroje ztrát vody v bazénu bylo přikročeno k náročnému odhalení proražených potrubí, což bylo spojeno s velkým objemem zemních prací, s výměnou potrubního rozvodu a s nutností provést provizorní povrchovou úpravu plochy, kde byly zemní práce provedeny. Alespoň na letošní sezónu musel být zelený trávník nahrazen oblázky. Rovněž byla provedena reklamovaná oprava dlažby po obvodu bazénů. Plocha u skluzavek byla odvodněna.
Jistě vás mile překvapí generální oprava objektu šaten.
Přestavbu sociálního zařízení se z časových důvodů nepodařilo provést a tak zůstává na programu roku 2002.
Jako v letech minulých bude snaha udržet i letos po celou sezónu vodu v bazénech v perfektním stavu, a to nejen zde, ale i v dětském brouzdališti a bazénku pro batolata. Při pobytu rádi využijete služeb občerstvení, které v rekonstruovaném kiosku pro vás připravil p. Kašička.
Nejpříjemnější zprávou končím: vstupné na koupaliště nebylo zvýšeno a tak jako před lety je vstupné pro dospělé 40.-Kč na celý den, pro děti do 15 let, důchodce a TP je 20.-Kč na celý den. Po 17. hodině je vstupné poloviční. V očekávaném horkém létě neopomeňte využít možnosti zakoupit si permanentku: děti do 15 let, důchodci a ZP za 200.-Kč, ostatní za 300,-Kč.

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D


 

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA,
které se konalo 28. 5. 2001

Rada města byla informována o plnění úkolů uložených na minulých jednáních rady č. 2107 (usnesení č. 21116 až č. 21148).
K unesení č. 21138, které se týkalo vytvoření organizačních složek města, byl upřesněn termín předložení úvodních variant zřizovacích listin na příštím jednání rady 11. 6. 01.
Rada konstatovala, že uložené úkoly byly po věcné i termínové stránce splněny.

Z odboru životního prostředí
Rada města neodsouhlasila koupi pozemku pč. KN 316 od firmy UNION CUKR, a.s. Kolín.
Ing. Prokůpek informoval o žádosti firmy Pragimex B, s.r.o., která se týká vyjádření k pozemkům, které firma vlastní společně s pozemkovým fondem (PF).
Na pozemcích jsou, nebo jsou připravovány podle ÚP Úval, veřej-ně prospěšné stavby.
Rada města doporučila VZZM schválit odeslání žádosti na Pozemkový fond ČR, pracoviště Nymburk, s informací o pozemcích pro veřejně prospěšné stavby, jak jsou pojímány územním plánem a bude požadováno jejich vydání městu.
Rada města nemá námitek k prodeji části pozemku pč. KN 2826 o výměře odhadem 20 m2 manželům V. a R. Novákovým a doporučuje VZZM schválit odprodej tohoto pozemku jako vyrovnání uliční čáry.

Z odboru výstavby a dopravy
Pí Reicheltová předložila radě žádost o navýšení skupiny 2212/31 položka 5139 o 15 tis. Kč na nákup dopravních značek, stojanů a uličních tabulí. Rada města vzala žádost na vědomí a doporučuje VZZM od-souhlasit navýšení skupiny 2212/31.
Rada města odsouhlasila navržený postup pro zřízení přístupové komunikace v lokalitě Zálesí a doporučila VZZM souhlasit s navýšením rozpočtu pro zpracování příslušné projektové dokumentace ve skupině 2212/31 Silnice, položka 6126 Projekce.
Rada projednala žádost obyvatel z ulice 28. října, kteří poukazují na výstavbou sítí opakované narušení chodníků v této ulici. S ohledem na vysokou frekvenci chodců (příchod na nádraží) žádají o výstavbu nového chodníku.
Rada uložila starostovi města projednat zařazení úpravy chodníků v ul. 28. října do dokončovacích prací kanalizace.
Rada města odsouhlasila uzavření smlouvy o dílo s Ing. arch. Dur-díkem na výkon konzultační činnosti v rámci technické pomoci a pověřila starostu k podpisu této smlouvy.
Ing. Černý předložil radě k projednání zadání zastavovací studie lokality podél ul. Chorvatská. Po projednání celkové situace ve výstavbě a po dílčím řešení finančních možností města, přijala rada usnesení, ve kterém ukládá starostovi a vedoucí odboru výstavby zajistit zadání zpracování zastavovací studie pro lokalitu Slovany (podél ulice Chorvatská), včetně zajištění kvalifikovaného odhadu nákladů.
Rada města odsouhlasila návrh smluv o budoucích darovacích smlouvách se stavebníky RD na pozemky pro výstavbu komunikace a sítí v lokalitě Hodov a doporučila VZZM schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na darování pozemků na výstavbu komunikací a podzemních sítí v této lokalitě.
Ing. Černý předložil radě k projednání situaci, která je v ul. Havlíčkova, tj. stav chodníku po pokládce kabelu Českých drah, které jsou v současné době ochotny přispět na úpravu povrchu částkou cca 36 tis. Kč.
Členové rady měli řadu kritických připomínek a srovnávali s jinými komunikacemi, kde není chodník ani na jedné straně.
Rada města nedoporučila VZZM schválit navýšení finančních prostředků na rekonstrukci chodníku na jižní straně ul. Havlíčkova a předpokládá provést úpravu tohoto chodníku tak, aby náklady nepřekročily částku, kterou na rekonstrukci uhradí České dráhy.
Ing. Černý informoval radu o dodatku č. 7 ke smlouvě s firmou METROSTAV na výstavbu kanalizace. Podrobně informoval radu o čerpání finančních prostředků na výstavbu kanalizace, o navýšení částky na rok 2001, a to včetně úprav komunikací, zhodnocení úspor, koeficientu inflace, časového zohlednění postupu výstavby. V jistém smyslu se jedná o účelově vázané finanční prostředky ze strany města, tj. případné "úspory" nelze použít pro jiné akce města. V rámci výstavby kanalizace mohou být použity např. pro povrchové úpravy komunikací, které před výstavbou nebyly kvalitní, a to úspornými technologiemi. V těchto komunikacích musí být např. dopravními značkami regulován dopravní provoz.
Původní povrchy v ul. Alešova, část. ul. V.Nováka, Grégrova, Bezručova, křižovatka Klánovická, Bezručova, Foerstrova (náklady jen na úpravu této křižovatky jsou cca 1 mil. Kč) budou obnoveny v původním stavu.
Rada uložila starostovi města sjednat minimalizovaný koeficient inflace.
Pan Skřivan připomenul závazek stavby na rekultivaci pozemku U Starého koupadla, tj. vyrovnání plochy a osetí luční travou nebo vojtěškou.
Ing. Černý informoval radu o náležitostech, které jsou spojeny s pozastávkami úhrad za výstavbu a které je možno realizovat i formou bankovní záruky.
Hlavní důraz je kladen na včasné dokončení vybraných úseků: nám. Arnošta z P., ul. Husova, Smetanova, Jiráskova a Pražská. Komplikace jsou v ul. Jiráskova, kde zkoušky zhutnění byly sice vyhovující, ale zkoušky únosnosti nevyšly.
Metrostav dochází k závěru, že vlivem "zvodnění" nelze požadované únosnosti dosáhnout. Důvodů může být několik: úniky vodovodního řadu, netěsnosti dešťové kanalizace, celkové zvodnění okolí. Firma INSET nabízí podrobný průzkum situace.
Vzhledem k tomu, že v minulosti, tj. před výstavbou kanalizace, byla v této části komunikace zcela stabilní, nepřipouští rada jiné vlivy než vlivy vyvolané stavbou, nepřijímá nabídku INSET a trvá na provedení opravy firmou provádějící výstavbu kanalizace včetně opravy povrchu komunikace v termínu podle smlouvy.

Z odboru správy majetku města
Ing. Perglerová předložila radě ke schválení prodloužení několika smluv o nájmu na dobu určitou. Rada vzala na vědomí ukončení nájemních smluv s Mgr. J. Boušovou a Mgr. E. Bártovou, odsouhlasila prodloužení nájemní smlouvy s hudební skupinou SNAILS v objektu TESKO na dobu určitou do 31. 12. 2001, s Úvalským spolkem akvaristů v objektu TESKO na dobu určitou do 31.12.2001, v čp. 7 s pracovníky ZŠ Úvaly na dobu určitou do 30.6.2001 pro Mgr. Jitku Linhartovou, Mgr. Markétu Lickovou, Mgr. Irenu Nová-kovou, pana Jaroslava Havla.
V dalším předložila radě návrh na změny rozpočtu:
- navýšení skupiny 5512 Hasiči, v položce 5132 Ochran. pomůcky o 75 tis. Kč na nákup zásahových obleků,
- snížení skupiny 3429 TESKO, položky 5171 Opravy a udržování (oprava střechy) o částku 75 tis. Kč.
Na podporu vybavení SDH budou písemně požádány okolní obce o spolufinancování, zvláště s přihlédnutím k tomu, že úvalská JSDH u nich v případě potřeby zasahuje.
Rada města návrh akceptovala a doporučila VZZM odsouhlasit navrženou úpravu rozpočtu.
Ing. Perglerová předložila radě návrh na úpravu rozpočtu:
- snížení ve skupině 3612 Byty, položky 5171 Opravy a udržování (rekonstrukce domku čp. 1282 na koupališti) o 500 tis. Kč,
- navýšit skupinu 3612 Byty, položka 5171 rekonstrukce (plynofikace čp. 1346+1347, kde je zažádáno o sta-vební povolení) o částku 500 tis. Kč.
Rada města s ohledem na současnou situaci pozastavuje:
- rekonstrukci čp. 1282 (domek na koupališti) kromě nejnutnějších oprav,
- výběrové řízení na nájem bytu v čp. 1282 (podle usnesení č. 21 121).

Z finančního odboru
Pí Lišková informovala radu o současné finanční situaci města k 28. 5. 2001, což rada vzala na vědomí.
Ing. Černý informoval přítomné o 1. variantě návrhu změn rozpočtu na rok 2001. Navržené změny musí být zveřejněny na úřední desce 6. června 2001.

Organizační záležitosti
Ing. Černý předložil radě k odsouhlasení harmonogram jednání rady a VZZM ve 3. a 4. čtvrtletí 2001.

Různé
Ing. Černý informoval o komplikacích spojených s provozem ESSA Czech v návaznosti na stížnosti p. Mgr. Šolce a Mgr. Zapletala.
Pan Skřivan upozornil na nově vznikající černé skládky v lokalitě U Donáta a u silnice do Přišimas.
Rada uložila vedoucímu odboru životního prostředí vyzvat vlastníky pozemků k nápravě.

Ing. Ivan Černý, starosta města

 

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA,
které se konalo 11. 6. 2001

Rada města byla informována o plnění úkolů uložených na minulém jednáních rady č. 2108 (usnesení č. 21149 až č. 21166).

Z odborů MěÚ

Z odboru výstavby a dopravy
Rada města odsouhlasila doplnění stanoviska k územnímu řízení ke stavbě "Modernizace traťového úseku Praha-Běchovice-Úvaly", která je připravována na období 2003 až 2005:
a) o nesouhlas s umístěním zařízení staveniště na ploše pč. 276/1 ul. Jiráskova,
b) o požadavek na doplnění o hlukovou studii pro RD v ochranném pásmu trati v ul. Havlíčkova, případně zapracování protihlukových opa-tření do dalšího stupně projektové dokumentace.
Rada města doporučila VZZM schválit změnu ÚP týkající se změny využití pozemku pč. 3466/9, a to ze stávajícího hřiště na zahradu.
Při této příležitosti rada rozhodla ukončit přijímání dalších žádostí o změnu územního plánu Úvaly. Doporučuje VZZM ukončit přijímání dalších žádostí o změnu ÚP Úvaly a ukládá vedoucí odboru výstavby zpracovat definitivní zadání změn ÚP II. a dát pokyn zpracovateli k zapracování uvedených změn do ÚP Úvaly.
Pí Reicheltová předložila radě žádost pí Vilmy Rackové, která předkládá ke schválení záměr zřídit betonárku a sklad na pozemku pč. 306, k.ú. Úvaly (bývalý cukrovar).
Současně předložila stanovisko komise výstavby, která žádost již projednala a po podrobném prostudování PD konstatovala negativní dopad provozu betonárky na okolní bytovou zástavbu, vyslovila zásadní nesouhlas s tímto záměrem.
Rada se závěrem komise výstavby souhlasí a doporučila toto jedno-značné stanovisko obratem sdělit pí V. Rackové, aby snad nedošlo k ukvapenému jednání ze strany žadatele.
S ohledem na celkovou situaci ukládá požádat Stavební úřad Úvaly o provedení dohledu státního stavebního dozoru v uvedené lokalitě.
Rada města odsouhlasila navrženou korekcí trasy přeložky silnice I/12 v lokalitě Škvoreckého potoka s tím, že ostatní připomínky z původního vyjádření ze dne 26. 3. 2001 zůstávají v platnosti.
Rada města odsouhlasila návrh na uzavření nájemní smlouvy s vlastníky pozemku pč. 3795 a části pozemku pč. 3796, k.ú. Úvaly o výměře cca 1645 m2 za účelem užívání jako veřejně přístupné hřiště v lokalitě Radlická čtvrť, a to na dobu určitou 5 roků.
Pí Reicheltová předložila radě záměr firmy PANDA PLUS, Mukařov, který se týká změny užívání objektu čp. 1340, ul. Maroldova (bývalá samoobsluha).
Podle územního plánu je možné v této lokalitě, kde je všeobecné obytné území, umístit maloobchodní zařízení. Nelze ani územním plánem ani rozhodnutím rady města nařídit vlastníkovi či provozovateli druh obchodu. To by bylo nepřípustné zasahování do podnikání.
Není možné ani v tomto případě přikazovat vlastníkovi zachování potravinářského obchodu. Proto nezbylo radě města než vzít na vědomí, že v tomto objektu bude prodejna veterinárních a chovatelských potřeb. Se zřízením distribučního skladu veterinárních léčiv a chovatelských potřeb rada na návrh komise výstavby neodsouhlasila.

Z odboru správy majetku města
Ing. Perglerová předložila radě ke schválení prodloužení několika stávajících smluv o nájmu nebytových prostor na dobu určitou:
- firma IMOS v čp. 95 do 30. 10. 2001,
- pí Bartošková (prodejna tabáku a novin) v čp.18 do 31. 12. 2001,
- hudební skupina NAPSARAS (dříve EMITOR) ve sklep.prostorách ZŠ do 31.12.2001.
Rada rovněž odsouhlasila návrh na prodloužení stávajících nájemních smluv na bytové prostory pro pí M. Černou v čp. 18 do 31. 12. 2001, pro p. Šindeláře v čp. 1260 (MŠ 2 - správce) do 30. 9. 2001, pro p. Kopače v čp.1144 (Zdr. středisko) do 30. 6. 2002, pro p. Šedinu v čp. 1282 (koupaliště) do 30.9.2001.
Ing. Perglerová informovala radu o výsledcích kontroly, kterou ve školní jídelně provedly orgány OkÚ: Mimo jiné bylo konstatováno, že je nutno zakoupit temperovací stůl na vydávání teplých pokrmů a ohřev talířů (předpokládaná cena 75 tis. Kč).
V dalším bylo zakázáno vydávat obědy "přes ulici" (T: 1. 9. 2001).
Rada města vzala tuto informaci na vědomí a ukládá vedoucí sociálního odboru zajistit jídlo pro důchodce u jiné organizace.
Ing. Černý informoval radu o současném stavu zajištění reklamace oprav na koupališti.
Po složitých jednáních o úhradě části reklamovaných prací ze strany Vodních staveb, a.s., v likvidaci, byla připravena smlouva o postupu pohledávek č. 1156 na úhradu reklamovaných prací.

Z finančního odboru
Rada byla seznámena se současnou finanční situací města k 11.6.2001 a s průběhem daňových příjmů ve srovnání s předchozími roky.
Ing. Černý informoval přítomné o 2. variantě návrhu změn rozpočtu na rok 2001.
Soupis navržených změn obdrželi přítomní v tabulkové formě.
Navržené změny byly zveřejněny na úřední desce 6. června 2001, tj. tak, aby mohly být schváleny na VZZM dne 21. 6. 2001.
Celková změna rozpočtu je 9 256 tis. Kč, tj. 93 858 tis. Kč na 103 113 tis. Kč.
Rada města navrženou úpravou rozpočtu města na rok 2001 odsouhlasila a doporučila VZZM schválit ji, případně po zahrnutí dalších schválených připomínek zastupitelů.

Organizační záležitosti
Ing. Černý předložil radě k projednání návrhy zřizovacích listin, které pro zřízení městské knihovny a veřejně prospěšných služeb jako organizačních složek ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. připravil tajemník MěÚ. V tomto smyslu budou na VZZM 21. 6. 01 předlo-ženy ke schválení ještě další zřizovací listiny pro MŠ 2 a MŠ 3, případně inovované stávající zřizovací listiny pro MDDM a ZŠ.
Rada se souhlasem přítomných zastupitelů (v souladu s usnesením VZZM č. 2121) se rozhodla vypsat výběrové řízení na funkci organizační složky: vedoucí Veřejně prospěšných služeb Úvaly s nástupem k 1. 10. 2001, se zveřejněním v ŽÚ, MF Dnes, Internetu-Annonce (viz oznámení).
Pro vyhodnocení výběrového řízení rada doporučila VZZM hodnotící komisi ve složení: Ing. Morávek, R. Skřivan, V. Šelíř, R. Kroutil, M. Kolařík, Ing. D. Zahrádka, Ing. Breda.

Různé
Ing. Černý informoval přítomné o návrzích na titulní stranu městského časopisu Život Úval.
Do soutěže byly podány návrhy od 5 autorů.
Rada akceptovala pořadí, které vyhodnotila redakční rada a doporučuje návrh č. 1 od pí Boubínové, včetně jejího návrhu vnitřního uspořádání časopisu.
Ing. Breda navrhl prodloužení smlouvy s Ing. Rubešem na prezentaci Ži-vota Úval na internetu do 31. 12. 2001.
V dalším přednesl návrh uzavřít smlouvu s Ing. Rubešem na provozování dalších internetových stránek města: VISMO - jako internetovou úřední desku města, MĚSTA, OBCE on line - základní správní informace o obci.
Rada města předložený návrh odsouhlasila.

Ing. Ivan Černý, starosta města

Povídání se starostou města
Sice letní, ale o věcech vážných

Pane starosto, v předminulém čísle měsíčníku Život Úval jste se zmínil o tíživé finanční situaci města. Zmínil jste se o tom, že současný stav je důsledkem změny zákona o financování obcí. Proč bylo tak výrazně postiženo naše město?
Podle zákona o určení výnosů z daní, který platil do konce roku 2000, se výnosy z daní rozdělovaly způsobem, jež byl pro město výhodnější než systém, podle něhož se výnosy rozdělují nyní. Podle starého způsobu rozdělování obdržely města a obce všechny daně z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných. To byla v našem případě vysoká částka, rozhodně v rámci České republiky nadprůměrná. Je to dáno tím, že v Úvalech bydlí daleko více soukromých podnikatelů, než je celostátní průměr. Počet podnikatelů je tady ovlivněn blízkostí Prahy a vcelku dobrými podmínkami pro tuto činnost. V republice jsou však oblasti podstatně chudší, kde příjmy z daní byly tak nízké, že města a obce nebyly schopny pokrýt ani základní režii. To vedlo k politickému tlaku, který byl v souladu se záměry vládní strany ČSSD, jehož hlavním cílem bylo změnit financování měst a obcí formou většího přerozdělování peněz mezi oblastmi v České republice. Podle nového zákona č.243/2000 Sb. O určení výnosů některých daní samosprávným územním celkům dochází k plošnému přerozdělování financí. V městech a obcích, kde podnikatelé bydlí, už nezůstává 100% daní z je-ho příjmu, ale pouze 30 %. V zákoně jsou ještě další úpravy, ale rozpočet našeho města postihla nejvíce tato změna. Daňový výpadek budeme velice těžko nahrazovat jinými příjmy. Na rozdíl od jiných měst nemáme například možnost získat ve větším měřítku peníze z pronájmu nemovitostí nebo prodejem bytů patřících městu.
Úvaly se staly městem v roce 1969 a mnoho majetku nemají. Nemůžeme se vůbec srovnávat například s Českým Brodem, který je městem už od středověku, byl okresním městem, je přirozeným střediskem oblasti a jeho majetek byl budován několik staletí.

Oproti minulým letům chybí v příjmové části rozpočtu města 8 až 10 mil. Kč. Jak se s tím vypořádáme?
Ve schváleném rozpočtu jsou příjmy z daní už podle nového znění zákona, tedy nižší. Pro financování investičních akcí je nezbytně nutné tento propad v příjmech města nahradit. Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji akcií Středočeské energetické a. s. Okamžitý individuální prodej na burze by byl sice možný, ale finančně nevýhodný. Šancí nejen naší, ale i přibližně dvou set obcí ve Středočeském kraji, které jsou ve volném sdružení majitelů akcií, je hromadný prodej akcií společně se státem. Příjmy z prodeje plynoucí do pokladny města odhadujeme ve výši 10 mil. Kč, ale není jisté, zda se letos obchod s akciemi uskuteční. Co tedy ještě můžeme dělat? Na ministerstvu financí máme žádost o mimořádnou dotaci, ale vůbec není záruka, že bude pozitivně vyřízena a v jaké výši. Jako krajní řešení se jeví možnost získání komerčního nebo dodavatelského úvěru. Situace je opravdu vážná. Pokud se nepodaří podstatně změnit příjmovou stránku rozpočtu a nechceme-li se značně zadlužit, nebudeme si moci v následujících letech dovolit žádné další investice a naopak nastolit úsporný rozpočet i v provozní oblasti.

V době, kdy město začalo mít potíže s financováním investiční výstavby, byla zahájena stavba domu s pečovatelskou službou. Dovolí finanční situace tuto stavbu zdárně dokončit?
Stavba domu s pečovatelskou službou by měla stát 40,5 mil. Kč. Kromě toho budeme nuceni zajistit úpravu přilehlé komunikace včetně položení dešťové kanalizace, což představuje další asi 1 mil. Kč. Od státu obdržíme příspěvek ve výši 22,4 mil. Kč. Zhruba 19 mil. Kč budeme muset uhradit z vlastních zdrojů. Stavba je rozložena do dvou let. Letos stát přispívá 8 mil. Kč, z rozpočtu města budou hrazeny 2 mil. Kč. Příští rok musíme ale zajistit 17 mil. Kč z vlastních zdrojů. Proto budeme muset zřejmě prodat některé pozemky, které jsou dosud ve vlastnictví města, ale za tržní cenu.
V letošním roce se uvažovalo stavbu pozastavit nebo zcela zrušit. Rozhodovalo se v okamžiku, kdy byl hotový projekt a na ministerstvu pro místní rozvoj byla už dva roky zaregistrována naše žádost o dotaci. Sám jsem delší dobu zvažoval, zda se rozhodnout pro nebo proti stavbě. Nakonec jsem podpořil názor většiny členů zastupitelstva, u nichž převážil názor výstavbu domu s pečovatelskou službou zahájit. K rozhodnutí vedlo několik faktorů. Měli jsme hotový projekt, který v případě nevyužití by znamenal vyhozené peníze. Především bychom ale ztratili kredit na ministerstvu pro místní rozvoj, kde jsme po dvouletém usilování a souboji se stovkami jiných žádostí patřili mezi několik desítek obcí, kterým byla žádost schválena a přislíbena státní dotace. Kdybychom podporu odmítli, stali bychom se velice problematickým partnerem ministerstva se všemi negativními důsledky pro nás v budoucnosti. V neposlední řadě dům s pečovatelskou službou město skutečně potřebuje. V Úvalech je nadprůměrné množství lidí v důchodovém věku a určitě část z nich bude časem potřebovat nějakou pomoc. V polovině letošního června bylo 1069 obyvatel města ve věku šedesáti let a starších, což je téměř čtvrtina z celkového počtu, přesně 22,34 %. Město musí hledat všechny možnosti získání finančních prostředků k dokončení stavby.

Pane starosto, děkuji za rozhovor.
Ing. Vladislav Procházka
 

Přehled komunikací dotčených pokračující výstavbou
splaškové kanalizace a veřejných částí přípojek v měsíci červenci 2001 v Úvalech:

- ul. Husova,
- nám. Arnošta z Pardubic,
- Vojanova (konec 7/2001),
- V. Nováka,
- 28. října,
- Bezručova (konečná úprava povrchů),
- Grégrova (konečná úprava povrchů),
- Fügnerova,
- Tyršova
Odbor výstavby a dopravy

Městská knihovna v Úvalech oznamuje

změnu v půjčovní době v letních měsících. V červenci a srpnu budou půjčovní hodiny:
pondělí: 8.00 - 11.00 h 12.00 - 18.00 h

Na žádost předáváme dále...

Vážení přátelé,
prof. Svihovec z FN Motol odeslal tuto zprávu s prosbou o oznámení co nejširšímu počtu adresátů.
Stalo se to v Paříži. Před několika týdny v jednom kině si sedla jedna osoba na něco píchající na sedadle. Když vstala, aby zjistila, co to bylo, našla jehlu zapíchnutou do sedadla, na které byl připevněn tento vzkaz: "Právě jsi byl nakažen HIV". Kontrolní středisko chorob /v Paříži/ zaznamenalo v poslední době mnoho podobných případů v mnohých dalších městech.
Všechny testované jehly byly HIV pozitivní. Středisko taktéž udává, že takovéto jehly byly nalezeny i na veřejných bankomatech. Žádáme každého, aby byl v takovýchto případech obezřetný. Měli byste si pozorně prohlédnout každé veřejné sedadlo - židli s největší opatrností. Starostlivý vizuální pohled by měl stačit. Zároveň vás žádáme, abyste tuto zprávu podali co nejvyššímu počtu vašich blízkých, přátel i zná-mých, které tak upozorníte na toto nebezpečí.
Výše uvedená informace byla zaslána Městskou policií města Vill d'Issy Les Moulineaux všem krajanům ve Francii, kteří ji postoupili do všech svých měst. Nás požádali, abychom tuto zprávu rozšířili mezi co nejpočetnější vrstvu lidí.

OZNÁMENÍ

Zastupitelstvo města Úvaly, v souvislosti s ustanovením § 23 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, tj. návazném zřízení organizační složky Veřejně prospěšné služby Úvaly, vypisuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucí Veřejně prospěšných služeb Úvaly.
Předpoklady:
středoškolské vzdělání, organizační schopnosti, schopnost vstřícného jednání s lidmi, znalost práce na PC, řidičský průkaz min. skupina C.
Nástup k 1.10.2001.
Písemné přihlášky nutno podat do podatelny MěÚ Úvaly do 1.9.2001
 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Co bude s "Masnou"?

Jak zní přesný název firmy, která zakoupila objekt bývalé Masny v Úvalech a čím se zabývá?
- Firma se jmenuje Ing. Pavel Tomáš PT - SERVIS.
Provozujeme velkoobchod potravinářským zbožím a vyrábíme masové a zeleninové konzervy.
Jaké jsou vaše plány s bývalou Masnou?
- Chceme zde vyrábět masové konzervy, ale zahájení výroby plánujeme nejdříve na rok 2003 nebo 2004. Do té doby podstoupí objekt rozsáhlé opravy. Zrekonstruované prostory postupně pronajímáme a také tím získáváme prostředky na další opravy.
Které části objektu podstoupí tuto rekonstrukci?
- Opravovat se budou postupně všechny budovy. Nejdříve jejich nadzemní části, kde budou kanceláře a sklady, později podzemní prostory - zde je plánována výroba konzerv. Poslední fází bude nákup strojů a zařízení potřebných k zprovoznění výroby.
Proč je k tomuto účelu vhodný právě tento objekt?
- Byla to hlavně výhodná infrastruktura která rozhodla. Předností je malá vzdálenost od Prahy, neboť tam směřuje určitá část našich výrobků, ale také dobré spojení s ostatními kraji republiky.
Kolik a jaká pracovní místa vzniknou a kdy se mohou zájemci o zaměstnání u Vás ucházet?
- Při zahájení výroby vznikne přibližně padesát pracovních míst. Z to-ho 10% ve skladech a ostatní přímo ve výrobním procesu. Upřednostníme uchazeče vyučené v oborech řezník - uzenář, ale uplatní se i pomocné síly bez kvalifikace.
Za odpovědi na otázky děkuji zástupci firmy PT - SERVIS panu Miroslavu Hanákovi.
Ivana Prchalová

Život Úval vychází v nové úpravě

Říká se, že změna je život. Po mnoha letech se od tohoto čísla mění titulní stránka a grafické uspořádání měsíčníku Život Úval.
Na začátku roku byla vyhlášena soutěž o novou hlavičku měsíčníku. Do uzávěrky bylo přijato 5 návrhů, které zaslali: Kamila Boubínová a Miroslav Novák z Prahy, Hana Havlíková, Šárka Sokolová a Václav Vícovský z Úval. Redakční radě a kulturní komisi města se nejvíce líbil návrh paní Kamily Boubínové. Z jeho zpracování byl zřejmý profesionální přístup. Autorka předložila k posouzení návrh nejen titulního listu, ale také vnitřní grafické provedení jednotlivých stránek. I ostatní autoři se snažili najít něco originálního a nového a vtisknout Životu Úval novou tvář, ale nejlepší může být pouze jeden.
Autorce vítězného návrhu paní Kamile Boubínové a všem ostatním děkujeme za účast v soutěži.
Po schválení radou zastupitelstva města už nic nestálo v cestě zavést změnu už od červencového vydání. Věříme, že se vám bude nová úprava měsíčníku líbit a Život Úval bude nadále důležitým informačním prostředkem o dění ve městě. Bude k dispozici buď v tištěné formě nebo si jej můžete přečíst na internetové adrese www.uvaly.cz/zivotuval.
redakce

Kulturní dny slovem a fotografií

Vážení spoluobčané, dovolte mi krátké zastavení nad víkendovými dny, které proběhly 14. - 16. června tohoto roku.
Ve čtvrtek byla slavnostně otevřena výstava "Úvaly 2000 ve fotografii", spojená s vyhlášením vítězů amatérské fotografické soutěže. Myslím, že všichni, kteří přišli, byli velice překvapeni úrovní a kvalitou sou-těžních snímků. Doufám, že soutěžící ve fotografování vytrvají a že se k nim přidají i další. Při této příležitosti bylo možno si prohlédnout i množství fotografií ze slavnostního víkendu 2000 a zavzpomínat si u nich.
V pátek večer se díky panu Jaroslavu Dufkovi a vedení domu seniorů uskutečnil koncert dechové hudby ZUŠ Vimperk s mažoretkami. Stejně jako vloni i letos se povedl a měl u posluchačů úspěch.
V sobotu odpoledne nám úvalští modeláři předvedli ukázky svých modelů a po nich pak rybáři připravili v rybářské chatě chutné rybí speciality.
I když nebyly letošní víkendové dny tak bohaté na různé akce jako loni, přesto se vydařily.
V závěru bych tímto chtěla poděkovat všem, kteří ve volném čase a bez nároku na odměnu vše připravovali a zajišťovali.
Za kulturní komisi H. Novosádová

Vlevo: Vystoupení mažoretek na slavnostním víkendu 15.6. před domovem důchodců
Vpravo: Vystoupení mažoretek doprovází dechový orchestr z Vimperka

 

Mezi letadly a rybami

V sobotu 16. června odpoledne mohli diváci zhlédnout na hřišti na Slovanech ukázky činnosti místního klubu leteckých modelářů. Tento druh zájmové činnosti má u nás, v Úvalech, dlouholetou tradici a pokaždé je co předvést. Diváci, kterých se ale tentokrát sešlo poskrovnu, mohli obdivovat létací stroje, na nichž bylo patrné, že jsou výsledkem desítek hodin práce. Pánové, Kučera starší a mladší, pan Manda, Petr a Pavel Kumprechtovi nebo pan Havlík a další členové klubu předváděli mistrovskou pilotáž rádiem řízených modelů a dokázali, že i v dnešní době, kdy se dá mnoho věcí koupit, jsou šikovné ruce nenahraditelné.
Podstatně více lidí zamířilo k rybářské chatě u rybníka Horní úvalský, kde podobně jako v loňském roce připravili rybáři ochutnávku specialit. Při této organizačně náročné akci bylo vydáno přibližně 300 porcí různě upravených kaprů, amurů, marén, makrel, cejnů a tolstobiků, zcela jistě k plné spokojenosti návštěvníků.

Nahoře: Příprava rybích lahůdek
Vlevo: Kučerovi připravují letadlo
Vpravo: Ochutnávka rybích specialit
 

ÚVALY na fotografiích

Ve čtvrtek 14. června byla v Tesco budově otevřena výstava fotografií, která připomněla loňský, pro město historicky významný rok. Návštěvníci měli možnost zhlédnout vybrané snímky z některých akcí pořádaných při loňských oslavách 700 let trvání města. Při příležitosti zahájení výstavy byli vyhlášeni vítězové amatérské fotografické soutěže Úvaly ve fotografii v roce 2000. Porota vybírala nejlepší práce ve dvou kategoriích s těmito výsledky:
Kategorie samostatných snímků:
1. místo Jaroslava Sosnovská,
2. místo Lukáš Salák,
3. místo Jiří Štork.
Kategorie fotografických souborů:
1. místo Milena Kaňková
- název souboru "Zima v Úvalech",
která současně obdržela zvláštní cenu poroty za soubor "Zemský ráj to napohled",
2. místo Marie Hyblbauerová
- název souboru "Čarodějnice",
3. místo Radek Navrátil
- název souboru "Mažoretky na náměstí".
Kromě oceněných snímků byly vystaveny také fotografie všech ostatních účastníků.
Ing. Vladislav Procházka
Na fotografii: Paní Sosnovská (vlevo) a paní Kaňková - vítězky fotografické soutěže Foto: Ing. Procházka

 

 

Š K O L S T V Í

Nekonečný příběh

Již počtvrté uspořádala Základní škola Úvaly výstavu výtvarných prací svých žáků. Letošní ročník nesl název "Nekonečný příběh". Jestliže jste tuto expozici nezhlédli, budu se snažit vám přiblížit její atmosféru. Zavřete oči a putujte se mnou říší fantazie, tak jako malý Bastien v Nekonečném příběhu.
Na začátku výstavy vás uvítají keramické výrobky, které si můžete za symbolický peníz zakoupit. Procházíte-li dále, vstoupíte do klubovny Rychlých šípů, kde se můžete naučit vázat uzle a zapojit se do řešení záhady ježka v kleci. Až vás pustí ze svých spárů Velký Vont, polapí vás družina Lví tlapy, a nezvládnete-li morseovku, budete muset přenocovat v indiánském típí.
V další části expozice zavzpomínáte na dobrodružství Robinsona Crusoa. Slyšíte hlasy papoušků, šumí listy palem a Robinson staví loď, aby doplul opět k civilizaci. Za klidného šplouchání moře procházíte k našim národním pohádkám. Vlevo na stěně dvanáct měsíčků evokuje pohádku o hodné Marušce a zlé maceše. Můžete si zahrát na Jeníčka a Mařenku a uloupnout si chutný perníček. Ale co Ježibaba? Utíkáte a míjíte Šípkovou Růženku, Rum-cajse a další pohádkové postavy.
Neboť ve světě fantazie je dovoleno vše, náhle jste u paní Láry Fáry. Od Betty McDonaldové se dostanete na Staré bělidlo, kde vás přivítají myslivec, Viktorka, babička, paní kněžna a další postavy. V této části je použito dobových památek - kroj, truhla aj.

Na výstavě "nekonečný příběh" přivítali žáci naší školy starostu města chlebem a solí
Výstavu "Nekonečný příběh" slavnostně zahájil starosta města Ing. Ivan Černý

Půjdete-li dál za zvukem dunícího moře, ocitnete se uprostřed keramické expozice doplněné přírodninami. Zde můžete zvolnit své kroky, neboť to je pravé místo k relaxaci.
Výstava pokračuje v 1. patře, kde vám Ferda Mravenec ukáže, jak mu jde práce od ruky. Mach s Šebestovou vám budou vyprávět svá dobrodružství s utrženým sluchátkem.
Jsme u konce "nekonečného příběhu". Otevřte oči a už je tu každodenní život. Nebylo to příjemné, takhle si odskočit?!
Mgr. Markéta Licková

Ohlédnutí za akademií tanečního oddělení MDDM

Dům dětí si na benefiční akademii konané 8. června připomněl 10. výročí založení tanečního kroužku Rytmus. V 31 vystoupeních se představily děti z tanečního oddělení a hudebních kroužků, od předškolních dětí až po dospělé. Ve více než dvouapůlhodinovém pásmu zhlédli diváci přehled toho nejlepšího, co může MDDM nabídnout. Z jednotlivých tanečních čísel vyvěrala nápaditá choreografie i náročné provedení kostýmů. Divák byl potěšen elegancí pohybu u sborových či sólových vystoupení, která byla vzápětí vystřídána temperamentním dynamickým předvedením disco tanců nebo elektric-boogie. Taneční vystoupení byla doplněna hudebním vystoupením kytarových kroužků a flétniček pod vedením pánů Nováčka a Bláhy, která vůbec nezůstala ve stínu ostatních účinkujících.

Akademii zahájila choreografie SEN O JAPONSKU, která úspěšně startovala na MR v kategorii juniorů
Electric Boogie Show - 2. nominace na MS Martin tesař a Ondra Brusch, který je pro rok 2001 dvojnásobným mistrem republiky v EB a Hip Hopu
 

Taneční oddělení domu dětí pod vedením paní Aleny Sismilichové udělalo během několika let výrazný kvalitativní skok. Není divu, že na soutěžích doma i v zahraničí se naše děti umisťují na předních místech a přivážejí medaile, diplomy a poháry. V současnosti se chystá naše zastoupení i na mistrovství světa. To vše svědčí o tom, že v Úvalech není nouze o talenty a systematická péče přináší úspěchy.
Ing. Vladislav Procházka

Formace dospělých získala s choreografií ZAHRADA RAJSKÝCH POTĚŠENÍ na MR 3. místo a je nominována do reprezentace ČR pro ME a MS na rok 2001 - 2002.
Formace dospělých Hip Hopu startovala na MR. Vedoucí Radek Brusch je v soutěži jednotlivců mistrem republiky pro rok 2001.
 

Taneční oddělení MDDM děkuje všem,
kteří zaplacením vstupného na akademii přispěli na výdaje spojené s účastí na mistrovství světa v Mariboru. Výtěžek akce činil 4 710,- Kč.
Alena Sismilichová

Poděkování zvláštní školy

Zvláštní škola Úvaly děkuje svým sponzorům, paní Ivaně Vlčkové a Českému rybářskému svazu v Úvalech, za jejich dary, kterými pomohli mladším dětem zaplatit dopravu autobusem do ZOO v Liberci. Starším žákům umožnili výjezd lanovkou na Černou horu v Janských Lázních.
Byly to krásné výlety, díky za Vaši ochotu!
za pedagogický sbor Eva Bubáková

Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd

14. června 2001 se uskutečnilo slavnostní vyřazení žáků 9. tříd. Třídními učitelkami letošních "deváťáků" jsou Mgr. Jana Hejtmánková a Mgr. Alice Javůrková. Pod taktovkou Ing. Blanky Morávkové probíhalo slavnostní zakončení školní docházky. A jak to vše bylo?
Nejprve se všichni žáci představili zúčastněným, poté obdrželi slavnostní certifikáty, kytičkou poděkovali svým rodičům za péči a trpělivost. Paní učitelky, pan ředitel a starosta obce popřáli budoucím studentům mnoho štěstí a pohody. Po této oficiální části následovalo předání dárků, kterými si žáci navzájem vyjádřili přátelství a sounáležitost.
V mnohých očích bylo vidět i slzičku.
Přejeme našim žákům mnoho úspěchů v dalším životě.
za ZŠ Fr. Smolík
 

 

S P O L K Y

MLADÍ HASIČI NEJLEPŠÍ Z OKRESU

Po tříleté činnosti kroužku mladých hasičů se nám podařilo zvítězit v okresním kole hry "PLAMEN".
Vítězství nás těší o to více, že jsme porazili mladé hasiče z Tehovce, kteří drželi prvenství v této soutěži 6 let.
Soutěž je celoroční a dělí se na dvě kola. První část je podzimní "závod požárnické všestrannosti", který běžíme 3 km a plníme při něm tyto disciplíny: střelba ze vzduchovky na špalíčky, základy topografie, uzlování, základy první pomoci, požární ochrana a překonání překážky po vodorovném laně.

Vlevo: Vítězné starší družstvo
Vpravo: Vítězné mladší družstvo
 

Tato soutěž proběhla 14. října 2000 v Tehovci, kde starší družstvo skončilo na 3. místě a mladší na druhém místě. Přesto, že naše umístění nedopadlo podle očekávání, úsilí do dalšího kola se tím znásobilo.
Jarní kolo, které je dvoudenní, se konalo 20. - 21. 5. 2001 v Čelákovicích. Zahajující disciplína "útok CTIF" je velmi náročná na přesnost provedení a plní ji pouze družstva starších. Nám se zdařila ze všech nejlépe.
Druhá disciplína "štafeta CTIF" je běh na 400 metrů s překážkami. Mladší v ní byli druzí a starší bohužel čtvrtí.
V poslední disciplíně tohoto dne "štafetě 4 x 60 metrů" zvítězila obě naše družstva, jakož i druhý den ve "štafetě požárních dvojic", což je rozvinutí hadice, napojení na hydrantový nástavec, připojení k proudnici a následné rozpojení a svinutí.
V poslední disciplíně, "požární útok", v níž je doprava vody pomocí savic, přenosné stříkačky a hadic na určitou vzdálenost - do terčů, byla družstva opět nejlepší.
V celkovém celoročním hodnocení po námi dosažených výsledcích jsme se jak mladší, tak i starší hasítka umístili na prvních místech. Obě družstva dostala za vítězství krásné zlaté poháry, mladší družstvo také putovní model hasičského automobilu. Díky tomuto umístění družstvo starších postoupilo do oblastního (krajského) kola hry "PLAMEN" ve Vlašimi, které proběhne 21. - 22. 6. 2001. Pro mladší družstva bohužel oblastní kolo neexistuje.
Po příjezdu z Čelákovic do hasičského domu v Úvalech spustil velitel Sboru dobrovolných hasičů Úvaly, Karel Klíma, na počest našeho vítězství na jednu minutu sirénu. Poté zazněl několikrát telefon s dotazy, kde hoří. Po vysvětlení z jakého důvodu zazněla siréna, nám bylo blahopřáno mimo jiné i starostou MěÚ Ing. Černým.
V závěru chceme poděkovat všem vedoucím a ostatním členům sboru za teoretickou i praktickou přípravu, která vedla k našemu vítězství.
za kolektiv mladých hasičů SDH Úvaly: Helena Šindelářová, Jana Lehovcová a Iva Fialová

Fotografie nahoře: Plné soustředění před závodem

Rybářský půlrok 2001

Činnost místní organizace ČSR byla v roce 2001 zahájena výdejem povolenek k rybolovu členům MO na rok 2001. V lednu a začátkem února byl připravován a také 10. února uskutečněn v úvalské sokolovně 21. rybářský ples. Ples byl hodnocen rybářskou a úvalskou veřejností jako zdařilý. 28. března byla do restaurace "U Káši" svolána výroční členská schůze, která svým usnesením dává každoročně výboru MO mandát k řízení organizace. Po přečtení zpráv funkcionářů proběhla tentokráte věcná diskuse k problémům zarybňování revíru Výmola 1, zapisování docházek do přehledu o úlovcích, přístupu na pozemky u vodních toků za účelem výkonu rybářského práva. Podněty diskutujících byly výborem MO postoupeny vyšším orgánům svazu, resp. MěÚ Úvaly.
Na rybníku Fabrák bylo po zimě zjištěno poškození návodní strany hráze u bezpečnostního přepadu. Původní úmysl provedení opravy vlastními silami, odpuštěním na práh přepadu a vyzdění pískovcovými kvádry, byl po bližším ohledání p. Ing. Benešem nahrazen celkovou opravou návodní zdi včetně mostku nad propustkem. Rekonstrukce by měla proběhnout koncem září a začátkem října tohoto roku. V současné době se z iniciativy p. Ing. Beneše hledá firma na provedení stavby a hlavně pak finanční prostředky. Na financování opravy by se měl na základě našich jednání podílet i ÚS ČSR Praha jako uživatel revíru.
9. června odjelo 11 členů mládežnického kroužku a 5 vedoucích na rybářské závody do Kácova nad Sázavou. Závody proběhly na vytýčeném úseku Sázavy v době od 7.00 do 12.00. Podle propozic se sportovalo pouze na položenou a naši závodníci se umístili na velmi pěkném 2. místě (Hertlová) a 3. místě (Bouzek).
Na požádání MěÚ Úvaly resp. kulturní komise byla 16. června od 15 hodin zopakována akce "ochutnávka rybích specialit" v klubovně MO pod Slovany. Akce byla hrazena MěÚ Úvaly. Výbor MO spolu s manželkami některých členů zajistil uzení, smažení a podávání specialit třem stům, věříme spokojeným, návštěvníkům. K dobré pohodě při-spělo i neočekávané zlepšení počasí /dopoledne pršelo/ a stánek s občerstvením firmy FIALA z Toušeně. Dobrý dojem umocňovalo i uklizené okolí klubovny a zejména p. Šmej-kalem vyřezaná a upravená stráň nad Lhotákem.
Závěrem nám dovolte popřát všem Úvalákům, malým i dospělým, hezké prázdniny i dovolenou.
za výbor MO ČSR Úvaly Slavík Zbyněk
 

 

S P O R T

Co nového ve fotbale

Vážení sportovní přátelé, pomalu se blíží konec jarní fotbalové sezóny 2000/2001 a tak můžeme začít bilancovat.
"A" mužstvo hraje ještě dvě těžká utkání a má obrovskou šanci postoupit do krajské soutěže. Momentálně je na prvním místě okresního přeboru, takže uvidíme, jestli závěr sezóny zvládneme."B" mužstvo ke konci sezóny zlepšilo svoji hru a konečně vybojovalo první jarní body. Nyní se nachází na 11. místě tabulky.
Žáci již svoji sezónu ukončili a umístili se na krásném druhém místě okresního přeboru Praha-východ. Většina starších žáků přechází do dorostu, který bude opět od příští sezóny v soutěži. Se střídavými úspěchy již sehráli několik přátelských utkání.
Přípravka okresní přebor vyhrála a 23. 6. odjíždějí na krajský přebor do Hořovic. Uvidíme, jak si nejmladší naděje povede a zda svoji výbornou sezónu završí dalším úspěchem. Všichni samozřejmě budeme držet palce. Od příští sezóny nastupuje do soutěže i přípravka mladší. Momentálně největším problémem fungování mládežnických družstev jsou trenéři.
Hlavní událostí léta bude již dlouho plánovaná rekonstrukce fotbalového hřiště. V sobotu 30. června chystáme první velkou brigádu, na které se bude vyřezávat zábradlí, brány, budou se likvidovat pařezy a hrabat základy na střídačky a nádrž na vodu. Brigáda začíná v 8.00 hodin a všichni příznivci jsou zváni. Kolem 10. 7. začne na hřišti pracovat první technika a začne vlastní budování hřiště. Kdo má chuť pomoci, může se přihlásit u pana Kopače nebo Linharta. Vítáme pomoc jak finanční, tak materiální. Doufáme, že se nám povede rekonstrukci hřiště ukončit do konce srpna a v září zasít trávu.
Během rekonstrukce bude "A" mužstvo hrát svá utkání na hřišti ve Škvorci, "B" mužstvo a dorost v Přišimasech a ostatní na hřišti soupeřů.
V příštím vydání ŽÚ vás budeme informovat o umístění "A" družstva a o začátku rekonstrukce hřiště.
Vážení sportovní přátelé, přejeme vám příjemné prožití prázdnin a dovolených a opět na fotbale na shledanou.
Výbor SK Úvaly, oddíl kopané

SK Úvaly oddíl kopané,
Guth-Jarkovského 698, 250 82 Úvaly
hledá trenéry a jejich asistenty k mládežnickým mužstvům.
Kontakt: pan Kopač 0602 970 098, pan Linhart 0602 251 855
Výbor SK Úvaly
 

SK Úvaly oddíl kopané,
Guth-Jarkovského 698, 250 82 Úvaly

Obracíme se na Vás s žádostí o finanční příspěvek na rekonstrukci fotbalového hřiště, kdy i sebemenší částka je pro nás velkou pomocí.
Bankovní spojení: Česká spořitelna Úvaly 000035-0424967389
Tento účet je určen pouze na rekonstrukci fotbalového hřiště.
S díky Výbor SK Úvaly oddíl kopané
 

Zpráva pro příznivce cyklistického sportu
Cyklistický závod Malá cena Úval
bude pořádán 18. a 19. srpna. Podrobnosti uvedeme v příštím čísle.
Štork
 

 

D I S K U S E

Co je to okupace a kdo nás vlastně osvobodil?

Patnáctého března 1939 jsme stáli s matkou a starším bratrem na rohu ulice Bezručovy a Klánovické. Okolo nás projížděla kolona německých vojáků s namířenými kulomety v rukou. Na ty zlé pohledy nikdy nezapomenu. To byla opravdová okupace, navíc v září 1938 v Mnichově schválená našimi "spojenci" a zcela jistě i tou "pravou" církví. Jak to bylo dále, víme.... Držet hubu, krok a makat. Kdo vybočil, ten na to doplatil. Kdo se lísal, měl se dobře. To platí dodnes. Sovětský svaz měl být obětí č. 1. V červnu 1941 se stal terčem nejzběsilejšího útoku, jaký svět kdy zažil. Zprvu to nikomu moc nevadilo, neboť to byl boj proti myšlence, která nebyla žádoucí, zejména pro světový kapitalizmus. Když šílený vůdce dostal chuť na celý svět a Japonsko napadlo USA, dějiny se pohnuly směrem k Německu. Ti, kteří nás předtím zradili, doháněli, co se dalo, a někteří došli až k nám.
Přišel rok 1945 s Pražským povstáním 5. května a Den osvobození 9. května. V kruté válce padlo na 60 miliónů lidí, z toho 27 miliónů ze Sovětského svazu, 360 tisíc z ČSR, 330 tisíc z USA a další. Jen na území Československa padlo po Dukelské operaci 147 tisíc vojáků Rudé armády. Přišli a zvítězili.
Jak se velmoci předem dohodly, USA a západní armády se zastavily na určené hranici v jižních a západních Čechách. Kdo nesl hlavní tíhu válečných operací, není třeba zdůrazňovat. Kdo chce, ten to dobře ví. Spojenci si rozdělili Evropu (i svět) již předem. Někteří to, o čem věděli, že nedostanou, pořádně rozbombardovali (i sedm dní před koncem války), ať to byla Praha, Plzeň, Most atd. To se jim tak zalíbilo, že to používají dodnes.
Píši o tom proto, že základní historická fakta jsou účelově zkreslována. Největší demokrat je ten a největší zásluhy má ten, kdo nám právě vládne. Při některých projevech na minioslavách (či letos pidioslavách) výročí osvobození se obrací žaludek. O tom, co se děti učí ve škole (pokud jde o dané téma a období 45 let po válce), není lehké mluvit. Revanšismus bují a jedna hloupost stíhá druhou. Kdy už tomu bude konečně konec?
Poslední oslava výročí osvobození v Úvalech byla na úrovni v roce 1995. Od té doby úroveň klesá a doufejme, že "vrcholem" byl rok 2001. Oslava byla již 4. května, ačkoliv termín 9. května byl volný. Akce byla nedostatečně programována. Žádné plakáty, pozvánky, žádná snaha o důstojnou vzpomínku. Život Úval na to nestačí.
V Úvalech je několik pietních míst připomínajících krutost německého fašismu a konec války. Na našem hřbitově je ještě jeden pomníček, který vyvolává každoročně různé pocity. Je to pomník staršiny Rudé armády, který nepadl v boji. Tragicky zahynul pět měsíců po ukončení války civilním způsobem, při autonehodě. Jsou mezi námi lidé, kteří to posuzují s určitou arogancí. Bohužel to přenášejí na mládež a k hrobu tohoto sovětského vojáka nejdou. Nikoho nenapadlo, že tento voják byl ve válce několik let. Z toho každý den nasazoval svůj život a za sedm měsíců bojů na našem území mohl kterýkoliv okamžik padnout. Nestalo se tak, je snad proto méněcenný? Vždyť každý slušný člověk chápe tento pomníček hlavně jako symbol, který nahrazuje památník Rudé armádě, která nás skutečně osvobozovala od Dukly do Prahy. Na to bychom my, Úvaláci, neměli zapomínat. Spíše bychom měli tento hrob přeměnit oficielně na památník Rudé armády. Spravila by to pamětní deska, pokud nám to někdo povolí.
9. květen 1945 byl ukončením opravdové okupace, kterou jsem zažil. Všechno ostatní po válce bylo jen kšeftováním s naší suverenitou, svobodou osobní, ekonomickou i politickou. To vše za souladu a dohod světových velmocí. Dnes je svět plný násilí a okupací všeho druhu (Palestina, Balkán, arabská území, Střední Amerika, Afrika a další). Vezeme v tom i my. Kdo si myslí, že odchodem vojsk Varšavské smlouvy v r. 1991 jsme se osvobodili, krutě se mýlí. Všechny vojenské bloky mají stejná pravidla. V případě, že jsou ohroženy zájmy vedoucí velmoci, tak vlezou všude tam, kde se jim to hodí. Bez pozvání. Jedni tomu řeknou "vstup vojsk", druzí na to rovnou "vlítnou", protože neradi chodí po zemi.
Jsem zásadně proti jakémukoliv "vstupu". Současné období u nás považuji za období tvrdé normalizace. Vojenské základny jsou jen otázkou času. Není tedy z čeho se radovat. Alespoň ta práce aby pro každého byla!
František Lajtner, občan Úval
 

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.
 

 

Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í

...aby kolem Úval kousek přírody zbyl pro nás a pro naše potomky

Tak alespoň vnímáme obsah článku paní Kateřiny Sazamové "A bylo co oslavovat" /ŽÚ č. 5/, ve kterém popisuje devastaci krajiny na Vinici a v Masarykově háji, způsobenou 450 cyklisty na horských kolech při závodech dne 22. dubna 2001. S jejím názorem se zcela ztotožňujeme a jen litujeme, že pan Ing. Procházka ironizujícím způsobem odpovídá ve svém článku "Cyklisté Masarykův háj nezlikvidovali" /ŽÚ č. 6/. Krajinu přece musíme chránit vždy a všude a ne jen, když je vyhlášena jako chráněné území nebo významný krajinný prvek. Krajině opravdu neublíží jízda jednotlivých jezdců na horských kolech, ale výše zmíněný hromadný závod devastuje terén, a proto žádáme naše představitele obce, aby další takovéto závody v našem zuboženém okolí nepovolovali.
Úvalákům opravdu z té dřívější pěkné okolní přírody mnoho ne-zbývá, jak můžeme pozorovat na mnoha níže uvedených skutečnostech:
Úvaly jsou a ještě budou ve větší míře přímo protkány silničními tahy /silnice na Jirny, silnice středem města, nynější silnice pod Slovany na Kolín, plánovaný obchvat Praha-Kolín a z něho přípojka smyčkou na Jirny/. Dále jsou to černé skládky: na Vinici skládka kalů, na Slovanech skládka za hřištěm ve stráni k rybníku, chataři u "obory" ukládají svůj veškerý odpad do "obory" - velká rokle je již zcela zasypána, v "oboře" a ve "Vysokém lese" /Klánovickém/ zjišťujeme překotné kácení zdravých a nedorostlých stromů, za "oborou" směrem ke Květnici vznikla vysoká navážka zeminy na rozloze 7 ha, takže romantická krajina zcela zmizela. V "Široké louce" /údolí Škvoreckého potoka/ "rádoby sportovci" truck-trialu devastují údolí i přilehlý svah. Našli bychom i další necitlivé zásahy v úvalském okolí.
Naši obecní zastupitelé a zaměstnanci "radnice", vy nemůžete pro záchranu naší přírody udělat více?
Náš názor je, že bychom měli spíše ocenit snahu některých mladých spoluobčanů zajímat se o dění v obci i jejím okolí a ne se cítit dotčeni jejich radikálními názory.
Mladí spoluobčané, nenechte se otrávit lhostejností a nepochopením druhých a nadále mějte zájem o dění v naší obci a také se snažte přiložit ruku k dílu třeba prací v ČSOP /v "ochráncích přírody"/ na záchranu zbytků úvalské přírody.
členové ČSOP (Český svaz ochránců přírody) v Úvalech Z. Aulický a J. Pokorná
 

Ptáci našich zahrad a parků

Zahrady a parky - zelené oázy klidu uprostřed často rušných měst a vesnic - jsou místy naprosto změněny cílenou činností člověka. Sekané trávníky, upravené záhony, sestříhané a prořezané keře a stromy, odpočívající či sportující lidé.
A přesto se můžeme i v těchto, lidskou přítomností neustále ovlivňovaných místech setkat s celou řadou živočišných druhů. Tato místa jsou pochopitelně i domovem pro celou řadu ptačích obyvatel. Každý ptačí druh se vyskytuje v určitém prostředí. Některé druhy ptáků dávají přednost pouze určitému specifickému typu prostředí, např. ledňáček je vázán pouze na území s vodou a jejími živočichy, jiné druhy obsazují těchto typů více. Např. pěnice podkřovní se vyskytuje především v zahradách či parcích s nižšími keři, naopak s kosem černým se setkáme téměř všude. Zahrady a parky slouží některým druhům ptáků i v období hnízdění pouze jako potravní stanoviště. Hnízda těchto druhů mohou být umístěna v okolním prostředí, např. na lidských stavbách.
Typicky soví vzezření má puštík obecný, náš běžný lesní obyvatel. Dnes se o něm zmiňuji hlavně proto, že již několik let přilétá v noci začátkem léta právě do našich zahrad. Mnohým z nás asi neuniklo tajuplné pískání jeho mláďat čekajících v okolí zdravotního střediska ve vysokých borovicích na potravu.
S námluvami si puštík přispíší a už v únoru jej slýcháme na pokraji lesa volat "húu hu húuú" a samička odpovídá "kuviivi". Mladé mívají 2-4, jednou za rok v červnu. Puštík dosahuje velikosti vrány a váží asi půl kila. Základní barva může být od šedé přes hnědou až po hnědočervenou. Nápadné jsou jeho velké temné oči, kulatá hlava. Kromě hrabošů jeho jídelníček obsahuje (až neuvěřitelně) i větší sousta. Napadá holuby, sojky, krahujce, koroptve, pochutná si na zajíčkovi či syslech. Přesto říkáme, že je spíš užitečný, zemědělcům pomáhá hubit mnohé škůdce, nezatracujme jej. Však je také po celý rok chráněný. Pokud by někdo věděl, kde tato sova letos vyvedla mladé, může v sekretariátu na městském úřadu zanechat zprávu. Bude zpracována pro ornitologickou stanici při Národním muzeu v Praze. Irena Filipová
 

Ještě něco navíc o Výmole

Další sympatický příspěvek Erinacei Europaei et Falconis peregrini o putování k pramenům Výmoly v květnovém čísle ŽÚ mně připomněl skutečnost, která není všeobecně známá.
Oč jde? V r. 1907 vydal nakladatel Pavel Körber v Praze šestisvazkovou monografii "Království české", v níž je publikováno místopisné zpracování tehdejšího území Čech na úctyhodném počtu stránek - 3 227.
A jsou tam i zmínky o potoku, trvale spjatém s Úvaly a jejich historií. V těchto několika zmínkách autor svazku o středočeském kraji píše:
"Pod Strašínem vyvěrá CHUDOMEL, zde Zelená strouha zvaný, který směrem severním v požehnaném úvalu kolem Květnice a Sluštice a pod Škvoreckou oborou zahýbá k ÚVALU do okresu českobrodského." -
"Při CHUDOMELE a na rozvodí mezi ním a Rokytkou šíří se veliký les Vidrholec ..." -
"ÚVAL, městečko vystavěné v hlubokém údolí potoka CHUDOMELA s 133 domy a 1292 obyvateli, stanice Rak. Uh. st. dráhy, s cukrovarem..."
V samém úvodu svazku, věnovaném středním Čechám, se píše: "Na popraží dějin vlasti naší byly Střední Čechy sídlem mohutného slavanského kmene, který domáhal se prvenství nad všemi sourodými kmeny v zemi... Kmen tento, Čechové v užším pojmu slova šířili se sídly svými hlavně po levém Povltaví... Užší byl rozsah vlasti Čechů na pravém Povltaví, kde šlo rozhraní po potoku ŽIŘINĚ, nepochybně nynějším potoku CHUDOMELU u Mochova a ÚVALU."
Pouze na jednom místě je tato formulace: "Z okresu Brandejského a Karlínského proniká do Českobrodska pískovcová planina Čakovická s velice úrodným povrchem, již rozrývá potok CHUDOMEL nebo VÝMOLA /nepochybně ŽIŘINA listin označivši rozhraní Čechův a Zličanův/."
Tolik ve zmiňované monografii. Tedy: ŽIŘINA, CHUDOMEL, VÝMOLA - možná malé doplnění toho, co o našem městě a okolí už víme.
Miloš Měšťánek
 

Otevřený dopis anonymnímu "chlapákovi"

Prostoduchý chudáčku, vzhledem k Tvé zjevné inteligenci a vzdělanosti doufám, že se najde někdo, kdo Ti tento dopis přečte.
Jsem fanda rockové muziky, a tak jsem v pátek, i když jsem byl hodně unavený z práce a do Úval jsem přijel až v půl deváté, vyrazil na
8. Ouvalský bigbeat. Musím říci, že jsem udělal dobře. Líbilo se mi, konečně zase venku poslouchat střídající kapely, popíjet pivko z kelímku a povedené songy doprovodit minimálně pohupováním a občas i divočejším řáděním v kotli pod pódiem. A ohňostroj? Pěkný, už se těším na další.
Jaké bylo moje překvapení, když jsem se vracel domů a už z dálky jsem viděl, že není něco v pořádku. Vadil Ti můj plot? Měl jsem tu skleněné desky oddělující to, co je za plotem a to, co je před plotem, přičemž nepůsobí tak radikálně jako normální zeď. Teď je musím dolámat a zlikvidovat. Ještě že sis při jejich rozbíjení neublížil a nepořezal se. Tys to ale určitě dělal nějakou pořádnou botou, viď? Tak jak jsi to viděl v televizi, viď? Teď hezky popros (víš, co je to?) toho, kdo Ti to přečetl, ať Ti vysvětlí, že ses nechoval hezky a v prosinci (to je zimní měsíc, kdy chodí Mikuláš a pak Ježíšek, víš?) si dej pozor na čerta, aby Tě nestrčil do pytle a neodnesl do pekla.
Je mi Tě moc líto!!!
V Úvalech 26. 5. 2001, Přemysl Ira
PS: Koukni se na své dílo. Roste Ti sebevědomí?

 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 02-9971539, 02-9971820, fax: 02-9971696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková, I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se neracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz