M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
Š K O L S T V Í
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í
C Í R K V E
K U L T U R A

K hledání použijte CTRL+F

MĚSTO ÚVALY

ČÍSLO 8 / 2001

ROČNÍK 42

 

 

 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D


 

USNESENÍ,
z veřejného zasedání zastupitelstva města v Úvalech, které se konalo ve čtvrtek 21. 6. 2001 v 18.00 hodin

Usnesení č. 2135:
Zastupitelstvo města bere na vědomí činnost rady města za období od 17. 5. 2001 do 21. 6. 2001 Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2136:
Zastupitelstvo města schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2001 ve výši 9 256 tis. Kč, tj. z 93 858 tis. Kč na 103 113 tis. Kč tak, jak byl v tabelární formě předložen k 21. 6. 2001.
Pro: 11 Proti: 0 Zdrželi se: 3

Usnesení č. 2137:
Zastupitelstvo města v návaznosti na své usnesení č. 2121 schvaluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
a) zřizovací listiny pro organizační složky města Úvaly:
- mateřskou školu 2, ul. Pražská,
- mateřskou školu 3, ul. Kollárova,
- městskou knihovnu, ul. Husova,
- veřejně prospěšné služby, ul. 5. května,
b) ukládají vedení MěÚ:
- doplnit příslušné zřizovací listiny podle výše citovaného zákona,
- zpracovat jmenovací listiny vedoucích jednotlivých složek včetně jejich práv a povinností (po ukončení výběrového řízení na ředitelku 2. MŠ a vedoucího VPS Úvaly).
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2138:
Zastupitelstvo města schvaluje hodnotící komisi na vyhodnocení výběrového řízení na funkci vedoucího VPS ve složení: Ing. Morávek, R. Skřivan, V. Šelíř, R. Kroutil, M. Kolařík, Ing. D. Zahrádka, Ing. M. Breda.
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2139:
Zastupitelstvo města souhlasí s dohodou o ukončení vzájemných pohledávek mezi městem Úvaly a a.s. Vodní stavby (v likvidaci), kde součástí dohody - smlouvy č. 1156 - je finanční úhrada části reklamovaných prací.
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2140:
Zastupitelstvo města:
a) schvaluje odkoupení pozemku KN pč. 3234/2 o výměře 132 m2, pč. 3234/3 o výměře 27 m2 a pč. 3234/4 o výměře 97 m2 od firmy SELGEN Oseva Praha,
b) pověřuje starostu města k podpisu smlouvy.
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2141:
Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku pč. KN 2826 o výměře cca 20 m2 manželům Novákovým.
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2142:
Zastupitelstvo města schvaluje odeslání žádosti na Pozemkový fond ČR (pracoviště Nymburk), kde jsou veřejně prospěšné objekty nebo se připravuje jejich stavba.
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2143:
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na darování pozemků na výstavbu komunikací a podzemních sítí v lokalitě Hodov.
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2144:
Zastupitelstvo města schvaluje změnu ÚP týkající se změny využití pozemku pč. 3466/9 a to ze stávajícího hřiště na - zahrada.
Pro: 13 Proti: 1 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2145:
Zastupitelstvo města:
a) uzavírá přijímání dalších žádostí o změnu ÚP Úvaly,
b) ukládá vedoucí odboru výstavby zpracovat definitivní zadání změn ÚP II. a dát pokyn zpracovateli k zapracování uvedených změn do ÚP Úvaly.
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2146:
Zastupitelstvo města souhlasí s případným smírem při řešení soudního sporu s p. Hrazděrou ve věci jeho nájmu nebytových prostor v čp. 527.
V tom případě dále souhlasí:
a) s nezapočítáváním vzájemných pohledávek,
b) s uhrazením vlastních nákladů spojených se sporem.
Pro : 14 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2147:
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavíráním smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen pro vedení kanalizačních řadů v rámci územního řízení pro II. etapu výstavby splaškové kanalizace.
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2148:
Zastupitelstvo města, v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., pověřuje starostu města Ing. Ivana Černého, zastupováním města na valné hromadě STE a.s., která se koná 29. 6. 2001.
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2149:
Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku pč. 153 o výměře cca 5 m2 manželům Irovým.
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0

INFORMACE
z mimořádného jednání rady města, které se konalo 27. 6. 2001

Rada města odsouhlasila prodloužení nájemní smlouvy na ubytování v čp. 105, ul. Škvorecká, pro p. Krátkého do 30. 9. 2001.
Pí Tůmová předložila radě žádost pí Krňanské, která se týkala provozní doby městské knihovny v době prázdnin. Otevřeno bude pouze v pondělí 8.00 - 11.00 a 12.00 - 18.00 hodin.
Informovala radu o výsledku konkursu na ředitelku MŠ 2, který proběhl na OkÚ Praha - východ. Ředitelkou byla vybrána a jmenována pí J. Hejnicová.
Rada města vzala výsledek konkursního řízení na vědomí a souhlasí se jmenováním pí J. Hejnicové ředitelkou 2. mateřské školy Úvaly.
Ing. Černý informoval radu o jednání se zástupci Svazu rybářů, které se týkalo opravy zdi rybníku Fabrák. Podle zpracovaného projektu se jedná o náklady cca 185 tis. Kč. Zástupci Městského svazu Praha jsou ochotni přispět na opravu, zvláště pokud se prodlouží smlouva o využívání rybníku Fabrák na sportovní rybářství pro jejich členy. Rada uložila starostovi města ověřit na Státním fondu životního prostředí možnost příspěvku na připravovanou opravu havárie na rybníku Fabrák.
Současně uložila vedoucí odboru správy majetku města připravit novou dlouhodobou smlouvu s Územním svazem rybářů Praha na sportovní rybolov v rybníku Fabrák.
Ing. Černý informoval o přípravě vysokorychlostního koridoru ČD. Stávající projekt je nevyhovující z hlediska protihlukové ochrany okolních obytných objektů.

Rada města:
a) konstatovala, že zpracovanou hlukovou studii na modernizaci trati ČD je nutno dopracovat na místní podmínky města Úvaly. Při navrhování opatření se zaměřit zejména na:
- kvalitnější protihlukovou ochranu obytné části Úval,
- vybudování oboustranně pohltivé stěny podél trati ČD mezi viaduktem a Klánovickým lesem,
- podmínku ověření účinnosti a splnění předpokladů provedených opatření po jejich instalaci. V případě, že se tato opatření prokáží jako nedostatečná, zapracovat do projektu nutnost jejich doplnění o další,
- protihluková opatření pro obytnou zástavbu od železničního nadjezdu v ul. Dvořákova směrem na Kolín,
- požadavek vyjádření OHES.
Pí Reicheltová předložila písemný podklad s odvoláním na jednání VZZM, které se týkalo problematiky přeložky silnice I/12 (začíná u Běchovic).

V dlouhé diskusi postupně vystoupili zastupitelé ve prospěch plánované přeložky. Žádný příspěvek nebyl formulován proti uvažovanému projektu.
Ing. Černý v retrospektivě připomenul jednání a rozhodnutí, která v rámci akce "výstavba firmy ESSA Czech" byla radou a zastupitelstvem přijata:
- do XI/1998 se nic nerozhodovalo,
- XI/1998 vyjasnění majetkovlastnických vztahů k pozemku pč. 3235/2, následně přijetí od pí Boháčové (pana Boháče) formou daru,
- 17. XII. 1998 vysloven zásadní souhlas VZMZ s prodejem pozemku firmě ESSA Czech (dále jen ESSA) podle usnesení č. 98022,
- 21. XII. 1998 dopis odboru výstavby a dopravy, kde je pozemek 3235/2 charakterizován v souladu s územním plánem města jako území nerušící výroby a služeb, to znamená, že slouží pro umístění zařízení výroby a služeb v podstatě neobtěžující své okolí nad přípustnou míru,
- II/1999 podepsána kupní smlouva s ESSA,
- 17. V. 1999 vyjádření města ke studii ESSA, kde je mimo jiné uveden požadavek na vzrostlou zeleň tj. vyšší než 150 cm,
- 21. VIII. 2000 uplatněn písemný požadavek na přeložení výsledků měření hluku ke kolaudaci výrobní haly, výsledky měření hluku v nočních hodinách s vyhodnocením dopadů na stávající bytovou výstavbu,
- V/2000 připomínky odboru výstavby na územním řízení, kde mimo jiné bylo upozorňováno na požadavek vzrostlé zeleně v protihlukovém pasu,
- jedná se o několik objektů, z nichž některé jsou již zkolaudovány, jsou k nim vyjádření kompetentních orgánů státní správy: OkÚ Praha - východ, OHES (kompetentní k posouzení hluku, posouzení dopadu na životní prostředí či nutnosti zpracovat studii EIA) a na jejich základě Stavební úřad Úvaly vydával své rozhodnutí,
- dodatečně byl nyní Ing. arch. Durdík vyzván OkÚ, aby předložil své stanovisko. Předložené stanovisko v některých bodech neodpovídá skutečnosti a v definici jednotlivých ploch podle územního plánu je několik sporných formulací,
- VII/2000 vydán stavebním úřadem souhlas ke zkušebnímu provozu (zákonem není vymezena krátkodobost platnosti souhlasu),
- XI/2000 připomínal stavební úřad nutnost oficiální kolaudace výrobní haly,
- III/2001 provedla KHES měření hluku při nočním provozu, za 6 týdnů vydal OHES příkaz, aby Stavební úřad Úvaly zastavil noční provoz v hale ESSA, což vykonal. OkÚ požadoval zrušení předchozího souhlasu jako nezákonného opatření, což ale v době vydání souhlasu nebylo nezákonné či nesprávné,
- v současné době je provoz ESSA na základě rozhodnutí o prozatímním užívání s vyloučením nočního provozu.

V následující diskusi se zastupitelé vyjádřili k problematice a vyjasnili si svá stanoviska. Poukazováno bylo na nerušící předchozí provoz firmy ESSA v objektech Elektromechaniky. Složitost nastávajících jednání si zřejmě vynutí přítomnost právníka, který bude zájmy města a stavebního úřadu zastupovat.
Ing. Vyskočilová doporučuje postavit se za postižené lidi, za jejich oprávněné požadavky.
Pan Kroutil konstatoval, že dodavatelská firma dodala konstrukci, která odpovídá v projektu uvedené technologii s předpokládanou úrovní hluku. Možno říci, že splňuje i nároky pro technologii nainstalovanou.
Ing. Včelák informuje, že již nyní hledá firma ESSA způsoby, jak technologii zlepšit.
Ing. Struska doporučil formulovat zásadní stanovisko postoje rady a zastupitelstva k celému problému.

Stanovisko zastupitelstva města:
Rada a zastupitelstvo města jako své zásadní stanovisko postoje k celému problému výstavby firmy ESSA Czech prohlašuje, že se zasadí o to, aby provoz byl realizován tak, aby byly splněny požadavky na nerušící výrobu, že bude dbát na dodržování předepsaných zákonných norem,že bude dbát na to, aby byly splněny požadavky a rozhodnutí orgánů státní správy, tj. stavebního úřadu, hygienické služby apod.
Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že z finančních prostředků města budou uhrazeny náklady na zajištění nezávislých odborných expertíz, technických posudků a právního poradenství, které si stavební úřad vyžádá.
Stanovisko rady města z hlediska schváleného územního plánu města a vyhlášky o závazných částech ÚP:
Pozemek, na němž je umístěn výrobní závod ESSA Czech, je svým funkčním využitím určen jako území nerušící výroby , které je určeno pro služby, výrobu všeho druhu, včetně skladů a skladovacích ploch. Stavby zde umístěné nesmí svými negativními účinky a vlivy na životní prostředí narušovat provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a zhoršovat životní prostředí ve stavbách a v okolí jejich dosahu nad přípustnou míru.
Stanovisko rady města k vyjádření zpracovatele územního plánu týkajícího se stavby závodu ESSA Czech:
Vyjádření zpracovatele ÚP není v podstatě odlišné od stanoviska rady města k uvedené problematice. Pouze ve věci umístění stavby na pozemku rada města konstatuje, že stavební objekt SO-01-výrobní hala je umístěn na pozemku nerušící výroby. Stavební objekt SO-02-administrativní budova zasahuje nepatrnou částí půdorysné plochy do původně plánované komunikace, větší částí leží na území smíšené zóny. Tato navržená komunikace v ÚP původně propojovala lokalitu území nerušící výroby, všeobecně smíšeného území a území čistě obytné.
Vzhledem k tomu, že by toto komunikační propojení dopravy z průmyslové zóny do zóny obytné v konečném důsledku působilo kontraproduktivně, bylo od jeho realizace upuštěno.
Rada města byla informována o probíhajících povrchových úpravách komunikací v Pařezině a postupující výstavbě splaškové kanalizace v ul. Husova a nám. Arnošta z P. v dalším období.
Ing. Černý, s odvoláním na zastupitelstvem schválené zřizovací listiny pro zřízení městské knihovny a veřejně prospěšných služeb jako organizačních složek ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., předložil radě ke schválení pověření k vedení těchto "nově" vzniklých složek (ředitele MŠ, ZŠ a MDDM jmenuje OkÚ Praha - východ) a to do doby, než budou jmenováni jejich vedoucí zastupitelstvem města: vedením Veřejně prospěšných služeb Úvaly je pověřen pan J. Jakl do ukončení výběrového řízení na funkci vedoucího, vedením Městské knihovny Úvaly je pověřena pí I. Krňanská do doby jmenování zastupitelstvem města.
Ing. Černý, s odvoláním na provedenou organizační změnu a platnou zákonnou úpravu, předložil radě ke schválení podání výpovědi z funkce vedoucího veřejně prospěšných služeb MÚ panu J. Jaklovi jako opatření vyplývající z vytvoření nové organizační složky města za platných zákonných podmínek. Toto opatření nevylučuje jeho účast na výběrovém řízení.
Pan Skřivan se dotazuje na situaci s černou skládkou u silnice na Škvorec a u silnice na Přišimasy a zda jsou likvidovány veřejně prospěšnými službami. Uvedené černé skládky nejsou na pozemcích města a jejich likvidace (či spíše zábrana jejich vzniku) je povinností vlastníka. Rada uložila vedoucímu odboru životního prostředí upozornit na tuto skutečnost vlastníky.
 

INFORMACE
o jednání rady města, které se konalo 12. 7. 2001

Rada města odsouhlasila zřízení prodejny Panda Plus včetně skladu podle podmínek stanovených odborem výstavby (omezení frekvence a velikosti dopravy). Usnesení č. 21 190-21 194c), 21 197-21 198 splněna. V platnosti zůstává usnesení č. 21 196, 21 196b) - rozpracována, usnesení č. 21 195 - termín - září 2001. Starosta města přivítal ředitele Policie ČR pro Prahu-východ plk. Štěpánka a vedoucího obvodního oddělení Čelákovice mjr. Navrátila. Pro město Úvaly bylo získáno 5 tabulkových míst. Pro obsazení těchto míst je třeba získat další příslušníky policie. Výhledově je počítáno s počtem 7 příslušníků policie pro Úvaly. V současné době budou příslušníci policie využívat stávající služebnu, která je dostatečná. Město nabídlo k dispozici 1 byt, který je možné ihned užívat. Službu budou vykonávat policisté hlavně v terénu. Po zahájení činnosti v Úvalech budou hlídky zajišťovat bezpečnost hlavně v době od 21.00 h do 5.00 h. Zahájení činnosti v Úvalech se předpokládá v srpnu 2001. Policie požaduje včasné hlášení akcí v Úvalech, aby bylo možné zajistit dohled policie.

Zprávy z odborů
Odbor výstavby a dopravy
Rada města projednala stanovisko vyjádření zpracovatele územního plánu k výstavbě závodu ESSA Czech.
Rada města následně odsouhlasila znění tohoto stanoviska k vyjádření zpracovatele územního plánu ke stavbě výrobního závodu ESSA Czech pro Okresní úřad Praha-východ, referát regionálního rozvoje a pověřila starostu města k podpisu tohoto stanoviska.
Rada města se zabývala zajištěním stavby plynovodu a veřejného vodovodu v Zálesí.
V současné době probíhá příprava výběrového řízení na tyto dvě stavby. Podání nabídek do 23. 7. 2001. Výběrové řízení: 25. 7. 2001. Projednání v radě: 30. 7. 2001. Termín dokončení staveb: 10/2001.
Rada města odsouhlasila, aby k soutěži na stavbu plynovodu a vodovodu v Zálesí byly vyzvány firmy:
1. Prockert and Hynek Roztoky,
2. Ladislav Suchý, výstavba plynovodů Kolín,
3. Výstavba sítí Kolín, a.s.,
4. Gaskom, s.r.o. Kolín,
5. Gaskom Kolín.

Odbor správy majetku města
Rada města odsouhlasila částečnou likvidaci travní sekačky Husqvarna a odprodej některých součástí na náhradní díly. V evidenci zůstává: 1) rotační kartáč, 2) valníček, 3) radlička, sběrák na trávu a náboje pro sekačku.
Rada města odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.12.2001 s p. Martínkem - provozovatelem autoškoly - na učebnu v čp. 918 (Hasičský dům) za dohodnutých podmínek.

Finanční odbor
Rada projednala finanční situaci města a stavy na jednotlivých účtech. Vzala na vědomí finanční situaci města k 12.7.2001.

Různé
Pracovnice ambasády USA, žijící v Úvalech, požádala prostřednictvím pí Stembergové o pronájem prostor ve vlastnictví města za účelem zajištění přístřeší v případě nepříznivého počasí v době pořádání týdenního příměstského tábora s výukou anglického jazyka pro úvalské děti. Termín 23.-27.7. 2001, počet dětí cca 20, dopolední výuka v délce 2,5-3 hodin. Rada navrhla pronajmout místnost v Tesku, kterou ve školním roce užívá MDDM. Ředitelka MDDM s pronájmem souhlasí.
Informace o záměru vydání publikace o Úvalech - kolem zpracovatele knihy vzniká skupina spolupracovníků, kteří by měli připravovat podklady.
Zpracování materiálů z oslav Úvaly - 700 let: p. Štork nabídl zpracování materiálů za celý rok 2000 ze všech akcí, které k výročí města proběhly. Rada souhlasila s podepsáním smlouvy o provedení práce s tím, že odměna nepřevýší 5.000,- Kč. V případě, že bude zhotoven 2. materiál (v kopiích) bude cena znovu projednána.
Ing. Ivan Černý, starosta města

INTEGRACE CIZINCŮ V NAŠEM MĚSTĚ

V celé řadě zemí na světě nemají lidé k životu takové podmínky, jaké máme my. Denně se dovídáme ze sdělovacích prostředků o nesnesitelných režimech, válkách, podvyživených dětech, nedostatku základních potřeb pro život, smrti a umírání. Kdyby se tyto problémy bezprostředně týkaly někoho z nás, očekávali bychom pochopení a pomoc od druhých. Ne všichni jsme však ochotni pomáhat jiným, i třeba na úkor vlastních výhod. Z těchto důvodů přijalo za- stupitelstvo města podmínku spojenou s čp. 203 ve Smetanově ulici.
Město Úvaly usilovalo o odkoupení objektu čp. 203 v ulici Smetanova. Tento dům po úmrtí vlastníka přešel do vlastnictví státu, který zastupuje Okresní úřad Praha - východ. Po vyřešení formalit při převodu vlastnictví nemovitosti mělo město zájem objekt odkoupit. V období, kdy probíhala jednání, se změnila několikrát vyhláška o oceňování nemovitostí a cena domu včetně pozemku neúměrně vzrostla. Po dohodě s OkÚ Praha - východ a Ministerstvem vnitra ČR byl objekt darován městu s podmínkou rekonstrukce domu pro rodiny cizinců s postavením uprchlíků. Město Úvaly musí po dobu deseti let v tomto objektu ubytovat uprchlíky, kteří již mají azyl v ČR získaný rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR při splnění daných podmínek. Zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím daru včetně stanovené podmínky.
Byly započaty práce na projektové dokumentaci a zároveň probíhala jednání s MV ČR za účelem vy- hledání vhodných rodin cizinců k ubytování ve třech připravovaných bytech. Po předání projektové dokumentace bylo požádáno o stavební povolení a vypsána soutěž podle zákona o zadání veřejných zaká- zek na přibližně 4,5 mil. Kč. Příspěvek od státu podle pode- psaných smluv činí cca 1,3 mil. Kč.
Jaké rodiny zde budou ubytovány? V současné době je podepsána smlouva o nájmu na 1 byt, který bude obývat tříčlenná rodina z Běloruska (manželé a desetiletá dcera). S touto rodinou byla pode- psána předběžná smlouva již při prvním jednání. Další rodiny, které zde podle předběžných smluv měly být ubytovány, jsou již podle sdělení MV ČR mimo Českou republiku. Proto MV ČR hledá další vhodné rodiny. Podle posledních jednání má být v dohledné době podepsána nájemní smlouva se čtyřčlennou rodinou z Arménie (manželé a dvě malé dcery). Obsazení třetího bytu je v jednání a město si vyhradilo právo, jako v předchozích případech, zájemce vidět, poznat a mít možnost odmítnout.
Někteří z těchto našich budoucích občanů mají svá zaměstnání a částečné vybavení bytu. Někteří k nám přijdou přímo z uprchlického tábora ze Zastávky u Brna. Byty budou vybaveny v rámci rekonstrukce pouze kuchyňskou linkou se sporákem. Další základní vybavení (stůl, židle, postele atd.) se pokusíme zajistit přes organizace, které se integrací cizinců zabývají. Zároveň chceme požádat i vás, občany Úval, o pomoc. Pokud vyřazujete z domácnosti funkční, ale pro Vás již nepotřebné vybavení bytu, kontaktujte odbor správy majetku města MěÚ Úvaly.
Rodiny ubytované v čp. 203 budou platit nájemné podle stanovených předpisů tak jako ostatní občané v nájemních bytech města. Služby budou hradit samostatně.
Město se snaží, aby se tyto rodiny přistěhovaly do příjemného prostředí. Teď už bude záležet na nás všech, občanech Úval, abychom je mezi sebe přijali. Naopak oni budou muset vyvinout snahu zapojit se do života města a přizpůsobit se novým podmínkám.
Ing. Renata Perglerová, odbor správy majetku města
kontakt: MěÚ sekretariát, tel. č. 81 98 14 01, 81 98 16 71, 81 98 15 39
odbor správy majetku města tel. č. 81 98 18 70

OZNÁMENÍ

Zastupitelstvo města Úvaly, v souvislosti s ustanovením § 23 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, tj. návazném zřízení organizační složky Veřejně prospěšné služby Úvaly, vypisuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucí Veřejně prospěšných služeb Úvaly
Podmínky: středoškolské vzdělání, organizační schopnosti, schopnost vstřícného jednání s lidmi, znalost práce na PC, řidičský průkaz.
Nástup k 1. 10. 2001.
Písemné přihlášky nutno podat do podatelny MěÚ Úvaly do 1. 9. 2001.
Informace: Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 250 82 ÚVALY, Ing. Miloslav Breda, TEL.: 02/8198 1820, 02/8198 1401, FAX: 02/8198 1696, meuuvaly@mbox.vol.cz

Výstavba splaškové kanalizace

V měsíci srpnu bude pokračovat stavba zejména v ul. Husově, směrem k železničnímu přejezdu.
V Husově ulici byla zastižena hornina tř. VI., tj. skála, která způsobuje zdržení proti plánovanému postupu. Toto zdržení nebude mít vliv na celkový termín stavby. Má však přímý vliv na zahájení opravy komunikace v ul. Jiráskově, protože není možné pracovat v obou ulicích současně. Oprava Jiráskovy ulice musí být za úplného vyloučení automobilové dopravy. Další problém je v tom, že jediná možnost přestěhování autobusových stanic je právě do Husovy ulice.
S ohledem na tyto skutečnosti bude oprava Jiráskovy ulice zahájena až po položení kanalizačního řadu v Hu- sově ulici, tj. nejpozději od 1. 9. 2001.
za VRV Praha a.s., Vladislav Brožek, TDI stavby

Povídání se starostou města
sice letní, ale o věcech vážných (2. část)

Pane starosto, v červencovém vydání měsíčníku Život Úval jste odpovídal na otázky, které se převážně týkaly financování města. Jaké jsou další vlivy na jeho rozvoj?
Celkové hodnocení města bych rozdělil do čtyř skupin. První je rozpočet města, druhá je vybavenost města jeho infrastrukturou, třetí je majetek města a čtvrtou skupinou je lidský potenciál.
O první skupině, o rozpočtu města, financích a daních, jsem mluvil v minulém čísle. Rozpočet byl ještě v loňském roce nadprůměrný v daních, podprůměrný v ostatních příjmech, takže docházelo k vzájemnému vyrovnání a bylo možné provádět aktivní investiční politiku. Toto období, jak jsem se už o tom několikrát zmínil, letos skončilo a bude těžké se s tím vyrovnat.
Druhá oblast, podle níž se dá usuzovat, jak na tom město je, představuje jeho vybavenost. Jsme kritizováni, a mnohdy oprávněně, za různé nešvary, které nedokážeme včas odstranit nebo za to, že vůbec vznikají. Jsme ale často kritizováni za "stav města", ale objektivně ani za jedenáct let intenzivního budování nelze dohonit dluhy ve vybavenosti, které toto město mělo a stále má. V kritikách se často objevuje srovnávání s jinými městy, nejčastěji s Českým Brodem. My se nemůžeme srovnávat nejen s Českým Brodem, který byl okresním městem, ale i s jinými městy o srovnatelném počtu obyvatel, například s městem Pečky. Vezmeme-li například rok 1990 jako startovní, tak zjistíme, že Pečky měly v tomto roce veřejný vodovod, kanalizaci s čistírnou odpadních vod, převážnou část zpevněných komunikací. Během následujících deseti let provedly plynofikaci, vystavěly dům s pečovatelskou službou, zrekonstruovaly městskou knihovnu, dobudovávají školní areál včetně sportovní haly a nyní rekonstruují radnici. Nejenom že v Pečkách měli v roce 1990 hodně uděláno, ale pomyslná laťka vybavenosti byla nesrovnatelně výše. Podobné srovnání vychází s již zmiňovaným Českým Brodem. Zatímco jiná města vylepšují vzhled, u nás v Úvalech se rýpeme v zemi, pokládáme potrubí inženýrských sítí, pracně a za vynaložení obrovských nákladů se snažíme udělat to, co jinde mají již desítky let hotové. Mimochodem, délka místních komunikací je v Úvalech skoro dvojnásobná například ve srovnání s Pečkami, a proto je i vše pro naše město dražší. Jsou nákladnější jak inženýrské sítě, tak úprava a údržba vozovek a veřejného osvětlení. Rozhodně jsme v tomto období investovali shodně nebo dokonce více finančních prostředků.
Třetí oblastí, které jsem se v minulém čísle dotkl, je oblast majetku města, který je komerčně využitelný. Tímto majetkem mohou být nemovitosti a pozemky, které by bylo možné komerčně pronajímat nebo hospodářské lesy. Úvaly nemají majetek ve srovnatelném rozsahu s obdobně velkými městy. Jsou města, která vlastní domy na náměstích a hlavních ulicích, komerčně je pronajímají na obchody, služby, kanceláře a mají tak značné vlastní příjmy. Jsou města, která vlastní desítky či stovky hektarů lesů a mají v této finanční kapitole hospodaření vyrovnané nebo mírně ziskové. My máme jen 9 hektarů městských hájů, jejichž údržba stojí peníze a výnos není žádný. Na druhé straně jsme samozřejmě rádi, že tyto háje máme.
Čtvrtou oblastí hodnocení města je nesmírně důležitá oblast lidského potenciálu. V Úvalech žije mnoho velice schopných a úspěšných lidí. Uplatňují se samozřejmě v Praze, tady v Úvalech chtějí být spíše nenápadnými občany. Ve městech dál od Prahy mají lidé pocit větší sounáležitosti s místem, kde žijí. Pocit sounáležitosti je dán vědomím, že co si sami nezařídí a neudělají, to nebudou mít. Uvedu příklad: již dlouhou dobu máme navázány přátelské styky s městem Letohrad, které se nachází v podhůří Orlických hor v okrese Ústí nad Orlicí.
V Letohradě je významná továrna, Orlické elektrotechnické závody, a ta velice sponzoruje sportovní aktivity ve městě. Tyto aktivity letohradských jsou na úrovni, o níž se nám ani nezdá. Mají reprezentanty v biatlonu, dorostenci volejbalistů hrají 1. ligu.
I v dalších sportech jsou nejméně o tři třídy výše než v Úvalech. V OEZ Letohrad pracují lidé, kteří ve městě bydlí, jsou zároveň činní ve sportovních oddílech, mají vztah ke kultuře. V Úvalech až na výjimky téměř nic takového neznáme. Sice i zde jsou spíše menší firmy a jednotlivci, kteří podporují sport nebo se aktivně podílejí na pořádání kulturních akcí, ale rozhodně to není tak obvyklé a rozšířené jako v oblastech dále od Prahy. V každém případě si myslím, že vytvořit u řady úvalských občanů pocit jakési sounáležitosti k městu, které je na hranici Prahy, je nesrovnatelně těžší než jinde.
Ze všech čtyř skupin, které jsem uvedl, jsme v rozpočtu mírně podprůměrní, ale v ostatních skupinách silně podprůměrní. Je mým přáním, aby z toho, co jsem uvedl, si lidé uvědomili širší souvislosti. Nechci se jen vymlouvat, chci jen konstatovat fakta. Rád uvítám, když někdo bude kritizovat, ale zároveň přijde s nápady, jak městu pomoci. Je potřeba, zejména v nové finanční situaci, znovu posoudit, jaké jsou reálné možnosti města, co lze a co nelze v dohledné době uskutečnit.
Děkuji za odpověď. Ing. Vladislav Procházka
 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A


 

Lisovna ESSA Czech na Hodově
jaká je skutečnost, kdo nám lže.

Začneme fakty - původně krásná lokalita pro bydlení v těsné blízkosti Klánovického lesa je totálně znehodnocena stavbou lisovny firmy ESSA Czech. Neuvěřitelná obludná hala, dunivé rány lisů procházející i zavřenými okny, přesypávání odstřižků plechu, sunutí kontejnerů po zemi, nakládání a vykládání kamionů, to je pouze malý výběr z nepřeberného repertoáru závodu firmy provozovaného na tři směny. V sousedství závodu leží více než sto stavebních parcel, několik desítek rodinných domů, vše nepoužitelné a neprodejné. Jak se to mohlo stát, kdo za to může? Ani se nemusíte ptát, no přece nikdo! Přehlídka lží, ztrát paměti, alibismu, svádění viny na všechny ostatní, obhajování neobhajitelného, to jsou reakce úředníků včetně nejvyšších představitelů města.
Jaká je tedy skutečnost?
Ve skutečnosti na tomto místě nikdy žádná lisovna být neměla, podle územního plánu tady měly být pouze malé nerušící provozovny. Dále nebylo provedeno posouzení vlivu stavby na životní prostředí přede- psané zákonem, které by nutně prokázalo, že něco tak obludného na toto místo nepatří. To jsou pouze dvě ze zásadních porušení zákonů, ke kterým došlo. Promiňte špatný výraz, nedošlo, udělali to konkrétní lidé.
A kdo to byl?
Vezmeme to od začátku. Koncem roku 1998 schválilo zastupitelstvo města prodej pozemku firmě ESSA Czech s.r.o. Jak jsme se dozvěděli na posledním zasedání zastupitelstva, jeho členové v té době ani nevěděli, co vlastně schvalují. Lisovna plechu jim totiž byla prezentována jako "naprosto nerušící továrna na výrobu náhradních dílů pro automobilový průmysl". A kdo tento návrh do zastupitelstva předkládal? Starosta pan Černý. Takže pan starosta dává zastupitelstvu návrh na prodej obecního pozemku pro výstavbu továrny, která je v rozporu s územním plánem. Následně se věci ujímá firma Rebac s.r.o., respektive pánové Horák a Včelák, jinak členové minulého a současného zastupitelstva města. Tato firma jistě pouze náhodou zajišťuje realizaci stavby od samého počátku, tj. územního řízení. Město Úvaly, respektive odbor výstavby města pod vedením paní Rei- cheltové, je účastníkem tohoto řízení. Ani ten si rozporu s územním plánem nevšiml, zpracovatele územního plá- nu architekta Durdíka se nenamáhal zeptat, ačkoliv za ním posílal i stavebníky kvůli tvaru střechy rodinného domku. Nevšiml si toho ani stavební úřad pod vedením paní Kloudové, který následně územní rozhodnutí vydal. Paní Kloudová zapomněla i na to, že v okolí předtím vydala územní rozhodnutí na rodinné domky, pro které je přece lisovna plechu ideálním sousedem. Série omylů a přehlédnutí se rozšířila i na okresní úřad, kde na odboru životního prostředí paní Zemanová na více než půlhektarové hale nenapočítala více než 3.731 metrů čtverečních výrobní plochy, tudíž nenařídila posouzení vlivu na životní prostředí v procesu EIA. Ani okresní hygienik, pan Matějka, neměl žádné připomínky k umístění závodu těžkého průmyslu do bezprostředního sousedství obytné zástavby. Nedlouho po vydání územního rozhodnutí následovalo i stavební povolení. Co na tom, že v územním rozhodnutí bylo povoleno šest lisů, ve stavebním povolení je jich najednou dvanáct? Co na tom, že v době vydání stavebního povolení se už na Hodově tyčily betonové pilíře, stavělo se načerno? No přece nic, všichni byli slepí a hluší, dosud stejně jako nadále. Továrna byla postavena a všichni se radostně sešli na jejím slavnostním otevření dne 12. května 2000. Vesele se vyrábělo a nikdo se nezajímal o to, že v té době nebyla ještě ani podána žádost o povolení zkušebního provozu. Naopak, když se o dva měsíce později zjistilo, že v hale je nesnesitelný hluk a horko a nelze ji v tomto stavu provozovat, paní Kloudová sedla a napsala souhlas se zahájením zkušebního provozu, na který továrna vyráběla skoro rok. Že takový souhlas je záležitost maximálně na několik týdnů, také určitě nevěděla. V té době začaly stížnosti na hluk starostovi, na stavební úřad i na okresní hygienu. Výsledek - nicneříkající odpovědi, ze strany paní Kloudové ještě plné arogance: "Když se vám to nelíbí, přestěhujte se na Island". A náš pan starosta? "Koupili si laciné pozemky u továrny, tak co si teď stěžují? Když si koupíte Trabanta, nesmíte čekat, že bude jezdit jako Mercedes". A další a další, mnohdy necitovatelné nehoráznosti. Takto se nejvyšší představitel města chová k občanům? Ještě toho není dost?
Mezitím v okolí vyrostly další domy a počet postižených se zvyšoval. Následovaly podněty a stížnosti na nadřízených úřadech a vše vyvrcholilo na veřejném zasedání zastupitelstva. Tam konečně i pan starosta a zastupitelé pochopili, že se něco děje a oni nemohou dále předstírat, že je vše v pořádku a o ničem nevědí. Takže se všichni začali tvářit, jaký je to složitý problém a jak jej řeší. A my se ptáme, o jakém mluvíte problému? Pro nás je to problém, ale pro vás výsledek vaší cílevědomé činnosti! Vy jste udělali, co jste mohli, aby tady ta továrna byla bez ohledu na zákony. Firma ESSA Czech si dělala, co chtěla za vašeho přihlížení, ačkoliv o stížnostech jste věděli. Tak o jakém problému mluvíte, je to vaše práce a vaše vina! Nebo si už nevzpomínáte?
A co bude dál
Parcely zarůstají plevelem, lidé s vyřízeným stavebním povolení utíkají a továrna vesele bouchá. Všichni výše uvedení se shodují v jednom - za všechno může firma ESSA Czech. Ta ale pouze dokončila vaše dílo zkázy a zatloukla poslední hřebík do rakve obytné zóny. Ušetřila, na čem jen šlo a předvedla nám, jak se staví moderní evropské vetešnictví. Jak jinak nazvat patnáct let staré lisy Erfurt, vyrobené v bývalé NDR a údajně výhodně nakoupené v Rusku od firmy Moskvič. Tyto lisy jsou v ČR dobře známy neuvěřitelným hlukem, české podniky s nimi mají velké problémy, tak proč si je nenechat přivézt zahraničním investorem. Hlukovou studii předloženou firmou ESSA Czech nelze nazvat jinak než pohádkou, se skutečným provedením továrny má společné snad pouze jméno. Ušetřilo se i na opláštění haly, na vratech, světlících, tedy téměř na všem, co se týká hluku. Proč by firma investovala do těchto neproduktivních záležitostí, když má podporu všech odpovědných a nikdo nevidí a neslyší? A proč nevidí a neslyší?
A úplně nakonec, kdo nám lže? Lžou všichni, kteří tvrdí a zcela jistě budou i nadále, že výše uvedená fakta nejsou pravda a oni za nic nemohou. Zeptejte se přímo jich, a nejen na toto. V Úvalech je rozhodně na co se ptát.
za občanské sdružení "Nové Úvaly", David Zapletal a Zdeněk Šolc

MĚSTO A TOVÁRNA ESSA CZECH

Nejdříve k otázce, proč na tomto místě stojí továrna?
V letech 1993-1995 na základě zadání od zastupitelstva zpracovával Ing. arch. Durdík územní plán města. Podle původního zadání z roku 1993 neměla být oblast mezi silnicí II/101 na Jirny a bývalým statkem Hodov určena k zastavění. Až v roce 1994 ve fázi mezi zpracováním konceptu a návrhu územního plánu přišla firma Syringa s.r.o. s podnětem postavit zde v Úvalech továrnu na injekční stříkačky. Surovinou pro jejich výrobu měl být zemní plyn. Proto zastupitelstvo rozšířilo zadání i o zařazení této oblasti do pozemků určených k za- stavění, a to jako výrobní zónu. Celá oblast má rozlohu cca 14 ha, z toho bylo necelých 5 ha města. Pan arch. Durdík rozdělil oblast na 3 zóny. Největší část byla určena jako výrobní zóna pro nerušící výrobu, další část jako smíšená zóna, kde mohou být jak drobné podniky, tak např. i objekty bydlení, a nejmenší část byla určena jen pro bydlení. Návrh územního plánu, ke kterému se v poměrně náročném procesu projednávání kladně vyjádřily příslušné orgány státní správy, zastupitelstvo města schválilo v prosinci 1995. Dnes samozřejmě vyvstává otázka, zda sousedství těchto tří zón bylo dobré řešení, ale odborník tak navrhl a zastupitelstvo s tím souhlasilo.
Ještě k definici území nerušící výroby. Je to území pro umístění zařízení výroby a služeb podstatně neob- těžujících svoje okolí. Je určeno pro služby, výrobu všeho druhu včetně skladů a skladovacích ploch, které nesmí svými negativními účinky a vlivy na životní prostředí narušovat provoz a užívání staveb ve svém okolí a zhoršovat životní prostředí ve stavbách a v okolí jejich dosahu nad přípustnou míru. Pokud se jedná o hluk, řídí se posuzování zatížení hlukem nařízením vlády ČR č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Co vedlo zastupitelstvo města k zájmu vyhradit v územním plánu plochy pro podniky?
Především zájem posílit ve městě sféru podnikání. Podniky sídlící ve městě přinášejí jak přímý efekt, tj. část z jejich daní je příjmem obecní pokladny, tak nepřímý. Těch je více, např.větší firmy poskytují práci menším firmám v okolí, zaměstnanci, kteří pracují v místním podniku více využívají i obchodů, služeb v místě, podniky podporují místní sport, kulturu apod. Tyto oblasti na tom nejsou v Úvalech dobře, a proto každé posílení, každý nový zákazník, každá podpora jsou vítány.
Proč u Hodova stojí továrna právě firmy ESSA Czech, s.r.o.?
Firma Syringa s. r. o. po více než dvou letech jednání s městem, s plynárnami apod. zřejmě nesehnala peníze na investici a přestala mít zájem.
V roce 1998 se v Úvalech objevila ESSA Czech, s.r.o. jako česká firma, ale de facto dceřiná firma velké katalánské společnosti Grupo Estampaciones Sabadell sídlící poblíž Barcelony. Pronajala si halu v areálu Benziny (v Pařezině u fotbalového hřiště) a začala zde vyrábět drobné součásti do karoserií aut pomocí lisování. V průběhu roku 1998 jednatel "ESSY" pan Riba navštívil městský úřad a seznámil mě s dosavadní činností firmy i se záměrem vybudovat zde vlastní továrnu. Jako starosta jsem záměr "ESSY" přednesl radě a zastu- pitelstvu města. Bylo dohodnuto, že "ESSE" bude nabídnut pozemek u Hodova. Nakonec zastupitelstvo v prosinci 1998 schválilo prodej pozemku města firmě ESSA Czech, s.r.o.. Zároveň byla firma písemně upozorněna na charakter pozemku, tj. že je určen pro nerušící výrobu. Kupní smlouva byla podepsána v únoru roku 1999. Kupní cena za pozemek o rozloze cca 47 tis. m2 byla 15.600 tis. Kč.
V té době neměl nikdo vážné pochyby, zda tento druh strojírenské výroby by nemohl rušit ve svém okolí. Např. stávající výroba v areálu Benzina nebyla prakticky slyšet vně haly. Tato výroba, která je z hlediska posuzování zařazena mezi "strojírenskou a elektrotechnickou" a ne "těžkou", neprodukuje žádné emise, které by zhoršovaly ovzduší, rovněž žádnou průmyslovou odpadní vodu, nákladní doprava je relativně malá, jen cca 20 kamionů za týden. I přesto je dnes možné vedení města vytýkat nedostatek větší obezřetnosti při rozhodování o prodeji pozemku. Velkou roli hrála i potřeba peněz do rozpočtu města vzhledem k budování čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace.
K územnímu a stavebnímu řízení.
Tato řízení probíhala v roce 1999, k projektu se vyjadřovala řada státních orgánů a organizací např. okresní hygienik, Okresní úřad Praha-východ, požární rada atd., jejichž stanoviska nejsem oprávněn vysvětlovat.
Právě hygienik nařídil posouzení dopadu hluku na základě výpočtu, tj. hlukovou studii.Město vyjádřilo souhlas s umístěním stavby za splnění zejména podmínek snížení základní nivelety o 3 m, osazení 25% plochy zelení a dalších.
Město nepřipomínkovalo otázku hluku, protože ji považovalo za dostatečně pokrytou požadavkem hygienika. Z hlediska územního plánu město, tj. rada města, mělo za to, že umístění továrny není v rozporu s územním plánem.Tovární hala je umístěna ve výrobní zóně, administrativní objekt v zóně smíšené.
Pozemky pro rodinné domky.
Prodej pozemků pro výstavbu rodinných domků v této části Úval se dá rozdělit do dvou etap. Lokalita
U hájovny nalevo od silnice na Jirny byla prodávána realitní kanceláří od r. 1996. Lokalita K Hodovu napravo od silnice od r. 1998 rovněž přes realitní kancelář. Původními vlastníky byly fyzické osoby.
Každý z kupujících, a většina z nich tak učinila, se mohl seznámit s územním plánem a z něj vyčíst, že vedle (vzdálenost 80 a více metrů) prodávaných pozemků je navržena zóna výrobní. Každý, kdo se informoval na městském úřadě, obdržel informaci o záměru postavit zde továrnu, v prvém období firmy Syringa, od druhého pololetí r. 1998 firmy ESSA Czech. Např. pan Mgr. D. Zapletal se seznámil i s projektovou dokumentací továrny. Ať už by v této zóně byl jakýkoliv objekt, musí splnit mimo jiné limity pro hlukovou zátěž.
Otázka hluku z továrny.
Podle předpisů jsou limity pro zatížení hlukem u obytných zón 50dB ve dne a 40dB v noci. V denních hodinách zřejmě není problém splnit tento limit, navíc zvlášť poblíž silnice na Jirny je hluk z intenzivního provozu na této silnici ll. třídy většinou tak silný, že "překryje" hluk z továrny. V nočních hodinách je to těžší. Výsledky několika měření se pohybují jak nad 40dB, tak pod nimi. I v tomto případě nezbyde firmě, než zajistit jak technickými, tak organizačními opatřeními splnění limitu. I to bude, a je to pochopitelné, pro nejbližší obyvatele málo. Nejvíce jim vadí periodické opakování hluku - rázů.
Město nabízí, viz. informace z jednání rady města z 27.6. t. r., zajištění detailního auditu zaměřeného na akustické zhodnocení a hledání cesty k možnému snižování hlukové zátěže okolí.
Firma ESSA Czech připravuje další opatření ke snížení přenosu hluku.
V současné době je rozhodování o továrně na orgánech státní správy, zejména na Stavebním úřadu Úvaly, Okresním úřadu Praha-východ a okresním hygienikovi.
Na závěr několik poznámek.
1) I přes délku tohoto článku jsem musel zjednodušovat, protože popsat všechny situace a citovat přesně stanoviska by znamenalo několikanásobné prodloužení.
2) Nezabýval jsem se postupy a rozhodnutími orgánů státní správy včetně Stavebního úřadu Úvaly. V současné době jsou tyto postupy kontrolovány, mnohá řízení nejsou ukončena.
3) Zastupitelstvo města, rada města rozhodují kolektivně, to znamená, že hlasují o předložených návrzích, případně o návrzích vzešlých z připomínek apod. Ani takové rozhodování nevyloučí, že některá rozhodnutí nejsou tím nejlepším řešením. Poměrně častější jsou rozhodnutí kontraverzní. Některé skupině občanů vyhovuje, jiná s ním nesouhlasí. To vše je možné kritizovat v mnoha formách, na druhou stranu i každý jedinec je zodpovědný za své rozhodnutí. Rozhodně se ohrazuji proti nařčení ze lži. Nevnucuji nikomu svůj názor na tuto záležitost, každý ať si udělá svůj závěr sám.
Ing. Ivan Černý

Vážený pane Zapletale, vážený pane Šolci,

odpovídám Vám jako soukromým osobám, protože právní subjektivitu občanského sdružení "Nové Úvaly" musíte doložit způsobem, který předepisuje § 6 odst. 2 písm. e) záko na č. 83/90 Sb. v platném znění, o sdružování občanů.
Odpovídám zdvořileji, než si Vámi překroucená a nedoložená "fakta" zaslouží. Poznám dobrou demagogii, když se s ní potkám.
Povedu s Vámi diskusi za rovných podmínek a na příslušné půdě. Ne v Životě Úval, ne s televizními štáby, a ano, vedenou způsobem obvyklým v civilizované společnosti. Obvinění z arogance totiž nutně nemusí být jednostranné.
Přeji vám hezký den.
ved. Stavebního úřadu Úvaly, Ing. Magda Kloudová

Jak se orientovat v problematice hluku ?

V naší společnosti nabývá stále většího významu pojem ochrany životního prostředí a dopad různých negativních vlivů na zdraví člověka. Jednou z jeho podstatných složek je i ochrana lidského zdraví před nadměrným hlukem a vibracemi. Pro obyvatele města Úval je dnes vzhledem k aktuálním a připravovaným stavbám (přestavba železničního koridoru, přeložka silnice I/12, ESSA Czech) zvláště důležité, aby se alespoň rámcově orientovali v základech akustiky.
Jako hluk chápeme ten zvuk, který v sobě nenese žádnou informační složku a jeho vnímání nás subjektivně obtěžuje. Vliv nadměrného hluku na lidské zdraví je obecně vyšší než si většina veřejnosti uvědomuje a řada závažných onemocnění, jako např. zvýšený výskyt poruch kardiovaskulárních nebo poruchy spánku je prokazatelně spojena s vystavením obyvatel vyšším hladinám hluku v místě bydliště nebo pracoviště. Obecná představa, že na hluk se dá zvyknout, je výrazem spíše otupení organismu na některé vnější podněty při zachování všech uvedených negativních působení.
Jedním z důvodů, proč lidé obtížně chápou základní akustické principy, je to, že náš vlastní sluchový aparát odpovídá na lineární vzrůst akustického tlaku logaritmickým vzrůstem vnímání. Proto i fyzikální veličiny, které popisují naše vnímání hluku, jsou odvozeny od dekadických logaritmů měnících se tlaků. Pro nejběžnější vyjádření hluku - ekvivalentní hladinu hluku LAeq platí složitý logaritmický vztah.
Z tohoto je zřejmé, že jednotlivé hlukové události nelze prostě lineárně sčítat, ale například jestliže vedle sebe umístíme dva zdroje hluku o stejném akustickém výkonu 60 dB, potom výsledný výkon této soustavy nebude 120 dB, ale pouze 63 dB. Obdobně, jestliže při zanedbání všech odrazů hluku a vzájemného stínění objekty zdvojnásobíme vzdálenost od zdroje hluku, potom i ekvivalentní hladina hluku v posuzovaném místě poklesne přibližně o 3 dB (zdvojnásobení počtu projíždějících automobilů nebo vlaků má obdobný dopad).
Negativní vlivy na zdraví obyvatel samozřejmě nestoupají lineárně s hodnotami LAeq, ale jsou výraznější při vyšších hladinách. Na individuální negativní vnímání hluku mají samozřejmě vliv i některé další faktory, například hluk ze železniční dopravy je obecně vnímán jako méně obtěžující než hluk z automobilové dopravy, naopak hluk z leteckého provozu je obyvateli vnímán jako nejvíce rušící.
Hluk je charakterizován mnoha dalšími veličinami, z nichž nejdůležitější jsou kmitočet f (Hz) a rychlost šíření (m/s). Podíl rychlosti šíření a kmitočtu je vlnová délka l (m).
Jestliže lidské ucho vnímá zvuk o frekvenčním rozsahu 16 - 16 000 Hz, potom je zřejmé, že jeho vlnová délka ve vzduchu se pohybuje v rozsahu 21 m až 2 cm. Již z rozsahu těchto hodnot je zřejmé, že ochrana vůči vlnění v tomto rozsahu nebude jednoduchou záležitostí. Každý z nás má zkušenost s tím, že hluk o různých frekvencích se šíří různě, využívajíc ty nejslabší "akustické mosty", někdy vzduchem, někdy konstrukcemi, ale nejčastěji obojím.
Pro snižování hluku platí obecná zásada, že nejúčinnější a nejlevnější je snižování hluku přímo u zdroje. Pokud toto nestačí, je možné zabývat se neprůzvučností pláště průmyslových provozů, zejména jejich slabými místy (dveře, světlíky atd.). V další fázi je možná stavba protihlukových bariér a teprve jako poslední možnost je třeba uvažovat např. o výměně oken u postižených budov pro zajištění alespoň limitů vnitřního hluku.
Hygienické limity pro posouzení únosné míry vlivu hluku na zdraví člověka je dáno nařízením vlády č. 502 z 30.12.2000, které stanovuje limit pro hluk ve venkovním prostoru u staveb pro bydlení LAeq= 55 dB ve dne a 45 dB v noci. Předcházejí limity dané vyhláškou MZ ČR č.13/1977 Sb. stanovily pro totéž území limit LAeq=50 dB ve dne a 40 dB v noci.
Ing.Karel Horníček, specialista na kvalitu ovzduší a akustiku
 

 

Š K O L S T V Í


 

Školní rok 2000 - 2001 skončil a už se připravujeme na rok příští.

1. Úvodem několik suchých čísel.
Ve školním roce 2000 - 2001 navštěvovalo naši školu celkem 579 žáků, z toho na 1. stupni bylo 323 a na 2. stupni 256 žáků. Rozděleno dle pohlaví: chlapců 293 a dívek 286. Žáci byli rozděleni do 24 tříd. Průměrná naplněnost žáků na 1. stupni byla 24,8 na jednu třídu, a na 2. stupni 21,5 na jednu třídu. V médiích byla výrazně diskutována otázka existence víceletých gymnázií. Parlament neschválil zrušení těchto škol. Z 5. tříd odešlo na osmiletá gymnázia 10 žáků, tudíž výrazně poklesl počet žáků v ročníku na 55. Škola musela přistoupit k nepopulárnímu opatření - ze tří kolektivů 5. tříd vznikly 2 kolektivy budoucích 6. tříd. Ze 7. tříd byli přijati 2 žáci na šestileté gymnázium. Jak se umístili naši žáci z 9. tříd: 54 žáků bude pokračovat ve svém vzdělávání na středních školách nebo učilištích: na střední odborné školy odešlo studovat 20 žáků, na čtyřletá gymnázia 5 žáků, na odborná učiliště s maturitou 12 žáků a na odborná učiliště bez maturity 17 žáků.
2. Organizace školního roku 2001 - 2002 na Základní škole Úvaly:
Ve školním roce 2001 - 2002 otevřeme 3 první třídy s celkovým počtem 60 žáků. Předpokládáme na 1. stupni 318 žáků, na 2. stupni 260 žáků, celkem 578 žáků ve 24 třídách. Období školního vyučování začíná v pondělí 3. září 2001. Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. a úterý 30. října 2001. Vánoční prázdniny jsou od 23. prosince 2001 do středy 2.ledna 2002. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2002. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2002. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou od 4. března do 8. března 2002. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2002. Školní rok 2001 - 2002 bude ukončen v pátek 28. června 2002.
3. Čím žila naše škola v uplynulém školním roce?
Kromě pravidelné každodenní mravenčí výchovné a vzdělávací práce chceme občas na malou chvilinku vybočit. Cílem je, aby se děti do školy co nejvíce těšily. Nejdůležitější výchovné a vzdělávací projekty: "Čas adventní, čas vánoční"
Smyslem bylo seznámit žáky s bohatou tradicí a obyčeji, které se vztahují k vánočnímu období:
- uchovat tyto tradice v povědomí žáků,
- vytvořit tradici školních Vánoc,
 
Činností bylo mnoho:
- všechny třídy vyslechly v chrámu Páně školní vánoční koncert,
- všechny třídy zhotovily adventní věnec,
- všichni žáci si vzájemně předávali dárky,
- uspořádali jsme malý koncert s pohoštěním pro náš milý klub důchodců včetně prohlídky vánočně vyzdobené školy,
- vánoční představení včetně koled pro náš domov důchodců,
- škola zářila nádhernou vánoční výzdobou,
- sbírka hraček pro dětský hospic v Malejovicích.
Cílem je neustálé zušlechťování mezilidských vztahů, milé vzpomínky dětí na Vánoce ve škole.
 
"Na každém kroku jako děsivý přízrak nás ohrožují drogy, alkohol"
Děti prožily krásné semináře o vztazích mezi lidmi, o lásce, přátelství a upřímnosti, o dětské dušičce… Jak by se nám zkomplikoval život, kdybychom podlehli drogám, alkoholu - zkrátka NESTÁT SE ZÁVISLÝM!! Semináře byly skvělé, líbily se, pokračujeme i v příštím roce.
 
"Týden zdravého životního stylu"
Cílem je uvědomit si všechny oblasti, které ovlivňují naše zdraví. Projekt navazoval na loňský projekt "Zdravý životní styl", který byl zaměřen na zdravou stravu. Vyvrcholením byl "Den mých zájmů", kdy si žák vybral z velkého množství témat to "své". Příklady:
- Povídání o sexu, Labužnický dějepis a zeměpis, Zkoumání vlastností vody, Sebeobrana, Kondiční cvičení, Seminář se zaměřením na poruchy přijímání potravin (mentální anorexie, bulímie), Vyrábíme v keramické dílně, Jsme chytřejší než počítač?, Péče o svou pleť, líčení, Horolezení na skalkách v našem háji…a dalších 40 zajímavých témat. Jsme rádi, že se vše líbilo, že si každý našel to své téma.
 
"Nekonečný příběh" - každým rokem
v polovině června otevíráme školu nejširší úvalské veřejnosti. I letos dne 14. června 2001 jsme zahájili již tradiční výstavu, abychom se pochlubili, co vše umíme, čím naše škola žije. Jsme rádi, když nás navštíví naši rodiče a také všichni ti, kteří rádi vzpomínají na školu, přijdou si oživit své krásné vzpomínky a porovnat současnou dobu s tím, jak vnímali své vzdělávání v době svého mládí. Ta naše krásná škola s novorenesančním průčelím byla překrásně vyzdobena vším krásným, co je v našich dětech a v našich učitelkách. Všichni jsme jistě ocenili výsledek našeho konání. Nejdůležitější pro naše mladé svěřence jsou však společné prožitky při tvorbě tohoto krásného díla! Všichni jsme se na výstavu těšili, dělali jsme ji s láskou ! Všem tvůrcům - ať malým nebo velkým patří neskonalý dík! Po prohlídce výstavních prostor školy rodiče žáků 9. tříd prožili hezké okamžiky se svými dětmi a pedagogy. Při tradiční slavnosti "Vyřazení žáků 9. tříd" se nejednou zachvěl hlas a skanula nejedna slzička. No nedivte se: "Už jsme velcí a děláme první krok do života!"
 
Na závěr mi dovolte několik ohlasů žáků na svoji školu:
Tomáš Oliva - I.B: Líbilo se mi čtení a psaní, protože to bylo fajn, počítání na počítači a také obědy, protože dobře vaří, a také papoušci, které jsme viděli na zámku.
Terezka Mandová - III.A Když nám skončí vyučování, tak se mi nechce jít domů. Ale nejsem to jenom já, komu se nechce. Je to skoro celá třída. Nemyslete si, že se bojíme maminky! My totiž chceme zůstat s naší paní učitelkou, protože nám se v naší třídě moc líbí a s paní učitelkou je nám dobře.
Kryštof Kolomý - I.B: Líbilo se mi, jak jsme se učili písmenka, mohli si už číst a paní učitelka Zdeňka, protože nás učí a máme hezkou třídu, protože nosíme kytičky.
Martin Vydra - IV.A: Nejvíc se mi líbí, když při dnu otevřených dveří mi všechno jde a maminka je šťastná, jak mi to jde.
Michal Kašička - IV.A: Byl jsem rád, když v domově důchodců měli radost z našeho zpívání, líbila se mi na škole v přírodě pevnost "Hanička", krásná krajina, vybíjená a fotbal.
Milí čtenáři, takýchto dětských ohlasů nám děti napsaly mnoho. Jsme rádi, že aspoň několik ohlasů vám můžeme takto předat. Dovolte mi na závěr poděkovat všem, kteří mají zásluhu na tom, že naše škola je tak pěkná, že děti chodí do školy rády. Jsou to především naši pedagogové a rodiče, kteří stále více a úžeji spolupracují, a pak opravdu je radost pohledět těm krásným, milým, usměvavým dětským tvářím do očí! Také chci touto cestou poděkovat všem správním zaměstnancům a našim kuchařkám za dobře odvedenou práci. Dovolte mi, abych u příležitosti konce školního roku poděkoval také našemu zřizovateli. V době, kdy přetrvávají ve státě hospodářské problémy, obec zajišťuje bezchybný provoz naší školy.
S optimistickým pohledem do budoucnosti vás všechny upřímně zdraví
František Smolík
 

 

K U L T U R A


 

ZPRÁVY Z MDDM

MDDM GRATULUJE

Zatím největším úspěchem TS RYTMUS MDDM za celou dobou jejího desetiletého trvání bylo umístění Ondry Brusche a Martina Tesaře na Mistrovství světa v Mariboru. Ondřej vybojoval ve finále MS v ELECTRIC BOOGIE čtvrté místo a Martin v semifinále 7. - 9. místo. V HIP HOPu duo získali Adélka Šepková s Ondrou Bruschem 26. - 31. místo a v HIP HOPu sólo obsadil Ondřej 17. - 21. místo. Touto cestou děkuji jim i jejich vedoucím, paní Aleně Sismilichové a Radku Bruschovi, za výbornou reprezentaci MDDM Úvaly.
Jana Pospíšilová

ZÁPIS DO KROUŽKŮ MDDM

Vážení rodiče, i v letošním školním roce dochází ke změně provádění zápisu do kroužků, a proto v případě, projevíte-li zájem o některou z činností, které MDDM vašim dětem nabízí, dodržte následující postup.
V týdnu od 3. do 7. září od 8.00 do 16.00 hod. si vyzvedněte přihlášky, které vyplněné vrátíte nejpozději do 20. září, a prokážete se dokladem o zaplacení kroužku. Jinak vaše dítě bohužel nebude moci kroužek navštěvovat. Toto opatření se koná na základě zpřísněných kontrol z MF a na základě způsobu přidělování dotace pro MDDM podle počtu účastníků, které prokážeme právě vyplněnou přihláškou a dokladem o zaplacení.
Pokladní hodiny v MDDM jsou:
úterý 11.9., 18.9. 13 - 16 h
středa 12.9., 19.9. 13 - 16 h
čtvrtek 13.9., 20.9. 13 - 16 h
Jana Pospíšilová

 

S P O L K YIndiánský tábor v Cholticích
Výroba kouzelných hůlek
Olympiáda s pohádkovm námětem
"Služba v pekle"

Junák hlásí ...

Akce "Od barevných víček ke koutkům dětí" skončila koncem měsíce června. Šlo o sběr barevných uzávěrů PET lahví, ze kterých firma TRANSFORM vyrobí součástky vybavení hřišť pro dětské domovy. Víček se sebralo nečekaně velké množství. Do sběrné stanice v Praze jsme odváželi 20 pytlů víček. Nebyli jsme na sběr sami. Velmi účinně pomáhala úvalská základní a zvláštní škola a domov důchodců, které se ochotně ke sbírání připojily.
Nejúspěšnějším sběratelem byla zvláštní škola, která nasbírala 9 pytlů a i ostatní účastníci se podíleli na úspěšném završení celé akce. Skauti děkují všem sběratelům ve školách i v domově důchodců a ve středisku, kteří se nechali inspirovat a podíleli se na úspěchu sběru. O dalším osudu víček vás budeme informovat.
Další akcí, ke které se úvalští skauti připojili, byla "Kapka naděje", celostátní humanitární sbírka roverského kmene skautů a skautek ve prospěch "Nadace pro transplantace kostní dřeně". V pátek 22. 6. t.r. myli starší skautky a skauti, označení názvem akce na tričku, skla aut u benzinové pumpy a výtěžek 5 763,- Kč předali nadaci. Podle předběžné registrace bylo do akce přihlášeno 50 středisek.
O celkovém výsledku této akce vás také budeme informovat.
skautské středisko br. J. Bubáka
 

 

S P O R T


 

PO 25 LETECH V KRAJSKÉ SOUTĚŽI!!!

Vážení sportovní přátelé.
Skončila fotbalová sezóna 2000/2001 a mužstvu dospělých se podařilo po dlouhých 25 letech postoupit do kraje. Před začátkem soutěže jsme měli cíl hrát v horní polovině tabulky. To se nám po špatném začátku podařilo, ale díky perfektní zimní přípravě jsme v závěru zafinišovali a obsadili nádherné první místo. Za to patří dík všem hráčům, trenérům, funkcionářům, fanouškům a sponzorům. Během července proběhne losování soutěží a v příštím vydání ŽÚ vám přineseme rozpis zápasů. 30. června 2001 začala dlouho očekávaná rekonstrukce fotbalového hřiště.
V prvním týdnu jsme demontovali zábradlí a brány. Prováděli jsme terénní úpravy, výkop a usazení velkoobjemové nádrže.
V druhém červencovém týdnu začala těžká technika pracovat přímo na fotbalové ploše. Naším záměrem bylo zároveň rovnat i hřiště tréninkové, ale k tomu bohužel nedošlo. Důvodem je nemožná domluva s firmou Metrostav a hlavně jejím zástupcem p. Zlatohlávkem o odvozu jejich materiálu z areálu SK Úvaly. Tato firma již škodí na fotbalovém hřišti rok - a nejen tam - takže nezbývá než doufat, že to v nejbližší době skončí. Snad nás již více takovýchto neuvěřitelně arogantních lidí nepotká.
V třetím červencovém týdnu se začne s navážením prvních drenážních vrstev a s přesným rovnáním hřiště 3-5 mm.
O dalším postupu prací na fotbalovém hřišti a o programu a posilách před sezónou 2001/2002 vás budeme informovat v příštím vydání ŽÚ.
Výbor SK Úvaly oddíl kopané

POZVÁNKA NA START VIII. ROČNÍKU TŘÍETAPOVÉHO CYKLISTICKÉHO ZÁVODU
MALÁ CENA ÚVAL

I. ETAPA - START
- 18. 8. ve 14.00 h před restaurací Na Slovanech v Úvalech
- TRASA - Úvaly - Škvorec - Hradešín - Přišimasy - Úvaly
5 1/2 okruhů - cca 55 km
II. ETAPA - START
- 19. 8. v 10.00 h před restaurací Na Slovanech v Úvalech
- TRASA - Úvaly - Nehvizdy - Sadská - Poříčany - Úvaly
cca 42 km
III. ETAPA - START
- 19. 8. ve 14.00 h před restaurací Na Slovanech v Úvalech
Časovka - TRASA - Úvaly - Škvorec - Hradešín - Přišimasy - Úvaly
cca 10 km
- možnost účasti pouze v jedné, kterékoli etapě
- na trase I. etapy 4 vrchařské prémie a II. etapy 2 rychlostní prémie
- prezentace 60 - 15 min před startem každé etapy
- startovné 40,- Kč
Ceny věnují: Vinárna u Vinařů - p. Kašička a Cukrárna pod kaštany - p. Šelíř
Pavel Štork

SK Úvaly oddíl kopané,
Guth Jarkovského 698, 250 82 Úvaly

Oddíl kopané hledá trenéry a jejich asistenty k mládežnickým mužstvům
Kontakt: pan Kopač - 0602 970 098, pan Linhart - 0602 251 855

Výbor SK Úvaly
SK Úvaly oddíl kopané,

Guth Jarkovského 698, 250 82 Úvaly
Obracíme se na vás s žádostí o finanční příspěvek na rekonstrukci fotbalového hřiště, kdy i sebemenší částka je pro nás velkou pomocí.
Bankovní spojení: Česká spořitelna Úvaly, č.ú.: 000035-0424967389 Tento účet je určen pouze na rekonstrukci fotbalového hřiště.
S díky výbor SK Úvaly oddíl kopané
 

 

C Í R K E V


 

HUS A SOUČASNOST
malé ohlédnutí v Úvalech

K letošnímu uctění památky 586 let mučednické smrti upálením Mistra Jana Husa, které připravila v neděli 8. července Církev československá husitská v Úvalech v lesoparku skautského areálu formou veřejné pamětní pobožnosti pod širým nebem a symbolicky zapálenou hranicí, s ekumenickou účastí, a následně v úvalském domově důchodců v křesťanském společenství se vracíme fotografickou ukázkou.
Úvalští občané si tak připomněli stálou aktuálnost Husova učení a zásadní body jeho programu obnovy církve v jeho díle De ecclesia (O církvi); v křesťanském náboženství je třeba následovat pravdu, kterou poznáváme smysly, rozumem, zjevením nebo Písmem svatým. Z toho plyne, že Kristus je jedinou hlavou církve, která je sborem vyvolených - věřících nezávislých na lidských institucích. Titul papež označuje "zejména onoho biskupa, který nejvýše, nejpodobněji a nejblíže zastupuje Krista tak, jak to činil Petr po nanebevstoupení Páně". Stát v poznané pravdě a tuto pravdu hájit proti neomezené církevní autoritě - v tom spočívá nadčasovost Husova duchovního vkladu nejen dnešku, ale i pro širší perspektivu. Z ekumenického hlediska je třeba také vidět pozitivně i po více jak 5 stoletích první bezprecedentní a k naší republice vstřícný krok papeže Jana Pavla II., který v závěru loňského roku, ještě před vstupem do 3. milenia, označil českého kněze Jana Husa za církevního reformátora, majícího v dějinách církve Kristovy své místo.
Příjemným obohacením obou setkání bylo i pěvecké vystoupení místního komorního sboru se sólisty. Pod vedením Dr. Vítězslava Pokorného za varhanního doprovodu Evy Nádeníčkové sbor uvedl chorálové církevní písně 15. - 17. století, úvod z Moteta č. 3 J. S. Bacha a biblické písně A. Dvořáka.
I když se obou akcí účastnilo cca 100 věřících občanů, je škoda, že nepřízeň počasí ovlivnila účast i dalších občanů.
Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech
 

 

D I S K U S E


 

Jedna či dvě okupace

Ono se slovo DISKUSE napíše lehce, ale diskutovat písemně, a ještě k tomu přes časopis, to už je podstatně složitější. Ale přesto se o to chci pokusit. Předem se omlouvám náročným čtenářům, jsem amatér.
V minulém čísle Života Úval pod tímto titulem byl zveřejněn článek s názvem "Co je to okupace a kdo nás vlastně osvobodil?"
Dle mého názoru je tento článek tak trošku reakcí na nedávno proběhlou výstavu o okupaci ze srpna 1968 a jejím skončení přesně před deseti lety. Tedy dovolím si tyto dvě "události" zahrnout společně pod pojmem "OKUPACE".
Samozřejmě, okupaci z 15. března 1939, a to co jí předcházelo i následovalo, známe všichni ze školy, literatury, různých podrobných studií. Ale přece jen trochu jinak z let 1948 - 89 a z doby současné. Proto bych chtěl oponovat, že ne všechny údaje v článku "sedí". Pokud mne paměť neklame, Sovětský svaz nebyl obětí č. 1, ale bylo to Polsko, které si svorně krvavě rozdělili Hitler se Stalinem, pak přišly na řadu další státy a Sovětský svaz až právě v r. 1941.
A byl to útok stejně zběsilý jako na Francii či jiné státy. Stejně tak zběsile zlikvidoval Sovětský svaz, Litvu, Estonsko, Lotyšsko. Myslím, že už konečně je možné říci k A i B. Snad konečně je doba, kdy bylo B zamlčováno, v nenávratnu!
A že na Dukle padlo 147 tisíc vojáků, to přece není jejich zásluha, to je zvrhlost sovětského vedení boje pod "neomylným" Stalinem, že muselo tolik vojáků padnout.
Je opravdu těžké diskutovat písemnou formou, vždyť na mnoho údajů má historie mnoho pohledů a ověřených fakt, které se často radikálně liší, ty co jsou v článku, jsou většinou cítit minulým režimem. Ten se díval na tragické události pohledem jemu vyhovujícím a naprosto se mu vytratila tragédie i hrdinství jiných národů. Samozřejmě, že největší oběť nesl a to mu nikdo nikdy nebude upírat - Sovětský svaz. Ale zde snad nejde o diskusi na téma následky války, ale v podtitulu je - kdo nás vlastně osvobodil.
Ano, základní historická fakta BYLA účelově zkreslována celých 40 let za vlády komunistů! I Pražské povstání muselo být "upraveno" podle jejich not. Prahu osvobodila Rudá armáda 9. 5. 1945 - tak to bylo nalinkováno a pomalu se to stávalo "pravdou" - mnohokrát opakovaná lež se stane pravdou! Ne, Prahu neosvobodila Rudá armáda, Prahu si osvobodili sami její obyvatelé za podpory Vlasovců. Strohá fakta: 1650 padlých Pražanů, 302 padlých Vlasovců, 30 padlých Rudoarmějců! Rudá armáda vstoupila do Prahy opravdu 9. 5. 1945, ale to již byla z velké části osvobozena a Němci skládali své zbraně, když 8. 5. kapitulovali. Každý zmařený lidský život je tragédie, ale v Praze počty hovoří jasně, kdo za Prahu život pokládal. Je nutné si stále připomínat historii hrdinskou, ale i tu nepříjemnou, tu, za kterou je nutné se stydět.
Kam se minulému režimu vytratili naši legionáři, bez nichž by nevzniklo Československo, kam se vytratili naši účastníci bitev na Západě, jak byli "odměněni" příslušníci z R A F!?!
I o tom tragickém osudu staršiny z našeho hřbitova by bylo možné diskutovat, minulý režim z podobných případů udělal dogma. Byl to příslušník Rudé armády a on a statisíce dalších byli vtaženi do válečné mašinérie. Památku obětí války ale jistě nikdo neznevažuje.
A chci se jen stručně zmínit i o druhé okupaci. Ta první byla tragickým důsledkem rozpínavosti jedné zvrhlé ideologie dohodou politiků. Pokořila naše národy a mnozí významní historikové tvrdí, že si toto trauma s sebou neseme stále. Proběhla však pouze se zaťatými pěstmi a slzami v očích občanů naší země. To tragické se stupňovalo po dobu válečných hrůz více jak 6 let.
Ta druhá okupace byla stejně tragická a také důsledkem zvrhlé ideologie, k tomu však krutá od prvních okamžiků. Při první nebyl zmařen v první fázi ani jeden život, v té druhé padlo střelnou zbraní okupantů jen v Praze 25 bezbranných obyvatel v prvním týdnu, v celém Československu to bylo 54 zastřelených, 38 usmrcených dopravními prostředky a další stovky těžce i lehce zraněných. Tedy i tato okupace byla krutá, a přesto ji na dvacet let nařídila komunistická moc nazývat "Internacionální pomoc"! Jaký cynismus! První okupace byla od samého počátku brána jako zločin, ta druhá - prý pomoc!
Souhlas se vstupem okupačních vojsk byl základní podmínkou pro setrvání ve svém povolání. Kdo se vstupem nesouhlasil, neměl možnost pracovat ve vedoucí funkci, mnozí kvalifikovaní lidé byli ze zaměstnání vyhozeni a museli vykonávat podřadné profese.
Už končím, přece jen je lehčí diskutovat z očí do očí, než formulovat myšlenky co nejstručněji na papír. Ale jedno vím jistě, když se jedná o okupaci naší vlasti, pak jsou v posledním století dvě a stejně zvrhlé, uskutečněné zvrhlými ideologiemi rozdílných mocí, které snad již v budoucnu zůstanou jen v učebnicích dějepisu a budou motat hlavu příštím školákům. A učitel při zkoušení možná uslyší: Ten Hitler, ten nařídil v r. 1968 zlikvidovat Dubčeka a Stalin se nakonec spolčil s Husákem a vyhlásili Republiku rad.
Jiří Štork, též občan Úval

Jak to vidím já
(reakce na článek pana Lajtnera "Co je okupace a kdo nás vlastně osvobodil?" z minulého čísla ŽÚ)

Nezažila jsem okupaci v roce 1939, ani v roce 1968, přesto se musím vyjádřit k výše zmiňovanému článku. Protože článek pana Lajtnera nemá ucelenou koncepci, budu reagovat heslovitě.
Po přečtení výše jmenovaného článku se nemohu zbavit dojmu, že text je silně politicky zaměřen. K tomuto aspektu se vyjadřovat nebudu, začnu od historických fakt.
Ať máme jakýkoli politický názor, musíme akceptovat, že naše republika byla osvobozena dvěma armádami - americkou a Rudou armádou. Domnívám se, že nelze velikost vítězství měřit pouze počtem padlých. Stejně jako vítězství nad Německem bylo umožněno kolektivním úsilím všech států protihitlerovské koalice, tak i osvobození Československa bylo výsledkem tohoto společného boje.
Vyznívá velmi absurdně, když pan Lajtner lká nad tím, že základní historická fakta jsou účelově zkreslována, a sám se této chyby dopouští velmi nápadně (jde o politické zkreslení; opravdu obětí č. 1 byl Sovětský svaz?).
Chci pana Lajtnera poučit, jak probíhá výuka dějin po roce 1945. Obecná historická zásada o interpretaci dějin tvrdí: "Události posledních padesáti let jsou považovány za současnost, nejsou historicky zhodnoceny, proto budou předkládány jen jako fakta a historik k nim může zaujmout svůj osobní názor, který není interpretačně závazný." Této zásady se také drží učitelé dějepisu na školách. Nelze hovořit o tom, že jsou vyučovány nepravdy či dokonce "bují revanšismus". (Přiznám se, že si nedovedu představit "bující revanšismus".)
V závěru svého článku bych se chtěla vyjádřit k oslavám výročí osvobození. Dnešní doba už není příznivá velkolepým oslavám. Člověk odmítá dávat najevo své postoje a city, má dost masových akcí. To ale neznamená, že si neuvědomuje význam minulosti. Myslím si, že existují mnohem upřímnější projevy úcty k obětem války a nemusím stát před pomníkem Rudé armády a poslouchat oslavná slova řečníků. Chtěla bych vzpomenout zážitek z osobního života. Nejhlubší vzpomínku na české letce ve službách RAF jsem zažila po skončení filmu Tmavomodrý svět, kdy nekonečný potlesk sálu kina vzdal hold těmto statečným mužům (možná by mi pan Lajtner vysvětlil, proč tito letci byli vězněni v komunistických vězeních).
Je mi líto, že pan Lajtner žije v normalizaci, já žiji v demokracii.
Mgr. Markéta Licková

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.

 

Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í


 

Ptáci našich zahrad a parků

Rorýs obecný je sice také letec mistrovský tak jako vlaštovky (říká se mu svišťoun), ale s vlaštovkami si ho nepleťte.
Náleží do řádu křikavců, není pěvec ani příslušností, ani uměním. Jeho pronikavé "sríí, sríí" uslyšíme za letních podvečerů vysoko pod oblohou. Tento černý, vlašťovkám podobný druh s úzkými srpovitými křídly a s nápadně rychlým, svištivým letem se prohání brzy po ránu a navečer prakticky nad celými Úvaly. Často ho spatříme, jak se prohání se zrovna vyvedenou rodinkou okolo nádraží či mezi bytovkami na Homolce, hlavně v měsíci červenci. Každým rokem několik párů rorýsů zahnízdí pod střechou hotelu Budka a tak při posezení nad pohárem zmrzliny na zahradě před cukrárnou "Pod kaštany" bystrému pozorovateli krmení mladých neunikne. Je to neúnavný letec, který i v noci za letu spí, krouže v hejnu vysoko nad zemí. Živí se hmyzem, který lapá širokým zobáčkem v letu. Má zvláštní malé nožky, přichycovací, všechny čtyři prsty obráceny dopředu. Ze země nedokáže sám vzlétnout, tedy ho nespatříte ani na ni usednout. Hnízdí ve výšce na budovách pod střechou, půdách i špaččích budkách. Téměř na holou podložku z trochy peříček a stébel snáší samička v červnu jen dvě (zřídka 3) bílá, válcovitá vajíčka a koncem měsíce se již líhnou mláďata. Rostou rychle a musí se brzy naučit létat i lovit hmyz.
Rorýsi jsou totiž z nejprvnějších ptáčků, kteří nás opouštějí. Přiletěli kolem 1. máje a už v prvních srpnových dnech (až na výjimky) najednou v noci zmizí. Vydali se na dalekou cestu do střední a jižní Afriky, snad i na Madagaskar.
Irena Filipová
Použitá literatura: Z ptačí říše - Jaroslav Spirhanzl Duriš
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 02-9971539, 02-9971820, fax: 02-9971696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková, I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se neracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz