M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
K U L T U R A
S P O L K Y
S P O R T
C Í R K V E
D I S K U S E
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í
H I S T O R I E

K hledání použijte CTRL+F

MĚSTO ÚVALY

ČÍSLO 9 / 2001

ROČNÍK 42

 

 

 

V sobotu 15. září 2001 od 10 hodin na koupališti v Úvalech se pořádá
ROZLOUČENÍ S LÉTEM
Na pořadu budou hry a soutěže pro velké, malé i nejmenší, neckiáda apod. Country hudba (L. Selix) hraje k tanci i poslechu od 17:00 do 20:00 hodin. Kiosek k občerstvení bude otevřen.


 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA,
které se konalo 30. 7. 2001

V úvodu starosta města přivítal přítomné členy rady města a seznámil je s programem jednání, zvláště pak se skutečností, že jsou pozváni zastupitelé města na 18.30 k projednání možnosti převzetí zřizovatelské funkce pro Domov důchodců Úvaly městem. K usnesením č. 21 199 až 207 z minulého jednání rady nebylo připomínek a bylo konstatováno jejich splnění.

Z odborů MěÚ

Odbor výstavby a dopravy
Pí Reicheltová informovala radu o výsledku výběrového řízení na dodavatele výstavby plynovodu a vodovodu v lokalitě Úvaly - Zálesí.
Na základě doporučení hodnotící komise, která bodovacím způsobem (kritéria: cena, záruční podmínky, reference) stanovila pořadí firem, určuje rada města pořadí firem na dodavatele výstavby plynovodu a vodovodu v lokalitě Úvaly - Zálesí:
1. Ladislav Suchý - Výstavby plynovodů, Kolín,
2. GASTREND, s.r.o., Mladá Boleslav,
3. Prockert a Hynek, a.s., Roztoky.
Současně uložila vedoucí odboru výstavby připravit smlouvu na výstavbu plynovodu a vodovodu v lokalitě Úvaly - Zálesí s firmou L. Suchý - Výstavba plynovodů, Kolín podle jejich nabídky a pověřila starostu města k podpisu této smlouvy.
Pí Reicheltová informovala radu o žádosti manželů Harasymových, kteří předložili záměr vybudovat na pozemcích pč. 3604 a pč. 3605 prodejny okrasných rostlin a příbuzného zboží. Na části pozemku se předpokládá pěstování okrasných rostlin v nádobách.
Součástí záměru je vybudování prodejny (100 m2), parkoviště pro cca 10 osobních automobilů (dva vjezdy z ul. Dobročovická), studny, oplocení a přípojky elektřiny.
Rada města podnikatelský záměr na výstavbu prodejny okrasných rostlin a příbuzného zboží na pozemku pč. 3604 a 3605 k.ú. Úvaly odsouhlasila s tím, že záměr je v souladu s územním plánem města: všeobecně smíšené území.

Odbor správy majetku města
Ing. Perglerová předložila radě k odsouhlasení havarijní opravu kanalizačních přípojek školních objektů čp. 7, čp. 44 a školní jídelny.
Podle nabídky firmy Solčanský je havarijní oprava proveditelná za 170 tis. Kč, což cca o 90 tis. Kč převyšuje finanční prostředky podle rozpočtu ZŠ. Rozdíl se bude muset hradit z finanční rezervy rozpočtu města (promítnout do 2. změny rozpočtu).

Finanční odbor
Pí Lišková předložila radě písemnou informaci o finanční situaci města k 30. 7. 2001. V uvedené částce jsou zahrnuty příjmy z daní, nikoliv však příslib mimořádné dotace od státu. Při této příležitosti Ing. Černý uvedl, že teprve nyní byl realizován příspěvek státu na investiční výstavbu (limitka - není zahrnut v rozpočtu města) a bylo možno uhradit několik faktur (cca 9 mil. Kč) pro firmu provádějící výstavbu kanalizace.
Ing. Breda předložil radě ke zvážení požádat o provedení kontroly hospodaření města za rok 2001 kontrolní skupinu OkÚ Praha - východ (bezplatně) nebo použít nabídky firmy ECO Hradec Králové za úhradu (35 tis. Kč). Rada po zvážení celkové situace se přiklonila k objednání auditu od firmy ECO za podmínky, že na ni budou získány alespoň tři kladné reference od jiných obcí.

Organizační záležitosti

Přísedící u krajského soudu
Ing. Breda předložil radě sdělení předsedkyně krajského soudu, které se týkalo kandidatury na přísedící krajského soudu. Rada návrh odsouhlasila a uložila tajemníkovi MěÚ zajistit osvědčení podle ustanovení § 6 odst. 1 písmeno a) zákona č. 451/1999 Sb..

Úprava živnostenské činnosti města
Ing. Breda předložil radě návrh na pozastavení živnostenské činnosti města - kopírovací služby s tím, že veškeré kopírování je jen za náklady na materiál, bez zisku a nejedná se o činnost v rámci živnostenského podnikání. Současně upozornil na současnou personální situaci spojenou s odchodem p. Petra Kočárníka do důchodu.
Rada návrh odsouhlasila a uložila tajemníkovi MěÚ zajistit změnu odpovědné osoby u činnosti "Investorská činnost ve stavebnictví" na Ing. O. Nečase.

Převzetí Domova důchodců do správy města za účasti zastupitelů města.
Ing. Černý předložil radě návrh ministerstva práce a sociální péče, který se týkal možnosti převzetí zřizovatelských kompetencí Domova důchodců Úvaly městem.
Zásadní stanovisko zastupitelstva bylo požadováno do 10. 8. 2001. Problematika byla přítomnými zastupiteli podrobně diskutována s použitím informací získaných z internetové stránky, z reálných informací o nákladech na provoz Domova důchodců Úvaly a hlavně pak s porovnáním finančních možností města v příštích letech. Přítomní zastupitelé souhlasili s odpovědí v tom smyslu, že město má zájem stát se zřizovatelem Domova důchodců Úvaly, ale s konstatováním, že město nemá finanční prostředky na krytí nákladů na provoz. Bylo konstatováno, že v dosažitelných podkladech nejsou řešeny některé základní otázky: financování pobytu osobám, které nejsou z Úval, náklady na opravy investic a inovace vybavení domova důchodců, mzdový fond správních zaměstnanců apod..

Informace starosty
- informoval radu o komplikacích spojených s předpokládaným prodejem akcií ČS, a.s., návazností na prodej i jiných obcí, komplikovaná technologie prodeje apod.
- finanční situace města sice není v současné době kritická, ale mimořádná dotace od státu (ve výši 3,3 mil. Kč) nevyrovná "ztrátu" způsobenou neprodejností akcií STE, a.s.
- konstatoval, že bylo s MV ČR domluveno plné obsazení bytu v čp. 203, kde by rekonstrukce měla být dokončena a byty připraveny k předání.
Rada města odsouhlasila nově navržené smluvní obsazení bytů.

Byla diskutována výhledová situace v zásobování města pitnou vodou.
Rada byla informována o připravované rekonstrukci kolejiště ČD v úseku Běchovice - Úvaly, zvláště pak o nedostatečném protihlukovém opatření v zastavěné části Úval.

Po vzájemné dohodě byly upraveny termíny následujících jednání rady města: změna na 27. srpna a 10. září 2001.
Kriticky byla připomínkována reklamace povrchu ul. Klánovická, kde některé poklopy vyčnívají nad komunikaci a v některých místech se komunikace propadá.

Ing. Ivan Černý, starosta města

JAK S ODPADY v roce 2002
informace I.

Dnem 1. ledna roku 2002 nabývá účinnosti nový zákon o odpadech a změně některých dalších zákonů pod č. 185/2001 Sb. Tento nový zákon vznikl z důvodu, že současný, již jedenkrát novelizovaný zákon je v některých pasážích zastaralý a neodpovídá současným potřebám. Dalším a podstatným důvodem byla nutnost přizpůsobení naší legislativy o odpadech legislativě vyspělých států a EU.
O změnách, který tento zákon přináší ve vztahu obec - občan, fyzická osoba podnikající a případně právnická osoba a informace o nich bude možno postupně získat prostřednictvím tohoto měsíčníku.
Jaké změny nám nový zákon přináší a co z toho pro nás plyne:
1. Končí platnost současného zákona a tím i platnost předpisů, vyhlášek (i obecních), smluv a dodatků ke smlouvám vydaných a uzavřených podle tohoto zákona. V praxi to např. znamená, že ke dni 31. 12. 2001 pozbudou platnost smlouvy na svoz domovního odpadu (popelnice) včetně dodatku k těmto smlouvám o osobách přihlášených do systému nakládání s odpady na území města. O této skutečnosti budou všichni účastníci těchto smluv ještě písemně informováni.
2. S novým zákonem o odpadech dochází i ke změně zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (ve znění pozdějších předpisů), kde byl doplněn nový místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tento poplatek obsahuje mimo jiné i platbu za popelnicové nádoby. Sazba poplatku, který má stanovenu horní hranici, je dvousložková. O tom, koho se týká poplatková povinnost, kdo bude odvádět poplatek, jaká bude výše obou jeho složek, v kolika bude splátkách apod., budete informováni v některém z dalších čísel tohoto měsíčníku.
Současně probíhají na úrovni ministerstev jednání k tomuto zákonu, aby byly známy jednotné výklady k jednotlivým pasážím zákona a všichni občané mohli být včas informováni.
Odbor životního prostředí, Ing. Bohuslav Prokůpek

P o z v á n k a
na veřejné zasedání zastupitelstva města, které se bude konat
ve čtvrtek 20. září 2001 v 18:00 hodin v hotelu BUDKA

PROGRAM:
1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti rady města
3) Schválení organizačního řádu
4) Majetkoprávní záležitosti
5) Organizační záležitosti
6) Různé
7) Připomínky zastupitelů
8) Připomínky občanů
9) Závěr zasedání
Ing. Ivan ČERNÝ v.r., starosta města

Změna přednosti v jízdě nesmí motoristy překvapit

Městský úřad Úvaly, odbor výstavby a dopravy, oznamuje všem řidičům, že na základě kritických připomínek z veřejného zasedání zastupitelstva města v listopadu 2000 byla provedena změna přednosti v jízdě na křižovatce ulic 5. května - Riegrova - Dvořákova, nebo-li jako hlavní je nyní silnice z centra Úval na světelnou křižovatku a na Tuklaty zůstává jako vedlejší.
Upozorňujeme všechny řidiče, aby tuto změnu, i když je dostatečně označena dopravními značkami a návěstími oznamujícími změnu přednosti, vzali na vědomí. Jedná se hlavně o respektování nové dopravní značky STOP ve směru od Tuklat do centra Úval. Bohužel mnozí řidiči jezdí tzv. po paměti, dopravního značení si nevšímají - pravděpodobně do té doby, než budou účastníky dopravní nehody z nedání přednosti v jízdě.
Pro upřesnění sdělujeme, že změna přednosti v jízdě byla uvedena v praxi ve spolupráci s Policií ČR - Dopravním inspektorátem Praha - východ, Okresním úřadem - referátem dopravy a silničního hospodářství Praha - východ a Správou a údržbou silnic Říčany.
Odbor výstavby a dopravy, Ilona Reicheltová

Výstavba kanalizace

V měsíci září 2001 budou probíhat dokončovací práce na pokládce kanalizace v ulici Husově a nám. Arnošta z Pardubic. Souběžně s pracemi na hlavních řadech budou realizovány odbočky na domovní přípojky a úpravy povrchů. Začátkem září t.r. se bude provádět oprava komunikace v ul. Jiráskově. S touto opravou bude nutno opětovně přestěhovat autobusové zastávky do ul. Husovy a Pražské. Předpokládaná doba opravy této silnice je jeden měsíc.
VRV, a.s., Vl. Brožek, technický dozor investora

Otázka pro odbor výstavby

Dne 10. 7. 2001 v Občanském judu byla zviditelněna chyba, která má drastický dopad na život obyvatel žijících naproti lisovně plechů. Jak je vůbec možné, že tak profesionální a kvalitní odbor pro výstavbu ve městě Úvaly přehlédl, že tento výrobní provoz není nerušící výroba, která byla v územním plánu?
Prosím tedy o doslovný výklad definice "nerušící výroba".
Za sdružení S.O.S., Arnošte!, děkuje Kateřina Sazamová

Otázkou výstavby továrny ESSA CZECH, s.r.o. se podrobně zabýval starosta města, Ing. Ivan Černý, v časopise "Život Úval" číslo 8/2001 na straně 8 v článku "Město a továrna ESSA CZECH", včetně definice území, na kterém byl objekt postaven.
Odbor výstavby a dopravy

Složení obyvatel

Ke 12. 7. 2001 je v Úvalech 2 279 mužů a 2 460 žen. Celkem 4 739 obyvatel.
 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Připravuje se vydání knížky o Úvalech

O našem městě byly dosud vydány tři samostatné publikace. První napsal v roce 1914 místní spisovatel, Alois Dostál, pod názvem Ouvaly (s podtitulem Popis městyse a okolí a náčrt historický). Druhá kniha vyšla v roce 1929, jejíž titul Úvaly jindy a nyní napovídá, že autoři pod vedením ředitele školy Otakara Brože a učitele Václava Sommera zpracovali tématiku důkladněji. Třetím pokusem přiblížit čtenářům historii a současnost města byla útlá brožurka Úvaly, kterou napsal v roce 1968 Jaroslav Bedrna.
Ze všech tří je nejlépe zpracovaná kniha Úvaly jindy a nyní, o které se také nejčastěji mluví a mnohdy je zdrojem informací. Před několika lety se uvažovalo o jejím opětovném vydání, od něhož se však upustilo, protože kvalita fotografií v knize odpovídá možnostem tisku před více než 70 lety a originály snímků nejsou k dispozici. O zájmu obyvatel města o novou knížku o městě svědčí i názory návštěvníků loňské výstavy v Úvalech. Až donedávna se ale nenašel nikdo, kdo by se této náročné práce ujal.
Až v letošním roce nabídl pan Vladislav Kufa z Chlumce nad Cidlinou ve spolupráci s historikem zpracovat text, grafický návrh a tisk publikace. Současně předložil ukázky knih se shodnou tématikou, jejichž tisk zajišťoval pro jiná města. Po schválení nabídky kulturní komisí a radou zastupitelstva města se začala tvořit skupina spolupracovníků, kteří budou připravovat podklady pro historika.
Zpracování historie a současnosti města, sportu, divadla a různých spolků bude velmi náročné. Ne všechno o našem městě se nachází v archivech státních institucí. Mnoho vzácných dokumentů je například v archivech úvalských sportovních klubů, svědectví o bohaté činnosti divadelních ochotníků jsou v soukromí, spousta dokumentů jistě nebyla dosud zveřejněna. Příprava textu si vyžádá spolupráci několika desítek lidí a potrvá až do začátku příštího roku.
Po mnoha letech se rýsuje jedinečná možnost vydat zcela novou a kvalitní knížku o Úvalech, která bude reprezentovat město a k níž se čtenáři budou vracet.
Ing. Vladislav Procházka

Vzpomínka na Járu Dufka

Rozloučení s Jaroslavem dne 1. 8. t.r. bylo pro všechny přátele a známé, kterých bylo nepřeberné množství, smutným okamžikem. Bylo řečeno mnoho krásných slov na rozloučenou, leč odcházeli jsme s pocitem lítosti nad tím, že jeho místo bude navždy prázdné. Hned za láskou k rodině mu byla vším hudba. Hudba krásná, melodická, vycházející z jeho duše, lásky k lidem, lásky k české vlasti.
Jaroslav byl člověk silně citově založený s hlubokým sociálním cítěním. Velký hudební talent - úvalský Kmoch. Upřímný, přímý kamarád, přítel, bratr, soudruh.
Známe jej z působení v Junáku, hudebních těles počínaje STO Úvaly, z práce v kulturní oblasti společenských i dalších organizacích. Nebál se žádné práce, v hudbě vyzpíval radost i smutek, lásku i vzdor. Žil skromně, poctivě. Jeho život byl tak pestrý jako jeho skladby a písně.
Jaroslave, budeš stále žít v našich vzpomínkách. Budeš nám dlouho chybět na každém kroku, kde jsme se naučili tě potkávat a měli jsme tu čest s Tebou spolupracovat a žít.
tvoji věrní přátelé.

Rodině pana Jaroslava Dufka vyslovujeme ještě jednou upřímnou soustrast a ujišťujeme ji, že může počítat s naší pomocí.
Lajtner

Návrh přeložky silnice je doprovázen protesty i podporou

Vybudování čtyřproudové dvanáctikilometrové přeložky silnice první třídy I/12 mezi Běchovicemi a Úvaly je záměrem Ředitelství silnic a dálnic Praha a jako nadřazená silniční síť byla její trasa zapracována i do územního plánu města schváleném v roce 1995. Souhlas s tímto záměrem byl potvrzen usnesením zastupitelstva města 17. května letošního roku. Nová trasa je součástí plánovaného obchvatu městských částí Praha 9 - Běchovice a Praha 9 - Újezd nad Lesy. Kolem Úval je nová silnice navržena jižně od Radlické čtvrti a Slovan. Za křižovatkou se silnicí II. třídy Úvaly - Škvorec se stáčí severovýchodním směrem a v mís- tě nazývaném Na Stříbrňáku se napojuje na stávající trasu silnice I. třídy Praha - Kolín. Do poslední verze návrhu obchvatu města byly zaneseny některé návrhy a připomínky týkající se ochrany přírody, ovzduší a životního prostředí.

PODNĚT SDRUŽENÍ DĚTI ZEMĚ
Ne všichni jsou s trasou silnice spokojeni. Už po informační schůzce, která se konala 13. března v hotelu Budka, podala paní Kateřina Sazamová ve spolupráci s Dětmi Země Praha podnět ke stavebnímu záměru Změna trasy silnice I/12 (úsek Praha - Úvaly), v němž uvádí, že se stavebním záměrem nesouhlasí a žádá o zastavení prací na veškerých přípravných studiích z těchto důvodů:
1) Na informační schůzce nebyla zdůvodněna potřeba výstavby čtyřproudé komunikace souběžné se stávající komunikací I/12.
2) V těsné blízkosti stávající silnice I/12 existuje nedokončená dálnice D11 Praha - Hradec Králové, jejíž kapacita není plně využívána.
3) Plánovaná silnice neodlehčí provozu v Úvalech, naopak přivede do těsné blízkosti města automobily, které by jely po dálnici D11.
4) Lokální problém s kumulací dopravy v městských částech Praha Běchovice a Praha Újezd nad Lesy bude pouze přenesen o 1 km na jih do Kolodějí, Květnice, Sibřiny, Škvorce a Úval, do míst, která jsou silniční dopravou dosud prakticky nedotčena.
5) Na kraji Úval bude čtyřproudá silnice ukončena a dále bude pokračovat jako dvouproudá, což bude mít za následek vytváření kolon a zamoření Úval výfukovými plyny, hlukem, vibracemi, úniky toxických látek, apod.
6) Stavba nejenom neřeší problém (jehož skutečná podstata je zcela nejasná), ale i přesahuje finanční možnosti společnosti, působí zcela destruktivně na krajinu a její přírodní i historické struktury. Bude mít velice negativní dopad na zdravotní stav široké veřejnosti.
7) Výstavbou silnice dojde k nevratnému zásahu do krajiny, který není nevyhnutelný.
8) Město bude navždy uzavřeno a obejmuto mohutným betonovým kolosem, jehož význam je nulový, a kterému bude tragicky obětováno poslední torzo naší v podstatě netknuté krajiny. Plánování využí- vání prostoru by mělo být zaměřeno na snížení potřeby cestovat a naopak prosazovat využití vlastního přírodního bohatství pro rekreaci a turistiku.

VYJÁDŘENÍ TERPLAN, a.s. Praha
K jednotlivým bodům podnětu paní Kateřiny Sazamové přišlo vyjádření od zpracovatele dokumentace EIA Terplan, a.s., Praha, v němž se praví:
ad 1) Silnice I/12 je jednou z významných radiál celostátního významu, která v mikroregionální úrovni umožňuje zpřístupnění, obsluhu a napojení výrazně urbanizovaných oblastí východního příměstského sektoru na komunikační systém hlavního města Prahy (štěrboholská radiála). V nadregionální úrovni zajišťuje významné přepravní vztahy v relaci Praha - Kolín s napojením na silnici I/38 Česká Lípa - Kolín - Znojmo - státní hranice ČR/Rakousko. Silnice je využívána kromě tranzitní dopravy pro každodenní příměstské vztahy přilehlých sídel ku Praze a pro lokální mezisídelní vztahy.
V zastavěném území, které představuje takřka kontinuálně zastavěný pás s oboustrannou obytnou zástavbou v úseku Praha - Úvaly, doplněnou výraznou koncentrací služeb, silnice přebírá sdruženou funkci dopravně obslužnou.
V tomto smyslu jsou na průjezdnou silnici kladeny stejné nároky jako na městskou obchodní a obytnou ulici; tzn. nároky na napojení či křížení husté sítě místních komunikací se silnými příčnými vztahy, na plochy pro dopravu v klidu, na bezpečný pěší a cyklistický pohyb, na pěší přechody, zásobování apod.. To vše s požadavkem vysoké bezpečnosti motorového i nemotorového provozu a maximálního omezení negativních vlivů na obyvatele z provozu motorové dopravy.
Již v současné době je intenzita provozu na této silnici zvláště v zastavěném území zásadně nepříznivá a neumožňuje zachovat nenarušenou obytnou - městskou funkci dotčeného území (kolony vozidel, omezená plynulost provozu, hluk, exhalace, snížená bezpečnost provozu, kolizní příčné vztahy, nedostatečné podmínky pro parkování a stání, nepříznivě řešené vjezdy na pozemky apod.).
Z tohoto důvodu je v koncepci přestavby silniční sítě dlouhodobě sledována přeložka silnice I/12 v úseku Praha - Úvaly, východ mimo stávající trasu. Ta umožní převést tranzitní regionální a mikroregionální dopravu mimo obytná území do nově navrhované stopy, kde mohou být vytvořeny podmínky pro plynulý a bezkolizní průjezd s ponecháním původní silnice pro přestavbu jako páteřní komunikace s posílením městotvorných funkcí a dopravně architektonických prvků včetně vhodného uličního mobiliáře.
Návrh kategorie silnice, tj. čtyřpruhová, v úseku Praha - Úvaly, východ (1. etapa), výhledově Úvaly, východ - Kolín (2. etapa), vychází z kapacity jednotlivých kategorií silnic a z předpokládané výhledové intenzity dopravy v jednotlivých úsecích silnice k návrhovému období, tj. rok 2010 a po r. 2010. Intenzita dopravy byla získána modelovým výpočtem dopravního zatížení silniční sítě širokého spádového území, včetně zahrnutí dopadu postupně budovaného komunikačního systému města Prahy.
ad 2) Dálnice D11 Praha - Hradec Králové - Jaroměř, v současné době dokončená a provozovaná v dílčím úseku Praha - Poděbrady východ, v dílčích úsecích systematicky připravovaná, je nadřazený mezinárodní tah, který je určen prioritně pro dálkovou dopravu ve směru na Hradec Králové a dále na Polsko a v návaznosti na výhledovou rychlostní silnici R35 do prostoru střední a severní Moravy.
Pro příměstské vztahy v relaci Praha - Úvaly se dálnice v žádném případě nemůže uplatnit a sloužit jako náhrada nebo posílení stávající silnice I/12. Důvodem je její dálková funkce s omezením křižovatkových uzlů se silniční sítí nižšího významu a její odtažená poloha vůči zásadním zdrojům a cílům rozmístěným podél trasy silnice I/12.
Kategorie čtyřpruhového uspořádání navrhované přeložky silnice v úseku Praha - Úvaly, východ (napojení na výhledovou trasu aglomeračního okruhu silnice II/101) zároveň reaguje na zvýšené přepravní nároky každodenní dopravy v příměstském rameni, vázaném v denní dojížďce ku Praze.
ad 3) Koncepce komunikačního systému města Prahy je řešená tak, že propojení radiálně zaústěných dálnic a rychlostních silnic bude probíhat zčásti po již realizovaném a postupně budovaném silničním okruhu (SO), který bude současně navazovat na komunikační síť města Prahy. Výjezd na dálnici D11 či sjezd z dálnice na komunikační systém Prahy se tedy uskuteční blíže ku Praze (MÚK Černý Most) a vozidly směřujícími od Prahy na dálnici D11 či naopak nebude silnicí I/12 v žádném případě dotčena.
ad 4) Lokální problém s kumulací dopravy v městských částech Praha, Běchovice a Praha, Újezd n. Lesy nebude přenesen o 1 km na jih, protože nově založená trasa nebude vedena centry obytných území, prostorové uspořádání bude dimenzováno na předpokládané dopravní zatížení a křížení i křižovatky budou řešeny mimoúrovňově.
Přeložkou silnice budou vytvořeny vhodné podmínky pro to, aby k obdobným problémům nemohlo docházet. Mimochodem obě zmiňované městské části se k návrhu přeložky, který je obsažen ve schváleném návrhu ÚPN hlavního města Prahy, vyjadřovaly souhlasně s požadavkem realizace stavby v blízkém horizontu.
Je nezbytné také informovat o tom, že v poslední době je patrný relativně rychlý vzrůst dopravního zatížení v lokální síti silnic III. třídy, které vytváří souběžnou trasu k silnici I/12 a prochází zmiňovanými sídly. Děje se tak především v době špičkového zatížení silnice I/12, kdy je značně snížená plynulost dopravy na hlavní trase a řidiči zcela přirozeně vyhledávají objízdnou trasu. Pokud by nedošlo k výstavbě přeložky, lze předpokládat, že tento stav se bude zhoršovat a souběžná "odlehčovací" trasa v úrovni lokální sítě bude trvale zatěžována zbytnou průjezdnou dopravou, obtěžující dotčená sídla.
ad 5) Přeložka silnice I/12 je podle harmonogramu investiční výstavby Ředitelství silnic a dálnic ČR v Praze sledována ve čtyřpruhovém uspořádání v 1. etapě do r. 2015 v úseku Praha - Úvaly, východ s napojením na stávající silnici I/12 ve směru na Kolín. Napojení přeložky na stávající silnici I/12 pod Škvoreckou oborou je navrhováno pouze jako stavební etapa.
ad 6) Podstata problému je vysvětlena v předchozích bodech. Posouzení vlivu stavby na životní prostředí bude součástí zadané a zpracovávané Dokumentace k hodnocení vlivů přeložky silnice I/12 na životní prostředí dle zákona č. 244/1992 Sb., zadané ŘSD ČR a zpracovávané společností Terplan a.s. Praha s termínem dokončení červenec 2001. Hodnocení míry vlivu na obyvatelstvo bude součástí této dokumentace.
ad 7) viz bod ad 6) Hodnocení míry vlivu stavby na krajinu a ekosystémy bude součástí výše uvedené dokumentace. V dokumentaci budou popsána opatření navržená k prevenci, eliminaci, případně kompenzaci účinků na prostředí.
ad 8) Prostory velkoměstských urbanizací, ke kterým lze jistě zahrnout i Prahu se svým prstencově rozvinutým příměstským zázemím s výraznou obytnou a rekreační funkcí, na sebe váží specifické potřeby a nároky, z nichž zásadním způsobem se projevují nároky na dopravní cesty, potřebné pro každodenní pohyb (dojížďka a vyjížďka) za prací, do škol, za vybaveností, kulturou apod.. Tyto příměstské přepravní vztahy dále zesilují regionální a dálkovou dopravu na většině přístupových cest, radiálně vstupujících do vnitřních oblastí městských aglomerací. V atraktivním příměstském okruhu těchto jader, který je stále více vyhledávaný pro trvalé příměstské bydlení, tak dochází ke skokovému nárůstu dopravy, vyžadující zásadní zkvalitnění podle vyhodnocených podmínek často zkapacitnění stávajících dopravních cest.
Přeložka silnice I/12 byla předem studijně prověřená a projednaná a jako stabilizovaný koridor se stala součástí nejen schváleného návrhu ÚPN hlavního města Prahy, ale i schváleného ÚPN Úval, který musel být veřejně projednáván a dával prostor pro včasné uplatnění námitek.

PETICE OBČANŮ
Protest proti plánované přeložce byl obsažen též v petici adresované městskému úřadu. Autorka petice slečna Veronika Paulová a dalších cca 140 občanů, především z Radlické čtvrti, poukazuje na to, že je nová trasa silnice plánována hned za jejich domy a poblíž chatařské oblasti, voda ze studní v důsledku stavby silnice nebude pitná, mohou být strženy prameny a zhorší se smogová situace i životní prostředí. Nesouhlasí s řešením změny trasy silnice I/12 a požadují její odklonění.
Velká skupina obyvatel Úval naopak vidí v návrhu přeložky silnice pozitivní změnu. Podpora realizace přeložky je nyní vyjadřována v souhlasné petici, v níž se občané připojují k usnesení rady města, kterým je návrh přeložky silnice I/12 schválen. Provoz na stávající komunikaci protínající město se už stává z hlediska hlukového a exhalačního zatížení neúnosným pro současnou nebo budoucí bytovou výstavbu. Při uvažovaném rozšíření silnice o další dva jízdní pruhy by se automobilový provoz ještě více přiblížil k rodinným domkům na Slovanech, v oblasti Na rybníčkách a k bytovým domům na Homolce. Nezanedbatelné je stále se zvyšující riziko střetu chodců s automobily při chůzi do středu města, do školy či na nádraží.
V nejbližší době bude nutné důkladně zvážit všechny připomínky a možnosti řešení trasy silnice. Bude třeba posoudit, zda-li je lepší obětovat část zemědělského půdního fondu a provést citlivý a zodpovědný zásah do krajiny nebo ponechat nynější stav.
Návrhy dopravních cest jsou vždy výsledkem kompromisu mezi volbou trasy a jejím působením na okolí. Ideálního stavu nelze asi nikdy dosáhnout.
Ing. Vladislav Procházka
 

 

K U L T U R A


Nabídka MDDM na září
V pondělí 10. září zveme všechny příznivce pohádek od 3 let v 15 h do MDDM na divadelní představení
TETA POPLETA A KOUZELNÍK


Připomínáme, že v pátek 14. 9. se konají v MDDM kurzy
BATIKA A KOŠÍKÁŘSTVÍ
a zároveň se v témže termínu uskuteční
PRODEJNÍ VÝSTAVA KOVÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
 
 

MDDM zve

všechny příznivce vážné hudby v sobotu 15. 9. ve 14 h do budovy MDDM na
KOMORNÍ KONCERT
Klavír Olga Hrachovcová
Zpěv Věra Kucharičová

Olga Hrachovcová
se narodila 4. 8. 1977 ve Zlíně. Je absolventkou Konzervatoře v Pardubicích, kde studovala hru na klavír. Ve studiu nyní pokračuje na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako žačka docenta Františka Hudečka. Současně vyučuje klavírní hru v Základní umělecké škole B. Jeremiáše v Českých Budějovicích. Jihočeskou univerzitu reprezentuje na slavnostních koncertech sólovými výkony i spoluprací se sólovými zpěváky a s Uměleckým univerzitním sborem. Hře na klavír se věnuje od svých osmi let.

Věra Kucharičová
se narodila v roce 1977. Sólovému zpěvu se věnuje od svých patnácti let pod vedením předních pedagogů.
V současné době je posluchačkou Jihočeské university v Českých Budějovicích. Studuje zde obor sólový zpěv pod vedením doc. Fuchse. V komorní tvorbě spolupracuje již 3 roky. Její široký repertoár sahá od děl starých italských mistrů až k současné tvorbě (Scarlatti, Händel, Gluck, Schubert, Dvořák, Janáček, Martinů a další).

 

 

S P O L K Y

Divadelní sezóna začíná

Výbor sm.z.o. Sdružení zdravotně postižených v ČR Úvaly zve své členy na zájezd do Městského divadla Mladá Boleslav na představení:
So 22. září v 19.30 h W. Shakespeare - Veselé paničky windsorské
Pá 12. října v 19.30 h Fr. Šrámek - Měsíc nad řekou
Odjezd autobusu na obě představení: Slovany - 17.45 h, nádraží ČD 18.00 h
Přihlášky a informace: Př. J. Cmíralová
Výbor sm.z.o. SzdP Úvaly - Loskot

Členové bývalého zahrádkářského svazu Úvaly
vzpomínají na svého letitého výborného předsedu, pana Stanislava Cmírala.
Čest jeho památce
 

 

S P O R T

Rozpis cvičení v TJ SOKOL pro rok 2001/2002

Hodiny začínají 10. září 2001
Pondělí
16 - 17 h Rodiče a děti
17 - 18 h Cvičení pro mladší žáky (dívky i chlapce)
18 - 19 h Cvičení pro starší žáky (dívky i chlapce)
19 - 20 h Cvičení pro starší ženy - zdravotní cvičení
20 - 21 Cvičení pro ženy - aerobic
Čtvrtek
17 - 18 h Cvičení pro mladší žáky (dívky i chlapce)
18 - 19 h Cvičení pro mladší žáky (dívky i chlapce)
18 - 19 h Cvičení pro starší žáky (dívky i chlapce)
19 - 20 h Cvičení pro ženy - aerobic
20 - 21 h Cvičení pro ženy - aerobic
Za TJ SOKOL Úvaly Hana Dudová

Začíná nová fotbalová sezóna

Vážení sportovní přátelé, pomalu končí doba přípravy a zanedlouho začne nová fotbalová sezóna 2001-2002. Do nové sezóny nastupuje naše první mužstvo po 25 letech do krajské soutěže a my doufáme, že nebudeme hrát o sestup. První mistrovské zápasy naznačí jak je soutěž náročná a jestli se splní naše přání hrát v horní polovině tabulky. Veškeré domácí zápasy budeme hrát na hřišti ve Škvorci. "B" mužstvo a žáci budou hrát své mistrovské zápasy v Přišimasech.
Mladší a starší přípravka sehraje všechny zápasy na hřištích soupeřů.
Rekonstrukce fotbalového hřiště postoupila do své druhé poloviny. Hrací plocha je srovnána do požadované roviny s přesností 3 mm a dnes se navážejí poslední vrstvy - ornice a písek. Zároveň se buduje automatická závlaha. Tím bychom měli stihnout zasít trávu poslední srpnový týden. Snad nám bude přát i počasí.
Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si vás pozvat na naše mistrovské zápasy a přát si jen ty nejlepší výsledky.
Rozpis utkání "A" mužstva:
Ne 26. 8. 17.00 h Radim - Úvaly
Ne 2. 9. 17.00 h Tuchoraz - Úvaly
Ne 9. 9. 17.00 h Úvaly - Vrdy hřiště ve Škvorci
Ne 16. 9. 16.30 h Dobřejovice - Úvaly
Ne 23. 9. 16.30 h Úvaly - Kácov hřiště ve Škvorci
So 29. 9. 16.30 h Paběnice - Úvaly
Na zápasy na hřištích soupeřů bude přistaven autobus!!
Kompletní rozpisy jsou k dispozici při domácích utkáních v hospodě U Káši a v prodejně autodílů v Pražské ulici!!
Výbor SK Úvaly, oddíl kopané

SK Úvaly, oddíl kopané
hledá trenéry a jejich asistenty k mládežnickým mužstvům.
Kontakt: pan Kopač 0602 970 098, pan Linhart 0602 251 855
Výbor SK Úvaly

SK Úvaly, oddíl kopané,
Guth Jarkovského 698, 250 82 Úvaly

Obracíme se na vás s žádostí o finanční příspěvek na rekonstrukci fotbalového hřiště, kdy i sebemenší částka je pro nás velkou pomocí.
Bankovní spojení: Česká spořitelna Úvaly 000035-0424967389
Tento účet je určen pouze na rekonstrukci fotbalového hřiště.
S díky Výbor SK Úvaly, oddíl kopané

Seriál ligy horských kol vyvrcholí v Úvalech

Závěrečný díl seriálu závodů ČS spořitelna liga horských kol se pojede v neděli 16. září na stejné trati jako na jaře. Závodníci budou soutěžit opět v několika kategoriích. V 11 h dopoledne odstartují na sokolském hřišti ženy, veteráni a začátečníci, ve 12.30 h se rozjedou na trať žákovské kategorie chlapců a dívek. Ve 13.30 h se začnou prát s náročnou tratí elitní kategorie mužů, kadeti a sportovní jezdci. Příznivcům cyklistiky se nabízí možnost vidět vedoucího jezdce průběžné klasifikace ČS ligy horských kol a mistra republiky Pavla Elznice, účast přislíbili další úspěšní závodníci, mezi něž patří Václav Ježek a Jiří Pospíšil z týmu Author Expandia. Není však nutné zůstat v roli pasivních diváků. V kategorii začátečníků a dětských kategoriích se může přihlásit každý, kdo má chuť závodit. Všichni účastníci mají přislíbeno od pořadatelů a hlavního sponzora tričko s emblémem seriálu a cyklistickou láhev.
Na závěr malá poznámka. Závody se pojedou na soukromých pozemcích a pozemcích města a všichni majitelé vyslovili s konáním akce souhlas.
Ing. Vladislav Procházka

Cyklistika

Za velmi horkého počasí (již tradičně) se uskutečnil 18. - 19. 8. 2001 další ročník stále populárnějšího závodu Malá cena Úval. Zúčastnilo se ho 62 závodníků. Jedním z nich byl opět bývalý mistr světa v cyklokrosu Miloš Fišera. Velký dík patří znovu všem, kteří pořadatelsky pomáhali celý závod zajistit a též firmám, vinárna U vinařů - pan Kašička, Fagor Praha a cukrárna Pod kaštany - pan Šelíř, které věnovaly ceny.
Všem děkuji za krásný cyklistický zážitek a za rok na shledanou.
Za pořadatele Pavel Štork
Na fotografii: Jiří Píša, nejúspěšnější z úvalských závodníků, na startu 3. etapy - časovky jednotlivců

Částečné výsledky:


Pořadí, jméno
 
 
1. Šubrt Jan
2. Blažek Jiří
3. Miškovský Libor
4. Kalenský Filip
5. Kubů Martin
6. Janoušek Libor
7. Machala Daniel
8. Dudek Michal
9. Plaček Michal
10. Stárek Jaroslav

Pořadí závodníků z Úval:

14. Píša Jiří (CK FASTUM)
23. Matura Petr
25. Štork Pavel
32. Čadil Pavel
33. Labounek Jiří
36. Pop Jiří
37. Teplý Ondřej
39. Mašín Jiří
42. Zelenka Miloslav
48. Strnad Radek
51. Matura Petr ml.
57. Labounek Jan st.
58. Miláček Jan
59. Socha Jan ml.
62. Holánek Petr

I.etapa,
Čas

 
1:20:10
1:20:10
1:20:10
1:20:10
1:20:10
1:20:10
1:20:10
1:20:10
1:20:10
1:20:10
 
 
 
1:20:10
1:28:26
1:31:47
1:34:24
1:37:16
1:39:10
1:39:05
1:39:46
1:48:13
1:26:47
10:00:00
10:00:00
10:00:00
10:00:00
1:59:16

II.etapa,
Čas


1:02:53
1:02:53
1:02:53
1:02:53
1:02:53
1:02:53
1:02:53
1:02:53
1:02:53
1:02:53
 
 
 
1:02:53
1:02:53
1:02:53
1:09:20
1:10:25
1:10:25
1:10:25
1:10:25
1:12:50
10:00:00
10:00:00
1:26:15
1:27:06
1:27:06
10:00:00

III.etapa,
Čas


0:14:24
0:14:29
0:14:44
0:14:59
0:15:02
0:15:06
0:15:09
0:15:14
0:15:33
0:15:340:16:16
0:17:24
0:16:33
0:18:30
0:18:01
0:18:22
0:19:00
0:18:46
0:19:39
0:17:20
0:18:22
10:00:00
10:00:00
10:00:00
10:00:00

Celkový
čas

 
2:37:17
2:37:32
2:37:47
2:38:02
2:38:05
2:38:09
2:38:12
2:38:17
2:38:36
2:38:37
 
 
 
2:39:19
2:48:43
2:51:13
3:02:14
3:05:42
3:07:57
3:08:30
3:08:57
3:20:42
11:46:07
20:18:22
21:26:15
21:27:06
21:27:06
21:59:16
 

Průměrná
rychlost

 
39,06
39,04
38,98
38,92
38,90
38,89
38,87
38,85
38,78
38,77
 
 
 
38,60
36,45
35,92
33,75
33,12
32,72
32,63
32,55
30,64
8,71
5,05
4,78
4,78
4,78
4,66
 


Tři nejúspěšnější závodníci: Jiří Blažek, Jan Šubrt a Libor Miškovský
 

 

C Í R K E V

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ V ÚVALECH

pořádá další ekumenické setkání v neděli 30. září 2001 od 14.00 hodin v modlitebně Církve bratrské, Pražská 477, Úvaly
Program: společné modlitby s připomínkou křtu a beseda s básníkem a farářem br. MIROSLAVEM MATOUŠEM na téma Vztah Petra Bezruče k víře
JSTE VŠICHNI SRDEČNĚ ZVÁNI!
Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH
 

 

D I S K U S E


Lisovna ESSA Czech na Hodově

Jelikož pan Černý a paní Kloudová dostali příležitost k reakci na náš článek přímo v minulém čísle Života Úval, což nám umožněno není, dovolili bychom si nejprve odpovědět, případně uvést na pravou míru jejich tvrzení.

Vážená paní Kloudová,
těší nás Vaše precizní znalost zákonů, nicméně nám není příliš jasné, proč bychom "museli dokládat právní subjektivitu sdružení", jestliže píšeme článek do tisku. Nicméně vězte, že občanské sdružení "Nové Úvaly" je řádně registrováno Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/47445/01-R. Pokud máte zájem, rádi Vám poskytneme kopii registrovaných stanov.
Pokud se týče "nedoložených a překroucených fakt", jsme schopni je kdykoli doložit. Vaše tvrzení je poněkud laciné, zvláště vzhledem k tomu, že jste ani jednu z těchto skutečností nevyvrátila. Zkuste místo bagatelizování věcně argumentovat.
Televizní štáby dělají pouze svoji práci a případ lisovny je jedním z důkazů potřebnosti médií, zvláště v postkomunistické společnosti v ČR. Ten, kdo má vše v pořádku, nemůže mít problém s obhájením svých činů ani před televizními kamerami.
O diskusi obvyklou v civilizované společnosti se s Vámi pan Šolc pokouší již déle než rok, proto jsme velice potěšeni, že ji nyní nabízíte namísto letenek na Island.
Nakonec bychom Vám chtěli poděkovat za Vaši odpověď, neboť bychom ani na několika stránkách nebyli schopni popsat styl Vašeho jednání lépe, než se Vám to podařilo na několika řádcích.
Přejeme Vám krásný den nezkalený ranami lisů.

Vážený pane Černý,
dovolili bychom si poněkud doplnit informace, uvedené ve Vašem článku, případně Vámi podané na zasedání rady města.
K otázce souladu s územním plánem lze konstatovat, že jste nejspíš ztratil smysl pro realitu. Výrobní závod firmy ESSA Czech je umístěn na plochách, jejichž funkční využití je dle územního plánu následující:

Všeobecně smíšené území
Slouží bydlení a zařízení drobné výroby a služeb, které bydlení podstatně neruší. Jako vhodné jsou obytné budovy, kancelářské a obchodní budovy, obchodní zařízení, veřejné stravování a ubytování, jiná zařízení drobné výroby a služeb, zařízení správní, církevní, kulturní, sociální, zdravotní, sportovní a školská a čerpací stanice pohonných hmot jako součást garáží a parkingů. Jako výjimečně přípustné lze umísťovat čerpací stanice pohonných hmot bez autoopraven a servisů, zábavní zařízení a zahradnictví.

Území nerušící výroby a služeb
Slouží převážně pro umístění zařízení výroby a služeb podstatně neobtěžujících své okolí. Dominantními stavbami jsou nerušící provozy všeho druhu, sklady, skladovací plochy a veřejné provozy. Jako vhodné jsou obchodní, kancelářské a správní budovy, byty služební a byty majitelů zařízení a čerpací stanice pohonných hmot. Jako výjimečně vhodné lze umisťovat kostely a modlitebny, zařízení kulturní, sociální, zdravotní, sportovní a školská pro obsluhu území, nákupní střediska a veřejné stravování pro obsluhu území.
Úplně stačí obyčejný zdravý rozum, aby si člověk udělal jasno. Rozhodně zde není ani zmínka o závodech těžkého průmyslu s třísměnným provozem. Ano, lisovna plechů je závodem těžkého průmyslu, neslučitelným s obytnou zástavbou. To jsou slova pana architekta Durdíka, o jehož stanovisku se zmiňujete. Zapomněl jste ovšem citovat, co v tomto stanovisku pan Durdík píše: "Co se týče umístění stavby, došlo k rozporu s územním plánem, protože nebyla respektována závazná uliční síť a stavba byla umístěna směrem západním do územním plánem navrženého pásu smíšeného území, které umožňuje pouze drobnou nerušící výrobu v kombinaci s bydlením, za kterou realizovanou stavbu nelze považovat". Jestli je možno si tuto větu vyložit tak, že stavba je v souladu s územním plánem, jak jste tvrdil na posledním veřejném zasedání zastupitelstva, na to si každý odpoví sám.
Takže pane starosto, územní plán možná nebyl ideální. Odborník tak navrhl, zastupitelstvo souhlasilo, problém je ovšem jinde - nikdo se tím neřídil. Co tedy bylo motivací? Příjem z prodeje pozemku? Firma KISS Garant prodává (nyní už asi s potížemi) metr čtvereční stavebních parcel s přípojkami inženýrských sítí za 1.100,- Kč, město dle Vašich údajů dostalo za nezainvestovaný pozemek cca 330,- Kč za metr čtvereční. Potřeba peněz na kanalizaci? My jsme si tu svoji museli zaplatit sami, proč ji máme platit i za ostatní? Další příjmy města? Zkuste je přesněji specifikovat, především ale vyčíslit.

K otázce hluku. Velice špatně jste si vyložil pojem "nerušící výroba" jako splnění hygienické normy pro hluk. Hygienická norma říká pouze to, že při jejím dodržení by u většiny obyvatelstva nemělo dojít k podstatnému poškození zdraví vlivem hluku. To je vše, obtěžování hlukem norma neřeší. Váš úsudek, že není žádný problém s hlukem v denních hodinách, je opět silně zkreslující. Provoz na silnici na Jirny není až tak intenzivní, večer po 19 hodině a o víkendech téměř žádný, navíc se připravuje přeložka této silnice, která má většinu dopravy odvést. My bychom si chtěli otevřít okno, případně sednout na zahradu, to ovšem není možné. Hluk ze silnice rozhodně hluk z továrny "nepřekryje", zvláště vzhledem k tomu, že hluk lisů tvoří jednotlivé rázy. Dovolili bychom si doplnit článek pana ing. Horníčka z minulého čísla ŽÚ. Složitý logaritmický vztah pro ekvivalentní hladinu lze totiž laicky popsat jako průměr hodnot hluku za časové období, tudíž 50 dB daných hygienickou normou je v podstatě průměrná hodnota, okamžité hodnoty jsou ovšem mnohem vyšší. Je všeobecně známo, že hygienická norma je špatná, protože neřeší problém impulzního hluku, což je přesně tento případ. Pan Horníček bude jistě souhlasit i s tím, že pravidelně se opakující hlukové impulzy mají negativní působení na psychiku, protože člověku podvědomě určují jakýsi rytmus.
K dalším Vašim výrokům. Nikoliv, zelený pás není pásem "protihlukovým", jeho vliv je více méně pouze estetický. Metr a půl vysoké tyčky s několika listy na vrcholu nazýváte "vzrostlou zelení"? Vzhledem k výšce haly téměř 17 metrů je 150 centimetrů opravdu ohromující číslo. Snížení základní nivelety o 3 metry obnáší, že se hala nad nejbližšími pozemky na jižní straně netyčí do výše 25 metrů, ale pouze 22 metrů, což je opět podstatné zlepšení. Že by měl někdo pochybnosti o problémech s hlukem při lisování a práci s plechem? No koho by to mohlo napadnout, lis je přece typický tichý stroj. Firma ESSA Czech připravuje další opatření proti hluku? Sdělte nám jaká, my jsme naopak z úst pana ředitele slyšeli, že mají všechno v pořádku. Kde jste přišel na 20 kamionů za týden, už v původní dokumentaci, kde byl uvažován poloviční počet lisů, jich bylo uvedeno 6 denně. Ve skutečnosti jenom nákladních automobilů odvážejících odpad přijede běžně 5 a více za den. Ne, na Hodově není žádná průmyslová zóna, prohlédněte si územní plán. Pane starosto, papír snese všechno, ale lidé používají mozek. Stačí se přijet na Hodov podívat a další slova jsou zbytečná.
S pozdravem níže podepsaní.

Poslední vývoj
Jak jste si jistě všimli v minulém čísle ŽÚ, o průběhu věřejného zasedání zastupitelstva ze dne 21.6., kde se několik desítek majitelů nemovitostí v okolí lisovny dosti razantně dožadovalo svých práv, nás radnice nepovažovala za nutné informovat. Je poněkud tristní, že se o tom obyvatelé Úval dozvídají z doslechu, případně televize nebo rozhlasu, zatímco místní list se snaží vzbudit zdání, že se jedná o vzdorovitost několika málo "potížistů", kteří nemají nic lepšího na práci a stejně všichni při koupi pozemku o lisovně věděli. Takzvaná podpora města je pouze proklamací, což bylo možno sledovat i na posledním jednání, kde pan starosta především obhajoval sám sebe, potažmo tedy lisovnu. Město zaplatí právníka, jistě, vzhledem ke spáchanému ho bude samo potřebovat. Město zaplatí specialistu na hluk, výborně, co je ale platný specialista, když není nikdo, kdo by protihluková opatření zaplatil.
Konstruktivní přístup stavebního úřadu, který nám pan starosta přislíbil, už má také svoje ovoce. Paní Kloudová, ačkoliv byla Ministerstvem životního prostředí upozorněna na nutnost provedení posouzení vlivů na životní prostředí, opět dala firmě ESSA Czech souhlas k časově neomezenému zkušebnímu provozu. Co na tom, že se jedná o další porušení zákona, protože bez stanoviska posouzení vlivů nelze nic dalšího povolit? Co na tom, že jeden takový souhlas už okresní úřad pro porušení zákona zrušil? Nic, všechno při starém, v Úvalech zřejmě zákony neplatí.
Podtitul minulého článku zněl "jaká je skutečnost, kdo nám lže". Ačkoliv jsme nikoho jmenovitě neuvedli, první postižený se přihlásil sám. Komentáře netřeba, stačí pouze konstatovat, že závážné skutečnosti z minulého článku se nikdo ani nepokusil vyvrátit. Pokud se ptáte proč, odpověď je jednoduchá - není jak!
Za občanské sdružení "Nové Úvaly", David Zapletal a Zdeněk Šolc


Poznámka redakce ŽÚ
Jak se čtenáři ŽÚ přesvědčují, seriozní řešení některých problémů nelze nahradit emotivním napadáním a svévolnou kombinací faktů a polopravd. V určité situaci nelze postupovat jinak než podle zákona, s použitím informací a výsledků měření, které předkládají organizace k tomu skutečně oprávněné a ze zákona povolané.
Řešení vztahů mezi firmou ESSA Czech a stavebníky v lokalitě U Hodova dospělo do tohoto stavu a pokud se nedojde k zásadním změnám, další zveřejňování diskuzních příspěvků nemůže přispět ke zlepšení situace, spíše naopak.

Dvě poznámky k článku pánů Zapletala a Šolce.
1) Článek "Město a továrna ESSA Czech" v minulém čísle ŽÚ byl zaměřen na vysvětlení postupů a motivů města, tj. zastupitelstva, rady a městského úřadu při rozhodování o návrzích v územním plánu, při prodeji pozemků apod. Nebyl tedy přímou reakcí na článek pana Zapletala a spol..
2) V jedné části svého článku autoři nadhazují otázku financí a kanalizace. Rozpočet města, jehož součástí jsou i příjmy, je pravidelně před projednáváním a schvalováním na veřejném zasedáním zastupitelstva města, zveřejněn na úřední desce. Ve zjednodušené podobě je vždy uveden i v ŽÚ.
Příjem za prodej pozemků u Hodova firmě ESSA Czech ve výši 15,6 mil. Kč byl inkasován v roce 1999. Svým zařazením je to kapitálový příjem a podle zásad tvorby rozpočtu města byl použit na kapitálové výdaje, tj. na pořízení investičního majetku. V r. 1999 se v rámci výstavby splaškové kanalizace (probíhá v letech 1998 až 2001) budovala mimo kanalizační řady zejména čistírna odpadních vod. V prosinci 1999 byla uvedena do zkušebního provozu.
Náklady na výstavbu kanalizace budou činit cca 168 mil. Kč, z toho na vlastní čistírnu činily cca 45 mil. Kč.
I když město dosáhlo významné podpory od státu ve formě dotace ve výši 73 mil. Kč a bezúročné půjčky 52 mil. Kč, zbývajících 43 mil. Kč musí město uhradit z vlastních zdrojů. Tak velkou částku by město bez mimořádných příjmů, jako byl prodej pozemků, nemohlo zajistit. Výstavba čistírny odpadních vod podmiňovala mimo jiné i obytnou výstavbu v lokalitě Hodov.
Ing. Ivan Černý, starosta města

Ještě jednou téma "okupace"

Vážení čtenáři, svým článkem v ŽÚ č. 7/2001 jsem nechtěl vyvolat písemnou diskusi v dalších číslech. Opravdu nechci, aby ŽÚ byl politickým měsíčníkem. Žasnu nad tím, co všechno jde udělat z mé připomínky k oslavám výročí osvobození v Úvalech. To je opravdu výkon. Jeden o voze a druzí... Dnes už věřím úsloví "Co Čech, to politolog nebo historik". Byla to podivuhodná diskuse. Spíše však hysterická než historická. Sporným a nepodstatným bodem obou článků byl fakt, zda SSSR byl napaden jako první, třetí atd.. V pořadí zásluh je tvrdošíjně řazen v projevech až na poslední místo. To jsem kritizoval. Neřešíme, koho SSSR zběsile zlikvidoval. Víme to dobře i o USA a dalších dnešních vzorech. To přece není téma do ŽÚ, zvláště ne pro neobjektivní amatéry.
"Normalizaci" se dnes říká "integrace", proto se omlouvám za záměnu. V podstatě je to totéž. Je to kruté sešněrování všeho podle příkazů, směrnic a tlaků všeho druhu odněkud z venku. Začíná to však být neúnosné. Na demokracii může mít každý svůj pohled. Jednodušší pohled má jednotlivec s dobrým příjmem atd.. Jiný pohled má určitá sociální skupina lidí, např. důchodci, nezaměstnaní, lidé s podprůměrnými příjmy apod.. Já nemluvím jen za sebe. Žiji mezi prostými lidmi a vidím záležitosti též ze sociálního hlediska. Nejsem arogantní. Podle mne nemůže být demokracie tam, kde narůstá arogance vládnoucí elity, je 10 % nezaměstnanosti, klesá životní úroveň většiny obyvatelstva. Vytrácí se vlastenectví a národní hrdost. Žádná velmoc mi nebyla nikdy vzorem, spíše naopak. To je velmi ošidná záležitost.
Polemiku vyvolala odezva na můj článek a je plně na redakci ŽÚ, jak to ukončí. Já mám nyní právo na reakci. To je demokratické.

Reakce č. 1. Článek pana Štorka. Na jeho výstavě o r. 1968 jsem s ním hovořil téměř hodinu o všech jeho výstavách. Co jsme si řekli, byla naše věc a nešel jsem s tím na veřejnost. Pokud vím, jeho výstavy nikdo nenapadl. Měl s nimi plno práce i kolektiv jeho pomocníků. Nebyly podle mne objektivní. Zbytečnou, místy až nevkusnou recesí, si je sám znehodnotil.
Reakce č. 2. Článek Mgr. Markéty Lickové začíná slovy: "Nezažila jsem okupaci v roce 1939 ani v roce 1968, přesto se musím vyjádřit...". Nemusela. Já osobně bych si netroufl psát článek o něčem, co jsem nezažil. Narodil jsem se v roce 1935. Se sl. učitelkou máme podobný začátek. Narodili jsme se do složité doby. Já jsem to měl do roku 1945 přece jen trochu těžší. Ve věku (nynějším) sl. učitelky jsem byl asi okolo roku 1962. Co jsme mohli oba v tomto svém věku ovlivnit, je otázka spíše řečnická. Asi můžeme oba shodně konstatovat, že jsme neměli možnost ovlivnit téměř nic, natož zodpovídat za to, co se tady dělo a nyní stále děje.
Slečna učitelka končí svůj článek slovy: "Je mi líto, že pan L. žije v "normalizaci", já žiji v "demokracii". To jí může dost lidí závidět. Budiž jí to přáno. Chtěl bych ji ještě požádat, aby s mým jménem zbytečně nemanipulovala. Přece jenom mne tak dobře nezná.
Sl. Mgr. M. L., přeji Vám hodně zdraví, štěstí a životních úspěchů. Mějte vždy oči "otevřené", abyste mohla třeba za 40 let odpovědět na otázky např.: "Proč jste to nechali dojít tak daleko, že nejsme suverénní stát, že nám už nic nepatří atd..
František Lajtner
P.S. Pokud mne někdo soukromě a slušně osloví, dohodneme se na formě diskuse, s každým si rád pohovořím. Denně hovořím s řadou lidí a nedělá mi to problémy. Byl jsem napaden pouze jednou starší dámou. Ctím stáří a nezlobím se na ni.

Poznámka redakce:
Z článku je zřejmé, že na naši minulost a současnost existují zcela protichůdné názory. Abychom předešli nekončícím polemikám, rozhodli jsme se uvedeným příspěvkem diskusi na toto téma ukončit.

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.
 

 

Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í

Ptáci našich zahrad a parků

Je možné, že někteří z nás při prvním pohledu na hnědý chuchvalec pohybující se po stromě, nabyli dojmu, že vidí poprvé myš, která si hraje na akrobata a předvádí svým příbuzným šplh na strom. Při delším pozorování zjistíme, že jde o ptáčka zhruba stejné velikosti jako je malá myš. U nás v republice se setkáme s dvojím druhem těchto ptáků, ale v našem okolí jen s jedním z nich. Je to šoupálek krátkoprstý, který je hojnější a drží se spíše v nížinách s dostatkem stromoví. Šoupálek dlouhoprstý je častější v lesních komplexech vysočin. Rozlišuje se hlavně délkou drápků zadního prstu, jinak jsou si dost podobní vzezřením i životem. Svrchu má nenápadný, hnědošedý hřbet, bříško šedobílé, dlouhý, mírně zahnutý zobáček jako šidélko. Příznačné je pro tyto ptáčky, že svou šoupavou pouť po kmenech stromů začínají vždy zdola, od kořenů, a když dospěli až do koruny, slétnou k sousednímu kmeni až zas k zemi. Drobně pohopsávají po kůře, dobře přichyceni drápky a dlouhým šidélkem zobáčku sondují každou škvírku pod kůrou. Hledají hmyz a jeho vajíčka. Jsou to velmi užiteční, nenápadní ptáčkové, ozývají se svým "tit tit titit, sit sit" nebo "sri sri" a jsou stále zaměstnáni. Podobně se chová ptáček brhlík, ale o něm si povíme jindy. Šoupálci hnízdí ve škvírách stromů i ve zdích, kde často 2 x za rok vychovají 5 až 7 mláďat. (Minulý rok zahnízdil kousek od nás na pokraji lesa, v budce po modřinkách). V zimě se sdružují se sýkorami ap. a živí se i seménky jehličnanů. Setkáme se s ním při procházce lesem, zalétne i do zahrady a šplhá dovedně po kmenech akátů na stráních kopce nad Výmolou (Vinice), kam chodívali naši rodiče na rande. Chráníme ho všude a důsledně.
Použitá literatura: "Z ptačí říše" J. S. Duriš
Irena Filipová
 

 

H I S T O R I E

POMNÍK ARNOŠTA Z PARDUBIC V ÚVALECH U PRAHY

Na den 30. června 1864 připadlo pětisté výročí úmrtí prvého pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. V Kladsku, kde je podle svého výslovného přání pohřben, byly připravovány velké slavnosti pod záštitou Bedřicha kardinála Schwarzenberga, primase českého. Podobně se připravovala i Praha a Roudnice, kde Arnošt na zámku, tehdy ještě v majetku církve, zemřel. Jeho otec, Arnošt z Hostýně a Staré, byl kdysi královským purkrabím v Kladsku. Tam a v Broumově se jeho synovi dostalo základního vzdělání.
To si mladý Arnošt pak pilně doplňoval studiem teologie, filosofie a práv na italských vyhlášených universitách v Bologni a Padově. Stal se tak výjimečnou osobností českého středověku: muž na svou dobu nesmírně vzdělaný, neobyčejně zbožný, zcela bezúhonný až přímo asketický, skvělý politik, diplomat a církevní organizátor. Jak známo, byl i blízkým přítelem a rádcem Otce vlasti, císaře a krále Karla IV. Ke Kladsku si zachoval vřelý vztah a během života se tam často a rád vracíval.
V době, kdy byl ještě děkanem svatovítské kapituly, která ho později zvolila pražským biskupem, založil prý podle lidové tradice v Úvalech u Prahy malou gotickou kapli Zvěstování Panny Marie. Problematikou této sakrální stavby a jejím dalším vývojem se podrobně zabýval dne 14. června 2000 deník Mladá fronta Dnes v souvislosti s nadcházejícími oslavami 700. výročí prvé písemné zmínky o Úvalech, vrcholícími 17. a 18. VI. 2000.
Za rodištěm Arnošta z Pardubic je především pokládána Hostyně či Hostýn u Úval, kde dodnes zalesněné návrší nad městem, nese tento název. Také blízký dvůr Hostín to připomíná. Starší Pardubáci si jistě ještě pamatují, že ve staré "Karlovině" byl v Hostýňské ulici proti elektrárně i hostinec "Na Hostýně".
Domněnku, že se na tvrzi Hostyně v r. 1300 narodil Arnošt z Pardubic, vyslovuje Václav Hájek z Libočan, který píše, že "... byl rodem z Hostinné od Brodu, jinak blíže Ouval." Zajímavé je i to, že kanovník Beneš z Weitmile, Arnoštův současník, ve své kronice píše: "... narodil se v Hostyni (Hostyna, prope Brodam Bohemicalem)." Aug. Sedláček však v "Památkách archeologických" č. IX, str. 232 pronáší mínění, že se Arnošt narodil v Hostinném a nepřikládá víry Hájkovi. Ovšem hned v následujícím ročníku č. X. odpovídá W.W. Tomek tím, že Hostinné byl hrad korunní a nemohl tedy jeho otci náležet.
Na výstavě, vzorně uspořádané u příležitosti zmíněných oslav 700. výročí města Úval, byla též reprodukována stará kresba zříceniny malého hradu Skara - Stará. Zcela zaniklý hrad tohoto jména stál na stráni JZ od Úval, kde je dnes lesík zvaný "Králičina". Ten jako možné rodiště Arnoštovo uvádí Bohuslav Balbín. Zde se snad hodí vysloviti i laickou domněnku, že otec Arnoštův, který se psal "Arnošt z Hostýně a ze Staré", byl možná i majitelem zmíněného hradu. Dosud převládá názor, že "Stará" jsou dnešní Staré Hrady u Kopidlna či Libáně.
Úvalští byli vždy na svého slavného údajného rodáka hrdí, a proto pětisté výročí jeho úmrtí vyhlásili za den sváteční. Dopoledne byly slavné bohoslužby za účasti 14 kněží, při nichž účinkoval českobrodský pěvecký sbor "Ozvěna" s vlastním orchestrem. Slavnostní kázání měl místní farář František Soukup, který v jeho závěru učinil návrh, aby se Arnoštovi v jeho rodišti postavil důstojný pomník. Myšlenka se velmi líbila, a proto byl ihned po bohoslužbách ustaven pracovní výbor o 11 členech a 4 náhradnících.
O záštitu byl požádán Bedřich kardinál Schwarzenberg, ale ten již dříve přislíbil totéž v Kladsku. Tuto čestnou funkci pak přijal Ludvík z Malovců, přednosta pražského kraje a údajně vzdálený příbuzný oslavence. C.K. místodržitelství již v říjnu 1864 schválilo výbor, povolilo postavení pomníku a konání sbírky po celém Českém království. Výbor vydal provolání ke sbírce v češtině a v němčině. To bylo rozesláno m.j. do všech 9.076 českých obcí, všem 1958 farním úřadům a 403 velkostatkářům. Sešlo se ale jen 2.747 zlatých, protože v r. 1865 byla neúroda a rok 1866 byl válečný.
Původním záměrem bylo postaviti sochu bronzovou, ale pro nedostatek prostředků musel býti jako materiál zvolen pískovec. Byl vypsán konkurs s prémií 200 zlatých pro nejlepší návrh - sešly se dva modely a jeden nákres. Komisi ustavila Umělecká beseda, v níž byli m. j. Petr Maixner, Josef Schulz a Karel Purkyně. K provedení byl navržen model sochaře Jindřicha Čapka.
Jmenovaný sochař byl v červnu 1867 pozván do Úval, kde mu byla vyplacena slíbená prémie a sjednána při tom cena (za sochu 1.700 zlatých a za podstavec 400 zl.). Sochař se zavázal práci zcela dokončiti tak, aby slavnostní odhalení mohlo být dne 30. června 1869. Současně si prohlédl i místo, pro sochu navrhované na pozemku knížete Jana z Lichtenštejna v prostoru u železniční trati až za proslulým úvalským viaduktem Inž. Pernera směrem k Českému Brodu. Pozemek o výměře 400 čtver. sáhů ( 1439 m2) byl skutečně v červenci knížetem Úvalům darován. Sochař byl v této době hotov s modelem a přestěhoval se do Úval, kde v prkenné boudě i přes zimu na soše pracoval. V květnu 1869 byl s velkou slávou posvěcen základní kámen. V následujících dnech byl pak upraven "brigádnicky" okolní terén. Zajímavé je, že už tehdy někteří občané s tímto umístěním poměrně daleko za obcí nesouhlasili a chtěli míti pomník přímo uprostřed náměstí.
Převládal však tehdy názor, že socha bude důstojným symbolem počátku dnes již zcela zaniklé a dokonale zapomenuté "poutní cesty", která vedla do několik kilometrů vzdáleného Hradešína. Tato obec na zdaleka viditelném návrší je jako poutní místo připomínána ještě koncem 19. století. Za zmínku zde stojí, že řadu let byly Úvaly k Hradešínu přifařeny. Pro velkou vzdálenost žádali úvalští osadníci o zřízení samostatné duchovní správy - bylo jim vyhověno až v r. 1856.
Odhalení bylo stanoveno na výročí den úmrtí Arnošta z Pardubic 30. června 1869. Hned ráno přijel pražský arcibiskup kardinál Schwarzenberg, který za asistence 4 kanovníků a 33 kněží sloužil slavnou pontifikální mši sv., při níž opět účinkoval zmíněný pěv. sbor z Čes. Brodu. Odpoledne do Úval dorazil z Prahy zvláštní vlak, kterým přijel pražský primátor se členy zastupitelstva, zástupci univerzity, výbor pro dostavbu chrámu sv. Víta, zástupci Uměl. besedy, Hlaholu, města Roudnice a mnoho dalších osob.
O třetí hodině odpolední byl uspořádán průvod z náměstí k pomníku, který měl přes 8 tisíc účastníků a 70 kněží. V čele byly hudby a pěvecké sbory z Prahy, Pardubic a Roudnice, které úvodem zazpívaly svatováclavský chorál. Vzletnou slavnostní řeč pronesl svatovítský kanovník Čeněk Bradáč. Po mohutném "Te Deum" českobrodského pěveckého sboru poděkoval předseda komitétu, farář Soukup, za dary k postavení pomníku a za obrovskou účast v nestálém a bouřlivém počasí. V závěru slavnosti opět českobrodští pěvci provedli dvě kantáty, zvláště k této příležitosti složené. Večer byla obec slavnostně osvětlena a ozdobena prapory.
Pomník v mírně nadživotní velikosti má na podstavci vpředu nápis latinský, po stranách český a německý, protože i Němci značnou částí na jeho zřízení přispěli. Později byl kolem pomníku založen sad, který ale časem přešel v neudržovaný lesík. Křoviny v něm se tak rozrostly, že prakticky pohled na pomník zakrývaly. A tak ho ze železniční tratě, probíhající ve vzdálenosti cca 25 m, zahlédl z vlaku jen ten, kdo o něm dobře věděl. Přístup k němu byl v posledních desetiletích po zcelení pozemků a zrušení cesty z nedaleké silnice už jen od silnice pod viaduktem kolem strážního domku, asi před osmi lety zbořeného.
Mnoho cenných údajů o celé historii pomníku poskytl autorovi místní řím. kat. farář P. Karel Šubrt, který
v Úvalech působí od r. 1970. Socha na tak odlehlém a těžko přístupném místě byla často různě poškozována buď vandaly nebo padajícími větvemi. Její předposlední oprava byla provedena v r. 1963 sochaři Fr. Paškem a Zd. Šejnostem. P. Šubrt sám navrhoval již v 70. letech přemístění pomníku do trojúhelníku silnic na Tuklaty s přímým výhledem Arnošta na návrší Hostýn. Další návrh podal v červenci 1995 na přemístění sochy na náměstí do blízkosti pomníku padlých. V devadesátých letech byla socha nově opět restaurována a v r. 1996 podle rozhodnutí představitelů města definitivně umístěna uprostřed náměstí mezi dvě vzrostlé lípy.
Ing. Karel Chvojka, Pardubice

Prameny a literatura:
1) Výstava u příležitosti oslav 700. výročí města Úval.
2) Informace úvalského řím. - kat. faráře P. K. Šubrta.
3) Monografie "Úvaly jindy a nyní" z r. 1929.
4) Novinový článek "Kostel v Úvalech možná založil Arnošt z Pardubic". MF DNES ze dne 14. 6. 2000, str. 14

Poznámka:
Článek byl otištěn v časopisu Zprávy klubu přátel Pardubicka č. 5 - 6 (2001) XXXVI. Po dohodě s autorem je uvedena podstatná část příspěvku.
Redakce
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 02-9971539, 02-9971820, fax: 02-9971696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková, I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se neracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz