M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
Š K O L S T V Í
K U L T U R A
S P O L K Y
S P O R T
C Í R K V E
D I S K U S E
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í

K hledání použijte CTRL+F

MĚSTO ÚVALY

ČÍSLO 10 / 2001

ROČNÍK 42

 

 

 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA,
které se konalo dne 27. srpna 2001

V úvodu starosta města přivítal přítomné členy rady města a seznámil je s programem jednání, zvláště pak se skutečností, že byli pozváni někteří zastupitelé města a prof.Ing.arch. M. Masák k projednání závažných problémů města, spojených s územním plánem města a s architektonickým řešením vybraných lokalit: náměstí, Vejpustek.
Při kontrole plnění usnesení z minulých jednání připomněla rada vedoucí odboru správy majetku města nutnost podchytit přesnou polohu přípojek u havarijní opravy kanalizace u jídelny ZŠ. Rovněž bylo konstatováno, že firma při uvádění ploch po výstavbě kanalizace "do původního stavu" nepostupuje seriózně. Např. po provedení kanalizačního řadu v lokalitě "U Starého koupadla" sice bylo oseto travní semeno, ale na povrchu louky jsou ponechány kameny velikosti "pštrosího vejce", nedovolující jakékoliv další sekání apod..

Z odboru životního prostředí
Ing. Prokůpek informoval radu o žádosti SBD Úvaly na převod pozemků z vlastnictví města do majetku SBD. Jedná se o pozemky, kde jsou postaveny bytové objekty čp. 1397,1398, 1399, s označením pč. 1059/15, 1059/16, 1059/17 o celkové výměře 695 m2.
Rada města rozhodla, že případný souhlas s oznámením o bezplatném převodu výše uvedených pozemků musí být vázán na právní výklad.
Ing. Prokůpek informoval radu o novém zákonu o odpadech, který nabývá účinnosti od 1.1.2002. Nový zákon ruší všechny dosavadní předpisy, vyhlášky, smlouvy a dodatky. Promítá se do řady dalších zákonů, např. do zákona o poplatcích, který bude doplněn o dvousložkový poplatek za odpady.
Ing. Prokůpek poukázal na zneužívání obslužné komunikace vozidly a nedovoleným odkládáním odpadků.
Rada města odsouhlasila instalaci uzamykatelných závor na vjezdech obslužné komunikace v ul. Tyršova, ul. Smetanova a pod kostelem.
Rada města odsouhlasila provedení podzimního sběru zahradního odpadu stejným způsobem jako na jaře t.r., tj. pomocí velkoobjemových kontejnérů firmy NOVÁK.

Z odboru správy majetku města
Ing. Perglerová informovala radu o jednání bytové komise.
Rada města po projednání učinila několik rozhodnutí z bytové oblasti:
- odsouhlasila prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8 v čp.1201 Maroldova pro pí Skřičíkovou na dobu určitou do 30.6.2002 za smluvených podmínek,
- doporučila rezervovat byt č. 6 v čp. 75 Škvorecká pro Policii ČR do 30.9.01,
- uložila vedoucí odboru správy majetku města připravit nové nájemní smlouvy na nebytové prostory Zdravotního střediska Úvaly,
- odsouhlasila ubytování pracovníků firmy READY s.r.o. v čp. 95 za smluvených podmínek,
- vzala na vědomí dokončení rekonstrukce obytného objektu čp. 203 v ul. Smetanova. Objekt byl zkolaudován, postupně je zabydlen novými obyvateli města.
Rada města odsouhlasila umístění reklamního zařízení na stávající železné konstrukci na křižovatce silnice I/12 a ul. Škvorecká pro sdružení ALTEA Škvorec za podmínek předepsaných Stavebním úřadem Úvaly.

Z odboru výstavby a dopravy
Ing. Černý informoval radu o žádosti o stanovisko k předloženému územnímu plánu Horoušan, ve kterém předchozí připomínky města Úval na nutnou návaznost na územní plán Úval byly akceptovány.
Prof. Ing. arch. M. Masák byl pozván k projednání některých architektonických otázek města: změny v územním plánu města, náměstí Arnošta z Pardubic, lokalita Vejpustek.
Z dlouhé výměny názorů předkládáme několik poznámek:
Ad a) Územní plán města je "trvalé pracoviště", které se musí přizpůsobovat návrhům, podnětům a problémům, které život přináší.
Současně ale je brán jako vize, strategie rozvoje, kde se např. promítá zásadní rozhodnutí, zda město Úvaly je noclehárnou Prahy nebo samostatný životaschopný útvar.
Ad b) Aby obec byla městem musí mít náměstí. V současné době náměstí v Úvalech tento charakter nemá. Neplní funkci centra, kam občané rádi chodí, kam chodit i musí.
Nutno řešit koncepci v návaznosti na ul. Husova i lokalitu Vinice.
Ad c) Nutné další tříbení názorů na celou lokalitu, zvážit nutnost dvou školských zařízení z hlediska technického, ekonomického i demografického. Z prvého pohledu nevhodné; možné řešení je ve výhledu i pomocí místní dopravy.
Závěrem navrženo zpracování studií pro jednotlivé lokality: náměstí Arnošta z Pardubic, a Vinice formou ročníkových prací studentů architektury, což se prof.Ing.arch.Masák po-kusí zajistit v letním semestru 2002.
Pro lokalitu Vejpustek se rada přiklání (ne zcela jednoznačně) k vypuštění školy.
Ing. Černý informoval radu o probíhajícím jednání o koridoru ČD Praha Běchovice - Úvaly východ, kde bylo vydáno rozhodnutí přes připomínky města a manželů Kameníkových, které se týkaly protihlukové ochrany.
Ing. Černý informoval radu o probíhajícím jednání s Českou spořitelnou, které se týkalo možnosti umístění bankomatu.
Po projednání bylo konstatováno, že město nemá vhodný objekt pro umístění bankomatu. Rada doporučuje jednat s ČS a.s., o umístění bankomatu v jejich objektu v Husově ulici.
Ing. Černý informoval radu o žádosti firmy H.O.M. Praha, a.s., která připravuje výstavbu stožáru (výška cca 36 m). Stožár umožní přenos několika mobilních operátorů a přenos dat.
Předpokládané místo výstavby: skladová plocha Českých drah Úvaly.
Rada doporučila hledat i jiné řešení.
Ing. Černý informoval radu o situaci v problematice výrobního závodu ESSA CZECH:
- bylo vypsáno kolaudační řízení,
- vyjádření krajského úřadu - ač není účastníkem řízení,
- vyjádření orgánů hygienické služby.
Lze očekávat další kritické připomínky technického a legislativního rázu. Proto bude zajištěna odborná pomoc po stránce právní i technické (hluk). Pro ostatní stavařské problémy bude hledána pomoc soudního znalce.
Spoluúčast těchto odborníků bude nutná i pro zpracování kolaudačního rozhodnutí.

Z finančního odboru
Rada města vzala na vědomí informaci o finanční situaci města k 27.8.2001.
Pí Lišková předložila radě schválení darovací smlouvy na přijetí finančního daru od p. M. Kubů ve výši 3 tis.Kč, vázaného na opravu chodníku v ul. Havlíčkova před čp. 612 a 613.

Různé
Rada byla seznámena s peticí občanů města na podporu přeložky silnice I/12.
Petiční výbor je tříčlenný, jeho mluvčím je Ing.J.Horák.
Radě byla předložena žádost o finanční příspěvek na akci "Růže pro Lidice".
S ohledem na současnou finanční situaci nemohou být prostředky uvolněny.
Ing. Ivan Černý, starosta města

Informace z jednání rady města, které se konalo 10. září 2001

V úvodu starosta města přivítal přítomné členy rady města a zastupitele, kteří byli pozváni s ohledem na nadcházející veřejné zasedání. Seznámil je s programem jednání.
Při kontrole plnění úkolů a usnesení č. 21216 až 21231 bylo konstatováno jejich splnění a nebyly připomínky.

Z oboru správy majetku města
Ing. Perglerová informovala radu o postupu prací na výstavbě domova s pečovatelskou službou. Kritické připomínky byly uplatněny cestou zápisů do stavebního deníku a do zápisů z kontrolního dne.
Rada města projednala návrh projekční firmy TLS a doporučila VZZM souhlasit s poskytnutím záruky na realizaci nástaveb na bytový dům čp. 1201 ul. Maroldova za podmínky, že výstavba bude financována nově založeným bytovým družstvem.
Ing. Perglerová informovala radu o žádosti ředitelky MDDM Úvaly, která se týká přestavby a přístavby objektu MDDM čp. 372 v ul. V. Nováka. Touto akcí se rozšíří prostory kluboven, tanečního sálku, šaten a sociálního zařízení (4 mil. Kč). Předběžně je vypracována i studie v minimalizované verzi II. (cca za 2,5 mil. Kč). Zahájení výstavby 4/2002. Úhrada nákladů bude zajištěna finančními prostředky MDDM s tím, že město Úvaly bude garantovat potřebný úvěr od banky.
Rada města předložený záměr projednala, odsouhlasila provedení I. varianty přestavby MDDM v čp. 372 ul. Nováka ve výši 4 mil. Kč za podmínky financování této stavby z prostředků MDDM. Rada doporučuje VZZM přestavbu schválit a souhlasí s garancí města za úvěr.
Ing. Černý informoval radu o nabídce vlastníků čp. 817 ul. Pražská (stará pošta - stavební úřad), ve které navrhují odprodej objektu za dohodnutou cenu.
V současné době je v přízemí umístěn Stavební úřad Úvaly, ve vyšších patrech jsou tři nájemci.
Rada města vzala nabídku na odprodej čp. 817 na vědomí, ale s ohledem na celkovou situaci jsou vlastníky navržené podmínky pro město neakceptovatelné. Uložila proto vedoucí odboru správy majetku města a starostovi města zahájit jednání s vlastníky o prodeji objektu za reálnějších podmínek.

Z finančního odboru
Ing. Černý informoval radu o dotacích a darech, které se podařilo pro město zajistit. Jejich přijetí je nutno nechat schválit VZZM:
a) dotace ve výši 3,3 mil. Kč, kterou se podařilo získat od MF ČR jako vyrovnání nepříznivého dopadu nového způsobu přerozdělování výnosů daní,
b) dotace, které podle současného systému jsou přidělovány referátem školství OkÚ Praha-východ pro provoz základní školy a MDDM. Přestože částky městskou pokladnou pouze prochází, je nutno následně je zahrnout do příjmové i výdajové části rozpočtu města,
c) dar ve výši 0,5 mil. Kč, který věnuje Česká spořitelna a.s., jako příspěvek na rekonstrukci azylového domu čp. 203.
Ing. Černý informoval radu o nereálnosti prodeje akcií STE v roce 2001, což se promítne do nenaplnění příjmové části rozpočtu roku 2001. Aby rozpočet zůstal vyrovnaný, bude nutno tuto částku nahradit buď úvěrem od dodavatelské firmy METROSTAV (rychlé zajištění, bez ručení majetkem), nebo úvěrem od banky (časově náročné jednání, ručení majetkem).
Ing. Černý připomenul navýšené čerpání sociálních dávek, což předpokládá uplatnění na OkÚ Praha-východ a promítnutí do připravované změny rozpočtu města (cca o 430 tis. Kč).

Z odboru výstavby a dopravy
Pí Reicheltová informovala radu o žádosti pí Dr. Mládkové, která požaduje dopravní značení počátku obce na vjezdu do Horoušánek, snížení rychlosti, instalaci svodidel na vnitřní stranu zatáčky a opravu prolomené kanalizace a chodníku.
Rada města proto uložila starostovi města a stavební komisi přešetřit situaci na silnici III/10164 ve směrovém oblouku u Horoušánek a navrhnout řešení.
Ing. Černý informoval radu o jednání státního odborného dozoru dne 4.9. 2001, který vykonali pracovníci referátu dopravy a silničního hospodářství OkÚ Praha - východ. Jednání se týkalo zřízení provizorních autobusových zastávek na silnici II/101 v místě Úvaly - V Setých a Úvaly - křižovatka U Horoušánek a na silnici III/01215 v místě Úvaly - Radlická čtvrť.
V dalším informoval radu o probíhajícím jednání s STE, a.s., které se týká sdružení finančních prostředků na rekonstrukci VN 22 kV v lokalitě Na Vinici. S ohledem na současnou situaci je předložen dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o smlouvě budoucí. Dodatkem je upřesněna cena - podíl města jako přispívatele. Je zpracován s ohledem na změnu trasy v lokalitě pod Vinicí.
Rada města odsouhlasila osazení obrubníků v délce cca 120 m na rekonstruované ulici Jiráskova - po pravé straně od závor k nádraží. Uložila starostovi a p. Kroutilovi projednat další postup úpravy.
Ing. Černý informoval radu o návrhu firmy HOM Praha, který se týkal výstavby víceúčelového sto-žáru pro mobilní operátory, přenos dat apod. v prostoru nádraží - nákladové plochy. Podle posledního návrhu by se jednalo o stožár postavený místo stávajícího osvětlení ČD navýšený cca o 8 m.
Po podrobném projednání se rada města rozhodla doporučit VZZM odsouhlasit stavbu stožáru pro sítě mobilních operátorů na pozemku Českých drah - na místo stožáru osvětlení u bývalého Hospodářského družstva.

Ze stavebního úřadu
Ing. Kloudová, vedoucí Stavebního úřadu Úvaly, podala přítomným podrobnou informaci o současné situaci v probíhajícím kolaudačním řízení závodu ESSA Czech a ve výstavbě protihlukové zdi.
Bylo konstatováno, že firma provedla další technická opatření ke snížení hluku.

Z oboru životního prostředí
Ing. Prokůpek předložil radě písemnou žádost pořadatelů, cyklistického klubu FASTUM, na uspořádání finálového závodu horských kol "ČS liga MTB", což rada odsouhlasila.
Ing. Prokůpek předložil radě návrh smlouvy s a.s. EKO-KOM, která jako nezisková organizace podporuje způsob separovaného sběru a to i tak, že obcím, které mají separovaný sběr zavedený, přispívá na náklady s tím spojené.

Různé
Ing. Černý informoval stručně o jednání krajského zastupitelstva. Konstatoval, že v seznamu silničních staveb krajského zastupitelstva není uvedena např. ani komunikace II/101. Rada města proto doporučuje zastupitelstvu města schválit a uplatnit požadavek na krajské zastupitele na zařazení komunikace II/101 do seznamu prioritních staveb kraje.
Ing. Breda informoval o druhém kole výběrového řízení na vedoucího VPS. Z přihlášených 15 zájemců bylo vybráno 6 výhledově vhodných a ti pozváni k osobnímu pohovoru na středu 12.9.2001. Všech šest oslovených přislíbilo účast.
Předpokládá se, že v závěru této schůzky bude proveden výběr tří zájemců, ze kterých zastupitelé města jmenují vedoucího VPS na VZZM ve čtvrtek 20.9.2001.
Ing. Ivan Černý, starosta města

USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelstva města Úvaly,
dne 20. září 2001 v 18 hodin.

Usnesení č. 21 49:
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 21.VI.2001 do 20.IX.2001.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 21 50:
Zastupitelstvo města:
a) souhlasí s provedením přestavby MDDM Úvaly čp.372, ul. V. Nováka za podmínky financování stavby tímto subjektem,
b) souhlasí s poskytnutím garancí na úvěr MDDM a s placením úroků plynoucích z úvěru.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 21 51:
Zastupitelstvo města:
a) souhlasí s poskytnutím střechy při realizaci nástavby na bytovém domě čp. 1201, ul. Maroldova, Úvaly, za podmínky, že výstavba bude financována nově založeným bytovým družstvem,
b) rozhodlo, že zadání projektové dokumentace firmě TLS bude předcházet zpracování statického posouzení objektu vzhledem k uvažované nástavbě na náklady projekční firmy.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 21 52:
Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím dotace z rezervy státního rozpočtu ve výši 3,3 mil.Kč na překlenutí nepříznivé finanční situace v prvním roce působení nového zákona o rozpočtovém určení výnosu daní.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 21 53:
Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím účelové dotace od OkÚ Praha-východ ve výši 11,409 mil. Kč za rok 2001 na úhradu nákladů spojených s provozem Základní školy Úvaly (včetně jídelny a družiny) a MDDM Úvaly.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 21 54:
Zastupitelstvo města:
a) souhlasí s přijetím daru od a.s. Česká spořitelna Praha (v rámci její podpory humanitárních akcí) ve výši 0,5 mil. Kč na rekonstrukci azylového domu čp. 203, ul. Smetanova,Úvaly,
b) pověřuje starostu města k podpisu darovací smlouvy.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 21 55:
Zastupitelstvo města:
a) souhlasí s přijetím daru od Ing. M. Kubů ve výši 3 tis. Kč na opravu chodníku v ul. Havlíčkova 203, Úvaly,
b) pověřuje starostu města k podpisu darovací smlouvy.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 21 56:
Zastupitelstvo města:
a) souhlasí s přijetím úvěru do 10 mil. Kč na dofinancování výstavby splaškové kanalizace,
b) ukládá starostovi, radě a finančnímu výboru připravit zajištění úvěru.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 21 57:
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města uplatnit u krajského zastupitelstva požadavek na zařazení přeložky komunikace II/101 v úseku Úvaly - Jirny do seznamu prioritních staveb kraje.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 21 58:
Zastupitelstvo města na VZZM dne 20.IX.2001 volí pana Ing. Miroslava Kloudu za přísedícího Krajského soudu v Praze.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 21 59:
Zastupitelstvo města souhlasí s výstavbou víceúčelového stožáru pro sítě mobilních operátorů, přenos datových souborů, přenos dat Českých drah a pro osvětlení rampy ČD v Úvalech. Jedná se o náhradu stávajícího stožáru osvětlení v severozápadní části nákladové plochy (u objektu bývalého Hospodářského družstva Českých drah).
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 21 60:
Zastupitelstvo města na VZZM dne 20.IX.2001 jmenuje pana Vladislava Fice do funkce vedoucího Veřejně prospěšných služeb Úvaly s účinností od 1.X. 2001.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 21 61:
Zastupitelstvo města na VZZM dne 20.IX.2001 jmenuje paní Ivu Krňanskou do funkce vedoucí Městské knihovny Úvaly s účinností od 1.IX.2001.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Jana Tůmová, místostarosta
Ing. Ivan Černý, starosta města

Podzimní úklid

V druhé polovině měsíce října a v první polovině měsíce listopadu 2001 proběhne v rámci pravidelného podzimního úklidu svoz biomateriálů a neobjemných odpadů.
Kontejnery bude obdobně jako na jaře přistavovat firma Novák. Svoz se týká biomateriálů z domácností a ze zahrad, které nemohly být kompostovány, dále pařezů a větví, které je však nutno rozřezat na menší rozměry, aby prostorně zabraly co nejmenší plochu. Svoz se dále týká i maloobjemových odpadů, které nemohly být umístěny do popelnicových nebo nádob na separované odpady. Do přistavených kontejnerů nesmí být umísťován odpad včetně lednic, televizí a velkoobjemového odpadu (velké kusy nábytku apod.). Dále zde nesmí být umístěny nebezpečné odpady (např. zbytky barev, laků, kyselin, olejů a nádob potřísněných těmito látkami atd.), autobaterie, pneumatiky apod.

Harmonogram svozu
Termín    /   Číslo stanoviště:
22. října     1,9,31
23. října     6,15,34
24. října     3,13,41
25. října     8,16,49
26. října     7,20,40
29. října     48,50,51
30. října     10,33,46
31. října     14,27,35
1. listopadu     24,28,37
2. listopadu     2,19,43
5. listopadu     11,29,47
6. listopadu     5,21,42
7. listopadu     17,39,45
8. listopadu     4,23,36
9. listopadu     18,25,38
12. listopadu     12,26,32
13. listopadu     22,30,44

Kontejnery budou umísťovány na výše uvedená stanoviště v uvedený den mezi 8.00 až 13.00 hod. Odváženy budou následující den opět mezi 8.00 až 13.00 hod.

Očíslování stanovišť kontejnerů:
1 roh ulic Chorvatská, Slovinská
2 roh ulic Bulharská, Ruská
3 roh ulic Srbská, Škvorecká
4 střed Jiřího z Poděbrad
5 střed Chelčického
6 střed Roháčova
7 střed 5. května
8 roh ulic Kladská, Lužická
9 roh ulic U Kaberny, U Výmoly
10 roh ulic Nerudova, Presslova
11 roh ulic Nerudova, Žižkova
12 roh ulic Čechova, Havlíčkova
13 roh ulic Nerudova, B.Němcové
14 roh ulic Kollárova, B.Němcové
15 roh ulic Jungmannova, P.Velikého
16 roh ulic Nerudova, Raisova
17 roh ulic Raisova, P.Velikého
18 roh ulic Raisova, Kollárova
19 roh ulic P.Velikého, Erbenova
20 roh ulic Kollárova, Ladova
21 roh ulic Hakenova, Štefánikova
22 roh ulic Wolkerova, Alešova
23 roh ulic V.Nováka, 28.října
24 roh ulic Kožíškova, V.Nováka
25 roh ulic nám.Svobody, Rašínova
26 roh ulic Grégrova, Dobrovského
27 roh ulic G.Jarkovského, Klánovická
28 roh ulic Čelakovského, Foersterova
29 roh ulic G.Jarkovského, Máchova
30 roh ulic Rašínova, Tylova
31 roh ulic Klostermannova, Dobrovského
32 roh ulic Palackého, Hakenova
33 střed Otokara Březiny
34 roh ulic Janáčkova, Purkyňova
35 střed Fibichova
36 střed V Zálesí
37 roh ulic Glücksmannova, Šámalova
38 roh ulic Janáčkova, Jirenská
39 roh ulic Nad Koupadlem, Purkyňova
40 střed Horova
41 roh ulic Sovova, Na Spojce
42 roh ulic Pod Tratí, Denisova
43 roh ulic Denisova, Smetanova
44 roh ulic Fügnerova, Tyršova
45 střed Hálkova
46 střed nám. Arnošta z Pardubic
47 roh ulic Mánesova, Horova
48 střed Pod Slovany
49 střed Pražská (proti č.p. 142)
50 střed Atlasová
51 střed U Obory

Ing. Bohuslav Prokůpek, odbor životního prostředí

OZNÁMENÍ
Očkování psů proti vzteklině
se uskuteční dne 19. 10. 2001 od 15 do 18 hodin
v ošetřovně MVDr. Mašaty, ul. Grégrova 1286.
MVDr. Mašata

POZVÁNKA
V pátek 26.října 2001 v 17 hodin
se koná vzpomínková akce k výročí 28. října 1918,
dne vzniku společného státu Čechů a Slováků.
Vzpomínka se koná u pomníku padlých na nám. Arnošta z Pardubic.
Občany Úval zve starosta města.

POZOR
Středočeská plynárenská, a.s., rozvodna plynu Český Brod,
oznamuje změnu tel. čísla pohotovostní a poruchové služby.
Nové tel. číslo, platné od 17. 9. 2001, je 0737 200 889
 

Co znamenají jednotlivé zvuky sirén

Pro vaši orientaci uvádíme, co znamenají jednotlivé zvuky sirén.
V našem městě jsou umístěny dvě sirény, a to na hasičském domě v ulici Klánovické a na náměstí Arnošta z Pardubic, na střeše domu č. p. 95.
Z hasičského domu jsou většinou vyhlašovány požární poplachy a prováděna zkouška sirén. Na náměstí je siréna CO, ze které byla zatím prováděna zkouška sirén.

A. Radiační zamoření
Vyhlašuje se v případě, že došlo k ohrožení života či zdraví v důsledku živelné pohromy (kromě zátopové vlny), havárie s únikem nebezpečných látek či jiné mimořádné situace velkého rozsahu.
Za válečného stavu signál znamená konec vzdušného poplachu.
Kolísavý tón po dobu 140 sekund.

B. Všeobecná výstraha, prověrka sirén
Vyhlašuje se v případě, kdy může dojít k ohrožení života a zdraví v důsledku pohromy, havárie a úniku nebezpečných látek.
Za válečného stavu signál znamená vzdušný poplach.
Trvalý tón po dobu 140 sekund.

C. Nebezpečí zátopové vlny
Vyhlašuje se v případě náhlého protržení hráze vodní nádrže a vzniku zátopové vlny či při vzniku zátopových vln v důsledku přívalových dešťů.
Přerušovaný tón po dobu 140 vteřin.

D. Požární poplach
Ohlašuje velký plošný požár. Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany.
Přerušovaný tón po dobu 60 sekund nebo přerušovaný tón, který má délku signálu 25 sekund.

Informace o stavbě splaškové kanalizace

V současné době proběhly přejímky kanalizačního řadu v oblasti "Pařeziny". V nejbližším termínu bude požádáno o kolaudaci u OkÚ Praha-východ.
V říjnu 2001 se budou provádět dokončovací práce na opravách povrchů komunikací (ulice Jiráskova, Husova, Vojanova, Riegrova).
odbor výstavby a dopravy, technický dozor VRV, a.s.
 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A


O čem jednalo zastupitelstvo na veřejném zasedání

Na programu veřejného zasedání zastupitelstva města, které se konalo 20. září, dominovaly majetkoprávní a finanční záležitosti, otázky umístění anténního stožáru sítě mobilních telefonů a jmenování nového vedoucího veřejně prospěšných služeb. Značnou část programu zabrala debata mezi zastupiteli a občany o potížích s provozem továrny Essa Czech.
Zprávu o činnosti rady města v uplynulém období, kterou přednesla místostarostka paní Jana Tůmová, doplnil starosta města Ing. Ivan Černý informací o zahájení činnosti policejní stanice v Úvalech. Po mnoha letech bylo přihlédnuto k potřebám města a podařilo se naplnit tabulkové stavy příslušníků Policie ČR natolik, že bude v Úvalech a nejbližším okolí působit 5 policistů. Sídlo policejní stanice je na stejném místě jako dosud v Jiráskově ulici. Policisté se soustředí na sledování problémových míst, například křižovatky na Slovanech, míst, kde vznikají černé skládky a zaměří se na všeobecné posílení veřejného pořádku.
V oblasti majetkoprávní se zastupitelstvo zabývalo návrhem na přestavbu městského domu dětí a mládeže a další bytovou výstavbou. Městský dům dětí a mládeže je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Má vlastní příjmy, na činnost částečně přispívá město a částečně stát. V zájmových kroužcích pracuje okolo 500 dětí, jejich činnost je velice různorodá, má pozitivní vliv na rozvoj dětské osobnosti. Taneční kroužky zaznamenaly velké úspěchy celorepublikové i mezinárodní. S ohledem na široký rozsah činností jsou stávající prostory budovy nedostačující. Proto byly zpracovány dvě varianty na jejich zvětšení. Po posouzení obou návrhů rada města doporučila přijmout větší a dražší variantu, předběžný odhad nákladů na přístavbu a přestavbu je 4 mil. Kč. Část nákladů bude financována z příjmů domu dětí, určitá finanční částka je již našetřena a na zbytek bude nutné si vzít úvěr. Zastupitelé odsouhlasili návrh na přístavbu a přestavbu Městského domu dětí a mládeže v Úvalech za podmínky financování stavby vlastním subjektem, přičemž současně město poskytne garance za úvěr.
Zastupitelstvo jednalo o návrhu nástavby domu č.p. 1201 v Maroldově ulici. V domě je nyní 12 bytů. Vzhledem k tomu, že se opětně objevily problémy na ploché střeše, byl prodiskutován architektonický návrh na zvýšení budovy o jedno patro včetně nového zastřešení. Tím by nově založené bytové družstvo získalo 6 bytů, z to-ho 4 garsoniéry a dva byty typu 2+kk. O byty této velikosti je v sou-časnosti největší zájem. Rada města navrhla odsouhlasit nástavbu domu č.p. 1201 za podmínky, že stavba bude financována nově založeným bytovým družstvem. Návrh byl zastupitelstvem přijat včetně připomínky pana Kroutila, aby před zahájením projekční přípravy bylo provedeno důkladné statické posouzení objektu na náklady projekční kanceláře.
V části jednání týkající se finančních záležitostí zastupitelé odsouhlasili přijetí dotace z rezervy státního rozpočtu ve výši 3,3 mil. Kč na překlenutí nepříznivé finanční situace, která vznikla v letošním roce z důvodu jiného přerozdělování daní, než v letech minulých.
V daňových příjmech ztratilo město oproti minulým rokům přibližně 8 až 10 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že dotace je neúčelová a město má finanční závazky vůči firmám budujícím kanalizaci, nebyly před hlasováním žádné připomínky. Bez problémů byla přijata i účelová dotace od Okresního úřadu Praha-východ ve výši 11,4 mil. Kč na provoz školských zařízení. Ze sociálního a humanitárního programu České spořitelny, a. s., město získalo sponzorský dar 500 tis. Kč na rekonstrukci azylového domu č. p. 203 ve Smetanově ulici. Jedinou podmínkou dárce je, že město musí prokázat využití daru pro stanovený účel. Proti přijetí daru nebyly námitky.
Příjmová stránka rozpočtu není zdaleka ideální. Město má schválený rozpočet ve výši 93 mil. Kč.
V příjmech bylo původně počítáno s prodejem akcií Středočeské energetické, a.s. za 10,5 mil. Kč. Prodej se ale uskuteční nejdříve v příštím roce. Podle původních předpokladů při plánování výdajů na kanalizační řady se uvažovalo v roce 2001 s komerčním úvěrem ve výši 8 mil. Kč. Město by nyní potřebovalo získat asi 18 mil. Kč pro úplné financování investičních akcí. Odečtením výše uvedených dotací zůstává finanční propad ve výši asi 15 mil. Kč. Naštěstí ale nebude nutné vynaložit původně plánované částky za vybudování kanalizačních řadů, práce se termínově prodlouží do příštího roku a tím i jejich financování. Město si přesto bude muset vzít úvěr ve výši 8 - 10 mil. Kč.
Zastupitelé se věnovali také personálním záležitostem. Odsouhlasili návrh na přísedícího u krajského soudu. Vzhledem k tomu, že byly splněny všechny náležitosti vyplývající ze zákona, zvolili zastupitelé přísedícím u krajského soudu pana Ing. Miroslava Kloudu. Zastupitelstvo nově jmenovalo paní Ivu Krňanskou vedoucí Městské knihovny v Úvalech.
V uplynulých týdnech proběhlo výběrové řízení na vedoucího veřejně prospěšných služeb. Do uzávěrky konkursu se přihlásilo 15 zájemců. Komise vybrala 6 uchazečů a pozvala je k pohovoru. Stanoveným požadavkům nejlépe vyhověl pan Vladislav Fic a byl navržen ke schválení. Zastupitelstvo schválilo pana Fice do funkce vedoucího Veřejně prospěšných služeb Úvaly od 1. října 2001.
Členové zastupitelstva projednali návrh na nové umístění stožáru vysílačů pro signály mobilních telefonů. V loňském roce neodsouhlasili výstavbu pevného stožáru na Vinici a provozovatel byl nucen instalovat stožár mobilní až do doby vyřešení sporných otázek. Firmy zastupující Radiomobil navrhovaly v letošním roce stožár opět na Vinici s tím, že by obsahoval anténní systémy pro všechny operátory mobilních telefonních sítí. Tato varianta byla zamítnuta. Při hledání dalších možností byla navržena alternativa instalace stožáru na nákladovém nádraží u bývalé budovy hospodářského družstva u tříobloukového viaduktu na pozemku Českých drah. Stožár s anténním systémem by byl asi o 10 m vyšší, než jsou stávající stožáry osvětlení železniční tratě. Rada města toto řešení považuje za nejpřijatelnější ze všech návrhů a doporučila ho zastupitelstvu ke schválení. Otázkou zůstává konstrukce stožáru. Odborníci se přiklánějí k příhradové konstrukci nejen z důvodu možnosti vlastní realizace, ale i z důvodu, že v množství stožárů v okolí nádraží nebude pravděpodobně tato konstrukce příliš nápadná.
V druhé polovině zasedání, v části trvající přes jeden a půl hodiny a věnované připomínkám od občanů, zazněly opět kritické hlasy vůči provozu továrny Essa Czech. Pánové Zapletal, Šolc, Adamec, Přibyl a další upozorňovali na skutečnost, že stavební úřad zahájil kolaudační řízení továrny a zdaleka nejsou vyřešeny veškeré jejich podněty a stížnosti, zejména opakující se hlukové rázy. Stavební úřad se podle jejich slov chová arogantně a nereaguje na jejich připomínky. Stavebníci a obyvatelé okolí továrny se domnívají, že byl porušen územní plán, že budova továrny se ne- slučuje se sousedním obytným územím a podmínky pro bydlení nejsou nejlepší. Obyvatelé sdílejí názor, že schválení zmíněné stavby zastupitelstvem byl omyl a že je nutné napravit vzniklou chybu. Požadují více angažovanosti jednotlivých členů zastupitelstva a ne pouze obecné proklamace. Ing. Morávek, člen zastupitelstva, se ohradil proti nařčení, že zastupitelstvo nedělá nic pro řešení vzniklých problémů a vyzval stěžovatele, aby konkretizovali požadavky, jak má zastupitelstvo na firmu působit. Pan Kroutil informoval o technologických opatřeních ve firmě, které postupně vedly k prokazatelnému snížení hlukové zátěže. Firma Essa Czech obdržela několik dalších návrhů, jak závady odstranit, nikdo však nezaručuje výsledek navrhovaných protihlukových opatření. Starosta města Ing. Černý zastává názor, že řešení sporných otázek je záležitostí orgánů státní správy. Největším problémem bude nalézt ne-stranného arbitra, který posoudí, zda je vše v pořádku či nikoli.
Ing. Vladislav Procházka
 

 

Š K O L S T V Í


Budova bývalé "měšťanky" bude slavit

Školní rok 2001/2002 znamená pro budovu č. 8, budovu bývalé "měšťanky", 90. výročí zahájení provozu. Mnoho obyvatel Úval navštěvovalo tuto školu, a proto je s ní pojí nezapomenutelné vzpomínky. Protože tento školní rok bude věnován oslavě tohoto výročí, chtěli bychom požádat všechny, kteří by se chtěli podílet na přípravě oslav, aby kontaktovali ředitelství základní školy. U příležitosti 90. výročí existence této budovy budou pořádány různé akce, o nichž budete předem informováni. Vyvrcholením bude výstava v červnu 2002. Tato expozice bude pojednávat nejen o historii školství v Úvalech, ale připomene i současnost.
Závěrem bychom vás chtěli požádat o zapůjčení jakéhokoli materiálu vztahujícího se k době vzniku či ke školství (učebnice, sešity, vysvědčení apod.). Po ukončení expozice vše poctivě vrátíme. Předem děkujeme za ochotu. Těšíme se na vaši spolupráci.
František Smolík, za ZŠ Úvaly

Poprvé do školy

Každým rokem je příchod prvňáčků do naší základní školy velkou událostí, na kterou se velmi těšíme a připravujeme. Letos jsme jich přivítali rovných šedesát. Byly jsme rády, že se děti do školy těšily. Na uvítanou měly na lavicích přichystané drobné dárečky a balíček se sladkostmi.
Tento den byl nejen silným zážitkem pro děti, ale i pro jejich rodiče. Nejedna maminka uronila slzičku dojetím, že její dítě vyspělo natolik, že se stává školákem. Vždyť během jediného roku se naučí číst, psát a počítat.
Tento školní rok je velice náročný nejen pro prvňáčka, ale i pro jeho rodiče, a proto je pro nás příjemné zjištění, že rodiče jsou velmi vstřícní a dobře se nám s nimi spolupracuje.
Moc nás těší, že už první týden se dětem v našich třídách zalíbilo, že do školy chodí rády a některé by chtěly dostávat domácí úkoly každý den a mrzí je, že do školy nemohou jít i v sobotu.
Dnes mají děti pěkně vybavené třídy, o přestávkách si mohou hrát a nosit si do školy své oblíbené hračky. Děti tráví část svého dne v pěkném a příjemném prostředí své třídy, o které se také postarali někteří rodiče svými sponzorskými dary a svou pomocí. Patří jim naše poděkování.
Snažíme se, aby dětem jejich kladný vztah ke škole vydržel i nadále a přejeme jim mnoho úspěchů do dalšího školního života!
učitelky 1. tříd: Mgr. Jitka Linhartová, Květa Pagáčová, Hana Šintlerová

Školní parlament informuje

Po prázdninovém odpočinku jsme se opět vrátili do školních lavic. Pro někoho to byl návrat příjemný, pro někoho méně.
Co nás ale všechny potěšilo, je to, že náš vytoužený prostor za školou, kde bychom trávili přestávky, je zásluhou MěÚ Úvaly oplocen. Dále nás těší, že se paní Ing. Renata Perglerová postarala o to, aby v areálu stály stoly na stolní tenis. Jeden ze stolů sponzoroval pan Ing. Parajňák. Za jeho příspěvek mu velice děkujeme. Ovšem co nás nemile překvapilo a zklamalo, jsou terénní nerovnosti v celém oploceném areálu. Je zřejmé, že v takovém prostředí se nedají trávit přestávky. Všichni doufáme, že se tato situace co nejrychleji vyřeší.
Naše představy o prostoru pro aktivní odpočinek nekončí však oploceným trávníkem a dvěma stoly na stolní tenis. Školu navštěvuje téměř 600 dětí. Není to pro nás trochu málo? Přáli bychom si malé basketbalové hřiště, prolézačky, rampy, prostor vhodný k jízdě na kolečkových bruslích a také lavičky, na kterých bychom mohli posedět a posvačit.
Naše plány bohužel zůstávají jen ideou, nesplnitelným přáním. Ať se obracíme na kohokoli, odpovědí je nám vždy nedostatek finančních prostředků.
Rádi bychom tedy oslovili vás, úvalské občany, rodiče a další příznivce školy a dětí, kteří by nás podpořili a pomohli nám v uskutečnění našich snů a představ sponzorskými dary.
za školní parlament Petra Kadeřábková
 

 

K U L T U R A


Úspěch na mistrovství světa v Mariboru

Jak se již čtenáři dozvěděli, dosáhli naši mladí tanečníci z domu dětí a mládeže, kteří se zúčastnili mistrovství v Mariboru, vynikajícího úspěchu. V kategorii Electric Boogie obsadil Ondřej Brusch 4. místo a Martin Tesař 7.-9. místo. Ondřej Brusch je žákem Fotbalové školy SK Ambro v Říčanech, Martin Tesař chodí do 9. třídy Základní školy v Úvalech.
na fotografii: Martin Tesař (vlevo) a Ondřej Brusch (vpravo)
 
Co vás oba vedlo k nápadu věnovat se tanci, speciálně Electric Boogie?
O.Brusch: Chodil jsem do dramatického kroužku domu dětí. Asi před 3 roky přišel Štěpán Karbulka a ukázal nám, jak se tančí Electric Boogie. Tak mě to chytlo, že jsem to začal provozovat.
M.Tesař: Já tancuji Electric Boogie asi jeden rok. Částečně mě zlákali kamarádi, kteří se již tancování věnovali. Zatím mi to vychází podle mých představ. Do kroužku se chodím odreagovat, baví mě to.
Jak se připravujete na vystoupení?
O.Brusch: Některé taneční prvky si vymýšlím, něco odkoukám od starších nebo z televize. A pak už jen procvičuji.
M.Tesař: Rád sleduji vystoupení profesionálů, ať již v televizi nebo na videu, vytipuji ty nejhezčí taneční prvky, pak je zařadím do vystoupení, ale také sám vymýšlím a zkouším nové věci.
Kolikrát jste vystupovali na veřejnosti?
O.Brusch: Zúčastnil jsem se asi 12 tanečních soutěží v České republice. V Úvalech jsem vystupoval na akademiích domu dětí.
M.Tesař: Já jsem se zúčastnil letos mistrovství České republiky a vystupoval jsem také na akademiích domu dětí.
Jaké jsou vaše největší úspěchy?
O.Brusch: V letech 1999 a 2001 jsem se stal mistrem České republiky v Electric Boogie. Mám radost z letošního 4. místa na MS v Mariboru.
M.Tesař: Na mistrovství ČR v letošním roce, kde jsem obsadil 4. místo. Bylo to moje první vystoupení v této soutěži. Dobrý pocit mám ze 7.-9. místa na letošním mistrovství světa.
Jak na vás působila atmosféra mistrovství světa?
O.Brusch: Před vystoupením jsem měl chvilku trému, ale když jsem začal tancovat, tak to ze mě spadlo a dál to bylo dobré.
M.Tesař: Byl jsem poprvé na takové soutěži, tak mě to trochu svazovalo, hlavně při čekání na vystoupení. Při tanci jsem se soustředil na hudbu a trému jsem pak neměl.
 
Foto: Účastníci mistrovtví světa ve Slovinsku: zleva - paní Alena Sismilichová, Radek Brusch, Adéla Šebková, klečící Martin Tesař a Ondřej Brusch
 
Jaké máte další plány?
O.Brusch: Stále piluji taneční prvky, pořád se pokouším se zlepšovat, připravuji se na další mistrovství světa
M.Tesař: Snažím se zařazovat nové neokoukané taneční prvky, které zapůsobí na porotu. Pořád je co zlepšovat. Také se budu připravovat na další soutěž - mistrovství republiky.
Co děláte kromě tance, co vás nejvíc baví?
O.Brusch: Hraji fotbal.
M.Tesař: Za dorost SK Úvaly hraji fotbal.
Přeji vám oběma, ať se vše daří podle vašich představ.
Úspěchy jistě nepřicházejí samy.
K talentu je potřeba i trochu vlastního obětování a vůle něco dokázat. A to se oběma klukům podařilo.
Ing. Vladislav Procházka

Nabídka akcí MDDM na říjen 2001

V rámci kursů lidové tvorby pořádáme v pátek 12.10. od 15.30 h
kurzy KOŠÍKÁŘSTVÍ A DRÁTOVÁNÍ
lektoři: pí M.Ouzká-Rišková a B.Ouzký.
Přihlášky nejpozději do 5.10. u pí Pospíšilové.
 
V sobotu 13.10. ve 14 hodin zveme malé i velké na
DRAKIÁDU,
která se koná na hřišti Na Slovanech.
Startovné draků je 15 Kč.
Soutěží se ve čtyřech kategoriích.
1.- do 6 let,
2.- do 12 let,
3.- do 15 let,
4.- od 15 do 100 let.
 
Galerie MDDM je 19.-21.10.2001
vyhrazená tvorbě dvou mladých výtvarnic.
Svá díla představí
PETRA TVRDÍKOVÁ keramika
KATEŘINA JOCHOVÁ fotografie
Slavnostní zahájení je v pátek 19.10. v 18 h.
Galerie bude otevřena v sobotu a v neděli od 13 do18 h.

 

Od aerobiku ke scénickému tanci
aneb deset let skupiny Rytmus

Tanec, to je kamarádství, legrace, odpočinek od denních starostí, chuť něco dokázat. Taneční kroužky v Městském domě dětí a mládeže
v Úvalech pracují již více než deset let. Během této do-by jimi prošly desítky dětí. O minulosti a sou-časnosti jsem se dozvěděl mnoho zajímavého od vedoucí tanečních kroužků paní Aleny Sismilichové.
Co Vás přimělo k založení tanečních kroužků? Jaké byly Vaše začátky?
A. Sismilichová: Jednou, bylo to v roce 1988, za mnou přijela Jana Pospíšilová, tenkrát jmenovaná ředitelkou Městského domu dětí a mládeže v Úvalech. Zeptala se mě, jestli nechci mít na starosti nějaké oddělení. Řekla jsem jí, že bych mohla dělat loutkařinu, protože mám na to kvalifikaci nebo mohu vést aerobik, protože jsem maturovala z tělocviku. Takže vše začínalo formou aerobiku, s cvičením na hudbu. Po nějaké době jsme se přihlásili do jedné taneční soutěže a tam jsme zjistili, že netančíme, ale opravdu jen cvičíme. Postupně, jak jsem poznávala vývoj tanečních směrů, začali jsme vše dělat na vyšší úrovni tak, aby naše vystoupení nevyznělo ve formě nahodilých pohybů na hudbu, ale bylo tancem.
Zpočátku jsem měla na starosti 3 taneční kroužky, což bylo okolo 30 dětí. Když jsem se s nimi poprvé setkala, tak nesměle seděly a nevěděly, co je čeká. Tanec jsme se učili v přízemí domu dětí na ploše 4,5 krát 4,5 metru, a když jsem na ně chtěla dobře vidět, tak jsem stála venku za oknem. Na první soutěži, které jsme se zúčastnili, se mě ptali, proč mají děti tak skrčené ruce. Zprvu jsem nevěděla, ale pak jsem si to uvědomila při představě, jak nacvičují u stěn místnosti a dál nemohou. Když jsme po nějaké době získali trochu prostoru v Tesco budově za školou, podmínky pro nácvik tanečních skladeb se nesrovnatelně zlepšily.
Která Vaše první vystoupení Vám utkvěla v paměti? Kde jste dosáhli prvních povzbudivých úspěchů?
A. Sismilichová: Na první taneční soutěž jsme jeli v roce 1989 a ještě jsme se nijak nejmenovali. Byli jsme prostě kroužek domu dětí a předváděli jsme skladbu pod názvem Miss Moskva. Mysleli jsme si, jak dobře tančíme, a pak jsme byli strašně naštvaní, když nám bylo řečeno, že nejsme tak dobří, jak si myslíme. Když jsem naše děti porovnala s jinými, tak jsem viděla, že pořád jen mácháme rukama a nejdeme do prostoru. Když jsme po nějaké době jeli na druhou soutěž, přemýšleli jsme v autobuse o názvu skupiny. Část dětí vymyslela název Disco hvězdy a druhá část se chtěla jmenovat Rytmus hec. Z druhého názvu se pak vyvinulo jméno celé taneční skupiny. Avšak ani na druhém vystoupení jsme nijak nezaujali.
Našeho prvního většího úspěchu jsme dosáhli v roce 1992 v Praze s tanečními skladbami Příběh z moře a Výkřik. V roce 1994 pak následoval ještě větší úspěch se skladbou Fontána. To byla jedna z nejlepších věcí, které jsme udělali. A úplně největšího úspěchu v našich začátcích jsme dosáhli se skladbou Technocolor, původně Příšerky. Na soutěži v Bělčicích jsme získali cenu publika. Se skladbou jsme pak zvítězili v Praze na dvou soutěžích a startovali na MR v Ostravě a na celostátní přehlídce v divadle v Kutné Hoře. To byl náš první výrazný úspěch a od té doby nás začali lidi znát.
Později, když jste tanec pozvedli na vyšší úroveň, jste začali navštěvovat i zahraniční soutěže. Které považujete za nejvýznamnější?
A. Sismilichová: První do zahraničí se dostala moje kolegyně Eva Šimůnková s kroužkem stepu, když se dostali do nominace na mistrov-ství světa. Z dětí, které jsem vedla, se první na mistrovství světa dostal Ondra Brusch, a to v tanci Electric Boogie. Ondra získal inspiraci k tanci od Štěpána Karbulky, který kdysi jel na první soutěž do Turnova a tam vyhrál. Ondra Brusch je talent, dva měsíce mu stačily k nácviku skladby, aby pak na mistrovství republiky uspěl natolik, že se v roce 1998 dostal do nominace na mistrovství světa. Za rok nato jela na mistrovství světa i naše děvčata, Adéla Šepková, Kristýna Nováková, Lenka Poláková a Katka Krajíčková s vystoupením v taneční show dvojic. Další dívkou, která 3x startovala na mistrovství světa, byla Míša Fořstová, to je také talent. Nyní, přestože studuje na konzervatoři, se stále k naší skupině hlásí, tancuje s námi a byla s námi letos na soutěži.
Co pro Vás znamená letošní rok?
A. Sismilichová: Letošní rok je jakýmsi dárkem pro celé taneční oddělení. Adéla Šepková a Ondra Brusch se zúčastnili v hip-hopu mistrovství světa, Ondra Brusch byl ve finále mistrovství světa na 4. místě v Electric Boogie, poprvé startující Martin Tesař byl na mistrov-ství světa v Electric Boogie na 7. - 9. místě. Petra Kyselová se dostala do nominace na mistrovství republiky v dospělých v taneční show. Poprvé pojede do zahraničí celá naše malá formace dospělých. Je bezvadné, že se některé dívky, které před deseti lety s tancem u nás začínaly, nyní vrátily a jsou úspěšné. A nezapomeneme na starty Radka Brusche v hip - hopu dospělých. Všem dokázal, že je nejen dobrým trenérem, ale i tanečníkem.
Kolem přípravy každého veřejného vystoupení je jistě spousta starostí. Kdo Vám vybírá hudbu a šije kostýmy?
A. Sismilichová: Vyberu děti do souboru, vyhledám vhodnou hudbu, pak děti skladbu naučím, na-vrhnu kostýmy, koupím látku a kostýmy ušiju. Vždyť je to tak jednoduché! (smích). Hudební nahrávku připravuji se synem, který mi pomáhá namixovat skladbu na počítači a tím dosáhneme mnohem lepší kvality než kdysi. Hudbu připravujeme jak pro sólisty, tak i pro skupiny. Je s tím dost práce, ale když se mi nějaká skladba od počátku líbí, tak to většinou dobře dopadne. Když slyším hudbu, tak si pod tím představím pohyb osob už v kostýmech. Kostýmy v současnosti jsou nesmírně náročné, musí tématicky ladit se skladbou, jsou součástí hodnocení. To, co se kdysi dalo tolerovat, není teď při formacích na parketu možné.
Chystáte nějaké významné akce k desátému výročí taneční skupiny Rytmus?
A. Sismilichová: K výročí skupiny Rytmus jsme naplánovali dvě akce. První byla slavnostní červnová akademie. Byla to přehlídka, kde nevystupovala jen skupina Rytmus, ale ukázaly se na ní všechny děti, které chodí do tanečních kroužků. Druhá akce je teprve před námi.
V Tesco budově za školou bychom chtěli instalovat výstavu tematicky zaměřenou k desetiletí existence skupiny Rytmus s tím, že ukážeme průřez celým obdobím od prvních krůčků, kdy jsme začínali a měli na sobě pár hadříků našitých na černém tričku až po kostýmy současnosti. Chci vybrat kostýmy, které byly charakteristické pro určité období, chci je doplnit fotografiemi, diplomy a jmény těch, kteří se soutěží zúčastnili. Věřím, že to bude příjemné setkání se všemi, kteří s námi začínali, i s těmi, kteří s námi spolupracují nyní.
Kromě výstavy bych chtěla vyhlásit soutěž o ztvárnění loga naší taneční skupiny. Dosud naše děti nosily hrdě na svých tričkách označení skupiny Rytmus s pěti postavičkami v kruhu, ale protože je na zádech text špatně čitelný a neodpovídá současnosti, byli bychom rádi, kdyby nám někdo pomohl vytvořit logo nové, takové, kterým bychom se mohli důstojně prezentovat na různých soutěžích.
Děkuji Vám za odpovědi.
Těsně předtím, než byl natáčen tento rozhovor, skončil konkurs na nové členy tanečních kroužků.
O budoucnost tance v městském domě dětí a mládeže je pod vedením paní Aleny Sismilichové určitě postaráno.
Ing. Vladislav Procházka

MDDM představuje

Vážení čtenáři, ráda bych vám přiblížila dvě výtvarnice, které budou prezentovat svou tvorbu v MDDM 19. - 21. 10. 2001.

KATEŘINA JOCHOVÁ
Foto: Kateřina Jochová
nar. 1975, absolventka Výtvarné školy Václava Hollara, v současnosti dálkově studuje obor tvůrčí fotografie na Slezské universitě v Opavě /magisterské studium/, zatím svobodná. Pracuje v rodinné firmě, když je potřeba, jezdí dokonce i s tranzitem. Realizuje se ale také ve svém oboru, to znamená: vede kurzy kreslení pro děti v Klánovicích, fotografuje, v budoucnu by se chtěla více věnovat americké retuši /air brusch/, která Katce vyhovuje tím, že spojuje prvky grafiky i fotografického vidění. Láká ji užití této techniky pro výzdobu motorek, které má ráda.
Realizované výstavy:
1993 Plakát - Památník národního písemnictví
1995 Plakát - Grafická škola Václava Hollara
1999 Oblečení 99, Galerie Mánes, Praha
2000 Dokumentární fotografie, Středoevropská kolonie současného umění v Terezíně, Galerie Mecca
2000 4 z ITE, Galerie Mánes /spolu s Kateřinou Jochovou vystavovali D. Boukal, K. Hánová, J. Tabery/
2000 Módní fotografie, Horní Počernice
2001 THE WOMEN'S EYE VIEW, Velvyslanectví České republiky, Bombay, Indie.
Plány do budoucna:
Plánuje výstavu společně s Katarínou Hánovou, která se specializuje také na fotografii lidského těla.
Co můžeš říci o svých fotografiích?
Fotografie musí být pro diváka čitelná, ať je na ní zátiší nebo sociální dokument. Neměla by mít pod sebou dlouhý komentář, aby si divák četl vlastně návod, jak se na ní dívat. Snažím se, aby mé fotografie čitelné byly.
Máš oblíbené náměty?
Mám, jakékoliv prostředí, ve kterém se pohybuji. Přitahují mě mladí lidé, nesoucí určité atributy dnešní doby.
Na výstavě budou i fotografie mých přátel, kteří samostatně působí velmi individuálně, dbají na to, aby se svým zevnějškem odlišovali. Právě toto odlišení od průměru mě fascinuje.
Zaujala mě variabilnost tvé tvorby, hlavně cykly fotomontáží nazvané Země, Voda, Oheň.
To jsou už takové staré fotky. Moje začátky studia fotografie na universitě.
Ale velmi zajímavé a působivé. Jak vznikaly?
Nejprve jsem si nakreslila skicu, kterou jsem ne úplně přesně zrealizovala. Chtěla jsem, aby fotomontáž působila hodně dějově a charakterizovala jednotlivé živly.
A tvé současné fotografie?
Měsíc jsem fotila v Indii dokument, který by se dal nazvat Člověk ve městě. Mám nápady, které jsem zatím nerealizovala, chtěla bych si najít novou techniku, kombinovat např. airbrusch s fotografií, kterou nebudu zvětšovat na fotopapír, ale na čtvrtky pomocí emulze a doplňovat třeba kresbou.
A tvé osobní plány?
Spolu se svým přítelem Luďkem bychom si chtěli zařídit komplexní servis pro motorkáře - bazar, menší servis, dílnu na airbrusch, malý bar a možná i noviny.
A co volný čas?
Ten zatím nemám, ale dělám práci, která mě baví.
To se ale jen tak každému nepovede. Přeji ti spoustu zajímavé práce, kupu dobrých nápadů a děkuji za rozhovor.

PETRA TVRDÍKOVÁ
S tvorbou autorky keramických plastik Petrou Tvrdíkovou jsme se měli možnost seznámit již na II. galerii úvalských výtvarníků r. 2000.
Její pozoruhodné ztvárnění citových mezilidských vztahů zaujalo i takové výtvarníky jako je Kristián Kodet. Petra překvapila velmi nápaditou instalací, která evokovala spoustu představ procházejících návštěvníků. Od této výstavy uběhl již rok a půl. Co znamená takový časový úsek pro kreativního člověka jako je Petra? Změnu námětů, způsobu výtvarného vyjádření atd.?
Petro, co nám můžeš říci o své současné tvorbě?
Ve své tvorbě zůstávám u člověka. Člověka, kterého dobře znám nebo naopak náhodou potkám. Je to takový bod v příběhu, od kterého se mohu vracet do minulosti, ale i poodkrývat trochu budoucnost. Někdy mě zaujme rčení, přísloví nebo soubor sentencí.
Máš na mysli něco konkrétního?
Nedávno jsem se pídila po lidech, o kterých se říká, že žijí na velké noze. Dočetla jsem se, že první člověk s velkou botou byl francouzský šlechtic GOTTFRIED. Měl výrůstky na noze, a proto si nechal u ševce ušít velké boty. Zpočátku odstartoval nejen módní trend, ale postupně délka boty byla znakem majetku. Délka boty majetných mužů dosahovala až 80 cm a tito milí pánové nezvládající elegantní a někdy i obyčejnou chůzi, si museli boty přivazovat k noze. Až po 200 letech se na tyto mužské starosti nemohl dívat francouzský král Karel VII. a zrušil nošení těchto zobanů.
Jano, byla jsi někdy v sedmém nebi?
Určitě. Proč se ptáš?
Jen tak. Přes rčení "Žít v sedmém nebi" se dostávám přes kouzelnou sedmičku až k numerologii a takové datum - 4. červenec /mé narození/, má hned dvě magická čísla.
Přibliž nám to, prosím.
Čtyřka symbolizuje Zemi, čtyři světové strany, čtverec, čtyři písmena má jméno Adam a taková sedmička je shlukem čísel 3 - 1 - 3. A vynásobíme-li čtyřku sedmičkou, máme 28 a to je lunární měsíc.
To jsme ale daleko. A jak se to všechno prolíná, či ovlivňuje tvou tvorbu?
Ovlivňuje. Některé informace a zážitky se dají vstřebat a ztvárnit velice rychle. Jiné potřebují čas. To víš, dostane se ti třeba do ruky knížka o budhismu a před tebou stojí další otázky. A kdo ti odpoví? Na východ v brzké době nepojedu, a proto jsem si svého Budhu vytvořila sama.
Bude na této výstavě?
Zeptám se ho a uvidím.
Tak to je celá Petra. Už se těším nejen na jejího Budhu a určitě originální instalaci keramických plastik, ale i na první setkání s neotřelým pohledem na svět fotoobjektivem Katky Jochové. Přijďte, bude se na co dívat.
Jana Pospíšilová

Komorní koncert
Olga Hrachovcová a Věra Kucharičová při koncertu, Foto: Ing. V. Procházka

Příjemným a milým překvapením sobotního odpoledne se stal koncert Olgy Hrachovcové a Věry Kucharičové, který se konal 15. září v domě dětí a mládeže. Obě, v současnosti posluchačky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích předvedly na výběru skladeb Bacha, Stradella, Händla, Scarlattiho, Mozarta, Verdiho, Dvořáka, Martinů a Janáčka svůj mimořádný talent. Olga Hrachovcová reprezentuje Jihočeskou univerzitu na slavnostních koncertech v sólové hře na klavír nebo spolupracuje s Uměleckým univerzitním sborem. Při vystoupení doprovázela Věru Kucharičovou, která se věnuje sólovému zpěvu. Šíře repertoáru této mladé umělkyně sahá od starých italských mistrů až do současnosti. Hra na klavír Olgy Hrachovcové a krásný hlas Věry Kucharičové dokázal zaplnit ve všech skladbách prostor sálku domu dětí a přenést na posluchače pocit radosti z vystoupení.
Značným zklamáním byla malá účast diváků. Možná, že to bylo způsobeno lepším počasím po mnoha zamračených deštivých dnech, možná pohodlností nebo obavou z klasické hudby. Repertoár byl ale vybrán tak, aby byly skladby srozumitelné širokému okruhu posluchačů. V každém případě ti, kteří nepřišli, se připravili o nevšední umělecký zážitek.
Text a foto Ing. Vladislav Procházka

Poděkování

Hlavní vedoucí letních táborů v Račicích a tanečních soustředění ve Štědroníně děkuje všem vedoucím a instruktorům za dobře odvedenou práci při zabezpečení programu pro děti. Rovněž velké díky patří panům Mirku Včelákovi a Petru Frýdmanovi, kteří nám sponzorsky zajistili odvoz zavazadel do Račic a zpět.
Jménem všech dětí na tanečním soustředění děkuji paní Mrázkové za cukrovinky a paní Křenkové za ovoce pro všechny děti na celý týden. Darované bedny broskví, nektarinek, jablek, hroznového vína a pomerančů zpestřily náš jídelníček a dodaly našim tanečníkům tolik potřebné vitamíny.
Ještě jednou díky.
Alena Sismilichová
 

 

S P O L K Y


Junák hlásí ...

V sobotu 8. září 2001 se uskutečnilo v klubovně setkání předválečných úvalských skautů /věkový průměr 73 let/. Sešlo se nás patnáct. Setkání bylo zahájeno skautskou hymnou a uctěním památky zesnulých bratrů.
Při harmonice a kytaře za zpěvu skautských a národních písniček, jakož i "HITŮ 60. let" a při vzpomínkách na příběhy z táborů jsme prožili krásné odpoledne. Sraz jsme zakončili večerkou se slibem, že se za rok opět sejdeme - jestli se dožijeme!?
Úvalští oldskauti
 

 

S P O R T


Cyklistům počasí opět nepřálo

Závěrečný závod série Česká spořitelna liga horských kol se jel v neděli 16. září v Masarykově háji. Podobně jako na jaře se závodníci museli potýkat s velkou nepřízní počasí. Většina jezdců si však s nástrahami tratě poradila.
V dopoledním závodě se odehrávaly souboje v kategoriích žen, veteránů, začátečníků a sportovních jezdců, poté závodily děti. V kategorii žen byla nejúspěšnější Ilona Bublová těsně sledovaná svojí sestrou Petrou. Obě si vytvořily téměř čtyřminutový náskok před třetí v pořadí Danielou Röhrichovou. Čest našeho města hájili ve skupině začátečníků Pavel Čadil, který dojel na velmi pěkném 13. místě, 77. byl Václav Koukl. Z pořádajícího oddílu CK Fastum si velice dobře vedl ve skupině kadetů Jan Škarnitzl, když obsadil 3. místo a v celkovém hodnocení zvítězil. Ze stejného oddílu dojel v kategorii sportovních jezdců Tomáš Rychnovský na 8. místě a v kategorii starších dívek Jitka Škarnitzlová na 7. místě. Ve skupině starších chlapců obsadil 34. místo Kristian Zradička. Vzhledem k obtížným podmínkám každý, kdo dojel, zvítězil sám nad sebou.
Odpoledne se připravili na startovní čáru jezdci skupiny elite, sportovní jezdci a kadeti. Před startem všichni uctili památku obětí teroristického útoku ve Spojených státech. Hlavní závod odstartoval generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny a.s., pan Jack Stack.
Na čele se usadili nejlepší jezdci z elitní kategorie: Boudný, Kondis, Zelený a Hejduk. Jeden z nejlepších jezdců, Pavel Elznic, se zpočátku netlačil dopředu a kontroloval svoji pozici ze 7. místa. Těsně před koncem závodu Pavel Kondis svého soupeře předjel a zopakoval své jarní vítězství na úvalské trati. Za ním projel cílem Pavel Boudný a Ondřej Zelený. S téměř minutovou ztrátou projel cílem Pavel Elznic, který čtvrtým místem potvrdil svoje celkové vítězství v seriálu.
Kompletní výsledky letošního seriálu závodů ČS spořitelna liga horských kol jsou na internetových stránkách www.kolo.cz.
Text a foto Ing. Vladislav Procházka
 

 

C Í R K E V


Pro radost i pro mír v duši

K obohacení kulturně společenského života našeho regionu bylo v nedávných dnech v Úvalech založeno amatérské pěvecké těleso pod názvem Oblastní komorní sbor CHRISTI. Utváří se jako ekumenický křesťanský sbor otevřený všem lidem bez ohledu na věk a vyznání, rovněž lidem bez vyznání. Sbor především stmeluje radost a zájem o sborový zpěv. Pod vedením sbormistra Dr. Vítězslava Pokorného z Prahy, varhanního a klavírního doprovodu Evy Nádeníčkové z Úval sbor interpretuje nejen církevní hudbu, staročeské chorály, biblické písně, ale též spirituálové a kánonové písně, lidové písně a skladby našich a světových klasiků (Smetana, Dvořák, Bach, Händel, Verdi atd.). Svou veřejnou premiéru si sbor již odbyl v Úvalech při letošním uctění památky 586 let mučednické smrti Mistra Jana Husa počátkem července a na ekumenickém setkání křesťanských církví a besedě s básníkem Miroslavem Matoušem 30. září. Nyní se sbor již plně soustřeďuje na přípravu programu pro adventní koncerty.
Oblastní komorní sbor CHRISTI zve mezi sebe všechny z vás, kteří cítíte, milí čtenáři, potřebu alespoň jednou týdně si zazpívat a tak i trochu se odreagovat od denních starostí. Zveme vás všechny nejen z Úval, ale i z širokého okolí. Přijďte mezi nás bez obav, žádné nároky předem neklademe, pouze chuť si zazpívat. Těšíme se na vás.
Bližší informace lze získat a přímo se přihlásit na čísle mobil. telefonu 0607120386, popř. na pražském tel. čísle 71913230.
Dr. Vítězslav Pokorný
 

 

D I S K U S E


Občanské sdružení

V poslední době se z Života Úval či vystoupení občanů na veřejných zasedáních městského zastupitelstva jaksi v "druhém plánu" dovídám, že v Úvalech existují z občanské iniciativy vzniklá sdružení, například Děti země, S.O.S., Arnošte! či Nové Úvaly. Bohužel se však o těchto sdruženích prvně dovídám v souvislosti s protesty, že na radnici udělali něco špatně. Obsah a smysl jejich vystoupení nechci komentovat; nejsem žádný pisálek a do Života Úval jsem zatím nepsal. Teď mě k tomu však donutilo kuriozní rozhořčení jednoho z nich, že: "... o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva ... nás radnice nepovažovala za nutné informovat". Nezní to příliš vrchnostensky a tedy v demokracii jaksi nepatřičně? A navíc právě v souvislosti s veřejným zase-dáním radnice - vždyť nejde o novinku, vždyť se konají už asi 10 let, tak proč nebyli při tom! Myslím, že je nejen laciné, ale spíše nestydaté tato zasedání ignorovat, počkat si, až tam (oni!) něco "upečou" a pak dělat po bitvě generála.
Za přinejmenším stejně špatnou mám i skutečnost, že ani tato sdružení (a možná i další sdružení, úvalské veřejnosti dosud utajená) neuznala za vhodné o své činnosti, smyslu či usilování informovat i ostatní úvalské občany nejlépe právě prostřednictvím Života Úval. Pevně doufám, že nejde pouze o nechutně účelové spolky "proti něčemu", že kromě protestů a narážek v čí že prospěch ta naše demokraticky zvolená radnice vlastně pracuje, mají i nějaký pozitivní smysl a obecně prospěšný program, který by třeba řada úvalských občanů ráda podpořila. A navíc: čas od času bývají přece volby. Vyzývám proto všechna úvalská sdružení, aby o sobě a svém usilování dala vědět. Považuji to za nejlepší způsob, jak se občan a volič může bez stranických mašinérií a účelových volebních kampaní dozvědět o spoluobčanech, kteří by byli schopni a ochotni pracovat ve správě věcí veřejných ku prospěchu všech a nejen za účelem prospěchu svého vlastního.
František Opršal

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.

 

Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í


Ptáci našich zahrad a parků

Ptáčka, kterému se lidově říká "kominíček", spatříme na hřebenech střech, kde v černošedém kabátku vesele poklonkuje a rezavým ocáskem poškubává. Je velký asi jako vrabec a je to náš milý rehek domácí. Opravdu zdomácněl mezi lidmi natolik, že i své hnízdo nejraději staví někde pod střechou, ve štítě, v nějaké skulině, kde by bylo trochu chráněné. Někdy stihne nastěhovat se a založit rodinu v rozestavěné stavbě dřív než její stavitel. Svému hnízdu nevěnuje příliš péče, zato je měkounce vystýlá chlupy, peříčky a vlnou. Tam uloží poklad - svých 5 až 6 převážně bílých vajíček. Hnízdí 2x za rok, v dubnu a v červnu. Pak máte příležitost se přesvědčit, jak pilný je to lovec všelijakého hmyzu, zvláště much, drobných motýlků a také pavouků. Sebere časem ovšem i šťavnatou bobulku s vitamíny. O své potomstvo se strachuje. Přiblížíte-li se k hnízdu, rozčileně poletuje, poklonkuje, ocáskem vrtí a křičí "fííd, tek - tek". Zazpívá vám zato brzo ráno z výšky komínu či vysoké budovy (bývalé Masny). Svůj zpěv zakončuje nebo začíná zvláštním zaškvrkáním. Je to ptáček stěhovavý, ale je s námi od března až do konce října. Odlétá, jako by se mu ani nechtělo, ale jakmile přijdou první ranní mrazíky, většinou v listopadu ho již nespatříme.
"Z ptačí říše" J.S.Duriš. Irena Filipová
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 02-9971539, 02-9971820, fax: 02-9971696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz