M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
Š K O L S T V Í
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í
K U L T U R A

K hledání použijte CTRL+F

MĚSTO ÚVALY

ČÍSLO 11 / 2001

ROČNÍK 42

 

 

 

      Výlov úvalských rybníků
Foto I. Prchalová

Podzim je i pro úvalské rybáře obdobím, kdy zúročují výsledky svého celoročního snažení.

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA,
které se konalo 25. 9. 2001

Úvodní část jednání byla věnována kontrole plnění úkolů a usnesení z minula.
K některým z usnesení č. 21 232 až 21 247 byly upřesňující připomínky či doplnění:
- k usnesení č. 21 232, které se týká nástavby na čp. 1201, je požadován nezávislý statický posudek,
- k usnesení č. 21233, které se týkalo přístavby MDDM, se ukládá vedoucí finančního odboru a ředitelce MDDM připravit podmínky financování celé akce,
- k usnesení č. 21 239, které se týká požadavku úprav chodníku a silničních zábran u směrového oblouku u Horoušánek, je podotknuto, že se jedná o havarijní stav, který je nutno řešit přednostně, a to po dohodě s SÚS Říčany,
- k usnesení č. 21 240, které se týká nástupních ostrůvků autobusové dopravy, je konstatováno, že se jedná o havarijní stav, a je nutno zajistit přednostní provedení,
- k usnesení č. 21 247, které se týká komunikace II/101, se ukládá vedoucí odboru výstavby, aby a) připravila koncept dopisu - žádosti na krajský úřad,
b) informovala dotčené obce (Jirny, Horoušany) o celé akci a vyzvala je ke spoluúčasti.

Z odboru výstavby a dopravy
Pí Reicheltová předložila radě ke schválení návrh smlouvy na zpracování projektové dokumentace na stavbu vodovodu pro Radlickou čtvrť a okolí, kterou připravila firma VIS Hradec Králové.
Pí Reicheltová předložila radě ke schválení dodatek č. 2 k mandátní smlouvě č.01-Úv-84/2000 na výkon TDI na stavbě "Rekonstrukce koupaliště Úvaly". Jedná se o navýšení ceny o 34 410,-Kč na zabezpečení úhrady za záruční opravu rekonstrukce trubních rozvodů bazénu, provedenou v režii města Úvaly a úhradu ve výši 389 699,- Kč od Vodních staveb a.s. (v likvidaci).
Rada města projednala stížnost pí B. Selixové (Lužická 647), která se týkala nebezpečné situace na světelné křižovatce silnice I/12 a ul. Škvorecká a uložila vedoucí odboru výstavby vyvolat jednání se servisní firmou JANSA s cílem zjištění nákladů na vylepšení stávajícího světelného zařízení a výsledný návrh řešení předložit radě, následně písemně informovat pí Selixovou. Současně uložila vedoucí odboru výstavby ověřit možnost instalace příčných pruhů na vozovce.
Současně rada doporučila srovnání s dřívějším projektem p. Ing. Medka.

Z odboru životního prostředí
Ing. Prokůpek předložil radě písemnou nabídku s.r.o. TEDO Brno, která nabízí k odprodeji pozemky (ostatní plochy-komunikace) zakoupené spolu s koupí cukrovaru Cerhenice. Jedná se o plochu cca 11 600 m2 za 3 398 550,- Kč.
Rada města nesouhlasí s koupí pozemků nabízených s.r.o. TEDO Brno za uvedenou cenu.Ing. Prokůpek předložil radě žádost SDH Úvaly o souhlas s uskutečněním hasičské soutěže v prostoru hřiště pod základní školou (běh štafet bez použití vody) a na schodech od Výmoly do ul. Žižkova (s umístěním sacího koše a čerpání vody do kádě nad schody).

Z finančního odboru
Ing. Černý prezentoval písemnou informaci vedoucí finančního odboru o finanční situaci města k 24. 9. 2001, což rada vzala na vědomí.
Rovněž konstatoval dlouhodobé nedostatečné personální obsazení odboru výstavby a dopravy, nejen jako odezvu na rozsáhlé investiční akce města, ale také podstatné rozšíření kompetencí a povinností města v rámci správních řízení.
Doporučil radě ke schválení navýšení počtu pracovníků v odboru výstavby o jednoho pracovníka - specialistu.
Ing. Breda s odvoláním na usnesení VZZM č. 21 60, které se týkalo jmenování vedoucího Veřejně prospěšných služeb Úvaly, přednesl písemný návrh jeho platu pro nově jmenovaného pana Vladislava Fice, který nastoupí od 1.10. 2001.

Z odboru správy majetku města
Ing. Perglerová předložila radě žádost ředitelů ZŠ a 2. MŠ Úvaly o souhlas s pronájmem nebytových prostor pro výuku angličtiny firmou SCHOOL TOUR (p. Růžička) Baranova 4/1901, Praha 3 v rozsahu cca 2 hodiny týdně v ZŠ a 1 hodina v 2. MŠ. Výuka bude probíhat od 1.10. 2001 do 30.6. 2002. Poplatky za výuku hradí rodiče, což rada odsouhlasila.
Ing. Perglerová seznámila radu s podmínkami, které jsou průvodní k žádosti o dotaci Státního fondu životního prostředí na plynofikaci kotelny v čp. 1346 ul. Prokopa Velikého. Jako příloha musí být prohlášení města, že zajistí část nákladů s tím spojených. Předpokládané náklady jsou ve výši 1 100 000.- Kč.
Dále informovala radu o jednání bytové komise a jejích doporučeních:
a) prodloužení nájemních smluv u správců objektů města na jednotný termín do 30.6. 2002,
b) pronájem bytu v čp.75 (1.patro, 1+1) pro pracovníka Policie ČR por. Bc. Ctibora Matouška s termínem do 30.6. 2002 (po předchozí rekonstrukci bytu),
c) prodloužení nájemních smluv pro prozatímní ubytování s jednotným termínem do 31.12. 2001 s tím, že uživatelé budou písemně upozorněni na prozatímnost a krátkodobost ubytování,
d) prodloužení nájemních smluv pro prozatímní ubytování manželů Žatečkových a Dvořákových (s termínem do 30.10. 2001) bude jednáno na příští radě města,
e) žádost pí Baginové o přidělení bytu s ohledem na ukončení její nájemní smlouvy k 30.6. 2001 ve stávajícím bytě v čp.172.
Bytovou komisí navrhovaný byt (1+1) v čp. 75 je pro pětičlennou rodinu nevyhovující a je zde nutná rekonstrukce.
Rada předpokládá celkové posouzení situace žadatelů o byty.

Různé
Ing. Černý informoval o jednání s vlastníkem firmy ESSA Czech p. Bonetem. Předmětem jednání byly záležitosti továrny, zejména problémy s bezprostředním okolím.
Ing. Ivan Černý, starosta města
 

INFORMACE z jednání rady města,
které se konalo 9. 10. 2001

V úvodní části jednání byly předneseny upřesňující připomínky či doplnění k některým z minulých usnesení rady:
- k usnesení č. 21 251, které se týkalo světelné křižovatky Škvorecká, bylo konstatováno sdělení firmy JANSA, že se jedná o signalizační systém velmi zastaralý, ne zcela funkční až poruchový. Náklady na nový řadič představují cca 350 tis.Kč. Rada uložila starostovi projednat situaci s firmou JANSA a ověřit možnost dodatečného zařazení do rozpočtu města na rok 2001,
- k usnesení č. 21 255, které se týkalo nástupu p. Fice jako vedoucího VPS, rozhodla rada pozvat v listopadu p. Fice k osobnímu jednání.

Z odboru správy majetku města
Ing. Perglerová předložila radě žádost manželů Dvořákových, která se týkala prodloužení jejich nájemní bytové smlouvy (na dobu určitou) na byt č.3 v čp.75.
Rada města odsouhlasila prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou do 31. 12. 2001.
Ing. Perglerová seznámila radu se situací ubytování manželů H. v čp.105 ul. Škvorecká, kteří k 30. 9. 2001 dluží na nájemném 71 062.- Kč a dále nájemné neplatí.
Rada uložila vedoucí odboru správy majetku města požadovat soudní cestou náhradu dlužného nájemného a služeb.
V dalším seznámila radu se záměrem nástaveb na bytovém objektu čp. 1201, kde je v současné době 12 bytů. Technický stav střechy je velmi špatný - protéká, a to tak, že je nutno v každém případě provést generální opravu střechy.
Předpokladem realizace nástaveb je kladný statický posudek. U části obyvatel lze očekávat žádost o u-místění v domově důchodců nebo v domě s pečovatelskou službou.
Provedení nástavby je spojeno s rozhodnutím o formě realizace:
buď a) postavit na úvěr a následně byty prodat zájemcům,
nebo b) postavit např. hrubou stavbu a pak za finanční spoluúčasti nových majitelů dostavět,
nebo c) ustavit nové bytové družstvo s účastí města.
Rada města po podrobném projednání vzala na vědomí předprojektovou přípravu nástavby bytů na objektu čp.1201 a uložila vedoucí odboru správy majetku města připravit varianty bytů tak, aby rozpočet města byl zatížen co nejméně.
Rada města odsouhlasila vyřazení movitých předmětů s pořizovací cenou nad 3 tis. Kč podle seznamu, který byl předložen spolu s průvodní dokumentací likvidační komisí (8 předmětů). Mimo jiné s odprodejem nepoužívané vyřazené plynové svářecí soupravy a s vyřazením míchačky z roku 1986, která byla zcizena neznámým pachatelem.
Ing. Perglerová informovala radu o problematické bytové situaci některých obyvatel Úval.
Rada uložila vedoucí odboru správy majetku města předložit radě seznam žadatelů o byt s uvedením důvodů, včetně nových žadatelů.

Z odboru výstavby a dopravy
Rada byla informována o průběhu kolaudačního řízení některých objektů firmy ESSA Czech Úvaly. Jedná se zejména o vlastní halu, protože některé objekty byly již zkolaudovány v roce 2000. Stavební úřad Úvaly vydal dne 2. 10. 2001 kolaudační rozhodnutí na zbytek objektů firmy. V kolaudačním řízení bylo ověřeno že objekty byly postaveny podle dokumentace ke stavebnímu povolení, dále že byly splněny podmínky ve stavebním povolení. Účastníci řízení a dotčené organizace (s výjimkou města Úvaly) se k dnešnímu datu vzdali práva odvolání.
Rada města se po projednání shodla na usnesení, kterým se také vzdává práva na odvolání ke kolaudačnímu rozhodnutí Stavebního úřadu Úvaly a to z těchto důvodů:
a) podmínky města uvedené při stavebním a územním řízení byly splněny,
b) podmínky Okresního hygienika i ostatních orgánů státní správy byly splněny.
Rada města souhlasí s podmínkami, které jsou uvedeny v kolaudačním rozhodnutí a bude dále vyžadovat od Stavebního úřadu Úvaly jejich důslednou kontrolu.
Ing. D. Zahrádka předložil radě kritické připomínky k výstavbě v lokalitě ul. Riegerova, kde dochází k současné výstavbě telefon.kabelu a výstavbě kanalizace. V důsledku toho je současný provoz dopravy a průchod občanů a školáků velmi nebezpečný.
Rada města uložila vedoucí odboru výstavby a dopravy zajistit bezpečný provoz a průchod dětí do školy v ul. Riegerova.
Pí Reicheltová písemně předložila radě žádost firmy KIS Garant, která žádá o vrácení částky 4x20 tis. Kč, kterou za město uhradila jako příspěvek za odkanalizování lokality U Horoušánek do ČOV Horoušany.
Rada města odsouhlasila vrácení částky 80 tis. Kč firmě KIS Garant a uložila vedoucí odboru výstavby projednat s právníkem možnost a formu ujednání mezi KIS Garant, kupujícím pozemek a městem Úvaly zajišťující úhradu 20 tis. Kč za připojení jeho kanalizace na kanalizační řad a ČOV Horoušany.
Ing. Breda a Ing. Nečas předložili radě k odsouhlasení rekonstrukci chodníku v ul. Smetanova v části před čp. 203 a čp. 283, kde v souvislosti s vedením nové el. přípojky a nadměrnému provozu došlo k poškození chodníku, zamačkání obrubníků a poškození povrchu. Povrch je v havarijním stavu, což je spojeno s rizikem úrazu chodců projíždějícími vozidly na frekventované objížďce při spuštěných závorách.
Jedná se o délku minimálně 36 m, předpokládané náklady 55 tis. Kč.
Rada města navrženou havarijní opravu části chodníku v ul. Smetanova odsouhlasila.
Dále byly uplatněny některé připomínky ke stavu chodníků na hlavních průchozích trasách:
- rada uložila vedoucí odboru výstavby a dopravy zajistit vyznačení přechodu pro chodce (zebru) v ul. Smetanova na výhledu před čp. 543 (u p. Přibyla),
- rada uložila komisi veřejného pořádku provést podrobný soupis poruch na místních komunikacích k 30. 10. 2001,
- rada uložila vedoucí odboru výstavby a dopravy hledat optimální řešení rekonstrukce chodníku na náměstí Arnošta z P. v úseku od čp.634 na roh s ul. Riegerova (po kladení telef. kabelu),
- uložila komisi výstavby zvážit rekonstrukci chodníku a opěrné zdi v ul. Pražská a navrhnout řešení.
Současně p. Burzanovský připomenul nekvalitní povrch komunikace Na Spojce, který byl sice nově vydlážděn v souvislosti s výstavbou kanalizace, ale provedení je velmi nekvalitní, s ohledem na jeho zimní údržbu a budoucí zimní provoz autobusové a automobilové dopravy až havarijní.

Z finančního odboru
Pí Lišková písemně prezentovala informaci o finanční situaci města.
V současné době je situace úměrná časovému úseku roku, čerpání finančních prostředků po skupinách je v relaci časového úseku, v položkách nákladů na el. energii a poštovné je mírně nad rozpočtovanou částku.
V dalším předložila, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., harmonogram přípravy rozpočtu města na rok 2002.
Harmonogram je navržen tak, aby bylo možno ho projednat a případně schválit na posledním prosincovém VZZM, při zachování všech zákonných podmínek.

Různé
Rada města odsouhlasila navrženou úpravu termínů jednání rady ve 4. čtvrtletí 2001.
Ing. Breda s odvoláním na usnesení VZZM č. 2159 předložil k posouzení fotomontáž aplikace různých typů (příhradový či plný) stožárů od firmy HOM pro aplikaci v lokalitě drážního pozemku ve stanici Úvaly.
Rada města doporučila příhradový typ stožáru pro umístění antén sítí mobilních operátorů v lokalitě nákladové plochy Českých drah Úvaly s podmínkou, že stožáru bude využito pro všechny mobilní operátory a sítě Českých drah.
Pí Tůmová informovala o jednání kulturní komise, která se mimo jiné zabývala rozdělením finančních prostředků na činnost s mládeží, přípravou městského plesu na 23. 2. 2002 a přípravou besedy s p. Šiškou dne 9. 11. 2001 v MDDM.
Ing. Ivan Černý, starosta města
 

Policejní stanice v Úvalech

Již více než měsíc funguje v našem městě policejní stanice. Tím bylo úspěšně dovršeno několikaleté složité jednání mezi zástupci města a Policií České republiky. Záměr se dlouho nedařilo naplnit. Důvodem byl nedostatek policistů a skutečnost, že ve statistikách trestné činnosti byly vždy Úvaly považovány za relativně bezpečné místo a policie se pak soustředila na oblasti s podstatně vyšší kriminalitou. V průběhu letošního roku se podařilo naplnit tabulkové stavy příslušníků policie natolik, že žádosti města mohlo být vyhověno.
V úvalské policejní stanici v Jiráskově ulici se bude střídat pět policistů. Ti se soustředí na sledování bezpečnostní situace, udržování veřejného pořádku a ochranu majetku osob nejen ve městě, ale i v jeho blízkém okolí. Jak však upozorňuje mjr. Navrátil z čelákovické policejní služebny, na stanici v Úvalech se budou policisté zdržovat nejvýše dvě hodiny denně. Jeho podřízení nemohou vysedávat, ale jejich činnost musí být vidět a musí se přizpůsobit okamžité situaci.

V případě potřeby je možné telefonovat na tato čísla:
Policejní stanice Úvaly 8198 12 38
Policejní služebna Čelákovice 0202 891 239, 0202 891 733
Policie České republiky 158

Vzájemná součinnost jednotlivých policejních složek zabezpečí, aby se jejich příslušníci dostali na místo co nejrychleji.
Ing. Vladislav Procházka
 

SVOZ STARÉHO ŽELEZA

V měsíci listopadu 2001 proběhne na území města Úval svoz starého železa a kovového odpadu. Celá akce bude zajišťována pracovníky a technikou Středočeských sběrných surovin.
V níže uvedených termínech je proto nutno železo a kovový odpad umístit před jednotlivé nemovitosti a to tak, aby k němu byl zajištěn příjezd a přitom nebránil průchodu nebo průjezdu.
Pro celou akci je město rozděleno na dvě poloviny, kde dělící čarou ve směru od budovy základní školy je náměstí Arnošta z Pardubic, Husova ulice a dále pak od železničního přejezdu ulice Pražská až na její západní konec směrem ku Praze.
V pravé části od této dělící čáry proběhne svoz ve dnech 3. a 4. listopadu 2001 s tím, že železo a kovový odpad je nutno umístit před jednotlivé nemovitosti nejpozději v sobotu dne 3. listopadu 2001 do 9.00 hodin. V levé části města proběhne svoz za stejných podmínek o týden později ve dnech 10. a 11. listopadu 2001 opět s tím, že železo a kovový odpad je nutno umístit před jednotlivé nemovitosti v sobotu dne 10. listopadu 2001 nejpozději do 9.00 hodin.
Případné požadavky na svoz např. rozměrných, těžkých kusů apod. je možno dohodnout před akcí nebo při ní na tel. č. 0603 584 251 (pan Fidler).
Odbor životního prostředí, Ing. Bohuslav Prokůpek
 

Připojování objektů na veřejnou kanalizaci

S rozvíjející se technickou infrastrukturou ve městech i menších obcích naskýtá se stále častěji možnost napojení na veřejnou obecní kanalizaci, a to jak pro nově budované objekty, tak i pro stávající domy, které dosud sváděly splaškové odpadní vody do nepropustných jímek na vyvážení. Je proto vhodné říci si o této problematice několik slov.
Veřejnou kanalizaci v zásadě rozdělujeme do tří typů podle druhu odváděných odpadních vod. Splaškové odpadní vody představují vodu, odtékající od všech zařizovacích předmětů v objektu (WC, umyvadla, dřezy, sprchy, vany, bidety apod.) a rovněž tak od vpustí, odvodňujících např. podlahu ve sklepě, prádelně atd. Pod pojmem dešťové vody se rozumí vody odváděné ze střech, teras a ostatních venkovních zpevněných ploch. Zvláštním druhem odpadní vody je pak voda z případné mycí plochy u garáže. Tuto vodu je možno napojit na kanalizaci jen po náležitém předčištění v odlučovači lehkých kapalin (ropných látek). Splašková stoková síť odvádí splaškové vody z objektů do centrální čistírny odpadních vod, kde jsou po vyčištění vypouštěny do vodního toku. Dešťová kanalizace odvádí samostatně dešťové vody ze střech, komunikací a ostatních zpevněných ploch přímo do vodoteče, někdy i po hrubém předčištění. Třetím typem je kanalizace jednotná (obvykle pouze ve větších městech), která odvádí společně splaškové i dešťové vody, přičemž před centrální čistírnou je vybudován na hlavní kmenové stoce dešťový oddělovač, což je zařízení, které větší množství vody v předepsaném poměru ředění (splašky: dešťové vody) oddělí a odvede přímo do vodního toku, aby nedocházelo k přetěžování čistírny přívalovými vodami.
Při zvažování možnosti napojení objektu na veřejnou kanalizaci je třeba vzíti v úvahu systém této kanalizace. Nejčastěji se jedná o odvedení splaškových vod z objektu do uliční stoky. S ohledem na nutnost úpravy režimu podzemních vod je v současně době preferováno v maximální možné míře vsakování dešťových vod přímo na pozemku. Pokud je v přilehlé ulici pouze dešťová kanalizace, může její provozovatel povolit napojení i splaškových vod, ovšem po náležitém předčištění v domovní čistírně. Účinnost domovní biologické čistírny s provzdušňováním je 85 - 95 %. Stupeň účinnosti čistění určí správce kanalizace s hygienikem. Věnujme se tedy napojení splaškových vod z objektu na veřejnou kanalizaci.
Pro realizaci kanalizační přípojky je nezbytné získání stavebního povolení. Stavební povolení vydává příslušný stavební úřad na základě písemné žádosti, podané majitelem objektu (stavebníkem), doložené potřebnou projektovou dokumentací a potřebnými doklady, které pro konkrétní lokalitu sdělí stavební úřad. Obsah a rozsah projektu, přiloženého k žádosti o vydání stavebního povolení stanoví § 18 vyhl. č. 132/1998 Sb. k § 54, 58 a 60 stavebního zákona. Tento projekt musí pro investora zpracovat buď projektová organizace, nebo projektant jednotlivec mající příslušnou autorizaci. S ohledem na rozsah se tento projekt zpracovává zpravidla jako jednostupňový, to znamená v úrovni prováděcího projektu, takže lze podle něj přípojku zrealizovat.
S realizací vlastní přípojky je možno začít až po obdržení stavebního povolení. Práce je možno provádět svépomocí, doporučuje se však svěřit provedení kanalizační přípojky odborné firmě. Napojení na uliční stoku většinou zajišťuje provozovatel této kanalizace, nebo alespoň zajišťuje technický dozor. Po dokončení přípojky se provede zkouška těsnosti potrubí, na základě jejího kladného výsledku je možné provést kolaudaci kanalizační přípojky. Po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí je možné kanalizační přípojku uvést do trvalého užívání.
Ing. Zdeněk Hrách
 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Veřejně prospěšné služby mají nové vedení

Ve výběrovém řízení byl na místo vedoucího veřejně prospěšných služeb z patnácti uchazečů vybrán pan Vladislav Fic. Do funkce nastoupil 1. října a já jsem ho po týdnu jeho působení v Úvalech požádala o rozhovor.
Vím, že nejste z Úval a lidé zde vás tudíž neznají. Můžete se čtenářům krátce představit?
Pocházím z Prahy, ale posledních 17 let žiji v Říčanech. V prosinci mi bude 46 let. Poté, co jsem se vyučil strojním zámečníkem a prošel základní vojenskou službou, jsem při zaměstnání vystudoval střední průmyslovou školu strojní. Moje zaměstnání měla vždy technický charakter. Naposledy jsem byl provozním technikem a před tím vedoucím oddělení údržby.
Jaký byl váš první týden v nové funkci?
Zatím se seznamuji s prostředím v Úvalech, hlavně s majetkem připadajícím pod správu MěÚ a činností jednotlivých odborů. V měsíci říjnu spolupracuji s dosavadním vedoucím panem Jaklem. Ten mě seznamuje s vlastní činností vedoucího veřejně prospěšných služeb a s ostatními pracovníky. Celkově se připravuji na předání funkce, ke kterému dojde ještě v říjnu.
Jak na vás zapůsobilo nové prostředí a spolupracovníci?
Přizpůsobuji se místním podmínkám a dění jak na VPS, tak i ve městě. Překvapil mě špatný stav komunikací, hlavně vysoký počet nezpevněných cest v obytných zónách. Kontrastem k nim je velice pěkné koupaliště. Ve spolupracovnících se snažím zorientovat jak po stránce pracovní, tak i ve vlastním jednání.
Budou ve VPS nutné větší změny?
Jistě budou nutné změny v organizaci práce a ve vedení veškeré evidence. Některé činnosti bude nutné prověřit, ale s většími změnami zatím nepočítám.
Jak jste spokojen s technickým vybavením VPS?
Na první pohled se mi jevilo jako poměrně slušné a dostačující. Bohužel později jsem zjistil, že některé stroje jsou vyřazeny z provozu pro nefunkčnost.
Panu Ficovi děkuji za rozhovor a přeji mu kvalitní tým spolupracovníků v řadách jeho nadřízených i podřízených. Občanům Úval přeji, aby pod vedením pana Fice byly VPS skutečně prospěšné celé úvalské veřejnosti.
Ivana Prchalová
 

Několik zajímavých údajů ze sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů k 1. březnu 2001 se uskutečnilo na celém území České republiky podle zákona č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001.
Český statistický úřad vydal předběžné výsledky, z nichž část týkající se naší obce a okolí vám zde předkládáme.

Počet obyvatel v ČR, kraji, okrese a 10 největších obcích okresu k 1.3.2001
Obyvatelstvo v ČR, kraji, okrese a obci k 1.3.2001
Obyvatelstvo podle národnosti v ČR, kraji, okrese a obci k 1.3.2001

 

Další vlak do Prahy

České dráhy zavedly od 10. 10. 2001 posilový spěšný vlak z Českého Brodu do Prahy Masarykova nádraží. Bude jezdit každý pracovní den, vyjma období od 27. 12. 2001 do 4. 1. 2002. Odjezd z Českého Brodu je v 6.41 h, po zastaveních v železničních stanicích Úvaly v 6:48 a Praha-Libeň končí jízdu v Praze Masarykově nádraží (příj. v 7.08 h).
Spoj je veden ve zkušebním provozu, v případě trvalého zájmu cestujících bude v lednu příštího roku zanesen do 3. změny jízdního řádu 2001/2002.
Více: http://www.cdrail.cz/ASCII/tiskgr.htm
Václav Koukl
 

OKRESNÍ ÚŘAD
INFORMACE O AGENDĚ ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ,
PŘESTUPKŮ A REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL

S platností od 1. 7. 2001 převzal referát dopravy a silničního hospodářství Okresního úřadu Praha-východ poslední z dopravně správních agend - agendu evidence vozidel.
Po přestěhování jsou veškerá pracoviště dopravně správních agend umístěna na detašovaném pracovišti OkÚ, a to: v Biskupské ulici č. 7, Praha 1.

Pro informaci čtenářů uvádíme podrobný přehled členění výše uvedených agend referátu a souhrn nezbytně nutných podkladů k vydání řidičských oprávnění a k provedení zápisu v registru silničních vozidel.
Ing. Milena Pávová,
tel. 02/2162 1500, ústř.02/2162 1111
vedoucí referátu dopravy a silničního hospodářství OkÚ Praha-východ
nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1
E-mail: dsa@oku-py.cz, rd@oku-py.cz
(pro OkÚ i detašované pracoviště)

DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ
(Zajišťuje níže uvedené agendy, pro pošt. styk platí výše uvedená adr. RDSH OkÚ)
Biskupská 7, Praha 1, tel. 02/2481 0376, linka 250,...

AGENDA ŘIDIČŮ
Alena Hyblerová, tel. 02/2481 0376, linka 256
Zuzana Petrásová, tel. 02/2481 0376, linka 257

Doklady potřebné k vydání ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU (dále jen ŘP):
- doklad totožnosti žadatele
- řádně vyplněná Žádost o vydání ŘP nebo Mezinárodního ŘP
- fotografie žadatele v provedení na doklady, rozměr 4,5 x 3,5 cm
- doklad o složení zkoušky z odborné způsobilosti při rozšíření nebo prvopisu
- při výměně za cizozemský ŘP úřední překlad cizozemského ŘP
- správní poplatek bude zaplacen na místě v hotovosti nebo kolkovou známkou v částce:
Poprvé vydaný ŘP 50,- Kč
výměna ŘP při poškození 100,- Kč
vystavení ŘP při ztrátě nebo odcizení 100,- Kč
výměna při rozšíření v autoškole 20,- Kč
výměna při přestěhování z jiného okresu 10,- Kč
změny (příjmení apod.) 10,- Kč
výměna za nové provedení ŘP 10,- Kč.
Doporučení: Při cestách do zahraničí je lépe mít vystavený MEZINÁRODNÍ ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ, a to podle Vídeňské nebo Ženevské konvence. Tím předejdete nepříjemnostem v některých zemích, které náš ŘP neuznávají.
Mezinárodní ŘP obou provedení jsou vydávány za správní poplatek 50,- Kč po předložení dokladu totožnosti, národního ŘP a jedné fotografie o rozměrech 4,5 x 3,5 cm. Na oddělení budete také informováni jaký mezinárodní ŘP, v které zemi platí.

Doklady potřebné k vydání PROFESNÍHO OSVĚDČENÍ:
- vyplněná Žádost o vydání profesního osvědčení
- fotografie žadatele o rozměru 4,5 x 3,5 cm
- národní ŘP
- doklad totožnosti
- správní poplatek ve výši 200,- Kč.

PŘESTUPKOVÁ AGENDA
E-mail: prestupky@oku-py.cz
Zdeněk Hroch tel. 02/2481 0376, linka 253
Ladislav Zámostný tel. 02/2481 0376, linka 254
Martina Leksová tel. 02/2481 0376, linka 255
Tato agenda projednává a řeší přestupky v dopravě dle zákona č. 361/2000 Sb., tj. dopravní nehody a další závažné přestupky na úseku BESIP.

REGISTR SILNIČNÍCH VOZIDEL
Ivan Mihalič tel. 02/2481 0376, linka 260
Petr Ouředník tel. 02/2481 0376, linka 261
Josef Hadrbolec tel. 02/2481 0376, linka 262
Zuzana Tulachová tel. 02/2481 0376, linka 263
Ivana Vitáčková tel. 02/2481 0376, linka 264
Bohumila Kulíčková tel. 02/2481 0376, linka 265
Jaroslava Jelínková tel. 02/2481 0376, linka 266
Eva Molnárová tel. 02/2481 0376, linka 267

Doklady potřebné k provedení zápisu v registru silničních vozidel od 1. 7. 2001
1. Zápis do registru:
a) technický průkaz silničního motorového nebo přípojného vozidla
b) doklad o technické prohlídce (u vozidla již evidovaného)
c) souhlas vlastníka k zaregistrování na jiného provozovatele (leasingová spol. apod.)
d) protokol o evidenční kontrole vozidla v STK (mimo nová vozidla)
e) doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
f) doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu (pro občany jiných států)
g) doklad o vyřazení vozidla z registru vozidel jiného státu, pokud již bylo provozováno (platí pro individuálně dovezená vozidla při schválení způsobilosti)
h) občanský průkaz (doklad totožnosti).
2. Zápis zástavního práva:
a) doklady dle bodu č. 1 písm. a), c), e), f), h)
b) smlouva nebo rozhodnutí o zřízení zástavního práva.
3. Výmaz zástavního práva:
a) doklady dle bodu č. 1
b) smlouva nebo jiný doklad o zrušení zástavního práva.
4. Vyřazení vozidla z registru na žádost vlastníka:
a) technický průkaz
b) souhlas vlastníka, je-li vozidlo registrováno na jiného provozovatele (leasingové společnosti apod.)
c) doklad o likvidaci vozidla
d) tabulky s registrační značkou
e) osvědčení o registraci.
5. Dočasné vyřazení vozidla z provozu:
a) technický průkaz
b) souhlas vlastníka, je-li vozidlo registrováno na jiného provozovatele (leasingové společnosti apod.)
c) doklad o likvidaci vozidla
d) tabulky s registrační značkou
e) osvědčení o registraci.
Ing. Milena Pávová, vedoucí referátu dopravy a silničního hospodářství OkÚ Praha-východ
 

Sami můžete výrazně zkomplikovat práci zlodějům aut

Automobily jsou velmi oblíbeným cílem profesionálních i amatérských zlodějů. Každý den je jich v naší republice odcizeno v průměru více než 80. Pouze tři auta z deseti se vrátí ke svému majiteli a často bývají poškozená. Statistika odcizených vozidel nám neposkytne útěchu: v roce 1991 bylo v celé ČR odcizeno 10 849 vozidel, v roce 1999 se jejich počet zvýšil na 27 092. V našem okrese Praha-východ bylo od letošního ledna 270 motorových vozidel odcizeno a do 600 bylo provedeno vloupání.
Pachatel v některých případech vozidlo rozebere a prodá na náhradní díly, jindy auto prodá v neporušené podobě celé. Někteří zloději se potřebují svézt, v největší míře se však pachatelé soustřeďují na vykrádání aut. "Věci, které majitelé nechají ležet na sedadlech vozidel nebo vystavené na zadních okénkách, jsou velkým lákadlem," říká velitel služby kriminální policie, pplk. Mgr. Vladimír Gecko.
Vyjmenujme si nyní několik bodů, které by nám měly poradit, jak se chránit před krádeží věcí z vozidla nebo dokonce odcizením celého vozu:
- po každém opuštění vozidla (tedy i tehdy, když si "na minutku" z auta odběhnete), uzamkněte všechny dveře a zavřete okna včetně střešního,
- s sebou odneste z auta cenné předměty i autorádio. Pokud to není možné, uschovejte je alespoň na místo, kde nebudou kolemjdoucím na očích (např. je uložte do zavazadlového prostoru, ale raději to udělejte na jiném místě, než kde auto hodláte ponechat zaparkované. Proto věci schovejte např. hned před domem, než s autem vyjedete na nákup, a nikoli až před obchodem. Pachatelé si totiž často obhlížejí terén a mohli by vidět jaké věci a kam ukládáte),
- technický průkaz a další doklady noste s sebou, nikdy je nenechávejte v palubní přihrádce,
- pokud nevlastníte garáž, pokuste se najít k parkování dobře osvětlené a frekventované místo.
- dalším stupněm ochrany jsou mechanické zábranné prostředky: uzamykatelné volantové tyče, zámky blokující řadicí páku a ruční brzdu, pískování skel (vybroušení SPZ, čísla podvozku apod. do skel znesnadňuje rychlý prodej vozu po krádeži), uzamykatelné matice kol, uzamykatelné střešní "rakve" a široký výběr elektronických alarmů.
V současné době se také do vozů montují tzv. imobilizéry, které rozpojují důležité obvody vozidla (elektrické, palivové).
Pplk. Gecko k tomuto výčtu ještě doplňuje: "Právě je houbařská sezóna, podívejte se pozorně kolem sebe. Vozidla jsou do večerních hodin odstavena na lesních cestách a jejich majitelé, zaslepení vidinou slibného sběratelského úlovku, v nich nechávají doklady a rozličné věci. Podobně nahráváme zlodějům v mnoha dalších situacích. Při vyjíždění z garáže někteří z nás postupují chybně: vyjedou s autem na chodník, nechají klíčky v zapalování a motor běží, majitel auta se vrací několik metrů ke garáži, aby ji zamkl. Této nepozornosti může využít zloděj a s autem odjet. Několik takových případů se v poslední době stalo na Říčansku. S blížící se zimou, kdy se postupně začíná stmívat už odpoledne, by lidé měli celkově zvýšit svoji ostražitost".
V případě spáchání trestného činu může velkou měrou napomoci všímavost spoluobčanů. Včasným upozorněním na příslušných úřadovnách policie nebo na lince 158 výrazně přispějete k objasnění případu a vypátrání pachatele.
Por. Mgr. Diana Bušková, tisková mluvčí Okresního ředitelství Policie České republiky Praha-východ
 

 

Š K O L S T V Í

Co se děje ve škole?

Naši žáci se zúčastnili okresního přespolního běhu. V kategorii na 3 km se chlapci umístili na 1. místě. Gratulujeme Martinu Šimkovi, Petru Maturovi, Luboši Račákovi a Martinu Tesařovi. Děkujeme jim za reprezentaci školy a přejeme jim mnoho zdaru v dalším sportování.
Měsíc listopad uzavírá 1,5 letý cyklus protidrogových seminářů, které na naší škole vedou pracovnice občanského sdružení MISIE.
František Smolík
 

Ze starých školních kronik

V roce 2002 oslaví Základní škola Úvaly 90 let od otevření hlavní školní budovy (bývalé měšťanky). V této rubrice budeme přinášet střípky z historie naší školy od jejího založení do současnosti.

Nejstarší období
První část
První škola byla v Úvalech zřízena patrně za Marie Terezie. V úřední listině o inventáři školy je uvedeno: " Školní stavení bylo roku 1783 postaveno z kamene a roku 1825 obnoveno. Stojí východně od kostela, pokryto je šindelem a sestává se ze dvou oddělení (čp. 44)." Kdo byl jejím zakladatelem se nedá ze zápisů blíže určit. Protože Úvaly patřily k chrámu na Hradešíně, byla úvalská škola zvána filiální. Školní obvod tvořil městys Úvaly, dvůr Hostýn, Hodov a samota Obora. Patronem školy byla vrchnost, která měla ke škole tyto povinnosti: dodávala dříví pro školu a učitele, obilí učiteli a spravovala školní budovu. Občané platili školné "sobotáles" za každé školní dítě. Dozor nad školou vykonával místní školní dohlížitel, zvolený z místních občanů, obyčejně místní konšel. Školní vyučování probíhalo v dopoledních hodinách od 9 do 12 hodin, v odpoledních hodinách od 13 do 15 hodin společně obě pohlaví. Návštěva školy bývala značně slabá. Každotýdenně mimo nedělí a svátků byl čtvrtek dnem feriálním - volným. Děti navštěvovaly školu od začátku 7. až do 12. roku svého věku. Ve škole se hlavně vyučovalo náboženství, čtení, psaní a počty. Často se vyučování nekonalo, protože nebylo dříví. Služné pro učitele bylo 8 - 12 zlatých za rok.
17. 9. 1847 po jedenácté hodině dopoledne vypukl ve stodole u Bilanských oheň a shořela i škola. Pro- zatímně se pak vyučovalo v čp. 16.
Podle nových zákonů zahájila naše obecná, jednotřídní škola svoji činnost 13. 9. 1870. Zapsáno bylo 130 žáků, vyučoval je Josef Ballatý v jedné třídě ve školní budově čp. 44. Zde byl také byt učitele. Inventář školy byl: 9 lavic, katedra, dřevěná tabule, 2 plátěné tabule, skříň, sádrové poprsí císaře a císařovny, litý krucifix, 2 krabičky, 4 rámečky s diplomy, mapa Evropy, Rakouska, Čech (vesměs kreslené a darované), zeměkoule. Jiné pomůcky nebyly. Podle osnov bylo vyučováno 32 hodin týdně - 4 hodiny náboženství, 16 hodin vyučovací řeči, 6 hodin počtů, 4 hodiny reálií, 1 hodina zpěvu a 1 hodina tělocviku. Služné učitele bylo 400 zlatých za rok.
Ve školním roce 1871 - 1872 se poprvé konala volba místní školní rady. Tohoto roku byly zavedeny také třídní knihy. Na jaře roku 1872 řádily v obci neštovice, a proto bylo vyučování na měsíc přerušeno.
Ve školním roce 1876 - 1877 vzrostl počet žáků na 152. Tento rok končí existence jednotřídní školy. V následujícím roce 1877 - 1878 byla škola rozšířena o jednu třídu na obecnou školu dvojtřídní, počet žáků 154. Zjistilo se, že ve školní budově čp. 44 nelze obě třídy umístit a z územních důvodů nešlo školu přistavit. Na stavbu nové školy nebyl čas a peníze, proto byly pronajaty místnosti v čp. 9, v němž byl zájezdní hostinec U Lva. Toto umístění školy bylo velmi nevhodné jak uvádějí dobové prameny, a to z hlediska morálního (hospoda), fyzického (ustavičně byly vyrušovány hudbou, hraním kolovrátků, rachocením vozů). Téhož roku vešel v platnost nový zemský zákon o právním postavení učitelstva.
V roce 1880 - 1881 konstatoval c. k. škol. inspektor, že školní prostory jsou nedostatečné a že by měla být vybudována nová škola. Místní školní rada měla podat plány a rozpočet na stavbu nové školy. Rada proti tomu protestovala a ze stavby prozatím sešlo. Následující šk. rok místní školní rada navrhla 3 místa na stavbu školní budovy (1. místo čp. 1, 2. místo na zahradě za domem čp. 7, 3. místo stará škola při kostele). Poslední lhůtou pro zahájení stavby školy byl rok 1883.
Školní rok 1882 - 1883 byl zahájen 1. září s 80 žáky v 1. třídě, s 85 žáky ve druhé. Školní radě bylo nařízeno, aby opatřila vyhovující školní místnosti, ta k tomuto účelu odkoupila čp. 7. Stavba měla začít až na jaře.
V srpnu Ing. Gabler předložil skicu školy. Na stavbu školy si obec vypůjčila 15 tis. zlatých. 17. 4. 1884 byl vypsán konkurz na stavbu školy a podána žádost o rozšíření školy z dvoutřídní na trojtřídní (173 žáků). Konkurz na stavbu školy vyhrál F. Molek z Polné. 12. 5. 1884 povolena 3. třída, položen základní kámen nové školy.
Do základního kamene školy, který se nalézá v chodbě, byl na desku vyryt letopočet, vloženy kromě památního spisu i mince. Peníze a listina byly vloženy do skleněné lahve a ta pak do plechové skříňky. 20. 8. kolaudována nová škola, 30. 8. vysvěcena.
(Čerpáno ze školní kroniky Obecné školy v Úvalech 1881-1924)
 

Milí spoluobčané

základní škola slaví ve školním roce 2001 - 2002 90. výročí otevření hlavní školní budovy. Toto významné výročí bude prolínat v mnoha činnostech školy. Chceme žákům i občanům Úval přiblížit historii školství v Úvalech. Proto se obracíme na úvalské občany s následující výzvou: pokud máte doma staré učebnice, pomůcky (tabulky a písátka, na které se dříve psalo), fotografie budov, tříd, učitelů, prosíme o jejich zapůjčení. Ze školních kronik jsme se dověděli o existenci školních praporů, které vyšívali žáci škol. Mnozí z vás uchováváte jako rodinné relikvie vysvědčení svých babiček a dědečků, jejich sešity s krásným písmem a další předměty spojené se školou. To jsou další náměty pro zapůjčení. V červnu 2002 bude uspořádána výstava k 90. výročí otevření hlavní školní budovy. Expozice bude věnována historii i současnosti školství v Úvalech. Věříme, že si naši školu přijdou prohlédnout všichni obyvatelé Úval a také ti, kteří zde již nežijí, ale navštěvovali naši školu.
Děkujeme vám.
František Smolík
 

Máme již nové dveře…

Dne 15.10.2001 dodala firma "Truhlářství - Vacek" repliku původních vstupních dveří do hlavní školní budovy. Dveře byly zhotoveny podle fotografií, které nám zapůjčili občané našeho města. Městský úřad Úvaly nám přislíbil brzké zabudování. Těšíme se na okamžik, až budou žáci i učitelé, ale také všichni návštěvníci školy vcházet krásnými mohutnými dveřmi tak, jako tomu bylo v roce 1912 při otevření nové školní budovy.
František Smolík
 

Burza sportovních potřeb a oblečení
ZŠ Úvaly pořádá 4. prosince 2001
burzu sportovních potřeb a oblečení.
Burza je prováděna přímým prodejem
od 17.00 do 18.00 h v budově školy v přízemí II. stupně.
Vchod do ZŠ bude v rohu budovy.
Vítáme všechny zájemce.
ZŠ Úvaly
 

 

K U L T U R A

Alois Šiška

Narozen 15. 5. 1914 v Lutopecnách, okr. Kroměříž, zde absolvoval měšťanskou školu a vyučil se stroj- ním zámečníkem. V 30. letech, v době světové hospodářské krize, při stavbě železnice z Vizovic na Slovensko, byl za odměnu poslán do strojnické školy ve Zlíně. Odtud byl vybrán v r. 1934 pro práci na výrobě letadel. Za zlepšovací návrh ve výrobě zvolil místo finanční odměny pilotní výcvik. Obdržel pilotní diplom turistických letadel.
V r. 1936, po nástupu základní prezenční služby, byl poslán do pilotní poddůstojnické školy v Chebu. Poté absolvoval VLU v Prostějově. Po splnění podmínek byl jmenován polním pilotem letcem a sloužil u různých letek až do okupace v r. 1939. Poté pracoval na letišti v Otrokovicích, a po nezdařeném útěku do Jugoslávie s prototypem letadla Z XIII, uprchl před zatčením gestapem do Maďarska. Zde byl zadržen, vězněn a po opakovaném útěku z vězení na Citadele se dostal do Bělehradu. Tady podepsal dobrovolný vstup do čs. zahr. armády. Přes Sýrii se dostal do Francie a po její kapitulaci přeplul do Anglie. Tam absolvoval School of Musketry a stal se pilotem 311. noční bombardovací perutě v East Wrethamu.
Se svým Wellingtonem nalétal 278 operačních hodin nad Německem, Itálií a Severním mořem. Byl třikrát sestřelen. Po třetím sestřelení s vypáleným a těžce poškozeným Wellingtonem nuceně přistál v noci v Severním moři. Ze šestičlenné posádky se zachránilo pět mužů na gumovém záchranném člunu výbavy Wellingtonu. Čtvrtý den za krutých zimních podmínek zemřel druhý pilot a navigátor. Telegrafista upadl do bezvědomí. Gumový člun nebylo možno přifouknout a všichni byli po prsa v ledové vodě. Pět dnů nic nejedli a pili už jen mořskou vodu. Požili morfium pro šest osob ve snaze ukončit nepředstavitelné utrpení. Upadli do bezvědomí, ale druhý den opět procitli. K večeru šestého dne je moře vyplavilo na severní pobřeží Holandska. Tam byli zajati Němci. V amsterodamské nemocnici dostal do těžce omrzlých nohou gangrénu. Před amputací jej paradoxně zachránil infarkt myokardu s následnou klinickou smrtí. Později byl přepraven do zajatecké- ho tábora v Německu. V r. 1944 byl přepraven do Prahy na "Pečkárnu". Po výslechu byl odsouzen k trestu smrti. Později byl z Pankrácké věznice přepraven do trestaneckého tábora na pevnost Kolditz u Lipska. Na německém území jej zastihl konec války. Prodělal 11 operací a stal se členem Quinea Pig Clubu. V roce 1947 byl odeslán na zdravotní dovolenou do Československa. O rok později byl jako "zápaďák" zatčen, vězněn a vy- stěhován z Prahy.
V roce 1990 byl morálně rehabilitován a v roce 1995 jmenován generálmajorem v.v.
Byl vyznamenán více jak dvaceti řády a medailemi v průběhu války i po ní. V poslední době mu bylo uděleno nejvyšší vojenské vyznamená Řád M. R. Štefanika. I ten bude při besedě 9. 11. od 17 hodin k vidění v MDDM v Úvalech.
 

POZVÁNKA
na besedu s generálmajorem v.v. ALOISEM ŠIŠKOU
pilotem od slavné 311. noční bombardovací perutě RAF v Anglii za II. světové války.
Beseda se uskuteční v MDDM (Dům dětí) v Úvalech v pátek
9. 11. 2001 od 17.00 hodin.
Zároveň bude besedou otevřena výstava fotografií, autogramů, knih a dalšího dokumentačního materiálu o účasti našich dobrovolníků v RAF v letech 1940-1945 ve Velké Británii.
Vstup volný
Výstava bude otevřena též v sobotu 10.11. a v neděli 11. 11. vždy od 14.00 do 17.00 hodin
Jiří Štork
 

Taneční oddělení MDDM Úvaly
otevírá při příležitosti výročí 10 let TS Rytmus
výstavu o historii a současnosti taneční skupiny.
Slavnostní zahájení bude
v pondělí 12. listopadu
v prostorách Tesko domečku v Podhájí.
 

Taneční oddělení MDDM vyhlašuje
soutěž na ztvárnění loga taneční skupiny RYTMUS ÚVALY.
Uzávěrka návrhů na logo je 10. prosince 2001.
Vítězné logo bude představeno
a oceněno na vánoční akademii MDDM 14. 12. 2001 v sokolovně.
Alena Sismilichová
 

MDDM pořádá v rámci kurzů lidové tvorby
v pátek 16. 11. 2001 od 15.30 h
KOŠÍKÁŘSTVÍ s B. OUZKÝM
M. OUZKÁ Vás naučí PATCHWORK
Přihlášky do 9. 11. u pí. Pospíšilové
 

Galerie MDDM představí
ve dnech 23. - 25. 11. 2001
výstavu fotografií TOULKY,
jejichž autorem je Ing. VLADISLAV PROCHÁZKA
Slavnostní zahájení je v pátek 23. 11. v 18 hodin
Výstava je otevřena v sobotu a v neděli od 13 do 18 h
 

KERAMIKA
pro začátečníky i pokročilé
Zveme všechny příznivce keramiky, kteří si chtějí zpříjemnit dva podzimní podvečery a vyrobit si vlastní zvoneček, svícínek, aroma-lampu či jinou vánoční dekoraci.
Tentokrát si přiblížíme techniku plátovou a šňůrovou,
vyzkoušíme děrování prořezáváním, zdobení krajkou.
Na všechny se těší lektorka Romana Zelenková
Kurz bude v budově MDDM, 5. a 6. listopadu od 19 hodin.
První den si lampičku vyrobíte, druhý den ji budete dekorovat.
Cena 300 Kč.
Přihlášky u pí Pospíšilové
 

Budha
na výstavě byl

V pátek 19. října byla zahájena výstava Petry Tvrdíkové. Společně s ní vystavovala své fotografie Kateřina Jochová. Pojďme se nyní přenést do světa keramických plastik.
Na malé ploše jsou soustředěny různorodé myšlenky. Opět na nás dýchne člověk, člověk ve svých různých podobách, člověk se svými radostmi, stesky i chybami. Do světa východních kultur nás vtáhne Budha (Budha udělal autorce radost a na výstavu se nechal instalovat. Sidharto, díky.).
Určitě nemůžu přehlédnout instalaci na cihlových tvárnicích. Zde se zamýšlím nad sentencí "být v sedmém nebi". Můj zrak zachytil keramickou plastiku otroka, jenž mě přenáší do starověkého světa. Kamarád z Galapág mě doprovází k další části expozice. Zhoupnu se na houpačce, ze které seskočím rovnou do ráje mezi Adama a Evu. Had se mi omotává kolem nohou a sahám po jablku pokušení. Utrhnu ho?!
Spiklenecky na mě mrkne oko a ucho mi připomene, že vše v životě získávám smysly. Plastika nazvaná Kalokaqathia ve mně evokuje otázku - "opravdu směřuji k harmonii ducha a těla?" Postavička Adama 2001 trefně vystihuje dnešní muže, musím se zasmát nad typickým gestem - telefonování. Bude nás ovládat mobil? S radostí shlížím na vyjádření "Hrát jako Paganini" a postesknu si, to neumím. Škoda! Keramická ruka po mně sáhne a už nepustí ze světa umění.
Postupuji dál a už si broukám písničku Petra Nagye Sám s nohama na stole. Další plastika mě vyzývá Sedni si vedle mě. Na chviličku usedám, ale už mě láká ztvárnění rčení Žít na vysoké noze. To je botička!
Ze všech částí expozice na mě dýchá kreativní ztvárnění člověka v mezilidských vztazích.
Petro, díky za očisťující zážitek.
Mgr. Markéta Licková
 

Keramiku doplnily fotografie

Třemi soubory představila svoji fotografickou tvorbu nadějná autorka Kateřina Jochová. Těžištěm expozice byl diplomový soubor Portréty, vytvořený v roce 2000. Na černobílých zvětšeninách jsou zobrazeny dvojice mladých lidí.
Autorka si vybrala dvojice, které spolu žijí nebo kamarádí a nějakým způsobem se snaží být originální a odlišovat se od svého okolí. Snímky s decentním poodhalením zobrazených postav před netradičně pojatém "saudkovském" pozadí se vymykají klasickému pojetí portrétu, což zesiluje vypovídací schopnost jednotlivých fotografií.
Ukázkou kolorované fotomontáže byly fotografie ze souboru Země, oheň, voda. Volnou tvorbu představila K. Jochová na kombinované technice foto + Air Brush. Tyto snímky jsou zjevně reflexí autorčiných prožitků a patří do oblasti náročnějšího fotografického umění. Autorka čerpá náměty z abstraktního vidění a fantaskních představ.
Výstava představila širší záběr tvorby Kateřiny Jochové a důkaz zdárného zvládnutí náročných témat.
Ing. Vladislav Procházka
 

Galerie MDDM představuje

Vážení čtenáři,dnes bych vám ráda představila člověka, který ve svých reportážních fotografiích zachytil mnohotvárnou podobu Úval, ať již všední život našeho města, či město ozdobené kulturními, sportovními či společenskými událostmi, nebo naopak město zohyzděné počmáranými zdmi, odpadky, černými skládkami. Jestli ještě tápete, pak vězte, že oním fotografem je šéfredaktor měsíčníku Život Úval
Ing. Vladislav Procházka
narozen 1949, ženatý, otec dvou dětí, absolvent elektrotechnické fakulty ČVUT Praha, povoláním konstruktér elektronických přístrojů ve firmě SECHERON Praha - Běchovice.
Pan Ing. Procházka je fotograf, který dokáže zachytit nejen vzhled, ale i podstatu věci. Jeho fotografie, které mapují dění v Úvalech, jsou mnohým lidem známé právě ze stránek tohoto měsíčníku. Není zaměřen pouze na reportážní fotografii. Právě výstava v MDDM ve dnech 23. - 25. listopadu nazvaná Toulky seznámí všechny návštěvníky s průřezem jeho tvorby od r. 1955 do současnosti.
Je vystavená fotografie z r. 1955 tvá první?
Ano. Udělal jsem ji čistě náhodou na prázdninách s dědou a babičkou v Maršovicích. V čekárně z vyřazeného autobusu jsem vyfotil dědu. Fotka je to náhodná, není superkvalitní, ale je.
A jak to bylo dál?
Souvislý první film jsem nasnímal v r. 1957 v Úvalech a okolí dědovým fotoaparátem, pak jsem fotografoval na školních akcích, výletech, rodinu, apod.. Byl jsem samouk, ale hodně mi pomohlo, že jsem navštěvoval fotokroužek při ZŠ, který měl k dispozici fotokomoru v budově bývalého SPM (Masna Úvaly) včetně odborného vedení. Cennými radami mi pomohl také pan Václav Oliva. Tehdy bylo mým snem stát se kameramanem a při výběru školy jsem se rozhodoval, zda půjdu na Střední průmyslovou školu filmovou do Čimelic, či na Střední průmyslovou školu grafickou do Prahy, ale nakonec jsem zůstal u elektrotechniky a fotografování mi zůstalo jako koníček.
Léta studentská jsou časem hledání a objevování, časem velkých plánů. Jak se tato léta promítla ve tvých fotkách?
Na průmyslovce v letech 1965-68 jsem se pokoušel o uměleckou tvorbu. Sledoval jsem odborné časopisy a byl to jakýsi způsob sebevzdělání.
A pak?
Poté nastal útlum a následně jsem se začal věnovat dokumentární fotografii. Druhá vlna v mé tvorbě vznikla od r. 1991, kdy jsem začal pracovat pro Život Úval a systematicky se věnoval dokumentaci dění v našem městě. Současně jsem se zabýval uměleckou fotografií.
Koho z českých fotografů obdivuješ?
První, kdo mě před mnoha lety zaujal, byl fotograf hor Vilém Heckel, který nešťastně zahynul v expedici Peru 1970. Další, koho obdivuji, je Josef Sudek. Líbí se mi také staré fotky Prahy pánů Eckerta a Langhanse, které jsou původně nafotografované na skleněné desky.
Úžasné jsou práce současného reportéra Jana Šibíka, který dokáže zachytit svým objektivem skutečnost takovým způsobem, že řada jeho fotografií člověku dlouho nevymizí z paměti.
Jaký je tvůj názor na černobílou a barevnou fotografii. Kterou z nich upřednostňuješ?
Černobílá i barevná fotografie budou vedle sebe existovat i v budoucnu. Některé náměty vycházejí lépe černobíle, protože barevné podání by jim ublížilo, a dokonce černobílé fotografie působí mnohdy emotivněji. To se dá dokumentovat na nedávno uváděné výstavě uznávaného fotografa Sebastiana Salgada, který zobrazuje osudy lidí v různých částech světa a v různých životních situacích pouze černobíle.
Co tě láká na reportážní fotografii?
Zachycení okamžiku, který se už nikdy nemusí opakovat.
Proč fotografuješ?
Fotografuji, protože přijdu na jiné myšlenky. Člověk si potřebuje vytvořit mikrosvět, ve kterém se realizuje. Pak se také okolo sebe dívá jinýma očima. Kolikrát jsem dělal makrofotografie květin a přitom jsem poznával krásu, která nám při běžném pohledu uniká.
Jaké fotoaparáty používáš?
Nejprve jsem fotil dědovým nepříliš kvalitním přístrojem. V r. 1965 jsem dostal od mámy fotoaparát značky Werra, za který dala půlku svého platu. Pořád ho ještě mám a nesmírně si jej cením. Asi před dvaceti lety jsem si pořídil fotoaparát značky Praktica, pak ještě Pentacon-six včetně výměnných objektivů a dalšího příslušenství. S nimi fotím dodnes.
Jakým směrem se bude ubírat tvá tvorba?
V posledních dvou letech jsem se věnoval fotografii přírody a krajiny. Chtěl bych dál dělat makrofotografie s přírodními náměty.
Máš na takové fotografie oblíbené místo v Úvalech?
Kdysi jsem měl zamilovanou část údolí v Králičině. Vonělo to tu senem, byli tu motýli, s Frantou Jedonem jsme fotili vážky nad potokem, prostě bylo tam dobře. Dokonce jsem zde natočil krátký amatérský dokumentární film. Dnes tam radši nejdu, abych si nekazil dojem z dětství.
O tomhle místě se zmiňoval i malíř Petr Gilbert. Je to zkrátka škoda. Jak se k tvému koníčku staví rodina?
Dobře. Nebrání mi, a dokonce manželka poslední dobou také fotografuje.
Čeho si nejvíc vážíš?
Asi zdraví.
Co by sis hodně přál?
Aby ubylo nenávisti mezi lidmi.
Děkuji Ti za rozhovor a přeji dobré světlo.
A vás, vážení čtenáři, srdečně zvu do naší malé galerie v domě dětí. Možná, že vám některá z fotografií pomůže spolu s přáteli zavzpomínat na váš čas her a malin nezralých, nebo vám listopadový podvečer rozjasní poetické obrázky z nádherné kvetoucí přírody.
Jana Pospíšilová
 

 

S P O R T

Vážení přátelé kopané

Podzimní fotbalová sezóna je v plném proudu, a tak nám dovolte pár řádků o účinkování našeho mužstva v krajské soutěži.
Již první mistrovské zápasy naznačily, že soutěž bude velice náročná. V prvních čtyřech utkáních jsme získali pět bodů a figurovali jsme v prostřední části tabulky. Ale v dalším průběhu přišli těžší soupeři a naše mužstvo se propadlo až na třinácté místo. Přesvědčili jsme se, že bez tvrdého tréninku a vhodného doplnění kádru bude velice těžké v této soutěži obstát. Doufáme, že v dalších zápasech se hra zlepší a s tím přibudou na našem kontě další body.
Větší radost nám dělají mládežnická družstva, která máme v soutěži čtyři - dorost, žáky, starší a mladší přípravku. Celkem 85 dětí! Co nás u mládeže trápí, je nedostatek trenérů, vedoucích a asistentů.
Mimo sportovní činnosti pokračujeme v rekonstrukci fotbalové plochy, ale bohužel v září nám nepřálo počasí. Hřiště je srovnané do požadované výšky a roviny, takže zbývá pouze zasít. Začalo se budovat i hřiště tréninkové, aby alespoň to bylo k dispozici pro zimní přípravu.
Výbor SK Úvaly, oddíl kopané
 

CYKLISTIKA

29. 9. 2001 byla závodem Úvaly - Český Šternberk - Úvaly ukončena letní cyklistická sezóna. Původní zakladatelé tohoto závodu, který je pořádán od poloviny osmdesátých let, se pomalu vytrácejí z pelotonu. Objevují se však nové tváře a je dobré, že mnohé z nich mají své bydliště v Úvalech.
Tentokrát se o vítězi rozhodovalo až v závěrečném spurtu mezi pěticí nejlepších. Celkem bezpečně vyhrál Miškovský. Bylo to jeho druhé vítězství ve druhém startu na Šternberku.
Přestože o zítřku nikdo nic neví a v dnešní době to platí ještě důrazněji, věřím, že na jarním Šternberku v příštím roce se znovu všichni sejdou s jiskrou v oku.
Štork
 

Výsledková listina cyklistického Poháru Posázaví podzim 2001

Pořadí

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Jméno

Miškovský Libor
Bartoš
Kalenský
Janoušek
Mysliveček
Prchal P.
Morava
Píša
Štork
Novotný
Tůma Miroslav
Čadil Pavel
Strnad Radek
Sismilich
Teplý Jiří st.
Kopecký
Pop Jiří
Maleček
Labounek Jiří
Janda
Švarc Jiří
Šimonek
Labounek st.
Holánek Petr
Kroupa
Zelenka Miloslav
Teplý Jiří ml.
Čodal
Tesař Miroslav
Bašta Pavel

Místo bydliště

Kolín
Nymburk
Poříčany
Praha
Sadská
Agropoli
CK Fastum
Úvaly
Úvaly
Horní Počernice
Mrzky
Úvaly
Úvaly
Škvorec
Praha 6
Uhlířské Janovice
Úvaly
Chržín
Úvaly
Šestajovice
ČKMC
Úvaly
Úvaly
Úvaly
Úvaly
Úvaly
Praha 6
Kolín
Úvaly
Úvaly

Čas

2:56:02
2:56:03
2:56:06
2:56:08
2:56:10
3:01:20
3:03:48
3:07:22
3:10:46
3:11:02
3:12:40
3:23:29
3:24:18
3:28:54
3:32:30
3:36:20
3:44:10
3:45:46
3:47:10
3:49:09
3:49:09
3:50:49
3:50:50
3:50:50
3:50:50
4:05:00
4:14:55
4:20:01
4:38:14
4:40:40

Prům.rych.

34,72
34,71
34,70
34,70
34,69
33,70
33,25
32,62
32,03
31,99
31,72
30,03
29,91
29,25
28,76
28,25
27,26
27,07
26,90
26,67
26,67
26,48
26,47
26,47
26,47
24,94
23,97
23,50
21,96
21,77

Veteráni


vv
v

v
v

v
v

v
v
v
v


v
v

Nedokončili: Turay, Kubík, Folauf
 

SK Úvaly, oddíl kopané
hledá
trenéry a jejich asistenty k mládežnickým mužstvům.
Kontakt: pan Kopač 0602 970 098, pan Linhart 0602 251 855
Výbor SK Úvaly
 

SK Úvaly oddíl kopané, Guth Jarkovského 698, 250 82 Úvaly

Obracíme se na vás s žádostí o finanční příspěvek na rekonstrukci fotbalového hřiště, kdy i sebemenší částka je pro nás velkou pomocí.
Bankovní spojení: Česká spořitelna Úvaly 000035-0424967389
Tento účet je určen pouze na rekonstrukci fotbalového hřiště.
S díky výbor SK Úvaly, oddíl kopané
 

 

S P O L K Y

Junák hlásí ....
Akce Kapka naděje

Úvalští skauti se připojili k akci Kapka naděje, kterou uspořádala Nadace pro transplantace kostní dřeně a 22. června t. r. získali pro nadaci 5.763,- korun. V těchto dnech dostali děkovné dopisy od ředitele nadace a od předsedy správní rady nadace, kde vysoko hodnotí aktivitu skautů v Úvalech i v ostatních městech České republiky, kde se skauti zapojili. K dopisům je přiložen seznam čtyřiceti pěti skautských středisek a jimi vybrané částky. Celková suma byla 524.689,30 korun. Dopis končí vysokým hodnocením výsledku finančního i propagačního a vyhlášením sbírky v příštím roce.
Skautské středisko, br. Jiřího Bubáka Úvaly
 

 

D I S K U S E


Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.

 

Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í

Ptáci našich zahrad a parků

Mnoho ptačích druhů, vyskytujících se u nás, odlétá během podzimu do oblastí s příznivějším podnebím, a tak ptáci, kteří u nás zůstávají přes zimu, rádi přijmou naši pomoc ve formě přikrmování.
Přikrmovat můžeme ptáčky nejrůznějšími způsoby. Asi nejrozšířenějším způsobem je přikrmování na krmítku. Výhodou krmítka je snadné pozorování ptáků - některých druhů, které se na něm vyskytují, si řada lidí v období hnízdění vůbec nevšimne. Umístění krmítka volíme na volném prostranství, minimálně 1,5 m nad zemí a alespoň 2 m od nejbližšího stromu. Krmítko je dobré zavěsit na větev stromu pomocí drátu či provazu. Tímto opatřením předejdeme napadení ptáků např. kočkou. Z potravin konzumovaných lidmi můžeme ptákům nabídnout ovesné vločky, strouhanou, neslanou housku, naškrábané čerstvé maso, strouhanou mrkev, tvaroh, vnitřní sádlo nebo lůj. Použít můžeme i semena slunečnice, prosa, konopí, máku apod., vítaná jsou drcená jádra vlašských a lískových ořechů. Různé druhy speciálních krmných směsí pro ptactvo zakoupíme např. v drogerii nebo ve Zverimexu. Sami můžeme krmivo nasbírat i v přírodě - jedná se zejména o plody a bobule jeřabin, plody bezu černého, hlohu, břečťanu, svídy, semínka bodláků apod. Potrava předkládaná na krmítko musí být kvalitní a nezkažená. Ptáčky nekrmíme slanými, kořeněnými či uzenými výrobky ani přepáleným tukem. S krmením můžeme začít již začátkem listopadu. Krmivo podáváme pravidelně. Za mrazů nebo vysoké sněhové pokrývky je dobré dávky zvyšovat. Počet druhů ptáků přilétajících na krmítko je závislý také na pestrosti předkládané potravy. Jejím nejhojnějším strávníkem bývá - naše největší - sýkora koňadra. Velká je jako vrabec, dobře ji poznáme podle žlutého bříška, jehož středem prochází od hrudi černý pruh, u samečků výraznější a sahá až pod ocásek. Hlava je sytě černá, líce bílé, ostře ohraničené. Její neúnavné jarní "ci ci be ci ci be" vám asi doposud zní v uších.Je stálou obyvatelkou našich zahrádek i parků a uhnízdí se kdekoli u vašeho příbytku nebo v budce - sýkorníku, kde si z mechu, stébel, vláken a chlupů svije kolébku pro svých 6 až 13 mláďat. To je pak sýkorek!
A to je také starostí s jejich výživou. Naštěstí jsou koňadry velmi užiteční ptáčkové, a tak vám pomohou od spousty hmyzu. Svou kořist (sbírají i seménka) přidržují nožkou a zpracují zobáčkem, v němž mají sílu! Přes zimu se sdružují do potulných hejn s ostatními sýkorkami, brhlíky atd. a rády uvítají "prostřený stůl". V nadcházejících měsících bude právě krmítko výbornou zimní pomůckou pro naše pozorování. Když ptačí stravovnu dobře umístíme, vystřídá se na ní řada návštěvníků, které jsme nikdy neviděli. Leckterý přiletí i zdáli, třeba i z ciziny. No, a to bude úspěch!
Irena Filipová
Použitá literatura: MATRA program; Malý atlas ptactva - J. S. Duriš;
 

Procházkou okolo Výmoly

Nejkrásnější procházka hájem pod kopcem Vinice je na podzim. Neudržovaná Bendlova stezka je bohužel v některých místech po častých deštích těžko schůdná.
Nedávno vznikla nová, zpevněná cesta vedoucí po levém břehu Výmoly od kostela k "Prokupčáku". Slouží jako obslužná komunikace nového kanalizačního řadu, ale je také příjemným místem pro podzimní procházky. Jistě by zde svou funkci splnily i lavičky. Že by začátek nového městského parku?
text a foto Ivana Prchalová
 
 
 

    
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 02-9971539, 02-9971820, fax: 02-9971696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz