M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
Š K O L S T V Í
S P O L K Y
D I S K U S E
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í
K U L T U R A

K hledání použijte CTRL+F

MĚSTO ÚVALY

ČÍSLO 12 / 2001

ROČNÍK 42

 

 

 

Vážení občané,
přeji Vám příjemné prožití svátků vánočních a v novém roce 2002 mnoho dnů prožitých ve zdraví, štěstí, spokojenosti a v toleranci.
Ing. Ivan Černý, starosta města

 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA,
které se konalo 29. 10. 2001

V úvodu byla provedena kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání.
K usnesení č. 21 275, které se týkalo možnosti instalace stožáru pro mobilní operátory na pozemku Českých drah, byla diskutována další lokalita (bývalé hradlo nad cukrovarem).
Pan Burzanovský přednesl kritické připomínky k závodu horských kol a jeho dopadu na stav lesních cest.

Z odboru výstavby a dopravy
Pí Reicheltová informovala radu o nutnosti dořešit majetkoprávní vypořádání stavby dešťové kanalizace a obtokového kanálu v lokalitě Hodov, kde bývalé meliorační potrubí slouží po rekonstrukci jako dešťová kanalizace.
Jedná se o bezúplatný převod majetku pozemkového fondu do majetku města. Rada města provedení bezúplatného převodu zatrubněného melioračního kanálu DN 600 lokalita Hodov od Pozemkového fondu ČR do majetku města odsouhlasila a doporučila VZZM tento převod schválit.
Pí Reicheltová informovala radu o pokládce telef. kabelu v chodníku na nám. Arnošta z Pardubic.
S vyvolanou novou povrchovou úpravou chodníku se nabízí městu možnost provést opravu chodníku v celé šíři (od čp. 634 - ul. Riegerova) za podmínky, že město bude stavbu spolufinancovat. Při předpokládaných nákladech 650,- Kč/m2 se jedná o 215 tis. Kč podílu města bez nákladů na vybourání stávajícího betonu, jeho odvozu a uložení.
Rada města odsouhlasila provedení rekonstrukce chodníku v celé šíři s tím, že město se bude finančně spolupodílet částkou 215 tis. Kč, doporučila VZZM o tuto částku upravit rozpočet města na rok 2001 ve skupině 2212/35 položka 5171.
V dalším informovala radu o připravované stavbě vodovodního řadu v ul. Švermova (projektová dokumentace je zpracována) a přípojce vody ze stejného místa pro klubovny Junáku. Vzhledem k majetkoprávním komplikacím se nepředpokládá realizace v roce 2001.
V roce 2001 bude pouze zpracována projektová dokumentace pro připojení kluboven. Rada města po projednání odsouhlasila provedení této stavby výhledově v roce 2002, a uložila vedoucí odboru výstavby zajistit ještě v roce 2001 projektovou dokumentaci pro přípojku ke klubovnám Junáku. Doporučila VZZM upravit o částku potřebnou pro zpracování projektové dokumentace rozpočet města na rok 2001 ve skupině 2310 položka 6126. Jedná se o částku cca 200 tis. Kč.
Ing. Breda předložil radě ke konečnému vyjádření komplikovanou situaci: výjezd z pozemku pč. 161/1 k.ú. Úvaly (vlastník pozemku a novostavby RD je pan Rais) a sou-časně řešení zásobování prodejny potravin p. Tučka, tj. restituenta objektu čp. 20, jímky na odpady a rampy na pozemku pč. 161/3 k.ú. Úvaly.
Město Úvaly, které musí mít zájem na oboustranně vhodném řešení, může vstřícně pro p. Raise odprodat pozemek (cca 10 m2) pč. 160/3 a zajistit tak podmínku, kterou má p. Rais ve stavebním povolení na stavbu RD, tj. bezprostřední výjezd na veřejnou komunikaci (Hálkova).

Z odboru životního prostředí
Ing. Prokůpek předložil členům rady návrhy obecně závazných vyhlášek z oblasti nakládání s komunálním a stavebním odpadem v návaznosti na nový zákon č. 185/2001 Sb. a vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Vyhlášky by měly nabýt účinnosti k 1. 1. 2002 a v souladu s platnou legislativou by měly být odsouhlaseny na VZZM 13. XII. 2001.
Vzhledem k různým připomínkám lze očekávat změny zákona a návazně i obecně závazných vyhlášek.
V průběhu projednávání byly uplatněny připomínky k velikosti popelnic, k frekvenci svozu, způsobu platby, možnosti úlev apod.
Rada ukládá vedoucímu odboru životního prostředí předat návrhy vyhlášek členům zastupitelstva tak, aby mohli včas předložit své připomínky do 30. XI. 2001.
V dalším informoval radu o problematice rybníku Fabrák a jeho další údržbě, tj. mimo jiné vyvezení bahna (cca 10 tis. m3) a jeho uložení. Rada souhlasí s provedením průzkumných prací (cca v rozsahu do 40 tis. Kč) a posléze podle výsledků se rozhodne, jak dále postupovat.
Ing. Prokůpek a Ing. Černý informoval o problematice zásobování Úval pitnou vodou. Bylo konstatováno, že Pražská vodohospodářská společnost nemá za povinnost zajistit zásobování pitnou vodou.
Při haváriích může dodávku pitné vody částečně zajistit.
Výhledové řešení je ve vybudování vodovodního přivaděče napojeného na zásobovací řad Káraný - Praha.
Rada uložila starostovi města a tajemníkovi sdružení Úvalský vodovod zajistit další jednání se členy sdružení.

Z odboru správy majetku města
Ing. Perglerová informovala radu o vybraných žádostech z oblasti bytového hospodářství (p. Šindelář, manželé Žatečkovi, Ing. Vája, firma READY s.r.o., firma AŠ-stavební).
Předložila radě návrh na prodloužení nájemních smluv s lékaři ve zdravotním středisku Úvaly. Zálohy na služby budou fakturovány podle stávajícího odběru a očekávaného navýšení od 1. 1. 2002, úpravy záloh za služby budou prováděny vždy k 31. březnu. Rada uložila sjednotit platnost nájemních smluv na dobu určitou k termínu 31. 12. 2006.
Ing. Perglerová informovala radu o přípravách nástaveb v objektu čp. 1201 ul. Maroldova (návaznost na usnesení rady 21 265). Důležitá bude volba úhrady nákladů s tím spojených včetně volby majetkoprávních vztahů ke stávajícím i nově postaveným bytům.
V souladu s předchozím projednáváním bytové problematiky předložila Ing. Perglerová stávající seznam žadatelů o byt. Rada uložila seznam žadatelů doplnit o podrobnější údaje, o projednávání v bytové komisi apod.

Z finančního odboru
Pí Lišková písemně prezentovala informaci o finanční situaci města k 29. 10. 2001.
V současné době je situace úměrná časovému úseku roku, čerpání finančních prostředků po skupinách je v relaci časového úseku, v položkách nákladů na el. energii a poštovné je mírně nad rozpočtovanou částku.
Ing. Černý stručně informoval radu o dokončení rekonstrukce čp. 203 a nákladech s tím spojených.

Různé
Ing. Breda předložil radě žádost 6 úspěšných tanečníků z MDDM (R. Brusch, I. Březková, J. Tesařová, P. Kyselová, J. Němečková, B. Morávková), která se týkala příspěvku rady na náklady (cca 4500,- Kč na osobu), které jsou spojeny s jejich účastí na Mistrovství světa v tancích (v NSR).
Rada města odsouhlasila tento mimořádný příspěvek v celkové výši 5 tis. Kč s tím, že výše příspěvku pro jednotlivé účastníky stanoví ředitelka MDDM.
Rada města odsouhlasila příspěvek ve výši 1 500,- Kč na zakoupení 3 ks pohárů pro vítěze soutěže chovatelů, která je upořádána jako "Pohár města Úval".
Pí Tůmová informovala o zhotovení nových vstupních dveří u základní školy. Zorganizovaná veřejná sbírka nepokryla náklady s tím spojené (cca 90 tis. Kč).
Rada města po projednání doporučila VZZM, aby byl ZŠ Úvaly poskytnut příspěvek z rozpočtu města ve výši 20 tis. Kč na zhotovení a osazení nových vstupních dveří do hlavní budovy ZŠ.
V dalším informovala radu o sdělení majitelky objektu čp. 98, kde je umístěna městská knihovna. Současná nájemní smlouva je uzavřena do 30. 6. 2002 a majitelka objektu žádá o vyjádření k prodloužení smlouvy, případně k možnosti využít uvolněné sousední místnosti.
Kulturní komise nenalezla jiné vhodné prostory a doporučuje proto smlouvu prodloužit.
Na návrh vedoucího VPS rada města odsouhlasila vyhlášení pracovní pohotovosti mimo pracoviště pro pracovníky VPS na úklid a schůdnost komunikací a chodníků v katastru Úval podle plánu zimní údržby místních komunikací (vyhláška č. 15/97) s termínem od XI/2001.
Ing. Ivan Černý, starosta města
 

P o z v á n k a
na veřejné zasedání zastupitelstva města, které se koná
ve čtvrtek 13. prosince 2001 v 18 hodin v hotelu BUDKA

PROGRAM:
1) Zahájení.
2) Zpráva o činnosti rady.
3) Organizační záležitosti.
4) Úprava rozpočtu 2001.
5) Schválení rozpočtu 2002.
6) Majetkoprávní záležitosti.
7) Připomínky zastupitelů.
8) Připomínky občanů.
9) Různé, závěr.
Ing. Ivan ČERNÝ v.r., starosta města
 

Změny v síti provozoven na území města ÚVALY k 15. 11. 2001

uzavřené provozovny:
textil-oděvy nám. Arnošta z Pardubic 3, podnikatel pan Trai Hoang Thi
potraviny Škvorecká, (areál cukrovaru), podnikatel Ing. Petr Kafka
nově otevřené provozovny:
chovatelské potřeby Maroldova 1340, podnikatel PANDA PLUS s.r.o.
potraviny-večerka Jiráskova 91, (hotel BUDKA), podnikatelka paní Lucie Kopačová
textil-oděvy nám. Arnošta z Pardubic 3, podnikatelka paní Janka Bruschová
 

Co znamenají jednotlivé zvuky sirén
- nově zavedené od 1. 11. 2001

V Životě Úval č. 10/2001 jste byli informováni o jednotlivých signálech sirén. S platností od 1. listopadu 2001 se na základě Pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra ze dne 30. října 2001 stanoví zavedení jednotného varovného signálu na celém území České republiky pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události.
Současně se ukončuje platnost dosavadních varovných signálů "KATASTROFA", "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA" A "NEBEZPEČÍ ZÁTOPOVÉ VLNY" tak, jak byly uvedeny ve výše uvedeném čísle ŽÚ.
Znovu tedy uvádíme charakteristiku a grafické vyjádření platných signálů sirén:
VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA
Signál je vyhlašován kolísavým tónem po dobu 140 vteřin. Signál může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech.
Po akustickém tónu sirény při vyhlášení varovného signálu "Všeobecná výstraha" bude následovat tísňová informace z hromadných sdělovacích prostředků (republiková, regionální, místní působnost) pro vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebo vzniklé mimořádné situaci.
POŽÁRNÍ POPLACH
Tento dosud vyhlašovaný poplach zůstává v platnosti a slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Je vyhlašován přerušeným tónem sirény po dobu 60 vteřin. Tento není varovným signálem.
 

Výrazný nárůst dopravních nehod je vždy při prvním sněhu

Vždy s nástupem zimního období lze přepokládat, že se výrazně zhorší podmínky pro provoz na pozemních komunikacích, kterých okresem Praha-východ prochází velké množství.
Mjr. Adolfa Straku, zástupce vedoucího dopravního inspektorátu, jsem proto požádala o informace k této problematice:
Pane majore, s čím by měli řidiči s příchodem zimy počítat?
S nástupem zimních měsíců lze očekávat ranní námrazy, zejména v lesních úsecích, na mostech a na otevřených silnicích. K výraznému nárůstu dopravních nehod dochází každoročně při prvním nečekaném spadu sněhu. Je zde proto na místě, abych upozornil motoristickou veřejnost, ale i ostatní účastníky silničního provozu na zvýšenou opatrnost v tomto období. Vlivem vlhkých a kluzkých vozovek se prodlužuje brzdná dráha, což od řidičů vyžaduje, aby mezi vozidly udržovali větší vzdálenost.
Dobře. Věřme tomu, že řidiči si vaše slova vezmou k srdci. Zmínil jste se ale i o ostatních účastnících silničního provozu. Vždyť právě chodci a cyklisté jsou častými oběťmi dopravních nehod. Co byste poradil jim?
Zcela základní pravidlo, které je bohužel masově podceňováno, je věc, která se vštěpuje dětem již od mateřské školky: před přecházením vozovky je potřeba se pořádně rozhlédnout! Jedině tak zjistíme, jak vzdálené je od nás nejbližší vozidlo, a přecházíme teprve ve chvíli, kdy je to naprosto bezpečné. V odpoledních či večerních hodinách, kdy je zhoršená viditelnost, to platí dvoj-násob. Kdybych se denně při své práci nesetkával s ignorací tohoto základního návyku, připadalo by mi hloupé se o tom teď vůbec zmiňovat, ale nejeden chodec již zaplatil svou neopatrnost životem. O tom, že v zimě se prodlužuje brzdná dráha, jsme před chvílí již mluvili.
Blíží se zima, kdy s nepřízní počasí a zhoršenými podmínkami musíme počítat. Ovšem většina z nás přesto musí denně vyrazit z domova a dopravit se přinejmenším do zaměstnání. Naše čtenáře by proto jistě zajímalo, když už náledí a námraza vzniknou, za jak dlouhou dobu je možné sjízdnost silnic obnovit?
Pro správce komunikací je technicky nemožné obnovit sjízdnost okamžitě, přednostně se udržují mezinárodní silnice. U rychlostních komunikací, kterých máme na Praze-východ asi 100 km, je doba pro obnovení sjízdnosti 2 hodiny. Oproti tomu silnic, které se v zimě neudržují, je 24,5 km, na ostatních komunikacích se obnovuje sjízdnost nejpozději do 12 hodin. Údržba se provádí buď chemickým posypem, nebo u vrstvy sněhu vyšší než 3 cm pluhováním. Je však třeba zdůraznit, že uvedený čas pro obnovení sjízdnosti je myšlen po skončení spadu sněhu nebo vzniku námrazy.
Pane majore, jak si okres Praha-východ vůbec stojí v nehodovosti např. oproti ostatním okresům ve Středočeském kraji?
I přesto, že na našem okrese došlo k poklesu dopravních nehod, jsme v rámci Středočeského kraje v počtu nehod bohužel v čele, na 2. místě za Mladou Boleslaví. Nejvíce přestupků v dopravě páchají řidiči ve věku 20-30 let, kteří mají malou praxi, a o to více riskují. Hned za nimi jsou řidiči o jedno desetiletí starší, s řidičskou praxí kolem pěti let.
Jaké jsou nejčastější příčiny dopravních nehod?
Příčiny dopravních nehod jsou až na výjimky stále stejné: nedání přednosti v jízdě, jízda pod vlivem alkoholu, nepřiměřená rychlost, nedodržení bezpečné vzdálenosti. Především v posledních dvou měsících pak narůstají případy střetů motorových vozidel s nepozornými chodci, kdy chodec téměř vždy následkům zranění podlehl na místě.
Pane majore, vzhledem k vaší dlouholeté praxi na Dopravním inspektorátu Praha-východ, mohl byste stručně vyjádřit, co je z vašeho osobního pohledu hlavní příčinou poměrně neutěšené situace na našich silnicích?
Bezohlednost.
Mjr. Adolfa Straky se ptala por. Mgr. Diana Bušková, tisková mluvčí OŘ Policie ČR Praha - východ
 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Upozornění pro čtenáře

Vzhledem k vánočním svátkům bude redakční uzávěrka lednového vydání měsíčníku Život Úval již v úterý 11. prosince 2001.
redakční rada
 

WWW.UVALY.CZ

Zadáte-li vašemu internetovému vyhledávači heslo Úvaly, objeví se mezi nalezenými odkazy i neoficiální stránky města, vytvořené a zpracované Ing. Lukášem Rubešem. Hlavní stránka s kresbou kostela a rozcestníkem nabízí například odkazy na oficiální stránky městského úřadu nebo internetovou formu měsíčníku Život Úval. Zde naleznete všechna čísla od března letošního roku, na rozdíl od tištěné formy dokonce s barevnými fotografiemi.
Kliknutím na heslo "ÚVALÁCI" se dostanete do "Diskusního klubu rodáků a přátel města Úvaly". Za poslední rok je zde zaznamenáno okolo stovky příspěvků od těch naprosto nevhodných, někdy i vulgárních, až po nápadité podněty a návrhy týkající se života v Úvalech.
Stránky nabízí možnost na podrobné mapě nalézt hledanou ulici, či vyznačit místo, kde se nalézá vaše firma. Fotogalerie vás zavede do nejkrásnějších koutů města, připomene oslavy 700 let Úval, nebo nabídne pohledy do historie naší obce. Na adrese www.uvaly.cz najdete i tipy na výlet do blízkého okolí, důležitá telefonní čísla, kalendář akcí konajících se v brzké době, odkazy na stránky úvalské základní školy, zájmových spolků a organizací a jiné a jiné užitečné informace.
Jistě stojí za to neoficiální stránky Úval prolistovat. Nemáte přístup na internet? Nevadí, navštivte městskou knihovnu, tam vám za mírný poplatek přístup na internet umožní.
Ivana Prchalová

Příklady z diskusního klubu:
Autor: Breda [meuuvaly@mbox.vol.cz] 4.3.2001 10:3:39
Odpovědi na většinu výše uvedených dotazů možno nalézt v městském časopise Život Úval:
čtěte Život Úval !!
Že Úvalům do skutečně hezkého městečka ještě hodně chybí dobře víme, ale vedení města a MěÚ neví "kam dříve skočit".
 
Autor: Petr Kobrle [pkobrle@login.cz] 5.3.2001 21:25:4
I když je v Úvalech neskutečný nepořádek kvůli stavbě kanalizace, skládám dík a oceňuji odvahu odpovědných, že stavbu kanalizace prosadili. Je to stavba nepopulární, ale velmi potřebná. Projeví se to především za pár let, kdy problém výstavby kanalizace budou muset řešit stovky obcí v ČR. Úvaly by, doufejme, již v tomto období měly mít svůj "kanalizační" problém vyřešen.
 
Autor: PEDA [nebylo zadáno] 18.6.2001 14:35:22
CAU UVALACI. ZDRAVI VAS TAKY UVALAK. ALE Z JIZNI MORAVY. JSOU TU TAKY UVALY. JE TO VES, KTERA PATRI K VALTICIM, okr. BRECLAV. CO TAKHLE NAVAZAT DRUZBU. MAME ASI 160 OBYVATEL. KONTAKT NA CISLE 0608 847 993. PRIJEDTE OCHUTNAT DOBRE VINKO.
 
Autor: Pavel [pavel.baar@quick.cz] 27.6.2001 15:11:27
Poděkování.
Děkuji webmasterovi těchto stránek za jejich vedení. Dnešní příspěvek diskuzního klubu potvrzuje jejich sledování úvalskými rodáky v zahraničí. V tomto případě Oaklen, stát California, USA.
Za všechny ostatní, díky. Pavel.
 
Autor: nebylo zadáno [nebylo zadáno] 9.8.2001 22:8:47
Úvaly sou ta nejkrásnější prdelka na světě. A maj tam hlavně nejlepší fesťák Ouvalskej bigbeat- kam se hrabe Rock for people!!!!
 

Kulturní komise města Úvaly zve seniory na
mikulášské odpoledne,
které se bude konat v neděli 2. 12. 2001 od 14.00 do 18.00 hodin v hotelu Budka.
K tanci i poslechu bude hrát Modrý Q pana Šindeláře.
Všechny Vás srdečně zveme.
Za kulturní komisi H. Novosádová
 

O muži, který chtěl demokracii

Toto je příběh člověka, který nejednou musel o své lidství, o své názory a i o svůj vlastní život těžce bojovat. Jeho mládí bylo poznamenáno komunistickým režimem, protože se mu vzepřel. Tímto člověkem byl absolvent Univerzity Karlovy v Praze, doktor filosofie, pan PhDr. Vladimír Struska.
Narodil se 26. března 1925 v Kralovicích u Plzně. V roce 1943 maturoval na příbramském gymnáziu. Po válce chtěl studovat medicínu. Zlom u něj nastal, když nacisté popravili jeho nejlepšího kamaráda Antonína Stočese, jehož osud později volně ztvárnil Jan Drda v povídce Vyšší princip. Mladý Vladimír nemohl pochopit, že se sedmnáctiletý kluk mohl dostat za zmačkaný obraz Hitlera před popravčí četu. Začal se zajímat o společenské vědy a dospěl k přesvědčení, že jako filosof a sociolog může být pro lidstvo prospěšnější než lékař.
V červenci 1945 se rozhodl pro studium historie, filosofie a sociologie na Univerzitě Karlově v Praze.
Životním mezníkem byl pro Vladimíra Strusku rok 1948. 23. a 25. února se zúčastnil studentských protikomunistických demonstrací. Poté, co se vlády zmocnili komunisté, byl přesvědčen o nedemokratičnosti jejich počínání. Naopak věřil, že se v demokratickém státě může vyhrát nebo prohrát jedině ve volbách. Začal se scházet se spolužáky stejného názoru, psát letáky, navzájem předávat informace.
V atmosféře strachu a temna se začala tvořit velká skupina lidí, která se rozhodla připravit vojenský převrat. Cílem bylo uspořádat referendum, kdo je pro a proti komunismu, následně uspořádat volby a poté předat moc demokraticky zvoleným politikům. Vedení této organizace tvořila řada důstojníků generálního štábu armády, vojenského zpravodajství a tankového útvaru v Žatci. Organizace měla spojení s několika protikomunistickými organizacemi dělníků v pražské továrně ČKD a v plzeňské Škodovce. Vojenským velitelem akce byl gen. Liška, bývalý velitel západní brigády. Vladimír Struska byl členem čtrnáctičlenného vedení ilegální studentské skupiny, která měla před Prahou nasednout na tanky a navádět je před strategicky důležité budovy v Praze. Společný postup tankových a pozemních jednotek, podporovaný ostatními odbojovými skupinami, představoval vážnou hrozbu komunistickému režimu. Začátek vojenských akcí, plánovaný na 5. března, byl ale prozrazen a členové odbojového vedení a řada účastníků plánovaného povstání byla pozatýkána.
Vladimír Struska byl zatčen 4. března 1949. Říkal si, že nesmí nic prozradit, protože za několik hodin, o půlnoci na 5. března, začne povstání. Skutečnost byla v dalších hodinách, dnech a týdnech však jiná, daleko děsivější. Následovaly nekonečné výslechy, bití a mučení. Proces se skupinou, která připravovala povstání, se konal od 30. května do 9. června 1949. Účastníci byli souzeni státním soudem podle zákona č. 231/48 Sb. a obžalováni z vlastizrady a vyzvědačství. Prokurátor požadoval pro všechny trest smrti. K oběšení bylo odsouzeno 5 mužů, u dalších, tedy i u Vladimíra Strusky, byl trest změněn na doživotí.
Po rozsudku byl umístěn ve věznici Bory v Plzni, po několika měsících byl převezen na Mírov. V únoru 1953 byl odvezen do Leopoldova na Slovensku. V srpnu 1953 byl podobně jako stovky dalších vězňů transportován do koncentračního tábora při uranovém dole Bytíz u Příbrami, kde pracoval jako lamač na hlubině šest let. Jelikož se prozradilo, že od svého spolužáka, který ho občas v dole navštívil, dostává jídlo, strávil další rok v nelidských podmínkách jáchymovského uranového dolu Rovnost.
Po amnestii v roce 1960 byl podmínečně propuštěn. Byl však nadále sledován agenty Státní bezpečnosti. Pracoval jako pomocný dělník na stavbách v Praze. Po politickém uvolňování v průběhu šedesátých let vystudoval večerně stavební průmyslovou školu a pak stavební institut. Velkou oporou v jeho strastiplném životě mu byla jeho snoubenka Ema, která na něj léta věrně čekala a teprve po amnestii se mohla stát jeho manželkou.
V roce 1968, v období Pražského jara, se Vladimír Struska začal angažovat ve společenském životě. Byl spoluzakladatelem Klubu politických vězňů K231, odsouzených podle stejnojmenného zákona. Srpnový vpád okupačních vojsk však jeho společenské aktivity zastavil a současně znemožnil dokončení jeho vysokoškolského studia, přerušeného v roce 1949.
Až listopad 1989 a následné celospolečenské změny mu umožnily vysokoškolská studia dokončit a získat doktorát filosofie na univerzitě Karlově v Praze. Současně se zapojil do obnovy demokratických institucí. Byl spoluzakladatelem Konfederace politických vězňů a řadu let pracoval v jejím vedení jako generální sekretář. Za Ob- čanské fórum, ve kterém se od počátku angažoval, byl kooptován do České národní rady a několik prvních let v ní působil. Byl také při zrodu Muzea třetího odboje v Příbrami a stal se členem jeho vědecké rady. V letech 1992 - 2000 byl tajemníkem Panevropské unie Čech a Moravy. Během posledního desetiletí byl autorem řady statí a dokumentárních pořadů o době komunistické represe. Jeho neúnavné aktivity přerušila zákeřná nemoc, které před rokem, 3. prosince 2000, podlehl.
28. října letošního roku, v den výročí vzniku samostatného Československého státu, bylo uděleno PhDr. Vladimíru Struskovi in memoriam státní vyznamenání Medaile Za hrdinství.
Na otázku, proč se účastnil příprav na povstání v roce 1949, kdysi řekl: "Chtěli jsme aspoň dokázat, že tento národ se o svou svobodu dokáže poprat, protože národ, který nedokáže bojovat za svou svobodu, nemá právo svobodně žít." Na jeho životní osudy a mnoha dalších bychom neměli nikdy zapomenout.
Ing. Vladislav Procházka
 

 

Š K O L S T V Í

Vážení spoluobčané,
Vánoce jsou za dveřmi a přichází čas bilancování. Zkuste se tedy v tomto předvánočním shonu zastavit a zamyslet se nad tím, co je vlastně nejdůležitější pro to opravdové štěstí.
Touto cestou Vám všem, od těch nejmenších po ty nejstarší, přejí krásné Vánoce, splnění těch nejtajnějších přání a hodně zdraví a pohody do roku 2002 děti a zaměstnanci naší školky.
Š. Trojánková, ředitelka 3. MŠ
 

Příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví, pohody a vzájemné lásky přejí všem obyvatelům Úval
učitelé a zaměstnanci Základní školy v Úvalech.
 

Vánoční program ve škole

Podle křesťanského kalendáře představují Vánoce symbol zrození Spasitele. Tyto svátky by měly být naplněny klidem, pohodou a vzájemnou láskou. Celý adventní čas bude výuka vhodně doplněna vánočními aktivitami. Vánoční program bude vrcholit v týdnu od 17. prosince do 21. prosince. A co nás čeká?
Na pondělí jsme připravili pořad pro nemocné děti v Motole. Naším vystoupením se budeme snažit zpříjemnit malým pacientům pobyt v nemocnici.
V úterý zavítáme se svým programem do domova důchodů a rozveselíme starší občany Úval.
Středa bude zasvěcena vánočním koledám, na schodech školy bude uspořádán hudební koncert. Hudeb-ní produkce bude doplněna po-hoštěním. Hudbou bude vyplněn i následující den.
 

Ve čtvrtek 20. prosince v 17.30 se uskuteční v chrámu Páně
vánoční koncert.
Na koncertě vystoupí Markéta Hejsková (varhany), sólista Jiří Šaman a sbor ZŠ.
Všechny srdečně zveme!

Páteční třídní besídky zakončí náš vánoční program.
Přijďte s námi strávit pohodu Vánoc.
František Smolík, ředitel ZŠ

Milí spoluobčané,

letošní rok je pro nás významným výročím. Uplyne 90 let od otevření hlavní školní budovy (měšťanky). Veškeré naše aktivity v tomto roce probíhají v duchu tohoto výročí. Listujeme ve starých školních kronikách, srovnáváme dnešní školu s dřívější, připravujeme na závěr školního roku výstavu, na které budou shromážděny i historické materiály týkající se úvalské školy.
Bývalá měšťanka patří jistě mezi úvalské stavební skvosty. V 50. letech byly vyměněny vstupní dveře. Tyto dveře již také dosloužily. S finanční pomocí některých úvalských podniků a občanů jsme mohli nechat zhotovit repliku původních historických dveří. Nové dveře nainstalovala firma Elpon koncem měsíce října.
Od prosince 2001 budeme již do školní budovy vcházet novými dveřmi. Přijďte se také podívat na nový vzhled bývalé měšťanky.
František Smolík
 

Pozvánka

Základní škola v Úvalech si Vás dovoluje pozvat na slavnostní pokřtění nových vstupních dveří ve čtvrtek dne 6. prosince 2001 v 15.30 hodin.
František Smolík, ředitel ZŠ
 

Ze starých školních kronik
Období 1890-1919, stavba hlavní (měšťanské) školní budovy
Druhá část

V následujících letech byla vyrobena nová školní pečeť (razítko). Byla zavedena varhanická služba, správa školy musela podávat každých 14 dnů místní školní radě výkaz o zameškání školy.
Ve školním roce 1890/91 byla pro jubilejní zemskou výstavu v roce 1891 v Praze sestavena statistika jednotlivých škol. 8. 7. navštívila místní mládež tuto výstavu (vstupné 20 krejcarů, jízdné 27 krejcarů). Chudým žákům byla pravidelně poskytována finanční pomoc na školní potřeby a na cestovné na výlety. Škola postrádala ještě mnoho učebních pomůcek. Díky dobročinnosti obyvatel byly postupně zakoupeny další pomůcky, nové zoologické obrazy, obraz desatero zdravotní, složení potravin, osm tabulek násobilky. Byly zhotoveny mapy na zdech v chodbě školy. Byly instalovány nové hodiny, bijící na cimbál.
Rok 1892/93 přinesl s sebou velké mrazy a nemoc - mázdřivku a neštovice, 2 žáci podlehli nemoci. Učitelé byli vyzváni, aby řekli svůj názor na učebnice. Došlo k vzájemné výměně žáků do Německa, aby se naučili cizí jazyk.
Ve školním roce 1894/95 umřel arcivévoda. Začalo se vyučovat náboženství izraelskému, žákům bylo po-voleno koupání v místním koupadle, zakládaly se školní včelíny. Opět přibyly nové pomůcky jako: silozpyt v obraze, 3 obrazy plemena lidského, 6 obrazů přírodopisných a dějepisné tabulky, 13 knih do školní knihovny.
Školní rok 1899/1900 - místní školní rada společně s obecním zastupitelstvem usilovala o zřízení 4. postupné třídy a měšťanské školy. Ve zdejší škole bylo zapsáno 252 dětí. 3. 7. 1900 odešel do penze řídící učitel Podhola.
7.7. 1903 uznala okresní školní rada potřebu zřízení měšťanské školy a vybídla místní školní radu, aby do 14 dnů oznámila, zda chce měšťanskou školu chlapeckou, dívčí nebo obojí a kde ji zřídit. Úvaly se staly nejvhodnějším místem ke zřízení obou škol, chlapecké i dívčí. Tento rok byly také určeny podrobné osnovy učiva v sedmi předmětech, byl zřízen dvouletý hospodářský kurz při zdejší obecné škole. 4. 7. 1908 bylo odsouhlaseno postavit druhé poschodí na dosavadní jednopatrovou budovu. Prozatímní 4. třída se přeměňuje ve třídu definitivní. 5. zemská učitelská porada pro Čechy revidovala učební osnovy, jednala o nových metodách, o úpravě vyučování v českém jazyce, projednávala vývoj mešťanských škol.
Počet obyvatelstva Úval vzrostl. 15. 6. 1909 proběhlo sčítání lidu s tímto výsledkem: 200 domů, 433 rodin s 1791 obyvatelem. Proto byly ve školním roce 1909-1910 schváleny plány a rozpočet na stavbu nové školní budovy. Stavba byla zadána staviteli panu Františku Troníčkovi z Prahy. Stavitel Troníček přijal stavbu školy za 105 697,41 K (13. 3. 1911). 22. 3. 1911 začali dělníci bourat staré hospodářské stavení na místě určeném pro stavbu. Začátkem dubna 1911 byly na východní straně položeny betonové základy.
Stavba školy postupovala příliš volným tempem. Místní školní rada očekávala, že do zimy bude provedena celá stavba až na vnější omítku a že se zavede ústřední topení, aby se mohlo v zimě vy-zkoušet. Do 15. 11. 1911 měly být dodány kotle. Ale k tomu bohužel nedošlo, poněvadž 15. 11. byly hotovy pouze holé zdi a v některých třídách nahozeny jen stropy. Celá stavba byla nahozena a omítnuta do 13. 12. 1911. V zimních měsících byla zazdívána a zasklívána okna a koncem února 1912 byly zazdívány hlavní schody. Ústřední topení bylo hotovo koncem března 1912. V květnu 1912 se chýlí stavba ke konci.
Při úřední prohlídce školy 27. 8. bylo shledáno, že stěny některých tříd jsou vlhké, a proto byl přeložen začátek školního roku na 16. 9. 1912.
Dne 19. 9. 1912 se konalo úřední přejmutí nové školy. Komise shledala, že se v nové budově může začít vyučovat, ale doporučila ještě nějaké úpravy. 29. 9. 1912 zprovoznil hodinář J. Krečmer nad střechou školy 2 cimbály, tento den byly hodiny uvedeny do chodu. Ke svěcení školy byly rozesílány pozvánky a obyvatelé byli vyzváni, aby své domy vyzdobili prapory. V neděli, dne 29. 9. 1912 ve dvě hodiny odpoledne, se sešli oficiální zástupci školství, vládní i autonomní zastupitelstvo, místní školní rada, děti a hosté z okolí před školní budovou, aby se zúčastnili svěcení školy.
Na podzim 1912 byly před budovou školy založeny květinové zahrádky. Za školou u potoka bylo vybudováno letní cvičiště žáků.
Zavraždění Františka Ferdinanda d'Este 28. 6. 1914 v Sarajevu odstartovalo těžké válečné období. Mnoho učitelů bylo povoláno do války, z Úval odešli 3 učitelé, a to vedlo k omezení vyučování. 24. 11. 1916 byly také odvezeny dva zvony k válečným účelům. Válečné období končí 28. 10. 1918 vyhlášením samostatnosti Československé re- publiky a příjezdem T.G. Masaryka, prvního prezidenta.
30. 5. 1919 byla zřízena měšťanská škola pro chlapce s možností docházky 20 % dívek. Ve školním roce 1918/19 bylo úplně zrušeno placení školného.
(Čerpáno ze "Školní kroniky 1881 - 1924")
 

Výzva

Prosíme všechny úvalské občany o zapůjčení jakéhokoli materiálu, vztahujícího se k dějinám školství v Úvalech:
- učebnice, pomůcky, tabulky, písátka, vysvědčení, fotografie apod.
Vše řádně vrátíme!
Děkujeme, ZŠ Úvaly
 

Rada školy

Dne 1. 11. 2001 se sešla na své první schůzi rada školy. Členové rady školy byli seznámeni s celoškolními projekty pro tento školní rok a se školním řádem. Stanovili jsme si termíny schůzí, jednací řád a rámcový plán následujících jednání. (Bližší informace jsou zveřejněny ve vývěsné skříňce školy).
Pro upřesnění složení rady školy:
a) jmenovaní zřizovatelem: Ing. Jaroslava Šamanová, Helena Lišková, Jitka Hamouzová, Jana Tesařová
b) zákonní zástupci žáků: Helena Novosádová, Ing. Vladimír Kolomý, Ing. arch. Martina Bredová, Renata Branná, Ing. Zuzana Brožková
c) zástupci pracovníků školy: Mgr. Arnoštka Březková, Anna Jaklová, Mgr. Růžena Kondelíková, Ing. Blanka Morávková, Mgr. Romana Vorlíčková

Členové rady školy žádají rodiče a zákonné zástupce žáků, aby se na ně obraceli s připomínkami ke škole a náměty pro zlepšení práce školy.
Mgr. Růžena Kondelíková
 

Akce "Školní mléko"

Vláda ČR uvolnila finanční prostředky, aby umožnila všem dětem, které plní povinnou školní docházku, získávat prostřednictvím škol mléčné výrobky za dotovanou cenu. Účast škol v tomto projektu je dobrovolná, může však vypovídat o tom, jak škole na dětech záleží. Všichni víme, že mléko patří mezi důležité potraviny, a to především v dětství a dospívání. Bez dostatečného přívodu živin, minerálních látek a vitamínů podávaných právě mlékem je ochrana zdraví dětí prakticky nemyslitelná.
V naší ZŠ může každé dítě odebírat 2 mléka týdně v ceně 1 mléko za 3 Kč. Mléko je s příchutí banán, jahoda, vanilka, čokoláda a mléko neochucené.
Za zmínku stojí i to, že ačkoliv starost a práce s distribucí mléka je převeliká, přesto by bylo dobré, kdyby se počet dětí odebírajících mléko podstatně zvyšoval, nikoli snižoval.
Přehled o odběru: květen - červen 494 žáků, tj. 85,7 % všech žáků, říjen 300 žáků, tj. 52 %, listopad 255 žáků, tj. 44,3 %.
Dagmar Formanová, distributorka
 

Zápis Žáků do I. ročníku Základní školy v Úvalech
se koná 8. února 2002 (čas bude uveden na pozvánce) v budově ZŠ. Náhradní zápis se koná 15. února 2002 od 11.30 v budově ZŠ. Informativní schůzka prvňáčků se koná 10. června 2002 v 16.00 hodin v budově školy.
Mgr. Růžena Kondelíková
 

Sbírka oblečení

Minulý rok jsme s pomocí ZŠ Úvaly pořádaly sbírku hraček a knížek pro dětský Hospic v Malejovicích. Letos v říjnu se sbíraly kaštany. Žáci naší školy nasbírali celkem 900 kg, což vyneslo 900 Kč. Z těchto peněz uspořádáme vánoční před- stavení pro nemocné děti v Motole a nakoupíme pro ně dárečky.
Nyní jsme se rozhodly nabídnout pomoc ÚSP v Milovicích, kde žije mentálně postižená mládež. Informovaly jsme se, co by obyvatelé ÚSP nejvíce potřebovali. Odpověď byla jednoznačná - oblečení.
Jestliže jste se rozhodli, že jim pomůžete, noste oblečení k červenému vchodu ZŠ, a to každé úterý od 15.30 do 17.00 hodin. Oděvy můžou být jakékoliv velikosti, ale musí být zachovalé a čisté. Prosíme vás, abyste oblečení nezabalovali, protože bude podrobeno řádné kontrole, abychom zabránily tomu, že se nekvalitní oděvy dostanou až do ÚSP.
Závěrem bychom chtěly poděkovat panu řediteli F. Smolíkovi za pomoc, kterou nám poskytl, a paní učitelce M. Semrádové za podporu při všech našich akcích.
Předem děkujeme vám všem, kteří nám pomůžete.
Lucie Peřinková a Klára Doležalová
 
Kontakt na ÚSP:
ÚSP pro mládež mentálně postiženou
Rakouská 552, 289 23 Milovice, Tel.: 0325/57 50 01

 

Třídní schůzky s překvapením

Chtěla bych poděkovat celému kolektivu 3. mateřské školky za velice dobrou a obětavou práci s dětmi. Paní učitelky, p. kuchařky, p. uklízečky v čele s paní ředitelkou Trojánkovou se věnují své práci a přípravě na ni i mimo svou pracovní dobu. Příkladem toho byly i třídní schůzky s překvapením. Překvapení to bylo opravdu veliké a netradiční. Mohli jsme si s dětmi vyzkoušet svůj um a estetické cítění.
Ve večerních hodinách jsem opouštěla školku. Na cestu mi svítila papírová lampička. Děti jedly houstičky, které si samy upletly a ihned upekly. A já věděla, že takto strávený čas nebyl ztracený čas.
Doufám, že tento příjemný podvečer nebyl příjemný pouze pro mě, ale i pro ostatní rodiče.
Ještě jednou Vám velice děkuji za Vaši práci a věřím, že toto setkání nebylo poslední.
Lenka Zburníková
 

Vážená paní ředitelko, vážené paní učitelky

Ráda bych Vám touto otevřenou formou poděkovala za práci, kterou děláte pro děti z Úval a okolí, ale také pro jejich rodiče.
Počátkem října jsem svou čtyřletou dceru Aničku umístila do vaší školky, samozřejmě s určitou nejistotou, zda se jí tam bude líbit, zda se dobře adaptuje v dětském kolektivu a zda se Aničce a ostatním dětem budete věnovat podle mých rodičovských představ. Již po pár dnech jsem zjistila, že mé obavy byly liché.
Anička se začala ze školky vracet přímo nadšená a plná dojmů, vždy jako o překot vypráví, co nového a neobvyklého jste pro ně vymyslely a jaká při tom byla zábava. Potvrzením Aniččiných slov byla i první schůzka s rodiči dne 18. 10. 2001. Okamžitě jsem poznala, že s dětmi jednáte, jako by byly doslova "vaše vlastní" - podle mého názoru máte opravdu upřímný zájem o to, aby se děti ve školce cítily spokojeně, aby si společně hrály a dováděly, ale aby také měly možnost rozvíjet všechny své schopnosti. Musím uznat, že i nápad, aby si různé činnosti se svými dětmi v den schůzky zkusili sami rodiče, mě mile překvapil a, mám-li být upřímná, také pobavil. Zjistila jsem totiž, že třeba ve výrobě lampiček, pečení housek a aranžování květin je má dcera mnohem zručnější, nežli já. Pro nás rodiče jste navíc připravily pohoštění a věnovaly jste nám i dětem svůj volný čas, což v současné době není zrovna obvyklé.
Své poděkování a úctu k Vaší záslužné práci věnuji celému kolektivu učitelek III. mateřské školy v Kollárově ulici v Úvalech.
S pozdravem maminka Eva Holemá, Dobročovice
 

Vážení rodiče, milé děti

Přeji Vám veselé Vánoce plné pohody, míru a lásky. Jako vánoční dárek Vám MDDM nabízí vánoční výstavu, AKADEMII a premiéru filmové pohádky O princezně Bělince a drakovi Bonifácovi. Na všech třech nabízených pořadech se můžete přesvědčit, jak jsou Vaše děti šikovné. Touto cestou děkuji pracovníkům MDDM a těm, kteří nám v naší práci pomáhají.
Zároveň Vám oznamuji, že činnost kroužků v tomto roce končí 15. prosince a znovu začíná v novém roce 7. ledna. Na další setkání s Vámi se těší
Jana Pospíšilová
 

 

K U L T U R A

MDDM Úvaly zve děti
na mikulášské představení divadélka
TETY POPLETY A STREJČKA NIMRY
Z pekla štěstí
Přijďte se podívat ve středu
5. prosince v 15 hodin do budovy MDDM
Vstupné je 25,- Kč
 

Oddělení estetiky MDDM Úvaly Vás zve
7. 12. 2001 v 18 hodin
do budovy městského domu dětí a mládeže na slavnostní otevření výstavy
Vánoční ráj dětských výtvorů
Výstava, která bude otevřena
do 14. 12., dále představí
keramické plastiky Evy Šimůnkové a obrazy Jany Kociánové.
 

MDDM ÚVALY zve všechny své příznivce na
Vánoční akademii
do sokolovny v Úvalech ve čtvrtek 13. 12. od 17.30 hodin
 

Ohlédnutí do roku 2000

Jak už se nesčíslněkrát opakovalo, v roce 2000 slavily Úvaly 700. výročí první zmínky o vzniku obce. Proběhla spousta kulturních, sportovních a společenských akcí, ale málokdo ví, že byly zdokumentovány na videozáznamech, jejichž celková délka přesahuje 10 hodin. Tyto záznamy jsou bezpečně uloženy v archivu města. Byla by ale škoda, kdyby byly pouze v archivu, a tak jsme se s místostarostkou paní Janou Tůmovou a panem Dr. Jiřím Hlaváčkem dohodli, že je zveřejníme. Myslíme si, že mnozí z vás, kteří se oslav zúčastnili jako protagonisté nebo diváci, by uvítali možnost zhlédnout ještě jednou akce, které se jim líbily, a proto přicházíme s nabídkou videoprojekce záznamů z oslav. Uvidíte tam sebe, své děti, známé, přátele.
Videoprojekce bude v MDDM dle následujícího programu. Vstupné je dobrovolné. Mimo videoprojekci v MDDM bude 1. adventní neděli po bohoslužbě promítnut v kostele záznam z návštěvy pana kardinála a z koncertu chrámového sboru.
 
17. prosince od 18 hodin
I. galerie úvalských výtvarníků; Tomáš a Jan Porubský, Zdeněk Grausam, Andrea Müllerová, Alžběta Martínková
II. galerie úvalských výtvarníků; Petra Tvrdíková, Jan Burzanovský, Ondřej Vajgl
III. galerie úvalských výtvarníků; akad. mal. Alois Janeček Pardubský, Dana Prknová - Trejbalová
Výstava TGM
Přednáška, Odkaz TGM - PhDr. Zdeněk Mahler
 
18. prosince od 18 hodin
IV. galerie úvalských výtvarníků; akad. mal. Miloslava Kaňková, PhDr. Stanislav Sedlmajer, Alois Aggermann
Výstava Ateliéru Krupka
Závod horských kol
Čarodějnice
V. galerie úvalských výtvarníků; akad. soch. Hana Benešová, akad. mal. Vladimír Vondráček
 
19. prosince od 18 hodin
Fotbalové utkání Sparta versus Sparta
Akva Úvaly 2000
Staročeský jarmark - baráčníci
Výstava Úvaly Jindy a nyní
Výstava Quo vadis, člověče?
Akademie školských zařízení
VI. galerie úvalských výtvarníků; E. Zradičková, Z. Indrová, I. Černá
 
20. prosince od 18 hodin
Dechový orchestr ZUŠ Mariánské lázně s mažoretkami
Úvalský big beat
Hlavní program I. (letáky, fanfára, projev, Kmochova dechovka - Kolín s mažoretkami, letečtí modeláři, rybáři, country koncert, koncert symfonického orchestru)
Hlavní program II. (Slavnostní mše, sázení lípy, koncert - Combo M. Kočárníka, koncert chrámového sboru)
 
21. prosince od 18 hodin
Úvaly Cup 2000, turnaj v minikopané
Turnaj v házené a vybíjené
Úvalské koloběžení 2000
Cyklistický závod Posázavím 2000
VII. galerie úvalských výtvarníků; akad. mal. manželé Slavíčkovi
Drakiáda
VIII. galerie - Salon úvalských vý-tvarníků - Ing. architekt Jaroslav Kejř, ak. mal. Václav Rytíř, Karel Benetka, Vladimír Tvrdík, Eva Šimůnková, Ivana Plačková, Luboš Manda, Petr Holánek
Závěr oslav - ohňostroj, první městský reprezentační ples
 
Jak vidíte, nabídka je pestrá. Snad si v předvánočním shonu najdete chvilku pro sebe a vrátíte se s námi o rok zpět.
 

A nyní bych vám ráda představila autora videozáznamů, kterým je
MVDr. Jiří Hlaváček

narozen před 44 lety, vystudoval, jak již titul napovídá, VŠ veterinární v Brně, ženatý, otec tří dcer, povoláním veterinární hygienik na Státní veterinární správě ČR. Jinak člověk se smyslem pro humor.
Jak jsi se dostal k filmování?
První kameru jsem si pořídil za stipendium ve II. ročníku VŠ. Byla to klasická 8mm kamera a točil jsem s ní dokumentární snímky z akcí turistického oddílu VŠ.
A pak?
Po nástupu na OVZ v Teplicích jsem filmoval klasické rodinné snímky, neboť jsem se stal otcem. Už tenkrát jsem se snažil záznamy sestříhat a v rámci technických možností je podmalovat hudbou. Dokonalejší techniku - 8mm videokameru jsem si pořídil, když jsme se s manželkou Blahoslavou (úvalskou rodačkou) přestěhovali do Úval. Tady jsem natočil několik skautských táborů a akcí MDDM.
Z tvých čarodějnic v r. 96 jsme byli všichni nadšení. Bylo to něco nového, zvlášť když se obličej čarodějnice změní ve lví tlamu.
To už bylo v době, když jsem začal využívat pro zpracování záznamů počítač. Tenkrát jen na krátké prolínačky nebo jednoduché efekty.
A nyní?
Teď jsme si pořídil zase o něco modernější techniku a komplet celý záznam zpracovávám na počítači, kde se naskýtají takřka neomezené možnosti. Mám pocit, že dříve možnosti dostupné techniky nestačily na to, co jsem chtěl udělat. Dnes jsou naopak tak veliké, že všechny funkce zdaleka nestačím využít.
Jak se ti zpracovávaly oslavy?
Byly dlouhé. Natočeného materiálu bylo více než 30 hodin. Původní záměr byl udělat z každé akce 10 min. sestřih, ale to se ukázalo jako nereálné. Například sestříhat přednášku pana profesora Mahlera na 10 minut by bylo neodpustitelné. Byla by to pak taková nevýstižná reportáž jako v úvodu televizních novin.
Jak na tebe oslavy zapůsobily?
Myslím, že jsme se všichni učili a úroveň byla stále vyšší.
Proč promítání z oslav nabízíme až teď?
Protože materiálu bylo tolik, že se jej přes veškerou snahu nepodařilo zpracovat dříve.
A co jsi dělal po oslavách?
Při střihu záznamů z oslav mě napadlo, že by bylo načase zkusit něco jiného než dokumentární snímky, a tak jsem uvítal tvou nabídku, abychom natočili po-hádku s dětmi z dra-matického kroužku. Práce s dětmi byla zajímavá, místy až dojemná.
Pohádka je na světě a doufám, že se bude líbit.
Já také. A tímto vám pana Jiřího Hlaváčka představuji nejen jako kameramana, ale i střihače a pomocného režiséra první úvalské filmové pohádky v produkci MDDM. Na slavnostní premiéru vás zveme do sokolovny 15. prosince v 16.30. Přijďte se podívat. Pohádka "O princezně Bělince a drakovi Bonifácovi" byla natočena díky vstřícnosti starosty Choltic Ing. Jana Málka v interiéru choltického zámku a v tamní oboře. Snažili jsme se natočit laskavou českou pohádku.
Doufáme, že vás zaujme a bude takovým malým předvánočním dárkem.
Jana Pospíšilová

 

Výstava 10 let TS RYTMUS
Zahájení výstavy 10 let TS RYTMUS: Alena Sismilichová, Jana Pospíšilová, adek Brusch a místostarostka Jana Tůmová, foto: ing. V. Procházka

V Tesko budově byla začátkem listopadu otevřena výstava u příležitosti 10. výročí trvání TS RYTMUS, kterou spolu se svým synem Martinem a dětmi nainstalovala paní Alena Sismilichová. Během deseti let prošla tanečním oddělením spousta dětí a některé z nich dosáhly velkých úspěchů, o čemž svědčí značné množství diplomů, cen, čestných uznání. Nejdůležitější však je, že v tanečních kroužcích našly děti radost z pohybu, tance a pocit sebeuplatnění.
Ing. Vladislav Procházka
 

Velký úspěch Radka Brusche

Radek Brusch vybojoval v taneční disciplíně HIP HOP 6. místo na mistrovství světa, které se konalo v Essenu, a tak jsme se ho zeptali: "Jaké to bylo?"
Když jsem přijel do Essenu a viděl tu halu, kde jsem měl tancovat, tak mi lezl mráz po zádech. Moje soutěž byla rozdělena do dvou dnů. První kolo jsem dotancoval a při odchodu do šatny omdlel. To asi z té trémy a napětí. Poté jsem čekal na výsledky a dočkal se. Postoupil jsem do dalšího kola, které bylo druhý den. Mé druhé kolo dopadlo podobně jako to první, neomdlel jsem, ale nechybělo k tomu mnoho. Už po druhé jsem postoupil a měl jsem ohromnou radost. Asi po hodině mě čekalo třetí kolo a to už jsem si moc nevěřil. Když jsem tancoval mé třetí kolo (čtvrtfinále), tak šlo o postup do semifinále a to už je co říct, vzhledem k té konkurenci, co je na světě. Poté jsem čekal s napětím na výsledky, byl jsem tak napjatý, že jsem musel pro dobrou či špatnou zprávu poslat kamaráda. Ten asi za deset minut přišel se svěšenou hlavou a já už věděl, co mi řekne. Podíval se na mě a řekl:
"Ty vole, ty si postoupil do semi, to je bomba."
Byl jsem šťastný jako blecha. Semifinále jsem měl až za dvě hodiny, tak jsem hodně odpočíval. Když jsem tancoval v semi, tak mi ty tři minuty připadaly jak tři hodiny. Byl to skvělý pocit tančit mezi 12 nejlepšíma na světě. Když jsem přišel k výsledkové listině, zrovna se nesly výsledky. Nemohl jsem uvěřit, že je tam moje jméno, ale mělo to jeden vroubek. U mého jména bylo R, což znamená redance (rozstřel). Měli to ještě tři kluci, byl tedy souboj do finále. Dal jsem do toho všechny své síly. Ze čtyř kluků vybrali jednoho a to jsem byl já. Hned po odtancování jsem padnul únavou, nehledě na to, že jsem měl hned jít tancovat finále. Musel jsem, ale takový pocit únavy jsem nikdy nezažil. Nakonec jsem ve finále skončil na 6. místě. Byly to mé nejtěžší závody a při tom nejlepší. Nejsem jen šestý na světě, ale nejlepší z celé české hip hopové výpravy a nechal jsem za sebou 55 kluků z 22 zemí. Tímto chci poděkovat všem těm, co mi fandili, úvalskému úřadu a hlavně celému MDDM včetně paní ředitelky Jany Pospíšilové.
Děkuji.
 

Alois Šiška
"Mým krédem byla svoboda, volnost, spravedlnost".

Dne 9. listopadu se v domě dětí a mládeže uskutečnila beseda s generálmajorem v.v. Aloisem Šiškou, pilotem slavné 311. noční bombardovací perutě RAF za 2. světové války. U příležitosti této besedy pan Štork uspořádal výstavu věnovanou našim letcům v jednotkách RAF. Slavnostní podvečer byl zahájen projevem Ing. Ivana Černého. Po oficiálním zahájení se ujal slova generálmajor Šiška. Velmi poutavě vylíčil svůj životní příběh. Při jeho napínavém vyprávění jsem byla vtažena do atmosféry druhé světové války. Nade mnou se vznášely stíhačky a bombardéry. Prožívala jsem letecké bitvy, hrozivé nálety. Cítila jsem touhu zničit nepřátelská letadla. Držela jsem palce trosečníkům ve člunu v Severním moři a modlila jsem se za jejich záchranu. Byla jsem šťastná, že trosečníky po šestidenním utrpení někdo našel. Neradovala jsem se však dlouho, neboť jsem si uvědomila, že upadnou do rukou německých okupantů. I německé vězení dokázal generálmajor přežít. Jen jeho životní optimismus a víra mu umožnily zvládnout 11 operací a v roce 1947 se vrátil do Československa. Nebylo by toho na jeden lidský život až moc? Po roce 1948 zasáhli do jeho života komunisté. Jak mohlo dojít k tomu, že letci bojující proti fašismu byli zatýkáni, vězněni, tvrdě perzekuováni? Cítím nenávist k těm, kteří k tomuto postupu propůjčili svoji čest, a zároveň se hluboce klaním všem, kteří bojovali proti jakékoli diktatuře. Své zamyšlení končím citátem W. Churchilla: "Dosud nikdy v dějinách lidského zápasu nepatřil větší dík tolika lidí tak malému počtu jedinců".
Mgr. Markéta Licková
 
Pan generálmajor v.v. Alois Šiška napsal do paměťní knihy města Úval následující text:
Když, ale to už je tak dávno, mě má třídní učitelka dala hodně dobrých rad do života, tak mně věnovala překlad amerického autora St. Martina "Cokoliv podnikáš, konej dokonale".
K tomu bych chtěl dodat, že to platí i dnes a stalo se filosofií celého mého života.
Byl bych rád, aby si to hlavně mladí vzali za vzor.
gen. Šiška, 9. 11. 2001 v Úvalech

 
Paní Šišková, manželka pana generála, k tomu dopsala:
Věřím tomu, že člověk, který žil celý život čestně a spravedlivě, se jednou dočká ocenění, i když se tak stane někdy pozdě.
Ing. Vlasta Šišková, 9. 11. 2001

 

SK Úvaly, oddíl kopané pořádá
dne 19. 1. 2002 ve 20 hodin tradiční
PLES FOTBALISTů
K tanci a poslechu hraje skupina "VARTA MUSIC"
Předprodej vstupenek a tombolenek od 10. 12. 2001 u pana Líznera v prodejně autodílů v Pražské ulici (naproti bývalé poště).
Srdečně zve výbor SK Úvaly, oddíl kopané.
 

Novinky v úvalské knihovně

Již podruhé v posledních letech se podařilo získat pro městskou knihovnu grant Ministerstva kultury ČR v "Programu rozvoje informační sítě veřejných knihoven" pro rok 2001. Částka sice není velká, ale i ta se dá užitečně použít.
Do dětského oddělení koupíme počítač, který nebude zapojen do sítě a bude sloužit k prohlížení různých encyklopedií v elektronické podobě.
Další, velmi významný krok již byl učiněn. Na Internetu si můžete prohlížet katalog knih Městské knihovny v Úvalech na adrese: Ianius.vkta.cz/uvaly/kfona.htm. Protože knihovna nemá pevné připojení internetu a nemůže si dovolit mít vlastní www stránky, byla zvolena cesta nejmenšího odporu a nízké finanční náročnosti. Elektronický katalog je vystaven v Souborném katalogu knihoven ČR, který provozuje firma Lanius v Táboře. Hledat zvolenou knihu je možno podle jména autora, názvu nebo klíčového slova, uvedeny jsou i knihy, které v poslední době přibyly. Jednáme o začlenění informací o městské knihovně a přístupu do seznamu knih na www stránkách města Úval s jejich správcem.
Snad se podaří náš nápad uskutečnit a ve chvíli, kdy čtete tento článek, bude možno na internetu získat informace o Městské knihovně v Úvalech, hledat v katalogu, případně si zvolenou knihu rezervovat na e-mailové adrese: mek.uvaly@seznam.cz.
Zase jsme o kousek dál a snažíme se stále držet krok s ostatními knihovnami v republice. Nápady se jen hrnou. Co udělat pro čtenáře a co zlepšit v provoze. Jen ty peníze a prostory se nedostávají.
Přeji všem Úvalákům a všem věrným čtenářům krásné a šťastné Vánoce a do nového roku splnění všech jejich přání.
Iva Krňanská, vedoucí městské knihovny
 

Pohled odjinud

Vážená redakční rado, můj nedávný zážitek z Úval mě přinutil sednout a napsat do Vašeho časopisu několik řádek.
Nedávno jsem navštívila přítelkyni v Úvalech. Při cestě na nákup se mi omluvila, že musí zajít do místní knihovny. To mě pochopitelně zaujalo, protože jsem profesí knihovnice.
Vešly jsem do nenápadného omšelého domu, prošly špinavou a silně zapáchající chodbou a já čekala normální vesnickou knihovnu. To, co jsem uviděla, mě doslova přikovalo k zemi. Počítače, elektronické půjčování, katalogy na obrazovce, čisté, milé prostředí, okna plná květin, internet, prostě všechno, co si jen může knihovnice přát. A ty knihy! Novinky z nejposlednějších bestselerů, nádherné encyklopedie! Kvalitní časopisy, vstřícnost, trpělivost a obrovská odbornost knihovnic! Úvaláci mají prostě štěstí! V tom nevábném staveništi ulic, taková oáza klidu a kulturnosti.
Slovo dalo slovo, vyptávala jsem se na to i ono. To, co jsem slyšela, mě nepotěšilo. Problémy s penězi a hlavně s nedostatkem místa, bez perspektivy zlepšení situace.
Ráda bych vzkázala všem Úvalákům. Važte si Vaší knihovny a nenápadné mravenčí práce, kterou pro Vás odvedly a stále odvádějí Vaše knihovnice a moje profesní kolegyně. Kdyby se této knihovně dostalo odpovídajícího umístění a ocenění, byla by výkladní skříní Vašeho města.
Tolik k mému zážitku. Nemohla jsem přenést přes srdce, abych se o něj nepodělila a zároveň trochu nezatřásla Vaším svědomím.
Laděna Kořínková, Nymburk
 

 

S P O L K Y

A opět končí rybářská sezóna

Na konci roku 2001 si dovolujeme informovat občany města Úval o činnosti rybářské organizace ve druhém půlroce letošního roku.
Během prázdnin a dovolených jádro našeho hospodářského odboru krmením, manipulací s vodou a drobnou údržbou připravovalo žně na našich rybnících. S návratem dětí do normálního života v měsíci září se rozběhly schůzky mládeže za účelem zkušebních odlovů a příprav zájezdu mládeže na soukromý revír, kde si mohou vyzkoušet sportovní rybolov v jiných podmínkách. Zájezd se uskutečnil ve dnech 14. a 15. září za účasti 45 členů mládeže a vedoucích. Bylo uloveno 50 ks ryb - převážně kaprů. I počasí bylo tentokráte dobré. Výbor mezitím připravoval vše potřebné pro závody našich seniorů na rybníku Lhoták. Závod v LRU se uskutečnil v sobotu 21. 9. Zahájen byl v 7.00 startovním výstřelem za účasti 25 účastníků. Sportovním způsobem bylo uloveno 90 ks kaprů a línů ve dvou poločasech. Závody byly ukončeny ve 12.00 slavnostním obědem pro účastníky a vyhodnocením nejlepších závodníků. Stali se jimi na prvním místě p. Fr. Secký, druhý byl Ing. Zd. Šimek a na třetím místě se umístil p. Fr. Valenta. Obdrželi poukázky na nákup zboží u fy. Krob St.
Měsíce říjen a listopad byly ve znamení výlovů našich rybochovných zařízení. 6. 10. byla lovena komora, 13. 10. Lhoták, 21. 10. Horní a nakonec 3. a 4. 11. byly sloveny zbývající rybníčky a výtažník Dolní. Bylo sloveno 8 279 kg ryby K1, 2, 3, a 105 ks Su1. Do revíru Fabrák bylo z těchto výlovů nasazeno 25q ryby K2 a K3. Revír Fabrák bude koncem listopadu odpuštěn o 1 m za účelem zjištění rozsahu poškození a provizorní opravy opěrné zdi u bezpečnostního přepadu. V roce 2002, pravděpodobně v srpnu nebo v září, by měla být zahájena jeho generální oprava.
V sobotu 27. 10. byly na rybníku Fabrák v rámci oslav výročí založení čsl. státu ve městě uskutečněny závody mládeže v LRU. Závody byly odstartovány v 7.00 hodin pro 27 účastníků. Bylo uloveno 172 ks ryb a po ukončení soutěže byli vyhlášeni a odměněni nejúspěšnější závodníci. Na 1. místě se umístil Kazda s 875 body, na 2. místě Budka s 560 body a na 3. místě Bouzek s 519 body. Zbývá dodat, že jeden bod se rovná jeden centimetr délky ulovené ryby.
Závěrem si dovolujeme připomenout našim členům konání průběžné schůze 26. 12. 2001 od 8.00 hodin v klubovně MO Pod Slovany. Budou vyřizovány členské záležitosti na sezónu 2002.
Všem Úvalákům přejeme mnoho zdraví a úspěchů v roce 2002.
Za výbor ČRS MO Úvaly
Zbyněk Slavík
 

 

D I S K U S E

Otazníky nad dopravou ze Setých

Bydlíme v části Úval zvané V Setých a náš syn chodí do první třídy. Doposud jsem ho do školy vozila autem cestou do zaměstnání stejně jako mnoho jiných rodičů.
Protože je ale nutné učit děti samostatnosti a ani částky vydané za benzín ne-jsou zanedbatelné, přemýšlela jsem o tom, jak by se syn mohl dostávat do školy jinak.
Překvapilo mě, avšak nepříjemně, že máme pouze jedinou možnost: posílat syna před 7 hodinou pěšky přes neosvětlenou "rampu", teď v zimě za tmy. Kdo tyto místa zná, ví, že nevypadají zrovna bezpečně. Proč o tom píši? Protože je pro mě nepochopitelné, že autobus č. 304, který staví ve stanici Elektromechanika v 7,33 hod., nemá oficiální zastávku u školy. Zřízení autobusové zastávky je prý otázkou peněz. Když si ale může dovolit dvě autobusové zastávky v rozmezí 300 m i Škvorec, proč v našem městě jich nemůže být alespoň o jednu více?
Předem děkuji za odpověď.
J. Štěpánková
 
Odpověď na dopis paní Štěpánkové
Od 1. ledna 2002, kdy začíná platit nový autobusový jízdní řád, budou dle sdělení firmy ROPID zastavovat na nově vybudovaných zastávkách V Zálesí a V Setých autobusové linky č. 304 a 384.
Výstupní zastávky těchto autobusů jsou před nádražní budovou ČD, odkud děti musí do školy dojít pěšky.
V současné době staví na náměstí pouze autobusová linka č. 230120, 110, 180 směr Český Brod, Doubravčice a s rozšířením počtu autobusových zastávek na náměstí se nepočítá.
Ilona Reicheltová, vedoucí odboru výstavby a dopravy
 

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.

 

Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í

Kdo vystavuje naše děti elektromagnetickému záření?

"Přechodně" instalovaný stožár pro síť Českého mobilu umístěný v lokalitě na Vinici je pravděpodobně jen první z mnoha, které se město rozhodlo ku "prospěchu" obyvatel Úval povolit. Nyní přicházejí zastupitelé s "žádostí" firmy H.O.M. Praha, a.s. (dle ŽÚ 10/2001) na výstavbu dalšího (momentálně druhého) stožáru pro sítě mobilních operátorů.
Obyvatelé, kteří již nyní jsou vystaveni intenzivnímu dlouhodobému elektromagnetickému záření (neionizujícímu), budou mít další zdroj přímo ve městě.
Tvrzení čelních představitelů města o nezávadnosti a nulovém negativním vlivu na obyvatele je směšné.
Dle zprávy britské Národní rady pro radiologickou ochranu NRB se uvádí, že u jednoho ze dvou set dětí, v jejichž domácím prostředí působí silná elektromagnetická záření, se zdvojnásobuje pravděpodobnost, že onemocní leukémií.
U dětí vystavených permanentnímu neionizujícímu záření vzrůstá riziko, že do patnáctého roku věku onemocní leukémií z poměru 1:1 400 na 1:700.
Leukémie je zhoubné onemocnění krve, při kterém v kostní dřeni bují a hromadí se některé bílé krvinky.
Zařízení, která se v Úvalech staví a povolují přímo v obytné části, kde je maximální pohyb obyvatelstva, se jinde vyskytují na zcela odlehlých místech, maximálně vzdálena od zástavby.
Jsme ozařováni 24 hodin denně z vůle našeho zastupitelstva, nikoliv však obyvatel města, jejichž zásadní právo na zdravé životní prostředí je neustále ohrožováno a přehlíženo.
Katastrální území města Úvaly je poměrně rozsáhlé a není žádný důvod, který by bránil umístění věží pro přijímání signálů mobilních operátorů někde zcela mimo město, daleko od našich domovů, kde negativní záření na obyvatele bude vyloučeno.
Žádáme radu města, aby již nečinila svá rozhodnutí na úkor obyvatel Úval.
Místo věží, dálnic, domovů pro uprchlíky, lisoven, střelnic, 3 m mříží na "Sokoláku"... atd., postavte konečně našim dětem velké víceúčelové sportoviště. Viz ŽÚ 10/2001 str. 9... basketbalové hřiště, prolézačky, rampy, prostor pro jízdu na kolečkových bruslích, lavičky.
Za S.O.S., Arnošte!, K. Sazamová

Poznámka redakce:
O vyjádření k otištěnému příspěvku jsme požádali pana docenta Pekárka z Hygienické stanice hlavního města Prahy, který je specialistou v oblasti neionizujícího elektromagnetického pole a záření. Kromě toho jsme panu docentovi zaslali několik doplňujících otázek.
 

Škodlivost vysílačů mobilních telefonů nebyla prokázána
V předchozím článku paní Sazamové není blíže uvedeno, z které zprávy britské národní rady "pro radiologickou ochranu" čerpala své tvrzení o počtu onemocnění leukémií.
Občasné zprávy o častějším výskytu dětské leukémie v místech, kde děti bydlely v bytech blízko drátů vysokého napětí, se sice objevují od roku 1989, jsou však opakovaně zpochybňovány jinými statistickými šetřeními, prováděnými nezávisle. Britská Národní rada uveřejnila mnoho souhrnů o působení nízkofrekvenčního magnetického pole na člověka. Ve všech případech, které nám jsou známy (naposled z jednání Mezinárodního poradního sboru WHO v Ženevě v červnu 2001), se zdůrazňuje, že takový vliv nebyl prokázán. Vzhledem ke stále se opakujícím tvrzením o existenci takového působení vypsala WHO (Světová zdravotnická organizace) grant na další výzkum v tomto směru. Úvahy o možném vlivu magnetického pole způsobeného elektrickým proudem ve vedení vysokého napětí na výskyt leukémie se ovšem vždy týkaly jen nízkofrekvenčních polí (především polí s frekvencí energetické sítě 50 Hz - v USA 60 Hz) a nesouvisely tedy s vysokofrekvenčními vysílači, jakými jsou například základnové stanice pro mobilní telefony nebo televizní či rozhlasové vysílače.
 
Po této poznámce odpovídám na vaše dotazy:
1) Jaké jsou účinky, zejména elektromagnetického záření, vysílačů pro mobilní telefony?
Antény vysílačů základnových stanic, určených pro spojení s mobilními telefony, vysílají svazky elektromagnetického záření s frekvencí 900 MHz nebo 1800 MHz (příslušné vlnové délky jsou 35 cm a 17 cm) namířené do vodorovného nebo mírně skloněného směru. Používané vysokofrekvenční výkony jsou nízké, většinou 10 W - 20 W, zřídka se používá výkonů vyšších. Svazek má nejvyšší intenzitu před anténou, avšak již ve vzdálenosti větší než 3 m - 5 m klesne veličina nazývaná hustota zářivého toku pod referenční (přípustnou) hodnotu. Pobyt jakýchkoli osob ve vzdálenosti větší než několik málo metrů před přední stranou těchto antén je tedy hygienicky naprosto nezávadný a zdraví neškodný.
Nepříznivé působení elektromagnetických vysokofrekvenčních polí spočívá v ohřívání tkáně těla. Přípustné hodnoty pro obyvatelstvo byly stanoveny tak (od 1. ledna 2001 pro ně platí nařízení vlády č. 480/2000 Sb.), aby ohřev těla v místě, kde intenzita elektrického pole nepřekračuje referenční úroveň, nepřekročil dvě setiny stupně Celsia. Pro zaměstnance, kteří v blízkosti vysílacích antén či jiných zdrojů vysokofrekvenčního pole pracují, je přípustná úroveň stanovena tak, aby ohřátí nemohlo být větší než o 0,1 °C. V obou případech jde o zvýšení tělesné teploty, které je zdravotně bezvýznamné a vlastně nezjistitelné: osoba exponovaná v takovém poli nemůže "ohřátí" o 0,1 °C vůbec poznat. Jiné než tepelné účinky elektromagnetických polí s vysokou frekvencí nebyly za celou dobu, co se používají, zjištěny. Představy, že účinek elektromagnetického pole se v těle kumuluje, se nikdy nepotvrdily. Jde o neionizující záření, jeho účinky se podstatně liší od záření ionizujícího, například rentgenového nebo radioaktivního.
2) Jaká je doporučená vzdálenost těchto vysílačů od obytné zástavby?
Není stanovena. Při vysokofrekvenčních výkonech několika desítek wattů na svorkách antény základnové stanice pro mobilní telefony vyplývá z výpočtů i z měření, že nejvyšší přípustné hodnoty pro obyvatelstvo nejsou překračovány počínaje vzdáleností několika málo metrů od přední strany antény v její výšce. V ostatních směrech a v jiné výšce, než v jaké je umístěna anténa, jsou tyto vzdálenosti ještě menší.
3) Jaká je naše norma, popřípadě norma EU?
Naše norma je stanovena v nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Převzala naprosto beze změn Směrnici komise ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, tj. Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením). Tuto směrnici doporučila WHO (World Health Organization, tj. Světová zdravotnická organizace) k realizaci, v červnu 1999 ji doporučila Rada EU pro státy Evropské unie.
4) Jak se mění energie záření po realizaci vysílačů? Je možná občasná kontrola vysílače v provozu?
Měření se provádí především v takových místech blízkých anténám, v kterých se mohou vyskytovat lidé z kategorie obyvatelstva. Citované nařízení vlády však měření přímo nenařizuje, často je možné spokojit se s výpočtem, který je při správném provedení někdy spolehlivější než měření. Místa těsně (tj. několik metrů) před anténami nejsou zpravidla obyvatelstvu přístupná. Kontrola měřením je samozřejmě kdykoli možná, je však zbytečná v těch případech, kdy se ke stanici nepřidávaly další antény nebo nezvyšoval se počet nosných do jedné antény. Zvyšování výkonu do jedné nosné po schválení provozu není pro provozovatele potřebné, protože dosah stanice spojující mobilní telefony s ústřednou je omezen výkonem mobilů a nikoli výkonem základnové stanice na střeše nebo věži. Ostatně zdvojnásobení vyzařovaného výkonu znamená, že vzdálenost od antény, která byla při původním výkonu rovná třeba 3 metrům, se zvětší na 4,2 metry. (Jde o vzdálenost, v které již není překročena referenční hodnota).
Výkon zářičů umísťovaných v ohnisku parabolických antén mikrovlnných spojů je ještě menší - většinou 0,1 wattu nebo méně.
5) V příspěvku paní K. Sazamové jsou uvedena zdravotní rizika při soustavném působení neionizujícího záření. Za jakých podmínek přichází v úvahu zvýšené zdravotní riziko? Nevystavujeme se dobrovolně například v domácnostech a kancelářích silnějšímu záření?
Elektromagnetické záření antén i elektrické a magnetické pole v okolí zapnutých domácích spotřebičů a u drátů vedoucích elektrický proud ubývá velmi rychle se vzdáleností.
I v těsné blízkosti televizorů, praček, rozhlasových přijímačů, vysavačů, mikrovlnných trub, ledniček, elektrických kamínek, přímotopných těles atd. je elektromagnetické pole natolik slabé, že nepřekračuje normu. Ve vzdálenostech, kde se pole od několika zařízení v místnosti setkají a sčítají, jsou již jejich intenzity tak malé, že je jejich součet hluboko pod přípustnou hodnotu. Představy o pokaženém nebo ohrožovaném životním prostředí v místnostech, kde je větší počet elektrických spotřebičů nebo v ulicích s domy, na kterých jsou antény základnových stanic, jsou chybné a svědčí o naprosté neznalosti zákonů šíření elektromagnetických vln a o rychlosti, s jakou klesá intenzita elektrických a magnetických polí s rostoucí vzdáleností od zdroje. Zdravotní riziko způsobené expozicí člověka elektromagnetickým polím přichází v úvahu v ně-kterých provozech - například u vysokovýkonných indukčních pecí, u vysokofrekvenčního svařování plastů, při práci u antén velmi výkonných vysílačů a podobně. Tato rizika jsou již mnoho desítek let posuzována hygienickou službou a v případě potřeby se provádějí opatření dříve, než je zařízení uvedeno do provozu.
Závěrem: uveřejnění nesmyslu paní K. Sazamové by se možná za určitých okolností dalo hodnotit jako trestný čin šíření poplašné zprávy.
doc. RNDr. Luděk Pekárek, Dr.Sc., vedoucí národní referenční laboratoře pro neionizující elektromagnetická pole a záření Hygienická stanice hl. m. Prahy
 

Stožár mobilních telefonů na Vinici

Už půldruhého roku máme na Vinici vysoký anténní systém Českého mobilu. Rovnou říkám, že mobilní telefony užívám a nejsem jejich nepřítelem. Provoz této stanice mě však hned zpočátku překvapil: operátor neužívá napájení kabelem, ale nepřetržitě blafajícím a smrdícím dieselagregátem. Jako když si někdo na jednom z nejhezčích míst v okolí Úval odskočil od traktoru. Spolu s konstrukcí na podvozku to napovídalo, že stanice je dočasná a bude nahrazena definitivním řešením. Kromě konkrétnější diskuze o výběru jiného místa se však moc neděje. Ke stanici dál přijíždí údržba (většinu roku přes osázené pole), nakape olej a palivo na trávu a má naučenou odpověď, že do měsíce všechno přesune jinam, kde bude elektřina.
Takový provoz přece přesahuje hranice soukromého pozemku. Divil bych se, že bych nevzbudil pozornost, kdybych si nechal na zahradě 17 měsíců běžet nastartovaný buldozer. Provozovatel mobilní sítě Oskar na můj dotaz jednou odepsal, že informace o stanicích jsou vnitřní věcí operátora. Pak už přestal odpovídat.
To opravdu nezbývá než přihlížet?
Václav Koukl
 

Ptáci našich zahrad a parků

Před zimou od nás odlétlo mnoho ptactva do teplejších krajin. Těchto stěhovavých druhů je vlastně většina, takže u nás na zimu ptačí stavy velmi prořídly a zůstává nemnoho věrných. Vidíte, jak se nám tím zjednodušuje rozpoznávání druhů ptáčků, kteří se vyskytují v našem okolí. V zimě je v širém poli nejednou o sousto bída. Ptáčkové jindy značně plaší, najednou nabírají více důvěry k člověku, u něhož hledají i pomoc. Do vesnic se stěhují strnadi i vrány a do měst chocholouši a havrani, to jste sami viděli. Ale takových prosebníčků se před našimi dveřmi objeví mnohem více. Kdo má krmítko na okně, může pohodlně pozorovat zblízka ptáčky, o kterých si budeme povídat přes zimu. Jedním ze strávníků na krmítku může být zvonek zelený. Jistě pro svůj zvonivý a příjemný zpěv dostal tento zelenavý ptáček své jméno. Zdržuje se u nás celý rok, živí se rostlinnou potravou (semena, pupeny, výhonky, bobule). Je velký asi jako vrabec, na krmítku ho poznáme podle zeleného šatu, na křídlech má pírka jasně žlutá, samička je víc došeda a má silnější zobáček. Většinou také vyžene ostatní strávníky, asi nemá rád, když mu sýkorky "koukají do zobáku". Hnízdí 2-3x ročně od dubna v zahradách, v parcích, na hřbitovech i v stromořadích. Hnízdo si svíjí při kmeni stromu a dost umě ze stébel, kořínků a proutků, vystýlá je mechem a peřím. Samička pak snese 5-6 žlutavě bílých vajíček s modrozeleným nádechem a hojně skvrnitých. V prvních 4 dnech je vytrvale zahřívá a samec je krmí. Od 5. dne života krmí oba rodiče převážně hmyzem. Zjara a o námluvách se hlasitě raduje, vzlétá jásavě v kruzích nad koruny stromů jakoby netopýřím letem. Přitom prozpěvuje "ťo ťo" "lylyly" nebo protáhlým "tjůji". Není nijak vzácný a tak si určitě v létě všimneme ptáčka, který z vrcholku břízy do daleka zpívá "švíííř" a v zimě přiletuje s prosíkem ke krmítku, má hlad. (Po vyhnízdění se rodiny spojují v hejna, v nichž setrvávají i přes zimu). A tak si k nám přilétají pro mzdu za letní sběr plevelných semen. Přimhouříme jistě oko nad tím, že snad kdysi pokloval i makovice či len. Je s námi celý rok, na jaře bude pilně zpívat a sem tam sebere i škodlivý hmyz. Proto mu pomáháme přetrpět celou zimu.
Irena Filipová
Použitá literatura: " Z ptačí říše" J.S. Duriš, "Ptáci" K. Hudec
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 02-9971539, 02-9971820, fax: 02-9971696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz