M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
I N F O R M A C E   P R O   O B Č A N Y
Š K O L S T V Í
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í
K U L T U R A

K hledání použijte CTRL+F

MĚSTO ÚVALY

ČÍSLO 1 / 2002

ROČNÍK 43

 

 

 

Vážení občané,
dovolte mi nejdříve pár slov k roku 2001. V právě uplynulém roce město pokračovalo na výstavbě splaškové kanalizace, zahájilo výstavbu Domu s pečovatelskou službou, navíc napomohlo dokončení 14 družstevních bytů, zrekonstruovalo dům čp. 203 ve Smetanově ulici, dokončilo úplnou rekonstrukci Klánovické ulice, upravilo několik dalších ulic a chodníků. To všechno i při zajištění základních funkcí, tj. provozu škol, úřadu, odpadového hospodářství, údržby majetku města, starání se o veřejnou zeleň atd.. A zase nejen to, i za velmi omezených finančních prostředků, dokázalo město alespoň v malé míře podpořit kulturní akce, sportovní a zájmové spolky.

Co město plánuje na rok 2002 ?
Především dokončení I. etapy výstavby splaškové kanalizace, dokončení výstavby Domu s pečovatelskou službou, provést plynofikaci obecních bytovek v sousedství 3. mateřské školky a další drobnější investiční akce. Potřeby a plány jsou mnohem větší, ale finančních prostředků je málo. Začíná se dlouhodobě projevovat změna v rozdělování příjmů z daní.
I přes to město zajistí běžný provoz a opět trochu podpoří kulturní akce, sportovní a zájmovou činnost, zejména tu, která je zaměřena na práci s mládeží.
Rok 2002 bude rokem volebním. V červnu nás čekají volby do Sněmovny Parlamentu ČR a v listopadu volby komunální, tj. volby do zastupitelstva města.
Přejme si, aby se v roce 2002 podařilo uskutečnit všechno, co jsme si předsevzali.
Ing. Ivan Černý, starosta města
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA,
které se konalo 20. 11. 2001

Z odborů MěÚ

Z finančního odboru
Rada města vzala na vědomí finační situaci města k 20. 11. 2001.
Ing. Černý informoval radu o současné situaci prodeje kmenových akcií ČS a.s. Praha, o současné cenové úrovni a o možnostech jejich prodeje.
Rada města, s odvoláním na usnesení VZZM č. 2019 z 14. 3. 2000, uložila starostovi města realizovat prodej 4200 ks kmenových akcií ČS a.s. za minimální cenu ve výši 290,- Kč/akcii.
Rada projednala mimořádné odměny pro ředitelky mateřských škol, ředitelku MDDM a ředitele ZŠ. Odsouhlasila i navrženou výši těchto odměn.
Ing. Černý informoval radu o připravovaných úpravách rozpočtu města na rok 2001.

Z odboru správy majetku města
Ing. Perglerová předložila radě ke schválení novou nájemní smlouvu s MUDr. Marešem na nájem nebytových prostor ve zdravotním středisku na dobu 5 roků. Rada města odsouhlasila uzavření nové nájemní smlouvy pro nájemce zubních ordinací na dobu 5 let za stanovených podmínek.
Rada města odsouhlasila žádost ředitelky 3. MŠ na poskytnutí třídy na výuku angličtiny sl. Kijonkové v rozsahu 1 hodiny týdně za symbolickou náhradu 1,- Kč/měsíc.
Na návrh Ing. Perglerové odsouhlasila rada žádost pana Branného, která se týkala povolení zřízení přístupové cesty k pozemku pč. 661/1, kde se chystá stavět RD. Předpokládá, že cestu zpevní a částečně rozšíří, a to tak, aby byl umožněn vjezd vozidel pro stavbu.
Rada města uložila starostovi města projednat položení telefonních kabelů v ul. Atlasová s vedením a.s. Č. TELECOM, v případě neúspěchu odsouhlasila rada provizorní řešení, tj. instalací telefonního kabelu na sloupy.
Ing. Perglerová předložila radě k projednání a odsouhlasení návrh na rekonstrukci chodníku v ul. Smetanova, který je v havarijním stavu, v některých částech je rozkopaný po uložení kabelů. Návrh navazuje na usnesení č. 21271 z 9. 10. 2001, kdy rada již havarijní opravu schválila (cca 55 tis. Kč).
Rada města po projednání situace a zvážení možností odsouhlasila rekonstrukci chodníku v ul. Smetanova na části pozemku pč. 3048/1, včetně nového osazení obrubníků a zámkové dlažby s tím, že v roce 2001 se předpokládá provedení rekonstrukce jen před parcelou pč. 4022, následně pak v r. 2002 v celé délce ul. Smetanova.
Ing. Perglerová informovala radu o jednání bytové komise, které se konalo 12. 11. 2001 a zabývalo se několika zásadními problémy:
a) žádosti manželů Žatečkových, kteří opětovně žádají o prodloužení smlouvy na provizorní ubytování v čp. 181.
Rada města odsouhlasila prodloužení nájemní smlouvy manž. Žatečkovým v čp. 181 v ul. Škvorecká s tím, že se jedná zcela jednoznačně o konečný termín do 30. 6. 2002.
b) Žádost o přidělení bytu pro manžele Baginovi, kterým končí nájemní smlouva na dobu určitou (do 31. 12. 2001) v čp. 172.
a) Žádost p. Zbyňka Skřivana na přidělení náhradního bytu pro pí. K. Poupovou, která již od r. 1993 má soudní rozhodnutí o vystěhování z čp. 735.
b) Další závažné žádosti o byt, které však v současné době není v možnostech města řešit.

Rada přijala následující závěr:
pro manžele Baginovi přichází v úvahu byt v čp. 75. Nastěhování bude možné až v únoru 2002 vzhledem k nutným úpravám v bytě (zejména elektroinstalace), pro pí. Poupovou je možné uvažovat s bytem po manž. Žatečkových v čp. 181, tj. v červenci 2002.
Definitivní rozhodnutí učiní rada města, až budou zmíněné byty skutečně k nastěhování, tj. volné, případně opravené.

Z odboru životního prostředí
Ing. Prokůpek informoval členy rady o změně ceny za uložení odpadů na skládce Radim. Z původní ceny 330,- Kč za tunu odpadu (+5 % DPH) se zvyšuje cena za uložení na 450,- Kč za tunu (+5 % DPH).
Cena za uložení pneumatik se zvyšuje z 1100,- Kč na 1500,- Kč (+5 % DPH) za tunu. Ze stejných důvodů (nový zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.) je vykalkulováno firmou ASA navýšení ceny za svoz popelnic (v průměru o 12 %).
Rada města vzala informaci na vědomí a pověřila starostu města k podpisu příslušného dodatku ke smlouvě s firmou ASA.
Ing. Prokůpek v dalším informoval členy rady o kalkulaci ceny vodného a stočného pro rok 2002 s odvoláním na kalkulace VaK Mladá Boleslav.
Rada situaci podrobně projednala, zvážila celkovou situaci a možnosti města a přijala usnesení č. 21 308, kterým doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení ceny vodného cca o 6 %, tj. 22,48 Kč/m3 (včetně DPH) vody, doporučila zastupitelstvu schválit cenu stočného pro rok 2002 v původní výši, tj. 29,50 Kč/ m3 (včetně DPH) odpadní vody.
Současně doporučila zastupitelstvu schválit příspěvek na stočné pro rok 2002 ve výši 8,- Kč/ m3 pro objekty, které se nemohou z technických důvodů připojit na městskou kanalizaci a odvoz musí být prováděn fekálním vozem.
Ing. Prokůpek při této příležitosti informoval o § 3 odst. 8 zákona 274/2001 Sb., z kterého vyplývá povinnost občanů připojit se na splaškovou kanalizaci.

Personální záležitosti
Ing. Kloudová a Ing. Bulíčková (po návratu z mateřské dovolené) předložily radě stručný rozbor činnosti Stavebního úřadu Úvaly, ze kterého vyplývá zatížení, které překračuje obvyklou míru, a které je zdrojem osobních i odborných konfliktů. Řešení problémů je nejen v oblasti racionalizace práce, ale také stabilizací stávajících pracovníků. Proto vedoucí stavebního úřadu doporučuje radě rozšířit počet pracovníků o pracovnice, které v současné době nepracují na plný úvazek (pí. Maturová - dohoda o pracovní činnosti, Ing. arch. Bredová na dobu určitou do 31. 3. 2002).
Rada města odsouhlasila rozšíření počtu pracovníků stavebního úřadu o pracovnice, které v současné době zde nepracují na plný úvazek, ale svůj souhlas podmínila tím, že Ing.J. Šamanová a Ing. arch. Bredová absolvují školení a zkoušky odborné způsobilosti v nejbližším možném termínu.

Různé
Ing. D. Zahrádka informoval radu o jednání školské komise, která projednávala:
- finanční situaci a hospodaření Zvláštní školy Úvaly:
- přípravu na rekonstrukci MDDM a návazné problémy,
- dokončení povrchových úprav pozemku za školou, odvodnění apod.
Pí. Frýdmanová předložila písemně k odsouhlasení vyplacení vánočních poukázek ve výši 350,- Kč pro staré a zdravotně postižené občany Úval (66 občanů) a předání věcného daru (videokamera+adaptér+brašna - cca 16 tis. Kč) pro DD včetně vánočního pohoštění (cca 1000,- Kč). Celková částka činí 40 tis. Kč, což rada odsouhlasila.
Pí. Tůmová informovala radu o jednání kulturní komise, na které mimo jiné byly rozděleny finanční příspěvky organizacím pracujícím s dětmi. Jedná se o částku, která je v rozpočtu města ve skupině 3429 KULTURA.
Rada po projednání provedla oproti návrhu komise některé změny:
- akvaristé 4 000,- Kč
- Junák 7 000,- Kč
- kopaná 5 000,- Kč
- rybáři 6 000,- Kč
- modeláři 4 000,- Kč
- házená 4 000,- Kč
- tenis 4 000,- Kč
- hasiči 6 000,- Kč

Ing. Ivan Černý, starosta města
 

JAK S ODPADY V ROCE 2002
informace II.

V zářijovém vydání tohoto měsíčníku jste se dozvěděli, jaké změny přináší nový zákon o odpadech a co z toho pro nás plyne. Vzhledem k tomu, že od tohoto vydání uplynulo několik měsíců, chtěl bych, ještě než se dozvíte další nové informace o odpadech, stručně připomenout obsah tohoto zářijového článku.
1. Článek informoval o ukončení platnosti současného zákona o odpadech, a tím i platnosti předpisů, vyhlášek, smluv a dodatků ke smlouvám, uzavřeným podle tohoto zákona. Pozbývají tím platnosti mimo jiné i smlouvy na svoz domovního odpadu (popelnice) včetně dodatků k nim. O této skutečnosti byli účastníci písemně informováni v měsíci prosinci 2001.
2. Dále článek informoval o skutečnosti, že s novým zákonem o odpadech dochází k 1. lednu 2002 i ke změně zákona o místních poplatcích, kde byl doplněn nový místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru a odstraňování komunálních odpadů. Současně jste obdrželi i informaci, že poplatek mimo jiné obsahuje i platbu za popelnicové nádoby a sazba poplatku, který má horní hranici, je dvousložková. Další informace bylo možné zveřejnit až nyní, kdy jsou postupně vydávány prováděcí předpisy a výklady k těmto novým zákonům. Tyto informace jsou následující:
a) zastupitelé města schválili dne 13. 12. 2001 na veřejném zasedání obecně závaznou vyhlášku č. 21/2001 města Úvaly o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Úval a obecně závaznou vyhlášku č. 22/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálních odpadů. Obě vyhlášky najdete na jiném místě tohoto vydání ŽÚ.
b) Vyhláška č. 21/2001 určuje systém (umístění odpadů, druh odpadů a případně ukládání odpadů, včetně práv, povinností a případných postihů).
c) Vyhláška č. 22/2001 určuje poplatek za provoz "systému" určeného předchozí vyhláškou. Poplatek se týká všech trvale přihlášených osob a dále fyzických osob, vlastnící stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na území obce, ve které není přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba. Poplatek činí 480,- Kč na osobu a rok (zákonem určená horní hranice je 500,- Kč). Sazbu poplatku tvoří ze zákona částka 240,- Kč za rok předchozí (možno až 250,- Kč, skutečné náklady tuto částku značně převyšují). Splatnost poplatku je ve dvou stejných částkách do 28. února a 30. září běžného roku. Poplatek za 1. pololetí 2002 bude splatný do 30. března 2002.
Vyhláška ukládá oznamovací povinnost. Pro urychlení bude všem plátcům - popřípadě společným zástupcům, za rodinný nebo bytový dům vlastníkům nebo správcům v průběhu měsíce ledna 2002 zaslán dotazník, který se po doplnění a podpisu stane podkladem pro vyměření poplatku. Vyměřený poplatek je pak nutno zaplatit do termínů stanovených vyhláškou. Nezaplacený nebo v nesprávné výši zaplacený poplatek se vymáhá platebním výměrem. Placení poplatku by mělo být pro ty, kteří ještě dosud nemají popelnicové nádoby, aby si je prostřednictvím MěÚ Úvaly zajistili.
V roce 2002 nabývá účinnosti mnoho nových zákonů a nařízení. Pro lepší orientaci mezi nimi jsem se vám pokusil alespoň v kostce nabídnout nový zákon o odpadech a na něj navazující zákon o místních poplatcích a z nich vycházející obecně závazné vyhlášky včetně práv, ale i povinností. Další informace je možno získat na odboru životního prostředí.
Závěrem bych chtěl upozornit podnikatele, kteří podnikají v katastru města, že pokud chtějí využívat systém stanovený obecně závaznou vyhláškou, mohou tak učinit pouze na základě smlouvy uzavřené s městem včetně smluvní částky za tyto služby. Využívání systému obce bez smlouvy bude postihováno podle zákona.
Bohuslav Prokůpek, odbor životního prostředí MěÚ Úvaly

Vyhláška č. 21/2001

Obecně závazná vyhláška města Úval o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Úval

Zastupitelstvo města Úval schválilo dne 13. 12. 2001 v souladu s § 10 písm. a), § 35 a § 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a ust. § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen "zákon o odpadech") tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města.

Čl. 1

Působnost
Závaznost vyhlášky
1. Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (dále jen "systém") vznikajícím na území města (dále jen "obec").
2. Vyhláška je závazná pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt, dále pro fyzické osoby, které mají na území obce ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba a pro další fyzické osoby, které se na území obce zdržují a původců odpadů při nakládání se stavebním odpadem.

Obecné povinnosti
1. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.
2. Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí výrobky, je povinna tyto výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpadů z těchto výrobků, zejména pak nebezpečných odpadů.
3. Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí, dováží nebo uvádí na trh výrobky, je povinna uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na použití nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo odstranění nespotřebovaných částí výrobků.
4. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných tímto zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.
5. Splnění povinnosti stanovené v odstavci 1 se nevyžaduje, jestliže v daném čase a místě neexistují technické nebo ekonomické předpoklady pro jejich splnění a postupuje-li se v souladu s plánem odpadového hospodářství.
6. Při posuzování vhodnosti způsobů odstranění odpadů má vždy přednost způsob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější k životnímu prostředí. Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví a pokud uložení na skládku neodporuje zákonu o odpadech nebo jeho prováděcím předpisům.
7. Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak.
8. Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle zákona o odpadech nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví, ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí, a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními předpisy.
9. K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, nebo za podmínek stanovených v § 17 zákona o odpadech též obec.
10. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které se předávají odpady, je k jejich převzetí podle zákona o odpadech oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

Čl. 2

Základní ustanovení
1. Vyhláška stanoví práva a povinnosti fyzických osob bydlících ve městě Úvaly při nakládání s komunálním a stavebním odpadem, objemným odpadem a s jejich vytříděnými látkovými složkami. Vyhláška neupravuje nakládání s odpady vznikajícími v důsledku podnikatelské činnosti, na něž se vztahuje § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách ně-kterých dalších zákonů.
2. Systém nakládání s komunálním a stavebním odpadem, objemným odpadem a s jejich vytříděnými látkovými složkami je součástí komplexního, kombinovaného systému třídění, sběru, svozu, shromažďování, dočasného skladování, využívání nebo odstraňování látkových složek obsažených v komunálním a objemném odpadu, přičemž:
a) zbytkový komunální odpad je sbírán na místech k tomu určených (zejména stanoviště sběrných - popelnicových nádob) do typizovaných sběrných nádob. Svoz a následné odstraňování směsného komunálního odpadu zajišťuje oprávněná osoba na základě smluvního vztahu s městem Úvaly. Sběr u typizovaných sběrných nádob za postupného přechodu na objem 110/120 l (při průměrné produkci 28 litrů odpadu na osobu) bude prováděn jako sezónní svoz (v zimním období od 1. 10. do 31. 3. následujícího roku 1 x týdně a v letním období od 1. dubna do 30. září 1 x za 14 dní).
b) vytříděné látkové složky z komunálního a stavebního odpadu a objemného odpadu, ekonomicky zhodnotitelné, nebezpečné, železný a elektronický šrot, plasty, sklo a papír jsou shromažďovány ve sběrném dvoře nebezpečných odpadů ve specializovaných prodejnách (elektro, lékárna apod.) v kontejnerech separovaného sběru a ve výkupně sběrných surovin.
3. O dalších podrobnostech případných změn v systému nakládání s komunálním odpadem a organizací svozu budou fyzické osoby ihned informováni MěÚ Úvaly.
4. Práva a povinnosti subjektů podle této vyhlášky v oblasti nakládání s komunálním a stavebním odpadem upravují:
a) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změnách některých dalších zákonů,
b) na území města Úvaly tato vyhláška.

Čl. 3

Základní pojmy
1. Základní pojmy jsou definovány v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších zákonů.
2. Pro potřeby této vyhlášky se definují tyto pojmy:
a) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech.
b) Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy fyzická osoba předá movitou věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech k využití nebo odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li jej osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu osoba sama.
c) Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
d) Odpadové hospodářství - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy a kontrola těchto míst.
e) Nakládání s odpady - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava, doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
f) Skládka odpadů - technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země.
g) Sběr odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění.
h) Výkup odpadů - sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou práv-nickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu.
ch) Původce odpadu - právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady uloží na místo k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.
i) Oprávněná osoba - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů.
j) Sběrný dvůr nebezpečných odpadů - místo určené ke shromažďování a dočasnému skladování nebezpečných odpadů.
k) Stanoviště sběrných nádob - je místo vybavené sběrnými (popelnicovými) nádobami určenými ke sběru zbytkového komunálního odpadu.
l) Nejbližší okolí sběrných nádob je prostor vytýčený poloměrem 3m od sběrných (popelnicových) nádob.

Čl. 4

Nakládání s komunálním odpadem
1. Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou občanům k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení:
a) sběrné nádoby (popelnice) - slouží k odkládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácností, kuchyňské odpady.
b) Kontejnery na tříděný odpad - plastové kontejnery na PET lahve, sklo a papír (seznam stanovišť v příloze č. 1 vyhlášky).
c) Velkoobjemové kontejnery na bioodpad a zbytkový odpad (velkoobjemový), který nemohl být umístěn do sběrných (popelnicových) nádob. Kontejnery budou přistavovány 2 x ročně podle vyhlášeného jízdního řádu (stanoviště a termín viz příloha č. 2 této vyhlášky).
d) Sběrný dvůr na nebezpečné odpady - umístěn v areálu výkupny sběrných surovin (Škvorecká ulice - bývalý cukrovar).
Lze zde odložit následující nebezpečné odpady vytříděné z komunálního odpadu jako olejové filtry, obalový materiál znečištěný škodlivinami, olověné akumulátory, suché baterie, suché články, zářivky, výbojky, odpadní oleje, nátěrové hmoty, lepidla, chemikálie, obaly od sprejů apod.
Provozní doba viz příloha č. 3.
e) Výkupny:
ea) výkup železného šrotu, barevných kovů a sběrového papíru - výkupna sběrných surovin Škvorecká ulice. Provozní doba shodná se sběrným dvorem na nebezpečné odpady.
eb) Výkup železného šrotu - firma NYKO (areál uhelných skladů). Provozní doba viz příloha č. 3.
f) Kontejnery na suché články (mono-články, ploché baterie apod.). Kontejner umístěn v obchodě ELEKTRO Hlávka.
g) Sběr vyřazených léků - kontejner umístěn v lékárně zdravotního střediska.
h) Uliční koše - smí být odkládán pouze drobný příležitostný odpad.
3. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle katalogu odpadů jako odpad podobný odpadu komunálnímu (právnické a fyzické osoby podnikající), mohou využít systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanovený touto vyhláškou na základě písemné smlouvy uzavřené s městem.

Čl. 5

Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů, popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby na základě objednávky, přičemž kontejnery budou odvezeny na náklady fyzické osoby (občana), právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání na řízenou skládku. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízenou skládku vlastními prostředky, popř. jiným způsobem.

Čl. 6

Povinnosti fyzických osob
1) Fyzické osoby jsou povinny:
a) předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich množství,
b) ode dne účinnosti této vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění dle výše uvedeného systému,
c) odkládat odpad nebo zneškodňovat odpad jen na místech k tomu určených, a to v souladu s touto vyhláškou,
d) vytřídit nebezpečné látkové složky z komunálního odpadu a uložit nebo zneškodnit je na místech k tomu určených,
e) ukládat vytříděné látkové složky z komunálního odpadu ve sběrném dvoře nebezpečného odpadu a ve specializovaných prodejnách,
f) ukládat do sběrných nádob na shromažďování vytříděných látkových složek komunálního odpadu pouze odpad, pro který jsou určeny,
h) zajistit pro zbytkový komunální odpad vznikající z její činnosti odpovídající objem ve sběrné nádobě (popelnici), popřípadě počet nádob,
ch) zabezpečit sběrné nádoby (popelnice) proti možnosti znečištění okolí,
i) umožnit vyprazdňování sběrných nádob ve dnech svozu a v časech svozu,
j) udržovat nejbližší okolí a samotná stanoviště sběrných nádob v čistotě,
k) sběrné nádoby plnit pouze tak, aby se daly jejich kryty zavřít,
l) zajistit ukládání odpadu pouze do sběrných nádob.
2. Pořadatelé veřejných, kulturních, obchodních, sportovních a jiných podobných akcí jsou povinni v místech jejich konání umísťovat do-statečný počet sběrných nádob a zabezpečit odvoz a zneškodnění v nich shromážděného odpadu, jakož i úklid stanoviště sběrných nádob.
3. Do sběrných (popelnicových) nádob na komunální odpad je zakázáno ukládat:
a) nebezpečný odpad,
b) stavební suť a jiný podobný odpad,
c) objemný odpad, pružiny nebo jiný odpad měnící svůj tvar, zejména větve,
d) uhynulá zvířata a jejich části,
e) horký popel,
f) tekutiny a ztekucené odpady.
4. Odpad ve sběrných nádobách je zakázáno udupávat, zhutňovat nebo zapalovat.
5. Zakazuje se pálit odpad, pokud pálení některých jeho složek neumožňuje jiný zákon.
6. Zakazuje se do odpadkových košů rozmístěných na veřejných prostranstvích a do okolí těchto košů ukládat odpad vznikající v domácnostech nebo při podnikatelské činnosti.

Čl. 7

Povinnosti oprávněné osoby
1. Pravidelný svoz bude prováděn v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech. Každá případná změna bude oprávněnou osobou oznámena po vzájemné dohodě minimálně 1 měsíc před realizací změny.
2. Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování odpadových nádob a kontejnerů bezprostředně po svozu, tj. po jejich vyprázdnění.
3. Zajišťovat uložení odpadových nádob a kontejnerů na původní, či smluvními stranami dohodnuté místo.
4. V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností oprávněná osoba zajistí náhradní svoz nejpozději do konce následujícího svozového dne.

Čl. 8

Sankce
Porušení povinností při nakládání s komunálním a stavebním odpadem a porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů, tj. podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Čl. 9

Kontrolní činnost
Dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů dodržování ustanovení této vyhlášky kontroluje odbor životního prostředí a jím pověřené osoby.

Čl. 10

Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší:
1) vyhláška č. 17/98 ze dne 1. 7. 1998 - obecně závazná vyhláška města Úval o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.

Čl. 11

Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2002

Jana Tůmová, místostarostka města
Ing. Ivan Černý, starosta města

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1: Seznam stanovišť kontejnerů na tříděný odpad (PET lahve, sklo, papír)
Č. 1 - Parkoviště před firmou MULTITEC, Č. 2 - Nerudova ulice (SBD - bytovky), Č. 3 - Grégrova ulice (u trafostanice), Č. 4 - Žižkova ul. (schody nad Výmolou), Č. 5 - Srbská ulice na Slovanech, Č. 6 - Prokopa Vel. - Erbenova (u III. MŠ), Č. 7 - ulice Pod Tratí (u podjezdu), Č. 8 - Otokara Březiny ( V Setých), Č. 9 - Jeronýmova (Radlická čtvrť), Č. 10 - Horova ulice (Ztracený korec), Č. 11 - Glücksmannova (Úvaly u Horoušánek)

Stanoviště č. 1 - 8 nádoby o objemu 1 100 litrů, stanoviště č. 9 - 11 nádoby o objemu 240 litrů.

Příloha č. 2: Stanoviště velkoobjemových kontejnerů (2 x ročně)
Č. 1 - roh ulic Chorvatská, Slovinská, Č. 2 - roh ulic Bulharská, Ruská, Č. 3 - roh ulic Srbská, Škvorecká, Č. 4 - střed ulice - Jiřího z Poděbrad, Č. 5 - střed ulice - Chelčického, Č. 6 - střed ulice - Roháčova, Č. 7 - střed ulice - 5. května, Č. 8 - roh ulic Kladská, Lužická, Č. 9 - roh ulic U Kaberny, U Výmoly, Č. 10 - roh ulic Nerudova, Presslova, Č. 11 - roh ulic Nerudova, Žižkova, Č. 12 - roh ulic Čechova, Havlíčkova, Č. 13 - roh ulic Nerudova, B. Němcové, Č. 14 - roh ulic Kollárova, B. Němcové, Č. 15 - roh ulic Jungmannova, P. Velikého, Č. 16 - roh ulic Nerudova, Raisova, Č. 17 - roh ulic Raisova, Prokopa Vel., Č. 18 - roh ulic Raisova, Kollárova, Č. 19 - roh ulic Prokopa Vel., Raisova, Č. 20 - roh ulic Kollárova, Ladova, Č. 21 - roh ulic Hakenova, Štefánikova, Č. 22 - roh ulic Wolkerova, Alešova, Č. 23 - roh ulic V. Nováka, 28. října, Č. 24 - roh ulic Kožíškova, V. Nováka, Č. 25 - roh náměstí Svobody, Rašínova, Č. 26 - roh ulic Grégrova, Dobrovského, Č. 27 - roh ulic Guth-Jarkovského, Klánovická, Č. 28 - roh ulic Čelakovského, Foersterová, Č. 29 - roh ulic Guth-Jarkovského, Máchova, Č. 30 - roh ulic Rašínova, Tylova, Č. 31 - roh ulic Klostermannova, Dobrovského, Č. 32 - roh ulic Palackého, Hakenova, Č. 33 - střed ulice - Otokara Březiny, Č. 34 - roh ulic Janáčkova, Purkyňova, Č. 35 - střed ulice - Fibichova, Č. 36 - střed ulice - V Zálesí, Č. 37 - roh ulic Glücksmannova, Šámalova, Č. 38 - roh ulic Janáčkova, Jirenská, Č. 39 - roh ulic Nad Koupadlem, Purkyňova, Č. 40 - střed ulice Horova, Č. 41 - roh ulice Sovova, Na Spojce, Č. 42 - roh ulic Pod tratí, Denisova, Č. 43- roh ulic Denisova, Smetanova, Č. 44 - roh ulic Fügnerova, Tyršova, Č. 45 - střed ulice Hálkova, Č. 46 - střed - nám. Arnošta z Pardubic, Č. 47 - roh ulic Mánesova, Horova, Č. 48 - střed ulice - Pod Slovany, Č. 49 - ulice Pražská - proti čp. 142, Č. 50 - střed ulice - Atlasová, Č. 51 - střed ulice - U Obory, Č. 52 - ul. K Hájovně,

Termíny svozu budou oznámeny prostřednictvím měsíčníku "Život Úval".

Příloha č. 3: Provozní doby

Sběrný dvůr na nebezpečné odpady:
Pondělí 9.00 - 15.00
Úterý 9.00 - 16.00
Středa 9.00 - 15.00
Čtvrtek 9.00 - 16.00
Pátek 9.00 - 15.00
Sobota 9.00 - 13.00
každá sudá v měsíci

Výkupna sběrných surovin:
Pondělí 9.00 - 15.00
Úterý 9.00 - 16.00
Středa 9.00 - 15.00
Čtvrtek 9.00 - 16.00
Pátek 9.00 - 15.00
Sobota 9.00 - 13.00
každá sudá

Výkupna firmy NYKO:
Pondělí - pátek 8.00 - 16.00
Sobota 8.00 - 11.00
 

Obecně závazná vyhláška města Úvaly č. 22/2001
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Úval schválilo dne 13. 12. 2001 v souladu s ustano-vením § 10 písm. a), § 35 a § 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a s ustanovením § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Oddíl I.
Základní ustanovení

Čl. 1.

1.1. Město Úvaly vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídě-ní, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek za komunální odpad").
1.2. Správu místního poplatku vykonává Městský úřad Úvaly (dále jen "správce poplatku") a v řízení ve věcech místních poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Oddíl II.
Poplatek za komunální odpad

Čl. 2. Předmět poplatku

Poplatek se vybírá za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Úvaly, který byl stanoven v obecně závazné vyhlášce města č. 21/2001 ze dne 13. 12. 2001.

Čl. 3. Poplatník

3.1. Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
3.2. Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, v případě rodinných nebo bytových domů vlastníkem nebo správcem domu.
3.3. V případě, že stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, je ve vlastnictví více osob, jsou tyto osoby povinny hradit poplatek společně nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 4. Oznamovací povinnost

4. 1. Osoby uvedené v Čl. 3 této vyhlášky jsou povinny oznámit správci poplatku do 30 dnů od nabytí účinnosti této vyhlášky jméno, příjmení a datum narození osob, za něž poplatek za komunální odpad odvádějí, jakož i další skutečnosti rozhodné pro ověření splnění poplatkové povinnosti.
4.2. V případě, že dojde ke vzniku či změně poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku, jsou osoby uvedené v ust. Čl. 3 této vyhlášky povinny splnit svou oznamovací povinnost do 15 dnů ode dne vzniku či změny poplatkové povinnosti.

Čl. 5. Sazby poplatků

Poplatek za komunální odpad činí ročně pro:
A. fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt, 480,- Kč.
Poplatek je tvořen:
- částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši 240,- Kč,
- částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši 240,- Kč.
B. fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, 480,- Kč.
Poplatek je tvořen:
- částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši 240,- Kč.
- částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši 240 Kč.
Rozúčtování skutečných nákladů města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu a rok je stanoveno v příloze č. 1 k této vyhlášce.

Čl. 6. Osvobození

6.1. Poplatek neplatí:
- děti mladší 4 let,
- ve vícečlenné rodině třetí a další dítě.
6.2. Poplatník či osoby uvedené v ust. čl. 3 této vyhlášky jsou povinny správci poplatku vždy do 31. ledna příslušného kalendářního roku prokázat, že důvod osvobození trvá.
6.3. Osvobození od poplatku za komunální odpad zaniká, pokud pomine důvod osvobození.

Čl. 7. Vznik a zánik poplatkové povinnosti

7.1. Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby.
7.2. Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek uplynutím měsíce, v němž tato skutečnost nastala. Zjištěný přeplatek na poplatku se vrátí na základě žádosti poplatníka, činí-li více než 50,- Kč.

Čl. 8. Splatnost poplatku

8.1. Poplatek je splatný bez vyměření vždy, a to ve dvou stejných splátkách po 240,- Kč v těchto termínech splatnosti:
- za první pololetí roku do 31. ledna běžného roku,
- za druhé pololetí roku do 31. srpna běžného roku.
8.2. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek splatný do 30-ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
8.3. Tím není dotčeno právo poplatníka uhradit poplatek v plné výši jednorázově do 31. ledna běžného roku.

Oddíl III.
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Čl. 9.

9.1. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit poplatky až o 50 %.
9.2. Pokud poplatník nebo osoba uvedená v ust. Čl. 3 této vyhlášky nesplní svoji povinnost stanovenou touto vyhláškou, může správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 10.

10.1. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.
10.2. Byl-li před uplynutím lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven.

Čl. 11.

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

Čl. 12. Přechodná ustanovení

Poplatek za první pololetí roku 2002 je splatný do 31. března roku 2002

Čl. 13. Účinnost

13.1. Ruší se obecně závazná vyhláška města č. 18/98, o stanovení úhrady za svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu pro fyzické osoby na území města.
13.2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2002.

Jana Tůmová, místostarostka
Ing. Ivan Černý, starosta

 

Poděkování

Městský úřad Úvaly touto cestou děkuje Janě a Jindřichovi Baumrukovým, kteří městu věnovali stříbrný smrk. Tento strom byl po skácení a převozu instalován u základní školy ve spodní části náměstí Arnošta z Pardubic a následně ozdoben jako vánoční strom.
odbor ŽP MěÚ Úvaly
 

 

I N F O R M A C E   P R O   O B Č A N Y

Víte, že …

… lze ve vlacích cestovat s přestupními jízdenkami Pražské integrované dopravy (PID)?
Již od 30. 9. 2001 je možné používat přestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu PID mimo jiné také ve vlacích na trati 011 v úseku Praha- -Masarykovo nádraží - Poříčany. Do konce října 2001 byly na všech železničních stanicích a zastávkách v tomto úseku instalovány i označovače PID. Jedná se o běžné jízdenky, které jsou platné nejen ve všech prostředcích městské hromadné dopravy v Praze, ale také ve vlacích a autobusech zařazených do systému PID. Jejich cena závisí na počtu projetých pásem. Pro jízdu z Prahy-Masarykova nádraží do Úval můžete tedy použít přestupní jízdenku PID v hodnotě 18,-Kč.
…od 1. ledna 2002 začínají ČD uplatňovat obyčejné jízdné ve smyslu cenové regulace vyhlášené Ministerstvem financí ČR?
Součástí dokončené restrukturalizace tarifu ČD je také dotvoření celého spektra slev. Např. studenti od 15 do 26 let mohli již v minulém roce získat ve vlacích slevu díky Junior pasu-ISIC. K jeho získání je třeba mezinárodní studentská karta ISIC, fotografie a 100 korun na roční známku. Pokud jezdí každý den do školy, opravňuje ho průkaz k zakoupení měsíční traťové jízdenky podle zvláštního ceníku a v létě k nákupu jízdenky Junior tour za zvýhodněnou cenu. (Mezi-národní studentská karta ISIC je jediným mezinárodně platným průkazem svého druhu. S touto kartou ušetří student nejen ve vlaku, ale také při návštěvě muzeí, galerií, historických a kulturních památek, při nákupu letenek a autobusových jízdenek, ve vybraných sportovních zařízeních, klubech i obchodech nejen v České republice. Kartu lze získat na železničních stanicích v ČD centrech a na dalších místech.) Pro mladé lidi od 15 do 26 let, kteří již nestudují, je určen Junior pas. Ten si lze zakoupit za 700 Kč na rok nebo 400 Kč na půl roku. K vystavení je potřeba osobní doklad a fotografie. I při cestování skupin (nejméně 6) mladých lidí ČD nabízejí cenové výhody. K získání slevy stačí jen průkaz k prokázání věku (opět do 26 let). Pokud má skupina méně než 15 účastníků, pak lze slevu získat ihned u pokladny. U skupiny nad 15 osob je třeba žádat o slevu nejméně jeden pracovní den předem.
Příklady cen za zpáteční cestu ve 2. třídě osobních, rychlíkových a expresních spojů v Kč:

km Juniour pas-ISIC
Junior pas
skup. sleva
osoba 15 - 26 let
obyčejné jízdné
21 - 25 28,- 20,- 68,-
41 - 50 50,- 36,- 128,-
101 - 110 100,- 72,- 260,-
251 - 275 230,- 164,- 588,-


…od 10. června 2001, kdy vstoupil v platnost nový tarif, byla rozšířena zpáteční sleva také pro důchodce, byly zavedeny jednosměrné traťové jízdenky a bylo vytvořeno zcela nově tzv. zákaznické jízdné? Zákaznické jízdné získávali přechodně do 31.12.2001 všichni cestující, kteří si zakoupili jízdenky v pokladnách. Od 1. ledna 2002 však musí cestující, kteří chtějí zákaznické jízdné využít, vlastnit zákaznickou kartu (Kartu Z). Tato karta je připravena v modifikacích pro dospělé (osoby nad 15 let), děti od 6 do 15 let, důchodce a držitele průkazu ZTP a ZTP/P. Až do konce roku 2001 si mohli všichni cestující zakoupit tuto kartu za zvýhodněnou cenu 100 Kč. Od 1. ledna 2002 nadále prodej Karty Z pokračuje, ale cestující starší 15 let zaplatí 200 Kč.
… ČD nabízejí cestujícím i Kilometrickou banku 2000, Senior pas, časové jízdenky, ČD-TIP - zpáteční víkendová nabídka pro malé skupiny atd…?
… od začátku prosince 2001 lze u pokladen č. 16 a 24 v Praze hl. n. použít k úhradě jízdních dokladů platební karty Eurocard/Mastercard, VISA Electron a kombinovanou platební kartu (Maxkarta) ČSOB a.s., divize Poštovní spořitelna?
… je možné si při vyhledání vlakového spojení pomocí elektronického jízdního řádu IDOS zajistit předrezervaci místa k sezení nebo lůžka, popř. lehátka ve vlaku přímo ze svého počítače? Předrezervaci lze provést nejdříve dva měsíce a nejpozději dva dny před odjezdem u všech vlaků zařazených do rezervačního systému Českých drah. Pokud předrezervace proběhne úspěšně, obdržíte potvrzení o jejím provedení a další údaje potřebné při vyzvednutí místenky u rezervačního terminálu.
Více informací lze najít na internetové adrese www.cdrail.cz, popř. na vývěskách v železničních stanicích.
zpracovala Š.Sokolová, DiS, (zdroj: www.cdrail.cz)
 

Doplňující informace k autobusovým spojům ze čtvrti V Setých a Zálesí

Původní informaci k autobusové dopravě otištěnou v ŽÚ 12/2001 doplňujeme ještě o následující údaje:
Pro dopravu školních dětí lze ze čtvrti V Setých a Zálesí již nyní použít autobusovou linku č. 230181 Český Brod-Tuklaty, která staví v Setých 7.03 hod. s příjezdem na náměstí v 7.06 hodin.
Omlouváme se za uvedení chybného údaje - nové jízdní řády autobusů pro linky 304 a 384 platí od 27. 1. 2002.
Aktuální informace o autobusové dopravě na území města budeme nadále zveřejňovat v ŽÚ.
Ilona Reicheltová, vedoucí odboru výstavby a dopravy
 

Anketa

Souhlasíte s umístěním antén telefonních GSM operátorů v Úvalech?
(anketa ukončena 30. 11. 2001, www.Uvaly.cz)

Kdekoliv 7,41%
Kdekoliv, ale vše jen na jednom stožáru 11,11%
Proti zvýšení stožáru na nádraží nic nemám 59,26%
Upřednostnil bych jiná vysoká místa v Úvalech (komíny,...)7,41%
Je mi to jedno, ani současný stav mi nevadí 14,81%

OZNÁMENÍ

V souladu s ustanovením § 5 odst. 5 zákona č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí oznamuje město Úvaly, že stavba:
"Přeložka silnice I/12 v úseku Praha (silniční okruh) - Úvaly"
bude posuzována podle tohoto zákona.
Do projektové dokumentace lze veřejně nahlédnout, činit si výpisy, opisy, popřípadě kopie v sekretariátu Městského úřadu Úvaly, Pražská 276, a to v pracovní dny v době:
od 8.00 - 11.00 hodin a od 13.00 - 15.00 hodin
Veřejnost může ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění dokumentace uplatnit písemná vyjádření u Města Úvaly se sídlem: Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 250 82.
Pokud se k předložené dokumentaci budou vyjadřovat občanské iniciativy, musí být rovněž předány podpisové listiny podle § 8 zák. č. 244/1992 Sb.
Ing. Ivan Černý, starosta města
 

 

Š K O L S T V Í

Hodně zdraví, štěstí, pohody a vzájemné tolerance Vám do nového roku 2002 přejí
děti a kolektiv 2. MŠ

Zápis Žáků do I. ročníku Základní školy v Úvalech

se koná 8. února 2002 (čas bude uveden na pozvánce) v budově ZŠ. Náhradní zápis se koná 15. února 2002 od 11.30 h v budově ZŠ. Informativní schůzka prvňáčků se koná 10. června 2002 v 16.00 hodin v budově školy.
Mgr. Růžena Kondelíková

Počasí nám nepřálo

Ve školním roce 2001/2002 si připomínáme 90. výročí otevření bývalé měšťanské budovy. Oslavy tohoto výročí byly zahájeny 6. prosince prvním otevřením nově instalovaných vstupních dveří.
Slavnostní pokřtění dveří zahájil sbor ZŠ hymnou úvalských škol. Po hudebním úvodu následoval projev pana ředitele Františka Smolíka.
Ředitel školy poděkoval všem sponzorům, díky nimž mohla být tato akce uskutečněna.
Po úvodním proslovu se ujal slova starosta Úval, Ing. I.Černý. Poté následovalo symbolické přestřižení pásky, které provedla p. Marie Bohuslavová. Tímto aktem byly dveře oficiálně otevřeny a byly dány k užívání. Uvnitř budovy čekala zúčastněné výstava týkající se historie školy. Nechybělo také malé pohoštění.
Přestože nám počasí nepřálo, děkujeme všem za účast.
za ZŠ Úvaly Mgr. M.Licková

NAŠE BÝVALÁ ŽÁKYNĚ NA MISTROVSTVÍ EVROPY

Michaele Zahrádkové je 12 let. Do 5. třídy navštěvovala Základní školu v Úvalech. Ráda vzpomíná na svou třídu i paní učitelku Jaklovou. Nyní studuje na Gymnáziu v Českém Brodě.
Už v pěti letech se stala mažoretkou - členkou skupiny SRDÍČKO Kolín.
V nižší věkové kategorii a v kategorii "juniorky" (10 - 13 let) se 3 x staly mistryněmi ČR.
V roce 2001 v Poděbradech postoupily na ME.
28. - 30. 9. 2001 se konalo v Krfeldu (SRN) 6. mistrovství Evropy, kterého se zúčastnilo 60 souborů z 8 zemí Evropy. Poprvé se zúčastnily i mažoretky z ČR a získaly 1. místo.
Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v příštím roce na ME v Praze.
za ZŠ Úvaly Mgr. Alice Javůrková

Fotografie, které pohladí

"Pane šéfredaktore, je neodpustitelné, že jste si tak krásné fotografie schovával tak dlouho pro sebe", napsala jsem do návštěvní knihy po zhlédnutí výstavy fotografií amatérského fotografa a šéf-redaktora Života Úval, pana Vladislava Procházky.

Znám jeho práce z úvalského měsíčníku, ale ty mívají především reportážní charakter. Na výstavě konané poslední listopadový víkend v MDDM byly k vidění snímky úplně jiného rázu. Převažovaly přírodní motivy v černobílém i barevném provedení. Nejzajímavější z vystavovaných fotografií vznikaly v posledních letech a zachycují přírodu v okolí Úval a jiných koutech naší vlasti.
Dominoval soubor snímků "Povydří" z loňského léta. Vznikaly za krkolomných podmínek, jaké přináší stání se stativem uprostřed horské řeky.
Kdo se rád toulá přírodou a s úžasem sleduje její neustálé proměny, jistě ho již napadlo některé momenty zdokumentovat ve fotografii. Ne každý má ale cit potřebný k zachycení atmosféry daného okamžiku. Z fotografií pana Procházky je patrné, že tato schopnost je mu vlastní. Obrázek slunečnicového pole voní létem, podzimní les tlejícím listím a zasněžený strom na vás dýchne posvátným tichem zimní krajiny.
Doufejme, že výstava byla pro autora výzvou a že se můžeme třeba zase za rok těšit na shledanou.
Ivana Prchalová

Ohlédnutí za prosincovou výstavou

Jako každý rok pořádalo oddělení estetiky MDDM pod vedením paní Evy Šimůnkové tradiční vánoční výstavu, na které paní Zbyňka Šolcová třemi skladbami pro harfu vánočně naladila všechny návštěvníky vernisáže.
Společně s velkoplošným obrazem (4,5 x 3 m) znázorňujícím Adama a Evu v různých životních etapách od zrození až po stáří, jehož autorkami jsou Romana Svobodová, Jitka Slunéčková, Hanka Novosádová, Anna a Marta Kuchařovy, Ája a Mája Šolcovy a Karolína Kučerová, výstava prezentovala tvorbu všech dětí. Ti nejmenší, které vede Renata Bradová, představili papírové andělíčky. Každý z 80 mladých výtvarníků či výtvarnic navštěvujících Eviny keramické kroužky měl vystaven jeden svůj výrobek. Šanci dostaly i maminky z kurzu pro dospělé. Tolik o první ze dvou částí expozice, která zaujala netradičním výtvarným řešením, jehož autorkou byla paní Šimůnková a výstavu doplnila svými sochami Adama a Evy u stromu poznání. Ve druhé části výstavy byly nainstalovány keramické plastiky pravěkých ještěrů téže autorky a obrazy, jejichž sjednocujícím motivem je voda. Autorku olejomaleb, pastelů a akrylových obrazů bych vám nyní ráda představila.

Jana Kociánová
narozena 1953, vyučena aranžérkou, vdaná, matka čtyř dětí, tří chlapců a jedné dcery. V současné době je v invalidním důchodu.

Kdy jste se rozhodla pro výtvarnictví?
V dětství jsem navštěvovala LŠU. Opravdu malovat jsem začala, až když jsem vážně onemocněla. Pocitu strachu a stresu jsem se zbavovala ve svých prvních obrazech. Ty ale nikde nevystavím. Poté jsem měla pocit, že chci ještě něco dokázat. Namalovala jsem obrazy Tuklat a uspořádala na faře u příležitosti křtu kroniky Tuklat a Tlustovous svou první výstavu.
S jakým úspěchem?
Nejvíce mě potěšilo, když za mnou přišel jeden pán a řekl mi: "Celý život tu žiju a nevšiml jsem si, že jsou tu tak krásná místa. Až teď mě na ně upozornily vaše obrazy."
To jistě potěší a jakým směrem se ubírala vaše další tvorba?
Má tvorba je různorodá. Malovala jsem krajinky, zátiší, portréty pouze pro rodinu a pak, jak jim říkám, obrazy duše. Ty mi přijdou nejosobnější. Stejně tak jako ty první obrazy i ty současné jsou pro mě velmi důležité.
Obrazy, které byly vystaveny v MDDM, mají jedno téma - voda. Proč právě voda?
Bez vody není života. Je to výzva. Časem mě možná bude fascinovat jiný živel, ale teď mám vodní období.
Vaše obrazy zdobily stěny K klubu v Úvalech. Na některých byly zachyceny Tuklaty, ale část obrazů byla z ostrova Korfu. Proč?
Je to ostrov mých snů, kde bych jednou chtěla žít. Cítím tam pohodu. Je to místo, kde člověk vnímá jiné hodnoty. Tamní lidé tolik nepospíchají, mají více času a klidu, jsou pohostinní, přátelští a mimo jiné se tam skutečně nekrade.
Slyšela jsem, že jste obrazy z Korfu úspěšně vystavovala v Praze. Kde?
V Pachtovském paláci vedle divadla Na Zábradlí na Anenském náměstí. Byla to má samostatná výstava, která trvala 2 měsíce.
Co máte právě v ateliéru?
Zatím v sobě nosím obrázky z Kanady. Musí dozrát a pak z nich budou olejomalby. Ani ne krajinky či abstrakce, ale zachycené pocity z provincie Quebeck.
Přeji vám hodně úspěchů. Jana Pospíšilová

Vánoční akademie

Stává se již tradicí, že přípravy na nejkrásnější svátky roku doplňuje vánoční akademie domu dětí. Na jevišti sálu sokolovny se v pestrém pásmu představily děti z tanečních a hudebních kroužků. Několik snímků je pouze malou ukázkou z celého vystoupení.
Text a foto Ing. Vladislav Procházka
 

Taneční kroužky paní Sismilichové:

Kytarový kroužek Vaška Bláhy:

Electric Boogie (M.Tesař, O.Brusch, P.Tesař):

Flétničky pod vedením pana Nováčka:

Kroužek stepu paní Šimůnkové:

Hip-Hop Radka Brusche:

Hostující skupina akrobatického rokenrolu Trosky Praha,
kterou do Úval přivedl pan Richard Béber:


... a další ...

Sokolovna se proměnila v kinosál

Sobotní zimní podvečer, protkaný sněhovými vločkami, jsem se vypravila na zhlédnutí první zfilmované pohádky z produkce domu dětí a mládeže. Název "O drakovi Bonifácovi a princezně Bělince" ve mně vzbuzoval nekonečný zápas dobra a zla. Těšila jsem se na pohádkové postavičky, které mě vtáhnou na chviličku do jiného světa.
A už vstupuji do sokolovny, usedám na židli a očekávám promítání. Moderování premiéry se ujímá paní Jana Pospíšilová, ředitelka MDDM a režisérka v jedné osobě. Slavnostní ceremoniál probíhá jako světová premiéra (vždyť také je). Po zahájení následuje představení všech herců. Nechybí ani klasická "děkovačka".
Nyní může začít promítání. Světla zhasla a já se nemohu dočkat. Na plátně se otevírá překrásná letní krajina choltického zámku, kde byla pohádka natáčena. Příběh je koncipován jako vyprávění stařenky, která se snaží pomoci nešťastně zamilované Apolence. Vypravěčka začíná vyprávět, Apolenka poslouchá a já s ní.
Seznamuji se s princeznou, jejím otcem, dvorní dámou. Nechybí též strážce a pážata. A nebyla by pohádka pohádkou, kdyby se neobjevily nadpřirozené postavy - vodník Brekeke, vodní víly a víla Puškvoračka. Hajný Mechla a bába kořenářka přinášejí na zámek znepokojivou zprávu: pod vrchem Šibeničákem se objevil drak Bonifác. Nastávají těžké chvíle pro celé království. Drak je totiž princeznožravý! Všichni pomáhají, jak mohou. Řešení přináší víla Puškvoračka, která radí princezně, jak vyzrát na draka. Ale mají to, ty ženské, pod čepicí!
Trojhlavý drak se nakonec stává strážcem království a všichni mohou zase klidně užívat svobody. Jsem ráda, že alespoň v pohádce dobro zvítězilo nad zlem, chytrost nad hloupostí. Odcházím s pocitem, že tak obrovský úkol, který si tvůrci pohádky stanovili, byl ztvárněn s velmi vysokou úrovní a profesionalitou.
Děkuji všem, kteří se na realizaci podíleli, že mi připravili nezapomenutelný zážitek. Závidím dětským hercům a herečkám jejich odvahu a um předvést vše, co umí. Vždyť není jednoduché postavit se před kameru. Přeji jim mnoho úspěchů v oblasti dramatického umění. A věřte, že videokazeta s touto pohádkou bude zařazena na přední místo mé videotéky.
Mgr. Markéta Licková

Poděkování

Děkuji panu Marku Platzovi a jeho firmě Autoland Sluštice za finanční příspěvek, který umožnil, aby děti prožily premiéru pohádky jako opravdoví herci.
Jana Pospíšilová

Bývalý úvalský občan - mezinárodně známý fotograf

Letos v listopadu jsem navštívila v Praze "Galerii Rudolfina", abych zhlédla výstavu velkoplošných černobílých fotografií s názvem Infinity čili nekonečno s tématy: les, louky a kopce, moře a nebe. Jaké bylo však mé překvapení, když jsem zjistila, že autorem fotografií je Ing. Pavel Baňka, narozený v roce 1941 v Úvalech, vlastně náš bývalý soused z Nerudovy ulice, jehož maminka byla za svobodna Kobrová. Cesty osudů lidí jsou nevyzpytatelné a vezmeme-li v úvahu, že "kulacký" původ pana Baňky mu život za komunistů nikterak neusnadňoval, a přesto dokázal vystudovat technické vědy. Záhy však tuto dráhu opustil a již přes třicet let se věnuje umělecké fotografii.
Své fotografie vystavuje v Evropě i v USA.
Obrazy pana Baňky jsou velmi působivé svou tajemností a jsou dokonale zvládnuty umělecky i technicky.
Své dojmy a nadšení z výstavy jsem si nemohla nechat pro sebe a svěřila jsem se s nimi paní ředitelce MDDM Pospíšilové a ta přislíbila, že po adaptaci MDDM v roce 2002 na podzim se pokusí uspořádat výstavu fotografií p. Baňky i prací jeho manželky, paní Jindry Vikové, akademické sochařky, také mezinárodně dobře známé.
J. Pokorná
 

 

K U L T U R A

ROCK KLUB ÚVALY

V pestré nabídce informačních aktivit všelijaké výtvarné i grafické úrovně se na veřejných plakátových plochách v Úvalech počátkem podzimu zaskvěly sic barevné, leč nenápadné pozvánky pro příznivce místního "bigbeatového" podhoubí do ROCK KLUBU v Úvalech.
Ve snaze obohatit úvalskou scénu tohoto trendu pravidelnějšími počiny, než je byť mnohem rozsáhlejší a exkluzivnější, přesto však jednoročně pořádaný "Ouvalskej bigbeat", a dát příležitost méně proslulým či začínajícím seskupením tohoto žánru, se pokouší pořadatel (nezávislá agentura S.H.A.C.) založit tradici pravidelných rockových večerů v našem městě. Díky ochotě pana T. Kašičky se úvalský ROCK KLUB uchýlil do prostor přívětivého pohostinského zařízení "U Káši" na hřišti S.K. Úvaly.
Po sérii rockuchtivou veřejností poměrně kladně přijatých vystoupení, které se konaly v průběhu jara ve výše zmíněných prostorách, začaly úderem měsíce října 2001 pravidelné každoměsíční akce.
Pořadatel si neklade za cíl přibližovat tak zájemcům o tuto muziku pouze své kmenové skupiny SCREAMING RATS a NAPSARAS, jež na této scéně vystupují coby pravidelné domácí akvizice, ale hodlá poskytovat dostatek prostoru i dalším zajímavým seskupením, a to nejen z naší domovské obce.
V říjnu 2001 tak jako host večera vy-stoupila pražská formace "Zkáza" (tvrdý a poctivě vyvedený tzv. "hospodský heavy metal), v listopadu a v prosinci pak již v Úvalech známá skupina "Vyschlej rybník" z Prahy - Šeberova (klasický hardrock typu 70. let).Od ledna 2002 počínaje se termíny ROCK KLUBU přesunují z pátků na soboty a krom obou již výše zmíněných domácích kapel je počítáno na každou akci, pokud možno s novou hostující atrakcí.
Aktuální informace budou i nadále sdělovány zájemcům na plakátových plochách a navíc bedliví posluchači pořadu P. Korála a B. Němce "Hardmusic" Rádia 1 (91,0 FM) - každé úterý od 22.00 do 24.00 hodin - mohou využít informační servis obou pánů věnovaný i našim skupinám. V prvním čtvrtletí 2002 se uskuteční tyto akce vždy první sobotu v měsíci od 20.00 hodin večer (5.1., 2.2. a 2.3.).

Vítejte v úvalském ROCK KLUBU!

Několik slov o SCREAMING RATS
Vzhledem k tomu, že pozorní čtenáři ŽÚ si jistě přečetli rozhovor šéfredaktora měsíčníku se dvěma zástupci skupiny, publikovaný v červnovém čísle roku 2001 v předzvěsti vydání prvního CD skupiny, bylo by zbytečné se zde rozepisovat o vzniku této kapely. Tímto bych chtěl spíše navázat na informace podané ve výše zmíněném rozhovoru.
Přes určitý útlum, původně avizovaný na mnohem delší dobu, než bylo pouhé letošní léto a i přes personální změnu, ke které ve skupině došlo, se počátkem října SCREAMING RATS konsolidují, přestavují část repertoáru (neboť jeho dobrá třetina vzhledem k spoluautorství odešla i s bývalým kytaristou) a s novým kytaristou Petrem Zezulou (zapojil se i skladatelsky), se stávají jedním ze dvou hlavních atributů úvalského ROCK KLUBU.
SCREAMING RATS v přátelském tandemu s NAPSARAS, ve kterém koexistují od jara 2001, začínají podnikat "spanilé jízdy" do klubů v nejbližším okolí Úval. V sestavě - Radek Šupík (kytara, zpěv), Martin Holoubek (zpěv), Petr Zezula (kytara, zpěv), Jana Burzanovská (baskytara, zpěv) a Karel Duda (bicí, dobré vibrace) vystupují SCREAMING RATS společně s NAPSARAS na samostatném vystoupení v klubu "Mord" Čelákovice (24. 11. 2001) a v "Logo baru" Říčany (30. 11. 2001) spolu s hostujícími "Zkázou" a "Vyschlým rybníkem".
Na rok 2002 jsou v plánu již minimálně dvě až tři vystoupení měsíčně. Již koncem roku 2001 skupina začíná přípravy k nahrávání druhého CD, jež by mělo světlo světa spatřit někdy v polovině roku 2002.

Několik slov o NAPSARAS
Než se dostanu k vlastní skupině NAPSARAS, musím se vrátit o poctivých šestnáct let zpět. Někdy kolem roku 1985 vznikla v Úvalech skupina EMITOR v obsazení Jaroslav "Metal" Procházka (zpěv), Jiří Novák (bicí, zpět), René Malinský (kytara), Jirka Urbaš (baskytara, zpěv) a Michal Slanec (klávesy). Skupina EMITOR hrála v tehdejší době na místních "venkovských" tancovačkách, k čemuž, i když tvrdšího ražení, byl konec konců jejich melodický hardrock s prvky blues určený.
V roce 1988 se ke skupině přidal druhý klávesista Jakub Plaček a v tomto složení hrála skupina další rok. Rokem 1989 po odchodu kapelníka Jirky Nováka na vojnu se skupina defacto rozešla.
Přes snahy, které tu a tam vyvíjel zpěvák skupiny v průběhu devadesátých let na znovuobnovení činnosti, trvalo deset let, než došlo ke comebacku EMITORU. Až v roce 2000 díky neustále se rozrůstajícímu zájmu úvalských o bigbeat a chuti Městského úřadu v Úvalech uspořádat v rámci oslav 700 let první ověřené zmínky o obci bigbeatový koncert, došlo konečně k tomu, že se bývalí členové skupiny sešli na pódiu v téměř původní sestavě.
Úspěch, který produkce u přihlížejících i příznivců kapely vyvolala, dal podnět ke znovuoživení EMITORU. Krátce po tomto vystoupení skupina začíná zkoušet v sestavě: J. Procházka, J. Novák, R. Malinský, J. Urbaš a J. Plaček. V průběhu července 2000 nahrává EMITOR ve studiu Jaromíra Nováka (bratra kapelníka) v Úvalech demo - CD "VYVRHEL" se šesti původními skladbami. Skupina pracuje výhradně s vlastní tvorbou a k produkci používá mateřský jazyk. Nejen tvrdé vypalovačky, ale i melodické balady prokreslené zpívající kytarou R. Malinského a zvukomalebnými plochami kláves J. Plačka jsou i ve dnešní době pro tuto kapelu charakteristickými prvky.
V průběhu zbytku roku 2000 začíná u zpěváka skupiny docházet k rodinným a pracovním potížím, což skupina řeší přijetím dalšího frontmena za mikrofon. Ještě ke konci podzimu 2000 se za účasti obou zpěváků odehrálo vystoupení EMITORU v Dobřichovicích, ale v závěru roku J. Procházka skupinu definitivně opouští. Kapela pokračuje dále již opět v pěti s Honzou Frankem v roli zpěváka skupiny. Jelikož s Jardou "Metalem" Procházkou odchází i název EMITOR, skupina se rozhoduje zvolit pojmenování nové NAPSARAS. Na přelomu roku 2000 - 2001 získávají NAPSARAS pronájmem sklepních prostor pod budovou staré úvalské školy svou zkušebnu a zde začínají připravovat repertoár pro svá veřejná vystoupení.
Po koncertu 3. března 2001 v hospodě " U Káši", který NAPSARAS zprostředkovali, začíná jejich partnerství se SCREAMING RATS a od té doby obě skupiny pořádají většinu vystoupení společně.
V létě 2001 nastupuje do kapely i druhý kytarista Franta Hradecký ml., jehož hrou dostává barevnost spektra hudby skupiny, a to zejména Frantovými "červotočivými" sóly, další dimenzi.
Kromě pravidelného vystupování v ROCK KLUBU ÚVALY skupina vystupovala v klubu Mord Čelákovice, v "Logo bar" Říčany, ale také jako zpestření programu zajišťovaného "Vyschlým rybníkem" v hospodě ve Zlatníkách u Prahy (9. 11. a 22. 12.) a v Buštěhradu (23. 11.).
V říjnu 2001 po vzájemné dohodě vstupuje skupina NAPSARAS pod ochranná křídla agentury S.H.A.C. a v závěru roku začíná pracovat na přípravě prvního CD, jež by se mohlo objevit na veřejnosti snad již koncem jara 2002. Rok 2002 by měl být hned od počátku ve znamení pravidelných akcí v úvalském ROCK KLUBU a společně se SCREAMING RATS v postupné expanzi do klubů existujících v oblastech od Prahy na východ.
Jan Burzanovský
 

 

S P O R T

Vážení sportovní přátelé

Blíží se konec roku 2001, a tak je na čase bilancovat naše vítězství a prohry.
Začněme stránkou sportovní. Prvnímu mužstvu dospělých se podařil obrovský úspěch v podobě postupu do krajské soutěže po dlouhých 25 letech. Do nové sezóny jsme vstupovali se skoro stejným hráčským kádrem, ale po polovině soutěže jsme pochopili, že bude nutné mužstvo posílit. Na konci podzimní sezóny jsme posbírali nějaký bodík a nakonec skončili na 12. místě. V prosinci po vzájemné dohodě odešel trenér pan Kahuda, kterému musíme poděkovat za práci, kterou pro náš klub odvedl. V lednu povede přípravu již nový realizační tým, jehož úkolem bude získat potřebný počet bodů pro klidné setrvání v krajské soutěži. Během zimního období mužstvo sehraje kvalitní turnaj v Čakovicích. Rozpis zápasů bude vyvěšen ve skřínkách."B" mužstvo, za které hrají většinou naši starší borci, prochází soutěží s velice střídavými úspěchy. Jejich největší slabinou je brankář - jenom během podzimu se jich vystřídalo šest. Doufáme, že během zimy seženeme na tento post oporu. Co lze řadit mezi výhry, je po roce opět obnovení mužstva dorostu. Pod vedením pana Štěpánka se schází zhruba dvacítka hráčů. V soutěži okresního přeboru mužstvo po podzimu skončilo na 5. místě. Značně omlazené mužstvo žáků pod vedením pana Černého a pana Líznera skončilo na 4. místě. Jedná se většinou o mladší fotbalisty své věkové kategorie, takže velký příslib do budoucna. Mužstvu starší přípravky se podařilo vyhrát okresní přebor a postoupit do krajské soutěže, kde skončili na 10. místě. Přípravka ještě absolvovala dvě týdenní soustředění a zimní halovou soutěž v Odoleně Vodě. V tomto tréninkovém tempu chce vedení přípravky - pan Ulrich, Němec, Krutský a Balihar - pokračovat i v následující sezóně. Mladší přípravka pod vedením pana Krčmáře a Liebelta zahájila svou první sezónu se střídavými úspěchy. Po rozkoukání přišlo několik vítězství po sobě a tím čtvrté místo v tabulce. Přípravka absolvovala jedno týdenní soustředění a zimní halovou soutěž v Běchovicích.
Další důležitou stránkou uplynulého roku byla dlouho plánovaná rekonstrukce fotbalového hřiště. Vše šlo zhruba podle plánu, až do zasetí. To jsme chtěli stihnout do konce srpna, ale pár dní zpoždění se ukázalo klíčových. Zasít se podařilo z důvodu deštivého září až v polovině října. Při rekonstrukci jsme se rozhodli ještě pro stavbu opěrné zdi vedle tribuny, dodatečné vyhloubení 300 m drenáží a vybudování osvětleného tréninkového hřiště (cca 1500 m2). Z tohoto důvodu se značně navýšil rozpočet. Proběhlo cca 15 brigád, na kterých je účast zhruba 10 lidí.
Poslední stránkou je finanční, materiální a organizační zabezpečení. Finance se dávají dohromady velice těžce a drtivou část vložíme do hřiště. Na sportovní činnost zbývá velice málo. Co se nám ale nedaří řešit vůbec, je doplnění realizačních týmů u mládeže. Neustále se snažíme oslovovat nové lidi, ale v dnešní době má málokdo čas jít ve svém volnu pracovat s mládeží. Proto i touto cestou prosíme případné zájemce o spolupráci. Podařilo se nám začít vydávat fotbalové noviny "SK Úvalák", které jsou rozdávány při domácích zápasech "A" mužstva.
Po společenské stránce se nám podařil zorganizovat ples a karneval, který byl velice úspěšný. V následujícím roce pořádáme ples 19. 1. 2002 a karneval 16. 3. 2002. Všichni jsou srdečně zváni.
Toto je jednoduchý souhrn naší celoroční činnosti v uplynulém roce. Mnohem podrobnější informace lze získat na výroční členské schůzi 10. 2. 2002 od 15.00 hodin v hospodě na hřišti U Káši.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem sponzorům a dárcům, kteří nám pomohli a doufáme, že i v příštím roce pomohou. Dále bychom chtěli poděkovat MÚ Úvaly za pomoc při rekonstrukci hřiště, a samozřejmě všem funkcionářům, fanouškům a přátelům úvalského fotbalu. Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok přeje všem
Výbor SK Úvaly oddíl kopané

SK Úvaly oddíl kopané

Obracíme se na vás s žádostí o finanční příspěvek na rekonstrukci fotbalového hřiště, kdy i sebemenší částka je pro nás velkou pomocí.
Bankovní spojení: Česká spořitelna Úvaly, 000035-0424967389
Tento účet je určen pouze na rekonstrukci fotbalového hřiště.
S díky výbor SK Úvaly, oddíl kopané

SK Úvaly, oddíl kopané
hledá trenéry a jejich asistenty k mládežnickým mužstvům.
Kontakt: pan Kopač 0602 970 098, pan Linhart 0602 251 855

Výbor SK Úvaly
SK Úvaly, oddíl kopané pořádá
dne 19.1.2002 ve 20 hodin
tradiční PLES FOTBALISTŮ
K tanci a poslechu hraje skupina "VARTA MUSIC " .
Předprodej vstupenek a tombolenek u pana Líznera v prodejně autodílů v Pražské ulici (naproti bývalé poště).
Srdečně zve výbor SK Úvaly, oddíl kopané.

SK Úvaly oddíl kopané
zve členy a přátele fotbalu
na výroční členskou schůzi,
která se koná v sobotu 10.2. 2002 v 15.00 h v hospodě U Káši na hřišti.
Členské průkazy s sebou !!
Výbor SK Úvaly
 

 

S P O L K Y

Junák hlásí...

V sobotu 1. prosince uspořádali skautky a skauti sbírku pro Stacionář dětí s mentálním postižením AKORD, Praha 2, Záhřebská 36. Bylo vybráno 5 800.- Kč.
Děkujeme všem dárcům i všem dětem, které sbírku připravily a provedly.
Skautské středisko br. Jiřího Bubáka

Pozvánka
Výbor Sdružení zdravotně postižených v Úvalech vás zve do
Městského divadla v Mladé Boleslavi na představení:
dne 25. 1. 2002 R. Thomas - "Mandarinkový pokoj",
dne 26. 2. 2002 J. Giraudoux - "Bláznivá ze Chaillot".
Informace a přihlášky u pí. Cmíralové.
Loskot

Výbor Sdružení zdravotně postižených v ČR Úvaly přeje všem členům a příznivcům do nového roku dobré zdraví, pohodu a zdar všemu konání.

Sdružená Obec baráčníků Jana Ámose Komenského v Úvalech
Vás co nejsrdečněji zve na
Staročeský baráčnický bál,
který se koná v místní sokolovně na nám. Arnošta z Pardubic v Úvalech
dne 26. 1. 2002 ve 20 hodin
Hudba pan Jarolímek
Vstupné 80,- Kč
Předprodej vstupenek od 3. 1. 2002 ve "Večerce" hotelu Budka u nádraží.

Zároveň Vás zveme na
výroční schůzi
dne 16. února 2002 ve 14 hodin do hotelu Budka u nádraží, hudba i občerstvení zajištěno.
Srdečně zve konšelstvo.
 

 

D I S K U S E

 
Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.
 

 

Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í

Odpad - kam s ním?

Máte doma nepořádek? Rozbité cihly, starý papír, plechovky od barev, nepotřebné sáčky či jiné věci, které hyzdí váš domov, a nevíte, kam s nimi? To je velmi jednoduché. Vždyť město skýtá přece nepřeberné množství možností kam tento odpad umístit. Také skoro v každém čísle našeho místního časopisu jsou nabízeny různé varianty, kam bezplatně odklidit již nepotřebný materiál a ulehčit tak domovu či vaší zahrádce. Zejména články v rubrice Životní prostředí s největší pravděpodobností mnozí z nás chápou jako doporučení, jak vyřešit otázku kam s odpadem. Jinak si chování některých obyvatel nedovedu vysvětlit.
Tak např. ve vydání Života Úval č. 11/2001 byl otištěn článek "Procházkou okolo Výmoly". Nápad vytvořit zde městský park mne osobně velmi nadchl a budoucí místo oázy a klidu jsem si šla, jak již několikrát, obhlédnout.
Využití této části města "vhodnějším" způsobem bylo již bohužel nějakým milovníkem domácího pořádku vymyšleno - hned po vydání listopadového čísla Života Úval mu zmíněný článek pravděpodobně vnukl "výtečnou" myšlenku a místo začínajícího městského parku jednomyslně rozhodl o zřízení skládky již nepoužitelných věcí.
Jen si představte, zpevněná cesta sloužící jako obslužná komunikace a toho prostoru! Dokonce se nabízí příjezd autem přímo k vybranému místu - nač odpad tahat v taškách nebo na nějakém vozíku, ze kterého bude co metr něco padat? Zde je možné vybrat si svůj plácek, místa je tu zatím dost a hlavně je to zadarmo!!!
Někdo si asi myslí, že v Úvalech nepotřebujeme příjemná místa k celoročním procházkám. A lavičky? Taková zbytečnost!
Přeji pěkné Vánoce vám, kteří jste takto naložili se svým nepořádkem doma a "zpříjemnili" tak ostatním nedělní vycházky - hlavně, že máte uklizeno.
Vždyť městských parků je v Úvalech tolik, že je ani všechny nelze spočítat.
Š. Sokolová, DiS

Ptáci našich zahrad a parků

Ptáček, který se občas přidá do houfu mezi strávníky na krmítku, může být i pěnkava obecná (Fringila coelebs). Je v městských sadech hojná po boku vrabců, ale je více důvěřivější než zvonek zelený, o kterém jsme si povídali v minulém čísle časopisu. Spoléhá na vaši štědrost při posezení na lavičce, kde hopkavými krůčky ťape okolo vás, očkem sledujíc, zda neupadne nějaký ten drobeček. Náleží ovšem k zrno-žravému ptactu, uštipuje však i zelené lístky, a dokonce chytá hmyz. Třebaže je vskutku obecná, představí se nám též proto, že sameček se zbarvením značně liší od samičky, jak to v ptačím světě často bývá. Sameček má hned šest barev. Šedomodrou čepičku až do zátylku, líce a hruď až pod ocásek růžové, hnědá záda, černá a bílá pírka v křídlech a ocásku a nad ocáskem tzv. kostřec, má olivově zelený. Volání pink pink a hlasitý pěnkavčí zpěv z konečným "rajčák" je radostný ohlas jara. Tehdy si pěnkavy také uvijí úpravné hnízdo z chlupů a kořínků, mechu a peříček - leckdy je zvenčí i maskují lišejníky a pak do něho snesou 4 až 6 vajíček, nejčastěji hnědozelených, ale i bleděmodrých s čárkami, háčky a puntíčky. Mladé vyvádějí dvakrát i třikrát do roka. Jsou to jen částečně stěhovaví ptáci, v říjnu nás někteří opouštějí, ale v městech u nás mnozí zimují, zejména samečkové (proto latinský přídomek coelebs = bez ženy).
Irena Filipová
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 02-9971539, 02-9971820, fax: 02-9971696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz