2/2002

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Š K O L S T V Í
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 43

 

 

 

Úvalské čtvrti V chaloupkách a Vinohrady
foto: Ing. V. Procházka

Naši předkové se usadili v úvalu podél Výmoly již kolem roku 1300.
V roce 1361 koupili Olbramovičové ze Škvorce půl městečka Úval. Obec se postupně rozrůstala od dnešního náměstí Arnošta z Pardubic.
Název "V chaloupkách " charakterizuje jedno z míst, kde Úvaly vznikly.

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

INFORMACE z jednání rady města,
které se konalo 11. 12. 2001

V úvodní části, kdy byla prováděna kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání rady, bylo konstatováno, že zadané úkoly a usnesení jsou plněny.
K usnesení č. 21 299, kde rada uložila odboru správy majetku města zpracovat rozbor spotřeby el. energie v objektech města, si rada vyžádala podrobnější rozbor a návrhy opatření na snížení celoročních nákladů.
V rámci přípravy VZZM (koná se 13.12. 2001) rada projednala a do-poručila VZZM k odsouhlasení několik majetkoprávních úkonů, darovacích smluv, schválení nových obecně závazných vyhlášek města, ceny vodného a stočného na rok 2002.
Závažným bodem jednání bylo projednání II. úpravy rozpočtu města na rok 2001. Rada projednala poslední variantu návrhu úpravy rozpočtu města na rok 2001. V souladu se zákonem byl návrh úpravy rozpočtu zveřejněn: vyvěšen na úřední desce 28.11. 2001 s upozorněním, že podrobné informace jsou k nahlédnutí na finančním odboru nebo u tajemníka MěÚ.
V příjmové části se jednalo o změnu - navýšení cca na 108 572 tis. Kč, tj. o 5 758 tis. oproti rozpočtu, který byl upraven v polovině roku 2001.
Ve výdajové části se jednalo jednak o výdaje spojené s novou úpravou náhrady nákladů školských zařízení prostřednictvím města, jednak o úpravy nákladů na jednotlivých položkách skupin převážně v oblasti výstavby nebo oprav.
Navržené úpravy byly ve shodných finančních částkách jako příjmová část rozpočtu, tj. rozpočet byl vyrovnaný.
Předpokládá se, že částka, která bude převáděna do roku 2002, bude ve výši 2826 tis. Kč.

Stejně závažné bylo projednání návrhu rozpočtu města na rok 2002. V předložené variantě byly uplatněny připomínky finančního výboru, tj. snížení provozních nákladů o 500 tis. s tím, že položka 5171 Opravy a udržování nebude snižována, spíše naopak.
Vzhledem k předchozím úpravám rozpočtu (snižování) lze očekávat, že další snížení se promítne do rozsahu a kvality činnosti.
V souladu se zákonem byl návrh rozpočtu zveřejněn: vyvěšen na úřední desce 28.11.2001 s upozorněním, že podrobné informace jsou k nahlédnutí na finančním odboru nebo u tajemníka MěÚ.
Všichni zastupitelé obdrželi písemné podklady, případně si mohli vyžádat zaslání tabulek pomocí elektronické pošty.
V průběhu projednávání byly uplatněny ze strany zastupitelů faktické připomínky (poplatky z výherních automatů, údržba veřejného osvět-lení apod.), které budou uplatněny ve variantě předložené zastupitelům na VZZM.

V příjmové části rozpočtu se jedná o částku 84 836 tis. Kč, z toho
- daňové příjmy ........................... 25800 tis. Kč,
- poplatky, neinvest. a invest. dotace .... 23574 tis. Kč,
- příjmy za služby a nájem ................ 7780 tis. Kč,
- dotace na školská zařízení .............. 12300 tis. Kč,
- prodej majetku .......................... 15382 tis. Kč.

Ve výdajové části se jedná o částku 84 836 tis. Kč, z toho
- provoz škol. zařízení .........12300 tis. Kč,
- sociální dávky ..................... 3200 tis. Kč,
- investice ............................ 33516 tis. Kč,
- provozní výdaje ................ 35820 tis. Kč.

Navržené výdaje byly ve shodných finančních částkách jako příjmová část rozpočtu, tj. rozpočet je navržen jako vyrovnaný. S ohledem na nejistotu zajištění rozhodujících příjmových položek rozhodla rada doporučit VZZM nezahajovat další investiční akce do vyjasnění finanční situace, tj. v průběhu 1. čtvrtletí 2002.

Informace z odborů

Z odboru výstavby a dopravy
Rada projednala podněty občanů, které se týkaly rozšíření autobusových spojů pro čtvrť V Setých, Slovany a V Zálesí a přijala usnesení, které však představuje navýšení nákladů na dopravní obslužnost na cca 200 tis. Kč. Rada města schválila zřízení autobusových zastávek pro čtvrť Slovany v ul. Škvorecká (po vydání souhlasu OkÚ Praha-východ, Policie ČR DI Praha a Ropidu) pro dosud projíždějící autobusy:
a) odsouhlasila využití stávajících autobusových linek, které by měly s platností nového jízdního řádu (po 27.1.2002) zastavovat na nově vybudovaných zastávkách V Zálesí, V Setých a v Radlické čtvrti,
b) odsouhlasila navýšení rozpočtu o náklady na vybudování obousměrné zastávky v ul. Škvorecká,
c) odsouhlasila uzavření smlouvy s firmou ROPID na spolufinancování autobusových linek č. 304, 423, 384 a 405 ve výši max. 180 tis. Kč za rok 2002,
d) pověřila starostu města k podpisu této smlouvy.

Vzhledem k opakovaným stížnostem na poruchovost světelné křižovatky ul. Škvorecká a silnice I/12 byla zpracována studie na její rekonstrukci s celkovými náklady cca 1 100 tis. Kč, z toho v roce 2002 cca 500 tis. Kč.
Rada města neodsouhlasila převzetí závazku od SÚS Říčany, který se týkal úklidu komunikace III/01214 v úseku od křižovatky s komunikací II/101 k přejezdu ČD nebo úklidu v 15 m úsecích u retardérů.
Rada města projednala žádost majitelů objektu čp. 292, která se týkala zařízení stavby splaškové kanalizace v ul. Komenského do druhé etapy výstavby. Odsouhlasila, aby po posouzení situace ve varian-tách bylo odkanalizování Úval zpracováno kompletně na všechny ulice včetně ul. Komenského.
Rada města vzala na vědomí a projednala kritickou připomínku, která se týkala povrchu chodníku, který je rekonstruován na nám. Arnošta z Pardubic: podkladní vrstvy se nehutní, u vjezdů se nepokládá dlažba do betonu, přechody do nižších úrovní nejsou provedeny pozvolna a hrozí nebezpečí úrazu.
Odvodnění chodníku musí být provedeno podle projektové dokumentace do betonových žlabovek po celé délce chodníku se zaústěním do Riegerovy ulice. Odvodnění se provede v jarních měsících a předpokládá náklady 50 tis. Kč.

Z odboru životního prostředí
Ve smyslu ust. § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech rada projednala návrhy obecně závazného předpisu - vyhlášky č. 21/2001 o systému shromažďování, sběru, třídění, přepravy a odstraňování komunálního odpadu a vyhlášky č. 22/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, přepravy a odstraňování komunálního odpadu.
Jak se rada vyjádřila v předchozích jednáních, nemá další připomínky ke znění výše uvedených vyhlášek, jen doporučuje úlevu pro děti, které nedosáhly věku 4 let (jedná se cca o 185 dětí v roce 2001) a pro rodiny, kde jsou více než 3 děti.
Pro splnění všech podmínek podle nového zákona nutno počítat s velmi náročnou a rozsáhlou administrativou.

Rozšířená rada byla opakovaně informována o návrhu kalkulace stočného a vodného pro rok 2002, jak byl předložen VaK Mladá Boleslav (projednáván již na minulém jednání rady - usnesení č. 21 308). Vodné pro rok 2002 je navrženo ve výši 22,48 Kč/m3 včetně DPH, stočné pro rok 2002 zůstává bez úpravy, tj. 29,50 Kč/m3 včetně DPH.

Z odboru správy majetku města
Rada projednala žádost p. Gebharta, která se týkala navýšení ceny za jeho smluvní údržbu veřejného osvětlení. Odsouhlasila navýšení ceny za údržbu veřejného osvětlení pro rok 2002 a to koeficientem 1,03 oproti roku 2001.
V návaznosti na stavbu domu s pečovatelskou službou projednala zřízení věcného břemene pro uložení kabelových rozvodů NN na připojení DPS přes pozemky ve vlastnictví města pč. 527/1, 862/1, 2153/6 a 581/1 k.ú. Úvaly.
Rada města vzala na vědomí výsledek jednání se zástupci firmy České dráhy, podle kterého je nutno do konce roku 2001 předat bytové domy čp. 1087, 1088 a 1089 a doporučila VZZM vzít situaci na vědomí a odsouhlasit předání bytových domů čp. 1087, 1088 a 1089.
V souladu s dosud uzavřenými smlouvami na pronájem nebytových prostor projednala rada předložené žádosti jednotlivých žadatelů a podle doporučení vedoucí odboru správy majetku odsouhlasila prodloužení:
- nebytový prostor v objektu TESKO pro hudební skupinu SNAILS za stanovených podmínek na dobu určitou do 30.6.2002,
- nebytový prostor v objektu TESKO pro bezpečnostní agenturu PROFI za stanovených podmínek na dobu určitou do 31.12.2002,
- nebytový prostor v objektu TESKO pro Úvalský spolek akvaristů za stanovených podmínek na dobu určitou do 30.6.2002,
- na učebnu a sociální zařízení v objektu Hasičského domu pro Auto-školu Martínek za stanovených podmínek na dobu určitou do 31.12. 2002,
- část pozemku u Hasičského domu pro parkování nákladních vozidel p. Tyla za stanovených podmínek na dobu určitou do 31.12.2002,
- nebytový prostor v objektu čp. 95 pro firmy ELISA, s.r.o., EMC, a.s., ELISA EMC GROUP, spol. s.r.o., za stanovených podmínek na dobu určitou do 31.12.2002,
- tělocvičnu v 3. MŠ pro provozování aerobiku pro děti pí Křelinovou za stanovených podmínek na dobu určitou do 30.6.2002,
- sklepní prostory v objektu ZŠ Úvaly v čp. 7 pro hudební skupinu NAPSARAS za stanovených podmínek na dobu určitou do 30.6.2002,
- nebytové prostory a parkovací plochu u objektu čp. 195 ul. B.Němcové pro p. Gebharta za stanovených podmínek (s navýše-ním nájemného o 3%) na dobu určitou do 31.12.2002,
- nebytový prostor v objektu čp. 18 nám. Arnošta z Pardubic pro pí Bartoškovou pro provozovnu tabáku, novin a časopisů za stanovených podmínek (s navýšením nájemného o koeficient inflace) na dobu určitou do 31.12.2002,
- prostory v budově Zvláštní školy Úvaly pro Základní uměleckou školu Čelákovice za podmínky úhrady spotřebovaných energií (s navýšením nájemného o 10%) na dobu určitou do 31.12.2002,
- místnost v přízemí budovy zvláštní školy pro poradnu pro rodiče návykových dětí za podmínky úhrady spotřebovaných energií (paušál 100,- Kč/měsíc) na dobu určitou do 31.12.2002.
V souladu s dosud uzavřenými smlouvami na pronájem bytových prostor projednala rada předložené žádosti jednotlivých žadatelů a podle doporučení vedoucí odboru správy majetku města je odsouhlasila:
- byt č. 3 v čp. 75 ul. Škvorecká manželům D. za stanovených podmínek (úprava nájemného od dubna 2002) na dobu určitou do 30.6.2002,
- ubytování č. 4 v čp. 105 ul. Škvorecká pro pana K. za stanovených podmínek na dobu určitou do 30.6.2002,
- byt v čp. 18 nám. Arnošta z Pardubic pro pí Č. za stanovených podmínek na dobu určitou do 31.12.2002,
- byt č. 2 v čp. 195 ul. B.Němcové pro p. H. za stanovených podmínek na dobu určitou do 31.12.2002,
- přidělení bytu č. 4 v čp. 75 ul. Škvorecká manželům B. po provedení rekonstrukce, tj. s předpokládaným termínem od 1.3.2002,
- rozšíření nájemní smlouvy o prostory v 2. nadzemní podlaží (vlevo vzadu) čp. 95 nám. Arnošta z Pardubic pro firmu AŠ-ET, s.r.o., za stanovených podmínek na dobu určitou do 30.6.2002.

Z finančního odboru
Rada byla písemně informována o finanční situaci města a stavech na jednotlivých účtech k 11.12.2001.

Různé
Pí Bubáková, ředitelka Zvláštní školy Úvaly, požádala radu města o projednání provozních problémů. Jedná se o přerozdělení nákladů za elektřinu, nákladů na vodné a stočné, topení apod. Odečty spotřeby vody jsou ve srovnání s jiným školským zařízením až desetinásobné (1100 m3/rok pro 60 dětí), což je nereálné. Vzhledem k finanční situaci žádá o anulování přeplatků za roky 1999 až 2001. Celková částka není ještě vypočtena.
Rada doporučila provést nové rozdělení nákladů na vodu, domluvit u VaK vratku nákladů na vodné a stočné z minulých let, s podporou specialisty dosáhnout adekvátního rozdělení nákladů včetně nákladů na plyn a elektřinu.

Majetkové záležitosti
Ing. Černý informoval přítomné o nabídce vlastníků objektu čp. 817 "Stará pošta", kteří mají zájem co nejdříve objekt prodat, pro město za výhodných podmínek (splátky).
Rada při projednávání situace konstatovala nedostatek finančních prostředků a doporučila další jednání, uplatnění dalších objektů (čp. 95, prodej bytového domu Maroldova), využití objektu bývalého nákupního střediska apod.
V dalším informoval přítomné o osobním jednání se zástupci vlastníků pozemků v lokalitě Vejpustek.
Ing. Breda předložil radě návrh na mimořádné ocenění práce p. Řezáče, který ve VPS vykonal náhradní vojenskou službu, bezplatně vykonával přesčasové práce, držel pohotovost apod.

Dotazy a připomínky členů zastupitelstva
Pan Kroutil připomenul povinnost uklízet chodník pro vlastníky přilehlých pozemků, zvláště pak v zimním období.
Rovněž upozornil na neoprávněné zábory veřejných prostranství ze strany stavebníků a jejich omezení v lokalitách zvýšeného provozu.
Ing. Struska kriticky připomínal zneužívání vyvážení odpadkových košů ze strany některých podnikatelů - prodejen, kteří se zbavují obalů jejich přikládáním k odpadkovým košům.

Ing. Ivan Černý, starosta města
 

INFORMACE z jednání rady města,
které se konalo 10. 1. 2002

Úvodem byla provedena kontrola usnesení (č. 21313 až č. 21345) a úkolů z minulé rady.

Zprávy z odborů

Z odboru životního prostředí
Ing. Prokůpek předložil radě písemnou informaci, která se týkala činností spojených s realizací zákona o odpadech a příslušných schválených vyhlášek města: zajištění odpadového hospodářství, svozu nádob na odpady, separovaného sběru, evidence odpadových nádob, evidence přihlašovací povinnosti, úhrady poplatků a jeho případného vymáhání. Rovněž nutno zajistit návaznou službu v pokladně MěÚ. Akce si vyžádá nejen organizační opatření, ale také nárůst administrativy spojený s místním poplatkem za odpady.
Rada města vzala informaci na vědomí a uložila starostovi a tajemníkovi zabezpečit organizačně a personálně agendu s tím spojenou.

Odbor výstavby a dopravy
Pí Reicheltová předložila radě k projednání a schválení návrh smlouvy na smlouvu budoucí o darování pozemku pč. 3268/2000, k.ú. Úvaly (Horoušánky - přístup z ulice Glücksmannova) o výměře 53 m2. Pozemek je určen pro výstavbu komunikace a podzemních inženýrských sítí.
Do 30 dnů po kolaudaci stavby podzemních inženýrských sítí a komunikace bude proveden bezúplatný převod městu Úvaly formou darovací smlouvy.
Rada doporučila VZZM darovací smlouvu schválit a pověřit starostu města k podpisu této smlouvy.
Pí Reicheltová předložila radě k projednání a schválení písemného sdělení MŽP ČR, které se týkalo žádosti o posun termínu stanoviska města k připravované přeložce silnice I/12 v úseku Praha-Úvaly a k dokumentaci o hodnocení vlivu na životní prostředí přeložky silnice I/12. Vzhledem k tomu, že akce se bezprostředně týká velké části občanů města bude následně zpracováno požadované stanovisko města.
Přítomní byli podrobně seznámeni s návrhem připomínek města:
- posun přeložky jižním směrem,
- doporučení varianty B, tj. bez sjezdu na komunikaci III/01,
- umístění komunikace spíše do zářezu, nikoliv nad terén,
- doplnit o vliv hluku na obytnou zástavbu uvedenou v územním plánu města,
- zahrnout vliv stavby na zásobování vodou ze studní,
- koordinace stavby se stavbou rybníka III.

V dalším předložila radě k projednání a schválení stanovisko města k výstavbě základnové stanice GSM 1800 na pozemku pč. 224/2, k.ú. Úvaly (lokalita Vinice).
Zpracování stanoviska navazuje na správní řízení, které zahájil OkÚ Praha-východ, ref. ŽP podle § 12 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny k zásahu do krajinného rázu. K tomu OkÚ vyžádal od Ing. P. Skleničky odborný posudek "Vliv výstavby a provozu GSM na krajinný ráz". Závěrem v posudku konstatuje, že navržená stanice v nejbližším okolí (cca 15 ha) krajinný ráz narušuje, ale způsobem, který je akceptovatelný.
Současně byla diskutována připomínka k nástavbě (cca 4 m), která byla provedena na komínu parketárny na umístění antény pro mobil.
Rada města po projednání předkládá k projednání a schválení stanoviska VZZM.

Odbor správy majetku města
Ing. Perglerová předložila radě k projednání a schválení likvidaci movitých věcí podle návrhu likvidační komise. Převážně se jedná o zařízení k fyzické likvidaci: vyžínač MONDO, program. vybavení EXAM, program ATECEVID pro ZŠ, databázový systém ŽÁK pro ZŠ, nebo na odprodej za odhadní cenu: PC ev.č. ME 1-018 za 2 tis. Kč, IFA samosběr ev.č. VPS-1-076 za odhadní cenu 44 tis. Kč.
Ing. Perglerová předložila radě žádost pí Š., která se týká ukončení její nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 527 Pražská ul.
V návaznosti na tuto žádost rada města odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v čp. 527 ul. Pražská pro Oční optika - p. A. Novák za stanovených podmínek.
Ing. Perglerová předložila radě (v souladu se zákonem) k odsouhlasení a doporučení VZZM seznam objektů a pozemků ve vlastnictví města vhodných pro zástavu v případě půjčky od firmy METROSTAV:
- čp. 203 ul. Smetanova a pozemek pč. 1910, 1911, 1912, 1913,
- čp. 1282 ul. Horova a pozemek pč. 3227 a 3228,
- čp. 47 ul. 5. května (VPS) a pozemek pč. 214 a 215,
- čp. 276 ul. Pražská (MěÚ) a pozemek pč. 1402, 1403, 1404 a 1405,
- čp. 1346 ul. Prokopa Velikého a pozemek pč. 1057,
- čp. 1347 ul. Prokopa Velikého a pozemek pč. 1056,
- čp. 181 ul. Škvorecká a pozemek pč. 301 a 199/1 (vše k.ú. Úvaly).
Podle výše odhadu budou objekty použity do výše potřebné zástavy.

Na jednání rady byl pozván ředitel základní školy pan F. Smolík a předložil radě (v souladu se zákonem) výroční zprávu o činnosti ZŠ Úvaly za období minulého školního roku.
Následující diskuse byla v prvé části zaměřena na pedagogickou problematiku. Zvyšování pedagogické kvalifikace je velmi náročné po finanční, ale hlavně časové stránce, stávající personál v družině nemá požadovanou kvalifikaci, jsou komplikace při přechodu žáků na vyšší stupeň (v některých případech se jedná o záležitost ambicí rodičů, ale ne žáka).
V ekonomické části byly diskutovány výdaje města spojené s provozem školy a jejich komplexní prezentace ve výroční zprávě.
Diskutovány byly i akce, které jsou rozpracovány nebo jsou akutní: definitivní úpravy plochy pod školou, přístupový chodník k jídelně, vlhkost stěn v některých třídách, oprava fasády.
Rada města vzala na vědomí výroční zprávu Základní školy Úvaly za školní rok 2000-2001, doporučila řediteli ZŠ a vedoucí odboru správy majetku města doplnit výroční zprávu za následující rok o údaje o podílu města na zajišťování provozu ZŠ Úvaly a o výčet investic.
Rada se rozhodla, že hřiště pod kostelem, užívané pro výuku školní tělesné výchovy, nebude nadále využíváno pro pouťové atrakce apod.
Ing. Černý seznámil radu s možností získat dotaci na bytovou výstavbu (cca 320 tis. Kč/byt), záleží také na formě výstavby (bytové družstvo).

Z finančního odboru
Pí Lišková informovala radu o finanční situaci města k 1. 1. 2002.
Pí Tůmová seznámila radu s možností získat úvěr ze Státního fondu rozvoje bydlení a to až do výše 50% nákladů na opravy či modernizaci bytového fondu samotné obce. Podrobnější informace ještě budou zaslány z OkÚ.
Rada města vzhledem k současné finanční situaci nedoporučuje žádat o úvěr ze Státního fondu rozvoje bydlení.

Různé
Ing. Černý informoval přítomné o jednání se zástupci sdružení obcí (Jirny, Šestajovice, Horoušany, Úvaly) s Ing. Damaškem a Ing. Glasrem, kteří nabízejí odbornou pomoc při zajišťování finančních prostředků na infrastrukturu. Je to ale spojeno s tím, že současné sdružení obcí se musí převést na SVAZEK OBCÍ (návrh názvu: ÚVALSKO), což je novější organizační forma.

Ing. Ivan Černý, starosta města
 

Z prosincového zasedání zastupitelstva města

Od posledního loňského veřejného zasedání zastupitelstva města, které se konalo 13. prosince, uplynul víc než měsíc. Vzhledem k posunutému termínu uzávěrky lednového vydání Života Úval se k jednání zastupitelstva vracíme až nyní.
Hlavními body programu byla úprava rozpočtu města pro rok 2001, schvalování rozpočtu pro rok 2002, majetkoprávní a správní záležitosti.
V návaznosti na doporučení rady města, na předchozí jednání a doporučení finančního výboru zastupitelé odsouhlasili návrh druhé změny rozpočtu města pro rok 2001. Jednalo se o přesuny finančních částek uvnitř skupin nebo o částky od státu procházející rozpočtem a určené na provoz základní školy a domu dětí a mládeže. Celková změna příjmové a výdajové části rozpočtu roku 2001 je 5 758 404,- Kč. Upravený rozpočet města na rok 2001 je 104 350 470,- Kč.
Na doporučení rady města a finančního výboru byl zastupitelstvu předložen návrh rozpočtu na rok 2002. Návrh byl v souladu se zákonem zveřejněn na úřední desce a nebyly k němu od občanů připomínky. V konečné variantě jsou zahrnuty připomínky finančního výboru, který požadoval další snížení provozních nákladů o 500 000,- Kč.
Návrh rozpočtu byl předložen jako vyrovnaný. Příjmová strana rozpočtu byla navržena v celkové výši 84 836 000,- Kč, z toho činí daňové příjmy 25 800 000,- Kč, poplatky, neinvestiční a investiční dotace 23 574 000,- Kč, příjmy za služby a nájem 7 780 000,- Kč, dotace na školská zařízení jsou navrženy ve výši 12 300 000,- Kč, příjem za prodej majetku je uvažován ve výši 15 382 000,- Kč. Výdajová část rozpočtu se skládá z těchto položek: na provoz školských zařízení je určeno 12 300 000,- Kč, na sociální dávky je určeno 3 200 000,- Kč, na investice 33 516 000,- Kč, na provozní výdaje 35 820 000,- Kč.
S ohledem na nejistotu zajištění rozhodujících příjmových položek se rozhodla rada doporučit zastupitelstvu nezahajovat další investiční akce do doby vyjasnění finanční situace, což lze očekávat v 1. čtvrtletí 2002. Zastupitelstvo schválilo jak úpravu rozpočtu loňského, tak i rozpočet pro rok letošní.
V oblasti majetkoprávních záležitostí informoval starosta města Ing. Černý o současných možnostech prodeje 4 205 kusů kmenových akcií České spořitelny, a.s., které jsou ve vlastnictví města. Tyto akcie byly zakoupeny v roce 1999 při navyšování základního jmění za nominální hodnotu 100,- Kč za akcii, nyní je lze po necelých třech letech prodat za cenu téměř trojnásobnou. Město by tímto prozíravým postupem získalo přibližně 800 000,- Kč. V uvedeném případě jsme výjimeční, protože ne všechna města v roce 1999 akcie nakoupila. Část z těch, která tak učinila, akcie po uplynutí jednoho roku prodávala a dosahovala zisku 60 až 100,- Kč na akcii. Úvalům se podařilo získat profit ne-srovnatelně vyšší. Rada města se usnesla předložit návrh na prodej akcií. Zastupitelstvo jednoznačně schválilo prodej akcií ČS, a.s., za minimální cenu 290,- Kč za kus.
Ing. Černý rovněž informoval o nabídce vlastníků objektu č.p. 917 v Pražské ulici, kteří mají zájem co nejdříve objekt městu prodat za velice výhodných podmínek.
V přízemí budovy je nyní umístěn stavební úřad. Rada města konstatovala nedostatek financí. Hlasování zastupitelů situaci nevyřešilo, protože jen šest z dvanácti přítomných souhlasilo s případnou koupí objektu.
Při projednávání správních záležitostí se zastupitelé zabývali projednáním obecně závazné vyhlášky o odpadech. S odvoláním na zákon č. 185/2001 Sb. byly zastupitelstvu předloženy ke schválení obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Úval a vyhláška č. 22/2001 O místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Texty vyhlášek byly zastupiteli připomínkovány a po zákonnou dobu zveřejněny na úřední desce. V souvislosti s uvedeným zákonem došlo k 1.1.2002 ke změně zákona o místních poplatcích, v němž je nově uveden poplatek za provoz systému shromažďování, sběru a odstraňování komunálních odpadů. Roční poplatek ve výši 480,- Kč na osobu a rok je dvousložkový a týká se všech osob trvale přihlášených ve městě a osob vlastnících rekreační objekt sloužící na území města k individuální rekreaci. Zastupitelstvo obě vyhlášky schválilo.
S odvoláním na kalkulaci nákladů firmy Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., a doporučení rady města byla zastupitelstvu předložena ke schválení cena vody dodávané veřejným vodovodem a cena stočného v roce 2002. Výše vodného byla navržena ve výši 22,48 Kč/m3 včetně DPH, tj. byla navýšena oproti minulému roku o 1,20 Kč/m3, cena stočného zůstala stejná jako v roce minulém ve výši 29,50 Kč/m3. Na zvýšení ceny vodného měla vliv zákonná úprava, podle níž se do státního rozpočtu odvádí určitá finanční částka za odběr spodních vod. Jak uvedl starosta Ing. Černý, je snahou města, aby i v dalších letech zůstávala výše stočného na stejné úrovni jako dosud. Toho je možné dosáhnout jedině tím, že se připojí další nemovitosti na veřejnou kanalizační síť. Od nového roku platí nový zákon o vodovodech a kanalizacích, který ukládá majitelům nemovitostí, majících technickou možnost připojení na splaškovou kanalizaci, povinnost se připojit. Město v tomto smyslu připravuje správní rozhodnutí. Cílem je, aby na čistírnu odpadních vod přitékalo mnohem více splaškových vod než dosud. Cena stočného by se pak v následujících letech mohla vyvíjet přízni-věji než v jiných městech, minimálně by nerostla. Zastupitelstvo ceny vodného a stočného schválilo. Zastupitelé byli informování starostou města o studii přeložky komunikace I/12 v okolí Úval na životní prostředí (EIA). Studie byla uložena v podatelně po dobu 30 dnů k na-hlédnutí pro veřejnost. Na městský úřad byla předána petice, v níž se 247 občanů vyslovilo pro realizaci plánované přeložky. Otázky spojené se studií přeložky byly jedním z jednacích bodů mimořádného zasedání zastupitelstva dne 15.1. 2002.
V diskusi zastupitelů Ing. Struska poukázal na zvyšující se množství odpadků, které jsou hrnuty ze stráně na západní straně koupaliště podél cesty k čistírně odpadních vod. Pan Kolařík přednesl kritickou poznámku k opravě chodníku na náměstí Arnošta z Pardubic, kde je zámková dlažba pokládána na nezhutněný poklad a v místech vjezdů jsou na některých místech sklony dlažby nebezpečné pro chodce. Podle sdělení starosty města jsou závady postupně odstraňovány.
V diskusi občanů se paní Hiklová zajímala o postup v další etapě výstavby kanalizace v lokalitě u Fabráku. Pan Aulický se dotazoval na situaci v oblasti instalace vysílačů pro operátory mobilních telefonů. Ing. Černý informoval o zájmech jednotlivých operátorů, o různých způsobech řešení a snaze zastupitelů sloučit operátory tak, aby byl vzhled města narušen co nejméně. Ing. Klouda se kladně vyjádřil o chvályhodném tempu výstavby domu s pečovatelskou službou, ale uvedl obavy o kvalitu betonáže v zimním období a poukázal na nutnost stavebního dozoru.
Ing. Vladislav Procházka
 

Zastupitelé mimořádně zasedali

Patnáct dní od začátku nového roku se sešlo zastupitelstvo města na mimořádném zasedání, na němž bylo nutné neodkladně projednat několik důležitých věcí. Jednalo se především o způsobu financování kanalizačních řadů, o umístění stožárů pro antény operátorů mobilních telefonů ve městě a o stanovisku k plánované přeložce silnice první třídy. Aktuálnost a zájem o projednávaná témata přilákaly na zasedání přibližně 50 občanů.
Vzhledem k loňskému a letošnímu propadu příjmů z daní probíhají jednání s firmou Metrostav o možnosti posunu plateb za práce vykonané na výstavbě kanalizačních řadů. Výsledkem má být dohoda, podle níž by město uhradilo poslední faktury se zpožděním dvou až tří let. Vedení Metrostavu je vstřícné k předloženým návrhům, požaduje však záruky splátky formou zástavy některých nemovitostí patřících městu. Celková výše splátky je přibližně 11 mil. Kč.
Jednotliví operátoři mobilních telefonů celostátně budují pro zajištění územního pokrytí signálem další anténní systémy. Firma Eurotel má v úmyslu umístit antény pro posílení sítě na komíně úvalské firmy Bohemia Product Promotion (bývalá parketárna), protože odmítá montovat systémy na stožár společně s ostatními provozovateli. Zastupitelstvo záměry firmy Eurotel odsouhlasilo. V druhé části jednání se zastupitelé soustředili na řešení problematiky spojené s vysílacím stožárem na Vinici. Firma Siemens požádala Okresní úřad Praha-východ, referát životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny, o rozhodnutí, zda stožár na Vinici narušuje nebo nenarušuje krajinný ráz. Okresní úřad si nechal zpracovat odborný posudek. Účastníkem správního řízení je i město. Po diskusi mezi členy zastupitelstva i občany se zastupitelstvo jednomyslně shodlo na zamítavém stanovisku k umístění stožáru na Vinici a toto vyjádření bude písemně zasláno na okresní úřad.
Dalším bodem jednání zastupitelstva bylo projednání stanoviska města k dokumentaci o hodnocení vlivů přeložky silnice I/12 na životní prostředí.
První seznámení občanů se záměrem stavby se uskutečnilo v březnu roku 2001 na žádost investora, kterým je Ředitelství silnic a dálnic Praha. Podněty vzešlé z jednání byly předány projektantovi stavby, firmě Terplan a.s. Zprávy o záměru vybudování přeložky byly spojeny s podporou i nesouhlasem. V květnu téhož roku se zasedání městského zastupitelstva zabývalo podnětem paní Kateřiny Sazamové k ukončení tohoto stavebního záměru a vyslovilo souhlas s realizací přeložky silnice I/12 podle předloženého návrhu, který je v souladu s trasou uvedenou v územním plánu města schváleného v roce 1995.
Jednání zastupitelstva se zúčastnili Ing. Černá a Ing. Horníček z Ředitelství silnic a dálnic Praha, kteří zároveň provedli výklad k předložené dokumentaci, která bude posuzována podle zák. č. 244/92 Sb. Dokumentace byla k nahlédnutí v kanceláři odboru výstavby a v sekretariátu městského úřadu v průběhu měsíce prosince a ledna. Ing. Horníček uvedl důvody, které vedly k plánům vybudovat obchvat Úval. Územní řešení v zásadě neumožňuje volit jinou trasu navazující na komunikace ve velkém územně správním celku hlavního města Prahy. Záměr vybudovat přeložku do roku 2010 vychází z dopravních průzkumů provozu na silnicích v okolí hlavního města, které se uskutečnily v minulých letech, a ze zpracovaných matematických modelů předpokládané hustoty dopravy v budoucnosti. Schvalovací procesy jsou nyní na samém začátku. Příslušným orgánem státní správy pro posouzení dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí je podle zákona č. 244/92 Sb. Ministerstvo životního prostředí ČR. To po obdržení stanovisek obcí, na jejichž území má být stavba umístěna, vyjádření občanů, orgánů, organizací a dotčených orgánů státní správy zajistí zpracování posudku na základě dokumentace a s přihlédnutím k připomínkám výše uvedených subjektů. Jako další krok ministerstvo životního prostředí zajistí veřejné projednání obsahu posudku a připomínek, které byly k dané problematice vzneseny.
Veřejné zasedání zastupitelstva města pokračovalo diskusí, při níž někteří občané využili přítomnosti pracovníků ředitelství silnic a dálnic a kladli různé dotazy, na které obdrželi kvalifikované odpovědi. Zastupitelé po diskusi schválili stanovisko města k dokumentaci o hodnocení vlivů přeložky silnice I/12 na životní prostředí s tím, že toto stanovisko bude do konce ledna zasláno Ministerstvu životního prostředí ČR.
Ing. Vladislav Procházka
 

USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelstva města Úvaly
,
které se konalo v úterý 15. ledna 2002

Usnesení č. Z-22 01:
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 13.12.2001 do 15.1.2002.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 02:
Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby objekty a pozemky níže uvedené byly použity jako zástava na půjčku od firmy METROSTAV:
1) objekt čp. 203 ul. Smetanova na pč. 1910 a pozemky pč.1911, 1912 a 1913,
2) objekt čp.1282 ul. Horova na pč. 3227 a pozemek pč. 3228,
3) objekt čp.47 ul. 5.května na pč. 214 a pozemek pč. 215,
4) objekt čp.276 ul. Pražská na pč. 1402 a pozemky pč. 1403, 1404 a 1405,
5) objekt čp. 1346 ul. Prokopa Velikého na pozemku pč. 1057,
6) objekt čp. 1347 ul. Prokopa Velikého na pozemku pč. 1056,
7) objekt čp. 181 ul.Škvorecká na pozemku pč. 301 a pozemek pč. 299/1,
8) objekt čp. 328 ul.Škvorecká na pozemku pč. 299,
9) objekt čp. 195 ul. B. Němcové na pozemku pč. 1208 a pozemek pč. 1209,
10) objekt čp. 105 ul. Škvorecká na pozemku pč. 293,
11) pozemek pč. 3929/1.
Všechny pozemky jsou na k.ú., Úvaly u Prahy.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 03:
Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby do úpravy rozpočtu na rok 2002 byla zahrnuta položka na úhradu investiční výstavby pro firmu METROSTAV ve výši 3 mil. Kč.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 04:
Zastupitelstvo města souhlasí
a) s účastí města Úvaly ve svazku obcí "Úvalsko" spolu s obcemi Jirny, Šestajovice a Horoušany,
b) s návrhem stanov pro svazek obcí "Úvalsko".
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 05:
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí - darovací smlouva - na bezúplatný převod pozemku pč. 3268/2000 k.ú. Úvaly (o výměře 53 m2), který je určen na výstavbu inženýrských sítí a komunikace.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 06:
Zastupitelstvo města souhlasí se zřízením věcného břemene pro uložení kabelových rozvodů NN pro připojení DPS přes pozemky ve vlastnictví města pč. 527/1, 862/1, 2153/6 a 581/1 k.ú. Úvaly.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 07:
Zastupitelstvo města konstatuje, že žádná z variant realizace nástavby objektu čp. 1201 neobdržela dostatečný počet hlasů a rozhodnutí o dalším postupu se odkládá.

Usnesení č. Z-22 08:
Zastupitelstvo města souhlasí s umístěním základnové stanice veřejné radiokomunikační sítě EUROTEL v areálu firmy Bohemia Product, Arnoštova ul. na stávající komín (výška komínu 25,8 m, umístěním stanice 25 m nad terén nepřesáhne výšku komínu).
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 10:
Zastupitelstvo města konstatuje, že výstavba a provoz základnové stanice GSM 1800 na pozemku pč. 224/2 k.ú. Úvaly(lokalita Vinice) má negativní vliv na ráz krajiny, a proto s výstavbou základnové stanice nesouhlasí.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 09:
Zastupitelstvo města souhlasí s předloženým stanoviskem města k dokumentaci o hodnocení vlivu přeložky silnice I/12 na životní prostředí.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1

Jana Tůmová, místostarostka
Ing. Ivan Černý, starosta města

 

Rozpočet města na rok 2002 nebylo jednoduché sestavit

K otázkám spojeným s tvorbou rozpočtu města pro letošní rok se vyjádřil starosta města Ing. Ivan Černý:
"Zásadní a nejdůležitější čísla týkající se rozpočtu města jsou uvedena v usnesení z veřejného zasedání z 13. prosince 2001. Na rozpočtu pro rok 2002 jsme pracovali od konce října minulého roku. Návrh financí v jednotlivých kapitolách byl abnormálně obtížný. V letošním roce budeme muset pečlivě hlídat příjmovou stránku rozpočtu a podle toho upravovat i výdaje, protože některé příjmy jsou navrženy se značným optimismem. Jedná se především o uvažovaný prodej akcií Středočeské energetické, a.s., který by přinesl do rozpočtu asi 10,5 mil. Kč. Není ale jisté, zda se prodej uskuteční v letošním roce, protože úzce souvisí s privatizací energetických společností, a o tom vláda ještě nerozhodla. Dalším nejistým příjmem je prodej pozemků města. Uskutečnili jsme první přípravné kroky, finanční efekt však očekáváme až ve druhém pololetí. Při pohledu na plánované příjmy města je patrné, že z celkových 85 mil. Kč je 15 mil. Kč nejistých. Dotace ze státních fondů na investiční akce nehradí nikdy investici stoprocentně, ale jsou vždy vázány na nutnost finanční spoluúčasti města.
Výdajovou stránku rozpočtu bych rozdělil na dvě části. V investiční oblasti se kromě drobných akcí žádná nová a větší neplánuje. Značnou část finančních prostředků bude muset město vložit do dokončení kanalizace a na dostavbu domu s pečovatelskou službou. Zahájení drobných investičních akcí (např. úprava chodníků) závisí na získání dalších peněz. Provozní rozpočet města, který v sobě zahrnuje provoz škol, veřejně prospěšných služeb, městského úřadu, odpadové hospodářství, podporu zájmových aktivit občanů, údržbu zeleně atd. se oproti minulému roku vůbec nezvýšil a je necelých 36 mil. Kč. Provozní rozpočet sice teoreticky narostl, ale je to jen zdání. Podle nových rozpočtových pravidel prochází městským rozpočtem dotace pro školy a školská zařízení, tyto prostředky jsou účelově vázány a není možné, a ani je v žádném případě nechceme, jinak využít. Jsou to peníze na mzdy a na základní účební pomůcky. Ostatní provozní náklady na zajištění chodu škol (topení, energie, opravy, údržba) jsou kryty vlastními financemi města. Jen pro zajímavost: náklady na jednoho žáka ve škole činí asi 4 000,- Kč, přičemž od státu dostáváme příspěvek přibližně 900,- Kč. Podobně procházejí rozpočtem účelově vázané sociální dávky. I při zdražení některých energií musíme stále provádět opravy majetku města. Objem mzdových prostředků svých zaměstnanců jsme sice navýšili v průměru o 4 % (odborové organizace ve státě požadují 7 %), to ale neznamená, že všichni budou mít více peněz. Při stálém navyšování úkolů pro pracovníky městského úřadu budeme muset možná přijmou další pracovní sílu, takže na zvyšování mezd nic nezbyde.
V některých částech rozpočtu očekávám v letošním roce velice napjatý stav mezi příjmy a výdaji a bude otázkou, jak vše zvládneme."
Děkuji za vyjádření a přeji vám, aby se pesimistické úvahy nevyplnily.
Ing. Vladislav Procházka
 

Názor čtenáře

Redakce měsíčníku Život Úval obdržela od p. Ivanšíka dopis, v němž se vyjadřuje ke stanovenému poplatku za odpady:

Zamyšlení a úvaha ke stanovenému poplatku za odpad
Lze předpokládat, že každého poplatníka zajímají fakta, podstatné údaje o částce, kterou má hradit, platit, ať jde o jakoukoli platbu.
Překvapuje tudíž, že nebyly v případě výpočtu poplatku za odpad zveřejněny údaje, zveřejněna kalkulace na základě, které byl stanoven, určen poplatek výpočtu na 1 osobu a rok, že to je veřejnosti utajováno.
Když mohly býti například zveřejněny údaje, kalkulace o výpočtu poplatku za odpad v nedalekém městě Českého Brodu v měsíčníku Českobrodského zpravodaje, proč nebyly zveřejněny a uvedeny v měsíčníku města Úval v Životě Úval.
Vůbec je zajímavá odlišnost výše, rozdílnost výše stanoveného poplatku za odpad v různých obcích, městech.
Podle dosažitelných pramenů, především z tisku o výši stanoveného poplatku za odpad v některých obcích a městech pro porovnání lze uvést výši poplatku za odpad v obci a městech na trati Kolín - Praha, t.j. v Kolíně, Českém Brodě, Rostoklatech, Úvalech. Jsou to města, obce rozdílné velikosti, co se týče obyvatel. Kolín má 31 tisíc, Český Brod 7 tisíc, Rostoklaty 400 obyvatel.
V Kolíně byl vypočítán, vykalkulován poplatek za odpad na občana ve výši Kč 336,-, v Českém Brodě ve výši Kč 396,- a v Rostoklatech po provedení kategorizace občanů byla výše poplatku stanovena tak, že děti do 6 let nebudou hradit žádný poplatek, děti od 6 do 15 let a samostatně žijící důchodci Kč 250,-, občané používající vytápění plynem a elektřinou Kč 300,-, ostatní občané Kč 350,-, a v našem městě, v Úvalech byl poplatek stanoven ve výši Kč 480,-.
Lze položit otázku a to: byla výše poplatku za odpad vypočítána, vykalkulována na základě daných nákladů, anebo pouze vymyšlena, navržena některým činitelem či orgánem města bez jakýchkoliv podkladů, faktů, kalkulace? Lze dostat, obdržet odpověď na výše uvedené?
František Ivanšík
 

Návrh na úpravu poplatku za odpad na základě diferenciace
Dovoluji si uvésti k ustanovené výši poplatku za odpad v našem městě toto:
Od počátku r. 2002 se poplatky od občanů za odpady hradí na základě nového zákona č. 185. V měsíčníku Život Úval byly v č. 9/2001 a č. 1/2002 uvedeny podrobně informace a uvedeno znění nově vydaných vyhlášek města Úval k této záležitosti.
Z textu nově vydaných vyhlášek města pojednávajících o poplatcích za odpad vyplývá, že bohužel nedošlo v našem městě ke kategorisaci občanů při placení poplatků za odpad. Proč? Bude platit každý občan včetně dětí, důchodců, občanů používajících vytápění plynem či elektřinou stejnou taxu, stejnou částku.
Je velmi, lze zdůraznit, velmi překvapující, že nebylo přihlíženo při stanovení, určení, tvoření výše poplatku za odpad v našem městě k diferenciaci a nebyly vytýčeny, určeny rozdílné, lze opakovat, rozdílné, především nižší sazby poplatku pro děti, důchodce, občany používající k vytápění plynu nebo elektřiny oproti ostatním občanům.
Na základě výše uvedeného lze vyslovit žádost, prosbu k příslušným činitelům městského úřadu, městského zastupitelstva v našem městě, aby bylo, a to co nejdříve, zváženo, zrevidováno nynější ustanovení, rozhodnutí o výši poplatku za odpad, poplatku, který je jednostranný, a byla provedena v tomto úprava.
František Ivanšík
 

Ještě jednou k odpadům

I když byli občané předběžně informováni, např. v minulém čísle ŽÚ, je odbor životního prostředí zcela zavalen dotazy na placení poplatku v novém systému na sběr a likvidaci komunálního odpadu.
Znovu opakujeme: Občané, od letošního roku počínaje, nebudou již platit za popelnice a úhradu za využívání systému odpadového hospodářství. Místo toho budou v souladu s novými zákony platit místní poplatek za odpady, který je dvousložkový. Vlastní systém sběru, separace, svozu a likvidace domovního odpadu se prakticky nemění.
Nejdříve to nejdůležitější. Nedopatřením, za které se občanům omlouváme, chyběla v minulém čísle ŽÚ příloha č. 1 vyhlášky č. 22/2001, tj. rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu.

Příloha č. 1
Rozúčtování skutečných nákladů města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2000:
Skutečné náklady 1160 565,-Kč
Počet poplatníků 4 737 osob
Náklad na jednoho občana 245,-Kč
Sníženo na 240,-Kč na osobu a rok.

Pro rozúčtování se smí použít pouze skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za minulý rok. To znamená, že se jedná o veškerý odpad z popelnic, velkoobjemových kontejnérů na netříděný odpad, případně i z odpadkových košů, který je ukládán přímo na skládky. Jedná se však pouze o náklady na sběr a svoz tohoto odpadu, nesmí být použit např. poplatek za uložení odpadu na skládku, který je jinak součástí celkových nákladů. Pro výpočet musely být použity náklady z roku 2000, protože v době schvalování vyhlášky a stanovení výše poplatku nebyla ještě k dispozici účetní uzávěrka za rok 2001. Celkový poplatek činí 480,-Kč na osobu a rok. Jeho sazba je tvořena právě z výše uvedeného rozúčtování ve výši 240,-Kč na osobu a rok a dále z poplatku ve výši 240,-Kč na osobu a rok, který je stanoven přímo ze zákona o poplatcích. Platba celkového poplatku je určena ve dvou stejných splátkách za každé pololetí roku. V konečném výsledku to znamená, že každý z nás zaplatí za odpady 40,-Kč měsíčně.
Porovnání s dřívějším systémem nelze provést úplně regulérně.
V systému, který skončil minulým rokem, měli občané, respektive domácnosti, hradit popelnici, a to podle velikosti a četnosti odvozů, a zároveň hradit náklady spojené s dalšími způsoby sběru, separace a likvidace odpadů (např. kontejnéry rozmísťované v jarním a podzimním období do ulic, celoroční provoz kontejnérů na separovaný sběr, likvidaci nebezpečného odpadu atd.).
I když drtivá většina obyvatel města využívala tento systém, úhradu naopak platila jen menšina z nich. Město tak doplácelo na odpadovém hospodářství ročně cca 800 tis. Kč ročně, v některých letech i mnohem více.
V následující tabulce je porovnání předchozích a nynějších ročních plateb za odpady u nejčastějších typů domácností, tj. jednočlenných až čtyřčlenných.

Z porovnání vyplývá, že pro domácnosti důchodců změna neznamená prakticky žádné zdražení. Pokud se jedná o domácnosti s malými dětmi viz dále.
Od letošního roku by město i při dřívějším systému úhrady muselo přistoupit na zvýšení ceny za popelnice. Rozdíly by se tak snížily cca o 80,-Kč. Důvodem je zvýšení poplatku za uložení odpadu na skládkách (včetně rekultivační rezervy), který se odvádí SF ŽP ČR a obci na jejímž katastrálním území je skládka.
Původní poplatek za uložení činil 110,-Kč/t, nyní činí 300,-Kč/t.
Osvobození od úhrady poplatku, které je uvedeno v místní vyhlášce, se týká dětí do 4 let věku a u vícečlenných rodin třetích a dalších dětí. Zdůvodnění je nasnadě, v rodinách s dětmi do čtyř let je většinou zaměstnán jen jeden rodič a tyto rodiny spolu s rodinami s více dětmi patří většinou k těm sociálně slabším.
Poplatek se platí podle trvalého pobytu, a tak se naskýtá otázka, co občané, kteří, ač přihlášeni v Úvalech k trvalému pobytu, pobývají dlouhodobě mimo město (např. vojáci základní presenční služby, dlouhodobé pobyty v zahraničí). V těchto případech bude město na základě individuální žádosti na dobu pobytu mimo město Úvaly osvobozovat. Žádné další skupiny obyvatel nejsou od poplatku osvobozeny. Návrhy na snížení poplatku těm, kteří mají plynové nebo elektrické vytápění, nejsou opodstatněné. Množství odpadu se prakticky neliší, rozhodně se nijak výrazně nesnižuje zavedením těchto způsobů vytápění. Vzhledem k tomu, že je takto vybaveno cca 90 % domů v Úvalech, ztrácela by sleva smysl. Znamenalo by to výrazné navýšení dorovnání nákladů na odpady ze strany města na úkor jiných položek rozpočtu.
Poplatek za odpady v našem městě zřejmě patří k těm vyšším ve srovnání s jinými městy. Např. Praha má 468,-Kč/rok. Přitom právě zástupci Prahy velmi vytrvale usilovali o změnu zákona, protože nyní platný zákon jim nevyhovuje a to ze dvou důvodů:
Za prvé zavádí administrativně velmi náročný systém a za druhé horní hranice poplatku 500,-Kč se Praze zdála nízká. Z jejich propočtů vycházel poplatek mnohem vyšší. To,že je poplatek nakonec nižší, je zřejmě politika pražského zastupitelstva ve volebním roce.
Pokud se jedná o jiné obce či města, musí se srovnávat i objektivní podmínky a nabízené služby. Např. Český Brod má skládku vzdálenou 17 km, Pečky 5 km, ale Úvaly 27 km.
Naše město je na počet obyvatel rozlehlé, délka místních komunikací už přesahuje 35 km a to se také odráží v nákladech.
Úvaly, jako jedno z mála měst, zajišťují také kontejnéry na svoz v jarním a podzimním období.
V jiných městech si musí občané tyto svozy sami objednávat a také platit.
Vedení města, zejména odbor životního prostředí, vyvinulo už více než před rokem velké úsilí, aby se celkové náklady na odpadové hospodářství snížily.
To se částečně podařilo:

Údaje uvedené v této tabulce, týkající se souhrnných výdajů města za odpadové hospodářství, mohou někoho zmást svou výší vůči výdajům, které byly použity pro stanovení výše poplatku. V tomto případě se však jedná o celkové náklady na likvidaci komunálního odpadu, to znamená i o náklady na separovaný (tříděný) odpad, nebezpečné odpady apod., ale také bez vlastních nákladů na MěÚ a ve Veřejně prospěšných službách.
Další snížení nákladů není možné bez omezení rozsahu služeb.
Každý systém má kladné i záporné stránky. Dosavadní systém úhrady za "odpady" vedl poctivé občany k tomu, aby co nejvíce odpadu ukládali do kontejnérů na separovaný sběr (na sklo, papír, plasty) a do popelnic jen zbytkový odpad. Bylo ale velmi obtížné postihovat ty, kteří neplatili, ale přesto ho využívali.
Nový poplatkový systém je prakticky plošný. I přes to bychom měli svůj odpad už doma rozdělit na část, která je vlastně druhotnou surovinou a tu odkládat do kontejnérů na separovaný sběr, a část zbytkového odpadu odkládat do popelnic.
Město má uzavřenu smlouvu s firmou EKOKOM, na jejímž základě se část finančních prostředků získaných prodejem separovaného odpadu (jako druhotné suroviny) vrací do rozpočtu města. Zatím jsou tyto částky řádově desetitisíce, ale rozhodně je to lepší než odložit tyto odpady do popelnic a ještě platit za jejich uložení na skládku.
V Rakousku a Německu tyto systémy fungují především na základě vstřícného chování občanů. Je to nejlevnější a nejefektivnější způsob separace domovního odpadu.
Bohužel první týdny v novém roce ukázaly, že část obyvatel myslí jen na své pohodlí. Požadují popelnice navíc. Přitom se u většiny z nich množství odpadu nezměnilo. Pro město jako celek to ale bude znamenat zdražení odpadového hospodářství, protože výše úhrady odvozu odpadu z popelnic firmě ASA se řídí počtem popelnic a jejich objemem.
Bude záležet na nás, jak tento nový systém, který je už ze zákona administrativně náročný, ještě zkomplikujeme nebo naopak využijeme jeho výhod.
Ing. Ivan Černý, starosta města
 

Zima přináší radosti i starosti

Letošní zima, alespoň podle množství napadaného sněhu, se vydařila. Jistě přinesla radost dětem, které někde mohly využít i delších prázdnin, mnohým dospělým však přinesla starosti. Údržba vozovek vyprázdnila pokladny v řadě měst a obcí. U nás v Úvalech nelze včasnému zajištění sjízdnosti místních komunikací a chodníků, které udržuje město, nic vytknout.
S odstraňováním sněhu z chodníků před soukromými nemovitostmi je to různé. Většina občanů odmete sníh před domem brzy, ale jsou i takoví, kteří si s ním těžkou hlavu nedělají. A tak se chodci místy kloužou a kloužou. Přitom vyhláška města č. 15/1997 O rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a chodníků v obvodu města Úval, která platí od 18.12.1997, zcela jasně ukládá povinnosti a odpovědnosti vlastníků nemovitostí, které v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo místní komunikací za odstraňování - zmírňování - závad ve schůdnosti na přilehlém chodníku. V článku 1 se mimo jiné uvádí, že
" 1) Vlastník nemovitostí je povinen provést odstranění sněhu a posyp chodníku v případě, že došlo ke změnám schůdnosti v nočních hodinách nejpozději do 5,30 hodin. V průběhu dne je povinen provést tyto práce bez zbytečných průtahů, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností závadu odstranit nebo zmírnit.
2) Jako posypový materiál se smí používat písek nebo drobný štěrk.
3) Dopravně důležité chodníky se udržují v celé jejich délce a šířce, ostatní chodníky pouze v šířce 1 m."

Každý, kdo se řídí vlastním rozumem, napadaný sníh včas odklidí a kluzký chodník posype. Ti lhostejní, kteří třeba i pobaveně sledují, jak chodci balancují před jeho domem, si asi neuvědomují, že tento druh zábavy by se jim mohl prodražit.
Citovaná vyhláška města v článku 3 uvádí způsob zajištění kontroly a odpovědnost za neplnění povinností: "Porušení povinností vyplývajících z vyhlášky je posuzováno ve smyslu zákona č. 200/90 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. V případě fyzických osob lze uložit pokutu až do výše 5000,- Kč, v případě právnických osob a podnikatelů s odvoláním na §50 zák. č. 367/90 Sb. lze uložit pokutu do výše 100 000,- Kč." Pravděpodobně nikdo zatím nebyl takto postižen. Proč se neinspirovat příkladem z Pardubic? Tamní radnice využívá městskou policii. Její příslušníci kontrolují schůdnost chodníků a v případě zjištění závady nařídí majiteli, aby do jedné až dvou hodin dal vše do pořádku. V opačném případě mají právo udělit pokutu. Nebylo by možné u nás využít bezpečnostní agentury či policie k podobné činnosti?
Ing. Vladislav Procházka
 

POZVÁNKA
Kulturní komise rady města Úvaly si vás dovoluje pozvat na
II. MĚSTSKÝ PLES,
který se bude konat
23.2.2002 od 20.00 hodin
v sále sokolovny v Úvalech.
K tanci hraje "Březovanka" pod vedením Jiřího Vojtěcha. Večer zpestří svým vy-stoupením členové tanečních kroužků MDDM pod vedením A. Sismilichové.
V průběhu plesu proběhne slosování vstupenek o zajímavé ceny.
Prodej vstupenek v ceně 120 Kč bude zahájen 4.2.2002 v prodejně KNIHY na Husově ulici.
Těší se na vás kulturní komise.
 

Co připravuje kulturní komise města

Vážení spoluobčané, nový rok 2002 začal, a tak bych vás ráda seznámila s tím, co plánuje kulturní komise města Úval pro tento rok za akce. Tak jako každý rok, ani letos není peněz mnoho, ale rádi bychom zopakovali alespoň některé akce, které se setkaly s příznivým ohlasem vás, občanů Úval.
Na 23. února připravujeme druhý městský ples.
30. března se koná Pomlázková s Modrým Q pana Šindeláře pro seniory. Koncem dubna k nám určitě opět přiletí čarodějnice, a tak bychom rádi přispěli pomocí při soutěžích pro děti, které pořádá MDDM Úvaly.
V květnu bychom rádi uspořádali vý-stavu. Rádi přivítáme vaše podněty a návrhy (možno odevzdat v podatelně MěÚ). V červnu chceme podpořit řadu akcí ZŠ Úvaly. Jednou z těchto akcí by měl být koncert dechové hudby před domem důchodců. Tuto akci bychom rádi věnovali našemu slavnému spoluobčanovi Jaroslavu Dufkovi.
Další akce upřesníme v následujících vydáních Života Úval.
za kulturní komisi H. Novosádová
 

Výsledky ankety umístěné na www.uvaly.cz
Kulturních akcí v Úvalech je...

je dost ... 6%
je málo ... 43,00%
asi o všech ani nevím ... 41,00 %
moc nebo málo, je mi to stejně jedno ... 8,00%
jsem úplně spokojen ... 2,00%

 

Kulturní komise informuje

Kulturní komise považuje způsob oznámení o tom, že některý ze spoluobčanů zemřel, také za záležitost kultury. Nelíbilo se nám vyvěšování oznámení o úmrtí na veřejné desce vedle inzerátů a dalších informací, případně ve výlohách obchodů. Chtěli jsme zajistit vyšší úroveň poslední služby, kterou může město svým spoluobčanům poskytnout. Odkoupili jsme vývěsní skříňky v Husově ulici vedle květinářství a plochu, na které jsou umístěny, nám bezplatně pronajala Ing. Kolouchová. Pracovnice květinářství, paní Iveta Vrbová, nám nabídla pomoc a úmrtní oznámení bude zdarma vyvěšovat. Pokud budete potřebovat této služby využít, obraťte se prosím na paní Vrbovou a zároveň si můžete zakoupit vhodnou květinu, kterou do skříňky umístí.
Paní Ing. Kolouchové a paní Vrbové děkujeme za ochotu při jednáních.
kulturní komise
 

Sportovní letec z Úval
úspěšným účastníkem 2. světových leteckých her WAG 2001 ve Španělsku

Je zajímavé, že mnohé úvalské rodiny mají od počátku 20. století velmi úzký vztah k létání. V modelářském kroužku či z otce na syna se přenášejí zkušenosti sestavování leteckých modelů, více zapálenější se věnují plachtařskému výcviku, či dokonce usilují o získání průkazu pilota motorových letadel. Připravit se a zúčastnit se leteckých soutěží na mezinárodní úrovni pak vyžaduje velkých časových i finančních obětí.
V horké Andalusii hájili v minulém roce české barvy letečtí sportovci a parašutisté tří sdružení: Českého balónového svazu, Letecké amatérské asociace a Aeroklubu České republiky.
Členem Letecké amatérské asociace ČR je i úvalský občan Josef Vlas, jenž společně s Ing. Petrem Bezděkem přeletěli Německo a Francii a zúčastnili se ve Španělsku 2. světových leteckých her. Dopravním prostředkem se stal soutěžní ultralehký letoun UFM-10 Samba, dvoumístný jednomotorový samonosný dolnoplošník s posádkou sedící vedle sebe. Celokompozitový ultralehký letoun a pilotní a navigační dovednosti Čechů čekala mezinárodní konkurence.
Vlastní soutěž se skládala z několika disciplín: rychlostního létání, přesné navigace a nalétání co největšího počtu kilometrů na určené množství paliva. Devítidenní soutěž sestávala z kombinací těchto disciplín.
Posádka Petr Bezděk - Josef Vlas získala 2. místo, a tak se stala nejúspěšnějšími leteckými sportovci České republiky v r. 2001 v oboru ultralehkého létání.
Letecká reprezentace vykonala pro svou zemi mnoho. Úspěchy letců vypovídají o technické úrovni národa, o schopnosti ukázat vysoké morálněvolní vlastnosti.
Blahopřejeme.
PhDr. Lenka Mandová
Foto: Ultralehký letoun Samba a pilot Josef Vlas
 

 

Š K O L S T V Í

Ze starých školních kronik

Z kroniky měšťanské školy

Po vzniku samostatného Československa bylo 5.5.1919 po-voleno zřízení měšťanské chlapecké školy v Úvalech. Jednou z podmínek jejího vzniku bylo spojení s obecnou školou smíšenou, co se správy týče a dále to, že pátá třída bude výhradně pro dívky i mimoúvalské. V Úvalech však bylo více děvčat, která chtěla navštěvovat měšťanskou školu, proto byla povolena koedukace /počet dívek mohl dosahovat 1/3 počtu chlapců/.
Na počátku šk. roku 1919-1920 bylo zapsáno 117 žáků - 74 chlapců a 43 dívky. Ředitelem školy byl jmenován Václav Šťastný. Žáci se vzdělávali v mnoha předmětech - např. měřictví, němčině, krasopisu, zeměpisu a dalších, ale byli též vedeni ke sportu, vlastenectví a sociálnímu cítění. Na škole proběhly sbírky ve prospěch nemocných a nemajetných dětí a ve prospěch Československého červeného kříže. Aby žáci poznali svou vlast, podnikali v rámci školního vyučování výlety nejen do okolí Úval. Na škole též proběhly oslavy sedmdesátých narozenin T.G.Masaryka.
V roce 1922-1923 se vybavení učeben nábytkem díky panu truhláři Šebkovi zlepšilo. Během prázdnin bylo též do všech tříd zavedeno elektrické osvětlení.
V dalším školním roce /1923-1924/ byla rozšířena výuka o takové předměty jako občanská nauka, ruční práce pro chlapce, byla zavedena povinná tělesná výchova pro chlapce i dívky. Současně se zlepšovalo vybavení školy učebními pomůckami. Významným datem v tomto školním roce byl 24. březen, kdy došlo ke spojení správy školy obecné a měšťanské. Následně byla ve šk. roce 1924-1925 přeměněna chlapecká škola na měšťanskou školu smíšenou. Žáci zajisté přivítali založení skautského oddílu, který vedl p. Bubák.
V tomto školním roce získalo okolí školy nový vzhled založením malého sadu, v němž byl k 1.11.1924 odhalen památník vojákům padlým v 1. světové válce. Žáci vysazovali různé stromky a keře na školní zahradě. Tu, spolu se školním hřištěm, poškodila povodeň, která postihla Úvaly 5.6.1926. V tomto roce odešel do výslužby V. Šťastný, ředitelem se stal Josef Jánský.
Stále více se projevuje nedostatek učebních prostor. Ve šk. roce 1927-1928 bylo již zapsáno 430 žáků. Jedná se proto o vybudování nové školy nebo o její přístavbě. Také v osobě ředitele dochází dvakrát za sebou ke změně odchodem do výslužby - od 28.5.1929 byl definitivním ředitelem jmenován Otakar Brož.
Škola se věnovala i mimoškolní aktivitě. Učitel Bedrna vedl na škole kurs psaní na stroji. U příležitosti 10. výročí samostatnosti ČSR uspořádala škola 1. akademii. Žáci též zasadili druhou lípu svobody. I v tomto školním roce se projednává možnost stavby nové školy a jsou dokonce vytypována dvě vhodná místa. Ve školním roce 1929-1930 se nedostávají čtyři třídy - učí se i v kreslírně, dílnách a na obecné škole se žáci dokonce střídají. Místní školní radě bylo uloženo zajistit nezbytně potřebné školní místnosti.
Nejdůležitější akcí tohoto roku byly oslavy osmdesátých narozenin T.G. Masaryka, přičemž se na akademii pořádané k tomuto datu poprvé objevil prapor úvalských škol a zazněla nová hymna školy. Její slova složil p. učitel J. Kožíšek.
Mgr. Arnoštka Březková, Mgr. Marie Prokopová
 

Jaký ohlas měla sbírka oblečení?

Koncem loňského roku zorganizovaly žákyně ZŠ v Úvalech, Lucie Peřinková, Klára Doležalová, Lenka Balková, Hana Krupková a Veronika Dohnalová, sbírku oblečení pro mentálně postižené z Ústavu sociální péče v Milovicích. Zajímalo mne, jaký měla sbírka úspěch, proto jsem požádala organizátorky o rozhovor. Klára s Veronikou bohužel nemohly přijít, povídala jsem si tedy s Lenkou, Hanou a Lucií.

Proč právě ÚSP v Milovicích?
Po dlouhém hledání vhodného dětského domova jsme jeden objevily právě v Milovicích. Až později se ukázalo, že v Milovicích je ještě jeden ústav, a to pro mentálně postižené. Nakonec putovalo ošacení právě tam.
>Jaký ohlas měla sbírka mezi Úvalany?
V prvních dnech jsme se bály, že skončí fiaskem. Až v dalších dnech začali lidé nosit tolik věcí, že jsme je nakonec neměly kde skladovat.
Byly to pouze obnošené oděvy, nebo i nové?
Sešlo se tu i pár nových věcí, například punčocháče, tepláky a mikiny. Ale také se stalo, že paní přinesla oblek po svém zesnulém manželovi a bylo zřejmé, že se s touto památkou těžko loučí. Takových darů jsme si vážily nejvíc.
Předávaly jste vybrané ošacení v Milovicích osobně?
Ano.
Jaké byly reakce?
Velmi spontánní. Tito lidé se umí radovat z maličkostí a jsou vděční za každou pozornost. Měly jsme možnost prohlédnout si celý areál ústavu, jehož součástí jsou i zahrada a stáje se dvěma koňmi a jinými hospodářskými zvířaty.
Jak na vás zapůsobilo setkání s mentálně postiženými? Byli mezi nimi i vaši vrstevníci?
Ano, ale připadáme si starší než oni. Mají úplně jiné problémy a starosti. Na druhou stranu je jejich svět bohatší v jiných směrech. Mnoho jich je například manuálně zručných, někteří mají výborný hudební sluch a snadno se učí hře na hudební nástroje. První dojmy při setkání s nimi byly velice rozpačité, nevěděly jsme, jak s nimi hovořit, ale jejich spontánní chování nás brzy přimělo být naprosto přirozené a chovat se k nim jako ke každému z nás.
Chtěli byste se podobným činnostem věnovat i v budoucím zaměstnání?
Lucie: Ráda bych v této činnosti pokračovala i na střední škole a později, ale zůstane to vždy mým koníčkem.
Hana: Ano, ráda bych absolvovala pedagogickou školu a pracovala v dětském domově nebo v podobném zařízení.
Lenka: Práce s postiženými lidmi vyžaduje trpělivost, obětavost a houževnatost. Nevím, jestli bych této činnosti dokázala zasvětit každý den. I nadále se chci věnovat dobročinným akcím, ale pouze ve volném čase.

Lucii, Haně a Lence děkuji za rozhovor a přeji do budoucna více a více touhy pomáhat tam, kde je to třeba, a při realizaci svých nápadů podporu jejich blízkého okolí, jako tomu bylo na Základní škole v Úvalech.
Ivana Prchalová
 

NABÍDKA MDDM
 
Městský dům dětí a mládeže v Úvalech pořádá
v sobotu 16. 2. v sokolovně od 14 hodin
Veselý karneval v maskách
Vstupné 20 Kč
 
MDDM Úvaly pořádá pro děti
6.2. v 15 hodin v MDDM
divadelní představení Divadélka tety Poplety a strejčka Nimry
POKLAD SKŘÍTKA PIDIVOUSE
vstupné 25 Kč
 
Galerie MDDM uvádí
22. - 24.2.2002
výstavu fotografií
RADKA NAVRÁTILA
Přátelské setkání se koná 22.2. v 18 hodin,
výstava bude otevřena v sobotu a v neděli od 13.30 do 17.30 hodin.
 

Vážení čtenáři,
galerie MDDM v únoru představí tvorbu mladého amatérského fotografa, jehož snímky byly oceněny 3. místem v soutěži vyhlášené u příležitosti 700. výročí první zmínky o naší obci. Kdopak je oním autorem?

1x foto R. Navrátila

Radek Navrátil

Narozen: 1974
Vzdělání: Dopravní průmyslovka a několik ročníků elektrotechnické fakulty ČVUT, obor technická kybernetika.
Zaměstnání: Programátor v jedné z našich předních softwarových společností v Praze.
Záliby: Fotografie a samozřejmě i počítače.

Kdy jste začal fotografovat?
Poprvé jsem začal fotografovat už na základní škole se stařičkým aparátem Meopta. Jak už to tak v tomto věku bývá, dlouho mi to nevydrželo. Ani nevím, jestli z té doby mám nějaké snímky. Napodruhé jsem se k fotografii vrátil asi rok po střední škole s aparátem Praktica. Myslím, že jsem chtěl jen něco vyzkoušet a už jsem u toho zůstal. Zpočátku jsem fotil kde- co, bez přílišného uvažování, hlavně našeho jezevčíka a obrovský modřín na zahradě. Psy už máme dva, takže je spousta nových zážitků. Ale to jsou fotografie spíše rodinné. K modřínu jsem se teď také po čase vrátil, už s vhodnějším objektivem. Z dřívějších dob ho mám vyfocen za všech možných situací a ročních období. Bohužel je v záběru několik rušivých prvků. Modřín je úžasný strom. Na jaře svěže zelený, v květnu obsypaný fialovými šištičkami, v létě hustě obalený sametovým jehličím, na podzim jasně zlatý a v zimě bohatě ozdobený sněhem a námrazou.
Váš oblíbený námět?
Postupně jsem se zaměřil na krajinu a květiny. Rád fotografuji například okraje lesa nebo naopak jeho hustý střed, kde pro samé stromy není vidět les a klikatá cestička se kdesi mezi nimi zcela ztrácí. V poslední době se pak pokouším o noční dlouhodobé expozice ze zimního lesa, kdy stromy díky sněhu a mlze úplně září.
Z květin mám nejraději královnu našich zahrad, růži. Ale fotím i jiné. Například na jaře jsou nádherné petrklíče, krokusy, sněženky, bledule... A v létě a na podzim? To kvete každou chvíli něco. Častokrát ani nevím, co to vlastně je. Ale líbí se mi to. A nejnovější oblast mého zájmu je makrofotografie. Najednou je vidět tolik nového, čeho si prostým okem na první pohled ani nevšimnete. Třeba houba v mechu velká sotva jako nehet a těsně nad ní mezi stébly trávy napnutá malá pavučina zdobená perlami rosy.
Preferujete černobílou či barevnou fotografii?
Mám rád veselý, barevný svět, takže barevnou. Ale nejsem odpůrcem černobílé. Ta je však vhodnější pro fotografie emocionální, reportážní nebo dokumentární, kde barva bývá na škodu. Ono se ostatně i s barvami musí zacházet s citem (je-li to možné), jinak by fotografie vypadala spíše jako malířova paleta.
Co vás na fotografování baví nejvíc?
Asi to nikdy nekončící snažení zachytit právě ten neopakovatelný okamžik, kterého si většinou ani nevšimneme, protože, než si to vlastně stačíme uvědomit, je už zase vše jinak. Prostě zastavit čas v tu správnou chvíli a uchovat ji tak "navěky".
Máte nějakého oblíbeného fotografa a co vás na jeho tvorbě přitahuje?
Většinou nejsem v ničem příliš vyhraněný, tedy ani mezi fotografy nemám nikoho konkrétního oblíbeného. Samozřejmě znám fotografy jako je František Drtikol nebo Jan Saudek, ale jejich tvorbou jsem se nikdy příliš nezabýval. Myslím, že existuje mnoho pěkných fotografií i od zcela neznámých autorů. Pro fotografii není tak podstatné to, kdo nebo jak ji pořídil, jako to, co vyjadřuje, co předává těm, kteří si ji prohlížejí.
Jakou posloucháte hudbu?
Jak už jsem se zmínil, nejsem ani v tomto nijak úzce zaměřený. Když je písnička hezká, tak si ji rád poslechnu. Nejraději mám však klasické amatérské hity 50. a 60. let, mystickou hudbu od Vangelise a Ery nebo nezkrotné housle Vanessy Mae.
Z naší scény pak legendární Olympic a v neposlední řadě i náš Divokej Bill, který se v dnešní počítačové době vrací ke klasickým nástrojům se svým osobitým stylem.
Vaše dosavadní úspěchy?
Mé dosavadní úspěchy se dají spočítat na prstech jedné ruky. Vlastně stačí prst jeden, nepočítám-li několik fotografií na internetu. Jedná se o třetí místo v soutěži pořádané naším městem v minulém roce, reportážní soubor Mažoretky na náměstí (což vlastně ani není můj obor). To byla také má první a zatím jediná účast na podobné akci. Fotím totiž spíše pro sebe a prakticky žádná z mých fotografií se nezdá být dost dobrá, vždy najdu nějakou chybu nebo se mi nepodaří technicky. Fotoaparát, který jsem až dosud používal, má totiž pouze externí, ne příliš přesný expozimetr. Focení s teleobjektivem nebo detailů v makrofotografii tak záviselo spíše na odhadu a štěstí než na přesném změření expozice. Kom-pozice záběru je však věc druhá. Někdy se při focení nechám příliš unést svými pocity a atmosférou celého prostředí, a pak se později nad malou fotografií divím, proč jsem něco takového fotil.
A jaké jsou vaše další plány?
Před Vánocemi jsem si pořídil svůj první vlastní fotoaparát. Je to sice automat, ale stále poskytuje všechny možnosti, jak ovlivnit vznik žádané fotografie. Nastavením času nebo clony počínaje, přes různé režimy měření expozice a korekce až po úplné manuální nastavení. Zatím ho ještě testuji a zkoumám jeho možnosti, ale už jsem si stačil ověřit, že ani nejmodernější technika není všemocná, že vždy bude záležet více na tom, kdo fotí, než s čím fotí. Přesto doufám, že mi pomůže, aspoň po té technické stránce, k dosažení lepších fotografií. Zatím mám pouze jeden objektiv. Bohužel nemohu využít dosavadní vybavení, takže budu muset dokoupit ještě pár věcí. Někdy v budoucnu bych si chtěl také zařídit fotokomoru, abych mohl experimentovat i v závěrečné fázi vzniku fotografie. Jelikož mám rád fotografii barevnou, tak to asi nebude tak jednoduché.
Plánujete další výstavy?
Zatím ne, už k této jsem byl přemluven. Nejdříve počkám, jak dopadne ta první, pak se uvidí. Jak už jsem řekl, fotím především pro sebe, pro pocit, že se mi něco podařilo, pro vzpomínky.
Kterou zemi byste chtěl navštívit a udělat tam úžasné fotografie?
Rád bych se někdy podíval do Kanady. Do oblasti jezer, dravých řek a divokých lesů, kde je příroda zatím ještě člověkem nedotčena. Ale i u nás se dají nalézt pěkná a zajímavá místa. Od Šumavy, jak bylo vidět i na výstavě pana Procházky, přes Český ráj až po Českosaské Švýcarsko.

Přeji vám hodně úspěchů.
Jana Pospíšilová
 

OZNÁMENÍ

Obecní úřad Tuklaty oznamuje, že:
zápis dětí do mateřské školy v Tuklatech na školní rok 2002/2003 proběhne
18. února 2002 od 12.30 do 15.30 hodin.
 

 

S P O L K Y

Výroční členská schůze
smíš. org. Sdružení zdravotně postižených v ČR Úvaly
se koná v sobotu 2. března 2002 ve 14 h
ve společenské místnosti hotelu "Budka" proti nádraží ČD.
Všechny členy zve výbor smíš. organizace.
Loskot
 

 

S P O R T

SK Úvaly oddíl kopané
zve členy a přátele fotbalu na výroční členskou schůzi,
která se koná v sobotu 9.2. 2002 v 15.00 h v hospodě U Káši na hřišti.
Členské průkazy s sebou !!
Výbor SK Úvaly
 
SK Úvaly oddíl kopané pořádá
dne 16.3.2002 ve 20 hodin
tradiční KARNEVAL FOTBALISTŮ
K tanci a poslechu hraje skupina "POHODA"
!!! MASKY SRDEČNĚ VÍTÁNY - PRO 50 NEJLEPŠÍCH ODMĚNA !!!
Předprodej vstupenek od 11.2. u pana Líznera v prodejně autodílů v Pražské ulici (naproti bývalé poště).
Srdečně zve výbor SK Úvaly, oddíl kopané.
 

 

D I S K U S E


 

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.

 

Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í

Ptáci našich zahrad a parků

Postavou stejní, zbarvením různí - takoví jsou manželé hýlové; sameček má vestu růžovočervenou, samička je nenápadnější, narůžověle šedá. Jsou z našich nejhezčích ptáků s milou a něžnou povahou. Překvapíme je nejspíš někde v lesích na horách, ale ani v nížinách nejsou nijak vzácní a jsou důvěřiví. Hýl se živí vyštipováním pupenů, semen, zrnek, požívá bobule a jako příloha jsou pavouci. V zimě přiletí i na krmítko, nebo vylušťuje tobolky šeříku.
Ozývá se hvízdavě měkce "diy", zpěv je nenápadný, ale umí i hezky zavrzat. Nevysoko na vnější větvi smrku si skládá hnízdo z větviček, kořínků a lišejníků, důlek vystele chlupy a samička tam snese 5 či 6 šedomodrých, hněděskvrnitých vajíček. Hnízdívá většinou jen 1x a to v květnu, samička sedí na hnízdě a sameček ji přitom krmí. Když mladí ptáci vyletí z hnízda, zůstává rodinka po-hromadě až do příštího roku, nebo se spojí ně-kolik rodin do menšího hejnka. Své domovině je po léta věrný. V zimě se u nás objeví nejednou i cizí hejnka větších hýlů severských, jsou pak skutečnou okrasou zasněžené krajiny. Až vám někdo v zimě za mrazů řekne na adresu vašeho červeného nosu: "Máš na nose hejla", vzpomeňte si, že je to právě pro tuto barvu bříška, které má jen hýl obecný!
Použitá literatura: J.S.Duriš "Z ptačí říše"
Irena Filipová
 

Zpráva srážkoměrné stanice Úvaly
hodnocení roku 2001

První sníh nového století a tisíciletí nás překvapil proměnlivostí počasí, rychlým střídáním tepla a zimy bez ohledu na roční období a padl i srážkový rekord z roku 1995. Nejprve něco o srážkách v jednotlivých měsících:
leden 26,4 mm
únor 41,5 mm
březen 46,4 mm
duben 70,1 mm
květen 82,6 mm
červen 68,0 mm
červenec 102,5 mm
srpen 74,7 mm
září 106,7 mm
říjen 20,9 mm
listopad 42,6 mm
prosinec 52,8 mm
srážky za rok 735,2 mm

nejvíce srážek za měsíc - září - 106,7 mm
nejméně srážek za měsíc - říjen - 20,9 mm
nejvíce srážek za den - 1. září - 35,5 mm - pršelo nepřetržitě od 31.8. 11,00 hodin do noci z 1.9. na 2.9. - spadlo 51,7 mm srážek
první sněžení - 23.11. - poprašek, 13.12. se silně ochladilo a začala zima
největší sněžení za den - 22.2. - 15 cm
nejvyšší sněhová pokrývka - 24.2. a 25.2. - 20 cm
nejméně dnů bez srážek - září - 8
nejvíce dnů bez srážek - říjen - 22

Začátek února byl beze sněhu, 22.2. se silně ochladilo a začalo sněžit, oteplilo se až 31.3., pak se opět ochladilo - 13.4. a 14.4. sněžilo. Začátkem května bylo velké teplo, pak bylo opět chladno, bouřky a vítr. Velké teplo bylo v červenci, v srpnu bylo méně srážkových dnů, ale vydatnější srážky. Nejdeštivější měsíc bylo září, v říjnu bylo teplo a sucho - 31.10. byl překonán teplotní rekord od roku 1775 - bylo přes 20o C, v listopadu už opět zima a od 13.12. mrazy a sníh. Takový byl rok 2001 a na závěr přehled rekordů za celé sledované období, tedy od 5.5.1986 do 31.12.2001:

Přehled počasí od 5.5.1986 do 31.12. 2001
Nejvyšší roční srážky - rok 2001 - 735,2 mm.
Nejnižší roční srážky - rok 1990 - 417,3 mm.
Nejvyšší měsíční srážky - červenec 1988 - 142,6 mm.
Nejnižší měsíční srážky - červenec 1990 - 4,3 mm.
Nejvyšší denní srážky - 8.7.1996 - 52,4 mm.
Nejvyšší denní sněhové srážky - 24.2.1993 - 20 cm.
Nejvyšší sněhová vrstva - 26.2.1993 - 35 cm.
Nejvíce dnů bez srážek - červenec 1990 - 27 dnů.
Nejvíce dnů bez srážek - květen 1992 - 27 dnů.
Nejméně dnů bez srážek - září 2001 - 8 dnů.
Na úplný závěr dvě zajímavosti - březen 2000 byl nejdeštivější od roku 1876 (Úvaly 106,9 mm) a 31.10.2001 byl nejteplejší od roku 1775 (Úvaly 22o C).

Ing. Jiří Veselý
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 02-9971539, 02-9971820, fax: 02-9971696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz