4/2002

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
I N F O R M A C E   P R O   O B Č A N Y
Š K O L S T V Í
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í
C Í R K V E
K U L T U R A

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 43

 

 

 

Jaro přichází,
příroda se probouzí.
Probudíme se i my?

Cesta na Hradešín
Začátek červeně značené turistické cesty č. 009 je u úvalského nádraží, pokračuje přes náměstí, Slovany a ze silnice na Škvorec uhýbá na úzkou polní pěšinu. Po necelých dvou kilometrech se trasa mění v pěknou úvozovou cestu obklopenou ovocným stromořadím; na třetím kilometru najdete barokní sochu sv. Donáta z roku 1765, postavenou na příkaz kněžny Marie Terezie z Lichtenštejna. Umělecké dílo člověka je obklopeno uměleckým dílem přírodním. Čtyři mohutné kmeny lip, které mají v obvodu 305, 259, 173 a 349 centimetrů, výšku přes 16 metrů a staré jsou okolo 220 let. Dále vede trasa lehce stoupající cestou směrem na hradešínské návrší, odkud je často možné shlédnout pěkný kus středních, ale i severních Čech, spatřit Říp, část Českého středohoří, Bezděz, někdy i Ještěd a hradbu Krkonoš. Na Hradešíně stojí za prohlídku i kostelík, podivuhodná to směsice různých stavebních slohů, ve které najdeme zbytek románské rotundy, gotický portál a na vnější straně kostela náhrobní kameny z 19. století. Ve zdi okolo kostela je zasazena kazatelna z 15. století.
Výše uvedená cesta na Hradešín je zmiňovaná v nejednom turistickém průvodci. Bohužel je po návštěvě tzv. uklizečů vlastních dvorků ve stavu, který našemu městu nedělá pěknou vizitku.
V sobotu 13. dubna se proto koná úklid této cesty. Sraz všech, kterým záleží na jejich okolí je v 9. hodin u silnice směr Škvorec a odbočky na červeně značenou turistickou cestu podél pole (pytle a rukavice s sebou).
Věnujte přírodě u sv. Donáta trochu svého času, ať se i v nově vydaných knihách opět dočteme např.: "… stará úvozová cesta nás vede ke stále poutavějším výhledům na Škvorec, Úvaly a lesy za Hradešínem".
Š. Sokolová

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA,
které se konalo 19. 2. 2002

V úvodní části jednání rady byla provedena kontrola plnění usnesení z minula, tj. usnesení č. 22 021 až č. 22 034.

K usnesení č. 22 022, které se týkalo prověření skutečného stavu bytu č. 3 v čp. 181 (manželů Ž.), bylo poznamenáno, že je nutno, aby pověření zastupitelé svou zprávu předložili písemně.
Pí Tůmová informovala radu o možnosti uskutečňovat schůzky Klubu důchodců Úvaly v domově důchodců.
V závěru bylo konstatováno plnění úkolů vyplývajících z usnesení.

Zprávy z odborů

Z odboru výstavby a dopravy
Pí Reicheltová, s odvoláním na usnesení č. 21 248, kterým bylo odsouhlaseno uzavření smlouvy na provedení projektové a inženýrské činnosti s firmou VIS Hradec Králové na akci Vodovod Radlická, předložila ke schválení příslušnou mandátní smlouvu na provádění inženýrské činnosti ve výši 81 900,- Kč na rok 2002.
Rada města vzala na vědomí informaci o financování opravy havárie vodovodní armaturní šachty na křižovatce ulic Kožíškova a V. Nováka ze skupiny 2310, položky 5171 Opravy a udržování.

Z finančního odboru
Pí Lišková informovala radu o finanční situaci města k 19. 2. 2002, což rada města vzala na vědomí.
V dalším informovala radu o výsledcích kontroly hospodaření města za rok 2001, kterou v souladu se zákonem 128/2000 Sb. provedla firma ECO-ECONOMIC s.r.o. Tábor.
Auditor nemá výhrady k hospodaření města za rok 2001.
Rada města uložila vedoucí finančního odboru projednat s předsedkyní finančního výboru další postup.

Z odboru životního prostředí a odpadového hospodářství
Ing. Prokůpek předložil radě písemnou informaci, která se týkala schválení pravidel pro snížení poplatku za odpady nebo jejich prominutí.
a) Přechodné prominutí poplatku v případech, kdy se jedná o:
- základní vojenskou službu.
- pobyt v léčebně dlouhodobě nemocných,
- práce nebo studium v zahraničí,
b) Snížení na 50 % pro případy prokázaného ubytování na kolejích, internátech apod..
c) Pro obytné objekty, kde není nikdo trvale hlášen, (nikdo zde trvale nebydlí, nejedná se o stavbu určenou nebo sloužící k rekreaci) bude řešeno individuální smlouvou s městem.
d) Sociální případy (např. pobírající dávku sociální péče od státu) budou řešeny na základě individuální žádosti po projednání sociálním odborem.
e) Při dvojím občanství a dlouhodobým pobytem v cizině možno převést trvalý pobyt na obec (zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel), z důvodů nemožnosti vymáhání poplatku tento poplatek prominout. Rada města pověřila vedoucího odboru životního prostředí a odpadového hospodářství realizaci těchto pravidel při stanovení výše poplatku.
Rada města odsouhlasila zadání dokumentace na rekonstrukci nevyhovujícího jednokomorového vodojemu Rohožník na vodojem dvoukomorový a tím zajistit mnohem lepší činnost a jeho obsluhu (pravidelná údržba, odkalování apod.).

Ing. Černý v návaznosti na předchozí část jednání informoval radu o možnostech uplatnění akcí s příspěvkem od agentury SAPARD v rámci svazku obcí Úvalsko:
- Jirny nemají žádnou akci,
- Horoušany připravují výstavbu centrálního zdroje tepla,
- Šestajovice připravují opravy komunikací,
- Úvaly zamýšlejí: výstavbu víceúčelového hřiště pod školou, výstavbu autobusových zastávek na náměstí, opravu chodníků a rekonstrukci již nevyhovujícího jednokomorového vodojemu Rohožník na vodojem dvoukomorový.
Prezentace výše uvedených záměrů u agentury je však jménem celého svazku. Právník doporučuje zvážit podepsání navržených smluv, které se týkají výše jmenovaného záměru, či texty smluv přepracovat tak, aby obsahovaly vyplacení záloh až v průběhu prací, odměny vázat na realizaci podpory od agentury apod.
Rada uložila Ing. Černému, konzultovat předložené návrhy smluv s právníkem a před podpisem smlouvy projednat s Ing. Glaserem i jiné varianty.
V případě potřeby doporučuje svolat mimořádné jednání rady.

Z odboru správy majetku města
Ing. Perglerová předložila radě na základě návrhu likvidační komise (podklady přiloženy) ke schválení fyzickou likvidaci křovinořezu (zcizen) a křesla typ 20 300 (poškozeno).
V případě křesla bude dále hledána možnost opravy.
Ing. Perglerová předložila radě ke schválení novou nájemní smlouvu s MV ČR na pronájem nebytových prostor v čp. 844 Jiráskova ul. pro potřeby Policie ČR.
Nájemné bude každoročně upravováno podle koeficientu inflace.
Rada města pověřila starostu města k podpisu kupní smlouvy na odprodej části pozemku pč. 2826 o výměře 24 m2 panu R. N. ve smluvené výši.
Ing. Perglerová předložila písemnou žádost sl. Š. Sokolové, která z pracovních důvodů požádala o uvolnění z funkce člena bytové komise. Rada města vzala žádost sl. Š. Sokolové na vědomí.
Ing. Černý seznámil přítomné s problematikou přístavby Městského domu dětí a mládeže v Úvalech.
V současné době je zpracován projekt přístavby, bude následovat zahájení stavebního řízení. Současně je vypsáno výběrové řízení s výzvou 5 zájemcům. Pokud nedojde k nečekaným komplikacím, bude stavba zahájena koncem dubna. Komplikace se dají před-pokládat při zajištění náhradního provozu mimo objekt MDDM (stěhování, organizace činnosti apod.).
Na dotaz Ing. Vyskočilové ředitelka MDDM pí Pospíšilová podrobně informovala o finančních možnostech MDDM, o možnostech splácení úvěru ze strany MDDM, případných sponzorech apod..
Závěrem rada doporučila pokračovat intenzivně v přípravě přestavby MDDM po technické, finanční i organizační stránce.

Personální záležitosti
Rada doporučila VZZM jmenovat za člena Rady školy pí Janu Tůmovou.
Ing. Breda předložil písemnou žádost vedoucí Městské knihovny Úvaly, která se týká navýšení počtu pracovníků v MěK alespoň o 1 pracovníka s polovičním úvazkem, tj. 20 hodin týdně.
Důvodem je:
a) prodloužení doby, po kterou budou mít občané zajištěn přístup na internet,
b) prodloužení provozní doby pro studenty, kteří zvýšenou měrou využívají časopisů a odborné literatury,
c) zajištění otevírací doby MěK ve večerních hodinách a zajištění půjčovní doby v sobotu.
Po projednání žádosti rada odsouhlasila rozšíření pracovníků o 0,5 úvazku na dobu určitou do 30. 6. 2002, případně do 30. 8. 2002.
Ing. Ivan Černý, starosta města
 

Za vším je nutno vidět peníze

Rozpočet města na rok 2002 byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva města v prosinci 2001. Rozpočet města byl předem zveřejněn na úřední desce, též byl k nahlédnutí v podatelně MěÚ, posléze byl projednáván na zasedání rady města. Občané Úval byli o této záležitosti stručně informováni v ŽÚ č. 2/2002, a to ve dvou článcích: "Zápis jednání zastupitelstva města" a v redakčním článku "Rozpočet města na rok 2002 nebylo jednoduché sestavit".
Rozsah podrobného rozpisu rozpočtu v příjmové a výdajové části je tak velký, že překračuje možnosti jeho zveřejnění v ŽÚ. Navíc jeho účetní rozpis nedává záruku přehlednosti a srozumitelnosti. Proto jsou v následující části uvedeny příjmy a výdaje ve formě tabulek a grafů v souhrnných položkách, které srozumitelněji charakterizují rozpočet města v roce 2002.
Ing. M. Breda
 
Přehled položek rozpočtu města na rok 2002
 

JARNÍ ÚKLID
INFORMACE

S právě začínajícím jarem přichází opět i pravidelný jarní úklid některých odpadů z našich domácností. Přestože se tato akce koná každoročně obdobným způsobem, věnujte prosím následujícím řádkům zvýšenou pozornost. Svoz proběhne podle druhu odpadu ve dvou etapách.
Termínovaný kalendář jednotlivých etap jarního úklidu

I. ETAPA - svoz starého železa
Celá akce bude na území města Úval zajišťována pracovníky a technikou Středočeských sběrných surovin. V níže uvedených termínech je proto nutno železo a kovový odpad umístit před jednotlivé nemovitosti a to tak, aby byl příjezdný a přitom nebránil průchodu nebo průjezdu.
Pro svoz je město rozděleno na dvě poloviny, kde dělící čarou ve směru od budovy základní školy je náměstí Arnošta z Pardubic, Husova ulice a dále pak od železničního přejezdu Pražská ulice až na její západní konec směrem ku Praze. V levé části od této dělící čáry proběhne svoz ve dnech 13. a 14. dubna 2002 s tím, že železo a kovový odpad je nutno umístit před jednotlivé nemovitosti nejpozději v sobotu dne 13. dubna 2002 do 9.00 hodin. V pravé části města proběhne svoz za stejných podmínek o týden později ve dnech 20. a 21. dubna 2002 opět s tím, že železo a kovový odpad je nutno umístit před jednotlivé nemovitosti v sobotu dne 20. dubna 2002 nejpozději do 9.00 hodin.
Případné požadavky na svoz např. rozměrných, těžkých kusů apod. je možno dohodnout před akcí nebo při ní na tel. č. 0603/584 251 (pan Fidler). Je možno též odvézt autovraky, v tomto případě je však nutno tento odvoz předem dohodnout na výše uvedeném telefonním čísle.

II. ETAPA - svoz biomateriálů a objemnějších odpadů Tato akce proběhne v průběhu měsíce dubna a počátkem měsíce května 2002. Kontejnery bude obdobně jako v roce minulém při-stavovat firma Novák. Svoz se týká biomateriálů z domácností a ze zahrad, které nemohly být kompostovány, dále pařezů a větví, které je však nutno rozřezat na menší rozměry, aby prostorově zabíraly co nejmenší objem. Svoz se dále týká i maloobjemových odpadů, které nemohly být umístěny do popelnicových nádob nebo kontejnerů na separované odpady. Do přistavených kontejnerů nesmí být umísťován železný a kovový odpad a hlavně odpady nebezpečné (např. zbytky barev, laků, kyselin, olejů, autobaterie, pneumatiky apod.). Kontejnery budou přistavovány na jednotlivá stanoviště podle harmonogramu svozu v uvedený den mezi 9.00 h až 13.00 h. Odváženy budou následující den opět ve stejném časovém rozmezí.

Harmonogram svozu
termín / číslo stanoviště
8. dubna 22, 30, 44
9. dubna 12, 26, 32
10. dubna 18, 25, 38
11. dubna 4, 23, 36
12. dubna 17, 39, 45
15. dubna 5, 21, 42
16. dubna 11, 29, 47
17. dubna 2, 19, 43
18. dubna 24, 28, 37
19. dubna 14, 27, 35
22. dubna 10, 33, 46
23. dubna 50, 52, 53
24. dubna 7, 20, 40
25. dubna 8, 16, 49
26. dubna 3, 13, 41
29. dubna 6, 15, 34
30. dubna 1, 9, 31
4. května 48, 51

Očíslování stanovišť kontejnerů
1 roh ulic Chorvatská, Slovinská
2 roh ulic Bulharská, Ruská
3 roh ulic Srbská, Škvorecká
4 střed Jiřího z Poděbrad
5 střed Chelčického
6 střed Roháčova
7 střed 5. května
8 roh ulic Kladská, Lužická
9 roh ulic U Kaberny, U Výmoly
10 roh ulic Nerudova, Presslova
11 roh ulic Nerudova, Žižkova
12 roh ulic Čechova, Havlíčkova
13 roh ulic Nerudova, Boženy Němcové
14 roh ulic Kollárova, Boženy Němcové
15 roh ulic Jungmannova, Prokopa Velikého
16 roh ulic Nerudova, Raisova
17 roh ulic Raisova, Prokopa Velikého
18 roh ulic Raisova, Kollárova
19 roh ulic Prokopa Velikého, Erbenova
20 roh ulic Kollárova, Ladova
21 roh ulic Hakenova, Štefánikova
22 roh ulic Wolkerova, Alešova
23 roh ulic Vítězslava Nováka, 28. října
24 roh ulic Kožíškova, Vítězslava Nováka
25 roh ulic Rašínova, náměstí Svobody
26 roh ulic Grégrova, Dobrovského
27 roh ulic Guth Jarkovského, Klánovická
28 roh ulic Čelakovského, Foersterova
29 roh ulic Guth Jarkovského, Máchova
30 roh ulic Rašínova, Tylova
31 roh ulic Klostermannova, Dobrovského
32 roh ulic Palackého, Hakenova
33 střed Otokara Březiny
34 roh ulic Janáčkova, Purkyňova
35 střed Fibichova
36 střed V Zálesí
37 roh ulic Glücksmannova, Šámalova
38 roh ulic Janáčkova, Jirenská
39 roh ulic Nad Koupadlem, Purkyňova
40 střed Horova
41 roh ulic Sovova, Na Spojce
42 roh ulic Pod Tratí, Denisova
43 roh ulic Denisova, Mánesova
44 roh ulic Fügnerova, Tyršova
45 střed Hálkova
46 střed náměstí Arnošta z Pardubic
47 roh ulic Mánesova, Horova
48 střed Pod Slovany
49 střed Pražská (před čp. 142)
50 střed Atlasová
51 střed U Obory
52 střed K Hájovně
53 střed Jiráskova

odbor životního prostředí, Ing. Bohuslav Prokůpek
 

SVOZ POPELNICOVÝCH NÁDOB
změna četnosti svozu
P O Z O R !!!

Od 1. ledna roku 2002 je v celých Úvalech prováděn svoz popelnicových nádob jako sezónní. Znamená to, že až do 31. 3. 2002 bylo prováděno vyvážení popelnic každý týden. Od dubna 2002 v rámci tohoto typu svozu bude prováděno vyvážení 1x za 14 dní vždy v lichý týden, znamená to, že poprvé budou vyvezeny popelnicové nádoby dne 8. 4. 2002 (území města s pondělním vývozem), dne 9. 4. 2002 (území města s úterním vývozem) a dne 11. 4. 2002 (území města se čtvrtečním vývozem). Od těchto dat budou pak následně popelnice vyváženy ve čtrnáctidenních intervalech.
odbor životního prostředí, Ing. Bohuslav Prokůpek
 

 

I N F O R M A C E   P R O   O B Č A N Y

O čem psal před lety Život Úval

ŽÚ duben 1962, str. 12
ZAČÍNÁ JARO
a tím pro všechny občany (majitele domů, nájemníky) nastanou jarní práce. Bylo by hezké, kdyby si všichni dali do pořádku chodníky před domy (a ne aby se tam většinou zdržovaly slepice apod.), ostříhali větve, které přesahují z plotu do ulice. Nu, zkrátka tzv. jarní úklid. Také by se neměly vyhazovat odpadky (sklo a jiné věci) po hájích - vždyť všude běhají děti - a to by si měl každý uvědomit, než se třeba jeho dítě zraní!
Jaký by měl jistě každý pocit, kdyby se v létě vyšel na procházku do háje a bez obav si mohl kdekoliv sednout. Proto ani tam drůbež nepatří!!
Když se všichni s chutí pustíme do práce, budou Úvaly o mnoho hezčí a radost z toho budeme mít my všichni.
čtenářka

ŽÚ duben 1963, str. 3
ÚVALSKÉ ZAJÍMAVOSTI
Tím ovšem nemíníme nějaké místní pozoruhodnosti, nýbrž jen drobné zvláštnosti, které ostatně má každé místo. Budiž nám dovoleno zmínit se zde o nich v tomto aprílovém čase, ačkoli se ovšem o žádný "apríl" nejedná, ale jen o pouhé konstatování.
Tak na příklad máme některá místní pojmenování, která jsou shodná s názvy pražskými. Říkáme "Na Vinohradech", "Na Slovanech", Na Petříně" a staří Úvaláci také vědí, kde je to "Na Vyšehradě". Máme u nás jednu z nejkratších ulic na světě: Arnoštovu. Měří něco málo přes 10 metrů "na délku". U některých čtvrtí si nejsme jisti, zda mají nějaký úřední název a který. "U kruhovky", V rohožni", "Pod cihelnou", "Na Skeříkově", nebo v Radlické čtvrti? "Sety" nebo "V setých"? Tato čtvrť je pozoruhodná i tím, že přímé spojení se středem obce má jen po nádražním pozemku přes dva přejezdy kolejí. Říkáme "Na hrobce", a nevíme proč. Máme náměstí, jehož obdobu hned tak nenajdete. Poskytuje totiž již více než 30 let slušné výnosy zemědělských plodin. Ulice Nerudova vyúsťuje v polní cestu odedávna používanou a na mapách zakreslenou. Ta se na podzim rozorá, připraví se k setí a oseje, na jaře nato se znovu prošlape a projezdí. To se opakuje rok co rok s výjimkou letoška, protože na poli je strniště a předpokládá se, že tam vyroste jetel či co. Zajímavé je též, že někteří Úvaláci bydlí vlastně v Horoušánkách, jiní zase v Tuklatech.
A zdali pak je vám známo, že projdete-li urnovým hájem našeho hřbitova a vyjdete-li zadními vraty, ocitnete se na území okresu kolínského?
Ještě abychom se zmínili i o tom, že naše devítiletka je rozmístěna v 5, slovy v pěti budovách. To je přece také kuriozita!
Je možné, že jsou u nás ještě další místní zvláštnosti, o kterých nevíme. Víte-li o nějakých vy, napište nám o nich.
-r-
 

Knihovna na internetu

Úvalská knihovna nabízí čtenářům nejen úctyhodné množství kvalitních knih a periodik, ale v neposlední řadě i výrazně usnadňuje samotné vyhledávání titulů. Pro zjištění, zda vůbec požadovanou knihu v naší městské knihovně naleznete, není třeba opouštět teplo domova, ani kvapně prchat ze svého pracoviště, jen abyste ještě stihli vzít za kliku knihovny těsně před ukončením půjčovní doby. Všichni, tedy i ti, kteří jsou v určité časové tísni, mohou pohodlně pro získání všech potřebných informací využít internetu.
Na adrese www.uvaly.cz vítá návštěvníky mnohým již známý rozcestník a na něm mimo jiné i ukazatel "Knihovna". Po kliknutí na něj si můžete vybírat z nabízeného obsahu připravených stránek. K dispozici jsou informace o půjčovní době, historii knihovny, službách čtenářům (registrace, ceník, meziknihovní výpůjčky, zamluvení knih, internet, CD ROM) a katalog knihovny. Katalog na internetu umožňuje přehledné vyhledávání knih podle autora, názvu knihy nebo klíčového slova. Pro usnadnění zde existuje i seznam autorů a přehled klíčových slov. Vyhledávání knih je možné i podle kombinace více různých kritérií.
Tituly, které jsou momentálně půjčené, lze rezervovat. Čtenáři zde najdou i odkaz na souhrnný knihovní systém LANIUS - katalogy dalších knihoven v ČR.
Internetový návštěvník, který zanechal zprávu na diskusní stránce města Úval: "Zdá se mi to na Úvaly nějak moc.". Nebude pravděpodobně jediným, komu se zdá nemožné, aby úvalská knihovna byla schopna poskytovat tak kvalitní služby.
Tel. spojení do knihovny: 02/8198 1877,
e-mail: mek.uvaly@seznam.cz.
Š. Sokolová, DiS
 

Horká novinka z Městské knihovny v Úvalech

Od dubna 2002 rozšiřujeme půjčovní hodiny pro čtenáře a uživatele internetu.
V pondělí a čtvrtek do 18.30 hodin,
v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin.

Několik dalších nej ... z úvalské knihovny

Nejtlustší kniha: Váša: Slovník jazyka českého, počet stran 1765

Nejvydávanější kniha: Karafiát: Broučci, v knihovně: dotisk 84. vydání

Nejdříve narozený čtenář: narozen v roce 1910

Nejmladší čtenáři s vlastní legitimací: narození v roce 1993

Iva Krňanská
 

Výsledky ankety

V anketě od 15. 2. 2002 do 14. 3. 2002 hlasovalo 32 čtenářů stránek www.uvaly.cz.
"Investiční akce by město:"
mělo financvat až našetří ... 1
začít a dostavět třeba i na úvěr ... 6
mělo stavět za max. účasti dotací ... 20
mělo jakkoli financovat, ale nezadlužit se ... 1
tohle mě nezajímá ... 4
 
Nová anketní otázka na měsíc duben:
"Čistota města se v posledním období…"
- výrazně zlepšila,
- až na zametené vozovky nezlepšila,
- jarní úklid již město začalo, ale je na začátku,
- nevidím změnu, stále tu je nepořádek,
- čistota není problém, lepší již to nebude.
Lukáš Rubeš
 

Domov důchodců v Úvalech

V dubnu letošního roku uplynou již tři roky od zahájení provozu v tomto ústavu. Chci jako uživatel poděkovat panu Ing. I. Černému a městskému úřadu za tuto skvělou myšlenku a její úspěšnou realizaci. Domov důchodců slouží nejen úvalským občanům, ale také občanům okresu Praha-východ. Tento ústav je svou vybaveností srovnatelný s evropskou úrovní.
Mnozí z nás si ani nepředstavili, že budou zbytek života dožívat v tomto překrásném a kouzelném prostředí. Po třech letech našeho pobytu můžeme hodnotit. Děkuji naší paní ředitelce J. Viplakové a jejímu týmu za vedení ústavu. Sestřičky jsou k nám pozorné a obětavě se o nás starají. O naše zdraví pečuje MUDr. E. Soukupová. Je to náš anděl strážný. Pan Žídek, náš šéfkuchař, se svým tříčlenným týmem nám pětkrát denně připravuje výborné pochutnání. Prádlo dostáváme křišťálově čisté, voňavé a nažehlené. Dík za to patří paní Michalcové a paní Zajícové. Děkuji též paní Šlajsnové, která dokáže při výpomoci v naší prádelně obětovat část svého volna. Chválím též vzorný úklid. Údržbář pan Michalec pracuje perfektně, musí ovládat deset řemesel, a dokonce zajišťuje i dopravu.
O parkovou úpravu se vzorně stará obyvatel domova pan Dvořák. Ten udělal obrovský kus práce, když zeleň lebedy přeměnil v trávník, vytvořil překrásné ozdobné záhony, které doplnil i skalkou. Kromě ozdobných záhonů pečuje i o úrodné záhony, jejichž plody doplňují sortiment naší kuchyně. Za jeho práci mu děkuji. Cením i práci paní Račické, která má na starosti knihovnu se šesti sty svazky. Kulturní a sociální činností je pověřena paní Eliášová. Mimo jiné vede výtvarný kroužek, kde se rodí překrásné výrobky, které byly vysoce oceněny na několika výstavách. Některé artefakty zdobí i naši vstupní halu. Je obdivuhodné, že i v tak pokročilém věku se najdou zručné a pracovité ručičky. RNDr. F. Šrůta si zakoupil vlastní počítač a někdy i do noci zpracovává historická díla, která sestavuje do konečné podoby. Skoro každý důchodce má zájem o vyžití, proto je nástěnka ve stálé pozornosti. Z pořádaných akcí bych jmenoval několik autobusových zájezdů, například předvánoční zájezd do Prahy, výlet do Staré Boleslavi či návštěvy jiných domovů důchodců.
Mezi pravidelné akce patří oslavy narozenin spojené s pohoštěním. Oslavu doplňuje hudba pana Kočárníka a nechybí i taneček. Se svými programy nás také navštěvují školy nebo divadelní soubory. Při těchto příležitostech si též zazpíváme. Kulturní aktivity byly zpestřeny maškarní zábavou, u níž nechyběla ani tombola, jindy čarodějnickým rejem, opékáním vuřtů, předváděním úvalské hasičské techniky nebo mikulášskou zábavou spojenou s rozdáváním dárků.
Nezapomíná na nás ani pan starosta se svým týmem. Pravidelně nás navštěvuje před koncem roku. Popřeje nám pevné zdraví a pohodu do příštího roku a připije si s námi šampaňským vínem.
Vážím si všech zaměstnanců, kteří vzorně plní své povinnosti, neboť to jsou jednotlivé kamínky, které do sebe zapadají a tvoří celou mozaiku, a proto jim všem patří mé poděkování.
Miroslav Lášek, obyvatel domova důchodců
 

POLICIE

Prahu-východ trápí krádeže vloupáním do rekreačních objektů
Každý rok vyhlašuje policejní prezident genpor. JUDr. Jiří Kolář preventivní téma, kterým se mají pracovníci policie nadstandardně zabývat. Pro letošní rok byla prioritou preventivní činnosti policie zvolena ochrana rekreačních objektů. Na území Středočeského kraje je registrováno asi 95 tisíc rekreačních objektů. Nejvíce ohrožené jsou příměstské oblasti, z nichž Praha-východ je tímto druhem kriminality zcela typická (často dochází k vloupáním do chat především na Říčansku a na území Obvodního oddělení Policie Odolena Voda). Rekreační oblasti jsou velmi dobře dostupné vozidly po komunikacích, ale i hromadnými dopravními prostředky, což vyhovuje rekreantům, ale zároveň nahrává zlodějům. Pachatelé si rádi vybírají rekreační objekty, které bývají obývány pouze sezónně. Dnešní chaty a chalupy jsou moderně a draze vybavené - video, televizor atd. Často se vloupání do jednoho objektu opakuje vícekrát za rok, zvláště u těch chat, které jsou situovány na odlehlých místech nebo skryty za vysokými zdmi a hustými ploty.
Zloděj se do objektu dostane nejčastěji páčením okenic, oken nebo dveří, rozbitím skleněných výplní oken a dveří.
K vykrádání chat dochází zpravidla v pracovních dnech (statisticky je nejvíce vloupání od úterý do čtvrtka) a pachatele můžeme rozdělit do tří základních skupin: lidé bez zaměstnání a bez finančních prostředků, kteří vloupáním řeší otázku přístřeší, oblečení a jídla, dále pachatelé recidivisté, kteří se v osadních a zahrádkářských koloniích přes zimu skrývají např. před nástupem trestu odnětí svobody. Zkušené organizované skupiny, které bychom zařadili do třetí skupiny, pracují zpravidla na objednávku a chaty mají většinou již předem vytipované.
Bazary a zastavárny často vykupují zboží pocházející z trestné činnosti a vzhledem k současné legislativě je téměř nemožné tomu zabránit. Utržené finanční prostředky používají pachatelé např. na nákup drog, hraní na automatech apod.
A o které předměty je mezi zloději největší zájem? O spotřební elektroniku, ruční nářadí, starožitnosti, oblečení, lůžkoviny, potraviny, alkohol, jízdní kola aj.
Hlídkové kontroly v chatařských koloniích a přítomnost policie v odlehlých místech mají samozřejmě důležitý preventivní význam, ale je nutné, aby se i sami majitelé rekreačních objektů starali o bezpečnost vlastního majetku.
Jaké máte jako chatař či chalupář možnosti ochrany svého objektu? Základem jsou mechanické zábranné prostředky aplikované na nejrizikovější místa (bezpečnostní zámky, uzamykací systémy, ochranné okenní folie, skla). Vhodným doplněním mohou být ochranné mříže a uzamykatelné okenice. Pachatel jde cestou nejmenšího odporu, takže i jednoduché mříže ho mohou od vloupání odradit. Nadstavbou je elektrická zabezpečovací signalizace. Ochranným prvkem, který mimo překonání pohodlí nic nestojí, je uložení různého nářadí. Volně ležící nářadí totiž velmi často užívají pachatelé k páčení. Dobrý soused si zase všimne neznámých podezřelých lidí, kteří se pohybují v blízkosti chaty.
Pokud se přes veškerou prevenci vloupání do své rekreační chaty nevyhnete, dodržte následující zásadu: do příchodu policie se věcí nedotýkejte, nemanipulujte s nimi a neuklízejte. Mohli byste znehodnotit cenné stopy, které by později mohly vést k dopadení a usvědčení pachatele.
por. Mgr. Diana Bušková, tisková mluvčí OŘ PČR Praha-východ
 

 

Š K O L S T V Í

Zápis žáků do I. tříd

Dne 8. února 2002 prožívaly mnohé rodiny v Úvalech a blízkém okolí malou slavnost. Tento den probíhal na Základní škole v Úvalech zápis budoucích prvňáčků. Děti i jejich rodiče při vstupu do školy vítaly pohádkové postavy a odváděly je do vyzdobených tříd. Zde děti pomalu ztrácely trému a ostych a dokázaly zazpívat písničku, přednést básničku, určit barvy a předvést spoustu dalších dovedností, které napomohly kolegyním z I. stupně zjistit připravenost do školy.
K zápisu se dostavilo 71 dětí, zapsáno do I. ročníku školního roku 2002/2003 bylo zatím 62. Devět rodičů požádalo ředitele školy o odklad školní docházky.
Těšíme se, že malých prvňáčků přivítáme v září co nejvíce a že se jim u nás bude líbit.
Mgr. Růžena Kondelíková, zástupce ředitele školy
 

Z jednání Rady školy

Rada školy při ZŠ Úvaly pracuje od 1. 11. 2001. Je tvořena 15 členy (5 členů jmenovaných zřizovatelem, 5 členů zákonných zástupců žáků, 5 členů zástupců pracovníků školy). Školní rada se schází 1x za 2 měsíce.
Dne 28. 2. 2002 projednávala Rada školy zabezpečení školního roku 2002/2003. Jedním z velmi závažných problémů, se kterým se škola stále potýká, je nedostatek prostoru pro výuku.

Pro informaci uvádím prostorové podmínky ve školním roce 2001/2002.
Počet žáků ... 576
Počet tříd ... 24
Počet učeben ... 25
z toho spec. pracoven ... 2
Počet prostorově nevyhovujících učeben ... 5

Školní družina pracuje ve 4 odděleních, pro práci ŠD je k dispozici pouze jedna učebna, ostatní oddělení musí pracovat ve třídách.
Pro školní rok 2002/2003 se výrazně nezmění počet žáků a nezmění se ani počet tříd. Naopak v rámci rozvoje informačních technologií (projekt bude finančně dotován MŠMT, na realizaci se bude podílet i zřizovatel) narůstá potřeba další specializované pracovny, do které je třeba umístit výpočetní techniku.
V rámci rozvoje školy v dalších letech je zapotřebí:
- vybudovat pracovnu pro PC, rozdělit pracovnu fyziky - chemie na dvě samostatné pracovny, vybudovat odborné pracovny pro přírodopis, zeměpis a dějepis, pro školní družinu vybudovat samostatné pracovny, vybudovat vlastní tělocvičnu a hřiště, v rámci rozvoje volitelných předmětů vybudovat školní cvičnou kuchyň,
- upravit pozemek pod školou, vybudovat školní vývařovnu a jídelnu.
Vzhledem k výše uvedené problematice byl na Radu školy přizván ředitel školy František Smolík a starosta města Úval Ing. I. Černý. Pan starosta konstatoval, že rada města se touto problematikou zabývá. Seznámil nás s problémy, které souvisí s dostavbou školy a uvedl, že tato akce by si vyžádala dotaci asi 50 milionů. S výhledem zhruba na příštích 5 let obec tyto finanční prostředky mít nebude. Dále Ing. I. Černý informoval Radu školy o problémech týkajících se úpravy pozemku pod školou, který by mohl být využíván žáky školy o přestávkách i při tělesné výchově. Žáci by zde mohli trávit i volný čas.
I zde narážíme na nedostatek finančních prostředků.
Z jednání vyplynulo, že těmito problémy se zabývají nejen pracovníci školy a zástupci města, ale i rodiče našich žáků. Jejich pohled na tuto problematiku je zasvěcený a rodiče chtějí být nápomocni při jejím řešení.
Pan starosta přislíbil, že se touto záležitostí bude nadále zabývat rada města.
Další jednání Rady školy se uskuteční 9. 5. 2002.
Mgr. R. Kondelíková, předsedkyně RŠ
 

SLAVNOSTNÍ DNY V ČERVNU

Školní rok 2001/2002 probíhá ve jménu oslav 90. výročí otevření bývalé měšťanské školy. Oslavy budou zakončeny výstavou, jejíž vernisáž se bude konat 13. června 2002.
Součástí vernisáže bude, jako každoročně, vyřazení žáků 9. tříd. Expozice bude otevřena až do 16. června. Do tohoto ruchu budou ještě zasahovat parlamentní volby, a proto se škola stane i volebním místem. Tento červnový víkend bude škola zpřístupněna veřejnosti. Chtěli bychom oslovit všechny absolventy úvalské školy, kteří plánují třídní srazy, aby využili této možnosti a aby do programu setkání zařadili i prohlídku školy. Současně děkujeme všem, kteří zapůjčili školní materiály, které poskytly mnoho cenných informací. Rádi bychom vás poprosili o spolupráci. Najdete-li doma stará vysvědčení, učebnice, písanky apod., zapůjčte je. Vše nepoškozené vrátíme.
Touto cestou vás zveme na červnovou akci věnovanou 90. výročí otevření budovy č. 8. Přijďte, bude na co se dívat.
František Smolík, ředitel ZŠ
 

Ze starých školních kronik
Období: 1930 - 1937

V celém tomto období pracuje škola obecná a měšťanská pod vedením ředitele Otakara Brože.
V obecné škole se učí žáci 10 tříd (1. - 5. ročník), měšťanská škola má v r. 1930 4 třídy, v r. 1931 5 tříd, v r. 1932 6 tříd a od r. 1933 pak 8 tříd (1. - 3. ročník).
Pro všechny tyto třídy je v obou budovách jen 9 učeben. Ostatní třídy se učí v domečku, ve sborovně, v dílně, v kabinetu a střídají se dvě třídy v jedné učebně. Počet žáků se pohyboval v rozmezí od 600 do 818. Z toho vyplývá, že se v jedné třídě učilo 38 až 65 žáků. Učitelů bylo kolem 20. Do měšťanské školy chodili nebo dojížděli (většinou na kole) žáci z Tuklat, Horoušan, Horoušánek, Dobročovic, Tlustovous, ale i z Květnice, Újezda nad lesy, Sluštice, Sibřiny, Klánovic, Běchovic, N. Jiren, Šestajovic, Stupic, Dubče, Koloděj a Blatova. Od 1. 9. 1936 se zřídila adaptací bytu ředitele (v ceně 3000,- Kč) ještě jedna 4. tř. měšťanské školy, tzv. "Jednoroční učební kurz" (JUK), kam chodili i žáci z obvodu Škvorec.
Na škole se vyučuje náboženství (římskokatolické, evangelicko-českobratrské, československé, izraelské), dále běžné předměty, ale i NJ, FJ, psaní na stroji, ruční práce. Většina dětí byla pojištěna proti úrazu. Též mnoho žáků navštěvuje organizaci Červeného kříže.
Na školách fungují velmi kvalitně vybavené knihovny pro žáky i učitele. Ve všech třídách jsou čítárny s časopisy a každá třída má zřízenou knihovničku, kde se obměňují knihy. Vede se přesná evidence přečtených a oblíbených knih.
V tomto období se usiluje o stavbu nové školy. Několikrát v každém roce zasedá místní školní rada s místním úřadem, okresní školní rada, zemská školní rada, zapojeno do této problematiky je i ministerstvo školství a vládní zástupce. Téměř každý rok se dávají vypracovat nové návrhy, studie, propočty. Shánějí se peníze, které už v roce 1931 hodlá zapůjčit Okresní spořitelna v Českém Brodě ve výši 1 250 000 Kč. Největší boje jsou sváděny o to, zda by byla vhodná jen přístavba nebo úplně nová budova. Předmětem diskusí je i vhodné místo. Byly vybrány 2 možnosti: Pod Úvalákem a na náměstí Svobody. Nastává problém s výkupem po-zemku, problém s velikostí stavby, zda vybudovat i tělocvičnu a sál, zda odborné pracovny a další. Do těchto neshod vstupují ještě politické strany, a tak se několikrát stává, že už pevná rozhodnutí se musí rušit, znovu projednávat a projektovat. Dochází tak ke zbytečným platbám a v r. 1934 i k insultacím p. uč. Trnky a Ing. Nesnídala! Několikrát bylo nejvyššími institucemi obci Úvaly přikázáno započít se stavbou, leč pro nejednotnost
v obci ke stavbě nové školy v tomto období nikdy nedošlo!
Na projekčních plánech se nejvíce podíleli: stavitel Jedon, architekt Ing. Velvarský, stav. K. Hůda, Ing. Morávek, Ing. Ant. Nesnídal a další. Jejich návrhy pro finanční potíže neprošly.

Další aktivity školy:
Každoročně se všechny třídy podílejí programem na různých oslavách (nejhlavnější jsou narozeniny T.G.M, 28. říjen), každoročně se nacvičuje divadelní představení, pořádají se různé výstavy, soutěže a výchovné akce - např. Týden čistoty - 18. - 25. 3. 1934 a 14. - 21. 9. 1935
Každý den rozhlasem hodnotila komise výsledky bodování a předával se DIPLOM - fotomontáž zaslána šk. insp. Vítězné třídy dostaly mýdlo!
Týden ticha a slušného chování 25. - 30. X. 1935
Po každé vyučovací hodině dá učitel třídě známku, ty se zapisují ve třídě na nástěnkách. Hodnotí se i chování o přestávkách - dozorující učitel dá třídě 1 známku za den. Byly odevzdány dva diplomy a 5 výtisků knihy "Úvaly jindy a nyní".
Ranní tělovýchovné chvilky - od 12. 11. 1935
Na chodbách se cvičilo nejprve pod vedením učitelů, pak cvičili žáci sami. Při cvičení se zejména dbalo na pěstění kázně.
Akce "Zdraví nemocným" - březen 1936
Děti donesly velikonoční vajíčka (1100 ks!). Ta byla delegací předána do Jedličkova ústavu. Delegace se skládala z 39 členů, vedl ji p. uč. J. Rýdl. Odpoledne navštívili ZOO v Praze.
Literární soutěž březen a červen 1936
Žáci psali básně, prózu, skeče. Zúčastnilo se 35 žáků se 67 pracemi. 7 prací bylo vybráno k odměně knihami a některé zaslány do časopisu Mladý svět a do Národního osvobození.
V 2. části se zúčastnilo 48 žáků s 53 pracemi. Byly předány knižní odměny a informován okresní školní inspektor.
Výstava úvalských praporů dne 20. října 1935 v budově školy
V rámci seznámení se s místní symbolikou zapůjčily všechny spolky a organizace své prapory. Vystaven byl i prapor školy a některých tříd.
Charitativní pomoc
Ve škole se vařily 4x týdně polévky (maminky ve škol. kuch.), které si žáci hradili. Chudým dětem byly placeny z fondu školy nebo obce.
Pan Rosenbaum ze svého statku vozí žákům mléko, později se dováželo z Kolína (už za úhradu).
Pro chudé děti jsou každoročně pořádány sbírky ošacení, prádla, bot, punčoch a učebnic. Jednotlivci a Záložna přispívá každoročně na nákup knih a pomůcek.
Žáci 1. tříd každoročně dostávají od Záložny vkladní knížku s vkladem 5 Kč.

Žákovská samospráva a rodičovské sdružení
V r. 1932 založil p. uč. B. Lokay ve své třídě rodičovského sdružení, které se později objevuje i v další třídách.
V r. 1935 zakládá p. uč. Trnková žákovskou samosprávu. Byl vypracován projekt a zřízeny kluby. Ve vedení se angažuje i p. uč. J. Rýdl.
ZŠ se každoročně podílí nebo samostatně organizuje různé akce a je vydatným pomocníkem všech vyučujících.

Vycházky a výlety
Okresní školní výbor vydal v r. 1932 vycházkový řád pro školy ve svém okrese. Vydal i seznam pamětihodností okresu. Řád dále obsahuje přehled vycházek a výletů pro jednotlivé třídy.

Rozhlasové zařízení
Ministerstvo školství v r. 1931 udělilo škole subvenci 1500 Kč na zakoupení radiopřístroje. Ředitelství školy zakoupilo i zesilovač a reproduktory za 2500 Kč. Ministerstvo školství sleduje rozhlasové vybavení škol a svolává poradní schůze pro zástupce. Práce naší školy je vždy hodnocena kladně.
V prosinci r. 1934 přijíždí ředitel Radiojournalu s deputací na školu v Úvalech a žádá o urychlenou instalaci přístrojů a amplionů do tříd (cena 28000 Kč).
V dubnu 1934 je uspořádán kurz učitelů a zájezd k prohlídce rozhlasového studia.
Časopis Školský rozhlas vypsal soutěž pro své odběratele. V této soutěži vyhrály úvalské školy za největší počet odběratelů v září r. 1934 (405 odběratelů). Obdržely výhru radiopřijímač Philette. Byla též vyměněna přijímací stanice v obecné škole a doplněna zesilovacím zařízením. Cenu 4047 Kč uhradila stanice Radiojournal. V té době mají všechny třídy obou škol svá vlastní rozhlasová zařízení, proto každý pátek poslední vyučovací hodinu všichni poslouchají rozhlasovou relaci. Toto opatření bylo schváleno okresním školním výborem v Českém Brodě.

31. květen 1935 patří k nejpamátnějším chvílím naší školy. Naši školu navštívili vzácní hosté ze zemské školní rady a z Radiojournalu - prezident Radiojournalu p. M.K.B. Jirák, profesor konzervatoře a šéf hudebního oddělení rozhlasu Ing. E. Svoboda, technický ředitel R.J.K. Štáhl, technický komisař školního rozhlasu B. Pěkný. Z ministerstva školství a národní osvěty to byl sekční šéf V. Müller, vrchní rada J. Šimek a vrchní školní rada L. Malý a další.
(Čerpáno ze "Starých školních kronik"), Zpracovala: D. Formanová
 

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

ČTVRTEK 11. DUBNA 2002
II. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pražská 525
ředitelka: Jaroslava Hejnicová 10.00 - 11.30 h 15.00 - 16.30 h

III. MATEŘSKÁ ŠKOLA Kollárova 1260
ředitelka: Šárka Trojánková
10.00 - 11.30 h 15.00 - 16.30 h
Těšíme se na Vaši návštěvu.
 

Předání daru

18. 2. 2002 byl 3. MŠ Úvaly předán dar od firmy Vorwerk CS, k.s. Úvaly. Vysavač typu VK 130 v ceně 26 800,- Kč předal ředitelce školy Šárce Trojánkové osobně vedoucí střediska logistiky pan Roman Albrecht. Město Úvaly, které je zřizovatelem školky, zvažuje každý výdaj, protože finanční situace města je vážná. Proto jsme velice uvítali možnost vybavit tuto školku kvalitním vysavačem. Děti předškolního věku tráví velkou část dne hrou na podlaze, a proto je vysavač neustále v provozu. Děti potřebují čisto, teplo a pěkné prostředí. Za všechny děti, zaměstnance i zřizovatele firmě Vorwerk děkuji.
Jana Tůmová
 

DĚTSKÝ BAZAR

Milé maminky!
Je tu jaro a s ním opět akce "Dětský bazar". Za ty roky, co bazary pořádáme, nám odrostla celá generace dětí. Chceme vás získat pro spolupráci, protože jen tak bude mít tato akce smysl. Pravda je, že v prvopočátcích na nás neútočily second handy a různé výprodeje, přesto si myslíme, že tato akce má smysl. Můžete dobře prodat a levně nakoupit, levněji než v second handech.
Nejdříve vás seznámíme s "pravidly hry". Do prodeje se přijímá dětské (ale i dívčí a chlapecké) oblečení, obuv, sportovní potřeby, hračky a různé jiné potřeby pro děti pro sezónu jaro-léto. Věci by měly být pěkné, zachovalé, moderní. Musí být opatřeny dobře připevněnou cedulkou (nejlépe přišitou) s požadovanou cenou, na kterou my připíšeme vaše osobní číslo. Spolu s věcmi přinesete také jejich seznam. Za každou věc zaplatíte u příjmu 1,- Kč (z těchto peněz finančně přispíváme MŠ), z celkové částky za prodané věci vám odečteme 10%.
Rády bychom ve vás získaly nové zákaznice, a proto se snažíme vyjít vstříc zejména maminkám s malými dětmi. Poprvé se bude prodávat již v pátek ve večerních hodinách. Přijďte nás navštívit, ať už jako prodávající nebo kupující. Využijte šance prodat výhodně to, co už nepotřebujete a jinému se může hodit.
Těšíme se na vaši návštěvu ve III. MŠ v Kollárově ulici.
J. Štěpánková, O. Hertlová, inf. 81 98 25 13

Pátek 19. 4. VÝKUP 14,30-19, PRODEJ 20-22
Sobota 20. 4. PRODEJ 8-11, VÝDEJ 17-18
 

Městský dům dětí a mládeže čeká výrazná přestavba

V letošním roce dojde k zásadní rekonstrukci budovy Městského domu dětí a mládeže v Úvalech. Požádal jsem paní Janu Pospíšilovou, ředitelku domu dětí a mládeže, a paní Ing. Renatu Perglerovou, vedoucí odboru správy majetku města, o odpovědi na několik otázek.
Co je hlavním důvodem plánovaných stavebních změn budovy domu dětí?
J. Pospíšilová: Náš domeček nám již kapacitně nestačí. Vzhledem k počtu účastníků přihlášených do zájmových kroužků jsou prostory nevyhovující. V letošním roce máme celkem 612 členů zájmových útvarů, z tohoto počtu je 100 předškolních dětí, 434 dětí ve věku do patnácti let a 26 dětí je ve věku 15 až 18 let. Současně probíhají kursy kalanetiky a výtvarné semináře pro 52 dospělých. V loňském roce jsme uspořádali celkem 66 akcí, které navštívilo přibližně 6 000 účastníků. K naší činnosti využíváme několik let i 2 místností v Tesco budově u základní školy, které jsou pro nás východiskem z nouze pro taneční kroužky. Zájem o činnost v domě dětí nepolevuje, naopak se zvyšuje. Z toho plyne, že rozšíření prostoru je nezbytné.
Ing. R. Perglerová: Druhým hlavním důvodem rekonstrukce je nedos-tatečné sociální zařízení. Tři WC pro všechny děti, to je opravdu málo. V projektu je tento nedostatek řešen odděleným WC pro dívky a chlapce v obou podlažích a v podkroví pro personál. Zároveň je pamatováno na prostornější šatnu.
V čem spočívá rekonstrukce MDDM?
Ing. R. Perglerová: Dům bude mít mimo jiné i bezbariérový vstup.
V přízemí objektu bude pouze minimálně upraven sál, v němž se nyní konají výstavy. Jinak všechny ostatní prostory přízemí doznají změn. Bude přebudována stávající kuchyně a šatna, bude zbourán přístavek do zahrady. Na tomto místě se naopak vystaví nový větší sálek pro taneční oddělení, odpovídající sociální zařízení a šatna. V prvním patře bude zachována pouze místnost, ve které probíhá výuka výtvarného kroužku. Zbývající tři místnosti budou přeměněny na dvě klubovny, které budou využity jako ateliéry pro výtvarníky apod. Na klubovny bude navazovat venkovní terasa, kterou bude možné využívat také pro výtvarnou výchovu. Bude rozšířeno sociální zařízení. Z prvního patra povede schodiště do podkroví, kde vzniknou stavebními úpravami skladovací prostory pro kostýmy a materiály pro výtvarnou výchovu a dvě kanceláře pro personál. Celá budova bude zateplena, a to částečně z venkovní fasády a částečně i z vnitřní strany.
Zahájení rekonstrukce plánujeme na začátek května. Stavba by měla být hotova do konce září tak, aby v říjnu letošního roku mohl být zahájen standardní provoz domu dětí.
Kdo je autorem projektu?
J. Pospíšilová: Autorem celého projektu je pan Václav Martínek. Při zpracování studie a pozdějšího projektu se mi líbilo, jak pan Martínek k práci přistupoval a jak respektoval potřeby dětí a zaměstnanců. Jen pro zajímavost: i po rekonstrukci bude zachován břečťan na venkovní stěně, který působí nejen velice esteticky, ale je i zdrojem velkého množství kyslíku. A děti alespoň uvidí, že to s ochranou přírody myslíme vážně.
Jak vysoké budou finanční náklady na stavbu a kdo bude stavbu financovat?
Ing. R. Perglerová: Předpokládané náklady jsou odhadnuty ve výši 4,3 mil. Kč. V současné době probíhá výběrové řízení o zadávání veřejných zakázek na prováděcí firmu.
S vybranou firmou bude sepsána smlouva o dílo a dojde k upřesnění celkové částky. Je ale třeba, aby nedošlo k překročení výše uvedené ceny. V opačném případě nebude realizace možná.
J. Pospíšilová: Stavbu bude financovat městský dům dětí. Část finančních nákladů jsme schopni zaplatit v letošním roce, na zbytek si vezmeme půjčku, kterou budeme několik let splácet. Chci zdůraznit, že náklady na rekonstrukci nejsou na úkor jiného školského zařízení ve městě. Město ve funkci zřizovatele bude garantovat úvěr a bude splácet úroky. Je důležité, že zastupitelstvu města záleží na tom, jak děti v Úvalech tráví volný čas. Městskému úřadu patří dík za to, jak nám vychází vstříc.
Omezí se po dobu rekonstrukce provoz domu dětí?
J. Pospíšilová: Náhradní prostory pro činnost většiny kroužků budou v Tesco budově. Snad se tam vejdeme. Omezíme pouze práci v keramických kursech, protože nemůžeme přemístit vypalovací pec. Nebudou pořádány výstavy. Příležitostné akce, kterými jsou například čarodějnice, oslavy dne dětí, akce turistického kroužku a tanečního oddělení, se budou normálně konat. Letní tábory kromě indiánského se uskuteční.
Nejhorší bude stěhování do Tesco budovy a zpět. Přitom nám pomohou pracovníci VPS, kteří pro nás již nyní zprovozňují prozatímní prostory Tesca.
Také chci poděkovat paní Kopačové, která nám nabídla úložné prostory v hotelu Budka.
Co od rekonstrukce očekáváte?
J. Pospíšilová: Věřím, že až bude rekonstrukce hotová, děti i dospělí najdou v domě dětí nové a lepší prostory pro relaxaci a vlastní seberealizaci. Je mým přáním, aby zrekonstruovaná budova Městského domu dětí a mládeže v Úvalech byla zařízením, které vždy bude sloužit dětem a pouze k činnosti, která bude děti a mládež tvůrčím způsobem obohacovat.
Já se k tomuto přání připojuji a děkuji oběma za rozhovor.
Ing. Vladislav Procházka
 
jižní pohled na budovu MDDM
východní pohled na budovu MDDM
západní pohled na budovu MDDM

Velmi bychom uvítali pomoc sponzorů, či jakýkoli finanční příspěvek.
V případě, že byste mohli přispět, zasílejte prosím svůj příspěvek na konto MDDM:
GE Capital Bank, a.s., č. účtu 270 121-574/0600.
Velmi vám děkujeme. Jana Pospíšilová, ředitelka MDDM
 

Kulturní komise města Úvaly a Městský dům dětí a mládeže
zvou všechny občany a občánky Úval
30. 4. L. P. 2002 na ČARODĚJNICE
Program:
Hry pro děti, vystoupení šermířského spolku Záviš, ukázky zbraní, různé taškařice.
Vuřty zdarma!
V 17.30 h odchází od MDDM průvod čarodějnic a šermířů na hřiště pod sokolovnou, kde bude jedna z čarodějnic upálena.
  + logo šermířského spolku Záviš

TANEČNÍ NOVINKY Z RYTMUSOVÉ SKUPINKY

Mnohým návštěvníkům vánoční akademie MDDM nebo úvalských plesů, kde se prezentovala taneční skupina Rytmus, neunikl úspěch naší malé skupiny nejstarších děvčat - Petry Kyselové, Jitky Němečkové, Jany Tesařové a Báry Mrázkové na Mistrovství světa v Dance Show v Riese. Děvčata se probojovala do hlavní soutěže a obsadila 27. místo. Děkujeme jim za reprezentaci našeho souborui města Úval v zahraničí.
Ale čas jde dál a soutěže roku 2002 byly zahájeny Mistrovstvím republiky v Disco Dance, Hip Hopu a Electric Boogie (sóla, dua a malé skupiny) ve dnech 9. a 10. 3. ve sportovní hale v Hostivaři. Naši TS Rytmus zde zastupovalo celkem 45 členů, někteří i v několika disciplínách. Úroveň i účast byla vysoká - o počtech přihlášených tanečníků svědčí i pozdní zakončení celodenních tanečních maratonů, kdy ně-které starty byly až po 24. hodině.
Úroveň schopností našich dětí, juniorů i dospělých v hlavní věkové kategorii dokazují dovezené vavříny - 4 zlaté, 2 stříbrné a 2 bronzové medaile, několik startů ve finále s nominacemi na mistrovství světa, a to nám při vší smůle několika tanečníků i skupinek dělil pouze jeden bod od postupu do finále. Počty skupin se pohybovaly v Discu i Hip Hopu do 25 skupin, v jednotlivcích a duách až do 80 startujících ve věkové kategorii a stylu.
Pochvalu zaslouží všichni, protože dokázali porazit tanečníky z nejznámějších tanečních škol celé republiky, nezalekli se jejich zvučných jmen a obstáli v tvrdé konkurenci. Každý vybojovaný bod je cenný, i když nestačil na postup do vysněného finále.
V závěru jen jména těch nejlepších:

MISTŘI REPUBLIKY za rok 2002 jsou:
Radek Brusch - Hip Hop hlavní v. kategorie 1. místo, nominace na MS.
Ondra Brusch - Hip Hop junioři, 1. místo nominace na MS.
Ondra Brusch - Electric Boogie junioři, 1. místo nominace na MS.
Lucie Minaříková - Electric Boogie děti, 1. místo nominace na MS.

Další významná umístění:
Karolína Zahrádková - 2. místo Electric Boogie děti, nominace na MS.
Monika Perglerová - 2. místo Electric Boogie juniorky, 5. místo duo Electric Boogie, nominace na MS.
Šárka Fridrichová - 3. místo Electric Boogie juniorky, 5. místo duo Electric Boogie, nominace na MS.
Petra Vykouřilová - 3. místo Electric Boogie hlavní v. k. ženy.
Matěj Indra - 6. místo Electric Boogie junioři, nominace na MS.
Jakub Zajac a Andrew Stemberg - 6. místo duo Electric Boogie a nominace na mistrovství světa.
Martin Tesař - 6. mís-to Electric Boogie hlavní v. k. muži.
Petr Tesař - 7. místo Electric Boogie hlavní v. k. muži.
Ondra Brusch a Adéla Šepková - 7. místo duo Hip Hop junioři.
Radek Brusch a Hana Barešová - 7. místo duo Hip Hop hlavní věk. kategorie, nominace na mistrovství.

V soutěži malých skupin skončily děti v Disco Dance 12., v Hip Hopu 11., junioři v Disco Dance 19., v Hip Hopu 20. a 8. a hlavní v. k. v Hip Hopu na 9. místě.
Gratuluji a děkuji všem.
Alena Sismilichová
 
Naše reprezentace Electric Boogie.
Zleva - Matěj Indra, Martin Tesař, Petr Tesař, Ondra Brusch, za ním Marek Žídek, Petra Vykouřilová, Filip Žídek, Víťa Viktorín, Pavel Píro, před nimi Andrew Stemberg, Šárka Fridrichová, Monika Perglerová, dole Jakub Zajac, Lucka Minaříková, Karolína Zahrádková a Alena Sismilichová.

 

Kolik příležitostí má růže

Při četbě básnické prvotiny Jana Skácela "Kolik příležitostí má růže" jsem se zamýšlela nad poetickým názvem sbírky. Snažila jsem si představit spojení růže a příležitosti. Odpověď na mou tajemnou otázku mi dala výstava fotografií, jejíž vernisáž se uskutečnila 22. února v domě dětí a mládeže.
Autorem fotografií je Radek Navrátil, který se snažil návštěvníky vtáhnout do svého světa vnímání skutečnosti. Výstavu zahájil Ing. I. Černý, který připomenul význam fotografie jako umělecké ztvárnění světa a popřál autorovi dobré světlo a přízeň múz. A jaký svět nám autor připravil ke zhlédnutí?
Nejprve mě pohltilo jaro. Sněženky, bledulky, krokusy, prvosenky a další kouzelné kvítky ukázaly své odhodlání prodrat se přes sníh k slunečnímu svitu. Houpavými kroky postupuji dál. Zastavuji se.A - no, zde jsem pochopila pana Skácela. Růže. Tento krásný květ, jenž si svou hrdost vždy uchovává. Chceš-li mi ublížit, píchneš se, usneš ... že bych se změnila v Šípkovou Růženku. Ne, musím dál. Můj zrak ustrne na souboru čtyř fotografií, které představují nitro květu. Detailně pozoruji okvětní lístky, kapky rosy a jen čekám včelu, která přilétne pít z květu. Čas rychle ubíhá a já v trávě, na kolenou, hledám vše, co se přede mnou skrylo. Jak složitý je svět, který mám pod podrážkami svých bot?
Náhle mě svým pláštíkem pohlcuje mlha. Sleduji souboj slunečních paprsků, které se snaží prostoupit přes větve stromů a mlžný opar. Svou procházku světem fotografií končím u modřínu, který svými převislými větvemi objímá lidská obydlí. Sklání se nad námi jako anděl strážný a bdí nad našimi osudy.
Opouštím společenství rostlin a stromů a těším se, až vezmu do rukou sbírku Jana Skácela a přečtu první verš "na podzim za mrholivých dnů", vím "kolik příležitostí má růže".
Mgr. Markéta Licková
 
foto: Fotografické trio se setkalo (p. Navrátil, p. Procházka a p. Koloc), Foto J. Pospíšilová
Radek Navrátil při vernisáži své výstavy s Ing. I. Černým

 

Malý výlet do vzdálené země

Manželé Kvasničkovi nepatří mezi časté klienty cestovních kanceláří. Jak sami tvrdí, chtějí-li poznat nějakou zemi, dávají přednost individuální turistice. Ta jim dává možnost hlouběji se seznámit s navštívenými místy. Několika-měsíční důkladná příprava na cestu je nezbytná, přesto se však musí počítat s pozdější improvizací. Nejinak tomu bylo při jejich nedávné dvouměsíční cestě na Filipíny, o níž v pátek 1. března besedovali v městském domě dětí a mládeže při zahájení výstavy Filipíny - ostrovy mezi Východem a Západem. Původně zamýšlenou trasu cesty museli upravit z bezpečnostních důvodů. Při cestování používali nejrůznější dopravní prostředky, nejvíce využívali autobusovou dopravu. Přitom se přesvědčili, že Filipíny jsou zemí, kde čas někdy hraje podřadnou roli. Je-li plánován odjezd autobusu na desátou hodinu, je úspěchem, když vyjede ve dvanáct. Čeká se, až nastoupí dost cestujících. I jízda někdy přeplněného vozu pak vyžaduje trpělivost a pevné nervy. Vlaková doprava existuje, ale v malé míře. V turistických průvodcích je sice uváděno několik železničních tratí, ale využívána je jenom malá část. Zbytek představují rezavé zarostlé koleje.
Poznali řadu oblastí, kam běžný turista často nezavítá. Seznámili se s mnoha lidmi, s jejich životem, zvyky, pohostinností a tradicemi. Během putování po filipínských ostrovech viděli karneval, kohoutí zápasy, sklizeň cukrové třtiny, práci na terasových rýžových polích, život ve městech i na venkově, a především pozoruhodnou krajinu. Překrásná příroda tak bohatě nahrazuje nedostatek historických památek.
Poutavé vyprávění manželů Kvasničkových bylo doplněno několika desítkami černobílých i barevných fotografií, na nichž zachytili zajímavá místa, přírodu i každodenní život. Snímky mají nejen dokumentární hodnotu, ale řada z nich je zdařile výtvarně zpracovaná.
Kvasničkovi si nenechávají své zážitky z cest pro sebe, ale dokáží se o ně podělit i s ostatními.
Ing. Vladislav Procházka
foto: Manželé Kvasničkovi při besedě o své cestě na Filipíny, Ing. Vladislav Procházka
 

Galerie mladých umělců

Monika Albrechtová, Ilona Bartáková, Tomáš Porubský a David Turecký - to je čtveřice mladých výtvarníků, která představila svá díla ve dnech 15. až 17. března na výstavě v městském domě dětí a mládeže.
Duchovním otcem výstavy a celé výtvarné skupiny, která si říká Galérie mladých umělců, je Tomáš Porubský. Vystavoval v domě dětí už potřetí a za uplynulé období udělal velký krok kupředu. Jeho původní obrazy byly ovlivněny především mistry surrealismu, což tentokrát ukázal na díle Gravitační anomálie. Postupem doby se dostal i k východním filosofiím, což prezentoval na obraze Svatyně Icukušima (Tori). U obou těchto obrazů umocnil dojem vlastnoručně vyrobeným rámem. V jeho tvorbě se odráží prvky figurální geometrické abstrakce. Nejvíce se snaží o stylizaci tvarů a barev předmětů a architektonických staveb, které nás obklopují.
V poslední době se zabývá i složitější konstruktivnější technikou, je to něco mezi obrazem a třírozměrným objektem. To předvedl na působivých obrazech - objektech Elektroindustriál a Konstrukce 3D.
Tomášova přítelkyně Ilona Bartáková maluje především akrylovými barvami na sololitové desky. Uvelkoplošných obrazů Mikrosvět, Vetřelci černého moře, Naděje 2001 a působivé kresby Schizofrenie upoutalo zajímavé použití barev a konturování. Současně vystavovala dvě menší díla z tématu Červené variace, která byla doplněna keramickým květináčem. Celek působil velice dekorativně. Zájem mezi návštěvníky vzbudily malované kameny. V její tvorbě se projevují prvky abstrakce, grafiky, figurální fikce. V obrazech hledá harmonii tónů a barev. Chce v divákovi probudit jeho fantazii a estetické vnímání všeho, co je kolem nás, v nás a nad námi.
Monika Albrechtová vystavovala psychedelické obrázky Soukolí, Křivolaký, Mezi středy a krásný dvoudílný obraz bez názvu. Kromě toho představila keramiku, na níž byla nápaditým způsobem zpracována glazura. Na působivém dílku Lampa muchomůrka nezapřela Monika skutečnost, že se zabývá designem. Prvky designu se prolínaly i na dekorativní látce a návrzích na tapetu. Neobvykle působil nainstalovaný odpadkový Psychokýbl, který obsahoval produkty dnešní civilizace. Sérii nápadů předvedla na fotografiích instalací svých obrazů v exteriéru - na trávníku, v okenním rámu, za skleněným profilem. Nevyjadřuje se pouze malováním a keramikou, ale je také členkou experimentální skupiny Bruxo.
David Turecký se s nespoutanou fantazií pustil do hledání něčeho nového v oblasti výtvarné fotografie. Vystavoval práce, které byly jeho volným tématem k přijetí na vysokou školu. Jeho fotografie ukazují na jeho úhel vidění a vymykají se běžnému reálnému způsobu zachycení skutečnosti. Černobílými fotografiemi Mizím z této planety, Superman nebo Táborák rozhodně zaujal a vyvolal diskuse. Jeho náměty a jejich zpracování byly profesionály velmi dobře oceněny. S další jeho tvorbou se budou moci seznámit návštěvníci pražské prestižní galérie Mecca.
Každý ze čtveřice autorů hledá vlastní výrazové prostředky a snaží se zobrazit své vnímání světa. Všichni se v tvorbě liší, nikoho nekopírují a zachovávají si svoji autentičnost.
-pap-
Foto: Zahájení výstavy. Zleva: Tomáš Porubský (obrazy), Monika Albrechtová (keramika, obrazy), Ilona Bartáková (obrazy - akryl, kameny, květináče), David Turecký (fotografie), ředitelka MDDM Jana Pospíšilová.
Foto: Návštěvníci vernisáže si přišli na své.

 

 

K U L T U R A

TJ SOKOL ÚVALY
bude v letošním roce pořádat
kurzy společenského tance
pod vedením Jiřího Plamínka.
Zahájení kurzů: 14. 9. 2002 - sobota odpoledne
Kurzovné: dívky - 900,- Kč + 100,- Kč GARDE, hoši - 700,- Kč
Kurzovné bude vybírat p. Kocourková v recepci hotelu Sokol
tel.: 02/8198 16 91, od 13. 5. do 30. 6. 2002
Pondělí 12.00 - 18.00 h Úterý - Pátek 12.00 - 16.00 h
 

Galerie zelený dům Vás srdečně zve na
vernisáž
ak. soch. Hana Benešová - keramika
ak. mal. Věra Mervartová - obrázky,
která se koná 1. 5. v 17 h
v prostorách galerie v Třebětínské 591, Praha 9 - Újezd n/L.
Výstava potrvá do 25. 5. a je spojena se stálou prodejní výstavou českých výtvarníků.
Otevřeno: středa až pátek 14 - 18 h, sobota 14 - 17 h
tel.: 8197 22 11
 

Pozvánka na setkání bývalých úvalských ochotníků!

Patříme k mladší generaci a článek o divadle v minulém čísle ŽÚ nás vede ke vzpomínce na zašlé časy, na dobu, kdy kultura v Úvalech patřila k dennímu pořádku, ale na druhé straně nás nutí k zamyšlení. Má-li se v Úvalech opět probudit a obnovit nezapomenutelné, potom nestačí jen vzpomínat!
Je třeba vyzvat všechny, které již denní sledování televizních pořadů spíše unavuje a připravuje o drahocenný čas, všechny, kteří mají zájem se podílet na kulturním dění ve městě, ať již mají sklon a zájem o divadelní činnost nebo jen touhu spolupůsobit. Vyzýváme všechny staré, ale hlavně mladé přátele, pro které návštěva pražských divadel a vůně divadelní šminky ještě něco znamená. Přijďte mezi nás!
K připomenutí především těch nejslavnějších dob úvalského divadla, pro památku všech nejzasloužilejších činitelů - režisérů, herců, scénáristů i techniků se rozhodli někteří bývalí pamětníci Divadelního spolku "J. K. Tyl" v Úvalech svolat:

Setkání a besedu všech "divadelníků", členů hereckých ansámblů i techniků jevištního umění v Úvalech
na sobotu 6. dubna 2002 na 16.00 hodinu do vinárny úvalské sokolovny.
Jménem mladší generace Aleš Morávek a Jiří Dráb
 

Od "Sokola" a "Smetany" k Jiráskovu Hronovu, a dále...?
(dokončení z minulého čísla)

Po válečném strádání se opět obnovila činnost mnoha spolků a organizací. Úvalští režiséři za tuto dobu připravili celou řadu nových her, ale naplánovali i řadu obnovených premiér. A nebyli to už jen osvědčení Adolf Morávek (mladší) a Antonín Verner, za nimi se objevují i dobří další, dříve herci, paní L. Nesnídalová, Richard Beber, Líska, J. Marek, Novák, Mojžíš, Raušová a Štícha, následováni poté další mladou generací. S takto rozšířeným souborem našlo cestu na úvalská jeviště i několik moderních novinek. Naopak v dříve oblíbené hře V.K. Klicpery "Hadrián z Římsů" si zahrál mladší herecký kolektiv, poté se připojily i hry Williama Shakespeara. Jedním z vrcholů byla velmi zdařilá hra v přírodě (pod sokolovnou) španělského dramatika Lope de Vega, s názvem "Fuente Ovejuna" a česky "Ovčí pramen". Obdobně o úspěch soutěžily i hry Ladislava Stroupežnického "Naši furianti" nebo Josefa Kajetána Tyla "Strakonický dudák". Proti "Janu Výravovi" z r. 1922 se režisérům Morávkovi a Vernerovi s rozšířeným hereckým kolektivem Divadla J.K. Tyla v Úvalech podařila úspěšná představení (každá hra se hrála nejméně třikrát). To však už Úvaly byly větším městem, s více než 1000 domy a počtem obyvatel skoro 5000! Ochotníci hráli v té době už v jediném hereckém souboru. A opět se podařila i obnova úspěšné opery Viléma Blodka "V studni" jako jedno z mála představení v úvalské sokolovně. Ostatní divadla se dále hrála v sálech "U Nedvědů", vícekrát "U Komberců", budoucí to základně kulturního domu v Úvalech. S reprízami mnohých představení tento kolektiv zajížděl pohostinsky do jiných obcí a měst, a tak se počet cizích jevišť dal napočítat na více než 15: v úvalském okolí - Škvorec, Tuklaty, Klánovice, potom Český Brod, Kostelec nad Černými lesy, Říčany, Bylany a Lysá nad Labem, ale také představení ve velkých divadlech v Poděbradech, Kutné Hoře, Pardubicích, Rakovníku, Kladně i v Praze a v Rychnově nad Kněžnou, nakonec i v metě ochotnického "Olympu" v Jiráskově Hronově a ve Velkém Poříčí. Jak k tomu došlo?
Téměř celé století se divadelní představení odehrávala na prknech místních sálů, hostinců či tělocvičen (Úvaly měly i tři tělocvičné organizace), někdy i na provizoriích v přírodě (na Vinici, pod sokolovnou, na hřištích apod.). Jména hostinců to byla mnohdy různá, změny jména i ve stejných sálech, pokud se majiteli postupně stávaly různé rody. Např. Zpěvácký spolek "Smetana" po svém vzniku nacvičoval své produkce v hostinci "U Micků" (čp. 18). První doložené divadelní představení s uvedením sálů pro produkce bylo 8. 3. 1868 v hostinci "U nádraží" (za osobní účasti J. Mošny), budově se lidově říkalo "Na štacióně". Před tím se snad tento hostinec jmenoval "U stromu". Jeviště tam bylo primitivní (prkna na dřevěných kozách) s kulisami papírovými a s oponou ("kadrvnou") zdrhovací. To byla tehdy také široko-daleko známá zvláštnost, na oponě byl zdařile namalován barevný slon! Pověst o tom se šířila, budilo to také nemálo závisti, píše o tom českobrodský pamětník. Jeviště i sál byly osvětleny petrolejovými lampami. Od r. 1907, roku založení úvalského Sokola, však byl postaven nový sál, ale i se stálým jevištěm (za cenu 130 zlatých), který postavil stavitel Křovák ze Škvorce. V r. 1911 byl zahájen provoz v dalším novém sále J. V. Chlapce, sál prostornější, vybavený také jevištěm. Obě jeviště pak byla využívána pro divadelní představení. Ale to bylo do začátku I. světové války vše. V publikaci Úvaly jindy a nyní z r. 1929 se konstatuje nesouhlas s tímto stavem a touží se po řádném divadelním sále s větším jevištěm. Trvalo to však dlouho, než se tato touha vyplnila. Jen po letech výstavby, po rekonstrukci, za samostatné ČSR se podařilo veřejnosti předvést nový sál pro tělocvičnu Sokola a zahájit v něm provoz 28. 10. 1936 "prvním divadelním představením v nové sokolovně" hrou A. Jiráska "Lucerna". Vedle režiséra Antonína Vernera se hodně exponoval herecky i ve scéně L. Pardubský (později i režisér několika her). Po celé meziválečné období (mezi oběma světovými válkami) se divadlo hrálo v sálech "U Komberců" či "U Nedvědů". Podobně tomu bylo i po osvobození od nacistické okupace od května 1945. Eventuálně při větším zájmu obecenstva se dalo hrát i v sokolovně. Až po delší etapě rekonstrukce hostince "U Komberců", později Tylova divadla, původně sálu s primitivním zázemím jeviště (především v šatně a hygieně) i hlediště (především chybějící sociální zařízení), se postupně podařilo uvést do provozu kulturní dům s nápravou všech dřívějších nedostatků. Patronkou přestavby se stala úvalská rodačka Marie Majerová (vlastním jménem Marie Bartošová), po níž "Kulturní dům" převzal i jméno "Marie Majerové". První práce byly zahájeny v roce 1951, do provozu bylo vše uvedeno v r. 1954. První divadelní představení, nejprve jen kulturní pásmo, se na prknech nového divadla konala pod názvy "Zpívající Čína" v listopadu 1954, a především první provedení dramatizace románu "Siréna", kterou připravil E.F. Burian, obojí pod režií A. Morávka a obojí vlastně jako celostátní premiéry. Od té doby tento Kulturní dům M.M. byl jedinou scénou jediného souboru divadelních ochotníků J.K. Tyl v Úvalech. Je však také pravdou, že se Spolek J.K.T. i dále měnil: s podtitulem Závodní klub ROH Masný průmysl, nakonec ještě Osvětová beseda v Úvalech, všechny názvy však pro jeden a tentýž soubor.
V poválečné éře se navíc podařilo dále zvýšit laťku ochotnického divadla jak v režisérské, herecké, scénické, i hudební úrovni. Stejně tak se dařilo nalézat stále nové a nové hry. Hlavní režiséři této etapy, A. Verner i A. Morávek nastudovali cca po 20 hrách, vedle nich se aktivně účastnili i další noví režiséři: Nesnídalová, Beber, a dalších 6 zcela nových. Od r. 1947 po r. 1962, tedy za 15 let se i přes citelné změny na politické situaci v naší republice i v celém světě, podařilo předvést 56 dramatických děl, což přes konkurenci s novým rodinným prvkem zábavy - televizí - není málo, skoro 4 hry v každém roce. Na druhé straně na uměleckém vzestupu měla značný podíl i zájezdová činnost úvalského souboru, ale především postup úvalských divadel v celostátní přehlídce tzv. lidové umělecké tvořivosti (LUT).
Pod režií A. Morávka byla nastudována (a v roce 1957 pak celkem 8x reprízována - na 5x různých jevištích) hra ze současnosti, o společenských problémech té doby, od současného dramatika Ilji Prachaře (i za jeho osobní spoluúčasti) "Domov je u nás". Toto divadlo úspěšně prošlo všemi koly LUT - v Kutné Hoře, ve Velkém Poříčí - až na XXVII. Jiráskově Hronovu. Ve dnech 10. až 24. 8. 1957 se úvalští představili na jevišti Jiráskova divadla v Hronově při Ústřední přehlídce divadelních souborů LUT. Shodou okolností se stejnou hrou se na tuto přehlídku probojoval i slovenský soubor ZK Solivary ze Solnej Bani, spolu s představením úvalských se oba soubory předvedly 20. 8. t.r. Protože úvalský J.K. Tyl jako divadelní spolek vznikl v r. 1930, k vrcholu na Jiráskově Hronovu se podařilo dospět ve 27. roce divadelních sezón. Za těch 27 let spolek nastudoval 138 divadelních her a předvedl je včetně repríz ve 360 představeních. K této metě navíc při-spěla celostátní vítězství úvalské herečky (a učitelky úvalských škol) Marie Raušové za umělecký přednes - se zlatou medailí. Úvalští ochotníci se tak dočkali i uvádění úspěchů svého divadla na stránkách celostátního tisku.
Celé poválečné období se vyvíjelo s cílem rozšiřování autorského výběru připravovaných her. Bylo to období vzestupu úrovně úvalského ochotnického divadla až k vystoupení na Jiráskově Hronovu. Potom i období dalších 4 let byla etapou zajímavých nových titulů v repertoáru úvalského divadla, a to od autorů českých i zahraničních v celé šíři výběru "od klasiky až po modernu". Vedle znovu uváděných klasiků a jejich dalších her se nově na seznamu autorů objevil Viktor Dyk, Emil Pittermann (Emil Artur Longen), Karel Čapek, Frank Tetauer a i zcela nové mladé hry Voskovce-Wericha, Jana Drdy, Josefa Kainara či Miroslava Horníčka.
Ze zahraniční klasiky se opět objevila díla Molierova, ale už i Williama Shakespeara, Carlo Goldoniho, Nikolaje Vasiljeviče Gogola, Eugene Labiche, Alexandra Nikolajeviče Ostrovského, Oscar Fingal O´Flahertie Wills (Wilde), George Bernard Shaw, Alejandro Rodriguez Alvarez (Casona), zkrátka byl to výběr vcelku zajímavý. K tomuto seznamu by se dala připojit i řada dalších autorů, především ruských, ale to bychom celý článek vyplnili rejstříkem dramatiků. Z uvedeného, byť neúplného seznamu vyplývá, že za velkou část titulů si úvalští ochotníci dovolili zvolit také úspěšná představení pražských známých scén. Bohužel rokem 1969 tento rozvoj náhle končí, nebo opět jen znovu nastala přestávka?
O tom by mohli rozhodovat už Úvaláci dnešních generací, minimálně po poznání, jak bohatou minulost úvalská divadelní scéna má. Je to dnes už 140 let - z velké části velmi plodných. Samozřejmě, že velkým problémem asi zůstává "zrušení" kulturního domu včetně jeho kompletního vybavení, a to nejen v hledišti s jeho kulturou, ale především jeviště ještě nedávno plné techniky.
Před eventuální zájemce o besedu při setkání, které se rozhodli svolat na začátek dubna poslední pamětníci slavných ochotnických divadelních let, lze přednést tři otazníky:
1) Podaří se několika ochotným milovníkům divadla vykřesat z archivovaných dokumentů ucelený sborník či něco podobného?
2) Byl by zájem o nastudování některého zajímavého divadelního představení?
3) Bude zájem o další opakování svolaných setkání či besed?
Ing. Vladimír Kolomý
 

 

S P O L K Y

Proč byli hasiči z Úval v televizi?

Ve zpravodajské relaci televize Prima proběhla nedávno reportáž o problematice financování sborů dobrovolných hasičů. Šot se natáčel v Úvalech. Oslovila jsem místní hasičské dobrovolníky a požádala o přiblížení tohoto problému našim čtenářům.
Tuším, že vaším finančním zdrojem je městský úřad. Jaký je tedy váš roční rozpočet a jaký by podle vás měl být?
Městský úřad je podle zákona o požární ochraně naším zřizovatelem, tudíž plně zodpovědný za naše vybavení. Rozpočet na letošní rok je 489 500,- Kč. Odečtením všech vedlejších nákladů, např. na provoz a údržbu hasičského domu, získáme částku určenou na činnost SDH. Činí 292 000,-. V této částce se promítají náklady na pohonné hmoty, údržbu techniky, školení a v neposlední řadě na nákup výstroje. (Kompletní vybavení jednoho hasiče k zásahu vyjde na 32 500,- Kč + dýchací přístroj za 50 000,- Kč). Zásahové družstvo čítá 18 osob. A výzbroj? Například jedna hadice dlouhá 20 metrů stojí 3 500,- Kč. Takto bychom mohli pokračovat až do statisícových částek. Ceny starších ojetých zásahových vozidel se pohybují od 1 mil. Kč výše a nových od 5 mil. Kč. Jednou z investic letošního roku bude nákup pneumatik na Tatru (71 000,- Kč).
Máte sponzory?
Ne. V roce 2000 jsme prostřednictvím Života Úval oslovili místní firmy a podnikatele. Proběhlo několik jednání, ale téměř všechna se minula účinkem. Na sbor dospělých nikdo přispívat nechce, najde se pouze pár dobrodinců, kteří přispívají na akce pro děti.
Jakou techniku používáte při výjezdech?
K požárům vyjíždíme se dvěma vozidly. Škoda 706 RTHP-CAS 25 (trambus) je cisterna sloužící též k dopravě družstva k požáru. Rok výroby je 1979, 10 let bylo vozidlo používáno u Hasičského záchranného sboru Praha. (10 let provozu hasičského vozidla odpovídá 25 rokům provozu běžného osobního automobilu). V dnešní době je však problém sehnat náhradní díly a v případě, že se to podaří, jsou převážně repasované. Druhým vozidlem je Tatra 148-CAS 32 cisterna, která pojme 6 000 litrů vody a dopraví k požáru tři osoby.
Současně vyráběná vozidla dosahují kvalitnější technické vybavenosti.
V čem spočívá?
Jedná se především o jízdní vlastnosti, bezpečnost celé posádky vozu a po hasičské stránce např. možnost hašení vysokým tlakem vody, což je efektivnější a spotřeba vody menší. Nová auta jsou vybavena osvětlovacím stožárem, agregátem a dalšími vymoženostmi. Přístup k veškerému vybavení je snadnější, což má výrazný vliv na rychlost likvidace požáru.
Odpovídá výzbroj požadavkům dnešní doby?
V žádném případě. Jednotka sboru dobrovolných hasičů je zařazena do záchranného integrovaného systému okresu Praha-východ a Kolín. Z našeho zařazení JPO III. podle zákona o požární ochraně vyplývá povinné, přesně stanovené vybavení požární technikou a technickými prostředky, jehož se nám nedostává.
Jakým způsobem vás nedostatky v technice omezují?
Nedostatky ve výzbroji nám znemožňují plně a efektivně zasahovat. Zastaralá vozidla způsobují dlouhé dojezdové časy k požárům a ohrožují bezpečnost přepravovaných osob i dalších účastníků silničního provozu. CAS 25 je na svoji hmotnost 17,5 tuny (včetně vody) se vzduchovým řízením a nekvalitními brzdami konstrukčně naprosto nevyhovující.
Přes všechny tyto problémy jste v loňském roce dosáhli v celostátních dětských soutěžích vynikajících výsledků.
Ano, sešel se kolektiv dospělých zapálených pro tuto činnost a ochotných obětovat všechen volný čas a hlavně parta dětí, která má opravdový zájem dokonale zvládat hasičskou techniku a houževnatě nacvičuje disciplíny obsažené právě v těchto soutěžích.
Za odpovědi na otázky děkuji paní Lehovcové a pánům Klímovi a Šindelářovi.
Ivana Prchalová
 

 

S P O R T

TENISOVÁ ŠKOLA 2002

TENIS Club Úvaly uskuteční koncem měsíce dubna 2002 nábor a současně výběr dětí do tenisové školy. Letošní tenisová škola je určena pro děti ve věku od 8 do 10 let.
Předběžné přihlášky přijímá a podrobné informace poskytne organizační pracovník TC Úvaly Ing. Zeman J., Jiráskova 662, t.č. 81 98 10 23.
VV TC Úvaly
 

Vážení sportovní přátelé,

31. března začíná jarní část fotbalové sezóny 2001/2002. Naše "A" mužstvo bylo v zimních měsících značně posíleno a bylo to znát i v přípravných zápasech. SK Úvaly vyhrál dobře obsazený turnaj v Praze Čakovicích. V příštích měsících uvidíme, jak se bude dařit získávat mistrovské body. O týden později začíná soutěž i ostatním mužstvům.
V jarních měsících bude opět zahájeno dobudování hrací plochy a okolí v areálu v Pařezině. Jsou organizovány pravidelné brigády. Zájemci najdou informace ve vývěsních skříňkách nebo na tel. číslech 0602/970 098 p. Kopač, 0602/251 855 p. Linhart.

Rozpis zápasů "A" mužstva, hřiště:
Ne 31. 3. 15.00 Úvaly - Radim, Škvorec
Ne 7. 4. 16.30 Úvaly - Tuchoraz, Škvorec
Ne 14. 4. 16.30 Vrdy - Úvaly, Vrdy
Ne 21. 4. 17.00 Úvaly - Dobřejovice, Škvorec
So 27.4. 17.00 Kácov - Úvaly, Kácov
Ne 5. 5. 17.00 Úvaly - Paběnice, Škvorec
Výbor SK Úvaly
 

SK Úvaly, oddíl kopané hledá trenéry a jejich asistenty k mládežnickým mužstvům.
Kontakt: pan Kopač 0602 970 098, pan Linhart 0602 251 855
Výbor SK Úvaly
 

SK VIKTORIA SIBŘINA HLEDÁ MLADÉ FOTBALISTY

Fotbalový klub SK Viktoria Sibřina hledá chlapce ve věku 6 - 14 let pro založení žákovského fotbalového mužstva.
Zahájení přípravy bude cca od měsíce dubna letošního roku. Příprava bude zahrnovat trénink min. 1x týdně pod odborným vedením, přátelská utkání a od nové sezóny 2002/03 bude mužstvo přihlášeno do mistrovských soutěží. Uvítáme i rodiče, kteří budou ochotni nám v této činnosti pomoci.
Kontakt:
osobně každé úterý od 19.00 hodin v naší klubovně na hřišti, telefonicky s funkcionáři klubu p. Petrem Skřivanem tel. 0602/235 611, p. Ladislavem Kukem tel. 0723/978 846
Karel Kodras - předseda klubu.
 

 

D I S K U S E

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.
 

 

C Í R K E V

Ve zpěvu nacházíme klid i radost

Je tomu již rok, co jsme poprvé přemýšleli o navázání na bohatou pěveckou tradici v Úvalech a v celém jeho okolí a připravovali založení skromného pěveckého kolektivu. To se podařilo na přelomu 1. pololetí loňského roku, kdy byl v Úvalech založen 15 zpěváky smíšený Komorní pěvecký sbor Christi Úvaly. Pod vedením sbormistra Dr. Vítězslava Pokorného z Prahy, shodou okolností manžela farářky CČSH v Úvalech, varhanního a klavírního doprovodu a též i odborné konzultace Evy Nádeníčkové z Úval a vystoupením sólových zpěváků se sbor snaží interpretovat nejen církevní hudbu, staročeské chorály, biblické písně, jak je zřejmé z názvu sboru, ale též spirituály a kánony, lidové písně, pěvecké skladby našich i zahraničních autorů, např. Smetany, Dvořáka, Bacha, Händela, Verdiho, Mozarta, ale i soudobou "modernější" duchovní píseň. Komorní pěvecký sbor Christi Úvaly tak nastudoval repertoár, s nímž mohl již ve druhém pololetí loňského roku veřejně vystoupit. Ať již to bylo při veřejném uctění smrti Mistra Jana Husa počátkem července ve skautském areálu při zapálené hranici, tak v září při ekumenickém setkání křesťanských církví v Úvalech a besedě s básníkem Miroslavem Matoušem. Opomenuto nezůstalo listopadové vzpomínání na naše drahé zesnulé. Vyvrcholením činnosti sboru se staly adventní koncerty.
V rámci 3. adventní neděle se konaly v evangelickém kostelíku ve Škvorci, ve Sboru ThDr. Karla Farského CČSH v Praze - Smíchově a také i u nás v Úvalech ve Sboru Církve bratrské na Pražské ulici. V letošním roce má sbor za sebou zpívání na Odpoledním setkání s písmem a duchovní hudbou v rámci velikonoční doby na Květnou neděli v Domově důchodců v Úvalech a o velikonoční neděli v klánovickém kostelíku.
Máme zájem na stálém doplňování sboru o další zájemce o zpěv bez rozdílu věku, proto bych rád pozval ke spolupráci vás všechny, kteří sborový zpěv máte rádi a chcete si odpočinout od každodenních starostí a složitostí. Nic není podmínkou. Jen chuť zpívat a docházet do Úval jednou týdně na pravidelné zkoušky v podvečerních hodinách. Těšíme se na vás, ať jste mladí nebo staří, jsme jedna velká parta.
Zájemci se mohou ozvat na pražský telefon se schránkou 71913230 nebo mobilní telefon 0607120386, popř.
e-mail: drpokorny@volny.cz
Dr. Vítězslav Pokorný
 

Církevní bilance

V den 81. výročí založení dnešní úvalské náboženské obce Církve československé husitské v neděli 10. března svolala Rada starších společně s duchovní správou tradiční výroční shromáždění celé náboženské obce za účasti nejen úvalských členů, ale rovněž členů z diaspor Škvorec a Újezd nad Lesy. Shromáždění, které probíhalo ve Sboru Církve bratrské v Pražské ulici v Úvalech, bylo letos o to významnější, neboť náboženskou obci navštívil a shromáždění se účastnil i patriarcha Církve československé husitské br. ThDr. Jan Schwarz. Bratr patriarcha za značné pozornosti všech zúčastněných v zaplněném sále Sboru CB vykonal úvodní pobožnost a ve své promluvě připomněl výročí husitského kněze Jana Želivského a zdůraznil i spoluodpovědnost církví za současné společenské jevy a růst úlohy církví při vlivu na člověka v současné moderní době, ale i s určitou budoucí vizí, zejména pokud se týče začleňování našeho státu a celé společnosti do Evropské unie a dalších mezinárodních struktur. Vysoce ocenil práci celé náboženské obce a úzkou spolupráci laické Rady starších s duchovní správou vedenou farářkou Mgr. Jitkou Pokornou. Po úvodní pobožnosti výroční shromáždění bilancovalo výsledky činnosti za uplynulý rok 2001, přijalo navržené aktivity a rozpočet pro letošní rok. Ve funkci předsedy Rady starších byl opět potvrzen br. Vladimír Kazda a celá Rada starších tak, jak pracovala v uplynulém roce.
Celé jednání bylo poznamenáno radostnou událostí a to, zcela konkrétní přípravou budování vlastního Husova sboru CČSH v Úvalech ještě do konce letošního roku. Na rokování navázal besedou na téma Zvláštní člověk Přemysl Pitter další nám velmi milý host, básník a farář Miroslav Matouš, který připomněl složitost životní cesty a osudy osobnosti P. Pittera. Na závěr všichni přítomni vstřícně ohodnotili zahájení e-mailového spojení na náš farní úřad a hlavně otevření internetových stránek naší náboženské obce.
E-mail: CCSH_Uvaly@seznam.cz
Internetové stránky: http://sweb.cz/CCSH_Uvaly/
Dr. Vítězslav Pokorný
 

 

Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í

Ptáci našich zahrad a parků

Kdo to tak překrásně a tichounce zpíval ještě za tmy, kdy my jsme pospíchali do práce? Ukrytého neznámého zpěváka z křoví u cesty ale určitě dobře znáte. Je to kos černý (velikostí asi jako menší holub) a setkáme se s ním snad v každé zahradě. Spolu s ním vídáme často pohromadě i hnědočernou samičku, matně černý sameček má ale žlutý zobák. V prvých vlahých dnech předjaří je slyšet zpívající kosy už z plných hrdel a jejich píseň je nejmuzikálnější a bohatstvím melodií nedostižná. Nejhorlivěji kosi zpívají za ranního a večerního šera nebo když lehce mží. V době hnízdění, kdy párek kosů obsazuje svůj okrsek, nestrpí ve své blízkosti žádné jiné kosy. Kdo neuteče, toho ohrožují zobákem i drápy a bojující samečkové, nevnímající své okolí, tak mohou být snadnou kořistí pro kočky. Také na krmítku je kos bojovný a zahání ostatní ptáky. V této době někteří trpělivě sedí na hnízdech a jiní již krmí mladé. Hnízdo je poměrně velká a hluboká miska ze stébel a slámy (občas tam kos vplete kus igelitu či provázek) vymazaná vrstvičkou hlíny a postavená často bez jakékoliv opatrnosti. Jednou v nízkém smrčku, jindy v kůlně na haraburdí nebo na okraji lesa v hromadě větví nařezaných po kácení stromů. Právě barva až 6-ti vajíček nám prozradí rodiče - šedomodrá, na špičce hnědě kropenatá. Původně byli kosi (místy doposud) plaší lesní ptáci žijící na zemi, ale ti, které známe z našich zahrádek se přizpůsobili životu po boku člověka a dokáží toho jaksepatří využívat. Kos stejně jako jiní drozdovití je specialistou na lov žížal, které hledá skákajíc po trávníku, a tak šikovně je vytahuje z děr, že je nepřetrhne. V době, kdy zraje ovoce, se z kosa stane škůdce, rád si na něm totiž pochutná. Proto má mezi zahrádkáři plno nepřátel, ale zabíjet kosy je bezúčelné, protože vzápětí je nahradí kosi ze sousedství. Účinnější je např. přikrýt záhony jahod či bobulovin sítěmi, které se dají koupit v zahrádkářských prodejnách. Chování mnoha městských kosů je značně vyšinuté. Existují samečkové, kteří nezpívají, jiní se nepodílejí na odchovu mláďat, další se pokoušejí zahnízdit už v zimě a ve stále ozářených velkoměstech můžeme i za zimních nocí poslouchat hlasitý kosí zpěv což u nás zatím nehrozí. Zato, kdo má na zahradě kosa, může si jej v klidu a za pomoci žížal vycvičit, aby přišel na zavolání a přijímal potravu i z ruky. Známý kosí zpěv ze štítu domu nebo vrcholu stromu ohlašuje první radost z toho, že jsou přemoženy zimní svízele. (Ačkoliv již dávno není pták stěhovavý, podle posledních ornitologických zpráv byl kos, označený v ČR, nalezen po 295 dnech v Thurlestone, Devon (United Kingdom) - vzdálenost 1413 km - mrtev, narazil na sklo).
Irena Filipová
Použitá literatura: Zprávy ČSO, Průvodce přírodou - Ptáci
  1x obrázek
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 02-9971539, 02-9971820, fax: 02-9971696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz