5/2002

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
I N F O R M A C E   P R O   O B Č A N Y
Š K O L S T V Í
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í
C Í R K V E
K U L T U R A

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 43

 

 

 

90 LET OD OTEVŘENÍ HLAVNÍ ŠKOLNÍ BUDOVY

Plány a rozpočet na stavbu nové školní budovy byly schváleny ve školním rce 1909 - 1910. Stavba školy začaly v březnu 1911 na místě. kde předtím stálo staré hospodářské stavení. V květnu 1912 se školní budova dokončovala. V září téhož roku bylo zahájeno v nové škole vyučování.
V červnu letošního roku bude k 90. výročí otevření hlavní školní budovy uspořádána výstava, která bude věnována historii a současnosti školství v Úvalech.
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

SOUBOR USNESENÍ,
z mimořádného zasedání zastupitelstva města Úvaly č. 22 02,
které se konalo ve středu 27.3.2002 v 18 hodin v hotelu BUDKA

Usnesení č. Z-22 11:
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 15.I.2002 do 27.III.2002.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 12:
Zastupitelstvo města volí do funkce přísedícího Okresního soudu Praha-východ:
pí Hanu Drahotovou Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
JUDr. M. Němce pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0
p. J. Tesaře pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0
Vyřizuje: Ing. M. Breda T: 31.3.02

Usnesení č. Z-22 13:
Zastupitelstvo města jmenuje pí Janu Tůmovou, místostarostku, za členku rady základní školy Úvaly.
Pro: 10 Proti:0 Zdržel se: 2

Usnesení č. Z-22 14:
Zastupitelstvo města, v souladu s § 42 odst. (1) zákona 128/2000 Sb., v návaznosti na usnesení rady města č. 22 076, na vyjádření finančního výboru a znění výroku auditora, schvaluje hospodaření města a závěrečný účet za rok 2001.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 15:
Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby při úpravě rozpočtu na rok 2002 byla navýšena ve skupině 2321/38 položka 6121 a to z 500 tis. Kč na 7 465 000,- Kč na financování akce ČOV II a kanalizace v roce 2002.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Vyřizuje: Reicheltová

Usnesení č. Z-22 16:
Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby s firmou METROSTAV Praha byl uzavřen dodatek smlouvy o finanční výpomoci na dostavbu kanalizace a ČOV II ve výši 12 mil. Kč a na rozložení splátek do období 4 až 5 let.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Vyřizuje: Ing. Černý

Usnesení č. Z-22 17:
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením komisionářské smlouvy na obstarání prodeje kmenových akcií ČS a.s., které jsou v majetku města.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1 (mimo)
Vyřizuje: Ing. Černý, H.Lišková

Usnesení č. Z-22 18:
Zastupitelstvo města souhlasí, aby nově vybudované byty v nástavbě čp. 1346 a 1347 ulice Prokopa Velikého a byty ve vestavbě čp. 1095 a 1096 ulice Kollárova, byly použity v zástavní smlouvě s KÚ, jak vyplývá z podmínek dotace.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Vyřizuje: Ing. Perglerová

Usnesení č. Z-22 19:
Zastupitelstvo města souhlasí s podáním žádosti o dotaci na nástavbu šesti nájemních bytů na čp. 1201 v ulici Maroldova.
Pro: 0 Proti: 9 Zdržel se: 3
Usnesení nebylo přijato!! Vyřizuje: Ing. Perglerová

Usnesení č. Z-22 20:
Zastupitelstvo města souhlasí s nástavbou šesti nájemních bytů na čp. 1201 v ulici Maroldova.
Pro: 3 Proti: 4 Zdržel se: 5
Usnesení nebylo přijato!! Vyřizuje: Ing. Perglerová

Usnesení č. Z-22 21:
Zastupitelstvo města souhlasí s realizací vestavby 1 bytu v čp. 181 v režii p. Řezníčka s následným darováním městu pro ubytování pí K..
Pro: 8 Proti: 2 Zdržel se: 1
Vyřizuje: Ing. Perglerová

Usnesení č. Z-22 22:
Zastupitelstvo města souhlasí s využitím možnosti příspěvku agentury SAPARD na rekonstrukci chodníku na náměstí Arnošta z P. a výstavbu dvou autobusových zastávek na nám. Arnošta z P. s ohledem na současnou finanční situaci města.
Pro: 5 Proti: 4 Zdržel se: 2
Usnesení nebylo přijato!! Vyřizuje: Reicheltová

Usnesení č. Z-22 23:
Zastupitelstvo města souhlasí se směnou pozemku pč. 160/3 o výměře 42 m2 ve vlastnictví města za pozemek pč. 161/4 ve vlastnictví pana R..
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Vyřizuje: Ing. Perglerová

Usnesení č. Z-22 24:
Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku pč. 666/2 o výměře 198 m2 ve vlastnictví města panu B..
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Vyřizuje: Ing. Perglerová

Usnesení č. Z-22 25:
Zastupitelstvo města
a) souhlasí s úpravou vyhlášky č. 21/2001 o systému shromažďování, sběru …. čl. 2 odst. 2 písmeno a), kde se upravuje frekvence sběru popelnicových nádob celoročně 1x za 14 dní,
b) ukládá vedoucímu odboru Ing. Perglerové provést a zveřejnit úpravu příslušné části vyhlášky č. 21/2001.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1
Vyřizuje: Ing. Prokůpek

Usnesení č. Z-22 26:
Zastupitelstvo města bere situaci v lokalitě U Horoušánek na vědomí a ukládá radě města řešit situaci ve spolupráci se Stavebním úřadem Úvaly, odborem výstavby a firmou KIS Garant.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Vyřizuje: Reicheltová

Usnesení č. Z-22 27:
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí výroční zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2001 bez připomínek.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Vyřizuje: Ing. Vyskočilová

Usnesení č. Z-22 28:
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města projednat s představiteli okolních obcí a hl. m. Prahy možnost získání bytové jednotky za finanční spoluúčast.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Vyřizuje: Ing. Perglerová

Jana Tůmová, místostarostka
Ing. Ivan Černý, starosta města

 

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA,
KTERÉ SE KONALO 11. DUBNA 2002

Úvodem starosta města přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání rady.
Následně byla provedena kontrola usnesení z 27.3.2002, tj. kontrola usnesení č. 22 052 až č. 22 078. V závěru bylo konstatováno splnění úkolů vyplývajících z minulých usnesení.

Zprávy z odborů

Z odboru výstavby a dopravy
Rada města neměla připomínek ke správnímu řízení zahájeného OkÚ Praha-východ, referátem životního prostředí, které se týká vydání závazného stanoviska podle § 12 zákona k zásahu do krajinného rázu stavby příhradového stožáru na pozemku ČD pozemek pč. 276/1 k.ú. Úvaly.
Pí Reicheltová seznámila radu s dodatkem ke smlouvě ev. č. 40 s firmou PONTEX s.r.o., která se týká projektu lávky pro pěší na Slovanech. V dodatku je podchycena změna umístění, navýšení ceny a změna termínu.
Pí Reicheltová informovala radu o nabídce firmy DHI Hydroinform a.s., která nabízí provedení posouzení dešťové kanalizace, tj. zjištění současného stavu, zpracování nových pasportů, převedení dat do digitální formy a návrh koncepce dalšího rozvoje za 226 800,- Kč včetně DPH. V průběhu jednání bylo doporučeno další jednání s firmou, kterým bude upřesněn rozsah zadání a prodloužení období na dva roky.

Z odboru životního prostředí
Ing. Prokůpek předložil radě k projednání návrh manželů V., kteří zamýšlejí darovat městu pozemek pč. PK 349/3. Jedná se o pozemek, který je na rohu ulic Janáčkova a Purkyňova, ostatní plocha-komunikace. Předpokládá se, že obdarovaný nese náklady spojené se zaměřením pozemku, vkladem do katastru a darovací daň. Rada doporučila VZZM tento dar přijmout.
Rada města vzala na vědomí informaci o konání výroční členské schůze ZO č. 10/08 Českého svazu ochránců přírody za rok 2001 s tím, že výroční zpráva je k nahlédnutí na odboru životního prostředí.

Z finančního odboru
Pí Novotná (zastupující vedoucí finančního odboru) předložila radě písemnou informaci o aktuálním stavu na účtech města k 10.4.02. Při posuzování finanční situace je nutno zohlednit, že ve výhledu je úhrada několika faktur na vyšší částky: dílčí fa za výstavbu DPS, konečná fa od firmy Metrostav za výstavbu kanalizace.
Rovněž byla předložena informace o vývoji daňových příjmů. V 1.Q/2002 jsou daňové příjmy mírně pod hodnotou očekávanou.

Z odboru správy majetku města
Ing. Perglerová předložila radě k odsouhlasení navýšení nájemného z bytů, jak vyplývá z výměru č. 02/2002 (stanoven koeficient růstu nájemného z bytů ve výši 1,04) a zásady, kdy nájemné se vypočítává z celkové podlahové plochy (počínaje 1.7.2002).
Ing. Perglerová předložila radě ke schválení prodloužení nájemní smlouvy s TJ SOKOL na pronájem místnosti pro Klub důchodců. Vzhledem k tomu, že místnost návazně používá 1x měsíčně i spolek tělesně postižených, je požadováno i navýšení z 11 tis. Kč/rok na 12 tis. Kč/rok. V loňském roce nebylo nájemné navyšováno.
Ing. Perglerová předložila radě návrh na pronájem kiosku na rychlé občerstvení na koupališti p. Kašičkovi na sezónu od 1.6.2002 do 15.9.2002.
Ing. Perglerová předložila radě k odsouhlasení zřízení vodovodní přípojky pro přístavbu hygienického zařízení u kostela Nanebevzetí P. Marie s tím, že přípojka bude napojena na větev veřejného vodovodu pro Základní školu Úvaly. Předpokládá se osazení odpočtových vodoměrů. To vše za podmínky souhlasu provozovatele sítě: VaK Mladá Boleslav a ředitele ZŠ Úvaly.
Ing. Perglerová, v souladu s pokračující výstavbou DPS a předchozím rozhodnutím rady, předložila návrhy dokumentů a pravidel, které bude nutno k zahájení provozu připravit:
- žádost o umístění v DPS s přílohami,
- vyjádření lékaře k žádosti,
- žádost o zajištění pečovatelské služby.
Znění dokumentů bylo projednáno s bytovou komisí, sociálním odborem, právníkem a ředitelem OÚSS Praha-východ MUDr. Novákem. Rovněž byl předložen návrh kriterií výběrového řízení a předán k připomínkování členům rady.

Na jednání rady města byl pozván vedoucí Veřejně prospěšných služeb, Úvaly pan V. Fic a předsedkyně finančního výboru Ing. J. Vyskočilová.

Pan Fic informoval radu o své činnosti ve VPS (nastoupil 1.X.2001, 31.X.2001 převzal pracoviště od p. Jakla po předchozí předávací inventuře).
Po seznámení se s provozem konstatoval, že:
- zavedl podrobnější evidenci provozu techniky, evidenci používání a půjčování nástrojů, apod.,
- nutno zdůraznit náročnost údržby komunikací, zvláště pak zimní,
- bylo by záhodno zpracovat výhled rekonstrukcí,
- provozní stav techniky je velmi špatný.
To je také důvodem, proč navrhuje zajistit multikáru s příslušenstvím na úkor plánované GO Avie.
Na dotaz pí Tůmové konstatoval, že počet 12 pracovníků se mu jeví jako optimální pro zajištění požadovaných činností.
Pan Burzanovský se dotázal na přípravu provozu koupaliště v letošní letní sezóně. Předpokládá se zahájení v průběhu května s tím, že vedením provozu koupaliště bude pověřen externí pracovník.
Ing. Černý konstatoval, že i z předloženého porovnání rozdělení kapacity VPS je zřejmé snížení v oblasti odpadového hospodářství (nyní zajišťuje firma NOVÁK) a je žádoucí používat pracovníky VPS v oblasti oprav a údržby komunikací.

Od přestávky ((19:50) se jednání rady účastnili zastupitelé v počtu 9 (Ing. Struska omluvil svou neúčast). Jednání se účastnili ještě: Ing. O. Nečas a pí J. Pospíšilová, ředitelka MDDM Úvaly. Předmětem jednání byla rekonstrukce a přístavba MDDM.

Ing. Černý seznámil přítomné se současným stavem zajištění rekonstrukce a přístavby MDDM zvláště pak z pohledu ceny a zajištění finančních prostředků. K tomuto se postupně vyjádřil Ing. Nečas a pan Kroutil. Konstatovali, že je možno dosáhnout snížení nákladů pod 4,5 mil. Kč a to záměnou materiálů, technologií apod. bez újmy na očekávaném standardu.
Ing. Černý poukázal na nutnost zvýšit úsilí na získání finančních prostředků ze strany sponzorů či banky, ale i ze strany rodičů a přátel MDDM.
Ing. Vyskočilová pokládá akci za časově nevhodnou a proto navrhuje odklad na příští rok.
Z dotazů a připomínek zastupitelů byl nejzávažnější návrh na výstavbu nového objektu. Po stručném shrnutí předpokládaných nákladů s tím spojených (7 až 8 mil. Kč) se návrh jeví jako nereálný.
Ing. Černý závěrem oznámil nutnost svolat k tomuto problému v brzké době mimořádné VZZM, které by akci odsouhlasilo. Pro orientaci nechal přítomné zastupitele vyjádřit k tomu svůj názor: 13 přítomných zastupitelů akci podpoří, jeden se zdržel.
Ing. Perglerová předložila radě k projednání jištění úvěru na rekonstrukci MDDM formou zástavy objektem čp. 372 na parcele pč. 2041 a 2042. Tento postup rada odsouhlasila a doporučila VZZM souhlasit se zástavou objektu MDDM čp. 372 na parcele pč. 2041 a pozemků pč. 2041 a 2042 pro potřeby úvěru.
Ing. Perglerová seznámila přítomné s výsledkem výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce a přístavby MDDM. Komise pro hodnocení nabídek posoudila šest předložených nabídek, konstatovala,že všechny splňují předepsané podmínky a doporučila firmu AŠ-et stavební, s.r.o.. Na základě výběrového řízení na akci "Přístavby a rekonstrukce MDDM" a doporučení hostitelské komise stanovila jako dodavatele firmu AŠ-et stavební, s.r.o. a pověřila starostu města k podpisu smlouvy o dílo.

Různé

Ing. Černý informoval přítomné o možnosti objednat u firmy Metrostav za velmi výhodnou cenu provedení opravy fasády ZŠ nebo vestavby kmenové třídy. Akce bude ještě předmětem dalšího jednání a zásadního rozhodnutí, která z akcí bude provedena.
V souladu s § 84 pís. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a s odvoláním na předchozí jednání doporučila rada města VZZM souhlasit se vstupem Úval do sdružení obcí "Skupinový vodovod Úvaly-Škvorec-Tuklaty-Břežany II,-Rostoklaty" (dále jen "Škvorecký vodovod") za účelem vybudování vodovodu v obcích Škvorec-Tuklaty-Břežany II,-Rostoklaty a vytvoření možnosti napojení horního pásma v obci Úvaly.

Ing. Ivan Černý, starosta města
 

Oznámení občanům
Oznamujeme občanům, že ve středu 22. května 2002 bude
Stavební úřad Úvaly z technických důvodů uzavřen.
Podání lze provést v podatelně MěÚ Úvaly v čp. 276.
 

Oznámení občanům
Podle informací kanceláře senátorky pí Heleny RÖGNEROVÉ bude v pondělí 6. května 2002 v 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly a občané ji mohou navštívit se svými stížnostmi a připomínkami.
 

Pozvánka
U příležitosti státního svátku
Dne osvobození
jsou občané Úval zváni na vzpomínkové shromáždění a kladení věnců, které se bude konat v úterý 7. května 2002 v 17:00 na místním hřbitově.
 

VYVÁŽENÍ POPELNICOVÝCH NÁDOB - UPOZORNĚNÍ !!!

Upozorňujeme všechny domácnosti, že počínaje měsícem květnem 2002 nebude firma .A.S.A. a.s., která provádí svoz odpadů z popelnicových nádob v Úvalech, vyvážet ty nádoby, které nebudou označeny nálepkou pro rok 2002. Tato skutečnost znamená pro ty, kteří ještě nálepku nemají, následující:
1) Ti, kteří poplatek řádně zaplatili, ale nálepku si dosud nevyzvedli v pokladně MěÚ, by si ji měli proti předloženému dokladu o zaplacení urychleně vyzvednout.
2) Ti, kteří nesplnili svoji ohlašovací povinnost ze zákona o místních poplatcích a obecně závazné vyhlášky a tudíž jim nemohl být poplatek předepsán nebo ti, kteří dosud předepsanou částku nezaplatili, by tuto povinnost měli urychleně splnit, aby si po zaplacení poplatku mohli nálepku okamžitě vyzvednout.
Podnikatelům, kterým je prováděno vyvážení popelnicových nádob prostřednictvím města, nebudou nádoby neoznačené nálepkou taktéž vyváženy.
Odbor životního prostředí, Bohuslav Prokůpek

OZNÁMENÍ

Rada města Úvaly podle zákona č. 367/1990 Sb. dle §45, odstavce 1 a dle usnesení rady města č. 22086 ponechává koeficient růstu nájemného "Ki" v souladu s Výměrem č, 02/2002 Ministerstva financí ČR ze dne 26.2.2002 ve výši 1,04, a to pro období od 1.7.2002 do 31.12.2002.
Maximální měsíční nájemné v bytě se od 1.7.2002 vypočte nově z podlahové plochy bytu, do které se nyní započítávají celé podlahové plochy místností užívané výhradně nájemcem bytu.
Tento koeficient růstu nájemného vyjadřuje průměrné měsíční tempo růstu úhrnného indexu cen stavebních prací v předchozím roce.
Ing. Ivan Černý, starosta města
 

 

I N F O R M A C E   P R O   O B Č A N Y

Ze zasedání zastupitelstva

Při zasedání zastupitelstva urychleně svolaného na 27. března byla věnována pozornost především otázkám financování investičních akcí a majetkoprávním a správním záležitostem.
V úvodu se zastupitelstvo zabývalo hospodařením města v roce 2001. Průběžné kontrolní mechanismy jsou součástí systému úřadu. Důležitá je kontrola provedená nezávislou institucí. Celoroční audit hospodaření prováděla od září minulého roku do začátku letošního roku firma Eco Economic Comercial z Tábora. Auditor schválil hospodaření města v roce 2001 bez výhrad. Výsledek je důležitý z mnoha hledisek, jedním z nich je uvolňování dotací ze státního rozpočtu. Na základě zprávy auditora, doporučení rady města a vyjádření finančního výboru byl zastupitelstvu předložen návrh na schválení hospodaření města a závěrečný účet za rok 2001.
Starosta města Ing. Černý sdělil výsledek konsultací, které proběhly mezi městem a firmou VRV, a.s., a týkaly se financování výstavby splaškové kanalizace. Cílem jednání bylo administrativně technické dokončení investiční akce, jejíž závěr byl přesunut do letošního roku a dohoda o splátkách. Ze závěrů jednání vyplynula nutnost změny rozpočtu v roce 2002 v položce investice. Původní částku ve výši 500 tis. Kč bude třeba zvýšit na 7 465 000,- Kč. V tom jsou obsaženy konečné faktury firmám Metrostav a VRV, náklady na zaměření pozemků a jejich výkup. Výrazné navýšení celkové částky je způsobeno neplněním podílu města z vlastních zdrojů a finanční výpomocí v roce 2001. Proto musela být přesunuta na rok 2002 a to až po schválení rozpočtu města na letošní rok. Zastupitelé se shodli na závěru, že stavbu kanalizace je nutné letos dokončit a dále hledat řešení ostatních finančních problémů.
Ing. Černý informoval zastupitele o současných možnostech prodeje kmenových akcií České spořitelny, a.s., které jsou ve vlastnictví města. Jejich aktuální cena se pohybuje ve výši 370 až 380,- Kč za jednu akcii. K administrativnímu zajištění prodeje je zapotřebí provést řadu úkonů. Jedním z nich je vyjádření zastupitelstva k uzavření komisionářské smlouvy na obstarání prodeje těchto akcií, s čímž zastupitelstvo souhlasilo.
V minulých měsících byly dokončeny nástavby na bytových domech č. p. 1346 a 1347 a půdní vestavby v domech č. p. 1095 a 1096. Všech čtrnáct bytů má vlastníky. Byty byly vybudovány se státní dotací za podmínky, že nesmějí být v nejbližších dvaceti letech prodány do osobního vlastnictví a nesmějí být přeměněny v nebytové prostory. Zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření zástavní smlouvy mezi městem a KÚ Praha.
Ing. Černý přednesl návrh na nástavbu šesti bytů na objektu č. p. 1201 v Maroldově ulici s využitím dotace od státu. Současné technické problémy se střechou je sice možné krátkodobě vyřešit, ale v dalších letech bude zřejmě nutná generální oprava ploché střechy na tomto objektu. Návrh nástavby za využití dotace zastupitelé nepodpořili. S ohledem na celkovou finanční situaci města neprošel ani návrh na nástavby bez dotace pouze za spoluúčasti města a budoucích majitelů.
S podporou a souhlasem zastupitelů se nesetkal ani návrh na možnost vestavby tří bytů v objektu č. p. 181 ve Škvorecké ulici s využitím dotace ve výši 320 tis. Kč na jeden byt.
Pro nedostatek financí byla odložena i rekonstrukce chodníku na náměstí Arnošta z Pardubic a v Husově ulici a výstavba dvou autobusových zastávek na náměstí. Na obě akce bylo možné získat finanční prostředky z programu Sapard ve výši až 70 % nákladů, ale až po jejich dokončení.
Zastupitelé se dlouze věnovali otázkám spojeným s rekonstrukcí městského domu dětí a mládeže. V současné době je zpracována projekční dokumentace a probíhá stavební řízení. Ve výběrovém řízení bylo osloveno pět stavebních firem, šestá se v termínu přihlásila dodatečně. Ceny nabídek se pohybovaly od 4,8 do 6 mil. Kč. Výběrová komise se domnívá, že by vybraná firma mohla realizovat stavbu za 4,5 mil. Kč a po jednáních o možných úsporách a rovnocenných náhradách některých materiálů by bylo možné ušetřit až 300 tis. Kč. MDDM má nyní na stavbu našetřené peníze ve výši 1,5 mil. Kč a chce požádat o úvěr ve výši 2,5 mil. Kč, který by dům dětí splácel. Zbývající částku by měly pokrýt sponzorské dary. Úroky z úvěrů by v příštích letech platilo město. Informace o přestavbě MDDM doplnila ředitelka paní Pospíšilová. Uvedla, že stavební úprava úzce navazuje na koncepci řešení okolí základní školy, v níž se předpokládá odstranění Tesco budovy. Zde je několik místností nyní využíváno tanečními kroužky, protože do stávající budovy v ulici V. Nováka se všechny děti nevejdou. Přístavbou by mohly být všechny kroužky pod jednou střechou a tím by se Tesco budova uvolnila. Současně potvrdila připravenost domu dětí stavbu z větší části financovat a zmínila se o jednání se sponzory. Protože v době jednání zastupitelstva nebyly ještě některé záležitosti, týkající se snížení nákladů nebo financování zcela vyjasněny, bylo konečné rozhodnutí zastupitelstva odloženo na jednání rozšířené rady 11. dubna.
Zastupitelé města projednali návrh na úpravu termínu svozu popelnic, který podal vedoucí odboru životního prostředí. Na základě upozornění občanů a vlastního sledování vyplývá, že při dosud praktikovaném sezónním svozu popelnic, tj. v zimních měsících každý týden, jsou velmi často popelnice zaplněny jen z poloviny, přičemž město platí za celý objem, jako by byly plné. Proto bylo navrženo, aby svoz probíhal celoročně v intervalu čtrnácti dní a v případě potřeby některých domácností, tj. těch, které topí uhlím a mají v zimním období více odpadu (popela), navýšit objem nebo počet nádob. Zastupitelstvo tento návrh schválilo.
Ing. Černý přednesl písemnou žádost občanů ze čtvrti u Horoušánek týkající se provedení inženýrských sítí, odvodnění a komunikací, jejichž stav je v důsledku porušení melioračního systému a neexistence jiného odvodnění neúnosný. Proto je doporučována stavební uzávěra lokality do doby, než bude situace vyřešena. Zastupitelstvo vzalo uvedené skutečnosti na vědomí a vrátí se k těmto záležitostem na příštím zasedání. Uložilo radě města situaci řešit ve spolupráci se stavebním úřadem, odborem výstavby a firmou Kis Garant.
Ing. Vyskočilová informovala zastupitelstvo města o činnosti finančního výboru a přednesla stručný výtah z výroční zprávy.
V diskusi se pan Šelíř dotázal na postup výstavby domu s pečovatelskou službou a zajištění financování této investice. Starosta města odpověděl, že celkové náklady na stavbu DPS činí 40,5 mil. Kč, 1 mil. Kč bude stát vybudování dešťové kanalizace a úprava komunikace. V loňském roce bylo investováno 10 mil. Kč, letos se jedná o výdaje ve výši 30,5 mil. Kč. Ty budou pokryty dotací ve výši 12,4 mil. Kč a 18,1 mil. Kč bude třeba hradit z vlastních zdrojů. Město disponuje v současnosti přibližně s 9 mil. Kč. Ve smlouvě s prováděcí firmou je sice pamatováno na možnost odložení splátek, ale pouze s úrokovým navýšením. Úspora nákladů by byla možná například přerušením stavby víceúčelového sálu nebo odložením úpravy povrchu komunikace. Současně je snahou získat finanční spoluúčast hlavního města Prahy kompenzovanou poskytnutím jedné nebo několika bytových jednotek v DPS (viz usnesení č. Z-22 28).
Pan Šelíř se dotázal na situaci města v rámci probíhajících úprav veřejné správy. Ing. Černý, s odvoláním na současný vývoj a jednání poslanců řekl, že je jisté zrušení okresních úřadů ke dni 31. 12. 2002 a nahrazení některých jejich kompetencí 194 pověřenými úřady s rozšířenou působností, tzv. úřady 3. stupně. Město Úvaly bude spadat pod Brandýs nad Labem, který má mít pracoviště v Praze.
Slovo peníze tentokrát prolínalo více než jindy celým jednáním zastupitelstva. Pád těžkého reproduktoru diskotékové soupravy, který se během jednání nečekaně utrhl z ukotvení ve stěně místnosti a zranil tři pracovnice městského úřadu, tak dokreslil tísnivou atmosféru večera.
Ing. Vladislav Procházka
 

Jarní úklid aleje

Zobali vrabci zobali, igelitové obaly, …. Možná, že text známé Mládkovy písničky napadl některého z motoristů, jedoucích v sobotu 13. dubna ráno okolo skupiny osmi lidí sbírající plastové odpady u silnice nedaleko bývalého statku Hostín. Tito dobrovolníci přijali výzvu z titulní strany minulého čísla měsíčníku Život Úval a přišli pomoci uklidit třešňovou alej vedoucí k soše sv. Donáta. Začali právě zde, u odbočky turistické trasy. Za necelou hodinu se podařilo v okolí nasbírat půl kontejneru odpadu. Na zvládnutí velkého zbytku černé skládky bude ale potřeba použít nakladač. Cestou k soše se postupně plnily pytle nejrůznějšími předměty, především všudypřítomnými plasty. Asi dvacet pneumatik, které v aleji někdo "uskladnil", se do pytlů jaksi nevešly a bude zapotřebí pro ně zvlášť dojet. Na křižovatce cest u sochy sv. Donáta, kam byl mezitím přistaven kontejner, se nacházely zbytky rezavé ocelové armatury, zřejmě z vybourané betonové podlahy nebo stropu a dveřní zárubeň. Na cestě pokračující směrem k Hradešínu vévodily papíry a samozřejmě nejrůznější plastové obaly, které vítr rozvěsil i po křoví nebo do něj zavál. Nepříjemným překvapením byly objemné části automobilové karosérie, pro které s ohledem na obtížnou přístupnost terénu bude nutné poslat traktor s přívěsem. Během dopoledne se podařilo naplnit jeden a půl kontejneru věcmi, které do přírody nepatří. Na úklid nepořádku u vyústění turistické cesty na silnici mezi Škvorcem a Přišimasy už nezbyl čas. Bylo by vhodné akci zopakovat a obrátit se na pomoc v sousedících obcích.
Možná, že někoho napadne otázka: co z toho ti lidé mají, že po někom uklízejí nepořádek? A zadarmo? Odpověď je jednoduchá. Všichni, kteří se na této akci podíleli, patří mezi ty, kterým není lhostejný nepořádek v okolí našeho města a nechtějí jen nečinně přihlížet. Je úplně jedno, kde končí katastr obce. Proto je také třeba ocenit vstřícný přístup vedení města k celé akci. Současně se vtírá otázka: kde zůstali všichni členové různých organizací, pyšnících se honosnými názvy o ochraně přírody nebo hrdě se hlásících k potomkům naší planety? Možná, že se někde radili nebo někde proti něčemu hlasitě protestovali. Jejich činnost je zřejmě v Úvalech omezena na úroveň obecných proklamací. Pouhým mluvením se ale příroda odhozených produktů civilizace nezbaví. Často je potřeba pracovat i rukama.
Při návratu uklizenou alejí měli všichni dobrý pocit, že pro přírodu něco udělali. Zdálo se, že i sv. Donát byl spokojen.
Ing. Vladislav Procházka
 

Městská knihovna v Úvalech rozšiřuje své aktivity

I Úvaly se občas dostanou do novin. Vzhledem k tomu, že asi nikdo neodebírá veškerý celostátní nebo regionální denní tisk, přichází městská knihovna s novou službou. Má možnost sledovat denní tisk na internetu a vyhledané články o zdejším dění zpřístupňovat pro nekomerční účely návštěvníkům knihovny. Pro podnikatele může na elektronickou "výstřižkovou" službu, na zadané téma za úhradu, odkázat.
Alena Janurová, od 1.5. pracovník městské knihovny

Dobrý nápad vítá i redakce ŽÚ a využívá tuto nabídku. Přetiskujeme článek z Večerníku Praha, který sice vyšel před několika týdny, přesto si zachoval svůj informační obsah.
 

Ukrajinci v lese nebydlí

Mladá dívka z Újezda nad Lesy, která v televizním pořadu Rozjezdy pro hvězdy tvrdila, že se bojí chodit na procházky do lesa, protože v něm bydlí Ukrajinci a střílí se mezi sebou, se podle všeho stala pouhou obětí povídaček mezi místními lidmi. "Je to více než rok, co se podobné zprávy objevily v médiích. Na základě toho policisté pátrali v okolí a procházeli lesy i v rojnici. Nikdy nezjistili, že by v lese byly nějaké zemljanky, kde by cizinci pobývali," řekla Eva Miklíková z pražské policejní správy. Podle ní mohla být příčina v tom, že Ukrajinci, kteří bydleli v nedalekých Úvalech, chodili přes les do Klánovic na městskou hromadnou dopravu. "Když každé ráno skupina několika cizinců vycházela z lesa, lidé si mysleli, že tam někde bydlí," pokračovala Miklíková. Asi před dvěma lety se v lesích stala dvojnásobná vražda mezi cizinci, kteří si vyřizovali účty. Vrah je ale již znám." Policisté podobným fámám předcházejí pravidelnými prohlídkami a spolupracují i s městskou policií a starostou," ukončila Miklíková. (luk, jam)
(Večerník Praha, 27.3.2002)
 

Informace o zahájení provozu parkoviště P+R Praha-Běchovice

Dne 1. února 2002 byl při silnici I/12 (Praha - Kolín) zahájen provoz záchytného parkoviště P+R Praha-Běchovice. Parkoviště P+R (Park and Ride, zaparkuj a jeď) lze při cestě do centra Prahy využít k odstavení automobilu. Parkoviště jsou po celou dobu provozu hlídaná. K následné cestě do centra města pak řidič může využít prostředky Pražské integrované dopravy (PID). Kromě ekologického přínosu přinášejí parkoviště P+R také úsporu času (parkoviště P+R jsou vázaná na segregované druhy hromadné dopravy - metro nebo vlak, řidič se takto vyhne dopravní zácpě) a odstranění komplikací s parkováním automobilu v centru.
Parkoviště P+R Praha-Běchovice je situováno poblíž křižovatky ulic Českobrodská a Do Dubče, v těsné blízkosti železniční stanice Praha-Běchovice. Řidiči k další cestě do centra města mohou využít vlaky Českých drah, v nichž v plné míře platí tarif PID. Jízdní doba do centra města činí 17 minut, vlaky jezdí v přepravní špičce povětšinou v intervalu 30 minut, mimo špičkové období v intervalu 60 minut.
Parkoviště má kapacitu 100 míst a má obvyklé standardy záchytných parkovišť na území hl. m. Prahy. Je hlídané 24 hodin a otevřené od 4.00 h do 1.00 h následujícího dne.
Ing. Jiří Prokel v.r. ředitel Ropid Praha
 

Policie

Policisté tří okresů rozbili skupinu zlodějů aut, kteří působili i na Praze-východ
Policisté ze Služby kriminální policie a vyšetřování zadrželi v těchto dnech pět mužů ve věku od 23 do 36 let z Mělnicka a Prahy. Pětice obviněných má na svědomí nejméně třicet případů krádeží motorových vozidel s celkovou škodou přes pět milionů korun. V období od listopadu loňského roku až do zadržení se zaměřovali především na vozidla Škoda Felicia a Škoda Felicia Combi. Svou nekalou činnost provozovali v okresech Praha-východ, Mladá Boleslav a Nymburk. Na území Prahy-východ působila skupina především v Čelákovicích a Brandýsem nad Labem. Po vypáčení zámku dveří vnikli do vozidel, kde připojili donesenou spínací skříňku zapalování a napojili svou elektronickou řídící jednotku. Zloděje zadržela zásahová jednotka Středočeského kraje. Při domovních prohlídkách se našly některé z ukradených automobilů, jejich součásti a také předměty, které z odcizených vozidel pocházely. Není vyloučeno, že muži mají na svědomí i další trestnou činnost. Na dva z obviněných byla uvalena vazba, další tři jsou stíháni na svobodě. Za krádeže jim hrozí odnětí svobody na dva až osm let. Na případu spolupracují policejní specialisté ze tří okresů: Praha-východ, Mladé Boleslavi a Nymburku.
por. Mgr. Diana Bušková, tisková mluvčí Policie ČR Praha-východ
 

Dřív než šlápnete do pedálů…

Po dlouhých zimních večerech a nevlídných plískanicích jsme se konečně dočkali jara. S příchodem teplých dní se venku objeví mnoho cyklistů, kteří s nadšením polykají první kilometry sezóny. Cyklisté jsou účastníky silničního provozu, kteří spolu s chodci patří mezi nejohroženější. Mnoho z rizikových situací si však připravujeme sami. Podíváme-li se pozorněji po našich silnicích, uvidíme, že mnozí cyklisté si neuvědomují, že jsou řidiči, byť nemotorového vozidla, a ne chodci. Chodcem je pouze ten, kdo jízdní kolo vede. Jiní cyklisté se zase mylně domnívají, že na přechodech pro chodce jsou jim ostatní řidiči povinni umožnit nerušené a bezpečné přejetí vozovky. Opak je pravdou. Podle Zákona o provozu na pozemních komunikacích musí řidič, a tedy i cyklista, při vjíždění na silnici dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po ní. To platí i při vjíždění ze stezky pro cyklisty z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci. Cyklista musí dávat přednost chodci na přechodu a nesmí ho ohrozit, když odbočuje na komunikaci, kde chodec přechází.
Přibližně každý desátý usmrcený člověk při dopravní nehodě je cyklista. Dva z deseti cyklistů dopravní nehodu, jejíž se stali účastníkem, nepřežijí. Jednou z hlavních příčin úmrtí a zranění cyklistů jsou poranění hlavy, která tvoří 80% všech vážných poranění při dopravních nehodách vyznavačů cyklistiky. Při střetu s motorovým vozidlem cyklista nejčastěji udeří hlavou o kapotu vozidla. Zde se nabízí úvaha o zakoupení a používání cyklistické přilby. Cyklistovi, který nepoužívá přilbu, hrozí téměř 7krát větší nebezpečí, že utrpí těžké zranění hlavy, především poranění mozku. Za celý loňský rok došlo na Praze-východ ke 32 dopravním nehodám, ve kterých se účastnili cyklisté. Letos cyklistická sezóna pomalu ještě ani nezačala a policisté našeho okresu zaznamenali již 4 dopravní nehody s účastí cyklisty. Podle současné právní normy byste kromě zmíněné přilby měli vlastnit i další povinnou výbavu jízdního kola. Kolo pro běžné turistické účely by mělo být vybaveno především dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovatelným ovládáním brzdného účinku, světlometem svítícím dopředu bílým světlem a zadním obrysovým světlem červené barvy, zadní odrazkou červené barvy a na obou stranách pedálů by měly být odrazky oranžové barvy. Vaše kolo by mělo být vybaveno také jasně znějícím zvonkem a veškerá zakončení jako např. volné konce trubky řidítek musí být spolehlivě zakončeny (zátkami, rukojeťmi apod.). Jízdní kolo, které je vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte, musí mít toto sedadlo pevně přichycené a opatření pevnými opěrkami pro nohy dítěte. Dětem by bylo jistě užitečné připomenout, jaká nebezpečí jim v silničním provozu hrozí a jak se jich mohou vyvarovat.
Obliba cyklistiky v naší zemi stále stoupá. Blíží se sezóna, kdy budeme na našich silnicích potkávat velké množství vyznavačů tohoto krásného sportu. I mezi policisty Prahy-východ je mnoho cyklistických nadšenců. A stejně jako vy, máme i my přání zažit jedinečné chvíle v sedle kola a také se šťastně a bezpečně z cest vrátit.
por. Mgr. Diana Bušková, tisková mluvčí Policie ČR Praha-východ
 

 

Š K O L S T V Í

Školní parlament jednal se starostou města

Školní parlament pracuje na základní škole již třetí rok. Vznikl v roce 1999 a jeho cílem je snaha žactva spolupodílet se na záležitostech školy. Jednání školního parlamentu se zúčastňují děti od 6. třídy. Zástupci tříd se scházejí každý měsíc. Byl jsem přítomen zasedání 26. března. Usedl jsem do školní lavice a očekával, co bude následovat. Okolo mě jsem viděl soustředěné tváře parlamentářů. Paní učitelka Mgr. R. Vorlíčková zahájila březnové zasedání. Děti nejprve řešily záležitosti týkající se úklidu pod školou a také se zabývaly přípravou výtvarné a sportovní soutěže na konci školního roku. Připravily si také mnoho otázek pro starostu města, který jednání navštívil.
V diskusi se starostou děti především zajímalo, zda se v dohledné době uvažuje o úpravě pozemku za školní budovou, který by mohl být za příznivého počasí využíván pro odpočinek žáků v době velké nebo polední přestávky. Žáci by se mohli vyžít na prolézačkách, sednout si na lavičky, zahrát si na basketbalovém hřišti nebo jezdit na kolečkových bruslích. Starosta města odpověděl, že jsou připraveny dvě verze úpravy. Z pozemku je však nejprve nutné odvést spodní vody a pak terén urovnat. Projekty jsou již několik let připraveny, jejich spuštění brzdí nedostatek peněz a částečnou překážkou je rovněž Tesco budova, která byla dosud využívána pro různé účely.
Děti vznesly rovněž dotazy týkající se školních budov, jejich technického vybavení a školní jídelny. Nárůst počtu žáků ve škole a požadavek na budování speciálních učeben pro výuku fyziky, chemie nebo výpočetní techniky způsobují, že prostory školy začínají být těsné. Ing. I. Černý sdělil, že o těchto záležitostech je průběžně informován. Seznámil žáky o nejbližších záměrech údržby a oprav školy. V rozpočtu města je v letošním roce na tento účel plánována částka ve výši 400 tis. Kč. V ní je zahrnuta výměna oken, stavba nového schodiště v budově č. p. 7 a rekonstrukce rozvodů vody. Počítá se s úpravou plochy před školní jídelnou. Kromě toho bude třeba nalézt peníze na postupnou opravu WC. V polovině května roku 2002 bude zahájena výstavba nové učebny pro výpočetní techniku. Učebna bude vybavena celkem 17 počítači napojenými přes síť na centrální server. Kromě této inovace se počítá s novým nábytkem. Celkové náklady se budou pohybovat ve výši 200 tis. Kč.
Řešení otázek spojených se školní jídelnou je podle slov pana starosty zcela závislé na financích vyčleněných na investiční výstavbu. Projekt dostavby školního areálu z osmdesátých let počítal kromě tehdy vystavěné zvláštní a rodinné školy též s tělocvičnou a školní jídelnou s kuchyní. Realizovala se pouze první etapa, na tělocvičnu se školní kuchyní a jídelnou už nedošlo. Proto se děti dále stravují v kapacitně nevyhovujícím provizoriu. Dnešní finanční odhad na dokončení školního areálu se pohybuje ve výši 50 - 60 mil. Kč a je zřejmé, že město tuto částku nemá. Usiluje se o dotaci a podporu myšlenky dostavby základní školy na ministerstvu školství a ministerstvu financí. Rovněž oprava venkovní omítky a výměna oken školní budovy č. p. 8 je zcela závislá na penězích, neboť náklady jsou odhadovány ve výši 1 mil. Kč.
 
Starosta města si se zájmem prohlédl představy dětí o víceúčelovém hřišti za základní školou. Foto Ing. Procházka
Pan starosta byl dětmi informován o napadení několika dětí žáky zvláštní školy, ke kterému došlo na náměstí. Tento prostor se stává problémem z hlediska bezpečnosti. Starosta sdělil, že podpoří dohodu mezi ředitelem základní školy a městem, která by zajišťovala v těchto případech pomoc pracovníků bezpečnostní agentury Profi. Současně je možné, aby rodiče napadených žáků předali stížnost přestupkové komisi městského úřadu.
Další část diskuse byla věnována dotazům týkajícím se možné pomoci města při likvidaci tříděného odpadu ve škole. Podle názoru dětí by bylo vhodné zvýšit počet odpadkových košů u školy, u laviček v háji nebo v ulicích, kde se pohybuje hodně chodců. Domnívají se také, že by prospělo oplocení parčíku před školou a tím by se zabránilo poškozování trávníku.
Při jednání školního parlamentu děti ukázaly, že mnoho věcí jim není lhostejných. Pod odborným pedagogickým vedením se učí zformulovat své myšlenky a názory a bez ostychu dokáží jednat se starostou města.
Ing. Vladislav Procházka
 

Internet do škol "Indoš" - projekt MŠMT

Základním krokem nutným pro jakýkoli další rozvoj státní informační politiky ve vzdělání je budování potřebné infrastruktury. Školy byly rozděleny do šesti skupin podle počtu žáků. Pro každou kategorii je připraveno typové řešení, které bude individuálně upraveno podle potřeb v každém vzdělávacím zařízení. Na počátku každé realizace je stanoven harmonogram zapojení všech škol podle stavu jejich připravenosti k budování infrastruktury a podle reálných možností v každé lokalitě. Každé škole je přiřazen oblastní manažer, který po celou dobu projektu jedná s odpovědnými osobami na straně školy a zřizovatele. Ve spolupráci s dodavateli a pracovníky uskupení AutoCont On Line-ČESKÝ TELECOM připraví projekt realizace. Standardní dodávané služby bude plně hradit ministerstvo školství po dobu tří let - dodání PC, datové vedení, služby související s připojením a provozem internetu a jeho údržbou, provoz vzdělávacího portálu. Školy pak mohou využít rozšířených služeb - zprostředkování nákupu nábytku, silového rozvodu el. proudu, osvětlení a integrovat stávající PC do navrhované sítě. Rozšířené služby hradí v plné výši zřizovatel. Naše škola bude zařazena do první etapy projektu. V dubnu proběhla první informativní schůzka za účasti koordinátora, zřizovatele a ředitele školy. Projekt se má rozběhnout od 13. května 2002. Informace pro veřejnost jsou prezentovány na dvou doménách Acol.cz a Indos.cz.
Ing. Blanka Morávková
 

Červnové oslavy naší školy se staly již tradicí

Ve čtvrtek 13. června 2002 bude zahájena tradiční výstava z tvorby našich žáků. Protože slavíme 90. výročí otevření hlavní školní budovy (1912), návštěvníci mohou zhlédnout i mnoho původních historických materiálů, dále materiály, které zapůjčili úvalští občané, můžete zalistovat i kopiemi starých školních kronik…
Současně v tento den se bude konat slavnostní vyřazení žáků 9. tříd za účasti jejich rodičů. V následujících dnech bude výstava otevřena do večera až do neděle 16. června. Těšíme se na setkání nejen s občany Úval, ale i s těmi, kteří do naší školy chodili, ale život je zavál jinam… Pokud si plánují bývalí žáci setkání ročníků, tento víkend jim nabízí možnost zavzpomínat ve školních škamnech.
František Smolík, ředitel ZŠ
 

Verše s Andersenem

Dne 2. dubna se sešli žáci 8.D a 5.B v doprovodu uč. Tvrdíkové a Formanové ve škole, aby vzpomněli ……. výročí narození H. Ch. Andersena. Setkání trvalo od 17 do 21 hodin.
Všichni žáci se rozdělili do dvou skupin. Jedna se zabývala Andersenovou osobou, druhá zemí jeho narození, tj. Dánskem. Používali jsme různé encyklopedie, mapy, knihy pohádek a povídek, internet, počítače i s příslušenstvím. Tady nám pomohla i p. uč. Morávková. Vypracované referáty jsme si navzájem přečetli a pak založili pro potřeby jiných žáků. Po svačince, kterou připravili žáci 5.B, nás přišla navštívit Zimní královna (p. uč. Křížová), která se nás snažila zlákat do své ledové země, ale rádi jsme se navrátili zpět. Pak jsme zahráli pohádku O princezně na hrášku, ve které účinkovalo 20 žáků z obou tříd. Vypravěčem byla p. uč. Formanová. Venku se zatím setmělo, a tak jsme si vyvolali ducha pana Andersena a dozvěděli jsme se ještě zajímavosti z jeho dětství.
Ve 21 hodin si žáky 5.B vyzvedli rodiče. Vyprávění cestou a pak doma nebralo konce. Moc se nám to všem líbilo. Celý průběh večera natáčela na videokameru p. uč. Tvrdíková a další den jsme se na upravený video záznam rádi podívali.
žáci 5.B
 

Noc s pohádkou

Využili jsme nabídky p. uč. Morávkové a p. uč. Březkové, abychom strávili jednu noc v úvalské škole. Podmínkou účasti byla kniha pohádek a spacák. Večer jsme se sešli se žáky 8.A.
Po úvodním seznámení jsme stále pracovali ve skupinách a plnili různé úkoly. Četli jsme, besedovali, hledali informace o autorech na internetu, posílali dopisy elektronickou poštou, malovali jsme. Dokonce jsme si zahráli svou vlastní pohádku na dobrou noc. Navštívila nás Sněhová královna, která nám vyprávěla o svém království. Večer jsme zakončili noční procházkou po Úvalech. Neboť jsme si měli co povídat, usínali jsme dlouho po půlnoci na koberci ve třídě. O naše plná bříška se postaraly naše maminky. Ráno jsme si zacvičili, dali si snídani a s novými zážitky jsme se rozešli domů. Mnozí z nás dospávali to, co večer zameškali.
Děkujeme p. učitelkám i rodičům.
žáci 5.A
 

Z fotografické galerie MDDM

Ve dnech 22. až 24. 3. představili fotografie na výstavě v městském domě dětí a mládeže Šárka Podlucká a David Čemus. Ve tvorbě se oba soustřeďují především na fotografování krajiny nebo zvěře ve volné přírodě, nevyhýbají se ani snímání zátiší nebo života okolo nás. David Čemus přivezl z cesty po Norsku a Finsku spoustu barevných snímků, z nichž několik bylo zastoupeno na výstavě a upoutaly zobrazením majestátnosti neponičené krajiny. Šárka Podlucká dokázala, že i prostý motiv výtvarně zobrazený může být zajímavý. Soubor černobílých fotografií Zídka, Hrobka, Zákoutí nebo barevné Podzimní schody upoutaly nápaditým zpracováním námětu se smyslem pro detail a kompozici.
Překvapením výstavy byly snímky jelenů, daňků a muflonů, které Šárka a David nasnímali v několika oborách ve východních Čechách. Celý časově náročný cyklus nevznikl náhodně, ale po systematické přípravě. Snímky jsou výsledkem někdy i několikahodinového čekání na zvěř, na vhodný okamžik, který se nesmí nenávratně ztratit.
Mezi nejlepší snímky patřily čtyři menší nenápadné černobílé fotografie Šárky Podlucké. Zátiší s námětem mlýnku a flétničky byla perfektně kompozičně i technicky zpracována. I dnes, v záplavě barevných obrázků, nachází černobílá fotografie své místo ve fotografické tvorbě.
Březnová výstava byla letos zatím poslední. Výstavní prostory městského domu dětí a mládeže se otevřou z důvodu rekonstrukce budovy až koncem tohoto roku a jistě připraví všem návštěvníkům další kulturní zážitky.
Ing. Vladislav Procházka
 

Pozvánka
V neděli 23. června 2002 se koná od 14 hodin na sokolském hřišti
Benefiční nedělní odpoledne s úvalskými rockovými kapelami.
Výtěžek bude věnován na rekonstrukci Městského domu dětí a mládeže v Úvalech. Bližší informace budou uvedeny v příštím čísle ŽÚ.
 

 

K U L T U R A

Zpráva po 33 letech "mlčenky" J. K. Tyla

Jak se mnozí čtenáři mohli dočíst ve 3. a 4. čísle Života Úval, v sobotu 6. dubna t.r. se v úvalské sokolovně sešlo početné shromáždění k "Setkání a besedě" všech divadelníků, členů hereckých ansáblů i techniků jevištního umění, dnes už jen pamětníků mnohdy velmi živé divadelní činnosti v Úvalech. Těch 33 let je totiž doba poslední a zřejmě i nejdelší odmlky v dlouholeté existenci "ochotničení" v Úvalech, která čítá dle pamětí více než 140 let (sahá dokonce i před r. 1860), doložených "jen" 137 roky (od r. 1865).
Poprvé v tomto novém tisíciletí se nás 6.4. v 16 hodin sešlo 31, dalších 7 zájemců svou neúčast omluvilo, ale i jejich zájem trvá. Kromě 20 Úvaláků se dostavila celá třetina, tj. 10 Pražáků (ale kdysi taky Úvaláků) a jeden dnes zahraniční účastník. Samozřejmě, že většinou to byli lidé, kteří nejednou okusili "jepičí život ochotníkovy kreace". Naši sešlost navštívila (nebo ji předem podpořila) několikačlenná delegace Městského úřadu Úvaly, jejichž účast však nebyla jen symbolická. Někteří se velmi zajímají o účelné uspořádání archivovaných (pro budoucí generace) materiálů, plakátů, fotodokumentace apod., svědčící o vysoké úrovni mnoha minulých období. Při této příležitosti naše shromáždění vzpomnělo jména celé řady významných herců, režisérů (samozřejmě obou pohlaví), i techniků, bez nichž by dlouhé trvání ochotnického divadla nebylo možné. Aktivita zástupců MěÚ, především p. starosty se na druhé straně dotkla velmi citlivé záležitosti "kde a za jakých podmínek" bude možné i v budoucnu podílet se na kulturním poli úvalských občanů.
Pro budoucí aktivitu se přítomní shodli na několika závěrech, které se jak svolavatelé setkání (dnes už ti "starší"), tak i mnozí zejména mladší přítomní pokusí v nejbližších měsících naplňovat. Naprosto jednomyslně vyzněl závěr v přání opětného setkání tak, jako tomu bylo v sobotu 6.4. A tak na závěr nezbývá než poděkovat zastoupení úvalské sokolovny (místo setkání vč. občerstvení), i MDDM Úvaly, za překrásnou ukázku pohádky "O drakovi Bonifácovi a princezně Bělince", kterou pro videorekordér připravily úvalské děti. Ty takto ukázaly, že divadlo v Úvalech vlastně nikdy neustalo.
Samozřejmě největší dík patří všem zúčastněným, kteří pohrdli vidinou pohodlné televize i ostatními nabídkami v onu sobotu a věnovali 4 a 1/2 hodiny podvečerního času "Setkání a besedě".
Zprávu zaznamenal jeden ze svolavatelů
Ing. Vladimír Kolomý
 

 

S P O R T

Hostinec U Káši a SK Úvaly oddíl kopané pořádá V SOBOTU 25.5.2002
!!! SPARTA OPĚT V ÚVALECH !!!
14.00 hřiště v Klánovicích
SPARTA FOTBAL - SPARTA HOKEJ
(Siegel, Novotný, Svoboda, Frýdek, Vrabec, Genzer, Suchánek, Vetchý a další….)
(Kučera, Výborný, Bříza, Zelenka, Hlinka, Žemlička, Martinec, Broš a další….)
17.00 V HOSPODĚ U KÁŠI POCHOUTKY Z UDÍRNY, GRILOVANÉ KRŮTY, BESEDA
19.00 V HOSPODĚ U KÁŠI DISKOTÉKA MARTINA CÍSAŘE
Zajištěna autobusová doprava Úvaly - Klánovice - Úvaly zdarma odjezd ve 13.45 hodin
 

"UŽ JSME VIDĚT !"

Je příjemné slyšet při vyhlašování výsledků několikrát za sebou jména závodnic z Úval. To se nám poštěstilo na závodech v dětském jarním aerobiku v Českém Brodě. Celkem Úvaly reprezentovalo 45 děvčat a jeden mladý muž (Jiří Daněk). Tak silná už je parta příznivců dětského aerobiku, která trénuje pod vedením Martiny K. v tělocvičně 3. MŠ.
V kategorii 5-7 let jsme při vyhlašování prvních deseti nejlepších, stále slyšeli jména děvčat z Úval, na druhém místě byl Pavlínka Bartošová, na třetím místě Dominika Bubáková a na čtvrtém Terezka Brányšová. V kategorii 8-11 let se protlačila do prvních deseti Terezka Machačová a potvrdila své úspěchy již z vystoupení v Praze. V nejstarší kategorii 11-13 let se velice dobře držela všechna děvčata a porota to neměla jednoduché. V této skupině bodovala Aneta Siobsová, která byla na pěkném sedmém místě. Již v prosinci při závodech v Praze Aneta postoupila do prvních deseti.
Ze sobotní soutěže jsme si odvezli propocená trička a sladké odměny. Všem bych chtěla popřát další úspěchy v aerobiku a poděkovat za pěkná umístění.
Martina Křelinová
 

 

S P O L K Y

Junák hlásí …

V sobotu 30. března 2002 uspořádalo Skautské středisko dobrovolnou sbírku ve prospěch Sdružení SOS dětských vesniček. Výnos sbírky činil 5.800,- Kč a byl předán do pokladny Sdružení dětských vesniček. Bude použit na výstavbu dětské vesničky v Brně-Medlánkách. Vyřizujeme vřelé poděkování Sdružení všem dárcům, kteří tak vyjádřili lásku k bližním a zájem o osudy dětí, současně i skautkám a skautům, kteří sbírku připravili a uspořádali.
Skautské středisko, br. J. Bubáka

SDRUŽENÁ OBEC BARÁČNÍKŮ JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO
pořádá dne 18. května 2002
jednodenní zájezd do JIŽNÍCH ČECH do ČERNOVIC
návštěva baráčnické zotavovny, prohlídka města, Chýnovské jeskyně.
Cena zájezdu cca 200,- Kč.
Odjezd od nádraží v 7,30 hodin.
Přihlášky soused Jiří Vrána na telefonu 81982238.
 

 

D I S K U S E

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.
 

 

Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í

Rozhled z Vinice

Nejkrásnější a nejrozsáhlejší rozhled do dalekého okolí poskytuje v Úvalech vrch Vinice. Od triangulačního bodu k jihu, nám pohled na Úvaly zastíní Masarykův háj a třešňový sad. Obrátíme-li však své zraky k severu, máme před sebou krásné panoráma téměř celého Polabí, na jehož obzoru se za jasného počasí rýsují zprava Krkonoše, Ještěd, Bezděz, Milešovka, Říp a další hory a vrchy severu Čech a Českého Středohoří. (viz. náčrt)

Ivana Prchalová
Použitá literatura: Úvaly jindy a nyní, Československá vlastivěda díl I., Euroatlas - Česká republika

Ptáci našich zahrad a parků

"Aha, třasořitka!" řeknete s úsměvem při pohledu na obrázek. Hned se nám vybaví představa komíhavého ocásku a půvabného tancování na teninkých nožkách. Ovšem, je to náš konipas bílý, ozdoba břehů vod ale jako vodní nádrž stačí konipasu bílému i kaluž před hnojištěm. Je to veselý obyvatel i našeho kraje, velikostí asi jako vrabec ale štíhlejší, s barvou černošedobílou a hlavně s dlouhým ocáskem. Uvidíme ho hned z jara např. na poli, kde pátrá po hmyzu vyhládlý z dlouhé zimy.
Často se prochází i po hřebenech střech uprostřed našeho města odkud pokřikuje a pak houpavým letem odlétá, v lesích se s ním ale nesetkáme. S hnízdem si mnoho starostí nedělá, hlavně musí být "pod střechou", jako třeba v díře ve zdi, v hromadě dřeva, v trubce, v trámoví stodoly či pod mostem. Hnízdo svije ze stébel, uvnitř vystele peříčky a chlupy. Někdy je to pečlivý, jindy nedbalý výtvor a do něho snáší nejčastěji 2x do roka 5 hnědých vajíček. To je pak mušek, komárů a vodní havěti (např. larev velkých vážek), kterou pro své mladé vybírá z mělčin. Můžeme ho ale přistihnout na cestě na okraji lesa, kde cupitavě pátrá po spadlých housenkách pod stromy. Jsou to užiteční ale i hrdinní ptáčkové. Jedni z prvních se vrhají do pronásledování dravce a křičí na celý kraj své "tilip" nebo "til-sit, til-sit". Jsou nám dlouho věrní, odlétají až koncem října, ale přihlašují se často už v únoru a někteří se občas pokusí i o přezimování.
Irena Filipová
Použitá literatura: Z ptačí říše - J. S. Duriš, Průvodce přírodou - Ptáci
 

ČLOVĚK ÚVALSKÝ
versus
životní prostředí VINICE

Příjezdová cesta na Vinici (7.4.2002) Foto Š. Sokolová

Dva pohledy na Vinici 7.4.2002 (po požáru 2.4.2002)


 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 02-9971539, 02-9971820, fax: 02-9971696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií
v nejkratším možném termínu připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz