6/2002

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
Š K O L S T V Í
S P O L K Y
D I S K U S E
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í
C Í R K V E
K U L T U R A

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 43

 

 

 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
v pátek 14. června 2002 a v sobotu 15. června 2002

V souladu se zákonem č. 247/1995 Sb. gestor voleb v Úvalech, starosta města Ing. Ivan Černý:
- vyhlásil minimální počet členů volebních okrskových komisí (dále jen VOK) (9 členů),
- poskytl veřejnosti informaci o počtu a sídle VOK

Hasičský dům VOK č. 001,
Domov důchodců VOK č.002,
Základní škola VOK 003
,

- jmenoval zapisovatele VOK - pí L. Platzová, pí J. Novotná, pí M. Frýdmanová,
- z delegovaných zástupců politických stran, hnutí a koalic jmenoval členy VOK (s případným doplněním do stanoveného minimálního počtu 9),
- svolal jednotlivé VOK na prvé zasedání, kde je losován předseda a místopředseda VOK (v době tisku ŽÚ č. 6/2002 ještě nebylo známo),
- vyhradil plochu pro vylepení volebních plakátů (tabule u schodiště v ul. Pražská)
- zveřejnil oznámení o době a místě konání voleb v Úvalech

v pátek 14. června 2002 od 14 do 22 hodin,
v sobotu 15. června 2002 od 8 do 14 hodin

ve výše uvedených sídlech VOK.

Již počátkem dubna zmocněnci 22 politických stran, hnutí a koalic předali kandidátní listiny na okresní úřad k registraci.
Volební lístky (spolu s další písemnou informací) budou občanům dodány do 11. června 2002.
Pokud některý volič neobdrží hlasovací lístky předem, bude mít možnost je získat přímo v den voleb ve volební místnosti.

Následující den, tj. středa 12. června 2002, je posledním dnem, kdy je možno požádat o vydání voličského průkazu (pro ty, kteří volí mimo trvalé bydliště) a tento den se také uzavírá stálý seznam voličů v Úvalech.
V den voleb, tj. v pátek 14. června 2002 od 14 do 22 hodin, a v sobotu 15. června 2002 od 8 do 14 hodin ve výše uvedených sídlech VOK a jejich bezprostředním okolí je volební propagace zakázána.

Občané mohou ze závažných důvodů požádat MěÚ o možnost hlasovat mimo volební místnost pomocí přenosné volební schránky a to buď u pí M. Černé 02/8198 1401, nebo Ing. M. Bredy 02/8198 1820 nebo na FAX 02/8198 1696 nebo e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz nebo v den voleb přímo na příslušné VOK:
VOK č. 1 telefon 8198 1633,
VOK č. 2 telefon 8198 3594,
VOK č. 3 telefon 8198 1974
Pokud někdo z občanů se chce seznámit s dokumentací, která se týká těchto voleb, je k nahlédnutí na matrice MěÚ Úvaly nebo v podatelně MěÚ.
Ing. Miloslav Breda
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

SOUBOR USNESENÍ

z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva města Úvaly č. 22 03, které se konalo v úterý 23. dubna 2002 v 18 hodin v hotelu BUDKA.

Usnesení č. Z-22 29:
Zastupitelstvo města souhlasí s podáním žádosti o dotaci u agentury SAPARD na rekonstrukci:
a) komunikace u DPS na severní straně nám. Svobody,
b) chodníku v úseku od Základní školy k ul. Tyršova,
c) zřízení autobusových zastávek na nám. Arnošta z Pardubic.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z-22 30:
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí překlenovacího úvěru (nejdéle do 30. 6. 2003) do výše 2 mil. Kč na zajištění financování rekonstrukce komunikace u DPS na severní straně nám. Svobody, chodníku
v úseku od Základní školy k ul. Tyršova, zřízení autobusových zastávek na nám. Arnošta z Pardubic v návaznosti na dotaci z programu SAPARD.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z-22 31:
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi Svazkem obcí "Úvalsko" a městem Úvaly na realizaci projektu jednotlivých akcí v rámci dotací z programu SAPARD.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 32:
Zastupitelstvo města pověřuje p. J. Burzanovského a p. F. Lajtnera, členy zastupitelstva města, k prohlášení, že Ing. Ivan Černý (r.č. 471002/038) je starostou města Úvaly.
Pověření se vydává pro agenturu SAPARD a pro RM Systém.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z-22 33:
Zastupitelstvo města souhlasí
a) aby Městský dům dětí a mládeže Úvaly si zajistil úvěr do výše maxmálně 2,5 mil. Kč,
b) se zástavou objektu MDDM čp. 372 na parcele pč. 2041 a pozemků pč. 2041 a 2042,
c) s tím, že město Úvaly bude splá-cet úroky úvěru na rekonstrukci MDDM.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 34:
Zastupitelstvo města souhlasí se vstupem města do sdružení obcí "Skupinový vodovod Úvaly, Škvorec, Tuklaty, Břežany II., Rostoklaty".
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 35:
Zastupitelstvo města souhlasí s případným odprodejem pozemku pč.160/3 k.ú. Úvaly o výměře 42 m2.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 36:
Zastupitelstvo města souhlasí s pří-mým prodejem zastavených nemovitostí v případě neuhrazení splátky finanční výpomoci od firmy Metro-stav.
Jedná se o:
- čp.1282 na pozemku pč. 3227 a pozemky pč. 3227 a 3228, čp. 47 na pozemku pč.214 a pozemky pč. 214 a 215,
- čp. 276 na pozemku pč.1402 a pozemky pč.1402,1403,1404 a 1405,
- pozemek pč. 299/1,
- pozemek pč. 3929/1.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 37:
Zastupitelstvo města
a) souhlasí a opakovaně schvaluje prodej 4205 ks kmenových akcií ČS, a.s. (ISIN CZ 0008 023 801), prostřednictvím RM Systému,
b) pověřuje starostu města k realizaci prodeje a k podpisu příslušné smlouvy.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 38:
Zastupitelstvo města přijímá dar manželů Vondrových, tj. pozemek pč. PK 349/3 ostatní plocha komunikace o výměře cca 100m2.
Pro: 10 Proti:0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 39:
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí aktuální stav na účtech města.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 40:
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí úpravu odměny uvolněnému členu zastupitelstva města - starostovi města, v souladu s novelizací nařízení vlády č. 358/2000 Sb. s platností od 1. 3. 2002.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 41:
Zastupitelstvo města souhlasí s úpravou odměn neuvolněným členům zastupitelstva města v souladu s novelizací nařízení vlády č. 358/2000 Sb. s platností od 1. 3. 2002 s tím, že příspěvek za počet obyvatel bude snížen na 75 % tabulkové částky.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 42:
Zastupitelstvo města souhlasí:
a) s navýšením příspěvku města pro ZŠ Úvaly, tj. skupina 3113 položka 5331 z rozpočtovaných 930 tis. Kč na 1 010 tis. Kč,
b) navýšení skupiny 3113 položka 5171 opravy a udržování z rozpočtovaných 400 tis. Kč na 430 tis. Kč.
c) ukládá uplatnit výše uvedené změny při nejbližší úpravě rozpočtu města na rok 2002.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 43:
Zastupitelstvo města souhlasí s objednáním opravy čelní fasády ZŠ Úvaly čp. 8 u firmy METROSTAV za smluvní cenu do 150 tis. Kč.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 44:
Zastupitelstvo města nesouhlasí s umístěním vysokorychlostní tratě (VRT) podél navrhované přeložky silnice I/12 v úseku Praha Běchovice - Úvaly.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Jana Tůmová, místostarostka
Ing. Ivan Černý, starosta města

 

Oznámení odboru výstavby

Odbor výstavby sděluje, že je již vydáno kolaudační rozhodnutí na stavbu nové splaškové kanalizace v Úvalech (kromě ulic Husova, náměstí Arnošta z Pardubic a Komenského).
Majitelé jednotlivých domů si mohou (na základě stavebního povolení) provést domovní část kanalizační přípojky.
Kanalizační řady v ulicích Husova, náměstí A. z Pardubic a Komenského budou zkolaudovány v nejbližší době.
Ilona Reicheltová, vedoucí odboru výstavby
 

Pes přítel - či nepřítel člověka

Odpovědi na otázky paní Ivany Prchalové zpracoval pan Ing. Bohuslav Prokůpek.

Jak je v Úvalech zajištěn odchyt volně pobíhajících psů a jaké finanční náklady tím pro město vznikají?
Odchyt volně pobíhajících psů je smluvně zajištěn pomocí odchytové služby LARY, která odchycené psy, pokud se nepodaří zjistit jejich majitele, odváží do útulku pro psy v Lysé nad Labem. Finanční náklady se skládají za dvou položek:za prvé je to vlastní činnost odchytové služby, to znamená jízda do Úval, vyhledání a odchycení psa, jeho transport a předání do útulku v Lysé nad Labem a jízda zpět na základnu odchytové služby. Jízda do Úval se účtuje i v případě, že se již volně pobíhajícího psa nepodařilo vyhledat.Za druhé jsou to výdaje spojené s přijetím a ubytováním psa v útulku. Jedná se o vstupní veterinární prohlídku, injekce a případné ošetření v ceně 500,- Kč a dále o částku 45,- Kč u malého psa denně a 55,- Kč u velkého psa denně za ubytování a krmení psa až do doby, než se podaří zjistit jeho majitele, který si jej vyzvedne nebo si psa odebere případný zájemce. V případě zjištění majitele psa jsou majiteli přeúčtovány veškeré náklady, spojené s od-chytem i ubytováním psa v útulku.Celkové náklady na odchyt volně pobíhajících psů v roce 2001 činily 49 414,- Kč.

Na koho se mohou občané obrátit, když chtějí na takového psa upozornit?
V případě, že se jedná o psa, který je zjevně delší dobu mimo dosah svého majitele, je v každém případě nutno obrátit se na Městský úřad Úvaly, kde po prověření situace a případném zjištění, zda uvedený pes není majitelem pohřešován, je pozvána k odchytu výše uvedená odchytová služba. Je si však třeba uvědomit, že volně pobíhající pes v krátké době urazí poměrně velkou vzdálenost, takže ne vždy se jej podaří vyhledat a tím i odchytit.

Co dělat v případě, že pes někoho pokouše?
Osoba, která je psem pokousána, by měla ve vlastním zájmu urychleně navštívit lékaře k ošetření. Majitel psa, jehož pes osobu pokousal, musí s tímto psem do 24 hodin navštívit veterináře k prohlídce tohoto psa, která se následně opakuje po pěti dnech. Výsledky vyšetření psa je nutno odevzdat lékaři, který ošetřil pokousanou osobu, jako podklad pro vyloučení vztekliny či pro případné další léčení. V případě, že není možno psa vyšetřit (není k dispozici), musí se pokousaná osoba podrobit pozorování na antirabickém oddělení fakultní nemocnice Bulovka.

Jak se postupuje v případě, kdy má pes známku?
Je nutno spojit se s paní Sajdlovou na MěÚ Úvaly. Zde se dá podle známky zjistit, zda se jedná o psa v evidenci města a v případě, že ano tak se v případě pokousání urychlí kontakt s majitelem a vyšetření psa.
V případě pouhého volného pobíhání pak lze bez problému kontaktovat majitele psa, aby si jej sám odchytil a odvedl domů.

Hrozí majitelům volně pobíhajících psů nějaký postih?
V současné době není tato otázka legislativně vyřešena. Jak však většina z nás ví, na základě zvyšujícího se počtu pokousání psy probíhají intenzivní jednání na půdě parlamentu o chovu psů a jeho uzákonění a tím i možnosti obcí vydat vlastní vyhlášku, která by mimo jiné toto volné pobíhání řešila.

Jakými povinnostmi je vázán majitel psa (vůči MěÚ, veřejnosti i psovi)?
Spektrum povinností je velmi široké a vydalo by na několik stránek tohoto vydání ŽÚ. V roce 1999 vyšel postupně ve dvou po sobě jdoucích vydáních článek věnovaný těmto povinnostem. Proto jenom velmi stručně.
Vůči městu je majitel psa vázán poplatkovou povinností ze psa a oznamováním všech změn do evidence psů.
Vůči veřejnosti v první řadě majitel psa nesmí dopustit tímto psem poškozování majetku případně zdraví lidí.
Vůči psovi se majitel musí chovat jako k živé bytosti, svému nejbližšímu příteli a ten se mu naopak podle jeho chování odpovídajícím způsobem odvděčí.
 

Dům s pečovatelskou službou
- informace

Pokud procházíte po náměstí Svobody v Úvalech, můžete pozorovat, jak pokračuje výstavba domu s pečovatelskou službou. Realizační firma postupné termíny dodržuje a dokončení tohoto objektu se předpokládá koncem roku 2002. Nyní je dokončena hrubá stavba a s tím spojené stavební práce, které nejvíce zatěžovaly obyvatele sousedních nemovitostí.
Rádi bychom vás informovali o jednotlivých bytech a jejich vybavení, o možnosti podání žádosti a dalších záležitostech s tím souvisejících. K velikosti jednotlivých bytů: 2+kk (2 místnosti s kuchyňským koutem v jedné místnosti, samostatné sociální zařízení) - cca 45 až 48 m2 dle umístění v objektu, tento byt je určen pro partnerskou dvojici, 1+kk (1 místnost s kuchyňským koutem v této místnosti, samostatné sociální zařízení) - cca 30 až 32 m2 dle umístění v objektu, tento byt je určen pro jednoho obyvatele.
V bytech budou instalovány kuchyňské linky, elektrický sporák, digestoř, vestavěné skříně, bude zde možnost připojení televize, připojení na telefon, možnost napojení automatické pračky, v bytech bude umístěn sprchový kout a WC v jedné místnosti. Ostatní vybavení si do bytů přinese nájemník vlastní. Ke každému bytu bude mít nájemník v 1. podzemním podlaží přidělenu sklepní kóji. Měsíční nájemné dle platné vyhlášky pro rok 2002 bude činit cca 500,- až 800,- Kč dle velikosti bytu, služby (vodné, ohřev vody, vytápění, elektro a úklid společných prostor, připojení na společnou televizní anténu, připojení na státní telefon apod.) budou měsíčně zálohovány a vyúčtování proběhne za kalendářní rok do 31. března následujícího roku, spotřebu el. energie v bytech si budou nájemníci hradit sami přímo rozvodným závodům. Rovněž úhrady za služby poskytované pečovatelskou službou budou hrazeny přímo pracovnicím pečovatelské služby.
Z podmínek dotace vyplývá, že objekt bude užíván po dobu 20 let pro nájemní bydlení osob se sníženou soběstačností. Poskytované sociální služby v domě s pečovatelskou službou budou poskytovány i občanům bydlícím mimo objekt, pokud o ni požádají. Mimo jiné bude povinností budoucího nájemníka uvolnění obecního bytu v Úvalech, pokud ho nyní užívá; dále ještě z podmínek dotace vyplývá, že byt v domě s pečovatelskou službou nepřechází na jiné členy rodiny (děti, vnoučata apod.).
Toto jsou obecné informace o objektu domu s pečovatelskou službou. Bližší informace můžete získat na MěÚ Úvaly na odboru správy majetku města, kde vám jsou rovněž k dispozici žádosti, popř. na sociálním odboru. Konečný termín přijímání žádostí je 31.7.2002. Předpokládáme, že řízení o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou proběhne v měsíci říjnu až listopadu tak, aby bylo možné nastěhování prvních nájemníků v lednu roku 2003.
Ing. Renata Perglerová
 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Mimořádné zastupitelstvo jednalo …

V úterý 23. dubna se konalo mimořádné zasedání městského zastupitelstva. Jednání v hotelu Budka zahájil Ing. I. Černý. Úternímu zasedání bylo přítomno 9 zastupitelů z 15 (v průběhu se počet zvýšil na 10). Důvodem ke svolání mimořádného jednání bylo projednání žádosti o podporu u agentury SAPARD na rekonstrukci komunikací. Agentura SAPARD poskytuje dotaci na komunikace, které zlepší podmínky pro podnikání či budou zkvalitňovat zařízení, která mají regionální charakter. Město Úvaly počítá s dotací na vybudování chodníků na náměstí Arnošta z Pardubic, dále zřízení autobusových zastávek na náměstí Arnošta z Pardubic a též na výstavbu chodníků na severní straně náměstí Svobody. Celkové náklady na tuto rekonstrukci činí 2,9 mil. Kč. V případě poskytnutí dotace z fondu SAPARD by město vložilo 1,2 mil. Kč. Zbývající finanční část poskytne agentura SAPARD. Po projednání dotazů zastupitelů bylo usnesení, aby město požádalo agenturu SAPARD o dotaci, přijato. Další bod představovala přestavba MDDM. V této fázi šlo o ručení objektem za úvěr a prohlášení zřizovatele. Také toto usnesení bylo přijato. Po dalších formálních rozhodnutích následovaly majetkoprávní záležitosti. Bylo rozhodnuto o prodeji akcií České spořitelny, a.s., přes RM-Systém, čímž se zvýší příjmová část městského rozpočtu. Manželé Vondrovi darují městu pozemek na rozhraní ulice Purkyňova a Jiráskova. Dar byl přijat. Následovaly záležitosti, které mají různorodý charakter. Bylo konstatováno navýšení odměn uvolněných a neuvolněných zastupitelů v souvislosti se zvýšením mezd v rozpočtové sféře. Na pořadu jednání byla záležitost základní školy. V souvislosti s projektem MŠMT Indoš bylo přijato usnesení, že základní škole bude navýšen roční příspěvek o 80 tisíc Kč, tzn. na 1 010 000 Kč. Částka 80 tisíc Kč bude použita na vybavení počítačové učebny nábytkem a na instalaci žaluzií. Ředitel školy bude z prostředků školy hradit propojení počítačů a další nutná vydání. Dále bylo odsouhlaseno podat žádost o opravu čelní fasády čp. 8 Základní školy za smluvní cenu do 150 tis. Kč u firmy METROSTAV. Poslední usnesení, které bylo na mimořádném zasedání přijato, obsahuje nesouhlas města Úval s umístěním rychlodráhy souběžně s přeložkou silnice I/12 Praha - Běchovice - Úvaly. Důvodem jsou ekologické vlivy a nebezpečí škodlivého hluku.
Poté následovaly připomínky členů zastupitelstva. Dotazy zahájil p. Lajtner, jenž apeloval na pořádek ve městě, dále kritizoval výtržnosti a volný pohyb psů. Starosta města přislíbil jednání s Policií ČR, které by mělo vést ke zřízení obvodního velitelství. V otázce volného pohybu psů Ing. I. Černý připomněl pravomoc města provést odchyt a následné umístění psů do útulku v Lysé nad Labem. S tímto postupem jsou spojeny nemalé finanční náklady související s pobytem nevyzvednutých psů v útulku.
Poslední bod jednání představovaly připomínky ze strany občanů. Ke kritice výtržností a k výzvě řešit tuto situaci se připojila i paní J. Pospíšilová. Ing. Klouda upozornil na blížící se volby jak po stránce ideologické, tak především bezpečnostní. Řádný průběh voleb bude zajišťovat Policie ČR. Další připomínkou z řad občanů byla reklamace stavu vozovky v ulici Sovově po provedení kanalizace firmou METROSTAV. Záležitost přednesla paní Poláková. Ze strany městského úřadu byla přislíbena pomoc v otázce uvedení komunikace do původního stavu. K této problematice se vyjadřovala i paní Reicheltová, vedoucí odboru výstavby a dopravy. V souvislosti s tímto problémem byla projednána otázka kvality práce stavebního dozoru. Touto záležitostí byl program vyčerpán. Ing. I. Černý ukončil mimořádné zasedání zastupitelstva města.
Na závěr se nemohu zbavit pocitu, zda by veřejné zasedání nemělo probíhat v důstojnějším prostředí. Jednání bylo nepřetržitě protkáno televizním projevem stanice NOVA z vedlejší místnosti, nechyběly i hlasité výkřiky návštěvníků restaurace. Musím uznat, že účast na veřejném zastupitelstvu v hotelu BUDKA vyžaduje dlouhodobý trénink se-lekce zvuků. Bohužel nejsem ještě tak zběhlou účastnicí, proto jsem kromě hlasů zastupitelů zaznamenala i jiné zvuky. Jen pravidelným tréninkem tento nedostatek odstraním. Slibuji, že příště budu už vnímat jen jednání zastupitelů a žádné televizní noviny, či dokonce hovor hostů nebudou zatěžovat mé sluchové vnímání.
Mgr. Markéta Licková
 

ÚVALSKÉ KOUPALIŠTĚ JE V PROVOZU

V průběhu očekávaného parného léta můžete využít městského koupaliště. Jsou připraveny bazény pro plavce, neplavce, malé děti i samostatný bazén pro děti nejmenší (zde se mění voda několikrát za den, v nutných případech ihned).
Vychvalovat příjemné prostředí koupaliště snad není nutno.
K hezkému posezení zde láká i klidný podvečer, v řadě některých večerů s hudbou.
Koupaliště je otevřeno od 1. června denně od 10 do 20 hodin. Po celou dobu otevření koupaliště je také otevřen kiosek s nápoji i s něčím dobrým "na zub".
Vstupné pro děti do 6 let je zdarma, pro děti do 16 let, důchodce a držitele ZTP je celodenní vstupenka za 20.- Kč, pro dospělé je celodenní vstupenka za 40.- Kč. Ve všech případech je po 17 hodině vstupné poloviční.
Jako každý rok je možno zakoupit permanentní vstupenku za 350.- Kč pro dospělé, za 180.- Kč pro děti,důchodce, studenty a držitele ZTP.
 

APEL NA OBČANY !!
Upozorňujeme občany, že je zakázáno vkládat či přikládat k odpadkovým košům odpady z domácností nebo prodejen. Nutno využívat vlastních nádob na odpady (popelnice), na které má v současném systému odpadovém hospodářství každý trvale bydlící občan nárok(cca 30 l na osobu za týden).
 

Jak přežít reklamu aneb ochrana a obrana spotřebitele

Městské knihovně v Úvalech nabídlo Sdružení obrany spotřebitelů ČR (SOS) řadu materiálů k bezplatnému využití a rovněž volný přístup do elektronické databáze na CD v současnosti umístěné na webové stránce www.spotrebitele.cz. Sdružení zde provozuje server "Svět spotřebitelů", který přináší aktuality z domova i zahraničí, vede poradnu, zveřejňuje příslušné zákony a formou Databáze spotřebitelských zkušeností dává možnost občanům vložit vlastní poznatek či najít poučení. Sdružení poskytuje rady a informace o spotřebitelských právech a odkazuje ve složitějších případech na poradny SOS budované v krajích republiky. Vydává od roku 1993 čtvrtletní časopis "Štít spotřebitele", jehož předplatné lze objednat na kontaktních místech SOS. Sdružení dává spotřebitelům možnost se k SOS připojit vyplněním Přístupové listiny, z čehož nevzniká povinnost úhrady členských příspěvků ani jiné závazky (listinu získáte v MěK).
Sdružení připomínkuje připravované zákony, usiluje o bezpečné výrobky a služby, sleduje bezpečnost potravin, podporuje spotřebitelské vzdělání a osvětu. Je členem celosvětové spotřebitelské organizace Consumers International a Svazu evropských spotřebitelů BEUC. Ochranu spotřebitele SOS vnímá v době globalizace trhu komplexně a působí ve všech segmentech trhu včetně finančních služeb, elektronického obchodování, telekomunikací, obrany proti přirozeným monopolům, zdravého životního prostředí apod. SOSD je nezávislou, nepolitickou, nevládní a neziskovou organizací spotřebitelů. Na vydávaných letácích lze nalézt Desatero uvážlivého spotřebitele, Stanovení ceny opravy, návod Spotřebitelské smlouvy, Záruční doba apod.
Alena Janurová, Městská knihovna Úvaly
 

O čem psal Život Úval před lety

Stromy chráněné státem
Se souhlasem majitele domu čp.171 p. Kameníkem "Na staré poště" v Havlíčkově ulici jsou vzaty do evidence jako chráněné stromy státem: j i n a n d v o u l a l o č n ý (Ginkgo biloba) a m a g n o l i e či š á c h o l a n v e l e k v ě t ý (Magnolia grandiflora).
Zdejší jinan je prašníkový; malé jehnědy mají řídké květy světle zelenožluté. List je opadavý, plochý s vějířkovitou žilnatinou až k okraji vějířovitě rozložené čepele. Strom ten je pamětihodný jednak svým původem ze starých geologických dob, nyní už jen vzácným zbytkem vyhynulé květeny, jednak svým dochovaným domovem ve východní Asii, kde tento strom je s oblibou pěstován u chrámů a pohřebišť. Do Evropy byl zaveden na počátku 18. století.Šácholan velekvětý patří k nejkrásnějším dřevinám našich zahrad a parků. Je to pyramidální strom rozložitý, něco přes 3m vysoký. Kvete v květnu. Květy pohárovité veliké bílé a vonné, neobyčejně přispívají k obrazu jara právě nad železniční tratí. Původ ze Severní Karoliny, Floridy a Texasu.
V dohledné době budou oba stromy opatřeny trvalými nápisy "STROM CHRÁNĚNÝ STÁTEM".
Dr. Najdr, ŽÚ červen 1964

Úvalské zajímavosti
Bylo již několikrát poukázáno na velký nešvar, kterého se dopouštějí někteří neukáznění občané tím, že vyhazují, ba i plnými vozíky vyvážejí do lesa a na jiná nevhodná prostranství nejrůznější harampádí, jako rozbité nádobí, láhve, kusy bytového zařízení, různé kovové předměty apod. Děje se tak asi pod falešným pojmem hesla: Les chce žít (aby tedy měl potravu). Tímto nesvědomitým počínáním hyzdí se ovšem vzhled místa. Budiž uvedeny alespoň dva zvlášť křiklavé případy: 1) Při pěšině do obecního lesa proti poště (vedle kříže) je hromada podobná kompostu. 2) Na konci ulice Julia Fučíka v okraji lesa podle cesty je rumiště a kromě jiného povalují se tam železný sporák a dětský kočárek. Zde by bylo třeba umístit tabulku se zákazem skládky, aby se šeredná hromada šíří a délkou nerozrostla dále do úrodného pole.
V dnešní době je pravidelnými sběry odpadového materiálu každému umožněno zbavit se všech těchto vyřazených věcí. V květnovém čísle Života Úval je v pěkném článku nazýváno naše město výletním místem, hojně navštěvovaným turisty. Každý uvědomělý řádný člověk musí proto takové úmyslné znečišťování veřejných míst právem odsoudit a nazvat hanebným činem.
V únoru letošního roku bylo naše město v okresní soutěži "O vzornou obec" vyhodnoceno na čtvrtém místě. Tento potěšitelný úspěch ukládá našemu občanstvu povinnost naše město všemožně zvelebovat a hlavně pečovat o jeho čistotu a úpravu.
ŽÚ červen 1963

Nová oční ordinace v Újezdě nad Lesy

Jak jsme již krátce informovali v Újezdském zpravodaji č. 4, byla v dubnu letošního roku pro občany Újezda nad Lesy, ale i okolních obcí, otevřena ordinace oční lékařky, MUDr. Mileny Švorcové. Jedná se o nové zdravotnické zařízení, které mohlo vzniknout v souvislosti s novým správním členěním hlavního města Prahy a vytvořením městského obvodu Praha 21. Oční ordinace se nachází v objektu Střediska sociálních a zdravotnických služeb na sídlišti Rohožník, v Živonínské ulici. Kromě ošetření akutních případů je zajištěno komplexní oční vyšetření očního pozadí u diabetiků a pacientů s vysokým krevním tlakem. Nabídků výkonů doplňuje aplikace a prodej kontaktních čoček, včetně prodeje roztoků a pouzder na kontaktní čočky.
Pro neakutní případy je vhodné se předem telefonicky objednat na telefonním čísle oční ordinace 8197 19 95, čímž se pacienti vyhnou dlouhým čekacím dobám.
Nová oční ordinace má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami.
OČNÍ ORDINACE, MUDr. Milena Švorcová, telefon 8197 19 95
Adresa: Praha-Újezd nad Lesy, Sídliště Rohožník, zdravotní středisko, Živonínská 1630
Ordinační hodiny:
Pondělí 8 - 18
Úterý 8 - 15
Středa 8 - 13
Čtvrtek 8 - 15
Pátek 8 - 13
Neakutní případy prosím objednat telefonicky předem.
Prodej a aplikace kontaktních čoček.
 

Výsledky ankety umístěné na www.uvaly.cz
v období od 15.4. do 14.5.2002

Koupaliště v Úvalech by mělo být letos
otevřeno co nejdříve ... 10
je dobré, že nějaké vůbec je ... 33
mě nezajímá, mám doma bazén ... 1
je na mě drahé ... 1
je moc přelidněné ... 4
 
Od 15. května 2002 můžete hlasovat na internetových stránkách města v nové anketě na téma letošní dovolené.
 
Na stránkách dále naleznete:
informační rozcestník www.uvaly.cz/mesto,
on-line informační kalendář www.uvaly.cz/kalendar,
informace o úřadech www.uvaly.cz/meu,
měsíčník města www.uvaly.cz/zivotuval,
městskou knihovnu www.uvaly.cz/knihovna,
současnou uliční mapu města www.uvaly.cz/mapa,
diskusní klub rodáků a přátel města www.uvaly.cz/uvalaci
a mnoho dalších odkazů a informací. Stačí se jen připojit.
L. Rubeš
 

MS ODS Úvaly
V O L B Y 2002
POZVÁNKA
Místní sdružení ODS v Úvalech zve všechny občany města na předvolební setkání, které se uskuteční ve středu 12. června 2002 ve 12:45 hodin na nám. Arnošta z Pardubic za účasti kandidátů do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR kandidujících za oblast Praha-východ v čele s panem Petrem TLUCHOŘEM.
Ing. Jitka Vyskočilová
 

NAPSALI O NÁS

Jak se čtenáři dozvěděli v minulém čísle ŽÚ, naše městská knihovna sleduje pomocí elektronické výstřižkové služby, zda v některém celostátním či oblastním periodickém tisku není zmínka o Úvalech. Pokud bude zajímavý článek objeven, uveřejníme ho v rubrice "Napsali o nás", případně na jiném místě měsíčníku.
 

Brandýská knihovna představuje práce seniorů

Výtvarné práce obyvatel úvalského domova důchodců a chovankyň brandýského ústavu sociální péče pro mentálně postižené ženy představuje Městská knihovna Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Mentálně postižené ženy pracovaly na výtvarných dílech v rámci arteterapie, léčebné metody, která využívá aktivní výtvarnou činnost. Zakoupením ně-kterého z vystavených předmětů mohou návštěvníci knihovny přispět na zmíněná sociální zařízení. Výstava potrvá do konce května. Domov důchodců Úvaly byl otevřen právě před třemi lety a v současné době má 47 obyvatel a 26 zaměstnanců. Ústav sociální péče pro mentálně postižené ženy v brandýské Piaristické ulici sídlí v bývalém ústavu pro nevidomé a seniory. Má 100 obyvatel a 48 zaměstnanců.
(Mělnický deník 7.5.2002)
 

 

Š K O L S T V Í

Akademie školských zařízení

Dne 26. dubna byla u příležitosti 90. výročí otevření bývalé měšťanky uspořádána Akademie školských zařízení. Této společenské akce se účastnily obě mateřské školy, dům dětí a mládeže, základní a zvláštní škola. Programem provázeli Anička Kuchařová a David Krejcárek, kteří mistrně ovládali moderátorské umění. Atmosféru oslavy dokreslovalo podium vyzdobené devíti zlatavými paprsky, které symbolizovaly ono magické číslo 90. A už přicházejí gratulanti. Starosta města, Ing. I. Černý, předal škole šek v hodnotě 110 000 Kč.
Ostatní gratulanti předávají symbolický červený karafiát. Nakonec se jich sejde v kytici devět jako devět desetiletí uplynulých od otevření školní budovy. Nejhezčím dárkem však byla dětská vystoupení. Děti z mateřských škol ukázaly, že pohádky a písničky patří do jejich světa. Rozzářené dětské oči vypovídaly o radosti z pohybu a hrdosti něco předvést. Program domu dětí a mládeže představoval taneční sestavy v rytmu moderní hudby. Mohli jsme si zatančit hip-hop či zhlédnout sestavu Voda. Zvláštní škola secvičila pásmo lidových písní a říkadel. Základní škola obohatila akademii o divadelní představení nazvané Svatební košile. Také děti z 1. stupně připravily hudební a divadelní program. Pozvaly nás do pohádky a zpívaly si se zvířátky. Nechyběli ani sóloví interpreti, kteří překonali trému a s plným nasazením předvedli svůj um.
Děkujeme všem, kteří se na programu podíleli, neboť nám připravili nezapomenutelné kulturní zážitky.
Mgr. Markéta Licková za ZŠ Úvaly
 

AKADEMIE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE FOTOGRAFIÍCH


Starosta ing. Černý předá symbolický ek ve výši 110.000,- Kč pro ZŠ

"Svatební košile" v provedení dramat. kroužku
(ved. pí uč. Alice Javůrková)

Děti 1. stupně nás zvou do pohádky

3. MŠ - "Jarní taneček"

2. MŠ "Taneček pohádkových bytostí"

Rytmus III, IV - HIP-HOP SHOW

Zvláštní škola Úvaly - Pásmo lidových písní a říkadel

Moderátoři Anna Kuchařováa David Krejcárek přijímají gratulaci od mladších spolužáků

Foto: Ing.V.Procházka

Pozvánka na výstavu
Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu z historie a současnosti úvalské školy,
která se koná ve dnech 14. 6. 2002 - 16. 6. 2002.
Pátek: 14 - 20 hodin
Sobota: 9 - 17 hodin
Neděle: 9 - 14 hodin

Setkání všech učitelů působících na Základní škole Úvaly

Dovolujeme si vás pozvat na toto setkání, které se uskuteční u příležitosti 90. výročí otevření budovy měšťanské školy 14. června 2002.

Program:
14 hodin zahájení, v průběhu celého odpoledne pak budou jistě probíhat zajímavá setkání - poznáme se?
prohlídka školy, výstavy z historie a současnosti
posezení, beseda, občerstvení
Těšíme se na Vaši účast!
 

Sport a my

Nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího programu je i účast na sportovních akcích pořádaných v rámci okresu. Rádi bychom se s vámi podělili o naše výsledky.
Již v měsíci říjnu se konal v Čelákovicích přespolní běh čtyřčlenných družstev. Mladší dívky se umístily na pátém místě. Mladší chlapci a starší dívky vybojovali třetí místo. Nejúspěšnější byli starší chlapci, kteří ve složení M. Šimek, M. Tesař, P. Matura, L. Račák dosáhli zlaté příčky s postupem na krajský přebor ZŠ. Na krajském přeboru se umístili na 5. místě z 9 účastníků.
I následující měsíc byl vyplněn sportovním kláním. Účastnili jsme se turnaje v halové kopané. Družstvo starších žáků obsadilo 5. až 6. místo z 12 družstev. Na domácí půdě bylo také v listopadu rušno. Byl uspořádán turnaj ve stolním tenise za účasti 22 hráčů. Dále si mohly děti vyzkoušet své schopnosti v turnaji v šachu.
Vánoční měsíc byl vyplněn přátelskými utkáními ve stolním tenise, která byla sehrána ve Škvorci. Kromě stolního tenisu jsme trénovali i házenou. Zúčastnili jsme se krajského kola v házené, kde starší žáci obsadili 2. místo.
Zimní měsíce jsme využili pro uspořádání lyžařského výcviku. Této akce se účastnilo 43 žáků. Žáci dokázali, že nenechají sníh zvítězit nad jejich schopnostmi a odhodlaně se pustili do závodu ve slalomu i do běhu na lyžích. Pak už následovaly další soutěže. V okresním kole ve stolním tenise v Čelákovicích se starší dívky umístily na 8. místě a starší chlapci dosáhli 4. místa.
Na řadu přišel basketbal. Na turnaji v této míčové hře obsadily starší dívky 6. místo a starší chlapci vybojovali 4. místo. Tento úspěch je ohromný, neboť nemáme basketbalové hřiště, kde bychom mohli trénovat.
Měsíc duben byl věnován míčovým hrám. Děti ze 4. a 5. tříd se účastnily turnaje ve vybíjené, který se konal v Čelákovicích. Dívky se umístily na 4. místě ze 7 družstev. Chlapci dosáhli 5. až 6. místa z 11 týmů. Další sportovní aktivitu představuje dopravní soutěž. V této soutěži družstvo 7. a 8. tříd vybojovalo 4. místo se 130 body se ztrátou 11 bodů na vítěze. Tým 5. a 6. tříd se ziskem 109 bodů obsadil 1. místo. Družstvo ve složení O. Branyš, J. Krajíček, P. Hanušková, Š. Fridrichová postupuje do krajského kola v Rakovníku.
V květnu se konal fotbalový turnaj McDonald's Cup. Obě družstva se umístila na 4. až 5. místě.
A co nás ještě čeká? Přátelská utkání v nohejbalu a fotbalu starších chlapců a dívek se školou ve Škvorci, dále atletická soutěž Pohár rozhlasu.
Z uvedeného výčtu je vidět, že sportovní aktivita na naší škole má dobrou úroveň. Je smutné, že děti nemohou rozvíjet své sportovní schopnosti na kvalitním sportovišti. Sportu zdar!
Mgr. Stanislav Kosík, učitel TV na ZŠ Úvaly
 

ZUŠ Jana Zacha Čelákovice rozšiřuje svou pobočku v Úvalech

ZUŠ pořádá každé úterý od 13 do 18 hodin přijímací pohovory s novými uchazeči o hru na:
- fagot, klarinet, saxofon, trubku, kytaru, klavír, všechny druhy zobcových fléten.
Zájemci nechť se dostaví na adresu: Zvláštní škola Úvaly, nám. Arnošta z Pardubic. Věk zájemců nerozhoduje, těšíme se na Vás, pro každého z Vás máme připraven malý dáreček.
Kontakt: Michal Hrdý, tel. 0776-718 288 (popř. 0728-417 910).
 

Setkání ročníku 1924

Dílčí pohled na současnou aktivitu jednoho z nejstarších žijících ročníků žáků úvalské školy, narozených v roce 1924.
Bylo 1. září 1930. Ten den nastoupil první den své školní docházky ročník narozený v roce 1924. Byli to také žáci stejného ročníku z Úval a okolních vesnic, kteří po vyjití pěti obecných tříd v místě bydliště, dál studovali v Úvalech na měšťanské škole, pokud se nerozhodli pro studium na gymnáziu.
Tak zvaná měšťanka měla v té době čtyři ročníky. Z toho některé ještě měly třídy A, B, C. V áčku bývali chlapci, v béčku děvčata a v céčku byli většinou žáci z okolních vesnic (Újezd n/Lesy, Klánovice, Šestajovice, Jirny, Horoušánky, Horoušany, Tlustovousy, Tuklaty, Přišimasy, Škvorec, Dobročovice, Květnice a Koloděje). Celkem nás absolvovalo výuku v úvalské škole v rozmezí let 1930 až 1939 140 žáků narozených v roce 1924.
První setkání žáků ročníku 1924 úvalské školy jsme uskutečnili v roce 1964 v hostinci u Chroustů v Úvalech. Tato budova již neexistuje. Po ní zbyl jen trávník před budovou zvláštní školy. Pozvaných bylo 40 žáků a 4 učitelé. Přítomno bylo 30 žáků a 2 učitelé (pan Rýdl s manželkou). Potom následovala další setkání. Postupně jsme zjistili většinu adres bývalých spolužáků a učitelů. Při dalších setkáních již byla účast podstatně vyšší než při setkání prvním.
Zatím poslední, a to jubilejní 15. setkání žáků ročníku 1924 úvalské školy se konalo dne 27. dubna 2002. Sešli jsme se v hotelu Budka v Úvalech, jehož personál nám vytvořil příjemné prostředí a zajistil chutné občerstvení. Z celkového původního stavu 140 žáků nás zbylo již jen 60. Pozvánky na sraz jsme zaslali 55 žákům. Na setkání bylo přítomno 34 spolužáků. Z toho 23 "děvčat" a 11 "chlapců". Někteří z pozvaných se omluvili. O zbývajících již nemáme přehled. Z pánů učitelů a učitelek nebyl přítomen nikdo. Jediný žijící učitel je pan Trnka. Ten se již našich setkání asi 5 let nezúčastňuje pro vysoký věk. Je mu 97 let.
Někdo si při čtení těchto řádků pomyslí, co mohou mít na programu setkání senioři, kterým je 78 let. Účelem těchto srazů, a především těch z posledních let, je to, že se osobně setkáme. Vždyť žijeme rozsetí většinou mimo Úvaly, po celé bývalé ČSR. Popovídáme si o sobě, svých rodinách, svých strastech i bolestech. Jak žijeme dnes a jaké to bylo v našem dětství a mládí. Co se nám dnes líbí a co také ne. Vzpomínáme také na žáky a učitele, kteří již zemřeli. Od setkání v minulém roce nám zemřel náš dirigent Jarda Dufek. Ten vždy zahajoval naše setkání hymnou úvalské školy. 15. setkání školní hymnou zahájeno již nebylo - chyběl dirigent. Budiž mu světlá památka. Po uzávěrce organizačních bodů se přítomní dohodli, že příští setkání bude opět za rok v Úvalech.
Za ročník 1924 Ladislav Pachtr
 

MDDM informuje

Vážení čtenáři,
jak jste jistě postřehli, v MDDM /v ulici V. Nováka č.p. 372/ začala rekonstrukce. Tak trochu s nostalgií jsme pozorovali, jak se bourá náš "starý baráček", rychle jsme přesazovali buxusy, růžičky a díky pomoci pana Šmejkala z VPS se paní Procházkové snad podařilo zachránit vzrostlé rododendrony, které bylo nutné přemístit. Práce na stavbě se rozběhly na plné obrátky a již vykopané základy přístavby jsou příslibem prostornějšího domu, na který se těšíme všichni.
Burza květin
V současné době probíhají kroužky v Tesku. Stěhování jsme zvládli za plného provozu díky obětavosti pracovnic MDDM a díky pomoci Veřejně prospěšných služeb, které odvedly opravdu velký kus práce. Touto cestou bych chtěla jejich vedení i zaměstnancům, zejména panu P. Prchalovi, J. Konečnému, P. Bělochovi a P. Jaklovi poděkovat.
S velkou radostí mohu konstatovat, že rekonstrukce MDDM nenechala lhostejné rodiče, podnikatele, organizace v Úvalech - např. Český rybářský svaz, ale ani děti a mládež. Snaží se nám pomoci buď sponzorskými dary, poskytnutím prostor - TJ Sokol, či organizováním akcí, jejichž výtěžek jde na účet určený pro přístavbu. V minulém ŽÚ jsme si mohli přečíst anonci na burzu květin, kterou organizovaly maminky, paní H. Hoblíková a paní J. Baumruková v cukrárně Pod kaštany. Při prodeji jim vydatně pomáhaly i jejich děti.
Výtěžek 2010 Kč byl dán na účet MDDM. Oběma patří náš dík, stejně jako panu Šelířovi, který jim poskytl potřebný prostor.
text a foto J. Pospíšilová
 

AKCE NA FINANČNÍ PODPORU STAVBY MDDM:

2. června se koná na hřišti pod sokolovnou od 9 do 12 hodin pro všechny děti
LETNÍ TANEČNÍ ŠKOLA S ALENOU A RADKEM
Přijďte si vyzkoušet nové taneční styly.
Vstupné 40 Kč.
 

V neděli 2. června pořádá MDDM pro všechny děti
Velkou bojovku
Start ve 14 h od Teska.
Startovné je 10 Kč.
Dobré boty na nohy, do batohu pití, dobrou náladu a tužku.
 

V pátek 14.6. se koná v sokolovně od 18 hodin
AKADEMIE MDDM
vstupné dobrovolné
 

V neděli 23.6. pořádají úvalské rockové a bigbeatové kapely od 14 hodin na hřišti pod sokolovnou pro děti, mládež a rodiče
BENEFIČNÍ KONCERT PRO MDDM
Ve velkém jammu vystoupí členové kapel
DIVOKEJ BILL, SNAILS, MEDVĚD 009, NAPSARAS, EJHLE, SCREAMING RATS, zatančí RADEK BRUSCH A HANKA, RICHARD BEBER A RADKA
Vstupné je 70 Kč, v areálu bude možno si zakoupit občerstvení, keramiku, výrobky dětí.
Přijďte nás podpořit! Jana Pospíšilová
 

Čarodějnice
30.4. LP 2002.

Čarodějnice opět kroužily nad městem Úvaly. Foto Ing. V. Procházka

Jedna z nich byla pro výstrahu ostatním upálena.

 
Foto:
Ing. V. Procházka

 

Úspěchy tanečnic

Duben a květen byly pro taneční skupinu Rytmus MDDM měsíci soutěží velkých formací v parketovém tanci. Na mistrovství Prahy a středních Čech startovalo 6 choreografií, z nichž tři vybojovaly 2. místo a postoupily na Mistrovství České republiky do Chomutova a Prostějova. Ani zde se neztratily v obrovské konkurenci tanečních škol a všem tanečníkům patří dík za velkou snahu a lásku k tanci.
Alena Sismilichová


LÉTO v choreografii Aleny Sismilichové RYTMUS IV. Parketové kompozice Praha 2. místo, Prostějov 14. místo / 20 nominovaných Foto: J. Kadeřábek


VODA v choreografii Aleny Sismilichové RYTMUS III. Parketové kompozice Praha 2. místo, Chomutov 8. místo / 12 nominovaných Foto: J. Kadeřábek


SNĚHULÁCI v choreografii Máši Marouškové RYTMUS II. Dance Show Praha 2. místo, Chomutov 10. místo / 11 nominovaných Foto: J. Kadeřábek
 

 

K U L T U R A

Oáza klidu a pohody

Zahájení výstavy Foto: Ing. V Procházka

Dne 1. května 2002 se v újezdské galerii Zelený dům konala vernisáž výstavy akademické sochařky Hany Benešové a akademické malířky Věry Mervartové.
Akademická sochařka Hana Benešová se narodila 16. února 1930 v Praze. Vystudovala Odbornou školu keramickou v Praze a dál absolvovala studium keramiky u profesora Otto Eckerta na VŠUP Praha. Pak pracovala jako výtvarnice pro duchcovskou porcelánku. Posléze se věnovala pedagogické práci.
V současnosti rozvíjí autorskou činnost a žije v Úvalech. V letech 1968 - 2002 uspořádala 40 samostatných výstav. Nesmíme zapomenout, že i zahraničí patří mezi její teritorium. Zvu vás na procházku světem keramiky. Nejprve mě upoutaly závěsné kachle s rostlinnými motivy. Stříbrné vlající klasy obilí se mi zaplétají do vlasů a svět rostlin na mě působí uklidňujícím dojmem. A už sahám po přátelské soupravě. Dva nádher-ně tvarované šálky doplněné konvičkou a cukřenkou dokreslují atmosféru hovoru s blízkým člověkem. Náladu klidu a pohody dotvářejí vázy vymodelované do rozličných tvarů. Chceš-li cukřenku s ouškem jako stopkou u jablka, či keramické sklenky, nebo dokonce konvičku ve tvaru elipsy, vše můžeš mít. Váza s motivem vinných listů mě vede do vinného sklípku na ochutnávku burčáku. To už mi klade na rameno svou ruku Malý princ a Saint-Exupéry mi vypráví o svém světě. Autorka neopomíná ani biblické motivy. Její kachel se ztvárněním ráje, kde Adam s Evou neodolávají pokušení a trhají jablko hříchu, symbolizuje prvotní hřích lidstva. Kontinuita života je vyjádřena symbolem Noemovy archy. Přátelsky na mě mrkne Jonáš v břiše velryby. Mé kroky se zastavují u kachle na-zvaném Malá mořská víla. Uroním slzu nad krutostí lidí a obdivuji se bezmezné lásce. Za dunění moře mi hrozí Poseidon svým trojzubcem. Fuj, to se bojím. Můj strach se vytrácí při pohledu na keramické kachle rozličných motivů. Keramické práce paní Benešové působí velmi uklidňujícím dojmem. Kromě pocitu pohody vybízejí k zamyšlení, volají "Co ti říkám?" Neodolala jsem a závěsný kachel jsem zakoupila. Je pro mě symbolem harmonie a hlubší myšlenky.
Část výstavy s exponáty akad. soch. H. Benešové Foto: Ing.V.Procházka
Tato atmosféra byla vkusně doplněna olejovými pastely Věry Mervartové. Akademická malířka se narodila v roce 1923 v Praze. Absolvovala obchodní akademii a grafickou školu. Pokračovala na VŠUP u profesora K. Svolinského. Profesní kariéru zahájila jako návrhářka v ateliéru p. Fišárka. Posléze se věnovala pedagogické činnosti. Nedílnou součástí její tvorby jsou ilustrace knih a učebnic a také návrhy dekoračních látek.
Uvítá mě modrozelená variace motýla. Uklidňující barvy ladí vánkem rozcuchané jitro. Procházím se po cestách dětských snů. Míjím hrad, altánek a poddávám se snění. Pastel s názvem Postůj, čase, chvíli mě připomíná, jak rychle žiji. Postojím a naslouchám utajenému tichu. Svými větvemi mě již objímá země, která se otvírá při jarním slunku. Z přírody se navracím k myšlenkám života. Kontrasty života poznávám na pastelu nazvaném Živote sladce hořký. Upoutávají mě motivy kvetoucích luk a opět mě uchvátí čas. Vzpomenu Kde se ztratilo dětství? Jemné ztvárnění křehkého světa se objevuje na obrazu Utkáno ze sna. Pastel Tiché usmíření ve mně vyvolává problém komunikace. Kladu si otázku: dohodneme se? Určitě! Budeme-li plní lásky a tolerance, zvládneme vše. Svoji pouť končím u pastelu Den plný lásky a takové dny si přeji.
Společným znakem obou autorek je snaha uklidnit uspěchaného člověka a zároveň vybídnout ho k zamyšlení. Alespoň na chvíli jsem opustila každodenní spěch a potěšila svou duši neobvyklými zážitky. Kdykoli budou tyto autorky vystavovat své práce, nenechám si tuto výstavu ujít.
Mgr. Markéta Licková
 

Výstavní sál hostince "U Antošů" v Jirnech
Vás zve na výstavu
OBRAZŮ Václava Jelínka, KERAMIKY Dany Prknové - Kostelec nad Černými lesy
JIRNY NA INTERNETU kopie internetových stránek
Zahájení výstavy v pátek 7. června 2002 v 18.00 hodin.
Otevřeno:
7. 6. pátek 18 - 21 hodin
8. 6. sobota 10 - 18 hodin
9.6. neděle 10 - 18 hodin
14.6. pátek 9 - 18 hodin
15.6. sobota 9 - 18 hodin
16.6. neděle 13 - 18 hodin
Výstava je konána pod záštitou obce Jirny.
Vystavené exponáty je možné zakoupit.
 

Ouvalskej Big-Beat 2002
se koná za každého počasí

Přichází léto a s tím již osmý ročník tradičního hudebního festivalu Ouvalskej Big-Beat. Úroveň rok od roku stoupá a nejinak tomu bude i letos. Chystá se větší pódium, světelná show a více atrakcí. Na házenkářském hřišti pod sokolovnou se v sobotu 8. června uskuteční velký koncert hudebních souborů nejrůznějších žánrů. Kromě úvalských skupin DIVOKEJ BILL a MEDVĚD 009 (aktuální CD Svatá pravda) vystoupí spřízněné kapely WOHNOUT (aktuální CD Zlý noty na večeři) a snad největší objev roku, ostravská kapela KRYŠTOF (CD Magnetické pole) v čele s kontroverzním Richardem Krajčem, která byla oceněna radou Akademie populární hudby prestižním Andělem. Dále vystoupí úvalské party EJHLE (dříve Zoofils), NAPSARAS (dříve Emitor) a mladí bouřliváci SCREAMING RATS. Velkou pozornost určitě zaslouží DOKTOR P.P., v němž působí zpěvák a kytarista František Sahula ze Tří sester a parta z Hradčan se zvláštním názvem BOA, která se již v Úvalech představila letos v únoru. Pohodový závěr festiválku obstará pražská sestava ROE DEER, jež se začíná pomalu, ale jistě dostávat do podvědomí mnoha hudebních fanoušků. Začátek je plánován na 15.00 hodin, konec pak lehce po půlnoci. Akce se vzhledem ke svým rozměrům koná za každého počasí. V areálu je možno přespat. Dík za podporu a pomoc patří především sponzorům z řad podnikatelů a živnostníků z blízkého okolí, Sokolu Úvaly, městskému úřadu a všem úvalským občanům za toleranci.
Vašek Bláha
 

OUVALSKEJ BIG-BEAT
V sobotu 8. června od 15 h na sokolském hřišti.
Koná se za každého počasí.
Vystoupí:
DIVOKEJ BILL
KRYŠTOF
WOHNOUT
MEDVĚD 009
ROE-DEER
BOA
NAPSARAS
EJHLE
DOKTOR P.P.
SCREAMING RATS

 

 

D I S K U S E

Vážená redakce,
každý měsíc mě oslovuje "ŽIVOT ÚVAL". Dovoluji si oslovit dnes Vás. Velice mě zaujal článek v minulém čísle "Jarní úklid aleje", kdy doslova pár nadšenců vyklidilo neuvěřitelné množství odpadu. Díky za to. Absolvovanou procházkou k soše sv. Donáta a dále na Hradešín člověka potěší, že si pořádku všimli i náhodní turisté, kteří šli po tzv. červené značce. Tento článek mě vyburcoval, abych napsala pár slov o "pořádku" v Úvalech. Snad nikoho neurazím, snad se nad sebou všichni zamyslíme, snad se stane "zázrak"!

Proč je to tak a ne jinak aneb postřehy z Úval
"Úvaly jsou proti pražskému "vzduchu" chráněny mohutným filtrem. Na obrovské ploše téměř 12 set ha rozkládá se tu les Vydrholec a Obora. Proto se stávají Úvaly rok od roku oblíbenějším výletním místem i místem letního pobytu obyvatelů hlavního města, kteří se nemohou daleko vzdalovat od svého působiště. Také trvale zde bydlí mnoho rodin, jejichž členové jsou zaměstnáni v Praze, a nejsou to vždy pražské nesnáze bytové, pro něž podstupují nepříjemnosti vlakové jízdy. Za ty potíže jsou dobře odškodněni zdravým vzduchem, v němž si občerství plíce i nervy. Téměř náruživostí mnohých jsou vlastní zahrádky. Je radostný pohled na ušlechtilé závodění amatérů okrasného i užitkového zahradnictví v nových čtvrtích a ulicích, jež utekly silničnímu prachu. Dnes již není tolik obávaná ani státní silnice po loňském důkladném vydláždění (1928). …" To je citace z knihy Úvaly jindy a nyní, která vyšla v r.1929. (Poznámka: státní silnice je dnes ul. Pražská a Husova a další až ke hřbitovu, kde se napojovala přes železniční trať na dnešní silnici Praha-Kolín).
Přenesme se do současnosti a pojďme si udělat výlet do Úval například výše zmíněným vlakem. Začneme nádražím. Výletník je jistě okamžitě úvalským nádražím "ohromen". Při výstupu z vlaku ze směru od Prahy jistě zdolá skok z výšky, což ocení hlavně starší generace. Ti, kteří přicestují od Kolína, mají s sebou jistě ochrannou masku a "gumáky", aby zdolali podchod, který by se dal nazvat "WC pro pány". Kdo to již zná, zvolí raději sebevražedné přecházení přes koleje, které se velice ujalo i ráno pro cestující za prací do Prahy. Nějaká cedulka, že přechod přes koleje je zakázán, nechává většinu klidnými, protože se pohybují na zdravém úvalském vzduchu, který občerství plíce, a v podchodu by se mohlo stát cokoliv. V topné sezóně nás "ozdraví" dým vycházející z místního hotelu nacházejícího se naproti nádraží. Pouze čert ví, čím tam topí. Když se vydáme na náměstí, ohromí nás i podchod u závor. Také občerství plíce. Snad plánovaná rekonstrukce železniční tratě, tzv. železniční koridor, se dotkne i tohoto místa.
Náměstí nás uvítá sluncem, ale zde v tuto roční dobu nebyl zřejmě realizován tzv. jarní úklid. Na asfaltové ploše mimo vydlážděnou vozovku je ještě zimní štěrkový posyp s prachem, který nás v jarním větříku též občerství. Při další procházce městečkem nás uchvátí rezavé stožáry místního rozhlasu. Pravděpodobně měly obrůst zelení, ale ta se nějak neujala. Daří se ale krásně pampeliškám a jinému plevelu, který krášlí úvalské chodníky (pokud vůbec jsou) a které také poznamenal zub času. Občas i zde musíte zdolat nějaký gymnastický prvek, který je prý zdraví prospěšný. Ale pozor večer, ono i úvalské osvětlení má na některých místech večer svá kouzla. Někdy nevíte, kam a do čeho šlápnete. Ten, kdo to zde zná, jde již svou trasou po paměti, ale co ti výletníci? A místní komunikace a provoz na nich? Najdete zde i rezavé "neujaté" dopravní značky, ale to není tak podstatný problém, protože v Úvalech se stejně považuje za hlavní ta, kde je asfaltová nebo jinak dlážděná vozovka. Nějaké dopravní předpisy o přednosti zprava na komunikacích bez označení, co to je? Vždyť zprava je pouze "prachová neupravená vozovka".
O rychlosti vozidel jedoucích na těchto komunikacích raději nemluvit, protože nám opět rázně provětrají plíce. Občas narazíte i na odstavené automobily, ale nelze říci, že jde o vraky, protože mají státní poznávací značky a stojí majitelům přímo před domem. Co na tom, že několik let již stojí na jednom místě na prasklých pneumatikách a počínají obrůstat zelení. Že by nějaký nový směr v zahradnické architektuře? Uchvátí nás i kontejnery na tříděný odpad. Pokud vůbec zůstanou celé, "kvetou" pěkným nepořádkem.
A obchodní síť v Úvalech? Několik krámků soukromníků a na náměstí asi dnes největší prodejna v Úvalech - "samoobsluha". Taky hodně pamatuje….. Má zde někdo vůbec na starosti obchodní síť? Prý by se žádná obchodní společnost v Úvalech neuživila. Ale asi opak je pravdou. Jinak by se Úvaláci "nescházeli" v Č.Brodě v prodejně PLUS, v čelákovickém PENNY Marketu či v supermarketech na okrajích Prahy. Mladí přijíždí auty, důchodci s nákupními taškami hromadnými prostředky. To nemluvím o sousedních obcích, které tam mají s námi "rande". Inu, najdeme se všude.
I Úvaláci mají svá výletní místa.
Ale dost takových řečí, vždyť vše se dá napravit. Za všechny tyto "neduhy" Úval někdo odpovídá. Stačí, aby tito "odpovědní" občas "obrazili" Úvaly, sepsali nedostatky (sice se tyto nedostatky již údajně sepisovaly, ale nějak to asi u ně-jakého "ouřady" skončilo v "šuplíku") a konečně navrhli nějaké řešení. Ono je vždy vše velice rychle "vyřešeno" slovy: nejsou peníze. Ale někdy a někde by něco šlo i bez těch peněz. Nestojí za to se nad tím zamyslet jak ze strany občanů, tak i našich představitelů města? Možná se nám pak budou líbit nejen naše zahrádky, ale i ulice. Například nebudou tam ohyzdné rezavé sloupy, místo nich přibudou odpadkové koše, chodníky se bude moci dát projít, díry v nich budou alespoň opraveny, některé ulice by mohly být označeny jako "obytná zóna," každý si uklidí "nadělané" od svých mazlíčků, občas si zameteme před svým domem, nebudeme sami sobě dělat nepořádek …. a ti, kteří za to odpovídají, se občas projdou městem a budou důsledně dbát na odstranění nedostatků. A přeji i ostatním, aby se v čistém městě bez újmy na zdraví mohli klidně procházet a žít a aby se Úvaly staly opět oblíbeným výletním místem obklopeným lesem Vidrholec a Obora a aby v Úvalech neuklízel pouze vítr a déšť.
Květa Kopřivová
 

Dům s pečovatelskou službou
Rád bych doplnil článek z ŽÚ. Na náměstí Svobody už jsme si za pět let dost užili. Nejdříve stavba domova důchodců. Nesporně užitečná věc. Pak část náměstí zaplnila vysoká skládka z kanalizace: jedno auto za druhým, večer buldozer. Říkal jsem si: kdopak jiný si skladuje hlínu uprostřed města? Na náměstí je ale ještě místo. Vzniká dům s pečovatelskou službou. Důchodci dům potřebují. Pominu pochyby, proč zvítězil právě projekt jako ze šedesátých let, kdy jsme tak úspěšně socializovali vesnici, však se přijďte podívat. Jenže mám dojem, že z té doby přežily i některé metody. Začaly výkopové práce. Tenkrát jsme uvěřili stavby-vedoucímu, že práce o víkendu jsou výjimkou, protože jsou hlášeny deště a je potřeba něco dodělat. Od té doby to jde jedno za druhým. Betonáž do noci a o všech víkendech. Za mokra bahno, že nejde do ulice vjet, za sucha je hlína ve vzduchu. Nevětráme, naučili jsme se proběhnout od vlaku a rychle zavřít dveře. Zahrada je k ničemu. Poslouchám ze stavby hudbu, kterou nechci slyšet. Kamióny s tvárnicemi jezdí do tmy. Posuďte sami jeden vzorek: Sobota 7 h: rozbrušují tvárnice. Neúnosný hluk. Několik hodin denně dům nevidíme kvůli prachu. Neděle 6.50: začaly práce s kompresorem 10 metrů od nás. Stavba se na měsíc zahalila do modrého dýmu. Nemůžu zahnat pocit, že večeříme na dobře zavedené střelnici.
Řeknete možná, tak máš proti tomu něco dělat. Zkouším to. Jako účastníci stavebního řízení jsme s našimi připomínkami sklidili spíš posměch. Snažil jsem se domluvit přímo na stavbě. Vždycky se nám někdo slušně omluví. Druhý den už je ale znovu potřeba všechnu suť z pater jen tak lopatou vrhat z výšky na zem a za ní házet lešenářské trubky.
Tohle není věc trpělivosti, ke které jsme byli vyzváni. Je to tvrdý zásah do bydlení, do času k odpočinku.
Václav Koukl
 

Dům s pečovatelskou službou
- stanovisko k článku pana Koukla

Stížnost pana Koukla je vedena v rovinách kritiky umístění stavby, jejího architektonického výrazu a činnosti stavební firmy při realizaci stavby. Citace kritických slov navozuje atmosféru svévolného záboru volného území a výstavby jakési nepodařené stavby. Pokusím se předložit stanovisko městského úřadu k první části kritického pohledu, dále pak objasnit postup stavební firmy při provádění prací.
Volný pozemek na náměstí Svobody byl územním plánem města vyčleněn pro stavbu veřejného zájmu a tento záměr byl schválen zastupitelstvem města. Schvalovací akt proběhl regulérně, nebyl revokován a tento úkon nelze dodatečně zpochybňovat.
Architektonické řešení je vždy určitým kompromisem a lze s jistotou říci, že každá stavba muže být kýmkoliv, kdykoliv a kdekoliv napadnutelná. Výraz stavby je výraznou měrou determinován vnějšími podmínkami, nezávislými na svobodné vůli autora projektu, dále pak účelem a v neposlední řadě cenou projektu. V kritickém článku pana Koukla však není konkrétní zmínka o nevhodnosti stavebního, technického nebo jiného řešení, a nelze tudíž dokumentovat obhajující stanovisko. Rádi však konkrétní důvody pana Koukla vyslechneme a pokusíme se objasnit důvody projektového řešení stavebního díla.
Vlastní realizace stavebních prací se od zahájení nevyvíjela podle představ investora. Po stálých rozporech s firmou Ready k jejím pracovním výkonům a zejména kvalitě odváděných prací nezbylo než přistoupit k výměně zhotovitele a tato změna v průběhu výstavby není nikdy jednoduchou záležitostí.
K jednotlivým bodům kritického stanoviska:
Komunikace Vrchlického bude rekonstruována v souvislosti s dostavbou domu s pečovatelskou službou ve 3. a 4. čtvrtletí 2002, její součástí bude nezbytně chodník pro pěší a navíc dešťová kanalizace. S ohledem na tuto skutečnost město finanční prostředky na úpravy stávajícího stavu vozovky neuvolní, hlučné procesy na stavbě nelze nikdy eliminovat a vždy jsou rušivým zásahem do kvality života bezprostředního okolí. Technologické procesy bohužel jsou vždy závislé na využívání mechanizačních prostředků, které vydávají nepříjemné průvodní produkty jako je hluk, prach apod.
Závěrem připomínám, že termín dokončení stavby je koncem letošního roku a opětovně žádám všechny občany bydlící v bezprostředním okolí, kteří jsou stavebním procesem obtěžováni, o shovívavost a trpělivost.
Ing. Oldřich Nečas, odbor správy majetku města
 

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.

 

S P O L K Y

Valná hromada rybářů

Dne 27.3.2002 byla do úvalské sokolovny svolána výroční členská schůze MO ČRS Úvaly. 60 přítomných členů vyslechlo zprávy o činnosti místní organizace v hodnoceném roce 2001. Ze zprávy vyplynulo, že v oblasti hospodářské bylo dosaženo uspokojivých výsledků ve výrobě násad, čímž byla v podstatě zajištěna finanční stabilita MO pro následující období.
Z našich výlovů byl dostatečně zarybněn i revír Výmola 1 - Fabrák. V nadstavbových činnostech, tj. v práci s mládeží a společensko-sportovní, byly pořádány akce - závody v lovu ryb udicí mládeže a seniorů, zájezd mládeže na atraktivní revíry a byl uspořádán i tradiční rybářský ples. Po přednesení zpráv, které ve své podstatě zhodnotily i celé volební období 1998-2002, se k činnosti MO vyjádřila dozorčí komise MO a odstupujícímu výboru udělila plné absolutorium. V diskusi k předneseným zprávám zazněla i kritika k činnosti výboru, která však nenašla podporu z pléna. V diskusi byla pak členská základna informována o některých změnách v soupisech revírů ČRS a termínech zahájení resp. ukončení sportování v revírech, kde je aplikováno všeobecné hájení ryb. Po diskusi byla provedena volba nového výboru MO s mandátem na léta 2002-2006. Z předložené kandidátky byli hlasováním jednotlivě o každém kandidátu zvoleni všichni navržení. Nebyla provedena přímá volba předsedy MO. Složení nového výboru a volbu předsedy MO delegovala členská základna dle stanov ČRS na ustavující schůzi nového výboru MO ze dne 2.4.2002. Výroční členská schůze přijala po doplnění o návrhy z pléna usnesení VČS a schůze byla ukončena.
Dne 2. 4. 2002 byla na ustavující schůzi zvoleného výboru MO provedena volba předsedy MO. Předsedou byl zvolen p. Miloslav Kolařík. Zvolený předseda pak navrhoval a výbor hlasoval o obsazení dalších funkcí ve výboru. Místopředsedou byl zvolen p. Josef Mestek, jednatelem p. Jiří Konečný, hospodářem p. Petr Prchal jako další statutární zástupci místní organizace.
za výbor MO ČRS, Zbyněk Slavík
 

 

C Í R K E V

Úvalský chrámový sbor

Úvalský chrámový sbor stále působí pod vedením paní Hejskové, která v dubnu oslavila své životní jubileum.
O Velikonocích na Květnou neděli a na Hod Boží zpíval sbor při mších v úvalském kostele a 28. dubna na Hradešíně při poutní mši.Chrámový sbor je posílen škvoreckým sborem, který založila paní Hejsková, a též ho vede.
Chrámový sbor nepořádá koncerty, ale můžeme ho slyšet při různých církevních slavnostech i v okolních kostelech jako v Tuklatech, v Kolodějích, v Přišimasech a v dalších obcích.
J. Pokorná
 

 

Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í

Člověk úvalský versus životní prostředí

Kontejner na skleněný odpad zničený koncem dubna úmyslně založeným požárem Foto: Ing. V. Procházka

Ptáci našich zahrad a parků

Drsným, skřehotavým zpěvem, jakoby štěkal kulomet, se ozývá v našem městě vzhledný a statný pták, kterého vídáme celý rok. Jeho bílý a kovově černý šat se jen leskne, dlouhý ocas je ozdobou i kormidlem a bystré oko prozradí živost a chytrost. Je to straka obecná.
Potravu má dost pestrou, na zemi sbírá hmyz, měkkýše a červy, ale má vždy zálusk i na vajíčka jiných ptáčků jakož i jejich mláďata, řádí v bažantnicích a to stačí k odsouzení na smrt prachem i olovem. Před člověkem se tedy má na pozoru. Je plachá, ale své hnízdo si již druhý rok postavila z klacíků u nádraží na vysoké švestce. Než se strom zazelenal, bylo možné pozorovat z druhého perónu, jak hnízdo jako koule (staví si i stříšku) staví a uvnitř upravuje. Touto dobou svá mláďata vyvádí, a tak jejich křik, hlučné "Ga, ga, ga, gak" uslyšíme ze stožárů el. vedení okolo nádraží. V době hnízdění je velmi těžké straky objevit, neboť žijí velmi skrytě, některá svá hnízda svrchu kryjí zelenými haluzemi, takže sedící pták se v něm ztrácí. Myslivci z ní radost nemají, ale hájena je téměř celoročně (od února do 1. srpna - z dodatků "Zákona o myslivosti"a ze "Směrnic Ev. s. o ochraně volně žijících ptáků v ČR"). Rčení "krade jako straka" vyplynulo z její libůstky odnášet drobné, lesklé předměty a kdesi je ukrývat, přesvědčují se o tom rodiny, kde si vychovali krotkou straku.
Irena Filipová
Použitá literatura: Průvodce přírodou - ptáci
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 02-9971539, 02-9971820, fax: 02-9971696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz