7/2002

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
Š K O L S T V Í
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í
C Í R K V E
H I S T O R I E

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 43

 

 

 

VOLBY 14. a 15.6.2002 ve fotografii

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

VOLBY 6/2002
PŘEHLED VOLEBNÍCH VÝSLEDKU - ÚVAL

Číslo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Zkratka
Počet voličů
Počet obálek
Počet hlasů
% účasti

Nár.dem.str.

ČSSD
Balb.poet.str.
ODA
Vol.p.budouc
Human. ali.

Naděje

Rep. M.S.
Cesta změn.
ČSNS

Sdr.zdr.rozum
Str.venk.-SOSRepublikáni
Sdruž.nezávis
ODS
KSČM

Koalice
Str.živ.jistoty
Pravý blok
Str. zelených


Kontr.součet

VOK č. 1
1 339
857
852
64,00

3

239
7
6
2
1

2

7
1
4

2
21
24
297
84

132
3
5
30


852

VOK č. 2
1 113
724
722
65,05

4

167
4
3
1


1

3

2

6
2
15
272
103

116
2
6
15


722

VOK č. 3
1 363
826
821
60,60206
8
3
1
2

3

7
1
5

2
1
26
283
146

103

5
19


821

Celkem Úvaly
3 815
2 407
2 395
63,09

7
0
612
19
12
4
3
0
6
0
17
2
11
0
10
5
0
0
0
1
65
852
333
0
351
5
16
64
0
0
2 395

 

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva města
, která se koná
ve čtvrtek 11. července 2002 v 18.00 hodin
v hotelu BUDKA, Jiráskova ulice
PROGRAM:
1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti rady města
3) změny rozpočtu města na rok 2002
4) Majetkoprávní záležitosti
5) Připomínky členů zastupitelstva
6) Připomínky občanů
7) Různé
Ing. Ivan Černý, v.r., starosta města
 

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY, KTERÉ SE KONALO 14. 5. 2002

Z odboru správy majetku města
Ing. Perglerová předložila radě k odsouhlasení návrh likvidační komise, který se týkal zrušení - fyzické likvidace nefunkčního a neopravitelného zařízení:
a) nabíječky Glass 220 A e.č. VPS 2-073,
b) fax Panasonic e.č. ME 1-008.
Ing. Perglerová v dalším předložila radě čtyři návrhy na odprodej pozemku. Z toho u části pozemku pč.186 o výměře cca 36 m2, doporučila rada řešit situaci komplexně.
V dalších případech se jedná o odprodej, směnu a záměr odprodeje pozemků:
Rada města odsouhlasila dohodnutou cenou za odprodej pozemku pč. 666/2k.ú.Úvaly, o výměře 198 m2 panu B.
Rada města odsouhlasila zveřejnění záměru na odprodej části pozemku pč. 3883, k.ú. Úvaly, o výměře cca 800 m2.
Rada města odsouhlasila směnu pozemku pč. 160/3 a 161/4.
Ing. Perglerová předložila radě žádost STE a.s., která v rámci kabelizace el. rozvodu žádá o povolení ke vstupu na vybrané pozemky v ulici Nerudova, B. Němcové, Žižkova a Jungmannova.
Současně žádá o souhlas s bezplatným zřízením věcného břemene.
Rada žádost odsouhlasila a doporučuje VZZM souhlasit se zřízením věcného břemene u výše uvedených pozemků.
Souhlas rady je podmíněn složením kauce ve výši 80% nákladů na opravu chodníků.
Rada města odsouhlasila vyplacení upravené částky za studii nástaveb na čp.1201 Maroldova ul.
Ing. Perglerová předložila radě informaci - návrh kriterií pro posuzování žádostí na umístění do DPS. Po projednání rada konstatovala složitost celého posuzování a rozhodování. Již nyní lze upřednostnit uživatele městského bytu, který po přestěhování do DPS byt uvolní.
Pí. Tůmová uplatnila dotaz na vyřízení stížností manželů Žatečkových a na výsledky osobní kontroly p. R. Kroutila a p. F. Jedona včetně nekompromisního rozhodnutí rady smlouvu opět dále neprodlužovat po 30. 6. 2002.

Z odboru výstavby a dopravy
Pí. Reicheltová předložila radě k projednání žádost pí. Balnerové, která žádá o osazení zpomalovacích pruhů a úpravu komunikace Rašínova a Šafaříkova.
Rada předpokládá, že v průběhu letních měsíců bude provedena oprava ul. Rašínova v rozsahu, který je vázán na finanční možnosti města.
Rada města konstatuje, že z finančních důvodů nelze vyhovět požadavku pí. Balnerové, na provedení bezprašného povrchu vozovky v ul. Šafaříkova a Rašínova a na instalaci zpomalovacích pruhů.
Rada uložila vedoucí odboru výstavby a dopravy ověřit výhledové práce firmy TELECOM v lokalitě Nerudova ul..
Rada města doporučila VZZM odsouhlasit uzavření dodatku č.1 k darovací smlouvě č. 26/04/112/00/500 s STP a.s. Praha na vybudované STL plynovody v ulicích V. Špály, Pražská a F. Šrámka.
Pí. Reicheltová předložila žádost občanů z ul. Prokopa Velikého (mluvčí Ing. T. Bašta, Prokopa Velikého 969), která se týká poskytnutí finančního příspěvku města ve výši 15 tis. Kč na opravu ul. Prokopa Velikého. Práce by provedla firma Bartoška, Škvorec.
Po projednání rada uložila vedoucí odboru výstavby a dopravy projednat žádost v komisi výstavby.
Pí. Reicheltová předložila žádost pí. Bartoškové na zřízení přípojky plynu do stánku TABÁK v ul. Pražská.
Vzhledem k nedostatečným podkladům žádosti z hlediska bezpečnosti přijala rada negativní usnesení. Doporučuje konzultaci s odborníky.
Pí. Reicheltová předložila žádost firmy Tibor Horváth, Mělnická Vrutice 26, která se týkala souhlasu s umístěním maringotky v ul. Kollárova ( před pč. 1668/4) po dobu výstavby RD p. Repčíka, cca 8 měsíců.
Rada města doporučuje využití běžných ubytovacích možností.
Pí. Reicheltová předložila návrh na řešení dopravní situace v lokalitě Úvaly-Horoušánky, kde ve vnitřní zatáčce ul. Horoušánky na komunikaci, kde dochází k nebezpečným situacím. Projektová dokumentace řešení je odsouhlasena SÚS Říčany. Policií DI Praha, OkÚ Praha-východ. Náklady s tím spojené představují cca 30,5 tis. Kč.
Rada města ukládá projednat ještě jednou situaci s organizaci SÚS Říčany zajištění bezpečné dopravní situace na komunikaci III/10164 u Horoušánek.
Pí. Reicheltová předložila návrh dohody s vlastníkem p. Rabelem, která se týká zřízení věcného břemene pro vedení vodovodních řadů k tlakové stanici za úplatu na pozemku pč. 3841/6. Zábor pozemku činí cca 180 m2.
Pí. Reicheltová předložila návrh odpovědi podniku České dráhy, která se týká modernizace trati Praha - Úvaly - protihluková opatření.
Rada města uložila vedoucí odboru výstavby a dopravy doplnit odpověď po konzultaci se specialistou na protihluková opatření Ing. Horníčkem.
Pí. Reicheltová informovala radu o jednání s vlastníky pozemků, které jsou nutné k výstavbě lávky přes silnici I/12 v lokalitě Slovany .
Vzhledem k tomu, že jen někteří z vlastníků dotčených pozemků projevili ochotu pozemek přenechat, někteří však nesouhlasili nebo měli neúměrné požadavky. Předpokládá se další jednání.

Z odboru životního prostředí
Ing. Prokůpek informoval radu o novém zákonu č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o důsledcích, které z tohoto zákona vyplývají pro město. Např. výběr poplatků za malé zdroje znečištění, vydání zákazu používání některých druhů paliv, kontrola tmavosti kouře, vydání zákazu spalování zahradních zbytků, grilování apod.

Z finančního odboru
Rada města vzala na vědomí aktuální stav na účtech města.
Ing. Černý informoval radu o vývoji daňových příjmů v roce 2002.

Různé
Pan Burzanovský se dotazoval na možnou spoluúčast okolních obcí na výstavbě a provozu DPS - v jednání.
Pí Tůmová informovala radu o žádosti starosty Nové Bělé p. Stuchlého, která se týkala prominutí školného ve výši 4009,-Kč. Jedná se o žáka, který je sice v uvedené obci trvale hlášen, ale dlouhodobě zde nebydlí.
Rada města s prominutím neinvestičních nákladů nesouhlasí.
Rada projednala upozornění na neúnosné poměry na disco ve vinárně Homolka a nutnost omezení hlučnosti a škod, které návštěvníci napáchají po ukončení zábavy. Je na zvážení, zda zábavy nezakázat.
Ing. Černý informoval radu o kladném stanovisku OkÚ Praha-východ, které se týkalo umístění stožáru pro mobil v lokalitě u benzinové stanice u I/12.
Ing. Breda předložil radě ke schválení návrh na vstupné na koupaliště v letní sezóně 2002.
Rada města stanovuje pro letní sezónu 2002:
a) ceny permanentních vstupenek pro dospělé …. 350,- Kč,
b) ceny permanentních vstupenek pro děti do 16 let, důchodce, vojáky, studenty a držitele PTP…… 180,- Kč,
c) ceny celodenních vstupenek pro dospělé…… 40,- Kč,
d) ceny vstupenek pro děti do 16 let,důchodce, vojáky, studenty a držitele PTP…… 20,- Kč,
e) děti do 6 let mají vstup zdarma (v doprovodu dospělých),
f) vstupné po 17:00 poloviční.
Ing.Ivan Černý, starosta města
 

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KTERÉ SE KONALO 3. 6. 2002

Z finančního odboru
Rada města vzala na vědomí aktuální stav na účtech města k 3. 6. 2002.
Ing. Černý informoval radu o složení částky 8 tis. Kč za reklamní zařízení od firmy Solar Technik, s.r.o., kterou složila na účet města.
Ing. Černý rovněž informoval radu o finančním daru ve výši 50 tis. Kč, kterou jako každý rok, věnovala městu firma ESSA CZECH, s.r.o.. Na základě dohody o podpoře je tato částka poukazována firmou na účet města. Vzhledem k současné situaci byl předložen návrh věnovat tuto částku na letošní investiční akci: Přístavba a rekonstrukce MDDM (dárce nemá námitek).
Pí. Tůmová, místostarostka, nesouhlasila s návrhem. Poukazovala na to, že s touto částkou již městská knihovna počítá a má ji zahrnutou ve svém rozpočtu. Při hlasování dva členové rady byli pro přesun prostředků na MDDM a další dva členové rady naopak podpořili tyto prostředky pro knihovnu, jeden se hlasování zdržel. Nebylo přijato usnesení a proto je i nadále v platnosti původní záměr s tímto sponzorským darem, tj. pro Městskou knihovnu Úvaly.
Ing. Černý informoval radu o jednáních s bankou GE Capital, která jsou spojena se zajištěním úvěru na realizaci rekonstrukce a přístavby MDDM. V současné době je smlouva projednávána s právníkem. Lze očekávat svolání mimořádné rady města nebo zastupitelstva města.
Ing. Černý informoval radu o jednáních se zástupci sportovních oddílů, kteří předložili své letošní záměry:
- stolní tenis: vybavení (cca 30 tis. Kč).
- tenis: rekonstrukce tenisových kurtů (250 až 340 tis. Kč),
- kopaná: dokončení rekonstrukce hřiště (535 tis. Kč),
- házená: nový povrch hřiště (820 tis. Kč).
Rada po rozsáhlé diskusi se rozhodla dodržet předchozí dohodu na využití finančních prostředků plynoucích z poplatků za výherní hrací automaty na postupné financování investičních záměrů jednotlivých sportovních oddílů v pořadí kopaná (r. 2001), tenis, házená s tím, že v roce 2002 bude ještě podpořeno dokončení rekonstrukce hřiště na kopanou částkou 100 tis. Kč.
V tomto smyslu bylo přijato usnesení č. 22 130, ve kterém rada města souhlasí s přidělením finančních prostředků na realizaci investičních záměrů tenisového oddílu ve výši 150 tis. Kč a oddílu kopané ve výši 100 tis.Kč,

Z odboru správy majetku města
Ing. Perglerová předložila radě k odsouhlasení návrh smlouvy č.154 40 121 o poskytnutí podpory, kterou zaslal SF ŽP ČR. Podpora, která činí 30 % ze stavebně-montážních nákladů, je určena na plynofikaci kotelny bytových domů čp. 1346 a 1347 ul. Prokopa Velikého.
Ing. Perglerová předložila radě k odsouhlasení návrh smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno (vzdušné vedení a trafostanice na pozemku pč. 787/8 , k.ú. Dobročovice), které bude zřízeno bezúplatně.
Rada města doporučila VZZM schválit uzavření této smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s firmou STE, a.s., které se týká pozemku pč.787/8, obec a k.ú. Dobročovice.
Ing. Perglerová předložila radě návrhy na prodloužení nebo uzavření nájemních smluv na bytové a nebytové prostory.
Po projednání jednotlivých případů přijala rada následující usnesení:
Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na nebytové prostory:
a) v objektu TESKO pro hudební skupinu SNAILS, do 31. 12. 2002 za stejných podmínek,
b) v objektu Základní školy, Úvaly, čp. 7 pro hudební skupinu NAPSARAS, do 31. 12. 2002 za stejných podmínek.
Rada města souhlasí s prodloužením nájemních smluv na služební byty :
a) v Základní škole, Úvaly čp. 7 nám. Arnošta z Pardubic, pro učitelky Mgr. Irenu Novákovou a Mgr. Jitku Linhartovou, do 30. 6. 2003,
b) v Základní škole, Úvaly čp. 8 nám. Arnošta z Pardubic, pro školníka p. Jaroslava Havla, do 30. 6. 2003,
c) na byt č. v čp. 1201 ul. Maroldova, Úvaly, pro učitelku Mgr. Markétu Lickovou, do 30. 6. 2003,
d) v Hasičském domě Úvaly, čp. 918 ul. Klánovická, pro správce objektu p. Jiřího Ryneše, do 30. 6. 2003,
e) ve Zdravotním středisku, Úvaly čp.1144, Pražská ul. Úvaly, pro správce tohoto objektu, p. Václava Kopače, do 30. 6. 2003,
f) v Mateřské škole III. čp.1260 ul. Maroldova Úvaly, pro správce tohoto objektu p. Miroslava Šindeláře, do 30. 6. 2003,
g) na byt č. v čp.75 ul. Škvorecká Úvaly, pro p. Ctibora Matouška, do 31. 12. 2002.
Ing. Perglerová předložila radě žádost ředitele Základní školy Úvaly, která se týkala ubytování manželů Slovákových, kteří budou v příštím školním roce učit biologii a chemii (Mgr. Dušan Slovák, po návratu z mateřské dovolené Mgr. Jany Slovákové), bude učit na 1. stupni také Mgr. Slováková. Rada s ubytováním manželů Slovákových souhlasila.

Z odboru výstavby a dopravy
Pí. Reicheltová v návaznosti na usnesení rady č. 22 106 a úkol osadit v ul. Rašínova dopravní značku "Obytná zóna", předložila radě náhradní řešení, tj. osazení DZ na snížení rychlosti na 30 km/hodinu.
Rada s tímto řešením souhlasila.
Pí. Reicheltová předložila radě města k odsouhlasení Smlouvu o dílo s firmou DHI Hydroinform, a.s. Praha, na posouzení dešťové kanalizace v Úvalech, její digitalizaci a zpracování návrhu koncepce.
Předpokládané náklady činí 226 800,- Kč a budou rozloženy do dvou let.
S uzavřením této smlouvy rada souhlasí.
Pí. Reicheltová předložila k projednání a k případnému odsouhlasení přemístění trafostanice v ul. Fibichova (pozemek Dr. Šolce). Přílohou je cenová nabídka, ze které vyplývá, že náklady s tím spojené dosahují částky 398 400,- Kč + 5% DPH. Ocenění nezahrnuje náklady na PD a poplatky za věcná břemena.
Rada města nesouhlasí s realizací přeložky trafostanice v ul. Fibichova pč. 3238/32 na pozemek pč 3238/2 z důvodů vysokých nákladů s tím spojených.
Rada města odsouhlasila uzavření smlouvy na provádění technické pomoci a konzultační činnosti Ing. arch. P. Durdíkem v roce 2002, s hodinovou sazbou 400,- Kč/hodinu.
Rada města odsouhlasila uzavření smlouvy o dílo s firmou VIS, a.s. Praha na zpracování dokumentace současného stavu a sanačního průzkumu vodojemu Rohožník v ceně 31 500,- Kč (včetně DPH). Předpokládá se spoluúčast Svazku obcí "Úvalsko".

Z různého
Ing. Černý přednesl návrh na ocenění dlouholeté spolupráce s Ing. arch. Miroslavem Masákem a doporučil udělit mu u příležitosti jeho životního jubilea pamětní plaketu města, což rada města odsouhlasila.
Rada města na základě návrhu Ing. Černého, odsouhlasila podání žádosti o dotaci z fondu "Obnova venkova" (cca 84 tis. Kč) na úhradu nákladů spojených s poradenstvím při zajištění dalších akcí (např. opravy soch, vytváření cyklostezek, zhotovení informačních tabulí apod.).
Ing. Ivan Černý, starosta města
 

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KTERÉ SE KONALO 12. 6. 2002

Úvodem starosta města přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání rady a s důvodem pro mimořádné svolání rady města.
K usnesení č. 22 130, které se týkalo rozdělení finančních prostředků mezi sportovní oddíly kopaná (100 tis. Kč) a tenis (150 tis. Kč), byl podán návrh místostarostky na nové projednání a pod vyhlídkou grantů od krajského úřadu (kopaná 500 tis. Kč, házená 350 tis. Kč) byla přijata usnesení, kterým jednak rada ruší usnesení č. 22 130 z 3. června 2002, které se týkalo rozdělení částky z poplatků za výherní hrací automaty, jednak souhlasí s částkou 150 tis. Kč jako minimální podporou pro investiční výstavbu tenisového klubu Úvaly.
Plnění úkolů vyplývajících z minulých usnesení rady města nebylo kontrolováno.
O hlavním bodu jednání rady informoval radu města Ing. Černý. Týkal se jednání se zástupcem banky GE Capital Bank, a.s. na zajištění - vinkulaci úvěru pro MDDM a o průvodních dokumentech:
- dohody o vinkulaci pojistného plnění z pojistné události,
- prohlášení ručitele,
- smlouvě o úvěru,
- návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu zástavních práv,
- smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitostem.
Rada města uzavření těchto dokumentů odsouhlasila a pověřila starostu města k podpisu těchto dokumentů.
Rada města odsouhlasila uzavření dodatku ke smlouvě s firmou EKO-KOM, a.s. o spolupráci k zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů a pověřila starostu města k podpisu tohoto dodatku.
Ing.Prokůpek informoval radu o povinnostech, které pro obec vyplývají z novelizovaného zákona o pohřebnictví :
- nový řád pohřebiště (musí schválit OkÚ),
- provedení geologického průzkumu (odhad nákladů 40 tis. Kč).
Ing. Breda předložil radě k odsouhlasení změny harmonogramu jednání rady a VZZM ve 2. Q/2002:
- plánovaná jednání 18. 6. a 25. 6. 2002 se neuskuteční,
- jednání rady ve čtvrtek 27. 6. 2002 od 16:00 hodin bude jako rozšířené,
- VZZM č. 22 04 bude ve čtvrtek 11. července 2002 v 18:00,
- Jednání rady č. 22 12 se uskuteční v úterý 17. července 2002.
Ing. Černý předložil radě k odsouhlasení žádost Okresního musea Praha-východ o potvrzení činnosti Ing. Bredy jako kronikáře.
Rada konstatuje, že Ing. Breda je činný jako kronikář.
Pí. Tůmová informovala radu o jednání krajského zastupitelstva, které mimo jiné by mělo schválit přidělení finančních prostředků na rok 2002 (kopaná 500 tis. Kč,házená 350 tis. Kč, MDDM 250 tis. Kč).
S přihlédnutím na tuto vyhlídku navrhla zrušení usnesení rady č. 22 130.
Rada města neodsouhlasila účast města na běchovickém běhu "Mladé Běchovice".
Ing. Černý předložil radě k projednání situaci na ploše pod kostelem a kde dochází (přes záporné stanovisko rady) k používání plochy nikoliv pro školní tělovýchovu ale např. pojíždění aut, které zavážejí vybavení na jednotlivé akce. Vzhledem k tomu, že plocha není dlouhodobě udržována je problematické mluvit o poškozování.
Rada se na přechodnou dobu rozhodla neuplatňovat námitky proti nejnutnějšímu průjezdu "zásobovacích" vozidel pro pořádané akce, ale doporučuje konzultovat s Ing. Vosátkou možnost využití plochy za hřištěm na házenou.
Ing. Ivan Černý, starosta města
 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Otázky pro starostu

Město požádalo o dotaci z programu SAPARD. Můžete nám sdělit, o jaký program se jedná a pro jaký účel bude dotace využita?
Ing. Černý: V současné době působí v České republice několik tzv. předvstupních programů Evropské unie, mezi něž patří ISPA, PHARE a SAPARD. Posledně jmenovaný je program pro rozvoj podnikání ve venkovských regionech. Jeden z jeho podtitulů je určen pro rozvoj infrastruktury. Vzhledem k tomu, že máme statut města, je náš přístup k programu omezený, není tak rozsáhlý, jako u klasických venkovských obcí. Můžeme žádat o příspěvek na takovou vybavenost, která slouží nejen městu, ale i celému mikroregionu Úvalsko.
Ve stanoveném termínu, tj. do 15. května, jsme se rozhodli požádat o příspěvek na rekonstrukci chodníku na severní straně náměstí Arnošta z Pardubic od školy k vyústění do Husovy ulice a na zřízení autobusových zastávek na náměstí. Třetím bodem naší žádosti je finanční dotace na výstavbu komunikace před domem s pečovatelskou službou. Na úpravu komunikací v obytných čtvrtích příspěvek nemůžeme obdržet.
V současné době probíhají jednání o tom, zda bude naše žádost kladně vyřízena. Určité komplikace při rozhodování možná mohou nastat u žádosti na úpravu komunikace před DPS, kde se řeší majetkoprávní vztahy. Pozemek není města, větší část vlastní Státní statek Čáslav, který je v současnosti v konkursu, malá část je ve vlastnictví římskokatolické církve. Nevíme, zda komise, která rozhoduje o dotacích z programu SAPARD, bude akceptovat skutečnost, že město chce vybudovat komunikaci na cizím pozemku. Přitom vlastníci pozemků vyslovili souhlas se stavbou. Pokud obdržíme kladné rozhodnutí, bude následovat výběrové řízení na dodavatele tak, aby se podařilo ještě v letošním roce všechny tři komunikační stavby dokončit.
Vrátím se dotazem ke zmíněným autobusovým zastávkám na náměstí. K jejich situování na náměstí nepanovala z počátku u zastupitelů shoda. Kde budou zastávky? Co bylo nakonec rozhodující?
Ing. Černý: Část zastupitelstva zastávala nejprve názor, že by autobusy vůbec nemusely na náměstí zastavovat, protože vzdálenost mezi náměstím a nádražím ČD není taková, aby ji nebylo možné zvládnout pěšky. Nakonec převážil názor, že zastávky na náměstí mohou nepřímo pomoci obchodníkům v této části města. Například lidé, kteří vystoupí z vlaku, si cestou na náměstí mohou nakoupit a zde pak nastoupí do autobusu. Samozřejmě jsou autobusové zastávky výhodné pro školní děti.
Vzhledem ke tvaru náměstí vychází pro zastávku z dopravně-technických důvodů vždy pouze jedno místo. Ve směru od závor ke škole je to naproti železářství na místě bývalé váhy, v opačném směru pak kousek nad hotelem Sokol. Definitivní řešení je úkolem projektanta.
Kdy bude zahájena výstavba vodovodu v Radlické čtvrti?
Příprava výstavby vodovodu v Radlické čtvrti byla zahájena již v loňském roce. Nejdříve byl zpracován projekt pro územní řízení, který je v současné době projednáván. Předpokládám, že ještě letos bude vydáno územní rozhodnutí. Pak by měl následovat další stupeň projektové přípravy, kterým je projekt pro stavební povolení. Po dokončení této části projektové přípravy bude nutné sehnat finanční dotaci. Pak bude možné zahájit výběrové řízení a vybrat dodavatele.
Stavba je plánována ve dvou etapách. V první etapě by se vybudoval vodovod v Radlické čtvrti, ve druhé etapě by mělo dojít k přivedení vodovodních řadů do čtvrti na Slovanech. Část této čtvrti je totiž nutné zásobit vodou o vyšším tlaku, než má současný městský vodovod. Předpokládám, že výstavba vodovodního řadu do Radlické čtvrti a posílení řadů na Slovanech by se měly uskutečnit v příštím volebním období, tj. v letech 2002 až 2006. Bude především záležet na finančních možnostech města.
Děkuji za odpovědi.
Ing. Vladislav Procházka
 

Prázdninový provoz v knihovně

Upozorňujeme naše čtenáře, že v červenci a srpnu bude městská knihovna otevřena:
pondělí 9 - 11 h 12 - 18 h
sobota 8 - 11.30 h
Iva Krňanská, vedoucí knihovny
 

Česká spořitelna, a.s. pobočka Úvaly, Husova 78, 250 82 Úvaly oznamuje změnu provozní doby s platností od 1. 7. 2002
Po 9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Út 9.00 - 12.00 zavřeno
St 9.00 - 12.00 13.00 - 15.00
Čt 9.00 - 12.00 zavřeno
Pá 9.00 - 12.00 zavřeno
Pracovnice pobočky ČS, a.s. v Úvalech ochotně poskytnou informace o možnostech individuálního přístupu, o internetového nebo telefonního bankovnictví a možnostech zhodnocování finančních prostředků.
 

ČESKÁ POŠTA, s.p. Praha 3, Olšanská 38/9
Obvod Nymburk nám., Přemyslovců 127, 288 49 Nymburk
Pro provozovnu v Úvalech s ohledem na místní podmínky bude od 17. 6. 2002 zaveden následující týdenní rozsah hodin pro veřejnost:
pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 18.00
sobota: 8.00 - 10.00
 

O čem psal ŽÚ před lety

UPOZORNĚNÍ
Na podkladě připomínek z řad občanů byla projednána v komisi pro veřejný pořádek otázka týkající se přečnívajících větví stromů v některých zahradách našich obyvatel.
Žádáme všechny občany, majitele zahrad, aby se podívali, zda větve stromů z jejich zahrady nepřesahují přes plot na chodník a do veřejných komunikací. Je v jejich osobním zájmu, aby tyto přečnívající větve odstranili, nebo upravili tak, aby tím zabránili případnému poškození obleku mimojdoucích občanů, po případě i vážnějším zraněním.
Věříme, že tato naše připomínka dojde k ohlasu u všech našich obyvatel. Za včasné pochopení a odstranění závad všem majitelům zahrad předem děkujeme.
Komise pro veřejný pořádek, (ŽÚ červenec 1961)
 
SPORT
Skončilo mistrovství světa v kopané v Chile, které po celou dobu svého trvání udržovalo v napětí sportovní i ostatní veřejnost celého světa. Naše národní mužstvo se umístilo na druhém místě, čestném místě této těžké soutěže, přestože s námi před zahájením mistrovství nebylo ve veškerém světovém tisku počítáno.
Kdo sledoval televizní přenosy z tohoto mistrovství, přizná, že jsme byli mistru světa Brazílii úplně rovnocenným soupeřem a míti trochu více toho fotbalového štěstí, byli to naši reprezentanti, kdo odvážel z této nejvyšší soutěže titul mistr světa v kopané roku 1962. Nebylo by to náhodné, ale poctivě zasloužené a i tak můžeme našim reprezentantům k tomuto skvělému umístění srdečně gratulovati.
Zel, (ŽÚ červenec 1962)
 
UPOZORNĚNÍ
Na žádost telefonní ústředny adresujeme telefonním účastníkům tuto naléhavou zprávu:
Při bouřce nevyžadujte telefonického spojení a také se nedotýkejte přístroje a jeho přívodů!
Pamatujte si, že při každém blízkém zablesknutí (i když nejde o přímý úder blesku do drátového vedení) může vzniknout v telefonní a samozřejmě i v elektrovodné síti krátkodobě tzv. indukovaná elektřina různé síly, jejíž výboj může být nebezpečný. Na to upozorněte i své děti!
- r- , (ŽÚ červenec 1963)
 

Napsali o nás

Dopravní značky mizejí ve sběru
Třináct hliníkových dopravních značek a deset pozinkovaných trubek zmizelo z komunikace I/12 nedaleko Úval. Vedení kolínské správy a údržby silnic, které událost oznámilo na Policii ČR, vyčíslilo škodu na čtyřiačtyřicet tisíc korun. "Šlo o šest velkoplošných a sedm malých cedulí. Vzhledem k tomu, že musíme koupit nové, obnovíme značení až za tři týdny," sdělil vedoucí cestmistr Vlastislav Růžička. Silničáři řeší problémy s odcizenými nebo poškozenými značkami téměř nepřetržitě. Stopy po vandalech se většinou objevují tam, kudy se vracejí mladí lidé z diskoték. Ukradené cedule končí ve sběrnách.
(pep) (Kolínský deník 23. 5. 2002)
 

Pražské autobusy se blíží
Do okruhu čtyřiceti kilometrů z centra Prahy již zajíždějí autobusy pražské integrované dopravy. Šestnáctého června proniknou do další části Čekobrodska. Této výhody budou moci využívat obyvatelé obcí, které spojuje autobusová linka z Českého Brodu do Úval. Město Český Brod sice musí přispívat na dopravní obslužnost částkou o tři sta tisíc vyšší než v minulosti, ale věří, že až pražská doprava v Českém Brodě zdomácní, tak náklady klesnou. V minulosti platili devět set tisíc korun. Provozovatel nemůže zvýšené náklady hradit vyšším jízdným a okresní úřady platí pouze základní obslužnost.
(Kolínský deník 1. 6. 2002)
 

 

Š K O L S T V Í

Skoro "bývalí" žáci

Na naší základní škole se již stalo tradicí, že koncem školního roku dojde k vyřazení žáků 9. tříd. Letos byly slavnostně vyřazeny tři třídy. A je to opravdu událost!
Chlapci změní své kapsáče a sportovní boty v saka a kravaty. Z dívek se stanou opravdové dámy, které už ovládají ladné pohyby. Rodiče si uvědomí, že už ta jejich ratolest je tak velká, a možná dospělá. K žákům promlouvá ředitel školy a třídní učitelky. Nechybí ani slovo pana starosty. Moderátorkou je Ing. B. Morávková. Na památku vyřazení žáci dostávají certifikát absolventa. Přejeme budoucím středoškolákům hodně životního optimismu, mnoho štěstí, ještě více pohody a jen skvělé lidi kolem sebe. Doufáme, že alespoň kouskem svého srdce vzpomenou na léta prožitá tady s námi.
Mgr. Markéta Licková, za ZŠ Úvaly

HISTORIA MAGISTRA VITAE

Dne 13. června 2002 byla slavnostně zahájena výstava věnovaná 90. výročí otevření bývalé "měšťanky". Tato akce zakončuje celoroční program aktivit se společným názvem 90 let. Vernisáž byla zahájena Františkem Smolíkem, ředitelem základní školy, a Mgr. R. Kondelíkovou, zástupkyní ředitele ZŠ. Atmosféru dokreslila p. uč. D. Formanová, která zavzpomínala na svá školní léta prožitá v této škole, ale také na léta pedagogická. Zahájení mistrně zpestřil svým zpěvem pěvecký sbor ZŠ pod vedením p. uč. Marie Landgráfové. Řediteli školy byl předán prapor úvalských škol, který se podařilo podle starých kronik rekonstruovat. Po projevu starosty města Ing. I. Černého jsme byli vyzváni k návštěvě výstavy. Pojďme se už procházet "výstavními sály".

Nejprve mě upoutává velký nadpis Škola a návštěvy slavných osobností. Přistoupím-li blíže, zjišťuji, že úvalské školy navštívil už Matěj Kopecký se svým divadelním představením. A co hrál? Své loutky propůjčil hrám Král Ječmínek a Blaničtí rytíři. V seznamu slavných nemůže chybět Marie Majerová a Josef Kožíšek. A to už jsem ve spáru čísel. Velmi pečlivě pročítám statistiku vývoje počtu žáků úvalských škol. Snad nelze ani uvěřit, že v letech 1876-77 se v domečku učilo 152 žáků. Na obrovských dveřích s nápisem ředitelna si mohu přečíst jména všech ředitelů. To už na mě mrká školní předmět literatura. Dovídám se, že mezi nejčtenější školní autory patřila B. Němcová, F. Hrubín, K. Čapek, ale nechyběl K. May, J. Verne, či dokonce J. Foglar. Ze zajetí Apačů už ubíhám k expozici nazvané Škola a její historie. Zkouším si psát na psací destičku, a namočit pero do kalamáře. Musím říct, že tyto dovednosti nejsou lehké. Fuj, už mám kaňku. Honem piják. Listuji starými učebnicemi, obdivuji ampérmetr. S nostalgií procházím mezi fotografiemi tříd, vysvědčeními, kronikami - to vše nám vypovídá o těch, co zde byli. Musím své kroky zrychlit, čeká mě ještě dlouhá cesta. Stojím u obrovského hrnečku s puntíky a čtu - mléčná a kakaová akce, rybí tuk. Aha, dřívější forma sponzorství. Vláček mě odváží na školní výlet. Mohu porovnat, kde trávili školní výlety dříve a kam se dnes vydáváme my. Opravdu, vzdálenosti se zkracují. To není konec. Ještě druhé patro. Dnes už si život bez masmédií nedokážeme představit, ale co dříve? Ocitáme se v době zrodu rádia, a to byla událost, když škola dostala rádio. Z přístroje se ozývala hudba, lidský hlas - je to možné?
Hudba je také ústředním tématem další části výstavy. Škole byly darovány housle. Tento kouzelný nástroj zpestřil výuku. Za vynálezem rádia brzo přichází film. Návštěva biografu byla zážitkem pro všechny. Nejdříve němý film, posléze už mluvený a dočkali jsme se i barevného. Už stojím u přehledu předmětů. Nevím, jak bych zvládla měřictví, ale hlavně náboženství. Prošla jsem se minulostí, zhlédla svět předchozích století.
Historická výstava byla doplněna projektem SCI-FI. Začetla jsem se do prací žáků. Procházela jsem světem Bradburyho, Asimova, Lema a dalších sci-fi autorů. Na závěr jsem si udělala radůstku - vybrala jsem si malou postavičku. A drobným penízem přispěla do hliněného fondu.
Opět jsem se přesvědčila, že práci dětí nám mají co říci a že obzor nápadů je nevyčerpatelný.
Mgr. Markéta Licková
 

Setkání minulosti s budoucností

Výstava, která v polovině června signalizuje konec školního roku, byla tentokrát pojata v duchu 90. výročí otevření hlavní školní budovy. Kromě možnosti prohlídky prostorů školy se naskytla příležitost vidět unikátní dokumenty z archivu školy nebo zapůjčené od soukromých osob. Vedle historických učebnic a psacích pomůcek byly vystaveny výkresy, výšivky, sešity staré čtyřicet, padesát a více let. Fotografie ukazovaly jednotlivé etapy proměn dolní části náměstí od počátku minulého století, kdy na místě školy stál statek až po roky, kdy byl zanedbaný hotel U lva zbourán a vyrostla zde, byť oproti původním záměrům neúplná, poslední přístavba celého areálu. Při listování kopiemi starých školních kronik, psaných úhledným písmem, se čtenář mimo jiné dozvěděl o opakovaných neúspěšných pokusech o výstavbu nové školy. Že by to bylo pro město typické?
Jeden z mnoha nikdy nerealizovaných nábrhů stavby nové školy z roku 1939
Dříve narozené jistě zaujaly fotografie učitelských sborů ze 30. let minulého století, z doby, kdy instalace školního rozhlasu byla mimořádnou událostí. Temnou dobu německé okupace dokumentovaly vysvědčení s německým a českým textem nebo učebnice se začerněnými slovy. Fotografie z přelomu 50. a 60. let mi připomněly okamžiky, kdy jsem poprvé zasedl do školních lavic. Ožila ve mně vzpomínka na mou učitelku v 1. třídě paní Bedrnovou, která nás učila číst a psát. Na černobílých fotografiích jsem viděl spolužáky ve 3. třídě s paní učitelkou Mandovou nebo v 5. třídě s přísnou, ale spravedlivou paní Švábovou. Na jiné fotografii, pořízené při jakýchsi oslavách v kulturním domě, byl pan učitel Koníček ve funkci dirigenta pěveckého kroužku, který hrou na housle při hodinách hudební výchovy zlepšoval dojem z našeho pěveckého projevu. Na snímcích ze školní olympiády bylo možné poznat tělocvikáře pány učitele Fejta, Čapka a Klíče. Netušil jsem, že jsou uchovány ve školním archivu výsledky lehkoatletického čtyřboje a lyžařského závodu z roku 1963. To mě dostalo! Pohled mi sklouzl na vedlejší panel, na němž je naše 8. A včetně podpisů všech žáků. Na jiné fotografii je paní učitelka Jásková v doprovodu několika žáků. To je už téměř 40 let.
Pak už mi zalétly vzpomínky na učitele, kteří jsou jistě zapsáni v našich vzpomínkách: na paní učitelku Cmíralovou, která nás učila přírodopis, na pány učitele Boudu a Bělického, které jsme měli na chemii a fyziku, na pana Vanického, který nás měl na češtinu a dějepis a který dokázal zpestřit výuku na tehdejší dobu moderními audiovizuálními prostředky - promítáním diapozitivů a 16 mm filmů. Nelze zapomenout na mladého charismatického pana učitele Jelena, který uměl bezvadně hrát na harmoniku a kterého některé dospívající dívky tajně obdivovaly.
Při procházení školní budovou a nakukováním do tříd začínám srovnávat minulost a současnost. Zdá se mi, že současná škola se jeví více přátelská vůči žákům. Klade na ně sice vyšší nároky, ale současně poskytuje větší prostor pro individuální myšlení a seberealizaci. Dokladem toho byly ukázky výtvarných prací nebo část výstavy pod názvem sci-fi. Ze tříd vymizela dřívější strohost. Právě budovaná počítačová učebna přispěje ke zvýšení úrovně výuky v počítačové gramotnosti, dnes již nezbytné a naprosto samozřejmé.
Příprava školní výstavy si nepochybně vyžádala mnoho úsilí a rozhodně stála za zhlédnutí. Ve světle příznivého dojmu z návštěvy školy mě překvapila skutečnost, o níž jsem se dozvěděl. V době konání výstavy byla v základní škole jedna z volebních místností. Děti, které obětavě držely pořadatelskou službu, zvaly příchozí občany k návštěvě výstavy. Od řady z nich se jim dostalo odpovědi: "Nemám čas." Děti zažily pocit hořkosti a zklamání. Já se jejich pocitům nedivím.
Ing. Vladislav Procházka
 

ZVLÁŠTNÍ ŠKOLA ÚVALY

Umístění absolventů
V letošním školním roce ukončí v naší škole povinnou školní docházku celkem 13 žáků (7 děvčat a 6 chlapců). Je pro nás radostí, že 11 z těchto absolventů bylo přijato do odborných učilišť, kde získají odborné vzdělání. Tři žákyně se dostaly do středních odborných učilišť, dvě na odbor cukrářka a jedna do integrované střední školy na obor zámečník-strojní mechanik. Tyto dívky ukončí své studium na učilišti maturitou. Ostatní žáci se umístili na tyto obory: kuchař, truhlář, zedník-obkladač, čalouník. Dva žáci nastoupí v září do Praktické školy v Úvalech.
Chválíme nový školský zákon, který dává našim žákům podle jejich schopností volnost ve výběru učiliště bez omezení, takže mají nyní stejné možnosti volby jako děti ze základních škol.
Spolupráce se Základní školou v Úvalech
Pobytu v přírodě v Benešově Hoře se ve dnech od 31. 5. do 8. 6. spolu s dětmi ze základní školy zúčastnilo také několik našich žáků z prvního stupně v doprovodu paní učitelky Šárky Zahrádkové. Byl to vlastně první pokus o spolupráci tohoto druhu, který se osvědčil. Děti se spřátelily, zapojily se do společného programu. Prožily tak krásný týden v Jižních Čechách a bylo jim spolu dobře. Děkujeme základní škole za pozvání!
Eva Bubáková
 

Přístavba MDDM

Vážení čtenáři,
s velkou radostí píši tyto řádky, neboť zpráva, kterou pro vás mám, je dobrá pro nás všechny, zvláště pro vaše děti, vnoučata či pravnoučata. Stavba MDDM zdárně pokračuje. Firma Aš-et nejprve bourala, pak kutali v zemi, nyní zdí a tak již můžete pozorovat, jak náš domeček nabývá nových tvarů a rozměrů. K tomu je potřeba mít finanční prostředky. A ty se nám začínají scházet díky podepsanému úvěru s GE Capital Bank na dva a půl milionu Kč, grantu 200 000 Kč, který nám byl přidělen Krajským úřadem a díky sponzorům.
Touto cestou bych chtěla poděkovat paní Šupíkové, Mrázkové, Hoblíkové, Baumrukové a Stembergové, manželům Procházkovým, Bulíčkovým, Kubíčkovým, Frankovým, panu Procházkovi, firmám Solar Technik, Elektro Hlávka, Kontejnery J. Nováka a Českému rybářskému svazu v Úvalech. Tito všichni nám již dali finanční dar v celkové výši 43 798 Kč. Další sponzoři nám budou zasílat peníze během následujících dní. Přislíbeno máme ještě okolo 70 000 z řad místních podnikatelů a rodičů. Na benefiční akademii se vybralo 10 998,80 Kč a doufáme, že i benefiční koncert úvalských kapel bude finančně úspěšný. Bigbeaťáci a sokolové, díky za podporu!
Velmi nám pomohla firma MB Consult Breda, která sponzorsky provedla hydroizolace a protiradonovou bariéru. Děkuji též všem, kteří nám pomáhají ve shánění peněz u významných sponzorů, panu starostovi Ing. Černému, paní J. Tůmové, Ing. Perglerové, Ing. Procházkovi.
Pro ty, kteří by se ještě rozhodli nám přispět, uvádím číslo konta: GE Capital Bank, 270 121-574/0600, variabilní symbol 111, konstantní 558.
Všem přeji krásné prázdniny plné pohody a sluníčka a doufám, že zahajovat činnost kroužků po prázdninách budeme již v novém domečku.
Jana Pospíšilová
 

Jak se tančilo v červnu.

Taneční oddělení MDDM v červnu čekaly dvě poslední těžké zkoušky - mistrovství republiky v Dance Show a Disco Show (sóla, dua, malé skupiny do 7 tanečnic) a mistrovství republiky v Electric Boogie hlavní (dospělé) věkové kategorie.
Naše výsledky potvrdily vysokou úroveň tancování v Úvalech a zajistily další nominace na mistrovství světa.
Pražská hala Na Folimance 1. června patřila taneční show. Nás reprezentovaly juniorky a hlavní věková kategorie. Nejlepšího výsledku v historii taneční skupiny v disciplíně Dance Show sóla získala Kristýna Nováková svým 3. místem - bronzovou medailí a nominací na MS s choreografií "Ztracená v džungli". Další nominace si ve finále vytančila Jitka Němečková v sólech hl. v. kategorie a malá skupina juniorek s choreografií "Pláž", na které se jako choreograf podílela opět J. Němečková.
Pěkné výsledky měla i děvčata v Disco Show - 5. místo Bára Zajacová a 6. místo duo Tereza Hlaváčková a Katka Opálková. V této disciplíně bohužel není ještě světová soutěž a tak se nominace neudílely. Další radost nám udělaly zisky medailí na mistrovství republiky v Electric Boogie hlavní věkové kategorie 8. června v Hradci Králové. Letošní začátečnice Petra Vykouřilová porazila mimo jiné i loňskou mistryni republiky a patřilo jí 3. místo na stupni vítězů. Ještě o stupínek výš ke stříbru se vyšplhalo duo Martin a Petr Tesařovi. Všichni pak získali právo reprezentace na světových soutěžích za naši republiku.
Práci tanečního oddělení jste mohli posoudit i na dvou větších tanečních akcích v Úvalech (2. června na taneční škole na hřišti Sokola v Úvalech a 14. 6. na akademii Domu dětí).
V závěru bych chtěla poděkovat externím pracovníkům tanečního oddělení Radku Bruschovi, Máše Marouškové a Jitce Němečkové za pořádný kus odvedené práce a také svému synovi Martinovi za stříhání, mixování a nahrávání soutěžních skladeb a zvučení taneční školy a akademií.
Vedoucí tanečního oddělení a TS Rytmus, Alena Sismilichová

 

Akademie MDDM ve fotografiích

Dan Vlas, Tomáš Němec, Pan Nováček
další fotografie:
Pavel Šaman, Klárka Bulíčková z dramatického kroužku
Electric Boogle, v popředí Jirka Forman
Kroužek nejmenších A. Sismilichové
Skladba Léto, choreografie Jitka Němčeková
Stepaři Evy Šimůnkové
Kytaristé Vaška Bláhy a Janička
Hip Hop Radka Brusche

Den dětí ve fotografiích

Na 99 dětí, které se zúčastnily odpolední bojovky čekala odměna

Taneční škola s Radkem a Alenou

 
 
Z činnosti oddělení turistiky a sportu:
Šachový turnaj

Výlet malých turistů historickým vláčkem
Turisťáček na plavání

Léto v MDDM

Tradiční letní tábory MDDM se letos budou konat v Cholticích od 4. do 13. 7. s Evou Šimůnkovou a MIMOZEMŠŤANY, ve Svaté Kateřině od 13. do 27. 7. s Alenou Sismilichovou, Olinou Procházkovou a výletem do České historie a taneční tábor ve Štědroníně s Alenou, Olinkou, Radkem a Jitkou jako vždy poslední prázdninový týden v srpnu. Na prázdniny s námi se těší celkem 175 dětí.
 

MDDM GRATULUJE
Radkovi a Ondrovi Bruschovým z avýbornou reprazentaci MDDM Úvaly i ČR na Slovensku!
Jana Pospíšilová
1. místo Mistrovství Slovenska 2002   3. místo, Street Dance 2002
 

 

S P O R T

SK ÚVALY FOTBAL

Hodnocení fotbalové sezóny
Vážení sportovní přátelé, pomalu se blíží ke konci jedna z nejtěžších sezón v Úvalské kopané, protože jsme nemohli hrát na našem hřišti z důvodu jeho rekonstrukce. Největší pozornost byla věnována probíhající rekonstrukci hřiště a I.A týmu, kterému se na podzim moc nedařilo.
Pokračování prací na hřišti bylo zahájeno první letošní brigádou už v únoru. Prováděcí firma pokračovala od jara v pravidelném hnojení, rozšíření hrací plochy, osazením trysek pro závlahu a jejím zprovozněním. Dále provedla první dorovnání plochy. Práce na dokončení je ještě mnoho, ale vše se musí zvládnout do konce srpna.
Jarní sezónu zahájilo naše I.A mužstvo s odhodláním zapomenout na výsledky z podzimu třemi výhrami v řadě. Podivné výsledky v naší skupině se dlouho neprojevovaly do snahy odpoutat se ze sestupového pásma a definitivní zachránění soutěže se povedlo až v předposledním utkání. Na jaře prohrálo naše mužstvo pouze dvakrát a podávalo velice slušné výkony. "B" mužstvo na jaře také prokázalo zlepšení, ale po ztrátě z podzimu se pohybuje okolo desáté příčky. Nejhůře ze všech mužstev dopadl dorost. Většina našich hráčů hrála loni ještě za žáky a s přechodem do dorostenecké kategorie se nevyrovnali. Důsledkem je předposlední místo v soutěži. Žáci skončili na 5. místě stejně jako starší přípravka. Mladší přípravka obsadila 4. místo.
Závěrem výbor SK Úvaly děkuje všem sponzorům a MÚ za podporu při rekonstrukci fotbalového hřiště, ale také všem fanouškům za jejich podporu při zápasech.
Výbor SK Úvaly oddíl kopané
 

 

S P O L K Y

Úvalská hasítka byla nejlepší

Okresní kolo celostátní hry Plamen 2002 v hasičském sportu mládeže probíhala ve dvou etapách. Na podzim loňského roku se konala první část a letos 18. a 19. května proběhla závěrečná druhá část soutěže v Mukařově. Obě kola se sečítala a podle dosažených výsledků se vyhodnotilo celé okresní kolo. Hasičský smíšený dorost neměl dostatek času na přípravu a tréninky, protože se nedostával dostatečný počet členů. Na poslední chvíli se však podařilo družstvo sestavit, a mohlo být k závodům přihlášeno. Nedostatečná doba na secvičení nových členů zapříčinila, že družstvo skončilo až na třetím místě za vítězným Tehovcem a druhým Křížkovým Újezdcem. Daleko lépe si vedl v soutěží jednotlivců této kategorie Radek Šindelář, který celou soutěž vyhrál.
Zleva zhora - Marcela Myslivečková, Franta Ernest, Daniel Lauber, Radek Šindelář, Helena Šindelářová, Iva Fialová, Jan Bednář, Martin Borovička, Jan Borovička - Milan Bednář, Jana Lehovcová, Alena Tesařová, Petra Frýdmanová, Markéta Račáková, Klára Dolejší, Josef Nagy, Tereza Ernestová - Petr Prchal, Milan Blažek, Martin Pernica, Martina Lehovcová,Tomáš Klíma, Jaroslav Adam, Jiří Jindra, Jaroslav Pácha, Lucie Durčáková - Pavel Polák, Jakub Tyl
V kategorii mladších žáků (do 11 let) naši závodníci s převahou zvítězili ze šesti přihlášených a stali i celkovými vítězi. Za vítězství si už druhý rok po sobě odvezli hlavní putovní cenu model hasičského vozu.
Kategorie starších žáků (do 15 let) byla obsazena největším počtem soutěžních družstev, do Mukařova jich přijelo celkem devět a tudíž zde byla největší konkurence. Boje byly nelítostné a výsledky jednotlivých soutěží velmi těsné a o celkovém vítězi musel nakonec rozhodnout požární útok, ve kterém byli naši nejlepší a obsadili celkové první místo.
Tímto vítězstvím si zajistili postup do krajského kola, stejně jako vítěz v kategorii jednotlivců.
Úspěchy mladých hasičských nadějí svědčí o dobré práci našeho kolektivu s budoucími mladými adepty integrovaného záchranného systému. Všichni, kteří se podílejí na přípravě družstev na krajské kolo věří, že zbývající čas do závodů využijí co nejlépe, aby úspěch v okresním kole nebyl jediný. Všem mladým hasítkám děkujeme za dosažené výsledky a přejeme jim mnoho dalších úspěchů.
 

 

C Í R K E V

Festival duchovní hudby

Církev československá husitská pořádá letos již třetí ročník nesoutěžní přehlídky pěveckých sborů nejen vlastních, ale i sesterských křesťanských církví a sborů ekumenických z domova i ze zahraničí pod názvem FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY. Jak se již stalo tradicí, festival se uskuteční v sobotu 6. července t. r., v den vyhlášeného státního svátku na památku výročí upálení Mistra Jana Husa, v mikulášském chrámu CČSH na Staroměstském náměstí v Praze, od 18 hodin. Letos se festivalu poprvé účastní i úvalský, ekumenický Komorní pěvecký sbor CHRISTI. Náš pěvecký sbor byl zároveň poctěn festival svým vystoupením zahájit. Pro festival sbor pod vedením Dr. Vítězslava Pokorného a varhanního doprovodu Evy Nádeníčkové nacvičil duchovní písně a skladby hudebních skladatelů J. S. Bacha, G. P. da Palestriny, G. F. Händela, písně Steyerova a Jistebnického kancionálu, rovněž spirituál od Boba Frídla a zpívat bude jak s varhanním doprovodem, tak i a cappela - bez doprovodu. Festivalu se účastní 12 pěveckých sborů, z toho jeden zahraniční.
Komorní pěvecký sbor CHRISTI Úvaly srdečně zve k návštěvě mikulášského chrámu v Praze, k podpoře našeho zpívání, k zhlédnutí a poslechu vystoupení letošních účastníků 3. ročníku Festivalu duchovní hudby, naše příznivce, příznivce duchovní hudby a písně.
Přejeme si, aby všem návštěvníkům přinesly festivalové písně hluboké duchovní prožitky a nám účastníkům obohacení a nové impulsy.
Dr. Vítězslav Pokorný
 

 

D I S K U S E

Ať žijí hejna much aneb opět na téma životní prostředí v Úvalech

Se zájmem jsem si přečetl článek Květy Kopřivové v květnovém čísle ŽÚ, se kterým nelze než smutně souhlasit. Stav města je vskutku žalostný a dle pravidelných informací z orgánů města bude spíše ještě hůř.
V souvislosti s touto neradostnou situací mě opravdu šokovalo poslední rozhodnutí zastupitelstva změnit frekvenci svozu odpadu celoročně na čtrnáctidenní cyklus. Měl jsem pocit, že jsme se přesunuli do jedenadvacátého století, ale namísto toho se obávám, že se vracíme zpět do středověku, kdy bylo zvykem vše rovnou vyhodit z okna. Již dosavadní sezónní cyklus poněkud postrádal logiku v souvislosti s proklamovaným přechodem na ekologická paliva, nicméně poslední úprava všemu nasadila korunu. Nestačí, co v zimních měsících dýcháme dosud, po této úpravě se mimo dýmu z nekvalitních paliv dočkáme ještě zplodin z kvalitních plastových lahví a podobných, zdraví velice prospěšných látek. Uvážil někdy někdo, jak vypadá organický odpad po čtrnácti dnech "zrání" v popelnici při letních teplotách? Budeme se mimo jiné v Úvalech pohybovat mezi hejny much?
Před několika měsíci zde proběhla debata o výši poplatku za odvoz odpadu. Abych řekl pravdu, příliš mě nezajímá rozdíl několika desetikorun v ročním poplatku, ale velice by mě zajímalo, zda v ostatních zmíněných městech a obcích také probíhá odvoz odpadu jednou za čtrnáct dní. Pokud ne, platíme minimálně stejnou cenu, ovšem za poloviční službu.
Nakonec bych se chtěl odpovědných zeptat, zda je možno po uzavření individuální smlouvy s příslušnou firmou zrušit využívání těchto služeb od města. Nevidím jinou možnost, pokud město není schopno tuto službu za civilizovaných podmínek zajistit. Předpokládám, že nás takových bude víc a pohled do popelnice na použitou dětskou plínku mě v tomto přesvědčení utvrzuje.
David Zapletal
 

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.

 

Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í

Člověk úvalský versus životní prostředí

Radlická čtvrť je od Úval oddělena kolínskou silnicí. Tato skutečnost omezuje hlavně tamní děti a proto se obyvatelé postavili proti zrušení hřiště, jediného "místa" na Skeříkově, kde se schází děti všech věkových kategorií. Na MěÚ přišli s návrhem na rekonstrukci a důslednější udržování hřiště. Díky vstřícnému postoji majitele pozemku mohli převzít aktivitu obyvatelé "Skeříkova" a za pomoci VPS vzniklo nové hřiště s houpačkami, prolézačkami, ohništěm a plochou pro míčové hry, kde si rádi protáhnou tělo i dospělí. Celé záležitosti pomohl starosta města a městský úřad.
Jen tak dál občané úvalstí. Nestačí jen kritizovat. Rozhlédněme se okolo sebe a jistě najdeme více možností, jak se zapojit do zvelebování svého okolí.
Ivana Prchalová
  

Ptáci našich zahrad a parků

Budete-li se poptávat mezi lidmi, proč vlastně mají mnohé ptáčky rádi, uslyšíte třeba že jsou hezcí, čiperní, užiteční atd. ale jeden důvod tu bude vždycky: že tak pěkně zpívají! Je to tím překvapivější, že přece někteří ptáci jsou takřka němí (čáp, pštros) a že mnozí vydávají zvuky, které lze těžko nazvat zpěvem - ale skupina pěvců to u lidí vyhrává za celé ptačí bratrstvo. Trpělivým pozorováním se však dá zjistit, že při vší té mnohotvárnosti ptačích hlasů existuje jakási ptačí řeč a lze jí porozumět i bez snědení pečeného hada z pohádky o Zlatovlásce.
I jednotlivé zvuky mají svůj význam, který se mění intenzitou zpěvu hlasu ptáka. Jinak znějí vábící a dorozumívací tóny, jinak vyzní hlas rozčilení nebo strachu, kterým pták své druhy varuje a volá na poplach. Čím více ptačích hlasů slýcháme, tím nejspíš poznáme, že pták nezpívá jen tak, "jak mu zobák narostl" ale že ve svém prostředí se mnohému přiučil, a tak do svého zpěvu vplétá nové strofy a cizí melodie, které podchytil. Je ale nesnadné natrvalo perem zachytit nějakou příznačnou ptačí píseň, ale lidé si již dávno chtěli jejich písně nějak do paměti vepsat a přiblížit. Proto ptačí řeči podkládali i slova lidské řeči, často nemálo důvtipná např. křepelčino "Pět peněz!", drozdí "On to slíz!" či strnadovo jarní hlášení "Vezu, vezu, vezu kvítí!" Je přirozené, že nejvíce zpěvu je na jaře. Ptáci si tu hledí založit rodinku a tak se samečkové předvádějí, oznamují zabírání svého okrsku pro sebe a svou rodinku, varují své soupeře, halasným zpěvem ovšem vábí i nevěstu. Netrvá to však dlouho a ptákům po vyhnízdění nastává nepříjemné období pelichání. Již počátkem června časní hnízdoši zmlknou a do konce měsíce je následují ostatní. V červenci je zpěvu už pořídku. K podzimu se někteří ptáci ozvou znova a my můžeme spatřit špačka, jak se jakoby loučí s budkou, zpívá a natřásá křídly, rehek na střeše zavrzá, také konipas v letu, či na kraji lesa budníček. Ale to jsou pro nás už je dozvuky a vzpomínka na jarní radosti. Jedním ze zpěvných ptáků je i sojka obecná, která často zalétá do našich zahrad z lesa. Pták velikosti holuba je to sice hezký - na křídlech má černou, bílou a modrobílá zrcátka, tělo růžovošedé a za letu svítí bíle její kostřec, ale zvyky má nedobré. S oblibou se sice zdržuje v lesních porostech, kde obratně létá i skáče z větve na větev, ale z jara do jejího jídelníčku kromě hmyzu, červů, měkkýšů, myší a žab patří i ptačí mláďata, která třeba právě vylétla z hnízda. Za těmi neváhá navštívit stromy v zahradách ve městě. Je velmi učenlivá, pamatuje si i stromy, ve kterých každoročně zahnízdí ptáci a po její návštěvě zbyde jen spoušť. S podzimem u ní získává přednost strava rostlinná, např. fazole, hrách, bobuloviny a především žaludy, které si do vyklovaných děr v zemi a do různých jiných "úschoven" střádá na horší časy. Tyto sklady mohou mít i několik kilogramů nastřádaných žaludů. Člověka se střeží, myslivci na dostřel nevyčká. Koncem dubna si staví z kořínků a stébel nezakryté hnízdo, kde vychová 5 až 8 sojčat. Sojka je chytrý a učenlivý pták, ráda napodobuje cizí hlasy, například mňoukavě "-vjíe" káně lesní, ale ozve se i pronikavým skřekem, když je vyrušena. Je-li v bezpečí, sedá vysoko na stromě, kde si tiše předzpěvuje, co kde pochytila. Tak jako straka je téměř celoročně chráněna a po celý rok, hlavně na podzim, se s ní můžeme setkat i v našem městě.
Irena Filipová, Vybráno a upraveno z knihy J. S. Duriše: Z ptačí říše
 

 

H I S T O R I E

O spisovateli Aloisu Dostálovi

Alois Dostál se narodil v r. 1859 ve východočeských Kvasinách, gymnasium vystudoval u piaristů v Rychnově nad Kněžnou, bohosloví pak v Praze. Tam ho lákaly především bohaté knihovny, v nichž nacházel mnoho látky a inspirace pro své pozdější spisy. A už v době studií uveřejňoval své prvé drobné práce v "Pražském týdeníku", "Zábavných listech", v kalendářích apod.
Spisovatelova busta na budově farního úřadu v Úvalech u Prahy, foto: Ing. Vl. Procházka - Úvaly
Po vysvěcení byl poslán jako kaplan do hornického města Horní Stupno u Radnic. Tam i přes své četné povinnosti v rozsáhlé farnosti nacházel stále čas pro přednášky v spolcích, psaní povídek historických i ze života. Přispíval nejen do "Plzeňských listů" a "Plzeňského obzoru", ale i do listů dělnických. Ve Stupně působil sedm let a pak obdržel faru ve Velízi v křivoklátských lesích. Tam pobyl jen krátce a stěhoval se na Neveklovsko do Křečovic, kde bylo přifařeno 13 obcí. I tam však nacházel čas pro povídky a nově pro divadelní hry pro mládež, které s dětmi i realizoval.
Z ohromného množství Dostálových literárních prací, vydávaných u minimálně 22 nakladatelů, vybíráme jen několik povídek s dějepisnými náměty: Z těžkých a blahých chvil české minulosti, Pro blaho vlasti, Karel v Vlkanova, Za stará privilegia, Vždy věrná Plzeň, Za svatováclavskou korunu, Z dávných dob, Student hrdina (obrana Karlova mostu za třicetileté války), atd.
Po jedenácti letech se pak na vlastní žádost v r. 1906 stěhuje do Úval u Prahy, kde působil až do smrti v roce 1934. Z této doby je také nejvíce jeho prací literárních, ale i jeho silná angažovanost ve společenském životě. Když Alois Dostál v r. 1928 oslavil své sedmdesátiny, dostal bezpočtu gratulací, především z bývalých působišť a od čtenářů - od ministerstva školství čestný peněžitý dar, od pražského arcibiskupství pak titul konsistorního rady.
Na místní faře v Úvalech je umístěna jeho busta. Dnešní mládež už jeho spisy vůbec nezná, pro náročného čtenáře jsou často trochu naivní, ale zároveň i nedostupné.
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 02-9971539, 02-9971820, fax: 02-9971696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz