8/2002

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
N A P S A L I   O   N Á S
P O L I C I E
Š K O L S T V Í
S P O R T
D I S K U S E
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í
P R O   V O L N É   C H V Í L E

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 43

 

 

 

Rybník Horní úvalský

Udržované prostředí rybníků pod Slovany láká v letních měsících obyvatele Úval k odpočinku.

Foto Ing. V. Procházka

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA,
které se konalo 27. 6. 2002

Z odboru správy majetku města
Ing. Perglerová předložila radě k projednání a ke schválení prodloužení nájemních smluv na nebytové prostory na dobu určitou, a to převážně do 31.12. 2002.
Mimo to rada města odsouhlasila pronájem místností v objektu TESKO pro výuku angličtiny (pí Mullen) na celkovou dobu 2 týdnů v měsíci červenci a srpnu za symbolickou cenu 1,- Kč.
V dalším informovala radu o jednání bytové komise a o doporučení, která z jednání vyplynula.
Převážně se jedná o prodloužení nájemních smluv na obecní byty a na provedení opravy obecních bytů.
Rada předložené návrhy odsouhlasila.
Ing. Perglerová předložila radě k projednání návrh smlouvy na zajištění požární ochrany pro obec Horoušany. Obec Horoušany se bude podílet na rozpočtu JSDH, hradit náklady na PHM a refundaci mzdy členům JSDH Úvaly za zásah v obci Horoušany.
Smlouva bude projednána s právníkem.
Rada v tomto smyslu doporučila VZZM smlouvu uzavřít.
Ing. Černý informoval radu o pokračující výstavbě DPS a konstatoval, že stavba není ve skluzu a probíhá bez zásadních problémů.
V dalším stručně informoval přítomné o jednání se zástupci pražského magistrátu, které se týkalo spolufinancování výstavby DPS Úvaly.

Z odboru výstavby a dopravy
Pí Reicheltová seznámila radu s výsledkem posouzení oprav ulice Prokopa Velikého podle požadavků obyvatel z května letošního roku. Odhad nákladů podle specialisty je více než pětinásobek představy žadatelů a přesahuje současné finanční možnosti města.
Rada města při této příležitosti uložila vedoucímu VPS provést v ul. Prokopa Velikého v úseku mezi ul. B.Němcové a Jungmannova vyrovnání povrchu komunikace štěrkem a komisi výstavby ukládá provést rozbor stavu komunikací v Úvalech, zpracovat návrh systému jejich úprav a pořadí jejich realizace.
Pí Reicheltová v návaznosti na jednání rady dne 3.6.02, bod 3.3.7, informovala přítomné o výsledku jednání, které bylo spojeno se zajištěním II. etapy výstavby splaškové kanalizace na pozemku čp. 497 k.ú. Úvaly o výměře 299 m2. Jeho vlastník, firma Benzina, a.s., Praha 8, je ochoten pozemek městu prodat za 18,- Kč/m2, následně pak tento pozemek přenechat vlastníku sousedního pozemku pč. 478 pí Klossové s podmínkou, že přijme závazek věcného břemene pro průchod splaškové kanalizace přes tyto dva pozemky.
Pí Reicheltová informovala radu o možnosti opravy křižovatky ulic Purkyňova a Sukova podle projektu firmy Pro Consult a o nákladech s tím spojených. Protože překračují možnosti města, doporučuje rada zahájit jednání s místními firmami, které se na nadměrném zatížení komunikace podílejí (firma HERČÍK, PT Servis a další) a ve vlastním zájmu by měly spolufinancovat rekonstrukci vozovky.
Pí Reicheltová informovala přítomné o podkladech nutných ke schválení změn územního plánu města a o předběžných jednáních s orgány státní správy. Některé z navržených změn nebyly akceptovány.
Ing. Černý informoval přítomné o neúspěchu žádosti Úval u agentury SAPARD, která se týkala dotace na rekonstrukci chodníku na nám. Arnošta z Pardubic, na zřízení dvou autobusových zastávek a na rekonstrukci komunikace na nám. Svobody u DPS. Za této situace budou finanční prostředky města dostatečné jen na rekonstrukci komunikace na nám. Svobody u DPS.
V dalším informoval přítomné o novém jízdním řádu autobusových linek. Obyvatel Úval se dotkne zvláště vypuštění prvního ranního a posledního večerního spoje linky č. 304.

Různé
Ing. Breda informoval radu o povinnostech, které pro obec vyplývají z novelizovaného zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví. S odvoláním na usnesení rady č. 22 142 a po porovnání získaných nabídek doporučuje objednat provedení hydro-geologického průzkumu podle nabídky firmy Geologická služba Poděbrady (odhad nákladů 9 tis. Kč včetně DPH).
Ing. Černý informoval radu o možnosti získat sponzorský dar od České pojišťovny. Podmínkou je předložení podkladů pro zpracování nabídky ČS na uzavření nové pojistné smlouvy.
Seznámil je také s žádostí ředitelky MDDM, která se týkala prominutí poplatků ze vstupného na benefiční koncert úvalských kapel. Koncert se konal 23.6.2002 a jeho výtěžek byl ve prospěch rekonstrukce a přístavby MDDM.
Ing. Černý, v souladu s usnesením rady č. 22 077, předložil radě návrh smlouvy na provedení auditu hospodaření obce za rok 2002 firmou ECONOMIC, s.r.o., Tábor. Rada města návrh odsouhlasila a vzala na vědomí komentář této firmy k auditu hospodaření města, který provedla za rok 2001.
Ing. Černý podrobně informoval o návrhu úpravy rozpočtu města na rok 2002. Stručně seznámil přítomné členy zastupitelstva s jednáním a připomínkami finančního výboru. K příjmové i výdajové části změn rozpočtu nebylo zásadních připomínek.
Příjmová část rozpočtu je navýšena o 10 499 000,- Kč, tj. z 84 683 000,- Kč na 95 182 000,- Kč.
Výdajová část rozpočtu Je navýšena o 9 386 000,- Kč., tj. z 84 683 000,- Kč na 94 069 900,- Kč.
Rozdíl mezi příjmovou a výdajovou částí rozpočtu ve výši cca 1 mil. Kč je odezvou na doporučení finančního výboru ponechat očekávané navýšení daňových příjmů ve výši 1 mil. Kč v rezervě Všeobecné pokladní správy.

Ing. Zahrádka informoval radu o jednání školské komise.
Nejdůležitější připomínka se týkala urgence oprav ve 3. MŠ:
- oprava schodiště na vstupu do třídy,
- oprava manipulační rampy u kuchyně.

Rada uložila vedoucímu VPS zajistit opravy v průběhu 27. až 31. týdne, kdy je školka mimo provoz.
Ing. Ivan Černý, starosta města
 

Soubor usnesení z jednání zastupitelstva města, které se konalo 10. 7. 2002

Usnesení č. Z-22 45:
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o činnosti rady města za období od 27.3. do 10.7.2002.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 46:
Zastupitelstvo města k návrhu zadání změn II.a a II.b územního plánu sídelního útvaru Úvaly:
I. bere na vědomí
1) stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu zadání změn uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení,
2) vyhodnocení připomínkového řízení návrhu zadání změn orgány a organizacemi, které jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto usnesení,
3) návrh zadání změn podle seznamu uvedeného v příloze č. 3 tohoto usnesení, které nemohou být pořízeny z důvodů nesouhlasného stanoviska dotčených orgánů státní správy,
II. schvaluje
1) návrh zadání změn II.a podle seznamu uvedeného v příloze č. 4 tohoto usnesení se zapracováním výsledků připomínkového řízení podle bodu I.2 a II.3 tohoto usnesení s tím, že u návrhu změn bude upuštěno od zpracování konceptu řešení,
2) návrh zadání změn II.b podle seznamu změn uvedeného v příloze č. 5 tohoto usnesení, se zapracováním výsledků připomínkového řízení podle bodu I.2) a II.3) tohoto usnesení s tím, že u návrhu změn bude zpracován koncept a návrh řešení,
3) návrh na vyřízení připomínek právnických a fyzických osob uvedených v příloze č. 6 tohoto usnesení,
III. ukládá vedoucí odboru výstavby a dopravy:
1) zajistit zpracování konceptu a návrhu změn podle bodu II.1) a II.2),
2) registrovat požadavek OkÚ Praha-východ ve věci upřesnění trasy nadregionálního biokoridoru (zejména v pásu plánované zástavby podél Klánovického lesa - Zálesí) jako podnět pro budoucí zpracování změn III. ÚpnSÚ Úvaly.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 47:
Zastupitelstvo města souhlasí s úpravou rozpočtu města na rok 2002, a to s navýšením příjmů o 10 499 000,- Kč a s navýšením výdajů o 10 406 900,- Kč (podrobněji v příloze).
Pro: 10 Proti: 1 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z-22 48:
Zastupitelstvo města:
a) přijímá sponzorský dar od České pojišťovny, a.s.,
b) souhlasí se záměrem dárce použít tento dar ve prospěch rekonstrukce objektu MDDM,
c) pověřuje místostarostku pí Tůmovou k podpisu darovací smlouvy.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 49:
Zastupitelstvo města:
a) bere na vědomí, že starosta města u notáře se zástupci Metrostavu podepsal tzv. přímou vykonavatelnost pohledávky ve výši 9,9 mil Kč podle § 71a až 71c notářského řádu a § 274 d občanského soudního řádu,
b) ukládá starostovi města, aby projednal prodloužení lhůty pro přímou vykonavatelnost pohledávky z 30 dnů na minimálně 90 dnů.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 50:
Zastupitelstvo města:
a) souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. 26/04/112/00/500, ve kterém se upřesňuje rozsah darovaných STL plynovodů v ul. V.Špály, Pražská a ul. F.Šrámka bez změny finanční částky,
b) pověřuje starostu města k podpisu dodatku.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 51:
Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku pč. 3883 k.ú. Úvaly, o výměře 800 m2.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 52:
Zastupitelstvo města souhlasí s u-zavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břeme-ne pro STE, a.s., na pozemek pč. 787/8 k.ú. Dobročovice, ve vlastnictví MěNV Úvaly.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 53:
Zastupitelstvo města souhlasí:
a) s odkoupením pozemku pč. 497 k.ú. Úvaly o výměře 299 m2 od a.s. Benzina Praha,
b) s následným prodejem vlastníkům sousedních pozemků pí Klossové (se synem) za účelem zajištění průchodu II. etapy splaškové kanalizace.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 54:
Zastupitelstvo města souhlasí s vykoupením pozemku pč. 441/102 díl 1 a pozemku pč. 573/1 díl 4 (k.ú. Úvaly) o celkové výměře 1311 m2 za cenu 20,- Kč/m2.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 55:
Zastupitelstvo města souhlasí s přípravou směny pozemků ve vlastnictví města PK pč. 824 (část) a pozemku pč. 8 (část) za pozemky ve vlastnictví římskokatolické církve - farnost Úvaly PK pč. 579/1 (část) a pozemek PK pč. 580/1 (dvě části) a souhlasí s případným finančním dorovnáním.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 56:
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy na zřízení věcného břemene na uložení kabelů NN na pozemcích PK 479/2, 480/7, 496/1, 496/1, 886/1, 886/2 a na pč. 1413, 999, 1242, 1030, 1163 a 1208, obec Úvaly, k.ú. Úvaly.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 57:
Zastupitelstvo města souhlasí s u-zavřením smlouvy na zajištění požární ochrany obce Horoušany za smluvených podmínek.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 58:
Zastupitelstvo města:
a) jmenuje do funkce správce operací:
· Ing. M. Bredu (správa)
· M. Frýdmanovou (sociální odbor),
· V. Fice (veřejně prospěšné práce),
· Ing. Perglerovou (správa majetku města),
· Ing. Prokůpka (životní prostředí, odpadové hospodářství),
· I. Reicheltovou (výstavba, doprava),
b) jmenuje do funkce správce rozpočtu vedoucí finančního odboru pí H. Liškovou,
c) jmenuje do funkce hlavní účetní pí J. Hájkovou,
d) ukládá tajemníkovi MěÚ promítnout výše uvedená jmenování do organizačního řádu MěÚ a do popisu práce jmenovaných.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 59:
Zastupitelstvo města stanovuje podle § 67 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích pro volební období od 2002 do 2006 počet členů zastupitelstva města Úvaly na 15.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Jana Tůmová, místostarostka
Ing. Ivan Černý, starosta města

 

Otázky pro starostu

Je pravda, že při rekonstrukci železničního koridoru budou provedena protihluková opatření?
Pozorný čtenář jistě zaregistroval zmínky v celostátních denících i v Životě Úval o modernizaci železničního koridoru. V úseku Praha-Běchovice - Úvaly, na němž je plánována rychlost projíždějících vlaků na trati mimo město až 160 km/h, se počítá s úpravou železničního svršku i spodku drážního tělesa. Součástí úprav je návrh protihlukových opatření. V minulém roce dospěla jednání do stádia územního řízení a magistrátem hlavního města Prahy bylo vydáno územní rozhodnutí. Proti tomu jsme se odvolali, protože jsme považovali protihluková opatření za nedostatečná. Ministerstvo pro místní rozvoj poté územní rozhodnutí zrušilo a uložilo projednat v novém územním řízení celou záležitost znovu. Přípravné práce jsou nyní s námi a s místními částmi Prahy, které jsou bezprostředně dotčeny modernizací tratě, více konzultovány. České dráhy mají nyní novou protihlukovou studii, která je zpracována podrobněji a modernějším způsobem a byla nám předána k vyjádření. Po konzultacích s Ing. Horníčkem, specialistou na otázky hluku z dopravy, máme připraveny připomínky, v nichž požadujeme, aby protihluková opatření byla provedena ještě důkladněji.
Uvažuje se o úpravě náměstí Arnošta z Pardubic a dostavbě školního areálu?
O úpravě náměstí a dostavbě školního areálu se samozřejmě uvažuje. Máme určité představy, ale chtěli bychom znát i trochu nezávislý pohled na architektonické řešení. Obrátili jsme se proto na pana profesora architekta Masáka s žádostí o radu. Doporučil nám Ing. arch. Jirana, který vyučuje studenty na fakultě architektury ČVUT Praha. Předběžná studie na téma konečného uspořádání náměstí, dostavby školního areálu, a která by případně zahrnovala rekonstrukci domu č. p. 95 pro účely městského úřadu, bude námětem ročníkové práce, kterou zpracuje student architektury. Za nejdůležitější část práce považuji tu, která se bude věnovat školnímu areálu a jeho posouzení z hlediska dlouhodobého výhledu s důrazem na jeho kapacitu a vybavení tak, aby vyhovoval městu a jeho okolí.
V současnosti roste počet dětí v naší škole a jedním z důvodů je skutečnost, že úvalskou školu navštěvuje již od první třídy stále více dětí ze sousedních obcí. Pro školu je výhodou, když je naplněna, přináší to ale určité problémy. Areál má v nynější podobě mnoho nedostatků. Především chybí vyhovující školní kuchyně s jídelnou, tělocvična a několik dalších učeben, není upraveno okolí pro venkov-ní tělesnou výchovu nebo odpočinek dětí o delších přestávkách.
Studentská práce bude příspěvkem do diskuse. V příštím roce by mělo následovat definitivní zpracování studie a poté zadání územního rozhodnutí pro dostavbu školního areálu. A samozřejmě se bude muset zajistit financování těchto investičních akcí, protože město není schopno uhradit náklady v celé výši.
Děkuji za odpovědi.
Ing. Vladislav Procházka
 

Rozhodnutí

Podle § 80 odst. 1 písm. h) za použití § 94 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje toto opatření:
S účinností ode dne vyhlášení (tj. dnem vyhlášení na úředních deskách příslušných okresů a obcí) se zakazuje všem výrobcům, dovozcům, distributorům a prodejcům uvádět do oběhu potraviny, které obsahují nebo u kterých je v údajích o složení na obale určeném pro spotřebitele uvedeno: kava-kava, kavapyrones, kavain nebo extrakt z pepřovníku opojného - piper methysticum.
Odůvodnění
Česká republika obdržela dne 26.6.2002 od Světové zdravotnické organizace varování (WHO Rapid alert), že Kava - Kava, tj. výtažek z pepřovníku opojného - Piper methysticum nebo Kavain - substance z tohoto výtažku, jsou v příčinné souvislosti s prokázanými poškozeními jater zjištěnými zejména ve Švýcarsku a Německu u spotřebitelů přípravků - léčiv, které tyto účinné látky obsahují a že v evropských státech, zejména v Německu a ve Velké Británii nařídili stažení z oběhu všech přípravků obsahujících účinné látky z Kava - Kava. Při hodnocení rizika pro zdraví lidí je vyjádřena ADI, tj. přijatelná denní dávka účinných látek výtažku (kavapyrones) hodnotou 1,5 mg.
Přípravky obsahující účinné látky z extraktu Kava - Kava jsou v České republice uváděny do oběhu jako potraviny pro zvláštní výživu vhodné jako doplňky stravy při zvýšeném psychickém vypětí. Jelikož obsah účinných látek v používaných množstvích těchto doplňků stravy převyšuje při deklarovaném účelu uvedenou přijatelnou dávku, je nutno tyto potraviny považovat za nebezpečné pro zdraví spotřebitelů (zdravotně závadné) a ke konzumaci je nelze připustit.
MUDr. Michael Vít, hlavní hygienik ČR
 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Z červencového zasedání zastupitelstva města

Hlavními jednacími body zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve středu 10. července, byly změny územního plánu, úpravy rozpočtu města, majetkoprávní a organizační záležitosti.
Do konce roku 2000 bylo přijato 45 návrhů změn územního plánu města, které bylo postupně možné rozdělit do tří skupin. V jedné skupině zůstalo 6 návrhů, které byly již ve fázi zadání vyřazeny z dalšího projednávání z důvodu zamítavého stanoviska nadřízených orgánů státní správy, zejména Okresního úřadu Praha-východ. Zbývající návrhy byly pak rozděleny na změny jednodušší, které po dohodě s referátem regionálního rozvoje okresního úřadu lze připravit, projednat a schválit v jednokolovém systému schvalování. Čtyři změny jsou složitější a je zapotřebí po dohodě s nadřízenými orgány zpracovat jejich variantní řešení ve smyslu územního plánování a teprve pak přistoupit k definitivnímu návrhu, projednání a schválení. Jedná se hlavně o pozemky pod Vinicí a o pozemky pro školu. Konkrétní informace podala paní Reicheltová, vedoucí odboru výstavby a dopravy. Ing. arch. Durdík, který je zpracovatelem územního plánu města, vysvětloval průběh cyklu jednodušších a složitějších změn územního plánu a uvedl důvody, proč trvá celý proces tak dlouho. Konstatoval, že negativní stanoviska státních orgánů nelze pominout či zrušit, není to ani v pravomoci zastupitelstva města.
V současnosti se předpokládá, že změny budou schváleny do konce března 2003. Zastupitelstvo schválilo seznam změn, které nemohly být pro striktní zamítavé stanovisko státních orgánů postoupeny k dalšímu projednávání a také seznam změn, které se dále budou zpracovávat. Součástí usnesení je schválení návrhů na vyřízení připomínek ke změnám k územnímu plánu, které přišly od fyzických a právnických osob (Ke změnám územního plánu se budeme vracet v dalších číslech ŽÚ).
Podobně jako v minulosti, tak i letos přistoupilo zastupitelstvo v polovině kalendářního roku k úpravě rozpočtu města. Návrh úpravy rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce MěÚ. Oproti původním předpokladům budou daňové příjmy o 1 milion korun vyšší. Největšími příjmovými položkami jsou půjčka od Metrostavu v hodnotě 3 930 000,- Kč a pře-vod zůstatku z minulého roku, který činí 3 570 000,- Kč. U některých položek se jedná o upřesnění jejich výše, některé procházejí rozpočtem jak na straně příjmové, tak i výdajové. Rozpočet se prozatím nepodařilo posílit příjmy z prodeje akcií Středočeské energetické, a.s., popřípadě příjmem dohodnutým s Magistrátem hlavního města Prahy za poskytnutí až 10 bytů v nově budovaném domě s pečovatelskou službou. Příjmovou stránku rozpočtu měla pozitivně ovlivnit dotace ve výši 2 500 000,- Kč z programu SAPARD, určená na rekonstrukci chodníku na náměstí Arnošta z Pardubic a vozovky ve Vrchlického ulici před domem s pečovatelskou službou. Žádost města ale nebyla kladně vyřízena. Pokud bychom uspěli s novou žádostí v dalším kole, letošní rozpočet už zřejmě tím nebude ovlivněn. Na straně výdajů se u kapitoly Základní škola - údržba a opravy navýšila původní částka 400 000,- Kč o 220 000,- Kč na úpravu okolí školy. Dalších 120 000,- Kč je určeno na opravu venkovní omítky budovy základní školy č. p. 8. Výstavba dešťové kanalizace a úprava vozovky před domem s pečovatelskou službou si vyžádá náklady asi 2 500 000,- Kč. Protože v rozpočtu na opravy komunikací bylo počítáno s 1 800 000,- Kč, bude třeba navýšení o 700 000,- Kč krýt z vlastních zdrojů. Navýšení je také v části Opravy a údržba bytového fondu, a to o 100 000,- Kč, které jsou určeny na odstranění stavebních závad v bytech nástaveb domů č. p. 1095 a 1096 v Kollárově ulici. Firma ELPON měla v záruční době nedostatky odstranit, ale dosud na žádost nereagovala. Nadále trvá požadavek města vůči firmě buď opravy provést, nebo zaplatit vynaložené náklady. Do úpravy rozpočtu výdajové části bylo nutné zahrnout úhradu Metrostavu za výstavbu kanalizačních řadů ve výši 7 500 000,- Kč a navýšit mzdový fond o 422 000,- Kč. Ing. Vyskočilová přednesla připomínky finančního výboru, které se týkaly především návrhu doplnit výdaje města za kanalizaci v roce 2002 a doporučení, aby navýšené daňové příjmy o 1 mil. Kč byly použity pro investiční výstavbu. Současně vyslovila výhrady ke zvýšení počtu pracovníků na různých útvarech města a s tím spojené nezbytné navýšení mzdového fondu. Pan Kroutil podal návrh na levnější variantu úpravy plochy před školní jídelnou v ceně asi 20 000,- Kč a zbytek finančních prostředků ve výši 200 000,- Kč původně plánovaných na úpravu plochy u jídelny použít na úpravu pozemků za školní budovou, především na odvodnění a další cílené kroky směřující k zahájení výstavby hřiště pod školou. Současně upozornil na nutnost pokračovat v rekonstrukci chodníku ve Smetanově ulici, především z důvodu bezpečnosti chodců, a vybudovat vozovku před domem s pečovatelskou službou. Doporučil rovněž uplatnit náklady na opravu komunikace v Zálesí vůči stavebníkům, kteří provozem stavebních mechanismů a nákladních aut lesní cestu zdevastovali.
S návrhy pana Kroutila se téměř všichni přítomní ztotožnili. Zastupitelstvo odsouhlasilo příjmovou část rozpočtu s navýšením o 10 499 000,- Kč ze stávajících 84 683 000,- Kč na upravených 95 182 000,- Kč a výdajovou část rozpočtu s navýšením o 10 406 900,- Kč ze stávajících 84 683 000,- Kč na upravených 95 089 000,- Kč.
Starosta města Ing. Černý informoval o rozhodnutí vedení České pojišťovny, a.s., věnovat účelový sponzorský dar 50 000,- Kč na rekonstrukci městského domu dětí a mládeže. Zastupitelstvo odsouhlasilo přijetí peněžního daru a uzavření darovací smlouvy.
S odvoláním na jednání zastupitelstva dne 23. 4. a smluvní podmínky půjčky 9,9 mil. Kč od firmy Metro-stav podepsal starosta města u notáře se zástupci Metrostavu tzv. přímou vykonavatelnost půjčky od Metrostavu. Z toho plyne, že nebude-li město schopno hradit splátky půjčky nebo by bylo v prodlení delším než 30 dní, může Metrostav přistoupit k přímému prodeji zastavených nemovitostí a pozemků města. Zastupitelstvo uložilo starostovi města projednat možnost prodloužení lhůty pro přímou vykonavatelnost pohledávky ze třiceti na minimálně devadesát dnů. Doplňující informace k půjčce podal starosta města. Uvedl, že město uzavřelo smlouvu o půjčce s Metrostavem kvůli nižší úrokové sazbě a rychlému vyřízení smlouvy, Metrostav ale požaduje finanční záruky formou zástavy některých nemovitostí a pozemků patřících městu.
Z vyjádření starosty vyplývá, že město má jednoznačný zájem půjčku splácet a dělat vše pro to, aby k případnému prodeji nemovitostí a pozemků nemuselo dojít.
V části jednání, zabývající se majetkoprávními záležitostmi, předložila Ing. Perglerová, vedoucí odboru správy majetku města, doporučení rady na prodej částí pozemků o výměře 800 m2, které se nacházejí ve svahu nad chovnými rybníky pod Slovany, manželům Selixovým a Němcovým. Paní Reicheltová, vedoucí odboru výstavby a dopravy, předložila zastupitelstvu ke schválení doporučení rady města na odkoupení pozemku u světelné křižovatky na Slovanech od současného vlastníka, kterým je Benzina, a.s., Praha, za účelem uplatnění věcného břemene pro průchod splaškové kanalizace touto lokalitou a následný odprodej pozemku o výměře 299 m2 paní Klossové se synem. Dále pak předložila návrh na výkup pozemků v ulici Vrchlického o celkové výměře 1311 m2 za cenu 20,- Kč/m2 od Státního statku Klíčany, nyní od nástupnické organizace Státní statek Čáslav. Pozemky se vykupují z důvodu výstavby dešťové kanalizace, vodovodu a rekonstrukce komunikace. Paní Reicheltová informovala o jednání, které je vedeno s představiteli římskokatolické církve o možnosti zakoupení pozemků rovněž ve Vrchlického ulici a které budou využity pro stejný účel jako pozemky od státního statku. Církev ale požaduje 210,-Kč/m2, což není městem akceptovatelné. Z jednání starosty s generálním vikářem vyplynula možnost směny pozemků u kostela, které jsou ve vlastnictví města, za část pozemků ve Vrchlického ulici a následné finanční vyrovnání. Zastupitelstvo návrhy schválilo.
Ing. Breda seznámil s žádostí obce Horoušany, která se týká zajištění jejich požární ochrany. S odvoláním na usnesení rady bylo odsouhlaseno žádosti vyhovět s tím, že obec Horoušany se bude podílet na rozpočtu Jednotky sboru dobrovolných hasičů Úvaly a hradit náklady na pohonné hmoty a refundaci mezd za zásahy v katastru Horoušan.
V diskusi přednesl pan Šisler kritickou připomínku k výstavbě kanalizace a konstatoval, že práce nejsou dosud dodělány, nejsou instalovány propustky pod obslužnou komunikací a dochází k zaplavování přilehlých zahrad. Je přesvědčen o tom, že v průběhu výstavby byla nedostatečná kontrola odváděných prací. Poukázal také na havarijní stav stromů na hrázi rybníku Fabrák, kde může dojít k úrazu pádem ulomené větve. Zastupitelstvo uložilo vedoucí odboru výstavby a vedoucímu odboru životního prostředí uvedené závady odstranit.
Pan Aulický se dotázal, zda městský úřad obdržel od ministerstva pro místní rozvoj podklady k územnímu systému ekologické stability. Materiály okresního úřadu zpracované v letech 1994-95 byly převzaty do územního plánu Úvaly. Při nedávném projednávání územního plánu Velkého územního celku Prahy vyšlo najevo, že existují nové materiály, které městský úřad neobdržel.
Pan Krutský mladší, zastupující fotbalový oddíl, poukázal na skutečnost, že rozhodnutím rady města ze dne 3. 6. měl oddíl dostat 100 000,- Kč. Další jednání rady však toto rozhodnutí zrušilo. Pan Krutský považuje tento přístup rady za nesystémový a doporučuje stanovit jednoznačná pravidla pro rozdělování peněz sportovním oddílům. Místostarostka paní Tůmová uvedla, že peníze, věnované na rozvoj sportu v Úvalech, pocházejí z poplatků za výherní automaty ve městě. Snahou je podporovat všechny oddíly včetně fotbalového, ale peněz je málo. Rozhodování rady bylo zřejmě ovlivněno slíbenou dotací od krajského úřadu, ale nebyla známa skutečnost, že bude oproti původním předpokladům nižší. Pan Ing. Krutský starší informace doplnil, že ve fotbalovém oddílu je 270 členů, z nichž 120 patří do družstev mládeže, která hrají v několika soutěžích. Rekonstrukce fotbalového hřiště si vyžádá náklady ve výši 2 700 000,- Kč. Od Českomoravského fotbalového svazu oddíl dostal 220 000,- Kč, 300 000,- Kč dotovalo město v roce 2001. Významně pomohli sponzoři, od nichž se podařilo získat 900 000,- Kč. Starosta města připustil, že rozhodování rady v tomto případě, tj. změna rozhodnutí z předchozího jednání, nebylo dobré. Na nejbližším jednání rady města bude definitivně rozhodnuto o rozdělení 250 000,- Kč na podporu investičních akcí sportovních oddílů ve městě.
Pan Lajtner informoval o činnosti komise veřejného pořádku, která se pravidelně zabývá nedodržováním vyhlášky města o veřejném pořádku. Velmi často dochází k volnému pobíhání psů, kteří dokonce napadli občany, po lesních cestách i mimo ně jezdí motocykly, auta při průjezdu městem nedodržují předepsanou rychlost apod. Navrhuje zajistit důslednou kontrolu a postih. Snahou práce komise je zlepšení pořádku a životního prostředí ve městě, ale odezvy na kritické připomínky v zápisech komise nejsou žádné. Starosta města Ing. Černý předpokládá pozvání předsedy komise na nejbližší jednání rady města.
Jednání probíhalo za velice teplého počasí, které nutilo mít otevřená okna sálu v hotelu Budka. Zatímco minulé jednání bylo doprovázeno hlukem z restaurace, tentokrát se o rušivý doprovod postaraly projídějící vlaky.
Ing. Vladislav Procházka
 

Počasí v Úvalech
od 17. 6. do 7. 7. 2002

V těchto třech týdnech docházelo ke značným výkyvům teplot i k prudkým srážkám a bouřím. Všechno začalo v pondělí 17. 6., kdy denní teploty vystoupily až na 34°C. Tyto vysoké teploty trvaly až do 20. 6. Ve 21.00 hodin se přehnala silná bouře s prudkým deštěm, kdy za 75 minut spadlo 22 mm srážek. Následující večer byla opět bouřka a spadlo 27 mm srážek. Další oteplení nastalo začátkem července, kdy teploty opět přesáhly 30°C. Ve středu 3. 7. začalo pršet v 18.00 hodin a pršelo až do 4. 7. 9.00 hodin. Za tu dobu spadlo 47,8 mm srážek. Byla silná bouře, naštěstí nedošlo k větším materiálním škodám. Poslední bouře ve sledovaném období byly 6. 7., kdy spadlo 26 mm srážek. První červencový týden spadlo 79,6 mm srážek.
Ing. Jiří Veselý
 

Rozmary letošního léta

Přívalové srážky, někdy i s kroupami, doprovázené bouřkami a prudkým větrem, se několikrát přehnaly v červnu a červenci nad městem. Vítr zničil část švestkové aleje podél silnice 2. třídy mezi křižovatkou na Úvaláku a čtvrtí Pařezina, pod 2. mateřskou školou urazil smrk a další vyvrátil, u hřiště na Slovanech zlomil starou vrbu. Poryvům neodolal vzrostlý stříbrný smrk v parčíku v Jiráskově ulici. Na střeše bývalého kulturního domu byla utržena část střešní krytiny. Prudký déšť vymlel povrch některých nezpevněných vozovek především v místech, která jsou ve svahu, například v ulici Tyršově, Fügnerově, Denisově, Sovově nebo Prokopa Velikého. Odplavená zemina s pískem pak vnikly do dešťové kanalizace a způsobily její částečné ucpání. Přívaly vody změnily v jednu chvíli ulici V Podhájí v řečiště. V porovnání s některými místy v České republice však k závažným škodám na majetku nebo k ohrožení životů lidí naštěstí nedošlo.
Text a foto Ing. V. Procházka
 

Co je nového na www.uvaly.cz?

Červencovou novinkou úvalského webu je předpověď počasí pro naši oblast a aktuálních map oblačnosti, teplot a větru se satelitním snímkem ČR.
http://www.uvaly.cz/pocasi
 

Anketa na internetových stránkách

Od 14.července 2002 můžete hlasovat v anketě www.uvaly.cz na téma potřebnosti katalogu služeb a adresáře podnikatelů města.
Dále na stránkách naleznete:
www.uvaly.cz/mesto - informační rozcestník
www.uvaly.cz/kalendar - co se děje ve městě
www.uvaly.cz/anketa - nová anketa
www.uvaly.cz/meu - informace občanům o úřadech
www.uvaly.cz/zivotuval - pravidelný měsíčník
www.uvaly.cz/knihovna - městská knihovna
www.uvaly.cz/mapa - aktuální mapa města
www.uvaly.cz/uvalaci - diskusní klub rodáků a přátel města
www.uvaly.cz/pocasi - počasí, předpověď
L.Rubeš
(pozn.: Z technických důvodů nebylo tentokrát možné zařadit do této části výsledky minulé ankety. Redakce se čtenářům omlouvá.)
 

O čem psal Život Úval před lety

10 ROKŮ MYSLIVECKÉ SPOLEČNOSTI V ÚVALECH
V tomto roce slaví Lidová myslivecká společnost v Úvalech desáté výročí svého založení. Po celou dobu své existence se snažili úvalští myslivci o to, aby byli dobrými hospodáři na národních hodnotách, které tvoří živá příroda. Časy, kdy byli myslivci jen střelci zvěře, již dávno pominuly. Dnes je jejich hlavním posláním péče o zvěř a les. Však také každoročně dodávají na národní stůl značné množství zvěřiny pro zlepšení zásobování obyvatelstva. Je třeba, aby naše veřejnost viděla za výsledkem lovu vždy jen úpravu stavu zvěře docíleného celoroční prací myslivců.
Spolková činnost však není zaměřena jen na zvěř. Vždyť na obnově lesa a při zemědělských pracích na polích státního statku v Úvalech jsou vždy myslivci v prvních řadách na pomoc. Za první pololetí 1961 odpracovali na polích, při obnově lesa a na zvelebení obce 273 hodin. Je nutno podotknout, že LMS má 15 členů.
V tomto roce k měsíci dubnu - měsíc lesů, vyvolali myslivci akci na osázení pole na Skřivánku stromy. Vydatnými pomocníky jim v tom byli pionýři z devítileté střední školy v Úvalech. Společně vysázeli 15 000 stromků a osázeli tak podstatnou část pole. Jako další akci k měsíci lesů uspořádali na devítiletce přednášku o významu lesa a jeho ochraně s promítnutím filmů. Ale ještě je třeba široké spolupráce občanů, aby bylo dosaženo účinné ochrany naší krásné přírody. A bude-li každý v lese zachovávat základní způsoby kulturního člověka, nebude poškozovat porosty, ničit hnízda zvěře a zaměňovat les za arénu, pak se stane les opravdovým chrámem přírody a cílem rekreace našich občanů. Myslivcům pak ubude velká část starostí a ulehčí se značně jejich práce. Věříme, že úvalští občané nám v tom pomohou.
Ing. Nešpor, kult. prop. ref. LMS
(ŽÚ srpen 1961)
 

Do knihovny pro novinky o Evropské unii

Přístup k aktuálním informacím o Evropské unii v databázi KnowEurope (Poznej Evropu) získala široká veřejnost prostřednictvím Městské knihovny v Úvalech. Díky dotaci Ministerstva kultury ČR mohou tento cenný zdroj využívat veřejné knihovny a další vybrané instituce bezplatně do konce tohoto roku. Zájemci si v této databázi mohou např. nalézt statistické údaje o jednotlivých členských zemích i o zemích, které se na vstup do EU teprve chystají, seznámit se s platnými legislativními předpisy v různých oblastech, zjistit podrobnosti o institucích působících v rámci EU nebo si přečíst zpravodajství o dění EU. Součástí KnowEurope je rovněž adresář 1200 webových stránek týkajících se EU.
Městská knihovna je otevřena i o prázdninách:
v pondělí od 8 do 11 hodin
a od 12 do 18 hodin
a v sobotu od 8 do 11:30 hodin.
pracovnice knihovny
 

V Újezdě nad Lesy bude PENNY MARKET

Přibližně před měsícem byla zahájena výstavba prodejny PENNY MARKET v Újezdě nad Lesy na Blatově. Před třemi roky se rozhodovalo o umístění prodejny buď v Českém Brodě, v Úvalech nebo v Újezdě nad Lesy. U nás už byl vybrán pozemek, ale obchodní firmy zřejmě nemají zájem vstupovat do města z obavy o malé kupní síle obyvatel a nakonec padlo rozhodnutí na sousední lokalitu. Přitom při průzkumové akci s ohledem na blízkost nákupního centra Globus Černý Most nejevili občané Újezdu nad Lesy o prodejnu PENNY jednoznačný zájem. Možnost výhodnějších nákupů se sice Úvalům přiblížila, ale tím, že východní okraj Prahy bude pokryt prodejnami Meinl a PENNY MARKET a českobrodskou prodejnou PLUS, se zřejmě naopak vzdálila šance mít podobnou prodejnu v našem městě.
Ing. Vladislav Procházka

Upozornění pro jezdce na koních

Na základě připomínek občanů městské části Praha - Klánovice si vás dovoluji upozornit, že do doby, než budou vybudovány koňské stezky, je od 25. června 2002 pro jezdce na koních uzavřena cesta vedoucí z ulice Nové dvory okolo rybníků Placiny až na křižovatku k hájovně U podjezdu. Tato cesta je určena pouze pro pěší a cyklisty a bude označena značkou Zákaz jízdy na zvířatech; přejíždět ji mohou jezdci na koních jen v místech křižovatek s kolmými cestami.
Oldřich Hanzal, starosta MČ Praha - Klánovice
 

 

N A P S A L I   O   N Á S

Český Brod zachvátí rockové šílenství

Občané Českého Brodu na Kolínsku se obávají nadcházejících dní. Počet lidí v jinak sedmitisícovém městě totiž může být až trojnásobný. Důvod? Jejich jinak klidné město hostí účastníky třídenního hudebního festivalu Rock for People, který začíná dnes. "Už aby to bylo za námi," povzdechl si včera českobrodský starosta Jaroslav Fischer. Místní lidé mají již své zkušenosti z minulých ročníků a obávají se výtržností. A že k násilnostem může dojít, potvrdil dopředu i jeden z těch, kteří se na festival chystají. Mezi účastníky totiž budou i drogy. "Těším se, protože tam bude hromada jointů. Vezmu si tam buben a budu točit zapálenými řetězy. Kamarád přiveze basový olej," řekl včera Tomáš Koukal z Úval, který se do Českého Brodu chystá. České dráhy vypraví mimo-řádné vlaky a zvýší i počet pokladen. "Pro případ potřeby máme k dispozici telefonní čísla policie, bezpečnostní služby, pořadatelů a dalších," sdělil přednosta českobrodské stanice Vilém Horký.
S posilami počítají také policisté a zdravotní služba. Jak je tedy vidno, z nastávajícího festivalu mají, kromě milovníků rocku, neskrývanou radost snad jen místní stánkaři a obchodníci. Ti spoléhají na pořádnou žízeň a hladové žaludky. (rak)
(Deníky Bohemia, Střední Čechy 4.7.2002)
Poznámka redakce:
Článek je ukázkou, jak lze čtenářům předkládat směs subjektivních názorů, polopravd a výmyslů a svědčí zřejmě o zaujatosti autora. Je příkladem, kam až lze ve snaze o upoutání pozornosti čtenáře zajít. Podle svědectví návštěvníků festivalu byla skutečnost zcela jiná a rozhodně ne taková, jak uvádí autor.

 

Holba Fest 2002 uzavře Divokej Bill

Pohoří - Uvidíte-li na pódiu osmičlennou partu, v níž je vlasatý kytarista jak ze žurnálu, punker i rapper v kšiltovce a která má harmoniku, banjo i housle a sem tam plive oheň, můžete si být jisti, že jste svědky řádění Divokýho Billa. Tato úvalská skupina potáhne dnes večer přehlídku Holba Fest 2002, jež začíná v 19.30 hodin v přírodním areálu v Pohoří nedaleko Opočna. Dalšími do rockového mariáše budou skupiny Medvěd 009 a východočeští Nanovor.
(MF Dnes 13. července 2002)
 

 

P O L I C I E

Vysoký počet dopravních nehod v našem okrese přes léto neklesá

Ze dvanácti okresů, které jsou ve středočeském kraji, je náš okres hned po Mladé Boleslavi regionem, kde dochází k největšímu počtu dopravních nehod.
Od začátku roku zemřelo na silnicích našeho okresu 11 lidí, což je skoro o polovinu více než loni, těžce zraněných bylo za stejné období asi 40. Situace je o to víc alarmující, že mezi tato vysoká čísla nejsou zahrnuti zranění a mrtví z dálnic, které okresem procházejí a na nichž je nehodovost také velmi vysoká. Oběťmi dopravních nehod jsou i děti, chodci, cyklisté.
Hlavními příčinami dopravních nehod je špatný způsob jízdy, nepřiměřená rychlost a nedání přednosti v jízdě. Ve většině případů zaviní dopravní nehodu řidič motorového vozidla, velmi často u dopravní nehody figuruje i alkohol. V horkých letních dnech navíc hraje svoji roli i skutečnost, že většina aut nemá klimatizaci. Rozpálené auto a dusno v řidiči umocňuje snahu co nejrychleji dojet tam, kam potřebuje a tomu často odpovídá i způsob jeho jízdy. Agresivita a neomalenost stojí v pozadí většiny dopravních nehod, i těch se smrtelnými zraněními.
por. Mgr. Diana Bušková, tisková mluvčí PČR Praha-východ
 

 

Š K O L S T V Í

Na dvoře Rudolfa II.

Tento název článku je i názvem vyučovacího projektu pro 4. ročníky ZŠ, který naše třída 4. A realizovala 19. června 2002. Nápad zahrát si na dobu, v níž žil Rudolf II., vznikl v Plzni. Tam byl také poprvé vyzkoušen.
Než jsme si ale takhle mohli hrát, vyzdobili jsme si třídu věcmi, které nám tuto dobu připomínaly. Sami jsme namalovali obraz Rudolfa II., Golema a dvou hraběnek. Měli jsme i pořádný trůn.
19. června jsme se rozdělili do čtyř skupinek: alchymisté, hvězdáři, krejčí a kuchaři. Před zahájením prací přišel mezi nás ceremoniář a rozdělil jednotlivým cechům úkoly. Alchymisté se zabývali nerosty a horninami. Hvězdáři pracovali s horoskopy, znameními zvěrokruhu a odpovídali na otázky o vesmíru. Krejčí určovali druhy látek a kreslili návrhy obleků z doby Rudolfa II. Kuchaři měli určit a porovnávat potraviny a navrhovali slavnostní tabuli. Společným úkolem pro všechny skupiny bylo složit oslavnou báseň pro císaře. Po splnění úkolů jsme už jen očekávali příchod Rudolfa II.. A dočkali se. Náš Rudolf II. byl od skutečného císaře k nerozeznání. Pochválil naši práci, povýšil nás na mistry svého cechu a vyslechl si naše básně.
Na celém dni z doby Rudolfa II. se mi nejvíce líbila práce ve skupinkách, která nás tak zaměstnala, že nás naše paní učitelka Renáta Kašičková nemusela skoro vůbec napomínat. Velké poděkování patří i mamince pí J. Hájkové, která nám zahrála ceremoniáře a babičce pí J. Koblížkové v roli Rudolfa II.
Za třídu 4.A, Karolína Kučerová
 

Umíme včas přijmout pomoc pro neprospívající dítě?

Souhlasit s přeřazením svého dítěte do zvláštní školy je opravdu velmi těžké rozhodnutí. Věřím, že každý rodič dlouho doufá, má stále naději, že jeho dítě, které selhává ve výuce, se chytne a krizi překoná. Jenomže ne vždycky je možné něco takového očekávat.
Tak tomu bylo i u mého syna.
S narůstáním obtížnosti učiva stále více zaostával za spolužáky. Snažila jsem se mu pomoci, ale v mnohém, zejména v matematice, jsem to nedovedla. Syn začal trpět komplexy méněcennosti, mezi dětmi se často setkával s posměchem i s ponižováním. Stále více se zvětšovala propast mezi ním a dětmi ve třídě.
Škola nám navrhla přeřazení do zvláštní školy. Bála jsem se, abych více neuškodila než pomohla. Tuto nabídku jsem nepřijala. Situace se vyhrotila v 7. třídě. Můj syn se velmi trápil a já s ním. Objevily se u něho zdravotní potíže. Přestal se mnou vůbec komunikovat. Bylo to zoufalé.
Tehdy jsem již dala souhlas k diagnostickému pobytu na zvláštní škole. A právě toto rozhodnutí vrátilo mého syna do života. Úplně se proměnil, konečně chodil do školy rád, zažívá úspěchy, má kamarády, se kterými si rozumí, je šťastný a já s ním. Všechny zdravotní problémy zmizely. Lituji jen, že jsem se pro tuto změnu nerozhodla dříve. Svým váháním jsem prodlužovala trápení jemu i sobě.
Snad tato má zkušenost s dobrým koncem poslouží těm rodičům, kteří mají se svými dětmi podobné problémy.
Na závěr bych ráda poděkovala paní učitelce Javůrkové za její vnímavý a citlivý přístup. Stejný dík patří i vedení základní školy za umožnění okamžitého přestupu mého syna, ale také zvláštní škole za jeho vlídné přijetí nejen pedagogy, ale i celým třídním kolektivem.
Jana Zahradníková, Horoušánky
 

PODĚKOVÁNÍ

Zvláštní škola Úvaly děkuje svým sponzorům: paní Ivaně Vlčkové a Českému svazu rybářů v Úvalech za jejich dary, které výrazně pomohly uhradit dopravné na školní výlety našich žáků. Oba naše výlety: třídenní do Varvažova u Orlíku i jednodenní na Karlštejn a do Koněpruských jeskyní se velmi vydařily.
 

Benefiční koncert pro MDDM

Vážení čtenáři, jak sami vidíte z uvedených fotografií, MDDM roste jako z vody. Firma Aš-Et již staví taneční sál a ateliery. Touto cestou děkuji p. Martínkovi a Ing. Nečasovi, kteří stavbu pečlivě dozorují. Dále chci poděkovat sponzorům, kteří v červnu a začátkem července přispěli celkovou částkou 26 000 Kč. Jsou to pí Jana Mandová a pánové Pavel Branyš, Zdeněk Geb-hart, Roman Kroutil a Ing. Miler.
V nejbližších dnech bude podepsána smlouva s Českou pojišťovnou o sponzorském daru ve výši 50 000 Kč. Benefiční bigbeat, kde zdarma účinkovali členové kapel Medvěd 009, Divokej Bill, Ejhle, Emitor, Napsaras, Snails, Screaming Rats a Boa s Janičkou, zdarma zvučil Ondra, Pavla prodávala cukrovinky, ČP nabízela své služby, stánkaři občerstvení, pan Procházka fotil, Honza natáčel. Přišlo málo lidí, snad kvůli horku, ale ti co přišli, měli možnost vidět, jak tanečníci tančili jako o život, kapelky byly výborné, Eva prodávala dětskou keramiku se šarmem sobě vlastním, Ondřej zvučil v polních podmínkách dost dobře, Olča, Ála, Jarmilka, Pavla, Ota, Monika, Petr, Radka, Martin a spousta dalších přišli pomoci. Těch 22 614 Kč, které jsme vydělali, je dobrých, ale úžasný je pocit, že tolik skvělých lidí pomáhá našemu domečku. Děkujeme Sokolu Úvaly za bezplatné zapůjčení areálu. Děkuji vám všem za ty, pro které je MDDM místem, kde si hrají, učí se, rozvíjí talent a pak se umí v životě uplatnit.
Jana Pospíšilová


p. Martínek a ing. Nečas stavbu pečlivě dozorují, v pozadí p. Cmíral
taneční sál a ateliéry v patře
foto: J. Pospíšilová


Divokej Bill
Bill se líbil
zvukař Ondra

 

Medvěd 009
Snails
Bratři Bruschové a Hanka Barešová

 

Radka a Ríša Beber
Petr a Martin Tesařovi
Ejhle

 

Eva prodává keramiku Honzovi Kyskovi a Kláře
foto: ing. V. Procházka

 

 

S P O R T

POZVÁNKA
na silniční tříetapový závod
MALÁ CENAÚVAL

I. ETAPA:
START 17. 8. ve 14.00 hodin 55 km
II. ETAPA:
START 18. 8. v 10.00 hodin 45 km
III. ETAPA - ČASOVKA:
START 18. 8. ve 14.00 hodin 10 km
Prezentace 60 - 15 min. před startem každé etapy
Zúčastnit se může každý, kdo dovršil 15 let věku.
Start vždy v Úvalech před restaurací Na Slovanech.
Startovné je 40,- Kč.
Ceny věnují: VINÁRNA U VINAŘŮ - p. KAŠIČKA a FIRMA FAGOR PRAHA.
 

 

D I S K U S E

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.
 

 

Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í

Děti si přejí lepší ovzduší

Přijetím závěrečného prohlášení vyvrcholilo v Janově nad Nisou v Jizerských horách devítidenní setkání Sněmu dětí ČR pro životní prostředí, který se letos zaměřil na problematiku znečištění ovzduší. Toto setkání organizuje již devátým rokem vždy na přelomu května a června agentura Koniklec. Letos proběhlo díky finanční podpoře programu Phare-Access a Ministerstva životního prostředí ČR.
Čtyřicet devět dětí, reprezentujících jednotlivé okresy z celé republiky, se v závěru jednání shodlo na tom, že stav znečišťování ovzduší je v ČRi přes značné zlepšení velkým problémem. Za závažné považují znečišťování ovzduší především automobilovou dopravou, organickými látkami vypouštěnými do ovzduší chemickým průmyslem, hutními provozy, spalovnami odpadů nebo energetickými závody. Ovzduší v obcích je znečišťováno také neukázněnými občany, kteří spalují odpady v kamnech nebo na otevřených ohništích.
Devítidenního setkání Sněmu dětí se zúčastnila i Lucie Vančurová, která reprezentovala Úvaly, jejich problémy a úspěchy v oblasti ochrany ovzduší. Lucii je patnáct let a letos ukončila 2. ročník šestiletého studia na gymnáziu v Českém Brodě. Protože se zúčastnila jednání sněmu již podruhé, požádal jsem ji o zodpovězení několika otázek.
Co tě přivedlo k nápadu věnovat se otázkám ochrany přírody?
Ochraně přírody jsem se dost intenzívně věnovala už na základní škole. Kdysi mě zaujal pořad Chcete mě? vysílaný Českou televizí. Přes něj jsem kontaktovala různé organizace. Na gymnáziu si mých aktivit všiml jeden člověk, protože poznal, že se o záležitosti životního prostředí hlouběji zabývám. Řekl mi, že by byla škoda, kdybych se všemu věnovala sama. Od něj jsem získala přihlášku do Sněmu dětí. Začala jsem se setkávat s lidmi, kteří mají stejné zájmy, mohou mi poradit a moje aktivity podpořit.
Jak probíhá příprava na Sněm dětí?
Příprava začíná zadáním tématu, kterému se pak po celý rok věnuji. Letos to bylo již zmíněné téma Vzduch, lidé a životní prostředí. Roční činnost se pak odvíjí od měsíčních zadání. Je to vždy několik otázek a úkolů, které se zpracují, na konci měsíce odešlou a vyhodnotí. Poznatky z měsíčních zadání se také využívají v závěrečné zprávě. Sněm mi mimo jiné dává šanci setkat se s odborníky, kteří mi mohou poradit, kde mohu sehnat některé informace.
Jak Sněm dětí probíhal, co bylo na programu?
Celý program byl přizpůsoben účastníkům setkání, kteří byli ve věku 13 až 17 let. Konaly se dopolední a odpolední bloky přednášek, které se týkaly znečištění ovzduší, ozónové vrstvy apod. Program v Jizerských horách byl zpestřen různými aktivitami formou her v přírodě. Na závěr se účastníci přesunuli do Prahy, kde byl sněm zakončen panelovou diskusí. Zúčastnili se jí odborníci nejen z oblasti životního prostředí a ochránci přírody, ale také různí úředníci a také například zástupci ČEZ. Všem jsme kladli různé otázky. Zajímavé bylo, jak se někteří zástupci znečišťovatelů ovzduší snažili z odpovědí vykrucovat s tím, že požadované informace nemohou poskytnout. Devítidenní setkání není jedinou akcí Sněmu dětí. Během roku jsou organizována jednou měsíčně víkendová setkání, jedenkrát ročně pětidenní setkání. O prázdninách se konají expedice do zahraničí, které jsou zaměřeny na poznávání tamní flóry, fauny, geologie a podobně.
Jak se díváš na ekologické chování lidí v Úvalech?
Myslím, že je dobré zavedení kontejnerů na tříděný odpad, které se docela ujaly. Ten, kdo tvrdí, že je nucen spalovat plastové láhve, jak jsem se nedávno dočetla v Životě Úval, si zřejmě kontejnerů nevšiml. Mnoho lidí si neuvědomuje výhody správného ekologického chování. Oni vědí, že by se měli k přírodě šetrně chovat, okolo sebe to neustále slyší, ale skutečnost je pak jiná. Tím, že se prospěje přírodě, prospěje každý sám sobě.
Myslím, že by se měla zlepšit spolupráce města s lidmi, kteří se snaží v oblasti ekologie něco udělat. Občas jsem měla pocit nezájmu nebo neochoty o spolupráci, zřejmě to bylo z důvodu, že nikdo nevěděl, co ode mne mohou očekávat.
Před sebou vidím rozsáhlou práci pod názvem Krajina mého okolí a časopis Právo žít. Můžeš čtenářům o nich něco říci?
Práce Krajina mého okolí je závěrečná zpráva, která byla na-psána pro Sněm dětí. S prací jsem se jako nejmladší také zúčastnila Středoškolské odborné činnosti. Vychází z mých celoročních aktivit a jsou v ní obsaženy zpracované informace z jednotlivých měsíčních zadání. Ve zprávě jsou kapitoly o geologii Úval, o dopadech působení člověka na krajinu, o odpadech apod. Ve zprávě jsou také informace o mé vlastní činnosti, kterou mi nikdo nezadává a kterou vyvíjím mimo sněm. Tím myslím například ukázku internetových stránek Klánovického lesa nebo časopis Právo žít.
Na časopisu s někým spolupracuješ?
Ne, časopis Právo žít sama vydávám. Lidé, kteří byli se mnou u jeho vzniku, už nemají tolik času, protože se rozešli na různé střední školy. Občas je mi poskytnuta pomoc z různých ekologických organizací. Časopis vychází od roku 2000, byl původně měsíčníkem, nyní je to občasník, letos v květnu vyšlo 21. číslo. Na internetové adrese www.pravozit.fbi.cz jsou k němu doplňující články, je to jakási stránka neformálního spolku.
Vidím, že kromě vydávání časopisu se věnuješ také internetovým stránkám. Co je na nich zajímavého?
Zpracovala jsem internetové stránky Klánovického lesa, které je možné najít na adrese sweb.cz/vancurova.lucie/pr_klanovicky_les/index.htm. Na adrese http://ekoorganizace.startpage.cz je přes 120 odkazů na ekologické a lidskoprávní organizace v České republice i v zahraničí přehledně uspořádaných do 16 kategorií. Pokud někoho zajímá ochrana zvířat, mohu ho odkázat na stránky http://pravazvirat.startpage.cz, na nichž jsou uvedeny organizace zabývající se touto problematikou.
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho zdaru ve tvé činnosti.
Ing. Vladislav Procházka

Apel na občany, hospodáře a hospodyně !

Žádná vyhláška obce, zákon či nařízení nezakazuje práce v denní době, v době vašeho volna, v sobotu a neděli. Jen malinký kousek občanské sounáležitosti a přirozeného ohledu by vás měl vést k tomu, aby vaše činnost alespoň v nedělním odpoledni a podvečeru nebyla provázena hlukem, který by sousedy obtěžoval.
Většina z nás ocení klidnou nedělní pohodu.
Ing. Miloslav Breda, tajemník MěÚ

Ptáci našich zahrad a parků

na obrázku: Zvonohlík zahradní
Jdete po městě a najednou to nad vámi cvrčí a vrže jako nenamazané kolo. I takhle se seznámíte s malým, žlutohnědým ptáčkem, který je podobný kanárku. Kdysi se mu také říkalo polní kanár, ale jmenuje se zvonohlík zahradní a je jeho příbuzný. Jistě vás upoutá svým zpěvem sedě někde na telefonním drátě či televizní anténě a přitom potřepává křidélky. Zvonohlík se v Evropě rozšířil z jihu teprve před sto lety a stále se šíří na východ. Nejraději má ovocné zahrady, parky, aleje i okraje lesů. Hnízdečko si staví nevysoko v keři a samičku v něm krmí, než se drobotina vyklube. Na zemi v blízkosti hnízda sbírá různá plevelná semena a hmyz. Rád si pochutná na odkvetlých pampeliškách. Zvonohlíci táhnou v říjnu k jihu a vracejí se k nám v polovině dubna. Pak se nám tito užiteční ptáčci zase ozvou.
na obrázku: Střízlík obecný
Jedním z našich nejmenších ptáčků, žijících v zahradách našeho města je i malý, skořicově hnědý ptáček s ocáskem namířeným takřka kolmo vzhůru. Slováci tomuto ptáčku říkají oriešak. Však není o mnoho větší než vlašský ořech, ale u nás se jmenuje střízlík obecný. Je to ptáček čiperný, který šmejdí a prohledává všelijaké hromádky větví, křoviska, kapradiny, ostružinové houštiny, většinou v blízkosti vody, aby našel nějaké to sousto. Jeho let je nízký a frčivý. Ptáček je to užitečný, jak bychom jej neměli rádi, už za to, že s námi přečkává hladovou zimu za mrazu a sněhu, a přece i tehdy zazpívá. Jeho zpěv je libozvučná, jednoduchá, ale zato velmi hlasitá sloka, je dobře slyšet např. okolo Výmoly u Prokůpkova válcového mlýna. Když nenajde hmyz, živí se semeny či bobulkami a díky prohledávání křovin mezi ploty mu na Moravě přezdili plotníček. V předjaří si sameček staví řadu hnízd (až tucet), z nichž si samička vhodné vybere, dostaví je a osadí až sedmi vajíčky. Skoro uzavřené hnízdo leží většinou při kořenech stromů, v hromadách roští či v houští břečťanu. Maličký střízlík ztrácí za chladných nocí více tepla než větší práci, a proto zimní noci přečkává často pohromadě několik střízlíčků v jednom hnízdě a tak se zahřejí. Že jste to nevěděli?
Použitá literatura: "Z ptačí říše" J.S.Duriš
Irena Filipová

Člověk úvalský versus životní prostředí
Chodníky - cesta do buše ?

Někteří majitelé nemovitostí v Úvalech nám nabízejí možnost, jak ušetřit za zahraniční dovolenou. Neplaťte nákladnou dobrodružnou cestu a nehledejte zbytky panenské přírody mimo naše město. Místa, kam živá lidská noha před vámi nikdy nevkročila, jsou přímo TADY:


Chodci pěkně do zástupu, obdivujte květenu, v Jiráskově ulici tu, plevele maj zelenú.
V ulici Boženy Němcové chybí asi cedule s nápisem Chodník se celoročně neuržuje, majitel je česově zaneprázdněn, chůze na vlastní nebezpečí.
Je to "radost" tudy chodit, plevelem se všude brodit, Smetanova, Vlkova, pro chodce je pohroma.


Neztrácejte čas pohledem na romantiu mlýna s rybníkem. Buďte raději ostražití, neboť ve Smetanovce na konci, je plevel hojně rostoucí.
Prales v Maroldově ulici. Choďte zásadně pouze s domorodým průvodcem a dbejte jeho pokynů!
Cesta od hájovny k Zálesí je pouze pro velké odvážlivce, nebo pro očkováním chráněné jedince. Hmyz rozmanitých druhů a velikostí je připraven kohokoli použít k přepravě i občerstvení.
Foto: Š. Sokolová

Vše má ale své meze a proto se vážení, všem doporučuje úprava úvalské buše sekáním ručním či strojovým, kdykoli kromě nočního a nedělního klidu.
Váš návštěvník a chodec
 

 

P R O   V O L N É   C H V Í L E

Čech z ulice má nadprůměrné znalosti o Evropě
(Malý prázdninový test znalostí o Evropě)

Přispět k prohlubování evropské integrace se rozhodla evropská divize amerického nakladatelství Reader's Digest. 3800 lidí starších 18 let z 19 evropských zemí bylo zástupci Reader's Digest vyzkoušeno přímo na ulici ze svých znalostí evropských dějin, zeměpisu, vědy, kultury a struktur Evropské unie. Na dvacet otázek nejlépe odpověděli Poláci - strefili se do černého u tří ze čtyř odpovědí. Češi se se čtrnácti správnými odpověďmi umístili na dobrém sedmém místě, hned za svými sousedy z Německa a Rakouska. Nejhorší znalosti projevili Portugalci, kteří znali správnou odpověď jen v padesáti procentech.
I když výzkum nebyl prováděn na reprezentativním vzorku populace, a nemá tedy statistickou vypovídací hodnotu, naprosto splnil funkci, pro kterou byl prováděn: Evropané se zábavnou formou zamysleli nad svým kontinentem a nad tím, co je spojuje - tradičně i v současnosti.
Podle Daniela Köppla, šéfredaktora časopisu Marketing a média, může podobná anketa na ulici udělat pro evropskou integraci více než neslaná nemastná propagace EU ze strany oficiálních institucí, jaké býváme u nás svědkem: "Výzvám na billboardech a asepticky nudným setkáním s občany totiž chybí nápad, konkrétnost, hravost," říká Köppl.
Protože nikdy není na škodu prověřit si svoje znalosti, nabízíme čtenářům ŽÚ test, který byl předložen lidem z 19 evropských zemí. Správné odpovědi jsou uvedeny na konci. Pokud se několikrát zmýlíte, nic si z toho nedělejte. Nikdo není dokonalý.
 

1. Který stát je domovem firmy Nokia?
A) Švédsko
B) Dánsko
C) Finsko

2. Kdo je předsedou Evropské komise?
A) Jacques Delors
B) Romano Prodi
C) Jacques Santer

3. Která hora je v Evropě nejvyšší?
A) Matterhorn
B) Eiger
C) Mont Blanc

4. Kdo řekl: "Myslím, tedy jsem"?
A) Voltaire
B) Kant
C) Descartes

5. Ve kterém městě je dům Anny Frankové?
A) v Berlíně
B) ve Vídni
C) v Amsterodamu

6. Která země Evropské unie má nejvíc obyvatel?
A) Francie
B) Velká Británie
C) Německo

7. Jak se jmenuje hlavní město Rumunska?
A) Budapešť
B) Bratislava
C) Bukurešť

8. Kdo první formuloval teorii gravitace?
A) Kepler
B) Koperník
C) Newton

9. Která z těchto zemí není členem Evropské unie?
A) Švédsko
B) Norsko
C) Portugalsko

10. Kdo vyzdobil freskami Sixtinskou kapli?
A) Leonardo da Vinci
B) Michelangelo
C) Raphael

11. Ze kterého z těchto států pochází zpěvačka Björk?
A) ze Švédka
B) z Německa
C) z Islandu

12. Kolik států je už členem Evropské unie?
A) 15
B) 13
C) 12

13. Kdo první přišel s teorií, že infekci způsobují bakterie?
A) Madame Curie
B) Louis Pasteur
C) Alexander Fleming

14. Ve kterém roce padla berlínská zeď?
A) 1989
B) 1990
C) 1991

15. Jak se jmenovalo město Sankt Peterburg v roce 1985?
A) Petrohrad
B) Stalingrad
C) Leningrad

16. Který válečný konflikt skončil podpisem Versailleské smlouvy?
A) 1. světová válka
B) 2. světová válka
C) napoleonské války

17. Kde se budou konat olympijské hry v roce 2004?
A) v Berlíně
B) v Aténách
C) v Paříži

18. Kdo složil Ódu na radost?
A) Beethoven
B) Mozart
C) Puccini

19. Afrodita byla bohyní?
A) úrody
B) lásky
C) lovu

20. Kdo napsal pohádku o Jeníčkovi a Mařence?
A) Hans Christian Andersen
B) Johann Wolfgang von Goethe
C) Bratři Grimmové

Správné odpovědi? 1. C; 2. B; 3. C; 4. C; 5. C; 6. C; 7. C; 8. C; 9. B; 10. B; 11. C; 12. A; 13. B; 14. A; 15. C; 16. A; 17. B; 18. A; 19. B; 20. C.
Pramen: Tisková zpráva nakladatelství Reader's Digest a internetové stránky www.vyber.cz

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 02-9971539, 02-9971820, fax: 02-9971696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz