9/2002

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
N A P S A L I   O   N Á S
P O L I C I E
Š K O L S T V Í
S P O R T
D I S K U S E
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í
C Í R K V E

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 43

 

 

 


SRPNOVÉ ZÁPLAVY

Letošní záplavy v Úvalech nenapáchaly větší škody. Nedosáhly ani stupně desetileté vody, jak tomu bylo v roce 1996, kdy hladina Výmoly dosáhla vyšších hodnot, ale rychleji klesla. Voda se tentokrát vyhnula škole, která byla v roce 1996 postižena.
Pracovníci MěÚ, hasiči a rybáři neustále sledovali situaci a zasahovali tam, kde bylo třeba. Káceli podemleté stromy, kontrolovali hladiny rybníků, čerpali vodu ze zatopených sklepů nebo zachraňovali psy ze zatopeného dvora. Vedení MěÚ zorganizovalo humanitární sbírku na pomoc postiženým povodněmi ve Středočeském kraji.
V příštím čísle ŽÚ se k záplavám vrátíme prostřednictvím rozhovoru s vedoucím odboru životního prostředí, Ing. B. Prokůpkem.
Ivana Prchalová


Splav u fabráku
Lávka pod školou
Pod kostelem

Pohled na Výmolu v Riegrově ulici
Před mostkem
Zásah hasičů při odstraňování zátarasu, který se vytvořil při vzedmutí hladiny Výmoly okolo "dočasné" lávky pro cyklistické závody

Rozvodněná Výmola pod školou
Zaplavený dvůr
Masarykův háj 13.8.2002
Foto: Ing. J. Hodboď a I. Prchalová

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA

Městský úřad zorganizoval ve dnech 15. - 17. srpna humanitární sbírku, která byla určena lidem v České republice postiženým povodněmi. Na akci se kromě pracovníků městského úřadu podíleli dobrovolníci z řad úvalských občanů. Během tří dnů se podařilo nashromáždit dary v množství, které naplnilo čtyři dodávkové vozy typu ford tranzit. Do sběrného střediska Červeného kříže v Praze na Černém Mostě vše bezplatně odvezl pan Chmel a pan Brajer.
O týden později se uskutečnila sbírka druhá, jejíž výtěžek byl určen občanům Klecan na okrese Praha-východ.


Pokud chcete přispět finanční částkou, můžete zaslat peníze na povodňové konto města Klecan č. účtu 2228-201/0100 variabilní symbol - 5299 2321
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA,
které se konalo 15. 7.2002

Z odboru správy majetku města
Ing. Perglerová informovala radu o jednání bytové komise a jejich doporučeních:
- v návaznosti na usnesení rady č. 22 150, které se týkalo podmíněného souhlasu náhradního ubytování pro p. K. v čp. 105, podle vyjádření právníka nemá město vůči němu žádné závazky,
Rada města následně poskytnutí náhradního ubytování pro pana L.K. neodsouhlasila.
- k žádosti pí Š. rada potvrzuje konstatování bytové komise, že v současné době nemá město možnost její žádosti vyhovět,
- k žádosti manželů H. v čp.1201, která se týkala snížení nedoplatku v r. 2001 za TUV ( ve výši 8071,- Kč) s odvoláním na technicky nevýhodnou konfiguraci jejich přívodu teplé vody, komise výjimečně doporučila radě zohlednit tuto situaci a doporučila snížit v tomto roce úhradu o 20 %, což rada odsouhlasila,
Ing.Perglerová s odvoláním na platná zákonná opatření doporučila radě vypsat výběrové řízení na výstavbu - rekonstrukci v ul. Vrchlického (výstavba dešťové kanalizace, rekonstrukce povrchu komunikace apod.) a navrhla jmenování členů příslušných komisí.
Rada města vypsala výběrové řízení pro investiční akci rekonstrukce ul. Vrchlického a jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami: Ing. Perglerová, Ing. Prokůpek, pí Platzová, náhradník pí Kyralová, pí Franková; a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek: Ing. Nečas, Ing. Perglerová, R. Kroutil, Ing. I. Černý, J. Král.
Ing. Perglerová předložila radě k projednání návrh nájemní smlouvy na provoz Stavebního úřadu Úvaly v čp. 817 ul. Pražská.
Smlouva byla konzultována s právníkem, který ji doporučil uzavřít.
Rada ukládá vedoucí odboru správy majetku upravit dobu platnosti smlouvy na 5 roků a uplatnit ve smlouvě požadavek na harmonogram oprav v objektu čp. 817.
Ing. Perglerová informovala radu o žádosti p. J. Karneta, která se týkala pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 95 nám. Arnošta z Pardubic na dobu min. 2 roky. Jedná se o plochu cca 80 m2 pro sdružení podnikatelů REALINVEST.CZ - zprostředkovatelská a obchodní činnost.
Rada města odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy s p. J. Karnetem za smluvených podmínek na dobu určitou 2 let a pověřila starostu města k podpisu této smlouvy.
Rada města se kriticky vyjádřila k činnosti služebny Policie České republiky v Úvalech a k plnění slibu, který vedoucí pracovníci PČR vyslovili. Ze strany města jsou sliby plněny.
Rada ukládá starostovi a tajemníkovi uplatnit písemný požadavek na zřízení samostatného oddělení PČR v Úvalech, zvláště pak s přihlédnutím k množícím se kriminálním případům v obci.

Z odboru výstavby a dopravy
Rada města odsouhlasila uzavření smlouvy o dílo s Ateliérem D+, zastoupeným Ing. arch. Petrem Durdíkem, na vypracování návrhu změn IIa a konceptu změn IIb Územního plánu sídelního útvaru Úvaly a pověřila starostu města k podpisu této smlouvy.
Pí Reicheltová předložila ke schválení text stanoviska města Úvaly k záměru na dostavbu závodu ESSA Czech, s.r.o., Úvaly. Konstatuje se v něm, že předložené podklady jsou příliš schematické, a proto nelze zaujmout stanovisko. Ing. Černý informoval přítomné o provedeném orientačním měření hluku v noční době (36 dB - 39dB). Bylo zaznamenáno další snížení úrovně hluku.

Různé
Rada schválila finanční příspěvky pro sportovní oddíly
oddílu kopané 100 tis. Kč z částky poplatků vybraných za výherní hrací přístroje (VHP),
oddílu tenisu 150 tis. Kč z částky poplatků vybraných za VHP.

Rada navrhla schválit na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva města částku 250 tis.Kč z výherních hracích přístrojů v roce 2003 pro TJ Sokol Úvaly na podporu umělého povrchu hřiště pro házenou.
Doporučila kulturní komisi přihlédnout k potřebám oddílu stolního tenisu a přidělit mu částku 15 tis. Kč na zakoupení hracích stolů jako podporu pro mladé hráče.

Ing. Ivan Černý, starosta města
 

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA,
které se konalo 5. 8.2002

Z odboru výstavby a dopravy
Rada města odsouhlasila zadání projektové dokumentace na odkanalizování ulic Šámalova, Glücksmannova a U Horoušánek s napojením do kanalizačního řadu obce Horoušany na hranicích katastrálních území a pověřila starostu města k podpisu této smlouvy.
Rada města také odsouhlasila zadání projektu inženýrských sítí ve čtvrti Slovany v Chorvatské ulici včetně propočtu nákladů.
Pí Reicheltová v návaznosti na připravovanou výstavbu vodovodu v Radlické čtvrti předložila návrh smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a na smlouvu o náhradě za omezení užívání silnice III/01215 na pozemku pč. 732/1 s vlastníkem pozemku (Středočeský kraj).
Rada města odsouhlasila provedení rekonstrukce el. sítě položením kabelu nízkého napětí v ulicích Havlíčkova, Čechova, Hálkova, Nerudova, Komenského a Pražská a uložila vedoucí odboru výstavby zapracovat do rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací podmínku, že nové asfaltové chodníky budou opraveny v celé šíři, původní asfaltové chodníky budou uvedeny do původního stavu, chodníky se zámkovou nebo žulovou dlažbou budou uvedeny do původního stavu.
Povrch vozovek nesmí být porušen, přechod bude proveden protlakem.

Z odboru správy majetku města
Radě města byly předloženy žádosti a předběžný návrh smluv na umístění stožáru Českého mobilu - operátor OSKAR na pozemku PK pč.771/1 k.ú. Úvaly (v lokalitě u benzinového čerpadla) ve vlastnictví města. Jedná se o návrh smlouvy na dobu určitou (10 let), tj. pronájmu části výše uvedeného pozemku.
Vzhledem k některým nepřesnostem textu smlouvy bude ještě text projednán s právníkem.
Z přiložených podkladů vyplývá, že se jedná o stožár 40 m vysoký, dle volby příhradový nebo železobetonový.
Rada požaduje, aby konstrukce stožáru umožňovala umístit v budoucnu zařízení dalšího operátora.
Rada města odsouhlasila úhradu nájemného v navržené výši za kanceláře Stavebního úřadu Úvaly v čp. 817 ul. Pražská.
Ing.Perglerová informovala radu o zájemcích na obytný domek v lokalitě koupaliště. Rada doporučila další jednání se zájemci, pronájem na dobu určitou (třeba i 5 let), rekonstrukce a opravy provést v režii nájemce apod. Rada nedoporučuje objekt prodávat.
Ing.Perglerová předložila návrh smlouvy s STE, a.s. na spolupodílnictví při financování stavby přívodního kabelu k DPS. Na nákladech se z 60 %, tj. cca 370 tis. Kč, bude podílet město. Předpokládá se, že na této částce se bude podílet také p. Král, investor další stavby v této lokalitě.
V dalším předložila radě výsledky výběrového řízení na dodavatele akce "Komunikace a dešťová kanalizace ul. Vrchlického".
Z nabídek čtyř firem hodnotitelská komise doporučila radě podle výše ceny díla nabídky dvou firem: p. Kotval, Český Brod a Pražské silniční a vodohospodářské stavby Praha. Rada ještě zvažuje rozhodnutí.

Z odboru životního prostředí a odpadového hospodářství
Ing. Prokůpek předložil radě města návrh na zvýšení četnosti svozu, případně na zvýšení počtu nádob na separovaný sběr.
V současné době se cca 30 % nákladů na tyto akce vrací zpět do rozpočtu města podle smlouvy s firmou EKO-KOM (rozpočet 2002 - příjmy za separovaný sběr: 80 tis. Kč, plnění za 1.čtvrtletí 2002 ve výši 17 tis. Kč podle množství separovaného odpadu).
Rada města navýšení četnosti svozu separovaných odpadů, případně navýšení počtu sběrných nádob ve vybraných lokalitách odsouhlasila.
Ing. Prokůpek předložil radě města žádost cyklistického klubu Fastum o povolení uspořádání závodu horských kol dne 6.10.2002 (ČS liga MTB) na obvyklé trase. S ohledem na předchozí rozhodnutí rady a VZZM se zvažuje umístění startu a cíle závodu na náměstí Arnošta z Pardubic nebo pod sokolovnou, ale na jiném místě než minule.

Rada města odsouhlasila zahájení jednání o případném odkoupení nabízených pozemků - komunikace od firmy SELGEN Oseva. Podmínkou souhlasu je cena (maximálně 20.-Kč/m2).
Rada pověřuje starostu města a vedoucího odboru životního prostředí vedením dalších jednání.

Z finančního odboru
Pí Lišková písemně informovala radu o současné finanční situaci.

R ů z n é

Ing. Černý předložil radě k projednání stížnost bytového družstva na opakované rušení provozem restaurace HOMOLKA a jejích hostů. Jedná se nejen o provoz v otevírací době, ale hlavně v době po 24 hodině, v pátek a v sobotu i do 5 hodin. V některých případech (např. 13. 7. 2002) dochází nejen k povykování, ale i ke střelbě, apod.
Zástupce družstva připomíná své předchozí stížnosti, na které nedostal odpověď a k nápravě nedošlo.
Kopie stížnosti byla postoupena okresnímu živnostenskému úřadu (vydal živnostenské oprávnění pro restauraci Homolka) a komisi veřejného pořádku rady města.
Přestože předchozí žádost o dohled Policie ČR neměla efekt, ukládá rada opětovně požádat policii o pomoc a zdůraznit vhodnost termínu případné kontroly.
Ing. Černý informoval radu o převedení Živnostenského úřadu Úvaly pod MěÚ Brandýs n.L., který je pověřeným úřadem III. kategorie a pod který město Úvaly spadá.

Ing. Ivan Černý, starosta města
 

O Z N Á M E N Í

Ke zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., které bylo zahájeno Krajským úřadem Středočeského kraje k záměru
"Dostavba výrobního závodu ESSA Czech s.r.o. Úvaly"
sdělujeme:
Oznámení bylo zveřejněno vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Úvaly dne 26. 8. 2002.
Doba zveřejnění je 15 dnů, tj. do 9. 9. 2002.
Do spisového materiálu je možno nahlédnout do 9. 9. 2002 v kanceláři sekretariátu Městského úřadu Úvaly, Pražská 276, a to v pracovní dny v době: pondělí a středa od 8.00-11.00 a od 13.00 - 17.00. Ostatní dny po předchozí dohodě.
Ilona Reicheltová, vedoucí odboru výstavby a dopravy
 

OZNÁMENÍ

Česká pojišťovna, a.s. agentura Praha východ-západ
oznamuje svým klientům, že dne 5. září 2002 od 14.00 do 19.00 hodin bude na Městském úřadě v Úvalech pojišťovací poradce pan Petr Kubát vyřizovat pojistné události spojené s povodněmi.
 

Plusy a mínusy ZHODNOCENÍ VOLEBNÍHO OBDOBÍ

První listopadový víkend se uskuteční komunální volby. Neboť pro nové volební období je důležité, jak pracovalo současné zastupitelstvo, položila jsem Ing. I. Černému, starostovi města Úval a členu Sdružení nezávislých, několik otázek týkajících se zhodnocení volebního období. Patnáctičlenné zastupitelstvo se skládá z 10 členů Sdružení nezávislých, a tudíž se uskutečňoval jejich volební program.
Velkou investiční akci tohoto volebního období představuje výstavba čistírny odpadních vod a výstavba splaškové kanalizace. Jak hodnotíte tuto investici?
Je nutno si uvědomit, že tato investice dosáhla 165 mil. Kč, z toho 72 mil. Kč tvoří dotace od státu. Dalších více než 51 mil. Kč představuje půjčka od státu, která se začne od roku 2003 vracet. Půjčka je bezúročná, čímž se po dobu 10 let bude vracet přibližně každý rok 5 mil. 130 tis. Kč. Zbytek finančních prostředků muselo město zajistit ze svých zdrojů. Považuji tuto stavbu za nezbytnou podmínku rozvoje Úval. Byl to velký dluh Úval vůči své vybavenosti ve srovnání s obdobně velkými městy. Platíme daň za to, že v posledních 50 až 70 letech nebyly adekvátně k rozvoji města budovány inženýrské sítě. Vybudovat je za necelých 5 let je z hlediska novodobé historie Úval ohromný skok.
Když jste v roce 1998 hodnotil volební období, posteskl jste si, že jedinou čtvrtí, kde není zaveden veřejný vodovod, je Radlická čtvrť. Píšeme rok 2002 a Radlická čtvrť ještě pořád nemá vodovod. Objasníte nám tuto situaci?
U Radlické čtvrti jsme počítali, že se napojí na sdružený vodovod, který jde kolem města Úvaly přes Škvorec a pak dál na východ. Budování tohoto vodovodu se trochu pozdrželo pro komplikace, které jsou mimo kompetence města. V současné době probíhá projektová příprava pro výstavbu tohoto vodovodu. Vše bude záležet na tom, jak se podaří zajistit finanční prostředky. Ideální by bylo získat dotaci. Musíme počítat s tím, že dotace nebude 100%. Případná dotace, pokud se získá, dosáhne maximálně 40 - 50 % nákladů. Zbytek financí musí město zajistit ze svých zdrojů.
Během těchto čtyř let vyrostla v Úvalech další stavba - dům s pečovatelskou službou. Je to stavba s vysokou finanční náročností. Jak město zajišťuje tuto investici a nezanecháte dalšímu zastupitelstvu neřešitelný problém?
Pokud se týká fyzické dostavby, stavba měla v minulém roce zpoždění. Tento skluz byl dohnán a termín dokončení, listopad 2002, by měl být dodržen. Tato stavba stojí 41 mil. Kč, a proto je obtížné ji finančně zajistit. Získali jsme 22 mil. 400 tis. Kč státní dotace. Zbývající částku musíme zajistit z vlastních zdrojů, které závisejí na daňových příjmech. Jednáme s okolními obcemi i s Prahou, zda by nechtěly část bytů využívat oni, samozřejmě s přispěním na tuto investici. Dále se dá dofinancování této stavby řešit hypotečním úvěrem. Další varianta představuje splácení stavby v delším časovém období. Nové zastupitelstvo se zřejmě bude dofinancováním této stavby zabývat.
Ve volebním programu jste si stanovili přestavbu školní jídelny s kuchyní. K výstavbě jídelny nedošlo. Proč?
Dům s pečovatelskou službou a dostavba školního areálu byly dány do volebního programu s podmínkou, že se podaří zajistit finanční prostředky alespoň částečně. U DPS se podařilo, u školy ještě ne. U školy byl dlouho otevřený problém s pozemkem, kdy teprve v tomto roce se vyjasnilo, že tento pozemek nespadá do restitucí. Nyní je už jasné, že město pozemek vlastní a že o něm může rozhodovat z hlediska investičních záměrů. Připravuje se postupně stavební záměr. Jedna studie pochází z 80. let, ale už neodpovídá dnešním požadavkům, a proto se nechává zpracovat objemová studie, zda lze vše, co škola potřebuje, do tohoto prostoru umístit. Poté by měla následovat architektonická soutěž a posléze by měl být vybrán projekt a pokračovat dál. Myslím, že to bude úkol pro další volební období a nebude to vůbec jednoduché, neboť situace ve státě je taková, že ubývá dětí, které chodí do základních škol. Státní rozpočet tedy nepočítá s výstavbou nových školních areálů. Naopak školy se ruší nebo sdružují, zvlášť ve velkých městech. Situace v Úvalech je opačná, zde dětí přibývá a existuje zde objektivní potřeba školní výstavby. Bude velmi obtížné prosadit finanční zajištění výstavby školy do státního rozpočtu.
Skupina Katapult zpívala v 80. letech text ...a co děti, mají si kde hrát? Myslíte si, že si v Úvalech mají kde hrát? Jaké kroky provedlo současné zastupitelstvo v této oblasti a jakým způsobem podporujete zájmové organizace?
V tomto období se situace posunula k lepšímu. Za prvé: město pravidelně podporuje činnost sportovních, zájmových, společenských formací a organizací, které se zabývají volným časem dětí (např. Junák, sportovní oddíly, rybářský oddíl apod.). Drželi jsme se zásady, že se nejprve musí najít aktivní skupina, která něco založí nebo něco provozuje, a pak může přijít příspěvek města v rámci jeho možností. Druhá věc je podpora sportovišť. Počínaje rokem 2001 jsme se rozhodli, že část výnosů z výherních automatů věnujeme vždy sportovním oddílům na investiční akce. V roce 2001 jsme výrazně podpořili 300 tis. Kč SK Úvaly, ty jsme podpořili i letos 100 tis. Kč. Dále jsme letos darovali Tenisovému klubu Úvaly 150 tis. Kč. Příští rok chceme podpořit házenou. Další rovinou podpory je výstavba sportovních plácků v jednotlivých čtvrtích. Kupříkladu v Radlické čtvrti jsme podpořili a pomohli upravit sportovní plácek. Chci dodat, že iniciativa vzešla od mladých z této části. Podobně jsme postupovali
V Zálesí, u bývalé hájovny. Pokud přijdou skupiny mladých lidí z jiných částí města a bude to v možnostech města, budeme je podporovat. Já sám (je to už spoustu let) vzpomínám, že se hrál volejbal na pěti až sedmi místech v Úvalech. Pořádaly se dokonce miniturnaje. Nerad bych zapomněl na dům dětí a mládeže, který je zařízením města. Přestože to bude znamenat zátěž pro město, rozhodli jsme po dlouhé diskusi v zastupitelstvu podpořit přestavbu domu dětí tak, aby mohl sloužit více dětem a aby svými parametry odpovídal požadavkům hygieny. Myslím, že úvalské děti, když chtějí, mohou se věnovat svým zájmům či sportovní činnosti jak individuálně, tak skupinově.
Každý občan Úval si je vědom špatného stavu silnic a chodníků. Jak jste v tomto období pracovali na tomto problému?
Během těchto čtyř let, i když se to tak nejeví, se mnohé na komunikacích udělalo. Ale chápu velkou nespokojenost těch, kteří bydlí u těch komunikací, které nebyly dotčeny úpravou. Za prvé: bych chtěl vyzdvihnout výstavbu chodníku pro pěší v Radlické čtvrti. Především z důvodu bezpečnosti byla tato stavba velmi důležitá. Za druhé: v rámci výstavby kanalizace tam, kde se výstavba dotkla ulic, jsme se snažili tyto komunikace upravit do původního stavu, například v ulicích Rašínova, Dobrovského, Guth-Jarkovského, ale v mnoha případech jsme usilovali o zlepšení stavu komunikací, např. v Klánovické ulici. Začali jsme budovat chodník ve Smetanově ulici. Vzhledem k tomu, jakou velkou finanční zátěž představovala kanalizace, nebylo možné více se samostatně věnovat komunikacím. V tomto volebním období byly zrekonstruovány schodiště v okolí Fabráku.
Velmi palčivým problémem je bezpečnost ve městě. Občané sice zaznamenali zřízení detašovaného pracoviště policie, ale jeho činnost asi ne. Osvětlíte nám tuto situaci?
Tato problematika představuje dlouhý boj Úval už od roku 1981, kdy zde bylo zrušeno oddělení VB. Od té doby národní výbor, nyní město, usilují o zřízení policejní stanice. Je to velice těžké. A proč? Především proto, že Úvaly nejsou výhodně položeny z administrativního hlediska. Přiléhá k nim Praha a okres Kolín, a tudíž úvalský okrsek je malý a z hlediska policie se nevyplatí zde umístit samostatné oddělení. Dle policejní statistiky je kriminalita v Úvalech poměrně malá, neboť okrsek není rozlehlý. Je také nízká ve srovnání s ostatními částmi okresu. Město je ve třetině cesty toho, čeho by chtělo dosáhnout. Dosáhlo, že je zde alespoň pár policistů, kteří jsou vyhrazeni čistě pro Úvaly. Samozřejmě nemohou obsáhnout nepřetržitou 24 hodinovou službu a nemůžou být všude. V posledních měsících se situace zlepší, neboť budou vyhrazeny úřední hodiny. Veliký pokrok nelze v dohledné době předpokládat. Až bude dosaženo samostatného oddělení alespoň s 10 policisty, bude jejich činnost jasně viditelná.
Důležitou součástí vašeho volebního programu představovala spolupráce s podnikateli a s tím související rozvoj podnikání. Mohu-li posuzovat podle uzavřených obchodů, podnikatelů spíše ubylo. Co je toho příčinou?
Spolupráci s podnikateli bych rozdělil do dvou oblastí: s drobnými podnikateli a velkými podnikatelskými subjekty. Drobní podnikatelé zajišťují služby nebo obchod. Zde je spolupráce obtížná. Podnikatelé by sami měli vysvětlit, proč se někteří rozhodli ukončit své podnikání v Úvalech. Úvaly nejsou malou obcí, ale poptávka je zde malá. Situaci ovlivňuje silná konkurence hypermarketů. Mladší a střední generace nakupuje v těchto supermarketech. Bohužel zlomit toto je možné jen v případě, když bude obdobná nabídka ve městě, což je velmi obtížné. Oslovili jsme i společnosti provozující tyto obchody, zda by něco takového zde nechtěly zřídit. Ty si marketingovými studiemi ověřily, že Úvaly pro ně nejsou vhodným místem z hlediska zisku. Pokud se týká drobných obchodníků, nelze jim mnoho pomoci. Snažili jsme se jim vycházet vstříc při stavbě kanalizace. Snažili jsme se o výstavbu kvalitních chodníků, zatím se to podařilo jen na jižní straně náměstí Arnošta z Pardubic. Chceme zlepšit i ostatní části: severní stranu náměstí a Husovu ulici. Bohužel jsme neuspěli s žádostí v programu SAPARD. Město nemá ve velkém množství vlastní prostory, které by pronajímalo. Z tohoto pohledu jsou vhodné dva objekty, oba jsou pronajímány. Jeden z nich je v Jiráskově ulici, který pronajímáme Policii České republiky. Doufáme, že tento objekt bude policií intenzivněji využíván. Druhý objekt je nad zdravotním střediskem, kde jsou dnes čtyři drobné provozovny. Snažíme se zvolit přijatelné nájemné, aby byl objekt neustále využíván. Rozhodne-li se někdo ukončit činnost, ihned hledáme nového nájemce. Kdyby mělo město více takových objektů, mohlo by tuto oblast, která je na jednu stranu podnikáním a na druhou stranu ji občané vnímají jako povinnost města (město ji nemůže zajistit, musí podnikatel), více ovlivnit. Další spolupráce se rozvíjí s firmami Elektromechanika nebo Hennig CZ. Jako příklad bych uvedl firmu Elektromechanika, která zařídila zavedení plynu do celé ulice. Firma ESSA Czech mírně přispívá na knihovnu.
Jedním ze stánků vzdělanosti ve městě je knihovna. Její práce dosahuje vysoké úrovně a snaží se nabízet vše, co se jen dá. Nezasluhovala by si důstojnější prostory?
Rozhodně by si zasluhovala důstojnější prostředí. Knihovna se nachází v nájmu v soukromém objektu. Podařilo se prodloužit smlouvu do roku 2007. Dlouhodobě by město mělo uvažovat o jiném umístění, protože prostory jsou naprosto nevyhovující. V případě přestavby školního areálu by knihovna mohla být přemístěna do upravených prostorů stávající jídelny. Musím kvitovat, že služby knihovny jsou na velmi vysoké úrovni. Město se v rámci svých možností snažilo k tomuto stavu přispět.
Jaké aktivity budou více nabývat na významu v dalším volebním období a čeho by se další zastupitelstvo mělo vyvarovat?
Větší důraz se bude dávat na životní prostředí nejen z hlediska škodlivosti, ale také estetiky (např. stožáry pro mobilní operátory). Bude nutné, aby nové zastupitelstvo ve spolupráci s úřadem a VPS se dokázalo lépe postarat o drobnou údržbu, aby nevznikala ošklivá zákoutí ve městě. Občané by se mohli sami postarat o své bezprostřední okolí, například posekat trávu v pruhu před svým chodníkem, i když to není jejich povinnost. Pro občany by to byla jen krátká chvíle práce věnovaná veřejnému prostranství, pro VPS to v součtu znamená velkou zátěž, pro kterou nemůže stihnout jiné úkoly. Budoucí zastupitelé by měli dávat pozor na vstup nových investorů do města a stanovit jim podmínky. Více pozornosti by se mělo věnovat komunikacím. Chci připomenout, že finanční situace města je taková, že nebude umožňovat v tomto období investiční akce, pokud by se nepodařilo získat stoprocentní dotaci, například na dostavbu školního areálu. Město bude muset konsolidovat svůj rozpočet a soustředit se na drobnější aktivity.
Při získávání financí se město nevyhnulo prodeji některých pozemků a jednoho či dvou objektů, některé nemovitosti bylo nutné dát do zástavy. Bylo to správné?
Na jedné straně se tím město zbavilo části svého majetku, ale na druhé straně výnosy z těch-to prodejů byly zdrojem pro zajištění investičních akcí. To znamená, že jsme vlastně vytvářeli nový majetek města, například čistírnu odpadních vod, kanalizaci a další inženýrské sítě a v poslední době dokončovaný dům s pečovatelskou službou.
Děkuji za rozhovor. Odcházím s pocitem, že ve všem hrají největší roli peníze a právě na nich záleží, co se podaří v dalším volebním období uskutečnit.
Mgr. Markéta Licková
 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Investiční akce ve městě
Zahájení montáže krovů MDDM v polovině srpna

Výstavba domu s pečovatelskou službou a přestavba městského domu dětí a mládeže patří v současné době mezi největší investice města. Zatímco vloni a v první polovině letošního roku byla u DPS budována převážně hrubá stavba, nyní se pracuje na vnitřních omítkách a obkladech. V nejbližší době přijde na řadu venkovní omítka. V září by se měly provádět závěrečné elektromontážní práce a bude dokončena kompletace vybavení koupelen a WC. Nezbytnou podmínkou pro bydlení je přívod elektrické energie od transformátoru v Rašínově ulici. K výkopovým pracím a k položení kabelu by mělo dojít v září. Od září do listopadu bude probíhat v části Vrchlického ulice výstavba dešťové kanalizace, komunikace a chodníku. Souběžně se bude pokračovat v terénních úpravách okolí budovy DPS včetně vysázení zeleně. Kolaudace by se měla uskutečnit v listopadu letošního roku.
 
Základní škola pod lešením
 
Městský dům dětí a mládeže postupně mění svůj vzhled. Na přístavbě tanečního sálu a u nástavby části původní budovy byla provedena betonáž stropních konstrukcí. Následovat bude konstrukce krovů, klempířské práce a výstavba vnitřních příček. Další postup prací bude veden snahou o dokončení celé rekonstrukce v podzimních měsících.
Relativně malou investiční akcí je oprava omítky průčelí budovy základní školy č. p. 8. O prázdninách byla vyměněna okna a byly provedeny s tím spojené zednické práce. Ještě na začátku nového školního roku bude ale budova částečně zakryta lešením. Po odstranění poškozené venkovní omítky bude v září zhotovena nová omítka včetně původních sgrafit.
Text a foto Ing. Vladislav Procházka
 

Upozornění pro volební strany

Ve dnech 1. a 2. listopadu 2002 se budou konat volby do zastupitelstva města. S ohledem na tento termín a výrobní lhůty ŽÚ mohou volební strany zaregistrované v Úvalech uvést své představy, s kterými vstoupí před voliče, na stránkách měsíčníku Život Úval již v říjnovém vydání. Redakce se dohodla, že položí všem stejné otázky, a to takové, jejichž konkrétní odpovědi asi voliče nejvíce zajímají:
1. Úvaly mají přibližně 4700 obyvatel. Vybavenost a infrastruktura ale počtu obyvatel neodpovídají. Na které oblasti se zaměří vaše strana? Které považujete za nejdůležitější?
2. Odrazovým můstkem k řešení převážné většiny záležitostí jsou finance. Víte, kde je získat?
3. Jak budete postupovat v otázce bezpečnosti ve městě?
4. Jaké jsou vaše představy o řešení takových nešvarů ve městě, kterými jsou například černé skládky, čistota města, znečišťování ovzduší apod.?
5. Jaké jsou vaše představy o vyřešení otázek spojených s obchodní sítí ve městě?
Kromě odpovědí na těchto 5 otázek mohou strany uveřejnit seznam svých volebních kandidátů a pozvánku na jejich setkání s občany. Abychom zajistili pro všechny stejná pravidla, nebudou otištěny jiné předvolební články ani fotografie.
Příspěvky v rozsahu nejvýše 2 tiskových sloupců v ŽÚ je nutné zaslat do uzávěrky říjnového vydání, tj. do 16. září 2002.
redakce
 

Městská knihovna v Úvalech informuje

Knihovna má v současnosti pro čtenáře k dispozici řadu automatizovaných prostředků pro snadný přístup k informacím. Mezi nimi je i počítač uvolněný pro vyhledávání v encyklopedických databázích na CD nosičích. Nejen děti, ale i dospělí čtenáři se mohou poučit o české literatuře do r. 1945, zvýšit si zábavnou formou znalosti o Evropské unii a vstupu ČR do EU, nahlédnout do příruční knihovny spotřebitelských informací Sdružení obrany spotřebitelů v ČR, zabrouzdat si po hradech a zámcích v Čechách alespoň virtuálně a v řadě Názorný průvodce pro děti vydavatelství Grada si osvěžit znalosti z biologie člověka, botaniky a zoologie a zeměpisu světa.
Knihovna je otevřena:
pondělí 9 - 11 a 12 - 18.30 h
čtvrtek 9 - 11 a 12 - 18.30 h
sobota 8 - 11.30 h
Alena Janurová, knihovnice
 

Nové ceny za poštovní služby ve vnitrostátním styku
od 1. 9. 2002

Od 1. září 2002 dochází k úpravě cen za poštovní služby ve vnitrostátním styku. Úprava se týká všech základních cenových skupin - za odesílání listovních zásilek, balíků i peněžních poukázek.
Cena za odeslání standardního psaní, které je nejčastěji využívaným poštovním produktem, se od 1. 9. zvyšuje ze současných 5,40 na 6,40 Kč.
Standardní psaní se od ostatních typů psaní liší tím, že má takové rozměry, které umožňují jeho zpracování v automatizovaných třídírnách: minimální formát 9 x 14 cm, maximální 12,2 x 23,7 cm, tloušťka max. 0,5 cm a hmotnost do 20 gramů. Do kategorie standardního psaní tedy spadají všechny malé a prodloužené obálky (C6, DL). Pošta za odeslání standardního psaní vybírá nižší ceny (oproti jiným typům psaní), neboť tříděníje rychlejší, méně pracné a v konečném důsledku levnější.

Bližší informace
tel: 0800/10 44 10 nebo
e-mail: info@info.cpost.cz
nebo na www.cpost.cz
Pramen: Zpravodaj pošty, léto 2002
 

ATLASOVÁ STREET PARTY

Ostrůvkem krásného počasí těsně před sobotní průtrží mračen byl svátek Cyrila a Metoděje. Právě tento den proběhla v úvalské Atlasové ulici First Street Party. Zúčastnili se nejen obyvatelé této lokality, ale také hosté z nejbližšího okolí. A až z centra se dostavil na svém horském kole host z nejváženějších, pan starosta Černý.
na fotografii: účastníci slavnosti
Jak taková uliční slavnost probíhá? Základem jsou samozřejmě důkladná předběžná opatření. Na četných přípravných výborech jsou zřízeny jednotlivé sekce a určeni jejich vedoucí. Rozhodující jsou možnosti, záliby, povolání. Členové stavební sekce postavili čtyři bělostné partystany, iluminační sekce zajistila zavěšení lampiónů a rozmístění různých typů osvětlení, další rozestavěli stoly a květinovou výzdobu. Sekce ozvučení zajistila hudbu, cateringová a nápojová bohaté pohoštění. Trochu stranou byly zaparkovány grily a byl ustanoven vrchní kuchař.
Před rozhodující hodinou se mezi pobíhajícím personálem z řad odrostlejších dětí začali pod uvítacími transparenty objevovat první hosté. Welcome drink měli na starost dorostenec v obleku z tatínkovy maturity a slečna servírka s bělostnou zástěrkou. Úderem páté hodiny odpolední jsme pozvedli číše a popřáli si vzájemně mnoho sil a zdraví až do konce trvání akce. Rozpoutala se volná zábava, usedli jsme k bohatě prostřeným tzv. atlaským stolům (tj. "každý něco přinese") a byl naražen sud pro ten účel naložený v ledu. K letnímu odpoledni se také dobře hodily míchané nápoje, vyráběné efektním způsobem v mnoha stupních sytosti barev i promile.
Ještě než začali účastníci ztrácet soudnost, byly přečteny zdravice a omluvenky chybějících hostů, podepsána prezenční listina a zahájen prodej lístků do tomboly. Výtěžek akce je určen na rekonstrukci "ulice" K Horoušánkám, jediné přístupové komunikace do Atlasové ulice. Právě v této fázi se dostavil pan starosta, takže i on přispěl nemalou částkou pro tento účel - nutno podotknout, že vynaložená suma se mu vzápětí bohatě zúročila, když získal obraz neznámého umělce.
Krátce po setmění vypuklo překvapení. Na nedalekém poli zorganizovala příslušná sekce vskutku důstojný ohňostroj, který k údivu všech zúčastněných nezpůsobil větší škody ani na blízkých domech, ani na vzdálenější lisovně. Po této události odešli spát všichni nedospělí jedinci, odjel pan starosta a došlo pivo. Přes uvedené nedostatky se za využití skrytých rezerv večer vydařil a protáhl do časných ranních hodin. Díky množství přebytků byla narychlo svolána snídaně na devátou, která měla překvapivě vysokou účast.
Vzhledem ke zdárnému průběhu akce, vysokému výnosu z tomboly a více než pravděpodobné nutnosti každoroční opravy příjezdové komunikace bylo usneseno, že akce bude zopakována i v příštím roce. Organizátoři setkání však mají oprávněnou obavu, že letošní laťka byla nasazena příliš vysoko.
H. Langerová, sekce PR a Promotion
 

Úvalské koupaliště

Některé dny letošního léta se podobaly dnům stráveným v přímořských letoviscích. Teplota vzduchu se pohybovala kolem 30°C a nebe bylo azurové. A kde tedy trávit tyto dny? Skvělým místem se pro mě stalo úvalské koupaliště. Přestože toto koupaliště nezaujímá velkou plochu, poskytuje mnoho vyžití.
Jste-li osoba línější, můžete zaparkovat své auto jen pár metrů od koupaliště. I na cyklisty je pamatováno, mohou své "oře" ustájit hned za plotem u vchodu do stojanů. Po zaplacení vstupného, které je dle mého názoru přijatelné, můžete se ihned posilnit v občerstvení nebo vyhledat místečko, kde složité své unavené tělo. Kromě nápojů a zmrzliny nabízí bufet i pokrmy rychlého občerstvení. Sama jsem ochutnala paprikovou klobásu a byla skvělá! Dojde-li ve stánku pivo, je to úplné neštěstí pro některé štamgasty. Nedočkavě vyhlížejí přijíždějící auto se sudem. Snad se dočkají.
Strategická poloha bufetu umožňuje, že rodič nejevící zájem čvachtat se v bazénu se svou ratolestí může svého potomka sledovat z dobře umístěné židle u stolu s chlazeným nápojem v ruce.
Své svalnaté tělo můžete nasoukat do plavek v převlékárně. Ony místnosti jsou bohužel neútulné a nehledejte zde soukromí. Převléknout a ven!
Z bazénu jsou vám nabízeny tři druhy. Malé dětské brouzdaliště, kde si maličcí neplavci užijí své, je vždy udržováno čisté. Pro další dva bazény se vžilo rozlišení malý - velký. Vždyť se také liší hloubkou. Malý bazén je zpestřen dvěma skluzavkami - červenou a žlutou. Přiznám se, měla jsem pokušení se svézt. Baktérií jsem se nebála, neboť čistota vody byla vždy velmi dobrá. Z vyvýšené pozorovatelny vše sleduje plavčík. Jeho práce je velmi obtížná, neboť hlav v bazénu je nepočítaně. Musím přiznat, že vše měl personál pod kontrolou a bedlivě sledoval i nezkrotnou mládež, kterou několikrát napomínal.
Nebaví-li vás válet se na dece, můžete využít beach - volejbalové hřiště a procvičit si své ladné pohyby při míčové hře.
Neboť dusné dny vyžadují dostatečný přísun tekutin, musíte též navštívit sociální zařízení. Bohužel toalety a sprchy jsou nejslabší částí koupaliště. Musím podotknout, že jsou udržovány v relativní čistotě, ale celkový ráz těchto staveb je špatný.
Bylo pro mě příjemné trávit horké letní období na úvalském koupališti. Byla jsem jen trochu zklamána, jak málo úvalských občanů využívá tohoto osvěžovadla těla i duše.
Mgr. Markéta Licková
 

Pozvánka na Václavskou zábavu
V sobotu 28. září od 14.00 hodin se koná v hotelu Budka
"Václavská zábava" pro důchodce.
K tanci a poslechu hraje Modrý Q
Srdečně vás všechny zve
kulturní komise MěÚ Úvaly
 

O čem psal Život Úval před lety

Tajemství zatopeného dolu
Od křížku počínaje chodilo se kdysi na "Úvalák" úzce vyšlapanou cestičkou, vyhýbající se obezřetně různým prohlubním, které vznikaly sesouváním povrchových důlních štol.
Za kopcem vedla podél malé lesní mýtinky, kde byly opět mělké, okrouhlé prohlubně s načervenalým dnem zaplněné průzračnou vodou. Byla to taková roztomilá miniaturní lesní jezírka, lemovaná zeleným rákosím a kamením, ve kterých se proháněli - pod modrou oblohou a v žáru slunečním - pulci, zelené rosničky, čolci, potápky, nádherně vybarvení salamandři, užovky i ještěrky.
Neobyčejně zajímavé bylo sledovati denně vývin a růst těchto živočichů, usazených stále v jednom místě jako v akváriu. Pak přišel opět mladý hustý lesíček, kterým se přišlo na palouček, kde byla široká trychtýřovitá prohlubeň opuštěného a sesutého dolu.
Kdysi se tam dolovala železná ruda, ze které se společně s okrem, kterého jsou v Úvalech bohatá ložiska, vyráběly levné zemité barvy.
Též se zachovala pověst, že se v zatopené hluboké důlní štole utopil nějaký dráteníček. Těsné okolí dolu působilo celkem chmurným dojmem a každý měl pocit, že se to může náhle propadnouti. Proto se lidé místu raději vyhýbali.
Nad zatopenou štolou byla skalní klenba a po stranách sesutá půda a sypké kamení, které přístup do vnitra dolu znemožňovaly.
Po pravé straně štoly, dobře zakryté křovím ostružinovým, nacházel se však malý, nenápadný, jezevčímu doupěti podobný otvor, kterým se dalo, šikovně ovšem, přece jenom protáhnouti. A to byl právě jediný možný přístup do vnitra dolu.
Když tento tajný vchod naše mládež objevila a zjistila, že část jedné povrchové štoly je dosud zachovalá, nevěděla radostí co dělati. O takové skrývačce se jim ani nezdálo.
Zařídili se tam hned klidně a pohodlně - a to byla jejich tajemná a nedobytná pevnost, ve které o prázdninách prožívali své dobrodružné sny, v hlavách mládeže se obvykle střádající.
Všechny jejich plány a vynálezy bylo ovšem těžko uskutečnit, protože neměli ani krejcar. Dlouho a marně přemýšleli, jak získat nějaký poklad, až přišli na to, že dobrodružné výpravy do krajů a lesů se mohou docela dobře zpeněžiti, poklad bude!
Nejdříve nachytali do čepice spoustu bělásků, neboť úplná mračna se jich vznášela nad každým jetelištěm, prodali je jako škodnou tehdejšímu obecnímu úřadu, který za 20 bělásků platil jeden krejcar - v hotovosti.
Pak za houby, za jahody, za maliny, za raky atd., které se prodávali známým, bylo najednou tolik peněz, že to jaktěživi neviděli.
Společným úsilím se poklad utěšeně rozrůstal a bylo nutno jej dobře uschovati a zabezpečiti. Plechovou pokladničku s penězi uvázali na provázek a velmi důmyslným způsobem vytáhli na temnou skalní stěnu, takže k tomu nikdo nemohl.
Bylo to mnoho peněz, 2 zlaté a 24 krejcarů, a k tomu ještě v tehdejší zlaté měně, a bylo s tím mnoho starostí.
Jednoho dne se však přihodila hrozná a nepředvídatelná katastrofa. Nešťastnou náhodou při obvyklém spuštění pokladničky se provázek přetrhl, ve vodě žbluňklo, a poklad zmizel navždy v hlubinách.
Prostora, kde stával rudný důl, bude v krátkém čase zasypána. Doufejme však, že vzpomínka a tato povídka bude snad zachována.
UJ (ŽÚ září 1964)

Výsledky ankety umístěné na www.uvaly.cz v období od 15.7. do 14.8.2002

Aktualizovaný úvalský adresář a katalog podnikatelů a služeb:
je určitě potřebný ... 39
používám ještě dříve vytištěný, uvítámkaždou aktualizaci ... 2
nepotřebui, Úvaly a okolí znám dobře ... 2

Od 15.srpna 2002 můžete hlasovat v nové anketě na téma úrovně maloobchodního prodeje ve městě.
Na stránkách dále naleznete:
informační rozcestník www.Uvaly.cz/mesto
katalog služeb a adresář podnikatelů www.uvaly.cz/adresar
on-line informační kalendář www.Uvaly.cz/kalendar
informace o úřadech www.Uvaly.cz/meu
měsíčník města www.Uvaly.cz/zivotuval
městskou knihovnu www.Uvaly.cz/knihovna
současnou uliční mapu města www.Uvaly.cz/mapa
diskusní klub rodáků a přátel města www.Uvaly.cz/uvalaci
a mnoho dalších odkazů a informací. Stačí se jen připojit.
L. Rubeš
 

 

P O L I C I E

Vloupal se do 11 automobilů, několika prodejen, restaurací a trafik

Zvlášť zdařilou práci odvedli v těchto dnech pracovníci z I. skupiny Služby kriminální policie a vyšetřování z Okresního ředitelství PČR Praha - východ.
V těchto dnech se jim totiž podařilo zjistit pachatele, který na území okresu, především pak v Brandýse nad Labem a jeho okolí a na Čelákovicku páchal rozsáhlou trestnou činnost. I když plnoletosti dosáhl teprve nedávno, jedná se o zkušeného pachatele. Od letošního ledna se vloupal do jedenácti osobních vozidel různých značek, tuzemských i zahraničních a odnesl si z nich věci v hodnotě přibližně 240 000 Kč. Dále má mladý muž na svědomí i vloupání do restaurace, kde způsobil škodu za 280 000 Kč, různých prodejen potravin a tabáku (škoda se zde pohybuje kolem 170 000 Kč) a do garáže, odkud si odnesl předměty za 75 000 Kč. Proti muži bylo zahájeno trestní stíhání a hrozí mu až tři roky odnětí svobody.
por. Mgr. D. Bušková
 

Zopakujte po prázdninách s dětmi pravidla chování v silničním provozu

Nejsmutnějšími a nejtragičtějšími dopravními nehodami jsou ty, kterých se účastní děti. Z celého Středočeského kraje je Praha-východ okresem, kde dochází k největšímu počtu dopravních nehod, od začátku kalendářního roku zemřelo na našich silnicích 14 lidí a 17 dětí do patnácti let se účastnilo dopravních nehod, ať už jako spolujezdci, chodci či cyklisté. Nelze vymezit jedno konkrétní místo, které by bylo pověstné svojí nehodovostí, k nehodám dochází na celém území okresu.
Děti jsou velmi rizikovou skupinou, protože nemají potřebné vědomosti, dovednosti ani zkušenosti. Jejich pozorovací schopnosti nejsou dosud plně vyvinuty, neumějí se soustředit, riskují a podceňují nebezpečí. Se začátkem školního roku považujeme za nutné, aby rodiče s dětmi zopakovali pravidla chování v silničním provozu. Tento článek by více než povídáním měl být spíše jakousi osnovou, ze které můžete vycházet.
Jaké jsou nejčastější příčiny dopravních nehod dětí?

Děti - chodci:
- volí pro přecházení málo bezpečná místa, i když jsou v okolí podstatně bezpečnější úseky (vyznačený přechod, semafor, podchod),
- přecházejí bez rozhlédnutí anebo se rozhlédnou jen částečně,
- při přecházení běží a velice často v místě, kde mají zakrytý rozhled (za parkujícím vozidlem).

Děti - cyklisté:
- chybují při změně směru jízdy vlevo (při odbočování, vyjíždění od okraje vozovky, při objíždění překážky, chodců apod.), dostatečně brzy se neohlédnou,
- opomíjejí dát přednost v jízdě při vyjíždění na silnici z místa ležícího mimo silniční provoz, z polní nebo lesní cesty apod.,
- zapomínají dát přednost v jízdě na křižovatce vozidlům přijíždějícím zprava.

Několik pravidel pro správné chování v silničním provozu:
1. Kde je přechod pro chodce, přecházej po něm.
2. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo.
3. Kde přechod není, přicházej na přímém a přehledném úseku vozovky.
4. Vozovku přecházej kolmo.
5. Nikdy nepřecházej mezi zaparkovanými vozidly.
6. Než vstoupíš do vozovky, rozhlédni se na obě strany - doleva, doprava, doleva, uprostřed vozovky pak znovu doprava.
7. po chodníku se chodí vpravo.
8. Tam, kde není chodník, chodí se po levé krajnici nebo při levém okraji vozovky.
9. Pokud jezdíš na kolečkových bruslích, dávej pozor, abys na chodníku neohrozil žádného chodce.
por. Mgr. Diana Bušková
 

 

N A P S A L I   O   N Á S

Okolí Prahy bude potřebovat těžkou techniku

Okolí hlavního města potřebuje pomoc při odstranění následků záplav. Například jen v Řeži v okrese Praha-východ bylo zaplaveno na sto šedesát domků a čtyřicet rodin se tam ocitlo bez domova. Lidé nyní pracují na likvidaci škod a domy prohlížejí statici. Podle Jana Vrzala z krizového štábu Prahy-východ nejvíce zaplavila rozvodněná řeka v tomto okresu místní části Husinec v Řeži, Klecánky v Klecanech a Dol v Máslovicích. "Potřebujeme lidi, kteří zničené věci odnesou, a náklaďáky, které to odvezou," sdělil stručně Vrzal. V Řeži to vypadá děsivě. "Kromě různých naplavenin a bahna nám sem připlavaly i různé chaty, některé naše zase odplavaly. Probíhají nyní úklidové a čisticí práce, kterých se účastní hasiči a dobrovolníci, voda za sklepů už je odčerpána," řekl včera Dušan Soukup z řežského krizového centra.
Popadané stromy podél řeky rozřezávají muži s motorovými pilami a likvidují naplavené bahno. "Máme asi pětadvacet dobrovolníků, odklízí se zatím ručně pomocí hasičských stříkaček, ale časem bude muset nastoupit i těžká technika," uvedl Soukup s tím, že by se jim další pomocníci hodili. Dva statici prozatím zakázali v Řeži vstup do jednoho z objektů i hasičům a stěny několika dalších domů jsou podle Soukupa popraskané. Statik má dát vyjádření do deseti dnů.
Obyvatelé většinou bydlí u příbuzných nebo sousedů, kteří měli větší štěstí. Telefonická čísla na operační středisko krizového štábu Prahy-východ, kam se mohou ozvat dobrovolníci i lidé s materiální pomocí, jsou podle Vrzala 0204 602 333 a 0204 604 229.
Lidé by podle jedné z obyvatelek Husince měli šanci zachránit z později zaplavených domů alespoň majetek, pokud by bylo nebezpečí více než dvacetileté vody hlášeno dříve. "Později se už mnozí kvůli záplavě do svých domů nedostali," tvrdí Petra Schmalzová.
Pro vyplavené v okresu Praha-východ pořádá sbírku Městský úřad obce Úvaly. "Dobrovolní dárci mohou předávat potřebné věci (22.-24.8., pozn. red.) v Sokolovně Úvaly na náměstí Arnošta z Pardubic pracovníkům Městského úřadu Úvaly a jejich pomocníkům," uvedl starosta Úval Ivan Černý. Potřeba jsou podle něj tvrdá košťata, rukavice pracovní i chemické, štětky na malování, sekery, pilky, kladívka, kovové hrábě, hygienické potřeby, dezinfekční prostředky zdravotnické potřeby (náplasti, dezinfekční prostředky), pracovní oblečení, gumové holínky velikosti 43 a výše, trvanlivé potraviny, deky, přikrývky a další věci.
Shromážděné věci budou podle starosty Úval odvezeny na Městský úřad v Klecanech.
Miliardové škody napáchala povodeň v okrese Praha-západ. Tamější obce shánějí peníze a potřebují dobrovolníky na odstraňování následků záplav. Ve Štěchovicích voda zaplavila asi sto dvacet obytných domů a záchranáři evakuovali téměř všechny z dvanácti set obyvatel. Po návratu je čeká mnoho práce. Podle starostky Miloslavy Vlkové se již lidé postupně vracejí do opuštěných domů, ale je nutné, aby zaplavené objekty nejdříve prohlédl statik. "Potřebujeme také vysoušeče, balené vody a čistící prostředky," řekla Vlková. S pomocí se mohou zájemci ozvat na čísle 02 / 57 74 02 94 nebo 57 74 04 03. Velká voda řádila i v Černošicích, kde zatopila sto domů a pět set rekreačních chat. V současné době zde pomáhají likvidovat následky škod vojáci a dobrovolníci z katolické charity z Hradce Králové.
Podle starostky Heleny Langšádlové je v těžké situaci asi třicet převážně starších lidí, které povodeň připravila prakticky o vše. "Vybíráme pro ně peníze, musím ocenit, jak si lidé u nás pomáhají, například si hlídají děti, a ti nezatopení perou zatopeným prádlo," dodala starostka.
Pomoc Černošicím je možné nabízet na čísle 02/51 64 07 99.
(Mladá fronta DNES 22. 8. 2002)
 

 

Š K O L S T V Í

SPECIÁLNÍ ŠKOLY V ÚVALECH

Na základě rozhodnutí odboru školství, mládeže a sportu Středočeského kraje dochází ke sloučení Zvláštní školy a Praktické školy v Úvalech v jeden subjekt s účinností od 1. 9. 2002. S touto změnou souvisí i nový společný název obou škol: Speciální školy Úvaly. Změna názvu byla vedena i snahou odstranit ze jména školy slovo "zvláštní", vůči kterému mají někteří lidé předsudky.
Speciální škola poskytuje žákům základní vzdělání, stejně jako škola základní, ale s použitím speciálních metod a prostředků. Rozsah učiva je zredukován na nutný základ a také tempo výuky je přizpůsobeno potřebám každého žáka. Další výhodou speciální školy je malý počet žáků ve třídě (v nižších ročnících 4 až 8, ve vyšších maximálně 12), což umožňuje učitelům věnovat se každému individuálně a postupovat s každým žákem podle jeho možností a potřeb.
Absolventi speciální školy jsou však dostatečně vybaveni znalostmi, aby mohli být přijati do učebních oborů dle vlastního výběru. Ti nejlepší z nich nastupují i do učebních oborů s maturitou. Speciální škola je nabídnutou pomocí pro všechny děti, které obtížně prospívají na základní škole a často proto trpí komplexy méněcennosti či jinými problémy. Záleží jen na uvážení rodičů, zda dokáží tuto nabídku přijmout.
Eva Bubáková, ředitelka Speciálních škol Úvaly
 

ATLETICKÝ AREÁL

Škvárové hřiště pod školou s atletickou dráhou
Po dvouměsíční přestávce opět úvalská škola ožije dětmi. Budou získávat nové informace, testovat své znalosti, tvořit nové výrobky, dosahovat lepších výkonů, učit se komunikovat a rozvíjet sociální vztahy. Otázkou zůstává, zda budou mít kde rozvíjet své doposud získané dovednosti. Atletické hřiště pod sokolovnou asi nebude tím nejvhodnějším místem pro výuku tělesné výchovy. Koncem srpna lze jen těžko rozpoznat, kudy vede atletická dráha. Její povrch připomíná spíše právě zatravňované úvalské fotbalové hřiště. Již dříve nebylo možné provozovat sprinty na nejkratších tratích kvůli četných nerovnostem. Z hlediska bezpečnosti jsou nyní zcela vyloučeny. Lze si jen těžko představit, že již za několik dní by na tomto povrchu měly děti podávat běžecké výkony, které by přímo neohrožovaly jejich zdraví. Jediná dráha, která je jasně patrná, je cesta po nákladních automobilech, jež zde zbyla po výstavbě kanalizace. Ta je však pro atletické výkony zcela nevhodná.
Výzkumy týmu z FTVS ukázaly, že jen 20 % dnešních děti provozuje ve volném čase nějakou sportovní aktivitu. Ta je nezbytně nutná pro jejich zdravý vývoj a růst. Každé dítě stráví denně 2,5 hodiny u televizní obrazovky či počítače. Pro mnohé jedince je tedy školní tělesná výchova jedinou příležitostí, jak rozpohybovat své mnohdy objemnější tělo a udělat tak alespoň něco pro své zdraví.
J. Krčmář
 

Zprávy z MDDM

Zápis do kroužků MDDM ve školním roce 2002/2003 bude probíhat v Tesko budově v Podhájí (pod Základní školou Úvaly) od 2.9. do 20.9.2002.
Úřední hodiny:
pondělí a středa 8.00 - 12.00 13.00 - 17.30
úterý a čtvrtek 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
Pokladní hodiny:
pondělí a středa 13.00 - 17.30
Dosavadní nabídka MDDM bude rozšířena o kroužek pro maminky s dětmi od 1 do 3 let.
Cvičení a hry pro děti a maminy případně taťky bude každou středu od 9.00 do 10.00 hodin. Cvičení povede paní Němcová, která má v této oblasti značné zkušenosti. Cena kroužku je 30,- Kč/hodinu. Zájemce prosíme o předběžné přihlášení v MDDM. Bližší informace na telefonním čísle 02/81981934.
Děkujeme Ing. J. Čemusovi za sponzorský dar 3.000,- Kč na rekonstrukci MDDM.
Jana Pospíšilová
 

 

S P O R T

III. liga opět v Úvalech

Našim házenkářům se podařil opravdu husarský kousek, když dokázali zvítězit v divizi Středočeského kraje a postoupit z prvního místa do III. ligy ČSH. Nikdo s nimi totiž nepočítal. V předminulém ročníku ještě fungovala družstva dvě: A-tým složený převážně z mladých hráčů a B-tým, jehož ambice končily v K-klubu. Áčko skončilo na devátém místě a Béčko dokonce na jedenáctém, posledním místě. Během léta 2001 se obě mužstva sloučila v jeden celek a vytvořila velice zajímavý tým. Na jedné straně mladí hráči kolem 18 let, kteří teprve začínali nabírat zkušenosti v mužské házené a hrají tento sport bez přerušení od svých sedmi let, na straně druhé téměř čtyřicetiletí pánové, kteří se k házené vrátili po více jak desetileté přestávce. Začátek soutěže byl pro všechny zúčastněné velkým překvapením. Kdo by také čekal, že spojením dvou nejslabších týmů ročníku 2000/2001 vznikne nejsilnější tým ročníku následujícího.
A budoucnost? III. liga se hraje o dvanácti účastnících, což znamená 11 kvalitních zápasů. Cíl se zdá být jasný - udržet se v soutěži i pro další ročník. Přesto je docela pravděpodobné, že máme na víc. Chtěli bychom obsadit minimálně střed tabulky a hrát o 4. - 5. místo. Aby se cíl podařilo splnit, děláme pro to vše, co je v našich silách. Jednáme o přestupu Davida Březiny, hráče s extraligovými zkušenostmi, který v Úvalech s házenou začínal, a jednáme také o návratu Martina Koubka, který za Úvaly dvakrát III. ligu hrál. V době uzávěrky ŽÚ nemůžeme příznivcům házené sdělit, jak jednání dopadla, a tak si musíme počkat na začátek soutěže, který je 31. srpna 2002 v 17.00 hodin. Ostatní domácí utkání na nově zrekonstruovaném hřišti jsou vždy v neděli v 17.00 hodin (mimořádně 28. 10. v pondělí). Předzápasy obstarají družstva dorostu a mladších žáků.
Největším překvapením pro příznivce úvalské házené je položení umělého povrchu. I pro hráče to bude velká změna po letech strávených na asfaltu. Další překvapení čeká hráče (i hostujících celků) v šatnách. Rekonstrukce šaten se díky obětavé práci Jiřího Drába st. a Romana Kroutila podařila realizovat v rekordně krátkém čase a určitě přispěje k celkovému budování kvalitního zázemí pro úvalskou házenou.
Jiří Dráb

Rozpis podzimních zápasů III. ligy házené
31. 8. 2002 17.00
Sokol Úvaly - Sparta Kutná Hora
8. 9. 2002 10.30
HC Kolín - Sokol Úvaly
14. 9. 2002 15.00
Jiskra Mimoň - Sokol Úvaly
22. 9. 2002 17.00
Sokol Úvaly - Slavia Hradec Králové
29. 9. 2002 18.00
AŠ Mladá Boleslav - Sokol Úvaly
6. 10. 2002 17.00
Sokol Úvaly - SHK Louny - Litvínov
13. 10. 2002 17.00
Sokol Úvaly - HBC AGS Jičín
19. 10. 2002 11.00
Chemička Ústí n. L. - Sokol Úvaly
27. 10. 2002 17.00
Sokol Úvaly - ELP Jablonec
28. 10. 2002 17.00
Sokol Úvaly - TJ JM Chodov
2. 11. 2002 11.00
HK Aritma Praha - Sokol Úvaly
Na prvním místě je vždy uvedeno domácí družstvo.

TJ Sokol Úvaly vítěz středočeské divize 2001/2002 v házené

Zleva sedící:
Petr Máza Mazur, Pavel Prchy Prchal, Roman Singer Kroutil, Pavel Choma Chomát, Tomáš Pavouk Opálka, Jan Čochman Hochman, Ivan Bareš
Zleva stojící:
trenér Jiří Píra Dráb, Michal Polda Polák, Ondřej Teplý, Tomáš Neužil Netušil, Aleš Féma Křelina, Jan Ňéma Němeček, Michal Mišák Breda, Jan Černoušek Černý, Richard Mařek Sajdl, Zdeněk Špenda Paul
Chybí:
Zdeněk Brychta, Václav Embacher, David Vlach

 

Sportovní areál TJ Sokol Úvaly
je k dispozici všem sportumilovným lidem

Zrekonstruovaný areál házenkářského hřiště je od září připraven k širokému využití pro veřejnost. K dispozici je kromě hřiště na házenou hřiště na volejbal, nohejbal a tenisový kurt. Vše na kvalitní umělé trávě, která určitě přispěje ke zdravějšímu sportovnímu vyžití všech sportovců. Volné hodiny a ceny za sportoviště budou vyvěšeny ve skříňce u vstupu do areálu. Rádi Vám poskytneme informace v recepci hotelu Sokol, kde dostanete i klíče od šaten a potvrzení o zaplacení (tel. 02/81 98 16 91, po přečíslování 281 981 691).
Výbor TJ Sokol Úvaly
 

První tři závodníci v celkovém pořadí: Dušan Stejskal, Tomáš Vitáček a Petr Ledecký

Pavel Štork, nejúspěšnější z úvalských závodníků, na startu časovky jednotlivců

Měření času a vyhodnocování výsledků
Foto: Ing.V.Procházka

Malá cena Úval

I přes obrovské povodně, které ničily zemi, se uskutečnil během víkendu 17. - 18. srpna již 9. ročník tříetapového závodu Malá cena Úval. Úroveň poskočila opět nahoru a celkovým počtem 54 závodníků byla zřejmě již naplněna bezpečnostní kapacita vozovek v okolí Úval, pokud se nepřikročí k částečné uzavírce silnic či jiným odpovídajícím opatřením. Úvaláků se ani tentokrát nezúčastnilo mnoho, zato jiní cyklisté přijíždějí i ze vzdálenějších měst. Velký dík patří všem, kteří pomohli s pořádáním a firmám Fagor Praha a vinárna U vinařů (p. Kašička), které věnovaly ceny.
Pavel Štork

Konečné pořadí nejlepších závodníků
1. Dušan Stejskal (Brandýs n. L.) 2:43:38
2. Tomáš Vitáček (Čelákovice) 2:43:40
3. Petr Ledecký (Nehvizdy ) 2:44:11
4. Miroslav Kubík (Nymburk) 2:44:15
5. Martin Kubů (Velký Osek) 2:44:26
6. Zbyněk Kudrna (Hluboký Důl) 2:44:26
7. Petr Mysliveček (Sadská) 2:44:28
8. Ondřej Johanis (Kolín) 2:44:53
9. Pavel Štork (Úvaly) 2:44:57
10. Filip Kalenský (Poříčany) 2:45:03
11. Martin Hajžman (Plzeň) 2:49:23
12. Vítězslav Král (Praha) 2:50:36

Další úvalští závodníci se umístili následovně: 22. Radek Strnad, 24. Jiří Mašín, 29. Miloslav Zelenka (obdržel cenu ředitele závodu), 34. Martin Šťovíček, 36. Jiří Pop, 40. Daniel Selix, 41. Pavel Čadil.
 

SOUSTŘEDĚNÍ AEROBIKU

Rozhovor dvou mladších slečen
O tom, že aerobik je stále populárnější formou sportovního vyžití není třeba diskutovat, proč ty jsi jela o prázdninách mučit své tělo?
Už minulý rok jsem byla na soustředění v Dobřichovicích ve sportovním areálu na břehu Berounky. Věděla jsem, co mě čeká, a tak jsem zabalila sportovní oblečení, botasky a dobrou náladu a hurá na to!
Letos nás jelo mnohem více, hodně jsme si o cvičení během roku povídaly a tím nalákaly další příznivce aerobiku. Cvičily jsme ráno a večer, během dne chodily na výlety, plácaly plážový volejbal a pořádaly turnaje. Počasí nám přálo, bylo to fajn.
Taky jsem slyšela, že jste nacvičovaly na vystoupení, o co jde?

Nacvičujeme sestavu, kterou předvedeme na slavnostním zahájení nového fitka v Úvalech (neděle 1. 9. 2002 v 15.00 hod). Dřely jsme sestavu pořád dokola, snad neuděláme před diváky ostudu.
Co jste dělaly, když jste opustily tělocvičnu, myslím tím, když jste se odplazily z tělocvičny?
Kromě cvičení aerobiku nás Martina nutila posilovat - lavičky, švihadla a posilovací gumičky, někdy jsme křičely, že už víckrát nepojedeme, ale moc dobře víme, že chceme příští prázdniny znovu. Výlet na Karlštejn jsme ukončily tak, že nás vysadily z vlaku a hurá pěšky, prý pro kondičku. V jídelně nám pak o to více chutnalo, a vůbec to nepřipomínalo cvičební soustředění pro krásná těla, ale přežírací pobyt. Vše jsme ukončily karnevalem a za rok doufám bude pokračování.
Tak bych se mohla příští rok taky přihlásit?
No jasně. Začni s námi chodit od září do tělocvičny, fitka, a to každé pondělí a čtvrtek a za pár lekcí pochopíš, proč tak lítáme po tělocvičně při hudbě a povelech, kterým jsem fakt první hodinu vůbec nerozuměla.
Info: děvčata trénují od září v tělocvičně Fit centra Mamut v Úvalech, nám. Svobody 1452 (u pošty).
 

SK ÚVALY ODDÍL KOPANÉ VÁS SRDEČNĚ ZVE NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ HŘIŠTĚ
V SOBOTU 7. ZÁŘÍ

PROGRAM
UTKÁNÍ STARÝCH GARD
14.00 SK Úvaly - Sparta Praha

Účast Sparta Praha: Berger, Jarolím, Bartoň, Vojta, Mlejnek, Jurkanin, Stratil, Vrabec, Dyk, Brabec, Tiňtěra, Hladík a další
16.00 Beseda o fotbale, autogramiáda
3. kolo I.B. třídy oddělení "E" STŘEDOČESKÁ OBLAST
17.00 SK Úvaly - Viktoria Jirny
20.00 Taneční zábava v hospodě U Káši
22.00 Slavnostní ohňostroj
PO CELÝ DEN POCHOUTKY Z UDÍRNY, GRILOVANÉ KRŮTY, KUŘATA, VEPŘOVÉ KÝTY, KLOBÁSKY, NÁPOJE
 

SK Úvaly, oddíl kopané

Vážení sportovní přátelé, skončila doba příprav a opět se začíná hrát na ostro. Největším úspěchem bude otevření kompletně zrekonstruovaného hřiště 7. září. Děkujeme všem našim sponzorům a dárcům, bez kterých bychom konce nedosáhli. Od 14 hodin sehraje zahajovací utkání stará garda SK Úvaly proti Spartě Praha. Od 17 hodin zde sehraje první domácí mistrovský zápas naše "A" mužstvo s Viktorií Jirny. Doufáme, že se vydaří počasí a nový trávník zůstane v naprostém pořádku. Naše mužstvo sehrálo několik přípravných utkání, kde se dařilo se střídavými výsledky. Po loňském seznámení s krajskou soutěží je naším letošním cílem umístění do třetího místa. "A" mužstvo bude hrát všechny zápasy na hřišti v Úvalech.
Cílem "B" mužstva je umístění do 7. místa. Všechny zápasy bude hrát na hřišti v Přišimasech.
V letošní sezóně vysílá náš klub do soutěží dvě žákovská družstva. Obě budou hrát své domácí zápasy na hřišti v Přišimasech. Přípravka sehraje všechny své zápasy na hřištích soupeřů. Dorostenecké družstvo bude v letošní sezóně působit pod hlavičkou Sokola Tuklaty.
Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní otevření hřiště 7. září a na všechny mistrovské zápasy. Nezbývá než si přát jen ty nejlepší výsledky.

Rozpis utkání "A" mužstva:
Sobota 24. srpna 2002 10.30
Vonoklasy - Úvaly
Neděle 1. září 2002 17.00
Tuchoraz - Úvaly
Sobota 7. září 2002 17.00
Úvaly - Jirny
Sobota 14. září 2002 17.00
Zadní Třebáň - Úvaly
Sobota 21. září 2002 16.30
Úvaly - Rudná
Neděle 29. září 2002 16.30
Kunice - Úvaly
Sobota 5. října 2002 16.00
Úvaly - Řevnice
Neděle 13. října 2002 16.00
Louňovice - Úvaly
Sobota 19. října 2002 15.30
Úvaly - Libeň
Sobota 26. října 2002 14.30
Tuchoměřice - Úvaly
Sobota 2. listopadu 2002 14.00
Úvaly - Kounice
Neděle 10. listopadu 2002 14.00
Zeleneč - Úvaly
Sobota 16. listopadu 2002 13.30
Úvaly - Sibřina

Domácí zápasy se hrají na hřišti v Pařezině !
Na zápasy na hřištích soupeřů bude přistaven autobus !
Kompletní rozpisy jsou k dispozici při domácích utkáních, v hospodě U Káši a v prodejně autodílů v Pražské ulici !
Výbor SK Úvaly oddíl kopané
 

 

C Í R K E V

KŘESŤANSKÉ SBLIŽOVÁNÍ V ÚVALECH

Pro letošní zářijové období připravila náboženská obec Církve československé husitské v Úvalech za účasti Sboru Církve bratrské Praha - Žižkov, Sboru Českobratrské církve evangelické ve Škvorci a v Úvalech a Římskokatolické farnosti v Úvalech ekumenické setkání pod názvem "S DUCHOVNÍ PÍSNÍ KE KŘESŤANSKÉMU SBLIŽOVÁNÍ". Společné modlitby úvalských křesťanů a jejich hostů za mír ve světě a spolupráci národů, za obnovu naší vlasti těžce zkoušené srpnovými povodněmi, za porozumění a sblížení věřících všech křesťanských církví doprovodí zpěvy duchovních písní a církevních skladeb Komorní pěvecký sbor CHRISTI Úvaly a pěvecký sbor Církve bratrské z Prahy - Žižkova.
Termín a čas: neděle 29. září 2002 od 14.30 hodin
Místo konání: Sbor Církve bratrské, Pražská 477, Úvaly
K hojné účasti zveme občany města Úvaly a okolí.
gr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech
 

Poděkování

Farnost Úvaly děkuje městskému úřadu a zvláště p. tajemníkovi Bredovi za umístění laviček do parčíku u kostela a za pečlivé posekání trávy.
K. Šubrt
 

Úspěšné reprezentování města Úvaly

Jak níže uvedená fotokopie diplomu potvrzuje, přispěl ekumenický Komorní pěvecký sbor CHRISTI Úvaly počátkem prázdninového období svou zdařilou účastí na 3. ročníku Festivalu duchovní hudby pořádaném již tradičně Ústřední radou Církve československé husitské a vystoupením před publikem v beznadějně zaplněném chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze k úspěšnému reprezentování nejen křesťanských církví ve městě, ale našeho města jako celku. Úvaly se tak v rámci festivalu dostaly více do povědomí nejen pražské veřejnosti, ale prostřednictvím zúčastněných sborů i do dalších míst naší republiky a též mezi účastníky z řad zahraničním turistů. Pěveckému sboru CHRISTI přejeme do dalšího období zdar a nové úspěchy.
Rada starších náboženské obce CČSH Úvaly
 

 

D I S K U S E

Vážený pane redaktore,
Váš článek z č. 8/2002 "V Újezdě nad Lesy bude Penny Market" mě tak nadzvedl, že jsem musela okamžitě reagovat.
Pokud vím, žijete tu od narození, ale zřejmě nenavštěvujete místní obchodní síť, nebo žijete s klapkami na očích i uších. Já žiji 20 let v západočeské metropoli, a tak mohu srovnávat a také se dívám a naslouchám. Podle toho jsem usoudila, že městský úřad v Úvalech opět zaspal.
Přijíždíme za maminkou několikrát do roka a o letních prázdninách tu trávíme i měsíc. Maminka bydlí v Pařezině, u hřiště, a je jí 74 let, dnes je již sama. Myslím, že je v Úvalech větší počet důchodců než mladých rodin, ale přestože se s nimi už moc nepočítá, jsou, zdá se, zbyteční. Rychle to uteče a i my budeme staří pro své děti, budeme i my zbyteční? Abych se ale vrátila k jádru věci, a to k nevalné úvalské obchodní síti. Maminka to má do města zhruba tak 2 km. Tam se nachází 3 mini-obchody s nekřesťansky předraženým zbožím. Takže pokud jí nenakoupí nejnutnější moje starší sestra, který bydlí v Praze a je mobilní, tak je odkázána na, zaplať Bůh, hodné a ochotné sousedy, kteří ji dovezou za nákupem do Českého Brodu.
Vy si myslíte, že je v Úvalech malá kupní síla? Kam se asi poděla? Zřejmě do okolních marketů a mnoho se jí odstěhovalo za širší obchodní sítí, než kterou mohou nabídnout Úvaly. V Českém Brodě, a ani v Újezdě není kupní síla větší, ale jezdí tam za nákupy Úvaláci, Pražáci a z okolních vsí. V Českém Brodě žijí rodiče mého manžela, tak i o tom něco vím. A navíc Vám mohu dát příklad od nás z Plzně. Máme tam nepřeberné množství super a hypermarketů, a přesto ve vedlejším městečku Třemošná, která je asi 4 km od Plzně otevřeli začátkem července PLUS. To město má, přeháním, 4 000 obyvatel. Ten obchod je plný lidí, malí obchodníci mají také dost nakupujících. Proč asi tento obchod otevřeli? Není to také jeden z dobrých finančních přínosů do obecní pokladny? Úvaly se zřejmě v penězích topí. To si můžeme koneckonců přečíst každý měsíc v ŽÚ. Jak ale dost místních ví, tady nestojí o market malí živnostníci. Bojí se konkurence a museli by značně zlevnit. Teď se blíží nový strach v podobě nového zákona o hygieně v obchodech.
Udělejte si z moci redaktora "místní drbny" anketu a nechte úvalské promluvit. Možná, že se budete divit. Musíte ovšem dát šanci všem věkovým kategoriím, možná i rekreantům, možná to bude nepříjemné. Myslím, že jste píchl do vosího hnízda. Asi Vám, bohužel, píši jen já, proto si myslím, že ani můj názor nebude zveřejněn. Bojím se, že nebude zajímat ani Vás. Přesto Vám přeji ve Vaší práci mnoho úspěchů a ať ŽÚ obsahuje více názorů Vašich čtenářů.
Vaše čtenářka Marie Vernerová, Plzeň

Odpověď paní Vernerové
Vážená paní Vernerová,
z Vašeho dopisu je patrné, že byl psán pod dojmem silných emocí. Nabyl jsem dojmu, že podle Vašeho názoru zřejmě patřím mezi hlavní viníky a obhájce současného stavu nákupních možností obyvatel Úval a nejbližšího okolí a vůbec neznám současný stav věcí. Mohu Vás však ubezpečit, že místní obchodní síť navštěvuji, s klapkami na očích a uších nechodím a nedostatky v obchodní síti pociťuji podobně jako všichni ostatní.
Článek o výstavbě Penny Marketu byl uveřejněn v dobrém úmyslu podat informaci o určitém zlepšení nákupních možností obyvatel, protože pokud budou chtít nakupovat v Penny Marketu, nebudou muset jezdit do vzdálenějších Čelákovic, ale blíže do Újezdu. Rozhodně se musím ohradit proti Vaší domněnce, že si myslím, že je v Úvalech malá kupní síla. Tento názor nezastávám, nic takového jsem nenapsal, a ani to z článku nevyplývá. V Životě Úval 8/2002 jsem uvedl, cituji: " … Před třemi roky se rozhodovalo o umístění prodejny buď v Českém Brodě, Úvalech nebo v Újezdě nad Lesy. U nás už byl vybrán pozemek, ale obchodní firmy zřejmě nemají zájem vstupovat do města z obavy o malé kupní síle obyvatel a nakonec padlo rozhodnutí na sousední lokalitu. …" O tom, kde budou prodejny postaveny, rozhodují přímo jednotlivé obchodní řetězce a město dává k dispozici pozemek. Jakým způsobem firmy jednotlivá místa pro prodejny volí, mi není známo. Je tedy zvláštní, že v Třemošné je prodejna Plus a Úvaly jsou stranou zájmu. Buď se jedná o špatný průzkum trhu, nebo v okolí Prahy jsou firmy zvyklé na vysoké zisky a nákupní problémy občanů je nezajímají. Podle informace starosty města bylo v posledních dvou letech vyvinuto úsilí o zajištění nájemce z řad velkých obchodních řetězců, zabývajících se prodejem potravin, do objektu na náměstí Svobody. Žel neúspěšně. I to svědčí o tom, co si společnosti myslí o obchodní atraktivitě Úval.
Myslím si, že se Váš hněv obrátil nesprávným směrem. Mám návrh: napište a zašlete dopis podobného znění firmě REWE, která provozuje síť Penny Marketů. Případné jejich vyjádření v našem měsíčníku rádi otiskneme.
Ing. Vladislav Procházka
 

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.

 

Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í

Ptáci našich zahrad a parků

Holub, který se podobá holubu domácímu, ale s našimi domácími nelétá, se jmenuje holub hřivnáč. Můžeme ho spatřit u koupaliště, kde vylétá ze zeleně a někdy i plácne křídly, aby se potom snesl na nějakou větvičku. Je celkem plachý a létá sám. Je naším největším holubem a poznáte ho i podle celkově šedého zbarvení, ovšem za letu i v sedu jsou výrazně viditelné příčné bílé pásky na vrchní straně křídel a po stranách krku. Během hnízdění se samci neúnavně ozývají svým houkavým "huhúhuhuhu". K hnízdění je schopen využívat i polní remízky, větrolamy a v posledních desetiletích proniká i do městské zeleně. Pravděpodobně hnízdil letos i před ZŠ, na náměstí v parkové zeleni. Ale běžně se s ním setkáme na okraji lesů a okolo potoka Výmoly. Na podzim se houfuje do větších hejn a zalétá na pole, kde ho také můžeme dobře pozorovat. Je to částečně tažný pták, který přilétá dost brzy na jaře, již v březnu a dubnu. Po celý čas jeho potravou je hlavně obilí a všelijaká jiná semena, hlavně plevele, uštipuje i lístky a květy, pupeny z dřevin. Pochutná si na bukvicích a žaludech. Hnízdo je plochá miska ze suchých větviček smrku, břízy, modřínu a jiných proutků. Bývá tak řídká že můžeme zespoda vidět vejce, ale těch moc nemá. Obvykle jen dvě. Rodiče je krmí výměškem z volete a později nabobtnalou rostlinnou stravou. Až se koncem října shoufují, poletí přezimovat někteří až do Španělska a do jižní Itálie, kde jich ale až 10% padne rukou lovců.
Irena Filipová
Použitá literatura: Karel Hudec a Walter Černý - Ptáci
 

Člověk úvalský versus životní prostředí

"Snad každý, kdo někdy kopal na starém venkovském smetišti, např. při zakládání růžové zahrady nebo stavění základů kůlny, se zajímal o jeho obsah. Většinou se na takových místech najdou podkůvky (kterými vesničané podkovávali své boty), někdy i samotná zetlelá bota, staré děravé hrnce, střepy, prakticky zničené zbytky srpů, kos či lopat a na samém vrchu možná rozbité láhve.
A to je vše: desetiletí odpadků v jedné malé hromádce. V těch dobách nebyla popelářská služba - lidé se museli sami postarat o odstranění svých odpadů, takže staré smetiště vskutku obsahovalo všechno,co se vyhodilo. Ovšem veškerý organický materiál, s výjimkou kůže, se dal vepřům, a když nebyli vepři, šel na kompost. Skutečný odpad, takový, jaký produkujeme dnes, prakticky neexistoval.
Zato dnes žijeme v době neslýchaného plýtvání. "Vyrábíme" mezi 20 a 75 kilogramy odpadků měsíčně. Tím jsme nepochybně v historii lidstva vytvořili rekord.
Až budoucí pokolení začnou kopat na našich smetištích a skládkách, získají fascinující a obsažný přehled o našich spotřebitelských zvyklostech. Papír, lepenka a kuchyňské odpadky, které tvoří přes polovinu domácího odpadu, sice do té doby shnijí, ale i tak zbude ohromné množství umělé hmoty, skla a kovu jako svědectví našeho běžného života."
J.Seymour, H.Girardet - Zelená planeta


Za koupalištěm a v Radlické čtvrti
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 02-9971539, 02-9971820, fax: 02-9971696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz