10/2002

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
Š K O L S T V Í
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í
H I S T O R I E

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 43

 

 

 


Sport v Úvalech - nové hřiště, nové fit-centrum
 

Komunální volby listopad 2002

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA ÚVALY V ROCE 2002

Starosta města Úvaly Ing. Ivan Černý, podle § 29 zákona č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, oznamuje:

1. Volby do zastupitelstva města Úvaly (dále jen volby) se konají
v pátek 1. listopadu 2002 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 2. listopadu 2002 od 8:00 do 14:00 hodin.

2. Místo konání voleb.
2.1. Ve volebním okrsku č. 001 je volební místnost v hasičském domě v ul. Klánovické čp. 918.
2.2. Ve volebním okrsku č. 002 je volební místnost v domově důchodců na nám. Svobody.
2.3. Ve volebním okrsku č.003 je volební místnost v Základní škole Úvaly na nám. Arnošta z P. čp.8.
Příslušnost voliče do volebního okrsku je uvedena v seznamu čp. domů, který tvoří přílohu tohoto oznámení a je zveřejněn na úřední desce MěÚ Úvaly.

3. Volič si přinese s sebou do volební místnosti hlasovací lístek.
V případě, že mu hlasovací lístek nebyl dodán předem nebo byl poškozen, obdrží ve volební místnosti náhradní lístek.

4. Volič je povinen před hlasováním se prokázat volební komisi platným průkazem totožnosti.

5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise neumožní hlasování.
Seznamy čp. domů podle jednotlivých volebních okrsků jsou vyvěšeny na úřední desce u MěÚ Úvaly.
Ing. Ivan Černý, starosta města
 

Nejdůležitější informace najdete v oznámení starosty k těmto volbám. Z toho vyplývá, že voliči půjdou volit do těch samých volebních místností jako při minulých volbách. Kdo by měl pochyby, může se ubezpečit pohledem na úřední desku u MěÚ, kde jsou vyvěšeny seznamy domů jednotlivých volebních okrsků.
Hlasovací lístky budou dodány do všech domácností nejpozději 3 dny před volbami, tj. do 29. října 2002. Plně postačuje, když je převezme jedem z dospělých členů rodiny. Náhradní hlasovací lístky budou k dispozici ve volebních místnostech. Volič může požadovat ze závažných zejména zdravotních důvodů o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s pře-nosnou hlasovací urnou. Požadavek takto volit může sdělit dotyčný volič nebo jeho příbuzní buď roznašečům volebních lístků nebo na MěÚ a nebo v den voleb příslušné volební komisi.
Protože to jsou nyní volby komunální, je možno volit pouze v místě trvalého pobytu. Znovu upozorňuji na povinnost voliče vzít do volební místnosti svůj osobní průkaz, kterým prokáže svou totožnost a trvalé bydliště.
Způsob hlasování je v těchto volbách odlišný od hlasování ve volbách do Parlamentu. Doporučuji přečíst si informační leták, který bude přiložen k hlasovacím lístkům.
Ing. Ivan Černý, starosta města
 

POZVÁNKA K VOLBÁM

Volby do zastupitelstva města jistě nejsou událostí, která by rozhodla např. o našem bytí či nebytí. Přesto vyzývám všechny voliče - občany Úval, aby využili svého práva svobodně volit a přišli 1. nebo 2. listopadu 2002 k volebním urnám.
Zvláště se obracím na mladé lidi, na novou generaci, která má samozřejmě jiné priority, jiný náhled na svět kolem sebe. Ale i ona může svým svobodným rozhodnutím ovlivnit, kdo bude v příštím zastupitelstvu. Může si vybrat kandidáty sobě názorově i věkově nejbližší.
Jaký to má význam? Zastupitelstvo města může buď více či méně podporovat např. sportovní a jiné zájmové aktivity, více myslet na budoucnost.
Vyzývám i střední generaci, aby využila svého volebního práva. Jistě má své starosti o zaměstnání, o zlepšení bydlení, o rodinu. Mám dojem, že u mnohých z nich přetrvává vztah k obecním záležitostem z doby národních výborů. Již ale žádná ideologie, shora diktovaná, neovlivňuje místní samosprávu. Zastupitelstvo města je skupina spoluobčanů, která se snaží, někdy dobře, někdy méně dobře, řešit problémy a záležitosti nás všech, tj. obce. Někdy velmi obtížně volí priority mezi nutným a možným. A vy svým hlasem můžete rozhodnout o tom, jací lidé budou v zastupitelstvu a jakou úroveň bude mít jejich rozhodování a práce.
Nejstarší generaci snad nemusím ani vyzývat k účasti. Z minulých let je o ni známo, že se živě zajímá o dění v Úvalech včetně voleb.
Ing. Ivan Černý, starosta města
 

Předvolební příspěvky politických stran

V souvislosti s blížícími se volbami do zastupitelstva města vyzvala redakce v minulém čísle měsíčníku Život Úval politické strany, jejichž kandidáti se budou ucházet o přízeň voličů, k zodpovězení několika otázek. Ty pokrývají většinu spektra problémů, které obyvatele města asi nejvíce tíží:

1. Úvaly mají přibližně 4700 obyvatel. Vybavenost a infrastruktura ale počtu obyvatel neodpovídají. Na které oblasti se zaměří vaše strana? Které považujete za nejdůležitější?
2. Odrazovým můstkem k řešení převážné většiny záležitostí jsou finance. Víte, kde je získat?
3. Jak budete postupovat v otázce bezpečnosti ve městě?
4. Jaké jsou vaše představy o řešení takových nešvarů ve městě, kterými jsou například černé skládky, čistota města, znečišťování ovzduší apod.?
5. Jaké jsou vaše představy o vyřešení otázek spojených s obchodní sítí ve městě?

Příspěvky jsou řazeny podle abecedního pořadí názvů stran a nebyly nijak redakčně upravovány.
 

ZO KSČM Úvaly a komunální volby 2002

Na otázky redakce ŽÚ odpovíme volně, neboť je obtížné vejít se do limitu - 2 sloupce. Zastáváme názor, že program pro tyto volby by měl být pro všechny strany téměř shodný. Zde se nejedná o politický boj o moc. Nevolíme do Parlamentu, Senátu, ….. volíme do obecního zastupitelstva. Cíl je náročný a dobře kontrolovatelný: maximum pro rozkvět města a spokojenost obyvatel Úval. Zde není místo pro politikaření, což se, až na malé výjimky, posledních šest let celkem daří. Arogance a pocit nadřazenosti snižují inteligenci a akceschopnost ve prospěch celku. Je třeba i větší spolupráce se zvolenými zastupiteli a městským úřadem. Občan si musí více uvědomovat, že demokracie a svoboda vyžadují z jeho strany určitou dávku sebekázně, slušnosti, úcty a tolerance ke všem spoluobčanům, k životnímu prostředí, zákonům a vyhláškám, ke společným hodnotám a ke svému městu.
V příštím volebním období budou naši zastupitelé za KSČM, pracující v komisích a jiných orgánech města, opět usilovat o zlepšování celkové úrovně ve všech oblastech života obyvatel Úval. Podle hodnocení jsme dosud odváděli a odvádíme solidní výkony. Jsme připraveni v tomto pokračovat. Jsme ochotni spolupracovat se všemi, kteří spolupracovat chtějí ku prospěchu celého města.
Stručně k současnému stavu ve městě. Obchodní síť v Úvalech považujeme za neúnosnou. V okrajových částech chybí prodejny, sortiment i služby. To je, zejména pro starší občany, velmi nepříjemné. Celkově chybí v celém městě i centru totéž.
Jsme pro:
- podporu malého a středního podnikání v rámci potřeb obyvatel,
- udržení a zlepšování dobré úrovně zdravotnictví a jeho služeb,
- udržení dobré úrovně školství, kulturní, zájmové a sportovní činnosti,
- výstavbu bytů se státní podporou a pro efektivní údržbu stávajícího bytového fondu města. Nelíbí se nám, že se město musí zadlužovat svým majetkem tam, kde by podpora státu měla být znatelně vyšší,
- jsme pro udržení a zachování veřejně prospěšných služeb pod správou města. Doporučujeme rozšiřování a zkvalitňování jejich činnosti. Je to, mimo jiné, záruka operativní údržby města, údržby komunikací, veřejné zeleně a zajištění drobných služeb občanům. Nepřipusťme, aby VPS dopadly jako obchodní siť ve městě.
Rozvoj města, pokud se jedná o budování inženýrských sítí, komunikací, péče o životní prostředí, výstavbu a další oblasti, je naplánován dobře. Výsledky nejsou zanedbatelné. Finanční situace města se v příjmové oblasti rok od roku zhoršuje a nedovoluje městu realizovat jinak velmi potřebné akce. Stát musí více podporovat potřeby měst a obcí, jejich i svých obyvatel. Zatím hledí více na spokojenost současných spojenců.
V neposlední řadě je třeba zvýšit kontakt členů zastupitelstva s občany. Jednotliví zastupitelé by měli mít pod patronací určitý obvod města. Je třeba podpořit vznik osadních výborů a tak ve spolupráci s občany řešit místní problémy průběžně, aby nevyústily v konflikty na veřejném zasedání zastupitelstva. Zdá se, že k tomu současná společnost ještě nedospěla. Je však možné zapojit se do práce v komisích, aktivně se účastnit veřejných zasedání zastupitelstva města a podobných akcí.
Jako strana apelujeme na úvalské občany, aby dali důvěru kandidátům KSČM v listopadových komunálních volbách. Jsme připraveni plnit úkoly směřující ke zlepšení situace ve městě. Žádáme zároveň o maximální podporu celého nově zvoleného zastupitelstva města. Jenom účinná vzájemná spolupráce může přinést lepší výsledky.
Výbor ZO KSČM Úvaly
 

Občanská demokratická strana, Místní sdružení Úvaly

Úvodem našeho příspěvku musíme konstatovat, že v předložených otázkách chybí ta hlavní, nejzásadnější - od níž se ostatní otázky odvíjejí: můžeme ji nazvat "nultou otázkou" a zní: Co je základním cílem naší strany?
Cílem Občanské demokratické strany v oblasti města Úval je soustavné vytváření komplexu podmínek směřujících k tomu, abychom v budoucnosti mohli město předat našim dětem a následovníkům v takovém stavu, který umožní jeho další nepřetržitý rozvoj. Od tohoto základního cíle se odvíjí i program ODS pro následující volební období. V průběhu tohoto období chceme dosáhnout následujícího prognosticky optimálního stavu:
- město nebude zadluženo natolik, aby dluhy nebylo možné bez potíží splácet,
- dojde k zásadní změně orientace města v tom smyslu, aby se plně využila jeho strategická poloha-těsná blízkost hlavního města Prahy,
- dojde k revizi územního plánu tak, aby vznikl "stop-stav" pro rozšiřování průmyslových zón a výstavbě dalších průmyslových podniků a aby naopak vznikly podmínky pro rozvoj podnikání v turistice a cestovním ruchu.
Nyní odpovědi na jednotlivé otázky, které byly "Životem Úval" zadány:
1. INFRASTRUKTURA
- ODS bude samozřejmě podporovat dokončení výstavby kanalizačního systému, bude však prosazovat takový styl financování, který nepovede k neadekvátnímu zadlužení města s rizikem platební neschopnosti a následné dražby městského majetku,
- zásadní důkaz klade ODS na rozvíjení zázemí pro aktivity dětí a mládeže, domníváme se, že nedostatky v této sféře mohou vést k deformaci hodnotového systému dětí a ke zvýšení kriminality ve městě,
- za naléhavý problém, který je nutno řešit, považuje ODS vytvoření podmínek pro vznik konkurence v obchodní síti, a to ve všech druzích prodeje: současný stav, kdy občan Úval vydává za běžné nákupy přibližně o 25% více než Pražané, považujeme za velmi tristní,
- neblahý stav veřejných komunikací chce ODS řešit postupně s ohledem na omezené finanční prostředky a samozřejmě v kontextu s budováním inženýrských sítí.
2. ZDROJE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
ODS vychází z reality, že po letošních povodních nebudou k dispozici jakékoliv mimořádné finanční prostředky. ODS bude proto hledat finanční prostředky zejména v následujících možnostech:
- prodej obecního majetku: ODS chce provést inventuru majetku a následně odprodej jeho zbytných součástí, např. objekt nové radnice či část obecních bytů,
- revize pronájmů: ODS bude - až na výjimky v obecním zájmu, prosazovat tržní pronájmy svého majetku a v tomto smyslu bude provedena revize současných nájmů a pronájmů,
- hledání rezerv v organizaci a řízení městského úřadu s cílem snížení běžných výdajů - zejména snížením počtu zaměstnanců a privatizací veřejně prospěšných služeb,
- podpora podnikatelských aktivit umožňujících rekreaci a využívání volného času: po dlouhém období, kdy se naše město pozvolna stalo pouhou "ubytovnou pro Prahu", bude velmi těžké oživit skutečný a potřebný cestovní ruch, který s sebou automaticky přináší i finanční prostředky. ODS se přesto chce na toto oživení zaměřit.
3. KRIMINALITA
K problematice prevence kriminality chce ODS přistoupit zcela nově a kompletně: součástmi boje proti vzrůstající kriminalitě budou následující komponenty:
- rozvíjení zázemí pro aktivity dětí (viz výše),
- spolupráce s cizineckou policií v tom smyslu, aby byla vyloučena možnost, že se naše město stane "ubytovnou" a útočištěm pro nelegální pracovní síly a druhotně i pro kriminální živly včetně cizích mafií,
- zřízení městské policie v případě, že budou planá další jednání o stabilní obsazení prostor Policií ČR: jsme si vědomi finanční náročnosti tohoto řešení, ale bezpečnost občanů a vytváření předpokladů pro klidný život považujeme za prioritu: v tomto smyslu jsme připraveni jednat i s úřady práce o zřízení "veřejně prospěšných míst" v našem městě. Příslušníci městské policie by se také podíleli i na kontrole pořádku a čistoty ve městě a okolí,
- důležitým faktorem působícím proti kriminalitě je udržování pořádku a čistoty ve městě: v tomto smyslu bude ODS velmi důsledná.
3. ČISTOTA A ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Občanská demokratická strana využije následující možnosti, jak zlepšit stav komunikací, vyčistit město a zvýšit kvalitu životního prostředí.
Na základě podrobného zmapování komunikací a nevyužitých prostor bude kladen důraz na plnění konkrétní zodpovědnosti majitelů za jejich udržování: systém se nebude týkat pouze fyzických osob, nýbrž i právnických.
Budeme prosazovat jednání s úřady práce za účelem financování veřejně prospěšných prací v našem městě.
Bude zvýšen a systematizován proces kontroly dodržování pořádku a udržování čistoty např. prostřednictvím městské policie.
Udělování příspěvků na činnost zájmovým sdružením a příspěvkovým organizacím bude propojeno se závazkem příjemce udržovat pořádek a čistotu v okolí objektu, kde činnost vyvíjí.
Ke zlepšení přispěje i privatizace veřejně prospěšných služeb města: ve výběrovém řízení budou jasně definovány požadavky týkající se čistoty a životního prostředí.
4. OBCHODNÍ SÍŤ
Rekonstrukci obchodní sítě a vznik tolik potřebné konkurence nelze realizovat direktivním způsobem, nýbrž pouze na základě nabídky a poptávky. ODS bude přesto prosazovat:
- jednání se současnými majiteli objektu "u Víta" za účelem využití této prodejny,
- vytipování pozemků vhodných pro výstavbu moderního obchodního a společenského střediska obce a jejich zapracování do územního plánu.
Kandidáti ODS
 

POZVÁNKA
Místní sdružení ODS v Úvalech
zve občany města na předvolební setkání s kandidáty ODS do městského zastupitelstva, které se uskuteční
ve čtvrtek 24. října 2002 v 18.00 hodin
ve vinárně Sokolovna na náměstí Arnošta z Pardubic.
 

Sdružení nezávislých kandidátů "Za rozvoj Úval"

Naše Sdružení už dvě volební období, tj. 8 roků, má většinu v zastupitelstvu, a proto bylo tím, kdo nesl zodpovědnost za naše město, tím kdo rozhodoval o jednotlivých akcích.
Jen krátce připomínáme, co se za tyto roky ve městě uskutečnilo. Byla provedena plynofikace celého města, realizován veřejný vodovod v převážné části města, byla vybudována splašková kanalizace s moderní čistírnou, byly upraveny mnohé ulice (Klánovická, Jiráskova a řada dalších), chodníky, schodiště (Žižkova, Nerudova, Lužická).
Ve městě byl vybudován domov důchodců (investorem byl stát), dokončuje se dům s pečovatelskou službou a přestavba domu dětí a mládeže. Ve školním areálu byly rekonstruovány dvě budovy. Byly realizovány desítky dalších akcí.
To vše dokazuje, že Sdružení zná situaci a ví, co město nejvíce potřebuje, a také umí problémy řešit. Vybudování čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace bylo jedním z hlavních cílů už Občanského fóra v Úvalech a Sdružení nezávislých. Nyní nastává čas znovu se zamyslet nad směřováním rozvoje města v delším výhledu. Budoucnost města vidíme zejména v rozvoji a zkvalitňování bydlení a života ve městě.
Naše Sdružení provedlo při přípravě programu jednoduchou analýzu současné situace Úval, ze které vyplynuly:
Výhody:
· dobré dopravní spojení s Prahou,
· s tím související dostatek pracovních příležitostí,
· životní prostředí, lesy, háje, rybníky, členitá krajina,
· převažující charakter zástavby rodinnými domky nebo nízkopodlažními bytovými domy.
Problémy:
· stále ještě nedostatečná infrastruktura, městu chybí komplexně vybavený školní areál, komunikace, kanalizace a vodovod v části města, kulturní zařízení, síť obchodů atd.,
· s tím související permanentní nedostatek financí,
· historickým vývojem daná urbanistická koncepce, tj. rozdělení města železnicí a silnicí, nevýrazné městské centrum, nedostatečná zařízení pro děti (např. základní škola, sportovní areál) a zařízení pro trávení volného času.
Bylo by nezodpovědné slibovat, že vše, co městu chybí nebo co je ve špatném stavu, lze vybudovat a zařídit za krátké období. V takové situaci se proto musí realizovat jen ty nejdůležitější věci.
Sdružení považuje tři oblasti za prioritní:
1) Zlepšení vzhledu města a životního prostředí. Máme v úmyslu postupně upravit náměstí Arnošta z Pardubic a Husovu ulici a další komunikace hlavně pro pěší. Víme, že je nutné rekonstruovat další součásti městského parteru, jako jsou opěrné zdi, schodiště, doplnit zeleň a orientační systém i stezky pro cyklisty. Tyto úpravy, z nichž některé nejsou finančně náročné, by měly vzhled města zlepšit, přilákat více zájemců o bydlení ve městě.
2) Školství, tj. zejména dostavba školního areálu. Znamená to mnoho postupných kroků při technické přípravě výstavby a jejím finančním zajištění. Ne všechno je v rozhodovací pravomoci zastupitelstva, ale pokud bude naše Sdružení o tom spolurozhodovat, uděláme vše, co je v našich silách.
3) Dlouhodobě nedostatečná obchodní síť, která je tíživým problémem většiny obyvatel Úval. Opakovaným jednáním s obchodními společnostmi zabývajícími se prodejem potravin se budeme snažit přesvědčit je, že kupní síla obyvatel je dostatečná a jejich vstup do města je žádoucí.
Víme dobře, že město by potřebovalo mnohem více investovat, ale to záleží na financích. Pokud se podaří je získat, jsme připraveni pokračovat ve výstavbě kanalizace, vodovodu i v úpravách komunikací. Také víme, že městská knihovna by si zasloužila mnohem větší a lepší prostor. Řešení vidíme v návaznosti na dostavbu školy.
Už z předešlého výčtu vyplývá, že alfou i omegou všeho budou finanční prostředky. Pokud se jedná o školu, k její dostavbě může město přistoupit jen při získání státní dotace. I jiné větší investiční akce může město budovat jen s finančním přispěním státu, kraje nebo speciálních fondů. Budeme usilovat i o peníze z fondů Evropské unie.
Základ pro dobré hospodaření města chceme vytvořit stabilizací finanční situace. To znamená se opětovně zabývat výdaji, zamezit rychlému růstu běžných výdajů, závazky města rozložit do delšího časového období. Tím chceme vytvořit alespoň minimální prostor pro investice.
Běžné příjmy město nemůže z velké části přímo ovlivnit. Daňové příjmy by měly růst v závislosti na počtu obyvatel. Proto chceme vytvářet podmínky pro soukromou bytovou výstavbu.
Chceme být nápomocni tomu, aby se stávající i noví obyvatelé cítili v Úvalech dobře a bezpečně. Budeme proto i nadále usilovat o zřízení samostatného místního oddělení Policie ČR. S policií chceme úzce spolupracovat s cílem omezit kriminalitu, dopravní přestupky a porušování veřejného pořádku ve městě.
Otázky krátkodobého a dlouhodobého rozvoje Úval sledujeme a snažíme se je neustále řešit. To, co jsme uvedli, zdaleka neobsahuje všechno, co je potřeba ve městě zlepšit nebo změnit. Víme, co je pro město důležité, protože známe názory občanů. Na naší kandidátce jsou lidé čestní, bez politické příslušnosti, kteří jsou rozhodnuti pro město mnohé udělat bez očekávání osobního prospěchu.
Bude velmi záležet na tom, zda v následujícím volebním období budou v zastupitelstvu lidé schopní, kteří spojí své síly a znalosti pro další rozvoj města. Naše sdružení vám, svým spoluobčanům, tuto možnost nabízí.
Sdružení nezávislých kandidátů
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA,
které se konalo 27.8.2002

V úvodní části jednání, která se týkala kontroly minulých usnesení, byla mimo jiné projednána stížnost na rušení obyvatel v lokalitě restaurace Na Homolce. Rada si proto vyžádala podrobnější informace:
- o povolování zábav (od finančního odboru),
- o dodržení stavební dokumentace při dostavbě restaurace Na Homolce (podat žádost na stavební úřad na provedení dohlídky státního dozoru),
- předložit žádost na dohled v nočních hodinách (po uzavření restaurace) Policií ČR.

Z odboru životního prostředí a odpadového hospodářství
Ing. Prokůpek, v návaznosti na náklady spojené s likvidací komunálního odpadu, doporučil přesun finančních prostředků ze skupiny 3729 likvidace černých skládek do skupiny 3722/1 odpady ve výši 70 tis. Kč. Navýšení bude použito pro zvýšení četnosti svozu separovaného odpadu, na zvýšení počtu nádob na separovaný sběr spolu s částkou, kterou město získá recipročně za separovaný sběr od firmy ECO-KOM.
Rada města převod částky 70 tis. Kč ze skupiny 3720 - černé skládky do skupiny 3722/1 - likvidace separovaných odpadů odsouhlasila s tím, že převod bude promítnut do změny výdajové části rozpočtu v roce 2002.
Ing. Černý při této příležitosti otevřel diskusi na problematiku úhrady poplatků za odpady jednotlivých plátců a neplatičů. Ing. Prokůpek informoval o současném stavu úhrad poplatků (cca 7% neplatičů, tj. cca 360 občanů). Pokud neplatiči budou z řad obyvatel obecních bytů, nebude s nimi prodloužena nájemní smlouva.
V krajním případě budou vůči ne-platičům vyvozeny zákonné sankce.
Rada města vzala na vědomí nabídku vlastníků pozemku pč. 1551 na darování či odprodej za symbolickou cenu 1 Kč/m2. Uložila vedoucímu OSMM projednat s právníkem možnost využití tohoto pozemku jako celku.

Z odboru správy majetku města
Rada města na návrh Ing. Perglerové odsouhlasila prodloužení nájemních smluv pro obyvatele čp. 203. Nájemci plní všechny povinnosti vyplývající z nájemních smluv.
Ing. Perglerová a Ing. Černý předložili radě k novému projednání záležitost realizace dešťové kanalizace a rekonstrukce komunikace Vrchlického. Vzhledem k novým skutečnostem rozhodla se rada k principiálně jinému řešení a v důsledku toho přijala příslušná usnesení:

Usnesení č. 22 197
Rada města ruší své usnesení č. 22 186.

Usnesení č. 22 198
Rada města ruší výběrové řízení na akci "Komunikace a dešťová kanalizace v ul. Vrchlického", a to z důvodu celkově negativního hodnocení ekonomiky způsobu provedení akce.

Usnesení č. 22 199 Rada města souhlasí s tím, aby stavba dešťové kanalizace a rekonstrukce povrchu ul. Vrchlického byla zadána formou dodatku ke stávající smlouvě s firmou PSVS, a.s..

Ing. Perglerová připomněla nutnost již nyní se věnovat zajištění DPS z hlediska provozu, personálního obsazení apod.
Ing. Černý také připomenul otázku výše nájemného s přihlédnutím na podmínky k dotaci od státu.

Z odboru výstavby
Pí Reicheltová předložila radě města žádost o předběžný souhlas s umístěním věže mobilního telefonu na pozemku pč. 771/1 u benzinového čerpadla (s odvoláním na usnesení rady č. 2218 b)) jako podklad pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. Na rozdíl od přiložené fotomontáže připomíná rada svůj požadavek na instalaci věže jako plného sloupu s možností případné instalace další antény mobilního operátora.
Pí Reicheltová předložila radě města k odsouhlasení návrh kupní smlouvy a darovací smlouvy na plynovod Úvaly-Zálesí.
Předmětem darovací smlouvy je STL plynovod IPE dn50 a přípojky IPE dn32 na pozemcích k.ú. Úvaly pč. 3268/1, 2627/1, 3398, 3400 a 3351 v celkové ceně 607 208,- Kč.
Předmětem kupní smlouvy je STL plynovod IPE dn50 a plynovod IPE dn63 na pozemcích k.ú. Úvaly pč. 3268/1, 2627/1, 3398, 3400 a 3351 v celkové ceně 367 937,- Kč.
Ing. Černý předložil radě k projednání studii Autocentra BENO, Říčany na čp. 2 nám. Arnošta z Pardubic. Rada konstatovala, že větší část připomínek Ing. arch. Durdíka byla splněna nebo vznikla nedorozuměním jako např. otevírací nebo posuvná vrata. Rovněž rozsah úprav je nyní navržen menší než v prvém záměru.
Rada města podmiňuje svůj souhlas:
- vyložená konzole s firemním znakem bude menší,
- dělení výkladců v přízemí bude navazovat na okna v I. patře.

Z finančního odboru
Pí Lišková písemně informovala radu o současné finanční situaci, což rada města vzala na vědomí.

Různé
Ing. Černý předložil radě žádost náboženské obce Církve československé husitské v Úvalech o finanční příspěvek na rekonstrukci objektu čp. 180 ul. Pražská. Rada konstatovala, že současná finanční situace města neumožňuje poskytnout příspěvek na rekonstrukci modlitebny.
Ing. Breda předložil radě k projednání žádost p. Helfra na umístění atrakcí na ploše pod kostelem. Po vysvětlení současné situace a stavu uvažované plochy přijala rada usnesení s podmínkami:
a) souhlasí s umístěním pouťových atrakcí u příležitosti úvalského posvícení na ploše pod kostelem,
b) svůj souhlas podmiňuje souhlasem ředitele základní školy,
c) ukládá vedoucí odboru správy majetku města zpracovat výhled řešení plochy pod kostelem a za hřištěm na házenou na sportování pro veřejnost, a to v návaznosti na využití plochy mezi objektem školy a TESKO,
d) finanční prostředky za zábor veřejného prostranství pro umístění pouťových atrakcí (25 tis. Kč) budou použity na úpravu hřiště pod kostelem, které používá pro výuku TV Základní škola Úvaly.
Ing. Černý informoval radu o výhledovém zrušení Živnostenského úřadu Úvaly v souvislosti s reformou veřejné správy. Rada města vyslovila názor, že i po ukončení činnosti živnostenského úřadu má zájem o zaměstnání pracovnic na jiných odborech MěÚ.
Ing. Černý informoval radu o oznámení firmy ESSA Czech, která formou zjišťovací dokumentace informuje veřejnost o záměru rozšířit svůj provoz v areálu firmy. Oznámení o této skutečnosti bylo vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů a po tuto dobu bude dokumentace k nahlédnutí v podatelně MěÚ Úvaly.

Personální záležitosti
Ing. Breda informoval radu o novele vládního nařízení č. 386/2002 Sb., kterou je navýšena měsíční odměna pro uvolněné zastupitele města - starosta města - o 2 tis. Kč s platností od 1.8.2002.
Ing. Černý informoval radu o doporučení vedoucí městské knihovny, které se týkalo prodloužení pracovních smluv knihovnic pí A. Janurové a pí P. Kubátové do 31.8.2003 v polovičním úvazku. Současně bylo, s ohledem na velmi dobré zvládnutí funkce knihovnice, upraveno zařazení pí Kubátové do vyšší tarifní třídy.
Ing. Černý informoval radu o písemném sdělení pana J. Burzanovského, který se vzdává všech svých funkcí v orgánech města (člen zastupitelstva města, člen rady města, člen komise kulturní a komise veřejného pořádku) ke dni 31.8.2002 z důvodů změny trvalého bydliště. Rada města velmi kladně hodnotí obětavou aktivní činnost p. J. Burzanovského v radě města a jejich komisích a doporučuje VZZM vyjádřit mu také své poděkování za práci pro město.
Rada města jmenovala v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb. § 56 pí Helenu Novosádovou z volební strany Sdružení nezávislých kandidátů za členku zastupitelstva města Úvaly za odstoupivšího p. Jana Burzanovského.

Ing. Ivan Černý, starosta města
 

POZVÁNKA
na vzpomínkovou akci k výročí založení Československé republiky 28. října 1918.
Vzpomínka se bude konat
v pátek 25. října 2002 v 17 hodin u pomníku padlých v I.světové válce,
který je na náměstí Arnošta z Pardubic.
Občany Úval a blízkého okolí zve
Ing. Ivan Černý, v.r., starosta města
 

P o z v á n k a
na veřejné zasedání zastupitelstva města, které se koná

ve čtvrtek 10. října 2002v 18 hodin
v hotelu BUDKA, Jiráskova ul.
PROGRAM:
1) Zahájení.
2) Zpráva o činnosti rady města.
3) Změny rozpočtu města na rok 2002.
4) Majetkoprávní záležitosti.
5) Doplnění zastupitelstva města.
6) Hodnocení volebního období.
7) Připomínky členů zastupitelstva a občanů.
8) Různé.
Ing. Ivan ČERNÝ v.r., starosta města
 

HOSPODAŘENÍ MĚSTA V ČÍSLECH A GRAFECH 1998 až 2002

Tabulky (tabulky se po kliknutí otevřou v novém okně)

9. KOMENTÁŘ
9.1. Zajištění informativnosti občanů
Podrobné informace o akcích v průběhu roku, aktuálně a konkrétně, mohou získat občané z informací úřední desky nebo na internetových stránkách města.
Městský časopis Život Úval je každý měsíc zdarma dodáván do každého popisného čísla a zde jsou rovněž uváděny všechny podstatné informace.
Veřejné zasedání zastupitelstva města je vždy řádně publikováno a občané mohou uplatnit své připomínky.

10. Celkové hodnocení volebního období.
10.1. Co se nepodařilo:
- zamezit černým skládkám,
- rekonstrukce vodojemu,
- opravy komunikací ve větším rozsahu,
- omezit parkování nákladních vozidel v ulicích.

10.2. Co se podařilo:
- výstavba splaškové kanalizace a ČOV,
- stavba domu s pečovatelskou službou,
- provozovat městské koupaliště na velmi dobré úrovni,
- zajistit svoz a likvidaci domovního odpadu v nových podmínkách.

10.3. Co nás čeká !!!
- rozšíření školského areálu,
- zajištění provozu knihovny v lepších podmínkách,
- opravy komunikací města,
- oprava dešťové kanalizace.

Ing. Ivan Černý, starosta města

Povodně 2002

Letošní ničivé povodně, které postihly Českou republiku, zůstanou v živé paměti většiny lidí. Katastrofa, která poničila některá města a vesnice, se naštěstí Úvalům vyhnula. Výmola sice zahrozila, ale škody nebyly příliš veliké. Bude tomu tak vždy? Je město na horší eventuality připraveno? Požádal jsem proto vedoucího odboru životního prostředí pana Ing. B. Prokůpka o zodpovězení několika otázek.
Jaký byl průběh letošních záplav v Úvalech, kolikaletou vodu jsme zaregistrovali?
Katastrofálním záplavám, které postihly v polovině srpna letošního roku většinu území republiky, předcházela již o týden dříve místní povodeň způsobená prudkým přívalovým deštěm, který zasáhl oblast Říčan, jejich okolí a také Úvaly. Potok Výmola, který protéká městem Úvaly, dosáhl přibližně úrovně pětileté vody, přičemž někde vznikly problémy způsobené ucpáním koryta potoka splavenými větvemi, prkny a různými plovoucími odpady. Tímto přívalovým deštěm byla zasažena také obec Křenice na okrese Praha - východ, kde došlo k zatopení části obce včetně zástavby.
O týden později při republikových záplavách, kdy ještě nedošlo k úplnému opadnutí vody z minulého týdne, dosahovala hladina Výmoly těsně pod hranici desetileté vody a jedině zásluhou toho, že byly z koryta odstraněny některé rozhodující nebezpečné překážky, nedošlo k ještě většímu vzedmutí vody.
Má město zpracovaný protipovodňový plán?
V roce 1999 byl vypracován a schválen protipovodňový plán města Úval, který nahradil starý, již nevyhovující plán ze 70. let minulého století. Důvodem jeho vypracování byly mimo jiné povodně na Moravě v roce 1997, ale také změny profilu údolí potoka Výmoly, stavby v zátopovém území apod.
Účelem povodňového plánu je zajistit souhrn organizačních a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech a majetku občanů a společnosti a na životním prostředí. Současně slouží jako důležitý podklad pro občany bydlící v obytných objektech v zátopovém území, dále poskytuje důležité informace stavebním úřadům při povolování staveb v tomto území, slouží jako podklad pojišťovnám, soudním znalcům apod. V přílohové části obsahuje základní vodohospodářské mapy a základní mapy, seznamy objektů ohrožených inundací Výmoly, grafy průtoků, složení okresní a regionální komise, evakuační plán a další.
Pro informovanost občanů je přílohou tohoto rozhovoru v tabulce seřazený seznam ohrožených objektů v zátopovém území Výmoly při deseti a stoleté vodě.
Existují manipulační řády rybníků v katastru města?
Pro každý z rybníků včetně bezpečnostního přelivu Na Kaberně je vypracován manipulační řád. Tyto manipulační řády jsou podkladem a součástí povodňového plánu. Každý z manipulačních řádů mimo jiné stanovuje osobu zodpovědnou za obsluhu, dále pak popis a účel vodohospodářského díla, pravidla pro manipulaci s vodou za různých situací a podmínek, bezpečnostní opatření a manipulace za krizových situací a grafické přílohy.
Jaký má vliv čistota břehů a okolních pozemků v zátopové oblasti při povodni?
Jakmile dojde při povodni k vy-stoupení hladiny vody z koryta vodního toku a dojde k rozlití do zátopového území, jsou veškeré předměty z břehů a zatopených pozemků podle síly vody buď odnášeny nebo působí jako překážka. Odnesené předměty se pak zachycují na mostech, bezpečnostních přelivech vodních děl, na různých pevných překážkách nebo v zúžených místech a mohou i v případě, že se jedná "pouze o desetiletou vodu", způsobit v určitých úsecích škody odpovídající mnohonásobně vyšší vodě.
Chtěl bych proto apelovat na vlastníky pozemků při vodních tocích a v zátopových územích, ale i na všechny občany, aby udržovali tyto pozemky čisté a neodhazovali na ně třeba i nepotřebné věci. Při povodni, dojde-li ke zbytečnému zatarasení vodního toku, může být vytopen nejen vlastník pozemku, který toto způsobil, ale i další lidé po vodním toku dolů. Může dojít i ke zbytečné škodě na vodohospodářském díle, jako tomu bylo v Úvalech při náhlé povodni v roce 1996, kdy došlo k rychlému zatarasení bezpečnostního přelivu Mlýnského rybníka všemožným plovoucím materiálem, takže nebylo v lidských silách manipulovat se stavidly a došlo k jejich protržení.
Jakým způsobem by se občané dozvěděli o hrozícím nebezpečí?
Způsob informování a varování před hrozícím nebezpečím je v povodňovém plánu města Úvaly řešen za pomoci hasičských sirén, mobilních hlásných zařízení, v případě nutnosti i za pomoci vysílání rozhlasových stanic.
Děkuji za odpovědi
Ing. V. Procházka
 

PODZIMNÍ ÚKLID
INFORMACE

S právě probíhajícím podzimem přichází opět i pravidelný podzimní úklid od některých odpadů z našich domácností. Přestože se tato akce koná každoročně obdobným způsobem, věnujte prosím následujícím řádkům zvýšenou pozornost. Svoz proběhne podle druhu odpadu ve dvou etapách.

Termínový kalendář jednotlivých etap podzimního úklidu
I. ETAPA - svoz starého železa
Celá akce bude na území města Úval zajišťována pracovníky a technikou Středočeských sběrných surovin. V níže uvedených termínech je proto nutno železo a kovový odpad umístit před jednotlivé nemovitosti a to tak, aby byl příjezdný a přitom nebránil průchodu nebo průjezdu.
Pro svoz je město rozděleno na dvě poloviny, kde dělící čarou ve směru od budovy základní školy je náměstí Arnošta z Pardubic, Husova ulice a dále pak od železničního přejezdu Pražská ulice až na její západní konec směrem ku Praze. V levé části od této dělící čáry proběhne svoz ve dnech 12. a 13. října 2002 s tím, že železo a kovový odpad je nutno umístit před jednotlivé nemovitosti nejpozději v sobotu dne 12. října 2002 do 9.00 hod. V pravé části města proběhne svoz za stejných podmínek o týden později ve dnech 19. a 20. října 2002 opět s tím, že železo a kovový odpad je nutno umístit před jednotlivé nemovitosti v sobotu dne 19. října 2002 nejpozději do 9.00 hod.
Případné požadavky na svoz např. rozměrných, těžkých kusů apod. je možno dohodnout před akcí nebo při ní na tel. č. 603 584 251 (pan Fidler). Je možno též odvézt autovraky, v tomto případě je však nutno tento odvoz předem dohodnout na výše uvedeném telefonním čísle.
UPOZORNĚNÍ: V průběhu roku byly do schránek jednotlivých domů vhazovány letáčky nabízející odvoz kovového odpadu umístěného zájemci před tyto domy.
Upozorňujeme proto na skutečnost, že tyto akce jsou bez vědomí a tím i souhlasu města a v rozporu s vyhláškou o systému nakládání s odpady na jeho území. Při tomto "partyzánském" způsobu svozu kovového odpadu se tak občané, kteří jej využijí, vystavují nebezpečí, že jim odvezen není, k čemu již v několika desítkách případů došlo. Zájemci pak nezbývá nic jiného než buď kovový odpad odnést zpět domů nebo jej dopravit do výkupny sběrných surovin.
II. ETAPA - svoz biomateriálů a objemnějších odpadů
Tato akce proběhne v průběhu měsíce října a počátkem listopadu 2002. Kontejnery bude obdobně jako v roce minulém přistavovat firma Novák. Svoz se týká biomateriálů z domácností a ze zahrad, které nemohly být kompostovány, dále pařezů a větví, které je však nutno rozřezat na menší rozměry, aby prostorově zabíraly co nejmenší objem. Svoz se dále týká i maloobjemových a objemnějších odpadů, které nemohly být umístěny do popelnicových nádob nebo kontejnerů na separované odpady. Do přistavených kontejnerů nesmí být umísťován železný a kovový odpad a hlavně odpady nebezpečné (např. zbytky barev, laků, kyselin, olejů, autobaterie, pneumatiky apod.).
 

Harmonogram svozu
termín:       číslo stanoviště:
14. října       22,30,44
15. října       12,26,32
16. října       18,25,38
17. října       4,23,36
18. října       17,39,45
21. října       5,21,42
22. října       11,29,47
23. října       2,19,43
24. října       24,28,37
25. října       14,27,35
29. října       10,33,46
30. října       50,52,53
31. října       7,20,40
l. listopadu       8,16,49
4. listopadu       3,13,41
5. listopadu       6,15,34
6. listopadu       1,9,31
9. listopadu       48,51

Očíslování stanovišť kontejnerů
1 - roh ulic Chorvatská, Slovinská
2 - roh ulic Bulharská, Ruská
3 - roh ulic Srbská, Škvorecká
4 střed Jiřího z Poděbrad
5 střed Chelčického
6 střed Roháčova
7 střed 5.května
8 - roh ulic Kladská, Lužická
9 - roh ulic U Kaberny, U Výmoly
10 - roh ulic Nerudova, Preslova
11 - roh ulic Nerudova, Žižkova
12 - roh ulic Čechova, Havlíčkova
13 - roh ulic Nerudova, Boženy Němcové
14 - roh ulic Kollárova, Boženy Němcové
15 - roh ulic Jungmannova, Prokopa Velikého
16 - roh ulic Nerudova, Raisova
17 - roh ulic Raisova, Prokopa Velikého
18 - roh ulic Raisova, Kollárova
19 - roh ulic Prokopa Velikého, Erbenova
20 - roh ulic Kollárova, Ladova
21 - roh ulic Hakenova, Štefánikova
22 - roh ulic Wolkerova, Alešova
23 - roh ulic Vítězslava Nováka, 28. října
24 - roh ulic Kožíškova, Vítězslava Nováka
25 - roh ulic Rašínova, náměstí Svobody
26 - roh ulic Grégrova, Dobrovského
27 - roh ulic Guth-Jarkovského, Klánovická
28 - roh ulic Čelakovského, Foersterova
29 - roh ulic Guth Jarkovského, Máchova
30 - roh ulic Rašínova, Tylova
31 - roh ulic Klostermannova, Dobrovského
32 - roh ulic Palackého, Hakenova
33 - střed Otokara Březiny
34 - roh ulic Janáčkova, Purkyňova
35 - střed Fibichova
36 - střed V Zálesí
37 - roh ulic Glücksmannova, Šámalova
38 - roh ulic Janáčkova, Jirenská
39 - roh ulic Nad Koupadlem, Purkyňova
40 - střed Horova
41 - roh ulic Sovova, Na Spojce
42 - roh ulic Pod Tratí, Denisova
43 - roh ulic Denisova, Smetanova
44 - roh ulic Fugnerova, Tyršova
45 - střed Hálkova
46 - střed náměstí Arnošta z Pardubic
47 - roh ulic Mánesova, Horova
48 - střed Pod Slovany
49 - střed Pražská (před čp. 142)
50 - střed Atlasová
51 - střed U Obory
52 - střed K Hájovně
53 - střed Jiráskova

Kontejnery budou umísťovány na výše uvedená stanoviště v uvedený den mezi 8.00 až 13.00 h. Odváženy budou následující den opět mezi 8.00 až 13.00 h.
odbor životního prostředí, Ing. Bohuslav Prokůpek
 

Dotaz na tajemníka MěÚ

Proč rada města změnila své původní rozhodnutí a dovolila umístit na hřiště pod kostelem kolotoče a maringotky při úvalském posvícení a tím umožnila pokračovat v devastaci již poškozeného hřiště?

Úvodem snad citaci usnesení č. 22 203 rady města:
Rada města
a) souhlasí s umístěním pouťových atrakcí u příležitosti úvalského posvícení na ploše pod kostelem,
b) svůj souhlas podmiňuje souhlasem ředitele základní školy,
c) ukládá vedoucí odboru správy majetku města zpracovat výhled řešení plochy pod kostelem a za hřištěm na házenou na sportování pro veřejnost, a to v návaznosti na využití plochy mezi objektem školy a TESKO,
d) finanční prostředky za zábor veřejného prostranství pro umístění pouťových atrakcí (25 tis. Kč) budou použity na úpravu hřiště pod kostelem, které používá pro výuku TV Základní škola Úvaly.
Z textu je zřejmé, že rada neumožnila devastaci již poškozeného hřiště.
V průběhu projednávání konstatovala, že stav celé neudržované plochy, běžecké dráhy, doskočiště atd. je ve stavu, ve kterém pro tělesnou výchovu nelze používat. Protože rada má zájem o sportovní činnost mladých lidí, rozšířila své usnesení o bod c), který by měl řešit tuto situaci nejen z pohledu školy, ale také z pohledu všeobecné sportovní činnosti s využitím přilehlých ploch např. za hřištěm na házenou apod.
Protože v letošním rozpočtu města není na tuto akci pamatováno, rozhodla se "shromažďovat" k tomuto účelu finanční prostředky tak, aby v příštím roce bylo možno postupně úprav a opravy v tomto smyslu provést.
Ing. M. Breda
 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

O čem psal Život Úval před lety

Sport
Ústřední výbor Slavoje Úvaly uspořádal o úvalském posvícení 9. září tělovýchovný den, kde milovníkům tělovýchovy a sportu předvedl ukázku všech odvětví sportu. Zájem byl od časných dopoledních hodin až do samého večera. Začalo se tenisem, kde na dvou kurtech oddíl Slavoje Úvaly za účasti manželů Goliánových z Prahy podlehl po pěkném boji přeborníku kraje Slavoji Český Brod v poměru 9:2. V šachovém bleskovém turnaji na čtyřech šachovnicích zvítězil Miroslav Müller a odvezl si palmu vítězství s sebou do Indie. V dopoledním mistrovském zápase v kopané zvítězilo B mužstvo nad A mužstvem Vyšehořovice 10:1.
Odpolední pořad byl zahájen volejbalovým utkáním se Sokolem Újezd nad Lesy. Bylo hráno přátelsky ukázkově, za opravdového zájmu přítomných diváků. Poté nastoupili naši házenkáři v mistrovském utkání proti Rudé hvězdě Kutná Hora, kterou porazili vysokým poměrem 23:9. Toto utkání sledovalo již hustě obsazené hřiště a s výkonem našeho družstva bylo spokojeno. V přestávce tohoto utká-ní předvedly nám dorostenky pod vedením Jitky Šimůnkové volnou sestavu na bradlech. Za svůj pěkný výkon byly odměněny zaslouženým potleskem. Před hlavním fotbalovým utkáním zajely motokáry ukázkovou jízdu, která zaujala již zcela zaplněné hřiště.
Na zakončení celodenního pořadu byl sehrán přátelský fotbalový zápas našeho A mužstva proti mužstvu 1. ligy ČKD Praha. Hosté nastoupili v kompletní sestavě a předvedli slušnou ukázkovou kopanou s výsledkem 4:1. Naši hráči po sobotním těžkém zápase se Sokolem Škvorec se vypjali k velmi pěknému výkonu a byli svému soupeři po většinu zápasu rovnocenným partnerem. Hosté byli s přijetím, jakého se jim dostalo, velmi spokojeni, o čemž svědčí děkovný dopis zaslaný našemu oddílu.
Takových podniků by mělo být v naší obci uspořádáno více, aby byl podchycen zájem naší dospívající mládeže o tělesnou výchovu a ona nebyla nucena se bavit nějakou pochybnou zábavou. K úplnému zdaru přispělo i počasí. Slunce po celý den samo mělo radost z tohoto zdařilého podniku.
Zel. (ŽÚ říjen, 1962)
 

Anketa

Maloobchodní prodej v Úvalech:
je na dobré úrovni ... 0%;
ma malý sortiment ... 30% (13)
má nevyhovující personál ... 2% (1)
má nevhodnou otevírací dobu ... 9% (4)
již nakupuji jinde ... 58% (25)

Od 15. září 2002 můžete hlasovat na internetových stránkách města v nové anketě na téma návštěvy úvalských pohostinských podniků.
Na stránkách dále naleznete:
adresář služeb a katalog firem www.uvaly.cz/adresar - NOVÉ
informační rozcestník www.uvaly.cz/mesto,
on-line informační kalendář www.uvaly.cz/kalendar,
informace o úřadech www.uvaly.cz/meu,
měsíčník města www.uvaly.cz/zivotuval,
městskou knihovnu www.uvaly.cz/knihovna,
předpověď počasí www.uvaly.cz/pocasi - NOVÉ,
současnou uliční mapu města www.uvaly.cz/mapa,
diskusní klub rodáků a přátel města www.uvaly.cz/uvalaci
a mnoho dalších odkazů a informací. Stačí se jen připojit.
 

 

Š K O L S T V Í

… a opět se rozezněl školní zvonek!

V září pokračovaly práce na nové venkovní omítce budovy základní školy. Pan Dušan Filip Skrášek a pan Petr Holánek obnovili sgrafitovou výzdobu. Foto Ing. Procházka
Školní zvonek se u nás traduje od dob Marie Terezie, která provedla mnoho užitečných reforem - včetně školské. Kořeny této reformy přetrvávají dodnes. Mnoho se změnilo, přeměny ve školství prožíváme neustále v návaznosti na potřeby společnosti, ve které žijeme.
Aby se žákům i učitelům ve škole líbilo a dobře pracovalo, musíme čas od času leccos měnit na budově i uvnitř, obnovovat, rekonstruovat… Dovolte, abych připomněl několik změn, které naše škola prožila o prázdninách a ještě prožívá nyní:
- upravuje se pozemek pod školou tak, aby vyhovoval relaxaci i drobnému sportovnímu vyžití,
- o prázdninách byla dokončena nová počítačová pracovna pro žáky i učitele se stálým připojením na internet,
- byly opraveny komíny na hlavní školní budově,
- byla opravena některá okna a dveře včetně nátěrů,
- v mnohých třídách bylo položeno nové PVC,
- v mnohých třídách je vymalováno,
- stavební úpravy ve školní jídelně zlepšily kulturu stolování a zrychlily výdej stravy,
- lešení na průčelí hlavní školní budovy napovídá, že během pod-zimu zazáří nově zrekonstruované průčelí s překrásnými sgrafity, novými okny a novými věžními hodinami.
Dne 2. září 2002 jsme zahájili nový školní rok s 555 žáky, kteří jsou rozmístěni ve 23 třídách. Oproti loňsku máme o 21 žáků méně, počet tříd se snížil o jednu. Školní družina pracuje ve 4 odděleních. Přejeme si, aby ten nadcházející nový školní rok se nám vydařil. Mnoho pozdravů posíláme do prvních tříd s přáním, aby všech 63 prvňáčků si odnášelo denně samé hezké zážitky.
František Smolík, ředitel ZŠ Úvaly
 

Už máme indoše

Jak už jsme vás informovali v předchozích číslech ŽÚ, byla úvalská škola vybrána do 1. kola projektu Internet do škol. V červnu se začalo budovat. Bylo nutno vytvořit podmínky pro instalaci nových počítačů. Byl zhotoven nový nábytek. Musely být provedeny nové rozvody elektřiny, na okna byly namontovány žaluzie a hlavně muselo být provedeno zabezpečení tak drahé investice. Neboť ze strany některých firem nebyly dodrženy termíny, výstavba se pozdržela o celý měsíc. Ke spuštění celého systému došlo 3. srpna. Touto investicí přibyla ke stávající interní síti síť nová, tzv. indošovská. Protože tato událost není všední, bylo čtvrteční odpoledne 19. září uspořádáno slavnostní otevření "PC učebny". Zúčastnění se shromáždili před počítačovou místností a očekávali zahájení. V úvodu promluvili F. Smolík a R. Kondelíková. Ing. B. Morávková, koordinátorka projektu, nás zasvětila do počítačového světa a někdy používala i tajemná zaklínadla. Po slavnostním pře-střižení pásky se otevřely bílé bezpečnostní dveře. Ale co to? Nemůžeme dovnitř, jsou zde mříže a za nimi uvězněné děti, které bezstarostně sedí u počítačů a surfují na internetu. Vy tu vězníte děti a jim to nevadí?! Náhle jsou mříže shrnuty a všichni si mohou prohlédnout, co se zde skrývá. Celkem škola disponuje 18 počítači vyšší technické kvality a 8 počítači nižší technické kvality. Počítače jsou trvale připojeny na internet. Přítomní si mohli otestovat své znalosti z českého jazyka či matematiky. A odvážní se našli! Někteří se nebáli ani angličtiny.
Toto počítačové vybavení velkou mírou přispěje ke zpestření výuky a ke zkvalitnění informační gramotnosti.
za ZŠ Úvaly, Mgr. Markéta Licková
 

Pouť opět na hřišti

V minulém čísle jsem se snažil upozornit na nevyhovující stav atletického areálu pod sokolovnou. Nečekal jsem, že první zářijový týden přijde odpověď. Opět na hřiště přijely pouťové atrakce, aby zpestřily úvalské posvícení. Pokud mě paměť neklame, snad si i ostatní Úvaláci vzpomenou, že bylo přijato usnesení obsahující zákaz podobných akcí v "atletickém areálu". Bylo usnesení zrušeno a proč? Těžké nákladní automobily svým průjezdem opět ničí povrch běžecké dráhy a drtí nebo zamačkávají obrubníky, které ovál ohraničují. Chápu, že umístění podobných akcí na tomto sportovišti je nejjednodušším řešením. Není třeba hledat jinou dostatečně velkou plochu, kde by navíc mohl vzniknout problém s dopravou, odpadní vodou nebo odklizením trusu po zvířatech. Tuto politiku však není možné provozovat donekonečna.
S každou takovou atrakcí totiž rostou finanční náklady na rekonstrukci tohoto areálu.
Musím však uznat, že tato pouť měla i svá pozitiva. Již dlouho nepamatuji tak perfektně posekané a upravené zelené plochy v okolí školy, kostela a i zmiňovaného atletického areálu.
Závěrem si pouze přeji, aby pouť již konečně odjela /18.9./ a již nikdy se do atletického areálu nevrátila.
J. Krčmář
 

DĚTSKÝ BAZAR

podzimního a zimního oblečení, obuvi, sportovních potřeb, hraček a jiných potřeb pro děti a mládež se bude konat ve III. MŠ v Úvalech ve dnech 18. - 19. 10.
K příjmu si přineste vlastní seznam věcí. Věci opatřete dobře připevněnou cedulkou s požadovanou cenou.
 
Příjem
18.10. Pátek 14 - 19 h
 
Prodej
18.10. Pátek 20 - 22 h
19.10. Sobota 8 - 11 h
 
Výdej
19.10. Sobota 16 - 17 h
 

Zprávy z MDDM

Vstupní část rekonstruované budovy MDDM již dostává budoucí podobu (stav v polovině září), Foto: Ing. V. Procházka
Stavba MDDM měla být dokončena v září, ale práce se zpozdily z kapacitních důvodů kvůli likvidaci povodňových škod. Nicméně by měla být zkolaudována koncem října, zařízena a vybavena do 30. listopadu a doufám, že úvalské děti a mládež dostanou nový dům dětí k Vánocům. Provoz kroužků je zahájen od 30. 9. v Tesku. Akce pořádané MDDM budou plakátovány.
Touto cestou děkuji vedoucí lékárny paní Haně Kantorové za sponzorský dar 10 000 Kč na přestavbu domečku a odboru správy majetku města, jmenovitě Ing. Perglerové a Ing. Nečasovi, za operativnost a kvalitní stavební dozor.
Jana Pospíšilová
 

 

S P O R T

Sport ve městě

Uplynulé dva měsíce byly významnými mezníky pro úvalský sport. Fotbalisté slavnostně zahájili 7. září podzimní sezónu na zcela zrekonstruované hrací ploše, házenkáři začali hrát 30. srpna zápasy 3. ligy na nově položené umělé trávě a na náměstí Svobody bylo 1. září otevřeno fit-centrum Mamut.
 

Jak se vítal Mamut

Tak plné parkoviště "Bramborové náměstí" dlouho nepamatuje. Snad jen za doby fungování potravin Vít se naplnilo tak, jako v den zahájení provozu fit centra Mamut.
S omluvným úsměvem ve tváři a fotoaparátem v ruce jsem se za pět minut tři protlačila davem ke vchodu a vklouzla dovnitř. Právě probíhaly poslední přípravy na vystoupení dětí. Zařízení interiéru mě mile překvapilo. Provokující, ale útulně působící oranžové stěny kontrastovaly s modrými rámy dveří, modrým kobercem a modrým šampaňským připraveným na baru. Dřevěné zástěny oddělovaly posilovnu od dětského koutku a vstupní haly s barem. Úderem třetí hodiny se dovnitř nahrnulo neuvěřitelné množství lidí. Obě majitelky, paní Monika Kalová a paní Martina Křelinová, vítaly každého potencionálního zákazníka nabídnutím sklenky sektu. V aerobním sále byla zahájena série vystoupení dětí z MDDM v Úvalech, hostů z Českého Brodu a Štístek Martiny Křelinové. Kdo se nevešel dovnitř, sledoval vystoupení na obrazovce umístěné před vstupem do sálu. Barmanky se měly co otáčet při nalévání nápojů a doplňování zákusků. Děti obsadily dětský koutek, tatínkové bar a posilovnu a maminky pobíhaly mezi kosmetičkou, masérem a soláriem. Vzduch houstl přiměřeně davu. Nechyběly ani střepy pro štěstí, to když jedna police u baru nápor nevydržela a s rachotem se zřítila k zemi.
Odcházela jsem v pět hodin a u Mamuta bylo stále rušno. Hned příští týden tam s kamarádkou zajdu a zatímco si děti budou hrát v dětském koutku, my si u baru, při skleničce něčeho dobrého v klidu vybereme z bohaté nabídky péče o naše tělesné i duševní zdraví.
Monice a Martině děkuji za obohacení našeho města o tento druh služeb a ze srdce jim přeji mnoho spokojených klientů.
Text a foto Ivana Prchalová

 

Zelená je tráva, fotbal to je hra ...

Po roce jsme vás opět přivítali na našem fotbalovém stadionku v Úvalech. V červnu 2001 jsme začali náročnou rekonstrukci hrací plochy. Mnozí si jistě pamatujete v jakém stavu byl náš "trávník". Výbor a přátelé fotbalového klubu posháněli peníze a pustili jsme se do budování. Hlavní část - travnatou plochu - si vzal na starost pan Phillip a firma Sportovní trávníky. Ostatní jsme se snažili udělat sami v rámci brigád a s pomocí přišly i spřátelené firmy.
Doufám, že naše snažení bylo správným krokem a několik generací úvalských hráčů a přátel fotbalu dostane krásnou hrací plochu. Na tomto místě bych chtěl poděkovat celému výboru SK Úvaly za nezměrné úsilí při získávání financí, všem sponzorům, dárcům a přispěvovatelům, kteří nám byli nakloněni a podpořili nás. Děkuji.
Tímto ale naše práce nekončí. Do zimy chceme dokončit škvárové tréninkové hřiště. Na jaře chceme vybudovat dětský koutek a v areálu umístit betonové stoly na stolní tenis. Máme připravené studie na výstavbu nových kabin, které jsou v havarijním stavu (výstavba stávajících pravděpodobně v roce 1946).
7. září jsme pokřtili nový trávník. Slavnostní výkop provedl zástupce hejtmana Středočeského kraje. Dále se akce zúčastnili zástupce města Úval, sekretáři Okresního fotbalového svazu a ČMFS. Před krásnou návštěvou 720 diváků sehrála své utkání stará garda SK Úvaly - Sparta Praha, které skončilo výsledkem 12:3 pro hosty. Po zápase proběhlo slosování lístků o horské kolo. Poté bylo sehráno mistrovské utkání SK Úvaly - Viktoria Jirny. Hosté potvrdili své postupové ambice a zvítězili po dramatickém boji 2:1. Večer byl odpálen ohňostroj. Slavnostní den zakončila taneční zábava v restauraci U Káši.
Vážení sportovní přátelé, budu rád, když vás přivítáme i při ostatních zápasech a vy budete odcházet spokojeni s předvedenou hrou i výsledkem.
SK Úvaly, oddíl kopané děkuje všem sponzorům a dárcům za jejich příspěvky a podporu
Autodíly Várka, Autodoprava Bubák, Autodoprava Futera, Autodoprava Hovorka, Autodoprava Kobliha, Autodoprava Kotval, Autodoprava Ladislav Novák, Autodoprava P & P Branyš, Autoservis Chmel Budař, BOS - benzín obchod strojírenství Karel Ulman, Českomoravský fotbalový svaz, ČSTV, Dárečky Ivka, Drogerie, papírnictví a barvy laky Petr Zámostný, Duotherm Jan Petráněk, Ekin Kobrle Petr, Elektromontáže Fomuli Karel Linhart, Elektromontážní závody Kahuda, Emas velkoobchod elektromateriálem, Emil Řezáč, Euko Evžen Kolář, pan Forman, Geodet p. Belza, Hennig CZ, Hospoda u Káši Tomáš Kašička, Jan Bauman, Jaroslav Černý, JUDr. Přemysl Hochman, Kominictví Javůrek, Krolan spol. s r.o., Ladislav Drbohlav, Ladislav Javůrek - restaurace Homolka, Lékárna p. Kantorová, Miroslav Tožička, Městský úřad Úvaly, Meyer Logistik s.r.o., Okresní fotbalový svaz Praha-východ, Papírnictví a kancelářské potřeby p. Havel, Pavel Semrád, Pneuservis Jaroslav Černý, Pokrývačství František Trpálek, Práce vysokozdvižnou plošinou Zdeněk Gebhart, Prince Color, Pro -doma spol. s r.o., pan Procházka, pan Pospíchal, Relis Pavel Branný, Restaurace Zdeněk Havlina, rodina Baliharova, rodina Haužvicova, S.A.F. Přišimasy, Sdružení TJ-SK Praha východ, Solar Technik stínící technika, Spojovací materiál Jaroslav Šmíd Starplast Újezd nad Lesy, Stavební firma AP Pavlů, Stavební firma Laro Ladislav Roučka, Stavební firma Miroslav Šafus, Stavebniny Krutský, Stavební servis Hrachovec, Středočeský krajský úřad, Šťastný a Štěpánek stavební firma, Ten-Com - Petr Tesař, Trilobit - služby motoristům, Truhlářství Kašička Kopecký, Truhlářství Malý & Holzner, Uhelné sklady Běchovice, Václav Hladeček, Vestmal sádrokartony, Voda, topení plyn - Tetul Miloš Ulrich, Zámecká výrobna uzenin Novák, Zámečnictví Jan Kloss, Zdeněk Lanc, Zelenina ovoce Karel Hájek, Zemní práce Ota Procházka, Zlatnictví Buchar, Živa p. Ježek.
Dále děkujeme všem brigádníkům, pomocníkům a rádcům.
předseda SK Úvaly Václav Kopač
Přehled zápasů (otevře se v novém okně)
Domácí zápasy se hrají na hřišti v Pařezině! Na zápasy na hřištích soupeřů bude přistaven autobus!
 

SK Úvaly oddíl kopané,
Guth Jarkovského 698, 250 82 Úvaly
!!! NUTNÉ !!!
Oddíl kopané hledá trenéry a jejich asistenty k mládežnickým mužstvům
Kontakt: pan Kopač 602 970 098
pan Linhart 602 251 855
Výbor SK Úvaly
 

První říjnová neděle bude patřit horským kolům

Závěrečný závod cyklistického seriálu závodů horských kol, který celoročně probíhá pod názvem Kolo pro život a jehož hlavním sponzorem je Česká spořitelna, se pojede v neděli 6. října na tradičním úvalském okruhu. Divákům se opět po roce představí jezdci z celé republiky v několika kategoriích od nejmladších až po dospělé elitní jezdce. Pořadatelům přislíbili účast jedni z nejlepších bikerů, kterými jsou Kořínek, Elznic nebo Bublová. Závody budou patřit k nejvýznamnějším sportovním akcím pořádaným ve městě.
Ing. Vladislav Procházka
 

 

S P O L K Y

Záplava Křenice

Ve 14.03 hodin dne 7.8.2002 byl operačním střediskem HZS Říčany vyhlášen poplach úvalskému sboru. Jednalo se o technickou pomoc v obci Křenice, kterou zaplavila voda po přívalovém dešti z okolních polí a luk. Jednotka vyjela s oběma vozy a přívěsnou motorovou stříkačkou v počtu 8 osob.
Po příjezdu na místo jsme uviděli řeku valící se z polní cesty, která při kulminaci dosahovala až 1 m na domy, které odolávaly tomuto zkázonosnému živlu. Po dvou a půl hodinách, kdy voda začala opadávat a naše jednotka zasahovala sama, velitel zásahu přes operační středisko povolal další sbory. Začalo odčerpávání vody ze zatopených domů, sklepů a studní.
V podvečerních hodinách byla část naší jednotky odvolána do Úval na rozvodňující se Výmolu, kde bylo nutno strhnout lávku pro cyklisty pod školou a uvolnit koryto potoka (viz foto v minulém čísle).
V obci Křenice se likvidace zúčastnilo sedm sborů s technikou a práce byly ukončeny cca v 21.40 hodin.
za SDH Úvaly Miroslav Šindelář
 

Srpnové deště v Úvalech

Výčet pohotovosti a zásahů SDH Úvaly
Pondělí 12.8.2002
- od 15,00 h pohotovost v hasičském domě, připravenost jednotky k okamžitému výjezdu. 21.34 h výjezd na strom spadlý na rodinný dům a částečně do železničního koridoru v ulici Komenského, rozřezání, odklizení, návrat v 0.10 h.
Úterý 13.8.2002
- od 7.00 h pohotovost, 13.30 h podmáčený a padající modřín ve III. MŠ v Kollárově ulici, rozřezání a od-klizení stromu za přispění automobilové plošiny p. Gebharta.
Středa 14.8.2002
- od 7.00 h pohotovost, čerpání sklepních prostor v ulici Chelčického, dvou studní v ulici U Obory, v Chaloupkách u Výmoly likvidace stromu ohrožujícího svým pádem rodinný dům, Škvorec - čištění prostoru pod mostem u sanatoria TOPAS.
Čtvrtek 15.8.2002
v odpoledních hodinách čerpání vody ze sklepních prostor v ulici Chelčického.
za SDH Úvaly Miroslav Šindelář
 

Pomoc úvalských hasičů zatopeným Klecánkům

Jistě všichni víte, co napáchala srpnová povodeň. Chtěli bychom se s vámi podělit o několik zážitků ze dnů 17. - 23. 8. 2002.
Po několika marných telefonátech na různá krizová centra, kde jsme nabízeli svou pomoc, nás povolal Hasičský záchranný sbor Říčany na pomoc při odklízení škod v okrese Praha-východ, konkrétně v obci Klecany, její místní části Klecánky, která leží přímo u Vltavy.
V sobotu 17. srpna bylo celé odpoledne věnováno v hasičském domě přípravám na odjezd (nadstandardní vybavení vozidla materiálem). V neděli ráno v půl sedmé vyjel trambus Š 706 RTHP CAS 25 s přívěsnou motorovou stříkačkou a pěti lidmi. Po příjezdu do Klecan a ohlášení na štábu jsme se ocitli v úplně jiném světě. Vše bylo pokryto 20 - 40 cm vrstvou naplaveného mazlavého a zapáchajícího bahna. V korunách stromů byly nachytány naplaveniny, které přinesla řeka. Před velkými stromy, které vydržely nápor vody, byly velké hromady, do výše asi 1. patra, vyvrácených stromů, prken, zbytků střech, mnohde i železa a jiných materiálů, které s sebou přinesla velká voda, neboť zde dosahovala odhadem do výše 8 - 10 m nad normální stav. Klecanská malá elektrárna, uvedená do provozu v minulém roce, měla rozbitou střechu od utrženého pontonu (i s dvěma kotvícími betonovými bloky cca 1 m3) z nedalekého přívozu.
Naším prvním úkolem bylo za pomoci těžké techniky vyčistit a odbahnit malé náměstíčko, aby bylo možné najet s hasičskou technikou k řece, ze které se čerpala voda na čištění a splachování bahna z přilehlých domů, zahrad a ulic.
Každé zasahující jednotce byl přidělen rodinný dům, který bylo nutné vyčistit a odstranit vše, co bylo kontaminováno (vynosit nábytek, popř. vytrhat podlahy, odstranit sádrokartony). Pak následovalo vypláchnutí naneseného bahna z domu i ze zahrad, přilehlých prostor a komunikací.
Zásahu v obci Klecánky se zúčastnilo celkem 32 jednotek dobrovolných i profesionálních hasičů s cca 200 lidmi.
Po návratu a provedení nutné údržby techniky byla naše jednotka povolána ke dvěma požárům, a to dne 27.8.2002 do Nových Jiren, kde hořela rekreační chata, a 28.8.2002 do ulice Alšova na likvidaci požáru zahradního altánu.
K 31. srpnu máme od začátku roku za sebou již 39 výjezdů (požáry, tech. pomoc, autonehody, čerpání apod.) oproti 7 výjezdům za celý loňský rok.
za SDH Úvaly Miroslav Šindelářve středu fotografie jsou základy na kterých ještě před několika dny stála chata
Demolice jednoho z několika zniených obytných domů
Rozbitá střecha klecanské elektrárny
Foto: M. Šindelář

 

Všem členům smíšené organizace Sdružení zdravotně postižených v ČR!

V souběhu se změnami ve státní správě dochází ke změnám v organizacích zdravotně postižených. K 31.12.2002 bude zastavena činnost zastřešující organizace Sdružení zdravotně postižených v ČR, koordinující činnost jednotlivých svazů ZP a tím i činnost a existence smíšených organizací.
Aby nedošlo k úplnému zániku naší organizace /s několikrát změněným jménem od r. 1953/ svolává výbor členskou schůzi na sobotu 19. října 2002 ve 14 h do hotelu "Budka", kde členové po potřebných informacích rozhodnou o další existenci s možností založení základní organizace některého svazu /STP, SPCCH/.
V případě nemožnosti účasti na schůzi sdělte svůj názor na lístek a předejte některému ze zástupců výboru.
za výbor sm.o. SZdP Úvaly, Loskot
 

Poděkování

Výbor ZO KSČM Úvaly děkuje svým členům a příznivcům za mimořádný finanční příspěvek, kterým se zasloužili o to, že bylo předáno 18 tis. Kč na pomoc oblastem postiženým nedávnými záplavami.
Výbor ZO KSČM Úvaly
 

 

D I S K U S E

Dodrželi slovo

Městský úřad ve slíbeném termínu zajistil instalaci plynové kotelny v obecním bytovém domě č.p. 1346. Tím definitivně vyřešil kritickou situaci na sídlišti Homolka, kde dusivý kouř ohrožoval zdraví nejen dětí 3. mateřské školy, ale i obyvatel širokého okolí.
Děkujeme správě majetku města pod vedením Ing. Perglerové za pochopení a účinnou nápravu.
za obyvatele Homolky, Marie Schneiderová
 

Chodníky - cesta do buše?
(článek v ŽÚ č. 8/2002 str. 14 "Člověk versus životní prostředí")

Vedle srdečného pozdravu si dovolím připomínku, že v zásadě nejsem občan-psavec, který reaguje na jakýkoliv článek v ŽÚ. Jsem ovšem ten, kterého se týká jedna (nebo dvě) ne zrovna kvalitní fotografie opatřená "opravdu vtipným" textem. Nesídlím na konci "Smetanovky", tam se nalézá objekt čp. 760, jeden z nejvzorněji udržovaný. Tento stav není zásluhou majitele jako spíše výsledek kvalitní práce firmy Martinovský, která vyvedla bezvadně jak povrch vozovky, tak i povrch chodníku před zmiňovanou nemovitostí č.p. 760 po zahlazení výkopů po sběrné kanalizaci v r. 2001.
Navíc bych očekával, že autor zmíněného článku (Váš návštěvník a chodec) se podepíše jménem jak bývá zvykem u slušných lidí i obyvatel Úval (viz ostatní články a fotografie v ŽÚ). Já se alespoň podepisuji plným jménem, aby se autor článku a zhotovitel doprovodných fotografií (sl. Sokolová) mohli na mě obrátit a ověřit si skutečnou situaci před nemovitostí č.p. 893 ve Smetanově ulici.
Nyní už konečně k jádru věci. Oba obrázky (třetí a čtvrtý v pořadí) v podstatě zobrazují situaci na chodníku před nemovitostí č.p. 893. Při pozornějším pohledu na oba obrázky je patrné, že uváděný plevel (hojně rostoucí), kterým je "radost" se brodit, nevyrůstá ani z asfaltového povrchu chodníku, ani nezasahuje ze zahrady či podezdívky pod plotem, ale z míst mezi obrubníkem (ten je patrný na obr. č. 3) a povrchem vozovky. Tento prostor široký asi 40-60 cm je hojně pokryt náplavovou zeminou (naplavenou neustále proudící dešťovou vodou stékající z kopce) a je hojně osázen nejrůznějšími druhy bodláků, dokonce i ozdobných květin. Tato situace je důsledkem léty zvyšovaného pokrytí vozovky asi 3 vrstvami asfaltové směsi. Jedna vrstva byla položena při příležitosti "Závodu míru" v Úvalech za neblahého působení MNV, další vrstvy pak při opakovaných opravách vozovky. Všechny podniky provádějící opravu vozovky měly jedno společné. Na rozdíl od druhé strany vozovky (asfalt vozovky byl položen až k obrubníku) ponechávaly mezi krajem asfaltového potahu a obrubníkem chodníku ono místo, kde se plevelu tak daří. Potom mohu udržovat chodník v jakémkoliv stavu, plevel si roste a roste. V této souvislosti musím doporučit autorovi (autorce) článku návštěvu na místě. Na první pohled by zjistil(a), jak byly pokládány jednotlivé vrstvy asfaltové směsi a jak vytrvale je plevel zakořeněný. Majitelé vedlejších nemovitostí řeší podobou situaci tím, že motorovou sekačkou udržují tento pruh vozovky jako "ozdobný travnatý pruh". Já si ovšem na konto správce vozovky nepořídím motorovou sekačku: ruční sekačkou, kterou vlastním, to nezvládnu. Pak už nezbývá než jediné řešení tohoto problému - cesty do buše. Tím řešením je využít pracovníky VPS, aby dvakrát (nebo alespoň jednou ročně po zimním období) vyčistili onen zmiňovaný pruh vozovky, případně ho vyplnili nějakou asfaltovou směsí mezi současným okrajem vozovky a obrubníkem chodníku.
Závěrem mohu "návštěvníkovi a chodci" pro podobný článek nabídnout několik námětů (např. pohled na romantiku mlýna, hnijící jáma u vyústění dešťové kanalizace do "lužního lesa" vedle mlýnského rybníka apod.).
S pozdravem Ing. Svatopluk Týbl
 

Ještě k článku v ŽÚ č. 8/02
Člověk úvalský…


Chodník v Raisově ulici nedaleo křižovatky s ulicí Kollárovou. Trochu se na něj zapomělo... Foto: Ing. Procházka
Bohužel někteří vlastníci objektů se nestarají ani o chodníky, které k jejich pozemku přiléhají. Že by pomohli městu a postarali se také o plochu mezi "jejich" chodníkem a komunikací, to nelze u některých občanů v Úvalech očekávat.
Po zvážení jednotlivých případů, kde porosty podél komunikací začínají ohrožovat bezpečnost provozu, jsou tyto porosty pracovníky VPS odstraňovány, bez zjišťování komu tyto plochy náleží. Ke konkrétní situaci u objektu čp. 893 v ul. Smetanova sděluji, že bude pokračováno v rekonstrukci chodníku v úseku od čp.203 až 543. Z tohoto důvodu vyčistili pracovníci VPS chodník na protilehlé straně ulice, a tedy i v úseku před čp. 893, kde bydlí p. Týbl. Další kritická místa na 33 km úvalských komunikací a zelených ploch pracovníci VPS postupně vyčistí.
Vladislav Fic, vedoucí VPS Úvaly
 

Pomoc VPS v Černošicích - Mokropsech

Ve dnech 14. až 19. srpna 2002 se pět pracovníků VPS, p. Běloch, Konečný, P. Prchal, Váša a Vodhánil, účastnilo úklidových prací po záplavách v obci Mokropsy.
S využitím techniky (AVIE a 4 kontejnery) aktivně pomohli odstranit náplavy a demoliční materiál ze zničených rodinných domků.
Vladislav Fic, vedoucí VPS Úvaly
 

Otázky pro zastupitelstvo a odbor výstavby

Jako maminka na mateřské dovolené bych ráda reagovala na jeden z komentářů, otištěný v ŽÚ č. 9 v článku Plusy a mínusy - zhodnocení volebního období. Vzhledem k tomu, že patřím k jedné z rodin, které jsou s Úvaly spjaty dlouhá desetiletí, znám celkem dobře zdejší poměry.
Ve zmíněném odstavci týkajícím se problematiky - mají si děti kde hrát - se mimo jiné píše o ochotě podporovat skupiny lidí, kteří mají nápad a program vhodný k realizaci čehokoliv.
Chtěla bych se váženého zastupitelstva zeptat, zdali jako matka na mateřské dovolené mám vytvořit skupinu matek za účelem výstavby hřiště pro mrňousky. Je trochu smutné, že není potřeba ani tolik peněz jako pochopení a vůle. Například v místech pod školou v oblasti bývalého prvorepublikového lesoparku by takové malé hřiště bylo využito na sto procent. Bohužel toto není asi to nejbolestivější místo úvalských maminek. Železniční podchod u závor je tomu dokladem. Pokud se po dřevěných kolejnicích dá vyjet a sjet zároveň, tak pouze s kolem či vozítkem. Nikoliv však s dětským kočárkem. Je mi úplně jasné, že tato věc trápí "pouze" pár lidí. Ovšem nejvíce postihuje malé děti, které při dlouhém čekání na projíždějící vlak dýchají zplodiny z fronty automobilů. Existuje alespoň do budoucna řešení této situace? Slušelo by se pamatovat na ty nejmenší a brát na ně ohledy.
Michaela Vaňousová, roz. Mandová

Odpověď a poznámky k otázkám pí Vaňousové - Mandové

Zřízení hřiště pro nejmenší děti (samozřejmě v doprovodu rodičů) je k uvážení. Vzhledem k rozlehlosti Úval by zřejmě nestačilo jedno hřiště. Velkým problémem je (ne)zabezpečení hygieny. Musím ale konstatovat, že stávající hřiště v Pařezině je málo frekventované.
Stávající podchod pro pěší u závor neumožňuje stavebně-technicky řešit lepší rampy pro kočárky. České dráhy připravují rekonstrukci úseku tratě Úvaly - Praha - Běchovice. Město Úvaly požadovalo vybudování nového podchodu a bylo v tomto případě úspěšné. V přípravné dokumentaci je již nový podchod s lepšími parametry navržen. Rekonstrukce se bude provádět v letech 2004 až 2005.
Ing. Ivan Černý, starosta města
 

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.

 

H I S T O R I E

Projekt Český a slovenský exil 20. století

Téma českého a slovenského exilu neodmyslitelně patří k novodobým dějinám obou států. Přestože je to téma silné a týká se téměř celého 20. století, některé otázky s tím spojené lze stále považovat za "bílá místa" v české a slovenské historii. Pro starší generaci je exil spojován především s obdobím komunismu, mladší generace vnímá exil jako cosi vzdáleného, zamlženého, cizího. Vše je navíc komplikováno současným problematickým vztahem České republiky ke svým exulantům, kteří odstup své rodné země nechápou a jen zřídka se do vlasti vracejí.
Problematika českého a slovenského exilu nabízí hned několik důležitých otázek: kdo byli a jsou čeští a slovenští exulanti, jaké politické události odchod Čechů a Slováků do zahraničí vyprovokovaly, jak se lišil exil v jednotlivých obdobích v průběhu 20. století, kam exulanti odcházeli a jaké byly jejich začátky v cizí zemi, jaká byla jejich činnost v zahraničí, jak se zde prosadili atd.
Společnost pro kulturu a dialog K 2001, jejíž hlavní náplní je upozorňovat na opomíjená kulturně-historická a společenská témata, připravuje kulturní projekt "Český a slovenský exil 20. století". Projekt se bude zaměřovat pouze na politický exil, tzn. nedobrovolný odchod ze země na základě politického přesvědčení, pronásledování apod., nikoli emigraci z důvodů ekonomických.
Projekt bude zahájen slavnostním koncertem 18. ledna 2003 v Brně a potrvá předběžně do roku 2007. Záštitu nad zahajovací částí projektu přijal prezident České republiky Václav Havel. Za slovenskou stranu převzal záštitu prezident Rudolf Schuster.
Projekt je určen široké veřejnosti, hlavně však mladší generaci, která nemá možnost získat o tomto tématu odpovídající informace. Kromě expozic v brněnských výstavních prostorách budou hlavní náplní projektu přednášky na univerzitách, dokumentární filmy v ČT a rozhlasové pořady.
Společnost K2001 se chce obrátit na všechny exulanty, instituce, archivy, muzea, odborníky i soukromé osoby, které mohou přispět materiály či informacemi ke spolupráci a také s prosbou o zápůjčku fotografií, korespondence, deníků, filmů, nahrávek, trojrozměrných předmětů a jakýchkoliv dalších materiálů, které souvisí s životem v exilu.
Své náměty a materiály můžete zasílat na adresu: Společnost pro kulturu a dialog K2001, Dřevařská 19, Brno 602 00 nebo K2001@K2001.cz. Bližší informace o chystaném projektu je možno získat na webové stránce www.k2001.cz.
Petr Narwa, přednosta OÚ Rychnov n. Kněžnou
 

 

Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í

Ptáci našich zahrad a parků

Kdo se to rád přiživí s drůbeží a vrabci na našem dvorečku? Je to známá hrdlička zahradní, jejíž monotónní a dlouho opakované "gu-gúú-gug" nás může od jara časně ráno probouzet. Je o něco větší než městští holubi, pastelově šedá s hnědorůžovým nádechem a černým půlměsíčkem za krkem.
K nám se jako hnízdící druh a průvodce člověka rozšířila až v padesátých letech 20. století z Balkánu. Ve čtyřicátých letech dosáhla Německa a dnes zdomácněla nejen tam, ale až v jižní Skandinávii. Proto jí Němci říkají "turecký holub". Stal se z ní městský pták, zejména v zahradách a sadech nalézá vhodné prostředí k životu. Často přilétá i na krmítko v okně. Za zpěvu vylétá šikmo do výše - tak jako holub hřivnáč - a plachtí dolů s roztaženými křídly. Hnízdí obvykle od března do října a do svého řídce spleteného hnízda snáší 2 bílá vejce. Je zrnozobá jako ostatní holubi, ale potravu si hodně zpestřuje tím, "co dům dal". Na podzim se houfuje do větších hejn, která zalétají na pole a do okolí sýpek. Kdopak by jí ublížil, je milá a tím milejší, že nyní zůstává i přes zimu.
Irena Filipová
Použitá literatura: Fauna, ptáci - Karel Hudec a Walter Černý
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 981 539, fax: 281 981 696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz