11/2002

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
N A P S A L I   O   N Á S
K R A J S K Ý   Ú Ř A D
P O L I C I E
Š K O L S T V Í
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 43

 

 

 

VOLBY DO MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
Listopad 2002
Přehled výsledků voleb do zastupitelstva města

Obec ÚVALY ( číslo obce 538957 )

Zapsaní voliči, v počtu 3 875, byly rozděleni do tří volebních okrsků :
Ve volebním okrsku č. 1 bylo zapsáno 1318 voličů, k volbám přišlo 568 voličů, tj.43,17%,
ve volebním okrsku č. 2 bylo zapsáno 1177 voličů, k volbám přišlo 541 voličů, tj. 45,96 %,
ve volebním okrsku č. 3 bylo zapsáno 1380 voličů, k volbám přišlo 606 voličů, tj. 43,91 %.
Celkem bylo zapsáno 3875 voličů, k volbám přišlo 1 716 voličů, tj. 44,28 %.

K volbám předložily tři strany kandidátní listiny a z výsledků voleb vyplývá, že obdržely ve volbách do zastupitelstva města :
1. Sdružení nezávislých kandidátů Za rozvoj Úval …… 10 mandátů
2. Občanská demokratická strana ………………… 3 mandáty
3. Komunistická strana Čech a Moravy …………….. 2 mandáty.

Zvolení členové zastupitelstva :
Ing. Horová Jana, Sdruž.nezáv.kand.-Za roz.Úval
Ing. Černý Ivan, Sdruž.nezáv.kand.-Za roz.Úval
Skřivan Radovan, Sdruž.nezáv.kand.-Za roz.Úval
Dr. Stemberg Jaromír, Sdruž.nezáv.kand.-Za roz.Úval
Kroutil Roman, Sdruž.nezáv.kand.-Za roz.Úval
Ing. Krutský Josef, Sdruž.nezáv.kand.-Za roz.Úval
Novosádová Helena, Sdruž.nezáv.kand.-Za roz.Úval
Kolařík Miloslav, Sdruž.nezáv.kand.-Za roz.Úval
Rytina Petr, Sdruž.nezáv.kand.-Za roz.Úval
Ing. Bašta Tomáš, Sdruž.nezáv.kand.-Za roz.Úval
MUDr. Zemanová Kateřina, Občanská demokratická strana
Ing. Struska Vladimír, Občanská demokratická strana
MUDr. Šťastný Jan, Občanská demokratická strana
Ing. Morávek Ladislav, Komunistická str.Čech a Moravy
Adamčík František, Komunistická str.Čech a Moravy

Náhradníci podle pořadí zastupování a podrobnější informace můžete vyhledat na internetové adrese : www.volby.cz

Pořadí podílů hlasů
Zvolení členové zastupitelstva
Náhradníci
 

POZVÁNKA
na ustavující veřejné zasedání nově zvoleného zastupitelstva města,
které se bude konat ve čtvrtek 14. 11. 2002 v 18 hodin v hotelu Budka.

Program:
1. Zahájení.
2. Složení slibu členů zastupitelstva.
3. Volba starosty.
4. Volba místostarosty a dalších 3 členů rady města.
5. Zřízení finančního a kontrolního výboru.
6. Závěr.
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA,
které se konalo 24. 9. 2002

Z odboru výstavby a dopravy
Pí Reicheltová předložila žádost o navýšení rozpočtu města pro rok 2002 a to ve skupinách:
- 3633/5169 Inženýrské sítě (opravy a udržování) o 60 tis. Kč,
- 3633/6126 projektová dokumentace Chorvatská o 200 tis. Kč,
- 2212/31/6126 projektová dokumentace silnice, chodník Smetanova o 150 tis. Kč,
- 2321/38/5169 Kanalizace - nákup služeb o 30 tis.Kč.
Navýšení bude pokryto nečerpanými finančními prostředky z jiné skupiny:
2310/6121 vodovod, kde dojde ke snížení o 850 tis. Kč.

Pí Reicheltová v dalším předložila návrh na navýšení položky 2212/ 31/6121 Silnice na rekonstrukci ul. Vrchlického, přípojek a chodníku Smetanova ul. ve výši 150 tis. Kč.
Rada města po projednání úpravu rozpočtu odsouhlasila (navýšením ve skupině 2212/31/6121 na rekonstrukci ul.Vrchlického ve výši 150 tis. Kč) a doporučila VZZM úpravu rozpočtu schválit.

Pí Reicheltová informovala radu o žádosti manž. Kubátových (U Obory 1354), kteří mají zájem o zpřístupnění jejich pozemku parc.č.1916 zahrada u rod. domku čp.202 ul. Smetanova, tj. vjezdu z obslužné komunikace na spodní část zahrady, kde by měl být postaven nový rodinný domek.
Rada konstatovala, že se jedná o zátopovou oblast Výmoly, kde zajištění souhlasu ze strany Povodí Labe nebude jisté. Rovněž konstatovala, že obslužná komunikace není veřejnosti přístupná a nemůže v současné době sloužit jako přístupová komunikace.
Zřízení vjezdu z obslužné komunikace na pozemek parc. č. 1916 u čp. 202 rada neodsouhlasila.

Pí Reicheltová informovala radu o návrhu smlouvy, kterou předložila STP, a.s., na výstavbu středotlakého plynovodu v lokalitě ul. Raisova a Šámalova II. s předpokládanými náklady ve výši 365 tis. Kč +18 tis. na projektovou dokumentaci + 5 % DPH. Současně se předpokládá uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na nájem plynovodu (výše nájemného 1,35 Kč/bm plynovodu a přípojek bez rozdílu dimenze) ročně.
Rada s uzavřením smlouvy souhlasí a doporučuje VZZM smlouvu schválit.
Rada města rovněž odsouhlasila úpravu rozpočtu ve skupině 2212 /31/5139 s navýšením o částku 60 tis. Kč na provedení úpravy dopravního značení "Omezení průjezdu těžkými nákladními vozy" (tj. nad 6t) městem Úvaly a doporučila VZZM úpravu rozpočtu schválit.

Pí Reicheltová předložila návrh na odkoupení části pozemku parc.č. 714/16 o výměře cca 20 m2 na stavbu čerpací stanice na akci Vodovod Úvaly-Radlická čtvrť. Podle předběžného jednání je ochoten vlastník pozemku Ing. Hlávka (z Prahy 4) odprodat pozemek za symbolickou cenu 1.- Kč/m2.
Rada města odkoupení pozemku odsouhlasila a doporučila VZZM koupi schválit.

Pí Reicheltová informovala radu o návrhu smlouvy, kterou předložila STP, a.s., na výstavbu středotlakého plynovodu v lokalitě ul. Chorvatská
- Na Slovanech s předpokládanými náklady ve výši 382 tis. Kč +19 tis. na projektovou dokumentaci +5 % DPH. Současně se předpokládá uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na nájem plynovodu (výše nájemného 1,35 Kč/bm plynovodu a přípojek bez rozdílu dimenze ročně).
Rada doporučuje VZZM smlouvu schválit.

Rada města vzala na vědomí vypsání výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce světelného zařízení na křižovatce silnice I/12 a ulice Škvorecká formou zjednodušeného způsobu zadání a jmenovala komisi na hodnocení nabídek.

Z odboru správy majetku města
Ing. Perglerová předložila radě k projednání a následnému schválení dodatek ke smlouvě o nájmu pro zvláštní školu, která od 1. 9. 2002 vytvořila s praktickou rodinnou školou Speciální školy Úvaly.
Ing. Perglerová informovala radu o jednání s firmou STE, a.s., které se týkalo realizace pokládky kabelů od transformátoru u Kaláku k objektům města čp. 181 a 75. Smluvně je nutno zajistit jednak věcné břemeno pro položení kabelu, ale také finanční spoluúčast města ve výši cca 200 tis.Kč (pamatováno v rozpočtu).

Ing. Perglerová informovala radu o jednání bytové komise:
a) předložila radě seznam rodin se soudní výpovědí z bytu (7x) a seznam nových žadatelů o byt. Bylo konstatováno, že město v současné době nemá byty k pronajmutí.
b) o zájemcích (5x) o pronájem domku na koupališti čp.1282 ul. Horova, kteří jsou ochotni do rekonstrukce objektu vložit vlastní prostředky (odhad 550 tis.Kč).
Rada pronájem odsouhlasila s podmínkami a doporučila uzavření nájemní smlouvy po projednání s právníkem.
Rada města odsouhlasila prodloužení smlouvy na údržbu veřejného osvětlení o jeden rok.

Rada města na návrh Ing. Perglerové odsouhlasila úpravu výdajové části rozpočtu:
- převod částky 150 tis. Kč ze skupiny 5171 - ZvŠ na skupinu 5171 - ZŠ,
- navýšení o 100 tis. Kč skupiny 5171 ZŠ (fasáda průčelí ZŠ).

Ing. Perglerová informovala radu o probíhajících investičních akcích:
a) rekonstrukci MDDM a o nutnosti provést práce nad původní projekt:
- statické zajištění severovýchodního rohu objektu,
- statické zajištění zhlaví trámů v 2. NP,
- odstranění podlahy v 1. NP, kde nebyla provedena tepelná izolace,
- sádrokartonové podhledy v 1. NP,
- vyvložkování komína pro zaústění digestoře.
Nutno předpokládat navýšení nákladů o 170 tis. Kč. Tuto částku v současné době MDDM k dispozici nemá a bude jednáno s dalšími sponzory, případně bude zbývající částka uhrazena z rozpočtu města.
b) výstavbě DPS a hlavně o návazných akcích, které je nutno z organizačních důvodů učinit v nejbližší době:
- jmenování výběrové komise,
- stanovení kritérií pro výběr obyvatel DPS,
- obsazení funkce správce (údržbáře a topiče) a uklizeček (2 osoby),
- stanovení nájemného (není regulované).
V současné době je podáno 41 žádostí, k obsazení je 33 bytů.

Rada města stanovila kritéria pro výběr žadatelů do DPS Úvaly:
- občané, kteří jsou nájemci obecních bytů,
- občané, kteří jsou soběstační a mají lékařské doporučení pro umístění v DPS,
- občané, kteří jsou trvale hlášeni v Úvalech,
- občané z jiných obcí, jejichž blízcí příbuzní jsou trvale hlášeni v Úvalech,
- občané z obcí, kteří byli postiženi srpnovými záplavami,
- občané z okolních obcí.

Majetkoprávní a pozemkové záležitosti
Rada města uložila vedoucímu odboru životního prostředí a vedoucí odboru správy majetku města prověřit možnost převodu pozemků v majetku OkÚ Praha-východ do vlastnictví města a ukládá, aby již nyní byla zahájena příprava prodeje pozemků pro stavební bytové družstvo, ačkoli konečné rozhodnutí o prodeji a ceně bude v kompetenci nového zastupitelstva města. Rovněž doporučila VZZM schválit záměr prodeje pozemků užívaných Stavebním bytovým družstvem Úvaly.

Personální a mzdové záležitosti
Ing. Zahrádka přednesl dotaz na přidělování mimořádných odměn pro pracovníky školských zařízení nově zřízených organizací. Tato záležitost není aktuální, neboť není zahrnuta v kompetencích města.
Ing. Breda předložil radě informaci o současném počtu pracovníků VPS, kde:
- pan P. Běloch požádal o rozvázání pracovního poměru dohodou k 30.9.02,
- pan P. Míka ve zkušební době požádal o ukončení pracovního poměru bez udání důvodů.
S ohledem na předchozí odchod p. P. Jakla je snížení počtu pracovníků velmi citelné, a proto po dohodě s vedoucím VPS p. Ficem doporučil doplnění stavu o dva pracovníky. Rada vzala situaci na vědomí.
Rada města odsouhlasila prodloužení pracovní smlouvy s pí J. Maturovou na dobu určitou do 31. 3. 2003 a změnu pracovního úvazku na 40 hodin týdně.

Pí Tůmová předložila radě doporučení a návrh na usnesení, který se týkal udržení pracovnic rušeného Živnostenského úřadu Úvaly na MěÚ Úvaly.
Po diskusi rada přijala usnesení, kterým uložila tajemníkovi MěÚ vytvořit podmínky pro obnovení činnosti správního odboru od 1. 1. 2003, odsouhlasila převedení pí J. Tesařové do správního odboru od 1. 1. 2003 a doporučila tajemníkovi MěÚ zvážit převedení pí J. Hamouzové na jinou práci v rámci reorganizačních změn.

Různé
Pí Tůmová předložila radě rámcový plán práce MDDM na školní rok 2002/2003. Plán bude doplňován a specifikován podle poptávky veřejnosti a zájmu dětí.
Ing. Breda informoval radu o žádosti účastníků mistrovství světa v HIP-HOPu, které se koná v Brémách. Jedná se o 6 účastníků, kteří se kvalifikovali na mistrovství republiky (Radek Brusch, Ondra Brusch, H. Barešová, A. Šepková, K. Nováková, M. Kučabová). Závodníci žádají o příspěvek na předpokládané výdaje 5 tis. Kč.
Rada města rozhodla o finančním příspěvku ve výši 1000.- Kč na osobu pro účastníky mistrovství světa v disciplíně HIP-HOP v Brémách.
Rada města ocenila členy MO ČRS p. M. Kuklíka, V. Kolaříka a L. Prchala v souvislosti s jejich pomocí při velké vodě v srpnu t.r. a věnuje každému věcný dar do 1000.- Kč.
Ing. Zahrádka informoval radu o jednání školské komise, která mimo jiné jednala:
- o rekonstrukci MDDM,
- o plánovaných, ale zatím neprovedený opravách v 3. MŠ (vodovod, schodiště, rampy), které měla VPS provést do 30. 9. 2002,
- o koncepci školního sportovního areálu podle návrhu p. Krčmáře.
- o přechodu mateřských škol na příspěvkové organizace s právní subjektivitou.
Pí Tůmová informovala radu o jednání kulturní komise - pracovní skupina publikace Úvaly. Z jednání a vyjasnění představ (co by publikace měla obsahovat) je zřejmé, že dohodnutý termín vydání nelze stihnout, termín je nutno prodloužit do roku 2003 a v tomto smyslu zpracovat i dodatky smluv s p. Kufou a Mgr. Rišlinkem.
Rovněž byla ustavena pětičlenná pracovní skupina k redigování publikace (Ing. M. Breda, Ing. Havránková, p. Kejř, pí Novosádová, Ing. Procházka).
Každý člen má přidělenu oblast, za kterou odpovídá a ke které získá potřebné spolupracovníky a podklady.
Rada města:
a) uložila tajemníkovi MěÚ zpracovat podklady pro dodatky smluv na zajištění publikace o Úvalech,
b) souhlasí s posunutím termínu vydání publikace o Úvalech na rok 2003.

Komise veřejného pořádku
Na jednání rady byli pozváni zástupci komise veřejného pořádku, p. F. Lajtner, Ing. Morávek a p. Aulický. Mimo zápis z jednání komise, který obsahuje souhrnnou písemnou zprávu o činnosti komise za uplynulé volební období, předali několik závažných námětů, které by měly být podkladem pro pokračující komisi veřejného pořádku: novelizace vyhlášky o veřejném pořádku, účast člena rady v komisi veřejného pořádku, systémové zařazení problematiky veřejného pořádku do náplně rady, zastupitelstva a jednotlivých členů zastupitelstva města.
Rada města vzala na vědomí zprávu a informace z tříletého období činnosti komise veřejného pořádku. Podněty předložené komisí budou předány nové radě města a nové komisi veřejného pořádku.
Rada doporučila novelizovat vyhlášku č. 2 o veřejném pořádku.
Ing. Ivan Černý, starosta města
 

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA,
které se konalo 8. 10. 2002

Při kontrole usnesení bylo konstatováno, že plnění usnesení č. 22 238 je prakticky možné po listopadových volbách za předpokladu schválení nové organizační struktury MěÚ novou radou města, jmenování vedoucích odborů a stanovení celkového počtu pracovníků MěÚ.

Z odborů MěÚ

Z odboru výstavby a dopravy
Pí Reicheltová informovala radu města o výsledku výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce světelné křižovatky na silnici I/12. Do soutěže se přihlásily a nabídku podaly čtyři firmy s cenami málo odlišnými (cca 1 mil. Kč).
Rada města schválila vyhodnocení veřejné soutěže na rekonstrukci světelné křižovatky silnic I/12 a ul.Škvorecká v tomto pořadí:
1. Firma Jansa Miloš, Brandýs n.L.,
2. Firma ELTODO s.r.o. Praha 4,
3. Firma MERCATOR s.r.o. Praha 10,
4. Firma PATRIOT s.r.o. Brno.

Pí Reicheltová informovala radu o závěru zjišťovacího řízení, které vypsal KÚ Středočeského kraje k záměru firmy ESSA Czech, s.r.o., na dostavbu a rozšíření výroby.
Ve svém závěru požaduje KÚ posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Rovněž ukládá oznamovateli, že se musí vypořádat se všemi připomínkami, které byly k oznámení záměru vzneseny.

Pan Kroutil se dotázal na důvody, které vedly ke změně rozpočtované částky v souvislosti s akcí v ul. Vrchlického.
V rozpočtované částce jsou další náklady: chodník ul. Smetanova, komunikace V Zálesí, kácení stromů.
Pan Šelíř opakovaně připomíná negativní působení srážkových vod v ul. Chelčického, kde byl zaplněn prostor podél chodníku a zakryta byla dešťová vpust. Při dešti pak dochází k zaplavování chodníku, zahrad i k průniku srážkové vody do studně.
Rada města uložila vedoucímu VPS provést nápravu: odvodnění podél chodníku, odhalení dešťové vpusti a obnovení její funkce.

Z odboru správy majetku města
Ing. Perglerová předložila radě návrh na doplnění komise pro výběr uchazečů o bydlení v DPS o pí Balvínovou (jako náhradu za pí Geislerovou).

Ing. Perglerová informovala radu o možnostech odprodeje nepojízdné AVIE A30 (SPZ PHA-52-64). Doporučila odprodej zájemci s nejvyšší nabídkou (za 55 tis.Kč).
Rada města oba návrhy odsouhlasila.
V dalším informovala radu:
a) o žádosti firmy Lidas, která se týká zřízení věcného břemene na pozemky parc.č. 2669/1 a 2015, k.ú. Úvaly pro plynovod v ul. Klostermannova,
b) o záměru na zpracování komplexní studie na využití ploch pod školou a pod kostelem pro sportování, a to nejen školní. Situaci komplikuje nejen výše ceny studie, ale též majetkové poměry pozemků a záplavové území.
Rada předpokládá spoluúčast organizací, kterých se tato záležitost týká, též je nutné projednání v komisi výstavby.
c) o pronájmu domku na koupališti čp.1282 ul. Horova manželům Salákovým.
Rada pronájem odsouhlasila s podmínkami a doporučuje uzavření nájemní smlouvy po projednání s právníkem.
d) na doporučení starosty města odsouhlasila, aby bylo požádáno VZZM o převedení práva schvalování souhlasu věcných břemen na pozemcích města do kompetence rady města.
V souvislosti s projednáváním oprav veřejného osvětlení byl vznesen požadavek na koordinaci jednotlivých stavebních akcí, a rada města proto uložila vedoucí odboru výstavby vyžádat si od organizací (elektro, telefony, voda, plyn, atd.) víceleté harmonogramy oprav a výstavby jejich sítí.

Finanční záležitosti
Pí Lišková předložila radě k projednání návrh úpravy II. rozpočtu města. V souladu se zákonem byl návrh úpravy II. zveřejněn na úřední desce města.
K příjmové části rozpočtu, kde se jedná o navýšení o 2 595 000.-Kč, nebylo připomínek.
K výdajové části, kde se jedná o navýšení o 2 777 000,- Kč, byly ze strany přítomných zastupitelů připomínky:

Pí Tůmová doporučila prošetření možnosti dalších úspor v jednotlivých skupinách, kde zatím není čerpáno.

Pan Kroutil doporučil projednat včas úhradu faktur v závěru roku.

Ing. Černý seznámil radu s požadavkem tenisového klubu na dorovnání jejich příspěvku na investiční výstavbu v roce 2002 z odsouhlasených 150 tis. Kč na předpokládaných 250 tis. Kč.
Rada města uložila vedoucí finančního odboru prověřit u auditorské firmy možnosti převedení této částky na účet tenisového klubu, případně její převedení do roku 2003.
Doporučila vyvolat jednání mezi zástupci tenisového klubu a Sokola Úvaly oddíl házené.
Cílem jednání je optimální využití finančních příspěvků města v roce 2002 a 2003.

Různé
Rada města rozhodla v otázce zřízení příspěvkových organizací s právní subjektivitou (dále jen POPS) a doporučila VZZM (6 přítomných pro, 2 proti) změnit organizační složky města: 2. MŠ a 3. MŠ na POPS Mateřská škola Pražská a Mateřská škola Kollárova.

Ing. Černý informoval radu o možnostech města požádat u různých fondů o dotaci:
- u agentury SAPARD zopakovat žádost o dotaci na chodníky (spolufinancování cca 40 %),
- u agentury PHARE požádat o dotaci na rekonstrukci a opravu objektů poškozených záplavami (spolufinancování 3%) - ulice a mostky.
Rada tento postup odsouhlasila.

Rada města, s ohledem na řadu kritických připomínek, krátce diskutovala o činnosti Veřejně prospěšných služeb. Bylo konstatováno, že je nutno se více věnovat údržbě zařízení města (chodníky, ulice, díry v ulicích, trávníky) i přípravě na zimní období (příprava techniky, nákup posypových materiálů apod.).

Ing. Černý stručně informoval přítomné o připravovaném zhodnocení uplynulého volebního období, které bude předneseno na VZZM.
Ing. Ivan Černý, starosta města

SOUBOR USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelstva města Úvaly Č. 22 05,
které se konalo ve čtvrtek 10. října 2002 v 18 hodin v hotelu BUDKA.

Usnesení č. Z-22 60:
Zastupitelstvo města bere na vědomí doplnění zastupitelstva města o paní Helenu Novosádovou. Složením slibu nabyl mandát pí H. Novosádové na účinnosti.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 61:
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za uplynulé období od 10.7.02 do 10.10.02.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z-22 62:
Zastupitelstvo města souhlasí s od-koupením části pozemku parc.č. 714/16 k.ú. Úvaly o výměře cca 20 m2 za dohodnutou cenu 1,- Kč/m2 pro čerpací stanici vody pro vodovod v Radlické čtvrti.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z-22 63:
Zastupitelstvo města souhlasí s odprodejem pozemku parc.č. 2451, k.ú. Úvaly u Prahy o výměře 27 m2.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 64:
Zastupitelstvo města:
a) souhlasí se záměrem převést pozemky Stavebnímu bytovému družstvu Úvaly formou prodeje (jedná se o pozemky nebo jejich části kolem bytových domů - PK parc.č. 507/1, 509/1, 1123/1 a pozemky pod bytovými domy KN parc.č. 1059/15, 1059/16, 1055/6,
b) rozhodlo, že o ceně pozemků bude rozhodovat zastupitelstvo města až po zpřesnění výměry.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 65:
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s STE, a.s., na pozemky parc.č. 361, 314, PK 822/2, 291, PK 879/1, 307/14, 229/1, PK 100, 302, 301, k.ú. Úvaly ve vlastnictví města pro položení elektrifikačních kabelů k objektům čp. 75 a 81, ul. Škvorecká.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 66:
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s STP, a.s., na pozemky parc.č. 2629/1, 2615, k.ú. Úvaly ve vlastnictví města pro výstavbu plynovodu.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 67:
Zastupitelstvo města souhlasí:
a) s předloženými návrhy kupní a darovací smlouvy na dokončený středotlaký plynovod v lokalitě Úvaly-Zálesí,
b) pověřuje starostu města k podpisu smluv.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 68:
Zastupitelstvo města:
a) souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci a smlouvy o uzavření budoucí nájemní smlouvy na výstavbu středotlakého plynovodu v ulici Raisova a Šámalova,
b) pověřuje starostu města k podpisu příslušné smlouvy.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z-22 69:
Zastupitelstvo města
a) souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci a smlouvy o uzavření budoucí nájemní smlouvy na výstavbu středotlakého plynovodu v lokalitě 10 Chorvatská na Slovanech,
b) pověřuje starostu města k podpisu příslušné smlouvy.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 70:
Zastupitelstvo města souhlasí s úpravou II. rozpočtu města s tím, že:
a) příjmová část rozpočtu je navýšena o 2 595 000,- Kč, tj. z 95 335 000,- Kč na 97 930 000,- Kč,
b) výdajová část rozpočtu je navýšena o 2 687 000,- Kč, tj. z 95 242 900,- Kč na 97 930 000,- Kč (tabelární přehled změn je přiložen).
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 71:
Zastupitelstvo města souhlasí s navýšením příspěvku pro tenisový klub Úvaly na rekonstrukci kurtů ze 150 tis. Kč na 250 tis. Kč snížením skupiny 6112 Zastupitelstvo o 50 tis. Kč a na úkor skupiny 6409 Všeobecná pokladní správa o 50 tis. Kč.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 3

Usnesení č. Z-22 72:
Zastupitelstvo města potvrzuje záměr přidělit v roce 2003 finanční prostředky ve výši minimálně 250 tis. Kč z částky vybrané z provozu výherních hracích automatů na podporu investiční činnosti Sokola Úvaly oddílu házené.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z-22 73:
Zastupitelstvo města:
a) ruší k 31.12.2002 stávající organizační složky 2. Mateřská škola Úvaly a 3. Mateřská škola Úvaly,
b) zřizuje od 1.1.2003 příspěvkové organizace s právní subjektivitou (dále jen POPS):
Mateřská škola Pražská, Úvaly,
Mateřská škola Kollárova, Úvaly,
c) stanovuje, že nově zřízené POPS převezmou veškerá práva a povinnosti stávajících organizačních složek 2. MŠ a 3. MŠ Úvaly.
Pro: 10 Proti:30 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 74:
Zastupitelstvo města:
a) ukládá vedení MěÚ a ředitelkám 2. a 3. MŠ zajistit zpracování zřizovacích listin a další průvodní dokumentace pro POPS k termínu 31. 12. 2002 podle metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj. 23 620/2002-60,
b) pověřuje starostu města k podpisu Zřizovací listiny pro POPS Mateřská škola Pražská, Úvaly a Mateřská škola Kollárova, Úvaly.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 2

Usnesení č. Z-22 75:
Zastupitelstvo města schvaluje zprávu finančního výboru za rok 2002 přednesenou předsedkyní finančního výboru Ing. J. Vyskočilovou.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-22 76:
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu, kterou jako zhodnocení uplynulého volebního období přednesl starosta města Ing. I. Černý.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Jana Tůmová, místostarostka
Ing. Ivan Černý, starosta města

 

U P O Z O R N Ě N Í     P O D N I K A T E L Ů M

V rámci reformy státní správy dochází ke zrušení Obecního živnostenského úřadu v Úvalech k 31. 12. 2002. Podnikatelé se mohou obracet se svými záležitostmi a učinit podání do 15. 12. 2002 ještě na zdejším úřadě.
Od 1. 1. 2003 je věcně a místně příslušný pověřený úřad s rozšířenou působností - Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav s detašovaným pracovištěm v Praze, na adrese náměstí Republiky 3, Praha 1.
Děkujeme za dosavadní spolupráci a přejeme všem mnoho podnikatelských úspěchů.
Jana Tesařová, vedoucí ObŽÚ MěÚ Úvaly
 

MĚSTO ÚVALY
přijme pracovní síly do nově budovaného Domu s pečovatelskou službou v Úvalech:

  • správce objektu - běžná údržba včetně funkce topiče a obsluhy výtahu,
  • uklízečky.
Bližší informace je možno získat v úředních hodinách na odboru správy majetku města u Ing. Perglerové nebo na tel. čísle 281 981 870.
 

Zamítnuté změny územního plánu

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 10. 7. 2002 vzalo na vědomí, že některé navržené změny územního plánu sídelního útvaru Úvaly nemohou být dále do plánu zapracovány z důvodu nesouhlasného stanoviska dotčených orgánů státní správy.
Okresní úřad Praha-východ, referát životního prostředí, oddělení ekologie krajiny vyřadil z dalšího projednávání tři změny. V současném územním plánu mají pozemky v lokalitě nazvané Na Kostelíku, to je v západní části katastru města ohraničené Klánovickým lesem, silnicí druhé třídy od křižovatky na Úvaláku do Pařeziny a silnicí první třídy Praha-Kolín, schválené funkční využití na lesopark a jsou zemědělsky obdělávanou půdou. Současní majitelé podali návrh na změnu v územním plánu na čistě obytné území. Referát životního prostředí okresního úřadu návrh zamítl, protože podle územně technického podkladu nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability ČR zasahuje tato oblast do nadregionálního biocentra. Referát životního prostředí OÚ Praha-východ nevydal souhlas s další změnou, týkající se předpokládaného využití pozemku u koupaliště. Záměrem města bylo upravit louku mezi Horovou ulicí, Výmolou a Vinicí a využít ji na odpočinkové zázemí s hřištěm s vazbou na koupaliště. Pozemek se ale nachází v záplavovém území potoka a je součástí územního systému ekologické stability.
K zajímavé situaci došlo u návrhu na zrušení některých významných krajinných prvků(dále jen VKP). Podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jsou pověřené obecní úřady oprávněny provádět registrace významných krajinných prvků, popřípadě ve veřejném zájmu rušit tyto registrace, pokud se nejedná o významný krajinný prvek vyplývající ze zákona (lesy, rybníky, rašeliniště, vodní toky a další). V určitém období došlo na okresním úřadu, oddělení ochrany přírody a krajiny k procesně špatnému způsobu registrace některých prvků a jejich chybnému vymezení. Zdánlivě registrované chráněné krajinné prvky byly použity do schváleného územního plánu a tím se staly závaznými. Podáním návrhu na zrušení některých krajinných prvků vyšlo najevo, že orgán ochrany přírody tyto prvky buď nesprávně zaregistroval nebo jsou v grafické části plánu chybně zakresleny, protože obsahují jak registrovaný významný prvek, tak i krajinný prvek ze zákona, který je nutno oddělit.
Bylo konstatováno, že registrace VKP neproběhla, a není tudíž možné její zrušení. Problém všech VKP na katastru města Úval bude řešen systémově, a to opravou územního plánu tak, aby bylo dosaženo souladu s evidencí těchto prvků u orgánů ochrany přírody. Oprava bude provedena nezávisle na změnách územního plánu na základě podnětu a podkladu, který předá příslušný orgán ochrany přírody.
Poslední navrženou změnou územního plánu, která byla z dalšího projednávání vyřazena, byl požadavek zapracovat do územního plánu povinnost pro všechny stavebníky konzultovat stavební záměry na území města s architektem a řídit se a dodržovat podmínky stanovené architektem města. Návrh byl vyřazen referátem regionálního rozvoje Okresního úřadu Praha - východ, protože tento požadavek nelze řešit územně plánovací dokumentací jako takovou, ani její vyhláškou. Postavení hlavního architekta města lze řešit formou pracovně právního vztahu s městem Úvaly na základě rozhodnutí městského zastupitelstva. Jeho ustavení a pravomoci lze potvrdit vyhláškou, nebo nařízením města.
Zbývajících 40 změn bylo postoupeno do dalšího kola. Jejich převážnou část je možno po dohodě s referátem regionálního rozvoje okresního úřadu připravit, projednat a schválit v jednokolovém systému schvalování. U čtyř složitějších změn budou po dohodě s nadřízenými orgány zpracovány variantní řešení ve smyslu územního plánování a poté se přikročí k definitivnímu návrhu, projednání a schválení. Celý cyklus by měl být ukončen v první polovině roku 2003.
Ing. Vladislav Procházka
 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Ze zasedání zastupitelstva

Účast na posledním, v tomto volebním období 25., veřejném zasedání zastupitelstva města zřejmě někteří zastupitelé silně podcenili. A tak se stalo, že v 18 hodin, kdy mělo jednání začít, jich nebyla přítomna nadpoloviční většina.
K této situaci nikdy za posledních deset let nedošlo. Muselo se čekat. V době, kdy se už starosta města rozhodoval o tom, zda zasedání neodloží na jiný termín, se konečně podařilo naplnit minimálně nutný počet přítomných zastupitelů a jednání mohlo být se čtyřicetiminutovým zpožděním zahájeno.
Protože člen zastupitelstva a rady města pan Burzanovský odstoupil z funkce z důvodu změny trvalého bydliště, byl ze zákona jmenován náhradník z kandidátky Nezávislých. Na základě výsledků voleb v roce 1998 nastoupila na uvolněné místo paní Helena Novosádová. Po složení slibu se stala řádnou členkou zastupitelstva s právem účasti na jednáních a hlasování.
V oblasti majetkoprávních záležitostí se zastupitelstvo zabývalo především otázkami nákupu nebo prodeje pozemků. Bylo schváleno odkoupení pozemku o výměře 20 m2, který se nachází v Radlické čtvrti u areálu Telekomunikačních montáží a jehož současným vlastníkem je pan Hlávka z Prahy. Pozemek bude využit pro stavbu čerpací stanice plánovaného vodovodu v této čtvrti. Rovněž byl schválen odprodej městského pozemku o výměře 27 m2 mezi ulicemi Rašínova, Grégrova, Dobrovského a Tylova. K pozemku není samostatný přístup. Projevil o něj zájem majitel přilehlé parcely pan Nováček.
Město jednalo se zástupci Stavebního bytového družstva Úvaly o návrhu převést pozemky města, na nichž stojí bytové domy, do majetku družstva. Převod by se týkal pozemků převážně podél Maroldovy ulice pod 3. mateřskou školou o výměře přibližně 7000 m2. Paní Ing. Vyskočilová navrhla, aby byly pozemky družstvu prodány a o ceně rozhodlo zastupitelstvo. Pan Kroutil se připojil s doporučením, aby bylo rozhodnutí ponecháno až novému zastupitelstvu. Záměr převodu nebo prodeje pozemků města stavebnímu bytovému družstvu byl odsouhlasen s tím, že o ceně rozhodne příští zastupitelstvo po zpřesnění výměry pozemků.
Zastupitelé vzali na vědomí informaci o probíhajících přípravách na rekonstrukci rozvodné sítě nízkého napětí v Nerudově a Havlíčkově ulici, kde bude nadzemní vedení nahrazeno kabelovým uloženým v zemi. Důvodem jsou časté poruchy v této lokalitě. Pokládka kabelů a instalace domovních přípojek bude spojena s rekonstrukcí veřejného osvětlení. V současnosti probíhá pokládka kabelu nízkého napětí v trase od transformátoru u rybníku Kalák k domům č. p. 75 a 181 v areálu bývalého cukrovaru. Protože trasa prochází přes pozemky města, vyslovili zastupitelé souhlas s uzavřením věcného břemene.
V další části majetkoprávních záležitostí se zastupitelé zabývali smlouvami mezi městem a firmou Středočeská plynárenská, a. s., (dále jen STP). Firma některé části plynových řadů od města kupuje, některé úseky má pronajaty. Zastupitelé odsouhlasili návrh smlouvy mezi městem a STP prodat část řadů v Zálesí za 386 tis. Kč, zbývající část v ceně 607 tis. Kč převést do vlastnictví STP darovací smlouvou. Dále byly odsouhlaseny smlouvy o spolupráci s STP při plynofikaci části Raisovy ulice, Šámalovy ulice a vysloven souhlas s budoucí nájemní smlouvou u nových řadů v Chorvatské ulici. V této ulici na Slovanech je v souvislosti s plánovanou parcelací a přípravou studie zástavby smlouva s STP o budoucí nájemní smlouvě nezbytnou podmínkou k územnímu a stavebnímu řízení.
Poté zastupitelé přikročili k druhé letošní úpravě rozpočtu města. Návrh a důvody změn jednotlivých položek přednesl starosta města pan Ing. Černý. Úprava se týkala jak příjmové, tak i výdajové části rozpočtu. K 30. září byly oproti předpokladům v této části roku daňové příjmy vyšší přibližně o 3 mil. Kč, a proto se tento příznivý vývoj projevil v příjmové části rozpočtu. Na základě v současnosti známých skutečností byly příjmy z poplatků navýšeny o 150 tis. Kč. Úspěšná letní sezóna na koupališti dovolila provést podstatnou změnu v příjmech u této položky o 310 tis. Kč na 750 tis. Kč. Příjem místních poplatků za výherní hrací automaty je vyšší o 100 tis. Kč.
Ve výdajové části rozpočtu je posílena částka na projektovou přípravu vodovodu v Radlické čtvrti na 114 tis. Kč. Čištění dešťové kanalizace po přívalových deštích si vyžádá plánovat vyšší náklady o 60 tis. Kč. Na projektovou dokumentaci na inženýrské sítě v ul. Dobročovická, Chorvatská, ŠámaLova a Glücksmanova bude potřeba vynaložit náklady vyšší celkem o 350 tis. Kč. Oproti původním záměrům není ve výdajích částka 850 tis. Kč na připravovaný vodovod a kanalizaci ve Švermově ulici, protože se velice opozdilo vodo-hospodářské správní řízení na okresním úřadu, referátu životního prostředí z důvodu personálních problémů. Úprava komunikací ve Vrchlického ulici, chodníku ve Smetanově ulici, křižovatky u Kožíškovy ulice a zjednodušená úprava komunikace v Zálesí vyžaduje změnu v rozpočtových výdajích o 150 tis. Kč. Navýšení částky o 60 tis. Kč je nutné na dopravní značení u vjezdů do města, které zakáže vjezd automobilů o celkové hmotnosti vyšší než 6 t s výjimkou dopravní obsluhy. Úprava ve výdajové části rozpočtu byla provedena i u kapitoly školství. Byl posílen rozpočet na opravu vnější omítky školní budovy č. p. 8, protože kromě čelní části bude opravena i boční část s věžičkou a drobné stavební dělicí prvky na střeše. Poslední položkou výdajové části je letošní splátka 1 mil. Kč z půjčky poskytnuté firmou Metrostav. Změny ve výdajové části jsou celkově nižší než příjmy, rozdíl bude dán do fondu rezerv a rozvoje. Skutečností zůstává, že dva podstatné příjmy města jsou ohroženy, a to výnosy z prodeje akcií Středočeské energetické, a.s., a příjmy z prodeje pozemků v Chorvatské ulici. Město by v tomto případě nebylo schopno uhradit letošní splátku faktury za stavbu domu s pečovatelskou službou a muselo by ji odložit na pozdější dobu, což je možné a je zakotveno ve smlouvě.
Při diskusi o úpravě rozpočtu byl podán návrh na zvýšení příspěvku oddílu tenisu o 100 tis. Kč. Současně bylo přijato doporučení, aby v rámci podpory sportovním oddílům města uvažovalo příští zastupitelstvo v roce 2003 s částkou nejméně 250 tis. Kč pro Sokol Úvaly na úhradu části nákladů vynaložených na rekonstrukci hřiště na házenou.
Na program jednání byl zařazen návrh na změnu statutu obou úvalských mateřských škol. Současná právní úprava vyžaduje, aby obě mateřské školy měly právní subjektivitu. Pokud by ke změně nedošlo, byla by obě školská zařízení vyřazena ze sítě mateřských škol, nedostala by příspěvek od státu na mzdy, ani příspěvek na dítě. Byly navrženy dvě varianty: buď bude spojením obou škol vytvořen jeden právní subjekt nebo zůstanou obě samostatné s výhodou vlastních specifik, ale současně s vyššími nároky na záležitosti, které nesouvisejí přímo s péčí o děti. Pan Ing. Zahrádka přednesl závěr školské komise, která doporučila ponechat dvě samostatně fungující školy. Názor podpořil i pan Hlávka. Paní Tůmová naopak navrhovala spojení obou školských zařízení v jeden subjekt s vnitřní samostatností, ale vzájemnou spoluprací. Většina zastupitelů podpořila návrh rady za-stupitelstva a školské komise a odsouhlasila dvě samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou od 1. 1. 2003.
V diskusi přednesla paní Ing. Vyskočilová zprávu finančního výboru za rok 2002. Paní Novosádová upozornila na nutnost základní úpravy komunikace ve čtvrti v Zálesí, poškozené nákladními automobily při výstavbě rodinných domků. Podle vyjádření starosty města by opravu měli zajistit pracovníci VPS.
Pan Aulický se dotázal, zda-li je plánována splašková kanalizace v Palackého ulici. Bylo konstatováno, že technicky je výstavba kanalizace možná, ale zahájení bylo odloženo kvůli nedostatku peněz a složitým pozemkovým záležitostem. Pan Ing. Beneš se zajímal o údržbu kanalizačních řadů. Poukázal na skutečnost, že například v Raisově ulici je kanalizace na hranici fyzické životnosti, byla několikrát poškozena a silniční vpusti nejsou udržovány. Rovněž se zmínil o nestejných výdajích za vodné a stočné v bytových domech a rodinných domcích s vlastním vodním zdrojem. K těmto otázkám se vyjádřil starosta města. Uvedl, že na údržbu a opravy kanalizačních řadů je každoročně pamatováno v rozpočtu města s určitou částkou a její výše závisí na finančních možnostech města. Dešťová kanalizace se čistí a právě probíhá její zaměřování a zjišťování skutečného stavu. K druhé části připomínek, týkajících se problematiky placení stočného, bylo řečeno, že by sice bylo teoreticky možné měřit veškeré odpadní vody z každé nemovitosti zařazením průtokoměrů, ale reálně je to technicky neproveditelné. Změnou plateb za stočné, například zavedením paušální platby za osobu, by se dosáhlo určité spravedlnosti, je to ale záležitost velice nepopulární a objevují se otázky, zda je možné něco takového občanům nařídit. Pan Ing. Sazama upozornil na nefungující pouliční osvětlení podél chodníku mezi domovem důchodců a poštou u parkoviště na náměstí Svobody. Údržbu a opravy pouličního osvětlení zajišťuje pan Gebhart. Několik zmíněných světelných bodů ale není majetkem města a zajistit jejich funkci je povinností vlastníka objektu bývalého nákupního střediska.
Starosta města ukončil jednání projevem, v němž zhodnotil uplynulé volební období. V závěru poděkoval všem zastupitelům za jejich čtyřletou aktivní činnost ve prospěch města.
Ing. Vladislav Procházka
 

Kniha o historii města vyjde asi o rok později

Před více než rokem se čtenáři Života Úval poprvé dověděli, že se připravuje nová publikace o Úvalech. Podle původních předpokladů měla kniha vyjít koncem letošního roku, pro značnou náročnost přípravy se ale tisk přesune až do roku příštího. Pracnost tohoto díla nikdo neočekával. Text tvoří promovaný historik pan Rišlink, pracovník Okresního muzea v Kolíně. V současnosti je hotová část knihy, pojednávající o historii Úval a okolí od nejstarších dob až do konce 20. století. Období od roku 1930 až do současnosti je však zapotřebí dále podrobněji rozpracovat. V této části by měla být věnována pozornost následujícím tématům:
1. Představitelé města (starostové, zastupitelé), představitelé školy, velitelé dobrovolných hasičů, osobnosti města, čestní občané.
2. Kultura (divadlo, kino, loutkové divadlo, knihovna, výstavy, koncerty, kapely, klub společenského tance, filmový klub, pěvecké sbory, osvětová beseda, Život Úval, časopis Štafeta, kroniky).
3. Církve.
4. Školy (základní, mateřské, zvláštní, hudební, městský dům dětí a mládeže).
5. Sport (kopaná, házená, tenis, stolní tenis, turistika, cyklistika, Sokol, Slavoj, šachy, ragby, odbíjená, atletika).
6. Výstavba (inženýrské sítě, bytové domy, škola, hřiště, koupaliště, rybníky, rekonstrukce mostu u Kaberny).
7. Události (květnová revoluce 1945, rok 1948, rok 1968, rok 1989, havárie, požáry, povodně, výročí, oslavy, pamětní medaile).
8. Spolky (sbor dobrovolných hasičů, Svazarm, Československý červený kříž, myslivecké sdružení, kynologové, zahrádkáři, chovatelé drobného hospodářského zvířectva, filatelisté, modeláři, rybáři, obec baráčnická, klub důchodců).
9. Průmysl (VEGA, SPM, Elektron-spol [Hefa, ČKD Trakce], Interiér, Petrolea [Bituma, Paramo], Parketárna, Fruta, cihelny, mlýny, zahradnictví, úvalské komunální služby, jatka, statky, atd.).
10. Statistické údaje.
11. Geologie.
12. Počasí.
13. Demografický vývoj.
14. Obchody.
15. Restaurace.
Snahou všech, kteří se na přípravě publikace podílejí, je uveřejnit podstatné události, které město prožilo. To znamená, že uvedený výčet témat nemusí být konečný. Mnohé dosud známé informace bude nutné rozšířit a doplnit. Jenom namátkou: například by bylo potřeba získat svědectví o některých úvalských podnicích dnes již přejmenovaných nebo zaniklých, například o firmách Elektronspol (pozdější názvy Hefa, ČKD Trakce), Petrolea (později Koramo, Bituma, Paramo), Středočeský průmysl masný, Fruta, Parketárna, Dřevořez (později Interiér). Jistě jsou mezi námi také pamětníci začátků činnosti Svazarmu v Úvalech, kdy kromě střeleckého klubu existovalo odvětví motoristického sportu, byly pořádány motocyklové závody a v 70. letech se úvalský automotoklub zúčastnil řady soutěží. V 50. letech ve Svazarmu snad dokonce existoval radioklub, zabývající se amatérským vysíláním. Pamatuje si ještě někdo na klub filatelistů, který existoval někdy v šedesátých letech? Nepomáhal někdo ve funkci pořadatele nebo se přímo zúčastnil běžeckých závodů Praha - Úvaly, které se konaly někdy před půl stoletím a měly cíl asi sto metrů před závorami?
V historii města je spousta bílých míst, která nejsou dostatečně zdokumentována. Mají-li se pokud možno všechny důležité a někdy dosud neznámé skutečnosti objevit v připravované knize, bude potřeba navázat spolupráci s pamětníky. Byla by jistě škoda, kdyby se nedopatřením na nějakou důležitou událost zapomnělo. Informace mohou být písemné nebo ústní. Jsou vítány i fotografie nebo novinové výstřižky, které budou po zhotovení kopií majitelům vráceny. Připomínky k jednotlivým tematickým okruhům chystané publikace, doplňující údaje a vzpomínky je možné sdělit buď tajemníkovi městského úřadu a současnému kronikáři města panu Ing. Bredovi nebo zaslat na adresu redakce měsíčníku Život Úval.
Ing. Vladislav Procházka
 

Výsledky ankety umístěné na www.uvaly.cz
v období od 15.9. do 14.10.2002:

Navštěvujete úvalské pohostinské podniky?
- ano, mám v Úvalech svůj oblíbený 29% (15)
- občas, nebo při určitých příležitostech 29% (15)
- ne, úvalské podniky se mi nelíbí 27% (14)
- ne, úvalské nemám při cestě z práce 4% (2)
- nenavštěvuji žádné, ani úvalské 12% (6)

Do 14. listopadu 2002 můžete hlasovat v anketě www.Uvaly.cz na téma
Jak se rozhodujete v komunálních volbách?

Na internetových stránkách také nově naleznete denně aktualizovanou nabídku nemovitostí v Úvalech a okolí. Aktualizován byl též katalog služeb a podnikatelů města Úvaly.
Na stránkách dále naleznete:
www.Uvaly.cz/mesto - informační rozcestník
www.Uvaly.cz/adresar - katalog služeb a podnikatelů - NOVÉ
www.Uvaly.cz/kalendar - informační kalendář
www.Uvaly.cz/reality - aktualizovaná realitní nabídka - NOVÉ
www.Uvaly.cz/MeU - informace občanům o úřadech
www.Uvaly.cz/ZivotUval - pravidelný měsíčník
www.Uvaly.cz/uvalaci - kniha návštěv, diskusní klub
www.Uvaly.cz/knihovna - Městská knihovna
www.Uvaly.cz/mapa - aktuální mapa města
www.Uvaly.cz/pocasi - předpověď počasí
www.Uvaly.cz/anketa - nová anketa
a mnoho dalších odkazů a informací. Stačí se jen připojit.
Lukáš Rubeš
 

Některým řidičským průkazům končí letos platnost

Málokterý motorista ví, že i řidičský průkaz nemusí platit neomezeně. Oproti občanským průkazům nebyla v minulosti platnost řidičských průkazů stanovena a tak se stalo, že nyní je v České republice asi 8 typů průkazů opravňujících k řízení motorového vozidla. Nahradit staré typy průkazů novými má pomoci zákon č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích, který v §134 stanoví, že řidičské průkazy vydané do 30. června 1964 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do dvou let ode dne nabytí účinnosti zákona. Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do dne nabytí účinnosti zákona jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 5 let od nabytí účinnosti zákona. Řidičské průkazy pozbývají platnosti uplynutím příslušné doby stanovené pro jejich výměnu. Jelikož zákon č. 361/2000 Sb. nabyl účinnosti 1. ledna 2001, mají držitelé řidičských průkazů vydaných do 30. června 1964 necelé 2 měsíce na jejich výměnu, protože k 1. lednu 2003 končí jejich platnost. K výměně řidičského průkazu je nutné se dostavit osobně a přinést s sebou dosavadní řidičský průkaz, občanský průkaz a jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm z čelního pohledu, popřípadě potvrzení o zdravotním stavu. Pokud není v novém řidičském průkazu provedena změna oproti údajům ve starém průkazu, nevybírá se správní poplatek. Za vydání mezinárodního řidičského průkazu se platí 50,- Kč. Řidič se musí dostavit k výměně řidičského průkazu osobně proto, jelikož nové průkazy mají podobu karty, kterou je nutné před laminací vlastnoručně podepsat.
Nové řidičské průkazy vydává referát dopravy silničního hospodářství Okresního úřadu Praha - východ, Praha 1, Biskupská 7. Úřední hodiny mají v pondělí a ve středu dopoledne od 8.30 do 11 hodin, odpoledne od 12 do 16 hodin, v úterý a čtvrtek dopoledne od 8 do 11 hodin a odpoledne od 12 do 14 hodin.
Ing. Vladislav Procházka
 

O čem psal Život Úval před lety

Zájezd do Žehušic
Ve čtvrtek 28. září jsme jeli do Žehušic. Cestou jsme se stavili nedaleko Kutné Hory v zámku Kačina. Ze zámku je udělané zemědělské museum.
Z musea jsme jeli rovnou do Žehušic. Tam na nás čekalo překvapení. Viděli jsme velikánské zahradnictví s mnoha a mnoha druhy květin, ozdobných keřů a lesních stromů. Za své výpěstky, které jdou do celého světa, získávají žehušičtí zahradníci našemu hospodářství cenné hodnoty. Když jsme procházeli rozsáhlými plochami, vynořovala se nám v hlavě slova: Ruka dělníka, ruka umělce. Nikdo z nás si předtím neuvědomil, jak je pracné vypěstovat ozdobné rostliny, na příklad stříbrný smrček.
Větévku stříbrného smrčku naroubuje zahradník na obyčejný smrček, vysoký asi deset centimetrů. Když se roubování podaří, smrček ustřihne a ponechá větévku stříbrného smrku. Malé stromečky rostou nesmírně pomalu. Každé dva roky se musí přesazovat a jakmile vyrostou do výše 20 - 25 cm, přivazují se ke kolíkům. Teprve po letech pečlivé práce přijdou stromky na trh a do našich zahrádek a parků.
Ze zahrady jsme odešli do obory. Byli jsme upozorněni, že v oboře žije vysoká zvěř a že se mezi ní objevují bílí jeleni.
Návštěva žehušického zahradnictví v nás zanechala hluboký dojem. Viděli jsme krásný kout naší vlasti a skvělé dílo lidských rukou.
Kuprová, 9.C
(ŽÚ listopad, 1961)
 
Zasmějte se našim dětem
Perličky - tentokráte přírodopisné
Ježek je zvíře jehličnaté a chytá šváby. Také žere jablka, a proto je hmyzožravec.
Sova je pták dvounohý a vyhlíží ošklivě. Když jde myš po poli, sova ji zvedne. Živí se zobákem.
Krtek žije pod zemí. Má dobrý čich a hmat. Tělo má do tvaru tatraplánu.
Havran má ubroušené vousy. Po poli sbírá ponravy a jiné housenky. Za rolníkem všecko sbírá, když oře. Pak ho šlehne oráč bičem; ale to se nemá dělat.
Osel má jedno kopyto. Když se ochočí, nosí pytle. Osel je hloupý.
(ŽÚ listopad, 1962)
 

 

N A P S A L I   O   N Á S

Odkaz geniálního Járy Cimrmana stále žije

Neuvěřitelných pětatřicet let se o kulturní dědictví posledního českého polyhistora, v dnešní době snad srozumitelněji multimediálního mága, Járy Cimrmana stará divadlo jeho jména. Oba jeho současní protagonisté a upravovatelé Cimrmanova díla Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák oslavili půl čtvrta desetiletí vlastní mravenčí, a tedy záslužné práce novou premiérou z mistrova odkazu: Afrika - Češi mezi lidožravci. Pozoruhodný je už samotný fakt, že s výjimkou poněkud povadlé Švestky bezchybně funguje neměnná struktura cimrmanovských večerů. Z přednášek sice vyšuměly spory s věčným oponentem, profesorem Fiedlerem z Vídně (jestli udolán, rezignoval či umřel, agentury nezaznamenaly), ale duch čerstvosti živený tím, jak nevyčerpatelným zdrojem zůstává postupně sbírané Cimrmanovo dílo, z nich dosud chvályhodně nevyvanul. Stejně konstantní je pak Smoljakem a Svěrákem upravená Cimrmanova aktovka, která jako bonbónek vyplňuje druhou část večera. Koho by nevzrušily nové závratné cimrmanovské objevy doložené s Afrikou, patnáctým opusem z Cimrmanovy pokladnice: mistrův rukopis železnobrodský, jeho úspěchem nekorunovaná snaha získat africký trpasličí kmen Duru-Buru (s nornickou specializací) pod českou koloniální nadvládu. V Čechách málokoho, ve světě ovšem každého překvapí, že Cimrman už před první světovou válkou vynalezl internet a nebýt virové nákazy jeho týmu… Inspirativní bylo i scénické čtení z nehratelné hry Opeřený had. Po přestávce jsme již zcela vtaženi do startu vzducholodi afrického dobyvatele Dr. Emila Žáby (Svěrák nebo Smoljak), duchovního otce, bratra Cyrila Metoděje (Miloň Čepelka, Petr Brukner) s mecenášem výpravy baronem Ludwigem von Úvaly u Prahy (Bořivoj Penc, Jaroslav Weigel) a obsluhou plavidla Bohuslavem Puchmajerem (Jan Hraběta, Gennadij Rumlena). Cesta je od prvního okamžiku dobrodružná, zejména když na černém kontinentu cestovatelé padnou do rukou lidožravců Uku a Lele s jejich nenasytným náčelníkem Línou Hubou (Pavel Vondruška nebo Jan Kašpar). Cimrmanovi hrdinové řeší ovšem jako správně "prosíraví Češi" (podle von Úvaly) všechny situace bravurně. Divochy nejprve počeští a za nadšeného volání Pražanů "Ať žije holé neštěstí!", provolávat slávu přece umíme čemukoli, domestikují lidožrouty nakonec v naší vlasti… Bouře smíchu a aplausu cimrmanovského publika na generálkách po vlastech českých i na pražských premiérách stvrzuje nový úspěch nestárnoucího divadla. V neposlední řadě by měli představení povinně navštěvovat studenti herectví i kmeti českých scén, neboť Cimrman jim ukazuje cestu, jak se vloženým výstupem Klokočí vylhat z textového "vokna", a ještě přitom probudit dřímající nápovědu. Tedy princip funguje až do chvíle, kdy vokno vznikne i ve vokně.
Jiří P. Kříž
(Právo, 7. 10. 2002)
 

 

K R A J S K Ý     Ú Ř A D

KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE
odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11, PO BOX č. 59,
150 21 Praha 5

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Identifikační údaje
Název: Dostavba výrobního závodu ESSA Czech, s.r.o., Úvaly
Kapacita (rozsah) záměru: dostavba současné víceúčelové haly v areálu ESSA Czech, s.r.o., v Úvalech, nava-zující na současnou halu, kde jsou vyráběny lisované plechové části automobilových karosérií a kompletovány a montovány do větších celků pomocí svařování. Realizace má probíhat ve třech časově navazujících fázích.
Současnou kapacitu (je uvedena ve vybavenosti stroji a zařízeními) tvoří linka šesti mechanických lisů zn. Erfurt, šesti mechanických lisů zn. Arrasate a Verson.
V provozní jednotce svařovny jsou instalovány čtyři svařovací karusely, šest ručních bodových svářecích automatů a dvě ruční svářečky.
I. fáze (do září 2003) - představuje rozšíření svařovny o cca 15 m směrem východním a 40 m směrem jižním,
II. fáze (říjen 2003 - červen 2004) - představuje rozšíření haly v jižní části o 40 m směrem do šířky, kam mají být přesunuty všechny stávající skladovací haly a nástrojárna,
III. fáze (červenec 2004 - květen 2005) - se týká především osazení nových šesti lisů.

Charakter záměru: rozšíření areálu

Umístění:
kraj: Středočeský
okres: Praha - východ
obec: Úvaly
kat.ú.: Úvaly

Zahájení: 09/2003 - 05/2005
Oznamovatel: ESSA Czech, s.r.o., Jirenská 1500, 250 82 Úvaly
IČO: 25639641

Souhrnné vypořádání připomínek:
V zákonem stanovené lhůtě se ke zveřejněnému oznámení vyjádřili:
Středočeský kraj požaduje provést další posouzení podle zák. č. 100/2001 Sb., které je třeba v dokumentaci zaměřit na řešení vlivů hluku.
Město Úvaly po projednání v radě města s plánovaným rozšířením výrobního závodu ESSA Czech, s.r.o., nesouhlasí. Hlavním argumentem je, že by při rozšíření došlo k neúměrnému zvýšení dopadu negativních vlivů na okolní bytovou zástavbu rodinných domků, především u hluku a vlivu na krajinný ráz a dále pak ovlivnění kvality ovzduší a splaškových vod. Vyjádření celkem obsáhle připomínkuje oznámení na 9 textových stranách se závěrem, ve kterém požaduje město Úvaly posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb. Současně přiložilo kopie vesměs negativních vyjádření k oznámení občanů Renáty a Jiřího Ryšlavých, Ing. Petra a Simony Foglarových, Zdeňky Dvořákové, manželů Konečných a Milana Procházky se žádostí, aby byly jejich připomínky vzaty v úvahu při zjišťovacím řízení.
Ministerstvo zdravotnictví odkázalo na respektování stanoviska OHS Praha - východ.
Okresní hygienická stanice Praha - východ požaduje komplexní posouzení projednávaného záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. pro nejasnosti vyplývající z hlukové studie, které se týkají opatření proti hluku, jehož zdrojem bude parkoviště zaměstnanců a nejasnosti v ochraně proti hluku, pronikajícímu z výrobních hal světlíky z makrolonu.
Okresní úřad Praha - východ, referát životního prostředí, ve svém vyjádření uvádí řadu podmínek pro realizaci záměru s tím však, že považuje dokumentaci za dostačující a nepožaduje další projednávání dle zákona č. 100/2002 Sb. Z řady připomínek uvádíme - nelze zaústit předčištěné dešťové vody z odlučovače ropných látek do splaškové kanalizace, neboť se jedná o balastní vody pro centrální ČOV města Úvaly. Odvedením dešťových vod do vodního toku nesmí dojít ke zvětšení průtoku recipientu. Dále mj. upozorňuje, že stavba zasahuje do ochranného pásma nadregionálního biokoridoru územního systému ekologické stability.
MŽP (OPVŽP) - vzhledem k tomu, že se jedná o rozšíření závodu, jehož provoz je problematický již ve stávajícím rozsahu, zejména z hlediska jeho vlivu na životní prostředí a zdraví obyvatel, je MŽP názoru, že je nutné dostavbu posoudit v celém procesu EIA.
Občanské sdružení Nové Úvaly - podává zásadní nesouhlas s realizací záměru, který rozvádí na pěti textových stranách. Ve zdůvodnění mj. uvádí, že již stávající stavba má nepříznivý vliv na životní prostředí zvláště s ohledem na obytnou zónu rodinných domků v bezprostřední blízkosti, a to především z hlediska porušení všech zásad urbanismu a územního plánování. Jako zásadní pak považují vliv hluku působený provozem stavby. Jedná se převážně o hluk tvořený jednotlivými impulsy úderů lisů v pravidelných intervalech, který zvláště v noční době výrazně převyšuje hodnotu hlukového pozadí. Připomínky k vlastnímu oznámení se vztahují k zohlednění názorů obyvatel okolní zástavby a estetický vliv, k zelenému pásu na jižní straně areálu, k časovému hledisku výstavby závodu a rodinných domků, k definici nerušící výroby a k nejasnostem ve hlukové studii.
S.O.S. Arnošte ! - v úvodu svého vyjádření poučují o termínech vztahujících se k zveřejnění informace o oznámení. Konkrétní připomínky vyplývající z hledisek sledovaných zákonem č. 100/2001 Sb. se pak týkají především možného narušení faktoru pohody občanů nové výstavby rodinných domků při jižní hranici areálu závodu, nedostatečného hodnocení hlukových poměrů, jejich možných následků a následných konkrétních opatření k minimalizaci hluku. V této souvislosti upozorňují na nedostatek hlukové studie, která byla zpracována na základě matematických modelů a ne na základě reálných měření. V závěru vyjádření nesouhlasí s realizací záměru, zvláště jeho třetí fáze, kdy mají být v lisovně nasazeny větší lisy bez toho, aniž by byly odstraněny lisy původní a doporučují zajistit zpracování dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb. a z toho ze zákona odpovídající další projednávání.
Renáta a Jiří Ryšlavých - vyjadřují nesouhlas se záměrem a opět upozorňují především na nadměrný hluk ze stávající výroby, který vzniká především lisováním plechů a transportem vzniklého odpadu a i hlučnou klimatizací objektu. Rovněž upozorňují (tato připomínka se často opakovala ve vyjádření veřejnosti) na nesoulad již postavené a provozované továrny, tak i předmětné dostavby s územním plánem, ve kterém je území charakterizováno jako: "Území nerušící výroby a služeb sloužící převážně pro umístění zařízení výroby a služeb neobtěžujících svoje okolí. Je určeno pro služby, výrobu všeho druhu, včetně skladů a skladovacích ploch, které nesmí svými negativními účinky a vlivy na životní prostředí ve stavbách a v okolí jejich dosahu rušit nad přípustnou míru. Vhodné je umisťování kancelářských budov, bytů služebních a bytů pro potřeby vlastníků zařízení, odstavných ploch a garáží a čerpacích stanic pohonných hmot". Předmětná stavba, která nadměrným hlukem obtěžuje okolí neměla na tomto místě vůbec stát, natož aby se rozšiřovala.
Bradáčovi, Pavlíčkovi, paní Vydrová a Gregorová, Procházkovi, Foglarovi, Karáskovi, manželé Konečných, Zdeňka Dvořáková - nesouhlasí s rozšířením provozovny, zejména pro nadměrný hluk z lisů, navážky a manipulaci se šrotem a kontejnery včetně provozu kamionů.
Dr. Zdeněk Šolc - své připomínky proti realizaci zdůvodňuje obdobně jak je výše uvedeno, dále konkrétněji rozvádí připomínky týkající se absence geologického průzkumu (v souvislosti s vibracemi šířícími se zemí mimo areál firmy ESSA), absence měření infrazvuku, chybějící hodnocení faktoru odrazu hluku od haly, nereálné (nižší) hodnoty hlučnosti lisů a při stříhání plechů. Dále upozorňuje na údajný rozpor v respektování územního plánu, ve kterém areálem ESSA měla probíhat komunikace zpřístupňující čtvrť u Hájovny se zástavbou rodinných domků na jižní straně lisovny a kromě nerušící výroby měla být obklopena kostely, modlitebnami, sociálními, kulturními, sportovními a školskými zařízeními pro obsluhu území.
Výše uvedený výčet hlavních připomínek vznesených k předloženému oznámení, resp. k navrhovanému záměru upozorňuje převážně na problémy způsobené hlukem z výrobního procesu ze stávajícího provozu a i ve výhledu, tj. po případné realizaci projednávaného záměru. Dále na nevhodné estetické ztvárnění a funkční začlenění objektu závodu do citlivého prostoru v bezprostředním sousedství rodinné zástavby. Předložené připomínky považujeme většinou za oprávněné, a proto pro objektivní posouzení vlivu navrženého záměru na životní prostředí bude nezbytné posoudit záměr v celém rozsahu stanoveném zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Závěr:
Záměr "Dostavba výrobního závodu ESSA Czech, s.r.o., Úvaly" naplňuje dikci bodu 4.3., kategorie II, přílohy č. 1 citovaného zákona. Proto bylo Oznámení k záměru (zpracovaného v rozsahu přílohy č. 3 zákona) dle § 6 citovaného zákona rozesláno k vyjádření příslušným dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávním celkům. Informace o Oznámení byla zveřejněna na úředních deskách města Úvaly, Středočeského kraje a Okresního úřadu Pra-ha - východ a dále na internetové stránce MŽP a Středočeského kraje.

Následné zjišťovací řízení dle § 7 citovaného zákona hodnotí, zda záměr bude dále posuzován podle citovaného zákona. Vzhledem k tomu, že k předloženému Ozná-mení byla podána řada věcných připomínek včetně požadavku na zpracování dokumentace ve smyslu citovaného zákona a na základě vlastního posouzení, dospěl Kraj-ský úřad Středočeského kraje k závěru, že záměr
"Dostavba výrobního závodu ESSA Czech, s.r.o., Úvaly"
bude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Tzn., že oznamovatel, chce-li pokračovat v přípravě stavby, musí zajistit zpracování dokumentace ve smyslu § 8 cit. zákona. S ohledem na počet správních úřadů a dotčených územně samosprávných celků stanovíme, že dokumentace bude předložena v počtu 11 výtisků a v elektronické podobě. Dokumentace bude zpracována v souladu s přílohou č. 4 a především bude podrobným způsobem zpracována část týkající se hlukových poměrů včetně návrhu konkrétních opatření (do vyhodnocení zahrnout i obec Jirny). Při zpracování dokumentace je rovněž nutné se odpovídajícím způsobem vyrovnat se všemi připomínkami vznesenými k Oznámení. Kopie všech obdržených vyjádření jsou nedílnou součástí tohoto závěru zjišťovacího řízení.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE
RNDr. Jaroslav Obermajer
vedoucí odboru životního prostředí
a Odbor životního prostředí a zemědělství

 

 

P O L I C I E

U Úval se stala dopravní nehoda se smrtelným zraněním
V neděli 29.9. řídil 63letý řidič z Kolína Škodu Felicii ve směru od Prahy na Úvaly. Při sjíždění z mírného klesání v přímém úseku z dosud nezjištěných příčin vyjel vpravo mimo vozovku a narazil do svodidel. Ta ho odhodila zpět na vozovku. Poté přejel řidič do protisměru, kde se čelně srazil s protijedoucím nákladním vozidlem Iveco Daily řízeným 38-letým řidičem. Řidič Škody Felicia zraněním utrpěným při nehodě na místě podlehl, řidič nákladního vozidla a jeho spolujezdec byli lehce zraněni. Způsobená škoda je 350 000 Kč.

Vlak amputoval čtyřicetiletému muži z Úval nohu nad kotníkem
Smutné následky měl déšť 23.9. v Úvalech. Krátce před 23. hodinou večerní na vyvýšeném peróně úvalského nádraží uklouzl 40letý muž při chůzi po peróně. Upadl, pravou nohu mu zachytil projíždějící vlak a amputoval mu ji nad kotníkem. Poraněného muže na místě ošetřili lékaři z RZS Brandýs nad Labem a odvezli ho specialistům na ortopedii ve vinohradské nemocnici. Podle vyjádření zraněného i šetření policistů nenese na zranění vinu další osoba, muž si způsobil zranění nešťastnou náhodou sám.
por. Mgr. Diana Bušková, tisková mluvčí Policie ČR Praha-východ
 

 

Š K O L S T V Í

Z jednání rady školy

Rada školy na svém zasedání dne 26.9.2002 projednala a schválila výroční zprávu. Dále se zabývala těmito problémy:
Před školní jídelnou je třeba přistavit přístřešek. Žáci jsou ve frontě na oběd vystavováni účinkům nepříznivého počasí. Zástupkyně zřizovatele přislíbily, že se pokusí o zařazení tohoto požadavku do rozpočtu ještě v tomto roce.
Zákaz vjezdu motorových vozidel před školou není dodržován. Vedení školy se obrátí na zřizovatele se žádostí o dořešení tohoto problému.
Peníze za pronájem hřiště pod kostelem budou určeny na úpravu tohoto hřiště. Informaci z rady města podala pí Tůmová.
Vedení školy požádá tř. učitele, aby s žáky hovořili o zdravé výživě. Dále se třídní učitelé pokusí na třídních schůzkách získat rodiče do stravovací komise.
Mgr. R. Kondelíková, předsedkyně rady školy
 

Zprávy z MDDM

Dům dětí přišel v tomto školním roce s novou nabídkou. Jedná se o cvičení maminek a dětí ve věku 1 - 3 let, které vede Mgr. Hana Němcová. Vzhledem k velkému zájmu jsou kroužky pro nejmenší v pondělí, středu a čtvrtek vždy od 9 do 10 hodin. V budoucnu by měl vzniknout jakýsi mateřský klub, ve kterém se maminky dozví od psychologa a dětské lékařky důležité informace pro ně i jejich děti, naučí se novým technikám, kterými si zkrášlí byt - např. batikování, zdobení perníčků, velikonočních vajíček, malování na sklo, drátování, patchwork (textilní technika), vázání květin. Plánujeme setkání s kosmetičkou, kadeřnicí, cvičitelkou kalanetiky a módní přehlídku, na které budou k vidění modely nejen pro maminky a tatínky, ale i jejich děti. Tento klub bude mít na starosti paní Olga Procházková. Plánujeme jej do nového domečku, ve kterém budeme schopni zajistit i hlídání dětí po dobu trvání jednotlivých akcí.
12.10. se děti z kroužků HIP HOP zúčastnily žebříčkové sou-těže v Prostějově, která byla nominační na mistrovství ČR. Radek Brusch touto cestou děkuje rodičům účastníků za doslova bleskovou výpravu dětí na tuto soutěž a dětem za dobré výkony. Přestože taneční skupina Rytmus má dva mistry republiky HIP HOPU v kategorii juniorské i hlavní, Českomoravská taneční organizace nezaslala žádné propozice. Zřejmě se báli, že O. a R. Bruschové zase odvezou první místa. A jestli ano, měli pravdu. Ondro, Radku, gratulujeme!!! Stejně tak máme radost z výkonu Petry Kyselové, Andrei a Kamily Gruberových, Kristýny Novákové, Hanky Barešové a Radka Brusche, kteří se probojovali v malé formaci do finále a obsadili 5. místo stejně jako duo Mirek Milko a Ondra Brusch. Výkony ostatních dětí výborně reprezentovaly naši ta-neční skupinu.
17.10. odjíždějí do Německa na mistrovství světa v HIP HOPu Adéla Šepková, Hanka Barešová, Ondra a Radek Bruschovi. Držíme jim palce a děkujeme sponzorům, kterými jsou MěÚ Úvaly, pánové J. Krutský, K. Kašička, Zdeněk Vlček, M. Hlávka a Autodoprava Branyš.
Rekonstrukce našeho domečku zdárně pokračuje. Jsou hotové hrubé podlahy, vnitřní omítky, všechny instalační rozvody, jsou dokončovány sádrokartonové konstrukce v podkroví a začíná se s obklady. V říjnu nám na rekonstrukci sponzorsky přispěli paní A. Stembergová, paní J. Tůmová, Ing. Pavel Tomáš PT servis, kterým touto cestou děkuji. V měsíci srpnu přišlo na účet MDDM 50 000 Kč od České pojišťovny a 200 000 Kč grant z KÚ Středočeského kraje. Ještě jednou děkujeme. Datum otevření MDDM bude zveřejněno v ŽÚ.
Jana Pospíšilová

 
 

 

S P O R T

SK Úvaly oddíl kopané děkuje všem sponzorům a dárcům za jejich příspěvky a podporu:

Autodíly Várka, Autodoprava Bubák, Autodoprava Futera, Autodoprava Hovorka, Autodoprava Kobliha, Autodoprava Kotval, Autodoprava Ladislav Novák, Autodoprava P & P Branyš, Autoservis Chmel Budař, BOS - benzín obchod strojírenství Karel Ulman, Českomoravský fotbalový svaz, ČSTV, Dárečky Ivka, Drogerie barvy laky Petr Zámostný, Duotherm Jan Petráněk, Ekin Kobrle Petr, Elektromontáže Fomuli Karel Linhart, Elektromontážní závody Kahuda, Emas velkoobchod elektromateriálem, Emil Řezáč, Euko Evžen Kolář, pan Forman, Geodet p. Belza, Hennig CZ, Hospoda u Káši Tomáš Kašička, Jan Bauman, Jaroslav Černý, Judr. Přemysl Hochman, Kominictví Javůrek, Krolan spol.s.r.o., Ladislav Drbohlav, Ladislav Javůrek - restaurace Homolka, Lékárna pí Kantorová, Miroslav Tožička, Městský úřad Úvaly, Meyer Logistik s.r.o., Okresní fotbalový svaz Praha východ, Papírnictví a kancelářské potřeby p. Havel, Pavel Semrád, Pneuservis Jaroslav Černý, Pokrývačství František Trpálek, Práce vysokozdvižnou plošinou Zdeněk Gebhart, Prince Color, Pro - doma spol. s r.o., pan Procházka, pan Pospíchal, Relis Pavel Branný, Restaurace Zdeněk Havlina, Rodina Baliharova, Rodina Haužvicova, S.A.F. Přišimasy, Sdružení TJ-SK Praha-východ Solar Technik stínící technika, Spojovací materiál Jaroslav Šmíd Starplast Újezd nad Lesy, Stavební firma AP Pavlů, Stavební firma Laro Ladislav Roučka, Stavební firma Miroslav Šafus Stavebniny Krutský, Stavební servis Hrachovec, Středočeský krajský úřad, Šťastný a Štěpánek stavební firma, Ten-Com - Petr Tesař, Trilobit - služby motristům, Truhlářství Kašička Kopecký, Truhlářství Malý & Holzner, Uhelné sklady Běchovice, Václav Hladeček, Vestmal sádrokartony, Voda, topení plyn - Tetul Miloš Ulrich, Zámecká výrobna uzenin Novák, Zámečnictví Jan Kloss, Zdeněk Lanc, Zelenina ovoce Karel Hájek, Zemní práce Ota Procházka, Zlatnictví Buchar, Živa p. Ježek
Dále děkujeme všem brigádníkům, pomocníkům a rádcům.
 

SK Úvaly oddíl kopané
!!! NUTNÉ !!!

Oddíl kopané hledá trenéry a jejich asistenty k mládežnickým mužstvům
Kontakt:
pan Kopač 602 970 098
pan Linhart 602 251 855
Výbor SK Úvaly
 

Rozpis utkání a dosavadní výsledky "A" mužstva

Sobota 24.srpna 2002 10.30. Vonoklasy : Úvaly 0 - 3
Neděle 1.září 2002 17.00 Tuchoraz : Úvaly 0 - 5
Sobota 7.září 2002 17.00 Úvaly : Jirny 1 - 2
Sobota 14.září 2002 17.00 Zadní Třebáň : Úvaly 2 - 2
Sobota 21.září 2002 16.30 Úvaly : Rudná 2 - 2
Neděle 29.září 2002 16.30 Kunice : Úvaly 1 - 2
Sobota 5.října 2002 16.00 Úvaly : Řevnice 2 - 2
Neděle 13.října 2002 16.00 Louňovice : Úvaly 1 - 2
Sobota 19.října 2002 15.30 Úvaly : Libeň 5 - 2
Sobota 26.října 2002 14.30 Tuchoměřice : Úvaly
Sobota 2.listopadu 2002 14.00 Úvaly : Kounice
Neděle 10.listopadu 2002 14.00 Zeleneč : Úvaly
Sobota 16.listopadu 2002 13.30 Úvaly : Sibřina

Domácí zápasy se hrají na hřišti v Pařezině.
Na zápasy na hřištích soupeřů bude přistaven autobus.
Výbor SK Úvaly oddíl kopané
 

Cyklistický závod o Pohár Posázaví

I přes velkou neúčast tradičních jezdců z Úval a okolí nebylo 26 závodníků vzhledem k velmi chladnému počasí malé číslo. O vítězi se, po velkých bojích zejména v sázavských kopcích, rozhodlo až v závěrečném spurtu. Nutno podotknout, že jezdci z popředí výsledkové listiny Šternberka dosáhli letos výborných úspěchů v závodech republikově daleko významnějších. Například Sýkora byl třetí na dvěstěpadesáti kilometrové trati Krále Šumavy a Janoušek získal druhé místo v seriálu Poháru horských kol České republiky ve 2. kategorii.
Tak skončila další sezóna a nová už na nás mává za rohem. Točí se to stále dokola a cyklisté se dokáží s tím koloběhem výborně sžít, protože oni dobře vědí, co je všechno třeba udělat, aby se to točilo co nejlépe.
P. Štork
 

POHÁR POSÁZAVÍ
Úvaly - Český Šternberk - Úvaly 28.9.2002

Výsledková listina:
Pořadí jméno ročník čas
1. Libor Miškovský 1970 2:56:15
2. Pavel Štork 1969 2:56:15
3. Milan Sýkora 1975 2:56:15
4. Petr Mysliveček 1974 2:56:15
5. Libor Janoušek 1974 2:57:45

ostatní závodníci z Úval se umístili takto:
12. Martin Šťovíček 1974 3:36:28
16. Jiří Pop 1958 3:46:33
19. Vladimír Kroupa 1961 3:55:30
20. Jiří Labounek 1976 3:55:30
21. Jan Labounek 1954 3:55:30
23. Pavel Bašta 1951 4:43:38

Foto: Zleva - Miškovský, Sýkora, Mysliveček (v zákrytu), Štork - urputný souboj při dojezdu, Foto J. Štork
 

Seriál závodů horských kol vyvrcholil v Úvalech

Závěrečné dějství seriálu závodů ČS spořitelna liga horských kol, který pořádá úvalský cyklistický klub Fastum, se odehrálo 6. října. Za proměnlivého, téměř aprílového počasí se snažili zdolat úskalí náročného terénu závodníci v devíti kategoriích. Ve skupině veteránů zvítězil letos už popáté Tomáš Čada (Redpoint) před Miškovským a Kociánem. V kategorii žen vyhrála Zdeňka Havlíková (Kooperativa MTB) před Pavlou Neradilovou (CT Budvar Tábor), která si tím zajistila celkové vítězství v seriálu ligy MTB. V elitní skupině mužů vedl před posledním závodem Oldřich Hakl (Rubena Merida), ale dal přednost závodům v Holandsku. Nabídnutou šanci chtěl využít Stanislav Hejduk (ČS MTB). Zpočátku se střídal ve vedení s Ondřejem Zeleným (Redpoint). Na konci 2. kola měl Hejduk defekt, po opravě sice pokračoval, ale klesl až na 5. místo. V závěru se porval s nástrahami tratě, částečně dohnal ztrátu a dokončil závod na 2. místě, což mu stačilo na celkové vítězství v seriálu. Ani vítěz Zelený to neměl lehké, protože dojel do cíle na prázdném zadním kole. V kategorii juniorů byl nejlepší Jiří Friedl (CCC Vella team Kolín), jinak osmý junior na mistrovství světa. V kadetech kraloval Jan Škarnitzl (CK Fastum), čímž potvrdil i celkové vítězství.
V dětském závodě mladších chlapců hájil barvy Úval Jiří Vobiš a obsadil 27. místo, ve skupině mladších dívek byla Nikola Selixová na 5. místě. V závodě sportovních jezdců obsadil Jan Kadečka (CK Fastum) 6. místo. Nejúspěšnějším reprezentantem Úval se stal Pavel Čadil, který v kategorii začátečníků vybojoval 3. místo a při troše závodnického štěstí mohl dopadnout lépe. Při konkurenci 82 jezdců, z nichž 16 závod nedokončilo, je to vynikající umístění. Na 10. místě dojel David Jaroš (CK Fastum), na 19. místě Martin Šťovíček.
Letošní závody v našem městě poznamenala podobně jako v roce minulém nepřízeň počasí, která možná měla vliv na slabší účast především v elitních kategoriích mužů a žen. Snad se příští ročník vydaří lépe.
Text a foto Ing. Vladislav Procházka

 
FOTO: Pavel Čadil při dojezdu do cíle...
...a na stupních vítězů

 

Šipkový klub D.C.Dragons Úvaly

Minulý rok jsme v našem městě založili sportovní klub v elektronických šipkách D.C. Dragons Úvaly. Za své útočiště jsme si vybrali prostory restaurace "U Káši" na fotbalovém hřišti. Jako naprostí nováčci v tomto sportu jsme vstoupili do celostátní šipkové ligy, prozatím do nejnižší soutěže, 2. oblastní středočeské divize. Nejen naší pílí a pravidelným tréninkem, ale hlavně kolektivním bojovným duchem jsme se propracovali do čela tabulky naší skupiny. Loňskou sezónu jsme nakonec ukončili postupem z celkového prvního místa této skupiny do vyšší soutěže, 1. středočeské oblastní divize.
Nová sezóna je již v plném proudu a zatím se nám daří obhajovat čelní místo tabulky, nicméně tradičně vysoká herní úroveň pražských borců, z nichž někteří mají zkušenosti z evropských turnajů, bude do budoucna tvrdým oříškem. Věříme však, že naše město reprezentujeme v tom nejlepším světle, neboť naši soupeři už začínají mít povědomí o tom, jakou sílu mohou mít Draci z Úval.
Přijďte se přesvědčit sami, každý čtvrtek od 18 hodin pořádáme turnaj. Stále ještě také přibíráme nové členy a členky do B teamu. Na věku nezáleží, důležité je hlavně vaše odhodlání naučit se ovládat své nervy a paže. Pokud šipky nemáte, rádi vám nějaké zapůjčíme. Podrobnější informace se dozvíte na naší internetové stránce DCDRAGONS.WEBPARK.CZ
Katka Tomanová, D.C.Dragons Úvaly
 

 

S P O L K Y


Na výlov Dolního úvalského rybníka se těší především rybářská mládež. Každým rokem je čeká zodpovědný úkol a sice vysbírání mladých sumců a ostatních drobných ryb ze dna vypuštěného rybníka.

Roztříděné ryby se váží a rozvážejí do sportovních revírů - například do řeky Sázavy.
Říjnová rána jsou chladná. Není divu, že lovící četa nepohrdne hrnkem horké kávy nebo čaje s kapkou něčeho silnějšího na zahřátí.

U výpustě se ryby třídí podle druhů do připravených kádí.
Při výlovu třecích rybníků překvapil rybáře první sníh. Humor je však neopustil.

Dopoledne příjemně završí výborný oběd z rukou hospodářovy ženy.
Libor Prchal a Ivana Prchalová
 

Junák hlásí…

Pojďte s námi do přírody! Naučte se žít s přírodou a v přírodě. Staňte se jejími ochránci! Další praktické dovednosti získáte ve skautském oddíle v klubovně, na výletech a prázdninovém táboře. Přijďte si zahrát skautské hry a soutěže, navažte nová přátelství!
Přihlásit se můžete na schůzkách v klubovně na Úvaláku: mladší dívky /6 až 11 let/ v pondělí v 17,15 - 18,30 hodin, starší dívky /nad 11 let/ ve středu v 15 hodin, mladší chlapci /6 - 11 let/ ve čtvrtek v 17 hodin.
Děkujeme panu řediteli Smolíkovi i všem učitelkám a učitelům za podporu při naší návštěvě školy a dětem za zájem.
Za skautské středisko Úvaly E. Loskotová a St. Tuchyňa
 

Sbor dobrovolných hasičů Úvaly
děkuje firmě: NOVÁK - kontejnery, autodoprava z Úval za sponzorský dar pro kroužek mladých hasičů.
 

 

D I S K U S E


 

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.

 

Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í

Nespalujte odpadky!

V Úvalech máme mnoho, více či méně k přírodě šetrných možností, jak nakládat s odpady. Od sběrných surovin přes kontejnery na tříděný odpad až po popelnice u každého domu. Přesto někteří lidé odpadky topí nebo je spalují na zahradách. Je to vysoce aktuální právě nyní, v období začínajícího podzimu, kdy se tento problém začíná stále citelněji projevovat. Proto bych vás v krátkosti chtěla seznámit s několika důvody, proč odpadky nespalovat.
Při spalování doma může vznikat mnohem více nebezpečných škodlivin než v průměrné spalovně.
Hlavní příčiny jsou dvě: teploty, při nichž hoření probíhá, jsou nízké a palivo je nedokonale okysličováno.
Výsledkem je nedokonalé hoření. Pak z vašeho komína uniká čpavek, fenoly, kyanidy, dehet…Tyto látky nepříjemně zapáchají, dráždí sliznice horních cest dýchacích, vedou k bolestem hlavy či působí jako nervový jed. Polyaromatické uhlovodíky obsažené v dehtu jsou dokonce prvními látkami, u nichž byl prokázán rakovinotvorný účinek. Ještě nebezpečnějšími produkty spalování jsou tzv. dioxiny. Způsobují vývojové vady, neplodnost, hormonální a imunitní poruchy. Některé z nich patří k nejsilnějším syntetickým jedům.
Které materiály se spalují nejčastěji?
Plasty: Jsou obohaceny různými látkami jako jsou změkčovadla, barviva a stabilizátory. Ty často obsahují těžké kovy - hlavně kadmium a zinek. Při spálení se těžké kovy uvolňují do ovzduší a také zůstávají v popelu.
Při nedokonalém hoření plastů vzniká také hodně oxidu uhelnatého (CO). Tento plyn je jedovatý, protože je schopen vázat se na krevní barvivo - hemoglobin. Tím znemožňuje přenos kyslíku krví, což může vést k vnitřnímu zadušení.
Dalším nebezpečím je únik ftalátů, které mají schopnost hromadit se v lidském těle.
PVC: I spalování při vysokých teplotách ve spalovně se považuje za velmi škodlivé. Vzniká velké množství kyseliny chlorovodíkové (HCl), která silně dráždí horní cesty dýchací.
Při spalování doma uniká také vinylchlorid, což je velmi jedovatá látka s rakovinotvorným účinkem. Kouř obsahuje také výše zmíněné karcinogenní dioxiny nebo například plynný chlor a fosgen. Již jejich nízké koncentrace vedou k nemocem dýchacích cest.
Kromě podlahových krytin, plášťů do deště, nebo např. ubrusů se z PVC vyrábějí i některé obaly, ty poznáme podle tříšipkového symbolu s číslicí 3 uvnitř.
Umělé textilie: Při nedokonalém hoření vzniká čpavek, který již v nižších koncentracích dráždí oči, sliznice nosu a působí bolesti hlavy. V menším množství uniká i kyanovodík.
Organický odpad: Spadaným listím nebo trávou sice netopíme, ale zejména na jaře a na podzim lze vidět dusivý kouř stoupající ze zahrad. Tento kouř obsahuje oxid uhelnatý, uhlovodíky a dehtové látky. Tento odpad však můžeme spolu s kuchyňským odpadem zkompostovat a proměnit tak ve skvělé hnojivo. Listí napadené např. strupovitostí, které nelze dát do kompostu, nechte odvézt spolu s jiným odpadem nebo po vysušení na slunci spalte spolu se dřevem, které zajistí přístup kyslíku a vyšší teplotu.
V Úvalech máme možnost odpad třídit, a tak nemáme jediný důvod, proč sebe i naše spoluobčany připravovat o zdraví. Kromě toho můžeme i předcházet vzniku odpadů, například tím, že nebudeme nakupovat výrobky, které jsou nevhodně zabalené.
Lucie Vančurová, (ČSOP Úvaly)
 

Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá

Už velmi dlouho mě trápí psí exkrementy, které lemují úvalské ulice. Díky naší lhostejnosti se ulice Úval mění ve středověké "chodníky". Je nám opravdu všem jedno, jak naše městečko vypadá?
Prosím tedy majitele všech psích ras - byl by takový problém uklidit po svých miláčcích. Snad se malý sáček vejde do kapsy a váš hřbet se tolik neohne. Nebojte dědeček-hříbeček zde nechodí (i když by měl …). Je opravdu nezbytné, abychom hleděli na psí výkaly, špinili si obuv zapáchajícími výměšky, či dokonce uklouzli po této kupičce. Riziko hygienické snad není nutné připomínat. Jenom nevím, zda majitelé psů nám ostatním nechtějí přát mnoho peněz, neboť moudrost uváděná ve snářích - lejna viděti, bohatství nabýti - by byla vysvětlením jejich počínání. To bychom museli být městem multimilionářů! Pejskaři, zkuste myslet na nás ostatní. Máme také rádi zvířátka, ale chceme mít i hezké prostředí.
Mgr. Markéta Licková
 

Ptáci našich zahrad a parků

Nám pravděpodobně nehrozí, že bychom si v červnu oddechli od hluku černé havraní kolonie, která se přestěhuje dál do polí, poněvadž do našeho města a okolí přilétá havran polní ve velkých hejnech ze severu (např. až z Ukrajiny) a ten u nás nehnízdí. Uviděli jsme ho při jeho příletu koncem října. Většinou v hejnu obsype ořešáky a jabloně, aby si pochutnal na zbytcích z podzimu a hlasitým krákáním přivolává ostatní druhy. Havrani také běhají po zemi jako slepice a hledají zde potravu. Kde člověk provozuje přírodní zemědělství, je havran užitečný, protože hubí hmyz a myši, odklízí odpadky a zdechliny. Pokud tuto potravu nenalézá, působí naopak škodu v sadbách a na bramborách, také polyká často zcela nejedlé předměty. Od vrány černé, kterou v našem městě sotva spatříme, ho odlišuje ve stáří šedobílý, u kořene odřený obličej, purpurový lesk na peří a na stehnech jakési "kalhotky". V zimě se zdržuje v nezasněžených oblastech nebo se potuluje v okolí měst. Je to pták společenský - hnízdí v koloniích až o několika tisíci párech od dubna do června. Otevřená krajina s poli, lesíky a vodou mu vyhovuje v době hnízdění nejvíce. Již v březnu tokají staří havrani před samičkami, s nimiž po léta žijí, přitom se klaní a vydávají milostné zvuky. Hnízdo bez stříšky staví tak, že ulamuje větve ze stromů nebo je krade u sousedů. V havraních koloniích až s 50 hnízdy na jediném stromě nezřídka žijí a hnízdí všelijací spolunájemníci jako jsou straky a poštolky. Na zimovištích se každého večera shromažďují tisíce ptáků ve "stromech na spaní", které mohou být k velké nespokojenosti obyvatel i uprostřed vesnice. Ale my se s našimi havrany rozloučíme koncem února.
K táhnoucímu hejnu havranů se často přidruží i kavky a špaček obecný. Ten nás sice touto dobou opouští, ale možná, že až v dubnu ze Severní Afriky přiletí zpět do našeho kraje, přivítá ho pěkná špaččí budka, kterou mu můžeme teď připravit. Jakmile koncem zimy přiletí, často musí uhájit své živobytí ještě za plískanice. Ale v dubnu se již natřásá před budkou a hlasitým pískáním, vrzáním a tlacháním do ní láká samičku. Špaček je sice podobný kosu, ale navíc je pěkně perličkově kropenatý s kovovým odleskem na peří a mladé vychovává v budkách či stromových dutinách. Při krmení až sedmi mladých není vybíravý, pochytá kdejaký hmyz, housenky, červy, i slimáky a tím je nám velmi užitečný. Za potravou rád odlétá na pokosenou zahradu a kolébavou chůzí po ní pátrá. Věci se však změní, když začnou zrát bobuloviny, třešně a vinná réva. Pak špačci ve velkých hejnech natropí velké škody a sadaři a vinaři jim marně brání.
V poslední době se ale osvědčuje přikrytí vinic nylonovými sítěmi. Přesto mnozí zahrádkáři mají špačky velmi rádi, a pokud vám špačci přeci jen dělají vrásky, zkuste to s těmi sítěmi.
(Špačník: výška nad zemí - min. 2 m, vletový otvor 50 mm)
I. Filipová
Použitá literatura: Průvodce přírodou - Ptáci
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 981 539, fax: 281 981 696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz