1/2003

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
K A M   A   K D Y
N A P S A L I   O   N Á S
Š K O L S T V Í
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í
K U L T U R A

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 44

 

 

 

Přání do roku 2003

obrazek24
Hodiny na úvalské škole, foto: ing. V. Procházka
Pohled na hodiny vede k úvahám nad časem minulým a také budoucím. Co nás čeká v roce 2003? Ihned na začátku roku to bude volba prezidenta naší republiky. Není vůbec jisté, zda z ní skutečně vzejde nový prezident. Může se dokonce stát, že naše republika bude i několik měsíců bez prezidenta. Na konci prvního pololetí budeme mít možnost se vyjádřit v referendu, zda chceme či nechceme vstoupit do Evropské unie. Pokud se většina vyjádří pozitivně, skutečně vstoupíme do EU v květnu 2004.
I na "úvalské" úrovni se dají očekávat změny. V novém zastupitelstvu je z patnácti členů devět nových. Tento fakt se už začíná projevovat v novém přístupu řešení obecních záležitostí. Dalším důležitým rysem bude snaha o úspory v běžných výdajích města, aby město zvládlo dofinancování velkých investičních akcí z minulého volebního období. I přes tuto situaci se bude zastupitelstvo snažit o další zlepšování podmínek života ve městě. Přes všechny problémy, s kterými se město potýká, vzrůstá zájem velkých investorů o komplexní výstavbu rodinných domů v Úvalech. Už teď přibývá, a jistě bude i nadále růst počet obyvatel našeho města. Jak stávající, tak noví obyvatelé mají velký zájem o kulturní, sportovní a zájmové činnosti. A právě tento zájem bude podporovat rozvoj zařízení a služeb pro volný čas. Prvními vlaštovkami jsou fit-centrum Mamut, ale i nová hřiště pro fotbal a házenou, rozšířený dům dětí a mládeže a koupaliště. Lidé, kteří pracují většinou v Praze, si chtějí užít chvíle pohody s rodinami v místě svého domova.
Ze všeho nejdůležitější pro všechny lidi jsou zdraví, štěstí a osobní úspěchy v jejich životě. Proto Vám přeji splnění svých přání a obci dobrý rok 2003.
Ing. Ivan Černý, starosta města

Do roku 2003 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, ještě více lásky, ale hlavně moře pohody, co nejvíce prima přátel a nezapomeňte se smát, neboť ztracený je den, kdy jsme se nezasmáli.
redakční rada ŽÚ

 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA,
které se konalo 16.12.2002

Ing. Černý postupně zkontroloval usnesení předchozí rady (č. R-22 014 až č. R- 22 048 ). K plnění těchto usnesení nebyly zásadní připomínky. Usnesením č. R-22 035 byl B. Prokůpek jmenován lesním hospodářem pro město Úvaly.

Z odborů

Z odboru správy majetku města
Rada města odsouhlasila úpravu nedoplatku služeb pro manžele Š., a to snížením o 15 % z nedoplatku služeb s ohledem na nedostatečnou dodávku teplé vody
Rada města odsouhlasila prodloužení nájemní smlouvy pro firmu GENOS na jeden rok za podmínky navýšení nájmu o koeficient inflace.
Rovněž odsouhlasila pronájem části nebytových prostor v objektu TESKO Státní rostlinolékařské správě se sídlem ve Mstěticích za dohodnutou cenu na dobu určitou do 31.12.2003 s možností dalšího prodloužení.
Rada města odsouhlasila stavbu přístřešku před školní jídelnou s podmínkou, že bude zpracován odborný návrh a úhrada nákladů (cca 35 tis. Kč) bude z rozpočtu města na rok 2003.
Rada na základě doporučení výběrové komise a projednání jednotlivých žadatelů určila jmenovitě 23 obyvatel DPS ( z toho 18 do menších bytů, 5 do bytů větších).
O obsazení zbylých 10 bytů není zatím rozhodnuto.
Rada města uložila vedoucí odboru správy majetku města informovat písemně všechny žadatele v nejbližším možném termínu o kladném či záporném vyjádření rady.

Z finančního odboru
Pí Lišková v návaznosti na usnesení rady č. R-22042 předložila návrh harmonogramu přípravy rozpočtu na rok 2003:
do 15. 1. 2003 provést 1. kolo přípravy, tj. vedoucí odboru předají podklady za skupiny, které spravují,
do 27. 1. 2003 provést 2. kolo, tj. projednání jednotlivých položek ve skupinách,
do 5. 2. 2003 projednání ve finančním výboru,
od 26. února 2003 zveřejnit na úřední desce a internetu,
17. února 2003 projednat a připomínkovat na rozšířeném jednání rady města,
13. března 2003 schválit na VZZM.
Pí Lišková s ohledem na finanční situaci v závěru roku předložila návrh na přípravu rozpočtového opatření, které je v kompetenci rady. Přílohou návrhu jsou tabulky, které charakterizují současný stav:
- finanční situace k 30. 11. 2002 - zůstatky na účtech,
- neuskutečněné rozpočtové příjmy (15 544 000,- Kč),
- nerealizované rozpočtové výdaje (6 351 380,- Kč),
- neproplacené faktury (6 351 380,- Kč, část z nich po době splatnosti - 4 845 376,- Kč). Bylo nutné zapojit do financování i zůstatky z r. 2001 a také využívat kontokorentní účet města u KB.
Rada města vzala předloženou finanční situaci k 30.11.2002 na vědomí a uložila tajemníkovi MěÚ zajistit úhradu vybraných neproplacených faktur s ohledem na skutečnou momentální finanční situaci, závažnost a termín splatnosti (přednostně proplatit faktury za energii, pojištění).

Z odboru výstavby a dopravy
Pí Reicheltová předložila radě ke schválení dohodu s SÚS Říčany na odstraňování sněhu na komunikaci III/01214 Pražská ul. v úseku zpomalovacích prahů v zimním období 2002/2003.
Rada města uzavření dohody neodsouhlasila.

Z odboru životního prostředí
Pan Prokůpek informoval radu o vzniku nových honebních společenstev k termínu 31.3.2003. V Úvalech budou asi čtyři žadatelé a město se musí rozhodnout, kterému z nich své pozemky pronajme.
VZZM usnesením č. NZ - 22 25 pověřilo radu výběrem vhodného společenstva pro výkon práva myslivosti.
Pronájem bude předmětem dalšího jednání.

Různé
Ing. Černý informoval přítomné o projektech - žádostech o dotaci u agentury PHARE a SAPARD na rekonstrukce objektů po povodních, rekonstrukce komunikací apod. Výsledek je negativní, s malou nadějí u žádosti SAPARD II., ale s podmínkou, která je pro město Úvaly prakticky nesplnitelná.
Rada města jmenovala do komise veřejného pořádku a životního prostředí pana Zbyňka Aulického, Josefa Kotinga, Bohumila Kristu, Ing. Ladislava Morávka, Kateřinu Sazamovou, Jaroslava Štěpánka.
Doplnila komise o pracovnice MěÚ a jmenovala do komise:
- výstavby pí I. Reicheltovou,
- školské pí J. Tesařovou,
- veřejného pořádku pí D. Frankovou,
- evidence a likvidace majetku pí L. Platzovou.
V průběhu jednání předložili přítomní řadu připomínek: celkovou aktualizaci internetových stránek města, aktualizaci vyhlášek a nařízení města, prověření možnosti uplatnění zájmových organizací na internetových stránkách města, doporučení zapojit do tvorby a aktualizace webových stránek pracovnice městské knihovny.

Organizační záležitosti
Ing. Breda předložil radě ke schválení návrh reorganizace MěÚ Úvaly. S ohledem na zákon č. 312/2002 Sb. doporučil:
a) zpracovat návrh reorganizace MěÚ Úvaly s celkovým počtem:
vedoucí úřadu: 1, vedoucí úředník: 6, úředník: 6, pracovník MěÚ: 12,
b) v návrhu struktury MěÚ vytvořit šest odborů.
S předloženým návrhem rada nesouhlasila a následně předložili členové rady ( J.Horová, R. Kroutil, J. Krutský, J. Stemberg) protinávrh, který obsahoval:
- organizační schéma se čtyřmi odbory: hospodářsko-správní, ekonomický, investic a životního prostředí a stavební,
- odvolání všech stávajících vedoucích odborů,
- jejich pověření vedením odborů,
- doručení příslušných dokumentů všem stávajícím vedoucím odborů, a to formou osobního předání proti podpisu v budově MěÚ,
- přípravu na novou organizační strukturu,
- vypsání konkurzu na vedoucí nových odborů,
- po veřejném vyhlášení výsledků stanovit datum účinnosti nové organizační struktury.

Tajemník MěÚ Úvaly Ing. M. Breda vyjádřil jednoznačný nesouhlas s předloženým protinávrhem.
1)Rada města odsouhlasila změnu organizační struktury MěÚ podle svého návrhu v příloze č. 1.
2) Rada města odvolala z funkce všechny vedoucí odborů, jmenovitě Ing. Helenu Bulíčkovou, Marii Frýdmanovou, Helenu Liškovou, Ing. Bohumila Prokůpka a Ilonu Recheltovou s účinností od 23.12.2002.
3) Rada města vzala na vědomí, že funkce vedoucí Živnostenského úřadu Úvaly zaniká k 31.12.2002 v souvislosti s ukončením činnosti z důvodů změny legislativy.
4) Rada města pověřila řízením odboru:
- finančního Helenu Liškovou,
- výstavby a dopravy Ilonu Reicheltovou,
- životního prostředí a odpadového hospodářství Ing. Bohuslava Prokůpka,
- sociálního Marii Frýdmanovou,
- stavebního úřadu Ing. Helenu Bulíčkovou.
Ing. Breda požádal starostu města o odvolání z funkce tajemníka MěÚ Úvaly v nejbližším možném termínu.
Ing. Ivan Černý, starosta města
 

Reforma veřejné správy

Od 1.1.2003 nabývají účinnosti změny ve veřejné správě, respektive státní správě. Podrobněji se k ní vrátíme v únorovém ŽÚ. Nyní jen stručně. K 31.12.2002 zanikly okresní úřady. Nahrazují je částečně krajské úřady a ve většině agendy pověřené obecní úřady s rozšířenou působností. Pro Úvaly je tímto úřadem Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, ale, a to zdůrazňuji, s pracovištěm v Praze na Náměstí Republiky. V praxi to znamená, že záležitosti, které občan vyřizoval na okresním úřadě, bude až na výjimky i nadále vyřizovat v té samé budově.
Ing. Ivan Černý

SOUBOR USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ÚVALY
č. N - 22 02, které se konalo 12. 12. 2002.

Usnesení č. NZ-2212
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 18.11.02 do 12.12.02.
Pro: 14 Proti : 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. NZ-2213
Zastupitelstvo města schvaluje pravidla rozpočtového provizoria, tj. pravidla čerpání finančních prostředků do schválení rozpočtu města zastupitelstvem na rok 2003:
a) úhrady za energie, vodu, stočné a pohonné hmoty hradit podle došlých faktur,
b) úhrady za investiční akce přecházející z roku 2002 hradit podle skutečně provedených prací,
c) úhrady za práce provedené koncem roku 2002, ale fakturované začátkem roku 2003,
d) mzdový fond čerpat v 1. čtvrtletí 2003 jen do výše čerpání v 1. čtvrtletí 2002,
e) příspěvky příspěvkovým organizacím hradit v 1. čtvrtletí 2003 pro ZŠ a MDDM shodnou částkou jako v 1. čtvrtletí 2002, pro 2. MŠ a 3. MŠ hradit do 25 % jejich skutečných nákladů v roce 2002,
f) běžné výdaje čerpat do výše 15 % jejich skutečných nákladů v roce 2002,
g) o neplánovaných nutných výdajích, např. havárie, rozhodne rada s tím, že je musí obhájit při schvalování rozpočtu města na rok 2003.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. NZ-22 14
Zastupitelstvo města:
a) souhlasí s postupem k získání úvěru s výběrovým řízením pěti vybraných účastníků ve výši do 12 mil. Kč,
b) pověřuje starostu města k úvodním krokům zajištění hypotečního úvěru,
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1

c) souhlasí s ručením objektem DPS.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 3

Usnesení č. NZ-22 15
Zastupitelstvo města ukládá radě města zpracovat finanční bilanci na dům s pečovatelskou službou s tím, že náklady na obytnou část a sálek budou uvedeny samostatně.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. NZ-22 16
Zastupitelstvo města schvaluje pro rok 2003 vodné a stočné ve výši: vodné 23,17 Kč/m3 včetně DPH, tj. navýšení oproti minulému roku o 0,69 Kč/m3, stočné 29,50 Kč/m3 včetně DPH, tj. stejné jako v roce minulém.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. NZ-22 17
Zastupitelstvo města rozhodlo neposkytovat v roce 2003 příspěvek na stočné.
Pro: 8 Proti: 1 Zdržel se: 5

Usnesení č. NZ-22 18
Zastupitelstvo města schvaluje pro rok 2003 místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 480.- Kč za osobu a rok.
Pro: 9 Proti: 4 Zdržel se: 1

Usnesení č. NZ-22 19
Zastupitelstvo města schvaluje ke stavbě "ČD DDC Modernizace trati Praha - Běchovice - Úvaly":
a) pronájem části parcely KN 1416 o výměře 12 m2 za účelem výstavby protihlukové zdi,
b) pronájem části parcely KN 1416 o výměře 50 m2 za účelem umístění staveniště a montáže protihlukové zdi,
c) výstavbu protihlukové zdi s podmínkou estetického ztvárnění jejího vzhledu s ohledem na exponované místo města.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. NZ-22 20
Zastupitelstvo města schvaluje stanovisko města k aktualizované projektové dokumentaci na stavbu "ČD DDC Modernizace trati Praha - Běchovice - Úvaly".
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. NZ-22 21
Zastupitelstvo města stanovuje v listopadu a prosinci 2002 měsíční odměnu podle zákona č.122/2002 Sb. pro místostarostku ve výši 5180.- Kč jako neuvolněné funkcionářce města.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. NZ-22 22
Zastupitelstvo města stanovuje v listopadu a prosinci 2002 měsíční odměnu podle zákona č.122/2002 Sb. pro neuvolněné členy zastupitelstva města a ostatní funkcionáře ve výši nárokové části, tj. 1130.- Kč měsíčně pro členy rady, předsedy výborů a komisí, 270,- Kč měsíčně pro členy zastupitelstva.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. NZ-22 23
Zastupitelstvo města stanovuje měsíční odměnu starostovi města počínaje listopadem 2002 podle zákona č.122/2002 Sb. (příloha č.1 tabulkový předpis) a podle nařízení vlády č. 386/2002 Sb. jako uvolněnému funkcionáři města.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. NZ-22 24
Zastupitelstvo města stanovuje měsíční odměnu místostarostce počínaje lednem 2003 podle zákona č.122/2002 Sb. (příloha č.1 tabulkový předpis) a podle nařízení vlády č. 386/2002 Sb. jako uvolněné funkcionářce města.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. NZ-22 25
Zastupitelstvo města pověřuje radu města stanovit společenstvo, kterému bude pronajato právo honitby na pozemcích města v roce 2003. Pokud tak nebude stanoveno do konce ledna 2003, rozhodne zastupitelstvo.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Ing. Jana Horová, místostarostka
Ing. Ivan Černý, starosta města

 

Rozhovor s místostarostkou

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města byla místostarostkou zvolena paní Ing. Jana Horová. V souvislosti s nástupem do funkce jsem ji požádal o odpovědi na několik otázek.
Co bylo prvním impulsem k Vašemu rozhodnutí kandidovat v komunálních volbách?
Neřekla bych, že to byl vysloveně impuls, který mě k tomuto rozhodnutí vedl. Když při sestavování kandidátky Sdružení nezávislých Za rozvoj Úval mně bylo nabídnuto místo na kandidátce, řekla jsem si, že v Úvalech v podstatě od narození bydlím, ale vlastně se na chodu města žádným způsobem nepodílím. Takže jsem po krátké úvaze nakonec nabídku přijala.
Dokázala jste si představit, že ve volbách obdržíte nejvíce hlasů?
To jsem si opravdu nepředstavovala, bylo to pro mě veliké překvapení. Dokonce, když mi známí oznámili, že jsem volby vyhrála, jsem jim nevěřila a šla jsem se na výsledky podívat, abych to viděla na vlastní oči.
V zastupitelstvu je 9 nových členů. Z toho je patrné, že voliči dávali také přednost novým tvářím. Co je podle Vašeho názoru důvodem tohoto výsledku?
Myslím si, že hlavním důvodem je fakt, že lidé chtějí změnu. Chtějí, aby se Úvaly už někam "pohnuly". Uvidíme, jestli to vyjde nebo ne. Já za sebe mohu slíbit, že se o to budu maximálně snažit.
Myslela jste si před několika měsíci, že budete nyní zastávat funkci místostarostky?
Rozhodně NE! To jsem si opravdu nemyslela. Dlouho jsem zvažovala, zda-li nabízenou funkci místostarostky vzít nebo nevzít. Rozhodla jsem se až na základě rozhovorů s několika lidmi z Úval, kteří mě přesvědčovali, ať do toho jdu. K mému rozhodnutí pomohla i rodina.
S jakými představami vstupujete do funkce? Na které oblasti chcete nejvíce zaměřit svoji pozornost? Co se pokusíte změnit?
Za svůj prvořadý úkol považuji podívat se na finanční záležitosti města. To už vyplývá z mé předchozí profese. Další věcí, na kterou se chci zaměřit a upravit ji, je vztah pracovníků městského úřadu vůči občanům Úval. Ráda bych se dopracovala k situaci, kdy si občané budou říkat, že městský úřad je zde skutečně pro ně.
Podaří se Vám skloubit rodinné povinnosti s náročnou prací, jakou bezesporu funkce místostarostky je?
Pevně věřím, že podaří. Kdybych nevěřila, tak to nedělám. Musím říci, že i doposud jsem měla náročné zaměstnání, pohybovala jsem se na kapitálových trzích. Též chci zdůraznit, že je to pouze za maximální tolerance a pochopení mého manžela.
Děkuji za odpovědi. Přeji Vám, ať se vše daří podle Vašich přestav.
Ing. Vladislav Procházka
 

Změny v síti provozoven na území města Úvaly v 2. pololetí roku 2002

přemístěné provozovny:
textil-second hand
z nám. A. z Pardubic 303 do Husova 98

nově otevřené provozovny:
smíšené zboží - nám. A. z Pardubic 303
textil-second hand - Jiráskova 668
domácí potřeby
sázková kancelář - Husova 76
Jana Tesařová, vedoucí odboru
 

Taneční 2002

Ráda bych tímto poděkovala pí Jitce Kocourkové a jejímu realizačnímu týmu za velmi pěkné kurzy společenského tance v roce 2002. Těšíme se na příští.
H. Novosádová
 

UPOZORNĚNÍ PODNIKATELŮM

V rámci reformy státní správy dochází ke zrušení Obecního živnostenského úřadu v Úvalech k 31.12.2002.
Od 1. 1. 2003 je věcně a místně příslušný pověřený úřad s rozšířenou působností Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav s detašovaným pracovištěm v Praze, na adrese náměstí Republiky 3, Praha 1, tel. 221 621 111.
Jana Tesařová, vedoucí odboru
 

Oznámení

Městský úřad Úvaly oznamuje, že v souvislosti s připravovanou změnou organizačního řádu městského úřadu budou vypsána výběrová řízení na následující pozice:
- vedoucí hospodářsko-správního odboru
- vedoucí ekonomického odboru
- vedoucí odboru investic a životního prostředí
- vedoucí stavebního úřadu
Podrobnější podmínky, způsob přihlašování zájemců, termín uzávěrky pro přijímání přihlášek a termín vyhlášení výsledků budou k dispozici od 15.1.2003 na Městském úřadu Úvaly a budou řádně zveřejněny.
Ing. Ivan Černý, starosta města
Ing. Jana Horová, místostarostka

 

Dům s pečovatelskou službou byl dokončen

Zhruba jeden a půl roku, od května roku 2001, bylo možné sledovat postup výstavby domu s pečovatelskou službou na náměstí Svobody. Přes počáteční problémy s podzemní tlakovou vodou, pomalý nástup stavební firmy a po následné výměně hlavní subdodavatelské firmy se stavbu podařilo dokončit v termínu, který byl stanoven ve smlouvě.
Dne 17. 12. 2002 ve 14 hodin byl dům s pečovatelskou službou slavnostně otevřen. Po krátkých projevech byla přestřižena páska před vstupem do objektu. Tohoto úkonu se ujali starosta města Ing. Ivan Černý, ředitel firmy Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s., Ing. Johann Baumgartner a zástupce hejtmana Středočeského kraje Ing. Josef Kantůrek. Po prohlídce objektu se návštěvníci sešli ve společenském sálku, kde pan starosta poděkoval všem, kteří se o výstavbu objektu starali, děvčata z taneční skupiny Rytmus Úvaly vyzkoušela sálek při tanečním vystoupení, hosté si prohlédli výstavu fotografií z průběhu výstavby a následovalo malé pohoštění. Slavnostního aktu se zúčastnilo mnoho hostů, mimo jiné zástupci projekční kanceláře Jiran-Kohout, s. r. o., zástupci stavební firmy AŠ-et, stavební s. r. o., která byla hlavní subdodavatelskou firmou stavebních prací, a zástupci budoucího provozovatele pečovatelské služby.
Dalšího dne 18. 12. 2002 proběhl den otevřených dveří. Potěšilo nás, že si stavbu přišlo prohlédnout mnoho lidí všech věkových kategorií. Přišli občané staršího věku včetně obyvatel sousedního domova důchodců, kteří po celou dobu výstavby bedlivě sledovali její postup. Přišli se podívat zástupci střední a mladší generace, ale také obyvatelé rodinných domků ze severní strany náměstí Svobody, kteří byli nejvíce obtěžováni výstavbou. Teď je zde vybudována bezprašná komunikace, která jim příkoří během výstavby jistě vynahradí.
Nyní bychom všichni, kteří jsme se zabývali výstavbou a problémy s tím spojenými, které se, jak věříme, podařily vyřešit, a zároveň i ti, kteří se budou nadále o tento krásný dům s pečovatelskou službou a jeho obyvatele starat, vyslovili toto přání: ať se všem, kteří zde budou bydlet, v bytech a v celém domě, líbí, jsou zde spokojeni a najdou mezi svými vrstevníky další přátele pro další roky svého života. A všem těm, kteří se o tento dům a jeho obyvatele budou starat, přejeme, aby stavba neměla do budoucna žádné velké problémy, aby se nevyskytly ani problémy mezi obyvateli domu a aby v tomto domě vládla pouze pohoda, klid a dobrá nálada.
Ing. Renata Perglerová
 

obrazek14 obrazek1
Zástupce hejtmana Středočeského kraje Ing. Kantůrek a starosta města Ing. Ivan Černý a ředitel firmy PSIS Ing. Baumgartner při střihání pásky, foto: Ing. V. Procházka
Vybetonované pasy v západní části - 6.8.2001, foto: Ing. R. Perglerová

 
obrazek10 obrazek23
Vyzděné stěny sálku - 7.11.2001, foto: Ing. R. Preglerová
Dům s pečovatelskou službou v dubnu 2002

 
obrazek2 obrazek11
Součástí vybavení bytů je kuchyňská linka, foto: Ing. M. Breda
Vnitřek budovy, foto: Ing. M. Breda

 
obrazek12
O stavbu domu s pečovatelskou službou se kromě mnoha jiných zasloužil i pan Petr Kočárník, foto: Ing. V. Procházka
 

Městský dům dětí a mládeže byl po rekonstrukci znovu otevřen

Přestavbu domu dětí projednalo a schválilo zastupitelstvo města v březnu a dubnu roku 2002. Od konce dubna začala budova postupně měnit vzhled. K slavnostnímu otevření a předání budovy dětem došlo 20. prosince 2002. K tomuto dni přispělo na rekonstrukci 31 sponzorů. Mezi nejvýznamnější patří Krajský úřad Středočeského kraje, který poskytl grant ve výši 200 tis. Kč, a Česká pojišťovna, a.s., která věnovala 50 tis. Kč. K úhradě nákladů pomohly i výtěžky z akademie dětí a z bigbeatového koncertu. Finanční sponzorské dary dosáhly prozatím celkové výše 407 765 Kč. Kromě těchto finančních zdrojů několik firem dodalo část vybavení nebo materiálu zdarma nebo v rámci sponzorství neúčtovalo některé práce.
Se značným zájmem se setkala možnost prohlédnout si nově zrekonstruovaný dům dětí v rámci dne otevřených dveří v sobotu 21. 12. 2002. Kdo nemohl přijít, jistě navštíví některou z mnoha plánovaných výstav.
Text a foto Ing. Vladislav Procházka
 

obrazek13 obrazek4
Schodiště mezi 1. patrem a místnostmi v podkroví
Slavnostní otevření se zúčastnil pan Podzimek, zástupce hejtmana Krajského úřadu Středočeského kraje

 
obrazek3 obrazek6
Ředitelka MDDM paní Pospíšilová poděkovala panu V.Martínkovi, autorovi projektu a paní Ing. R. Perglerové za jejich přispění k realizaci stavby
Malý koncert v nové galerii MDDM. Na klavír hraje Jana Kijonková, na housle Monika Kijonková

 
obrazek7 obrazek5
Diváci při koncertu vyslechli také hru na flétnu pana Nováčka a skladby pro harfu, které zahrála paní Šolcová
Představení mateřského klubu. Cvičení maminek s dětmi od 1 do 3 let vede Mgr. Hana Němcová

obrazek15
Rekonstrukce MDDM vytvořila paní Pospíšilové, Procházkové, Sismilichové a Šimůnkové mnohem lepší podmínky pro práci s dětmi
 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Ze zasedání zastupitelstva města

Na druhém veřejném zasedání zastupitelstva města v tomto volebním období, které se konalo ve čtvrtek 12. prosince 2002, se zastupitelé především věnovali schválení zásad čerpání rozpočtu v roce 2003, projednání možnosti získání úvěru na splácení domu s pečovatelskou službou, schválení výše vodného, stočného a poplatků za odpady v roce 2003. Zabývali se také připomínkami k předložené dokumentaci k územnímu řízení úpravy železničního koridoru Českých drah mezi stanicemi Praha - Běchovice a Úvaly.
O dvou předcházejících zasedáních rady města v novém složení informoval starosta Ing. Černý. Mimo jiné uvedl, že proběhla jednání nejprve se starostou městské části Prahy 8 - Karlín a následně pak s radními na Magistrátu hlavního města Prahy o možnosti zakoupení užívacího práva na přibližně 10 bytů v nově otevřeném úvalském domě s pečovatelskou službou. Rozhovory byly vedeny snahou o vyřešení současné obtížné finanční situace města, vyvolané nutností splatit ještě okolo 12 mil. Kč stavební firmě. Jestliže jednání nebudou úspěšná, bude zapotřebí pro splácení této částky získat hypotéční úvěr. Významnou plánovanou investicí je výstavba vodovodu v Radlické čtvrti, která si vyžádá náklady ve výši přibližně 7 mil. Kč. Dotace od státu může být nejvýše 60 % z tohoto obnosu, pokud město uspěje se žádostí. Žádost o dotaci musí být podána na ministerstvu zemědělství do konce ledna 2003. Zahájení stavby bude směrováno zejména do roku 2004, tedy do doby až se zlepší finanční situace města.
Rada města projednala a stanovila obecné zásady čerpání finančních prostředků města v prvním čtvrtletí roku 2003. Než bude schválen definitivní rozpočet, bude platit sedm zásad, které jsou uvedeny v usnesení. Město přechází se zůstatky na účtech do nového roku, účelově vázané finance jsou pečlivě hlídány. Mzdový fond bude v 1. čtvrtletí roku 2003 čerpán jen do výše čerpání v 1. čtvrtletí roku předchozího.
V tomto případě se jedná o tvrdé opatření, protože přibydou dva nové pracovní úvazky v domě s pečovatelskou službou. Oproti minulosti bude nezbytné do začátku ledna převést na účet druhé a třetí mateřské školy přibližně 25 % jejich skutečných nákladů v roce 2002, protože od nového roku mají obě školy právní subjektivitu. Pan Ing. Struska se dotázal na předpokládaný tok daňových příjmů v nejbližších dnech. Jak odpověděl starosta města, daňové příjmy přicházejí nepravidelně. Dojde-li k předpokládanému naplnění daňových příjmů do konce prosince 2002, mohla by být značná část faktur uhrazena.
V prvním čtvrtletí roku 2003 přijdou konečné faktury k zaplacení některých investičních akcí, např. kanalizace, čistírny odpadních vod a domu s pečovatelskou službou.
S firmami je možné dohodnout prodloužení termínu splatnosti.
V oblasti financování bude zcela určitě nutné pružně reagovat na potřeby města. Zásady rozpočtových opatření v 1. čtvrtletí roku 2003 byly schváleny.
V další části jednání se zastupitelé zabývali otázkou návrhu na získání hypotéčního úvěru až do výše 12 mil. Kč, z něhož by byly hrazeny náklady na část financování výstavby domu s pečovatelskou službou. Město by ručilo vlastním objektem. K celkový nákladům na stavbu, které činí 41, 7 mil. Kč, je nutné přidat 2,4 mil. Kč vynaložených na dešťovou kanalizaci a komunikaci. Od státu byla poskytnuta dotace 22,4 mil. Kč, 10 mil. Kč bylo již uhrazeno z vlastních prostředků.
S úvěrem se původně nepočítalo, chybějící peníze jsou způsobeny propadem v příjmu v daních podle nového zákona. MUDr. Šťastný se dotázal, jaké budou provozní náklady a zda-li byla provedena z tohoto pohledu kalkulace nájemného. Jak uvedl starosta města, v domě s pečovatelskou službou je 33 bytů, čisté měsíční nájemné na jednu bytovou jednotku je stanoveno na 1600,- Kč. Je dané předpisem ministerstva pro místní rozvoj a je vyšší, než je regulované nájemné v bytech první kategorie. V režii města budou dvě pracovní síly a drobná údržba. Kromě bytů je součástí domu i multifunkční společenský sál. Bilance nákladů na provoz bude mírně záporná, roční předpoklad je ve výši do 200 tis. Kč. Názory pana MUDr. Šťastného podpořili pan Ing. Krutský a pan Kroutil a shodli se, že provoz domu s pečovatelskou službou by neměl být výrazně ztrátový a náklady by měly být v rovnováze s výdaji. Zastupitelstvo schválilo návrh na vzetí úvěru za účelem financování nákladů na stavbu domu s pečovatelskou službou.
Zastupitelstvo schválilo nové ceny vodného a stočného. V roce 2003 bude cena vodného o necelých 70 haléřů vyšší než v roce minulém, za kubický metr vody se bude účtovat 23,17 Kč včetně DPH. Cena stočného bude stejná jako v roce minulém, tj. 29,50 Kč/m3 včetně DPH. Ve zvýšené ceně vodného se projevila ustanovení nového zákona, podle něhož se platí za čerpání podzemních vod. V minulém roce se tak odvádělo státu 70 haléřů za každý kubický metr vody, v roce 2003 se odvádí 1,40 Kč. Podle připomínek z jednání rady byl při kalkulaci cen snížen podíl zisku VaK Mladá Boleslav, naopak se mírně zvýšilo nájemné.
Oproti minulým rokům nebude poskytován příspěvek na stočné občanům, kteří nemají možnost připojení na splaškovou kanalizaci. Zatím se přispívalo na odvoz fekálním vozem částkou 8,- Kč/m3. Původní návrh na příspěvek ve stejné výši byl těsnou nadpoloviční většinou zastupitelů zamítnut a tím také byl příspěvek zrušen.
Delší diskuse se rozvinula kolem návrhu na stanovení místního poplatku za svoz komunálního odpadu v roce 2003. Pro tento rok byla navržena stejná částka jako v roce minulém, tj. 480,- Kč na osobu a rok. Podle podkladů, které obdrželi zastupitelé, byly náklady na likvidaci odpadů ve výši 535,- Kč na osobu. Nad tím se pozastavil MUDr. Šťastný a podivil se nad skutečností, proč je navržená cena stejná jako v roce minulém, když skutečné náklady jsou vyšší. Ing. Struska k tomu dodal, že na rozšířené radě nebyl přednesený návrh předběžně projednáván a podklady na jednání zastupitelstva byly dodány před dvěma dny. Jelikož je stanovení místního poplatku důležité, měl by být proveden důkladný rozbor nákladů na likvidaci odpadů, a navrhl proto odložit rozhodnutí na další jednání. Ing. Černý uvedl, že se minulá rada zastupitelstva zabývala systémem odpadového hospodářství a náklady na něj. Zákon praví, že výše poplatku se stanovuje podle nákladů na svoz a likvidaci odpadů v roce minulém a nesmí být vyšší než 500,- Kč. Pro následující rok musí být poplatek schválen do konce roku předchozího. Současně se starosta omluvil za opožděné předání podkladů, protože výklad zákona obdržel na Svazu měst a obcí teprve necelý týden před jednáním zastupitelstva. Návrh na poplatek ve výši 480,- Kč vychází z toho, že číslo je bezezbytku dělitelné dvanácti a snadno se stanoví poplatek například u občanů, kteří přihlašují nebo odhlašují pobyt v průběhu roku. Rovněž stanovení maximální výše poplatku nepůsobí důvěryhodně. Ing. Prokůpek vysvětlil, jakým způsobem se výpočítává poplatek. Na upozornění, že někteří živnostníci využívají odpadkových košů k likvidaci odpadů ze svých provozoven řekl, že každý podnikatel má zákonnou povinnost své odpady odstraňovat. Připustil, že ale skutečně může dojít k tomu, že odpady ze živností skončí u odpadkových košů. Pak ovšem odpady na veřejných prostranstvích nemohou zůstat a musí se odstranit na náklady města. V hlasování nakonec neprošel návrh na stanovení poplatku ve výši 500,- Kč a zůstal zachován jako v roce minulém, tj. 480,- Kč.
Na jednání bylo přijato stanovisko města k projektové dokumentaci Českých drah týkající se především protihlukové úpravy modernizovaného železničního koridoru. Výstavba protihlukové stěny přinese střet odstranění dopadu hluku a estetického hlediska. Kromě toho byl vznesen požadavek na takovou úpravu nástupiště ve směru na Kolín, aby mělo standardní parametry. Návrh na prodloužení nádražního podchodu ke druhému nástupišti až do ulice Pod Tratí je možné u drah podat, ale je jisté, že město se bude muset podílet na financování stavby. Další jednání bude začátkem roku 2003.
V diskusi požádal pan Ing. Struska o instalaci dopravních značek zakazujících vjezd nákladních kamionů do města. Pan MUDr. Šťastný požádal o zpracování informací, týkajících se například seznamu nemovitého majetku města, přehledu prodaného nemovitého majetku, přehledu nájmů bytových a nebytových prostor, vypracování seznamu investičních akcí a jejich finančního krytí k 1. lednu 2003 a přehledu pracovních míst na městském úřadu včetně mezd. Pan Kolařík znovu připomněl svůj požadavek na bilanci roku 2002 týkající se koupaliště. Upozornil na nedostatky v rozesílání podkladů pro jednání zastupitelstva. Pan Kroutil poukázal na to, že vyhlášky města jsou pouze na městském úřadu a mohly by být na disketě nebo i na internetových stránkách města.
Z řad přítomných občanů pan Kazda jménem členstva stavebního bytového družstva blahopřál zastupitelstvu ke zvolení. Uvedl, že od roku 1966 vytvořili členové majetek vysoké hodnoty bez požadavků na město. Vyřešili bytovou problematiku mnoha rodinám, odstranili černé skládky, vybudovali komunikace, chodníky, hřiště, starají se o zeleň v okolí domů. Kromě toho odpracovali mnoho hodin na stavbách města, např. při budování školek. Přesto se zdá, že stavební družstvo není bráno jako partner. Vyslovil přání, aby spolupráce mezi městem a stavebním družstvem probíhala k oboustranné spokojenosti. Pan Opršal připomněl zdržení ve vy-kupování pozemků v trase kanalizačních řadů. Vyjádřil obavu, že bude požadováno placení daní za pozemky, které majitel nevlastní. Paní Štíchová v návaznosti na požadavky pana MUDr. Šťastného uvedla, že by bylo vhodné uvést, jak vysoce je město zadluženo a jakým způsobem se může dluhů zbavit.
Při jednání se řešily závažné otázky. Prostředí k jednání bylo ale nedůstojné, neboť z protější pivnice doléhaly hlasy, podle nichž bylo možné usuzovat na průběh fotbalového zápasu Slavie Praha s mužstvem PAOK Soluň. Nenašlo by se pro příští jednání zastupitelstva lepší místo?
Ing. Vladislav Procházka
 

Besedy v úvalské knihovně pokračují

Naši milí prvňáčci dostali příležitost podívat se do městské knihovny. Někteří ji navštěvují odmalička s rodiči, jiní zde byli poprvé. Aby se jim návštěva líbila a přilákala je k jejich prvnímu čtení zejména českých pohádek a knížek pro maličké, zahrály jim knihovnice pohádku O neohroženém Mikešovi s tím, že žáčci byli do příběhu mladého kováře a vysvoboditele princezen vtahováni. Hráli totiž jednotlivé postavy tak, jak uměli děj pochopit a více či méně skvěle improvizovali. Při závěrečném fotografování by se nejraději vystřídali všichni s nějakou použitou rekvizitou z pohádky. Žáci 1. A nás odměnili milými výkresy, které vzápětí k pohádce v hodině výtvarné výchovy nakreslili (po Novém roce je použijeme k výzdobě knihovny) a třída 1. B nás mile překvapila třemi písničkami a pozváním na vlastní nastudovanou pohádku na školní besídku. Je zajímavé, že nejlépe se zhostily děti role potměšilého skřítka s rezavými vousy, který ponouká Mikešovy kamarády vylézt na žebřík pro maso do komína. Utkvěla jim zřejmě i nejvíc v paměti, což je patrné i na výkresech.
Text a foto Mgr. A. Janurová
 

obrazek8 obrazek16 obrazek9
Nejen děti z 1.C se rády nechaly vyfotografovat s rekvizitami
Žáci 1.B nám za odměnu po pohádce zazpívali
Paní učitelka nabádá žáky 1.A ke správnému chování v knihovně

OZNÁMENÍ
V Úvalech byl nalezen videopřehrávač, ke kterému se policii nepodařilo nalézt vlastníka. Pokud někdo výše uvedené zařízení postrádá, nechť se přihlásí v podatelně MěÚ (do 28. 2. 2003).
Ing. M. Breda
 

O čem psal Život Úval před lety

VÝSTAVA VÝTVARNÍKA VLADIMÍRA VONDRÁČKA
Dne 7. prosince 1963 o 18. hodině večerní byla otevřena v Kulturním domě M. Majerové v Úvalech výstava místního malíře a ilustrátora časopisu "Život Úval" výtvarníka Vlad. Vondráčka. Zahájení výstavy se zúčastnila i úvalská rodačka, spisovatelka a národní umělkyně Marie Majerová. Po krátké hudební produkci a přednesení básně s. Zd. Komárkovou zahájila výstavu s. Kotlabová, která uvítala též vzácného hosta spisovatelku M. Majerovou.
Výstavu tvořil soubor 57 obrazů a náčrtů, z toho 26 olejů, 9 temper, a ostatních drobných skic, pracovaných různou technikou (pastel, linorit, tužka, křída, uhel).
Malíř Vondráček není výtvarníkem svým povoláním. Pracuje jako dispečer ČSD a při svém zaměstnání, ve volném čase cestuje, maluje, přemýšlí a vytváří díla pro potěšení druhých. Vystavené obrazy byly malovány v rozmezí let 1950-1963. Při srovnání prací starších s nejnovějšími se dá vysledovat malířova touha najít metodu práce i techniku, která by nejlépe vyjádřila jeho individuelní vztah ke světu a životu, k lidem. Jeho cesta hledání od měkčího malebnějšího stylu (Balada o očích topičových, zátiší z let padesátých) k odvážnější traktaci věcí a světa je dokladem jeho tvůrčího přístupu, který je zárukou, že malíř neustrne a nezestárne. Tématem obrazů je krajina malířových výletů, prostředí z pracoviště, krajina z Úval. Zachycuje i všední momenty lidí pracujících i poezii osluněných střech vesnic i kouzlo jarního večera, alegorizovaného ženou s široce otevřenýma dychtivýma očima, v nichž se odrážejí večerní hvězdy. Malíř nezapře básníka a filosofa. V květinových zátiších, zvl. pozdějších let, zpívá barvou i tvarem vyjádřená křehká něha. Vysoké stromy (z Výskytné) navozují představu silných lidí a šlehány větrem, deštěm, vichřicí, pokrouceny nepohodou pevně koření v půdě, i když čas serval jejich větve a potrhal kůru jejich kmenů.
Je si jen přát, aby úvalští občané svého výtvarníka odměnili uznáním.
Ve vedlejší místnosti (kulturního domu) byla otevřena i výstava již zesnulého úvalského výtvarníka Václava Rytíře. Obrazů na výstavě je bohužel málo, jsou to převážně jen skicy, návrhy ex libris a malé oleje. I tak se dá rozpoznat talent, který se více vyžíval v drobnokresbě než ve vytváření velkých uměleckých pláten. Tato výstava je malou výčitkou; připomněla úvalským občanům, že mezi nimi nepovšimnut žil, tvořil, zoufal si (?) a zemřel skromný malíř Václav Rytíř.
Kabel, ŽÚ, leden 1964
 

www.Uvaly.cz

Výsledky ankety umístěné na www.Uvaly.cz v období od 15.11. do 8.12.2002:
Novoroční předsevzetí 2003
- bezezbytku splním 4% (1)
- se budu snažit splnit 12% (3)
- jako každý rok nesplním 8% (2)
- je jen mé přání 46% (11)
- žádné si nedávám 29% (7)
 
Do 12.ledna 2003 můžete hlasovat v anketě www.Uvaly.cz na téma "Lyžování v Úvalech"
 

 

K A M   A   K D Y

SK Úvaly oddíl kopané pořádá
v sobotu 18.1.2003 ve 20 hodin
tradiční PLES FOTBALISTŮ
K tanci a poslechu hraje skupina "STŘED"
!! Bohatá tombola !!
Předprodej vstupenek a tombolenek u pana Líznera v prodejně autodílů v Pražské ulici (naproti bývalé poště) od 1.12.2002 . Rezervace na telefonu 728 120 155.
Srdečně zve Výbor SK Úvaly oddíl kopané.
 
Pozvánka
Pracovníci kulturní komise při zastupitelstvu města Úval si Vás dovolují pozvat na
III. MĚSTSKÝ PLES.
Ples se koná dne 25. 1. 2003 od 20 hodin v sále sokolovny v Úvalech.
K tanci bude hrát Březovanka pod vedením Jiřího Vojtěcha.
Večer zpestří taneční vystoupení dětí z Městského domu dětí a mládeže v Úvalech.
Nebude chybět ani tombola se zajímavými cenami.
Předprodej vstupenek bude od 13. 1. 2003 v prodejně knih v Úvalech.
Všichni jste srdečně zváni.
 
SK Úvaly oddíl kopané
zve členy a přátele fotbalu na výroční členskou schůzi,
která se koná v sobotu 25. 1. 2003 v 15.00 h v hospodě U Káši na hřišti.
Členské průkazy s sebou!!
Výbor SK Úvaly
 
SK Úvaly oddíl kopané pořádá
dne 15.3.2003 ve 20 hodin tradiční
KARNEVAL FOTBALISTŮ
K tanci a poslechu hraje skupina "RULETA"
!!! MASKY SRDEČNĚ VÍTÁNY - PRO 60 NEJLEPŠÍCH ODMĚNA !!!
Předprodej vstupenek a tombolenek u pana Líznera v prodejně autodílů v Pražské ulici (naproti bývalé poště) od 5. 2. 2003.
Rezervace na telefonu 728 120 155.
Srdečně zve výbor SK Úvaly
 

 

N A P S A L I   O   N Á S

Chovatel se povedl, Lysá byla plná

Celostátní výstava drobného zvířectva na Výstavišti v Lysé nad Labem nazvaná jednoduše Chovatel se povedla po všech stránkách. Bránu do areálu museli pořadatelé v pátek 22. listopadu otevřít dlouho před avizovaným zahájením, protože fronta čekajících zájemců nebezpečně rostla. Při slavnostních úvodních projevech už bylo u klecí s králíky, holuby a drůbeží plno.
Elitní záležitost Českého svazu chovatelů (ČSCH) zaštítil ministr zemědělství Jaroslav Palas a punc skutečně uznávané události jí navíc dala i účast Urse Freiburghause, prezidenta Evropského svazu chovatelů drůbeže, králíků, holubů a drobných hlodavců (EE). "ČSCH má v naší organizaci, založené už v roce 1938, své pevné místo. Čeští delegáti odvádějí ve všech jejích sekcích prvotřídní práci, a nebylo proto náhodou, že předseda ČSCH Ing. Jaroslav Kratochvíl byl loni zvolen viceprezidentem EE," zdůraznil Freiburghaus, velmi spokojený s kvalitou prezentovaných zvířat.
Katalog výstavy uvedl 6423 živých exponátů, a přestože se někteří z nich do Lysé nakonec nedostavili, byly haly zcela nabité. Pro chovatele nejlepších králíků, holubů a drůbeže bylo připraveno vedle titulů (vítěz plemene, čestná cena), 84 pohárů, medailí, plaket a talířů. Prezídium EE například ocenilo samici vídeňského šedého králíka z chovu Josefa Zusky z Prahy - Velké Chuchle medailí a ministrův pohár určil stejného chovatele za "nejúspěšnějšího vystavovatele králíků" na výstavě vůbec.
V kategorii drůbeže získal obdobné uznání Jiří Zemek z obce Ploty u Vlčnova díky kohoutovi měděně červené hempšírky. Prezident Freiburghaus věnoval svou přízeň mimo jiné holubovi plemene modena - gazzi, odchovanému Jindřichem Beranem z Úval, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR MVDr. Josef Holejšovský se rozhodl mezi českými strakáči pro králíka Milana Havla z Hlinska. Zakrslá bílá kachna zajistila pohár předsedy ČSCH Kratochvíla Anetě Doležalové z Němčiček u Jevišovic - a Aneta tedy odjela z Lysé s titulem "nejúspěšnější mladý chovatel" mezi drůbežáři.
Jiří Křepelka
(Zemědělec 2. 12. 2002)

 

Lokomotivu ožehly plameny

Úvaly - Čtyři hasičská družstva se v pondělí dopoledne sjela na nádraží v Úvalech v okrese Praha-východ. Záchranáři pak patrně pochválili strojvůdce, kterému začala hořet lokomotiva. Duchapřítomný muž totiž popadl příruční hasicí přístroj a žhnoucí elektroinstalaci v motoru uhasil. Hasiči pak provedli už jen ochlazení kabelů a doprovodili lokomotivu do depa ve Vršovicích.
(Večerník Praha 20.11.2002)
 

 

Š K O L S T V Í


 

Kolektiv 3. mateřské školy v Úvalech přeje všem spoluobčanům mnoho zdraví, spokojenosti a úspěchů v novém roce 2003.
 

Poděkování sponzorům

V měsíci prosinci přispěli na pří-stavbu a rekonstrukci MDDM Ing. Broňa Kolouchová, PhDr. Lenka Mandová a paní Zuzana Brožková.
Pan Josef Kopecký položil parkety v tanečním sálku pro děti zdarma. Je to velká pomoc, neboť hodnota jeho práce je zhruba 15 tis. Kč. Všem těmto sponzorům patří náš dík. Dále chci poděkovat všem, kteří nám pomohli při konečném úklidu. Kroužky v novém domečku začínají 13. 1. 2003.
Jana Pospíšilová
 

Nesem Vám noviny aneb zpívání v kostele

Adventní čas je každoročně vyplněn vánočním koncertem v kostele Zvěstování Páně. Tentokrát připadl na čtvrtek 19. prosince. Malý křesťanský stánek se naplnil lidmi dobré vůle, kteří se přišli zaposlouchat do vánočních písní a koled. Před očekávající obecenstvo nastoupil sbor dětí pod vedením paní učitelky Langráfové. Při prvním tónech varhan kostelík ztichl a už se zpívá. Kromě české vánoční hudby zazní i koledy německé, rakouské či anglické. František Smolík, ředitel školy, mistrně doprovází sbor na varhany. Ani chlad kamenných zdí či tréma nezlomí dětské odhodlání předvést, co umí. Mnozí z nás si zpívají se sborem a snažíme se zapomenout na každodenní starosti. Dlouhotrvající potlesk a úsměvy diváků jsou obrovskou odměnou pro všechny, kteří se o koncert zasloužili. Ještě jednou velké díky a na vánočním koncertě za rok na shledanou.
Mgr. Markéta Licková
 

Besídka ve školce

Bohatě a vkusně vyzdobená školka přivítala letos rodiče velice netradičním programem.
První část besídky nabízela pestrý výběr dobře připravených činností.
V jedné z tříd si každý mohl zhotovit papírové vánoční ozdoby a bylo jen na něm, jestli si je odnese domů nebo ozdobí vánoční stromek v tělocvičně. Další třída voněla cukrovím, které se vyrábělo z připraveného těsta, takže kdo nestihl upéci doma, mohl to ještě dohnat. Třetí třída nabízela tvorbu z vizovického těsta. Ani ti méně zruční však nemuseli odejít s prázdnou. V malém obchůdku si mohli za dobrovolný příspěvek vybrat vánoční ozdoby vyrobené ve školce. V kavárničku se změnila třída poslední. Příjemné posezení u dobrého jídla a pití završilo první část večera. Návštěvníky teď čekala vánoční tělocvična, kde se okolo šesté hodiny rozezněla harfa a navodila tak atmosféru pro jeden z nejstarších příběhů tohoto světa. Příběh o narození Ježíše Krista sehrály děti pod vedením paní učitelky Šůrové. Závěrečnou píseň "Narodil se Kristus Pán" zpíval v tělocvičně asi každý přítomný.
Text a foto Ivana Prchalová

obrazek18 obrazek17
Děti zahrály divadelní představení s vánoční tématikou
Výroba vánočního cukroví

 

 

S P O R T

Házená

Již při prvním pohledu na tabulku po podzimní části třetí ligy v házené mužů je zřejmé, že soutěž neprobíhá podle našich představ. Pouhých pět bodů v jedenácti zápasech a nelichotivé předposlední místo neodpovídá ani zdaleka našim představám. Důvodů je hned několik. Snad nejdůležitější je ten, že vinou zranění a trestů jsme neodehráli dva zápasy za sebou ve stejné sestavě. Neustálé improvizování nás stálo minimálně tři body a lepší pocit z předvedené hry. Boj o udržení ani zdaleka nekončí, i když do nižších soutěží sestupuje celá čtvrtina týmů. Vždyť od záchrany nás v tuto chvíli dělí pouhé dva body. Na jaře bude určitě o co hrát a na co se dívat.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem našim fanouškům za jejich přízeň a popřát jim vše nejlepší v novém roce.
za oddíl házené Jiří Dráb

obrazek20 Soutěž házené, 3. liga mužů - Čechy (severovýchod)
Celková tabulka po podzimní části

Vážení sportovní přátelé

Přišel konec roku 2002, a tak je na čase spočítat naše vítězství a porážky.
Začneme sportovními výsledky našeho klubu. V soutěži máme pět mužstev. Dvě dospělá "A" a "B" a pět mládežnických - mladší a starší žáky a přípravku. Mužstvo dorostu působí v letošní sezóně pod hlavičkou Sokola Tuklaty. Celkem se nám v podzimní sezóně podařilo nasbírat 100 bodů.
"A" mužstvo bylo v létě posíleno a do krajské soutěže I.B. třídy jsme vstoupili s cílem umístění do třetího místa. První dva zápasy se nám velice vydařily a ze hřišť soupeřů jsme přivezli šest bodů. Ve třetím kole jsme přivítali na nově zrekonstruovaném hřišti lídra soutěže Sokol Jirny. Přestože návštěvnost tohoto dramatického zápasu byla vysoká, prohráli jsme 1:2.
V dalších zápasech jsme již jen jednou prohráli a dvakrát remizovali a skončili jsme na třetím místě tabulky. Na první Jirny ztrácíme sedm bodů a na jaře se pokusíme bodovou ztrátu zlikvidovat a po-stoupit do I. A třídy. Od 7. ledna začne zimní příprava a od 11. ledna zimní turnaj TJ Praga. Rozpisy jsou k dispozici v prodejně autodílů u pana Líznera.
"B" mužstvo nám na podzim udělalo velkou radost a po slušných výkonech vede s pětibodovým náskokem tabulku. Stínem je ale nedisciplinovanost některých hráčů a častá vyloučení. Věříme, že "B" mužstvo bude ve vítězném tažení pokračovat i na jaře a postoupí do III. třídy okresní soutěže.
Starší žáci se po podzimu stali jasným favoritem soutěže a bez ztráty bodu s přehledem vedou ta-bulku. Jestliže budou žáci pokračovat na jaře stejnými výkony, neměl by je postup do přeboru minout.
Mladší žáci měli na podzim střídavé výsledky. To je hlavně zaviněno rozdílným věkem soupeřů. Na okrese není soutěž mladších a starších žáků rozdělena. Mladší žáci budou pravděpodobně v březnu absolvovat soustředění v Krchlebech u Nymburka.
Přípravku po špatném začátku převzal nový trenér p. Kopač mladší a hráči začali bodovat. Přípravku navštěvuje asi třicet mladých hráčů věkové kategorie 5 až 10 let. Od května proto chceme založit mladší přípravku, ale velice nás tíží nedostatek trenérů. To je zároveň naše největší překážka při práci s mládeží. Pokud by měl někdo zájem v našem klubu pomáhat, může se přihlásit na uvedených číslech.
Další důležitou stránkou uplynulého roku je dokončená rekonstrukce fotbalového hřiště. Ta začala v červnu 2001 a hřiště jsme otevřeli 7. září 2002. Rekonstrukce hrací plochy stála 2 500 000,- Kč. To vše se podařilo pouze díky sponzorům a přátelům úvalské kopané, Městského úřadu Úvaly, Středočeského krajského úřadu a ČMFS. Členská základna odpracovala při brigádách cca 2 500 brigádnických hodin. Ještě nám ale zbývá dobudovat tréninkové hřiště s osvětlením, kam jsme se z důvodu deštivého podzimu nemohli dostat a dosypat drenáže a dorovnat finální vrstvu. Tím ale naše investiční akce nekončí. Během příštího roku chceme vybudovat dětský koutek a v areálu umístit betonový stůl na stolní tenis. Máme připravené studie pro výstavbu nových kabin, které jsou v havarijním stavu.
Doufáme, že se nám v letošním roce podaří z našich plánů uskutečnit alespoň velká část a opět Vás přivítáme v našem stále hezčím sportovním areálu.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem sponzorům a přispěvovatelům, kteří nám pomáhali, a doufáme, že nadále pomáhat budou.
Vážení sportovní přátelé, přejeme Vám v novém roce mnoho zdraví, štěstí a pohody.
Výbor SK Úvaly, oddíl kopané
 

SK Úvaly oddíl kopané

děkuje všem sponzorům za jejich příspěvky a podporu.
Autodíly Várka, Autodoprava Bubák, Autodoprava Futera, Autodoprava Hovorka, Autodoprava Kobliha, Autodoprava Kotval, Autodoprava Ladislav Novák, Autodoprava P & P Branyš, Autoservis Chmel Budař, BOS - benzín obchod strojírenství Karel Ulman, Českomoravský fotbalový svaz, ČSTV, Dárečky Ivka, Drogerie barvy laky Petr Zámostný, Duotherm Jan Petráněk, Ekin Kobrle Petr, Elektromontáže Fomuli Karel Linhart, Elektromontážní závody Kahuda, Emas velkoobchod elektromateriálem, Emil Řezáč, Euko Evžen Kolář, pan Forman, Geodet p.Belza, Hönig CZ, Hotel Budka Václav Kopač, hospoda U Káši Tomáš Kašička, Jan Bauman, Jaroslav Černý, JUDr. Přemysl Hochman, Kominictví Javůrek, KTA s.r.o. Březí, Krolan spol.s.r.o., Ladislav Drbohlav, Ladislav Javůrek - restaurace Homolka, Lékárna pí Kantorová, Miroslav Tožička, Městský úřad Úvaly, Meyer Logistik s.r.o., Okresní fotbalový svaz Praha východ, Papírnictví a kancelářské potřeby p. Havel, Pavel Semrád, Petr Pazourek, Pneuservis Jaroslav Černý, Pokrývačství František Trpálek, Práce vysokozdvižnou plošinou Zdeněk Gebhart, Prince Color, Pro - doma spol. s.r.o., pan Procházka, pan Pospíchal, Relis Pavel Branný, Restaurace Zdeněk Havlina, rodina Baliharova, rodina Haužvicova, S.A.F. Přišimasy, Sdružení TJ-SK Praha-východ, Solar Technik stínící technika, Spojovací materiál Jaroslav Šmíd, Starplast Újezd nad Lesy, Stavební firma AP Pavlů, Stavební firma Laro Ladislav Roučka, Stavební firma Miroslav Šafus, Stavebniny Krutský, Stavební servis Hrachovec, Středočeský krajský úřad, Šťastný a Štěpánek stavební firma, Ten-Com - Petr Tesař, Trilobit - služby motoristům, Truhlářství Kašička Kopecký Kopecký, Truhlářství Malý & Holzner, Uhelné sklady Běchovice, Václav Hladeček, Vestmal sádrokartony, Voda, topení, plyn - Tetul Miloš Ulrich, Zámecká výrobna uzenin Novák, Zámečnictví Jan Kloss, Zdeněk Lanc, Zelenina ovoce Karel Hájek, Zemní práce Ota Procházka, Zlatnictví Buchar, Živa p. Ježek, p. Zdeněk Chocholouš.
Dále děkujeme všem brigádníkům, pomocníkům a rádcům.
 

SK Úvaly oddíl kopané
!!! NUTNÉ !!!
Oddíl kopané hledá trenéry a jejich asistenty
k mládežnickým mužstvům

Kontakt:
pan Kopač 602 970 098
pan Linhart 602 251 855
Výbor SK Úvaly
 

Poděkování

Chtěla bych touto cestou veřej-ně poděkovat paní Čihákové a Baštové, které se věnují cvičení mladšího žactva. Děkuji jim za vynaložený čas, obětavost a trpělivost.
Jana a Věra, jak je děti důvěrně oslovují, s nimi tráví každý týden 60 minut i tehdy, když přijdou tři nebo čtyři. Kluci se na jejich cvičení těší a je pro ně velkým trestem, když "do Sokola" nejdou.
Možná, že o cvičení dětí mladšího školního věku ani nevíte. Přijďte se proto podívat do sokolovny, jak děti cvičí na nářadí a hrají různé hry, každé pondělí od 17 hodin.
S přáním všeho dobrého do nového roku
J. Štěpánková
 

 

S P O L K Y

Junák hlásí …

V sobotu 30. listopadu 2002 uspořádali skautky a skauti úvalského střediska dobrovolnou sbírku pro Stacionář dětí s mentálním postižením AKORD Praha 2. Vybrali jsme 5 000,- Kč, které jsme předali ředitelce stacionáře. Děkujeme všem ochotným dárcům i skautkám a skautům, kteří sbírku připravovali a uskutečnili. Současně tlumočíme dík pracovníků stacionáře za projevy lásky k postiženým dětem.
Všem úvalským občanům přejeme hodně zdraví v novém roce 2003!
Skautské středisko br. Jiřího Bubáka
 

Městský výbor ZO KSČM Úvaly přeje všem svým příznivcům, svým členům a jejich rodinám hodně štěstí, zdraví a dobré pohody v novém roce 2003. Totéž přejeme všem úvalským občanům dobré vůle.
Novému městskému zastupitelstvu a měst. úřadu pevné zdraví, dobré nervy, dostatek vzájemného porozumění. Dobré výsledky jejich práce nechť slouží ku prospěchu občanů a celého města.
Měst. výbor ZO KSČM Úvaly, Lajtner
 

Výbor smíšené organizace Sdružení zdravotně postižených v ČR přeje všem členům do nového roku 2003 dobré zdraví, pohodu a úspěch všeho konání.
za výbor Loskot, Sdružení zdravotně postižených v ČR, smíšená organizace ÚVALY
 

 

D I S K U S E


 

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.

 

Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í

V minulém čísle měsíčníku Život Úval se v článku "Nová kniha o Úvalech z pohledu městské knihovny" paní Krňanská obrátila na čtenáře s dotazem, zda-li si vzpomenou na kdysi plánovanou rekreační oblast v údolí Králičiny. Při listování starými ročníky ŽÚ našla Šárka Sokolová zcela náhodou v číslech 9 až 11 ročníku 1964 vynikající články, které postihují tuto problematiku. Podstatné části textu uvádíme ve zkráceném znění.

Výstavba rekreační oblasti Obora Úvaly

V roce 1949 byl vypracován projekt na obnovu rybníka v Králičině (Obora). Komisionelní šetření konané dne 13. června 1949 na původní obnovu rybníka schválilo stavbu hráze bez jílovitého jádra a konečné schválení bylo provedeno dne 2. února 1950. V geologickém průzkumu je uvedeno tehdejším projektantem Ing. Miňovským, že materiál, který se nalézá pod hrází tehdejšího rybníka, je shodný s materiálem, který se nalézá ve staré hrázi a je hlinitopísčitý. Obnova tohoto rybníka nebyla provedena a preliminovaná částka nečerpána.
Projekt rekreační oblasti Obora Úvaly má svým polesím, vodními přítoky a scenérií území přímo předurčenou polohu pro takovou výstavbu. Leží na dálkové silnici Praha - Brno - Bratislava a od Prahy je vzdálena pouze 18 km, a proto je zde také vhodné místo pro stavbu motelu. U Petrovic za Záběhlicemi na Botiči vybudovali vodní nádrž a teprve budou provádět zalesňování. Naše poloha je daleko příznivější a postupně můžeme vybudovat velmi přitažlivou a krásnou rekreační oblast. Před válkou Molitorov u Kouřimi získal na svém jménu jen díky odborně vedené reklamě a návštěvy měly za cíl jen kvetoucí sady třešní a šeříků. Bylo velmi poučné, co zmůže šikovně vedená reklama. Vzpomeňme jen Radešovic u Říčan, které děkují za svůj rozkvět jen malému potůčku s koupalištěm v lesním zákoutí. obrazek22
Úvalské polesí má rozlohu 1200 ha, krásnou betonovou silnici a vlak je v Libni za 12 minut. Výstavbou velkého koupaliště 50 m x 300 m (může být o polovinu větší) a dvou nádrží umožní se vydatná rekreace. Stavbou hotelu s případnými slunečními lázněmi za použití umělého horského slunce posloužilo by se rekreantům celoročně. Případně by se tam dala vybudovat celá elektroléčba. Navrhované dva široké lesní průseky (dlouhá a krátká alej) utvoří zajímavou zklidňující scenérii. Hudební pavilón, na způsob lázeňských středisek, přinese kulturní požitek a poslouží zdravotnímu stavu návštěvníků. U hudebního prostoru dalo by se vybudovat divadelní pódium, letní kino a taneční parket. V lesním zákoutí budou šatny s kabinami a mléčný bar. Letní sezónní restaurace je v západní části celého areálu na okraji lesa. V blízkosti této restaurace bude dětský koutek s brouzdalištěm pro děti. Ve svahu proti koupališti jižně vytvoří se plocha sadová s ovocnými stromy. Uvedený návrh nám částečně připomíná místa Roztoky, Jíloviště, René u Jesenice, Veltrusy a jiné, ale žádné místo nemělo tak šťastně zkomponované využití jako Obora Úvaly. Dnes Vrané, Jarov, Měchenice jsou přelidněny a Slapy, upřímně řečeno, daleko, nehledě k tomu, že na přehradách, kde se odebírá vrchní voda, se stává koupání ve studené vodě nepříjemné.
Náš jediný vzor může býti výstavba na Máchově jezeře u Doks. Je až neuvěřitelné (při vstupném 1,- Kčs za osobu), jak velký výnos přináší obci. Oplocení by se provedlo jednak živým plotem a pro počátek ostnatým drátem. Při výběru okrasných květin a dřevin bude nutná odborná a zkušená ruka zahradníka, zejména u malého rybníčku B.
Pod vlastním koupalištěm je vodní prostor A tvořící jezero o rozloze 5 hektarů s hrází 6 - 7 m vysokou. Je určeno pro lodní sport a rybolov. Pod hrází jsou loděnice s kolejovým provozem na jezero. U dříve uvedeného malého rybníku s hrází asi 4 m označeného B bude klidové prostředí s alpiniem, vodopády a na okraji na návrší letní kavárna, cukrárna s výhledem na koupaliště a na hotel. Vlastní oddělení vodních ploch bude provedeno sypanými hrázemi. Spoj od hotelu přes hráz by měl dva odlehčující přepady, jeden z toho suchý a druhý by byl přemostěn malým 6 m širokým mostkem. Západní část hráze by tvořila plochu pro slunění a částečně i východní strana s květinovou výzdobou by sloužila pro slunění.
Vodní přítoky mají vodní kapacitu dostatečnou a mají povodí z plochy asi 37 km2. Při systému několika nádrží nebude plocha odlesnění tak citelná, asi 1,5 hektaru a na komunikace asi 2 hektary. Osevní plocha polní se nevyskytuje v ploše nádrží a je pouze ve svahu v místech plánovaného ovocného sadu. Jde o půdu s nejnižší bonitou. Luční plocha má z velké části nekvalitní sena, a proto se také nedávno přistoupilo k rychlovýrobě dřeva topolového v nejnižší části našeho návrhu spodní nádrže, tj. vysázením topolů na louce.
Před Úvaly je trojcestí a pod ním vpravo je plocha volně vklíněná do lesa a je přímo předurčena pro stavbu garáží s motelem. Zadní část garáží k lesu by měla zákoutí pro každou jednotlivou garáž, kde by byla možnost vaření na vypůjčeném nádobí. Rovněž by tam byl umístěn bufet a směrem do lesa k jezeru v lesním tichém zákoutí motel. Garáží by bylo padesát s jednoduchým autoservisem a benzínovou pumpou.
Hlavní autobusový provoz z Prahy by měl své seřadiště před televizní věží na silnici vedoucí do Květnice. Před deštěm by chránily kryté přístřešky z plexiskla a lehké konstrukce. Bylo by zde také potřebné vybavení pro občerstvení a záchody. Níže vedle lesa u silnice do Dobročovic by bylo seřadiště osobních aut.
Vlastní oplocení by šlo podél dlouhé aleje pod motel a na druhou stranu přes hráz až před silnici Dobročovice - Úvaly asi 200 m od ní, pak podél silnice Dobročovice (polní cesta) až nahoru k dlouhé aleji. Pokladny by byly na koncích dlouhé aleje a jedna od Dobročovic po polní cestě k vodní nádrži B s alpiniem.
Z právě dokončených nebo dokončovaných akcí můžeme čerpati zkušenosti a vyvarovati se chyb (Živohošť na Slapském jezeře, Ždáň, Hostivař - Petrovice), kde nebyly včas vybudovány komunikace, nebo záchody, a ani telefon.
V červnu 1964 město Praha odhlasovalo výstavbu motelů, a sice v Hloubětíně a Motole. Mimo tyto akce jsou právě ve stavbě grandmotely Benešov u Prahy, Karlovy Vary, Bratislava a Štrbské Pleso. Proto nemusíme míti obavu, že výstavba našeho motelu by byla špatnou myšlenkou. Vždyť u Prahy na jihlavské silnici se lepší místo nenajde. Cizinci by si jistě přišli na své.
Zkrátka, jde se kupředu a to nezadržitelně!!
Ing. Jaroslav Šalanský
 
Na závěr malá poznámka:
K výstavbě nedošlo. Naopak přes protesty ochránců přírody byla na okraji lesa poblíž Rohožníku vybudována Výzkumná stanice pro chov vepřů.
 

Ptáci našich zahrad a parků

Kdo rád přilétá na naše plná krmítka hned ve velkém houfu, může být pestrý a veselý ptáček - stehlík obecný. Téměř každoročně zalétá s hejny jiných ptáčků na krmítko, např. do zahrady u "horní" školky. Barvami opravdu hýří, sameček i samička mají za žlutým zobákem hlavičku červenočernou a bílou skvrnu, hnědé tělo, černožlutá křídla a černý ocásek. Můžeme jej znát i z obrázků, kde bývá obvykle namalován na bodláčí, jak vybírá seménka. Stejně rád si pochutná na březových, olšových, plevelových i diviznových seménkách, a proto se s ním nejspíš setkáme na ladech, polích, plevelištích, kde je stále zaměstnán. Neúnavně obírá, poskakuje, přelétá a ozývá se přitom svým "stiglid, stiglid, citvid, didenlit". Jeho maličké, útulné hnízdečko bývá vysoko v korunách listnáčů a v květnu v něm najdeme 4-5 zelenavě bílých, skvrnitých vajíček. Hnízdí i 2x za rok a samičce přitom neúnavně zpívá. Rád se sdružuje do malých skupin, které pak přeletují krajinou. Jeho čilost a zbarvení mu bývá osudné - lidé jej vězní v klecích. My to dělat nebudeme. Jestliže nasypete na krmítko slunečnicová seménka, je dost možné, že se setkáte s dalším naším stálým ptáčkem a tím je brhlík lesní. V zimě je na krmítku častým hostem a odnáší si víc, než spotřebuje. Dělá si zásobárnu "na horší" časy, v kdejaké škvírce kůry stromů. Přejme mu to, v létě pilně vybírá šídlovitým zobákem každou kukličku, pavoučka a housenku po stromech a ještě si přitom povídá své "tvid-vid, jét jét jét". Teď se musí spokojit se semeny a těžce obhájit život přes zimu. Jeho fráček je šedomodrý, bříško narůžovělé a jako jediný z našich ptáků šplhá po kmenech stromů i hlavou dolů. Hnízdečko si dělá ve vyhnilé dutině stromu nebo i v budce. Je-li vletový otvor velký, zazdí jej hlínou slepenou slinami a v hnízdě má potom 6-9 bílých vajíček s rezavými skvrnkami. Hnízdí 1x ročně. Rád se druží na podzim k sýkorkám, šoupálkům a jiným tuláčkům. Procházkou okolo Výmoly ho spatříme, jak poskakuje a šplhá po kůře stromů jako nějaký datlíček.
I. Filipová
Použitá literatura: J. S. Duriš - Ptáci

obrazek19 obrazek21
Stehlík obecný
Brhlík lesní

 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 981 539, fax: 281 981 696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz