2 / 2003

  Život Úval K A M   A   K D Y
M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
N A P S A L I   O   N Á S
P O L I C I E
Š K O L S T V Í
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í
C Í R K V E
K U L T U R A

K hledání v tomto čísle použijte CTRL+F
Archiv vč. hledání ve všech číslech ŽÚ

Město Úvaly

 

Ročník 44

 

 

 

Strom jako svědek ubíhajícího času

Prvními listy, které rychle vyrazí z rozvíjejících se pupenů, vždy neomylně říká, že přišlo jaro. V létě udivuje jeho koruna majestátností. Skrytým zrakem sleduje svůj mohutný stín. Pestrobarevné listy, daleko odlétající, nám připomenou přicházející podzim. Košatý strom se ukládá ke spánku. Odpočívá, ale jako anděl strážný bdí nad krajinou a připravuje své pupeny pro následující jaro. Každý rok zaznamená do svých letokruhů. Kolik už jich je?

 

K A M   A   K D Y

SK Úvaly oddíl kopané pořádá
dne 15. 3. 2003 ve 20.00 hodin tradiční
KARNEVAL FOTBALISTŮ
K tanci a poslechu hraje skupina "RULETA "
!!! MASKY SRDEČNĚ VÍTÁNY - PRO 60 NEJLEPŠÍCH ODMĚNA !!!
Předprodej vstupenek a tombolenek u pana Líznera v prodejně autodílů v Pražské ulici (naproti bývalé poště) od 5.2.2003 . Rezervace na telefonu 728 120 155.
Srdečně zve výbor SK Úvaly oddíl kopané.
 

SK Úvaly oddíl kopané
pořádá v sobotu 8.3.2003
"TURNAJ O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA ÚVAL"
K účasti zveme všechny rekreační i registrované fotbalisty, mužstva jednotlivých úvalských čtvrtí, spolků a firem. Hrát se bude na umělé trávě na hřišti pod sokolovnou.
Přihlášky a bližší informace u pana Krutského tel. 602 384 790.
K účasti zve výbor SK Úvaly oddíl kopané.
 

Srdečné pozvání

NEDĚLE 2. BŘEZNA 2003 VE 14 HODIN
V PROSTORÁCH FARNÍHO ÚŘADU CČSH, PRAŽSKÁ 180, ÚVALY
" … a buď mír tomuto domu v slávě s Bohem Otcem i Synem i Duchem sv. požehnaným na věky věků!"
(M.J.Hus, léto 1414 - Řeč o míru)

Slavnostní otevření Husovy kaple v Úvalech
u příležitosti 82. výročí ustavení náboženské obce Církve československé husitské v Úvalech za přítomnosti patriarchy Církve československé husitské ThDr. Jana SCHWARZE a Mgr. Karla BICANA, biskupa pražského.

Program:
Slavnostní bohoslužby - liturgii vede ThDr. Jan Schwarz, patriarcha CČSH, Mgr. Karel Bican, biskup pražský a Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech. Promluva ThDr. Jan Schwarz.
Zpěv Komorní pěvecký sbor CHRISTI, řídí Dr. Vítězslav Pokorný, varhanní doprovod Eva Nádeníčková, sólo zpěv Eva Kolková a Marta Ženatá.
Beseda s představiteli církve.
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA,
které se konalo 6. 1. 2003

Ing. Černý postupně zkontroloval usnesení předchozí rady (č.R-22049 až č. R-22060).
Na jednání rady města byli přizváni pověření vedoucí odborů MěÚ. Ing. Horová objasnila důvody pro jejich odvolání z funkcí vedoucích odborů a jejich pověření řízením odborů (navrhovaná reorganizace MěÚ).
Ing. Černý dále informoval o zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů a v souvislosti s ním o nutnosti doškolování pracovníků a vykonání zkoušek způsobilosti.

Z odborů

Z odboru správy majetku města

Rada města odsouhlasila úpravu nedoplatku služeb pro manžele H., a to snížením o 5% z nedoplatku služeb s ohledem na nedostatečnou dodávku teplé vody.
Rada města odsouhlasila umístění elektroměrové skříně pro nový stožár pro Český Mobil, a.s., operátor Oskar na objektu č.p. 181, ul. Škvorecká, Úvaly, a doporučuje VZZM souhlasit s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno pro přípojku elektro vedenou z této skříně přes pozemky města.
Rada města v souladu s předneseným návrhem ukládá zahájit přípravné kroky k prodeji objektu č.p.1201, Maroldova ul., Úvaly, a připravit technické a finanční podklady k projednání na nejbližším zasedání VZZM.

Z odboru životního prostředí
Ing. Prokůpek informoval radu města o změně ceny v dodatku ke smlouvě na dodávku pitné vody v případě havarijního stavu pro rok 2003 ve výši 7,53 Kč + 5% DPH za m3. Rada města pověřuje starostu města k podpisu dodatku smlouvy na tuto dodávku.
Ing. Prokůpek dále informoval radu města o žádosti SBD Úvaly o převodu některých pozemků v okolí bytových domů i pod těmito domy. Rada města ukládá zajistit zaměření inženýrských sítí komunikací u pozemku KN p.č. 1059/1 a schválila zásadu pro prodej pozemků SBD, že město prodá pozemky jak zastavěné, tak v okolí objektu pouze vcelku.

Z finančního odboru
Pí Lišková předložila radě města finanční situaci - zůstatky na účtech města Úvaly. Rada města vzala finanční situaci na vědomí.
Pí Lišková předložila radě města podklad pro obnovení dohod o pracovní činnosti.
Rada města souhlasí s obnovením dohod o pracovní činnosti do 31.1.2003 a ukládá předložit kopie všech smluv - dohod o pracovní činnosti do 15.1.2003

Organizační záležitosti
Rada města pověřila pí. Janu Tesařovou řízením správního odboru.
Ing. Černý informoval radu města, že se dne 6.1.2003 v 16,30 hodin dostavili po předchozí telefonické domluvě členové kontrolního výboru včetně předsedy za účelem provedení kontroly zápisu z jednání rady města č. R-2203. O průběhu a výsledku kontroly byl sepsán záznam. Rada schválila písemné vyjádření k postupu kontrolního výboru.
Rada města schvaluje v souladu s návrhem Ing.Horové vyhlášení veřejné výzvy na obsazení pozic vedoucích odborů:
   - správního
   - ekonomického
   - investic a životního prostředí
   - stavebního úřadu Úvaly.
Výzva bude uveřejněna na internetových stránkách města a v inzerci MF DNES.
Uzávěrka přihlášek 7.2.2003.
Vzhledem k termínu uzávěrky a distribuce Života Úval byla tato informace zveřejněna již v minulém čísle.
Rada města rozhodla, že činnosti, které byly svěřeny tajemníkovi dřívějšími rozhodnutími rady nad rámec funkce tajemníka, předá tajemník starostovi a místostarostce.

Různé
Rada města se dál zabývala jednotlivými připomínkami členů rady.
Rada města uložila úkoly vyplývající z veřejného zasedání zastupitelstva města.
Rada uložila připravit vyhlášky města v elektronické podobě a zajistit jejich uveřejnění na internetových stránkách města.
Ing. Ivan Černý, starosta města
 

REFORMA VEŘEJNÉ SPRÁVY

Jak již bylo v lednovém čísle ŽÚ uvedeno, od 1.1.2003 se v rámci realizace reformy veřejné správy stalo město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav obcí s rozšířenou působností, která pro občany zajišťuje z větší části výkon státní správy v přenesené působnosti. To znamená, že zajišťuje většinu správních agend, které dříve pro náš územní obvod vykonával Okresní úřad Praha-východ.
Pro občany Úval je velmi důležité, že pro výkon těchto činností je ze zákona zřízeno pracoviště v Praze. V níže uvedeném přehledu naleznete informace, které by vám měly usnadnit orientaci při vyřizování vašich záležitostí.

Detašované pracoviště Praha 1, nám. Republiky 3
(budova bývalého okresního úřadu)

Úřední hodiny:
pondělí 8,00-17,00 h
středa 8,00-17,00 h
Ústředna tel.č. 221 621 111

Živnostenský úřad
správa živností volných, vázaných, řemeslných a koncesovaných, živnostenské listy (vystavení, změna, pozastavení, zrušení), živnostenský rejstřík, kontrolní činnost
vedoucí odboru tel.č 221 621 300
registrace 221 621 304, 221 621 307,
(vydání a změna živnostenského listu, osvědčení) 221 621 311, 221 621 312
kontrola 221 621 310, 221 621 305,
(kontrolní činnost) 221 621 306
správní odd. 221 621 301, 221 621 308,
(správní řízení, pozastavení živnosti, zrušení živnostenského listu, živnostenský rejstřík) 221 621 303

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
vedoucí odboru tel.č. 221 621 550

oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny - příspěvek na výživu nezaopatřených dětí, vymáhání příspěvků na výživné, náhradní rodinná péče-osvojení, pěstounská péče, kurátorka pro děti a mládež-zastupování u soudu, sociální pracovnice (právní ochrana dětí)
- vedoucí oddělení, příspěvek na výživu nezaopatřených dětí 221 621 551, 221 621 590
- náhradní rodinná péče-osvojení, pěstounská péče 221 621 554, 221 621 566
- kurátorka pro děti 221 621 563, 221 621 555
- sociální pracovnice 221 621 556, 221 621 567
- vymáhání příspěvku na výživu 221 621 512

oddělení sociální pomoci a zdravotnictví - průkazy pro těžce zdravotně postižené osoby (TP, ZTP, ZTP/P) + speciální označení na motorová vozidla, příspěvky pro zdravotně postižené občany (ZPO) - na úpravu bytu, na zakoupení kompenzačních pomůcek, na zakoupení, opravu a provoz motorového vozidla, civilní služba, sociální kurátorka pro dospělé, problematika národnostních menšin
- vedoucí oddělení tel.č. 221 621 561
- průkazy TP, ZTP, ZTP/P, příspěvek na úpravu bytu 221 621 557
- civilní služba 221 621 559
- příspěvky na zakoupení kompenzačních pomůcek 221 621 565
- příspěvky na motorová vozidla 221 621 562
- kurátorka pro dospělé, problematika národnostních menšin 221 621 560

- oddělení státní sociální podpory - přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, příspěvek na dopravu, rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné

Státní sociální podpora se nemění v rozsahu ani ve způsobu a místě podání žádosti dávky. Upozorňujeme, že od 1.1.2003 došlo ke změně tiskopisů.
- informační servis tel.č. 221 621 621
- vedoucí oddělení 221 621 570 (FAX)
- účetní 221 621 576
- ústředna (spojí jednotlivé dávkové specialisty) 221 621 111

Odbor životního prostředí
vodní hospodářství, ochrana přírody, odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, ekologie krajiny, lesního hospodářství a zemědělství, ochrana zemědělského půdního fondu
vedoucí odboru tel. č. 221 621 450

oddělení vodního hospodářství a ochrany přírody
- vedoucí oddělení 221 621 451
- pracovníci odboru 221 621 455, 221 621 456

oddělení ekologie krajiny, lesního hospodářství a zemědělství
- vedoucí oddělení 221 621 458
- pracovníci odboru 221 621 457, 221 621 471

Odbor dopravy
koordinace dopravní obslužnosti, stanoviska ke koncesním listinám, silniční správní úřad ve věci silnic II. a III. třídy (uzavírky, objížďky, povolování reklam a stavební činnosti v ochranných pásmech, dopravní značení)
vedoucí odboru tel.č. 221 621 500

- agenda dopravy a silničního hospodářství 221 621 503, 221 621 505

Odbor územního rozvoje a památkové péče
územní plánování obcí, investice-občanská vybavenost obcí, vyjádření ke stavebnímu řízení
vedoucí odboru tel.č. 221 621 400
pracovníci odboru 221 621 401, 221 621 402, 221 621 410, 221 621 412, 221 621 415

Detašované pracoviště Praha 1, Biskupská 7

Úřední hodiny:
pondělí 8,00-17,00 hodin
středa 8,00-17,00 hodin
Ústředna tel. č. 224 810 376

Odbor dopravy
řidičské průkazy, evidence vozidel (registrace), přestupkové řízení (dopravní přestupky)
vedoucí odboru tel.č. 222 330 250
- agenda autoškolství 222 330 251
- agenda řidičských průkazů 222 330 256, 222 330 257
- agenda přestupkového řízení 222 330 253, 222 330 254, 222 330 255
- agenda evidence vozidel 222 330 260, 222 330 261, 222 330 262, 222 330 263, 222 330 264, 222 330 265

Odbor vnitřní správy
správní agenda v oblasti matriky, evidence obyvatel, cestovní doklady, občanské průkazy, právní přestupky (vše v nezměněném rozsahu jako dosud vykonával okresní úřad)
Upozorňujeme, že žádost o vydání občanského průkazu a cestovního dokladu lze stále podat také na matrice Městského úřadu v Úvalech.
vedoucí odboru tel.č. 222 330 280
- správní agenda v oblasti matriky 222 330 281 (FAX)
- cestovní doklady 222 330 292, 222 330 293
- občanské průkazy 222 330 284
- evidence obyvatel 222 330 285
- správní přestupky 222 330 281

Odbor školství
státní správa ve školství
vedoucí odboru tel.č. 222 330 218
pracovníci odboru 222 330 225, 222 330 204

Pro úplnost uvádíme kontakty na úřady, kterých se reforma veřejné správy nedotkla

Finanční úřad Praha-východ
Thámova 27, Praha 8
ústředna tel.č. 225 332 111, 225 332 281

Úřední hodiny:
pondělí a středa 8,00 - 17,00 hodin
podatelna: pondělí - pátek 8,00 - 15,30 hodin

Okresní správa sociálního zabezpečení Praha - východ
Biskupská 7, Praha 1
ústředna tel.č. 224 810 376, 222 330 233, 222 330 215

Úřední hodiny:
pondělí a středa 8,00 - 17,00 hodin
úterý a čtvrtek 8,00 - 15,00 hodin
pátek 8,00 - 13,00 hodin

I nadále existuje například Okresní ředitelství policie ČR Praha - východ nebo Okresní soud Praha - východ. Se zánikem okresních úřadů nezanikly okresy jako jedny z územních jednotek státu.

Výše uvedenou reformou veřejné správy nebyl kromě zrušení živnostenského úřadu zúžen okruh činností, které v oblasti veřejné správy a samosprávy MěÚ Úvaly pro občany dosud vykonával. V některém z následujících čísel ŽÚ naleznete organizační strukturu spolu s přehledem činností odborů a příslušných pracovníků, kteří jsou odpovědni za vyřízení vašich záležitostí.
Jana Tesařová, pověřená vedením správního odboru
 

Poplatky za odpady v roce 2003

Již koncem měsíce ledna 2003 byla rozeslána část a počátkem měsíce února 2003 bude rozeslán zbytek složenek na zaplacení poplatku za odpady v 1. pololetí roku 2003. Tyto složenky je nutno zaplatit nejpozději do konce měsíce února 2003, přičemž platba je opět možná buď přímo v pokladně MěÚ Úvaly nebo poštou, případně převodem z účtu. Současně je nutno do konce téhož měsíce vyzvednout si v pokladně MěÚ nálepku na popelnice pro uvedený rok. Nálepka bude vydána na základě předložení dokladu o zaplacení. Od měsíce března pak popelnice, které nebudou označeny touto novou nálepkou, nebudou vyváženy.
Pro informaci uvádíme, že poplatek za odpady pro rok 2003 v nezměněné výši 480,- Kč na osobu a rok schválili zastupitelé města na veřejném zasedání dne 16.12.2002 (skutečné náklady za rok minulý činily 535,- Kč na osobu a rok, proto město rozdíl za občany doplácí). Výše platby pro 1. pololetí činí jednu polovinu z ročního poplatku, což je 240,- Kč na osobu a rok.
Odbor životního prostředí MěÚ Úvaly, Ing. Bohuslav Prokůpek
 

Dům s pečovatelskou službou má problémy se spodní vodou

Koncem prosince roku 2002 se v zahloubené části 1. podzemního podlaží v prostorách společenského sálu a jeho příslušenství objevila voda, která zaplavila podlahovou krytinu. Stalo se to přesto, že v objektu byly provedeny izolace proti tlakové vodě. Okamžitě bylo zahájeno soustavné odčerpávání vody zevnitř i vně objektu s následným vysoušením. Ve spolupráci s geology firmy K+K průzkum se hledá příčina výskytu vysoké hladiny spodní vody, která je mnohem vyšší než v době, kdy byl prováděn průzkum před zahájením stavby.
Zprovoznění suterénních prostor, které bude záviset na počasí, předpokládáme do konce února 2003. Do zahájení provozu bude nutno provést systémové opatření proti vysoké hladině spodní vody. Nastěhování nájemníků do bytů se předpokládá od začátku února 2003.
Ing. Oldřich Nečas, odbor správy majetku města
 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

www.uvaly.cz

Co je nového na www.uvaly.cz?
V roce 2002 se web rozrostl o další tématické části. Nová je předpověď počasí, realitní služby, informace městské knihovny a především katalog služeb a adresář firem. Jen za první měsíc po spuštění adresáře bylo zaznamenáno přes 400 dotazů. Mezi hledanými výrazy jsou například slova: "advokát, angličtina, antény, auto, avia, bazén, čištění, daňový, doprava, dřev..., elektr..., hlídání, hotel, instala.., komín, mytí, nemovitost, odvoz, opravna, plyn..., pokrývač, právní..., projekt..., sklen..., sport.., střech..., tesař, topen..., ubytování, uhlí, úklid, zední..." a další. Návštěvnost i používání katalogu dále roste.
Co všechno lze najít na www.uvaly.cz?
Na www.uvaly.cz naleznete základní informace o městě a jeho současném stavu. Pravidelně je zde vystavován měsíčník městského úřadu Život Úval v barevném provedení. Pro zájemce o historii je zajímavou drobností například pohlednice s návrhem stavby ozdravovny, která se ovšem nerealizovala.
Úvalské hledání a vyřizování mohou usnadnit informace o úřadech a odkazy na městský úřad a státní správu. Úvalskou navigaci usnadní aktuální mapa města, ulic s vyznačením firem a podnikatelů a důležitá telefonní čísla.
Nejen Úvaláky bude zajímat fotogalerie a on-line úvalský kalendář akcí pořádaných v Úvalech, do kterého může přispět každý pořadatel kulturní akce, sportovního klání nebo třeba turistického výletu. Tipy na procházku po Klánovickém lese, na místo hradu Skara nebo na Klepec jsou doplněny fotografiemi. Součástí informačního servisu je i předpověď počasí. Dostupný je například i aktuální jízdní řád Českých drah Praha - Kolín.
Jaké změny na internetu nastanou?
I v roce 2003 lze očekávat další rozšíření www.uvaly.cz. Pravidelné čtenáře internetového vydání Života Úval, kteří si nechali zasílat upozornění na nové vydání na mobilní email končící @sms.paegas.cz, bych chtěl upozornit, že tyto emailové adresy budou společností T-mobil v únoru zrušeny. Každý, kdo chce dostávat upozornění na vystavení nového čísla Života Úval do své emailové schránky, si jej může objednat vyplněním formuláře na www.uvaly.cz/zivotuval.
Ing. Lukáš Rubeš, provozovatel www.uvaly.cz
 

Stavební bytové družstvo Úvaly /dále SBD/

Dne 12.12.2002 se zástupce SBD účastnil veřejného zasedání zastupitelstva, aby novým zastupitelům po volbách uvedl některá fakta o partnerovi města i MZ, tedy o SBD Úvaly.
Po roce 1990 došlo totiž k mnohým změnám v životě lidí, státu i obce a dále proto, že nová opatření a zákony neumožňují již výstavbu členům SBD formou ÚPLNÉ svépomoci, tedy úspěšnou formou, jíž získalo město 141 bytů I. kategorie s příslušenstvím.
Podle zjištění a šetření nebyl nový způsob výstavby zatím přijatelný zájemcům o byty s ohledem na vysoké finanční nároky, problémy s pozemky, úvěrovými podmínkami atd.
Naše SBD se proto zabývá se svými členy převážně záchovnou péčí o vybudované domy s příslušenstvím a hledá další formy ke zlepšení bydlení členů, obyvatel města. Kromě toho se samozřejmě stará o okolí domů, zelené plochy, chodníky, komunikace, dětská hřiště ap.
Proto zástupce připomenul následující fakta důležitá pro respektování partnera města a jeho zástupce, který jednak pomohl řešit bytovou situaci ve městě a při všech akcích bude nadále úzce spolupracovat s městem. Uvedl, že:
1) SBD od svého založení v letech 1966 - 90 postavilo 141 bytů úplnou svépomocí a od města NEPOŽA-DOVALO a nedostalo žádné finanční prostředky - dotace, zajistilo řadu dalších zařízení sloužící všem obyvatelům a město to nestálo ani 1 Kč!
Ostatní spolky a organizace žádaly a dostávaly dotace a příspěvky na činnost a zařízení v mnohatisícových částkách, členové SBD je nezáviděli, naopak je podporovali.
2) S výstavbou bytů v domech, o sobotách a nedělích členové zajistili ještě: rozvod vody, kanalizace, přivedení plynu, pomohli při vybudování ČOV (čistírny vod), postavili 3 trafostanice (do té doby stálé podpětí), komunikace s asfaltovým povrchem, odstranili některé divoké skládky a nahradili je zelenými plochami, keři, stromy, dětskými hřišti a pískovišti, osvětlení atd., což slouží nejen členům SBD, ale i ostatním obyvatelům města a jejich dětem.
Vedle toho svou velkou účastí v počtu mnoha tisíců hodin spolupracovali při budování a rozšiřování zdravotního střediska, školek, samoobsluhy atp.
Na rozdíl od těch, kteří odebírali zdarma vodu z hydrantů po městě (často celými cisternami), vypouštěli svou splaškovou vodu do veřejné sítě, členové a jejich rodiny platili vysoké částky jak za vodu, tak i za splaškovou (odpadní) vodu, což se do dneška nepodařilo spravedlivě a objektivně městu zajistit.
Tyto důvody proto je nutné samozřejmě dořešit, aby všichni občané města si byli rovni ve svých vztazích.
3) V nových podmínkách pro všechny občany města, tedy i pro členy SBD, bude nutné řešit řadu záležitostí a vztahů.
S ohledem na výše uvedená fakta musí následně v nových podmínkách dořešit SBD otázku pozemků, které na základě přísl. předpisů mu byly dány pro potřebu výstavby do trvalého bezplatného užívání. Nezodpovědným přístupem některých bývalých orgánů a jejich odborných vedoucích a zodpovědných pracovníků nebyly v ojedinělých případech základní povinnosti a náležitosti dopracovány, zůstaly otevřeny a musí být řešeny až v současné době.
Proto SBD požádalo město o předání pozemků, na nichž byly podle norem, předpisů a zákonů postaveny obytné domy s příslušenstvím, a SBD je podle rozhodnutí vlády ČSR MĚLO a nedostalo do vlastnictví, jak určovaly příslušné předpisy a normy.
Netýká se to jen SBD Úvaly, ale mnoha dalších v celé ČR.
V Praze např. došlo k tomu, že magistrát hlavního města Prahy své původní rozhodnutí prodat pozemky BD za Kč 1900/m2 - úřední cenu, magistrát revokoval a nakonec je prodal družstevníkům za malý podíl úřední ceny - maximálně do 350 Kč/m2.
Je to veliké dilema a zjišťování desítky let vydaných nebo nevydaných rozhodnutí a dokumentů se v současné době prověřuje, ověřuje a šetří.
Nebude to lehké, protože i města dostala pozemky v řadě případů BEZ úplaty a máme obavy, že tento problém vyvolá řadu spekulací, sporů, emocí apod., a to i v Úvalech.
4) Proto vedení SBD předalo již v 11/02 podrobný dopis s požadavkem přizvání svých zástupců na jednání rady v uvedené záležitosti.
Mimo jiné bylo také nuceno připomenout, že:
a) MF ČR ve svém rozhodnutí a usnesení č.j. 22/35120 z 28.9.1995 zaručovalo předání zastavených pozemků obytnými domy družstevní výstavby s příslušenstvím do trvalého BEZPLATNÉHO užívání,
b) stejně tak každé kolaudační řízení, zápis a příslušné doplňující doklady družstvu dávala stejným způsobem k pozemkům právo trvalého bezplatného užívání,
c) ve stejné době stavebníkům-jednotlivcům, kterým byly přiděleny parcely k trvalému užívání za účelem výstavby rodinného domu, bylo později užívací právo zákonem ZMĚNĚNO na právo vlastnické; není to v tomto případě diskriminace jedné skupiny obyvatel vůči skupině druhé?
Proto SBD usiluje doplnění již přijaté "DAROVACÍ smlouvy na část pozemků od MF ČR" o zbývající pozemky, které tímto způsobem dosud dokladově a zápisem u KÚ Praha-východ nebyly vydány.
5) Již před lety požádalo SBD město o vydání části pozemku (pruh šíře cca 2 m a délky 60 m), které od r. 1978 udržuje a spravuje! Navíc na sousedním pozemku, který je již ve vlastnictví SBD, je situován z velké části zrušený biologický septik, který sloužil 2 bytovým jednotkám SBD čp. 1202/3 a jednotkám města!
To bude komplikovat další jednání, neboť SBD z ekologických, hygienických a bezpečnostních předpisů požádalo centrální orgány o přiznání finančních prostředků na jejich likvidaci, neboť byly původně financovány státem a městem.
V současné době tedy SBD v celé šíři projednává se státními i městskými orgány uvedené záležitosti a, jak je zřejmé z předchozího, nejedná se jen o zájmy jeho, aby byly napraveny chyby odpovědných vedoucích a odborných pracovníků bývalého ONV, KNV, MF atd.
Svůj původní záměr, podání žaloby na neznámého pachatele, SBD opustilo a jednání i řízení probíhají na jiných úrovních.
PŘ SBD /ing. Bš/Ka
 

Anketa www.uvaly.cz

Výsledky ankety umístěné na www.Uvaly.cz v období od 15.12.2002 do 12.1.2003:
Navštěvujete úvalské pohostinské podniky?
- ano, mám v Úvalech svůj oblíbený 29% (15)
- občas, nebo při určitých příležitostech 29% (15)
- ne, úvalské podniky se mi nelíbí 27% (14)
- ne, úvalské nemám při cestě z práce 4% (2)
- nenavštěvuji žádné, ani úvalské 12% (6)

Do 12.února 2003 můžete hlasovat v anketě www.Uvaly.cz na téma "Jste spokojeni s vlakovou a autobusovou dopravou v Úvalech?"

www.Uvaly.cz/mesto - informační rozcestník
www.Uvaly.cz/adresar - katalog služeb a podnikatelů
www.Uvaly.cz/kalendar - informační kalendář
www.Uvaly.cz/reality - aktualizovaná realitní nabídka
www.Uvaly.cz/MeU - informace občanům o úřadech
www.Uvaly.cz/ZivotUval - pravidelný měsíčník
www.Uvaly.cz/uvalaci - kniha návštěv, diskusní klub
www.Uvaly.cz/knihovna - Městská knihovna
www.Uvaly.cz/mapa - aktuální mapa města
www.Uvaly.cz/pocasi - předpověď počasí
www.Uvaly.cz/anketa - nová anketa
 

Hořelo v Nerudově ulici

Ve středu 8. ledna ve 22.17 hodin byl Hasičským záchranným sborem Říčany vyhlášen naší jednotce poplach.
Hlášení operačního střediska HZS Říčany znělo jasně: "Vyjeďte na požár rodinného domu v Nerudově ulici".
Naše jednotka se dostavila na místo zásahu 7 minut po vyhlášení poplachu, po dalších 10 minutách přijela i jednotka HZS Říčany. Při průzkumu naší jednotkou bylo zjištěno, že se jedná o požár omítnutých heraklitových příček za krbem v 2. nadzemním podlaží a části stropu nad ním. Duchapřítomností majitele, který po zjištění požáru jej sám začal hasit, nedošlo k velkým škodám na jeho domě. Na hasičích byl úkol rozebrat tyto příčky a část stropu, dohasit ohniska, vynosit ohněm zasažený materiál ven z domu a po ukončení zásahu předat písemně požářiště majiteli. Jako příčinu určil vyšetřovatel HZS prasklé krbové těleso. Na likvidaci požáru se podílelo 16 zasahujících hasičů (z naší jednotky 9) a 3 automobilové cisterny. Návrat naší jednotky na základnu byl 6 minut po půlnoci. Tím ale práce pro nás nekončí. Po každém návratu z výjezdu se musí ošetřit výstroj a výzbroj, doplnit hasební látky, pohonné hmoty, popřípadě opravit vzniklé závady a připravit vše tak, aby byla technika schopna opětovného výjezdu k zásahu s veškerým potřebným vybavením.
Vzhledem k novému územně správnímu rozdělení našeho státu, kdy občan volá tísňovou linku 150 nebo 112, se dovolá na centrum integrovaného záchranného systému Středočeského kraje, odtud bude spojen na IZS (integrovaný záchranný systém) Kladno, kde ho dále přepojí na IZS Kolín, dále na HZS Říčany, který naší jednotce vyhlásí poplach. Než proběhne veškeré toto spojení, může dojít k velké časové prodlevě od zjištění požáru k vyhlášení poplachu příslušné jednotce, což může být 10 - 20 minut.
Z hlediska vývinu požáru a jeho vzniku je důležitých prvních 7 - 9 minut. Takže si jistě každý dovede představit, že při výše uvedené prodlevě může v mnoha případech už být pozdě, a to z důvodu záchrany osob, zvířat a v neposlední řadě k nedozírným ztrátám na dotčeném majetku.
Z výše uvedených důvodů doporučujeme všem občanům Úval a okolí volat v případě požáru, živelných pohrom a jiných podobných událostí přímo na Úvalský sbor dobrovolných hasičů, a to na tato tel. čísla:
pevná linka 281 981 633 (hasičský dům)
mob. linky 723 536 492, 606 341 408, 723 831 940
SDH Úvaly
 

Najdou se pamětníci?

Součástí nově připravované publikace o Úvalech bude kapitola věnovaná významným lidem našeho města v minulosti i přítomnosti. V ní by měli být pokud možno všichni, kteří se stali osobnostmi, když v Úvalech bydleli nebo až později, když se odstěhovali, avšak vazba na naše město zůstala. Je zpracováván seznam více než 75 jmen. U mnohých z nich se osobní údaje získávají snadno, u některých pomáhají příbuzní či známí. U několika jmen se však nedaří získat dostatečné množství informací. Jedná se především o pana Bohumila Čeňka, učitele a zakladatele pěveckého spolku Smetana, o spisovatele Františka Josefa Havelku, velice málo se ví o vedoucím hudební školy panu Františku Hrdinovi, o včelaři Dr. Schönfeldovi a o Janu Štanclovi, který byl učitelem, dirigentem a zpěvákem pěveckého spolku Smetana. O všech uvedených je sice zmínka v knize Úvaly jindy a nyní, ale je potřeba údaje ještě doplnit.
Údaje o osobnostech budou v knize koncipovány ve formě a v rozsahu obvyklého encyklopedického hesla, které popisuje osobu a přitom se ne-zabíhá do velkých podrobností. Najde se někdo, kdo by věděl více o panu Čeňkovi, Havelkovi, Hrdinovi, Schönfeldovi nebo Štanclovi? Pokud ano, je možné podat zprávu buď na adresu redakce měsíčníku Život Úval nebo na telefonní číslo 281 982 806 (nejlépe večer mezi 19. a 20. hodinou), ale nejpozději do 15. února 2003.
Ing. Vladislav Procházka
 

Zpráva srážkoměrné stanice v Úvalech za rok 2002

V roce 2002 spadlo zatím nejvíce srážek za sledované období, tj. od 5.5.1986. Bylo to 873,9 mm, čímž byl o více než 100 mm překonán rekord z roku 2001, který činil 735,2 mm. Padl i měsíční srážkový rekord z července 1988 (142,6 mm), a to v srpnu, kdy spadlo 172,6 mm. V tomto měsíci také došlo k ničivým povodním v celé České republice včetně Prahy. Rok 2002 byl i rokem prudkých teplotních zvratů - prudké oteplení 19.1., silné ochlazení 18.3., v červnu a červenci teploty až 34 °C a v srpnu již zmíněné záplavy. V prosinci padal mrznoucí déšť, který způsobil ledovku v celé zemi, pak oteplení až na 10 °C a koncem roku opět ochlazení.

V konkrétních číslech vypadal rok 2002 takto:
srážky za měsíc:
leden 21,0 mm
únor 47,6 mm
březen 19,8 mm
duben 37,2 mm
květen 69,1 mm
červen 126,6 mm
červenec 132,0 mm
srpen 172,6 mm
září 68,9 mm
říjen 60,3 mm
listopad 76,9 mm
prosinec 41,9 mm
Celkem rok 2002 - 873,9 mm

Nejvyšší srážky: za měsíc srpen - 172,6 mm
Nejvyšší srážky za den: 3. 7. - 46,4 mm
Nejvíce dní bez srážek: leden - 21
Nejméně dní bez srážek: říjen - 10
Poslední sníh: 6. 4. - hned roztál
První sníh: 12.10. - hned roztál
Největší sněhové srážky: 12.1. - 8 cm

Hodnocení srážek
od 5. 5. 1986 do 31. 12. 2002
Nejvyšší roční srážky: 2002 - 873,9 mm
Nejnižší roční srážky: 1990 - 417,3 mm
Nejvyšší měsíční srážky:
srpen 2002 - 172,6 mm
Nejnižší měsíční srážky:
červenec 1990 - 4,3 mm
Nejvyšší denní srážky: 8.7.1996 - 52,4 mm
Nejvyšší denní sněhové srážky:
24.2.1993 - 20 cm
Nejvyšší sněhová vrstva: 26.2.1993-35 cm
Nejvíce dnů bez srážek:
červenec 1990 - 27 dní
květen 1992 - 27 dní
Nejméně dnů bez srážek:
září 2001 - 8 dní

Ing. Jiří Veselý
 

 

N A P S A L I   O   N Á S

Divokej Bill ukončil šňůru

Po nekonečném objíždění koncertních sálů a letních festivalů vyhlásila úvalská skupina Divokej Bill v září koncertní přestávku trvající tři měsíce. Až před Vánoci se vydala na devítizastávkové koncertní turné. "Začínali jsme v pražském klubu Roxy a přes Plzeň, Karlovy Vary, Jilemnici, Litomyšl, Dobříš, Kladno a Mukařov se dostali až k závěrečné tečce v takřka domácím prostředí," shrnul manažer kapely Petr Fořt trasu, pro kterou si muzikanti vymysleli pojmenování Vánoční šňůrné. "Z celé akce mám radost, protože chodilo hodně diváků. Ve třech případech se jejich počet blížil šesti stovkám a v ostatních místech se pohyboval okolo čtyř set," vypočítával spokojeně Fořt. I českobrodský Lidový dům, místo pamatující zastávky špičkových domácích kapel, kde však nyní vystupuje pouze jednou za rok právě Divokej Bill, se plnil před začátkem koncertu fanoušky. Jejich počet se nakonec vyšplhal také hodně přes pět stovek. Všechny koncerty Vánočního šnůrného byly avizovány coby akustické, rozdíl od běžného vystoupení byl však minimální. Jako předkapela se představila skupina Lety mimo, její muzikanti se k hraní posadili na barové stoličky a kytarista Cvanc vyměnil elektrickou kytaru za akustickou, jinak však zahráli s bicí soupravou své největší hity a přidali svéráznou úpravu skladby Sovy v mazutu od Tří sester, v nichž dvě třetiny Letů mimo působí. Podobně to bylo s hlavními hvězdami večera. Za bicí se posadil Marek Žežulka, nová tvář Divokýho Billa a také kytarista Václav Bláha zvolil jiný nástroj. Ostatní hráli vsedě na svoji běžnou koncertní výbavu. Fanoušci namačkáni pod pódiem si společně s muzikanty zpívali oblíbené a ve většině případů již zlidovělé písničky z obou vydaných desek kapely. Nechyběly tradiční ruce vlnící se do rytmu ani rozsvícené zapalovače. Ani po třech přídavcích, včetně zrockované svěrákovsko - uhlířovské Není nutno, se nadšeným divákům nechtělo odcházet ze sálu. "Koncerty měly vzestupnou tendenci, a tady to bylo tradičně nejlepší. Úplně jsem zapomněl na všechny trable," prohlásil nadšeně kytarista a zpěvák Václav Bláha, který se před vystoupením potýkal se zdravotními problémy. Nyní se Divokej Bill opět na tři měsíce koncertně odmlčí a bude se věnovat natáčení desky, která by měla vyjít v dubnu. Tři skladby z ní již představil na svém posledním vystoupení.
Zdeněk Hejduk
(Kolínský deník, 30. 12. 2002)
 

 

P O L I C I E

Zima na silnicích

Ať si to přejeme či ne, špatné počasí a zima jsou tu. A zejména na našich silnicích a dálnicích nám toto roční období dokáže znepříjemnit život. To ale pouze tehdy, když nejsme řádně připraveni. Pojďme si tedy stručně říci, jak co možná nejvíce minimalizovat zimní nástrahy a rizika jako jsou mlha, mokrý povrch vozovky a sníh.
Začneme u mlhy, se kterou se můžeme setkat v kterémkoli ročním období, ale v zimních měsících a obzvláště po ránu mnohem častěji. Rozhodně bychom neměli zapomínat na způsob jízdy, a zejména přiměřenou rychlost. Zákon o provozu na pozemních komunikacích nám ukládá přizpůsobit jízdu zejména svým schopnostem, stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a jet rychlostí, abychom byli schopni zastavit vozidlo na takovou vzdálenost, na jakou máme rozhled. Tato ustanovení platí dvojnásobně za mlhy a obzvláště pak na dálnicích a rychlostních komunikacích. Dalším užitečným pomocníkem jsou mlhová světla. Kdy je používat? Necháme-li opět promluvit zákon, je to za mlhy, hustého deště a sněžení. Zadní mlhová světla máme povinnost ze zákona užívat v uvedených případech vždy, přední užívat můžeme, ale nemusíme. Ale jak rozpoznáme hustý déšť od nehustého deště? Je pravda, že odpověď na tuto otázku nám žádný zákon ani předpis nedá. Hustý déšť, za kterého lze užít mlhová světla by měl být takový, a to platí i o jízdě za mlhy, kdy už jen stěží rozeznáme obrysová světla vozidel jedoucích před námi. Ani o míře sněžení se v zákoně nepíše, za sněžení proto raději svítíme.
Vozovky jsou v zimním období mokré a hlavně kluzké. Proto se více než kdy jindy vyplatí dbát na bezpečnou vzdálenost mezi vozidly. To je taková vzdálenost, aby řidič jedoucí za jiným vozidlem mohl zabránit srážce a v případě náhlého snížení rychlosti nebo zastavení vozidla jedoucího před ním byl schopen reagovat. Tuto vzdálenost by si měl každý řidič ohlídat podle toho, jakou jede rychlostí, jaké má jeho vozidlo jízdní vlastnosti a jak za daných podmínek reaguje vozidlo na intenzivní brzdění. Na namrzlé nebo vlhké vozovce se brzdná dráha několikrát prodlužuje, to víme všichni. Vyplatí se proto držet si od ostatních vozidel raději větší odstup, a to i boční, například při předjíždění.
Na brzdění má svůj velký podíl také dobré obutí, na zimu je dobré investovat do kvalitních zimních pneumatik. Jejich stavba umožňuje držet bezpečně stopu v těch nejnáročnějších podmínkách, a proto neztrácejí přilnavost ani za nízkých teplot. (Letní pneumatika naopak svou přilnavost ztratí již při 7 stupních Celsia a při brzdění na sněhu má při padesátikilometrové rychlosti až o deset metrů delší brzdnou dráhu). Pneumatiky jsou to jediné, co nás spojuje s vozovkou, věnujme jim proto maximální pozornost.
Předcházející zásady jsou pouhým zlomkem, jejich dodržování by mělo být pro bezpečnou jízdu naprostou samozřejmostí. Zažijme si proto alespoň toto základní minimum pro chvíle, kdy vyjedeme na vozovku. Pomůže nám to ke šťastnému návratu z každé cesty.
por. Mgr. Diana Bušková, tisková mluvčí OŘ PČR Praha-východ
 

 

Š K O L S T V Í

Zápis do I. tříd

Zápis žáků do I. ročníku Základní školy v Úvalech se koná 7. února 2003 (čas bude uveden na pozvánce) v budově ZŠ. Náhradní zápis se uskuteční 14. února 2003 od 11,30 v budově ZŠ. Informativní schůzka prvňáčků proběhne 9. června 2003 v 16,00 hodin v budově školy.
Mgr. Růžena Kondelíková
 

Zprávy z MDDM

Ve dnech 12. - 17. 11. 2002 se zúčastnily mistrovství světa v německé Riese v sólových disciplinách Dance Show tři dívky z TS Rytmus při MDDM. V kategorii žen Jitka Němečková obsadila 49. místo, v kategorii juniorek Kristýna Nováková 59. místo a Michaela Kučabová 63. místo. Je potěšující, že dokázaly porazit nejen ně-které členky české reprezentace, ale i další tanečnice ze 24 zúčastněných států. Všem touto cestou blahopřeji a děkuji za svědomitou přípravu na šampionát.
Alena Sismilichová

Poděkování

Prostřednictvím Života Úval děkuji pracovníkům VPS za přestěhování domu dětí z provizorních prostor v Tesku do nové budovy MDDM a firmě KIS - GA-RANT za sponzorský dar 20 000 Kč. Pánům J. Myslivečkovi, R. Navrátilovi za sponzoring formou zámečnických prací, panu K. Ulmanovi za materiál (zahradní vrata a sloupky), panu Kalovi za počítač. Pracovníkům VPS včetně civilkářů Rosti, Pavla a Matěje.
ředitelka MDDM
Upozornění:
Všechny akce MDDM v únoru budou plakátovány.
Upozorňujeme všechny rodiče, že zápisné na 2. pololetí je třeba zaplatit do 15. 2. 2003.
 

 

S P O L K Y

OBEC BARÁČNICKÁ ÚVALY pořádá v roce 2003 tyto zájezdy:

1) 26.-27.4. So - Ne - 7,00
Jižní Morava - vinný sklípek - Mikulov - Hustopeče - Lednice - Valtice. Cena 550,- Kč
2) 13.6.-21.6. Pá - Ne - 18,00
Itálie - Caorle - San Francisko - chatky v lese u moře, písek. Cena 5.200,- Kč
3) 27.6.-6.7. Pá - Ne - 18,00
Chorvatsko - Istrie - Medulin - karavany v lese, moře 80 m. Cena 4.950,- Kč
4) 27.7.-2.8. Ne - 7,00
Slovensko - Vysoké Tatry - Dunajec - soukromí - denně výlety - večer koupání termál. Cena 2.900,- Kč
5) 22.8.-31.8. Pá - Ne - 7,00
Španělsko - Galella - hotel - apartmány 2 - 2 lůžkové - možnost polopenze 1950,- Cena 6.300,- Kč
Ceny jsou uvedeny za cestu, výlety, ubytování, možnost vaření. Tyto zájezdy jsou vypraveny z Úval, náměstí Arnošta z Pardubic. Mimo těchto termínů možnost zajistit zájezdy vlastní dopravou nebo vlakem či autobusem. Přihlášky na zájezdy u p. Jirky Vrány tel. 281 982 238.
 

 

S P O R T

Chtějí vaše děti cvičit?

Chcete vy, aby vaše děti cvičily? Pokud ano, TJ Sokol Úvaly vám nabízí v prvním pololetí roku 2003 následující možnosti.
Každé pondělí od 16.00 hodin je cvičení rodičů s dětmi předškolního věku. Pod vedením zkušené cvičitelky paní Dudové se děti zábavnou formou učí základním pohybovým dovednostem.
O hodinu později od 17 hodin začíná cvičení pro děti z 1. až 4. tříd ZŠ. Zatím je cvičení chlapců a děvčat společné, kde se kromě základní gymnastiky učí cvičit i na nářadí a hodně si hrají s míčem.
Každé pondělí od 18 hodin (nová kategorie od 3. března!!!) se budou děti z 5. až 8. tříd učit základům volejbalu a basketbalu, samozřejmě budou cvičit i na nářadí. Zatím půjde o společné cvičení chlapců a děvčat.
Pokud bude o některá cvičení větší zájem, mohou být cvičební hodiny i ve čtvrtek.
Úterý a pátek jsou vyhrazeny pro ty, kteří chtějí hrát házenou. Na novém hřišti jim to určitě půjde dobře. V tyto dny od 16 hodin trénujeme chlapce ročníků 1990 až 1991 a chlapce a dívky ročníků 1992 až 1993 a mladší. Rodiče, kteří by chtěli, aby se jejich děti naučily hrát házenou, ať se na přesný časový rozvrh informují na místě.
Základní myšlenkou je, aby se děti pohybovaly. A když jim někdo řekne, udělejte skrčku, aby nepřemýšlely, kterou z postaviček Harryho Pottera mají předvést, ale aby dokázaly přeskočit například koně na šíř s koleny pod bradou a nezlámaly si přitom vaz.
Příspěvky vybírají cvičitelé a činí 200,- Kč na půl roku za jedno dítě do 15 let.
J. Dráb, TJ Sokol Úvaly
 

Nabízíme hřiště pod sokolovnou s umělým povrchem
TJ Sokol nabízí pronájem hřiště na házenou, volejbal, tenis a nohejbal.
Ceny jsou:
130,- Kč/h, 250,- Kč/2h, 360,- Kč/3h.
O volných termínech se informujte na tel. 281 981 691 nebo osobně v recepci hotelu Sokol.
Výbor TJ Sokol Úvaly
 

 

D I S K U S E

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.

 

C Í R K E V

Nadchází významný předěl!

Život náboženské obce Církve československé husitské v Úvalech prošel již několika předěly, které historie zaznamenala. Vznik obce, vývojové předěly, změna názvu církve, "sametová revoluce" apod. Předěly se projevily vždy i se změnou duchovního v místě. Naštěstí byl k nám Bůh milostiv a těchto duchovních trvale jmenovaných se na Úvalsku vystřídalo za dobu 82 let trvání náboženské obce velmi málo. Tyto předěly vždy si byly v něčem podobné, neboť pokaždé vycházely z určité konkrétnosti, na kterou se navazovalo. Ale nadcházející předěl bude v životě náboženské obce CČSH jedinečný, neboť vyjadřuje naplnění mnohaletých tužeb a nezměrného úsilí předcházejících generací členů "husitské" církve, členů rad starších a duchovních v získání fary a vlastního bohoslužebného stánku CČSH v Úvalech. Ano, je to tady, dočkali jsme se a naše dlouhodobé úsilí je naplněno podle motta "trpělivost i růže přináší". V Úvalech otevřeme HUSOVU KAPLI a faru Církve československé husitské na adrese Farního úřadu CČSH, Pražská 180, Úvaly. Potřebný objekt náboženská obec zakoupila na jaře v roce 2002 a stavební úpravy byly dokončeny k 31.12. 2002.
Slavnostní otevření a zahájení činnosti se uskuteční v neděli 2. března 2003 u příležitosti 82. výročí trvání náboženské obce CČSH od 14 hodin konáním slavnostních bohoslužeb v Husově kapli a následnou besedou s hodnostáři církve. Účast na tomto pro naši obec slavnostním dnu již přislíbili br. patriarcha Církve česko-slovenské husitské ThDr. Jan Schwarz a br. Mgr. Karel Bican, biskup pražský.
Otevíráme své dveře nejen sami sobě, ale i dalším křesťanům v Úvalech a okolí, které srdečně na tuto slavnostní událost zveme. Rozloučím se citátem:
"Nemodleme se příliš za příchod Božího Království.
Ono dozajista přijde - se smrtí posledního člověka.
Ale dokud jsme ještě na živu, modleme se ! …" Jan Mička

Dr. Vítězslav Pokorný
 

 

Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í

Obora Úvaly - rekreační oblast?

Opětné zveřejnění projektu Ing. Jaroslava Šalanského "Rekreační oblast Obora Úvaly" (Život Úval 1/2003) vyvolává zamyšlení nad různými akcemi, které mění nebo chtějí měnit přírodní prostředí Škvorecké obory nebo jeho okolí.
V letech 1978 - 79 byly vypracovány dva návrhy na obnovení vodní plochy pod Oborou. První práce Hydroprojektu orientovala nádrž do jihozápadní části údolí Výmoly pod oborou s hrází 15 m vysokou položenou za vyústěním bezejmenného potoka do Výmoly a zbytky hráze dřívějšího rybníka. Ke stavbě mělo být použito materiálu odtěženého z tunelů metra. Obrys břehů měl sledovat vrstevnici 270, tedy 25 m pod hájovnou obory. Zatopená oblast měla pohltit silnici do Květnice západně od Obory, tok Výmoly od Květnického rybníka přes kamenný most při cestě na Škvorec a louky v údolí potoka až po Králičinu. Dovedete si představit důsledky povodňové vlny v inundačním pásmu ve městě po protržení takové hráze?
Návrh Ing. Šalanského byl méně drastický. Orientoval 4 menší nádrže do celého údolí pod oborou s hlavní nádrží pod Králičinou. Výška hladiny byla na úrovni vrstevnice 260 a nezasahovala tak vysoko dřevinné porosty a nezaplavila louku pod oborou. Přesto obslužná zařízení vážně zasahovala do lesních porostů a narušovala niku obory.
Obě stavby nebyly realizovány. Zato v okolí Obory na západní straně vznikla na květnickém katastru v nedávném období velká úředně nepovolená skládka inertního odpadu, na jejíž zarovnané ploše má být kolonie rodinných domků. Touto akcí byla zdevastována cesta na Škvorec a zaniklo návrší se stepní vegetací a zbytky ovocného sadu. V současné době se projektuje přeložka silnice I/12, pro kterou bude vybudován silniční most přes Výmolu v sousedství Obory s úrovní vozovky 12 m nad korytem potoka. Průběh projednávání návrhu této stavby probíhá již podle zákonných regulí a respektuje zájmy zainteresovaných občanů a organizací.
Výmola a její břehové porosty jsou důležitým krajinným prvkem, kterému je věnována zvláštní pozornost při budování územního systému ekologické stability krajiny. Některé úseky jsou označeny jako biocentra a biokoridory.
Zachování nenarušeného přírodního prostředí je v zájmu všech občanů. Proto je nutné dodržovat všechna zákonná opatření vztahující se k ochraně přírody a krajiny.
Z. Aulický, ČSOP
 

Ptáci našich zahrad a parků

Tomuto ptáčkovi prý na Valašsku říkají "fajfčička". Považujete-li dlouhý černý ocásek za troubel lulky, je bílorůžové tělíčko jako její hlavička z porcelánu. Ale zoologové přihlédli spíš k moučné bělobě ptáčka a nazvali jej mlynařík dlouhoocasý. Je to naše milá a užitečná sýkorka, se kterou se setkáme na okraji lesů, v sadech a křovinách. Hnízdo si svíjí sama a velmi bytelně ve spleti keřů, přilepené do rozsochy stromu, v hustých větvích smrku někdy i vysoko nad zemí. Je spletené z mechů, rostlinného chmýří, lišejníků, uvnitř vystlané peříčky a má vejcovitý tvar s postranním vchodem. Samička se postará o 7-10 bílých, řídce skvrnitých vajíček, někdy i 2x do roka. Začátkem června mladí vyhnízdí a zpočátku spí v noci stěsnaní do péřového klubíčka nebo těsně u sebe v řadě na větvi. Celá hejna mlynaříků potom hbitě přeletují ze stromu na strom a hlavně na koncových větvích hledají malý hmyz a mšice. Přilétnou vám i na zavěšený lůj v zahradě v zimních měsících. Přitom na sebe stále volají tenké "si-si, týtý sisi" nebo hlasitější "cerr", "črr". Je částečně tažný. Kdo u nás také častěji přezimuje a přiletí na krmítko, je čilá červenka obecná. Poznáme ji podle velkých hnědých očí, olivově hnědého fráčku, oranžové náprsenky a tváří šedě obroubených a bílého bříška. Je malá jako vrabec a občas se zhoupne v nožičkách. V lesích, zahradách a sadech a všude, kde jsou květiny a vlhčí půda, se s tímto "čermáčkem" často setkáme. Potravu si shání na zemi, kde sebere kdejakého pavouka, červíka či bobulku. Často nás pozoruje brzy z jara při kypření záhonů a po našem odchodu bleskurychle přiletí a sebere z povrchu hlíny něco k snědku. Hnízdo má dobře ukryté a často jen na zemi, pod kořeny stromů, v náspu či ve zdi. Je vyrobeno z mechu, suchých lístků a měkce vystláno. V něm je vysezeno 5-6 nažloutlých vajíček, hnědě kropenatých. Samečkové červenky zpívají od poloviny ledna do června brzy ráno. Zpívají i večer dlouho do soumraku. Za tichých a teplých podzimních večerů je právě červenka slyšet odněkud z vrcholu stromu. Její písnička zní perlivě a snivě a patří vůbec k nejkrásnějším ptačím písním.
I. Filipová
Použitá literatura: J.S.Duriš "Z ptačí říše"


Červenka obecná (vlevo) a Mlynaříci (vpravo)
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 981 539, fax: 281 981 696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz