3/2003

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
N A P S A L I   O   N Á S
P O L I C I E
Š K O L S T V Í
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 44

 

 

 

detail     detail
 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA,
z mimořádného jednání rady města Úvaly
č. R-2003/02, které se konalo v úterý 21.1.2003

Ing. Horová předložila návrh na změnu termínu uzávěrky pro přijímání nabídek na úvěr pro město Úvaly určený na dofinancování DPS. Posunutí termínu se jeví jako nezbytné, a to na základě připomínek účastníků výběrového řízení, kteří poukazovali na velkou obtížnost vypracování odpovídající nabídky na úvěr při dodržení původního termínu (27.1.2003).
Usnesení č. R-015/03
Rada města souhlasí se změnou termínu uzávěrky pro přijímání nabídek na úvěr pro město Úvaly určený na dofinancování DPS. Nový termín uzávěrky byl stanoven na 3.2.2003 v 10,00 hodin. O této změně budou všichni účastníci neprodleně informováni písemnou formou.

Usnesení č. R-016/03
Rada města jmenuje členy komisí:
a) komise pro otevírání obálek
Ing. Renata Perglerová, Ing. Bohuslav Prokůpek, pí Lenka Platzová
b) komise pro vyhodnocení nabídek
Ing. Josef Krutský, p. Jaromír Stemberg, Ing. Jana Horová, Ing. Jitka Vyskočilová, pí Helena Lišková.
Ing. Ivan Černý, starosta města

INFORMACE
z jednání rady města Úvaly č. R-2003/03,
které se konalo v pondělí 27.1.2003

Z odborů

Odbor správy majetku města
Ing. Perglerová informovala radu města o uvolnění dvou bytů v DPS, které již rada předtím přidělila.
O odložení přidělení bytu požádala pí H.a pí J. Na základě dopisu pí Z. objasňujícího její finanční možnosti a dále na základě čestného prohlášení jejího syna bylo přehodnoceno stanovisko rady ohledně žádosti pí Z. na přidělení jednoho bytu v DPS. Žádost organizace "Člověk v tísni" o přidělení bytu pro p. B byla projednána s tím, že byt zatím přidělen nebude a rada se k tomuto problému případně vrátí na svém dalším jednání.

Usnesení č. R-017/03
Rada města bere na vědomí uvolnění dvou již přidělených bytů v domě s pečovatelskou službou (o odložení přidělení zažádaly pí J. a pí H.) a zároveň souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt pro pí Z. Druhý uvolněný byt zatím nebyl přidělen.

Správní odbor
přizván ředitel ZŠ Úvaly, p. František Smolík.
Pí. Tesařová v souvislosti s legislativními změnami v rámci proplácení neinvestičních nákladů na žáky z jiných obcí předložila radě návrh zásad pro přijímání žáků na Základní školu v Úvalech. Pan Smolík radě předal seznam mimoúvalských žáků i s jejich zařazením do tříd a obeznámil radu se zápisem do prvních tříd (předběžně se počítá s otevřením 2 prvních tříd). Bylo konstatováno, že v žádném ročníku nebylo nutno kvůli žákům z obcí, které nebudou platit městu Úvaly neinvestiční výdaje na žáka, otevírat další třídu.

Usnesení č.R-018/03
Rada města schvaluje zásady pro přijímání žáků do ZŠ Úvaly:
1) přednostní přijetí žáků s trvalým pobytem v Úvalech,
2) přijetí žáků z obcí, které nejsou zřizovateli ZŠ (přijímat žáky z obcí v tomto pořadí: Horoušany-Horoušánky, Tuklaty - Tlustovousy, ostatní obce bez ZŠ),
3) ostatní obce (které jsou zřizovateli ZŠ).
V případě, že přijetí žáků z obcí na druhém a zejména třetím pořadí bude znamenat rozšíření počtu tříd v jednotlivých ročnících, je ředitel školy povinen projednat toto zvýšení se zřizovatelem.

Odbor správy majetku města

Ing. Perglerová radě předložila návrhy na stanovení výše nájemného v DPS Úvaly. Po zvážení všech okolností a finančních možností obyvatel DPS bylo nájemné stanoveno ve výši 45,- Kč/m2 a měsíc. Dle vyjádření odboru by toto nájemné mělo pokrývat náklady na provoz objektu. Rada vyslovila požadavek na smluvní zajištění úpravy nájemného.
Usnesení č.R-019/03
Rada města schvaluje nájemné na byty v DPS Úvaly ve výši 45 Kč/m2 a měsíc s tím, že v nájemních smlouvách bude uvedena možnost úpravy nájemného.

Ing. Perglerová předložila radě návrh na domovní řád v DPS. K předloženému návrhu bylo vzneseno několik připomínek (nahlašování závad, noční klid, porušování domovního řádu, používání otevřeného ohně, pojištění vybavení bytů,..).
Usnesení č.R-020/03
Rada města schvaluje znění domovního řádu pro DPS Úvaly s tím, že budou zapracovány připomínky rady.

Rada byla obeznámena s doručením rozsudku Okresního soudu Praha - východ ve věci vyklizení obecního bytu manželi Ž.
Usnesení č. R-021/03
Rada města bere na vědomí doručení rozsudku Okresního soudu Praha - východ ve věci vyklizení obecního bytu manželi Ž.

Ing. Perglerová radu informovala o průběhu přípravy prodeje domu čp.1201 v Maroldově ulici.

Finanční odbor
Pí Lišková a Ing. Horová radě předložily předběžný rozpočet města na rok 2003. Rada projednávala jednotlivé položky a shodla se na tom, že bude nezbytné svolat mimořádné jednání rady, na kterém bude rozpočet města znovu projednáván.
- Rada konstatovala, že není možné vynakládat na právní služby částky v dosavadní výši a že je nutné s některými advokátními kancelářemi ukončit spolupráci.
- Rada se shodla na nutnosti určit prioritní akce v oblasti investic, oprav a údržby. Zástupci bytové a zejména pak stavební komise provedou analýzu stavu objektů v majetku města a všech místních komunikací, které nemají zpevněný povrch, a chodníků. Následně budou určeny priority.

Usnesení č.R-022/03
Rada města pověřuje starostu města k ukončení smlouvy s advokátní kanceláří Pejchal a spol. PRAHA ke dni 28.2.2003. Veškerá agenda k rozpracovaným případům bude předána MěÚ Úvaly.

Usnesení č.R-023/03
Rada města pověřuje starostu města k ukončení smlouvy s advokátní kanceláří JUDr. Petra Turoně. Ukončení této smlouvy je podmíněno předchozí dohodou s JUDr. Přemyslem Hochmanem ohledně právního poradenství pro Stavební úřad Úvaly.

Usnesení č.R-024/03
Rada města pověřuje starostu města k informování investorů v lokalitě U Horoušánek, neboť finanční situace města neumožňuje investovat do splaškové kanalizace v Šámalově ulici.
Rada města požaduje předložení smlouvy s firmou GENOS.

Správní odbor
Pí Tesařová předložila radě návrh na platové výměry pro ředitelky MŠ.
V souladu se zákonem (zřízení příspěvkových organizací) je nutný souhlas rady.
Usnesení č.R-025/03
Rada města schvaluje platové zařazení ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Úvaly, Pražská 525, okr. Praha-východ, pí Jaroslavy Hejnicové dle předloženého návrhu.
Usnesení č.R-026/03
Rada města schvaluje platové zařazení ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Úvaly, Kollárova 1260, okr. Praha-východ, pí Šárky Trojánkové dle předloženého návrhu.

Odbor výstavby, dopravy a územního plánování
Pí Reicheltová předložila návrhy na řešení přepravy občanů starších sedmdesáti let v rámci systému PID. Doposud byla přeprava těchto občanů bezplatná.
Usnesení č.R-027/03
Rada města rozhodla o zachování bezplatné přepravy pro osoby starší sedmdesáti let v rámci PID (Pražská integrovaná doprava).

Pí Reicheltová předložila návrh smlouvy s firmou Jansa Brandýs nad Labem, která se týká údržby světelné křižovatky v Úvalech, přiložen je propočet výdajů do roku 2008.
Usnesení č.R-028/03
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na provádění údržby a pravidelné technické prohlídky na světelném zařízení na křižovatce I/12 s firmou Jansa, Brandýs nad Labem. Rada pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Pí Reicheltová předložila návrh dohody s firmou SÚS Říčany, která se týká provádění zimní údržby pro období 2002/2003 na silnici III/01214 (ulice Pražská) v úseku zpomalovacích retardérů. Zimní údržbu budou provádět pracovníci VPS.
Usnesení č.R-029/03
Rada města souhlasí s uzavřením dohody o odstraňování sněhu při vrstvě vyšší 3 cm na silnici III/01214 (ulice Pražská) v úseku zpomalovacích retardérů. Rada pověřuje starostu města podpisem smlouvy a doporučuje konzultaci s právníkem ohledně zodpovědnosti za případné škody.

Pí Reicheltová předložila znění dopisu (vyjádření města k projektové dokumentaci k územnímu řízení). Jedná se o vyjádření připomínek města k modernizaci traťového úseku Praha - Běchovice - Úvaly.
V této souvislosti Ing. Krutský připomíná žádost o ponechání cesty pro pěší pro obyvatele úvalské čtvrti V Setých.
Usnesení č.R-030/03
Rada města schvaluje znění dopisu - vyjádření města k projektové dokumentaci k územnímu řízení ke stavbě "ČD DDC Modernizace traťového úseku Praha - Běchovice - Úvaly" a pověřuje starostu města podpisem.

Pí Reicheltová předložila návrhy způsobu prodeje pozemků v lokalitě Chorvatská. Po projednání rada do-poručuje k prodeji lokalitu 10 a 11 s tím, že město nebude investovat do inženýrských sítí v této lokalitě.
Usnesení č.R-031/03
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej lokality 11 (podle územního plánu)- Chorvatská.
Usnesení č.R-032/03
Rada města ukládá zažádat o provedení změny územního plánu města III pro lokalitu 11 - Chorvatská na přímo zastavitelné území.

Pí Reicheltová předložila požadavky občanů na úpravu některých místních komunikací. Rada konstatovala, že dle její předchozí dohody z tohoto jednání nebudou v tuto chvíli určeny žádné konkrétní ulice.
Usnesení č.033/03
Rada města ukládá zpracovat seznam ulic určených k opravě a investování.

Odbor životního prostředí

Ing. Prokůpek informoval o vymáhání nedoplatků za odpady (požadavek z předchozího jednání rady). Platby budou k dispozici až na konci ledna, proto případné nedoplatky nemohou být vymáhány.
Rada města žádá předložení smlouvy na odvoz odpadů.
Usnesení č.R-034/03
Rada města bere na vědomí informaci o vymáhání nezaplacených poplatků za odpady za rok 2002 a žádá na příští jednání předložit vyčíslení nedoplatků.

Usnesení č.R-035/03
Rada města žádá o napsání informace ohledně možnosti získání popelnicové nádoby v rámci zaplaceného poplatku za odpady do měsíčníku ŽÚ.

Ing. Prokůpek předložil radě sdělení Pozemkového fondu ČR ohledně veřejné nabídky staveb v katastru Úval. Jedná se také o silážní žlab u obce Přišimasy, přičemž s touto plochou je počítáno na střelnici pro střelecký oddíl Úval a informoval radu o možnostech případného odkoupení pro město. Rada žádá o ověření vlastníků pozemku pod touto stavbou.
Usnesení č.R-036/03
Rada města bere na vědomí informaci o nabídce Pozemkového fondu ČR, týkající se objektu, s jehož plochou je počítáno na střelnici pro střelecký oddíl Úval, a žádá v případě nových informací o jejich předložení na některém ze svých dalších jednání.

Ing. Prokůpek předložil k projednání nabídku firmy SELGEN OSEVA (právní nástupce Státního statku Říčany) k prodeji pozemků v katastru Úval včetně uvedení cen. Rada nemá proti odkupu pozemků námitky, ale nesouhlasí s nabízenými cenovými relacemi.
Usnesení č.R-037/03
Rada města bere na vědomí informaci o nabídce firmy SELGEN OSEVA (prodej pozemků v katastru Úval), ale nesouhlasí s nabízenou cenou. Rada pověřuje příslušný odbor MěÚ k vedení dalšího jednání s firmou SELGEN OSEVA.

Zpráva z kulturní komise

Na jednání byli přizváni členové kulturní komise: pí Novosádová, pí Tůmová a jako host Ing. Procházka.
Pí Tesařová předložila radě města zápisy z jednáních kulturní komise 8.1.2003 a 20.1.2003. V zápisech byly konstatovány závažné připomínky k průběhu přípravy vydání publikace o městě Úvaly.
Zástupci kulturní komise požádali o jmenování Ing. Vladislava Procházky členem kulturní komise.
Bylo konstatováno, že situaci ohledně publikace je nutné urychleně řešit, a to zejména ve spolupráci s Mgr. Ryšlinkem (historik okresního muzea) a dále s p. Kufou (tiskárna), případně s p. Sopouškem (fotografie).
Ing. Breda vyjádřil nesouhlas se stanoviskem kulturní komise ke stavu přípravných prací.
Zástupci kulturní komise trvali na svých kritických připomínkách uvedených v zápise a žádali o ustanovení Ing. Vladislava Procházky koordinátorem přípravných prací a realizace publikace o Úvalech namísto dosavadního koordinátora Ing. Miloslava Bredy.
Rada požaduje průběžné informace o stavu prací na publikaci.

Usnesení č.R-038/03
Rada města jmenuje Ing. Vladislava Procházku členem komise kulturní a zájmové činnosti.

Usnesení č.R-039/03
Rada města jmenuje Ing. Vladislava Procházku koordinátorem přípravných prací a realizace publikace o Úvalech namísto dosavadního koordinátora Ing. Miloslava Bredy.

Usnesení č.R-040/03
Rada města stanovuje prodloužení termínu pro dokončení přípravných prací na publikaci do 31.12.2003 s tím, že k vydání publikace by došlo v roce 2004. Zástupci města budou jednat s historikem a s tiskárnou.

Na jednání byl přizván Ing. Lukáš Rubeš.
Rada projednávala stav internetových stránek města. Existují dvoje stránky:
- adresa uvaly.cz je spravována p. Rubešem a jsou na ní uveřejňovány informace, zajímavosti a odkazy dle jeho uvážení. Kromě toho je zdeelektronická verze ŽÚ (smlouva s p. Rubešem). Na těchto stránkách je prezentována městská knihovna, v jednání jsou některé místní organizace.
- na adrese uvaly.obec.cz jsou oficiální stránky města, provozovatelem není město.
Usnesení č.R-041/03
Rada města souhlasí s podepsáním smlouvy na zveřejňování elektronické podoby ŽÚ a jiných aktuálních informací o městě s Ing. Lukášem Rubešem.

Různé

P. Kroutil upozornil na chování VAK Ml. Boleslav, kdy Stavební úřad Úvaly posílá informace o kolaudacích kanalizačních přípojek občanů, ale VAK neposílá smlouvy o odběru.
Závěr: Stavební úřad vyzve VAK Ml. Boleslav ke kontrole provádění přípojek.

Ing. Černý předložil radě žádost Církve československé husitské v Úvalech o příspěvek (dům čp.180).
Usnesení č.R-042/03
Rada města souhlasí s přidělením příspěvku Církvi československé husitské ve výši 3.000,- Kč.

Dále byla projednávána nabídka firmy JAS na prodej leteckých snímků Úval. Rada souhlasí s koupí, ale s podmínkou snížení ceny.
Usnesení č.R-043/03
Rada města pověřuje tajemníka k jednání s firmou JAS ohledně koupě leteckých snímků Úval. Rada souhlasí s případnou koupí, ale pouze za cenu výrazně nižší, než je cena nabízená.

Ing. Krutský podal informaci o výroční schůzi fotbalistů a předložil žádost o převedení stavby hřiště do jejich majetku. Rada doporučuje prověřit, zda již nyní tato stavba není v majetku fotbalistů. V případě, že není, doporučuje převod ke schválení zastupitelstvu.

Ing. Horová předložila petici občanů z ulice Palackého. Ulice je ve velmi špatném stavu a při deštích stéká voda z přilehlého pole do zahrad a domů. Situaci navíc komplikuje fakt, že majitelem okolních pozemků není město.
Usnesení č.044/03
Rada města ukládá neprodleně zahájit jednání o odvodnění ulice Palackého.

Starosta informoval radu města o dohodě s tajemníkem.
Usnesení č.045/03
Rada města bere na vědomí informaci starosty, že tajemník předá veškerou agendu nad rámec výkonu funkce tajemníka (řízení VPS, ŽÚ, internet, apod.) do 15.2.2003 a agendu tajemníka do 28.3.2003 v souvislosti s tím, že tajemník ukončí pracovní poměr ke 31.3.2003.
Ing. Ivan Černý, starosta města

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ÚVALY
č. R-2003/04, které se konalo v pondělí 10.2.2003

Z odborů

Odbor správní
Pí Tesařová radě předložila návrh na dojmenování členů do komise školské, mládeže a sportu. Rada rozhodla dojmenování odložit o týden (další jednání rady) z důvodu nutné domluvy s předsedou této komise.

Pí Tesařová předložila návrh na schválení platového zařazení ředitelky MDDM pí Jany Pospíšilové a ředitele ZŠ p. Františka Smolíka. Návrh byl předložen v souvislosti se změnou příslušného zákona a nařízením vlády.
Usnesení č. R-046/03
Rada města schvaluje platové zařazení ředitelky MDDM paní Jany Pospíšilové dle předloženého návrhu.
Usnesení č. R-047/03
Rada města schvaluje platové zařazení ředitele ZŠ pana Františka Smolíka dle předloženého návrhu.

Odbor správy majetku města
Ing. Perglerová předložila informaci o dohodách týkajících se peněžních darů městu.
Tyto dary jsou určeny na investiční výstavbu v sociální oblasti.
Usnesení č.R-048/03
Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout dary městu dle přiloženého seznamu na investiční výstavbu v sociální oblasti.

Ing. Perglerová postoupila radě žádost ředitele ZŠ ohledně umístění školní družiny do objektu Tesko.
Usnesení č. 049/03
Rada města souhlasí s poskytnutím 2-3 vhodných místností v objektu Tesko pro umístění 2 oddělení družiny ZŠ Úvaly s podmínkou, že si ZŠ zajistí úklid těchto prostor.

V návaznosti na předchozí jednání rady ohledně přípravy prodeje bytového domu čp. 1201 v Maroldově ulici je v souladu s legislativou nutné před projednáním a případným schválením tohoto prodeje na VZZM nutné zveřejnění tohoto záměru.

Ing. Perglerová radu seznámila s rozhodnutím Městského úřadu Brandýs n/L., týkajícím se negativního stanoviska k přidělení jednoho bytu v DPS panu N.
Pan N. si ale (v souladu s pokyny MěÚ) již zařídil náležitosti související s nastěhováním do DPS jako např. přihlášení elektroměru apod.
Usnesení č. 050/03
Rada města ukládá napsat p. N. omluvný dopis s tím, že město přijme případné vyčíslení nákladů p. N. spojené s přípravou bytu a uhradí je.
Panu N. bude opětovně předložena nabídka na přechodné náhradní ubytování.

Odbor životního prostředí

Ing. Prokůpek radě předložil vyčíslení nákladů na likvidaci odpadů za rok 2002.
Vzhledem k tomu, že na jednání rady nebyla známa informace o příjmech za odpady za rok 2002, o případných nedoplatcích, ani o počtu osob povinných poplatky platit nebylo možné k předloženému materiálu přijmout žádné stanovisko. Z tohoto důvodu rada požaduje předložit:
- příjmy za likvidaci odpadu od podnikatelů za rok 2002,
- příjmy celkové za rok 2002, a to jak teoretické, tak i skutečné,
- počet trvale přihlášených obyvatel k červnu 2002,
- počet osvobozených od poplatků k červnu 2002,
- počet neplatičů a výši nedoplatků,
- smlouvu s panem Josefem Novákem.
Dále pak rada požaduje důslednou kontrolu likvidace odpadů od místních podnikatelů.
Navrhována je smlouva podnikatelů s městem na úklid veřejného prostranství nebo případně kontrola Živnostenského úřadu MěÚ Brandýs n.L.

Odbor výstavby, dopravy a územního plánování
Pí Reicheltová radě předložila návrh na provozování splaškové kanalizace v lokalitě Úvaly - Horoušánky společností VaK Zápy. Vzhledem k tomu, že tato společnost je provozovatelem splaškové kanalizace v Horoušanech, jeví se tato možnost pro město Úvaly jako nejschůdnější, a to zejména s ohledem na problematické vlastnické vztahy u ČOV sloužící pro lokalitu Atlasová.
Usnesení č.R-051/03
a) Rada města předběžně souhlasí s návrhem, aby provozování splaškové kanalizace v oblasti Úvaly
- Horoušánky bylo zadáno provozovateli VaK Zápy, s.r.o. Definitivní rozhodnutí bude učiněno po obdržení návrhu smlouvy a posouzení smluvních podmínek.
b) Rada města ukládá odboru výstavby, dopravy a územního plánování vyzvat firmu VaK Zápy, s.r.o., k předložení návrhu smlouvy.

Projednání rozpočtu města
Radě byl předložen návrh tajemníka a místostarostky na úpravu dohod o pracovní činnosti. V některých případech nedojde k uzavření dohody na další období, v některých případech dojde při uzavírání nové dohody ke snížení vyplácené částky, v některých případech ke změně nedochází. U nikoho nedojde při uzavření dohody na další období ke zvýšení vyplácené částky.
Usnesení č. 052/03
Rada města schvaluje uzavření dohod o pracovní činnosti na další období dle předloženého návrhu.

Ing. Horová předložila radě podnět pí Tesařové na zvážení rozsahu další spolupráce se společností Agentura Profi CZ, spol. s r.o., která v Úvalech zajišťuje pořádkovou službu.
Návrh Ing. Horové na úplné vypovězení smlouvy na zajišťování pořádkové služby v rámci úsporných opatření nebyl schválen (pro tento návrh byly pouze 2 hlasy).
Usnesení č. 053/03
Rada města pověřuje starostu města jednáním se společností Agentura Profi CZ, spol. s r.o. Účelem tohoto jednání je razantní snížení ceny za prokazované služby.
Rada města požaduje předložení informace ohledně nájmů na zdravotním středisku, přibližný propočet zisku / prodělku na budově zdravotního střediska a návrh na případné zvýšení nájmů pro lékaře.

Ing. Horová se dotázala na existenci podepsané smlouvy s firmou COMES, spol. s r.o. která fakturuje náklady na správu sítě na SÚ. Tato smlouva se zatím na MěÚ nenašla.
Usnesení č. 054/03
Rada města ukládá tajemníkovi zajistit předložení podepsané smlouvy s firmou COMES, spol. s r.o. a požaduje předložit informaci o jednotlivých fakturách vystavovaných touto společností MěÚ.

Radě města byla předložena pracovní verze rozpočtu města na rok 2003 (zpracovala Lišková, Horová). Rozpočet byl projednán a byly vzneseny připomínky a návrhy na úpravu. Všechny dohodnuté změny budou do rozpočtu neprodleně zapracovány a finančnímu výboru a radě bude předloženo. Následně bude rozpočet zveřejněn na vývěsce, aby měli občasné možnost se k němu na VZZM vyjádřit.

Různé
Ing. Krutský se dotázal na vlastnictví pozemků poblíž fotbalového hřiště.
Usnesení č. 055/03
Rada města pověřuje starostu města k jednání se společností BENZINA, státní podnik v likvidaci, ohledně možnosti prodeje pozemků v okolí fotbalového hřiště.

Ing. Horová přednesla návrh na zrušení vytváření materiálu "Soubor usnesení". Jediným oficiálním dokumentem z jednání rady bude zápis.

P. Kroutil požaduje informaci o tom, jaké jsou v rámci smlouvy možnosti pozastávky plateb a úroků společnosti AŠ-ET, spol. s r.o., v souvislosti se závadami a nedodělky na stavbě DPS. Rada se přiklání k využití této možnosti, pokud ji smlouva umožňuje.

Ing. Horová seznámila radu s výsledkem výběrového řízení na získání úvěru na dofinancování DPS. Komise radě doporučuje přijmout nabídku společnosti KB, a.s., s upřednostněním variabilní sazby.
Usnesení č. 056/03
Rada města pověřuje starostu a místostarostku města k jednání se společností KB, a.s., - vítěze výběrového řízení - ohledně poskytnutí úvěru na dofinancování DPS s tím, že preferuje variantu s variabilní úrokovou sazbou.

Ing. Horová radě přednesla opětovný požadavek ZŠ na přístřešek u jídelny. Rada ukládá odboru správy majetku města zajistit záležitosti související s přípravou stavby přístřešku (projekt, zhotovitel, finance).

Ing. Krutský požaduje na příští jednání rady přizvat ing. Bulíčkovou s tím, že rada bude informována o problematice bilboardů u silnic v katastru Úval.
Ing. Ivan Černý, starosta města
 

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ÚVALY
č. R-2003/05, které se konalo v pondělí 17.2.2003

Odbor výstavby, dopravy a územního plánování

Pí Reicheltová předložila zpracovaný seznam úvalských komunikací rozdělených dle úpravy povrchu (asfalt, zpevněné, nezpevněné, existence chodníku pro pěší). Rada rozhodla, že místními komunikacemi se bude zabývat na mimořádném zasedání.
Usnesení č. 057/03
Rada města stanovuje termín pro mimořádné zasedání rady na 3.3.2003. Na programu tohoto jednání by měla být pouze problematika místních komunikací.

Pí Reicheltová radu seznámila se stanoviskem společnosti STE, a.s., která nesouhlasí s kaucí pro město Úvaly v souvislosti s úpravami v ulicích dle usnesení rady města ze dne 14.5.2002. Při právní konzultaci bylo zjištěno, že společnost STE, a.s., je s velkou pravděpodobností v právu a město na požadování složení kauce nemá nárok.
Usnesení č. 058/03
Rada města zrušuje v usnesení č.22103 ze dne 14.5.2002 bod f).
V návaznosti s tímto zrušením požaduje změnit "Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací" č.1/2003 ze dne 28.1.2003.

Pí Reicheltová radě předložila požadavek společnosti Český mobil, a.s., na povolení elektrické přípojky ke svému zařízení na kopci Vinice. Doposud je elektrický proud zajišťován naftovým generátorem.
Usnesení č. 059/03
Rada města souhlasí s dočasným povolením zřízení přípojky elektrického vedení pro společnost Český mobil, a.s., k jejich základnové stanici mobilní telefonní sítě v oblasti Vinice.

Odbor správní
V návaznosti na předchozí jednání rady byl opětovně pí Tesařovou předložen návrh na jmenování dalších členů komise školské, mládeže a sportu. Po konzultaci s předsedou této komise ing. Zahrádkou bylo radou schváleno jmenování všech navrhovaných členů.
Usnesení č. 060/03
Rada města jmenuje p. Františka Smolíka, pí Evu Bubákovou, pí Janu Pospíšilovou, pí Jaroslavu Hejnicovou a pí Šárku Trojánkovou členy komise školské, mládeže a sportu.

Pí Tesařová radě předložila zprávu o činnosti Městské knihovny v Úvalech zpracovanou pí Krňanskou. Rada tuto zprávu bere na vědomí.

Odbor správy majetku města
Ing. Perglerová radě předložila zamítavé stanovisko Městského úřadu Brandýs n/L. ohledně přidělení bytu v DPS pro pí Z. Rada toto stanovisko respektuje.
Usnesení č. 061/03
Rada města bere na vědomí zamítavé stanovisko Městského úřadu Brandýs n/L. ohledně přidělení bytu v DPS pro pí Z., které byl radou města předběžně byt přidělen.

Ing. Perglerová radě předložila seznam zájemců o 3 uvolněné byty v DPS (jeden byt ještě nebyl přidělen, 2 zamítavá stanoviska příslušného úřadu). Rada na základě dostupných informací o jednotlivých zájemcích a na základě konzultace s pí Frýdmanovou rozhodla o přidělení všech 3 bytů. Rada doporučila zájemce na 3 byty a stanovila 2 náhradníky pro případ, že jednání s vybranými zájemci nebudou úspěšná.
Usnesení č. 062/03
Rada města doporučuje vyzvat k jednání o přidělení bytu v DPS tyto zájemce: pí K., pí Č., manželé V.

Organizační záležitosti
Radě byl tajemníkem úřadu předložen protokol výběrové komise o průběhu výběrového řízení na vedoucí 4 odborů MěÚ Úvaly. Návrh výběrové komise:
stavební úřad
- Ing. Bulíčková (pověření)
správní odbor
- pí Tesařová (pověření)
odbor ekonomický
- pí Hájková (jmenování)
odbor investic a živ. prostředí
- Ing. Nečas (jmenování)
Se všemi uchazeči doporučenými výběrovou komisí proběhl ústní pohovor. Po delší diskusi se rada rozhodla respektovat uchazeče navržené výběrovou komisí s tím, že všichni doporučení uchazeči budou jmenováni.

Usnesení č. 063/03
Rada města schvaluje nové organizační schéma MěÚ Úvaly, a to s účinností od 1.3.2003. K tomuto datu zároveň končí účinnost pověření vedením pro pí Helenu Liškovou, pí Marii Frýdmanovou, Ing. Renatu Perglerovou, Ing. Helenu Bulíčkovou, Ing. Bohuslava Prokůpka, pí Ilonu Reicheltovou, pí Janu Tesařovou.

Usnesení č. 064/03
Rada města jmenuje vedoucí Stavebního úřadu Úvaly Ing. Helenu Bulíčkovou, a to s účinností od 1.3.2003.

Usnesení č. 065/03
Rada města jmenuje vedoucí správního odboru pí Janu Tesařovou, a to s účinností od 1.3.2003.

Usnesení č. 066/03
Rada města jmenuje vedoucí ekonomického odboru pí Jitku Hájkovou, a to s účinností od 1.3.2003.

Usnesení č. 067/03
Rada města jmenuje vedoucí odboru investic a životního prostředí Ing. Oldřicha Nečase, a to s účinností od 1.3.2003.
Ing. Ivan Černý, starosta
 

Jeden dluh za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet …

Předpokládám, že všichni občané Úval zaregistrovali, že rada města pracuje v tomto volebním období až na jednu výjimku ve zcela novém obsazení a radikálně změněno je taktéž obsazení zastupitelstva města. Bohužel musím konstatovat, že město "přebíráme" ve velmi neutěšeném stavu. Považuji za nutné, a vůči občanům za slušné, sdělit veřejnosti skutečný stav majetku města a financí. Po přečtení níže uvedených čísel a skutečností jistě každý pochopí, proč v dohledné době nebudou nové chodníky, opravené domy a proč se výraznou měrou nezmění vzhled města.

Dluhy města (aktuální stav):
u GE Capital Bank 3,7 mil. Kč
u METROSTAVU 8,9 mil. Kč
u MF ČR 1,1 mil. Kč
u MF ČR 51,7 mil. Kč
u státních fondů 1,4 mil. Kč a 66,8 mil. Kč
+ doplatek za dostavbu DPS asi 11 mil. Kč
+ nezaplacené faktury z roku 2002 za více než 6 mil. Kč (faktury nebylo možno zaplatit, protože město už nemělo peníze).

Celkem tedy dluhy města dělají více než 84 mil. Kč a k dlužným částkám samozřejmě nabíhají obrovské úroky. A jen tak pro zajímavost - stavba DPS stála město (po odečtení dotace) více než 22 mil. Kč.
Podrobný rozpočet schválený zastupitelstvem je sice vždy veřejnou informací, ale aby si občané mohli udělat alespoň hrubou představu, předkládám následující informace. Uváděná čísla jsou pouze přibližná, ale myslím, že pro získání základního přehledu zcela postačí.

- příjem města na rok 76 mil. Kč
(bez plánovaného úvěru)

- provoz zřizovaných organizací (MŠ, ZŠ, MDDM, hasiči, ….) 21 mil. Kč
- na různých sociálních dávkách je vyplaceno 3,8 mil. Kč
- vydávání Života Úval + příprava publikace o Úvalech 300 tis. Kč
- provoz zdravotního střediska 750 tis. Kč
- zajištění veřejného osvětlení 1,5 mil. Kč
- provoz městské knihovny 850 tis. Kč
- provoz DPS 800 tis. Kč
- provoz světelné křižovatky 1,2 mil. Kč
- provoz hřbitova 350 tis. Kč
- provoz koupaliště 1 mil. Kč
- komunální služby, zimní údržba, veřejná zeleň apod. 4 mil. Kč
- obecní byty a domy 1,8 mil. Kč
- odpady (svoz + likvidace) 3,5 mil. Kč
celkem více než 41 mil. Kč

- v roce 2003 by mělo město ze svých dluhů splatit částku cca 29 mil. Kč (neproplacené loňské faktury, doplatek na DPS, 7 mil. pro Metrostav, 900 tis. pro GE Capital Bank, 5,5 mil. pro stát, 1,5 mil. dělají úroky,….).

Jednoduchými počty nám zbyde necelých 6 mil. Kč !!!. To číslo je zdánlivě vysoké, ale v podstatě to nestačí ani na výplaty pro zaměstnance MěÚ, zastupitelstvo a pracovníky VPS (např. pro 40 lidí na 12 měsíců vám vyjde po odečtení povinných odvodů státu hrubý plat necelých 10 000 Kč). A kde jsou peníze na místní zájmové organizace, policii, ale zejména veškeré investice (silnice, inženýrské sítě, chodníky, atd.)???
Stávající zastupitelstvo se rozhodlo velmi napjatou finanční situaci řešit tím, že se město pokusí zajistit úvěr alespoň na dofinancování DPS, a to ve výši 12 mil. Kč. Jsou to sice další dluhy, ale umožní nám obrovskou sumu peněz splatnou v roce 2003 rozložit na několik let dopředu. A navíc se město musí pokusit dojednat odložení splátky 5 mil. Kč z dluhu na ČOV o jeden rok.
Asi se nikdo nedomnívá, že někdo dá městu úvěr nebo dotaci jen tak. Takže pro dokreslení situace ještě uvádím seznam majetku města, který je v zástavě:

a) zástavy pro GE Capital Bank
dům čp.44 (domeček u školy) + pozemek
dům čp. 95 (náměstí) + pozemek
dům čp. 527 (naproti zdrav. středisku) + pozemek
dům čp. 1144 (zdrav. středisko) + pozemek
dům čp. 918 (hasičský dům) + pozemek
dům čp. 844 (sídlo policie)
dům čp. 18 (náměstí) + pozemek
dům čp. 372 (MDDM) + pozemek

b) zástavy pro METROSTAV
dům čp. 1282 (koupaliště) + pozemek dům čp. 47 (sídlo VPS) + pozemek
dům čp. 276 (sídlo MěÚ) + pozemek
pozemek v areálu "cukrovar"

c) zástavy pro stát
dům čp. 75 (přední dům v areálu "cukrovar") + pozemek
dům čp. 1095,1096 (Kollárova) + pozemek
dům čp. 1346, 1347 - nástavby (bytovky)
dům čp. 7 - vestavba (budova ZŠ - menší) + pozemek

Když to vezmeme opačně, tak zastaveno není:
· dům čp. 1201 (Maroldova)
· dům čp. 203 (s tímto domem nelze disponovat díky omezení státu - dům pro azylanty)
· budova MŠ 3
· dům čp. 195 (B. Němcové)
· budova ZŠ čp.8, budova ZŠ čp. 7 mimo vestavby
· "Tesko domeček" pod školou
· budova speciálních škol
· dům čp.181 (zadní dům v areálu "cukrovar")
· dům čp.328 (malý domek v areálu "cukrovar")
· domy čp.1346, 1347 mimo nástaveb (bytovky)
· některé pozemky

Tento výčet možná není zcela přesný, ale v každém případě je poměrně vypovídající.

Vážení občané, myslím, že z výše uvedených čísel je zcela jasné, že město ještě nějakou dobu bude vypadat tak, jak vypadá teď, protože bohužel platí staré známé "Kde nic není, ani čert nebere.". Proč jsme se do této situace dostali, a jestli to bylo nutné, to je jiná otázka, na tu nechť si odpoví každý sám. Já za sebe mohu jenom slíbit, že se snažím a nadále snažit budu o úspornější chod města jako takového (provoz MěÚ, rozumné investice, apod.). Ale jinak bych ráda zdůraznila ještě jednu věc, která možná prošla bez povšimnutí veřejnosti.
Protože si rada města velice dobře uvědomuje, že situace ohledně financí je více než vážná, všichni radní se rozhodli, že si nečiní nárok na zákonem přiznanou měsíční odměnu pro radní, a to od počátku volebního období. Na veřejném jednání zastupitelstva byl schválen návrh zastupitelů z řad nezávislých a ODS na zřeknutí se části zákonem přiznané měsíční odměny pro zastupitele a předsedy komisí a výborů. Pokud se týká druhé části této odměny, většina zastupitelů veřejně prohlásila (opět na návrh zastupitelů z řad nezávislých a ODS), že se zříká i té. Dle ustanovení zákona je toto třeba stvrdit podpisem. Až na jedinou výjimku se všichni zastupitelé svých odměn od počátku volebního období zcela zřekli.
Doufám, že příště budu mít pro vás příznivější zprávy.
Ing. Jana Horová, místostarostka
 

NĚKOLIK POZNÁMEK K ZÁVAZKŮM MĚSTA

1) Seznam úvěrů a návratných finančních výpomocí a dalších závazků města je opravdu dlouhý. Pro větší přehled jen doplnění, že největší závazek, tj. 51,7 mil. Kč návratné finanční výpomoci na výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod, je bezúročný, což je vzhledem k plánovanému desetiletému splácení velmi důležité. Z toho vyplývá, že celkové náklady na úroky nejsou až tak obrovské.

2) Všechny úvěry a návratné finanční výpomoci byly získány na pořízení investic, tj. na výstavbu důležitých, v mnoha případech pro rozvoj města nezbytných zařízení a vybavení.
Návratné finanční výpomoci od státu nebo Státního fondu životního prostředí ČR byly spojeny s nevratnými výpomocemi, tj. dotacemi.
Celkem město získalo za posledních 10 let cca 120 mil. Kč na dotacích.
Kromě domu s pečovatelskou službou byly všechny ostatní prostředky použity pro inženýrské sítě, tj. pro vodovodní a plynové řady a již zmiňovanou kanalizaci.
Nejlépe je vidět pořizování investic na porovnání z inventarizace hmotného majetku města:
Stav k 31.12.1998 …… 217,40 mil. Kč
Stav k 31.12.2002 ……426,00 mil. Kč

3) U nemovitostí daných do zástavy oproti půjčkám nebo úvěrům je velmi důležité, na jak dlouhou dobu budou v zástavě.
Objekty v zástavě pro METROSTAV budou uvolněny v r. 2004. Objekty v zástavě pro Státní fond životního prostředí ČR budou uvolněny v druhé polovině letošního roku.

4) Poznámka ke konstatování o neutěšeném stavu města.
Stav města jistě není dobrý, ale je rozhodně lepší, než byl před 4 až 5 lety. Dokládá to jen stručná následující rekapitulace, co se za tu dobu udělalo: chodníky v Radlické čtvrti, v ulici Smetanova a Havlíčkova, jižní strana nám. Arnošta z P., veřejná schodiště ul. Žižkova, ul. Nerudova a ul. Kladská, nová světelná signalizace na křižovatce I/12 na Slovanech, nové povrchy na komunikacích kolem náměstí Svobody, generální oprava ul. Klánovická včetně chodníků, nová fasáda na průčelí základní školy včetně výměny oken (v původním provedení).
Největšími akcemi byla výstavba splaškové kanalizace s novou čistírnou odpadních vod a výstavba domu s pečovatelskou službou.

V prvé polovině devadesátých let jsem odhadoval vnitřní dluh města Úval ve výši cca 600 mil. Kč. Takovou částku by Úvaly potřebovaly, aby se vyrovnaly úrovni základního vybavení s přibližně stejně velkými městy v naší republice. Mnohé se od té doby ve městě vybudovalo. Např. v celém městě je vybudován rozvod plynu, až na Radlickou čtvrť je v celém městě vybudován vodovod a v 65 % ulic je splašková kanalizace.
I přesto je i nadále vnitřní dluh města relativně veliký - městu chybí vybavenost. Zejména chybí povrchy chodníků, povrchy komunikací, dostavba školy se školní jídelnou a tělocvičnou, vhodné prostory pro městskou knihovnu, dokončení splaškové kanalizace a obnova kanalizace dešťové, atd.

5) Současná finanční situace je velmi napjatá. Jak k ní došlo?
Na straně příjmů městského rozpočtu je změnou příslušných zákonů od roku 2001 nižší příjem z daní. Propad se může jen odhadovat. V období let 2001 až 2003 se jedná asi o 25 až 30 mil. Kč. Nebýt tohoto snížení, nemělo by město závazky vůči Metrostavu a dodavateli domu s pečovatelskou službou.
Výdajovou stranu rozpočtu města bylo (a je) velmi obtížné přizpůsobit nižším příjmům. Velké investiční akce již byly rozestavěny (např. kanalizace a čistírna) nebo těsně před zahájením výstavby (případ DPS). Právě v případě DPS ale město nechtělo ustoupit od výstavby, protože již několik let usilovalo o dotaci od státu a potřeba malometrážních bytů pro stárnoucí obyvatele Úval stále roste.
Taková byla rozhodnutí zastupitelstva v letech 1998 až 2000, a to i s vědomím obtížného finančního zajištění.
Pokud bych to měl co nejstručněji shrnout: město v posledním období investovalo příliš vzhledem ke svým finančním možnostem a příliš málo vzhledem ke svým potřebám.

Ing. Ivan Černý, starosta města
 

Výsledek nebyl předem domluven

Vážení občané, množství různých pomluv a "zaručených informací", které se ke mně doneslo, mě donutilo napsat tento krátký článek. Jedná se o veřejnou výzvu ohledně vedoucích pro 4 odbory v rámci připravovaných organizačních změn na MěÚ. Výběrové řízení je již za námi, výsledek je znám, přesto bych k tomu ráda dodala pár slov. Především bych chtěla zdůraznit, že důvodem k tomuto kroku byl fakt, že se rada města domnívá (a dle mého názoru zcela oprávněně), že není nutné mít 7 odborů. Dle zákona o úřednících (č.312/2002Sb.) je nutné v takovýchto případech vypsat výběrové řízení (veřejná výzva). Bohužel jsou někteří z vás přesvědčeni, že výsledek byl již předem domluven a při-praven. Musím říci, že mě tyto drby velmi mrzí a uráží, zejména pak s ohledem na skutečnost, že rada města dělá skutečně vše pro to, aby nedocházelo k žádným postranním jednáním a věci řeší s nejlepším vědomím a svědomím. I když pravda je, že mínění veřejnosti se těžko mění.
Chtěla bych všechny občany Úval ujistit, že v žádném případě není nic předem domlouváno, a pokud má někdo jiný pocit, velmi vás žádám - přijďte za mnou nebo ostatními radními osobně a nešiřte po obci lži, které nikomu neprospějí.
Ing. Jana Horová, místostarostka
 

Jak probíhalo výběrové řízení ?

Ráda bych veřejnost seznámila s průběhem výběrového řízení na vedoucí 4 odborů Městského úřadu Úvaly. Podle zákona o úřednících je nutné na obsazení vedoucí pozice vypsat tzv. veřejnou výzvu, která má své náležitosti. Veřejná výzva byla vypsána a řádně zveřejněna na úřední desce MěÚ, dvakrát v celostátním deníku a dvakrát na internetu. Podle ustanovení výše zmiňovaného zákona je nutné dodržet pravidla pro sestavení výběrové komise: minimálně 3 členové, z toho minimálně jedna třetina úředníci úřadu, který výzvu vypisuje. Po dohodě bylo stanoveno, že komise bude šestičlenná ve složení: starosta, místostarostka, dvě úřednice úřadu, jeden zastupitel za ODS a jeden zastupitel z řad nezávislých.
Dne 10.2.2003 od 16 hodin proběhlo 1. kolo výběru kandidátů, přítomni byli všichni členové výběrové komise. Byly zveřejněny všechny došlé nabídky a bylo konstatováno, že je 14 zájemců, z toho 3 na odbor ekonomický, 1 na stavební úřad, 4 na odbor správní, 4 na odbor investic a životního prostředí a 2 na odbor správní nebo investic a životního prostředí. Po zvážení všech předložených a dostupných informací o jednotlivých uchazečích se komise rozhodla do 2. kola výběru pozvat na ústní pohovor 8 zájemců, z toho 3 na odbor ekonomický, 1 na stavební úřad, 3 na odbor správní, 1 na odbor investic a životního prostředí.
Dne 12.2.2003 od 16 hodin proběhlo 2. kolo výběru kandidátů, přítomni byli opět všichni členové výběrové komise. K ústnímu jednání se dostavili všichni vyzvaní uchazeči. Pro každého z nich byl vyčleněn asi třicetiminutový časový interval. Po důkladném zvážení všech faktů výběrová komise navrhla radě města 4 uchazeče:
Stavební úřad Úvaly
- Ing. Helena Bulíčková,
odbor správní
- paní Jana Tesařová,
odbor ekonomický
- paní Jitka Hájková,
odbor investic a živ. prostředí
- Ing. Oldřich Nečas.
Rada města návrh výběrové komise projednávala na svém zasedání dne 17. 2. 2003, všichni navrhovaní byli účastni jednání a výsledek je součástí zápisu z tohoto jednání.
Ing. Jana Horová, místostarostka
 

O Z N Á M E N Í

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích dle § 39 odstavec 1 a dle usnesení rady MZ č. R-005/03 ze dne 6.1.2003 je zveřejňován záměr města na odprodej bytového domu č. p. 1201, ulice Maroldova, obec Úvaly, k. ú. Úvaly u Prahy.

Odprodej jednotlivých bytů bude přednostně nabídnut stávajícím nájemníkům.
Občané mohou vznést své připomínky písemně nejpozději do 12. 3. 2003 do 12.00 hodin v podatelně MěÚ Úvaly.
Bližší informace lze získat na správním odboru MěÚ Úvaly v úředních dnech.
Cenové podmínky budou známy po 13. 3. 2003, kdy bude prodej projednán a případně schválen na veřejném zasedání zastupitelů města.
Ing. Ivan Černý, v. r., starosta města
 

Upozornění občanům

V souladu s novelou zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a vojenských správních úřadech, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme, že se s účinností od 1.1.2003 mění územní obvody vojenských správních úřadů.
Úvaly jsou místně příslušné Územní vojenské správě Stará Boleslav se sídlem Jaselská kasárna, Boleslavská ul., 250 02 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.
Telefonický kontakt:
ústředna 326 931 800
náčelník 326 931 801
zástupce náčelníka 326 931 802
FAX 326 931 810
e-mail UVS.Stara.boleslav@army.cz
Jana Tesařová, pověřená vedením správního odboru
 

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva města,

které se konáve čtvrtek 13. března 2003v 18 hodin v hotelu BUDKA, Jiráskova ul., Úvaly
Program
1) Zahájení.
2) Zpráva o činnosti rady města.
3) Rozpočet města na rok 2003.
4) Různé.
5) Závěr.
Ing. Ivan Černý, starosta města
 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Lékařská péče v Úvalech
Zdravotní středisko, Pražská 1144

Ordinace praktických lékařů

MUDr. Soukupová
tel. 281 982 869
Po 13.00 - 17.30
Út 7.30 - 12.00
St 7.30 - 12.00
Čt 7.30 - 12.00
Pá 7.30 - 12.00

MUDr. Brousková
tel. 281 982 853
Po 7.30 - 12.00
Út 7.30 - 12.00
St 7.30 - 12.00
Čt 13.00 - 17.30
Pá 7.30 - 12.00

MUDr. Těšíková
tel. 281 982 250
Po 7.30 - 12.30
Út 13.00 - 18.00
St 7.30 - 12.30
Čt 7.30 - 12.30
Pá 7.30 - 12.30

Dětské oddělení

MUDr. Jeřábková
tel. 281 981 493
Po 7.45 - 13.30
Út 13.00 - 17.00
St 7.45 - 14.30
Čt 7.45 - 13.00
   10.00 - 13.00 poradna pro zdravé děti
Pá 7.45 - 13.30
Každý den je v ordinaci dětského oddělení polední přestávka 12.00 - 12.30

MUDr. Kumprechtová
tel. 281 982 885
Po 8.00 - 14.00
Út 13.00 - 14.30
St 13.00 - 17.00
Čt 8.00 - 14.00
   11.00 - 13.00 poradna pro zdravé děti
Pá 8.00 - 13.00
Každý den je v ordinaci dětského oddělení polední přestávka 12.00 - 12.30

Zubní oddělení
tel. 281 981 635

MUDr. Mareš J.
Po 7.30 - 17.30
Út 7.30 - 15.00
St 7.30 - 15.00
Čt 7.30 - 15.00
Pá 7.30 - 12.30

MUDr. Chybová
Po 7.30 - 17.30
Út 7.30 - 15.00
St 7.30 - 15.00
Čt 7.30 - 15.00
Pá 7.30 - 12.30

MUDr. Imre
Po 7.30 - 12.30
Út 7.30 - 15.00
St 7.30 - 17.30
Čt 7.30 - 15.00
Pá 7.30 - 15.00
MUDr. Imre ordinuje od 10.3.03. Nahradí tak MUDr. O. Mareše, který svou praxi v Úvalech 9.3.03 končí.

Gynekologie

MUDr. Brabenec
tel. 281 981 801
Po 9.00 - 17.00
Út ---------
St, Čt 8.00 - 15.00 ordinace na adrese: Železnobrodská 764, Praha 9-Kbely
Pá 8.00 - 13.00

Úvalská lékárna
tel. 281 981 423
Po 7.45 - 12.00 12.30 - 16.45
Út 7.45 - 12.00 12.30 - 16.45
St 7.45 - 12.00 12.30 - 16.45
Čt 7.45 - 12.00 12.30 - 16.45
Pá 7.45 - 12.00 12.30 - 15.30

Pohotovostní služba: Říčany tel.: 323 602 611, 323 602 612
dispečink sanitek tel.: 323 602 615

VÍTE, ŽE …

… si lidé často myslí, že příkladem trvalého soužití v páru jsou mezi zvířaty labutě a čápi. Je však známo, že celá řada ptáků, zejména stěhovavých, vydrží s partnerem celý život. Ze savců jsou monogamní (žijí jen s jedním partnerem) především ně-které opice, většina psovitých šelem a někteří hlodavci. U zvířat existuje i promiskuita a rozvodovost. Například naše dobrá známá vlaštovka hnízdí sice s jedním samečkem, ale páří se i s jinými. Třetina jejích mláďat má jiného otce. Monogamie může být celoživotním vztahem nebo jenom svazkem na jednu sezónu plození potomstva s následným "rozvodem". Trvalé svazky se vyskytují spíše u zvířat dlouho žijících a těch, kde je k rozmnožování potřeba velké koordinace úsilí obou partnerů, kde není čas na námluvy a počáteční "hádky". Silné emocionální pouto mezi dlouhodobými partnery je pak obrovskou výhodou. Známé jsou trvalé vztahy u hus a jejich příbuzných - labutí, bernešek a mořských ptáků, jako jsou albatrosi. Jiné druhy mohou vytvářet opakovaná partnerství se stejným jedincem spíše náhodou. Příkladem je čáp bílý, mylně považovaný za věrného. Sameček čápa je věrný svému hnízdu. Z teplých krajin se obyčejně vrátí na své hnízdo jako první a ohlíží se po samici. Pokud se setká s jinou samicí dříve, než se vrátí jeho bývalá družka, je konec věrnosti. Rozvody byly ovšem zaznamenány i u některých druhů žijících v dlouhodobých vztazích, labutě nevyjímaje. (Podle výňatku z publikace Guinnessova kniha rekordů o námluvách, svatbách, manželství zpracovala
A. Janurová, knihovnice Městské knihovny Úvaly)
… podobné zajímavosti naleznete v úvalské knihovně?
 

O čem psal Život Úval před lety

Z minulosti Úval
OBECNÍ KNIHOVNA

V kronice čteme: "Dne 13ho unora 1862 přistěhoval se do obce Ouvalske nově jmenovany velebny Pan farař jmenem František Soukup ze Stupna, ktery byl nasledujícím spusobem přivitan: ……"
Pak následuje popis slavnosti. Tehdy první radní Frant. Řezáč jel pro pana faráře až do Prahy kočárem a velká slavnost byla zakončena slavnou hostinou.
""Po této hostině uspořádal přednosta obce taneční ples, jehožto čistý vynos věnován byti mněl k založení obecní knihovny k vzdělání všeobecnemu, kteryžto takoveho učastenství došel, že hned 4ty den nato založená obecní knihovna byti mohla a ktere za ředitele novy Pan farař F. Soukup jednohlasně zvolen byl, a při této příležitosti kteto knihovně 70 kněh daroval a která nyní již přes 300 kněh má."
Takový byl začátek. A za sto let v hlášení knihovníka čteme následující:
V roce 1963 bylo celkem 88 půjčních dnů. Během roku navštívilo knihovnu 3151 osob, tedy průměrně v jednom půjčov. dnu asi 26 osob. V knihovně je 7 218 knih. V knihovně je zaveden systém "samoobsluhy" - volný výběr podle přání. Na zřízené nástěnce se každý měsíc objevuje různé výročí vynikajících spisovatelů. Mezi školní knihovnou a místní lidovou knihovnou se rýsuje pěkná spolupráce. Ta způsobuje, že během r. 1963 se přihlásilo dalších 29 žáků za členy LK. A to nepíšeme ještě o knihovnách závodních. Téměř každý závod má knihovnu vlastní.
Není třeba dalších komentářů. Záliba v čtení knih není špatnou vlastností a stala se dnes samozřejmostí. Kroniku citujeme s chybami úmyslně. Zápis je pro nás dnes nedotknutelný, neboť jistě byl psán tak, jak nejlépe a nejpravděpodobněji mohl být napsán. Máme-li mít úctu k práci naší, musíme zachovávat i úctu k práci našich předků. Z uvedeného je patrno, že naši předkové sledovali vzdělání všeobecné pro každého. A nebylo to lehké.
S nepochopitelnými těžkostmi se opatřovala kniha, vzácný poklad. Jak by se podivili, kdyby slyšeli, že školní knihy se všemi potřebami dostává v našem státě každé dítě zdarma. Uvědomuje si to každý a dovede podle toho s tímto "pokladem" také tak zacházet?
B a L
(ŽÚ, únor 1964)
 

 

N A P S A L I   O   N Á S

NAPSALI O NÁS

Les Vidrholec
"Tys na Vidrholci stával," byla v minulosti těžká urážka, které každý zjevně rozuměl jako nařčení z loupežnictví.
Hluboký les mezi Klánovicemi, Běchovicemi a Úvaly, označovaný prastarým názvem Vidrholec, byl pověstnou skrýší loupežnických rot, které zde od nepaměti měly svá sídla, a pocestné i kupce, jedoucí tudy se zbožím do Prahy nebo z Prahy, olupovaly.
Čas od času obklíčila les vojska českého krále, lapkové byli pochytáni a pak popraveni, ale zanedlouho řádily bandy ve Vidrholci znovu. V roce 1486 padlo podezření i na Jana z Klinštejna, pána škvoreckého hradu. Toho jakýsi Mojžíš obžaloval, že nadržuje loupežníkům Heřmanovi, Vítu Němci a Janu Velikému, ba že dokonce nosí kožich, který mu ukradl. Nařčení Jana z Klinštejna se ale ukázalo křivým, neboť královský kožišník u soudu dosvědčil, že zmíněný kožich žalobci Mojžíšovi nikdy nešil.
V tom čase byl jedním z nejobávanějších vůdců všech zbojníků Jiří Kopidlanský, který se prý mstil za svého bratra Jana, popraveného a pohřbeného na Proseku. Protože se Jiřík těšil přízni šlechty, bylo ho těžko polapit. Kopidlanského pronásledují pěší vojáci i jezdci na koních, ale ten je jako vítr. Tak roku 1508, hned poté, co vypálil Michli, sází červeného kohouta ve stodolách a stozích pražských kupců u Běchovic. Dnes olupuje kupce u Plzně, zítra pobije pražské vinaře u samé Svinské brány a pozítří se jako zlý duch zjevuje v Nymburce. Neloupí sám, ale s po-četnou tlupou asi dvou set jezdců.
K zajištění bezpečného průjezdu a průchodu obchodníků, formanů a pocestných byly po obou stranách zemské stezky vedoucí lesem Vidrholcem mýceny stromy a křoviny. Pokud majitel lesa tuto povinnost nedodržoval, byl za to stíhán. V roce 1532 se musel majitel panství Koloděje zodpovídat královským úřadům z toho, že nedal na svých pozemcích ve Vidrholci vyklučit podél silnice les a křoviska, z nichž lapkové přepadali pocestné, a také z toho, že nepronásledoval loupežného vraha.
Po třicetileté válce se ve Vidrholci zdržovali i pověstní loupežnici Petrovští, kteří "lidem tuto k Praze po hlavní silnici přicházejícím a pro-jíždějícím činili překážky". Aby došlo k přítrži jejich řádění, chodili do lesa na stráž poddaní z uhříněvského a škvoreckého panství. Tím však řádění lupičů a lapků neskončilo. Ještě na přelomu 19. a 20. století se vypravovalo o přepadech a vraždách ve Vidrholci.
Nejčastějším dějištěm hrůzných scén byl úsek silnice Na Úvaláku, strmém kopci v nejhustším vysokém lese. Formané se proti přepadení bránili tak, že čekali pod kopcem na jiné povozy a nebezpečný úsek cesty projížděli společně. V zájezdních hospodách si potom při džbánku vypravovali své příhody s loupežníky. Při jednom takovém sezení se prý objevil i pověstný Babinský. Tehdy ovšem to již byl pokorný a mírumilovný zahradník v ženské trestnici v Řepích a příběhům, které formané líčili, jen mlčky naslouchal.
(Ing. Jiří Musil, Tajemný hlas minulosti - pověsti ze středního Polabí, vydalo Nakladatelství Lidové noviny v roce 2002)
 

Anketa www.uvaly.cz

Výsledky ankety umístěné na www.Uvaly.cz v období od 12.1. do 11.2.2003:

Jste spokojeni s vlakovou a autobusovou dopravou v Úvalech?
- Ano 10% (14)
- Chybí větší počet autobusových spojů 26% (38)
- Nevyhovují mi vlakové spoje 2% (3)
- Nejsem spokojen 15% (21)
- Veřejnou dopravu nepotřebuji 47% (68)

Do 12.března 2003 můžete hlasovat v anketě www.Uvaly.cz na téma "kde nakupujete pro domácnost".

www.Uvaly.cz/mesto - informační rozcestník
www.Uvaly.cz/adresar - katalog služeb a podnikatelů
www.Uvaly.cz/kalendar - informační kalendář
www.Uvaly.cz/reality - aktualizovaná realitní nabídka
www.Uvaly.cz/MeU - informace občanům o úřadech
www.Uvaly.cz/ZivotUval - pravidelný měsíčník
www.Uvaly.cz/uvalaci - kniha návštěv, diskusní klub
www.Uvaly.cz/knihovna - Městská knihovna
www.Uvaly.cz/mapa - aktuální mapa města
www.Uvaly.cz/pocasi - předpověď počasí
www.Uvaly.cz/anketa - nová anketa

Ing. Lukáš Rubeš
 

 

P O L I C I E

Adresy a telefonní čísla pracovišť Policie České republiky Prahy-východ

Dopravní inspektorát sídlí v ul. Čakovická 9, Praha 9 (spojení z Palmovky bus 354, 259, 185),
úřední hodiny: pondělí a středa 8-17 hodin a řeší:
přestupky (rychlost, parkování aj.), dopravní nehody, komunikace (umístění dopravního značení, výkopy aj.).
Dopravní nehody hlašte na číslo 158 a žádejte spojit operační středisko okresu, na kterém k nehodě došlo.
V Praze 1, Biskupská 7 je detašované pracoviště pověřeného města Brandýs n. L. - Stará Boleslav, které vykonává v přenesené působnosti část výkonu státní správy v oblasti dopravy. Odbor dopravy, tel. 224 810 376, vystavuje řidičské průkazy, provádí evidenci vozidel a zajišťuje agendu autoškol.
Skupina zbraní, střeliva, výbušnin a drog se po letních povodních vrátila zpět do prostor v Křižíkově ul. 8 v Karlíně, tel.: 974 881 300, 301. Zde se evidují zbraně a držitelé zbrojních průkazů, nákupy a převody zbraní. Od 1.1. do 30.6. letošního roku zde můžete bezplatně a beztrestně přihlásit nebo odevzdat nelegálně drženou zbraň (zák. 119/2002).
por. Mgr. Diana Bušková, tisková mluvčí Policie ČR Praha-východ
 

 

Š K O L S T V Í

Zápis dětí do 1. tříd

detail Dne 7. února 2003 opět proběhl na Základní škole v Úvalech ten krásný den - zápis budoucích prvňáčků. Tento den byl nejen silným zážitkem pro děti, ale i pro jejich rodiče. Osobně je vítal pan ředitel Smolík, žákyně II. stupně je uváděly do tříd. Paní zástupkyně Kondelíková pomáhala rodičům radou a zodpovídala jejich dotazy.
Odměnou nám, učitelkám I. stupně, které jsme se na děti připravovaly a těšily, byl jejich úsměv, radost z projevu a nebojácné vystupování. I maminky měly radost, že se jejich děti tak snažily - uměly se představit, vyprávěly pohádky, rozlišovaly tvary, barvy, přednášely básničky, zpívaly, kreslily a předváděly i jiné dovednosti. Na chodbě si rodiče mohli prohlédnou výstavku učebnic a sešitů z 1. tříd. Také školní družina předvedla ukázku svých výrobků a výkresů. I když někteří rodiče vstupovali do školy s obavami, odcházeli spokojení a usměvaví. Děti měly plné ruce dárečků, které pro ně vyrobili jejich budoucí spolužáci.
K zápisu bylo pozváno 72 dětí, dostavilo se 63 dětí, z toho do 1. ročníku bylo přijato 47 dětí, o odklad školní docházky pro své dítě požádalo 16 rodičů, 5 dětí nastoupí do školy v jiném městě (Praha-Újezd n.L., Praha - Klánovice). Musíme konstatovat, že i úvalských dětí ubývá.
I my učitelky jsme měly z tohoto dne velice hezký dojem a těšíme se v září na nové prvňáčky. Čekají na ně pěkně vybavené třídy, o přestávkách si budou moci hrát se svými oblíbenými hračkami. Budeme se snažit, aby děti získaly kladný vztah ke škole a přejeme jim mnoho úspěchů do školního života.
Květa Pagáčová, Hana Šintlerová
 

Pololetí v naší základní škole

Školní rok 2002/2003 se přehoupl do své druhé poloviny. Pololetní vysvědčení bylo rozdáno, děti si krátce oddechly od svých učitelů a naopak, sem tam ukápla slzička nad výsledky, ale určitě převládal příjemný pocit nad dobrými známkami a možná i někde tiché vnitřní předsevzetí, že na konci to bude daleko lepší.
Pro naše prvňáčky bylo pololetní vysvědčení první opravdovou oficiální odměnou za to, jak pracují, chovají se a co se naučili, druhá větší zatěžkávací zkouška padla na naše šesťáky, kteří se museli poprat s daleko náročnější prací a objemem učení než na I. stupni. Asi nejdůležitější bylo vysvědčení pro naše vycházející hvězdy - 9. ročníky, kterým se známky zapisují na přihlášky do dalšího studia.
Děti v Základní škole v Úvalech během uplynulých šesti měsíců ale nežily jenom učením. V listopadu uspořádala 9.C pro I. stupeň hrůzo-strašně veselý Halloween a 9.D pro II.stupeň sálový turnaj v malé kopané, který ovšem také s přehledem vyhrála. Na začátku prosince vypukly ve škole Čertoviny pod taktovkou 9.A a nejeden nezbedník byl půvabnými čerticemi zavlečen bez slitování do pekla. 9.C uspořádala v místní sokolovně vydařenou a hlasitou diskotéku pro všechny děti, které měly chuť si jít protáhnout svá zdřevěnělá tílka od sezení ve školních lavicích. Těsně před Vánocemi všechny třídy finišovaly se slavnostní výzdobou, která byla v rámci soutěže vyhlášené Parlamentem školy oceněna bohatou nadílkou sladkostí - zuby si po zásluze kazily děti z 8.C. Vánoční besídky ve všech třídách provonělo domácí pečivo od maminek, ale i ze školní cvičné kuchyňky, pod stromečky našel každý maličkou pozornost od svých kamarádů. Čtrnáctidenní volno nepochopitelně rychle uteklo a zbývalo jen pár dní vylepšit přicházející vysvědčení.
V lednu odjely sedmé ročníky na lyžařský kurs do krkonošského Sedmidolí, učily se lyžovat, soutěžily a zažily spoustu legrace. Vybrané děti se zúčastnily okresního šachového turnaje základních škol okresu Praha-východ, osmé ročníky jely do Prahy na hudební výchovný koncert. V pátek 7. února jsme na zápisu do prvních tříd přivítali naše nejmenší, kteří v doprovodu maminek a občas tatínků přišli prozkoumat tu velkou budovu dole na náměstí, do které by se měli po prázdninách docházet učit příštích devět let.
V rámci výchovného poradenství působí na Základní škole v Úvalech jako výchovná poradkyně Mgr. Romana Vorlíčková, která funguje jako prostřednice a rádce mezi vašimi dětmi a vámi rodiči, pomáhá s výchovnými a výukovými problémy jednotlivých dětí, pomáhá při řešení rodinných problémů dětí. Nejdůležitější úkol nejen pro letošní školní rok je zcela určitě hladká integrace žáků se specifickými problémy učení. Děti, které se potýkají s dyslexií, dysortografií, dyskalkulií apod., mají pro školní rok 2002/2003 vypracovány individuální učební plány, které jim zaručují nejen individuální přístup v samotné výuce, ale i pomalejší výukové tempo, mírnější klasifikaci, atd. Cílem je být stejně úspěšný jako populace dětí, které tyto problémy s výukou nemají. Individuální vzdělávací plán vypracovává na základě možností a schopností dítěte vyučující. Ten je předložen k posouzení řediteli školy, kompetentnímu pedagogicko - psychologickému pracovníkovi, ale především rodičům dítěte a žákovi. Na důkaz souhlasu jej všichni podepíší a nadále se jím řídí. Velmi dobře funguje spolupráce s pedagogicko - psychologickou poradnou Říčany, kterou u nás zastupuje pravidelně každé pondělí a úterý PhDr. Trávníčková. Všichni vyučující na naší základní škole se snaží o užší spolupráci s rodiči hlavně problémových žáků. Bohužel se často setkáváme i s nepochopením a odmítavým přístupem, někdy až s nevážením naší náročné práce, což nás pochopitelně velmi mrzí. Testy profesionální orientace pro žáky 9. ročníku se uskutečnily ve dnech 30.9. a 1.10. 2002 právě ve spolupráci s PPP Říčany. Tyto testy napomáhají především žákům a rodičům k rozhodnutí volby budoucího povolání.
Žákům 5. a 7. tříd (a hlavně pro jejich rodiče) byly poskytnuty informace o možnostech studia na víceletých gymnáziích. V rámci podpory přípravy pro volbu povolání bude uspořádána v jarních měsících pro 8. ročníky přednáška na téma "Volba povolání." Zde dostanou žáci informace o všech možných školách a učilištích, které si budou moci v následujícím roce vybírat. Akci organizuje příslušný úřad práce.
Volby do Parlamentu školy proběhly 30.9. ve všech třídách na II. stupni. Každá třída si zvolila dva zástupce, kteří demokraticky zasahují do zásadního dění na škole. Zabývají se možnostmi zlepšení prostředí ve škole a nejbližšího okolí, výzdobou tříd a celého interiéru školy. Vyhlašují soutěže pro své spolužáky, pořádají charitativní sbírky a akce pro veřejnost. Parlament školy je prakticky prostředníkem vašich dětí při jednání s vedením školy a zřizovatelem základ-ní školy.
Slavnostně otevřená počítačová učeb-na v září 2002 plní bezesporu svou funkci. Moderní technika dětem pomáhá při výuce, v rámci celonárodního programu Indoš (Internet do škol) máme k dispozici nejenom přístup na internet, využíváme též velkého množství výukových programů. V sou-časné době otevíráme program "Škola za školou". V tomto programu najdou žáci nejen své učebnice, svoji probíranou látku, mnoho odpovědí, též i odborné poradenství a procvičování látky. Zkrátka každým rokem zaznamenáváme pokrok v oblasti techniky a výuky. Děti tráví v Informačním centru základní školy část vyučovacích hodin, navštěvují tuto učebnu i při polední pauze a ve svém volnu v odpoledních hodinách. Díky trpělivé a hlavně velmi vstřícné spolupráci a dozoru ze strany Ing. Blanky Morávkové se z nich však již dnes formují budoucí odborníci v oblasti počítačové techniky. Pro vaše děti se tak stává počítač samozřejmou součástí nejen nejbližší budoucnosti, ale i automatickou součástí dnešního moderního života a možná i výrobním prostředkem, který je bude provázet po celý život.
Úvalská škola má nádherný nový kabát. Po velmi krásné replice starých dřevěných vstupních dveří se pokračovalo v renovacích a výsledkem je nová fasáda průčelí základní školy. Obnoveny byly i fresky na venkovních plochách a do náměstí přísně shlížejí zrekonstruované věžní hodiny. Trou-fám si tvrdit, že si tuto skutečnost ani neuvědomujeme, ale málokteré městečko našeho rozsahu a charakteru má takovou architektonickou dominantu - starou školu v takové pěkné úpravě!
Na závěr mi dovolte, abych zcela upřímně popřál do nového školního půlroku všem dětem co nejvíce dobrých známek, kvalitních informací a aby ráno vstávaly alespoň s trochou chuti a touhou po získání dovědět se zase něco nového z toho úžasného velkého světa vědění a poznání.
Mgr. Josef Koting
 

Zprávy z tanečního oddělení MDDM

Taneční soubor Rytmus Úvaly se v lednu účastnil první scénické soutěže v Salesiánském divadle v Praze. Mladší děti si odnesly cenu za taneční souhru a práci s rekvizitou v choreografii Září a starší děti cenu za interpretaci v choreografii Variace. Na soutěži v Disco Dance v Chomutově se úspěchu mezi tanečníky dočkala Katka Tichá v kategorii dětí na 18. místě a Bára Zajacová v juniorech na 14. místě. Únor jsme začali ve stylu HIP HOP a na žebříčkové soutěži v Lomnici u Brna se prosadili v soutěžích sólistů i dvojic. Mezi nejúspěšnější patří Matěj Indra, Andrew Stemberg, Bára Zajacová, Míša Zahrádková, Petra Bačová, Kristýna Nováková a Aďa Šepková. Největší radost všem udělalo umístění Mirka Milka v sólech /4. místo/ a v duech s Ondrou Bruschem /1. místo/. Ondra Brusch potvrdil svou výkonnost 2. místem v sólu a Radek Brusch, v současnosti hostující v Echu Praha, byl 1. v sólu i v duech.
Alena Sismilichová, ved. TS Rytmus

Taneční oddělení čekají i v únoru, březnu a dubnu další důležité soutěže. V oblasti scénického tance postupová soutěž v divadle, v Disco Dance dvě žebříčkové soutěže a mistrovství republiky v malých skupinách, v Hip Hopu mistrovství republiky v sólech, duech a malých skupinách, v Electric Boogie mistrovství republiky v sólech a duech a regionální Mistrovství středních Čech v Lucerně. Na všechny soutěže se budeme pilně připravovat hlavně o jarních prázdninách na soustředění TS, které se bude konat v prostorách tělocvičny III. MŠ. Touto cestou bych chtěla poděkovat pí ředitelce Trojánkové za poskytnutí prostor pro nácvik choreografií velkých formací - až 24 tanečníků ve skupině.
22.2. Žebříček DD Praha
1.3. Žebříček DD Ústí n/Labem
9.3. MR malé skupiny DD Jesenice u Prahy
15.3. MR sóla, dua, malé skupiny HIP HOP, Electric Boogie
15.3. Scénická soutěž moderního tance Praha
12.4. Regionální mistrovství středních Čech velkých formací Praha
Alena Sismilichová, ved. TS Rytmus
 

Klub maminek a dětí v MDDM

detail Milé maminky, velmi jste nás potěšily svým zájmem o cvičení s dětmi. Z původně zamýšleného cvičení jednou týdně jsme nabídku rozšířili o další dvě dopoledne. Cvičíme v pondělí, ve středu a čtvrtek vždy od 9 do 10 hodin. Přicházejí děti nejen z Úval, ale také z Újezda nad Lesy, Rostoklat, Tuklat, Škvorce, Masojed …, dokonce až z Hloubětína.
Myslím, že se nám společně s maminkami podařilo naučit děti mnoho básniček, písniček a různých cvičení s nimi spojených. Vzájemně se skamarádily nejen děti, ale i maminky. Každý "šikulka" je na konci cvičení vybaven obrázkem na vykreslení.
Kromě pravidelného setká-vání jsme připravili i tři výjimečné akce. První byla ukázka a zkouška batiko-vání, druhou zdobení vánočních perníčků (dodatečně děkujeme větším dětem, že je pro nás s Olinou upekly), třetí pak setkání s čertem, Mikulášem a andělem.
I v druhém pololetí budeme cvičit třikrát týdně v nezměněném čase. Od března pro vás navíc připravujeme otevření klubu maminek a dětí, a to každé úterý od 9.00 do 11.30 hodin.
Zveme všechny maminky, aby si přišly se svými dětmi pohrát, zacvičit, posedět i popovídat. Každé naše setkání bude výtvarně zaměřené, takže si děti pokaždé odnesou něco pěkného vlastnoručně vyrobeného. Chystáme také různé besedy a divadélko. Přijďte se podívat. Těšíme se na vás.
Ahoj "teta" Hanka a kolektiv MDDM
Mgr. Hana Němcová

detail detail detail
 

Co chystá MDDM v březnu?

14. - 16.3. Výstava prací Ateliéru Krupka - ve světě uznávaných uměleckých vazačů knih manželů Miroslavy a Lubomíra Krupkových, nositelů řady ocenění z mezinárodních soutěží. Vernisáž je 14.3. od 18 hodin. Vystoupí kytaristé p. učitele Čepičky ze ZUŠ Čelákovice. Výstava je otevřena v sobotu a v neděli od 14 do 18 hodin.
21.3. Beseda se spisovatelem RNDr. Vladislavem Marešem ze Staré Boleslavi. Pan Mareš je autorem knih jako Brilantní valčík, Amor a slavíci apod. Beseda se koná od 17 hodin v galerii MDDM.
22.3. Dětský karneval od 14 do 17 hodin v sokolovně. Soutěž o nejlepší masky. K tanci i poslechu hraje dětem pan Miroslav Kočárník.
23.3. Koncert komorního kvarteta Život 90 /bývalé kvarteto seniorů/. Galerie MDDM v 16 hodin. Skladby W. A. Mozarta, G. Mahlera, J. Heydna, F. Schuberta.
26.3. Poklad skřítka Pidivouse - představení Divadélka tety Poplety a strýčka Nimry v MDDM od 16 hodin.
Přijďte, těšíme se na vás.
Jana Pospíšilová
 

 

S P O L K Y

ZPRÁVA O ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ÚVALY ZA ROK 2002

Dne 17. ledna 2003 od 19 hodin se v restauraci "U Káši" na fotbalovém hřišti konala výroční valná hromada SDH Úvaly. Přítomno bylo 29 členů, 6 se omluvilo a 5 se nedostavilo. Z hostů byli přítomni: Ing. Ivan Černý, starosta MěÚ Úvaly, p. Jan Křížek za Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Středočeského kraje, p. Jiří Kofroň, zástupce Rady mládeže Středočeského kraje, a zástupci okolních sborů ze Škvorce, Jiren, Čelákovic a Šestajovic.
Schůzi zahájil a vedl starosta sboru p. Miroslav Šindelář, který přivítal všechny přítomné, přečetl program valné hromady a nechal jej hlasováním členy sboru schválit. Pak předal slovo veliteli sboru p. Karlu Klímovi, který přečetl obsáhlou zprávu o činnosti za uplynulý rok. Po něm dostala slovo vedoucí mládeže pí Zdenka Lehovcová, aby podala zprávu o činnosti kroužku Mladých hasičů za uplynulý rok. Slečna Petra Lehovcová přečetla v zastoupení zprávu revizní komise, která neshledala při kontrole účetnictví sboru za minulý rok žádných nesrovnalostí. Starosta sboru přečetl plán hlavních úkolů SDH na rok 2003. Slavnostním bodem valné hromady bylo ocenění členů a přivítání nových.

ŘÁD SVATÉHO FLORIÁNA pro p. Ladislava Belingera
VYZNAMENÁNÍ ZA ZÁSLUHY pro p. Jaroslava Junka
ČESTNÉ UZNÁNÍ pro p. Karla Klímu
a dárkový koš pro p. Miroslava Šindeláře st., který v září loňského roku oslavil životní jubileum.

Za nové členy byli přijati:
Manželé Jiřina a Roman Vlastníkovi, kteří požádali o přestup z SDH Jirny, a výbor našeho sboru přestup schválil.
Pan Rostislav Pangerl, jmenovaný je členem našeho sboru od září loňského roku a aktivně se zapojil do činnosti sboru a výjezdové jednotky.
Po otevření diskuse se přihlásili zástupci okolních sborů se zdravicemi a pozváním na jejich výroční valné hromady, p. Kofroň poděkoval za spolu-práci a hlavně za práci s naší mládeží, p. Křížek poděkoval za veliký kus odvedené práce v loňském roce, za pomoc při povodních a popřál mnoho úspěchů v nadcházejícím roce. Starosta města Ing. Černý nám vřele děkoval za odvedenou práci, ale také neopomněl se zmínit o nedostatku finančních prostředků při vybavování našeho sboru ochrannými pomůckami, výzbroji a hlavně novou technikou. Po diskusi bylo přečteno a hlasováním schváleno usnesení z valné hromady. Závěrem starosta sboru poděkoval všem přítomným a valnou hromadu ukončil.

Z přednesených zpráv vyjímáme:

Mladí hasiči
kroužek se pravidelně scházel každý pátek, mimo jiné aktivity je jeho hlavní náplní trénování a nácvik na hru "PLAMEN", v okresním kole konaném 18. a 19. 5. v Mukařově se mladší i starší družstvo umístilo na 1. místě, družstvo smíšeného dorostu na 3. a v běhu jednotlivců na 100 m s překážkami zvítězil dorostenec Radek Šindelář. Starší postoupili do krajského kola konajícího se v Kosmonosech, družstvo se zde umístilo na 10. místě. Dorostenec v jednotlivcích dosáhl velkého úspěchu, jelikož dosáhl na druhé místo, postoupil tak do soutěže nejvyšší, a to na mistrovství republiky, kde skončil na krásném šestém místě.

Činnost sboru
- loňský rok byl ve znamení mnoha požárů a likvidací živelních pohrom. Naše jednotka v uplynulém roce zasahovala celkem 49x a bylo odpracováno na:
- požárech 398 hodin,
- likvidacích živelních pohrom a pohotovostech 550 hodin,
- technické pomoci 99 hodin,
- školení, údržbě a opravách techniky 1 106 hodin,
- údržbě a opravách objektu 98 hodin,
- soutěžích dospělých 168 hodin,
- práci s mladými hasiči 476 hodin,
- soutěžích a táboru mladých hasičů 1 739 hodin.
Celkem bylo odpracováno některými našimi členy neuvěřitelných 4 634 hodin.

Závěrem chceme poděkovat za celý náš sbor hlavně MěÚ Úvaly, bez jehož finanční podpory bychom nemohli existovat a nemohli nakoupit v loňském roce nejzákladnější vybavení pro naši práci, jako jsou 3 zásahové obleky, motorová pila, 4 ks trhacích háků a v neposlední řadě i 10 pneumatik pro CAS 32 Tatra 148 a předat nám do bezplatného užívání plovoucí čerpadlo "PLOVČER". Těšíme se na další spolupráci, která, jak pevně věříme, bude po listopadových volbách ještě lepší než v uplynulém období, jelikož nové představenstvo má ve svém volebním programu zakotveno posílení úvalského záchranného systému, podporu úvalské jednotky sboru dobrovolných hasičů, její postupné vybavení modernější technikou, a tak zvýšení její akce-schopnosti.
Také bychom chtěli konstatovat, že i přes záporné názory některých našich členů, kteří se zúčastňují minimálně školení, výjezdů i ostatní práce sboru a dokáží jen kritizovat naši práci, byl loňský rok pro nás úspěšný jak z hlediska zásahů, tak i ostatní práce.
Za SDH Úvaly, Miroslav Šindelář
 

Výstava Základní organizace Českého svazu chovatelů Úvaly

detail Ve dnech 18. - 19.1.2003 se v areálu ZO ČSCH Úvaly uskutečnila již 42. zimní výstava králíků, holubů a drůbeže, spojená s okresní soutěžní výstavou holubů a 4. ročníkem Soutěže o "Pohár města Úval" za nejlepšího králíka, holuba a drůbež.
Vystaveno bylo 410 ks králíků, 350 ks holubů a 100 ks drůbeže od 105 vystavovatelů.
Bylo uděleno 25 čestných cen na králíky (z našich chovatelů 1x př. Pajasová a 1x př. Kotusová), 25 čestných cen na holuby (2x př. Dvořák, 1x př. Dušek, 1x př. Beran a 1x př. Svítek) a na drůbež 5 čestných cen.
Poháry města Úval získali tito chovatelé: př. Hájek Š. z Votic za králíka, př. Čadil K. z Doubku za holuba a př. Kocourek M. z Lochkova za drůbež. Poháry města předala paní místostarostka Ing. J. Horová.
Okresní soutěže holubů se účastnily tři organizace, které se umístily v následujícím pořadí:
1) ZO Kamenice,
2) ZO Ondřejov,
3) ZO Mukařov.
Výstavu navštívilo asi 400 návštěvníků, kteří byli velice spokojeni.
Chtěli bychom poděkovat vedení speciálních škol za neocenitelnou pomoc při posuzování vystavovaných zvířat.
S pozdravem "Chovu zdar" za výbor ZO ČSCH Úvaly jednatelka ZO Jitka Kotusová
detail detail detail
 

Sdělení pro občany Úval, kteří přispěli na pomoc postiženým povodněmi v rámci sbírky organizované KSČM

Celková částka sbírky, kterou KSČM organizovala, činila 9 223 940 Kč. Z toho na centrálním účtu bylo shromážděno celkem 4 350 384,46 Kč a na úrovni okresních výborů bylo na povodně vybráno 4 873 555,54 Kč, z toho Úvaly 18 000,- Kč.
Z centrálního účtu bylo zakoupeno mimo jiné sedmdesát vysoušečů pro postižené obce a dvě obytné buňky pro okres Terezín, dále byl poskytnut příspěvek v celkové částce 950 tisíc Kč na odstraňování škod v 18 okresech a městech, 500 tisíc Kč bylo věnováno na rozjezd kluboven a zařízení Sdružení dětí a mládeže nadace Kruh, byly poskytnuty příspěvky na školy v přírodě a ke zmírnění škod Činoherního studia v Ústí nad Labem a Hudebního divadla v Karlíně a pět nejpostiženějších krajů, tj. Praha, kraje Středočeský, Jihočeský, Plzeňský a Ústecký obdržely celkem 900 tisíc Kč.
Výkonný výbor ÚV KSČM děkuje všem dárcům za projevený lidský přístup.
ZO KSČM Úvaly, F. Lajtner
 

 

S P O R T

Házená

III.liga začíná již v březnu
V neděli 22.3.2003 přivítáme družstvo z Mimoně, po podzimní části třetí celek soutěže. Je to velice důležité utkání, kterým začíná náš boj o záchranu. Soupeř je jasný favorit, ale úvalští házenkáři se rozhodli, že v jarní části soutěže neztratí doma jediný bod. Zveme všechny příznivce házené na toto zajímavé utkání, které začíná v 17 hodin.
za oddíl házené Jiří Dráb
 

TJ Sokol Úvaly

V měsíci březnu zahajujeme cvičení dětí druhého stupně ZŠ. Každé pondělí od 18 hodin se naučí míčové hry podle vlastního zájmu (košíková, odbíjená, aj.).
Dále probíhá od 16 h cvičení rodičů s dětmi předškolního věku a od 17 h cvičení dětí prvního stupně ZŠ.
Úterý a pátky jsou vyhrazeny pro mladé házenkáře a středa pro rekreační volejbal.

Pronájem hřiště
Blíží se teplejší období roku, a pokud si někdo chce pronajmout umělé hřiště pod sokolovnou, například na tenis, je nutné včas si zamluvit volné termíny v recepci hotelu Sokol, tel.: 281 981 691.
za TJ Jiří Dráb
 

SK Úvaly oddíl kopané
!!! NUTNÉ !!!

Oddíl kopané hledá trenéry a jejich asistenty k mládežnickým mužstvům
Kontakt:
pan Kopač 602 970 098
pan Linhart 602 251 855
Výbor SK Úvaly
 

 

D I S K U S E

 

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.

 

Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í

Ptáci našich zahrad a parků

detail V březnu k nám přilétá drozd zpěvný, o něco menší než kos, ale podobně se zabydlel v městské zeleni. Svrchu je šedohnědý a na světlém bříšku má černé kapky. Začne vyzpěvovat ihned po návratu ze zimovišť. Hlaholivě hlasitým zpěvem: "hoya - hoya, kredit - kredit, on to slíz - on to slíz …" nás bude odněkud z vršku stromu časně ráno budit a za soumraku se jím loučit. Stejně jako kosa ho spatříme dovedně lovícího na naší zahradě, sbírá i plže a bobuloviny, ale odborník je i na rozbíjení šneků o kámen jako o kovadlinu. Od dubna do června má samička 2 snůšky do solidně vyhlížející misky, která zavěšena na stromě či keři vydrží po několik let, neboť je formovaná uvnitř rozžvýkaným a naplivaným zpuchřelým dřevem.
V něm skryje 4-5 nebesky modrých, černě puntíkatých vajec a potom běda hmyzu, červům a vší té havěti, když se mladí vyklubou! Na podzim odlétá zimovat až do Itálie. detail
"A bylo jaro … a tam dole u potoka slavík v křoví klokotal. Aj, čas tvůj, čas milování!" - tak začíná jedna z kapitol "Broučků" pana Karafiáta a mluví se o ptáčku zamilovaných. Ačkoliv většina z nás nikdy slavíka neviděla a neslyšela, právě v části našeho města se se slavíkem obecným můžeme téměř každoročně setkat. V květnu mohou právě zamilovaní procházející se u Horního úvalského rybníka horoucí "tlukot" slavíka zaslechnout. Jeho "tý, tý, tý … ťu, ťu, ťu" se nese do daleka. Je to ptáček nenápadný, hnědě zbarvený, na spodku světlejší a o málo větší než vrabec, rád se zdržuje v křoví, na vlhkých pokrajích lesů, parcích či hřbitovech, kde také najde zákoutí při zemi pro své hnízdo. V něm 1x do roka vyvede svých 4-6 mláďat, která rodné místo opustí, rozptýlí se po okolí. Jeho potravu tvoří různí členovci a bobuloviny. Koncem srpna se vydají slavíci k jihu, přezimují v africkém deštném pralese a vrací se zpět koncem dubna, několik dnů před samičkami, na které potom čekají ve svých starých okrscích. Chráníme ho všemi prostředky nejenom proto, že je to jeden z našich nejlepších pěvců. Mnoho těchto poznatků nám umožnila ornitologie formou "kroužkování", kdy se bezbolestně na nožičku ptáka připevní hliníkový kroužek s číslem a ptáček se opět pustí. V zimujících krajinách opětné odchyty a tím i zpětná hlášení kroužkovací stanici Národního muzea v Praze dávají tak cenné informace o pohybu stěhovavých ptáků.
Bylo by ještě mnoho co psát, třeba o úvalské labuti, kachnách a dalších ptáčcích, ale pokud vám tyto článečky naše nejbližší ptáčky přiblížily a alespoň pár ptáčků zůstane v paměti, byl to účel. Přenechám místo jiným a vy teď už víte zase o něco víc o přírodě.
I. Filipová
Použitá literatura: Karel Hudec - Ptáci II.

Z ptačí říše

Celý rok nás na stránkách ŽÚ provázela Irena Filipová světem ptáčků. Pozorný čtenář se seznámil se sýkorkami, hrdličkami, kosy a dalšími maličkými tvory našich zahrad a parků. Přehledný, populárně vědecky psaný text autorka doplňovala ručně kreslenými obrázky ptáků. Neboť v tomto čísle končí slavíkem ptačí seriál, přinášíme rozhovor s autorkou rubriky.
Paní Ireno, z vašich textů je patrné, že patříte mezi znalce a obdivovatele přírody. Přiblížíte nám svůj zájem?
K přírodě mě přivedl můj dědeček, Václav Tůma, který byl od roku 1941 členem Ornitologické společnosti. Byl to právě on, kdo mě bral do přírody. Naučil mě dívat se v přírodě, pozorovat ptáky a poznávat je. Byla jsem několikrát svědkem kroužkování ptáků. V úvalské lokalitě jsem vyrostla a společně s dědou jsem poznala okolní přírodu. Samozřejmě věk puberty mě od tohoto zájmu odtáhl. Až dospělost a návrat sem, do Úval, mě opět přivedly k ornitologii. Začala jsem provádět pozorování pro Ornitologickou společnost. Posléze jsem složila zkoušky ornitologa a splnila podmínky ke kroužkování ptáků.
Co vás vedlo k rozhodnutí psát texty o ptáčcích do ŽÚ?
Důvodem byla doporučení mých přátel, kteří po mém vyprávění o ptácích poznamenali - nechtěla bys to někam psát - a nápad vznikl. Jedno-duše řečeno, chtěla jsem pomoci těm, kteří nerozeznají vrabce od kosa a nemají jinou možnost seznámit se s nimi. Zvolila jsem jednoduchou a přehlednou formu, abych laikům přiblížila svět ptáčků včetně způsobu života a hlavně jejich výskyt v našem okolí.
Podle kterého kritéria jste postupovala při výběru ptáčků?
Zvolila jsem časové kritérium. Snažila jsem se vždy v předstihu upozornit na ptáky určitého časového období. Obecný text jsem doplňovala aktuálním výskytem ptáčka v úvalském teritoriu s možností jeho ochrany či pomoci z řad veřejnosti.
Své články jste doplňovala velmi kvalitní kresbou ptáčků. Patří kresba také mezi vaše zájmy?
Snažila jsem se kresbou vyjádřit typické znaky jednotlivých ptáků, neboť černobílý tisk malé nuance nezachytí.
Znamená pro vás příroda únik od každodenních starostí?
Částečně ano. Mrzí mě, že dnešní doba nás svou uspěchaností od přírody odtahuje. Naši předkové byli s přírodou pevněji spjati a více jí naslouchali a tím také lépe rozuměli. Bylo by dobré se občas zastavit a zaposlouchat se třeba jen do šumění listí ve větvích a zpěvu ptáčků, kteří zpívají, i když zrovna slunce nesvítí a den je pošmourný. Můžeme si z nich vzít příklad.
Děkuji paní Ireně za rozhovor a přeji jí mnoho nezapomenutelných zážitků z ptačí říše.
Mgr. Markéta Licková
 

Zima v Úvalech

"Počasí si s námi letos ale zahrává. Tak málo sněhu v zimě, to za nás nebývalo." Tyto či podobné věty slýcháváme dnes z úst pamětníků bílých zimních měsíců. Dnes jsme však svědky zcela jiných zim. Chvíli sníh, ledovka, mráz takový, že na ochranu proti němu hledáme v našich šatnících ještě nějaké další a teplejší oblečení, ale za pár dní se situace zcela změní a rtuť teploměru vyšplhá vysoko nad nulu, na slunci je teplo jako na jaře a například o bruslení nemůže být ani řeč.
Napadlo mě proto zapátrat, jaké zimy zažívali někteří naši předci. Skutečně to byly dlouhé mrazivé zimy se sněhem, že děti ani pro ty haldy bílého nadělení jít do školy nemohly?
Zalistovala jsem v knize Úvaly jindy a nyní a na několika stránkách našla od pana Karla Kydlíčka popis počasí v Úvalech v letech 1865 - 1883. Zimní období jsou zaznamenána následovně:
"Roku 1865 dne 6. ledna o 2. hodině odpolední přenesla se přes obec velká bouře s vichřicí, která poškodila mnoho střech. Zimní setba byla provedena dobře, ačkoliv byla přeprškami zdržována. Oralo se celou zimu, protože nebylo téměř mrazů."
"Roku 1866 se leden nepodobal měsíci zimnímu, ale spíše jarnímu, některé dni i letním. Již v lednu seli hospodáři jarky. Podzimní setba byla špatná pro veliké sucho. Mrazy se dostavily již 7. října a zničily brambory a řepu. Strniska zorána, protože teprve 7. listopadu přišel zase déšť."
"Dne 26. a 27. září 1867 první mrazy, až 3 stupně pod nulou. První sníh 4. listopadu, ale potom deště až do prosince, kdy konečně trochu umrzlo a padl sníh."
"Roku 1868 dne 15. ledna přišla náhlá obleva, která hrozila povodní. Ale voda se stáhla do země a nezpůsobila škody."
"Roku 1869 byla povětrnost s počátku ledna proměnlivá, později mrazy. Únor proměnlivý, ostré větry vysušují příliš půdu."
"Roku 1870 potrvala zima do polovice března. Teprve koncem března začala na místech suchých setba."
"Roku 1871 zima trvala déle, sněhu dosti, ale málo vody po něm."
Stejně tak i v roce 1872 byla tuhá zima i dost sněhu. "Po žních nastala sucha, kterými setba opožděna, neboť strniska nebylo možno zorati. Selo se ještě v listopadu a v prosinci, neboť nebylo pamětníka tak krásného podzimku, který do konce roku přinesl jen 8 malých mrazíků. Obilí i pozdě seté krásně vzešlo, v lesích se sbíraly houby, bílý bez nasadil znovu listí, tráva se tlačila ze země a lákala pasáky, sedmikrásky zdobily pažity, jako by bylo jaro. Až 21. prosince všechno spálila zima."
"Po Novém roce 1873 zase teplo. 15. ledna jdou ven i včely a prášejí se. Ledu bylo jen velmi málo."
"Roku 1874 byla mírná zima a málo sněhu, z čehož hrozil ve studnách nedostatek vody. První sníh 16. listopadu hned roztál, ale 20. prosince zůstal ležeti."
"Roku 1875 dne 5. ledna obleva, která trvala až do konce měsíce. Povětrnost jarní. Ale v únoru znovu přišly mrazy, nejvyšší 23.února. Napadlo mnoho sněhu. Počátkem března nová obleva, která přinesla větší vodu. Zahrady až do dvou třetin zaplaveny."
"Roku 1876 zima dosti tuhá se sněhem, který po roztání napojil půdu tak, že se nebylo možno dostati do polí."
"Roku 1877 sníh ležel dosti dlouho."
"Roku 1878 byla mírná zima s častými mlhami. Dne 8. března ráno se strhla prudká bouře a po ní denně padal sníh až do 27. března, ale hned vždy roztál. Po Dušičkách 3. listopadu první sníh, který brzy roztál a pak počasí proměnlivé. Umrzlo v prosinci a mrazíky až do konce roku."
"Na Nový rok 1879 pršelo, ale již 5. ledna začaly mrazy, které trvaly celý měsíc. Od 6. do 14. února deštivo a mlhavo. 27. sníh a mráz. Březen proměnlivý. Sníh padal 2., 3., 4., 12., 13., 22., 23., a 27. Největší mrazy od 19. do 27. března. V polovici října přišly mrazy, polevily však a po nich ještě vybírány brambory a řepa. Při sv.Martině začala zima a udržela se až do konce roku."
"Roku 1880 po Novém roce přišla obleva, ale za několik dní znovu umrzlo a zima trvala až do jara."
"Roku 1881 zima nestálá a trvala až do sv. Josefa. Setba ozimů se zdržovala dešti; ještě v listopadu se selo a v prosinci oralo."
"Roku 1882 pro mírnou zimu začala jarní setba záhy. Brzy přicházely holomrazy, které mnoho poškodily ozimy. Nebylo pamětníka takového podzimku."
"Rok 1883 začal proměnlivým počasím. Brzy mráz a poprašek sněhový, hned zase déšť. První mráz teprve 26. listopadu, ale hned polevilo. Vše zoráno, jako již dávno předtím nebylo."
Tak nevím, připadá mi, že zimy před zhruba 130 lety se svojí proměnlivostí těm dnešním podobají. Letos už nás jarní teploty potěšily, mrazy nás také již řádně poštípaly, tak snad se i té sněhové nadílky ještě dočkáme. Vždyť kdo by nechtěl vyjít si do bílého království, sněhem pro nás až neskutečně ztišené krajiny, kde kromě své-ho dechu slyší pouze vlastní krok.
Šárka Sokolová, DiS.
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 981 539, fax: 281 981 696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz