4/2003

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
N A P S A L I   O   N Á S
K A M   A   K D Y
Š K O L S T V Í
S P O R T
D I S K U S E
C Í R K V E

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 44

 

 

 


Svátky jara
Velikonoce

Tento významný církevní svátek byl převzat jako mnoho jiných z pradávných pohanských obyčejů. A v době, kdy byla uctívána mnohá božstva, se slavil příchod Vesny (slovanský symbol jara), až když země procitla ze zimního spánku. Proto i tyto staré svátky byly závislé na vrtkavosti počasí. Mnohde byly také označovány za pravý počátek roku, který začínal dřív prvními hospodářskými pracemi. Z počasí na Velikonoce se usuzovalo také na úrodnost nadcházejícího období.
Přejeme vám příjemné prožití velikonočních svátků, do jarního období mnoho zdraví a pohody a sluneční paprsky ať přinesou spoustu energie ke zvládnutí všech vašich plánů.
redakce ŽÚ

 

K A M   A   K D Y

Kultura v MDDM
Program na duben

5. 4. 2003
Prodejní výstava užitkové keramiky Dany Prknové - Trejbalové a Miroslava Prkny
Galerie MDDM od 9 do 18 hodin.

7. 4. 2003
Koncert žáků ZUŠ Čelákovice - pobočka Úvaly
Galerie MDDM od 18 hodin

11. - 16. 4. 2003
Velikonoční výstava prací dětí a dospělých z keramických a výtvarných kroužků MDDM

17. 4. 2003
Velikonoční lidové tradice v MDDM
zdobení perníčků, vajíček apod.
od 9 do 12 hodin

30. 4. 2003
Čarodějnice se skupinou historického šermu
Zahájení v 17 hodin.

Bližší informace jsou v článku o MDDM.

V úterý 22. 4. 2003
od 10 hodin v MDDM
Přednáška s názvem:
Co je to Montessori?
Zveme všechny rodiče a učitele.
 


Kulturní komise Městského úřadu Úvaly
srdečně zve na
Pomlázkové odpoledne pro seniory,
které se bude konat
dne 19.4. 2003 od 14 hodin v hotelu Budka.
K tanci a poslechu hraje Modré Q p. Šindeláře.
Přejeme příjemnou zábavu.
 


Farní úřad Církve československé husitské v Úvalech
oznamuje, že bohoslužby se konají
každou neděli od 14 hodin
v Husově kapli, Pražská 180.

Postní zamyšlení se koná ve středu 2.4. od 16 hodin.
Velikonoční bohoslužby:
Zelený čtvrtek:
17.4. v 17.30 hodin sanatorium TOPAS v Škvorci.
Velký pátek:
18.4. v 16 hodin ZŠ Polesná v Újezdě nad Lesy.
Velikonoční neděle:
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ 20.4. ve 14 hodin Husova kaple v Úvalech

SETKÁNÍ S BÁSNÍKEM Miroslavem Matoušem
20. 4. v 15 hodin
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ÚVALY,
č. R-2003/06,
které se konalo 3.3.2003.

Materiály z odboru investic a životního prostředí a z komise pro výstavbu, dopravu a územní plánování.

Pí Reicheltová předložila ke schválení návrh stanoviska města k veřejnému projednání posudku k záměru "Přeložka silnice I/12 v úseku Praha - Úvaly". Ve stanovisku je uvedeno následující:
- trvá požadavek na sledování možnosti zrušení územní rezervy pro vedení vysokorychlostní trati, čímž by se vedení přeložky silnice posunulo dál od obytných čtvrtí Úval,
- připomínky města ze dne 29. 1. 2002 byly ve vyhodnocení prakticky ve všech bodech respektovány,
- město Úvaly bere na vědomí závěry posudku k záměru.
Rada města se stanoviskem souhlasí, ale požaduje zjistit, zda bylo důkladně zváženo, že dešťové vody odváděné ze zpevněného povrchu silnice do místních potoků mohou výrazně zvýšit riziko rozvodnění Výmoly v zastavěné části Úval.
Usnesení č. 068/03
Rada města schvaluje stanovisko města k veřejnému projednání posudku k záměru "Přeložka silnice I/12 v úseku Praha - Úvaly" v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem.

Na základě návrhu p. Kroutila rada souhlasí s jmenováním Ing. Nečase členem komise výstavby, dopravy a územního plánování.
Usnesení č. 069/03
Rada města jmenuje Ing. Nečase členem komise výstavby, dopravy a územního plánování.

Rada města zhlédla videozáznam pořízený komisí výstavby, dopravy a územního plánování, v rámci něhož byl podrobně zmapován stav všech místních komunikací. Po důkladném projednání rada stanovila předběžný seznam prioritních investičních akcí, který bude předán odboru investic a životního prostředí k odbornému posouzení a přibližné kalkulaci cen.
Rada města požaduje vyvolání jednání s SÚS Mnichovo Hradiště ohledně urychlené opravy ulice Husovy (dopis již byl odeslán pí. Reicheltovou) a úpravy na zamezení stékání dešťové vody ze silnice na Jirny do ulice Jirenské.

Různé

Ing. Krutský požaduje vyvolat jednání se společností KIS GARANT ohledně dobudování komunikací v lokalitách "Hodov, U Horoušánek a U hájovny", protože tato povinnost je dána územním rozhodnutím.

Rada města požaduje projednat s nájemníky čp. 203 (dům pro azylanty ve Smetanově ulici) úklid chodníku. Tento by již nadále neměli provádět pracovníci VPS.

Ing. Nečas předložil žádost majitele cirkusu o umožnění příjezdu vozů po obslužné komunikaci v majetku města. Rada souhlasí pod podmínkou, že atrakce budou umístěny mimo pozemky města a bude řádně zaplacen poplatek ze vstupného dle místní vyhlášky o poplatcích.

Pan Kroutil navrhl, aby poplatek ze vstupného, pokud je pořádajícím některá z místních organizací, činil 500,- Kč. Tato možnost je v souladu s místní vyhláškou o poplatcích.
Usnesení č. 070/03
Rada města stanovuje jednotný poplatek ze vstupného, pokud je pořadatelem místní organizace, a to ve výši 500,- Kč v souladu s místní vyhláškou o poplatcích.

Ing. Horová radě předložila žádost ředitele ZŠ o souhlas s pronájmem kopírky, přičemž bude plně hrazen z prostředků ZŠ.
Usnesení č. 071/03
Rada města souhlasí s pronájmem kopírovacího stroje pro ZŠ Úvaly za předpokladu, že bude hrazen z prostředků školy.

Ing. Horová požaduje na příští jednání rady předložit ke schválení dodatek smlouvy týkající se tisku připravované publikace o Úvalech.

Ing. Horová přednesla návrh přechodu vyplácení mezd na bezhotovostní platební styk.
Usnesení č. 072/03
Rada města doporučuje přechod na bezhotovostní platební styk pro vyplácení mezd. Rada rozhodla o zrušení vyplácení zálohy, mzda bude zaměstnancům vyplácena vcelku.
Ing. Ivan Černý, starosta
 


INFORMACE z jednání rady a rozšířené rady města Úvaly
č. R-2003/07,
které se konalo 10.3. 2003.

Správní odbor

Pí Tesařová předložila radě k informaci zápis z jednání komise školské, mládeže a sportu.
Rada tento zápis bere na vědomí.

Pí Tesařová radě předložila návrh Dodatku č.2 ke smlouvě s p. Kufou. Jedná se o smlouvu o dílo na grafickou úpravu, elektronickou sazbu, vytištění a dodání knihy o Úvalech.
Usnesení č. 073/03
Rada města schvaluje Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo mezi městem Úvaly jako objednatelem a panem Vlastislavem Kufou, zhotovitelem grafické úpravy, elektronické sazby a též dodavatelem knihy o městě Úvaly dle předloženého návrhu.

Pí Tesařová předložila materiál týkající se nájmů v budově zdravotního střediska.
Výše nájemného je dána smlouvou z roku 2002 a stanovuje se vždy na období od 1.4. stávajícího roku do 31.3. roku následujícího. Nájemné je vždy zvyšováno o koeficient inflace. Pro rok 2003 činí 1,8%.
Usnesení č. 074/03
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku nájemních smluv s navýšením nájemného a záloh za služby všem nájemcům nebytových prostor Zdravotního střediska Úvaly o inflační koeficient pro rok 2003, tj. o 1,8%. Dodatky se uzavírají pro období 1.4.2003 až 31.3.2004.

Odbor investic a životního prostředí

Ing. Nečas předložil návrh na uzavření nájemní smlouvy s Pozemkovým fondem ČR na nájem pozemků pro stavbu vodovodu pro Radlickou čtvrť. Jedná se o části pozemků č. 167/1, 168/1 a 708/7, které se nacházejí poblíž silnice na Dobročovice. Nájemné pro nezemědělské účely je stanoveno ve výši 5,- Kč/m2.
Usnesení č. 075/03
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pozemky p.č. 167/1, 168/1 a 708/7 v celkové výši 3250,- Kč za rok. Částka bude uhrazena až po podpisu smlouvy.

Ing. Nečas předložil návrh na vyznačení 2 parkovacích míst a vjezdu do garáže před služebnou Policie ČR v Jiráskově ulici. Návrh byl zpracován na základě požadavku policie a jednalo by se o svislé a vodorovné dopravní značení v celkové částce 4000,- Kč.
Usnesení č. 076/03
Rada města souhlasí s financováním pouze vodorovného dopravního značení před služebnou Policie ČR v Jiráskově ulici dodavatelsky z rozpočtu města.

Ing. Nečas radu seznámil s možností pronájmu sálu v DPS (rekonstrukce podlah se již dokončuje) a podal návrh na stanovení ceny pro případné zájemce o pronájem.
Usnesení č. 077/03
Rada města souhlasí s pronajímáním sálu v DPS za následujících finančních podmínek:
1000,- Kč za první 2 hodiny, 300 Kč za každou další započatou hodinu.

Rada bere na vědomí informaci od Ing. Prokůpka o uskutečnění jarního svozu odpadu v průběhu měsíce dubna.

Ing. Krutský vznesl dotaz, zda vůbec společnost ACHP Mstětice platí městu za pronájem pozemků, které patří městu a které tato společnost využívá pro své potřeby.

Od 18:30 hod - rozšířená rada

Projednání rozpočtu města

Prodej pozemků v lokalitě Chorvatská
Rozšířenou radou byla projednávána možnost prodeje pozemků v lokalitě Chorvatská. Jedná se o území cca 8 ha. S tímto prodejem je počítáno také v příjmové části rozpočtu města. Byla diskutována možnost stanovení minimální ceny pro případné kupce a také možnost, že by město neprodávalo pozemky jako celek jednomu většímu investorovi, ale jednotlivé parcely prodávalo přímo město. Prodej těchto pozemků bude předmětem jednání VZZM dne 13.3.2003.

Připomínky k předloženému předběžnému návrhu rozpočtu:
· požadavek na VZZM vyčíslit částku, která bude určena pro mládež a kulturní akce. Tato částka je dána součtem odměn, kterých se radní a zastupitelé vzdali na základě předchozího jednání VZZM,
· požadavek podrobnějšího rozpisu položky "nákup služeb",
· požadavek na rozepsání nárokových a nenárokových částek pro zaměstnance,
· snížení navrhované částky na platy zaměstnanců na úroveň plánovaného rozpočtu pro rok 2002, navýšeno pouze o zaměstnance DPS.

Různé

Opětovný požadavek na rozpis čerpání financí pro rok 2002 na koupaliště.

Opětovný požadavek na podrobné vyčíslení nákladů za odpady pro rok 2002.

Kritika práce správce zdravotního střediska - opakovaně je přetápěno, správce není přítomen. Nutno konstatovat, že tato kritika není první.

Zastupitelé požadují přehlednou formou ekonomické zhodnocení činnosti VPS po výměně vedoucího.

Požadavek na opravu Škvorecké ulice - špatný stav vozovky.

Dotaz na možnost vyhrazení 2 - 4 parkovacích míst pro lékaře poblíž budovy zdravotního střediska.

Ing. Ivan Černý, starosta

Doplnění k informacím z jednání rady města Úval v minulém čísle:
K usnesení č. R-054/03 rada obdržela požadované informace o firmě COMES, spol. s r.o.
 


SOUBOR USNESENÍ z jednání zastupitelstva města,
které se konalo 13.3.2003

Usnesení č. Z-001/01
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti rady města v období od 12.12.2002 do 13.03.2003
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z-002/01
Zastupitelstvo žádá kontrolní výbor, aby předložil zprávu-protokol písemně s jednoznačným závěrem kontrolního výboru.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z-003/01
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města na rok 2003 v celkové výši:
příjmy 92 005 400,- Kč
výdaje 92 005 400,- Kč
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-004/01
Zastupitelstvo města stanovuje polož-ku číslo 5011 platy zaměstnanců ve výši 8 745 000,- Kč za nepřekročitelnou.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-005/01
Zastupitelstvo města stanovuje celkové neinvestiční výdaje ve výši 60 793 400,- Kč za nepřekročitelné.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-006/01
Zastupitelstvo města schvaluje uspořenou částku za odměny členům zastupitelstva ve výši 132 600,- Kč pro místní kulturu, zájmovou činnost a mládež. Tato částka je v rozpočtu města na položce 5909 kapitoly 6409 (všeobecná pokladna).
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-007/01
Zastupitelstvo města schvaluje prodej č.p.1201 a přilehlých pozemků p.č. 1112, 1113/1 a 1113/2.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 2

Usnesení č. Z-008/01
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků podél Chorvatské ulice p.č.3928/2, 3928/7, 3928/8, 552, 3928/3, 3929/1.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z-009/01
Zastupitelstvo města ustavuje komisi pro přípravu prodeje pozemků p.č. 3928/2, 3928/7, 3928/8, 552, 3928/3, 3929/1 a vyhodnocení nabídek ve složení Ing. Ivan Černý, Ing. Jana Horová, Ing. Josef Krutský, p. Jaromír Stemberg, p. Roman Kroutil, MUDr. Jan Šťastný, Ing. Oldřich Nečas.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z-010/01
Zastupitelstvo města stanovuje minimální cenu pro výběrové řízení 800 Kč/m2 pozemků p.č. 3928/2, 3928/7, 3928/8, 552, 3928/3, 3929/1.
Pro: 9 Proti: 3 Zdržel se: 2

Usnesení č. Z-011/01
Zastupitelstvo města schvaluje jako nezbytnou podmínku prodeje pozemků p.č. 3928/2, 3928/7, 3928/8, 552, 3928/3, 3929/1 vybudování řadu splaškové kanalizace z Riegerovy ulice do Chorvatské ulice a rekonstrukci vozovky Chorvatské ulice.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z-012/01
Zastupitelstvo města schvaluje jako nezbytnou podmínku prodeje pozemků p.č 3928/2, 3928/7, 3928/8, 552, 3928/3, 3929/1 vybudování všech sítí včetně zpevněných komunikací uvnitř nově parcelovaného území.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z-013/01
Zastupitelstvo města na základě ust. § 31 zák.č. 50/1976 Sb., v platném znění schvaluje pořízení změn č. III územně plánovací dokumentace a jejich zadání zpracovateli.
Změny:
1) lokalita č.11 Chorvatská
Posunutí časového horizontu výstavby z výhledu do návrhového období. Funkční využití - čistě obytné území se nemění,
2) zpracování nadregionálních prvků územních systémů ekologické stability - nadregionální biokoridor.
Vzhledem k povaze výše uvedených změn stanovuje následující postup při jejich pořizování:
- zpracování a projednání zadání (§ 20 zák.č. 50/1976 Sb., v platném znění),
- spojit zpracování a projednání konceptu řešení a návrh změn územně plánovací dokumentace (§ 31 odst. 2 zák. č. 50/1976 Sb., v platném znění).
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 2

Usnesení č. Z-014/01
Zastupitelstvo města souhlasí se zástavou níže uvedených nemovitostí a pozemků jako záruky na investiční úvěr na dofinancování DPS Úvaly v tomto pořadí:
1) objekt č.p. 853 na pozemku parc.č. 2007 a pozemek parc.č. 2007
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
2) pozemek parc.č. 663
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1
3) pozemek parc.č. 658a
Pro: 9 Proti: 4 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z-015/01
Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášku města Úvaly o místních poplatcích ve znění viz. příloha
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-016/01
Zastupitelstvo města volí a jmenuje Ing. Václavu Baumanovou a pí. Janu Tůmovou za členy finančního výboru.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-017/01
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu finančního výboru.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-018/01
Zastupitelstvo města schvaluje jednací řád finančního výboru.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-019/01
Zastupitelstvo města schvaluje rámcový plán práce finančního výboru.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-020/01
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu kontrolního výboru (vyjma části viz bod 2a)
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-021/01
Zastupitelstvo města schvaluje rámcový plán práce kontrolního výboru.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-022/01
Zastupitelstvo města pověřuje starostu k revokaci usnesení 22 245 z jednání rady 24.09.2002 dle návrhu MUDr. Šťastného.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ing. Jana Horová, místostarostka
Ing. Ivan Černý, starosta města
 


JARNÍ ÚKLID
INFORMACE

S nastupujícím jarem přichází opět i pravidelný jarní úklid některých odpadků z našich domácností. Přestože se tato akce koná každoročně obdobným způsobem, věnujte prosím následujícím řádkům zvýšenou pozornost. Svoz proběhne podle druhu odpadu ve dvou etapách.

Termínový kalendář jednotlivých etap jarního úklidu

I. ETAPA - svoz starého železa

Celá akce bude na území města Úval zajišťována pracovníky a technikou Středočeských sběrných surovin.
V níže uvedených termínech je proto nutno železo a kovový odpad umístit před jednotlivé nemovitosti a to tak, aby byl příjezdný a přitom nebránil průchodu nebo průjezdu.
Pro svoz je město rozděleno na dvě poloviny, kde dělící čarou ve směru od budovy základní školy je náměstí Arnošta z Pardubic, Husova ulice a dále pak od železničního přejezdu Pražská ulice až na její západní konec směrem ku Praze. V levé části od této dělící čáry proběhne svoz ve dnech 5. a 6. dubna 2003 s tím, že železo a kovový odpad je nutno umístit před jednotlivé nemovitosti nejpozději v sobotu dne 5. dubna 2003 do 9 h. V pravé části města proběhne svoz za stejných podmínek o týden později ve dnech 12. a 13. dubna opět s tím, že železo a kovový odpad je nutno umístit před jednotlivé nemovitosti v sobotu dne 12. dubna nejpozději do 9 h. Prosíme o dodržení 9. hodiny jako nejpozdější doby pro umístění železa a kovového odpadu před jednotlivé nemovitosti.
Případné požadavky na svoz např. rozměrných, těžkých kusů apod. je možno dohodnout před akcí nebo při ní na tel. č. 603 584 251 (pan Fidler). Je možno též odvézt autovraky, v tomto případě je však nutno tento odvoz předem dohodnout na výše uvedeném telefonním čísle.
UPOZORNĚNÍ: V průběhu minulých let byly do schránek jednotlivých domů vhazovány letáčky, nabízející odvoz kovového odpadu umístěného zájemci před tyto domy. Upozorňujeme proto na skutečnost, že tyto akce jsou bez vědomí a tím i sou-hlasu města a v rozporu s vyhláškou o systému nakládání s odpady na jeho území. Při tomto "partyzánském" způsobu svozu kovového odpadu se tak občané, kteří jej využijí, vystavují nebezpečí, že jim odvezen není, k čemuž již v několika desítkách případů došlo. Zájemci pak nezbývá nic jiného, než buď kovový odpad odnést zpět domů a nebo jej dopravit do výkupny sběrných surovin.

II. ETAPA - svoz biomateriálů a objemnějších odpadů

Tato akce proběhne v průběhu měsíce dubna a počátkem května 2003. Kontejnery bude obdobně jako v roce minulém přistavovat firma Novák. Svoz se týká biomateriálů z domácností a ze zahrad, které nemohly být kompostovány, dále pařezů a větví, které je však nutno rozřezat na menší rozměry, aby prostorově zabíraly co nejmenší objem. Svoz se dále týká i maloobjemových a objemnějších odpadů, které nemohly být umístěny do popelnicových nádob nebo kontejnerů na separované odpady.
Do přistavených kontejnerů nesmí být umisťován železný a kovový odpad a hlavně odpady nebezpečné (např. zbytky barev, laků, kyselin, olejů, autobaterie, pneumatiky apod.).
Harmonogram svozu

termín
7. dubna
8. dubna
9. dubna
10. dubna
11. dubna
14. dubna
15. dubna
16. dubna
17. dubna
číslo stanoviště
22, 30, 44
12, 26, 32
18, 25, 38
4, 23, 36
17, 39, 45
5, 21, 42
11, 29, 47
2, 19, 43
24, 28, 37
termín
18. dubna
22. dubna
23. dubna
24. dubna
25. dubna
28. dubna
29. dubna
30. dubna
1. května
číslo stanoviště
14, 27, 35
10, 33, 46
50, 52, 53
7, 20, 40
8, 16, 49
3, 13, 41
6, 15, 34
1, 9, 31
48, 51

Očíslování stanovišť kontejnerů
1 roh ulic Chorvatská, Slovinská
2 roh ulic Bulharská, Ruská
3 roh ulic Srbská, Škvorecká
4 střed Jiřího z Poděbrad
5 střed Chelčického
6 střed Roháčova
7 střed 5. května
8 roh ulic Kladská, Lužická
9 roh ulic U Kaberny, U Výmoly
10 roh ulic Nerudova, Preslova
11 roh ulic Nerudova, Žižkova
12 roh ulic Čechova, Havlíčkova
13 roh ulic Nerudova, Boženy Němcové
14 roh ulic Kollárova, Boženy Němcové
15 roh ulic Jungmannova, Prokopa Velikého
16 roh ulic Nerudova, Raisova
17 roh ulic Raisova, Prokopa Velikého
18 roh ulic Raisova, Kollárova
19 roh ulic Prokopa Velikého, Erbenova
20 roh ulic Kollárova, Ladova
21 roh ulic Hakenova, Štefánikova
22 roh ulic Wolkerova, Alšova
23 roh ulic Vítězslava Nováka, 28. října
24 roh ulic Kožíškova, Vítězslava Nováka
25 roh ulic Rašínova, náměstí Svobody
26 roh ulic Grégrova, Dobrovského
27 roh ulic Guth-Jarkovského, Klánovická
28 roh ulic Čelakovského, Foersterova
29 roh ulic Guth-Jarkovského, Máchova
30 roh ulic Rašínova, Tylova
31 roh ulic Klostermannova, Dobrovského
32 roh ulic Palackého, Hakenova
33 střed Otokara Březiny
34 roh ulic Janáčkova, Purkyňova
35 střed Fibichova
36 střed V Zálesí
37 roh ulic Glücksmannova, Šámalova
38 roh ulic Janáčkova, Jirenská
39 roh ulic Nad Koupadlem, Purkyňova
40 střed Horova
41 roh ulic Sovova, Na Spojce
42 roh ulic Pod Tratí, Denisova
43 roh ulic Denisova, Smetanova
44 roh ulic Fügnerova, Tyršova
45 střed Hálkova
46 střed nám. Arnošta z Pardubic
47 roh ulic Mánesova, Horova
48 střed Pod Slovany
49 Pražská (před čp. 142)
50 střed Atlasová
51 střed U Obory
52 střed K Hájovně
53 střed Jiráskova

Mapa města Úvaly na www.uvaly.cz/mapa

Kontejnery budou umísťovány na výše uvedená stanoviště v uvedený den mezi 8. až 13. hodinou. Odváženy budou následující den opět mezi 8. až 13. hodinou.
Odbor investic a životního prostředí, Ing. Bohuslav Prokůpek
 


OZNÁMENÍ
o konání ústního jednání

Magistrát hl. m. Prahy - odbor územního rozhodování na základě návrhu Českých drah, s. o., Divize dopravní cesty o. z., Stavební správy Praha, Italská 45, Praha 2 vydal dne 20.7.2001 pod čj. 133080/00 rozhodnutí o umístění stavby
"Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly"
ve stávajícím železničním koridoru v k.ú. Praha - Běchovice, k.ú. Praha - Újezd nad Lesy, k.ú. Praha - Klánovice a k.ú. Úvaly u Prahy, které Ministerstvo pro místní rozvoj zrušilo a vrátilo k novému projednání a rozhodnutí.
Magistrát hl. m. Prahy - odbor územního rozhodování v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění změn a doplňků, nařizuje ústní jednání na den 15. 4. 2003 v 9 hodin. Jednání se uskuteční v zasedací místnosti OUR, Pařížská 26, Praha 1.
Vlastník nebo uživatel pozemků a staveb, které jsou předmětem územního řízení, je povinen strpět ohledání na místě podle § 38 zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) a k tomuto účelu je zpřístupnit.
Účastníci mohou své námitky a připomínky k návrhu uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Nechá-li se ně-který účastník zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc. Ve stejné lhůtě jako účastníci řízení sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní správy.
K ústnímu jednání předloží navrhovatel originály veškerých dokladů, které jsou součástí žádosti o ÚR.
Do návrhu na umístění stavby lze nahlédnout do doby konání ústního jednání na Magistrátu hl. m. Prahy - odboru územního rozhodování, Pařížská 26, Praha 1, referát dopravního inženýrství, 1. patro v úředních hodinách, tj. v pondělí od 12 do 17 hodin a ve středu od 8 do 18 hodin, a při ústním jednání.
Ing. Václav Kvasnička, referát územního řízení Magistrát hl. m. Prahy
 


Oznámení

Oznamujeme občanům, že od března 2003 je možno uzavřít sňatek v Úvalech v obřadní síni městského úřadu, která se nachází v nově vybudovaném Domě s pečovatelskou službou na náměstí Svobody č.p. 1570. Bližší informace podá správní odbor MěÚ Úvaly, tel. 281 981 401, 281 982 485.
správní odbor
 


Struktura MěÚ Úvaly po organizačních změnách
Pražská 276, Úvaly
Hlavní budova:

Ústředna:
tel.č. 281 981 401, 281 981 539, 281 981 671
fax 281 981 696
e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz

starosta: Ing. Ivan Černý tel. č. 281 981 401
místostarostka: Ing. Jana Horová tel. č. 281 982 064
tajemník: příprava výběrového řízení

Odbor investic a životního prostředí
vedoucí: Ing. Oldřich Nečas tel.č. 281 981 870
e-mail: osmm.meuuvaly@volny.cz
- územní plánování města - výkon funkce investora investiční výstavby města
- správa majetku města, opravy a udržování - životní prostředí, ochrana ovzduší, zemědělského a půdního fondu - ochrana přírody a krajiny - vodní hospodářství, myslivost, grafický informační servis

Objekt ve dvoře (domeček)

Správní odbor
vedoucí: Jana Tesařová tel. č. 281 982 485
e-mail: zu.meuuvaly@volny.cz
- matrika - evidence obyvatel - občanské průkazy - pasy - ověřování - inzerce do ŽÚ - rybářské lístky - správa bytových a nebytových prostor - místní poplatky - kultura - školství - povolování výherních hracích přístrojů - civilní služba - probační služba - evidence samostatně hospodařících rolníků - správa tržiště - městská knihovna

Ekonomický odbor
vedoucí: Jitka Hájková tel.č. 281 980 719
e-mail: fin.meuuvaly@c-box.cz
pokladna - fakturace - správa rozpočtu - účetnictví - mzdové účetnictví

Pražská 817, Úvaly (bývalá pošta)

Stavební úřad
vedoucí: Ing. Helena Bulíčková tel.č. 281 981 912
e-mail: su.meuuvaly@volny.cz
výkon státní správy dle stavebního a vodního zákona, územní řízení, stavební řízení, kolaudace

Organizační složky města

Veřejně prospěšné služby
5.května 47, Úvaly
vedoucí: Vladislav Fic, tel. č. 281 981 860
e-mail: vpsmeuuvaly@volny.cz

Městská knihovna
Husova 98, Úvaly
vedoucí: Iva Krňanská, tel. č. 281 981 877
e-mail: mek.uvaly@seznam.cz
 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Ze zasedání zastupitelstva

První letošní zasedání zastupitelstva města se konalo krátce poté, kdy na úvalském městském úřadu došlo k "velkému třesku". Kromě hlavních bodů jednání, kterými byly rozpočet města na letošní rok, zadání změn územního plánu, prodej pozemků patřících městu, zástava majetku města v souvislosti s žádostí o poskytnutí úvěru na dofinancování domu s pečovatelskou službou a schválení vyhlášky města o místních poplatcích, byla do programu jednání zařazena zpráva kontrolního výboru.
Předseda kontrolního výboru pan Ing. Morávek přednesl zprávu o provedené kontrole, která se týkala odvolání vedoucích odborů městského úřadu v prosinci minulého roku. Připomněl, že tajemník úřadu pan Ing. Breda předložil návrh nové koncepce městského úřadu, k níž se rada města vyjádřila odmítavě a navrhla organizační strukturu jinou. Ing. Breda rovněž nesouhlasil s odvoláním vedoucích odborů a považoval za nutné dodržet samostatnost těch útvarů, které jsou pověřeny přenesenou působností státní zprávy a které působí pouze v rámci města. Paní Ing. Horová konstatovala, že otázky odvolání vedoucích odborů radou města nezávisle konzultovala s právním oddělením Magistrátu hlavního města Prahy a s odborem legislativy obcí Ministerstva vnitra České republiky a zaručila správný postup. Jelikož protokol kontrolního výboru neobsahoval jednoznačný závěr kontrolního výboru, bylo odsouhlaseno, aby byla předložena na příštím jednání zastupitelstva nová písemná zpráva. Zastupitelstvo rovněž schválilo rámcový plán práce kontrolního výboru.
Návrh rozpočtu města předložila paní místostarostka Ing. Horová. Rozpočet pro rok 2003 je vyrovnaný v celkové výši 92 005 400,- Kč. Při diskusi k návrhu rozpočtu Ing. Struska zdůraznil skutečnost, že koncem minulého roku nebylo město solventní a požadoval, aby v letošním roce pracovníci zodpovědní za jednotlivé kapitoly rozpočtu nedopustili opakování této situace. Starosta města uvedl, že daňové příjmy na konci minulého roku nečekaně klesly a tím se snížila platební schopnost. Oproti původním záměrům se v průběhu roku nepodařil prodej pozemků a akcií. V letošním roce budou veškeré kroky směrovány ke stabilizaci rozpočtu a ke splácení úvěrů a bude zapotřebí daleko opatrnější finanční politiky města s vytvářením větších finančních rezerv. Rozpočet byl schválen.
Pro zajištění financí byl navržen odprodej domu č. p. 1201 v Maroldově ulici a odprodej pozemků v okolí Chorvatské ulice ve čtvrti Slovany. Ing. Černý informoval o postupu při prodeji domu č. p. 1201, o technickém stavu objektu a o tom, že stávající nájemci mají předkupní právo a mohou se do šesti měsíců od doručení písemné výzvy rozhodnout, zda si byt koupí či nikoli. Pozemky jižně od Chorvatské ulice o rozloze přibližně 80 000 m2 jsou podle územní plánu určeny především pro obytnou zástavbu, část pro všeobecně smíšené území. V diskusi uvedl MUDr. Šťastný, že pozemky v této lokalitě považuje za atraktivní, vyslovil obavu, aby nebyly prodány za nízkou cenu a navrhl stanovit minimální cenu 800,- Kč/m2. Starosta města pan Ing. Černý dodal, že je zájmem města prodat pozemky velkému investorovi pokud možno vcelku a s podmínkou, aby investor zajistil na vlastní náklady vybudování inženýrských sítí včetně zpevněných komunikací. Pan Krutský považoval stanovenou minimální cenu za dost vysokou vzhledem k dalším podmínkám, jejichž splnění bude požadováno, ale pokud se podaří za navrženou cenu pozemky prodat, nemá výhrady. Návrhy na odprodej domu a pozemků byly schváleny, u pozemků těsnou většinou.
Tématem další části jednání byly návrhy na zadání změn územního plánu. V letech 1997 až 1998 byly schváleny první změny územního plánu sídelního útvaru Úvaly. Nyní jsou rozpracované změny pod pořadovým číslem II. S ohledem na velkou časovou a administrativní náročnost navrhla rada města zpracovat zadání třetích změn územního plánu. Návrhy se týkají části města podél Chorvatské ulice z hlediska časového výhledu zástavby, funkční využití na čistě obytné území zůstává. S obytnou zástavbou se v návrhu počítá podél Jeronýmovy ulice až k firmě VEGACOM. Rovněž v dalších dvou místech, na území zvaném Výpustek a u Horoušánek, jsou navr-ženy plochy pro parcelaci pro obytné území. V návrhu je počítáno se zapracováním prvků územní ekologické stability, a to propojením Klánovického lesa s údolím Výmoly. Po upozornění pana Krutského, že některé předložené návrhy nebyly projednány v radě města, zastupitelé odsouhlasili pouze dva návrhy (viz přehled usnesení).
Rada města předložila návrh na případné zastavení nemovitého majetku města jako záruky investičního úvěru určeného na dofinancování domu s pečovatelskou službou. Krytí úvěru pouze budovou DPS možná nebude stačit, a proto je nutno ručit ještě dalším majetkem. Zastupitelstvo odsouhlasilo posílení ručení úvěru od banky zástavou domu č. p. 853 s pozemkem v Jiráskově ulici naproti nádraží a zástavou pozemků hřiště na Slovanech.
Byla projednána a schválena nová vyhláška o místních poplatcích podle sazebníku poplatků, který je součástí vyhlášky. Diskuse se rozproudila především o výši poplatků za psy a reklamní zařízení. Rovněž byl přednesen návrh na důraznější přístup k vybírání poplatků. Text vyhlášky je vložen uprostřed tohoto čísla ŽÚ.
V závěrečné diskusi se pan Kolařík dotázal, zda objekt bývalého statku, patřící donedávna Agrochemickému podniku Mstětice a který sloužil jako sklad obilí, je zkolaudován k účelu, ke kterému je v současnosti využíván, a to k lisování plastů. Zastupitelstvo uložilo radě zjistit, aby byl dán podnět stavebnímu úřadu na prověření, zda je uvedená stavba využívána k účelu, ke kterému je zkolaudována. Ing. Beneš přednesl otevřený dopis, který obsahuje řadu podnětů a týká se problematiky vodovodních a kanalizačních řadů ve městě, kvality vody, účtování vodného a stočného a plnění povinností provozovatele. Rovněž se zmiňuje o otázkách údržby rybníků ve městě, místních komunikacích a jejich obnově a řadě dalších. Starosta města Ing. Černý se k některým podnětům vyjádřil, na některé bude reagováno prostřednictvím měsíčníku Život Úval. Pan Kazda, předseda Stavebního bytového družstva Úvaly, vyslovil ve svém příspěvku požadavek, aby byli zástupci SBD zváni na jednání, pokud se bude město zabývat záležitostmi ve spojitosti s družstvem. Paní Sazamová se dotázala na lhůtu podávání příspěvků do měsíčníku Život Úval a který odbor bude mít na starosti veřejný přístup občanů k informacím. Pan Sazama upozornil na neukončené práce při rekonstrukci křižovatky na Slovanech. Pan Rytina uvedl, že podél silnice při vjezdu do Pražské ulice se hromadí odpadky. Paní Novosádová se dotázala na stav v sále domu s pečovatelskou službou. Pan Jelínek navrhl, aby byly v ulicích vysazovány nové stromy.
Jednání bylo ukončeno kolem 23. hodiny a bylo zřejmé, že se občané zajímají o dění ve městě.
Ing. Vladislav Procházka
 


VÍTE, ŽE …

… šupinatka západoafrická je zvíře? Patří mezi hlodavce a je typickou obyvatelkou afrických pralesů a savan. Pro ni charakteristický kožní lem mezi předními a zadními končetinami jí umožní při roztažení pasivně létat.
V tropických deštných pralesích na celém světě žije a roste nepřeberné množství takovýchto pro nás výjimečných rostlinných a živočišných druhů.
Výňatek je z naší novinky v knihovně z dětského oddělení, z knihy 1000 zázraků přírody, kde získají i dospělí čtenáři zajímavý jednoduchý přehled o vzniku života na Zemi, o životním prostředí a životě v různých pozemských oblastech, o atmosféře a jejích obyvatelích. Navíc v řadě knih o rekordech v živé a neživé přírodě najdou čtenáři skutečně neobyčejně úžasné, a někdy i neznámé podrobnosti o výjimečnosti naší planety.
(z publikací Městské knihovny Úvaly volně zpracovala A. Janurová, knihovnice)

… podobné zajímavosti naleznete v úvalské knihovně?


OZNÁMENÍ

Od 1. 4. 2003 bude zubní zdravotní péče poskytována v ordinaci, kde ordinuje MUDr. Tibor Imre, v následujícím ordinačním čase po dohodě:
Po - Čt 8.00 - 17.30 h
Pá 8.00 - 15.00 h
 
Stomatologická ambulance nabízí:
1) ošetření ve vámi požadovaném čase,
2) nadstandardní výkony (estetická stomatologie - bělení zubů, keramická protetika, atd.),
3) záruka na placené výkony.
Stomatologická ambulance přijme nové registrované a neregistrované pacienty.
Kontakt: MUDr. Tibor IMRE, tel. 281 98 16 35, 608 573 101
 

 

N A P S A L I   O   N Á S

Obchvat Újezda vyvolává diskuse mezi obyvateli

Není jistě nic příjemného, když si pořídíte dům a záhy zjistíte, že by kolem něj měla vést silnice. Na druhé straně zase jiným lidem kolem obydlí každý den projíždějí kolony aut a oni neprahnou po ničem jiném, než aby vozidla odtud konečně zmizela. Taková situace panuje v Újezdě nad Lesy. Kolem Běchovic a mezi Újezdem nad Lesy a Kolodějemi se totiž plánuje přeložka výpadovky Praha - Kolín. Obchvat by měl prozatím končit u Úval. Přeložka je zatím ještě na papíře a termín, kdy bude její stavba zahájena, je ve hvězdách. Už nyní však budí četné diskuse. O přeložce se především diskutuje v Újezdě, a to mezi majiteli desítek nových domků, které vyrostly směrem ke Kolodějům. Ty by stály k obchvatu nejblíže. Proto někteří z majitelů založili občanskou iniciativu Perspektiva. "To z toho důvodu, abychom mohli do jednání o přeložce silnice vstoupit," vysvětlila její zmocněnkyně Milena Vlachovská. Jak uvedla, iniciativa proti přeložce není, ale chce, aby její vybudování a provoz na ní měl co nejmenší vliv na životní prostředí a život obyvatel Újezda. "Například obyvatelé Běchovic s přeložkou souhlasili, ale hned stanovili podmínky, za jakých by měla být vybudována," podotkla. Iniciativa měla od počátku proti projektu několik námitek. Například na přeložku, která je podle Mileny Vlachovské navrhnuta jako silnice dálničního typu, vedou dvě mimoúrovňové křižovatky, jež dopravu přivedou opět do obce. "Domníváme se, že lidé po nich budou přes Újezd jezdit stále a budou je využívat i obyvatelé blízkých Klánovic a Šestajovic, které se také neustále rozrůstají," uvedla. "Navrhli jsme i řešení, jestli by nebylo možno k odklonu dopravy mimo obec využít dálnice D 11, která končí u Poděbrad. Kdyby byl po staré kolínské zakázán průjezd těžkých aut, obci by to rovněž ulevilo," vysvětlila. Milena Vlachovská tvrdí, že než se přistěhovala, nikdo ji na to, že by v blízkosti měl vést obchvat, neupozornil. "Vůbec jsem to netušila," říká. "Já v Újezdě bydlím už čtrnáct let a o tom, co se do budoucna plánuje jsem věděl," oponuje starosta Prahy 21 Petr Mach. "Někteří lidé se totiž spokojí jen s nepatrnými základními informacemi a nepídí se po dalším," podotkl. Podle starosty převyšují v projektu přeložky výrazně klady nad zápory. Stará silnice totiž vede přes celý Újezd a denně po ní projedou stovky aut. "Jsem přesvědčen, že plánovaný obchvat obci prospěje," dodal.
Petr Link (Mladá Fronta DNES, 5. 3. 2003)
 

 

D I S K U S E

Ještě jednou k situaci města očima voliče

S mimořádným údivem jsem si přečetl v č. 3/2003 Života Úval agresivně populistický článek místo-starostky Ing. Horové "Jeden dluh za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet". Chvílemi jsem si nebyl jist, zda nemám v ruce Haló noviny nebo nějaký podobný plátek.
Podotýkám, že jsem v loňských obecních volbách, podobně jako v předchozích, volil kandidátku Nezávislých, tedy i paní místostarostku. Už tu chybu, volit nečitelné kandidáty, nikdy nebudu opakovat.
Nyní k obsahu článku. Každý soudný úvalský občan, starší asi třiceti let, nepostižený ztrátou paměti, ví, jak město vypadalo koncem let osmdesátých, na sklonku komunistické "správy". Dosluhující čistírna odpadních vod na nevhodném místě o nízké účinnosti, takřka neexistující splašková kanalizace a veřejný vodovod, žádný plyn, jen v zimě štiplavý dým z nekvalitního hnědého uhlí, elektrické vedení zhusta z třicátých let, na zavedení telefonu se čekalo 15 let, voda v koupališti srovnatelná se splašky, na většině "ulic" po kotníky bláta a tak dále. Z určitého pohledu takřka středověk.
Kde nápravu začít a z čeho ji zaplatit ve městě s nízkými vlastními příjmy, které v podstatě slouží jako noclehárna pro Prahu?
Na prvou otázku je jediná odpověď. Od hluboko položených a tedy bohužel nejdražších inženýrských sítí v ulicích. Odpověď druhá je mnohem složitější, neb, jak píše správně Ing. Horová, "nikdo nedá městu dotaci či úvěr jen tak" a vlastní příjmy nejsou.
Přesto se během cca 10 let podařilo vybudovat základní inženýrské sítě a další veřejně prospěšné stavby za cenu zadlužení města, jež je dle mého soudu únosné a posoudím-li čísla, uvedená Ing. Horovou, dluh je mimořádně příznivě úročen. Oněch 120 mil. Kč dotací je obdivuhodné číslo a svědčí o mimořádně promyšlené práci minulého vedení města v čele se starostou Ing. Černým.
Každý, kdo jen trochu uvažuje o vývoji veřejných financí, ví, že v budoucích letech státní rozpočet nebude schopen plnit dotační tituly obcím v takové míře jako dříve, a tedy po mém soudu město skvěle využilo příznivé situace let devadesátých. Nyní se asi bude muset investiční aktivita přibrzdit, to se ale stává. Správa věcí veřejných není jen o utrácení peněz.
To zřeknutí se odměn pro radní a zastupitele považuji za prázdné populistické gesto. Je lépe míti v čele města zaplacené profesionály než ochotníky.
A ještě jednu poznámku závěrem. Vzhledem ke své profesi se občas potkám s veřejně známými osobnostmi. Někdy se stane, že ti lidé vědí o Úvalech. Znají totiž starostu Černého. Vždycky mě to potěší a jsem na to i trošku hrdý.
Ing. Josef Martinovský

Odpověď místostarostky
Nevím, zda byl článek "agresivně populistický", ale vím, že byl pravdivý. Nikoho nelze nutit, aby volil určitou kandidátku. Naopak mě velmi překvapuje, že někdo volí kandidáty, kteří jsou pro něj "nečitelní". Ale hlavně mám pocit, že si Ing. Martinovský nevšiml, že nikde není tvrzení o tom, že město je ve stejném stavu, jako bylo před x lety. Pouze tvrdím (a trvám na tom), že se Úvaly potýkají s obrovskou zadlužeností. K poznámce o ochotnících se ani nehodlám vyjadřovat.
Tímto považuji debatu z mé strany za uzavřenou.
Ing. Jana Horová
 


Vážená redakce Života Úval,
chtěl bych tímto reagovat na článek otištěný v posledním čísle Života Úval pana Ing. Ivana Černého "Několik poznámek k závazkům města", kterým se snažil eliminovat kritický článek místostarostky Ing. Jany Horové o hospodaření města v minulých letech.
Ing. Ivan Černý zde vyčísluje, že největší závazek města je ze stavby kanalizace a čistírny odpadních vod a že většina prostředků získaných z dotací šlo na stavbu inženýrských sítí. Nechci upírat snahu pana starosty o zvelebení města Úval, ale pokud si dobře pamatuji, Ing. Černý úplně stejné příklady uváděl při veřejných zasedáních zastupitelstva města na dotazy, co přinesla městu výstavba haly Essa Czech. Jistě si všichni zúčastnění vzpomenou, že Ing. Černý několikrát opakoval, že se z financí získaných od investora haly pro město vybudovala nová kanalizace a čistírna odpadních vod. Pak tedy nevím, proč město čerpalo ještě bezúročný úvěr nebo proč doposud město dluží za dokončené práce dodavatelům. Pokud jde o financování přípojek městem, chtěl bych podotknout, že se jedná pravděpodobně o starou zástavbu města. Pokud vím, v nově zastavovaných lokalitách (K Hodovu, K Hájovně, Horoušánky apod.) si majitelé stavebních pozemků veškeré přípojky hradili sami. Takže ani argument o využití prostředků na stavbu sítí mě moc nepřesvědčil. Stavby silnic, chodníků, a dokonce veřejného osvětlení v těchto lokalitách jsou též na majiteli pozemků bez přispění městské pokladny.
Jiří Ryšavý

Odpověď starosty na článek pana Ryšavého
Město Úvaly prodalo pozemky firmě Essa Czech, s.r.o., v lokalitě u Hodova za 15 600 000 Kč. Tato částka zdaleka nemohla pokrýt náklady na výstavbu čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace. Pro představu uvádím základní tabulku financování této investiční akce.
Systémová dotace od MF ČR nenávratná 72 873 000,- Kč
Návratná finanční výpomoc od MF ČR 51 618 000,- Kč
Vlastní zdroje města 31 948 000,- Kč
Komerční úvěr 9 900 000,- Kč
Celkem 166 339 000,- Kč
K financování inženýrských sítí v nových lokalitách Úval bych uvedl následující fakta. Město Úvaly mělo a částečně ještě má velký deficit ve vybavenosti inženýrskými sítěmi. Finanční zdroje města včetně dotací a půjček nestačí na jeho rychlé odstranění. V této situaci město může budovat sítě jen ve stávající zástavbě. Důležité pro nové lokality, určené pro výstavbu rodinných domků, je, že město vybudovalo hlavní řady všech sítí na hranice těchto lokalit. Vybudování nezbytných sítí uvnitř nové zástavby si skutečně musí zajistit noví vlastníci příslušných stavebních parcel. Většinou mají jejich pořízení už v ceně za 1m2 stavební parcely. Kolem Prahy se staví obdobné nové čtvrti rodinných domků v desítkách obcí a měst. Až na ojedinělé výjimky, pořizují inženýrské sítě investoři těchto akcí, ať už jsou to velké firmy nebo skupiny jednotlivců. A to i v "bohatších" obcích jako např. v Průhonicích.
Ing. Ivan Černý
 


Ostatně soudím, že úvalské ulice jsou špinavé…

Kdo za to nese zodpovědnost?
Za zametání chodníků majitel objektu, ale kdo vymůže dodržování městské vyhlášky, kdo přinutí nezodpovědného a nepořádného k zametení prachu či sněhu? Komise veřejného pořádku či placená bezpečnostní agentura?
Kdo to ví, odpoví, milí zastupitelé.
Za hlavní úvalské silnice nese zodpovědnost říčanská Správa silnic, za ostatní ulice město.
Středy ulic jsou jakž takž čisté, ale kamenem úrazu je asi metrový prostor mezi silnicí a chodníkem. Kdo nese zodpovědnost za to, že posypový štěrk po zimě pořádně nikdo neuklidí a spolu s dalšími nečistotami dělá ostudu přes celé léto hlavně na tzv. bezprašných komunikacích?
Veřejně prospěšné služby mechanizací a ručně uklízejí, ale štěrk s prachem tvrdošíjně zůstávají.
Pokud nejsou na pravidelný provoz čistícího vozu peníze a pokud veřejně prospěšné služby nezvýší intenzitu a produktivitu práce, bude Úvaly nadále pořádně uklízet jako Augiáš chlév jen sv. Petr.
Zvolili jsme si městské zastupitele, ti zase starostu. Jeho veřejně prospěšné služby a bezpečnostní agenturu platíme ze svých daní, jeden má vymýšlet, druhý provádět, třetí kontrolovat, tak proč to nefunguje?
Proč je "bezprašný povrch" úvalských silnic tak prašný?
PhDr. Lenka Mandová

Čistota úvalských ulic
Odpovědnost za čistotu ulic ve správě města mají veřejně prospěšné služby podléhající vedoucímu odboru investic a životního prostředí. Úklid po zimním období u zpevněných komunikací ve správě města bude prováděn od 1. dubna a ukončen do 30. dubna.
Opravy a úpravy povrchů ulic a chodníků budou prováděny podle jejich technického stavu, přehled postupu prací s vymezením rozsahu úpravy bude jmenovitě uveden v ŽÚ v následujícím vydání. Návrh pořadí provede stavební komise a podléhá schválení rady města. Omezujícím faktorem rozsahu prací jsou finanční prostředky pro tento účel stanovené.
Ing. Oldřich Nečas, vedoucí odboru investic a životního prostředí
 


Anketa www.uvaly.cz

Výsledky ankety umístěné na www.Uvaly.cz v období od 12.2. do 11.3.2003:

Nakupuji pro domácnost převážně
v Úvalech 9% (7)
v Č. Brodě 4% (3)
v Praze 75% (60)
podle příležitosti (při cestě ze zaměstnání,...) 10% (8)
různě 2% (2)

Do 12.dubna 2003 můžete hlasovat v anketě www.Uvaly.cz na téma "okolí vašeho domu".

www.Uvaly.cz/mesto - informační rozcestník
www.Uvaly.cz/adresar - katalog služeb a podnikatelů
www.Uvaly.cz/kalendar - informační kalendář
www.Uvaly.cz/reality - aktualizovaná realitní nabídka
www.Uvaly.cz/MeU - informace občanům o úřadech
www.Uvaly.cz/ZivotUval - pravidelný měsíčník
www.Uvaly.cz/uvalaci - kniha návštěv, diskusní klub
www.Uvaly.cz/knihovna - Městská knihovna
www.Uvaly.cz/mapa - aktuální mapa města
www.Uvaly.cz/pocasi - předpověď počasí
www.Uvaly.cz/anketa - nová anketa
Ing. Lukáš Rubeš


Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.
 

 

Š K O L S T V Í

Jaro ve škole

Na základní škole proběhly v měsíci únoru a na začátku měsíce března srovnávací celorepublikové testy znalostí 9. ročníků (český jazyk, matematika, anglický a německý jazyk) - nazvané SCIO. Nejenže každé-mu žákovi umožnily oficiálně a spravedlivě odhalit jeho vědomosti, ale jeden z testů byl zaměřen i na studijní předpoklady.
V rámci akce Březen-měsíc internetu a knihy se uskutečnila akce Noc s Andersenem, kdy děti se svým třídním učitelem v odpoledních hodinách absolvují různé hry a soutěže, zazpívají si oblíbené písničky. S přicházející nocí si děti připraví spacáky, rozloží karimatky, načechrají polštářky a před samotným usnutím ve své třídě si přečtou na dobrou noc pohádky velkého dánského pohádkáře. Děti se tak mají možnost nejen blíže seznámit v třídním kolektivu, ale prohlubují si vztah ke škole, do které chodí. Pochopitelně tato akce byla přijata s nadšením především u našich mladších ročníků, děti 6.B s třídním učitelem Mgr. Dušanem Slovákem se prozpívaly a propovídaly až do pozdních nočních hodin a ještě v dalších dnech si nadšeně vyprávěly zážitky z vydařené akce. Deváté ročníky si toto "malé noční školní dobrodružství" obohatily o příjemnou starost navíc - v odpoledním a podvečerním čase se věnovaly prvňákům, hrály s nimi hry, soutěžily. Pohádkové spaní však absolvovaly děti zvlášť po třídách se svými třídními učiteli. "Měsíc internetu" vaše děti na druhém stupni prožívají takřka naplno celý školní rok, jelikož při sebemenší příležitosti (polední pauzy, volné hodiny, apod.) houfně navštěvují počítačovou učebnu a s ohromným zájmem "surfují na vlnách internetu". O práci s internetem mají děti velký zájem, který je podpořen i ze strany učitelů.
Naši budoucí prvňáčci, kteří v únoru byli v základní škole u zápisu, jsou v rámci úzké spolupráce MŠ a ZŠ Úvaly připravováni na své první krůčky po školních cestičkách. Pro děti se špatnou výslovností funguje náprava řeči pod vedením paní učitelky Dany Tůmové. Snažíme se, aby se naši noví žáčci těšili co nejvíce do základní školy. Paní učitelky na 1. stupni ZŠ a paní učitelky MŠ se sešly na pracovní schůzce, aby se domluvily na rozšířené spolupráci obou škol, což prospěje právě především žáčkům prvních tříd. Ve školním roce 2003/2004 budou na ZŠ v Úvalech otevřeny dvě první třídy s třídními učitelkami Mgr. Janou Slovákovou a Mgr. Marcelou Šeblovou. Nynější prvňáci připravují pro své bývalé mladší spolužáky z MŠ "Dny otevřených dveří pro rodiče a děti z MŠ", kdy ukazují, jak sami pracují, co již dovedou, představí jim jejich budoucí vyučující, pochlubí se jim, jak zvládají v počítačové učebně PC. Zkrátka, aby i ten mrňous, který se trošičku bojí v září do nové školy, přestal mít strach a těšil se na nové prostředí!
V příštím školním roce nás v rámci metodického pokynu MŠMT čeká rozšíření učebních plánů o dvě vyučovací hodiny. Zvýšení se týká 8. a 9. ročníků o jednu vyučovací hodinu z celkového počtu týdenních vyučovacích hodin. Cílem tohoto rozvojového programu je zkvalitnění vzdělávání na 2. stupni základních škol. Navýšené 2 vyučovací hodiny se do učebních plánů zařazují jako disponibilní časová dotace.
Letošní kalendářní rok je vyhlášen jako Mezinárodní rok vody. Děti na ZŠ v Úvalech v měsíci dubnu vytvoří ve třídách samostatné projekty, které se týkají problematiky pitné, užitkové a odpadní vody. Cílem těchto projektů je uvědomit si potřebu hospodárnějšího zacházení a využívání hlavního zdroje života.
Na naší škole proběhla velmi zajímavá interní anketa pod vedením paní učitelky Blanky Morávkové na téma "Do jaké školy bych chodil rád." Cílem ankety bylo přispět ke zlepšení školního prostředí, vzájemných vztahů, zjistit přání žáků a v souvislosti s tím, jaké jsou naše možnosti, jim v maximální možné míře vyjít vstříc. Výsledky byly vyvěšeny na chodbě a s velikým zájmem čteny nejen dětmi, ale poznatky o své práci a vystupování ve škole si přečetli i všichni vyučující.
Čekají nás sluneční jarní dny, které chceme zpříjemnit i vašim dětem ve škole. V dubnu chystáme celoškolní akci "Den mých zájmů", kdy si děti vybírají z pestré nabídky sportovních, vzdělávacích, zábavných a poučných seminářů. Jednotliví lektoři budou učit děti nové sportovní dovednosti, seznamují je s netradičními výtvarnými technikami, zasvěcují je do tajů zábavné matematiky a fyziky, "cestují" s nimi po světě, probírají choulostivé otázky citového a fyzického zrání. Doufáme především, že vyjde dobré počasí a všichni si zpestříme vyučování zase něčím novým a zajímavým.
Mgr. Josef Koting
 


ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Čtvrtek 10. dubna 2003

Mateřská škola Úvaly, Pražská 525
ředitelka: Jaroslava Hejnicová
10.00 - 11.30 h
15.00 - 16.30 h

Mateřská škola Úvaly, Kollárova 1260
ředitelka: Šárka Trojánková
10.00 - 11.30 h
15.00 - 16.30 h

Těšíme se na vaši návštěvu
 


Příjemné velikonoční svátky a rodinnou pohodu
Vám všem přejí děti a kolektiv MŠ Úvaly, Pražská 525
 


DĚTSKÝ BAZAR
pro sezónu jaro - léto

oblečení, obuvi, sportovních a jiných potřeb pro děti a mládež se bude konat 11. a 12.4. v MŠ v Kollárově ulici v Úvalech.
Věci musí být zachovalé, opatřené dobře připevněnou cedulkou s požadovanou cenou.
Pro urychlení příjmu vezměte s sebou vlastní seznam věcí.
Příjem: pátek 11.4. 14 - 19 h
Prodej: pátek 11.4. 20 - 22 h
       sobota 12. 4. 8 - 11 h
Výdej: sobota 12.4. 16 - 17 h
Informace na tel. č. 281 982 513
 


Kultura v MDDM

Vážení čtenáři, 23.9.2002 na základě usnesení RK č.21-22/2002 /RK vyhlásil hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl zahájení řízení o poskytnutí do-tací z Fondu kultury a Fondu památek na rok 2003. Cílem tohoto dotačního systému je přispívat k tomu, aby Středočeský kraj vytvářel podmínky pro uspokojování potřeb celkového kulturního rozvoje svých občanů, prostřednictvím svobodných tvůrčích aktivit profesionálů a amatérů všech věkových, sociálních i vzdělanostních skupin.
Díky této možnosti byl zpracován projekt "Dlouhodobé pořádání výstav, besed, přednášek, koncertů, pořádání kurzů lidové tvorby a podpora činnosti mateřského klubu v MDDM Úvaly". Výběrové řízení o poskytnutí dotace pro nás dobře dopadlo a já vám mohu sdělit, že MDDM bylo poskytnuto na tento projekt 80 000,- Kč.
To znamená, že v každém čísle Života Úval bude anonce na kulturní akce v MDDM, které budou plně nebo částečně hrazeny z dotace Krajského úřadu Středočeského kraje. Pro nás je to velká pomoc, neboť při splácení úvěru na rekonstrukci MDDM bychom si nemohli takový rozsah kulturní činnosti dovolit.
Dům dětí má nyní nejen reprezentativní prostory, ale i finanční zajištění pro kulturní akce. Doufám, že alespoň některou z nich navštívíte a bude se vám líbit.
Program na duben:

5. 4. 2003
Prodejní výstava Ateliéru Prkno - Pávek
Kostelec nad Černými Lesy
Výstava užitkové keramiky manželů Dany Prknové - Trejbalové a Miroslava Prkny je
v sobotu 5. 4. od 9 do 18 hodin.

7. 4. 2003
Jarní melodie
Koncert žáků Základní umělecké školy Čelákovice - pobočka Úvaly pod vedením pana učitele Čepičky. Galerie MDDM od 18 hodin.

11. -16. 4. 2003
Velikonoční výstava prací dětí a dospělých
z keramických a výtvarných kroužků MDDM
Zahájení výstavy je v pátek 11. 4. v 18 hodin.

17. 4. 2003
Velikonoční lidové tradice v MDDM
- zdobení perníčků, vajíček apod. od 9 do 12 hodin.
Lektorka Růža Kroutilová.

30. 4. 2003
Čarodějnice se skupinou historického šermu.
Zahájení v 17 hodin.
Průvod městem od MDDM, soud čarodějnic, upálení jedné z nich, hry, opékání vlastních buřtíků.
Přijďte, uvidíte, uslyšíte, snad se i pobavíte.
Jana Pospíšilová
 


Dne 22. dubna 2003 od 10 hodin se v Klubu maminek a dětí "Ouvaláček" v MDDM uskuteční přednáška s názvem
Co je to Montessori?
Přednáší PhDr. Jitka Brunclíková.
Zveme všechny rodiče a učitele, kteří se zajímají o to, jak ještě lépe přispět k rozvoji dítěte.


Galerie v domě dětí a mládeže se otevřela veřejnosti

Václav a Jan Mudrovi, kteří představili své fotografie MDDM

Václav Mudra se narodil v roce 1982, je absolventem gymnázia Ch. Dopplera, nyní studuje Pražskou fotografickou školu. Fotografií se zabývá čtyři roky, vystavoval poprvé. Zabývá se portréty a dokumentární fotografií. Jan Mudra, narozený v roce 1984, studuje Střední průmyslovou školu grafickou, obor užitá fotografie. Na jeho výtvarné cítění měla v dětství vliv jeho maminka, akademická malířka Irena Mudrová-Bašniarová. Dosud vystavoval na skupinové výstavě v Halmstadtu ve Švédsku.
Fotografie obou autorů měly společné téma: železnice. Převážně černobílé snímky byly pořízeny na novém koridoru mezi Prahou a Roudnicí nad Labem. Zachycují prostředí a lidi, kteří se na každodenním běhu života na železnici podílejí. Cyklus fotografií není pouze otiskem skutečnosti, ale je i trochu sociologickou studií. Oba autoři celkem zdařile zachytili atmosféru železničářské profese, dokázali zpracovat všední námět a určitě by bylo zajímavé, kdyby na zvoleném tematickém okruhu dále pokračovali.

Zahájení výstavy manželů Krupkových (foto: ing. Breda)

Při zahájení výstavy manželů Krupkových zahráli na kytaru Martin Šochman...
Výstava, která byla zahájena o týden později, byla věnována třicetiletému jubileu společné umělecké tvorby manželů Krupkových. Práci Ateliéru Krupka, kde vznikají umělecké knižní vazby, vyrábí se ruční papír a vydávají se vlastní bibliofilské edice, není asi třeba blíže představovat. Jejich díla jsou známá z výstav nejen u nás, ale i v zahraničí. V umělecké knižní vazbě Krupkovi preferují její klasickou podobu, nejčastěji v celokoženém provedení nebo vazby celopergamenové a celopapírové na vlastním ručně čerpaném papíru s pečlivě zvoleným potahovým materiálem a typografickou podobou čelní desky vazby. Jak se mohli návštěvníci přesvědčit, je typickým znakem jejich práce používání přírodních materiálů, k nimž se rádi vracejí a objevují v nich nekonečný zdroj inspirace. Vazby, u nichž jsou využity části povrchu dřeva s jemnými stopami kůrovce, působí velice originálním dojmem. Aplikace dřevěných písmen na čelní ploše se objevila i u celokožených vazeb.

... a Martin Mezihorák, žáci úvalské pobočky ZUŠ Čelákovice.

Celopergamenová vazba a ruční sazba na ručním papíru je použita u knižního titulu Sonnets W. Shakespeara. Na mnoha dalších ukázkách tvorby se návštěvník mohl přesvědčit, že vazba knihy od Krupkových není samoúčelná, ale je vždy v souladu s obsahem. Knihy vycházející z Ateliéru Krupka jsou nejen dokonalým řemeslem, ale i uměleckým dílem. Vyznačují se originalitou, neotřelými nápady a stálým hledáním něčeho nového. Manželé Krupkovi dokazují, že je stále možné něco nového objevovat.
Ing. Vladislav Procházka
 


Taneční skupina Rytmus Úvaly

má za sebou první mistrovství republiky. V neděli 9.3. tančila malá skupina disco dance v Jesenici u Prahy. Vzhledem k odjezdu některých dětí na hory těsně před soutěží a chřipkové epidemii jsme museli na poslední chvíli měnit několikrát choreografii vystoupení. Zařazení náhradnic a změny míst ve formaci byly pro všechny tanečnice na denním pořádku. Celá skupina se sešla až v sobotu, kdy pro nemoc vypadla další členka souboru. Přes všechny potíže se nám však podařilo MR účastnit a důstojně reprezentovat náš klub. Úroveň soutěže byla vysoká, přijely nejlepší taneční školy z celé republiky. Naše 17. místo v této konkurenci není jistě ostudou. Děvčata ze sebe vydala všechno a zaslouží si poděkování za svůj výkon.
Alena Sismilichová, vedoucí taneční skupiny
 


"Ouvaláček" na horách

V týdnu od 22. února do 1. března patřil hotel Fanda v Brčálníku na Šumavě mimo jiné i nám. Sjelo se nás dvacet rodin s dětmi do nádherného Úhlavského údolí (nejhlubšího údolí Šumavy). Ubytování bylo vcelku příjemné, i když jsme měli jiné pokoje, než jaké nám v lednu přislíbili. Mohli jen méně topit.
Po celý týden jsme měli jen pro sebe velikou hernu, kde jsme se setkávali při cvičeních a různých posezeních. Všechny hračky a pomůcky zůstávaly zde. Kdo si chtěl přijít s dětmi pohrát, mohl. Dvakrát jsme také zašli do místního bazénu. Na svahu vedle hotelu jezdil dětský vlek s lanem, takže nejmenší děti mohly trénovat přímo tam. Kdo neměl lyže vlastní, mohl si je půjčit v půjčovně, stejně tak i sáně nebo boby.


Zatímco velký živý kůň byl v ohradě, na malé dřevěné koně si mohly děti sednout

Ideální poloha hotelu a vlaková zastávka 100 metrů pod ním poskytovaly mnoho příležitostí k výletům. Většina z nás si nenechala ujít jízdu motorákem nejdelším tunelem v Čechách, který vede z Brčálníku na Špičák. Jezdilo se do Železné Rudy lyžovat nebo jen tak na něco dobrého. Téměř každý, kdo do Rudy zajel, navštívil "Café Charlotte". Doporučujeme! Ze zastávky Špičák se dalo jít na Čertovo a Černé jezero, na Špičácké sedlo nebo jet sedačkovou lanovkou přes Hofmanky na Pancíř. Samozřejmě i zde bylo mnoho sjezdovek.
Komu se nechtělo cestovat vlakem, mohl si udělat procházku okolím, třeba k blízké farmě. Majitel farmy nám v dohodnutý den ukázal všechna svá zvířata a přidal i odborný výklad.Návštěva na farmě

Užít si mohl každý. A převážná většina z nás si také užívala, neboť celý týden krásně svítilo sluníčko. Obloha byla jako vymetená, všude spousty krásného sněhu. Co víc jsme si mohli přát?
Měli jsme si přát více štěstí a hlavně zdraví. Štěstí nám scházelo, když na auto jedné rodiny spadl sníh a led ze střechy hotelu. Zdraví pak zradilo většinu z nás. Ke konci pobytu začalo marodit jedno dítě za druhým. Horečky postihly i několik dospělých. Během čtvrtka a pátku musela před-časně odjet většina rodin.


Na sjezdovce

Doufám, že i přes tento špatný konec si většina rodičů a dětí hory užila a společné zážitky mnohonásobně přebijí každou nemoc.
Závěrem chci poděkovat manželům Fíkovým za odvoz všech pomůcek na hraní. Samozřejmě děkuji většině rodin za báječný společný týden.
Hanka Němcová
 

 

S P O R T

Ohlédnutí za zimní sezónou

Vážení sportovní přátelé, koncem března začíná jarní část fotbalové sezóny 2002/2003. Skončilo období zimní přípravy. Naše "A" mužstvo bylo v zimních měsících účastníkem turnaje TJ Praga. SK Úvaly turnaj vyhrál. V příštích měsících uvidíme, jak se bude dařit získávat mistrovské body. "A" mužstvo přezimovalo na třetí příčce tabulky, a tak se pokusíme dohnat vedoucí Jirny a postoupit do I.A třídy krajské soutěže.
Od 5.4. začíná soutěž i ostatním mužstvům. "B" mužstvo po podzimu vede tabulku IV. třídy okresní soutěže a má velkou naději na postup. Těsně před sezónou se ještě hráči zúčastnili herního soustředění v Mikulášovicích.
Starší žáci vedou s velkým náskokem a v soutěži ještě nezaváhali. Jediným cílem je postup do přeboru.
Mladší žáci jsou po podzimní sezóně uprostřed tabulky. První dubnový týden absolvují tradiční herní soustředění v Krchlebech u Nymburka.
Starší přípravka se po zimní přípravě velice zkvalitnila a odjíždí se žáky na soustředění.
Pro nově založenou mladší přípravku bychom potřebovali trenéry. Byli bychom rádi, kdyby byl zájem pracovat s těmi nejmenšími, ať z řad rodičů nebo přátel úvalského fotbalu. "B" mužstvo a starší a mladší žáci hrají svá utkání na hřišti v Přišimasech.
V březnu jsme uspořádali dva turnaje v malé kopané na umělé trávě pod sokolovnou. 8. března se hrál turnaj
O putovní pohár města Úval dospělých za účasti osmi družstev. Zvítězilo družstvo 1 FC Parní válec, druhé se umístilo mužstvo Real Tide a bronzovou příčku obsadil FC Sluštice. V neděli 9. března se konal turnaj přípravek za účasti pěti mužstev. Úvalské přípravce se podařilo turnaj vyhrát před mužstvem Radošovic a Mnichovic. Doufáme, že se nám podaří turnaje každoročně opakovat.


Voják Švejk s paní Milerovou jedou na Bělehrad
Spejbl, Hurvínek a Mánička na Bále

V lednu náš klub pořádal společenský ples a v březnu tradiční karneval. Opět se sešlo velké množství masek, a tak měla porota z čeho vybírat.
V jednotlivcích zvítězila maska "Švejk s paní Milerovou" a ve skupinách nádherně provedená maska "Spejbl, Hurvínek a Mánička".
V jarních měsících bude opět zahájeno budování tréninkové plochy a okolí v areálu v Pařezině. V nejbližší době chceme vystavět pro nejmenší dětské hřiště. Jsou organizovány pravidelné brigády - pro zájemce jsou informace ve skříňkách nebo na tel. číslech 602 970 098 p. Kopač, 602 251 855 p. Linhart.
Vážení sportovní přátelé, budeme rádi, když vás přivítáme při našich zápasech a vy budete odcházet spokojeni s výsledkem a předvedenou hrou.
Výbor SK Úvaly
 

Rozpis zápasů "A" mužstva:
Sobota 29. března
Sobota 5. dubna
Neděle 13. dubna
Sobota 19. dubna
Sobota 26. dubna
Sobota 3. května
Sobota 10. května
Sobota 17. května
Neděle 25. května
Sobota 31. května
Neděle 8. června
Sobota 14. června
Neděle 22. června
15.00 h
16.30 h
16.30 h
17.00 h
17.00 h
17.00 h
17.00 h
17.00 h
17.00 h
17.00 h
17.00 h
17.00 h
17.00 h
Úvaly
Úvaly
Jirny
Úvaly
Rudná
Úvaly
Řevnice
Úvaly
Libeň
Úvaly
Kounice
Úvaly
Sibřina
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Vonoklasy
Tuchoraz
Úvaly
Zadní Třebáň
Úvaly
Kunice
Úvaly
Louňovice
Úvaly
Tuchoměřice
Úvaly
Zeleneč
Úvaly


SK Úvaly oddíl kopané
Oddíl kopané hledá trenéry a jejich asistenty k mládežnickým mužstvům
Kontakt: pan Kopač 602 970 098
pan Linhart 602 251 855
Výbor SK Úvaly
 


Tenisový klub Úvaly

Možná, že někteří z vás si všimli, že se na kurtech v Pařezině provádějí úpravy. V loňském roce se totiž náš oddíl rozhodl, že je třeba stávající dvorce zrekonstruovat, protože jejich stav nebyl dobrý. Zvláště po deštích se stávaly kurty nebezpečnými, byly kluzké a neměly prakticky žádnou propustnost povrchové vody. Byla tedy vybrána odborná firma, která v současnosti provádí nákladem několika set tisíc generální opravu dvorců. Podstatná je pro nás podpora města, které část nákladů hradí.
I touto cestou děkujeme zastupitelstvu města za podporu.
V současné době má náš oddíl přes 70 členů. Zaměřujeme se hlavně na práci s mládeží. Chceme vychovat nové hráče, kteří by navázali na dobrou tradici úvalského tenisu, který se dlouhou dobu pohyboval na předních příčkách v kraji.
Organizujeme proto přípravku (tzv. tenisovou školičku), kde ti nejmenší dělají první tenisové krůčky pod vedením našich trenérů. Předpokládáme, že i letos během měsíce dubna provedeme opět nábor do této přípravky. Pozveme proto všechny děti s rodiči, kteří mají o tenis zájem, na naše kurty. Podrobnosti zveřejníme v našich vývěsních skříňkách u nádraží nebo na klubovně oddílu.
Samozřejmě, že se též snažíme neustále vylepšovat celý náš tenisový areál, tedy nejen samotné dvorce. Bylo například vybudováno nové oplocení a provedeny práce na zlepšení zázemí - klubovny.
Doufáme, že nově zrekonstruované kurty přivedou do našich řad nové zájemce o "bílý sport". Jste zváni!
Výkonný výbor TC Úvaly
 

 

C Í R K E V

HUSOVA KAPLE V ÚVALECH

Neděle 2. března v Úvalech se probudila do klidného a jasného rána a ve městě již začala dýchat slavnostní atmosféra. Nejen tím, že sluníčko umožnilo, aby se nám ve své kráse ukázaly první poslové jara, rozkvetlé sněženky a bledule a půdou se prodírající rašící tulipány, ale také tím, že se naše náboženská obec připravovala u příležitosti svého 82. výročí vzniku na nejvýznamnější událost své historie, na otevření svého duchovního stánku - Husovy kaple a fary. Přesto, že řadu občanů města i mnoho našich členů církve, členy rady starších nevyjímaje, v posledních dnech přemohla chřipka, která se epidemicky šířila celou republikou, neovlivnila slavnostní, občas i nervózní náladu, aby vše klaplo. Vše bylo umocněno i očekávanou návštěvou nejvyšších hodnostářů naší Církve česko-slovenské husitské. Před čtrnáctou hodinou se poprvé ozvalo vyzvánění našeho zvonu zvoucí na slavnostní bohoslužby, které začaly přesně ve 14 hodin. Tyto slavnostní bohoslužby sloužili společně patriarcha Církve československé husitské ThDr. Jan Schwarz, biskup pražský Mgr. Karel Bican a farářka CČSH v Úvalech Mgr. Jitka Pokorná. V promluvě bratr patriarcha mluvil o významu spravedlnosti, moudrosti, o dobrém způsobu života bez předsudků a přetvářky. Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo uznávají pokoj! Vyzdvihl význam Kristovy lásky v srdci každého člověka a popřál hojnost Boží milosti a požehnání pro to, aby Boží slovo v Husově kapli v Úvalech zanechávalo v lidech hluboký otisk v srdcích a nikdo z ní neodcházel s prázdnou. Bohoslužby byly umocněny zpěvy v podání ekumenického Komorního pěveckého sboru CHRISTI Úvaly pod vedením Dr. Vítězslava Pokorného a varhanního doprovodu Evy Nádeníčkové, sóla zpívaly Eva Kolková a Marta Ženatá. Zcela zaplněná kaple cca 70 účastníky z Úval, Škvorce, Újezdu nad Lesy tak, že někteří museli stát i na chodbě, přivítala jako další milé hosty bohoslužeb starostu města Úvaly Ing. Ivana Černého, starostku obce Škvorec Ludmilu Maříkovou, faráře římskokatolické farnosti v Úvalech pátera Karla Šubrta, kazatele Církve bratrské z Prahy - Žižkova Mgr. Jana Asszonyiho, ze Sboru Česko-bratrské církve evangelické ve Škvorci Ing. Martu Levou. Průběh bohoslužeb zanechal ve všech účastnících hluboké pocity a dojmy. Otevření Husovy kaple v Úvalech tak zpestřilo možnosti pro duchovní život občanů města Úvaly a širokého okolí. Slavnostní atmosféru umocnilo zvolení Václava Klause prezidentem republiky v pátek 28. února. Pan prezident má k naší Církvi československé husitské velmi blízko.
S myslí mírnou a pokojnou modleme se k Hospodinu za našeho nově zvoleného prezidenta České republiky Václava Klause "Požehnej, Bože, jeho službu, dávej mu dostatek sil pro tuto státnickou funkci a provázej ho moudrostí!"
Rada starších Úvaly


Patriarcha CČSH ThDr. Jan Schwarz (vlevo), Biskup pražský Mgr. Jan Bican (vpravo) (foto: I. Prchalová)
Farářka CČSH Mgr. Jitka Pokorná (foto: I. Prchalová)


Otázky pro farářku CČSH v Úvalech Mgr. Jitku Pokornou

Vystudovala jste teologickou fakultu a stala se farářkou CČSH. Co Vás přivedlo na tak pro ženu netypickou životní cestu?
Již od dětství jsem byla vedena zejména svojí maminkou, která byla aktivní členkou Církve československé husitské, ke křesťanské víře a jejím hodnotám. Duchovní domov jsem měla v náboženské obci v Praze - Nuslích, kde sloužil farář Jiří Kostelecký, zároveň farář v Úvalech. Jeho působení mě značně ovlivnilo natolik, že jsem zároveň pocítila Boží zavolání do služby na vinici Páně. Proto jsem vystudovala Husitskou teologickou fakultu UK v Praze. Nejprve jsem své pracovní zkušenosti získávala jako učitelka dyslektické třídy základní školy deset let. V roce 1998 jsem na-stoupila do duchovenské služby jako jáhen. O dva roky později jsem přijala kněžské svěcení a byla ustanovena do Úval jako farářka CČSH.

V okolí Prahy nežije vysoké procento věřících občanů. Tradiční křesťanské hodnoty a zvyky jsou hlouběji zakořeněny spíše v odlehlejších místech naší republiky, jako je např. jižní Morava, přesto se Váš sbor dostává v posledních letech do povědomí Úvalanů jako velice aktivní. Čím to je?
Když jsem před třemi roky přišla sloužit do Úval, viděla jsem náboženskou obec poměrně jako pasivní, uzavřenou, s převahou členů staršího věku. Dala jsem si za úkol vyjít z uzavřenosti a otevřít dveře, aby i ostatní pochopili, že existují ještě jiné hodnoty, a to hodnoty duchovní. Člověk, kterého se dotkne víra, a jsem přesvědčená o tom, že za života se dotkne víra každého z nás, ale s obměnou situací a podmínek, potřebuje ke svému životu i duchovno naplňující lidský život. K tomu však nestačí jen bohoslužby. Je třeba nabídnout lidem i jiné formy, ať již vzdělávací nebo zájmové. Mnozí vidí však jen svou práci, své soukromí, své peníze, svůj majetek. A to dobré jistě není. Z toho právě pramení neúcta člověka k člověku a růst negativních jevů ve společnosti. Zde je velký prostor pro církev a této příležitosti jsem se chopila a snažím se společně s radou starších přicházet s novými, často netradičními formami duchovního působení. Besedy se zajímavými lidmi, přednášky, setkání s poezií a hudbou apod. Aktivně mi pomáhá i můj manžel, který před dvěma lety v Úvalech založil ekumenický Komorní pěvecký sbor CHRISTI, kde se sešli lidé různého věku, náboženského vyznání či bez vyznání, ale s láskou ke zpěvu, především k duchovním písním a skladbám. Do toho sboru bychom rádi zapojili více mladých lidí. Každý má možnost realizovat svůj zájem.

Spolupracujete s jinými církvemi?
Za poslední tři roky doznala spolupráce křesťanských církví v Úvalech - Církve bratrské, Českobratrské církve evangelické, Římskokatolické církve a Církve československé husitské - příznivých výsledků a dále se aktivně rozvíjí. Pravidelně dvakrát ročně se konají ekumenická shromáždění ke společným modlitbám a setkání na poli kulturní činnosti především sborového zpěvu. Navštěvujeme i vzájemně jednotlivé akce a činnosti. Ráda bych využila příležitosti a za spolupráci upřímně poděkovala kazateli CB Janu Asszonyimu, páteru Karlu Šubrtovi, faráři římskokatolické farnosti a Ing. Martě Levé z ČCE. Věřím v ještě lepší ekumenickou budoucnost.

Odrazila se Vaše aktivní činnost na počtu členů?
Co se týká počtu členů, přírůstky od roku 2000 máme, ale nejsou tak výrazné.

Před dvěma roky jste si prostřednictvím Života Úval posteskla nad malým zájmem mladých lidí o duchovní život. Myslíte, že se situace změnila?
Zájem mladých lidí dnes dosti výrazně komerčně ovlivňuje celková situace v naší společnosti jako takové. Zájem o duchovní život ze strany mladých lidí je mizivý. S tím se potýkají i ostatní církve. Ale hledáme formy, které by mohli výrazněji oslovit mladé lidi a ovlivnit i změnu jejich žebříčku hodnot ve prospěch duchovního zamyšlení se a zaujímání morálnějších postojů. Co je třeba poznat i v naší církvi, že chybí rodinní pokračovatelé členů naší církve. Zde se i odráží, že vlastně řada generací v průběhu padesáti let nebyla vychovávána ve víře.

Co nabízí CČSH mladým lidem a co od nich naopak očekává?
Myslím si, že naše církev má mladým co nabídnout, i když neuctíváme Mariánský kult a svaté. Záleží na možnostech náboženské obce. Víra se dá prožívat při jakékoliv akci a setkání. My v tuto chvíli jdeme přes zpěv duchovních písni i formou koncertních vystoupení. Uvažujeme i o možnosti kroužků na naší faře, a to nejen pro členy církve.

Blíží se Velikonoce. Co pro Vás osobně znamenají?
Jestliže jsou Vánoce nejkrásnějšími svátky roku se sdílenou radostí z narození betlémského dítěte, tak Velikonoce jsou pro všechny křesťany nejvýznamnějšími svátky roku s ohledem na zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které právě vrcholí o Velikonoční neděli. Než tento svátek nastane, snažím se více zamýšlet nad sebou, nad životem, nad vztahy mezi lidmi a vnitřně se připravuji na tyto svátky. Těší mě, že jsou stále spojovány s lidovou tradicí a zvyky. Jsem přesvědčena, že právě Velikonoce dávají nové rozměry, novou šanci, příležitost naučit se důvěřovat, naučit se věřit Tomu, který je dál než můžeme dohlédnout dalekohledy a drobnohledy, který je mimo dosah našeho rozumového myšlení. O Velikonocích zažívám já osobně radost z víry a určitého poznání, jímž jsem byla obdarována.

Za odpovědi pí farářce velice děkuji.
Ivana Prchalová
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 981 539, fax: 281 981 696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz