5/2003

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
N A P S A L I   O   N Á S
K A M   A   K D Y
Š K O L S T V Í
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 44

 

 

 


Čtvrť na Slovanech, foto: ing. V. Procházka

 

K A M   A   K D Y

Akce MDDM

13.5. v 10 hodin
Přednáška pí Sylvie Moštkové
- kosmetička a vizážistka

14.5. v 16 hodin
Ježibaba na návštěvě
- představení Divadélka tety Poplety

16. - 17.5. v 18 hodin
Beseda o Indonésii
s novinářkou A. Kvasničkovou a Ing. M. Kvasničkou doplněná výstavou fotografií

20.5. v 10 hodin
Přednáška o kojeneckém plavání
- přednáší Ivana Němečková

30.5. v 18 hodin
Podvečer s poezií a krásnou hudbou
Jen pár slok, verše J. Seiferta recituje Rudolf Kvíz

Bližší informace v textu o MDDM.


POZVÁNKA
U příležitosti státního svátku, Dne osvobození, jsou občané Úval zváni na vzpomínkové shromáždění a kladení věnců, které se bude konat ve středu 7. května 2003 v 16.30 h na hřbitově u památníku padlých za spoluúčasti zástupců města a střediska Junáka Úvaly.


Úvalský spolek akvaristů
pořádá 31.5. dopoledne - AKVA výstava pro akvaristy - Sokolovna Úvaly
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

SOUBOR USNESENÍ
z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva města Úvaly
,
které se konalo 27.3.2003

Usnesení č. Z-023/03
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje smlouvu o poskytnutí grantu na projekt "Obnova místních komunikací v městě Úvaly v rámci grantového schématu na pomoc odstraňování povodňových škod. Zároveň pověřuje starostu města jednáním ve všech záležitostech, týkajících se poskytnutí dotace v rámci tohoto grantového schématu.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-024/03
Zastupitelstvo města ruší usnesení č. Z-010/01 ze dne 13.03.2003.
Pro: 9 Proti: 1 Zdržel se: 2
Pro úplnost uvádíme znění zrušeného usnesení:
Zastupitelstvo města stanovuje minimální cenu pro výběrové řízení 800 Kč/m2 pozemků p.č. 3928/2,3928/7, 3928/8, 552, 3928/3, 3928/1.
Pro: 9 Proti: 3 Zdržel se: 2

Ing. Jana Horová, místostarostka
Ing. Ivan Černý, starosta města


INFORMACE
z jednání rady města Úvaly
,
které se konalo 31.3.2003

Odbor investic a životního prostředí - 1. část

Rada obdržela dvě žádosti o pro-nájem kiosku rychlého občerstvení na koupališti pro letní sezónu 2003. Jedna žádost byla od p. K., který kiosek provozoval již v sezóně 2002, a druhá žádost byla od pánů H. a M. Navrhovaná částka za pronájem byla v obou případech obdobná.
Usnesení č. 078/03
Rada města schvaluje pronájem kiosku rychlého občerstvení na koupališti pro letní sezónu 2003 p. K. Cena pronájmu je stanovena na 35 000,- Kč.

Radě byla předložena žádost p. H. o odkoupení bytové jednotky v rámci nemovitosti čp. 195, ulice B. Němcové. V tomto objektu je celkem 5 nájemců, byty jsou IV. kategorie a objekt je celkově ve velmi špatném stavu. Polovinu přilehlého pozemku město pronajímá firmě GENOS pana G.
Usnesení č. 079/03
Rada města nesouhlasí s odprodejem bytové jednotky v čp. 195, ulice B. Němcové.
Usnesení č. 080/03
Rada města ukládá místostarostce ve spolupráci s odborem investic a životního prostředí připravit prodej celého objektu čp. 195 včetně pozemku v ulici B. Němcové tak, aby mohl být případně schválen na nejbližším jednání zastupitelstva.

Rada obdržela stanovisko Krajského soudu v Brně ohledně pohledávky města u firmy Vapis Blansko, a.s. Pohledávka vznikla v minulých letech, kdy firma měla pronajaty prostory v čp. 95 na nám. A. z Pardubic. Původní dluh činil cca 124 tis. Kč, i s úroky město vymáhalo 302 899,37 Kč. Soudem byla pohledávka označena jako 47. v pořadí, a tudíž "nevymahatelná". Dle legislativy je nutné, aby zřeknutí se pohledávky projednalo zastupitelstvo města.
Usnesení č. 081/03
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzdát se na základě rozhodnutí Krajského soudu v Brně pohledávky u firmy Vapis Blansko, a.s., ve výši 302 899,37 Kč.

Rada města projednávala náklady na likvidaci odpadů za rok 2002.
Usnesení č. 082/03
Rada města bere na vědomí předložený rozbor nákladů a příjmů za odpady v roce 2002 a ukládá vedoucímu VPS vypracovat rozbor provozních nákladů VPS na svoz a likvidaci odpadů (poměrné části mezd zúčastněných pracovníků, nafta, apod.).
Proběhla delší diskuse ohledně prodělku města při svozu a likvidaci odpadů a členové rady poukazovali zejména na fakt, že odpady od místních podnikatelů jsou pracovníky VPS odváženy, přičemž jde vesměs o velké objemy a podnikatelé mají povinnost likvidovat si odpady vlastními silami.
Usnesení č. 083/03
Rada města schvaluje zrušení svozu odpadů od místních podnikatelů. Podnikatelům bude nabídnuto uzavření smlouvy přímo s firmou ASA, která v rámci města Úvaly provádí svoz domovního odpadu.

Radě byl předložen materiál týkající se žádosti p.S.Č. (spoluvlastníka nemovitosti MŠ ulice Pražská) o odkoupení části pozemku 1717/1. Jedná se o les, který je v současné době k pozemku MŠ připlocen a který byl po komplikovanějším jednání nyní uznán katastrem jako historický majetek města.
Rada města nesouhlasila s odprodejem celého oploceného pozemku. Jednat by se mělo o prodeji pouze takové části pozemku 1717/1, která umožní vlastníkům této nemovitosti příjezd na pozemek. Rada města požaduje na příštím jednání předložit podrobnější informace.

Správní odbor

Rada města projednávala výroční zprávu ZŠ Úvaly za školní rok 2001-2002, která byla předložena ředitelem školy. Podrobnější diskuse se týkala zejména:
- vzdělání pedagogického sboru,
- odchodu dětí na osmiletá, resp. šestiletá gymnázia,
- investičních akcí a potřebných stavebních úprav v návaznosti na rozpočet,
- pozemku pod školou (zvážení případné možnosti grantu od MŠMT),
- dostavby školního areálu,
- povinně volitelných předmětů pro žáky.
Dále byla rada informována o zrušení ZŠ v Tuklatech a teoretické možnosti zřídit "odloučené pracoviště" pro ZŠ Úvaly v Tuklatech (malotřídka).
Usnesení č. 084/03
Rada města bere na vědomí předloženou výroční zprávu ZŠ Úvaly za rok 2001-2002.

Rada projednávala dodatek ke smlouvě s TJ Sokol Úvaly, která se týká využívání prostor pro tělocvičné účely školských zařízení. Dle smlouvy je nájemné upravováno dle oficiálně vyhlášeného procenta inflace pro příslušný rok.
Usnesení č. 085/03
Rada města schvaluje uzavření dodatku nájemní smlouvy ze dne 3.11.1997 mezi městem Úvaly a TJ Sokol s navýšením nájemného a služeb pro rok 2003 o koeficient inflace 1,8 %.

Rada obdržela žádost o prodloužení nájemní smlouvy pro pí. H. na pronájem nebytových prostor v ZŠ za účelem provozování obchodu, přiloženo bylo také souhlasné stanovisko ředitele ZŠ. K prodloužení smlouvy je nutný souhlas zřizovatele.
Usnesení č. 086/03
Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor uzavřené mezi ZŠ Úvaly a pí. H. od 1.7.2003 do 30.6.2006.

Rada obdržela žádost ředitelky MŠ Pražská o příspěvek na dopravu dětí na pobyt na Šumavě v termínu 23.3.- 29.3.2003. Členové rady poukazovali zejména na možnost domluvy obou MŠ na návaznost pobytů a ušetření jedné cesty autobusem.
Usnesení č. 087/03
Rada města neschválila příspěvek na dopravu dětí MŠ Pražská na poznávací pobyt na Šumavě.

Dne 1.2.2003 nabyl právní moci rozsudek o vyklizení bytu I. kat. v čp. 181 ve Škvorecké ulici manželi Ž. Proti tomuto rozsudku manželé Ž. nepodali odvolání, byt vyklizen není.
Usnesení č. 088/03
Rada města ukládá správnímu odboru realizovat přípravu návrhu na soudní exekuci vyklizení bytu I. kat. v 1. podlaží domu čp. 181 ve Škvorecké ulici povinnými manželi Ž.

V souladu s usnesením zastupitelstva města č. Z-022/01 byl předložen návrh na revokaci usnesení rady č. 22245 ze dne 24.9.2002 týkající se kritérií pro přidělování bytů v DPS.
Usnesení č. 089/03
Rada města ruší usnesení rady č. 22245 ze dne 24.9.2002 týkající se kritérií pro přidělování bytů v DPS.

Radě byla správním odborem navržena nová kritéria, splňující požadavky podmínek dotace, zohledňující oprávněné připomínky MUDr. Šťastného a odpovídající požadavkům zastupitelů z předchozích jednání.
Usnesení č. 090/03
Rada města stanovuje kritéria pro výběr žadatelů do DPS:
1) Občané se sníženou soběstačností, zejména v důchodovém věku, žijící v sociální nouzi, kteří mají zajišťovánu pečovatelskou službu nebo s její potřebou a kteří jsou hlášeni v Úvalech k trvalému pobytu a jsou nájemci obecního bytu. Podmínkou je ukončení nájemní smlouvy na obecní byt.
2) Občané se sníženou soběstačností, zejména v důchodovém věku, žijící v sociální nouzi, kteří mají zajišťovánu pečovatelskou službu nebo s její potřebou a kteří jsou hlášeni v Úvalech k trvalému pobytu.
3) Občané se sníženou soběstačností, zejména v důchodovém věku, žijící v sociální nouzi, kteří mají zajišťovánu pečovatelskou službu nebo s její potřebou a kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v okolních obcích.

Rada projednávala uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v DPS s Centrem sociálních služeb Praha - východ. Prostory budou využívány k vykonávání pečovatelské služby. Obvyklá výše nájemného pro tyto účely v obdobných zařízeních se pohybuje v rozmezí 190,- až 300,- Kč/m2/rok. Správní odbor radě navrhuje cenu 250,- Kč/m2/rok.
Usnesení č. 091/03
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě s pečovatelskou službou s Centrem sociálních služeb Praha - východ pro účely provádění pečovatelské služby s platností od 1.5.2003. Výše nájemného na období od 1.5.2003 se stanovuje 250,- Kč/m2/rok.

Rada projednávala přidělení dalších bytů v DPS. V současné době je volných 5 bytů 2+kk a 7 bytů 1+kk. Byla podána informace o obdržení lékařského posudku p. N. od odborného lékaře, na základě jehož bylo změněno stanovisko úřadu Brandýs n/L.
Usnesení č. 092/03
Rada města bere na vědomí změnu stanoviska úřadu Brandýs n/L vůči p. N. Panu N. bude přidělen byt 1+kk v DPS.
Usnesení č. 093/03
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt v DPS s těmito zájemci:
manželé K. (byt 2+kk) - ihned
pí. B. (byt 2+kk) - ihned
pí. Š. (byt 1 + kk pro invalidy)
- po dohodě se správním odborem

Rada obdržela návrh pí. L. na úpravu výše daru městu.
Usnesení č. 094/03
Rada města souhlasí s návrhem pí. L. na dar městu ve výši 85 tis. Kč.
 

Odbor investic a životního prostředí - 2. část

Na základě požadavku VZZM ze dne 13. 3. 2003 byla radě předložena informace o podání podnětu k přešetření využívání areálu zemědělských budov v ulici 5. května. Podnět byl podán na SÚ Úvaly již 28. 1. 2003, výsledek není znám.

Radě byla předložena ke schválení smlouva o dílo s Ing. Arch. Durdíkovou na technickou a konzultační pomoc a poradenskou činnost v oblasti územního plánování na rok 2003. Vzhledem k nedostatečným informacím bylo projednávání této smlouvy odloženo na příští jednání rady.

Radě byla předložena ke schválení smlouva o náhradě za omezení užívání silnice a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci. Jedná se o smlouvy, související se splaškovou kanalizací ve čtvrti U Horoušánek. Jedná se o částky 300,- Kč jednorázově za omezení užívání silnice a 300,- Kč jednorázově za věcné břemeno s podmínkou provedení asfaltového povrchu 1/2 vozovky.
Usnesení č. 095/03
Rada města souhlasí se smlouvou č.16/2003 o náhradě za omezení užívání silnice a se smlouvou č.45/2003 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci III/10164 s SÚS Mnichovo Hradiště a pověřuje starostu města podpisem smluv. Zároveň rada města bere na vědomí podmínku smlouvy, tj. provedení asfaltového povrchu 1/2 vozovky v části pokládky kanalizačního potrubí a uvedení této podmínky do případného výběrového řízení.

Různé

Radě byla předložena žádost o finanční příspěvek pro Sbor dobrovolných hasičů Úvaly pro účely konání jarního kola dětské soutěže "Plamen".
Usnesení č. 096/03
Rada města schvaluje finanční příspěvek pro Sbor dobrovolných hasičů Úvaly ve výši 5 000,- Kč s podmínkou, že bude využit pro účely konání jarního kola dětské soutěže "Plamen", která bude pořádána v Úvalech v květnu 2003.

Rada projednávala další stížnost nájemců objektu zdrav. střediska na činnost topiče/správce p. K. Vzhledem k opakovaným stížnostem byl pan K. již v minulosti písemně upozorněn, že pokud nedojde ke změně jeho přístupu, nebude s ním prodloužena pracovní smlouva a skončí mu také právo na užívání služebního bytu v objektu zdravotního střediska.
Usnesení č. 097/03
Rada města souhlasí s tím, aby s p. K. již nebyla uzavírána nová pracovní smlouva na činnost topiče/správce objektu čp.1144 (zdravotní středisko). Stávající smlouva na dobu určitou končí ke dni 30.6.2003 a k tomuto dni také končí právo p. K. užívat služební byt v tomto objektu.
Usnesení č. 098/03
Rada souhlasí s vypsáním výběrového řízení na topiče/správce čp. 1144 (zdravotní středisko). Vybranému uchazeči může být zároveň přidělen služební byt v tomto objektu.

Usnesení č. 099/03
Na základě dohody s jednotlivými vedoucími odborů rada stanovuje počet zaměstnanců na odboru investic a životního prostředí na 6.

Starosta seznámil radu s výsledkem jednání o snížení smluvní ceny s agenturou PROFI. Zástupci agentury vyjádřili ochotu snížit smluvní cenu pro město Úvaly (preventivní dozor po městě - 4 hod denně a napojení budov na ochranný pult) o cca 6 tis. Kč/měsíc. Bylo navrženo za těchto podmínek obě smlouvy podepsat.
Usnesení č. 100/03
Rada města pověřuje starostu města podepsáním smlouvy s Agenturou PROFI CZ za předpokladu, že bude celková měsíčně vyplácená odměna agentuře snížena minimálně o 6 tis. Kč.

Ing. Jana Horová, místostarostka
Ing. Ivan Černý, starosta

 


INFORMACE
z mimořádného jednání rady města Úvaly
,
které se konalo 7.4.2003

Územní plán města

Rada byla informována o postupu při zapracování trasy nadregionálního biokoridoru do územního plánu města - §30 stavebního zákona (povinnost uvést do souladu ÚPD obce s ÚPD velkého územního celku). Ve změnách číslo I (3/1998) byla pod event. číslem 4 zařazena změna pro lokalitu 41 v Zálesí. Při projednávání těchto změn nebyl od orgánů státní správy vznesen požadavek na zapracování trasy nadregionálního biokoridoru (propojení Klánovického lesa s údolím Výmoly). Až zpětně bylo město informováno, že podklad se zákresem biokoridoru vešel v platnost již v roce 1996. Na základě kladného stanoviska nadřízeného orgánu bylo provedení změn č. I schváleno a v souladu s tím již byly pozemky v lokalitě 41 částečně zastavěny rodinnými domky. Při projednávání změn č. II byl vznesen požadavek na zakreslení trasy biokoridoru do územního plánu města. Z tohoto důvodu je navrhováno dát podnět Stavebnímu úřadu Úvaly na vydání rozhodnutí o stavební uzávěře na nezastavěnou část pozemku, a to do doby vymezení trasy nadregionálního biokoridoru.
Usnesení č. 101/03
Rada města dává podnět Stavebnímu úřadu Úvaly na vydání rozhodnutí o stavební uzávěře pro pozemky parcelní číslo PK 332/8, 332/9 a 331/1, a to do doby vymezení trasy nadregionálního biokoridoru na území katastru města Úvaly.
Usnesení č. 102/03
Rada města trvá na prosazování vedení nadregionálního biokoridoru spojujícího údolí Výmoly s Klánovickým lesem až severně za zástavbou v Zálesí namísto vedení skrz tuto zástavbu.

Radě byly předloženy změny územního plánu č. V (Radlická čtvrť, U Horoušánek, Výpustek - vše zástavba). Rada ukládá tyto změny nejprve projednat v komisi pro výstavbu a územní plánování.

Rada projednávala uzavření smluv se společností Ateliér D+ (manželé Durdíkovi). Jedná se o smlouvu na poradenskou činnost a smlouvu na návrh územních změn IIb, III a IV. změny č. IIb:
určení umístění druhé ZŠ,
přeložka vedení vysokého napětí na Vinici,
zástavba pod Vinicí (směrem na Tlustovousy),
parkoviště pro nákladní automobily;
změny č. III: nadregionální biokoridor;
změny č. IV: zástavba v lokalitě Chorvatská.
Usnesení č. 103/03
Rada města schvaluje uzavření smlouvy na poradenskou činnost v oblasti územního plánování se společností Ateliér D+ a pověřuje starostu města jejím podepsáním.
Usnesení č. 104/03
Rada města schvaluje uzavření smlouvy na zpracování návrhu změn IIb a dále zadání, konceptu a návrhu změn III a zadání a návrhu změn IV se společností Ateliér D+ a pověřuje starostu města jejím podepsáním.

Rada města opět projednávala smluvní vztah se společností COMES, s.r.o.
Usnesení č. 105/03
Rada města požaduje projednat se zástupci společnosti COMES, s.r.o. změnu smlouvy a případně pozvat zástupce společnosti na jednání rady.

Ing. Jana Horová, místostarostka
Ing. Ivan Černý, starosta města


OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ
NA TAJEMNÍKA MĚÚ

Starosta města Úvaly oznamuje, že dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucího úřadu - tajemníka Městského úřadu Úvaly.
Uchazeč musí splňovat tyto předpoklady:
- státní občanství ČR (případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt),
- dosažení věku 18 let,
- způsobilost k právním úkonům,
- bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů),
- znalost českého jazyka,
- nejméně tříletá praxe:
a) jako vedoucí zaměstnanec, nebo
b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu, nebo
c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce.
Délka praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce.

Další požadavky:
- minimálně úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou,
- lustrační osvědčení,
- pokročilá znalost práce s PC,
- organizační a rozhodovací schopnosti,
- praxe ve veřejné správě výhodou,
- řidičský průkaz výhodou.

Platové zařazení: platová třída 9 - 10 tř.
Přihlášku lze podat písemně v podatelně MěÚ Úvaly nebo poslat na adresu MěÚ Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly v termínu do 28.5.2003 (včetně) do 17 hodin.
Ing. Ivan Černý, starosta města


OZNÁMENÍ

V návaznosti na usnesení rady města č. 098/03 ze dne 31. 3. 2003 vyhlašuje město Úvaly
výběrové řízení na obsazení funkce správce - topiče
na Zdravotním středisku Úvaly, ulice Pražská č.p. 1144, Úvaly
Podmínky přijetí:
- trestní bezúhonnost,
- dobrý zdravotní stav,
- zručnost v profesích - instalatér, zámečník, zedník,
- zkoušky pro obsluhu kotelen,
- možnost uzavřít vedlejší pracovní poměr.
Správce zajistí mimo jiné ostrahu objektu a přilehlého pozemku.
K dispozici je služební byt 3 + 1 v objektu zdravotního střediska na dobu 1 roku s možností prodloužování nájemní smlouvy po dobu trvání pracovního poměru.
Předpokládaný nástup od 1.7.2003.
Bližší informace podá MěÚ Úvaly - odbor správní (pí Tesařová, pí Šťastná).
Zájemci mohou své písemné přihlášky podat nejpozději do 19.5.2003 do 17,30 hod. v podatelně MěÚ Úvaly. Vybraní uchazeči budou písemně vyzváni k ústnímu jednání.
Ing. Ivan Černý, starosta města


Upozorňujeme, že došlo ke změně e-mailové adresy Stavebního úřadu MěÚ Úvaly: suuvaly@volny.cz
Jana Tesařová, vedoucí správního odboru


Doplňující informace k organizační struktuře městského úřadu

Dle nové organizační struktury městského úřadu je sociální od-dělení součástí správního odboru Městského úřadu Úvaly. Nadále je pověřeno výkonem státní správy pro územní obvod, který tvoří obce Úvaly, Dobročovice, Sibřina, Květnice, Škvorec, Třebohostice, Zlatá, Horoušany, Jirny, Šestajovice, vykonává svou činnost ve stejném rozsahu.
Oddělení sociální péče poskytuje opakované dávky a služby sociální péče občanům, kteří potřebují zvláštní pomoc, občanům společensky nepřizpůsobivým, dále občanům, jejichž životní potřeby nejsou zabezpečeny příjmy z výdělečné činnosti nebo jinými příjmy a úřad práce jim nemůže zajistit vhodné zaměstnání. Věcná pomoc a jednorázové dávky sociální péče se poskytují občanům, kteří se v důsledku mimořádných situací ocitli ve zvlášť obtížných poměrech a nemohou je dočasně překonávat vlastním přičiněním, a ani za pomoci rodiny.
Oddělení sociální péče i nadále poskytuje sociálně - právní poradenství, sepisuje žádosti o bezmocnost, vdovský a vdovecký důchod a.j.
Jana Tesařová, vedoucí správního odboru MěÚ Úvaly


Poděkování Ing. Bredovi

Pan Ing. Miloslav Breda byl tajemníkem Městského úřadu Úvaly 8 roků, přesněji od 9. 5. 1995 do 31. 3. 2003. Pozice tajemníka je vždy velmi obtížná. Na jedné straně požadavky občanů, většinou oprávněné, dále úkoly ze zastupitelstva, z rady a od starosty a k tomu povinnosti vyplývající ze zákonů, vyhlášek, vládních usnesení a nařízení. Na straně druhé má tajemník k dispozici jen velmi omezené personální a finanční možnosti, jak vše zajistit a splnit. To neplatí jen v Úvalech, ale všeobecně. Pro informaci, průměrná "životnost" tajemníků na úřadech, tj. doba jejich působení, je 2-3 roky. Velmi záleží na spolupráci se starostou města. Pan Ing. Breda je nejen odborně zdatný, ale i vždy ochotný věnovat navíc svůj volný čas městu. I když odchází do důchodu, určitě se nespokojí jen s pasivním odpočinkem, například povede městskou kroniku.
Děkuji panu Ing. Bredovi za jeho dlouholetou práci pro Úvaly. Přeji mu hodně zdraví a zejména dobré příle-žitosti k využití své energie a vitality.
Ing. Ivan Černý, starosta města


Opravy komunikací v Úvalech

Technický stav komunikací a chodníků v Úvalech je dlouhodobě neuspokojivý. Rozsah prováděných oprav je úměrný finančním prostředkům přidělovaným pro tuto oblast výdajů města.
Pro letošní rok jsou z rozpočtu města určeny finanční prostředky ve výši 3,7 mil. Kč. Z programu PHARE byla městu přidělena dotace pro letošní rok ve výši 5,165 mil. Kč účelově vázaná na opravu komunikací a mostů poškozených přívalovými dešti v srpnu 2002. Podmínkou přidělení dotace je finanční spoluúčast města ve výši 421 000,- Kč a zpracování projektové dokumentace.

A. Skladba programu PHARE:
1. rekonstrukce mostu přes Škvorecký potok u Dobročovické ulice,
2. most přes Výmolu pod kostelem,
3. most přes Výmolu u Ztraceného korce,
4. most přes Výmolu v Podhájí (za školou),
5. komunikace Hakenova,
6. komunikace Fügnerova,
7. komunikace Denisova,
8. komunikace Horova,
9. komunikace Vydrova.
Projektová dokumentace na uvedené objekty bude vypracována do 16. 4. 2003 a na jejím základě bude provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Náklady na projekty jsou částečně hrazeny z příspěvku krajského úřadu.

B. Financování oprav z rozpočtu města:
V komisi výstavby, poradním orgánu rady města, byl dne 24. 3. 2003 doporučen postup oprav komunikací takto:
B.1. Chodníky:
1. ulice Raisova u zdravotního střediska,
2. ulice Na Spojce (od mostu k ulici Sovově),
3. ulice Kožíškova (od ulice V. Nováka k ulici Jiráskově).
B.2. Komunikace:
1. Kmochova,
2. Erbenova,
3. U Kaberny,
4. U Výmoly,
5. Kollárova (mezi ulicemi Raisova a Jungmannova).

S ohledem na výši finančních prostředků je uvažováno o provádění oprav technologií makadamu s prolitím asfaltem a povrchovým posypem, případně živičného recyklátu na kamenném podloží.
Rovněž pro tento oddíl bude samostatně provedeno výběrové řízení s cílem dosáhnout ekonomicky nejvýhodnějších podmínek při dodržení technických parametrů.
Předpokládáme, že do konce měsíce dubna bude znám zhotovitel pro výše uvedené stavby a realizace bude probíhat následně. Přesné náklady budou známy až po ukončení výběrového řízení, kdy může dojít k redukci rozsahu prací při vyšších nákladech, nebo naopak, v případě úspory, k rozšíření objednávky o další objekt. O výsledku výběrového řízení proběhne informace opět v ŽÚ.
Ing. Oldřich Nečas, vedoucí odboru investic a životního prostředí


Příroda není smetiště

Jak dlouho ještě bude trvat než někteří lidé pochopí, že pokud nezmění způsob zbavování se odpadků, budeme za chvíli jedna veliká skládka?
Přestože ve městě funguje sběrný dvůr a občané mají možnost se zbavit veškerého (i nebezpečného) odpadu na různých k tomu určených místech, což stojí město obrovské finanční prostředky, stále si někteří občané myslí, že ideální místo pro staré křeslo, pneumatiky nebo igelity je les nebo pole u silnice.
Úvalští hasiči měli v letošním roce opakované výjezdy k hořícím odpadkům na skládce při silnici na Přišimasy. Při té příležitosti bylo zaregistrováno, že odpadky neustále přibývají. Tak jsem se tam spolu s Ing. Prokůpkem (odbor investic a životního prostředí) zajela podívat. Musím konstatovat, že je až neuvěřitelné, co všechno jsou někteří "lidé" schopni prostě vyklopit do přírody. Domnívám se, že přiložené fotografie (foceno dne 14.4.2003 v okolí silážních jam u Hostýna) nepotřebují další komentář. Jenom bych závěrem chtěla dodat: "Lidi (a zvláště pak někteří), vážně se nad sebou zamyslete."
Ing. J. Horová

detail detail
detail detail
 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Město obdrží finanční pomoc z programu PHARE

O přidělení dotace na odstranění škod způsobených letními povodněmi v roce 2002 podalo město žádost už na podzim loňského roku.
V první etapě rozdělování peněz se Úvaly nedostaly mezi vybrané obce. Vzhledem k tomu, že v některých obcích byl rozsah škod menší, než byl původní odhad a finanční částka nebyla vyčerpána, město obdrželo
v druhé polovině března letošního roku informaci, že Úvalům bude za stanovených podmínek poskytnut grant v rámci pomoci nečlenským zemím Evropského společenství.
Projekt Obnova místních komunikací v obci Úvaly obsahuje opravu komunikací Denisova, Fügnerova, Hakenova, Horova a Vydrova. Všechny komunikace jsou ve svahu, a proto byly přívalovými dešti silně poškozeny. Jejich oprava bude provedena zjednodušeným způsobem, to znamená vrstvou zhutnělého štěrku zpevněného asfaltovým postřikem. Z poskytnutých peněz budou také hrazeny opravy čtyř mostů. Bude kompletně rekonstruován most přes Škvorecký potok v Dobročovické ulici (u starého koupadla) a rovněž můstek pro pěší přes Výmolu pod kostelem. U mostů přes Výmolu v Podhájí a u Ztraceného korce budou odstraněny nánosy bahna a zajištěna průtočnost vody.
V původní žádosti města byla uvedena škoda v celkové výši 6 mil. Kč. Letos má být přiděleno 172 174,16 EUR, tj. asi 5 165 000,- Kč. Podle pravidel pro poskytování peněžní podpory tvoří přidělovaná částka 97 % z celkového finančního objemu určeného pro realizaci projektu. Z tohoto důvodu musí město doplatit zbývající 3 %, tj. asi 155 000,- Kč a 5 % DPH ze 100 % částky, tj. asi 266 000,- Kč, celkem 421 000,- Kč. Podmínkou podepsání smlouvy mezi Centrem pro regionální rozvoj České republiky a městem Úvaly, a tím i poskytnutí uvedené částky byl ale souhlas zastupitelstva. Jelikož bylo nutno uzavřít smlouvu do konce března, bylo urychleně svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva města na čtvrtek 27. března, aby se následujícího dne mohla smlouva podepsat. Zastupitelé po krátké diskusi, při níž se vyjasňovaly některé podrobnosti smlouvy, návrh smlouvy na poskytnutí podpory z programu PHARE schválili.
Mimo předložený program mimořádného zasedání zastupitelé projednali návrh změny usnesení z řádného jednání zastupitelstva města ze dne 13. března, který se týkal stanovené minimální prodejní ceny pozemků v lokalitě podél Chorvatské ulice. Návrh podal pan Kroutil a zdůvodnil ho tím, že výběrová komise, která bude hodnotit nabídky při prodeji pozemků, by byla původním usnesením zastupitelstva pevně vázána. Jestliže by se nepodařilo najít zájemce ochotného zaplatit navrženou minimální cenu a jeho nabídka kupní ceny by byla nižší, třeba o několik korun pod stanoveným limitem, došlo by k zablokování prodeje a nutnosti vypsání nového výběrového řízení. Tento názor postupně v diskusi podpořili někteří další zastupitelé. Pan MUDr. Šťastný, který na předchozím řádném zasedání zastupitelstva dal podnět na stanovení minimální prodejní ceny, zastával i tentokrát názor, že by bylo vhodné původní usnesení ponechat beze změny, neboť po vstupu do EU mohou být ceny pozemků vyšší. Pro své stanovisko nezískal potřebnou podporu, a proto pro zrušení limitní ceny a tím i revokaci předchozího usnesení hlasovalo 9 ze 12 zastupitelů.
Ing. Vladislav Procházka


ANKETA www.Uvaly.cz

Výsledky ankety umístěné na www.Uvaly.cz v období od 13.3. do 12.4.2003:
Zahradu nebo okolí domu...
- využívám pro odpočinek 36% (38)
- využívám převážně pro pěstování ovoce a zeleniny 6% (6)
- využívám pro sport 0% (0)
- neudržuji 53% (57)
- nemám 6% (6)

Po roce se vrací otázka na téma čistoty ve městě, hlasovat na www.uvaly.cz můžete do 12.května 2003.

NOVÉ na www.uvaly.cz:
- letecké záběry města na pohlednicích
- nabídnětě svoji nemovitost na prodej

www.Uvaly.cz/mesto - informační rozcestník
www.Uvaly.cz/adresar - katalog služeb a podnikatelů
www.Uvaly.cz/kalendar - informační kalendář
www.Uvaly.cz/reality - aktualizovaná realitní nabídka
www.Uvaly.cz/MeU - informace občanům o úřadech
www.Uvaly.cz/ZivotUval - pravidelný měsíčník
www.Uvaly.cz/uvalaci - kniha návštěv, diskusní klub
www.Uvaly.cz/knihovna - Městská knihovna
www.Uvaly.cz/mapa - aktuální mapa města
www.Uvaly.cz/pocasi - předpověď počasí
www.Uvaly.cz/anketa - nová anketa

Ing. Lukáš Rubeš


Zpráva pro občany města Úval a blízkého okolí

Od května 2003 bude uvedeno do provozu Středisko osobní hygieny, které je součástí Domu s pečovatelskou službou na adrese: náměstí Svobody 1570, 250 82 Úvaly.

Provozovatelem SOH je Centrum sociálních služeb Praha - východ - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA.

Ve Středisku osobní hygieny se budou poskytovat tyto služby:
koupání - pedikúra - praní prádla
Zájemci o službu jsou před uzavřením dohody seznámeni se všemi podmínkami, za kterých je možné služby využívat.
Pečovatelská služba je určena pro osoby starší 65 let a osoby invalidní.
Zájemci o zavedení pečovatelské služby, která poskytuje uvedené služby, se mohou hlásit přímo na adrese PS u okrskové sestry:
250 88 Čelákovice, Kostelní 26, tel. 326 999 801 nebo na sociálním odboru MěÚ.

Centrum sociálních služeb Praha-východ
Pečovatelská služba
telefon 326 902 349


Informace o poskytování neodkladné zdravotnické péče
v nemocnici s poliklinikou Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Chirurgické oddělení
Ambulance úrazová a ošetření akutních chirurgických stavů: lékařská služba zajištěna nepřetržitě po celých 24 hodin ve všední dny a ve dnech pracovního klidu.
Umístění ordinace je v nemocnici v přízemí proti hlavnímu vchodu.

Dětské oddělení
Na ambulanci je zajištěna nepřetržitá lékařská služba 24 hodin za těchto podmínek
Ve všední dny:
- v pracovní době vyšetření v odborných poradnách na doporučení ošetřujícího lékaře,
- bez doporučení jen pro zvané a ošetření stavů nebo náhlého zhoršení zdravotního stavu dítěte v případě, že praktický lékař pro děti a dorost není ve své ordinaci,
- ve všední dny po pracovní době, v době pracovního klidu a o svátcích je neodkladné vyšetření a ošetření poskytnuto na ambulanci dětského oddělení,
- bez vyžádání doporučení obvodního dětského lékaře event. je zajištěno také kontrolní vyšetření následující den.

Interní oddělení
Ambulance interní příjmová je zajištěna jako nepřetržitá lékařská služba 24 hodin.
Vyšetření interní ve všední dny:
- v pracovní době vyšetření v odborných poradnách na doporučení ošetřujícího lékaře,
- bez doporučení jen pro zvané a ošetření akutních stavů nebo náhlé zhoršení zdravotního stavu pacienta v případě, že praktický lékař není ve své ordinaci a péče je neodkladná,
- ve všední dny po pracovní době, v době pracovního klidu a o svátcích je poskytnuto neodkladné vyšetření a ošetření na příjmové interní ambulanci bez vyžádání doporučení pouze, nelze-li včas vyhledat a zajistit pohotovostní službu první pomoci a pacient se hlásí přes vrátnici službu majícímu lékaři na interním oddělení s tím, že se jedná o neodkladnou pomoc.

Gynekologie
Vyšetření na gynekologii a porodnici ve všední dny: - příjmová ambulance je zajištěna jako ústavní nepřetržitá lékařská služba 24 hodin,
Ve všední dny:
- v pracovní době vyšetření v odborných poradnách na doporučení ošetřujícího lékaře,
- bez doporučení jen pro zvané a ošetření akutních stavů nebo náhlé zhoršení zdravotního stavu ženy v případě, že gynekolog specialista již není ve své ordinaci,
- po pracovní době a v době pracovního klidu je neodkladné gynekologické vyšetření a ošetření poskytnuto na gynekologickém oddělení.
K vyšetření se hlaste přímo na gynekologii na sesterně v II. patře nemocnice a všechny těhotné ženy na porodním sále.

MUDr. Vlasta Janková, pověřená řízením Nemocnice s poliklinikou Brandýs nad Labem - Stará Boleslav


Informace pro veřejnost o očkování lišek proti vzteklině

V týdnu od 22. 4. tohoto roku proběhne na celém území okresu Praha - východ vakcinace lišek proti vzteklině pomocí návnad, která se provádí již od roku 1992. Stejně jako v minulém roce bude kladení návnad zajištěno letecky.
V zájmu zdárného průběhu akce a ochrany zdraví člověka a zejména dětí je třeba dodržet tato základní opatření:
- nedotýkat se nalezených návnad nebo je sbírat a manipulovat s nimi,
- zamezit volnému pohybu psů v oblasti, kde se vakcinuje a omezit použití loveckých psů k výkonu práva myslivosti do 15. 5. 2003,
- v případě potřísnění očkovací látkou, která je v plastikovém obalu uvnitř návnady, vyhledejte okamžitě lékaře.
Poučte své děti!
MVDr. Luděk Kohout, CSc., ředitel Okresní veterinární správy Praha - východ


O čem psal Život Úval před lety

Úvaly - východisko silnic do všech okolních obcí
Jak již bylo psáno, v r. 1349 je zmínka o cestě z Prahy do Biskupského Brodu, později do Brodu Českého. Tudy vedla hlavní silnice zv. Císařská od Prahy. Ta se stala dopravní tepnou. Byla tak rušná, že musela být převedena přeložkou státní silnice mimo střed Úval …
V r. 1882 v délce 900 běž. m za 2,900 zl. postavena silnice z Úval k Hostýnu. V r. 1884 se dostavěla do Škvorce, … "takže nyní s Ouval až do Škvorce po dobré cestě se jeti může, co ovšem dříve nebylo."
Téhož roku dokončena i silnice do Tlustovous, která se stavěla od r. 1883. Tady stál 1 m délkový 2 zlaté 90 krejcarů.
V této době bylo koupeno od p. Jos. Strnada býv. hospodářské stavení čp. 7 u kostela pro účely školy za 4,000 zl.
Tohoto roku nabyly platnosti i nové pozemkové knihy, v níž byl katastr ouvalský urovnán.
R. 1887 postavena silnice do Jiren. Od té teprve od r. 1900 vedla silnice k Horoušánkům. V roce 1901 dostavena silnice od Hostýna i k Přišimasům. Předtím však v r. 1888 zbudována silnice do Dobročovic. Žel, most přes splav na této silnici zbudován až v r. 1898. Zakoupený téměř přes deset let, pro spory s p. Viktorem Riedlem z Riedensteinu čekal na umístění. Byl železný. Se zárukou stál 3,984 zl.
Do Tuklat postavena silnice až v r. 1907.
Staré pořekadlo mluví o tom, že všechny cesty vedou do Říma. My můžeme skutečností dokázat, že z Úval do všech okolních vesnic se pohodlně dostaneme dnes vlakem nebo autobusem.
(ŽÚ, prosinec 1963)
 

 

N A P S A L I   O   N Á S

Menší návštěvu vynahradila výborná divácká atmosféra
Úvalská kapela Medvěd 009 a místní kolínská formace Modrý Mauritius vystoupily v rámci rockových koncertů v diskobaru Oko. Přestože si domácí skupina získává stále více příznivců a Medvěd 009 koncerty se spřízněným Divokým Billem sahá do pomyslné první klubové ligy, návštěvnost tentokrát zůstala za všeobecným očekáváním. "Přišlo sice méně lidí, ale my jsme odehráli náš nejlepší koncert. Fanoušci tančili hned od začátku a dobrou náladu přenesli i mezi nás. Navíc, kdyby nám někdo před rokem řekl, že budeme hrát před touto kapelou, nevěřili bychom mu," pochvaloval si Marek Jelínek, zpěvák a vůdčí osobnost Modrého Mauritia. Medvěd 009 se představil s dalším kytaristou Jiřím Václavkem. "Měl by zaskakovat za Vaška Bláhu, když bude vystupovat s Billem," vysvětlil Pavel Měšťánek. "Chtěl bych sem zvát ty nejlepší kapely, bez dotací to však nejde. Proto uvažuji o oslovení města," svěřil se provozovatel baru Pavel Nemasta.
(hej)
(Kolínský deník, 21. 3. 2003)

Úvalská kapela Ejhle vystřídala několik stylů od punku k popu
Úvalská rocková scéna se může pochlubit řadou pozoruhodných kapel. Jednu z nejoriginálnějších představuje formace Ejhle. V roce 1994 ji pod názvem Zoofils založili Michal Havránek, Tomáš Neugebauer a Tomáš Netušil, dnes v ní ještě působí Hanka Havlíková, Štěpán Šimek a hostující Lukáš Ježek. Skupina se původně věnovala punku, ale s příchodem flétnistky a harmonikáře se produkce stočila k bigbítu. Každý člen poslouchal úplně jinou hudbu, takže se formace nemohla na žádném stylu shodnout. Podle nálady zkoušela folk, reggae nebo ska.
"V květnu 2001 jsme už pod novým názvem Ejhle nahráli EP Trbletání, které bylo perfektní ukázkou toho, že jsme nevěděli, jaký styl vlastně hrát," vysvětluje zpívající klávesistka Hanka Havlíková. "Během roku 2002 jsme náhodně objevili disko a začali jsme ho hrát tak, aby nás všechny bavilo. Nacházeli jsme v něm různé prvky, které rozhodně nemají s diskem nic společného. Když jsme dělali skladby na album Ahoj, vycházeli jsme z disko rytmu a basových a klávesových linek v českém popu 80. let. Přišlo nám hodně zábavné používat staré provařené kýčovité postupy v nové podobě. Náš styl nazýváme retrodiskopop," dodává klávesistka, která uznává, že je v jejich hudbě hodně recese. Největší úspěch slavili Ejhle v listopadu a prosinci 2002, kdy se jejich písnička Přehrada držela deset týdnů v hitparádě Velká sedma na Radiu 1, jeden čas dokonce pronikla na první místo. Úspěch Přehrady pak skupinu přiměl k natočení videoklipu, který vysílá televizní stanice O. "Naše kapela nepatří mezi ambiciózní spolky, takže máme poměrně malou propagaci a málo koncertů. Zároveň nám ale naše názory nedovolují upsat se nějakému manažerovi nebo agentuře. Navíc nás hned po křtu desky Ahoj na rok opustil basák Tomáš Netušil, museli jsme hledat náhradu a náš vývoj se tím trochu zbrzdil," vypočítává problémy Havlíková. Nejbližší koncerty se uskuteční 18. dubna v pražských Klánovicích a o den později v Kostelci nad Černými lesy.
Karel Souček
(Mladá fronta DNES, vyd. pro Střední Čechy, 3. 4. 2003)
 

 

D I S K U S E

Úvaly nyní a před "velkým třeskem"

Minulý rok jsem se zařekl, že již nebudu reagovat na demagogické nebo jinak nevkusné články v ŽÚ. Vydržet se to ale nedá:

1. V únoru t.r. jsem byl znovu šokován článkem p. Ing. P.. Pojednával, rádoby vtipně, o volbách před r. 1989. Byl to paskvil svědčící o tom, že pisatel naprosto nevěděl, o čem píše. Přesto klamal veřejnost a ohlupoval mládež neobjektivními výpady proti všemu, co bylo v plném souladu se zákony, zejména volebním zákonem před r. 1989. Článek byl politicky primitivní, ale zdá se, že p. Ing. P. jiný nebude. Snad je to i tím, že vystudoval za "totality" a ještě k tomu zadarmo. Tak co můžeme očekávat …
2. V březnu t.r. došlo k něčemu, co jsem už dlouho nezažil. Nejvyšší činitelé MěÚ Úvaly vedli mezi sebou dialog (vynucený zřejmě neznalostí problematiky státní správy) přes časopis ŽÚ. Jeden místní pisálek nazval počátek těchto nových mravů "velkým třeskem". Nezasvěcený čtenář by si mohl myslet, že tady máme dva úřady. Určitě stačí jenom jeden, ale jednotný a akceschopný. Máme 9 nových zastupitelů, kteří teprve budou nabývat zkušenosti a časem jistě zkvalitní chod města. V radě města mámě 3 nové členy bez zkušeností ve státní správě a dva zkušené, kteří již něco dokázali. Každý problematiky města znalý občan očekává, že noví zastupitelé se budou rychle seznamovat s prací ve správě města a usilovně pracovat v radě, komisích či výborech a získávat tak zkušenosti. Pracovat ve vedení malého města jako jsou Úvaly je těžký a zodpovědný úkol. Vyžaduje to plné nasazení, vzájemnou spolupráci, čestné a přímé jednání. Bylo by směšné bojovat o nejvyšší postavení za každou cenu. K tomu se může každý slušný a hlavně schopný člověk dopracovat časem. Změny k lepšímu v této oblasti nevyřeší žádný "velký třesk". V krajním případě by mohly nastat určité změny za 6 až 9 měsíců. Jak může vypadat práce úřadu v neklidném prostředí a stresu? Může to vyvolat nedůvěru investorů, podnikatelů, ručitelů, vyšších státních orgánů. Moje zkušenosti od roku 1964 až do r. 2002 (s přestávkou 4 roků) mne opravňují ke kritickému hodnocení. Na ustavujícím VZZM jsem se seznámil s novými zastupiteli. Různé typy lidí. Z větší části klidní, vyrovnaní a skromní. Také sebevědomí, autoritativní i s nádechem arogance. To by nemělo vadit, pokud to přinese užitek městu a občanům a nebude to rozbíjet kolektiv zaměstnanců MěÚ. V oboru státní správy začíná každý nový zastupitel od základu, ať má jakékoliv vzdělání. Měl by mít na starosti určitou část města. Tím získá kontakt s občany. Jakmile začne sledovat město z jedoucího auta a bude ho poznávat jen z písemných zápisů, informací či internetu, je to špatné. Co říci závěrem. Zápisy ze zasedání rady města, z VZZM, komisí, výborů a činnosti odborů MěÚ na stránkách ŽÚ - to ano. Polemika mezi vedením města na stránkách ŽÚ - ne.
3. V ŽÚ č. 4 mne zaujal článek p. Ing. M., který reagoval na článek pí místostarostky v ŽÚ č. 3. Souhlasím s ním v té části, kde hodnotí dobrou předchozí práci MěÚ, zejména pana starosty. Viděl jsem zblízka, zejména v posledním období, jak těžko se hospodaří s tím, co město občas dostane od státu. Tím více vyniká role starosty, který je na svém místě a dovede se orientovat ve složitém prostředí státní správy. To nemůže nahradit žádný "velký třesk", byť by byl třeba 2x do roka. Mrzí mne, že p. Ing. M. odbíhal od tématu až zabředl do "politického hodnocení" minulého zřízení. Tam úplně propadl. Já jsem se přistěhoval do Úval v r. 1936. Znám lépe historii městyse, dnes města Úval. To, jak se Úvaly vyvíjely, nebyla tak docela vina jednotlivých režimů (až na válečné období). Bylo to dáno dobou, technikou, finančními možnostmi, životním stylem, celkovou úrovní atd. Lidé byli skromnější, přesto šel pokrok stále kupředu. Mohu říci, že při daných možnostech se v Úvalech udělalo hodně práce, která je stále ještě vidět, i když za 45, 30 či 20 let všechno zestárne a vypadá to třeba nemoderně. Při skrovných dotacích, které bylo možno v minulosti získat, se udělalo hodně práce formou dobrovolných brigád v akcích Z. Většina lidí byla zvyklá pracovat pro obec a uvědomovala si, že stát a čekat na dotace je zdlouhavější než přispět k výstavbě toho, co je potřeba. Tak vznikl Kulturní dům M. Majerové (i když ….), zdravotní středisko, bytová výstavba za výhodných podmínek, Mateřská školka Kollárova, přístavba základní školy, prozatímní ČOV I. (dnes již překonaná), úvalské rybníky a další. Aby to člověk viděl, stačí se dívat. Jelikož denně čtu Halo noviny (i jiný tisk), divím se vaší jedovaté poznámce, pane Ing. M. Doporučuji vám, abyste si je občas také přečetl. Nevím také nic o nějaké tehdejší "komunistické správě" (dnes se také neříká "kapitalistická" či dokonce "imperialistická" správa. Ačkoliv, kdo ví?). Pamatuji si, že byla lidospráva a ve volbách se jí v Úvalech během času účastnily tisíce řádně zvolených poslanců do MNV, ONV a KNV. Do komisí při MNV byli zvoleni další občané. Pracovali dobrovolně, se zájmem o život Úval. Všech těchto lidí jste se nešetrně dotkl. V Úvalech pracovala celá řada zájmových, společenských a tělovýchovných organizací. Nezapomínalo se také ani na kulturu. Našlo by se toho víc. Vzdělání vám vyčítat ne-budu, není vám teprve 30 let, tak také něco pamatujete. Prosím vás, nezjednodušujte pojmy. Buďte objektivní. Neplivejte na minulost a poctivé lidi. Přeji vám hodně zdraví a podnikatelských úspěchů.
František Lajtner
P.S. Nechci vyvolávat polemiku přes ŽÚ, ale neodmítám osobní diskusi.

Poznámka
vedoucího redaktora k předcházejícímu článku
Z naznačených souvislostí v prvním odstavci vyplývá, že se jedná o můj článek Malé zamyšlení nad komunálními volbami, který byl otištěn v č. 12 ročníku 2002 na stranách 9 a 10 a v dalším textu o článek pana Ing. Martinovského Ještě jednou k situaci města očima voliče, uvedený v letošním č. 4 na straně 9. Nechám na čtenářích, zda si oba příspěvky ve starších číslech ŽÚ případně znovu přečtou a vytvoří si o jejich obsahu svůj vlastní názor.
Uvádět o mém článku v č. 12/2002, že jsem v něm klamal veřejnost, ohlupoval mládež a o několik řádků níže mě označovat místním pisálkem (ve spojitosti se zmínkou o slovním spojení "velký třesk", které jsem použil v příspěvku Ze zasedání zastupitelstva) jen proto, že napíšu podle mého názoru pravdu a že mám o některých skutečnostech odlišné mínění, než někdo jiný, to už je poněkud silná káva. Pan Lajtner, a možná ještě několik dalších lidí, mně asi nemůže přijít na jméno a silně mě nenávidí. Svým článkem, v němž nevybíravým způsobem napadá a hodnotí jiné, nejvíce napsal o sobě.
Ing. Vladislav Procházka
 

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.
 

 

Š K O L S T V Í

Dubnové školní zastavení...

Jestliže klasik praví, že: "Tento způsob léta, zdá se býti nešťastným...", pak tedy opravdu nevím, co by prohlásil na adresu letošního jara a zvláště měsíce dubna. Rozmary počasí zasáhly i nás ve škole.
Nejdůležitější událostí v uplynulém období byly určitě přijímací zkoušky a pohovory vycházejících žáků. S většími či menšími úspěchy se potýkali s předloženými texty a většina našich žáků zdárně zužitkovala své nabyté vědomosti před zkušebními komisemi. Od nového školního roku nastoupí do středních škol a učilišť. Ne všichni si splnili svá předsevzetí a na poslední chvíli museli změnit svá rozhodnutí či studijní záměry. Všem ale přejeme jen a jen úspěchy do dalšího studia a držíme jim palce na jejich příštích tratích, po kterých se vydají po letošních letních prázdninách.
Pro všechny děti na základní škole uspořádala paní učitelka Langráfová pěveckou soutěž "Kudy chodí písnička". Od nejmenších až po nejstarší si jednotliví soutěžící s chutí zazpívali a vítězové postoupili do oblastního kola, kde změří svůj talent s dětmi z ostatních základních škol našeho okresu.
Opravdu příjemnou a poučnou přednášku a ukázku lovu dravců - ptáků z chovné stanice Žleby jsme za nádherného, teplého, slunečního dne absolvovali na hřišti pod sokolovnou. Děti si mohly vyzkoušet sokolnickou práci s dravými ptáky a seznámily se se spoustou zajímavostí ze života těchto tvorů ve volné přírodě.
Všechny děti na základní škole ovládla předvelikonoční nálada. Důkazem toho byly překrásně vyzdobené třídy a učebny. Po celé škole zavoněly první jarní květy, nástěnky byly plné žlutých kuřátek a bílých beránků, z barevných kraslic oči přecházely. A třešničkami na dortu výzdob tříd byly pomlázky, žíly, šmirgusy, tatary, některé spletené zkušenou rukou letitého koledníka, jindy poznamenané prvními pokusy o samostatné dílo. Děvčata se "měla nač těšit", ale všichni jsme cítili, že teď, právě teď, už skutečně přichází jaro i k nám do školy!
Dovolte mi, abych se ještě vrátil zpět k již dříve zmiňované vydařené akci "Noc s Andersenem". Probíhala sou-časně po celé republice na školách a v knihovnách. Skvělým zážitkem byla jednoznačně pro naše prvňáčky. Sled událostí odpoledne a večera probíhal přibližně takto: Každý prvňáček si zhotovil svou originální pohádkovou postavu, posílil se před soutěžemi občerstvením, které pro ně připravila děvčata z devátých tříd, a navečer se nastěhoval s buchtami a jinými voňavými dobrotami od maminky se spacákem a karimatkou do své třídy. Ještě odpoledne si všichni účastníci zasoutěžili v tělocvičně (bojovali s drakem jako Bajaja, přebírali po vzoru Popelky, stavěli hrad, skládali pohádky, atd.). Všichni prozkoumali a propátrali s pomocí kocoura Mikeše tajnosti školní knihovny a pomocí internetu zaslali spoustu pozdravů jiným školákům, kteří jim pozdravy oplatili ze své školy. Šesťáci předvedli úsměvnou popletenou pohádku, devítky zase moderní pojetí pohádkového příběhu. Na chvíli děti zaskočily i do školní kuchyňky, kde děti z 1.B ukázaly, jak to "chodí večer v kuchyni", a poté 1.A zatancovaly "večerníčka". Než se děti zakuklily do spacáků, šly se ještě projít kolem školy a kostela a na úplný závěr večera si v jednotlivých třídách přečetly poslední pohádku na dobrou noc.
Čeká nás poslední čtvrtletí školního roku. Některé třídy se chystají na ozdravné pobyty v přírodě, jiné třídy plánují se svými třídními učiteli školní výlety a exkurze s nimi spojené, ale hlavně se blížíme všichni do finiše! Přejme si proto, ať naše děti vydrží s dechem až do cílové pásky a všechny na konci letošního školního roku získají jen medaile "z bedny" a učitelé nebudou muset nikoho věnčit "bramborovými".
Mgr. Josef Koting


Sportovní soutěže na ZŠ v Úvalech

Základní škola Úvaly je členem Asociace školních sportovních klubů České republiky. Asociace je pořadatelem a hlavním koordinátorem mnoha sportovních soutěží. Soutěže jsou rozděleny do dvou skupin A a B. Vítěz ve skupině A se účastní mezi-národních turnajů. Ve školním roce 2001/2002 se v rámci okresů ve Středočeském kraji účastnilo soutěží více než 19 tisíc žáků základních škol. V celé republice to bylo téměř 280 tisíc žáků.
Ve školním roce 2002/2003 se ZŠ Úvaly účastnila těchto soutěží: přespolního běhu v Čelákovicích, z nichž čtyři nejlepší běžci dle pořadí bodovali za družstvo. A jaké byly výsledky? Mladší žákyně si odvezly bramborovou medaili (4. místo), mladší žáci obsadili 3. místo. Ve starší kategorii získali chlapci 5. místo a žákyně dosáhly na 1. místo, čímž si zajistily postup do krajského kola. Krajské kolo bylo uspořádáno v krásném prostředí ZŠ J. V. Sticha - Punta Žehušice. Děvčata se umístila na 6. místě. Nejlepší umístění dosáhla Alenka Tesařová - 8. místo. Je škoda, že Lucie Končitá a Irenka Kosztolanyiová nezopakovaly své výkony z okresního kola, kde byly na stejné výkonnosti jako Alenka. Obě dívky doběhly na 35. a 36. místě. Dále školu reprezentovala Andrea Handlová - 23. místo a Anička Kuchařová - 25. místo. Obě běžely lépe než na okresním kole. Všem děvčatům děkuji za výkony a velmi dobrou reprezentaci.
V prosinci bylo uspořádáno krajské kolo v házené v Neratovicích. Zde jsme zopakovali loňský úspěch. Chlapci se umístili na 2. místě.
Měsíc únor byl zasvěcen krajskému kolu v šachu, též se konalo v Neratovicích. Zde naše reprezentanty překvapila hra na hodiny, kdy na jeden zápas bylo vyhrazeno jen 20 minut. Chlapci ve složení - Tomáš Bouzek, Patrik Selix, David Teichner, Martin Linhart, Roman Švejda obsadili 16. místo. Doprava na krajská kola byla hrazena z rozpočtu školy. Rád bych poděkoval panu Kroutilovi, který na své náklady část chlapců odvezl na zápas v házené a též jim pomohl cennými radami jako jejich bývalý trenér.
Okresní přebor základních škol v halové kopané přišel na řadu v listopadu. Konal se v Čelákovicích za účasti jedenácti družstev. Starší chlapci ve složení Nesvadba, Borovský, Hofman, Kratochvíl, Taraležkov, Matouš, Mitlener a Šindler se umístili na 3. nepostupovém místě ve skupině, a to se stejným počtem bodů a jen horším rozdílem branek. Celkově družstvo obsadilo 5. - 6. místo.
Lyžařský výchovně výcvikový zájezd byl pořádán v měsíci lednu v Krkonoších. Na chatě Ministerstva dopravy ČR jsme byli již počtvrté. Sněhové podmínky i počasí byly příznivé. Zájezdu se účastnilo 34 žáků, kteří se naučili lyžovat nebo se zdokonalovali. Během kurzu byly pořádány závody v běhu na lyžích a ve slalomu. Každý závodník byl odměněn sladkostí.
Běh na lyžích vyhrál Jan Tesař a Monika Perglerová, která rovněž s Janem Krásným vyhrála i slalom.
V zimě jsme rozehráli školní turnaj v basketbalu mezi třídami. Pro velkou nemocnost žáků se tento turnaj nedokončil. Rovněž v měsíci únoru jsme se neúčastnili turnaje v basketbalu z důvodu vysoké nemocnosti učitelů.
Věřím, že si to vynahradíme na dalších soutěžích, které nás čekají.
Mgr. Stanislav Kosík, učitel TV na ZŠ Úvaly


Květen v MDDM

13.5. Přednáška pí Sylvie Moštkové - kosmetičky a vizážistky,
klub Ouvaláček MDDM v 10 hodin.

14.5. Ježibaba na návštěvě
- představení Divadélka tety Poplety. V MDDM od 16 hodin pro nejmenší.

16. - 17.5. od 18 h
Beseda o Indonésii s mladými cestovateli, novinářkou A. Kvasničkovou a Ing. M. Kvasničkou z Doubravčic u Čes. Brodu, doplněná výstavou jejich fotografií z cestování po Indonésii.

20.5. Přednáška o kojeneckém plavání
pí Ivany Němečkové, klub Ouvaláček v 10 hodin.

30.5. Podvečer s poezií a krásnou hudbou
… Jen pár slok. Verše J. Seiferta recituje Rudolf Kvíz. Kompozice z poezie a vzpomínek básníka. Nejvýraznější témata básnické tvorby Jaroslava Seiferta: maminka, dětství, Žižkov, dospí-vání, první lásky, Praha, láska, ženy, jsou uvozena ukázkami z jeho vzpomínkové knihy Všechny krásy světa. Součástí pořadu je malý koncert skladeb nejen W.A. Mozarta a A. Vivaldiho v podání mladých interpretek J. Kijonkové - klavír, M. Kijonkové - housle. V galerii MDDM od 18 hodin.
Jana Pospíšilová


Poděkování

MDDM děkuje lektorkám paní Růže Kroutilové a paní Janě Pazourkové za bezplatné vedení kurzu lidové tvorby s velikonoční tématikou.


RNDr. Vladimír Mareš představil svá literární díla v MDDM

Vladimír Mareš umísťuje své knihy do hudebního světa. Dovoluje nám nahlédnout do hudebních salonů, operního zákulisí či do soukromí hudebních osobností. Mezi jeho hrdiny patří Frederyk Chopin či Ema Destinnová. Podvečerní setkání s autorem bylo protkáno prezentací jeho děl, vyprávěním spisovatele a hudební produkcí, která mistrně dokreslovala ráz večera.
Mgr. Markéta Licková

detail detail
Autogramiáda, foto: R. Navrátil
Spisovatel RNDr. V. Mareš a redaktorka nakladatelství DAR IBN RUSHD Ing. Koděrová


Keramika v domečku

Sobotní mrazivé a uplakané dopoledne mě vybízelo k tomu, abych zůstala doma a lenošila. Tato představa byla lákavá, ale uvnitř mě se ozýval hlásek - což takhle pohladit svou kulturní duši. Neboť se právě v domě dětí konala výstava ateliéru Prkno - Pávek, vypravila jsem se tam. Při vstupu jsem okamžitě byla vtažena do světa užitkové keramiky. Autoři, Dana Prknová - Trejbalová a Miroslav Prkno, vyrábějí kvalitně vypálenou keramiku rozličných tvarů. Mohla jsem si zakoupit buclatý hrníček, kávovou soupravu, dokonce i ozdobný talíř. Mezi keramickými výrobky nechyběly svícny, poháry, popelníky a další předměty. Keramika je vkusně barevně sladěna a působí příjemně a živě. Procházela jsem mezi jednotlivými stoly a nemohla jsem se té krásy nasytit. Bála jsem se podívat z okna, neboť ponuré počasí se do tohoto království nehodí. Odcházela jsem s pohlazenou kulturní duší a děkuji autorům za příjemný zážitek, který byl naplněn hrnčířskou hlínou a umem lidských rukou.
Mgr. Markéta Licková


Novinky z taneční skupiny RYTMUS Úvaly MDDM

Ve dnech 15. a 16. 3. 2003 taneční skupina startovala ve dvou tanečních soutěžích. Taneční přípravka R I., soubor R II. a R III. moderního tance tančily na scénické soutěži dětských skupin Středočeského regionu v Salesiánském divadle v Praze. Soutěže se účastnilo 42 choreografií, nás reprezentovalo "Září" mladších dětí a "Variace" juniorů. Porota děti pochválila za taneční výkon a zajímavé ztvárnění obou skladeb.
Druhou soutěží bylo Mistrovství republiky v HIP HOPU a Electric Boogie v Semilech, kterého se účastnilo 29 tanečníků z naší TS. Výsledky nás potěšily.
Mistry republiky se stali Ondra Brusch v Electric Boogie juniorů, Karolína Zahrádková v EB dětí - dívek, Gabriela Nováková v EB juniorek.
Dvě zlaté medaile získal ještě Radek Brusch v HH sólo a duo pro TS Echo Praha, kde letošní sezónu hostuje.
Stříbro patřilo Marušce Šťastné v EB dětí - dívek, Jirkovi Formanovi v EB dětí - chlapců, Petře Vykouřilové v EB žen a malé skupině EB juniorů /G. Nováková, M. Perglerová, Š. Fridri-chová, J. Zajac, V. Viktorín, P. Píro, A. Stemberg/.
Bronzové medaile vybojovali Ondra Brusch v HH juniorů, Monika Perglerová v EB juniorek a Duo EB M. Perglerová a Š. Fridrichová.
Uznání i pochvalu zasloužili i ti, kteří se probojovali do finále - 4. místa obsadili v EB D. Procházka, Š. Fridrichová, J. Zajac, v Duu HH O. Brusch a M. Milko, 6. místo patřilo V. Viktorínovi v EB a 7. místo M. Milkovi v HH.
Zabojovaly i malé skupiny HH dětí, juniorů a dospělých, ale konkurence byla velká a do finále jsme se nedostali. Rozhodně jsme nezklamali a účastníci si zaslouží dík za dobrou reprezentaci TS Rytmus při MDDM v Úvalech.
V sobotu 12.4. jsme se účastnili Mistrovství Prahy a Středních Čech v Lucerně. Dětská formace "Září" vybojovala mezi 10 soubory ve své kategorii 7. místo, předtančení "Jak si hrají na Havaji" skončilo na 4. místě. Juniorky se skladbou "Variace" obsadily v parketových kompozicích 4. místo - dvě dvojky a tři čtyřky od poroty bohužel na stupně vítězů nestačily. Jejich 3. místo v Dance Show v choreografii "Půlnoc" jim však smůlu vynahradilo a pojedou na Mistrovství Čech do Chomutova.
Nejvíce se radovala děvčata v kategorii dospělých, kde je výborně zatančená choreografie "Kánon" vynesla na 1. místo a zajistila jim titul a postup na MR do Brna.

Touto cestou děkuji všem tanečnicím za píli při nácviku a výkony v soutěži, jejich rodičům, kteří jim v Lucerně drželi palce, své kolegyni Máše Marouškové za práci s nejstaršími děvčaty a dalším kolegyním z MDDM za pomoc při zabezpečení této náročné akce.
ved. taneční skupiny Rytmus Úvaly Alena Sismilichová


Koncerty v galérii domu dětí a mládeže

Zájemci o klasickou hudbu si přišli 23. března poslechnout koncert kvarteta seniorů, vystupujících pod názvem Život 90. Na programu byly skladby Haydna, Mozarta a Schuberta. Ze širokého repertoáru byly vybrány skladby, které dokáží posluchače zaujmout. Haydnovo klavírní trio G-dur vyniká melodičností a bohatými hudebními variacemi. Mozartův klavírní koncert g-moll je považován za skladatelovu zvláštnost v tom, že je psán oproti ostatním Mozartovým dílům v mollové tónině. Od počátečního dramatického úvodu přechází skladba do pomalého tempa věty druhé, na níž navazuje rychlé rondo. V závěru byl zahrán klavírní kvintet A-dur F. Schuberta, který patří mezi jeho nejslavnější díla. Vyniká nenásilnou melodičností, půvabnou plynulostí, ale současně je skladbou obtížnou. Kvartetu, které bylo v závěru posíleno o hráče na kontrabas, se podařilo zvládnout všechna úskalí náročné kompozice. Posluchači ocenili především výkon klavíristy a kontrabasisty, kteří spolu se zbývajícími třemi kolegy vytvořili harmonický celek.
O čtrnáct dní později, 7. dubna, se v galérii představila nejmladší generace hudebníků z úvalské pobočky Základní umělecké školy Čelákovice. Před zaplněným sálem se představili žáci kytarové, trubkové a flétnové sekce. Pro některé to bylo první veřejné vystoupení. Z jejich tváří, ale i ostatních bylo možné vyčíst výraz soustředění, aby přehrání skladby dopadlo nejlépe. Je nutno říci, že všichni účinkující příjemně překvapili, protože několik téměř nepostřehnutelných drobných chybiček mohl odhalit pouze odborník. I pan učitel Čepička, který žáky vede, byl spokojen. Je potěšující skutečností, že děti mají možnost rozvoje hudebního talentu. Potlesk návštěvníků v závěru koncertního vystoupení byl určitě povzbuzením a další motivací.
Ing. Vladislav Procházka

detail detail
Nejmladší trumpetista Pavel Pospíšek, foto R. Navrátil
Jakub Čihař hrál s přehledem a mistrně, foto R. Navrátil

detail detail
zleva: Ing. Jan Šindelář, Ing. Karel Lesse, Ing. Ferdinand Filipovský, část "Kvarteta seniorů", foto R. Navrátil
P. učitel Čepička s žáky, na koncertu 7.4., foto R. Navrátil

detail
Rozšířené kvarteto seniorů Život 90, foto Ing. V Procházka


Děkujeme kolektivu žáků ze Speciálních škol Úvaly,
kteří se zúčastnili brigády na úpravě zahrady Mateřské školy Úvaly, Pražská 525.
Brigáda se konala pod vedením učitelů - J. Kubešové a V. Procházky.
Děti a kolektiv MŠ Úvaly, Pražská 525


Naše školička na horách

Ve dnech 23.3. - 29.3.03 strávily již po jedenácté děti z naší školky krásný týden na horách. Tyto dny plné sluníčka a sněhu jsme prožili na Šumavě v obci Kubova Huť v hotelu Arnika. Pobytem děti provázel "Král Šumavy" a skřítek Hubertík, kteří dětem připravovali nejrůznější překvapení, úkoly, odměny apod. S nadšením děti sportovaly i na "Šumavské olympiádě", při túrách poznávaly krásnou jarní přírodu a každý večer řádily v hotelovém bazénu.
Rády bychom poděkovaly "tetám" Helence Novosádové a Růže Kroutilové za ochotu, trpělivost, skvělé nápady a čas, který dětem věnovaly.
Hanka Horáková, Jana Haužvicová, Alenka Kadeřábková - MŠ Pražská 525, Úvaly
 

 

S P O L K Y

AKVA ÚVALY 2003

Jak ten čas rychle ubíhá a máme zde opět jaro. S přibližujícím se měsícem květnem se blíží i pátý ročník veřejné akvaristické akce, kterou pořádá "Úvalský spolek akvaristů" dnes již jako celostátní tradiční akci, která proběhne tak, jak tomu bylo i v předešlých letech v poslední květnovou sobotu - tj. 31. května 2003 v prostorách sokolovny na nám. Arnošta z Pardubic v dopoledních hodinách.
Návštěvníci budou mít opět po roce možnost v našem městě získat množství akvaristických atributů představených nejen chovateli a pěstiteli samotnými, ale i přímými distributory dovozního sortimentu, či výrobci pomůcek a potřeb pro tento obor lidské činnosti.
Předsednictvo "Úvalského spolku akvaristů" se Vás tímto dovoluje pozvat na tuto akci.
za předsednictvo spolku Miloslav Kolařík


Ohlédnutí za časem

V sobotu 29. března se sešlo 40 /méně než polovina/ členů místní organizace zdravotně postižených občanů na výroční schůzi, aby zhodnotilo činnost výboru a organizace za uplynulý rok a současně uzavřelo jednu kapitolu přeměn.
Ubíhající čas a tím zvyšující se věk členů spolu s hospodářskopolitickými změnami přinesly několik změn nejen v názvu organizace, ale i náplně činnosti za 50 let jejího trvání. Jedno však zůstává - zdravotní postižení, které mnohdy omezuje činnost v jiných organizacích, ale není překážkou pro kulturní vyžití nebo rekondiční zdravotní rehabilitaci, a ani stávající tržní hospodářství nepotřebuje zemědělské brigády, sběr léčivek a druhotných surovin a podobných činností od zdravotně postižených lidí.
Zajištění pěti zájezdů do divadla a jednoho poznávacího, pobyt pro 22 členů na 9-10 denních rekondičních pobytech je sice skrovný výčet činnosti, ale při průměrném věku 71 let členů výboru a průměrných 78 let členů organizace je alespoň trochu uspokojující.
Čas posunuje nejen věk, ale i počet členů organizace. Dnešní je poloviční oproti vrcholovému v r. 1990 - 215. Spokojenost s prací výboru nebo neochota se sám zapojit vyprovází 5 členů výboru z 9 na 11 rok práce a bude se pomalu blížit rekordní práci př. M. Svítka - mnohaletého předsedy a člena výboru. Změna by možná oživila činnost.
Nový název organizace - "Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace" je od počátku ledna již pátý v jubilejním 50. roce trvání organizace - vznikla jako místní zájmová skupina okresní odbočky Svazu čsl. invalidů v Českém Brodě.
Loskot - jednatel m.o.STP Úvaly
 

 

S P O R T

Co je důležitějšího než dětský smích?

Myslím, že mi dá každý rodič za pravdu, že nejkrásnější věc na světě je dětský smích. Proto si vážím každého, kdo mi pomáhá vytvořit na tváři mého syna úsměv. A to jsem si uvědomila při odjezdu fotbalisťáčků na jarní soustředění. Bezva parta kluků, kteří odjížděli letos do sportovního střediska Krchleby. Hodně batohů, hodně fotbalových pomůcek, hodně pusinek na rozloučení, ale hlavně ten tak důležitý dětský úsměv. Proto chci poděkovat trenérům Pepovi, Vaškovi, Petrovi a Jakubovi za bezva týden, který našim dětem připravili. Je to dřina zvládnout tak velkou partu dětiček, ale Vám se to daří.
"A hlavně ten úsměv."
mamka M.


CYKLISTIKA

Velký chlad a ranní déšť udělal z prvního letošního závodu přátelskou vyjížďku. Osm skalních nedočkavců (z nichž padesát procent bylo Úvaláků - nevídané číslo) mělo celou trať dokonale zabezpečenou čtyřmi pořadateli. Tempo bylo opravdu svá-teční, jak se na bílou sobotu sluší. Kilometry ubíhaly za přívětivého hovoru závodníků. Při dvojím defektu jednoho z účastníků se skupinka vždy solidárně zastavila a zbyl čas i "odskočit si". I takové jsou úvalské závody. Prostě pohoda.
Když se přiblížila konečná meta, Vitáček (amatérský mistr republiky 2001) do nozder nasál cílový vzduch a nohy se roztančily do závodního tempa.
Po dojezdu v hospodě pak všichni společně pojedli horu pudingu, který byl určen vítězi horské prémie a popili vítězovo šampaňské. Cyklistika je krásný sport, obzvlášť o bílé sobotě.
Účastníci:
Míla Zelenka, Úvaly
Karel Říha, Praha
Jiří Süssmilich, Škvorec
Pavel Čadil, Úvaly
Martin Šťovíček, Úvaly
Pavel Štork, Úvaly
Tomáš Vitáček, Čelákovice
Jan Šubrt, Lysá n.L.
Pavel Štork


Z historie fotbalového klubu

Při pátrání po dokumentech, z nichž jsou čerpány informace pro připravovanou publikaci o Úvalech, se často objeví nejrůznější zajímavosti. V roce 1939 byla vydána při příležitosti 20. výročí vzniku sportovního klubu SK Úvaly brožura. Málokdo tento sešit, který popisuje počátky fotbalu, tenisu, hokeje a šachu, dnes asi má. Vybrali jsme proto příspěvek p. F. Kaliny o počátcích fotbalu v Úvalech.

Jak jsme začínali
Kdo byl vlastně otcem myšlenky založit v Ouvalech (tehdejší název Úval) dnešní sportovní klub? Upřímná odpověď na tuto otázku zní: "Nikdo", neboť ve skutečnosti nebylo žádné schůze, na níž by někdo pronesl plamennou řeč o nutnosti, důležitosti a významu takového podnikání apod.
SKÚ vyrostl sám ze skrovných myšlenek, ze skrovných také prostředků, ale z lásky těch, kteří stáli u jeho kolébky. A neobávám se tvrdit, že vyrostl vlastně ze skutečné potřeby, která nutila všechny zúčastněné k stále větší a větší činnosti, až bylo dosaženo toho, co značně přerůstalo rámec původně zamýšleného cíle.
Jak to vlastně bylo? Představíme-li si podzimek 1918, vidíme několik nadšených průkopníků kopané, kteří jednou tu, po druhé onde, kde je to právě možné, provozují tento sport. Tyto tehdejší, abych tak řekl, sportovní podniky měly však dva základní nedostatky, které velmi brzdily zdar podnikání.
Předně: měli jsme ve svém středu jen jednoho šťastlivce, majitele skutečného kopacího míče, což znamenalo, že jsme byli odkázáni na jeho dobrou vůli. On rozhodoval o tom, zda se uskuteční zamýšlené utkání nebo "trenink", či nic.
Druhým nedostatkem byla okolnost, že dotčený měl matku, což samo o sobě by nebylo tak zlé. Horší bylo, že ta matka neměla pochopení a smysl pro pravidla o kopané, zejména vůbec neznala ustanovení, že každý zápas má dva poločasy o 45 minutách, což převedeno do tehdejší naší zvyklosti znamenalo: hraje se, dokud je na to vidět. A tak zpravidla v těch nejrozhodnějších okamžicích zápasu ozývalo se: "Rudo (někdy Ruďánku), domů!" A byl konec, neodvolatelný.
A teď si představme jaro 1919 a vidíme zase ty mladé nadšence, kteří ještě nehrají svou kopanou. Zatím není počasí příznivé. Vidíme je ve vlaku Praha-Ouvaly (jezdí někteří do školy, někteří již do zaměstnání), jak uvažují a rokují, kterak se asi bude letos vyvíjet sezona. Přemýšlejí o tom, jak zajistit pravidelnou činnost, která vyžaduje míčové nezávislosti. Výsledkem je porada, svolaná ústně a uskutečněná dne 30. března 1919 v hotelu "Křovák".
Účel této schůze byl jednoduchý. Vytvořit jakousi společnost, v níž by každý pravidelnými měsíčními příspěvky pomáhal k tomu, aby bylo možno zakoupit si alespoň jeden společný kopací míč. Sešlo se nás asi dvacet a po několikahodinové debatě rozcházeli jsme se většinou jako činovníci právě ustanoveného "Komité pro založení sportovního klubu v Ouvalech". A mysleli jsme si: "Budou-li se naše řady rozmnožovat a bude-li dost peněz, dáme své činnosti větší rámec a možnosti." Přesnějších představ a myšlenek skutečně nebylo. Ty přicházely teprve s vývojem věci a myšlenka sportu a klub sám pak se vyvíjel asi tak, jako bychom zasadili semeno neznámé rostliny, pečlivě je ošetřovali a pozorovali, jak roste samo do neznámých, jen tušených tvarů a krás. Je jen třeba dodat dobrou půdu a svědomitou péči, pramenící z lásky a nadšení. A obého v nás bylo tehdy skutečně dost. Však toho také bylo třeba, aby byly překonány první překážky jak organisační, tak i provozovací a hlavně peněžní.
Ty poslední jsme pocítili hned v začátku. Přesto, že první měsíční příspěvek byl všemi členy řádně zaplacen, nedostačovala takto shromážděná částka na zakoupení míče. Vypomohl nám z prvních nesnází obchodní dům páně Perkův, poskytnuv 80,- K na dlouhodobý, neúrokovaný úvěr.
A tak nám bylo umožněno vypravit se jednoho dubnového odpoledne na "trenink" s vlastním kopacím míčem, hustilkou a šněrovací jehlou. Myslím, že žádný chirurg světa nepracuje s větší opatrností a s větším pocitem odpovědnosti, než jsme si počínali my při první přípravě svého prvního vlastního míče. Vždyť sebemenší neopatrnost mohla poškodit míč a tím odročit zahájení činnosti. Hledali jsme ve svých řadách odborníky k tomuto úkonu a tak míč putoval z ruky do ruky, podle toho, jak ostatní, tvořící dohlédací komisi, byli spokojeni s po-stupem toho, který právě pracoval. Prvním povolaným byl Fráňa, protože jako elektromechanik měl citlivé ruce, pak zase to byl Pepík, protože ten si přinesl z domova nějaké boty, podobající se kopačkám a byl tedy považován za zkušeného "machra", pak to byl zase druhý Pepík, protože ten byl zvolen správcem inventáře a požíval tedy důvěry nás všech. Konečně jsme si oddychli. Dobrá věc se podařila a nahuštěný míč letěl vzduchem. Kdo učinil tento první slavnostní výkop, se již nepamatuji. Ale ať to byl kdo byl, jisté je, že tímto kopem vlastně byla oficielně zahájena činnost dnešního sportovního klubu.
(dokončení příště)
 

 

Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í

Možná se dočkáme

Je to asi 6 týdnů, co jsem jako každý den autem "proskákala" Horovu ulici a dojela na zpevněnou příjezdovou komunikaci ke koupališti. Zpomalila jsem, abych si prohlédla svah vedle cesty. Byl upravený, křoví vyřezané, nepořádek odvezený. Byl to velmi příjemný pocit. Za několik dnů jsem jela Riegrovou ulicí a viděla opět uklizeno na svahu u lomu a kolem potoka. Stejně příjemný pocit jsem měla cestou do čtvrti Pod Slovany. Uklizeno, vyřezáno, čisto.
Je pravda, že úvalská čtvrť u koupaliště, stejně jako několik dalších čtvrtí není právě výstavní. Ale práce pracovníků VPS pana Prchala, Váši, Bagina, Šmejkala, Vodhánila, Konečného, Jelínka, Váni, Vojtěcha a Šenfelda byla okamžitě vidět a já jim za ni děkuji. Možná že se časem stane tento kout Úval - pro dříve narozené "u Štajmarů" - opět cílem víkendových procházek. Zatím však asi vzhledem ke stavu povrchu se Horova ulice stala součástí trasy závodu horských kol! Přesto beru kolečko, hrábě a lopatu. Jdu vyčistit okolí naší zahrady.
J. T.

detail
Zleva: pan prchal, Konečný, Šmejkal a Vodhánil, pracovníci VPS
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 981 539, fax: 281 981 696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz