6/2003

  Život Úval E V R O P S K Á   U N I E
M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
N A P S A L I   O   N Á S
K A M   A   K D Y
P O L I C I E
Š K O L S T V Í
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í
C Í R K V E
K U L T U R A

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 44

 

 

 

OZNÁMENÍ
o době a místě konání referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii

Starosta města Úvaly podle § 21 zákona č. 114/2003 Sb., o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda)
oznamuje:

1. Hlasování v referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii se uskuteční
dne 13. června 2003 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 14. června 2003 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem, kde se oprávnění občané mohou seznámit s textem smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii, je Městský úřad Úvaly, Pražská 276, Úvaly.

3. Místem konání referenda v okrsku č. 1 je místnost pro hlasování v Domě s pečovatelskou službou Úvaly, nám. Svobody 1570 pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Úvalech - ulice Atlasová, Bezručova, Borová, Bratří Čapků, Brožíkova, Čelakovského, Čermákova, Dobrovského, Ebenová, E.E.Kische, Erbenova, Fibichova, Foersterova, Glűcksmannova, Guth-Jarkovského, Grégrova, Hodov, Do Hodova, Janáčkova, Jedlová, Jirenská, Josefa Lady, K Hájovně, Klánovická, Klostermannova, Kmochova, Kollárova I., Kožíškova, Kupkova, Lesní, Máchova, Maroldova I., Modřínová, Muchova, Nad Koupadlem, Otokara Březiny, Palackého, Pernerova, Pražská I., Prokopa Velikého I., Purkyňova, Rašínova, Slavíčkova, Smrková, Sukova, Šafaříkova, Šámalova, Šrámkova, Tichého, Tovární, Tylova, U Horoušánek, Vrchlického, V. Špály, Zálesí
Místem konání referenda v okrsku č. 2 je místnost pro hlasování v Městském domě dětí a mládeže Úvaly, Vítězslava Nováka 372 pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Úvalech - ulice 28. října, Alešova, Barákova, Boženy Němcové, Čechova, Hakenova, Havlíčkova, Jiráskova, Jungmannova, Kolárova II., Maroldova II., nám. Svobody, Nerudova, Pražská II., Prokopa Velikého II., Raisova, Štefánikova, Švermova, Vojanova, Vítězslava Nováka, Wolkerova, Žižkova
Místem konání referenda v okresku č. 3 je místnost pro hlasování v Základní škole Úvaly, nám. Arnošta z Pardubic 8 pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Úvalech - ulice 5. května, Arnoštova, Bendlova stezka, Bulharská, Denisova, Dobročovická, Dvořákova, Fűgnerova, Hálkova, Horova, Husova, Chelčického, Chorvatská, Jeronýmova, Kladská, Komenského, Lužická, Mánesova, nám. Arnošta z Pardubic, Na Spojce, Na Stráni, Na Ztraceném korci, Poděbradova, Podhájí, Pod Slovany, Pod Tratí, Riegerova, Roháčova, Rumunská, Ruská, Slovinská, Smetanova, Sovova, Srbská, Škvorecká, Táboritská, Tyršova, U Kaberny, U Obory, U Přeložky, U Starého koupadla, U Výmoly, Vydrova, Zahradní.

3. Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

4. Hlasovací lístek bude oprávněnému občanovi předán v místnosti pro hlasování. Oprávněný občan hlasuje tak, že na hlasovacím lístku v příslušném rámečku označí křížkem svoji odpověď na položenou otázku.

V Úvalech dne 15.5.2003, Ing. Ivan Černý v.r., starosta města

 

K A M   A   K D Y

Akce MDDM

3.6. v 10.00 h klub Ouvaláček
přednáška na téma pojištění dětí
(zástupce České pojišťovny)

5.6. v 9.30 h pohádkové vystoupení žáků Speciálních škol v Úvalech
v 10.00 h Pohádky z kouzelného kabátku (Pražská divadelní agentura)
- obě akce se konají v sále DPS

6.6. v 18.00 h akademie MDDM (sál sokolovny)

11.6. v 18.00 h
a 16.6. v 18.00 h
koncert klavírní a flétnové sekce ZUŠ Čelákovice pod vedením pí uč. Natalie Grokchovské, Magdy Veličkové a Petry Chourové

20.-22.6.
výstava Soni Formanové - malované hedvábí
Zuzany Indrové - keramika, obrázky
Radka Navrátila - fotografie
 


SK Úvaly

7.6. v 16.00 h
Sparta opět v Úvalech
(bližší informace dále v ŽÚ)
 


Základní škola Úvaly
zve na výstavu
Letem světem 3D
Výstava se bude konat
pátek 13. 6. 14 - 18 h
sobota 14. 6. 8 - 15 h
v budově základní školy.
Přijďte si zavzpomínat na svoje školní léta.
 


Veřejné zasedání zastupitelstva města
bude 3. 7. 2003 od 18 h v sálku DPS na nám. Svobody.
 


CČSH Úvaly

11. 6. v 18.00 h
2. zastavení. Letnice - seslání Ducha svatého, ohnivé jazyky, uzdravení
(Husova kaple)

6. 7. v 19.00 h
uctění památky Mistra Jana Husa v areálu Junáckého střediska v Pražské ulici
(podrobnosti dále v ŽÚ)
 

 

E V R O P S K Á   U N I E

Evropská unie

Ve dnech 13. a 14. června se uskuteční referendum o vstupu České republiky do Evropské unie. V něm budeme moci vyslovit svůj názor k zamýšlenému připojení ČR k Evropské unii, hlasovat buď proti vstupu do EU, nebo pro.
Přesto, že jste zprávami o výhodách v EU zahrnováni ve velké míře každým dnem, dovolujeme si i my předložit vám několik shrnujících či doplňujících informací, které by mohly usnadnit rozhodování o významném kroku v moderních dějinách našeho státu.

K prosazování myšlenek EU a k jejímu efektivnímu řízení slouží řada institucí. K nejdůležitějším patří:
Evropská komise - má 20 členů, většinou významných politiků. Jednotlivé členy komise jmenují vlády členských států po schválení Parlamentem. Komise dohlíží na plnění úmluv a zajišťuje vykonávání nařízení EU. Radě a Parlamentu předkládá návrhy zákonů, často navrhuje postupy dalšího rozvoje. Komise sídlí v Bruselu.
Evropský parlament - má v současné době 626 poslanců volených každých 5 let. Poslanci se scházejí jednou měsíčně na plenárních zasedáních ve Štrasburku a na jednáních výborů v Bruselu. Parlament schvaluje evropské zákony, právní normy i důležité mezinárodní smlouvy a také přijímání nových členských států.
Evropský soudní dvůr - dohlíží na dodržování evropského práva. Tvoří jej 15 soudců. Žaloby k tomuto soudu mohou vznášet jak státy či instituce, tak jednotliví občané.
Rada Evropské unie (též Rada ministrů) - skládá se z ministrů vlád všech členských zemí, vždy podle toho, jaká problematika se projednává (zemědělství, doprava, životní prostředí, zahraniční politika atd.). Rada vydává právní akty a spolu s Evropským parlamentem schvaluje rozpočet Unie. Sídlo má v Bruselu.
Evropská rada, kterou tvoří hlavy členských států a vlád, se schází nejméně dvakrát ročně a určuje hlavní směry politiky EU.

Hlavní role EU a vliv členství na ČR:
I. Politická stabilita
- Evropská unie je důležitým prvkem bezpečnosti a stability v Evropě. Úzká spolupráce členských států v rovině hospodářské i politické vylučuje konflikty mezi nimi.
- Zvýší se váha České republiky jako člena mezinárodního společenství. ČR bude moci více než nyní ovlivňovat dění v Evropě i ve světě, k názorům ČR jako člena EU se bude přihlížet více, než kdybychom vystupovali osamoceně.
- Členství má příznivý vliv na politickou stabilitu uvnitř států; v systému založeném na důsledné kontrole demokratických principů a uplatňování lidských práv má politický extremismus omezené možnosti se uplatnit.
- Česká republika bude moci ovlivňovat politiku a legislativu EU a tak lépe hájit své zájmy, než kdyby zůstala malým státem vedle mocného souseda.

II. Hospodářské důvody
- Česká republika bude rovnoprávným účastníkem společného evropského trhu, ve kterém jsou odstraněny překážky pro pohyb zboží, osob, kapitálu a služeb; v celoevropském měřítku se tak mohou lépe uplatnit kvalitní a levné výrobky a služby.
- Společenský trh snižuje ceny; volný pohyb kapitálu a investic přitom vytvářejí lepší podmínky pro hospodářský růst.
- To vše se projeví postupným zvyšováním životní úrovně obyvatelstva.
- Snižuje se nebezpečí prudkých místních výkyvů hospodářství. Společný trh má tendenci rozdíly vyrovnávat a ne je zvyšovat.

III. Obecné společenské důvody
- Právo:
- Členství v unii znamená přijetí osvědčeného právního rámce pro řadu základních oblastí života společnosti - zejména však pro věci související se společným trhem. Legislativní proces se zjednodušuje: rychleji se dosahuje kvalitního řešení.
- Harmonizované právní prostředí usnadňuje orientaci a vzbuzuje důvěru zahraničních investorů a podnikatelů.
- Prostředí unie vyvíjí tlak na efektivní práci soudců, tj. na rychlé a důsledné řešení případů.
- Spolupráce v oblasti justice a vnitra:
Zlepší se koordinace boje proti mezinárodnímu zločinu (terorismus, obchod s drogami a s lidmi, praní špinavých peněz atd.).
- Životní prostředí:
Společná politika životního prostředí důsledně dbá na zdravé a udržitelné podmínky k životu.
- Ochrana spotřebitele:
Propracovaný systém zaručuje, aby každý za své peníze dostal odpovídající zboží a služby v náležité kvalitě.
- Financování ze strukturálních fondů:
Prostředky ze strukturálních a jiných fondů pomohou České republice překonat některé strukturální problémy (např. vyšší nezaměstnanost v některých regionech) a postupně vyrovnávat hospodářskou a životní úroveň s ostatními členskými státy (Maximální účast EU na financování jednotlivých projektů se může vyhoupnout na 75% celkových nákladů).

Otázka vystoupení z EU, popř. opětovné vstoupení:
Smlouva o Evropské unii je smlouva na dobu neurčitou a okolnosti, za kterých by členský stát mohl z unie vystoupit, nijak neupravuje. To však neznamená, že z unie nelze vystoupit. Stát, který by se k tomu rozhodl, by však nepochybně musel nejdříve splnit závazky, které mu vůči unii během členství vznikly. Podmínky vystoupení by bylo nutno mezi tímto státem na jedné straně a členskými státy a unií na straně druhé náležitě vyjednat, což by bezpochyby byl dosti dlouhý a obtížný proces. Pokud by se dotyčný stát nechtěl na oprávněné (a smluvně zajištěné) zájmy svých partnerů ohlížet, dopustil by se hrubého porušení mezinárodního práva a vystavil by se nebezpečí sankcí.
V zásadě ovšem je odpověď na otázku, zda lze z unie vystoupit, kladná. Stejně kladná je v principu i odpověď na druhou část, tj. zda lze do unie opět vstoupit. Pro unii ovšem neexistuje povinnost takový stát znovu přijmout.
Je vhodné poznamenat, že zatím se v žádném z patnácti členských států otázka vystoupení z EU nestala předmětem politických jednání, ba ani vážné diskuse.

Základní informační zdroje vytvořené v rámci komunikační strategie ČR před vstupem do EU:
- Bezplatná telefonní informační linka o EU: 800 200 200,
- Euroskop, oficiální server MZV ČR o Evropské unii: http://www.euroskop.cz,
- síť 16 regionálních evropských informačních středisek: bezplatný přístup k internetu, informační materiály vydávané MZV ČR,
- síť 500 veřejných knihoven: základní informační místa o EU,
- problematice Evropské unie se věnují pořady v rozhlase a v televizi.

Při rozhodování v otázce vstupu naší republiky do EU záleží na úvaze každého z nás, na co klade důraz, co pro něho osobně může být výhodou a co nikoliv. Je třeba si ale uvědomit, že pozitiv členství lze dosáhnout pouze za cenu nemalého úsilí a dobrovolného vzdání se samostatného rozhodování státu v určitých oblastech výměnou za podíl v rozhodování společném.

Zkušenost dosavadních členských států (zejména těch, které k EU přistupovaly jako hospodářsky slabší) však ukazuje, že výhody vstupu zřetelně převažují nad nevýhodami, že jejich vstup vedl k hospodářské a politické stabilizaci a vzestupu životní úrovně obyvatel.

Zatímco v minulém 20. století o naší budoucnosti rozhodovaly několikrát v náš neprospěch cizí mocnosti, máme nyní možnost v referendu svobodně zvolit, zda chceme nebo nechceme být plnoprávnými členy společenství vyspělých evropských národů. Malťané, Slovinci, Maďaři, Litevci a Slováci už hlasovali pro vstup do Evropské unie. Jak se rozhodneme my?

Šťastnou volbu přeje redakce Života Úval.
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

INFORMACE
z mimořádného jednání rady města Úvaly, které se konalo 12. 5. 2003

Zastupování města na valné hromadě STP, a.s.
Město Úvaly je akcionářem Středo-české plynárenské, a.s., má proto právo aktivně se zúčastnit valné hromady této společnosti.
Usnesení č. 134/03 Rada města doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostu k zastupování města na valné hromadě STP, a.s., dne 6.6.2003.

Zastupování města na valné hromadě STE, a.s.
Město Úvaly je akcionářem Středočeské energetické, a.s., má proto právo aktivně se zúčastnit valné hromady této společnosti.
Usnesení č. 135/03
Rada města doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostu k zastupování města na valné hromadě STE, a.s., v roce 2003.

Prodej pozemků Chorvatská
Dne 7.5.2003 v 15 hodin bylo ukončeno přijímání nabídek do výběrového řízení na prodej pozemků Chorvatská. Dne 9.5.2003 jednala výběrová komise. S ohledem na obdržené nabídky na prodej pozemků v uvedené lokalitě (město obdrželo nabídky od 4 zájemců) doporučuje výběrová komise vyhlášenou obchodní soutěž zrušit. K výše uvedenému proběhla diskuse. Všichni přítomní vyslovili souhlas s doporučením výběrové komise vyhlášenou obchodní soutěž zrušit, oslovit další potenciální zájemce a jednat s nimi.

Prodej-koupě objektu MULTITEC
Ing. Horová informovala přítomné o veřejné obchodní dražbě, která se týká objektu č.p. 65 v Riegerově ulici v Úvalech včetně přilehlých pozemků a staveb a navrhla objekt odkoupit. Objekt by sloužil jako sídlo MěÚ a všech jeho složek, včetně městské knihovny a veřejně prospěšných služeb. Částka potřebná k úhradě koupi uvedené nemovitosti by byla získána prodejem budov ve vlastnictví města (stávající sídlo MěÚ, sídlo Veřejně prospěšných služeb, případně č.p. 18 a 95 na nám. A. z Pardubic). Po zvážení všech skutečností většina přítomných podpořila návrh Ing. Horové s tím, že pokud by se záměr zdařil, jednalo by se o výhodné komplexní řešení. Dále přítomní doporučují pověřit radu města stanovením nejvyšší možné ceny při případné koupi objektu.

Ing. V. Struska má kritickou připomínku k práci veřejně prospěšných služeb na veřejné zeleni. Dále připomíná neúčinnost osazení dopravních značek (zákaz vjezdu nákladním automobilům), doporučuje oslovit Policii ČR, má také kritickou připomínku k práci Agentury PROFI.

Pan M. Kolařík přednesl žádost o možnost využití techniky města pro Český rybářský svaz - místní organizace Úvaly.
Usnesení č. 136/03
Rada města souhlasí se zapůjčením a využitím techniky v majetku města pro Český rybářský - místní organizace Úvaly za účelem provedení terénních úprav pro úpravy odtoku z rybníku Kalák přes Jámy do Výmoly.

Usnesení č. 137/03
Rada města pověřuje k jednání za město ve věci koupě objektu č.p. 65 včetně přilehlých pozemků (areál MULTITEC) za dohodnutých podmínek Ing. Janu Horovou a Ing. Josefa Krutského.

Ing. Jana Horová, místostarostka
Ing. Ivan Černý, starosta

 


USNESENÍ
z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva města Úvaly,
které se konalo ve čtvrtek 15.5.2003

Usnesení č. Z-025/03
Zastupitelstvo města ruší veřejnou obchodní soutěž na prodej pozemků Chorvatská.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z-026/03
Zastupitelstvo města souhlasí se záměrem města odkoupit objekt MULTITEC včetně přilehlých pozemků a pověřuje Ing. J. Horovou a Ing. J. Krutského jednáním včetně podpisu případné smlouvy.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-027/03
Zastupitelstvo města pověřuje starostu Ing. I. Černého k zastupování města na valné hromadě STP, a.s., dne 6.6.2003.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-028/03
Zastupitelstvo města pověřuje starostu Ing. I. Černého k zastupování města na valné hromadě STE, a.s., v červnu 2003.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ing. Jana Horová, místostarostka
Ing. Ivan Černý, starosta města

 


INFORMACE
z jednání rady města Úvaly,
které se konalo 19.5.2003

Správní odbor

Rada byla informována o aktuálním stavu volných bytů v DPS a seznamu žadatelů k 19.5.2003. Tři byty, které již byly radou přiděleny, se opět uvolnily z důvodu stažení žádosti o umístění do DPS ze strany žadatelů. Volné jsou 2 byty 2+kk a 3 byty 1+kk. Rozhodnutí rady města o přidělení bytů vždy podléhá schválení nadřízeného orgánu MěÚ Brandýs n/L.
Usnesení č. 138/03
Rada města souhlasí s přidělením bytů v DPS:
pí. P. 1+kk ,
pí. H. 1+kk ,
pí. S. 2+kk, pro přidělení tohoto bytu je nutné jednání žadatelky se správním odborem.

Rada byla informována o průběhu jednání s ředitelkou MDDM pí. Janou Pospíšilovou ohledně využívání sálku v DPS pro potřeby MDDM. MDDM bude vzhledem k současné finanční situaci využívat sálek pouze v nutných případech. Pí. ředitelce byla nabídnuta možnost využití těchto prostor pro pořádání kulturních akcí s tím, že MDDM uhradí pouze náklady spojené s kulturní produkcí.
Usnesení č. 139/03
Rada města bere na vědomí informaci o jednání s ředitelkou MDDM paní Janou Pospíšilovou.

Rada obdržela žádost místní organizace Svazu tělesně postižených o povolení využívání sálku v DPS každou první středu v měsíci po ukončení schůzky klubu důchodců na 1-2 hodiny.
Usnesení č. 140/03
Rada města souhlasí s konáním schůzek místní organizace svazu tělesně postižených v sálku DPS každou první středu v měsíci po ukončení schůzky klubu důchodců. Za používání sálku k těmto účelům nebude účtován pronájem.
Zároveň ale rada města vyhrazuje správnímu odboru právo dát přednost komerčnímu využití sálku nebo kulturním akcím.

Radě byla předložena žádost manželů M. o prominutí plateb nájemného a služeb u jim přiděleného bytu v DPS z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti a dále z důvodu ztížených podmínek bydlení kvůli hlasitému provozu kotle.
Manželé M. na hluk větráku od kotle upozorňovali již v minulosti. Byla jim nabízena okamžitá výměna bytu, kterou ale odmítli. Dle informací z odboru investic je projednáno a připraveno technické vyřešení problému, o kterém byli manželé M. informováni. Rada dále doporučuje obyvatele DPS upozornit, že dlouhodobá nepřítomnost v bytě je v rozporu s nájemní smlouvou.
Usnesení č. 141/03
Rada města nesouhlasí s prominutím nájemného a plateb za služby manželů M. Zároveň ukládá odboru investic a životního prostředí zajistit snížení hluku od větráku kotelny.

Radě byla předložena žádost p. Václava Laciny o pronájem prostor v čp.95, nám. A. z Pardubic za účelem provozování cestovní kanceláře. Rada v zásadě nemá námitek, ale vzhledem k tomu, že v současné době zastupitelé zvažují možnost prodeje tohoto domu, členové rady se dohodli na odložení rozhodnutí o žádosti do příštího jednání rady.
Usnesení č. 142/03
Rada města odkládá rozhodnutí o pronájmu prostor v čp.95 pro p. Václava Lacinu na příští jednání rady z důvodu zvažování případného prodeje této nemovitosti.

Odbor investic a životního prostředí

Radě byla předložena informace o vzdání se zástavního práva na pozemky parc. č. 302, 1090, 1091 a stavby čp. 75, 1096, 1095 ze strany Státního fondu životního prostředí ČR v návaznosti na převod/prodej vybudovaného plynovodu.
Usnesení č. 143/03
Rada města doporučuje zastupitelstvu města předběžně schválit prodej plynárenského zařízení vybudovaného v ulicích 5. května, Palackého, nám. Svobody, Jiráskova, Hálkova, Kladská, Rumunská, U Kaberny, U Výmoly a Dobročovická. Rada ukládá odboru investic a životního prostředí zveřejnit tento záměr na úřední desce.

Rada obdržela vyhodnocení výzvy o veřejnou zakázku, která byla vypsána na základě dotace od agentury PHARE ve výši cca 5,5 mil. Kč. Výběrová komise obdržela 3 nabídky, přičemž všechny se svou cenou velice odchylují od ceny původně uvažované projektantem a svou výší daleko přesahují finanční možnosti města.
Usnesení č. 144/03
Rada města na základě návrhu komise pro posouzení a hodnocení nabídek stanovila pořadí nabídek na akci "Obnova místních komunikací v obci Úvaly":
1. místo - PSVS, a.s., Dubečská 3238, Praha 10,
2. místo - SKANSKA DS, a.s., F. Nováka 3/5267, Prostějov.
Usnesení č. 145/03
Vzhledem k tomu, že nabídky přesahují finanční možnosti města, rada pověřuje starostu města a Ing. Nečase jednáním se zástupcem Centra pro regionální rozvoj (dotace PHARE) o možnosti uskutečnění pouze části projektu, s projektantem a s dodavateli o možných úsporách.

Rada obdržela vyhodnocení výzvy o veřejnou zakázku, která byla vypsána městem na opravu místních komunikací a chodníků. Výběrová komise obdržela 3 nabídky. Vzhledem k současné situaci města tyto nabídky přesahují jeho finanční možnosti.
Usnesení č. 146/03
Rada města ruší vyhlášenou soutěž na akci "Oprava místních komunikací a chodníků".

Na základě vyžádání členů rady byl předložen rozpis financování stavby DPS.
Původní cena bez DPH 38.497 350 Kč
Dodatečné náklady bez DPH 3.261 464 Kč
DPH 2.299 632 Kč
Celkem tedy 44.058 446 Kč
z toho dotace 22.400 000 Kč
město hradí 21.658 446 Kč
v roce 2002 uhrazeno 4.591 102 Kč
v roce 2003 uhrazeno 700 000 Kč
zbývá zaplatit 16.367 344 Kč
Rada vyjádřila velký podiv nad faktem, že bývalým odborem pro správu majetku města byla v rozpočtu pro rok 2003 nárokována na dofinancování DPS částka necelých 12 mil. Kč, když teď je předkládán nedoplatek přes 16 mil. Kč, přestože 700 tis. Kč již bylo letos uhrazeno.
Usnesení č. 147/03
Rada města požaduje připravit podrobnější analýzu výdajů pro jednání zastupitelstva města a dále požaduje zdůvodnění rozdílů mezi rozpočtovanou částkou a skutečností.
Usnesení č. 148/03
Rada města požaduje předložit návrh na úpravu rozpočtu.

Různé

Usnesení č. 149/03
V návaznosti na rozhodnutí zastupitelstva města zrušit veřejnou obchodní soutěž na prodej pozemků v lokalitě "Chorvatská" rada požaduje připravit smlouvu o prodeji a do konce května vybrat společnost, které budou pozemky prodány.

Rada byla informována o jednání, které proběhlo s p. Liborem Mádlem. Pan Mádl je ochoten dělat správce koupaliště pro letošní sezónu, pouze bylo po vzájemné dohodě upraveno vstupné. Z tohoto důvodu je nezbytné zrušit usnesení rady, kterým bylo vstupné původně stanoveno.
Usnesení č. 150/03
Rada ruší své usnesení č. 131/03 (stanovení vstupného na městské koupaliště).
Usnesení č. 151/03
Rada města stanovuje vstupné pro městské koupaliště Úvaly pro sezónu 2003:
a) denní vstupné
děti do 120 cm zdarma
do 16 let 30,- Kč
dospělí 60,- Kč
důchodci 30,- Kč
b) vstupné po 18. h je poloviční
c) celosezónní permanentky
dospělí 500,- Kč
do 16 let 300,- Kč
důchodci 300,- Kč
 

Na základě dotazu občanů, kteří se podílejí na přípravě publikace o Úvalech, a koordinátora této skupiny p. Ing. Vladislava Procházky, zda by nemohly být městské kroniky přístupné občanům v budově MěÚ, rada tuto možnost zvážila. Bylo konstatováno, že podle české legislativy by měly být kroniky správně uloženy v okresních archivech, což ale naprostá většina obcí odmítla. V současné době jsou kroniky Úval spolu s dalšími historickými materiály v místnosti kronikáře v čp.95.
Usnesení č. 152/03
Rada souhlasí s přemístěním historických kronik města Úvaly do budovy MěÚ Úvaly, kde budou na vyžádání k dispozici veřejnosti. Kroniky budou uloženy v plechové trezorové skříni.

Ing. Jana Horová, místostarostka
Ing. Ivan Černý, starosta

 


Pozvánka na jednání zastupitelstva

Veřejné zasedání zastupitelstva města se koná
3. července 2003 od 18 h v sálku DPS, nám. Svobody 1570.
Program bude uveden na plakátech a na internetových stránkách města.
 


Změna termínu svozu popelnicových nádob
- důležité upozornění

Upozorňujeme občany Úval, kteří bydlí v části města, kde je firmou A.S.A., spol. s r.o., prováděno pravidelné vyvážení popelnicových nádob vždy ve čtvrtek 1x za 14 dní, že vzhledem k organizačním změnám v této firmě bude od 1. července 2003 tento svoz prováděn vždy ve středu 1x za 14 dní. První vyvezení po tomto datu tudíž proběhne ve středu dne 2. 7. 2003 a další pak vždy po 14 dnech. V částech Úval s pondělním a úterním svozem nedochází k žádným změnám.
Ing. Bohuslav Prokůpek, odbor investic a životního prostředí
 


Městské koupaliště Úvaly
provoz 7. 6. - 31. 8. 2003
správce L. Mádl - LM POOL

a) denní vstupné

děti do 120 cm zdarma
do 16 let 30,- Kč
dospělí 60,- Kč
důchodci 30,- Kč

b) večerní vstupné
po 18. h poloviční

c) celosezónní permanentky
dospělí 500,- Kč
do 16 let 300,- Kč
důchodci 300,- Kč

Město i správce si vyhrazují právo změnit v případě nutnosti provozní dobu.
 


První kulturní akce ve společenském sále DPS Úvaly

Dne 13. 5. 2003 prošel společenský sál v Domě s pečovatelskou službou v Úvalech první větší zatěžkávací zkouškou. Sešli se zde nejen obyvatelé tohoto objektu, ale i členové a členky Klubu důchodců Úvaly a část obyvatel Domova důchodců v Úvalech k malému posezení.

Dle našeho odhadu se zde sešlo přibližně 80 občanů. Pro ně připravily děti z místních školských zařízení svá představení. Děti ze Speciálních škol Úvaly předvedly pásmo pohádek, po nich následovaly básničky a písničky dětí z Mateřské školy II. Po nich přišla na řadu prvá dvě vystoupení dětí z Městského domu dětí a mládeže v Úvalech, a to pár básniček a potom taneční vystoupení mladších děvčat. Následovalo opět pásmo básniček a písniček dětí z Mateřské školy III a po nich vystoupení starších děvčat z MDDM, které vystřídaly zpěvačky-sólistky ze Základní školy Úvaly. Závěr všech vystoupení završil tanec "půlnočních strašidel" z MDDM. Rádi bychom ještě jednou i jménem diváků poděkovali všem účinkujícím.
Ale po ukončení těchto vystoupení se všichni hned nerozešli a ještě chvíli poseděli při čaji a kávě.
Musíme s potěšením konstatovat, že v našem městě je opět po delší době k dispozici prostor, ve kterém je možno pořádat menší kulturní akce pro občany města a okolí.
Ing. Renata Perglerová, Ing. Oldřich Nečas

detail detail
 


PRÁZDNINOVÝ PROVOZ LÉKÁRNY

Od 1.7.2003 do 29.8.2003 bude úvalská lékárna z personálních důvodů otevřena:
Po 7.45-12.00 12.30-15.45
Út 7.45-12.00 12.30-15.45
St 7.45-12.00 12.30-15.45
Čt 7.45-12.00 12.30-15.45
Pá 7.45-12.00 12.30-15.45
 


A jsme na konci dubna......

Vážení spoluobčané, opět s odstupem pár měsíců bych vás ráda informovala o finanční situaci města, která je stále zoufalá. Zaplatili jsme přes 4 mil. Kč dluhů za nesplacené faktury z roku 2002, z dlužných částek počítaných na rok 2003 bylo ke konci dubna již zaplaceno:
1,75 mil. Kč splátka Metrostavu,
120 tis. Kč úroky Metrostavu,
200 tis. Kč splátka GE Capital,
200 tis. Kč úroky GE Capital,
tj. celkem částka téměř 6,5 mil. Kč pouze na dluhy. V městské pokladně skutečně zbývají peníze pouze na to nejnutnější, jako je např. základní provoz MěÚ, správa světelné křižovatky, svoz odpadů a v tuto chvíli také zprovoznění městského koupaliště. Proto velmi prosím všechny občany o shovívavost, pokud se týče stavu okrasné zeleně, prašnosti ulic a podobně.
Postupně byly vypovězeny smlouvy na právnické služby, na dodávky nejrůznějšího SW a časopisů, došlo ke snižování počtu zaměstnanců, přešli jsme na levnějšího provozovatele pevných linek (z Telecomu na Aliatel), proběhla úspěšná jednání o snížení smluvních cen s některými společnostmi, které zajišťují pro MěÚ služby.
Jak jsem informovala i na veřejném zasedání zastupitelstva města, na účtě města je přibližně 200 tis. Kč, na stole leží nezaplacené běžné faktury za několik set tisíc, na dům s pečovatelskou službou je nutné doplatit přes 16 mil. Kč, ale úvěr můžeme čerpat pouze do výše 8 mil. Kč. Zbytek peněz bude muset být doplacen z prodeje pozemků "Chorvatská", který je pro město naprosto nezbytný.
A příjemnější téma na konec. Pokud se týká provozu městského koupaliště, pro letní sezónu 2003 bude činnost správce koupaliště vykonávat opět p. Mádl, s jehož službami byla v loňském roce spokojenost.
Ing. Jana Horová, místostarostka
 


ANKETA
ke kulturnímu využití sálku v domě s pečovatelskou službou

... je k dispozici na www.uvaly.cz/saldps.

Děkujeme za vyplnění. Anketní lístek je též možno vhodit do schránky umístěné na budově městského úřadu, dále pak v městské knihovně.

Technické údaje kulturního sálku v DPS:
velikost sálu 88 m2
kapacita 80 míst k sezení
vybavení videoprojekce ve stropě, zvuková aparatura
zázemí kuchyň, šatna, hygienické zařízení
využití obřadní síň, besedy, divadlo, dětská představení, koncert, autogramiády, klubové kino, školení atd.
kontakt pro zajištění akce
paní Ivana Šťastná
tel.: 281 982 485, 281 981 401,
adresa pro objednávky:
MěÚ Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly, e-mail: zu.meuuvaly@volny.cz
 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Anketa www.uvaly.cz

Výsledky ankety umístěné na www.Uvaly.cz v období od 13.4. do 12.5.2003:

Čistota města se v posledním období:
- výrazně zlepšila 5% (2)
- až na zametené vozovky nezlepšila 22% (9)
- jarní úklid již město začalo, ale je na začátku 17% (7)
- nevidím změnu, stále tu je nepořádek 51% (21)
- čistota není problém, lepší již to nebude 5% (2)

Do 12.6.2003 můžete hlasovat v anketě www.Uvaly.cz na téma "prostory města pro kulturní využítí".

www.Uvaly.cz/mesto - informační rozcestník
www.Uvaly.cz/adresar - katalog služeb a podnikatelů
www.Uvaly.cz/kalendar - informační kalendář
www.Uvaly.cz/reality - aktualizovaná realitní nabídka
www.Uvaly.cz/MeU - informace občanům o úřadech
www.Uvaly.cz/ZivotUval - pravidelný měsíčník
www.Uvaly.cz/uvalaci - kniha návštěv, diskusní klub
www.Uvaly.cz/knihovna - Městská knihovna
www.Uvaly.cz/mapa - aktuální mapa města
www.Uvaly.cz/pocasi - předpověď počasí
www.Uvaly.cz/anketa - nová anketa

Ing. Lukáš Rubeš
 
 


Jakou vodu pijeme?

Voda je základní a nezbytnou podmínkou života na Zemi. Je to nejrozšířenější sloučenina. Obyvatelé města mají buď vlastní zdroj vody, nebo jsou připojeni na veřejný vodovod. Voda veřejných vodovodů pochází více než z poloviny ze zdrojů povrchových, z menší části ze zdrojů podzemních. V úvalském veřejném vodovodu je voda původem podzemní, pochází z prameniště u obce Jirny. Vlivem intenzivní zemědělské výroby, imisí, splachů a průsaků z řady lidských činností kvalita všech podzemních vod však klesá. Podzemní vody mohou obsahovat některé látky v nežádoucím množství (např. dusičnany, radon), které se přirozenou cestou vylučují z podloží.
Voda z veřejných vodovodů je v pravidelných intervalech kontrolována.
V Úvalech jsou odebírány kontrolní vzorky jedenkrát za čtvrt roku v základní škole a ve zdravotním středisku v rozsahu, který stanovuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví. Rozbor pitné vody obsahuje:
1) část týkající se organoleptických vlastností pitné vody (pach, chuť, vzhled),
2) část obsahující biologické a mikrobiologické hodnocení (např. počet koliformních, psychrofilních a mezofilních bakterií, enterokoky apod.),
3) část obsahující fyzikální vlastnosti vody (např. konduktivita),
4) část obsahující chemické hodnocení jakosti vody.
Chemické hodnocení jakosti vody je nejobsáhlejší a zahrnuje stanovení zdravotně významných anorganických a organických ukazatelů. Každá pitná voda není jen chemicky čistá kapalina H2O, ale obsahuje přirozeně v různém množství další prvky. Hygienické limity koncentrací těchto prvků jsou stanoveny Vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 376/2000 Sb.

Zdravotní rizika mohou plynout z konzumace vody bakteriálně či biologicky kontaminované a z vody s vyšším obsahem chemických či radioaktivních látek. Z hlediska akutního účinku je významná mikrobiální kvalita. Anorganické i organické chemické látky, obsažené ve vodě v koncentracích překračujících limitní hodnoty stanovené vyhl. 376/2000, mohou v našich podmínkách představovat různě významnou zátěž s následným rizikem negativního účinku na lidský organismus.
V uvedené tabulce jsou výsledky chemického rozboru vody kontrolního vzorku, který byl odebrán 24. března 2003 ve úvalském zdravotním středisku. Stručná charakteristika jednotlivých ukazatelů:
NO3 - dusičnany - jsou asi nejvíce diskutovaným problémem pitné vody ve veřejných vodovodech. Jsou schopné vyvolat nejenom alimentární methemoglobinémii u kojenců a některých nemocných s chorobami srdce nebo s poruchami metabolismu, ale také, stejně jako dusitany, jsou-li ve vysoké koncentraci, mohou být prekurzory N-nitrososloučenin (nitrosaminů a nitrosamidů), látek s karcinogenním účinkem.

CHSK Mn - udává celkový obsah organických látek ve vodě, tudíž indikuje organické znečištění vody.
Fe (železo) a Mn (mangan) jsou běžnou součástí přírodních vod. Tyto prvky se často vyskytují současně. Limity jsou zdůvodňovány technicky, vyšší koncentrace barví prádlo a sanitární keramiku rezavě hnědě.
Cl - (chloridy) jsou běžnou součástí pří-rodních vod. Jejich náhlý vzestup současně s dalšími parametry (NH4+, NO2-, CHSKMn) indikuje fekální znečištění.
SO4 - (sírany) - vyšší koncentrace síranů spolu s hořečnatými ionty působí laxativně. Z hlediska zdraví jsou sírany běžnou součástí přírodních vod.

Ca + Mg (vápník a hořčík) tvoří "tvrdost vody". Způsobují usazeniny na nádobí. Obsah samotného vápníku je doporučován nad 30 mg/l. Jedním z nejdéle prokázaných vztahů minerálů v pitné vodě k lidskému zdraví je příznivý vliv dlouhodobé konzumace "tvrdší vody" (obsah vápníku a především hořčíku) na snížení výskytu kardiovaskulárních chorob.
Převařením vody lze odstranit volný chlor i některé těkavé organické látky, radon a dále oxid uhličitý (důležité zvláště u kojenců a dětí). Při nejméně dvacetiminutovém varu lze získat i jistotu odstranění bakterií. Neodstraní se tím však většina chemických látek (těžké kovy, dusičnany). Obsah volného chloru prakticky na nulové hodnoty poklesne i stáním vody v otevřené nádobě při pokojové teplotě za asi 60 minut.
Po prostudování všech ukazatelů lze konstatovat, že voda z veřejného vodovodu v Úvalech splňuje, až na dlouhodobě překračované a stále se zvyšující hodnoty dusičnanů, limity stanovené pro pitnou vodu. Hranice hodnoty hygienických limitů pro obsah dusičnanů ve výši 50 mg/l byla stanovena s ohledem na kombinaci s možným příjmem dusičnanů obsažených v potravinách, například v zelenině. Není třeba mít přehnané obavy z konzumace vody z veřejného vodovodu, ale tato voda není v žádném případě vhodná pro přípravu kojenecké stravy. Limit u kojenecké vody je stanoven na 15 mg/l.
Voda z veřejného vodovodu je pod stálou kontrolou a její kvalita je určitě mnohem lepší, než v některých studních u rodinných domků.
Používání vody je povoleno okresním hygienikem s platností do roku 2006. Do doby ukončení platnosti výjimky bude nezbytné podniknout kroky vedoucí k nápravě současného stavu.
Ing. Jana Bucková

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
Centrální laboratoře (umístěná na ČOV Podlázky)
Protokol o zkoušce vody 59/2003
Číslo vzorku: 231
Datum expedice: 03.04.03
Datum příjmu: 24.03.03
Datum ukončení: 01.04.03
Datum odběru: 24.03.03
Odebral: Jonášová
Zadavatel: VaK HS 5- 5822 Úvaly
Typ vzorku: Pitná voda- HZ
Číslo vzorku 231
Místo odběru: Úvaly-vod., Úvaly zdravotní středisko
Ukazatel Jednotka 231 Nejistota měření Metoda Hygienické limity**
volný chlor* mg/l <0.01 0.05 .. 0.30
pach* St 1 B1 ADč.5 max.2
Chuť* přij. B1 ADč.5
barva mg/l 3.0 B1ADAč.23 max.20
zákal NTU 1.12 10 % B1ADAč.22 max.5
konduktivita mS/m 83.9 5 % B1ADAč.2 max.250
pH 6.85 4 % B1ADAč.1 6.5 .. 9.5
amonné ionty mg/l <<0.05 10 % B1ADAč.4 max.0.5
dusitany mg/l <0.010 10 % B1ADAč.5 max.0.5
dusičnany(UV) mg/l 86.0 9 % B1ADAč.6/in max.50
chloridy mg/l 53.6 6 % B1ADAč.8/in max.100
železo mg/l 0.13 10 % B1ADAč.9 max.0.2
CHSK Mn mg/l 0.96 15 % B1ADAč.10 max.3.0
sírany mg/l 175.0 10 % B1ADAč.14 max.250
Suma Ca a Mg mmol/l 3.6 8 % B1ADAč.12 0.9 .. 5.0
vápník mg/l 117.8 8 % B1ADAč.15 30 .. 100
hořčík mg/l 15.6 B1ADAč.12 10 .. 30
mangan mg/l <0.030 10 % B1ADAč.16 max.0.05
Fluoridy* mg/l 0.10 B1 ADč.15 max.1.5
absorbance 0.036 8 % B1 ADA č.17
Psych. bakter. KTJ/ml 5 B1ADAč.29 max.200
Koli. bakterie KTJ/100 0 B1ADAč.26 max. 0
Enterokoky KTJ/100 0 B1ADAč.28 max.0
teplota* oC 10.0 B1ADč.3

Tento protokol lze šířit pouze v plném nezměněném znění, jinak jen se souhlasem zkušební laboratoře.
Výsledky provedených zkoušek se týkají jen zkoušeného vzorku uvedeného v tomto protokolu.
Zkoušky označené * nejsou předmětem posouzení laboratoře Aslabem.
**Hygienické limity stanovené Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č.376/2000Sb.
U ukazatelů vápník a hořčík vyjadřuje první uvedená hodnota hodnotu minimální a druhá hodnotu doporučenou
Ing. Jarmila Handlíková, vedoucí laboratoře
 


Otázka pro starostu

Můžeme očekávat zlepšení kvality pitné vody v městském vodovodu?
Současný stav, kdy množství dusičnanů v pitné vodě v městském vodovodu dlouhodobě překračuje stanovený limit a nemá sestupný trend, nás nutí ke zlepšení situace. Podle rozhodnutí hygienika má město povolenu výjimku používat vodu do 30. 6. 2006. Studie zpracovaná firmou VRV uvádí několik variant řešení, vedoucích ke zvýšení kvality vody. Jednou z možností je doplnit stávající úpravnu dalším přídavným technologickým zařízením, které by dusičnany odstranilo, rekonstrukce by ale stála přibližně 20 mil. Kč. Dalšími možnostmi jsou odběr vody z pražské vodovodní sítě nebo využití ložisek pitné vody u Šestajovic. Nejlepší alternativou je návrh napojit se na trasu vodovodního řadu vedoucího z Káraného do Prahy. Káranské zdroje jsou velmi kvalitní a mají dostatečnou kapacitu, která je využita jen zčásti. Znamenalo by to vybudovat asi 3 km dlouhé spojovací potrubí mezi káranským řadem a stávajícím vodovodním systémem v Jirnech. Předpokládáme, že na investici by se podílely Úvaly, Jirny, Šestajovice, Horoušany a společně by rovněž usilovaly o státní dotaci. Současně by bylo možné připojit vodovodní řady na východním okraji Prahy, tj. v městských částech Klánovice a Újezd nad Lesy. Probíhají jednání s firmami Pražské vodovody a kanalizace a Pražská vodohospodářská společnost o podmínkách spolupráce. Svazek obcí Úvalsko společně s přilehlými částmi Prahy usiluje o to, aby se celá záležitost do roku 2006 vyřešila.
Děkuji za odpověď.
Ing. Vladislav Procházka
 

 

N A P S A L I   O   N Á S

Divokej Bill vydává novou desku

Album Mezi nima protestuje proti válce v Iráku
S vypreparovanými mozky na obálce nového alba Mezi nima přichází na scénu hudebních novinek populární skupina Divokej Bill. Osmičlenná formance z Úval u Prahy připravila i tentokrát pro své příznivce big beat okořeněný country a keltskou hudbou. V pořadí třetí deska, kterou by distributor EMI Czech Republic měl vydat v příštích dnech, tak po roce a půl následuje svoji předchůdkyni Svatou pravdu. "Mezi nima se jmenuje podle jedné z písniček, která pojednává o vztahu mozku a srdce. Nová deska je na rozdíl od Svaté pravdy v mnohém takříkajíc dospělejší. Skladby jsou o poznání melodičtější, nejsou tak tvrdé, ale přitom nijak nevybočují od stylu Divokýho Billa," uvedl pro iDnes manažer kapely Petr Fořt. Divokej Bill již nové "cedéčko" s jedenácti novými singly slavnostně pokřtil 9. dubna na koncertě v pražském paláci Akropolis. Jeho uvedení na trh se však navzdory očekávání hudební veřejnosti o měsíc opozdilo. "Musíme se za to našim fanouškům omluvit, ale práce na albu trvaly poněkud delší dobu, než jsme původně předpokládali," dodal Fořt. Již uvedení několika písní při úvodním křtu naznačilo, že hlavním tématem desky bude nesouhlas s válkou v Iráku. Podle Fořta však Mezi nima obsahuje pouze jednu pacifistickou skladbu, která vznikla o dva roky dříve před vypuknutím válečného konfliktu. Vybraných ukázek z nejnovějšího alba by se mělo publikum dočkat již 18. května na tradičním hudebním festivalu Barvy léta. Tam se kapela představí podobně jako na několika předchozích vystoupeních s novým bubeníkem Markem Žežulkou, jenž svým působením upoutal pozornost již ve skupině Arakain. Booklet k novému albu je dílem výtvarníka Jana Homoly, který nejdříve namaloval stylizované portréty členů kapely a poté je spojil s počítačovou grafikou. Vznikla tak výtvarně zajímavá koláž zobrazující obličeje na vypreparovaných mozcích a srdcích. Divokej Bill vznikl již v roce 1996, větší pozornost však na sebe upoutal až o tři roky později na festivalu Broumovská kytara, kde získal cenu diváků i poroty. V květnu 2000 vydala kapela u nového labelu (Monitor-EMI) debutové album s názvem Propustka do pekel, kterému předcházel singl Plakala sudička. Deska byla tehdy mediálně podpořena dvěma videoklipy na písně Plakala a Do roka a do dne. Krátce poté odehrála několik desítek koncertů po celé České republice. Úspěšné turné vyvrcholilo vydáním dalšího alba Svatá pravda.
-dap-
(iDNES.cz, Hudba/Revue, 6. 5. 2003)

 


Nová skupina "Den" už má za sebou demosnímek a v létě hodlá více hrát

Úvaly - Nebývá nijak neobvyklé, že muzikanti známých skupin občas zatouží hrát "něco jiného" a založí si novou kapelu, aniž by přestali vy-stupovat v té původní. K něčemu podobnému právě dochází ve středočeském regionu. Členové úspěšného Medvěda 009 z Úval Ruda Rigo, Mitas a Honza Kiska Veselý se domluvili se zpívajícím bubeníkem nymburských Zády Láďou Spilkou a na světě je nová skupina s názvem Den. "Den v žádném případě není jednorázový projekt, ale regulérní kapela, která vzniká právě teď. Celé to začal kytarista a saxofonista Ruda Rigo na minulém ročníku festivalu Rock for People v Českém Brodě. Měl hromadu hudebních nápadů a domluvil se s Láďou Spilkou, že udělat kapelu, která by hrála trochu jinou muziku, by nebylo úplně od věci," vysvětluje bubeník Honza Veselý, jenž je také znám z bývalého působení v Divokým Billovi. Na basu přizvali Mitase a za bicí si sedl Honza Veselý. Nejnovějším členem je kytarista Štěpán Měrka.
V listopadu loňského roku nahrál Den v klánovickém klubu Black Pes první demosnímek. Obsahuje melodické, velice příjemné a akusticky laděné skladby "Many", "Třetí žena" a "Spát a spát". Mezi hosty se na albu objevili banjista Ondra Pospíšil a zpívající kytarista Divokýho Billa Vašek Bláha. "Zatím jsme naživo moc nehráli, v nynější sestavě máme za sebou vlastně jen několik koncertů v Úvalech a na Nymbursku. V současné době doděláváme písničky, pilně zkoušíme a připravujeme repertoár na léto, kdy chceme více vystupovat," uvádí bubeník. Autorem naprosté většiny skladeb této nové formace je Ruda Rigo, i když na jejich výsledné podobě se vlastně podílejí všichni členové. Texty má na starosti Láďa Spilka. Více informací, včetně písní z demosnímku ve formátu mp3, nabízejí internetové stránky kapely www.braba.org/den.
Karel Souček
(Mladá Fronta DNES, příloha Berounsko, 16. 5. 2003)
 


Sokol Úvaly byl pro Pragovany těžkým soupeřem

Jablonec n. N. - Na podzim Pragováci Úvaly na jejich umělé trávě "vyučovali", jak se chovat a hrát ve III. lize. Tentokrát to v jablonecké Městské hale byly jiné Úvaly, ale po hříchu také jiný Jablonec. Od samého začátku to bylo vyrovnané utkání, ve kterém však hostující tým vedl až do přestávky o jedinou branku. Stav o přestávce byl pro domácí nepříznivý 13:14. Po přestávce, která byla v domácí šatně asi dost dusná, nastoupil Jablonec plný energie a zářící vtipem. Vystřihl několik vydařených kombinačních akcí po ose Jakubec Duben Rozbora či Dědeček Janošek Jakubec, na které bylo radost se podívat. Skvěle se individuálně prosazoval Dědeček. Rázem se tak měnilo skóre ve prospěch domácího týmu a ten vedl až do 18. minuty, vždy o dvě branky. V té době, za stavu 20:18, místo zvýšení vedení na tři branky, došlo k první technické chybě, snížení na 20:19 a navíc ke zranění Janoška. To byl pro domácí šok, ze kterého se již nevzpamatovali. Rázem se rozpadlo vše pozitivní, co do té doby předváděli. Na hřišti se postupně objevili Halmich, Tyl a Žák, ale ani jeden z nich nebyl pro tým přínosem a proti robusním hráčům soupeře neměli sebemenší naději na úspěch. Přestalo se dařit také Musilovi v brance, který mohl děkovat rozhodčím, že neviděl za hrubý nesportovní zákrok červenou kartu. Úvaly získaly rychle až pětibrankový náskok 21:26. To chybělo do konce necelých pět minut a trenér Dědeček nasadil na soupeře celoplošné osobní bránění všech hráčů. To přineslo snížení na 24:26, ale další tři technické chyby (2x míč do autu a jednou předaný přímo soupeři), znamenaly konec nadějí na zisk bodů pro domácí tým. Sestava a branky EP: Musil, Kubal, Dědeček 8, Jakubec 4, Rozbora 4, Janošek 3, Šatava 3, Duben 1, Sluka 1. Sedmičky: EP 0 ÚV 5 (2), vyloučení 4 : 7.
Rozhodčí: Podzimek ml. a Svítek.
Petr Balatka
(Deník Jablonecka, 14. 5. 2003)
 

 

K U L T U R A

Jak Vlastík s Billem děkovali

"Jedeš do Brodu na koncert?" vyhrkla na mne kamarádka v pondělí ráno 12.5. "Na jaký koncert?" "Vlasta Redl a Divokej Bill hrají na náměstí. Zadarmo." "Co je to za kombinaci a zadarmo?" podotkla jsem nedůvěřivě. "Pořadatelé festivalu Rock for Poeple tím chtějí poděkovat obyvatelům Českého Brodu za toleranci při každoročním konání festivalu." No, to mají asi radost. Napadlo mě a představila jsem si zaryté odpůrce rockového víkendu, jak nadšeně vítají další koncert. Já se však mezi ně nepočítám. "Takže v kolik?" "Je to od sedmi."
V sedm bylo Českobrodské náměstí poloprázdné a jeviště taky. O půl hodiny později to už vypadalo lépe. Vlasta Redl hrál jako o život a příznivci Divokého Billa se to rozhodli vydržet. Po Redlovi nastoupil Bill, půl hodinky ladili a pak to vypuklo. Mělo to šťávu jako vždy a do rytmu kupodivu podupávali i příznivci Vlasty Redla. Plánovaný konec ve 22.00 se nekonal. Trošku se to protáhlo a tak se Redlovci i Billovci dočkali. Vlastík, i když řádně upraven, pokřtil ve 22.30 Billovi nové album "Mezi nima" a oblíbená "Rozárka" zakončila běsnění po půl jedenácté.
Auto se zdálo pomalé a neohrabané, hladina adrenalinu na koncertě prudce stoupla a má mysl byla lehká jako pírko.
Dík Šárko, to jsem přesně potřebovala.
Ivana Prchalová
 


O čem psal Život Úval

Rozhovor s knihovníkem místní lidové knihovny
Jaký byl rok 1963 v knihovně?
Rok 1963 byl o něco lepší než rok 1962. Vzrostl počet výpůjček, zájem o naučnou literaturu a počet čtenářů z řad mládeže. Volný výběr knih (samoobsluha) se osvědčil, čtenáři si na něj již zvykli a jsou s ním spokojeni. Lze si však vypůjčit knihy také dříve používaným způsobem. Čtenáři, který o to požádá, se dostane při půjčování knih rady i pomoci. Velmi úspěšně v knihovně vypomáhá Výbor žen. V práci pro knihovnu se střídalo po dvojicích asi 16 žen.
Kolik má knihovna knih, kolik čtenářů a kolik bylo výpůjček? Kolik knih v roce 1963 přibylo?
Knihovna má 7218 svazků, 283 zapsaných čtenářů, bylo vypůjčeno celkem 9890 knih. Přibylo 447 nových knih, ubylo 8.
O jaké knihy měli čtenáři hlavně zájem?
Byla to samozřejmě krásná literatura, celkem 7873 výpůjček, ale byl zájem i o naučnou literaturu, 1230 výpůjček.
Starší generace má spíše zájem o klasickou českou literaturu a díla starších autorů, kdežto mladší a mladá generace se zajímá především o soudobá díla i díla s válečnou tematikou. Na mládež do 15 let připadlo 787 výpůjček.
Má knihovna také časopisy?
Jsou předplaceny a pro čtenáře vyloženy na stole v knihovně některé časopisy jako Praha - Moskva, Květy, Svět sovětů. Tyto časopisy se pak předávají do čekárny zdravotního střediska a zubního ambulatoria. Pro zřízení čítárny není místo.
Měla knihovna dostatek finančních prostředků na nákup knih a údržbu?
Ano. Knihovnu dostatečně dotoval prostřednictvím osvětové besedy MNV. Kromě toho měla knihovna příjem z vypůjčování knih. Jak již uvedeno, přibylo 447 nových knih. Podobný přírůstek má knihovna každý rok, takže v knihovně je mnoho nejnověj-ších knih.
Co připravuje knihovna pro čtenáře v roce 1964?
Bude možné uspokojovat zájem čtenářů lépe než loni. Přibudou další svazky knih, dokončí se nová regist-race knih vypracováním deseti seznamů naučné literatury všeho druhu, některé knihy se přemístí, aby byl k nim lepší přístup i přehled o nich atd.
Co byste chtěl říci občanům, kteří nejsou čtenáři knihovny?
Aby se dali zapsat jako čtenáři, protože knihovna má tolik knih, že v ní určitě každý najde knihy podle svých zájmů a tužeb. Zápisné činí jen Kč 3, půjčovné 20 h za svazek. Knihy se půjčují vždy ve středu a v sobotu od 16. do 17. hodiny.
Život Úval č. 2/1964
 

 

P O L I C I E

Letošní rok je ve znamení zvýšené prevence v silničním provozu

Vážení čtenáři,
policejní prezident vyhlašuje každým rokem téma v oblasti prevence, jímž se pak policisté ve zvýšené míře zabývají. Letošní rok byl vyhlášen Rokem ochrany nemotorizovaných účastníků silničního provozu. Pro náš okres přišlo toto téma jako na zavolanou, patříme totiž mezi okresy s nejhustší komunikační sítí, a to je také jeden z důvodů, proč je u nás počet dopravních nehod tak vysoký. Řeč statistik je neúprosná a jasně ukazuje, že dopravní nehodovost se stále zvyšuje. V porovnání s minulým rokem se za stejné období od ledna do dubna stalo letos o 124 dopravních nehod víc, škoda na vozidlech byla o 13 mil. vyšší, u 28 nehod figuroval alkohol. Od ledna do dubna zahynuli na silnicích našeho okresu 4 lidé, tři z nich při tragické dopravní nehodě, která se stala o Velikonocích. Tříčlenná osádka vozu tehdy ve velké rychlosti narazila do prázdného autobusu a všichni z automobilu byli na místě mrtví. Zastavíme-li se u příčin dopravních nehod, ve 220 případech byla příčina v nepřiměřené rychlosti, 110 řidičů nedalo přednost v jízdě, pětkrát byl zjištěn alkohol u cyklisty. Hlavní příčinou vysokého počtu dopravních nehod je neznalost a ne-dodržování zákona, který upravuje pravidla provozu na pozemních komunikacích. V něm jsou také stanovena práva a povinnosti chodců a cyklistů. Právě nemotorizovaní účastníci silničního provozu, a především pak děti, patří mezi nejzranitelnější.
V letošním roce se proto policisté ve zvýšené míře na tyto účastníky silničního provozu zaměřují. Součástí prevence nejsou jen zvýšené kontroly na silnicích, ale především preventivní činnost policistů, zaměřená na zvyšování bezpečnosti zejména chodců a cyklistů. Pro děti všech věkových kategorií jsou organizovány přednášky, besedy, soutěže. V květnu letošního roku již potřetí proběhne dopravně preventivní akce Jablko - citron, která je zaměřená na měření rychlosti projíždějících vozidel v blízkosti základních škol a přechodů pro chodce. V letošním roce plánujeme Jablko - citron uspořádat v základní škole v obci Odolena Voda. Policisté věří, že se jim preventivní činností podaří snížit tragické následky dopravních nehod. Ani sebevětší snaha policie ale nebude mít očekávané výsledky, pokud se sami účastníci silničního provozu nebudou chovat ohleduplně a způsobem, který vymezuje zákon.
Por. Mgr. Diana Bušková, tisková mluvčí Okresního ředitelství Policie ČR Praha-východ
 

 

Š K O L S T V Í

Škola trochu jinak

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem. Tak touhle pranostikou jsme se na základní škole v dubnu neřídili v žádném případě. Pěkně jsme zpoza kamen vylezli! Dovolte, abych se ještě podrobněji vrátil k bohatému programu školních akcí v závěru měsíce s rozmarným aprílovým počasím.
V měsíci dubnu se na základní škole uskutečnily mimo jiných dvě velké a zásadní akce - "Den mých zájmů" a "Den vody". Den mých zájmů byl vyučovací den zaměřený na rozšíření a podporu individuálního vzdělávání a výchovy každého žáka na základní škole. Šlo o to, aby si každé z dětí podle svého zájmu, schopností a naturelu vybralo z předcházející nabídky seminářů a posléze se těmto aktivitám prakticky za pomoci vyučujících a přizvaných lektorů věnovalo. Sportovně orientovaní žáci si protáhli svá těla při softbale, malé kopané, míčových hrách, skálolezení, moderním tanci, nácviku sebeobrany; jiní se věnovali výtvarným činnostem při bodyartu, malování na hedvábí, batikování, vyrábění okrasné svíčky, učili se pečovat o svou pleť, relaxovat pomocí masáží. Někteří se zaměřili na psychologii, sexuální problematiku dnešní mladé generace, teoreticky i prakticky na zdravou výživu. Zájem byl o práci na PC, možnosti jeho využití, šachy, veselé testování vlastních vědomostí, o netradiční fyzikální pokusy, hrátky v matematice, tajemný mikrosvět přírody. Vydali se na exotickou cestu na ostrov Srí Lanka a ochutnali světově proslulý cejlonský čaj. Výčet všech konaných seminářů není úplný, ale zcela jistě mi dáte za pravdu, že bylo z čeho vybírat a že žáci prožili báječný den, kdy se nejen bavili, ale především načerpali nové znalosti a rozšířili si své fyzické a duševní schopnosti.
Den mých zájmů byl rozdělen dle věkových kategorií pro děti I. a II. stupně ZŠ, nicméně v rámci organizace a střídání akcí starší děti vypomáhaly mladším spolužákům a opět se potvrdilo, jak je důležité se navzájem poznat a pomoci si, přestože děti dělí věkový rozdíl. Menší se otrkávají, seznamují se se staršími kamarády ze školy a ti větší zase poznávají, že i ti nejmenší jsou pro ně rovnocennými partnery.
Den vody nám všem připomněl letošní Mezinárodní rok vody, kdy jsme si chtěli především přiblížit význam vody - nositelky života a zaměřit se na její ochranu a využití, seznámit děti prostřednictvím vlastní iniciativy s tímto nejdůležitějším živlem na planetě. Ve všech třídách základní školy se týdny děti věnovaly projektům, ve kterých zpracovávaly ekologické otázky týkající se vodních zdrojů, znečištění vodních toků a moří, vody jako nenahraditelné součásti lidského života, ale i hrozby a ničitele...
Od těch nejmenších po nejstarší si žáci osvojili či zopakovali základní poznatky o vodě, života v ní, využití vodní energie, výskytu vody. Všechny projekty si děti rozvěsily po školních nástěnkách a měly tak možnost konfrontovat své výsledné práce. Jeden příklad za všechny jak např. děti při-stupovaly k této plánované školní akci. Navštívil jsem 3.A třídní učitelky paní A. Jaklové, abych se podíval a popovídal si s nimi, co vše připravovaly a dělaly na Den vody. Děti se pochopitelně chtěly zdravě pochlubit a tak mi překotně ukazovaly a vysvětlovaly své makety sídlišť a čističky odpadních vod, vyprávěly mi, jak putovaly s paní učitelkou do přírody za vodou, otvíraly studánky, vysvětlovaly si s ní, co je to kyselý déšť, zkoumaly historii úvalského rybníku Kalák, prováděly s vodou některé fyzikální pokusy... Zájem a nadšení z dětí jen čišely! Na závěr celodenní akce proběhla velmi zdařilá velká vodní módní přehlídka zorganizovaná a moderátorsky vedená žáky 9.C. Malí se představili v kostýmech rybářů, plavců, vodníčků, tučňáků, vodních žínek, potápěčů, pirátů, atd. Jejich zástup vedly paní učitelky coby roztančené mořské víly... Žáci vyšších ročníků předvedli nápadité scénky o vodě spolu s úžasnými vodními modely. V soutěži o nejhezčí a nejnápaditější vodní model šlo určitě všem o vítězství, první místo obsadila 9.A se svým modelem, ale doopravdy jsme vyhráli všichni - pobavili jsme se a za krásného počasí strávili společně velmi příjemné dopoledne.
Rádi bychom poděkovali touto cestou rodičům a přátelům školy za pomoc při realizaci některých činností při Dnu mých zájmů: ve skálolezení Ing. Radslavu Pivoňkovi, Mgr. Radku Morávkovi, Radku Holubovi, MuDr. Janě Štrajtové, v líčení Barboře Kuruczové a v sebeobraně Aleně Rašmanové a Josefu Kučerovi.
Pro školní rok 2003 - 2004 naše základní škola připravuje projekt "Využití výukového software a internetu při výuce a přípravě žáků na vyučování". Tento projekt je pokračováním realizace SIPVZ (státní informační politika ve vzdělávání) vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem projektu je získat finanční dotaci (zhruba ve výši 200 tisíc Kč) na obohacení výukových programů v jednotlivých předmětech a další výukové zdroje dostupné prostřednictvím internetu jak ve škole, tak i doma (pokud má rodina možnost připojit se k internetu). Projekt podporuje možnost naučit žáky aktivně využívat internetové informační zdroje, samostatně zpracovávat a pracovat s těmito informacemi a samozřejmě v neposlední řadě zkvalitnit samotnou práci jednotlivých žáků a jejich přípravu na vyučování prostřednictvím využívání internetových aplikací.
Mílovými kroky se blíží finále školního roku. Děti čeká poslední finiš na vylepšení skore závěrečného vysvědčení, ale zcela určitě i ta příjemnější část - školní výlety a s koncem roku i začátek letních prázdnin. Přejme si všichni, ať se jim všem podaří jen to dobré, o co se snaží a celý rok usilují!
Mgr. Josef Koting

detail detail
 


Pozvánka

Základní škola Úvaly zve srdečně všechny přátele školy na výstavu "Letem světem 3D".
Výstava bude otevřená v pátek 13. června od 14.00 do 18.00 h a v sobotu 14. června od 8.00 do 15.00 h v prostorách naší krásné školy. Přijďte si zavzpomínat na svoje školní léta.
Těšíme se na vaši návštěvu.
 


Matematika nesmí být "Strašákem"

Jak vytvořit optimální podmínky pro to, aby se matematika stala pro žáky mladšího školního věku zajímavá a méně obtížná? Školní matematika sice plní důležité výchovné vzdělávací cíle, přesto má všechny předpoklady, aby ji většina žáků přijímala jako předmět zajímavý a přitažlivý.
Jednou z podmínek je, aby žáci dospívali k matematickým poznatkům praktickou činností, matematickými hrami a netradičními prvky a úkoly, při jejichž řešení si žáci ani neuvědomí, že se učí matematiku.
Důležitou podmínkou, aby byla matematika pro žáky lákavá, je také to, aby se řešené úkoly týkaly životní praxe, aby byly rozmanité a pro všechny děti přiměřeně náročné. Jde o to, rozvíjet nejen žáky nejlepší, ale pracovat i s dětmi, které méně vynikají. Toho nelze dosáhnout bez volného projevu žáků, bez pohody při práci a bez častého prožitku úspěchu ze své práce.
A tak se s námi posaďte na chvíli do školních lavic a pokuste se zamyslet třeba nad Robinsonovými úlohami, které řešili žáci 5. ročníku v matematickém projektu po přečtení knihy J.V.Plevy Robinson Crusoe. Vypočítejte výšku postavy Robinsona v cm, pokud je vysoký 6 stop a 2 palce. Jaká byla hmotnost čajové směsi, kterou si vařil Robinson, když do horké vody nasypal 0,4kg sušených listů banánovníku, 350g listů citroníku a čtvrt kg listů sušené kokosové palmy? A co takhle vypočítat, kolikrát se musel Robinson vracet pro 36 želvích vajec, když jich unesl pouze 8? Kolik by bylo Robinsonovi dnes let a kdo byl skutečný hrdina inspirující Daniela Defoa k napsání této knihy?
Nebo si chcete vyzkoušet svůj postřeh a úsudek nad logickými úlohami matematické soutěže pro žáky 4. a 5. tříd - Klokánek? Žáci po dobu 60 minut vyhledávali správnou odpověď k úloze ze čtyř možností. Snad nejsou tak důležité výsledky všech prací, ale vyhrála hlavně chuť a nadšení z této práce. Zkuste s námi nakupovat: Kolik má Pavel korun, když má 9 stokorunových a 9 desetikorunových a 10 jednokorunových mincí? Klokánek si koupil 3 druhy lízátek různých velikostí. Velké lízátko stálo 4 Kč, střední 2 Kč a malé 1 Kč. Klokánek si koupil 10 lízátek a zaplatil za ně 16 Kč. Kolik velkých lízátek si koupil?
A co závěrem? Je to jedna z cest, jak mladého člověka zaujmout, jak ho po letech myšlenkami vrátit zpět do školy. Ale především je to snaha o to, aby se z nich jednou stali lidé vzdělaní, toužící přemýšlet a řešit, uvažovat a objevovat, kteří se jednou vrátí do svého rodného města a budou se podílet na jeho dalším rozvoji.
Mgr. Marcela Šeblová
 


Poděkování praktické škole v Úvalech

Chceme poděkovat děvčatům a chlapcům z "Rodinky", kteří se k nám do mateřské školy chodí seznamovat s praktickými činnostmi. Je to přínos nejen pro ně, ale i pro naši školičku. Říká se, že více rukou nadělá více práce. Dvakrát do měsíce se u nás provádí "velký úklid", při kterém se děvčata a chlapci učí praktickým pracím - vytírání, utírání prachu, žehlení, převlékání lůžkovin a také pomáhají při práci v kuchyni. Pod vedením paní učitelky Jany Kubešové jim jde práce skvěle od ruky. Naše děti se zase těší na své starší kamarády, kteří si hrou s nimi zpestřují pobyt u nás.
Těšíme se na další spolupráci.
Mateřská škola, Kollárova 1260
Š. Trojánková, ředitelka

 


MDDM

Zprávy z tanečního oddělení

Juniorky se představily na mistrovství Čech pořádaném ČMTO v Chomutově 26.4. a zaujaly svým výkonem v choreografii "Půlnoc". Na soutěž se nominovaly 3. místem z Lucerny.
Choreografie "Variace" sklidila v Lucerně velký potlesk, probojovala se na 4. místo. O vysoké úrovni pražského kola svědčí fakt, že všechny 3 choreografie, které nás vyřadily z postupu do Chomutova, na této soutěži postoupily až do finále a RAK Beroun vybojoval zlato.
Děti se na regionální soutěži 3.5. pořádané ve sportovní hale v Hostivaři Svazem učitelů tance s choreografií "Září" dočkaly úspěchu - stříbrné medaile a nominace do České Lípy na celostátní kolo "Festivalu tanečního mládí". To proběhlo 10.5. a porota zde ocenila výkony nejmladších tanečníků festivalu.
Letos se nejvíce radovala nejstarší děvčata. Zlatá medaile za choreografii Máši Marouškové "Kánon" je oprávnila ke startu na mistrovství republiky 8.5. v Brně. Z původních 24 nominovaných kolektivů jich nakonec sou-těžilo jen 22 a naše 15. místo bylo velkým úspěchem vzhledem k malému počtu tanečnic /4/ v tanečním ztvárnění parketových kompozic.
Alena Sismilichová

detail detail detail detail
 


AKCE ODDĚLENÍ SPOLEČENSKÝCH VĚD

29.3. nás od DDM vyrazilo celkem 32 na kolech do Klánovic. Cílem byla cukrárna, kde se nám podařilo vytvořit frontu asi tak na 1 hodinu. Všichni, až na místní obyvatele, byli velice spokojeni a dorty a zmrzlinu si každý vychutnával.
17.4. "Velikonoce v MDDM"
Celé dopoledne se děti věnovaly pečení, zdobení perníčků a zdobení vajíček, které si odnesly domů.
26.4. turisťáček vyrazil směr Karlštejn. Čekalo nás 15 km pochodu "KUDY CHODIL KAREL IV.".
Počasí nám přálo, sluníčko se smálo, tak hurá na cestu. Každý se těšil na velký odpočinek, který byl v Mořince /4 km před cílem/. Dospělákům se odpočívalo skvěle.
A děcka? Ta běhala po dětském hřišti sem a tam. V cíli každý dostal diplom, tatranku a pití.
Cvičení maminek a dětí pod vedením Mgr. Hany Němcové. Cvičí se každé pondělí, středa, čtvrtek 9-10 hodin.
"OUVALÁČEK" se schází každé úterý 9-12 hodin. Pokaždé se děje něco zajímavého a děti si s radostí odnášejí své výtvory domů.
V rámci klubu "OUVALÁČEK" byla 22.4. beseda s Dr. Brunclíkovou na téma Montessori. Nejen maminky, ale i paní ředitelky z MŠ a paní učitelky získaly mnoho zajímavých poznatků o netradičních přístupech k výchově a vzdělávání dětí.
13.5. nás navštívila kosmetička a vizážistka ze salonu v Českém Brodě paní Sylvie Mošťková, což bylo pro maminky velmi podnětné.
U akcí turisťáčku bych chtěla poděkovat všem, kteří pomáhají hlídat drobotinu na výletech. Děkuji.
Olga Procházková

detail detail
 


Čarodějnice v MDDM - 30. 4. 2003
detail detail detail
 


Úvaly mají mistra světa

detail Vynikajícího úspěchu dosáhl Radek Brusch na Mistrovství světa v Hip-Hopu, které se konalo 8. - 10. května v Brně. Byl členem československého týmu, který byl v této taneční soutěži nejlepší ze 24 zúčastněných formací. Vítězná skupina se nominovala na předcházejícím mistrovství republiky, kde byla ohodnocena až posledním postupovým pátým místem. Hořký pocit zklamání z nespravedlivého výroku rozhodčích byl však brzy zažehnán. Na mistrovství světa před mezinárodní porotou se ukázaly kvality taneční skupiny, která vyhrála i v soutěži diváků. Kromě toho patří Radek Brusch mezi šest nejlepších tanečníků vybraných ze všech skupin.
Ing. Vladislav Procházka
 


Akce MDDM v červnu

3.6. od 10.00 h v MDDM
- klub Ouvaláček - přednáška na téma pojištění dětí
- zástupce České pojišťovny

5.6. od 9.30 h v sále DPS
- Pohádkové vystoupení žáků Speciálních škol v Úvalech v 10.00 h v sále DPS
Pohádky z kouzelného kabátku
(Pražská divadelní agentura Beruška)

6.6. od 18.00 h v sokolovně - AKADEMIE

11.6. a 16.6. v 18.00 h galerie MDDM
- koncert klavírní a flétnové sekce ZUŠ Čelákovice pod vedením pí uč. Natalie Grokchovské, Magdy Veličkové a Petry Chourové

20.-22.6. galerie MDDM Úvaly - výstava
Soňa Formanová - malované hedvábí
Zuzana Indrová - keramika, obrázky
Radek Navrátil - fotografie
Zahájení výstavy 20.6. v 18 hodin, v sobotu a v neděli otevřeno od 14 do 18 h.
 


Poděkování

Touto cestou děkuji panu Josefu Myslivečkovi za bezplatné zhotovení vrat do zahrady MDDM a panu Karlu Ulmanovi za dodání materiálu zdarma.
Jana Pospíšilová
 


Jak vidí svět děti

Netradiční oslavu svých narozenin zažily 16. května Verunka a Kačenka Pulcovy. Právě v tento den se konala výstava jejich keramických výrobků v Městském domě dětí a mládeže v Úvalech. Výstavní sál tentokrát hostil nejmladší adeptky umění. Vernisáž zahájila paní Jana Pospíšilová, ředitelka MDDM v Úvalech, která nám přestavila dvě usměvavé holčičky v modrých šatečkách. Poté předala slovo paní Ivě Pulcové, mamince a zároveň učitelce keramických dovedností. Ta nám na děvčata prozradila, že s hlínou pracují již od svých čtyř let a že ona sama s nimi začínala v keramickém kroužku. Verunka a Kačenka byly odměněny překrásnými kyticemi a sladkým narozeninovým dortem. Pak jsme byli vyzváni k prohlídce keramiky. Expozice byla koncipována podle ročních období s aspektem významných svátků. První část, nazvaná Přišlo jaro, byla vyplněna mláďaty. Mohli jsme zde najít žlutavé kuřátko, hnědavého zajíčka či přikrčené kachně. Verunka a Kačenka nezapomněly ani na Velikonoce, které k jaru patří. Mezi své artefakty zahrnuly barevně zdobená vajíčka. Čas ubíhá a mé kroky mě vedou k části Léto. Můj zrak spočine na hrnečku s nádherným ouškem. Nade mnou poletuje motýl a v trávě se schovávají tulipány. Na jezírku se rozvíjí leknín. Z výšky na vše dohlíží kočka svým moudrým zrakem. Hlemýžď mě poponese k podzimnímu času. Usmívám se nad kouzelně tvarovaným jablíčkem, z kterého šibalsky vykukuje červíček. Poletující ptáčci připomínají, že je čas uložit se k zimnímu spánku. Den se krátí a noc prodlužuje. A co patří k dlouhým zimním večerům? Pohádky. Obě autorky žijí těmito příběhy, a proto je toto téma součástí jejich tvorby. Zelený dráček vystrkuje své tři roztomilé hlavičky. Král se žezlem a jablkem přísně hledí na loupežníka. Čert s malým čertíkem pokukují mlsně po princezně. Postavičky jsou jako živé. Jen s nimi začít hrát divadlo. Říši pohádek doplňují zvířátka. Žabička s vypláznutým jazykem, pejsek či beruška se sedmi tečkami nás jasně přesvědčují, že děvčata to s hlínou umí. Dokáží si poradit s každým detailem. Jen posuďte - lachtan s míčem na ocasu - to není jen tak. Poslední část tvoří zima a s ním spojený vánoční čas. Mistrně zhotovený Betlém nás vyzývá k pokoře a zvonečky nám přinesou pocit pohody a klidu. Ani maminka Iva se nenechala zahanbit. Její keramické výrobky laděné do klidných barev vypovídají o tom, že má co dcerám předávat. Mohli jsme se napít z hrnečku, zapálit si aromalampičku či vložit květinu do vázičky.
Verunka a Kačenka Pulcovy na své keramice ukázaly své umělecké nadání, nekonečné nápady, velké úsilí tvořit a neskutečnou touhu rozvíjet se. Děvčata, ať vám to vydrží! Mamince Ivě přeji mnoho úspěchů při keramické práci a tak stejně, jak lze tvarovat hlínu, ať se jí daří utvářet životní cestu dcer.
Mgr. Markéta Licková

detail
 

 

S P O L K Y

Junák hlásí …

V sobotu 19.4.2003 uspořádalo úvalské skautské středisko velikonoční sbírku. Její výtěžek 6.200,- korun byl odeslán manželům Denise a Zdenkovi Janušovým, Dudín čp. 9, pošta Dušejov na Jihlavsku. Manželům Janušovým, kteří mají jednu dcerku, se v minulých dnech narodila čtyřčata. Vzhledem k tomu, že se v Dudíně ani v okolí nenašla sociální pracovnice, která by mamince pomáhala při opatrování novorozenců, musel otec dát výpověď z práce a ujmout se povinností sociální pracovnice. Rodina tak žije z porodného, dětských přídavků a z platu sociální pracovnice. Děkujeme touto cestou vám všem, kteří jste se zúčastnili sbírky svými dary, přípravou výrobků i organizováním sbírky.
Skautské středisko br. Jiřího Bubáka
 


Dvoudenní soutěž v požárním sportu dětí a dorostu "PLAMEN" v Úvalech
17. - 18. květen, školní hřiště pod Sokolovnou

V sobotu po osmé hodině ráno začala přijíždět soutěžní družstva mladých hasičů kategorie starší (11 - 15 let) z okresu Praha - východ. Po slavnostním nástupu, na kterém je m.j. přivítala a popřála mnoho úspěchů i místostarostka MěÚ Ing. Jana Horová, se soutěžní družstva začala připravovat na první disciplínu, kterou byla štafeta CTIF 400 m. V 9 hodin odstartovalo první družstvo ze šesti. Po doběhnutí všech družstev byly na výsledkovou tabuli zapsány lepší z časů obou pokusů každého družstva. 1. místo obsadilo družstvo z SDH Úvaly v čase 89,21s, za nimi družstvo z SDH Dolínek s časem o 10 s horším, na dalších místech následovala družstva z SDH Tehovec, Křížkový Újezdec, Mnichovice a Říčany.
Druhou disciplínou byl požární útok CTIF, kde se také započítával lepší čas z obou pokusů. 1. místo obsadilo opět úvalské družstvo s časem 113,18s, za nimi opět SDH Dolínek s časem 162,19s.
Po obědě se ke družstvům starších připojila i kategorie mladší (6 - 11 let). Všichni se začali připravovat na štafety dvojic. Zde bylo pořadí následné: mladší - SDH Struhařov 78,29s, SDH Úvaly 78,56s, SDH Křížkový Újezdec 91,02s a další. Starší - SDH Dolínek 62,90s, SDH Úvaly 63,36s, SDH Křížkový Újezdec 76,68s a další.
Následovala další disciplína, a to štafeta 4x60 m. Po doběhnutí skončili mladší z SDH Úvaly o 3 s na druhém místě za družstvem z SDH Struhařov, další pořadí: SDH Doubek, SDH Křížkový Újezdec, SDH Čelákovice a SDH Ondřejov. Našemu družstvu starších nevyšel jeden z pokusů (špatné proběhnutí s nářadím cílem) - nehodnoceno, byl započítán horší čas druhé štafety. V této disciplíně jsme byli až na třetím místě.
První den soutěžního klání skončil, družstva se odebrala na večeři, jejíž součástí bylo i opékání vuřtů, pak se šla ubytovat. V průběžném pořadí po prvním dnu a podzimním kole závodu požárnické všestrannosti, započítávaného do celkového hodnocení, bylo pořadí následovně: kategorie mladší- SDH Struhařov, SDH Úvaly, SDH Křížkový Újezdec, SDH Ondřejov, SDH Čelákovice a SDH Doubek. Kategorie starší - SDH Úvaly, SDH Dolínek, SDH Křížkový Újezdec, SDH Tehovec, SDH Mnichovice a SDH Říčany. Večer nám všem hrála k tanci a poslechu skupina Stará páka band.
V neděli po snídani a příjezdu dorosteneckých družstev se konaly součastně dvě disciplíny, požární útoky mladších a 100 m jednotlivci dorost. Pokud družstvo našich mladších chtělo celkově zvítězit, muselo předvést nejrychleji požární útok ze všech zúčastněných mladších družstev. Což se jim stoprocentně povedlo v čase 34,63s. Druhým družstvem na útocích s časem až 52,58s bylo mladší družstvo z SDH Čelákovic. Běh na 100 m překážek jednotlivci vyhrál dorostenec z SDH Úvaly Radek Šindelář ve skvělém čase 20,78s, z dorostenek se nejlépe umístila Iva Fialová na třetím místě s časem 23,44s, čtvrtou příčku obsadila Tereza Ernestová s časem 25,37s. V kategorii starších našemu družstvu útoky moc nevyšly a skončilo až na čtvrtém místě, což mu s těsným rozdílem stačilo na celkové vítězství.
Po obědě nastoupili na útoky dorostenci v kategoriích smíšených a chlapeckých družstev. Naše smíšené družstvo předvedlo nejrychlejší útok, a to za necelých 38 sekund.
Jejich požární útok byl rychlejší než útoky obou zúčastněných jen chlapeckých družstev.
I přes tyto úspěchy jednotlivců a celého družstva to našemu dorostu nestačilo k dosažení mety nejvyšší a skončili druzí.
Při slavnostním nástupu a vyhlášení výsledků si kolektivy mladých hasičů i jednotlivci převzali hodnotné ceny.
Družstvo starších žáků SDH Úvaly a vítěz jednotlivců postupují a budou naše město, sbor i okres reprezentovat na krajském kole v Berouně.

Závěrem z výsledkové listiny:
kategorie mladší žáci:
1. místo SDH Úvaly

kategorie starší žáci:
1. místo SDH Úvaly

kategorie smíšený dorost:
2. místo SDH Úvaly

běh 100 m jednotlivci:
1. místo Radek Šindelář
3. místo Iva Fialová
4. místo Tereza Ernestová

Děkujeme všem sponzorům za jejich dary, Ing. Janě Horové a celému MěÚ Úvaly, řediteli ZŠ p. Smolíkovi, paní Dudové a jejím pomocnicím ve školní jídelně, TJ Sokolu Úvaly, SDH Říčany, SDH Čelákovice a dospělým hasičům a dorostencům z našeho sboru, bez jejichž přispění a pomoci by se tato soutěž nemohla v Úvalech uskutečnit.
vedoucí mládeže SDH Úvaly, Zdenka Lehovcová

detail detail detail detail detail detail detail
 

 

S P O R T

Vážení sportovní přátelé

Koncem března začala jarní část fotbalové sezóny 2002/2003. "A" mužstvo vstoupilo do soutěže velmi špatně a utrpělo čtyři porážky v řadě. V posledních čtyřech utkáních se nám již podařilo bodovat a doufáme, že na tyto výsledky navážeme.
"B" mužstvo potvrdilo svoji podzimní formu a na jaře zvýšilo svůj náskok v čele soutěže. Stačí v posledních zápasech uhrát tři body a postup úvalskou rezervu nemine.
Starší žáci vedou tabulku s velkým náskokem a v soutěži ještě nezaváhali. Šest kol před koncem jsou jasným postupujícím do přeboru.
Mladší žáci hrají se střídavými výsledky a jsou na pátém místě tabulky. První dubnový týden absolvovali tradiční herní soustředění v Krchlebech u Nymburka.
Starší přípravka se po zimní přípravě velice zkvalitnila a s žáky absolvovala soustředění v Krchlebech.
Byla založena mladší přípravka. Byli bychom rádi, kdyby byl zájem pracovat s těmi nejmenšími, ať z řad rodičů nebo přátel úvalského fotbalu.
Zahájili jsme výstavbu tréninkové plochy a úpravu okolí areálu v Pařezině a proto budou opět organizovány brigády. V plánu je vybudování další studny pro kvalitní závlahu nové hrací plochy.
Opět nás nejvíce tíží finance. Zájemcům, kteří chtějí spolupracovat s klubem, budou podány informace na tel. číslech 602 970 098 p. Kopač, 602 251 855 p. Linhart, 602 384 790 p. Krutský.

Rozpis zápasů a výsledky "A" mužstva:
Sobota 29. března 15.00 Úvaly : Vonoklasy 1:3
Sobota 5. dubna 16.30 Úvaly : Tuchoraz 0:1
Neděle 13. dubna 16.30 Jirny : Úvaly 4:1
Sobota 19. dubna 17.00 Úvaly : Zadní Třebáň 1:2
Sobota 26. dubna 17.00 Rudná : Úvaly 1:1
Sobota 3. května 17.00 Úvaly : Kunice 2:0
Sobota 10. května 17.00 Řevnice : Úvaly 1:1
Sobota 17. května 17.00 Úvaly : Louňovice 7:3
Neděle 25. května 17.00 Libeň : Úvaly 5:2
Sobota 31. května 17.00 Úvaly : Tuchoměřice
Neděle 8. června 17.00 Kounice : Úvaly
Sobota 14. června 17.00 Úvaly : Zeleneč
Neděle 22. června 17.00 Sibřina : Úvaly
 


Hostinec U Káši a SK Úvaly, oddíl kopané pořádá
V SOBOTU 7. ČERVNA 2003
!!! SPARTA OPĚT V ÚVALECH !!!
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ V ÚVALECH - HŘIŠTĚ V PAŘEZINĚ

16.00 SPARTA FOTBAL - SPARTA HOKEJ
(Siegl, Svoboda, Vrabec, Němeček - Kučera,Výborný, Bříza, Zelenka,Volek, Chovanec, Majer, Vetchý a další … Hlaváč, Žemlička, Martinec, Broš …)

18.00 V HOSPODĚ U KÁŠI
BESEDA A AUTOGRAMIÁDA HRÁČŮ SPARTY

19.00 V HOSPODĚ U KÁŠI
DISKOTÉKA MARTINA CÍSAŘE - MODERÁTORA RÁDIA BLANÍK

POCHOUTKY Z UDÍRNY, GRILOVANÉ KRŮTY, KÝTY, KLOBÁSKY
 


SK Úvaly oddíl kopané
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

má tréninky každý čtvrtek od 16.00 hodin na hřišti v Pařezině
Ročníky narození 1995, 1996, 1997
Kopačky a míč s sebou
 


Z historie fotbalového klubu

Jak jsme začínali
(dokončení z minulého čísla)

K pravidelnému provozování kopané však kromě míče bylo třeba i hřiště. Toho se nám dostalo po nějakém čase laskavostí školní správy na letním cvičišti pod školou. Nevyhovovalo sice svými rozměry, ale co na tom! Hlavně, že bylo. Bylo třeba opatřit je jen brankami, vlastně jen jednou, neboť na tak malé hřiště by byly bývaly dvě branky neodůvodněným přepychem. Byli vysláni odborníci k firmě Netušil a po několika dnech jsme slavnostně zasazovali první branku, která měla nahradit dosavadní náhražky jako kameny, kabáty apod. Přirozeně, že branka byla dodána na splátky, neboť pokladna nestačila najednou na tak velký výdaj. Z úsporných důvodů byla branka o něco menší než předepsaná a byla také zhotovena jen ze zcela slabých trámců. První dny jsme se nemohli branky nabažit. Každý chtěl chytat a všichni jsme se cítili povolanými k tomu stát se skutečnými gólmany ve skutečné bráně. Těch robinsonád, co se hned nadělalo! A jak se v té bráně vyjímaly!
Po několika dnech však branka z hřiště zmizela. Byla nalezena nedlouho nato pohozena na Vinici v bramborovém poli. Kdo nám ji tam odnesl, jsme nezjistili a také jsme po tom ani nijak nepátrali. Vzpomínám-li této okolnosti, činím tak jen proto, abych připomněl, že jsme neměli nikdy na růžích ustláno a že jsme museli často spolknout hořkou pilulku. Od započaté činnosti jsme se však nedali nikdy ničím odstrašit.
Netrvalo dlouho a usoudili jsme, že jsme již schopni skutečného zápolení na hřišti s jiným klubem. Prvým zápasem bylo utkání s S. K. Klánovice v Klánovicích. Jeho výsledek 3 : 3 proti zkušeným footballistům byl nám nejen potěšením, nýbrž i vzpruhou k další činnosti.
Pravý ruch a práce v klubu nastala teprve tehdy, když v srpnu 1919 nám pronajalo obecní zastupitelstvo několik polí na hřiště. Bylo třeba skopávat meze, navážet škváru, vykopávat drny, odstraňovat svah, kopat trativody atd., peněz však nebylo. Zato bylo dosti členů, dosti zdravých a ochotných rukou a tak se klub velmi často měnil v dobrovolný pracovní tábor s působností u Hrobky. Konečně dřívější pole nabyla slušné tvárnosti a v říjnu 1919 jsme zahájili činnost na vlastním hřišti. Vítězstvím v tomto prvém zápase jsme dokázali, že něco dovedeme a že jsme schopni bojovat za čest a slávu Ouval.
Tím, že jsme měli vlastní hřiště, nezbavili jsme se dřívějších starostí. Naopak jich přibývalo. Se vzrůstem klubu rostly i potřeby a vydání. Šetřilo se, jak se dalo, ale přesto bylo velmi často nutno sáhnout k vnitřní členské půjčce, která byla půjčkou jen podle jména, neboť téměř vždy skončila tím, že upsané částky byly převedeny jako dary.
Jedním z hlavních zdrojů příjmových byly jiné, mimosportovní podniky, jako divadlo a karnevaly. Zejména v samých počátcích klubu byla to divadelní představení, režírovaná s nevšední ochotou a péčí panem Perkem, která svým výtěžkem nám velmi vypomáhala z prvních nesnází. A proto také dnes jistě všichni si rádi vzpomeneme na ty dny divadelních zkoušek, porad a představení a jsme vděčni svému prvnímu režiséru za ochotu, kterou nám pomáhal nejen k penězům, nýbrž i k zájmu u občanstva, které takto se dostávalo přes naše divadla na naše hřiště a karnevaly.
Vzpomínám-li po dvaceti letech našeho začátku, vidím, že práce těch několika mladých lidí, kteří svým nadšením dovedli k sobě strhnouti i ty, kteří z počátku stáli mimo jejich řady, byla práce velmi plodná. Nebyl bych však upřímný, kdybych nedoznal, že se nám v době, kdy klub začínal nabývat rozsáhlejších rozměrů, dostalo i rady a pomoci starších, zkušených osob, které přišly mezi nás a dělily se s námi o práci a také o radost z úspěchů.
Vzpomínám si dnes při této příležitosti také jednoho okamžiku, kdy při práci na úpravě hřiště jsem pronesl poznámku, jak asi bude hřiště vypadat za deset let. Jeden z přítomných, starší kamarád, mně na to řekl nedůvěřivým a dost posměšným tónem: "Ty myslíš, že za deset let bude klub ještě existovat?" Nezáleží na tom, co jsem mu tehdy odpověděl, neboť má odpověď mohla spočívat jen na víře a domněnce. Skutečnost dala však na tuto otázku odpověď nejlepší.
F. Kalina
(z brožury Dvacet let SK Úvaly, vydané v roce 1939)
 


MAMUT
FITCENTRUM ÚVALY

"MAMUT" na soutěži

V sobotu 26.4.2003 se v Českém Brodě konala "Jarní soutěž v aerobicu". Soutěže se též zúčastnila děvčata, která pod vedením oblíbené trenérky Martiny Křelinové pravidelně cvičí v úvalském fitcentru "MAMUT". Soutěžilo se v několika kategoriích, od předškolních dětí až po 15-ti leté slečny. Naše děvčata kromě předtančení, které se jim velmi vydařilo, absolvovala individuální soutěže, kde dosáhla výborných úspěchů.
Účast ve finále:
Kategorie I
z 16 dětí: na 5. místě se umístila Petra Bacílková a na 6. místě Karolína Zbur-níková
Kategorie II
ze 49 dívek: 11. místo Aneta Kopačová, 12. místo Veronika Krutská, 14. místo Tereza Branyšová
Kategorie III
z 51 dívek: 10. místo Karolína Zahrádková, 15. místo Lucie Hájková
Kategorie IV
z 30 slečen: 6. místo Aneta Siobsová, 8. místo Sandra Dostalíková, 9. místo Michaela Černohorská
Děkujeme děvčatům za vzornou reprezentaci a cvičitelce Martině za perfektní přípravu. Rodiče
 


Český Šternberk 3.5.2003 - 103 km

Závod Úvaly - Český Šternberk - Úvaly, který se konal 3. května, byl zasazen do nádherně barevných kulis čerstvě rozkvetlé přírody. Ani ranní déšť proto neodradil 32 závodníků, kteří se sešli na startu na Slovanech.
Celý průběh závodu byl ovlivněn poměrně silným větrem, který foukal, ať cyklisti otočili kamkoli, vždy proti.
Na trať se vydala opravdu směs všech kategorií jezdců. Někteří vládnou čelním pozicím českého amatérského pelotonu, jiní tráví na kole mnoho hodin, ale jediným závodem je pro ně Šternberk a objevují se i ti, kteří sejmou kolo ze hřebu právě jen pro tuto akci.
Nejvíc aktivity během 103 kilometrů vyvíjel Vitáček, kterému se snažil sekundovat Janoušek. O vítězi bylo prakticky rozhodnuto ve chvíli, kdy se Vitáček objevil na startu. Vyhrál závěrečný spurt čtyřčlenné skupiny. Osamoceně na pátém místě dojel Stárek a další spurt pětičlenné skupiny vyhrál vítěz podzimního Šternberka Miškovský.
Tolikrát již bylo o Šternberku psáno, ale vždy je třeba říci to znova. Bylo to krásné a příště bude zas.
P. Štork

detail detail
 

Výsledková listina - Český Šternberk
3.5.2003 - 103 km
Poř. Jméno, adresa Rok nar. Čas St.č.
1 Tomáš Vitáček, Čelákovice1964 3:00:37 20
2 Libor Janoušek, Praha 1974 3:00:53 15
3 Karel Bartoš, Nymburk 1974 3:00:54 12
4 Vladis. Morava, Ondřejov 1972 3:00:55 4
5 Jar. Stárek, Praha 1963 3:06:26 21
6 Libor Miškovský, Český Brod1970 3:07:16 7
7 Pavel Štork, Úvaly 1969 3:07:17 26
ostatní závodníci z Úval:
20 Josef Martinovský, Úvaly 1976 3:57:17 30
24 Lub. Bláha, Úvaly 1955 4:07:38 31
27 Miloslav Zelenka, Úvaly 1961 4:07:52 3
28 Daniel Selix, Úvaly 1971 4:29:57 16
29 Jaromír Tesař, Úvaly 1955 4:30:59 32

 

 

D I S K U S E

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.
 

 

C Í R K E V

Církev československá husitská
Náboženská obec v Úvalech

Služby určené zejména obvodu náboženské obce tvořeného městy a obcemi - včetně okolí těchto míst: Český Brod, Kostelec nad Černými lesy, Praha - Běchovice, Praha - Klánovice, Praha - Újezd nad Lesy, Škvorec, Úvaly (není to však podmínkou).

BOHOSLUŽBY

Přijímání svátosti VEČEŘE PÁNĚ
Podmínkou je víra v Ježíše Krista a křesťanský křest, nikoliv příslušnost k CČSH (při bohoslužbách)

Svátost křtu
Křest po individuální domluvě s farářem. Je nutné s sebou přinést rodný list křtěnce.

Požehnání k zasnoubení
Požehnání po individuální domluvě s farářem. Podmínkou je křesťanský křest v jakékoliv církvi alespoň jednoho ze zasnubujících se.

Svátost manželství
Uzavření manželství po individuální domluvě s farářem. Je nutné s sebou přinést rodné listy a občanské průkazy obou snoubenců. Podmínkou je křesťanský křest v jakékoliv církvi alespoň jednoho ze snoubenců.

Obnovení manželského slibu
Stříbrná, zlatá, diamantová svatba. Po individuální domluvě s farářem. Podmínkou je křesťanský křest alespoň jednoho z manželů.

Svátost smíření - zpověď
Po individuální domluvě s farářem.

Útěcha a posila nemocným
Po individuální domluvě s farářem.

Pohřby
Po individuální domluvě s farářem. Příslušnost zemřelého k některé církvi není podmínkou.

detail detail
 


Husova kaple v Úvalech

Všeobecně pro ekumenické společenství a další zájemce připravila Náboženská obec Církve československé husitské v Úvalech

Cyklus komponovaného pásma.
Úvodní slovo zástupce církve, poslech hudební ukázky, poslech MG nahrávky čtení z Bible v podání předních pražských herců a následná beseda. Určeno nejen členům CČSH, ale i dalším křesťanům a zájemcům z Úval a okolí.
11. června 2. zastavení.
Letnice - seslání Ducha svatého, ohnivé jazyky, uzdravení - Úvodní slovo Mgr. František Brynych, ÚR CČSH - Blaho-slav. Koná se v Husově kapli, Pražská 180, Úvaly od 18 hodin.
Farní úřad CČSH v Úvalech
 


Pozvání

Církev československá husitská koná
uctění památky Mistra Jana Husa
v den státního svátku v neděli 6. července 2003 od 19 hodin při zapálené hranici v areálu Junáckého střediska v Úvalech, Pražská ul.
Program:
Hudební ukázka
Vyprávění o Mistru Janu Husovi
- slovo Dr. Vítězslav Pokorný
Poslech nahrávky čtení z Bible v podání předních českých herců
Hudební ukázka
Modlitba farářky CČSH v Úvalech Jitky Pokorné
Neformální posezení u ohně
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 981 539, fax: 281 981 696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz