7/2003

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
N A P S A L I   O   N Á S
K A M   A   K D Y
Z D R A V Í
Š K O L S T V Í
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í
C Í R K V E
K U L T U R A

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 44

 

 

 

Hlasovali jsme pro vstup do Evropské unie
Výsledky referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii 13. - 14. 6. 2003 v Úvalech

detail

detail detail detail detail
 

 

K A M   A   K D Y

Pozvánka

Veřejné zasedání zastupitelstva města Úvaly se koná ve čtvrtek 3. července 2003 v 18 h v sále Domu s pečovatelskou službou na náměstí Svobody.
Hlavní body programu:
1. Zpráva o činnosti rady za uplynulé období.
2. Projednání výsledků hospodaření města za rok 2002.
3. Úpravy rozpočtu města pro rok 2003.
4. Majetkoprávní záležitosti.
5. Připomínky, náměty a stížnosti členů zastupitelstva i občanů.

Ing. Ivan Černý, starosta města


Pozvání

Církev československá husitská koná uctění památky Mistra Jana Husa v den státního svátku v neděli 6. července 2003 od 19 hodin při zapálené hranici v areálu Junáckého střediska v Úvalech, Pražská ul.
Program:
Hudební ukázka
Vyprávění o Mistru Janu Husovi - slovo Dr. Vítězslav Pokorný
Poslech nahrávky Čtení z Bible v podání předních českých herců
Hudební ukázka
Modlitba farářky CČSH v Úvalech Jitky Pokorné
Neformální posezení u ohně
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

INFORMACE
z mimořádného jednání rady města Úvaly
,
které se konalo 2. 6. 2003

Prodej pozemků "Chorvatská"
V souladu s usnesením rady č. 149/03 byla vybrána nejlepší nabídka na odkoupení pozemků. Kromě 4 již dříve zveřejněných nabídek byla v pátek 30.5.2003 v odpoledních hodinách doručena nabídka společnosti PMS, spol. s r.o., která obsahovala cenu 505,- Kč/m2 a vyhovující platební podmínky.
Usnesení č. 152/03
Rada města stanovuje pořadí nabídek na odprodej pozemků lokality "Chorvatská":
1) PMS, spol. s r.o., Za Bažantnicí 51, Poděbrady, 505,- Kč/m2, 3 mil. Kč při podpisu smlouvy, zbývající částka do 30 dnů od podání návrhu vkladu do katastru nemovitostí,
2) B.G..M holding, a.s., Žernovská 6, Praha 10, 500,- Kč/m2, platba do 30 dnů od podpisu smlouvy.
Obě nabídky splňují podmínky stanovené zastupitelstvem (vybudování všech sítí včetně zpevněných komunikací, vybudování řadu splaškové kanalizace).
Usnesení č. 153/03
Se společností PMS, spol. s r.o., bude bez zbytečných odkladů podepsána smlouva o prodeji příslušných pozemků.

Různé
Byla urgována oprava na dětském hřišti U Hájovny a na dětském hřišti V Pařezině - provádí VPS.
Rada obdržela informace o stavu přípravných prací na koupališti. Bylo konstatováno, že město muselo při-kročit k opožděnému zahájení, pro-tože k 1. 6. 2003 areál nebyl schopen provozu. Po zprovoznění koupaliště bude vypracována stručná zpráva o průběhu přípravných prací včetně vysvětlení, proč ke zpoždění došlo.
Rada obdržela informaci, že ze strany města nešla v zákonné lhůtě odpověď p. Č., který žádal o odprodej části pozemku u MŠ Pražská.
Usnesení č. 154/03
Rada města zmocňuje k jednání o případném odprodeji pozemků u MŠ Pražská majitelům tohoto objektu Ing. Krutského a Ing. Horovou.

Město obdrželo nabídku povinného odkupu akcií STE, a.s., od společnosti ČEZ. Stanovená cena je 2.033,- Kč/akcie. Lhůta pro nabídku akcií k odkupu je stanovena na 4 týdny. Město se bude snažit využít možnosti přímého odprodeje přes Deutsche Bank se sídlem Jungmannova 34, Praha, jež byla společností ČEZ ustanovena zmocněncem pro odkup. Je nezbytné neprodleně kontaktovat společnost Atlanta Safe, která tyto cenné papíry pro město Úvaly spravuje, a domluvit s jejími zástupci následný postup.
Usnesení č. 155/03
Rada města souhlasí s tím, aby v případě výhodnější nabídky ze strany Deutsche Bank byla vypovězena smlouva se společností Atlanta Safe a aby prodej akcií proběhl přímo mezi městem a zmocněncem.

Usnesení č. 156/03
Rada ukládá odboru investic a životního prostředí zadání projektové dokumentace na plynovou kotelnu v objektu MULTITEC, Riegrova ulice.

Ing. Ivan Černý, starosta
Ing. Jana Horová, místostarostka

 


INFORMACE
z jednání rady města Úvaly
,
které se konalo 9.6.2003

Správní odbor
Rada byla informována o výši finančních darů poskytnutých městu na investice v sociální oblasti za období březen až květen 2003.

Rada obdržela informaci, že opět jedna z již doporučených a schválených zájemkyň o byt v DPS své stanovisko změnila. V současné době jsou tedy k dispozici 2 byty 1+kk a jeden byt 2+kk. Rada rozhodla o přidělení 2 bytů.
Usnesení č. 155/03
Rada města schvaluje přidělení bytů 1+kk pí D., 2+kk manželům M.

Byla projednávána spotřeba elektrické energie v Tesko domku. Za období leden - březen 2003 byla vyčíslena na cca 41 tis. Kč. Rada po dohodě s pí. Tesařovou doporučuje vyvolat jednání s ředitelem školy p. Smolíkem o případné částečné úhradě energií, protože 3 místnosti jsou trvale k dispozici pro potřeby školní družiny.

Rada byla informována o stanovení termínu pro předání služebního bytu v objektu zdravotního střediska, se kterým byli stávající nájemci srozuměni.

Byla předložena žádost pana T. o snížení místního poplatku za odpady o 50% z důvodu využívání chaty pouze v letních měsících. Pan T. je invalidní a v roce 2002 mu byla tato úleva poskytnuta.
Usnesení č. 156/03
Rada města nesouhlasí se snížením místního poplatku za odpady o 50% pro p. T. Jedná se o rekreační objekt a je pouze na jeho majiteli, jak často je využíván.

Rada obdržela žádost pí. H. a pí. M. o pronájem 2 místností v objektu Tesko za symbolickou cenu 1,- Kč na týden 18.8. - 22.8.2003 za účelem charitativní výuky anglického jazyka pro úvalské děti. Akce je pořádána již třetím rokem. Ředitel školy p. Smolík souhlasí se zapůjčením místností, které v průběhu školního roku využívá škola jako družinu.
Usnesení č. 157/03
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s pí. M. na pronájem nebytových prostor v objektu Tesko (2 místnosti na pravé straně chodby) na dobu určitou od 18. 8. 2003 do 22.8.2003, a to za symbolickou cenu 1,- Kč.

Rada opětovně projednávala žádost p. Laciny o pronájem místností v čp.95 za účelem provozování cestovní kanceláře.
Usnesení č. 158/03
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy s p. Václavem Lacinou na pronájem nebytových prostor v objektu čp.95 s tím, že smlouva bude na dobu určitou 2 roky, ve smlouvě bude uvedena tříměsíční výpovědní lhůta a pan Lacina bude upozorněn na záměr případného prodeje tohoto domu. Nájemné se stanovuje dohodou ve výši 1.000,- Kč/m2 a rok.

Rada obdržela návrhy na prodloužení nájemních smluv na služební byty, kde nájemní smlouvy končí ke dni 30.6.2003.
Usnesení č. 159/03
Rada města souhlasí s prodloužením nájemních smluv na služební byty pro:
p. R., Klánovická 918 - do 30.6.2004
pí L., nám. A. z Pardubic 7 - do 30.6.2004
pí N., nám. A. z Pardubic 7 - do 30.6.2004
Mgr. S., nám. A. z Pardubic 7 - do 30.6.2004
p. H., nám. A. z Pardubic 8 - do 31.12.2003.

Prodloužení nájemní smlouvy s p. Š. je odloženo do doby projednání s ředitelkou MŠ Kollárova pí Trojánkovou.

Rada obdržela návrhy na prodloužení nájemních smluv na obecní byty, kde nájemní smlouvy končí ke dni 30.6.2003. U bytů v čp.1201 je krátký termín pro prodloužení dán odprodejem těchto bytů do osobního vlastnictví.
Usnesení č. 160/03
Rada města souhlasí s prodloužením nájemních smluv na obecní byty pro:
p. D., Škvorecká 75 - do 30.6.2004
Bc. M., Škvorecká 75 - do 31.12.2003
p. K., Škvorecká 105 - do 31.12.2003
Mgr. L., Maroldova 1201 - do 30.9.2003
pí S., Maroldova 1201 - do 30.9.2003.

Rada obdržela návrhy na prodloužení nájemních smluv na nebytové prostory, kde nájemní smlouvy končí ke dni 30.6.2003.
Usnesení č. 161/03
Rada města souhlasí s prodloužením nájemních smluv na nebytové prostory pro:
pí N., nám. A. z Pardubic 95 - do 30.6.2004,
podnikatel p. Martínek., Klánovická 918 - do 30.6.2004 s tím, že dochází ke zvýšení nájemného.

Odbor investic a životního prostředí

Rada byla informována o žádosti p. Martina Tyla o prodloužení smlouvy na pronájem části pozemku u hasičského domu o ploše cca 30 m2. Stávající smlouva končí ke dni 30.6.2003, ke konci roku 2002 se zvyšovalo nájemné o koeficient inflace.
Usnesení č. 162/03
Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku o ploše cca 30 m2 u hasičského domu s Martinem Tylem za stávajících podmínek.

Na základě předchozích jednání rady byla radě předložena informace o pozemcích, u kterých se jedná o prodeji SBD Úvaly. Jedná se celkem o 902 m2 pod bytovými domy a 4.176 m2 pozemků kolem staveb.
Usnesení č. 163/03
Rada města bere na vědomí informaci o výměře pozemků a informaci o cenách obdobných pozemků v okolních obcích a pověřuje Ing. Janu Horovou jednáním se zástupci SBD Úvaly.
Rada obdržela předběžné informace o přibližné ceně pozemku 1714/1, který je připlocen k MŠ Pražská. Vzhledem k tomu, že se jedná o velice hrubé odhady, rada ukládá odboru investic a životního prostředí na jednání rozšířené rady předložit nákres variant řešení odprodeje a jednoznačně zjištěnou cenu odhadce v souladu s odpovídající legislativou (vyhlášky).

Na základě předchozích jednání rady byla radě předložena informace o průběhu výběrového řízení na kontejnerový svoz odpadu pro město. Bylo obesláno 6 společností, zabývajících se danou činností, uzávěrka pro přijímání nabídek byla stanovena na 13.6.2003 ve 14:00 hod.
Usnesení č. 164/03
Rada města bere na vědomí informaci o vypsání a průběhu výběrového řízení na svoz komunálního odpadu pro město Úvaly a stanovuje výběrovou komisi ve složení: Ing. Jana Horová, Roman Kroutil, Ing. Bohuslav Prokůpek.

Radě byla předložena ke schválení smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na komunikace III/10164 (U Horoušánek ) z důvodu plánované stavby splaškové kanalizace. Cena za omezení výkonu vlastnického práva je stanovena na 50,- Kč/m, tj. celkem za 175m činí 8.750,- Kč. Vlastníkem je společnost SÚS Mnichovo Hradiště.
Usnesení č. 165/03
Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci III/10164 parc.č. 549/1 s vlastníkem SÚS Mnichovo Hradiště z důvodu omezení výkonu vlastnického práva při výstavbě splaškové kanalizace ve čtvrti U Horoušánek. Rada navrhuje pověřit starostu města podpisem smlouvy.

Byla předložena žádost o provedení změn územního plánu města číslo V. Změny byly projednány komisí výstavby. Jedná se o následující požadavky:
a) Radlická čtvrť - u pozemku parc.č. KN 3841/25 změna z orné půdy na čistě obytné území,
b) lokalita Horoušánky - u pozemku parc.č. 3268/1 změna z orné půdy na čistě obytné území,
c) ulice U Obory - u pozemku parc.č. 3616/2 změna z louky (pastviny) na čistě obytné území,
přičemž žadatelé v bodech a) a b) se zavazují uhradit náklady spojené se zpracováním jimi požadovaných změn.
ad a) Pro rozhodnutí o žádosti si rada vyžádala konzultaci s arch. Durdíkem vzhledem k plánované přeložce hlavní silnice na Kolín.
ad b) Pro rozhodnutí o žádosti si rada vyžádala konzultaci se Stavebním úřadem Úvaly vzhledem k dosavadní činnosti realitní kanceláře KIS GARANT v předmětné lokalitě.
ad c) Pro rozhodnutí o žádosti rada požaduje ověřit u příslušných nadřízených úřadů, zda je u daného pozemku navrhovaná změna reálná.
Usnesení č. 166/03
Rada města doporučuje projednávat případné schválení pořízení změn územního plánu až po splnění těchto podmínek:
a) změna funkčního využití pozemku parc.č. KN 3841/25 (Radlická čtvrť) - po konzultaci s arch. Durdíkem,
b) změna funkčního využití pozemku parc.č. 3268/1 (Horoušánky) - po konzultaci se SÚ Úvaly,
c) změna funkčního využití pozemku parc.č. 3616/2 (ulice U Obory) - po získání předběžného názoru Povodí Labe, příslušných odborů MěÚ Brandýs n/L a Ministerstva živ. prostředí.

Rada obdržela informaci o uzavírání smluv společnosti VaK Mladá Boleslav se všemi odběrateli na dodávkách vody a odvádění odpadních vod. Tyto smlouvy musí být v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích uzavřeny do konce roku 2003.
Usnesení č. 167/03
Rada města bere na vědomí informaci o uzavírání smluv o dodávkách vody a odvádění odpadních vod se společností VaK Ml. Boleslav a pověřuje starostu města k podpisu těchto smluv za objekty a zařízení ve vlastnictví města.

Město bylo Českým svazem ochránců přírody - Opočeň vyzváno k připojení se k budování cyklostezek. Jedná se zejména o propojení Klánovického lesa přes Úvaly na Škvorec a Český Brod. Poplatek pro zúčastněné obce činí 2,50 Kč na 1 občana, tj. pro Úvaly 2,50*4.748 obyvatel = 11.870,- Kč. Byl předložen text "Deklarace".
Usnesení č. 168/03
Rada města souhlasí s textem "Deklarace", která se týká rozvoje cyklocest v regionu, a pověřuje starostu města podpisem. Zároveň souhlasí se vstupním finančním poplatkem ve výši 11.870,- s tím, že platba není vázána na datum podpisu deklarace.

Rada opět projednávala využití dotace agentury Phare. V současné době můžeme uskutečnit z finančních důvodů pouze první etapu, kdy se jedná o most ul. Dobročovická a dále ul. Fügnerova, Hakenova a případně část ul. Horova. Smlouva bude sepsána se společností PSVS.
Usnesení č. 169/03
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy se společností PSVS, kde předmětem smlouvy bude oprava mostu Dobročovická ul., Fügnerova ul., Hakenova ul. a případně část Horovy ul., přičemž celková částka nesmí překročit 6 mil. Kč (cca 5,5 mil. Kč činí dotace Phare a cca 500 tis. Kč je minimální povinná spoluúčast města).

Byl předložen návrh na úpravu rozpočtu města ze strany odboru investic a životního prostředí. Jedná se o požadavek na navýšení investičních položek o částky, které
a) byly součástí dluhů z roku 2002, avšak nebyly nárokovány na rok 2003,
b) jsou nově nárokovány.
Rada zásadně nesouhlasí s tím, aby byla v tuto chvíli navyšována výdajová část rozpočtu.
Usnesení č. 170/03 - není schváleno.
Rada města souhlasí s návrhem na úpravu rozpočtu a doporučuje předložený návrh zastupitelstvu města ke schválení.

Rada obdržela žádost o odkup objektu čp. 328 ve Škvorecké ulici. Po projednání situace v dané lokalitě se rada rozhodla řešit celkovou situaci v areálu "Cukrovar" na následujících jednáních.

Rada obdržela informaci o možnostech vypsání výběrového řízení na dostavbu areálu školy. Pro případné získávání finančních prostředků je nutné mít zpracovanou projektovou dokumentaci. V případě vypsání architektonické soutěže se jedná cca o 500 tis. Kč, v případě výzvy o veřejnou zakázku se jedná cca o 40 tis. Kč, přičemž vypracování projektové dokumentace se pohybuje mezi 1-3 mil. Kč.
Usnesení č. 171/03 - není schváleno.
Rada města souhlasí s vypsáním výběrového řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek na zpracovatele projektové dokumentace na dostavbu školního areálu v Úvalech.
 

Různé

Rada obdržela žádost místního klubu cyklistů o dotaci na 10. ročník cyklistického závodu "Malá cena Úval", který se koná ve dnech 23.-24.8. 2003.
Usnesení č. 172/03
Rada města souhlasí s finančním příspěvkem klubu cyklistů na akci "Malá cena Úval" ve výši 2.000,- Kč.

Rada opětovně projednávala potřebu zvolení nového předsedy komise veřejného pořádku a životního prostředí. Rada města stanovila cenu za zapůjčení kontejneru na akci BIGBÍT, pořádanou ve dnech 7. 6. 2003, na 800,- Kč.

Město obdrželo podrobnější informace k prodeji neveřejně obchodovatelných akcií společnosti STE. Odkup bude možný pouze přes společnost Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag se sídlem Jungmannova 34, Praha 1. Cena za akcii je stanovena na 2.033,- Kč, nabídka musí být podána nejpozději 27.6.2003.
Usnesení č. 173/03
Rada města souhlasí s tím, aby bezprostředně po souhlasném stanovisku zastupitelstva města (mimořádné jednání dne 12.6.2003) byly podniknuty nezbytné kroky k prodeji akcií.
Rada města požaduje vyjasnění pravidel pro zadávání objednávek jednotlivým společnostem a vůbec pro celkové hospodaření s finančními prostředky.
V návaznosti na smlouvu o smlouvě budoucí ohledně koupě areálu MULTITEC, která byla projednávána radou i zastupitelstvem města na předchozích jednáních, rada schvaluje záměr prodeje domu čp. 276, Pražská ulice (stávající sídlo MěÚ) a domu čp. 47, Riegrova ulice (stávající sídlo VPS). Záměr bude zveřejněn na úřední desce tak, aby případný prodej mohl být schválen zastupitelstvem města dne 3.7.2003.
Usnesení č. 174/03
Rada města souhlasí se záměrem prodeje domů čp.276, Pražská ulice a čp.47, ulice 5. května a doporučuje zastupitelstvu města tento prodej schválit.

Ing. Ivan Černý, starosta
Ing. Jana Horová, místostarostka

 


Ze zasedání zastupitelstva

12.6.2003 se konalo mimořádné jednání zastupitelstva města, které mělo na programu jediný bod jednání - prodej akcií Středočeské energetické, a.s.
Starosta města Ing. Černý seznámil přítomné s důvodem svolání mimořádného zastupitelstva. Město Úvaly vlastní 3.522 ks kmenových akcií Středočeské energetické, a.s., ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1000,- Kč/akcii.
Dne 1. 4. 2003 se ČEZ, a.s., stala většinovým vlastníkem, její podíl na hlasovacích právech činí 58,3%. Podle § 183 odst.b) Obchodního zákoníku má proto ČEZ, a.s., povinnost učinit nepodmíněnou a neomezenou nabídku převzetí všem majitelům akcií STE, a.s., což ČEZ, a.s., učinila. I město Úvaly obdrželo tuto nabídku převzetí dne 2.6.2003 za cenu 2.033,- Kč za akcii. Cena byla stanovena znaleckým posudkem s přihlédnutím k průměru cen za posledních 6 měsíců podle Střediska cenných papírů. Nabídka převzetí platí 4 týdny, tj. do 30.6.2003. Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit prodej těchto akcií z důvodů:
1) Velice potřebný příjem města ve výši cca 7 mil. Kč.
2) Dividendy u těchto akcií budou dlouhodobě nízké, řádově několik desítek Kč.
3) Akcie na jméno jsou prakticky těžko obchodovatelné, musí být souhlas představenstva společnosti.
4) Pokud ČEZ, a.s., úplně ovládne STE, a.s., bude mít např. 95 % všech akcií, může ukončit obchodovatelnost.
5) I když nebude ČEZ, a.s., postupovat podle bodu 4), tržní cena akcií zřejmě výrazně poklesne.
Rada města navrhuje zastupitelstvu prodat 3.521 akcií. Městu tak zůstane 1 akcie, která umožní zúčastňovat se valných hromad STE, a.s., získávat důležité informace atd.
Zastupitelstvo města prodej akcií jednomyslně schválilo a pověřilo jednáním a podpisem smlouvy starostu města Ing. I. Černého.
 


USNESENÍ
z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva města Úvaly
,
které se konalo ve čtvrtek 12.06.2003

Usnesení č. Z-029/03
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje:
- přijetí nabídky převzetí od navrhovatele ČEZ, a.s., na akcie Středočeské energetické, a.s.
- prodej 3.521 akcií na jméno (SIN 770950000784) Středočeské energetické, a.s., za cenu 2.033,- Kč za akcii navrhovateli ČEZ, a.s., prostřednictvím zmocněnce Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag se sídlem Jungmannova 34, Praha 1.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. Z-030/03
Zastupitelstvo města Úvaly pověřuje starostu města Ing. I. Černého k jednání a podpisu smlouvy na prodej 3521 akcií na jméno (SIN 7709500 00784) Středočeské energetické, a.s., za cenu 2.033,- Kč za akcii navrhovateli ČEZ, a.s., prostřednictvím zmocněnce Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag se sídlem Jungmannova 34, Praha 1.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Ing. Ivan Černý, starosta města
Ing. Jana Horová, místostarostka

 


Povinnosti vlastníků psů

Vzhledem k tomu, že se poslední dobou množí volné pobíhání psů po městě a jsou stále četnější připomínky ze strany občanů na obtěžování ať již nepřiměřeným hlukem, tak i omezováním a ohrožováním jejich vlastního po-hybu, ráda bych touto cestou připomněla hlavně povinnosti vlastníka psa.
Stane-li se občan majitelem a vlastníkem psa, mnohdy si ani neuvědomuje, do jakého množství práv a povinností vstupuje. Vlastník psa má právo psa nejen vlastnit a nakládat s ním, ale i povinnosti vymezené především Občanským zákoníkem, předpisy o chovu a držení psů a obecně závaznými vyhláškami obce.
Vlastník psa je povinen zajistit, aby pes nad míru přiměřenou místním poměrům neobtěžoval sousedy prachem, hlukem (soustavným štěkáním, vytím a jinými psími projevy), pachy a výkaly. Dále vlastník nesmí dopustit, aby pes v jeho vlastnictví vnikl, či dokonce soustavně vnikal na cizí pozemky.
K dalším základním povinnostem vlastníka psa patří dát ho očkovat proti vzteklině (popřípadě dalším onemocněním) a přihlásit psa do evidence, a to na správním odboru MěÚ Úvaly, kde současně obdrží evidenční známku, kterou psa označí. Ztrátu nebo odcizení známky je povinen oznámit do 15 dnů tamtéž. Zároveň mu vzniká povinnost platit ze psa staršího šesti měsíců místní poplatek.
Na veřejných prostranstvích je vlastník povinen vodit psa na vodítku, opatřit ho náhubkem a zamezit jeho volnému pobíhání tam, kde by mohlo dojít k ohrožení zdraví či porušení hygienických předpisů. Povinností vlastníka je i odstranit psem způsobenou nečistotu - exkrementy.
Ještě pár praktických rad v případě, že dojde k setkání s volně pobíhajícím psem.
V případě, že se jedná o psa, který je zjevně mimo dosah svého majitele, je nutno se obrátit na MěÚ Úvaly, správní odbor, kde po prověření situace a zjištění, zda uvedený pes není majitelem pohřešován, je kontaktována smluvně zajištěná odchytová služba. Pes je následně umístěn v útulku v Lysé nad Labem. Vzhledem k tomu, že náklady spojené s odchytem a umístěním psa v útulku jsou vysoké, upozorňuji majitele volně pobíhajících pejsků, že budou důsledně zjišťováni a uvedené náklady jim budou dány k úhradě.
Výše uvedené informace by měly přispět k obecné informovanosti. Věřím, že zejména vlastníci psů si uvědomí, že mnohdy jejich " miláčci ", ač oni sami to nevnímají, obtěžují okolí. Domnívám se, že stačí málo a mohou svého pejska v jeho konání usměrnit.
Jana Tesařová, vedoucí správního odboru
 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Rekonstrukce elektrorozvodné sítě

V průběhu letních měsíců bude pokračovat rekonstrukce elektrorozvodné sítě v několika ulicích města. Podle informace ze Středočeské energetické a. s. budou během letošního července dokončeny práce v Nerudově ulici. Do září by měly být zhotoveny úseky kabelových tras v ulicích Hálkova, Komenského a Pražská (od křižovatky s Žižkovou ulicí do zatáčky nad schodištěm v návaznosti na ulici Havlíčkovu). Projekčně je připravena rekonstrukce silnoproudého vedení v ulici B. Němcové a Jungmannově.

Ing. V. Procházka


Výsledky ankety na www

Výsledky ankety umístěné na www.Uvaly.cz v období od 13.5. do 12.6.2003:
Víte, že město má prostory, které lze využít ke konání kulturních akcí?
- Nevím, že by město mělo nějaké prostory pro kulturu. 28% (28)
- Ano, kulturní sál v DPS. 28% (28)
- Kultura v Úvalech mě nezajímá. 45% (45)

V anketě na téma "nová věž pro GSM na nádraží" můžete hlasovat na www.uvaly.cz můžete do 12. července 2003.

www.Uvaly.cz/mesto - informační rozcestník
www.Uvaly.cz/adresar - katalog služeb a podnikatelů
www.Uvaly.cz/kalendar - informační kalendář
www.Uvaly.cz/reality - aktualizovaná realitní nabídka
www.Uvaly.cz/MeU - informace občanům o úřadech
www.Uvaly.cz/ZivotUval - pravidelný měsíčník
www.Uvaly.cz/uvalaci - kniha návštěv, diskusní klub
www.Uvaly.cz/knihovna - Městská knihovna
www.Uvaly.cz/mapa - aktuální mapa města
www.Uvaly.cz/pocasi - předpověď počasí
www.Uvaly.cz/anketa - nová anketa
 


Městská knihovna Úvaly

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
Pondělí 8.00 - 11.00h 12.00 - 18.30h
Sobota 8.00 - 11.30h
V červenci a v srpnu se v ostatní dny nepůjčuje.
Prosíme čtenáře, aby knihy vrátili včas a tím předešli případným upomínkám.
Pokud potřebujete výpůjční termín prodloužit a nemáte možnost přijít osobně, k dispozici je telefon 281 981 877 nebo e-mail: mek.uvaly@seznam.cz
Děkujeme za pochopení.
Krásné léto s počasím podle vašich představ vám přeje
kolektiv knihovny
http://www.uvaly.cz/knihovna


O čem psal Život Úval před lety

Co uvidíme z Vinice
Úvalská Vinice je v nadmořské výšce 295 m. Není sice nejvyšším bodem blízkého okolí, avšak je pro nás velmi vhodným vyhlídkovým místem. Tento vrch býval kdysi nepochybně skutečnou a velkou vinicí, avšak určitější údaje o tom v historii naší obce chybí. Chalupa pod Vinicí je stavení hodně staré. Býval tu ještě před sto lety ovčín, který patřil ke knížecímu dvoru Hostínu. Ovce se pásávaly na stráních kolem Úval, také tam, kde je dnešní háj. Ten není příliš starý - byl založen v roce 1881. Za příznivého počasí otvírá se nám kolem Vinice zajímavý rozhled. Jsme v kraji převážně zemědělském. Pole, háje, sady, les - to je pestrá paleta barev, která se mění podle roční doby.
Především nás upoutá úvalská kotlinka, tak známá, a přece jen pokaždé jaksi jiná. Je tu krásný pohled na Úvaly. Vidíme, že jsou velmi rozlehlé a vůbec se nedivíme, že mají hodně přes 20 kilometrů ulic. Obejít naše město po obvodu dokážeme stěží za půl dne.
Jsme-li obráceni k jihu, rozkládá se před námi staré jádro obce, Hostín a novější čtvrti Slovany, tzv. Radlická čtvrť pod bývalou kruhovou cihelnou a jihozápadní úsek Úval se starší čtvrtí "Na Vinohradech". Pozorujeme chvíli se zájmem dopravní ruch na přeložce státní silnice a také na elektrizované železniční trati. (Připomeňme si tu, že prvý vlak po této železnici projel z Olomouce do Prahy dne 20. srpna 1845). Západní část Úval a čtvrť Pařezina jsou ponejvíce skryty za vzrostlým stromovím háje. Ještě více vpravo se nám objeví některé průmyslové objekty a několik domků čtvrti "V setých". Tato čtvrť vznikla při okraji lesa, kde se kdysi říkalo "v setých žaludech". Nejseverněji položenou část naší obce tvoří několik domků v těsné blízkosti Horoušánek. Při té velké rozlehlosti naší obce napadne nás možná otázka. Jestliže vezmeme v úvahu nejvýchodnější, nejjižnější a nejzápadněji ležící body, tj. hřbitov, býv. kruhovou cihelnu a televizní věž, kde se vlastně nachází geometrický střed Úval?
Avšak nechme úvah a věnujme se raději pěknému rozhledu. Zahleďme se nyní do okolí.
Směrem na východ vidíme dva stopadesátimetrové a jeden dvěstěosmdesátimetrový stožár liblického rozhlasového vysílače. Stejným směrem, skryto v nížině, je, jak víme, město Český Brod, ležící na potoce Šembeře. Je to staré a historicky významné místo, které vzniklo z vesnice, která se v raném středověku nazývala Brod biskupův. Městem je od roku 1360.
Poněkud vpravo, ve vzdálenosti asi 16 km vzdušnou přímkou, spatřujeme Lipskou horu. Je to vlastně táhlé návrší nad Lipany. Na něm uvidíme i prostým okem mohylu z roku 1881, postavenou na paměť bitvy, ve které dne 30. května 1434 vojenské sbory tzv. panské jednoty porazily a rozprášily husitská vojska Prokopa Velikého, který tu také toho dne padl. Lipská hora je i jinak významným místem. V roce 1775, v době selských bouří, se zde šikovali rebelové. Roku 1868 se tu konala mohutná lidová manifestace proti rakouskému útlaku. Měla sice zdařilý průběh, ale také nemilé následky pro svolavatele i účastníky. Někteří byli vězněni nebo pokutováni. Na mohyle byla v pozdější době péčí ČOS umístěna deska s nápisem: "Lipany - výstrahou". Jsou to slova významná v každé době. Lipanská hora je již po léta místem národních poutí a cílem turistických výprav.
Pokračování příště.
Život Úval 3/1963
 

 

N A P S A L I   O   N Á S

Ukradli auto na křižovatce

Jak v kriminálním filmu si musel ve středu připadat řidič BMW, kterého o jeho vůz připravila na křižovatce v Úvalech u Prahy dvojice zlodějů. Po fingované havárii nechali řidiče z BMW vystoupit, zbili ho a autem ujeli. Podle policie zastavil hodinu po poledni osmadvacetiletý muž své BMW na křižovatce, protože měl na semaforu červenou. Vzápětí do něj zezadu narazilo černé auto nezjištěné značky. Řidič BMW nechal motor auta v chodu a šel se podívat, jakou škodu náraz způsobil. Tu k němu přistoupil spolujezdec z černého vozu a udeřil ho do břicha, útočník nasedl do jeho auta a ujel.
(ČTK), (Právo, vyd. Stř. Čechy, 6. 6. 2003)


Václav Bláha a Roman Procházka odpovídali na dotazy v on-line rozhovoru

OTÁZKA: Ahoj, budete hrát na Ouwalským bigbítu?
ODPOVĚĎ: No jasně, vždyť sme Ouwaláci, je to sedmýho června.
OTÁZKA: Kdy a kde a jak jste se vlastně dali dohromady?
ODPOVĚĎ: Ten víkend, jak je Ouwalskej bigbeat, máme pět let výročí od prvního koncertu. Všichni bydlíme v okolí Úval, tak sme spolu začli hrát a Bill byl na světě.
OTÁZKA: Ahoj, pociťujete nějak popularitu? Líbí se vám, když vás fanoušci poznávají, nebo to berete jako nutné zlo? Děkuji a hodně úspěchů.
ODPOVĚĎ: Od tý doby, co sme známí, nás v Úvalech poznávaj lidi na ulici, ale to vlastně bylo i před tím, takže nevíme. Jinak to nechápeme jako zlo, je to spíš příjemný, když teda nenarazíš na fanouška debila.
OTÁZKA: Dobrý den, máte raději festival nebo klub? Kam jezdíte hrát nejraději?
ODPOVĚĎ: Je dobrý, že je to pokaždý jiný. Nejraději jezdíme hrát k hranicím daleko od Prahy. Lidi sou tam nejvíc našláplí, protože maj málo kultury, vždy křičíme: "Přivážíme kulturu, burani!" a oni vůbec nejsou naštvaný, pak si dáš pár panáků u baru a seš mezi nima.
OTÁZKA: Dobrý den, jaké bylo vaše nejpočetnější publikum a kdy jste měli naopak nejméně posluchačů?
ODPOVĚĎ: Nejvíc asi na Rock for Peoplu, to bylo asi pět tisíc, ale už sme hráli proti publiku taky přesilovku, takže nejmíň asi tak pět lidí a bylo to dobrý.
OTÁZKA: Vymyslíte na letošní Rock For People něco podobnýho jako bylo předloni polykání ohně?
ODPOVĚĎ: Jo, letos tam bude jako fór polykání pivka.
OTÁZKA: Na jaký muzice jste vyrostli? Nemyslím tím M. D. nebo Pepu Melena, to jsme měli všichni, ale myslím muziku, která vás přivedla ke stylu Billa.
ODPOVĚĎ: Je nás osm, takže asi na všech špičkovejch kapelách, který během našeho života hrály, nebo sme je stačili stihnout, od hardrocku přes folk až po Smetanu.
OTÁZKA: Čauves, tak jak to dnes vidíte v Červených Pečkách?
ODPOVĚĎ: Od zítra se to tam jmenuje v "rozvalinách".
OTÁZKA: Ahoj, kolik vás je v kapele dohromady? A kdo z vás je nejstarší?
ODPOVĚĎ: Hraje nás osm, ale celej tým je deset lidí a nejstarší je náčelník "udělám festival kdekoliv" Fořťák.
OTÁZKA: Je Divokej Bill opravdu tak divokej?
ODPOVĚĎ: Bejvávalo, ale teď na jaře a později v létě to bývá lepší.
OTÁZKA: Dobrý den, jak jste se vlastně dostali k hraní? Máte nějaké hudební vzdělání a uživí vás hudba, nebo máte ještě nějaké jiné zaměstnání?
ODPOVĚĎ: Dobrý den, začalo se hrát ze srandy a pak nám to přerostlo přes hlavu. Hudební vzdělání zaplaťpánbůh nemáme, sme čistě přírodní hráči. Když sou koncerty, tak do práce nechodíme a když nejsou, tak normálně jako každej musíme kvůli kolečkám.
OTÁZKA: V čem je podle vás nová deska jiná než ty předchozí?
ODPOVĚĎ: Teď sme ji dotočili, takže nejsme soudný, to se dá zhodnotit tak za rok, ale asi bude pro lidi těžší.
OTÁZKA: Posloucháte českou hudbu a co si myslíte o našich zpěvačkách? Máte nějakou oblíbenou?
ODPOVĚĎ: Jo, posloucháme a naše favoritky sou Lenka Dusilová a Janička Španělová.
OTÁZKA: Jak dlouho jste připravovali novou desku? A jak probíhá proces skládání u vás ve skupině?
ODPOVĚĎ: Deska se dělala asi půl roku a ještě asi půl roku bylo potřeba - punks not dead. Dělá se to tak, že někdo přinese kostru a ostatní do toho brnkaj až se jim to líbí a pak to tak zůstane.
OTÁZKA: Chodíte na koncerty ostatních kapel? Kdy jste byli naposledy? Který byl podle vás nejpovedenější? S jakou skupinou (předskokany) nejraději pořádáte koncerty?
ODPOVĚĎ: Na ostatní kapely chodíme, ale spíš se s nima vídáme na festivalech. Třeba nová dobrá kapela sou Riviera Playboyz. Předskokany máme většinou Lety mimo, Aplle juice a Medvěd 009.
OTÁZKA: Nazdárek, je z vás ještě někdo nezadaný? Měla bych zájem. Pa.
ODPOVĚĎ: Jestli o flirt, není problém.
OTÁZKA: Nazdárek. Nepřijdou vám ty srdce na obalu novýho alba trochu jako vyšpulený zadky? To bylo první, co mě napadlo, když jsem to viděl.
ODPOVĚĎ: Tomu sme se řehtali asi stokrát, je to tak, musíš číst mezi řádky. Dostane to úplně novej rozměr.
OTÁZKA: Proč už s váma nehraje starej bubeník?
ODPOVĚĎ: Byl moc starej, už neudržel paličky.
OTÁZKA: Jste pro vstup do Evropský unie?
ODPOVĚĎ: Vašek ne. Prochajda z části ano a z části ne.
OTÁZKA: Ahoj, co říkáte Gottovi, nemyslíte, že by už to měl zabalit?
ODPOVĚĎ: Nemyslíme, že by to měl zabalit, je to přece jenom mistr na dílně a pracuje poctivě, jak se dá.
OTÁZKA: Pěkný den, máte rádi Václava Klause a zajímá vás politika?
ODPOVĚĎ: Moc ne, každý velký zvíře je nebezpečný.
iDnes, (Mladá Fronta DNES, příloha, Kultura-Střední Čechy, 24. 5. 2003)
 

 

D I S K U S E

Kam s městským úřadem?

V červnovém "Životě Úval" byla mezi informacemi z jednání rady města zpráva o záměru přestěhování městského úřadu do dvorní vestavby bývalého Rosenbaumova hospodářství v Riegrově ulici. Zpráva mne zaujala a zaujala i mé známé, kteří se ptali, co o této změně vím a co jí, jako architekt a příležitostný konzultant investičních záměrů města, říkám. Odpovědět jsem nedokázal, neměl jsem potřebné informace.
Osobně bych měl myšlenku vítat. Narodil jsem se na Malechově před více než sedmdesáti lety a Riegrovou ulicí jsem chodil a chodím kdykoli jdu do města, na vlak, často několikrát za den. Tu krátkou ulici důvěrně znám, nepatří právě mezi ty, kterými by se mohlo město chlubit. Bývalá státní silnice Praha-Brno je na své dvě stě kilometrů dlouhé trase jistě nejužší právě v Riegrově ulici, na mostě přes Výmolu. Ulice nemá po jedné straně chodník žádný a po druhé jen úzký, metr široký, na kterém se dva lidé vzájemně nevyhnou bez vstupu do vozovky. Kdykoli více zaprší, táhne se podél něj dlouhá kaluž, jejíž vodou projíždějící auta omývají průčelí Rosenbaumova domu. Projít se tu v té chvíli nedá. Umístění městského úřadu do dvora by tedy jistě vyvolalo úpravy přístupu, rozšíření mostu, odkoupení části domu, ve kterém by vzniklo podloubí, a i kanalizace by jistě byla opravena. Pro mne samé příznivé zprávy.
Nechci populisticky poukazovat na dílčí problémy, které v rozhodování o umístění městského úřadu nemohou hrát podstatnou roli. A nechci jen kritizovat, zatím jsem spíše radil. Abych mohl radou přispět i tentokrát, měl bych o záměru vědět víc. Vzhledem k tomu, že podle "Informací" je autorkou myšlenky paní inženýrka Horová, obracím se na ni s prosbou o věcné odpovědi na tři otázky:
Jaká je Vaše představa o budoucím charakteru města?
Jakou koncepci urbanistického rozvoje města podporujete?
Co si o námětu myslí autor územního plánu?
Mé tři otázky nesměřují k tomu, jestli je stavba Multitecu pro úřad dostatečně velká, její koupě mimořádně výhodná a stav současných kanceláří městského úřadu neutěšený. Rozhodnutí o sídle úřadu je pro budoucnost města vážné a nesmí být založeno jen na okamžitých pragmatických aspektech, i když i ty svůj význam bezpochyby mají. Za jasné odpovědi děkuji.
Miroslav Masák
 


Komentář a připomínky k záměrům rady města

V posledním čísle Života Úval jsme se dozvěděli o úmyslu zastupitelstva a rady města přemístit sídlo městského úřadu, stavebního úřadu a VPS do budovy bývalého Multitecu. Toto rozhodnutí nám připadá velice zásadní, a to jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska městotvorného. Proto bychom rádi touto cestou na tuto skutečnost reagovali a položili vedení města pár otázek, které určitě budou zajímat i ostatní občany Úval:
1) Proč bylo upuštěno od úmyslu postupně vybudovat sídlo orgánů města v čp. 95 na náměstí Arnošta z Pardubic, naopak, proč se tato nemovitost s lukrativní polohou a pozemky včetně návazného objektu čp. 18 s pozemky prodává?
2) Jak se podaří prodat současné sídlo MěÚ, když v něm doposud úřad sídlí?
3) Jak se tudíž může úřad přestěhovat do budovy Multitecu, která mu nepatří?
4) Co je pravdy na fámách o dočasném zakoupení Multitecu třetí firmou a umístění sídla města znovu do podnájmu?
5) O které budovy v areálu Multitecu se skutečně jedná?
6) Z jakých finančních prostředků bude hrazena potřebná rekonstrukce budov Multitecu, když město nemá peníze a o jaké částky se jedná?
7) Podle čeho byla vybrána realitní agentura pověřená prodejem nemovitostí?
8) Jak bude stanovena minimální cena prodávaných nemovitostí?
Přiznáváme, že patříme ke skupině občanů, kteří nesouhlasí s úmyslem rady města přemístit sídlo města a MěÚ Úvaly na plánované místo a především nesouhlasí s prodejem pro město zvláště atraktivních nemovitostí na náměstí Arnošta z Pardubic. Věříme, že tímto článkem se nám podaří rozpoutat veřejnou diskusi na toto téma. Vyzýváme i ostatní občany, kterým není lhostejné, že radnice bude umístěna v zastrčeném sídle bývalého výrobního podniku s nemalebným okolím, aby vyjádřili svůj názor. Doufáme také, že vedení města a zastupitelstvo města bude tento názor respektovat a znovu zváží své rozhodnutí a nedopustí, aby případné něčí osobní zájmy převládly nad zájmy města. Vždyť každé i sebemenší městečko si zakládá na své radnici umístěné na význačném místě v centru města. Pokud se tak nezačne dít i v Úvalech a místo budování důstojného centra města s jasným architektonickým záměrem se umístí sídlo orgánů města v podstatě na periferii, zůstane náměstí Arnošta z Pardubic nadále jen tím, čím doposud je - rozvrtaným tržištěm a parkovištěm.
Ing. Michal Breda, Ing. Marcel Breda
 


Komentář ke článkům ohledně koupě areálu "MULTITEC"

Ráda bych se touto cestou vyjádřila ke dvěma článkům zabývajícím se tématem koupě výše uvedeného areálu a zároveň tím uvedla na pravou míru množství spekulací a výmyslů, které kolují mezi občany Úval. Nejprve odpovím na konkrétní otázky.
ad 1) Nevím, odkud pramení vaše informace, že se čp.95 a čp.18 prodává, tato informace není pravdivá. Samozřejmě tato možnost má své příznivce i odpůrce, ale rozhodně neproběhla žádná jednání a o ničem nebylo rozhodnuto. Dle odpovídající legislativy by prodej musel být projednán v radě, v patřičné lhůtě oznámen na úřední desce, následně projednán před veřejností na jednání zastupitelstva a zápis z tohoto jednání by byl zveřejněn v ŽÚ.Vaše informace jsou mylné a evidentně jste neprojevili sebemenší snahu si je ověřit.
ad 2) Domy čp. 276 a 47 budou prodány po přestěhování do areálu MULTITEC, za tímto účelem byla právníkem vypracována smlouva o smlouvě budoucí se stávajícím majitelem areálu, kterým - zdůrazňuji - není město. Tato smlouva umožňuje městu "přesídlení" do areálu, aniž by ještě bylo majitelem. Zdůrazňuji - nepůjde o podnájem.
ad 3) viz odpověď na předchozí otázku
ad 4) Umístění sídla města do podnájmu je - jak sami správně říkáte - pouze fáma. Pravda je taková, že již na zasedání zastupitelstva města dne 15.5.2003 bylo veřejně řečeno, že město bude jednat se společností, která má zájem na dočasné koupi areálu s tím, že do budoucna areál nechce ani vlastnit, ani využívat. Město se zavázalo do konce roku 2006 od společnosti, která areál vydražila při veřejné dražbě (MULTITEC Bohemia, a.s.), ho odkoupit. Peníze na odkup budou získány prodejem čp. 276 a čp.47. Město má v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí možnost přestěhování se do areálu a provádění stavebních úprav kdykoliv v průběhu těchto 3 let, a to bez ohledu na fakt, že případně ještě nebude vlastníkem.
ad 5) Nerozumím otázce. Nevím, které budovy máte na mysli.V diskutovaném areálu se nachází pouze čp. 897, pozemky a dílna v zadní části areálu.
ad 6) Na získání prostředků jsem již odpovídala. Pokud se týká konkrétní částky, areál byl vydražitelem získán za 6,8 mil. Kč. Pokud se týče rekonstrukce, dle vyjádření odborníků je nutná plynofikace, konkrétní částka zatím není známa. Budovy jsou v dobrém stavu a zásadní rekonstrukce naprosto není nutná. A znovu opakuji - jedná se pouze o jednu budovu. Samozřejmě, že město do drobných úprav bude muset něco investovat, na druhou stranu se ušetří peníze za pronájem pro stavební úřad a knihovnu, což nejsou malé částky.
ad 7) Nerozumím otázce, protože žádná realitní agentura vybrána nebyla a ani zatím vybírána není. Opět musím konstatovat, že vaše informace jsou zcela liché a netuším, odkud tyto nepravdy pocházejí.
ad 8) Zatím město neurčilo způsob, jakým bude stanovena minimální cena prodávaných nemovitostí, ale automaticky předpokládám, že to bude předmětem veřejného jednání zastupitelstva města.
Jako komentář k otázkám byl připojen dovětek o něčích případných osobních zájmech. Zajímalo by mě, co nebo kdo tím byl myšlen. A prosila bych konkrétně, protože takovéto nevhodné (skoro bych řekla urážlivé) poznámky zbytečně zavdávají příčinu k různým spekulacím. Jinak se nejedná o záměr pouze rady, ale jedná se o záměr celého zastupitelstva, který byl projednáván veřejně, tedy za přítomnosti občanů. Toto zdůrazňuji pouze proto, aby nedošlo k názorům, že se jedná o soukromou dohodu 5 lidí.
Tak kam tedy s městským úřadem? Musím říci, že to skutečně není otázka, na kterou by podle mého názoru existovala jednoznačná odpověď. Každé ze tří reálných umístění má svá veliká "ALE".
a) stávající umístění
Dům čp. 276 na ulici Pražská je pro umístění MěÚ zcela nevhodný. Strmé úzké točité schodiště, na kterém se 2 lidé téměř nemohou vyhnout, vede do podatelny, zasedací místnosti a kanceláře starosty (1. patro), a dokonce na část odboru investic a životního prostředí (2. patro) a jeho zdolání činí starším a hůře chodícím občanům ne-malé problémy. Přitom právě do podatelny míří největší procento občanů.
V přístavbě (tzv. domečku) je umístěn správní odbor (např. matrika, sociální oddělení, správa bytů) a ekonomický odbor (např. pokladna). Chodby jsou krátké a úzké a fronty občanů často zaplňují veškeré prostory. V případě přesunutí umístění kanceláří mezi hlavní budovou a domečkem by došlo k naprostému zneprůchodnění budovy, protože by lidé museli stát přímo na točitém schodišti.
Dalším problémem jsou omezené prostory, tudíž nemalá část zaměstnanců má pracoviště v jiných budovách. Z toho plyne nepraktické přecházení mezi budovami, v případě VPS dokonce přejíždění. Navíc stavební úřad a městská knihovna jsou umístěny v prostorách, které nejsou majetkem města, z čehož logicky vyplývá nutnost platit majitelům nemovitostí nájemné.
Stávající řešení má do ideálního velmi daleko a vůbec nepředpokládám, že by si občané mysleli opak.
b) umístění na náměstí, čp. 95
Jednoznačně souhlasím s tím, že jako lokalita je pro radnici vždy nejlepší náměstí, na tom se asi shodneme všichni. Problémem ale je, že vhodné prostory na úvalském náměstí nejsou. To je fakt, který je daný. Samozřejmě je mi znám záměr přebudovat čp. 95 na sídlo MěÚ. Tato nemovitost je skutečně ideálně umístěna, ale opět se jedná o bytový dům, který by se musel násilně pře-stavovat na kancelářské prostory, jako tomu bylo u čp. 276 a čp. 47. V případě této nemovitosti by se nutně muselo jednat o naprosto zásadní přestavbu s nutnou přístavbou pro celý aparát městského úřadu, VPS, knihovny, stavebního úřadu.
c) areál "MULTITEC"
Tento areál byl postaven jako kancelářské prostory s drobnou provozovnou (dílny, sklady, apod), z čehož samozřejmě vyplývá odpovídající vnitřní uspořádání budovy. Jak jistě většina občanů ví, nacházejí se zde prostorné kanceláře, chodby uzpůsobené na čekající občany, schodiště mírné a široké, budova je pouze jednopatrová. Také svou velikostí tento areál bohatě pokryje potřeby. Bude možné přestěhovat do jednoho objektu kompletní MěÚ (tedy včetně stavebního úřadu a VPS), dále městskou knihovnu a stále ještě budou zbývat volné prostory. Tento areál má také vhodně vyřešen parkovací prostor.
Nevýhodou samozřejmě je okolí tohoto areálu a úzký chodník (jak správně poukazuje p. Masák). Domnívám se však, že výhody zde převažují nad nevýhodami.
Dále musím uvést na pravou míru "informace", že autorkou myšlenky přestěhování jsem já. Není tomu tak, původcem nejsem já. Dokonce musím uznat, že ve chvíli, kdy jsem podepisovala informaci o veřejné dražbě areálu, mě to vůbec nenapadlo.
S touto myšlenkou pak následně přišel jiný zastupitel, který informaci získal z internetu. Ale se záměrem naprosto souhlasím a podporuji ho.
A jak je patrné nejen z jednání rady, ale i celého zastupitelstva (opět - bylo veřejné) s tímto záměrem souhlasí všichni zastupitelé. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. Otázky p. Masáka byly určeny autorovi myšlenky, tudíž asi ne mně, ale přesto se budu snažit stručně odpovědět.
Budoucí charakter města
Nemyslím, že charakter města se v blízké budoucnosti změní. Úvaly stále budou malým městečkem poblíž Prahy s převahou dvoupodlažních rodinných domů, s větším množstvím drobných provozoven a středních podnikatelů. Stále bude většina občanů v produktivním věku dojíždět do zaměstnání do Prahy.
Koncepce urbanistického rozvoje
Dle mých informací žádná ucelená urbanistická studie města neexistuje, natož pak aby jich bylo více, a tudíž by bylo možno volit, kterou z nich podporovat. Existuje samozřejmě územní plán města, k němuž mám dílčí výhrady (stejně jako každý jiný).
Názor autora územního plánu.
Co si o námětu (koupě areálu MULTITEC) myslí autor územního plánu, nevím. Areál se nachází v území označovaném jako "nerušící výroba", tudíž nejsme ani s umístěním VPS v rozporu s územním plánem.
Pokud se týče samotného jednání ohledně budoucí koupě areálu, byli jsme jím pověřeni já a Ing. Krutský (na veřejném zasedání zastupitelstva), přičemž na základě rozhodnutí zastupitelů byla radou stanovena částka, která je pro město přijatelná na budoucí koupi s tím, že pokud by výsledná částka na odkoupení areálu měla být vyšší, město nemá zájem areál dokoupit. Výsledná dražební cena této částky nedosáhla, byla nižší o cca 1,5 mil Kč.
Závěrem bych ráda zdůraznila dvě věci.
1) Jsem pevně a hluboce přesvědčená o tom, že koupě areálu MULTITEC je pro město výhodná, ať už tam bude sídlo čehokoliv. Radnice na náměstí je hudba budoucnosti, není v současné době vyloučena a tento fakt není nijak v rozporu s koupí areálu.
2) Nejlepší možnost, jak získat pravdivé a nezkreslené informace, je buďto zajít na veřejné zasedání zastupitelstva města, kde jsou problémy diskutovány před občany, nebo se zeptat na MěÚ (osobně, telefonicky nebo přes e-mail), případně zastupitelů.
J. Horová
 


Doplňující komentář

Chtěl bych připojit komentář k článkům, na které odpovídá paní místostarostka, ale není co doplnit, jelikož její odpovědi jsou téměř vyčerpávající. Nicméně bych chtěl říci, že mě překvapuje, že se s bratry Bredovými běžně potkávám a nikdy se mě na otázky položené v článku nikdo nezeptal. Pokud je mi odpověď na kteroukoliv otázku známa, ještě jsem nikomu neodmítl cokoliv vysvětlit. Uvedený článek mi připadá, jako by byl vymyšlen někým jiným a jimi pouze podepsán. Bohužel podobných fám a nařknutí z osobních zájmů v posledním půlroce celkem slušně přibývá. Začínají se s nimi ozývat občané, kteří tvrdí, jaký mají vztah k Úvalům, jak jim jejich rozvoj leží na srdci. Pracuji jako zastupitel již 13 let, ale není mi známo, jak tito občané s vřelým vztahem k městu nezištně pro město pracovali. Dalo by se říci, že mě urazil článek Ing. Martinovského, který nazval mě i ostatní členy rady, kteří se zřekli dobrovolně odměn, jež jsou stejně vzhledem k odpracovanému času symbolické, ochotníky na radnici. Jestliže jsou Úvaly známy prostřednictvím svého starosty, je to tím, že pan starosta zastupuje město v mnoha funkcích ve státních orgánech, což je samozřejmě pro Úvaly velice pozitivní. Ale stálo a stojí ho to mnoho času, který starosta tudíž nemohl věnovat práci na radnici. Vliv jeho a potažmo rady byl v minulosti na chod města a úřadu minimální. Vše běželo téměř bez vlivu rady pouze pod vedením tajemníka, tj. ve volbách nevoleného zaměstnance.
Jsem velice rád, že se stala místostarostkou paní Ing. Horová, člověk bez jakýchkoliv závazků a vztahů z minulosti. Jsem rád, že v radě a zastupitelstvu jsou se mnou lidé, kteří jsou schopni prosadit změny, z nichž některé jsem se marně snažil, asi naivně, prosadit sám. Kampaň fám a pomluv je pouze reakcí na tyto změny a snaží se nás a hlavě Ing. Horovou otrávit a přinutit ji vrátit se zpět na podstatně lépe placené místo, kterého se pro práci v obci vzdala.
Za svou osobu mohu jen dodat, že mě tato cílená kampaň neodradí a občany bych chtěl požádat - pokud se chcete na cokoliv zeptat, přijďte na veřejné zasedání městského zastupitelstva do sálu DPS, které již nebude rušeno výkřiky fanoušků při sledování ligy mistrů.
Roman Kroutil - člen rady města
 


To není reklama

Na podzim loňského roku jsem se rozhodl připravit na rok 2003 realizaci kanalizační přípojky k našemu domu. Nechal jsem zpracovat projekt, požádal o stavební povolení, které jsem koncem roku dostal a začal jsem oslovovat firmy, které by práce provedly.
V poptávkovém řízení jsem se ptal sousedů, telefonoval, oslovil několik společností prostřednictvím internetu a čekal, kdo se o práci bude zajímat. Rozhodnutí o firmě v průběhu ledna nebylo složité. Zvážil jsem rychlost odezvy, úroveň nabídky, zájem o práci a v neposlední řadě i cenu. Pro realizaci nové kanalizační přípojky jsem se rozhodl pro firmu FPSČB (plný název zájemcům rád sdělím).
Musím konstatovat, že jsem byl maximálně spokojen. Přístup majitele FPSČB k realizaci akce byl profesionální. Týká se to nejen vlastního provádění prací, ale i operativního řešení vzniklých komplikací (vždyť původní kanalizaci vybudovali moji prarodiče v roce 1929). Samozřejmostí bylo uzavření příslušné smlouvy o dílo, pravidelné vedení stavebního deníku, provedení zkoušky těsnosti kanalizačního vedení a splnění dohodnutého termínu ukončení prací.
Majitel FPSČB nás osobně před zahájením prací dvakrát navštívil, aby upřesnil průběh a rozsah prací, přistoupil na rozšíření původního zadání a práce provedl ve vzorné kvalitě. Zakázku provedl bez problémů a fakticky na klíč.
A hlavně: postup prací koordinoval tak, že neomezil běžný provoz domácností v budově. Vždy po sobě zanechal vyčištěné a uklizené pracoviště a jeho zaměstnanci se chovali vzorně.
Využívám této možnosti a majiteli firmy FPSČB říkám děkuji.
Podnikatelům typu společnosti FPSČB fandím, přeji jim dobrou práci a dobrý zisk.
Kamil Veselý
 

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.

 

Z D R A V Í

Ze slunečného léta se zdravou kůží

Problematika UV záření je velmi široká, proto se pokusím shrnout jen některá nejdůležitější fakta. Sluneční záření má blahodárný vliv na naší psychiku a napomáhá při tvorbě vitaminu D. Sluneční záření tedy k životu skutečně potřebujeme, ale ne v takové míře, jakou si většina dopřává.
UV záření svým působením vyvolává pigmentaci kůže. Přílišná intenzita UV záření vyvolává zarudnutí až spálení kůže, které vede k postupnému před-časnému stárnutí kůže a vzniku kožních nádorů. Výskyt všech typů kožních nádorů v poslední době strmě stoupá. Nejvýznamnějším faktorem odpovědným za tento stav je nadměrná expozice slunečnímu záření. Současný úbytek ochranné ozonové vrstvy naznačuje, že se v budoucnu - i přes všechna přijímaná opatření - nebezpečí UV záření dokonce ještě zvýší.
V prevenci je nutné se zaměřit zejména na malé děti a mladou populaci vůbec, protože více než polovina celoživotní expozice UV záření dopadne na kůži již během prvních 20 let života. Tím však rozhodně nemyslím, že ve středním a vyšším věku se chránit nemusíme. Slunci se nelze vyhýbat, ale je třeba držet se zásad bezpečného opalování. Je nutné se chránit před nadměrným sluněním, před opakovaným spálením kůže, před používáním solárií. Škodlivost solárií se přirovnává ke škodlivosti cigaretového kouře.
Samozřejmostí by se mělo stát denní používání kvalitních ochranných prostředků s UV filtry. Děti do 3 let by měly používat hypoalergenní přípravky s minerálními filtry (např. Microsun 20 od f. Spirig nebo Photoderm mineral creme SPF 20 od f. Bioderma). Pro děti starší a dospělé jsou vhodné přípravky s chemickými filtry, velmi vhodný je vodě i otěru odolný Daylong 16 nebo 25. Pro velmi citlivou pokožku a pro pokožku se sklonem k tvorbě tmavých pigmentových skvrn jsou k dispozici přípravky s faktorem mnohem vyšším - např. Ahthelios XL 60 od f. La Roche Posay, Photoderm Max s SPF 100.
O nejvhodnějších přípravcích pro vás se můžete poradit u svého kožního lékaře nebo v lékárně, kde též vhodné přípravky zakoupíte. Nesmíme zapomínat na ošetření uší a rtů, které se snadno spálí. Většina přípravků je k dostání i ve formě tyčinky na rty, která částečně chrání i před vznikem oparů u jedinců, kde k výsevu dochází po oslunění. Dále doporučuji používat přikrývku hlavy, kvalitní sluneční brýle a zvýšit příjem tekutin. Samozřejmostí by mělo být nevystavovat se polednímu slunci. Do prázdninového zavazadla doporučuji přibalit též vlasovou kosmetiku s UV filtry a repelent.
Přeji vám příjemné prožití letních měsíců.
MUDr. Ivana Stejskalová, lékařka kožní ordinace
 

 

Š K O L S T V Í

Závěr školního roku

Všechny děti si nyní zcela jistě užívají víceméně zasloužené prázdninové dny plné sluníčka, koupání, výletů a táborových pobytů. Vraťme se ale kousek zpět, co jsme prožili v posledním a předposledním měsíci školního roku 2002/2003 u nás na základní škole.
Bohatý program si zvolily paní učitelky spolu s dětmi všech tří prvních tříd. Vyrazily s dětmi na týdenní pobyty do školy v přírodě, navštívily divadelní představení v divadle "U Hasičů", na 1. červen přichystaly našim nejmenším školákům ve spolupráci s paní učitelkou Ing. Blankou Morávkovou a její třídou 9. A procházku pohádkovým lesem, pobavily se při sledování "Popletené pohádky", na kterou si je pozvali předškoláci z MŠ a při představení "Malované pohádky" žáků speciální školy. Své budoucí spolužáčky z nynějších MŠ, kteří k nám nastoupí v září, pozvaly na návštěvu pochlubit se svou školou. Provedly je po budově, ukázaly jim vše, nač byli jejich budoucí kamarádi zvědaví. Společně posvačily připravené dobroty a každý z malých návštěvníků dostal od svého o rok "staršího" hostitele malý dárek. Dětem se vzájemné návštěvy velmi líbí a i díky nim se velmi hezky upevňuje spolupráce i na pedagogické úrovni mezi MŠ a základní školou.
V červnu odcházející deváté ročníky uspořádaly pro I. stupeň ZŠ sportovní hrátky, kdy si děti nejen zasportovaly a zasoutěžily na čerstvém vzduchu, ale znovu se potvrdilo, že nerozhoduje věk mezi dětmi, ale porozumění, dobrá nálada, veselá mysl a kamarádský přístup všech zúčastněných. 9. D uspořádala pro II. stupeň ZŠ turnaj v malé kopané, dramatický kroužek pod vedením paní učitelky Mgr. Alice Javůrkové nastudoval pro interní školní obecenstvo svěží dílko "Mrazík" a jedna z posledních důležitých akcí byla přednáška agentury Teen Challenge zaměřená na problematiku drog. Této přednášky se zúčastnili studenti devátých ročníků a odezva u dětí byla skutečně obrovská.
Přednáška byla na velmi dobré úrovni, žáci živě diskutovali s lektorem a lze tedy jen doufat, že i tento malý krok pomůže našim dětem v rámci prevence k rozumnému postoji k tomuto celospolečenskému problému.

Nejkrásnější akcí v závěru školního roku bylo zcela bez pochyb slavnostní vyřazení žáků devátých ročníků, kterého se účastnili i rodiče, v některých případech i prarodiče. Chlapci a dívky se jako mávnutím kouzelného proutku změnili v pokročilém odpoledni v mladé elegantní pány v oblecích a mladé slečny okouzlily přítomné nejen svými nádhernými modely a účesy, ale i svým půvabem a vystupováním! Úvod patřil 9.D, která zahájila otevření výtvarné školní výstavy "Letem světem 3D". Předvedli horké latinskoamerické rytmy pod vedením své třídní paní učitelky Mgr. Petruše Tvrdíkové, která byla zároveň koordinátorkou celé výstavy. Všichni přítomní zhlédli vystavené práce a zamířili k tablům a nástěnkám, kde byly vystaveny fotografie vycházejících studentů od nejútlejšího věku až k poslednímu školnímu výletu na naší základní škole. Během ceremoniálu předávání certifikátů absolventům ZŠ v Úvalech vládla uvolněná příjemná atmosféra, prošpikovaná občas veselými žertíky, ale objevilo se i pár teskných slziček nejen ze strany rodičů, (jak to letí a jak nám ty děti vyrostly), ale i ony samy si uvědomily, že se závěrem roku opouštějí svou školu, kde prožily velký kus svého dětství a kde zanechaly i ony kousek ze svého já, své kamarády. Přejme jim všem, ať se jim v životě podaří jen dobré, oč budou usilovat, a ať jejich cesta nemá moc výmolů a krkolomných úseků. Držíme vám palce!
Na závěr chci popřát našim dětem nádherné letní prázdniny, aby si odpočinuly, užily si, jak se patří, ale hlavně jim adresovat prosbu, aby na sebe dávaly pozor a abychom se ve zdraví a plní energie v září opět všichni sešli a znovu se navzájem "potrápili" v novém školním roce!
Mgr. Josef Koting

detail detail
Slavnostní vyřazení žáků 9.D, foto: ing. V. Procházka
Před základní školou zazněly latinsko-americké rytmy

 


Letem světem 3D

Měsíc červen je tradičně vyplněn výstavou ve škole. Letos jsme zažili její vernisáž 12. června od 17 hodin. Neboť počasí přálo, zahájení se odehrálo před školní budovou. Úvodního slova se ujal ředitel školy pan František Smolík. Po uvítání předal mikrofon Mgr. Petruši Tvrdíkové, tvůrkyni celé výstavy. Ve svém projevu nám sdělila, jak je letošní výstava koncipovaná a prozradila nám svůj malý experiment - vytvořit pomocí dvou rovin prostor. Svůj nápad uvedla příběhem z Číny, kdy se čínský císař pokoušel ze 7 obrazců vytvořit čtverec. Slova byla vystřídána tancem v rytmu latinsko-americké hudby. Děvčata a chlapci z IX. D předvedli, že cha-cha jim není cizí a bezvadně se vlnili v hudebním rytmu. Po jejich vystoupení jsme už mohli nahlédnout do umělecké dílny. První část představují zážitky mladších dětí se svými učiteli. Upoutávají mě kresby těch nejmenších. Školáci si vytvořili abecedu, kterou doplnili vlastními obrázky. Další malí umělci si pohráli s černo-bílou symetrií. Nožku mi olízne černobílý buldoček a hned vedle si mohu zahrát šachovou partii. Vyhraju? Raději si zakoupím keramický knoflík a už mé kroky míří k divadlu. To miluji! Z hlediště mě ale tahá zvědavost, vidím barevně ztvárněné obličeje jednotlivých národů. Některé mají válečné pomalování, bojím se a utíkám. Ocitám se uprostřed fotbalového zápasu. I to je součástí světa dětí. Náhle na mě otvírá svou obrovskou tlamu hroch. Ano, to jsme na návštěvě v zoologické zahradě.
Svět zvířat děti láká nejvíce. Pro-plétám se mezi lvy, želvami, delfíny či lachtany. V dálce zní tóny hudby. Slyším klavír, housle, dokonce i violu. Hudba mi pomáhá v odpočinku, provází mě při práci. Pohádky mě po-těší svým dob-rým a spravedlivým koncem. Kéž by to tak bylo ve skutečnosti. Kapičky vody mi napoví, že jsem se octla v podmořském světě. Závidím mořským živočichům volnost a nekonečný prostor. A co ještě patří ke škole? Výlety. Cestujeme. Poznáváme. Z první části expozice mě propouští městská brána středověkého města. Po několika krocích se nalézám v druhé části, jejímž tématem jsou živly a tvůrci jsou starší děti. Čtyři živly - Země, vzduch, voda, oheň - jsou ztvárněny různými výtvarnými technikami. Velmi působivé je plastické pojetí živlů. Uvědomuji si nespoutanost vody, proměnlivost vzduchu, sílu ohně, zvlněnost země. Obklopují mě modravé vody. Žhavá láva se dere z nitra Země, vítr ovívá pevninu a blesky bijí do stromů. Moje umělecká procházka končí. Prošla jsem se světem školáků. Potkala jsem živly, které tvoří náš svět. Letem světem 3D jsem se vrátila do běžné reality. Byl to prima výlet. Příště musíte se mnou.
Mgr. Markéta Licková

detail detail
Ze školní výstavy, foto: ing. V. Procházka
Jedna z mnoha desítek vystavených prací na téma Živly

 


Okénko Speciálních škol Úvaly

S koncem školního roku opustí naši školu celkem dvanáct žáků. Čtyři dívky a osm chlapců ukončí povinnou školní docházku. Všichni naši absolventi, kteří si podali přihlášku, uspěli v přijímacím řízení a byli přijati do učilišť. Vybrali si většinou tyto profese: kuchař, truhlář, automontér, opravář strojů, prodavačka.
Máme upřímnou radost z jejich úspěchů a přejeme jim šťastný vstup do další životní etapy.
Eva Bubáková
 


Zájmový kroužek

V uplynulém školním roce pracoval na naší škole pod vedením p. uč. Holubové a Ženaté hudebně-drama-tický kroužek, který se skládal z žáků obou speciálních škol.
Během "divadelní" sezóny se nám podařilo nastudovat vánoční hru se zpěvy "V Betlémě není místo" a pásmo krátkých pohádek a písniček pod názvem "Namaluj si pohádku". Obě představení jsme s úspěchem předvedli úvalské veřejnosti. Zúčastnili jsme se slavnostního otevření místního DPS a úspěšně jsme reprezentovali naši školu na akademii speciálních škol v Nymburce.
Cílem naší práce bylo umožnit dětem smysluplně prožít volný čas a zažít pocit úspěchu z dobře vykonané práce. Děti poznaly vzájemnou zodpovědnost a objevily v sobě mnoho skrytého herectví i pěveckého talentu.
Doufáme, že naše činnost bude nadále pokračovat a těšíme se na naše milé diváky.
Lada Holubová a Jindra Ženatá
 


Uplynul přibližně rok, co jsme byli zařazeni do projektu Internet do škol (INDOŠ). Od samého začátku jsme se snažili, aby se děti k počítačům dostaly, aby si na ně "sáhly". Pro některé z našich dětí bylo toto setkání vůbec první v životě. Podařilo se nám, že většina žáků od šesté třídy výše je v současné době obeznámena s elektronickou poštou a umí ji používat, s psaním ve Wordu i Excelu, s vyhledáváním na Internetu nebo prohlížením obrázků v Photo Editoru. Výuku českého jazyka obohatily programy Diktáty s piráty, či Zábavná čeština v ZOO, matematiku Didakta - matematika. Projekt Internet do škol vytváří základní podmínky pro přístup žáků k počítačovému vybavení, zdrojům na internetu. A to je pro nás přínosem.
Vlastimil Procházka

detail
 


Poděkování Praktické školy Úvaly

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní ředitelce Šárce Trojánkové a všem zaměstnancům III. mateřské školy za umožnění praxe žákům Praktické školy v Úvalech.
Děvčata i chlapci si mohou vědomosti a dovednosti nabyté ve škole vyzkoušet v praktickém životě, a to vše pod odborným vedením. Všichni se do školičky na praxi moc těšíme, neboť jsme vždy srdečně uvítáni a celé dopoledne vládne přátelská atmosféra. Takového přístupu si vážíme a těšíme se na další spolupráci.
Jana Kubešová, třídní učitelka PrŠ

detail detail
 


Naši předškoláci

Poslední zaklapnutí dveří za našimi předškoláky a už se vnucují otázky. Jaký to byl rok? Vzpomenou si ještě? A na co budou vzpomínat nejvíce? - na výlety, netradiční vánoční den, čarodějnice nebo na Květinový den, výlety na kolech, přenocování ve školce, plavání? Bylo toho za celý rok mnoho. Zatím netuší, že stojí na počátku nové životní etapy, která bude klást vyšší nároky na samostatnost a soběstačnost. Bude se jim ve škole líbit? Bude pro ně místem, kde se brzy a dobře "zabydlí"?
Určitě jim vstup do školy usnadnila i dobrá spolupráce se školou. Tímto chceme ještě jednou poděkovat učitelkám 1. tříd - těm nynějším i těm, které v září začnou jejich raneček vědomostí naplňovat. učitelky předškolní třídy,
Vl. Šůrová, E. Netíková
MŠ Úvaly, Kollárova

 


Podvečer s poezií a krásnou hudbou

Tak se nazýval kulturní pořad, který se konal v galérii městského domu dětí a mládeže. Program byl sestaven z poezie a vzpomínek básníka Jaroslava Seiferta, nositele Nobelovy ceny. Nejvýraznější uváděná témata jeho básnické tvorby pocházela ze vzpomínkové knihy Všecky krásy světa - z dětství, o mamince, z období dospívání na Žižkově, prvních lásek, o Praze. Ukázky z díla přednášel pan Rudolf Kvíz, který v Úvalech účinkoval poprvé. Řadu let se věnuje profesi recitátora a pracuje i jako porotce soutěží. Na Poděbradských dnech poezie, které jsou přehlídkou profesionálního přednesu, mu bylo v květnu 1999 spolu s Iljou Rackem, Hanou Kofránkovou a slovenským recitátorem Igorem Hrabinským uděleno nejvyšší ocenění v oboru - Křišťálová růže. Pan Kvíz dokázal, že toto ocenění získal oprávněně. Svým citlivým uměleckým přednesem umí zaujmout posluchače, a to i takové, kteří se o poezii ve větší míře nezajímají. Výběrem básní a jejich podáním přiblíží spisovatelovo dílo a dokáže v posluchači překonat mnohá úskalí, s nimiž by se mohl setkat při pouhém, možná i povrchním čtení básně.
Pořad byl citlivě doprovázen skladbami Dvořáka, Fibicha a dalších v podání mladých úvalských interpretek sester Kijonkových. Jana Kijonková hraje na klavír a Monika Kijonková na housle. Výběrem skladeb a jejich bezchybným podáním se podařilo verše vhodně doplnit a umocnit dojem z přednášených básní. Obě interpretky začínají vyrůstat v úvalské hudební osobnosti a je požitkem jejich hru poslouchat. Opět se ukázalo, že při šťastné volbě díla a interpretů a spojením poezie a hudby se může uskutečnit i v místních podmínkách pořad na špičkové úrovni.
Text a foto Ing. V. Procházka

detail detail
Jana a Monika Kijonkovy
Pan Kvíz při přednesu básně

 


Klavírní koncert

Středa 11. června byla v MDDM zasvěcena klavírnímu koncertu žáků ze třídy paní učitelky N. Grokchovské. Zazněly skladby Bacha, Haydna či Čajkovského. Repertoár koncertu neopomněl ani lidové skladby. Svěřenci pí učitelky Grokchovské dokázali, že hudba je jejich koníčkem a určitě svou učitelku nezklamali.
Mgr. M. Licková

detail detail
Paní učitelce Natalii Grokchovské poděkovala za všechny koncertující děti ředitelka MDDM paní Jana Pospíšilová
Společné foto účinkujících hráčů na klavír 11. června

 


Černé oči …

Pondělní letní podvečer 16. června se hudební sál MDDM opět rozezněl hudbou. Tentokrát to byl již třetí koncert úvalské pobočky ZUŠ Čelákovice. Petra Chourová a Magda Veličková nám představily své malé žáčky. U většiny dětí tento den znamenal první veřejné vystoupení. Hudební sedánek byl zahájen sborovým zpěvem všech malých umělců za klavírního doprovodu slečny učitelky. Velmi příjemná písňová melodie mě naladila k dalšímu programu. Posléze děti vystupovaly jednotlivě a také jsem se dočkala duetu. Tóny flétny se střídaly s klavírní hrou. Mohla jsem se zaposlouchat do lidové písničky či si poslechnout skladby klasické hudby. S údivem jsem sledovala, jak pětileté děti mohou zvládnout hru na klavír. Všichni malí hudebníci předvedli, co vše se naučili. Paní trému přeprali s přehledem. Odměnou jim byla kytička, potlesk a úsměvy diváků. Rčení Co Čech, to muzikant platí i v Úvalech.
Mgr. Markéta Licková

detail
Zde jsou pohromadě malí hudebníci po koncertu 16. června
 


Zprávy z MDDM

Vážení čtenáři, na tomto místě jste mohli každý měsíc číst program kulturních akcí MDDM, ale protože přišly vytoužené, milované a úžasné prázdniny, tak bude i náš domeček relativně odpočívat.
Přeji dětem, svým kolegyním, externím spolupracovníkům a všem našim "dobrým duším" krásnou dovolenou, hodně sluníčka, pohody, zdraví, dobrodružství a úžasných zážitků.
Jana Pospíšilová
 


Letní tábory MDDM 2003

Chorvatsko
Odjezd: 20.6. 13.00 od nádraží
Příjezd 29.6. okolo 15.00 k nádraží

Choltice
Odjezd: vlakem 29.6. ve 14.54
Sraz: 29.6. ve 14.20 u nádraží
Příjezd: 12.7. v 15.30
Adresa: LT MDDM Úvaly
Koupaliště
533 61 Choltice
Tel.: Eva - 723 00 59 59

Sázava
Odjezd: autobusem 30.6. v 15.00 od MDDM
Sraz: 30.6. ve 14.20 u MDDM
Příjezd: 13.7. v 11.00 k MDDM
Adresa: LT MDDM Úvaly
Sedliště u lanovky
285 06 Sázava
Tel.: Alena - 607 124 578
Olina - 724 301 831

Taneční soustředění - Štědronín
Odjezd: 23.8. ve 13.30 od MDDM
Sraz: 23.8. ve 13.00 u MDDM
Příjezd: 30.8. ve 13.30
Adresa: TS MDDM Úvaly
Štědronín
p. Ostrovec 398 33

Jana Pospíšilová


Taneční oddělení

Uzavřeli jsme školní rok 2002/03, a proto bych se chtěla vrátit k nejvýznamnějším okamžikům tanečního oddělení. Na podzim jsme startovali na MS v Brémách /Hip Hop a Electric Boogie/ a v Riese (Dance Show/. V prosinci jsme se přestěhovali z prostor Teska v Podhájí do rekonstruované budovy MDDM. Jaro patřilo zejména regionálním soutěžím a mistrovstvím republiky ve všech druzích tanců a dům dětí si z nich dovezl nejednu medaili.
V tomto roce se taneční oddělení podílelo nebo účastnilo na 34 akcích. Byly to zejména soutěže, vystoupení TS Rytmu a akce pro veřejnost.
Přehlídkou práce našich vedoucích a jejich svěřenců byla taneční akademie v pátek 6.6. v úvalské sokolovně. Kdo viděl tento taneční maraton, dovede si jistě představit, kolik se za ním skrývá práce. Proto bych chtěla poděkovat Radkovi Bruschovi, Máše Marouškové, Evě Šimůnkové a všem tanečním instruktorkám z řad starších kamarádů za obrovskou trpělivost, nápaditost a nasazení při výchově našich tanečníků.

detail
V neděli 8.6.2003 jsme v Bruntálu na MR vybojovali v soutěži Dance Show celkem 5 nominací na MS do Lublaně. Tohoto MS se od 25.6. však účastní jen Míša Kučabová se sólem a Sára Kubaričová a Lucka Hofmannová v duu.
Na snímku Míša - choreografie Tajemná neznámá


Poděkování

Dovolte, abych touto cestou poděkovala všem externistům z oddělení estetiky, popřála jim pěkné prázdniny a těším se s nimi na další spolupráci.
Děkuji
Eva Šimůnková
 


Klub Ouvaláček

Milé děti a maminky, ráda bych vám poděkovala za váš zájem o cvičení rodičů s dětmi a nově vzniklý klub pro maminky s dětmi, klub Ouvaláček. Setkávaly jsme se více méně pravidelně každý týden a myslím, že se nám povedlo pro naše děti mnoho vykonat.
Kromě pohybových dovedností doprovázených říkankami a písničkami, rozvoje jemné motoriky, rozšíření slovní zásoby a zvládnutí jednoduchých písniček a říkanek, rozvoje smyslu pro rytmus a melodii, se dětem podařilo vzájemně navázat první významnější sociální kontakty. Mnoho z vás si zde našlo nové (často první) kamarády, s kterými se i nadále bude setkávat v MŠ, případně ZŠ. Chci vám všem, dětem i maminkám, popřát krásné léto.
I v příštím školním roce se na vás s Klárkou budeme těšit. Klub Ouvaláček bude fungovat opět v úterý. V rámci klubu bude nově od 9.00-10.0 h cvičení. Zůstane i prostor pro volnou hru dětí s hračkami a výtvarná výchova s maminkou. Cvičení rodičů s dětmi bude jen ve čtvrtek, a to od 9.00-10.00 h a 10.00-11.00 h. Zápisy na všechny aktivity budou probíhat začátkem září v MDDM.
Na staré i nové tváře se těší na shledanou
Hanka a Klárka Němcovy

detail
 


Turisťáček na výletě

21.5. jsme navštívili hotel Ambassador, kde děti mohly vidět z vosku kopie skutečných lidských kuriozit. Muž se třemi i čtyřma očima, člověk s dvěma tvářemi … Nejdříve se děti trochu bály, ale potom se jim nechtělo dál. O kousek dál v ulici Melantrichova děti okukovaly D. Hůlku, K. Gotta, H. Vondráčkovou a další známé osobnosti. Cesta přes Karlův most byla náročná, ale nikdo se neztratil, takže v Mostecké ulici mohly děti vidět Bílou paní a hlavně Golema. Bylo to tam moc pěkné a strašidelné.
24.5. se vyrazilo na Karlštejn, kde byla naučná stezka k Evropskému dni parků. S mapou v ruce a po modrých fáborkách jsme vyrazili na cestu. První zajímavostí byla štola na Malé Americe. Při světle z baterek se prošla štola, která byla asi 3 km dlouhá. Velice pěkné a zároveň strašidelné bylo povídání o vojáku jménem Hagen. Po žebříku a lanech se vylezlo ven a po pár metrech následoval zasloužený odpočinek. Tady se hlavně čistilo bahno z bot. Když naše boty vypadaly k světu, vyrazilo se k lomu Paraple, kde se děti projely důlním vláčkem. Škoda jen, že tak krátce. Dále nás čekala skála nad Svatým Janem. Pohled jedna nádhera, jenom Daně se trošku točila hlava a nejraději by byla, kdybychom už byli všichni pryč. Dočkala se. A už se upalovalo dolů. Dole byl nejkrásnější věcí hydrant, kde děti polejvaly vše a všechny. Celý den nás provázelo smějící se sluníčko, a ta voda, to bylo něco. Po osvěžení přišla hrozná zpráva - čeká nás ještě 5 km na vlak a ten jede za hodinu a půl. Děcka jsem hnala jak nadmutý kozy a myslím, že mě určitě neměly moc rády. Vláček nám neujel a v Praze nám zbyl ještě čas na mlsky. Dětem otrnulo, i když měly v nohách skoro 20 km a moje nejkrásnější chvíle byla, když jsem tu svoji milovanou "zvěř" předala rodičům.
Na závěr bych za všechny chtěla poděkovat všem našim nejbližším, protože ti to vždy jako první "odnesou". Všem, kteří u nás učí a všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají domu dětí. Jak říká moje kamarádka: "Nejmenuj, nebo někoho zapomeneš a pak den strávený s tebou a dětmi mně dá víc než mé jméno v ŽÚ".
Takže všem patří velké DĚKUJI!!!
Olča Procházková

detail detail
Amerika
Voskové muzeum

 


"Kulturnost úvalských diváků"

Jsem babička dvou vnoučků, kteří vystupovali na Taneční akademii MDDM 6.6. v sokolovně v Úvalech. Byla jsem na akademii poprvé a byla jsem zklamaná chováním rodičů, kteří svým hlučením nebrali ohled na vy-stupující děti a tím znevážili celoroční práci dětí i jejich vedoucích. Děti byly roztomilé, vystoupení krásná, přesto to v sále sokolovny podle hluku z řad diváků vypadalo jako ve veliké hospodě IV. cenové kategorie.
Zpočátku jsem se několikrát otočila, zakroutila hlavou a pak jsem rezignovala. Přesto bych se chtěla přimluvit, aby se při příští akademii diváci chovali kulturněji, i když sokolovna kulturní stánek příliš nepřipomíná.
Alena Jarošová
 

 

K U L T U R A

Ouvalskej bigbít

7. června 2003 se uskutečnil další ročník minifestivalu Ouvalskej bigbít. Za značného zájmu mladého publika na něm učinkovalo čtrnáct kapel, mezi nimiž byly Vohnout, Kryštof, Znouzectnost, Medvěd 009, Ejhle, Vypsaná fixa a další.
Nechyběla ani úspěšná úvalská skupina Divokej Bill (na snímcích).

detail detail
Foto M. Jelínková
 

 

S P O R T

Jak se stavěla sokolovna

V minulých dvou číslech Života Úval si čtenáři mohli přečíst o počátcích kopané v Úvalech. V době, kdy vznikl fotbalový klub, už existovala úvalská organizace Sokola, založená v březnu 1907. Cvičit se tehdy začalo v restaurační místnosti bývalého hostince U Chroustů, po krátké době se našel lepší sál v hostinci U Nedvědů. Po založení DTJ museli sokolové přesídlit do hostince U Chlapců, později i do školní budovy. V roce 1913 bylo sice ustanoveno Družstvo pro postavení sokolovny, avšak nebyly peníze a následovaly válečné události. V roce 1922 byla využita příležitost zakoupit budovu č. p. 164 na tehdejším Palackého náměstí (nyní hotel Sokol na náměstí Arnošta z Pardubic). Přilehlá stodola a stáje byly adaptovány na tělocvičnu a šatny. Zájem o cvičení neutuchal, ale na přelomu 20. a 30. let minulého století neměla tělovýchovná jednota daleko k hospodářskému úpadku. Jen díky finančním darům několika obětavých členů nedošlo k jejímu zániku. Členové Sokola se zúčastnili 9. všesokolského sletu, na oslavu 25. výročí založení jednoty bylo organizováno okrskové cvičení. Dařilo se základní tělesné výchově, úspěchy se mohly pochlubit i oddíly lehké atletiky, české házené, odbíjené, tenisu a hokeje. Dospělo se k zásadnímu rozhodnutí - vystavět sokolovnu. O průběhu výstavby vypráví následující úryvek z brožury TJ Sokol Úvaly 1907 - 1982, vydané při výročí 75 let založení tělovýchovné jednoty:
Stále stoupající nároky základní tělesné výchovy i ostatních odborů Sokola nutily jednotu k radikálnímu řešení. Bylo nutné uvažovat o stavbě sálu, který by byl schopen pojmout početné složky jednoty, kde by se mohly konat všechny její podniky a tato otázka vystupovala stále do popředí.
Proto byla v roce 1934 ustavena stavební komise, která zahájila přípravné práce ke stavbě sálu. Vypsala soutěž na vypracování plánů a po doporučení přizvaných odborníků přiřkla I. cenu návrhu Ing. Arnošta Piláta. Avšak otázka vlastní výstavby tělocvičny uvázla v tomto roce na mrtvém bodě, třebaže úpisy na půjčky a dary přislíbené členstvem představovaly částku 70.000,- Kč.
Nový výbor, zvolený valnou hromadou počátkem roku 1935, se nedal odradit počátečním neúspěchem a dál se zabýval myšlenkou výstavby tělocvičny. Členstvu byla uložena dobrovolná pracovní povinnost, 50 hodin pro muže a 40 hodin pro ženu, přičemž se každý mohl z této pracovní povinnosti vykoupit. Velká většina členů se však vyrovnala se svým pracovním závazkem, byli i takoví, kteří nejenže stanovený počet hodin odpracovali, ale i zaplatili. Jaroslavu Kejřovi se připisuje velká zásluha, že z vlastního popudu a trpělivým přesvědčováním získával materiálovou pomoc na výstavbu sokolovny v podobě darovaného stavebního materiálu i zdarma poskytnutých potahů u místních i okolních zemědělců, řemeslníků, živnostníků a ostatních podnikatelů. Za tohoto stavu se mohla jednota odhodlat vést výstavbu ve vlastní režii. Bylo zapotřebí jen odborníka, který by byl ochoten bez nároku na podnikatelský zisk za součinnosti členstva věnovat dílu čas a odborné znalosti. A v tom měla opravdu štěstí, neboť v osobě poručíka Josefa Fotta, v jednotě do té doby zcela neznámého, se onen potřebný odborník našel. Prostudoval plány, zredukoval je a upravil podle připomínek řemeslníků i vlastních zkušeností. Vypracoval rozpočet a výboru Sokola prohlásil, že za práce dosud vykonané i za práce, kterým se bude při stavbě sálu opravdově a ve volném čase věnovat, nežádá žádné úhrady, kromě skutečně vynaložených výdajů. Toto prohlášení pak opakoval na mimořádné valné hromadě konané dne 8. dubna 1936, na níž bylo o stavbě tělocvičny s konečnou platností rozhodnuto. Zodpovědnost za vedení prací zednických a tesařských převzal Ing. František Mareda z Libně, dozor na stavbě svěřen horlivému a bdělému Františku Šemberovi. Hned po mimořádné valné hromadě nastal na staveništi čilý ruch, nečekalo se ani na souhlas župního předsednictva, i ten došel až v létě, protože před tím byla jednota zrazována od zahájení stavby. V několika dnech byla zbourána stará tělocvična i šatny, ženy a mládež čistily a rovnaly cihly, tašky i kámen, čímž byl získán upotřebitelný stavební materiál. A od té doby ruch na staveništi neustával. Jedni za dozoru poručíka Fotta prováděli výkopy, další sváželi materiál, jiní zajišťovali betonářské práce a nejednou se pracovalo dlouho do noci. Za to se už koncem července začaly rýsovat rozměry a tvar budoucí sokolovny. Během stavby byly však získány i cenné zkušenosti. Zatímco většina přímo závodila, kdo odpracuje více hodin nad stanovenou povinnost, našli se i takoví, kteří přes všechny výzvy zůstali k tak odpovědnému a důležitému dílu obráceni zády. Ač mohli, neodpracovali ani jediné hodiny a nesložili ani jediné koruny na výkup z odhlasované povinnosti. Bylo nutné překonávat i mnoho lidské zloby, pramenící z neuspokojené ziskuchtivosti a naopak se členové setkávali s příkladným porozuměním pro toto dílo. Pracovní tempo bylo vystupňováno zejména před blížícím se úvalským posvícením, které pracovníci zatoužili oslavit již na parketách nového prostorného sálu. Posvícení o druhé zářijové neděli se jak náleží vydařilo, avšak po něm nastalo v členstvu ochabnutí, přestože bylo nutné stavbu rychle ukončit. Na 17. října bylo chystáno slavnostní otevření sokolovny, když na ten den bylo zajištěno přebornické družstvo České obce sokolské, které účinkovalo na nedávné olympiádě. I tyto potíže byly zásluhou těch nejobětavějších a nejvytrvalejších překonány a stavba k 17. říjnu byla zhruba dokončena. Pamětní deska v předsálí hlásá, že sokolovna byla vybudována v roce 1936 svépomocí členstva za obětavého vedení Josefa Fotta.
Odvážným rozhodnutím, k němuž se jednota stavbou tělocvičny odhodlala, byly dány možnosti rozvinutí všech zájmových činností. Vyhovující sál, s nejnutnějším příslušenstvím, prostranné a krásně položené letní cvičiště hned pod sokolovnou, to byly ideální podmínky pro rozvoj základní tělesné výchovy v Úvalech a nutno přiznat, že byly plně využívány.
M. Ulrich
 

 

S P O L K Y

Výstava AKVA Úvaly se vydařila

Poslední květnový den se konal již 5. ročník prodejní vý-stavy AKVA Úvaly, kterou pořádal Úvalský spolek akvaristů pod záštitou Unie akvaristů České republiky. Návštěvníkům byl nabídnut široký sortiment akvaristického zboží včetně živých ryb. V sále úvalské sokolovny mělo stánky 12 firem zabývajících se výrobou a distribucí a 16 prodejců rybiček. Velký zájem návštěvníků, kterých přijelo okolo 470, předčil všechna očekávání pořádajícího spolku. Všichni vyjadřovali spokojenost s průběhem akce. Úvalská výstava se stává stále populárnější a začíná mít celorepublikovou působnost.
Ing. Vladislav Procházka

detail
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 981 539, fax: 281 981 696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz