8/2003

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
N A P S A L I   O   N Á S
K A M   A   K D Y
Š K O L S T V Í
S P O L K Y
S P O R T
N Á Z O R Y    Č T E N Á Ř Ů
C Í R K V E

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 44

 

 

 

Úvaly trochu jinak
Takový letní obyčejný den, někdy o půl šesté ... detail

Slovy jedné známé písničky by se mohla popsat atmosféra této fotografie, která byla pořízena na přelomu 40. a 50. let 20. století neznámým autorem.
Zachycuje Úvaly z trochu jiného pohledu, než vídáme obvykle. Která část města to ale je? Odpovědět bude pro někoho snadné, pro jiného nikoli. Řešení této malé letní hádanky najdete dále.
 

 

K A M   A   K D Y

23. - 24. 8.
Malá cena Úval
X. ročník tříetapového silničního závodu
Bližší informace dále.
 
 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

INFORMACE
z jednání rozšířené rady města Úvaly
,
které se konalo 23.6.2003

Výsledky hospodaření za rok 2002

Zastupitelům byly předloženy výsledky hospodaření města za rok 2002, které budou předmětem jednání veřejného zasedání zastupitelstva dne 3.7.2003.
Usnesení č. 175/03
Rada města bere na vědomí výsledky hospodaření města Úvaly za rok 2002 a doporučuje ke schválení zastupitelstvu.
Usnesení č. 176/03
Rada města bere na vědomí výsledky provedeného auditu města Úvaly za rok 2002, včetně závěru "bez výhrad", a doporučuje ho ke schválení zastupitelstvu.

Správní odbor

Radě byly předloženy návrhy změn týkající se zřizovacích listin pro příspěvkové organizace města (ZŠ, MDDM, MŠ Pražská, MŠ Kollárova). Změny se týkají definování "vypůjčení majetku města" ze strany organizací.
Usnesení č. 177/03
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o výpůjčce mezi městem Úvaly a Základní školou Úvaly, okres Praha - východ.
Usnesení č. 178/03
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení dodatek č.1 ke zřizovací listině Základní školy Úvaly, okres Praha - východ.
Usnesení č. 179/03
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o výpůjčce mezi městem Úvaly a Městským domem dětí a mládeže Úvaly.
Usnesení č. 180/03
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení dodatek č.1 ke zřizovací listině Městského domu dětí a mládeže Úvaly.
Usnesení č. 181/03
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o výpůjčce mezi městem Úvaly a Mateřskou školou Úvaly, Pražská 525, okr. Praha - východ.
Usnesení č. 182/03
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení dodatek č.1 ke zřizovací listině a Mateřské školy Úvaly, Pražská 525, okr. Praha - východ.
Usnesení č. 183/03
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o výpůjčce mezi městem Úvaly a Mateřskou školou Úvaly, Kollárova 1260, okr. Praha - východ.
Usnesení č. 184/03
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení dodatek č.1 ke zřizovací listině a Mateřskou školou Úvaly, Kollárova 1260, okr. Praha - východ.

Radě byl předložen návrh na zvýšení příspěvku za družinu ZŠ ze stávajících 70,- Kč/měsíc na 100,- Kč/měsíc a dále na zvýšení neinvestičního příspěvku v MŠ ze stávajících 250,- Kč/měsíc na 300,- Kč/měsíc. Oba poplatky jsou příjmem města a dlouhodobě nebyly upravovány. Navrhovaná účinnost je od 9/2003.
Usnesení č. 185/03
Rada města souhlasí se zvýšením neinvestičního příspěvku v Mateřské škole Pražská a v Mateřské škole Kollárova na 300,- Kč/měsíc, a to s účinností od září 2003.
Usnesení č. 186/03
Rada města souhlasí se zvýšením poplatku za družinu Základní školy Úvaly na 100,- Kč/měsíc, a to s účinností od září 2003.

Odbor investic a životního prostředí

Rada opět projednávala prodej pozemků u MŠ Pražská. Byl dodán odhad soudního znalce, přičemž pozemky jsou dle územního plánu označovány jako "všeobecně obytné území", tudíž jsou oceňovány jako stavební pozemky. Byly předloženy 3 varianty, při-čemž rada v návaznosti i na své usnesení zastupitelům nedoporučila odprodat pozemek celý. Doporučený postup:
- na jednání zastupitelstva města schválit záměr prodeje části pozemku,
- jednání s majiteli,
- projednání a případné schválení na dalším jednání zastupitelstva.

Předběžně byl se zastupiteli projednáván prodej plynových řadů v ulicích 5. května, Palackého, nám. Svobody, Jiráskova, Hálkova, Kladská, Rumun-ská, U Kaberny, U Výmoly a Dobročovická (viz usnesení rady č.143/03). Souhlas s prodejem bude podmíněn stanovením ceny, která bude stanovena dle ceny pořizovací.

Rada byla informována o dotaci na provedení aktualizace záplavového území a zpracování protipovodňových opatření ve výši 150.000,- Kč. S tím souvisí změna územního plánu č.VI, která ale bude hrazena z dotace.
Usnesení č. 187/03
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit provedení změn č.VI - aktualizace záplavového území se zapracováním protipovodňových opatření. Finanční náklady budou hrazeny z dotace poskytnuté krajským úřadem.

Rada projednávala problém rezervního pozemku pro případnou budoucí stavbu druhé ZŠ.
Jedná se skutečně o dlouhodobý výhled (řádově desítky let) a je třeba zvážit, zda druhá škola bude nutná a kde by měla být umístěna. Město žádné vhodné pozemky nemá a rezervou je blokována možnost výstavby na dotčených soukromých pozemcích. Jsou zvažovány tři varianty:
a) ZŠ nebude třeba
Je nezbytné propočítat předpokládaný počet dětí při počtu obyvatel cca 6 - 7 tisíc obyvatel. Víc obyvatel vzhledem ke katastrálnímu území Úval nelze předpokládat. Je reálná možnost, že by postačoval stávající areál školy rozšířený o přístavbu.
b) lokalita "Výpustek"
S touto lokalitou je počítáno v rámci stávajícího územního plánu. Jedná se o prostor mezi ulicí Hakenova a silnicí směrem na Jirny.
c) lokalita "Homolka"
Tuto lokalitu by bylo možné jako rezervu zapracovat do územního plánu. Jedná se o prostor mezi bytovkami a silnicí na Kolín.

Různé

Byl předložen návrh úpravy rozpočtu o změny, které jsou v současné době již známy a podstatným způsobem se na rozpočtu projeví. Návrh úpravy je vyvěšen na úřední desce a bude projednán zastupitelstvem.
Úprava příjmů: prodej akcií, prodej pozemků Chorvatská, skutečná výše úvěru.
Úprava výdajů: splátka na areál MULTITEC, dodatečně vyčíslená fakturace na DPS.
Usnesení č. 188/03
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejněné úpravy rozpočtu s tím, že podrobnější úpravy rozpočtu budou navrženy po předložení výsledků hospodaření za první pololetí 2003 na dalším jednání zastupitelstva.

Pan Skřivan poukázal na výsledek hlasování u usnesení č.171/03 , které nebylo schváleno poměrem hlasů 2/3. Jednalo se o zpracování projektové dokumentace na dostavbu areálu ZŠ, případně vypsání výběrového řízení. Radní, kteří hlasovali proti, svůj postoj vysvětlili.
Nejedná se o nesouhlas se záměrem stavby jako takové. V případě, že město obdrží finanční prostředky z prodeje majetku města, rada v žádném případě nebude proti zahájení projektové přípravy dostavby školního areálu.

Zastupitelé byli informováni o průběhu a výsledku jednání ohledně koupě areálu MULTITEC. Ve veřejné dražbě byl objekt vydražen za 6,8 mil. Kč. Byla podepsána smlouva o smlouvě budoucí, kdy se město zavázalo nejpozději do konce roku 2006 areál odkoupit, zároveň by mělo dojít k prodeji nemovitostí čp.276 a čp.47 (stávající sídlo MěÚ a VPS).

Zastupitelé byli seznámeni s faktem, že byly zjištěny nesrovnalosti ve vyúčtování drobného vydání na VPS a objednávky na majetek VPS, to vše z roku 2001. Bylo zjištěno, že jako doklady slouží objednávky a paragony neexistujících společností. Vzhledem k tomu, že se jedná o škodu převyšující částku 5.000,- Kč, jde o podezření ze spáchání trestného činu.
Město po poradě s právním zástupcem podává trestní oznámení na neznámého pachatele. Tato povinnost vyplývá z platné legislativy. S výše uvedenými skutečnostmi budou seznámeni také zaměstnanci MěÚ.

Ve 20:30 hod skončilo jednání rozšířené rady, dále již jednala pouze rada města.

Správní odbor

Radě byl předložen soupis účelových finančních darů městu za období leden - únor 2003.
Usnesení č. 189/03
Rada města bere na vědomí poskytnutí účelových darů za období od 1.1.2003 do 28.2.2003.

Rada obdržela žádost p. K. o prodloužení nájemní smlouvy bytu ve zdravotním středisku s ohledem na nutnost dořešení bytové situace.
Usnesení č. 190/03
Rada města souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy pro p. K. na byt v čp. 1144 (Zdravotní středisko Úvaly), a to na dobu určitou do 31.12.2003
Usnesení č. 191/03
Rada města stanovuje nájemné pro pana K. na byt v čp. 1144 (Zdravotní středisko Úvaly) ve výši 3.000,- Kč/měsíc.

V návaznosti na předchozí jednání rady ohledně prodlužování nájemních smluv proběhlo jednání s p. Š. za přítomnosti ředitelky MŠ Kollárova pí Trojánkové. Je navrhováno prodloužení smlouvy s p. Š. na dobu určitou do 31.12.2003.
Usnesení č. 192/03
Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na služební byt v MŠ Kollárova pro pana Š. do 31.12.2003.
Usnesení č. 193/03
Rada města souhlasí s prodloužením smlouvy o vykonávání činnosti správce MŠ Kollárova pro pana Š. do 31.12.2003.

Rada byla informována o potřebě uzavření smlouvy mezi městem a ZŠ Úvaly na užívání místnosti v přízemí budovy ZŠ za účelem hlasování občanů v referendu, které proběhlo ve dnech 13.-14.6.2003.
Usnesení č. 194/03
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem a ZŠ Úvaly na užívání místnosti za účelem hlasování v referendu, které proběhlo ve dnech 13.-14.6.2003.
Rada obdržela žádost p. P. o snížení místního poplatku za odpady pro 1 osobu, která trvale žije v zahraničí. Rada v rámci zjednodušení vyřizování těchto žádostí rozhodla, že kompetentní k případným snížením místních poplatků bude nadále správní odbor MěÚ.
Usnesení č. 195/03
Rada města stanovuje, že správní odbor MěÚ, do jehož náplně patří poplatky obyvatelstva, má právo schvalovat případné úlevy od poplatků, pokud budou řádně zdůvodněny a doloženy.

Odbor investic a životního prostředí

Radě byla předložena kalkulace vodného a stočného pro město. Tato kalkulace je zveřejněna na úřední desce. V kalkulaci se rada zarazila nad vyčíslenými mzdovými náklady a shodla se, že by bylo vhodné projít všechny stávající smlouvy a následně bude s VaK Mladá Boleslav jednáno o ceně.
Usnesení č. 196/03
Rada města bere na vědomí přehled kalkulace vodného a stočného města Úvaly.

Byly předloženy výsledky výběrového řízení na svoz komunálního odpadu. Komise pro posouzení nabídek radě předložila jednotlivé nabídky včetně stanovení pořadí:
1.-2. místo
Jiří HOVORKA, autodoprava, Dobročovice 21
a Jan KOTVAL, nakládání s odpady, recyklační středisko Škvorec,
3. místo
KONTEJNERY NOVÁK, s.r.o., Praha 9,
4. místo
A.S.A., spol. s r.o., Praha 8.

Rada se po delším jednání nakonec přiklonila k nabídce p. Kotvala, a to zejména s přihlédnutím k faktu, že se (na rozdíl od p. Hovorky) jedná o vanové kontejnery. Vzhledem k tomu, že s p. Kotvalem město dosud v oblasti odpadů nespolupracovalo, vyhrazuje si právo zahrnout do smlouvy zkušební dobu.
Usnesení č. 197/03
Rada města stanovuje pořadí nabídek na svoz komunálního odpadu:
1. místo
Jan KOTVAL, nakládání s odpady, recyklační středisko Škvorec,
2. místo
Jiří HOVORKA, autodoprava, Dobročovice 21,
3. místo
KONTEJNERY NOVÁK, s.r.o., Praha 9,
4. místo
A.S.A., spol. s r.o., Praha 8.

Rada obdržela informaci o získání dotace na výstavbu vodovodu v Radlické čtvrti. Z tohoto důvodu je nutno zajistit výběr dodavatele pro tuto akci.
Usnesení č. 198/03
Rada města souhlasí se zahájením výběrového řízení na dodavatele stavby "Vodovod Úvaly - Radlická čtvrť".

Radě města byla k odsouhlasení předložena smlouva s STE, a.s., o přeložce rozvodného zařízení (stavba Záluží - Klánovice). Této smlouvě předcházelo podepsání smlouvy o smlouvě budoucí (září 2001). Jedná se o přeložení nadzemního vedení vysokého napětí ze stávající trasy na delší, přičemž jde o pozemky poblíž Vinice. Členové rady vyjádřili podiv nad skutečností, že město nejenže samo vyvíjí iniciativu na přeložení vedení vysokého napětí u soukromých pozemků, když sami majitelé pozemků o to neprojevili zájem, ale dokonce za to má zaplatit společnosti STE, a.s., částku 281.400,- Kč (135.400,- Kč na projekční činnost již bylo v minulosti vyplaceno).
Usnesení č. 199/03
Rada města nesouhlasí s podepsáním smlouvy s STE, a.s., o přeložce rozvodného zařízení (stavba Záluží - Klánovice) nad soukromými pozemky, kdy veškeré náklady hradí město.

Různé

Radě byl předložen zápis z jednání bytové komise. Bytová komise navrhuje:
a) přidělit náhradní ubytování v čp.105 panu J.,
b) zveřejnit prodej bytu 1+kk v čp.1201 Maroldova ulice, který byl nájemníkem uvolněn,
c) stanovit nová kritéria pro přidělování obecních bytů.
Usnesení č. 200/03
Rada města souhlasí s přidělením náhradního ubytování v čp. 105, Škvorecká ulice pro pana J.
Usnesení č. 201/03
Rada města souhlasí se zveřejněním prodeje bytu v čp.1201, přičemž hlavním kritériem bude výše nabídky a způsob platby.
Usnesení č. 202/03
Rada města stanovuje pravidla pro přidělování obecních bytů takto:
1) Nájemné v obecním bytě bude do vydání nového předpisu o nájemném stanoveno min. 45,- Kč/m2 a měsíc.
2) Nájemní smlouvy budou s nájemci uzavírány na dobu určitou.
3) Uchazeč o obecní byt se dlouhodobě zdržuje v Úvalech.
4) Obecní byty mohou být přednostně přiděleny zaměstnancům obce, učitelům, lékařům apod.
5) Uchazeč o obecní byt nesmí být majitelem ani spolumajitelem jiné nemovitosti nebo bytu.
6) Rodiče uchazeče nejsou nájemci jiného obecního bytu.
7) Uchazeč není neplatič.
8) Důvodem pro přidělení obecního bytu by nemělo být společné bydlení s rodiči v rodinném domě.

Vzhledem k finanční situaci města je nezbytné neprodleně jednat se společností METROSTAV, a.s., o případném odložení červnové splátky ve výši 1,75 mil. Kč.
Usnesení č. 203/03
Rada města pověřuje starostu města jednáním se společností METROSTAV, a.s., o případném oddálení červnové splátky půjčky ve výši 1,75 mil. Kč bez sankcí.

Radě byla předložena smlouva s agenturou PROFI. Jedná se o napojení budovy DPS na dálkový pult ochrany.
Usnesení č. 204/03
Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy s agenturou PROFI týkající se napojení objektu DPS na dálkový pult ochrany.

Radě byla přednesena žádost ředitele ZŠ p. Smolíka na možnost získání staršího vybavení kanceláří z areálu MULTITEC pro potřeby ZŠ. Rada se shodla na tom, že nejprve bude vybavení kanceláří podrobněji prohlédnuto zástupci města. Následně budou konkrétní možnosti s p. ředitelem projednány.

Ing. Ivan Černý, starosta
Ing. Jana Horová, místostarostka

 


INFORMACE
z jednání rady města Úvaly
,
které se konalo 7.7.2003

V úvodu proběhla kontrola plnění předchozích usnesení, všechna usnesení jsou plněna nebo již byla splněna.
V souvislosti s kontrolou bylo navrženo, aby správní odbor předkládal přehled poskytnutých úlev od místních poplatků (viz usnesení 195/03) radě k nahlédnutí 1x za pololetí.
Po konzultaci s právním zástupcem bylo upuštěno od bodu č.8 v zásadách pro přidělování obecních bytů (usnesení 202/03), jedná se o bydlení v rodinném domě spolu s rodiči.
Usnesení č. 205/03
Rada města upouští od bodu č.8 v zásadách pro přidělování obecních bytů, ve kterém bylo stanoveno, že "Důvodem pro přidělení obecního bytu by nemělo být společné bydlení s rodiči v rodinném domě."

Správní odbor

Rada města obdržela žádost o prodloužení nájemních smluv pro nájemníky čp.203 ve Smetanově ulici (azylový dům). Dle platných smluv je pronajímatel povinen smlouvu prodloužit vždy o rok po dobu deseti let (do roku 2011), pokud nájemci řádně plní své povinnosti.
Usnesení č. 206/03
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č.1 s panem P., na byt. č.2 s panem S. a na byt č.3 s panem B. v bytovém domě čp.203 Smetanova ulice.
Smlouva se prodlužuje do 31.8.2004.

Rada města obdržela žádost pana P., nájemníka bytu v čp. 1347 ul. P. Velikého, o poskytnutí slevy z vyúčtování nákladů na topení z důvodu neopraveného regulátoru u radiátoru. Rada žádost o slevu vrací zpět správnímu odboru k dořešení. Bude propočítána odpovídající spotřeba pro tento byt a následně případně přiznána sleva.

Rada projednávala předložený zápis z jednání komise školské, mládeže a sportu.
Usnesení č. 207/03
Rada města bere na vědomí zápis z komise školské, mládeže a sportu.

Rada projednávala předložený zápis z jednání kulturní komise.
Usnesení č. 208/03
Rada města bere na vědomí zápis z kulturní komise.

V návaznosti na rozhodnutí zastupitelstva o zvýšení neinvestičních příspěvků na žáka pro mateřské školy a školní družinu se rada shodla na tom, že toto zvýšení by mělo být promítnuto do příspěvků pro tato školská zařízení.
Usnesení č. 209/03
Rada města souhlasí se zvýšením příspěvku ze strany města pro obě mateřské školy v Úvalech o částku odpovídající zvýšenému neinvestičnímu příspěvku na žáky.
Usnesení č. 210/03
Rada města souhlasí se zvýšením příspěvku ze strany města pro Základní školu v Úvalech o částku odpovídající zvýšenému neinvestičnímu příspěvku na žáky ve školní družině.

Rada obdržela žádost od pí N. o výpověď dohodou z nájmu nebytových prostor v čp. 95.
Usnesení č. 211/03
Rada města souhlasí s výpovědí dohodou s pí N. z nájmu nebytových prostor v čp.95 k 7.7.2003.

Rada obdržela žádost o umístění pouťových atrakcí v prostoru pod školou v první polovině září.
Usnesení č. 212/03
Rada města souhlasí s umístěním pouťových atrakcí v areálu hřiště pod školou. Souhlas je podmíněn souhlasným stanoviskem ředitele ZŠ p. Smolíka a sepsáním smlouvy, kde bude výslovně uvedena výše zálohy (20 tis. Kč), která připadne městu v případě, že plocha nebude uvedena majitelem atrakcí do odpovídajícího stavu. Poplatek se stanovuje ve výši 30 tis. Kč.

Odbor investic a životního prostředí

V návaznosti na poskytnutí dotace na realizaci stavby "Vodovod Úvaly - Radlická čtvrť" byla vypsána veřejná soutěž na realizaci zakázky. Pro tuto soutěž je nutné stanovit komisi pro otevírání obálek a hodnotitelskou komisi. Město Úvaly je zastupováno společností VIS Hradec Králové, spol. s r.o. Otevírání obálek bude probíhat dne 21.7.2003 od 10:30 h, hodnocení nabídek proběhne dne 23.7. od 16:00 h.
Usnesení č. 213/03
Rada stanovuje pro veřejnou soutěž na realizaci stavby "Vodovod Úvaly - Radlická čtvrť":
a) komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Prokůpek, pí Platzová, Ing. Březina (VIS), náhradníci: pí Hamouzová, pí Tesařová, Ing. Forejtek (VIS),
b) komisi hodnotitelskou ve složení: Ing. Černý, Ing. Nečas, p. Kroutil, Ing. Prokůpek, Ing. Březina (VIS), náhradníci: Ing. Krutský, Ing. Horák, Ing. Moravec, Ing. Forejtek (VIS).

Rada opět projednávala odkanalizování čtvrti U Horoušánek. Jedná se o propojení přes Šámalovu ulici do horoušanské čistírny odpadních vod. Po delším rozhodování se rada při-klonila k variantě poměrné úhrady nákladů na vybudování kanalizačního propojení. Částka bude rozdělena mezi město Úvaly a společnost KIS GARANT, s.r.o., v poměru podle počtu domů, tj. cca jedna třetina ku dvěma třetinám. Dle stávajícího znění smlouvy by mělo tuto stavbu provádět pouze město Úvaly.
Usnesení č. 214/03
Rada souhlasí s financováním stavby propojení splaškové kanalizace v Šámalově ulici v poměru odpovídajícím počtu domů a požaduje v tomto směru jednat o změně smlouvy se společností KIS GARANT, s.r.o.

Rada města projednávala předložení návrhu na vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyhodnocení připomínek organizací ke změnám územního plánu č.IIa. Jedná se o změny, které byly projednávány již v předchozích letech a nyní jsou připraveny pro získání souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje.
Usnesení č. 215/03
Rada souhlasí s předložením podkladů pro provedení změn územního plánu č. IIa nadřízenému orgánu za účelem získání stanoviska k tomuto návrhu změn.

Rada obdržela žádost majitelů pozemků p.č. 2898 a 2899 o provedení změny územního plánu. Jedná se o změnu funkčního využití ze "zahrada" na "čistě obytné území". Pozemky se nachází poblíž ulice Nad Koupadlem směrem ke konci ulice Mánesova. Rada se tuto žádost rozhodla odložit, a to vzhledem k velkému počtu změn územního plánu během poslední doby. Žádost bude postoupena komisi pro výstavbu a územní plánování.

Různé

Rada projednávala návrh svého nového jednacího řádu. Jednotlivé připomínky byly zapracovány.
Usnesení č. 216/03
Rada schvaluje Jednací řád rady.

Rada projednala materiály zpracované kronikářem města. Vzhledem k tomu, že členové rady neměli podklady v dostatečném předstihu a že chyběly roky 1987 a 1988, rada stanovila další termín.
Usnesení č. 217/03
Rada stanovuje náhradní termín pro dopracování návrhu kronikářského zápisu pro roky 1987, 1988 a 2001 na 31.8.2003.

Město obdrželo od krajského úřadu návrh na zvážení možnosti umístění soukromého gymnázia v Úvalech. Jedná se o dvoujazyčné rusko - české gymnázium. Pro začátek jsou požadovány 2 menší učebny, místnost pro učitele a možnost pronájmu tělocvičny.
Usnesení č. 218/03
Rada města souhlasí s tím, aby byla projednávána možnost umístění soukromého dvoujazyčného gymnázia v Úvalech a jednáním pověřuje starostu a místostarostku.

Členy rady bylo připomínáno rozmístění laviček a odpadkových košů, které jsou uskladněny ve VPS. Dále bylo navrženo jednat o rozmístění laviček s reklamními plochami.

Rada města projednávala činnost VPS a v této souvislosti navrhuje zvážit možnost přímého vedení pracovníků VPS z odboru investic MěÚ. Tato možnost nevyžaduje změnu organizačního schématu, neboť od 1.4.2003 již VPS podléhá odboru investic a životního prostředí.

Rada byla informována o jednání se zástupci SBD ohledně odprodeje pozemků pod bytovými domy a v jejich okolí. Zatím nedošlo k žádné dohodě mezi městem a SBD, v jednání bude pokračováno, bude spolupracováno také s úředním odhadcem.

Rada obdržela žádost pí Krutské o pronájem tělocvičny ZŠ Úvaly pro cvičení. K žádosti bylo přiloženo souhlasné stanovisko ředitele školy p. Smolíka.
Usnesení č. 219/03
Rada města souhlasí s pronájmem prostor školní tělocvičny pí Krutské. Finanční vyrovnání bude probíhat mezi pronájemcem a ZŠ Úvaly.

Rada obdržela informaci o datu konání exekuce rodiny S. Spolu s touto informací bylo město dotázáno sociálním odborem MěÚ Brandýs n/L, zda bude poskytnuto náhradní ubytování vzhledem k tomu, že v rodině je nezletilé dítě. Rada se po zvážení situace rozhodla přidělit náhradní ubytování v čp. 105 Škvorecká ulice. Jedná se o jednu místnost, společné WC a společná koupelna. Podmínkou je, aby nájemní smlouva zněla na pí S. Nájemné se v souladu s předchozím rozhodnutím bytové komise stanovuje na 45,- Kč/m2 a měsíc.
Usnesení č. 220/03
Rada města souhlasí s přidělením jedné místnosti v čp.105 Škvorecká ulice jako náhradní ubytování pro pí S., nájemné se stanovuje na 45,- Kč/m2 a měsíc.

Ing. Ivan Černý, starosta
Ing. Jana Horová, místostarostka

 


USNESENÍ
z jednání veřejného zasedání zastupitelstva města Úvaly
,
které se konalo ve čtvrtek 3.7.2003

Usnesení č. Z-031/03
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 13.3.2003 do 3.7.2003.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-032/03
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje zprávu auditora o přezkoušení účetnictví, účetní uzávěrky a hospodaření města Úvaly v roce 2002.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-033/03
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje výsledky hospodaření a závěrečný účet města Úvaly na rok 2002.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení Z 034/03
Zastupitelstvo města schvaluje úpravu rozpočtu města Úvaly na rok 2003.
Celkové navýšení příjmů o 12.124.000,- Kč.
Celkové navýšení výdajů o 6.700.000,- Kč.
Pro: 10 Proti: 1 Zdržel se: 1

Usnesení Z 035/03
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje prodej domu čp. 276 v ul. Pražská a pozemků č. 1402, 1403, 1404 a 1405.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení Z 036/03
Zastupitelstvo města schvaluje prodej domu čp. 47 v ul. 5.května a pozemků č. 214 a 215.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-037/03
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje prodej čp. 195 v ul. Boženy Němcové a pozemků č. 1208 a 1209 včetně objektu (ostatní stavební objekt).
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-038/03
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje záměr odprodat část pozemku č. 1717/1 a pověřuje radu města jednáním a rozhodnutím, jaká část tohoto pozemku se bude prodávat.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z 039/03
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemenu na kabelové vedení NN a VN po pozemku 3270/3 PK 335/7 k.ú. Úvaly s STE, a.s.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z 040/03
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s vlastníky pozemků p.č. 3268/55, 3269/1, 3270/1, 3270/2, 3270/3, 3311 a 3332 k.ú. Úvaly z důvodu uložení kanalizačního potrubí ve čtvrti U Horoušánek, a to bezplatně.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se : 0

Usnesení č. Z 041/03
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s uzavřením smlouvy č. 90/2003 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci III/10164 p.č. 549/1 s SÚS Mnichovo Hradiště z důvodu omezení výkonu vlastnického práva při výstavbě splaškové kanalizace ve čtvrti U Horoušánek a stanoví cenu 50,- Kč za metr.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: č. Z 042/03
Zastupitelstvo města souhlasí v souvislosti s dokončením stavby "Skupinový vodovod Škvorec,Tuklaty, Tlustovousy, Rostoklaty, Břežany II" a dle čl. 10 smlouvy o sdružení s předáním majetku vzniklého výstavbou vodovodu do vlastnictví společnosti Vodohospodářské stavby Vrchlice - Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, Kutná Hora, pověřuje starostu města podpisem protokolu a požaduje smluv-ně zajistit možnost bezúplatného připojení vodovodních přípojek.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z 043/2003
Zastupitelstvo města Úvaly:
a/ souhlasí se záměrem SK Úvaly s výstavbou objektu šaten a sociálního zařízení na pozemcích města č. 3466/1 a 3466/6 za podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dále za podmínky písemné dohody mezi SK Úvaly a TC Úvaly,
b) si vyhrazuje předkupní právo na dotčený objekt za odhadní cenu.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-044/03
Zastupitelstvo města souhlasí:
a) se zrušením podmínky zajištění výstavby splaškové kanalizace z Riegerovy do Chorvatské ulice při prodeji pozemků p.č. 3928/2 3928/7, 3928/8, 552, 3928/3, 3929/1 k.ú. Úvaly,
b) s přechodem investorství této kanalizace na město v případě, že kupující navýší cenu za pozemky podél Chorvatské ulice o finanční částku za její vybudování.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z-045/03
Zastupitelstvo města ukládá radě města vypracovat ekonomickou studii, která by zahrnovala rozvahu o příjmech a výdajích ve vazbě na koupi objektu Multitec, odprodeje části Chorvatské a odprodeje dalších obecních nemovitostí.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 3

Usnesení č. Z-046/03
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá starostovi a místostarostce opětovně oslovit všechny společnosti, které projevily zájem o koupi lokality "Chorvatská" a seznámit je se změnami podmínek prodeje.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 2

Usnesení č. Z-047/03
Zastupitelstvo města schvaluje neinvestiční příspěvek na žáka ve školní družině Základní školy Úvaly ve výši 100,- Kč za měsíc s účinností od 1.9.2003.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-048/03
Zastupitelstvo města schvaluje neinvestiční příspěvek na dítě v Mateřské škole Úvaly, Pražská 525, okr. Praha-východ a Mateřské škole Kollárova 1260, okr. Praha-východ ve výši 300,- Kč za měsíc s účinností od 1.9.2003.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-049/03
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi městem Úvaly a Základní školou Úvaly, okres Praha-východ.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-050/03
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č.1 ke zřizovací listině Základní školy Úvaly, okres Praha-východ .
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-051/03
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi městem Úvaly a Městským domem dětí a mládeže Úvaly.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-052/03
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č.1 ke zřizovací listině Městského domu dětí a mládeže Úvaly.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-053/03
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi městem Úvaly a Mateřskou školou Úvaly, Pražská 525, okr. Praha-východ.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-054/03
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č.1 ke zřizovací listině Mateřské školy Úvaly, Pražská 525, okr. Praha-východ.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-055/03
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi městem Úvaly a Mateřskou školou Úvaly, Kollárova 1260, okr. Praha-východ.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-056/03
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č.1 ke zřizovací listině Mateřské školy Úvaly, Kollárova 1260, okr. Praha-východ.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-057/03
- nebylo schváleno

Zastupitelstvo města Úvaly si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ohledně prodeje pozemků v lokalitě "Chorvatská".
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 6

Usnesení č. Z-058/03
Starosta města Ing. I. Černý pověřuje J.Hamouzovou, pracovnici správního odboru, zajišťováním agendy spojené s činností kontrolního výboru.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č.Z-059/03
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s doplněním kontrolního výboru o MUDr. J. Šťastného a Ing. V. Strusku.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z-060/03
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje změnu v osobě předsedy tohoto výboru z Ing. L. Morávka na MUDr. J. Šťastného.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 3

Usnesení č. Z-061/03
Zastupitelstvo města Úvaly se vzdává pohledávky od firmy Vapis Blansko, a.s., ve výši 302 899,37 Kč pro její právní nevymahatelnost.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 2

Usnesení č. Z-062/03
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje provedení změny č. VI ÚpnSÚ Úvaly - aktualizace záplavového území se zapracováním protipovodňových opatření. Finanční náklady na provedení změny č. VI budou hrazeny z dotace poskytnuté Krajským úřadem Středočeského kraje.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-063/03
V souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. (o obcích) v platném znění zastupitelstvo města Úvaly trvale pověřuje místostarostku Ing. J. Horovou zajišťováním agendy:
a) školství,
b) bytové a nebytové hospodářství,
c) jednotka Sboru dobrovolných hasičů,
d) veřejně prospěšné služby,
e) odpadové hospodářství.
V případě nepřítomnosti místostarostky ji zastupuje starosta.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1

Ing. Ivan Černý, starosta města
Ing. Jana Horová, místostarostka

 


Upozornění občanům

Rekonstrukce mostu v Dobročovické ulici
Upozorňujeme všechny občany, že v měsíci srpnu 2003 bude zahájena rekonstrukce mostu v Dobročovické ulici (u starého koupadla). Oprava mostu si vyžádá uzavření komunikace v obou směrech. Objížďka bude vedena přes světelnou křižovatku nebo středem města.
Ing. Oldřich Nečas, vedoucí odboru investic a životního prostředí
 


OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA TAJEMNÍKA MěÚ

Starosta města oznamuje, že dle zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucího úřadu - tajemníka Městského úřadu Úvaly.
Uchazeč musí splňovat tyto předpoklady:
- státní občanství ČR (případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt),
- dosažení věku 18 let,
- způsobilost k právním úkonům,
- bezúhonnost (výpis RT),
- znalost českého jazyka,
- nejméně tříletá praxe:
a) jako vedoucí zaměstnanec, nebo
b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu.
c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce.
Délka praxe musí být splněna v průběhu
8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce.
Další požadavky:
- minimálně úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou,
- lustrační osvědčení,
- pokročilá znalost práce s PC,
- organizační a rozhodovací schopnosti,
- praxe ve veřejné správě výhodou,
- řidičský průkaz výhodou.
Platové zařazení: platová třída 9 - 10 tř.
Přihlášku lze podat písemně v podatelně MěÚ Úvaly nebo poslat na adresu MěÚ Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly do 10. 9. 2003 (včetně) do 17 hodin.
Ing. Ivan Černý, starosta města
 


UPOZORNĚNÍ
všem uživatelům zemědělské půdy

Dle zákona č. 128/2003 Sb. § 3 má každý uživatel zemědělské půdy možnost požádat o zařazení do evidence půdy. Základní jednotkou evidence je půdní blok o minimální výměře 0,1 ha, který představuje souvislou plochu zemědělsky obhospodařované půdy zřetelně v terénu oddělenou zejména lesem, cestou, vodním tokem nebo zemědělsky neobdělávanou půdu.
Každý uživatel půdního bloku nebo dílu, pokud má zájem o zařazení do evidence, ohlásí tuto skutečnost do 60 dnů od nabytí účinnosti zákona č. 128/03 Sb., tzn. do 15. srpna 2003 na místě příslušné zemědělské agentury a pozemkový úřad.
Zařazení je potřebné pro využívání podpor EU.
Je nutné informovat hlavně ty uživatele, kteří nečerpají dotace MZe ČR.
S pozdravem František Vácha, náměstek hejtmana, Středočeského kraje
 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Červencové veřejné zasedání zastupitelstva města

Letní večer 3. července se v sále DPS konalo páté letošní veřejné zasedání zastupitelstva města Úval. Na programu byly následující body: zpráva o činnosti rady města, projednání hospodaření za rok 2002, úprava rozpočtu města na rok 2003, majetkoprávní záležitosti, otázky z oblasti školství, zpráva kontrolního výboru a různé. Po zahájení přednesla místostarostka Ing. Horová zprávu o činnosti rady za 2. čtvrtletí. Od 13. března rada zasedala osmkrát. Informovala podrobně o problémech, kterými se rada v uplynulém období zabývala. Patří mezi ně záležitosti okolo koupaliště, výroční zpráva zá-kladní školy, smlouvy na obecní byty, výběrové řízení na svoz komunálního odpadu, přidělování bytů v DPS, výběrové řízení na správce zdravotního střediska, oprava chodníků, program Phare, prodej pozemků v Chorvatské ulici a další záležitosti. Poté přednesl Ing. Krutský zprávu finančního výboru. Finanční výbor konstatoval schodek za rok 2002 ve výši 7 mi-lionů korun, neboť došlo v příjmech k nenaplnění o 13 milionů korun. Finanční výbor doporučil schválit hospodaření za rok 2002. Podle doporučení je zastupitelstvo schválilo.
Jednání přistoupilo k návrhu úpravy rozpočtu na rok 2003. Bylo konstatováno, že v příjmové části došlo k navýšení o 7 158 000,- Kč za prodej akcií ČEZ. K dalšímu navýšení dojde prodejem bytů v Maroldově ulici č. p. 1201 o 3 466 000,- Kč a prodejem po-zemků v Chorvatské ulici o 5 500 000,- Kč. Došlo též ke snížení úvěru na DPS z 12 mil. Kč na 8 mil. Kč. Příjmová část tedy představuje po úpravě 104 129 400,- Kč, dosavadní výše byla 92 005 400,- Kč. Ve výdajové části nastalo navýšení o 6 700 000,- Kč, v němž je obsažena první splátka za areál Multitec ve výši 1 300 000,- Kč a 5 400 000,- Kč je dodatečně vyčíslená fakturace za DPS. Výdaje byly upraveny na 98 705 400,- Kč. Po rekapitulaci zastupitelstvo úpravu rozpočtu pro rok 2003 schválilo.
Po této problematice se zasedání věnovalo majetkoprávním záležitostem. Jak už občané Úval zaregistrovali, městský úřad má přesídlit do budovy Multitecu a zastupitelstvo musí též rozhodnout o prodeji městských nemovitostí. Zasedání zastupitelstva schválilo prodej nemovitosti v Pražské ulici č. p. 276 (nynější budova městského úřadu) s přilehlými pozemky, dále pak domu č. p. 47 v ulici 5. května s pozemky (sídlo veřejně pros-pěšných služeb) a též domu č. p. 195 v ulici Boženy Němcové a přilehlých pozemků. Podle Ing. Horové je nutný prodej těchto nemovitostí pro uhrazení kupní ceny objektu Multitec a provedení plynofikace. Po formálních usneseních se dostala na program jednání důležitá otázka - prodej pozemků v Chorvatské ulici. Plánovaný prodej pozemků předpokládal, že kupující pořídí kanalizační řad z Riegerovy ulice na Slovany, případně další inženýrské sítě. Tato podmínka zmenšuje počet uchazečů a snižuje cenu pozemků. Ing. Krutský navrhl znovu oslovit firmy a informovat je o změně zadávacích podmínek a přenést pravomoc rozhodování na zastupitelstvo. Do diskuse vstoupili občané. Pan Ing. M. Breda ml. požadoval ekonomickou kalkulaci ve vztahu ke koupi Multitecu. Starosta Ing. I. Černý osvětlil situaci, že po splacení první splátky za Multitec přejde objekt do vlastnictví města. Kupní cena je 6,8 mil. Kč, splacena bude do 30. 12. 2006. Úpravy objektu se budou pohybovat kolem 3 milionů korun. Ing. M. Breda se dotázal, jaká je situace s domy č. p. 95 a č. p. 18 na náměstí, zda existuje studie pro přestavbu na sídlo městského úřadu. Paní Ing. Horová odpověděla, že město nemá na přestavbu finanční prostředky. Ing. I. Černý doplnil, že se o prodeji těchto dvou domů neuvažuje. S jasnými a odborně podloženými argumenty vystoupil Ing. Klouda. Zmínil se, že o koupi Multitecu je najednou během jednoho měsíce informováno a též rozhodnuto. Označil tento krok za velmi nezodpovědný. Tvrdě kritizoval špatnou dopravní obslužnost, poukazoval na stavební zákon a urbanistickou studii města. Po této diskusi se za-stupitelé vrátili k otázce pozemků v Chorvatské ulici. Byla zrušena podmínka zajištění výstavby kanalizace. Současně bylo usneseno, že investorství převezme město v případě, že kupující navýší cenu za pozemky o finanční částku za vybudování kanalizace. Též na návrh MUDr. Šťastného bude radou města vypracována ekonomická studie, která bude zahrnovat rozvahu o příjmech a výdajích v souvislosti s koupí objektu Multitec, prodejem pozemků v Chorvatské ulici a odprodejem dalších nemovitostí města. Na návrh Ing. Krutského zastupitelstvo uložilo starostovi města a místostarostce oslovit všechny společnosti, které projevily zájem o koupi pozemků v lokalitě Chorvatská, a seznámit je se změnou podmínek prodeje.
Od této problematiky přešli zastupitelé k projednání otázek školství. Byl schválen neinvestiční příspěvek na žáka ve školní družině ve výši 100,- Kč za měsíc a v mateřských školách ve výši 300,- Kč za měsíc. Následující rozprava se rozvinula kolem výhledového umístění druhé základní školy v Úvalech v souvislosti s plánovanou výstavbou a rozvojem města. Územní alternativy pro výstavbu další základní školy jsou v lokalitě Výpustek a v lokalitě Homolka. Třetí možností je zrušení územních rezerv pro výstavbu další základní školy a zajištění potřebného počtu školních tříd řešit v rámci dostavby stávajícího školního areálu. Zastupitelé se dohodli, že řešení těchto otázek odloží pro jejich závažnost na příští jednání zastupitelstva. Též konstatovali, že zadání výběrového řízení na projektanta dostavby školního areálu proběhne až po prodeji pozemků v Chorvatské ulici.
Následující bod byl věnován kontrolnímu výboru. Ing. Morávek předložil návrh jednacího řádu kontrolního výboru. Po připomínkách bylo rozhodnuto, že konečný návrh bude schválen na příštím zasedání zastupitelstva. Jednalo se také o zvýšení počtu členů výboru ze tří na pět. MUDr. Zemanová navrhla MUDr. Šťastného a Ing. Strusku. Tento návrh zastupitelstvo schválilo. Současně byl MUDr. Šťastný schválen předsedou kontrolního výboru.
Starosta města navrhl zastupitelstvu, aby částí jeho kompetencí byla pověřena místostarostka. Rozdělení pravomocí a odpovědnosti upravuje zákon o obcích. Rovněž tak zastupování v době nepřítomnosti.
Poslední část veřejného zasedání zastupitelstva představovaly náměty nebo stížnosti zastupitelů či občanů. Otázku Multitecu otevřel pan Opršal, kterého zajímalo prostorové rozmístění městského úřadu v objektu Multitec. Paní Ing. Horová vysvětlila, že v přední části se budou nacházet kanceláře městského úřadu, v místech bývalé prodejny bude městská knihovna a v zadním prostoru bude mít své sídlo VPS. Pan Ing. Klouda vznesl dotaz, jak město hodlá řešit situaci s nárůstem obyvatel v souvislosti s prodejem pozemků v okolí Chorvatské ulice, kde přibude kolem 600 obyvatel, z toho přibližně 200 dětí. Bude pro děti vhodný nízký chodníček v úzké a frekventované Rieg-rově ulici? Ing. I. Černý na tuto připomínku odpověděl, že do budoucna bude nutné zřízení školních autobusů, které budou svážet děti ze vzdálenějších čtvrtí. Pan Ing. M. Breda ml. požadoval provedení ekonomického rozboru a opětné přezkoumání a zvážení výhodnosti nákupu objektu Multitec. Připomněl, zda zastupitelé vzali v úvahu, že koupí Multitecu odsouvají řešení náměstí jako centra města s radnicí v č. p. 95 podle urbanistické studie. Koupi Multitecu označil za unáhlenou. Pan Ing. P. Krob naopak vystoupil s obhajobou dosavadního postupu zastupitelstva města v otázce Multitec. Dalšími připomínkovanými otázkami byly práce veřejně prospěšných služeb, zvýšení kriminality, čistota města.
V pozdních večerních hodinách bylo červencové veřejné zasedání zastupitelstva města starostou ukončeno.
Co říci závěrem? Abych náhodou někoho neurazila, či dokonce nevyvolala "nekonstruktivní" diskusi, mohu jen lakonicky napsat: No comment. (Po návratu jsem si musela přečíst úryvek ze Slepičí polévky pro duši.)
Mgr. Markéta Krčmářová
 


Nový stožár sítě mobilních telefonů

V sobotu 7. června vztyčili montéři firmy Real Invest CL, a. s., Česká Lípa, na skladové ploše úvalského nádraží stožár základnové stanice sítě mobilních telefonů. Telekomunikační stožár je vysoký 35 m. Ve výšce 30 metrů jsou na něm umístěny směrové vysílací antény pro pásmo 900/1800 MHz, které využívá prozatím pouze společnost T-Mobile. Kromě sítí mobilních telefonů může být věž také využita pro antény směrových spojů Českých drah. Stavba víceúčelového stožáru byla odsouhlasena na veřejném zasedání zastupitelstva města dne 20. 9. 2001. Jedná se o stavbu dočasnou na dobu 30 let. Byla realizována v souhlasu s projektovou dokumentací. detail
Proti rozhodnutí o stavbě podalo občanské sdružení S.O.S. Arnošte koncem loňského roku odvolání, v němž bylo mimo jiné uvedeno, že základnová stanice není v územním plánu města, není jasné, proč byla vybrána právě lokalita nádraží a nebylo přihlédnuto k možnosti využít některý z blízkých továrních komínů. Nebyl prokázán účel stavby, protože se celý záměr opírá o pouhá tvrzení o nedostatečném pokrytí území Úval signálem všech tří operátorů. Odbor územního a stavebního řízení Krajského úřadu Středočeského kraje se jako odvolací orgán zabýval vznesenými námitkami a dospěl k závěrům, že nebyl zjištěn rozpor se zákonem č. 71/1967 O správním řádu. Dále konstatoval, že občanskému sdružení nepřísluší posuzovat po technické stránce vhodnost vybrané lokality pro umístění vysílače ani dostatečnost nebo nedostatečnost pokrytí signálem. K umístění stožáru byla vydána stanoviska všech dotčených orgánů a institucí. Územní plán města řeší funkční využití ploch a neřeší umístění jednotlivých staveb. Vzhledem k tomu, že se stožár nachází v prostoru železniční stanice Úvaly, nedochází k rozporu s územním plánem. Odvolací orgán pouze blíže specifikoval umístění stavby.
Přirozenou snahou vlastníka a investora výstavby stožáru, kterým je společnost Realteck CZ, a. s., je pronajmout telekomunikační věž co možná největšímu počtu operátorů. Společnost Realteck i přes vyšší náklady koncipovala od počátku konstrukci tak, aby byla schopna s minimálními úpravami sdílet technologii alespoň dvou operátorů. Možnost přemístění technologie ze stožáru, který je umístěn na Vinici, na stožár na nádraží byla již operátorovi Český mobil nabídnuta, ale prozatím z jejich strany nepadlo konečné rozhodnutí. Lokalita na Vinici je z hlediska požadovaného pokrytí signálem považována za výhodnější.
Instalované vysílací systémy jsou schváleny Českým telekomunikačním úřadem a součástí této homologace jsou i hygienická měření. Při hygienických měřeních, při nichž se zjišťuje hustota zářivého toku, jsou naměřené hodnoty všude výrazně nižší než je maximální přípustná hranice. Hodnoty záření klesají s druhou mocninou vzdálenosti a je významné je měřit na střechách, kde se mohou v blízkosti antén vyskytovat lidé. V úrovni terénu jsou naměřené hodnoty tak nízké, že již není možné odhadnout, nakolik jsou tyto naměřené hodnoty způsobeny přidanými anténami a nakolik původním polem. Česká legislativa se v tomto směru srovnala s celosvětovým trendem v Nařízení vlády č. 480/2000 Sb. O ochraně zdraví před neionizujícím zářením a na ně navázala řada vyhlášek (Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 89/2001 Sb.).
Ing. Vladislav Procházka
 


Česká pošta informuje

Ráda bych vás informovala o nových kvalitních produktech, které je možno jednoduše založit i na naší České poště v Úvalech. Jedná se o dobré běžně i jednorázově placené kapitálové životní pojištění s kreditní kartou a s možností daňových odpočtů. Jak určitě všichni víte, chystá se zavedení nové důchodové reformy. Každý, kdo si bude chtít udržet životní úroveň i při odchodu do důchodu, bude si muset našetřit nějaké ty peníze navíc. A proč tak neučinit právě formou životního pojištění České pojišťovny na České poště. Jednak je klient po celou dobu trvání smlouvy pojištěn a zároveň si peníze zhodnotí a přilepší si k důchodu. Navíc životním pojištěním zajišťuje klient své blízké, bezpečně investuje a nadprůměrně zhodnocuje svoje peníze, může životní pojistkou ručit a v případě potřeby si může formou ČP kreditní karty peníze půjčit. Kapitálové životní pojištění je vhodné i z toho důvodu, že na ně klientovi přispívá stát formou daňových odpočtů a může přispívat i zaměstnavatel. Zaměstnavatel, který se rozhodne přispívat svým zaměstnancům na životní pojištění, uspoří na odvodech na sociální a zdravotní pojištění a na daních. Na jednoho zaměstnance za rok si může zaměstnavatel odepsat z daní částku až do výše 8.000,- Kč. Výhody příspěvku zaměstnavatele pochopitelně pocítí i zaměstnanec, protože z tohoto příspěvku neplatí zaměstnanec daň ze mzdy, ani sociální a zdravotní pojištění - jedná se tudíž o čistou částku, kterou dostává navíc ke mzdě. Vzhledem k tomu, že se jedná o nový nástroj posílení stabilizace pracovního týmu a posílení osobní odpovědnosti a loajality každého zaměstnance, přistupují v dnešní době zaměstnavatelé právě k této formě ocenění svých zaměstnanců.
V případě zájmu se může každý obrátit přímo na naši poštu v Úvalech, kde vám naši pracovníci rádi a ochotně poskytnou další informace a pokud budete mít čas a chuť, přijďte dne 7. srpna 2003 na naši poštu, kde se bude konat Den životního pojištění a každý zájemce obdrží od České pojišťovny malou pozornost.
Těšíme se na vás.
Miroslava Čáslavská, vedoucí pošty
 


II. ATLASOVÁ STREET PARTY

Vloni jsme si nasadili laťku tak vysoko, až jsme se báli, že se letošní akce nevyvede. Sice se ně-kteří z nás nemohli zúčastnit, ale o to víc přišlo pozvaných hostů. Den jsme netradičně zahájili tím, že jsme uklidili a "vytřeli" ulici po firmě, která po deseti letech konečně zakopala pár desítek metrů telefonních kabelů - takže i my snad v dohlednu budeme telefonovat z pevných linek. Pak nastoupila četa stavěčů a vztyčila několik party stanů. Počasí nám více než přálo, takže sloužily jako ochrana proti slunci. Postupně se pod nimi objevila dlouhá řada stolů a židlí, starší děti věšely girlandy a oslavné transparenty, sud piva byl zasypán ledem a v improvizované lednici se chladilo víno a limonády. Stoly se prohýbaly pod jídlem a pitím, v grilech opodál se žhavilo dřevěné uhlí. Úderem půl šesté bylo hotovo. Bouchlo první šampaňské a připili jsme si na zdar akce a další sousedskou spolupráci. Mezi stolujícími se proplétaly děti a nabízely lístky do tomboly, pokud zrovna neměly taneční vystoupení pro naši potěchu. Atmosféra byla skvělá a všichni se dobře bavili.
Po setmění byl již tradičně ohňostroj. Nejbližší sousedy jsme předem varovali před hlukem a těm ostatním, které jsme salvami rušili, se moc omlouváme.
Minulý rok jsme ohňostrojem ukončili oficiálnější část večera. Letos jsme však měli v rukávu ještě jedno eso. Jedni z nás se totiž rozhodli legalizovat svůj vztah a za pár dní je čeká svatba. Svatební dar jsme se rozhodli předat jim na závěr Street party tak, aby večer gradoval. V oblacích dýmu z ohňostroje se matně rýsoval stolek zahalený bílým plátnem. Pak se do tmy rozsvítil reflektor, ženich osobně trhl provázkem - a v plné kráse se zjevil trpaslík s červenou čepičkou a svítící lucernou. Tak hodně štěstí!
Příštího roku už se nebojím. Víme, že jsme stále lepší.
H. Langerová
 


Anketa WWW.UVALY.CZ

Výsledky ankety umístěné na www.Uvaly.cz v období od 13.6. do 12.7.2003:

Nová věž na nádraží (pro GSM telefony):
- mě nevadí 62% (31)
- je dobrá, protože je lepší signál pro mobil 12% (6)
- vadí mi, je ošklivá 10% (5)
- vadí mi, je moc vysoká 4% (2)
- nevšiml jsem si ji 12% (6)

V anketě na téma "policisté v Úvalech" můžete hlasovat na www.uvaly.cz můžete do 12. srpna 2003.

www.Uvaly.cz/mesto - informační rozcestník
www.Uvaly.cz/adresar - katalog služeb a podnikatelů
www.Uvaly.cz/kalendar - informační kalendář
www.Uvaly.cz/reality - aktualizovaná realitní nabídka
www.Uvaly.cz/MeU - informace občanům o úřadech
www.Uvaly.cz/ZivotUval - pravidelný měsíčník
www.Uvaly.cz/uvalaci - kniha návštěv, diskusní klub
www.Uvaly.cz/knihovna - Městská knihovna
www.Uvaly.cz/mapa - aktuální mapa města
www.Uvaly.cz/pocasi - předpověď počasí
www.Uvaly.cz/anketa - nová anketa
Ing. Lukáš Rubeš
 


Řešení malé letní fotografické hádanky z titulní strany tohoto čísla

Na snímku je zachycena čtvrť mezi ulicemi Pod Tratí a Mánesova. Domy v ulici Pod Tratí jsou zcela vpravo, v popředí snímku je ulice Na Spojce, uprostřed jsou patrné některé domy v Sovově ulici. Úplně vlevo je cíp Masarykova háje, přibližně uprostřed fotografie je částečně vidět věž kostela. Snímek byl pořízen ze železničního náspu od kolejí Českých drah. Dnes je nejbližší okolí tohoto místa zarostlé stromy a křovím, které brání rozhledu a stejnou fotografii není možné zhotovit.
 


O čem psal Život Úval před lety

Co uvidíme z Vinice?
(Pokračování z minulého čísla)
Na jihovýchodě a poněkud níže vidíme, máme-li dobrý zrak, část tuchorazské "hlídky" či "hlásky". Je to čtyřboká hranolovitá věž z roku 1474, vzácná stavitelská památka. Je to zbytek bývalé tvrze. Přibližně ve stejném směru leží v údolí vesnice Tismice. Přesto, že je z Vinice neviditelná, nelze se o ní nezmínit, protože v této vsi je nejvýznačnější historický klenot našeho okolí. Je to trojlodní basilika o dvou věžích, která pochází z prvé poloviny 13. století. V poslední době byly obě miliónovým nákladem obnoveny.
Nad vesnicí Limuzy (jejíž jméno připomíná někdejší kmen Limuzů) táhne se nevysoký hřeben, začínající vrchem Klepcem (356 m n.m.), který je zčásti zalesněn. Pozoruhodností tohoto kopce jsou žulové balvany, které se na něm jednotlivě vyskytují. Jsou několik metrů vysoké a jeden z nich byl "adaptován" na pomník padlým. Vrch Klepec je památný tím, že se na něm konal velký tábor lidu v roce 1848, když shromažďování ve městech bylo zakázáno. Ještě jednou později byl Klepec dějištěm lidové manifestace tentokrát za práva českých menšin ve zněmčeném území. Bylo to v roce 1897. Toto shromáždění bylo původně svoláno na Lipskou horu, ale tam je českobrodský c.k. hejtman zakázal. - Vpravo od Klepce jsou Přišimasy. Je to velká obec, vzniklá spojením tří vesnic. Dříve tu byly Přišimasy, Horka a Skřivany.
Dominujícím vrchem úvalského okolí je Hradešín s památným kostelíkem sv. Jiří. Částí tohoto kostela je zbytek románské rotundy ze 12. století, ostatek jsou pozdější přístavby v různých slozích, ponejvíce raně gotické. Při hřbitovní zdi je pěkná pískovcová kazatelna z roku 1575. Hradešín je v nadmořské výšce 399 m a je z něho pěkná vyhlídka. Bylo to také oblíbené poutní místo. Podle pověsti tu již v 8. století vystavěl kníže Nezamysl hrad pro svého syna Mnatu. Hrad se nazýval tehdy prý Sedečín.
Pod Hradešínem se malebně rozkládá městys Škvorec. Je to staré sídlo drobné středověké šlechty. V 16. století vlastnili škvorecké panství Smiřičtí ze Smiřic, kteří zdejší hrad přestavěli na zámek, z něhož je zachována jen vstupní část s empirovým vchodem. Poblíž se zachovala jedna Brokoffova socha. Od r. 1623 patřil zámek Lichtensteinům, a to až do konce I. světové války. Ve Škvorci bývalo sídlo vrchnostenského feudálního správce, kterému podléhali též úvalští poddaní, a to až do zrušení roboty v r. 1848. Ve škvoreckém pivovaru se vařívalo pivo ještě asi před 40 lety. Dnes je z pivovaru sladovna.
Napravo od Škvorce spatřujeme obec Třebohostice, která má nyní se Škvorcem společný MNV. Nad Třebohosticemi je mírné návrší Plachta, kde před 30 lety stával světelný letecký maják. Toto návrší přechází do zvlněné náhorní roviny, kde ještě uvidíme vesnici Doubek.
(Život Úval č. 4/1963)
 


OSOBNOSTI ÚVAL
Život Josefa Fotta

V minulém čísle Života Úval jsme se mohli dočíst o stavbě úvalské sokolovny. Jedním z těch, kteří se významně zasloužili o zdárný průběh a výsledek, byl pan Josef Fott, který stavbu vedl. O jeho životních osudech nám napsala jeho dcera paní Helena Chounová následující svědectví:

Můj otec se narodil 4. října 1908 rodičům Miladě a Bohuslavu Fottovi, rolníkovi z Vrátkova u Českého Brodu. Obecnou školu vychodil v Tismicích a měšťanskou školu v Českém Brodě absolvoval s vyznamenáním. Pro svůj výborný prospěch byl doporučen ke studiu na Vyšší průmyslové škole stavební v Praze - Smíchově. Na studium si vydělával sám. Dával kondice slabším spolužákům a po večerech, sobotách a nedělích rýsoval pro různé stavební firmy. Při studiu praktikoval u stavitele Conka v Českém Brodě. Jeho první stavbou ještě v době studií byl Lidový dům v Českém Brodě. Na stavbě prováděl jak projekční, tak stavební práce a stavební dozor.
Po absolvování průmyslové školy s vyznamenáním nastoupil do zaměstnání u stavitele Fantla v Praze - Vinohradech. V Úvalech žil několik let kolem roku 1936, právě v době, kdy se stavěla úvalská sokolovna. Tato stavba byla realizována za účasti Sokolů z Úval, kteří na ní pracovali s obrovským nadšením a veškerý volný čas mého otce po zaměstnání patřil této stavbě. Stavba byla úspěšně dokončena, oproti původním záměrům podle upraveného projektu, protože nebyl dostatek peněz. Na tuto stavbu i na své spolupracovníky můj otec vzpomínal po celý život. Myslím, že své působení a život v Úvalech považoval za nejšťastnější životní období, po boku svého bratra Jaroslava a jeho rodiny.
V jeho dalším životě bylo několik životních krizí. Za okupace v letech 1939 až 1945 pracoval v odbojové skupině sekčního šéfa Topola, který byl za heidrichiády popraven a díky jeho statečnosti, že nepromluvil, nebyly ohroženy životy dalších členů skupiny a jejich rodin. V té době pracoval můj otec na Ministerstvu zemědělství v Praze a jeho hlavní činnost spočívala v poskytování subvencí na stavby zemědělcům vždy tak, aby pro ně vznikl nárok a pak byla pro ně co nejvýhodnější. V té době cokoliv ve prospěch Čechů bylo rizikem.
Po okupaci pracoval na vojenských stavbách Ministerstva národní obrany. Dosáhl hodnosti majora. Pracoval ve Vojenském projektovém ústavu, kde byl vedoucím projekční kanceláře.
V tzv. čistce na ministerstvu v souvislosti s aférou Rudolfa Slánského byl na základě udání svého kolegy a vykonstruovaných obviněních 15. září 1952 zatčen a ve vyšetřovací vazbě vězněn v proslulém "domečku" na Hradčanech. Byl zbaven důstojnické hodnosti a spolu s dalšími spolupracovníky byl nevinně odsouzen k nuceným pracím v uranových dolech v Jáchymově. Po roce byl předán do civilní věznice v Pardubicích. Po následujícím půl roce byl uznán neschopným manuálně pracovat z důvodu akutního zánětu ramenních kloubů, což byly trvalé následky práce ve vlhkém a studeném prostředí jáchymovských dolů. Po jednom a půl roku vězení byl propuštěn na kauci 10 000,- Kčs, kterou složila u soudu jeho žena. O nesmyslnosti soudního procesu svědčí skutečnost, že v roce 1990 byl otec plně rehabilitován a povýšen do hodnosti plukovníka.
Celý další život pracoval ve Státním projektovém ústavu Dřevoprojekt, později Skloprojekt. Podílel se na mnoha stavbách jako hlavní inženýr projektu. Přestože nebyl nikdy členem komunistické strany, vypracoval se svou pílí a schopnostmi na vedoucího stavebního střediska se stovkou spolupracovníků. Jejich práce byla mnohokrát vyhodnocena ministrem lehkého a spotřebního průmyslu jako příkladná a vzorné kvality.
I v důchodovém věku dále pracoval ve stavebnictví. Mezi jeho poslední větší stavby, které sám řídil, patřila mateřská škola v Praze - Libni pro 120 dětí, jež byla stavěna svépomocí dobrovolníky v akci Z a o to byla obtížnější. Za tuto stavbu, která byla vyhlášena za "Stavbu vzorné kvality", byl vyznamenán primátorem hlavního města Prahy. Kdysi se zmínil, že jeho první stavba ve prospěch lidí a tato jedna z posledních ve prospěch dětí měly pro jeho život největší význam.
Všude, kde působil, byl velmi oblíben a jeho práce byla vysoce ceněna. Pracoval vždy současně na velké stavbě a několika menších pro své přátele a spolupracovníky. Na soukromý život mu mnoho času nezbývalo a o své zdraví nedbal. Trpěl srdeční chorobou, o čemž nikdo, ani jeho rodina, neměl tušení. To se mu stalo osudným. Zemřel náhle, tiše tak jak žil, v noci 29. března 1994.

Pan Fott patří mezi významné a někdy možná trochu zapomenuté osoby našeho města. Jemu a mnoha dalším bude věnována kapitola Osobnosti v připravované knize o Úvalech.
Ing. Vladislav Procházka
 

 

N A P S A L I   O   N Á S

Divokej Bill přehodil výhybku

Ať již patříte mezi fanoušky, či odpůrce Divokýho Billa, nové album s názvem Mezi nima, které před několika dny vydala firma EMI, vás určitě překvapí. Divoké, skočné, veselé, strhující, temperamentní, bezstarostné popěvky z prvních dvou desek jsou v nenávratnu, osmičlenná úvalská partička zvážněla, možná i dospěla. Většina z jedenácti zde zastoupených skladeb nabízí posmutnělou, melancholickou, klidnou, potemnělou hudbu. Zdá se, že Bill šlápl na brzdu, již se vyřádil a nyní nastává nová, dospělejší etapa v jeho tvorbě. Příčin může být více, určitě mezi ně patří i odchod bubeníka Honzy Veselého či únava z nekonečného objíždění rockových klubů. Paradoxně díky tomuto posunu působí nové písně propracovaněji a barevněji. Ve zklidněných pasážích dostávají větší prostor aranže, hudební doprovod je střídmější, promyšlenější. Hudbou, texty i atmosférou mají k původnímu Billovi nejblíže písničky Kvůli holkám, Mrazík nebo Na tvý louce zelený, zbytek je mnohem komornější a sevřenější. I když skladatel a textař Vašek Bláha tvrdí, že jeho pocitové texty nejsou autobiografické, lze z nich vycítit nedávnou atmosféru v kapele. Nebyla veselá, ale ani ne tragická. Stačí citovat úryvky z několika písní. "Jeden veselej, druhej je smutnej," "všechno hezký za sebou mám", "zas to bude dobrý, až navážeme spojení." Mezi slovními spojeními nechybí poraněná křídla, kosa a kámen, bodnutí nože nebo víno, měnící se na vodu. Mezi nima představuje dosud nejbarevnější desku Divokýho Billa, i když mnoho jeho fanoušků zřejmě zklame. Ale vývoj zastavit nelze a na rozdíl od jiných skupin se hudba mění a posouvá do vážnější polohy. To ale neznamená, že stále není zásobárnou skvělých melodických hitů, jak o tom svědčí skladby Pocit, Malování, Mrazík, Kolem tebe nebo Na tvý louce zelený.
Karel Souček
(Příbramský deník, 23. 6. 2003)
 


Věnoval se osvětové činnosti

Zítra tomu bude sto čtyřicet pět let, co se v Kvasinách narodil osvětový pracovník, odborný publicista, spisovatel a kněz Alois Dostál. Absolvoval gymnázium v Rychnově nad Kněžnou a kněžský seminář v Praze. Působil na Plzeňsku, Křivoklátsku, v Křečovicích a na Neveklovsku. Od roku 1906 působil jako farář, později pracoval jako děkan v Úvalech u Prahy. Na všech působištích se věnoval osvětové činnosti.
V roce 1895 spolupracoval na přípravách národopisné výstavy. Psal sociologické úvahy, prózy a výchovné povídky pro lid a mládež. Zemřel v červnu roku 1934 v Českém Brodě.
(ket)
(Kladenský deník, 1. 7. 2003)
 


Spisovatel Josef Kožíšek
*6. července 1861   + 6. července 1933

detail Muže, jehož sedmdesáté výročí úmrtí si v těchto dnech připomínáme, důvěrně zná starší generace, neboť v jeho půvabném slabikáři Poupata si dnešní senioři jako prvňáčci četli třeba, když zvládali písmenko m, že Ema má mísu, máma má Emu, ó, my se máme, my máme maso. Půvabný text doplněný ještě půvabnějšími obrázky Marie Fischerové - Kvěchové provázel děti první třídou po několik generací a zůstal často v paměti do stáří. Jeho autorem byl Josef Kožíšek, kterého měly měčínské děti jeden čas možnost poznat i osobně jako učitele. Josef Kožíšek se narodil 6. července 1861 v rodině rolníka v Lužanech, gymnázium vystudoval v Plzni a učitelský ústav v Příbrami. Pak působil jako učitel či ředitel na řadě tehdejších obecných škol, mimo jiné už ve zmíněném Měčíně. Po první světové válce se stal ředitelem literárního oddělení Státního nakladatelství v Praze. Jeho první verše byly určeny pro příbuzné a přátele jeho žáků a měly nahradit tak zvané Malé gratulanty. I další básně psal Kožíšek pro děti, jejichž svět zobrazoval, a stal se tak následovníkem Josefa Václava Sládka a předchůdcem Františka Hrubína. Prosté jsou i názvy jeho sbírek: Doma, Na sluníčku, Oku i srdéčku. První z nich vyšla v roce 1890, když už předtím autor publikoval v časopisech. Celkem vydal dvanáct knih, kromě Poupat také čítanky Ráno a Studánka. Kožíšek je i autorem řady pedagogických článků, zaměřených zejména na počátky čtení. Josef Kožíšek zemřel před sedmdesáti lety v den svých sedmdesátých druhých narozenin 6.července 1933 v Úvalech u Prahy.
Libuše Brousková
(Klatovský deník, 7. 7. 2003)
 


Na průjezd vlaků nejsou peníze

Kyvadlovými vlaky se Pražanům jezdilo po loňských povodních lépe, než v přeplněných tramvajích. Kdy se konečně dočkají, že budou jezdit železnicí i po městě? To je zatím ve hvězdách - chybí třicet miliard a pražský železniční uzel má slabiny.
Pražanům se stýská po vlacích, které musely loni "zaskočit" za vytopené metro. Rychle si totiž zvykli na kyvadlovou dopravu mezi pražskými nádražími a přáli by si, aby tak mohli cestovat stále. České dráhy však už většinu mimořádných spojů zrušily.
"Z veškeré kyvadlové dopravy zbyly jen tři vlaky z Běchovic," uvedl mluvčí drah Petr Šťáhlavský. Vysvětlil, že lidé znovu jezdí metrem a nejsou ochotni v půli cesty přestupovat na vlak.
O lepší železniční spojení však mají zájem především ti, kteří bydlí v okrajových částech Prahy a nebo do hlavního města dojíždějí z okolí. Jim chtějí dráhy vyjít podle svých možností alespoň trochu vstříc. "Plánujeme, že v ranní špičce budou osobní vlaky častěji než každou půlhodinu jezdit až do Klánovic a Úval, případně až do Českého Brodu. Některé spoje, které dosud končí na Smíchovském nádraží, bychom prodloužili až na hlavní nádraží," prohlásil Šťáhlavský. To však jsou jenom dílčí kroky. Praha má zatím velmi daleko do stavu, který znají jiná evropská velkoměsta. Metropolitní železnice je plnohodnotnou městskou dopravou. "Používají ji především lidé, kteří se chtějí přepravit co nejrychleji z jednoho konce města na druhý. Linky jsou průběžné a člověk neztratí čas na přestupu uvnitř města," řekl dopravní specialista Pavel Vlasák. Podle něj se navíc uleví i centru města a tamní dopravě. Většina vlaků z příměstských oblastí Prahy končí na okrajových nádražích, například na Smíchově. Cestující, který chce pokračovat třeba na Kolín, musí metrem či povrchovou dopravou na Masarykovo nádraží. "Tím ubírá kapacitu pro ostatní cestující," tvrdí. Největší překážkou dalšího rozvoje metropolitní železnice však není chybějící zájem cestujících, ale nedostatek peněz. Kyvadlové vlaky Českých drah jezdily sice plné, ale většina pasažérů cestovala na předplacené jízdenky pražské integrované dopravy. Tržby stouply jen nepatrně a zvýšené náklady na provoz musel vyrovnávat magistrát. Ani kdyby se dotace na tyto vlaky v pokladně města našly, nebylo by to nic platné. Metropolitní železniční doprava nemůže pomýšlet na důstojnější roli, protože na ni není připravena. Pražský uzel nemá dostatečnou kapacitu a představuje brzdu projíždějícím vlakům. Došlo to už tak daleko, že se primátor Pavel Bém v uplynulých dnech obrátil na premiéra Vladimíra Špidlu s žádostí o pomoc. "Současný neuspokojivý stav ohrožuje úsilí o zabezpečení dopravní obslužnosti metropolitního regionu," uvedl primátor. Připomněl, že lidé se denně přepravují pantografy, které jsou staré čtyřicet let. Zabezpečovací traťové zařízení ve většině pražských stanic je ještě o deset let starší. Radní Radovan Šteiner poukázal na to, že projekt přestavby pražského železničního uzlu, jehož základem je vybudování takzvaného Nového spojení, je připraven, ale odložen. "Realizace závisí na zajištění potřebných finančních prostředků," sdělil. Nikdo však neví, kde potřebných třicet miliard korun vzít. Špidlova vláda, která žádá od občanů utahování opasků, je určitě nedá.
Zauzlený uzel:
- slabým místem pražské železnice je nevyhovující propojení Masarykova a hlavního nádraží,
- existuje projekt Nové spojení, avšak chybí na něj finanční prostředky a vadí občanským sdružením,
- problém by vyřešilo 30 miliard korun, nemá je však ani město ani vláda.
P. Kačer, D. Machurková, J. Eisenhammerová
(Večerník Praha, 23. 6. 2003)
 

 

N Á Z O R Y    Č T E N Á Ř Ů

ČÍM JE PRO MĚSTO JEHO ÚŘAD?

Kdybych byl radním, vítal bych všechny podněty občanů. I ty, které by mi šly proti srsti, protože každý vyslovený podnět je projevenou starostí o výsledek. Mé tři otázky nesměřovaly proti ničemu a nikomu. Už vůbec ne proti lepším pracovním podmínkám zaměstnanců úřadu a VPS. Byly položeny proto, abychom věděli, zda jde jen o okamžitý nápad anebo o promyšlenou koncepci. Překvapila mě podrážděná odpověď paní místo-starostky. Otevře-li se problém, měl by se klidně nahlédnout ze všech stran a řešit věcně. Obcházet těžkosti ničemu neprospěje.
Pominout na příklad všechny zřejmé dopravní problémy a jenom konstatovat, že …"tento areál má také vhodně vyřešen parkovací prostor" není úplně poctivé. V Riegrově ulici, od bývalé pohřební služby pana Veselého až po někdejší Kučerův mlýn, nelze odstavit auto. Bude zde jistě platit zákaz za-stavení. Přes ulici, na ploše dnešního sběru tříděného odpadu, je místo tak pro sedm, osm aut. Nevím, kde budou parkovat všechna ta nákladní i osobní auta zastavující před VPS i ta, která dnes u městského úřadu lemují obě strany Pražské ulice. Dvoumetrový rozdíl úrovně ulice a dvora Multitecu, vylučuje přímý vjezd nákladních vozů a traktorů do technického dvora. Činorodý provoz VPS se tedy bude křížit nebo dotýkat příchodu občanů, mimoměstských hostů i zaměstnanců úřadu. Nic, co by nám jiná města musela závidět. A jak ovlivní četné vyjíždění a zajíždění mechanizace VPS plynulost dopravy v úzké Riegrově ulici, kde je intenzita provozu několikrát vyšší než v ulici 5. května? A tak dále, ale to jsou jen podružné provozní a technické problémy, o kterých jsem nechtěl psát a které mohou být řešitelné, když budou peníze a čas. Moje otázky v červencovém Životě Úval směřovaly jinam.
První otázka se týkala budoucího charakteru města. Paní inženýrka Horová nepředpokládá v blízké budoucnosti změnu. To je pro politiky, uvažující v rozmezí od voleb k volbám, typické. Občané však uvažují jinak. Pokud bychom chtěli vracet městu tvář, postupně obnovovat ztracenou možnost občanské identity s místem, potom pro to musíme nejen hledat nejvhodnější cestu, ale také se po ní bez odkladů vydat.
Druhá otázka mířila k podstatě urbanistické struktury města. Jsou přinejmenším dvě výrazné varianty reálného vývoje. Buď stvrdit současný stav "pražské noclehárny" a usilovat o připojení ke správě hlavního města, anebo navracet Úvalům charakter fungujícího města. Myslím, že názory se kloní ke druhé variantě. Úvaly, na rozdíl třeba od Českého Brodu, nebyly v moderní historií nikdy sevřenou městskou komunitou. Přesto měly svůj střed, který podněcoval občanské aktivity a společenský život. Chceme-li vracet městu tvář, neměli bychom promarnit žádnou příležitost, která by mohla stavu náměstí prospět. Proto není rozhodující, jestli bude budova úřadu postavena v čele náměstí v místě bývalého hotelu Český lev, nebo jestli se postaví nová škola a úřad převezme důstojnou budovu "Měšťanské" školy, anebo jestli budou pro úřad využity parcely a stavby Jedonova domu a č.p. 18, které už v majetku města jsou. Rozhodující je, aby se umístění úřadu využilo k revitalizaci celého města. "Ale kde na to vzít?" budou takové řešení zpochybňovat jeho odpůrci. Jenže to není prvořadý problém. A navíc to není otázka pro občany, to je otázka pro politiky. Právě proto je volíme. Aby pochopili, čím občanům a městu prospět i kde na to vzít.
Ptal jsem se (za třetí) na názor autora územního plánu. Ne proto, že bych význam územních plánů přeceňoval a jejich koncepce pokládal za nedotknutelné. Ale proto, aby jakékoli vážné urbanistické a investiční záměry byly konzultovány s odborníky. Paní inženýrka Horová odpověděla, že názor architekta Durdíka nezná, ale že záměr není s územním plánem v rozporu, ani v případě umístění VPS, protože …… "se areál nachází v území, označovaném jako nerušící výroba". Tak takovou představu o důstojné radnici a o jejím místě ve městě skutečně nemám.
Omlouvám se čtenářům, v psaní už nebudu pokračovat, nejsem grafoman. Nechci nikomu radit, jenom chci upozornit na to, že k odpovědnému rozhodnutí o významu a místě radnice ve městě nemohou stačit druhořadé argumenty, uváděné paní místostarostkou v minulém Životě Úval.
Miroslav Masák
 


Ke článku Jany Tesařové
"Povinnosti vlastníků psů"
,
uveřejněném v Životě Úval č. 7/2003

Povinnost vlastníků psů odstranit psem způsobenou nečistotu - exkrementy je zatím jen málo dodržována. A netýká se to jen té části Úval, kde jsou upravené vozovky a chodníky. Ve velké části města udržují občané před svými ploty alespoň trávníky, kde psí exkrementy neodstraňuje po svých psech téměř nikdo. Čištění sekačky po úpravě takového trávníku bývá někdy opravdu nechutný zážitek.
Podobně je to s povinností majitelů psů zajistit, aby psi nad míru přiměřenou místním poměrům neobtěžovali sousedy štěkáním a vytím. Někteří vlastníci psů si s tím opravdu starost nedělají. Toto píšeme z vlastní zkušenosti, protože na parcele s námi sousedící je chovná stanice. A tak si hlasitých projevů psí smečky užíváme již několik roků, především když chovatelé odejdou do zaměstnání a psi jsou bez dozoru ponecháni sami sobě.
Občanský zákoník ani vyhlášky obce nijak nevymezují počet chovaných psů v jedné domácnosti, ale samozřejmě předpokládají, že v obytné zóně se občané budou vzájemně chovat ohleduplně.
manželé Benákovi
 


Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.
 

 

Š K O L S T V Í

 
V druhé polovině června pořádal Městský dům dětí a mládeže v Úvalech dvě kulturní akce, o kterých nebylo možné z důvodu uzávěrky červencového čísla informovat čtenáře Života Úval. Proto se k nim vracíme až nyní.

Hudebně - dramatická produkce MDDM

Kulturní sálek v domě s pečovatelskou službou se 18. června stal hostitelem druhé části Akademie MDDM, jejíž první část se uskutečnila 6. června v sokolovně a představily se na ní taneční kroužky. Tentokrát se diváci mohli těšit na hudebně - dramatickou produkci. Moderátorkou kulturního podvečera se stala Jana Pospíšilová, ředitelka MDDM. První štafetový kolík uchopila flétna. Pod taktovkou pana učitele Nováčka jsme si mohli zanotovat Jede, jede poštovský panáček či Černé oči, jděte spát. Děvčátka v růžových sukýnkách a chlapci v nažehlených košilích se hrdě postavili před nás, diváky, a s nadšením nám předvedli, jak jim to s flétnou jde. Ti pokročilejší si už vybírali z klasické hudby, a proto tuto část uzavřel Pochod od Händela v podání Marty Kuchařové a pana učitele Nováčka. Flétna předala štafetový kolík kytaře. Mladí kytaristé hrají jeden rok a toto vystoupení bylo jejich první. Zněly zvuky trampské a tábornické hudby. Mnozí z nás zavzpomínali na dávná léta letních táborů. Při písničce Tisíc mil se rozezněl celý sál a chyběl jen plápolající táborák a večerní hvězdná obloha. Všichni hudebníci byli odměněni kytičkou a pan učitel ještě přidal sladkou odměnu. Největší poděkování za veliký kus tvůrčí práce patří panu učiteli Nováčkovi.
Podmanivé tóny hudby nás naladily na kulturní strunu a mohli jsme se zaposlouchat do dramatické produkce. Úvodem jsme se podívali do Aprílové školy, kde nás pan Žáček vesele provází školním prostředím. Ale co to, žáci zkouší učitele. To je opravdu Aprílová škola. Posléze už voní káva a sedíme v literární kavárně a začíná autorské čtení. V povídce Relativita jsme se mohli zamyslet nad tímto pojmem. Styl Haliny Pawlovské ožil v úvaze Jaro a zločin. Autorka vtipnými argumenty dochází k závěru, že jaro není pro zločin stvořeno. Tak pozor na to! Nezůstalo jen u prózy, i poezie se dostala ke slovu. Básničky Malý velbloudek nebo Zahrádka dokázaly, že mladí básníci to s veršem umí. Povídání o čokoládovém zajíčkovi nebo Příběh o padajícím listu přesvědčily, že příběh hraje v dětském světě důležitou roli. Literární čtení uzavřelo Zamyšlení dospělé Báry. Zjistili jsme, že i teenageři se zamýšlejí nad svým životem. Pomyslný štafetový kolík předala Bára paní ředitelce, která svým laskavým slovem uzavřela letošní akademii a všem dětem popřála krásné a bezstarostné prázdniny.
Mgr. M. Krčmářová

Dům dětí se nakrátko přeměnil na Dům umění

Stalo se tak během výstavy tří úvalských výtvarníků, Zuzany Indrové, Soni Formanové a Radka Navrátila ve dnech 20. - 22. 6. 2003.
Zatímco s tvorbou Zuzany Indrové a Radka Navrátila jsme se již mohli seznámit v minulých letech, Soňa Formanová vystavovala poprvé. Netradiční bylo zahájení výstavy, které se odehrálo nikoliv ve výstavní galérii, ale v zrcadlovém sále v přízemí. Po úvodním představení všech vystavujících mistrovsky zahrála na housle Eva Melíšková, absolventka konzervatoře. Po ní vystoupila Iveta Hrabánková, která sice varovala, že na kytaru nehrála několik let, ale podle předvedené skladby to byla spíše nemístná skromnost. To, že v domě dětí se návštěvníci výstavy vždy dočkají nějakého překvapení, se potvrdilo i tentokrát, neboť vernisáž výstavy doplnila Jitka Stříbrná břišním tancem.
Poeticky naladěná početná skupina návštěvníků se pak odebrala do galérie v prvním patře, kde vystavovaly své práce Zuzana Indrová a Soňa Formanová. Zuzana Indrová se věnuje především keramickým plastikám. Část její tvorby představují figurální plastiky. Na nich je patrný osobitý projev, který dokáže na první pohled zaujmout. Druhá část tvorby byla prezentována volnou fantazií, zhmotnělou na exponátech zahradní keramiky. Dokázal jsem si je představit jako dominantní prvek vkusně zakomponovaný v zeleni. Zajímavé doplnění keramiky květinovou výzdobou bylo dílem autorek Jany Pazourkové a Melánie Koubové a umocnilo dojem z exponátů.
Na tvorbě Soni Formanové, která se zaměřuje na malování na hedvábí, je patrné ztvárnění nevyčerpatelných variací, ať již se jedná o dekorativní tvorbu či výrobky, které jsou určeny jako doplněk oděvu. Používá několik druhů technik a druhů barev. Umírněně si s nimi pohrává, ale přitom se vyvaruje přehnané pestrosti. U vystavených děl se dlouze zastavovaly a u nich diskutovaly především návštěvnice. Obě autorky vystavovaly rovněž obrázky, Soňa Formanová s květinovými motivy, Zuzana Indrová volné fantazie.
Při prohlídce výstavy jsem si najednou položil otázku: "Kde jsou fotografie Radka Navrátila?" Samozřejmě, že byly, ale v přízemí v sloupovém sále. Už by se do galérie nevešly. Radek Navrátil představil kolekci snímků tematicky navazujících na výstavu v loňském roce. Věnuje se především fotografování krajiny a květin. Na detailních záběrech rozkvetlé přírody si lze vychutnat krásu, kterou při povrchním vnímání možná i přehlédneme. U fotografií krajiny ukázal, že i zdánlivě málo atraktivní námět může být zajímavý. Pole mezi Úvaly a Dobročovicemi s lesem Králičiny v pozadí a v šikmo dopadajícím světle je ukázkou, že autor byl na místě ve správný čas. Neméně poetické byly fotografie zimního zasněženého lesa. Pronikající nažloutlé světlo pouličního osvětlení otepluje mrazivý námět a vytváří zvláštní atmosféru.
Každý, kdo viděl výstavu Zuzany Indrové, Soni Formanové a Radka Navrátila, bude asi souhlasit, že titulek článku nezní nadneseně. Až se po letní přestávce dům dětí znovu otevře, budeme jistě moci zhlédnout i v druhém pololetí další zajímavé výstavy, které obohatí kulturu v Úvalech.
Text a foto Ing. Vladislav Procházka

detail detail detail
detail detail detail
 


Zápis do kroužků MDDM
začíná 1. září 2003.
 


Činnost MDDM o prázdninách ve fotografiích
Mistrovství světa Dance Show v Ljubljani
detail detail

Letní tábory domu dětí
detail detail
 

 

S P O R T

Udrželi jsme III. ligu

Až na čtvrtý pokus se povedlo úvalským házenkářům udržet v soutěži. V předcházejících letech následoval vždy po postupu pád a to vedlo k mnohým neshodám, odchodům a rozepřím jak mezi hráči, tak mezi trenéry a funkcionáři. Teprve letos se podařilo vytvořit tým, schopný rozhodovat vyrovnané zápasy ve svůj prospěch. Základem úspěchu byla jarní část soutěže (po podzimní části jsme měli pouze 5 bodů), kdy jsme dokázali čtyřikrát zvítězit a třikrát remizovat. Naše hra se opírala především o výkony těchto hráčů: v brance Tomáš Pavouk Opálka a Ivan Bareš (jeden zápas odchytal i Zdeněk KingKong Brychta), spojky: David Bříza Březina, Ondřej Lepánek Teplý, Aleš Féma Křelina, David Vlach Valach, Pavel Chóma Chomát, pivoti: Zdeněk Špenda Paul, Richard Mařek Saidl, Michal Myšák Breda, křídla: Honza Kulička Hochman, Roman Singer Kroutil, Michal Polda Polák, Jan Ňéma Němeček, Petr Máza Mazur.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem našim fanouškům, kteří nás celý rok vydatně povzbuzovali. Věřím, že v září přijdete zase a že uvidíte ještě lepší zápasy a ještě lepší výsledky.
Jiří Píra Dráb

Poř. Družstvo Záp. Výh. Rem. Proh. Skóre Body
1. Slavia Hradec Králové 22 17 2 3 559:461 36
2. AGB ELP Jablonec nad Nisou 22 15 1 6 497:439 31
3. AGS HBC Jičín B 22 13 4 5 443:392 30
4. Jiskra Mimoň 22 12 0 10 457:454 24
5. J.M. Chodov Praha 22 10 3 9 442:448 23
6. Autoškoda Mladá Boleslav 22 9 1 12 431:488 19
7. Chemička Ústí nad Labem 22 8 3 11 514:507 19
8. Sparta Kutná Hora 22 9 1 12 465:463 19
9. HK Aritma Sparta Praha B 22 8 2 12 475:498 18
10. Sokol Úvaly 22 6 4 12 446:499 16
11. HC Kolín 22 8 0 14 419:436 16
12. SHK Louny-Litvínov B 22 6 1 15 502:565 13

 


NABÍZÍME HŘIŠTĚ POD SOKOLOVNOU S UMĚLÝM POVRCHEM

Nabízíme pronájem hřiště na házenou, volejbal, tenis i nohejbal. Cena 130,- Kč za 1 hodinu, 250,- Kč za 2 hodiny, 360,- Kč za 3 hodiny. O volných termínech se informujte na tel.: 281 981 691 nebo osobně v recepci hotelu Sokol.
Výbor TJ Sokol Úvaly
 


Ouvalskej bigbít

Děkujeme
7. června se pod sokolovnou uskutečnil již 13. ročník Ouvalského bigbítu, akce, která již tradičně zahajuje festivalovou sezónu v Čechách. Letos se zde sjely opravdu vynikající kapely z celé České republiky a kdo to neviděl, může jen litovat. Vím, že většina škarohlídů řekne, že to nemuseli vidět, že to slyšeli, ale přesto můžou jen litovat.
Naše poděkování patří všem úvalským občanům, kteří si nestěžovali a nám to neztěžovali. Děkujeme. Zvláštní poděkování patří Vašku Bláhovi a Romanu Procházkovi z kapely Divokej Bill, klukům z Ameby (Rock for People) a Otu Procházkovi. Dík.
TJ Sokol Úvaly, oddíl házené
Jiří Dráb

 


POZVÁNKA NA X. ROČNÍK TŘÍETAPOVÉHO SILNIČNÍHO ZÁVODU
MALÁ CENA ÚVAL

1. etapa: start 23.8. ve 14 hodin před restaurací Na Slovanech, cca 55 km
2. etapa: start 24.8. ve 10 hodin před restaurací Na Slovanech, cca 42 km
3. etapa časovka: start 24.8. ve 14 hodin před restaurací Na Slovanech, cca 10 km
Vzhledem k jubilejnímu ročníku bude vyšší bezpečnost, více cen, více závodníků a více atraktivnosti.
Zván je každý, ať již jako závodník /starší 15-ti let/, nebo divák.
Přihlásit se je možné na internetové adrese: www.automotovelo.cz/malacena
kde lze najít i další potřebné informace.
Ceny věnují:
MEFFERT ČR, FAGOR Praha, Hospoda "U Káši" a sázková kancelář FORTUNA Úvaly, Město Úvaly, STAR LUX
 

 

S P O L K Y

Rybáři obnoví nádrže Kalák a Jámy

V březnu letošního roku výbor MO ČRS Úvaly rozhodl o postupné rekonstrukci nádrží v blízkosti bývalého cukrovaru Jamy a Kaláku a v tomto záměru získal i podporu MěÚ Úvaly. Cílem rekonstrukce je navrácení nádrží do hospodářských zařízení MO a úprava terénu mezi nádržemi. Zatím bylo provedeno osazení stavidla na Kaláku, částečné vyčištění odpadního kanálu mezi nádržemi, odlesnění levého břehu Jámy a otevření vyústění odpadního kanálu v Jámě.
V další etapě by mělo dojít k odbahnění Jámy, k výstavbě zaústění kanálu a stavítka v Jámě. Nedílnou součástí bude úprava prostoru mezi nádržemi proti domu č.p. 75 v bývalém cukrovaru. detail
Obě nádrže v minulosti sloužily k úpravě vody při provozu cukrovaru. Po uzavření cukrovaru v 30-tých letech minulého století sloužily nádrže do začátku 80-tých let jako hospodářské rybníky rybářským spolkům a organizacím. V 50-tých letech byla Jáma dokonce rybářský revír pro jednu z mnoha rybářských skupin v Úvalech. Začátkem 80-tých let mělo dojít k rekonstrukci nádrží a vybudování nového otevřeného odpadního kanálu, který by měl spolehlivě odvádět přívalové srážky z Přišimaského potoka do Výmoly. Při bagrování kanálu došlo k přetržení drážního kabelu, který tam podle vyjádření všech zúčastněných institucí neměl být. Po tomto incidentu byly práce zastaveny.
Při zrušení hospodářských provozů v bývalém statku Hostín a vybudování splaškové kanalizace ve čtvrti na Slovanech se dá předpokládat zlepšení kvality vody ve zmíněných nádržích. Tento předpoklad byl i jedním z motivů zahájení rekonstrukce.
Z. Slavík
 

 

C Í R K E V

Úspěšné vystoupení Komorního sboru CHRISTI Úvaly v Praze

V sobotu 5. července se opět po roce účastnil ekumenický Komorní sbor CHRISTI Úvaly, pod vedením Dr. Vítězslava Pokorného, v Praze 4. ročníku Festivalu duchovní hudby, tradičně v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí. Tomu však nejprve předcházelo uctění památky Mistra Jana Husa u pomníku na Staroměstském náměstí. Bylo tomu na den přesně 100 let od položení základního kamene Husova pomníku. Za zvuku fanfár pozounistů vyšel z chrámu sv. Mikuláše v 17 hodin za husitským praporem průvod členů všech zúčastněných 10 sborů na čele s patriarchou CČSH ThDr. Janem Schwarzem, který v doprovodu náměstka primátora hl. města Prahy Jiřího Paroubka a dalších představitelů politického a veřejného života položil k pomníku květinový věnec. Za zvuků pozounů všichni účastníci zpívali Jezu Kriste, štědrý kněže. Po projevech hostů, kteří vyzdvihli aktuálnost Husova odkazu pro současnost nejen z hlediska uvědomění si českých historických kořenů, ale i z hlediska hledání východisek ze složitostí současné doby, sbory zpívaly, i přes nepříznivé deštivé počasí, mohutný chorál Ktož sú Boží bojovníci. Bylo to velmi důstojné uctění památky M.J.Husa. Po návratu do chrámu zahájil 4. ročník Festivalu duchovní hudby. Nejen úvalský sbor sám zaujal, ale zejména sólové pěvecké vystoupení sl. Marty Ženaté ze Škvorce zcela zaplněný chrám doslova nadchlo. Slovně to adresně ocenil i ve svém pozdravném vystoupení náměstek pražského primátora Jiří Paroubek a při předávání diplomu do rukou sbormistra sboru CHRISTI Dr. Pokorného patriarcha Církve česko-slovenské husitské. Sbor jako by získal novou sílu a již se těšil na 5. ročník Festivalu duchovní hudby v Praze. detail
O vzornou reprezentaci města Úvaly v Praze se zasloužili spolu se sbormistrem Dr. Vítězslavem Pokorným, varhanicí a poradkyní Evou Nádeníčkovou i všichni členové sboru - z Úval Anna Beránková, Ing. Roman Bubák, farářka Jitka Pokorná, Jan Stejskal, Margot Stejskalová, Oldřich Štěrba, Dobromila Štěrbová, ze Škvorce Ludmila Maříková, Jindra Ženatá, Marta Ženatá, z Prahy Ivana Pokorná. Všem patří upřímné díky a přání potřebných sil do další spolupráce.
Pro další smělé plány však Komorní sbor CHRISTI Úvaly hledá posily. Toho, kdo má rád amatérský sborový zpěv a chce si odpočinout od každodenních starostí a touží po harmonii v duši, bez ohledu na věk, zveme srdečně a upřímně ke spolupráci. Nic není podmínkou, jen chuť zpívat a docházet do Úval jednou týdně v podvečerních hodinách na pravidelné hodinové zkoušky.
Zájemci se mohou ozvat na 281983150 nebo mobilní telefon 607120386, popř. E-mail: drpokorny@volny.cz. Rada Komorního sboru CHRISTI Úvaly
 


Vzpomínka na Mistra Jana Husa v Úvalech detail

Pod patronací náboženské obce Církve československé husitské se v neděli 6. července sešli křesťané u příležitosti uctění památky Mistra Jana Husa ve večerních hodinách u zapálené hranice v lesoparku skautského areálu v Úvalech. Setkání bylo věnováno myšlenkám M.J.Husa. Konalo se v rámci 3. za-stavení probíhajících Hovorů o křesťanství - putování Biblí. Po písni Jezu Kriste štědrý kněže a úvodním slově Dr. Vítězslava Pokorného, který uvedl i ukázky z Husových kázání v Betlémské kapli - Následování Krista, Nedbalost, Mamon a přepych ve světle Písma svatého, vyslechlo na 42 účastníků shromáždění nejen z Úval, ale i z Prahy Běchovic a Prahy Újezdu nad Lesy nahrávky čtení z Bible v podání herců Marka Ebena a Libuše Šafránkové a to z Janova evangelia 221 - Zjevení v Galileji a Rozhovor s Šimonem Petrem, z 2. Knihy Mojžíšovy - Zlaté tele a z Lukášova evangelia 16 - Lazar a boháč. Ukázky doprovázela hudba A.Dvořáka a J.S.Bacha. Velmi zdařilé setkání v přírodě, jehož se v letošním roce zúčastnil vedle farářky Církve československé husitské v Úvalech Mgr. Jitky Pokorné i otec Karel Šubrt, farář místní Římskokatolické farnosti, bylo ukončeno společnou modlitbou Páně a písní Kto sú boží bojovníci. Dále pokračovalo neformálním sousedským vyprávěním u zapáleného ohně. I toto setkání přineslo svůj vklad k dalšímu rozvíjení již dosud příznivé ekumenické spolupráce.
Rada starších CČSH v Úvalech
 


Křesťanská výchova pro děti

Od září letošního roku bude v Husově kapli v Úvalech zahájena křesťanská výchova pro děti, bez ohledu na vyznávání víry a je-li dítě pokřtěné nebo nepokřtěné, a to formou hry, do níž budou zařazována obecně kulturní a historická témata a informace vztahující se ke křesťanství, poznávání duchovních hodnot, včetně přípravy na případný křest, první přijímání, biřmování, doplňované nácvikem literárně dramatických scének, zpíváním, výtvarnou činností a soutěžením. Děti je možné přihlásit na Farním úřadu Církve československé husitské v Úvalech, Pražská 180, nebo každou neděli po bohoslužbách v Husově kapli, tj. kolem 15.00 hodin.
Na spolupráci se těší Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 981 539, fax: 281 981 696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz