9/2003

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
N A P S A L I   O   N Á S
K A M   A   K D Y
P O L I C I E
Š K O L S T V Í
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í
C Í R K V E
K U L T U R A

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 44

 

 

 

Ohlédnutí za letošním létem

Užili jste si letošního léta?
Mimořádně teplé počasí se všem, kteří byli na dovolené, jistě líbilo. Nedostatek vláhy však přidělal velké starosti zemědělcům a zahrádkářům. Nejvíce si letošního léta užily během prázdnin děti. Přejme jim to. Právě jim začaly školní povinnosti.

detail detail
 

 

K A M   A   K D Y


Slavnost výročí posvěcení chrámu (posvícení)
se koná v neděli 7. 9. 2003
 


Výstava fotografií cestovatele a fotografa Josefa Fojtíka
Od začátku září ve fitcentru MAMUT.
 


Hovory o křesťanství
Vyprávění Starého zákona od Stvoření po Abrahama
10. 9. v Husově kapli v Pražské ul. 180 od 18 h
(Bližší informace dále v ŽÚ
 


Posvícení na fotbalovém hřišti
13. 9. a 14. 9. fotbalová utkání,
13. 9. večer taneční zábava
(Informace dále v ŽÚ)
 


Výstava obrazů
Rudolfa Hindricha a Václava Jelínka a fotografií Josefa Koloce
v galérii MDDM od 26. 9. do 28. 9. 2003
(Bližší informace dále v ŽÚ)
 


Václavské odpoledne
v sálku DPS 27. 9. 2003 od 14 h v DPS,
hraje Modré Q.
(Další informace dále ŽÚ
 


Běžecké závody v Běchovicích
v sobotu 27. září 2003
(běžecké závody pro žactvo a dorost)
 


Koncert dechového orchestru před domovem důchodců
28. 9. 2003 ve 14 h, hraje "Hradecká kapela"
(Bližší informace dále v ŽÚ)
 


Skautský den
4. 10. 2003 v areálu kluboven Junáka od 9 h.
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

INFORMACE
z jednání rady města Úvaly,

které se konalo 28. 7. 2003

V úvodu proběhla kontrola plnění předchozích usnesení, všechna jsou plněna nebo splněna.

Pan Helfer informoval město, že zajištění atrakcí na posvícení je možné jen za podmínek obdobných jako v minulých letech.
Usnesení č. 221/03
Rada města souhlasí s případnou úpravou poplatku za umístění atrakcí p. Helfera (usnesení č. 212/03).

Správní odbor

Rada města obdržela žádost manželů V. o částečnou kompenzaci nákladů na ohřívač vody v čp.75. Jedná se o 80 l nádobu, stáří 2 roky. Vzhledem k tomu, že do uvolněného obecního bytu by bylo nezbytné nový ohřívač pořídit, není proti ponechání stávajícího za cenu částečné kompenzace námitek.
Usnesení č. 222/03
Rada souhlasí s finanční náhradou manželům F. a V. V. za ohřívač vody v bytě č. 5 ve Škvorecké ulici čp.75 ve výši 2.000,- Kč.

Rada obdržela žádost pana M.G. (občana z Turecka, azyl v ČR) o případnou možnost přidělení bytu vhodného pro nabídku do státního integračního programu. Město bohužel nyní nemá vhodné prostory k dispozici.
Usnesení č. 223/03
Rada města nesouhlasí s přidělením bytu panu M. G. Město disponuje třemi azylantskými byty, které jsou v současné době obsazeny.
Byl předložen dopis Ing. Morávka, ve kterém rezignuje na funkci předsedy i člena kontrolního výboru a dále zpochybňuje legálnost volby nových členů a předsedy kontrolního výboru. Rada se domnívá, že o legálnosti volby nových členů nemůže být pochyb. Pokud se týká volby nového předsedy, rada zastupitelstvu doporučuje z důvodu vyloučení jakýchkoliv pochybností na příštím jednání provést hlasování o návrhu s textem "zastupitelstvo volí předsedu" namísto stávající formulace (usnesení Z-060/03) "zastupitelstvo schvaluje změnu v osobě předsedy". Zároveň rada vyzve zastupitele opozičních stran, aby navrhli nového kandidáta (více kandidátů) na člena kontrolního výboru.

Ekonomický odbor

Rada vzala na vědomí následující informace:
- aktuální stav na účtech města je přes 2 mil. Kč,
- všechny faktury s výjimkou faktur DPS jsou splaceny.

Odbor investic a životního prostředí

V návaznosti na usnesení zastupitelstva č. Z-040/03 (věcné břemeno pro splaškovou kanalizaci v ulici Šámalova) rada obdržela dopis pana J.H., zástupce majitelů pozemku p.č. 3270/3. Pan H. zásadně nesouhlasí s podpisem smlouvy a navrhuje městu, aby jeho pozemek odkoupilo za cenu 1.000,- Kč/m2. Jedná se o pozemek výměry cca 90 m2, přičemž dočasný zábor na výstavbu kanalizace by byl cca 12 m2. S ohledem na fakt, že se jedná o komunikaci, se rada domnívá, že cena je naprosto nepřiměřená.
Usnesení č. 224/03
Rada bere na vědomí stanovisko zástupce majitelů pozemku p.č. 3270/3 p. H.

Rada byla informována o průběhu a výsledku projednání zadaných změn územního plánu č. IV (lokalita 11 - Slovany/Chorvatská). Ke změně byla zaslána souhlasná vyjádření dotčených orgánů. Dalším krokem je získání kladného stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování (ve lhůtě 30 dnů). Následně bude přistoupeno ke schvalování změn na veřejném zasedání zastupitelstva města.
Usnesení č. 225/03
Rada bere na vědomí informace ohledně zadání změn územního plánu č. IV.

Rada města opět projednávala problematiku dostavby školního areálu. Po delší diskusi se rada shodla na následujících krocích:
- shromáždit informace o podmínkách pro přidělení dotace a podání žádosti,
- připravit také variantu rekonstrukce a rozšíření stávající jídelny a kuchyně,
- zjistit, zda postačí dokumentace, která je v současné době k dispozici, nebo zda bude nutno připravit jiné materiály,
- žádost o dotaci uplatňovat na dostavbu areálu i na rekonstrukci stávající jídelny.

Komise pro hodnocení nabídek na akci "Vodovod Úvaly - Radlická čtvrť" předložila stanovené pořadí nabídek společností a dále návrh na vyloučení jedné společnosti ze soutěže z důvodu neocenění výkonů v předepsaném objemu.
Ze 6 vyzvaných uchazečů jich 5 zaslalo své nabídky. Komise hodnotila dle následujících kritérií: cena, odborná způsobilost, reference, termín plnění, záruka. Předsedou komise byl zvolen Ing. Forejtek ze společnosti VIS Hradec Králové (autor projektu).
Usnesení č. 226/03
Rada města jako zadavatel soutěže na návrh komise pro posouzení nabídek vylučuje společnost VPK Ladislav Suchý sídlem Zásmuky ze soutěže o veřejnou zakázku "Vodovod Úvaly - Radlická čtvrť" z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny (neocenění výkonů v předepsaném objemu).
Usnesení č. 227/03
Rada města jako zadavatel soutěže na návrh komise pro posouzení nabídek stanovuje pořadí:
1. místo STAVOKOMPLET, spol. s r.o., Brandýs nad Labem,
2. místo PROFISTAV, s.r.o., Litomyšl,
3. místo VCES Vodohospodářské stavby, a.s., Hradec Králové,
a dále pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o dílo s vítězem soutěže - společností STAVOKOMPLET, spol. s r.o., Brandýs nad Labem.

Na základě usnesení zastupitelstva města Z-046/03 byly společnosti, zajímající se o odkoupení lokality Chorvatská, opětovně seznámeny se změnou podmínek (možnost stavby kanalizačního přivaděče ze strany města, možnost změny zástavby oproti původní dokumentaci). Byly doručeny nové nabídky společností (zkrácené názvy) UNIGA, Urman Group, Central Group, Büssmarck, Ekospol. Společnost PMS svou nabídku dodá do 30. 7. 2003, společnost BGM svou původní nabídku nemění.
Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní prodej, rada se jednomyslně shodla na nutnosti rozhodování po jednání s ostatními zastupiteli. Z tohoto důvodu bude svoláno mimořádné jednání rozšířené rady v co nejkratší možné době.
Ze stávajících nabídek rada doporučuje nabídku společnosti BGM Holding: 500,- Kč/m2 + úhrada kanalizačního přivaděče, kromě ceny je důležité, jakým typem zástavby bude lokalita zastavena. BGM respektuje návaznost na stávající zástavbu Slovan, tj. izolované rodinné domky, v menší míře řadové domky.

Různé

Byly projednávány kritické připomínky k úrovni pravidelné údržby veřejného osvětlení společností GENOS. Záležitost by měla být projednána odborem investic a životního prostředí se zástupcem společnosti GENOS.
Rada požaduje na příští jednání přizvání vedoucí stavebního úřadu Ing. Bulíčkové. Předmětem jednání by mělo být udělování stavebních povolení při stavbách reklamních panelů na území obce a stavba komunikací ve čtvrti V Setých a U Horoušánek.

Ing. Ivan Černý, starosta
Ing. Jana Horová, místostarostka

 


INFORMACE
z mimořádného jednání rozšířené rady města Úvaly,

které se konalo 31. 7. 2003

Majetkoprávní záležitosti

Na základě změn podmínek pro prodej lokality Chorvatská (možnost řadových domků a zrušení podmínky vybudování kanalizačního přivaděče) město obdrželo nabídky ke koupi od sedmi společností (zkrácené názvy): Uniga, Büssmark, Central Group, Urman Group, B.G.M. Holding, PMS a Ekospol.
Starosta rozšířené radě předložil stanovisko arch. Durdíka (zpracovatel územního plánu města) k návrhům zastavění lokality Chorvatská. Jako nejvhodnější typ zástavby doporučuje takový, který by navazoval na dosavadní čtvrť Slovany. Z finančního hlediska byly projednávány pouze nabídky za 500,- Kč/m2 a vyšší, které garantovaly také uhrazení nákladů na připojovací kanalizační řad. Po zhodnocení nabídek z hlediska ceny a zároveň plánovaného typu zástavby členové rady města potvrdili své předběžné rozhodnutí z jednání dne 28. 7. 2003 a jako celkově nejlepší stanovili nabídku společnosti B.G.M. Holding. K této nabídce se po prostudování jednotlivých nabídek přiklonili také přítomní zastupitelé.
Usnesení č. 228/03
Rada města po projednání se členy zastupitelstva schvaluje prodej pozemků lokality Chorvatská společnosti B.G.M.Holding. Zároveň s tím si rada vyhrazuje právo vyjádření se ke konečnému návrhu kupní smlouvy.

Přítomní byli informováni o výsledku prodeje bytu 1+kk v čp.1201 Maroldova ulice. Město obdrželo celkem 12 nabídek, z nichž nejvyšší byla za 600.000,- Kč. Po kratším zvažování rada se souhlasem přítomných zastupitelů schvaluje prodej bytu nejvyšší nabídce. Všichni zúčastnění budou o výsledku písemně vyrozuměni.
Usnesení č. 229/03
Rada města se souhlasem členů zastupitelstva schvaluje prodej bytu 1+kk v čp.1201 Maroldova ulice nejvyšší nabídce, tj. p. S. R., bytem J. Koziny, Český Brod. Prodejní cena je 600.000,- Kč.

Různé

Byly vzneseny kritické připomínky:
- propadá se asfalt v Maroldově ulici,
- díra v zatáčce před restaurací U Vinaře,
- zarostlá dopravní značka "zákaz vjezdu nákladních automobilů" v ulici Pražská.

Zastupitelé požadují důslednou kontrolu dodržování zákazu vjezdu (parkování) nákladních automobilů po Úvalech.

Doplnění k minulému zápisu z jednání rady: při správě veřejného osvětlení by mělo být více dbáno na vyčištění světel.

Radě byla přednesena žádost ředitele školy pana Smolíka o možnost získání několika starších stolů z vybavení kanceláří v budově areálu MULTITEC pro potřeby ZŠ. Opraveny budou vlastními silami ZŠ.
Usnesení č. 230/03
Rada města souhlasí s tím, aby bylo několik kusů staršího nábytku z vybavení kanceláří v budově areálu MULTITEC dáno k dispozici ZŠ Úvaly. Podmínkou je, aby při výběru nábytku byl zástupce města.

Ing. Ivan Černý, starosta
Ing. Jana Horová, místostarostka

 


INFORMACE
z jednání rady města Úvaly,

které se konalo 11. 8. 2003

Správní odbor

Rada obdržela dopis manželů M., kteří změnili své stanovisko ohledně nastěhování do DPS. V současnosti je tedy volný jeden byt 2+kk a jeden byt 1+kk.
Rada se rozhodla ponechat i nadále jeden byt 1+kk volný pro případ naléhavé potřeby. Definitivní rozhodnutí bude stanoveno po prodeji bytů v čp.1201. Byt 2+kk je předběžně přidělen manželům P., přidělení je však podmíněno dalším jednáním na MěÚ Úvaly a schválením MěÚ Brandýs n/L.
Usnesení č. 231/03
Rada města schvaluje přidělení bytu 2+kk manželům P., pro přidělení tohoto bytu je nutné jednání žadatelů se správním odborem.

Radě byla předložena žádost manželů Š. o umožnění rozložení platby za odkup bytu v čp. 1201 Maroldova ulice do osobního vlastnictví. Vzhledem k situaci rodiny (manželka na mateřské dovolené) se rada rozhodla žádosti vyhovět s tím, že bude pevně stanovena výše splátek (zpočátku nižší) a majetkoprávní vztahy mezi městem a manželi Š. budou patřičně ošetřeny.
Usnesení č. 232/03
Rada města souhlasí s rozložením platby za byt v čp.1201 pro manžele Š., ale požaduje zajištění celkového splacení (např. formou zástavy).

Odbor investic a životního prostředí

Radě byl předložen návrh společnosti K. Uhlíř, s.r.o., kdy je nabízena kompenzace za nedodržení podmínky stavebního povolení. Tato společnost zajišťuje pro STE, a.s., pokládku kabelů v ulicích Nerudova a Havlíčkova. Přestože ve stavebním povolení pro tuto akci byla uvedena podmínka protlaku pod komunikací, byla pokládka provedena pomocí překopů. Společnost jako kompenzaci za toto porušení navrhuje provedení pokládky kabelů veřejného osvětlení pro město Úvaly zdarma. Rada s tímto řešením souhlasí.
Usnesení č. 233/03
Rada města souhlasí s tím, aby jako kompenzace za porušení podmínky stavebního povolení (překopy namísto protlaků) při pokládce elektrického vedení společností K. Uhlíř, s.r.o., v ulicích Havlíčkova a Nerudova byla provedena pokládka kabelu pro veřejné osvětlení města zdarma.
Dále rada požaduje zjistit od společnosti K. Uhlíř, s.r.o., přibližnou cenu asfaltové úpravy chodníků na jižní straně Nerudovy ulice, mezi ulicí Žižkova a schodištěm k Fabráku.

Rada ukládá odboru investic a životního prostředí ve spolupráci s komisí výstavby a správcem DPS důkladnou kontrolu stavu stavby DPS, sepsání všech vad a připomínek, a to případně i za přítomnosti znalce. Zjištěné výsledky budou předloženy radě města a následně projednávány se zhotovitelem stavby (PSVS).
Rada ukládá odboru investic a životního prostředí ve spolupráci s komisí výstavby důkladnou kontrolu stavu komunikací po stavbě kanalizace za účelem uplatnění reklamací v rámci záručních lhůt. Následně by mělo být jednáno se stavebním dozorem (společnost VRV) a zhotovitelem (Metrostav).

Stavební úřad

Byla řešena problematika reklamních panelů podél komunikací. Rada obdržela informace, že existuje nájemní smlouva mezi SÚS Říčany a společností VAPAS ohledně práva umísťování reklamních panelů podél silnic I., II. a III. třídy v celém okrese Praha - východ. Tyto panely jsou na příslušný stavební úřad pouze nahlašovány v případě, že jsou umísťovány v zastavěné části obce. Mimo zastavěnou část obce probíhá stavební řízení. Firma VAPAS tímto způsobem ale podává jednu žádost na více panelů. Stavební úřad Úvaly požádal dopravní odbor MěÚ Brandýs n/L. o zaslání seznamu nahlášených reklamních panelů. Dále bude zjištěna možnost zpoplatnění těchto reklamních ploch a jejich regulace formou obecní vyhlášky. Agentura PROFI bude požádána o zmapování těchto zařízení podél silnic.

Opětovně byl projednáván problém neexistence zpevněných komunikací v lokalitách, kde investorem by měla být společnost KIS Garant. Bylo konstatováno, že v souladu s územním rozhodnutím je společnost KIS Garant povinna zajistit zpevněné komunikace, ale toto rozhodnutí neobsahuje žádnou časovou podmínku. S investorem bude opětovně jednáno.

V otázce případného umístění soukromého dvojjazyčného gymnázia v Úvalech bylo konstatováno, že vzhledem k časovým podmínkám je toto umístění velice obtížně realizovatelné. Zejména pak s ohledem na množství podmínek, které musí budova určená pro školní zařízení splňovat.

Rada vyslechla informaci o provozu stavebního úřadu MěÚ Úvaly, týkající se zvýšeného objemu práce v důsledku stavební činnosti zejména v lokalitách Škvorec, Květnice, Úvaly, Jirny.

Různé

Rada v návaznosti na své jednání dne 7.7.2003, kdy byla projednávána činnost VPS, rozhodla o zrušení pozice "vedoucí VPS". Pracovníci VPS v souladu s platným organizačním schématem od letošního roku podléhají odboru investic a životního prostředí. S činností VPS jako celku již delší dobu není spokojenost a v případě, že se ani nový model neosvědčí, bude zvážena další existence VPS jako části MěÚ.
Usnesení č. 234/03
Rada města ruší pozici "vedoucí VPS".

Ing. Ivan Černý, starosta
Ing. Jana Horová, místostarostka


Veřejné koše

Předem se omlouvám, že v článku používám velmi ostré výrazy, ale domnívám se, že jsou zcela na místě.
Jistě většina lidí ví, že několikrát týdně jezdí pracovníci VPS tzv. kolečko, tj. jsou sváženy odpadky z úvalských veřejných košů. Je skutečně zajímavé se jít ráno podívat, co všechno jsou někteří lidé schopni do košů nacpat nebo k nim alespoň položit. Neustále si kladu otázku, jestli tito lidé jsou takoví tupci nebo taková čuňata. Já osobně se kloním spíše ke druhé variantě. Nemyslím si totiž, že by se snad někdo naivně domníval, že veřejné koše na drobný odpad jsou určeny na desítky a desítky plastových lahví (samozřejmě nezmáčknutých - proč taky), veliké igelitové pytle s odpadem od podnikatelů, tašky plné použitých dětských plenek, případně na štosy kartonových krabic a podobně.
Pokud se týče občanů, nerozumím tomu vůbec, protože každý občan platí poplatek "za odpady", a to bez ohledu na to, zda má popelnici velkou, malou či žádnou. Navíc popelnice jsou poskytovány městem zdarma. Skutečně nevidím nejmenší důvod pro to, aby lidé ráno cestou na vlak s sebou vlekli narvané igelitky z vyprázdněných košů z kuchyní a poblíž nádraží tyto poklady rvali do odpadkových košů.
Pokud se týče podnikatelů, v žádném případě nechci nikoho konkrétního napadat, každý nechť si sáhne do svědomí sám. Pochybuji ale, že někdo z občanů by například se železnou pravidelností odkládal veliké pytle plné PET lahví a černé pytle s odpadky o obsahu cca 120 litrů ke koši u hotelu Budka.
Samostatnou kapitolou pak je stanoviště kontejnerů v Riegerově ulici. Opravdu bych vám přála vidět, jaký doslova hnůj musí pracovníci VPS nakládat na valník. O tříděném odpadu tady v žádném případě nemůže být řeč. Například první srpnový týden se na tomto místě někdo zbavil zřejmě nevítaného dědictví - spousty starých a špinavých pánských sak, košil a kalhot. Tento týden nastala změna, jsou tam opelichané koberce a rozpadlé křeslo.
Domnívám se, že apelovat na lidi nemá žádný smysl. Rozumně myslící člověk takovéhle věci nedělá a ty ostatní to budou dělat dál. Takže město asi bude muset hledat nějaké řešení, a to třeba i za cenu nákladů na ostrahu inkriminovaných míst a následného uplatnění maximálních možných pokut.
J. Horová, místostarostka


Pozvánka kulturní komise

Kulturní komise města Úvaly zve dne 27. 9. 2003 seniory na "Václavské odpoledne" do sálku v DPS. K tanci a poslechu bude od 14.00 h do 18.00 h hrát Modré Q p. Šindeláře.
Těšíme se na vaši návštěvu.


V neděli 28. 9. 2003 od 14.00 h se uskuteční koncert dechového orchestru "Hradecká kapela" s panem kapelníkem Lukešem.
Orchestr přijede zahrát a zavzpomínat na úvalského skladatele a kapelníka p. Jaroslava Dufka. Koncert se uskuteční na prostranství před domovem důchodců. V případě velké nepřízně počasí se koncert přesune do sokolovny.
Všechny vás srdečně zve město Úvaly.
 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Vzbouření na vsi aneb budeme stěhovat městský úřad

Snad nic jiného v poslední době nevyvolalo tolik polemiky jako nedávné rozhodnutí o přestěhování městského úřadu, VPS a knihovny. Mezi ohlasy se ozývaly i značně kritické připomínky. Požádal jsem starostu města Ing. Černého o vyjádření k této problematice

Pane starosto, co bylo popudem k návrhu na přestěhování městského úřadu?
Na začátku letošního roku jsme o této možnosti ještě neuvažovali, protože nebylo kam se přestěhovat. Protože firma Multitec, s.r.o., se dostala do konkurzu, požádal nás správce konkurzní podstaty, abychom na úřední desce oznámili datum veřejné dražby tohoto objektu v Riegerově ulici. Krátce na to byl na jednání rady města přednesen jedním členem návrh na zakoupení objektu Multitecu a přemístění městského úřadu a dalších činností, které město zajišťuje, do těchto prostor.

Zřejmě mnohé občany překvapila rychlost, s jakou rada rozhodla. Proč?
Na rozhodování byla velmi krátká doba, přibližně dva až tři týdny. Rada zvážila všechny klady a zápory a projevila zájem o zakoupení budovy Multitecu. Tento záměr schválilo i zastupitelstvo na mimořádném zase-dání. Vzhledem k velmi krátké době na rozhodování nebyla možná širší diskuse s občany. Spojili jsme se se správcem konkurzní podstaty a navrhli jsme mu budovy z konkurzu vyjmout a prodat přímo městu, ale termín dražby nebylo už možné odvolat. Dražby se město nezúčastnilo přímo. S firmou, která budovy Multitecu vydra-žila, má město smlouvu o budoucí kupní smlouvě.

Budou podmínky pro práci úředníků natolik lepší, aby mělo přestěhování smysl?
Do objektu se přestěhuje nejen městský úřad, ale i stavební úřad, městská knihovna a veřejně prospěšné služby. Přestěhování bude užitečné z několika důvodů. Mnozí lidé vědí, v jakých nedůstojných podmínkách musejí čekat při vyřizování své žádosti například na matrice, na sociálním nebo finančním odboru. Nejenom že si nemají kam sednout, ale často musejí čekat mimo budovu, protože se do úzké chodby nevejdou. Při vyřizování na odboru správy majetku města a životního prostředí musejí při stoupání do druhého poschodí překonat nástrahy točitého schodiště. Městská knihovna je v nevyhovujících podmínkách a v pronájmu. Také stavební úřad je pronájmu a v blízké budoucnosti mu kanceláře nebudou stačit. Oproti situaci před pěti lety se stavební úřad rozrostl trojnásobně a objem prací se zvětšil pětinásobně. Potřebuje mnohem více místa nejen pro vlastní práci a jednání se stavebníky, ale i pro archiv stovek svazků stavebních projektů. Do nového místa se přestěhují pracovníci VPS. V neposlední řadě je možné využít některé pomocné prostory pro školu.

V minulých číslech Života Úval a na veřejném zasedání zastupitelstva vyjadřovali občané pochybnosti o správnosti rozhodnutí zakoupit budovy Multitecu. Jaký je Váš názor na tyto hlasy?
Nezastírám, že rozhodnutí o přestěhování městského úřadu má i své nevýhody. Jednou z nich je horší přístup z náměstí Arnošta z Pardubic úzkou ulicí s úzkým chodníkem. Okolí také nepůsobí příliš esteticky. V blízkosti objektů jsou sice parkovací možnosti, ale pro omezené množství automobilů, takže pro někoho bude lepší parkovat na náměstí. Ale i u stávajícího objektu je parkování omezené, a dokonce i nebezpečné. Myslím si, že výhody převládají nad nevýhodami.

Uvažuje se i nadále o budově č. p. 95 na náměstí Arnošta z Pardubic jako o budoucí radnici?
Zastávám názor, že v budoucnosti by měla být radnice na náměstí Arnošta z Pardubic. Proč jsme se zatím nerozhodli pro rekonstrukci č. p. 95 na budovu radnice? Je to finančně nákladné. Několik let staré odhady jsou ve výši 10 milionů korun. Záměr by se nyní musel přehodnotit, do rekonstrukce by se musel zahrnout i sousední dům č. p. 18, protože do budovy č. p. 95 by se všechny kanceláře nevešly. Cena stavebních úprav by vzrostla na několik desítek milionů korun nebo i více a vydat tento obnos v současnosti není možné. Chápu připomínky pana profesora architekta Masáka a dalších občanů, kteří namítají, že bychom měli vytvářet a posilovat střed města právě i radnicí, ale opravdu nyní nejsou na to peníze. Řešení zakoupením objektů Multitecu je dočasné, i když dočasnost může trvat třeba 10 let. Cílem je zlepšit podmínky pro občany přicházející na úřad i pro pracovníky úřadu a věřím, že tak to bude občany přijato.

Budovy Multitecu se kupují v době, kdy město zápasí s nedostatkem financí. Nepropadneme se do finanční pasti, z níž nebude úniku?
Zakoupení budov Multitecu bude z větší části kryto prodejem stávajících budov v Pražské ulici č. p. 276 a budov VPS v ulici 5. května. Zbytek do částky 6,8 mil. korun a výdaje na drobné stavební úpravy budovy by neměly rozpočet města výrazně postihnout. Na úpravu kotelny na plynové vytápění chceme požádat o dotaci ze státního fondu životního prostředí.

Kdy se bude městský úřad stěhovat?
Nejdříve v příštím roce.

Děkuji za odpovědi.
Ing. Vladislav Procházka
 


Zeptali jsme se starosty města

Jaká je současná finanční situace města?
Ing. Černý: Nejhorší finanční situace města, která trvala od konce loňského roku až do konce prvního pololetí roku letošního, kdy jsme nebyli schopni uhradit faktury, je naštěstí za námi. Bezprostřední finanční krize už nehrozí. Velice úspornými opatřeními jsme snížili náklady v prvním pololetí, omezili jsme nebo jsme zrušili investice menšího významu. Postupně jsme uhradili faktury z roku minulého. Úspěšně se nám podařilo prodat akcie Středočeské energetické a.s., což znamenalo pro město příjem ve výši 7,15 milionů korun. Na konci července jsme kromě dofinancování domu s pečovatelskou službou neměli žádné závazky po lhůtě splatnosti. Pokud se jedná o DPS, jednáme s dodavatelem, pražskou firmou PSVS, o možnostech finančního vyrovnání a současně o odstranění některých nedostatků na stavbě. Musím však konstatovat, že finanční situace města ani teď není příliš dobrá. Může nám výrazně pomoci připravovaný prodej pozemků podél Chorvatské ulice na Slovanech. Jednáme s firmou BGM, jejíž nabídku jsme vyhodnotili jako nejvýhodnější. Smlouva o prodeji by měla být uzavřena v průběhu září. Firma navrhuje cenu za pozemky ve výši, která se pohybuje mezi čtyřmi nejvyššími nabídkami a zároveň má v úmyslu zastavět území rodinnými a částečně řadovými domky. Město by prodejem pozemků u Chorvatské ulice mělo získat přibližně 40 milionů. Zdánlivě je to vysoká částka, která by mohla oprávněně vyvolat naději, že ji budeme moci věnovat na nové potřebné investiční akce. Tak jednoduché to ale nebude. Město si bude muset vytvořit přibližně na tři roky finanční rezervu, která bude určena na splácení standardních finančních závazků. Počínaje letošním rokem se musí splácet 5 milionů ročně za již vybudovanou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Město má i další závazky, například vůči Metrostavu nebo na již zmiňované dofinancování DPS. Z toho plyne, že přibližně 25 milionů bude nutné oddělit od zmíněného mimořádného příjmu a peníze dobře uložit, aby neztrácely hodnotu. Se zbývajícími 15 miliony můžeme disponovat podle potřeby.
Domnívám se, že jsou čtyři oblasti, do kterých by město mělo investovat, aby se zlepšily podmínky pro život občanů. Za prvé můžeme pokračovat v budování inženýrských sítí. Přesto, že za posledních dvanáct let se stovky nemovitostí připojily na vodovod, kanalizaci a plynový řad, jsou části města, kde tato možnost zatím není. Splašková kanalizace není ve čtvrti na Slovanech, v ulici 5. května, v Hálkově ulici, v Radlické čtvrti, V Setých, Na Ztraceném korci. Vodovod není v Radlické čtvrti a v dalších ulicích. Jen na dobudování kanalizace bychom potřebovali přes 100 milionů korun. Druhou oblastí, do které bychom mohli investovat, jsou komunikace. Ve většině ulic jsou nezpevněné povrchy a chodníky, a to i tam, kde jsou všechny inženýrské sítě. Někde jsou komunikace zpevněné, ale bylo by je potřeba obnovit. Výstavba komunikací je velmi nákladná, standardně vychází jeden čtvereční metr na 1 200 Kč. Na budování místních komunikací se neposkytují státní dotace. Třetí oblastí je zlepšení centra města, tím myslím úpravu náměstí Arnošta z Pardubic a Husovy ulice včetně chodníků a autobusových zastávek, míst na parkování a zeleně. Náklady odhaduji přes 10 mil. Kč. Čtvrtou oblastí je dobudování školního areálu. Jsou známy problémy se školní jídelnou, naše škola nemá vlastní tělocvičnu a chybějí některé další prostory. Vzhledem k tomu, že bude v Úvalech počet obyvatel včetně dětí přibývat, je i tuto oblast nutné mít ve středu pozornosti. Náklady na dobudování školního areálu jsou podle současných studií odhadovány na 70 až 80 mil. Kč. Kromě těchto čtyř oblastí je nutné uvažovat také o podpoře různých zájmových a sportovních činností. Zastupitelstvo se bude muset rozhodnout, kterou oblast bude nejvíce preferovat, rozhodně nebude možné se věnovat všem najednou naplno. Asi bude nezbytné řadu věcí provádět po etapách a současně hledat možnosti dotací, podmíněně nenávratných půjček a podobně. Dáme-li na jednu stranu všechny potřeby investic ve městě, které jdou do stovek milionů korun, a na druhou stranu 15 milionů, které budou v nejbližším období k dispozici, je to jistě značný nepoměr.

Děkuji za odpověď.
Ing. Vladislav Procházka
 


Informace o ESSA CZECH

Společnost ESSA CZECH, spol. s r.o., sídlí v Úvalech již od roku 1998, kdy zahájila výrobu v pronajaté hale. Od roku 2000 pak sídlí v nově postavené hale na okraji Úval směrem na Nové Jirny. Společnost je součástí španělského holdingu Grupo Estampaciones Sabadell s.l.
Historie španělské mateřské společnosti se datuje od roku 1965. Společnost se postupně rozvíjela a v roce 2000 zaměstnávala 1 500 lidí a dosahovala účetního obratu přes 160 mil. Eur. Veškeré aktivity společnosti jsou směřovány na automobilový průmysl do oblasti karosérií a spočívají ve výzkumu a rozvoji, výrobě lisovacích nástrojů, stříhání plechů, lisování dílů karosérií, montáži a svařování nadřazených celků a kataforézním nátěru dílů. Společnost disponuje technickou kanceláří, pěti výrobními závody a dvěma obslužnými závody. Mezi zákazníky společnosti patří téměř všichni evropští automobiloví výrobci. (Další informace jsou k dispozici na webových stránkách společnosti - www.grupoessa.es).
Společnost ESSA CZECH je orientována na lisování plechových dílů karosérií, jejich montáž a svařování. Společnost má v současné době 72 přímých zaměstnanců a vytváří přibližně dalších 40 pracovních příležitostí v rámci České republiky. Roční obrat za rok 2002 činil 284 mil. Kč. Zákazníci společnosti jsou Škoda Auto, VW a Audi. detail
Od samého počátku pracuje společnost ESSA CZECH v systému jakosti ISO 9001 a VDA 6.2. V druhé polovině roku 2002 došlo k rozvoji systému jakosti managementu na procesní řízení dle ISO/TS 16 949 (vyšší forma ISO 9001) a společnost systém rozšířila o ochranu životního prostředí dle ISO 14 001. V této souvislosti byla rozšířena i politika naší společnosti a s touto si dovolujeme čtenáře seznámit:
Motto: Jenom trvalá a pevná pozice na trhu při minimalizaci dopadů naší činnosti na životní prostředí umožní zajištění prospěchu pro všechny osoby, společnosti a organizace, které mají vazbu na naši společnost ESSA Czech.
- Naprostá jakost
- Plná spokojenost zákazníků
- Důsledné naplňování a neustálý rozvoj zavedených systémů managementu jakosti a environmentálního managemetu - ISO/TS 16 949:2002 a ISO 14 001:1996
- Personální rozvoj a zapojení zaměstnanců
- Měřitelnost a analýza stanovených ukazatelů jakosti
- Neustálé zdokonalování všech procesů a výsledků
- Plnění relevantních platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí
- Snižování a prevence znečišťování životního prostředí
V souladu s touto politikou v oblasti životního prostředí bylo v loňském roce provedeno příslušnými odborníky úvodní environmentální přezkoumání společnosti - tedy přezkoumání dopadů provozu továrny na životní prostředí a naplňování odpovídající legislativy. Hlavní environmentální aspekty (dopady na životní prostředí) společnosti jsou: znečišťování ovzduší (plynové vytápění jako střední zdroj a technologie svařování jako malý zdroj znečišťování ovzduší); produkce odpadu, který je předáván k likvidaci oprávněným osobám; produkce splaškových a dešťových vod; hluk z lisování; spotřeba energií (elektrický proud, zemní plyn); nakládání s chemickými látkami (netvoří výrobní vstupy, jedná se o maziva, čisticí prostředky a látky pro občasné laboratorní zkoušky). Jak prokázala měření provedená autorizovanými odborníky, hodnoty všech výše uvedených dopadů na životní prostředí v žádném případě nepřekračují povolené hodnoty zákonných norem.
V oblasti znečišťování ovzduší jsou hodnoty na velmi nízké úrovni. Produkovaný odpad je průběžně recyklován prostřednictvím autorizovaných společností (plechové odstřižky, kartony, zbytkové dřevo, ropné produkty, obaly od chemických látek, zářivky, baterie, plastové lahve od nápojů, kancelářský papír) a jen nepatrná zbytková část netříditelných odpadů je průběžně likvidována jako směsný odpad. Nedochází k hromadění odpadu a druhotné zátěži okolí. Splaškové vody jsou odvedeny do městské čističky, na jejíž výstavbě se společnost finančně podílela. Dešťové vody jsou regulovaně odváděny do vodoteče Výmoly. Spotřeba energií je průběžně denně kontrolována a její úroveň je srovnatelná s obdobnými provozy. Společnost zavedeným systémem plně kontroluje chemické látky počínaje jejich výběrem, nákupem, skladováním, použitím a konče jejich odbornou likvidací. Spotřeba chemických látek je velmi malá a společnost se opírá o kvalifikovaného pověřeného odborníka.
Na základě stížnosti z okolí společnost zajistila autorizované měření vibrací z provozu za účasti stěžovatele a odborné posouzení výsledků měření, původního geologického průzkumu a poškození stavby stěžovatele u Ústavu hydrologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Přírodovědecké fakulty University Karlovy. Měření prokázalo, že stavba a uložení lisů účinně tlumí vibrace do okolí, dokonce s velkou rezervou, a z posouzení vyplývá, že vzhledem k tomuto útlumu a dále vzhledem k příznivým lokálním geologickým poměrům (zvětralým horninám a existujícím tektonickým zlomům) není žádné riziko v důsledku seizmických účinků od činnosti společnosti, a to dokonce ani při eventuálním rozšíření výrobních kapacit. Na rodinném domu stěžovatele nebyly shledány žádné poruchy typické pro projev seizmických účinků. Jediné dvě vertikální vlasové trhlinky v krajní sklepní místnosti lze přičíst tepelným dilatantním projevům. Pozednice domu nejsou, vzhledem k půdní nadezdívce, příčně staženy, což může při těžší krytině časem vést k mírnému povolení ve stažení krokevních trámů a k dodatečnému vnesení vodorovných sil do obvodových zdí.
Největší množství stížností bylo podáváno na hluk a společnost této otázce věnuje trvalou pozornost. Problematika výstavby závodu byla již několikrát obsažena v měsíčníku Život Úval a z hlediska hluku nejobšírněji v čísle 8/2001 (Ročník 42). V tomto čísle je i článek pana Ing. Karla Horníčka, specialisty na kvalitu ovzduší a akustiku, s názvem "Jak se orientovat v problematice hluku?", který seznamuje čtenáře se základními skutečnostmi a rovněž uvádí zákonné hlukové limity a příklady hlučnosti některých běžných činností. Platné hygienické limity pro hluk ve venkovním prostoru u staveb pro bydlení jsou LAeq = 55 dB ve dne a 45 dB v noci s tím, že dále jsou stanoveny korekce na místní podmínky (např. železnice + 5 dB, dálnice a hlavní městské komunikace +5 dB + v určitých případech dalších 12 dB, nemocnice -5 dB). V případě výroby ESSA Czech platí místní korekce -5 dB, tedy hlukové limity u obytné zástavby LAeq = 50 dB ve dne a 40 dB v noci. Dle tabulky Ing. Horníčka jsou průměrné LAeq (hlasitosti) pro dále uvedené činnosti následující: tikot hodin, šepot - 20-30 dB; lednička, zpěv ptáků - 40-45 dB; hlasitý hovor - 60-65 dB; vysavač, hluk v blízkosti zatížené silnice - 75-80 dB; sekačka trávy, hoblovka - 95-100 dB; sbíječka, hluk v blízkosti startujícího letadla 110-120 dB. Samotné vnímání hluku je však individuální.
Od roku 2000 bylo provedeno 13 autorizovaných měření venkovního hluku závodu ESSA Czech a s výjimkou jednoho měření Krajské hygienické stanice z 29.3.2001 (u kterého však není jednoznačně doložena podaná námitka na to, že měření zahrnula i hluk z 31 vlakových souprav a naměřené hodnoty byly 42,6 a 43,7 dB), všechna prokázala plnění stanovených limitů. Dne 22. 8. 2001 provedla Krajská hygienická stanice ještě jedno noční měření s výsledkem potvrzujícím plnění limitu. Přestože stanovené zpřísněné limity jsou zajišťovány, společnost provedla organizační opatření, zadala zpracování pěti hlukových studií a na jejich základě realizovala řadu technických vylepšení.
V rámci vytvořeného systému řízení dopadů na životní prostředí si společnost stanovila měřitelné termínované cíle vedoucí k průběžnému zlepšování dosahovaných výsledků. Rovněž je celý systém zaměřen na prevenci možných rizik a připravuje zaměstnance na zvládání eventuálních mimořádných havarijních situací včetně zajištění technických prostředků s cílem minimalizovat dopady na okolí. Všeobecně lze konstatovat, že riziko havárií, které by měly vliv na okolní životní prostředí, je velice malé a jedná se v podstatě pouze o dým z eventuálního požáru.
Kompletnost, funkčnost a naplňování systému řízení dopadů na životní prostředí bylo 11. - 13. února 2003 ověřeno a certifikováno společností TÜV International, která bude rovněž provádět následná roční ověřování. Průběžná kontrola naplňování systému je prováděna prostřednictvím interních auditů, vyhodnocováním plnění stanovených programů a cílů, autorizovanými měřeními a kontrolou ze strany inspektorátu ochrany životního prostředí.
Ing. Petr Ludvík, generální ředitel a Ing. Emil Míka, pověřenec vedení společnosti pro životní prostředí
 


O čem psal Život Úval před lety

Co uvidíme z Vinice?
(Dokončení)
Směrem jihozápadním spatřujeme věž sluštického kostelíka a přibližně v témže směru ve vzdálenosti asi 35 km se již mlhavě rýsují prvé vrchy brdského pohoří. Nejbližší z nich, Cukrák u Zbraslavi, poznáváme podle stoosmdesáti metrové televizní antény komínovitého tvaru. Poněkud západněji a blíž rozeznáváme v rovině tovární komíny uhřiněveských průmyslových závodů.
Západní obzor je lemován lesem Vidrholcem, z něhož vyčnívá část televizní věže, jejíž vrchol je nejvyšším místem úvalského katastrálního území (334 m n.m.). Nad lesem, přímo na západ, uvidíme (ovšem málokdy) pražský Petřín s rozhlednou a břevnovské návrší Bílou horu. Triedrem rozeznáme i Hradčany s kupolí Mikulášského chrámu.
Obrátíme-li svůj pohled k severu, rozkládá se před námi rovinatá krajina s četnými vesnicemi. Dobře rozeznáváme Velké Jirny, Horoušany - Horoušánky, Nehvizdy, Vyšehořovice. Připomeňme si, že v bývalém jirenském zámku je skvostná sbírka obrazů vynikajícího českého malíře Josefa Navrátila (1798 - 1865). Ve Vyšehořovicích jsou dosud pozůstatky staré tvrze a zbytky kostela z poloviny 13. století. Z blízkých měst a míst na Labi nevidíme žádné. Jen v noci můžeme spatřit červená světla na vrcholu jednoho z čelákovických komínů. (Stejně tak svítí za noci liblické antény a naše televizní věž).
Směrem severovýchodním uvidíme za slunečného dne bílou skvrnku - zámek v Lysé nad Labem. Více doprava jsou někdy viditelny stožáry poděbradského vysílače a za Poděbrady vrch Oškobrh, který je v místním podání opředen bájemi podobně jako Blaník. Stejným směrem, jenže blíž, spatřovali jsme na břístevském návrší ještě nedávno charakteristickou ruinu. Ta tam dnes již není. Byla to kaple sv. Kříže.
Dosti často, zejména na jaře a v létě před deštěm, objeví se nám celé panoráma vzdálených modravých hor. Jmenujme zde ty nejznámější směrem od severozápadu k severovýchodu. Je to několik vrcholů Českého středohoří s výraznou homolovitou Milešovkou (835 m n.m), dále Říp (459 m), Sedlo (725 m), Vlhošť (610 m, podobá se trochu Řípu, ale je zdánlivě menší), pak Vrátenská hora (506 m) se skupinou vrchů v okolí Máchova jezera, Bezdězy (577 a 605 m), malá homolka Rálsko u Mimoně (604 m) a mohutný táhlý masiv Ještědu (1010 m). Zřídka kdy (tak jednou či dvakrát do roka) můžeme na severovýchodě spatřit Jizerské hory nebo hřebeny Krkonoš. Jejich vrcholy bývají do pozdního jara bílé. Zdá se, jakoby se vznášely v modravém oparu.
Skončili jsme své krátké zastavení na Vinici.
Jestliže je den skutečně příhodný, vidíme toho z Vinice ovšem mnohem víc, než je zde uvedeno. Stojíme tu vlastně téměř uprostřed české země a dohlédneme téměř až k jejím severním hranicím. Těšíme se tu pohledem na bližší i vzdálené půvaby naší vlasti a trochu si opakujeme své školské znalosti. Jsme tu nahoře jaksi přístupnější dojmům a vnímáme nejen očima, ale i srdcem. Možná, že si tu vzpomeneme i na slova národní umělkyně Marie Majerové: Sviť, laskavé slunce míru, na můj rodný kraj!
- rj - Život Úval č. 5/1963
 


Anketa

Výsledky ankety umístěné na www.Uvaly.cz v období od 13.6. do 12.7.2003:
Potkali jste již letos v Úvalech policistu?
- ano, již vícekrát 12% (6)
- jednou ano 14% (7)
- ne, ani jednou 75% (38)

V anketě na téma "umístění radnice v Úvalech" můžete hlasovat na www.uvaly.cz můžete do 12. září 2003.

www.Uvaly.cz/mesto - informační rozcestník
www.Uvaly.cz/adresar - katalog služeb a podnikatelů
www.Uvaly.cz/kalendar - informační kalendář
www.Uvaly.cz/reality - aktualizovaná realitní nabídka
www.Uvaly.cz/MeU - informace občanům o úřadech
www.Uvaly.cz/ZivotUval - pravidelný měsíčník
www.Uvaly.cz/uvalaci - kniha návštěv, diskusní klub
www.Uvaly.cz/knihovna - Městská knihovna
www.Uvaly.cz/mapa - aktuální mapa města
www.Uvaly.cz/pocasi - předpověď počasí
www.Uvaly.cz/anketa - nová anketa
Ing. Lukáš Rubeš
 


Počasí v Úvalech v červenci a srpnu 2003

Hned 1. července přišla bouřka a srážky v množství 11,9 mm. 5. července byly celý den přeháňky a celkový úhrn srážek činil 9,2 mm. Pak ale bylo počasí beze srážek až do 17. 7. V noci byla silná bouře a spadlo 26,8 mm srážek. Další bouřkové období bylo ve dnech 22. až 25. 7. a 28. 7., srážky však byly nepatrné. Na další déšť jsme čekali až do 14. 8., kdy spadly 3,3 mm srážek, což je zatím celkový úhrn za srpen (do 17. 8.). Teploty byly velmi vysoké, průměr 30°C až 35°C. Ve středu 13. 8. bylo naměřeno 36°C. Potom se konečně "ochladilo" na 27°C až 30°C. Za červenec spadlo 60,1 mm srážek, ale 21 dní bylo bez srážek, v srpnu pršelo zatím jednou, viz výše.
Pro srovnání: v červenci 2002 napršelo 132 mm a v srpnu 2002 napršelo 172,6 mm, což byl rekord za sledované období od roku 1986.
Ing. Jiří Veselý
detail
Horké a suché počasí letošního léta způsobilo nízký stav vody ve Výmole. Přes splav neprotéká téměř žádná voda. Foto: Ing. V. Procházka
 

 

N A P S A L I   O   N Á S

Velké horko připravilo lidi o vodu

Současná extrémní sucha zavinila, že v obcích u metropole lidé otáčejí kohoutkem u vodovodu naprázdno, voda není, a pokud nezaprší, tak jen tak nebude.
V některých místech v okolí Prahy se zásoby pitné vody ztenčily tak, že radnice musí dovážet lidem životodárnou tekutinu v cisternách. Na mnoha místech už zastupitelé zakázali zalévat vodou z veřejných vodovodů zahrádky, jinde se k tomu chystají.
Problémy s vodou mají i obyvatelé v části Úval, kde ještě není zaveden vodovod s pitnou vodou z Prahy a někteří obyvatelé mají vyschlé studně. "Proto jsme jim zajistili dodávku pitné vody v cisternách," řekl sta-rosta Ivan Černý. Mezi ty, které nedostatek vody ničí nejvíce, patří zahrádkáři.
Snaží se sice část úrody zachránit kropením vody z nádrže na dešťovou vodu, jelikož však už dlouho nepršelo, tak její zásoby na rozlehlé pozemky nestačí. Zahrádkáře by před mizernou úrodou spasil už jen zázrak. Do studní se totiž vrátí voda tehdy, až pořádně zaprší.
(redakčně kráceno)
Jan Ziegler Mladá fronta DNES, 12. 8. 2003)
 

 

D I S K U S E

Volavka na úvalském koupališti

Viděla jsem na úvalským koupalištěm letící volavku, kterak se snaží v srpnových třicetistupňových vedrech usednout na vrcholek smrku či akátu údolí sportovního areálu. Přehnané?
Denně kontrolovaná voda bazénů po celý den proháněná čistící stanicí, vzorky posvěcené hygienickou stanicí v Říčanech, volejbal, ping-pong, softbal, létající talíře a hlavně skoky do průzračné vody, cachtání batolat u houpaček a kolotoče.
Viděla jsem stánkařku navíjející cukrovou vatu, frontu na vonící grilované kýty, děti nesoucí smažené sýry s hranolky, párky v rohlíku, lízající zmrzlinu, ale pivo, pivo točil p. Kašička opravdu výborné.
Viděla jsem přísné plavčice dohlížející na voly, pardon, na dospívající mládež, aby se nezmrzačila, které před 20. hodinou sbíraly odpadky, jen úklid nedopalků nechávaly mravenečkům. Viděla jsem zdravotnici ošetřující vosí štípnutí. Slyšela jsem hudbu z rádia i zpívající kytarové trio. Zaplavala jsem si, převlékla v kabinách nostalgicky upomínající na 40. léta a dodávající údolí atmosféru klidu rodičovského domu či prázdnin u babičky.
Večer jsem na jednodenní vstupenku přišla znovu: vstup Kč 60,- není málo, v důchodu jen Kč 30,-, příští rok uvažuji o permanentce za Kč 500,-, děti a senioři Kč 300,-.
Viděla jsme plné bezplatné parkoviště s pražskými čísly, ale nechyběl Kolín ani Mladá Boleslav, 800 či snad 1 400 návštěvníků o víkendech udělal stále něco kontrolujícímu nájemci p. Mádlovi radost.
Neviděla jsem tři sta let starý anglický trávník, to budou mít muži veřejně prospěšných služeb na podzim zase co dělat. Ale koupaliště připravili výborně.
Před 30 lety se mi o volavce ani nesnilo, ale zato jsem si ke svačině dopřávala plodů sladkých moruší…
PhDr. Lenka Mandlová
 

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.

 

Š K O L S T V Í

Pár vzpomínek na úvalskou školu

Základ všeho, co jsem poznala a v životě k práci potřebovala, jsem dostala v Obecné a měšťanské škole v Úvalech. Velice často jsem ráda vzpomínala na ty skvělé učitelky a učitele - Raušovou, Engelbertovou, Jindrákovou, Koníčka - byl by to dlouhý výčet.
Nezapomenutelná je učitelka Horálková; měla nás na ruční práce a dalo by se říci, že byla docela nenápadná. Ale jednou nám při hodině začala vyprávět Rusalku. Znala celé libreto zpaměti a krásně to podala. Byly jsme jako očarované. Takto nám vyprávěla častěji. Také nám poskytla, velice vkusně a mateřsky, základy sexuální výchovy, což tehdy bylo něco neslýchaného a snad i zakázaného. K naší vlastenecké výchově přispívala i tím, že nám, ve válečných létech, vštěpovala úctu a lásku k našim národním krojům a učila nás dokonale je znát.
Velice statečná byla učitelka Matoušková. Z ní měli žáci dost strach, byla rázná a k lajdákům pěkně sarkastická. Mnoho měsíců před koncem 2. světové války přinesla do třídy mapu Evropy a pak mapy dalších států nám téměř neznámých. Vždyť tehdy se v zeměpise (a nejen tam) smělo vyučovat pouze o Německu a jeho spojencích, o Protektorátu. A najednou jsme měli před sebou Anglii, Francii, pak i Kanadu a Ameriku … A jak poutavě nám o všech zemích učitelka Matoušková vyprávěla! Až mnohem později jsem pochopila, jak velkou věc udělala, jak neokázale hrdinská byla. Kdyby se o jejím činu dozvěděli Němci, nejen by ji vyhnali ze školy, ale poslali by ji do koncentráku. Dopadlo to dobře, nikdo z žáků ji neprozradil, a my i díky onomu "ilegálnímu" vyučování po válce o světě už přece něco věděli.
Soňa Šimonová
 


Zápis do kroužků MDDM
se koná od 1. 9. do 30. 9. 2003. Zápisné se hradí při předání závazné přihlášky (nejpozději do 30. 9.)
Pokladní hodiny - každé pondělí od 14 do 17 hod.
 


Konkurz do TS RYTMUS
se koná 10. 9. 2003 ve 14 hod.
Bližší informace pí Sismilichová, tel. 607 124 578
 


Galerie MDDM Úvaly
představí 26. - 28. 9. 2003 tvorbu
Rudolfa Hindricha - Krajinomalba
Josefa Koloce - Fotografie
Václava Jelínka - Malba
Slavnostní zahájení se koná v pátek 26. 9. 2003 v 18 hodin.
V sobotu a v neděli je galerie otevřena od 13.30 do 18 hodin.
 

 

S P O R T

Fitcentrum MAMUT
Soustředění v Dobřichovicích detail

Začátkem srpna odjela děvčata z junior aerobiku na soustředění do Dobřichovic. Ubytování ve sportovním areálu poskytovalo bezvadné pohybové vyžití. Trénovaly ráno a večer, během dne usilovaly o zničení svého dospělého doprovodu, a to se jim dařilo.
Děvčata, moc děkujeme za příjemné dny a těšíme se na další společné soustředění.
Martina Křelinová
 


Živá voda, aneb Mamut u moře

Když jsme vystupovali z autobusu, netušili jsme, co nás čeká. Teplotní rekord v Chorvatsku a cvičitelky aerobiku připravené nás zničit. Musíme pochválit jak ubytování, tak příjemné cvičení na terase. Malebné městečko Novi Vinodolski nabízelo příjemné večerní procházky a teplé moře uvolnění unaveného těla po náročném cvičení. A co je pro nás živá voda?
POHYB !
Martina Křelinová
 


Milí Úvaláci, přátelé!

Před rokem touto dobou jsme se sešli při otevírání tenkrát nového fitcentra MAMUT. Od té doby uplynulo Výmolou hodně vody. MAMUT se stal pro mnohé z vás místem aktivního odpočinku i navazování nových kontaktů. Plná tělocvična i posilovna dávala jasně najevo, že o sport je zájem nejen mezi Úvaláky, ale i lidmi z Českého Brodu, Újezda a dalšího okolí. Jako vyvrcholení sezóny odjížděl v červnu od MAMUTu autobus. Odvážel partu lidí, kterým nestačilo cvičení v tělocvičně a solárium. Měli před sebou krásný aktivní týden ve Novi Vinodolski.
Protože nejen péče o tělo patří k životu, proběhla oslava prvních MAMUTích narozenin zároveň jako
VERNISÁŽ VÝSTAVY KRÁSNÝCH FOTOGRAFIÍ
z putování cestovatele a fotografa Josefa Fojtíka. Vystavená dílka opravdu stojí za zhlédnutí. Tímto vás zveme, na tuto expozici, která je umístěna přímo ve fitcentru. Vstup na výstavu je samozřejmě zdarma, jen pro ty z vás, kteří to netuší, máme malou prosbu. Vezměte si s sebou přezůvky. Přeci jen je vše v prostorách, které pro cvičící udržujeme v čistotě. Děkujeme.
Protože bychom byly rády, aby se mezi námi objevily i nové tváře, připravily jsme
SPECIÁLNÍ PROGRAM PRO NOVÁČKY.
Jistě mnohým z vás běží hlavou podobné otázky…
Je fitcentrum vůbec pro mě? Vždyť na všech snímcích z fitek jsou krásné, štíhlé, mladé dívky a neuvěřitelně svalnatí a opálení muži….
Odpověď je jednoduchá. Samozřejmě ano. Podívejte se na ulici kolem sebe. Kupodivu vidíte normální lidi běžných tělesných proporcí. Mnohý z nich je pravidelným návštěvníkem nějakého aerobiku či posilovny. Zkrátka i v MAMUTU je převaha lidí, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví a dobrý pocit a jejichž cílem nejsou první stránky časopisů.
No jo, dobrá, ale co na sebe. Vždyť já nemám ani sportovní boty a ti lidé z fotek na sobě mají nějaké speciální oblečení….
Opět žádný problém. Do tělocvičny i posilovny je nejvhodnější běžné pohodlné oblečení a pevnější sportovní boty s nebarvící podrážkou. Do tašky přihoďte ručník a mýdlo. Víc nepotřebujete. S poslední módou si nelamte hlavu. Většinou jsou ti v rohu v obyčejném nenápadném oblečení největší profíci. Na nákup případných specialitek je času dost a není špatné si takovou vidinu dát jako odměnu za splněný cíl. Třeba absolvování prvního měsíce cvičení….
Fajn, ale nebudou se mi ostatní smát? Vždyť neumím kroky aerobiku a činku zvednu ani ne poloviční….
Odpověď je jednoduchá. Nebudou. Pro aerobikuchtivé máme připravený speciální program, který počítá s tím, že se všichni začneme učit vše od začátku. Po několika lekcích základu bude následovat ukázka různých druhů aerobiku a pak už je jen na vás, jakým směrem se dál dáte. A jak je to s tím závažím? V posilovně záleží víc na technice, než na hmotnosti závaží. A to pravidelně cvičící lidi dobře vědí, takže pokud se objevíte v posilovně společně s naším trenérem a necháte si od něj vše vysvětlit, sklidíte spíš pochvalné pohledy než posměch.
Pokud si na otázku:"Mám sedět doma sám/a, nebo mám jít za příjemnými lidmi, příjemnou činností a do příjemného prostředí?" odpovíte: "Vyrážím….", rády vás uvítáme.
Monika a Martina
 


Házená
Letošní sezóna bude dlouhá
O úvalské házené a nejen o ní

Po necelých třech měsících se opět rozjíždí kolotoč zápasů III. ligy. A i když naši házenkáři přes léto většinou odpočívali, než aby se potili na hřišti, věřím v lepší umístění než v loňské sezóně, kdy jsme si několikrát vybrali nováčkovskou daň a skončili desátí. Čtyři nešťastné zápasy s nerozhodným výsledkem a dvě porážky o jednu branku, to byl hlavní důvod, proč jsme neskončili v přední polovině tabulky. Letošní ročník bude velice náročný a nejde jen o to, že podzimní část soutěže začíná již 31. srpna a končí až 15. listopadu. Bude náročný, protože síly jednotlivých družstev se vyrovnávají a téměř kdokoliv může hrát například o místo třetí a stejně tak o jedenácté. Kde se budeme pohybovat my, to naznačí již první zápasy. V době uzávěrky Života Úval nemohu říci, zda diváci uvidí pod sokolovnou nějaké nové či staronové tváře, to se ukáže až na konci srpna.
Na závěr nutno podotknout, že je docela možné, že máme ligu v Úvalech na dlouhou dobu naposledy. Český svaz házené totiž hodlá všechny své soutěže přesunout do hal (jestli je to správně nebo ne, o tom se zde rozepisovat nechci) a Úvaly, jak známo, halu nemají a jak se zdá, tak se s ní ani moc nepočítá. Nejde přitom zdaleka jen o házenou, vždyť sportovní využití velké sportovní haly je neskonale větší než využití malé tělocvičny, která by v Úvalech, nedej bože, měla vyrůst. Potom by totiž Úvaly na dlouhou dobu ztratily možnost mít opravdu odpovídající sportoviště.

Rozpis podzimních utkání III.ligy
neděle 31.8. Úvaly - Ledeč n.S. 17,00 h
neděle 14.9. Kutná Hora - Úvaly 10,30 h
sobota 20.9. Česká Lípa - Úvaly 13,00 h
neděle 28.9. Úvaly - Ml. Boleslav 17,00 h
neděle 5.10. Jičín - Úvaly 16,00 h
neděle 12.10 Úvaly - Chodov 17,00 h
neděle 19.10. Kolín - Úvaly 10,30 h
neděle 26.10. Úvaly - Jablonec n.N. 17,00 h
sobota 1.11. Mimoň - Úvaly 15,00 h
neděle 9.11. Úvaly - Ústí n.L. 15,00 h
(možnost přeložení na 7.9. od 17,00 h)
sobota 15.11. Sparta - Úvaly 11,00 h

U zápasů, které hrajeme doma, jsou Úvaly uvedeny na prvním místě.
Omluva: Ing. Jan Černý nebyl v minulém čísle ŽÚ uveden v seznamu hráčů, kteří se podíleli na udržení III. ligy, za což se mu omlouvám.
Jiří Píra Dráb
 


KOPANÁ

Vážení sportovní přátelé,
skončila doba příprav a opět se začíná hrát naostro. Koncem srpna začíná podzimní část fotbalové sezóny 2003/2004.
Naše "A" mužstvo začalo letní přípravu pod vedením nového trenéra pana Miroslava Šmejkala z Českého Brodu, příprava na podzimní sezónu začala již 14. července. Trénovalo se třikrát týdně.
Celkem bylo odehráno osm přípravných utkání, většinou vítězných. Podařilo se nám do mužstva zapracovat šest nových posil. Mezi největší patří nesporně Pavel Korbelář, kterého jsme získali ze sousední Sibřiny se zkušenostmi z třetí ligy. Pro letošní rok jsme si dali cíl nejvyšší - postup do I. A třídy. V příštích měsících uvidíme, jak se bude dařit získávat mistrovské body a zda vy, fotbaloví fanoušci, budete spokojeni s předváděnou hrou a výkony.
"B" mužstvo postoupilo do III. třídy okresní soutěže a s velice ambiciózními soupeři bude mít těžkou pozici. Mužstvo sehrálo před začátkem soutěže tři přátelská utkání a zúčastnilo se kvalitně obsazeného turnaje v Klecanech, kde obsadilo čtvrté místo. Cíl pro letošní sezónu je soutěž udržet. "B" mužstvo vede zkušený trenér Miloš Ulrich. Hracími dny domácích zápasů "B" mužstva jsou neděle odpoledne na hřišti v Pařezině. Mládežnickým mužstvům začíná fotbalová sezóna 7. září.
Opět po dvou letech bude pod hlavičkou SK Úvaly působit dorostenecký celek, který minulou sezónu odehrál v Tuklatech. Dorost bude hrát okresní přebor. Cílem je snažit se atakovat nejvyšší příčky. Trenér dorostu je Jiří Štěpánek. Hracími dny domácích zápasů dorostu jsou soboty dopoledne na hřišti v Pařezině.
Žáci postoupili do okresního přeboru a mužstvo bylo po odchodu mnoha starších spojeno s mladšími. Trenéry žáků jsou Petr Němec, Jakub Balihar a Josef Krutský. Cílem je postup do krajské I. A třídy.
Starší přípravka hraje okresní soutěž. Cílem je výchova a příprava těch nejmenších pro další věkové kategorie. Přípravku vede Václav Kopač s Jindřichem Líznerem a s tréninky vypomáhá ještě Miroslav Černý.
Nově založená mladší přípravka ještě není přihlášená v soutěži. Pro jejich dobrou přípravu bychom potřebovali trenéry. Byli bychom rádi, kdyby byl zájem pracovat s těmi nejmenšími ať z řad rodičů, bývalých fotbalistů, nebo přátel úvalského fotbalu.
V podzimních měsících bude opět zahájeno budování tréninkové plochy a okolí areálu v Pařezině. Začne se dokončovat zábradlí kolem hřiště. Jsou organizovány brigády - pro zájemce jsou informace ve skříňkách nebo na tel. číslech 602 970 098 p. Kopač, 602 251 855 p. Linhart.
Naším asi největším cílem pro nadcházející období je vybudování nových šaten a sociálního zařízení. Předpoklá-dáme, že během září bude hotov projekt a podána žádost o stavební po-volení. S vlastní stavbou bychom chtěli začít během podzimu. Vítáme jakoukoli pomoc - od finanční, materiální nebo poradní. Dále budeme rádi, když někdo přijde pomoci s prací v klubu. Bližší informace podá Josef Krutský na tel. čísle 602 384 790.
Vážení sportovní přátelé, děkujeme všem, co nás podporují v naší činnosti. Děkujeme sponzorům, dárcům a ostatním přispěvovatelům a doufáme, že nás v naší činnosti podpoří i město Úvaly. Věříme, že se nám bude dařit jak po sportovní stránce, tak po stránce budovatelské. Rádi vás přivítáme na všech domácích zápasech a věříme, že budete odcházet spokojeni.
SK Úvaly, oddíl kopané
 


SK Úvaly oddíl kopané
!!! NUTNÉ !!!
Oddíl kopané hledá trenéry a jejich asistenty k mládežnickým mužstvům
Kontakt: pan Kopač 602 970 098
pan Linhart 602 251 855
Výbor SK Úvaly
 


Rozpis zápasů a výsledky "A" mužstva

Den Datum Hod. Odjezd bus Domácí : Hosté
Sobota 23. srpna 17.00 Úvaly : Záryby
Neděle 31. srpna 17.00 15.15 Dobřejovice: Úvaly
Sobota 6. září 17.00 Úvaly : Tuchoraz
Sobota 13. září 17.00 Úvaly : Kounice
Neděle 21. září 16.30 14.25 Borek : Úvaly
Sobota 27. září 16.30 Úvaly : Kropáčova Vrutice
Neděle 5. října 16.00 14.25 Benátky : Úvaly
Sobota 11. října 16.00 Úvaly : Sibřina
Sobota 18. října 15.30 14.00 Říčany : Úvaly
Sobota 25. října 14.30 Úvaly : Nová Ves
Sobota 1. listopadu 14.00 12.00 Horky : Úvaly
Sobota 8. listopadu 17.00 Úvaly : Skalsko
Neděle 16. listopadu 13.30 11.30 Krnsko : Úvaly

Domácí zápasy se hrají na hřišti v Pařezině.
Na zápasy na hřištích soupeřů bude přistaven autobus.
Kompletní rozpisy jsou k dispozici při do-mácích utkáních v hospodě U Káši a v prodejně autodílů v Pražské ulici u pana Líznera.
Výbor SK Úvaly oddíl kopané
 


SK Úvaly oddíl kopané,
POSVÍCENÍ NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI
Sobota 13. září
10.15 hodin
SK Úvaly dorost - Odolena Voda
14.00 hodin
SK Úvaly stará garda - Sokol Sluštice
Mistrovské utkání mužů - krajská soutěž
17.00 hodin
SK Úvaly "A" - Sokol Kounice
20.00 hodin
Taneční zábava v hospodě "U Káši"
Neděle 14. září
10.15 hodin
SK Úvaly žáci - Sokol Mukařov
 


Běžecké závody v Běchovicích

Sdružení organizátorů závodů "Běchovice", Základní škola v Běchovicích a Občanské sdružení Hvězdička pořádají pod záštitou úřadu městské části Praha - Běchovice
v sobotu 27. září 2003 běžecké závody pro žactvo a dorost:
38. ročník Mladé Běchovice
(pro děti do 14 let),
11. ročník Běchovická míle
(pro mládež od 15 do 18 let),
3. ročník Běchovická stovka
(pro děti s postižením).
Podrobné informace je možné získat na telefonních číslech 281 931 244 nebo 606 481 222 nebo e-mailem: mb@jechsoft.cz do 24. září 2003.
 


Malá cena Úval

O víkendu ve dnech 23. a 24. 8. se uskutečnil jubilejní 10. ročník silničního cyklistického závodu Malá cena Úval. Tříetapový závod vznikl před deseti lety na základě časovky, která se konala samostatně již dva roky předtím. V prvních letech bojovali na tratích zejména borci úvalští a jejich spříznění kolegové. Zlomovým ročníkem se stal rok 2000, kdy se na startu objevili závodníci zvučnějších jmen, známých z předních příček amatérských lig a počet startujících se prvně přiblížil k číslu padesát. I pořadatelská úroveň se začala zvedat.
Letošní ročník byl prozatím vyvrcholením. Během závodu se na tratích objevilo 64 jezdců, mezi nimiž už nebyli jen amatéři, ale i cyklisté, kteří jsou k vidění v profesionálních pelotonech. Bylo to znát na výsledných časech. Vítěz první etapy Kunta zajel traťový rekord s průměrem přes 38 km/h, když musel zdolat šestkrát hradešínské stoupání. Ten samý závodník projel nejrychleji v desetileté historii závodu též trasu časovky, a to i přes nepříznivě silný vítr. Organizátoři letos opět zvedli laťku výš. Byly rozděleny ceny zhruba za dvacet tisíc korun.
Velký dík patří všem, kteří pomáhali celou akci zajistit a firmám, které věnovaly ceny, či jiným způsobem se podílely na uskutečnění Malé ceny Úval.
Sponzoři:
MEFFERT ČR, FAGOR Praha, hospoda "U Káši" a sázková kancelář Fortuna Úvaly, město Úvaly, truhlářství U Smolíků Skřivany, STAR LUX.
Pavel Štork

Výsledky 10. ročníku cyklistického závodu Malá cena Úval
I. etapa:
1. Jan Kunta
2. Albert Pance
3. Zbyněk Kudrna
II. etapa:
1. Michal Dudek
2. Jan Kunta
3. Mirek Kubík
III. etapa:
1. Jan Kunta
2. Filip Kalenský
3. Petr Ledecký
Celkové pořadí:
15-40 let:
1. Jan Kunta
2. Albert Pance
3. Filip Kalenský
4. Petr Ledecký
5. Libor Janoušek
40-50 let:
1. Josef Michl
2. Petr Franěk
3. Ladislav Novotný
50 a více let:
1. Vratislav Krajník
2. Petr Psota
3. Jiří Teplý

Závodníci z Úval se umístili následovně:
18. Martin Šťovíček
33. Jiří Mašín
35. Miloslav Zelenka
36. Radek Netušil
38. Radek Strnad
40. Luboš Bláha

Cena ředitele závodu:
Martin Šťovíček

Celkové výsledky jsou na internetové adrese: www.automotovelo.cz/malacena
 

 

S P O L K Y

Skautský tábor Kočov 2003

Letošní skautský tábor u Kočova na Tachovsku jsme prožili dosti dobrodružně. Už na první pohled musel každý prérijní kojot poznat neohroženost obyvatelstva zlatokopecké pevnosti FORT SUTTER (čti fort šutr). Rozhodli jsme se totiž, že od 29. června vyrýžujeme všechno zlato v západních Čechách.
Nejprve bylo třeba vybudovat pevnost. Pak bylo nutné zajistit soběstačnost osady, a tak se někteří prospektoři naučili lasovat, střílet z luku, chytat "mustanga" a podobně. Mladí se učili od starších, které jsme všichni chovali v úctě, neboť nám pomáhali přežít v tak nemilosrdné krajině, jakou bezesporu Klondike divokého Západu Čech je. Ve chvílích volna jsme se pak koupali v řece - někteří "nedobrovolně".
Po dvou týdnech, které utekly jako voda v přilehlé řece Mži, si čtyřicet zlatokopů odvezlo své poklady "Czech Expresem". Skupinka devíti statečných se však ještě na bicyklových koních vydala na svou třistapadesátikilometrovou pouť napříč státem, aby se 19. července plni zážitků vrátili do rodných Úval.
Všechny podrobnosti jsou zaznamenané v kronikách a na fotografiích, které můžete, mimo jiné, vidět ve skautských klubovnách (viz pozvánka).
 

 

C Í R K E V

Husova kaple v Úvalech
HOVORY O KŘESŤANSTVÍ
PUTOVÁNÍ BIBLÍ

Všeobecně pro ekumenické společenství a další zájemce připravila Náboženská obec Církve československé husitské v Úvalech
Cyklus komponovaného pásma.
Úvodní slovo zástupce církve, poslech hudební ukázky, poslech MG nahrávky čtení z Bible v podání předních pražských herců a následná beseda. Určeno nejen členům CČSH, ale i dalším křesťanům a zájemcům z Úval a okolí.
10. září - 4. zastavení
Vyprávění Starého zákona od Stvoření po Abrahama

Úvodní slovo Mgr. Jan Asszonyi, kazatel Sboru Církve bratrské Praha - Žižkov
Koná se v Husově kapli, Pražská 180, Úvaly od 18 hodin.
8. října - 5. zastavení
Vyprávění o Abrahamovi

Úvodní slovo Ing. Roman Bubák, FÚ CČSH Úvaly
Koná se v Husově kapli, Pražská 180, Úvaly od 18 hodin.
Farní úřad CČSH v Úvalech
 


Posvícení v Úvalech

"Slavnost Výročí posvěcení chrámu (lidově posvícení) bude letos o první neděli v září v předvečer (vigilii) svátku Panny Marie narození v neděli 7. 9. 2003."
Karel Šubrt
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 981 539, fax: 281 981 696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz