10/2003

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
K A M   A   K D Y
Š K O L S T V Í
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í
C Í R K V E
K U L T U R A

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 44

 

 

 

POHLEDNICE Z JEDNOHO MĚSTA
Okolí Tyršovy ulice dnes

Holá Hostýň už dávno není holá, Vinice má rovněž vzrostlé stromy, a proto není možné zhotovit fotografii ze stejného místa jako v roce 1913.

detail
detail
 

 

K A M   A   K D Y

Městská knihovna
zve v týdnu od 6. - 12. 10. 2003 na 3. ročník Provázkiády
detail
 

Kulturní akce MDDM

Indiánská keramika
8. a 22. 10. od 18 h v MDDM

Výstava
Karla Zavázalová - užitková keramika
Václava Broumovská - keramická plastika
Eliška Zradičková - obrazy
10. - 11. 10. 2003 v MDDM

Představení Divadélka strýčka Nimry a tety Poplety
Poklad skřítka Pidivouse
22.10. v 15.30 hodin v sálku DPS

Koncert folkové hudby táborské skupiny Telegraf
24.10. v 19 hodin v sále DPS

(Podrobné informace ke všem pořadům MDDM dále v ŽÚ)
 


Husova kaple v Úvalech
zve na Vyprávění o Abrahamovi
8. 10. 2003 od 18 hodin
(další informace dále v ŽÚ)
 


POZVÁNKA
na vzpomínkovou akci k výročí založení Československé republiky 28. října 1918.
Vzpomínka se bude konat v pondělí 27. října 2003 v 17 hodinu pomníku padlých v I. světové válce, který je na náměstí Arnošta z Pardubic.
Občany Úval a blízkého okolí zve
Ing. Ivan Černý, starosta města
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

INFORMACE
z jednání rady města Úvaly,

které se konalo 25. 8. 2003.

Správní odbor

Rada obdržela další žádost o přidělení bytu v rámci státního integračního programu. Vzhledem k tomu, že město má v současné době obsazeny všechny 3 byty určené pro azylanty (čp. 203 Smetanova ulice), není nutné tyto žádosti předkládat na jednání rady.
Usnesení č. 235/03
Rada města po dobu obsazení bytů určených pro azylanty zmocňuje správní odbor k vyřizování žádostí o přidělení bytu v rámci státního integračního programu.

Rada byla seznámena s uvolněním obecního bytu 3+1 o výměře 62,57m2 v čp. 1347 a dále bytu 2+1 o výměře 77,33m2 v čp.75. Dne 27. 8. 2003 proběhne jednání bytové komise, kde budou navrženi noví nájemci.
Usnesení č. 236/03
Rada města bere na vědomí informaci o dvou uvolněných obecních bytech - byt 2+1 v čp. 75 a byt 3+1 v čp.1347.

Odbor investic a životního prostředí

Radě byla předložena žádost pí B. o souhlas se vstupem na pozemky v majetku města v souvislosti s rekonstrukcí vodovodní přípojky pro areál Hodov. Bude řešeno věcným břemenem a smlouva bude předložena ke schválení na veřejném jednání zastupitelstva.
Usnesení č. 237/03
Rada města souhlasí se vstupem na pozemky v majetku města p.č. PK 842 (KN 3241/1), 3252/2, 3268/81 a 3268/82 za účelem rekonstrukce vodovodní přípojky areálu Hodov. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit věcné břemeno.
Rada města projednávala možnost stavby betonárky v areálu bývalého cukrovaru, kdy stavebníky jsou manželé R. Se stavbou nesouhlasila již předchozí rada města (r. 2001).
Usnesení č. 238/03
Rada města zásadně nesouhlasí s tím, aby v areálu bývalého cukrovaru (pozemek p.č.306) byla stavěna betonárka.

Různé

Vzhledem k informacím, že se uvažuje o zrušení působení Policie ČR v Úvalech, rada ukládá pozvat zástupce obvodního oddělení Policie ČR (ředitele a kpt. Černou) na jednání rady.
Město Úvaly se bude snažit zachovat místní služebnu policie.

Společnost SATCA, spol. s r.o., podala žádost o pronájem nebytových prostor za účelem zřízení kanceláře a místnosti pro jednoduché úpravy elektronických zařízení.
Usnesení č. 239/03
Rada města souhlasí s pronájmem nebytových prostor pro společnost SATCA, spol. s r.o. Bude řešena možnost pronájmu prostor v areálu MULTITEC, případně v budově TESCO nebo v čp. 95.

Rada obdržela stížnost na stání tří automobilů a složení pražců - neoprávněný zábor veřejného prostranství před domem čp.1411 Janáčkova ulice. Situace bude na místě ověřena a v případě oprávněnosti stížnosti bude řešeno.

Rada byla informována o možnosti zvýšení výdajů za stavební práce v souvislosti s programem Phare. Rada zásadně nesouhlasí s jakýmkoli navyšováním výdajů nad původně schválenou částku, tj. cca 500 tis. Kč, bez předchozího projednání. Zároveň rada požaduje urychlené sepsání dodatku ke smlouvě se společností PSVS, která zajišťuje stavební práce. Dodatek bude obsahovat upřesnění rozsahu prací.

Ing. Ivan Černý, starosta
Ing. Jana Horová, místostarostka
 


USNESENÍ
z jednání mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva města Úvaly,

které se konalo v pondělí 25. 8. 2003.

Usnesení č. Z-064/03
Zastupitelstvo města k návrhu změn IIa) územního plánu sídelního útvaru Úvaly:
I. Schvaluje:
a) návrh změn IIa) územního plánu sídelního útvaru města Úvaly podle dokumentace zpracované Atelierem D+, Na Okraji 11, Praha 6 - příloha č. 1 tohoto usnesení,
b) vymezení závazné části návrhu změn IIa) ve formě regulativů k jednotlivým změnám a seznam veřejně prospěšných staveb vyplývajících z návrhů změn IIa) - příloha č. 2 tohoto usnesení.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
 
II. Souhlasí:
a) s vyhodnocením stanovisek dotčených orgánů státní správy k návrhu změn č. IIa) ÚPnSÚ města Úvaly s vyjádřením, jak byl návrh změn územně plánovací dokumentace dohodnut - příloha č. 3 tohoto usnesení,
b) s vyhodnocením připomínek k návrhu změn č. IIa) ÚPnSÚ Úvaly - příloha č. 4 tohoto usnesení,
c) s vyjádřením orgánů územního plánování sousedních územních obvodů - příloha č. 5 tohoto usnesení,
d) s vyhodnocením souladu územního plánu města s územním plánem velkého územního celku - příloha č. 6 tohoto usnesení.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
 
III. Konstatuje,
že není třeba přijímat rozhodnutí o námitkách nebo nesouhlasech k návrhu změn č. IIa) ÚPnSÚ města a k vymezení veřejně prospěšných staveb vlastníků dotčených pozemků a staveb, protože námitky a nesouhlasy nebyly vzneseny, - příloha č. 7 tohoto usnesení.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
 
IV. Bere na vědomí
stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování o posouzení návrhu změn č. IIa) územního plánu sídelního útvaru města Úvaly - Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru územního a stavebního řízení, který souhlasí, aby návrh změn č. IIa) územního plánu sídelního útvaru města Úvaly byl předložen zastupitelstvu města ke schválení - příloha č. 8 tohoto usnesení.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
 
V. Ukládá:
a) vydání obecně závazné vyhlášky o závazné části změn č. IIa) ÚPnSÚ města Úvaly,
b) zajistit zpracování a vydání nové aktualizované obecně závazné vyhlášky o závazné části ÚPnSÚ města Úvaly, která bude zahrnovat vymezení závazných částí schváleného ÚPnSÚ, změn č. I, změn č. IIa) a projednávaných změn č. IIb) územního plánu sídelního útvaru města Úvaly,
c) zajistit vyhotovení nového aktualizovaného hlavního výkresu se zachycením právního stavu platného po schválení projednávaných změn č. IIb) ÚPnSÚ města,
d) vyhotovit nový hlavní výkres a předat orgánům státní správy:
- Stavební úřad MěÚ Úvaly,
- Vojenská a ubytovací stavební správa, Hradební 12, Praha 1,
- Centrum dopravního výzkumu ČR, Sokolovská 82, Praha 8,
- Městský úřad Brandýs n. L., detašované pracoviště, nám. Republiky 3, Praha 1,
- Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č: Z- 065/03
Zastupitelstvo města schvaluje žádost o bezúplatný převod části pozemku KN p.č. 3660/1, označené jako PK p.č. 650, k.ú. Úvaly u Prahy o celkové výměře 14592 m2 od ČR, Pozemkového fondu ČR, podle § 5, odst.1 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-066/03
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod části pozemku KN p.č. 3660/1, označené jako PK p.č. 650, k.ú. Úvaly u Prahy o celkové výměře 14592 m2 od ČR, Pozemkového fondu ČR, podle §5, odst.1 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Z-067/03
Zastupitelstvo města v návaznosti na usnesení č. Z-059/03 volí členy zastupitelstva města Úvaly, MUDr. Jana Šťastného a Ing. Vladimíra Strusku, za členy kontrolního výboru.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Z-068/03
Zastupitelstvo města ruší usnesení č. Z-060/03 ze dne 3.7.2003
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Znění tohoto usnesení: Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje změnu v osobě předsedy tohoto výboru z Ing. L. Morávka na MUDr. J. Šťastného.

Usnesení: Z-069/03
Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci Ing. Ladislava Morávka jako člena kontrolního výboru.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Z-070/03
Zastupitelstvo města volí člena zastupitelstva města Úvaly MUDr. Jana Šťastného předsedou kontrolního výboru.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1

Ing. Ivan Černý, starosta
Ing. Jana Horová, místostarostka


INFORMACE
z jednání rady města Úvaly,

které se konalo 10. 9. 2003.

Odbor investic a životního prostředí - 1. část

Rada obdržela informace o připravovaném podzimním úklidu odpadů. V souladu s vyhláškou města o systému nakládání s odpadem proběhne podzimní svoz kovového odpadu a dále přistavování kontejnerů pro velkoobjemový odpad.
Usnesení č. 240/03
Rada města bere na vědomí informace o podzimním svozu odpadů na území města.

Z důvodu zařazení lednic do kategorie nebezpečný odpad je nutné jejich uložení pod střechou a na pevném podkladu. Je navrhováno zřízení přístřešku pro lednice u části areálu "starý cukrovar", kterou užívají Sběrné suroviny.
Usnesení č. 241/03
Rada města souhlasí s umístěním úložiště vyřazených lednic na některém z pozemků ve vlastnictví města v areálu bývalého cukrovaru a ukládá vedoucímu odboru investic a životního prostředí určit vhodné místo a odpovídající formu vzhledem k možnosti jiného využití daných pozemků v budoucnu.

Rada projednávala rozšíření počtu stanovišť separovaného odpadu a četnosti svozu. Je navrhováno rozšíření o 4 stanoviště: Rašínova/Palackého, Chorvatská, Hálkova a K Hájovně. Toto rozšíření představuje zátěž pro rozpočet města cca 90 tis. Kč. U lokality K Hájovně byly námitky vzhledem k nízkému počtu osob s trvalým pobytem ve městě Úvaly.
Usnesení č. 242/03
Rada města souhlasí se zřízením stanoviště pro separovaný odpad:
a) Rašínova / Palackého,
b) Chorvatská,
c) Hálkova,
d) K Hájovně.

Radě byla předložena žádost investora STE, a.s., o souhlas s uložením kabelů do pozemků ve vlastnictví města s tím, že při stavbě bude provedena demontáž venkovního el. vedení včetně sloupů a provedena pokládka kabelů veřejného osvětlení do země. Rada nesouhlasí s provedením pokládky kabelů veřejného osvětlení do země z finančních důvodů.
Usnesení č. 243/03
Rada města ukládá odboru investic a životního prostředí:
a) provést kalkulaci ceny pokládky kabelů veřejného osvětlení do země (ulice B. Němcové, P. Velikého, Pražská, Wolkerova, Jungmannova, Raisova, část Nerudova),
b) projednat s STE, a.s., možnost ponechání stávajícího osvětlení.

Město obdrželo upozornění, že splašky z čistírny odpadních vod (ČOV) v ulici Šámalova nejsou ekologicky likvidovány a odtékají do potoka. Dle informací od společnosti VaK Zápy jsou na zprovoznění ČOV předpokládány náklady ve výši 120 tis. Kč, o které je žádáno město Úvaly.
Tato ČOV není v majetku města a není tomu tak ani u pozemku, na kterém se ČOV nachází. Dále provozovatelem splaškové kanalizace v dané lokalitě je společnost VaK Zápy (vybírá od obyvatel stočné). Rada si je vědoma skutečnosti, že provoz této čistírny je již delší dobu problematický, ovšem vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nesouhlasí s tím, aby oprava ČOV byla hrazena z prostředků města. Majitel pozemku bude neprodleně vyzván k jednání s městem.
Usnesení č. 244/03
Rada města nesouhlasí s navýšením rozpočtu o částku 120 tis. Kč na opravu ČOV v Šámalově ulici, protože město není majitelem objektu, ani majitelem pozemku a není ani provozovatelem splaškové kanalizace v dané lokalitě.
Rada města ukládá odboru investic a životního prostředí neprodleně jednat s majitelem pozemku, na kterém se ČOV nachází.

3) K tomuto jednání byli přizváni ředitel Obvodního oddělení Policie ČR plk. Štěpánek, vedoucí kpt. Černá a její zástupce.
Město má zájem na zřízení obvodního oddělení Policie ČR v blízké budoucnosti a dále na okamžitém posílení místní služebny alespoň o jednoho pracovníka a služební vozidlo. Dále byli zástupci policie důrazně upozorňováni na skutečnost, že město Úvaly je jediným městem pověřeným přeneseným výkonem státní správy v ČR, které obvodní oddělení nemá. Naopak radní byli informováni o špatné finanční situaci policie a o nutnosti intervenovat přes MV ČR na parlament, protože zřízení oddělení policie znamená změnu zákona (schválení parlamentem). Zástupci Policie ČR byli ujištěni o maximální spolupráci města s policisty (např. možnost kopírování, podávání informací, zajištění dostatečných prostor a zejména pak možnost služebního bytu).
Vedení města v nejbližší době dohodne potřebný postup pro zřízení obvodního oddělení Policie ČR v Úvalech.

Správní odbor

Rada města byla informována o jednání týkajícím se dosavadní činnosti správce MŠ Kollárova, jehož závěrem byl návrh na vypsání výběrového řízení na místo správce tohoto objektu. Stávající správce p. Š. má smlouvu na dobu určitou, a to do 31.12.2003.
Usnesení č. 245/03
Rada města vyhlašuje výběrové řízení na místo správce objektu MŠ Kollárova 1260. Informace budou zveřejněny v časopise ŽÚ, na internetových stránkách Úval, na úřední desce a případně jiným vhodným způsobem.

Rada města obdržela informace o kontrole plateb nájemného a záloh na služby v bytech v majetku města. Bylo zjištěno, že město má celkem 11 neplatičů. Všem těmto nájemcům byla odeslána upomínka o dlužné částky.
Usnesení č. 246/03
Rada města bere na vědomí informace o nedoplatcích na nájemném a zálohách na služby a souhlasí s tím, aby správním odborem ve spolupráci s právníkem byly vyvozeny odpovídající důsledky. Dále rada požaduje průběžné informace.

Rada města obdržela žádost pí Selixové, členky komise kulturní a zájmové činnosti, o uvolnění z této funkce z časových důvodů.
Usnesení č. 247/03
Rada města bere na vědomí rezignaci pí Selixové na členství v komisi kulturní a zájmové činnosti.

Rada města projednávala rozšíření školní družiny z důvodu nedostačující kapacity. Dle informací ředitele školy je kapacita školní družiny 100 žáků (4 třídy po 25 žácích), přičemž v současné době je přihlášeno cca 120 žáků. Bude podána žádost o změnu zařazení v síti škol na Krajský úřad Středočeského kraje, ale vzhledem k časové náročnosti této cesty (cca 3/4 roku) je nutno situaci řešit také rychlejším způsobem.
V návaznosti na zvýšení příspěvku rodičů na družinu o 30,- Kč rada souhlasí s navýšením příspěvku na provoz družiny ZŠ Úvaly.
Usnesení č. 248/03
Rada města souhlasí s podáním žádosti o změnu zařazení v síti škol Základní školy Úvaly, okr. Praha - východ, týkající se položky "kapacita školní družiny" na 150 žáků na příslušný odbor Krajského úřadu Středočeského kraje.
Usnesení č. 249/03
Rada města souhlasí s navýšením příspěvku na provoz školní družiny ZŠ Úvaly o částku 3.500,- Kč měsíčně, a to od 1.10.2003 po dobu potřeby. Částka bude čerpána na základě zvýšení příjmové položky 3143/2111 (příjmy z družiny) a potřeba zřízení další třídy bude pravidelně prověřována dle počtu přihlášených žáků na daný měsíc.

V návaznosti na prodej bytů v čp. 1201 jsou u dvou bytů v současné době podepsány smlouvy na dobu určitou do 30.9.2003. Předpokládaný termín pro uskutečnění prodeje je listopad 2003. Z tohoto důvodu je nutné platnost smluv prodloužit.
Usnesení č. 250/03
Rada města souhlasí s prodloužením nájemních smluv pro pí S. a Mgr. K., a to do 30.11.2003 za stávajících podmínek.

Různé

Rada obdržela informace z jednání bytové komise, které proběhlo dne 27. 8. 2003. V současnosti má město k dispozici pro přidělení 3 volné byty. Dva v čp.75 Škvorecká ulice a jeden v čp. 1347 ulice P. Velikého.
Usnesení č. 251/03
Rada schvaluje dle návrhu bytové komise:
a) Nabídku přidělení bytu v čp. 1347 jako služebního pro manž. S. - oba učitelé ZŠ Úvaly. V případě souhlasu s přidělením bytu bude uvolněný byt 1+1 v čp.7 nabídnut pí Š. - učitelce ZŠ Úvaly.
b) V případě nepotvrzení zájmu manž. S. o byt v čp. 1347 bude nabídnut pí Č., zaměstnankyni MěÚ Úvaly.
c) Jeden byt v čp.75 bude ponechán jako služební pro příslušníka Policie ČR, který bude trvale přidělen pro Úvaly.
d) Jeden byt v čp.75 bude nabídnut pí B. v případě, že stále trvá její tíživá sociální situace, a to na dobu určitou do 30.4.2003.

Rada města obdržela žádost od SK Úvaly, oddíl stolního tenisu o příspěvek na nákup 2 nových stolů na stolní tenis v rámci každoročního přidělování příspěvků sportovním a zájmovým sdružením a organizacím z příjmů z výherních a hracích automatů.
Usnesení č. 252/03
Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 15 tis. Kč pro SK Úvaly, oddíl stolního tenisu. Příspěvek bude poskytnut v rámci každoročního přidělování příspěvků na základě příjmů z provozu výherních a hracích automatů.

Rada města byla dotázána vedením TJ Sokol Úvaly na platnost usnesení Z-2272 z října 2002, kterým byla přislíbena dotace ve výši 250 tis. Kč na rekonstrukci hřiště. S touto dotací je v rozpočtu 2003 počítáno, výbor TJ Sokol Úvaly bude písemně informován o termínu proplacení.

Odbor investic a životního prostředí - 2. část

Rada města obdržela návrh společnosti TEDO BRNO, s.r.o., na odprodej pozemků. Jedná se o celkovou výměru cca 11 tis. m2 a jde v naprosté většině o komunikace. Tato firma se jako majitel pozemků v současné době vyjadřuje ke stavbě splaškové kanalizace na těchto pozemcích. Cena stanovená společností TEDO BRNO celkově činí 1,15 mil. Kč. Vzhledem k současné situaci města rada nedoporučuje pozemky vykupovat. Vzhledem k tomu, že jedním z pozemků je také komunikace podél rybníka Kaláku, kudy byl plánován přivaděč splaškové kanalizace pro Slovany, rada doporučuje jednat s majitelem o případném prodeji pouze tohoto pozemku. Zároveň s tím rada doporučuje konzultovat s projektantem kanalizace jinou variantu vedení přivaděče - podél ulice Škvorecká.
Usnesení č. 253/03
Rada města nesouhlasí s odkupem všech pozemků nabízených firmou TEDO BRNO, s.r.o., (11 tis. m2 za 1,15 mil. Kč) a schvaluje následující:
a) jednat pouze o odkupu pozemku podél rybníku Kalák z důvodu projektu přivaděče splaškové kanalizace pro Slovany,
b) projednat s projektantem kanalizace změnu projektu a vést přivaděč podél ulice Škvorecká.

Rada projednávala návrh společnosti Středočeská plynárenská, a.s., na odkup plynovodních řadů v některých ulicích. Jedná se o odkup za 50% investičních nákladů, tj. za 1 712 000 Kč.
Usnesení č. 254/03
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej plynovodních řadů v ulicích Palackého, nám. Svobody, Jiráskova, Pražská, Kladská, Rumunská, Lužická, Bulharská, U Kaberny, U Výmoly, U Starého koupadla a 5. května společnosti Středočeská plynárenská, a.s., za cenu 1,712 mil. Kč, což představuje 50% investičních nákladů.

Ing. Ivan Černý, starosta
Ing. Jana Horová, místostarostka

 


Kolik mají vlastně Úvaly obyvatel ?

Zřejmě většina z vás ví, že pro získávání daňových příjmů obcí a měst (dále pro zjednodušení pouze obce) je podle platné legislativy důležitý počet obyvatel, tj. počet osob s trvalým pobytem v obci. Postup je následující: z daňových příjmů státu (daně fyzických a právnických osob, daň z nemovitostí atd.) se oddělí zhruba jedna pětina, a ta se rozděluje mezi všechny obce ČR tak, že každá obec dostane částku závislou na skutečném počtu obyvatel a koeficientu pro danou "třídu obce". Úvaly se nyní nacházejí ve třídě do 5 000 obyvatel. V případě, že bychom se dostali do vyšší třídy, tj. nad 5 000 obyvatel, byl by koeficient podstatně vyšší a tím samozřejmě i vyšší příjmy. Všeobecně známý je fakt, že v Úvalech ve skutečnosti trvale žije mnohem více než 5 000 lidí. Ovšem zdaleka ne všichni tu mají trvalý pobyt. A zdaleka není pravdou, že jde pouze o novostavby.
Lidé si možná neuvědomují, že se paradoxně dostáváme do situace, kdy je nutné zabezpečit veškeré náležitosti jako např. mateřské školky, školy, jídelnu, družinu, dům dětí, kapacitu přenesené státní správy i samosprávy, ale i inženýrské sítě a komunikace, veřejné osvětlení pro (odhaduji) minimálně 5 500 lidí, přičemž koeficient příjmů odpovídá 3 000 obyvatel. Já sice chápu, že je složité např. přehlašovat sídlo firmy, měnit doklady, lékaře a podobně, ovšem pokud se člověk rozhodne v nějaké obci žít a využívat její zařízení a stavby, měl by se k této obci hlásit. Vím, že se dá namítnout, že stav některých komunikací je velmi špatný a že někde inženýrské sítě nejsou dokonce vůbec. Je to pravda, ale pokud v Úvalech stále poroste počet lidí, aniž by vzrostl počet osob s trvalým pobytem v Úvalech, bude se situace naopak zhoršovat. Například už teď nestačí kapacita školní jídelny, družiny, školky jsou naplněné, kontejnery na tříděný odpad jsou neustále přeplněné, přestože by na daný počet obyvatel měl jejich objem a četnost svozu teoreticky postačovat, atd.
Byla bych ráda, kdyby právě lidé, kteří zde nemají trvalé bydliště, ačkoliv zde žijí a třeba své děti mají umístěné ve zdejší škole, zkusili přehodnotit své stanovisko.
Ing. Jana Horová, místostarostka
 


PODZIMNÍ ÚKLID
INFORMACE

S nastupujícím podzimem přichází opět i pravidelný podzimní úklid od některých odpadů z našich domácností. Přestože se tato akce koná každoročně obdobným způsobem, věnujte prosím následujícím řádkům zvýšenou pozornost. Svoz proběhne podle druhu odpadu ve dvou etapách.
Termínový kalendář jednotlivých etap podzimního úklidu

I. ETAPA - svoz starého železa
Celá akce bude na území města Úval zajišťována pracovníky a technikou Středočeských sběrných surovin.
V níže uvedených termínech je proto nutno železo a kovový odpad umístit před jednotlivé nemovitosti a to tak, aby byl příjezdný a přitom nebránil průchodu nebo průjezdu.
Pro svoz je město rozděleno na dvě poloviny, kde dělící čarou ve směru od budovy základní školy je náměstí Arnošta z Pardubic, Husova ulice a dále pak od železničního přejezdu Pražská ulice až na její západní konec směrem ku Praze. V pravé části od této dělící čáry proběhne svoz ve dnech 11. a 12. října 2003 s tím, že železo a kovový odpad je nutno umístit před jednotlivé nemovitosti nejpozději v sobotu dne 11. října 2003 do 9.00 hodin. V levé části města proběhne svoz za stejných podmínek o týden později ve dnech 18. a 19. října opět s tím, že železo a kovový odpad je nutno umístit před jednotlivé nemovitosti v sobotu dne 18. října nejpozději do 9.00 hodin. Prosíme o dodržení 9.00 hodiny jako nejzašší doby pro umístění železa a kovového odpadu před jednotlivé nemovitosti.
Případné požadavky na svoz např. rozměrných, těžkých kusů apod. je možno dohodnout před akcí nebo při ní na tel. č. 603 584251 (pan Fidler). Je možno též odvézt autovraky, v tomto případě je však nutno tento odvoz předem dohodnout na výše uvedeném telefonním čísle.
UPOZORNĚNÍ: V průběhu minulých let byly do schránek jednotlivých domů vhazovány letáčky nabízející odvoz kovového odpadu umístěného zájemci před tyto domy. Upozorňujeme proto na skutečnost, že tyto akce jsou bez vědomí a tím i souhlasu města a v rozporu s vyhláškou o systému nakládání s odpady na jeho území. Při tomto "partyzánském" způsobu svozu kovového odpadu se tak občané, kteří jej využijí, vystavují nebezpečí, že odpad odvezen není, k čemuž již v několika desítkách případů došlo. Zájemci pak nezbývá nic jiného, než buď kovový odpad odnést zpět domů a nebo jej dopravit do výkupny sběrných surovin.

II. ETAPA - svoz biomateriálů a objemnějších odpadů
Tato akce proběhne v průběhu měsíce října 2003. Kontejnery bude pro tuto akci přistavovat firma Kotval. Svoz se týká biomateriálů z domácností a ze zahrad, které nemohly být kompostovány, dále pařezů a větví, které je však nutno rozřezat na menší rozměry, aby prostorově zabíraly co nejmenší objem. Svoz se dále týká i maloobjemových a objemnějších odpadů, které nemohly být umístěny do popelnicových nádob nebo kontejnerů na separované odpady. Do při-stavených kontejnerů nesmí být umisťován železný a kovový odpad a hlavně odpady nebezpečné (např. zbytky barev, laků, kyselin, olejů, autobaterie, pneumatiky apod.).

Harmonogram svozu
termín - číslo stanoviště
13. října - 14,27,35
14. října - 10,33,46
15. října - 50,52,53
16. října - 7,20,40
17. října - 8,16,49
18. října - 48,51
19. října - 6,15,34
20. října - 1,9,31
21. října - 3,13,41
22. října - 22,30,44
23. října - 12,26,32
24. října - 18,25,38
25. října - 4,23,36
26. října - 17,39,45
27. října - 5,21,42
28. října - 11,29,47
29. října - 2,19,43
30. října - 24,28,37

Očíslování stanovišť kontejnerů
1 roh ulic Chorvatská, Slovinská
2 roh ulic Bulharská, Ruská
3 roh ulic Srbská, Škvorecká
4 střed Jiřího z Poděbrad
5 střed Chelčického
6 střed Roháčova
7 střed 5. května
8 roh ulic Kladská, Lužická
9 roh ulic U Kaberny, U Výmoly
10 roh ulic Nerudova, Preslova
11 roh ulic Nerudova, Žižkova
12 roh ulic Čechova, Havlíčkova
13 roh ulic Nerudova, Boženy Němcové
14 roh ulic Kollárova, Boženy Němcové
15 roh ulic Jungamnnova, Prokopa Velikého
16 roh ulic Nerudova, Raisova
17 roh ulic Raisova, Prokopa Velikého
18 roh ulic Raisova, Kollárova
19 roh ulic Prokopa Velikého, Erbenova
20 roh ulic Kollárova, Ladova
21 roh ulic Hakenova, Štefánikova
22 roh ulic Wolkerova, Alešova
23 roh ulic Vítězslava Nováka, 28. října
24 roh ulic Kožíškova, Vítězslava Nováka
25 roh ulic Rašínova, náměstí Svobody
26 roh ulic Grégrova, Dobrovského
27 roh ulic Guth-Jarkovského, Klánovická
28 roh ulic Čelakovského, Foersterova
29 roh ulic Guth-Jarkovského, Máchova
30 roh ulic Rašínova, Tylova
31 roh ulic Klostermannova, Dobrovského
32 roh ulic Palackého, Hakenova
33 střed Otokara Březiny
34 roh ulic Janáčkova, Purkyňova
35 střed Fibichova
36 střed V Zálesí
37 roh ulic Glücksmannova, Šámalova
38 roh ulic Janáčkova, Jirenská
39 roh ulic Nad Koupadlem, Purkyňova
40 střed Horova
41 roh ulic Sovova, Na Spojce
42 roh ulic Pod Tratí, Denisova
43 roh ulic Denisova, Smetanova
44 roh ulic Fügnerova, Tyršova
45 střed Hálkova
46 střed nám. Arnošta z Pardubic
47 roh ulic Mánesova, Horova
48 střed Pod Slovany
49 střed Pražská (před čp. 142)
50 střed Atlasová
51 střed U Obory
52 střed K Hájovně
53 střed Jiráskova

Čas přistavování kontejnerů:
Kontejnery budou umisťovány na výše uvedená stanoviště v uvedený den mezi 14.00 až 17.00 h. Odváženy budou následující den opět mezi 14.00 až 17.00 h.

odbor investic a životního prostředí, Ing. Bohuslav Prokůpek
 


OZNÁMENÍ

V návaznosti na usnesení rady města č. 245/03 ze dne 10.9. 2003 vyhlašuje město Úvaly výběrové řízení na obsazení funkce správce v Mateřské škole Úvaly, Kollárova 1260, okr. Praha-východ
Podmínky přijetí:
- trestní bezúhonnost,
- dobrý zdravotní stav,
- základní zručnost v údržbářských pracích,
- možnost uzavřít vedlejší pracovní poměr.
Správce zajistí mimo jiné ostrahu objektu a přilehlého pozemku.
K dispozici je služební byt 3 + 1 v objektu mateřské školy na dobu 1 roku s možností prodlužování nájemní smlouvy po dobu trvání pracovního poměru. Předpokládaný nástup od 1.1.2004.
Bližší informace podá MěÚ Úvaly - odbor správní (pí Tesařová, pí Šťastná).
Zájemci mohou své písemné přihlášky podat nejpozději do 19.11. 2003 do 17.00 hodin v podatelně MěÚ Úvaly. Vybraní uchazeči budou písemně vyzvání k ústnímu jednání.
Ing. Ivan Černý, starosta města
 


Upozornění občanům na odchyt volně pobíhajících psů

Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu volně pobíhajících psů byla kontaktována odchytová služba, která bude v Úvalech pravidelně provádět kontrolu. Volně pobíhající psi budou odchyceni a umístěni v útulku v Lysé nad Labem. Náklady s tím spojené budou vlastníkovi psa předepsány k úhradě.
Jana Tesařová, vedoucí správního odboru
 


UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Výměna občanských průkazů
31.12. 2005 končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů (tj. všech občanských průkazů kromě nově vydaných zelených kartiček). Aby nedošlo k přetížení příslušných pracovišť, doporučujeme občanům žádat o výměnu již nyní. Výměna je osvobozena od správního poplatku, lze o ni požádat na správním odboru MěÚ Úvaly.
K žádosti je třeba doložit:
- rodný list,
- doklad o rodinném stavu (oddací list, úmrtní list manžela/lky, doklad o rozvodu),
- 1x fotografie,
- občanský průkaz,
pokud chce žadatel uvést i dobrovolné údaje, tj. děti do 15ti let a titul doloží:
- rodné listy dětí,
- doklad k titulu (VŠ diplom).
 


Změna čísla mobilního telefonu místostarostky Ing. J. Horové
- nové číslo 724 18 15 18
 


Jednání se zástupci Policie ČR

Dne 10.9.2003 se na jednání rady města dostavili na základě pozvání zástupci Policie ČR, Praha-východ, a to ředitel plk.JUDr. Štěpánek, vedoucí oddělení Čelákovice kpt. Černá a její zástupce por. Fedaček.
Zástupci policie byli při jednání upozorněni na skutečnost, že město Úvaly je, pokud je nám známo, jediným městem pověřeným přeneseným výkonem státní správy v ČR, které obvodní oddělení Policie ČR nemá.
Zástupci města mají zájem na zřízení obvodního oddělení. Jsou si vědomi, že toto není záležitostí, která by mohla být realizována okamžitě (zřízení oddělení policie znamená změnu zákona). Z tohoto důvodu byl vznesen požadavek alespoň na okamžité posílení místní služebny minimálně o jednoho pracovníka a služební vozidlo. Pro stabilizaci obsazení místní služebny byla nabídnuta možnost přidělení služebního bytu. Zástupci Policie ČR byli zároveň ujištěni o maximální spolupráci ze strany města. Mimo jiné jim bylo nabídnuto zajištění prostor pro umístění výše uvedeného oddělení.
Kpt. Černá přednesla zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu OOP ČR Čelákovice - územní část města Úvaly za období od ledna do září tohoto roku.
Služební obvod OOP Čelákovice je největším služebním obvodem v rámci Policie ČR, Okresního ředitelství Praha-východ. Hranice územního obvodu jsou ze západní strany tvořeny hranicí s hlavním městem Prahou a na východní straně s územím okresů Nymburk a Kolín. Ve služebním obvodu se nachází dvě města, a to Čelákovice, Úvaly a 21 obcí. Ve městě Úvaly je od září roku 2002 zřízena policejní služebna, kde byli do září 2003 zařazeni 3 policisté ze stavu OOP Čelákovice, z toho 2 policistky trvale. Od září tohoto roku jsou zařazeny trvale na této služebně pouze 2 policistky.
S ohledem na bezpečnostní rizika bylo uvedeno, že ve služebním obvodu OOP Čelákovice mnoho obyvatel dojíždí za prací do hlavního města Prahy a jiných větších měst v okolí a tím vzniká větší migrace obyvatel. Služební obvod v blízkosti Prahy je snadno dostupný, a to jak prostředky hromadné dopravy, tak v rámci individuálního transportu osob a věcí, zejména motorovými vozidly. Podle poznatků je zjištěno, že právě tyto komunikace jsou využívány osobami páchajícími trestnou činnost v obvodu OOP Čelákovice i okresu Praha-východ jako celku.
V městě Úvaly a okolních obcích bylo za uvedené období prošetřováno zvýšené množství trestných činů (vloupání do motorových vozidel, krádeží motorových vozidel, krádeží prostých, vloupání do různých objektů, poškození cizí věci, loupeží).
Vedení města v nejbližší době zahájí kroky potřebné pro zřízení Obvodního oddělení Policie ČR v Úvalech. Tento požadavek je podpořen i poznatky vyplývajícími z přednesené zprávy.
Jana Tesařová, vedoucí správního odboru
 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva

V pondělí 25.8.2003 se v sále domu s pečovatelskou službou konalo mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva města Úvaly. Na programu jednání bylo projednávání a schválení změn č. IIa, územního plánu města Úvaly a projednání a schválení žádosti města Úvaly o bezúplatný převod pozemku PK p.č.650 v k.ú. Úvaly u Prahy.
Po zahájení seznámil starosta Ing. Černý přítomné s důvodem svolání mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva města, kterým byla skutečnost, že dnem 26. 8. 2003 končil termín možnosti podání žádostí o bezúplatný převod některých po-zemků od pozemkového fondu. Současně bylo nutno schválit i změny č. II.a) územního plánu, jejichž součástí byly i některé pozemky, které byly předmětem žádosti o tento převod. V úvodu zároveň oznámil, že zápis z minulého veřejného zasedání je ověřen a kontrola plnění bude provedena až na řádném zasedání zastupitelstva města. Podrobně seznámil zastupitele se změnami IIa) územního plánu sídelního útvaru Úvaly a na místě je názorně demonstroval nad územním plánem. Zpracováním návrhu změn byl pověřen Atelier D+ na základě smlouvy ze dne 17. 7. 2002. Návrh změn č. IIa) ÚPnSÚ města byl v souladu s ustanoveními §22 stavebního zákona vystaven po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí. Pořizovatel toto oznámil veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce městského úřadu a o této skutečnosti jednotlivě seznámil dotčené orgány státní správy. Veřejné projednání se uskutečnilo 18. 12. 2002. K tomuto bodu jednání proběhla delší diskuse, navrhované změny IIa) územního plánu sídelního útvaru Úvaly byly schváleny.
Tématem další části jednání bylo projednání a schválení žádosti města Úvaly o bezúplatný převod pozemku. Starosta města Ing. Černý seznámil přítomné se skutečností, že obce mají možnost získat bezúplatným převodem od Pozemkového fondu ČR zemědělské pozemky, které jsou ve schváleném územním plánu určeny celé nebo jejich části pro stavby ve veřejném zájmu (školy, hřiště, komunikace, čistě obytné stavby atd.). Aby město na základě žádosti mohlo takový pozemek získat, musí mimo jiné zastupitelstvo souhlasit na základě usnesení s jeho bezúplatným převodem.Toto je případ pozemku KN p.č. 3660/1, konkrétně jeho části označené jako PK p.č. 650 v k.ú. Úvaly ve vlastnictví výše zmiňovaného Pozemkového fondu ČR o výměře 14 592 m2. Podání žádosti a bezúplatný převod výše uvedeného pozemku byly bez připomínek schváleny.
Dále byla projednávána záležitost týkající se legálnosti volby nových členů a předsedy kontrolního výboru, která proběhla na minulém veřejném zasedání. Rada města se domnívá, že o legálnosti volby členů nemůže být po-chyb. Pokud se týká nového předsedy, na její doporučení bylo provedeno hlasování o návrhu s textem " zastupitelstvo volí předsedu " na místo stávající formulace "zastupitelstvo schvaluje změnu v osobě předsedy". Současně bylo konstatováno, že budou vyzváni zastupitelé opozičních stran, aby navrhli nového kandidáta za člena kontrolního výboru (počet členů musí být lichý). Pro přehlednost uvádím, že kontrolní výbor nyní pracuje v tomto složení: předseda MUDr. J.Šťastný, členové M.Štíchová, P. Rytina, Ing. V. Struska.
Ing. Černý poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání ukončil.
Jana Tesařová, ved. správního odboru
 


Proč "Provázkiáda" a proč "Týden knihoven"?

V Česku se každý nějak zviditelňuje. Kantoři, lékaři, finanční úředníci, odboráři stávkují.
Neméně zanedbávaní knihovníci s nízkým ohodnocením a společenskou prestiží u bodu mrazu si nakládají v nově koncipovaných knihovnách stále více práce na svá bedra.
Celostátní akcí pro návštěvníky - navažte svůj provázek, podpoříte knihovnu - volají knihovníci do světa čtenářů i nečtenářů, mecenášů, sponzorů, zřizovatelů, novinářů: všimněte si, prosím, také nás, KNIHOVEN.
Alena Janurová

detail
 


ANKETA
www.Uvaly.cz

Výsledky ankety umístěné na www.Uvaly.cz v období od 13.8. do 12.9.2003:
Souhlasíte s návrhem na umístění radnice v budově Multitecu?
- Ano 11% (6)
- Ne, preferuji radnici na náměstí 20% (11)
- Ne, radnici nestěhujte 59% (33)
- Nezajímá mě umístění radnice 11% (6)

V anketě na téma "do pražských divadel z Úval" můžete hlasovat na www.uvaly.cz do 12. října 2003.

www.Uvaly.cz/mesto - informační rozcestník
www.Uvaly.cz/adresar - katalog služeb a podnikatelů
www.Uvaly.cz/kalendar - informační kalendář
www.Uvaly.cz/reality - aktualizovaná realitní nabídka
www.Uvaly.cz/MeU - informace občanům o úřadech
www.Uvaly.cz/ZivotUval - pravidelný měsíčník
www.Uvaly.cz/uvalaci - kniha návštěv, diskusní klub
www.Uvaly.cz/knihovna - Městská knihovna
www.Uvaly.cz/mapa - aktuální mapa města
www.Uvaly.cz/pocasi - předpověď počasí
www.Uvaly.cz/anketa - nová anketa
Ing. Lukáš Rubeš
 


O čem psal Život Úval před lety

Něco z dřívějších Úval
Píšeme tyto řádky proto, aby každý občan alespoň hrubě poznal život z dřívějšího dění v místě, ve kterém žije. Ten, který na vlastní kůži pozná těžké žití, praví nejstarší občan Úval s. Vojt. Votava, nar. v r. 1870, ten si dovede jinak vážit dnešních vymožeností. Dovede jinak oceňovat dnešní mechanizaci. Stroje, které ve všech odvětvích z převážné většiny nahrazují lidskou dřinu, jsou a musí být našimi pomocníky. Zasluhují si tedy alespoň od nás řádné ošetřování. Stroji musíme rozumět, s ním musíme cítit. Pak přirozeně nebudeme nacházet v přírodě různé pohozené a rezavějící jejich součástky.
Podobně také ten, který má skutečně přírodu rád, ten přece nemůže lámat stromky, pohazovat různé odpadky, plechovky nebo papíry všude tam, kde se mu zlíbí. Čtěte "Úvaly jindy a nyní" na str. 43 a dovíte se, že i vysazování stromů a zalesňování pastvin bývalo často velmi nepopulární a nepochopené.
Těší nás, když se dovídáme, že naši pionýři, naše nová směna, váží si práce svých předků, které si nejen cení, ale dále zdokonaluje a moderními zásahy zlepšuje. Bylo milo u srdce každému občanu, když se dovídal, že děti dovedou i lesní cestičky upravovat, mnohá místa vyčišťovat, lavičky upevňovat také proto, aby lesíky byly vyhledávaným odpočinkem pracujícím, aby se každému v nich líbilo.
Právě před osmdesáti lety v r. 1883 naši předkové vysazovali podle potoka Výmoly topolové sazenice, které se dobře ujaly. Mezi topoly v příštím roce nasázeny vrby s přáním, aby takto zasazené stromy byly obrubou "Rudolfova háje". Nebyly tehdy Úvaly veliké. V r. 1880 čítal městys Ouval 99 čísel popisných a přítomných 991 obyvatel. Mezi nimi bylo 36 židů, 18 helvetského a 1 augsburgského vyznání. Tehdy bylo u nás 52 koní, 298 kusů hovězího, 676 skopového a 73 kusů vepřového dobytka, 87 koz a 83 úly. Úroda toho roku byla velmi špatná.
V místech kamenného lomu stával "Rudolfův háj". Na jeho vrcholu bylo upraveno vkusné menší prostranství, kde byl v r. 1891 po jubilejní výstavě v Praze postaven altán. Dodnes se jeho trosky najdou u Švábů, kde z něho byla postavena stodůlka.
"Rudolfův háj" … Čtěme, co praví kronika:
"Dne 30. dubna 1881 stalo se při schůzi zastupitelstva obce následující usnesení. Jelikož dne 10. května b.r. se odbývá slavnost sňatku Jejich Cís. Král. Výsosti korunního prince Rudolfa s princeznou Štefanií, odbývati či slaviti ten den bude se následovně: Zastupitelstvo obce ten den úplně zasvěcuje a vyzývají se veškeří občané všech tříd by se na ten den od práce zdrželi a na uspořádané slavnosti podílu ubrali. (Co se též stalo) ……
A tak večer 9. května za zvuků hudby a střelby hmoždířů občanstvo, za-stoupené všemi korporacemi, v pochodněmi osvětleném průvodu procházelo městysem. 10. května ráno byl budíček. V 9 hodin se dostavilo zastupitelstvo obce ke svému starostovi, kde byl již spolek živnostenský, úřednictvo cukrovaru a státní dráhy, četa horníků a hasičů. Odtud se všichni za zvuků odebrali na faru, kde byl vyzdvižen nový prostor pro školní mládež. Prapor darovaly úvalské "dámy", mašle dívky. Po vysvěcení farářem Fr. Soukupem byl odevzdán školním žákům.
V 1 hodinu odpoledne za znamení 20 ran z hmoždířů počala slavnost svěcení háje Rudolfova nade mlýnem horním. Kopec ten jsa pust, uznal za dobré štěpařský spolek jej vysázeti lesním stromovím a zčásti ovocným a dle povolení pokřtěn tento hájem Rudolfovým ……"
Ve 2 hodiny odpoledne veškeré spolky i se školní mládeží v průvodu vedeni výborem štěpařského spolku od starosty obce přešly na faru, odkud vyšel pan farář a připojil se k zastupitelstvu. Za hlaholu zvonů a hudby odebral se průvod přímo do háje. Háj ten byl již v březnu zčásti vysázen. Okrášlen vkusným upravením, poskytoval příjemné zákoutí. Proti mlýnu u vchodu do háje byla postavena brána, u které návštěvníky, jichž bylo na tisíc, vítal výbor štěpařského spolku. Nahoře v háji pak občany uvítal starosta obce Ant. Chlapec, jemuž bylo zástupcem c.k. okresního hejtmanství v Českém Brodě odevzdáno povolení, že Jeho Výsost korunní princ Rudolf svolil, by háj ten dle jména jeho zván býti směl a i též za věnovaný přijal.
Po zapětí několika písní a přednesených deklamovánek školní mládeží důstojný pán Fr. Soukup vysadil jeden stromek, představenstvo obce druhý, školní dítky třetí, živnostníci a úřednictvo čtvrtý a ostatní další. Večer pak byla slavnostní akademie ve prospěch udržení Rudolfova háje, jejž do ochrany převzala školní mládež. Zde se později konalo mnoho slavností.
V jarních teplých večerech bývalo odtud tiché městečko obveselováno hudbou, když hudebníci cvičili svá čísla k veřejnému vystoupení. Mládež v družné zábavě, úvalští studenti nacházeli zde příjemné chvíle oddechu. Jistě i útulná lesní zátiší podněcovala mnohou studentskou lásku, a bývala proto s oblibou navštěvována. Pamětníci různých slavností tam konaných si vzpomenou na závodění v slézání tam postavených vysokých uhlazených sloupů. Vždyť nahoře na nich těžko dosažitelné bývaly vítězné ceny. Triumfálně byly dolů se sloupů snášeny a vítězové byli vším občanstvem obdivováni.
Dávno již není "Jeho Výsosti", ani všelijakých "dám" a "důstojností", ani malého hřiště s altánem. Daleko hospodárněji je užíváno skály, na které rostl háj. Také málokdo již dnes ví, že kámen v základech domu pochází z míst, které sám kdysi tak mocný korunní princ Rudolf dovolil zváti svým jménem.
B (Život Úval č. 9/1963)
 


Nová otevírací doba v lékárně

Úvalská lékárna oznamuje, že od 1. 10. 2003 bude lékárna otevřena bez polední přestávky.
Nová otevírací doba:
Po - Čt: 7.45 - 16.45 h
Pá: 7.45 - 15.45 h
PharmDr. H. Kantorová
 


OSOBNOSTI
Stál za kamerou

Víte, co mají společného české filmy Železný dědek, Synové hor, 105% alibi, Kde alibi nestačí nebo Svatba jako řemen? Natočil je kameraman Josef Střecha. Málokdo ví, že je místním rodákem.
detail Narodil se 3. listopadu 1907 v Úvalech, kde prožil dětství a mládí. V letech 1924 - 1926 studoval na grafické škole. U filmu začal ještě za němé éry. Do roku 1932 pracoval jako laborant, asistent kamery a kameraman u firmy Bratři Deglové, v dalších letech byl zaměstnán u společnosti A-B na Barrandově. Až do konce 2. světové války natáčel pro firmy National, Elekta, Lucerna, Bavaria a UFA. Patřil ke generaci českých filmových tvůrců, která začala vytvářet evropsky proslulou českou kameramanskou školu. Střecha svým citlivým tvůrčím projevem často zachraňoval prvorepublikové filmy nezkušených nebo umělecky méně náročných režisérů před všedností a banalitou. Vedle 27 celovečerních zvukových filmů natočil také řadu krátkých filmů, většinou zeměpisných, etnografických a historických dokumentů.
Jeho prvním zvukovým filmem byl zajímavý a kameramansky náročný folkloristický hraný dokument z roku 1933 Mizející svět. Společně s Ferdinandem Pečenkou stáli za kamerou v roce 1937 při natáčení filmu Lidé pod horami, v němž natočili spoustu vynikajících přírodních detailů a řadu nezapomenutelných exteriérových sek-vencí, kterých režisér Václav Wasser-mann použil do emotivně působících montáží. Podobně dobrou práci spolu odvedli v životopisném filmu Karel Hynek Mácha. Naopak ani kompozice záběrů a obsazení předními herci bratislavského Národního divadla nedokázaly zaručit úspěch jednoho z mála pokusů o film se slovenskou tématikou Matkina spoveď z roku 1937, který byl zmařen neumělým režijním zpracováním.
Prvními Střechovými filmy natočenými po roce 1945 v barrandovském studiu byly veselohra Právě začínáme a okupační drama V horách duní. Mezi zná-mé filmy, na nichž se podílel v padesátých a šedesátých letech, patří kromě již v úvodu uvedených například Daleká cesta, Haškovy povídky, Nejlepší člověk, Přiznání, Honzíkova cesta, Obušku, z pytle ven!, Zámek pro Barborku, Všude žijí lidé, Marie, Zbabělec, Člověk není sám, Intimní osvětlení (společně s Miroslavem Ondříčkem) a Na kolejích čeká vrah. Během svého působení u filmu vytvořil také několik desítek epizodních filmových rolí.
Ani v době, kdy už nebydlel v Úvalech, na rodnou obec nezapomínal. Například v roce 1936 pomohl sehnat promítací přístroje, kterými byla vybavena právě dokončená sokolovna. Provoz kina pak výrazně pomohl sokolům při splácení půjček.
Rozhodně i dnes je většina filmů, které kameraman Josef Střecha natočil, zajímavá pro diváky. Proto patří jméno tohoto významného úvalského rodáka do kapitoly Osobnosti v připravované knize o Úvalech.
Ing. Vladislav Procházka
 

 

D I S K U S E

Ke článku
"Nový stožár sítě mobilních telefonů" v Životě Úval č. 8/2003

Nový stožár sítě mobilních telefonů byl postaven přímo proti našemu domu v Jiráskově ul. čp. 226. I když je postaven v prostoru železnice, je jen asi 60 m od našich oken a můžu se kochat jeho krásou přímo ze své postele. V noci je velmi nepříjemné i jeho intenzivní osvětlení, které nám září přímo do ložnice. Bylo opravdu nutné postavit stožár do husté zástavby a ignorovat zájmy nejbližších sousedů stožáru?
V článku se uvádí, že "je významné měřit hustotu zářivého toku na okolních střechách". Proč toto měření nebylo provedeno v Úvalech? Ani u nás, ani u nejbližších sousedů (p. Jelínek, Boháčkovi, Elčknerovi, Cirmanovi) nikdo žádné měření neprováděl.
Od uvedení stožáru do chodu se nám zhoršil příjem rozhlasu (VKV - rušení stanic Klasik FM, BBC, Radio Beat). K rušení dochází poměrně často. Jeho intenzita kolísá, někdy se stanice nedají vůbec poslouchat.
Žádám, aby městský úřad zajistil změření intenzity pole v nejbližších obytných domech, a to i v případě, že bude stožár pronajmut dalším operátorům a intenzita pole se příslušně znásobí a aby tyto výsledky zveřejnil. Velmi bych uvítala, kdyby společnost Realteck zajistila výstavbu kvalitní antény pro příjem VKV nejbližších sousedů stožáru.
RNDr. Adriena Potměšilová, CSc
 


Předcházející článek zaslala redakce společnosti Realteck CZ., a.s., Praha s žádostí o vyjádření.
Výše jmenovaná společnost odpověděla takto:

Vážená paní Potměšilová,
k námitkám uváděným ve vašem článku se mohu vyjádřit pouze k umístění vlastního stožáru. Chápu, že výhled na železniční stanici narušený dalším stožárem není příjemný, ale skloubit požadavky na pokrytí území signálem mobilních telefonů s vybráním lokality, v níž stožár vůbec nikomu nepřekáží, je v podstatě nemožné.
Ostatní připomínky se týkají technologie umístěné na stožáru, která je záležitostí společnosti T-mobile Czech Republic, a. s., a to včetně rušení VKV signálu. Podle ujištění operátora z dnešního dne (17. 9. 2003) není technologie na stožáru dosud v provozu. V případě dalších námitek na provoz vysílače se obraťte, prosím, přímo na operátora, kterým je již zmíněný T-mobile Czech Republic, a.s., Londýnská 730, 120 00 Praha 2 a který se určitě ke všemu odpovědně vyjádří.
Jaroslav Vondruška, Realteck CZ, a.s., Praha
 


Lisovna Essa Czech na Hodově pohledem druhé strany

V minulém čísle Života Úval se objevil článek o lisovně Essa Czech z pera vedení tohoto závodu. Jelikož jsme nuceni v blízkosti tohoto závodu žít, považuji za nutné doplnit informace o pohled takzvaně z druhé strany. Tedy z pozice lidí, kteří jsou na rozdíl od výše uvedených tímto závodem ovlivněni veskrze negativně.
Jak jsme se tedy dozvěděli, firma získala tzv. ekologický certifikát dle ISO 14001. Skutečnost, že o něj bude usilovat, není žádným překvapením už z důvodu, že se jedná o základní podmínku pro dodavatele Škoda Auto. Více překvapivé je získání tohoto certifikátu vzhledem k dobře zná-mým problémům, které okolo lisovny byly a stále jsou. Jedním z požadavků pro získání certifikace jsou také dobré vztahy s okolím. Mohu se mýlit, ale vztah okolních obyvatel k lisovně a potažmo firmě Essa Czech lze za dobrý posuzovat jen velmi těžko. Nemluvě o dalších věcech týkajících se životního prostředí, kterými je například otázka souladu s územním plánem, neexistence posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) u stávající stavby a dalším skutečnostem. Co se týče informování veřejnosti jako dalšího projevu ekologického chování firmy, mám obavu, že právě z tohoto důvodu vznikl uvedený článek.
Uvedené motto firmy není třeba komentovat, věnujme se raději faktům. S provozem lisovny jsou spojeny dva hlavní negativní vlivy na okolí. Tím méně podstatným jsou velké rozměry a nepříliš estetický vzhled výrobní haly. Jen pro upřesnění, rozloha výrobní haly je přes půl hektaru a výška podstatné části cca 17 metrů. Na estetiku haly a vhodnost jejího umístění v blízkosti rekreační oblasti Klánovického lesa si každý již asi názor udělal.
Co je ovšem základním a nejhorším problémem sužujícím rozsáhlé okolí, je hluk, který provozem lisovny vzniká. Bohužel je tato problematika ze strany firmy Essa Czech i úředníků neustále zjednodušována na splnění či nesplnění hodnoty 40 respektive 50 decibelů ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Toto zjednodušení má ovšem dva podstatné zádrhele. Prvním je zásadní omyl, že hygienická norma hovoří o rušení hlukem. Hygienická norma ovšem stanovuje, že při dodržení předepsaných limitů nedojde u převažující části lidí k podstatnému poškození zdraví vlivem hluku. Hovoří tedy o poškozování zdraví, nikoli o rušení, což je podstatný rozdíl. Lze to lidově přirovnat k situaci, kdy si soused na zahradě složí kupu hnoje. Nelibý zápach z ní se šířící zdraví nikterak závažně nepoškozuje, nicméně nade vší pochybnost obtěžuje a ruší. Druhým problémem je odborný termín "ekvivalentní hladina akustického tlaku". Poněkud zjednodušeně se jedná o jakýsi průměr hluku za časový úsek. Pokud má však charakter jednotlivých rázů (údery lisů, pády odstřižků plechu, nárazy beden při manipulaci s nimi), je hluk těchto rázů pochopitelně podstatně vyšší, než zprůměrovaná ekvivalentní hladina. A tyto rázy jsou hlukem, který ruší, nikoli abstraktní ekvivalentní hladina.
Z výše uvedeného vyplývá, že dohady o splnění či nesplnění hygienické normy o několik desetin decibelu ne-jsou východiskem z této situace. Území, na kterém se lisovna nachází, bylo územním plánem určeno pro nerušící výrobu a lisovna zde zcela nepochybně ruší. Ze splnění hygienických norem nevyplývá, že je lisovna "nerušící", protože hygienické normy jsou obecně závazné a měly by být splněny vždy a všude. Ani zpracovatel územního plánu nepovažuje lisovnu za nerušící výrobu. Tuto otázku prostě nelze posoudit od úřednického stolu, ani při letmé návštěvě lisovny či jejího okolí. To jsou schopni posoudit pouze ti, kteří v okolí bydlí. Jejich názory se v tom shodují.

Ačkoli to není stěžejní, zastavil bych se ještě u měření hluku zmíněných v článku. Je totiž dost podstatný rozdíl v tom, když firma Essa Czech dokladuje, že splňuje stanovené limity a naopak, když my chceme dokázat, že tomu tak není. V prvním případě spustí firma takový provoz, který prohlásí za maximální z hlediska hlučnosti, provede několikaminutové měření na všech stanovištích, a pokud jsou všechny hodnoty pod limitem, je hotovo. Zda je spuštěný provoz opravdu maximální vědí jen pracovníci firmy, odborník na měření hluku to těžko posoudí. Naproti tomu v případě, kdy my budeme chtít prokázat překročení limitů, musí být tyto překročeny v časovém úseku minimálně jedné hodiny v noci, a dokonce osmi hodin, pokud se jedná o den. Musí se tedy měřit minimálně jednu, případně osm hodin a překročení musí nastat v průměru (ekvivalentní hladině) za celou tuto dobu. Může se tedy velmi snadno stát, že po půl hodině nastane v lisovně pauza a celé měření je k ničemu. Cena měření je okolo pěti tisíc korun, tudíž se takové neúspěšné pokusy dost prodraží.
A když se nakonec podaří naměřit přes limit, zdůvodní se to nějakým havarijním stavem, neodečtením nějakého vnějšího vlivu a podobně. Viz v článku uvedené vlakové soupravy - pracovnice krajské hygienické stanice mě ubezpečila, že tento vliv byl od měření odečten, nicméně asi v tom nikdo nic dalšího nepodnikl. Je tedy zřejmé, že měření hluku je vysoce nákladný a rizikový podnik, který ani v případě naměření nadlimitních hodnot nemůže téměř nic pozitivního přinést.
Pokud se týče v článku zmíněných dodatečných protihlukových opatření, nemohu je dost dobře posoudit, jelikož o nich nemám žádné informace. Ani článek nám žádnou konkrétní informaci bohužel nepřinesl, namísto toho jsme ovšem byli podrobně informováni o chybách v konstrukci rodinného domku jednoho z nespokojených sousedů. Vstřícný postoj firmy v osobě tehdy nově nastoupivšího pana ředitele Ludvíka skončil velice záhy poté, co jsme narazili na první větší problém. Mohu pouze zopakovat výše uvedené, že i přes zmíněná opatření nedošlo k zásadnímu zlepšení, a tedy lisovna stále ruší své okolí a znemožňuje obyvatelům okolí pokojné užívání domů a zahrad. Snad jen ještě to, že při měření hluku prováděném na objednávku firmy Essa Czech loni v září vyjádřil hlukař přesvědčení, že naměřené hodnoty jsou vyšší než ty, které naměřil na stejném místě o rok dříve. Už jen spíše pro pobavení - pracovníci firmy Essa Czech mi vysvětlili, že na příkaz shora je moje účast na tomto měření nežádoucí.
Další věcí, o které se článek nezmiňuje a o které není veřejnost pravděpodobně příliš informována, je plánované rozšíření lisovny. Zkráceně řečeno se jedná o více než dvojnásobné zvětšení lisovny. Konkrétněji tedy o zvětšení výrobní haly na více než dvojnásobek stávající velikosti a osazení dalších dvou lisovacích linek se všemi dopady, které vyplývají z tak podstatného zvýšení výrobní kapacity. U obyvatel a vlastníků nemovitostí v okolí toto zjištění pochopitelně vyvolalo zděšení. Prvním krokem bylo ze strany firmy Essa Czech předložení dokumentace k posouzení vlivů na životní prostředí EIA, respektive v první fázi pro rozhodnutí, zda se bude EIA provádět. Bohužel tato dokumentace až příliš připomíná původní projektovou dokumentaci stávající lisovny, která také hýřila optimismem, ze kterého nás ovšem reálná situace rychle vyvedla. Vzhledem k velkému množství připomínek, mimo jiné z hlediska hluku i od zmíněného pana ing. Horníčka, rozhodl krajský úřad ve smyslu, že posouzení vlivů v procesu EIA je třeba provést. V této souvislosti je třeba zmínit a poděkovat za moudré rozhodnutí i zastupitelstvu města Úvaly, které se s ohledem na neblahé zkušenosti postavilo za obyvatele a vyjádřilo nesouhlas s plánovaným rozšířením.

A to je tak zhruba vše. Rozhodnutí krajského úřadu bylo vydáno 26. září loňského roku a od té doby se nic viditelného neděje. Snad jen to, že firma Essa Czech požádala o investiční pobídku na rozšíření lisovny formou daňové úlevy. Představa, že si ještě připlatím, abych se měl hůře, je mi sice silně proti srsti, ale s tím asi nic nenadělám. Asi bude ještě chvíli trvat, než odpovědní v tomto státě pochopí, že vyspělost státu se již dávno neměří tisíci tun mírové oceli a začnou z našich peněz podporovat úplně jiná odvětví. Pak možná nastane kýžené přiblížení naší životní úrovně k vyspělým státům a z toho vyplývající posílení koruny a zvýšení mezd.
A potom třeba nastane logické stěhování výrob tohoto charakteru směrem východním, za lacinější pracovní silou. Třeba...
Ale dost snění. Optimismus není na místě, jak nás firma Essa Czech už mnohokrát přesvědčila. My v okolí lisovny spíš čekáme, jakými cestičkami se to celé zase bude ubírat a odkud přijde další rána.
David Zapletal
 


Letní tábor s výukou angličtiny

Třetí týden v srpnu se mohly úvalské děti zúčastnit English Camp - již třetím rokem se konal v Tesco domečku dopolední tábor s výukou angličtiny. Přestože šlo o výuku, se školou to nemělo nic společného. Na programu byly anglické písně, hry, soutěže, divadlo, tancování, svačinka, a to vše pod vedením rodilých mluvčích. Legrace si užili všichni dost a dost, např. když vítězové skákání v pytlích měli dovoleno beztrestně vrhnout šlehačkový dort do obličeje svému vedoucímu (samozřejmě s poučením, co znamená slovo respekt). Celý týden byl zakončen slavnostní party pro děti a rodiče - zde se předávaly pamětní diplomy a rozbíjely mexické "piňády" - papírové koule naplněné bonbóny.
Velký dík patří Johnu a Kelsie Muhllen za zorganizování celé akce, všem jejich zahraničním přátelům, městskému úřadu za poskytnutí místnosti v Tesco domečku a panu Liboru Mádlovi za bezplatný vstup na koupaliště při slavnostní party. Děkujeme i všem ostatním, kteří se na této akci jakýmkoliv způsobem podíleli.
Za spokojené děti a rodiče
Aťka Stemberg, Hanka Hoblíková
 


Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.

 

Š K O L S T V Í

A znovu do školy...

Prázdninové sluníčko nás prohřálo a krásné počasí nám umožnilo příjemné znovunabytí sil do nového školního roku 2003/2004. V Základní škole v Úvalech jsme děti přivítali 1. září do nově vymalovaných a vyzdobených tříd, na celém schodišti budovy č. 8 leželo nové linoleum, některé starší dveře do učeben byly vyměněny, do dvou tříd byly zakoupeny nové lavice a židle, tabule čerstvě natřeny a celá škola byla vycíděna až oči přecházely! V letošním školním roce otevíráme 22 tříd s celkovým počtem 516 žáků. Školní družina se čtyřmi odděleními se naplnila již druhý den počtem 100 žáků. Zájem o družinu je větší, než je kapacita schválená MŠMT. O žáky školy pečuje celkem 51 zaměstnanců, z toho je 29 učitelů, 4 vychovatelé, 12 provozních zaměstnanců a 6 pracovnic školní jídelny.
Nejkrásnější uvítání proběhlo v 1. třídách. V doprovodu mámy a táty s široce rozevřenýma očima a ve velkém očekávání vcházeli naši prvňáčci poprvé do své třídy a usedali poprvé do své lavice. Třídy p. uč. Marcely Šeblové a Jany Slovákové přetékaly nádhernými obrázky, pohádkovými postavičkami a celkové veselé barevné ladění navodilo velmi příjemnou atmosféru. Děti měly nachystány dárečky na přivítanou, pomůcky, pamětní list na svůj velký školní den. Počáteční ostych postupně opadl a v přítomnosti rodičů se navzájem představily, recitovaly básničky a společně si zazpívaly. Nyní již dokáží přečíst spoustu písmen, počítají, cvičí a učí se všemu novému stejně jako jejich starší spolužáci. Bezproblémový nástup do prvních tříd se daří především díky výborné předškolní spolupráci ZŠ s MŠ v Úvalech. Děti z MŠ v průběhu školního roku navštěvují školu, seznamují se s prostředím, budoucími kamarády a celkově jsou pozvolna vedeni k nenásilnému přechodu ze světa bezstarostných dětských her i ke školním povinnostem.
Vedení ZŠ v Úvalech a celý pedagogický sbor děkuje všem oficiálním i neoficiálním sponzorům, kteří nám pomáhají vytvářet pro vaše děti příjemné prostředí, děkujeme všem rodičům a dalším příbuzným za jakoukoliv pomoc a iniciativu, kterou přispívají ke zlepšení školního zázemí, školních akcí a všech aktivit probíhajících na ZŠ v Úvalech. Děkujeme našemu zřizovateli, městu Úvaly, za údržbu školních budov a za vybavení pro žáky. Sečteno: 530 000,- Kč během prázdnin.
Panu Karlu Dudovi patří náš dík za bezplatnou opravu a instalaci nových ozdobných klik na vstupních dveřích školy, MDDM v Úvalech v čele s p. ředitelkou Janou Pospíšilovou za darované materiály k výtvarné výchově a zvláštní poděkování představenstvu firmy ESSA CZECH za dar žákům prvních tříd. Tužek, čtvrtek a barevných kříd není ve škole nikdy dost.
Mgr. Josef Koting
 


Zprávy z MDDM

V říjnu se zúčastní taneční oddělení MDDM Ligy HipHop v Brně 4.10. a 11.10. žebříčkové soutěže Disco Dance.
Turistický kroužek plánuje výlet do skanzenu Řepora a dálkový pochod Nymburský puchýř.
Z kulturních akcí nabízíme:
V rámci keramických seminářů zaměřených na různé výroby keramiky opakujeme

Karla Zavázalová
Narozena 1950 v Novém Městě na Moravě, vyučila se točířkou v družstvu Keramo v Kostelci nad Černými lesy, vystudovala Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni, obor malířka porcelánu. Pracovala v ateliéru Díla a od r. 1985 pracuje samostatně ve vlastním ateliéru.

Václava Broumovská roz. Zavázalová
Narozena 1979 v Praze, vystudovala Soukromou mistrovskou školu uměleckého designu v Praze, ateliér keramiky. Od r. 2000 spolupracuje s maminkou, dekoruje její výrobky.
Na výstavě budou její plastiky koček.

Eliška Zradičková
Narozena 1968, vyučena brusičkou skla, poté absolvovala střední sklářskou průmyslovou školu se zaměřením na výrobu a zušlechťování skla.
V současné době se věnuje malbě, na výstavě bude prezentovat obrazy.

detail
detail
 


KERAMICKÝ SEMINÁŘ ROMANY ZELENKOVÉ
INDIÁNSKÁ KERAMIKA PASTILKOVOU A ŠŇŮROVOU TECHNIKOU
KDY? 8. a 22.10. od 18 hodin
Kde? V MDDM
 


V Galerii MDDM prezentují ve dnech 10. a 11.10. svou tvorbu

KARLA ZAVÁZALOVÁ
užitková keramika

VÁCLAVA BROUMOVSKÁ
keramická plastika

ELIŠKA ZRADIČKOVÁ
obrazy

Vernisáž se koná 10.10. v 18 hodin. Galerie je otevřena v sobotu 11. 10. od 9 do 18 hodin. Výstava je prodejní.
 


22.10. v 15.30 h pořádá MDDM pro nejmenší v sálku DPS
POKLAD SKŘÍTKA PIDIVOUSE
představení DIVADÉLKA strýčka Nimry a tety Poplety
 


MDDM pořádá pro všechny přátele folkové hudby koncert táborské skupiny
TELEGRAF
Kdy? 24.10. v 19 hodin
Kde? V sále DPS
Za kolik? Za lidovku - 50 Kč.
Přijďte, těšíme se na vás.
Jana Pospíšilová
 


Dětský bazar
pro sezónu podzim - zima
oblečení, obuvi, sportovních a jiných potřeb pro děti a mládež se bude konat 10. a 11.10. v MŠ v Kollárově ulici v Úvalech.
Věci musí být zachovalé, opatřené cedulkou s cenou.
Pro urychlení příjmu vezměte s sebou vlastní seznam věcí.
Příjem: pátek 10.10. 14 - 19 h
Prodej: sobota 11.10. 9 - 12 h
Výdej: sobota 11.10. 17 - 18 h
Informace tel. č. 281 980 490
 

 

S P O R T

Vernisáž u Mamuta

Fit centrum Mamut oslavilo 1 rok své existence výstavou fotografií. Cestovatel a fotograf Josef Fojtík představil 31.8. na vernisáži své nejlepší fotografie z cest po Asii. Zahájení výstavy, která potrvá až do Vánoc, bylo velice komorní. Majitelky Monika s Martinou netoužily po velkolepé oslavě, a proto považovaly zahájení výstavy v kruhu přátel za to nejvhodnější.
text a foto Ivana Prchalová

detail  detail  detail
 


SOKOL MALÁ STRANA, LYŽAŘSKÝ ODDÍL
POŘÁDÁ
XXVII. ročník běhu SEMINÁŘSKOU ZAHRADOU

ROZPIS ZÁVODU
DATUM: v sobotu 8.11.2003
MÍSTO: Sokolovna TJ Sokol - Malá Strana, U Lanové dráhy 609/3, Praha-Újezd
TRATĚ: Po cestách a schodech v Seminářské zahradě. Plán tratí bude umístěn před závodní kanceláří.
ZÁVODNÍ KANCELÁŘ
Lékař a šatny: Sokolovna TJ
Ředitel závodu: Vilém Reiner
Hlavní pořadatel: Michal Ballý
Lékař závodu: MUDr. Olga Barešová
Ošetřovna: Sokolovna TJ
Přihlášky:
8.11.- den závodu - v závodní kanceláři
8.00-9.00 h - děti, žactvo a mladší dorostenky
9.30-10.00 h - dorost a dospělí, včetně veteránů
Délka tratě
150m
200m
400m
1000m

1500m

3000m
Kategorie
Kluci a děvčata
Nejmladší žáci a žákyně
Mladší žáci a žákyně
Starší žáci a žákyně
Mladší dorostenky
Mladší dorostenci
Starší dorostenky a ženy
Starší dorostenci
Muži
Veteráni
Ročník
1995 a mladší
1993 - 1994
1991 - 1992
1989 - 1990
1987 - 1988
1987 - 1988
1986 a starší
1985 - 1986
1963 - 1984
1962 a starší

Start:
Kategorie dětí až do mladších dorostenek od 9.30 h
Kategorie mladších dorostenců až mužů od 10.30 h
Start a cíl: Letní cvičiště před sokolovnou TJ
Vyhlášení výsledků: do 30 min. po skončení kategorie
Závodníci, činovníci a diváci se účastní na vlastní nebezpečí!
Za ztrátu startovního čísla účtuje pořadatel 50 Kč.
Protesty: Podle pravidel s vkladem 50 Kč.
Startovné: 10 Kč
Vilém Reiner - předseda LO, Felix Břecka - starosta T
 


SK Úvaly oddíl kopané,
uvádí pro své příznivce

Podzimní rozpis zápasů a výsledky "A" mužstva:
Den Datum
Sobota 23.srpna
Neděle 31.srpna
Sobota 6.září
Sobota 13.září
Neděle 21.září
Sobota 27.září
Neděle 5.října
Sobota 11.října
Sobota 18.října
Sobota 25.října
Sobota 1.listopadu
Sobota 8.listopadu
Neděle 16.listopadu
Hod
17.00
17.00
17.00
17.00
16.30
16.30
16.00
16.00
15.30
14.30
14.00
17.00
13.30
Odjezd bus

15.15


14.25

14.25

14.00

12.00

11.30
Domácí : Hosté
Úvaly : Záryby
Dobřejovice : Úvaly
Úvaly : Tuchoraz
Úvaly : Kounice
Borek : Úvaly
Úvaly : Krop.Vrut.
Benátky : Úvaly
Úvaly : Sibřina
Říčany : Úvaly
Úvaly : Nová Ves
Horky : Úvaly
Úvaly : Skalsko
Krnsko : Úvaly
Výsledek
1:1
2:2
0:1
1:1
1:4

Domácí zápasy se hrají na hřišti v Pařezině.
Na zápasy na hřištích soupeřů bude přistaven autobus.
Výbor SK Úvaly, oddíl kopané
 


SK ÚVALY oddíl kopané
OD ZÁŘÍ JSOU V PROVOZU NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY
www.sk-uvaly.aktualne.cz
AKTUALITY, TABULKY, SDĚLENÍ, ZPRÁVY A MOŽNOST VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR V DISKUZI
 

 

S P O L K Y

P O Ž Á R   V   Z Á K L A D N Í   Š K O L E
Prověřovací námětové cvičení Integrovaného záchranného systému

Dne 19. září v 10.30 hodin byl zjištěn požár střechy a půdního prostoru ve střední části budovy základní školy. Ředitel školy zajistil evakuaci žáků a vše nahlásil na tísňovou linku. V 10.32 se rozeznívá naším městem siréna a místní jednotka vyjíždí s CAS32 Tatra 148 a CAS 25 Škoda 706 . Dále je povolána jednotka HZS Říčany, která posílá CAS K25 Karosa, a protože se jedná o patrovou budovu, ve které se v době zjištění požáru nachází cca 600 dětí, učitelů a pracovníků školy, i automobilovou plošinu a kontejner s dýchací technikou. Dále jsou povolány jednotky dobrovolných hasičů ze Škvorce, Jiren, Čelákovic, záchranná služba a policie.
Zaměstnanci školy a učitelé provádějí evakuaci dětí ze tříd před hlavní budovu školy. Po příjezdu první jednotky SDH Úvaly s CAS 32 a CAS 25 se ujímá velitel zásahu velení. Ředitel školy ho seznámí se situací na místě zásahu a sděluje mu, že se nepodařilo evakuovat všechny žáky, v jedné třídě ve 2. nadzemním podlaží je ještě 9 dětí a učitelka a v přední části budovy v přízemí u schodů jsou 3 zraněné děti. Velitel zásahu nařídí začít evakuaci pomocí nastavovacího žebříku, lanem a evakuačním postrojem. Dále ustanovuje průzkumnou skupinu vybavenou dýchací technikou a jedním proudem C, která má za úkol evakuovat zraněné děti z přední části budovy, kterým místní jednotka poskytla první pomoc a předala k dalšímu ošetření záchranné službě, pak s C proudem do 2. nadzemního podlaží s cílem zabránit rozšíření požáru do předního traktu budovy.
detail Po příjezdu HZS Říčany přebírá velitel jednotky od velitele zásahu velení, který ho seznámí se situací v místě zásahu. Ten nařizuje dokončení evakuace z 2. nadzemního podlaží pomocí PVP 27 a její připojení na jeden B proud pro započetí hasebních prací. Po úplné evakuaci prohoří strop 2. nadzemního podlaží a vše se propadne do 1. nadzemního podlaží, kde vznikne druhé ohnisko požáru. Velitel zásahu nařizuje z CAS 25K natáhnout vysokotlaké vedení a zajistit zadní trakt budovy.
Po příjezdu SDH Škvorec jeden C proud pomocí nastavovacího žebříku do 1. nadzemního podlaží likviduje požár v 1. nadzemním podlaží. Po dojezdu SDH Jirny je CAS 12 T 111 doplněna hadicemi B z pozemního hydrantu z ulice Podhájí. CAS 32 SDH Jirny je ponechána v záloze.
Po příjezdu SDH Čelákovice nařizuje velitel zásahu provést dálkovou dopravu vody z vodního zdroje Výmola v ulici Podhájí, a tak zajistit doplňování CAS 25K a CAS 25 Škvorec.
Po úplné evakuaci a likvidaci požáru v půdním prostoru velitel zásahu končí prověřovací námětové cvičení.
Po úklidu materiálu přejely jednotky na hřiště pod kostelem, kde byla provedena ukázka likvidace požáru osobního automobilu pomocí RZA Campo s hydraulickými nůžkami a CAS 25K.
Dále jsme pro všechny děti připravili ukázku z práce kroužku Mladých hasičů SDH Úvaly, kteří předvedli požární útok a uhašení zapáleného domečku z dřevěných palet. Všechna vozidla požární ochrany byla připravena pro prohlídku i s odborným výkladem.
detail K velké radosti dětí hasiči z Úval nastříkali na hřiště kopec pěny (jde o zdraví neškodnou směs pěnidla a vody). Následnému řádění valné většiny žáků nedokázal již nikdo zabránit. Všichni pak byli řádně opláchnuti sprchou z vodních děl.
Závěrem bychom chtěli poděkovat za pomoc a spolupráci řediteli ZŠ, všem učitelům, žákům, evakuovaným a "zraněným dětem", Městskému úřadu Úvaly, Policii ČR, Záchranné službě z Říčan, Hasičským záchranným sborům Říčany a Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Sborům dobrovolných hasičů z Jiren, Škvorce a Čelákovic, lezcům záchranářům a v neposlední řadě i členům našeho sboru.
Zdenka Lehovcová, SDH Úvaly
 

 

Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í

Hodov

Při pohledu zpět do svého dětství se mi vybaví vzpomínka na tajuplnou zahradu, která těsně sousedila s hospodářstvím Hodov. Jezdila jsem tam o prázdninách se svým dědou (ornitologem) panem Václavem Tůmou na kolech, aby se tam děda u rybníka věnoval svému koníčku. V rákosí a okolí Hodovského rybníka tam líčil tenata na různé ptáčky, které ke svému životu právě vodu a vodní plochy potřebují.
Ještě jako dnes slyším ten pronikavý skřehot rákosníka velkého, jenž se jako ozvěna odrážel od zarostlé zdi budovy Hodovského statku, zatímco já seděla nad zbořenou částí hráze a mostu nad stavědlem a průtokem částí Výmoly, která obtékala onu zmíněnou zahradu. Ačkoliv mě protější břeh hráze lákal svou blízkostí, poslechla jsem dědův zákaz lézt po čouhajících železných traverzách, které tu zbyly z mostu a na druhou stranu jsem se dostala po přeskákání rozvalin ležících na dně výtoku rybníka. Když bylo jasné, že děda v rákosí zmizí na delší dobu, aby okroužkoval chycené ptáčky, přelezla jsem potok a vylezla na protější svah na zpola zarostlou cestu po hrázi rybníka. Děda mi vyprávěl, že po té cestě se vozilo obilí do mlýna, který tam v době mého dětství stával a ještě po válce se v něm prý mlelo. Pohodlnou cestu lemovaly staré lísky, které koncem léta lákaly mě i rezavé veverky množstvím oříšků, a když jsem ušla po cestě asi 60 metrů od zbořeného stavidla, spatřila jsem mezi vzrostlými stromy starého sadu opuštěné velké stavení. Vzpomínám si na ten zvláštní pocit strachu, když na mě z opuštěného stavení smutně koukala rozbitá okénka mlýna ze šmolkou natřených zdí. V létě nás s dědou lákala tato opuštěná zahrada pro výborné blumy, ryngle a švestky, které jsme trhali a trhali pro babičku, aby zas měla doma co na práci se zavařováním. Kousek u té staré cesty stávala před mlýnem oblouková brána a na ní byl nadepsán letopočet zčásti oprýskaný, takže si ho ani nepamatuji. Možná 1871? Pokud jsme si s sebou zapomněli vzít pití, šli jsme s dědou po hrázi rybníka až za tu zahradu, k jakémusi náhonu a dalšímu mostu přes Výmolu. Když jsme statečně přešli po kluzkém povrchu k protějšímu břehu, dostali jsme se ke studánce. Tam stával železný hrneček nebo sklenka od hořčice a mohli jsme se napít. Studánka je tam dodnes, akorát bych si z ní už netroufala pít. Navíc, okolí je zarostlé mladými stromečky a tehdy pohodlná procházka po druhé straně okolo Výmoly je už dnes velmi obtížná. Tehdy se dalo pod kopcem okolo Výmoly celkem pohodlně celé toto území obejít až naproti Svazarmu a vylezli jste až u koupaliště. Byla to dědova i má oblíbená trasa, když jsme u Hodova nebyli "kolmo".
V roce 1992 jsem se přestěhovala spolu s manželem do Úval a vzala jsem ho do těchto míst, abych mu ukázala, na která místa jsem v dětství nejraději chodila. Jak velmi mě překvapilo i zabolelo, když jsem uviděla místo staré zahrady zbagrovanou rovinu beze stromů, potok zasypaný, rybník vysušený a veřejnou skládku. Řekla jsem si, že tam už nikdy nevkročím, abych si uchovala v paměti vzpomínky z dětství. Po návratu k ornitologii jsem si řekla, kdo ví, třeba se na tom místě něco změnilo a zajímalo mě, jací ptáci se do těchto míst vrátili, a tak jsem se tam zase tou starou cestou, lemovanou hrušněmi, třešněmi a švestkami po sedmi letech vydala. Skládka zmizela, dnem rybníka protéká zase část Výmoly na stejném místě a díky rákosí a bujně rostoucím vrbičkám se do těch necitlivě zasažených míst opět někteří ptáci vrátili. V květnu tam uslyšíte slavíka, cvrčilku říční, strnada rákosního, snažil se v rákosí zahnízdit pochop rákosní a než zastavěli pole okolo, létal tam k rybníku čáp černý a ozýval se z pole i chřástal polní. Jistě by stálo za to udělat pro přírodu zase něco dobrého a napuštěním rybníka a úpravou okolí nabídnout vodnímu ptactvu opět možnost zahnízdění. Vždyť to děláme i pro sebe.
I.Filipová
 

 

C Í R K E V

Husova kaple v Úvalech

Všeobecně pro ekumenické společenství a další zájemce připravila Náboženská obec Církve československé husitské v Úvalech

Cyklus komponovaného pásma.
Úvodní slovo zástupce církve, poslech hudební ukázky, poslech MG nahrávky čtení z Bible v podání předních pražských herců a následná beseda. Určeno nejen členům CČSH, ale i dalším křesťanům a zájemcům z Úval a okolí.

8. října - 5. zastavení.
Vyprávění o Abrahamovi
Úvodní slovo Ing. Roman Bubák, FÚ CČSH Úvaly
Koná se v Husově kapli,
Pražská 180, Úvaly od 18 hodin.

12. listopadu - 6. zastavení. Vyprávění o Mojžíšovi
Koná se v Husově kapli,
Pražská 180, Úvaly od 16 hodin.

Farní úřad CČSH v Úvalech
 


HUSOVA KAPLE V ÚVALECH
po osmi měsících

V březnu letošního roku byla za účasti patriarchy Církve československé husitské ThDr. Jana Schwarze, biskupa pražského Mgr. Karla Bicana a starosty města Úvaly Ing. Ivana Černého slavnostně otevřena v Úvalech na Pražské ulici čp. 180 Husova kaple a fara s farním úřadem CČSH za velké pozornosti věřících, neboť Církev československá husitská, obdobně jako Římskokatolická církev, je církví liturgickou. To vše již bylo dostatečně publikováno a zůstává trvale umístěno na internetových stránkách naší náboženské obce CČSH v Úvalech http://sweb.cz/CCSH_Uvaly.
Za dosud uplynulých 8 měsíců se kaple stala nedílnou součástí úvalského společenského a duchovního života, jedním z kulturních a duchovních center. Je dobře, že kaple neslouží jen bohoslužbám konaným každou neděli. Již se zde konal obřad udílení SVÁTOSTI KŘTU sourozencům Sarah, Denise a Štěpánu Hešterovým z Úval.
15. srpna se konal v Husově kapli i první svatební obřad. SVÁTOST MANŽELSTVÍ byla udělena sestrou farářkou Jitkou Pokornou novomanželům Ivaně a Václavu Jáchimovým.
Pravidelně jednou měsíčně se v těchto místech křesťané na ekumenickém základě scházejí k Hovorům o křesťanství - putování Biblí s ukázkami děl významných hudebních skladatelů.
Od měsíce září se v kapli setkává farářka s dětmi při KŘESŤANSKÉ VÝCHOVĚ HROU.
Své domovské zázemí má pro nácviky a zkoušky v kapli i Komorní sbor CHRISTI Úvaly.
Farní úřad společně s radou starších nabízejí řadu svátostí a služeb, které lze v Husově kapli uskutečnit:
Svátost Večeře Páně
Útěcha nemocným - posila
Svátost Křtu
Zpověď
Svátost Biřmování
Uctění památky zesnulých
Svátost Manželství
Pohřby
Obnovení manželského slibu (stříbrná, zlatá, diamantová svatba)
Požehnání k zasnoubení
Jsme jen rádi, že Husova kaple v Úvalech plní své poslání, pro které byla po 82 letech snažení nejen pro členy Církve československé husitské, ale i pro další křesťany v Úvalech a okolí, vybudována.
Dr. Vítězslav Pokorný

detail detail detail
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 981 539, fax: 281 981 696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz