11/2003

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
K A M   A   K D Y
N A P S A L I   O   N Á S
P O L I C I E
Š K O L S T V Í
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í
C Í R K V E

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 44

 

 

 
detail
A je tu podzim
 

 

K A M   A   K D Y

Kulturní komise města Úvaly pořádá
dne 29.11. 2003 od 14 do 18 hodin
v sálku Domu s pečovatelskou službou Úvaly
MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY.
K tanci a poslechu hraje "MODRÉ Q" p.Šindeláře.
Všechny srdečně zveme.


Kulturní akce MDDM

Keramický seminář s Romanou Zelenkovou
VÁNOČNÍ VARIACE
Kdy? 5.11. od 18 hodin v MDDM
Cena? 200,- Kč
(Bližší informace dále)

Galerie MDDM Úvaly, V. Nováka 372 vás zve
v sobotu 8. 11. 2003 ve 14 hodin
na vernisáž výstavy
KERAMICKÁ PLASTIKA
akad. soch. Miloslava Kaňková
FOTOGRAFIE
Kateřina Kaňková
(Bližší informace dále)

Galerie MDDM v Úvalech, V. Nováka 372 vás zve
v pátek 21. 11. 2003 v 18.00 hodin na vernisáž výstavy
OBRAZY, STORRYBOARD
Milan Boček
GRAFIKA, OBRAZY
Iva Pospíšilová
KOVOVÁ PLASTIKA
Jan Smrkovský
(Bližší informace dále)

Galerie MDDM Úvaly, V.Nováka 372 vás zve
v pátek 28. 11. a v sobotu 29. 11. 2003 na
prodejní výstavu s vánoční tématikou
Soňa Formanová
malované hedvábí
Romana Zelenková
keramika
Olga Husenská
květinová vazba
(Bližší informace dále)

Městský dům dětí a mládeže
zve maminky, tatínky, babičky, dědy, ale hlavně DĚTI
na divadelní představení
POHÁDKY BROUKA BABOUKA
DIVADÉLKA TETY POPLETY
uvádějícího novou hru
dne 11. 11. 2003 v 15.30 HODIN
(Bližší informace dále)
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

INFORMACE
z jednání rozšířené rady města Úvaly,

které se konalo v pondělí 22. 9. 2003

Správní odbor
V návaznosti na zvýšení příspěvku rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na děti (družina a MŠ) je nutno změnit článek II Obecně závazné vyhlášky města Úvaly.
Usnesení č. 255/03
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu článku II Obecně závazné vyhlášky města Úvaly č. 6/1993 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školní družiny.

Rada města byla informována o nutnosti podání žádosti o změnu zařazení v síti škol z důvodu potřeby zvýšení kapacity MDDM. Tato žádost bude (obdobně jako žádost týkající se družiny) předložena Krajskému úřadu Středočeského kraje. Zároveň s tím byla rada informována o chybě v uvedení IČ na zřizovací listině MDDM z roku 2001, kterou je nezbytné opravit formou dodatku ke zřizovací listině.
Usnesení č. 256/03
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině MDDM Úvaly, který je vypracován z důvodu chybně uvedeného IČ na zřizovací listině z roku 2001.
Usnesení č. 257/03
Rada města souhlasí s podáním žádosti o změnu zařazení v síti škol MDDM Úvaly, týkající se položky "kapacita" na 650 dětí. Žádost bude předána na příslušný odbor Krajského úřadu Středočeského kraje.

Radě byl předán dopis ředitele ZŠ p. Smolíka, ve kterém informuje radu města o současném kritickém stavu personálního obsazení, který je způsoben brzkým odchodem dvou aprobovaných učitelek českého jazyka na mateřskou dovolenou. Z tohoto důvodu je žádáno o přidělení služebního bytu v čp.7 (manž. S. byl přidělen byt v čp. 1347) pro řešení této situace.
Usnesení č. 258/03
Rada města souhlasí s tím, aby uvolněný služební byt v čp. 7 byl dán k dispozici pro stabilizaci učitelů v ZŠ Úvaly.

Radě byla předložena výpověď smlouvy o pronájmu nebytových prostor od MUDr. Brabence - ordinace gynekologie v čp. 1144. Pronájem nebytových prostor skončí k 31.12. 2003.
Zároveň s tím MUDr. Brabenec žádá o navázání vztahu města s lékařem, který by mohl být jeho nástupcem v ordinaci gynekologie.
Usnesení č. 259/03
Rada města bere na vědomí výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor - ordinace gynekologie zdravotního střediska čp. 1144 ze strany MUDr. J. Brabence.
Usnesení č. 260/03
Rada města ukládá správnímu odboru prověřit možnosti dalšího postupu při pronájmu uvolněné ordinace ve Zdravotním středisku Úvaly.

Rada města projednávala žádost p. Kašičky o dlouhodobý pronájem kiosku a přilehlých prostor na městském koupališti na tři až pět let. Žádost je odůvodněna možností rozšíření služeb a drobnou údržbou a opravami ve vlastní režii.
Usnesení č. 261/03
Rada města odkládá rozhodnutí o dlouhodobém pronájmu stánku s občerstvením a přilehlých prostor do doby vyjasnění budoucího správce / provozovatele koupaliště.

Rada města vzala na vědomí informaci o možnosti získání dotace na byty pro azylanty.
Vzhledem k tomu, že město neplánuje výstavbu dalších bytů pro azylanty, nebude krajskému úřadu předkládat žádost o dotaci.

Rada města byla informována o aktuální situaci ohledně neplatičů. Zhruba třetina dlužných částek již byla uhrazena. V průběhu října bude provedeno opětovné vyúčtování a jména případných neplatičů budou zveřejněna.

Rada města obdržela dopis manželů Ž., ve kterém žádají o odložení soudní exekuce ve věci vyklizení bytu a dále žádají radu města o prošetření situace řešení případu jejich stavby ze strany Stavebního úřadu Úvaly. Rada tento dopis bere na vědomí.

Ekonomický odbor

Rada města projednávala návrh na 2. úpravu rozpočtu. Oproti návrhu zveřejněném na úřední desce je navrhována následující změna ve výdajích: do skupiny všeobecné pokladny bude doplněna částka tak, aby rozpočet byl vyrovnaný. Byly diskutovány a vysvětlovány jednotlivé položky.
Usnesení č. 262/03
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení 2. úpravu rozpočtu města Úvaly na rok 2003 dle předloženého materiálu.

Odbor investic a životního prostředí

V návaznosti na předchozí jednání ohledně změn územního plánu města č. IV (lokalita Chorvatská) byla rada informována o kladném stanovisku nadřízeného orgánu pro územní plánování (krajský úřad). Zastupitelstvu města budou předložena stanoviska všech dotčených orgánů.
Usnesení č. 263/03
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení návrh zadání změn č. IV a návrh na vyřízení připomínek.

Z konzultací se zpracovatelem územního plánu vyplynula nutnost úpravy usnesení zastupitelstva Z-064/03, týkajícího se uložení povinností MěÚ ohledně změn územního plánu č.IIa. Úprava usnesení se týká pouze formální stránky věci, netýká se změn jako takových.
Usnesení č. 264/03
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení úpravu usnesení Z-064/03:
ukládá:
a) zajistit vydání obecně závazné vyhlášky (dále jen OZV) o závazné části změny č. IIa) ÚPnSÚ města Úvaly,
b) zajistit vypracování a odeslat registrační list nadřízenému orgánu územního plánování a ústřednímu orgánu územního plánování,
c) zajistit zpracování průsvitky schválených změn IIa), zaslat OZV a schéma hlavního výkresu příslušným dotčeným organizacím státní správy,
d) zaslat schválené změny IIa) stavebnímu úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a krajskému úřadu,
e) zaslat OZV na Krajský úřad Stře-dočeského kraje - odbor vnitřních věcí,
f) zajistit po schválení změn IIb) zpracování aktualizovaného hlavního výkresu ÚPnSÚ města Úvaly,
g) zajistit po schválení změn IIb) zpracování a vydání aktualizované obecně závazné vyhlášky.

Město bylo informováno o možnosti bezúplatného získání pozemku od Pozemkového fondu ČR. Jedná se o pozemek v Radlické čtvrti o celkové výměře cca 6,5 tis. m2, p.č.3660/20. Pro podání žádosti je nutný souhlas zastupitelstva.
Usnesení č. 265/03
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
a) žádost o bezúplatný převod části pozemku KN p.č.3660/1 označené jako PK p.č. 651/1, ze které byl oddělen pozemek KN p.č. 3660/20 o výměře 6.482 m2, od Pozemkového fondu ČR,
b) bezúplatný převod pozemku KN p.č.3660/20 o výměře 6.482 m2 od Pozemkového fondu ČR, dle §5, odst.1 zákona č.95/1999 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

Byla předložena žádost společnosti STE, a.s., o souhlas se vstupem na pozemky, jejichž majitelem je město, za účelem pokládky kabelů. Zároveň s tímto souhlasem je žádáno o souhlas se zřízením věcného břemene. Jedná se o ulice Pražská, Vojanova, B. Němcové, P. Velikého, Jungmannova, Wolkerova, Raisova, Nerudova. Stavba bude probíhat ve dvou etapách - 2003 a 2004.
Usnesení č. 266/03
a) Rada města souhlasí s věcným břemenem z důvodu uložení kabelů nízkého napětí do pozemků města p.č. 1030,1163,1468,998/2 (998/1) PK 886/1, PK496/1 (1418), PK 492/3, (1500) PK 497/16-1164, (1109) PK 496/1, PK 497/1, 1402, 1403, 1405, 2011, 1413, 1414, 1208, 1209, 1110/2, 1164, 1243, 1113/1, 1113/2, 1163, 1486, (1110/1)-PK502/26, (2248)-PK 862/1, PK 916/1, PK 554/3, 1242.
b) Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavřít smlouvu o věcném břemenu na výše uvedené pozemky v majetku města z důvodu pokládky kabelů nízkého napětí.

Firma provádějící pokládku kabelů pro společnost STE, a.s., žádala o změnu podmínky rozhodnutí vydaného odborem investic a životního prostředí (přechody asfaltových komunikací povoleny pouze protlakem). Změna se týká povolení překopu vozovky v ulici Havlíčkova, kde nelze provést protlak z důvodu hloubky uložení plynovodu v těchto místech.
Usnesení č. 267/03
Rada města souhlasí s povolením překopu vozovky v ulici Havlíčkova před čp. 214 (změna podmínky v Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací č.2/2003 ze dne 18. 3. 2003) pod podmínkou provedení drobných úprav vozovky v ulici Havlíčkova.

V návaznosti na předchozí usnesení rady 253/03 (projednání možnosti odkoupení pouze jednoho pozemku od společnosti TEDO Brno pro stavbu kanalizačního přivaděče pro Slovany) bylo jednáno s majiteli pozemku s následujícím závěrem: je možné odkoupit pouze pozemek p.č. 313 (podél rybníka Kaláku) za cenu 150,- Kč/m2, tedy za celkovou sumu cca 80 tis. Kč.
Usnesení č. 268/03
Rada města bere na vědomí informaci o reakci společnosti TEDO Brno, spol. s r.o., na odmítnutí nabídky odkupu všech nabízených pozemků ze strany města Úvaly.

Různé

Na základě připomínek ke stavu pozemku podél silnice I/12 (kolínská) KN p.č. 3580, který je v majetku města a je určen jako cvičiště pro psy, je navrženo pozemek ze strany silnice oplotit a tím zamezit vyhazování odpadků.
Usnesení č. 270/03
Rada města souhlasí se zaplocením pozemku KN p.č.3580 v majetku města.

Od 22.00 h jednala pouze rada města.

Ředitelka MDDM pí Jana Pospíšilová předložila plán práce na školní rok 2003/04.
Usnesení č. 269/03
Rada města bere na vědomí plán práce MDDM Úvaly.

Rada města projednávala zvýšení odměny pro právníka JUDr. Hochmanna, který městu poskytuje právnické služby, vzhledem k podstatnému zvýšení jeho pracovní činnosti vůči městu.
Usnesení č. 270/03
Rada města souhlasí se zvýšením měsíční odměny JUDr. Hochmannovi za poskytování právních služeb městu.

Rada obdržela žádost pana R., jemuž bude prodán byt v čp.1201, o umožnění pronájmu tohoto bytu do doby definitivního prodeje.
Usnesení č. 271/03
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s p. R. na pronájem bytu v čp.1201 (pan R. je budoucím majitelem), a to na dobu určitou do 30. 11. 2003 za smluvní nájemné 2.000,- Kč/měsíc.

Ing. Ivan Černý, starosta
Ing. Jana Horová, místostarostka

 


USNESENÍ
z jednání veřejného zasedání zastupitelstva města Úvaly,
které se konalo ve čtvrtek 25. 9. 2003

Usnesení č. Z-071/03
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí zprávu o činnosti rady města Úvaly za období od 3. 7. 2003 do 25. 9. 2003.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-072/03
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje 2. úpravu rozpočtu města na rok 2003 o celkové výši 106 959 700,- Kč (podrobněji v přiložených tabulkách příjmů a výdajů).
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-073/03
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje přijetí dotace ve výši 2 500 000,- Kč od Středočeského kraje s určením pro zajištění rekonstrukce mostů a ulic po povodních a přívalových deštích v roce 2002 (návaznost na dotaci z programu PHARE).
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-074/03
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s koupí pozemku KN pč. 313 od firmy TEDO BRNO, spol. s r.o., za nabídnutou cenu.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-075/03
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s uzavřením smlouvy o půjčce s firmou B.G.M. Holding, a.s., na částku 15 mil. Kč s ručením pozemky KN pč. 552, 3928/2, 3928/7, 3928/8. Tato částka bude odečtena z celkové ceny na všechny pozemky podél Chorvatské ulice při uzavírání kupní smlouvy. Pokud firma B.G.M. holding, a.s., nepřistoupí na uvedenou částku, bude ručit město pouze poměrnou částí pozemků ( zachování Kč/m2).
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 076/03
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí z důvodu uložení plynovodního středotlakého řadu do pozemku PK pč. 862/2 (část ulice Klostermannova) a pozemku KN pč. 2669/2 (část ulice V Setých) s věcným břemenem a schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemenu na výše uvedené pozemky. K podpisu smlouvy pověřuje starostu města.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 077/03
Zastupitelstvo města schvaluje:
1. podání žádosti o bezúplatný převod části pozemku KN pč. 3660/1, označené jako PK pč. 651/1, ze které byl nově geometricky oddělen pozemek KN pč. 3660/20 o výměře 6.482 m2, od Pozemkového fondu ČR, podle § 5 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
2. bezúplatný převod pozemku KN pč. 3660/20 o výměře 6.482 m2 od Pozemkového fondu ČR, podle § 5 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 078/03
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se vstupem na pozemky v majetku města pč. PK 842 (KN 3234/1, 3252/2, 3268/81 a 3268/82) za účelem položení vodovodní přípojky dvora Hodov v rámci obnovy. Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje uzavření smlouvy na věcné břemeno na tyto pozemky.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 079/03
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí z důvodu uložení kabelů NN do pozemků města č. 1030,1163, 1468, 998/2 (998/1) PK 886/1, PK 496/1 (1418), PK 492/3 (1500), PK 497/16-1164, (1109) PK 496/1, PK 497/1, PK 496/1, 1402, 1403, 1405, 2011, 1413, 1414, 1208, 1209, 1110/2, 1164, 1243, 1113/1, 1113/2, 1163, 1486, (1009)-PK 496/1, (1110/1)-PK 502/26, (2248)-PK 862/1, PK 916/1, PK 554/3, 1242 (stavba Úvaly, kabel NN ul. B.Němcové, P. Velikého, část Pražská, Wolkerova a stavba Úvaly, kabel NN ul. Jungmannova, Raisova, část Nerudova, Pražská) s věcným břemenem a schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemenu na výše uvedené pozemky, které jsou v majetku města, z důvodu pokládky kabelů NN.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 080/03
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s odprodejem plynovodních řadů v ulicích nám. Svobody, Palackého, Jiráskova, Pražská, Kladská, Rumunská, Lužická, Bulharská, U Kaberny, U Výmoly, U Starého koupadla, 5. května STP, a.s., za celkovou cenu 1 712 000,- Kč.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení 081/03
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s uzavřením darovací smlouvy na plynovodní řady v ulicích nám. Svobody, Palackého, Jiráskova, Pražská, Kladská, Rumunská, Lužická, Bulharská, U Kaberny, U Výmoly, U Starého koupadla, 5. května STP, a.s., ve výši 50% celkových nákladů.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení 082/03
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá:
a) zajistit vydání obecně závazné vy-hlášky (dále jen OZV) o závazné části změny č. II a) ÚPnSÚ města Úvaly,
b) zajistit vypracování a odeslat registrační list nadřízenému orgánu územního plánování a ústřednímu orgánu územního plánování,
c) zajistit zpracování průsvitky schválených změn II a) a opatřit změny schvalovací doložkou - 4x a textová část - 2x,
d) zajistit zpracování schématu hlavního výkresu změn II a), zaslat OZV a schéma hlavního výkresu příslušným dotčeným organizacím státní správy - 10x,
e) zaslat schválené změny II a) stavebnímu úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a krajskému úřadu,
f) zaslat OZV na krajský úřad - odbor vnitřních věcí,
g) zajistit po schválení změn II b) zpracování aktualizovaného hlavního výkresu ÚPnSÚ města Úvaly,
h) zajistit po schválení změn II b) zpracování a vydání aktualizované obecně závazné vyhlášky.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.083/03
Zastupitelstvo města Úvaly
I. bere na vědomí:
1. stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu zadání změn IV., uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení,
2. vyhodnocení připomínkového říze-ní návrhu zadání změn IV. s dotčenými orgány státní správy a organizacemi, uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení,
3. vyjádření orgánů územního plánování sousedních územních obvodů, uvedené v příloze č. 3 tohoto usnesení,
4. že nebyly uplatněny námitky vlastníků pozemků a staveb, jejichž práva jsou dotčena, jak je uvedeno v příloze č. 4 tohoto usnesení,
5. vyhodnocení souladu s vyšší územně plánovací dokumentací uvedené v příloze č. 5 tohoto usnesení.
II. schvaluje:
1. návrh zadání změn IV. uvedeného v příloze č. 6 tohoto usnesení s tím, že u návrhu změn bude upuštěno od zpracování konceptu řešení,
2. návrh na vyřízení připomínek právnických a fyzických osob uvedený v příloze č. 7 tohoto usnesení.
III. ukládá: - zajistit zpracování návrhu změn IV. podle bodu II. 1 tohoto usnesení.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 084/03
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje změnu č. 2 článku II Obecně závazné vyhlášky města Úvaly č. 6/1993 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školní družiny.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 085/03
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině Městského domu dětí a mládeže Úvaly.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ing. Ivan Černý, starosta
Ing. Jana Horová, místostarostka

 


INFORMACE
z jednání rady města Úvaly,
které se konalo v pondělí 13.10.2003

Správní odbor

Rada byla informována o uvolnění nebytových prostor v budově Zdravotního střediska Úvaly - ordinace gynekologie. Z tohoto důvodu je nutno zveřejnit záměr pronájmu těchto prostor a vypsat výběrové řízení.
Usnesení č. 272/03
Rada města bere na vědomí uvolnění nebytových prostor v čp. 1144, ul. Pražská.
Usnesení č. 273/03
Rada města schvaluje vypsání výběrového řízení na pronájem nebytových prostor - ordinace gynekologie na Zdravotním středisku Úvaly, čp. 1144.

Rada města byla informována o žádosti společnosti Satca, spol. s r.o., o umožnění pronájmu nebytových prostor za účelem drobné výroby v sálku Teska. Vzhledem k tomu, že doposud bylo se společností jednáno o pronájmu místností v 1. patře v budově čp. 95, byla prověřena aktuální situace v Tesku s tímto závěrem: z hygienického hlediska jsou poddimenzovány WC a s ohledem na využití části prostor pro školní družinu není doporučeno přibírat další osoby. Dále by bylo nutno propojit anténou budovu ZŠ a Tesko.
Usnesení č. 274/03
Rada města nedoporučuje pronájem společnosti Satca, spol. s r.o., v sálku Tesko, zejména s ohledem na stávající hygienickou situaci v objektu a ponechání případné rezervy pro zájmovou činnost dětí. Zároveň rada ukládá správnímu odboru nabídnout možnost pronájmu přízemí v čp. 95, které je zatím využíváno MěÚ.

Radě města byla předložena "Výroční zpráva o činnosti školy".
Usnesení č. 275/03
Rada města bere na vědomí "Výroční zprávu o činnosti školy".

Odbor investic a životního prostředí

Radě města byla předložena informace o výsledku jednání se společností STE, a.s., ve věci přeložky vedení vysokého napětí v lokalitě Vinice (rada usnesením č.199/03 z 23.6.2003 zamítla hrazení této akce městem, a to zejména s ohledem na fakt, že jde o vedení nad pozemky v soukromém vlastnictví). Přeložka bude hrazena z prostředků společnosti STE, a.s.
Usnesení č. 276/03
Rada města bere na vědomí informaci společnosti STE, a.s., o provedení přeložky vedení vysokého napětí v lokalitě Vinice na vlastní náklady.
Rada města obdržela žádost pí H., majitelky nemovitosti v Pernerově ulici, o úhradu podílu na výstavbu inženýrských sítí, který požaduje za případné umožnění připojení pro stávající zástavbu realitní kancelář zajišťující prodej pozemků v okolí. Jedná se o částku cca 103 tisíc Kč. Vzhledem k faktu, že v předloženém rozpočtu je dešťová kanalizace připojena do kanalizace splaškové, se rada domnívá, že takovéto zainvestování ani není přípustné. Navíc se jedná o sítě, které po vybudování nemusí být v majetku města.
Usnesení č. 277/03
Rada města nesouhlasí s uhrazením poplatků dle předloženého výpočtu a požaduje, aby jako podmínka stavebního povolení pro stavbu inženýrských sítí v ulici Pernerova a okolí bylo uvedeno, že investor musí umožnit připojení stávajícím nemovitostem.

Stavební úřad

Na základě požadavku rady města stavební úřad sestavil seznam reklamních poutačů společnosti František Vašíček - VAPAS. Vzhledem k tomu, že podklady nebyly úplné, byla uvedená firma stavebním úřadem vyzvána k doplnění.
Usnesení č. 278/03
Rada města bere na vědomí průběh projednávání záležitosti reklamních zařízení umístěných podél komunikací č. I/12 a II/101.

V návaznosti na nutnost legalizace likvidace odpadků z objektů zahrádkářské osady "U Obory" bylo provedeno místní šetření a následně byl stavební úřad požádán o celkové řešení situace. Všichni majitelé nemovitostí v této lokalitě byli vyzváni k projednání dodatečné změny užívání stavby a změny stavby tak, aby bylo možno přidělit evidenční čísla a následně je možné do těchto objektů přihlásit osoby k trvalému pobytu.
Usnesení č. 279/03
Rada města bere na vědomí průběh projednávání zástavby zahrádkářské kolonie U Obory za účelem změny některých objektů ze zahradních chatek na "objekty pro individuální rekreaci", kterým je možné přidělit evidenční číslo.

Různé

Na základě písemné žádosti manž. Ž. o přešetření celé situace ohledně stavebních úprav jejich nemovitosti a nemovitosti manž. H. byly zkontrolovány všechny dostupné dokumenty.
Závěrečné stanovisko rady je přílohou tohoto zápisu. Nutno konstatovat, že k pochybení došlo jak na straně manž. Ž., tak i na straně Stavebního úřadu Úvaly. Stanovisko rady města obdrží obě strany.

Bylo konstatováno, že nebyl splněn úkol z jednání rady dne 11. 8. 2003 o provedení důkladné kontroly stavby DPS a stavu komunikací po stavbě kanalizace za účelem uplatnění reklamací v rámci záručních lhůt, které měl zajistit odbor investic a životního prostředí ve spolupráci s komisí výstavby s termínem do 12. 9. 2003. Proto bylo zdůrazněno, že je nutno obě tyto kontroly urychleně provést tak, aby reklamace byly uplatněny nejpozději 3 měsíce před vypršením lhůty.

Radě byl kronikářem města Ing. Bredou v náhradním termínu předložen návrh kronikářského zápisu pro roky 2001 a 1986-8. Po podrobném prostudování tohoto návrhu rada konstatuje, že předložený materiál lze považovat za základ kronikářského zápisu pro dané roky a dále je nezbytné dle připomínek označených v předloženém textu odstranit zjištěné nedostatky.
Usnesení č. 280/03
Rada města schvaluje materiál předložený kronikářem města Ing. Bredou jako základní návrh textu kroniky pro roky 1986, 1987, 1988 a 2001 s tím, že je nutné ho upravit a doplnit dle připomínek.

Rada města obdržela žádost pracovnice MěÚ pí Jungwirthové o uzavření smlouvy na dobu neurčitou.
Usnesení č. 281/03
Rada města nemá námitky proti uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou s pí Jungwirthovou za podmínky, že její pracovní náplní nebude pouze administrativní činnost.

Rada požaduje předložení smlouvy se společností PSVS, a.s., na rekonstrukce silnic a mostů v rámci projektu Phare.

Rada požaduje informace o průběhu uplatnění reklamací prací prováděných společností ELPON, s.r.o., (např. nástavby bytových domů čp. 1095, 1096, čp. 203, byty pro učitele v čp.7).

Ing. Ivan Černý, starosta
Ing. Jana Horová, místostarostka

 


Zeptali jsme se Ing. Nečase detail

- Z jakého důvodu bylo přistoupeno k opravě mostu v Dobročovické ulici?
Most byl v havarijním stavu, sanace nebyla možná a jediným řešením se stala výměna konstrukce.
- Jakou finanční částkou přispívá fond Evropské unie Phare?
Výše finančního příspěvku byla deklarována na 96%, ale náklady na opravu převýšily odhad projektanta. Přesné vyčíslení bude známo do konce roku 2003.
- Jaký je hlavní konstrukční postup při stavbě?
V první fázi byla provedena demontáž stávající konstrukce a byla vystavěna provizorní lávka pro pěší. Poté došlo k montáži konstrukce, tj. pilířů a opěr. Stavba bude ukončena montáží mostovky.
- Kdy už budeme moci most plně využívat?
Od prosince 2003.
- Bude se nový most lišit od starého?
Rozdíl bude v šířce mostu, nový most je širší.
Za stručné a jasné odpovědi děkuje
Mgr. Markéta Krčmářová
 


Středočeská energetická akciová společnost
oznamuje

přerušení dodávky el. energie z důvodu rekonstrukce vedení VN
dne 3. 11. 2003 tj. pondělí od 7.30 do 16.30 hodin,
dne 4. 11. 2003 tj. úterý od 7.30 do 16.30 hodin.

Vypnutí se týká části města Úvaly, ulic:
Horova, Na Ztraceném korci, Mánesova, Smetanova, Vydrova, Denisova, Sovova, Pod Tratí, Na Spojce, Jiráskova, Foesterova.
Dne 5. 11. 2003 tj. středa od 7.30 do 16.30 hodin
se vypnutí týká části města Úvaly, ulic:
Husova, Komenského, Tyršova, Fügnerova, Riegerova, 5. května, Arnoštova, Hálkova, Podhájí, Škvorecká, Zahradní, Na Stráni, náměstí A. z Pardubic.
 


Město Úvaly vypisuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na pronájem nebytových prostor v budově Zdravotního střediska Úvaly, Pražská 1144 ordinace lékaře - gynekologie.
Přihlášky mohou jednotliví zájemci podávat na sekretariátu MěÚ, Pražská 276.
Uzávěrka pro přijímání přihlášek je dne 18. 11. 2003 v 15.00 hodin.
Město nezajišťuje smlouvu se zdravotní pojišťovnou.
Podrobnější informace podá pí Šťastná - správní odbor, tel. 281 981 401 linka 141.
Ing. Jana Horová v.r., místostarostka
 


Děkujeme paní Šlemrové za darování jehličnanů pro potřeby městského hřbitova.
za město J. Dědina, správce hřbitova


Poděkování
Jistě si mnozí z vás všimli, že okolí domu s pečovatelskou službou se pomalu, ale jistě začíná měnit v zahradu. Ráda bych proto vyjádřila poděkování obyvatelce tohoto domu pí Vlastě Zelené, která se ve svém volnu věnuje květinám v okolí budovy DPS.
Ing. Jana Horová, místostarostka
 


OZNÁMENÍ
Povinné očkování psů proti vzteklině se uskuteční dne 7. 11. 2003 v době od 15 do 17 hodin v ošetřovně MVDr. Mašaty, Grégrova ul. 1286.


Diakonie husitská - STROM ve spolupráci s Diakonií Broumov. Neziskové organizace, které poskytují materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí,

VYHLAŠUJÍ HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
- letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
- péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
- starý papír, který nám pomůže pokrýt částečně provozní náklady,
která se uskuteční v Úvalech dne 29. 11. 2003, 9 - 11.30 hodin
místo: místní tržiště, nám. Arnošta z Pardubic
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace podá pražský dispečink - 224 316 800
Lenka Wienerová v.r., ředitelka
 


Kriminalita v Úvalech

Kriminalita v Úvalech a blízkém okolí roste. Tento fakt se dotýká každého z nás. Obětí se může stát kdokoli, dnes - možná zítra. Situací v našem městě se dokonce zabývá i článek, který vyšel v MF Dnes 15. října a který nese název "Trápí nás zločinci, chceme policii".
Vznik policejního oddělení v Úvalech by byl bezpochyby prospěšným činem, současné zákonné normy jej však neumožňují. Jak tedy dál?
Především si uvědomme, že samotná policie bez aktivního přístupu občanů k předcházení kriminálních činů může ovlivnit situaci v místě svého působení jen částečně. Vzhledem k rozlehlosti Úval by se její význam pravděpodobně snižoval se vzdáleností od budovy policejního oddělení, byť by disponovala dopravním pro-středkem. A pomysleme na své sousedy: změnila by se vůbec úroveň zločinnosti v Horoušanech, Jirnech, Škvorci a jiných blízkých či vzdálenějším místech v okolí Úval?
Skutečně účinný je způsob ochrany, založený na vzájemné spolupráci mezi policií, institucemi obce a občanskými aktivitami, vznikajícími v jednotlivých částech obce nebo v obcích okolních. Pokusme se vytvořit takovýto systém, dejme se cestou prevence kriminality v oblasti svého bydliště. Oproti pouhé represi má tu výhodu, že kriminalitě předchází a v mnohých zemích se stala skutečně účinným způsobem ochrany osob a majetků před trestnou činností.
O co jde? Tak především o obecnou všímavost občanů. Aktivita a sledování okolí se vždy vyplatí. Užitečný může být každý: ve dne občané v důchodovém věku, v noci dobrovolné občanské hlídky. Odjíždíte na dovolenou? Možná by vás potěšilo, kdyby byl někdo, kdo váš majetek občas zkontroluje a zajistí, aby dům nevypadal opuštěn.
Avšak výzkumy je prokázáno, že na výskyt kriminality má vliv třeba i takový činitel, jako je vzhled okolí. Zarostlé plochy, zchátralé domy, špinavé ulice a odpadky značí, že v okolí jsou lidé lhostejní, nevšímaví, a tudíž si lze více "dovolit". Proto je i z hlediska prevence kriminality potřebné setrvale zvelebovat naše okolí.
Děti by měly znát, jak se zachovat v nebezpečných situacích, měly by umět rozpoznat rizika a umět se jim vyhnout. Měly by vědět (a nejen ony), kam se obrátit o pomoc, koho zavolat. Tady má v prevenci kriminality význam škola a zájmové aktivity provozované na území obce. Podotýkám, že v zájmu prevence kriminality je to, aby obec vytvořila dětem podmínky k tomu, aby si měly kde hrát, i když se často jedná o hrátky hlučné, prašné či vyžadující speciální terénní úpravy.
Od občanů se v žádném případě nečeká, že budou riskovat a v nebezpečných situacích sami zasahovat.
K účinnému zásahu často stačí zavolat na správné číslo. Jen je nutné zbavit se pocitu donášení a zapomenout heslo "Nehas, co tě nepálí."
V dnešní době dostává policie novou tvář - stává se naším partnerem při ochraně majetku a bezpečí.
Kde ale začít? Jednoduchá odpověď: Všude !
1. Na úrovni obce. Zde by měl vzniknout "Projekt rozvoje mikroregionu Úvaly", a to v těsné spolupráci se sousedními obcemi. Tento projekt by samozřejmě neměl být zaměřen pouze na prevenci kriminality, mělo by se jednat o demografickou, sociálně ekonomickou, popřípadě ekologicko-ekonomickou studii zaměřenou na blízkou i vzdálenou budoucnost, ze které by měla jasně vyplynout naše představa o budoucnosti Úval a okolí. Například, zdali chceme být jen noclehárnou pro Prahu, či máme-li ambice pro rozvoj jiným (bezpečnějším!) směrem.
2. Na úrovni kraje. Vzhledem k našemu vstupu do EU je reálné, abychom na realizaci projektu obdrželi určité finanční prostředky ze strukturálních fondů. Tyto finanční prostředky, pokud by byla součástí projektu prevence kriminality, by mohly být využity například k zřízení městské policie, k dovybavení občanských hlídek, k výstražnému označení oblastí, které sledují (v mnohých zemích je toto "odstrašování nevítaných návštěvníků" již běžné) apod.
3. Na úrovni jednotlivých městských částí. Bylo by potřebné, aby se spojili ti občané, kteří mají zájem, sílu a chuť aktivně se zabývat prevencí kriminality v našem městě.
Pokud existujete, přihlaste se na e-mailovou adresu, kterou jsem pro tento účel zřídil: BezpecneUvaly@seznam.cz. V případě, že e-mailovou adresu nevlastníte, můžete svou korespondenci mé osobě zaslat na městský úřad.
MUDr. Jan Šťastný, zastupitel města Úvaly
 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Ze zasedání zastupitelstva města

Úprava rozpočtu města na letošní rok a majetkoprávní záležitosti byly hlavními body jednání veřejného zasedání zastupitelstva města, které se konalo 25. září.
Místostarostka Ing. Horová přednesla a podrobně vysvětlila výši upravených položek v části příjmů a výdajů.
Změny byly provedeny v souladu s nastoupeným trendem úsporných opatření v letošním roce a se snahou o vytvoření finanční rezervy pro období následující. Občané se mohli s jednotlivými kapitolami rozpočtu seznámit na úřední desce.
Starosta města Ing. Černý informoval o poskytnutí dotace ve výši 2 500 000,- Kč z rezervy Krajského úřadu Středočeského kraje, která je určena pro financování rekonstrukce mostů a ulic poškozených povodněmi a přívalovými dešti v roce 2002. Dotace byla poskytnuta v návaznosti na předchozí dotaci z programu PHARE a její použití je účelově vázáno. Jak úpravu rozpočtu města, tak i přijetí dotace z krajského úřadu zastupitelstvo schválilo.
Poté zastupitelé přistoupili k projednání majetkoprávních záležitostí. Ing. Černý uvedl, že v souvislosti s prodejem pozemků podél Chorvatské ulice bude nutné vybudovat splaškovou kanalizaci ze Slovan do hlavního kanalizačního řadu vedeného podél Výmoly. V současné době probíhá územní řízení pro tuto stavbu. Kanalizační přivaděč by měl být veden také přes pozemky o výměře 545 m2 u rybníka Kaláku. Vlastník pozemků, firma TEDO Brno, s. r. o., ale odmítl uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno. Zastupitelé diskutovali o dvou variantách řešení, a to buď změnit vedení trasy splaškové kanalizace místo podél rybníka Kaláku a Zahradní ulicí náhradní trasou ulicí Škvorecká a přechodem pod silnicí I/12 západně od světelné křižovatky, nebo pozemek odkoupit. Převládl názor, že bude výhodnější pozemek odkoupit, protože jinak by mohlo dojít ke komplikacím a zdražení stavby. Cena pozemku je 150 Kč/m2.
Ing. Černý informoval o dosavadním průběhu jednání s firmou BMG Holding, a.s., o prodeji pozemků podél Chorvatské ulice. Z důvodu okamžité potřeby finančních prostředků je navrhováno uzavření dvou smluv. Obsahem jedné smlouvy by podle předloženého návrhu byla půjčka ve výši asi 6 mil. Kč s ručením konkrétními pozemky, v druhé smlouvě by firma BMG kupovala všechny pozemky v lokalitě Chorvatská, spolupracovala by na zajištění splaškové kanalizace a výše půjčky vycházející z první smlouvy by se odečetla od konečné ceny. Proběhla diskuse o výši půjčky a jejím výsledkem bylo usnesení, v němž zastupitelstvo odsouhlasilo přednesený návrh na uzavření smlouvy o půjčce ve výši 15 mil. Kč s ručením některými pozemky.
Ing. Černý informoval, že se naskytla možnost získat pozemek do vlastnictví města formou bezúplatného převodu od Pozemkového fondu ČR. Předmětem převodu je zemědělský pozemek o celkové výměře 6 482 m2, který je ve schváleném územním plánu určen pro stavby ve veřejném zájmu, tj. školy, hřiště, komunikace, čistě obytné stavby. Nachází se u Radlické čtvrti mezi Dobročovickou ulicí, domy podél ulice U Obory a regulační stanicí plynovodu. Návrh bezúplatného převodu pozemku od pozemkového fondu do majetku města zastupitelstvo schválilo.
Středočeská energetická akciová společnost STE, a. s., chce v dalších dvou letech pokračovat v rekonstrukci rozvodů nízkého napětí a staré poruchové vedení nahradit kabely uloženými v zemi. V první etapě plánované na období let 2003 - 2004 by pokládka kabelů probíhala v ulici Boženy Němcové, Prokopa Velikého, Pražská a Wolkerova. V roce 2004 by se rekonstrukce rozvodů nízkého napětí měla uskutečnit v ulicích Jungmannova, Raisova, části Nerudovy ulice a části ulice Pražská. Pro uložení kabelů do pozemků města musí být uzavřena smlouva o věcném břemenu. Návrh smlouvy předloží STE po zaměření stavby. Zastupitelstvo souhlasí s věcným břemenem z důvodu uložení kabelů do pozemků města.
Starosta města informoval o celkových nákladech na stavbu plynovodních řadů v ulicích Palackého, Jiráskova, Pražská, Kladská, Rumun-ská, Lužická, Bulharská, U Kaberny, U Výmoly, U Starého koupadla, 5. května a na náměstí Svobody, které činily 3 424 000,- Kč. Na základě jednání s firmou Středočeská plynárenská, a. s., bylo dohodnuto odkoupení řadů touto firmou za 50 % investičních nákladů. K vydání pokynu na vypracování smlouvy a odprodeji plynovodních řadů firmě STP, a. s., nebyly připomínky a byl zastupitelstvem vyjádřen souhlas.
Ing. I. Černý informoval, že bylo na základě změněných podmínek na území města a usnesení zastupitelstva města ze dne 13. 3. 2003 rozhodnuto o pořízení změn č. 4 územního plánu sídelního útvaru města Úvaly. Nejdůležitější je změna v zařazení pozemků jižně od Chorvatské ulice, v návrhu změn je počítáno s čistě obytným územím. Návrh zadání změn byl zaslán dotčeným orgánům a organizacím státní správy. 11. června 2003 se uskutečnilo veřejné projednání s odborným výkladem. Občané byli o projednávání návrhu zadání změn č. 4 územního plánu města Úvaly vyrozuměni veřejnou vyhláškou. V termínu byly zaslány připomínky k projednávanému návrhu zadání změn č. 4 od dotčených orgánů a organizací státní správy, občanů a veřejnosti. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního a stavebního řízení, vydal dne 28. srpna 2003 kladné stanovisko ke schválení zadání změn č. 4 územního plánu města Úvaly. Zastupitelstvo na veřejném zasedání schválilo návrh zadání změn č. 4 územního plánu a uložilo zajistit jejich zpracování.
V diskusi přednesla mimo jiné Ing. Baumanová žádost, zda by nemohlo být uspořádáno formou diskusního odpoledne setkání občanů se starostou. K projednání se nabízí různá témata, např. umístění radnice, dostavba školního areálu, hala včetně tělocvičny a mnohá další. Starosta města Ing. Černý odpověděl, že lze vyhovět, pravděpodobně v listopadu. Pan Mašata se dotazoval na probíhající změny územního plánu. Ing. Černý odpověděl, že změna územního plánu č. 2a) byla schválena a nabyla právní moci, u změny č. 3 probíhá schvalovací proces. Ing. Struska se dotázal, zda v souvislosti se současnou rekonstrukcí povrchu Hakenovy ulice bude rekonstruována ulice Erbenova, kde je stav povrchu vozovky kritický. Ing. Černý odpověděl, že zde dojde k rekonstrukci v nejbližším možném termínu. Ing. Struska dále poukázal na stání kamionů ve městě a navrhl vybírat poplatek. Ing. Horová uvedla, že situace je průběžně řešena.
Ing. Vladislav Procházka
 


"Provázkiáda"

Samochvála páchne…, co se dá ale dělat, když odezva na "Provázkiádu" byla vesměs kladná. Akci lze hodnotit jako úspěšnou, dokazující, že úvalský čtenář je spokojený. Jen dvě kritické poznámky se snesly na naši hlavu - nemáme koutek vyhrazený knižním novinkám a chybí nám více sportovních publikací. K výtce malá poznámka: knižní novinky jsou tak stále rozebrané, že by stolek nebo regál zely prázdnotou. Sportovní literatury máme přehršel, ale laskavý malý čtenář nějak nenašel cestu do třetí místnosti.
Během Týdne knihoven (6.-12.10.) se podařilo úvalským čtenářům navázat 192 provázků do barevného klubíčka v délce cca 96 metrů. Naše knihovna se zařadila na čestné zhruba 20. místo mezi 57 registrovanými knihovnami, nejlepšího umístění dosáhla a suverénně první je Místní knihovna ve Strážově, jejíž 156 registrovaných čtenářů navštívilo knihovnu onen týden nejméně třikrát a navázalo 453 provázků. I dalších několik předních míst získaly knihovny, jejichž čtenáři navazovali a navazovali. Celkem čtenáři v ČR navázali 15674 provázků v délce cca 7837 metrů.
Úvalští čtenáři i my, knihovnice, jsme spíše uvažovali - jeden čtenář - jeden provázek. Výsledek je takový, jaký jsme si přály. Naši čtenáři mají svou knihovnu rádi. Jeden z příspěvků za malé čtenáře to hodnotí - mám rád svou knihovnu, protože tu můžeme získat znalosti a chodím sem rád, protože tu sou skvělý knížky a chtěl bych, aby to bylo nadál.
Dospělá čtenářka nás oslovila říkáním na obrázcích - milá knihovničko, posílám ti psaníčko, buď taková jaká jsi, i když v malém prostoru, to se jistě časem zlepší. K tomu kousek provázku, ať jsi ze všech nejlepší. Tvoje věrná čtenářka.
A tak našim milým čtenářům moc děkujeme a věříme, že pro ně budeme i nadále v Úvalech na současném nebo jiném místě.
knihovnice
 


ANKETA
www.Uvaly.cz

Výsledky ankety umístěné na www.Uvaly.cz v období od 13.9. do 12.10.2003:
Měl(-a) by jste zájem o zajišťování vstupenek a dopravy na divadelní představení v Praze?
- ano, s dopravou z Úval a zpět 38% (15)
- ano, ale bez dopravy z Úval 20% (8)
- ne, nemám zájem 42% (17)

V anketě na téma "jakou byste doporučili mateřskou školku ?" můžete hlasovat na www.uvaly.cz do 12. listopadu 2003.

www.Uvaly.cz/mesto - informační rozcestník
www.Uvaly.cz/adresar - katalog služeb a podnikatelů
www.Uvaly.cz/kalendar - informační kalendář
www.Uvaly.cz/reality - aktualizovaná realitní nabídka
www.Uvaly.cz/MeU - informace občanům o úřadech
www.Uvaly.cz/ZivotUval - pravidelný měsíčník
www.Uvaly.cz/knihovna - Městská knihovna
www.Uvaly.cz/mapa - aktuální mapa města
www.Uvaly.cz/pocasi - předpověď počasí
www.Uvaly.cz/anketa - nová anketa
Ing. Lukáš Rubeš
 


Napište nám i sobě pohádku, příběh, povídku …

Městská knihovna Úvaly vybízí
menší i větší čtenáře: ! ! ! pište, pište, pište literární dílka ! ! !
!!!Zapojte svou fantazii a přijďte se o ni podělit do knihovny!!!
Městská knihovna v Úvalech z těchto literárních dílek sestaví sborník, který si veřejnost bude moci přečíst v knihovně a postupně budou (podle možností) uvedena v Životě Úval.
Příspěvky můžete odevzdávat v knihovně od listopadu 2003 do konce ledna 2004.
Bližší informace získáte v knihovně.
 


O čem psal Život Úval před lety

Začíná loutkářská sezóna
Blíží se zima a s ní se blíží i sezóna loutkářů. Dříve než začnu o příštím období, měli bychom si něco říci o období minulém. Mnozí občané, velcí i malí, si stěžují, že jsme hráli málo. Souhlasíme s nimi, ale se stavem členů, jaký dnes máme, se situace těžko zlepší. Všichni z nás jsou amatéři a divadlu věnujeme svůj volný čas, jen abychom děti pobavili. Děláme to rádi a také vždy připravujeme repertoár s více hrami. Přijde však doba, kdy zaměstnání nám znemožní přípravu her a pak vznikají období, kdy vůbec nehrajeme. Co dělat? Buď hrát hry staré, na které není potřeba dlouhé přípravy, nebo hrát hry náročnější dvakrát až třikrát do roka. První možnost se zdá nejvýhodnější. Ale co tomu řeknou diváci, kteří jsou již nyní zvyklí na televizní a filmová zpracování pohádek? Druhá možnost je podle nás správnější méně, ale dobře. Je tu však ještě třetí možnost. Kdyby se přihlásilo několik ochotných členů mladých či starších nebo členů ČSM! Jistě by to nebyla tak těžká věc, jen chtít přinést dětem trochu oběti. Čím nás bude více, tím méně musíme věnovat času divadlu, a přece můžeme hrát častěji. Proto voláme vás, úvalské občany, kteří mají rádi děti a jejich smích. Přijďte mezi nás! Přihlášky můžete podat v osvětové besedě.
A nyní o sezóně 1962-63. V uplynulé sezóně jsme se zúčastnili okresní sou-těže loutkářů, kde jsme obsadili druhé místo z osmi soutěžících souborů. Mimo to jsme získali dva diplomy jednotlivců za vedení a za výpravu soutěžní hry. Při návštěvě našeho divadla okresního poradního sboru pro loutky bylo rozhodnuto, že připravovaná okresní přehlídka LS bude uspořádána v Úvalech, kde je nejlépe vybavená scéna na okrese. Pře-hlídka bude 24. a 25. listopadu a 1. a 2. prosince 1962. Zúčastní se jí šest souborů se šesti hrami pro děti a jednou pro dospělé.
K (Život Úval č. 11/1962)
 

 

N A P S A L I   O   N Á S

Divokej Bill stoupá divoce vzhůru

Mladá rocková formace Divokej Bill vystoupí společně s kapelou Tři sestry na dnešním Koncertě pro radost (sobě i divákům) v Mystic Skate Parku na Štvanici. Podle zpěváka, kytaristy a vůdčího ducha Divokýho Billa Václava "Vaška" Bláhy půjde o symbolické zakončení letošní festivalové sezony. Divokej Bill svému jménu nedělá ostudu - na jevišti chrlí oheň, skáče do výšky, řve do megafonu a provozuje opravdovou show. Kapela hraje rock pepřený prvky country, punku a irské melodiky. Skupina Divokej Bill pochází z Úval u Prahy, ale vzešla v roce 1996 z českobrodského gymnázia, na kterém tři jeho členové studovali. Vašek Bláha tehdy asi půl roku přemlouval banjistu Ondru Pospíšila, který hrál country, aby šel hrát bigbít. Nakonec se mu ho podařilo zlomit, nazkoušeli pár věcí a kapela byla na světě. Klasický kytarista Miloš Jurač, řečený Jurda, si koupil chybějící basu a začal na ni hrát, za bicí se usadil Ota Smrkovský. První koncert byl v českobrodském Lidovém domě na závěr jakéhosi festivalu. Tehdy ještě skupina neměla ani jméno. Ale hrála písničku Bill, banjo evokovalo western, a protože chtěla být kapela divoká a lidová, vznikl Divokej Bill. Vzápětí ale Pospíšil se Smrkovským odešli zakládat jinou kapelu. Nastala krize, kterou vyřešil Vašek Bláha, až když na vánoční besídce pro děti potkal houslistu Adama Karlíka, který působí dodnes v českobrodském houslovém kvartetu a symfonickém orchestru. Společně si ještě vzpomněli na harmonikáře Martina "Pecana" Pecku a bubeníka Honzu Veselého se-brali z další Bláhovy kapely Medvěd 009. Basista Jurda zůstal z první sestavy, band doplnili ještě Štěpán Karbulka a Roman Procházka. Obnovený Bill měl první koncert 6. června 1998. Zahrál si na festivalu Rock for People, předskakoval úspěšné kapely Nahoru po schodišti dolů band a Znouzectnost. V říjnu 1998 natočil Divokej Bill sedmipísňové cédéčko Sedm statečných, na němž sedm muzikantů zahrálo sedm pecek. Ta sedmička byla opravdu šťastná, protože od té doby se kapele pořád daří. Na festivalu Broumovská kytara '99 získal Divokej Bill cenu diváků i poroty. První místo si odvezl i ze soutěže Rock Nymburk, kam se přihlásila stovka souborů, a stejně tak z dobříšského Rockfestu. Kapela se probojovala do finále Rock Made In Gambrinus. Divokej Bill jde zkrátka hodně nahoru. Sklízí úspěchy se svým třetím albem Mezi nima.
(tos) (Večerník Praha, 24. 9. 2003)
 


Ambrozek jel do práce na kole

Z Úval u Prahy asi půl hodiny vlakem a pak dva kilometry na kole ujel v pondělí ráno ministr životního prostředí Libor Ambrozek (KDU-ČSL), aby se dostal do práce. Evropa slavila Den bez aut a ministr ukázal, že nepotřebuje ke své práci nutně služební BMW s řidičem. Byl však jediným členem kabinetu, který ekologickou akci podpořil. Ani jeden z jeho kolegů ministrů v pondělí životní prostředí nešetřil.
Ambrozek dorazil do Prahy na Masarykovo nádraží vlakem tři minuty před půl devátou. V džínech a v tričku s kytičkou. Pak nasedl na kolo a vyrazil směrem k sídlu Úřadu vlády. Naštěstí bylo hezké počasí. V opačném případě chtěl jet raději metrem. Dvoukilometrovou trasu zvládl ministr životního prostředí poměrně rychle a stihl začátek jednání vlády v devět hodin ráno. "Za dva tři roky takhle pojede polovina vlády," tvrdil novinářům. Hned však dodal, že vrcholná funkce mnoho prostoru k volnému popojíždění na kole nedává. "Vlakem jsem naposled jel o prázdninách. V době, kdy jsem byl poslancem, na to bylo více času," uvedl.
"Žádný jiný ministr na kole nepřijel, pěšky však přišel ministr Dostál. Při jednání vlády měl na sobě tričko a džíny jen pan ministr Ambrozek. Ale protože byl takhle oblečen z ušlechtilých důvodů, pan premiér mu to toleroval. Navíc to tričko měl hezké," řekla mluvčí vlády Anna Veverková.
Zatímco ostatní členy vlády odvážely ze schůze limuzíny, Ambrozek odešel po svých na tramvaj. Pěšky přišel i večer poskytnout rozhovor rozhlasové stanici Frekvence 1. "Chci Den bez aut dodržet celý. Odsud odjedu metrem," řekl Ambrozek.
(redakčně kráceno)
Jan Kubita, Ondřej Šťastný (iDNES.cz, 23.09.2003)
 


Trápí nás zločinci, chceme policii

V Jesenici má vyrůst nové policejní oddělení. V Úvalech chtějí kvůli němu změnit zákon.
Lidé, kteří žijí těsně za hranicemi Prahy, stále častěji pociťují řádění zlodějů a lupičů. Zastupitelé několika obcí proto usilují, aby u nich vznikly policejní služebny.
Jesenice, Úvaly - jak houby po dešti vyrůstají za hranicemi metropole nové vily, byty a nákupní centra. To sem přirozeně láká zloděje a vykradače aut nebo domů. Nájezdy zločinců se nevyhnuly ani Jesenici nebo Úvalům u Prahy.
"V kriminalitě patříme mezi nejhorší místa na Praze-západ," uvedl místostarosta v Jesenici u Prahy Vít Libovický. "Nyní spadáme pod policejní oddělení v Jílovém. Policisté prakticky nestačí trestné činy zapisovat, natož aby prováděli nějakou hlídkovou činnost. Území, které pod ně spadá, je totiž obrovské," konstatoval. Jen letos od dubna do září se v Jesenici a blízkém okolí stalo třiatřicet vloupání do aut, tři vozidla zcela zmizela a zloději navštívili 18 vilek a rozestavěných domů. V obci byl rovněž zavražděn podnikatel, odehrála se tu trojice loupežných přepadení a žhář zapálil jedno auto.
Kvůli zvýšené kriminalitě proto zdejší zastupitelé rozhodli, že by mělo v Jesenici vzniknout policejní oddělení. "Na ministerstvo vnitra jsme zdarma převedli pozemek. Do roka nebo do dvou, pokud budou mít peníze, na něm vyroste policejní oddělení, kde by mělo sloužit asi pětadvacet policistů," uvedl místostarosta.
Jeseničtí zastupitelé zároveň chtějí mít i svou vlastní obecní policii. "Asi před měsícem jsme schválili vyhlášku o jejím zřízení.
Nyní střádáme peníze, abychom si mohli strážníky dovolit," řekl Libovický. O obvodní oddělení policie usiluje také Městský úřad v Úvalech u Prahy. I tady vzrůstá kriminalita a ve městě je jen policejní služebna. "Nyní jsou tam jen dvě policistky bez všech prostředků. Vzhledem k tomu, že na Praze-východ je jedna z největších kriminalit, je to naprosto nedostatečné. Policejní oddělení, pod nějž Úvaly spadají, je až v Čelákovicích," přiblížila situaci místostarostka Jana Horová.
Zvětšený počet trestných činů potvrdili i policisté. Výjimkou jsou snad jen Čelákovice se zmíněným policej-ním oddělením. "Kriminalitu se odtud podařilo vytlačit mimo město," uvedla mluvčí policie Praha-východ Diana Bušková.
"O zřízení policejního oddělení máme obrovský zájem. Jsme totiž jediným městem v republice, které je pověřeno přeneseným výkonem státní správy a policejní oddělení nemá," konstatovala místostarostka.
Zřízení obvodního oddělení však podle místostarostky znamená změnu zákona. "Ani to nás neodradí. Budeme o jeho změnu usilovat," podotkla Jana Horová. Vznik policejního oddělení v Úvalech je tedy prozatím v nedohlednu. Vedení města tedy usiluje o to, aby tady byla alespoň služebna s náležitým vybavením. "Chceme, aby přišel alespoň jeden policista a přidělili sem služební auto. Policii jsme nabídli i služební byt," dodala Jana Horová.
* Počet kriminálních činů za hranicemi metropole (za prvních šest měsíců letošního roku) - počet případů/objasněno Praha-východ, Praha-západ
Vloupání do aut 473/11, 338/8
Krádeže aut 182/13, 112/27
Vloupání do domů 86/6, 77/14
Loupeže 26/10, 19/4 n
Mladá fronta DNES Praha, Autor: PETR LINK - Strana: 04, 15.10.2003
 

 

P O L I C I E

V celotýdenní dopravní akci bylo nasazeno 81 policistů

V týdnu od 15. do 19. září proběhla na území okresu dopravní akce, ve které se policisté věnovali prevenci bezpečnosti silničního provozu.
Akce probíhala v dopoledních i večerních hodinách, okresní ředitel plk. JUDr. Štěpánek do ní nasadil 81 policistů. Ti se zaměřili především na dodržování způsobu zastavení a stání. Pokud policisté zjistili, že je zaparkované vozidlo překážkou pro provoz na pozemních komunikacích, rozhodovali o jeho odstranění z komunikace odtahovou službou. Policisté také u řidičů kontrolovali předepsané doklady a technický stav vozidel.
V průběhu pětidenní akce zkontrolovali policisté na území okresu 997 vozidel a 166 osob. Zjistili celkem 344 přestupků. Nejčastějším přestupkem bylo špatné parkování a překročení rychlosti, která je v daném úseku po-volena. Nesprávné parkování registrovali policisté v 93 případech a 84 řidičů překročilo povolenou rychlost.
U jednoho řidiče kolegové zjistili, že usedl za volant po požití alkoholického nápoje a v rámci akce se jim dokonce podařilo vypátrat jedno odcizené vozidlo.
V posledních letech nehodovost na našich silnicích stále roste a velmi často je způsobena nekázní a bezohledností řidičů či jiných účastníků silničního provozu.
Ze dvanácti okresů Středočeského kraje mají nejvyšší počet dopravních nehod Praha-východ, Praha-západ a Mladá Boleslav. Od začátku roku se jenom na našem okrese stalo o 300 nehod víc než za stejné období v loňském roce. Nejvíce nehod je na Říčansku, v posledních letech se množí nehody na parkovištích v obchodní zóně v Čestlicích. Přesto nejde na našem okrese označit specifické nehodové místo, výjezdové vozidlo nehod jezdí neustále z jednoho konce okresu na druhý.
Podobné preventivní akce budou naši policisté brzy opakovat, protože snížit nehodovost a její tragické následky je možné pouze změnou postoje řidičů. Vždyť momentem usednutí za volant bere řidič do svých rukou osudy a životy dalších lidí.
npor. Mgr. Diana Bušková, tisková mluvčí OŘ PČR Praha-východ
 

 

D I S K U S E

Otevřený dopis zastupitelům města Úvaly

Já jsem profesí vodohospodář.
V rámci výkonu své profese se zde v obci setkávám s řadou problémů, které souvisí s mým povoláním a které mě jako dlouhodobého obyvatele tohoto města nenechávají klidně spát. Proto mi dovolte, abych se s vámi zde o některé problémy podě-lil, seznámil vás s nimi, případně je navrhl řešit.
Nedávno byla naše veřejnost seznámena s přípravou velké dopravní stavby na katastru města - obchvatu silnice I/12, prodloužení Štěrboholské radiály. Úvalští i újezdští rybáři upozornili na skutečnost, že svedení povrchových vod z této komunikace do povodí Přišimaského, Škvoreckého a Běchovického potoka silně ovlivní hydrologické poměry na těchto tocích a hlavně na malých vodních nádržích na nich vybudovaných. Protože znám nedobrou situaci celé kaskády rybníků na Škvoreckém potoce, upozorňuji na to, aby v rámci projednávání inves-torské přípravy této velké stavby byla tato skutečnost zdůrazněna. Rybníky totiž patří městu. Jen pro představu uvádím, že 10ti-letá jednodenní srážka v Úvalech je 52,4 mm (ŽÚ 02/2003). Uvažujeme-li šířku zmíněné komunikace 15 m, tak z každého jejího km odteče téměř beze zbytku 7860 m3 vody při této srážce. Přidáme-li k tomu vysoké odtoky z vlastního povodí těchto toků, nedivme se potom povodňovým průtokům na menších tocích. Vytváříme si je například touto cestou sami. (Celkový objem Lhotáku před připravovanou rekonstrukcí činí asi 9000 m3 vody - to uvádím pro porovnání).
Jsme obec vybavená stavebním úřadem (SÚ). Město má, jako jedno z mála, vypracovaný velmi podrobný povodňový plán, na jehož vypracování jsem se mimochodem se svými spolupracovníky též podílel. V něm jsou povodňové průtoky na Výmole modelově prováděny městem pomocí jednoho z nejmodernějších oborových výpočetních programů HEC-RAS, který používají američtí ženisté. Městu je tedy znám rozsah inundací v intravilánu a počet obytných, hospodářských a ostatních objektů, včetně provozoven v nich.
Dále se jako občan města ptám, jak se závěry tohoto dokumentu promítly do změn a doplňků územního plánu (ÚP), jaká opatření jsou předepisována investorům v záplavové zóně, jak se tyto činnosti kontrolují, a to v celém obvodu SÚ. Kontaktoval někdo správce toku - Povodí Labe v této souvislosti, jaká opatření v oblasti údržby a investic plánuje?
Ze zákona by dokonce každý vlastník takovéto dotčené nemovitosti měl mít svůj povodňový plán, učinit nezbytná preventivní opatření a zajistit si potřebné vybavení atd. Zajímá se vůbec někdo o tuto problematiku preventivně? Při povodni už bude pozdě. Byli dotčení vlastníci vůbec informováni? S tím souvisí velice obsáhlá problematika pojištění nemovitostí a majetku.
Vím, že v obvodu našeho SÚ se dějí aktivity a činnosti, které jsou v rozporu s předpisy. Jsou to například rozsáhlé zemní práce a skládková činnost na katastrech obcí Květnice a Dobročovice, ale i v našem městě. Nechtěl bych být v situaci občanů, vlastníků nemovitostí, v ulicích U Kaberny,
U Výmoly a U Starého koupadla, když by se v důsledku mimořádné povodně pneumatiky skladované v blízkém servisu "naštosovaly" na jezu U Kaberny. Povodí před lety provádělo údržbu břehových porostů Výmoly. Dodnes leží některé pokácené kmeny na břehu (pod školou). Nedávno jeden takovýto kmen jako torpédo prorazil při povodni stavidla Mlýnského rybníka.
Pražský magistrát dne 26.2.2003 informoval své občany o plánovaných protipovodňových opatřeních, o jejich ceně, o tom, co zajistí město a o co se musí postarat sami občané, o tom, zda se v záplavových územích bude moci stavět a pokud ano, tak za jakých podmínek a kde se tyto podmínky dozví. Co náš ÚP a naše zastupitelstvo?
Pokud vím, tak např. projektová dokumentace k územnímu řízení na rekonstrukci rybníka Lhoták, který je prakticky v havarijním stavu, se projednává od dubna 1999. Budeme-li postupovat tímto způsobem, tak ve městě pořádek nebude nikdy.
Město v posledních letech buduje velké základní prostředky v hodnotách řádově stovky milionů Kč. Jedná se o kanalizace, ČOV, vodovody, plynovody, komunikace atd. Tomu ale neodpovídá přiměřená údržba, péče o ně a tvorba fondů na jejich obnovu po skončení jejich fyzické životnosti.
Mohu uvést řadu příkladů:
Raisova ulice (její živičný povrch, chodníky atd.) byla vybudována v roce 1970. Byla jednou z prvních takto komplexně vybudovaných ulic a vozil se po ní, mimo jiné, materiál na všechny stavby budované v přilehlém prostoru. Dnes nutně vyžaduje komplexní údržbu a město na ni nemá. Vyjdeme-li z odpisové sazby tohoto typu komunikace, tak za 33 let by si rozhodně vytvořila dostatečně velký fond na svoji obnovu.
Asi před dvěma lety požadovali rybáři na městu finanční prostředky v řádu stovek tisíc Kč na opravu zdí pod výpustným zařízením Fabráku. Nebyly k dispozici. Dnes už zde žádná zeď není. Její obnova bude stát více než půl milionu Kč.
V našem domě potřebujeme vyměnit trubku na vodovodní přípojce před vodoměrem. Byla vybudována v roce 1969. Šoupě na přípojce nejde uzavřít, bude se muset uzavřít vodovodní síť na polovině města, nebo v celém jeho obvodu. Podobná situace je, nebo v nejbližší době bude, i na dalších našich 23 domech SBD. Jak tuto situaci bude řešit město prostřednictvím provozovatele vodovodu? Jak má tuto problematiku město ošetřenou ve smlouvě s VaK Mladá Boleslav? Proč nejsou daňoví poplatníci informováni alespoň o koncepčních ustanoveních smlouvy? Zajímala by nás ustanovení provozního řádu vodovodu a v nich zakotvené povinnosti provozovatele. Ty hlavní je třeba zveřejnit! Kdo ve městě kontroluje plnění těchto povinností? Proč nejsou pravidelně zveřejňovány výsledky kontrolních rozborů vzorků vody, odebraných z vodovodní sítě? Přes pásmo hygienické ochrany Jirenského vodovodu vede naftovod, který vykazoval úniky ropy. Proto byl přeložen, ale starý prorezavělý se zbytky nafty tam jako časovaná bomba leží dodnes. Co s tím provede sdružení obcí Úvalsko jako vlastník vodovodu?
Vlastník Jirenského vodovodu má zákonnou povinnost o toto zařízení řádně pečovat a udržovat je v bezpečném stavu. Děje se tak prostřednictvím provozovatele smluvně najatého, ale my, uživatelé vodovodu, o tom nevíme vůbec nic, jen platíme vodné. Podobná situace je v oblasti stočného a kanalizace. Proč nejsme informováni o podrobné cenové skladbě vodného a stočného? Jaký podíl je kalkulován na obměnu armatur a zařízení, jaký má režie a zisk atd.? Jsou při výměně armatur nahrazovány staré novými moderními výrobky, které jsou provozně spolehlivé, a tudíž stále funkční (např. typu Hawle), abychom se po čase nedostali znovu do dnešní situace?
Otázek je více. Proč, když byly ve městě demontovány výtokové stojany, nebyly nahrazeny požárními hydranty? Co tomu říkají naši hasiči? Jsou vůbec všechny požární hydranty ve městě funkční, kolik jich je?
Nyní k problematice vodného a stočného. V Úvalech je asi 1450 provozních a obytných objektů. Ty jsou různě vybaveny, pokud jde o vodní zdroj a odkanalizování. Všeobecně se ví, že svého vybavení mohou výhodně využívat ve vazbě na účtování vodného a stočného. Provozní a obytné objekty můžeme rozdělit následovně:
1) trvale obydlené,
2) přechodně obydlené (sezónně),
3) se studnou a bez vodovodní přípojky,
4) se studnou a s vodovodní přípojkou,
5) pouze s vodovodní přípojkou,
6) připojené na kanalizaci do ČOV,
7) připojené na kanalizaci mimo ČOV,
8) pouze se žumpou (jímkou na vyvážení).
Jejich kombinací může potom nastat desítka případů. Máme o tom ve městě dokonalý přehled? Myslím, že ne. Má vůbec město nějaký informační systém? Vím, že odpadní vody (jejich množství) se měří pouze přes vodoměry. Jak je postupováno v případech, kde vodoměr není? Vím, že 2 dospělé osoby v bytové jednotce
I. kategorie (oba zaměstnaní) spotřebují měsíčně v průměru kolem 6 m3 vody při úsporném provozu. Kontroluje někdo ve městě vykazované, a tedy i účtované výsledky? Jak jsou naši obyvatelé motivováni, aby jejich nemovitosti byly připojeny na vodovod i kanalizaci do ČOV? To by prakticky měla být povinnost, pokud to infrastruktura v ulici dovolí.
Paní JUDr. Hrubá, VaK Mladá Boleslav, nám slibuje, že do konce letošní-ho roku, na základě uzavřených odběratelských smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod, budeme tyto informace mít (ŽÚ 12/2002). Nejsem o tom přesvědčen. Za současné situace jsou na tom nejlépe objekty ad 4) a nejhůře ad 5) ještě v kombinaci s ad 6), respektive ad 7). V této souvislosti se ptám, podle jakých informací jsme postupovali dosud? Podle čeho se kalkulovaly hodnoty vodného a stočného? V Českém Brodě šli údajně zastupitelé města až tak daleko, že nutili jednotlivé vlastníky objektů, aby montovali vodoměry i na jejich soukromý vodní zdroj, aby tak, pokud možno, co nejpřesněji zdokumentovali množství vypouštěných odpadních vod. Zjišťoval někdo, jak postupují v jiných městech? Zde je možno oponovat a argumentovat zaléváním květin, travnatých ploch a stromů. Kontroloval někdo, zda v případě objektů ad 4) zajistil jeho vlastník dva nezávislé vodovodní rozvody, aby nemohlo dojít ke kontaminaci veřejného vodovodu? Dále už to nebudu rozebírat. Osobně si myslím, že nás stejně nemine nic jiného, než dělená platba vodného a stočného, podobně jako je tomu u elektroměrů, plynoměrů a telefonů. Prostě část bude paušál, zbytek bude podle spotřeby, případně i podle dalších aspektů (počtu obyvatel, vybavení objektu apod.). Tento způsob by měl být spravedlivější a více motivující. Samozřejmě vyžaduje stejně jako dnes dokonalý informační systém a důslednou a stálou kontrolu.
Vrátím-li se k problematice údržby základních prostředků, postrádám obecně celkovou koncepci řešení této problematiky. Ta se samozřejmě odvíjí od zajištění dostatečného množství finančních prostředků. To, že je dnes
v potřebném objemu nemáme, neznamená, že je zítra budeme mít. Tato situace se bude stále, tak jak nám budou základní prostředky stárnout, zhoršovat, a proto ji musíme okamžitě řešit. Řešením je například vyčlenění potřebných peněz z rozpočtu města (třeba ve výši odpisových sazeb) a jejich racionální investování.
Na závěr se omlouvám za obsažnost mého dopisu a nabízím i svou pomoc při řešení celé řady nastíněných problémů.
Ing. Josef Beneš, autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářských staveb

Odpověď na otevřený dopis
Hned na počátku předesílám, že se jedná o problematiku spadající spíše do působnosti pana starosty, který je na dovolené, a tudíž nemůže odpovědět. Přesto se ale budu snažit reagovat na skutečnosti, které jsou mi známy.

- stavba obchvatu I/12 - svod povrchových vod
Město na problém svodu dešťových vod poukazovalo, jeho řešení bylo uvedeno jako podmínka pro souhlasné stanovisko a musí být zapracováno do projektu pro územní řízení. Jedná se o vybudování retenčních nádrží před zaústěním dešťových vod do recipientů, a to včetně přidružených usazovacích nádrží pro splaveniny a ropné látky. Umístění bude konzultováno s orgány ochrany přírody. Křížení vodotečí bude realizováno přemostěním bez výškových úprav, max. možná část vod bude vedena povodím Běchovického potoka do Rokytky.

- změny územního plánu a podmínky pro investory v návaznosti na povodňový plán
Jak jistě sám autor velmi dobře ví, město se při povolování staveb vyjadřuje pouze z hlediska územního plánu, ale hlavní podmínky dává Povodí Labe. Změna územního plánu není záležitost jednoho roku a v tomto případě již město obdrželo dotaci z Krajského úřadu Středočeského kraje, záležitost je konzultována s Povodím Labe a potřebné změny budou zapracovány do změn č. VI.

- projektová dokumentace na Lhoták
Opět musím konstatovat, že autor je velice dobře obeznámen se situací, proto nechápu účel dotazu. Takže vysvětluji spíše pro občany. Faktem je, že velice dlouho (řádově několik let) probíhala neúspěšná jednání s majiteli pozemků pod stavbou rybníka, kteří zásadně nesouhlasili s jakoukoliv stavební činností a rekonstrukcí. Město nakonec zvolilo cestu změny územního plánu tak, aby je vlastníci byli nuceni respektovat, a došlo ke stanovení území jako "veřejně prospěšná stavba" (dne 25. 8. 2003).

- otázky ohledně VaK Mladá Boleslav (provozovatel vodovodu)
Veškeré smlouvy, provozní řády a další informace jsou pro občany samozřejmě k nahlédnutí na MěÚ, a to včetně výsledků rozborů vody. Pokud mám správné informace, vy jste o žádnou podobnou informaci minimálně za celý letošní rok nežádal.

- Jirenské prameniště
Ráda bych zdůraznila, že naopak MěÚ informoval Vás o existenci nefunkčního produktovodu v předmětné oblasti. Finanční prostředky na jeho odstranění se pohybují řádově ve stamilionech. Na to Sdružení obcí Úvalsko v žádném případě nemá prostředky. Ovšem zejména vzhledem k hladině dusičnanů na okolních pozemcích je připravována projektová dokumentace pro zásobování vodou z přivaděče Káraný.

- výtokové stojany
Dle mých informací byly výtokové stojany postupně demontovány z důvodu velmi častého zištného odběru pitné vody mimoúvalskými občany. Nadzemními požárními hydranty nebyly nahrazeny, protože za tímto účelem má město zřízeny podzemní hydranty. Těchto hydrantů (určených především pro hasiče) je ve městě řádově mnoho desítek. Hasiči prováděli kontrolu minulý rok a je pravdou, že zdaleka ne všechny hydranty byly v pořádku.

- záležitosti vodného, stočného, údržby sítí
Vzhledem k tomu, že se jedná o otázky směřované spíše na provozovatele než na majitele, byl Váš dopis odeslán k vyjádření společnosti VaK Mladá Boleslav. Odpověď bude poskytnuta redakci ŽÚ.
Ing. J. Horová, místostarostka
 


Problémy pejskařů

Ráda bych načala problém, který zajisté netrápí pouze mě. V našem městě je spousta pejskařů. Dělí se samozřejmě také podle hlediska udržování čistoty po svém miláčkovi a to je ten problém. Většina z nás venčí s lopatičkou a igelitovým pytlíkem, jiní dávají přednost papírovým sáčkům přímo určených na psí exkrementy, ale kam pak s nimi? Domů. A když je domov příliš daleko, může se stát, že to nevoňavé překvapení skončí v po-pelnici u kohokoliv nebo v městském odpadkovém koši. Pro nikoho pak není příjemné projít okolo, nebo ještě hůř najít ve své popelnici dárek takového formátu.
Určitě mluvím za všechny, kteří si pobyt svého psíka ve městě poctivě platí, když prosím, aby se lidé ve funkcích zařizujících pořádek našeho města postarali o umístění speciálních košů na psí exkrementy, ještě lépe o trhací sáčky na nich umístěné. Snad na to budou peníze od nás stačit.
Kateřina Hollerová
 


Vážení "dobří" lidé čtvrti v Setých

reaguji na "ne udavačské" upozornění na mé sousedy, které obdržel městský úřad. Tento pošpiňující dopis byl sepsán bez mého vědomí a vrcholem drzosti je, že zde bylo použito mého jména jako podpisu. Ráda bych Vám touto cestou sdělila, že ve slušné společnosti slušných lidí si každý slušný občan stojí za tím, co říká a především za tím, co písemně sdělí a také vlastnoručně podepíše a obhájí.
Buďte tak laskavi a veškeré své příští dopisy adresované úřadům a veřejným institucím, podepisujte sami za sebe a neschovávejte se zbaběle za anonymitu uvedených spolutvůrců a cíleně neuvádějte do nepříjemností své ostatní sousedy.
Uvědomte si, že ne každý z nás podobné záležitosti řeší takovouto klidnou sousedskou domluvou, ale některé sousedské neshody se odehrávají a probíhají v letitých soudních sporech po oprávněných žalobách.
Iva Drábová
 


Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.

 

Š K O L S T V Í

Dlouhonohé září

Léto prodloužilo svůj krok a nejen nám ve škole dopřálo ještě v měsíci září spoustu teplých dnů, které nám umožnily sportovat, užívat si krásy odcházejícího léta a nastupujícího barevného podzimu, ale i přitom studovat, bavit se a pomáhat.
Děti z I. stupně ZŠ v září zamířily za kulturou. Druháci zhlédli v krásném prostředí divadla Minor dvě představení - Pluto a podkova a Hloupý Kuba. Pohádkově naladěné pak vyrazily za praktickou výukou do lesa hledat "babí léto" a ve školní kuchyni si vyzkoušely zpracovat, uvařit a sníst, co si vlastnoručně vypěstovaly na školním pozemku. Pátá třída se jela podívat na Pražský hrad a historické památky, které tvoří dominantu Prahy. Celý I. stupeň myslí na pomoc myslivcům při zimním dokrmování lesní zvěře aktivním sběrem žaludů a kaštanů.
Děti, které se učí v rámci výuky ZŠ plavat, jezdí od tohoto školního roku do nového plaveckého bazénu v Čelákovicích, což je z hlediska vzdálenosti a především hygienických podmínek pro naše děti velmi dobré.
Děvčata z osmých ročníků nás reprezentovala na okresním kole přespolního běhu. V kategorii starších dívek vybojovala pěkné třetí místo a v jednotlivcích slečna Andrea Handlová skončila na celkovém 4. místě ze 40 závodnic!
Velkou celoškolní akcí v září bylo prověřovací námětové cvičení Integrovaného záchranného systému. Zážitky z tohoto dne zachytily v krátkém slohovém cvičení Petra F. a Markéta R. z 8.A: detail

"Dne 19. 9. 2003 vypukl ve škole požár! 3 děti zůstaly v dolní části budovy zraněné. Nakonec vyvázly jen se zlomenou nohou, rukou a lehkými zraněními. V horní části budovy zůstalo i s paní učitelkou 9 dětí. 5 dětí muselo být záchranným sborem Praha slaněno z okna druhého patra dolů k ostatním přihlížejícím. Zbývající děti byly svezeny na zem výsuvnou vysokozdvižnou plošinou. Když hasiči uhasili školní požár a vysvobodili děti, oheň se přesunul na hřiště pod školou a hořící dřevěnou budku začaly hasit děti z úvalského hasičského kroužku. Po zažehnání tohoto požáru napochodoval SDH Říčany, aby uhasil vrak škodovky pro tento účel zapálený. Aby se diváci z napínavé scény vzpamatovali, hasiči na plochu hřiště napustili zhruba 10 m2 bílé hasicí pěny. Do ní se během pár minut nahrnulo několik desítek žáků. Některé pěna nadchla natolik, že po chvilce vypadali jako sněhuláci. Také proto se na hřiště spustil silný déšť způsobený vodními děly z hasičských vozů. Voda sice pěnu smyla, ale nakonec všichni odcházeli mokří až na kůži." Já jen dodávám, že si všichni přejeme, aby vždy a vše zůstalo a skončilo jako na naší škole pouze u nácviků a ukázek zdatnosti hasičských sborů. detail

Paní učitelka Ing. Blanka Morávková nás v rámci projektu MŠMT "Využití výukového softwaru a internetu při výuce a přípravě žáků na vyučování" podrobně seznámila se všemi okolnostmi tohoto projektu:
"Na rozdíl od jakéhokoliv jiného vzdělávacího nástroje PC dokáže zaujmout takřka všechny děti. S novou generací multimediálního softwaru a velkou informační kapacitou internetu splňují PC všechny hlavní požadavky na učení emočním dovednostem a získání základních kompetencí. Kvalitní vzdělání si nelze dnes představit bez toho, aniž by se žáci mohli seznámit s jeho různými formami. Naším záměrem je snaha vybavit žáky schopností používat co nejširší škálu poznávacích postupů, podporovat rozvoj schopností, získávat informace, posuzovat je, třídit a pracovat s nimi. Internet a internetová aplikace vhodně doplňují výklad učitele. E-learning při výuce cizích jazyků přináší zkvalitnění výuky.
V tomto projektu se na naší ZŠ používá vzdělávací server Škola za školou. Tento vzdělávací server zpracovává všechny dostupné učebnice ZŠ. Děti se tak mohou učit, procvičovat probíranou látku, testovat si své vědomosti na PC nejen ve škole, ale i z domova po připojení na tento server, který je přístupný během školního roku 24 hodin denně. Jestliže žák nemá možnost připojení na server, škola mu studium umožňuje po vyučování ve školní počítačové pracovně. Součástí projektu je i nákup výukového software pro 1. a 2. stupeň, který vyučující zapojí do výuky i mimo ni.
Projekt byl oficiálně přijat v srpnu 2003, MŠMT poskytlo dotaci ve výši 70% celkových nákladů, zbývajících 30% hradí ZŠ ze svého rozpočtu. Bohužel i tento projekt má své nedostatky. V dopoledních hodinách je velmi malá přístupová rychlost na internetové stránky serveru, což zpomaluje tuto službu a krátí maximální využití výukového programu během dopoledních vyučovacích hodin.
Cílem námi navrhovaného projektu je, aby učivem na škole nebylo pouze encyklopedické získávání informací. Hlavní důraz je kladen na moderní metody získávání informací, jejich zpracování a využívání. Splnění tohoto cíle vyžaduje, aby do procesu učení byla implementována informační technika s možností propojení se současným výukovými metodami."
Na závěr mi dovolte připomenout naše webové stránky: http://web.telecom.cz/zsuvaly, kde jsou dostupné informace o naší Základní škole v Úvalech.
Mgr. Josef Koting
 


Zprávy z MDDM

V měsíci listopadu chystáme několik kulturních akcí, které možná některým z vás zpestří letošní podzimní podvečery. V naší malé galérii budou v tomto měsíci tři výstavy, v sálku DPS divadélko pro nejmenší a v keramické dílně MDDM proběhne další z keramických seminářů pro dospělé. Přijďte, těšíme se na vás. Akce se konají za finanční podpory Středočeského kraje.
Jana Pospíšilová
 


Keramický seminář s Romanou Zelenkovou
VÁNOČNÍ VARIACE

vám pomůže vlastnoručně připravit vánoční keramickou výzdobu či dárky jako zvonečky, aromatické lampičky či zvonkohry.
Kdy? 5.11. od 18 hodin v MDDM
Cena? 200,- Kč
Přihlášky u pí Pospíšilové na tel. 281 981 934
 


Galerie MDDM Úvaly, V. Nováka 372
vás zve v sobotu 8. 11. 2003 ve 14 hodin na vernisáž výstavy
KERAMICKÁ PLASTIKA
akad. soch. Miloslava Kaňková
 


FOTOGRAFIE
Kateřina Kaňková
Úvodní slovo: Bohumil Hanžlík, ředitel ZUŠ Jana Zacha v Čelákovicích
Na vernisáži zahrají členové Komorního souboru Jana Zacha
Výstavní síň bude otevřena v sobotu do 18 hodin a v neděli od 9 do 18 hodin.
 


Galerie MDDM představuje

Akad. sochařka pí Miloslava Kaňková
se narodila v r. 1927 v Horních Počernicích, od r. 1935 žije v Úvalech. Vystudovala Odbornou školu keramickou v Praze pod odborným vedením profesorů Jana Znoje, Václava Vokálka a Vladislava Turského. Byla totálně nasazena, v r. 1947 nastoupila na Vysokou školu uměleckého průmyslu, kde ji vedli profesoři Bedřich Štefan a Jan Kavan. Absolvovala ji v r. 1952 a celý život se věnovala pedagogické činnosti, ke které ji přivedla sochařka Drahomíra Šťovíčková.

Kateřina Kaňková
Narozená v r. 1977, vystudovala střední ekonomickou školu, fotografování je jejím koníčkem. Na výstavě bude prezentovat své záběry z přírody se zaměřením na detail.

Iva Pospíšilová
Narozená v r. 1980, vystudovala propagační výtvarnictví na SIŠ Náhorní v Praze. Výtvarné činnosti se věnuje i profesionálně. Na výstavě bude prezentovat grafické práce zachycující architektonickou krásu Prahy a obrazy /olej/.

Milan Boček
Narozen v r. 1974, žije v Praze - Horních Počernicích, je samouk - výtvarník profesionál. Věnuje se především portrétu v různých provedeních.
V současné době spolupracuje s filmaři. Na výstavě uvidíme obrazy / pastel/, portréty a storryboards / okénka scénářů/.

Jan Smrkovský
Narozen v r.1974, vystudoval střední grafickou školu, kovařině se věnuje od r.1997, v letech 1999 - 2000 odcestoval a pracoval v USA, kde se poprvé rozhodl díky svým mexickým kolegům u kovařiny zůstat. Na výstavě uvidíme šperky a drobnou plastiku.

Olga Husenská
Narozená 1955, žije v Úvalech, v současné době se věnuje aranžování přírodních materiálů. Z velmi příjemného koníčka se stalo zaměstnání a na výstavě uvidíme vánoční vazby, adventní věnce a perníčky.

Romana Zelenková
Narozená v r. 1975, vystudovala Střední pedagogickou školu v Praze. Ve své keramické tvorbě, která bude na výstavě zastoupena, se jednak inspiruje jednoduchostí a krásou umění přírodních národů a další prodejní keramika bude vánočně laděna.

Soňa Formanová
Narozená 1960, vystudovala VŠ pedagogickou, je výtvarník amatér. V sou-časné době se věnuje malovanému hedvábí. Používá různé techniky např. voskovou, malbu gutou a barvou či akvarelem. Na výstavě budou šály, šátky, kravaty a různé drobné předměty.
 


Galerie MDDM v Úvalech, V. Nováka 372
vás zve v pátek 21. 11. 2003 v 18.00 hodin
na vernisáž výstavy
OBRAZY, STORRYBOARD
Milan Boček
GRAFIKA, OBRAZY
Iva Pospíšilová
KOVOVÁ PLASTIKA
Jan Smrkovský
Na vernisáži vystoupí Michal Slanec - klavír.
Výstavní síň bude otevřena v sobotu 22. 11. a v neděli 23. 11. od 13.30 do 18.30 hodin.
Výstava je prodejní.
 


Galerie MDDM Úvaly, V.Nováka 372 vás zve
v pátek 28. 11. a v sobotu 29. 11. 2003
na prodejní výstavu s vánoční tématikou
Soňa Formanová
malované hedvábí
Romana Zelenková
keramika
Olga Husenská
květinová vazba
Výstava bude otevřena v pátek od 18.00 hodin a v sobotu od 9.00 do 18.00 hodin.
 


Městský dům dětí a mládeže
zve maminky, tatínky, babičky, dědy, ale hlavně DĚTI na divadelní představení
POHÁDKY BROUKA BABOUKA
DIVADÉLKA TETY POPLETY
uvádějícího novou hru, kterážto bude ctěnému publiku předvedena dne
11. 11. LP 2003 v 15.30 HODIN
v sále DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V ÚVALECH.
Vstupné 25 Kč.
 


Jirenští výtvarníci v MDDM

Po několikaměsíční letní přestávce se v podvečer 26. září opět otevřela pro zájemce o umění galérie Městského domu dětí a mládeže v Úvalech. Ve výstavních prostorách představili práce tři amatérští výtvarníci z Jiren: Rudolf Hindrich, Václav Jelínek a Josef Koloc. detail
Rudolf Hindrich maloval v minulých letech Krkonoše a České středohoří, nyní se soustředil na okolí Jiren. Oproti majestátné členitosti Středohoří se může zdát Polabí nezajímavé, ale pan Hindrich na obrázcích dokazuje, že i zdánlivě obyčejná krajina může být půvabná právě ve své jednoduchosti. V poslední době začal pracovat na dalším tematickém cyklu - památky v okolí. Budovy v Brandýse nad Labem, tvrz ve Vyšehořovicích, úvalský železniční most "9 kanálů" jsou ukázkou toho, čemu se chce věnovat v nejbližší době. (Přitom jsem si uvědomil, že některé stavby ne-znám. Budu muset tento nedostatek napravit.)
Václav Jelínek je podobně jako Rudolf Hindrich především malířem - krajinářem. Ve svých obrázcích nezapře, že jeho velkým vzorem je malíř Janeček - Pardubský, který v Jirnech (ale i v Úvalech) kdysi žil a tvořil. detail
Z vystavených obrázků vyvěrá kouzlo a romantika. Pozitivní vnímání světa vyzařující z jeho maleb dokáže přenést i na ostatní.
Asi nejvýstižněji se o panu Jelínkovi vyjádřila při vernisáži místostarostka Jiren paní Švehlová, když řekla: "Pan Jelínek maluje nejen rukou, ale i srdcem."
Fotografie pana Koloce, ať černobílé nebo barevné, mají zvláštní kouzlo. Při svých vycházkách do okolí Jiren má vždy s sebou fotoaparát a není divu, že se mu podaří stisknout spoušť ve správný okamžik. Zaměřuje se na fotografování krajiny a přírodních detailů, nevyhýbá se ani fotografickým experimentům. Určitě lze souhlasit s jeho názorem, že: "Krása fotografie spočívá v tom, že nemá žádné pokračování jako film. Je to vteřina, zlomek vteřiny, tisícina vteřiny a pak dost. To stejné se už neopakuje."
Zahájení výstavy bylo zpestřeno vy-stoupení mladého trumpetisty Jakuba Čihaře za doprovodu jeho učitele pana Čepičky. Pak se mohli návštěvníci procházet kolem vystavených obrázků a fotografií a povídat si s autory.
Galerie domu dětí se postupně stává místem nejen pro vystavování umění, ale také místem setkávání lidí se společnými zájmy. Poznávají se lidé, kteří by k sobě nenašli cestu, protože by o sobě nevěděli. Spřízněné duše si určitě mají o čem popovídat. Pak se zcela určitě i podzimní zasmušilý den rozjasní.
Ing. Vladislav Procházka
 


Tři dámy v domečku

Páteční podzimní podvečer 10. říj-na byla v Městském domě dětí a mládeže v Úvalech zahájena výstava tří výtvarnic. Vystavovaly zde Karla Zavázalová, Václava Bromovská a Eliška Zradičková. Kulturní sálek byl opět naplněn krásou a umem lidských rukou. detail
Karla Zavázalová představila svou užitkovou keramiku. Mohli jsme se napít z pohárů, dát do misky ovoce či zapálit svíčku v kouzelném svícnu. Autorka nabízí rozličné motivy své keramiky, jen si vybrat. Společně se svou dcerou, Václavou Bromovskou, nám nabízejí boubelaté hrnečky. Můžeme popíjet medový čaj z hrnečku s pávem, listem či ovečkou. Práce Karly Zavázalové působí klidným a vyrovnaným dojmem.
Václava Bromovská vystavovala plastiky koček. Bílá kočka otáčející se za sebe nebo sousoší dvou koček nás přesvědčí, že autorka keramickou hlínu dokonale ovládá. Z prací obou výtvarnic je zřejmá neutuchající umělecká invence.
Eliška Zradičková nás seznámila se svými oleji na plátně. Vnímavý návštěvník rychle postřehl, že ústředním tématem se stala žena ve všech podobách. Mohli jsme zde potkat ženu v zahradě, která je oblečena do jednoduchého roucha. Její tvář mluví cudně a pokorně. Dívka na modrém kameni je naopak hrdá a nepoddajná. Zakloněná hlava dívky na posteli nám prozradí svůdnost a přitažlivost ženy. Můžeme své prsty proplést modrými vlasy tajemné dívky. Portréty děvčátek nás upozorní na dětský upřímný úsměv a rozzářené oči. Autorka nezůstává jen u ženy. Názvy obrazů jako Portrét Pavla nebo Kříž nás přesvědčí o jejím širokém záběru.
Vernisáž výstavy proběhla pod taktovkou ředitelky MDDM Jany Pospíšilové. Po úvodním slovu zazněla kytarová skladba zahraná Anežkou Reimarovou. Hudba navodila příjemnou kulturní atmosféru. Po slavnostním přípitku už jsme mohli své oči ponořit do uměleckých děl. A věřte, bylo se čemu obdivovat.
Mgr. Markéta Krčmářová
 

 

S P O R T

ÚVALY - ČESKÝ ŠTERNBERK - ÚVALY 27. 9. 2003

Poslední sobotu v září se jel opět Šternberk. Závod, který je pro několik cyklistů z celého světového pelotonu v žebříčku posazený výše než Tour de France.
A závod to byl vskutku rekordní. Nejlepší čas, který držel po 3 roky Rybář (2:52 h), byl překonán o 7 minut na neuvěřitelných 2:45 h, přičemž vítěz musel jet průměrnou rychlostí více než 37 km/h. Díky ideálním povětrnostním podmínkám, když i geomagnetické pole ukázalo svou sílu a vydatně táhlo závodníky k cíli, si hodně účastníků utvořilo časové osobní rekordy (i Bláha a Strejda). Po mnoha atacích a zrychlování tempa si v závěrečném spurtu dojeli pro vítězství Kudrna před Janouškem a Moravou. Zrání jablek končí česáním. Říjí končí pro jeleny sexuální půst. Šternberkem končí cyklistická sezóna. Jablka jsou pak lesklá a šťavnatá, jelení sex bouřlivý. Leskle, šťavnatě a bouřlivě skončila Šternberkem i tato sezóna.
P. Štork
Sponzor: RTK, s.r.o., Obklady, dlažby, Praha 4
 


Výzva pro vyznavače stolních her

Chtěli bychom touto cestou oslovit všechny místní (i okolní) hráče stolních her pro starší a pokročilé. Rádi bychom zavedli nějakou formou odpolední/večerní setkávání, samo-zřejmě spojené s hraním těchto her (někdo se možná účastní sobotních hracích dní v Praze). Jednalo by se především o Osadníky z Katanu, Tikal, Internet café, Scrable, Elfland, Carcassone, ale v zásadě se meze nekladou. Pokud někomu tyto názvy absolutně nic neříkají a měl by zájem si něco zajímavého zahrát, bude vítán také. Pouze zdůrazňujeme, že se nejedná o karetní hry.
Jana a Jirka Horovi 281980191 nebo horovi.uvaly@volny.cz
 

 

C Í R K E V

Husova kaple v Úvalech

Všeobecně pro ekumenické společenství a další zájemce připravila Náboženská obec Církve československé husitské v Úvalech
Hovory o křesťanství, putování s biblí
Cyklus komponovaného pásma.
Úvodní slovo zástupce církve, poslech hudební ukázky, poslech MG nahrávky čtení z Bible v podání předních pražských herců a následná beseda. Určeno nejen členům CČSH, ale i dalším křesťanům a zájemcům z Úval a okolí.

12. listopadu - 6. zastavení. Vyprávění o Mojžíšovi
Koná se v Husově kapli, Pražská 180, Úvaly od 16 hodin.

10. prosince - 7. zastavení. Adventní čas - předpověď narození a příchodu Spasitele - Úvodní slovo Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech
Koná se v Husově kapli, Pražská 180, Úvaly od 16 hodin.

Farní úřad CČSH v Úvalech
 

 

S P O L K Y

Skautský den

Historicky poprvé se v sobotu 4.10.2003 uskutečnila akce s názvem Skautský den. Ve 14 hodin se celý areál skautských kluboven zaplnil mládeží, rodiči i zasloužilými oldskauty, mírně nostalgicky naladěnými. Ukázky skautských dovedností, her a zábavy skutečně přilákaly hojnost obecenstva (napočítáno 148 osob). Některé skeptické vize byly překonány a celý program měl u návštěvníků veskrze úspěch. Zvláště některé činnosti vzbuzovaly pozornost. Mezi ně patřilo např. odlévání stop, uzlování, lasování, dřevořezba, lukostřelba či rozžíhání ohně třením. Mnozí také nakukovali do tee-pee, z jehož vršku se mohutně kouřilo, aby zjistili, že je zde ukryto malé ohniště s výbavou pro výrobu chutného guláše v kotlíku. Děti pak ocenily zejména lanovou opičí dráhu, jejíž překonání nebylo nijak jednoduché. Večer se nesl ve znamení ohně. Zde přišel zlatý hřeb. Po zahájení nastal slavnostní okamžik. Bratr Neptun jako výchovný zpravodaj okresu Praha-východ předal bratrovi Stanislavu Tuchyňovi skautské vyznamenání "Medaili díků", kterou mu udělil náčelník Junáka za mnohaletou práci s mládeží. Bez práce bratra Tuchyni si nedovedeme fungování našeho střediska snad ani představit. Proto předání tohoto vyznamenání provázel náš vděčný potlesk. Pak jsme hráli a zpívali a po dalším programu přišla poslední aktivita - noční hra. Taková poslední zkouška se spoustou pastí, nástrah a překážek. Ale podrobný popis ponechme našim kronikám, do nichž zapisují i potomci některých z vás.
J. Pečený
 


Zahájení roku 2003/04

V sobotu 6. září se konala zahajovací akce skautského roku. Místo konání bylo za humny, přesto pro mnohé na neznámém místě. Břežanská skála, geografickým názvem Na Babách, je pozoruhodný bývalý kamenolom, který uniká pozornosti výletníků díky známějšímu chráněnému území ležícímu na opačné straně od Břežan. Snad vám jeho půvaby přiblíží alespoň pár fotografií z naší akce.

detail detail detail
detail detail detail
 


Rybářský podzim

Co to znamená, když se řekne, že troubí rybník, ví kromě rybářů asi málokdo. Netroubí vlastně rybník, ale ryby. V nedostatečně okysličené vodě se drží u hladiny a snaží se nalapat kyslík - troubí. Pokud se voda, co nejrychleji neokysličí, ryby leknou. Taková situace nastává v horkém suchém létě, jaké bylo to letošní, velice často.
To je jen jeden z mnoha problémů, které rybářská organizace během roku řeší. Kdo z nás si umí představit, jaká je to starost nakoupit dobrou násadu, celé léto ryby denně přikrmovat, zajistit podzimní výlovy, udržovat okolí rybníků či zajistit administrativu týkající se rybářské organizace?
Letošní výsledky hospodaření jsou zvláště netrpělivě očekávány.
Dopadne-li i poslední výlov, konající se 1.11. na Horním Úvalském, dobře, rybáři to o týden později v rybářské chatě pořádně oslaví.
Text a foto Ivana Prchalová

detail detail detail detail
 


Podzimní hasičská soutěž dětí a dorostu detail

První říjnovou sobotu se na hřišti pod kostelem a na Vinici konalo podzimní kolo hry Plamen. Jedná se o branný závod v délce cca 2,5 km se šesti kontrolami (střelba ze vzduchovky, určování topografických značek, orientace mapy, určení azimutu, zdravověda, uzlování, určení technických značek a hasebních prostředků). detail
Soutěže se zúčastnilo 10 hlídek mladších žáků, 17 hlídek starších žáků, 1 hlídka dorostenek, 5 hlídek dorostenců, 4 hlídky smíšeného dorostu a 6 jednotlivců.
Trať vedla od hřiště pod kostelem přes Vinici a kolem Mlýnského rybníka zpět na hřiště.
Úvalská hasítka opět zazářila. Hlídka mladších žáků se umístila na 1. místě, stejně tak i hlídka starších žáků. Hlídka smíšeného dorostu byla 2.
Zdenka Lehovcová, SDH Úvaly
 

 

Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í

Člověk úvalský versus životní prostředí
JAK SE VÁM VINICE LÍBÍ?

detail detail
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 981 539, fax: 281 981 696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz