12/2003

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
N A P S A L I   O   N Á S
K A M   A   K D Y
P O L I C I E
Z D R A V O T N I C T V Í
Š K O L S T V Í
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í
C Í R K V E

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 44

 

 

 
Spokojené svátky vánoční, příjemnou rodinnou pohodu, radost i z maličkostí a do nového roku mnoho síly ke zvládání problémů, moře zdraví, opravdové přátele a jen optimismus kolem sebe přeje redakční rada
 

ADVENT - ČAS OČEKÁVÁNÍ A VÁNOCE - PŘÍCHOD SPÁSY

Advent - předvánoční nálada poznamenaná každoročními stresy z mimořádného nakupování nejen dárků, ale všeho možného i nemožného, nezbytným gruntováním, ale na druhé straně také plná barevných světel, zeleně jehličnatých stromků, čerstvých vánočních hvězd a jiných květin, nacvičovaných koled a to vše provázené vůní z čerstvě pečeného vánočního cukroví. A přes to všechno bychom si měli hlavně uvědomovat, že adventem nám křesťanům začíná opět nový církevní rok. Advent zdůrazňuje nejen naši přípravu na Vánoce, ale především potřebu našeho pokání, sebezamyšlení, uvědomování si svých chyb a nedostatků a obrací naši pozornost i na pomoc a pochopení pro druhé, zejména ty potřebné, nemocné, opuštěné, bez domova a lidské lásky. Potom o Vánocích padá na každého z nás jasný paprsek světla, který nás dokáže proměnit k lepšímu, laskavějšímu a pozornějšímu. Jsme tak schopni si prokazovat vzájemně pozornost obdarováváním se. Píšeme si různá přání, milé dopisy, navštěvujeme se častěji. Prostě mnohé, co po celý rok jako by odpočívalo ve stínu naší pozornosti, skrytě v zadním koutku našeho srdce a najednou se v předvánoční době a o Vánocích náhle probudilo. Ale v křesťanském pojetí by to vše se mělo dít po celý kalendářní rok. Vánoce jsou nejkrásnějšími svátky celého roku, neboť přišla Boží Spása. Bůh poslal nám lidem Spasitele ve svém Synu Ježíši Kristu. Svět i dnes skutečně potřebuje Boží Spásu, i když si to lidská společnost nerada připouští. Vyslaný Boží Syn měl možnost prožít plný lidský život, proto nám Ježíš Kristus tak rozumí a má právo vyzývat nás k následování své cesty. Každým rokem je o Vánocích u nás zvykem ozdobit doma vánoční stromek s betlémskou hvězdou. Tato hvězda na stromku nám připomíná nejen znamení, za kterým šli dávní mudrci, ale i samotného vzkříšeného Krista, jenž o sobě říká: "Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní…" (Zj 22, 16). Ano, Pán Ježíš Kristus je tou jasnou hvězdou našeho života a tato hvězda nám dává pokaždé novou naději a přislibuje krásnou, zářivou budoucnost uprostřed všech starostí, zmatků a nejistot, které si my lidé způsobujeme sami. Kéž nám všem vánoční čas přináší radost, pokoj, mír v duši a pohodu! Kéž nám vánoční světlo prosvětlí naše srdce září Boží lásky!
Vám všem, milí čtenáři, drazí přátelé, budiž dáno krásné prožití letošního Adventu i Vánoc ve zdraví a v Boží milosti. S novým rokem 2004 se nám otevírají nové možnosti nacházení cesty k našemu Spasiteli. V novém roce Boží požehnání a hojnost Kristovy lásky pro všechny lidi dobré vůle!
Mgr. Jitka Pokorná, farářka Církve československé husitské v Úvalech
 

 

K A M   A   K D Y

GALERIE MDDM Úvaly, V. Nováka 372
Vás zve 5. prosince 2003 v 16 hodin na
VÁNOČNÍ VÝSTAVU
oddělení estetiky MDDM, kterou zahájí čert, anděl a Mikuláš.
(Další informace dále)
 


Komorní sbor CHRISTI Úvaly
pořádá adventní setkání ADVENTNÍ SVĚTLO
dne 7. prosince 2003 od 15 h
ve Sboru Církve bratrské, Pražská 477, Úvaly.
(Další informace dále)
 


Husova kaple v Úvalech 10. prosince
7. zastavení.
Adventní čas V Husově kapli, Pražská 180, Úvaly od 16 h.
(Další informace dále)
 


Taneční oddělení MDDM Úvaly
Vás zve v pátek 12. 12. 2003 v 17 hodin na
TANEČNÍ AKADEMII
(Další informace dále)
 


MDDM Úvaly
Vás zve v sobotu 13. 12. 2003 v 15 hodin
na adventní podvečer s poezií
RECITÁL RUDOLFA KVÍZE
(Další informace dále)
 


Pozvánka
Sbor Základní školy v Úvalech
Vás srdečně zve na
VÁNOČNÍ KONCERT
18. prosince v 17.30 h
do chrámu Zvěstování Páně
 


ŠTĚDROVEČERNÍ HUSOVA KAPLE V ÚVALECH
24. prosince ve 22 hodin
ŠTĚDROVEČERNÍ SVĚDECTVÍ
25. prosince ve 14 hodin
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ - VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
(Další informace dále)
 


Pozvánka
Pracovníci kulturní komise při zastupitelstvu města Úval si Vás dovolují pozvat na
4. městský ples
Ples se koná 17. ledna 2004 od 20 hodin v sále sokolovny v Úvalech.
K tanci bude hrát Březovanka pod vedením Jiřího Vojtěcha.
Nebude chybět ani tombola se zajímavými cenami.
Předprodej vstupenek bude od 10. prosince 2003 v Městské knihovně v Husově ulici.
Všichni jste srdečně zváni.
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

INFORMACE
z jednání rady města Úvaly
,
které se konalo v pondělí 10. 11. 2003

Vzhledem k tomu, že nebyl sepsán dodatek ke smlouvě (konkrétní rozsah prací) se společností PSVS, jak bylo požadováno radou města na jednání dne 25.8.2003, rada opět zdůrazňuje, že v současné finanční situaci města nelze v žádném případě v projektu Phare začínat práce na dalších mostech a komunikacích. Město do tohoto projektu vloží pouze již dříve schválenou částku 500 tis. Kč.
Usnesení č. 283/03
V žádném případě nebudou započaty práce na dalších mostech a komunikacích v rámci projektu dotace Phare, pokud by je mělo platit město.

V návaznosti na obdržení výrazně nižší dotace pro vodovod "Radlická čtvrť", než bylo předpokládáno, rada ukládá starostovi prověřit možnosti financování vodovodu. Pokud město neobdrží potřebné prostředky z jiných zdrojů, akce nemůže být v současné době realizována. Druhou variantou je akci uskutečnit pouze v rozsahu, který dovoluje skutečná výše dotace.

Radě města byl předložen soupis vad na stavbě DPS.
Usnesení č. 284/03
Rada města požaduje neprodleně zahájit reklamační řízení na vady na stavbě DPS.

Správní odbor

Radě města byla předložena žádost manželů K. o uzavření nájemní smlouvy na další období, a to do 30. 10. 2004. Stávající smlouva končí ke dni 31.12.2003. Rada města souhlasí s podepsáním nové nájemní smlouvy, ovšem za jiných finančních podmínek.
Usnesení č. 285/03
Rada města souhlasí se sepsáním nájemní smlouvy s manželi K. na byt v čp.1144 za těchto podmínek:
- smlouva bude na dobu určitou do 30. 6. 2004,
- smluvní nájemné za období leden - duben činí 4.000,- Kč / měsíc,
- smluvní nájemné za období květen - červen činí 6.000,- Kč / měsíc.
Termín 30. 6. 2004 je konečný a další smlouva již uzavřena nebude.

Radě města byla předložena žádost pí Š. o uzavření nájemní smlouvy na byt v čp.75 ve Škvorecké ulici na další období. Stávající smlouva končí ke dni 30.11.2003. Rada města souhlasí s podepsáním nové nájemní smlouvy.
Usnesení č. 286/03
Rada města souhlasí se sepsáním nájemní smlouvy s pí Š. na byt v čp. 75, a to na období od 1. 12. 2003 do 30. 11. 2004 za stávajících podmínek.

Radě města byla informována o dlouhodobém neplacení nájmu a záloh na služby u manž. H., Škvorecká 105. Částky nejsou placeny od roku 1995, přičemž v průběhu tohoto období již byly ze strany města činěny odpovídající kroky:
- zasílání upomínek, ústní projed návání,
- odebrání 1 místnosti,
- odpojení vodovodu, snížení kategorie bytu.
Dalším krokem je navrženo převzetí další místnosti a sklepa, kdy manž. H. zbyde k užívání jedna místnost a jeden sklep.
Usnesení č. 287/03
Rada města souhlasí s převzetím jedné místnosti (19,12 m2) a sklepní kóje (17,09 m2) manž. H., Škvorecká 105, a to z důvodu dlouhodobého neplacení nájmu a záloh na služby. Vykli-zení místností proběhne za asistence zaměstnanců bezpečnostní agentury.

Rada města byla informována o neplacení nájmu a záloh na služby v bytě Škvorecká 328 ze strany pí V. Částky nejsou placeny od roku 1994. Pí. V. navíc byt dlouhodobě neužívá.
S manž. V. proběhlo jednání, kde byl dohodnut náhradní termín pro splacení dluhu. Ke splacení nedošlo a na-víc dále není placeno nájemné.
Usnesení č. 288/03
Rada města souhlasí s řešením dohodou o odstoupení od nájemní smlouvy ke dni 30.11.2003 s tím, že dlužná částka bude uhrazena protihodnotou. Pokud k dohodě nedojde, záležitost dluhu pí V. za byt v čp. 328 bude předána právnímu zástupci k podání žaloby o přivolení soudu k výpovědi z nájmu předmětného bytu.

Rada města byla informována o žádosti pí Š, bývalé občanky Úval, o možnost přidělení obecního bytu z důvodu zhoršení zdravotního stavu. Paní Š. byl nabídnut byt v DPS a dále možnost odkoupení bytu v čp.1201, kdy původně vybraný zájemce od koupě odstoupil a v tomto případě by bylo přihlédnuto k sociální situaci žadatelky. Obě možnosti byly odmítnuty. V současné době město nemá k dispozici jiný vhodný byt.

Rada města obdržela žádost společnosti SAGA, spol. s r.o., o pronájem nebytových prostor v čp. 95 a nevyužité garáže patřící k tomuto objektu.
Usnesení č. 289/03
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 95 se společností SAGA, spol. s r. o., sídlem Jirny, Družstevní 17. Nájemné se stanovuje takto: 1.000,- Kč/m2 a rok za prostory v domě, 600,- Kč/m2 a rok za garáž.

Základní organizace ČSCH Úvaly požádala o finanční příspěvek na 5. ročník soutěže chovatelů, která proběhne ve dnech 17.-18.1.2004.
Usnesení č. 290/03
Rada města souhlasí s přidělením příspěvkem pro ČSCH Úvaly na poháry pro 5. ročník soutěže chovatelů ve výši 1.500,- Kč.

Městu byla doručena žádost pana A. Stehna o přijetí za člena komise veřejného pořádku. Rada města, která dle zákona o obcích jmenuje členy komisí, nemá námitek. Tato komise je již od ledna tohoto roku naprosto nečinná a nemá předsedu. Všichni členové budou obesláni se žádostí o závazné stanovisko ohledně svého setrvání v komisi, komise bude svolána a bude zvolen předseda.
Usnesení č. 291/03
Rada města jmenuje pana Antonína Stehna členem komise veřejného pořádku.

Bylo konstatováno, že nebyl navržen žádný kandidát na člena kontrolního výboru. Kontrolní výbor má v současné době stále pouze 4 členy, přičemž ze zákona musí být počet lichý.

Radě byla přednesena žádost Ing. Kušty o upuštění od poplatku ze vstupného. Jedná se o akce pro-dloužených a věnečku tanečních kurzů, které probíhají v sokolovně. Vzhledem k tomu, že TJ SOKOL nemá zájem tyto akce pořádat, bylo přistoupeno k pořádání soukromou osobou ve spolupráci s rodiči frekventantů.
Usnesení č. 292/03
Rada města souhlasí s prominutím poplatku ze vstupného pro prodloužené a věneček, které budou pořádány Ing. Kuštou v rámci letošního kurzu tanečních.

V návaznosti na vypsané výběrové řízení na nebytové prostory - ordinace gynekologie ve Zdravotním středisku Úvaly je nezbytné jmenovat výběrovou komisi.
Usnesení č. 293/03
Rada města jmenuje výběrovou komisi pro výběrové řízení na pronájem nebytových prostor ve Zdravotním středisku Úvaly ve složení:
MUDr. Jan Šťastný, MUDr. Kateřina Zemanová, pí Helena Novosádová, Ing. Jitka Vyskočilová, pí Jana Tesařová, Ing. Jana Horová, náhradník pí Lenka Platzová.

Odbor investic a životního prostředí

Společnost Český Telecom, a.s., předložila návrh dohody o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Jedná se o uložení telekomunikačního zařízení do pozemku p.č. 2153/27 a 2153/6 (areál DPS).
Usnesení č. 294/03
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno se společností Český Telecom, a.s., na pozemcích p.č. 2153/27 a 2153/6. Za zřízení tohoto břemene bude městu jednorázově zaplacena částka 905,- Kč.

Rada projednávala stav retardérů na ulici Pražská, kde u posledního retardéru bylo odcizeno několik dílů. Byly předloženy dva návrhy řešení. Buďto poslední retardér zrušit a zbylé díly použít na opravu ostatních retardérů nebo naopak zrušit třetí retardér (před čp. 913) a tyto díly následně využít. Po diskusi se rada přiklonila k druhé variantě.
Usnesení č. 295/03
Rada města doporučuje zrušit retardér u čp.913 a takto získané díly použít na opravu retardéru u ulice V. Špály.

V návaznosti na probíhající majetkové vypořádání plynovodních řadů (kupní a darovací smlouvy již schválené zastupitelstvem) byl městu předložen návrh smluv na dosud nevypořádané plynovodní řady, a to v ulicích Dobročovická, Komenského a Hálkova II.
Usnesení č. 296/03
Rada města souhlasí s uzavřením kupní a darovací smlouvy na plynovodní řady v ulicích Dobročovická, Komenského a Hálkova II a doporučuje zastupitelstvu města tyto smlouvy schválit.

Radě města byla předložena k posouzení studie na stavbu skladu a bytů na pozemku pana Hraníka č.299/2 (areál cukrovaru). Důvodem předložení radě města je záměr situovat objekt na hranici s pozemkem města, což může v budoucnu ovlivnit případné stavební aktivity na městských pozemcích. Po delší diskusi a zvážení všech okolností se většina radních přiklonila k názoru, že objekt by měl stát 3,5 m od hranice pozemku.
Usnesení č. 297/03
Rada města požaduje u stavby objektu na pozemku č.299/2 dodržení odstupu 3,5 m od hranice pozemku s pozemkem města č. 299/1.

Na základě doporučení odboru investic a životního prostředí bude vypsáno výběrové řízení na správce veřejného osvětlení pro město.
Usnesení č. 298/03
Rada města vyhlašuje výběrové řízení na správce veřejného osvětlení pro město Úvaly.
Usnesení č. 299/03
Rada města jmenuje pro výběrové řízení na správce veřejného osvětlení pro město Úvaly
a) komisi pro otvírání obálek: p. Prokůpek, pí Kyralová, pí Platzová, náhradníci pí Hamouzová, Ing. Brajerová,
b) hodnotící komisi: Ing. Černý, Ing. Nečas, pí Reicheltová, Ing. Brajerová, p. Kroutil, náhradníci Ing. Horová, Ing. Krutský.

Rada obdržela návrh na provedení vyvložkování komínu v čp.181 ve Škvorecké ulici. Komín je v kritickém stavu a druhý komín v tomto domě již vyvložkován byl.
Usnesení č. 300/03
Rada města souhlasí s vyvložkováním druhého komína v čp. 181.

V návaznosti na předchozí rozhodnutí rady města o oplocení pozemku určeného pro potřeby kynologického svazu bylo projednáváno provedení prací. Rada požaduje prověřit, zda materiál na oplocení není k dispozici u VPS a proti provedení prací nemá námitky.

Různé

Likvidační komisí byly předloženy protokoly o vyřazení pěti movitých věcí (MDDM a VPS).
Usnesení č. 301/03
Rada města souhlasí s vyřazením a fyzickou likvidací:
l televizor Color, přehrávač SHARP, magnetofon SHARP, úhlová bruska EBU, - u všech oprava nerentabilní,
l magnetofon Toshiba - neopravitelné.

Po jednání se společností NORMA, k.s., město obdrželo od této společnosti žádost o odprodej části pozemku p.č. 299/1 a 362 (areál bývalého cukrovaru) o celkové výměře cca 6 000 m2. Jednalo by se o prostor u světelné křižovatky, nyní část pronajata pro autodopravu a část pro sběrné suroviny. Na předmětném pozemku je záměr výstavby diskontní prodejny potravin obchodního řetězce NORMA. Předběžně stanovená cena je 1.200,- Kč/m2. Konečná cena bude předmětem jednání zastupitelstva města.
Usnesení č. 302/03
Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit prodej části pozemku p.č. 299/1 a 362 (areál bývalého cukrovaru) o celkové výměře cca 6 000 m2 společnosti NORMA, k.s., za účelem výstavby diskontní prodejny potravin.

Dne 5.11. proběhlo jednání s p. G. (kupec volného bytu v čp.1201), který změnil stanovisko a byt kupovat ne-bude. Po delší diskusi se rada shodla na následujícím postupu:
- budou osloveni oba zájemci, kteří nabídli třetí nejvyšší odkupní cenu,
- v případě zájmu oznámí na podatelnu MěÚ písemně v zalepené obálce svou aktuální nabídku ceny,
- byt bude prodán vyšší z nabídek v případě, že cena bude pro město akceptovatelná,
- v případě, že cena nebude akceptovatelná nebo nebude zájem byt odkoupit, bude vypsáno nové výběrové řízení.

Rada projednávala zvýšení poplatku v Městské knihovně Úvaly. Stávající poplatek 40,- resp. 20,- Kč je skutečně minimální, a to zejména s ohledem na cenu knih a tiskovin.
Usnesení č. 303/03
Rada města stanovuje roční poplatek v Městské knihovně Úvaly takto:
dospělí 120,- Kč/rok,
děti, důchodci 70,- Kč/rok.

V souvislosti se získáním pozemků (viz předchozí jednání rady i zastupitelstva) v Radlické čtvrti od Pozemkového fondu ČR rada požaduje přípravu územního rozhodnutí na tyto pozemky.

Opět je důrazně připomínána nezbytnost uplatnění reklamací na komunikace po výstavbě splaškové kanalizace.

Je upozorňováno na vypadávání stavebních kamenů z vnitřní části podjezdu v ulici Na Spojce.

Ing. Ivan Černý, starosta
Ing. Jana Horová, místostarostka

 


INFORMACE
z jednání mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva města Úvaly
,
které se konalo ve středu 29.10.2003

Jednání zahájila Ing. J. Horová, místostarostka města, která po přivítání seznámila přítomné s programem jednání. Důvodem svolání mimořádného jednání zastupitelstva byl prodej po-zemků v lokalitě "Chorvatská". Ing. Horová informovala přítomné o společnosti, která má zájem o koupi lokality Chorvatská. Jedná se o developersko - finanční společnost DENNIS Corporate Holdings Ltd., se sídlem Londýn, pobočka pro ČR, se sídlem Praha 1, Karmelitská 25. Tato společnost byla městu představena prostřednictvím realitního makléře. Nabízí cenu 550,- Kč/m2 + kanalizační přivaděč. Jedná se o finančně výhodnější nabídku, než je nabídka společnosti B.G.M. Holding, a.s. Realitní makléř však požaduje ze získané částky zaplatit provizi, která by činila 3%. Bez podepsání zprostředkovatelské smlouvy pro realitního makléře by se prodej neuskutečnil. Právník města byl požádán o vyjádření k výše uvedené nabídce a s jeho stanoviskem byli přítomni seznámeni. Dále Ing. J. Horová seznámila přítomné se závazným stanoviskem společnosti METROSTAV, a.s., ve věci umožnění předčasného splacení půjčky spojeného s okamžitým uvolněním zástavy. K výše uvedené problematice proběhla diskuse, ve které se zastupitelé dotazovali na podrobnosti, týkající se způsobu prodeje, platby (vazba na zápis v KN, schválení územního plánu apod.) Po diskusi se většina zastupitelů přikláněla k názoru pokračovat v jednání se společností B.G.M. Holding, a.s., ve smyslu předešlých usnesení. Z tohoto projednaného bodu jednání usnesení nebylo přijato.
V následující části jednání Ing. Horová oznámila přítomným, že vítěz výběrového řízení na koupi obecního bytu v č.p. 1201 Maroldova, Úvaly odstoupil od svého záměru. Navrhuje oslovit druhého v pořadí umístěného ve výběrovém řízení. Další variantou je případné vypsání nového výběrového řízení. Rozhodnutí je v kompetenci rady města, hlasují pouze členové rady. Po diskusi bylo rozhodnuto pro první variantu.
V závěru jednání položil zastupitel MUDr. Šťastný několik otázek, týkajících se sociální sféry, pečovatelské služby, investic - inženýrských sítí v Pernerově ulici a řešení konkrétního případu na stavebním úřadě. Na všechny dotazy bylo na místě odpovězeno. Dále MUDr. Šťastný jako předseda kontrolního výboru požádal, aby příštím bodem programu jednání zastupitelstva města bylo i uložení úkolů pro činnost kontrolního výboru.
Místostarostka Ing. J. Horová poděkovala všem přítomným za účast a veřejné zasedání ukončila.
 


Odpověď od VaK Mladá Boleslav
na dopis Ing. Josefa Beneše zastupitelům města Úvaly

Vážený pane inženýre, dovolte mi reagovat ve stručnosti na některé vámi vyslovené otázky ve výše uvedeném dopise, které se přímo dotýkají problematiky provozování vodovodu a kanalizace ve městě Úvaly.
Společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., je společností smíšeného typu, je tedy provozovatelem a zároveň i vlastníkem většiny vodohospodářského majetku na území bývalého okresu Mladá Boleslav. Zásadně však neděláme rozdíly mezi infrastrukturou vlastněnou nebo pouze provozovanou. Naše vystupování vůči zákazníkům i zástupcům samospráv je vždy stejné a cílem je kvalitní, dostatečná a nepřetržitá dodávka vody, a totéž platí i o likvidaci odpadních vod.
Dále již k vašim dotazům.

Proč nejsou zveřejňovány výsledky rozborů vody?
Jsme povinni ze zákona provádět v pravidelných intervalech rozbory vody. Souběžně s námi provádí rozbory vody i laboratoře zdravotního ústavu (dříve laboratoře OHS). Jde tedy o souběžnou kontrolu a jakékoliv nesrovnalosti v kvalitě vody jsou ihned řešeny bez dopadu na konečného zákazníka. Zástupci měst jsou pravidelně o vývoji kvality vody z naší strany informováni.

Kalkulace vodného a stočného
Před začátkem každého kalendářního roku předkládáme zástupcům města návrhy kalkulací vodného a stočného v několika variantách. Schválená varianta kalkulace vodného a stočného, resp. vodné a stočné je poté veřejně vyhlášeno. Vlastní kalkulace jsou k dispozici jak na příslušných městských a obecních úřadech, tak i v sídle akciové společnosti.

Problematika výtokových stojanů a požárních hydrantů
Výtokové stojany a požární hydranty byly a jsou předmětem krádeží vody, vandalismu nebo nepřímou příčinou havárií vozidel. Hydranty pro odběr požární vody jsou pravidelně revidovány a jejich umístění je známo i místní hasičské jednotce. Ostatní hydranty jsou pouze provozní na odvzdušnění nebo odkanalizování vodovodní sítě. Svými technickými parametry nemusí ani odpovídat odběru vody pro požární zásah (tlak a vydatnost).

Problematika stanovení výše stočného
Stanovení výše stočného je složitý problém a nelze jej jednoduše vysvětlit a stanovit jednoduchá řešení. Obecně lze říci, že co natočí vodoměr, bude i zpoplatněno stočným. Pokud má nemovitost i vlastní zdroj, je lépe stanovit výši stočného dle směrných čísel. Dva nezávislé rozvody vody v domě je spíše teorie. Dříve nebo později si každý propojí oba systémy do sebe a pak lze se stavy na vodoměrech (a stanovení stočného) "čarovat". Dovedete si představit, že pracovník provozovatele vodovodu bude "prolézat" celý dům a kontrolovat rozvody vody? Dnes ho pustí majitelé stěží k odečtu vodoměru na přípojce.

Dvousložková cena
Sami jsme byli příznivci dvousložkové ceny (nájem vodoměru + cena za m3). Dnes je sice dvousložková cena možná, ale je mnoho právních nejasností kolem jejího zavedení a uplatňování. Ve svém důsledku je výhodná pro odběry nad cca 100-150 m3/rok. Od této hranice se náklady na vodné a stočné sníží.

Jak motivovat lidi k připojení nemovitosti na kanalizaci?
Motivovat či spíše dobrovolně přimět obyvatele k připojení na kanalizaci je věcí místních úřadů, které buď vyhláškou nebo důslednou kontrolou způsobu likvidace odpadních vod přinutí majitelé nemovitostí k připojení na městskou kanalizaci. Pokud někdo vypouští své odpadní vody na zahradu nebo za tmy do nejbližší uliční vpusti, tak vlastně na stočném okrádá sousedy nebo zamořuje pozemek, v horším případě nejbližší studny. Kdo poctivě vyváží odpadní vody fekálem, zaplatí náklady na fekál a i stočné za každý kubík odvezený na čistírnu odpadních vod. Po připojení na kanalizaci náklady na fekál odpadají. Co je tedy výhodnější?

Zájmem naší a.s. je zodpovědné a cílevědomé provozování vodohospodářského majetku a jeho údržba a opravy z pohledu dlouhodobého, tedy i používání kvalitních materiálů i technologií od renomovaných výrobců a firem, tak jak jsme uvedli a uvádíme při nabídkách ve výběrových řízeních, což bylo opakovaně pro město Úvaly. Tedy nejenom spokojený zákazník teď okamžitě, ale doufáme i jeho děti v dalších letech.
Tolik k vámi nastíněným dotazům, které dle mého názoru vypovídají o Vašem zájmu o celou problematiku, o vaší odborné znalosti i o snaze problémy aktivně řešit.
Děkuji vám a doufám, že výše uvedené odpovědi vás uspokojí.
S pozdravem
Ing. Vladimír Stehlík, výrobní náměstek a.s., Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
 


Zajištění ordinace gynekologie

V průběhu prosince ukončuje svoji gynekologickou praxi MUDr. Brabenec. V rámci výběrového řízení, které bylo na pronájem prostor ordinace gynekologie vyhlášeno, byl výběrovou komisí jako vítěz vybrán MUDr. Jiří Šulc, stávající primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice Brandýs n. L. Mezi ukončením působení MUDr. Brabence a nástupem MUDr. Šulce by neměla vzniknout delší prodleva, takže není nutné se obávat nezajištění lékařské péče v tomto směru.
Ing. Jana Horová - místostarostka
 


Poplatky v knihovně

Jak již většina z vás ví, rada města přistoupila k velice nepopulárnímu opatření, a to ke zdražení. V tomto případě se jedná o zvýšení členského příspěvku v městské knihovně. Uvědomujeme si, že se jedná o službu občanům a její zdražení jistě vzbudí značnou nevoli. Na druhou stranu si je třeba uvědomit, kolik v dnešní době stojí knížka nebo časopis. Následně si jednoduchými počty každý návštěvník knihovny jistě zjistí, kolik přibližně za rok "pročte". Členský příspěvek v městské knihovně byl skutečně velmi nízký. Víme, že v některých městech je tento poplatek stanoven obdobně nízko, ovšem my se v současné době musíme chovat alespoň trochu tržně. Tudíž ve chvíli, kdy město ročně vydá za nákup knih a tiskovin cca 120 tis. Kč, knihovna je zatím v nájmu a celkové náklady na provoz se pohybují kolem 840 tis. Kč, máme v zásadě dvě možnosti. Buďto knihovnu zrušit - zdůrazňuji, že tato možnost je pro vedení města nepřijatelná, nebo jakýmkoliv způsobem snížit náklady na provoz a zvýšit příjmy. Nejjednodušší by bylo prostě přestat nakupovat knihy a radikálně zkrátit otevírací dobu. To je řešení finančně přijatelné, ale jinak nevhodné a nekonstruktivní. Pak už zbývá pouze poslední možnost, a to zvýšení příjmů. V první fázi dochází ke zvýšení členského poplatku. Ne-vylučuji možnost, že následně bude členský poplatek trochu snížen (zdaleka však ne na stávající úroveň) a současně s tím podstatným způsobem zvýšeny sankční poplatky. Časem by se knihovna měla přestěhovat do budovy v majetku města a odpad-ne nájemné. Věřím, že zachováte knihovně přízeň i nadále a situaci pochopíte. Vždyť za 70 Kč si můžete celý rok neomezeně půjčovat drahé knihy a časopisy, které nemusíte kupovat. A tytéž peníze dnes dáte za 3 kostky másla.
Ing. Jana Horová - místostarostka
 


Přiblížil se konec roku ...

Máme za sebou téměř celý další rok, rok 2003. Nastává čas adventní a já bych v tuto chvíli ráda všem popřála krásné, klidně a spokojeně prožité nastávající svátky. Co nevidět by se měl rozsvítit tradiční vánoční strom u základní školy.
V letošním roce bude ještě jeden (menší) vánoční strom města umístěn poblíž budovy DPS. Tímto bych chtěla poděkovat MUDr. Kumprechtové za darování stromu.
A nyní trošku bilancování, přičemž to finanční nechám až na začátek nového roku, kdy budou známa definitivní čísla za rok 2003.
Rok 2003 město Úvaly načínalo s 4 782 obyvateli. V průběhu roku se narodilo 38 občánků, navždy jsme se rozloučili se 43 občany, 125 lidí se přistěhovalo a 55 naopak odstěhovalo. Rok budeme tedy uzavírat s 4 847 občany. Od května, kdy byla v Úvalech po letech opět zřízena obřadní síň, bylo v této síni uzavřeno 15 sňatků. (V těchto číslech samozřejmě není zahrnut měsíc prosinec.)
Takže přeji "šťastné a veselé" a všechno dobré do roku 2004, ale hlavně to nejdůležitější - zdraví.
Ing. Jana Horová - místostarostka
 


UPOZORNĚNÍ OBČANůM

Městský úřad Úvaly bude dne 31. 12. 2003 pro občany v běžných záležitostech uzavřen.

Městská knihovna Úvaly bude v sobotu 27. 12. 2003 pro veřejnost uzavřena.

Městská knihovna v Úvalech upozorňuje občany, že v souladu s usnesením rady města bude členský příspěvek od 1. 1. 2004 činit 120,- Kč/rok, děti a důchodci 70,-Kč/rok.
 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Středočeská energetická akciová společnost
oznamuje
přerušení dodávky el. energie z důvodů rekonstrukce VN

dne 3.12.2003, tj. středa od 7,00-8,00 a od 15,00-16,30 hodin,
dne 5.12.2003, tj. pátek od 7,00-8,00 a od 15,00-16,30 hodin,
dne 8.12.2003, tj. pondělí od 7,00-8,00 a od 15,00-16,30 hodin.
Vypnutí se týká části města Úvaly, ulice: Husova, Komenského, Tyršova, Fügnerova, Riegerova, 5. května, Arnoštova, Podhájí, náměstí Arnošta z Pardubic.

Dne 8.12.2003, tj. pondělí od 7,30 do 16,30 hodin
se vypnutí týká části města Úvaly, ulice: Škvorecká, Zahradní, Na Stráni.
 


Most v Dobročovické ulici byl rekonstruován

U Starého koupadla přechází silnice III. třídy z Úval do Radlické čtvrti a dále do Dobročovic v ulici Dobročovická přes Škvorecký potok po malém mostu. Původní most byl postaven před více než 100 lety. Stav mostu se postupem času zhoršoval, až dosáhl havarijního stavu s velmi nízkou únosností. Po povodních v roce 2002 se jeho již tak nízká únosnost ještě snížila. Aby mohl být na této komunikaci zachován veřejný silniční provoz, bylo nutno nahradit starou mostní konstrukci konstrukcí novou. Výstavba nové mostní konstrukce se blíží v současných dnech k závěru a až budete tyto řádky, milí čtenáři, číst, bude již most dokončen a uveden do provozu. Je proto nyní ten nejvhodnější čas si připomenout několik technických údajů o historii tohoto mostu a jeho současné rekonstrukci.
Konstrukční systém starého mostu odpovídal tehdejším možnostem a běžně používaným materiálům. Most byl postaven se dvěma otvory o světlosti každého z nich 2 m s jedním středním pilířem. Opěry a pilíř byly postaveny z kamenného zdiva na maltu. Nosná vodorovná konstrukce byla vytvořena z pěti dvojic ocelových válcovaných nosníků I 180. Každá dvojice těchto nosníků nesla kamenné desky vysoké 200 mm půdorysných rozměrů 600 x 1200 mm. Každá tato deska měla hmotnost 400 kg. Věru, že manipulace s tak těžkými kusy nebyla pro stavební dělníky při výstavbě lehká práce. Tato deska nesla pak vozovkové vrstvy o tloušťce 500 mm. Most byl široký 6 m a byl bez chodníků, což pro tehdejší frekvenci silničního provozu jistě postačovalo. Zábradlí na mostě bylo vytvořeno jedním vodorovným úhelníkem připevněným do mohutných kamenných sloupků. Postupem času a vlivem provozu byly některé sloupky vyvráceny a zábradlí deformováno, až zcela zmizelo. V minulém desetiletí městský úřad - správce mostu nechal zpracovat hlavní prohlídku mostu s posouzením jeho únosnosti. Výsledkem bylo doporučení most rekonstruovat, protože výpočty prokázaly vzhledem ke špatnému stavebnímu stavu jeho nízkou únosnost. Povodně v roce 2002 urychlily rozpad kamenného zdiva opěr a pilíře natolik, že o nutnosti rekonstrukce nebylo pochyb. Správci mostu se podařilo zajistit finanční prostředky a mohla začít příprava na rekonstrukci. Vzhledem k tomu, že skutečný stavební stav celého mostního objektu byl opravdu silně havarijní, jedinou možnou cestou byla komplexní rekonstrukce úplným odstraněním staré konstrukce a výstavbou zcela nového mostu.
A nyní několik technických údajů o mostě novém. Nový most byl navržen s dvoupruhovou vozovkou širokou 6 m a jednostranným chodníkem širokým 1,25 m. To odpovídá požadavkům na současný i výhledový stav. Co se týká průtokových poměrů, byl navržen na rozdíl od starého mostu pouze jeden mostní otvor široký 4 m. Ten je z hlediska hydrologického pro proudění vody příznivější. Celá mostní konstrukce je železobetonová, jak opěry, tak i nosná konstrukce. Navíc byla vybudována mezi silnicí a potokem na návodní straně opěrná zeď chránící komunikaci proti erozivním účinkům Škvoreckého potoka. Z bezpečnostního hlediska bylo podél opěrné zdi i na mostě navrženo zábradelní ztužidlo, na straně chodníku, tedy na povodní straně je pak navrženo pouze zábradlí a chodník na mostě s obrubníkem vysokým 150 mm.
Lze tedy říci, že pro silniční provoz i pro průtok vody bylo dosaženo lepších podmínek oproti dřívějšímu stavu.
Rekonstrukce mostu stála přibližně 2 900 000,- Kč a byla převážně hrazena z fondů EU Phare 2002 - povodně.
Ing. Jaroslav Korbelář
 


Kdy vyjde kniha o Úvalech?

Tuto či podobnou otázku si možná položili někteří obyvatelé města, když si vzpomněli na článek v loňském listopadovém vydání měsíčníku Život Úval. Tenkrát jsem napsal, že připravovaná kniha vyjde asi o rok později, než bylo původně plánováno. Rok uplynul a kniha v prodeji není. Proč?
Před rokem jsem neočekával, že:
a) během krátké doby tří až čtyř měsíců se nepodaří zvládnout zpracovat velké množství tematických okruhů, které tehdy v uvažovaném obsahu ještě chyběly. Myslel jsem, že vše půjde snadněji, pravdou byl pravý opak,
b) v rozpočtu města se projevil kritický nedostatek peněz, především v 1. pololetí roku 2003, který by, i když by bylo vše připraveno do tisku, odsunul vydání knihy na pozdější dobu.
Jaká je dnešní situace v přípravě vydání knihy? Pracovní skupina ve složení Ing. Miloslav Breda, Ing. Zdena Havránková, Jiří Kejř, Helena Novosádová, Jitka Pokorná, Ing. Vladislav Procházka a Jana Tůmová zrekapitulovala na začátku roku 2003 situaci, rozdělila jednotlivá témata, oslovila pamětníky, členy organizací a spolků a další osoby a požádala je o spolupráci při zpracování chybějících údajů. Tím se do práce zapojilo dalších několik desítek lidí. V září letošního roku byla skupina rozšířena o Dr. Vítězslava Pokorného, který se ujal závěrečného redakčního zpracování publikace. Harmonogram prací je nyní stanoven tak, aby rukopis knihy byl do začátku března roku 2004 připraven ke korekturám a ve druhém čtvrtletí roku 2004 byl odevzdán do tisku.
Důvodem relativně dlouhé doby přípravy je také skutečnost, že knížka nebude pokračováním publikace Úvaly jindy a nyní, jak se možná někdo domnívá, ale bude publikací samostatnou. Bude určena široké skupině čtenářů, od žáků základní školy a studentů pro čerpání znalostí o svém bydlišti až po dospělé čtenáře, kteří najdou spoustu zajímavostí o věcech a událostech, které buď nezažili nebo naopak si na ně při četbě vzpomenou. Novým obyvatelům Úval umožní získat základní znalosti o svém bydlišti. V neposlední řadě budou moci z knížky čerpat informace i naši potomci. Vydá-li se kniha "do světa", umožní dostat Úvaly do širšího povědomí a třeba i pomůže odstranit nedostatečné znalosti o městě. Pak by se nemělo například stát, že v knize J. Dušan: Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku chybí zmínka o úvalském železničním viaduktu nebo že podle údaje v encyklopedii E. Poche: Umělecké památky Čech pochází socha Arnošta z Pardubic z roku 1857 (návrh na postavení pomníku byl podán až o několik let později, v roce 1864; socha byla odhalena v roce 1869).
V příštím roce uplyne dlouhých 75 let od vydání oblíbeného díla Úvaly jindy a nyní. Za tři čtvrtě století bude připravena nová kniha o Úvalech.
V čase předvánočním je vhodné se těšit na drobná překvapení. Proto čtenářům mohu prozradit, že kromě knížky o historii a současnosti Úval možná budou vydány v roce 2004 další jedna či dvě brožury, tematicky svázané se životem ve městě. Jaké to budou? O tom se dovíte v některém z příštích čísel Života Úval.
Ing. Vladislav Procházka
 


detail

Besedy městská knihovna pořádá i pro speciální školu

detail Kromě jedné třídy úvalské speciální školy se vystřídali na besedách v knihovně žáci všech tříd, a protože je dětí ve třídách méně, než na základní škole užily si jaksepatří. Zahrály si s chutí pohádku a vůbec nevadilo, že v chlapecké třídě nebyla "princezna". Rolí princezen se zhostili chlapci s chutí (jak dokládá fotografie) a vtipným nadhledem. Jiné třídy si zahrály na detektivy nebo na Harryho Pottera. Vše se neslo v duchu nenásilného přilákání dětí ke knize, a jestli se to podařilo, ukáže čas. Poslední třída využije náhradní termín. V jejich původním totiž byl vypnut proud. Na základní škole se besedy rozbíhají naplno hrou osmáků a deváťáků na novináře. Od nich si slibujeme několik pěkných ukázek "novinářské" tvorby v příštích číslech Života Úval.
 


Rok se sešel s rokem

a městská knihovna opět přeje váženým dětským i dospělým čtenářům krásné a klidné vánoční svátky. V dalším roce, který s námi prožijí, hodně zdraví a spokojenosti s našimi službami.
Pracovnice Městské knihovny v Úvalech
 


Anketa na WWW.UVALY.CZ

V anketě na téma "na kandidátce do místních voleb" můžete hlasovat na www.uvaly.cz do 12. prosince 2003.
 

 

N A P S A L I   O   N Á S

Bigbít Medvěd 009 sází na texty o štěstí

Chci se jen dohodnout je název debutového alba úvalské kapely Medvěd 009. Následuje po tři roky starém demosnímku Věř medvědovi a účasti na desce spřízněného a částečně i personálně propojeného Divokýho Billa nazvané Svatá pravda.
Již úvodní kytarový riff první instrumentálky New!, k němuž se postupně přidávají bicí, další kytary, saxofon a klávesy, naznačuje, že půjde o pořádně našlapanou muziku. Hutný zvuk, výrazné melodie, zpěvné refrény, obrovská energie a rychlý spád jsou pak typické i pro další tucet písniček. Medvěd 009 vychází z rychlého bigbítu, v němž se mísí odvazový pub rock, hravá česká nová vlna, rychlý punk a tvrdý hard rock.
Skladby se ubírají převážně v rychlém tempu, jsou náležitě propracovány a neskrývají své hitové ambice. Tomu napomáhají i pozitivní texty zachycující pocity, touhy a vize o štěstí, radosti a dobru, ovšem bez zbytečné popisnosti a moralizování. Album obsahuje prověřené písně i novinky. I starší věci typu Stroj, Olgoj, Vídeňská nebo Běchovice však zdobí nové aranže. Oproti demosnímku mají větší drive, jsou rychlejší, průraznější a živější, navíc je zahušťuje další kytara Jirky Václavka a zpěv hned několika muzikantů. Ostatně zpěv Pavla Měšťánka, Vaška Bláhy a Patrika Jonáše doplněný sbory Medvěda a Billa je jedním z největších kladů desky. Dalším kladem je skutečnost, že nové songy za staršími nezaostávají. Obzvláště vydařená je titulní skladba, dále pak Možnost a Tak jak dál. Právě tyto písně naznačují, že Pavel Měšťánek, prakticky výhradní autor hudby i textů, má potenciál dělat chytlavé a příjemné skladby.
Chci se jen dohodnout je po všech stránkách zdařilé album, a pokud Medvěd 009 ze své cesty neuhne, pak by se brzy mohl stát velkou atrakcí rockových klubů a letních festivalů.
Karel Souček (Mladá fronta DNES, vyd. pro Střední Čechy, 13. 11. 2003)
 


Jirenští vyrazili do světa

Známé trio jirenských amatérských umělců, fotograf Josef Koloc a malíři Václav Jelínek s Rudolfem Hindrichem, už po několikáté opustilo domovský přístav a vyrazilo se svými díly do okolních měst. Tentokrát se představili ve výstavní síni nádherně zrekonstruovaného Dětského domu v Úvalech, kde prezentovali svá dosud nejlepší díla, která se na předešlých výstavách neprodala, a novými věcmi, vzniklými v průběhu letošního roku.
"Vzhledem k tomu, že jsme letos dostali od kraje na podobné akce grant, chtěli jsme seznámit úvalské milovníky umění i s někým, kdo nepochází od nás," odpověděla na otázku, proč zrovna jirenští amatérští umělci v Úvalech, ředitelka domu Jana Pospíšilová, a množství návštěvníků, kteří se po úvodním slově vernisáže jirenské místostarostky Hany Švehlové vydali do obou pater, dávalo ředitelce za pravdu.
"Připravil jsem si pro tuto výstavu novou řadu fotografií s tématem východů a západů slunce a jako raritu fotku povrchu měsíce pořízenou přes objektiv dalekohledu," prohlásil Josef Koloc a malíř Václav Jelínek dodal: "Měl jsem určité zdravotní problémy, a tak jsem rád, že se to zlepšilo a mohl jsem i já přivést něco nového."
Třetí do party jirenských umělců Rudolf Hindrich se přiznal, že žije v obci teprve několik let: "Po těžkém úrazu páteře jsem se nemohl pohybovat, a to byl důvod mého malování, které mi pomohlo překonat toto těžké období, takže jsem mezi ostřílenými matadory teprve nováčkem. Rád bych dodal, že kromě malování pěstuji a vyrábím vlastní víno a obě činnosti jsou teď mou hlavní životní náplní."
(kap) Polabský týdeník TOK 40/2003
 

 

P O L I C I E

Před Vánoci stoupá riziko kapesních krádeží

Jak už to tak každoročně bývá, přicházejí opět dny, které jsme se naučili označovat jako svátky klidu a míru. Stejně tak jsme si zvykli, že předzvěstí Vánoc je hektické období předvánoční nákupní horečky. A právě k ní se váže kriminalita, které bych společně s vaší spoluprací ráda předešla. V období kolem Vánoc moji kolegové na obvodním oddělení častěji než jindy přijímají oznámení o odcizených kabelkách, peněženkách, dokladech a mobilních telefonech. Poškozený je mnohdy kromě svých věcí připraven i o dobrý pocit ze slavnostnostní vánoční atmosféry. Pachatelé si vybírají především místa, kde se soustřeďuje větší množství lidí, např. prostředky městské hromadné dopravy, obchodní domy, tržnice nebo menší obchody, ve kterých se tvoří fronty. Zloděj využívá momentu, kdy jsme plně zaujati vybíráním zboží a nevěnujeme náležitou pozornost své kabelce či nákupní tašce. Kapsáři jsou ve své "práci" velmi rychlí, šikovní a nenápadní. Ve většině případů člověk ani nepostřehne, že byl okraden, to zjistí až doma. Kapsáři pracují zpravidla ve skupinách, někdy jim mohou pomáhat i děti.
A jak tedy okradení předejít? Především buďte ostražití a věnujte svým kapsám i zavazadlům dostatečnou pozornost. Kabelky, tašky a batohy vždy pečlivě uzavřete, v místech, kde je více lidí, mějte ruku na zapínání.
V obchodě zavazadla nikdy neodkládejte do nákupního košíku či vozíku. Peněženku či doklady nenechávejte navrchu kabelky nebo nákupní tašky, nedávejte ji ani do zadních kapes kalhot. Bezpečnější jsou vnitřní kapsy.
K dalším známým, ale často opomíjeným zásadám patří ta, že u sebe nenosíme zbytečně velkou finanční hotovost, postačí nezbytná suma peněz. Totéž platí o dokladech, řidičský průkaz a cestovní pas s sebou noste jen pokud je opravdu potřebujete.
Pokud už se stane, že jste okradeni o kreditní kartu, šekovou knížku či sporožirovou kartu, informujte ihned pobočku spořitelny nebo banky. Jakoukoli případnou krádež či pokus o ni neprodleně hlašte policii.
Vážení čtenáři, tolik k varování před kriminálními živly. Přes poněkud pochmurné předchozí řádky vám přeji krásné Vánoce prožité v hřejivé atmosféře domova a v novém roce, ať vám osud dopřeje kus obyčejného lidského štěstí.
za policisty Prahy-východ Diana Bušková
 


OZNÁMENÍ

Dopravní inspektorát Prahy-východ se přestěhoval z Klíčan do Zdib do nové a prostornější budovy.
Nová adresa DI:
Pražská 180, 250 66 Zdiby
Úřední hodiny:
Pondělí a středa 8 -17 hodin
Telefon: 283 880 757
Spojení:
z Nádraží Holešovice bus č. 370,371,373,374
 

 

Z D R A V O T N I C T V Í

Nová chirurgická ambulance v Říčanech

Od ledna 2004 zahajuje provoz nová soukromá chirurgická ambulance v Říčanech. Ordinace bude sou-částí Centra zdraví v Říčanech - Radošovicích v komplexu U Bílého lva.
Pacientům budou k dispozici moderní přístroje a zařízení, rentgen, ale také špičkové zdravotnické materiály, výrazně snižující potíže při ošetření i hojení úrazů. Mezi ně patří např. lehké sádry či tkáňové lepidlo, které se používá místo šití ran.
Poskytování chirurgické péče ambulantní cestou je forma poskytování zdravotnické péče, při níž tzv. akutní lůžka užívají jen pacienti po náročných operacích. Jde o kvalitní ambulantní péči, na kterou naváže smluvní léčení u dalších odborných lékařů v různých specializovaných zdravotnických zařízení. Je již dohodnuta spolupráce s lékaři v centru Mediscan, v Nemocnici na Homolce a ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.
Počítám s tím, že svým pacientům nabídnu i péči v oboru úrazové, estetické a břišní chirurgie. Bude-li to stav pacienta vyžadovat, předpokládám, že zajistím předání nemocného do rukou patřičných odborníků, kteří budou schopni včas učinit potřebné kroky k jeho uzdravení.
V této době uzavírám smlouvy se všemi běžnými pojišťovnami, abych mohl většině svých pacientů poskytovat ošetření zdarma, popřípadě s příplatky za nadstandardní použité materiály.
Ordinační hodiny a telefonické spojení upřesním v lednovém příspěvku. Možnost objednání na předem stanovený termín.
MUDr. Dalibor Zeman, odborný lékař v oboru chirurgie
 

 

Š K O L S T V Í

Začínáme v l. třídě aneb ve znamení kruhu…

Každý den v naší třídě několikrát uslyšíte: "Děti uděláme kruh… A budeme si povídat a vyprávět… Budeme si zpívat… Budeme cvičit… Budeme spolu počítat… Budeme se spolu učit číst… Budeme si spolu hrát…"
Člověk je tvor společenský, ale na svět přichází zcela nevybaven pro život ve společnosti. Narodí se do láskyplné náruče svých rodičů, kteří o něj pečují a ochraňují jej před vlivy okolí. Pak ale vždycky přijde čas, kdy je nutné pustit ho do společnosti, pustit ho mezi ostatní lidi. Jak ale zajistit, aby i zde byl spokojený, šťastný a úspěšný? Tak kdyby toto někdo prozkoumal a našel nějaký dokonalý lék! Třeba bychom mohli vzít 10 dkg zdraví, 10 dkg píle, 30 dkg dobrosrdečnosti, zakapali bychom to několika kapkami moudrosti, dobře promíchali a zalili bychom teplou srdečností. Pak bychom všichni tento lék užívali přiměřeně po douškách k prospěchu svému i svého okolí. To by se všem krásně žilo! Ale asi by to byla pro nás i nuda, protože bychom byli všichni stejní.
Když do školy přichází poprvé ti nejmenší - prvňáčci, mnohdy se to neobejde bez zjevných slziček u dětí a skrytých u rodičů. Všichni jsme jemně rozechvělí, v očekávání jaké to asi bude. Ano, pro děti je to první vylétnutí z bezpečného hnízda, od těch nejbližších z kruhu své rodiny.
Mám to štěstí, že jsem každý den s dětmi, a tedy i v blízkosti onoho dětského světa, který mi často připadá opravdovější, radostnější i smysluplnější, a hlavně bez přetvářky a třeba i bez našich dospěláckých starostí. To ale musíme nejdříve zestárnout, abychom toto poznali. Ve třídě mohu citlivě a zlehounka vytvářet prostor pro společné sdílení radostí, spokojeností i dětských starostí. Každému mohu dát tolik běžné péče, kolik je nutné a zabezpečit tolik speciální, kolik je potřebné a nezbytné. Nejdůležitější je děti inspirovat k tvořivosti, touze po objevování a k dosahování něčeho hodnotného. Mám na mysli toleranci, trpělivost, laskavost, srdečnost, píli…Nelze si vytyčovat jen cíle směřující naučit děti počítat, psát a číst a odříkávat třeba abecedu. Důležité je pěstování úcty k vlastní osobnosti a vytváření funkčních mezilidských vztahů.
Přála bych si, aby každé dítě v naší třídě cítilo, že je nedílnou součástí kolektivu naší třídy, školy, aby bylo kamarádské, aby si dovedlo hrát a hlavně spolupracovat s ostatními. Ráda bych, aby nejenom poznávalo základní lidské city, jako jsou pocity štěstí, smutku, zloby i úzkosti, ale aby se děti naučily jednat s druhými s potřebným respektem a jemností. Aby se staly ochotnými podat při vhodné příležitosti pomocnou ruku.
Jenže co je to trpělivost, tolerance, laskavost a srdečnost? Kde jsou její hranice? U každého člověka je to jiné. Každý uznává jiné hodnoty. Pro smysluplné soužití ve společnosti je nutné lidskou individualitu respektovat ve vztahu k vlastní osobě, aby si neubližovala, ale aby respektovala i potřeby společnosti. V praxi ve třídě to znamená třeba: Já to chci zkusit sám první … A pak to chci ještě dvakrát … Pak to zkus ty, Pavle … Pak ať si to zkusí Tomáš … Jenže než se toto podaří. Tím, že pracujeme společně ve třídě, mají všechny děti šanci se postupně naučit těmto komunikačním dovednostem.
Jedním z nástrojů je náš komunitní kruh. Komunitní nikoliv od slova komunikace, ale komunita=společenství. Komunikace běží okolo nás, ale nemusí respektovat potřeby jedince ve společenství. V našem komunitním kruhu máme i pravidla: hovoří jen ten, kdo třeba v ruce drží nějaký předmět, máme tu i právo mlčet, pokud chceme. Učíme se vzájemně naslouchat jeden druhého, jsme k sobě ohleduplní a vnímaví. Příspěvek každého je stejně důležitý, všichni tu mají stejné právo vyjádřit svoji myšlenku, svůj názor. Postupně se učíme toleranci, laskavosti, pozornosti a trpělivosti. V našem kruhu je nám hezky, příjemně a často i veselo, učíme se upřímnosti a zdvořilosti. Ale pracujeme i s negativními emocemi hněvu, strachu a agresivity a učíme se je ovládat, vyjadřujeme i své názory a postoje. Přitom nikoho slovně nezraňujeme, ani neohrožujeme. Postupně se učíme přijímat základní lidské hodnoty jako je srdečnost, laskavost, píle, ctižádost.
V našem třídním kruhu si vidíme jeden druhému do očí, nikdo tu není ani první, ani poslední. Když se chytneme všichni za ruce, pak je společná radost větší a naopak společný strach menší. Všem nám nejvíce pomáhá hřejivé a vlídné slovo: přátelství. Avšak i v našem kruhu je potřeba věnovat čas na vytváření jemného přediva vztahů, aby došlo k setkání dítěte jako lidské individuality a komunity celku. Zde záleží jen a jen na nás, kolik přediva zpřetrháme a kolik navážeme, aby přádlo mohlo sloužit k užitku.
A tak pokračujeme i my v naší třídě a navazujeme společně jednotlivé nitě a opět při tom uslyšíme: Děti, chytneme se všichni za ruce a uděláme kruh… Budeme si spolu…
Vážím si toho, že mohu každým dnem vstupovat do života jednotlivých dětí a zároveň cítím velkou odpovědnost při utváření jejich charakterů.
Mgr. Marcela Šeblová
 


Pestrý podzim

Příroda namíchala pestrou paletu podzimních barev. Děti především na I. stupni základní školy využily nabídky letošního krásného podzimu ke svým výtvarným činnostem, ale i dalším aktivitám.
Žáčci ze 3. B paní učitelky Pagáčové například využili toto období k praktickému pozorování měnící se přírody, jak se chystá příroda na zimu, jak podzim krášlí listy stromů, z podzimních plodů modelovali figurky a zvířátka, stavěli draky a lepili koláže z nádherně vybarvených listů. Zaměřili se i na historii a současnost města, ve kterém vyrůstají a kde chodí do školy. Pátrali po vzniku názvu obce, vycházkou navštívili spolu s paní učitelkou 9 železničních oblouků, sochu Arnošta z Pardubic. Hledali staré nápisy a letopočty na starých úvalských domech. Sami přinášeli z domova starší fotografie o stavbě základní školy, momentky z Úval dřívějších let. Ze svých zážitků a pozorování sepsali zápisy a spolu s fotografiemi sestavili hezkou výstavku v budově č. 7. Děti se pochopitelně zajímají i o současné dění ve městě, ve svém okolí. Kreslily plánky centra města, hledaly v mapě Úval místa, kde bydlí a nadšeně diskutovaly a plánovaly, co se jim ve městě líbí, co jim ještě chybí a co by rády změnily! Nejvíce dětem vadí velký provoz uprostřed města a znečištěná Výmola. Přesto mají své městečko velmi rády a nám nezbývá než doufat, že až vyrostou, zrealizují své smělé plány a nápady.
V listopadu proběhla na základní škole zajímavá akce. V letošním školním roce většinu dětí zcela pohltila nová atraktivní zábava: diabolo. Nezasvěceným nic neříkající název, ale určitě jste již někdě na ulici zahlédli chlapce, kteří točí na šňůře mezi dvěma tyčkami gumové půlmíčky na pevné ose - zmiňované diabolo. Některé děti zvládají již velmi profesionální žonglérské kousky a sestavy. Pro všechny tyto mladé diabolisty a zájemce pozvala na jedno listopadové odpoledne do naší školní tělocvičny paní učitelka Petruše Tvrdíková zkušené diabolisty, kteří předvedli širokou škálu možností a ekvilibristických kousků. Všichni ocenili šikovnost a perfektní triky.
Celá škola se chystá na přicházející zimní období. Malé děti se především těší na Mikuláše a čerty, kteří je při-jdou zase jako každoročně postrašit, připravují se vánoční besídky, slavnostní výzdoba. Pro naše spoluobčany v DPS chystají děti pod vedením paní Langráfové a Tůmové vánoční pásmo. Tradiční vánoční koncert v chrámu Páně se uskuteční 18. prosince v 17.30 h. Opět uspořádáme vánoční setkání pro naše nejstarší spoluobčany. Kalendářní rok se blíží mílovými kroky do cílové rovinky a my všichni ve škole si přejeme, aby ten příští byl ještě lepší a úspěšnější.
Velmi děkujeme firmě "Stavebniny Krutský" a jmenovitě panu Ing. Krutskému, který nám věnoval do školy nové dveře do školní tělocvičny.
Mgr. Josef Koting
 


Vedení základní školy, učitelský sbor, všichni zaměstnanci ZŠ a školní jídelny přejí všem rodičům, přátelům školy, sponzorům a lidem dobré vůle klidné a pohodové prožití svátečních dnů, nejkrásnějších svátků v roce a hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2004.
vedení ZŠ Úvaly
 


Příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, pohody a lásky přejí
děti a kolektiv - Mateřská škola, Pražská 525
 


Vážení spoluobčané,
opět přichází čas vánoční. Zkusme se tedy alespoň na chvíli zastavit a zamyslet se nad tím, co je vlastně nejdůležitější pro to opravdové štěstí.
Touto cestou Vám všem přejí klidné a krásné Vánoce, splnění těch nejtajnějších přání, mnoho zdraví, pohody a vzájemného porozumění do roku 2004 děti a zaměstnanci naší mateřské školky.
Š. Trojánková, ředitelka 3. MŠ
 


Vzpomínka na Jaroslava Seiferta

"Zvedám ji ruku. Je v ní chlad,
prsty jsou přitisklé k dlani.
Kytičku chci ji do nich dát
už naposledy tentokrát.
A ještě se mi brání."

Ano, tyto nádherné verše má ve své pokladnici český národ. Kdo zná poezii Jaroslava Seiferta, neváhal a poznal ji. Seifertova básnická tvorba prošla dlouhým vývojem, ale vždy vyplynula z atmosféry doby a prostře-dí. Je plná jazykové nadlehčenosti, kultivované prostoty, dráždivá rozechvívajícími smysly a fantazie. Seifert si umí s veršem pohrát, vynalézá rýmy a asonance. V jeho básních objevíme i příznačnou jemnou ironii a sebeironii, též zklidňující subjektivní lyriku. Příznačný je jeho vztah k matce, až dětinsky prostý.
Přestože Jaroslav Seifert stál vždy po boku českého národa, v době Protektorátu psal protiokupační poezii, neměl po roce 1948 lehkou pozici v české společnosti. Neboť nesdílel nadšení jásajících davů, neapeloval na masy, neoslavoval Sovětský svaz, byl skeptický, psal o smutku a bolesti, nehodil se do škatulky socialistické poezie. Po roce 1968 jako odpůrce totalitního režimu nesměl (až na drobné výjimky) publikovat. Jeho sbírky vycházely v samizdatu nebo v cizině. V roce 1984 obdržel Nobelovu cenu za literaturu a český národ se ke svému básníkovi nehlásil. O dva roky později Jaroslav Seifert umírá. Končí jeho těžká životní cesta, na které se snažil dát české literatuře to nejlepší, co uměl.
Zveme milovníky poezie, literární nadšence a všechny ostatní na Vzpomínkový večer s poezií Jaroslava Seiferta, konaný v lednu 2004 v Městském domě dětí a mládeže v Úvalech za účasti dvou významných hostů (upřesnění bude v lednovém čísle). Přijďte se zaposlouchat do neopakovatelných veršů!!!
Mgr. Markéta Krčmářová
 


Miloslava a Kateřina Kaňkovy vystavovaly

Druhou listopadovou sobotu opět výstavní sál MDDM v Úvalech ožil uměním. Vystavovaly zde Miloslava Kaňková, akademická sochařka, a její vnučka Kateřina Kaňková. Mohli jsme se těšit na keramiku a fotografie. O fotografiích Kateřiny Kaňkové pohovořil jirenský fotograf pan Koloc, který zdůraznil originalitu a citlivost jejích prací. Ředitel Základní umělecké školy Jana Zacha v Čelákovicích zasvěceně, ale výstižně zhodnotil dílo Miloslavy Kaňkové. Jako bonbónek k zahájení výstavy pan ředitel připojil vystoupení komorního souboru, který nápaditými skladbami zahájil výstavu. Musím podotknout, že tentokrát bylo v domečku těsněji, že by se blýskalo na ...
Ale pojďme se už proplétat, budu muset být více ostražitá. Začínám u fotografií Kateřiny. Kateřina se zaměřuje na barevný detail. Jedním z hlavních zobrazovaných motivů je příroda. Zhlédnu červeňoučkou třešínku na stopce, dozrávající plod rybízu či listy prostupující sluneční paprsky. Mohu si utrhnout Tři oříšky pro Popelku, budou v nich šaty!? Klas obilí se mi zamotá do vlasů. Unavené nohy zchladím ve vodním toku. Před sluncem se schovám do chrámu, kde dokonalá gotická klenba stráží své věrné. To je jen střípek toho, co nám Kateřina předkládá. Klaním se její trpělivosti, vždyť čekat na zachycený okamžik je nadlidské úsilí. Fotografie vkusně doplňují keramické plastiky Miloslavy Kaňkové, která jasně přesvědčila, že má světu co říct. Červenou nití, která se táhne celým jejím uměním, je téma - co mě štve ve společnosti. Můžeme spatřit Byrokratickou slepici, Tuneláře nebo Davovou psychózu. Proplétám se mezi keramickými plastikami a obdivuji se tomu, jak lze abstraktní pojmy ztvárnit (Chopit se příležitosti, Materiál na skládku, Netrpělivá slepice…). Autorka se ale nevyhýbá běžným tématům. Míjím Želvu, Probuzeného psa nebo Slunečnici. Její artefakty spojují hlubokou myšlenku s uměleckou kreativitou. Miloslava a Kateřina Kaňkovy nám dokázaly, že svět umění je jejich a že se máme příště na co těšit.
Mgr. Markéta Krčmářová

detail detail detail
 


Vážení rodiče, milé děti, vážení čtenáři,
chtěla bych Vám jménem všech zaměstnanců MDDM popřát veselé Vánoce plné lásky, štěstí a splněných přání, prožité ve zdraví a v pohodě.
Jako vánoční dárky jsme pro Vás připravili setkání s tvorbou Vašich dětí, které Vás jistě potěší, ať už je to Vánoční výstava mladých výtvarníků z kroužků paní Evy Šimůnkové nebo Taneční akademie pod taktovkou paní Aleny Sismilichové.
Na této akademii vystoupí i děti, kterým se podařilo dosáhnout met nejvyšších, jakými jsou stupně vítězů na mistrovství světa. /Blíže ve článku paní Sismilichové/. Děkuji jim za vzornou reprezentaci našeho domečku a Aleně za to, že dokázala děti přivést až na "bednu". Je to úžasné.
Zároveň touto cestou děkuji všem pracovnicím MDDM, externím lektorům, dobrovolným spolupracovníkům, našemu zřizovateli, VPS, sponzorům a všem, kteří nám pomáhají. Kdybych všechny vyjmenovala, bude určitě jedna stránka ŽÚ plná. Přátelé, vážím si Vaší pomoci a mám velké přání: i nadále nám zachovejte přízeň.
Jana Pospíšilová
 


GALERIE MDDM Úvaly, V. Nováka 372
Vás zve 5. prosince 2003 v 16 hodin na
VÁNOČNÍ VÝSTAVU
oddělení estetiky MDDM, kterou zahájí čert, anděl a Mikuláš.
 


Taneční oddělení MDDM Úvaly
Vás zve v pátek 12. 12. 2003 v 17 hodin do sokolovny v Úvalech na
TANEČNÍ AKADEMII
Vystoupí děti z kroužků Aleny Sismilichové, Radka Brusche, Lenky Polákové, Katky Krajíčkové, Máši Marouškové, A. a K. Gruberových
 


MDDM Úvaly
Vás zve v sobotu 13. 12. 2003 v 15 hodin
na adventní podvečer s poezií
RECITÁL RUDOLFA KVÍZE,
se kterým jsme se setkali v pořadu o Jaroslavu Seifertovi.
Zazní koledy v podání sester Kijonkových.
 


Jak chutná štěstí

detail TS Rytmus Úvaly při MDDM se ve dnech 11.-17.11. účastnila mistrovství světa v Hip Hopu a Electric Boogie v Brémách v Německu. Všech 6 tanečníků si vedlo opravdu výborně a touto cestou jim chci poděkovat za reprezentaci TS Rytmu Úvaly i České republiky. Výsledky dětí nás zařadily mezi nejúspěšnější týmy na MS.
MISTREM SVĚTA v EB v dětské kategorii se stal JIRKA FORMAN a jeho zlatá medaile je první zlatou ve světovém šampionátu. Naši radost znásobil DAVID PROCHÁZKA, který stál na stupních vítězů po jeho boku a ziskem BRONZU v dětské kategorii potvrdil kvality našeho týmu. Při zvuku hymny jsme prožili nádherné chvilky a všichni jsme si řekli "stálo to za to".
V kategorii dětí zaslouží pochvalu i KAROLÍNA ZAHRÁDKOVÁ za 10. místo. Výborně si vedli i junioři. ONDRA BRUSCH nám udělal obrovskou radost a v tvrdé konkurenci získal druhou BRONZOVOU medaili v EB pro Rytmus. JAKUBU ZAJACOVI chyběl na postup do finále jen jeden jediný bod. Přesto ho 7. místo zařadilo mezi nejlepší tanečníky Electric Boogie. detail
Dobře se nám vedlo i v Hip Hopu. ONDRA BRUSCH se umístil ze 61 tanečníků v sólech na 20. místě a společně s MIRKEM MILKEM v DUU HH z 81 dvojic na 12. místě. Nemůžu zapomenout ani na RADKA BRUSCHE, který pro TS ECHO Praha vytančil BRONZ v jednotlivcích a 4. místo v DUU HH s Mirkem.
A co říci na závěr? Dětičky "makejte" a tančete, třeba to také dokážete a já zase ráda uslyším: "NEBUL, VŽDYŤ JSTE PRVNÍ !"
A ještě poděkování všem mým externím pracovníkům - Radkovi, Lence, Kačce, Máše, Andree a Kamile za práci s dětmi v tanečním oddělení, přípravu a doprovod dětí na soutěže. Rovněž děkuji pí ředitelce Šárce Trojánkové za obrovskou ochotu a trpělivost s našimi tanečníky, kterým zapůjčením tělocvičny mateřské školy umožnila kvalitně trénovat na soutěže. Díky patří i panu řediteli ZŠ Úvaly Františku Smolíkovi za uvolňování dětí na soutěže a vystoupení a vzájemnou spolupráci.
HEZKÉ VÁNOCE všem a přijďte se podívat na naši VÁNOČNÍ AKADEMII.
Alena Sismilichová

detail detail detail
 

 

S P O R T

Zprávy z oddílu kopané

Vážení sportovní přátelé,
blíží se konec roku 2003, a tak je na čase bilancovat naše vítězství a porážky.
Začněme stránkou sportovní. První mužstvo dospělých vstupovalo do soutěže s těmi nejvyšší ambicemi, a to postup do I. A. třídy krajské soutěže. Začátek podzimu nám moc nevycházel a hlavně na domácím hřišti jsme ztráceli zbytečně body. Největší naší slabinou je koncovka. Druhá část soutěže byla mnohem lepší a ztratili jsme body pouze s prvním mužstvem tabulky. Po podzimu jsme se umístili na čtvrtém místě tabulky s tříbodovou ztrátou na prvního.
V zimě nás čeká dlouhodobý turnaj v Kyjích a několik přípravných utkání se soupeři z vyšších soutěží. Program zimního turnaje bude vyvěšen ve skřínkách na nádraží a na hřišti. Věřím, že se podaří mužstvo i vhodně doplnit hlavně o střelce a v jarní části soutěže budeme jenom vítězit. Nejlepším podzimním střelcem se stal Pavel Korbelář.
Druhé mužstvo dospělých bylo na podzim příjemným překvapením. Jediným cílem bylo udržení soutěže. Doma "B" mužstvo neztratilo ani bod a skončilo na pátém místě tabulky. Až na dva nepovedené zápasy na hřištích soupeřů mužstvo předvádělo hezký fotbal.
Dorostenecké mužstvo je v Úvalech opět po dvou letech strávených v Tuklatech. Po velice špatném začátku se dorost chytil a díky pětizápasové vítězné šňůře skončil uprostřed tabulky.
Žákovské mužstvo je velkým zklamáním. Naše ambice sahaly určitě jinam, než se nacházíme v dnešní době. V jarní části soutěže musíme zabojovat, abychom se v okresním přeboru za-chránili. Mladší část žáků bude hrát celozimní halový turnaj v Odolena Vodě.
Přípravka předvádí velice nevyrovnané výkony. Je to hlavně dáno věkovým odstupem od soupeřů. Ale i sami hráči se přesvědčili, že hrát se dá úplně s každým.
Opět působí v Úvalech mužstvo staré gardy. Ta hraje svou ligu a v podzimní části se umístila na pátém místě.
Veškeré bližší informace a zprávy ze zápasů jsou k dispozici na našich nových internetových stránkách www.sku-uvaly.aktualne.cz. Za jejich zřízení a perfektní vedení děkujeme panu Tomáši Moravcovi.
Další důležitou stránkou uplynulého roku byla dlouho plánovaná výstavba nových šaten a sociálního zařízení.
V letošním roce jsme vyhotovili projekt a stavbu s rozpočtem 4.916 tisíc zahájili. Vše šlo zatím zhruba podle plánu a tak doufáme, že do zimy stihneme zastřešení. Poslední stránkou je finanční, materiální a organizační za-bezpečení. Finance se dávají dohromady velice těžce a drtivou část peněz vkládáme do výstavby. Na sportovní činnost zbývá velice málo. Co se nám ale nedaří řešit vůbec, je doplnění realizačních týmů u mládeže. Neustále se snažíme oslovovat nové lidi, ale v dnešní době má málokdo čas jít ve své volnu pracovat s mládeží. Proto i touto cestou prosíme případné zájemce o spolupráci.
Daří se nám vydávat fotbalové noviny SK Úvalák, které jsou rozdávány při domácích zápasech "A" mužstva zdarma.
Kdo má chuť pomáhat s jakoukoli činností v rámci našeho klubu, může se přihlásit na níže uvedená telefonní čísla. Přivítáme jakoukoli pomoc.
Toto je jednoduchý souhrn naší činnosti v uplynulé podzimní sezóně. 14. 2. 2004 od 17.00 hodin se bude konat v restauraci na hřišti U Káši valná hromada našeho sportovního klubu. Zde je možno získat mnohem podrobnější informace. Zváni jsou všichni členové a přátelé úvalského fotbalu.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem sponzorům a dárcům, kteří nám pomohli a doufáme,že i v příštím roce pomohou. Dále bychom chtěli poděkovat samozřejmě všem fukcionářům, fanouškům a přátelům úvalského fotbalu. Přeje všem příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.
za SK Úvaly oddíl kopané Josef Krutský
 

VÝKONNÝ VÝBOR KLUBU:
Předseda oddílu
Kopač Václav ml. 602 970 098
Místopředseda oddílu - manažer
Linhart Karel 602 251 855
Sekretář oddílu
Černý Miroslav 603 735 853
Pokladník oddílu
Krutský Josef 602 384 790
Členové výkonného výboru:
Lízner Jindřich 728 120 155
Kašička Karel 728 770 971
Hájek Karel 602 882 708

Tabulka "A" mužstva
detail

Tabulka "B" mužstva
detail

Tabulka dorostu
detail

Tabulka žáci
detail

Tabulka přípravka
detail

Tabulka staré gardy
detail

SK Úvaly oddíl kopané, Guth Jarkovského 698, 250 82 Úvaly
 


!!! NUTNÉ !!!
Oddíl kopané hledá trenéry a jejich asistenty k mládežnickým mužstvům
Kontakt: pan Kopač 602 970 098, pan Linhart 602 251 855
 


SK Úvaly oddíl kopané pořádá dne 24.1.2004 ve 20.00 h tradiční
KARNEVAL FOTBALISTŮ
K tanci a poslechu hraje skupina "RULETA "
!!! MASKY SRDEČNĚ VÍTÁNY
- PRO 60 NEJLEPŠÍCH ODMĚNA !!!
Předprodej vstupenek od 15.12. u pana Líznera v prodejně autodílů v Pražské ulici (naproti bývalé poště). Rezervace na telefonu 728 120 155.
Srdečně zve výbor SK Úvaly oddíl kopané.
 


SK Úvaly oddíl kopané,
Guth Jarkovského 698, Úvaly 250 82
zve členy a přátele fotbalu na Valnou hromadu,
která se koná
v sobotu 14.2. 2004 v 17.00 h
v restauraci U Káši na hřišti.
Členské průkazy sebou !!
VV SK Úvaly oddíl kopané
 


CVIČENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ V ROCE 2004

Chcete, aby vaše děti cvičily? Pokud ano, TJ Sokol Úvaly vám nabízí od ledna 2004 následující možnosti.
Pondělí od 16.00 h - cvičení rodičů s dětmi předškolního věku (pod vedením zkušené cvičitelky paní Dudové se děti zábavnou formou učí základním pohybovým dovednostem).
Pondělí od 17.00 h - cvičení pro děti z 1. až 4. tříd ZŠ (zatím společné cvičení chlapců a děvčat, kde se kromě základní gymnastiky učí cvičit i na nářadí a hodně si hrají s míčem).
Středa od 17.30 h - NOVÁ KATEGORIE od 7. ledna - děti ze druhého stupně se zde budou učit základy volejbalu a basketbalu, samozřejmě budou cvičit i na nářadí (zatím společné cvičení chlapců a děvčat).
Pokud bude o některá cvičení větší zájem, mohou cvičební hodiny být i ve čtvrtek.
Příspěvky vybírají cvičitelé a činí 200,- Kč na půl roku za jedno dítě do 15 let.
 


NABÍZÍME PRONÁJEM HŘIŠTĚ POD SOKOLOVNOU S UMĚLÝM POVRCHEM

Pronájem hřiště na házenou, volejbal, tenis i nohejbal.
Cena
130,- Kč/h,
250,- Kč/2h,
360,- Kč/3h.
O volných termínech se informujte na tel.: 281 981 691 nebo osobně na recepci hotelu Sokol.
 

 

S P O L K Y

Výstava Vídeňských králíků

Klub chovatelů Vídeňských králíků ve spolupráci s ZO ČSCH Úvaly pořádá ve dnech 5. - 6. 12. 2003 speciální výstavu Vídeňských králíků všech barevných rázů.
Pro chovatele je to velice příhodná doba ke koupi velice kvalitních chovných jedinců ze speciálních chovů.
Informace na tel.: 281 980 817 nebo 724 150 347.
Otevřeno 5.12. od 15,00 do 19,00 a 6.12. od 8,00 do 13,00
Srdečně Vás zveme k návštěvě výstavy.
za ZO ČSCH Úvaly jednatel Jitka Kotusová
 


Rybáři v druhé polovině r. 2003

Prázdniny a dovolené skončily a MO rybářů v Úvalech se vrátila k běžné činnosti. První akcí byl zájezd mládeže na dobře zarybněný revír u Benešova. Odjíždělo se v pátek 5.9.2003 od ZŠ v Úvalech. Počasí bylo netradičně nádherné, a naděje na záběry tudíž velká. Vzhledem k vyzrálosti vody řasou však ryby braly jen z velké dálky, kam nástrahu dopravili jen ti nejzdatnější. Přesto si rybu ze zájezdu přivezl snad každý účastník. Následující sobotu k večeru se 14 dětí s doprovodem dospělých vrátilo v po-řádku do Úval. Zájezd byl dětem hrazen z prostředků MO, jakož i následující akce, závody seniorů na Lhotáku. V 7.00 zasedlo 27 účastníků na vylosovaná místa a po nahození prutů přišly téměř okamžitě záběry pěkných šupináčů i lysců s nebývalou frekvencí. Ulovilo se ve dvou poločasech závodu 176 kusů hodnocených ryb. 26 kusů putovalo do vezírků soutěžících. Po 12. hodině organizační výbor vyhodnotil soutěž s výsledkem: vítěz ing. Šimek Z. 749 bodů /17 ryb/, druhým byl p. Zloch V. 713 bodů /16 ryb/, třetím pak Ing. Křenek J. 596 bodů /15 ryb/. Závody byly dotovány hodnotnými cenami. Hodnocena byla délka ulovené ryby ve vztahu 1 cm = 1 bod. Alespoň jednoho kapra ulovil každý účastník soutěže. Závody byly ukončeny obědem a besedou účastníků v rybářské klubovně.
V měsíci říjnu a začátkem listopadu proběhly na hospodářských zařízeních podzimní výlovy. Cyklus výlovů byl zahájen výlovem Dolního rybníka a komory. Byla slovena násada sumce 1030 ks, štičky 591 ks v délce 15 až 17 cm a všudypřítomná bílá ryba. Na třech rybníčcích bylo sloveno 4.700 ks násady K1 a 20 kg násady lína v kategoriích L1, L2. Výlov rybníka Lhoták přinesl místní organizaci a potažmo členům ČRS 42,8 q násady K4, K3, K2, několik kusů candátů a štiky. Posledním výlovem 1.11.2003 bylo získáno 74,8 q převážně kapří násady. Celkem bylo sloveno 129,99 q ryb. Do revíru Fabrák bylo z těchto výlovů nasazeno 24,2 q kaprů a 80 kg bílé ryby. Z výlovů MO Újezd n. L. byla do Fabráku nasazena i štika v délce 25 až 40 cm.
28.10.2003 byly na částečně zarybněném Fabráku uskutečněny tradiční závody mládeže. 33 dětí přišlo ráno k zamrzlému rybníku a organizátoři museli nejprve rozbít led na hladině, aby bylo možno vůbec začít sportovat. Prudké změně teploty a tlaku odpovídaly i záběry ryb. Na vítězství v soutěži stačil závodníku Koubovi D. kapr v délce 43 cm a Hertlové A. okounek 15 cm na druhé místo, jiná další ryba ulovena nebyla. Absenci záběrů se snažil organizační výbor vykompenzovat podávaným občerstvením.
Připomínáme všem členům, že 26. 12. 2003 proběhne, jako každý rok, v klubovně MO "průběžná členská schůze" za účelem vyřizování členských záležitostí. Podrobnosti budou na pozvánce, respektive ve vývěsní skříňce u nádraží ČD.
A v samotném závěru nám dovolte popřát všem našim členům a příznivcům hezké Vánoce a mnoho zdraví a rybářských úspěchů v roce 2004.
za výbor ČRS MO Úvaly Zbyněk Slavík
 

 

D I S K U S E


 

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.

 

C Í R K E V

Komorní sbor CHRISTI Úvaly

pořádá adventní setkání v čase zastavení, zamyšlení a očekávání narození Spasitele ADVENTNÍ SVĚTLO v neděli dne 7. prosince 2003 od 15 h ve Sboru Církve bratrské, Pražská 477, Úvaly.
Komorní sbor CHRISTI Úvaly uvede duchovní adventní a vánoční písně a skladby. Jako hosté vystoupí se sólovým zpěvem zpěvačky Marta Ženatá a Eva Kolková, Marek Nádeníček, děti ze skupiny křesťanské výchovy při Husově kapli v Úvalech a další milí hosté.
Komorní sbor CHRISTI Úvaly diriguje Dr. Vítězslav Pokorný.
Varhanní a klavírní doprovod Eva Nádeníčková.
Se stejným programem vystoupí sbor CHRISTI Úvaly a jeho hosté o den dříve, v sobotu 6. prosince 2003, od 14.30 h v evangelickém kostelíku ve Škvorci, v dopoledních hodinách pro obyvatele sanatoria TOPAS Škvorec, v neděli 7. prosince od 13.30 h pro obyvatele Domova důchodců v Úvalech.
Všichni jsou srdečně zváni.
 


Husova kaple v Úvalech

Všeobecně pro ekumenické společenství a další zájemce připravila Náboženská obec Církve československé husitské v Úvalech Cyklus komponovaného pásma.
Úvodní slovo zástupce církve, poslech hudební ukázky, poslech MG nahrávky čtení z Bible v podání předních pražských herců a následná beseda. Určeno nejen členům CČSH, ale i dalším křesťanům a zájemcům z Úval a okolí.
10. prosince - 7. zastavení. Adventní čas - předpověď narození a příchodu Spasitele.
Úvodní slovo Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech
Koná se v Husově kapli, Pražská 180, Úvaly od 16 hodin.
Farní úřad CČSH v Úvalech
 


ŠTĚDROVEČERNÍ HUSOVA KAPLE V ÚVALECH Srdečně zveme všechny křesťany i ateisty, všechny zájemce k založení nové tradice štědrovečerního společenství do Husovy kaple Církve československé husitské v Úvalech, Pražská 180 ke společnému štědrovečernímu duchovnímu prožitku vítání narození betlémského dítěte.
24. prosince ve 22 hodin
ŠTĚDROVEČERNÍ SVĚDECTVÍ
v Husově kapli
štědrovečerní nešpory s hudebním doprovodem České mše vánoční J.J.Ryby
pokračujeme
25. prosince ve 14 hodin
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ - VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
Mgr. Jitka Pokorná, farářka Vladimír Kazda, předseda rady starších
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 981 539, fax: 281 981 696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz