1/2004

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
N A P S A L I   O   N Á S
K A M   A   K D Y
Š K O L S T V Í
H I S T O R I E
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í
C Í R K V E

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 45

 

 

 

Do nového roku detail obrázku

Konec starého a začátek nového roku je obdobím jak bilancování minulosti, tak plánování budoucnosti.
V roce 2003 byly v naší republice nejdůležitějšími událostmi volby prezidenta a referendum o vstupu ČR do Evropské unie. V referendu se většina voličů vyjádřila kladně, a tak 1. května 2004 opravdu vstoupíme do Unie. Blížící se vstup vyvolává i obavy, ale záleží především na nás, zda budeme umět využívat výhody velkého evropského společenství. Jsme malý stát, malý národ, a proto začlenění do velkého celku by mělo přinést více pozitivního než negativního. Na příkladech Irska a Portugalska je vidět dobré využití této příležitosti.
V nastávajícím roce nás čekají dvoje volby. Ke konci 1. pololetí budeme vybírat své zástupce do Evropského parlamentu a v listopadu budeme volit krajské zastupitelstvo. Dosavadní existence Středočeského kraje a jeho zastupitelstva (od listopadu 2000) ukazuje, že je důležitým stupněm samosprávy, který má k obcím rozhodně blíže než centrální orgány.
Z toho vyplývá i velký význam zastoupení Úval nebo Úvalska v krajském zastupitelstvu. V tomto volebním období tomu tak není.
Pro naše město byl rok 2003 rokem konsolidačním. Z velké investiční činnosti v minulém období vyplynuly pro naše město dlouhodobé i krátkodobé závazky. Z běžných příjmů nemůže město v současné době, ani v nejbližších letech, takové závazky pokrývat. Řešením je prodej majetku a z jeho výtěžku hradit investice nebo úvěry na investice. Protože i dotace od státu nebo státních, a ve výhledu i evropských, fondů, se těžce vybojovává a získává, musí být vždy doplněna vlastními prostředky města. Jedině kombinací prostředků z dotací a z prodeje zbytného majetku města, lze finančně zajišťovat výstavbu inženýrských sítí, komunikací, chodníků, objektů apod., které zlepší život obyvatel. To znamená, že výnos z prodeje majetku slouží k pořízení jiného majetku města.
Prodej pozemků za Chorvatskou ulicí na Slovanech se nakonec podařil až v prosinci. Proces prodeje trval skoro celý rok a ukázal i slabiny prodeje obecního majetku ve smyslu těžkopádného veřejného rozhodování podle zákona o obcích. Od prodeje těchto pozemků město očekává kromě příjmu do rozpočtu města i další přínosy.
V souvislosti s přípravou výstavby bude vybudována splašková kanalizace z Riegerovy ulice do Chorvatské ulice a také časem naroste počet obyvatel. Úvaly se v roce 2003 přiblížily k důležité hranici 5000 obyvatel o cca 120 obyvatel (nyní mají 4 850). Pokud Úvaly dosáhnou 5 tisíc a více obyvatel, dostanou se do vyšší kategorie z hlediska rozdělování příjmů z daní.
Největší stavební akcí v roce 2003 byly opravy tří komunikací, ulice Horova, Hakenova a Fügnerova a prakticky úplně nový most přes Škvorecký potok v Dobročovické ulici poblíž Pneuservisu J. Černého. Práce se mohly uskutečnit jen proto, že ještě v roce 2002 město podalo žádost o dotaci z programu Phare na mosty a komunikace poničené povodní a přívalovými dešti. Kladnou odpověď dostaly Úvaly až v březnu 2003, a proto práce probíhaly až ve druhém pololetí. Rovněž až na podzim byly zahájeny práce na vodovodu do Radlické čtvrti. V první fázi se buduje přivaděč od Dobročovic.
Vzhledem k výše zmíněnému prodeji pozemku až v prosinci minulého roku a splátkám za prodej během roku 2004, bude zastupitelstvo rozhodovat o investicích na tento rok až v průběhu 1. čtvrtletí. I když mají členové zastupitelstva města Úvaly plný mandát o nich rozhodovat, chceme se obrátit na všechny občany, kteří mají zájem o úvalské věci veřejné. Chceme, aby se zúčastnili diskuse, kam dále směrovat naše město, které investice či která opatření jsou nejpotřebnější. Vždy bude finančních prostředků méně, než by bylo zapotřebí i jen na ty nejnutnější věci.
V únorovém čísle Života Úval bude oznámeno, kdy a kde se bude konat schůzka s občany nad problémy, nedostatky, ale i výhledy našeho města. V tomto čísle Života Úval je přiložen dotazník, který má napovědět, co občany nejvíce "pálí", zajímá apod.
Úplně nakonec mi dovolte Vám popřát zdraví, štěstí a osobní úspěchy a našemu městu lepší rok 2004.
Ing. Ivan Černý, starosta města
 

 

K A M   A   K D Y

V pátek 16. ledna 2004 se koná od 17.30 hodin
v budově Městského domu dětí a mládeže v Úvalech
VZPOMÍNKOVÝ VEČER NA BÁSNÍKA
J A R O S L A V A     S E I F E R T A

NOSITELE NOBELOVY CENY ZA LITERATURU
Osobní účast přislíbila básníkova dcera paní Jana Seifertová - Plichtová
V pořadu vystoupí pan Otakar Brousek.
Hudební doprovod Jan Bubák
Průvodní slovo Ing. Vladimír Kolomý
 


Pozvánka
Pracovníci kulturní komise při zastupitelstvu města Úval
si Vás dovolují pozvat na
4. městský ples
Ples se koná 17. ledna 2004 od 20 hodin v sále sokolovny v Úvalech.
K tanci bude hrát Březovanka pod vedením Jiřího Vojtěcha.
Nebude chybět ani tombola se zajímavými cenami.
Předprodej vstupenek je v městské knihovně v Husově ulici.
Všichni jste srdečně zváni.
 


SK Úvaly oddíl kopané
pořádá dne 24. 1. 2004 ve 20.00 h
tradiční
KARNEVAL FOTBALISTŮ
K tanci a poslechu hraje skupina "RULETA "
!!! MASKY SRDEČNĚ VÍTÁNY - PRO 60 NEJLEPŠÍCH ODMĚNA !!!
Předprodej vstupenek je u pana Líznera v prodejně autodílů v Pražské ulici (naproti bývalé poště).
Rezervace na telefonu 728 120 155.
Srdečně zve Výbor SK Úvaly oddíl kopané.
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

Několik témat na začátek roku

Do nového roku tentokráte nevstupujeme s haldou nezaplacených faktur, což je velmi podstatná změna stavu oproti lednu roku 2003. Rozpočet bude ale i tak napjatý a není možné počítat s většími investicemi.
Co je tedy naplánováno budovat?
Především se na jaře začne opravovat opěrná zídka podél ulice Pražská, která je již delší dobu v dezolátním stavu. Oprava bude v maximální možné míře prováděna pracovníky VPS. Dále je počítáno s vybudováním splaškové kanalizace v ulici Šámalova, s vodovodem pro Radlickou čtvrť (alespoň základní řad). Plánována je také projektová dokumentace pro přivaděč pitné vody z Káraného. Vzhledem k velkému počtu změn už by měla by být provedena celková aktualizace územního plánu města. Rozhodně bude usilováno o obdržení dotace na rekonstrukci chodníků na náměstí. Jakákoliv jiná velká investiční akce zatím nepřichází v úvahu. Pro oblast kultury byla mimo standardních výdajů vyčleněna položka 300 tis. Kč jako náklad na vydání připravované publikace o Úvalech.
A jak jsme dopadli za rok 2003? (částky jsou zaokrouhlené)
a) zaplacené dluhy:
7,2 mil. Kč společnosti Metrostav,
14,5 mil. Kč společnosti PSVS (8 mil. Kč byl úvěr od KB),
1,5 mil. Kč pro GE Capital Bank,
4,2 mil. Kč nezaplacené faktury z roku 2002.
b) provoz města 2003:
- v rámci dotace z programu Phare byly opraveny 3 ulice (Horova, Fügnerova, Hakenova) a jeden most (Dobročovická), město hradilo 0,5 mil. Kč ze svého rozpočtu, 2,5 mil. byla dotace kraje, zbytek dotace Phare,
- 1 mil. Kč byl v podstatě doplatek města na sběr a svoz různého odpadu,
- 2,75 mil. Kč bylo investováno do provozu ZŠ, přes 2 mil. Kč do provozu MŠ a necelých 0,4 mil. Kč do MDDM,
- nečekaným příjmem bylo 7,2 mil. Kč za prodej akcií, tyto peníze v podstatě kryjí splátku dluhu Metrostavu,
- byla zaplacena první část peněz za areál Multitec ve výši 1,3 mil. Kč,
- 0,85 mil. Kč bylo věnováno na provoz městské knihovny (příjem 30 tis. Kč),
- 0,25 mil. Kč na provoz městského hřbitova (příjem 35 tis. Kč),
- 0,3 mil. Kč stál Život Úval,
- 1,5 mil. Kč provoz veřejného osvětlení,
- provoz samotného MěÚ stál 11,8 mil. Kč (úspora oproti roku 2002).
Z celkového porovnání čísel vyplyne, že město zaplatilo z rozpočtu 12,2 mil. Kč na úhradu dluhů. Na příští rok nás čekají splátky v celkové výši cca 9,5 mil. Kč, na rok 2005 pak necelých 8 mil. Kč, celková výše dluhů města činí 73 mil. Kč, přičemž v této částce není započítán úvěr, který na sebe v minulosti město převzalo za TJ Sokol a který TJ Sokol splácí.
Ale abychom nebyli pořád jen u těch peněz. Jak jistě mnozí zaregistrovali, v létě došlo k výměně správce zdravotního střediska a myslím, že změnu k lepšímu nelze nevidět. Dále došlo ke změně ve vedení VPS. I zde jsem přesvědčena o tom, že to byl krok správným směrem a registruji kladné ohlasy.
Dále musím konstatovat, že organizační změny, které proběhly v rámci zjednodušení struktury MěÚ na začátku roku, nijak negativně nepoznamenaly chod úřadu, spíše naopak. Občané si rychle zvykli na to, že v poledne už nenarazí na zavřené dveře a není problém např. ve 12:15 hodin nechat ověřit podpis nebo dát korespondenci do podatelny. Potom je samozřejmě logické, že je možné vidět zaměstnance úřadu v obchodě ve městě před obědem nebo naopak po obědě. Toto bych ráda zdůraznila na obranu zaměstnanců proti řečem, že si místo práce chodí po nákupech - není to pravda. Prostě jenom nejdou všichni pryč v poledne.
Poslední věc, na kterou bych chtěla upozornit, je možná finanční výpomoc místním organizacím pracujícím s mládeží. Již několik let je možné získat od města peníze na různé akce pořádané organizacemi, ale domnívám se, se o tom někteří nemají ani tušení. Pro příští rok tato částka činí téměř 300 tis. Kč. Proto doporučuji všem organizacím, spolkům, kulturním sdružením, apod. přihlásit se o peníze. Podmínkou je práce s dětmi a mládeží a konkrétní účel peněz. Žádosti je možné adresovat radě města. Samozřejmě nelze zaručit u všech 100% úspěšnost, ale šance je.
K petici, která byla předložena v prosinci, se zatím vyjadřovat nechci. Byla adresována celému zastupitelstvu, takže mi nepřijde korektní v tuto chvíli psát svůj osobní názor. V průběhu prvního lednového týdne se zastupitelstvo sejde a odpoví oficiálně v souladu s petičním zákonem.
Ing. J. Horová, místostarostka
 


INFORMACE
z jednání rozšířené rady města Úvaly
,
které se konalo v pondělí 1. 12. 2003

Prodej pozemků Chorvatská
V souladu se závěrem jednání zastupitelstva města byly obeslány všechny 3 společnosti, které písemně vyjádřily svůj zájem o koupi lokality. Společnost Starkon neodpověděla, dále bylo jednáno pouze se společností STEPP Consult, spol. s r.o., a se společností Welldan Capital, a.s. Všichni přítomní se shodli, že je již možné hlasovat o podepsání smluvního vztahu. Po zvážení obou nabídek (včetně návrhu smluv) bylo jednoznačně doporučeno všemi přítomnými uzavřít smlouvu se společností STEP Consult. Zároveň ale neukončovat jednání se společností Welldan pro případ odstoupení prvního jmenovaného od koupě.
Usnesení č. 304/03
Rada města schvaluje prodej lokality Chorvatská společnosti STEPP Consult, spol. s r.o., a pověřuje starostu města podepsáním odpovídajících smluvních vztahů.

Projednání návrhu rozpočtu města na rok 2004

Na základě dotazů zastupitelů byly vysvětleny některé položky. V každém případě je počítáno s tím, že po získání finančních prostředků za prodej pozemků Chorvatská bude následovat úprava rozpočtu a jednání zastupitelů o určení získaných peněz. Další kapitolou, která zřejmě dozná změn, je koupaliště, kde bude nutno rozhodnout o formě provozování pro příští sezónu (bude předmětem jednání na začátku roku 2004). V této souvislosti byli členové zastupitelstva informováni, že letošní správce koupaliště ještě nezaplatil městu smluvně dohodnuté částky za energii, vodu a pronájem, tj. necelých 300 tis. Kč. (Poznámka po uzávěrce: výše uvedené částky byly 16. 12. 2003 zaplaceny).
Oproti předloženému návrhu rozpočtu byly navrženy 3 změny:
a) navýšení položky platů zaměstnanců o částku 400.000,- Kč na plat pro tajemníka,
b) do skupiny všeobecná pokladna doplnit částku 100.000,- Kč na případné náklady spojené se vstupem do EU,
c) do skupiny všeobecná pokladna doplnit částku 300.000,- Kč jako příspěvek na investiční akce místních organizací pracujících s mládeží.
Usnesení č. 305/03
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh rozpočtu s úpravami (400 tis. Kč na plat tajemníka a 400 tis. Kč navýšení skupiny všeobecná pokladna). Navýšení výdajů bude vyrovnáno z příjmové položky prodej pozemků.

Projednání podkladů pro jednání zastupitelstva

V návaznosti na zákon č.256/2001 Sb. o pohřebnictví je nezbytné aktualizovat Řád veřejného pohřebiště. Důležitá změna je ve způsobu stanovení ceny za nájem hrobového místa, kdy je nově rozlišována částka za nájem pozemku a částka za úhradu služeb (správce hřbitova, vodné, materiál, atd.). Dále je nezbytné v souladu s výše uvedeným zákonem uzavřít se všemi nájemci hrobových míst nájemní smlouvy.
Usnesení č. 306/03
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený Řád veřejného pohřebiště s tím, že na jednání zastupitelstva budou zveřejněny informace o cenách stanovených jinými městy.
Usnesení č. 307/03
Rada města schvaluje přenesení pravomoci uzavírání nájemních smluv na hrobová místa s jednotlivými nájemci na správní odbor.

Společnost VaK Mladá Boleslav předložila návrhy cen vodného a stočného pro rok 2004, obojí v několika variantách. Výše cen se odvíjí od ceny vody předávané, cena vodného bude předmětem jednání Svazku obcí "Úvalsko" dne 2.12.2004.
Usnesení č. 308/03
Rada města bere na vědomí informaci o navržených cenách vodného a stočného pro rok 2004 a doporučuje:
l u stočného zůstat na ceně 29,51 Kč /m3 při zachování zisku pro VaK Ml. Boleslav ve stejné výši jako v roce 2003,
- prověřit možnosti a případně zahájit jednání, aby stočné bylo možné počítat paušálně bez přepočtu z objemu odebrané vody,
- u vodného cenu 23,17 Kč/m3 při zachování zisku pro VaK Ml. Boleslav ve stejné výši jako v roce 2003.

Bylo projednáváno stanovení výše poplatku za odpady pro rok 2004. Náklady za rok 2003 na jednoho občana činí přibližně 543,- Kč, přičemž výše poplatku nesmí převýšit částku 500,- Kč.
Usnesení č. 309/03
Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit poplatek za odpady pro rok 2004 na 500,- Kč.

Rada města obdržela nabídku Ing. J. P., pí I. P. a Ing. V. J. na darování pozemku p.č. 1551 o celkové výměře 344 m2 městu. Jedná se o pás zeleně naproti MŠ Pražská, kde je v budoucnu uvažován chodník.
Usnesení č. 310/03
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí darování pozemku p.č. 1551.

Rada projednávala umístění dopravního značení na přechodech silnice I/12 (kolínská). Byl předložen návrh firmy Jansa. Jedná se o možnost světelného označení přechodů, dělících ostrůvků mezi pruhy, zdvojená bílá čára atd.
Usnesení č. 311/03
Rada města požaduje vyzvat také jiné firmy k podání nabídky na dopravní značení přechodů pro chodce na silnici I/12 a dále jednat s odpovědnými subjekty ohledně dalších možností technických úprav silnice.

V souladu se zákonem o obcích zastupitelstvo schvaluje vyhláškou obecně závazné části územního plánu.
Usnesení č. 312/03
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku, kterou se doplňuje a mění vyhláška ze dne 3.3.1998 na základě schválených změn č. IIa územního plánu města Úvaly ze dne 25.8.2003.

V souvislosti s projednaným konceptem změn územního plánu IIb je nezbytné rozhodnout o územní rezervě pro stavbu další základní školy.
Jsou čtyři varianty:
- územní rezerva v lokalitě "Výpustek",
- územní rezerva v lokalitě Vinice - tato varianta není doporučena ani referátem živ. prostředí, ani orgánem státní správy,
- územní rezerva v lokalitě Homolka,
- upuštění od územní rezervy a řešit dostavbou ve stávajícím areálu ZŠ.
Usnesení č. 313/03
Rada města doporučuje zastupitelstvu města stavbu další školy:
a) územní rezervou v lokalitě Homolka (hlasování 0 - 0 - 5)
b) územní rezervou v lokalitě Výpustek (hlasování 2 - 3 - 0).
I přes výsledek hlasování rada doporučuje jednat s vlastníky pozemků na Výpustku o podmínkách případného odprodeje pozemků městu.

V současné době probíhá majetkové vypořádání plynovodních řadů města se společností Středočeská plynárenská (viz dřívější jednání zastupitelstva a rady). Dalšími plynovodními řady navrhovanými na prodej / darování jsou řady v ulicích Dobročovická, Komenského a Hálkova II. Navrhovaná kupní cena je 800.000 Kč, darovací cena pak 543.612,- Kč.
Usnesení č. 314/03
Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením darovací a kupní smlouvy na plynovodní řady vybudované v ulicích Dobročovická, Komenského a Hálkova II se společností Středočeská plynárenská.

Vzhledem ke znění zákona č. 133/1985, o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů je nezbytné formou vy-hlášky vydat Požární řád města a zabezpečení požární ochrany při akcích pro větší počet osob.
Usnesení č. 315/03
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
- vyhlášku, kterou jsou stanoveny podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob,
- požární řád města v předloženém znění.

V návaznosti na předchozí rozhodnutí rady doporučit zastupitelstvu města ke schválení prodej části pozemku p.č. 299/1 a 362 v areálu bývalého cukrovaru pro výstavbu diskontní prodejny potravin společnosti NORMA byla projednávána nutnost vyřešení situace umístění sběrného dvora. Předběžně bylo jednáno o ceně 1.200,- Kč/m2 s tím, že konečná částka bude stanovena na jednání zastupitelstva.

Zprávy ze správního odboru

Rada města obdržela žádost ředitelky MŠ Kollárova o souhlas s výpůjčkou tělocvičny pro výuku tanečních kroužků MDDM. Jedná se o 3 dny v týdnu, celkem 12,5 hodiny. K žádosti jsou přiloženy podmínky spolupráce obou organizací.
Usnesení č. 316/03
Rada města souhlasí s užíváním tělocvičny MŠ Kollárova pro výuku tanečních kroužků MDDM za podmínek stanovených ředitelkou MŠ pí Trojánkovou, a to na dobu určitou do 31.1.2004. V případě bezproblémové spolupráce a potřeby MDDM tělocvič-nu využívat i ve druhém pololetí bude souhlas prodloužen.

Rada projednala žádost manž. H. o odložení předání místnosti a sklepní kóje z důvodu dlouhodobého neplacení nájmu do 31.1.2004.
Usnesení č. 317/03
Rada města souhlasí s odložením předání 1 místnosti a sklepní kóje manž. H., kteří dlouhodobě neplatí nájemné, do 31.1.2004 za podmínky předložení dokladu o částečném splacení dluhu a řádného uhrazení nájmu a záloh za služby za měsíc listopad a prosinec 2003.

Rada obdržela zápisy z jednání komisí:
- školské, mládeže a sportu,
- kulturní
a zápis z jednání kontrolního výboru.
Usnesení č. 31803
Rada města bere na vědomí zápis z jednání komise školské, mládeže a sportu, zápis z jednání kulturní komise a dále zápis z kontrolního výboru.

Rada projednávala odměny za rok 2003 pro ředitele školských zařízení, jejichž zřizovatelem je město. Tyto odměny jsou hrazeny z mzdových prostředků jednotlivých zařízení, tedy ne z rozpočtu města, ale k jejich vyplacení je nutný souhlas zřizovatele.
Usnesení č. 319/03
Rada města souhlasí s vyplacením odměn pro ředitele školských zařízení ve schválené výši.

Rada opět projednávala situaci manželů V., kteří dlouhodobě neplatí nájemné. Na jednání s p. V. byl stanoven termín pro uhrazení dlužné částky nejpozději do 22.12.2003. Průběžně probíhá vyklízení pozemku u čp. 328, kde byl panem V. nahromaděn odpad.
Usnesení č. 320/03
Rada města stanovuje termín 22. 12. 2003 jako konečný pro splacení dlužnéno nájemného manželi V. za užívání bytu v čp. 328 Škvorecká ulice. V případě, že tento termín nebude dodržen, ukládá rada města správnímu odboru zajistit podání žaloby o přivolení soudu k výpovědi z nájmu předmětného bytu.

O prodloužení nájemní smlouvy požádal pan J. K. Stávající nájemní smlouva na náhradní ubytování ve Škvorecké ulici čp. 105 končí 31. 12. 2003.
Usnesení č. 321/03
Rada města souhlasí s prodloužením nájmu pro pana K. na byt ve Škvorecké 105 do 30. 6. 2004 za stávajících podmínek.

O prodloužení nájemní smlouvy požádala hudební skupina The Snails. Stávající nájemní smlouva na nebytové prostory v Tesku končí 31. 12. 2003.
Usnesení č. 322/03
Rada města souhlasí s prodloužením nájmu pro hudební skupinu The Snails zastoupenou panem H. do 31. 12. 2004 za stávajících podmínek.

O prodloužení nájemní smlouvy požádal prostřednictvím ředitele ZŠ pan H. Stávající nájemní smlouva na byt v objektu ZŠ končí 31. 12. 2003.
Usnesení č. 323/03
Rada města souhlasí s prodloužením nájmu školníka ZŠ pana H. do 31.12.2004 za stávajících podmínek.

O prodloužení nájemní smlouvy požádal pan G. - firma GENOS. Stávající nájemní smlouva na nebytové prostory v ulici B. Němcové čp. 195 končí 31. 12. 2003.
Usnesení č. 324/03
S ohledem na připravovaný prodej nemovitosti rada města souhlasí s prodloužením nájmu pro firmu GENOS zastoupenou p. G. pouze do 30. 6. 2004 s navýšením nájemného o koeficient inflace.

V návaznosti na výběrové řízení na správce MŠ Kollárova je předkládán návrh na složení výběrové komise.
Usnesení č. 325/03
Rada města jmenuje komisi pro výběr správce MŠ Kollárova ve složení:
Ing. J. Horová, pí Š. Trojánková, Ing. O. Nečas, p. J. Vrba, pí E. Netíková, pí J. Tesařová,
náhradníci: pí J. Hamouzová, pí I.Šťastná.

Rada města obdržela oznámení pí A.B. o výpovědi z nájemní smlouvy na byt v čp.75 z finančních důvodů. Je navržena dohoda o předání bytu k 2. 12. 2003.
Usnesení č. 326/03
Rada města bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy s pí B. na byt v čp. 75 dohodou a souhlasí s předáním bytu ke dni 2. 12. 2003.

Zprávy z odboru investic a životního prostředí

Rada města obdržela žádost SK Úvaly o finanční příspěvek na výstavbu šaten a sociálního zařízení a dále žádost o souhlas s vybudováním hřišť na nohejbal.
Usnesení č. 326/03
Rada města doporučuje zastupitelstvu vyhovět žádosti SK Úvaly o finanční příspěvek na investiční akci.
Usnesení č. 327/03
Rada města souhlasí s vybudováním hřišť na nohejbal na pozemku města p.č. 3466/1.

Rada města obdržela žádost pí M. B. o umožnění příjezdu k pozemku p.č. 1916 a povolení vodovodní přípojky pro tento pozemek z obslužné komunikace pro splaškovou kanalizaci. Pozemek nemá příjezd ze Smetanovy ulice.
Usnesení č. 328/03
Rada města nepovoluje umožnění příjezdu a vybudování vodovodní přípojky k pozemku p.č. 1916 z obslužné komunikace pro splaškovou kanalizaci.

Dne 28.11.2003 proběhlo otevírání obálek pro soutěž na správce veřejného osvětlení v Úvalech. S ohledem na značnou nejednotnost nabídek je požadavek na posun termínu pro vyhodnocení.
Usnesení č. 329/03
Rada města nemá námitek proti posunutí termínu vyhodnocení nabídek na 31.1.2004.
Usnesení č. 330/03
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou GENOS na období 1.1.2004 - 28.2.2004. Od 1.3.2004 by měla činnost správce VO vykonávat vítězná firma z výběrového řízení.

Různé

Na základě předchozího rozhodnutí rady byli obesláni i ústně vyrozuměni oba zájemci o byt v čp.1201. Vyšší nabídku podali sl. N. a p. T., a to ve výši 680.000,- Kč. S těmito zájemci bude uzavřena kupní smlouva.

Rada projednávala uzavření dohod o pracovní činnosti na rok 2004.
Usnesení č. 331/03
Rada města souhlasí s uzavřením dohod o pracovní činnosti dle předloženého návrhu.

V návaznosti na požární řád města rada projednávala novelizaci Řádu ohlašovny požárů, Zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů a Dohodu o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů.
Usnesení č. 332/03
Rada města schvaluje předloženou úpravu Řádu ohlašovny požárů, Zřizovací listiny a Dohodu o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů.

Ing. Procházka předložil podrobné informace o stavu přípravy na vydání publikace o Úvalech, které je předpokládáno ve 2. čtvrtletí roku 2004.
Usnesení č. 333/03
Rada města bere na vědomí informace o pracích na publikaci o Úvalech.
Z předložených možností názvů preferuje "Úvaly a čas" nebo "Úvaly v průběhu století".

Dohoda o provedení práce na činnost kronikáře, která byla uzavřena s Ing. Bredou na dobu určitou do konce listopadu 2003, již skončila. Pravomoc uzavřít dohodu novou má rada, ale právo jmenovat kronikáře města náleží zastupitelstvu města. Na jednání byly 2 návrhy:
a) ponechat dále funkci kronikáře města Ing. Bredovi,
b) na základě ústního doporučení členů kulturní komise navrhuje Ing. Horová jmenovat kronikářem města Dr. Pokorného, který se v současné době podílí na přípravě publikace o Úvalech.
Bez ohledu na fakt, kdo bude kronikářem jmenován, se rada domnívá, že je zcela zbytečné nadále hradit provoz místnosti pro kronikáře v čp.95.
Usnesení č. 334/03 - nebylo přijato
Rada města doporučuje zastupitelstvu města jmenovat pro rok 2004 kronikářem města Ing. Bredu.
Usnesení č. 335/03
Rada města doporučuje zastupitelstvu města jmenovat pro rok 2004 kronikářem města RSDr. Pokorného.

Bude jednáno s ČD o umístění strojku na označení jízdenek také na 2. nástupišti (nyní pouze na hlavní budově) a dále o nutnosti zřízení WC pro bufet umístěný na nádraží.

Ing. Ivan Černý, starosta
Ing. Jana Horová, místostarostka

 


ANKETA PRO OBČANY ÚVAL
ANKETNÍ LÍSTEK

V rámci plánovaného setkání zastupitelů s občany v únoru bychom rádi prodiskutovali především tato témata:
- územní rezerva pro další základní školu
- stěhování MěÚ
- zřízení obvodního oddělení policie

Doplňte prosím další témata, o kterých se domníváte, že by měla být předmětem diskuse.
Anketní lístek vhoďte do schránky na budově MěÚ nebo předejte komukoliv ze zaměstnanců MěÚ.

INTERNETOVÝ ANKETNÍ LÍSTEK

doplňte témata, o kterých se domníváte, že by měla být předmětem diskuse:


Výbory zastupitelstva

Vzhledem k záměru zastupitelstva zřídit Výbor pro prevenci kriminality vyzýváme všechny, kteří by měli zájem se na práci tohoto výboru jakýmkoliv způsobem podílet, aby se přihlásili na MěÚ (stačí jen telefonicky).
Kontrolní výbor má stále 4 členy a je nutné ho o jednoho člena rozšířit. Opětovně vyzýváme zájemce o činnost v tomto výboru, aby se přihlásili. Kontrolní výbor je zřízen ze zákona zastupitelstvem města a kontroluje především činnost zastupitelstva a rady města.
 


INFORMACE
z mimořádného jednání
rozšířené rady města Úvaly,
které se konalo ve středu 19.11.2003

Prodej pozemků
Podrobně byly diskutovány nabídky na prodej pozemků Chorvatská s tím, že rozhodnutí bude na zastupitelstvu podle doplnění a upřesnění nabídek.
V průběhu jednání nebylo navrženo žádné usnesení.
 


Usnesení z jednání veřejného zasedání zastupitelstva města Úvaly, které se konalo ve čtvrtek 11.12.2003

Usnesení č. Z - 090/03
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Úvaly za období od 25. 9. 2003 do 11.12. 2003.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 091/03
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje rozpočet města Úvaly na rok 2004. Rozpočet je vyrovnaný, celková výše příjmů a výdajů činí 79 319 000,- Kč.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 092/03
Zastupitelstvo města Úvaly požaduje vrácení návrhu kalkulace vodného provozovateli s tím, že podíl na zisku má být snížen na 8,75 % a úspora by se měla projevit ve zvýšení nájemného.
Pro: 9 Proti: 4 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 093/03
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje stočné, tj. vypouštění odpadních vod do splaškové kanalizace, na rok 2004 ve výši 29,51 Kč/m3 (cena je již včetně DPH).
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 094/03
Zastupitelstvo města Úvaly stanovuje výši poplatku za odpady pro rok 2004 na 492,- Kč/osoba/rok.
Pro: 9 Proti: 3 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 095/03
Zastupitelstvo města Úvaly vyhlašuje (viz podklad) podle § 84 odst. 2b zákona č. 128/2000 Sb. obecně závaznou vyhlášku, kterou se doplňuje a mění vyhláška o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Úvaly ze dne 11.12.1995 ve znění vyhlášky ze dne 3.3.1998 na základě schválených změn č. II a) ÚpnSÚ Úvaly ze dne 25.8.2003.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 096/03
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje obecně závaznou vyhlášku "Požární řád" města Úvaly.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 097/03
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Úvaly, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 098/03
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje obecně závaznou vyhlášku "Řád veřejného pohřebiště města Úvaly".
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 099/03
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s přijmutím daru, pozemku KN pč. 1551 o výměře 344 m2 od Ing. J.P., pí I. P. a Ing. V.J.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 100/03
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s STP, a.s., na věcný dar v hodnotě 543.612,- Kč. Předmětem daru jsou plynovodní řady v ul. Dobročovická, Komenského a Hálkova II.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 101/03
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s STP, a.s., na prodej plynovodních řadů v ul. Dobročovická, Komenského a Hálko-va II.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 102/03
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se zřízením věcného břemene položení telefonního kabelu v ul. Kollárova ve prospěch Českého Telecomu, a.s., za úhradu 225,- Kč.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 103/03
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s uzavřením nové pojistné smlouvy na majetek města s Pojišťovnou České spořitelny o celkovém pojistném 331.798,- Kč.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 104/03
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje prodej části pozemku pč. 299/1 a 362, celkem 6.000 m2 společnosti NORMA, k. s., za účelem výstavby prodejny potravin za minimální cenu 1 200,- Kč/m2.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 105/03
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí rezignaci paní Jany Tůmové na členství ve Finančním výboru při zastupitelstvu města Úvaly.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z- 106/03
Zastupitelstvo města Úvaly jmenuje od 1.1.2004 kronikářem města RSDr. Vítězslava Pokorného.
Pro: 11 Proti: 1 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 107/03
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje přídělení částky 200 tis. Kč pro SK Úvaly, oddíl kopané na účel dofinancování výstavby nových kabin včetně zázemí.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 108/03
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje jednací řád kontrolního výboru.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 109/03
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 110/03
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje záměr zadat zpracování projektu rozvoje MIKROREGIONU ÚVALY odbornou firmou.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 111/03
Zastupitelstvo města souhlasí se záměrem zřídit výbor pro prevenci kriminality podle § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Pro: 10 Proti: 1 Zdržel se: 1

Po podání podrobného vysvětlení ke kalkulaci vodného a stočného se zastupitelé rozhodli vrátit se k již projednávané problematice.
Usnesení č. Z - 112/03
Zastupitelstvo města Úvaly ruší usnesení č. Z - 092/03 týkající se kalkulace vodného.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. Z - 113/03
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje vodné, tj. za odběr vody z veřejného vodovodu, na rok 2004, ve výši 23,17 Kč/m3 (cena je již včetně DPH).
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 114/03
Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím dotace na opravu hasičského automobilu.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

zapsala Jana Tesařová, vedoucí správního odboru
 


O Z N Á M E N Í
O PRODEJI
části nemovitosti u č. p. 195 včetně objektů
,
ulice Boženy Němcové, obec Úvaly,
k. ú. Úvaly u Prahy.
Jedná se o objekt provozně administrativní.
Občané mohou podat své nabídky písemně nejpozději do 30. 1. 2004 do 12.00 h v podatelně MěÚ Úvaly.
Bližší informace lze získat na odboru investic a životního prostředí MěÚ Úvaly v úředních dnech.
Ing. Ivan Černý, starosta města
 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Ze zasedání zastupitelstva

Veřejné zasedání zastupitelstva města, které se konalo 11. prosince 2003, mělo za úkol projednat a schválit rozpočet města na rok 2004, výši vodného, stočného a poplatků za odpady. Rovněž se zabývalo novými vyhláškami města a některými majetkoprávními záležitostmi.
Po přednesení zprávy o činnosti rady od 25. září do 11. prosince, kterou zastupitelstvo vzalo na vědomí, se zastupitelé zabývali návrhem rozpočtu města. Starosta města Ing. Černý konstatoval, že požadavky zastupitelů, vyplývající z jednání rozšířené rady, byly zapracovány do návrhu rozpočtu jak v příjmové, tak i ve výdajové části. S návrhem rozpočtu se občané mohli seznámit na úřední desce, na níž byl vyvěšen v zákonné lhůtě 15 dní. Rozpočet města je vyrovnaný, celková výše příjmů a výdajů činí 79 319 000,- Kč. Oproti minulým rokům je rozpočet nižší, protože město nepočítá v roce 2004 s velkými investičními akcemi a s vysokými státními dotacemi. Návrh rozpočtu byl jednomyslně schválen.
Provozovatelem městského vodovodu, firmou VaK Mladá Boleslav, a. s., byly předloženy návrhy cen vodného a stočného pro rok 2004. Návrh ceny stočného, tj. za vypouštění odpadních vod do splaškové kanalizace, byl 29,51 Kč, návrh ceny vodného byl 23,17 Kč. Pan Stemberg přednesl připomínku k výši podílu zisku firmy a domníval se, že cena vody by měla klesat vzhledem ke zvyšujícímu se počtu odběratelů. Jeho protinávrh usnesení na stanovení zisku firmy ve výši 8,75% nebyl přijat a navržené ceny vodného a stočného byly po diskusi schváleny.
Pro rok 2004 bylo nutné stanovit a schválit výši poplatků za odpady.
V souladu se zákonem o poplatcích ve znění zákona o odpadech nesmí činit roční poplatek více než 500,- Kč na osobu. V roce 2003 byl poplatek za odpady 480,- Kč za osobu, ale náklady na odpady byly v celkové výši 2 716 266,- Kč. To znamená, že při přepočtu nákladů na jednoho obyvatele vychází 543,- Kč. V diskusi bylo podáno několik protinávrhů, o kterých se postupně hlasovalo. Zastupitelé odsouhlasili poplatek za odpady pro rok 2004 ve výši 492,- Kč/osobu.
Rada města doporučila schválit vydání obecně závazné vyhlášky města, kterou se doplňuje a mění vy-hláška o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Úvaly na základě schválených změn č. IIa) z 25. 8. 2003. Rada města rovněž doporučila schválit vyhlášky města, týkající se úpravy organizace a zásad zabezpečení požární ochrany ve městě a organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě při pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí. Rada města rovněž doporučila ke schválení vyhlášku města, kterou se vydává Řád veřejného pohřebiště. V této vyhlášce je stanovena cena za nájem hrobového místa (nájem pozemku) a za úhradu služeb (správce hřbitova, vodné, materiál apod.). Cena za nájem je stanovena podle typu hrobového místa od 100,- do 400,- Kč na 10 let, cena za služby je stanovena na 150,- Kč za rok a hrobové místo. Všechny návrhy městských vyhlášek byly odsouhlaseny.
Město Úvaly obdrželo žádost společnosti NORMA, k. s., o odprodej pozemků v části areálu bývalého cukrovaru o celkové výměře 6 000 m2. Pozemky se nacházejí poblíž světelné křižovatky na Slovanech. Nyní je část pozemků pronajata pro autodopravu a část pro sběrné suroviny. Na pozemku chce firma vybudovat diskontní prodej-nu potravin obchodního řetězce NORMA. Rada na svém jednání tento záměr podpořila a zastupitelstvo návrh schválilo.
Smlouva o vykonávání kronikáře města byla uzavřena s Ing. Bredou do konce listopadu 2003. Bylo nutné, aby rada města schválila dohodu o vykonávání této funkce pro rok 2004.
V diskusi, které se zúčastnili Ing. Horová, pan Dr. Stemberg, pan Kroutil a paní Novosádová, bylo konstatováno, že ve vedení kroniky města jsou určité nedostatky, události ve městě nejsou dostatečně kronikářsky zdokumentovány a nebyly splněny dohodnuté termíny. Na obhajobu Ing. Bredy vystoupil Ing. Černý. Konstatoval, že Ing. Breda se v době, kdy byl tajemníkem MěÚ, nemohl věnovat práci kronikáře, ale nyní vyvíjel snahu dluhy dohnat. Na základě uvedených skutečností byl na funkci kronikáře města navržen pan RSDr. Vítězslav Pokorný. Není sice rodilým občanem města, ale je schopným a velice erudovaným odborníkem. Mimo jiné se velice aktivně zapojil do přípravy publikace o Úvalech. Návrh jmenovat pana RSDr. Pokorného kronikářem města byl schválen.
Zastupitelé se zabývali žádostí fotbalového oddílu SK Úvaly o poskytnutí příspěvku na probíhající pře-stavbu části areálu klubu. Byla kladně oceněna aktivita oddílu kopané v posledních letech, ale současně bylo konstatováno, že je nezbytně nutné stanovit pravidla na poskytování příspěvků sportovním a dalším organizacím ve městě. Bylo odsouhlaseno poskytnout oddílu kopané 200 000,- Kč, ostatním spolkům 100 000,- Kč.
V diskusi se zastupitelé a občané zabývali peticí, o které je psáno na jiném místě tohoto vydání Života Úval a týká se sportovišť ve městě, přestěhování městského úřadu a dalších záležitostí. Jelikož je petice adresována zastupitelům města, musí se jí zastupitelstvo do jednoho měsíce od doručení zabývat.
Ing. Vladislav Procházka
 


Změny v jízdním řádu Českých drah

Dovolte stručné připomenutí každoročních změn v jízdním řádu Českých drah. Nový jízdní řád platí od 14.12.2003 do 11.12.2004. Pokud jste ještě nestihli objevit některé odlišnosti, týkající se odjezdů a příjezdů vlaků z/do Úval, možná uvítáte naše krátké shrnutí.
Spoje ve směru na Prahu by měly odjíždět vesměs o minutu dříve, než minulý rok. Větší rozdíl je jen u spoje v 17:00 (dříve 17:09) a 19:08 (dříve v 19:01). Některé vlaky nejezdí již každý den, ale pouze v pracovní dny. Jedná se o spoje v 4:30, 5:30, 15:00 a 17:00. Nově zavedly dráhy spoje v pracovní dny v 7:20 a 7:50. Dále místo v 9:06 a 10:01 jede vlak každý den v 9:30 a v 10:30.
Ve směru z Prahy - Masarykova nádraží do Úval se změnily spoje na spoje pouze v pracovní dny v 4:00, 6:00, 14:00,16:00, 17:00 a 18:00. Vlak, který jezdil v 15:30, nejezdí už z Masarykova nádraží a nestaví v Úvalech. Nově je zaveden spoj v pracovní dny v 16:43 a v 19:00. Vlak v 22:30 jezdí opět z Prahy i v sobotu.
Dále je novinkou jednodenní síťová jízdenka SONE+. Cestující si může jízdenku zakoupit v den, kdy bude použita (není možno ji zakoupit v předprodeji) a její platnost končí vždy o půlnoci téhož dne. Síťová jízdenka SONE+ může být použita pouze v sobotu nebo neděli (v jiné kalendářní dny, byť by se jednalo o dny pracovního volna jako státní svátek a podobně nebude jízdenka SONE+ platit). Doklad lze zakoupit ve všech výdejnách jízdenek nebo u průvodčích ve vlaku. Při vystavení jízdenky SONE+ ve vlaku po nástupu v obsazené stanici (z pohraničního bodu) účtuje průvodčí manipulační přirážku nebo přirážku k jízdnému vždy za 5 cestujících bez ohledu na jejich skutečný počet. Jízdenka je určena až pro pět osob, z nichž maximálně dvě mohou být starší 15 let. To znamená tyto maximální kombinace: 2 dospělí + 3 děti, 1 dospělý + 4 děti nebo 5 dětí.
A nemusí se jednat pouze o rodinu, žádné příbuzenské vztahy mezi spolucestujícími se neprokazují. Na tuto jízdenku může také cestovat jen jeden cestující, doklad mu bude uznán za platný. Jako spolucestujícího na síťovou jízdenku SONE+ nelze uznat psa. Doklad SONE+ pro osobní vlaky stojí 130 Kč, varianta za 360 Kč umožňuje cestovat i dálkovými vlaky s výjimkou spojů IC, EC a SC.
Podrobný jízdní řád lze zakoupit v textové podobě, ale i ve verzi pro Windows na CD. Také lze informace získat na internetových stránkách www.cd.cz či pomocí mobilních telefonů, a to:

V případě mobilního telefonu - Eurotel: SMS - na číslo 999111 odešlete SMS ve tvaru: VLA odkud kam hhmm ddmmrr (odkud - jméno nástupní stanice, kam jméno cílové stanice, hhmm - čas odjezdu /nemusí být uveden/, ddmmrr - datum odjezdu /nemusí být uvedeno/). Není-li uveden čas ani datum odjezdu, bude vyhle-dán nejbližší spoj. U víceslovných názvů stanic je třeba spojit slova znaménkem +. Například: CESKA+TREBOVA. Vyhledané spojení přijde formou SMS zprávy (zpráv).
Máte-li Eurotelem aktivovánu službu Info Easy, postupně v menu zvolte: Info Easy / Cestování / Vlaky. Zobrazí se formulář pro zadání vašeho požadavku na vyhledání spojení.
Máte-li telefon podporující WAP, postupně v menu Mobil Juice zvolte: Cestování / Autobusy, vlaky / Vlaky. Zobratí se formulář pro zadání vašeho požadavku na vyhledání spojení. Druhou možností je zadat adresu: wap.vlak.cz
Další možností je zavolat na telefonní číslo 1188 a sdělit operátorovi svůj požadavek na vyhledání spojení. Operátor jej pomocí elektronického jízdního řádu vyhledá.

Mobilní telefon - T-Mobile: SMS - na číslo 4616 odešlete SMS ve tvaru: VLAK hhmm ddmmrr #odkud ##kam (odkud - jméno nástupní stanice, kam - jméno cílové stanice, hhmm - čas odjezdu / nemusí být uveden, ddmmrr - je datum odjezdu / nemusí být uvedeno/).
Není-li uveden čas ani datum odjezdu, bude vyhledán nejbližší spoj. Vyhledané spojení přijde formou SMS zprávy (zpráv).
Máte-li Radiomobilem aktivovanou službu T-Mobile Info, postupně v menu zvolte: T-MOBILE Info / Doprava / Jízdní řády. Zobrazí se formulář pro zadání vašeho požadavku na vy-hledání spojení.
Máte-li telefon podporující WAP, po-stupně v menu ClickWAP zvolte: ClickInfo / Jízdní řády+MHD / Jízdní řády. Zobrazí se formulář pro zadání vašeho požadavku na vyhledání spojení. Druhou možností je zadat adresu: wap.vlak.cz
Zavoláte-li na telefonní číslo 333 a sdělíte operátorovi svůj požadavek na vyhledání spojení, operátor jej pomocí elektronického jízdního řádu vyhledá.

Mobilní telefon - Oskar: SMS - na číslo 7755 odešlete SMS ve tvaru: VLAK odkud kam hhmm ddmmrr (odkud - jméno nástupní stanice, kam - jméno cílové stanice, hhmm - čas odjezdu / nemusí být uveden /, ddmmrr - je datum odjezdu /nemusí být uvedeno/).
Není-li uveden čas ani datum odjezdu, bude vyhledán nejbližší spoj. Vyhledané spojení přijde formou SMS zprávy (zpráv).
Máte-li aktivovanou službu SMS Info, vyplňte v sekci Na cesty parametry podle požadavků telefonu.
Máte-li telefon podporující WAP, postupně v menu Oskarův WAP zvolte: Praktické / Jízdní řády / Vlaky. Zobrazí se formulář pro zadání vašeho požadavku na vyhledání spojení. Druhou možností je zadat adresu: wap.vlak.cz
(zdroj: www.cd.cz)


Jízdní řád vlaků

Úvaly - Praha - Masarykovo nádraží a zpět a vybrané přestupní vazby z vlaků ČD na příměstské autobusy PID (odkaz na zkrácený jízdní řád)
Přehled neobsahuje všechny údaje, např. o vozech s oddílem pro přepravu cestujících na vozíku.
Podrobné informace jsou uvedeny v Oblastním jízdním řádu Praha 2003 - 2004.
Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

Vybrané přestupní vazby z vlaků ČD na příměstské autobusy PID

Úvaly
304 Praha, Černý Most - Jirny - Úvaly, žel. st.
405 Brandýs n.L., nádraží - Čelákovice, žel. st. - Úvaly, žel. st.
408 Brandýs n.L., nádraží - Zápy - Zeleneč, žel. st. - Úvaly, žel. st.
423 Český Brod, žel. st. - Dobročovice - Úvaly, žel. st.
424 Úvaly, žel. st. - Škvorec, nám. - Škvorec, Třebohostice
 


Petice občanů města Úval

Dne 9. prosince 2003 jsme předali Městskému úřadu v Úvalech petici adresovanou zastupitelstvu města, ve které žádáme zrušení usnesení o koupi areálu MULTITEC a přestěhování MěÚ včetně stavebního úřadu, veřejně prospěšných služeb a městské knihovny do tohoto areálu. Zdůvodněním našeho požadavku je skutečnost, že umístění radnice mimo náměstí není vhodné, ani městotvorné a není důstojné vzhledem k okolí. Dostupnost radnice, stavebního úřadu a městské knihovny by byla velmi špatná, protože Riegrova ulice tvoří při přechodu Výmoly úzké hrdlo a úzký chodník je jen po jedné straně.
V průvodním dopise je i požadavek na větší prostor pro diskusi občanů k problémům města: dětské hřiště, komunikace, obchodní síť, bezpečnost, přechody přes silnici E12 a další.

Petiční výbor:
Ing. Roman Bubák, Čechova 219, Úvaly
Michaela Vaňousová, Čechova 210, Úvaly
Ing. Václava Baumannová, Guth-Jarkovského 490, Úvaly
Ing. Miroslav Klouda, Alešova 405, Úvaly
 


Převezmou žáci naší základní školy štafetu?

Ještě donedávna jsem si myslel, že jediným měsíčníkem, který byl dosud v obci vydáván, byl Život Úval. Až při hledání námětů do připravované knihy o Úvalech jsem se dověděl, že kdysi na naší základní škole vznikl časopis Štafeta.
Měsíčník začal vycházet ve školním roce 1947 - 1948 a nesl podtitul Časopis žákovské organisace střední školy v Úvalech. Z dnešního pohledu se na jeho přípravě podíleli žáci 2. stupně školy. Psali příspěvky, ale také pomáhali s tiskem. Tehdy nebyly kopírky jako dnes, ale každá stránka se psala na psacím stroji na speciální blány a množila se na zařízení typu Ormig. Vůdčí duší celého kolektivu byla paní učitelka Trnková. V redakční radě, připravující jednotlivá čísla, bylo asi 8 žáků.
Když se mi dostala do rukou kopie čísla 6 z února roku 1950, se zájmem jsem si těch několik stránek prohlédl. Zub času způsobil, že místy písmo vybledlo, ale většina textu byla čitelná. Na první stránce je připomínka výročí února 1948, provolání slávy Rudé armádě a připomínka 130. výročí narození spisovatelky B. Němcové. Následují jména žáků a žákyň s nejlepším průměrem v jednotlivých třídách. Na další stránce je zhodnocení práce za 1. pololetí a návrh práce ve 2. pololetí (kulturní a sportovní akce, sběr surovin apod.). Na 3. stránce jsem se dověděl, že recitační kroužek školy navštívil patronátní podnik VEGA (Masna) a zpestřil program slavnostní únorové schůze. Následuje krátká informace o exkurzi žáků 4. ročníků v Praze, kde nejprve navštívili výstavu sovětských knih a odpoledne zhlédli v Národním divadle Moliérovu hru Scapinova šibalství. V dalším článku je zmínka o besedách žáků s dělníky z úvalských závodů. Malý kritický příspěvek je určen těm, kteří nevracejí nebo poškozují časopisy ze školní čítárny.
Celá poslední strana je věnována divadelní hře Za kamarádem do pohádky, kterou děti samy nacvičily. Dověděl jsem se vše podstatné o přípravě a průběhu představení. Dětem se hra líbila a zřejmě vydařila, o čemž svědčí několik následujících úryvků z textu:

Zkoušky
Zkoušeli jsme hodně, protože jsme chtěli hrát divadlo koncem ledna, než k nám přijde pozvání na hory. Chtěli jsme si totiž divadlem vydělat na zimní rekreaci. Zkoušky byly skoro denně a pánům učitelům, kteří divadlo nacvičovali, dalo hodně práce, než hra k něčemu vypadala, protože jsme všichni hráli poprvé. Ale naučili jsme se všichni své role a někteří uměli dokonce celé divadlo zpaměti. Pak se nám teprve začalo divadlo víc a víc líbit.

Před divadlem
Konečně přišel den divadla. Dostali jsme kostýmy. Vypůjčili jsme si také šaty od známých. To je, pane, něco jiného, když se hraje v kostýmech! A což, když nás nalíčili! Smáli jsme se sami sobě, nemohli jsme se ani poznat. ...

Představení
Všichni jsme měli malou dušičku, když se poprvé vytáhla opona a báli jsme se podívat do hlediště. Pak jsme se ale dostali do hry a už nám to ani nepřišlo. Musíme se pochlubit, že jsme hráli bez nápovědy a že jsme sami na jeviště nastupovali a hlavně, že nikdo nic nezkazil. Nejdříve jsme hráli pro své spolužáky a pro národní školu. Na večerní představení přišel pan inspektor, na další hudební skladatel p. dr. Fiala, paní krajská inspektorka a okresní osvětový inspektor. Hráli jsme celkem šestkrát a měli jsme vždycky vyprodáno. Pochvaly bylo dost, všem se naše divadlo líbilo. Všichni máme radost.

Nejenom uvedené, ale i další články v ostatních číslech Štafety popisují život na naší škole a podávají svědectví o době, kdy vznikaly. Časopis byl vydáván asi 5 let. Patrně přestal vycházet poté, co paní učitelka Trnková byla z úvalské školy odvolána a přemístěna do Prahy.
Od začátku vydávání úvalského školního časopisu uplynulo už více než půl století. Dokázala by dnes nějaká osobnost ve škole podnítit zájem žáků, převzít pomyslnou štafetu a vydávat znovu Štafetu třeba v internetové podobě? Vždyť ukázky literárních prací v tomto vydání ŽÚ z besed pořádaných úvalskou městskou knihovnou svědčí o tom, že o novinářské talenty by nemusela být nouze.
Ing. Vladislav Procházka
 


Nadějní žáci Základní školy v Úvalech

Zjistily jsme, že mezi námi, obyvateli Úval, vyrůstají talenty políbené uměleckou múzou. Pro žáky osmých a devátých tříd jsme pořádaly besedy zaměřené na novinářskou práci a "budoucí novináři" se rozepsali. Postupně nabídneme našemu měsíčníku ukázky jejich práce a věříme, že si všichni rádi přečtou, co si myslí žáci o "své" knihovně doopravdy i nadsazeně. Jak se vypořádali s obtížným tématem - vypracovat novinovou zprávu z "tiskové konference" pořádané knihovnou v rámci Týdne knihoven - můžete také nalézt ve Velkém sborníku prací mladých čtenářů, který postupně doplňují jak malí, tak větší návštěvníci knihovny po zveřejnění výzvy Pište, pište, pište …
Knihovnice MěK Úvaly
 


V nenápadném domku u náměstí je pohádkový svět s názvem MĚSTSKÁ KNIHOVNA. Je v ní houf hodných víl oficiálně nazvaných knihovnice. Už 140 let tato pohádková zem baví a pomáhá lidem z okolí. Hlavní víla Iva Krňanská vždy ráda poradí nebo pomůže najít to, co hledáte. I když kouzelný svět není tak velký, jsou v něm tisíce a tisíce dobrých skřítků, kterým se říká knihy. Jsou velmi učení a lidé si je sem chodí pro jejich vědomosti půjčovat. Je tu plno skřítků pro děti, kteří vypráví pohádky a jsou krásně barevní, tlustí skřítci vyprávějící o historii nebo zemích, malí s velkýma ustrašenýma očima, co povídají strašidelné příběhy, nebo roztomilí přednášející romantické básně. Jsou tu staří i mladí, malí, velcí, tlustí, tencí a mnoho dalších druhů, že je jich tu dohromady 20 000. Bydlí rozděleni v přihrádkách podle toho, co ví nebo umí. Hned u vchodu je malý háj, ve kterém vždy některá z víl hlídá, a každého nově příchozího zkontroluje, jestli má kouzelnou vstupní kartičku. Tu víla zázračným přístrojem "pípne" a v divutvorné bedýnce se objeví vaše jméno. V celé zemi jsou bedýnky 4. Jedna kontroluje návštěvníky, druhá pomáhá hledat správného skřítka a zbylé dvě v sobě mají úžasnou věc se spoustou informací a obrázků, které se říká INTERNET. Celý tenhle svět se dělí na tři části. První je háj, ve kterém jsou mimo bedniček a víl i malé stromky - odrůdy časopisy. Ty si lidé také půjčují, protože na jejich nemnoho listech jsou obrázky, vtipy nebo krátké příběhy. Druhá část je louka, po které se prohání veselí skřítci pro děti a je na ní místo, kde si návštěvníci mohou vyslechnout kousek skřítkova vyprávění, aby věděli, jestli to je ono. Poslední část je vlastně veliké doupě, kde bydlí 14 tisíc skřítků v jeskyňkách, které nám lidem připadají jako obyčejné police. Dneska do kouzelné země chodí několik set návštěvníků a my všichni jsme rádi, že ji tu spolu s vílami a skřítky máme.
Anežka Šolcová, 8. třída
 


SNAD SEN?

Bylo to nečekané. Stalo se to zhruba před měsícem dne 8.9.2003. Když nejmenovaný čtenář pan X posouval regál z důvodu vyprostit zapadlou knížku. Náhle se zeď začala bořit a propadat. Asi po hodině této knihovní zkázy byla celá zeď pod zemí. Pan X se do ní odvážil kouknout. To, co viděl, mu na chvíli vyrazilo dech: velká místnost s obdélníkovým tvarem, ztrouchnivělými regály a obrovským množstvím knih. Asi po pěti hodinách tu byli archeologové, hasiči, statici a pár zvědavých čumilů. Statici zjistili, že zdi jsou zcela neporušené, architekti a knihovníci začali prohlížet knížky. Na jedné z nich byl napsán letopočet 1721. Za 3 dny už o tomto pokladu věděla celá Česká republika. Úvalskou knihovnu začali podporovat mnozí sponzoři. Po tomto nálezu se stala žádanou turistickou atrakcí. Průzkum nové místnosti zjistil, že místnost má velikost 20x30m. Je tam 25 tisíc knih a nejstarší z nich byla z roku 1659.
Tesař, 8. třída
 


Anketa
www.Uvaly.cz

Výsledky ankety umístěné na www.Uvaly.cz v období od 12.11. do 11.12.2003:

Kdyby jste dostal(a) nabídku zařadit se na libovolnou kandidátku v příštích místních volbách v Úvalech, přijal(a) byste nabídku?
- ano 22% (12)
- asi ano 4% (2)
- asi ne 19% (10)
- určitě ne 56% (30)

Do 12.ledna 2004 můžete hlasovat v anketě www.Uvaly.cz na téma "kde prožíváte Vánoční svátky".
 


O čem psal Život Úval před 41 lety

OZNÁMENÍ
V poslední době je možno pozorovati v Úvalech, že někteří občané se dali na cestu "zvyšování svých příjmů" a "zvyšování své životní úrovně" nedovolenou cestou "melouchařením", ač mají možnost vykonávat tyto práce regulérním způsobem, tj. jako brigádníci komunálních služeb města Úval.
Komise pro místní hospodářství MNV a rada MNV se tímto stavem v Úvalech znovu zabývaly.
Rada MNV, jakožto státní orgán, kontrolující dodržování socialistické zákonnosti, upozorňuje znovu na ty občany v Úvalech, kteří ještě nepochopili nebo nechtějí pochopit, že jednají nezákonně, aby s tímto způsobem "obživy" skoncovali.
Jestliže i přes tuto výzvu bude "melouchaření" v Úvalech i nadále "bujet", budou MNV a jeho orgány nuceny zjišťovat jednotlivé případy a postupovat potom podle § 36 zákona č. 60/61 Sb. "O úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku".
Rada MNV očekává, že všichni občané správně pochopí toto upozornění a nebudou "meloucháře" podporovat.
ŽÚ leden/1963
 


Sdružená Obec Baráčníků Jana Amose Komenského v Úvalech
přeje všem občanům Úval úspěšný nový rok 2004
 


POZVÁNKA
Sdružená Obec Baráčníků Jana Amose Komenského v Úvalech

Vás co nejsrdečněji zve na
VALNÉ SEDĚNÍ,
které se koná 10. ledna 2004 ve 14 hodin
v hotelu Budka u nádraží.
 

 

N A P S A L I   O   N Á S

Z dětské Porty možná vyrostou budoucí Daňkové či Nedvědi

Mladí lidé soutěží v základních kategoriích sólisté, dua a skupiny
Plzeň - Než dospějí do Wabi Daňků či bratří Nedvědů, mají děti a mladí lidé do 19 let šanci vyzkoušet si soutěž o Portu ve svých věkových kategoriích. Zájem o to evidentně mají, v plzeňském Divadle Čas se jich dnes od 10 hodin sejde šestapadesát - a to se jedná pouze o oblastní kolo. Shovívavé úsměvy při zmínce o produkcích dětí ve stylu folk a country nejsou podle pozorovatelů namístě. "Jsem často překvapován hudební vyspělostí dětí, instrumentální i pě-veckou. Když si představím sebe v jejich věku, kam bych se na ně hrabal. Už teď často ví, co chtějí a rodiče je podporují," prohlašuje porotce Hanuš Klůs, ředitel spolupořádajícího Espritu a člen skupiny Slepá kolej. Mladí lidé soutěží v základních kategoriích sólisté, dua a skupiny. Jednotlivce a dueta posuzuje porota ve čtyřech, skupiny ve třech věkových kategoriích - rozhodující je věk nejstaršího. "Nejvíc je sólistů. Letos bude v Čase 27 vystoupení, z toho je devět kapel," vypočítává Marcela Holomilová ze Střediska volného času a mládeže. Podle ní je nejvíc soutěžících z Plzně a okolí, ale také z Domažlic, či dokonce Úval u Prahy. "Celorepublikové kolo je vždy na přelomu ledna a února v Praze. Postupují do něj vítězové oblastních kol, kteří se nemusí hlásit v místě svého bydliště, mohou si vybrat," vysvětluje Holomilová. Kdo se blýskne v hlavním městě na začátku příštího roku, o tom rozhodne porota složená z plzeňských muzikantů. Je mezi nimi kromě již zmíněného Hanuše Klůse také Tomáš Píža ze Strašlivé podívané, Miroslava Králová z Tomana a lesní panny, Pavel Egermeier z Prstenu a Pavel Brom, známý zvukař z nahrávacího studia Avik.
Pozn. red.: Kdo z Úval se zúčastnil dětské Porty? Nebuďte skromní a přihlašte se!
(kos)
(Mladá fronta DNES, vyd. pro Plzeňský kraj 22. 11. 2003)

 


Nekonečné šňůrné aneb Billova velkolepá show

Jičín - Zítra se hala sportovního areálu na pár hodin promění v "prkna, co znamenají svět". Na nich se poprvé v historii Jičínským představí vskutku povedená partička osmi muzikantů, kteří si říkají Divokej Bill.
Kapela, pocházející z Úval u Prahy, vznikla v průběhu roku 1997 z trosek hudebního tělesa Wáša a o dva roky mladšího seskupení Medvěd 009. Jako většina teprve se utvářejících hudebních těles byl i Bill stižen migrací muzikantů, ale i přesto si jeho hudba a texty získávaly čím dál víc posluchačů. Za neuvěřitelně krátkou dobu (5 let!) se ze začínající kapely vyklubala hudební skupina, která nechybí takřka na žádném tuzemském rockovém festivalu, na vlastní koncerty přiláká ne stovky, ale tisíce konzumentů této muziky, a spáchá takovou show, za kterou by se ani "valící se kameny" nemusely stydět. Koncert skupiny Divokej Bill se koná ve velké hale sportovního areálu a kromě vycházející rockové hvězdy se vám představí ještě uherskohradišťské Rudé kostry.
(map)
(Noviny Jičínska, 21. 11. 2003)

 


Nové obce pod úřad nepřejdou

Český Brod - Území, které spadá nyní pod správu českobrodského pověřeného úřadu, se zatím rozšiřovat nebude. O přechodu uvažovalo několik obcí na Černokostelecku. Ovšem jejich poslední rozhodnutí potvrdilo, že zůstanou pod správou úřadu v Říčanech. Možnost změnit dosavadní správu Brandýsa nad Labem za českobrodskou však připouštějí Úvaly a některé okolní obce. "
V zákoně je, že úřady Brandýsa mají být v Praze, to nám vyhovuje. Ovšem brandýští se snaží přesunout některé odbory přímo do Brandýsa. Spojení do tohoto města není téměř žádné," uvedl úvalský starosta Ivan Černý. Pokud by jednotlivé odbory přesouvaly z Prahy, pak se budou Úvalští snažit dostat pod správu České-ho Brodu. "Myslím, že do dvou či tří let by mělo být jasné, zda zůstaneme pod českobrodským pověřeným úřadem," dodal Černý. Úřad v Českém Brodě v současné době spravuje třiadvacet obcí, ve kterých žije zhruba sedmnáct tisíc obyvatel.
Radana Kubánková
(Kolínský deník, 27. 11. 2003)

Poznámka red. ŽÚ:
Redaktorka Kolínských novin uvedla v předposlední větě chybný údaj. Správně má být: "Myslím, že do dvou či tří let by mělo být jasné, zda zůstaneme pod brandýským pověřeným úřadem," dodal Černý.

 

 

Š K O L S T V Í

Vánoční čas ve škole

Prosinec byl na základní škole plný kulturních akcí, ale nezapomněli jsme v blížícím se vánočním čase i sportovat. Někdo vypadal, že se uložil k zimnímu spánku, ale většina dětí se aktivně zapojila do školních i třídních prosincových soutěží, představení, oslav a besídek.
Děti na I. stupni vyráběly vánoční a novoroční blahopřání, slavnostně vyzdobily třídy a chodby, stromečky ve třídách ověnčily vlastnoručně vyrobenými ozdobami. Deváté ročníky přichystaly pro své mladší spolužáky oblíbené "Čertoviny". Po škole důstojně kráčeli Mikulášové, čerti chrastili řetězy a krásní andělé rozdávali úsměvy na všechny strany a konejšili žáčky, kteří už už měli na krajíčku, protože je čerti za jejich hříchy cpali do pytlů.
Školní parlament vyhlásil soutěž o nejlépe vyzdobenou předvánoční třídu na II.stupni ZŠ. Všichni se snažili navodit vánoční atmosféru a získat nejlepší umístění. Zvítězila 8.B, na druhém místě se umístila 8.A a bronz získaly děti ze 6.A. Pro první i druhý stupeň vyhlásil školní parlament ještě jednu atraktivní soutěž - Sněhová královna. Menší děti se předváděly v maskách ledových skřítků a větší svedly souboj o nejkrásnější model a choreografii o titul miss Sněhová královna. Samozřejmě nešlo v první řadě o vítězství, ale aby se děti pobavily, zdravě si zasoutěžily, zazpívaly, sešly se a všechny dohromady tak symbolicky oslavily přicházející nejkrásnější svátky v roce. Pro domov důchodců připravily paní učitelky Langráfová a Tůmová pásmo písní a básniček s vánoční tematikou. Děti pro naše důchodce vyrobily malé dárečky a paní učitelka Štípalová zajistila s dětmi pohoštění při posezení důchodců u nás ve škole.
Pro veřejnost uspořádaly děti pod vedením paní učitelky Marie Langráfové v místním kostele koncert, ve kterém zazpívaly známé i méně známé vánoční koledy české, moravské i písně evropských národů. Poslední školní den kalendářního roku se konaly ve třídách besídky. Žáci si připravili občerstvení, podarovali se malou pozorností, hráli různé hry a zazpívali si koledy.
V prosinci jsme ale nezanedbali ani sport. Ve školní tělocvičně se setkali vyznavači stolního tenisu, aby změřili své síly v turnajovém klání. Celkovým vítězem se stal Filip Haužvic před bratrem Markem a třetím Richardem Schwarzem. V rámci okresního přeboru ve stolním tenise se družstvo Základní školy Úvaly umístilo na 6. místě.
Děkujeme všem rodičům, kteří díky sponzorským darům umožnili základní škole zakoupit výukový počítačový program Langmaster.
Mgr. Josef Koting
 


Školní parlament

Začátek prosince byl pro naši školu ve znamení sběrné soutěže.Ve dnech 1.- 5. 12. jsme uskutečnili celoškolní soutěž ve sběru starého papíru. Postupně se nám ve škole kupily nové a nové hromádky starých časopisů a novin. Sbírali téměř všichni žáci, a dokonce i někteří učitelé.
A jaký byl výsledek?
Celkem se nám podařilo nashromáždit 3 177 kg papíru. Utržili jsme 2 660 Kč, které věnujeme škole jako příspěvek na zakoupení počítačového programu LANGMASTER.
Tuto skvělou akci by se nám ale nepodařilo realizovat, kdyby nebylo ochoty místního podnikatele, p. Jana Kotvala, který nabídl škole svou pomoc a obrovský kontejner odvezl zdarma do sběrny. Děkujeme. za školní parlament
Mgr. Romana Vorlíčková
 


Závěr roku v galérii MDDM

K obohacení kulturního života ve městě přispělo v závěru roku několik výstav pořádaných v galérii domu dětí a mládeže. V pátek 21. listopadu si mohli návštěvníci prohlédnout tvorbu tří mladých výtvarníků, a to Ivy Pospíšilové, Milana Bočka a Jana Smrkovského.
Iva Pospíšilová vystudovala propagační výtvarnictví v Praze. Hlavní město má velmi ráda a stalo se hlavním námětem představených grafických prací. Staropražské motivy, zpracované technikou suché jehly, zobrazují neopakovatelnou architektonickou krásu Prahy, která nemůže zevšednět. Vedle velice zdařilých grafických listů vystavovala i několik tajemně laděných olejomaleb. Jan Smrkovský vystudoval grafickou školu v Praze, pak šel do světa sbírat zkušenosti. Při svém pobytu v Americe byl okouzlen uměním mexických kovářů a rozhodl se u kovařiny zůstat. Z jeho dílny vychází umělecká i užitková kovová plastika, která byla na výstavě prezentována svícny a drobnými uměleckými předměty. Široký záběr jeho nevšední tvorby přesvědčivě ukazovaly snímky v katalogu. Milan Boček se věnuje portrétům a pastelům. V současné době spolupracuje s filmaři a kreslí okénka do scénářů, tzv. storyboards. Jeho díla byla zastoupena pastelem a několika portréty, z nichž největší úspěch sklidil portrét Josefa Kemra a černošské tanečnice. Návštěvníci výstavy byli mile překvapeni úrovní prací, protože všichni umělci vystavovali poprvé. Příjemnou atmosféru zahájení doplnil hrou na klavír Michal Slanec.
Výstava otevřená o týden později se nesla v duchu začínajícího Adventu. Vánoce byly sice ještě daleko, ale nikoli v domě dětí. A tak ti, kteří přišli na výstavu malovaného hedvábí Soni Formanové, květinových vazeb Olgy Husenské, keramiky Romany Zelenkové a malovaných perníčků Evy Šubrtové, rozhodně nebyli zklamáni. Malované hedvábné šátky nebo kravaty každému připomněly, že je už nejvyšší čas myslet na vánoční dárky, květinové vazby, adventní věnce a keramika byly inspirací na výzdobu bytů. Perníčky nebyly pouze vánočním cukrovím, ale uměleckými dílky. Řada návštěvníků neodolala a využila nabízené příležitosti si vystavené věci zakoupit. Výstava vytvořila krásnou předvánoční náladu, byla krásným pohlazením po duši v předvánočním shonu a opět (už po několikáté) ukázala, kolik je mezi námi šikovných lidí.
5. prosince byl Mikuláš. Do domu dětí přišel odpoledne a byl očekáván početným zástupem malých dětí. Mikuláš byl doprovázen andělem a dvěma čerty či spíše čerticemi, které ale byly na děti hodné. Děti, které řekly nějakou básničku, dostaly sladkou odměnu. Atmosféru mikulášského podvečera doplnilo vystoupení Marty Kuchařové a Eriky Štarmanové, které pod vedením pana Nováčka zahrály na flétnu. Hudebním zážitkem byla hra na klavír Lucky Vančurové. Současně si všichni mohli prohlédnout výstavu prací dětí a dospělých z výtvarných kroužků. Otisky prstů, formujících beztvarou hmotu či tahy štětce po papíře dokáží vytvořit dílko, které zaujme a je i odrazem nitra jedince.
Je potěšitelné, že v úvalském domě dětí a mládeže jsou dlouhodobě vytvářeny podmínky pro rozvoj a prezentaci talentů.
Ing. Vladislav Procházka

detail obrázku  detail obrázku  detail obrázku
Paní Jana Pospíšilová představuje Jana Smrkovského a Ivu Pospíšilovou při zahájení výstavy tří mladých výtvarníků. Pan Boček se nemohl zúčastnit. Foto: Josef Koloc
Mikuláš v domě dětí. Foto: Ing. V. Procházka
Autorky výstavy s vánoční tématikou. Zprava: Eva Šubrtová, Soňa Formanová, Romana Zelenková a Olga Husenská. Foto: Radek Navrátil

 


Zprávy z MDDM

Ve dnech 28. - 30.11.2003 se pro rodiče s dětmi konal víkend plný cvičení, plavání pro děti a aerobiku pro ženy. Třináct rodin (se 17 dětmi různého věku) se nás sjelo do hotelu v Deštném v Orlických horách.
Přímo v hotelu jsme měli k dispozici prostor pro vytvoření herny s hračkami a klouzačkou, bazén i saunu. Během víkendu jsme si dvakrát báječně zacvičili při hrách dětí a rodičů. Bazén byl sice chladnější, než jsme měli domluveno, ale i tak jsme si plavání v kombinaci se saunou užili.
O dvě hodiny aquaaerobiku se postarala profesionální cvičitelka pí Ivana Němečková. Počasí nám moc nepřálo, ale na malou vycházku to bylo.
Podobnou akci, ale týdenní, chystáme ke konci března r. 2004. Podrobnější informace budou v domě dětí od nového roku.
Všem zúčastněným děkuji.
Lenka Němcová
 


Vážení rodiče

v týdnu od 6. do 13. 3. 2004 pro vás připravujeme pobyt na horách s cvičením pro děti. Ubytování je zajištěno ve 2 - 5 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (sprcha, umývadlo, WC) v hotelu Astoria v Janských Lázních. Hotel je vzdálen 5 minut chůze od lázeňské kolonády, 10 minut od lanovky na Černou horu.
Přímo před hotelem je zastávka Skibusu, který jezdí do lyžařského areálu Černá hora. Kromě upravených sjezdovek je v okolí mnoho běžeckých a turistických tratí, v místě je nový termální bazén s vířivkou, saunou a masážemi.
Cena za pobyt je 2 450,- Kč pro dospělou osobu, 1960,- Kč pro dítě 3 až 10 let, pro děti do 3 let zdarma. Strava pro tyto malé děti je 700,- Kč. Zálohu 30 % z ceny je nutné zaplatit do 30. 1. 2004.
Podrobnější informace budou po Novém roce v domě dětí. Těšíme se na všechny zájemce.
za dům dětí Mgr. Hana Němcová
 


Taneční soutěže ČMTO

V posledních žebříčkových soutěžích Hip Hopu a Disco Dance se projevila připravenost a kvalitní tréninková práce obou vedoucích Radka Brusche a Katky Krajíčkové. V Disco Dance se podařilo duu Nováková - Krajíčková dvakrát probojovat do finále a obsadit 4. a 5. místo a v sólech skončily Kristýna na 7. a Katka na 5. místě. Pochvalu si zaslouží v dětech Katka Tichá a všechny juniorky za postupy v soutěžích a pěkná umístění v předních místech tabulky. Na soutěži Hip Hopu v Liberci 13. 12. si zaslouží uznání dětská malá skupina za úžasné nasazení v tanci a 6. místo. Juniorky vybojovaly 11. místo. V sólech dětí byl David Procházka 5., v hlavní (dospělé) kategorii skončil Matěj Indra ve čtvrtfinále, Mirek Milko v semifinále na 11. místě. Největší boj se rozpoutal ve finále mezi Radkem Bruschem (Echo Praha) a Ondrou Bruschem (Rytmus Úvaly), které počítačový los zařadil při finálovém startu do stejné dvojice.
Z boje jako vítěz vyšel zkušenější Radek, získal zlato a na Ondru i přes obrovskou konkurenci čekala bronzová příčka.
Děkujeme všem tanečníkům a trenérům za výbornou reprezentaci taneční skupiny Rytmus Úvaly a přejeme jim v novém roce hodně úspěchů.
Alena Sismilichová, vedoucí tanečního oddělení MDDM
 


Večer poezie a vzpomínek na Jaroslava Seiferta

V minulém Životě Úval jsme vás informovali o přípravě pořadu o nositeli Nobelovy ceny za literaturu - Jaroslavu Seifertovi. V tomto roce je dvacáté výročí, kdy výbor pro udělování Nobelových cen ve Švédsku rozhodl, že za rok 1984 bude tato cena udělena právě našemu básníkovi z největších Jaroslavu Seifertovi.
Chceme si tuto výjimečnou událost pro naši literaturu a vlastně celý národ připomenout večerem jeho poezie společně s jeho dcerou Janou, která přislíbila, že se s námi podělí o vzpomínky na svého tatínka. Básně pak bude přednášet Otakar Brousek starší a jsme přesvědčeni, že už vyslovení těchto jmen zaručuje nevšední kulturní zážitek. Recitované verše doplní hudbou konzervatorista Jan Bubák. Další pozvanou osobností je Jaro-slav Krejčí - vynikající fotograf, který měl tu možnost od sedmdesátých let fotografovat Jaroslava Seiferta a mohl zaznamenat svým fotoaparátem i průběh jeho pohřbu jak v Rudolfinu, tak v břevnovském klášteře sv. Markéty i v Kralupech nad Vltavou a zpracovat vše v knihách. detail obrázku
Tento večer bude skutečně výjimečnou událostí, kterou si právem Jaroslav Seifert za-slouží jako náš největší básník dvacátého století.
Při této příležitosti bude v prostorách městského domu dětí a mládeže uspořádána výstava, vztahující se k životu a tvorbě Jaroslava Seiferta.
Na příchozí čeká ještě jedno či dvě překvapení.
Srdečně vás na tento večer zveme. Pozvánka s přesným termínem následuje za textem.
Jiří Štork
 


V pátek 16. ledna 2004 se koná od 17.30 hodin v budově Městského domu dětí a mládeže v Úvalech
VZPOMÍNKOVÝ VEČER NA BÁSNÍKA
J A R O S L A V A    S E I F E R T A

NOSITELE NOBELOVY CENY ZA LITERATURU
Osobní účast přislíbila básníkova dcera paní Jana Seifertová - Plichtová
V pořadu vystoupí pan Otakar Brousek.
Hudební doprovod Jan Bubák
Průvodní slovo Ing. Vladimír Kolomý
 


Malé připomenutí
Recitálu
Rudolfa Kvíze

Návštěvníci adventního podvečeru, který připravil MDDM na 13. prosince, si mohli poslechnout procítěný přednes poezie v podání Rudolfa Kvíze.
Verše doprovázely hrou na klavír a housle sestry Kijonkovy.

detail obrázku  detail obrázku  detail obrázku
Foto: Radek Navrátil
 

 

D I S K U S E

Poděkování

Nastává konec roku a mnozí z nás se zamýšlejí nad tím, co nám tento rok dal a co nám vzal. Obojího je dost. O tom druhém mluvit nechci. Co nám rok dal v kultuře, je radost zavzpomínat. V kultuře u nás v Úvalech, to je podstatné. Před rokem se znovu otevřel po rekonstrukci a podstatných vylepšeních dům dětí. Správněji MDDM. Je tu a často září do večera svými okny při různých kulturních akcích, které se zde konají. A ti, kdo je navštíví, jsou vždy mile překvapeni jejich vysokou úrovní, ať se jedná o výstavy, besedy, či vystoupení těch, komu je tento dům určen.
A kdo je za vším tím děním kolem kultury?! Je to ředitelka MDDM Jana Pospíšilová. Ano, je potřebné to říci adresně, neboť je to ona, kdo se na úkor rodiny a svého osobního volného času stále snaží o to, aby i u nás v Úvalech bylo možno zajít za levný peníz na kvalitní kulturní zážitek. A že jich v tomto roce bylo a připravují se další. Jana je prostě nezmar! Má kolem sebe schopné spolupracovnice, které jí vydatně pomáhají, to je nutné také podotknout.
Chci tedy touto cestou Janě upřímně poděkovat, že drží prapor kultury u nás tak vysoko a myslím, že ne-mluvím jen sám za sebe, ale řada našich spoluobčanů mi jistě dá za pravdu.
Před několika lety Úvaly přišly o svůj kulturní dům. Proč se tak stalo, ne-budu rozebírat. Jsou na to názory rozdílné, pravda je však ta, že byl budován s nadšením a většinou brigádnicky a pod jeho střechou se odehrálo mnoho zajímavého kolem kultury, mnoho okolních městeček i vesnic nám jej závidělo. Když se změnil po restituci v prodejnu nábytku, už nebylo co závidět. Kultura na čas v Úvalech ustala. Teď je díky právě Janě Pospíšilové zase zde, a i když ve skromnějších prostorách, ale o to útulněji se zabydluje v domě dětí. Však v každém vydání Života Úval jsou nové a nové pozvánky na další pořady zde konané.
Tedy Jano, díky a nenech se otrávit nevěřícími Tomáši, že stejně nikdo nepřijde a že tolik práce, co každá další akce obnáší, je neefektivně vynaložený čas. Nemají pravdu!
Prosím, nerezignuj a drž ten prapor pevně! Prostě řečeno, někdo to dělat musí! A když NĚKDO není, je pusto a prázdno.
Děkuji!
Jiří Štork
 


Vážení úvalští zastupitelé

před několika dny proběhla v místní sokolovně taneční akademie. Nevím, proč jsem si myslela, že je to ideální příležitost veřejně za celé město vyjádřit poděkování pí Aleně Sismilichové a jejím svěřencům za úžasnou reprezentaci na mistrovství světa v Hip Hopu a Electric Boogie v německých Brémách.
Poté, co jsem nenašla ani řádek díků v předešlém vydání Života Úval, jsem uvěřila, že si vše schováváte na tuto akci. Ale ono nic. Nikdo z vás se neobtěžoval na akademii přijít a pí Aleně Sismilichové alespoň slovně poblahopřát a poděkovat. Natož pak koupit květinu či ji finančně ohodnotit.
Nebo je snad zlatá, dvě bronzové medaile a několik dalších skvělých umístění na mistrovství světa málo? Kdyby se mistrem světa stal někdo z pražských tanečních oddílů (např. Richarda Hesse), píše o tom většina pražských novin a jistě je zmínka i v televizi. Ale koho zajímá "nějaká Sismilichová s Rytmem Úvaly? Nějaký malý Forman, Procházka, Brusch?" Měli by zajímat alespoň vás! Takových lidí je třeba si vážit, ať jsou velcí nebo malí. Je mi líto, že vám nestojí ani za slovní projev díků.
Mgr. Hana Němcová
 


Poděkování za mikulášské odpoledne

S velkým potěšením mi dovolte, abych svým jménem poděkoval Kulturní komisi města Úval za pozvání do sálku s peč. službou na mikulášské odpoledne pro seniory, kde k poslechu a tanci hrála kapela "Modré Q" pana Šindeláře.
V sálku byla příjemná teplota a byl obsazen do posledního místečka. Byly to plné čtyři hodiny vydařené společenské zábavy, kde padlo tisíce slov a vzpomínek na naše mladá léta před čtyřiceti až padesáti lety. Při této nádherné hudbě se vzpomínalo na první taneční kursy za vedení tanečního mistra pana Radhouského a jeho paní v restauraci "u Nedvědů", byl to tehdy nejlepší taneční parket. Jen těch společenských plesů od nejrůznějších organizací, kde se tančilo i o sobotách, ba i nedělích a třeba současně ve dvou sálech po dobu dvou zimních měsíců.
Nechyběla ani vzpomínka na naše osvobození od nacistů, kdy se tančilo i na náměstí nebo když přijížděl vlakem náš pan prezident Dr. Eduard Beneš s chotí do naší vlasti z exilu.
Nemohu zapomenout poděkovat touto cestou ženám z domu pečovatelské služby (nebudu jmenovat, abych na někoho nezapomněl), které mají velký podíl na této celé akci. Připravily a napekly několik druhů cukroví, dortových zákusků, různé jednohubky aj. Nechybělo ani pití na prostřených stolech, od kávy až po vína a vinné střiky. Vše bylo moc dobroučké. Ještě jednou všem, kdo se podíleli, vřelý dík.
Při hudbě pod vedením pana Šindeláře, který mistrně ovládal svoji křídlovku, a perfektní harmonikář s bubeníkem, kteří ještě hudbu doprovázeli zpěvem, nám hráli na přání skladby od Třešňových květů až po současnost. Parket byl vzorně připraven, bylo to prostě kluziště a při hudbě byl stále plný tančících párů. Nás mužů bylo méně než žen, ale snažili jsme se, aby jsme všechny ženy provedli. Skutečně bylo to zábavné šou, které se všem líbilo a na které budeme s velkou radostí celý rok vzpomínat. S přáním, abychom se opět sešli ve zdraví a pohodě na příští mikulášské.
Děkuji
Miroslav Lášek
 


Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.

 

S P O R T

SK Úvaly oddíl kopané,
Guth-Jarkovského 698, Úvaly

V provozu jsou nové internetové stránky www.sk-uvaly.aktualne.cz - aktuality, tabulky, statistiky, sdělení, zprávy a možnost vyjádřit svůj názor v diskuzi.
SK Úvaly oddíl kopané pořádá dne 24. 1. 2004 ve 20.00h tradiční KARNEVAL FOTBALISTŮ K tanci a poslechu hraje skupina "RULETA "
!!! MASKY SRDEČNĚ VÍTÁNY - PRO 60 NEJLEPŠÍCH ODMĚNA !!!
Předprodej vstupenek je u pana Líznera v prodejně autodílů v Pražské ulici (naproti bývalé poště). Rezervace na telefonu 728 120 155.
Srdečně zve výbor SK Úvaly oddíl kopané.
 

 

H I S T O R I E

Zápisky pana Zemana

Pan Zeman byl povoláním pokrývač. Vedl si pracovní deník, v němž si pečlivě zaznamenával, které domy opravoval nebo kde pokládal střešní krytinu včetně použitého druhu. Postupem doby, jak Úvaly poznával z výšky, ho městečko okouzlilo natolik, že vzpomínky a dojmy ze života v Úvalech od svého přistěhování až do roku 1967 zaznamenal do stejného sešitu. Tak vzniklo unikátní vyprávění, které odkázal své rodině a které má dnes historickou hodnotu.
Redakce požádala rodinu pana Zemana o povolení otisknout podstatnou část těchto vzpomínek. Text je téměř v původním znění. Drobné úpravy byly provedeny pouze v nezbytných případech, a to tak, aby se neměnil smysl vět. Vzhledem k tomu, že se jedná o přepis rukou psaného textu, není vyloučena občasná chyba například ve jménu uváděných osob. Jestliže čtenáři-pamětníci takovou či jinou nesrovnalost v textu objeví, mohou redakci ŽÚ na uvedenou skutečnost upozornit.
Původní rukopis je na více než třiceti stránkách sešitu velkého formátu. Zápisky budeme uvádět na pokračování.

Do Úval přišel jsem v roce 1910 a to pouze na posvícení, takže výstavbě jsem mnoho pozornosti nevěnoval. Pamatuji Úvaly pod závorami, že se mnoho neměnily ve výstavbě, pouze několik domů bylo přestavěno do toho, jak stojí podnes. Když já přišel do Úval, čítaly Úvaly asi 330 čísel a to bylo v roce 1911. Dnes v roce 1967 čítají asi 1200 čísel. Nejvíce se stavělo od roku 1900 do roku 1914, pak přišla válka 1914 - 1918. Znovu začalo se stavět v letech 1920 - 1929, od roku 1930 to trochu stagnovalo až do roku 1937, kdy se začalo znovu stavět. To narůstaly celé čtvrtě, stavělo se až do roku 1938, kdy opět začala válka. Po ní začalo se stavět asi v roce 1946 a staví se dodnes do roku 1967.
Staré Úvaly směrem od závor stály po pravé straně dolů až na Malechov ke hřbitovu. Poslední byl Turek, pak byla proluka a u hřbitova byl deputátní barák majitele statku Hladíka (dnes Zeman Fr.). Po levé straně (od závor - pozn. red.) bylo zastavěno až ke staré škole, nová měšťanka byla právě ve výstavbě, pak hotel U lva (zájezdní hostinec), za ním pak obecní jatka a podél silnice Rosenbaumův statek a hned nad ním mlýn pana Kučery, patřil cukrovaru, a proti němu mýto, kde se od formanů vybíralo mýtné na údržbu silnice. Od mýta nahoru byly zase domy a jsou jak byly, jenom kolářství pana Netušila až na stodolu bylo předěláno panem Mužikem na autoopravnu. Nad ním ob jeden barák postavil pan Skala dům, dnes je tam pan Pilát, elektro auto montér, pak byla parcela volná, nad níž dnes stojí dva baráky, a sloužila staviteli Jedonovi jako ohrada, po II. světové válce pak jako sklad dříví a tesařská dílna pana Strejce. Vedle pak velkostatek pana Hladíka, pak Vojtěchovského a pak pronajatý panu Škuderovi, který hospodařil asi do roku 1942, kde pak ze statku udělali JZD, dnes státní statek.
Na silnici ke Škvorci vzdáleném asi 1/4 hodiny stojí velkostatek starý, vystavěný v roce asi 1200, jež měl v držení pan Karel Bradáč. Nyní patří budovy státnímu statku.
Avšak nutno vrátit se ještě do dolních Úval. Vlevo mezi domy pana Stárka a bývalého Zelenky jest úzká ulička povždy známá na Tržišti. Tam (v dnešní Tyršově ulici a na náměstí - pozn. redakce) byly původně a jsou první baráky v Úvalech, a to č. 1 Šmej-kal Frant., č. 2 Zelenka, č. 3 Polák, č. 4 Chocholouš, č. 5 Šulc, č. 6 Šťastná J., č. 7 a 8 školy atd. Tato jednostranná ulice vede až k bývalému zahradnictví pana Růžičky. V ní jsou domy vesměs postaveny před 1. světovou válkou, jen některé jsou upraveny, jeden dokonce v roce 1937. Ulice z náměstí, jež se u pana Trojánka rozděluje, rovně vede přes trať, druhá do Chaloupek. Tam jsou vesměs staré baráky od čísla 20 až do 60.
V ulici Havlíčkově, tedy na Vinohradech, jsou také staré baráky až do ulice Nerudovy. Pamatuji, že dům pana Konstantina, dnes obchod s potravinami, tam stál, ale vedlejší dva jsou postaveny tak v roce 1911-1912. Protější strana od staré pošty až k Nedvědovi, to bylo pole, pak již jen místo pro kolotoče, houpačky a cirkusy, kam jsme chodili. Ale od roku 1910 do roku 1915 byla celá ulice dostavěna včetně restaurace U Nedvědů. Ulice Nerudova je stará ulice, vystavěná dávno, než já přišel do Úval. Změny tam jsou jen u 3 baráků, a to u p. Rovného (1949), pí Molnárové (1939) a p. Ondraučuka r. 1938. Dům p. Piláta vedle Jukubínských a vila Morávkova postaveny v r. 1936. Část ulice Boženy Němcové byla vystavěna do r. 1914, taktéž i ulice Čechova je velice stará až na dům pí Svobodové.

(pokračování v příštím čísle)
 

 

S P O L K Y

Výbor míst. org. Svazu tělesně postižených v ČR Úvaly
přeje všem členům do nového roku 2004 dobré zdraví, pohodu a úspěch všeho konání.
za výbor m.o.STP Úvaly - Loskot
 


Junák hlásí …

V sobotu 29. listopadu uspořádali skautky, skauti, vlčata a světlušky dobrovolnou mikulášskou sbírku ve prospěch denního stacionáře AKORD pro děti s mentálním postižením a kombinovanými vadami, Praha 2, Záhřebská 36. Výsledek sbírky byl nejvyšší z dosavadních sbírek, činil 10.000,- Kč. Peníze byly předány pracovníkům stacionáře. Převzali sbírku s radostí a obdivem a děkují spolu se střediskem všem milým dárcům, kteří se zasloužili o krásný výsledek, i všem skautkám, skautům, vlčatům a světluškám, kteří sbírku připravili a realizovali.
Skautské středisko br. Jiřího Bubáka Úvaly
 

 

C Í R K E V

Ohlédnutí za adventem Komorního sboru CHRISTI Úvaly

Nový rok již našlapuje prvními krůčky a Komorní sbor CHRISTI Úvaly vstoupil do čtvrtého roku své sborové pěvecké činnosti. Z původních jedenácti zakládajících členů se rozrostl na dnešních devatenáct. V závěru roku 2003 bylo možné si sbor poslechnout v Úvalech a okolí. V sobotu 6. prosince se nejprve představil ve společenském sále sanatoria TOPAS ve Škvorci nejen pro jeho zdejší obyvatele, ale i zdravotní a pomocný personál. Poté vystoupil ve zcela zaplněném evangelickém kostele ve Škvorci. Následující den, druhou adventní neděli 7. prosince, zpíval nejprve pro babičky a dědečky v Domově důchodců v Úvalech a odpoledne pro zájemce v zaplněném sále Sboru Církve bratrské na Pražské ulici 477. Ke koncertnímu vystoupení přijali pozvání milí hosté: zpěvačky Sonja Pochmanová, Eva Kolková a Marta Ženatá, děti z křesťanské výchovy při Husově kapli v Úvalech, sestry Měchurovy ze Škvorce a čtyřletý Marek Nádeníček z Úval, při jehož milém zpívání všichni jakoby zjihli. Sbor zpíval adventní a vánoční písně a zejména píseň Tichá noc, svatá noc v jeho provedení všechny posluchače pohladila po duši a zahřála u srdce. Vše umocnil recitací básní známý recitátor Rudolf Kvíz ze Štolmíře. Na varhany tradičně doprovázela Eva Nádeníčková a sbor dirigoval Dr. Vítězslav Pokorný. Koncerty se líbily a diváci se dlouho nechtěli rozejít.
Smělé plány má sbor i pro letošní nový rok 2004. Chce se zúčastnit především dalšího ročníku Festivalu duchovní hudby v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze a opět chystá adventní vystoupení v prosinci 2004.
Ing. Vladislav Procházka
 


Komorní sbor CHRISTI

stále hledá a doplňuje zpěváky a zpěvačky
pro provedení i náročnějších pěveckých projektů.
Kdo má zájem, nechť se přihlásí u sbormistra Dr. Vítězslava Pokorného na faře Církve československé husitské v Úvalech, Pražská 180 nebo na čísle telefonu 607 120 386.
Zkoušky se konají jednou týdně v Husově kapli v Úvalech.
Dr. Vítězslav Pokorný
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 981 539, fax: 281 981 696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz