2/2004

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
N A P S A L I   O   N Á S
K A M   A   K D Y
Š K O L S T V Í
H I S T O R I E
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í
C Í R K V E

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 45

 

 

 


Zima u Mlýnského rybníka, foto Ing. V. Procházka

 

K A M   A   K D Y

POZVÁNKA
na schůzku občanů s členy zastupitelstva města
,
která se bude konat v úterý 10. února 2004 od 17.00 hodin
v sále Domu s pečovatelskou službou na náměstí Svobody v Úvalech.

Předmětem diskuze budou následující témata:
- investiční akce města,
- koupě areálu Multitec,
- stěhování městského úřadu,
- územní plánování,
- bezpečnost ve městě,
- další body podle ankety,
- další témata podle návrhů občanů na schůzce.

Ing. Ivan Černý v.r., starosta města

Pozvánka
na řádné veřejné zasedání zastupitelstva města
,
které se bude konat ve čtvrtek 19. února 2004 v 18.00 hodin
v sále Domu s pečovatelskou službou Úvaly, nám. Svobody 1570.

Program:
1) Zahájení - určení ověřovatelů a návrhové komise.
2) Zpráva o činnosti rady města od 11.12.2003 do 19.2.2004.
3) Úprava rozpočtu města na rok 2004.
4) Majetkoprávní záležitosti.
5) Projednání a schvalování změn č. IV. územního plánu města Úvaly.
6) Odpověď zastupitelstva na petici občanů.
7) Různé.
8) Připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
9) Připomínky a náměty občanů.
10) Závěr.

Ing. Ivan Černý v.r., starosta města

Dobří duchové z MDDM Úvaly
vás zvou do sokolovny na
DĚTSKÝ KARNEVAL
14. února od 14 hodin.
Těšíme se na vaše vtipné masky, které čeká sladká odměna.
Přijďte si s námi hrát.
K tanci hraje pan Kočárník.
Vstupné 30 Kč.
 


POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Kulturní komise města Úval zve občany na výstavu "DIVADLO A HUDBA V ÚVALECH (1860-1980)"
Výstava se koná ve dnech 20.-22. února 2004 v kulturním sálku DPS, nám. Svobody 1570, Úvaly.
Výstava bude slavnostně zahájena v pátek 20.2.2004 v 18 hodin.
Další dny bude výstava otevřena takto:
sobota 21.2. 2004: 10 - 18 hodin
neděle 22.2.2004: 13 - 18 hodin
(Další informace dále)
 


HASIČI ÚVALY
POŘÁDAJÍ
Dětský maškarní karneval
dne 28. 2. 2004 od 14 do 17 hodin v sokolovně.
Vstup zdarma, soutěže, vyhlášení nejlepších masek ve třech kategoriích.
Hudba: DJ Radia Blaník p. Martin CÍSAŘ
VŠECHNY SRDEČNĚ ZVEME!
 


SK Úvaly, oddíl kopané pořádá
dne 13.3.2004 ve 20.00 hodin
tradiční PLES FOTBALISTŮ
K tanci a poslechu hraje orchestr "DD COMBO"
Předprodej vstupenek od 9.2. u pana Líznera v prodejně autodílů v Pražské ulici (naproti bývalé poště).

Srdečně zve výbor SK Úvaly, oddíl kopané.

 
 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

INFORMACE
z jednání rady města Úvaly
,
které se konalo ve čtvrtek 11. 12. 2003

Správní odbor

Starosta Ing. Černý seznámil radu s tím, že paní Jana Tůmová rezignuje na členství v komisích kulturní a školské z rodinných důvodů.
Usnesení č. 336/03
Rada města bere na vědomí rezignaci pí Jany Tůmové na členství v komisi kulturní a zájmové činnosti a komisi školské, mládeže a sportu.

Každoročně jsou poskytovány nejstarším nebo invalidním občanům Úval drobné vánoční dárky. Tyto náklady jsou hrazeny z rozpočtu města z kapitoly důchodci. Letos byly rozděleny šeky a dárky pro 143 občanů v celkové hodnotě 42.450,- Kč (důchodci, DPS, domov důchodců).
Usnesení č. 337/03
Rada bere na vědomí informaci o po-skytnutí vánočních dárků pro důchodce a invalidní občany.

Pro informaci byl předložen zápis z jednání bytové komise.
Usnesení č. 338/03
Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise.

Bytová komise doporučila přidělení bytu č. 5 v č.p. 75, Škvorecká ul. panu M. Š., dosavadnímu správci v MŠ Kollárova.
Usnesení č. 339/03
Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 5 v č.p. 75, Škvorecká ul. panu M. Š., bytem Kollárova 1260, Úvaly.

Bytová komise doporučuje přidělení 1 místnosti v č.p. 105, Škvorecká ul. panu S. H. ml., trvale bytem Škvorecká 105 (v bytě s rodiči).
Usnesení č.340/03
Rada města souhlasí s přidělením 1 místnosti v č.p. 105, Škvorecká ul. panu S. H. ml., trvale bytem Škvorecká 105.

Dne 9.12.2003 požádala paní M.Č. o prodloužení nájmu bytu čp. 18 nám. A. z Pardubic Úvaly. Správní odbor doporučuje prodloužit nájemní smlouvu dodatkem do 31.12.2004 za stávajících podmínek.
Usnesení č. 341/03
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku nájemní smlouvy na byt čp. 18 nám. A. z Pardubic pro paní M.Č. do 31. 12. 2004 za stávajících podmínek.

Správní odbor předkládá žádost o prodloužení nájemní smlouvy Agentury Profi, spol. s r.o., Kolín, která má v pronájmu místnost v objektu Tesko. Správní odbor navrhuje uzavření smlouvy nové, s nájemným 25,- Kč/m2/měs. plochy a platbami záloh na poskytování služeb spojených s užíváním prostor. Smlouva by byla uzavřena na dobu jednoho roku s možností následného prodloužení. V nové smlouvě by byla uvedena možnost zvyšování nájemného a záloh za služby dle koeficientu inflace stanoveného v předcházejícím roce.
Usnesení č. 342/03
Rada města souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy na nebytové prostory v objektu Tesko - Podhájí s firmou Agentura Profi CZ, spol. s r.o., Kolín IV na dobu od 1.1.2004 do 31. 12. 2004. Nájemné stanovuje na 25,- Kč/m2/měs. Dále ukládá správnímu odboru smluvně ošetřit hrazení služeb spojených s užíváním uvedených prostor.

Centrum sociálních služeb Brandýs n. Labem žádá o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v DPS v č.p.1570 - prostory pro pečovatelky. Správní odbor doporučuje tuto smlouvu prodloužit do 31. 12. 2004 za stejných podmínek.
Usnesení č.343/03
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku nájemní smlouvy na nebytové prostory s Centrem sociálních služeb Brandýs nad Labem do 31. 12. 2004 za stejných podmínek.

Dne 4. 12. 2003 požádal pan J. N. o prodloužení pronájmu zkušebny - sklepních prostor ZŠ čp. 8, Úvaly. Správní odbor doporučuje prodloužit nájemní smlouvu dodatkem do 31. 12. 2004.
Usnesení č. 344/03
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku nájemní smlouvy na nebytové prostory - sklepní prostory v č.p. 8 do 31.12.2004.

Dne 4. 12. 2003 požádala pí B. o pro-dloužení pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 18 nám. Arnošta z Pardubic prodejna Tabák. Správní odbor doporučuje prodloužit nájemní smlouvu dodatkem smlouvy do 31. 12. 2004 se zvýšením nájemného pro rok 2004 o koeficient inflace 1,018.
Usnesení č. 345/03
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku nájemní smlouvy na nebytové prostory čp. 18 nám. Arnošta z Pardubic s pí B. do 31. 12. 2004 a souhlasí s navýšením nájemného a záloh na služby pro r. 2004 o koeficient inflace 1,018.

Dne 5. 12. 2003 požádala firma Elisa, s.r.o., Elisa EMC Group, spol. s r.o., Úvaly o prodloužení pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 95 nám. Arnošta z Pardubic. Správní odbor doporučuje prodloužit nájemní smlouvu dodatkem smlouvy do 31. 12. 2004 se zvýšením nájemného pro rok 2004 o koeficient inflace 1,018.
Usnesení č. 346/03
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku nájemní smlouvy na nebytové prostory čp. 95 nám. Arnošta z Pardubic s firmou Elisa, s.r.o., Elisa EMC Group, spol. s r.o., Úvaly do 31. 12. 2004 a souhlasí s navýšením nájemného a záloh na služby pro r. 2004 o koeficient inflace 1,018.

Dne 1. 12. 2003 obdržel správní odbor žádost o udělení souhlasu s podnájmem pronajatých prostor firmy Saga, spol. s r.o. Jedná se o část pronajatých nebytových prostor v čp. 95 nám Arnošta z Pardubic. Správní odbor doporučuje radě města udělit tento souhlas, neboť udělení souhlasu je v souladu s článkem 5. 2. uzavřené nájemní smlouvy.
Usnesení č. 347/03
Rada města uděluje souhlas s podnájmem zadní kanceláře 1. n.p. čp. 95 nám. Arnošta z Pardubic dle čl. 5.2 uzavřené stávající nájemní smlouvy s firmou Saga, spol. s r.o., za podmínky, že podnájemce bude plně respektovat ustanovení stávající nájemní smlouvy. Podnájem bude uzavřen firmou Saga, spol. s r.o., se společností MJT Finance, spol. s r.o., Jirny, Družstevní 17.

Dne 9.12.2003 požádal pan J. J. o prodloužení nájemní smlouvy na ubytování v čp. 105 Škvorecká ul., Úvaly. Správní odbor doporučuje prodloužit nájemní smlouvu dodatkem do 30. 6. 2004.
Usnesení č. 348/03
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku nájemní smlouvy s panem J. J. na ubytování č. 3 Škvorecká 105, Úvaly do 30. 6. 2004 za stávajících podmínek.

Dne 9. 12. 2003 požádal pan J. H. o prodloužení nájemní smlouvy na byt v čp. 195 ul. Boženy Němcové Úvaly. Správní odbor doporučuje prodloužit nájemní smlouvu dodatkem do 31. 12. 2004.
Usnesení č. 349/03
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku nájemní smlouvy na byt v čp. 195 ul. B. Němcové Úvaly s panem J. H. do 31.12.2004 za stávajících podmínek.

Dne 28.11. 2003 obdržel správní odbor žádost pí S. o prodloužení nájemní smlouvy na ubytování v čp. 105, Škvorecká ulice. Pí S. žádá i o přidělení většího bytu. Správní odbor doporučuje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem do 30.6.2004. Nájemné a zálohy na služby jsou hrazeny pravidelně a v plné výši.
Usnesení č. 350/03
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku nájemní smlouvy na byt v čp. 105, Škvorecká ul., pro paní H. S. do 30.6.2004 za stejných podmínek.

Ing. Ivan Černý, starosta
Ing. Jana Horová, místostarostka

INFORMACE
z mimořádného jednání rady města Úvaly
,
které se konalo 5. 1. 2004

Odpověď na petici
Dne 11.12.2003 obdrželi všichni zastupitelé petici občanů týkající se zrušení 3 usnesení zastupitelstva města ohledně prodeje a koupě majetku. Petiční zákon stanoví povinnost odpovědět do 30 dnů. Vzhledem k tomu, že petice byla podána před vánočními svátky a lhůta pro odpověď vyprší dne 10.1.2004, byl po dohodě se zástupci petičního výboru domluven následující postup:
- V zákonné lhůtě rámcově odpoví rada města s tím, že všichni zastupitelé již mají k dispozici podrobnější návrh odpovědi k připomínkám.
- Všechny návrhy na úpravy, doplnění či přepracování od jednotlivých zastupitelů budou v návrhu odpovědi zohledněny.
- 10. 2. 2004 se uskuteční schůzka s občany.
- 19.2.2004 se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva města, kde bude oficiálně hlasováno o konečném textu odpovědi pro petiční výbor.
- Odpověď bude neprodleně dána k dispozici petičnímu výboru a ostatním občanům města.

Správní odbor
V souladu s podmínkami výběrového řízení na pronájem prostor ordinace gynekologie požádal MUDr. Šulc o umožnění podnájmu těchto prostor dalšímu právnímu subjektu, jehož je zaměstnancem. Důvodem žádosti o u-možnění podnájmu je velice problematické povolení souběhu vykonávání primariátu a soukromé praxe, které uděluje ředitelství VZP pro Prahu-východ. Rada nemá zásadní námitky proti tomuto podnájmu, avšak trvá na tom, aby byly dodrženy podmínky dohodnuté v rámci výběrového řízení, tj. alespoň jeden den v týdnu bude ambulanci zajišťovat MUDr. Šulc osobně a zbývající úvazek zajistí jím stanovené lékařky (lékaři) tak, jak bylo uvedeno v podávané nabídce. Smlouva o podnájmu by měla být na dobu určitou, do oznámení výsledku výběrového řízení vypsaného VZP. Poté budou smluvní vztahy případně upraveny odpovídajícím způsobem.
Usnesení č. 001/04
Rada města souhlasí s podnájmem ordinace gynekologie pro společnost Pro Gyn, s.r.o., sídlem Praha 9, Bělo-veská 656. Podnájem bude uzavřen na dobu určitou, a to do ukončení výběrového řízení vypsaného VZP na tuto ordinaci.

Rada města obdržela žádost očního optika p. Nováka o pronájem ordinace ve Zdravotním středisku Úvaly za účelem zřízení ordinace očního lékaře. Rada souhlasí se zřízením ordinace očního lékaře v budově zdravotního střediska, bude vypsáno výběrové řízení.
Usnesení č. 002/04
Rada města souhlasí se záměrem pronájmu nebytových prostor ve Zdravotním středisku Úvaly za účelem zřízení ordinace očního lékaře a ukládá správnímu odboru zajistit veškeré potřebné kroky včetně vypsání výběrového řízení.
Usnesení č. 003/04
Rada města jmenuje výběrovou komisi pro výběrové řízení na pronájem nebytových prostor - ordinace očního lékaře ve složení:
MUDr. Jan Šťastný, MUDr. Kateřina Zemanová, pí Helena Novosádová, Ing. Jitka Vyskočilová, pí Jana Tesařová, Ing. Jana Horová, náhradník: pí Lenka Platzová.

V návaznosti na jednání bytové komise (zápis předložen radě na jednání dne 11. 12. 2003) rada města souhlasí s přidělením bytu v čp.75 pro Ing. M.Ch. na dobu určitou do 31. 12. 2004.
Nájemné se v souladu s doporučením bytové komise stanovuje na 45,-Kč/m2.
Usnesení č. 004/04
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č.6 ve Škvorecké ulici čp. 75 s Ing. M. Ch. na dobu určitou do 31.12.2004. Nájemné se stanovuje ve výši 45,- Kč/m2.

Různé

Rada města obdržela žádost p. H. a pí S. o umožnění pronájmu areálu městského koupaliště pro příští sezóny. Rada se shodla na přípravě vypsání výběrového řízení na pronájem tohoto areálu. Na nejbližším jednání rady bude připraveno výběrové řízení na pronájem areálu městského koupaliště.

Byla předložena žádost organizace JUNÁK o finanční příspěvek. Rada nemá námitek proti finančnímu příspěvku pro tuto organizaci, ale pro jeho schválení je nutno konkretizovat jeho použití.

Dále byla předložena žádost p. Ž. ohledně pozemku pro rádiem řízené modely aut. Rada se domnívá, že jednou z možností je využití areálu hřiště na Slovanech. Tato varianta bude s p. Ž. projednána.

Z důvodu připomínek ke stávajícímu dopravnímu značení ve městě je doporučena celková kontrola dopravního značení včetně návrhů na úpravy.

Vzhledem k naplnění kapacit školských zařízení v případě, že bude počet přihlášených dětí do školských zařízení zřizovaných městem přesahovat kapacitu těchto zařízení, přikročí město v souladu se zákonem č.564/1990 Sb. (o státní správě a samosprávě ve školství) ke stanovení a následně uplatnění kritérií pro přijímání žáků. Základním kritériem s největší pravděpodobností bude trvalé bydliště rodičů v Úvalech. Informace bude zdůrazněna v časopise Život Úval.

Bude prověřeno, zda časopis Život Úval je dodáván také do nových zástaveb.

Ing. Ivan Černý, starosta
Ing. Jana Horová, místostarostka

INFORMACE
z jednání rady města Úvaly
,
které se konalo 19. 1. 2004

Správní odbor

Ředitel ZŠ pan František Smolík oznámil svůj odchod z funkce ke konci školního roku 2003/04. Z tohoto důvodu je nezbytné v dostatečném časovém předstihu vypsat konkurzní řízení na nového ředitele/ředitelku ZŠ. Pravidla jsou stanovena ve vyhlášce č. 72/2003 Sb. vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
V tomto případě musí být městem ustanovena sedmičlenná výběrová komise, kde jsou:
a) 2 členové určení zřizovatelem,
b) 1 člen určený odborem školství krajského úřadu,
c) 1 odborník v oblasti státní správy ve školství - určí zřizovatel,
d) 1 pedagogický pracovník dané školy - určí ZŠ,
e) 1 školní inspektor určený Českou školní inspekcí,
f) 1 člen rady školy - určí rada školy.
Jako 2 členové určení zřizovatelem jsou navrhováni: Ing. Dušan Zahrádka, ředitel školy a předseda komise školské, a Ing. Jana Horová, místostarostka města. Jako odborník v oblasti státní správy ve školství je navrhována pí Jana Tesařová, vedoucí správního odboru. Jako náhradníci jsou navrhováni: p. Jaromír Stemberg, člen rady, a pí Helena Novosádová, členka zastupitelstva a předsedkyně kulturní komise.
Usnesení č. 005/04
Rada města schvaluje členy výběrové komise pro konkurz na obsazení funkce ředitele/ředitelky ZŠ Úvaly: Ing. Dušan Zahrádka, Ing. Jana Horová, pí Jana Tesařová.
Náhradníci: p. Jaromír Stemberg a pí Helena Novosádová.

Rada města obdržela žádost obou ředitelek MŠ o příspěvek na dopravu dětí na poznávací pobyt na Šumavě. Rada se domnívá, že v případě rekreace konkrétních dětí by měli náklady s tím spojené nést rodiče těchto dětí. Finanční příspěvky města by měly být směrovány spíše na všeobecně využitelné věci.
Usnesení č. 006/04 - nebylo schváleno
Rada města schvaluje poskytnutí příspěvku na dopravu dětí mateřských škol na poznávací pobyt na Šumavě ve výši 100,- Kč na dítě.

V souladu s novelou zákona č. 143/1992 Sb a novým katalogem prací pro státní zaměstnance (platné od 1.1.2004) město jako zřizovatel školských zařízení musí určit platové zařazení pro ředitele těchto zařízení.
Usnesení č. 007/04
Rada města v souladu s platným katalogem prací schvaluje zařazení ředitelů školských zařízení, jejichž je zřizovatelem, takto:
ředitel/ka ZŠ - platová třída 12,
ředitel/ka MDDM - platová třída 11,
ředitel/ka MŠ - platová třída 10.

V návaznosti na nově schválenou výši ročních poplatků v městské knihovně je nutno schválit také změnu knihovního řádu. Radě byl také předložen návrh vedoucí knihovny, která navrhuje znovu zvážit výši ročního poplatku (nepřistupovat k tak velkému zvýšení) a zvýšit sankční poplatky. Rada se po zvažování různých modelů přiklonila k názoru, že nově stanovené poplatky s ohledem na současnou cenu tiskovin nejsou přehnané.
Usnesení č. 008/04
Rada města schvaluje změnu knihovního řádu městské knihovny v čl. 2 (nově stanovené poplatky) a čl.3 (možnost prodloužení výpůjční lhůty).

Od 1.1.2004 platí u vybraných činností změna sazby DPH z 5% na 22%.
Z tohoto důvodu je nutné sepsat k některým smlouvám dodatky.
Usnesení č. 009/04
Rada města schvaluje sepsání dodatků ke smlouvám, kde je nezbytná úprava vzhledem ke změně sazby DPH z 5% na 22%. Dodatečné případné dopady na rozpočet města budou vyčísleny.

Radě byla předložena žádost p. N. o pronájem nebytových prostor v čp. 95 za účelem zřízení dílny na výrobu vitráží. Rada se domnívá, že budova by neměla být používána pro výrobu, byť nerušící, zejména s ohledem na technický stav budovy a fakt, že budova není pro tento účel kolaudována.
Usnesení č. 010/04 - nebylo schváleno
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.95 s p. M. N.

Odbor investic a životního prostředí
Radě byla předložena žádost pí Ž. o vybudování chodníku před nemovitostí čp.1343 v ulici Rašínova. V této ulici byl chodník v minulosti budován svépomocí tehdejších majitelů nemovitostí. U domu čp.1343 si tehdejší majitel chodník nevybudoval. Rada nesouhlasí s tím, aby nyní město chodník vybudovalo, ale souhlasí s proplacením materiálu, pokud chodník bude vybudován svépomocí současných majitelů, stejně jako tomu bylo u okolních nemovitostí. Dle předběžných propočtů by náklady neměly být vyšší než 13.000,- Kč. Po vybudování celého chodníku a předložení faktury na odpovídající stavební materiál bude možné tyto náklady proplatit, a to až do výše 13 tis. Kč.
Usnesení č. 011/04
Rada města souhlasí se zpětným proplacením faktury na stavební materiál na výstavbu chodníku před čp. 1343 až do výše 13.000,- Kč, pokud chodník bude realizován do 31.5.2004 po celé délce.

Rada projednávala další návrhy změn územního plánu města. Veškeré úpravy územního plánu jsou značnou časovou a finanční zátěží pro město a značné procento těchto úprav přináší výhody a zisk jejich žadatelům, ne však městu. Z tohoto důvodu se rada města rozhodla přikročit k následujícímu opatření: při požadavku změny území z jednoho typu na druhé tak, že touto změnou se výrazným způsobem mění hodnota pozemku, bude podmínkou města poskytnutí finančního daru městu ze strany žadatele na celkovou vybavenost města. Klasickým příkladem je změna ze statutu "orná půda" nebo "zemědělská plocha" na statut " čistě obytné území" nebo "všeobecně smíšené území", kdy pozemek změní cenu několikanásobně.
Usnesení č. 012/04
Rada města stanovuje jako podmínku pro úpravy územního plánu, týkající se změn pozemků zemědělských na stavební v nově zastavovaných lokalitách, finanční příspěvek na celkovou vybavenost města ze strany žadatele.
Usnesení č. 013/04
Výše částky dle usnesení 012/04 bude vztažena na 1 m2 předmětné plochy a její konkrétní výše bude předmětem jednání zastupitelstva. Rada předkládá předběžný návrh: 100-150,- Kč/m2.
Usnesení č. 014/04
Ke konkrétním požadovaným návrhům na úpravy bylo konstatováno:
č.1 - Změna pozemků v Radlické čtvrti (p.č. KN 3841/25, 3841/6, 3841/5, 3841/7, 3841/24, 3845/2, 3845/1) z orné půdy na čistě obytné území+zeleň:
- bude řešeno v souladu s usneseními 013/04 a 012/04.
č.2 - Změna pozemků u hřbitova (p.č. 331/11, 331/12) z nerušící výroby na čistě obytné:
- komise výstavby souhlasí se změnou na všeobecně smíšené území, bude vyžádáno stanovisko arch. Durdíka.
S touto změnou je svázána možnost získání pozemku do majetku města od Pozemkového fondu ČR.
č.3 - V Pernerově ulici u pozemku p.č. KN 2639 změna ze zahrady na čistě obytné území:
- rada nemá námitky.
č.4 - Lokalita Pod Slovany, u pozemku p.č. KN 3898 změna ze zahrádkářské osady na čistě obytné území:
- rada nemá námitky.
č.5 - Lokalita nad koupalištěm, pozemek p.č. 2898 a 2899 změna ze zahrady na čistě obytné území:
- radou bylo již v minulosti zamítnuto z důvodu neexistence příjezdové komunikace. Pro změnu stanoviska rady je nutno, aby žadatel předložil návrh přijatelného technického řešení (vše na účet žadatele).
č.6 - lokalita U Horoušánek, změna pozemku p.č. 3268/1 z orné půdy na čistě obytné území:
- bude řešeno v souladu s usneseními 013/04 a 012/04 a dále až po splnění předchozích závazků žadatele (zpevněné komunikace, odvodnění, atd.)
č.7 - Ulice U Obory, pozemek p.č. 3616/2 změna z louky na čistě obytné území:
- radou již bylo v minulosti řešeno a stanovisko trvá (nezbytné vyjádření Povodí Labe - bylo dodáno, kladné stanovisko nadřízeného úřadu - nebylo dodáno).

Rada města obdržela žádost pánů P. B. a P. B. o odprodej části pozemku v areálu bývalého cukrovaru nebo případně i jiného vhodného pozemku vzhledem k běžící výpovědi z nájmu (prodej části pozemku pro potravinový řetězec NORMA). Vzhledem k tomu, že v žádosti nejsou uvedeny podrobnější podmínky, zejména požadovaná plocha, budou žadatelé pozváni k ústnímu jednání. Různé

Radě města bylo předloženo celkové vyúčtování akce "Obnova místních komunikací", na kterou bylo použito dotace PHARE. Toto vyúčtování bude předloženo také zastupitelům města.
most Dobročovická 2.643.784
Hakenova 1.228.684
Horova 3.404.768
Fügnerova 696.877
sleva - 635.600
vícepráce - Na Ztraceném korci 400.740
- pamětní kámen Phare ca 20.000
celkem bez DPH 8.394.853
částka k úhradě včetně DPH: 8.814.595,-

z toho placeno z Phare 5.509.573
platí město 500.000

dotace kraj 2.500.000
zbývá 305.022

Ing. Černý informoval, že Centrum pro regionální rozvoj (agentura zprostředkující dotaci z programu PHARE) předběžně souhlasí s návrhem města na snížení rozsahu původně plánovaných prací při současném ponechání původní výše dotace. Díky tomuto rozhodnutí a dále díky zcela mimořádné dotaci od Středočeského kraje dopadla finanční bilance akce pro město velice příznivě.
Usnesení č. 015/04
Rada města bere na vědomí vyúčtování akce "Obnova místních komunikací"
Usnesení č. 016/04
Rada města vyjadřuje krajní nesouhlas s faktem, že byly objednány vícepráce na úpravě komunikace Na Ztraceném korci bez souhlasu rady.

Rada byla informována o situaci ohledně čp. 1201:
a) havárie střechy,
b) žádosti o možnost koupě potomky nájemníků pro rodiče (z důvodu nemožnosti získání úvěru pro občany v důchodu),
c) žádost nájemníků o umožnění převodu nájemného za leden 2004 do fondu oprav budoucího Společenství vlastníků jednotek.
Usnesení č. 017/04
Rada města požaduje posuzovat havárii střechy jako pojistnou událost. Základní oprava střechy bude provedena odbornou firmou, radě bude předložen rozpočet.
Usnesení č. 018/04
Rada města souhlasí v případě důchodového věku stávajících nájemníků s umožněním koupě bytu potomky s tím, že v kupní smlouvě bude uvedeno právo užívání bytu na stávající nájemníky.
Usnesení č. 019/04
Rada města souhlasí s tím, aby částka nájemného za leden 2004 byla následně převedena do fondu oprav budoucího Společenství vlastníků jednotek čp. 1201.

Na základě předchozího jednání rady byla připravena kritéria a podmínky pro výběrové řízení na pronájem areálu městského koupaliště. V průběhu jednání byly doplněny připomínky radních a výběrové řízení bude neprodleně zveřejněno.
Usnesení č. 020/04
Rada města vyhlašuje výběrové řízení na pronájem areálu městského koupaliště.
Usnesení č. 021/04
Rada města jmenuje výběrovou komisi pro výběrové řízení na pronájem areálu městského koupaliště:
Ing. Ivan Černý, Ing. Jana Horová, p. Roman Kroutil, Ing. Josef Krutský, Ing. Oldřich Nečas, p. Jaromír Stemberg, pí Jana Tesařová, náhradník: pí Jitka Hájková, Ing. Helena Bulíčková.

Radě byl předložen seznam členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů Úvaly a dále souhrn zásahů za rok 2003. Dále bylo navrženo, aby členové podílející se významnou měrou na činnosti jednotky byly městem finančně zvýhodněni.
Usnesení č. 020/04
Rada města souhlasí s jednorázovým vyplacením odměny ve výši 500,- Kč pro každého člena Jednotky sboru dobrovolných hasičů Úvaly, který se v roce 2003 zúčastnil 10 a více výjezdů.
Společnost STEPP Consult, spol. s r.o., předložila svůj návrh zastavovací studie lokality Chorvatská. Oproti předloženému návrhu bude nezbytné posunout napojení budoucí ulice tak, aby přímo přes ulici Škvoreckou navazovala na ulici směr Přišimasy. Dále existuje požadavek individuálních domů podél ulice Chorvatská a navržené řadové domy bude možné po dohodě přesunout do lokality 11 místo individuálních domů.
Usnesení č. 021/04
Rada města bere na vědomí současný stav zastavovací studie společnosti STEPP Consult, spol. s r.o., a požaduje zachování individuálních domů v ulici Chorvatská.

Členům rady byl předán zápis z jednání finančního výboru.

Ing. Ivan Černý, starosta
Ing. Jana Horová, místostarostka

Město Úvaly vypisuje
V Ý B Ě R O V É     Ř Í Z E N Í
na pronájem nebytových prostor v budově Zdravotního střediska Úvaly, Pražská 1144
- O r d i n a c e    o č n í h o    l é k a ř e -
Přihlášky mohou jednotliví zájemci podávat na sekretariátu MěÚ Úvaly, Pražská 276.
Uzávěrka pro přijímání přihlášek je dne 16.2.2004 v 17.00 hodin.
Město nezajišťuje smlouvu se zdravotní pojišťovnou.

Ing. Jana Horová v.r., místostarostka

Čtvrtý městský ples

V sobotu 17.1.2004 se konal v pořadí již čtvrtý městský ples. O hudební produkci se opět postarala kapela Březovanka, na předtančení letos kromě tradičních ukázek tanečního oddělení MDDM byly k vidění také ukázky standardních a latinsko-amerických tanců. Také výzdoba sálu se dle mého názoru vydařila. Musím přiznat, že jedinou drobnou šmouhou pro mě byla (stejně jako na jiných plesech) úroveň občerstvení. Je totiž běžné, že daleko před půlnocí už dostanete pouze buřty s hořčicí. Každopádně se ale domnívám, že návštěvníci tohoto plesu nemohli odcházet domů nespokojeni a chtěla bych prostřednictvím stránek ŽÚ poděkovat celé kulturní komisi v čele s předsedkyní pí Helenou Novosádovou za přípravu a realizaci městského plesu a dále manželům Marii a Miroslavu Černým za pomoc na plese samotném.

Ing. Jana Horová, místostarostka

Upozornění pro rodiče

Vzhledem ke stále se nelepšící situaci v poměru počtu dětí na počet rodičů s trvalým bydlištěm v Úvalech bude s největší pravděpodobností město nuceno přikročit k uplatnění kritérií při zápisu do školských zařízení, jejichž je zřizovatelem (netýká se speciálních škol). Toto právo je zakotveno v zákoně č. 564/1990 Sb. v pozdějším znění, §14. Základním kritériem bude trvalé bydliště žáka a jeho rodičů v Úvalech, příp. v okolních menších obcích, kde spádovost je do Úval (Horoušany, Tuklaty apod.). V případě, že by díky počtu dětí, jejichž rodiče mají trvalé bydliště např. v Praze, Říčanech nebo Škvorci, měla být otevřena další třída, tyto děti s největší pravděpodobností přijaty nebudou.

Ing. Jana Horová, místostarostka

Chodníky v zimě

V průběhu Vánoc a ledna prověřila větší sněhová nadílka nejen pracovníky VPS, kteří měli několik "veselých" dní i nocí, ale zejména majitele nemovitostí. Musím konstatovat, že Úvaly jako celek dopadly velice bídně. Kromě lidí, kteří si uvědomují, že je nezbytné chodníky nebo jiné veřejné prostory patřící k nemovitosti řádně uklidit a umožnit tím chodcům bezproblémovou cestu, je ale vět-šina těch, kteří tato základní pravidla prostě nedodržují. Za vrchol bezohlednosti a ignorance považuji, že nejsou uklizené chodníky ani na náměstí, podél ulice Pražská (kromě úklidu VPS), v ulici Jiráskova, u nádraží nebo u obchodů. Ani mě zvláště netěší si přivstat a jít s hrablem nebo koštětem v ruce odklízet sníh, ale vůbec by mě nenapadlo to neudělat. Bohužel, mnoho lidí naopak nenapadne to udělat.

Ing. Jana Horová, místostarostka

Zimní úklid ulic

Žádám majitele vozidel parkujících u chodníků, aby pro zimní úklid uvolnili prostor. Někteří majitelé vozidel znemožňují plynulý průjezd techniky a vyvolávají zbytečné incidenty se zaměstnanci VPS.
Je snadné kritizovat pracovníky městského úřadu za to, že okamžitě při sněhové kalamitě nejsou silnice sjízdné, musí však každý začít alespoň tím, že vlastní překážky pro nasazení techniky ze silnice odstraní.

Ing. Oldřich Nečas, odbor investic a životního prostředí

 
 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

PROČ SE KÁCEJÍ STROMY V OBECNÍCH LESÍCH ?

Většina řidičů jedoucích nebo chodců jdoucích po Pražské ulici si zajisté všimla skutečnosti, že za 2. mateřskou školkou směrem ku Praze byla v lesním porostu vykácena mýtina. Některé možná pod dojmem zpráv v našich médiích napadla i myšlenka, že i v našich obecních lesích si zařádili "lesní piráti", kteří bez vědomí vlastníka vykácí často celé kvalitní lesní porosty a tím mu způsobí nejen nenahraditelné škody, ale i problémy s dodržením lesního zákona.
Tuto myšlenku však mohou opustit.
V tomto případě se jedná o mýtní těžbu v obecních lesích, spojenou s následnou obnovou lesního porostu, přičemž těžba byla do těchto míst umístěna v souladu s lesním zákonem z důvodu špatného zdravotního stavu, proředění a nežádoucí druhové skladby porostu v těchto místech. Po vlastní těžbě dřevní hmoty a vyklizení větví jejich seštěpkováním proběhne v jarních měsících roku 2004 výsadba nového lesního porostu. Takto bude postupováno v obecních lesích výhledově i v následujících letech, abychom tak jako nám předali lesní porosty generace před námi, je předali i generacím po nás.

Bohuslav Prokůpek, odbor investic a životního prostředí

Informace o provozní době a místech lékařské pohotovostní služby

Lékařská pohotovostní služba poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům, v návaznosti na služby a organizaci zdravotnické záchranné služby, v případech náhlé změny zdravotního stavu, zhoršení průběhu onemocnění, vzniklé-ho v době mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení. Lékařská služba první pomoci není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení.
Zajištění a organizace Lékařské pohotovostní služby ve Středočeském kraji je plně v kompetenci Územního střediska záchranné služby Středo-českého kraje, Dvojobvod, Litevská 2720, 272 59 Kladno.
LPS SMÍŠENÁ - je druh poskytování lékařské služby první pomoci bez rozdělení odbornosti (pro děti a dorost a pro dospělé), a to za účasti všech lékařů oprávněných k poskytování této služby. Tento typ LPS je poskytován v SČK jedním lékařem.

Lékařská pohotovostní služba smíšená

Říčany
Adresa: Komenského náměstí 1910
Telefon: 323 602 611, 323 602 612
Provozní doba:
Po - Pá: 17.00 - 7.00 h
So - Ne, svátky: 7.00 - 7.00 h
Návštěvní služba:
Po-Pá: 17.00 - 7.00 h
So - Ne, svátky: 7.00 - 7.00 h

Stomatologická pohotovost

Kolín
Adresa: Nová poliklinika, Smetanova 764, Kolín IV
Telefon: 321 752 550
Provozní doba:
So 8.00 - 14.00 h
Ne 8.00 - 13.00 h

Praha
Adresa: Stomatologická LPS, Praha 1, Palackého 5
Telefon: 224 946 981
Provozní doba:
Po - Pá: 19.00 - 6.30 h
So - Ne, svátky: 7.00 - 18.00 h 19.00 - 6.00 h

Jana Tesařová, správní odbor

VÝŠE POPLATKU ZA ODPADY PRO ROK 2004

Zastupitelstvo města na svém posledním věřejném zasedání v roce 2003 mimo jiné schválilo výši poplatku za odpady pro rok 2004. Poplatek se vypočítává z nákladů roku minulého, přičemž schválená výše nesmí přesáhnout 500,- Kč za osobu a rok. V roce 2003 činil poplatek stanovený z nákladů za rok 2002 částku 480,- Kč, přičemž skutečné náklady činily 535,- Kč. Vzhledem k celkovému nárůstu nákladů v roce 2003 na 543,- Kč rozhodli zastupitelé zvýšit poplatek na částku 492,- Kč na osobu a rok. Porovnání nákladů rozhodujících pro výpočet výše poplatku pro rok 2003 z roku 2002 a pro rok 2004 z roku 2003 je uvedeno v následující tabulce.
Komentář k některým skupinám nákladů:
1. Popelnice a separovaný odpad - celkově stále narůstá množství produkce odpadů, přičemž se spíše zhoršilo třídění, i když ve většině případů byla zvýšena četnost svozu separovaného odpadu (plasty, sklo, papír). Nárůst nákladů je výsledkem zvýšeného množství a objemu popelnicových nádob a dále současně častým znehodnocováním separovaného odpadu přímo v nádobách umístěním odpadu, který tam nepatří.
2. Jarní a podzimní svoz odpadů (kolečko) - zde se jedná naopak o snížení nákladů, které vzniklo výběrem levnější svozové firmy.
Ostatní skupiny nelze vyhodnocovat pro jejich častou časovou proměnnost.

Bohuslav Prokůpek, odbor investic a životního prostředí

NÁKLADY ZA ODPADY

z roku 2002 pro rok 2003 z roku 2003 pro rok 2004
     
popelnice 1 622 170,- 1 691 500,-
separovaný odpad 387 330,- 453 522,-
jarní a podzimní svoz (kolečko) 375 480,- 322 936,-
VPS - koše, hřbitov, veř. zeleň 243 020,- 256 056,-
sběrný dvůr - nebezp. odpady 49 500,- 31 200,-
černé skládky 66 400,- 63 562,-
 
Celkem: 2 743 900,- 2 818 776,-
 
Vratka EKO - KOM 193 500,- 195 000,-
 
ÚHRNEM 2 550 400,- 2 623 776,-
 
Počet obyvatel 4 771 4 832
 
Náklady na 1 obyvatele 535,- 543,-


Změna Řádu pohřebiště

Již dne 1.1.2002 nabyl účinnosti zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů. Jde o první zákon, který upravuje oblast pohřebnictví od vzniku Československa.
Tento zákon ukládá mnohé nové povinnosti provozovatelům veřejných pohřebišť, což je ve smyslu tohoto zákona službou ve veřejném zájmu, zajišťovanou obcí v samostatné působnosti. Zákon jednoznačně definuje povahu hrobového místa jakožto nájem, který vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa mezi provozovatelem pohřebiště (město Úvaly) a nájemcem. Tato smlouva musí mít písemnou formu. Obec jako provozovatel pohřebiště má povinnost řídit se Řádem veřejného pohřebiště, který byl schválen na VZZM dne 11.12.2003.
Součástí řádu pohřebiště je i nový ceník:
Poplatek se skládá z částky za nájem hrobového místa a ceny za služby s nájmem souvisejícími.
1) Cena za pronájem hrobového místa
typ hrobového místa (cena na 10let)
kolumbárium 100,- Kč
urnový hrob 150,- Kč
jednohrob 200,- Kč
dvojhrob 300,- Kč
hrobka 400,- Kč
2) Cena za služby s nájmem místa souvisejícími
za 1 hrobové místo a rok 150,- Kč
Kromě shora uvedené informace bych ráda několika větami uklidnila občany, kterých se problematika týká. Všichni budou postupně písemně kontaktováni a pozváni k ústnímu jednání na správní odbor MěÚ Úvaly. Zde bude individuálně projednán současný právní vztah předmětné věci, uzavřena smlouva o nájmu hrobového místa a provedena kalkulace platby.
Současně bych chtěla upozornit občany, že bude přihlíženo k případným prokázaným platným smluvním vztahům a platbám. Se svými případnými dotazy se obracejte na pracovnice správního odboru, které vám je rády zodpoví na tel. čísle 281 982 485, nebo osobně v úředních dnech na správním odboru MěÚ Úvaly.

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

Vážení spoluobčané
V lednovém čísle ŽÚ byla uvedena informace, která mimo jiné uváděla skutečnosti týkající se funkce kronikáře. O konání veřejného zasedání a o jeho programu jsem nebyl informován a nemohl jsem se k uváděným skutečnostem vyjádřit na místě samém. Své připomínky jsem sdělil písemně všem zastupitelům a v následujícím je předkládám i vám, občanů Úval.
V každém případě musím uvést, že je zcela zavádějící informace, že výkon funkce kronikáře se děje na základě dohody o provedení práce a že práce nebyly splněny v termínu. Na základě čeho bylo konstatováno, že ve vedení kroniky jsou určité nedostatky, události ve městě nejsou dostatečně kronikářsky zdokumentovány, je mi záhadou, protože se nikdo ze zastupitelů podrobně o činnost kronikáře nezajímal. Že kronikářské zápisy za období 1986 až 1998 nejsou v pořádku, je všeobecně známo.
Dovoluji si poznamenat: Kronikář bývá do své funkce jmenován zastupitelstvem na základě výběrového řízení, tak jako kterýkoliv jiný funkcionář města.


Dopis zastupitelům města
28. prosince 2003

Vážený pane zastupiteli,
dne 23. prosince 2003 jsem obdržel od Ing. J. Horové dopis, ve kterém mi sděluje Vaše usnesení jmenovat nového kronikáře města Úvaly (č. Z-106/03). Usnesení bylo přijato na veřejném zasedání dne 11.12.2003.
Pokud jste rozhodli na základě 5 důvodů, které jsou Ing. Horovou uváděny v dopise, musím Vám sdělit, že o hodnověrnosti uvedených důvodů lze s úspěchem pochybovat.
K bodu 1. Nevím na základě čeho se uvádí, že kronika nebyla několik posledních let psána vůbec, když po celou dobu od mého jmenování (leden 1999) se nikdo z rady o zapsané texty nezajímal (a to nejen o kronikářské zápisy z posledních let, ale ani o zápisy od roku 1986). Pokud se týká odvolávky na dohodu o provedení práce DPP-Hor/02/2003, můžete se přesvědčit na přiložené kopii, že popis práce nemluví o "chybějících zápisech", ale uvádí zcela konkrétní roky a formu zápisu.
K bodu 2. Konstatování, že nebyl splněn termín, je zcela pochybné, protože jsem kronikářské zápisy za rok 1986 (16 stran) a i za rok 2001 (45 stran) odevzdal 7. července 2003 (čj. 4225/03). Po upozornění, že je požadován i rok 1987, doplnil jsem kronikářské zápisy za rok 1987 a i rok 1988 a předal v podatelně MěÚ (29.7.2003 čj. 4753/03). Předpokládám, že jste se s těmito návrhy textů seznámili a vysvětluji si tím, že jsem jejich opravené a okomentované texty dostal až v průběhu října.
K bodu 3. Je mi zcela nejasný, protože jsem žádné "nedodělky" nedodával, spíše kopie v situaci, kdy mnou dodané texty nebyly k nalezení.
Předané připomínky s opravou jsou provedeny v souborech na disketách a připraveny ke konečnému tisku.
K bodu 4. Jak je možno nahlédnout do přiloženého textu Dohody, jsou z mé strany splněny termíny dostatečně včas, a to ve větším rozsahu, než se uvádí v bodě B Dohody. To se ovšem nedá uvést o plnění části C) ze strany města.
Plnění bodu B a), tj. shromažďování podkladů za rok 2003, probíhá po celý rok, v jistém smyslu ještě v cca 3 měsících následujícího roku. Nelze proto si vymýšlet koncovku roku 2003 již v listopadu.
K bodu 5. K tomuto bodu se odvolávám:
- jednak na skupinu 3319 Kronika rozpočtu města na rok 2003 (její čerpání v průběhu roku jsem nikdy nedostal, ale jsem si jist, že tato skupina byla čerpána zcela minimálně na nezbytně nutné - náplně do tiskárny, poplatek za telefon a za elektřinu),
- jednak na Článek 2. Dohody, kde se zaměstnavatel zavazuje, že zajistí podmínky,
- jednak na prohlášení, kterým vedení města podporuje zpracování sborníku o divadle a hudbě v Úvalech (skenování a tisk historických fotografií z hudebních a divadelních produkcí v Úvalech) - Ing. Kolomý.
Prohlašuji, že jsem nevěděl, že si nemohu ani minimální potřebný materiál v rámci rozpočtu nakoupit.
Za skutečně korektní pokládám závěrečný odstavec dopisu, kde je mi dovoleno odnést si vlastní osobní věci do 16.1. 2004.
Dovoluji si připodotknout, že do funkce kronikáře jsem byl jmenován usnesením č. 9903 a bylo by asi namístě, abych byl ze své funkce zastupitelstvem např. odvolán na skutečně veřejném zasedání zastupitelstva města, případně, že budu na toto jednání pozván. Ing. Horovou citované veřejné zasedání zastupitelstva města Úvaly 11. 12. 2003 nebylo zveřejněno v ŽÚ ani na obvyklých místech a nemohl jsem se ho případně účastnit (např. na místní poště ještě 23. 12. 2003 visela jen pozvánka na listopadové VZZM, podobně i na jiných informačních tabulích).
Závěrem musím konstatovat, že funkce kronikáře není jen psaní kroniky města, ale také správa a údržba velmi cenné dokumentace (informační i foto) a kronik, která byla svěřena organizacemi a občany do péče archivu města.
O předání by měl být sepsán předávací protokol.
S pozdravem Ing. Miloslav Breda


Velice stručný komentář

Dovolím si pouze konstatovat následující fakta:
1) Ing. Breda správně uvádí, že kronikář je dle zákona jmenován zastupitelstvem, přičemž zmiňované usnesení 9903 neexistuje. Jedná se zřejmě o 99003 a jde pouze o usnesení rady.
2) Ing. Breda byl (byť pouze radou) stanoven kronikářem od roku 1998 do 2003. Ani za jeden z těchto roků neexistuje oficiální kronikářský zápis.
3) I mně je záhadou, proč zápisy nikomu nechyběly a proč se do roku 2003 nikdo o činnost kronikáře nestaral.
4) O předání byl sepsán předávací protokol.

Ing. Jana Horová, místostarostka

Představujeme nového kronikáře města

11. prosince loňského roku jmenovalo zastupitelstvo města Úvaly do funkce kronikáře města pana Dr. Vítězslava Pokorného. Požádal jsem pana Dr. Pokorného, aby řekl pár slov o svých záměrech v této významné funkci.
Můžete se čtenářům představit, říci něco o své osobě?
Věřím, že mě již mnozí úvalští občané znají. Nejen jako manžela místní farářky Církve československé husitské, jako jednoho z manažérů vybudování Husovy kaple a fary CČSH v Úvalech, kronikáře naší náboženské obce v Úvalech, ale i jako propagátora sborového zpěvu. Působil jsem několik měsíců jako dirigent chrámového sboru při kostele Zvěstování Páně, ale již třetím rokem se věnuji zpěvu jako sbormistr Komorního sboru CHRISTI Úvaly, jehož spoluzakladatelem jsem v roce 2001 byl a z původních 11 zakládajících členů se sbor rozrostl na dnešních 21 zpěváků a zpěvaček. Ale o tom někdy jindy. Rovněž chci připomenout i své dopisování do měsíčníku Život Úval a celostátního tisku.
Již jsem v úvodu uvedl, že jsem ženatý, otec tří dospělých dětí, děda tří vnoučat, v příštím roce mi bude 55 let. Získal jsem vysokoškolské vzdělání - studoval jsem filosofii, historii, psychologii, sociologii a politologii. V roce 1992 jsem byl promován na doktora sociálních věd a politologie.
S kronikářstvím jako oborem jsem přišel do styku poprvé v roce 1971, kdy jsem po absolvování základní vojenské služby nastoupil na Městském národním výboru v Písku do funkce zástupce vedoucího odboru školství, kultury, zdravotnictví a sociálních věcí s odpovědností za resort kultury a tím i za práci kronikáře v tehdy okresním městě s téměř třiceti tisíci obyvateli. Zároveň jsem pracoval 10 let jako předseda přípravného výboru národní přehlídky divadel malých jevištních forem známé pod názvem Šrámkův Písek. Poté jsem se začal konkrétně zabývat mládežnic-kým hnutím a jeho historií a analyzoval souvislosti Národní fronty s frontou předválečnou a válečnou, kterou též iniciovala, ale neopanovala KSČ. Po listopadu 1989 jsem pracoval na ústředí sdružení politických stran, hnutí a organizací a zabezpečoval vlastně servis mezi nimi a tehdejšími ústavními institucemi.
Chtěl jsem však zkusit i něco jiného a využít možností, které naskýtala změna politického i hospodářského systému. V roce 1992 jsem přijal nabídku a nastoupil jako ředitel soukromé firmy v Praze s 250 zaměstnanci. V roce 1995 jsem vážně onemocněl a nemoc mě nakonec přivedla do plného invalidního důchodu v roce 1999. A tak jsem se vrátil ke své milované historii a k hudbě, na které jsem najednou měl času dost. V loňském roce jsem přijal nabídku komise, která připravuje publikaci o Úvalech a začal jsem se podílet na zpracovávání jednotlivých tematických okruhů, zároveň jsem převzal redakci celé publikace. Mám radost, že společnou prací a spoluprací členů komise se nám podařilo v první polovině předcházejícího měsíce všechna témata zpracovat do základní podoby a v současné době pracujeme na redakční úpravě. Úroveň zpracování má přímou návaznost i na práci městského kronikáře.
Dosud mi byly tiskem vydány tyto publikace: v roce 1968 Československá mládež v současných dnech, v roce 1988 Přestavba Národní fronty, v roce 1990 Religióznost mezi mladými lidmi, v roce 1992 Sborník politických stran, hnutí a sdružení, dále bezpočet statí a článků v různém denním tisku.
Jaké máte zkušenosti se zpracováváním historických údajů a témat?
Teoretickou přípravu jsem získal studiem. Praktickou činnost orientuji dnes především na práci s internetem, prací s encyklopediemi, s rejstříky, náhledy do starých kronik a materiálů. Mám dobré technické zázemí doma pro vše, o čem hovořím. Jak se mi to bude dařit, musí posoudit ostatní. Jen řeči nestačí, až teprve výstupy ukáží. I já se však učím za pochodu celý dosavadní život. Uzavřít vše do jednoho kruhu nestačí.
Nebude skutečnost, že v Úvalech žijete tři roky, určitým handicapem pro práci kronikáře?
Na jedné straně v tom lze jistě určitý handicap spatřovat a lhal bych, kdybych tvrdil, že ne. Ale práce na publikaci o Úvalech v posledních dnech, týdnech a měsících, jak jsem již zmiňoval, byla pro mě velikou školou, neboť jsem přišel do styku s celou plejádou literárních pramenů vztahujících se k Úvalům, které jsem musel prostudovat, aby obsah v publikaci co nevýstižněji pojmenoval genezi Úval od prvopočátků až po současnost. Jen realita bez příkras zvýší vypovídací hodnotu publikace. A tak jsem se měl možnost hluboce se seznámit s historií města, pochopit souvislosti. S údivem a pokorou přistupuji k úvalské historii, která je bohatá, pestrá, široká a v mnohém předčí jiná místa v zemi. Ale málo se s místní historií pracuje, a tak často ani někteří občané neznají, jak úzce souvisejí některé historické skutečnosti přímo úměrně se současností. Pro přiblížení historie města občanům ještě musíme mnohé učinit. Ale i drobnou výhodu mám. Nemusím se vracet ke zpracování nedávné historie. Zde navazuji na práci svých předchůdců. Mým úkolem je především co nejvěrohodněji zachytit současný život a události ve městě.
Jaké jsou Vaše představy o práci kronikáře a o její organizaci?
Když mi před koncem loňského roku paní místostarostka Ing. Jana Horová nabídla možnost pracovat jako kronikář města, začal jsem přemýšlet, jak k této práci přistoupit. Mám představy, ale nechci o nich široce hovořit, aby to nevypadalo jako moje tzv. "velkohubost". Věřím, pane inženýre Procházko, že s vaší pomocí jako vedoucího redaktora najdeme společně prostor v Životu Úval pro přiblížení práce kronikáře i to, jak se mu daří. Ale co chci říci, co se mi v životě vždy příznivě osvědčilo, je spolupráce s konkrétními lidmi a institucemi. Víte, já jsem byl a snad jsem stále, týmový "hráč". A s takovým týmem lidí, patriotů tohoto města, majících neformální lidský zájem o městskou kroniku, o její podobu, o to, jak se tvoří, jaké informace a materiály se zpracovávají a pomáhajících tyto informace získávat, s takovými lidmi bych velice rád spolupracoval. Byl bych zejména rád, kdyby jádro tohoto týmu tvořili lidé, podílející se na zpracování a vydání publikace o Úvalech po 75 letech od vydání poslední publikace. Nezastupitelná bude pro mě jako kronikáře města úzká spolupráce především s městskou knihovnou, se všemi školami všech úrovní v Úvalech, městským domem dětí a mládeže, s hospodářskými a obchodními subjekty, s politickými stranami, spolky a kluby a řadou dalších, v neposlední řadě s městským úřadem, kde se řada informací o městě soustřeďuje a sleduje.
Pane doktore, děkuji Vám za odpovědi a přeji mnoho zdaru ve funkci kronikáře města. Podle výsledků Vaší práce v týmu, který připravuje knihu o Úvalech, si myslím, že se zastupitelstvo rozhodlo správně.

Ing. Vladislav Procházka

"... Ještě závěrem. Občané, politické strany, hnutí a spolky, i kluby, školy, kulturní zařízení a sportovní subjekty, hospodářské firmy a společnosti mají možnost se obracet na nového kronikáře města s různými letopiseckými návrhy, náměty, s pozvánkami a plakáty na akce a události, které budou využity v kronice města, a to na adrese: Dr. Vítězslav Pokorný, Pražská 180, 250 82 Úvaly, tel.: 281 983 150, mobil: 607 120 386, e-mail: drpokorny@volny.cz."


Pozvánka k setkání ochotníků úvalské kultury

Naposledy 6. dubna 2002 se v úvalské sokolovně sešly téměř čtyři desítky dříve aktivních tvůrců úvalské amatérské kulturní činnosti - divadel, hudby, recitací, koncertů i estrád. Z větší části to byli lidé, kteří ve svém životě nejednou okusili "jepičí život ochotníkovy kreace" (jak kdysi poznamenal jeden z pamětníků úvalského ochotnického spolku). To setkání tehdy bylo nejen po letech znovupoznáváním všech zúčastněných, ale i besedou nad budoucností vlastní úvalské kultury.
Z tohoto posledního setkání vyzněl kromě jiného záměr sestavit jakýsi sborník pamětí více než 140 let dlouhých dějin úvalské amatérské kultury. Dík dědicům některých ochotnických rodin, herců, režisérů, hudebníků, zpěváků, sbormistrů a dirigentů se postupně podařilo shromáždit větší množství dobových plakátů, fotodokumentací, novinových výstřižků i písemně dochovaných vzpomínek. Z takového souboru vznikl ve spolupráci s několika ochotnými spolupracovníky Sborník dějin ochotnických divadelních souborů, pěveckých sborů a orchestrů v Úvalech.
Tento Sborník je určen především pro předání archivům, knihovně, kronice města. Navíc po výzvě dalších kulturních příznivců úvalské obce vznikla i menší publikace-informativní brožura (ve stručné verzi), kterou snad bude možné připravit k prodeji za symbolickou cenu přímo v Úvalech.
Nejen ke spoluúčasti při slavnostním předávání sborníků městu Úvaly i určeným orgánům, ale především opět k připomenutí si řady slavných dob úvalských divadel a koncertů se zpracovatelé sborníku rozhodli svolat další setkání příznivců úvalské amatérské kulturní činnosti.
S porozuměním a za finanční a materiální pomoci městského úřadu se vše podařilo připravit na pátek 20. února 2004 na 18. hodinu do sálu domu s pečovatelskou službou na nám. Svobody.
Vítáni jsou nejen dosud žijící ochotníci, nejen přímí účastníci všech slavnějších divadelních i koncertních období úvalské amatérské kultury, ale také rodinní příslušníci a následníci všech, kteří se o jevištní představení v Úvalech v minulosti přičinili. Vítáni jsou i současní, především mladší, zájemci o vlastní kulturu v naší obci.
Za svolavatele setkání

Ing. Vladimír Kolomý (st)

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Ve dnech 20. - 22. 2. 2004 bude v kulturním sálku DPS v Úvalech, nám. Svobody 1570 otevřena výstava
"Divadlo a hudba v Úvalech (1860-1980)".
Slavnostní zahájení v pátek 20. 2. v 18 hodin.
Výstava bude otevřena:
sobota 21. 2. 10 - 18 hodin
neděle 22. 2. 13 - 18 hodin.
 


Město Úvaly vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pronájem areálu městského koupaliště
.

Podmínky pro zájemce:
- město pronajímá pouze areál jako celek
- se souhlasem města bude možno další případné podnajímání (např. stánek s občerstvením, reklamní akce apod.)
- město umožní pořádání hudebních produkcí nebo jiných kulturních akcí
- nájemce bude mít právo stanovit druhy a výši vstupného
- v rámci areálu je možné uplatnit další komerční aktivity po souhlasu města (např. půjčovna sportovních potřeb, fotoslužby, placená úschovna apod.)
- smlouva s vítězem bude sepsána na 1 rok s opcí na další 4 roky

K přihlášce přiložte zejména:
- návrh finančních podmínek
- živnostenské oprávnění
- stručný popis předpokládaného zajištění služeb (odvoz feka, údržba vody, ostraha areálu, zprovoznění areálu apod.)
- návrh provozní doby, termínu otevření a uzavření sezóny koupaliště
- reference nebo seznam provozoven, jejichž je zájemce provozovatelem

Přihlášky je možno podávat na MěÚ Úvaly, Pražská 276.
Uzávěrka je 27. 2. 2004 ve 14:00 h
Informace: 724 181 518 Ing. Horová
 


Vzhledem k tomu, že stávající ředitel ZŠ Úvaly pan František Smolík z této pozice na vlastní žádost ke konci školního roku odchází, bude v průběhu února 2004 vypsáno výběrové řízení na ředitele/ředitelku ZŠ Úvaly. Podrobnější informace budou zveřejněny po vyhlášení výběrového řízení na MěÚ, internetu, v tisku apod.

Ing. Jana Horová, místostarostka

Ještě jedna ukázka prací mladých čtenářů

Kromě tvorby dětí základní školy - "tiskové zprávy z besedy" - reagují čtenáři na naši výzvu Pište, pište, pište …. Drobná, zatím jen literární dílka zařazujeme do Velkého sborníku prací mladých čtenářů, kde si příchozí mohou zalistovat a potěšit se milými a hodnotnými příspěvky. Těšte se s námi a přidejte se.

Pracovnice Městské knihovny v Úvalech

Knihovna v noci

Přemýšleli jste někdy, jak to vypadá v noci v knihovně? Já ano.
Myslím si, že v noci knížka propustí své postavičky ven, a ty si povídají, jak se měly a jak s nimi lidé nakládali. Postavičky mají také svůj řád a ten jim zakazuje chodit do jiných oddělení, než ve kterém bydlí. Pustit totiž k sobě detektivy, draky nebo zahrádkáře, vznikla by pěkná mela. Všichni si povídají až do svítání. Když knihovnice ráno strčí do zámku klíč, všichni se musí vrátit do knížek a čekat na svého dalšího čtenáře.

Milada Teubnerová, 10 let

Městská knihovna Úvaly

Knihovna byla založena roku 1862 místním farářem Františkem Soukupem. Nejdříve byla v prostorách domu pekaře Františka Kukly, později byla přemístěna a nakonec se pro ni vybralo nynější místo. V této době se plánuje přestěhování do prostor do budovy Multitecu. Je to dobrý tah. Knihovna slouží dobře, ale stáří už je znát, regály na knihy už jsou poněkud starší. Největší problém je však v opadané malbě zdi, také by nemusela být v místnosti akumulátorová kamna, která sice pěkně topí, ale mezi knihy se jaksi nehodí.
V této době knihovnu vede vedoucí Iva Krňanská, ta se kromě jiné práce zabývá nakupováním nových knih, průměrně se tak nakupuje 800 knih ročně. Ty jsou vybírány podle čtenářovy potřeby. Knihovna eviduje asi 20 500 knih. Mezi nimi je nejstarší kniha Švanda dudák od spisovatele Josefa Pavla. Zda je opravdu nejstarší, není dnes úplně jasné, vzhledem k minulosti, kdy se knihy vypisovaly ručně, docházelo k nepřesnostem a často se zapomínalo napsat rok vydání.
Dnes už jsou v knihovně počítače s programem Lanius, kde jsou zapsány všechny informace o knihách.

Lukáš Asník, 8. třída

Anketa
www.Uvaly.cz

Výsledky ankety umístěné na www.Uvaly.cz v obdobíod 13. 12. 2003 do 12. 1. 2004
Kde prožíváte letošní vánoční svátky?
- doma 7% (30)
- u rodičů, příbuzných 1% (6)
- na horách, na dovolené 76% (323)
- v zahraničí 1% (3)
- v práci 14% (61)

V anketě na téma "odklízení sněhu" můžete hlasovat na www.uvaly.cz do 12. února 2004.

www.Uvaly.cz/mesto - informační rozcestník
www.Uvaly.cz/adresar - katalog služeb a podnikatelů
www.Uvaly.cz/kalendar - informační kalendář
www.Uvaly.cz/reality - aktualizovaná realitní nabídka
www.Uvaly.cz/MeU - informace občanům o úřadech
www.Uvaly.cz/ZivotUval - pravidelný měsíčník
www.Uvaly.cz/knihovna - Městská knihovna
www.Uvaly.cz/mapa - aktuální mapa města
www.Uvaly.cz/pocasi - předpověď počasí
www.Uvaly.cz/anketa - nová anketa

Ing. Lukáš Rubeš
 

N A P S A L I   O   N Á S

Dobrovolní hasiči dostali peníze

Středočeský kraj dá dobrovolným hasičům více než 1,5 milionu korun na nákup plovoucích čerpadel. Rozhodli o tom včera zastupitelé na svém letos posledním zasedání. Zařízení si bude moci díky krajské dotaci pořídit 40 záchranných hasičských sborů. Mnohé z nich působí v obcích, které zasáhla loňská povodeň. Plovoucí čerpadla lze pohotově používat k odčerpávání vody ze zatopených sklepů. Cena jednoho je téměř 40 tisíc korun. Zastupitelé také schválili návrh, aby kraj přispěl obcím 2,75 milionu korun na potřeby sborů dobrovolných hasičů a organizací integrované záchranné pomoci. Peníze budou využity na rekonstrukce budov a nákup technického vybavení. Z této položky získá nejvyšší částku, a to 1,2 milionu korun, Nové Strašecí na Rakovnicku. Poslouží k obnově technického vybavení hasičského sboru a rovněž na nákup staršího hasičského vozu. Po 350-tisíci korunách dostanou Zdice na Berounsku a Úvaly u Prahy. Zdice si budou moci pořídit informační varovací systém. Úvaly peníze použijí na generální opravu hasičského vozidla. Mšeno na Mělnicku dostane 300 tisíc korun na pořízení a obnovu požární techniky dobrovolných hasičů a Uhlířské Janovice na Kutnohorsku použijí stejnou částku na rekonstrukci hasičské zbroj-nice. Menší částky dostanou ještě hasiči ze Struhařova, Kralup nad Vltavou, Záboří nad Labem a Neveklovic.
(redakčně kráceno)

(ČTK) (Mladá fronta DNES, vyd. pro Střední Čechy, 18. 12. 2003)

Silný mráz zastavil vlaky

Silný mráz, který od pondělního večera sužuje Českou republiku, komplikuje dopravu na železnici. Nejhorší je situace na frekventované trati Praha - Kolín, kde zamrzají výhybky a vlaky zde nabírají až 3hodinové zdržení. Některé spoje musely být dokonce zrušeny.
Na trati Praha-Benešov je ve Stránčicích poškozená trolej, informoval mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Na trati z Říčan u Prahy do Benešova byl provoz obnoven v plném rozsahu před devátou hodinou. Provoz byl zcela přerušen v 4:40 na téměř dvě hodiny, poté se jezdilo pouze po jedné koleji.
Nejvážnější situace je na trati z Prahy na Kolín, kde zamrzlo několik výhybek a praskla kolejnice mezi Českým Brodem a Úvaly u Prahy. V daném úseku je k dispozici pouze jedna kolej. V ranní špičce zde přitom projíždějí vlaky v intervalu řádově pěti minut. Na místech v rovině jsou výhybky také zafoukány sněhem. "Když se chce změnit směr jízdy, tak se musí výhybky vymetat," popsal Šťáhlavský. Vlaky se zde zpožďují zhruba o hodinu.
Stejné zpoždění měly vlaky dnes ráno kvůli prasklé koleji například také na plzeňské trati v okolí Rokycan.

(www.novinky.cz, 6. 1. 2004, 10.40 h)
 

Š K O L S T V Í

Školní poločas

Ani jsme se nestačili všichni pořádně rozkoukat a máme za sebou polovinu docházky ze školního roku 2003/2004. Vysvědčení jsme dětem na základní škole předávali těsně před jarními prázdninami, takže všichni mohli záhy za odměnu vyrazit do hor či za jinými radovánkami a užít si volna.
Nejstarší ročníky, žáci 9. tříd, těsně před koncem pololetí absolvovali písemné testy v rámci programu SCIO z českého jazyka, matematiky, přírodopisu a všeobecných znalostí. Během prosince a ledna členové Klubu mladých diváků navštívili v zimním období dvě divadelní představení, z nichž jedno bylo nové zpracování legendárních Rychlých šípů, a přestože dnešní mladé generaci již příběhy Mirka Dušína a spol. mnoho neříkají, všem se velmi líbilo.
Na základní škole pokračoval vzdělávací program se zaměřením na využití počítačové techniky. Sympatické je, že vedle starších dětí se čím dál častěji do počítačové učebny stěhují naši nejmenší. Prvňáčci a druháci tak řeší matematické úlohy s pomocí počítačové techniky, nebo se zábavnou formou učí český jazyk a další předměty. Hlavně děti II. stupně využívají školní knihovny a možnosti přístupu k internetu. Nadále funguje spolupráce s městskou knihovnou. Při jedné z návštěv a tvorbě fiktivních novinářských reportáží dokonce Honza Tesař natolik svou prací zmátl veřejnost, že někteří čtenáři skutečně uvěřili, že se v naší milé knihovně našel vzácný historický tisk… Ne, bohužel, bylo to pouze nápaditě napsané slohové cvičení!

Mgr. Josef Koting

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2004/2005 se konal dříve než v předchozích letech. Budoucí školáci přišli k zápisu v pátek 23.1. 2004 do budovy základní školy. V orientaci dětem i jejich rodičům pomohly sličné hostesky ze 7. ročníku. Pokud se některé dítě spolu s rodiči nemohlo z vážných důvodů dostavit, může přijít v náhradním termínu 13.2. 2004 ve 12.00 hodin. V rámci spolupráce s mateřskou školou navštíví budoucí školáci základní školu opět na jaře se svými učitelkami a zapojí se do vyučování se staršími spolužáky z 1. a 2. tříd. Rodiče budoucích prvňáčků se sejdou s vedením školy a s třídními učitelkami 10. května 2004 v 16.00 hodin. Pokud by rodiče s dětmi chtěli navštívit školu již dříve, zvu vás na dny otevřených dveří dne 11. února a 18. března 2004.

Mgr. Růžena Kondelíková

Sbírka desetníků a dvacetníků

V listopadu loňského roku se třída 7.B rozhodla vyhlásit sbírku mincí, které na konci října ztratily svou hodnotu. S desetníkožrouty a dvacetníkožrouty jste se mohli setkat na různých místech - v obchodech, na poště nebo v hotelu Budka. Naším cílem bylo vybrat nevysokou částku a tu zaslat na dobročinné účely. Že však toho naši hliníkožrouti tolik spolykají, to jsme nečekali. Za 3 týdny bylo vybráno podle našeho sčítání celkem 11 623 desetníků a 7 785 dvacetníků. Řada z vás však ze svých peněženek a kapes vytáhla i mince vyšších hodnot. Drobné mince jsme museli roztřídit, což nám zabralo asi tři hodiny práce ve 20 lidech. Pernou chvilku jistě zažily i pracovnice České spořitelny, kde jsme mince směnili. Celkem tedy bylo vybráno 4 758,30 Kč. Tuto částku jsem rozdělili na dva díly. Za 1 884,- Kč jsme koupili 3 fotbalové a 3 basketbalové míče. Ty jsme v pátek 19.12. pěšky odnesli a věnovali dětem v Dětském domově v Klánovicích. Zbytek peněz ( 2874,- Kč ) jsme zaslali na konto Městského úřadu v Kouřimi, jež bylo založeno na umožnění léčby chlapce trpícího nemocí, při které jsou ochablé svaly ve tváři (možná jste viděli 23.12. na ČT 1 v pořadu Klekánice).
Nevíte někdo, kdy se budou rušit padesátníky?

Třída 7.B ZŠ a tř. uč. Mgr. Dušan Slovák

Únor v MDDM

Od 2. do 6. února mají děti v úvalské škole prázdniny, a ani v MDDM nebude probíhat pravidelná činnost (kroužky).
Pro děti je v tomto termínu připraven Taneční seminář s Alenou a Keramický seminář s Evou. Bližší informace v MDDM u paní A. Sismilichové a paní E. Šimůnkové.
14. února pořádáme v sokolovně od 14 hodin Dětský karneval se soutěží o nejvtipnější masky. O hudební doprovod se postará stejně jako v minulém roce pan Miroslav Kočárník a mohu prozradit, že součástí programu bude i soutěž ve zpěvu.
24.2. bude v sále DPS od 15.30 hodin divadelní představení pro nejmenší Pohádky z kouzelného kabátu.
Mateřský klub Ouvaláček má každé úterý od 10 hodin připravenou zábavnou činnost pro maminky s dětmi od 1 do 3 let.
Pro milovníky poezie připravujeme Recitál Rudolfa Kvíze, který je tentokrát zaměřen na tvorbu Františka Halase. Pořad se koná v pátek 27. 2. od 18 hodin.

Jana Pospíšilová

Vzpomínkový večer na Jaroslava Seiferta

Kulturní událostí číslo jedna se 16. ledna letošního roku stal vzpomínkový večer na básníka Jaroslava Seiferta, nositele Nobelovy ceny za literaturu. Pořad byl věnován člověku, který patří mezi nejvýraznější osobnosti české kultury 20. století.
Již po 17. hodině se sál Městského domu dětí a mládeže v Úvalech začal pomalu plnit prvními návštěvníky. "Kolik lidí přijde?, ptali se ve skrytu duše ti, kteří se přípravě pořadu po několik předchozích měsíců věnovali. "Budete rádi, když jich přijde dvacet, a pro tak málo lidí nemá cenu něco dělat", ozývaly se skeptické hlasy. "Židle určitě budou stačit, dejte je dál od sebe, ať to vypadá, že je sál plný", namítali jiní. Skeptici se přepočítali. Zdaleka nebylo ještě půl šesté večer, v sále bylo asi 70 lidí a přicházeli další a další. Každý obdržel jako vstupenku, protože vstupné bylo dobrovolné, originál grafického listu s portrétem Jaroslava Seiferta. Krátce po půl šesté už na některé zbylo jen místo k stání, ani pomocná lavička nestačila. Ale to už se prsty úvalské harfenistky paní Zbyňky Šolcové dotkly strun královského nástroje a rozezněly se tóny úvodní skladby, které předznamenaly atmosféru večera. Sál zpozorněl a ztichl. Slova se ujal průvodce večera, pan Ing. Vladimír Kolomý, který představil vzácné hosty: básníkovu dceru paní Janu Plichtovou-Seifertovou a pana Otakara Brouska, člena souboru pražského Vinohradského divadla. Poté, co dozněla další skladba, přednesl ukázky několika básní mistr slova pan Brousek. Souznění jeho hlasu a veršů umocňovalo dojem z uměleckého přednesu.
A kdo by mohl lépe vyprávět o tatínkovi než jeho dcera? Posluchači se dověděli, jak ona s bratrem prožívali dětství, jak tatínek připravoval vánoční svátky, jak psal verše a přispíval do novin, jak se o něj strachovali v době války, protože se u nás udavačů vždycky našlo dost, ale také o tom, že měl dost ctitelek, kterým musel odolávat až do pozdního věku. Pásmo vzpomínek a veršů doprovázené hudbou plynulo a všichni se zaujetím poslouchali. Někteří byly tak zaujati neopakovatelným přednesem pana Brouska, že si potichu recitovali básně s ním. Večer vyvrcholil ukázkou z prozaické tvorby z knihy Všecky krásy světa. Potlesk několikrát během pořadu a v závěru byl upřímným oceněním všech účinkujících: pana Otakara Brouska, paní Jany Plichtové- Seifertové a paní Zbyňky Šolcové. Poděkování patřilo také všem, kteří několik měsíců pásmo připravovali: ředitelce MDDM paní Janě Pospíšilové, panu Ing. Kolomému, panu Aleši Morávkovi, panu Jiřímu Štorkovi a paní Ivě Pospíšilové, autorce grafických listů. Po skončení hlavní části večera měl každý návštěvník mimořádnou příležitost si zblízka prohlédnout originál Nobelovy ceny z roku 1984, která byla při-vezena pouze pro tento večer a několik hodin vystavena společně s dalším vyznamenáním, řádem TGM, který obdržel Jaroslav Seifert v roce 1991. Mnoho zajímavého o osobnosti básníka nabízela i výstava umístěná v přízemí MDDM, kterou uspořádal z dokumentů pan Jiří Štork. Ti, kteří vydrželi déle, si po delší přestávce mohli poslechnout poutavé vyprávění fotografa Jaroslava Krejčího, doprovázené snímky z posledních let básníkova života a jeho pohřbu.
Večer skončil. Podle ohlasu návštěvníků patřil mezi pořady, které dlouho nevymizí z paměti. Dal lekci škarohlídům, kteří tvrdí, že v Úvalech se kultura pro nezájem lidí nedá dělat. Je vidět, že se dělat dá a na vysoké úrovni.

Ing. Vladislav Procházka

detail detail detail
Hudba v podání paní Zbyňky Šolcové
Pan Brousek - rytíř sova svým přednesem uchvátil diváky
Na otázku pana ing. Kolomého: Jaký byl Váš tatínek? jsme vyslechli úžasné lidské vyprávění paní jany Seifertové - Plichtové plné lásky a nadhledu

detail detail detail
Osobnost grafika a fotografa Jaroslava Krejčího se zrcadlí i v jeho fotografii
Autor výstavy Jiří Štork
Diváci si grafický list nechávali podepsat

detail detail detail
I po skončení pořadu si bylo co vyprávět
Komu se kdy poštěstí vidět originál Nobelovy ceny?

detail detail
Nobelovy cena za literaturu a řád Tomáše Garigua Masaryka
Pořad shlédlo asi 150 diváků


Ohlasy na vzpomínkový večer

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se podíleli na vzpomínkovém večeru na básníka Jaroslava Seiferta. Byl to skutečně nevšední zážitek, na který se nedá zapomenout. Věřím, že obohatil všechny milovníky takovýchto pořadů.
Velice zajímavá je také výstava plná dokumentů, přibližující život a dílo milovaného básníka.
Ještě jednou vřelé díky a budu se těšit na další podobné pořady.

Jitka Lancová

Jeden z mnoha sloganů říká - "v pátek je svátek" - a byl to pátek 16.1. v domě MDDM při kulturní akci "Vzpomínka na J. Seiferta".
Při dnešní překotné době, která je plná hrubostí a vulgarismů, byl tento kulturní pořad pohlazením lidské duše a balzámem na trable všedních dnů.
Srdečný dík patří vzácným hostům a všem pořadatelům této skvělé kulturní akce.

J. Lízner

KULTURA I BEZ Kulturního domu

Večer věnovaný panu Jaroslavu Seifertovi se uskutečnil v domě dětí a mládeže. Na úvalském nebi se opět rozzářila pochodeň krásy.
Děkuji
Aleš Morávek

V pátek 16. 1. 2004 jsem navštívila vzpomínkový večer na básníka Jaroslava Seiferta. Byl to příjemný kulturní zážitek v hezkém prostředí re-konstruovaného domu dětí v Úvalech. Děkuji všem, kteří se na tomto večeru podíleli a přeji jim dostatek elánu k dalším, takto úspěšným akcím.
M. Sokolová


Někdy má člověk štěstí, že potká lidi, kteří něco umí, dokáží se nadchnout a ještě jsou skromní. Většinou právě pro tu jejich skromnost zůstávají v pozadí.
A právě proto: "Díky, pane Vladislave Procházko, za pomoc při přípravě Vzpomínkového večera na Jaroslava Seiferta a za úžasnou fotodokumentaci akcí MDDM".

Jana Pospíšilová

Chtěla bych také poděkovat svým kolegyním Evě, Aleně a Olče z domu dětí za pomoc a podporu při konání kulturních akcí. Děkuji také fotografovi Radkovi Navrátilovi. Můj dík patří rovněž kulturní komisi v čele s paní Helenou Novosádovou za úhradu zapůjčených vitrín pro výstavu o básníkovi J. Seifertovi a firmě Expo Sale za velice příznivou cenu za pronájem vitrín.
 

 

D I S K U S E

Kulturní život naší obce

Při listování rodinným archivem mne oslovil článek starý 33 let. Je to příspěvek do Života Úval. Myšlenky mého dědečka jsou přes třicet let staré, a přesto tak současné:
"V kulturním životě Úval je pociťována /alespoň starší a střední generací/ ztráta něčeho, nač byli naši spoluobčané zvyklí - chybí divadlo, hudba, zpěv, recitace, loutkové divadlo. Kulturní život se zúžil na tanec, zábavu, kino a televizi. Dřívější aktivní kulturní činnost chybí a podle současného stavu je jen malá naděje na její oživení.
Ti, kdo své soukromé, někdy velmi namáhavě získané volno obětovali pro organisování kulturního života, chodí mezi námi stárnoucí, unavení a bojí se dalších zklamání při pokusu pokračovat v práci, kterou tak rádi - i když vždy s rizikem - podnikali dříve. A důležité je podotknout i to, co zejména dnešní mládež málokdy chápe - pracovali, učili se, po večerech, nocích - bez jakýchkoliv požadavků finančních, naopak, často ještě s dosazením vlastních prostředků.
Těm, kteří se podobné činnosti nikdy nezúčastnili, nebo nedokáží udělat nikdy nic zdarma pro své spoluobčany, je možno říci, že se ochudili o nejkrásnější pocit - pocit uspokojení nad tím, že vykonali něco navíc, co jim nebylo nikým nařízeno, k čemu nebyli vybídnuti nebo pozváni a že uskutečnili něco, co zůstane v povědomí alespoň několika kritických občanů jako kulturní čin. Vlastní uspokojení z dokončeného podniku, vzájemné němé porozumění účastníků po posledním představení - to nelze ničím zaplatit. Všem, kdo kulturní život v Úvalech kdysi i nedávno obohacovali, patří u nás tak málo používaný způsob odměny - veřejné uznání a dík.
Náš kulturní dům M. Majerové vytváří svým prostředím podmínky pro kulturní život takové, jaké dříve nikdy nebyly. Měly by se v něm znovu objevit podniky, které působí uspokojení z vykonaného č i n u !"

Jiří Štork (1971)

Kulturní dům již bohužel podmínky pro kulturní život nevytváří, ale vznikla jiná místa vhodná pro uskutečnění kulturních akcí. Například sál v domě s pečovatelskou službou, nebo dům dětí a mládeže. Jedno se však nezměnilo. Těch, kdo věnují svůj volný čas organizování kulturních akcí bez nároku na honorář, je jako šafránu.
Z těchto aktivit přitom vzniká většinou kvalitní nekomerční zábava, kterou současnost nabízí jen velmi zřídka. Lidé se zde potkávají tak trochu jinak než obyčejně. Ten uspokojující pocit, o kterém se můj dědeček zmiňuje, to obohacení duše, skutečně nevyváží žádný honorář.

Ivana Prchalová

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.

 

S P O R T

SK Úvaly oddíl kopané, Guth-Jarkovského 698, Úvaly
internetové stránky fotbalového klubu www.sk-uvaly.aktualne.cz
- aktuality, tabulky, sdělení, zprávy a možnost vyjádřit svůj názor v diskuzi.
 


SK Úvaly oddíl kopané,
Guth Jarkovského 698, Úvaly
zve členy a přátele fotbalu na
VALNOU HROMADU,
která se koná v sobotu 14. 2. 2004 od 15.00 hodin v hospodě u Káši na hřišti.
Výbor SK Úvaly, oddíl kopané
 


SK Úvaly, oddíl kopané
pořádá dne 13.3.2004 ve 20.00 hodin
tradiční PLES FOTBALISTŮ
Srdečně zve výbor SK Úvaly, oddíl kopané.
 


Zimní přípravné zápasy "A" mužstva SK Úvaly oddíl kopané

den datum hodina domácí : hosté místo povrch
So 7.2. 19.00 Úvaly : Meteor Prosek umělá tráva 3.gen
So 14.2. 19.00 Úvaly : Sadská Prosek umělá tráva 3.gen
Út 17.2. 19.00 Úvaly : Stará Boleslav Xaverov umělá tráva 3.gen
So 21.2. 18.00 Úvaly : Rožďalovice Kolín umělá tráva 3.gen
So 29.2. 10.00 Úvaly : Mělník Střížkov umělá tráva 3.gen
So 6.3. 18.00 Úvaly : Libodřice Kolín umělá tráva 3.gen
So 13.3. 10.00 Úvaly : Jestřábí Lhota Kolín umělá tráva 3.gen
So 20.3. 15.00 Lužec : Úvaly Lužec tráva


Nekrolog a vzpomínka na Rudolfa Mosteckého

Dovoluji si vzpomenout na dlouholetého úvalského občana, tělocvikáře, člena TJ SOKOL, profesora Rudolfa Mosteckého.
Znali jsme se od našich mladých let, zejména ze Sokola, z reálného gymnazia v Českém Brodě, kam jsme společně denně dojížděli do školy - on o rok do vyšší třídy. Znali jsme se velmi osobitě ze Sokola od našeho mládí, z házené, tenisu, volejbalu, košíkové i ze soukromého života.
Největším jeho sportovním obdobím byla česká házená a to od svého počátku a zrodu úspěšného družstva, kde jako hrající trenér - brankář se převážně podílel na výsledcích od formování družstva mužů v nejnižších třídách až po dvouletou účast v I. lize házené celostátní soutěže v Čechách a na Moravě do roku 1950-51. Jeho heslo "Až na nejvyšší metu" se plně uplatnilo a jeho přístup k odpovědnosti a odříkání si běžných věcí spolu s ostatními hráči byly a mohou být i do budoucnosti vzorem pro všechny hráče a příznivce v jakémkoliv sportu.
Kromě házené se věnoval intenzivně v mladším věku tenisu, zúčastnil se např. s ohledem na jeho dobrou formu turnaje juniorů v Poděbradech, což na tehdejší dobu to byl mimořádný úspěch.
Měl jsem kromě dalších hráčů, kamarádů a členů Sokola Úvaly to štěstí, že jsem byl hráčem ligového družstva, resp. od začátku házené v Sokole, spolu jsme kromě jiného trénovali zejména o prázdninách na dvorcích v Pařezině a připravovali se na tenisové období, hráli společně v sokolském družstvu volejbal, hokej, ping-pong a i v soukromém životě jsme zažili mnoho pěkných, někdy i strastiplných chvil v Úvalech i jinde, později i jako činovníci ve vyšších orgánech házenkářských a v uvádění nového způsobu mezinárodní házené.
V dalším období životním zůstal Rudolf věrný sportu jako absolvent vysoké školy, přestěhoval se do Poděbrad, kde učil na střední škole až do svého důchodu. Kromě toho se věnoval jako trenér tenisu, a přesto stále na Úvaly nezapomněl. Byl se mnou ve spojení třebas písemném, nebo se příležitostně účastnil různých setkání např. při výročích házené nebo mezinárodní házené.
Z hlediska občanské příslušnosti v Úvalech je nutno připomenout jeho zásluhu o celé sportovní dění v Sokole i ve sportovním klubu v Pařezině, v propagaci Úval po celé Československé republice, a to zejména v Praze, v Čechách, na Moravě a na Slovensku, jeho příkladné píli a odbornosti ve sportovních odvětvích na celorepublikové úrovni.
Jeho jméno a jeho činnost byla několikrát uznána vyznamenáními na všech úrovních a bude jistě ucho-váno pro příznivce sportu, zejména házené a tenisu v historii Úval do budoucnosti. Také dosavadní žijící bývalí spoluhráči a příznivci na něj nezapomenou.
Za poslední tři spoluhráče

Ing. Jiří Pilát

Dne 9.7.2003 zesnul dlouholetý člen Sokol Úvaly oddílu házené ve věku 82 let.
 

 

S P O L K Y

Nabídka rekondičních pobytů

Výbor m.o.Svazu tělesně postižených v ČR Úvaly nabízí členům rekondiční pobyty STP na r. 2004.
Jarní: SKOKOVY u Mn. Hradiště - 28.6.-8.7.04.
Podzimní: SVRATKA - 13.9.-23.9.04.
Cena pobytu cca 3000,- Kč - informace a přihlášky předs. V. Drahorád do 28.2.2004. n

Výbor m.o. STP Úvaly

SEZNAM ZÁJEZDŮ OBCE BARÁČNICKÉ ÚVALY

Pá 5. 3. - 6. 3. 2004 Vídeň - prohlídka města - nákupy
odjezd v pátek večer ve 22 h, návrat v neděli doprava, vstupné 900 Kč

Ne 21. 3. 2004 Jičín - prohlídka města - muzeum, hrad, pivovar
odjezd od nádraží v 7 h doprava a vstupné 180 Kč

Ne 11. 4. 2004 Liberec - prohlídka botanické a zoologické zahrady. Aquapark
odjezd v 7 h od nádraží doprava a vstupné 220 Kč

Ne 31. 4. 2004 Kutná Hora - sv. Barbora, Kostnice, Starkl, zámek Kačina
odjezd od nádraží v 7 h doprava a vstupné 180 Kč

So 15. 5. - 16. 5. 2004 Hustopeče - sklípek, Mikulov, Lednice, Valtice - již. Morava
odjezd od nádraží 7 h doprava, ubytování, vstupné 950 Kč

Ne 23. 6. 2004 Hřensko - Mezní louka, Tichá a Divoká soutěska 180 Kč

Ne 14. 8. 2004 Karlovy Vary - Františkovy a Mariánské Lázně 300 Kč

So 4. 9. - 5. 9. Hustopeče sklípek - Buchlov hrad, Buchlovice zámek, Pálava 950 Kč

Pá 24. 9. - 26. 9. Salzburk - prohlídka města, nákupy, hrad Rožmberk, klášter Vyšší Brod
odjezd večer ve 21 h doprava, vstupné 1 100 Kč

Ne 6. 6. Dvůr Králové - ZOO, zámek Kuks doprava, vstupné 220 Kč

Dále jsou plánovány 2 zájezdy
1) Kokořín, Houska, Mělník - vinobraní
2) Černovice, Tábor - houby

Při větším počtu účastníků zajedeme pro baráčníky autobusem do místa pobytu.

Vícedenní zájezdy do zahraničí v kterémkoli termínu

1) Chorvatsko - Istrie - karavany (4 lůžkové s vybavenou kuchyňkou)
týden - kdykoliv borový háj 70 m od moře, zajištěná i doprava 4 950 Kč

2) Slovensko - Vysoké Tatry - každý den výlety, večer koupání v termálu
týden od 1. 8. 2004 doprava, ubytování 2 900 Kč

3) Španělsko - Callela - apartmány 7 minut od moře,
doprava,ubytování cca 4 900 Kč

4) Itálie - Caorle - San Francesko - chaty,
doprava, ubytování cca 4 900 Kč

Přihlášky:
soused Jiří VRÁNA, Hálkova 862, 250 82 Úvaly, telefon 281 982 238.
Přihlášky prosím do konce února (i nečlenové).
 

 

C Í R K E V

Pozvání
SVĚTOVÝ DEN MODLITEB 2004
Srdečně zveme k setkání,
které se bude konat v pátek 5. března v 18.00 hodin
v Husově kapli, Pražská 180, Úvaly
 


Co se také děje v Úvalech

K úvalským událostem patří jistě také to, co se nám nelíbí.
Církev bratrská v Pražské ulici č. 477 má na brance vývěsní skřínku. Koncem roku 2001 ji někdo rozbil. Od té doby byla rozbita již 12 krát! Systematicky! Naposledy v pátek v noci dne 9. ledna 2004. Zdá se, že nejde jen o vandalství opilého primitiva.
Snad právem se vynořuje otázka, zda nejde o případ pro bezpečnostní agenturu, kterou lze občas vidět v ulicích, ne-li pro Polici ČR? Zachycených stop je několik.

Oldřich Štěrba
 

H I S T O R I E

Zápisky pana Zemana
(2. část)

V minulém čísle Života Úval jsme uvedli první část zápisků, které popisovaly nejstarší část Úval v okolí náměstí, Chaloupek a Havlíčkovy ulice. V tomto čísle uveřejňujeme druhou část vzpomínek.
I na hlavní ulici (dnešní ulice Pražská- pozn. redakce) vedle pana Židlického z jedné a Votavy ze strany druhé byla proluka, kam jezdívaly cirkusy, hlavně cirkus Kellner. Teprve od roku 1911 - 1912 začala se stavět nad schody bývalá pošta a ostatní vily až po hostinec u Nedvědů, jakož i dvě vily, kde je dnes obchod s nábytkem a dům vedle (obchod s nábytkem byl v domě, kde je dnes firma Sklenářství pana Vorlíčka - pozn. redakce).Od Václava Rejhona vpravo stály dva baráky, a to nynější MNV a Lukašovi a levá strana ulice Boženy Němcové, které byly postavené do roku 1914. Rejhon, Socha atd. až nahoru na Úvalák až po Martinovského jsou postaveny od roku 1919 do roku 1938. Pod Martinovským celá ta ulice je postavena včetně chat až po roce 1946 a staví se dodnes do roku 1967.
Rodiče manželky bydleli dlouhý čas v bývalém hotelu U Lva. Když otec našetřil peníze, koupil si první barák. Byl první za závorami, směrem ku Praze a měl číslo 100 (tento dům už neexistuje, stál na rohu křižovatky ulic Pražská a Jiráskova - pozn. red.). Bylo to v roce 1890 - 1892. Pak teprve stavěl Zima, Buchar a vedle Urban, Kejř, Šulc a za nimi bylo jen pole Rosenbauma. V roce 1908 začala výstavba na Petříně hlavně proto, že Úvaly byly značně navštěvovány Pražáky, kterým byly pronajímány byty. (Pozn. red.: Na Petříně je místní název okolí ulic Štefánikovy a Švermovy). Hellerova vila a ostatní ve čtvrti pod Petřínem byly postaveny do války 1914, kdy byl v Úvalech největší stavební ruch.
Rodiče manželky brzo baráček na rohu prodali, protože tam nebylo místo pro obchod a koupili dům vedle pana Šťastného, nynější majitel Frant. Votava. Tam bylo místa dost. Otec vydělal peníze na sběru starého železa. On sbíral po vesnicích staré železo a všechno, co bylo kujné tak, že doma děti musely to přebírat, hřebíky zvlášť, ocel, železo, olovo, mosaz, měď, cín zvlášť a když toho bylo na fůru, jel s tím do Prahy. Nejdřív měl jednoho koně, pak pořídil si pár koní a asi mu to vynášelo, protože brzo koupil si 8 korců polí. Přirozeně, když měl pole, potřeboval k tomu i stodolu a měl-li stodolu, potřeboval i dobytek. Pořídil si ještě dvě krávy. Dětí bylo 7: Josef, Marie, František, Standa, Štěpána, Růžena a Josefa. Ty všechny dovedli zapřáhnout do práce, jak se sběrem žele-za, tak na poli a v chlévě. Žádný nezahálel, jakmile dětským hrám odrostl.
V roce 1908 otec koupil od Rosenbauma parcelu ve Vojanově ulici č. 194 a 257. Tam postavil chlév na 5 kusů dobytka a 2 koně a propachtoval si dalších 8 korců pole. To už pak musel nechat sběru železa a věnovat se hospodářství. Byl to člověk, který měl obchodního ducha, ale přílišný dobrák. Jednou byl s koňmi v Praze a zašel si do hospody na oběd. Tam byli 4 chlapi, očíhli koně i majitele a zeptali se ho, jestli by ty koně neprodal. Protože už se stejně chystal koně prodat, řekl jim: "Proč ne?" "Půjčte nám je, abysme se nimi projeli." "Proč ne," řekl, "jeďte!" Chlapi jeli a už víckrát je, ani koně ne-spatřil.
(pokračování v příštím čísle)
 

 

Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í

Zpráva srážkoměrné stanice za rok 2003

Jestliže rok 2002 byl nejdeštivější za sledované období od roku 1986, pak rok 2003 byl nejsušší. Docházelo i k teplotním zvratům již na samém začátku roku. Na Silvestra 2002 byly +2 °C, na Nový rok 2003 -12 °C a 2. ledna +13 °C. Sněhu bylo v lednu poměrně málo (3 cm), 22.1. padal mrznoucí déšť. V únoru byly teploty stále pod bodem mrazu a sněhová pokrývka se udržela celý měsíc. Srážek bylo jen 4,5 mm, což je jen o 0,2 mm více než v červenci 1990, což byl nejsušší měsíc. Od 13. března až do konce měsíce nebyly žádné srážky, po 21. březnu se oteplilo. Začátkem dubna se prudce ochladilo až k 0 °C, oteplilo se až na Velikonoce (20.4.). Nejvíce v minulém roce pršelo v květnu, 19.5. byl velmi silný déšť a bouřka. Další silný déšť byl až 17. července, jinak celé léto bylo teplotně nadprůměrné a srážkově podprůměrné. Koncem října bylo chladno, objevila se i jinovatka, pak se opět oteplilo. Ve dnech 9. - 13.11. byly ranní mrazíky a jinovatka, pak opět nastalo oteplení. Prosinec se snažil trochu vyrovnat srážkový deficit, ale už se mu to nepodařilo. První sníh spadl 6.12., byl to jen poprašek, který druhý den roztál. Těsně před Vánocemi napadlo 5 cm sněhu, ke konci roku pršelo a konečně na Silvestra napadlo 7 cm sněhu. Sníh padal i na začátku ledna 2004. Tolik obecně a nyní již konkrétně jednotlivé měsíce:

Měsíční srážky:
leden - 37,3 mm
únor - 4,5 mm
březen - 8,1 mm
duben - 18,3 mm
květen - 89,6 mm
červen - 50,1 mm
červen - 60,1 mm
srpen - 26,4 mm
září - 48,2 mm
říjen - 27,7 mm
listopad - 7,3 mm
prosinec - 33,7 mm

Srážky za rok 2003 - 411,3 mm, nejsušší rok (dosud rok 1990 - 417,3 mm).

Nejvyšší měsíční srážky - květen - 89,6 mm.
Nejnižší měsíční srážky - únor - 4,5 mm.
Nejvyšší denní srážky - 19.5. - 30,3 mm.
Nejvíce dní beze srážek - březen - 25.
Nejvyšší sněhová vrstva - 31.12. - 7 cm.

Ing. Jiří Veselý

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 981 539, fax: 281 981 696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz