3/2004

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
N A P S A L I   O   N Á S
K A M   A   K D Y
Š K O L S T V Í
H I S T O R I E
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í
C Í R K V E

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 45

 

 

 

Husova ulice
 

K A M   A   K D Y

5.3.
Světový den modliteb
18.00 v Husově kapli, Pražská 180

9. 3. a 10. 3.
promítání filmu Ježíš
19.00 v sále hotelu Budka v Úvalech

9. 3.
Divadélko Hračka - krátké pohádky na přání
15.30 v sálku DPS

26. 3.
podvečer s poezií Otokara Březiny
18.00 v podání p. R. Kvíze.
Vystoupí též členky chrámového sboru pod vedením pí M. Hejskové - v MDDM

27. 3.
prodejní výstava s velikonoční tématikou
9.00-18.00 v MDDM
2. - 7. 4.
výstava Jak se Žije rybám
(dětské práce z kroužků pí E. Šimůnkové)
14.00-18.00, vernisáž je 2. 4. v 18.00 v MDDM

Kulturní komise při MěÚ Úvaly
zve úvalské seniory na
"Pomlázkové odpoledne",
které se uskuteční v sobotu 3. dubna 2004 od 14 hodin v sálku DPS, nám. Svobody 1570, Úvaly.
K tanci a poslechu zahraje "Modré Q" p. Šindeláře.
Těšíme se na vás. kulturní komise
 
 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

INFORMACE
z jednání rady města Úvaly
,
které se konalo v pondělí 2. 2. 2004

Investice města

Vzhledem k tomu, že se městu podařilo zvládnout velkou finanční krizi, nyní je na řadě uvažovat o úpravách podoby města a o nutných investicích. Z tohoto důvodu rada města podrobně projednávala jednotlivé investice města, jejich stav a prioritu v případě staveb nových a oprav stávajících.
Jako priorita číslo jedna byly označeny: nová jídelna ZŠ, úprava náměstí, vodovod Radlická, úprava nádraží.
Další v pořadí pak je: vodovodní přivaděč Káraný a rekonstrukce vodojemu Rohožník.

Školní jídelna a dostavba školního areálu
Po konzultaci s komisí výstavby a zvážení všech okolností se rada sjednotila na umístění nové školní jídelny v dostavbě školního areálu (tedy ne na místě stávající jídelny) směrem do náměstí. Jídelna by měla být využívána také pro kulturní účely. Spolu s jídelnou by v dostavbě měly být učebny a tuto část by s přístavbou spojovala sportovní hala - velká tělocvična se zázemím - směrovaná do ulice V Podhájí. Tato hala by byla v dopoledních hodinách využívána pro potřeby ZŠ, v odpoledních hodinách bude sloužit pro sportovní oddíly města a pro potřeby obyvatel. Tuto část areálu bude možné postavit pouze za cenu částečného ubourání stávající dostavby a zřejmě přemístění kotelny. Jinak prostorově není možno do stávajícího areálu sportoviště umístit a bylo by nutné uvažovat do budoucna o výstavbě sportovní haly mimo areál, např. za házenkářským hřištěm.

Náměstí
Budou předloženy všechny existující studie úprav náměstí, které má MěÚ k dispozici z předchozích let, budou vyzváni architekti a získané návrhy budou následně předloženy občanům k vyjádření. Rada se jednomyslně shodla na nezbytnosti zásadní úpravy (ne pouze oprava chodníků), třeba i po částech.

Vodovod Radlická
Tato stavba je již započata. Byla získána dotace z Ministerstva zemědělství, která však spolu s předpokládanými prostředky města stačí pouze na hlavní řad. Bude zažádáno o navýšení dotace a dále budou projednány další varianty dofinancování celé stavby.

Nádraží ČD
České dráhy připravují rekonstrukci úvalského nádraží. V rámci těchto úprav město bude trvat (stejně jako v dosavadních jednáních) na výstavbě nového nástupiště č.1 a novém podchodu u železničního přejezdu. Dále bude pracovníky VPS provedena oprava chodníku vedoucího z ulice Jiráskova do ulice Na Spojce a bude zamezeno parkování vozidel na tomto chodníku.
Dále byla radě předložena informace o jednání s pracovníky ČD, kde předmětem jednání bylo: nutnost zajištění úklidu prostor nádraží a chodníků, naprosto nevyhovující zajištění WC pro bufet na nádraží, možnost přemístění jednoho automatu na označování jízdenek na 2. nástupiště.

Vodovodní přivaděč Káraný a zásadní rekonstrukce vodojemu Rohožník
Město Úvaly v žádném případě nemá finanční prostředky na zajištění této rozsáhlé investice (min. 30 mil. Kč). Bude jednáno s městem Praha o možnosti napojení některých jejích městských částí, pokud finančně přispějí. Další jednání budou vedena s velkými podnikatelskými subjekty, které budou na tento vodovod napojeny. Dále bude město vyvíjet snahu o získání dotace v maximální možné míře vzhledem ke skutečnosti, že jde skutečně o nouzový stav. Následně budou postupně dokončovány rozvody.
Jednání zajišťuje starosta, aktuální informace budou podány radě.

Rezerva pro druhou školu - lokalita Výpustek
Rada města trvá na tom, že v budoucnu bude nezbytné uvažovat o stavbě další ZŠ. Jedná se skutečně o výhled, kdy Úvaly budou mít 7 tis. a více obyvatel. Potom nebude v žádném případě stávající budova ZŠ stačit a těžko se bude hledat vyhovující pozemek. Rada se domnívá, že lokalita Výpustek svým umístěním i dalšími podmínkami naprosto vyhovuje. Problémem je poměrně velké množství vlastníků těchto pozemků. Všichni majitelé pozemků v dotčené lokalitě budou osloveni a bude jim ze strany města navrženo celkové řešení území. Pokud se majitelé dohodnou nejprve mezi sebou a následně s městem na možnosti prodeje pozemku pro budoucí stavbu školy, bude ze strany města uvolněn zbytek výměry na stavební pozemky (v současné době platí stavební uzávěra právě z důvodu nevyjasněné územní rezervy pro školu). Cena města k jednání je 350,- Kč/m2.
(Poznámka po uzávěrce: Zastupitelstvo nakonec rozhodlo jinak - viz usnesení ze zasedání zastupitelstva města.)

Kanalizace
Postupně bude pokračováno ve výstavbě splaškové kanalizace. S ohledem na legislativu EU (povinnost odkanalizování měst) rada doporučuje žádat od příslušných fondů EU maximální možnou dotaci.
Usnesení č.022/04
Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit se zapojením do skupinového projektu pro financování výstavby splaškové kanalizace z fondu soudržnosti EU.

Plynofikace Zdravotního střediska Úvaly
V minulém roce bylo zažádáno o dotaci na Ministerstvu životního prostředí a nyní město obdrželo rozhodnutí ministra životního prostředí o dotaci ve výši 50%. Dalším krokem bude výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dotaci se Státním fondem životního prostředí. Bude realizováno v průběhu roku 2004.

Opěrná zídka podél ulice Pražská
Bude spočítána cena materiálu potřebného na opravu (předloží p. Kroutil) a následně budou projednány podrobnosti opravy.

Chodníky
Rada trvá na svém stanovisku ze dne 3. 3. 2003, že je první řadě nutné zajistit chodníky, aby občané mohli alespoň slušně chodit. Seznam: ul. Raisova (mezi ul. Pražskou a Štefánikovou), ul. Na Spojce (směrem od tunelů), Janáčkova, bří. Čapků.
Radní se sjednotili na stanovisku, že pokud se dohodnou majitelé nemovitostí v celé ulici nebo alespoň v celém bloku, že jsou ochotni vybudovat si chodník svépomocí (stejně jako tomu bylo v minulosti u naprosté většiny chodníků), město zajistí materiál a vyměření stavby (výška, šířka).

Chodník v Riegrově ulici
Byl předložen předběžný návrh chodníku. Jeho min. šířka je 1,5 m, půjde pouze po jedné straně. Tato varianta, kterou je nutno ještě projednat se správcem silnice, by byla zřejmě nejlevnější.

Komunikace
Jako nejproblematičtější ulice byly vytypovány: Erbenova, Tyršova, Kollárova, Kožíškova, V. Špály, U Kaberny, U Výmoly, Kmochova, Janáčkova. Při snaze o získání prostředků na rekonstrukci ulic je velkou překážkou vlastnictví pozemku, na kterém se komunikace nachází. V případě, že je více než 50% v majetku soukromých osob, není možné získat dotaci na opravu. Odbor investic a životního prostředí předloží seznam majitelů u všech komunikací, které ještě nemají pevný povrch. S majiteli bude následně jednáno o možnosti získání pozemku městem.

Koupaliště
Je vyvíjena snaha o získání pozemku za areálem pro možnost rozšíření. Jeho majitelem je společnost Benzina, v současné době v konkurzu.
Obdobná snaha bude u pozemků této společnosti u hřiště TJ Slavoj.

Hasičský dům
Budova je v havarijním stavu. Při důkladném prověření situace bylo zjištěno, že stavba byla provedena nekvalitně (budována svépomocí ve 30. letech 20. století). Bude požádáno o dotaci na Středočeském záchranném hasičském sboru, sídlem Kladno.

Rybník Lhoták
Hráz je v havarijním stavu, je bezpodmínečně nutná oprava, budou prověřeny možnosti získání dotace.

Světelné křižovatky, přechody pro chodce
a) silnice I/12 (kolínská)
- znovu bude projednána stavba lávky, případně stavba osvětleného přechodu,
- zřízení světelného přechodu u ulice Dobročovická,
b) silnice Jirenská
- zřízení přechodů u BUS zastávek (Zálesí, Janáčkova),
- zřízení přechodu u lesní cesty do Klánovic (Pařezina).

Areál pod školou, dětská hřiště, poutě
Základní úpravu pozemku pod ZŠ (u Tesko domu) je nutné řešit ve spolupráci se ZŠ, ale starat se o pozemek by měla ZŠ. Tráva je v tomto místě nevhodná jednak z důvodu častého podmáčení a jednak z důvodu náročnosti údržby při užívání pozemku velkým počtem osob.
Možnost zřízení U-rampy - bude prověřena zodpovědnost za případné úrazy.
Je zvažováno zřízení dětského hřiště u mostku pod školou a v parčíku nad nohejbalovým hřištěm u ulice Pražská.
Atletický areál pod kostelem by měl být upraven tak, aby mohl skutečně sloužit pouze sportovním účelům. Pouťové atrakce, jarmarky, apod. by měly být umístěny na náměstí i za cenu jeho dočasné uzávěry pro vozidla. Bude prověřena možnost umístění cirkusů na zahradě za hasičským domem.

čp.95
Je nezbytné stabilizovat stav budovy, zejména pak je nutná rekonstrukce střechy. Je navrženo, aby nájemci měli možnost si provést úpravy domu a náklady si "odbydlet".

Další návrhy:
- úprava prostoru ve směrovém oblouku u ZŠ tak, aby vůbec nebylo možné zastavení vozidel. Rodiče, kteří vozí své děti do školy, často za-stavují přímo u této zatáčky a situace je značně nepřehledná a zejména nebezpečná. Bude obnoveno značení přechodu pro chodce.
- v rámci projektu Opočeň jsou budovány cyklostezky. Město Úvaly se do sítě cyklostezek také zapojilo, hlavní trasa povede z Klánovic přes les do Úval, kolem čistírny, koupaliště, u Mlýnského rybníka bude "zastavení s informační tabulí", dále ke škole, Škvoreckou ulicí směrem na Přišimasy a alejí "u Donáta". Následně budou zvažovány další trasy (např. k Hornímu úvalskému rybníku).
- zjistit majitele Králičiny a domluvit odpovídající údržbu pozemku.

Správní odbor

Radě byla předložena informace o úpravě odměn uvolněným zastupitelům v návaznosti na nárůst počet obyvatel (dle zákona se odvíjí vždy od počtu obyvatel zaokrouhleného na stovky).
Usnesení č. 023/04
Rada města bere na vědomí úpravu odměn uvolněným zastupitelům v souvislosti s nárůstem počtu obyvatel.

V rámci jednotlivých odborů MěÚ je nerovnoměrně rozdělena práce související s činnostmi jednotlivých komisí a výborů. Bude zvážena změna a dále je navrženo, aby zapisovatelé jednotlivých komisí za tuto činnost pobírali odměnu - vše bez navýšení platové položky rozpočtu.
Usnesení č. 024/04
Rada města souhlasí s tím, aby zapisovatelé jednotlivých komisí a výborů za tuto činnost, která je vykonávána mimo pracovní dobu a povinnosti, pobírali odměnu, a to bez navýšení platové položky v rozpočtu města.

Rada města obdržela žádost ZO KSČM o zapůjčení sálku v DPS na uskutečnění poslaneckých dnů - setkání poslankyně za KSČM s občany a dále na členské schůze ZO KSČM a oslavy MDŽ. Rada nemá námitky proti uskutečňování poslaneckých dnů a případně obdobných akcí, jejichž podstatou je setkání s občany. Rada naopak zastává názor, že tyto akce je třeba podpořit a měli by být vyzváni také zástupci ostatních stran a zejména pak senátorka našeho obvodu pí. Helena Rögnerová. Požádat o prostory by však měli poslanci. Pořádání členských schůzí a oslav MDŽ je záležitost čistě stranická a rada se domnívá, že sálek DPS by měl sloužit zejména kulturním účelům a jako obřadní síň, a tudíž by nebylo vhodné v něm pořádat členské schůze jakékoliv politické strany.
Usnesení č. 025/04
Rada města souhlasí s tím, aby byl sálek DPS (stejně jako jiné prostory města) využíván pro účely poslaneckých dnů. Vzhledem k tomu, že sál je určen pro svatební obřady a kulturní akce, rada nedoporučuje ho využívat pro členské schůze politických stran obecně.

Rada města byla informována, že dlužné nájemné ze strany pí. V. nebylo dosud uhrazeno a věc je dána k soudnímu řešení.
Rada města byla informována, že dlužné nájemné ze strany manž. H. dosud nebylo uhrazeno a oni naopak nesouhlasí s vyklizením místnosti a požadují prodloužení termínu na splacení dluhu.
Usnesení č. 026/04
Rada města souhlasí s prodloužením termínu vyklizení místnosti a sklepní kóje do 29.2.2004 za podmínek uzavření písemné dohody obou stran, že pokud uvedené místnosti nebudou v tomto termínu vyklizeny, pronajimatel provede vyklizení místnosti sám, a to na náklady a nebezpečí nájemců.

Rada města byla informována o rozhodnutí soudu z roku 1985, kde je paní K. povinna vystěhovat se z domu čp. 1151 do 15 dnů poté, co jí bude městem přidělen byt nebo náhradní ubytování. Usnesením krajského soudu ze dne 18.11.2003 bylo již pravomocně rozhodnuto a rozsudek z roku 1985 platí. Vzhledem k tomu, že zde je písemné prohlášení pí. K., že o byt nežádá, přiklonila se rada k možnosti nabídnout pí. K. náhradní ubytování v čp.105. V případě písemného odmítnutí i této nabídky bude město považovat své povinnosti za splněné.
Usnesení č. 027/04
Rada města souhlasí s nabídkou náhradního ubytování v čp.105 pro pí. K. Tato povinnost na město přešla rozsudkem soudu z roku 1985, potvrzeno Krajským soudem v roce 2003.

Rada města byla informována o zařazení vedoucích odborů v rámci nové platové stupnice pro zaměstnance veřejných služeb a správy.
Usnesení č. 028/04
Rada města bere na vědomí zařazení vedoucích odborů v rámci nové platové stupnice pro zaměstnance veřejných služeb a správy.

Rada města byla informována o pořádání akce "Noc s Andersenem" Městskou knihovnou Úvaly.
Usnesení č. 029/04
Rada města bere na vědomí konání akce "Noc s Andersenem" v Městské knihovně Úvaly.

Rada města byla informována o skutečnosti, že není ošetřena ochrana osobních dat a údajů, jejichž správcem je MěÚ, přestože to zákon stanovil již před několika lety. Zaměstnancům tato povinnost vyplývá přímo ze Zákoníku práce a zákona o úřednících, ale tuto problematiku je nezbytné ošetřit také u osob, které mají k příslušným datům přístup na základě smluv.
Usnesení č. 030/04
Rada města ukládá zpracovat dokument, ve kterém bude ošetřena ochrana osobních dat a údajů, jejichž správcem je město, a to ve vztahu k osobám, které externě spolupracují s MěÚ v souladu s platnou legislativou.

Rada města obdržela žádost MUDr. Hrabálka o provozování interní ambulance 1-2 dny v týdnu. Vzhledem k to-mu, že nejde o novou ordinaci (ordinace již je provozována v Českém Brodě), nepožadují zdravotní pojišťovny výběrové řízení.
Usnesení č. 031/04
Rada města souhlasí s provozováním interní ambulance v budově zdravotního střediska, avšak nejprve je nutné prověřit prostorové možnosti.

Různé

Rada města požaduje vyúčtování finančních příspěvků, které v předchozích letech byly poskytnuty na investiční akce místních organizací (oddíl tenisu, oddíl házené, oddíl kopané).

Bude požadováno celkové vyhodnocení investiční akce a finanční bilance.

Rada města požaduje předložení stavu hospodaření TJ Sokol Úvaly. Stav hospodaření by měl být předkládán včetně výpisů z bank pravidelně každé čtvrtletí v souladu se smlouvou týkající se úvěru pro TJ Sokol uzavřenou mezi městem a TJ Sokol dne 2. 7. 1997.

Bude prověřena křižovatka ulic "u večerky" v Setých, kde je díky plotové zdi nepřehledná dopravní situace.

Vzhledem ke zvýšené sazbě DPH, která vejde v platnost v květnu letošního roku, je nutné urychleně připravit výstavbu splaškové kanalizace v ulici Šámalova. O této investici bylo již dříve jednáno, byla schválena a je s ní počítáno v rozpočtu na rok 2004.
Usnesení č. 032/04
Rada města ukládá odboru investic a životního prostředí urychleně připravit výstavbu splaškové kanalizace v ulici Šámalova v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Zároveň ukládá starostovi připravit smlouvu se společností KIS GARANT o sdružení finančních prostředků na tuto akci v již dříve schváleném a dojednaném poměru 38% město a 62% KIS GARANT.

Ing. Ivan Černý, starosta
Ing. Jana Horová, místostarostka

Upozornění občanům

Po předložení dokladu o úhradě poplatku za odpady za I. pololetí 2004 Vám bude na správním odboru MěÚ Úvaly vydána nálepka, kterou prosím vylepte na přední stranu nádoby na odpad.

Jana Tesařová, správní odbor

Usnesení z jednání veřejného zasedání zastupitelstva města Úvaly,
které se konalo ve čtvrtek dne 19.2.2004

Usnesení č. Z-001/04
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Úvaly za období od 11.12.2003 do 19.2.2004.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-002/04
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje úpravu rozpočtu města Úvaly na rok 2004. Rozpočet je vyrovnaný, celková výše příjmů a výdajů činí 107 372 000,- Kč.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-003/04
Zastupitelstvo města Úvaly přijímá usnesení k návrhu změn č. IV územního plánu sídelního útvaru města Úvaly v následujícím znění:

I. bere na vědomí:
1. stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu změn IV., uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení,
2. vyhodnocení připomínkového řízení návrhu změn IV. s dotčenými orgány státní správy a organizacemi, uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení,
3. že nebyly uplatněny připomínky orgánů územního plánování sousedních územních obvodů, jak je uvedeno v příloze č. 3 tohoto usnesení,
4. že nebyly uplatněny námitky vlastníků pozemků a staveb, jejichž práva jsou dotčena, jak je uvedeno v příloze č. 4 tohoto usnesení,
5. vyhodnocení souladu s vyšší územně plánovací dokumentací uvedené v příloze č. 5 tohoto usnesení,
6. že nebyly uplatněny připomínky právnických a fyzických osob, jak je uvedeno v příloze 6 tohoto usnesení.

II. s c h v a l u j e:
1. návrh změn IV. územního plánu sídelního útvaru města Úvaly podle dokumentace zpracované Atelierem D+ ing. arch. Petr Durdík (příloha č. 7 tohoto usnesení),
2. vymezení závazné části návrhu změn IV. ve formě regulativů a seznam veřejně prospěšných staveb.

III. v y h l a š u j e:
Závaznou část schválených změn č. IV. ÚPnSÚ obecně závaznou vyhláškou, kterou se doplňuje a mění vyhláška o závazných částech ÚPnSÚ Úvaly ze dne 11.12.1995 ve znění vyhlášky ze dne 3.3.1998 a ze dne 25.8.2003.

IV. u k l á d á:
1. zajistit vypracování registračního listu a jeho odeslání nadřízenému orgánu územního plánování a ústřednímu orgánu územního plánování,
2. opatřit schvalovací doložkou všechna paré změn č. IV.,
3. zajistit zaslání vyhlášky a schématu hlavního výkresu dotčeným orgánům státní správy.

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-004/04
Zastupitelstvo města Úvaly jako město, příslušné podle § 30 zák. č. 50/1976 Sb. (stavební zákon) v platném znění k pořízení změn územního plánu, schvaluje v souladu s § 31 zák. č. 50/1976 Sb. pořízení změn číslo V. ÚPnSÚ Úvaly. Při jejich pořízení bude postupováno podle vyhlášky č. 135/2001Sb. v platném znění. Zpracováním změn č. V. ÚPnSÚ Úvaly je pověřen Ateliér D+ ing. arch. Petr Durdík. Lhůta pro podání podnětů se stanovuje do 31.5.2004.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-005/04 - nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly odkládá rozhodnutí v rámci postupu dalšího projednávání změn č. IIb. územního plánu města Úvaly o vypuštění územní rezervy pro novou základní školu v Úvalech v lokalitě Výpustek na další jednání zastupitelstva a požaduje předložit komplexní zhodnocení od Ing. arch. Petra Durdíka.
Pro: 2 Proti: 9 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z-006/04
Zastupitelstvo města Úvaly rozhodlo v rámci postupu dalšího projednávání změn č. IIb. územního plánu města Úvaly o vypuštění územní rezervy pro novou základní školu v Úvalech v lokalitě Výpustek.
Pro: 9 Proti: 3 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-007/04
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje účast města Úvaly na skupinovém projektu pro financování z fondu soudržnosti EU v oblasti životního prostředí - odvádění a čištění odpadních vod.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-008/04
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje žádost o dotaci na stavbu kanalizace Riegrova-Chorvatská z prostředků Evropské investiční banky. Zároveň předběžně schvaluje ručení majetkem města za bezúročnou půjčku od této banky.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-009/04
Zastupitelstvo města Úvaly vydává novelu obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích pod číslem 1/2004.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-010/04
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje předání pamětní plakety města Úvaly Ing. Vladimíru Kolomému za práci na publikaci o úvalském divadelnictví.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-011/04
Zastupitelstvo města Úvaly v souladu se zákonem a metodikou pro vedení kronik ustanovuje letopiseckou komisi ve složení: Ing. Vladislav Procházka, Ing. Zdeňka Havránková, PhDr. Lenka Mandová, MUDr. Jan Šťastný, Ing. Jana Horová.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z-012/04
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědo-mí zprávu o činnosti kontrolního výboru.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z- 13/04 - nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly ruší usnesení č. Z-026/03, kterým byl schválen záměr města odkoupit areál MULTITEC v Riegerově ulici.
Pro: 0 Proti: 9 Zdržel se: 3

Usnesení č. Z-14/04 - nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly ruší usnesení č. Z-035/03, kterým byl schválen prodej čp. 276 a pozemků p. č. 1402 až 1405.
Pro: 4 Proti: 6 Zdržel se: 2

Usnesení č. Z-015/04
Zastupitelstvo města Úvaly ruší usnesení č. Z-036/03, kterým byl schválen prodej čp. 47 a pozemků p. č. 214 a 215.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z-016/04
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje znění odpovědi na petici občanů podanou dne 11.12.2003 na MěÚ ve věci koupě areálu MULTITEC a přestěhování městského úřadu, městské knihovny a Veřejně prospěšných služeb do tohoto areálu.
Odpověď byla přečtena a její znění bylo ověřeno ověřovateli zápisu.
Pro: 10 Proti: 1 Zdržel se: 2

zapsala Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

Oznámení
Zastupitelstvo města rozhodlo na veřejném zasedání dne 19.2.2004 usnesením číslo Z-004/04 o pořízení změn č. V. územního plánu města Úvaly.
Lhůta pro veřejnost i vlastníky staveb a pozemků pro podání podnětů ke změnám č. V. je do 31. 5. 2004.

Ing. Oldřich Nečas, vedoucí OIŽP

P E T I C E

V souladu se zákonem č. 85/1990 Sb. O petičním právu se obracíme na členy zastupitelstva města Úvaly s následující žádostí.
Vážení zastupitelé, žádáme vás o zrušení vašich usnesení, která se týkají:
1) Koupě areálu MULTITEC s přilehlými pozemky (usnesení Z-026/03) a přestěhování městského úřadu, městské knihovny a Veřejně prospěšných služeb do tohoto areálu.
2) Prodeje objektu čp. 276 s pozemky - stávající sídlo městského úřadu a prodeje objektu čp. 47 s pozemky - stávající sídlo Veřejně prospěšných služeb (usnesení Z-035/03 a Z-036/03)
Zdůvodnění:
1) Rozhodnutí zastupitelstva bylo učiněno bez předchozí diskuse s občany.
2) Rozhodnutí bylo učiněno v době, kdy se město potýká s vysokou finanční zadlužeností, takže nezbývají prostředky ani na minimální plánované opravy komunikací, rekonstrukci veřejného osvětlení apod.
3) Rozhodnutí je v rozporu s předchozími sliby, tj. rekonstrukce náměstí a zahájení přípravných prací na nové radnici na náměstí v čp. 95, umístění městské knihovny v areálu školy.
4) Stávající Veřejně prospěšné služby jsou umístěny ve vyhovujícím areálu na okraji města, do kterého bylo již v minulých letech investováno. Není dořešeno, zda v budoucnu tyto služby zůstanou pod městem, budou dány do pronájmu nebo privatizovány.
5) Objekt, kde je dnes umístěn městský úřad, je v současné době jediný, kam by bylo možno přemístit mateřskou školu z Úvaláku v případě ukončení nájmu. Rovněž lze tento objekt (po vybudování nové radnice) využít pro městskou knihovnu (nebude-li dostavba školního areálu realizována v dohledné době).
6) Umístění městského úřadu, městské knihovny a Veřejně prospěšných služeb do míst, kde je zúžená přístupová komunikace i jednostranný chodník, je nevhodné především z hlediska reálného nebezpečí úrazu dětí a starších občanů. Kdo ponese v budoucnu osobní odpovědnost za případný úraz?
Vážení zastupitelé, doufáme, že se naší žádostí budete zabývat v co nejbližší době a že naleznete právní cestu, jak realizovat změnu vašeho rozhodnutí.
Děkujeme za projednání naší žádosti.
Petiční výbor ve složení:
zástupce - Ing. Roman Bubák, Čechova 219, Úvaly
Michaela Vaňousová, Čechova 210, Úvaly
Ing. Miroslav Klouda, Alšova 405, Úvaly
Ing. Václava Baumanová, Guth-Jarkovského 490, Úvaly

Úvaly 9. prosince 2003
Přílohy: Podpisové archy
 

ODPOVĚĎ NA PETICI

Vážení,
odpovídáme tímto v souladu se zákonem č.85/1990 Sb. (o právu petičním) na petici, která byla zástupcem petičního výboru doručena na podatelnu MěÚ Úvaly dne 11. 12. 2003. Vzhledem k tomu, že adresátem petice je zastupitelstvo, odpověď musela být projednána a schválena na jednání zastupitelstva.
Petice byla neprodleně po podání předána všem zastupitelům města. Vzhledem ke skutečnosti, že datum podání petice těsně předcházelo datu řádného veřejného zasedání zastupitelstva města, nebylo již možno tento bod zařadit do jednání vzhledem k náročnosti již připraveného programu a zejména pak s ohledem na nezbytnost doby na přípravu stanoviska jednotlivých zastupitelů.

Usnesení zastupitelstva města Z - 016/04 ze dne 19.2.2004

a) odpověď na hlavní body petice - výsledek hlasování zastupitelstva o zrušení usnesení:

Usnesení č. Z - 013/04 - usnesení nebylo přijato
Zastupitelstvo města ruší usnesení č.Z-026/03, kterým byl schválen záměr města odkoupit areál MULTITEC v Riegrově ulici.

Usnesení č. Z - 014/04 - usnesení nebylo přijato
Zastupitelstvo města ruší usnesení č. Z-035/03, kterým byl schválen prodej čp. 276 a pozemků p.č. 1402-5.

Usnesení č. Z - 015/04 - usnesení bylo přijato
Zastupitelstvo města ruší usnesení č.Z-036/03, kterým byl schválen prodej čp. 47 a pozemků p.č. 214, 215.

Zastupitelstvo trvá na svém původním stanovisku, že areál je pro město výhodnou investicí, prostory lze využít pro nejrůznější aktivity města, je možné v něm umístit knihovnu, v neposlední řadě je možné též komerční využití.
Do budoucna lze uvažovat s propojením domu čp.95 a čp.18 a areálu MULTITEC mostkem přes Výmolu, což vidíme jako ideální a jedinečnou možnost pro vytvoření správního centra města - spojení radnice se zázemím (sídlo policie, knihovna, velký sál, archiv města, prostory pro případné využití místními organizacemi nebo školskými zařízeními.

b) odpověď na 6 bodů zdůvodnění
K bodu 1):
Rozhodnutí padlo na veřejném jednání zastupitelstva, které bylo svoláno jako mimořádné a v relativně krátké době. Jediným důvodem pro tento krok byl termín konání dražby areálu.
K bodu 2):
Rozhodnutí bylo učiněno v době, kdy se město potýkalo s finančními problémy.
Z tohoto důvodu bylo zároveň s koupí schváleno také několik prodejů, aby nedošlo k dalšímu výraznému zatížení rozpočtu. Na základě dnešního usnesení Z - 015/04 bylo ustoupeno od prodeje čp. 47.
K bodu 3):
Koupě areálu není v rozporu s rekonstrukcí náměstí. Zastupitelstvo ani neslibovalo zahájení prací na nové radnici, ani to není ve volebním programu žádné ze zastoupených stran na toto volební období.
K bodu 4):
Do čp.47 bylo v minulosti investováno a samozřejmě tyto investice by v případě prodeje nemovitosti zvyšovaly odpovídajícím způsobem cenu, stejně jako tomu je u jiných nemovitostí. V současné době není řešena privatizace VPS.
K bodu 5):
MŠ nelze umístit do čp. 276 bez zcela zásadní přestavby a přístavby nemovitosti. Objekt není napojen na odpovídající inženýrské sítě, absolutně nesplňuje hygienické ani jiné odpovídající podmínky pro provoz MŠ. V případě potřeby přemístění MŠ Pražská by bylo nejvhodnější volit přístavbu k MŠ Kollárova.
Ani pro městskou knihovnu objekt nelze z dispozičních důvodů využít.
K bodu 6):
V případě areálu MULTITEC bylo poukazováno na nevhodnost umístění zejména z hlediska komunikace a chodníku. Faktem ale zůstává, že situaci v ulici Riegrově bude nezbytné řešit v každém případě, tedy zcela bez ohledu na umístění radnice, protože lze předpokládat velký nárůst obyvatel v lokalitě Slovan a dále výrazně vyšší zátěž v souvislosti s výstavbou nákupního střediska poblíž světelné křižovatky.

Závěrem bychom rádi zdůraznili, že hlavním motivem pro koupi areálu byl prostý fakt, že se jedná o jedinou administrativní budovu a dle našeho názoru by bylo nešťastné jedinečnou možnost koupě této budovy nevyužít.
 

Stanovisko petičního výboru k odpovědi zastupitelstva na petici občanů

Vážení zastupitelé,
dne 20. 2. 2004 jsme obdrželi usnesení zastupitelstva č. Z-016/04 z 19. 2. 2004.
O jeho obsahu jsme měli představu již z průběhu rozpačitého hlasování o jednotlivých bodech odpovědi navržené Ing. Horovou, když k žádné věcné argumentaci a diskusi (kromě závěrečné polemiky kolem zjištění, že Multitec - Bohemia a.s. v roce 2004 opětovně areál zadlužil!) prakticky nedošlo.
S potěšením konstatujeme, že ze stanoviska zastupitelstva se vytratil původní základní argument pro koupi Multitecu, tj. přemístění MěÚ; v souladu se závěry zmíněných odborných prací se uvádí "multifunkční" využití. K názoru o možném přemístění knihovny a městského archivu však musíme uvést, že oba tyto provozy stejně jako již nezmiňovaný stavební úřad, představují svým obsahem enormní podlahovou zátěž, kterou nelze umístit do vyššího patra - a celé "přízemí" areálu je přitom v zátopové oblasti!
S politováním ale konstatujeme,
- že zastupitelstvo nerespektuje nesouhlasné stanovisko občanů vyjádřené peticí (kterou podepsalo dosud celkem více než 160 občanů) a podepřené jak elaboráty nezávislých odborníků (viz diskusní příspěvky prof. Ing. arch. Masáka a Ing. Kloudy, CSc.) a názorem Ing. Beneše k vodohospodářské situaci - zátopová oblast, tak i stanoviskem autora ÚPnSÚ Ing. arch. Durdíka,
- že "zastupitelstvo trvá na svém původním stanovisku, že areál je pro město výhodnou investicí", ale do dnešního dne nepředložilo občanům komplexní ekonomickou rozvahu nákladů (na koupi areálu, na jeho adaptaci pro nový účel včetně odstranění dopravních závad v Riegrově ulici a na jeho ochranu proti povodni), kterou by své stanovisko zdůvodnilo. (V této souvislosti upozorňujeme, že nám není nic známo o tom, že by bylo splněno usnesení zastupitelstva č. Z-045/03 z 3. 7. 2003, kterým bylo uloženo "radě města vypracovat ekonomickou studii, která by zahrnovala rozvahu o příjmech a výdajích ve vazbě na koupi objektu Multitec, odprodeje části Chorvatské a odprodeje dalších obecních nemovitostí."),
- že zastupitelstvo svým hlasováním o usnesení č. Z-035/03, resp. Z-014/04 (prodej čp. 276 - stávající sídlo MěÚ) v poměru 4:6:2 prodej nezrušilo a pokračuje tak v neodpovědně nehospodárném nakládání se svěřenými prostředky v majetku obce.
Závěry z toho nechť si učiní občané - vaši voliči, kteří vás pověřili zastupováním - sami.
Petiční výbor ve složení:
zástupce - Ing. Roman Bubák, Čechova 219, Úvaly
Michaela Vaňousová, Čechova 210, Úvaly
Ing. Miroslav Klouda, Alšova 405, Úvaly
Ing. Václava Baumanová, Guth-Jarkovského 490, Úvaly

V Úvalech 22. 2. 2004


Zprávy z odboru investic a životního prostředí

Havarijní situace v základní škole
V základní škole jsou již 2 měsíce odstaveny z provozu záchody v západním křídle budovy. Důvodem tohoto rozhodnutí je statická porucha, jejíž příčinou je degradace zdiva kanalizační stoky vedené pod základy budovy do žumpy. Dlouhodobým působením agresivních látek došlo ke ztrátě únosnosti zdiva a k jeho rozpadu a splašky se hromadily pod budovou a jejími základy. Statickou poruchu signalizují zřetelné spáry v obkladovém zdivu soklu, k výraznému zhoršení došlo v posledním roce. Byla vypracována dokumentace, která havarijní situaci řeší.
Další postup je následující:
- Výběrové řízení na zhotovitele stavby proběhne do 31. 3. 2004
Důvodem tohoto zdánlivě dlouhého termínu je to, že je nutno najít firmy se zkušenostmi v této činnosti. Uvítáme kontakt na oslovení takové firmy. Dalším důvodem je období, ve kterém je venkovní práce možno provádět.
- Zahájení prací předpokládáme koncem měsíce dubna.
- Termín dokončení prací: červen 2004.
Technologie opravy bude prováděna postupným rozebíráním narušeného základového zdiva a postupným podezdíváním základů pod současnou výškovou úroveň. Předtím musí být provedeno statické zajištění nosného zdiva ocelovými nosníky.
Dále je nutno vybourat současnou podlahu v přízemí sociálního křídla, provést nové rozvody ležaté kanalizace, novou konstrukci podlahy.
Prohlubování základů se bude provádět po etapách s nutností technologických přestávek pro dosažení únosnosti vybudované konstrukce.
 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Ze zasedání zastupitelstva města

Několik dní po setkání občanů se starostou a zastupiteli města se 19. února konalo první letošní veřejné zasedání zastupitelstva města.
Starosta města Ing. Černý po zahájení jednání představil nového tajemníka městského úřadu pana Ing. Gabriela Máčika.
Po informaci z jednáních rady byl zastupitelům předložen ke schválení návrh na úpravu rozpočtu města na letošní rok. Při návrhu rozpočtu v loňském roce se vycházelo z kvalifikovaných odhadů v jednotlivých kapitolách, nyní dochází k upřesňování. Příjmovou část rozpočtu ovlivnil úspěšný prodej pozemků u Chorvatské ulice. Na straně výdajů byly dodatečně zařazeny náklady na vodné, stočné a plyn v základní a speciální škole, výdaje na zaplacení tříprocentní daně z převodu pozemků. Část výdajů je deponována ve skupině investic s tím, že peníze nebudou zatím využity. Diskuse
o tom, kterým směrem se budou další investice ubírat, dosud probíhá. Změna rozpočtu v celkové výši 107 372 200,- Kč byla schválena.
V části, týkající se majetkoprávních záležitostí, byla věnována pozornost změnám v územním plánu města.
V současnosti rozpracovaná změna IIb) dosud vázla na jednoznačném rozhodnutí, zda rezervovat v části města Na Výpustku rezervu pro další základní školu. Další změna č. IV. územního plánu se týká pozemků města jižně od Chorvatské ulice, navazujících na pozemky nedávno prodané společnosti Stepp-consult, které by měly mít charakter přímo zastavitelného území. Žádný dotčený orgán státní správy ani fyzické a právnické osoby v tomto případě nekladly podmínky a nevetovaly návrh změny. Protože přicházejí podněty k dalším změnám územního plánu, rozhodla se rada města vypsat další cyklus změn č. V. Návrhy na změny územního plánu č. V. mohou podávat vlastníci pozemků i ostatní do 31. 5. 2004. Změnové řízení bude probíhat asi jeden rok.
Na téma územní rezervy pro základní školu proběhla diskuse mezi zastupiteli i občany jak na předchozím setkání občanů se starostou, tak i na jednání zastupitelstva. Předtím proběhlo i jednání s 25 vlastníky pozemků s návrhem, zdali by vlastníci pozemků na Výpustku byli ochotni městu prodat část území o rozloze přibližně 1,3 ha za nižší cenu s tím, že by město nepožadovalo od majitelů poplatky za inženýrské sítě. Majitelé pozemků návrh odmítli a případný prodej podmínili cenou tržní, což město nemohlo přijmout. Zásadní otázkou v tomto případě ale bylo, zda se má město o pozemky zajímat či nikoliv. Zpracovatel územního plánu Ing. arch. Durdík sice doporučil pozemky ponechat v územní rezervě, ale jednoznačně se nevyjádřil a rozhodnutí ponechal na zástupitelích města. Odbor investic a životního prostředí městského úřadu zastává názor, že území není potřeba držet v rezervě, což podporují současně propočty. Tuto myšlenku podpořil starosta města Ing. Černý. Uvedl, že stávající školní areál, který v současnosti navštěvuje asi 600 dětí, by mohl po dostavbě sloužit téměř 900 žákům. Přes právě probíhající výstavbu ve městě nebude přírůstek dětí tak vysoký, aby škola svou kapacitou nestačila. Pozemek na Výpustku by asi v budoucnosti nevyhovoval. Pan Ing. Struska uvedl, že kapacita naší základní školy odpovídá 10 000 obyvatel města a tento počet nebudou Úvaly mít ani za 30 let a další škola potřeba nebude. Pan Krutský zastává názor, že myšlenka územní rezervy pro školu na Výpustku by měla být opuštěna a pozemky by měly být ponechány vlastníkům. Pan Stemberg připomněl názory většiny z jednání rozšířené rady, že lokalita na Výpustku není vhodná, stanovisko Ing. Arch. Durdíka je vyhýbavé, ale rozhodnutí se musí dobře zvážit. Pan Adamčík navrhl uspořádání referenda, které by mohlo odpovědět na tyto složité otázky a různé názory a jehož výsledky by byly pro zastupitelstvo závazné. K diskusi se připojili přítomní občané. Ing. Baumanová uvedla, že uvedená otázka se řeší už 10 let a doporučuje přihlédnout buď ke kvalifikovaným podkladům, nebo rozhodnout podle vlastního uvážení. Pan Urban se podivil, proč za tak dlouhou dobu nebylo možné dospět k jednoznačnému rozhodnutí, čehož důsledkem je bránění majitelům pozemků nakládat s osobním majetkem. Ing. Vyskočilová uvedla, zda nebylo možné spojit prodej pozemků na Slovanech s volbou místa pro školu. Pan Ing. Klouda se pozastavil nad tím, že jednoznačné stanovisko k této otázce trvá tak dlouho. Uvedl, že městský úřad má podklady již z roku 1981, zpracované firmou Terplan. V materiálech jsou zpracovány detailní demografické údaje a v návrhu je dostavba 4 tříd, jídelny a tělocvičny základní školy. Z toho vyplývá, že držet územní rezervu na okraji města a v místech, kde nebude územní rozvoj, nemá smysl. Pokud by se v budoucnu mělo uvažovat o rezervě území pro základní školu, tak by přicházely v úvahu lokality mezi Hodovem a Horoušánkami nebo mezi Vinicí a Tuklaty, tedy místa, v nichž přichází v úvahu rozvoj města. Návrh pana Stemberga odložit rozhodnutí o územní rezervě pro školu a počkat na stanovisko Ing. arch. Durdíka nebyl přijat a zastupitelstvo odhlasovalo rozhodnutí vypustit v územním plánu rezervu pro základní školu v lokalitě Výpustek.
Město má možnost se zúčastnit skupinového projektu na výstavbu kanalizací financovaného z Fondu soudržnosti Evropské unie. Protože minimální finanční objem musí činit 10 mil. Euro, Středočeský kraj organizuje města do skupin tak, aby součet jejich projektů přesáhl tuto hranici. V případě úspěchu žádosti o podporu by realizace přicházela v úvahu v letech 2007 - 2010.
Již nyní se připravuje výstavba kanalizace z ulice Riegrovy do Chorvatské. Tím by se otevřela možnost v dalším kroku odkanalizovat celé Slovany. Naše žádost byla zařazena do akcí, které se financují s pomocí půjčky českého státu od Evropské investiční banky. Schéma finančního zajištění by v případě úspěchu žádosti vypadalo následovně: 40 % nákladů by pokryla dotace, 40 % bezúročná návratná půjčka a 20 % by město muselo hradit přímo z vlastních zdrojů. Zastupitelstvo záměr podat žádost o dotaci z prostředků Evropské investiční banky schválilo.
Část zasedání zastupitelstva byla věnována projednání odpovědi zastupitelstva na petici občanů, která vyzvala zastupitelstvo zrušit usnesení z minulého roku, která se týkala koupě areálu Multitecu v Riegrově ulici, záměru prodat objekt nynějšího městského úřadu v Pražské ulici a záměru prodat objekt č. p. 47 v ulici 5. května, kde je nyní sídlo Veřejně prospěšných služeb. Zastupitelstvo o těchto třech usneseních znovu hlasovalo. Výsledkem hlasování bylo, že první dvě usnesení z minulého roku zůstávají dále v platnosti, třetí usnesení, tj. prodej objektu VPS, bylo zrušeno. Text odpovědi občanům byl projednán, některé formulace odpovědi byly upřesňovány formou odsouhlasených pozměňovacích návrhů. Poté byl text odpovědi 10 hlasy schválen.
Panem MUDr. Šťasným byla přednesena krátká zpráva o činnosti kontrolního výboru. Činnost výboru spočívá například v kontrole vyřizování připomínek zastupitelů, občanů a kontrole zápisů z jednání rady. Byla zaregistrována petice občanů. Při kontrolách nebyla zjištěny závažné nedostatky.
V průběhu jednání byl představen pan Dr. Pokorný, kronikář města. Současně bylo oznámeno, že byla ustanovena letopisecká rada města, což je okruh lidí, kteří budou pomáhat kronikářovi města při jeho práci. Členy letopisecké rady jsou pí Ing. Horová, Ing. Havránková, PhDr. Mandová, MUDr. Šťastný a Ing. Procházka. Pan Dr. Pokorný seznámil přítomné se svými představami o vedení kroniky města a poděkoval za schválení letopisecké rady, kterou má město poprvé od roku 1921, kdy začal platit zákon o vedení místních kronik a kronikářství. Současně oznámil, že je připraven ke spolupráci se všemi profesními odborníky nebo patrioty města při zpracování údajů do kroniky.
V otevřené diskusi se opět hovořilo o záměru zakoupit objekty Multitecu. Paní Ing. Baumanová se dotázala, zda je zastupitelům známa skutečnost, že budovy Multitecu jsou v současné době v zástavě u banky a proto by bylo vhodné vyžádat si právní posudek, zda nedošlo k porušení smlouvy mezi městem a firmou Multitec. Podobné názory vyslovili i pánové Opršal a Ing. Breda ml., který chtěl dále vědět, jak je tato situace smluvně ošetřena a jaká je návratnost investice. Bylo odpovězeno, že smlouva nezakazuje v současnosti zastavit majetek Multitecu, ale do 31. 12. 2006, kdy se má prodej uskutečnit, musí být prodávané objekty Multitecu bez závazků. Podle informace pana Krutského proběhla poté, když se zjistily dosud neznámé skutečnosti, jednání mezi zástupci Multitecu a města s cílem vyjasnit situaci. Obě strany jsou ochotny v jednání dále pokračovat. Pokud by město od smlouvy odstoupilo, muselo by uhradit penále ve výši 40% prodejní ceny.
Pan Ing. Klouda se na zastupitele obrátil s otázkou, zda si uvědomili, že zastupují občany. Domnívá se, že zastupitelé argumenty autorů petice, které nelze opomenout, nebrali příliš na vědomí a že jsou jako hluší. Zdá se, že nevěnují pozornost ani připomínkám ostatních občanů z nedávno proběhlé ankety. Starosta města Ing. Černý se snažil přednesený názor vyvrátit s tím, že na některé otázky bylo zodpovězeno při setkání občanů se starostou 10. února. Na řadu připomínek bude přihlíženo při dalších jednáních zastupitelstva a rady. Materiály, které byly předány panem Ing. Kloudou a panem prof. Masákem, se bude zabývat komise výstavby.
Pan Kolařík a pí Novosádová upozornili na neutěšenou situaci v lokalitě u Zálesí, kde probíhá výstavba rodinných domků.
Z důvodu rozsáhlé stavební činnosti jsou místní komunikace v této lokalitě zcela poničené těžkou stavební technikou a jsou plné bláta a stojící vody, protože původní drenážní systém pozemků byl narušen.
K těmto názorům se připojili i pánové Jura a Komínek. Poukázali na skutečnost, že bezohledným počínáním některých stavebníků došlo ke zničení kdysi vybudovaných příjezdových cest a přes pokusy o domluvu k dohodě nedošlo. Požádali zastupitele o pomoc při řešení této velice špatné situace pro občany zde žijící a vyzvali k jednání mezi městem a firmou KIS GARANT, která pozemky vlastní, jehož cílem by mělo být zlepšení životních podmínek.
Paní Kramářová poukázala na to, že nejnovější část školního areálu hyzdí náměstí a že by bylo vhodné přístavbu zadaptovat. Ing. Černý odpověděl, že areál školy je nedostavěný. Dostavba areálu by byla potřebná především proto, že škola by získala novou jídelnu. Zcela určitě by pomohla urbanistická studie, možná by byla i veřejná diskuse o této záležitosti.

V závěru jednání místostarostka paní Ing. Horová oznámila, že nadále pokračují jednání s firmou NORMA, která hodlá vybudovat v Úvalech prodejnu potravin. Prodejna by byla u křižovatky na Slovanech v rohu areálu bývalého cukrovaru s přístupem ze Škvorecké ulice. Vyměřuje se pozemek a připravuje se kupní smlouva. Tato potěšující zpráva byla tečkou za únorovým zasedáním zastupitelstva města.

Ing. Vladislav Procházka

Na Slovanech se budou stavět rodinné domky

Před několika týdny se městu úspěšně podařilo prodat pozemky podél Chorvatské ulice. Pozemky zakoupila pražská firma STEPP CONSULT, spol. s r. o. O záměrech firmy v Úvalech jsem hovořil s ředitelem firmy panem JUDr. Jaromírem Reitingerem, s paní PhDr. Markétou Indrovou a paní JUDr. Nikolou Reitingerovou.
Čím se zabývá společnost STEPP CONSULT?
Realitní a investorská agentura STEPP CONSULT, s. r. o., působí na trhu s nemovitostmi od roku 1991. Firma zabezpečuje veškerou realitní činnost, navíc se specializuje na komplexní přípravu pozemků k prodeji a investování. Spolu s advokátní kanceláří Reitinger & Partners zajišťuje kompletní právní servis obchodních případů a poradenství, účastní se i velkých investičních projektů a realizuje vlastní investorskou činnost.
Jaké má Vaše firma záměry s pozemky podél Chorvatské ulice?
Během příštích pěti let máme v úmyslu postavit 83 řadových rodinných domků a 4 dvoupatrové bytové domy. Na části plochy bude 34 samostatných parcel o výměře přibližně 620 až 900 m2 s inženýrskými sítěmi. Parcely budou nabídnuty k prodeji těm zájemcům, kteří si budou chtít postavit samostatný rodinný domek podle vlastního projektu.
Majitelé od Vás zakoupených pozemků si zde budou moci postavit cokoli?
Rozhodně ne, budou muset ctít charakter místa. Z estetických hledisek budeme dbát na dodržení jednotících stavebních prvků a projekt budou muset s námi konsultovat. Nebudou-li mít vlastní projekt, můžeme jim nabídnout naši variantu.
Jak velké budou řadové rodinné domky?
Řadové rodinné domky budou stavěny ve dvou variantách - standard a komfort. Konstrukce bude z cihel, užitná plocha bude 131 m2. Obě varianty se budou lišit vybaveností.
Varianta standard bude jednoduchá a připravená k individuálnímu dokončení klientem. Varianta komfort se bude odlišovat vnějším vzhledem i použitými materiály. Cena se bude pohybovat od 2,7 mil. Kč bez DPH.
Nebudou některé pozemky využity k výstavbě skladovacích nebo výrobních objektů?
Obyvatelé v okolí se nemusejí obávat, nic takového v této lokalitě nebude. Oblast bude zastavěna v souladu s územ-ním plánem, kde je vymezena jako čistě obytné území.
Mohou se již hlásit první zájemci o zakoupení pozemků nebo domů?
Stanovili jsme prodejní zaváděcí ceny pozemků ve výši 1145,- Kč/m2 + 485,- Kč/m2 příspěvek na vybudování inženýrských sítí (bude uloženo na samostatném účtu MěÚ Úvaly). Obyvatelům Úval poskytujeme 5 % slevu z ceny pozemku. Z důvodu zavedení daně z přidané hodnoty u cen pozemků od 1. května letošního roku doporučujeme zájemcům, aby s rozhodováním dlouho neotáleli.
Také na první etapu výstavby řadových domků se přijímají rezervace.
Pokud někoho Vaše nabídka zaujme, kde je možné obdržet další informace?
Naše kanceláře jsou v Praze 2, Ječná 1 (roh Karlova náměstí a Ječné ulice). Máme také vlastní internetové stránky www.stepp-consult.cz.
Jaká je strategie Vaší firmy?
Podobně jako v mnoha jiných místech je i v Úvalech naší snahou, aby vše, co bude námi vyprojektováno a vybudováno, patřilo mezi vzorové části města a bylo dobrou vizitkou naší práce.
Děkuji za rozhovor.

Ing. Vladislav Procházka
detail

Setkání občanů města se členy zastupitelstva

Dlouho očekávané setkání se uskutečnilo 10. února v sále domu s pečovatelskou službou. O diskusní večer projevilo zájem asi 40 občanů všech věkových kategorií. V úvodu starosta města Ing. Černý odpověděl na dotazy, které přišly na městský úřad na vyplněných anketních lístcích nebo elektronickou poštou. Dotazy se týkaly stavu komunikací, bezpečnosti ve městě a dalších témat.
Občany nejvíce trápí stav místních komunikací. Ing. Černý odpověděl, že ve městě je přibližně 40 km komunikací, z toho necelá čtvrtina zpevněných. V uplynulých letech došlo k částečnému zlepšení, především v místech, kde jsou kompletní sítě vodovodu, kanalizace a plynu. V loňském roce bylo několik komunikací upraveno z dotací Phare, pro finanční náročnost úprav vozovek se ale původní záměry musely zredukovat. Proto nebyly rekonstruovány ulice Vydrova, Denisova a Sovova, které původně do plány oprav byly zahrnuty. Budou-li peníze, mohly by být rekonstruovány také ulice Erbenova, Tyršova, část Raisovy ulice od zdravotního střediska na náměstí Svobody a další. Někdy ale nezáleží jen na financích. Situaci komplikuje skutečnost, že desetitisíce čtverečních metrů komunikací nejsou ve vlastnictví města, ale jsou ve vlastnictví soukromých osob. Na kompletní úpravu vozovek ve městě by bylo v současné době potřeba několik set miliónů korun.
Několik dotazů se týkalo bezpečnosti ve městě. Mnoho lidí se domnívá, že by pomohla stálá služba Policie ČR. Od roku 1990 bylo ze strany města mnohokrát vyvinuto úsilí o zřízení samostatného oddělení policie, ale prozatím zůstalo jen u slibů a argumenty nebyly vyslyšeny. Bylo pouze zřízeno detašované pracoviště čelákovické služebny policie s dvěma policisty, kde není nepřetržitá služba.
Z posledního jednání v září loňského roku vyplynulo, že tuto záležitost musí řešit Středočeské ředitelství Policie ČR nebo přímo ministerstvo vnitra. Městská policie nebyla pro finanční náročnost a po špatných zkušenostech z jiných měst zřízena. Na pořádek ve městě trvale dohlíží bezpečnostní služba Profi, některé objekty jsou napojeny na pult centralizované ochrany.
Na silnici první třídy, která odděluje Radlickou čtvrť a Slovany od ostatních částí města, budou přechody pro chodce v Bulharské a Dobročovické ulici lokálně osvětleny, což by mělo vést ke snížení míry nebezpečí pro chodce. Převážná většina řidičů totiž tyto přechody nerespektuje. Řešením by v obou případech byly přechody se světelnou signalizací, jejich vybudování je ale podstatně nákladnější.
V Bulharské ulici by přicházelo v úvahu také přemostění silnice, ale tato alternativa je zatím ve stadiu úvah a hledání nejlepšího řešení.
Několik anketních připomínek poukazovalo na nedostatečné nákupní možnosti potravin. Jak řekl starosta, není v silách vedení města donutit potravinářskou firmu k otevření prodejny, město může pouze nabídnout pozemek. V minulých letech byly osloveny některé firmy (například Penny Market nebo Lidl), které ale po vytvoření marketingových studií neprojevily zájem. Možnost nákupu občanů Úval v blízké Praze odrazuje potravinářské obchodní firmy od záměru usídlit se v městě. Nyní probíhají jednání s firmou Norma, které byl nabídnut pozemek v rohu areálu bývalého cukrovaru u světelné křižovatky na Slovanech.
V souvislosti s připravovanou rekonstrukcí železniční tratě v úseku mezi stanicemi Praha-Běchovice a Úvaly je připravována i rekonstrukce podchodu pro pěší u závor a nástupišť. Náměty v anketních lístcích poukazovaly na nevyhovující a nebezpečné první nástupiště. Město při jednáních se zástupci Českých drah požaduje vybudování standardního nástupiště, dráhy navrhují pouze jeho zvýšení o 150 mm. Řešením by bylo zrušení jedné koleje u budovy skladiště, ale na tuto možnost nechtějí dráhy přistoupit údajně proto, že by stojící vlak v Úvalech nemohly předjíždět rychlíky. Nyní jsou jednání ve fázi územního rozhodování, město bude opakovaně žádat o vybudování standardního prvního nástupiště.
Dotazy směřovaly také na platy zaměstnanců úřadu. Na městském úřadu pracuje 22 lidí, z toho je pět vysokoškoláků. Většina zaměstnanců má odbornou zkoušku způsobilosti. Městský úřad v Úvalech zajišťuje také přenesený výkon státní správy pro okolní malé obce. Průměrný plat na úřadu je 19 670,- Kč. Pro srovnání: průměrný měsíční plat v Praze je o 1.000,- Kč vyšší.
Bylo také poukázáno na skutečnost, že se vyskytují případy pálení nejrůznějších odpadů v kotlích a tím dochází ke znečišťování životního prostředí. Rovněž bylo poukazováno na znečišťování města psími výkaly a byla navrhována instalace sáčků a košů na tento druh odpadu. V obou případech záleží především na přístupu a ohleduplnosti lidí ke svému okolí.
Další část setkání občanů se zastupiteli se týkala záležitostí spojených s uvažovaným zakoupením Multitecu a stěhováním městského úřadu, což bylo také předmětem petice občanů. Záměr přestěhovat městský úřad vycházel z předpokladu zlepšení podmínek jak pro občany, tak i pro pracovníky úřadu. Jak poukázali ve svých vystoupeních pan Ing. Klouda a pan prof. Masák, nebyla při rozhodování zvažována další hlediska tohoto rozhodnutí. Mezi ně patří především dopravně technická hlediska umístění radnice (přístupnost pro pěší, parkovací možnosti), provozní náklady budovy nebo městotvorný význam radnice. Diskusním příspěvkům jsou věnovány samostatné články. Jak dále vyplynulo, s ohledem na hustotu provozu automobilů v Riegrově ulici a pohybu chodců s přihlédnutím na připravovanou výstavbu na Slovanech a tím i růstem počtu obyvatel města, je nutné začít s dopravním řešením Riegrovy ulice, která je nyní úzká a má úzký a nebezpečný chodník pouze po jedné straně.
Předmětem diskuse se také staly otázky spojené se školním areálem. Je nezbytně nutné zvážit, zda ponechávat rezervu pro vybudování dalšího školního areálu v části města nazývané Výpustek (mezi hájem na Úvaláku a čtvrtí v Pařezině) či v některé jiné lokalitě města nebo dokončit stávající školní areál na náměstí. Vše je potřeba řešit s ohledem na demografický vývoj a rozvoj města v nejbližší i vzdálené budoucnosti.
Z účasti občanů na setkání a na anketě bylo zřejmé, že jim nejsou záležitosti spojené s rozvojem města lhostejné. Diskuse večera byla někdy vzrušená a několikrát padla trochu ostřejší slova (v rámci slušnosti). Jestliže se setkání občanů se zastupiteli budou opakovat, může to pomoci ke zvýšení vzájemné důvěry, odstranění bariér ostychu a především k vyřešení sporných otázek a nedorozumění.

Ing. Vladislav Procházka

RADNICE VE MĚSTĚ
(diskusní příspěvek ze setkání občanů se svými zastupiteli)

Jak jsem uvedl ve svých příspěvcích k tématu v červencovém a srpnovém Životě Úval, souvisí otázka umístění "nové radnice" s koncepcí budoucího rozvoje města. Nelze ji vytrhnout z tohoto kontextu, nelze ji řešit odděleně. Zastupitelé města by měli mít jasno, zda Úvaly chápou jako místo, jehož hodnoty - jsou-li jaké - mohou být a mají být jen exploatovány, nebo zda jde o sídlo, které si zaslouží další investice do svého rozvoje. A to i za cenu dočasného zadlužení. Z obsahu obou článků je zřejmé, že jsem zastáncem druhého názoru. Chtěl bych dnes dodat, že jsem přesvědčen o tom, že i v současných podmínkách lze cílevědomě připravovat a postupně realizovat proměnu Úval v příjemné sídlo s osobitou identitou. Příležitost poskytují možnosti využití volných ploch pro další stavby obytných domů a vil, možnosti využití vhodných pozemků k účasti nových podniků komerce a služeb, možnosti nabídky prostředí ke vzniku nových ohnisek vzdělávání, výzva ke kultivaci centrálního městského prostoru náměstí Arnošta z Pardubic a skryté možnosti využití atraktivních lokalit údolí nivy potoka Výmoly od bývalého lomu k Prokůpkovu mlýnu, případně i dál až k Hodovu a využití terénního hřbetu od Vinice po Holou Hostýn. Tato představa může být zlehčena poukazem na současnou hospodářskou situaci města i státu. Stejně tak může být, ve srovnání s historickými příklady českých měst, nebo s moderním vývojem Hradce Králové a Zlína anebo se současným úsilím Jindřichovic pod Smrkem, považována za krotkou.
Variant umístění městského úřadu, knihovny a VPS je několik. Je zřejmé, že důvody, které by trvaly na koexistenci všech tří funkcí v jediném místě, neexistují. To neznamená, že by taková situace nemohla přinést některé výhody v ekonomii provozu, ale činnost městské knihovny není s provozem městského úřadu nijak svázána a souběh aktivit VPS s administrativním charakterem MěÚ je zcela nežádoucí. Moje úvaha se proto bude dále zabývat jen vhodnými podmínkami pro umístění a provoz městského úřadu.
První variantou je zlepšení funkčních podmínek v místě současného působení úřadu. Parcela umožňuje případnou další dostavbu ve dvoře, která by mohla uspokojit zvýšené požadavky úřadu. Tato varianta by však měla i nadále charakter provizoria a nijak by nepřispěla k oživení města. Proto se mi zdá nezajímavá.
Druhou variantou je využití renovovaného prostředí bývalé Měšťanské školy. Z hlediska kultivace města je to varianta nejatraktivnější. Je však blokována možností stavby nové školy, na kterou nemá město dostatek vlastních prostředků. Jiné zdroje prostředků jsou zatím nejisté. Proto i tato varianta není v současnosti aktuální.
Třetí variantou, kterou před nás postavili zastupitelé města, je přestěhování úřadu, knihovny i VPS do areálu Multitecu. Je zřejmé, že pozemky i budovy areálu všem provozním požadavkům vyhoví. Nezajímavý však je výraz hlavní budovy a nevábný je současný stav Riegrovy ulice. Nepřijatelné jsou podmínky přístupu občanů k úřadu. Tato varianta by nepřispěla ke kultivaci náměstí.
Čtvrtou variantou je renovace budov čp. 95 a čp. 18 na náměstí Arnošta z Pardubic. Dispozice obou staveb uspokojí provozní nároky městského úřadu (bez knihovny). Místo ve městě je vhodné, přístup a příjezd bez závad. Provoz úřadu by prostor náměstí oživil, fyzický stav náměstí by však výrazně neproměnil.
Pátou variantou je novostavba v místě dnešní čp. 18. Nová stavba se suterénem a třemi nadzemními podlažími by vhodně zcelila frontu náměstí, výška nové budovy by byla obdobná jako výška čp.95 a čp.45 (fary). Pro-vozní plochy by uspokojily požadavky úřadu (bez knihovny). Poloha úřadu i dostupnost by byly dobré, provoz úřadu i nová architektura by přispěly k celkové kultivaci náměstí.
Šestou variantou by mohla být kombinace čtvrté a páté varianty - spojení renovované čp. 95 a novostavby. Toto řešení by splnilo všechny požadavky úřadu, včetně nároků knihovny a případných dalších spoluuživatelů. Záměr by bezpochyby prospěl žádoucí kultivaci náměstí. Jeho značnou nevýhodou byl však byl vysoký náklad. Tato varianta zůstává dobrou příležitostí pro případné rozšíření radnice v budoucnosti.
Konečnému rozhodnutí zastupitelstva by mělo předcházet odpovědné posouzení všech důsledků přípravy a realizace zvolené varianty. Myslím, že při posuzování by neměla být opomenuta tato kriteria:
a) symbolický význam výrazu budovy a příspěvek k oživení náměstí,
b) důstojnost prostředí a podmínky přístupu, příjezdu a parkování,
c) dosažitelné množství provozních ploch a jejich flexibilita,
d) finanční náklady na realizaci záměru a výše provozních nákladů,
e) časová dostupnost provozu nového městského úřadu.

Srovnání fyzických dispozic tří variant:
Městský úřad, jehož obsazení a organizační struktura by se nemusely v nejbližších letech měnit, má dnes dvacet tři zaměstnance. Je rozdělen do pěti organizačních celků, do vedení úřadu, správního odboru, ekonomického odboru, odboru investic a životního prostředí, pátým celkem je stavební úřad. Mohl by snad být doplněn o funkci informátora (kronikáře). Pro předpokládaný počet zaměstnanců, tedy pro jejich kanceláře a zasedací místnosti, pro jejich styk s veřejností a pro nezbytné provozní a sociální zázemí bude potřeba asi 460-500 m2 tzv. čisté užitné plochy, tedy bez ploch komunikací a stavebních konstrukcí. S jejich připočtením můžeme počítat s potřebou asi 700m2 zastavěné plochy všech podlaží.
Třetí varianta (Multitec): potřeby provozu úřadu uspokojí plochy vstupu v přízemí hlavní budovy a celého přízemí křídla a plochy 1. patra hlavní budovy i křídla. Zastavěná plocha podlaží je 982 m2, obestavěný prostor příslušné části stavby je 2.946 m3.
Čtvrtá varianta (čp.95 a čp.18): potřeby provozu úřadu uspokojí plo-cha přízemí obou budov a plochy 1. a 2. patra čp. 95. Zastavěná plocha všech podlaží je 960 m2, obestavěný prostor je 3.096 m3.
Pátá varianta (novostavba): potřeby provozu úřadu uspokojí suterén a tři nadzemní podlaží nové stavby. Zastavěná plocha všech podlaží je 788 m2, obestavěný prostor je 2.253 m3.

Srovnání nákladů (odborný odhad):
V týdnu od 2. do 6.února 2004 jsem si vyžádal tři cenové nabídky pro novou administrativní budovu v prostředí města (stavbu se třemi nadzemními podlažími o 3.000 m3 obestavěného prostoru s tradiční technologií hrubé stavby, se slušným technickým vybavením a s optimálním standardem detailů a použitých materiálů pro danou funkci). Nabídka velké renomované stavební firmy zněla na 5.690,-Kč/m3. Nabídka menší stavební firmy zněla na 5.033,-Kč/m3. Nabídka renomované kanceláře připravující stavební rozpočty zněla na 5.650,-Kč/m3 (všechny nabídky se započítáním 6,5% na vedlejší náklady a 5% na DPH). Aritmetický průměr tří aktuálních nabídek je 5.458,-Kč/m3 pro novostavbu.
Po prohlídce potenciálních stavenišť a existujících staveb čp.65, čp.95 a čp.18 je možné odborným odhadem stanovit míru nezbytných renovačních prací. Podobně je možné odborně definovat fyzický rozsah případné novostavby, která by požadavky úřadu uspokojila.
Míra renovací u třetí varianty (čp.65 - Multitec) je asi 30% (bez započtení nákladů na případné zateplení budovy, ke kterému nebyly potřebné podklady). Bylo by nutné započítat náklady na nový vstup a schodiště, na bourání příček, na plynovou kotelnu, rozvody tepla včetně radiátorů, na úpravy rozvodů silnoproudých a slaboproudých zařízení, na nová osvětlovadla, nové záchody a související rozvod vody a odpadu, na částečné opravy omítek, na nové povrchy podlah, na lakýrnické a malířské práce a případnou výměnu kování oken a dveří. Pokud by se prokázala nutnost zateplení budovy, náklady by stouply asi na 50%. Náklady spojené s realizací této varianty by měly zahrnout podíl z koupě pozemku a budov (30%) tj. 2,266.000 Kč, úpravu okolí (přístup a příjezd) tj. 3,310.000 Kč a náklad na nutnou renovaci (při 30%) 4,824.000 Kč. Celkem 10,390.000 Kč.
U čtvrté varianty (čp.95 a 18) je míra nutné renovace asi 60%. Druh nutných oprav a instalací by byl obdobný jako u třetí varianty. Celkový náklad by potom byl 10,139.000 Kč.
U páté varianty (novostavba) je výše investičních nákladů 100% ceny nové stavby = 12,297.000 Kč. K této částce by bylo nutné připočíst náklady na zbourání čp.18 a odvoz stavební sutě tj. 265.000 Kč. Celkem 12,562.000 Kč.
Uvedená čísla nemusí být přesná, vstupní data o nemovitostech nebyla stejně kvalitní. Ale myslím, že pro základní srovnání variant by měla stačit.
Když srovnáme tři reálné varianty nového umístění radnice podle uvedených kriterií, dojdeme k závěru, že:
Kriteriím vhodného prostředí a symbolického výrazu budovy vyhoví nejlépe varianta pátá (novostavba) a nevyhovuje varianta třetí (Multitec). Ke kultivaci prostoru náměstí Arnošta z Pardubic zčásti přispěje varianta čtvrtá (čp. 95 a čp.18), výrazně přispěje varianta pátá (novostavba) a vůbec nepřispěje varianta třetí (Multitec). Kriteriím množství provozních ploch, prostorové a provozní flexibility vyhoví všechny tři srovnávané varianty, nej-více ploch má varianta třetí (Multitec). Kriteriu časové dostupnosti zahájení provozu městského úřadu v novém místě vyhoví zřejmě všechny tři varianty. Nejrychleji by bylo možné zahájit provoz u varianty čtvrté (čp. 95 a čp.18). Kriteriu souvisejících investičních nákladů srovnávané varianty nevyhoví stejně, rozdíly však nejsou propastné (i kdyby muselo dojít k zateplení budovy Multitecu) a neměly by zásadně ovlivnit konečné rozhodnutí. Kriterium budoucích provozních nákladů je obtížně definovatelné, je však zřejmé, že nejnižší každoroční provozní náklady budou u kompaktní novostavby, tedy u varianty páté.

Ze srovnání tří reálných variant je zřejmé, že námitky občanů proti chystanému přemístění městského úřadu do areálu Multitecu (varianta třetí) jsou oprávněné. Nejde jen o to, že druhé dvě varianty jsou v hodnotících kriteriích se záměrem zastupitelstva města srovnatelné, dokonce lepší, ale jde především o to, že umístění nové radnice v hospodářském dvoře nevlídné Riegrovy ulice by bylo nedůstojné a v nejmenším by nepřispělo k provoznímu i architektonickému oživení náměstí Arnošta z Pardubic.

Prof. Ing. arch. Miroslav Masák

Diskusní příspěvek k tématu "Koupě areálu Multitec"

Problematické rozhodnutí zastupitelstva o koupi areálu Multitec v době tak kritizovaného zadlužení města a z toho plynoucí další sporná rozhodnutí o prodeji stávajícího sídla městského úřadu a veřejně prospěšných služeb a o stěhování městského úřadu bylo od června 2003, tj. od jejich zveřejnění, předmětem výměny názorů na veřejném zasedání zastupitelstva města i v Životě Úval. Rozhořčení občanů vyústilo v petici a v diskusní setkání zastupitelů s občany.
K polemice o obchodně správních aspektech se necítím kompetentní, k dalším otázkám se vyjadřují jiní, jako například prof. Masák k objektu radnice. V uplynulém období byly však ignorovány i stavebně technické a dopravní aspekty uvedených otázek, na které jsem upozornil na veřejném zasedání zastupitelstva města 3. 7. 2003 a 11. 12. 2003.
Aby nemohlo dojít k pokračování takového přezíravého postupu, zpracoval jsem svůj diskusní příspěvek ve formě odborné zprávy "Dopravně inženýrské posouzení variant umístění městského úřadu" s grafickými podklady a fotodokumentací. Protože v tomto posouzení zjištěné nedostatky jsou z mého profesního hlediska natolik závažné a aktuální, že vyžadují řešení bez ohledu na probíhající diskusi k tématům a protože se nechci dožít odpovědi, že "kritizovat dokáže každý, ale k zpracování návrhu řešení není nikdo", zpracoval jsem další projekt "Návrh na řešení úprav v Riegrově ulici" ve variantách s grafickým řešením, s vyčíslením nákladů a podmínek pro další postup.

Rekapitulace závěrů z posouzení variant:
1. Současné umístění městského úřadu je plně funkční a po stránce dopravní vyhovující.
2. Náměstí Arnošta z Pardubic, tvořící městotvorný prvek, je pro umístění radnice z hlediska dopravního velmi výhodné a v současné době nevyžaduje žádné doprovodné náklady.
3. Areál Multitec v Riegrově ulici je z dopravního hlediska v současné době zcela nevyhovující. Rekonstrukci dopravních podmínek v nejúspornější variantě lze uskutečnit nákladem asi 7,8 mil. Kč nejdříve za 3 až 4 roky.
4. K rekonstrukci vozovky a chodníků v Riegrově ulici, jejichž absence je denně životu nebezpečná, bude třeba přistoupit urychleně bez ohledu na využití objektu Multitec. K naléhavosti rekonstrukce přispívá též očekávaný nárůst pěšího i automobilového provozu v souvislosti se zástavbou lokality Chorvatská a s výstavbou velkoprodejny NORMA v areálu bývalého cukrovaru.
Z obou přednesených prací, které předávám ve 3 soupravách městskému úřadu a ze závěrů v nich obsažených plynou moje odpovědi na anketní otázky na anketních lístcích:

Stěhování městského úřadu
Městský úřad nestěhovat minimálně v horizontu 3 až 4 let.

Investiční akce města
Zadat odborné posouzení mostu přes Výmolu v Riegrově ulici a zahájit přípravu rekonstrukce Riegrovy ulice.

Územní plánování
Zadat zpracování urbanistické studie náměstí Arnošta z Pardubic podle regulativů Územního plánu sídelního útvaru města Úvaly a navrhuji zadat změnu č. V. územního plánu s urbanistickou studií lokality "škola-Riegrova ulice-háj".

Koupě areálu Multitec
Kompletovat ekonomickou rozvahu nákladů na koupi a adaptaci areálu včetně odstranění dopravních závad v Riegrově ulici, zrušit rozhodnutí o koupi areálu nebo změnit účel a čas využití a zrušit rozhodnutí o prodeji č. p. 276 (nynější budova městského úřadu) a č. p. 47 (nynější budova veřej-ně prospěšných služeb).

Ing. M. Klouda, CSc.

Diskusní příspěvek k anketnímu tématu "Územní plánování"

k otázce "Územní rezerva pro další základní školu"

V první řadě je třeba prověřit princip potřeby rezervy. Jako zdůvodnění nestačí součet potenciálních parcel pro bytovou výstavbu - dosavadní demografický vývoj Úval s dlouhodobě nedosahovanou hranicí 5 000 obyvatel této potřebě nenasvědčuje. Varující je i demografická prognóza statistického úřadu o počtu obyvatel ČR do r. 2050!
Kromě toho bude třeba v rámci samostatné studie ověřit celkovou kapacitu stávajícího školního areálu včetně plánované dostavby v území od hřiště pod sokolovnou až po ulici Podhájí nebo k lomu. Rád bych znal i stanovisko ředitele základní školy.

K navrženým variantám se domnívám, že varianta "Vinice" je vhodná pouze v případě mimořádného rozvoje města východním směrem od Vinice k Tuklatům a Tlustovousům. Varianty "Vypustek" a "Homolka" jsou na okraji stávající i budoucí zástavby města - protože nikdy nedojde k rozvoji města do Obory nebo do lesa na Kostelíku, je třeba od těchto rezerv upustit.

Závěr: Nesouhlasím s návrhem autora územního plánu k změně č. 58/20 v rámci změn II/b úz. plánu v tom, že "Výpustek je pro rezervu ZŠ vhodnější…"
Pro nejbližší období by se mělo uvažovat pouze se stávajícím školním areálem a ten dostavět.
Pouze při výhledovém vzniku velké lokality se soustředěnou výstavbou a obyvatelstvem /na příklad v ploše mezi Hodovem a Horoušánkami, nebo v ploše od Vinice na východ, je třeba v centru těchto ploch rezervovat pozemek pro podružný školní areál.

Ing. M. Klouda, CSc.

O investiční politice v Úvalech

Byl jsem jedním z těch zastupitelů, kteří zdvihli svou ruku "pro" koupi areálu Multitec, ale byl jsem také osobou, která na jednání zastupitelstva vyjádřila zásadní nesouhlas s investiční politikou "nezávislých" uskutečňovanou v posledních přibližně deseti letech.
Vzhledem k tomu, že Život Úval neobjektivně informuje o průbězích jednání zastupitelstva a účast občanů na jednáních není velká, rozhodl jsem se napsat tento článek. Je adresován zejména těm spoluobčanům, kteří nás, zastupitele, hází do "jednoho pytle".
V současné době zastávám funkci předsedy místního sdružení Občanské demokratické strany a v zastupitelstvu jsme de facto v opozici. Snažíme se však být opozicí konstruktivní, neboť současné složení rady města realizuje program, který není v zásadním rozporu s programem, který před volbami občanům nabízela ODS. Jinak řečeno: "U vesla" jsou nyní "pravicově orientovaní nezávislí", jejichž snahu oprostit Úvaly od zadluženosti způsobené v minulosti "spíše levicově orientovanými nezávislými" je potřebné podporovat.
V oblasti investic se chybné kroky projeví nejvíce.
Přemýšlet o přestavbě domu na náměstí na radnici je bláhové v situaci, kdy má město ještě nejméně deset let splácet obrovské dluhy, které vznikly nerozvážným plánováním investičních akcí.
Například:
Síť splaškové kanalizace je nedostatečná, avšak investice do ní vložené zablokují její dostavbu na mnoho let dopředu. Pokud bychom chtěli využít investice z programů nabízených EU, musíme počítat s tím, že podmínkou jejich přiznání je vždy spoluúčast obce. Spoluúčast, na kterou mít město rozhodně nebude, neboť je dle výpočtů pana starosty Černého, které minulý týden předložil na schůzce občanů se zastupiteli, může město Úvaly ročně uvolnit na investice pouze asi 6 mil. Kč. I kdyby to byl dvojnásobek, je to málo. Stačí se projít po městě s otevřenýma očima.
Je nasnadě, že investiční akce "splašková kanalizace" nebyla kvalitně připravena, a to jak po stránce koncepčně-strategické (došlo k diskriminaci městských částí a občanů, na které se "nedostalo") i finanční (nebyla plně rozvinuta možnost vícezdrojového financování, zejména spoluúčast ze strany terminálních uživatelů).
Další příklad: Byl postaven dům s pečovatelskou službou jednou tak velký, nežli Úvaly skutečně potřebují pro zabezpečení vlastních obyvatel. Za naše peníze se postavila stavba sloužící pro široké okolí - aniž se však toto okolí na investicích jakkoli podílelo.
Odhaduji, že ztráty vyplývající z neefektivní investiční politiky činí v Úvalech přibližně 50 milionů Kč. Tento odhad je možná až velmi skromný. Do této sumy samozřejmě započítávám i ztráty, které souvisejí s levným odprodejem městských pozemků v lokalitě Chorvatská. Tento prodej byl vynucen tlakem věřitelů. Město už nemělo na splátky dluhů a prodalo pod cenou "rodinné klenoty". "Zasíťované" a bez "překupníků" by se jistě prodaly za cenu trojnásobnou.
Ramena nůžek vnitřní zadluženosti jsou v současné době rozevřena tak, že víc již rozevřít nejdou. Bohužel - je to stejně jako se státním rozpočtem. Dluhy musíme uhradit my, občané. Toto břemeno z nás nikdo nesejme. Pokud například dluží město kolem padesáti milionů Kč a má-li přibližně 5 tisíc obyvatel, pak každý z nás, včetně důchodců a kojenců dluží 10 tisíc …
Současná pravicově orientovaná rada nezávislých se snaží zachránit, co se dá. Zvyšují se poplatky, budou se patrně objevovat poplatky nové, šetří se na provozu. I koupě Multitecu - byť se jedná o koupi, je akcí pozitivní. Ať již v areálu bude cokoli, došlo k navýšení majetku města, a to k navýšení podstatnému, neboť Úvaly a okolí jsou a budou lukrativním územím. Proto byla i moje ruka nahoře, když se o koupi rozhodovalo. Mimochodem: moje "ano" bylo podpořeno i vědomím, že se o několik set metrů odsune "průmyslová zona" od centrálního náměstí.
Jak jsem již jasně řekl na zasedání zastupitelstva města v prosinci loňského roku, je potřebné postupovat systematicky. Ve vedení města chybí strategické plánování. Řeší se pouze operativní úkoly, chybí dlouhodobá vize do budoucnosti - a z ní vyplývající definování cest.
Občanská demokratická strana bude vznik strategické vize podporovat. Učinilli jsme tak již na prosincovém zasedání zastupitelstva, kdy jsme předložili návrh na vypracování koncepce "Rozvoje mikroregionu Úvaly". Rozsah tohoto článku neumožňuje podrobně se tímto problémem zabývat. Z tohoto důvodu jsem založil informativní internetové stránky, které jsou sice primárně zaměřeny na prevenci kriminality v našem městě, ale které přinášejí i návrhy strategické vize. Její součástí je totiž i prevence kriminality.
Více tedy na www.bezpecneuvaly.cz.

MUDr. Jan Šťastný, zastupitel města za ODS

Ještě k investicím

V článku pana MUDr. Jana Šťastného je mnoho nepřesností, neznalostí místní situace od počátku devadesátých let a také stranického populismu, takže mi nezbývá než reagovat.
Nejdříve k levé nebo pravé orientaci sdružení nezávislých. Na místní úrovni ve většině měst v naší republice takto otázka vůbec nestojí. Znám mnoho starostů i z ODS, kteří řeší problémy svého města, jak nejlépe umějí a bez ideologického rámce a zejména shánějí peníze, kde se dá. Největší paradox jsem poznal u jednoho primátora velkého města, který je členem ODS. Primátor přivítal socialistickou změnu na plošné přerozdělování příjmů z daní od r. 2001, protože to jeho městu přineslo 250 mil. Kč ročně navíc. Našemu městu naopak o 8-10 mil. méně.
Sdružení nezávislých Za rozvoj Úval od roku 1994, tj. od roku, kdy má většinu v zastupitelstvu města, má také největší odpovědnost. V období 1990-1994 bylo v podobné pozici Občanské Fórum. Jejich zástupci, i ve spolupráci s většinou členů zastupitelstva z ostatních stran, usilovali o zlepšení podmínek pro život v Úvalech. Postupně, s využíváním dotací, návratných finančních výpomoci (půjček od státu) a vlastních prostředků, byly vybudovány vodovodní a plynovodní řady (na plynovodní přípojky přispívali vlastníci domů), zrekonstruovány 2 školní budovy, dostavěna zvláštní (nyní speciální) škola, upraveny mnohé ulice a chodníky, postaveny nebo zrekonstruovány 4 mosty přes Výmolu a 3 veřejná schodiště u Fabráku a Výmoly, opraveno koupaliště a proběhly další desítky menších investičních akcí. Také byl pořízen územní plán města, poprvé v jeho historii. Většina obyvatel našeho města to asi zná, připomínám to hlavně panu MUDr. Šťastnému, který nebyl v Úvalech na počátku 90-tých let, a proto nezná situaci města v té době. Stručný a neúplný výčet investičních akcí neuvádím pro nějaké chlubení. Velmi dobře si uvědomuji a jistě nejsem sám, že mnohem více práce je ve městě nutné ještě udělat, aby se Úvaly vyrovnaly jiným městům. Chci tím jen sdělit, že výchozí stav našeho města byl nesrovnatelně horší než jinde.
Všechny inženýrské sítě jsou v Úvalech finančně mnohem náročnější (v přepočtu na 1 bytovou jednotku nebo na 1 obyvatele) než v obdobných městech pro rozlehlost a členitost města. Nejvíce se to týká právě splaškové kanalizace. Proto nebylo možné do jedné stavební akce zahrnout výstavbu kanalizace v celém městě. Výstavba byla proto rozdělena do dvou etap. První etapa je již hotová, druhá etapa nebude zřejmě budována jako celek, ale postupně. Nehodlám tvrdit, že vše při přípravě a stavbě kanalizace bylo ideální. Po bitvě je každý generálem. Je ale bláhové říkat, s kvalitnější přípravou a koncepcí se mohlo zajistit vybudování kanalizace v celém městě najednou. Prostě za určité peníze nelze postavit 2x více kanalizace. Město vypsalo veřejnou obchodní soutěž podle zákona o zadávání veřejných zakázek. S přímým dohledem ministerstva zemědělství, které přispělo jak dotací, tak bezúročnou návratnou finanční výpomocí. Z této soutěže vzešla i cena. Pokud jde o možnost získat peníze od majitelů nemovitostí, tak připomínám, že stavba byla připravována v letech 1995-1997, kdy tento způsob nebyl u kanalizací běžně používán.
Dům s pečovatelskou službou má 33 malých bytů. V našem městě je přes tisíc spoluobčanů v důchodovém věku. Kapacita DPS by tak mohla být lehce využita jen úvalskými zájemci. Nakonec v DPS bydlí i zájemci z jiných obcí. Většina z nich má na naše město určitou vazbu, například rodinnou. Zároveň všichni mimoúvalští přispěli svými dary na investici. Také by podle mého názoru neměly Úvaly rezignovat na úlohu centra okolních obcí.
Obě výše zmiňované a panem MUDr. Šťastným kritizované investice byly podpořeny i zástupci ODS při rozhodování v zastupitelstvu.
I prodej pozemků v lokalitě pozemků Chorvatská jsem již na stránkách ŽÚ vysvětloval. Jednání s případnými kupci trvalo osm měsíců a vykrystalizovala z toho reálná cena. Když k této ceně připočteme i náklady na přívodní řad splaškové kanalizace, vychází cena 600 Kč/m2. Přitom je to pořád pole, sice určené k zastavění, ale k zasíťovaným stavebním pozemkům má ještě daleko. Vybudování sítí a komunikací něco stojí, dále se musí počítat s tím, že část plochy, cca 20%, odpadne na ulice a veřejná prostranství. Město neprodalo pozemky překupníkovi, ale společnosti, která bude na větší části i přímo stavět.
Rozdíl mezi každým rokem opakovatelnými příjmy a běžnými výdaji, tj. na provoz, skutečně činí v současné době cca 6 mil. Kč. Na tuto částku, využitelnou pro investice, nemá splácení závazků skoro žádný vliv. Město splácí úvěry z peněz získaných prodejem majetku. Je pravda, že kdyby nemuselo takto splácet, mohlo by dát na investice i peníze z prodeje. Ale zase by asi nemělo kanalizaci s čistírnou a nemohlo vůbec myslet na rozvoj. Například bez možnosti připojit lokalitu Chorvatská na kanalizaci by město prodalo tyto pozemky jen za mnohem nižší cenu.
I když jsem odpovídal jen na některé z názorů pana MUDr. Šťastného, je článek dlouhý. Čtenářům se omlouvám, ale lehce se dá slovy napadnout cokoliv (v tomto případě postup při investicích města), ale mnohem obtížněji a hlavně zdlouhavěji se vše vysvětluje. Proto se k některým dalším věcem vrátím v příštích číslech Života Úval.

Ing. Ivan Černý

Otázka pro starostu

Nebylo by pro město výhodné připojení Úval k Praze
(třeba z hlediska navýšení příjmů ze státního rozpočtu.)

Z. Friberová

Odpověď starosty města: Před odpovědí na otázku je nutné vysvětlit postup podle zákonů při rozhodování o připojení se k Praze. Nejdříve by se musela při místním referendu většina úvalských občanů vyjádřit pro připojení. Dalším nezbytným krokem by bylo kladné rozhodnutí zastupitelstva hlavního města Prahy s rozšířením města o Úvaly. I tato vyjádření svobodné vůle obou stran by bylo ještě nutné prosadit v Parlamentu ČR, změnu některých zákonů, např. zákona č. 314/2002 Sb. O stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem …, č. 243/2000 Sb. O rozpočtovém určení daní, atd.
K vlastní otázce: Podle současného platného způsobu rozdělování příjmů daní (zákon č. 243/2000 Sb.) dostávají města a obce tyto finanční prostředky v závislosti na počtu obyvatel. Čím větší město, tím větší příjem na 1 obyvatele. Z toho vyplývá, že finanční situace by se mohla zlepšit. K tomu je třeba dodat několik "ale":
1. Občané Úval, už ne samostatného města, ale jen místní části, by měli mnohem menší možnosti rozhodovat o svých záležitostech, o svém území. O zásadních věcech rozhoduje zastupitelstvo hl. města Prahy. Zastupitelstva místních částí Prahy mají kompetence omezené.
2. Příjemcem podílů z daní a dotací je v Praze město jako celek. O rozpočtu města včetně toho, kolik dostanou jednotlivé místní části Prahy, rozhoduje zastupitelstvo hl. města Prahy.
3. Větší peníze na investice v Praze automaticky neznamenají větší tok peněz do všech místních částí. O finanční zajištění investic svádějí místní části veliký boj. Na příkladu Újezda nad Lesy a Klánovic je vidět, že i s rozdílným výsledkem.
4. Místní části jsou sice účastníky tvorby územního plánu, územních i stavebních řízení, ale konečné slovo má celopražské zastupitelstvo nebo pražský magistrát.
5. Celopražské zastupitelstvo má ve své kompetenci rozhodování o pozemcích města a to doslova o každém čtverečním metru.

Ing. Ivan Černý

Na historii úvalského amatérského divadla můžeme být hrdi

Pro pamětníky a příznivce úvalského ochotnického divadla byl 20. únor 2004 velmi významný. Tento den byly zástupcům města oficiálně předány zpracované dějiny našeho amatérského divadla a hudebních souborů. Pro tuto slavnostní událost byla instalována také doprovodná výstava.
Již před osmnáctou hodinou se naplnil kulturní sál v DPS mnohými z těch, kteří slavnou éru úvalských ochotníků pamatují, v divadelním souboru hráli nebo těmi, kteří se s ní chtěli seznámit. K příjemné atmosféře večera přispěli svým hudebním vystoupením Helena Kolomá hrou na příčnou flétnu společně s Vojtěchem Kolomým, který ji doprovázel na violoncello, Emanuel Jankovský s Martinem Šochmanem, kteří hráli na harmoniky a žáci 7.C třídy naší základní školy, kteří pod vedením paní učitelky Kopecké nacvičili hru Dlouhý, Široký a Krátkozraký. V oficiální části večera předal pan Ing. Vladimír Kolomý 5 výtisků podrobně zpracované historie úvalského divadla čítající 917 stran.
Z pětice výtisků dějin divadla je jeden určen pro státní archiv ve Zdibech, další obdrží úvalská městská knihovna, archiv města a městský úřad, poslední výtisk je autorský. Aby se dějiny dostaly co nejširšímu počtu zájemců, byla v nákladu 150 kusů zpracována stostránková brožura pod názvem Divadlo a hudba v Úvalech s podtitulem Dějiny amatérských souborů 1860-1980, kterou je možné zakoupit.
Po skončení oficiálního programu následovala beseda, neboť kulturně spřízněné duše si mají vždy co říci. Setkání navštívil také pan Jiří Valenta, autor celostátní dvoudílné encyklopedie Místopis českého amatérského divadla. Vyjádřil upřímný obdiv nad zpracovanými dějinami úvalského divadla. Jako znalec z oboru prohlásil, že nikde jinde na světě nebylo tolik divadelních souborů jako v Čechách a nikdo nemá tak zpracované dějiny amatérského divadla jako Úvaly. Takže se zdá, že jsme alespoň v něčem nejlepší.
Práce na dějinách našeho divadla nebyla jednoduchá. Pan ing. Vladimír Kolomý pracoval na sborníku přibližně dva roky. Informace čerpal ze stovek nejrůznějších dokumentů, z dobových plakátů, novinových výstřižků, fotografií a písemných či ústních vzpomínek pamětníků. Když už myslel, že může práci ukončit, objevily se další materiály a musel pokračovat a něco přepracovat. Příprava díla si vyžádala okolo 1500 hodin. Práce pana Ing. Kolomého byla oceněna pamětní plaketou města, kterou převzal z rukou starosty.
Jen malá ukázka dobových dokumentů byla na panelech v sále, vše by se rozhodně nevešlo. Kdyby se člověk na fotografiích a na plakátech nepřesvědčil, nevěřil by, kolik lidí a s jakým zápalem se věnovalo divadlu nebo hrálo v místních orchestrech nebo pěveckých spolcích.Výstavu, která pokračovala i v sobotu a v neděli, si prohlédlo během tří dnů přes 220 návštěvníků. Vynaložené úsilí více než třiceti lidí spojené se shromažďováním, zapůjčením dokumentů a s instalací výstavy nevyznělo naprázdno. Výstava a vydání knížky o úvalském amatérském divadle a hudbě jsou příspěvkem k mapování a odhalování naší kulturní minulosti, což může být i inspirací do budoucnosti.

Ing. Vladislav Procházka

detail detail detail
Kulturní sál byl zcela zaplněn
Starosta města ing. Černý společně s ing. Kolomým při slavnostním křtu publikace o úvalském divadle.
Bohatou činnost úvalského amatérského divadla dokazovalo množství plakátů a fotografií na výstavě.


Publikaci
Divadlo a hudba v Úvalech
Dějiny amatérských souborů 1860 - 1980
,

kterou napsal Ing. Vladimír Kolomý, je možné zakoupit v městské knihovně v Husově ulici.
Cena výtisku 80,- Kč.


Potřebujeme informace o úvalských legionářích a spisovateli J. V. Svobodovi

Práce na přípravě textu knížky o Úvalech se chýlí k závěru. Nyní se provádějí úpravy textu, upřesnění a doplňky.
Jedním z témat, kterým bude v knížce věnována pozornost, jsou úvalští legionáři. Je až s podivem, jak málo informací o nich poskytují dostupné dokumenty. Kniha Úvaly jindy a nyní se rovněž o nich prakticky nezmiňuje. Přitom byli zřejmě organizováni v úvalském spolku legionářů, jak dokládá tablo fotografií z roku 1936. Pracovní skupina pro přípravu knížky o Úvalech se proto obrací s prosbou na všechny, kteří měli v rodině příslušníka čs. legií za 1. světové války, o poskytnutí bližších údajů, případně o možnost ofotografování dobových dokumentů, které se vážou k osobě legionáře.
Potřebovali bychom také pomoci při získání doplňujících informací o spisovateli Janu Václavu Svobodovi, který psal také pod pseudonymem Jan Václav z Finberka. Bydlel v Úvalech ve Štefánikově ulici č. p. 274. Zmiňuje se o něm kniha Úvaly jindy a nyní a rovněž brožura Úvaly, která vyšla v roce 1968.
Informace o úvalských legionářích a o spisovatelovi J. V. Svobodovi je možné nabídnout buď kronikáři města panu Dr. Pokornému, tel. 281 983 150, nebo Ing. Procházkovi, tel. 281 982 806 nebo i dalším členům pracovní skupiny, kteří připravují knížku o Úvalech.
Za pracovní skupinu pro přípravu knížky o Úvalech

Ing. Vladislav Procházka

O čem psal ŽÚ před 42 lety

Chřipka
Skoro měsíc trvala pandemie chřipky. Přišla náhle v polovině ledna. Případy se množily po desítkách, celé rodiny byly jí postiženy. Byl ohrožen provoz na mnohých pracovištích.
Chřipka je onemocnění, způsobené virem typu A, B nebo C. Tato epidemie byla způsobena většinou typem B. Inkubace trvá jeden až dva dny. Po krátkém období celliových příznaků jako je únava, schvácenost, bolest hlavy, přichází vzestup teploty, najednou s třesavkou, se známkami prudkého zánětu nosohltanu, hrtanu, průdušnice a průdušek. Kašel je bolestivý, prudký, dráždivý, za kostí hrudní se cítí palčivá bolest. Nemocný se cítí velmi špatně. V tomto stadiu trvá nemoc několik dní. Obyčejně po 3 - 4 dnech začnou obtíže ustupovati, nedojde-li k nějaké komplikaci. V nepříznivém případě nemoc postupuje na průdušky, průdušinky, dochází k selhání dýchání i oběhu krevního. Jindy dochází k zánětu plic, hlavně u těch, kteří chřipku přechodili, nebo předčasně opustili lůžko. Nemocné při nekomplikovaném průběhu necháváme v klidu sedm až deset dnů. Rekonvalescence po chřipce je pomalá, přetrvává malátnost a nervová předrážděnost.
K léčení chřipky je nutný v první řadě klid na lůžku, z léků harburn, acylpyrin a hodně pít. Antibiotika se nasazují jen při komplikacích
V naší obci bylo případů chřipky mnoho, též několik komplikací se zápalem plic. Rovněž došlo k úmrtí několika občanů, u nichž chřipka dovršila míru obtíží vyčerpaného organismu.
Jsme všichni rádi, že už případů ubylo a u těch, které přetrvávají, rekonvalescence dobře probíhá.
Při prvních příznacích chřipky je nutno ulehnouti. Zvláště děti se musí chrániti před nákazou. Při jejich obsluze se musí matka zakrýt nos i ústa šátkem, nebo maskou z mulu. Prádlo a příbory nemocného nutno čistit zvlášť.
Zase se potvrdila pravda, že neonemocní snadno lidé otužilí, správně živení a sportovně vyspělí. Rovněž u lidí, kteří zachovávají hygienické zásady, proběhla nemoc v mírnější formě a rekonvalescence netrvala dlouho.

Dr. R.
ŽÚ březen 1962

ANKETA
www.Uvaly.cz

Výsledky ankety umístěné na www.Uvaly.cz v období od 13.1. do 12.2.2004
Odstraňujete sníh z chodníku před vaším bydlištěm?
- ano, pravidelně 76% (50)
- ano, občas 8% (5)
- ne, nemám čas 3% (2)
- ne, nezajímá mě to 14% (9)

V anketě na téma "nová velkoprodejna v Úvalech" můžete hlasovat na www.uvaly.cz do 12. března 2004.

www.Uvaly.cz/mesto - informační rozcestník
www.Uvaly.cz/adresar - katalog služeb a podnikatelů
www.Uvaly.cz/kalendar - informační kalendář
www.Uvaly.cz/reality - aktualizovaná realitní nabídka
www.Uvaly.cz/MeU - informace občanům o úřadech
www.Uvaly.cz/ZivotUval - pravidelný měsíčník
www.Uvaly.cz/knihovna - Městská knihovna
www.Uvaly.cz/mapa - aktuální mapa města
www.Uvaly.cz/pocasi - předpověď počasí
www.Uvaly.cz/anketa - nová anketa

Ing. Lukáš Rubeš

IKAROS - NPKK SUK - CENTRUM INTERNETU - ATLAS - MOJE1.NOVINY - ČTENÁŘ - MATEŘÍDOUŠKA - RODIČOVSTVÍ - BOBŘÍ STOPOU - RODINA A ŠKOLA

Městská knihovna Úvaly
a
Klub dětských knihoven SKIP

pořádají k podpoře dětského čtenářství a na ukončení akce
BŘEZEN-MĚSÍC INTERNETU
Začíná v pátek 2. dubna,
končí v sobotu 3. dubna 2004.
PRO DĚTI OD 9 DO 12 LET NUTNÁ RODIČI PODEPSANÁ PŘIHLÁŠKA


Tělovýchovná jednota Sokol Úvaly bude opět od září 2004 pořádat
kurzy společenského tance pod vedením tanečního mistra p. Jiřího Plamínka.
Kurzy budou uskutečněny pouze v případě dostatečného počtu uchazečů !
Informace a registrace zájemců budou probíhat osobně nebo telefonicky na recepci SOKOL u pí Jitky Kocourkové do 15. 5. 2004.
Kurzovné: chlapci 1.000,- Kč, dívky 1.100,- Kč
Adresa:
TJ SOKOL ÚVALY
nám. Arnošta z Pardubic 164
250 82 Úvaly
tel.: 281 98 1691
fax: 281 98 0573
 

 

N A P S A L I   O   N Á S

Divokej Bill pochopil sílu médií

Středočeská kapela je Akademií populární hudby nominovaná na Objev roku a Desku roku Úvaly, Český Brod - Pokud na slavnostním večeru udílení cen Akademie populární hudby Anděl 2003 vyhlásí 20. března v kategoriích Deska roku nebo Objev roku vítězem středočeskou kapelu Divokej Bill, bude jí asi pódium v Kongresovém centru v Praze malé. Tedy pokud se na něj vypraví všech jejích osm členů Vašek Bláha (kytara, zpěv), Marek Žežulka (bicí), Miloš Jurač (basa, zpěv), Štěpán Karbulka (zpěv, tanec), Adam Karlík (housle), Roman Procházka (kytara, zpěv), Honza Bártl (banjo) a Martin Pecka. "Z nominace jsme byli překvapení, už jsme ani nedoufali, že si nás akademici všimnou," říká kapelník Divokýho Billa Václav Bláha. "Je to celkem úlet, kluci z vesnice, nikdo z nás nemá kromě běžných lidušek hudební vzdělání a dostaneme se do takové společnosti. Vždycky jsme mysleli, že nás se tahle soutěž netýká."
Stejně je to divné, když skupinu, která hraje sedm let, vydala tři desky, odehrála stovky koncertů a umístila se na 10. místě v anketě Slavík nominují jako Objev roku ...
Tak zvláštní nám to nepřipadá. Takoví Tata Bojs hráli snad patnáct let, než se pro někoho stali objevem. Asi je to hodně díky tomu, že v rádiu hodně hrají naši písničku Znamení. Ani jsme nečekali, že její úspěch vzbudí takovou pozornost. Je to zvláštní, léta jezdíme jako blázni po všech možných štacích a nic. Pak stačí jedna písnička v rádiu a konečně si nás všimnou. Pochopil jsem, jakou velkou sílu mají média.
Jak vidíte svoje šance získat alespoň jednoho Anděla?
Říkal jsem si, že Objevem roku bychom být mohli, ale Desku roku si zaslouží Kabáti za své špičkové album Dole v dole. My naši desku ani nedělali celou ve studiu, ale doma. To mi přijde až neuvěřitelné - kapela bez hudebního vzdělání natočí desku u kamaráda na půdě, a ta je nominovaná mezi tři nejlepší desky roku.
Vydáním třetího alba vám končí smlouva s vydavatelskou firmou Monitor EMI. Prodloužíte ji?
Zatím nic nepodepisujeme, nevíme, co bude dál. Možná smlouvu prodloužíme, možná podepíšeme jinde a možná si další desku vydáme sami. Uvidíme, nechceme nic uspěchat.
Kdo o tom rozhodne? Vy jako kapelník, manažer nebo budete demokraticky hlasovat?
O takových věcech rozhodují všichni kluci. Jednou za čtrnáct dní se scházíme a rozhodujeme o různých věcech, které se týkají chodu kapely.
Zítra vyrážíte na turné po České republice, které bude trvat několik měsíců. Prý jste schopni hrát i dva až tři koncerty denně.
Už to ubývá, ale byly doby, kdy jsme třeba vystupovali i čtyřikrát během dne. Na to se dá zvyknout - vytáhnout nástroje, odehrát koncert, nasednout do auta, dát pivko na pumpě a mastí se to dál... Prostě jízda.
A zbude čas na radost z hraní jako takového?
Nejsme žádní sólisté, ale parta muzikantů. Takže pro nás je každé vystoupení takový mejdan. Zahrajeme si, koukáme na lidi a stále nás to baví.
Dá se to stihnout vedle zaměstnání?
V současné době už ne, takže se teď muzikou živíme. Na normální práci nemáme čas. Zatím na nás lidé chodí, takže si vyděláme celkem slušné peníze, ale to nemusí trvat věčně. Pak si zase najdeme nějaká zaměstnání.
Živí vás koncertování, co prodej desek?
Asi takhle - za prodej poslední desky jsme jako kapela dostali okolo sto dvaceti tisíc korun. Je nás osm a ještě se na zisku podílí i manažer, takže si to můžete snadno spočítat.
Jsou za ta léta vašeho hraní vůbec ještě místa, kde jste ještě nevystupovali?
Už moc ne. Má to výhodu, že známe lidi, kteří různé hudební akce pořádají a máme s nimi své zkušenosti. Takže už víme, na koho si dát pozor, kde je jaký zvukař, jaký sál, kde nám nezaplatili dohodnutý honorář a podobně.
Jak se vydařila vaše šňůra po Slovenské republice v roli předkapely slavného Kabátu?
Byla to špička. Kabáti jsou na Slovensku nesmírně oblíbení, takže jsme hráli před narvanými stadiony pro osm tisíc diváků. Nám se celkem zadařilo, nikde nás nevypískali, což organizátor koncertů považoval za velký úspěch. Bylo to fajn, pivo, muzika a hraní s muzikanty typu kluků z Kabátu, kteří navíc absolutně nemají žádné hvězdné manýry.
Jak vedle Divokýho Billa ještě stíháte hraní v úvalské skupině Medvěd 009?
No, stíhám. Když můžu, tak s nimi hraju, když nestíhám, tak vystupují beze mne.
Na nové desce Mezi nima jste poprvé použili i počítače. Prý vám to někteří fandové vyčítají.
To jo, ale na druhou stranu je to naše nejprodávanější album. Musím se přiznat, že jsme ty počítače tak trochu ušili pro rádia, a ta se hned chytla skladby Znamení.
Vidím, že ze sebe neděláte žádnou alternativní kapelu. Ani nebojkotujete ankety typu Slavík...
Naopak. Vždyť tam hlasují lidi pomocí esemesek a naše základní síla je v koncertech. Takže má pro nás umístění v této anketě velkou cenu.
Ve vaší poměrně ustálené sestavě jste nedávno vyměnili bubeníka, proč?
Nešlo o nějaké mezilidské problémy, ale spíše o názory na muziku. Marek Žezulka je velký profík, kterého jsme získali díky tomu, že se přestěhoval do Šestajovic, a na bubeníkovi stojí celá kapela. Proto máme ještě v záloze Frantu Vránu ze Tří sester a Vojtu Doudu z Krucipüsku. Jinak žádné názorové problémy v kapele nemáme. Všichni jsou hrdí na to, co jsme dokázali a váží si toho. Nechceme o to přijít, takže se zbytečně nehádáme.

Roman Jireš
(Mladá fronta DNES, vyd. pro Střední Čechy 06.02.2004)

Lupič si nestihl užít peněz z úvalské pošty

Úvaly - Pouhých pětačtyřicet minut stačilo policistům na dopadení ozbrojeného pachatele, který přepadl poštu v Úvalech v Praze-východ. Muž si od vyděšených pokladních pod hrozbou použití zbraně vynutil vydání 125 tisíc korun. Nyní mu hrozí až deset let vězení. "Na poštu přišel muž v dlouhé blond paruce s kapucí. Vytáhl pistoli, natáhl ji a namířil na jednu ze dvou pokladních. Nikdo jiný v tu chvíli uvnitř nebyl," uvedla policejní mluvčí Diana Bušková. Přepadení bylo nahlášeno na tísňovou linku krátce po osmé hodině ráno. Do deseti minut byli podle Buškové na místě dva psovodi a lupiče dopadli na úvalském nádraží. Následně zjistili, že čtyřiadvacetiletý muž je z Kutné Hory a v minulosti už byl několikrát trestán.

(dav) (Mladá fronta DNES, 30. 1. 2004)

 
 

Š K O L S T V Í

Informace z naší školy

Měsíc od vydání pololetního vysvědčení utekl jako voda, přesto mi dovolte, abych se vrátil k této události ještě jednou.
Zcela určitě jste v televizním šotu zachytili, kterak netradičně přebírali prvňáčci jedné nejmenované pražské základní školy své první vysvědčení uprostřed pohádkových postaviček, strašidel, víl a skřítků v malém divadélku v Mníšku pod Brdy, které patří herci a moderátorovi Janu Rosákovi. Představte si, že něco obdobně mazlivého, i když bez pohádkových bytostí, dokázala pro naše nejmenší vykouzlit i naše základní školička. V 1. B pod vedením třídní učitelky Mgr. Marcely Šeblové se děti pečlivě připravovaly již delší dobu. Když nastal ten slavnostní den a okamžik, dostavili se pozvaní rodiče a prarodiče našich nejmenších, pan ředitel František Smolík, zástupce ředitele Mgr. Růžena Kondelíková. Třídní učitelka všechny příjemně přivítala, děti předvedly mnoho krátkých scének, zahrály na flétničky připravené písničky. Malí školáci dostávali své jedničky vytištěné na prvním sněhobílém vysvědčení z rukou ředitele a zástupce ředitele. Paní učitelka o každém malém studentíkovi krátce promluvila, pochválila jeho výsledky a snažení a předala každému slovní hodnocení. Pak se rozletěli pochlubit mamince s vysvědčením, poděkovat jí za veškerou péči a dát jí hezkou kytičku. Mnozí prvňáčci vyjádřili svoje poděkování paní učitelce také kytičkou. Pro rodiče a prarodiče to byla hezká chvilka, ale pro naše prvňáčky událost, na kterou se nezapomíná!
V minulém čísle ŽÚ jsem se zmiňoval i o testech SCIO, které proběhly na základní škole. Zpětně několik slov a výsledků. Hodnoceny byly části verbální, analytická, kvantitativní, v rámci českého jazyka větný rozbor, sloh a literatura, jazyk, v matematice aritmetika, rovinná geometrie, výrazy a rovnice, procenta a v neposlední řadě přírodopis, který nebyl členěný na části. Hodnocení zúčastnění žáci pochopitelně dosáhli rozdílných výsledků, nicméně v celkovém hodnocení z hlediska Středočeského kraje se obecně ve všech vyhodnocených testech pohybujeme okolo 50% úspěšnosti. Z tohoto faktu vyplývá, že naši žáci mají vesměs dobré předpoklady k dalšímu úspěšnému studiu na středních školách. Samozřejmě celkové výsledky jsou ovlivněny i kvalitou pří-stupu jednotlivců při absolvování testů a uvědomění si závažnosti těchto testů z hlediska perspektivy dalšího studia. Pro zajímavost uveďme, že celkový známkový průměr z hlediska klasifikace, který vyplynul z pololetní interní statistiky ZŠ v Úvalech, je 1,61! Prospělo 449 žáků, 63 žáků s vyznamenáním. Co nás ale trápí, je vysoký počet zameškaných omluvených hodin s průměrem 39,8 hodiny na jednoho žáka.
Velmi palčivým problémem je pro nás nadále školní pozemek pod školou, který bychom rádi přebudovali na klidové zákoutí sportovně relaxačního typu. Hřiště, lavičky s ohništěm, zeleň. Vše ztroskotává na financích. Oslovili jsme tedy v rámci třídních schůzek rodiče našich žáků s jakoukoliv pomocí - finanční, materiální, zajištění stavebních strojů či prací při úpravě terénu a v neposlední řadě i konkrétní pomocí při budování. Setkali jsme se u většiny rodičů s pochopením a přislíbením pomoci. Velmi za všechny děti a učitelský sbor ZŠ děkujeme a doufáme, že na jaře všichni společně a svépomocí vytvoříme pro děti příjemné zákoutí, kde by mohly trávit svůj volný čas.

Mgr. Josef Koting
detail detail

Zprávy z MDDM

Vážení čtenáři,
v únoru pořádal MDDM veselý dětský karneval. Nápadité a krásné masky dětí, usměvaví rodiče a prarodiče, skotačící děti, na které čekala spousta soutěží, vyhlášení nejvtipnějších masek, sokolské občerstvení a veselé písničky v podání pana Miroslava Kočárníka. A co k této akci říci? Prostě se zadařilo.
K dobrým duchům MDDM, kteří provázeli celým karnevalovým odpolednem, se přidal dobrý duch slovutného hudebníka pana Kočárníka, který hrál pro děti bezplatně celé odpoledne. Za to mu patří náš velký dík.

detail detail detail

Nabídka MDDM v březnu

Městský dům dětí a mládeže
zve malé i velké na divadelní představení
DIVADÉLKA HRAČKA
KRÁTKÉ POHÁDKY NA PŘÁNÍ,
kteréžto je sestaveno z oblíbených pohádek a bude ctěnému publiku předvedeno
V ÚTERÝ 9. 3. LP 2004 V 15.30 V SÁLKU DPS

26. 3. se koná
v MĚSTSKÉM DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE Úvaly od 18 hodin
podvečer s poezií OTOKARA BŘEZINY
v podání pana RUDOLFA KVÍZE,
na kterém vystoupí členky CHRÁMOVÉHO SBORU POD VEDENÍM PANÍ MARTY HEJSKOVÉ

Galerie MDDM Úvaly, V. Nováka 372 vás zve v sobotu 27. 3. 2004 na
prodejní výstavu s velikonoční tématikou
OLGA HUSENSKÁ, květinové vazby
EVA ŠUBRTOVÁ, malované perníčky
LUDMILA BENEŠOVÁ, kraslice
SOŇA FORMANOVÁ, malované hedvábí
ROMANA ZELENKOVÁ, keramika
Výstava je otevřena od 9.00 do 18.00 hodin.
 

Galerie MDDM představuje
Ludmila Benešová
Malování kraslic se věnuje od svého dětství a inspirovala ji hlavně její maminka paní Marie Bílková, která pocházela ze Slovenska. Motivy slovenské lidové tradice se objevovaly především v její počáteční tvorbě. Postupem času se orientovala i na jihočeské vzory. Zúčastňovala se celostátních výstav v malování kraslic a získala několik diplomů a ocenění. Její kraslice prezentovaly českou lidovou tvorbu i v městském muzeu v Rochlitzu v Německu.
Eva Šubrtová
Svou zálibu v malování zúročila při studiu na Střední průmyslové škole oděvní v Praze. Po studiích se věnovala v Praze oděvní tvorbě a v současné době ji zaujaly lidové tradice. Věnuje se zdobení perníčků, vytváření figurek z vizovického pečiva a slaného těsta. S jejími krásnými výtvory jsme se měli možnost seznámit na vánoční výstavě v MDDM.

Oddělení estetiky Městského domu dětí a mládeže Úvaly vás zve do GALERIE MDDM na výstavu
JAK SE ŽIJE RYBÁM
zajímavé dětské práce z kroužků Evy Šimůnkové budou ke zhlédnutí od 2. 4. do 7. 4. 2004 denně od 14 do 18 hodin.
Vernisáž výstavy je v pátek 2. 4. od 18 hodin.

Jak vidíte, nabídka je pestrá. Přijďte, těšíme se na vás.

Jana Pospíšilová

Ohlédnutí za 1. pololetím školního roku v tanečním oddělení MDDM

Pro taneční skupinu Rytmus byla první polovina školního roku 2003/04 velmi úspěšná a radostná. Krásná umístění z MS v Brémách v EB a HH jsme již na stránkách ŽÚ publikovali, proto se chci vrátit k další stejně významné akci v oblasti taneční show. Touto cestou děkuji za reprezentaci Lucii Minaříkové a Petře Bačové na MS v Riese v Dance Show a blahopřeji jim k pěknému 18. místu v soutěži dvojic s choreografií "Flinstouni".
Letos jsme se úspěšně prosadili i v sou-těži Disco Dance, a to hlavně v kategorii dospělých. Narůstající ambice jsou patrné zejména u dua Katky Krajíčkové a Kristýny Novákové, o kterých svědčí následující statistika: 3 starty = 3 finále a výsledky 5., 4. a na závěr 2. místo a stříbrná medaile ze soutěže v Ústí n/Labem. Obě se umísťují na špičce i v sólech. Malá skupina (7 děvčat) v hlavní věkové kategorii se v soutěži skupin v choreografii Katky umístila na vynikajícím 4. místě a zajistila si nominaci na MR. Pochvalu si zaslouží ale i juniorky a děti v soutěžích jednotlivců.
Malým stínem na slunečním nebi je odchod Ondřeje Brusche, Matěje Indry a Mirka Milka z naší TS do Echa Praha, kde již rok tančí i Radek Brusch. I když nám přestup těchto špičkových tanečníků trochu zkomplikoval práci TS, přejeme jim v novém působišti hodně úspěchů a další taneční růst.

Vedoucí TS Rytmus Úvaly
Alena Sismilichová

 
 

S P O R T

SK Úvaly, oddíl kopané
pořádá dne 13. 3. 2004 ve 20.00 hodin
tradiční PLES FOTBALISTŮ
K tanci a poslechu hraje orchestr "DD COMBO "
Předprodej vstupenek u pana Líznera v prodejně autodílů v Pražské ulici (naproti bývalé poště).
Srdečně zve výbor SK Úvaly, oddíl kopané.
WWW.SK-UVALY.AKTUALNE.CZ


SK Úvaly oddíl kopané pořádá
dne 13. 3. 2004 od 9.00 hodin
TURNAJ PŘÍPRAVEK "O POHÁR MĚSTA ÚVAL"
UMĚLÁ TRÁVA NA HÁZENKÁŘSKÉM HŘIŠTI SOKOLA NA NÁMĚSTÍ -
- OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO-
- VSTUPNÉ ZDARMA -
!!! PŘIJĎTE POVZBUDIT NAŠE NEJMLADŠÍ !!!
Srdečně zve výbor SK Úvaly, oddíl kopané.
WWW.SK-UVALY.AKTUALNE.CZ


Přípravné utkání SK Úvaly oddíl kopané muži "A"

Zimní turnaj v Praze Kyjích:

SO 3.1. - 11:15
Úvaly - Kšely 6:0
Branky: Fuchs, Vojtěch, Jiřík, Pazderec, Černý V., Němec

SO 10.1. - 9:00
Dubeč - Úvaly 2:2
Branky: Vojtěch, Chalupník

SO 17.1. - 11:15
Dobré Pole - Úvaly 2:2
Branky: Čihák, Vojtěch

SO 24.1. - 9:00
Úvaly - V.Žižkov /dorost/ 4:3
Branky: Němec, Čadil, 2x Vojtěch

SO 31.1. - 11:15
Úvaly - Kyje "B" 1:1
Branka: Habada

Semifinále:

NE 8.2. - 11:15
Úvaly - Štěrboholy 5:3
Branky: Mareček, 2x Vojtěch, Maleňák, Ulrich

Finále:

NE 15.2. - 13:30
Úvaly - Viktoria Žižkov 3:0
Branky: Chalupník, Němec (pen), Černý

Ostatní přípravné zápasy:

Datum: Soupeř:Hřiště:Povrch: Výsledek:
SO 17.1. - 19:00Úvaly - TeplýšoviceProsek (Meteor) UT 3. gen.2:1 Branky: Pejša (pen), Němec
SO 7.2. - 11:00 Úvaly - Meteor /dorost/Prosek (Meteor) UT 3. gen.0:2
SO 14.2. - 19:00 Úvaly - SadskáProsek (Meteor)UT 3. gen.3:2 Branky: Černý, Jiřík, Pejša
ÚT 17.2. - 19:00 Úvaly - St. Boleslav XaverovUT 3. gen. 
SO 21.2. - 18:00 Úvaly - RožďaloviceKolínUT 3. gen. 
SO 29.2. - 10:00Úvaly - Beck MělníkStřížkovUT 3. gen. 
SO 6.3. - 18:00Úvaly - Libodřice KolínUT 3. gen. 
SO 13.3. - 10:00 Úvaly - J. LhotaKolínUT 3. gen. 
SO 20.3. - 15:00 Lužec - ÚvalyLužecTráva 

 
 

S P O L K Y

Svaz tělesně postižených

Výbor míst. org. tělesně postižených v ČR Úvaly zve členy na výroční členskou schůzi, která se koná v sobotu 27. března 2004 ve 14.00 h ve společenské místnosti hotelu "Budka" u nádraží.
Zájemce o kult. zájezdy zveme na koncert hudby Fr. Kmocha v MD Kolín, v úterý 20.4.2004 v 19.00 hodin. Vstupné 60,- Kč + autobus.
Do MD Mladá Boleslav na předst. hry B. Merylla SUGAR aneb Někdo to rád horké - ve středu 12. 5. 2004 v 19.30. Informace: vst. 120,- až 150,- Kč + aut.
Bližší inf. př. Cmíralová, Grégrova ul. 501 do 15.3.2004.

Loskot
Svaz tělesně postižených v ČR

Výstava v Úvalech

Ve dnech 17.-18.1.2004 se konala již 43. zimní výstava králíků, holubů a drůbeže. Zároveň proběhla okresní soutěž holubů a soutěž o Pohár města Úval o nejlepšího králíka, holuba a drůbež výstavy.
Odbor králíků: bylo vystaveno 426 ks zvířat 30-ti plemen a několika barevných rázů. Bylo uděleno 25 čestných cen, 23 na jednotlivce a 2 na kolekce. Ocenění králíci dosáhli bodového ohodnocení do 94 do 95,5 bodů. Pohár města získal př. Tomek na Českého červeného (95,5 b). Z našich členů získal čestnou cenu př. Vorlíček na
3-člennou kolekci Castorexů (281 b).
Odbor holubů: vystaveno bylo 418 ks zvířat 25-ti plemen v několika barevných rázech. Bylo uděleno 25 čestných cen. Pohár města Úval získal náš člen Martin Dvořák na Českého staváka černého sedlatého. V okresní soutěži organizací bylo pořadí následující: 1) ZO Mukařov 2344b., 2) ZO Úvaly 2341b., 3) Vše-stary 2312b. Čestné ceny dvou našich členů získali př. Pelcl Karel - Český stavák modrý sedlatý, př. Dušek Luboš - Český stavák černý sedlatý, př. Beran Jindřich - Modena, př. Telekeš Jaroslav - Americký King.
Odbor drůbeže: vystaveno bylo 41 ks vodní a 102 hrabavé drůbeže, celkem 143 ks, z toho 73 ks zdrobnělých plemen. Tento počet svědčí o vyšším zájmu vystavovatelů než byl v minulých letech. Uděleny byli 4 čestné ceny. Pohár města Úval získal př. Majrych na černého krocana.
Celkem bylo vystaveno 987 ks zvířat. Jsme velmi potěšeni, že je naše výstava každoročně obeslána kvalitními prodejnými zvířaty, bohužel ne od našich členů. V letošním roce byl i velice malý zájem o prodejná zvířata.
Zároveň bychom chtěli poděkovat městu za věnované poháry, speciální škole a dětem z této školy, které nám přišly v pátek pomoci při posuzování zvířat.

ZO ČSCH Úvaly jednatel
Jitka Kotusová
detail detail detail

Ze života klubu důchodců

Klub důchodců při Městském úřadě v Úvalech byl založen před 13-ti lety panem Jaroslavem Plačkem a dalšími členy. Pan Plaček byl dlouholetým, velmi dobrým předsedou klubu, který vedl ke spokojenosti všech členů. Sám však před třemi lety požádal, aby ho ve funkci ze zdravotních důvodů vystřídal některý mladší člen klubu. Na přání pana Plačka a ostatních členů funkci převzala paní Jarmila Hrachovcová a tuto práci vykonává již 3 roky.
Při první letošní schůzce KD 7. ledna 2004 byla zhodnocena práce za minulý rok 2003. Zahajovali jsme ji oslavou narozenin našich členů půlkulaté a kulaté výročí. Zanedlouho přišla zpráva o úmrtí naší členky paní Aleny Kárníkové. Byla dlouholetou členkou klubu a po úmrtí paní Bohuslavové v roce 2002 psala místo ní naši kroniku. V roce 2003 zemřela ještě paní Perková a pan Růžička.
Pro informaci jsem vypočítala průměrný věk našich členů, který je 77 roků. Máme starosti s programem našich týdenních schůzek. Nezbývá, než se obrátit na naše známé, kteří nám již přednášeli a doplnit program čtením zajímavých článků z tisku a příhodných knih. Mezi nejzajímavější přednášky v minulém roce patří přednáška paní Štaflové, pracovnice Domu pečovatelské služby Kolovraty. Hovořila na téma "paměť seniorů". V mnohých případech, které uváděla, nám mluvila z duše.
Mimo jiné bylo zajímavé video, které nám autor RNDr. Martin Štícha předvedl o svém putování po Austrálii. Zajímavé a přitažlivé jsou naše autobusové zájezdy po různých historických a jiných, zajímavých míst naší vlasti.
KD se scházel v sokolovně do května 2003, pak jsme se přestěhovali do malého sálku domu s pečovatelskou službou. Tato změna byla na počátku přijata s kladným, ale i záporným přístupem. Městský úřad k tomu přistupoval pochopitelně z ekonomických důvodů. Během času jsme si na toto prostředí zvykli a nyní jsme zde spokojeni. Jako každoročně kulturní komise při městském úřadě pořádá pro seniory zábavu Velikonoční, Václavskou a Mikulášskou, a to vždy s pohoštěním a hudbou.
Mnozí členové našeho klubu tyto akce rádi navštěvují. Na Den matek pro nás připravují besídky mateřské školky. Jejich vystoupení je milé a vždy nás potěší. Vánoční besídky pro nás připravuje Speciální škola Úvaly - ředitelka paní Bubáková s jejím kolektivem učitelek. Také zde jsme s programem dětí spokojeni a vždy se na něj těšíme. Každoročně nás zve na vánoční vystoupení žáků základní škola - ředitel pan Smolík a kolektiv učitelů. Obdivujeme pěkné hudební, pěvecké a recitační scénky, které potěší a navodí tu pravou vánoční náladu. Zajímavé jsou též informace o činnosti školy během roku.
Toto je zhruba přehled naší činnosti v roce 2003. Jako dodatek ještě uvádím, že v našem kolektivu vládne přátelské prostředí a i náš soukromý seniorský život je obohacen nejen kulturně, ale i všeobecně, jak uvádím v popisu naší činnosti.
Proto vás všechny seniorky a seniory zveme mezi nás. Naše pravidelné schůzky jsou každou středu od 14.00 hodin v DPS v Úvalech.
Těšíme se na Vás.

Jarmila Hrachovcová předsedkyně KD při MěÚ v Úvalech

 
 

D I S K U S E

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.

 

C Í R K E V

Domov důchodců v Úvalech

Domov důchodců v Úvalech pečuje v pěkném moderním prostředí nejen o tělesné dobro svých klientů, ale též o jejich dobro duchovní a mravní. Proto byla v domově zřízena modlitebna, ve které se konají různá duchovní shromáždění, o kterých by měli vědět nejen sami důchodci, ale též širší veřejnost a zvláště ti, kteří důchodce navštěvují.
Duchovní shromáždění jsou rozvržena takto:
neděle v 18 h
bohoslužba slova, oběti a večeře Páně, farář církve římskokatolické P. K. Šubrt,
pondělí v 15 h
setkání s Mgr. J. Pokornou, farářkou bohoslužba se slovem,
čtvrtek od 10 h
hovory s Ing. R. Bubákem, četba a zamyšlení nad biblickými texty.


Křesťanské a lidové obyčeje

I v letošním roce 2004 jsou s přípravou velikonočních svátků spojeny křesťanské i lidové obyčeje. A je nesmírně cenné, že se tyto tradice a obyčeje dodržují a postupně předávají dalším a dalším generacím.
Popeleční středou 25. února vstoupili křesťané do POSTNÍ DOBY, která se člení na šest nedělí. Potom následuje PAŠIJOVÝ TÝDEN a vrcholí nedělí velikonoční - BOŽÍM HODEM VELIKO-NOČNÍM s přidáním lidové tradice slavení pomlázky na pondělí velikonoční.
Vedle křesťanské tradice máme i lidové obyčeje, podle kterých jednotlivé postní neděle nazýváme.
1. neděle = černá
Podle zvyku se tuto neděli ženy zahalovaly tmavými nebo černými šátky.
2. neděle = pražná
Kdysi se tuto neděli připravoval a jedl pokrm z praženého nezralého obilí.
3. neděle = kýchavá
Tradovalo se tuto neděli, že kolikrát člověk za den kýchl, tolik let ještě bude žít. Kýchnutím se také projevovalo onemocnění morem a lidé ze strachu před touto nakažlivou nemocí si při kýchnutí přáli "Pomáhej Pán Bůh".
4. neděle = družebná
Tuto neděli po obci chodili družba s ženichem, až přišli do domu dívky, ke které se chystali na námluvy o Velikonocích.
5. neděle = smrtná
Mládenci a dívky vynášeli SMRTKU ze slámy a hadrů ze vsi a házeli ji do potoka.
6. neděle = květná
Tuto neděli si křesťané připomínají slavný vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma, kde ho lidé vítali palmovými ratolestmi. U nás zdobíme své domovy větvičkami jívy - kočičkami.


K postnímu zamyšlení

Boha lidé poznávají většinou v jeho lásce, dobrotivosti nebo milosrdenství. Již jsme si zvykli na to, že On je ten, který se smiluje, odpustí a dá novou šanci. Stane se však, že i křesťané poznají Boha z té druhé stránky. Občas slýcháme, co Bůh dopustil, to či ono, na tu či onu rodinu nebo osobu. Ano, i my křesťané býváme postižení krutou nemocí, nehodou, neštěstím a můžeme o osobu nám drahou přijít. Před neštěstím není nikdo imunní. A najednou poznáváme, že Pán musí být i takový, že ve své svrchované autoritě ukáže sílu a dá nám poznat svou moc. To, čemu se křesťané naučili, co poznali, to zdaleka není všechno. K tomu, abychom více poznávali, je zapotřebí naší větší pokory, skromnosti, obětavosti, zodpovědnosti, sebezamyšlení a uvědomování si svých chyb, omylů, nedostatků svého vztahu k druhým lidem, zejména k těm potřebným a to vše vyžaduje zpytovat své svědomí a činit pokání včas. Kdo může vědět, kolik času mu ještě zbývá v pozemském životě? Proto využijme předvelikonoční postní dobu a čiňme pokání, abychom pak mohli přijmout Boží odpuštění a lásku a zrakem víry potkávat i skutečnosti, které není možné tělesnýma očima spatřit.
Pán s námi všemi!

Mgr. Jitka Pokorná - farářka
Církve československé husitské v Úvalech

SVĚTOVÝ DEN MODLITEB

Každým rokem křesťanské ženy v různých zemích připravují program pro Světový den modliteb, který se koná první pátek v měsíci březnu. Letos připravili program křesťané ze středoamerické Panamy.

V Úvalech konáme SVĚTOVÝ DEN MODLITEB v pátek 5. března 2004 od 18 hodin v Husově kapli, Pražská ulice 180.
Všichni jsou srdečně zváni!


Pozvání
NOVÝ ŽIVOT - osvětový projekt křesťanů

uskuteční promítání filmu JEŽÍŠ dne 9. a 10. března 2004 od 19 hodin v sále hotelu Budka v Úvalech.
Srdečně zveme všechny zájemce.


Pozvání

HOVORY O KŘESŤANSTVÍ - Putování Biblí
Komponované pásmo doprovázené hudbou připravila pro všechny zájemce duchovní správa Církve československé husitské v Úvalech.
Koná se 23. března 2004 od 17 hodin v Husově kapli, Pražská 180.
CESTA APOŠTOLA PAVLA DO DAMAŠKU
Úvodní promluvu přednese pater Michal Bator, kněz Římskokatolické farnosti z Českého Brodu.
 

 

H I S T O R I E

Střípky kalendária kroniky města Úvaly pro rok 2004

Město Úvaly může být hrdé a pyšné na svoji bohatou, pestrou a širokou historii, která v mnohém předčí i jiná města a obce v zemi. Již ve své odpovědi na otázky v únorovém vydání Života Úval jsem zmínil, že se málo s místní historií pracuje a tak často ani někteří občané neznají, jak úzce souvisejí některé historické skutečnosti v Úvalech přímo úměrně se současností. Proto bych rád pro začátek uvedl městské kalendárium vztahující se k roku 2004. V některém z dalších čísel Života Úval se vrátím ke konkrétní historické události v životě našeho města.
- V letošním roce uplyne 640 let od smrti prvního arcibiskupa pražského Arnošta z Pardubic (*1297, +1364), místního rodáka, jehož pomník dnes stojí na náměstí nesoucím jeho jméno.
- 515 let - V roce 1489 udělil český král Vladislav II. Jagelonský majestát na výběr cla k mostu přes Výmolu Jindřichovi ze Stěžova, který kamenný most postavil. Úvaly jako tržní městečko byly v této době rozděleny na dvě části, jedna část patřila ke škvoreckému panství šlechtickému rodu Olbramoviců, druhá část - zejména panské dvory Hodov a Hostýn pánům ze Stěžova. Právo k výběru cla bylo Jindřichovi ze Stěžova potvrzeno i v roce 1509. (Ke sjednocení městečka Úvaly došlo až v roce 1560)
- 350 let od první písemné zmínky o Úvalech jako městysi v berním předpise z roku 1654, když se zjišťovaly škody po třicetileté válce.
- 280 let od barokní přestavby kostela Zvěstování Páně v roce 1724. Získal tak dnešní podobu. Římskokatolický kostel Zvěstování Páně byl postaven na místě středověké kaple, kterou prý v roce 1342 založil Arnošt z Pardubic, první arcibiskup pražský. Kaple je zmiňována roku 1385 jako filiálka kostela v Horkách (Přišimasy).
- 160 let postavení mohutného viaduktu o devíti obloucích přes úvalské údolí, jímž protékal potok Výmola za pouhých osm měsíců (15.dubna až 30.listopadu 1844). Úvalský viadukt patřil v tehdejší době mezi pozoruhodné stavby na celé trase tehdejší trati. Most, podle vzhledu lidově nazývaný "devět kanálů", je zděný z pískovcových a žulových kvádrů. Oblouky mostu jsou půlkruhové, rozpětí jednoho je přibližně 9 metrů. Výška je 13 metrů. Most je v horní části dlouhý přibližně 135 m, není přímý, ale do mírného oblouku. Parapet mostu je betonový a je opatřen kovovým zábradlím.
- 160 let od založení železnice v Úvalech. Založení železnice v Úvalech v roce 1844 poznamenala velká vzpoura dělníků, pracujících na stavbě viaduktu. Její příčinou byla kromě nízkých platů nespokojenost s kvalitou a množstvím potravin. Kromě dalších technických zařízení byla postavena také nejstarší nádražní budova, protože Úvaly se přízní osudu staly jedním z prvních míst na trati, kde bylo vzhledem k dobré dostupnosti Škvorce jako administrativního střediska lichtenštejnského panství navrženo zřízení železniční stanice. V celém úseku dráhy mezi Kolínem a Prahou totiž existovala pouze tři další nádraží - v Pečkách, Českém Brodě a Běchovicích (první vlak projel z Olo-mouce do Prahy 20. srpna 1845. Pravidelná doprava na 252 km dlouhé trati Olomouc - Praha byla zahájena 1. září 1845).
- 150 let od založení samostatného Poštovního úřadu v Úvalech v roce 1854. Tento samostatný poštovní úřad vystřídal starší poštovní stanici z poloviny 18. století s ohledem na zvyšující se dopravní provoz na trati i královské silnici.
- 135 let od slavnostního odhalení pomníku Arnoštu z Pardubic v Úvalech 30. června 1869. Jako autor pomníku byl na základě konkurzního řízení vybrán pražský sochař Jindřich Čapek. Stavba arcibiskupova monumentu byla slavnostně zahájena 15. května 1869 na pozemku u železniční trati v blízkosti dvora Hostýn, který bezplatně poskytnul kníže Jan II. z Lichtenštejna. Pomník byl odhalen na pětisté páté výročí smrti Arnošta z Pardubic 30. června roku 1869 a za přítomnosti zástupců pražského magistrátu a města Roudnice nad Labem vysvěcen pražským arcibiskupem Bedřichem Josefem, kardinálem Schwarzenbergem.
- 130 let od založení prvního úvalského sboru dobrovolných hasičů v roce 1874 z podnětu rolníka Fr.Bilanského a tesařského mistra Fr. Fialy (do roku 1886 bez stanov, potom první valná hromada, schválení stanov, první velitel Pavel Rosenbaum).
- 120 let od položení základního kamene ke stavbě nové školní budovy (dnes čp. 7) 12. května 1884, zahájení její výstavby, dokončení a slavnostního vysvěcení školy 30. srpna téhož roku.
- 90 let od vydání nejstaršího sou-borného zpracování dějin města úvalským farářem paterem Aloisem Dostálem v roce 1914.
- 85 let od založení Sportovního klubu Úvaly (SK Úvaly) v březnu 1919. Sportovní klub ustavil odbor fotbalový, tenisový a volejbalový a od r. 1923 přijal i kroužek šachistů).
- 85 let od zřízení měšťanské školy chlapecké v Úvalech v květnu 1919.
- 85 let od první písemné zmínky o úvalské házené. Česká házená se tehdy v Úvalech hrála nejen v Sokole, ale i ve Sportovním klubu Ouvaly, pozdějším SK. Soutěžila družstva mužů i žen. Zpočátku se hrávaly především přátelské zápasy, většinou s pražskými kluby. Podmínky byly ryze amatérské. Do regulérní soutěže vstoupilo družstvo házené Sokola Úvaly v roce 1927.
- 85 let od založení prvního oddílu skautů v Úvalech v červnu 1919 a tím i místní organizace Junáka. Skautskou myšlenku přinesl od A. B. Svojsíka student žižkovské reálky Oldřich Bohuslav, který byl členem Svojsíkova pražského oddílu. Schůzky úvalského oddílu se pořádaly nejprve v nádražní budově, později v soukromém domě č. 432 ve Wolkerově ulici, kde bydlel první vedoucí oddílu Antonín Jelínek. Rádci byli Josef Masák a Oldřich Bohuslav. Oddíl měl 11 členů, nevlastnil žádnou výstroj, a proto pořádal pouze putovní tábory po Krkonoších (1919), v Beskydách a Železných horách (1920).
- 80 let od úřední změny názvu městečka z Ouvaly na Úvaly 12. února 1924. Boj představitelů Úval za zachování tradičního názvu byl marný.
- 80 let od slavnostního odhalení pomníku obětem první světové války v Úvalech. Slavnostní odhalení se na úvalském náměstí uskutečnilo 1. listopadu 1924 za účasti zástupců města, legionářů, válečných poškozenců a velkého počtu místních obyvatel. Pravidelné veřejné oslavy doprovázely také různá výročí, mezi nimiž bylo nejoblíbenější vyhlášení samostatné republiky, upálení Mistra Jana Husa a podobně.
- 75 let od vydání knihy o Úvalech pod názvem "Úvaly jindy a nyní", zatím poslední v řadě. Monografie a ilustrovaný průvodce byl připraven skupinou vedenou ředitelem školy Otakarem Brožem a učitelem Václavem Sommerem, který zároveň zajišťoval redakci publikace. Knihu v nákladu 3500 výtisků vydala Místní školní rada v Úvalech a vytiskla Knihtiskárna L. Beneše v Českém Brodě v roce 1929.
- 50 let od slavnostního otevření Kulturního domu Marie Majerové v Úvalech 27. března 1954. Kulturní dům byl řešen přestavbou restaurace U Komberců (U nádraží) a jedna z nejvýznamnějších předválečných českých spisovatelek, úvalská rodačka, na přestavbu přispěla vlastními značnými finančními dary. V roce 1994 byl kulturní dům rozhodnutím zastupitelstva města zrušen a objekt vrácen v restituci původním majitelům.
- 35 let od povýšení městyse Úvaly na město. 1. ledna 1969 vstoupilo v platnost rozhodnutí Středočeského kraj-ského národního výboru v Praze, které schválilo povýšení Úval na město.
- 25 let od otevření 3. mateřské školy v Úvalech. "Zázrak v Úvalech" - tak zněl titulek v novinách, kdy byla 4. ledna 1979 v Kollárově ulici 1260 slavnostně otevřena. Byla to první mateřská škola v tehdejším Československu stavěná novou technologií a jako prototyp nové moderní koncepce. Její montáž na předem zbudované základy trvala pouhých 10 dní a škola získala kapacitu 120 dětí.
- 15 let od "sametové revoluce" a ustavení Občanského fóra v Úvalech. Všeobecný nárůst nespokojenosti na konci 80. let 20. století přinesl v konečném svém důsledku v naší zemi zánik komunistického režimu. V Úvalech se do konce listopadu nic neorganizovalo. Nastalé změny se úvalských občanů výrazněji dotkly až v prosinci roku 1989. V bytě Mandových v Čechově ulici se 2. prosince sešlo několik občanů, aby "zvážilo politickou situaci a probudilo v lidech zájem o věci veřejné". Občanské fórum bylo ještě založeno v nářaďovně sokolovny. Obě skupiny se ve stejný den v Praze zaregistrovaly a po krátké době se rozhodly spolupracovat. Ze sto padesáti sympatizujících občanů byl ve městě zvolen koordinační výbor Občanského fóra ve složení: Ing. Radko Manda, Ing. Petr Tesař, Ing. Oldřich Kovář, Ing. Ivan Černý, JUDr. Miroslav Šipovič, MUDr. Roman Procházka, Miroslav Manda starší, Josef Mestek, Ing. Jan Pergler, PhDr. Stanislav Sedlmajer, PhDr. Lenka Mandová, Ing. Václav Tůma, Ivana Budařová, Eduard Ťupa, Petr Pazourek, z nichž první tři vystupovali jako mluvčí Občanského fóra v Úvalech. 19. prosince 1989 se mluvčí úvalského Občanského fóra sešli s představiteli městského národního výboru - předsedou Jaroslavem Piknerem, místopředsedou Ludvíkem Haužvicem a tajemnicí Pavlou Chabrovou. Mluvčí OF vyjádřili vedení obce nedůvěru, poněvadž se jednalo o nomenklaturní kádry, komunisty, kteří byli zvoleni v nesvobodných volbách. OF konkrétně žádalo odstoupení předsedy MěNV Piknera a aby v rekonstruované radě MěNV bylo respektováno rozložení politických sil ve společnosti s přihlédnutím k odbornosti kandidátů, dále žádalo, aby MěNV vyvodil důsledky ze změny Ústavy ČSSR po vyškrtnutí čl. 4 o vedoucí úloze KSČ ve společnosti a aby místní KSČ nezasahovala do působnosti MěNV. OF rovněž žádalo předání archivu kádrových materiálů občanům. Kontrola městského národního výboru měla být zajištěna novými členy rady a jednotlivých komisí, předsedou, či dalšími dvěma místopředsedy. Další události se odehrály až po svátcích v lednu 1990. Dr. Vítězslav Pokorný

kronikář města

Zápisky pana Zemana
(3. část)

V roce 1908 se postavila celá ulice Vítězslava Nováka a ulice Alešova dolů k nádraží. Hotel Křovák, jak se tehdy jmenoval hotel Budka, se dostavěl v roce 1912 a to již se stavělo naše nádraží, měšťanská škola a vily Jánského, Vavrušky, Ježka, Elčknera, Dr. Dočekala a rohová vila ředitele cukrovaru. V letech 1908 až 1914 stavělo se v Úvalech tak moc, že utvořil se určitý celek asi 350 domů, většinou vil. Pak přišla válka v letech 1914-1918. To ovšem bylo po stavění, jen tu a tam stavěl někdo, kdo měl doma materiál, jinak šlo vše na válku. Další léta si tu bídu vynahradily.
Veškeré proluky a parcely byly zastavěny. Pan Svoboda, sedlář, koupil chalupu Hladíkovu a hned na místě po ní postavil jednopatrový dům. Zbylou parcelu prodal panu Polákovi, jenž na ní postavil jednopatrový dům, takže se oba vyrovnaly lékárně (bývalá lékárna v dnešní Husově ul. - pozn. red.). Pak stavitel Jedon postavil si na starém zbořeništi jednopatrový dům, Sechtr postavil z části hospody jednopatrový dům, ani Tuček nezůstal pozadu. Koupil nízkou chalupu od Micky, tu zbořil a postavil také jednopatrový dům (vše na dnešním náměstí Arnošta z Pardubic - pozn. red.). Další jednopatrové domy postavili: Trojánek na místě baráčku, kde provozoval krejčovství, spořitelna, Štibingerovi, Kučerovi, Poupa, Batlík, Veselý, Bedrna. Komberec zastavěl roh, kde byla proluka. (Uvedené domy jsou na dnešním náměstí Arnošta z Pardubic a v Husově ulici - pozn. red.). Šťastných chalupa byla skutečně chalupa a když starý pan Šťastný zemřel, polovina připadla Josefovi Šťastnému, jenž pak postavil statek vedle Rejhonů, z něhož ho komunisté v roce 1952 vyhnali a jemu přišla vhod chalupa, respektive polovic, kam byl nucen se přestěhovat i s dcerou a třemi vnoučaty do 2 místností, což nepřežil a vzal si život. Byl to člověk všeobecně vážený, ceněný, dobrý hospodář. Toho a jiné má dnešní režim od roku 1945 do dnes do roku 1967 na svědomí. Sestra pana Šťastného paní Bohacová (?) postavila vedle školy také jednopatrový dům, zřídila dole krám, který pronajala Baťovi a obchod obuvi je tam dodnes.
Jest snad dobře zmíniti se i o sokolovně. Hostinec věčně střídal majitele, naposledy pana Mašína, až hostinec s hospodářským příslušenstvím, to je chlévem a stodolou koupila Tělocvičná jednota Sokol, která chlév rozbourala a na místě jeho postavila sál, tělocvičnu a ze stodoly zřídila divadelní jeviště. Z příslušné louky pak udělala letní cvičiště a hřiště na házenou.
V dnešní Dvořákově ulici, to je spojka na státní silnici a na Škvorec, nebylo kromě cukrovaru nic než pole. V roce 1924 utvořilo se v Úvalech stavební družstvo Jednota, jež postavilo se stavitelem Jedonem 90 % dnešních Slovan a asi 10 domů pak postavili soukromníci. Natruc tomu, že se ustavilo stavební družstvo Jednota na Slovanech, národní socialisté v čele s Filipem ustavili stavební družstvo Budoucnost. Toto družstvo vykoupilo pozemky od p. Rosenbauma a Chrousta a začalo stavět v roce 1924.
Ale vraťme se před dráhu a závory do ulice Jiráskovy, Vojanovy, 28. října, Alešovy, Kožíškovy a Bezručovy. V ulici Jiráskově je nádraží. Původní nádraží tam, co dnes bydlí úředníci, nevyhovovalo, neb čím dál tím více přibývalo lidí v Úvalech, ale i vesnice neuživily své lidi a ti se vrhli za prací do Prahy. Proto se v roce 1911 započalo s výstavbou nádraží nového a počátkem roku 1913 se již nastupovalo z nového nádraží. Současně s nádražím stavěl i stavitel Křovák hotel, který také dokončil v roce 1912 a nazval jej "Hotel Křovák". Tento hotel změnil mnoho majitelů, mnoho nájemců, až naposledy ho koupil p. Frant. Budka, bývalý nájemce nádražní restaurace v Liberci, kterému ale v roce 1956 hotel zabrali.
Mám-li psáti o ulici Jiráskově, pak musím také napsat, jak tato ulice vypadala. Ulice ta nebyla ulicí, ale silnicí, Jirenská se jí říkalo. Středem vedla silnice, obyčejná šutrovka, po straně levé, díváme-li se od státní silnice (dnešní Pražské - pozn. red.) byl příkop a pešunk. Nahoře nad pešunkem byly velké třešňové stromy a co dnes má vilu postavenou pan Stárek, tam byly dřevěné schody a přes příkop lávka. U těchto schodů sedávala paní Motlová a prodávala třešně těm lidem, jež šli na vlak. A ten příkop táhl se po celé délce až ke kamenolomu "Na Hrobce". Druhá strana byla horší. Tam byl hluboký příkop, kde věčně stála voda a ten smrádek dovedete si představit, zvláště když kluci šli do školy a někoho tam hodili. Za ním byl vysoký živý plot a tak bylo oploceno nádraží. Když bylo v roce 1913 nádraží dokončeno, byla před ním zřízena kanalizace a pak provedena až k dnešnímu podchodu a nakonec pak nadvakrát vydlážděna silnice, jako je dodnes. Zmizel i živý plot a udělán nový z prken, aby nebylo na dráhu viděti. Když postavili pak nové skladiště, stojí dodnes 55 roků, tak i tam zmizel příkop a udělali tam plot drátěný. Příjezd k vagónům byl, jen co vůz projel a otočil se. V ulici Jiráskově byla původně stráň, svah až ke mlýnu. Je to vidět na místech, kde jsou již postaveny domy. Stráň byla až do roku 1936, kdy vládní komisař Dr. Hladík nařídil stráň a svah odkopat a postavit tarasní zdi a ploty. Tarasní zdi se stavěly za pomoci obce, jež veškerý vykopaný materiál odvezla a majitelé domů dali práci, tvárnice nebo kámen na vyzdívku.
Železniční trať je také na náspu, o čemž svědčí mnoho důkazů. A i 3 kanály (obloukový viadukt v ulici Na Spojce - pozn. red.) svědčí o tom, že tam byla stráň a proto se postavily 3 kanály, aby pobraly vodu hrnoucí se z Úvaláku včetně celé Pařeziny.
Když v roce 1906 začala výstavba v Jiráskově ulici, začalo se stavět od rohu pana Skořepy, dnes pana Šembery, vedle pan Kučera postavil cementárnu. Postavily se nejen vily v Jiráskově ulici, jež dostala název "Vilová čtvrť", ale celá ulice Vojanova a Vítězslava Nováka a Alešova. Stavební družstvo Budoucnost pak po roce 1924 zastavělo dnešní ulici 28. října, ul. Wolkerovu až k náměstí Svobody a hořejší část ulice Alešovy.
(pokračování příště)
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 981 539, fax: 281 981 696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz