4/2004

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
N A P S A L I   O   N Á S
K A M   A   K D Y
Š K O L S T V Í
H I S T O R I E
P O L I T I C K É   S T R A N Y
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 45

 

 

 

Pařezina a Výpustek

Název čtvrti Pařezina vznikl zřejmě v době, kdy bylo nutné vymýtit část lesa a získat území pro nové rodinné domky.
Výpustek či Vejpustek je název mnohem starší. Jak dokládá výřez z mapy z roku 1841, území s tímto jménem existovalo již v době, kdy se Úvaly rozkládaly pouze v okolí dnešního náměstí Arnošta z Pardubic. Na mapě je název uveden dvakrát. Jednou jej nalezneme na západ od centra obce, kde se nacházela jen pole. Podruhé je u dolního okraje mapy, kde se pod tímto názvem ukrývá již neexistující rybník na potoce Výmole.


detail

 

K A M   A   K D Y

Pořady MDDM

Jak se žije rybám - výstava dětských prací MDDM
2. 4. - 7. 4. 2004, 14-18 h

Velikonoce v MDDM
8. 4. 2004, 9-12 h

Výstava fotografií z expedice Cesta za tunguzským meteoritem
16. - 18. 4. 2004

Divadelní představení v DPS Hrajeme si - divadélko Hračka
20. 4. 2004, 15,30 h

Recitál Zbyňky Šolcové
23. 4. 2004, v 18 h

Čarodějnice
30. 4. 2004, v 17,30 h od MDDM

Další informace dále.
 

V pondělí 3. 5. 2004 v 17 h v městském domě dětí a mládeže představí svou tvorbu dětem i dospělým básník JIŘÍ ŽÁČEK
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

INFORMACE
z jednání rady města Úvaly,
které se konalo v pondělí 8. 3. 2004

K plnění úkolů:
Podklady týkající se vodovodu byly předány, možnosti financování jsou v jednání, nově budou připraveny podklady týkající se pozemků společnosti Benzina (Radlická čtvrť, u koupaliště) za účelem získání těchto pozemků pro město.
Nejsou známy žádné nové informace o možnosti zpoplatnění změny charakteru pozemku, bude připraven návrh vyhlášky a zváženy varianty propočtu částek. V každém případě se bude jednat o platbu při územním řízení.
Proběhlo jednání s KIS GARANT o komunikacích v nově zastavovaných lokalitách. KIS GARANT připraví veškerou dokumentaci pro stavební povolení. Ve spolupráci s právníky bude prověřena vymahatelnost výstavby komunikací, pokud je tato povinnost dána územním rozhodnutím bez uvedení data.
Rada byla seznámena s dopisem ombudsmana JUDr. Otakara Motejla, týkajícího se lokality Hodov v souvislosti se stavbou továrny ESSA CZECH. Odpověď připraví stavební úřad ve spolupráci s právníkem a tajemník městského úřadu.
 

Správní odbor

Byla předložena žádost p. Laciny, nájemce prostor v čp. 95, o umožnění podnájmu kanceláře pro sl. Lacinovou, taktéž provozovatelku cestovní kanceláře. Rada nemá námitky a požaduje dodržení podmínek původní nájemní smlouvy s p. Lacinou.
Rada obdržela žádost pí Ž., nájemnice obecního bytu v čp. 1096, o prominutí úhrady nadměrné spotřeby vodného/stočného ve výši 48 m3. Spotřeba vznikla nezaviněnou závadou na splachovacím zařízení. Částka činí 2.529,- Kč. Nejedná se o zanedbání opravy a závada nebyla hlášena. Rada města nesouhlasí s poskytnutím požadované slevy.
Mimo již schválenou letopiseckou komisi byla vytvořena pracovní skupina (tzv. kronikářský aktiv), která bude úzce spolupracovat s kronikářem města.
Složení:
Dr. Vítězslav Pokorný - kronikář,
Ing. Zdeňka Havránková - historické dokumenty,
p. Jiří Kejř - historické dokumenty a foto,
pí Iva Krňanská - publikace a literatura,
pí Jitka Pokorná - historické dokumenty a foto,
pí Jana Pospíšilová - kulturní, společenské a dětské aktivity,
Ing. Vladislav Procházka - tisk a informace, archiv,
p. František Smolík - historie školství, informace, archiv,
p. Jiří Štork - historie, informace, archiv,
Ing. Jiří Veselý - srážkoměrná stanice, počasí a klima.

V návaznosti na informace o chystaném převádění agendy Brandýsa n.L. jako obce s pověřeným úřadem z Prahy do Brandýsa n.L. - Staré Boleslavi rada projednávala možnosti řešení situace:
a) město žádné oficiální informace od MěÚ Brandýs n.L. neobdrželo,
b) město bude trvat na zachování pracoviště v Praze.
Rada města požaduje písemnou informaci od MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ohledně údajného přesunu agend z Prahy.

Byla předložena žádost firmy SATCA o umožnění reklamy na informačních tabulích města.
Město doporučuje s firmou SATCA projednat možnost renovace nebo výstavby nových informačních tabulí (viz usnesení 041/04 z předchozího jednání) a následné využití části plochy pro jejich reklamu. Rada žádá předložení návrhu grafického zpracování informačních tabulí včetně reklamní části.

Dále byla předložena žádost ředitele ZŠ Úvaly o možnost půjček pro zaměstnance ZŠ z fondu kulturních a sociálních potřeb příspěvkové organizace ZŠ Úvaly. Rada požaduje předložit pravidla pro umožnění těchto půjček, např. formou interní směrnice ZŠ.
 

Odbor investic a životního prostředí

Rada byla informována o stavu rozpracovanosti jednotlivých změn územního plánu města:
změny IIb - čistě obytné území u Vinice, územní rezerva ZŠ (zrušena rezerva na Výpustku, přeřazeno do změn IIc), parkoviště pro nákl. automobily (bude přeřazeno do změn č.V),
změny III - nadregionální biokoridor (fáze projednávání),
změny VI - protipovodňová opatření (pořízení změny schváleno, čeká se na vyjádření Povodí Labe Hradec Králové).

Rada byla informována o jednání s majiteli pozemků ulice Erbenova, P. Velikého, J. Lady a části pozemku MŠ Kollárova - p. T. a manž. P. Jednání se uskutečnilo z důvodu nutných oprav výše jmenovaných ulic a město nemá nárok na dotaci u pozemků, jejichž není majitelem. Jednání budou pokračovat.

Rada města obdržela žádost manželů T. o odprodej pozemků ve vlastnictví města.

Při geometrickém zaměření bylo zjištěno, že část zaploceného pozemku patří městu, jedná se o cca 220 m2 a jde o břeh Výmoly poblíž mostu Na Kaberně. Rada doporučuje zvážit možnost odprodeje části požadovaného pozemku tak, aby bylo v budoucnu umožněno vybudovat podél Výmoly cestu pro pěší. Byl předložen návrh na zadání architektonické studie náměstí A. z Pardubic, dostavbu ZŠ a úpravu územní údolní nivy od ulice V Podhájí k Prokůpkovu mlýnu. Studie bude předmětem ročníkového projektu posluchačů fakulty architektury pro zimní semestr 2004. Podklady musí být předány v březnu 2004.

Dále bylo navrženo odkoupení architektonických studií sportovní haly, vypracovaných studenty fakulty architektury, formát A3, cena 23.000,- Kč. Rada města souhlasí s přípravou zadání architektonických studií i s jejich odkoupením.

Byl předložen návrh výběrové komise pro hodnocení nabídek na zhotovitele stavby kanalizačního propoje Šámalova ulice - je financováno společně s KIS GARANT.

Komise jako nejlepší vyhodnotila nabídku firmy VPK Suchý, za celkovou cenu 1.045.458,- Kč (včetně DPH). Město se na investici podílí 38 %, tj. částkou cca 397 tis. Kč.
Rada města pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo.

Byl předložen návrh na vybudování splaškové kanalizace v ulici Glücksmannova za podmínky dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje. Povinná spoluúčast města je min. 20%, max. možná dotace je 1,5 mil. Kč.
Odhad nákladů: 7.000,- Kč/m, tj. při zvýšeném DPH asi 1.900.000,- Kč.

Ing. Horová upozorňuje, že prvořadým úkolem v investicích bylo stanoveno náměstí, vodovod a škola, ne však další kanalizace.

Rada města souhlasí s účastí města na dotačním titulu z Fondu životního prostředí Středočeského kraje na akci "Splašková kanalizace Glücksmannova" a pověřuje odbor investic a životního prostředí dalším jednáním směřujícím k získání dotačního titulu.

Byl předložen návrh na položení kabelů veřejného osvětlení do tras kabelů nízkého napětí, které provádí Středočeská energetická. Jedná se o ulice P. Velikého, B. Němcové a Jungmannova. Při délce trasy 1.025 m se jedná o cca 125 tis. za kabely + cca 266 tis. Kč za sloupy. Rada města nesouhlasí s provedením pokládky kabelů veřejného osvětlení do výkopů pro kabely.

Rada projednávala žádost p. Krále o spolufinancování infrastruktury. V minulosti proběhla směna pozemků mezi městem a p. Králem. Směna byla sjednána za předpokladů, že město finančně zajistí chodníky u hlavních komunikace a přípojky splaškové kanalizace u domů stavěných p. Králem. K tomu se vztahuje také usnesení zastupitelstva č. 99051 ze dne 14.12.1999. Chodníky město neprovedlo, zajistil p. Král - město by mělo uhradit část nákladů (cca 40 tis. Kč). Splašková kanalizace zatím není provedena, předpokládané náklady města činí 720 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozhodnutí zastupitelstva, žádost bude předložena na nejbližším jednání rozšířené rady a následně projednána zastupitelstvem města.

Rada města vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele stavby "Plynofikace kotelny Zdravotního střediska Úvaly". Akce je spolufinancována Státním fondem životního prostředí. Rada města jmenuje členy komisí:
a) komise pro otevírání obálek: B. Prokůpek, D. Kyralová, L. Platzová, náhradník J. Hamouzová,
b) komise pro hodnocení nabídek: Ing. I. Černý, Ing. D. Brajerová, R. Kroutil, Ing. O. Nečas, zástupce Státního fondu živ. prostředí, náhradník I. Reicheltová, B. Prokůpek, Ing. Horová.

Radě byl předložen ke schválení návrh komise pro posouzení nabídek pro výběrové řízení na prodej části pozemku u čp. 195, ulice B. Němcové. Rada města souhlasí s návrhem komise a jako nejlepší stanovuje nabídku p. Z.G. a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o prodeji.

Radě byl předložen ke schválení návrh hodnotící komise pro výběrové řízení na správce veřejného osvětlení v Úvalech. Rada po zvážení všech obdržených nabídek požaduje na příští jednání rady pozvat zástupce firem a správce veřejného osvětlení vybrat až po tomto jednání.

Byla předložena kalkulace ceny vody pro Radlickou čtvrť:
Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč - 29,52 Kč/m3,
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav - 23,17 Kč/m3.
Rada města schvaluje jako budoucího provozovatele vodovodu Radlická čtvrť včetně přivaděče VaK Mladá Boleslav.

V rámci technické pomoci u stavby splaškové kanalizace pro Chorvatskou je třeba předložit vyšší stupeň dokumentace. Základní dokumentaci zpracovávala společnost VRV. Rada požaduje předložit ke schválení návrh mandátní smlouvy se společností VRV.
 

Různé

V nejbližším možném termínu bude svolána schůzka zástupců města, školy a sportovních organizací, na které bude projednána dostavba školního areálu.

Rada města ukládá ekonomickému odboru zveřejnit na úřední desce přehled výsledků hospodaření.

Město bylo požádáno zástupci vedení TJ SOKOL Úvaly o umožnění předčasného splacení stávajícího úvěru mimořádnou splátkou, která by byla kryta novým úvěrem. Důvodem je rozložení plateb do delšího časového období. Rada požaduje na příští jednání pozvat zástupce TJ SOKOL a záležitost vyřešit.

Do výběrového řízení na pronájem oční ordinace na zdravotním středisku nebyla podána žádná nabídka. Vzhledem k tomu, že zájemci projevili zájem až po uzávěrce, vypisuje rada výběrové řízení opětovně.

Rada obdržela podrobnější rozpis nákladů na oslavy organizace Junák. Jednalo se o upřesnění účelu finančního daru města.

Rada obdržela žádost Sboru dobrovolných hasičů o finanční dar na zakoupení technického vybavení pro činnost mládeže. Další případný finanční dar bude podléhat rozhodnutí zastupitelů, neboť by se jednalo o peníze ušetřené z odměn zastupitelům.
Rada města schvaluje finanční příspěvek města ve výši 10.000,- Kč na technické vybavení Sboru dobrovolných hasičů - kroužek mládeže.

Rada byla informována tajemníkem o výsledku jednání s firmou COMES (správa počítačů na stavebním úřadě). Město nadále nebude platit paušální částky za správu počítačů, budou hrazeny pouze jednorázové opravy s tím, že v případě potřeby nového HW / SW již nadále nebude firma COMES výhradní dodavatel.

Rada se opět zabývala žádostí p. Ž. o umožnění užívání městského pozemku pro radiem řízená auta. Město v minulosti nabídlo možnost hřiště na Slovanech, ale vzhledem k hluku používaných aut a k potřebě terénních nerovností tento pozemek nebyl vhodný. Jako vhodný byl vybrán pozemek poblíž silnice I/12 (kolínská) poblíž Úvaláku. Členové sdružení si ho sami na vlastní náklady oplotí a upraví. Rada města schvaluje bezplatné užívání pozemku k.n. p.č. 3580 pro rádiem řízená auta, zodpovědnou osobou je pan Ž., pozemek bude oplocen a upraven na vlastní náklady žadatele.

Radě byla předložena žádost o prodloužení užívání tělocvičny v MŠ Kollárova pro taneční oddělení MDDM. Rada města souhlasí s prodloužením užívání do konce školního roku 2003/2004.

Radě byl předložen návrh hodnotící komise pro výběrové řízení na pronájem areálu koupaliště, kde jako celkově nejlepší byla vyhodnocena nabídka pánů Pavla Poláka a Milana Havla. Rada města souhlasí s návrhem hodnotící komise a pověřuje místostarostku k podpisu smlouvy o pronájmu v souladu s podmínkami výběrového řízení.

J. Tesařová
vedoucí správního odboru

JARNÍ ÚKLID
INFORMACE

S probíhajícím jarem přichází opět i pravidelný jarní úklid od některých odpadů z našich domácností. Přestože se tato akce koná každoročně obdobným způsobem, věnujte prosím následujícím řádkům zvýšenou pozornost. Svoz proběhne podle druhu odpadu ve dvou etapách.
Termínový kalendář jednotlivých etap jarního úklidu

I. ETAPA - svoz starého železa
Celá akce bude na území města Úval zajišťována pracovníky a technikou Středočeských sběrných surovin.
V níže uvedených termínech je proto nutno železo a kovový odpad umístit před jednotlivé nemovitosti a to tak, aby byl příjezdný a přitom nebránil průchodu nebo průjezdu.
Pro svoz je město rozděleno na dvě poloviny, kde dělicí čarou ve směru od budovy základní školy je náměstí Arnošta z Pardubic, Husova ulice a dále pak od železničního přejezdu Pražská ulice až na její západní konec směrem ku Praze. V pravé části od této dělicí čáry proběhne svoz ve dnech 3. a 4. dubna 2004 s tím, že železo a kovový odpad je nutno umístit před jednotlivé nemovitosti nejpozději v sobotu dne 3. dubna 2004 do 9.00 hod. V levé části města proběhne svoz za stejných podmínek o týden později ve dnech 10. a 11. dubna 2004 opět s tím, že železo a kovový odpad je nutno umístit před jednotlivé nemovitosti v sobotu dne 10. dubna 2004 nejpozději do 9.00 hodin Prosíme o dodržení 9.00 hodin jako nejzazší doby pro umístění železa a kovového odpadu před jednotlivé nemovitosti.
Případné požadavky na svoz např. rozměrných, těžkých kusů apod. je možno dohodnout před akcí nebo při ní na tel. č. 603 584 251 (pan Fidler). Je možno též odvézt autovraky, v tomto případě je však nutno odvoz předem dohodnout na výše uvedeném telefonním čísle.

UPOZORNĚNÍ: V průběhu minulých let byly do schránek jednotlivých domů vhazovány letáčky, nabízející odvoz kovového odpadu umístěného zájemci před tyto domy. Upozorňujeme proto na skutečnost, že tyto akce jsou bez vědomí a tím i souhlasu města a v rozporu s vyhláškou o systému nakládání s odpady na jeho území. Při tomto "partyzánském" způsobu svozu kovového odpadu se tak občané, kteří jej využijí, vystavují nebezpečí, že jim odpad nakonec není odvezen. Zájemci pak nezbývá nic jiného, než buď kovový odpad odnést zpět domů, nebo jej dopravit do výkupny sběrných surovin.

II. ETAPA - svoz biomateriálů a objemnějších odpadů
Tato akce proběhne v průběhu měsíce dubna 2004. Kontejnery bude pro tuto akci přistavovat firma Kotval. Svoz se týká biomateriálů z domácností a ze zahrad, které nemohly být kompostovány, dále pařezů a větví, které je však nutno rozřezat na menší rozměry, aby prostorově zabíraly co nejmenší objem. Svoz se dále týká i maloobjemových a objemnějších odpadů, které nemohly být umístěny do popelnicových nádob nebo kontejnerů na separované odpady. Do přistavených kontejnerů nesmí být umísťován železný a kovový odpad a hlavně odpady nebezpečné (např. zbytky barev, laků, kyselin, olejů, autobaterie, pneumatiky apod.).

Harmonogram svozu
termín:
6. dubna
5. dubna
7. dubna
8. dubna
9. dubna
10. dubna
11. dubna
12. dubna
13. dubna
14. dubna
15. dubna
16. dubna
17. dubna
18. dubna
19. dubna
20. dubna
21. dubna
22. dubna
číslo stanoviště:
10,33,46
14,27,35
50,52,53
7,20,40
8,16,49
1,9,31
48,51
6,15,34
3,13,41
22,30,44
12,26,32
18,25,38
4,23,36
17,39,45
5,21,42
11,29,47
2,19,43
24,28,37

Očíslování stanovišť kontejnerů
1 roh ulic Chorvatská, Slovinská
2 roh ulic Bulharská, Ruská
3 roh ulic Srbská, Škvorecká
4 střed Jiřího z Poděbrad
5 střed Chelčického
6 střed Roháčova
7 střed 5.května
8 roh ulic Kladská, Lužická
9 roh ulic U Kaberny, U Výmoly
10 roh ulic Nerudova, Preslova
11 roh ulic Nerudova, Žižkova
12 roh ulic Čechova, Havlíčkova
13 roh ulic Nerudova, Boženy Němcové
14 roh ulic Kollárova, Boženy Němcové
15 roh ulic Jungmannova, Prokopa Velikého
16 roh ulic Nerudova, Raisova
17 roh ulic Raisova, Prokopa Velikého
18 roh ulic Raisova, Kollárova
19 roh ulic Prokopa Velikého, Erbenova
20 roh ulic Kollárova, Ladova
21 roh ulic Hakenova, Štefánikova
22 roh ulic Wolkerova, Alešova
23 roh ulic Vítězslava Nováka, 28. října
24 roh ulic Kožíškova, Vítězslava Nováka
25 roh ulic Rašínova, náměstí Svobody
26 roh ulic Grégrova, Dobrovského
27 roh ulic Guth-Jarkovského, Klánovická
28 roh ulic Čelakovského, Foersterova
29 roh ulic Guth-Jarkovského, Máchova
30 roh ulic Rašínova, Tylova
31 roh ulic Klostermannova, Dobrovského
32 roh ulic Palackého, Hakenova
33 střed Otokara Březiny
34 roh ulic Janáčkova, Purkyňova
35 střed Fibichova
36 střed V Zálesí
37 roh ulic Glücksmannova, Šámalova
38 roh ulic Janáčkova, Jirenská
39 roh ulic Nad Koupadlem, Purkyňova
40 střed Horova
41 roh ulic Sovova, Na Spojce
42 roh ulic Pod Tratí, Denisova
43 roh ulic Denisova, Smetanova
44 roh ulic Fügnerova, Tyršova
45 střed Hálkova
46 střed náměstí Arnošta z Pardubic
47 roh ulic Mánesova, Horova
48 střed Pod Slovany
49 střed Pražská (před čp. 142)
50 střed Atlasová
51 střed U Obory
52 střed K Hájovně
53 střed Jiráskova

Čas přistavování kontejnerů:
Kontejnery budou přistavovány na výše uvedená stanoviště v uvedený den mezi 14.00 až 17.00 hodinou. Odváženy budou následující den opět mezi 14.00 až 17.00 hodinou.

odbor investic a životního prostředí
Bohuslav Prokůpek

Jak bude vypadat provoz koupaliště ?

Jistě většina z vás zaznamenala vypsání výběrového řízení na provozovatele městského koupaliště. Zájemci se mohli hlásit v průběhu února a 8.3.2004 výběrová komise rozhodla o vítězi. Z předložených nabídek byla jako celkově nejlepší vyhodnocena nabídka pánů Pavla Poláka a Milana Havla.
Město se bude podílet na technické stránce zprovoznění koupaliště (nikoliv však finančně) a bude proveden renovační nátěr bazénů. Městu jako majiteli připadnou také velké opravy v případě havarijních stavů. Provoz areálu, případné renovace a zlepšení budou v rukách provozovatele, samozřejmě v rámci mantinelů daných smlouvou.
Vzhledem k tomu, že se jedná o pány, kteří se na provozu úvalského koupaliště ještě nepodíleli, požádala jsem p. Poláka o odpovědi na několik otázek.
- Mohli byste se čtenářům ŽÚ (potenciálním návštěvníkům koupaliště) ve stručnosti představit?
Jmenuji se Pavel Polák, provozuji občerstvení a čerpací stanici v Kralupech nad Vltavou a v Zásmukách. Můj partner je Milan Havel ze Škvorce, majitel prodejny kancelářských potřeb v Českém Brodě. Ve volném čase se věnujeme sportu, zejména nohejbalu, hrajeme za Český Brod a v současné době uvažujeme o zřízení dětského nohejbalového mužstva v Úvalech. Předpokládám, že nás oba většina obyvatel Úval zná.
- Všichni víme, že technický stav koupaliště není ideální. Máte představy o potřebných úpravách?
Počítáme s terénními úpravami, začít musíme u kiosku s občerstvením, kde padající hlína je téměř do výše 1m zdiva, čímž zeď je celá podmáčená. Dále budeme opravovat oplocení, provedeme nové nátěry. Pokud bude oboustranná spokojenost se vzájemnou spoluprací a budeme provozovateli koupaliště ještě po další 4 roky (jak stanovily podmínky výběrového řízení), počítáme po letošní sezóně se zásadní úpravou sociálního zařízení. Zde předpokládáme spoluúčast města. Na podzim by se také měla zvětšit trávou osetá plocha.
- Jak si poradíte se zajištěním kvality vody?
Vzhledem k tomu, že ani jeden z nás nemá zkušenosti s provozováním bazénů, přenechali jsme tuto problematiku odborné firmě, která bude zajišťovat kompletní servis vody.
- Můžeme čekat nějaké změny v občerstvení?
To v každém případě. Občerstvení chceme rozdělit do více sektorů, abychom předešli dlouhým frontám, a přibude pojízdné občerstvení. Vznikne také samostatný sektor zmrzliny.
- Jakou předpokládáte otevírací dobu?
Předpokládáme zahájení sezóny v průběhu května, kdy bude celý areál zprovozněn. Otevírací doba 10:00 - 19:00 h s tím, že v hlavní sezóně (červenec - srpen) pak bude otevřeno 9:00 - 20:00 h.
- Budou se měnit ceny vstupného?
Ceny denního vstupného se měnit nebudou. Úprava bude u systému permanentek, kde cena nejspíš zůstane zachována, ale vstupenka bude limitována počtem návštěv (v principu čím více návštěv, tím větší sleva na jednu návštěvu).
- Předpokládáte konání kulturních nebo sportovních akcí v areálu?
Nyní se zaměřujeme hlavně na přípravu a zprovoznění areálu, ale v průběhu léta a podzimu předpokládáme konání různých hudebních večerů a v návaznosti na případné rozšíření sportovních ploch budou organizovány také volejbalové a nohejbalové turnaje. Sportovní i kulturní akce mohou být pořádány i mimo "koupací období".
- Co byste rádi ještě sdělili?
Rádi bychom oslovili zájemce o brigádu (plavčíky, zdravotnice, obsluha občerstvení), aby se v případě zájmu obrátili na sl. Jarku Čadovou 603 530 960.
Děkuji za rozhovor.

J. Horová

Dne 14. 4. 2004 se od 16 h bude konat v zasedací místnosti MěÚ
schůzka zástupců sportovních a společenských organizací.
Předmětem jednání bude možnost přidělení finančních prostředků z rozpočtu města.

Ing. J. Horová místostarostka

Město Úvaly vypisuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na pronájem nebytových prostor v budově Zdravotního střediska Úvaly, Pražská 1144
- Ordinace očního lékaře -
Přihlášky mohou jednotliví zájemci podávat na sekretariátu MěÚ Úvaly, Pražská 276.
Uzávěrka pro přijímání přihlášek je dne 16. 4. 2001 ve 14.00 hodin.
Město nezajišťuje smlouvu se zdravotní pojišťovnou.

Ing. Jana Horová v.r.
místostarostka

Informace k vydávání voličských průkazů

při volbách do Evropského parlamentu, které se konají na území České republiky ve dnech 11. a 12. června 2004

Volby do Evropského parlamentu vyhlásil prezident republiky dne 10. února 2004 svým rozhodnutím, uveřejněným pod číslem 55/2004 Sb., na dny 11. a 12. června 2004 (pátek, sobota).
V těchto volbách bude možno volit také na voličský průkaz. Voličský průkaz vydá buď obecní úřad voliči, který nebude moci nebo nehodlá volit ve "svém" volebním okrsku, nebo zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem České republiky, má bydliště v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku pouze na území České republiky.
K tomu, aby volič mohl volit na voličský průkaz, musí podle ustanovení § 30 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů (dále jen "volební zákon"), požádat o jeho vydání. Žádost o vydání voličského průkazu musí být vždy písemná.

Pokud volič zasílá žádost o vydání voličského průkazu poštou, musí být jeho podpis úředně ověřen. Úředně ověřený podpis voliče se vyžaduje i v případě, že jeho žádost o vydání voličského průkazu doručí na obecní nebo zastupitelský úřad jiná osoba.
Volič může samozřejmě požádat u obecního nebo zastupitelského úřadu o vydání voličského průkazu osobně. Žádost o vydání voličského průkazu může volič (pokud ji již nemá sepsánu) vyhotovit na tomto úřadě; potom není potřeba, aby byl jeho podpis na písemné žádosti úředně ověřen, neboť příslušný pracovník na obecním nebo zastupitelském úřadě, kterému volič žádost předává, může nahlédnutím např. do platného občanského průkazu nebo platného cestovního pasu předloženého voličem sám ověřit jeho totožnost a učinit o tom záznam.
Žádost o vydání voličského průkazu lze podat již v současné době, nejpozději však musí být doručena příslušnému úřadu 15 dnů přede dnem voleb, tj. 27. května 2004 do 16.00 hodin. To, že nelze podávat žádost o vydání voličského průkazu až do okamžiku uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, vyplývá z povahy a rozsahu voleb do Evropského parlamentu.
V těchto volbách mohou státní občané České republiky hlasovat navíc na území jiného členského státu EU. Údaje o zápisech státních občanů České republiky do volební evidence v jiném členském státě přejímá ministerstvo vnitra jako komunikační centrála a dále je sděluje obecním úřadům, kde byl takový volič naposledy veden ve stálém seznamu voličů. Stejně tak zastupitelský úřad voličský průkaz nevydá, obdrží-li od ministerstva vnitra sdělení, že o takový zápis požádal volič zapsaný v jeho zvláštním seznamu voličů.
Omezením lhůty pro podávání žádostí vydání voličského průkazu na dobu od vyhlášení voleb, tj. od 10. února 2004, do 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 27. května 2004, má být zabráněno možnosti dvojího hlasování ve volbách do Evropského parlamentu.
Obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 27. května 2004, předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Jana Tesařová vedoucí správního odboru

OZNÁMENÍ

Vážení občané,
ve dnech 26.3. - 2.4.2004 proběhne stěhování oddělení dopravně správních agend odboru dopravy.

Komplexní činnost úseku v Praze 1, Biskupské ul. č. 7 byla ukončena dne 25. 3. 2004.
S platností od 5. 4. 2004 bude zahájena činnost oddělení dopravně správních agend odboru dopravy v Brandýse n. L.-Staré Boleslavi v objektu bývalé radnice ve Staré Boleslavi, Mariánské náměstí č. 28.

Na pracovišti budou prováděny veškeré úkony na úsecích:
- evidence řidičů (řidičské průkazy národní, mezinárodní, průkazy profesní způsobilosti řidiče),
- evidence vozidel (přihlašování, odhlášení vozidel z registru, změny apod.),
- schvalování přestaveb a dovozů vozidel,
- přestupkového řízení,
- agendy autoškolství.

Úřední dny pracoviště ve Staré Boleslavi:
Pondělí: 8.00 - 12.00 h 12.30 - 17.00 h
Úterý: 8.00 - 12.00 h 12.30 - 15.00 h Středa: 8.00 - 12.00 h 12.30 - 17.00 h
Čtvrtek: 8.00 - 12.00 h 12.30 - 15.00 h

Na pracovišti Praha, ul. Biskupská, ve 4. patře bude zajištěna možnost podání žádostí a zpracování evidenčních úkonů (nevyžadujících podklady ze spisového materiálu) na úseku evidence vozidel a řidičských průkazů ve dnech: pondělí, středa: 8.00 - 12.00 h 12.30 - 17.00 h
Následné zpracování žádostí bude zajištěno v zákonem stanovených lhůtách.

Ing. Milena Pávová
vedoucí odboru dopravy

VÝZVA

Vzhledem k tomu, že v rámci předání materiálů kroniky města nebyly nalezeny ročníky ŽIVOTA ÚVAL 1986-87, žádáme občany, kteří by byli ochotni je poskytnout městu alespoň k okopírování, aby se ozvali na MěÚ na tel. č. 724 181 518 nebo 281 982 485.

Ing. Jana Horová

 
 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Vytvoření Výboru pro prevenci kriminality

Podle posledních informací se v našem městě odehrává již přibližně 40% kriminálních činů v okrese Praha - východ. Není divu:
Pokud si vše dobře načasujete, jste za necelých třicet minut po spáchání krádeže, loupeže, prodeje drog - nebo čehokoli jiného pěkně zpátky v Praze, která vás spolehlivě ukryje.
V té době si to policejní auto teprve uhání z Čelákovic a je tak někde v Horoušánkách.
No - a pokud pobýváte v Úvalech a trestnou činností si pouze přilepšujete k černému výdělku za vaši otrockou práci, pak vás snadno ukryje i místní, pozvolna se vytvářející podsvětí.
Vážení občané, pokud budeme vše jen z povzdálí sledovat, tak se určitě dočkáme.
Dočkáme se toho, že mnohé z našich dětí bude trávit čas v docích našeho zpustlého nádraží; všimněte si, kolik dětí již dnes tato zanedbaná místa navštěvuje a jak silná oblaka dýmu se nad těmito "dětskými kolektivy" vznáší.
Dočkáme se krádeží, přepadení, občas i znásilnění, tu a tam vraždy. Dočkáme se toho, že budeme na noc zatahovat okenice, popřípadě i mříže. Úvaly jsou totiž naprosto ideálním útočištěm pro všechny typy asociálních individuí a ideální noclehárnou pro ilegální imigranty. Toto je prostý fakt, nikoli xenofobie.
Zastupitelstvo města, na základě možnosti, kterou dává zákon o obcích, ustanovilo Výbor pro prevenci kriminality. Do příštího zasedání zastupitelstva, které je plánováno na červen, mám připravit podklady pro jeho činnost.
Ne, ve svých padesáti letech již nejsem natolik naivní, abych se domníval, že se přihlásí davy zájemců o práci v této komisi. Tuším však, že řada z vás chápe, že je nutné určitý systém obrany vytvořit.
Těm, kteří by překonali zábrany, nabízím možnost aktivní účasti na činnosti této komise. Mohou se přihlásit na e-mailové adrese BezpecneUvaly@seznam.cz a další informace naleznou na internetových stránkách www.bezpecneuvaly.cz, které budou během měsíce dubna novelizovány.

MUDr. Jan Šťastný
zastupitel města Úvaly (ODS)

Úvaly, městečko v Evropské unii

Příjemná společenská místnost domu s pečovatelskou službou po úspěšném večeru úvalských ochotníků ještě nevychladla a už byla znovu zaplněna občany a jejich zastupiteli. Šest studentů fakulty architektury pražské techniky zde v pondělí 23. února představilo své návrhy komorního sportovního areálu pod úvalskou sokolovnou. Byl to další zajímavý podnět společenskému životu města, kterému kritizovaná stavba často nabízí svoje důstojné prostředí. Možná, že už jen tyto služby by mohly ospravedlnit její existenci.
Celkem fádní prostředí našeho města výrazně oživují některé mimořádné krajinné celky. Údolí potoka Výmoly k nim nepochybně patří. Jeho malebná část, sevřená na severu městským hájem a na jihu terénním zlomem jižní fronty náměstí, slouží už téměř sto let úvalskému sportu. Mohla by sloužit lépe a mohla by sloužit nejen sportu. Prezentace šesti studentských prací byla příspěvkem k úvahám o možnostech vhodného využití místa. Někteří představitelé naší obce vidí v části údolní nivy provokující příležitost k architektonicky zajímavému doplnění školského areálu a k rozšíření nabídek (vyššího) vzdělávání. Chápou kultivaci místa jako svůj závazek ke zrodu kvalitního střediska tradičních sportů (atletiky, házené, tenisu a kopané) a vhodného prostředí pro společenské a kulturní akce. A také jako nabídku příjemných procházek a denní rekreace.
Tak také úkol pojali studenti Fakulty architektury ČVUT v Praze. V náročném kontextu území, v pásu od Chroustovy vily k Fügnerově ulici, navrhují soubor lehkoatletického cvičiště, otevřeného hřiště na házenou a víceúčelové kryté haly, letního amfiteátru, dětských hřišť a provozně samostatného tenisového klubu. Pod vedením svého profesora pana Arnošta Navrátila (který je mimochodem spoluautorem vítězného návrhu na olympijské centrum na Maninách a v současné době odborným poradcem pro připravovaný komplex nových olympijských sportovišť v Praze) vznikly dvě koncepce řešení. První, využívající svah od sokolovny ke hřišti pro základ přirozené tribuny kryté haly. A druhá, umísťující halu volně do komponovaného parku sportovních hřišť. Způsob, jakým byly haly zastřešeny, byl také dvojí. Čtyři návrhy užily relativně lehké dřevěné laminované nosníky nebo prostorový dřevěný rošt. Dvě řešení dala přednost lehčímu, ale náročnějšímu "stanovému" zastřešení, jehož princip znáte z olympijského stadionu v Mnichově.
Studenti představili své návrhy se sympatickým ostychem. Ale skromnost na místě nebyla. Všech šest návrhů bylo zajímavých, reálných a svěžích, poučených aktuálními trendy světové architektury. Těžko mezi nimi vybírat. Ale z živých debat přítomných bylo zřejmé, že favorit by se nakonec našel. Také se mluvilo o tom, kde na to vzít. Jestli je myšlenka dost silná, aby uspěla tam, kde se bude rozhodovat o využití strukturálních fondů, jejich kapitol pro rozvoj životního prostředí, lidských zdrojů a vzdělanosti. Jestli by naplnila projekt hodný Evropské unie. Byla cítit nevyslovená skepse. Také chuť přeci jen se do toho pustit.
Setkání úvalské veřejnosti s autory návrhů mělo smysl. Upozornilo na nevyužité možnosti krajinných hodnot sídla, nevtíravě poučovalo o aktuálním myšlení architektů, vzdáleném těžkopádnosti běžných staveb. Naznačilo cestu, kterou by se zastupitelé při svých úvahách a rozhodování měli ubírat. Totiž nahlédnout problém ze všech stran a ověřit si jeho řešení ve variantách. Zvlášť když je možné získat je zdarma, jak tomu bylo v tomto případě. Pondělní odpoledne prokázalo, že je možné nacházet společnou cestu. Bylo optimistické, konstruktivní. Sluší se za něj poděkovat. Nevím, zda "pravicově orientovaným nezávislým", nebo "levicově orientovaným nezávislým". Nejspíše těm, kteří nemyslí na politikaření, ale na prospěch obce.

MM

VLAJKA PRO TIBET

Tak jako každý rok i letos jsme si desátého března připomněli již čtyřicáté páté výročí krvavého potlačení tibetského lidového povstání ve Lhase (hlavním městě Tibetu). K tomuto nejvýznamnějšímu novodobému tibetskému výročí proběhly na celém světě i v České republice různé akce vyjadřující solidaritu se zemí, kde jsou již padesát let krutě porušována lidská práva.
Mezi nejvýznamnější z nich patří vyvěšování tibetské vlajky v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet, která vznikla v polovině 90. let v západní Evropě. V roce 1996 se k ní připojila první čtyři města v České republice a letos vyvěsilo 10. března tibetskou vlaj-ku podle informací občanského sdružení Lungta již 237 radnic (v loňském roce 148 radnic). Tibetské vlajky se samozřejmě vyvěšují i na dalších veřejných budovách i na domech jednotlivých občanů.
Letos poprvé tímto způsobem vyjádřilo svou podporu tibetskému obyvatelstvu v jeho boji za svobodu i město Úvaly.
Více informací o Tibetu a akci Vlajka pro Tibet naleznete na stránkách informačního systému TIBINFO (www.tibinfo.cz).

Lucie Vančurová

Výsledky ankety umístěné na www.Uvaly.cz
v období od 13. 2. do 12. 3. 2004

Těšíte se na novou velkoprodejnu v Úvalech?
ano 72% (56)
stávající maloobchod v Úvalech mi stačí 10% (8)
ne, nakupujeme jinde 18% (14)

V anketě na téma "změna času" můžete hlasovat na www.uvaly.cz do 12. dubna 2004.

www.Uvaly.cz/mesto - informační rozcestník
www.Uvaly.cz/adresar - katalog služeb a podnikatelů
www.Uvaly.cz/kalendar - informační kalendář
www.Uvaly.cz/reality - aktualizovaná realitní nabídka
www.Uvaly.cz/MeU - informace občanům o úřadech
www.Uvaly.cz/ZivotUval - pravidelný měsíčník
www.Uvaly.cz/knihovna - Městská knihovna
www.Uvaly.cz/mapa - aktuální mapa města
www.Uvaly.cz/pocasi - předpověď počasí
www.Uvaly.cz/anketa - nová anketa

Ing. Lukáš Rubeš

Moje kniha

Pod tímto logem se čtenáři městské knihovny připojují k celostátní anketě v rámci Března - měsíce Internetu a dávají hlasy nejoblíbenější knize svého života. Na stránkách www.mojekniha.cz do poloviny měsíce hlasovalo v republice přes 17 tisíc čtenářů, většinou prostřednictvím svých knihoven. Chcete vědět, zda se vaše nejmilejší kniha také objeví v pyramidě popularity? Během dubna zpracuje tým knihovníků výsledky a zveřejní 200 nejoblíbenějších knih, v červnu to bude stovka, v září padesát a v říjnu v akci Týden knihoven se objeví statistika hlasování, která vyvrcholí tou jedinou a většině čtenářů nejmilejší knihou života. Naši čtenáři k 15. březnu zatím odevzdali hlasy 60-ti knihám. Překvapující je různorodost výběru a těžké rozhodování, která kniha je vlastně tou nejoblíbenější. V dubnu porovnáme naše výsledky s celostátními. Bude to velké překvapení, která kniha to vlastně bude? Shodne se s vaším (třeba i tajným domácím) tipem? Sledujte výsledky hlasování ve vaší knihovně nebo v Životě Úval.

knihovnice Městské knihovny Úvaly

Informace o vydávání rybářských lístků

Nový zákon o rybářství
Dne 1. dubna 2004 nabývá účinnosti zákon č. 99/2004 Sb. o rybářství. Ustanovením § 12 odst. 2 tohoto zákona rybářské lístky vydává a odebírá obecní úřad s rozšířenou působností - tzn. Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, detašované pracoviště Praha 1, náměstí Republiky 3, odbor životního prostředí, tel. 221 621 403.

Jana Tesařová
vedoucí správního odboru

Sborník dějin kultury v Úvalech

Ještě jednou příspěvek ke 20. únoru t.r., ve spojení s historií úvalské kultury, či také "průvodce" Sborníkem dějin kultury v Úvalech.
Pozorní čtenáři Života Úval a jeho prvých čísel roku 2004 se dozvěděli v předstihu, že 20. února t.r. byl připraven k předání archivům Sborník dějin ochotnických divadelních souborů, pěveckých sborů a orchestrů v Úvalech. Péčí MěÚ Úvaly, především jeho kulturní komise, ale dík pomoci několika obětavých úvalských důchodců-příznivců kultury v Úvalech, se současně pro tento den podařilo představit stručný průřez dějinami kultury na výstavě části dobových dokumentů. Na této třídenní výstavě v sále úvalského domu pečovatelské služby bylo možné vystavit reálně jen malou část všech dokumentů, které se autorovi Sborníku dějin kultury v Úvalech (tak zní zkrácený název výše uvedeného Sborníku) podařilo soustředit. Přestože na výstavě (a do vyprodání i v úvalské knihovně) bylo možné zakoupit zkrácenou publikaci s názvem Divadlo a hudba v Úvalech - cca o 100 stránkách upraveného textu s minimem ilustrací, pro mnohé z pamětníků bude asi důležitější blíže se seznámit s celým dvoudílným Sborníkem dějin kultury v Úvalech. Proto se autor pokusil o sestavení stručného průvodce podrobně zpracovanou historií úvalské kultury o konečném rozsahu díla 917 stran.
Sborník dějin kultury v Úvalech je souborem vybraných dobových dokumentů, které se podařilo dnes soustředit z dědictví uchovávaných fotografií, dobových plakátů divadel, koncertů i dalších hudebních a recitačních večerů, také však písemných vzpomínek, památek i novinových výstřižků. Tyto všechny doklady (v originálech) pocházejí ze zápůjček dnes žijících pamětníků někdejších "slavných ér" úvalské kultury. Na kopiích těchto mnohdy vybledlých, i už zčásti poničených originálů si zájemci mohou vyhledat celá jmenná obsazení jednotlivých her, leckdy i jejich obsahy či doplnění, často i podrobnější údaje o dramaticích těchto her a skladatelích koncertních vystoupení. Tyto podklady se dařilo shromažďovat po celé dva roky sestavování Sborníku, mnohé z nich byly nabídnuty bohužel až po závěru konečných úprav, dokonce i po knižní vazbě. Tak mohu už jen vysvětlit, že např. podklady o loutkových divadlech v Úvalech byly mi zapůjčeny až 3 dny před vernisáží výstavy 20. 2. A tak s politováním tato kapitola ve Sborníku chybí. Přesto rád oznamuji veřejnosti, že soustředěné podklady dobových dokumentů dosáhly překvapivých rozsahů:
- 2055 ks fotografií z let i před r. 1900 až po r. 2001 - ve sborníku je výběr "jen" 209 ks,
- 880 plakátů divadelních představení a koncertních večerů z let 1915 až 1978 - pro Sborník vybráno 492 z nich,
- 130 novinových recenzí a článků o kultuře o Ouvalech i Úvalech - do Sborníku vybráno 98 z nich,
- přes 150 písemných vzpomínek, projevů, divadelních i koncertních úvodů, také hodnocení, tabulek a grafů - ve Sborníku jich je 71.
Pokud je zde zmínka o zčásti poničených plakátech, největší závadou ve fotodokumentaci bylo, že až na vzácné výjimky shromážděné fotografie nebyly tzv. "identifikovány" (popsány datem představení, titulem hry, jmény dramatika-autora, režiséra, ani představitelů hereckých postav, atd.). Dodatečná identifikace se z velké části podařila jen pamětnickým pátráním v řídkých už řadách pamětníků, či většinou porovnáváním právě s dobovými plakáty a divadelní literaturou. Tímto bych rád jako autor Sborníku omluvil až 24-měsíční lhůtu k dokončení Sborníku. Všechny zapůjčené materiály jsou dnes už zase vráceny dědicům všech těch slavných vůdčích ochotníků z Úval: Vernerům, Morávkům, Raušům, Štorkům, Drábům, Steinům i dalším osmi jedincům.
Konečná úprava Sborníku dějin kultury v Úvalech má však kromě kopií dobových dokumentů také doprovodný text o 66 stranách, popisující v jednotlivých kapitolách vše ověřitelné od nejstarších pamětí divadelních začátků v Ouvalech (od r. 1860). Několik odstavců se věnuje popisu dílčích období (až podnes), bohatších i těch vynucených přestávek, pro jednotlivé soubory a sbory: ZS "Smetana", TJ "Sokol" DO, DO "ÚMŠ", VPS "Havlíček" DTJ "Rovnost", DK "Válečných poškozenců", "Volné sdružení", "Studentský spolek", DSO "J. K. Tyl", dále i pro další pořádající organizace politických stran, jiných osvětových orgánů, sportovních klubů, především také místních škol a mnoha dalších. V textové části jsou popisovány nejen herecké ansábly postupně omlazované, s jejich režiséry i techniky; autor se také pokusil o popis vývoje divadelní hry na úvalských jevištích, o uvedení všech užívaných sálů a scén (vč. jejich modernizací a rekonstrukcí). Zvláštní odstavce jsou věnovány koncertní činnosti v Úvalech a hudebním večerům na místních jevištích či úvalskými ochotníky při tzv. zájezdových představeních. Neméně důležitá kapitola byla věnována významným osobnostem, které ač mimoúvalské, přesto se v Úvalech a často i opakovaně představovaly.
Za úvodním textem jsou všechny dokladové památky řazeny do příloh:
archivní dokumenty - P1, vzpomínky - P2, úvody a projevy - P3, památky - P4, dobové plakáty - P5, fotodokumentace - P6, novinové výstřižky - P7.
V poslední příloze - P8 - jsou řazeny přehledy, seznamy, rejstříky, z nichž autorovi, ale i dalším zájemcům vyplynuly zajímavé závěry:
- v Ouvalech - později v Úvalech se podařilo divákům představit za 144 let 405 doložených titulů divadelních her, některé se i opakovaly, samozřejmě v novém nastudování, mnoho dalších (především kratších aktovek v nejstarších dobách) se nepodařilo doložit, ale i je literatura cituje,
- hudební ochotníci v Úvalech připravili svým divákům v části hodnoceného období 85 dokladovaných koncertních večerů,
- o repertoáru divadelních her svědčí také sestavený rejstřík dramatiků, celkem se jich podařilo zařadit na 178, z toho 105 domácích a 73 zahraničních autorů,
- pro abecední seznam všech úvalských ochotníků byly použity všechny shromážděné plakáty i seznam dle literatury a podařilo se vyjmenovat celkem 699 jmen; takový seznam by však měl ve skutečnosti být daleko širší o představitele a představitelky vojáků, tanečnic, zbrojnošů, víl, a dalšího komparzu, jejichž jména dobové plakáty neuvádí, bohužel!
- z toho je v seznamu uvedeno 655 výslovně úvalských občanů, dále 9 sice mimoúvalských ochotníků, ale často na jevištích v Úvalech působících, dalších 35 ochotníků sice nepochází z Úval, zato to byli významní hosté,
- Úvalům, resp. Ouvalům se v historii 144 let představil také větší počet významných osobností, z nichž někteří se stali "jen" vzácnými hosty: dramatici, skladatelé, režiséři, dirigenti, scéno-grafové, herci i hudebníci, atd., jejich počet je v seznamu mimoúvalských 54 (vč. členů Národního divadla Praha), spolu s úvalskými vůdčími osobnostmi celkem 91.
Ten páteční podvečer 20. února t.r. byl tedy vlastně děkovným holdem všem těm (opět dle abecedy): Čeňkům, Dostálům, Dufkům, Kaplanům, Markům, Morávkům, Nesnídalům, Raušům, Soukupům, Steinům, Štanclům, Štorkům, Vernerům a celé řadě dalších. Ti všichni přihlíželi našemu pátečnímu shromáždění více než 120 účastníků už jen shora s nebeské scény, i když v duchu - od úvodního divadelního zaznění zvonku - byli s námi!!
Pokud při předávání Sborníku bylo vysloveno poděkování mně jako autorovi, musím při této příležitosti poděkovat i dalším celkem 34 spoluaktérům, bez jejichž pomoci by ani Sborník dějin kultury v Úvalech, ani doprovodná výstava, a nakonec ani současně nabízená publikace Divadlo a hudba v Úvalech 1860 - 1980, nebyly připraveny pro přijetí v cílové pásce. Mezi spoluzúčastněnými musím uvést nejprve všechny dědice (kteří pro Sborník zapůjčili své památky), potom také spolupracovníky při počítačovém zpracování textů i všech příloh, při vydavatelství Sborníku i publikace, samozřejmě i všechny spolupořadatele doprovodné výstavy (vedle 17 výstavních panelů a i zasklených skříněk pro jednotlivá období historie úvalské kultury tu byly i modelové jeviště a divadelní kostýmy na figurinách - zapůjčené zdarma z kostymérny ND Praha, i drobné herecké rekvizity, i řada marionet).
Na závěr bych se rád vrátil ke třem neopakovatelným dnům letošního února. Rád bych poděkoval i za širokou přízeň v řadách současných příznivců úvalské kultury, jichž se sešel pro mne nečekaný počet. Po stejně překvapivém zájmu úvalských diváků o Vzpomínkový večer na Jaroslava Seiferta v lednu t.r. to je jen důkaz, že i současných příznivců kultury v Úvalech, i přes konkurenci televizní zábavy, není málo a stojí za to i nadále připravovat další pořady. Škoda jen, že sály jak v DPS, tak i v MDDM jsou prostorově i vybavením stále ještě nesrovnatelné s nedávno krásným Kulturním domem v Úvalech!

Ing. Vladimír Kolomý

 
 

N A P S A L I   O   N Á S

Českobrodští vyprodali Lucernu

Do posledního místa vyprodala ve středu 10. 3. pražskou Lucernu českobrodsko-úvalská kapela Divokej Bill. Jako hosty si přizvala skupiny Wohnout, Lety, Medvěd 009 či Tři sestry Lou Fanánka Hagena a Ing. Magora. Vůdčí osobností osmičlenného hudebního seskupení Divokej Bill je od jeho vzniku kytarista, zpěvák, skladatel a textař Václav Bláha.
Jaké jsou vaše bezprostřední dojmy z koncertu v Lucerně?
Koncert jsme připravovali dva týdny, ale aby se takováto akce stoprocentně povedla, chtělo by to rok přípravy. Přesto, když jsem koukal na lidi, kteří se tu sešli, jsem spokojený. Šlo nám o to udělat dobrý mejdan, a to se povedlo.
Při skladbě Lásko si hudebníci na pódiu mezi sebou předávali nástroje. Jak vznikl tento nápad?
Vymysleli jsme to s kapelou Wohnout. Na zkoušce s nimi jsme měli jednu basu a dva baskytaristy, tak jsme si řekli, co kdybychom si během té pecky ty nástroje měnili. A už to jelo, nakonec jsme si měnili téměř všechny nástroje.
Vyprodali jste Lucernu. Neuvažujete o tom, že byste omezili hraní pouze na koncerty ve velkých sportovních halách, jako to dělají třeba Kabát nebo Lucie?
Já toho příznivec nejsem, protože kdybych měl hrát desetkrát do roka, tak bych se po zbytek času nudil doma. Nemůžu samozřejmě mluvit za všechny. Časem, až nám bude třeba čtyřicet, tak to tak možná dopadne, ale teď jsme hráli před čtyřmi i třemi dny, máme to zajeté, a proto víme, co na pódiu dělat. Je hrozně těžké být půl roku doma a pak vylézt mezi lidi. Muzikant vypadne z tempa.
Koncert v Lucerně natáčela nejen Česká televize. Kdy vaši skupinu uvidí televizní diváci?
Během roku by se záznam z dnešního večera měl objevit třikrát v televizi, samozřejmě, že asi ne v nejsledovanějších časech. Ze zhruba půlky programu by mělo vzniknout DVD a pak by měla vyjít živá deska. Když v tuto chvíli přemýšlím o tom, jak jsme ně-které věci v Lucerně podali, tak sice atmosféra v sále byla špičková, ale zvukově to bude asi punk. Až se sejdeme ve zkušebně, tak si to poslechneme a uvidíme.

(pip)
(Mladá fronta DNES, příloha Kolínsko, 12. 3. 2004)

Poznámka redakce Života Úval: Nadpis článku by měl spíš znít "Divokej Bill vyprodal Lucernu", protože členové skupiny nejsou jen z Českého Brodu. Autor zvolil nadpis tak, aby zaujal čtenáře kolínského regionu.
 

 

D I S K U S E

Arogance moci rekapitulace

12. 5. 2003
Na mimořádném jednání rozšířené rady informuje Ing. Horová o dražbě areálu Multitec. Navrhuje objekt odkou-pit s tím, že částka potřebná k úhradě by byla získána prodejem objektu MěÚ a VPS, případně čp. 95 (dříve Jedon) a čp. 18. Do areálu by byl přemístěn MěÚ, knihovna a VPS. Většina zastupitelů návrh podpořila. Rada ústně stanovuje maximální možnou cenu pro případnou koupi ve výši 8 mil. Kč.
Stanovení ceny bez ekonomických a technických podkladů je nezodpovědné.

15. 5. 2003
Na mimořádném veřejném zasedání zastupitelstva informuje Ing. Horová o možnosti získat ve veřejné dražbě objekt Multitec včetně pozemků.
Z diskuse zastupitelů vyplynulo doporučení upřednostnit přímé jednání o koupi se správcem konkurzní podstaty. Zastupitelstvo investici schvaluje a pověřuje Ing. Horovou a Ing. Krutského k jednání a k podpisu smlouvy.
Názor širší veřejnosti na přemístění MěÚ není pro zastupitelstvo evidentně důležitý.

20. 5. 2003
V rozporu s usnesením zastupitelstva není podepsána kupní smlouva se správcem konkurzní podstaty a město se ani nestává aktivním účastníkem dražby. Místo toho podpisují zástupci města smlouvu o smlouvě budoucí s Multitec Bohemia, a. s., zastoupenou Ing. Smolíkovou. Smlouva zavazuje město k odkoupení vydražených nemovitostí od Multitec Bohemia, a.s., pokud dražební cena nepřekročí dohodnutou částku. Smlouva zavazuje nejen současné zastupitelstvo, ale s ohledem na limitní termín podpisu kupní smlouvy (31. 12. 2006) i zastupitelstvo, které bude zvoleno ve volbách v roce 2006, k nehorázné sankční pokutě ve výši 40 % kupní ceny v případě, že by město kupní smlouvu nepodepsalo.
Nezbývá než doufat, že ti, co o investici rozhodli, nepřenechají řešení důsledků svého rozhodnutí jiným.

21. 5. 2003
Realizována dražba areálu Multitec.
V tento den podepsali Ing. Horová a Ing. Krutský se zástupcem Multitec Bohemia, a. s., dohodu, ve které město zavazují, že v případě, když bude dražební cena vyšší než 5,5 mil. Kč, zaplatí město rozdíl mezi touto částkou a skutečnou dražební cenou jako první splátku budoucí kupní ceny na účet Multitec Bohemia, a.s., do 31. 7. 2003. Výše splátky bude zapracována do budoucí kupní smlouvy.
Tento závazek však zástupci města uzavřeli v rozporu se smlouvou o smlouvě budoucí, kterou podepsali předchozí den. Ing. Horová ani Ing. Krutský k podpisu tohoto závazku, který v konečné výši činil 1,3 mil. Kč, neměli žádné oprávnění. Jednalo se prakticky o půjčku firmě Multitec Bohemia, a.s. Půjčku však ze zákona musí schvalovat zastupitelstvo.
Zaslání "1. splátky" ve výši 1,3 mil. Kč na budoucí kupní smlouvu v době, kdy kupní smlouva není uzavřena, je přinejmenším podivné. Navíc ani za půl roku od poukázání 1,3 mil. Kč na účet Multitec Bohemia, a. s., nedošlo k zapracování této "splátky" do budoucí kupní smlouvy.
Řádné zabezpečení výdaje 1,3 mil. Kč není pro zastupitele zřejmě důležité.

2. 6. 2003
Rada ukládá odboru investic a životního prostředí zadání projektové dokumentace na plynovou kotelnu v objektu Multitec.
Investice do cizího objektu je zřejmě nutnější než do vlastních objektů města.

1. 7. 2003
Život Úval č. 7/2003 zaznamenává první názory občanů na přemístění MěÚ.
Ing. Horová informuje, že město má v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí možnost přestěhování se do areálu Multitec kdykoliv v průběhu 3 let, a to bez ohledu na fakt, že případně nebude ještě vlastníkem.
Tato informace je nepravdivá.

3. 7. 2003
Zastupitelstvo schvaluje změnu rozpočtu - do výdajů zahrnuta i částka 1,3 mil. Kč související s koupí. Zastupitelstvo ukládá radě vypracovat ekonomickou studii ve vazbě na koupi objektu Multitec a odprodeje části Chorvatská. Proběhla první diskuse s občany na téma přemístění MěÚ.
Ing. Černý informuje, že po 1. splátce 1,3 mil. Kč přejde objekt Multitec do vlastnictví města.
Rovněž tato informace je nepravdivá.

25. 9. 2003
Na veřejném zasedání zastupitelstva byl vznesen požadavek na uskutečnění neformálního diskusního setkání zastupitelů s občany na téma Multitec. Bylo přislíbeno, že setkání proběhne pravděpodobně v listopadu 2003.

9. 12. 2003
Zastupitelstvu byla předána petice občanů vyjadřující nesouhlas s pře-místěním MěÚ a prodejem nemovitostí.
Setkání občanů se zastupiteli v listopadu neproběhlo a nebylo avizováno v ŽÚ 12/2003 ani na měsíc prosinec.

7. 1. 2004
Na žádost jednoho člena finančního výboru proběhlo jeho mimořádné jednání (výbor má ze zákona provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce). Přestože někteří členové poukázali na ne-dostatky smlouvy o smlouvě budoucí, požadavek na provedení kontroly akce " Koupě areálu Multitec" nebyl odsouhlasen.

2. 2. 2004
Firma Multitec Bohemia, a.s., která podepsala s městem smlouvu o smlouvě budoucí na prodej vydražených nemovitostí areálu Multitec, zastavuje veškeré nemovitosti, které se zavázala městu prodat, u České spořitelny.

10. 2. 2004
Dva měsíce od podání petice se konečně uskutečnilo diskusní setkání občanů se zastupiteli (bohužel nikdo ze zastupitelů neprojevil v průběhu těchto dvou měsíců zájem sejít se s členy petičního výboru k samostatnému jednání). A přestože zastupitelé měli dostatek času na přípravu podkladových materiálů, opět zazněly již dříve prezentované názory zastupitelů ke koupi areálu ("myslíme si, že je to výhodná koupě" - výhodnost nedoložena právním ani ekonomickým rozborem) rozšířené o osobní amatérské názory (zúžená vozovka v Riegerově ulici je výhodou, objekt stačí vymalovat, není třeba zateplení apod.). Jedna z reakcí člena rady Ing. Stemberga byla téměř kuriózní. Místo aby uvítal, že občané mají zájem o věci veřejné, kvalifikoval všechny přítomné občany do role stěžovatelů s tím, že ostatní občané jsou s rozhodnutím zastupitelstva spokojeni, a proto nepřišli.
Po skončení setkání byly předány zastupitelům odborné studie související s umístěním MěÚ (dopravní řešení, architektonické řešení včetně ekonomických nákladů).

19. 2. 2004
Veřejné zasedání zastupitelstva zabývající se především odpovědí na petici občanů. Usnesení zastupitelstva ohledně koupě areálu Multitec, stěhování MěÚ a prodeje stávajícího sídla MěÚ nebylo zrušeno (pouze 1 hlas proti).
Je zřejmé, že zastupitele příliš nezajímají:
a) názory občanů vyjádřené podpisy k petici a v internetové anketě ŽÚ,
b) stanovisko zpracovatele územního plánu,
c) stanoviska zpracovatelů odborných studií,
d) zastavení kupovaných nemovitostí u České spořitelny,
e) připomínky občanů k nedostatkům smlouvy o smlouvě budoucí,
f) připomínky občanů k poloze areálu (záplavové území).

Zastupitelé tak potvrdili, že ve svém podivném nakládání s veřejnými prostředky v rámci akce koupě areálu Multitec i akcí souvisejících hodlají i nadále pokračovat.

Na základě výše uvedené rekapitulace předávám proto kontrolnímu výboru zastupitelstva náměty a připo-mínky k usnesením rady a zastupitelstva včetně připomínek k vlastní smlouvě o smlouvě budoucí. Připomínky a odpovědi kontrolního výboru budou předány ke zveřejnění do některého z příštích čísel Života Úval.

Ing. Václava Baumanová
člen petičního výboru

Vandalství okolo nás

Před 30 lety, když byla Žižkova ulice prašná, osázela jsem podél domu a zahrádky keříky, aby zde byl kousek přírody. Jeli jsme také do Průhonic, kde jsem koupila malou sazeničku vzácné "Cesmíny". Stála 120 Kč, a to bylo tehdy hodně. Stále k mé radosti rostla a vyrostla v překrásný stromek a obdiv kolemjdoucích v Žižkově ulici. Její kvítka jsou krásná a něžná. Méně něžný je ten, kdo stále vyřezává, ne dole, ale v prostředku větve i větvičky, které již nenarostou.
Je to vandalství a připomíná nápis na hřbitově "kdo tu něco ukradne, ať mu ruka upadne".

H. Líhová, Žižkova ul.


 

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.

 

P O L I T I C K É   S T R A N Y

ODS

Některé výstupy z jednání místního sněmu Občanské demokratické strany konaného dne 26. 2. 2004:
1. Kandidáty do voleb do krajského zastupitelstva byli navrženi: Karel Vyšehradský, MUDr. Jan Šťastný, Dr. Ing. Jiří Bedrník a Michal Hrušovský.
2. Sněm souhlasí, aby se zastupitelé za ODS nezúčastňovali rozšířených rad zastupitelů města a tedy, aby vyžadovali projednávat všechny body jednání podrobně a veřejně tak, jak stanoví zákon o obcích.
3. Sněm pověřuje Radu místní organizace ODS seznámit se se způsobem financování investičních akcí (např. kanalizační přivaděč ze Slovan) z fondu soudržnosti EU.
4. Sněm žádá předsedu kontrolního výboru zastupitelstva města Úval, aby vyvinul iniciativu k zadání kontrolního úkolu zastupitelstvem k prošetření akce "koupě areálu Multitec", a to zejména vzhledem k informaci, že byl tento areál, v době před uzavřením smlouvy s městem zastaven.

MUDr. Jan Šťastný
předseda místního sdružení ODS

 
 

Š K O L S T V Í

Školní jaro

Všichni jsme se určitě těšili, až to začne. Slunce bude příjemně hřát do tváří, ráno a večer vyzpěvovat ptáci, den se nám prodlouží a vše vůkol se zazelená... A je to tady! Přišlo jaro a s ním radovánky, ale i školní povinnosti.
Na základní škole děti měsíc internetu a knihy - březen - skutečně intenzivně oslavily. 26. března proběhla totiž celorepubliková "Noc s Andersenem", kdy si zúčastněné třídy připravily odpolední a podvečerní program, občerstvení a večer došlo na samotnou akci. Menší čtenáři se věnovali svým oblíbeným knižním hrdinům, ti větší surfovali a chatovali po síti a vyměňovali si názory a dojmy s dětmi z jiných škol a zařízení, které se "Noci s Andersenem" také účastnily.
V březnu žáci osmých ročníků navštívili v rámci profesní orientace přednášku o možnostech dalšího profesionálního zaměření, studia a učebních oborů po ukončené devítileté docházce. Některé akce podobného charakteru jsou spojeny s návštěvami výstav, filmů s populárně naučnou tematikou či dalšími přednáškami, které se týkají probíraného učiva. Děti tak viděly například 3D Modrou planetu, T-Rexe, Do hlubin, podívaly se do ZOO a prohloubily si znalosti o sovách, v Národním muzeu si prohlédly výstavu Voda a život. Děti byly na několika divadelních představeních, které vybírají vyučující podle odpovídajícího věku a dějového obsahu jednotlivých dramatických zpracování. Parlament školy uspořádal pro starší děti odpolední šampionát v karetní hře Prší a turnaj v šipkách. Chlapci z osmých ročníků reprezentovali naši školu na okresním turnaji v Čelákovicích ve florbalu. Žákovský parlament připravil pro všechny děti na škole první číslo parlamentního bulletinu Kalibr, který chce informovat o své činnosti na škole, zajímavou formou pořádat soutěže, dát prostor všem, kteří mají dobré nápady a mají zájem se o ně podělit. Těšíme se na další a další teplé dny, které nám umožní především sportovat a uspořádat různé mezitřídní turnaje.

Mgr. Josef Koting

projekt "Co způsobí jedna knížka"

Třída 2.A se zaměřila v březnu na třídní projekt "Co způsobí jedna knížka". Ke čtení jsme si vybrali knihu od Františka Nepila Já, Baryk. Každá kapitola nás inspirovala k novým úkolům. Pracovali jsme ve skupinách. Každý přispěl tím, co si zapamatoval nebo našel v jiných knihách. Vždy jsme si vyhodnotili práci celé skupiny, učili jsme se tak všichni navzájem spolupracovat. A co vlastně tedy způsobila tato kniha? Sestavili jsme "psí" kalendář. Názvy měsíců jsme převedli na psí svět: září - měsíc chlupů, říjen - měsíc mastných kastrůlků atd. Seznámili jsme se s Morseovou abecedou, umíme používat některá písmena z této abecedy. Na základě četby jsme uspořádali třídní konferenci o rozdílech a společných vlastnostech vran a havranů. Zazpívali jsme si při-tom pěkné písničky, zarecitovali básničky a rozšířili jsme si informace o těchto ptácích z jiných knih a encyklopedií. Uspořádali jsme výstavu těchto ptáků, jak je vidíme my. "Pluli jsme lodí" naší Výmolou do Labe a dále do Severního moře. Poznali jsme různé druhy sýkorek, už víme, proč se některé jmenují například babka, parukářka, uhelníček. Pátrali jsme v historii po Karlu IV. Dokonce jsme sehnali knihu s věnováním a podpisem spisovatele Františka Nepila. Četli jsme si z Baryka a pohádky na dobrou noc při "Noci s Andersenem", vytvořili jsme si velkou výstavu plyšových psů. Naše nástěnka ve třídě se zaplnila spoustou kartiček se splněnými úkoly, které jsme si slíbili splnit. Všem čtenářům doporučujeme přečíst si Baryka, bude vám s ním hezky, jako bylo a je nám.

Žáci 2.A a třídní učitelka
Mgr. Arnoštka Březková

Bohumil Trnka oslavil 99. narozeniny

Významná osobnost úvalské měšťanské školy pan učitel Bohumil Trnka se dožil 18. března 2004 devadesáti devíti let. V Úvalech působil ve 30. a 40. letech 20. století. Bývalí žáci a žákyně přejí svému učiteli vše nejlepší do dalšího života. Při této příležitosti také s úctou vzpomínají na jeho statečnou manželku paní učitelku Evu Trnkovou, která již dlouhá léta není mezi námi.

Jitka Pokorná

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

15. DUBNA 2004
10.00 - 11.30 15.00 - 16.30
Těšíme se na Vaši návštěvu!

MŠ Úvaly, Pražská 525 - ředitelka pí - Hejnicová Jaroslava
MŠ Úvaly, Kollárova 1260 - ředitelka - pí Trojánková Šárka

BAZAR - JARO - LÉTO

dětského oblečení a sportovních potřeb se bude konat ve dnech 23. a 24. dubna 2004 ve III. MŠ v Kollárově ulici.
Příjem: PÁTEK - 15 - 19 h
Prodej: SOBOTA - 8 - 11 h
Výdej: SOBOTA - 17 - 18 h

tel.: 281 980 490

MDDM informuje

Vážení čtenáři,
v roce 2003 bylo v MDDM díky finanční dotaci z Fondu kultury KÚ Středočeského kraje uspořádáno celkem 30 kulturních akcí a každý týden se scházel Mateřský klub Ouvaláček nabízející rozličnou činnost pro maminky s dětmi od jednoho do tří let. Tomuto klubu jsme z prostředků grantu zakoupili vybavení /skluzavka, houpačky, žebřiny apod./.
Návštěvnost kulturních akcí byla překvapivě dobrá. Dali jsme příležitost mnoha profesionálním i amatérským umělcům z nejbližšího regionu. Dá se říci, že největším pozitivem projektu bylo, že nabídka MDDM nenechala lidi lhostejnými a z návštěvníků některých akcí se stali návštěvníci pravidelní. Lidé se začali u příležitosti kulturních akcí v MDDM setkávat a Život Úval v jedné recenzi dokonce napsal, že se dům dětí změnil na dům umění.
Náklady na pořádání těchto akcí byly 128 383,40 Kč jen díky tomu, že řada umělců vystoupila zdarma či za přijatelnou cenu. Výše dotace byla 80 000,- Kč a příjmy ze vstupného 40 465,50 Kč. Dotace byla pro nás nesmírnou pomocí, protože právě díky této dotaci jsme mohli obyvatelům Úval a nejbližšího regionu poskytnout tak širokou plejádu kulturní činnosti buď za velmi nízké vstupné či u některých akcí zdarma, což mělo u veřejnosti velmi kladný ohlas.
Tím, že je dům dětí po rekonstrukci a jeho prostory jsou velmi krásné, objevila se celá řada nabídek z řad výtvarníků amatérských i profesionálních, kteří by u nás chtěli i v budoucnu vystavovat. Navázali jsme úzkou spolupráci se Základní uměleckou školou v Čelákovicích, jejíž žáci u nás měli své koncerty a budou je mít i v budoucnu. Divadélka pro děti v sálku domu s pečovatelskou službou, který nám pro tento účel zapůjčuje město, jsou již dnes samozřejmostí a literární podvečery v MDDM získaly široký okruh příznivců. Kulturní akce byly, a i když Úvaly nemají sál pouze pro kulturní účely jako např. Čelákovice či Brandýs nad Labem, snažili jsme se improvizovat v daných možnostech.
V letošním roce to vzhledem k finanční situaci bude mnohem komplikovanější. Stejně jako v roce minulém jsem napsala projekt týkající se dlouhodobého pořádání výstav, koncertů, literárních pořadů, divadelních představení pro děti, v němž byla navíc zahrnuta i podpora vydání knížky dětské prózy a poezie napsané a ilustrované dětmi z dramatického kroužku, ale kulturní grant jsme neobdrželi. /Všude je málo peněz/. Stáli jsme před rozhodnutím buď kulturní pořady v MDDM nepořádat, nebo vybírat vstupné. Vzhledem k tomu, že návštěvníky koncertů vážné hudby, literárních pořadů či besed jsou většinou lidé v důchodu, zachováme vstupné dobrovolné, protože věříme, že diváci přispějí podle svých možností. Na pořádání ostatních kulturních aktivit se budeme snažit sehnat sponzory a akce Čarodějnice, která je pro celé město, bude díky vstřícnosti města finančně zajištěna z prostředků kulturní komise.
Peníze jsou peníze, a když jich je málo, tak by mělo být málo muziky. Ale česká povaha je o improvizaci a nadšených lidí, kteří s MDDM spolupracují, je docela dost. Tak nám držte palce a přijďte nás svou návštěvou některých pořadů podpořit.

Jana Pospíšilová

Večer s poezií Františka Halase

Jméno Františka Halase může většině čtenářů připomenout školní léta, kdy jeho tvorba spolu s mnoha dalšími spisovateli byla obsahem čtenářských deníků nebo maturitních otázek. Kromě četby může také k poznání básníka přispět i návštěva kulturního pořadu, například takového, který se uskutečnil v podvečer 27. února v galérii městského domu dětí a mládeže. Průvodcem večera byl pan Rudolf Kvíz, který dílo Františka Halase přiblížil ukázkami veršů z několika sbírek.
Charakteristickým rysem Halasovy tvorby je kult slova a vyhledávání nezvyklých významových a zvukových souvislostí běžných výrazů a novo-tvarů. Jeho pohled vyústil k zavedení vlastního systému metafor a ke zborcení konvenčních básnických způsobů. Jeho verše, především ze 30. let 20. stol., provázejí vyslovené stavy hrůzy, zmaru, pochmurnosti. Již v jeho prvotině Sepie se objevují prvky snu a melancholie s tóny hořkosti. Ve stejných pocitech úzkosti a smrti se zmítá ve sbírce Hořec. Máchovské tóny, stárnutí, hasnutí a beznaděje vyslovil Halas v díle Staré ženy. V dalším období dochází k určité změně. Zatímco je zpočátku uzavřen do sebe, rokem 1938 se rozšiřuje básníkův obzor o pohled na okolní svět a tragické chvíle v dějinách národa glosuje ve sbírce Torso naděje. Oproti tomu vzpomínky na rozhovory rodičů s dětmi a vnímání světa dětskýma očima se staly inspirací ke sbírce Do usínání. Na sklonku života Halas vydává soubor lyrických básní Já se tam vrátím.
Básně vybrané z Halasova díla charakterizující jednotlivá tvůrčí období, ukázaly originální výrazové prostředky básníka. Jeho tvorba byla v určité době kritiky rozporuplně hodnocena či přímo zatracována a ani dnes není pro některé čtenáře poezie líbivá pro značný obsah negativismu. Podobně jako v předchozích pořadech, tak i tentokrát dokázal pan Rudolf Kvíz profesionálním uměleckým přednesem zaujmout publikum zcela zaplněné galérie domu dětí a mládeže.

Ing. Vladislav Procházka

detail detail


Básník Jiří Žáček v Úvalech !!!

V pondělí 3. 5. 2004 v 17 hodin v městském domě dětí a mládeže představí svou tvorbu dětem i dospělým básník JIŘÍ ŽÁČEK
V pořadu vyprávění a ukázek poezie v podání autora uvidíme i vystoupení dětí z dramatického kroužku MDDM.


Oddělení estetiky Městského domu dětí a mládeže Úvaly
vás zve do GALERIE MDDM na výstavu
JAK SE ŽIJE RYBÁM
Zajímavé dětské práce z kroužků Evy Šimůnkové budou ke zhlédnutí od 2. 4. do 7. 4. 2004 denně od 14 do 18 hodin.
Vernisáž výstavy je v pátek 2. 4. od 18 hodin.


Ve čtvrtek 8. 4. 2004 se koná v MDDM Úvaly od 9. do 12. hodiny
velikonoční seminář pro děti
S sebou: dobrou náladu, vyfouklá vajíčka, nůžky, mašličky, pomlázku nebo rozkvetlou větvičku zlatého deště a 20 Kč.


Galerie MDDM představuje
Lucii Vančurovou,
autorku pořadu Cesta za Tunguzským meteoritem

Lucie, prozraď čtenářům něco o sobě a svých zájmech.
Narodila jsem se v roce 1986. Od té doby bydlím v Úvalech. Od roku 2000 navštěvuji Gymnázium Český Brod. Po gymnázium bych chtěla jít na vysokou školu, ještě ale nejsem pevně rozhodnuta na jakou.
Mezi mé zájmy patří kino, divadlo a koncerty (hlavně rockové - přes vážnou hudbu je u nás spíš má sestra Petra). Mám ráda zvířata a přírodu. Hlavně v létě ráda vyrazím někam "do divočiny", v minulých letech jsem byla třeba v Rumunsku. Obecně ráda cestuji a poznávám nová místa a nové lidi. Zimu zrovna nemiluji, ale když je sníh, jezdím lyžovat. Jako malá jsem společně se sestrou navštěvovala mnoho kroužků v MDDM v Úvalech a některým činnostem se věnuji ve větší či menší míře dodnes.
Všichni si na tebe dobře pamatujeme, protože tvoje láska ke zvířatům a přírodě se promítala do všech činností v domě dětí. Se sestrou jste psaly krásné básničky a povídky o zvířátkách, která jste měly. Také pro vaše výtvarné práce jste velmi často nacházely náměty z přírody. Mnozí si tě také pamatují jako organizátorku úžasné besedy o Tibetu v r. 2001. Jak to bylo s tvými aktivitami na ochranu zvířat, přírody a lidských práv?
detail Do roku 2003 jsem byla členkou Sněmu dětí České republiky pro životní prostředí, což je projekt Agentury Koniklec. Sněm tvoří děti mezi 13-ti a 17-ti lety, které mají zájem o přírodu. Na společných setkáních se dozvídají mnoho zajímavých informací formou přednášek a další získávají při vyhledávání odpovědí na otázky v zadáních, která vypracovávají. To ale není všechno. Ve sněmu jsem potkala spoustu zajímavých lidí a hodně současných i bývalých členů řadím mezi své nejlepší přátele.
Už předtím, než jsem byla členkou Sněmu dětí, jsem se zajímala o ochranu přírody, zvířat a lidských práv. Asi od 12-ti let jsem v tomto směru vyvíjela různorodé aktivity, čehož si všiml jeden tehdejší člen Sněmu, díky kterému jsem se pak stala jeho členkou.
A jak jsi se vlastně dostala do expedice Tunguzský meteorit?
Právě prostřednictvím Sněmu jsem se dozvěděla o expedici Tunguzský meteorit 2003, kterou pořádala Agentura Koniklec. Každý účastník musel projít pětiměsíční výběrovou soutěží, která spočívala ve vypracování každoměsíčních zadání, obsahujících otázky z botaniky, zoologie i historie oblasti.
detail Z původních 20 zájemců poměrně náročnou soutěž dokončilo 10, kteří nakonec na expedici jeli společně se sedmi dospělými odborníky.
Každý z mladých účastníků si předem připravil svůj projekt. Projekty byly zaměřeny např. na hlodavce, brouky, stromy nebo obojživelníky. Můj projekt se zabýval mechorosty. Na výstavě budou kromě fotografií z expedice k vidění i panely s informacemi o výsledcích jednotlivých projektů.
Kdo kromě tebe v pořadu vystoupí?
Jako další hosté by tam měl být vedoucí expedice Václav Bratrych a pan MUDr. Hynek Jebavý.
Lucie, děkuji za rozhovor a vás, vážení čtenáři, zvu srdečně na tento zajímavý pořad, který je výjimečný nejen svým obsahem, ale i lidmi, kteří jej připravili. Je úžasné to vědomí, že mezi mladými lidmi jsou takoví, jako je Lucka, pro které dnes tolik zprofanovaná "ochrana životního prostředí" není jen pouhým prostředkem k získá-ní určitých postů či vytloukání politického kapitálu, ale že jsou to lidé, kteří to s ochranou přírody opravdu myslí vážně.

Jana Pospíšilová

Cesta za Tunguzským meteoritem
MDDM Úvaly uvádí pořad
LUCIE VANČUROVÉ
Výstava fotografií z expedice v MDDM bude zahájena v pátek 16.4.2004 v 18 hodin besedou s účastníky stejnojmenné expedice.
Jako hosté vystoupí Václav Bratrych a MUDr. Hynek Jebavý.
Výstava bude otevřena
17. a 18.4. od 14 do 18 hodin


Zbyňka Šolcová detail

Narodila se v Praze. Od třinácti let studovala hru na harfu na Pražské konzervatoři u prof. Libuše Váchalové. Jako posluchačka konzervatoře zvítězila v roce 1986 v soutěži komorních souborů v belgickém Neerpeltu, kde v harfovém duu získala 1. cenu. Po absolvování konzervatoře v roce 1987 vystupuje jako sólistka, spolupracuje s mnoha symfonickými orchestry i komorními soubory (Filhar-monie Hradec Králové, Západočeský symfonický orchestr, Studiový orchestr a další). Od roku 1991 spolupracuje s prvním flétnistou SOČR Mariem Mesanym, s nímž hojně vystupuje na koncertech v celé České republice. Od roku 2000 vystupuje také jako sólistka i členka souboru Virtuosi di Praga. Od roku 1990 je členkou Rožmberské kapely (soubor hráčů na staré nástroje hrající středověkou hudbu), s níž natočila dva hudební kompaktní disky. Absolvovala mnoho zahraničních turné, natáčela pro Čes-ký rozhlas, Českou televizi, Deutsche Rundfunk a jiné. Její repertoár zahr-nuje díla renesančních autorů až po skladatele 20. století. V roce 2001 nahrála samostatné CD s názvem Harfa. V Úvalech bydlí od roku 1999. Vystupovala zde při vernisážích několika výstav a kulturních pořadů v městském domě dětí a mládeže.


Městský dům dětí a mládežev Úvalech zve všechny příznivce vážné hudby a poezie
v pátek 23. 4. 2004 v 18 hodin na
RECITÁL ZBYŇKY ŠOLCOVÉ
Autorské čtení poezie Z. Šolcové, v pořadu zazní tyto skladby pro harfu
G. F. Händel Passacaglia
G. B. Pesceti Sonáta c-moll
J. L. Dusík Sonáta c-moll
H. Trneček Vltava-parafráze
Renesanční tance od anonymních italských autorů


Klub Ouvaláček

I v letošním roce jsme se s Ouvaláčkem vypravili na týdenní pobyt na horách. Tentokrát jsme pobývali od 6. do 13. března v hotelu Astoria v Janských Lázních. Setkali jsme se s příjemným personálem hotelu, velmi vstřícným panem majitelem a přálo nám také počasí. Všude byla spousta sněhu, a tak jsme si dosyta užili sáňkování, bobování i lyžování. Sešla se výborná parta lidí, proto i při dopoledním cvičení nebyla nouze o legraci. Tímto chci všem 61 zúčastněným lidičkám poděkovat za príma strávený týden.

Hanka Němcová

detail detail


MDDM děkuje ……

V březnu ukončí svou lektorskou činnost v MDDM pan Radek Brusch, který je v současné době značně pracovně vytížen nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Jeho žáci a příznivci HIP HOPu se s ním však budou moci setkávat při příležitostných tanečních školách, které bude MDDM pořádat.
Chtěla bych Radkovi poděkovat za hezký vztah k dětem, za profesionalitu, díky které nasadil laťku opravdu vysoko a dovedl své svěřence až na stupínky vítězů. A hlavně za to, že se stal pro mnohé z nich velkou motivací, když svou pevnou vůlí, poctivými tréninky a talentem dokázal získat titul mistra světa v kategorii Duo HH.
I když v tu dobu za MDDM nesoutěžil, učil úvalské děti.
Radku, díky. A až se vrátíš ze světa, zavolej. Těšíme se, co nového zase děti naučíš.

Jana Pospíšilová

MDDM děkuje panu Karlu Ulmanovi za zakoupení fritézy pro potřeby kroužků vaření.

Všichni malí kuchaři a kuchařky

MDDM gratuluje ……

Gratulujeme všem svěřencům Radka Brusche a Andrei Gruberové, kteří nás reprezentovali na žebříčkové soutěži HIP HOP v Liberci.
- V jednotlivcích kategorie juniorů získala Petra Bačová zlatou medaili, 3. místo získala malá skupina dětí, 6. místo v kategorii dospělých obsadila Ivana Havránková.


Poděkování

Chtěl bych poděkovat celému domu dětí a mládeže za to, co jsem vše v tanci dokázal a ještě doufám dokážu. Dali mně a mému bratrovi odrazový můstek k těmto cílům. Nebýt jich a hlavně taky Štěpána Karbulky, tak asi vůbec netancujeme. Nedokážu si představit život bez tance, proto ještě jednou děkuji těm, co mi v tom pomáhají a co mi fandí, a to jsou i mí rodiče PEACE UP.

Radek Brusch

Kulturní komise města Úvaly a městský dům dětí a mládeže
zvou všechny občany a občánky 30. 4. L. P. 2004 na
ČARODĚJNICE
Průvod čarodějnic a šermířů odchází od MDDM v 17.30 h na hřiště pod sokolovnou, kde vystoupí členové šermířského spolku WILLIAM.


Městský dům dětí a mládeže zve děti do sálku DPS
na divadelní představení
HRAJEME SI,
kteréžto předvede ctěnému publiku 20. 4. 2004 v 15.30 divadélko Hračka


Otokar Březina detail

Jako vzpomínku na krásný večer s poezií O. Březiny v MDDM dne 26. 3. t.r. jen několik dat o tomto básníku: Otokar Březina /vlastním jménem Václav Jebavý/ se narodil 13.9. 1868 v Počátkách jako syn obuvníka Ignáce Jebavého a jeho manželky Kateřiny rozené Fákové. Vystudoval reálku v Telči a po maturitě nastoupil učitelské místo ve vesnici Jinošově u Náměště nad Oslavou /okres Třebíč/. Po roce nastupuje na učitelské místo do Nové Říše, kde hlavně vytváří své básnické dílo: sbírky Tajemné dálky, Svítání na západě, Větry od pólů, Stavitelé chrámu, Ruce.
Po třinácti letech v Nové Říši přichází jako učitel měšťanské školy do Jaroměřic nad Rokytnou. Zde vydal knihu esejů Hudba pramenů a pracoval na druhé knize Skryté dějiny. Zde již jako uznávaný básník a myslitel přijímá četné návštěvy. Krutá zima roku 1929 podlomila jeho zdraví a O. Březina umírá 25.3.1929.
O. Březina je představitelem básnického symbolismu a mysticismu. Pro krásu a hloubku obrazu básnického, myšlenky a hudebního rytmu slova je uznávaným mistrem nejen u nás, ale i ve světě. Byl proto několikrát navržen na Nobelovu cenu za literaturu.
Možná, že ještě větší je jeho význam pro dnešního člověka, zvláště českého, v jeho hledání smyslu života.

P. K. Šubrt

 
 

S P O R T

SK Úvaly oddíl kopané,
www.sk-uvaly.aktualne.cz

Vážení sportovní přátelé,
skončila doba příprav a opět se začíná hrát naostro. Koncem března začíná jarní část fotbalové sezóny 2003/2004. Dovolte mi podat několik informací o dění klubu v zimních měsících a o nadcházejících plánech a cílech.
Nejprve začneme sportovní stránkou. Naše "A" mužstvo začalo zimní přípravu již 3.ledna. Trénovalo se dvakrát až třikrát týdně a odehrálo se devět přípravných utkání se soupeři z vyšších tříd. Dále jsme se zúčastnili celozimního turnaje v Praze Kyjích, kde jsme sehráli sedm utkání a turnaj vyhráli. Podařilo se nám získat několik posil a mezi největší patří nesporně úvalský odchovanec Petr Němec se zkušenostmi z třetí ligy. Pro letošní rok jsme si dali cíl jediný a nejvyšší - postup do I. A třídy. V příštích měsících uvidíme, jak se bude dařit získávat mistrovské body a zda vy, fotbaloví fanoušci, budete spokojeni s předváděnou hrou a výkony. Hracími dny domácích zápasů "A" mužstva je sobota odpoledne.
"B" mužstvo po postupu do III. třídy okresní soutěže na podzim překvapilo a drží se v horní polovině tabulky.
V zimní přípravě sehrálo pět přípravných utkání. Cílem pro jarní část sezóny je udržení stávající pozice v tabulce. Hracími dny domácích zápasů "B" mužstva je sobota odpoledne.
Dorost hraje okresní přebor. Hracími dny domácích zápasů dorostu jsou soboty dopoledne. Mužstva dorostu jsou značně, hlavně věkově rozdílná a i takové jsou výsledky. Dorost z deseti utkání pět vyhrál a pět prohrál. Cílem je umístění v horních patrech tabulky a výchova hráčů pro mužskou kategorii.
Žáci postoupili do okresního přeboru a mužstvo bylo po odchodu mnoha starších spojeno s mladšími. Podzimní výkony byly značným zklamáním. Jediný cíl je udržení soutěže. Hracími dny žáků jsou neděle dopoledne.
Starší přípravka hraje okresní soutěž. Cílem je výchova a příprava těch nejmenších pro další věkové kategorie.
Nově založená mladší přípravka ještě není přihlášená v soutěži. Pro jejich dobrou přípravu bychom potřebovali trenéry. Byli bychom rádi, kdyby byl zájem pracovat s těmi nejmenšími, ať z řad rodičů, bývalých fotbalistů nebo přátel úvalského fotbalu.
Naším největším cílem mimo sportovní stránku je pro nadcházející období dostavba nových šaten a sociálního zařízení. Předpokládáme, že během března budou namontována okna a dveře a začnou práce vně objektu. Vše je samozřejmě závislé na finančních prostředcích. Vítáme jakoukoli pomoc - finanční, materiální nebo poradní. Dále budeme rádi, když někdo přijde pomoci s prací v klubu. Bližší informace o našich potřebách podá Josef Krutský na tel. čísle 602 384 790.
V lednu jsme pořádali tradiční karneval. Sál místní sokolovny byl vyprodán a v masce přišlo 180 účastníků karnevalu! Pro šedesát nejlepších byly připraveny ceny. Nejlepší v kategorii sólo masky byl Čert a Káča a v kategorii skupin maska Vodníci (fotografie pod článkem). Ale i ostatní masky byly výborné a doufáme, že stejná účast bude i v příštím roce. V březnu jsme pořádali ples, na který jsme pozvali nový orchestr DD Combo. Hudba se líbila a je zajištěna na ples i karneval v příštím roce.
V březnu jsme ještě pořádali zimní turnaj přípravek na hřišti pod sokolovnou. Z pěti účastníků turnaje mužstvo Úval skončilo na druhém místě.Turnaj vyhrála přípravka Kounic. Sportovní přátelé, rádi vás přivítáme na všech domácích zápasech a věříme, že budete odcházet spokojeni. Samozřejmě budeme nadále vydávat naše klubové noviny ÚVALÁK, ve kterých se dozvíte nejaktuálnější informace z klubu. K dostání budou při každém domácím zápase zdarma ke vstupence.

za SK Úvaly, oddíl kopané
Josef Krutský

SK ÚVALY oddíl kopané, Guth Jarkovského 698,Úvaly
INTERNETOVÉ STRÁNKY FOTBALOVÉHO KLUBU - - AKTUALITY, TABULKY, SDĚLENÍ, ZPRÁVY, MOŽNOST VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR V DISKUZI
www.sk-uvaly.aktualne.cz


VÝKONNÝ VÝBOR SK ÚVALY
oddíl kopané

Předseda oddílu - Kopač Václav ml. 602 970 098
Místopředseda oddílu - manažer - Linhart Karel 602 251 855
Sekretář oddílu - Černý Miroslav 603 735 853
Pokladník oddílu - Krutský Josef 602 384 790

Členové výkonného výboru:
Lízner Jindřich 728 120 155
Hájek Karel 602 882 708
Kašička Karel 728 770 971
Šindelář Martin 602 170 899
Kostka Petr 602 114 602
 


 

 

S P O L K Y

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL

Dne 28. února ve 14 hodin vypukl v sokolovně první dětský hasičský karneval. Za velké účasti masek a rodičů se rozpoutal opravdový maškarní rej. Kromě mnoha soutěží, kde děti získávaly za účast sladkosti, tak i během tance byly rozhazovány a rozdávány mezi masky sladkosti.
K tanci i poslechu nám hrál DJ Radia Blaník p. Martin Císař. Jeho vtipný komentář ke všem soutěžím bavil všechny přítomné.
Děkujeme všem sponzorům, bez jejichž přispění by se tato akce nemohla v takovéto míře uskutečnit.

detail detail
 

 

H I S T O R I E

Zápisky pana Zemana
(1892-1969), mistra pokrývačského

(4. část zápisků z roku 1967 navazuje na předchozí vyprávění o výstavbě a životě v Úvalech v 1. polovině 20. stol.)

Na státní silnici po pravé straně od ulice Jiráskovy (dnes Pražská ulice - pozn. red.) byl prvním stavením domek pana Ziky číslo 100 a byl dlouho prvním nad tratí, jak se dřív říkávalo. Byl postaven někdy v roce 1890. Hned vedle, co stojí vila paní Caldové, byla proluka. Vila Dr. Samka, domy Urbanů, Zimů, Bucharů, Vorlíčků a Kejřů tvořily ulici hlavní. Za ulicí Vojanovou byli na rohu Šulcovi, vedle Zajícovi a dál už jen obdělávané pole. Až v roce 1929 prodali Rosenbaumovi pozemky, kde pak postavili vilky do ulice 28. října MUDr. Fiedler a Račický. Na rohu (dnešní Pražské a Wolkerovy ul. - pozn. red.) byl postaven dům, kde byla tiskárna, pak pošta. Naproti na okraji háje stál velký dřevěný kříž a háj se táhl až k lesu Oboře, kam jsme chodili na procházky a o nedělích až do Obory.
Dříve byly promenády. Háj byl okrašlovacím spolkem upraven, zřízeny pěšinky, lavičky a denně se chodilo na Úvalák na vycházky, takže to bylo o nedělích jako na Václavském náměstí. Ale i v háji nad mlýnem a školou byly upravené cestičky, všude lavičky, takže o nedělích bylo půl Úval na procházce nebo na posezení v hájích, na co se dnes rádo vzpomíná. Deset párů milenců chodívalo každý den do háje poslouchat, jak ptáci pějí. To vše dnes odpadlo, není čas na lyriku, dnes je jen práce, práce a zase práce. Každý raději odpočívá doma nebo má zase práci doma. Já sám pamatuji, když jsem do Úval chodil, že každý den jsme byli venku v přírodě a když jsme šli do Klánovic, to jen pěšky a byl to hotový svátek.
Ale to jsem odbočil. Jeden čas, asi v roce 1927, byli u vesla v Úvalech sociální demokrati. V tu dobu koupila tělovýchovná jednota Sokol nynější restauraci Sokolovnu (bylo to v roce 1922 - pozn. red.), to však sociální demokrati špatně snášeli, a proto usnesením obecního zastupitelstva si přidělili kus háje na Úvaláku, kde postavili tělocvičnu pro dělnickou tělocvičnou jednotu DTJ a hned s ní hospodu počítajíc s tím, že když tolik lidí chodí na procházky na Úvalák, jistě budou mít žízeň a staví se na občerstvení, což jim také vyšlo a hostinští dělali báječné obchody. Ale touto stavbou porušili celistvost procházky hájem. A zanedlouho si vynutili národní socialisti další parcelaci háje a postavila se tam druhá hospoda, kus dostali skauti a bylo po háji, bylo po procházkách mimo silnice prašné. Úvaláci přesta-li chodit na vycházky, jedna úvalská idyla byla zabitá. Dnes chodí děti zbytkem háje jen děti do školy, která byla zřízena místo tělocvičny.
Po levé straně (dnešní Pražské ul. - pozn. red.) začněme dole od schodů. Tam bývala jen stráň a vypravovala mamka, když chodila v letech 1899 - 1907 do školy, že v místě, kde dnes stojí stará pošta, tj. dům pana Kameníka, jezdili na školní tašce dolů k silnici. A i když byly Vinohrady již zastavěny, ještě stále tam byly málo upravené schody a až po válce v letech 1919 - 1920 nechala obec položit schody nové, vystavěli postranice a do nich namontovali držadla a celou stráňku podezdili až po statek p. Šťastného, oseli trávou a nahoře pak vysázeli živý plot a nasázeli stromy. Majitelem prvního rohového baráku byl klempíř pan Konstantin. Ten barák prodal panu Krejčímu, který zřídil z domu krám se smíšeným zbožím, jenž slouží dodnes (nyní je v domě vinárna - pozn. red.). Obchod to byl tehdy moderní a dobře prosperoval. Hned vedle byl dům pana Bouška, závozníka a sadaře, po něm ho převzal zeť Židlický a ti ho nechali dceři Blažence Vodičkové. A dál byla proluka a zas tam obyčejně prováděly své produkce cirkusy, zvlášť cirkus Kelner, přijel i dvakrát do roka. Až těsně po válce v roce 1919 byly parcely zastavěny panem Ježkem, Votavou a dalšími. Vedle pana Votavy je statek pana Šťastného a na rohu baráček pana Janďourka, který byl jako rukojmí zastřelen Němci v květnu 1945. Dál už podle silnice nebylo téměř nic. Tam, kde je dům pana Rejhona a vedle mandlovna, to bylo pole, myslím pana Šmejkala. V ulici Boženy Němcové měl postaven dům pan Paul.
Od ulice Boženy Němcové byla podél hlavní silnice nahoru samá pole až do roku 1920. Pak začali majitelé pozemky parcelovat. Začal stavět Denk, za ním Myslivec a Vinopal. Za Rejhonem a Sochou si postavili domy Macholda, Zavadil a další a když se proluka zastavěla, stavělo se dál v ulici B. Němcové až k louce na Homolce, kde vedle ní postavil Ing. Nesnídal velkou vilu pro p. Morávka.
V Jungmannově ulici se stavělo jen na poli pí Šimkové a jelikož pole bylo úzké a ještě tam vpadla ulice, měli stavebníci po pravé straně jen malé zahrádky, protože soused, majitel pole z Vídně, nechtěl parcelaci povolit.
Po 2. světové válce v roce 1945 se již ho nikdo neptal a parcely se rozdělily. První dům tam postavila úvalská obec pro úředníky (v Pražské ulici naproti zdravotnímu středisku - pozn. red.). Další domy postavily Československé dráhy pro své zaměstnance, po nich Masna a dnes jest pole rozparcelováno ne na domky a vilky, ale na činžáky. A tak celá ta nejlepší čtvrť v Úvalech je pomalu a jistě zastavována. Pod inženýrem Nesnídalem a Bubákem jest stále ještě ponecháno místo pro stavbu školy, ale té já se již nedočkám. Stavby po levé straně státní silnice (dnes Pražské ulice - pozn. red.) rostly denně až do druhé války v roce 1939 a výstavba skončila vilou pana Martinovského. Nyní se staví dolů k nové státní silnici.
(pokračování příště)

K minulému pokračování zápisků pana Zemana obdržela redakce upozornění na drobnou chybu v textu:
Základní část čtvrti Na Slovanech, asi 30 rodinných domků a dvojdomků v ulici Ruské a Srbské od Škvorecké ulice na západ, nestavělo družstvo Jednota, ale "Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo Budoucnost v Ouvalech, zapsané společenstvo s.r.o." Rodinné domky byly kolaudovány (bylo povoleno používání) v roce 1924. Jejich provedení bylo z dnešního pohledu velmi jednoduché - bez verand, koupelen, se suchým záchodem do žumpy. Užitková plocha pokojů a kuchyně ne-směla přesáhnout 40 m2 (u dvoubytových domků 60 m2). Kopané studny byly vyskružené společně pro dva sousední objekty na hranici pozemků, ale samostatně vystrojené. Cena staveb včetně pozemků, oplocení a dláždění chodníku a dvorku činila kolem 100 000,- Kč a byla více než z 80% kryta státem zaručeným úvěrem a dotací na podporu stavebního ruchu. Úvěr stavebníci spláceli až do válečných let, kdy byl zbytek odepsán.

Podle dokladů stavebníků č. p. 356 v osobním archívu sestavil Ing. M. Klouda

 
 

Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í

Člověk úvalský versus životní prostředí
aneb dvě březnová zastavení

detail detail


Výzva k úklidu háje za Mateřskou školou Úvaly, Pražská 525

Komu není lhostejný nepořádek v lese za Mateřskou školou Úvaly, Pražská 525, tj. "na Úvaláku", může přiložit ruce k dílu.
V sobotu 3.dubna 2004 od 9.00 hodin budeme uklízet a čistit les. Sraz u mateřské školy, nářadí a hlavně pracovní rukavice s sebou. Součinnost veřejně prospěšných služeb zajištěna. Budou připraveny kontejnery a pytle na odpadky.
Zveme všechny, čím více nás bude, tím budeme úspěšnější.

Martina Bedrnová
Ing. Ivan Černý

 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 981 539, fax: 281 981 696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz