5/2004

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
N A P S A L I   O   N Á S
K A M   A   K D Y
P O L I C I E
Š K O L S T V Í
H I S T O R I E
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
C Í R K V E

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 45

 

 

 
Pohled na Úvaly od Hradešína
detail
 

K A M   A   K D Y

7. května 2004 v 17 h
Vzpomínkové shromáždění u pomníku padlých na hřbitově


20. května 2004 18:00 h - v sále DPS
konference na téma
prevence kriminality v mikroregionu Úvaly


22. května 2004 14:00 h
fotbalisté Sparty Praha proti hokejistům Sparty
17:00 h SK Úvaly proti FC Říčany,
večer DISCO


26. května 2004
Den otevřených dveří ve Speciálních školách Úvaly


28. května 2004 17:00 h
koncert písničkáře Petra Lutky
v kostele Zvěstování Páně v Úvalech


29. května 2004 8:00-12:00 h
AKVA ÚVALY 2004 a VI. celostátní setkání akvaristů v Úvalech


Nabídka MDDM na květen

V pondělí 3. května v 17 h
poctí MDDM svou návštěvou básník Jiří Žáček.

V úterý 11. května v 16 h v sálku DPS
divadelní představení pro děti Honza a skřítkové

V pátek 14. května v 18 h v MDDM
podvečer s milostnou poezií a hudbou nazvaný
Sto tváří lásky.
Recitují herečka Marta Hrachovinová a pan Rudolf Kvíz, hudební doprovod housle a klavír v podání sester Moniky a Jany Kijonkových.

V úterý 25. května v 10 h
pořádá mateřský klub Ouvaláček pořad Jarmily Kafkové
o přírodní kosmetice určené pro děti, těhotné maminky a období šestinedělí.

28. - 30. května
výstava fotografií Pavla Štorka, Šárky Sokolové a Aleny Štorkové nazvané
Nový Zéland, kterou v pátek v 18 h v galerii MDDM zahájí beseda s Pavlem Štorkem na téma cestování po Novém Zélandu.
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

INFORMACE
z jednání rady města Úvaly
,
které se konalo v pondělí 22.3.2004

K plnění úkolů:
- společnost KIS GARANT bude požádána o dodání informace ohledně plánovaného řešení komunikací v rozestavěných lokalitách,
- odpověď MěÚ ombudsmanovi (kolaudace II.etapy stavby výrobního závodu ESSA CZECH, spol. s r.o.) byla předložena, rada k ní nemá připomínky,
- město obdrželo písemné oznámení z Brandýsa n/L o přestěhování dopravní agendy z Prahy do Brandýsa. V Biskupské ul. zůstane pouze podací okénko. Je nutné záležitost postupného stěhování agend z pracovišť v Praze do Brandýsa n/L a Staré Boleslavi projednat se zastupiteli, zaujmout jednoznačné stanovisko a situaci neprodleně začít řešit,
- smlouva s firmou COMES je ukončena dohodou k 31.3.2004.

Správní odbor

Na základě požadavku rady byl předložen dokument upravující možnost půjček pro zaměstnance ZŠ Úvaly, rada města souhlasí s poskytováním půjček z rozpočtu Fondu kulturních a sociálních potřeb příspěvkové organizace Základní školy Úvaly.
Rada obdržela žádost o příspěvek pro Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje. Centrum poskytuje služby také 10 občanům Úval. Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru pro výše uvedené Centrum ve výši 3.000,- Kč.
V návaznosti na usnesení rady č. R-018/03 (pravidla pro přijímání žáků do ZŠ Úvaly) byl předložen seznam žáků přihlášených do prvních tříd. Počet žáků z Úval a spádových obcí bez vlastní školy předpokládá otevření 3 tříd. V seznamu jsou také 2 děti z obce Škvorec, kde ale škola zřízena je. Se starostkou této obce bude projednáno přijetí či nepřijetí těchto dětí.
Rada města souhlasí s otevřením 3 prvních tříd.
Město obdrželo informaci o převedení agendy vydávání rybářských lístků z MěÚ Úvaly na MěÚ Brandýs n/L.
Byla předložena žádost firmy SATCA o umožnění reklamy na informačních tabulích města. Město doporučuje s firmou SATCA projednat možnost renovace nebo výstavby nových informačních tabulí (viz usnesení 041/04 z předchozího jednání) a následné využití části plochy pro jejich reklamu. Rada žádá o předložení návrhu grafického zpracování informačních tabulí včetně reklamní části.
MDDM se obrátil prostřednictvím kulturní komise na město se žádostí o pořádání akce "Čarodějnice 2004".
Rada města souhlasí s tím, aby město pořádalo akci "Čarodějnice 2004". Výdaje nepřekročí 8 tis. Kč a o spolupráci (zejména organizační zajištění) bude požádáno vedení MDDM.

Ekonomický odbor

Byla prověřena možnost předčasného splacení úvěru od KB (8 mil. Kč). Předčasné splacení smlouva umožňuje, a to bez jakýchkoliv doplatků úroků. Bude na zvážení zastupitelů, zda případně z peněz obdržených za prodej Chorvatské dojde k zaplacení tohoto úvěru. Dále bude prověřena možnost předčasného splacení úvěru od GE Capital.
Zástupce TJ SOKOL p. Dráb vysvětlil radě důvody žádosti o umožnění předčasného splacení úvěru od České spořitelny, který TJ SOKOL prostřednictvím města platí. Jde o rozložení menších splátek do delšího období. Nový úvěr by byl obchodním vztahem pouze TJ SOKOL a banky, tedy bez účasti města. Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit umožnění před-časného splacení úvěru od České spořitelny. Podmínkou je neručit při nové úvěrové smlouvě objekty uvedenými ve smlouvě o věcných břemenech mezi městem a TJ SOKOL (právo města užívat sokolovnu a ostatní sportoviště).

Odbor investic a životního prostředí

Vzhledem ke změně rozhodnutí zastupitelstva města ohledně rezervního pozemku na stavbu další základní školy je nutné upravit v tomto smyslu také územní plán města. Původně tato rezerva byla předmětem změn IIb. Aby mohly být změny územního plánu č. IIb schváleny, je doporučeno vypuštění územní rezervy a dostavbu stávajícího areálu řešit samostatně jako změny IIc. Dále je doporučeno ze změn IIb přeřadit plochu pro parkoviště nákladních aut (zatím se nepodařilo stanovit vhodný pozemek) do změn č.V.
Projednání stanovisek ke konceptu IIb územního plánu města proběhne na jednání zastupitelstva. Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit pořízení změn IIc - vypuštění územní rezervy pro další ZŠ, a dostavba stávajícího areálu a přesun parkoviště nákladních aut do změn č.V.
Rada se opětovně zabývala možností "zpoplatnění" pozemků při schvalování územního rozhodnutí a doporučuje tento záměr projednat zastupitelstvem města a uložit vypracování návrhu odpovídající vyhlášky města v souladu s platnou legislativou.
Byl předložen zápis z jednání likvidační komise. Rada města souhlasí s vyřazením a fyzickou likvidací movitých věcí z MěÚ, MŠ Pražská, školních jídelen, ZŠ a VPS a s odprodejem Š1203 za cenu dle znaleckého posudku (cca 17 tis. Kč.).
V návaznosti na minulé jednání rady byla doplněna informace o možnosti zřízení cesty pro pěší u pozemku p.č.930. Vzhledem k tomu, že v tomto místě cesta pro pěší není reálná, rada nemá námitky proti odprodeji části pozemku manželům T., k jejichž po-zemku je připlocen. Záměr prodeje pozemku bude předmětem jednání zastupitelstva.
S ohledem na připravovaný prodej části areálu cukrovaru firmě NORMA je třeba vyřešit problém přestěhování výkupny sběrných surovin. Rada se shodla na potřebě zachování tohoto provozu ve městě. Současný provozovatel má zájem službu v Úvalech provozovat i nadále. Ve spolupráci s městem jsou kontaktováni vlastníci vhodných ploch (např. areál bývalé parketárny, statek u hřbitova, statek Hostín). V případě, že by nedošlo k dohodě s žádným soukromým vlastníkem v Úvalech, je možno provozovnu umístit na plochu bývalé ČOV pod sídlištěm Homolka, kde by mohl vzniknout separační dvůr. V územním plánu města je s touto možností již z minulosti počítáno.

Radě byl předložen návrh firmy A.S.A. zaplatit napřed do 30.4.2004 celou roční částku za svoz odpadů z důvodu fakturace se sníženou sazbou DPH. Rada bere informaci na vědomí a požaduje projednat tento návrh s daňovým poradcem.
Byl předložen návrh smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace splaškové kanalizace do ulice Chorvatská. Cena za projekt byla dohodnuta po jednáních se starostou na 300.000 Kč +DPH za dokumentaci plus 41.000 Kč +DPH za výkazy pro tendrové řízení. Autorský dozor by byl prováděn na požádání a účtován zvlášť.
Ing. Krutský požaduje, aby náklady spojené se zpracováním dokumentace byly hrazeny kupujícím pozemků Chorvatská.
Usnesení č. 083/04
Rada města souhlasí s návrhem a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo na vypracování dokumentace splaškové kanalizace Chorvatská s Hydroprojektem za dojednanou sníženou cenu.

VRV, a.s., předložil radě návrh mandátní smlouvy k obstarání inženýrské činnosti při stavbě splaškové kanalizace a zajišťování zdrojů financování za cenu 140.000 Kč plus 500 Kč/h. Rada požaduje jednat s firmou VRV, a. s., za účelem získání příznivějších a jistějších finančních podmínek.
Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR byla snížena státní dotace na financování akce Vodovod Úvaly - Radlická čtvrť s tím, že při nedokončení akce by došlo k dalšímu krácení, případně k odejmutí dotace. Rada bere informaci na vědomí a ukládá starostovi, aby zjistil možnost zvýšení dotace.
Smlouva s firmou KIS GARANT - dodatek č. 1: předmětem dodatku ke smlouvě je, že firma KIS GARANT přejímá 62% spoluúčasti na nákladech kanalizace v ulici Šámalova.
Rada města schvaluje dodatek č. 1 smlouvy s KIS GARANT s podmínkou zapracování úpravy - sankce za neplnění termínů ve výši 1.000 Kč denně.
Byl předložen návrh smlouvy s firmou VPK - Suchý - kanalizace Šámalova: předmětem smlouvy je výstavba kanalizace v termínu do 28.4.2004. Návrhu smlouvy bylo vytčeno, že neurčuje smluvní pokutu za neplnění termínů, obsahuje příliš krátkou záruční dobu a nepříznivý termín splatnosti faktury. Rada města schva-luje smlouvu s VPK Suchý s podmínkou zapracování úprav - splatnost finální faktury 60 dnů, záruční doba na dílo 5 let a sankce za nedokončení díla v termínu.
Byla projednána možnost získání úvěru z Evropské investiční banky za výhodných úrokových podmínek. Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit přijetí úvěru z EIB do výše 6.500.000 Kč a schválit ručení za výše uvedený úvěr čistírnou odpadních vod.
Rada města doporučuje zastupitelstvu, aby uložilo radě zadat studii dostavby školního areálu včetně ploch pro tělesnou výchovu (možnost zadání fakultě architektury ČVUT).
Proběhla prezentace uchazečů o provozování veřejného osvětlení - Eltodo Citelum, p. Gebhart a p. Uhlíř. Po vyhodnocení nabídek uchazečů se hlasováním rada rozhodla vybrat jako nejvýhodnější nabídku firmy Eltodo Citelum se zdůvodněním: Firma Eltodo Citelum nabídla nejvýhodnější dlouhodobé podmínky z hlediska obměny osvětlení, zvýšení jeho kvality a zohlednění investic firmy do moderních technologií osvětlení.

Různé

SK Úvaly žádá radu o svolání schůzky sportovních organizací.
Bylo konstatováno, že v případě vhodného počasí (vlhké silnice) bude prováděn úklid komunikací po zimní sezóně.
Též bylo konstatováno, že vznikají výmoly v ulicích, kde je použita technologie makadamu prolitého asfaltem. Bude provedena kontrola komunikací.
Starosta informoval o výhledu změny příslušnosti Úval pod místní oddělení Policie ČR Český Brod místo Čelákovic a o výhledu umístění oddělení Policie ČR v Úvalech.


INFORMACE
z jednání rady města Úvaly
,
které se konalo 29. 3. 2004 a 30. 3. 2004

Byly projednávány podrobné podmínky smlouvy o budoucí kupní smlouvě a návrhů smluv navazujících se společností STEPP Consult s.r.o., týkající se prodeje pozemků Chorvatská.
Veškeré připomínky a podmínky zastupitelů byly zapracovány do předmětných smluv.

Různé

Bylo informováno o vypsaném projektu státní podpory projektů veřejné informovanosti a o zájmu úvalské firmy SATCA, spol. s r.o., tento projekt realizovat.
Firma vypracovala zdarma studii, podle které by byly na vybraných místech v Úvalech a v cca 35 blízkých obcích umístěny veřejně přístupné terminály, ze kterých by měla veřejnost bezplatný přístup na internet omezený na portály veřejné správy. Kromě toho byly na obecních a městských úřadech umístěny počítače pro bezplatný pracovní přístup pracovníků úřadů na internet. Navíc tato firma v případě, že by se stala provozovatelem této sítě, nabízí zdarma v rámci tohoto projektu připojení škol v Úvalech na internet vzhledem k finančně náročné stávající technologii připojení škol, které bylo součástí projektu INDOŠ.
Firma byla upozorněna, že na realizaci projektu bude vypsána veřejná obchodní soutěž, a proto není možno v současné době určit dodavatele ani provozovatele budoucí sítě.
Rada města souhlasí se zasláním žádosti o poskytnutí státní dotace na vypracování projektové dokumentace na projekt Zvýšení veřejné informovanosti pomocí moderních informačních technologií. Rada města podmiňuje případné přijetí dotace na vypracování projektové dokumentace na projekt Zvýšení veřejné informovanosti pomocí moderních informačních technologií zajištěním příspěvku ze strany firmy SATCA, spol. s r. o., nebo jiné společnosti tak, aby tato projektová dokumentace nebyla ani částečně financována z prostředků města.
P. Stemberg a Ing. Horová upozorňují na následující problémy k řešení:
- skládka pneumatik u Výmoly v blízkosti staré střelnice (soukr. pozemek, pravděpodobně ve vlastnictví pí Boháčové) - odbor investic a životního prostředí (OIŽP) prověří cesty k odstranění skládky,
- mezi ČOV a koupalištěm nezajištěná nebezpečná šachta resp. vrt - OIŽP prověří a urychleně zajistí nápravu,
- v blízkosti asfaltovaného parkoviště u koupaliště je uložena hlína - OIŽP prověří možnosti odstranění,
- v blízkosti koupaliště je stržený starý plot - OIŽP prověří možnosti odstranění,
- u hájovny je poškozené zařízení dětského hřiště (majetek Lesů ČR)
- VPS dle možností opraví v rámci volných kapacit,
- nepořádek okolo silnic ve správě SÚS Mnichovo Hradiště (hlavně u silnice 1. tř - obchvat Úval) - OIŽP bude požadovat odstranění nepořádku po SÚS Mnichovo Hradiště.


INFORMACE
z jednání rady města Úvaly,

které se konalo v pondělí 5. 4. 2004

Byla provedena kontrola plnění úkolů z minulých jednání rady.

Odbor investic a životního prostředí

STE, a.s., předložila k vyjádření dokumentaci na pokládku kabelu nízkého napětí. Kritickým úsekem je nově zadlážděný chodník na nám. Arnošta z Pardubic. Rada města souhlasí se stavbou kabelového vedení nízkého napětí v úseku nám. Arnošta z Pardubic-Komenského-Hálkova s následujícími podmínkami vstupu do komunikací: důsledné uvedení povrchů do původního stavu; omezit dobu zvláštního užívání na 1 měsíc; záruční doba min. 36 měsíců; minimalizovat dopady na činnost přilehlých provozoven (informovat obchody a živnosti s předstihem, zajistit přechody přes výkopy).
Společnost VRV, a.s., předložila návrh mandátní smlouvy na zajištění inženýrské činnosti a technické pomoci při přípravě stavby Chorvatská s upraveným cenovým návrhem. Rada s návrhem souhlasí a pověřuje starostu k podpisu mandátní smlouvy.

Správní odbor

Nemocnice v Brandýse nad Labem žádá o příspěvek na vybavení gynekologické ordinace s tím, že zařízení, které by pořídilo město, by bylo majetkem města.
Rada města nesouhlasí s poskytnutím příspěvku.
Rada projednala zápis z jednání kulturní komise a odvolává člena Ing. T.B. z kulturní komise a jmenuje členy kulturní komise paní A.J. a Dr. V.P.
MDDM informuje o žádosti paní L. K., aby mohla využívat tělocvičnu MDDM pro cvičení.
Rada města s využitím souhlasí.

Různé

Bylo poukazováno na skutečnost, že si lidé, zvláště v lokalitách Homolka, bytovky, často připojují svody od okapů do splaškové kanalizace. Zvláště po připojení lokality Chorvatská tak hrozí, že bude překročena kapacita ČOV i kanalizačního potrubí.
Rada vyslovuje nespokojenost s tím, že správce kanalizace nekontroluje řádné provedení kanalizace. OIŽP zjistí možnosti, jak zmapovat situaci a jak postupovat proti tomu, aby byly do splaškové kanalizace odváděny i povrchové a srážkové vody.
Bylo konstatováno, že rodina H. stále nesplácí dluhy na nájemném, i když několik posledních měsíčních nájmů již bylo zaplaceno. Na příštím zasedání rady bude správní odbor informovat o finančních možnostech těchto nájemců pro postupné splácení dluhu na nájemném, zejména prověří možnost strhávat dluh ze sociálních dávek.
Obyvatelé lokality v blízkosti bývalé Masny poukazují na to, že firma PT servis používá k příjezdu velkého počtu těžkých nákladních automobilů přilehlé místní komunikace.
Rada požaduje, aby firma PT servis zajistila vlastní vjezd z ulice Jirenské přímo na své pozemky.
Rada byla informována o nutnosti zprovoznění jam a štoly u rybníka Kalák jako předpoklad fungování dešťové kanalizace v lokalitě Chorvatská. Náklady na vyčištění štoly jsou cca 250 000 Kč. Bude prověřena možnost získání dotace na zprovoznění štoly jako na protipovodňové opatření.
Radní upozorňují na rozpadající se opěrnou stěnu v ulici Pražská a na nutnost opravy schodů v blízkosti železničního přejezdu. OIŽP připraví návrh rekonstrukce opěrné stěny v ulici Praž-ská s minimálními finančními nároky a prověří možnost získání prostředku na opravu opěrné stěny z fondů na odstraňování důsledků povodní.
Byl předložen návrh textu kupní smlouvy č. 10 akce Chorvatská a dále bylo informováno o dalším jednání s firmami STEPP Consult a Čechoslávie, s.r.o. Rada města souhlasí s převodem všech práv a povinností souvisících s prodejem pozemků akce Chorvatská ze společnosti STEPP Consult, s.r.o., na společnost ČECHO-SLÁVIE, s.r.o. Do dodatku smlouvy o smlouvě budoucí s firmou Čechoslávie, s.r.o., budou zapracovány změny výpočtu ceny na: "Pokud by tento prodej podléhal platbě DPH, rozumí se "cena" cenou bez DPH".

Rada se shodla na následujících nových úkolech:
1. Upozornit SÚS na velké výtluky a volné dlažební kostky v ulici 5. května.
2. ul. Smetanova: nutná oprava vozovky. OIŽP zjistí cenu a variantní možnosti oprav, zkontaktuje možné dodavatele.
3. ul. Mánesova: velký výmol, nutno zabezpečit. Oprava současně s dalšími místními opravami.

zpracovala J. Tesařová, vedoucí správního odboru

USNESENÍ
z jednání veřejného zasedání

zastupitelstva města Úvaly které se konalo ve čtvrtek 25. 3. 2004

Usnesení č. Z - 017/04
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Úvaly za období od 19. 2. 2003 do 25. 3. 2004.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 018/04
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje výsledky hospodaření města Úvaly na rok 2003.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 019/04
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje zprávu auditora - ECO-Economic &Commercial Office, spol. s r.o. - o pře-zkoušení účetnictví, účetní závěrky a hospodaření města Úvaly za období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 020/04
Zastupitelstvo města Úvaly
I. bere na vědomí:
1. stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování ke konceptu změn IIb), uvedené v příloze č. 1. tohoto usnesení,
2. vyhodnocení připomínkového řízení ke konceptu změn IIb) s dotčenými orgány státní správy a organizacemi, uvedené v příloze č. 2. tohoto usnesení,
3. že nebyly uplatněny připomínky orgánů územního plánování sousedních územních obvodů, jak je uvedeno v příloze č. 3 tohoto usnesení,
4. že nebyly uplatněny námitky vlastníků pozemků a staveb, jejichž práva jsou dotčena, jak je uvedeno v příloze č. 4 tohoto usnesení,
5. vyhodnocení souladu s vyšší územně plánovací dokumentací uvedené v příloze č. 5 tohoto usnesení.
II. schvaluje:
1. návrh na vyřízení připomínek právnických a fyzických osob, jak je uvedeno v příloze č. 6 tohoto usnesení,
2. souborné stanovisko ke konceptu změn IIb). uvedené v příloze č. 7. tohoto usnesení.
III. ukládá: vedoucímu odboru investic a životního prostředí zajistit zpracování návrhu změn IIb) podle bodu II.1. tohoto usnesení.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 021/04
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje podle § 30 zák.č. 109/2001 Sb. v platném znění pořízení změn č. IIc) ÚPnSÚ Úvaly - vypuštění územní rezervy pro základní školu a řešení potřeby školních míst dostavbou stávajícího areálu.
Zpracováním změny je pověřen Ateliér D+, Praha 6. Zpracování změny IIc) bude v souladu s ust. Vyhlášky č. 135/2001 Sb.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 022/04
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se získáním bezúročného úvěru od Českomoravské záruční a rozvojové banky (Evropské investiční banky) na zajištění financování splaškové kanalizace Chorvatská do výše 6 500 000,-Kč.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-023/04
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se zřízením zástavního práva k objektu čistírny odpadních vod ve prospěch Českomoravské záruční a rozvojové banky pro účely poskytnutí úvěru na financování splaškové kanalizace Chorvatská.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-025/04
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s ukončením úvěru u České spořitelny, a.s., pobočka Kolín, mimořádnou splátkou za následujících podmínek:
1) na mimořádnou splátku, případně úroky, poskytne finanční prostředky TJ Sokol Úvaly,
2) podmínkou při sjednávání nového úvěru TJ SOKOL je neručit objektem tělocvičny, ani přilehlými sportovišti,
3) ukládá starostovi města projednat s právníkem a TJ Sokol zvýšené jištění dalšího užívání tělocvičny a přilehlých sportovišť ze strany města.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 026/04 - nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly ruší usnesení č. 99051 ze dne 14.12.1999.
Pro: 6 Proti: 5 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 027/04
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s tím, že do prošetření závazků města vůči p. Královi, které vyplývají z usnesení č.99051 ze dne 14.12.1999, nebudou v této věci uvolňovány žádné finanční prostředky.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 028/04
Zastupitelstvo města Úvaly nesouhlasí s přesunem agend z pověřeného úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - pracoviště v Praze na pracoviště ve Staré Boleslavi.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 029/04
Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že bude pověřenému úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav nabídnuto, aby v Úvalech zřídil podací (sběrné) místo.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 030/04
Zastupitelstvo města Úvaly pověřuje starostu města Ing. Černého, aby pokračoval v jednáních o zřízení samostatného oddělení Policie ČR v Úvalech a aby oslovil dopisem Vládní výbor pro prevenci kriminality a inicioval změny příslušných legislativních norem tak, aby bylo v Úvalech samostatné oddělení Policie ČR zřízeno.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 030/04
Zastupitelstvo města Úvaly zřizuje Výbor pro prevenci kriminality a ukládá MUDr. J. Šťastnému, zastupiteli města, připravit do příštího jednání zastupitelstva návrh jeho obsazení.
Pro: 10 Proti: 1 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 031/04
Zastupitelstvo města Úvaly pověřuje místostarostku Ing. Horovou pokračovat v jednáních s Českými dráhami a to zejména v záležitosti týkající se zlepšení dohledu nad pozemky a objekty ČD a zrušení bufetu v prostoru nádraží.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 2

Usnesení č. Z - 032/04
Zastupitelstvo města Úvaly pověřuje kontrolní výbor kontrolou smlouvy, která má městu Úvaly zajistit nabytí areálu MULTITEC.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ing. Ivan Černý, starosta
Ing. Jana Horová, místostarostka

Arogance moci

Velmi si ceníme názorů Úvalských obyvatel, ale v případě článku "Arogance moci" nesouhlasíme ani s argumenty ani se závěry Ing. Baumanové. Peticí občanů se zastupitelstvo podrobně zabývalo. Přítomní na veřejném zasedání viděli, že některé podněty našly u zastupitelů příznivou odezvu. Abychom zabránili dalším polemikám o tom, kdo má pravdu a kdo ne, celý případ koupě areálu Multitec jsme předali kontrolnímu výboru k nezávislému prošetření. S výsledným stanoviskem kontrolního výboru budou čtenáři seznámeni.

J. Stemberg, I. Černý, R. Kroutil, J. Krutský, J. Horová

Dvakrát o kontejnerech

1) "Jarní kolečko"
Pan Kotval, jehož firma svoz zajišťuje, měl bohužel ve středu 14.4.2004 na jednom autě technickou závadu (píchlá pneumatika), tudíž se na některá stanoviště kontejnery dostaly se zpožděním. Jménem města se všem občanům, jichž se časová změna dotkla, omlouvám a věřím, že nenadálou situaci přejdou s pochopením.
Nebylo tomu tak u pána, který na mě začal před budovou MěÚ asi v 17:15 hod křičet (bohužel se ale zapomněl představit), že na rohu ulic Wolkerova a Alšova kontejner ještě přistaven není. Následně (dle mých informací) velmi nevybíravě napadl i řidiče, který kontejner opožděně přistavoval. Tomu-to pánovi bych chtěla vzkázat, že trocha tolerance člověku nikdy neuškodí.
2) Separovaný odpad - změna stanoviště
Vzhledem k tomu, že situace u kontejnerů na separovaný odpad v Riegrově ulici se již stal neúnosnou, bylo město nuceno změnit stanoviště těchto kontejnerů. (Každý druhý den totiž pracovníci VPS odváželi celý valník všeho možného i nemožného.) Celá plocha byla důkladně vyčištěna (včetně přilehlého břehu Výmoly), část nádob byla přesunuta na náměstí a část před sídlo VPS. Chci věřit, že někteří lidé konečně pochopí, že kontejnery na separovaný odpad nejsou centrem neřízených skládek odpadu všeho druhu.

J. Horová - místostarostka

Jak probíhá konkurz na ředitele ZŠ?

Vzhledem k tomu, že změna v osobě ředitele místní základní školy je poměrně závažná věc pro občany a zejména pak pro rodiče školáků, ráda bych vás ve stručnosti seznámila s průběhem výběrového řízení na ředitele základní školy.
Výběrové řízení bylo vypsáno na základě žádosti stávajícího pana ředitele o umožnění odchodu do důchodu a má svá poměrně striktně stanovená pravidla, daná zákonem č. 564/1990 Sb. (o státní správě a samosprávě ve školství) a vyhláškou č. 72/2003 Sb. (pravidla konkurzních řízení ve školství). Výběrová komise je sedmičlenná: zástupce krajského úřadu, zástupce České školní inspekce, zástupce pedagogického sboru, člen rady školy, dva zástupci jmenovaní zřizovatelem, jeden odborník na školství stanovený zřizovatelem. Krajský úřad Středočeského kraje nominoval pracovníka odboru školství Mgr. Roubala, Česká školní inspekce nominovala ředitele inspekce Mgr. Kumštýře, pedagogický sbor zastupovala Mgr. Nováková, radu školy pak pí Dlouhá. Zřizovatel stanovil své zástupce Ing. Horovou a pí Tesařovou a jako odborníka na školství nominoval Ing. Zahrádku. Komise se sešla celkem třikrát. První jednání proběhlo již v únoru, kdy bylo schváleno vyhlášení výběrového řízení. Druhé jednání proběhlo počátkem března a jeho předmětem bylo otevírání obálek s nabídkami. V této fázi museli být bohužel dva uchazeči vyřazeni z důvodu nedodržení všech podmínek daných výběrovým řízením. Ostatní uchazeči byli pozváni k účasti na konkurzu, který probíhal dne 7. 4. 2004.
Také stanovení konečného pořadí má svá pravidla přesně daná legislativou. Každý člen komise musí stanovit své pořadí všech uchazečů, návrhy pořadí pro jednotlivé uchazeče se sečtou, přičemž vždy jedno nejlepší a jedno nejhorší "umístění" uchazeče se do výsledku nezapočítává. Sčítá se zbylých pět umístění a výsledné pořadí uchazečů je dáno součtem umístění (tzn. uchazeč s nejnižším součtem je vítězem). Výsledek pak musí být všem uchazečům oznámen, a to včetně pořadí. Konečné pořadí je předloženo zřizovateli (městu) a ten má právo jmenovat nového ředitele.
O souhlas se jmenováním je nutno požádat Krajský úřad Středočeského kraje.
Tolik tedy ve stručnosti k průběhu výběrového řízení a jeho pravidlům. Závěrem už snad jen dodám, že výběrovou komisí byl zřizovateli ke jmenování doporučen Mgr. Jaroslav Březka. Pevně věřím, že spolupráce mezi zřizovatelem a ZŠ Úvaly bude probíhat i nadále bezproblémově tak, jako tomu bylo a je dosud.

J. Horová - místostarostka

Vydání knihy o Úvalech

Mnozí z vás jistě vědí, že ve druhém pololetí letošního roku bude vydána kniha "Úvaly v průběhu staletí". Jedná se o zhruba 350 stran textu a 150 fotografií, na nichž je zmapován celý vývoj obce od minulosti až po současnost. Kniha bude volně k prodeji a vedoucím přípravné skupiny je Ing. Vladislav Procházka. Více se o celém projektu nyní nechci rozepisovat, ale ráda bych vyzvala místní podnikatele, kteří chtějí mít reklamu v této knize nebo v ní být uvedeni jako sponzoři, aby se ozvali a případně rovnou poslali grafický návrh. Vzhledem k tomu, že celý projekt je finančně velmi náročný (min. 350 tis. Kč), budeme vděčni za každý příspěvek a nemusí se vůbec jednat o desetitisíce.

J. Horová - místostarostka

POZVÁNKA

U příležitosti státního svátku, Dne osvobození jsou občané Úval zváni na vzpomínkové shromáždění, které se bude konat v pátek 7. května 2004 v 17 hodin na hřbitově u památníku padlých za spoluúčasti zástupců města a střediska Junáka Úvaly.


INFORMACE PRO OBČANY

Nový zákon o rybářství

Dne 1. dubna 2004 nabývá účinnosti zákon č. 99/2004 Sb. O rybářství. Ustanovením § 12 odst. 2. tohoto zákona rybářské lístky vydává a odebírá obecní úřad s rozšířenou působností - tzn. Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, detašované pracoviště Praha 1, náměstí Republiky 3, odbor životního prostředí, tel. 221 621 403.

Správní odbor MěÚ Úvaly

Výzva k obsazení výborů zastupitelstva

Vzhledem k záměru zastupitelstva zřídit Výbor pro prevenci kriminality vyzýváme všechny, kteří by měli zájem se na práci tohoto výboru jakýmkoliv způsobem podílet, aby se přihlásili na MěÚ (tel. č. 281 982 485 nebo na el. adrese meuuvaly@mbox.vol.cz).
Kontrolní výbor má stále nedostatečný počet členů, proto opětovně vyzýváme zájemce o činnost v tomto výboru, aby se přihlásili na MěÚ (tel. č. 281 982 485 nebo na el. adrese meuuvaly@mbox.vol.cz). Kontrolní výbor je zřízen ze zákona zastupitelstvem města a kontroluje především činnost zastupitelstva a rady města.
 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Ze zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města, které se sešlo 25. března na veřejném zasedání, mělo na programu především projednání výsledků hospodaření města za rok 2003, změny územního plánu města, rozhodnutí o úvěru na kanalizaci z Českomoravské záruční a rozvojové banky a otázky dostavby školního areálu. V diskusi pak zazněly další zajímavé podněty. Protože se jednání uskutečnilo v době tisku dubnového vydání Života Úval, vracíme se k němu až nyní.
Místostarostka města paní Ing. Horová seznámila přítomné s výsledkem hospodaření města za rok 2003. Celkové výdaje dosáhly výše 86,928 mil. Kč, tj. 80 % plánovaných výdajů, celkové příjmy byly 98,789 mil. Kč, tj. 93 % plánovaných příjmů. Rozdíl asi 12 mil. Kč je způsoben nezahrnutím splátek úvěrů a půjček. Starosta města Ing. Černý doplnil, že v loňském roce byly tři mimořádné příjmy: za prodej akcií ČEZ, záloha za prodej pozemků u Chorvatské ulice a úvěr od Komerční banky. Závěr zprávy od auditorské firmy o přezkoušení účetnictví a účetní uzávěrky za rok 2003 vyzněl "bez výhrad". Zastupitelé výsledky hospodaření města v roce 2003 schválili.
Starosta města Ing. Černý podal komplexní vysvětlení, týkající se schválení souborného stanoviska ke konceptu změn IIb) územního plánu města. Jedná se o změnu pozemků v lokalitě Vinice z orné půdy na čistě obytné území za účelem získání části pozemků od Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví města. Ing. Černý v další části připomněl, že v souvislosti se zrušením územní rezervy v lokalitě Výpustek je nutno pořídit změnu územního plánu IIc), jelikož potřeba školních míst bude řešena dostavbou stávajícího školního areálu základní školy. Zastupitelé přijali k těmto návrhům změn územního plánu souhlasná usnesení.
Pan Ing. Černý přednesl návrh na získání úvěru na kanalizaci z lokality "Chorvatská", který by byl poskytnut Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Město by mělo být investorem splaškové kanalizace z této lokality. Celkové náklady po přepočtu DPH na 19 % činí 15 200 000,- Kč, z toho je 40 % dotace od ministerstva zemědělství, 40 % by byl kryt bezúročným úvěrem od banky, 20 % by hradilo město z vlastních prostředků. Úvěr od banky musí být jištěn majetkem města, které navrhuje k zástavě objekt čistírny odpadních vod. V diskusi se MUDr. Šťastný vyslovil proti dalšímu zadlužování města. Pan dr. Stemberg se dotázal, zda přidělení dotace je podmíněno vzetím půjčky. Po diskusi zastupitelé odsouhlasili návrh na získání bezúročného úvěru do výše 6 500 000,- Kč a odsouhlasili zřízení zástavního práva k objektu ČOV ve prospěch banky v souvislosti s poskytnutím úvěru na financování splaškové kanalizace.
V další části jednání se zastupitelé věnovali otázce dostavby školního areálu. Ing. Černý seznámil přítomné s postupem při dostavbě areálu, s potřebou schválení přípravy projektu a dalším postupem při získání peněz formou dotace od státu. Rovněž je třeba vyslovit souhlas s přípravou zadání urbanistických studií náměstí Arnošta z Pardubic a údolí Výmoly od ulice V Podhájí k ulici Fügnerově. Ing. Morávek připomněl, že provoz školní kuchyně a jídelny má výjimku danou hygienikem do roku 2006. Přípravu zadání uvedených urbanistických studií zastupitelstvo odsouhlasilo.
Tělovýchovná jednota Sokol Úvaly požádala město o souhlas s jednorázovým splacením a tím i ukončením úvěru u České spořitelny, a. s. Od roku 1997 splácí město úvěr, jehož původní výše byla 3,6 mil. Kč, místo TJ Sokol, který jak splátky, tak i úroky platí městu. Smlouvy byly v roce 1997 takto uzavřeny proto, že město dosáhlo výhodnějších podmínek u České spořitelny a také proto, že si město zajistilo sokolovnu jako jediný sál a tělocvičnu v Úvalech. TJ Sokol navrhuje, že uzavře s některou z bank novou úvěrovou smlouvu, pomocí které splatí zbytek závazku městu a závazky jiným subjektům. Pro TJ Sokol se jeví výhodné rozložit zbytek stávajících závazků na delší dobu. V diskusi bylo členy zastupitelstva zdůrazněno za-chování sokolovny. Zastupitelstvo odsouhlasilo ukončit úvěr u České spořitelny, a. s., mimořádnou splátkou za podmínek uvedených v usnesení.
Pan J. Král, který realizuje stavbu 8 bytových domů na náměstí Svobody, požádal o spolufinancování inženýrských sítí a komunikací v souvislosti s touto výstavbou. Pan Král se odvolává na jednání s městem v roce 1999 a usnesení zastupitelstva ze 14. 12. 1999, ve kterém zastupitelstvo města potvrdilo finanční spoluúčast města na výstavbě inženýrských sítí a chodníků. Odbor investic a životního prostředí vyčíslil tuto spoluúčast na 760 tis. Kč (část chodníků a splašková kanalizace v obslužné komunikaci).
V diskusi někteří zastupitelé (Ing. Morávek, p. Skřivan, Kroutil, Ing. Černý) zastávali názor, že není potřeba měnit to, co bylo původně odsouhlaseno, jelikož infrastruktura je využívána i pro další objekty na náměstí Svobody. Jiní zastupitelé (MUDr. Šťastný, dr. Stemberg, Ing. Horová, p. Krutský) nesouhlasili s původním usnesením a spoluúčastí na financování. V další diskusi pan Adamčík navrhl uhradit pouze finanční náklady na výstavbu chodníku. K tomuto názoru se poté připojila paní Ing. Horová a navrhla uhradit pouze 26 m2 chodníku podél hlavní komunikace ke stavbám p. Krále. Návrh usnesení, který měl zrušit usnesení z roku 1999, nebyl přijat, a proto Ing. Černý doporučil odložit rozhodnutí a znovu prověřit závazky města k panu Královi. Do schváleného usnesení bylo zakotveno, že do prošetření této záležitosti nebude město uvolňovat žádné finance.
MUDr. Šťastný podal informaci z místního sněmu ODS, které svým členům doporučilo, aby se nezúčastňovali tzv. "rozšířených" rad, které se konají před veřejným zasedáním. V diskusi pan Ing. Morávek naopak vyslovil názor na důležitost konání rozšířených rad, na nichž je dostatek možností seznámit se s projednávaným tématem. Stejného názoru byli pan Skřivan a Ing. Černý. Na návrh pana dr. Stemberga nebylo k tomuto bodu přijato žádné usnesení.
MUDr. Šťastný přednesl několik dalších námětů. Především to byl podnět ke zřízení stálé služebny Policie ČR v Úvalech. Na tento návrh odpověděl Ing. Černý, že již 14 let je usilováno o zřízení samostatného oddělení policie a že je dojednána schůzka s náměstkem policejního prezidenta. V minulosti již bylo předneseno dost argumentů pro zřízení samostatného oddělení policie v Úvalech, ale zatím bezvýsledně. Pan Kroutil doporučil MUDr. Šťastnému, aby kontaktoval v této záležitosti poslance za ODS. Dalšími podněty pana MUDr. Šťastného byly: zřízení Výboru pro prevenci kriminality, vyvolat jednání s Českými dráhami o úpravě a střežení jejich pozemků, zrušení bufetu u nádraží a pověřit kontrolní výbor kontrolou smlouvy o koupi areálu Multitec. Bude opakovaně dána výzva do Života Úval k doplnění členů kontrolního výboru a obsazení výboru pro prevenci kriminality, protože dosud byla odezva ze strany občanů minimální. K těmto návrhům byla přijata souhlasná usnesení.
V diskusi zastupitelů a občanů se paní Ing. Baumanová dotázala na výsledek výběrového řízení na správu veřejného osvětlení ve městě. Ing. Černý a Ing. Horová informovali, že rada vybrala firmu ELTODO - Citelum, s.r.o., která nabízí nejvýhodnější dlouhodobé podmínky z hlediska obměny, zvýšení kvality osvětlení a investic do moderních technologií osvětlení. Cena za stávající služby nepřevyšuje současné náklady a je do ní zahrnuta komplexní správa veřejného osvětlení. Ing. Baumanová se dále dotázala, zda zadání zpracování studie přestavby školního areálu odpovídá představě pana Ing. arch. Masáka a zda město jednalo v této souvislosti s vlastníky pozemků. Ing. Baumanová se dále dotázala na plnění usnesení týkajícího se ekonomického rozboru koupě areálu Multitec a prodeje pozemků u Chorvatské ulice. V této souvislosti se obrátila na MUDr. Šťastného, předsedu kontrolního výboru, který slíbil, že kontrolní výbor se bude těmito záležitostmi zabývat.
Pan Rytina předložil zastupitelům propagační materiál, kterým se firma Stepp-consult, s.r.o., prezentovala na veletrhu o bydlení a inzerovala, že všechny inženýrské sítě v lokalitě Chorvatská vybuduje město. Dotázal se, jak je s firmou Stepp-consult smluvně zajištěno vybudování inženýrských sítí, chodníků a pouličního osvětlení. Ing. Černý popřel, že by s firmou bylo jednáno o investování inženýrských sítí městem a konstatoval, že je nutné s firmou dále jednat a na tuto chybu upozornit. Pan Rytina připomněl, že kupní smlouva měla být už podepsána, což se nestalo a firma už nabízí pozemky. Současně se dotázal na plnění splátkového kalendáře. Také pan Krutský vyslovil nespokojenost s dosavadními výsledky a průběhem jednání. Ing. Černý sdělil, že v sou-časné době je podepsána smlouva o smlouvě budoucí, o definitivním znění kupní smlouvy bude jednáno a o všech výhradách zastupitelů bude firma Stepp-consult vyrozuměna.
Paní Ing. Horová přednesla žádost sboru dobrovolných hasičů o finanční příspěvek na technické vybavení za asi 70 tis. Kč, rada zatím schválila příspěvek ve výši 10 tis. Kč. Pan Adamčík navrhl toto řešit komplexně s dalšími zájmovými organizacemi.
Paní Aulická dala podnět k tomu, aby byli občané vyzýváni k připojení na kanalizaci, což by mohlo snížit cenu stočného. Ing. Černý informoval, že ve spolupráci s provozovatelem budou osloveni ti vlastníci nemovitostí, kteří dosud připojeni nejsou.

Ing. Vladislav Procházka

Poznámka k prodeji pozemků "Chorvatská":

V polovině dubna 2004 byla uzavřena první z kupních smluv. Za první část pozemků bylo zaplaceno 18 mil. Kč. Pokračují přípravy dalších kupních smluv a smlouvy o spolupráci. Všechny smlouvy jsou připravovány s právníkem a připomínkovány v radě města.

Ing. Ivan Černý, starosta města

POZVÁNKA PRO OBČANY ÚVAL

Dne 20. května 2004 v 18.00 hodin se v sále Domu s pečovatelskou službou v Úvalech koná
1. konference na téma: PREVENCE KRIMINALITY V MIKROREGIONU ÚVALY
Pozváni jsou hosté:
- z Národní protidrogové centrály policie ČR
- z cizinecké policie
- z Ministerstva vnitra ČR
- z Ministerstva školství ČR
- z nestátních aktivit, které se prevencí kriminality zabývají
- z obcí, kde boj proti kriminalitě již zahájili
a další zainteresované strany.
Těšíme se na vaši účast ! MUDr. Jan Šťastný, pověřený zastupitelstvem města Úvaly k sestavení Výboru pro prevenci kriminality


KOUPALIŠTĚ ÚVALY

Možná, že jste si všimli nebo jste zaslechli - "Na koupališti se něco děje!"
Je tomu tak. Noví nájemníci zde již měsíc pracují na tom, abyste se zde cítili lépe. Dále k tomu podotýkají: Akci KOUPALIŠTĚ ÚVALY vnímáme společně jako velkou výzvu.
Rádi bychom návštěvníkům koupaliště dokázali, že i do tohoto, zejména v létě exponovaného, zařízení lze přinést jiný rozměr. Máme na mysli zejména zkulturnění, rozšíření, zrychlení občerstvení (až čtyři prodejní místa). Totéž plánujeme také na poli sportovním a společenském. Díky tomu, že jsme oba sportovně aktivní, víme, že nejlepší odpočinek je aktivní. Konkrétně si zde zahrajete kuželky, šipky, stolní fotbal, ping-pong, petangue, volejbal a další hry. Plánujeme půjčování slunečníků a v nouzi vám půjčíme i deku. To vše za symbolický peníz.
Dále bychom chtěli zdůraznit, že při zakoupení permanentky má náš zákazník na všechny akce slevu ve výši 10%. Tato sleva platí i při využití služeb známého nevidomého maséra p. Kosiny, který provozuje praxi v Pra-ze a který u nás bude přes prázdniny také fungovat.
Prioritou samozřejmě zůstává kvalitní koupání. Ale věříme, že si k nám při nepřízni počasí najdou cestu zákazníci nejen s plavkami, ale i s teniskami. Nebo přijďte jen tak na pivo nebo na zmrzlinu - samozřejmě bez placení vstupného.
O koupaliště se budeme starat v horizontu 5 let (doufáme, že déle) a chceme, aby návštěvník koupaliště pocítil změnu k lepšímu, a to ve všech směrech.
Přijďte se podívat! Uvítáme dobré rady a připomínky na tel. 603 530 960 - sl. Čadová.
Počasí zdar!

Milan Havel a Pavel Polák

Proběhla první schůzka letopisecké komise a kronikářského aktivu

Společné jednání obou pracovních skupin proběhlo 29. března. Schůzku řídila paní Ing. Horová, místostarostka města a členka letopisecké komise. Podala informaci o přestěhování archivu kroniky z čp. 95 na náměstí Arnošta z Pardubic na městský úřad, zmínila se o současném stavu kronikářských zápisů a nutnosti řešení situace za účasti širšího aktivu lidí. Kronika města má zatím 8 svazků. Nejstarší je Kniha pamiatnej obce Auwalské z roku 1780. Další svazky jsou z let 1918-1922, 1923-1944, 1945-1961,1961-1970, 1975-1980, 1981-1983, 1984-1985. Úplně chybějí zápisy z období 1971-1974 a částečně jsou zpracovány zápisy z let 1986-2003. Chybějící zápisy jsou a budou postupně doplňovány na základě rozpracovaných a dochovaných konceptů, což je úkolem pro nového kronikáře Dr. Pokorného. Kromě letopiseckých záznamů bude nutné identifikovat a popsat stovky neuspořádaných fotografií z odkazu pana Rajnyše i fotografií z uplynulých několika let, protože u většiny snímků nejsou žádné upřesňující údaje. Všichni účastníci schůzky se shodli na nezbytnosti začít budovat skutečný archiv kroniky města a vytvářet k tomu podmínky, neboť způsob uchovávání řady historických dokumentů byl po několik desítek let až do současnosti opravdu žalostný.
V závěru jednání byla zvolena paní PhDr. Lenka Mandová do funkce předsedkyně letopisecké komise.

Ing. Vladislav Procházka

Zamyšlení nad heraldickými symboly našeho města

Mezi heraldické městské symboly patří obecně znak (erb), pečeť a prapor. Město Úvaly má svůj znak historicky daný a potvrzený a postupně se dopracovávám k domněnce, že tento znak již pochází z 15. století. Úvaly mají i svou historickou pečeť. Město však dosud nemá svůj prapor a stálo by jistě za zamyšlení připravit a vyhlásit veřejnou soutěž pro grafické návrhy na prapor města Úvaly.
Při své práci jak histografické, kronikářské, ale i společenské, přicházím do styku s řadou úvalských materiálů - úředních, propagačních, tiskových, výtvarných a zjišťuji, že znak města s historickou pečetí jsou užívány v různých provedeních, různě upravovány a znázorňovány. Ke škodě věci město Úvaly nemá žádnou vyhlášku nebo usnesení, které upravuje užívání heraldických symbolů - znaku a pečetě města. Znak města by měl mít výhradní místo na oficiálních dokumentech zastupitelstva a rady města, tiskopisech města, na propagačních materiálech města, na radniční úřední tabuli a vývěskách, užívat by jej mohly i instituce zřizované městem. Použití jiné, ke komerčním účelům, by orgány města měly schvalovat a městské heraldické symboly chránit před zneužitím. Jakékoliv jejich použití bez souhlasu orgánů města je protiprávní.
V dnešní době zdánlivě jiných starostí a tvrdé ekonomické reality může mnohý ze čtenářů tohoto měsíčníku bezprostředně říci, že se jedná o drobnost či banalitu. Svým způsobem mu můžeme dát do určité míry za pravdu, vezmeme-li v úvahu např. jen záležitosti investičního rozvoje města a je soustavně provázející problémy, stav inženýrských sítí, ulic a dopravních cest a řadu dalších, ani mi nejde o to je zde vyjmenovávat. Potom i užívání znaku města je nahodilé, chaotické, čímž do určité míry jako občané ukazujeme, že přistupujeme k po-znáním vycházejícím z bohatého a pestrého historického vývoje Úval s despektem, někdy až degradačně. Ale erbovní znamení, heraldické symboly města - znak a pečeť, k městu patří, jsou s ním determinantně spojeny jako "siamská dvojčata" a vskutku si zaslouží naši hrdost na straně jedné a úctu na straně druhé.
Záměrně připomínám potřebu pracovat se znakem města z úhlu pohledu, který výše uvádím, a ze zdánlivé maličkosti se tak stává hned významná záležitost. Všechny dosud uvedené okolnosti mě vedly k hlubšímu zkoumání problematiky vzniku a utváření erbovních symbolů města Úvaly, hledání znakového práva i k prostudování dobové odborné literatury. Svá zjištění předkládám touto formou ve známost i úvalským občanům. Samo-zřejmě se objeví i v připravované publikaci Úvaly v průběhu staletí, kterou připravuje široký autorský kolektiv a kniha by se měla objevit v letošním předvánočním prodeji.
Své informace dokládám zejména studiem znaků českých měst a městeček, městských a obecních pečetí z tzv. Eichlerovy sbírky pečetí a znaků měst českých, která je uložená v archivu Národního muzea v Praze. Tato sbírka je výtěžkem z dotazníkové akce Královské české učené společnosti v Praze, provedené na popud prof. Josefa Eichlera v letech 1825-1826, i když akce trvala daleko déle. Jde převážně o otisky pečetí českých měst, městeček a obcí a různých písemných hlášení o znacích těchto míst. Obdobně přistupovali v roce 1976 autoři knihy Znaky a pečetě středočeských měst Alois Přibyl a Karel Liška. Významným pramenem mých zjišťování byla i práce Popis městských archívů v Čechách z roku 1947 autora M.Wolfa. A nyní již k samotnému znaku, pečeti a navíc i k připomínce úvalské rychty.
Datum udělení znaku našemu městu, dříve městysi, není známé, neboť se úvalské znakové právo do současných dnů nezachovalo. Znak je dnes doložen jen historickou pečetí z roku 1809. Zmíněné písemné prameny popisují úvalský znak následovně: "Na modrém štítě vyrůstá ze zeleného trávníku lípa přirozené barvy a za ní vlevo stojí stříbrná tvrz, složená z kvádrů, s otevřenou bránou a cimbuřím o pěti stínkách. Uvnitř hradeb je čtyřhranná věž s třemi okny a červenou valbovou střechou, zdobenou na vrcholcích párem zlatých makovic".
Z hlediska uvedeného zásadně chybně již byl zakreslen a popsán městský znak v publikaci z roku 1929 "Úvaly jindy a nyní", zejména ve znázornění věže se dvěma okny se vstupem a označením stromu ve znaku za dub. Jsem jednoznačně přesvědčen, že se skutečně jedná o lípu, i když neuměle provedenou. Rád bych připomněl skutečnost, že kdysi vedla k Úvalům ve směru od Prahy mohutná lípová alej a tento strom vyjadřuje i jako symbol bohatou zeleň na stráních kolem Úval, které se rozkládaly v hlubokém "ouvalu", obklopeném divokým lesem Vidrholec, dnes Klánovický les. Obdobně to je se znázorněnou věží v hradbách tvrze. V dobových pracích seriózních historiků a heraldiků v 19. a na počátku 20. století je uváděna čtyřhranná věž uvnitř hradeb se třemi okny. Dle heraldické symboliky se dá vyvodit, že skutečně je znázorněna tvrz a domnívám se, že symbolizuje zaniklý hrádek Skara nebo původní zemanskou tvrz Hostín. V jednom z těchto míst se měl narodit i náš první arcibiskup Arnošt z Pardubic. Otevřená brána vítá návštěvníky Úval "v ouvalu" a otevírá přístup k hlavnímu městu Praze.
Domněnce, že úvalský znak je mnohem staršího data, než je dnes v povědomí, např. nasvědčuje i histo-rická skutečnost, že Úvaly byly v 15. sto-letí rozděleny na dvě části - jedna patřila škvoreckému panství, druhá s Hostínem a Hodovem pánům ze Stě-žova. 15. září 1480 jako výraz uznání za stavbu mostu přes potok Výmola (v té době byl potok daleko mohutnější) udělil Heřmanovi ze Stěžova samotný král Vladislav II. Jagellonský dědičný majestát na výběr cla, mýta, v Úvalech, který v roce 1489 zdědil Heřmanův bratr a poslední pán ze Stěžova Jindřich. V této listině bylo již o části Úval hovořeno jako o poddanském městečku a Vladislav II. byl znám vydáváním erbovních listin pro poddanská městečka, ve kterých psal o udělení erbu neboli pečeti, popř. jen pečeti, a tak si můžeme dovodit s vysokou pravděpodobností, že si také pánové ze Stěžova v rámci tohoto majestátu vyprosili na králi Vladi-slavovi II. i erbovní list pro tehdejší městečko Úvaly. Sounáležitost měs-tečka Úvaly, nejprve jen z poloviny, ke škvoreckému panství, od roku 1560 již jako celistvé městečko pod vládou pánů ze Smiřic, dokladuje i podobnost nebo i shodnost některých prvků pečetě a znaku Úval a Škvorce - modrý štít se zeleným trávníkem, hranatá věž se třemi okny a červenou valbovou střechou, zdobenou na vrcholcích párem zlatých makovic - Škvorci udělil znak a pečeť král Vladislav II. Jagellonský na přímluvu tehdejšího škvoreckého pána Jana z Klinštejna 13. prosince 1497, když povýšil jeho ves na městečko.
Prof. V. Vojtíšek se například v publikaci "O pečetěch a erbech měst pražských a jiných českých" z roku 1928 zabývá popisem městských pečetí a znaků. Podle jeho publikovaného názoru vznikaly erby českomoravských měst a městeček až v době husitských válek jako potřeba odlišit městskými znameními ozna-čené vojenské oddíly různých čes-kých měst a městeček od oddílů královských nebo korouhevních pánů, nesoucích znaky svých vrchností. Dnes je však již známo, že některá velká královská města obdržela své znaky již ve 13. či 14. století (např. Staré Město pražské, Kutná Hora, Čáslav, Brno, Mělník, Opava, Polička a další). Proto se dá souhlasit jen částečně, že některá královská i vý-znamná poddanská města a městečka získala své znaky buď v průběhu husitských válek nebo až po nich, ale tyto války jednoznačný a rozhodující vliv na tvorbu znakového práva měst a obcí neměly.
Pokud se týče úvalské pečeti, v historických faksimilích různých pečetí českých měst a městeček, uložených v Národním muzeu v Praze, se do dnešních dnů dochovala pouze podoba historické pečeti městyse Úvaly z roku 1809 s následujícím popisem: "Slabý ovál o rozměrech 28x27 mm, se znamením stromu a tvrze volně vložených do vnitřní části pečeti, kolem kterého je v horním půlkruhu nápis MIESTYC.AUWAL a po stranách dělený letopočet 18 - 09".


Připomínka úvalské rychty (radnice)

Rychta, sídlo rychtáře, byla v Úvalech nejpravděpodobněji postavena v padesátých letech 17. století, po skončení třicetileté války, ve které byly Úvaly silně vypleněny a vypáleny - zejména 27. a 28. listopadu 1639 a několikrát v roce 1648, švédskými vojáky. Úvaly jako poddanské městečko byly nově budovány i za vydatné podpory pánů na škvoreckém panství, knížat Lichtenštejnských, domy již byly kamenné, a tak byla budována i obecní rychta, která stávala v severozápadním rohu dnešního náměstí Arnošta z Pardubic. Souběžně s ní byl i v roce 1654 postaven na druhém konci náměstí panský zájezdní hostinec čp. 9, pozdější hostinec U českého lva. Rychta přetrvala jen dvě století. Na úvalském náměstí stála až do 24. dubna 1838. V tento den na náměstí vypukl silný požár, který těžce poškodil domy na severní a západní straně náměstí. Obětí tohoto ničivého živlu se stala právě i obecní rychta. Od této doby Úvaly vlastní radnici na náměstí již neměly, obecní úřad pracoval v pronajímaných nebo provizorních prostorách a lepší to není ani v současnosti.

Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města

Domov důchodců je v Úvalech už 5 let

Jak ten čas letí! V minulých dnech jsme si připomněli páté jubileum 20. dubna 1999, kdy se naše město stalo středem pozornosti. Za přítomnosti přednosty Okresního úřadu Praha-východ pana Ing. Hůlky, dalších významných hostů a ředitele Okresního ústavu sociálních služeb pana MUDr. Nováka byl slavnostním přestřižením pásky před vstupem do budovy zahájen provoz v nově vybudovaném krásném domově důchodců.
Chci jako uživatel poděkovat panu starostovi Ing. I. Černému z městského úřadu za tuto skvělou myšlenku a její úspěšnou realizaci. Tento domov je srovnatelný s evropskou úrovní. Mnozí z nás si ani nepředstavili, že budou zbytek svého života v tomto krásném prostředí. Bohužel za dobu pěti let již dvě třetiny našich obyvatel z celkového původního počtu odešly tam, odkud není návratu.
Touto cestou děkuji našemu vedení domova důchodců, všem zaměstnancům, paní MUDr. Soukupové a paní vrchní sestře Foučkové, které se starají a pečují o naše zdraví, všem sestřičkám za jejich pozornost, obětavost, starostlivost a vzornou péči k naší velké spokojenosti.
Již pět roků se stará o parkovou úpravu náš obyvatel pan Dvořák. Přes svých 84 roků ještě pěstuje zeleninu v hodnotě několika tisíc korun ročně, aby tak doplnil sortiment naší kuchyně. Je otázkou, kdo bude pokračovat v této práci, až nebude moci. Nebo se budeme dívat, jak mezi růžemi bují plevel? Věříme, že se najde alespoň na údržbu květin další dobrovolník z řad obyvatel domova důchodců, abychom si mohli přivonět při dalších narozeninách k vlastním květinám.

Miroslav Lášek

Atmosféra byla vynikající

K velikonočním svátkům hrála hudbu k tanci a poslechu kapela "Modré Q" pod vedením pana Šindeláře. Pořad připravila Kulturní komise města Úval dne 3. dubna 2004 v domě s pečovatelskou službou. detail
Byli jsme v pěkně upraveném sálku, na každém stole nechyběl velikonoční beránek s občerstvením.
Sešlo se nás tam více než padesát občanů starší generace. Při krásné hudbě, zpěvu, tanci i poslechu, při vzpomínkách čas tak rychle ubíhal. Tato příjemná atmosféra po čtyřech hodinách uplynula. Tak zase opět příště.
Popřáli jsme si navzájem pohodu a hezké prožití svátků velikonočních.
Kulturní komisi města Úval za tuto velmi zdařilou akci, která se všem líbila, patří vřelý dík.

Miroslav Lášek

www.Uvaly.cz

Výsledky ankety umístěné na www.Uvaly.cz v období od 13.3. do 12.4.2004
Ovlivňuje Vás změna času (zimní / letní) ?
- změna času mi nevadí 45% (38)
- změna času mi vadí 10% (8)
- změna času mi vadí, jsem pro jednotný čas v roce 45% (38)

V anketě na téma "koupaliště v Úvalech" můžete hlasovat na www.uvaly.cz do 12. května 2004.

www.Uvaly.cz/mesto - informační rozcestník
www.Uvaly.cz/adresar - katalog služeb a podnikatelů
www.Uvaly.cz/kalendar - informační kalendář
www.Uvaly.cz/reality - aktualizovaná realitní nabídka
www.Uvaly.cz/MeU - informace občanům o úřadech
www.Uvaly.cz/ZivotUval - pravidelný měsíčník
www.Uvaly.cz/knihovna - Městská knihovna
www.Uvaly.cz/mapa - aktuální mapa města
www.Uvaly.cz/pocasi - předpověď počasí
www.Uvaly.cz/anketa - nová anketa

Ing. Lukáš Rubeš

Háj je vyčištěn

Houpačky, klouzačky, lavičky na posezení - to stále ještě v lese u Pražské ulice nenajdete, ale co není, může být.
Prozatím se podařilo s hrstkou dobrovolníků celý les vyčistit od odpadků (bylo odvezeno neuvěřitelných 7 kontejnerů ) a stejně jako loni z části vyřezat náletové křoviny a stromky.
Díky patří všem, kteří přišli a přiložili ruku k dílu, stejně tak jako panu starostovi za osobní účast a pomoc s organizací celé akce a zajištěním odvozu odpadu.
Pevně věřím, že nejpozději příští jaro se ve stejně hojném počtu sejdeme znovu - nebo nám snad přijdete pomoci i vy?

Martina Bedrnová

detail

9. 4. se v naší Pražské ulici zastavil k odpočinku čáp - posel jara.

Foto J. Poledník

Začíná rok oslav výročí narození dánského pohádkáře Andersena

V noci z pátku 2.4.2004 na sobotu 3. 4. 2004 proběhla v Městské knihovně v Úvalech Noc s Andersenem. Byla to noc pohádek, strašidel a duchů. V knihovně nocovalo 13 dětí a 2 knihovnice. Všechny děti vzorně přišly v 17 hodin a čekal je bohatý program, kde se seznámily s Andersenovými (ale i jinými) pohádkami. Byla pro ně připravena chutná večeře v hotelu TJ Sokol.
Po večeři následovala malá procházka s vyprávěním o již bohužel neexistujícím hotelu U českého lva s pověstí o Terezii Savojské neboli Bílé paní. Po návratu do knihovny samy děti vyprávěly vymyšlenou pověst o již zmíněném hotelu.
Přišla na řadu i soutěž po vzoru Anežky České, kde děti hádaly známé strašidlo. Rozdávala se razítka za správné uhodnutí. Razítkování probíhalo celou noc i za dobré chování a vlastně za vše, co nás knihovnice potěšilo, i za vyčištěné zuby před spaním a po ránu.
Nejvíce děti bavilo, když si mohly pro sebe a pro druhé připravit a zahrát pohádku. Také byly skoro celou noc připojeny na internet, kde chatovaly s ostatními (ne)spáči (celkem si vyměnily 7306 zpráviček). Zúčastnily se i vědomostní soutěže, kde správně zodpověděly všechny otázky a byly vylosovány jako jedny z nejlepších.
Okolo půlnoci v hodině duchů přišlo na řadu i malování a děti velice hezky výtvarně ztvárnily vymyšlená strašidla. Po půlnoci dostaly chuť si ještě jednou připravit a zahrát pro všechny pohádku, a tak jsme zažili ještě jedno představení. Pak už přišla příprava na spaní a čtená pohádka na dobrou noc. Kolem druhé hodiny ranní už byla knihovna zcela ponořená do snů. Ráno nás čekala snídaně, o kterou se zasloužily nejen maminky. Byla to přehlídka všech možných dobrůtek, které napekly. Na rozloučenou jsme vy-hlásili vítěze, toho kdo za celou Noc s Andersenem získal nejvíce razítek. Dalo by se říci, že vítězem byli všichni, kdo s námi přišli strávit noc v knihovně.
A ještě jeden dětský příspěvek bezprostředně napsaný po skončení pohádkové noci: "Naše knihovna je nejlepší, a proto o ní píšu a hlavně mě baví si povídat s našimi knihovnicemi, protože jsou bezva. Když jsme měli Noc s Andersenem, tak to bylo nejlepší a lepší než ve škole. Škola mě stejně tolik nebaví, protože se musím učit, a to já si radši čtu, to je lepší a knížky z naší knihovny ještě lepší a baví mě číst, protože mám naší úvalskou knihovnu nejradši ze všech knihoven !!!!!!!!!!!!!!".
Děkujeme Městskému úřadu v Úvalech a jeho kulturní komisi za finanční i morální podporu této celoevropské akce. Mohla tak proběhnout Noc s Andersenem také v úvalské knihovně jako odměna pro naše dětské čtenáře. Knihovna se tak připojila k 264 registrovaným místům v knihovnách, školách, nemocnicích a dětských ústavech. Noc zažilo minimálně 7 639 dětí a 1 555 dospělých. Do statistiky se nepočítalo několik živých zvířat, hasiči, policisté, koloběžky. Mezi nejmladší patřila miminka z Prešova a Kutné Hory, nejstarší byla 75letá Baba Jaga. Akci sledovala i webkamera, rozhlas a televize.
Děkujeme také rodičům, že se nebáli svěřit nám potomky a maminkám, že napekly.

Knihovnice Městské knihovny v Úvalech
Foto A. Janurová

detail detail detail

O čem psal ŽÚ před 40 lety

1. MÁJ
Cokoliv vezme lid do svých rukou, zvítězí. Tomu nás učí historie. Vezme-li lid do svých rukou věc míru, mír bude zachován. Vzal-li lid v době vykořisťování prosazení osmihodinové doby pracovní do svých rukou, byla prosazena. Byly demonstrace, tekla krev, ale vítězství bylo dosaženo.
V r. 1884 na chicagském sjezdu odborové federace bylo usneseno, aby starý dělnický požadavek - osmihodinová pracovní doba - byla od 1. května zavedena.
Mezinárodní socialistický sjezd v Paříži v r. 1889 pak na počest padlých soudruhů, kteří byli pobiti americkou policií, se usnáší, aby 1. máj byl symbolem a zároveň nástupem pracujících v celém světě do boje proti utiskování, nástupem do boje za lepší dělnický zítřek.
V naší kronice o 1. máji se mnoho nedozvíme. Nebývaly průvody v Úvalech. Ještě v r. 1951 se formoval průvod u nynější pošty a odtud odcházel na Stříbrňák. Tam končíval a odtud se odjíždělo auty do Českého Brodu. Tam, u nemocnice, býval začátek okresního průvodu.
První průvod na 1. máje s okolními vesnicemi šel z Úvaláku na sokolské hřiště pod školou v roce 1952. Toho roku zvláště silný. Doprovázelo jej 18 alegorických vozů a 20 traktorů. V r. 1954 vedl prvně pod cementárnou, pod most, kolem kulturního domu. Nešel přes trať.
V r. 1959 pak průvod končil na náměstí, kde byl projev a po něm rozchod. Od r. 1963 je projev na seřadišti.
Na nástěnkách nalezneme z té doby dokumentární fotografie. Samozřejmě, oslavy 1. máje nejsou jen průvody. Pro stručnost zápisů však nejsou uváděny.
1.máj - svátek práce. Je nejradostnějším dnem v roce, ježto oslavuje práci, věc cti, slávy a hrdinství. Mohutným nástupem dokážeme, že v každé době na našem pracovišti zintenzívníme ještě více úsilí mírového budování. Vždyť dnes není jen pro nás. Byl, je a bude pro celý svět!

-B-
Život Úval 5/1964

 
 

N A P S A L I   O   N Á S

Dostupné bydlení
V Úvalech u Prahy se zahajuje nová výstavba dostupného bydlení a ještě letos také prodej zainvestovaných parcel. Předností je model spolehlivého zajištění výstavby inženýrských sítí. Investorem první lokality je samo město Úvaly, takže klient ukládá své prostředky na zainvestování sítí na speciální účet u městského úřadu, aby byly vydány jen na účel, pro který jsou určeny. Jako optimální půdorysné řešení domu vidí investor - společnost Stepp Consult se svou dceřinou společností Čechoslávie již postavené řadové domy v Rudné u Prahy. Získané zkušenosti chce zúročit při výstavbě ŘRD v Úvalech. Je připraveno optimální půdorysné řešení a dva druhy vybavení domu. "Standard" je řešen jako základní vybavení domu za výbornou cenu 2,799 mil. Kč včetně pozemku a DPH. "Komfort" má stejné půdorysné řešení včetně garáže a druhého parkovacího stání na vlastním pozemku, navíc má terasu o velikosti 10,5 m2 v 1. NP, francouzská okna a velmi kvalitní vnitřní vybavení. Pro začínající rodiny se uvažuje o výstavbě hrubé stavby domu s kompletními omítkami, okny, dveřmi a sítěmi za cenu l 990 000 Kč. Toto řešení může být i výbornou investicí do budoucna. Zajímavé je i zajištění hypotečních úvěrů, kde objem půjčených prostředků je již pro jednotlivé domy a pozemky předem vypočten. Pro získání úvěru tato stavěná nemovitost dostačuje a všechny potřebné posudky ceny nakupované nemovitosti již banka bude mít pro klienta předem k dispozici. Je to velmi dobrý model nového bydlení ve výborné lokalitě menšího města na samém okraji Prahy s výbornou infrastrukturou, blízkostí rybníků, Klánovického lesa a v neposlední řadě s dobrým spojením do centra Prahy PID a příměstskými vlaky.

(red)
(Hospodářské noviny 24. 3. 2004)

 
 

P O L I C I E

Cyklistická přilba vás neochrání před pádem z kola, ale může výrazně snížit riziko trvalého poškození mozku
Cyklisté patří vedle chodců k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu. Zvyšující se obliba cyklistiky v posledních letech s sebou přináší i rostoucí počet dopravních nehod, na kterých se účastní cyklisté. Nejčastějšími zdravotními následky těchto nehod jsou úrazy hlavy. Všeobecně poměrně známá, ale přesto stále podceňovaná možnost, jak účinně omezit rizika, je používání cyklistické přilby. Výsledky odborných studií prokázaly, že cyklisté, kteří nenosí přilbu, podstupují 19x větší riziko úmrtí než ti, kteří ji pravidelně používají. Přilba sice nemůže nikoho ochránit před pádem z kola, ale může výrazně omezit nebezpečí vážného poranění mozku. Odborníci v této souvislosti upozorňují, že přilba zpravidla vydrží jen jeden náraz, může dojít k jejímu poškození a při dalším pádu už nemusí správně plnit svoji ochrannou funkci (i když nejeví žádné zjevné známky poškození).
Policisté doporučují rodičům:
- dětem je třeba vysvětlit, že používáním cyklistické přilby mohou předejít bolestivému úrazu,
- přilba by měla mít ventilační otvory, špatně odvětraná může za horkých dnů způsobit přehřátí nebo závrať,
- přilbu vybírejte společně s dítětem, a pokud to bude možné, nechte mu vybrat si takovou, která se mu bude líbit a nebude ji odmítat nosit,
- začne-li dítě s nošením přilby od útlého věku, zvyk pak poroste přirozeně s ním. Nepodceňujte kladný příklad přilbou vybaveného rodiče.
Přilby prodávané v ČR musí být schváleny Ministerstvem dopravy a spojů ČR a označeny schvalovací značkou ATEST 8SD. Přiložen musí být i český návod.
Cyklista mladší 15 let je ze zákona povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu (Zákon č. 361/2000 Sb.).

npor. Diana Bušková, tisková mluvčí Policie ČR Praha - východ

 
 

D I S K U S E

VÁŽENÍ PŘEDSTAVITELÉ MĚSTA

Jsem starousedlík, bydlím v Úvalech od roku 1926. Chci, také vzhledem ke svému věku a svým zkušenostem, vyjádřit svůj osobní názor k situaci v našem městě. Zejména k tomu, co se v poslední době projednává v městské radě a v zastupitelstvu a o čem nás informuje Život Úval.
Mám mnohaleté zkušenosti s prací s občany z úřadu v Praze 10, kde jsem byl dvacet pět let zaměstnán na odboru výstavby. A také z Úval, kde jsem spolupracoval s městským úřadem a vedením místního Sokola.
S radostí se v poslední době dočítám o tom, co se v našem městě podařilo, o různých prospěšných akcích, o sta-rosti o občany, o činnosti zájmových skupin a klubů. Na druhé straně nemohu být s řadou věcí spokojen. Ne s tím, co přináší Život Úval, ale se stavem městského prostředí. Se stavem chodníků, neupravených komunikací uprostřed města, se zadrátovaným vrchním vedením telefonních a elektrických kabelů. Není mi po chuti ani současný stav náměstí Arnošta z Pardubic. Kdysi Masarykovo náměstí bývalo dlouhá léta centrem našeho města. A mělo by jím být co nejdříve zase. Včetně nutné dostavby školy a dalších stavebních úprav.
Dobře vím, že na každé zlepšení životního prostředí je nutné vynaložit značné finanční prostředky. Také však vím, že se dá na mnohých místech víc šetřit. A zde jsem u jádra problému. Narážím na otázky úprav náměstí, stěhování městského úřadu, zbytečnou koupi Multitecu. Informace v Životě Úval vyvolávají dojem, jakoby město mělo v poslední době peněz nazbyt a nevědělo co s nimi. Je mi líto, že jsem se ze soukromých důvodů nemohl zúčastnit setkání zastupitelů s veřejností při projednání petice občanů. Chtěl bych proto svůj názor vyslovit dodatečně.
Vážení členové městské rady, vážení zastupitelé,
- byli jste zvoleni proto, abyste nás zastupovali při zajišťování všech našich potřeb podle zákonných ustanovení, jste odpovědni za dobrý chod města, pracujete za naše peníze,
- přehodnoťte prosím znovu své usnesení k petici občanů, všechno je možné urovnat ve prospěch celé věci, ve prospěch města i jeho obyvatel,
- vaše dnešní úřadovny nejsou v takovém stavu, aby bylo nutné je v krátké době měnit,
- stanovte, společně s občany, nejdůležitější úkoly, které by městu skutečně prospěly,
- snažte se každodenní problémy řešit bez ohledu na stranickou příslušnost, mnoho obcí takto své problémy úspěšně řeší.
Dovolil jsem si poukázat na některé události, které v poslední době hýbou městem. A které iritují i mne. Jsem a vždy jsem byl zastáncem vzájemných dohod a vzájemného porozumění. Vždy jsem se o takový přístup k problémům snažil a často se mi to podařilo. Byl bych rád, kdyby se to dařilo i vám. Přeji vám k tomu hodně zdaru.

Ing. Jiří Pilát

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.

 

Š K O L S T V Í

Školní informatikon

detail Jaro konečně rozevřelo svou štědrou náruč teplých dnů a vylákalo nás ze školních lavic i do přírody a na hřiště. Velkou sportovní akcí měsíce dubna byl florbalový turnaj chlapců II. stupně, kdy překvapivě, ale zaslouženě vyhráli hoši ze 7.B. Vybrané mužstvo chlapců nás reprezentovalo v okresním kole v malé kopané v Čelákovicích.
Asi nejzajímavější akcí byl "Den mých zájmů", kterého se prakticky účastnil každý žák školy. Děti si podle svého zaměření vybraly ze zadaných témat a samy si vypracovaly projekty, o které měly zájem. Zkoumaly staré zkameněliny, řešily taje a záludnosti počasí, zkoumaly přírodu a její živočichy, putovaly za pohádkou a pohádkovými postavičkami, vařily si dobrůtky ve školní kuchyňce, navštívily egyptské pyramidy apod.
I. stupeň absolvoval výchovný koncert a pro všechny děti se uskutečnilo představení divadelní společnosti Faber s pořadem o životě a době Václava IV. Jednou z nejoblíbenějších a tradičních akcí na naší škole je "Noc s Andersenem". Letos proběhla na dvě etapy a opět se velmi vydařila. Děti soutěžily, posílaly si pozdravy se svými kamarády čtenáři po internetu, tancovaly, zahrály si navzájem drobné divadelní scénky a před usnutím si pochopitelně něco hezkého přečetly na dobrou noc.

Mgr. Josef Koting

Recitační soutěž

V průběhu měsíce února probíhaly ve třídách soutěže žáků v recitaci. Tři nejlepší z každé třídy postoupili do školního kola.
Školní kolo recitační soutěže proběhlo 24. března a zúčastnili se žáci 1. až 5. tříd. Děti byly rozděleny do tří kategorií - 1. třídy, 2. a 3. třídy, 4. a 5. třídy. V každé kategorii získali tři nejlepší diplom a sladkou odměnu. I žáci, kteří se neumístili, odcházeli s malou sladkou pozorností. Pořadí podle kategorií: 1. třídy: 1. Jiří Daněk, 2. Klára Mandová, Dominika Bredová, 3. Denisa Bašeová, 2. a 3. třídy: 1. Vladimír Končitý, 2. Daniel Hájek, 3. Dominika Bubáková, Klára Pecháčková, 4. a 5. třídy: Kateřina Znamenáčková, 2. Kateřina Urbanová, 3. Martin Hlávka.

Lenka Hynčicová

S P E C I Á L N Í   Š K O L Y    Ú V A L Y
Vás všechny zvou na
D E N   O T E V Ř E N Ý C H   D V E Ř Í

Bude se konat dne 26. 5. 2004 s tímto programem:
9,00 - 10,00 beseda s ředitelkou školy
10,00 - 10,30 vystoupení hudebně dramatického kroužku
10,30 - 12,30 ukázky pracovních činností žáků a prohlídka školy
13,00 kulturní vystoupení žáků
Přijďte všichni, kdo chcete naši školu blíže poznat. Zveme rodiče a děti i další zájemce, přijďte se podívat, jak u nás pracujeme a co všechno dovedeme.

Žáci a učitelé Speciálních škol Úvaly

To to utíká
Jaro, léto, podzim, zima, čtyři roční období.
I když zima bývá prima, nikdo z nás se nezlobí,
že už jaro zlatým klíčem cestu k létu odmyká.
Tak proč táta šeptá mámě:
"Děvče, to to utíká!"

(J. Wykrent)

Na jaro jsme se těšili dlouho. Ráno nás budí zpěv ptáků, hned se nám radostněji vstává. Do školy se těšíme a venku už je příjemnější počasí. Rádi pozorujeme přírodu. Špačky jsme zahlédli již 27. února! Kolem nás rozkvetly sněženky, bledule a oslavili jsme první jarní den. 22. března jsme připravili výstavku ke Světovému dni vody. Pozorovali jsme vodu pod mikroskopem a učili jsme se o jejím významu. 1. duben byl velmi zajímavý den - Den ptactva. V loňském roce byl ptákem roku vyhlášen vrabec a letos je to rorýs obecný. Rádi chodíme na procházky do okolí školy a pozorujeme zpěváčky, kachny na potoce a "naši" volavku popelavou, kterou tu vídáme od začátku naší školní docházky. V dubnu jsme si vyzdobili třídu velikonočními obrázky a kraslicemi. 22. dubna jsme prožili Den Země. Letos jsme si dali heslo: "At' je Země stále zelená!" Povídali jsme si o stromech, co pro nás znamenají. Co to je zeleň a jak je důležitá, k čemu vlastně stromy a zeleň potřebujeme, jak se o ně staráme a jaké známe. Dozvěděli jsme se spousty nových a zajímavých věcí. Vymýšlíme si veselé a popletené pohádky, které sepisujeme, čteme si je navzájem a nosíme je do místní knihovny, aby si je mohly přečíst i ostatní děti. Zúčastnili jsme se pěvecké soutěže ve škole. Zpívala Karolínka Jun-ková a Martin Kušta, který získal dokonce 3. místo. V recitační soutěži nás zastupovaly Klárka Pecháčková a opět Karolínka Junková. Klárka Pecháčková vybojovala 3. místo. Jsme moc rádi, že už je teplo a sluníčko a těšíme se na spousty akcí s naší třídou venku v přírodě. žáci 3.B a p. uč. Květoslava Pagáčová


Naše školička na horách

I letos jsme společně s dětmi z naší školky strávily krásný březnový týden na Šumavě v obci Kubova Huť.
Počasí z počátku vypadalo jarně, ale již druhý den začalo pořádně chumelit a Šumava se proměnila k radosti nás všech v zimní království. Děti s nadšením řádily v metrových závějích. Král Šumavy i skřítkové připravili dětem různá překvapení. Nechyběla olympiáda, noční putování, soutěže, výlet, karneval a cesta za pokladem.
V hotelu Arnika jsme se setkaly s velmi laskavým přístupem personálu, výborným jídlem a vyhřátým bazénem.
O to, aby děti prožily hezký týden, se zasloužily i "tety" H. Novosadová, S. Belzová, R. Kroutilová. Děkujeme jim za čas a vzornou péči.
Dále děkujeme i sponzorům, kteří přispěli na cestu autobusem.

Kolektiv MŠ Úvaly, Pražská 525

Děkujeme kolektivu žáků ze Speciálních škol Úvaly, kteří se zúčastnili brigády na úpravě zahrady Mateřské školy Úvaly, Pražská 525. Brigáda se konala pod vedením učitelů J. Kubešové a L. Holubové.

Děti a kolektiv MŠ Úvaly, Pražská 525

Děkujeme též pracovníkům VPS za rychlou výměnu a odvoz kontejnerů při brigádě Speciálních škol Úvaly.

Kolektiv MŠ Úvaly, Pražská 525

Galérie MDDM představuje

Vážení čtenáři, dnes bych vám ráda představila mladého muže. Je mu 34 let a je to především člověk velmi zajímavý. Jmenuje se

PAVEL ŠTORK
JSTE VÝTVARNÍK?
Absolvoval jsem střední umělecko-průmyslovou školu. Zdání, že bych měl mít blízko k výtvarnictví, je klamné. V osmé třídě jsme měli za úkol od paní učitelky Šafaříkové ozdobně vymalovat ze čtvrtky vystřižený pomyslný talíř. Představovala si jakési ornamenty. Vybarvil jsem uprostřed šedivou myš se zelenýma očima. Dostal jsem pětku s poznámkou, že jsem drzý. Já byl však hrdý, že paní učitelka poznala, že jde o myš. Tím skončil můj výtvarnický netalent a studium na průmyslové škole bylo zaměřeno na nábytek.
JSTE CYKLISTA?
Ve dvanácti letech jsem chtěl jet k babičce do Blatné na kole. Zdálo se mi úžasné urazit vzdálenost 120 km vlastními silami, když jsme tak daleko jezdili autem. Od rodičů jsem uslyšel rozhodné NE. Prý je to nebezpečné a jsem malý. Alespoň jsem od nich dostal slib, až mi bude patnáct let, mohu vyrazit. Věřili, že za tři roky na to zapomenu a i chuť k tomu mě přejde. Já si však po patnáctých narozeninách vypůjčil od kamaráda favorita a rodičům jejich slib připomněl. Museli svolit. Od té doby je kolo a cyklistika někdy větší, někdy menší, ale stálou součástí mého života.
JSTE DIVADELNÍK?
Byl jsem půl roku doma z vojny, když za mnou přišel člověk, kterého jsem znal vzdáleně z házené, kterou jsem hrál před vojnou dvanáct let. Prý slyšel, že bych rád dělal divadlo a on měl do něčeho podobného též chuť. Dal jsem mu témata k písničkám, které měl složit a já chtěl napsat hru. Hru mám rozepsanou dodnes a každým dnem věřím, že ji brzy dodělám. Písně nikdy dodány nebyly, ale ze známého se stal blízký přítel a později jsme přeci jen divadlo založili. Stále funguje a jeho název je ČTI. Na naše představení mají zákaz vstupu diváci, a tak reakce obecenstva si vytváříme sami.
JSTE CESTOVATEL?
Cestovatelem se necítím být. Všechny mé zájezdy do zahraničí měly jiný účel, než většinou cestovatelé mívají. Prvním výletem počátkem devadesátých let byla návštěva jižní Francie spolu s kamarádem a kamarádkou. Jelikož nás limitoval nedostatek peněz, ostatně jako pro všechny mé další výlety, jeli jsme stopem a říkali si, že bychom pár korun mohli přivydělat sběrem vína. Namířili jsme do Provence na doporučení Miroslava Horníčka, který na jedné ze svých desek říká: "Avignon, to jsou vinice, vinice, vinice." Skutečně jsme tam vinohrady našli, práce se však nekonala. Místo toho jsem viděl poprvé ve 21 letech moře a dodnes vzpomínám na zajímavé zážitky i lidi.
Poté jsme začali téměř pravidelně vyjíždět s úvalskými cyklisty každé léto na týden do rakouských, italských, později francouzských a naposled do slovinských Alp.
Výjezdy do vzdálenějších zemí začaly poté, když jsem se 1,5 roku intenzívně učil anglicky a po této době jsem nebyl schopen se anglicky domluvit. Usoudil jsem, že pro ovládnutí jazyka bude nezbytný dlouhodobější pobyt v anglicky mluvící zemi. Anglie se mi zdála příliš všední, a tak se mi zalíbil inzerát na pobyt v jazykové škole na Novém Zélandu. Samozřejmě jsem neměl dost peněz, proto jsem ocenil nápad svého učitele angličtiny. Na jiný inzerát jsem jel na půl roku pracovat do Izraele, abych potřebnou částku našetřil. Vzal jsem si s sebou své kolo a projel na něm místa známá z Bible i televize /Jerusalem, Hebron, Betlém, Ramalláh, Gaza, Jericho/. I dostatečný obnos se podařilo našetřit, takže následoval výjezd na Nový Zéland. Při odletu jsem neměl tušení, zda pobyt bude na měsíc, čtyři měsíce, či rok. Nakonec z toho bylo devět měsíců. Nejdřív jsem studoval, pak objel oba ostrovy na kole a nakonec jsem musel opět tvrdě pracovat, protože peníze došly.
Zéland mě ale dostal! Často jsem si připadal jako v pohádce, nejen kvůli přírodě, ale též díky tomu, jak se lidé navzájem k sobě chovají. Dám dva příklady: čtyři měsíce jsem žil u poměrně bohaté rodiny, ve druhém nejstarším domě Jižního ostrova. Auto jako mercedes a land cruiser nechávali stát před domem s klíčky v zapalování. Neměli jediný klíč od jejich velkého domu, takže když odjížděli, nezamykali. Též jsem viděl policistu, jak zastavil u nepojízdného vozu a pomáhal řidiči měnit kolo.
Když jsem se vrátil do Čech, brzy jsem začal pracovat na tom, abych na Zéland letěl znovu, takže téměř záhy následoval druhý, půlroční pobyt v této nádherné zemi. Cestu zpět jsem si zpestřil téměř třínedělní zastávkou Jižní Koreji. Tu jsem netradičně objel stopem. Na poslední půlroční výlet na Zéland mě má touha vytáhla po 1,5 roce strávených v Čechách. Znovu s desetidenní zastávkou Jižní Koreji. Poslední měsíc pobytu na Zélandě se mnou strávila přítelkyně a maminka, pro kterou se tak splnil celoživotní sen.
Nepříjemným pocitem po podobných výletech je, že člověk nikdy neví, zda se ještě v životě do těch nádherných míst, která objevil, vrátí a zda se ještě někdy shledá s přáteli, které tam potkal.
Děkuji za rozhovor a přeji ještě mnoho zajímavých cest.

Jana Pospíšilová

Galerie MDDM prezentuje

28.-30. května
VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ NOVÝ ZÉLAND
autorů Aleny Štorkové, Šárky Sokolové a Pavla Štorka,
kterou v pátek 28. 5. od 18 h zahájí povídání Pavla Štorka o cestování po Novém Zélandu detail


Jiří Žáček v Úvalech

Je mnoho žáčků i (žákyň), kteří v Úvalech jsou, byli i budou, ale ten, který se chystá naše město navštívit, se přece jen něčím liší a není to jen velkým písmenem na začátku slova. Tohle slovo je pro něj jméno, proto ono Ž!
Mnozí možná znáte krátké výstižné říkanky, básničky, skládanky, či jak je nazvat. Co třeba tuhle:

Otázka
Na co stůně doba?
Co má za nemoc?
Nejsou lidi.
Zato lidiček je moc.

A nebo snad tuhle?

Kdo krade, má za tři
Kradu,
kradeš,
krade,
kradou -
kdo by nechtěl
vilu se zahradou? detail

Napsal tyto trefné pravdy před dvaceti lety a vyšly v knížečce pod názvem Rýmy pro kočku. Žijeme v jiné době, ovšem tyto pravdy nejsou minulostí - bohužel hodí se i do dnešních dnů. Jiří Žáček ve svých knížkách vtipně glosuje i současnost. Přijďte posedět a pobavit se 3.5. do městského domu dětí a mládeže, jistě se nebudete nudit a můžete si s sebou přinést i knížky, do kterých můžete získat podpis autora při malé autogramiádě. Zazní samozřejmě i řada podobných básniček, které přednese jak autor sám, tak děti z dramatického kroužku. Pozvánka uveřejněná na jiném místě vám podá všechny potřebné informace. A na závěr ještě jedna z knížky Papírové růže:

Dobré ráno
Vystrčím ruku z okna, neprší.
Bohudík, shůry je nám přáno.
Smog, stroncium a stresy v normálu.
Dobré ráno.

Jiří Štork

Nabídka MDDM na květen

Básník Jiří Žáček v Úvalech !!!
V pondělí 3. 5. 2004 v 17 hodin v městském domě dětí a mládeže představí svou tvorbu dětem i dospělým básník JIŘÍ ŽÁČEK
V pořadu vyprávění a ukázek poezie v podání autora uvidíme i vystoupení dětí z dramatického kroužku MDDM.


Městský dům dětí a mládeže Úvalyzve děti i rodiče do sálku DPS na divadelní představení

HONZA A SKŘÍTKOVÉ
v úterý 11. května od 16 h
v provedení DIVADÉLKA BERUŠKA


MDDM ÚVALY UVÁDÍ
v pátek 14. května 2004 v 18 hodin
poetický pořad
Sto tváří lásky
Zazní milostná poezie v podáníherečky Marty Hrachovinové a Rudolfa Kvíze. Hudební doprovod sester Kijonkových - housle Monika, klavír Jana


MDDM Úvaly a klub Ouvaláček zve maminky
na povídání Jarmily Kafkové o nové přírodní kosmetice,
které se koná v úterý 25. 5. 2004 v 10 hodin.
Přírodní kosmetika EONÉ je určena hlavně dětem, ale také pro těhotenství, porod a šestinedělí.


Dům dětí a mládeže bude vystavovat v Rakousku

6. května letošního roku bude v Kulturním a informačním středisku v Pergu nedaleko Lince zahájena malá výstava. Bude sestavená z dětských prací vytvořených v kroužcích keramiky Evy Šimůnkové, vedoucí oddělení estetiky úvalského domu dětí a mládeže. Výstava má trvat asi jeden měsíc. Prezentace dětské tvorby prověří možnosti případné další spolupráce Kulturního střediska v Pergu a úvalského domu dětí, která se nabízí po vstupu České republiky do Evropské unie.

Ing. Vladislav Procházka

Vzpomínka na Večer s poezií Otokara Březiny

Krátce po příchodu jara 2004 se úvalští milovníci recitací blíže seznámili s dílem českého básníka a esejisty Otokara Březiny v podání Rudolfa Kvíze. Nemenší zásluhu při tomto večeru však měl také Chrámový sbor se svými šesti ukázkami. Básnický symbolismus Otokara Březiny se zde setkal s hudebním barokem v provedení chrámové hudby skladatelů Adama Václava Michny z Otradovic, Georga Friedricha Händela, Jana Maláta, Vojtěcha Říhovského, ještě i E. Pittoriho a Jana Kř. Knáhla. Takový pořad se podařil úvalskému MDDM ve spolupráci P. K. Šubrta z místního chrámu, p. Kvíze z nedaleké Štolmíře a spojeného pěveckého umění souboru, ve kterém vystupují hudební ochotníci (převažují zpěvačky) z Úval, Škvorce, Klánovic i Běchovic. Chrámový sbor má dnes sice "jen" 25 členů. Oproti trojnásobně početnější účasti smíšeného zpěváckého sboru a orchestru "Smetana" z 28.10.1934 - při oslavách 50-ti letého výročí od jeho vzniku se Smetanovou Českou písní - je to sbor dnes početně menší. (I při "válečném" provedení operního díla V. Blodka "V studni" v Úvalech r. 1940 se ve sboru a v národních krojích představilo celkem 25 žen, vedle mužů a orchestru). Přesto je činnost dnešního sboru zaslouženíhodná a rád zdůrazňuji, že se tak děje dík obětavosti nejen zpěvaček a zpěváků, ale především dík vedoucí sboru a varhanici paní Martě Hejskové ze Škvorce i stále známému hlasu paní Zdeňky Tučkové z Úval, i celé řady dalších sólistů. Je dobře, že sláva dnes téměř 140-ti letého Zpěváckého spolku "Smetana" neuvadla, že tento sbor byť pod jiným jménem "Chrámový …" zpívá stále, a to nejen ke slávě Boží, ale i pro radost a potěšení všem, které sborový zpěv dovede přilákat na koncerty, mše, ale i jiné příležitosti. Pátek 26. března 2004 úvalským tak přispěl nejen sedmdesátému pátému výročí úmrtí básníka Otokara Březiny, ale jeho čtenářům připomněl i originální názor na život, lásku a umění tak, jak jej hodnotila jedna z jeho tehdy současných obdivovatelek Anna Pammerová, žena na tehdejší dobu nezvykle hluboce vzdělaná:

"… Vím, že počet přátel Březinových skladeb je značný, zvláště v cizině. Ale s větší ještě jistotou mohu tvrditi, že počet oněch, kteří tuší, z jakých vláken básně jeho byly spřádány, jest velmi skrovný. …"
(viz A.P.: Neuspokojivá informace Zvídavým. 1930)

"… S hlediska soukromého bylo dovoleno říci tolik: Nepřál si být viděn zrakem davu. Všední prostředí zatěžovalo zvláštní jeho sen o Kráse a kalilo jeho utrpením získanou víru v absolutní Dobro. Vím, že ve volných chvílích osamělosti tyto dary Nebes přivolával básněmi na rozechvělou zeměkouli. Samozřejmě nevyhovoval všem, byť byl sebevíce shovívavý. …"
(viz A.P.: Mé vzpomínky na Otokara Březinu. 25.2.1934)

Ing. Vladimír Kolomý

detail detail detail detail

pan farář Šubrt
paní Hana Hnilicová a pan Rudolf Kvíz
návštěvníci
chrámový sbor paní Marty Hejskové

Jak se žije rybám

Takové bylo hlavní téma výstavy prací dětských výtvarných kroužků městského domu dětí a mládeže, která proběhla ve dnech 2. až 7. dubna.
Na slavnostním zahájení vystoupil student Martin Šochman, který zahrál na akordeon. Zdá se, že Martin je multiinstrumentalista, protože jsme ho viděli v minulosti stejně dobře hrát na trubku i na kytaru. Hudbu vzápětí doplnila Karolína Zahrádková recitací poezie Jiřího Žáčka. Poté už návštěvníci mohli obdivovat výtvarné práce, které vyrobily a instalovaly děti pod vedením paní Evy Šimůnkové. Děti se zamyslely nad zadaným tématem a vytvořily personifikaci světa pod vodou. Ryby přijaly lidské vlastnosti, a tak jsme mohli vidět například podvodní školu, svoz odpadu, mateřskou školu, rybího tatínka odpočívajícího na pohovce nebo rybí rockovou kapelu (škoda, že její hráči mlčeli jako ryby). Ztvárnění bylo nápadité a unikátní. Návštěvníky výstavy také zaujaly obrázky Zuzany Zelinkové, Marie Šolcové a Marty Kuchařové.
Výstava dětských prací byla opět jiná než předcházející, ale to je v domě dětí samozřejmostí. Na vystavených dílkách bylo možné spatřit, že ve výtvarném umění nejsou téměř žádná omezení.

Ing. Vladislav Procházka

detail detail detail detail detail detail

tak vznikají výtvarné práce
podvodní mateřská školka
podvodní stáří
výstava vzbudila živý zájem veřejnosti
Karolína Zahrádková, Martin Šochman
Eva Šimůnková, Zuzka Zelenková

Cesta za Tunguzským meteoritem

Na začátku srpna 2003 uskutečnila pražská agentura Koniklec ve spolupráci s Vlašimskou astronomickou společností expedici do oblasti dopadu Tunguzského meteoritu s cílem dokumentovat dnešní podobu místa a okolí a vést přírodní a vědecká pozorování v této oblasti. Ve výpravě bylo 17 lidí, 10 mladých účastníků bylo vybráno na základě pětiměsíčního soutěžního konkursu určeného pro studenty gymnázií a středních škol. Mezi vybranými byla také Lucie Vančurová z Úval. Společně s dalšími třemi cestovateli se podělila o dojmy a poznatky z expedice se zvídavými zájemci na besedě, která se konala v pátek 16. dubna v městském domě dětí a mládeže. detail
A bylo to vyprávění velice zajímavé. Putování výpravy začalo dlouhou cestou vlakem přes Moskvu do Krasnojarsku. Poté následoval přestup do letadla, které celý tým dopravilo do Vanavary. Několikadenní pobyt v třítisícovém městečku byl vyplněn nejen odpočinkem a seznámením s životem lidí, ale především přípravou na další fázi cesty. Naskytla se možnost mluvit s odborníkem na tunguzskou záhadu panem Plechanovem. Lucie Vančurová vyprávěla o následující části cesty.
Z Vanavary namířili do Pristaně, v níž byla základna expedice a byly zahájeny práce na projektech. Cesta nedotčenou přírodou vedla poté do Kulikovova tábora, do místa pojmenovaném po jednom z prvních vědců, který se tunguzské záhadě věnoval. V okolí mohli spatřit členové výpravy Johnův kámen, který byl kdysi mylně považován za zbytek meteoritu. Rovněž tak Suslovův kráter není výsledkem dopadu vesmírného tělesa, ale je to prohlubeň vzniklá procesem ve zmrzlé rašelině. Možná že jezero Čeko, které je 50 m hluboké a zřejmě vzniklo při tunguzské katastrofě, něco v sobě ukrývá. Po celou dobu pobytu v táboře prováděli mladí vědci pozorování rostlinné skladby vegetace, věnovali se výzkumu stromů, obojživelníků, plazů a entomologickému výzkumu. Naštěstí bylo výjimečně suché počasí, a tak je při práci neobtěžovali dotěrní komáři a mušky. Po naplnění programu výzkumu se celá skupina vrátila pěšky náročným terénem do Pristaně a po řece Čamba doplula na člunech do Vanavary. Následovala cesta domů.
Po vyprávění účastníků výpravy následovala beseda a dotazy. O smysluplnosti celé akce svědčily i výstavní panely s fotografiemi z cesty a ukázkami výsledků pozorování.
České expedici se sice nepodařilo objasnit záhadu tunguzského meteoritu, což ostatně nebylo jejím cílem, ale výprava získala velké množství poznatků z přírodovědeckých pozorování. Na internetové adrese: http//TUNGUZ.KONIKLEC.CZ je možné se o tom přesvědčit. Páteční podvečer v úvalském domě dětí a mládeže byl také dokladem širokého záběru témat jednotlivých akcí pořádaných pro úvalskou veřejnost.

Text a foto Ing. Vladislav Procházka

Taneční oddělení MDDM

vstoupilo do jarních kol soutěží formací, malých skupin, duet a sólistů ve všech tanečních disciplínách. Taneční skupinu čekají nejnáročnější soutěže od regiónu až po mistrovství republiky. Ty první máme už za sebou:

Taneční pohárová soutěž Disco Dance O KŘEMÍLKŮV POHÁR ÚSTÍ NAD LABEM
MALÁ SKUPINA - "GLITERS" hlavní v. kategorie 4. místo
DUO DD - Katka Krajíčková a Kristýna Nováková 2. místo (foto)
Gratulujeme všem účastníkům dětské, juniorské i hlavní kategorie.

detail detail detail detail

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ELECTRIC BOOGIE A HIP HOPU
20.-21.3.2004 Jesenice u Prahy
Naše umístění: ELECTRIC BOOGIE - sóla
1. místo hlavní v. kategorie ženy PETRA VYKOUŘILOVÁ
1. místo dětská v. kategorie ženy MARUŠKA ŠŤASTNÁ
2. místo juniorská v. kategorie ženy BÁRA ŠULÁKOVÁ
3. místo juniorská v. kategorie ženy MÍŠA BAUEROVÁ
4. místo juniorská v. kategorie ženy MONIKA PERGLEROVÁ
4. místo dětská v. kategorie muži JIRKA FORMAN
5. místo juniorská v. kategorie ženy GÁBINA NOVÁKOVÁ
5. místo juniorská v. kategorie muži JAKUB ZAJAC
7. místo dětská v. kategorie muži DAVID PROCHÁZKA
7. místo juniorská v. kategorie muži ZBYNĚK ŠOULÁK
Další účastníci: Filip Šatoplet /8/, Dominik Matulka /9/, Petr Winzberger /10/, Jaroslav Čáp /11/, Dan Vlas /12/, Petr Hric /13/ v dětech (foto 3) a Jaroslav Kutílek /9/ v juniorech (foto).
V duu blahopřejeme Báře s Míšou ke 4. místu (foto) a Monice s Gábinou k 5. místu.
V HIP HOPU byl nejúspěšnější DAVID PROCHÁZKA se svým 4. místem ve finále.
Děkujeme za reprezentaci i BÁŘE ZAJA-COVÉ v sólu a duu s MÍŠOU ZAHRÁDKOVOU a malým skupinám dětí a juniorů v HIP HOPU.
Všichni tanečníci umístěni do 5. místa ve finále si zajistili nominaci na Mistrovství Slovenska, ME, Světový pohár a MS. Děkujeme.

Za taneční oddělení MDDM Alena Sismilichová

 
 

S P O R T

SÁZAVÁK

Cyklistická sezóna zahájena. 17.4. se uskutečnil 13. ročník závodu. V kulisách sázavských kopců zalitých nádherným jarním sluncem. Byť termín byl oznámen pouze deset dní před konáním akce, sjelo se na start 34 cyklistů lačných polykat první společné jarní kilometry.
Kopec ze Sázavy rozdělil balík na několik skupin. Vpředu vzorně spolupracovala čtveřice silných závodníků, dobře již známých ze závodů úvalských, ale též celostátních. Ve spurtu zvítězil o pár centimetrů Kalenský /Poříčany/ před Vitáčkem /Čelákovice/. Hned za nimi dojel Janoušek /Praha/ následován Kubíkem /Nymburk/. Celá čtveřice absolvovala trať dlouhou 75 km za 1:56:00. Průměrná rychlost 36,5 km/hod je na úvod sezóny skvělou vizitkou vítěze. Druhá skupina měla ztrátu 1,5 min.
Prvním z Úvaláků byl se ztrátou 11,5 min. Šťovíček. V závěru pole dorazilo i zdravé jádro úvalské cyklistiky /jak si sami říkají/. Budiž jim čest za účast. Pro 30. místo si dojel Bernreiter /čas 2:36:07 hod/, 31. Bláha /2:36:32/, 32. Zelenka /2:45:29/ a 33. Selix.
Sezóna byla zahájena krásným závodem. Snad bude pokračovat podobným stylem a nebude tak hrbolatá, jako silnice po letošní zimě, které začínají být spíš terénem pro horská kola než silniční.

Pavel Štork

SK Úvaly a Hospoda " U KÁŠI"
pořádá v sobotu 22.5.2004 fotbalový dvojzápas.
Od 14:00 nastoupí již po šesté fotbalisté proti hokejistům Sparty Praha
(Poborský, Blažek, Siegel, Brabec, Beránek, Bříza, Zelenka, Volek, Hlaváč, Výborný, Kučera, Žemlička a další)
Od 17:00 nastoupí naši borci SK Úvaly proti FC Říčany.
Večer Disco
hraje moderátor rádia Blaník Martin Císař.
 

 

S P O L K Y

ÚVALSKÝ SPOLEK AKVARISTŮ

Člen sdružení Unie akvaristů České republiky - AKVA CZ
pořádá 6. prodejně prezentační akvatrh českých distributorů, výrobců a chovatelů všeho akvaristického
AKVA ÚVALY 2004
a VI. celostátní setkání akvaristů v Úvalech
Akce se koná v sobotu 29. května 2004 v areálu sokolovny na náměstí Arnošta z Pardubicod 8:00 do 12:00 hodin.
Jednotné vstupné 20,- Kč za osobu.
Těšíme se na vaši účast.


Junák hlásí …

V sobotu 10. března uspořádali skautky, skauti, vlčata a světlušky dobrovolnou sbírku pro SOS dětské vesničky. Vybrali 7 500,- Kč a předali je osobně do pokladny Sdružení dětských vesniček.
Vyřizujeme vřelé poděkování Sdružení SOS i skautů všem milým dárcům za jejich dary a všem skautkám a skautům, kteří sbírku připravili a uspořádali.

Skautské středisko br. J. Bubáka

 
 

C Í R K E V

Velikonoce v Husově kapli detail

O velikonoční neděli na Hod Boží velikonoční se slavnostní liturgická bohoslužba Církve československé husitské konala i v Husově kapli v Úvalech. Křesťanského společenství k oslavě vzkříšení Ježíše Krista se vedle členů náboženské obce zúčastnili i další hosté. Při slavnostní bohoslužbě detail vystoupila děvčata ze skupiny křesťanské výchovy hrou s velikonoční scénkou a recitací a zpěvy JEŽÍŠOVA CESTA. Následně s touto scénkou děvčata potěšila i obyvatele Domova důchodců v Úvalech na Pondělí velikonoční.
Letošní velikonoční křesťanské společenství v Husově kapli v Úvalech skutečně prožilo radostné chvíle s hlubokým duchovním prožitkem.

Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech


Pozvání na KONCERT PÍSNIČKÁŘE PETRA LUTKY
V pátek 28. května 2004 v 17 hodin v kostele Zvěstování Páně v Úvalech.
Vstupné dobrovolné.
Všichni jste srdečně zváni.

Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH
P. Karel Šubrt, kněz římkat. Církve

 
 

H I S T O R I E

Zápisky pana Zemana
(1892-1969), mistra pokrývačského

(5. část zápisků z roku 1967 navazuje na předešlá vyprávění o výstavbě a životě v Úvalech v 1. polovině 20. století)

V roce 1920 přišel do Úval nepatrný poměrně dost malý slaboučký člověk, ubytoval se v hotelu a celé dny byl venku a sháněl. Celkem nikdo si ho nevšiml, a tak chodil po Úvalech a kolem Úval a nikdo nevěděl, co shání.
Pak přišel na obecní úřad s tím, že by chtěl v Úvalech postavit továrnu na umělé tuky. Žádost byla zamítnuta. Řekli mu, že Úvaly jsou výletní místo pro Pražáky a že jsou tu pro ně stavěny vilky a že si nenechají město zakuřovat továrnou. Žádost šla dál na Okresní úřad v Českém Brodě a tam mu stavbu povolili, protože nemůže vadit ovzduší tak malá dílna, jakou chce pan Kubín postavit a co v ní chce vyrábět a naopak to bude pro obec výhodné, protože jí to přinese peníze. Stavba mu byla také povolena proto, že žádal o místo daleko od Úval. Stavitel Jedon mu postavil vilu, která stojí dodnes a aby si nikoho nerozhněval, požádal stavitele Saidla, aby mu postavil provozovny. Podle jirenské silnice mu postavili dílny asi 20 m dlouhé, nízké, jen přízemní a pan Kubín začal vyrábět umělé tuky do pečiva, ale jen pro pekaře, neboť sám byl také pekař. Tuky nazval Vega margarin a za čas výrobny nestačily. Začal rozšiřovat výrobu, přikupovával pozemky. Vpravo od vily měl pole pan Mysliveček, ale ten mu řekl, že pole neprodá. Přes to pole Myslivečkovo bylo další pole, to bylo na prodej, ale to koupili bratři Hájíčkové a ti vyráběli různá plechová potrubí. Vedle "Hájíčkárny" bylo také pole, patřilo panu Cmíralovi, ale ten pole také nechtěl prodat. Pan Mysliveček tehdy pole neprodal, ale v roce 1952 mu ho vzala silnice (dnešní přeložka silnice na Jirny s mostem nad železniční tratí - pozn. red.) a nedostal nic. Neprodal pole pan Cmíral, nedostal nic a dnes pole leží ladem.
Pan Kubín začal tedy stavět další výrobny směrem k železniční trati, zase jen nízké přízemní. Tím rozšířil výrobu, nakoupil koupací vany, škopky, prádelní hrnce a jiné plechové nádobí, které naplnil margarínem a dodával ho pekařům a cukrářům bez vrácení nádob, neb cena nádoby byla započtená v ceně margarínu. Vynášelo mu to, protože od roku 1923 každý rok něco stavěl a továrnu rozšiřoval a stále vyráběl lepší a lepší zboží, takže konkuroval i Schichtlovi z Ústí nad Labem. Ta vysoká budova, to je také jeho dílo, tu postavil se stavitelem Votavou. To se rozumí, že po roce 1948 vzal továrnu stát, margarinku zrušil, vše předělali, pře-stavěli, upravili a zřídili z toho Masnu obrovských rozměrů, zvláště pak, když jim spadla do rukou "Hajíčkárna", kde postavili po obou stranách veliké garáže.
Nic se ale z myšlenky a nápadů pekařského dělníka neztratilo, vše má původní ráz, jen je všechno zvýšeno do prvního patra. My řemeslníci na něj rádi vzpomínáme, protože každý rok dal něco vydělat a dělníky neokrádal.
(pokračování příště)
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 981 539, fax: 281 981 696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz