6/2004

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
N A P S A L I   O   N Á S
K A M   A   K D Y
P O L I C I E
Š K O L S T V Í
H I S T O R I E
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
C Í R K V E

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 45

 

 

 

O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta města Úvaly podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
o z n a m u j e

1.Volby do Evropského parlamentu se uskuteční: v pátek dne 11. června 2004 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 12. června 2004 od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu:
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost sálek Domu pečovatelské služby, nám. Svobody 1570, Úvaly, pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Úvalech - ulice Atlasová, Bezručova, Borová, Bratří Čapků, Brožíkova, Čelakovského, Čermákova, Dobrovského, Ebenová, E.E. Kische, Erbenova, Fibichova, Foersterova, Glücksmannova, Guth-Jarkovského, Grégrova, Hodov, Do Hodova, Janáčkova, Jedlová, Jirenská, Josefa Lady, K Hájovně, Klánovická, Klostermannova, Kmochova, Kollárova I., Kožíškova, Kupkova, Lesní, Máchova, Maroldova I., Modřínová, Muchova, Nad Koupadlem, nám. Svobody, Otokara Březiny, Palackého, Pernerova, Pražská I., Prokopa Velikého I., Purkyňova, Rašínova, Slavíčkova, Smrková, Sukova, Šafaříkova, Šámalova, Šrámkova, Tichého, Tovární, Tylova, U Horoušánek, Vrchlického, V. Špály, Zálesí,
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost Městský dům dětí a mládeže, Vítězslava Nováka čp. 372, Úvaly, pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Úvalech - ulice 28. října, Alešova, Barákova, Boženy Němcové, Čechova, Hakenova, Havlíčkova, Jiráskova, Jungmannova, Kollárova II., Maroldova II., Nerudova, Pražská II., Prokopa Velikého II, Raisova, Štefánikova, Švermova, Vojanova, Vítězslava Nováka, Wolkerova, Žižkova,
ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost Základní škola, přízemí hl. budovy, nám. Arnošta z Pardubic čp. 8, Úvaly, pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Úvalech - ulice 5. května, Arnoštova, Bendlova stezka, Bulharská, Denisova, Dobročovická, Dvořákova, Fügnerova, Hálkova, Horova, Husova, Chelčického, Chorvatská, Jeronýmova, Kladská, Komenského, Lužická, Mánesova, nám. Arnošta z Pardubic, Na Spojce, Na Stráni, Na Ztraceném korci, Poděbradova, Podhájí, Pod Slovany, Pod Tratí, Riegerova, Roháčova, Rumunská, Ruská, Slovinská, Smetanova, Sovova, Srbská, Škvorecká, Táboritská, Tyršova, U Kaberny, U Obory, U Přeložky, U Starého koupadla, U Výmoly, Vydrova, Zahradní.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky.
Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Seznam ulic a čísel popisných v jednotlivých volebních okrscích bude vyvěšen na úřední desce před budovou MěÚ Úvaly.

Ing. Ivan Černý, starosta v.r.

 

K A M   A   K D Y

Nabídka MDDM na červen
4. června od 17 hodin v sokolovně
- závěrečná akademie tanečního oddělení MDDM.


Galérie MDDM

5. a 6. června se uskuteční prodejní výstava tří mladých výtvarníků. Lucie Tučková bude prezentovat své malované hedvábí a keramiku, Zuzka Indrová keramické plastiky a Radek Navrátil fotografie.
Vernisáž je v sobotu v 10.00 hodin a výstava je otevřena do 18 hodin, v neděli od 14 do 18 hodin.

9. června se od 17 hodin uskuteční v galerii MDDM závěrečný klavírní koncert žáků ZUŠ Jana Zacha pod vedením pí učitelky Grokchovské.
Sálek DPS

27. června od 16 hodin
Premiéra divadelního představení
Dramatický kroužek nastudoval pohádkové představení Královna Koloběžka I. podle scénáře a pod režijním vedením pana Aleše Morávka.


5. června ve 13.00 h za sokolovnou
Ouvalskej bigbít
Divokej Bill, Visací zámek, Vypsaná fixa, Southpaw, Lety mimo, Medvěd 009, Den, Screaming rats, Cruel, Ejhle, Chlejf.
Vstup 199,- Kč.

26. června 9.00 městský stadion Čelákovice
Den záchranářův Čelákovicích
Vstup zdarma.

MDDM v letošním prázdninovém období pořádá tři letní tábory.

LT v Cholticích "12 dní na Olympu"
zaměřen na výtvarnou výchovu se koná v termínu 4. - 17. 7. 2004.
Hlavní vedoucí je Eva Šimůnková.

LT v Jindrově - "Dračí doupě"
je zaměřen na turistiku,
vedoucí Alena Sismilichová a Olga Procházková.
Termín 17. - 31. 7. 2004.

LT Štědronín
je taneční tábor v termínu 21.- 28. 8. 2004
a hlavní vedoucí je Alena Sismilichová.

Pozvánka
na řádné veřejné zasedání zastupitelstva města,
č. 03/2004, které se bude konat
v pondělí 14. června 2004v 18.00 hodin
v sále Domu s pečovatelskou službou Úvaly, nám. Svobody 1570.
Program:
1) Zahájení,
2) Zpráva o činnosti rady města od 25. 3. 2004 do 14. 6. 2004,
3) Úprava rozpočtu města,
4) Změny územního plánu města Úvaly II b),
5) Majetkoprávní záležitosti,
6) Různé,
7) Připomínky, náměty, dotazy členů zastupitelstva,
8) Připomínky, náměty, dotazy občanů,
9) Závěr.

Ing. Ivan Černý v.r., starosta města

8. června 2004 od 18 hodin
Sálek domu s pečovatelskou službou, nám. Svobody
Informace o připravované rekonstrukci traťového úseku Praha - Běchovice - Úvaly včetně úvalského nádraží.
 

   

Evropský parlament

Evropský parlament je, řečeno slovy Římské smlouvy z roku 1957, zástupcem "lidu států sdružených v Evropském společenství". Spolu s Radou Evropské unie (legislativní orgán), Evropskou komisí (exekutivní orgán) a Evropským soudním dvorem tvoří Evropský parlament organizace Evropské unie.
První přímé volby do Evropského parlamentu se konaly v červnu 1979. Od skončení druhé světové války tedy uběhlo třicet čtyři let do chvíle, kdy se národy Evropy, kdysi rozeštvané válečným konfliktem, vydaly k volebním urnám, aby si zvolily poslance ve společném zastupitelském sboru. Evropané tak jedinečným způsobem dovršili symbolické usmíření.
Občané Unie budou mít opět možnost volit Evropský parlament ve dnech 10. - 13. června 2004, na území České republiky se budou volby do Evropského parlamentu konat ve dnech 11. a 12. června 2004.
Poslanci Evropského parlamentu jsou od roku 1979 voleni v pětiletém intervalu přímým všeobecným hlasováním, a to systémem poměrného zastoupení. Při volbách ve všech zemích platí společná základní demokratická pravidla: volební právo od osmnácti let, rovnost mužů a žen a zásada tajného hlasování.
Rozdělení křesel zvýhodňuje menší členské země, které mají v poměru k počtu svých obyvatel více poslanců než země s velkým počtem obyvatel jako např. Německo, Francie nebo Itálie. Česká republika bude v Evropském parlamentu zastoupena 24 poslanci.
V současné době působí v Parlamentu sedm politických skupin; vedle nich jsou zde i "nezařazení" poslanci. Politické skupiny sdružují poslance z více než stovky politických stran z členských států (PPE-DE Evropská lidová strana - křesťanští demokratéa Evropští demokraté, PSE Evropská socialistická strana, ELDR Evropská liberální, demokratická a reformistická strana, Verts/ALE Zelení a Svobodná evropská aliance, GUE/NGL Konfederace evropské levice a Severské zelené levice, UEN Unie za Evropu národů, EDD Evropa demokracie a rozdílností, NI nezařazení poslanci).
Evropský parlament má sídlo ve Štrasburku a tři pracovní místa: Štrasburk, Brusel a Lucemburk. Evropský parlament je jediným orgánem Společenství, který zasedá a jedná veřejně. Jeho rozhodnutí, postoje a záznamy z jeho jednání jsou zveřejňovány v Úředním věstníku Evropských společenství. Poslanci zasedají v jednacím sále podle politických skupin, nikoli podle národních delegací. Poslanci také zasedají v parlamentních výborech a delegacích buď jako jejich řádní členové, nebo jako náhradníci. Jeden týden v měsíci tráví poslanci na plenárním zasedání ve Štrasburku, v tuto dobu Parlament zasedá za přítomnosti všech poslanců. Doplňující dvoudenní zasedání se konají v Bruselu. Sekretariát Parlamentu sídlí v Lucemburku. Dva týdny v každém měsíci jsou vyhrazeny schůzím výborů Parlamentu v Bruselu. Ve zbývajícím týdnu se scházejí politické skupiny.
Jako všechny zastupitelské sbory má i Evropský parlament tři základní pravomoci: legislativní pravomoc, rozpočtovou pravomoc a kontrolní pravomoc. Jeho politická role v rámci Evropské unie vzrůstá.
Běžným legislativním postupem je spolurozhodování. Tento postup staví Parlament a Radu na stejnou úroveň a v jeho rámci tyto dva orgány společně přijímají právní předpisy na základě návrhů Komise. Parlament musí dát konečný souhlas. Spolurozhodování je základním rozhodovacím nástrojem Evropského parlamentu a díky němu může Parlament ve větší míře ovlivňovat právní předpisy Společenství. Spolurozhodování se uplatňuje mimo jiné u volného pohybu pracovních sil, vytváření vnitřního trhu, výzkumu a vývoje, životního prostředí, ochrany spotřebitele, vzdělání, kultury a zdraví. Ačkoli je spolurozhodování hlavním legislativním postupem, v některých důležitých oblastech zaujímá Parlament pouze stanovisko. Mezi ně patří daňová politika a výroční kontrola farmářských cen.
Evropský parlament a Rada představují dvě složky rozpočtového orgánu. Jinými slovy, společně sdílejí pravomoc nad finančními prostředky, stejně jako se dělí o pravomoc legislativní. Rozpočet na příští rok se sestavuje vždy v prosinci. Rozpočet nevstoupí v platnost, dokud jej nepodepíše předseda Parlamentu. Parlament má rozhodující slovo při schvalování většiny výdajů v ročním rozpočtu, např. výdajů na méně prosperující regiony, na odborné vzdělávání s cílem snížit nezaměstnanost atd. U výdajů na zemědělství může Parlament předkládat pozměňovací návrhy, poslední slovo má však Rada. Parlament a Rada projednávají rozpočtové návrhy Komise ve dvou čteních (v rozmezí května a prosince) a během nich se dohodnou, kolik finančních prostředků a na co bude vynaloženo. Parlament může také rozpočet zamítnout, pokud má za to, že neodpovídá potřebám Unie.
Parlament uplatňuje demokratický dohled nad všemi činnostmi Společenství. Tato pravomoc, která se původně týkala pouze činnosti Komise, byla rozšířena také na Radu ministrů a na orgány odpovědné za zahraniční a bezpečnostní politiku. Pro usnadnění tohoto dohledu může Evropský parlament zřizovat dočasné vyšetřovací výbory. Této své pravomoci využil již několikrát, mj. při vyšetřování případu "nemoci šílených krav", které vedlo ke zřízení Evropské veterinární agentury v Irsku. Parlament také prosadil vytvoření Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).
Evropský parlament připisuje velký význam ochraně lidských práv jak v EU, tak i ve světě, a využívá proto svých pravomocí k podpoře dodržování základních práv. Odmítl proto např. řadu finančních protokolů s některými třetími zeměmi kvůli porušování lidských práv a snažil se je přimět k tomu, aby propustily politické vězně nebo aby se připojily k mezinárodním úmluvám o ochraně lidských práv. Jedním z cílů Evropské unie je zajistit jejím občanům "vysokou úroveň bezpečnosti v prostoru svobody, bezpečnosti a práva". Evropský parlament považuje splnění tohoto cíle za velmi důležité. Spolupráce v oblasti bezpečnosti, tzn. v policejních a soudních věcech jako jsou trestní a občanskoprávní případy, azylová politika, přistěhovalectví, terorismus a organizovaná trestná činnost, boj proti drogám, korupci, rasismu a xenofobii, dnes spadá do působnosti Unie. Parlament hraje v této oblasti plnoprávnou legislativní roli.
Občanství Unie, které je zakotveno ve Smlouvě, přísluší každému občanu členského státu EU. Občanství Unie nenahrazuje občanství členských států, nýbrž je doplňuje. Všeobecné volby do Evropského parlamentu mu dávají plnou legitimitu. Účastí v těchto volbách evropští občané posilují jeho postavení a zvyšují jeho význam.


Občanská demokratická strana

Volby do Evropského parlamentu
11. - 12. června 2004
modrá šance pro Evropu
Volební lídr ODS: Ing. Jan Zahradil

Kandidáti za ODS:
2. RNDr. Petr Duchoň
3. MUDr. Miroslav Ouzký
4. Mgr. Hynek Fajmon
5. Doc. RNDr. Nina Škottová, CSc.
6. PaeDr. Ivo Strejček
7. Ing. Oldřich Vlasák
8. MUDr. Milan Cabrnoch
9. Ing. Ivan Knižátko
10. Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
11. Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., Deng., Feng.
12. Mgr. Tomáš Úlehla
13. Ing. Veronika Nedvědová
14. Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
15. Mgr. Luděk Sequens
16. Mgr. Antonín Kazda, LL.M
17. Mgr. Petr Plecilý
18. Kateřina Trinerová
19. MUDr. Luděk Sefzig
20. PhDr. Jaromír Kalus
21. Doc.Ing.Simon Karamazov, Dr.
22. Ing. Jan Šlemr
23. Ing. Jan Bartoň, CSc.
24. PhDr. Jan Šulc


Sdružení nezávislých a Evropští demokraté
kandidují do voleb do Evropského parlamentu 11. - 12. 6. 2004.

Seznam kandidátů:
1. Doc. Ing. Josef Zieleniec, 58, senátor, Praha,
2. PhDr. Jana Hybášková, 38, velvyslan-kyně, Praha,
3. Mgr. Tomáš Zatloukal, 35, ředitel gymnázia, Napajedla,
4. Dipl. Kfm. Peter Appelt, MCR, 38, ekonom, Lojovice,
5. MVDr. Josef Holejšovský, 60, ředitel Státní veterinární správy ČR, Jihlava,
6. Lukáš Macek, M.A., 28, politolog, Praha,
7. Ing. Marie Černá, 47, náměstkyně hejtmana, Třebíč,
8. prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, 61, rektorka Univerzity Palackého, Olomouc,
9. MVDr. Přemysl Rabas, 40, ředitel Zooparku, Chomutov,
10. Silvano Pedretti, M. A., 39, podnikatel, Praha, ...
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

INFORMACE
z jednání rady města Úvaly, které se konalo v pondělí 19.4.2004

Byla provedena kontrola plnění úkolů z minulých jednání rady.
Vyplývající nové úkoly:
Rada ukládá odboru investic a životního prostředí (OIŽP) vypsat výběrové řízení na odvoz komunálního odpadu od r. 2005.
Rada ukládá OIŽP upozornit dopisem nájemce bistra u manipulační plochy při silnici I/12, že VPS uklidily nepořádek s tím, že město očekává průběžné udržování pořádku.
Rada ukládá OIŽP projednat s nájemcem pole přes silnici č. 101 u Výpustku vybudování nového můstku na pole uprostřed délky pole a zrušení stávajících u lesa, aby se ztížila přístupnost lesa, do kterého řidiči vyvážejí odpady.

Správní odbor

Akce Dětský bazar v MŠ Kollárova 1260 ve dnech 23.4. a 24.4. 2004, - rada města souhlasí s bezplatným poskytnutím spojovací chodby v objektu MŠ Úvaly Kollárova 1260 k pořádání akce Dětský bazar ve dnech 23. 4. a 24. 4. 2004.
Rada řešila dluhy nájemného rodiny H.
Letopisecká komise a kronikářský aktiv, - rada projednala zápis z 1. schůzky členů letopisecké komise a kronikářského aktivu ze dne 29. 3. 2004.
Nabídka možnosti dlouhodobého pronájmu celé budovy č. p. 1144 - zdravotní středisko ze strany komerční společnosti.
Rada města ukládá správnímu odboru prověřit možnosti zvýšení úrovně služeb poskytovaných ve zdravotním středisku jeho pronájmem jako celku jednomu subjektu. V případě kladného výsledku šetření bude případný pronájem předmětem jednání zastupitelstva města a na provozovatele vypsáno výběrové řízení.
Rada města souhlasí se změnou užívání bytu ve zdravotním středisku pro lékařskou ordinaci.
Rada města ukládá správnímu odboru vypsat výběrové řízení na provozování nové vzniklé lékařské ordinace tak, aby odbornost poskytovaných služeb byla obohacením spektra poskytovaných služeb.

Odbor investic a životního prostředí

Úvěr od Českomoravské záruční a rozvojové banky: banka poskytuje bezúročný úvěr, který je součástí dotace na kanalizační přivaděč Chorvatská, požaduje uzavřít smlouvu o vlastní směnce. Projednání bodu bylo odloženo - je nutno prostudovat text smlouvy o směnce.
Rada města ukládá odboru investic a životního prostředí předložit radě text smlouvy o směnce
Vyhodnocení výzvy o veřejnou zakázku - plynofikace zdravotního střediska.
Rada města stanovuje pořadí nabídek na akci Plynofikace zdravotního střediska v Úvalech:
1.místo: firma Rekomont,
2. místo: firma TETUL,
3.místo: firma Stavomontáže Brno a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o dílo s firmou REKOMONT.
Rada města ukládá odboru OIŽP v případě, že vyplyne nutnost víceprací v objemu přes 20.000 Kč, vypsat na vícepráce zvláštní výběrové řízení.
Výběrové řízení - Splašková kanalizace Glücksmannova.
Rada města stanovuje pořadí nabídek na akci Splašková kanalizace Glücksmannova:
1. místo: firma VPK Suchý,
2. místo: firma Jiří Vrkota,
3. místo: firma Stavební marketing, s.r.o., a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o dílo s firmou VPK Suchý.
Kanalizace se bude stavět jen v případě, že město získá dotaci od Středo-českého kraje.
Informace o nabídce, ve které soukromá osoba nabízí vlastní výstavbu bytové jednotky jako půdní vestavbu v domě, který je majetkem města.
Rada zadává OIŽP vypracování a zaslání odpovědi ve smyslu, že město Úvaly nepostupuje a ani nebude postupovat tímto způsobem.

Různé

Pozemky pod domy a okolo domů SBD Úvaly, pozemky u prodejny PANDA:
Ing. Horová předložila geometrický plán s návrhy oddělení a spojení jednotlivých pozemků.
Rada města pověřuje Ing. Horovou dalším jednáním se SBD Úvaly ve věci prodeje pozemků v majetku města.
Výběrové řízení na ředitele ZŠ Úvaly: komise obdržela 9 nabídek, 2 byly vyřazeny (nesplnění podmínek). Ostatní uchazeči byli pozváni na ústní jednání. Zápis z jednání byl předložen radě. Výběrovou komisí byl jako nejvhodnější kandidát vybrán Mgr. Jaroslav Březka.
Rada města souhlasí se jmenováním Mgr. Jaroslava Březky ředitelem Základní školy Úvaly. Mgr. Jaroslav Březka bude po získání souhlasu krajského úřadu jmenován ředitelem ZŠ Úvaly s účinností od 1.7.2004.
Ing. Horová předložila zápis z jednání odboru správy majetku města s p. Králem z 12.10.1999 ve věci financování infrastruktury na nám. Svobody.
Rada ukládá Ing. Černému projednat s p. Králem možnosti financování obslužné komunikace mezi DPS a sousedícími domy, jejichž investorem bude p. Král.
Ing. Černý informuje o jednání s náměstkem prezidenta Policie ČR plk. Husákem o rozšíření služebny policie v Úvalech. Policie ČR zváží přidělení 5-6 policistů + automobil + počítač na úkor obvodního oddělení v Čelákovicích.
Rada vyslovila souhlas se zněním odpovědi na článek "Arogance moci", uveřejněný v Životě Úval.
Prodej pozemků v lokalitě Chorvatská:
Ing. Černý podal informaci o proběhlých platbách a uzavření kupní smlouvy na lokalitu č. 10 a jejím vkladu do katastru a o výhledu dalších plateb ze strany společnosti Čechoslávie za akci Chorvatská.
Rada města souhlasí s tím, aby starosta prodloužil platnost smlouvy o budoucích kupních smlouvách se společností Čechoslávie, s.r.o.
Informace o poškozeném dopravním značení:
rada ukládá OIŽP prověřit situaci a zajistit nápravu.
Petice na nedostatečné osvětlení ul. Boženy Němcové:
rada ukládá OIŽP prověřit situaci, vypracovat odpověď na petici a prověřit možnosti zlepšení.
Vyčištění jam a štoly Kalák: p. Kroutil informuje, že pro získání případných dotací na tyto práce jako na protipovodňová opatření bude nutný projekt.
Rada ukládá OIŽP zajistit jednoduchý projekt na zprovoznění jam a štoly rybníka Kalák.
Ing. Máčik informuje o stížnosti občana Máchovy ulice na neukázněnost řidičů (jezdí v oblasti Dobrovského - Máchova - Guth-Jarkovského vysokou rychlostí) a o návrhu umístit dopravní značky Obytná zóna.
Rada souhlasí se zakoupením věcného daru pí J. P. k jejímu významnému životnímu jubileu.


INFORMACE
z jednání rady města Úvaly, které se konalo v pondělí 3. 5.2004

Byla provedena kontrola úkolů, z jednání vyplynuly nové úkoly:
Ing. Černý připraví s p. Králem vyúčtování nákladů na infrastrukturu na nám. Svobody.
Ing. Černý přizve p. Krále na VZZM.
Ing. Horová předloží ekonomický propočet výhodnosti předčasného splacení půjčky u GE Capital.
Ing. Horová informovala o termínech prodeje pozemků Benzina.
Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit nákup pozemků p.č. 268/2 a 3185.

Odbor správní

Výjimka na počet dětí v MŠ Kollárova:
rada města souhlasí s udělením výjimky v počtu naplnění tříd v MŠ Kollárova, kde bude přijato k docházce do 25 dětí na 1 třídu.
Vznik nových ulic:
rada města schvaluje nové názvy ulic kolmých k ulici Smrkové v lokalitě Zálesí, a to ulice Tisová a Jalovcová.
Smlouva o užívání věci - volební místnosti pro volby do EU:
rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o užívání věci - prostory ZŠ Úvaly a MDDM Úvaly jako volební místnosti pro volby do Evropského parlamentu od 12:00 h dne 11. 6. 2004 do rána dne 15. 6. 2004 za cenu 3.000 Kč za místnost.
Rada byla informována o výpovědi nájemní smlouvy v objektu Tesko (nebytové prostory, jazyková škola Atlantis) ze strany nájemce.
Žádost obyvatele azylového domu o souhlas s ubytováním matky manželky žadatele a o souhlas s provozováním podnikání této osoby: Rada města souhlasí s ubytováním další osoby - paní G. N. v domě č. p. 203, byt č. 3, nikoliv s jejím provozováním podnikání v tomto bytě.
Přidělení bytů v DPS:
rada města souhlasí s přidělením bytů v domě s pečovatelskou službou:
1. paní H., 2. paní P. a ukládá správnímu odboru vést v tomto smyslu jednání s uchazečkami.
Umístění reklamy společnosti SATCA, s.r.o. na 5 informačních tabulích města proti poskytnutí sponzorského daru ve výši 13.000 Kč na obnovu tabulí, popř. na pořízení nových tabulí.
Rada města souhlasí s přijetím sponzorského daru ve výši 13.000 Kč ze strany společnosti SATCA, s.r.o., s účelem obnovy 5 stávajících tabulí na místech dohodnutých se společností SATCA a s umístěním následujícího textu na předmětných tabulích: "Sponzorem tabule je firma SATCA, s.r.o, velkoobchod výpočetní technikou, tel. 296 826 021"
Informace - státní okresní archiv:
rada byla informována o průběhu a výsledcích jednání ve Státním okresním archivu ve Zdibech, zvláště pak o nutnosti napravit nevyhovující stav zjištěný v minulých letech kontrolami Státního archivu. K tomu Ing. Máčik doplňuje, že je připraven k vydání aktualizovaný spisový a skartační řád doplněný o dosud neexistující skartační plán.
Rada města ukládá tajemníkovi vydat skartační plán a předložit harmonogram skartace spisů podle způsobu skartace.

Odbor investic a životního prostředí

Rada byla informována o výsledcích jednání s p. P. - bistro stojí na pozemku silnic, přilehlý pozemek je manipulační plochou SÚS; nepořádek nevzniká činností bistra, ale řidiči u manipulační plochy skládají vlastní odpad.
Rada ukládá OIŽP projednat se SÚS odpovědnost za stav plochy a její statut; zjistit, za jakých podmínek lze ohradit manipulační plochu.
Rada byla informována, že OIŽP zažádal o granty na splácení úroků z půjček.
Rada města bere na vědomí informaci o jednání s Lesy ČR, které jsou nájemcem zemědělských pozemků v lokalitě Kostelík ve věci zneprůjezdnění cesty mezi polem a lesem a ukládá OIŽP projednat s nájemcem možnost umístění jednoho kusu závory na příjezdové cestě a též výši nákladů s tím spojených.
Stížnost občanů lokality V Setých:
- prašnost a ničení komunikací provozem nákladních automobilů vozících zeminu na pozemky PT Servis.
Rada ukládá OIŽP odpovědět občanům lokality V Setých, včetně omluvy za nedodržení termínu odpovědi.
Rada ukládá tajemníkovi MěÚ prověřit stavební povolení na terénní úpravy vydané firmě PT Servis, zvláště kapitoly:
1) zajištění dopravní obslužnosti,
2) zachování kanalizace,
3) rozsah zavážky (souhlas s PD),
4) provést státní stavební dohled.
Návrh smlouvy s Eltodo Citelum: rada byla informována, že proběhne jednání o smlouvě, text smlouvy bude radě k dispozici. Plnou moc musí posoudit a případně schválit zastupitelstvo.
Nepřehledný dopravní provoz u zdravotního střediska, nebezpečí dopravních nehod:
rada ukládá OIŽP prověřit dopravní opatření v Pražské ulici u zdravotního střediska.
Rada ukládá OIŽP prověřit možnost využití pozemku pod č. p. 203 jako dětské hřiště - prověřit cenu za projekt rozdělení, cenu za zainvestování, vybavení dětského hřiště, prověřit efektivitu rekonstrukce domku na pozemku nebo zbourání.
Rada ukládá OIŽP oslovit více firem o nabídku zastavovací studie lokality Radlická.
Rada ukládá OIŽP vyzvat Lesy ČR k odstranění nepořádku v okolí hájovny na pozemcích Lesů ČR.
Osvětlení ul. B. Němcové:
rada ukládá Ing. Horové odpovědět na petici v zákonné lhůtě.
Rada města souhlasí s instalací 1 ks osvětlovacího tělesa v ulici B. Němcové v ceně cca 6 000 Kč.

Různé

Vyčištění jam a štoly Kalák:
rada města souhlasí s uvolněním částky max. 150 000 Kč z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladna na zprovoznění jam a šachty rybníku Kalák s tím, že Místní organizace Českého rybářského svazu v Úvalech provede práce svépomocí.
Rada města souhlasí s tím, aby Místní organizace Českého rybářského svazu v Úvalech prováděla práce na majetku města při zprovoznění jam a šachty rybníku Kalák a s používáním techniky VPS na této akci.
Oprava opěrné zídky v ulici Pražská:
rada ukládá OIŽP oslovit firmy na rekonstrukci opěrné zídky v ul. Pražská u přejezdu, včetně zjištění možnosti opravy stávající konstrukce.
Výběrové řízení na oční ordinaci:
Ing. Horová informuje, že bylo vypsáno výběrové řízení na pronájem prostor ve Zdravotním středisku Úvaly za účelem zřízení oční ordinace. Do výběrového řízení byla podána pouze 1 nabídka, a to od p. Aleše Nováka, který v současné době provozuje také oční optiku v Úvalech.
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory Zdravotního střediska Úvaly - ordinace očního lékaře s p. Alešem Novákem.


INFORMACE
z mimořádného jednání rady města Úvaly, které se konalo v pondělí 12. 5.

Rada projednala návrh smlouvy s firmou Eltodo-Citelum o provozování veřejného osvětlení a předložila připomínky k jednotlivým nejasným nebo sporným bodům.
Rada projednala návrh smlouvy o spolu-práci s firmou Čechoslávie, s.r.o., o investičním rozvoji lokality Chorvatská a předložila připomínky k jednotlivým nejasným nebo sporným bodům.
Rada souhlasí s umístěním židliček a stolečků na chodníku před Orange clubem za podmínky, že bude dodržena na chodníku potřebná šířka komunikace (2,5 m) a nedojde k omezení pohybu chodců.
Rada uděluje p. Františkovi Šubrtovi, faráři církve římskokatolické, při příležitosti jeho odchodu do důchodu plaketu města a věcný dar.


Konference o prevenci kriminality

Ve čtvrtek 20. května se uskutečnila 1. konference o prevenci kriminality v mikroregionu Úvalsko, kterou zorganizoval pan MUDr. Šťastný. Konference se zúčastnili starosta města, místostarostka, někteří členové zastupitelstva města, zástupci Policie ČR, Ministerstva vnitra ČR, ministerstva školství, Českých drah, komory podniků komerční bezpečnosti, učitelé základní školy a občané. Účastníci konference si vyměnili názory o příčinách kriminality a o možnostech jejího snižování v regionu. Na snížení kriminality působí více faktorů. Představitelé města a občané zastávají názor, že by výrazně pomohlo zřízení místního oddělení Policie ČR. Informace z konference budou k dispozici na internetové adrese www.bezpecneuvaly.cz. Vzhledem k závažnosti problematiky se k tématu vrátíme v příštím čísle.

Ing. Vladislav Procházka

Poděkování p. řediteli

Ke dni 30. 6. 2004 končí ve funkci ředitele ZŠ Úvaly pan František Smolík. Vedení města Úvaly panu Smolíkovi upřímně děkuje za vše, co pro školu a město dosud vykonal, a přeje mu do další životní etapy vše dobré, zejména pak zdraví a optimismus.

Ing. Ivan Černý, starosta města

Poděkování páteru Šubrtovi

V červnu končí své působení v našem městě páter Šubrt, kněz římskokatolické farnosti při kostele Zvěstování Páně Úvaly. Děkujeme mu za jeho mnohaletou činnost a do dalších let přejeme pevné zdraví a životní pohodu.

Ing. Ivan Černý, starosta města

Úvaly v průběhu staletí

Chtěla bych velmi poděkovat těm, kteří byli ochotni přispět na zajištění vydání knihy "Úvaly v průběhu staletí". K 12. 5. 2004 se jedná o následující firmy: Hennig CZ, R. Kroutil, Solar technik, ISTA, Elektromechanika, Satca, p. Lacina - cest. kancelář, Pergamenka, Hlávka - elektro.
Zvláštní poděkování pak patří firmám Pneuservis Černý, Stavebniny Krutský, ESSA Czech, Středočeská plynárenská, a.s.

Ing. Jana Horová, místostarostka

Stav městské pokladny

K polovině května 2004 je na účtech města stav provozních financí 5 219 tis. Kč. Jedná se o stav provozních peněz, tj. nejsou započteny peníze obdržené za prodej majetku města, protože nejsou používány na provozní výdaje. Suma je výrazně ovlivněna skutečností, že město již zaplatilo v dubnu jednorázově cenu za svoz odpadů až do konce roku 2004 společnosti A.S.A. ve výši 1.650 tis. Kč, a to s ohledem na zvýšení DPH za tuto činnost z 5% na 19% s účinností od 1. 5. 2004, čímž bylo ušetřeno cca 200 tis. Kč. Dále již bylo uhrazeno cca 0,75 mil. Kč na splátkách jistin a úroků.
Peníze získané z prodeje majetku města činí v současnosti 13 600 tis. Kč. Využití těchto peněz (částka bude ještě podstatně navýšena doplatkem za lokalitu Chorvatská) bude předmětem jednání zastupitelstva.
Domnívám se, že v porovnání s loňským rokem lze současný stav hodnotit jako značně uspokojivý.

Ing. Jana Horová, místostarostka

Vážení občané,
rád bych Vás informoval, že jsme na telefonním čísle 810 800 000 zřídili informační modrou linku k červnovým volbám do Evropského parlamentu. Operátoři na lince jsou připraveni poskytovat občanům České republiky základní informace o volbách každý den, včetně víkendu od 8:00 do 20:00 hodin. Volání mimo provozní hodiny jsou nahrávána na záznamník a dotazy zodpovězeny operátory během následujícího dne. V případě nutnosti jsme připraveni provozní hodiny prodloužit. Linka bude v provozu ještě několik dní po ukončení voleb a je zpoplatněna jako místní volání.

Dr. Bernd Kunzmann, vedoucí Informační kanceláře Evropského parlamentu

ZVEME VÁS NA KOUPALIŠTĚ

Areál koupaliště 28. 5. 2004 zahájil sezónu. Přijďte se podívat, dát si kafíčko nebo pivko, vykoupat, zasportovat si. Všichni jste zváni!
Pokud máte zájem pracovat jako plavčík, ozvěte se na tel. 603 530 960 - sl. Čadová.

Pavel Polák a Milan Havel

Městský úřad Úvaly děkuje

panu Bohumilovi Melichárkovi za aktivní přístup a úsilí vynaložené při úklidu pozemků podél komunikace k Horoušánkám.

Jana Tesařová, správní odbor

Otevřený dopis starostovi města

Vážený pane starosto,
zažila jsem letos zápis do mateřských škol v Úvalech a byl to zážitek natolik nepěkný, že jsem se rozhodla napsat Vám tento otevřený dopis.
Co považuji na zápisu do obou MŠ (a dále na způsobu vyrozumění o výsledku zápisu) hodné kritiky a nápravy je toto:
1) čekání v dlouhé a stresující frontě,
2) naprosto nejasná pravidla výběru uchazečů o MŠ,
3) forma vyrozumění o tom, zda byl uchazeč přijat.

Navrhuji následující řešení: den zápisu do MŠ provést formou dne otevřených dveří (např. ve dvou dnech odpoledne po 16. hodině - každá školka jedno odpoledne), kdy si děti s maminkami prohlédnou školku a vyzvednou si formulář přihlášky. Rodiče by měli mít možnost zeptat se personálu školky na informace, které je zajímají. Přihlášku rodiče následně vyplní doma a do týdne odevzdají na obecním úřadě. Na přihlášce by rodiče mimo jiné vyplnili, jestli mají zájem o školku Pražskou, Kollárovu nebo o obě.
Co však považuji ještě za zásadnější problém, je neexistence jasných pravidel výběru uchazečů. Pokud neexistují jasná pravidla výběru (podle mého názoru by měla být vyvěšena ve školkách nejméně týden před zápisem), budou mezi rodiči panovat pochybnosti o regulérnosti výběru dětí. Navrhuji následující pravidla výběru (konečná a závazná pravidla by se měla ustanovit a odsouhlasit na veřejném zasedání obecního úřadu):
1) trvalé bydliště v Úvalech,
2) oba rodiče zaměstnáni,
3) starší sourozenec již školku navštěvuje,
4) uchazeč se hlásil v minulém roce a nebyl přijat,
5) matka na mateřské dovolené s druhým dítětem,
6) ostatní uchazeči z jiných obcí.

Pokud by více dětí splňovalo kritéria k obsazení místa v MŠ, rozhodoval by los. Losovat a rozhodovat o přijetí by se mohlo např. na veřejném zasedání obecního úřadu.
Třetí bod kritiky se týká způsobu vyrozumění o tom, jestli byl uchazeč přijat. Ze zákona vyplývá, že pokud se o přijetí do školky uchází více uchazečů, než je její kapacita, výběr provádí zřizovatel - v případě úvalských školek obecní úřad. Podotýkám, že v obou školkách byl značný převis uchazečů. Nevím, jak ostatní rodiče, ale my jsme 28. 4. 2004 dostali podle mého názoru naprosto neformální a osobní dopis od paní ředitelky z Pražské MŠ. Chyběly zde důležité náležitosti úředního dopisu jako je číslo jednací a dále možnost odvolání se proti rozhodnutí - jakým způsobem se můžeme odvolat a do kolika dnů od doručení dopisu. Velice mě zarazilo, že jsme nedostali vyrozumění z obecního úřadu. Já osobně považuji neformální dopis (přikládám i kopii) od paní ředitelky Hejnicové za neplatný z výše uvedených důvodů a žádám o vyjádření k zařazení mých dětí do MŠ Pražská obecní úřad.
Ke zprůhlednění výběru uchazečů by jistě přispělo i to, kdyby se po skončení výběru zveřejnil seznam přijatých dětí s uvedením kritérií, podle nichž byly vybrány. Ke zveřejnění by mohl posloužit např. "Život Úval".
Vážený pane starosto, uvědomuji si, že problém mateřských škol se bude týkat menšího procenta obyvatel města Úvaly. Nicméně se domnívám, že s přílivem mladých rodin do Úval bude tento problém nabývat na vážnosti, a proto Vás žádám, abyste se mým dopisem zabýval a podal vysvětlení všem úvalským občanům v "Životě Úval". Zajímá mě především, podle jakých kritérií byly vybírány děti do MŠ Pražská a Kollárova, proč vyrozumění o přijetí do MŠ Pražská nezasílá obecní úřad a proč vyrozumění nemá řádné náležitosti úředního dopisu (číslo jednací, možnost odvolání), a dále, zda bude učiněn vstřícný krok ze strany obecního úřadu v otázkách průběhu zápisu do MŠ, výběru uchazečů a následnému vyrozumění rodičů tak, jak navrhuji výše.
Děkuji, zdraví

Z. Fribertová, Úvaly

Ještě poznámka nakonec:
poté, co jsem měla možnost hovořit s úvalskými matkami, zjistila jsem, že o téma "mateřské školy" je velký zájem. Matky by byly rády, aby se rozpoutala diskuse nejen na téma přijímacího řízení, ale i na téma kapacity mateřských škol, kvality vyučování, vybavenosti školek apod.
A ještě jedna připomínka ze strany matek: mezi kritéria výběru do MŠ by se na čelní místo mělo dostat kritérium "matka-samoživitelka."
Z. Fribertová

Přijímání dětí do MŠ v Úvalech

Vzhledem k tomu, že spravuji oblast školství, ráda bych se vyjádřila ke stížnosti pí Fribertové, přičemž podrobnější osobní dopis již byl odeslán.
Nemohu souhlasit s tvrzením, že neexistují jasná pravidla výběru uchazečů. Tato pravidla existují a jsou k dispozici jak ve školce samotné, tak i na MěÚ (správní odbor a místostarostka). Pravdou je, že by mohla být před zápisem vyvěšována nebo tištěna v ŽÚ. Tuto kritiku zcela uznávám a pro příští rok dohlédnu, aby tak bylo učiněno. Pro informaci všem čtenářům kritéria uvádím:
1) trvalé bydliště v Úvalech,
2) dosažení věku 3 let v srpnu daného roku,
3) sourozenci již školku navštěvují,
4) matka v zaměstnání,
5) denní docházka do školky,
6) u loňského zápisu do MŠ dítě nebylo přijato a nenavštěvuje ani druhou školku.

Domnívám se, že navrhované kritérium "matka na mateřské dovolené s mladším sourozencem" by mělo být v případě velkého počtu hlásících se dětí naopak důvodem k nepřijetí než důvodem k přijetí. Ostatní navrhovaná kritéria se v zásadě shodují s těmi školkou uplatňovanými.
Město je zřizovatelem těchto zařízení (stejně tak tomu je také u ZŠ a MDDM), avšak ta jsou zcela samostatnými subjekty, mají své účetnictví, své zaměstnance a svá pravidla. O zařazení dětí do daného zařízení obecně rozhoduje dle zákona ředitel, nikoliv zřizovatel. Obec má právo stanovit pravidla pouze, když počet přihlášených dětí převyšuje počet dětí, které lze přijmout. Vzhledem k tomu, že kritéria pro přijetí dětí do školky byla předem dána (a jsou využívána již několik let), nepovažovala jsem za vhodné ani účelné do přijímání dětí z pozice zřizovatele jakkoliv dále zasahovat. Bude prověřeno, zda kritéria byla dodržena.
Celkově do obou školek mohlo být pro příští rok přijato pouze 43 dětí, přičemž se hlásilo dětí mnohem více. Dle mých informací byly ale všechny děti s bydlištěm v Úvalech, odpovídajícího věku, a které se hlásily na každodenní docházku, do jedné z úvalských mateřských školek přijaty.
Ve školce Pražská pro čekání ve stresující frontě nebyl důvod, neboť byly k dispozici herny pro děti a dále i drobné občerstvení. Ve školce Kollárova se k zápisu dostavilo skutečně velké množství dětí s rodiči a vedení školky nezajistilo vhodné prostory, takže zde k dlouhému čekání docházelo. Vedení školky bude vytknuto, že zápis proběhl za běžného provozu. Jménem města se rodičům za tuto nepříjemnou zkušenost velmi omlouvám a zajistím, aby se příští rok situace neopakovala, a prověřím dodržování pravidel korespondence u obou MŠ.

Ing. Jana Horová, místostarostka

 
 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly

Vážení občané města Úval,
Správa železniční dopravní cesty s.o. (SŽDC), Stavební správa Praha jako investor stavby na Českých drahách společně se sdružením projektantů "SUDOP PRAHA, a.s., & PRAGOPROJEKT, a.s., Běchovice - Úvaly" připravují projekt stavby "Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly. Tato stavba rozvoje železniční dopravní infrastruktury se dotýká i vašeho zájmového území v katastru města Úvaly.
Tento úsek je další stavbou budovaného I. tranzitního koridoru Českých drah st. hr. SRN - Děčín - Praha - Česká Třebová - Brno - Břeclav st. hr. Rakousko na základě usnesení vlády ČR č. 445 programu rozvoje železniční infrastruktury. Hlavním přínosem stavby je vytvoření podmínek pro vyšší kvalitu osobní dálkové a příměstské intervalové dopravy, zejména z hlediska vyšší kvality a pohodlí při cestování na zcela rekonstruovaném a modernizovaném železničním svršku a spodku za dosahování nových možných rychlostí až do maximální rychlosti 160 km/h. Na tuto maximální rychlost jsou konstruovány používané systémy staničních a traťových zabezpečovacích zařízení, trakčního vedení a ostatních zařízení.
Hlavní záměrem v prostoru železniční stanice Úvaly a přilehlé části města k trati je celková rekonstrukce kolejového uspořádání ve stanici, výstavba protihlukových stěn a realizace inviduálních protihlukových opatření v oknech nejvíce hlukově zatížených obytných budov podél trati. Větší část vyhýbkového propojení traťových a staničních kolejí bude z prostoru stanice a z místa mezi mostem a přejezdem přesunuta před vlastní stanici Úvaly směrem na Český Brod až do místa zrušeného bývalého nadjezdu. Tím dojde v těchto místech městské zástavby i ke snížení hluku z provozu železnice.
Pro cestující veřejnost bude provedena celková rekonstrukce podchodu ve stanici, včetně bezbariérového přístupu pomocí samoobslužných výtahů. Ostrovní nástupiště na pražské straně bude zcela rekonstruováno, včetně nového zastřešení v délce 1/3 délky nástupiště. K největší změně ve prospěch cestující veřejnosti dojde v situování nástupišť ve směru na Kolín. Stávající výškou nevyhovující nástupiště bude změnou kolejového řešení nahrazeno dvěma samostatnými nástupišti s normovou výškou nástupištní hrany 550 mm nad kolejnicí (TK). Tím se ulehčí všem cestujícím nástup a výstup z vlakových souprav, který bude v úrovni nástupiště - podlaha, případně schody provozovaných souprav.
Základní nástupiště č. 2 bude situováno vně koleje od úrovňového přejezdu podél koleje č.1 a výpravní budovy po vstup do podchodu. Délka bude 200 m. Z nástupiště bude příčným chodníkem umožněn přímý odchod cestujících směrem k přejezdu na roh Jiráskovy a Pražské ul.a též přímý vstup do nového podchodu pod tratí v místě přejezdu. Nový podchod bude přístupný schodišťovými plošinami, bezbariérová cesta vzhledem k zástavbě bude i nadále přes zabezpečený úrovňový přejezd. Další nástupiště č.1 bude situováno za podchodem podél nové provozní budovy směrem k mostu ul. Na Spojce. Z tohoto nástupiště bude v budoucnu možný přímý vstup na budoucí parkoviště (není součástí této stavby). Délka nástupiště bude 200 m. Pro tato nástupiště bude mimo výpravní budovu sloužit prodloužené zastřešení u vstupu do podchodu u železničního přejezdu a nové zastřešení mezi výpravní budovou a vstupem do podchodu na ostrovní nástupiště. Na vnějším nástupišti č. 1 u koleje č.3 bude navržen jeden přístřešek používaného systému na ČD.
Stanice bude též vybavena novým informačním systémem s prosvětlenými tabulemi, piktogramy a informacemi o příjezdech a odjezdech vlaků.
Nově bude rekonstruován a zabezpečen stávající úrovňový přejezd moderním elektronických systémem přejezdového zabezpečovacího zařízení. Pro veřejnost existence přejezdu znamená i nadále dodržovat maximální opatrnost a bezpečnost na přejezdu při uvedení přejezdu do výstrahy. Výstraha na přejezdu je ukončena teprve ukončením světelné výstrahy, ne tedy pouhým zvednutím závor.
Významnou součástí stavby modernizace je řešení požadavků současné legislativy na přípustné hlukové zatížení z provozu železnice při provozované rychlosti. V Úvalech je navrženo a již projednáno realizovat celkem 14 úseků protihlukových stěn (PHS) o úhrnné délce 3 990 m. Panely PHS budou s vysoce pohltivých materiálů s útlumem hluku 8 dB, barevné řešení bude předloženo k posouzení na MěÚ Úvaly.
V obytných objektech, kde se i přes provedenou rekonstrukci železničního spodku a svršku a ochranu pomocí protihlukových stěn nepodaří splnit hlukové limity, budou provedena tzv. inviduální protihluková opatření (IPO) v oknech. Celkem je předběžně navrženo provedení těchto opatření cca na 220 vytipovaných obytných objektech. Tato opatření budou realizována v závěru stavby po provedení kontrolních hlukových měření hygienickou stanicí. Tam, kde měření neprokáží nutnost provádění opatření v oknech, nebudou realizována. Již samotnou konstrukcí nového železničního spodku a svršku s pružným upevněním, broušením koleje do ideální geometrické polohy a použitím moderních souprav vlaků dochází ke snížení hlučnosti.
V závěru zbývá informovat o skutečné maximální rychlosti přes železniční stanici po modernizaci. Protože stanice je sevřena směrovými oblouky, není možné dosáhnout maximální možné rychlosti 160 km/h. Předpoklad pro klasické vlakové soupravy je max. 110 - 120 km/h; pro speciální vlakové soupravy s naklápěcí technikou (tzv. Pendolino) max. 135 - 140 km/h.
Realizace této stavby je závislá na vydání platného územního rozhodnutí (bohužel bylo již dvakrát přerušeno) a stavebního povolení; na možnostech financování této stavby, které bude pravděpodobně z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Pokud by probíhalo vše bez obtíží, tak by realizace stavby mohla proběhnout od II. pol. roku 2005 do II. poloviny roku 2007 v úhrnné délce cca 24-30 měsíců na celou stavbu.
Závěrem bychom všechny obyvatele města Úval, kterých se stavební činnost nějakým způsobem dotkne, chtěli požádat při provádění stavebních prací o maximální pochopení při dočasném stížení životních podmínek. Zhotovitelé stavby budou nuceni dodržovat platné předpisy a vyhlášky k omezení hluku při výstavbě. Dalším ztížením budou i nezbytná omezení železničního provozu při dlouhodobých stavebních výlukách. Stavba musí být realizována bez přerušení provozu na silně zatížené trati Praha - Kolín.
Věříme, že občanům města Úval tato stavba přinese zejména zkvalitnění příměstské osobní dopravy, zkrácení taktového intervalu a snad i zavedení tangenciálních směrů linek příměstské dopravy, které jsou ve výhledu uvažovány. Doufáme, že brzy budou zastavovat moderní příměstské patrové jednotky řady 471 u moderních nástupišť v železniční stanici Úvaly.
Pro zájemce o podrobnější informace o připravované stavbě proběhne v měsíci červnu (8. 6. 2004) veřejná prezentace v sále Domu pečovatelské služby v Úvalech. Občané města Úval jsou srdečně zváni.
Za investora stavby SŽDC s.o., Stavební správu Praha

Ing. Wohlmuth, Ing. Veigl
Za projektanty stavby Sdružení "SUDOP, a.s., & PRAGOPROJEKT, a.s., Běchovice - Úvaly"
Ing. Matějovský, Ing. Pech

Háj je vyčištěn, ale …

V minulém čísle se čtenáři dověděli o úspěšné akci, která proběhla 3. dubna. Přibližně 30 dobrovolníkům se tehdy podařilo vyčistit háj za mateřskou školkou. Děti i dospělí obětovali svůj volný čas, procházeli metr po metru hájem, aby nikde nezůstaly žádné odpadky.
Po uplynutí přibližně dvou měsíců se v těchto místech opět objevují odhozené papíry, u silnice kelímky či plechovky od nápojů. Mezi námi žijí lidé, kteří dokáží s klidným srdcem úsilí jiných mařit. Paní Bedrnová, organizátorka letošní akce, asi měla pravdu, když napsala, že se nejpozději příští jaro v hojném počtu všichni, kterým není lhostejný nepořádek, sejdou znovu.

Ing. Vladislav Procházka

Městská knihovna Úvaly
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
Od 1. července do 31. srpna je výpůjční doba omezena pouze na:
Pondělí 8 - 11 12 - 18.30 h
Sobota 8 - 11.30 h
V červenci a srpnu se v ostatní dny nepůjčuje.
Pokud potřebujete prodloužit výpůjční termín knihy, k dispozici je telefon 281 981 877 nebo e-mail: mek.uvaly@seznam.cz


ANKETA
www.Uvaly.cz

Výsledky ankety umístěné na www.Uvaly.cz/anketa v období od 13.4. do 12.5.2004
Koupaliště v Úvalech v létě
- navštěvuji pravidelně 12% (6)
- navštěvuji občas 47% (24)
- nenavštěvuji, protože mám doma bazén 14% (7)
- nenavštěvuji 27% (14)

V anketě na téma "historie města" můžete hlasovat na www.uvaly.cz do 12. června 2004.

www.Uvaly.cz/mesto - informační rozcestník
www.Uvaly.cz/adresar - katalog služeb a podnikatelů
www.Uvaly.cz/kalendar - informační kalendář
www.Uvaly.cz/reality - aktualizovaná realitní nabídka
www.Uvaly.cz/MeU - informace občanům o úřadech
www.Uvaly.cz/ZivotUval - pravidelný měsíčník
www.Uvaly.cz/knihovna - Městská knihovna
www.Uvaly.cz/mapa - aktuální mapa města
www.Uvaly.cz/pocasi - předpověď počasí
www.Uvaly.cz/anketa - nová anketa

Ing. Lukáš Rubeš

Je vaše oblíbená kniha mezi 200 vybranými na internetu?

Od začátku března běží na webové síti akce Moje kniha, směřující k nalezení absolutně nejoblíbenější, respektive nejčtenější knihy v průběhu života malého i velkého čtenáře. Ti anonymně vyplňují (nebo nahlásí knihovnici) anketní lístek na internetu. Do konce dubna se již sešlo v ČR na 48 tisíc čtenářských tipů. Vybraných 200 titulů nejoblíbenějších knih je zveřejněno na síti a u nás v knihovně vytištěno a na pultíku uloženo k nahlédnutí. Našich 67 čtenářů rovněž přispělo svým tipem. Přijďte si zjistit, jak si stojí vaše milovaná knížka! Nebo přijďte ještě ovlivnit výběr. Nic se ne-platí, nic se také nevyhrává, ale radost ze hry je k nezaplacení.
Během léta se výběr bude zužovat na 100 nejoblíbenějších knih a vyvrcholí v říjnu vyhlášením té jediné!!! Bude to Harry Potter nebo Vejce a já? Můžete to změnit!!

Alena Janurová, Městská knihovna Úvaly

Výběrové řízení

Ředitel Centra sociálních služeb Praha - východ vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího Domova důchodců v Úvalech, okres Praha-východ
Kvalifikační předpoklady:
1) VŠ,
2) ÚSO - s praxí v řídící funkci.
Předpokládaný nástup: červenec 2004.
Platové podmínky: dle platných mzdových předpisů.
Přihlášky zasílejte, včetně fotokopie dokladu o dosaženém vzdělání a krátkého životopisu, na adresu: Centrum sociálních služeb Praha-východ personální oddělení, Jiřího Wolkera 503, 250 01 Brandýs nad Labem
Termín podání přihlášek: 10. června 2004.
Bližší informace tel.: 326 906 788 (pí Borecká).


PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Od 7. 7. 2004 do 27. 8. 2004 bude ÚVALSKÁ LÉKÁRNA z personálních důvodů otevřena: Po - Pá 7.45 - 15.45


O čem psal ŽÚ před 40 lety

Naše brigády
Naše třída 6. B si dala v rámci oslav 15. výročí PO závazek, že vysází 9 300 stromků. Nebyl to závazek malý. Je nás totiž ve třídě jen 30 žáků. Ale všichni slíbili, že budou každé odpoledne chodit pracovat.
Bylo nám přiděleno pole, které bylo zarostlé křovím. Nejdříve jsme museli křoví vyřezat. Také jámy na stromky jsme museli vykopat. Někdy se nás sešlo na práci hodně, někdy zase málo, někdy bylo hezky, jindy pršelo. Ale přesto jsme vytrvali. Závazek jsme splnili a ještě jsme vysázeli o 400 stromků více. Slíbili jsme, že až do deváté třídy se o "naše" stromečky budeme starat, budeme je ošetřovat a zničené stromky nahrazovat jinými.

B. Prokůpek, 6. B
(Život Úval č. 6 r. 1964)

 
 

P O L I C I E

Pozvánka na Den záchranářů
v Čelákovicích dne 26. 6. 2004

Pořadatelé: Policie ČR Praha-východ, Sbor dobrovolných hasičů z Čelákovic, Brandýsa nad Labem a Káraného, Rychlá záchranná služba Pragomedica, Městský dům děti a mládeže v Čelákovicích a Besip.
Mediální partner: Český rozhlas Region 100,7 FM.
Místo a doba konání: sobota 26. 6. od 9 hodin na městském stadionu v Čelákovicích.
Výběr z programu:
- výcvik služebních psů PČR, zadržení pachatele,
- vyprošťování zraněného z havarovaného automobilu,
- jízdní policie, ukázka výcviku koní PČR,
- potápěči z poříčního oddílu a zákrok ze člunu na Labi,
- hasební práce ve speciálním obleku proti sálavému tepu, vysokozdvižná plošina.
Pro děti: laserová střelnice, jízda zručnosti, snímání otisků prstů aj. Každé dítě dostane drobný dárek, pro vítěze soutěží jsou připraveny speciální ceny.
Program je doplněn o výstavu techniky, výstroje, zbraní aj. Vstup zdarma.
Na vaši návštěvu se těší pořadatelé.

npor. Mgr. Diana Bušková, tisková mluvčí Policie ČR Praha-východ

 
 

D I S K U S E

Areál Multitec
pokaždé trochu jinak

Od druhé poloviny minulého roku je v "Životě Úval" (dále ŽÚ) i mezi občany stále diskutovaná otázka koupě areálu "Multitec" městem Úvaly s následným přestěhováním kanceláří městského úřadu do těchto prostor. Domnívám se ale, že řada občanů nezná historii tohoto areálu, mladší ji pak pamatovat ani nemohou.
V šedesátých letech minulého století bylo rozhodnuto o umístění ředitelství Okresního podniku služeb (dále OPS) spolu s částí dílen a skladů do Úval a o stavbě administrativně-provozního areálu pro tento podnik, jehož zřizovatelem byl tehdejší ONV Praha-východ. Areál byl umístěn do prostor bývalého statku rodiny Rosenbaumovy a na přilehlé pozemky v Riegerově ulici. ONV Praha-východ později založil státní podnik UNIPOS jako nástupnickou organizací OPS. Ředitelem UNIPOS, s.p., byl Ing. Václav Kocourek, jeho zástupcem Ing. Dagmar Smolíková. Předmět činnosti je rozsáhlý, obdobný jako u OPS služby, výroba, stavební a obchodní činnost atd.
Po roce 1990 došlo k postupné likvidaci a privatizaci státních podniků, UNIPOS, s.p., byl zrušen dnem 1. 9. 1991 a vstoupil do likvidace. Likvidátorem byla jmenována 26. 8. 1991 Ing. Dagmar Smolíková.
V březnu 1991 byla založena firma Multitec, s.r.o., se sídlem v Tuklatech. čp. 11 (dále jen Multitec Tuklaty).
Jednateli byli:
Ing. Dagmar Smolíková, bytem Úvaly, Ing. Ladislav Světík, bytem Žacléř, v té době vedoucí referátu dopravy, služeb a investic OÚ Praha-východ, který řídil podnik UNIPOS, s.p., v likvidaci.
Členy společnosti byli:
Ing. Václav Kocourek, ředitel podniku UNIPOS, s.p., bytem Dvůr Králové, Alena Herdinová zaměstnankyně UNIPOS, s.p., bytem Tuklaty.
Předseda Okresní komise pro privatizaci i přednosta Okresního úřadu Praha-východ Ing. Berkovský při hodnocení průběhu likvidace rozhodli, že žádný člen likvidační komise, tedy ani likvidátor, nemohou být účastníky v žádné společnosti, která by měla souvislost s majetkem likvidovaného podniku a uložili provést odpovídající opatření do 30. 9. 1991. Zřejmým důvodem pro to byla možnost střetu zájmů. Ing. Smolíková proto vystoupila ze společnosti Multitec Tuklaty, výmaz v obchodním rejstříku byl proveden 17. 3. 1992. Ing. Světík ukončil svůj pracovní poměr na Okresním úřadě Praha-východ k 30.11.1991, po vystoupení Ing. Smolíkové zůstává jediným oprávněným jednatelem Multitec Tuklaty.
Město Úvaly v průběhu likvidace požádalo o bezúplatný převod nemovitostí UNIPOS, resp. jeho části do vlastnictví města. Byla vedena řada jednání a poměrně obsáhlá korespondence. Požadavek města na převod nemovitostí byl nakonec likvidátorkou odmítnut.
Dne 24.6.1992 proběhla dražba, při které Multitec Tuklaty vydražil budovy v areálu UNIPOS bez pozemků. Všechny pozemky v areálu získal Multitec Tuklaty až v roce 1999 koupí. Ing. Smolíková byla později z funkce likvidátora odvolána.
Vlastnické právo na těchto nemovitostech Multitec Tuklaty bylo omezeno pro Komerční banku, a.s., Praha 1, pro Finanční úřad v Českém Brodě a pro Finanční úřad v Tanvaldě v celkové výši 5 849 474,- Kč. Tyto údaje čerpám z výpisu z katastru nemovitostí.
Historie areálu UNIPOS, s.p., v likvidaci, či Multitec Tuklaty nekončí, neboť dne 2.12.1999 byl do obchodního rejstříku zapsán Multitec Bohemia, akciová společnost, se sídlem Pampelišková ulice 514, Trutnov (dále jen Multitec Bohemia).
Předmětem činnosti je provádění zámečnických prací, účetní poradenství, koupě a prodej zboží.
Představenstvo této akciové společnosti má složení:
předseda přestavenstva: Smolíková Dagmar Ing., bytem Úvaly,
místopředseda: Smolík Aleš, dtto,
člen představenstva: Světíková Ladislava, bytem Žacléř,
dozorčí rada: Smolík Frant., bytem Úvaly, Smolíková Markéta,dtto, Jandová Jiřina, bytem Praha,
Údaje jsou získány z internetu.
Je třeba zdůraznit, že se jedná o jinou firmu, než byl původní Multitec, s.r.o., se sídlem v Tuklatech. Multitec Tuklaty vstupuje do likvidace, likvidátorem se stává jeho jednatel Ing. Světík. Následně je na Multitec Tuklaty vyhlášen konkurs, pravděpodobně v důsledku předlužení, a je vypsána dražba na areál Multitec v Riegrově ulici.
Do celé záležitosti vstupuje v květnu 2003 město Úvaly. Město samo se z ne zcela objasněných důvodů dražby nezúčastnilo. Nevím, jak došlo ke kontaktu mezi zástupci města a Multitec Bohemia, který při dražbě sehrál roli jakéhosi zprostředkovatele a nákupčího pro město. Multitec Bohemia pak zastavila vydražené nemovitosti České spořitelně, která mu poskytla úvěr potřebný pravděpodobně na jejich zaplacení. Tímto a dalšími skutečnostmi se zabývala podrobně již Ing. Baumanová v Životě Úval v článku "Arogance moci"(ŽÚ č.4/2004), nepokládám proto za nutné je znovu uvádět.
Pokud se týká využití areálu pro umístění městského úřadu a dalších složek, mám k tomuto záměru několik zásadních připomínek:
Oproti úrovni Riegrovy ulice je výškově "utopen", o architektuře se dá těžko hovořit, hlavní budova čp. 897 je typicky bezvýrazná účelová budova. Vznikl v roce 1977 přestavbou čp. 65 a pozdějšími přístavbami (administrativa, dílny, kotelna). Postupně vznikaly nesystematicky další objekty skladů a dílen na pozemcích za hlavní budovou. Celý areál do ulice Riegrovy je obehnán masivním plotem, ocelovými vjezdovými vraty a objektem vrátnice (bývalá "závodní stráž"). Tyto prvky jen výrazně podtrhují charakter hlavní budovy a celého areálu jako areálu, především průmyslového s administrativním zázemím. Areál není napojen na kanalizaci, ani na veřejný vodovod, není k němu ani zaveden plyn. Hlavní budova nevyhovuje z hlediska tepelné izolace obvodového zdiva, oken, izolace střech atd., tepelné ztráty a nároky na vytápění jsou proto značně vysoké. Kvalita použitých materiálů i prací je poplatná době vzniku.V žádném případě nelze budovu čp. 897 a celý areál označit za reprezentativní budovu pro městskou radnici, tj. sídlo úřadu, samosprávy města, jeho rady a zastupitelstva.
O významu radnice jako městotvorného prvku mluví umístění radnic v blízkých městech, např. Kolíně, Českém Brodě, Říčanech, Brandýse n. Labem-St. Bol., Čelákovicích, Nymburce, Poděbradech, Jílovém atd. Vždy je to reprezentativní budova s výraznou architekturou na význačném místě, zpravidla na náměstí a je chloubou města a centrem dění.
Z tohoto hlediska svůj názor, nesporně kvalifikovanější a podrobnější než názor můj, řekl i napsal v Životě Úval prof. Ing. arch. Miroslav Masák. Umístění areálu z hlediska dopravního podrobně vyhodnotil Ing. Miroslav Klouda CSc., nesporná kapacita v tomto oboru.
Dalším bolavým místem je i to, že areál leží v zátopovém území Výmoly, což může mít v budoucnu neblahé následky, stanovisko dalšího odborníka Ing. Beneše.
Stručně řečeno, areál je pro umístění městského úřadu i pro další nezbytné potřeby města zcela nevyhovující a ne-vhodný.
Skutečností je, že územní plán Úval byl schválen radou i zastupitelstvem města. V něm je jednoznačně stanoveno, že v historickém jádru města, tj. na náměstí Arnošta z Pardubic se mimo jiné počítá se zrušením památkové ochrany u domu čp. 18 a s výstavbou budovy městského úřadu se zahrnutím i sousedního čp. 95 (bývalý dům stavitele Jedona), oba objekty jsou ve vlastnictví města. Umístění městského úřadu na nám. Arnošta z Pardubic do domu čp. 95, je zahrnuto do seznamu veřejně prospěšných staveb ve městě, jde tedy o závaznou část územně plánovací dokumentace. Pokládám za nutné upozornit, že tyto skutečnosti se opírají o zákon č. 50/1996 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Pokus městského zastupitelstva umístit radnici do areálu Multitec je proto v příkrém rozporu s tímto zákonem a obecně závaznou vyhláškou města o schválení územního plánu a stanovení jeho závazné části, včetně seznamu veřejně prospěšných staveb.
Chtěla bych se vrátit k petici občanů (ŽÚ č. 3/2004 str.6) k bodu 3) a k odpovědi zastupitelstva na ni (ŽÚ tamtéž). Zastupitelstvo k bodu 3) petice uvádí, že koupě areálu není v rozporu s rekonstrukcí náměstí. Dále uvádí, že ani ne-slibovalo zahájení prací na nové radnici, ani to není ve volebním programu žádné ze zastoupených stran na toto volební období. Petice nehovoří o zahájení prací, ale o zahájení přípravných prací, což je podstatný rozdíl. Je samozřejmé, že rada i zastupitelstvo má povinnost plnit to, k čemu je zavázáno z předchozích let usnesením a schválením územního plánu města. Pro politické strany a jejich členy v zastupitelstvu platí totéž. Tedy stavba radnice na náměstí Arnošta z Pardubic je zahrnuta v závazném seznamu veřejně prospěšných staveb města, a to je pro zastupitelstvo i politické strany (jejichž členská základna reprezentuje minimální procento občanů Úval) naprosto závazné. Dalších slibů netřeba, je třeba plnit, je to zákon.
Město schválením územního plánu jednoznačně slíbilo a zavázalo se svým občanům umístit radnici na náměstí. Město neslíbilo, ani politické strany to v programu nemají, že pro umístění městského úřadu koupí areál Multitecu.
Ing. Horová a Ing. Krutský za město uzavřeli a podepsali s Multitecem Bohemia smlouvu o budoucím uzavření kupní smlouvy. Její obsah je pro město zcela nevyhovující a nevýhodný. Jen jako příklad: kupní cena by měla činit 6,8 mil Kč, smluvní pokuta ve smlouvě uvedená činí 40%, znamená to, že pokud město z jakýchkoliv důvodů od smlouvy odstoupí, zaplatí 2 720 000,- Kč a navíc i blíže nespecifikovanou náhradu škody, která event. Multitecu Bohemia vznikne. Taková výše smluvní pokuty je zcela nenormální, v jiných podobných smlouvách činí zpravidla 10% z kupní ceny.
Městské orgány podpisem zmiňované smlouvy vmanipulovaly samy sebe do komplikovaného a obtížného postavení. Není proto divu,. že rada i zastupitelstvo se "zakopalo" ve svých pozicích a přes všechny racionální argumenty svých voličů tyto pozice tvrdošíjně brání. Uznat za správné námitky občanů a přiznat omyly a chyby je situace, kterou nemůže a hlavně nechce rada ani zastupitelstvo dopustit. Vzhledem k obsahu smlouvy s Multitecem Bohemia proto tvrdošíjně na koupi areálu Multitec trvá, ačkoliv žádné přesvědčivé technické a ekonomické argumenty dosud nedokázali veřejnosti předložit.
Pro koupi, údajně z časových důvodů, nebyly zpracovány, opatřeny a posouzeny žádné podklady, existují jen ničím nepodložené názory, že se jedná o jedinečnou možnost koupě, že se jedná o výhodnou investici pro aktivity města a komerční využití. Opravdu nejde o koncepční a promyšlené řešení, ale pouze "o pevné a hluboké přesvědčení o tom, že koupě areálu Multitec je pro město výhodná, ať už tam bude sídlo čehokoliv". Pevné a hluboké přesvědčení Ing. Horové (uvedeno v ŽÚ č.7/2003 str.10) bez jakýchkoliv technických a ekonomických podkladů opravdu nestačí. Mimochodem, firma Multitec Tuklaty na tak "výhodné" nemovitosti vydělávat nedokázala a dostala se až do konkursu.
Je podivné, že město hodlá kupovat areál Multitecu za 6,8 mil. Kč plus další náklady, ke kterým se zavázalo, v tíživé finanční situaci, ve které město je, a to se všemi známými problémy areálu Multitec, např. parkování, příjezd a přístup, architektonické a provozní závady, vysoké náklady na adaptaci, plynofikaci, přípojky, vytápění, nevhodné situování ve městě atd. Za vysoké náklady získá nekvalitní, relativně starý objekt. Aby ho mohlo získat, chce urychleně prodat své objekty, které jsou v dobrém stavu a v dobré poloze.
Ve smlouvě o kupní smlouvě budoucí je uvedeno, že prodej se může uskutečnit nejpozději do 31.12. 2006. Pokud tedy Multitec Bohemia bude na uzavření kupní smlouvy až v tomto termínu trvat, pak bude město moci teprve v roce 2007 zahájit nutné úpravy. Zahájit úpravu domu čp. 95 a výstavbu na pozemku čp.18 na náměstí Arnošta z Pardubic lze téměř hned, dokončení je nepochybně časově bližší, ekonomičtější a po všech stránkách lepší řešení a hlavně je to řešení definitivní. Zahájit přípravné práce tohoto objektu mohlo město hned, a to za peníze, které ve výši 1 300 000,- Kč již zaplatilo Multitecu Bohemia.
V článku "Vzbouření na vsi" (ŽÚ č. 9/2003) je uvedeno, že řešení zakoupením objektů Multitec je dočasné, i když dočasnost může trvat třeba 10 let. S tím, že by se jednalo o řešení pouze dočasné a provizorní, lze jistě souhlasit.
S "dočasností" obecně máme všichni neblahé zkušenosti z roku 1968. Vždy platí zcela jednoznačně:
- každá dočasnost je vždy mnohem delší, než bychom předpokládali a chtěli,
- realizace každého dočasného provizorního řešení stojí vždy mnoho úsilí, práce a finančních prostředků, je drahá a neúměrně nákladná, sčítají se náklady na provizorium a náklady na definitivní řešení,
- odčerpává síly a finanční zdroje , které by bylo účelné vynaložit na řešení definitivní,
- vždy posunuje v čase realizaci definitivního, vyhovujícího řešení o celou řadu let, často do nedohledna.
Volba areálu Multitec za sídlo městského úřadu je také zdůvodňována nedostatkem finančních prostředků s tím, že toto nevyhovující provizorní řešení je nanejvýš úsporné a efektivní. Jakákoliv úvaha či kalkulace nákladů a předpokládaných výnosů či úspor zpracovaná městem zcela chybí, stejně i propočet ekonomické návratnosti a efektivnosti, když tam bude "cokoliv". Je naprosto samozřejmé, že zaostávající město, kterým Úvaly oproti jiným městům zcela evidentně jsou, bude mít neustále nedostatek finančních prostředků.
Vraťme se ale k porovnání nákladů na jednotlivé možnosti, které přicházejí v úvahu. Zcela nepodložený je údaj ve zmíněném článku v ŽÚ "Vzbouření na vsi", v němž se uvádí, že adaptace čp. 95 a čp. 18 na náměstí na sídlo městského úřadu by stála "několik desítek milionů korun nebo i více". Více než desítky milionů jsou už stovky milionů. Tedy údaj již na první pohled nepřesný a zavádějící.
Ráda bych se vyjádřila k obsahu článku prof. Ing. arch. Masáka "Radnice ve městě" (ŽÚ 3/2004 str. 11), resp. ke kalkulaci nákladů na různé varianty umístění městského úřadu. Cenový propočet těchto různých alternativ řešení a porovnání jejich nákladů, jak jej uvádí prof. Masák, jsem konzultovala se spolutvůrcem orientačních doporučených cen projektových a stavebních prací a inženýrských činností. Propočet provedený nezávisle a odlišnou metodou se v hlavním cenovém ukazateli zhruba shoduje s cenou 5 458,- Kč/m3 obestavěného prostoru, k níž dospěl prof. Masák. Je pochopitelné, že cena se může pohybovat, a to spíše směrem nahoru, vlivem zvýšení DPH na stavební práce o 14 % a použitím cenově náročnějších materiálů. To ovšem platí u všech alternativ, které uvádí a propočítává prof. Masák.
Výhradu mám k tomu, že prof. Masák porovnává mezi sebou pouze vlastní stavební náklady jednotlivých variant. Toto srovnání je v zásadě správné, ale u třetí varianty "Multitec" nevyjadřuje celkovou finanční náročnost. Kalkulace prof. Masáka zahrnuje pouze část (30%) ceny za koupi areálu, tj. jen podíl značně nízký, připadající z kupní ceny na vlastní hlavní budovu tj. čp. 897-administrativní část a dílny. Z hlediska celkových nákladů a potřeby finančních zdrojů je ale nutno přičíst zbývající podíl z ceny do celkové výše 6,8 mil. Kč, tj. 4,53 mil. Kč plus daň z převodu nemovitostí, kterou se město zavázalo navíc zaplatit, ačkoliv je to podle platné legislativy povinností a nákladem prodávajícího, plus náklady na nutné opravy ostatních objektů v areálu, plus další nespecifikované náklady, které vzniknou (notářské poplatky za úschovu peněz, ztráta úroků atd.). Tedy celkové navýšení k ceně vyčíslené prof. Masákem bude činit střízlivě odhadnuto cca 6,0 mil. Kč.
Celková finanční. částka na koupi a úpravy v areálu Multitec bude cca 16.4 mil. Kč (kalkulace prof. Masáka 10,6 mil. Kč plus navýšení 6,0 mil. Kč).
Tedy umístění MěÚ v areálu Multitec bude o cca 4,0 mil. Kč dražší než stavba nové budovy a o 6 mil. Kč dražší než alternativa čtvrtá prof. Masáka - adaptace čp. 95 a čp. 18 na náměstí.
Obecně vždy stále platí přísloví, že "žádné kuře zadarmo nehrabe". Je nepochopitelné, proč ona akciová společnost Multitec Bohemia se obratem a velice rychle zbavuje tak výhodné nemovitosti, kterou vydražila? Dokonce ji prodala dříve, než ji skutečně vlastnila a zaplatila, a to s finanční účastí a pomocí města ve výši zálohy 1,3 mil. Kč, kterou město již zaplatilo a nemovitost nevlastní. Jedná se přece podle názoru některých zastupitelů o mimořádně výhodnou a výnosnou investici. Je to přímo "slepice snášející zlatá vejce", přesto ji akciová společnost Multitec Bohemia prodává městu.
Na rozdíl od názoru místostarostky Ing. Horové jsem naprosto přesvědčena o tom, že koupí areálu Multitec město nic nezíská, jen ztratí z dohledu možnost definitivního řešení umístění radnice na náměstí. Jsem na rozdíl od ing. Horové zcela přesvědčena o tom, že se nejedná o jedinečnou, naprosto skvělou, neopakovatelnou a výhodnou investici (ať už v areálu bude cokoliv), ale o zcela pochybnou investici. Tento můj, a nejen můj názor na celou věc je už dostatečně podložen a doložen, a jen je třeba tyto názory chtít slyšet, vnímat je a brát je opravdu vážně.
Je nejvyšší čas, aby rada a zastupitelstvo znovu zvážilo svůj postup a chyby, kterých se dopustili ve věci koupi areálu Multitec přiznali a svá usnesení, která s tím souvisejí, zrušili. To se týká i uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí s Multitecem Bohemia, a.s., a všeho co z ní vyplynulo. Je třeba urychleně s Multitec Bohemia jednat o zrušení smlouvy od jejího počátku pro její jednostrannost a pro rozpory s právními předpisy. Toto jednání za město by neměly vést ty osoby, které smlouvu podepsaly a uzavřely. Není nadále možné, aby celá záležitost byla zaštiťována kolektivním rozhodováním a kolektivní (ne)zodpovědností bez vyvození osobních důsledků. Pokud dohody o zrušení smlouvy bez placení nesmyslného 40% penále nebude dosaženo, musí se město obrátit na soud se žalobou o její zrušení.
Nad celou věcí se vznáší řada dalších nezodpovězených otázek. Informace, které občané z rady, zastupitelstva města i prostřednictvím ŽÚ dostávají, jsou bohužel kusé, neúplné, často protichůdné a zavádějící.
Závěrem chci připomenout, že v Úvalech je řada odborníků, kteří by mohli a zcela jistě i rádi přispěli k řešení problémů ve městě spojených s výstavbou radnice. Nemuselo by pak rozhodovat zastupitelstvo města bez odborných podkladů a pouze na základě okamžitých nápadů a návrhů. Zájem je patrný, odborníků ve městě je dostatek, přesto město nikoho neoslovilo.

Ing. Hana Kameníková

Areál Multitec - pokaždé trochu jinak,

jak nazvala svůj článek paní Ing. Kameníková, je podle mého názoru dalším dokladem snahy skupiny lidí o získání veřejného mínění k podpoře svých zájmů proti současné radě, zastupitelstvu a některým představitelům města.
Spouštěcím mechanizmem projevení se bylo rozhodnutí zastupitelstva o koupi areálu Multitec. Je proto zřejmé, že tato skupina lidí (opozice současného zastupitelstva) nachází na tomto rozhodnutí jen a jen zápory, mnohdy předkládá ve svých veřejných vystoupeních nesprávné nebo neúplné údaje a zavádějící souvislosti. Paní Ing. Kameníková sice správně uvedla, že Ing. Smolíková jako likvidátorka státního podniku odmítla v roce 1992 bezúplatný převod nemovitosti (= areál Multitec) na město, ale zapomněla dodat, že k takovému rozhodnutí neměla sama pravomoc a že nesouhlasil ani přednosta Okresního úřadu Praha-východ Ing. Berkovský a ani ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci. Neuvedla, kdo tehdy byl iniciátorem žádosti města o převod a za jakým účelem. Jedním z velkých zastánců byla paní Ing. Baumanová a žádost byla zdůvodněna kromě jiného i umístěním městského úřadu. Z funkce likvidátora byla Ing. Smolíková odvolána (spolu s ostatními likvidátory) v době, kdy likvidované státní podniky Okresního úřadu Praha-východ řídil referát, jehož vedoucím byla paní Ing. Kameníková. A odvolána byla proto, aby likvidované podniky a prostředky, získané privatizací těchto státních podniků, byly soustředěny do rukou jedné - "shodou okolností" soukromé firmy. I toto je kus historie, kterou řada občanů nezná a mladší ji pak pamatovat ani nemohou. Nikterak však nesouvisí s vhodností či nevhodností areálu Multitec pro umístění městského úřadu.
Naprosté většině občanů je jedno, kde je úřad umístěn, pokud je umístěn v jejich dosahu a mohou vše vyřídit na jednom místě. Důležitější pro ně je, aby pracoval dobře, kvalitně, rychle a v jejich prospěch, nebyl přebujelý, arogantní a nákladný. Mnohokrát jsem slyšel, že Úvaly jsou jenom noclehárna Prahy, že se zmenšuje počet a sortiment obchodů ve městě, město nemá žádný obchod typu supermarketu, kriminalita v Úvalech je nejvyšší v okolí, kupní síla klesá a je vyvážena mimo město, čímž trpí místní obchodníci, poskytovatelé služeb aj. Hospodářský mechanizmus každého města je velmi složitý. Závisí na mnoha okolnostech. Jednou z nich jsou pracovní příležitosti ve městě - čím víc lidí bude pracovat v místě, tím větší kupní síla bude v místě realizována. Čím více lidí bude do města jezdit za prací z okolí, tím více budou nakupovat v Úvalech. Čím více budou lidé zaměstnáni prací, která jim přinese dobré sociální zajištění, tím méně bude kriminality. Je naprosto zřejmé, že počet pracovních příležitostí se však za posledních 10 -12 let v Úvalech hodně snížil. Svůj díl na tomto stavu nese bezesporu i úroveň a zaměření městského úřadu v tomto období vůči podnikatelské sféře.
Pak, jak píše Ing. Kameníková, "je naprosto samozřejmé, že zaostávající město, kterým Úvaly oproti jiným městům jsou, bude mít neustále nedostatek finančních prostředků". Jsem přesvědčen, že způsob, který úvalská opozice zvolila, nevede k řešení mnohaletých nedostatků v řízení města (které někteří z nich v minulosti i způsobili). Cílem však je získat si výhodnou pozici pro příští komunální volby a odstranit nepohodlné tím, že je natlačí do bezvýchodné situace. Proto vyzývá ke krokům, které, pokud by je zastupitelstvo realizovalo, budou neúspěšné a budou příčinou k vyslovení nedůvěry. Neúspěšné proto, že Multitec Bohemia, a.s., stejně jako kterýkoliv jiný podnikatelský subjekt, nemůže akceptovat žádné návrhy, které by vedly k jeho ohrožení. Konec konců - opozice má zřejmě v současném vedení města vlivného trojského koně.

Ing. Ladislav Světík

Redakce měsíčníku Život Úval se domnívá, že o záležitostech spojených s prodejem budov firmy Multitec městu bylo podáno již dostatečné množství informací a žádá čtenáře, aby další příspěvky na toto téma neposílali.

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.

 

N A P S A L I   O   N Á S

Městský dům dětí a mládeže vystavoval do konce května práce mladých keramiků v rakouském Pergu. Uvádíme jednu z ukázek, jak o výstavě referoval místní tisk. Další z mnoha informací byly například na www.mobitipp.at/beitraege. detail
 

 

Š K O L S T V Í

Májová škola

Jarní období na základní škole bylo pestré a nabité akcemi. Všechny děti navštívily artisticko-kouzelnické vystoupení, druhý stupeň absolvoval poslední díl filmové trilogie Pána prstenů. Někteří žáci 5. a 7. tříd skládali přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, chlapci ze 4. a 5. tříd nás reprezentovali v Čelákovicích na fotbalovém turnaji, dívky a hoši z 5. třídy na turnaji ve vybíjené. Děti ze 4. A si vyzkoušely při "Rytířském dnu", jak se žilo ve středověku, pěvecky nadané děti, které postoupily ze školního kola, nás zastupovaly v okresní soutěži. Pozemek pod školou se začíná zavážet zeminou a chystají se terénní úpravy pro započetí výstavby školního hřiště. Velmi touto cestou děkujeme panu Frankovi za zdarma poskytovanou dopravu a samotnou navážkovou zeminu. Dále firmě pana Krutského za sponzorský dar v podobě cementu a betonových obrubníků. V neposlední řadě patří velké díky všem rodičům a přátelům školy, kteří poskytli finanční dary na obnovu tohoto pozemku pod školou. V současné době činí finanční hotovost 18 550,- Kč.

Mgr. Josef Koting

Reprezentovali jsme školu

Ve čtvrtek 6. května se konal v Čelákovicích pohár v minifotbalu Mc Donald's Cup 2003/2004, kterého se zúčastnili i žáci ze 4. a 5. tříd naší školy. V turnaji se umístili na 7. místě. 29. 4. 2004 se konal v Čelákovicích okresní turnaj ve vybíjené. Zúčastnila se dvě družstva z naší základní školy. Jedno družstvo dívek a jedno družstvo chlapců. Družstva byla sestavena ze žáků pátých tříd. Chlapci se umístili celkově na 9. místě a dívky na 5. místě. Ke Dni matek uspořádali žáci pátých tříd vystoupení v Domově důchodců v Úvalech. 5. A přednesla krásné pásmo básniček a písniček a třída 5. B zahrála pohádku O princezně Solimánské.

třídní učitelka 5. B, Lenka Hynčicová

Zprávy z 2.A

Písnička "Skákal pes přes oves", zazpívaná žáky 2. A ve školním rozhlasu, odstartovala výstavu "Baryk 2004". Bylo na ní k vidění 195 plyšových psů různých ras, barev, velikostí. Výstavu viděli nejen žáci školy, ale i děti z mateřských škol a speciální školy. Její součástí byla akce "Namaluj si svého pejska". Tito psi se nedají ani spočítat, ale jejich obrázky zdobí chodbu školy dodnes. Chtěli bychom všem poděkovat za jejich milé kresby.


Návštěva MŠ ve škole

Předškoláci si zkusili sednout do lavic a učit se společně s námi. Počítali, četli, psali na tabuli, pracovali na počítači, ve skupinách i samostatně. Poznali nové kamarády ze školy a my se na ně už všichni v září těšíme. Přejeme jim, ať se jim u nás líbí.

děti z 2. A a tř. učitelka Mgr. Arnoštka Březková

Rytířský den třídy 4. A

Dne 26.4. se konal Rytířský den třídy 4.A. Konal se zde proto, aby žáci poznali, jak se žilo ve středověku. Vyzkoušeli si různé profese, jako třeba bylinkáře, hrnčíře, pekaře, zlatníky a mnohé další. Bílé paní braly zlobivé děti za své hradby, bylinkářky vytvářely elixír mládí, pekaři pekli chutné preclíky, zlatníci vyráběli krásné šperky a rytíři hlídali obydlí. Některé dívky dokonce vyrobily skvělou medovinu. Razily se středověké mince, kterými se dalo platit. Tyto mince vyráběli mistři mincíři. Když přišli i ostatní žáci se svými učitelkami, vyzkoušeli si střelbu z kuše. Mezitím si všechny paní učitelky kupovaly elixír mládí. Nakonec tohoto dne byli všichni žáci pasováni na rytíře. Z chlapců se stali udatní rytíři a z dívek krásné princezny.

Karolína Matochová za třídu 4. A

Kudy chodí písničky?

Jsou stále mezi námi. Mají své cestičky, po kterých dokáží přijít k našim srdcím. Jsou milé, veselé a přátelské. Umí zpříjemnit pěkné chvilky, nebo poveselit smutnou duši. Písničky nejenom chodí, ale dokáží i přicházet. Přicházejí každoročně v měsíci březnu a dubnu. V této době probíhají na naší základní škole školní a oblastní kola soutěže ve zpěvu. Naši žáci se se svými učiteli hudební výchovy připravují, aby v oblastním kole dokázali uspět ve velké konkurenci dětí, které se přihlásily do soutěže. Letos soutěžilo pět základních škol a do oblastního kola se probojovalo 47 dětí - ZŠ Český Brod, Gymnázium Český Brod, ZŠ Pečky, ZŠ Škvorec a žáci z naší školy. Soutěž měla vysokou estetickou a hudební úroveň. Zpěváci byli připraveni a zpívali za doprovodu klavíru. Porota měla velmi těžké rozhodování, soutěž je soutěž, musela vybírat nejlepší. Jak jsme byli úspěšní my? Myslím, že velmi dobře. Nabízíme vám umístění žáků v jednotlivých kategoriích:

0. kat. 1. ročník
1.místo Anna Strusková

I. kat. 2.-3. ročník
2.místo Adéla Chroustová
3.místo Helena Prchalová

II. kat. 4.-5. ročník
2.místo Tereza Slámová
2.místo Jana Olivová
3.místo Magdaléna Zadáková

III. kat. 6.-7. ročník
1.místo Martin Vydra
2.místo Soňa Formánková

IV. kat. 8.-9. ročník
3.místo Jitka Tichá
3.místo Veronika Tlustá

5. ročník soutěže má již svou tradici. Svou cestu si písničky našly k nám, k našim dětem. Písničky přicházejí do Úval. Přejme všem zpěvákům radost z úspěchu. Příští rok opět můžeme posoudit snahu všech a očekávat stále stoupající úroveň soutěžících.

Marie Langráfová

detail detail detail

1.foto: Soutěž Kudy chodí písničky
2.foto: Rytířský den 4. A - učíme se s prožitkem "Ochranka" 14. století
3.foto: Rytířský den (4. A) - výroba "elixíru mládí" a "kamene mudrců" (nejen pro spolužáky, ale i pro učitele)

Paní učitelko Jano Slováková!

Blíží se konec školního roku a my, spokojení rodiče žáčků 1. A, vám chceme upřímně poděkovat za vaše odborné a citlivé vedení našich dětí. Váš věcný, spravedlivý, milý a přátelský přístup je pro nás velmi cenný. Také díky vám je v našich rodinách klid a pohoda.
Počáteční obavy ze zvládnutí školy se rozplynuly. Děti ve vás cítí velkou autoritu, ale zároveň vás mají rády.
Co více bychom si mohli přát?
Snad jedině hodně zdraví, aby naše ratolesti nebyly smutné z toho, že: "Maj supl"!
Velmi si vážíme vaší práce a přejeme vám i vaší rodině hodně úspěchů a radosti.
Pěkné prázdniny a v září 2004 na shledanou.

rodiče žáčků 1. A

Rozhovor s nastupujícím ředitelem

Vážení čtenáři, den změny ve vedení ZŠ v Úvalech se blíží, a proto jsem požádala o rozhovor nastupujícího ředitele Mgr. Jaroslava Březku, který ochotně odpověděl.
Mohl byste se čtenářům ŽÚ představit?
Je mi 49 let a do Úval jsem se přistěhoval před 20 lety z městečka Přibyslav na Českomoravské vysočině. Jsem ženatý, manželka je učitelka, máme dvě děti, 22 a 18 let. Mladší dcera studuje 3. ročník čtyřletého gymnázia, starší 4. ročník LF UK. Po ukončení studia Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (aprobace M - Základy techniky pro 5. - 12. ročník) jsem pracoval 15 let jako učitel základní školy. Potom jsem na sedm let školství opustil a pracoval v soukromé firmě jako manažer v oblasti Public Relations. Od září minulého roku učím na soukromé střední škole.
Co Vás přivedlo na myšlenku usilovat o místo ředitele úvalské ZŠ?
Upřímně řečeno, s touto myšlenkou jsem si nikdy v minulosti nepohrával, a ani po vyhlášení výběrového řízení jsem o ní příliš neuvažoval. Mé rozhodnutí tedy nebylo dlouhodobé ani cílevědomé, ale spíše náhodné. Prvním impulsem k tomuto kroku byla šance využít praktických poznatků a postřehů k prezentaci svých představ o možnostech fungování základní školy. S přibývajícími nápady a mapováním, jak to dělají jinde, i postupným zpracováváním v koncepci školy se pro mě stávala tato myšlenka čím dál zajímavější.
Seznámil jste se před konáním konkurzu s aktuální situací ve škole?
V první otázce jsem se zmiňoval o mé 15-leté praxi na ZŠ. Možná si někteří čtenáři vzpomenou, že jsem podstatnou část (13 let) učil právě na zdejší základní škole. Proto si myslím, že mám poměrně přesné informace o prostorových podmínkách a možnostech školy. Před konkurzem jsem také několikrát navštívil zdejší školu a pan ředitel František Smolík mě velmi ochotně seznamoval s aktuální situací ve zdejší škole. V této činnosti pokračujeme pravidelně i nyní.
Jakou filosofii školního vzdělávacího programu budete prosazovat?
Hlavní důraz ve vzdělávacím programu kladu na vytváření bezpečného klimatu a prostoru pro maximální aktivitu dětí. Cílem je vytvořit ze školy místo aktivního a radostného poznávání, místo, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte i jeho právo na různost a individuální tempo.
Největší důraz kladu na výchovné působení školy. Základním cílem je budování partnerských vztahů mezi pedagogickými pracovníky, žáky a rodiči založených na vzájemném respektu. Tento faktor je nejdůležitější, protože ovlivňuje celkové působení učitele na žáky i volbu výukových metod a postupů, včetně přístupu k hodnocení výsledků vzdělávání. V rovině každodenního života to znamená nejen eliminaci všech projevů ponižování dětí a autoritativních postupů dospělých, ale naopak přibírání dětí ke spolurozhodování ve všech relevantních situacích a poskytování širokého prostoru pro vyjádření jejich názorů. Bezpečné prostředí a pozitivní sociální klima je základní podmínkou kvalitního učení.
Škola bude vytvářet nabídku různých programů, aktivit a záleží pouze na rozhodnutí a odpovědnosti žáků a jejich rodičů, jak této nabídky využijí. Základní škola by měla poskytnout ucelené vzdělání dětem s různou úrovní nadání.
Dlouhodobá vzdělávací koncepce školy bude zaměřena na samostatné myšlení, výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů. Činnost školy bude směřovat k podpoře aktivity a tvořivosti žáků, k vytváření prostoru pro jejich seberealizaci a rozvoji přirozeného nadání. Naší povinností je nabízet žákům každodenní příležitosti zažít úspěch. Žádné dítě by se nemělo základní školy bát. Škola musí být službou pro děti a rodiče.
Na závěr této otázky bych rád zdůraznil, že s dětmi nelze experimentovat a filosofie, kterou jsem nastínil, není novinkou. Na některých školách, které začaly s úspěšnou přeměnou kolem roku 1990, se plně osvědčila a zkušenosti jsou ze strany dětí, rodičů i učitelů vesměs pouze pozitivní. Uvedu jeden příklad za všechny. Ačkoli se v duchu koncepce "neutužil" režim (spíše naopak), kázeňských přestupků na všech školách, které prošly touto reformou, výrazně ubylo.
Myslíte si, že se vám podaří pro tento záměr získat všechny žáky i učitele a jak?
Rád bych se o to pokusil a věřím, že převážnou část ano. Myslím si, že zdejší škola již v tomto směru vykonala mnoho pozitivního, ale rezervy se najdou vždy. Největší problém vidím v motivaci.
V tradiční škole jsme všichni převážně zažívali motivaci vnější (známkování, pochvaly a tresty). Vzpomínáte si, jak jste se cítili, když se vám právě něco nedařilo? Proto je třeba, mnohem více než dosud, rozvíjet motivaci vnitřní, jež je nezbytnou podmínkou pro udržení zájmu o učení (činnost). K jejímu rozvoji a udržení jsou nezbytné tři faktory (smysluplnost, svobodná volba a spolupráce).
Děti se rády učí i bez nucení to, co pro ně má smysl. Učební látka by měla být tedy více propojena se skutečným životem. Také kooperativní učení ve skupinkách, kde děti spolupracují, ale mají i možnost se dohodnout, jakým způsobem úkol pojmou, je motivující. Stejná pravidla vnitřní motivace platí pro děti, učitele, ale i mimo školu. Její dosažení u všech dětí i kolegů bude velmi obtížné a určitě se bude rodit velmi pomalu. Navíc nikdy nebudeme mít jistotu, že se nám jí podaří dosáhnout i když dodržíme všechna tři pravidla. Bez vnitřní motivace dětí a učitelů však není proměna tak složitého organismu, jakým škola je, vůbec možná. Ředitel musí být iniciátorem změn a učitelé se musejí chtít učit.
To podstatné, chování k dětem a ochota odložit přípravy, podle kterých učím již mnoho let, se však dá udělat okamžitě. Vím, že mnozí učitelé na této škole to již dávno udělali, pracují s plným nasazením a využívají alternativní metody výuky. Určitě sami cítí, že se jim takovýto přístup k dětem a jiné formy práce osvědčil a náročná práce v hodinách může být radostí nejen pro žáky, ale i pro učitele a navíc je, na rozdíl od frontální výuky, velmi efektivní. O přístupu mnoha budoucích kolegů ke své práci svědčí i dlouhý seznam aktivit v oblasti sebevzdělávání, které od začátku roku absolvovali. To považuji za nesmírně důležité a povzbudivé.
Uvažujete s nějakými okamžitými změnami a pokud ano, mohl byste uvést některé konkrétní příklady?
První viditelné změny budou hned od začátku nového školního roku v personální oblasti. Nabídku ke spolupráci ve funkci zástupkyně ředitele přijala Ing. Blanka Morávková. V současné době hledáme dvě aprobované učitelky na 1. stupeň, nejlépe s osvědčením pro výuku anglického jazyka. V trendu zvyšování kvalifikovanosti pedagogických pracovníků bychom rádi pokračovali i v budoucnosti.
Konkrétní postupné změny týkající se realizace nastíněného vzdělávacího programu bych rád nejdříve projednal s pedagogickým sborem, v nějž vkládám velké naděje. Myslím si, že nastíněná přeměna školy je úkol nutný a dlouhodobý, jejíž první drobnější výsledky by se mohly objevit za dva až tři roky a ty podstatné snad za 7 až 10 let.
Zkuste několika větami charakterizovat úvalskou školu a jaké má dle Vašeho názoru škola největší slabiny a naopak výhody?
Naprosto standardní základní škola s více než pěti sty žáky. Od roku 1992 je samostatným právním subjektem. Třídy jsou umístěny ve čtyřech školních budovách. Budu se stručně zmiňovat pouze o technickém vybavení, neboť k hodnocení práce školy z pedagogického hlediska nemám dostatečné informace a velmi nerad bych byl neobjektivní. Pro zájemce o podrobné hodnocení této oblasti jsou ve škole k dispozici aktuální výsledky České školní inspekce.
Slabiny:
Z informací, které mám k dispozici, jsou největším problémem stárnoucí budovy školy i její vybavení a nedostatek financí na průběžné opravy a obnovu. Počet závad má tedy vzrůstající tendenci a mám obavy, že oddalování oprav je nejen z provozního, ale i z finančního pohledu nevýhodné. Problémů v této oblasti je více, ale zmíním se o třech akutních. Velikým problémem je již řadu let nevyhovující školní jídelna, od podzimu havarijní stav záchodů v budově č. 8 a nevyhovující zázemí pro tělesnou výchovu.
Výhody:
Výhodou je ideální poloha budovy navazující zadním traktem na pozemek využitelný k relaxaci, sportu. Úpravy terénu s osetím travou jsou plánované do konce školního roku. Věřím, že úsilí zřizovatele sehnat finance na realizaci přístavby v dohledné době vyřeší nejpalčivější problémy.
Jak se díváte na problematiku víceletých gymnázií (např. v souvislosti s odlivem žáků druhého stupně)?
Náš školský systém je založen na tom, že neustále někoho ze vzdělání vylučuje a nehledá cesty jak něco naučit žáky s různou mírou talentu. Tradičním modelem vyučování je výklad, opakování a zkoušení. Kdo nestačí, je ohodnocen špatnou známkou a odsunut na konec pořadníku životních šancí.
S víceletým gymnáziem mám i osobní zkušenosti jako rodič, neboť starší dcera tento typ školy absolvovala. I to mě utvrdilo v přesvědčení, že předčasná selekce desetiletých dětí je podle mého názoru škodlivá. Proto si myslím, že víceletá gymnázia nejsou šťastné řešení. Podobný názor mám i na výběrové, jazykové a sportovní třídy. Třídění na "chytré" a "hloupé" by se mělo na základní škole maximálně omezit. Tato diference je předčasná a myslím si, že neprospívá ani jedné skupině. Pro základní školu určitě platí, že spolupráce je mnohem lepší než konkurence, že společná radost z nějaké hry je mnohem více než jásot vítěze. Odchází-li stále více dětí na víceletá gymnázia, je to pro školu signál, že něco dělá špatně a rodiče hledají jinou cestu ke vzdělání. Ředitelé kvalitních základních škol shodně tvrdí, že odliv dětí po proměně školy výrazně poklesl a obvykle se jedná o jedno dvě děti v ročníku.
Cítíte se být spíše pedagogem nebo spíše manažerem?
Ředitel by měl být bezesporu obojím. Co by však mělo v této funkci převládat, nedokáži odhadnout. V současné chvíli se cítím spíše pedagogem.
S jakými pocity nastupujete novou etapu svého profesního života?
S optimismem a chutí spolupracovat. Věřím, že se na novém pracovišti setkám převážně s příjemnými a optimisticky naladěnými kolegy, kteří svojí práci dělají opravdu rádi a především mají kladný vztah k dětem. Jsem přesvědčen, že příznivou atmosféru ve škole vytváří především ředitel svým partnerským chováním k učitelům a dětem. Partnerství znamená, že nikdo nemá "navrch", ale partneři dodržují dohodnutá pravidla. Atmosféra ve škole a vztahy mezi žáky, učiteli i vedením jsou určitě základem reformy každé školy.
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů ve "staronovém" působišti.

J. Horová - místostarostka

Už zase přiletěly

Jednoho dne na konci dubna asi v půl desáté dopoledne se v místě zvaném Na Homolce objevil a nakrátko zakryl slunce podivný, třepotavě se pohybující mrak, který pojednou zapadl do blízkého lesíka. Kolemjdoucí mohli s úžasem pozorovat přistání desítek košťat, na kterých seděli, jak by řekli, malí, hadroví strašáci. Ale kdepak, to se čarodějnický potěr učil ovládat svůj dopravní prostředek pod vedením zkušených čarodějnic - oblečených podle předepsané čarodějnické módy, které prý pocházejí až od Petrových kamenů, známého to rejdiště temných sil. A protože i malým čarodějům vytráví, skončilo rejdění prozaicky, opékáním vykouzlených vuřtů nad ohněm.
Má ale pravdu ten, kdo říká, že takhle to skončit nemohlo. Po spálení košťat, coby symbolu temna a zla, se z čarodějnických hadrníčků vyklubaly děti, kterým moc chutnala dobrota v podobě zmrzlinového poháru. A pak už mohly reje - tedy hry a radovánky pokračovat.
Pro nevěřící vše nafilmováno a zdokumentováno.

kolektiv MŠ, Kollárova 1260

Roztančené jaro v MDDM

Po březnových soutěžích ve scénickém tanci dětí a mistrovství republiky v HH a EB jsme měli měsíční pauzu na přípravu formací do parketových soutěží a využili jsme každou minutu na sjednocení a docvičení všech tanečníků.
Na regionálním mistrovství Prahy a středních Čech pořádaném ČMTO v Lucerně se představilo 6 formací. Formace hlavní věkové kategorie Rytmus IV. /nad 15 let/ soutěžila s choreografí Máši Marouškové "Tequila". Vytančila si 5. místo a postup na MR do Brna. Juniorky - Rytmus III. obsadily 6. místo v Dance Show s "Amazonkami" A. Sismilichové a 3. místo v Parketových tanečních kompozicích s choreografií "Vánek" autorek A. Sismilichové a Míši Fořstové. Obě formace se nominovaly na mistrovství Čech do Chomutova.
Starší děti - Rytmus II. /do 11. let/ skončily na 4. místě s choreografií Parketových tanečních kompozic "Mariana" A. Sismi-lichové a na 3. místě v Dance Show s veseIými "Holiči" Máši Marouškové. Také tyto formace se dostaly na mistrovství Čech do Kladna.
Pro taneční přípravku Rytmus I. /děti od 5 do 8 let/ postavila choreografii "Motýlci" A. Sismilichová. I když všichni rodiče drželi palce, naši nejmladší skončili na 7. místě a jako jediní nepostoupili do vyšší soutěže.
"Motýlci" si však všechno vynahradili na "Jarní ceně Prahy", pořádané Svazem učitelů tance v pražském Ládví. Na této soutěži se účastnily všechny dětské i juniorské formace, ale jediní "Motýlci" postoupili na celostátní Festival tanečního mládí v České Lípě. Z první bronzové medaile měli všichni radost a rodiče byli na své tanečnice náležitě pyšní - vždyť porazili 4 formace dětí do 12 let.

V Chomutově na MČ si juniorky vytančily 15. a 10. místo, děti v Klad-ně 13. a 7. místo. Choreografie "Mariana" se nominovala na Mistrovství ČR do Prostějova.
"Dospěláci" získali několik cen od poroty na scénické soutěži Tanyny, tanyny v Praze a čeká je krajská scéna v divadle Komedie.

Bára Šouláková byla vyslána ČMTO jako reprezentantka ČR na mistrovství Slovenska. Zabojovala ve společné kategorii juniorek a juniorů a odměnou jí bylo 4. místo. David Procházka pojede na ME dětí do Prostějova se sólem v HH.

Pro úplnost ještě náš jarní taneční kalendář:
20.- 21. 3. MR v HH a EB Jesenice u Prahy
20.3. Dětská scénická regionální soutěž v Salesiánském divadle
17.4. Regionální soutěž formací Lucerna
17.4. Účast na MR Slovenska - EB
24.4. Scénická soutěž dospělých v Salesiánském divadle l. 5. MČ juniorů Chomutov
2.5. Jarní cena Prahy
8.5. MČ dětí Kladno
15.5. MR hlavní věkové kategorie Brno
21. 5. MR děti Prostějov
22. 5. ME děti HH Prostějov
29.5. Celostátní Festival tanečního mládí Česká Lípa
29.5. Regionální soutěž scénického tance dospělých divadlo Komedie
4.6. Akademie MDDM v úvalské sokolovně, na které všechno uvidíte.

za taneční oddělení MDDM Úvaly Alena Sismilichová

detail detail detail
detail detail

1.foto: Juniorská formace - Parketové taneční kompozice - "Vánek"
2.foto: Juniorská formace - Dance Show - "Amazonky"
3.foto: Dětská formace - Parketové taneční kompozice - "Mariana"
4.foto: Dětská formace - Dance Show - "Holiči"
5.foto: Dětská formace - Parketové taneční kompozice - "Motýlci"
Foto A. Sismilichová

Byla jsem na recitálu paní Šolcové

Vím, že harfa je jeden z nejstarších hudebních nástrojů. Byla také nazývána nástrojem královským pro svůj krásný a drahocenný vzhled a zvuk. Hra na několika desítkách strunách je velmi náročná a interpretace skladeb autorů /G. F. Händela, G.B. Pessetiho, J.D. Dusíka, C. Debussyho, e. Lecuona a parafráze na Vltavu od B. Smetany/ vyžaduje velké umění.
Můžeme být právem hrdi na to, že naše úvalská občanka paní Z. Šolcová je opravdovou umělkyní, známou v širokém hudebním světě. Její technika, kouzlo osobnosti a přednesu všech skladeb, které zahrála na svém vystoupení dne 23. 4. 2004 v domě dětí a mládeže, nadchlo všechny přítomné posluchače. Hudební vystoupení obohatila ještě svými vtipnými a citově laděnými verši.
Děkuji za krásný zážitek paní Šolcové i paní ředitelce MDDM Pospíšilové za kulturní akce, které pořádá pro úvalské občany.

J. Pokorná-Mandová

Harfa a verše detail

Jsou kulturní pořady, které se líbí, ale po čase jaksi vymizí z paměti. Dojmy z jiných zapůsobí tak, že v člověku zůstanou velice dlouho. Mezi ně patřil hudební a poetický recitál paní Zbyňky Šolcové, který se uskutečnil 23. dubna 2004 v městském domě dětí a mládeže. Harfenistku paní Šolcovou jsme mohli v minulých letech slyšet při vernisážích několika výstav, letos v lednu doprovázela večer s poezií J. Seiferta. Tím více byli návštěvníci, kteří zcela zaplnili galérii domu dětí, zvědavi na její v Úvalech první samostatný pořad. Lze bez nadsázky konstatovat, že to byl skutečně zážitek, na který se nezapomíná. Paní Zbyňka Šolcová dokáže svými prsty vykouzlit z každé skladby hudební báseň a nezáleží na tom, zda hraje skladbu od Dusíka, Händela či Debussyho. Když zazněly první tóny variací na téma Smetanovy Vltavy, někteří si ji podvědomě představili jako součást velkého orchestru, který ji doprovodí. Ona ale orchestr nepotřebovala! Hudební básně byly doplněny verši z vlastní tvorby. To bylo asi největší překvapení. Její verše jsou výpovědí o jejím vnitřním stavu duše, zrcadlí se v nich pocity, ale především city. Jsou reakcí na podněty z vnějšího světa, na vzpomínky, některé jsou vtipné, jiné evokují k zamyšlení, některé jsou dojemné. Málokterý básník dokáže vlastní verše přednést s takovou upřímností.
Paní Zbyňka Šolcová, skromná a nenápadná žena, předvedla opravdové umění. Dlouhotrvající potlesk posluchačů byl tím nejlepším poděkováním za kulturní večer.

Ing. Vladislav Procházka
foto: Paní Zbyňka Šolcová a její kouzelná harfa

Malé ohlédnutí za jedním kulturním večerem

Bez pravidelně pořádaných kulturních večerů či podvečerů v galerii městského domu dětí a mládeže si dnes již nelze kulturně společenský život v Úvalech vůbec představit. Jsou vlastně i jakýmsi pomyslným okénkem pro nahlédnutí do našich srdcí, srdcí pravidelných diváků a posluchačů těchto večerů a ovlivňují naši schopnost kulturní aktivity přijímat, chápat, nechat ovlivňovat emoce a přijmout je jako nezbytnost obohacování svého běžného života.
Jinak tomu nebylo ani v pátek 14. května při podvečerním setkání s milostnou poezií a hudbou, které bylo umocněno i jednou milou událostí. U příležitosti ukončení čtyřiatřicetileté duchovní služby v Úvalech pátera Karla Šubrta, místního faráře římskokatolické farnosti při kostele Zvěstování Páně, využili tohoto podvečera představitelé města a přišli přítomnému panu faráři poděkovat za jeho účast na duchovním ovlivňování i výchově místních obyvatel. Starosta Ing. Ivan Černý ocenil jeho podíl na rozvoji města a společně s místostarostkou Ing. Janou Horovou předal panu Šubrtovi plaketu města Úvaly a dárkový koš. Očividně dojatý páter Karel Šubrt popřál městu úspěch při dalším rozvoji a hojnost Boží milosti.
Na to zahájil očekávaný poetický podvečer nazvaný Sto tváří lásky. Sametový hlas herečky a propagátorky kultury mluveného slova Marty Hrachovinové velmi dobře se doplňující s projevem častého úvalského hosta, recitátora Rudolfa Kvíze, brzy navázaly s diváky úzký vizuální a sluchový kontakt. Citlivé podání milostných veršů vkusně vybraných z tvorby zahraničních i českých básníků zanechalo u všech účastníků hluboké dojmy. K tomu také přispěl velmi dobrý výběr hudebních skladeb pro housle a klavír v pregnantním podání sester Kijonkových, Moniky při hře na housle a Jany při klavírním doprovodu. Dlouhotrvající potlesk přítomných diváků byl upřímným poděkováním všem učinkujícím za příjemně strávený podvečer a nezapomenutelné zážitky.
Nakonec bych rád zmínil ještě jednu věc a tou je také poděkování všem těm, kteří jsou v pozadí, ale bez jejichž přípravy a organizace těchto akcí, od sestavení programu, domluvy s učinkujícími, přes propagaci, zajištění a vybavení prostor, ale také jejich úklidu, by nic nebylo. Jsou to lidé obětaví, připravující celoměstské kulturně společenské akce nad rámec svých povinností, své náplně práce, nečekající s otázkou a co za to. Proto celému kolektivu městského domu dětí a mládeže v čele s ředitelkou Janou Pospíšilovou jedno symbolické obrovské DÍKY !!! Již se těším na další z pátečních podvečerů.

Dr. Vítězslav Pokorný

Červnové zprávy z MDDM

Vážení čtenáři,
MDDM již tradičně nabízí závěrečnou akademii tanečního oddělení, která se uskuteční v pátek 4. 6. 2004 od 17 h v úvalské sokolovně. Na této akademii vystoupí i děti z kytarových kroužků Vaška Bláhy a děti z MK Ouvaláček.

5. a 6. června se uskuteční prodejní výstava tří mladých výtvarníků.
Lucie Tučková bude prezentovat své malované hedvábí a keramiku, Zuzka Indrová keramické plastiky a Radek Navrátil fotografie.Vernisáž je v sobotu v 10.00 hodin a výstava je otevřena do 18 hodin, v neděli pak od 14 do 18 hodin,

9. června se od 17 hodin uskuteční v galerii MDDM závěrečný klavírní koncert žáků ZUŠ Jana Zacha pod vedením pí učitelky Grokchovské.

Dramatický kroužek nastudoval pohádkové představení Královna Koloběžka I. podle scénáře a pod režijním vedením pana Aleše Morávka. Premiéra divadelního představení se uskuteční v neděli 27. 6. 2004 od 16 h v sálku DPS.

Další představení budou plakátována.

MDDM v letošním prázdninovém období pořádá tři letní tábory.
LT v Cholticích "12 dní na Olympu" zaměřen na VV se koná v termínu 4. - 17. 7. 2004.
Hlavní vedoucí je Eva Šimůnková.
LT v Jindrově "Dračí doupě" je zaměřen na turistiku, vedoucí Alena Sismilichová a Olga Procházková.
Termín: 17. - 31. 7. 2004.
LT Štědronín je taneční tábor v termínu 21. - 28. 8. 2004 a hlavní vedoucí je Alena Sismilichová.

MDDM přeje ...
všem dětem i dospělým krásné prázdniny plné pohody, sluníčka, dobré nálady a těší se na všechny opět v září.

Jana Pospíšilová

Básník Jiří Žáček v Úvalech
detail detail detail detail

1.foto: Inspirace Životem Úval
2. foto: Jiří Žáček a Václav Lahodný
3. foto: Při pohledu do obecenstva řekl pan Žáček, že nemá obavy o další kulturní život
4. foto: Zájem o autogramy byl velký
Foto R. Navrátil

ČARODĚJNICE
detail detail
detail detail detail

1.foto: Rytířské klání
2.foto: Vatra byla mohutná
3.foto: Vuřtíky byly velmi chutné
4.foto: Slet čarodějnic

Galerie MDDM představuje

Lucie Tučková detail
Je mladá výtvarnice, která bude prezentovat svou tvorbu na červnové prodejní výstavě v MDDM Úvaly poprvé. Ráda bych vám ji představila, a proto jsem jí položila několik otázek. Možná vás bude zajímat, jaká Lucie je, proč ji zaujala právě keramika a malované hedvábí, co jí tvorba přináší a jaké má plány do budoucna.
Narodila jsem se v dubnu 1981, mám za sebou česko-francouzské gymnázium a nyní studuji francouzštinu na FF UK v Praze. Keramice se věnuji čtyři roky, je mojí velikou zálibou, i když ve zkouškových obdobích trochu zanedbávanou. Točení na kruhu mě dlouho přitahovalo, ale běžné hobby kurzy mi vadily svou povrchností. Setkání s kohoutovskou školou paní Jarmily Tyrnerové mi ukázalo cestu k točení jako řemeslu, ve kterém se neustále mohu rozvíjet a objevovat nové světy. V současné době se věnuji keramice i ve škole - na SOU obor umělecký keramik. V rámci odborných praxí se dostávám k novým technikám různých období výrob keramiky, navíc je neustále kladen důraz na preciznost práce.
Točená keramika nám přináší určitě jinou energii, náladu než velkosériově vyráběné zboží, dokáže oživit a zateplit domov. Mám ráda keramiku, která se používá a není jen tou vystavenou věcí, co se musí opatrně oprašovat. Sama točím, kromě klasických hrnečků, různé mísy a zapékací misky, krajáče, ale i květníky: snažím se hledat stále nové tvary a neustrnout u jedné podoby výrobků. Naopak dekory se mi líbí jemné a jednoduché, aby se rychle neokoukaly a nezůstaly po týdnu schované někde vzadu v kuchyňské lince.
Malovanému hedvábí jsem se začala intenzivně věnovat asi před šesti lety. Hedvábí mi dovoluje užít si svobodnou práci s barvou - mám pocit, že se malování na hedvábí s točenou keramikou výborně doplňují. Malované tílko / šálu / šátek si můžeme vybrat podle nálady a příležitosti a nadělat s ním spoustu parády, přitom nezabírá téměř žádné místo ve skříni ani zavazadlech.
Ráda kombinuji různé techniky malování. Snažím se, aby byl každý kus skutečně zvláštní a neopakovatelný i vyvážený zároveň.
Pokud jde o točení, v první řadě chci dokončit příští rok své studium na SOU v Praze. Moc mě přitahuje tradiční keramika francouzského kraje Provence, začíná se mi rýsovat možnost pobytu v jedné z tamních keramických dílen na příští léto - ale to nechci zakřiknout. Hlavně bych si přála, aby stejnou radost, jakou prožívám při malování a práci v keramické dílně, cítili i uživatelé mých výrobků.
Keramika i malované hedvábí z dílny Lucie Tučkové mají své osobité kouzlo. Mohu vám jen doporučit, abyste se přišli podívat do galerie MDDM, kde 5. a 6. června spolu s Lucií vystavuje Zuzana Indrová keramické plastiky a Radek Navrátil fotografie.

Jana Pospíšilová
 
 

S P O R T

CYKLISTIKA
ŠTERNBERK 8. 5. 2004

Kouzlo návratů spočívá ve vzpomínkách a v závodu Šternberk je na co vzpomínat. Také proto je též kam a do čeho se vracet. Letošní ročník je a bude (jezdí se na jaře a na podzim) ročníkem dvacátým. Alespoň tak daleko dosáhla paměť jeho prvních absolventů. Je možné, že se o nějaký rok spletli a dvacátým výročím jsme již prošli, ale u vzpomínek nezáleží na datu. Díky určenému jubileu se na startu tentokrát sešli i někteří zasloužilí veteráni, kterým vévodil člověk, jež byl přímo u zrodu této úvalské cyklistické tradice a několik let ji sám vytvářel a pořádal - Pepa Horák.
Samotný závod byl na brzké jaro opět velmi rychlý, a to také díky poměrně velkému počtu závodníků (37). Rozhodující pro vývoj byly, tak jako vždy, kopce v okolí Sázavy a Českého Šternberka, kde se pohromadě jedoucí skupiny rozdělovaly na dvojice, či na jednotlivce. Pro celkově již čtvrté vítězství si dojel Janoušek, který si několik let drží obdivuhodně stálou výbornou výkonnost.
I přes špatnou předpověď počasí cyklisty opět podrželo, a tak vlna spokojenosti byla cítit až do restaurace na Homolce, kam ti nejvěrnější přišli večer připít na další dvacítku. P. Štork

Částečné výsledky:
1. Janoušek, Praha, 2:51:08
2. Stárek, Praha, 2:51:08
3. Morava, Ondřejov, 2:52:23
4. Mysliveček, Sadská, 2:52:23
5. Johanis, Uhl. Janovice, 2:52:26
6. Rychnovský, Praha, 2:57:14
7. Štork, Úvaly, 2:59:43
8. Kubů, Nymburk, 2:59:43
9. Čadil, Úvaly, 3:03:55
10. Beneš, Poděbrady, 3:04:09
Pořadí dalších Úvaláků:
19. Strnad
23. Bláha
25. Zelenka
27. Tesař
28. Selix
30. Martinovský
34. Horák

detail detail detail
detail detail detail

1.foto: Start závodu před hospodou Na Slovanech
2.foto: Přední balík za městem Sázava
3.foto: Čelo pelotonu za městem Sázava u řeky Sázavy
4.foto: Ujetá skupina za městem Rataje nad Sázavou
5.foto: Dvojice v úniku - Stárek a pozdější vítěz Janoušek v kopci za Chocerady
6.foto: Mysliveček a Johanis na ondřejovských kostkách
Foto ze závodu Š. Sokolová, DiS.

Tělovýchovná jednota Sokol Úvaly oznamuje,

že taneční kurzy 2004 se budou konat od 11. září 2004 od 14,30 hodin.
Požadujeme urychlenou platbu všech přihlášených - každý pracovní den v recepci hotelu Sokol
Hoši - 1 000,- Kč
Dívky - 1 100,- Kč.
Je možno se ještě přihlásit u pí Kocourkové.tel.: 281 981 691
 

 

S P O L K Y

Valná hromada rybářů

Na den 28. 4. 2004 v 18.00 h byla do úvalské sokolovny svolána výroční členská schůze úvalských rybářů. Předmětem schůze bylo seznámení členské základny s činností v roce 2003 a plánem práce na rok 2004. Plénu byly jednotlivými funkcionáři předloženy zprávy obsahující konkrétní informace.
Místní organizace ČRS má v současné době 272 řádných členů,12 dorostenců a 42 dětí v kategorii 8-15 let. V hospodářské, činnosti bylo dosaženo výlovku 129,9 q násadových ryb. Do místního revíru Fabrák bylo vysazeno 25 q kaprů, bílé ryby a štiky. Ve spolupráci s MěÚ Úvaly byla zahájena rekonstrukce nádrží Jáma a Kalák, ve stádiu úvah je výstavba třetího rybníka v lokalitě pod Slovany. Byl uspořádán 25. rybářský ples, byl uskutečněn zájezd mládeže na dobře zarybněný revír u Benešova. Bylo realizováno v měsíci září tradiční setkání seniorů na závodech v lovu ryb udicí na rybníce Lhoták. Závěrečnou akcí v roce 2003 byly závody mládeže na Fabráku.
33 účastníkům tentokráte znepříjemňoval sportování led na rybníku.
Chod místní organizace zajišťoval výbor svoláním výborových schůzí každých čtrnáct dnů, dvou členských schůzí a prakticky před každou výborovou schůzí schůzkou mládeže. Informace z těchto jednání byly zveřejněny prostřednictvím vývěsní skříňky, případně v tomto měsíčníku. Obrat v činnosti místní organizace se v roce 2003 blížil částce 3/4 miliónu Kč. Tato skutečnost vyžadovala velkou odpovědnost výboru místní organizace v evidenci prostředků, zejména v situaci, kdy nás v závěru roku opustila účetní pí Kolaříková. Dozorčí komise po přednesení zpráv udělila výboru plné absolutorium.
V následné diskusi byly plénu předloženy informace o změnách v seznamu revírů k celosvazovým povolenkám, k problematice nového zákona o rybářství č.99/2004 Sb. V tuto chvíli je pro členy ČRS z nového zákona podstatná změna výdeje státních rybářských lístků, platnost povolenek na rok 2004 není zákonem dotčena. Diskusní příspěvek p. J. Hory k dělenému zarybňování revíru Fabrák výbor místní organizace projedná s uživatelem revíru ÚS m. Prahy.
V samotném závěru jednání bylo všemi 51 účastníky schváleno usnesení, ve kterém byly základní body činnosti místní organizace v roce 2003 a úkoly organizace v roce 2004. Po tomto závěrečném hlasování předseda MO p. M. Kolařík jednání ukončil.

Zbyněk Slavík

ZVaS 2004

Prosím? - Ano, ZVaS. Závod vlčat a světlušek. Tedy popořadě: Skautské středisko bratra Jiřího Bubáka - Úvaly bylo pověřeno pořádáním okresního kola závodu, který je určen nejmenším členům skautského hnutí, vlčatům a světluškám ve věku od šesti do jedenácti let. Zde mohou holky a kluci ukázat, co se doposud během skautování naučili. Každé středisko má možnost vyslat do závodu své zástupce, od kterých očekává co nejlepší výsledky v disciplínách, jako je např. znalost přírody, první pomoc, manuální zručnost, znalost dopravních značek apod. Samozřejmě jsme nemohli zůstat pozadu a vyslali jsme světlušky (děvčata) a vlčata (chlapci) po družinách o šesti reprezentantech. Konkurence byla obrovská: přijeli závodníci z Brandýsa n. L., Jiren, Klecan, Líbeznic, Říčan, Staré Boleslavi a Záp. Celkově přijelo asi sto dvacet účastníků akce ze všech koutů našeho okresu. Každá disciplína byla bodována a konečný součet bodů rozhodl o vítězi, pro vlčata i světlušky zvlášť. Naše vlčata se držela statečně a skončila na druhém místě, pouhý jeden a půl bodu za prvními Říčany. Říčanští tak postupují i do krajského kola závodu. Světlušky se umístily uprostřed. Po závěrečném nástupu a vyhlášení výsledků jsme školu, kde jsme měli zázemí, i trasu závodu po sobě uklidili a s "přespolními" se rozloučili. Moc se jim tu líbilo.

Jako úvalští skauti bychom chtěli poděkovat řediteli ZŠ Fr. Smolíkovi a personálu školy, který nám vyšel vstříc a velmi nám pomohl. Děkujeme.
Připojená fotogalérie by mohla ilustrovat atmosféru závodu.

J. Pečený

detail detail detail detail detail
 

 

C Í R K E V

Církev československá husitská

V září t.r. opět pokračujeme ve výuce křesťanské výchovy hrou pro děti bez ohledu na křesťanské vyznání nebo bez vyznání. Přihlásit dítě je možné kdykoliv na Farním úřadu Církve československé husitské, Pražská 180, Úvaly. Výuka probíhá v Husově kapli.

Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH
 
 

H I S T O R I E

Připomenutí významné osobnosti

30. června letošního roku uplyne 640 let od úmrtí arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Připomeňme si tuto významnou osobnost středověkých dějin několika úryvky z Kro-niky pražského kostela, kterou psal Beneš Krabice z Weitmile:
Léta Páně 1364, posledního dne měsíce června, odešel z tohoto světa soužen dlouhou horečkou ctihodný otec pan Arnošt první pražský arcibiskup. Byl to muž milý Bohu i lidem, atd. jak následuje.
Byl totiž týž Arnošt národností Čech, syn rytíře Arnošta z Pardubic, jinak z Hostýna u Českého Brodu, muž vysoké postavy, sličné tváře, ozdobený veškerou ušlechtilostí mravů a nesmírně trpělivý. Lidé z jeho čeledi, kteří se s ním denně stýkali, nikdy neslyšeli z jeho úst špatné nebo křivé slovo, jímž by chtěl oplatit nebo způsobit křivdu. Když myslel, že někdy někoho z nejmenších ze své čeledi nějakým malicherným slovem urazil, velice pokornými slovy od něho žádal odpuštění a dodával, že tak učinil z hněvu, pýchy a zpupnosti. Ale i když někdo jemu řekl křivé slovo nebo něco nemilého, sevřel rty a velice často položil prst na ústa a řekl: "Dej Pane ochranu mým ústům; také bych měl ústa k mluvení, kdybych chtěl." A jak ústy kázal pokoru, tak ukazoval činy a příkladem. A byl tím pokornější v srdci čím výše se skvěl. A ačkoliv dosáhl hodnosti lecenciáta v kanonickém právu na bolognském učení, na němž, a také na padovském, studoval a prodléval nepřetržitě čtrnáct let, přece jeho srdce těmito vědomostmi nezpychlo, jak se většinou stávalo, protože všem, kteří ho potřebovali, zazářila jeho mírnost a snažil se je dobrým příkladem nektarem lásky jako své poddané povznášet.
Mezi historiky dosud nepanuje shoda o místě narození Arnošta z Pardubic. Vzhledem k tomu, že současník Arnoštův, kronikář Beneš Krabice z Weitmile a mnozí další, uvádějí jako rodiště Hostýn, můžeme se k osobě Arnošta, člověka mravného, který proslul svou prozíravostí a dobročinností, arcibiskupa, diplomata, důvěrného přítele a rádce krále Karla IV., bez rozpaků hlásit.

Ing. Vladislav Procházka

Táboři a sirotci na Hradešíně r. 1434

Letos v květnu tomu bylo již 570 let od srazu táborských a sirotčích vojsk u vsi Hradešína na někdejším panství Škvoreckém.
Táboři a sirotci odtáhli počátkem května 1434 od nedobytné Plzně, jenž přes devět měsíců vzdorovala jejich obležení. Měli namířeno k hlavnímu městu, avšak dorazili rozděleni. Kolem 15. května se sirotci zastavili před rozsáhlým lesem Vidrholcem u vsi Jirny, kde na nějakou dobu zaujali postavení strážců východní cesty ku Praze. O dva dny později 17. května dorazili k městu i táboři, kteří obsadili vesnici Krč. Jakmile sborům zvědové přinesli zaručené zprávy o náhlém postupu husitské koalice v čele s Divišem Bořkem z Miletínka, přestali pustošit okolí Prahy a vydali se směrem na východ, z obavy přímého ozbrojeného střetu. Navíc je soužil nedostatek potravin, a proto byli nuceni k přesunu do oblasti věrné husitské levici - do Kouřimska. Mezi 22.-24. květnem překročili hranici panství Škvoreckého Petříka Olbramovice, spadajícího tenkráte do "pražského svazu", čili koalici. Táborská a sirotčí vojska se zřejmě 25. května zastavila na Hradešíně u kostela sv. Jiří, který zloupila a kde si hejtmané s Prokopem Holým volili cestu přes vsi Přišimasy a Limuzy k Lipanům.
Dne 30. května 1434 se do dějin českých navždy zapsala poslední porážka táborů a sirotků v bitvě s aliancí katolických pánů, kališníků a šlechty. Byli poraženi lstí Diviše Bořka a následkem toho padlo na lipanském bojišti 13 000 bojovníků, mezi nimiž i Prokop Holý vydechl naposledy. Bratrovražedné řeži se zúčastnil též mladý, teprve čtrnáctiletý Jiřík z Poděbrad, pozdější to husitský král.

Jan Psota ml.

Zápisky pana Zemana (1892-1969), mistra pokrývačského

(6. část zápisků z roku 1967 navazuje na předešlá vyprávění o výstavbě a životě v Úvalech v 1. polovině 20. století)

Když již jednou dala obec souhlas s postavením výrobny, později továrny (Vega), využily toho i jiné společnosti. Blízko to bylo do Prahy, v místě dráha, průmysl žádný.
Nejdřív postavil vilu a pak skladiště benzínu p. Holan, za ním přišla akc. spol. Petrolea. Přímo u jirenské silnice u samých závor železničních zakoupila lán pole, komu patřilo nevím, a přes protesty obce, že je to nebezpečné, že to bude zapáchat a podobně, nastavěla kolny, skladiště a výrobnu s vysokým komínem (varnu) a za nějaký čas šla jejich vazelína jménem Uvalol a jiná speciální mazadla do celého světa. Výroba se rozšiřovala, začalo se pracovat s asfaltem, který převářeli a dělali asfalty speciální. V asfaltových dolech měli mnoho řídkého asfaltu, jakož i jiné továrny měly řídké asfaltové odpady. Petrolea to koupila, rozvařila, přidala úvalskou hlínu červinku, italský jíl a vznikl z toho asfaltový nátěr k použití za studena, a jelikož se to podobalo gumě, dali tomu název Gumoasfalt. Po roce 1948 se továrna jmenovala Bituma, pak Koramo, nyní Paramo až do 1. října 1967, od kdy se snad již nebudou vyrábět asfaltové věci a bude se to jmenovat Benzina. Škoda je té místní výroby!
Když se mohou v Úvalech na dvou místech vyrábět smrady, proč já bych nemohl vyrábět vůně, řekl si pan Janoušek, nechal postavit výrobnu a vilu k obývání a zařídil výrobu mýdel a jiných toaletních druhů. Firma zněla Cleo bratří Janouškové a výrobnu si postavili hned vedle "Petrolejky". Tato firma dlouho však neexistovala, jeden z Janoušků měl velkou spotřebu, což mu továrna nemohla dát, tak zkrachovali a továrnu koupila Hefa, výrobna benzínových pump (v tomto místě se pan Zeman dopustil malé nepřesnosti: objekty vlastnila během 2. světové války firma Elektronspol a až poté Hefa - pozn. red). V roce 1964 koupila to ČKD, že z toho bude šroubárna, a dnes je již plným vlastníkem ČKD Sokolovo a co se tam vyrábí? Nevím. (Pozn. red.: jednalo se o pobočný závod ČKD Trakce, vyráběly se součásti do tramvají a elektrických lokomotiv.)
Ale ani dolejší Úvaly nezůstaly pozadu. Kromě starého cukrovaru z roku 1870 - 1873 postavil pan Zdeněk Netušil parketárnu, kterou v roce 1933 ztratil v dražbě a koupil ji pan Žďárský. Ten ji vedl až do roku 1952, kdy mu byla definitivně znárodněna a vzata, že další živobytí musel pohledávat až v Kolíně, jen byt mu tady nechali. Pak to byl pan Chvátal, který přišel do Úval se sekerkou, koupil parcelu vedle Netušilů a založil firmu Vysekávání sudoviny. A za pár roků postavil na parcele vilu, dílny, katr a mimo to měl na nádraží obrovské sklady řeziva. Mimo to postavil vilu na Úvaláku, takže když pilu předal synovi, nechal si jen sklad dříví na nádraží a odstěhoval se na Úvalák do vily ke dceři. A stejně dopadl po roce 1948 jako všichni. Pilu a všechno, co na parcele bylo, mu vzali, ale ne k užívání, ale do šrotu, mladého vyhnali a z ohrady zřídili sklad stavebnin a Chvátal se musel vystěhovat. Ale ani pan Netušil nezůstal pozadu. Na rohu silnic ke Škvorci a Tuklatům si postavil dům a k němu velikou kolářskou dílnu a stáje pro dobytek, neboť měl stále jeden pár koní, což vše mu zabrali, koně, pole i dílnu a brzy zemřel.
Vedle pan Oldřich Skála udělal ze starého cukrovarského mlýna konzervárnu. Postavil varnu, kotelnu a kolem zdi postavil dřevěné skladiště zavařovacích sklenic a hotového zboží. Velké sudy na dvoře měl na okurky. Udělal z toho konservárnu, pravou továrnu, ale i on musel výrobu opustit a zůstal mu tam jen byt. Konservárna se dále upravovala, takže dnes je to ohromný podnik, patřící pod Mochov, kde zabrali světoznámou továrnu na likéry, ohromně ji rozšířili a je to dnes největší konservárna v republice.
Tak to dopadlo s průmyslovými podniky všude v celé republice. V roce 1958 odebrali pak všem všechny živnostenské listy, takže dnes není živnostníka nebo obchodníka ani jediného.
(pokračování příště)
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 981 539, fax: 281 981 696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz