7/2004

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
N A P S A L I   O   N Á S
P O L I C I E
Š K O L S T V Í
H I S T O R I E
S P O L K Y
D I S K U S E
C Í R K V E

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 45

 

 

 

Konec školního roku v naší škole
detail detail
detail detail detail

Volby do Evropského parlamentu
konané na území České republiky ve dnech 11. - 12. 6. 2004

Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Obec: Úvaly
Okrsky celk. 3
Okrsky zpr. 3
Okrsky v % 0
Počet voličů 3938
Vydané obálky 1418
Účast v % 36,01
Odevz. obálky 1417
Platné hlasy celkem 1417
 
Kód Název strany Platné hlasy celk. Platné hlasy % Předn. hlasy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
SNK sdruž.nez. a Evropští dem.
Koruna Česká (monarch.strana)
Helax-Ostrava se baví
Česká str.sociálně demokrat.
Národní koalice
Občanská demokratická strana
Str.pro otevřenou společnost
Strana demokrat.socialismu
Strana zelených
Humanistická aliance
Konzervativní strana
"Sdružení nestraníků"
Strana občanů republiky České
Masarykova demokratická strana
Všeobecná občanská strana
Dělnická strana
Strana práce
Balbínova poetická strana
Za zájmy Moravy ve sjedn.Evr.
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Pravý Blok
Strana zdravého rozumu
Unie liberálních demokratů
Komunistická str. Čech a Moravy
Str.venkova-spoj.občan.síly
Strana životní jistoty
Nezávislá iniciativa (NEI)
SVOBODNÍ
"V.Kožený-Občan. feder.demokr."
Republikáni Miroslava Sládka
NEZÁVISLÍ
214
2
0
73
3
558
35
1
48
0
2
2
1
2
1
0
0
8
0
56
24
2
40
221
4
5
10
0
0
1
104
15.10
0.14
0.00
5.15
0.21
39.37
2.47
0.07
3.38
0.00
0.14
0.14
0.07
0.14
0.07
0.00
0.00
0.56
0.00
3.95
1.69
0.14
2.82
15.59
0.28
0.35
0.70
0.00
0.00
0.07
7.33
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X


X

X
X
X
X
X
X
X
X


X
X

 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

INFORMACE
z jednání rady města Úvaly,
které se konalo v pondělí 17. 5. 2004.

Byla provedena kontrola úkolů, z jednání vyplynuly následující nové úkoly:

Odbor investic a životního prostředí prověří možnost odvodnění nové části Sovovy ulice do dešťové kanalizace v ulici Na Spojce.
Ing. Černý projedná se společností Eltodo Citelum urychlení instalace výstražného zařízení na přechod pro chodce na silnici I. třídy (kolínská).
Odbor investic a životního prostředí vypracuje soupis prací nutných k vybudování dětského hřiště pod č. p. 203.
Ing. Horová informuje radu o souhlasu krajského úřadu se jmenováním ředitele školy.
Rada města jmenuje Mgr. Jaroslava Březku, bytem Úvaly, ředitelem Základní školy Úvaly s účinností od 1.7.2004.

Z odboru investic a životního prostředí

Rada byla informována o nutných pracích na rekonstrukci koupaliště: je nutná rekonstrukce soc. zařízení, elektroinstalace, technologie, oprava oplocení. Město požádalo o příspěvek na projektovou dokumentaci ve výši 100 000 Kč.
Rada města souhlasí se zadáním projektu na rekonstrukci koupaliště s podmínkou předchozího přiznání příspěvku na projektovou dokumentaci. Maximální cena projektové dokumentace bude 180 000 Kč.
Rada města schvaluje složení výběrové komise pro hodnocení nabídek na akci Statické zajištění severního křídla budovy ZŠ: Ing. I. Černý, Ing. O. Nečas, Ing. D. Brajerová, náhradníci: I. Reicheltová, R. Kroutil.
Rada města souhlasí s odstraněním stavby na parcelním čísle 1911 - stará kůlna na pozemku přilehlém k azylovému domu č. p. 203. Stavba je zchátralá a nelze ji hospodárně opravit.
Rada města souhlasí s podáním žádosti na ministerstvo pro místní rozvoj o státní příspěvek na výstavbu 3 nájemních bytů v č. p. 181 (Škvorecká ul.).
Rada města schvaluje smlouvu č. 2040045254 se STE, a. s., o připojení nového odběrního místa (čerpací stanice splaškové kanalizace Chorvatská, která je nutná pro překonání úseku, kde bude protispád kanalizačního potrubí) a dodání rezervovaného příkonu a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Vzhledem k tomu, že komise pořádková a životního prostředí byla delší dobu bez předsedy, je nutno tuto funkci obsadit. Rada města schvaluje pana Jaroslava Štěpánka do funkce předsedy komise pořádkové a životního prostředí.

Z odboru správního

Správní odbor podává návrh na pojmenování nově vzniklé ulice v lokalitě U Horoušánek. Rada města schvaluje název nově vznikající ulice kolmé k ulici Glücksmannově - ulice Tigridova.
Pan B. podal žádost o pronájem nebytových prostor v objektu TESKO:
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor o výměře 42,21 m2 v objektu TESKO v Podhájí za cenu 25,00 Kč/m2 a měsíc s panem B. za účelem zřízení provozovny nerušících služeb (administrativní práce, ekonomické poradenství nebo jazyková škola).
Rada města byla informována o stížnosti obyvatelky města na průběh zápisu do mateřské školy. K tomu rada města ukládá správnímu odboru, aby předložil radě kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol.

Z odboru ekonomického

Auditorská kancelář předložila městu návrh smlouvy o provedení auditu na rok 2004.
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o provedení auditu za rok 2004 s auditorskou kanceláří ECO-ECONOMIC Tábor, za obdobných smluvních podmínek jako v minulých letech.

Různé

Firma TEDO Brno požaduje na městu, aby odkoupilo pozemky ve vlastnictví firmy TEDO ležící pod komunikacemi v majetku města.
Rada ukládá Ing. Horové odpovědět firmě TEDO s tím, že město vyjadřuje ochotu odkoupit pozemky, cena k jednání 20,00 Kč/m2.
Vrácení přeplatku na nájemném panu G. za budovu u č. p. 195.
Rada souhlasí s vrácením přeplatku nájemného za budovu u č. p. 195 panu G. Nájemné bylo zaplaceno předem. Budovu u č. p. 195 v ul. Boženy Němcové p. G. zakoupil. Bude vrácen přeplatek za nájemné příslušné ode dne podání návrhu na vklad do katastru.
Město Úvaly vyzvalo začátkem roku sportovní a zájmové kluby a organizace o předložení požadavků na příspěvky města na činnost. Na základě došlých žádostí rada města souhlasí s přidělením finančních prostředků:
Letecko-modelářský klub Úvaly: 5 500,00 Kč na zakoupení RC soupravy.
Oddíl stolního tenisu SK Úvaly: 15 000,00 Kč na zakoupení 1 ks stolu na stolní tenis.
Kroužek mládeže SDH Úvaly: 10 000,00 Kč na zakoupení překážek pro požární sport.
Český svaz včelařů - ZO Úvaly: 5 000,00 Kč na vedení a správu bankovního účtu.
Oddíl kopané SK Úvaly: 25 000,00 Kč na údržbu trávníku na hřišti.
 


INFORMACE
z jednání rady města Úvaly,
které se konalo v pondělí 31. 5. 2004

Byla provedena kontrola úkolů.
Rada města byla informována o tom, že se bude konat dražba pozemků Benzina, s. p. "v likvidaci", které sousedí s areálem koupaliště a které by byly vhodné pro další rozvoj areálu. Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s účastí města při dražbě pozemků, jejichž majitelem je Benzina, s. p. "v likvidaci", - parcelní číslo 268/2 (3185 m2) a parcelní číslo 3232 (29 m2).
Při kontrolách ze strany státního archivu v minulých letech byly městu vytýkány nedostatky v archivnictví. Rada města ukládá tajemníkovi městského úřadu vydat skartační plán a aktualizovaný spisový a skartační řád.
Občané města poukazují na to, že podél cesty na kraji lesa v lokalitě Kostelík dochází k častému odkládání odpadů a vytváření černých skládek. Rada města ukládá odboru investic a životního prostředí projednat možnost vybudování nového vjezdu na pole v lokalitě Kostelík v polovině délky pole a odstranění stávajícího vjezdu na kraji pole za účelem zneprůjezdnění cesty na kraji lesa.
Bylo poukázáno na značné překročení rozsahu zavážky u ul. Muchova firmou PT-servis: rada města ukládá vyvolat jednání s firmou PT-servis, podmínit případný souhlas s aktuálním rozsahem zavážky kompenzačními kroky ze strany firmy PT-servis.
Rada města ukládá odboru investic a životního prostředí provést připojení nového svítícího bodu uličního osvětlení na ul. Boženy Němcové vzdušným vedením.
Rada byla informována, že na odvodnění nové části Sovovy ulice existuje projekt. Rada města ukládá vyčíslit náklady spojené s odvodněním nové Sovovy ulice.

Z odboru investic a životního prostředí

Rada města bere na vědomí informaci Krajského úřadu Středočeského kraje o schválení změny č. IIb) územního plánu sídelního útvaru Úvaly a doporučuje zastupitelstvu města schválit tuto změnu na veřejném zasedání dne 14.6.2004.
Pro položení telekomunikačních kabelů přes pozemky města do lokality Hodov bude třeba uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k uložení telekomunikačních kabelů na pozemcích města parcelního čísla 3235/35 a část. 3234/1 - část PK 842 (lokalita Hodov) a doporučuje zastupitelstvu města schválit předmětnou smlouvu.
Změny č. VII územního plánu Úvaly - optimalizace návrhu trasy silnice č. I/12 v prostoru Úval: v územním plánu je trasa přeložky předpokládána tak, že by došlo k narušení významného krajinného prvku Škvoreckého potoka. V rámci projednávání byla trasa posunuta směrem na jih; optimalizovaný návrh je třeba promítnout do územního plánu.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení změnu č. 7 ÚPnSÚ Úvaly "Optimalizace návrhu trasy silnice č. I/12 v prostoru Úval".
Pan K. předložil návrh na dořešení vlastnických vztahů k pozemku KN parcelní číslo 3017 (ul. Na Spojce). Rada města bere na vědomí návrh pana K. na řešení vlastnických vztahů k pozemku KN parcelní číslo 3017 (ul. Na Spojce) s tím, že z jeho části o výměře 282 m2, označené jako PK parcelní číslo 396/12, bude oddělen pozemek o výměře cca 80 m2 a sloučen s pozemkem KN parcelní číslo 2988/3, který je taktéž ve vlastnictví p. K. Zbylá část pozemku PK parcelní číslo 396/12 o výměře cca 202 m2 bude označena novým parcelním číslem. Tento pozemek pod novým parcelním číslem pan K. městu daruje.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města po vypracování oddělovacího geometrického plánu schválit převod nově odděleného pozemku od PK parcelní číslo 396/12 o výměře cca 202 m2 na město darovací smlouvou od pana K.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dohodu mezi městem a panem K., ve které se město vzdá užívacího práva k části pozemku o výměře cca 80 m2 sloučené s pozemkem KN parcelní číslo 2988/3.
Státní fond životního prostředí předložil návrh smlouvy o podpoře ze Státního fondu životního prostředí na akci Plynofikace zdravotního střediska v Úvalech. Rada města souhlasí s návrhem smlouvy č. 22410321 o podpoře ze Státního fondu životního prostředí na akci "Plynofikace kotelny Zdravotního střediska v Úvalech", podepsané dne 19.5.2004 ředitelkou fondu, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Radě byly přeloženy nabídky firem na veřejnou zakázku "Oprava severního křídla Základní školy v Úvalech". Firma Šalom Přehvozdí nepřeložila seznam referencí. Rada města ukládá odboru investic a životního prostředí vyzvat firmu Šalom Přehvozdí k předložení referencí - realizovaných obdobných akcí.
Vzhledem k většímu počtu závad komunikací, které jsou v záruční době, rada města ukládá odboru investic a životního prostředí aktualizovat seznam záručních závad komunikací, vztahujících se ke stavbě splaškové kanalizace - dodavatel Metrostav a reklamovat je u dodavatele, vyvolat jednání s Metrostavem na vyšší úrovni. Rada města dále ukládá odboru investic a životního prostředí aktualizovat přehled závad komunikací, zvláště těch na které se vztahuje záruka - například ul. Hakenova (poškozený povrch).
Pan S. žádá o proplacení nákladů na vybudování chodníku na základě faktur starých až 7 let. Rada města ukládá odboru investic a životního prostředí odpovědět panu S. tak, že není možný postup, kdy by se nejprve provedly práce na základě vlastní iniciativy a následně požadovala jejich úhrada na městu.
P. Adamčík navrhuje umístit do ulice Táboritská značku omezující rychlost na 30 km/h.
Rada města ukládá odboru investic a životního prostředí odpovědět, že umístění značky není účelné - stavební stav ulice vyšší rychlost neumožňuje.
Radě byl předložen dopis firmy Eltodo Citelum, s.r.o., ve kterém Eltodo Citelum souhlasí se zapracováním některých změn navrhovaných městem. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou Eltodo Citelum, s.r.o., na správu a provoz veřejného osvětlení v Úvalech, včetně zapracování změn odsouhlasených v dopisu Eltodo Citelum.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zplnomocnit starostu města k podpisu smlouvy se společností Eltodo Citelum.

Z odboru správního

Rada byla informována o tom, že místní fara římskokatolické církve pravděpodobně nebude obsazena, a tedy by mohlo být možné získat tento objekt do vlastnictví města. Rada města ukládá ing. Horové kontaktovat orgány římskokatolické církve ve věci možného převodu fary do majetku města.
Radě města byl předložen návrh na jmenování Mgr. Březky do komise školské, mládeže a sportu.
Rada města jmenuje Mgr. Jaroslava Březku členem komise školské, mládeže a sportu.
Rada souhlasí s pořízením věcného daru pro p. Františka Smolíka.
Vzhledem k zájmu o přijetí dětí do mateřských škol, který přesahuje kapacitu těchto zařízení, rada města schvaluje aktualizovaná jednotná kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol v Úvalech:
1) Trvalé bydliště dítěte a alespoň jednoho rodiče v Úvalech.
2) Dosažení věku dítěte 3 let nejpozději v srpnu daného roku.
3) Matka i otec zaměstnáni (rodič-samoživitel v zaměstnání upřednostněn).
4) Sourozenci již školku navštěvují.
5) Denní docházka do školky.
6) U loňského zápisu do MŠ dítě nebylo přijato a nenavštěvuje druhou MŠ.
Tato kritéria budou použita v případě, že zájem o umístění do mateřské školy je větší než kapacita mateřské školy.

Radě města byl předložen návrh smlouvy s kapelou Březovanka o hudební produkci na městském plese v roce 2005. Rada města souhlasí s pořádáním městského plesu v roce 2005 a s uzavřením smlouvy o hudební produkci s kapelou Březovanka.
Rada byla informována o žádosti nájemce bytu v DPS o výměnu bytu za jiný byt v DPS. Rada města nesouhlasí s výměnami bytů v objektu DPS na nám. Svobody mezi nájemníky.
Rada byla informována o stažení žádosti p. B. o nájem a podnájem nebytových prostor v objektu TESKO.
Rada byla informována o žádosti o přijetí dítěte s trvalým bydlištěm v Dol. Počernicích ke školní docházce v Úvalech.
Rada města ukládá Ing. Horové nabídnout docházku dítěte do ZŠ ve Škvorci a zahájit jednání ohledně spádovosti školní docházky dětí z okolních obcí ve prospěch ZŠ ve Škvorci.
Radě byla předložena nabídka na kompletní zhotovení měsíčníku Život Úval ze strany firmy Tiskárna Úvaly, s. r. o. Rada města ukládá tajemníkovi vyhodnotit nabídku firmy Tiskárna Úvaly na sazbu a tisk Života Úval.
Radě byly předloženy změny jednacího řádu rady města. Rada města schvaluje jednací řád rady města.
Rada města ukládá odboru investic a životního prostředí zmapovat billboardy s využitím VPS tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost pracovníků, zjistit majitele pozemků, na kterých jsou billboardy umístěny, legalitu umístění billboardů, a v případě, že jsou umístěny na pozemcích města, zjistit zda je jejich existence smluvně podchycena.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostu města zastupováním města na valné hromadě Středočeské energetické, a.s.
Radě města byla předložena žádost na doplnění odpovědi týkající se osvětlení ul. Boženy Němcové. Rada města ukládá Ing. Horové odpovědět na žádost o doplnění odpovědi ve věci osvětlení ul. Boženy Němcové.
Radě města byl předložen podnět na vybudování městského informačního systému.
Rada města ukládá odboru investic a životního prostředí zjistit možnosti variant městského orientačního systému, včetně finanční náročnosti.
 


INFORMACE
z jednání rozšířené rady města Úvaly, které se konalo v pondělí 7. 6. 2004

Příprava veřejného zasedání zastupitelstva města
Důvodem svolání na 14. 6. 2004 je hlavně schválení změny IIb Územního plánu sídelního útvaru Úvaly (týká se převodu pozemků v lokalitě Vinice do majetku města) - při pozdějším termínu by se zmeškal termín podání na Pozemkový fond ČR.
Byla též provedena kontrola úkolů, z jednání vyplynuly následující úkoly:
Pan Adamčík podal informaci o stavu komunikací v Radlické čtvrti:
rada města ukládá vyvolat místní šetření ve věcech nezakrytého výkopu, oprávněnosti vrtané studny, překopů komunikací v Radlické čtvrti, upozornit stavebníky na nutnost dodržovat čistotu na komunikacích.
Paní Novosádová informovala o nepořádku, který zanechávají zaměstnanci stavební firmy v objektu zdravotního střediska, a dotázala se, jestli se budou měnit rozvody topení v jednotlivých místnostech.
Rada města ukládá odborům správnímu a investic a životního prostředí prověřit úklid po stavební firmě na pracovištích v objektu zdravotního střediska a informovat nájemce o případných stavebních úpravách v pronajatých prostorech.

Z odboru správního

Vzhledem ke snížení mzdových prostředků ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje žádá ředitelka MDDM o souhlas s převedením částky 40 000 Kč do fondu odměn, aby bylo možno vyplatit i nadtarifní částky mezd. MDDM měl v roce 2003 kladný hospodářský výsledek ve výši cca 540 000 Kč.
Rada města souhlasí s přerozdělením hospodářského výsledku MDDM Úvaly z roku 2003, a to s pře-vedením částky 40 000 Kč do fondu odměn pro rok 2004.
Rada byla informována o zájmu soukromého subjektu získat celý objekt zdravotního střediska do nájmu. Je nutno projednat celkovou koncepci zdravotnictví v Úvalech. Pronájem celého zdravotního střediska jedinému nájemci s následnými podnájmy jednotlivým lékařům by mohl v případě, že by nedošlo k do-hodě mezi nájemcem a lékaři, ohrozit poskytování základní lékařské péče hrazené pojišťovnami. Mohlo by dojít k rozptýlení ordinací lékařů, kteří by si našli individuálně prostory ve městě, a následně k nemožnosti zajistit funkci zdravotního střediska jako místa soustředěné lékařské péče - pojišťovny by pravděpodobně nevydaly registrace dalším lékařům. Město by ani nemělo možnost ovlivňovat spektrum poskytovaných lékařských služeb.
V diskusi zaznělo, že výše nájemného zřejmě nemotivuje k intenzivnějšímu využívání ordinací, proto jsou krátké ordinační hodiny. V současnosti je nájem 670 Kč/m2 a rok, je 9 nájemců, nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.12.2006. Dle paní Novosádové se připravují v provozu lékárny změny k lepšímu.
Ing. Černý navrhuje konzultovat s krajským zdravotním radou možnosti rozšíření spektra specialistů.
Radě byly předloženy podklady potřebné pro potvrzení oficiální podoby znaku města Úvaly: vzhledem k tomu, že se používá minimálně dvojí podoba heraldického symbolu města, je nutno potvrdit oficiální podobu znaku města Úvaly, a to variantu barevnou, variantu černobílou, a historickou pečeť města.
Rada města doporučuje VZZM potvrdit oficiální podobu heraldických symbolů města Úvaly (znak a pečeť) - grafické podoby a slovního popisu.
Rada byla informována, že na příslušné státní orgány byla odeslána naléhavá žádost o zřízení místního oddělení Policie ČR.
Rada byla informována o stížnosti p. Š. na dlouhou dobu trvání festivalu Ouvalskej bigbít (do 4 hodin ranních).
Ing. Horová doplňuje, že dle stížnosti ředitele školy byla zdevastována plocha školního hřiště, zůstal nepořádek na ploše i přilehlých prostranstvích, došlo ke znečištění prostor a byly rozbity skříňky u školy.
Paní Tesařová podotýká, že produkce byla řádně nahlášena s dobou trvání do 4 hodin do rána, městský úřad po-žádal Policii ČR o zvýšenou ostrahu a o tom, že za pořádek, resp. za úklid po produkci, je zodpovědný pořadatel, t. j. TJ Sokol Úvaly. Pořadatel bude vyzván k uvedení věcí do pořádku.
Rada byla informována o dopisu právního zástupce manželů V. ve věci poskytnutí náhradního bytu paní K.
Ing. Černý uvádí, že paní K. byl nabídnut byt, ale paní K. ho odmítla. Paní Tesařová uvádí, že město nemá povinnost poskytnout náhradní ubytování.
Rada města ukládá správnímu odboru odpovědět právnímu zástupci manž. V. po poradě s právníkem.

Z odboru investic a životního prostředí

Rada byla informována o postupu výběrového řízení na dodavatele akce Splašková kanalizace Chorvatská a o návrzích na složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise.
Rada města jmenuje členy komise pro otevírání obálek na akci Splašková kanalizace Chorvatská: Ing. Suchopárová Kateřina, Ing. Brajerová Dana, Ing. arch. Feix Čeněk. Náhradníci: Ing. Tripalo Božko, Prokůpek Bohuslav.
Rada města jmenuje členy hodnotící komise na akci Splašková kanalizace Chorvatská: Ing. Suchopárová Kateřina, Ing. arch. Feix Čeněk, JUDr. Reitinger Jaromír, Ing. Černý Ivan, Ing. Nečas Oldřich, Ing. Krutský Josef, p. Kolařík Miroslav. Náhradníci: Ing. Tripalo Božko, JUDr. Reitingerová Nicol, Reicheltová Ilona.
Rada města byla seznámena s doporučením výběrové komise na pořadí nabídek na akci Oprava severního křídla ZŠ v Úvalech.
Rada města stanovuje na základě doporučení výběrové komise pořadí nabídek na akci Oprava severního křídla Základní školy v Úvalech:
1. místo: firma IREKO,
2. místo: firma SARK,
3. místo: firma STAVINING
a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o dílo s firmou IREKO.
Při upřesňujících jednáních o umístění prodejny v areálu cukrovaru a hlavně vjezdu na parkoviště prodejny a na obslužnou komunikaci bylo zjištěno, že je nutno zvýšit výměru pozemku pro výstavbu diskontní prodejny potravin NORMA a parkoviště o cca 900 m2. Jediným vhodným pozemkem, taktéž v majetku města, je pozemek KN parcelní číslo 307/5 o výměře 857 m2. Pro realizaci stavby je nutno, aby VZZM schválilo i prodej tohoto pozemku.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku KN parcelní číslo 307/5 společnosti NORMA, k. s., za účelem výstavby diskontní prodejny potravin za minimální cenu 1000 Kč/m2.
Rada města byla informována o podkladu na VZZM - Prodej pozemků manželům T. a nevznáší k němu připomínky.
Rada města byla informována o podkladu na VZZM - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - uložení telekomunikačních kabelů na pozemcích parcelních čísel 3235/35, 3234/1 (část PK 842) a nevznáší k němu připomínky.
Rada města byla informována o podkladu na VZZM - Změny č. VII Územního plánu sídelního útvaru Úvaly - Optimalizace návrhu trasy silnice č. I/12 v prostoru Úval a nevznáší k němu připomínky.

Návrh úpravy rozpočtu města
Ing. Horová podala výklad k následujícím kapitolám rozpočtu a zodpověděla otázky zastupitelů:
Příjmy:upraveny dle skutečného vývoje.
Výdaje: ušetřilo se DPH za odvoz odpadů.
Koupaliště - budou nutné výdaje na zanedbané investice.
Veřejné osvětlení: je třeba promítnout náklady vyplývající ze smlouvy s ELTODO Citelum.
Zdravotní středisko: zvýšené výdaje v důsledku rekonstrukce kotelny.
Kultura: vysvětlení podala paní Novosádová - Výdaje jsou navýšeny o 30 000 Kč.
Všeobecná pokladna: dorovnání rozpočtu.
Život Úval: navýšeny výdaje - kniha o Úvalech (2 000 ks).
Vodovod Radlická čtvrť: v roce 2003 byla poskytnuta dotace 3 300 000 Kč, prostavěno. Letos akce pozastavena. Došlo k dalšímu prodražení vlivem zvýšení DPH (ze zbývajících 7 mil. Kč vzniklo 8 mil. Kč).Nyní se řeší otázka, jestli se bude vracet celá dotace nebo její poměrná část, nedostaví-li se akce v původním rozsahu.
Ing. Krutský sděluje, že nebude svolávat kvůli těmto úpravám rozpočtu finanční výbor.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navrhovanou úpravu rozpočtu.

Rada města byla seznámena s návrhem MUDr. Šťastného na obsazení Výboru pro prevenci kriminality.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navržené obsazení Výboru pro prevenci kriminality ve složení: Mgr. Jaroslav Březka, PaedDr. Lada Holubová, Ing. Jana Horová, Michal Hrušovský, JUDr. Jana Janatová, Mgr. Jana Kubešová, Pplk. JUDr. Jaroslav Michal, Ing. Dana Misárková, Mgr. Jitka Pokorná, Jana Pospíšilová, Josef Rozum, Kateřina Saláková, Atka Stemberg, MUDr. Jan Šťastný.
Rada města byla seznámena s návrhem MUDr. Šťastného na jmenování nových členů kontrolního výboru a o rezignaci Ing. Vladimíra Strusky na člena kontrolního výboru.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navržené jmenování nových členů kontrolního výboru: p. Aleš Brožek, Ing. Helena Váňová, Ing. Jaroslav Vrzák, a vzít na vědomí rezignaci Ing. Vladimíra Strusky na člena kontrolního výboru.

Různé

P. Kolařík upozorňuje, že hrozí přetížení čistírny odpadních vod. Již nyní hrozí, že nebude možno likvidovat v čistírně všechny splaškové vody ze žump a septiků.
Rada města ukládá odboru investic a životního prostředí prověřit situaci a seznámit radu s možnostmi řešení.
P. Kolařík žádá informaci o budoucím umístění sběrných surovin, resp. sběrného dvora.
Rada města ukládá odboru investic a životního prostředí podat informaci o budoucím umístění sběrných surovin, resp. sběrného dvora.
P. Kolařík navrhuje, aby se pozemky Benziny u koupaliště, které by město případně získalo, připlotily ke koupališti.
Ing. Horová uvádí, že ke změně způsobu využití pozemků je třeba změna územního plánu. Rada ukládá Ing. Horové prověřit možnost změny územního plánu lokality pozemků Benziny.
Ing. Černý uvádí možnost využití pozemků severně od lokality Vinice jako golfového hřiště.
Ing. Krutský uvádí, že je třeba dofinancovat výstavbu kabin u fotbalového hřiště. V současné době město má k dispozici na investiční akce sportovních a společenských organizací 250 000 Kč. Ing. Horová uvádí, že žádná další organizace si nepožádala o příspěvek na investice.
Ing. Černý navrhuje udělit oddílu fotbalu příspěvek 200 000 Kč.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města přiznat oddílu fotbalu příspěvek ve výši 200 000 Kč na investiční činnost.
 


INFORMACE Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
zastupitelstva města Úvaly,
které se konalo v pondělí 14. 6. 2004

Jednání zahájil Ing. Ivan Černý. Přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání zastupitelstva je usnášení schopné a zápis z minulého veřejného zasedání je ověřen. Seznámil přítomné s programem jednání.

Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje:
a) návrhovou komisi pro usnesení ve složení: Ing. L. Morávek, MUDr. K. Zemanová, pí. H. Novosádová,
b) ověřovatele zápisu z dnešního jednání: p. P. Rytina, p. R. Skřivan,
c) program jednání.

Ing. J. Horová přednesla zprávu o činnosti rady města Úvaly za období od 29.3.2004 do 7.6.2004.
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Úvaly za období od 29.3. 2003 do 7.6. 2004.

Zastupitelstvo města bylo informováno o tom, že pro koupi pozemků v lokalitě Chorvatská banka, která bude poskytovat kupujícímu úvěr, požaduje, aby kupujícím byla společnost, která nemá závazky z žádné jiné činnosti. Proto původní kupující STEPP Consult, s.r.o., požádal město, aby smluvní závazky převedl na společnost Čechoslávie, s.r.o., která má obdobnou strukturu společníků jak původní kupující STEPP Consult, s.r.o., a požadavek banky splňuje.
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí změnu subjektu, který je kupujícím lokality Chorvatská, z firmy STEPP Consult, s.r.o., na firmu Čechoslávie, s.r.o.

Zastupitelstvo města bylo informováno o tom, že komplexní správu veřejného osvětlení bude zajišťovat společnost Eltodo Citelum, s.r.o.
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí uzavření smluvního vztahu s firmou ELTODO CITELUM, s.r.o., jehož předmětem je nájem, obnova, provoz a správa systému veřejného osvětlení města.

Úprava č. 2 rozpočtu města na rok 2004
Ing. Horová seznámila přítomné s návrhem úpravy č. 2 rozpočtu města. Rozpočet zůstává vyrovnaný. Příjmová i výdajová část se zvyšují na celkovou výši 108 416 700,00 Kč.
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje úpravu č. 2 rozpočtu města na rok 2004. Příjmová i výdajová část činí 108 416 700,00 Kč. Upravený rozpočet města je přílohou č. 2 zápisu.

Ing. Černý informoval o nutnosti oprav hasičského domu. Na opravy byla získána dotace 225 000 Kč, náklady budou cca 460 000 Kč. Rozdíl bude dorovnán z kapitoly rozpočtu Všeobecná pokladna.
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s navýšením příjmové částky rozpočtu o částku 225000 Kč a výdajové částky rozpočtu o částku 460 000 Kč na opravu hasičského domu.

Zastupitelstvo města Úvaly ukládá radě města Úvaly zajistit vypracování koncepce Jednotky sboru dobrovolných hasičů Úvaly a jejich technického vybavení v horizontu 5 - 7 let.

Změny č. IIb) územního plánu města Úvaly
Ing. I. Černý informoval o průběhu prací na změnách č. IIb) územního plánu sídelního útvaru Úvaly. Jedná se o změnu z orné půdy na čistě obytné území v lokalitě Vinice za účelem získání části pozemku od Pozemkového fondu do vlastnictví města.

Zastupitelstvo města Úvaly
I. b e r e n a v ě d o m í:
- stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu změn IIb., uvedené v příloze č. 1. tohoto usnesení,
- vyhodnocení připomínkového řízení návrhu změn IIb) s dotčenými orgány státní správy a organizacemi, uvedenými v příloze č. 2. a č. 3 tohoto usnesení,
- že nebyly uplatněny připomínky orgánů územního plánování sou-sedních územních obvodů, jak je uvedeno v příloze č. 4 tohoto usnesení,
- že nebyly uplatněny námitky vlastníků pozemků a staveb, jejichž práva jsou dotčena, jak je uvedeno v příloze č. 5 tohoto usnesení,
- vyhodnocení souladu s vyšší územně plánovací dokumentací uvedené v příloze č. 6 tohoto usnesení,
- že nebyly uplatněny připomínky právnických a fyzických osob, jak je uvedeno v příloze č. 7 tohoto usnesení.

II. s c h v a l u j e:
podle § 84 odst. 2 písm. B) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a v souladu s vyhláškou č. 135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci:
- návrh změn IIb) Územního plánu sídelního útvaru města Úvaly podle dokumentace zpracované Ateliérem D+, Na okraji 11, Praha 6 - uvedený v příloze č. 8 tohoto usnesení,
- vymezení závazné části návrhu změn IIb) ve formě regulativů a seznam veřejně prospěšných staveb.

III. v y h l a š u j e:
- závaznou část schválených změn č. IIb ÚPnSÚ obecně závaznou vyhláškou, kterou se doplňuje a mění vyhláška o závazných částech ÚPnSÚ Úvaly ze dne 11.12.1995 v platném znění - (příloha č. 9) způsobem stanoveným v § 12 odst. 1 až 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

IV. u k l á d á:
- zajistit vypracování registračního listu a jeho odeslání nadří-zenému orgánu územního plánování a ústřednímu orgánu územního plánování,
- opatřit schvalovací doložkou všechna paré změn č. IIb),
- zajistit zaslání vyhlášky a schématu hlavního výkresu dotčeným orgánům státní správy,
- zajistit vypracování čistopisu změn č. IIb ÚPnSÚ Úvaly ve čtyřech vyhotoveních.

Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje žádost o bezúplatný převod části pozemků KN p. č. 3972/1, označené jako PK p. č. 118, k. ú. Úvaly u Prahy, o celkové výměře 40.092 m2 od ČR, Pozemkového fondu ČR, podle §5 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje bezúplatný převod části pozemků KN p. č. 3972/1, označené jako PK p. č. 118, k. ú. Úvaly u Prahy, o celkové výměře 40.092 m2 od ČR, Pozemkového fondu ČR, podle §5 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Změny č. VII Územního plánu sídelního útvaru Úvaly - "Optimalizace návrhu trasy silnice I/12 v prostoru Úval"
Ing. Černý seznámil přítomné s problematikou tohoto bodu. Na základě požadavku města Úvaly byla posunuta trasa přeložky silnice I/12 jižním směrem. Důvodem bylo zachování významného krajinného prvku Škvoreckého potoka. V územním plánu sídelního útvaru Úvaly je zapracována přeložka silnice v původní trase. Proto je nutno zapracovat optimalizovaný návrh trasy přeložky silnice I/12 do územního plánu města.
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje podle §30 zák. č. 50/1976 Sb. v platném znění pořízení změny č. VII Územního plánu sídelního útvaru Úvaly Optimalizace návrhu trasy silnice č. I/12 v prostoru Úval.
Zpracováním změny je pověřen Ateliér D+, Praha 6. Zpracování změny č. VII bude v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 135/2001.

Změny č. V Územního plánu sídelního útvaru Úvaly
Ing. Černý seznámil zastupitelstvo s návrhem na změnu využití lokalit u koupaliště a severně od lokality Vinice na sportovně-rekreační oblasti a na určení pozemku jako parkoviště pro nákladní vozidla.
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje 3 podněty města pro pořízení změn č. V. v ÚPnSÚ Úvaly:
- pozemky KN p. č. 3232 a PK p. č. 268/2 (pozemky u koupaliště) - na sportovně-rekreační využití,
- oblast severně od Vinice - na sportovně-rekreační využití,
- v oblasti vytipované odborem investic a životního prostředí - na parkoviště nákladních vozidel.

Majetkoprávní záležitosti

Prodej pozemků města manželům Točíkovým
Rada města usnesením č. 081/2004 ze dne 22.3.2004 doporučila zastupitelstvu města schválit odprodej pozemků v majetku města KN p. č. 930/3 o výměře 162 m2; KN p. č. 930/4 o výměře 7 m2 a KN p. č. 930/5 o výměře 54 m2. Tyto pozemky byly od pozemku KN p. č. 930 odděleny, neboť byly historicky připloceny k pozemkům manž. Točíkových.
Jedná se o úzké pozemky na břehu Výmoly. Pozemky jsou pro město nevyužitelné.
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje prodej pozemků KN p. č. 930/3 o výměře 162 m2; KN p. č. 930/4 o výměře 7 m2 a KN p. č. 930/5 o výměře 54 m2.
Zastupitelstvo města schválilo dne 11.12.2003 usnesením č. Z-104/03 prodej části pozemku KN p. č. 299/1 společnosti NORMA, k. s., na výstavbu diskontní prodejny. Při následných jednáních bylo zjištěno, že bude nutno prodat společnosti NORMA ještě další pozemek o výměře cca 900 m2 z důvodu dosažení požadované vzdá-lenosti vjezdu do areálu od světelné křižovatky. Jediným vhodným pozemkem sousedící s pozemkem p. č. 299/1 je pozemek KN p. č. 307/5 o výměře 857 m2, který je také v majetku města.
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje prodej pozemku KN p. č. 307/5 o výměře 857 m2 společnosti NORMA, k.s., za účelem výstavby diskontní prodejny potravin za minimální cenu 1000 Kč/m2 s tím, že bude vhodnými prostředky zajištěno, aby nebylo možno tento pozemek v budoucnosti využívat k jiným účelům.
Pro položení telekomunikačních kabelů do lokality Hodov je nutné využít i pozemky města. Firma Grevis telekomunikace, a. s., která provádí v místě telekomunikační sítě, předložila návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k uložení telekomunikačních sítí na výše uvedených pozemcích města. Cena za věcné břemeno je stanovena celkem na 3 450 Kč.
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k uložení telekomunikačních sítí na pozemcích města - č. parc. 3235/36, části pozemku č. 3234/1 - označené jako PK 842 v lokalitě Úvaly - Hodov.
Zastupitelstvo města Úvaly pověřuje starostu města podpisem uvedené smlouvy o smlouvě budoucí.

Různé

Ing. Černý informoval zastupitelstvo o konání valné hromady společnosti STE, a.s., jejímž akcionářem je i město Úvaly, a je tedy potřebné, aby se zástupce města této valné hromady zúčastnil pro získání informací o další činnosti STE, a.s.
Zastupitelstvo města Úvaly zplnomocňuje starostu města Ing. Ivana Černého k zastupování města na valné hromadě STE, a.s., která se bude konat dne 23.6.2004.

Zastupitelstvo města bylo informováno o tom, že se používají různé, i heraldicky nesprávné, podoby heraldických symbolů města. Proto je nutno potvrdit oficiální podobu heraldických symbolů města, a to pečetě a znaku v černobílém a barevném provedení.
Zastupitelstvo města Úvaly potvrzuje oficiální podobu heraldických symbolů města, a to pečetě a znaku. Popis pečetě: slabý ovál o rozměrech 28x27 mm se znamením stromu a tvrze volně vložených do vnitřních částí pečetě, kolem kterého je v horním půlkruhu nápis MIESTYC.AUWAL a po stranách dělený letopočet 18-09.
Popis znaku: na modrém štítě vyrůstá ze zeleného trávníku lípa přirozené barvy a za ní vlevo stojí stříbrná tvrz složená z kvádrů s otevřenou bránou a cimbuřím o pěti stínkách. Uvnitř hradeb je čtyřhranná věž se třemi okny a červenou valbovou střechou zdobenou na vrcholcích párem zlatých makovic.

MUDr. Šťastný informoval zastupitelstvo, že o práci ve výboru pro prevenci kriminality projevily zájem dále uvedené osoby:
1) Zastupitelstvo města Úvaly jmenuje do výboru pro prevenci kriminality následující osoby:
Mgr. Jaroslav Březka, PaedDr. Jana Holubová, Ing. Jana Horová, Michal Hrušovský, JUDr. Jana Janatová, Mgr. Jana Kubešová, Pplk. JUDr. Jaroslav Michal, Ing. Dana Misárková, Mgr. Jitka Pokorná, Jana Pospíšilová, Josef Rozum, Kateřina Saláková, Atka Stemberg, MUDr. Jan Šťastný.
2) Zastupitelstvo města Úvaly pověřuje MUDr. Jana Šťastného vedením Výboru pro prevenci krimi-nality až do příštího jednání zastupitelstva a přípravou materiálů pro další jednání zastupitelstva.
3) Zastupitelstvo města Úvaly pověřuje MUDr. Jana Šťastného, aby v termínu do 30. června 2004 svolal první zasedání výboru pro prevenci kriminality s následujícím programem:
1) návrh jednacího řádu výboru pro prevenci kriminality,
2) volba osoby, která bude zastupitelstvu navržena do funkce předsedy výboru pro prevenci kriminality.

Zastupitelstvo města bylo informováno o rezignaci Ing. Vladimíra Strusky na členství v kontrolním výboru a o tom, že o členství v kontrolním výboru projevili zájem další občané města.
1) Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí rezignaci p. Ing. Vladimíra Strusky na členství v kontolním výboru s účinností od 15. června 2004.
2) Zastupitelstvo města Úvaly jmenuje s účinností od 15. června 2004 následující nové členy kontrolního výboru: p. Aleš Brožek, p. Petr Pajas, Ing. Helena Váňová, Ing. Jaroslav Vrzák.

Kontrolní výbor předložil zastupitelstvu zprávu o své činnosti: Zprávu o kontrole zápisů z jednání rady a zastupitelstva, o kontrole vyřizování stížností na MěÚ Úvaly a o kontrole vyřizování připomínek zastupitelů.
Zastupitelstvo města Úvaly:
1) bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru,
2) pověřuje starostu města, aby do dalšího řádného zasedání zastupitelstva města vypracoval písemnou zprávu o faktickém stavu prodeje pozemků Chorvatská,
3) pověřuje starostu města jednáním s pracovníky městského úřadu vykonávajícími přenesenou působnost státní správy k zajištění opatření, aby výkon státní správy nebyl přenášen na orgány samosprávy,
4) pověřuje starostu města jednáním s pracovníky městského úřadu k zajištění opatření, aby byly včas vyřizovány podněty a stížnosti občanů,
5) doporučuje starostovi a radě města, aby součástí, resp. přílohou usnesení rady byl dokument, který je usnesením schvalován nebo o němž se jedná, při dodržení zákonných norem o ochraně utajovaných skutečností a o ochraně osobních údajů.

Na základě pověření daného usnesením Zastupitelstva města Úvaly č. 032/04 ze dne 25.března 2004 zpracoval kontrolní výbor kontrolu smluv o koupi areálu Multitec.
Ing. Černý informoval zastupitelstvo města o návrhu obcí Šestajovice a Horoušany na převedení působnosti obce s rozšířenou působností pro obce v okolí Úval na město Úvaly.
V současné době by toto přenesení nebylo efektivní - namísto toho povede město Úvaly s Brandýsem n. Labem jednání o zřízení podacího místa v Úvalech.

Modernizace železničního koridoru
Ing. Černý informoval zastupitelstvo města o schůzce investora a projektantů modernizace železničního koridoru vedoucího městem Úvaly s občany města. Důležitou změnou bude vybudování protihlukových stěn, nového podchodu a nástupišť. V současné době probíhá územní řízení, připravuje se stavební řízení.

Připomínky a náměty členů zastupitelstva města

Ing. Horová informuje, že o příspěvek na investiční činnost zájmových organizací požádal pouze SK Úvaly, a to na pokračování stavby kabin u fotbalového hřiště.
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s přidělením příspěvku SK Úvaly ve výši 200 000 Kč na investiční činnost.

Ing. Horová informuje o možnosti získat v dražbě pozemky v majetku Benzina, s. p. (v likvidaci) do majetku města. Jedná se o pozemek u koupaliště a o pozemek vedle fotbalového hřiště.
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s tím, aby se město Úvaly pokusilo získat v dražbě pozemky KN p. č. 363/8, p. č. 3632 a PK p. č. 268/2.

Závěr

Starosta Ing. I. Černý poděkoval všem přítomným za účast a jednání zastupitelstva ukončil ve 22.00 hodin.

Pozn. red.: Zkrácený text zprávy kontrolního výboru a případně další vysvětlení budou uveřejněny v příštím čísle Života Úval.
 


Změny v rozpočtu

Pro větší informovanost občanů uvádím změny v rozpočtu, které byly schváleny na zasedání zastupitelstva dne 14.6.2004.
a) Navýšení příjmů: DPH, poplatky za komunální odpad, platba KIS GARANT za kanalizaci v Šámalově ulici, příspěvky na investice, dotace na kanalizaci Glűcksmannovy ulice, dotace na plynofikaci zdravotního střediska, grant na úroky pro GE Capital, grant na veřejnou zeleň, dary na knihu o Úvalech, dary na DPS, dotace na hasičský dům, volby EU.
b) Snížení příjmů: prodej pozemků (část do 2005, menší výměra), dotace na vodovod (dle rozhodnutí ministerstva zemědělství).
c) Zvýšení výdajů: několik položek v souvislosti se zvýšením DPH, nárůst ceny tisku knihy o Úvalech, publikace o divadelnictví, úprava osvětelní náměstí, statické zajištění ZŠ, projektová dokumentace na dostavbu areálu školy, kanalizace v Šámalově ulici, opravy místních komunikací, oprava zídky v Pražské ulici, příspěvek na vybudování cyklostezek, opravy na koupališti (havarijní stav elektřiny, odpadů, včetně zídky, bazény).
d) Snížení výdajů: likvidace odpadů (zaplaceno předem s 5% DPH).
Rozpočet je vyrovnaný, na straně příjmů i výdajů ve výši 108 416 700,- Kč. Pokud bude požadavek na konkrétní položky, rozpočet je komukoliv k dispozici na městském úřadě.

J. Horová, místostarostka

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚVALY
přijme uklízečku

Informace na ředitelství Základní školy Úvaly
Tel.: 281 981 946, 281 981 974, 777 629 619
 


Jmenováni členové výboru pro prevenci kriminality

Zastupitelstvo města Úvaly na svém zasedání dne 14. června jmenovalo členy svého nově založeného výboru pro prevenci kriminality. Osobně to považuji za velmi důležitý krok, možná i za určitý historický mezník ve vývoji vnitřní situace našeho města.
Neznamená to však, že se kriminalita z Úval vytratí jakoby mávnutím kouzelného proutku. Naopak: je to běh na dlouhou trať. Ale vyběhli jsme, a to je dobře.
Dne 20. května se konala 1. konference o prevenci kriminality v Úvalech a chtěl bych poděkovat všem, kteří se jí jako přednášející, hosté nebo jen posluchači zúčastnili. A přednášejících bylo skutečně hodně: zástupci Policie ČR, ministerstva vnitra, ministerstva školství i soukromých iniciativ, které se prevencí kriminality zabývají.
Z úst zástupců policie jsme se dozvěděli, že kriminalita v Úvalech skutečně pozvolna stoupá. Tato slova vyvolala poměrně ostrou diskuzi na téma "služebna policie v Úvalech". Ano - mnozí občané považují zřízení této služebny za jediný lék na kriminalitu, a byli proto možná překvapeni konstatováním zástupkyně ministerstva vnitra, že prevence je především v rukou občanů samotných.
Jak to tedy vlastně je?
Prevenci kriminality můžeme rozdělit na prevenci primární a sekundární. Cílem primární prevence je vytvoření takového prostředí, ve kterém se kriminálním živlům prostě nelíbí a kterému se primárně vyhýbají. V rámci primární prevence bude potřebné vytvářet dlouhodobé programy zaměřené na děti a mládež, na životní prostředí - ale i na dospělou populaci Úval. Jde o to vyloučit z našeho života lhostejnost a nevšímavost, motivovat děti k nerizikovému chování a trávení času a působit na soustavné zlepšování exteriéru, ve kterém se pohybujeme.
Toto vše by měl nový výbor iniciovat.
Teprve na druhém místě je tu policie jako prvek prevence sekundární. Samozřejmě, je důležitá. V prostředí, které se ke kriminalitě staví pasivně, je však tato prevence jen velmi málo účinná a policie se zaměřuje především na stíhání již dokonaných trestných činů.
Přejme tedy nově vzniklému výboru pro prevenci kriminality úspěch. Na stránkách Života Úval a na internetové adrese www.bezpecneuvaly.cz budeme přinášet podrobné informace o jeho činnosti.

MUDr. Jan Šťastný

 

Ještě jednou k zápisům do mateřských škol

Vážená paní místostarostko,
děkuji za rychlou a věcnou odpověď na můj dopis ohledně zápisu do mateřských škol. Jsem spokojena s tím, že pravidla výběru do MŠ existují a že budou příští rok zveřejněna před zápisem. S čím však nejsem spokojena, je následující:
a) Nesouhlasím s Vaším tvrzením, že "obecně rozhoduje dle zákona o zařazení dětí do předškolního zařízení ředitel". V zákoně č. 564 "O státní správě a samosprávě ve školství" je přesně definováno, jaké povinnosti má ředitel předškolního zařízení a jaké povinnosti má obec. V §3, odst. 2c stojí: "Ředitel rozhoduje o zařazení dětí do předškolního zařízení, školní jídelny, školní družiny a školního klubu, pokud počet přihlášených dětí nepřesahuje počet dětí, které lze přijmout." Naproti tomu v §14, odst. 3a stojí: "Obec rozhoduje o přijetí dětí do předškolního zařízení, školní jídelny, školní družiny a školního klubu, pokud počet přihlášených dětí přesahuje počet dětí, které lze přijmout." Zákon hovoří jasně, proto nerozumím, proč jste "nepovažovala za vhodné ani účelné zasahovat do přijímání dětí", když je to pro Vás (máte na starosti oblast školství) zákonem předepsaná povinnost.
b) K odpovědi na "čekání ve frontě" bych chtěla podotknout, že čekání ve frontě je stresující a nepříjemný zážitek bez ohledu na to, zda je k dispozici herna pro děti. A dále bych chtěla upozornit, že občerstvení bylo poskytnuto v MŠ Kollárova a nikoliv v MŠ Pražská. Mým cílem snažení v tomto bodě kritiky však nebylo "potrestat viníka" (viz Vaše odpověď "… vedení školky (v Kollárově ulici) bude vytknuto, že zápis proběhl za běžného provozu…") Očekávala jsem, že výsledkem mého snažení bude změna v organizaci zápisu do MŠ (formou dne otevřených dveří, formuláře k vyzvednutí na obecním úřadě, v MŠ, či na internetu apod. - viz můj předchozí dopis) a tedy, že rodiče s dětmi už nebudou čekat v žádné frontě.
V tomto bodě se mi jasné odpovědi nedostalo.
c) V závěru mého dopisu jsem nadnesla, že by úvalské občany zajímala budoucnost úvalských školek - tedy vztah stávající kapacity mateřských škol k předpokládanému vývoji počtu obyvatel ve městě. Prosím Vás, abyste se k tomuto tématu ještě vyjádřila. U zápisu do MŠ Pražská jsem slyšela z úst paní ředitelky, že tato MŠ bude nejspíš v příštím roce zavřena, protože bude vypovězena nájemní smlouva. Zajímalo by mě, za jakých podmínek může být tato nájemní smlouva vypovězena a kdo je vlastníkem objektu MŠ, když jím není městský úřad. A dále, zda existuje alternativní řešení pro případ, že by vlastník objektu, ve kterém sídlí MŠ Pražská, smlouvu skutečně vypověděl.
Děkuji za odpověď, zdraví Z. Fribertová

Odpověď pí Fribertové
Ad a) zákon č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství v platném znění:
l §3, odst. 2, písm. c): "Ředitel rozhoduje o zařazení dětí do předškolního zařízeni, školní jídelny, školní dužiny a školního klubu, pokud počet přihlášených dětí nepřesahuje počet dětí, které lze přijmout." l A pak dále §14, odst. 8, písm. a): "Obec rozhoduje o přijetí dětí do předškolního zařízení, ……., pokud počet přihlášených dětí přesahuje počet dětí, které lze přijmout:"
Vámi citovaný odstavec vůbec neexistuje, ale zřejmě šlo pouze o Vaše přehlédnutí.
Již v mé první odpovědi jsem uvedla: "Obec má právo stanovit pravidla pouze, když počet přihlášených dětí převyšuje počet dětí, které lze přimout." A protože kritéria byla předem daná, skutečně jsem neviděla důvod předkládat pro letošní rok jiná a speciální. Letitou chybou je ale v Úvalech to, že "Rozhodnutí" má být zpracováno zřizovatelem, jak stanoví výše uvedený zákon, a ne vedením MŠ. Uznávám, že když se něco činí mnoho let, aniž si někdo stěžuje, ještě to neznamená, že se tak činí správně. Od příštího roku budou vyrozumění v případě vyššího počtu přihlášených dětí zpracována zřizovatelem. Dále rada města projednala používaná kritéria a byl doplněn bod o rodiči - samoživiteli (viz zápis z jednání).
Ad b) S oběma ředitelkami již proběhlo jednání a věci se vysvětlily (také v MŠ Kollárova bylo k dispozici občerstvení). Dále cituji z mé první odpovědi: "Jménem města se rodičům za tuto nepříjemnou zkušenost velmi omlouvám a zajistím, aby se příští rok situace neopakovala." Nevím, co mám napsat jasněji, než že příští rok bude zápis organizován tak, aby se letošní situace neopakovala.
Ad c) Nezlobte se, ale absolutně nevěřím, že by pí ředitelka řekla, že bude MŠ v příštím roce zavřena. Nájemní smlouva s MŠ Pražská je platná do 27.3.2006 a je k dispozici na MěÚ Úvaly.
Spoluvlastníků objektu je 5, jména i adresy lze nalézt v běžných informacích katastru nemovitostí. V případě, že by nemohla v tomto objektu být umístěna MŠ, provizorním řešením by bylo otevření další třídy v MŠ Kollárova (prostor je). Dlouhodobým řešením nejefektivnějším pro město pak je přistavění dalšího pavilonu k tomuto objektu.
Ovšem chci uvést ještě následující. Paní Fribertová požaduje striktní dodržování pravidel, což je v pořádku. Pak ale nerozumím jejímu vlastnímu postupu:
- žádala o přijetí 2 dětí a obě tyto děti byly přijaty do MŠ Kollárova,
- vzápětí bylo mladší dítě odhlášeno s tím, že už je domluva s jednou rodinou z Horoušan, které "své místo chce přepustit".
Na závěr bych jenom chtěla zdůraznit, že bych nerada řešila veškeré náměty a dotazy na informace, které jsou zcela běžně dostupné na MěÚ, přes stránky ŽÚ. Nejjednodušší a nejrychlejší cestou k vyřešení problému je telefon, příp. dopis či osobní návštěva na MěÚ. Také vedení MŠ prosí, aby rodiče případné problémy zkusili řešit v první řadě přímo na místě a ne s měsíčním a delším zpožděním přes tisk.
Přeji všem budoucím žáčkům školek hezké prázdniny a věřím, že budou v obou úvalských mateřských školkách spokojeni.

J. Horová, místostarostka

 

/ohlas na článek "Přijímání dětí do MŠ - ŽÚ 6/04/
"Jak to bylo doopravdy"
Na zápis dětí do MŠ jsme se připravovali pečlivě. Školka byla vyzdobena na jarní téma a pro rodiče bylo připraveno pohoštění, včetně dostatku nápoje. Čas byl zvolen po dlouholeté dohodě a shodě s MŠ Pražská tradičně za provozu a rozložen na dopoledne a odpoledne. Na každé dítě čekal ve školce malý dá-rek. Jelikož se k nám letos dostavilo mimořádně mnoho uchazečů dopoledne, přijímala paní ředitelka děti i přes vymezenou polední přestávku právě s ohledem na dobu čekání.
Maminkám i dětem byla jako každý rok nabízena prohlídka školky, včetně tříd a heren, a možnost zeptat se doprovázejícího personálu na cokoliv. Bohužel asi tuto možnost využil jen zlomek maminek. V tuto dobu byly třídy prázdné, jelikož byla doba pravidelného pobytu venku a odpoledne stávající děti odpočívaly ve dvou ze čtyř tříd.
Absurditou zůstává i to, že právě ta maminka, která svou stížností rozpoutala tuto diskuzi a určila si v ŽÚ kritéria, se po zápisu rozmyslela a snažila se umístění v naší MŠ po svém přijatém a vzápětí odhlášeném dítěti, získat výměnou pro dítě z jiné obce.
S pozdravem kolektiv MŠ, Kollárova
 


Ještě jednou k zápisům do mateřských škol
Vážená paní Horová,
1. dovoluji si reagovat na Vaši odpověď na otevřený dopis Přijímání dětí do MŠ v Úvalech v Životě Úval 6/2004.
Zapisovala jsem svého syna do MŠ Kollárova. Souhlasím, že stání ve frontě na zápis v MŠ Kollárova bylo úmorné a dlouhé, hlavně bylo zbytečné, že podruhé zapisovali rodiče děti již zapsané v MŠ Pražská. Nicméně nesouhlasím s tím, že herny a občerstvení byly pro děti připraveny pouze v MŠ Pražská. V MŠ Kollárova byla dětem a rodičům vyčleněna jedna herna a 2 paní učitelky, které se dětem věnovaly. Dále tam bylo připraveno občerstvení: jednohubky s několika druhy pomazánek a čaj. Občerstvení neustále doplňovaly vlídné paní kuchařky. Maminky měly možnost si vzít kopie receptů na vynikající pomazánky.
Pí Z. Fribertová navrhuje zápis v odpoledních hodinách, ale tuto možnost jsme měli již letos.
Domnívám se, že zápis by usnadnilo, pokud by např. v průběhu měsíce března byl formulář k zápisu dítěte do MŠ připraven na webových stránkách MěÚ, či k vyzvednutí na úřadě v hodinách určených veřejnosti. Vyplněný formulář by se odevzdal při zápisu v dubnu. Odpadlo by tím stání ve frontě a zápis by se proměnil v "den otevřených dveří", kdyby si děti měly možnost pohrát ve školce v přítomnosti rodičů a seznámit se s novým prostředím.
2. Jsem na mateřské dovolené se 2 dětmi (proto není jisté, zda mého syna do školky vezmou), mladší dcera je v kočárku a tak by mě zajímala ještě jedna věc. Proč byla před nádražím ČD zřízena zastávka autobusu tak, že autobus stojí přesně na přechodu pro chodce, v místě bezbariérového sjezdu pro kočárky.
Děkuji a zůstávám s pozdravem Lucie Trávníčková
 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Ze zasedání zastupitelstva

Zastupitelé, kteří se sešli 14. června na řádném zasedání, jednali především o úpravě rozpočtu města, o změnách územního plánu a majetkoprávních záležitostech. Byli také seznámeni se zprávou kontrolního výboru a obsazení výboru pro prevenci kriminality.
K úpravě rozpočtu došlo na základě upřesnění příjmů a výdajů města v uplynulých měsících. Původně plánované výdaje byly navýšeny o 1 mil. Kč na úhradu plynofikace zdravotního střediska, další zvýšení výdajů bylo nezbytné na krytí investiční akce - kanalizace v Glücksmannově ulici, na statické zajištění hasičského domu, na odstranění poruchy kanalizace ve školní budově, na opravy místních komunikací a na další důležité položky. Naopak se ušetřilo za platby za odvoz odpadů, jelikož byla firmě ASA zaplacena částka za celý rok. Rozpočet města je vyrovnaný v celkové výši 108 416 700,- Kč.
Velké starosti jsou nyní s hasičským domem, který byl postaven asi svépomocí v roce 1938. Jedna stěna budovy začala praskat a propadat se, protože dům stojí částečně na navážce, kde byl předtím malý kamenolom a tato skutečnost se začala nyní nepříznivě projevovat. Celkové náklady na za-bezpečení budovy jsou odhadovány na 460 tis. Kč, o polovinu této částky ve formě finanční výpomoci byl požádán krajský úřad. O budoucnosti hasičského domu a hasičů v Úvalech se vedla diskuse, z které vyplynula nutnost vypracovat koncepci Jednotky dobrovolného hasičského sboru ve městě.
Starosta města Ing. Černý informoval o průběhu prací na změnách č. IIb) územního plánu sídelního útvaru Úvaly. Pozemky v lokalitě pod Vinicí od silnice na Tlustovousy až k háji za školou v celkové výměře přibližně 12 ha by měly být namísto orné půdy zaneseny do územního plánu jako čistě obytné území. Znamená to, že v budoucnosti by zde mohla být nízkopodlažní obytná zástavba, komunikace nebo veřejně prospěšné stavby. Usnesení, které zastupitelé schválili, je podmínkou žádosti adresované Pozemkovému fondu ČR o bezúplatný převod části tohoto pozemku o velikosti 4 ha do majetku města. Další schválené změny územního plánu č. V se týkají využití pozemků u koupaliště a severně od Vinice. Ve změně územního plánu jsou uvedené lokality určeny pro rekreačně sportovní využití. Změna č. VII územního plánu se týká přeložky silnice I/12. Na základě požadavku města došlo při projednávání vlivu této stavby na životní prostředí k posunutí trasy silnice jižním směrem, takže bude zachován významný krajinný prvek Škvoreckého potoka. Optimalizovaný návrh přeložky státní silnice I/12 bude zapracován do územního plánu.
V souvislosti s prodejem části pozemku v areálu bývalého cukrovaru společnosti NORMA, k. s., na kterém bude vystavěna prodejna potravin, bylo zjištěno, že bude zapotřebí prodat společnosti NORMA ještě další sousedící pozemek o výměře necelých 900 m2, aby byl akceptován požadavek dopravního inspektorátu na dodržení požadované vzdálenosti vjezdu do areálu prodejny od světelné křižovatky. Při projednávání tohoto bodu byly předneseny návrhy pozemek neprodávat, ale dlouhodobě pronajmout nebo do smlouvy zahrnout zpětné předkupní právo. V přijatém usnesení se tyto návrhy neobjevily a ve smlouvě bude zajištěno, aby pozemky nemohly být využity pro jiný účel.
Sběrna surovin, která se v současnosti nachází právě v místech budoucí prodejny potravin, bude přestěhována. Zatím není definitivně rozhodnuto, kde bude umístěna. Od jejího situování v místě bývalé čistírny pod Homolkou bylo upuštěno. Pracovníci sběrných surovin mají zájem dále provozovat sběrnu i sběrný dvůr ve městě a při hledání vhodného místa jednají s několika subjekty.
Vzhledem k tomu, že se až do současné doby používaly různé, i dokonce nesprávné heraldické symboly města, podal kronikář města p. dr. Pokorný návrh na potvrzení oficiální podoby pečetě a znaku města v černobílém i barevném provedení. Předložený návrh byl zastupitelstvem schválen.
Pan MUDr. Šťastný přednesl zprávu o výsledcích konference o prevenci kriminality ve městě a uvedl osoby, které projevily zájem o práci ve výboru pro prevenci kriminality. Zastupitelstvo jmenovalo 14 osob do výboru a pověřilo MUDr. Šťastného vedením výboru pro prevenci kriminality až do příštího jednání zastupitelstva a požádalo jej o svolání prvního zasedání výboru. MUDr. Šťastný dále informoval o personálním posílení kontrolního výboru a o činnosti kontrolního výboru v uplynulém období. Kontrolní výbor předložil zprávu o kontrole zápisů z jednání rady a zastupitelstva, o kontrole vyřizování stížností na městském úřadu a o kontrole vyřizování připomínek zastupitelů. Na základě pověření daného usnesením zastupitelstva města ze dne 25. 3. 2004 zpracoval kontrolní výbor kontrolu smluv o koupi areálu Multitec. Po přednesení této zprávy následovala dlouhá diskuse.
Starosta města Ing. Černý informoval o žádosti soukromé firmy, která má zájem pronajmout celý objekt zdravotního střediska s tím, že chce zvýšit kvalitu a spektrum nabízených zdravotních služeb. Bude svolána schůzka s nájemci v zdravotním středisku a problematika zdravotního střediska bude na programu příštího zasedání zastupitelstva.
V diskusi zazněly připomínky členů zastupitelstva a občanů. Ing. Černý upozornil na problémy spojené s vývěry vody, ke kterým dochází po silných deštích v Sovově ulici. Do těchto míst protéká srážková vody z drážního tělesa a z plochy Uhelných skladů. Situaci by pomohla vyřešit dešťová kanalizace s odvodněním pozemků. Paní Novosádová upozornila na skutečnost, že nebyl obnoven propustek ve sjezdu z jirenské silnice do ulice V Zálesí a navrhla posoudit kvalitu provedení povrchu této ulice, případně ji v záruční době reklamovat. Také pánové Ing. Struska a Rytina věnovali pozornost kvalitě komunikací, a to ulic Hakenovy a Šrámkovy. Pan Jelínek uvedl, že na dolním konci Kožíškovy ulice dochází při deštích ke splachování písku a může dojít k ucpání kanalizace. Ing. Černý odpověděl, že pracovníci veřejně prospěšných služeb mají povinnost spláchnutý písek odvézt a silnici vyčistit. Paní Lancová se ptala, proč se neprovedla rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Prokopa Velikého současně s rekonstrukcí rozvodů nízkého napětí, když podle vyjádření pracovníků elektroinstalační firmy kabel pro osvětlení byl položen. Ing. Horová odpověděla, že překážkou úplné rekonstrukce osvětlení v ulici Prokopa Velikého je vysoká finanční náročnost a v současné době byla dána přednost statickému zajištění základní školy a výstavbě vodovodu. O tom, že ve výkopech je uložen také kabel pro veřejné osvětlení, nikdo vedení města ani odborné útvary neinformoval. Paní Lancová dále vznesla otázku, kdy budou odstraněny nosné konzoly a betonové sloupy po venkovním vedení. Paní Ing. Horová odpověděla, že není-li na konzole veřejné osvětlení, rozhoduje o jejím odstranění distribuční společnost STE.
Diskuse byla vedena ze strany občanů v několika okamžicích v poněkud nervózní atmosféře. Doufejme, že léto nabije všechny pozitivní energií.

Ing. Vladislav Procházka

 

Úvalské nádraží a jeho okolí se výrazně změní

Úpravy, ke kterým dojde při rekonstrukci železničního koridoru mezi stanicemi Praha-Běchovice a Úvaly, se budou týkat železničních stanic a také okolí trasy v zastavěné části Úval.
Všem, kteří se s těmito záměry chtěli blíže seznámit, bylo určeno setkání s projektanty firem SÚDOP a Prago-projekt a se zástupcem ředitele Správy železniční a dopravní cesty Praha, kteří podali 8. června nejnovější informace o stavu projektové přípravy stavby. V uplynulých letech proběhla dvě kola územního řízení, nyní probíhá třetí kolo, v němž by měly být respektovány požadavky města a dalších zúčastněných osob.
Změny k lepšímu se budou týkat úvalského nádraží. Bude rekonstruováno nejen druhé nástupiště, ale i podchod k němu. K zásadní změně dojde u nástupiště ve směru na Kolín. Budou vybudována nástupiště dvě; jedno bude situováno od staniční budovy k železničnímu přejezdu se závorami, další bude na opačnou stranu směrem k mostu v ulici Na Spojce. Nástupiště nebudou ostrovního typu s napojením na podchod, ale bude se z nich odcházet přímo. Budou mít standardní výšku 550 mm nad kolejemi, takže hrana nástupiště bude v úrovni podlah pantografových jednotek. Stanice bude vybavena informačním systémem, aby bylo zřejmé, ke kterému nástupišti vlak přijede. Dvě nástupiště ve směru na Kolín jsou nutná proto, aby v případě potřeby mohly vlak stojící ve stanici Úvaly předjíždět jiné vlaky.
Bude rekonstruován podchod u závor. Závory zůstanou, protože není jiné technicky schůdné řešení. Podjezd nelze vybudovat, nadjezd nad tratí by vyžadoval zbourat několik domů v Husově ulici kvůli nájezdové rampě.
Pro snížení vlivu provozu železnice na okolí bude vystavěno 14 úseků protihlukových stěn v celkové délce 4 kilometrů. Výška stěn bude od 2,5 do 4,5 metru. Ke snížení hlučnosti má přispět i odstranění většiny výhybek mezi železničním přejezdem a stanicí a jejich přemístění k návěstidlu před vjezdem do Úval (u bývalé parketárny). Po rekonstrukci železničního spodku a svršku a po vybudování proti-hlukových stěn bude přibližně u 180 vytipovaných obytných objektů měřena úroveň hluku a na základě těchto měření bude rozhodnuto o případných doplňkových protihlukových opatřeních v jednotlivých objektech.
Práce na rekonstrukci traťového úseku mezi stanicemi Praha-Běchovice a Úvaly jsou plánovány po dobu 24 - 30 měsíců. Po tuto dobu bude docházet k výlukám v provozu, což přinese krátkodobé nepříjemnosti pro cestující. Po dokončení prací budou Úvaly patřit s Klánovicemi a Českým Brodem mezi důležité vybrané stanice, v nichž mohou zastavovat také spěšné vlaky.
Pracovníci projekčních organizací vyslechli připomínky a názory občanů. Dotazy se týkaly především budování protihlukových stěn a přístupu k železniční stanici Úvaly od čtvrti V Setých. Od návrhu protihlukových stěn není možné ustoupit, protože by nebyly splněny platné hygienické předpisy týkající se přípustného hluku a není možné tyto požadavky obejít. Cestující, kteří přicházejí na nádraží nejen od čtvrti V Setých, ale i od Ztraceného korce by uvítali, kdyby byl podchod ke druhému nástupišti o několik metrů prodloužen až do ulice Pod Tratí. Společně s vybudováním přístupové komunikace pro pěší mezi Purkyňovou ulicí a ulicí Na Spojce by se přístup lidí, kteří přicházejí ze Setých, výrazně zlepšil. Na těchto investičních akcích by se ale muselo finančně podílet město, a proto bude návrh přednesen radě zastupitelstva.
Další informativní schůzka zástupců Pragoprojektu, SÚDOP a Správy železniční a dopravní cesty s občany je plánována na podzim. V té době by měly být k dispozici návrhy na ztvárnění protihlukových stěn a výkresy nástupišť ve stanici Úvaly, které budou srozumitelné laické veřejnosti.

Ing. Vladislav Procházka

 

Kam s obsahem žump?

V poslední době se město dostává do velice svízelné situace s ČOV. Jsou zprovozněny 2 sekce z možných 4. Protože ale nedochází k připojování nemovitostí na kanalizační řad, jsou fekálie vyváženy odbornými firmami přímo na čistírnu, což je z technologického hlediska možné pouze v omezené míře. V současné době je zkolaudováno cca 230 kanalizačních přípojek, přičemž toto číslo absolutně neodpovídá počtu nemovitostí, které možnost připojení mají. Aby nedošlo k úplnému znehodnocení biologických procesů na ČOV a zničení technologie, bylo nutno přistoupit k omezení objemu vyvážených odpadních vod. Situace je řešena městem ve spolupráci s VaK Ml. Boleslav (provozovatel kanalizace) a firmami, které na ČOV vyvážejí (p. Kolařík, p. Schütz). Ať už se najde řešení jakékoliv, v každém případě se bude jednat o řešení provizorní, a tudíž dočasné. S dostatečným časovým předstihem upozorňuji, že výhledově dostanou přednost při vyvážení žump a septiků do úvalské ČOV nemovitosti, které nemají možnost připojení na kanalizaci před těmi, které možnost mají a přípojku zřízenu nemají. Jinými slovy přednost budou mít: čtvrť V Setých, Radlická čtvrť, Slovany (až k Fabráku), Zálesí a dále ulice Horova, Máchova, Palackého, část Pražské, Zahradní, U Obory, Glücksmannova a V. Špály. Tím samozřejmě není vyloučena možnost vývozu také z ostatních ulic, ale s podmínkami čerpání do jiné ČOV, což s sebou nejspíše ponese zvýšené náklady pro dotyčné domácnosti.
Jsme si plně vědomi, že toto opatření nebude populární, ale kanalizaci a čističku město skutečně nebuduje za obrovské peníze jenom proto, aby se dál vesele pouštěly přepady (a celé žumpy) do Výmoly nebo do dešťové kanalizace. Dále v blízké budoucnosti je počítáno s provedením kontroly likvidace splašků u všech úvalských nemovitostí.

J. Horová, místostarostka

 

Truck trial

Už jste se byli podívat na závody "truck trialu"? Jedná se v podstatě o závody zručnosti (ne rychlosti !) nákladních automobilů a speciálů. Každý závod má vždy několik "sekcí" s vyznačenými brankami, které je nutné tak či onak projet. Jezdí se v extrémních terénech - vojenské prostory, lomy, pískovny apod. a je to skutečně skvělá podívaná. A proč se o tom zmiňuji v úvalském časopise? Je to proto, že na těchto závodech najdete spoustu úvaláků, a to jak v řadách traťových komisařů, tak v technickém zázemí, mezi diváky a také v kabině závodního vozu. Nejpovolanější osobou je pak předseda klubu a ředitel závodu Petr Frýdman, s nímž se budu snažit připravit rozhovor pro některé z dalších čísel ŽÚ. Kompletní info lze získat na www.trucktrial.cz.
A proto bych chtěla pozvat všechny příznivce motoristických soutěží na víkend 24.-25.7.2004 do Jihlavy, kde se pojede další závod.

J. Horová

 

Městská knihovna Úvaly
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
Od 1. července do 31. srpna je výpůjční doba omezena pouze na:
Pondělí 8 - 11 12 - 18.30 h
Sobota 8 - 11.30 h
V červenci a srpnu se v ostatní dny nepůjčuje.
Pokud potřebujete prodloužit výpůjční termín knihy, k dispozici je telefon 281 981 877 nebo e-mail: mek.uvaly@seznam.cz
 


Navštivte úvalské koupaliště

Krásné a kulturní prostředí úvalského koupaliště může být místem osvěžení v parných letních dnech. Dospělí si mohou zaplavat ve dvou bazénech, dětem je k dispozici brouzdaliště, pískoviště, houpačky a kolotoč. Je možné si zahrát kuželky, petanque, stolní tenis, kroket nebo plážový volejbal. Občerstvení je zajištěno na čtyřech prodejních místech.
V červenci a srpnu jsou zajištěny masérské služby.
Noví nájemci koupaliště se na sezónu pečlivě připravili a jejich práce je patrná na první pohled.
Koupaliště je otevřeno již od června denně od 9 do 22 hodin. Počasí sice letos zatím koupání příliš nepřálo, ale třeba v červenci a srpnu se zlepší.

Ing. Vladislav Procházka

 

Kniha o historii amatérského divadla je stále v prodeji
Všechny zájemce o historii úvalské kultury upozorňujeme, že knihu Divadlo a hudba v Úvalech (Dějiny amatérských souborů 1860 - 1980) od pana Ing. Vladimíra Kolomého si mohou zakoupit za 80,- Kč v Městské knihovně v Úvalech.
 


Oznámení

Odbor investic životního prostředí Městského úřadu v Úvalech oznamuje, že s účinností od 2. 6. 2004 je správcem veřejného osvětlení ve městě firma Eltodo-Citelum. V případě nutnosti je možné volat nepřetržitý dispečink na telefonu 800 101 109.
 


detail

V sobotu 19. června zastavil v Úvalech historický vlak tažený parní lokomotivou

Foto Ing. V. Procházka

 

O čem psal ŽÚ před lety

Co pít a jíst v letních měsících
Ve výběru nápojů se často chybuje. Není každý nápoj stejně vhodný k uhašení žízně. Při namáhavé tělesné práci se potíme, jako např. o žních, a tu nestačí uhradit jen ztrátu vody. Musíme tělu dodávat i ostatní látky, které ztrácíme potem, tedy především látky minerální, hlavně kuchyňskou sůl. Ochuzení těla o látky minerální, ale i o některé vitaminy vede k rychlé únavě.
Kuchyňskou sůl dodáváme tělu ve slaném pečivu, v osoleném chlebu, nebo ve více osolené polévce. Ve zdravotně nezávadné, pitné pramenité vodě jsou obsaženy zase jiné minerální soli. Je proto vhodným nápojem k uhašení žízně. Osvěžující chuť jí dodávají přírodní ovocné šťávy. Také přírodní minerální vody obsahují hodně soli, které v horkých dnech tělo potřebuje k úhradě ztráty solí potem.
Méně vhodné jsou nápoje, které obsahují větší množství kysličníku uhličitého, jako např. sodovky nebo vody ze šumivých bonbonů. Kysličník uhličitý se totiž uvolňuje, rozpíná žaludek i střeva, a může dokonce u citlivějších lidí působit obtíže, zejména tehdy, když se takového nápoje vypije najednou větší množství.
Zato však šípkový čaj nebo ruský čaj s citronem, čaj z křížal nebo nezkvašené ovocné mošty vždy dobře osvěží a dodají našemu tělu i potřebný vitamin C. Vitamin C nás totiž chrání před různými nakažlivými nemocemi, a proto se starejme, abychom ho měli vždy dostatek. Čaje ovšem neobsahují kuchyňskou sůl, a proto ji musíme dodávat tělu jinak, jak už jsme řekli.
Večer po práci dobře osvěží mléko. Vedle kuchyňské soli, vápníku i jiných minerálních látek obsahuje totiž vitaminy a cenné bílkoviny. Avšak pozor! Pijte mléko vždy jen dobře svařené.
V mléce totiž mohou být zárodky různých nakažlivých nemocí, které zničí jen dokonalý var. Naproti tomu se kysáním mléka zárodky nezničí.
Vyhýbejte se alkoholickým nápojům, hlavně při práci! Již malé množství alkoholu snižuje činnost mozku, otupuje pozornost, a tak vás vystavuje nebezpečí úrazu. Nepijte nikdy alkohol při řízení vozu, při práci u strojů nebo při zacházení se zvířaty!
Ale nepijte ani takovou vodu, o které s určitostí nevíte, že je zdravotně nezávadná, pitná. Pozor hlavně na různé polní a lesní studánky, do kterých se práší a ke kterým mají přístup zvířata i hmyz. V jejich chladné, zdánlivě čisté vodě mohou být zárodky různých nakažlivých nemocí, např. břišního tyfu. Jen malý doušek takové vody může vážně ohrozit zdraví, ba i život. Nádoby, ve kterých donášíte nápoje na pole, musejí být dobře uzavřené, aby se do nich cestou neprášilo. Vodu z nich raději nalévejte. Je nesprávné a nebezpečné, jak to někdy vídáme, nabírat vodu z nádob hrnky nebo pohárky, protože se tak snadno může zanést nákaza z hrnku nebo prstů do vody. Každý musí mít svůj vlastní čistý hrnek nebo pohárek, protože i společným nádobím se snadno může zanést nákaza z jednoho nemocného člověka na všechny, kteří pijí po něm.
Přinášíte-li nápoje v lahvích, nepijte nikdy přímo z hrdel lahví. Na hrdlech bývá často prach i jiná nečistota s choroboplodnými zárodky, které se tak mohou dostat do vašeho těla.
Proto pijte zdravě, zdravé nápoje!

MNV, Život Úval č. 7/1964

 

www.Uvaly.cz
Výsledky ankety umístěné na www.Uvaly.cz v období od 13.5. do 12.6.2004

Zajímá Vás historie Úval?
- ano 58% (33)
- ano a již se těším na vydání nové knihy 26% (15)
- ne 16% (9)

V anketě na téma "veřejná zasedání zastupitelstva" můžete hlasovat na www.uvaly.cz do 12. července 2004.

www.Uvaly.cz/mesto - informační rozcestník
www.Uvaly.cz/adresar - katalog služeb a podnikatelů
www.Uvaly.cz/kalendar - informační kalendář
www.Uvaly.cz/reality - aktualizovaná realitní nabídka
www.Uvaly.cz/MeU - informace občanům o úřadech
www.Uvaly.cz/ZivotUval - pravidelný měsíčník
www.Uvaly.cz/knihovna - Městská knihovna
www.Uvaly.cz/mapa - aktuální mapa města
www.Uvaly.cz/pocasi - předpověď počasí
www.Uvaly.cz/anketa - nová anketa

Ing. Lukáš Rubeš

 
 

N A P S A L I   O   N Á S

detail

Vyfotil rybář ducha?

Záhada! Rybáři, sedícímu na břehu rybníku Fabrák v Úvalech u Prahy, se podařilo vyfotografovat ducha. Přízrak seděl za volantem! Shodou okolností právě na místě řidiče, kde měl před časem při nehodě zemřít člověk. Vrátil se jeho stín, nebo snad do auta usedla "dušička" utopence z rybníka?
Před několika dny se Jan Zach vypravil po setmění k rybníku na ryby. Nahodil pruty a trpělivě čekal, až šupináč zabere. Na obloze se v tu chvíli objevily krvavě rudé mraky. "Dveře auta jsem nechal otevřené. Tu noční oblohu jsem se pokusil vyfotit na digitální foťák. Jen tak. Až druhý den doma koukám a nevěřím svým očím. Za volantem jsem uviděl sedět ducha," vyprávěl překvapený rybář. Auto, přivezené před časem z Německa, bylo po havárii. "Bourané bylo právě na tu stranu u řidiče. Ten šofér při karambolu zemřel. Na přízraky nevěřím, ale tohle mi fakt vyrazilo dech," kroutil hlavou rybář.

Vlastimil Staňa (Blesk, 8. 6. 2004)

 
 

P O L I C I E

V Úvalech se fyzicky napadalo několik lidí

Na linku 158 oznámila žena, že se v Úvalech fyzicky napadá několik lidí, a jeden člověk je dokonce ozbrojen nožem. Policejní hlídka na místě našla celkem osm osob, dvě z nich byly zraněny a sanitka je musela odvézt do nemocnice. Kromě čelákovické hlídky byl na místo přivolán psovod se psem, policisté z oddělení hlídkové služby i výjezdová skupina. Ostatní účastníky šarvátky převezli policisté na oddělení, aby zjistili, proč ke rvačce vlastně došlo. Příčinou fyzického napadání byly názorové neshody, devatenáctiletého mladíka z Kolínska policisté pro podezření z ublížení na zdraví umístili do policejní cely, ostatní propustili na svobodu. Případem se budou policisté Prahy-východ zabývat i v následujících dnech.

OŘ PČR Praha-východ, npor. Mgr. Diana Bušková, tisková mluvčí

 
 

D I S K U S E

Vážená redakce!
Nepovažuji za korektní vůči občanům Úval, že jste uzavřeli diskusi k případu Multitec. Nemůže jim být lhostejné, na jaké účely bude vedení města za současné tíživé finanční situace utrácet miliony z městského rozpočtu, aneb, zda tyto kroky obohatí vzhled města či nikoliv. Při svém nástupu do funkce Ing. Horová zkritizovala dosavadní hospodaření města a vzbudila naděje o lepším přístupu. Když nyní vycházejí najevo ucelené informace o finanční náročnosti, nepromyšlenosti, jakož nevýhodných smlouvách v případě koupě podniku Multitec, může si občan o jejích schopnostech hospodáře myslet své.
Diskusní příspěvek Ing. Světíka v ŽÚ 6/2004 znovu dokazuje neodpovědný přístup k celému případu. Nedověděli jsme se jediný věcný argument, vyvracející názory kritiků. Je směšné definovat všechny tyto kritiky (např. prof. arch. Masáka) jen jeho stou-pence v opozici. K odborným kritickým názorům jsme se nedočkali jakékoli seriozní oponentury. Diskuse o radnici v Úvalech není úvalským politikařením, ale jeden z věcných problémů, který ovšem vyvolaly neodpovědné činy orgánů města.
Urbanistická evropská tradice budování měst vytýčila náměstí jako přirozené centrum aktivit měst a sídlo radnice m.j. jako jejich bezprostředního správce, jako místo jisté samosprávy občanů. Odkud je neměnná úloha náměstí se svým centrem - radnicí jako správně-ekonomické jádro měst, a proto se výstavba radnice stala vždy ctižádostivým úkolem radních a spolu s dalšími reprezentativními budovami to tvoří velké architektonické bohatství našich měst. Péči o tyto hodnoty dokonce právě dnešní společenský systém vyžaduje. Rad-nice vždy na náměstí dominuje, vypovídá o estetickém cítění vedení města, působí tak na občany a návštěvníky. Měl-li by se zdařit sou-časný záměr města o radnici, bude naprosto nemožné vést návštěvu do jednoho z nejošklivějších koutů Úval, ať už tam bude stát jakákoli budova.
Náměstí v Úvalech je naprosto nedotažené, má "vykotlaná místa" po nezbytných investičních akcí minulých let by mělo být prioritou umístit radnici na náměstí, pokud se má nová stavět.
Vzhledem k hloubce rozporů na tento problém a jeho závažnosti by bylo na místě, aby se zastupitelské orgány města obrátily na občany k vyjádření jejich názorů a uspořádaly referendum v otázce umístění radnice, rozhodnutí o její stavbě a v budoucnu seznámily občany i s architektonickou podobou.
Samospráva by měla rozhodováním vycházet ze zájmů a názorů většiny občanů města.

Dr. A. S.

 

Ohlas na konferenci o prevenci kriminality

Vážení,
zúčastnila jsem se 20. května t. r. 1. konference o prevenci kriminality v regionu Úval. Informaci o konání akce jsem našla na internetu, kde jsem hledala vše o Úvalech. Chtěla bych se tam totiž usadit a přednostně mne zajímá, jestli se tam jako postarší dáma budu cítit bezpečně i ve večerních hodinách, budu-li se třeba vracet domů vlakem nebo eventuálně plížit z hospůdky. Velmi jsem proto ocenila, že představenstvo města se o bezpečnost občanů stará, ocenila jsem přípravu takové akce, spektrum pozvaných a výbornou moderaci (i když jméno pana doktora, který akci připravoval, teď nemám po ruce).
Naprosto chápu úsilí obce o ustavení stanice Policie ČR, a dokonce jsem odešla dříve z důvodů pro situaci naprosto symptomatických: nevěděla jsem, jestli cesta k vlaku o půl desáté do Prahy bude pro mne bezpečná - kdyby byla ve stávající služebně služba, vůbec by mě to nenapadlo. Pochopitelně jistě nejde jen o bezpečnost starších dam, ale historicky vzato, vznikla policie ve starém Řecku především k ochraně žen a dětí.
Moc už nechápu výkon zástupců policie z Čelákovic a z ministerstva vnitra, z něhož vyplynuly zajímavé skutečnosti: je-li někde stanice Policie ČR, vlastně tam de facto není, protože například při čtyřech (tabulkových) příslušnících může byt jeden nemocen, druhý na dovolené, třetí na školení a čtvrtý tak zavalen administrativou, že faktickou bezpečnostní (třeba hlídkovou) službu nevykonává nikdo (čili stav by byl horší než teď, kdy je ve služebně 8 hodin denně jedna policistka, zatímco každý ví, že kriminalita roste s přibývající tmou a nocí). Dále, že prevence kriminality vůbec není věcí policie, což by se dalo zčásti uznat jen v tom smyslu, že sociálně pozitivní, zdravé jevy vznikají souhrnnou situaci v místě, jejíž součástí však nutně je i policie jako přítomnost složky potenciálně represivní a taky ostatně náleží do služeb, na které stát vybírá nemalé daně od občanů atd.
Ale abych to zkrátila. Nápady toho druhu, jak babičky mají koukat z okna a když se něco šustne, upozornit policii, která může přijet při vysokém výkonu nejdříve za 20 minut, jsou jistě úsměvné, ale ve svých důsledcích by mohly vést k požadavku založení domobrany a převzetí zákona do vlastních rukou.
Stanice Policie ČR jistě nemusí být všude a patrně by byl nutný kvalifikovaný rozbor celkové situace regionu (pokud už neexistuje), jehož jednotlivé postřehy tam zazněly především od lidí, kteří v Úvalech dlouho žijí a vnímají potenciální nebezpečí. Prevence, jak známo, spočívá v tom, že se dělá něco dříve, než se vážně věci stanou nebo rozbují. Úvaly skutečně mají strukturu, příznivou pro importovaný zločin, který se může přivézt a rychle přemístit do nepřehledných oblasti blízké Prahy a Českého Brodu. Přítomnost fungující (tedy byrokracií nezatížené) stanice Policie ČR by jistě takové prevenci velmi posloužila a také by dokázala rychleji zasahovat v případě nežádoucích jevů (pohyb a ukládání nepřizpůsobivých osob, prostor kolem nádraží, odlehlejší části obce apod.).
Pokud se mi podaří se v Úvalech usadit, ráda bych se úsilí o prevenci krimi-nality v místě podle svých sil účastnila a všemožně podporuji snahu o založení stanice. Pokud by se konala například zatím podpisová akce na podporu tohoto úsilí, připojuji svůj podpis.
Úspěch přeje PhDr. Anděla Horová
 


PODĚKOVÁNÍ PANÍ UČITELCE ING. JITCE BĚLOCHOVÉ

Chtěli bychom poděkovat třídní učitelce našich dětí, paní Ing. Jitce Bělochové za to, s jakou péčí vedla děti od 3. do 4. ročníku ZŠ. Velmi nás mrzí, že jí není umožněno pokračovat v pedagogické práci v dalším školním roce.
Pro naše děti to bude pátý, a tudíž poslední rok školní docházky na 1. stupni. Předpokládali jsme, že ho prožijí se "svou" paní učitelkou. Po dvou letech, kdy dokázala stmelit třídní kolektiv tak, jak si představovala, kdy děti naučila spolupracovat, kdy mohla zúročit svou práci, je její "odměnou" strohé "Sbohem, již Vás nepotřebujeme". Alespoň my, rodiče, Vám chceme říci: "Naše děti Vás potřebují."
Dětská duše je velmi křehká, zranitelná a dětský svět se v mnohém liší od světa dospělých. Je v něm spousta otázek, spousta "proč". Jak jim odpovědět? Vždyť my, dospělí, se sami nyní také ptáme - proč? Proč zrovna vy? Je snad důvodem aprobovanost učitele? Vždyť na ZŠ v Úvalech je spousta neaprobovaných učitelek prvního stupně. Všem dali přednost před Vámi, která má z neaprobovaných učitelů nejvyšší, tedy vysokoškolské vzdělání? Navíc učíte naše děti anglický jazyk, což žádná z neaprobovaných učitelek 1. stupně neumí.
Z minulého čísla ŽÚ víme, že tato škola bude v dalších letech procházet velkými změnami. Stejný osud postih-ne i ostatní neaprobované učitele. Ti se na odchod jistě již připraví a jejich okolí nebude tak zaskočeno.
Mrzí nás, že necitlivým zásahem se naruší poslední rok našich dětí, který mohly prožít s Vámi. V ŽÚ jsme se dočetli, že škola by měla sloužit dětem, že je důležité, aby byl dětem poskytnut široký prostor pro vyjádření jejich názorů, aby byly přibírány ke spolurozhodování ve všech relevantních situacích. Kdo se však ptal v této konkrétní situaci? Vždyť úplně nejvíce se dotýká právě našich dětí. Kdo se zajímal o život dětí ve třídě? Kde byly naše děti, že nemohly pro paní učitelku nic udělat?
Jak se od pradávna říká - řeč se vede, voda plyne. Ti, kterých se dotýká osud naší paní učitelky nejvíce, jistě pochopí, jak pravdivé je toto pořekadlo.
Paní učitelko, je nám to líto. Za vše, co jste pro naše děti udělala, Vám děkujeme.

rodiče žáků 4.B

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.

 

Š K O L S T V Í

Poděkování

Děkujeme odcházejícímu panu řediteli Františku Smolíkovi za jeho dlouholetou svědomitou a příkladnou práci na naší základní škole, přátelský přístup, pedagogický takt, příjemné prostředí a korektní jednání a přejeme mu hodně zdaru, pohody a zdraví do dalších let.

Pedagogický sbor a zaměstnanci správy ZŠ Úvaly

 

Poděkování

Dne 30. června 2004 končím svoji celoživotní pedagogickou dráhu a odcházím z funkce ředitele základní školy.
Při této příležitosti chci poděkovat všem, kteří mi v této náročné práci pomáhali.
Přeji mému nástupci panu Mgr. Jaroslavu Březkovi hodně úspěchů a pedagogického optimizmu.

František Smolík

 

Cílová rovinka

Jak ten čas letí, páni, dámy, děti, už to začíná! Známý popěvek z večerníčkového seriálu o houseru Saturninovi nám ohlašuje nejkrásnější období ve školním roce - letní prázdniny.
Některé děti si užijí odpočinku, zábav a her a vrátí se opět k nám na ZŠ, s některými jsme se však při vyřazení jako s našimi žáky nadobro rozloučili. Sláva byla veliká, ale přece jenom nás všechny trochu u srdíčka píchlo, že už zase končí něco pěkného, co jsme spolu všichni dohromady tvořili a prožili.
V červnu se takřka všechny třídy rozjely do všech koutů republiky užívat pár dní školních výletů, kdy si nejen provětrají plíce na čerstvém vzduchu, ale hlavně se navzájem všichni lépe poznají i s třídními učiteli. Největší událostí bylo slavnostní vyřazení žáků devátých tříd a skvěle tematicky připravená výtvarná výstava Čtvero ročních období. Zároveň se na poslední chvíli snažili žáci vybojovat co nejlepší výsledky a poopravit, co zanedbali v uplynulém pololetí.
Dětem z odcházejících devátých tříd přejeme co nejlepší a nejúspěšnější start do nového studia a všem našim dětem, aby si užily léta ve zdraví a co nejvíce se vyřádily, abychom si je v září převzali příjemně nažhavené a dychtivé po nových vědomostech v novém školním roce.

Mgr. Josef Koting

 

Školní parlament

Stejně jako mezi dospělými jsou i mezi žáky naší školy děti, které se chtějí aktivně podílet na dění okolo sebe. Většina členů školního parlamentu má právě tuto krevní skupinu. Zhruba od poloviny února parlament "rozjel" sou-těž pro celý 2. stupeň. Ta se sestávala z několika dílčích soutěží: pršampionát, šipkovaná, florbalový turnaj, turnaj ve hře ringo, terénní běh. Z každého turnaje si soutěžící třídy odnesly body, které se započítávaly do celoškolní soutěže. Další body mohly třídy získat zodpovězením otázek tzv. encyklopedického leča. To vycházelo v každém čísle parlamentního časopisu Kalibr a obsahovalo 12 otázek z různých vědních oborů. Žáci měli svá řešení zaslat na e-mail parlamentu školy. Počet získaných bodů se odvíjel od počtu správných odpovědí, příp. dle času došlého e-mailu. Součástí celoškolní soutěže byl také sběr starého papíru. Nutno podotknout, že tato soutěž naprosto převálcovala ostatní, protože parlament odhlasoval, že za každých 65 kg papíru třída získá 1 bod do celoškolní soutěže. Nikdo z nás nečekal, že žáci 7.A půjdou do sbírání natolik po hlavě, že přinesou přes 2,5 tuny papíru. Rád bych vyzdvihl i výkon třídy 7.B, která "přitáhla" do školy 1,5 tuny. Celkově se sběrová akce velmi vydařila. Žáci 1. a 2. stupně přinesli dohromady přes 7,5 tuny papíru. Veškerý peněžitý výnos z 2. stupně byl určen pro třídy, které se umístily na prvních třech místech v celoškolní soutěži. Na 3. místě skončila třída 8.A, na druhém 7.B a na prvním místě díky úžasnému výkonu ve sběru papíru se umístila třída 7.A., která získala hlavní cenu - výlet do Lanového centra v Praze v hodnotě 5 300 Kč.
Již bylo zmíněno, že školní parlament vydává i svůj občasník Kalibr. Časopis má za sebou 3 čísla a soudě podle počtu výtisků (75) je o něj mezi žáky zájem. Základem každého čísla je rozhovor s některým z pracovníků školy, dále pak rubriky "Odstavce pro psavce", Wild Duck, Pod pokličkou aneb Co se děje ve třídách. Každé číslo má trochu jinou podobu a uvidíme, jak se nám podaří navázat na úspěšnost úvodních čísel. Velký podíl na celkové úpravě totiž měly dívky z 9.C Michaela Černohorská a Sandra Dostalíková, které stejně jako autorky kresleného komiksu Lucie Švejdová a Marie Šolcová odcházejí na střední školy. Mezi našimi žáky však jistě nové reportéry a grafiky nalezneme a Kalibr tak v příštím školním roce dostane nový kabát.

Mgr. Dušan Slovák

 

1. A se vám hlásí

I ve třídě 1.A se ke konci školního roku sešlo mnoho akcí. Na Mezinárodní den dětí jsme si užili krásný výlet do Klánovického lesa, kde jsme si zahráli spoustu her, splnili hodně úkolů, zazpívali si a pěkně popovídali. Ke škole jsme přišli správně promočení. Navštívili jsme hospodářství u Kotusových, kde nás asi nejvíce zaujala kůzlata, která jsme do sytosti nakrmili.
V závěru školního roku jsme se byli podívat na statku v Dobročovicích.
Z dětí se během 1. školního roku stali opravdoví školáci, naučili se mnoho nových věcí a užili si moře legrace.
A teď hurá na prázdniny a já dětem přeji, aby si je krásně užily!

Třídní učitelka Mgr. Jana Slováková

 

Zdraví vás prvňáčci: "Už umíme číst!"

Když jsme v listopadu při naší třídní slavnosti dostávali Slabikář a ozdobili jsme se růžovou stužkou s nápisem "Už čtu slabikář", byli jsme všichni šťastní a hrdí. To jsme však ještě netušili, jaká bude naše cesta, než se dostaneme na jeho konec. Byla obtížná, ale i radostná, protože nám ve třídě pomáhal náš třídní talisman kocourek Starostlík. Psal nám různé zprávy, dával nám různé úkoly, na které jsme se vždycky velmi těšili.
A už je tu červen a s ním i poslední zpráva na krásném pochvalném listu pro každého z nás: "Mnohokrát ti blahopřeji. Stal se z tebe úspěšný čtenář a nyní záleží jen na tobě, zda budou knihy tvými kamarády. Tvůj kocourek Starostlík." A jedna malá odměna pro každého. Jaká? No přece ke čtení - malá knížka veršovaných pohádek.
Všichni dobře víme, že naše cesta k úspěchu by nebyla jednoduchá a tak úspěšná, kdyby nám na ní nepomáhali naši nejbližší - rodiče, prarodiče i starší sourozenci. Mnohokrát Vám děkujeme.
Třída 1.B - Anna J., Anna S., Tereza, Vendula, Eliška, Denisa, Karolína B., Karolína P., Karolína Z., Veronika, Klára, Dominika, Ráchel, Tomáš, Petr, Josef, Pavel, Roman, Michal K., Michal F., Jakub, Lukáš a Marcela Šeblová.
A ještě něco nakonec: "Všichni se moc těšíme na naše první letní prázdniny. Ahoj ve 2.B!"

Mgr. Marcela Šeblová a prvňáčci z 1.B

 

Výchovně vzdělávací pobyt

Třídy 2.A a 2.B strávily týden na výchovně vzdělávacím pobytu v penzionu Sigma v Dolním Žďáru u Jindřichova Hradce. Přivítalo nás velmi hezké prostředí a milý personál. Všude bylo čisto a útulno. Kuchař sestavil jídelníček podle našich přání a chutí. Během týdne jsme si užili spousty legrace, soutěží a her při procházkách po okolí i při výletech za krásami přírody nebo historických objektů. Zvláště malebná řeka Nežárka nás přímo vybízela k básnickým pokusům. Nezapomínali jsme ani na školní povinnosti, a tak při návštěvě nejzachovalejší zříceniny v Čechách hradu Landštejna, pohádkového vodního zámku Červená Lhota či jedinečných Slavonic jsme si povídali o historii a kultuře naší země. Povozili jsme se vláčkem na unikátní úzkorozchodné železnici krajinou "české Kanady", v Jindřichově Hradci jsme si prohlédli státní hrad a zámek a místní muzeum známé svými jesličkami a největším mechanickým lidovým betlémem na světě. Paní učitelky pro nás připravily mnoho zajímavých úkolů, které jsme po celý týden řešili. Každý moudrý král například by měl vědět, co se v jeho království děje, jak žije jeho lid, a proto jsme se vypravili za strašidly, která nás zkoušela, co všechno umíme a víme. Přitom nám pomáhali pomocníci - pohádkové postavy a zvířátka: Ferda, beruška, žabka, želvička apod. Prohlédli jsme si při jedné z našich výprav i stáje s koňmi a dozvěděli se o péči a životě těchto krásných ušlechtilých zvířat. Všem se nám moc a moc pohromadě na jihu Čech líbilo a děkujeme rodičům a ostatním, kteří nám tento pobyt umožnili a zásobili nás dobrotami a milými malými dárečky.
děti 2.A a 2.B a tř. uč. A. Březková a Z. Křížová
 


Zážitky 2.A

Po návratu z ozdravného pobytu v penzionu Sigma jsme se vypravili na návštěvu statku Pazderových v Masojedech. Viděli jsme nejen malá selátka, králíčky, kačenky, telátka, ale i dospělá zvířata. Už víme, jak vypadá chlév, sýpka, výběh, stodola, co všechno se skrývá uvnitř traktoru, jaké vnitřnosti má kombajn, čím se krmí ryby v rybníku. Všechno jsme si mohli osahat, pochovat, prolézt. Na závěr jsme ochutnali výborné koláče paní Pazderové.
Chtěla bych za všechny děti poděkovat Pazderovým za pozvání a vzornou péči, se kterou se o nás starali.

Mgr. Arnoštka Březková

 

Umíte si namasírovat obličej?

Víte, kde máte bod krásy, oživení a třetí oko? Umíte si pomoci při bolestech hlavy? Víte, jak si ošetřit pleť? My už to víme! A od koho? Chtěly bychom poděkovat paní kosmetičce Báře Kuruczové, která přišla k nám do školy a všechno nám ukázala a naučila. za děvčata z 2.A a 2.B

Dominika, Johanka a Kristýna

 

Výlet do Tábora

Na začátku měsíce června jsme podnikli školní výlet do Tábora, města husitů. O jejich životě jsme si hodně ve škole povídali a nyní přišla chvíle, kdy jsme se chtěli dostat na místa, kde kdysi pobývali.
Historické centrum bylo tvořeno starodávným náměstíčkem s fontánkou uprostřed a starověkými domy. Bylo to, jako bychom se dostali o několik let zpátky, jako kdybychom byli v pohádce. Rozběhli jsme se k fontáně, dávali do ní ruce, no, moc dlouho ne, protože nás paní učitelka napomenula a my dělali jako by nic. Potom jsme vyrazili do muzea.
Prohlídka byla moc krásná. Prohlédli jsme si 10 místností a dozvěděli se spoustu užitečných informací o husitské době. Viděli jsme husitské zbraně, štíty, vlajky, talíře, mince a starodávná děla. Při představě této doby se nám ježily vlasy. Tolik mrtvých a tolik krve, to muselo být STRAŠNÉ!!!
Po prohlídce jsme se odebrali do Housova mlýna, kde nás čekalo představení o husitech. Když jsme tam přišli a nakoupili si dárky pro rodinu, vyplnili jsme soutěžní lístek s otázkami a usadili se. Začalo představení. Viděli jsme zbraně, poznali Mistra Jana Husa, Jana Žižku z Trocnova a naučili se husitský pozdrav "Kdož sú, bratře!!!"
Byla tady i soutěž. Každý z vojevůdců si vybral 3 děti, které nejlépe a hlasitě volaly heslo, se kterým se vrhly do boje. Husitské heslo znělo: KALICH, VÍRA, TÁBOR. Křižáci zase zvolali své heslo: ZA KŘÍŽ A CÍSAŘE ZIKMUNDA. Boj dopadl nerozhodně. Nakonec vyhrálo to družstvo, které lépe zazpívalo slavnou bojovnou píseň husitů, se kterou se vrhali do bojů "Kdož sú boží bojovníci…" Poučili jsme se a také báječně pobavili. V závěru představení jsme se s Janem Žižkou a vůdcem křižáků společně vyfotili.
Po představení jsme se zašli podívat do podzemí. To byly serpentiny a uličky. Na konci byl každý rád, že je živý a zdravý. Ještě že jsme se pod zemí neztratili!
Nakonec se polovina dětí ze třídy odhodlala vystoupat do nejvyšších pater kostelní věže. A zbytek šel do cukrárny. Mňam, mňam, to byly dobrůtky. Za chvilku dorazily děti z vyhlídky, aby si odpočinuly a nacpaly si bříška. Pak už nás čekala cesta domů. Byl to vydařený výlet, na který nám zbyly hezké vzpomínky.

žáci 5.A ZŠ Úvaly a třídní učitelka Mgr. Renata Chotětická

 

Vyřazení žáků třídy 9. B

Dne 10. 6. 2004 se v odpoledních hodinách v budově Základní školy v Úvalech konalo slavnostní vyřazení žáků 9. tříd spojené se zahájením výstavy Čtvero ročních období. Ubozí žáci se museli navléknout do společenských šatů, naškrobených košil a škrtících kravat a doprovázeni hrdými rodiči a plačícími dědečky a babičkami trpěli v letním horku. Dlouhé čekání si všichni krátili pojídáním chlebíčků a popíjením nealkoholických nápojů. A pak přišlo samotné vyřazení. V 18.00 hodin se úvalská škola rozloučila se svou chloubou - třídou 9.B! Rozloučil se s námi starosta města pan Ing. Ivan Černý, ředitel školy pan František Smolík, zástupkyně ředitele ZŠ Mgr. Růžena Kondelíková a všichni tři třídní učitelé vycházejících tříd. Učitelé i samotní žáci si hluboce oddechli. Zvláště děvčatům se ulevilo, když jim jejich tělocvikářka paní učitelka Morávková slíbila, že je již nebude při tělesné výchově mlátit berlou.
Celá akce se mimořádně vydařila, všem se ve škole líbilo. Někdo byl na slzičky, někdo se smál, ale všichni budeme rádi vzpomínat na školu, učitele a hlavně kamarády, s kterými jsme prožili školní léta.

za vycházející žáky a třídu 9.B Lucie Švejdová

detail detail detail

Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd je velkou společenskou událostí
Vyřazení žáků 9. tříd je vždy spojeno se zahájením výstavy dětských výtvarných prací
Pouze malá ukázka z výstavy Jaro, léto, podzim, zima, která zaplnila dvě patra školních budov
Foto Ing. V. Procházka

 

Ohlédnutí . . .
Č t v e r o    r o č n í ch    o b d o b í

Jako každoročně i letos /11.-12. června/ proběhla na naší základní škole výstava výtvarných prací žáků 1. a 2. stupně.
V minulých ročnících byl středem pozornosti především člověk.
Letošní výtvarné setkání bylo pojato jako zastavení v každodenním spěchu. Návštěvníci měli možnost vnímat barevnost, náladu i proměny jednotlivých období, projít se celým rokem dopředu i nazpátek, na chvíli zastavit své kroky i čas a nechat se unášet tou barevnou záplavou.
O úspěšnosti výstavy svědčí nejen bezprostřední reakce účastníků, ale i zápisy v pamětní knize, které oceňují nápady a fantazii dětí.
Součástí byla i prodejní výstava prací žáků 2. stupně, na níž byly vybrány téměř 4 000 Kč, které budou použity na pomůcky pro výtvarnou výchovu.
Milí návštěvníci, jsme rádi, že jste od nás odcházeli s příjemnými pocity.

M. Semrádová

 

Ani o prázdninách škola neutichne

Když žáci i učitelé budou na prázdninách a na dovolené, život ve škole neustane. Budou se zde střídat firmy, aby vylepšily naše školní prostředí a provedly plánované opravy. Současně bude běžný provoz v účtárně školy, ředitel i zástupce budou docházet do školy, aby zajišťovali zdárný průběh prací. Oznamujeme, že každé pondělí v červenci a srpnu od 8.00 do 12.00 h lze získat informace přímo ve škole. Ti žáci, kteří si nemohli vyzvednout vysvědčení dne 30. června 2004, mohou si jej vyzvednout ve výše uvedených dnech.
 


Ohlédnutí za školním rokem 2003-2004 ve Speciálních školách Úvaly

Vážení a milí čtenáři Života Úval, školní rok končí, před dětmi jsou dva měsíce prázdnin, čas bezstarostných radovánek, brigád, dobrodružství, čas odpočinku, na který mají po celoroční poctivé práci plné právo.
Žáci naší školy své vědomosti a dovednosti rozvíjeli po celých deset měsíců nejen rozmanitou výuku ve svých učebnách, ale i při četných mimoškolních akcích. S velkým zájmem sledovali cvičení hasičů, hezký program pro ně připravila i místní knihovna. Dějepis na vlastní kůži si nejstarší ročníky zajely vyzkoušet do středověkého městečka Řepora, přehled o českých platidlech získaly prohlídkou expozice České národní banky. Vesmír poznávali všichni žáci při pravidelných návštěvách Planetária v Praze, velcí potom i v IMAXu, kde měli též možnost ponořit se do hlubin oceánů. Častá návštěva divadel, muzeí a výstav je již samozřejmostí.
Ve škole pracovaly dva kroužky, o které byl mezi žáky ZvŠ i PrŠ velký zájem. detail
V kroužku informatiky děti nejraději brouzdaly po internetu, komunikovaly pomocí elektronické pošty a zpracovávaly obrázky z digitálního fotoaparátu.
S činností hudebně-dramatického kroužku měli mnozí občané Úval a přilehlých obcí se seznámit jak o Vánocích, tak i na Dnu otevřených dveří.
I v letošním školním roce se naše děti snažily o vánoční výzdobu nádražní čekárny, o pomoc úvalským chovatelům s organizací výstavy domácího zvířectva, ruce k dílu přiložily i při úpravě zahrady II. MŠ. Pro myslivecké sdružení nasbíraly 286 kg kaštanů a 230 kg žaludů. Nejlepším sběračem se stal Jiří Zahradník. V soutěži "Z papíru zase papír" se dětem podařilo nashromáždit přes 2 t starých novin a časopisů. Tady byl nejpilnějším Josef Býma.
Velkých úspěchů dosáhli naši žáci také v oblasti sportu. V okresním kole dopravní soutěže v Čelákovicích obsadili ve svých kategoriích: 1. místo Tomáš Kamenický, 2. Jana Wimmerová a 3. Michal Vlček. Z turnaje ve stolním tenisu v Městci Králové přivezl zlatou medaili Jiří Foltýn. Naše škola uspořádala turnaj ve florbalu, kde jsme obsadili 2. a 3. místo. Tři naši žáci (Josef Nagy, Tomáš Kamenický a Martina Čecháková) reprezentovali náš okres v krajském kole lehkoatletického čtyřboje v Litoměřicích.
Vyvrcholením všech sportovních úspěchů se staly dva červnové turnaje ve vybíjené. Naši hráči obhájili prvenství z loňského roku v Českém Brodě a podařilo se jim zvítězit i v Nymburce. Celý rok budou školní vitrínku zdobit dva putovní poháry. Všem dětem patří poděkování za vzornou reprezentaci školy.
Speciální školy letos opustí 10 žáků zvláštní a 4 žáci praktické školy. Všichni, kteří v tomto roce projevili největší zájem o učební obory cukrář, kuchař, truhlář a podlahář, u přijímacího řízení uspěli a na odborná učiliště byli přijati.
Odměnou všem dětem za jejich celoroční práci byly školní výlety. 1.-7. třída navštívila ZOO ve Dvoře Králové, osmáci jeli obdivovat staré lokomotivy do Lužné u Rakovníka a naši nejstarší (9.tř.ZvŠ a PrŠ) prožili tři dny na Lužnici poblíž Sezimova Ústí.
Závěrem bych ráda popřála všem dětem hezké prázdniny, našim vycházejícím hodně úspěchů v učilištích a vám, milí spoluobčané, za celou naši školu slunečné léto plné radosti, pohody a odpočinku.

Mgr. Jana Kubešová

 

PODĚKOVÁNÍ
Praktická škola Úvaly děkuje ředitelce 3. MŠ paní Šárce Trojánkové a jejímu kolektivu za umožnění povinné školní praxe. V jejich školičce se nám práce moc líbí.
 


Den otevřených dveří

Dne 26. 5. 2004 se konal ve Speciálních školách Úvaly Den otevřených dveří.
Žáci spolu se svými učiteli připravili pro návštěvníky kulturní představení, ukázky různých praktických dovedností, například pletení košíků, malé občerstvení a mnoho pěkných výrobků zhotovených v hodinách pracovního vyučování.
Příchozí si mohli prohlédnout všechny učebny a další prostory školy. Viděli učebnice a pomůcky, podle kterých se děti učí a mnoho fotografií dokumentujících náš rozmanitý školní život.
Všem, kteří jste projevili zájem o naši práci, děkujeme za návštěvu a doufáme, že nám zachováte přízeň i v budoucnosti.

PaedDr. Lada Holubová

 

Poslední setkání žáků úvalské školy narozených v roce 1924

Dne 24. dubna 2004 úvalští rodáci ročníku 1924 se svými spolužáky z okolních obcí oslavili v hotelu Budka své 80. narozeniny. Tento ročník, jako poslední, prošel celou školní docházkou v bývalé první republice. Prožil všechny etapy vývoje naší země po první světové válce až po dnešní čas. Že to nebyly vždy krásné prožitky, zná každý z pamětníků sám. Od ukončení naší školní docházky v úvalské škole uplyne tento rok 65 let. Zub času po-znamenal počet našich živých spolužáků. Ze 140 jich zemřelo 72, o 24 nemáme přehled, 48 bylo pozváno na toto setkání a z toho se ho zúčastnilo 33. Zajímavé bylo i zastoupení přítomných na srazu. Bylo to 22 "děvčat" a 11 "kluků". Tedy poměr 2:1 pro "děvčata".
V současné době žije ještě jediný z našich učitelů. Je to pan Bohumil Trnka, který se dne 18.3.2004 dožil 99 let. Ze setkání jsme mu poslali pozdrav a společnou fotografii.
Na závěr se účastníci setkání rozhodli, že příští setkání již nebude organizovaně zváno. Pokud někdo bude zdravotně v pořádku, může se dostavit každý příští rok, poslední sobotu v dubnu do hotelu Budka na posezení. Z hospodaření ročníku zbyla částka 1 450 Kč, která bude předána dětem úvalské školy.

Ladislav Pachta

 

MDDM
Poděkování

Pracovnice domu dětí děkují panu řediteli ZŠ Františkovi Smolíkovi za vstřícný přístup a spolupráci. Přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních úspěchů a těšíme se v budoucnu na výstavu fotografií z našeho regionu.
Hezké dny a dobré světlo.

Děvčata z MDDM

 

detail detail detail detail

Klavírní sekce ZUŠ Čelákovice pod vedením pí uč. Natálie Grokchovské.
Děti z kroužků fléten MDDM s panem učitelem Petrem Nováčkem.
Děti a paní uč. Petra Chancová (ZUŠ Čelákovice - flétny).
Turistický kroužek DDM v Praze. Na bobové dráze se dětem velmi líbilo.
Foto R. Navrátil

 

Klub Ouvaláček detail

Milé děti a rodiče, ráda bych vám poděkovala za váš zájem o cvičení rodičů s dětmi a klub Ouvaláček, zaměřený na výtvarnou výchovu.
Tak jako loni, i letos jsme se pravidelně setkávali každý týden v prostorách domu dětí. Navíc jsme se mohli zúčastnit podzimní víkendové akce s cvičením a plaváním pro děti v Orlických horách a zimního týdenního pobytu v Janských Lázních.
Myslím, že i letos jsme pro naše děti mnoho vykonali. Pomocí říkánek a písniček se děti naučily hodně pohybových dovedností, zdokonalily se v jemné motorice, rozšířily si slovní zásobu a především navázaly sociální kontakt s jinými osobami.
I v příštím školním roce se budu těšit na staré i nové tváře. Cvičení a výtvarka budou probíhat pouze jedno dopoledne v týdnu.
Cvičení od 8.30 - 9.15 h, 9.15 - 10.00, blok cvičení + výtvarka pro děti nad 3 roky od 10.00 - 11.30 h.
Konkrétní den se dozvíte v září při zápisu v MDDM.

Na shledanou se těší Hanka Němcová

 

Cestovali jsme po Novém Zélandu

V pátek 28. května v podvečer se asi padesátičlenná výprava vydala na putování po Novém Zélandu. Cestu zvládli za necelé dvě hodiny. Těm, kteří v tomto okamžiku nevěří předcházejícím větám, je třeba říci, že cestování proběhlo v galerii Městského domu dětí a mládeže v Úvalech pouze formou besedy a doprovodné výstavy. Při poutavém vyprávění Pavla Štorka se všichni přenesli na vzdálené ostrovy v Tichém oceánu.
Pavel Štork se v minulých letech několikrát vypravil do zahraničí. Od podzimu roku 1999 do jara 2000 byl v Izraeli, v roce 2002 a 2003 byl dvakrát krátce v Jižní Koreji. Nejdéle pobýval v letech 2000 až 2004, a to třikrát přibližně půl roku, na Novém Zélandu. Pracoval na farmách za ubytování a stravu a současně se zdokonalil v angličtině. Vyprávět o cestě po Novém Zélandu by mohl dlouhé hodiny. Putoval od severu k jihu a přitom se snažil poznat vše, co je pro Nový Zéland typické. Poznal, že Nový Zéland má velmi rozdílné zalidnění. Zatímco Auckland je jediné miliónové město (přesto není hlavní), zbytek obyvatel, kterých je celkem 3,6 miliónu, žije často ve vesnicích vzdálených od sebe až 150 kilometrů. Typickým je pro Zéland chov ovcí, kterých je minimálně desetkrát více než obyvatel. V některých oblastech země je suché podnebí, jinde velmi často prší. Takovým deštivým místem je třeba West Coast v jižní části s deštnými pralesy. Pouhých 100 kilometrů po překročení hor je naopak téměř polopoušť se dvěma krásnými jezery Lake Tekapo a Lake Pukaki pod nejvyšší horou Zélandu Mt. Cook s výškou 3 764 m. Velmi známým místem s překrásnými přírodními scénami je Milford Sound, které je považováno za osmý div světa. Pavel Štork brázdil po Novém Zélandu, podobně jako mnoho dalších lidí z celého světa, převážně na kole a ujel přibližně 3 500 kilometrů. Říká, že tak se nejlépe pozná nejen navštívená země, ale i příroda v ní. Právě příroda mu občas kladla překážky v cestě. Souboj s přírodními živly při cestě na Arthur’s Pass, průsmyk v Jižních Novozélandských Alpách, vyhrál až na třetí pokus.
Při cestách se setkal nejen s Novozélanďany, ale s lidmi z mnoha dalších zemí, včetně Čechů. Byly to zážitky dobré i horší. O jednom hezkém zážitku vyprávěl: "Na jednu farmu jsem přijel telefonicky ohlášen až ve večerních hodinách. Na farmě žila žena se svým osmnáctiletým slepým synem. Druhý den ráno při snídani mi s lítostí oznámila, že musí oba na tři dny odjet. Ukázala mi práci, kterou mám dělat, vysvětlila mi, že jídla mohu konzumovat, kolik budu chtít a odjeli. Nechala mě samotného ve svém domě, přestože mě znala několik hodin. Stál jsem tam s pusou otevřenou. Tomu říkám důvěra! Něco podobného se mi později stalo ještě jednou na jiné farmě. Každého Čecha bych poslal alespoň na pár týdnů na Nový Zéland do školy důvěry. Nejenom proto naučit se věřit jeden druhému, ale i proto zažít ten krásný pocit, když je mu důvěřováno. Na druhou stranu se obávám, že by Češi rychle přetvořili Nový Zéland k obrazu svému."
Nejen pro tyto zážitky, ale i z mnoha dalších důvodů může pro někoho být Pavlovo vyprávění inspirací k úvahám o místě příští dovolené. Čechů prý na Nový Zéland už jezdí hodně.

Text a foto Ing. Vladislav Procházka

detail detail
 

 

S P O L K Y

JUNÁK HLÁSÍ....
Úvalští skauti na mezinárodním setkání

Mezinárodní skautské setkání s názvem Intercamp se koná každý rok v jiné členské zemi a můžete se tam seznámit s britskými, nizozemskými, francouzskými, belgickými, německými, ale také americkými a kanadskými skauty. Letošní Intercamp se konal 28. - 31. května právě v České republice v kempu Sycherák nedaleko Boru u Tachova.
Využily jsme šance a poslaly přihlášky již na podzim, ale ani jsme nedoufaly, protože zájem byl opravdu veliký. Netrvalo dlouho a naše přání se vyplnilo. Tak jsme započaly své čtyřdenní putování. Cesta byla dlouhá a úmorná, ale už ve vlaku jsme měly možnost se seznámit se skauty z celé republiky, které spojoval stejný cíl cesty. U registrace nás mile přivítala česká část servis týmu s červenými tričky a modrými šátky. Do organizace této velké akce byli zapojeni i další členové z našeho úvalského střediska - vůdce střediska Saip, vůdce dívčího oddílu Klíček a rover Kondor. detail
Z registrace jsme se odebraly do svého subcampu, kde nám byla přidělena stanovací plocha a byly jsme rozděleny do mezinárodních týmů (v těch jsme absolvovaly celý program). Obhlédly jsme sousedy a prošly celý areál, kde jsme našly poštu, skautské obchody a české i nizozemské skautské muzeum.
V sobotu ráno byl zahajovací ceremoniál. Představil se nám "král" Intercampu Šlehy. Připlouval na loďce po rybníku, u břehu stáli jeho poddaní a udatní rytíři sváděli boje o vítězství… Celé setkání se vedlo v duchu rytířském a jednotlivé aktivity se odehrávaly na pomyslných českých hradech. Na hradě Křivoklátu jste si mohly vyzkoušet umění kejklířů, na Karlštejně lukostřelbu, dále tam byla obří horolezecká stěna, plavba na pramicích, obří skákací trampolíny, detektory kovů, lasa, vyzkoušely jsme si brazilské bojové umění a mnoho dalšího. Večer nám zahrál Merf a Beatles Revival, kteří se setkali s velikým úspěchem. V neděli ráno byla pro zájemce přichystána ekumenická bohoslužba a pak se šlo na Hike - výlet asi na 12 km, kde jsme cestou plnily rozličné úkoly. Po výletě jsme se zapojily do mnoha typů rukodělných aktivit (od výroby lakrosky a sádrové masky po vazbu knih a dalších). Nedělní večer patřil kejklířům, bojovníkům a bojovnicím, středověké hudbě a tanci. V pondělí ráno jsme se probudily do posledního dne Intercampu a čekal nás už jen závěrečný ceremoniál s předáním královské koruny skautům z Nizozemí a odjezd domů.
Běhen těchto pár dní jsme se setkaly se spoustou milých lidí, uplatnily angličtinu a němčinu (občas i řeč rukou a nohou), ale hlavně jsme si odvezly spoustu zážitků a užily příjemný čas. Celý víkend nám totiž krásně svítilo sluníčko. Doufáme, že se nám příští rok podaří vyjet na Intercamp znovu, i když to bude mimo naší republiku.

Adéla Skřivanová
(Za obě další účastnice Gabrielu Skřivanovou a Petru Hanuškovou.)

Další podrobnosti a fotky naleznete na adrese www.skaut.cz/intercamp.
 

AKVA Úvaly 2004

Téměř 700 návštěvníků zavítalo 29. května dopoledne do úvalské sokolovny, kde se konal 6. ročník celo-státního setkání akvaristů pod názvem AKVA Úvaly 2004. Prodejně prezentačního veletrhu se zúčastnilo 36 vystavovatelů z České republiky, Slovenska a Polska. U 22 prodejních stánků bylo možné zakoupit akvarijní ryby, 14 firem nabízelo akvaristické pomůcky. detail
Návštěvníci byli širokou nabídkou velmi spokojeni. Mnozí se přišli nejen podívat, ale odnášeli si zakoupené exempláře do svých akvárií. Je obdivuhodné, že úvalské setkání akvaristů připravuje pouze několik lidí. Hlavním organizátorem je předseda úvalského spolku akvaristů Miloslav Kolařík, kterému s instalací vý-stavy pomáhají Jaroslav a Radovan Jarošovi, Martin Svítek, Vlastislav Kolařík, Zdeněk Tischer a Petr Novák. Příznivci akvaristiky se již nyní mohou těšit na další výstavu, která se uskuteční 18. prosince.

Text a foto Ing. Vladislav Procházka
Foto: Ze široké nabídky rybiček nebylo vůbec jednoduché vybrat si tu nejkrásnější

 
 

C Í R K E V

Písničkář Petr Lutka v Úvalech

"Plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně…"
Těmito slovy apoštola Pavla byl v pátek 28. května 2004 zahájen koncert známého křesťanského písničkáře Petra Lutky, který uspořádaly Církev československá husitská a Římsko-katolická církev v Úvalech v kostele Zvěstování Páně.
Zpěv písničkáře při kytaře zároveň doprovázela na varhany jeho manželka Markéta Lutková. Petr Lutka zazpíval řadu písní z vlastní tvorby i z tvorby svých přátel. Uvedl písně známé, které si již našly místo v srdcích lidí počátkem devadesátých let, a také zazpíval písně nové, komponované nedávno. Jeho písně např. Pražské Jezulátko, Zdislava, Srdce Mariino, Ave Maria apod. oslovují jistě mnohého posluchače. V závěru koncertu si účastníci se zpěvákem i společně zazpívali.Toto páteční pozdní odpoledne přineslo skutečně pěkný duchovní zážitek a řadu myšlenek k osobnímu přemýšlení.

Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH

 

PhDr. Olga Nytrová v Husově kapli

V neděli 23. května, týden před Svatodušními svátky, jsme v Husově kapli v Úvalech přivítali publicistku a básnířku PhDr. Olgu Nytrovou. Pro zpříjemnění nedělního odpoledne si pro nás připravila literární pásmo "Rajská zahrada Boží království", které vycházelo z její stejnojmenné eseje. Prožitek z vyprávění našeho milého hosta umocňovaly i hudební ukázky z koncertů pro housle a cembalo od A. Vivaldiho.
Ve své eseji se autorka zabývá hledáním ráje. Hledat ráj, vyhlížet jej, znamená věřit v požehnání. Vědět, že svět a věci ve světě mají dvojí tvář; jednu naprosto zjevnou, druhou skrytou a ta je základní. Hledání ráje - to je pohyb duše k něčemu, co je lepší než my sami. Autorka hledá ráj nejen přítomný, hledá něco, po čem voláme, co očekáváme. Hledá takový ráj, který má i nádech budoucnosti, hledá budoucí ráj skutečného autentického vztahu člověka s Bohem, naplnění latinského ORDO AMORIS, nebo-li naplnění řádu lásky. Olga Nytrová hledá vedle ráje i čas prožívaný v souladu s Bohem, který je příbytkem smyslu, náročným darem vybízejícím lidské svědomí k volbě.
V závěru eseje spisovatelka uvádí své vnitřní poznání, že člověk nemůže sám, jen vlastními silami, projít žádnou životní cestu, dokonce ani její část, může však na takovou cestu vstoupit a nechat se vést Boží pomocí.
Setkání s Olgou Nytrovou bylo skutečným duchovním prožitkem a do našich myslí vneslo řadu námětů k přemýšlení.

Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH

 

ÚVALŠTÍ NA PŘEHLÍDCE V JÍLOVÉM

V neděli 6. června se Komorní pěvecký sbor CHRISTI Úvaly účastnil 8. ročníku přehlídky pěveckých aktivit "Jílovské zpívání". Úvaláci se této přehlídky účastnili poprvé, ale přesto se pozice outsidera zhostili velmi dobře a mezi zúčastněnými dvanácti sbory z Prahy a celého Středočeského kraje se vůbec neztratili. Na přehlídce ukázali i výsledky své spolupráce s devítičlenným souborem Homunculi z Jílového a předvedli program, který si připravili pro letošní ročník Festivalu duchovní hudby 5. července 2004 v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze. Vedle písní Ó, Pane díky a Buoh všemohúci zazpívali část z Motteta č. 3 - Můj přítel Ježíš od Johanna Sebastiana Bacha a Req uiem aeternam od Zdeňka Lukáše. Zejména u přítomného 76-ti letého skladatele Lukáše a dalších posluchačů zanechali hluboký dojem. Z rukou starostky města Jílové Mgr. Květy Halamové převzal vedoucí sboru dr. Vítězslav Pokorný pamětní list a pozvání na další ročník přehlídky v roce 2005. Blahopřejeme všem patnácti zúčastněným členům sboru CHRISTI !

Roman Baxa

 
 

H I S T O R I E

90 let od 1. světové války

28. července si připomínáme již 90 let od vydání mobilizačního rozkazu rakouského císaře Františka Josefa I. a zahájení válečného střetu, v němž zúčastněné státy vedly boj za změnu mocenského vlivu ve světě a jeho nové přerozdělení. Připomeňme si jen v některých poznámkách odraz 1. světové války v životě úvalských občanů.
Důsledky čtyřletého válečného konfliktu dopadly na celé naše městečko. Bez-prostředně po vyhlášení světové války byl pro ozbrojené složky ve městě vyhlášen poplach a mezi občany nastal zmatek. Ale již do konce července 1914 byla u železničního mostu a viaduktu "devět kanálů" v Úvalech ustanovena strážní služba, zajišťovaná původně jednadvacátým pěším plukem z Čáslavi a později druhým domobraneckým plukem z Mladé Boleslavi.
Úvalští rezervisté (vojenské zálohy) narukovali ponejvíce do Mladé Boleslavi a po-stupně odcházeli na srbskou, italskou a ruskou frontu. Mezi lidmi však chyběly výraznější projevy odporu proti válce, neboť většina mobilizovaných vojáků doufala, že se brzy vrátí domů. Mezi rukujícími vojáky byli i dva místní učitelé: Jan Štancl, který později cvičil vojíny ve Vysokém Mýtě, a také Josef Jánský, který bojoval v Haliči a byl zde zraněn a následně se dostal do ruského zajetí. Rodiny ženatých rezervistů s dětmi dostávaly podporu od 60 korun až přes 100 korun měsíčně, což byla slušná podpora. Některé rodiny podporu ušetřily a za bojujícími vojáky posílaly na přilepšenou. Přes Úvaly jezdila řada vojenských vlaků, které přivážely stále nové a nové vojáky na bojiště. Vždy v pondělí místní lidé přinášeli na nádraží projíždějícím vojákům a zraněným občerstvení. Osobní vlaková doprava byla omezena, což nebyla příjemná situace pro naše občany dojíždějící denně za prací do Prahy. 26. října 1914 připochodoval do Úval a do Škvorce oddíl vojska. Tento vojenský oddíl po třech dnech odjel přímo na bojiště do Haliče, kde však byl zcela rozprášen ruskými vojáky. Z Haliče připutovalo do Úval několik srbských rodin. Dále sem bylo posláno 62 Poláků a Rusínů, kteří byli nejdříve ubytováni v hostinci na Malechově a později po jednotlivých rodinách. Za takovou osobu místní občané obdrželi příspěvek 60 haléřů. Těmto přistěhovalcům se však do práce moc nechtělo a později odjeli do Ameriky. Prvním padlým úvalským občanem se stal ještě v roce 1914 starší syn židovského obchodníka Aloise Šulce Hugo, který padl v Srbsku, druhým padlým byl Vlastimil Chlapec, mladý hostinský z restaurace U Nádraží.
14. února 1915 přicestovaly do Úval tři vojenské setniny (roty) 88. pluku, které byly ubytovány v sálech hostince U Ná-raží a v bývalé sokolovně. Setniny se zde střídaly, jedny odjížděly a nové přijížděly. Výcvik byl prováděn v celém okolí Úval. Dobrovolně k vojsku narukovali v Úvalech pouze studenti Hladík (rodem z Limuz) a Reindl (syn revidenta). Do ruského zajetí po bitvě u Lvova, v níž byl raněn, se v roce 1915 dostal i učitel Josef Jánský. V průběhu roku také někteří ranění vojáci přijížděli ke svým rodinám do Úval na ozdravnou dovolenou, jako např. pánové Limax, Řezáč, Klopštok, Böhm a jiní, a po vyléčení se zase vraceli zpět ke svým plukům. V průběhu roku 1915 byla zesílena vojenská hlídka u mostu na 40 vojáků a po vypuknutí války s Itálií byly opět omezeny osobní vlakové spoje do Prahy a do Českého Brodu. Železnice byla přeplněna projíždějícími vlaky s vojskem a se zraněnými ve směru do Prahy. Po roce 1915 byl ostrahou železnice a viaduktu pověřen oddíl domobrany zvaný "Úvalská stráž", jehož členové pocházeli především z oblasti Českobrodska. Po volbách do obecního zastupitelstva v roce 1915 byl odveden do armády také bývalý starosta J. Hladík a radní V. Poupa. Z Úval v celém průběhu války narukovalo celkem 521 mužů, z nichž šestadvacet padlo a jejich krví byla zbrocena bojiště v různých zemích světa.
Místní občané a obyvatelé okolních vesnic trpěli nedostatkem potravin a hlavně uhlí, který umocnilo zavedení přídělového systému. Lidí se hluboce dotýkala veliká drahota. Např. bílé pečivo pekla v Úvalech ve válečných letech pouze paní Štibingrová, neboť pánové Zeman a Kukla byli nuceni své pekařské obchody uzavřít. Povinným narukováním většiny práceschopných mužů do války se také velmi zkomplikovalo místní zemědělství, situace v průmyslových podnicích i v drobných živnostech. Zajištění jejich chodu leželo po dobu čtyř let především na bedrech žen, nedospělých synů či starců. Ve škole se místo v šesti třídách učilo jen v pěti třídách. Do městečka bylo každý týden dodáváno např. na 2400-2700 chlebových lístků, ale byl i týden, kdy byl chleba citelný nedostatek. Přes válečné hrůzy a bídu se však neustávalo v kostele Zvěstování Páně oddávat, byť bez ohlášek, neboť mužové odcházeli přímo na bojiště.
Počátkem roku 1916 byli dovezeni do Úval obyvatelé z italského pohraničí a do okolních vesnic Rusíni. Při řepné kampani pracovalo v cukrovaru 40 mladých ruských zajatců, později 67 italských zajatců. Mezi nimi byli též učitelé i úředníci. V hospodářských dvorech v Hodově a v Hostíně pracovali zajatí Rusové, u pana Prokůpka srbští zajatci, v dalších statcích a zemědělských usedlostech pracovali Rusové, Rusíni, Poláci, Rumuni, Tataři, Mongolové, turečtí mohamedáni. V městečku bylo ubytováno 38 tyrolských uprchlíků a 34 bukovinských Židů. A tak v městečku svorně vedle sebe žili Češi, Němci, Poláci, Italové, Rusové, Rusíni a Srbové. 24. listopadu 1916 byly pro válečné účely zabaveny dva zvony z úvalského kostela. Původně měly být odevzdány tři zvony, ale na přímluvu faráře byl ponechán vedle zvonu Kašpar i nejmenší zvon umíráček Jan. Tak byl zabaven vůbec největší úvalský zvon Maria z roku 1868, pořízený ze sbírek věřících, vážící 227 kg, v průměru měřící 75 cm, s nápisem: "Milostivým darem Jeho Veličenstva krále českého Františka Josefa a příspěvky osadníků ulit tento zvon ke cti Rodičky Boží r. 1868 v slévárně dcery Karla Bellmanna Anny v Praze". Druhým zabaveným zvonem byla Barbora z roku 1851, vážící 40 kg a měřící v průměru 38 cm, tzv. poledník. Osud obou zvonů však nakonec postihl, i přes určité oddálení, zvon Jan v lednu 1918. 28. listopadu 1916 zemřel císař a král František Josef I. Nástup Karla I. na císařský trůn byl přijat mezi lidmi s určitým nadšením, neboť nový císař byl znám z blízkého Brandýsa nad Labem, a v Úvalech dokonce několikráte pobýval. Lidé se již těšili na brzké ukončení války. Ale císař je zklamal a na konec války museli ještě dva roky čekat.
Nový rok 1917 započal krutou zimou, mrazy a sněžení trvaly až do března. Nově byly zavedeny poukázky i na cukr a na brambory, ale brambory si každý musel shánět sám. K nedostatku potravin mezi lidmi přibyl i nedostatek uhlí. Proto se počátkem roku nevyučovalo celý měsíc na úvalské obecné ani pokračovací škole. Ale i v jiných obdobích roku pro zimu vyučování ochabovalo. Nedostatek potravin a uhlí doprovázela drahota a lichva. Ta dosáhla svého vrcholu právě v roce 1917. Ve zvyšování cen se zvláště vyznamenali rolníci a mlynáři. Zneužívána byla neúroda pro veliké sucho na polích. Rovněž byly zavedeny výkazy o spotřebě mýdla, a tak si mnozí občané v Úvalech vařili mýdlo sami. Navíc úřady také nařídily odvádět sádlo z každého zabitého prasete. Pivo se vařilo v domácnostech. Nedostatek tabáku způsobil, že lidé kouřili třešňové, ořechové listí, mateřídoušku. Káva se nahrazovala praženým obilím.
Vzrůstající nenávist k umírající monarchii prohloubilo nucené omezení veškeré spolkové činnosti i násilné zrekvírování tří zvonů z věže kostela Zvěstování Páně v listopadu 1916 a v lednu 1918. Po čtyřletém utrpení však konečně přišel vytoužený rozpad Rakouska - Uherska, který také obyvatelům našeho města otevřel cestu k životu v novém demokratickém státě. I to byl důsledek 1. světové války, který vyústil ve spontánní vznik samostatné Československé republiky.
1. listopadu 1924 byl v Úvalech na náměstí před školou odhalen pomník padlým v 1. světové válce 1914 - 1918, do něhož bylo vloženo pouzdro s pamětním spisem. Jsou v něm i tato slova: " …ale přece se po 4 letech práce podařilo z dobrovolných sbírek občanstva, z podpor jednotlivých organizací a obce postaviti tento památník, jimž se občanstvo městečka Úval odvděčuje jmenovaným hrdinům za jejich životní oběti pro drahou vlast.
Památník buď nám i budoucím našim generacím vzpomínkou na padlé hrdinné bratry, kteří nám budou skvělým příkladem, kterak se máme zachovati, bude-li naše vlast nepřáteli ohrožena."

Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města

 

Zápisky pana Zemana
(1892-1969), mistra pokrývačského

(7. část zápisků z roku 1967 navazuje na předešlá vyprávění o výstavbě a životě v Úvalech v 1. polovině 20. století)

Kolem roku 1924 lidí v Úvalech přibývalo. Obecní zastupitelstvo se usneslo, že se prodají pozemky v Pařezině.
Pařezina sama byla jeden velký močál, žádný tam parcelu nechtěl, ale nebál se toho pan František Cmíral, který první koupil parcelu a začal stavět. Na námitky, že je to močál, kde se nikdy nic nedařilo, tvrdil, že až se vyhloubí studně a bude se odebírati voda, tak studně vodu stáhnou a bude tam dobře. Když on, tak i jiní nebojácní začali kupovat parcely po 20,- Kč za sáh a ve dvou třech letech byla Pařezina rozprodána a stavělo se. Bytů bylo málo, proto každý stavěl raději vilky větší, protože pronájmem místnosti mu nájemníci stavbu pomohou zaplatit. A tak se také dělo a mnohá vilka je zaplacena z nájmu. Ve dvou až třech létech byla Pařezina jedno staveniště bez cest, bez upravených ulic. Jen když se stavělo od lesa až po jedinou cestu, která do Pařeziny vedla.
Ale ani ulice Jiráskova nebyla úplně zastavěna. Domem ředitele cukrovaru a pak pana Kalouse v roce 1914 končila a pak byla už jen pole. Až brzy po válce v roce 1922 koupil parcelu pan přednosta stanice Jelínek a postavil tam jednopatrovou krásnou vilu. Hned na to koupil pan Šebek zbytek až k dnešní ulici Bezručově od pana Chrousta a stavěl tam nejdřív dílny. A tak pomalu rok za rokem přistavoval dílny a kolny, až barák v ulici Vojanově prodal a postavil si vedle pana Jelínka vilku s dvěma krámy pro sebe. Nějaké peníze mu ještě zbyly, něco půjčil stavitel Jedon, který už měl za sebou výstavbu skladů firmy Holan, dnešní Benzíny, a vystavěl zděné jednopatrové dílny. Ale ani tyto dílny a k nim strojovna mu nestačily, a proto stavitel Hlaváček z Třebohostic mu postavil další dílny, ale na to už p. Šebek nestačil a zůstal mu dlužen 26 tis. Kč. Ale Šebek pokračoval, jak se dalo, hledal společníka, který má peníze, ale nikdo do toho peníze nechtěl dát, protože to bylo zadlužené až po poslední cihlu na komíně. V roce 1935 to již dál nešlo a společníka našel. Jmenoval se Frešl a měl továrničku v Praze-Karlíně. Oba společníci ale spíše spekulovali, jak jeden druhého napálit. Nakonec jezdili do Českého Brodu ne ke koupi a prodeji, ale k soudu. Naposled soud dospěl k tomu, že žádný švindl se nestal, že to byl jen úmysl. (Pozn. red.: pan Zeman popisuje začátky firmy v Jiráskově ulici, v pozdějších létech známé pod názvem Interiér a kde je nyní firma Satjam)
Ale zatím v roce 1935 se vyskytl vážný kupec, a to družstvo Dřevořez, které za úřední odhadní cenu celý podnik koupilo a po zaplacení pohledávek dobíral pan Šebek hrozně málo. Ale Šebek nebyl z těch, kteří hodí flintu do žita. Koupil rohovou parcelu v rohu Bezručovy ulice a stavěl znovu, ale na jméno matky, aby mu nemohli nic zabavit. V této továrničce již všechno vedl mladý Bohouš Šebek a to bylo něco jiného. Ale přišla válka, dílny mu nezabrali, ale dali mu společníka Němce a na to zle doplácel a doplatil. Po válce zlí lidi tvrdili, že se dal schválně do spolku s Němcem, ale většina lidí věděla, že mu tam Němce dosadili. Po delším vyšetřování ho pustili domů. V roce 1948 mu továrničku znárodnili, v roce 1952 i jeho vystěhovali. Bohouše znovu zavřeli, dali do dolů do Jáchymova, kde si zkazil zdraví, z čehož už se nedostal. Přišel z Jáchymova a nasadili ho do tiskárny různých plakátů a tak pracoval také na Žižkově. Tam tiskárnu rozšiřovali, odebrali příčky, dali sami stroje a dům za nějaký čas spadnul. Mladého Šebka vzali k soudu k zodpovědnosti, třebaže za nic nemohl. Po určité době ho pustili domů, ale s tak podlomeným zdravím, tak utýraného, že přišel domů v sobotu, v pondělí ho odvezla sanitka do Č. Brodu do nemocnice, kde otravě z Jáchymova a týrání ve vězení za týden podlehl. Škoda, třikrát škoda čtyřiačtyřicetiletého Bohouše Šebka.
(pokračování příště)
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 981 539, fax: 281 981 696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz