8/2004

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
N A P S A L I   O   N Á S
H I S T O R I E
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
C Í R K V E
 
K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 45

 

 

 
detail
Pohled na Úvaly z Vinice - 40. léta 20. stol. Foto Jaromír Rajnyš

Na fotografii vlevo můžeme vidět budovy cukrovaru. V pozadí se tyčí komín cihelny v Radlické čtvrti. Dominantní objekt uprostřed snímku představuje devítiobloukový železniční most lidově nazývaný "devět kanálů". Nalevo nad vrcholky stromů je možné rozeznat střechu dnes již neexistujícího hotelu "U Českého lva", který stával v dolní části náměstí Arnošta z Pardubic.

Autorem fotografie je úvalský rodák pan Jaromír Rajnyš. Dlouhá léta fotografoval Úvaly a okolí. Jeho snímky mají vysokou uměleckou a dokumentární hodnotu a jsou uloženy v městském archivu.
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

INFORMACE
z jednání rady města Úvaly,které se konalo v úterý 29. 6. 2004

Byla provedena kontrola zápisu z minulé rady a kontrola průběžného plnění úkolů.

Vzhledem k nutnosti rekonstrukce opěrné zídky v ulici Pražská bylo osloveno několik firem, od kterých následně došly nabídky. Rada města jmenuje komisi pro vyhodnocení nabídek na rekonstrukci opěrné zídky v ul. Pražská ve složení Ing. Krutský, Ing. Černý, p. Kroutil, Ing. Nečas.

Z odboru správního

Ředitelka Speciálních škol Úvaly upozornila na potřebu získání další místnosti ve Speciálních školách Úvaly. Proběhlo jednání se zástupcem ZUŠ Čelákovice, při kterém ZUŠ Čelákovice vyjádřila souhlas s výpovědí nájemní smlouvy ze strany města na 3 učebny v budově speciálních škol s tím, že by následně byla uzavřena podnájemní smlouva na skutečně potřebný počet učeben mezi speciálními školami a Základní uměleckou školou Čelákovice. Rada města souhlasí s podáním výpovědi nájemní smlouvy č. 1/200 SMM ze dne 31.12.1999, uzavřené mezi městem Úvaly a ZUŠ Jana Zacha Čelákovice ze strany města s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Dále rada souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy na nebytové prostory v objektu Speciálních škol Úvaly mezi Speciálními školami Úvaly a ZUŠ Jana Zacha Čelákovice s platností od 1. 9. 2004.

Správní odbor obdržel žádost o povolení místa podnikání ve služebním bytě p. B. Smítka, správce MŠ Kollárova, na adrese Kollárova 1268, Úvaly, na činnost úklidové práce.
Rada města souhlasí s uvedením místa podnikání Úvaly, Kollárova ulice 1268, pro pana Bohumila Smitka na činnost úklidové práce s platností souhlasu po dobu platnosti nájemní smlouvy na uvedený byt a zároveň po dobu výkonu činnosti správce MŠ Kollárova.

Radě byl předložen materiál týkající se prodloužení nájemních smluv na dobu určitou. Všichni uvedení nájemci platí nájemné řádně, vyjma pana J.
Dále končí k 30. 6. 2004 nájemní smlouvy na následující nebytové prostory:
ZŠ Úvaly - družina v objektu TESKO, p. Ladislav Martínek - nebytové prostory v hasičském domě, p. Martin Tyl - pozemek u hasičského domu.
1. Rada města souhlasí s prodloužením nájemních smluv na dobu určitou na bytové prostory nájemcům, kteří řádně platí nájemné.
2. Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na nebytové prostory Základní škole Úvaly na prostory družiny v objektu Tesko do 30. 6. 2005 dodatkem nájemní smlouvy za stávajících podmínek.
3. Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s panem L. Martínkem na nebytové prostory v hasičském domě, Klánovická 918, Úvaly, do 30. 6. 2005 dodatkem nájemní smlouvy se zvýšením nájemného koeficientem inflace 1,8%.
4. Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s p. M. Tylem na pozemek u hasičského domu do 30. 6. 2005 s úpravou následujících bodů nájemní smlouvy: výše ročního nájemného a paušál za služby se zvyšuje na 3 800,00 Kč za rok, nájemné bude splatné ve čtvrtletních splátkách předem. Obě smluvní strany mohou vypovědět nájemní smlouvu za podmínek uvedených v § 9 a § 14 zákona č. 116/1990 s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Radě byl předložen návrh na pojmenování ulice v chatové osadě. Správní odbor navrhuje pro tuto ulici název ulice Osadní.
Rada města schvaluje nový název pro ulici v chatové osadě pod silnicí I/12 směrem k Oboře - ulice Osadní.

Rada byla informována o tom, že v souladu se zákonem č. 564/1990 Sb., O státní správě a samosprávě ve školství, je třeba doplnit zásady pro přijímání žáků do ZŠ Úvaly jako doporučující při převisu zájmu nad rámec schválené kapacity školy.
Rada města schvaluje zásady pro přijímání žáků do ZŠ Úvaly jako doporučující opatření při možném překročení povolené kapacity ZŠ Úvaly:
1) Přednostní přijetí žáků s trvalým pobytem v Úvalech.
2) Přijetí žáků z obcí, které nejsou zřizovateli ZŠ, v pořadí: Horoušany-Horoušánky; Tuklaty-Tlustovousy; ostatní obce bez ZŠ.
3) Ostatní obce, které jsou zřizovateli ZŠ.
V případě, že přijetí žáků z obcí na druhém a zejména na třetím pořadí bude znamenat zvýšení počtu tříd v jednotlivých ročnících, je ředitel školy povinen projednat toto zvýšení se zřizovatelem školy.

Rada byla informována o výsledcích kontroly - závazného posudku hygienika, podle kterého je třeba snížit kapacitu dětí v MŠ Pražská z původního celkového počtu 50 dětí na celkový počet 40 dětí, t j. 20 dětí na jednu třídu. Z tohoto důvodu je třeba změnit zřizovací listinu MŠ Pražská v položce Kapacita MŠ.
Rada města souhlasí s podáním žádosti na příslušný odbor Krajského úřadu Středočeského kraje o změnu zařazení v síti škol Mateřské školy Úvaly, Pražská 525, okres Praha-východ, týkající se položky "kapacita mateřské školy" na 40 dětí.
Kontrolou ze strany krajské hygienické stanice byl v MŠ Pražská zjištěn nedostatečný počet WC a umývadel. Je třeba zabudovat ještě 1 ks WC a 1 ks umývadla. Náklady na tuto rekonstrukci jsou cca 15 000 Kč. Ředitelka MŠ pí. Hejnicová žádá úhradu těchto nákladů.
Rada města souhlasí s úhradou nezbytných nákladů na pořízení a instalaci 1 ks WC a 1 ks umývadla včetně příslušenství v MŠ Pražská.
Rada města ukládá odboru investic a životního prostředí, aby ve spolupráci se starostou připravil návrh studie výstavby dalšího pavilónu u MŠ 3, včetně posouzení, jestli zázemí (kuchyně, kotelna) budou dostačující pro rozšířenou kapacitu.

Z odboru stavebního úřadu

Stavební úřad informoval o současné situaci a o podmínkách umísťování reklamních billboardů při komunikacích.
Rada města požaduje na stavebním úřadu, aby v rámci své pravomoci zajistil, aby všechny reklamní panely o ploše nad 0,6 m2 podléhaly správnímu řízení a aby žadatel o povolení k umístění reklamního zařízení nad 0,6m2 přikládal k žádosti stanovisko obce.
Rada města ukládá správnímu odboru dohledat, zda provozovatelé reklamních zařízení na pozemcích města mají řádně uzavřené nájemní smlouvy a zda provozovatelé reklamních zařízení odvádějí městu poplatky z jejich provozování dle vyhlášky o místních poplatcích.
Rada města ukládá tajemníkovi, aby připravil návrh vyhlášky upřesňující podmínky povolování reklamních zařízení na území obce.
Rada města ukládá Ing. Černému, aby zjistil podmínky smlouvy o umísťování reklamních zařízení mezi VAPAS a SÚS.

Stavební úřad informoval, že je obtížně vynutitelné pouze na základě územního rozhodnutí, aby investor provedl dodatečně výstavbu komunikace, i když v podmínkách územního rozhodnutí je fakt výstavby komunikace zanesen i s podmínkou, že komunikace bude dohotovena před vydáváním kolaudačních rozhodnutí jednotlivým stavebníkům.
Rada města ukládá odboru investic a životního prostředí nevydávat souhlasné stanovisko obce při územním řízení do uzavření závazné smlouvy mezi městem a investorem o výstavbě komunikací.
Rada města ukládá odboru investic a životního prostředí, který se vyjadřuje za město ve stavebních řízeních na jednotlivé rodinné domky v nových lokalitách, aby vydával souhlasné stanovisko města při povolování staveb pouze tehdy, je-li v místě dohotovena komunikace pod úroveň finální vrstvy. V lokalitách, kde je sloučeno územní a stavební řízení, bude OIŽP postupovat obdobně.

Z odboru investic a životního prostředí

Rada města ukládá odboru investic a životního prostředí zjistit, je-li zakoupeno a nainstalováno zrcadlo pro zvýšení přehlednosti křižovatky u večerky v lokalitě V Setých. Je-li zakoupeno, jeho instalace bude zajištěna prostřednictvím VPS.

Radě byl předložen přehled nabídek firem zajišťujících svoz komunálního odpadu.
Rada města bere na vědomí přehled předběžných cenových nabídek firem ucházejících se o svoz komunálních odpadů na území města Úvaly.

Odbor investic a životního prostředí předložil radě města k odsouhlasení text smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 1 095 000,00 Kč z Fondu životního prostředí Středočeského kraje na výstavbu díla Splašková kanalizace Glücksmannova.
Rada města souhlasí s návrhem smlouvy na poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje na dílo Splašková kanalizace Glücksmannova v Úvalech.
Rada města pověřuje starostu k podpisu smlouvy na poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje na dílo Splašková kanalizace Glücksmannova v Úvalech.

Vzhledem k nutnosti využití pozemku, na kterém jsou nyní umístěny sběrné suroviny, pro výstavbu diskontní prodejny potravin byla rada informována, že dosavadní nájemce předmětného pozemku se dohodl se soukromým vlastníkem pozemků v lokalitě Hostýn o novém umístění výkupny sběrných surovin a sběrného dvora.
Rada města bere na vědomí nové umístění výkupny sběrných surovin a sběrného dvora nebezpečných odpadů na soukromém pozemku v lokalitě Hostýn.

Rada města bere na vědomí návrh odboru investic a životního prostředí na využití pozemku p. č. 2007 v Jiráskově ulici proti nádraží jako parkovou plochu a ukládá odboru investic a životního prostředí zajistit vyčištění tohoto pozemku.

Odbor investic a životního prostředí předložil radě žádost manž. K. o souhlas k navážení ornice na pozemky p. č. 2855, 2856, 2857 v Tovární ulici. Kubatura zeminy je mezi 500 a 1500 m3, zemina by se dovážela nákladními automobily přes lokalitu V Setých.
Rada města ukládá odboru investic a životního prostředí včas odpovědět manž. K. na jejich žádost s tím, že o žádosti bude rozhodnuto vzhledem ke složitosti případu v zákonné prodloužené lhůtě do 60 dnů. Dále rada ukládá odboru investic a životního prostředí provést v lokalitě místní šetření a informovat radu.

Odbor investic a životního prostředí předkládá radě města k rozhodnutí další postup průběhu zakázky "Výstavba vodovodu Radlická čtvrť". Vzhledem k nižší dotaci ze strany ministerstva zemědělství a vzhledem ke zvýšení DPH je třeba na dokončení prací v rozsahu dle projektu 6 604 000 Kč. V rozpočtu města je na tento účel schváleno 3 330 000 Kč.
Rada města ukládá odboru OIŽP dát pokyn zhotoviteli zakázky "Výstavba vodovodu Radlická čtvrť" pokračovat v pracích do objemu prací odpovídajícímu výši částky schválené v rozpočtu města.

Různé

Ing. Horová seznámila radu města s možností umístění městské tržnice na pozemku mimo území náměstí.
Rada města souhlasí s přípravnými kroky k přemístění městské tržnice mimo náměstí Arnošta z Pardubic.

Ing. Horová seznámila radu s průběhem prací na kronikářském zápisu a předložila radě výtisk dosud zpracovaného kronikářského zápisu za rok 2004.
Rada města souhlasí s proplacením odměny kronikáři města ve výši poloviny sjednané roční částky.

Ing. Horová informovala radu o stavu jednání se společností TEDO Brno ve věci pozemků ve vlastnictví firmy TEDO Brno, na kterých jsou umístěny veřejné komunikace a inženýrské sítě. Další varianta předložená firmou TEDO Brno je směna pozemků. TEDO Brno navrhuje směnu za pozemek p. č. 369/1 (za čerpací stanicí Benzina). Rada se domnívá, že tento pozemek v majetku města lze využít vhodnějším způsobem, než je směna za pozemky pod komunikacemi. Město trvá na ceně 20 Kč/m2 a zároveň bude jednat s Pozemkovým fondem ČR o získání pozemků, které by bylo možno následně směnit s TEDO Brno.

Ing. Horová informovala radu o nevyhovujících prostorových podmínkách městské knihovny a navrhuje projednat s majitelem objektu možnost pronájmu další místnosti v objektu.

Je třeba zjistit legislativní a technické možnosti kontroly způsobu likvidace odpadních vod jednotlivých majitelů a provozovatelů nemovitostí.
Rada města ukládá odboru investic a životního prostředí a stavebnímu úřadu prověřit možnosti kontroly způsobu likvidace splaškových vod.

Ing. Černý informoval radu o jednání s projektantem akce "Přeložka silnice I/12" (t. j. silnice Praha - Kolín) a o návrhu následujících připomínek města Úvaly k uvedení do zápisu z jednání:
a) město žádá o možnost vyjádření se k projektu i ve fázi rozpracovanosti vzhledem k tomu, že souběžně probíhají práce na projektování pozemkových úprav,
b) město žádá o předložení návrhu na odvodnění přeložky silnice z důvodu možných dopadů na stav hladiny ve vodotečích Výmola a Škvorecký potok, zvláště v případě přívalových dešťů,
c) město připomíná obavy majitelů nemovitostí, zejména v Radlické čtvrti, z možného stržení vody ve studních,
d) město přepokládá předložení vizualizace protihlukových bariér, zvláště v oblasti Škvorecké obory,
e) město žádá investora, aby vyřešil ve spolupráci se Středočeským krajem kapacitně vyhovující komunikací namísto současné zcela nevyhovující silnice III/01212. Toto propojení je velmi důležité jak pro Úvaly, tak i pro okolní obce a zřejmě i pro odlehčení dopravní zátěže v okolí sídliště Rohožník v místní části Praha 21 - Újezd nad Lesy,
f) město Úvaly upozorňuje na nutnost projednání možnosti územní rezervy na VRT z důvodu odklonění trasy přeložky silnice I/12 jižním směrem od zástavby v Radlické čtvrti,
g) vzhledem k informaci, že pravděpodobně dojde ke změně řešení křižovatky na zpětném připojení na silnici I/12 a na navrhovanou přeložku silnice II/101, je město nuceno pozastavit práce na změně č. VII. územního plánu. Město proto požaduje urychlení vyřešení a seznámení s konečným návrhem výše uvedené křižovatky, aby bylo možno obnovit práce na změně územního plánu.

Obdobná připomínka platí i pro mimoúrovňovou křižovatku se silnicí II/101 v úseku mezi Úvaly a Škvorcem.
Rada města souhlasí se zapracováním připomínek do vyjádření města Úvaly k zápisu z jednání výrobního výboru akce "Přeložka silnice I/12" ze dne 29. 6. 2004. Tyto připomínky nenahrazují stanovisko města v budoucím územním řízení.

Ing. Černý informoval radu města o tom, že město obdrželo rozhodnutí finančního úřadu o povinnosti města vrátit dotaci na výstavbu bytů (střešní nástavby Prokopa Velikého 1346 a 1347, půdní vestavby Kollárova 1095 a 1096), která proběhla v letech 2000 a 2001 a zaplacení sankcí, a to z důvodu nesplnění 2 administrativních podmínek. Město zažádalo o prominutí sankcí a o zrušení rozhodnutí o vrácení dotace.

Ing. Krutský navrhl, aby byla v ceně inzerce v Životě Úval zahrnuta sleva pro stálé inzerenty.

Ing. Krutský navrhl vzhledem k nepřiměřeně dlouhému dodacímu termínu, ve kterém by byl dodán projekt přechodů pro chodce, prověřit variantu, jestli by nebylo možno využít služeb jiného projektanta s kratšími dodacími termíny.

Ing. Krutský se dotázal na postup oprav ulic.

Rada města ukládá odboru investic a životního prostředí prověřit stav inventarizace stavu ulic a zadání oprav ulic jako podklad pro příští radu.

Ing. Máčik předložil radě města rozbor nákladů na tisk Života Úval ve společnosti Typol spolu s nabídkou Tiskárny Úvaly, s.r.o. Náklady jsou zcela srovnatelné.

Ing. Černý informoval radu o výsledcích jednání se společností Multitec Bohemia, a.s., které bylo uloženo zastupitelstvem města.
Výsledky jednání: Multitec Bohemia, a.s., souhlasí s tím, aby částka 1,3 mil. Kč, kterou poskytlo město jako první splátku kupní ceny, byla jištěna zástavou nemovitostí ve prospěch města.
 


Letošní posvícení

Jako každoročně, tak i letos se bude konat začátkem září v Úvalech tradiční posvícení. V letošním roce ovšem s jednou důležitou změnou - konat se bude na náměstí. Na základě rozhodnutí rady města budou atrakce a stánky rozmístěny v prostoru náměstí, jako tomu kdysi v minulosti bývalo. Již předem upozorňujeme řidiče, že bude nutno předmětnou lokalitu objíždět.

J. Horová, místostarostka

 

Oprava sociálního zařízení základní školy

V červenci byly zahájeny práce na opravě křídla budovy ZŠ, ve kterém je umístěno sociální zařízení. Výkop jámy odhalil příčinu neprůchodnosti kanalizační přípojky - rozpad zdiva stoky. Zanesená část vodo-rovné větve byla vyčištěna tlakovou vodou, byla provedena prohlídka kamerou včetně stoupacích vedení. Zjištěné vady byly napraveny. Ověřovací sonda ve vnitřním půdorysu křídla neobjevila narušení základů. V současné době budou probíhat práce na nové kanalizační přípojce z bytu správce školy do šachty a do této nové přípojky bude zaústěna přípojka školy. Poté bude betonovou konstrukcí stabilizován základ křídla školy. Práce na opravě školy budou do zahájení školního roku dokončeny.

Ing. Oldřich Nečas, vedoucí odboru správy majetku města a životního prostředí

 

Otázky pro starostu

V jaké fázi je příprava výstavby přeložky silnice I/12?
V současné době pokračuje příprava výstavby přeložky silnice první třídy č. I/12 Praha - Kolín. Nová trasa odvede dopravu jižně od místních částí Prahy, a to Běchovic a Újezda nad Lesy, bude procházet kolem obcí Sibřina, Květnice, Dobročovice, Úvaly a připojí se na východním okraji našeho města na stávající trasu. Výstavbu připravuje Ředitelství silnic a dálnic Praha. Nyní se zadává projekt pro rozhodnutí o umístění stavby, jinak řečeno pro územní rozhodnutí. Výběrovým řízením byla vybrána firma Projektový ústav inženýrských a průmyslových staveb v Praze, která projekt připravuje. V červnu proběhl první výrobní výbor. Po zpracování projektu pro územní řízení, předpokládám v roce 2005, proběhne vlastní územní řízení, což je z hlediska stavebně právního asi nejdůležitějším úředním aktem. Toto řízení bude trvat jeden až dva roky, neboť se bude týkat obcí nebo místních částí Prahy a také desítek až stovek vlastníků pozemků. Poté se bude připravovat projekt pro stavební povolení. Pokud se na této technické a stavebně právní cestě nevyskytnou překážky a komplikace, výstavba přeložky by mohla být zahájena v roce 2009. Pro nás je zajímavé to, že trasa byla posunuta ještě více na jih, to znamená, že bude dále od města, než je nyní zaneseno v našem územním plánu. Proto zastupitelstvo na minulém zasedání odsouhlasilo optimalizaci návrhu trasy silnice č. I/12 v prostoru Úval jako návrh změny č. VII Územního plánu sídelního útvaru Úvaly. Rozhodování o vedení trasy částečně blokuje územní rezerva pro vysokorychlostní železniční trať, kterou má ministerstvo dopravy jako jednu z variant této trati do Prahy. Ještě jednou se pokusíme na Ministerstvu dopravy ČR vybojovat, aby tato územní rezerva byla zrušena a neovlivňovala trasu přeložky silnice I/12.
Byla zpracována studie dopadu nové trasy silnice na životní prostředí?
Studie dopadu na životní prostředí byla zpracována v roce 2002. Závazný posudek vypracovalo Ministerstvo životního prostředí ČR, které po projednání vydalo kladný posudek. To ale neznamená, že by veškeré záležitosti týkající se dopadu stavby silnice na životní prostředí při všech dalších stupních přípravy projektové dokumentace a při její výstavbě přeložky mohly být už opomíjeny.
A nyní otázka ze zcela jiné oblasti:
Může město zamezit pořádání technopárty v údolí Králičiny, které několikrát v červnu a červenci proběhly?
Město neobdrželo žádnou žádost o povolení těchto akcí a žádné povolení pořádat tyto akce nevydalo. Informace o jejich konání se ke mně dostala od občanů vždy s několikahodinovým zpožděním, protože bydlím v místě, kde hluk není slyšet. Například poslední skupina, která byla nejhlučnější, začala produkci až v pátek pozdě večer, o jejím konání jsem se dověděl až v sobotu ráno. Vždy, když jsem přijal stížnost, společně s příslušníky Policie ČR jsem na místo zajel a společně jsme usilovali o okamžité ukončení akce. Organizátoři těchto technopárty porušují několik zákonů. Je zřejmé, že jsou jim cizí veškeré zákonné normy a předpisy na ochranu přírody. Projíždějí lesem se svými auty, kterými přivážejí zvukovou aparaturu, napájecí elektrocentrálu, najíždějí další účastníci. Podle lesního zákona nemá nikdo, kromě pracovníků lesních závodů, povolen vjezd motorovými vozidly na lesní cesty. Jsou porušovány veškeré normy a předpisy pro limity hluku. Je velice obtížné najít pořadatele těchto akcí, protože po-každé se jednalo o jinou skupinu. Na organizátory poslední technopárty jsme zakročili s policií poněkud tvrději a doufám, že oni a další dále do Úval jezdit nebudou. V opačném případě bychom přistoupili k pokutám a byli by pozváni před přestupkovou komisi. Chceme spolupracovat s lesní správou, aby učinila taková opatření, která by zabránila příjezdu účastníků. Není možné nadále takovéto jednání trpět, protože kdyby se proslechlo, že vše probíhá bez následků, mohla by časem být z těchto technopárty mnohem větší akce s mnohem většími problémy. Je nutné vytvořit takové překážky, aby organizátoři došli k názoru, že toto místo v Úvalech přestalo být pro ně vhodné.
Děkuji za odpovědi.

Ing. Vladislav Procházka

 
 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Zpráva kontrolního výboru zastupitelstva města Úvaly
(zkrácená verze)

Na základě pověření zastupitelstva města Úvaly dané usnesením zastupitelstva č. 032/04 ze dne 25. března 2004 zpracoval kontrolní výbor kontrolu smluv o koupi areálu Multitec.
Úvodem zprávy konstatuje kontrolní výbor (dále jen KV) následující:
KV není oprávněn zabývat se smyslem kupní transakce, posouzení vhodnosti, účelnosti a smyslu koupě je plně v kompetenci zvolených zastupitelů města; KV se vyjadřuje k formálním záležitostem souvisejícím s koupí areálu, například kvalitou smluv, správností postupů při koupi a podobně. KV se tedy nezabýval obsahem odpovědi zastupitelstva občanům, kteří podali petici oproti koupi areálu; zabýval se pouze správností způsobu odpovědi na petici. Při sestavování své zprávy vycházel KV ze zápisů z jednání rady města a zastupitelstva, z výpovědí některých představitelů města, z údajů uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí z 20. května 2003 a 21. května 2003 a z dodatku č. 1 z 23. 1. 2004. Dále měl KV k dispozici výpis z katastru nemovitostí a kopii smlouvy o zastavení nemovitosti ze dne 22. ledna 2004.
Po prostudování výše uvedených materiálů upozorňuje KV na následujíc problematické body:
- Bod č. IV. kupní smlouvy, která je přílohou smlouvy o smlouvě budoucí: Doslovná citace: "Prodávající prohlašuje, že na převáděné nemovitosti neváznou dluhy, věcná břemena nebo jiné právní povinnosti. Kupující potvrzuje, že je mu stav převáděných nemovitostí dobře znám." Vyjádření KV k tomuto bodu: kupní smlouva, která je součástí smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené dne 20. 5. 2003, neobsahuje ustanovení, které by prodávajícího zavazovalo k tomu, aby převáděné nemovitosti až do doby koupě (převodu nemovitostí v katastru nemovitostí na město) s majetkem jakkoli nedisponoval.
- Kupní smlouva uzavřená 20. 5. 2003 § 3.1: Výslovně je zde stanoven způsob úhrady, a to formou úschovy finančních prostředků u notáře nebo advokáta. V rozporu s tím - a nikoliv v souladu, jak se píše v dodatku č.1 bod č. 2, bylo v dohodě uzavřené 21. 5. 2003 odsouhlaseno v bodě 3., že úhradu první splátky obdrží přímo Multitec.
- Dodatek č.1 dohody uzavřené dne 21.5.2003 na základě článku 1.2. §1 smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené dne 20. 5. 2003 mezi Multitec Bohemia, a.s., a městem Úvaly: v tomto dodatku se zejména konstatuje, že areál byl vydražen za částku 6,8 mil. Kč a že částka nad 5,5 mil., kterou se město zavázalo uhradit jako první splátku, činí 1,3 mil. Kč. 30. 7. byla tato splátka uhrazena, a to přímo společnosti Multitec Bohemia, a.s. Vzhledem k tomu, že první splátka byla městem uhrazena, domnívá se KV, že: 1. kupní smlouva počala být plněna dnem 30.7.2003 a kontrolní výbor je toho názoru, že zástavou majetku společnost Multitec Bohemia, a.s., porušila podmínky části IV. kupní smlouvy, která je platnou součástí podepsané smlouvy o smlouvě budoucí, 2. první splátka měla být složena do úschovy, tak jak je to uvedeno v článku č. III kupní smlouvy, která je platnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí.
- § 2.2 smlouvy o smlouvě budoucí: Citace: "Poruší-li jedna ze smluvních stran svůj závazek z této smlouvy o smlouvě budoucí vyplývající, zejména tím, že v dohodnutém termínu neuzavře kupní smlouvu uvedenou v § 1, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 40% kupní cen, a to do tří dnů od jejího vyúčtování".
Dle výpovědi místostarostky p. Ing. Horové se dostala tato podmínka do smlouvy na žádost společnosti Multitec Bohemia, a.s. Lze diskutovat o vhodnosti této smluvní pokuty, jedná se však o věc kauzálního, nikoli formálního významu a kontrolnímu výboru tedy nepřísluší, aby vyjadřoval své stanovisko týkající se existence a výše této pokuty.
Kontrolní výbor upozorňuje na možný výklad § 2.2: vložením slova "zejména" se otevírá možnost chápat smluvní pokutu v širším slova smyslu, tedy i s ohledem na zastavení objektu společností Multitec Bohemia, a.s., v době po splacení prvé splátky. Pokud byly skutečně porušeny podmínky části IV. kupní smlouvy, pak nastala povinnost smluvní pokuty ze strany firmy Multitec Bohemia, a.s. Kontrolní výbor doporučuje, aby tuto okolnost zhodnotil nezávislý právník.

Závěry KV:
1) Došlo k pochybení při přípravě textu smluv, zejména v části týkající se možnosti zástavy prodávaného majetku prodávajícím.
2) Patrně vzhledem k časové tísni nedošlo k podrobnějšímu projednání koupě areálu Multitec na půdě finančního výboru; bohužel - někteří členové finančního výboru postřehy a názory prezentovali až na jednáních zastupitelstva či v petici podané občany města Úvaly.
3) Existuje rozpor mezi smlouvou o smlouvě budoucí (§ 3.1) a dohodou ze dne 21.5.2003 (bod 3) týkající se způsobu platby.
4) Jednání firmy Multitec Bohemia, a.s., zejména uskutečněná zástava prodávaného majetku, odporuje dobrým mravům. Kontrolní výbor s politováním konstatuje, že například chybí písemné ujištění Multitecu, že na konci roku 2006 bude areál bez jakýchkoli závazků.
5) I když v kupní smlouvě ze dne 20. 5. 2003 není výslovně uvedeno, že majetek nesmí být až do doby uskutečnění prodeje zastaven, vyplývá to z ducha této smlouvy, která obsahuje ujištění o tom, že majetek není zatížen.
6) Způsob odpovědi zastupitelstva petičnímu výboru byl podrobný a formálně správný.

Doporučení kontrolního výboru:
1. Zahájit jednání s firmou Multitec Bohemia, a.s., o převedení částky 1,3 mil. Kč do úschovy tak, jak je uvedeno v původní smlouvě o smlouvě budoucí.
2. Projednat s nezávislou právní kanceláří možnost podání žaloby o zaplacení smluvní pokuty na firmu Multitec Bohemia, a.s., a dle závěrů nezávislé právní kanceláře podniknout další kroky.
3. Veškeré smlouvy týkající se investic nad 100 tis. Kč podepisovat za účasti právníka.
4. Zajistit, aby smlouvy, které mají být podepsány, byly přílohou usnesení rady a pokud to není možné, aby byla tato skutečnost vysvětlena v příslušném usnesení; po schválení usnesení nesmí být ve smlouvách již cokoli měněno.

MUDr. Jan Šťastný, předseda kontrolního výboru

 

Kniha o Úvalech vyjde na konci roku

Ve čtvrtek 8. července byly odevzdány do tisku texty a fotografie připravované knihy o historii a současnosti Úval. Tím bylo ukončeno dlouhé a složité období tvorby publikace, které spočívalo ve volbě koncepce, hledání témat, shromažďování historických materiálů, psaní textů a výběru fotografií. Knížku tvořila nejen pracovní skupina, která nesla největší tíhu odpovědnosti, ale podílelo se na ní dalších více než 60 lidí, kteří svými příspěvky se stali spoluautory tohoto historického díla.
Publikace pod názvem Úvaly v průběhu staletí by měla být vytištěna do poloviny listopadu letošního roku. Bude představena na slavnostním večeru, který se uskuteční pravděpodobně 26. listopadu 2004 v sálku DPS.

Ing. Vladislav Procházka

 

Svítání nad ochotnickým divadlem v Úvalech?

Ochotnickému divadlu v Úvalech byla věnována v letošním roce značná pozornost. Nejen únorovou výstavou DIVADLO A HUDBA V ÚVALECH 1860 - 1980, kde její vernisáž byla spojena se křtem knihy autora Ing. Vladimíra Kolomého Sborník dějin kultury v Úvalech, ale také v souvislosti s přípravou knihy ÚVALY V PRŮBĚHU STALETÍ, která bude vydána v listopadu t.r. Ochotnickému divadlu v Úvalech v této knize autoři věnovali celou jednu kapitolu. O to s větším zájmem jsem využil pozvání Dramatického kroužku Městského domu dětí a mládeže v Úvalech v neděli 27. června na premiéru divadelní pohádky KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA I. v sále domu s pečovatelskou službou. Nešlo o nic jednoduchého, neboť pohádka je známá a stále přitažlivá pro všechny věkové generace. Počáteční nervozita i tréma z účinkujících dětí brzy opadla a i já jsem se nechal vtáhnout do děje pohádky a nelitoval jsem. Představení bylo odvážné i vtipné, často jsem se přistihl při svém potutelném úsměvu a fandění té či oné postavě. Zvláště postavy Zdeničky, jejího "otce" rybáře a majitele kobyly byly přesvědčivé. Nezapadly však ani ostatní postavy. Působivý byl tanec víl v provedení dětí z TS Rytmus. Z představení jsem odcházel plný dojmů a jistě i ostatní diváci. A o to asi celému kolektivu dramatického kroužku MDDM a TS Rytmus, všem účinkujícím dětem pod vedením režiséra Aleše Morávka, pomocné režisérce Janě Pospíšilové, s choreografiií Aleny Sismilichové a střízlivou, nepodbízivou scénou Aleny Janurové, asi šlo. To je dobře. Že by začalo skutečně svítat nad úvalskou ochotnickou scénou a začaly se rodit základy něčeho nového a perspektivního, obnovujícího tradici divadelního ochotnického spolku J. K. Tyl Úvaly? Bylo by to jenom dobře a zasloužilo by si to pozornost a podporu všech Úvaláků. Snad se dočkáme. Zatím všem poděkování za příjemný prožitek, pevně věřím, že nebude poslední, rovněž přání trpělivosti a píle, v neposlední řadě nové úspěchy.

Dr. Vítězslav Pokorný
Foto R. Navrátil
detail detail detail detail detail detail detail detail detail
1) Kuba Martinovský - rybář, Terezka Procházková – Zdenička, Mája Šolcová – rybářka
2) Rusalky v podání děvčat z taneční skupiny Rytmus
3) Martin Černý - král, Pavel Šaman – mlynář, Ája Šolcová, Marta Kuchařová – strážci
4) Dominika Bubáková - páže, Martin Černý - král
5) David Procházka, Jitka Ulmanová - koňští handlíři
6) Dominika Bubáková - páže, , Klára Pecháčková - královna Koloběžka
Martin Černý - král, Vojta Šulc – soudce
7) Johana Šulcová, , Karolína Zahrádková – vypravěčky

 

Opravy komunikací v Úvalech

Rada města uvolnila rozpočtu částku 1,5 mil Kč na opravy komunikací se živičným krytem. V rámci rozsahu budou opraveny výtluky a poškozené části na ulicích Dobrovského, Rašínova, Grégrova, Bezručova, Jiráskova, Erbenova Maroldova, Nerudova, Dobročovická, Škvorecká, V. Nováka a Alešova. Některé z těchto ulic již jsou opraveny.
Technologický postup těchto oprav spočívá v odstranění nánosů nečistot, uložení štěrkové drtě jako výplně a následně pak prolití živicí a posyp kamennou drtí. Výhodou tohoto způsobu oprav je minimální omezení provozu dopravy při průběhu oprav a po posypu drtí je možný průjezd vozidel.

Ing. O. Nečas
detail detail
1) Oprava vozovky v Rašínově ulici
2) Oprava vozovky v ulici Vítězslava Nováka
Foto Ing. J. Horová

 

Chodníky

Domnívám se, že jednou z vizitek majitele nemovitosti je také plot a přilehlý chodník. Pokud se projdete po Úvalech, najdete ploty a chodníky vzorně udržované, průměrně udržované, ale také naprosté hrůzy. Chtěla bych apelovat na majitele těch posledně jmenovaných, aby si okolí svého domu udržovali a jednou za čas chodník vyčistili. Některé by totiž směle mohly konkurovat pastvinám. Samozřejmě lze namítnout, že chodníky jsou po různých úpravách nerovné a povrch pospojovaný. To je nepochybně pravda, ale v mých očích to není důvod, aby z něho volně rostly obrovské trsy pampelišek nebo téměř půlmetrová tráva. Matně si vybavuji, že před několika lety bylo v ŽÚ nafoceno několik konkrétních případů a následně si někdo z nich stěžoval, že plevel neroste z chodníku, nýbrž z prostoru mezi chodníkem a silnicí. Soudný člověk si ale přece udržuje nejenom chodník samotný, ale také jeho napojení na vozovku. Skutečně není v silách zaměstnanců města odstraňovat podél všech komunikací plevel. Zatím neuvádím konkrétní čp. a doufám, že si pár z nich sáhne do svědomí a chodník vyčistí. Pokud by se ale situace nezlepšovala, budu prostě v jednotlivých číslech ŽÚ nejspíš předkládat fotky konkrétních nemovitostí.

J. Horová, místostarostka

 

Proč je dobré žít v Úvalech

V poslední době se vede debata o bezpečnosti v Úvalech. Téměř každý ví, že příměstské obce a města kolem Prahy se staly vzhledem ke své poloze a zvýšenému výskytu bohatých obyvatel rájem zlodějů.
Je dobré, že my v Úvalech o této situaci nemlčíme. Nejde jenom o vytvoření jakési domobrany, neboť služby policie mají objektivně značné zpoždění. Souhlasím s názorem, který na těchto stránkách již zazněl, že totiž prevence je efektivnější než dovolávání se trestu pachatelů. Často neúspěšně, často zbytečně, vždy bolestně - až po činu.
Také si nemyslím, že koukání z oken a tipování "možných pachatelů" je takovou prevencí. Prevence začíná v nás samotných, ve všech, kterých se to týká, tedy ve všech obyvatelích Úval.
"Nebát se a nekrást", říkal již T. G. Masaryk za první republiky a tehdy to bylo české národní heslo. Mně se líbí.
Ráda žiji v Úvalech. Protože všude kolem je krásná příroda, kterou mnozí již možná nevnímají. Protože do centra Prahy se dostanu za 25 minut vlakem, který je, ač má často zpoždění, přece jen stále lepší a modernější než v jiných oblastech Čech. Protože se zde všichni znají, ale vyznají se sami v sobě? Protože a hlavně proto, že Úvaly mají to nejlepší před sebou, svůj rozvoj a prosperitu. Já zde vidím široké možnosti tvořivosti. Stačí jediné, nebát se, nehrbit se a být iniciativní. Prostě radovat se ze života a být obezřetný. Tomu se říká myslím, zralost.
Úvaly jsou mladé město, i když mně se líbí pohrávat si se slovem "vesnice". Ano, jsem dost prostořeká. Ale mám ráda, když si lidé nejsou lhostejní a když jsou hrdí. Václav Havel řekl, jak jsem zachytila někde v tisku, že se mu líbí, jak jsou úvalští občané hrdi na svou obec. Myslím, že to je opravdu moudrý člověk a umí volit slova /na rozdíl ode mě/. Kdo se bojí, krčí a ukazuje na druhé, přitahuje pozornost zlodějů. Je totiž jasné, že kolem něho a v něm vládne chaos, v němž se zločin snadno skryje.

Ing. Marcela Chudá

 

ATLASOVÁ STREET PARTY POTŘETÍ!

Vlastně už jde všechno samo.
Z předcházejících akcí každý ví, kdy a co má zařídit, přinést a udělat, takže stačí jen vyhlásit termín. Letos jsme se sešli 26. června a bylo nás zase o několik nových sousedů víc. Ústředním tématem setkání byla vlajka. Vybrat z mnoha přihlášených motivů ten pravý, který bude symbolizovat těsné sepjetí Atlasové ulice jak s horoušánskou, tak s úvalskou stranou, bylo zatěžkávací zkouškou pro mladou rodící se atlasokracii. Vše jsme zvádli a vlajka bude. Nezapomenutelným vkladem do kulturního dědictví Atlaska-Horoušánska se zapsal náš nový soused, sólový hobojista FOK, když přednesl na svůj mistrovský nástroj dva návrhy atlaské hymny. Zvolili jsme svižnější variantu a do snídaně ten nejplodnější z nás stvořil tři oslavné sloky.
Vloni jsme snídaní končili, ale letos jakoby nedělním dopolednem začínalo všechno nanovo. Zatímco děti už si v kalném ránu osaměle míchaly u opuštěného baru své první drinky "Kyselého ksichtu", odolnější dospělí se teprve začínali do stanu trousit tu s mísou rychlokvašek, tu se zavináči. Zábava se postupně opět dostávala do varu a vyvrcholila historicky prvním sborovým přednesem nové hymny.
S blížícím se večerem a očekávaným čtvrtfinálovým zápasem Česko - Dánsko začali pánové častěji pohlížet na hodinky, čemuž bylo zamezeno geniálním strategickým tahem. Do stanu byl přemístěn největší televizor, který byl v okolních domácnostech nalezen, vyslali jsme posly pro další pivo a vrchní kuchař znovu rozžhavil grily pod zbylými Zámeckými uzeninami. Porážka Dánů pak byla trochu i naším vítězstvím, protože jsme tak skvěle fandili.
EURO se příští rok nekoná, ale čtvrtá street party bude určitě. A již pod vlajkou a s hymnou na rtech!

H. Langerová

HYMNA ATLASKA-HOROUŠÁNSKA
(nápěv: Růžový panter)

Když jdu - já A-tlasovou ulicí
tam ví-taj mě psi tklivě vyjící
a tak se přidám hnedka hau hau hau uuu.
Hle na rohu já kočku potkávám
je Set-níčků ta není toulavá
a tak si zazpívám s ní mňau mňau mňau uuuu.

Refrén:
Krásné je to u nás za Prahou
jez-dit dá se městskou dopravou
Výhra je tam v Atlasové ž í í í í t ! detail

NÁPOJ ŘEČENÝ "KYSELÝ KSICHT"
2 dl coly,
1 panák pomerančové šťávy,
zakápnout citrónem;
podávat s ledem.

foto: OBYVATELSTVO NANOREGIONU

 

O čem psal ŽÚ před lety

10 ROKŮ LIDOVÉ MYSLIVECKÉ SPOLEČNOSTI V ÚVALECH
V tomto roce slaví Lidová myslivecká společnost v Úvalech desáté výročí svého založení. Po celou dobu své existence se snažili úvalští myslivci o to, aby byli dobrými hospodáři na národních hodnotách, které tvoří živá příroda. Časy, kdy byli myslivci jen střelci zvěře, již dávno pominuly. Dnes je jejich hlavním posláním péče o zvěř a les. Však také každoročně dodávají na národní stůl značné množství zvěřiny pro zlepšení zásobování obyvatelstva. Je třeba, aby naše veřejnost viděla za výsledkem lovu vždy jen úpravu stavu zvěře docíleného celoroční prací našich myslivců. Spolková činnost však není zaměřena jen na zvěř. Vždyť na obnově lesa a při zemědělských pracích na polích státního statku v Úvalech jsou vždy myslivci v prvních řadách na pomoc. Za první pololetí 1961 odpracovali na polích, obnově lesa a na zvelebení obce 273 hodin. Je nutno podotknout, že LMS má 15 členů.
V tomto roce k měsíci dubnu - měsíci lesů, vyvolali myslivci akci na osázení pole na Skřivánku stromky. Vydatnými pomocníky jim v tom byli pionýři z devítileté základní školy v Úvalech. Společně vysázeli 15.000 stromků a osázeli tak podstatnou část pole. Jako další akci k měsíci lesů uspořádali na devítiletce přednášku o významu lesa a jeho ochraně s promítnutím filmů. Ale ještě je třeba široké spolupráce občanů, aby bylo dosaženo účinné ochrany naší krásné přírody. A bude-li každý v lese zachovávat základní způsoby kulturního člověka, nebude poškozovat porosty, ničit hnízda zvěře a zaměňovat les za arénu, pak se stane les opravdovým chrámem přírody a cílem rekreace našich občanů. Myslivcům pak ubude velká část starostí a ulehčí se značně jejich práce. Věříme, že úvalští občané nám v tom pomohou.

Ing. Nešpor
(Život Úval č. 8/1961)

 

Anketa
www.Uvaly.cz

Výsledky ankety umístěné na www.Uvaly.cz v období od 13.6. do 12.7.2004

Zúčastnili jste se někdy veřejného zasedání zastupitelstva města?
- ano, často 0% (0)
- ano 14% (5)
- ne 83% (29)
- ne, ale chci 3% (1)

V anketě na téma "letní počasí" můžete hlasovat na www.uvaly.cz do 12. srpna 2004.

www.Uvaly.cz/mesto - informační rozcestník
www.Uvaly.cz/adresar - katalog služeb a podnikatelů
www.Uvaly.cz/kalendar - informační kalendář
www.Uvaly.cz/reality - aktualizovaná realitní nabídka
www.Uvaly.cz/MeU - informace občanům o úřadech
www.Uvaly.cz/ZivotUval - pravidelný měsíčník
www.Uvaly.cz/knihovna - Městská knihovna
www.Uvaly.cz/mapa - aktuální mapa města
www.Uvaly.cz/pocasi - předpověď počasí
www.Uvaly.cz/anketa - nová anketa

 


Tribuna čtenářů

Prohlížíme-li knihu "Úvaly jindy a nyní" vydanou v roce 1929 nákladem místní školní rady v Úvalech vidíme, jak mnoho se za těch 36 let v Úvalech změnilo. Změnilo se město samo, přibyly nové ulice, čtvrti, silnice, a musíme říci, že změnila se i tvářnost krajiny. A tu máme dojem, že bylo by nanejvýš na čase, a je to hlavně v zájmu budoucích pokolení, aby v Úvalech byla vydána nová kniha třeba s názvem "Úvaly v roce 1929 a dnes". Nevím ovšem, zda dnes najdou se v Úvalech obětaví jedinci, zejména z řad učitelských a všech těch, kteří mají snadný přístup k úvalským kronikám a mohli by svými články přispěti do této knihy. Vím, že pro jediného člověka by to byla práce skoro nadlidská sehnat všecka ta data, ale více lidem by se to snad přece podařilo.
I kniha "Úvaly jindy a nyní" byla tak sepsána a dnes jistě valná část obyvatelstva si ráda v ní čte a porovnává poměry tehdejší a dnešní. I tehdy se našli obětaví jedinci, jako byl bývalý ředitel školy pan Otakar Brož, odborný učitel Václav Sommer, odborný učitel a ředitel pan Josef Jánský, odborný učitel Jan Štancl, farář Karel Kydlíček atd. Bohužel již tři z nich nejsou mezi námi.

B.K.
(Život Úval č. 7/1965)

Poznámka redakce: Obětaví jedinci, kteří připravili k vydání novou knížku o Úvalech, se našli až téměř po 40 letech od doby, kdy byl poprvé otištěn tento příspěvek.
 

Upozornění

Pokud máte jakékoliv náměty, dotazy nebo kritické připomínky (ani pochvale se nevyhýbám), které nemusí být evidovány podatelnou, pište na adresu mistostarostka.uvaly@volny.cz nebo volejte na 724 181 518.

J. Horová, místostarostka

 
 

N A P S A L I   O   N Á S

Vážení čtenáři,
V této rubrice obvykle přetiskujeme články z celostátních nebo regionálních periodik z uplynulého období jednoho až dvou měsíců, v nichž je zmínka o Úvalech.
Dnes činíme výjimku a uveřejňujeme článek starý 58 let, protože jeho obsah je velice zajímavý. Je jistě škoda, že se žádný z projektů uvedených v tomto článku nerealizoval.

Dlouhodobé projekty čekají na své uskutečnění
Jak plánují Úvaly výstavbu svého města
Úvaly (čk) - Plány výstavby měst a obcí jsou středem zájmu nejširších vrstev lidu, neboť v lidové republice každý z nás vlastně rozhoduje o vládě a každý z nás kontroluje, anebo má možnost kontrolovat správu veřejných věcí, aby byla vedena podle vůle lidu. Ve všech místech našeho kraje je plánováno, ale mnohde se zapomíná, že dvouletý plán je plánem krátkodobým, takže není možno do něho zahrnovat plány žádající delší doby.
V tom případě mají do něho být zahrnuty jen plány dílčí.

MNV v Úvalech za účelem urbanistického průzkumu obce uspořádal přednášku, na níž urbanisté arch. Ing. Kabeš a Ing. Nedoma z Prahy informovali veřejnost o výsledcích průzkumu, který jest shrnut ve směrném dlouholetém plánu a jest vodítkem a směrnicí pro další budování obce. Na jeho základě bude také budováno již v dvouletém krátkodobém plánu. Nynější stav zastavění obce odporuje v několika směrech. V prvé řadě jest zde otázka komunikační. Státní silnice prochází obcí a tvoří úrovňovou křižovatku se železnicí a z náměstí vychází ostrým úhlem. Proto musí dojít k přeložení státní silnice, ne však do vytýčené již trasy, ale až za "Slovany", aby obec nebyla rozdělena. Kromě toho bude utvořen dopravní okruh za účelem zrušení všech železničních přejezdů a použitím stávajících podjezdů. Umístění průmyslu jest ze zdravotních důvodů nesprávné, neboť obec jest zamořována kouřem zanášeným západními větry. Příští umístění průmyslu má vyhraženo místo na pozemcích "u Arnošta". Na novém náměstí v Pařezině je plánován kostel církve evangelické a školka. Hlavní náměstí má být v místech bývalého cukrovaru a počítá se s výstavbou celé plochy mezi "Slovany" a dráhou. Také má dojít ke změnám katastrálním, tj. odstoupením části zastavěného katastru obcí Horoušánky a převzetí části katastru od obce Tuklat. Projekt regulace potoka "Výmoly" byl uznán neproveditelným z hlediska nových poznatků, které zavrhují narovnávání a dláždění toků, neboť tím rychle odtéká voda a krajina se vysušuje. Směrný plán počítá se zřízením hráze v "Králičině" a utvořením tak rybníka o ploše 3 ha. Tento návrh hodlá brzy uskutečnit SB a celé údolí, které jest určeno pro rekreaci, bude použito za výcvikové středisko. Jako nejvzdálenější projekt se počítá s přeložením železnice při zřizování čtyřkolejné dráhy. To jsou nejhlavnější body plánu, kterého se bude MNV v Úvalech držet nejen v podnikání krátkodobém, ale i dlouhodobém. Nejširší veřejnost jistě s povděkem vítá, že byla seznámena s projekty odborníků a ne jak se to mnohde děje pouhou fámou, která vždy zkresluje.

Lidová demokracie (?)
22. srpna 1946

 

Každodenní kolony na kolínské silnici

Přiznám se, že nechápu, proč nikdo není schopen vyřešit vznik každodenních ranních kolon na kolínské silnici l.tř.) v MČ Praha 21 a Praha Běchovice. Příčina je totiž velmi prozaická - je to pouhý jeden jediný semafor MČ Praha Běchovice, který nemá instalováno časové řízení a plní téměř okamžitě každý požadavek chodce na zastavení dopravy. Díky tomu se každé ráno opakuje stále stejná situace: Pepíček jde do školy a zastaví si dopravu. Jen co se auta rozjedou, přijde k semaforu vzděláníchtivá Anička a opět si zastaví dopravu.
A tak se to opakuje neustále dokola, dokud všechny děti nesedí v běchovické škole. Tím se tvoří kolona zasahující z MČ Praha - téměř až na sídliště Rohožník. V této koloně poskakují nejen osobní auta, ale i autobusy MHD - linky č.109, 250 a 261, přepravující stovky lidí. V tuto dobu si musíte k běžné době jízdy autobusem připočíst cca 20 minut na poskakování v koloně. Když si k tomu přidám zbytečně spálené pohonné hmoty a z toho vyplývající ekologickou zátěž, absolutně nechápu, proč tento semafor není vybaven časovacím zařízením tak, aby řídicí systém semaforu přijal požadavek z tlačítka, ale splnil jej až po určitém čase od posledního požadavku (např. po 5 minutách). Vždyť tisíce pražských dětí denně čekají na křižovatkách s časovým řízením signalizace! Proč běchovické děti mají mít takové privilegium, že si mohou dopravu zastavit kdykoliv a přes silnici I. třídy díky tomu přecházet po jednom? Zdůrazňuji, že plně chápu zásadní význam semaforu jako takového pro bezpečnost dětí, nechápu však, proč nemá časové řízení. Na druhé příjezdové komunikaci - poděbradské, jsou v Horních Počernicích 2 semafory, oba však s časovým řízením a kolony se zde nevytvářejí! Je přitom zcela průkazné, že nejde o celkové dopravní přetížení komunikace, ihned za běchovickým semaforem je doprava plynulá.
A aby toho nebylo na kolínské dost, každé ráno se touto kolonou proplétají houkající sanitní vozy. Pokud si snad někdo myslí, že zde každé ráno někdo dostane z té kolony infarkt, je, kupodivu, na omylu! Kolonou se proplétají sanitní vozy s kolínskou SPZ s několika pasažéry. Jedná se očividně o neakutní převozy na odborná vyšetření, při kterých není povoleno využívat práva přednosti v jízdě. Jedná se tedy o zneužití tohoto práva, které si pražská záchranka při pouhých převozech nikdy nedovolí, zatímco mimopražské sanitky to v Praze dělají zcela běžně a bez jakéhokoliv postihu Policií ČR. Přitom by jistě nebyl problém, aby policejní hlídka takovou sanitku sledovala až do cíle její jízdy a tam zneužití přednosti v jízdě "ohodnotila" tak, že si to řidič příště rozmyslí. Z doby mého působení v Bezpečnostním výboru ZHMP vím, že na tuto věc si opakovaně stěžoval ředitel pražské záchranky, bohužel zcela marně - Policie ČR to prostě nehodlala řešit s výmluvou, že houkající sanitku si nemohou dovolit zastavit. Ale to jen na okraj.
Závěrem se ptám - nainstaluje někdo konečně do semaforu v Běchovicích časové řízení?

Ing. Petr Šafránek
(Klánovický zpravodaj 7-8)

 

Původ rodu Arnošta z Pardubic a jeho rodový znak

K letošnímu jubileu 640 let od úmrtí významné osobnosti českých i evropských dějin, prvního arcibiskupa pražského Arnošta z Pardubic, připravilo Východočeské muzeum mimo jiné na pardubickém zámku výstavu.
Jméno prvního pražského arcibiskupa se všeobecně užívá v podobě "Arnošt z Pardubic". Málokdo ale ví, že on sám šlechtický predikát "z Pardubic", pokud je známo, nikdy nepoužil. Nejprve užíval šlechtický titul podle rodové tvrze "z Hostýně" (přesněji: z Hostína) a potom se psal vždy bez šlechtického predikátu s uvedením svého církevního důstojenství: Arnošt, biskup pražský a poté arcibiskup pražský.
Pátrání pro rodové tvrzi
Dodejme ještě, že ona původní rodová tvrz "Hostýň" bývá historiky situována na různá místa v Čechách. Potíž je totiž v tom, že název onoho místa známe jen v latinské transkripci v listinách a na pečetích. Nejpravděpodobnější je výklad, že se jedná o někdejší dvůr Hostín, nyní součást Úval u Prahy. Podle Hostýně (Hostína) se také psali Arnoštovi sourozenci i otec, pokud nepoužili predikát aktuálně podle místa, kde právě sídlili - například ze Staré (Staré Hrady u Jičína), z Pardubic, později z Rychmburka (hrad u Skutče). Jméno Pardubic jako místa, které se časem stalo z uvedených sídel nejznámější, se potom ujalo jako obecně užívaný predikát celého šlechtického rodu.
Zanechme komplikace kolem šlechtického predikátu a připomeňme, že Arnošt svůj původ zdůrazňoval důslednou prezentací rodového erbu - bílé (stříbrné) přední poloviny koně s uzdou na červeném štítu. Samozřejmě se objevuje na Arnoštových pečetích, kde je po stranách sedící postavy arcibiskupa zobrazen zleva znak pražského arcibiskupství (zlaté břevno na černém štítu) a vpravo znak pánů z Pardubic.
Svatováclavská koruna
Se znakem půlkoně se často setkáváme v iniciálách překrásně zdobených rukopisů, které Arnošt nechal velkým nákladem zhotovit pro některé kláštery a pražskou metropolitní kapitulu u sv. Víta. Najdeme ho vytesaný na stavbách, které finančně podporoval. Například na kostele sv. Jiljí na Starém Městě v Praze, který byl tenkrát významnou pražskou dominantou. Je i na koženém pouzdře české Svatováclavské koruny, kterou nechal upravit Karel IV. Vždyť koruna patřila Království českému a uchová-vána měla být v metropolitním chrámu sv. Víta, kde byly uloženy i ostatky patrona království, sv. Václava. Králi korunu propůjčoval při korunovaci arcibiskup pražský, který byl jako jediný oprávněný vykonat tento pro osudy země vždy důležitý sakrální obřad. Proto ono symbolické vyjádření vztahu osoby arcibiskupa Arnošta k pouzdru královské koruny.

František Šebek
(Pardubické noviny, 3. 7. 2004)
(redakčně kráceno)

 
 

D I S K U S E

Ještě jednou na téma mateřské školy

Chtěla bych se ještě jednou vrátit k tématu "mateřské školy", přestože jsem to již neměla v úmyslu. Nutí mě k tomu obvinění, která padla na moji hlavu v odpovědi paní místostarostky.
1) Nevidím důvod, proč bych si měla vymýšlet ohledně výroku paní ředitelky z MŠ Pražská, že "tato MŠ bude nejspíš v příštím roce zavřena". Reagovala na dotaz jedné maminky, jestli je šance, že její dítě bude přijato alespoň v příštím roce. Bezpochyby měla paní ředitelka na mysli příští školní rok (tedy 2005/ 2006) a potvrzuje to i fakt, že nájemní smlouva končí v březnu 2006. Tady bych chtěla upozornit na to (a nikoliv ve zlém), že již při zápisu na jaře 2005 bude muset být jasno, jak to bude se smlouvou dál, zda nabírat nové děti do MŠ Pražská nebo nenabírat a všechny stávající děti přesunout do MŠ Kollárova. Upozorňuji na to proto, že toto není jednoduchý úkol k vyřešení (např. přístavba trvá nějakou dobu a stojí nemalé peníze) a že termín 27. 3. 2006 není tak vzdálený, jak se zdá. Opět opakuji, že to nemyslím nijak zle, pouze jako podnět k zamyšlení.
2) Co se týče mého rozhodnutí odhlásit mladší dítě z docházky do MŠ - dceru jsme ze školky odhlásili ze zdravotních důvodů - vyžaduje zvýšené nároky na kontrolu jejího zdravotního stavu. Při počtu 25 dětí ve třídě není jednoduše možné věnovat jí zvýšenou pozornost. O navýšení počtu dětí ve třídě na 25 jsme se dozvěděli později ze Života Úval. Co se týče oné nešťastné záležitosti s maminkou z Horoušánek - tato maminka mě požádala, jestli bych nevyřídila její prosbu o umístění jejího dítěte v MŠ Kollárova, až půjdu odevzdat vyplněnou přihlášku syna (a odhlášku dcery). Nutno dodat, že tato maminka je zaměstnaná a v její obci školku zavřeli k 30. 6. 2004. Takovýchto rodin z Horoušánek a Horoušan, které zůstaly bez místa v MŠ, je však více a pravdou je, že je jejich vlastní obecní úřad nechal na holičkách. Já jsem tedy pouze vyřídila prosbu této maminky a paní učitelka, která moji přihlášku (a odhlášku) přebírala, mi řekla, že školka musí postupovat podle pořadníků. S tím jsme se rozloučily, nic víc a nic méně jsem neprovedla.
Na závěr bych chtěla vyjádřit svůj názor, že považuji za velmi prospěšné pro občany i pro obecní úřad vést diskusi o důležitých tématech na stránkách Života Úval.

Z. Fribertová

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.

 

S P O R T

SK Úvaly oddíl kopané

Vážení sportovní přátelé
Koncem srpna nám opět začíná nová fotbalová sezóna. V té uplynulé se nepodařilo splnit hlavní cíl, a to postup "A" týmu do I.A třídy krajské soutěže. Ten nám nakonec utekl o jeden bod. Doufám, že se nám podaří postoupit letos. Kádr zůstává pohromadě a věřím, že do začátku soutěže přivedeme ještě tři posily. Realizační tým bude pracovat ve stejném složení - hlavní trenér Zdeněk Šmejkal, vedoucí mužstva Karel Hájek.
"B" tým v právě skončené sezóně příjemně překvapil a po loňském postupu skončil na dobrém šestém místě. Stínem je pouze pasívní skóre a výsledky na hřištích soupeřů.
V domácích utkáních jsou hráči velice produktivní, ale venku se vůbec nedaří. I na tom musí vedení "B" mužstva zapracovat. To by se mělo stát hlavně základnou pro první mužstvo a přechodovou stanicí pro právě končící dorostence.
Dorost skončil na sedmém místě.
S výsledky ani hrou jsme nebyli v letošní soutěži spokojeni. Proto k mužstvu přichází nový trenér Jan Hofman, který má za úkol kádr dorostu stabilizovat a snažit se do dvou let postoupit do I.A třídy krajské soutěže.
Žáci po loňském postupu a katastrofálním podzimu na jaře zabrali a se štěstím okresní přebor udrželi. Věřím, že letos po rozšíření soutěže budou výsledky vypadat lépe a že budeme hrát v nejvyšších patrech tabulky.
Přípravka skončila na pátém místě okresního přeboru. Letos pokročila o věkovou kategorii výše a bude hrát okresní soutěž pod hlavičkou žáků "B".
Nově došlo k zařazení mužstva mini přípravky od ročníku narození 1996 do 1998. Uvidíme, jak se nejmladším benjamínkům povede v opravdové soutěži. Mužstvo vede Petr Kostka.
Co nás nejvíce každoročně trápí je nedostatek trenérů mládežnických mužstev. Kdo má zájem pomoci, může se přihlásit u vedení klubu.
Prioritou nadále zůstává dokončení výstavby nových šaten a sociálního zařízení. Jsme ve fázi budování rozvodů. V další výstavbě nás brzdí nedostatek finančních prostředků. Přesto věřím, že se nám podaří předat stavbu do užívání na jaře 2005. Koncem června prošla celkovou kvalitní údržbou hrací plocha, kterou prováděla odborná firma. Došlo ke kompletnímu rozřezání, provzdušnění a dosetí hřiště. Poté se travním kobercem opravila vyšlapaná místa v brankovištích. Věřím, že nám na pod-zim bude přát počasí a trávník se podaří udržet v solidním stavu.
Aktuální zprávy o dění v našem fotbalovém klubu jsou uveřejňovány v časopise Úvalák, který bude jako v minulých sezónách k dispozici při každém domácím zápase, nebo průběžně na webových stránkách: www. sk-uvaly.aktualne.cz
Dospělí začínají své soutěže 21. srpna, mládež 5. září. V příštím čísle Života Úval vám přineseme kompletní zápasový rozpis na celý podzim.
Sportovní přátelé věřím, že vás přivítáme na našem fotbalovém stadionu a vy budete odcházet spokojeni s hrou i s výsledky.

za VV SK Úvaly - Josef Krutský

Žáci – okresní přebor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Bášť
Klecany
Struhařov
Mirošovice
Louňovice
Kamenice
Říčany
Čelákovice
Úvaly
Mukařov
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
13
11
11
9
9
9
5
4
4
3
2
3
1
3
3
1
1
4
3
3
3
4
6
6
6
8
12
10
11
12
67: 23
54: 33
54: 37
37: 26
35: 44
46: 35
30: 51
20: 59
35: 45
16: 41
41
36
34
30
30
28
16
16
15
12

Přípravka – okresní přebor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
St.Boleslav
Brandýs
Čelákovice
Od.Voda
Říčany
Úvaly
Zeleneč
24
23
24
23
24
22
24
18
17
11
10
8
6
5
2
1
3
3
1
3
1
4
5
10
10
15
13
18
109: 28
108: 31
58: 61
56: 67
44: 65
57: 54
30:156
56
52
36
33
25
21
16

Rozpis I.A mužstva - I.B.třída krajská soutěž
Konečné tabulky 2003/2004:

I.A.mužstvo muži – I.B. třída krajská soutěž
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Den
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Datum
21.srpna
28.srpna
4.září
11.září
18.září
25.září
2.října
9.října
17.října
23.října
31.října
7.listopadu
13.listopadu
Čas
17.00
17.00
17.00
17.00
10.00
16.30
16.00
16.00
15.30
15.30
14.30
14.00
13.30
Domácí
SK Úvaly
SK Úvaly
FK Říčany
SK Úvaly
AFK Hořín
SK Úvaly
Sokol Zápy
SK Úvaly
Kropáčova Vrutice
SK Úvaly
FK Dobřejovice
SK Úvaly
SK Skalsko
 
SK Úvaly : FC Tuchoraz
SK Úvaly : SK Kostelec u Kř.
FK Říčany : SK Úvaly
SK Úvaly : Sokol Kounice
AFK Hořín : SK Úvaly
SK Úvaly : Vitana Byšice
Sokol Zápy : SK Úvaly
SK Úvaly : Slávia V.Borek
Kropáčova Vrutice : SK Úvaly
SK Úvaly : Sokol Nová Ves
FK Dobřejovice : SK Úvaly
SK Úvaly : Sokol Záryby
SK Skalsko : SK Úvaly

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Benátky
Sibřina B
Úvaly
Skalsko
K.Vrutice
Tuchoraz
Kounice
Dobřejovice
V.Borek
Záryby
Říčany
Nová Ves
Horky
Krnsko
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
19
16
16
16
14
11
10
8
7
8
7
7
6
3
3
7
4
4
4
2
4
6
8
4
6
5
5
6
4
3
6
6
8
13
12
12
11
14
13
14
15
17
65: 25
80: 39
87: 35
68: 46
70: 50
49: 46
55: 52
42: 58
37: 51
38: 54
37: 46
41: 87
37: 71
27: 73
60
55
52
52
46
35
34
30
29
28
27
26
23
15

I.B.mužstvo muži – III.třída okresní soutěž
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Klecany
Radonice
Líbeznice
Nehvizdy
Hovorčovice
Úvaly "B"
Od.Voda
Kojetice
Mratín
Mochov
Postřižín
Měšice
Dřevčice
Předboj
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
22
21
13
13
12
10
11
9
11
8
7
5
3
3
2
2
7
9
11
10
12
9
13
14
12
12
17
18
125: 27
78: 17
56: 39
55: 47
52: 47
70: 85
64: 66
37: 34
50: 53
35: 60
36: 52
26: 61
27: 76
28: 75
68
66
45
43
39
36
36
35
35
28
28
24
15
14

Dorost – okresní přebor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
St.Boleslav
Od.Voda
Nehvizdy
Škvorec
Dřevčice
Měšice
Úvaly
Klecany
Zápy
Toušeň
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
16
12
11
10
9
9
5
3
4
2
0
1
2
2
2
2
2
5
1
1
2
5
5
6
7
7
11
10
13
15
99: 10
70: 31
56: 40
54: 50
38: 33
61: 55
38: 69
24: 60
38: 75
28: 83
48
37
35
32
29
29
17
14
13
7

 

SK ÚVALY oddíl kopané,
Guth Jarkovského 698, Úvaly

INTERNETOVÉ STRÁNKY FOTBALOVÉHO KLUBU - - AKTUALITY, TABULKY, SDĚLENÍ, ZPRÁVY, MOŽNOST VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR V DISKUZI
www.sk-uvaly.aktualne.cz
 

 

S P O L K Y

Mladí hasiči opět soutěžili a vítězili

Jako každý rok po náročném tréninku na pravidelných i mimořádných schůzkách se družstva mladších, starších a dorostu zúčastnila jarního kola hry Plamen ve dnech 15. - 16. 5., které tento rok pořádalo SDH Doubek. Všechna naše družstva i jednotlivci se umístili na prvních místech s možností postupu do oblastního kola. To proběhlo ve dnech 25. - 27. 6. 2004 ve Stochově u Kladna. Tady se naše dorostenka Alena Tesařová probojovala až na Mistrovství republiky v požárním sportu, tentokráte v Praze na atletickém stadionu Eden.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem dospělým sboru dobrovolných hasičů za pomoc jak při přípravě dětí na soutěže, tak i za poskytnutí soukromých vozidel a karavanu a hlavně svého volného času při přípravě a dopravě dětí na soutěže.

Zdenka Lehovcová, vedoucí mládeže SDH Úvaly
detail detail detail detail
 
 

C Í R K E V

ZPÍVALI JSME V PRAZE

Již po třetí se zúčastnil náš Komorní pěvecký sbor CHRISTI Úvaly Festivalu duchovní hudby v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze. V letošním roce se jednalo o jubilejní pátý ročník. Vedle červnové přehlídky pěveckých aktivit v Jílovém u Prahy pod názvem "Jílovské zpívání" se jednalo o další úspěšné vystoupení tohoto skutečně úvalského amatérského kolektivu. Poctivá půlroční práce a zvládnutí nácviku festivalových skladeb a písní se sboru skutečně vyplatilo, i když příprava v tom či onom období nebyla jednoduchá, ale i u sboru CHRISTI se znovu naplnilo známé motto: "těžko na cvičišti, lehko na bojišti". Zvláště nás potěšila i návštěva řady Úvaláků a dalších příznivců Úval, kteří náš přišli do chrámu povzbudit. Bylo to velmi milé a posilující. Věřím, že jsme je nezklamali a Úvaly dobře reprezentovali. Rád bych využil tohoto místa, abych upřímně a ze srdce poděkoval všem těm členům našeho sboru, kteří se festivalu zúčastnili: především naší varhanistce a korepetitorce, která s trpělivostí se sborem nacvičovala a přičinila se o úspěšné výsledky celého kolektivu, Mgr. Evě Nádeníčkové, dále členkám Věře Beránkové, Daně Brundrové, Ing. Martě Levé, Ireně Mikešové, farářce Mgr. Jitce Pokorné, paní Procházkové, Karolině Rutové, Dobromile Štěrbové a ze Škvorce Jindřišce a Martě Ženatých, členům Ing. Romanu Bubákovi, Janu Stejskalovi a Oldřichu Štěrbovi. Dle vyjádření organizátorů festivalu a hlavně posluchačů bylo opravdovým bonbónkem sólové vystoupení Marty Ženaté s Mozartovým Aleluja. Čtyřikrát byla naše Martička Ženatá vyvolána bouřlivým potleskem posluchačů, do posledního možného místečka zaplněného chrámu, před publikum. Jsem skutečně hrdý na spolupráci se svými kolegyněmi a kolegy, sestrami a bratry v Kristu, v našem sboru. Věřím, že v dalších měsících tohoto roku budeme mít příležitost potěšit duši i srdce úvalského diváka a posluchače.

Dr. Vítězslav Pokorný, sbormistr
+ FOTO Na CD
 

Ke zlepšení úrovně morálky ve společnosti!

V našich kulturních podmínkách je mravní výchova provázána s křesťanskou etikou, aniž si to uvědomujeme nebo chceme přiznat. Mravní normy lidské společnosti jak křesťanské, tak i mimokřesťanské, vyrůstají ze společenských kořenů a mají také obdobné parametry. Vyrůstají ze stejného pramene a směřují k společnému ideálu, který je vyjadřován vzájemnou harmonií a rovno-váhou. Tento ideál je důsledkem altruistické lásky, nebo-li nesobeckosti, laskavého vztahu k druhému člověku, lásky k bližnímu.
V současnosti jsou protispolečenské jevy vážnou hrozbou v získávání většiny lidí pro zmíněný společenský ideál. Trestné činy, které jsou ze své podstaty proti harmonii společnosti a často jsou nelidské, dnes páchají stále mladší a mladší jedinci - děti a někdy i dětské gangy a následná represe orgánů činných v trestním řízení je již to poslední, co společnosti na obranu zbývá. To je silně znepokojující stav. Ukazuje se, že morálka ve společnosti prostě opadá. Určitě to není tím, že by nám chyběly mravní normy. Těch máme na výběr širokou škálu, možná až moc širokou. Nedostává se však jejich pochopení, vštípení do paměti, respektování, efektivnější dohled na jejich dodržování a kontrola plnění.
Morální stav naší společnosti, typický degradací duchovních hodnot, se stal mobilizujícím faktorem, výzvou k odpovědi v podobě účinných protiopatření.
Mravní výchova má velký význam, neboť usiluje o cílevědomé utváření kladných morálních vlastností, postojů a vztahů lidí. K této výchově přispívá vedle pedagogiky jí příbuzný vědní obor katechetika, která jde společně s pedagogikou ruku v ruce.
I katechetika podporuje a rozvíjí mravní cítění a dodržování mravních zásad. Zabývá se křesťanskou výcho-vou, která zprostředkovává ve svém programu tu nejvyšší křesťanskou morální normu - Kristovo přikázání lásky.
Více lásky dnešním lidem, mládeži i dětem, chybí. Proto nám ztrpčuje život tolik protispolečenských činů. Právě LÁSKA je předpokladem k plnění mravních norem. Vždyť náš vztah k druhým lidem, má-li být plnohodnotný, nelze rozněcovat ani dotvářet a naplňovat ničím jiným než láskou tak, jak to vyjadřuje apoštol Pavel (Kor 13, 1-8), že z lásky mají pramenit veškeré naše skutky, naše činnost.
Ke zkvalitnění mravní výchovy přispívá i Církev čekoslovenská husitská, která v Úvalech zajišťuje již druhým rokem Křesťanskou výchovu hrou pro děti, kde se učí rozvíjet potřebné kladné hodnoty. Dává možnost účastnit se všem dětem bez rozdílu původu a vyznání.

Mgr. Jitka Pokorná, farářka

Zájemci se mohou přihlásit kdykoliv na Farním úřadu CČSH v Úvalech, Pražská 180
 

 

H I S T O R I E

Zápisky pana Zemana (1892-1969), mistra pokrývačského

(8. část zápisků z roku 1967 navazuje na předešlá vyprávění o výstavbě a životě v Úvalech v 1. polovině 20. století)

Dnes chci psáti o staviteli, dnes již zemřelém, Láďovi Votavovi. Votavovi měli jednu dceru a čtyři syny.
Z nich jen jeden vystudoval a stal se mistrem zednickým, jimž se říkalo stavitelé. Celý čas byl pryč z Úval na praxi, až teprve v letech 1922 - 1924 zakotvil v Úvalech. Člověk to byl velmi dobrý, čestný, poctivý a učenlivý. U rodičů na Vinohradech nemohl býti a tam provozovati živnost stavitelskou, tak hledal, kde by se usídlil. Na samém konci Jiráskovy ulice bylo políčko, patřilo p. Kopeckému, koláři a malorolníkovi. Políčko bylo podél Jiráskovy ulice asi 30 m široké, ostatní byla rokle, a přece políčko neprodal Holanovi, takže dům, kde má Benzina kanceláře, byl stavěn na mezi pole Kopeckého.
Ale Votavovi políčko prodal. Ten nejdřív postavil si obytný dům s velkým krámem, jenž mu měl splácet dluh na baráku. Rokli pak nechal zavážet kaž-dým, kdo co měl na zavážku. Tak se pomalu rozšiřoval dvůr a místo k dalším stavbám. Třebaže byly v Úvalech 2 cementárny - p. Kučera a p. Tuček, stále byl nedostatek cementářského zboží. Tak přišel na to, že si bude cementářské zboží vyrábět jen sám pro sebe. Pomalu stavěl kolny a boudy, výrobu rozšiřoval, až došlo na stavbu dnešní velké dílny po levé straně parcely a na hranici pozemku. Ale tato výroba nebyla již výrobou pro sebe, ale i na obchod a objednávky, a to se bez oprávnění nenechalo dělat. Věděl také, že cementáren je tolik, že další nechtějí povolovat. V roce 1934 asi tři dny jezdil a sháněl povolení, až ho dostal. Pak postavil to, co dnes tam stojí a vyráběl tašky, roury, dlaždice, pomníky, náhrobky, prostě vše od cementu. Tak držel cementárnu do roku 1948, kdy mu ji znárodnili a v roce 1952 vzali načisto i s domem, který mu v roce 1966 zase vrátili. Málo již ho užil, protože v září 1967 zemřel.
Pan Kopecký, kolář, od kterého koupil pole stavitel Votava, měl na Hrobce ještě jeden kousek pole. Ne hned za Holanovými, tam je dnes ohrada Petrolky. Komu pole pak patřilo, nevím, až teprve p. Velenský má postaven dům na bývalém poli p. Kopeckého. Velenský se přistěhoval z Nehvizd, kde měl velkou autodopravu. Vlastnil 5 těžkých nákladních aut a vozil všechen potřebný materiál na silnice okresu Brandýs n. L. Sem se přistěhoval v roce 1929 už jen s jedním autem, s nímž jezdil jeho syn. Sám byl ohromně dobrý automechanik a při své nemoci trpěl revmatismem. Kupoval starší ojeté osobní vozy, dal jim generálku a zase prodal, a tak si vydělával na živobytí. Později prodal i nákladní auto a koncesi zrušil a nechal si jen osobní Tatru 12, která ho přečkala.
Naproti Velenskému říká se na Hrobce. Dnes nevím, proč se to místo tak nazývá, vím jen, co Úvaly znám, že tam byl veliký lom kamene, že patřil okresu Český Brod a že tu 12 až 15 lidí, včetně žen, lámalo kámen a ženy jej roztloukaly na šutr, který okres odvážel na údržbu a stavbu okresních silnic. Lom to byl ohromný a rozsáhlý. Začínal u háje podle silnice Jirenské až do ulice Čelakovského přes nynější ulici Klánovickou až do půli ulice Guth-Jarkovského (ke hřišti). Lom byl hluboký 8 až 10 metrů, kde již byla voda, ale nejlepší štěrk. Proto lom odvodnili drenáží až na roh ke Šlajerovým podél háje. Když pak v letech 1920 až 1922 začal p. Kubín dělat sklepy, jež jsou pod celou továrnou, dovolila mu obec vyvážet materiál do Hrobky, až ji skoro celou zavezl. Zůstala tam jenom prohlubeň, kterou dnes užívá p. Hůda se sousedem na polovic. Je tam stále pramenitá voda a p. Hůda tam chová ryby. Zavážka Hrobky trvala nějakých 15 - 16 let, než se zaplnila a v roce 1934 bylo na navážce postaveno hasičské skladiště. Požární dům, jenž tam stojí více jak 20 let, se nepohnul, ač se čekalo, že bude sleháváním navážky praskat. Dnes to vypadá tak, jako by tam lom nikdy nebyl.
(pokračování příště)

Poznámka redakce: V posledních letech se v hasičském domě objevily trhliny, které jsou způsobeny s největší pravděpodobností právě sedáním podloží pod částí základů budovy.
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 981 539, fax: 281 981 696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz