9/2004

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
N A P S A L I   O   N Á S
K A M   A   K D Y
P O L I C I E
Š K O L S T V Í
H I S T O R I E
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
C Í R K V E

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 45

 

 

 

120 let školní budovy

Od roku 1870 sídlila úvalská obecná jednotřídní škola v malé budově č.p. 44 vedle kostela. Zapsalo se do ní 130 žáků. V následujících letech se počet dětí zvyšoval, takže ve školním roce 1875-1876 byla obecná škola už dvoutřídní se 154 žáky. Rostoucí počet dětí a nákup učebních pomůcek způsobily, že malé stavení prostorově nevyhovovalo, a proto musely být pronajaty místnosti v zájezdním hostinci č.p. 9 U Českého lva. Ve školním roce 1880-1881 okresní inspektor konstatoval, že prostory pro výuku již nevyhovují a měla by být vybudována nová škola. Místní školní rada po několikaletém váhání odkoupila pozemek v dolní části náměstí. 17. dubna 1884 byl vypsán konkurs na stavbu nové školy. Základní kámen byl položen v červnu 1884. Na kámen byl vytesán letopočet, do skleněné láhve a plechové skříňky byl vložen pamětní spis a dobové mince. Škola byla postavena za 15 290 zlatých. Kolaudace nové budovy proběhla 20. srpna, vysvěcena byla 30. srpna 1884. Ve školním roce 1884-1885 navštěvovalo tuto trojtřídní školu 180 žáků.
Během stodvacetileté existence prošla budova několika rekonstrukcemi. Při posledních stavebních úpravách v letech 1995-1999 byla opravena venkovní omítka, střecha, byla provedena izolace proti vlhkosti. Do podkroví byly ve-stavěny tři malometrážní byty pro učitele. Budova č. p. 7 je nyní nedílnou součástí úvalského školního areálu.

detail detail detail

foto:
1. a 2.foto - Úvalské školy na přelomu 20. a 30. let 20. století
3.foto - Základní kámen v budově č.p. 7

 

K A M   A   K D Y

AKCE MDDM v září

Každé pondělí 1. 9. - 30. 9.
zápis do kroužků MDDM

10. 9. - Básníci za mřížemi
podvečer s poezií

15. 9. - konkurz
do taneční skupiny RYTMUS

17. 9. - vernisáž výstavy
A. Antonové a H. Benešové.
(výstava potrvá 18. - 23. 9.)


SK Úvaly, oddíl kopané vás zve na
POSVÍCENÍ na fotbalovém hřišti
v sobotu 11. září a v neděli 12. září 2004.


Pozvánka
na řádné veřejné zasedání zastupitelstva města č. 04/2004
,
které se bude konat ve čtvrtek 24. září 2004v 18.00 hodin v sále Domu s pečovatelskou službou Úvaly, nám. Svobody 1570.
Program:
1) Zahájení.
2) Zpráva o činnosti rady města.
3) Úprava rozpočtu města.
4) Změny územního plánu města Úvaly.
5) Majetkoprávní záležitosti.
6) Různé.
7) Připomínky, náměty, dotazy členů zastupitelstva.
8) Připomínky, náměty, dotazy občanů.
9) Závěr.

Ing. Ivan Černý v.r., starosta města

Kulturní komise města Úvaly zve úvalské seniory na
"VÁCLAVSKÉ ODPOLEDNE",
které se bude konat dne 25. 9. 2004 v sálku DPS od 14 hodin.
K tanci a poslechu hraje MODRÉ Q p. Šindeláře.
Těšíme se na vaši účast.


Kulturní komise města Úvaly si vás dovoluje pozvat na
KONCERT DECHOVÉ HUDBY.
K poslechu bude hrát "Hrádecká kapela" s dirigentem Františkem Lukešem.
Koncert se uskuteční dne 26. 9. 2004 od 14.30 hodin v prostoru před domovem důchodců.
Zavzpomínáme společně na úvalského rodáka Jaroslava Dufka, skladatele a dlouholetého člena orchestru STO Úvaly, který by se 1. 10. 2004 dožil 80 let.
Srdečně vás všechny zveme.
detail


Junák - svaz skautů a skautek ČR
Středisko bratra Jiřího Bubáka v Úvalech
zve všechny skauty a příznivce na
oslavy 85. výročí založení skautingu v Úvalech.
Oslavy se uskuteční v sobotu 2.10.2004 v areálu kluboven.
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

Vážení čtenáři,
s ohledem na připomínky, týkající se formy zveřejňovaných zápisů z jednání rady města v ŽÚ, nabízíme poněkud neformálnější model. Připomínky je možné zaslat na adresu mistostarostka.uvaly@volny.cz.

Ing. Jana Horová, místostarostka

Zprávy z rady jednání dne 5.8.2004

* Schválení prodloužení nájemních smluv:
- byt č.3 v čp.105, Škvorecká - o 2 mě-síce a dále bude vystaven splátkový kalendář,
- nebytové prostory v č. p. 95 nájemci I.B.R. CZ do 30. 6. 2005,
- azylový dům č. p. 203, Smetanova, všechny 3 byty do 30. 6. 2005,
- nebytové prostory v objektu Tesko pro jazykovou školu Atlantis do 31. 8. 2005, nájemné bude splatné předem a nájemce pořídí na vlastní náklady odpočtový elektroměr.
* Rada schválila na žádost MUDr. Evy Soukupové ukončení nájemní smlouvy dohodou, a to ke dni 1. 1. 2005. Nový praktický lékař vzejde z vy-hlášeného výběrového řízení, přičemž výběrová komise byla jmenována ve složení: MUDr. Jan Šťastný, MUDr. Kateřina Zemanová, pí Helena Novosádová, Ing. Jitka Vyskočilová, pí Jana Tesařová, Ing. Jana Horová. Náhradníkem je pí Lenka Platzová.
* Na základě skutečnosti, že paní Zelená, obyvatelka domu s pečovatelskou službou, pečuje o přilehlou zeleň s použitím vody ze svého bytu, rada schvaluje kompenzaci nákladů na vodné.
* Nájemci bytu č. 3 v čp. 1347, ul. Prokopa Velikého nabízejí odprodej nadstandardního vestavného zařízení bytu s ohledem na plánované ukončení nájemního vztahu. Rada souhlasí.
* Rada souhlasí s použitím znaku města Úvaly v publikaci Knihovny Středočeského kraje.
* Rada zvážila možnost poskytnutí vhodného objektu Diakonii Evangelické církve metodistické (na základě obdržené žádosti) a konstatovala, že město nemá v majetku pro tuto činnost vhodný volný objekt.
* Správci veřejného osvětlení byla postoupena žádost o umístění desek s plakáty na koncert "Pro vaše srdce - Maestro Sri Chinmoy".
* Byla schválena žádost p. Ing. Procházky o bezplatné poskytnutí autorských výtisků knihy o Úvalech členům autorského kolektivu a členům redakční rady knihy o Úvalech.
* Rada města stanovuje prodejní cenu knihy o Úvalech takto: základní cena je 350,00 Kč/ks, zvýhodněná cena pro důchodce s trvalým pobytem v Úvalech je 250,00 Kč/ks s omezením odběru 1 ks knihy na osobu.
* Rada byla informována o jednání na Pozemkovém fondu ČR, týkající se možností získání pozemků ve Škvorecké oboře. Rada města doporučila řešení formou žádosti o výjimku u vedení Pozemkového fondu ČR.
* Rada města uložila místostarostce zjistit na Krajském úřadu Středočeského kraje možnosti dalšího postupu v případě, když vlastník pozemku, na němž je umístěna komunikace a inženýrské sítě, brání svým nesouhlasem v budování přípojek k těmto sítím.
* Rada byla informována o možnosti podání žádosti o dotace z titulu Phare 2003 povodně na opravu ulic Tyršova, Kožíškova, část Kollárova, Lužická. Rozpočtové náklady jsou 5 mil. Kč, z toho dotace 2,5 mil. Kč. Rada souhlasí.
* Rada požaduje zjistit orientační cenu za opravu 1 m2 silnice, kterou prováděla firma ve Škvorci.
* Bylo projednáváno neoprávněné a úmyslné omezování vjezdu k domu čp. 75, čp.181 a dalším objektům ze strany majitele pozemku p.č. 306. Šíře vjezdu nebyla dostatečná pro popelářský vůz a příp. pro požární vozidlo. Rada doporučuje zastupitelstvu, aby souhlasilo s odkoupením části pozemku p.č. 306, která zasahuje do veřejné komunikace (příjezd k čp. 75 a k dalším objektům v areálu bývalého cukrovaru) od majitele p. Racka. Dále rada souhlasí s předjednáním případné koupě části pozemku od p. Běhavého, která by sloužila jako další přístupová cesta k areálu bývalého cukrovaru, pokud s tím bude p. Běhavý souhlasit.
* Pan Baraniec, bydlící v Tyršově ulici, požádal o finanční příspěvek na stavbu opěrné stěny na stabilizaci svahu od ulice, který je majetkem města. Rada města nesouhlasí s poskytnutím finančnímu příspěvku p. Baraniecovi na výstavbu opěrné stěny, protože stabilita svahu a ochrana proti splachu zeminy bude řešena v rámci komplexní rekonstrukce ul. Tyršovy.
* Rada byla informována o průběhu oprav vozovek v Úvalech firmou Toman. Rada rozhodla, že pokud bude cena provizorní opravy ulice Smetanovy nižší než 250 tis. Kč, bude alespoň základní formou opravena i tato ulice.
* Rada byla informována o průběhu prací a čerpání rozpočtových položek na opravy v mateřské škole a základní škole.
* Na opravu opěrné zídky Pražská byly předloženy cenové nabídky firem IREKO, Hertl a Lakatoš. Rada nejprve hlasovala o variantě, že s ohledem na náročnost opravy (zejména ze statického hlediska s ohledem na ulici nacházející se přímo nad svahem) bude zeď stabilizována přes zimu a rekonstrukce proběhne v roce 2005. Tento návrh nebyl přijat. V následném hlasování bylo schváleno provedení oprav v nejbližším možném termínu firmou Hertl. Podmínkou pro uzavření smlouvy o dílo je uzavření pojistky zodpovědnosti za škody ve výši nejméně 5 mil. Kč ze strany dodavatele.
* Rada souhlasí (doporučeno prof. arch. Masákem) s oslovením Katedry krajinné architektury - pracoviště v Lednici ve věci zájmu města o rozšíření sportovních a rekreačních aktivit v údolí Výmoly.
* Rada byla informována o podpisu smlouvy o výpůjčce 6 ks nádob na separovaný odpad, přidělených městu na základě pilotního programu Středočeského kraje a dále o jednání ze dne 7.7.2004 ve věci "Modernizace traťového úseku Praha-Běchovice - Úvaly", týkajícího se protihlukových stěn.
* Radě byl předložen stavební záměr společnosti Horka stavební, s.r.o., na pozemcích u Dobročovické ulice. Komise výstavby záměr odsouhlasila, zpracovatel ÚP tento záměr považuje za nevhodný, a proto rada města neschválila stavební záměr společnosti Horka stavební, s. r. o., na pozemcích p. č. 3607/1, 3648/3, 3664/5,6 - Dobročovická ulice dle předložené dokumentace (hala a zpevněné plochy).
* Rada souhlasila s přidělením částky 25 000 Kč pro Letecko-modelářský klub Úvaly na stavební úpravy klubovny.
* Byl předložen návrh společnosti KIS Garant na předání splaškové kanalizace v oblasti U Horoušánek do vlastnictví města. Rada tento návrh odkládá.
* Rada města ukládá opravit rozbité zrcadlo na křižovatce ulic Smetanova a Na Spojce.
* Byly projednány aktuální návrhy textů smluv se společností Čechoslávie, s.r.o.: Smlouva o spolupráci (inž. sítě), Smlouva o smlouvě budoucí kupní (lokalita 22), Kupní smlouva (lokalita 11).
* V souvislosti s plněním úkolů vyplývajících z jednání rady města vyslovili Ing. Krutský, p. Stemberg a Ing. Horová nespokojenost s řízením úřadu.

Další jednání rady je plánováno na 30.8.2004.


Uzavírka náměstí při posvícení

Opětovně upozorňujeme, že po dobu konání posvícení (10.-12. 9. 2004) bude náměstí Arnošta z Pardubic pro vozidla uzavřeno.

Objízdná trasa:
* od světelné křižovatky a hřbitova: Škvoreckou, Dobročovickou, Komenského, Nerudovou a dále dle potřeby,
* od Úvaláku a nádraží: Havlíčkovou, Nerudovou, Komenského, Dobročovickou a dále dle potřeby,
* vzhledem k omezené tonáži na mostě v Dobročovické nákladním vozidlům doporučujeme objíždět centrum Úval po kolínské I/12 a vjíždět Pražskou nebo Klánovickou.

Ing. Jana Horová, místostarostka

Vydání knihy "Úvaly v průběhu staletí"

Většina z vás již jistě ví, že na podzim vychází kniha Úvaly v průběhu staletí. K jejímu uvedení na trh bude uspořádána výstava, spojená s dalšími případnými kulturními akcemi. Podrobnosti budou včas zveřejněny. Rada na svém posledním jednání stanovila prodejní cenu této knihy na 350,00 Kč/ks. Důchodci s trvalým pobytem v Úvalech budou mít cenu zvýhodněnu na 250,00 Kč/ks s omezením odběru 1 ks knihy na osobu.

Ing. Jana Horová, místostarostka

Opravy ulic, místní značení

V současné době již proběhly opravy ulic Dobrovského, Rašínova, Maroldova, Grégrova, Erbenova, Alšova, V. Nováka, Nerudova, Komenského. Rovněž byly opraveny boční asfaltové pásy v Husově ulici a na náměstí Arnošta z Pardubic, dále ulice Dobročovická a Škvorecká. O pořadí dalších ulic bude rozhodnuto po vyčíslení dosavadních nákladů.
Dále bych ráda upozornila, že nejpozději v průběhu září bude instalováno místní značení (hnědé šipky s označením místních cílů), včetně stojanů. Značení bude směrováno na zdravotní středisko, školu, MěÚ, poštu, hřbitov, nádraží a podobně. Věřím, že pomalu, ale jistě se pohled na ulice Úval změní k lepšímu.

Ing. Jana Horová, místostarostka

Nátěry sloupů veřejného osvětlení

Žádám ty, kterým byl v souvislosti s prováděním nátěrů sloupů veřejného osvětlení obarven či jinak poškozen plot, chodník, fasáda apod., aby se ozvali na MěÚ.

Ing. Jana Horová, místostarostka

Poruchy osvětlení přijímá bezplatná linka

Obyvatelé Úval, kteří zjistí poruchu na veřejném osvětlení, ji mohou nahlásit na nové bezplatné číslo centrálního dispečinku společnosti Eltodo Citelum 800 101 109.


Město Úvaly vypisuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pronájem nebytových prostor v budově Zdravotního střediska Úvaly, Pražská 1144 ordinace obvodního lékaře.
Přihlášky mohou jednotliví zájemci podávat na sekretariát MěÚ, Pražská 276.
Uzávěrka pro přijímání přihlášek je dne 1. 10. 2004 ve 14.00 hodin.
Město nezajišťuje smlouvu se zdravotní pojišťovnou.
Podrobnější informace na MěÚ, tel. 281 981 401.
 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Otevřený dopis řediteli správy železniční dopravní cesty

Věc: Výstavba protihlukové bariéry v Úvalech
Vážený pane řediteli,
dovoluji si obrátit se na Vás s problémem, který tíží mnoho úvalských občanů. Obracejí se na mne jako na zastupitele s otázkami týkajícími se výstavby protihlukové bariéry v Úvalech.
Všem je jasné, že výstavba bariéry je nezbytná, dotazy směřují spíše na estetickou a funkční stránku věci. Bohužel dne 8. června, kdy se v sále domu s pečovatelskou službou konala schůze, která měla občanům mnohé objasnit, nemohli se mnozí - včetně mé osoby, této akce zúčastnit. Proto zůstává mnoho nejasností.
Obecně se jedná o následující problémy:
1. Úvaly budou téměř neprodyšně rozděleny na dvě části a je potřebné zabezpečit dostatečné množství pro-pojení mezi těmito dvěma částmi.
2. Existují lokality, ve kterých by byla výstavba zdi z betonu esteticky naprosto nevhodná.
3. Není dořešen problém propojení oblasti "V Setých" s centrem města; občané vesměs požadují zachování průchodnosti náspu mezi tratí a uhelnými sklady.
Vážený pane řediteli, dovoluji si navrhnout, aby byl zhotoven model koridoru a jeho bezprostředního okolí a tento model byl vystaven na veřejně přístupném místě v Úvalech. Domnívám se, že je potřebné ještě před začátkem stavebních prací dořešit a zodpovědět veškeré otázky občanů Úval, které se tohoto zásadního zásahu do struktury města týkají.
S pozdravem
MUDr. Jan Šťastný, zastupitel města Úvaly


Vzpomínka na pana Josefa Nachlingera

Ve věku 85 let zemřel pan Josef Nachlinger. Prožil nelehký život, který naplnil opravdu vrchovatě prací. Dlouhá léta vedl zahradnictví při komunálních službách. Nejen úspěšně vedl a rozšiřoval zahradnictví, ale zároveň i sám s ostatními pracovníky fyzicky pracoval.
V pozdějším věku pracoval ve Veřejně prospěšných službách města Úvaly. Staral se o veřejnou zeleň. S minimální mechanizací, často sám, jen občas s výpomocí někoho dalšího, dokázal pečovat o všechny úvalské parčíky, květinové záhony, stromy a keře podél ulic. I v této práci se projevil jako mistr svého oboru. V rámci své činnosti založil školku pro vypěstování zejména koniferů. Ušetřil městu tak mnoho peněz. Nikdy nenadělal mnoho řečí, ale práce za ním byla vidět. Tak fyzicky náročnou práci zastával až do svých 75-ti let.
Mám i několik osobních vzpomínek. Jedna z nich je z mých školních let, kdy jsem chodil do zahradnického kroužku, který pan Nachlinger vedl. Byl s námi velmi trpělivý a vlastně nás nenápadně vedl k dobrému vztahu k přírodě. Později jsem se na něj několikrát obrátil s prosbou o radu. Vždy ochotně a dobře poradil. Zastával názor, že odborník, a je jedno zda "jen" vyučený, musí umět kvalitně zákazníkovi poradit, zajistit nebo přímo udělat odbornou práci. Říkal, že to vše, včetně slušného jednání, patřilo dříve k řemeslu.
Jménem města Úvaly a jménem svým mu děkuji za jeho práci a vztah k městu.

Ing. Ivan Černý, starosta města

Z úvalského koupaliště

I já s manželkou společně s rodinou dcery, která v Úvalech trávila dovolenou, jsme několik v přemíře slunečných srpnových dnů strávili na úvalském koupališti. Původně se mi v tom parnu moc nechtělo, ale nakonec jsem naléhání našich "mladých" podlehl a udělal jsem dobře.
Mile mě překvapily na dnešní dobu lidové ceny vstupného, mírné ceny a šíře občerstvení, chlazené nápoje. Ale zejména nejpříjemnější pocity jsem měl z čistoty. Nejen z čistoty a kvality vody, což považuji za samozřejmé, ale z čistoty obecně, celého areálu, včetně toalet. A to jsem nezaznamenal jen jeden den, ale i dny následující. Musím ocenit, že letos vskutku měla rada i zastupitelstvo města šťastnou volbu při výběrovém řízení a pronajaly provoz koupaliště současným nájemcům. Jejich práce je vidět v areálu na každém kroku. Vše je v lidech, ale i o lidech a pro lidi.
Nakonec oceněním práce provozovatelů koupaliště je hojná návštěvnost. Je však škoda, že své městské koupaliště ani tak nevyužívají úvalští občané, ale návštěvníci především z nedaleké Prahy a širokého okolí, kteří se zde rekreují. Naše koupaliště, jeho provoz, cenová dostupnost, možnosti sportovního vyžití a další formy, které zpříjemňují pobyt na koupališti, jsou vskutku poctivou službou občanům.
Jen tak dále!

Dr. Vítězslav Pokorný

Ještě jednou k původu rodu Arnošta z Pardubic

Život Úval č. 8 v části "NAPSALI O NÁS" přetiskl zajímavý článek Františka Šebka v Pardubických novinách 3. července 2004 u příležitosti 640. výročí úmrtí prvního českého pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic po názvem Původ rodu Arnošta z Pardubic a jeho rodový znak. Uvedené poznatky dokazují, že okolnosti narození Arnošta z Pardubic, na kterého si právem činí nárok i naše město Úvaly, jsou neustále upřesňovány. Rád bych ještě k uvedenému doplnil na základě svého bádání.
Prvním známým předkem pánů z Pardubic byl Arnošt z Hostýně a Dubé, otec budoucího biskupa a arcibiskupa pražského, který po určité období působil jako královský purkrabí v Kladsku. I když nejstarší dějiny Úval z důvodu naprostého nedostatku zachovalých pramenů unikají našemu bližšímu poznání, dá se předpokládat, že také po určitou dobu vlastnil tvrz Hostýně u Úval nedaleko Prahy. Také mezi roky 1330 - 1340 přeměnil východočeské Pardubice, původně tvrz s malým panstvím, vesnice v blízkosti brodu přes Labe, u soutoku s Chrudimkou, na cestě spojující Hradec Králové a Chrudim, na poddanské městečko a teprve od r. 1330 začal užívat šlechtický predikát "z Pardubic". Král Jan Lucemburský povýšil Pardubice na město v r. 1340.
Syn pána z Hostýně a Dubé Arnošt z Pardubic se na základě nových poznatků v bádání s vysokou pravděpodobností skutečně narodil 25. 3. 1297 na tvrzi Hostýně (Hostín) u Úval, neboť latinská transkripce Hostinne je v překladu skutečně Hostýně, dvůr Hostýň u Úval. Pozdější první pražský arcibiskup, pravděpodobně v polovině 14. století, tvrz prodal bohatým pražským měšťanům a pozornost soustředil na Pardubice, které zdědil roku 1340 již s městskými právy. Arnošt od svého mládí užíval šlechtický predikát "z Hostýně", predikát "z Pardubic" sám nikdy za svého života nepoužil a později užíval a na listinách uváděl jen titul svého církevního úřadu.
Páni z Pardubic ovlivnili počáteční rozvoj poddanského městečka, a to od nich převzalo do znaku i jejich erb - přední bílou půlku koně na červeném štítu. Ze starého českého šlechtického rodu pánů z Pardubic vedle arcibiskupa Arnošta vynikl i jeho synovec Smil Flaška z Pardubic, autor vynikající veršované skladby Nová rada.
Páni z Pardubic ztratili město Pardubice a část svého panství v r.1391 ve sporu s králem Václavem IV.

Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města

V domově důchodců se žije

Dne 28. července 2004 se konala v našem domově důchodců olympiáda seniorů nazvaná I. úvalské klání. Za účasti ředitele Centra sociálních služeb Praha-východ MUDr. Jana Nováka se zde sešli obyvatelé Domova důchodců Říčany, Domova důchodců Jenštejn, Domova důchodců Panenské Břežany, Domu s pečovatelskou službou Úvaly a svěřenkyně Ústavu sociální péče v Brandýse.
Celkem 45 soutěžících v tříčlenných družstvech se utkalo ve třech disciplínách, nazvaných Přesná muška-házení kuželek, Chytrá hlava-co k čemu patří, a Šikovné ruce-věšení kolíčků.
Náš domov důchodců zastupovala tři družstva, tedy devět obyvatel. I když "zlato" putovalo do DD Jenštejn, vítězové byli všichni zúčastnění. Dokázali sobě i ostatním, že dovedou brát život s humorem i přes všechny jeho obtíže.
Děkujeme touto cestou obyvatelům DD Úvaly, kteří pomohli navodit příjemnou atmosféru a za vlídné přijetí ostatních soutěžících a jejich doprovodu.
Spokojené tváře našich "babiček a dědečků" byly pro nás, zaměstnance, největší odměnou.

zaměstnanci DD Úvaly

Anketa
www.Uvaly.cz

Výsledky ankety umístěné na www.Uvaly.cz v období od 13.7. do 12.8.2004
Má současné počasí vliv na Váš způsob trávení dovolené a prázdnin?
- ano 51%(21)
- ne, na počasí nezáleží 49%(20)

V anketě na téma "práce v zahraničí" můžete hlasovat na www.uvaly.cz do 12. září 2004.

www.Uvaly.cz/mesto - informační rozcestník
www.Uvaly.cz/adresar - katalog služeb a podnikatelů
www.Uvaly.cz/kalendar - informační kalendář
www.Uvaly.cz/reality - aktualizovaná realitní nabídka
www.Uvaly.cz/MeU - informace občanům o úřadech
www.Uvaly.cz/ZivotUval - pravidelný měsíčník
www.Uvaly.cz/knihovna - Městská knihovna
www.Uvaly.cz/mapa - aktuální mapa města
www.Uvaly.cz/pocasi - předpověď počasí
www.Uvaly.cz/anketa - nová anketa

Ing. Lukáš Rubeš

 
 

N A P S A L I   O   N Á S

Napsali o nás

Hygienici hlásí: Spokojenost
Léto je v plném proudu a děti si užívají prázdnin. "Rodiče však o své ratolesti nemusí mít obavy, ty křiklavé případy v televizi jsou opravdu ojedinělé," ujišťuje MUDr. Dagmar Švadlenková z Krajské hygienické stanice v Pardubicích. V samotném pardubickém regionu se letos v sedmi lokalitách uskuteční devatenáct táborových běhů, na nichž se vystřídá téměř 1300 dětí. A všechny prý stačí hygiena zkontrolovat. "Doposud jsme navštívili devět běhů a v podstatě nezjistili žádné hrubé hygienické závady. Nikde jsme nemuseli uložit blokovou pokutu, ani tábor předčasně ukončit," říká asistentka hygieny Božena Jelínková.
Provozovatelé navíc již vycházejí vstříc požadavkům správné výživy.
V jídelníčku se objevují zeleninové saláty i více ovoce. "Děti dostávají stravu pětkrát denně a navíc ještě druhou večeři, takže se rodiče opravdu nemusí obávat, že by jejich potomci hladověli," dodává Švadlenková.
Na táborech je ovšem také důležité, aby se děti nenudily, a proto plní podmínky nejrůznějších táborových her. Například Dům dětí a mládeže z Úval u Prahy po loňských úspěšných "čarodějnicích" pořádal u choltického koupaliště hru na téma "Bohyně na Olympu". Za bájný Olymp si vybral Kunětickou horu, na kterou se děti vydaly v dobovém oblečení.

Jiřina Mikešová (Pardubické noviny, 27. 7. 2004)

 
 

P O L I C I E

Zlodějka
použila v cizím bytě telefon a provolala z něj 6000 korun

Policisté z Čelákovic v těchto dnech uzavírají případ čtyřiadvacetileté zlodějky z Úval. Ta je podezřelá, že v loňském prosinci vnikla do bytu v Úvalech a odcizila z něj vše, co našla: parfém Escada, deset rolí toaletního papíru, kazetu VHS, prací prášek a aviváž. Tento lup jí ovšem nestačil, v bytě použila i pevnou telefonní linku a provolala z ní na různá telefonní čísla 6 000 korun. Celkem mladá žena způsobila v bytě škodu za 9 500 korun.

npor. Mgr. Diana Bušková, tisková mluvčí, Policie ČR Praha - východ

 
 

Š K O L S T V Í

Galerie MDDM představuje

ALENA ANTONOVÁ
Narodila se 16. prosince 1930 v Praze, studovala na Státní odborné keramické škole v Praze, na Státní grafické škole v Praze a v letech 1949-55 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u profesora Emila Filly.
Žije a pracuje v Praze jako malířka a grafička volných listů a ex-libris.
Je členem sdružení Hollar, Sdružení pražských malířů, Spolku sběratelů a přátel ex-libris.
Malby a grafiky Aleny Antonové nás zaujmou především svou neokázalostí a použitím skromných výrazových prostředků, pomocí nichž odhaluje poezii zdánlivě obyčejných věcí. Jako studentka Emila Filly zůstala věrna výtvarnému i myšlenkovému odkazu svého učitele a dodnes její dílo čerpá ze základních principů syntetického kubismu.
Drobná poetická zátiší s květinami provádí technikou suché jehly, která klade vysoké nároky na kreslířskou pohotovost. Vedle nich v barevných linorytech zpracovává krajinářská témata, přitahuje ji malebnost českých vesnic, ale i neutěšené prostředí ostravského kraje. Základ kompozic tvoří ostrými kolmicemi a pevnými křivkami ohraničené plochy, doplňující a překrývající se navzájem, aby naznačily terén, klikatku cesty nebo malé návrší s dominantou vesnického kostelíka nebo těžební věže.
V téže technice pak Alena Antonová zpracovává řadu obrazů, jejichž ústřední figurou je sedící žena. Je to žena důstojná i vznešená, zároveň zamyšlená a někdy osamělá, žádná líbivá krasavice, ale do sebe uzavřená, trochu zanedbaná bytost. Námětové prostotě kontrastuje hluboce promyšlená kompoziční skladba, která se stále vyvíjí, aby bylo dosaženo nového silnějšího výrazu.
Zajímavý úkol vyváženého spojení písma s figurou se Aleně Antonové nabízí ve velkých figurálních linorytech, v nichž inspirována lidovou slovesností, zpracovala několik českých a slovenských lidových písní. Tyto rozměrnější grafiky, ač čerpají námětově z literatury, nemusíme chápat jako zmonumentalizované ilustrace, ale spíše jako výtvarné kompozice s odlišnými vztahy k představám literárních předloh. Jednou souvisí s úryvkem písně, jindy shrnují celkový charakter balady nebo, jak se s tím setkáváme ve starším umění, zpodobují paralelně několik dějů spojených dekorativně do jedné kompozice. Při vší vázanosti doprovázeným textem si však linoryty uchovávají autonomnost volných grafik. Všechny spojuje citový podtext, láska ke zdrojům národní kultury a úcta k moudrosti a poezii lidových písní a balad.
V tvorbě této umělkyně se vedle vysoké barevné kultury jednou projevují bytostně kreslířské sklony nápaditým použitím ostrých linií, jindy se zas uplatňují vypjatě grafické plochy, které negují iluzivní obrazový prostor.

Dr. Vlasta Koubská

Samostatné výstavy
1962 - divadlo SKN Praha
1968 - Galerie Zentralbuchhandlung Wien
1969 - Gorejnski muzej Kranj - Slovinsko
1973 - Galerie "Ve věži" - Mělník
1974 - Akademie věd - Praha
     - Galerie "Kniha" - Sobotka
1982 - Dammhaus Bünde - Německo
1984 - Galerie Middendorf - Berlin
1985 - Mladá Fronta - Praha
     - Knihovna - Sobotka
1988 - Galerie I. Rystonové - Peruc
1989 - Galerie "Purkyně" - Karlovy Vary
1990 - Galerie "Praha" - Bratislava
1991 - Okresní muzeum v Pelhřimově
1992 - Galerie "V podloubí" - Kroměříž
     - Galerie "Svět" - Valašské Meziříčí
     - Regionální muzeum v Kolíně
1993 - Okresní muzeum v Blatné
1994 - Galerie L. Kuby - Poděbrady
1997 - Galerie "Barbara" - Hradec Králové
     Městské muzeum v Horažďovicích
1998 - Stará radnice - Žďár nad Sázavou
     - Galerie "Ve dvoře" - Litoměřice
     - Galerie "U Mistra s palmou" - Náchod
1999 - Galerie "Paprsek" - Kutná Hora
     - Galerie "Na mostě" - Hradec Králové
2000 - Ministerstvo zemědělství - Praha
2001 - Antikva Heřmanova - Praha
2002 - Lesní ateliér Kuba - Kersko
2004 - Chodovská tvrz - Praha
     Diputacion de Cuenca - Španělsko

Společné výstavy
- od roku 1958 do současnosti účast na více než 200 výstavách v Evropě i zámoří.

detail detail

foto:
1. pí Antonová
2. Sedící na židli, 1985 - suchá jehla, 269x174 mm

ZÁŘÍ v MDDM

Vážení čtenáři,
k lítosti mnohých z nás jsou prázdniny za námi. Doufám, že jste si užili zasloužené dny volna. Kéž by platilo, že něco krásného končí, aby něco krásného mohlo začít. Doufám, že i Městský dům dětí a mládeže v Úvalech přispěje k pohodovému vkročení do nastávajícího zářijového období nejen pro děti, ale i návštěvníky kulturních pořadů.

Co jsme pro vás v září připravili?

Zápis do kroužků MDDM
bude každé pondělí - čtvrtek
od 1. 9. do 30. 9.
od 8.00 do 12.00 hodin
a od 13.00 do 17.00 hodin.

Účetní hodiny:
každé pondělí a středa
od 13.00 do 17.00 hodin.
Kroužky musí být zaplaceny do konce září.
Taneční oddělení MDDM vyhlašuje

KONKURZ DO TANEČNÍ SKUPINY RYTMUS
Kdy? Ve středu 15. 9. 2004
Kde? V tanečním sále MDDM
V kolik? Ve 14 hodin


Městský dům dětí a mládeže v Úvalech
uvádí v pátek 10. 9. 2004 v 18 hodin v galerii MDDM podvečer s poezií v podání p. Rudolfa Kvíze


BÁSNÍCI ZA MŘÍŽEMI,
ve kterém se posluchači seznámí s osudy a ukázkami tvorby katolických básníků odsouzených v procesech padesátých let - Jana Zahradníčka, Zdeňka Kalisty, Václava Renče, Josefa Kostohryze, Zdeňka Rotrekla a Anastáze Opaska.
V pořadu vystoupí CHRÁMOVÝ SBOR CHRISTI pod vedením sbormistra Dr. Vítězslava Pokorného
varhany Mgr. Eva Nádeníčková
sólový zpěv Marta Ženatá


Galerie MDDM Úvaly, V. Nováka 372
vás zve v pátek 17. 9. 2004 v 17 hodin
na vernisáž výstavy
akad. mal. Alena Antonová
obrazy
akad. soch. Hana Benešová
keramika
Výstavní síň bude otevřena od soboty 18. 9. do čtvrtka 23. 9. denně od 13.30 do 17.00 hodin.
Výstava je prodejní.


Fotografické ohlédnutí
za výstavou Lucie Tučkové - keramika a malované hedvábí, Zuzany Indrové - keramické plastiky a Radka Navrátila - fotografie.
Debut Lucie Tučkové byl velmi úspěšný a její tvorba si našla mnoho příznivců.

A to je dnes z MDDM vše.
Krásné září vám přeje

Jana Pospíšilová

detail detail detail

foto:
1. Keramika Lucie Tučkové zaujala tvarem i způsobem glazování
2. Malované hedvábí, ze kterého byly ušity šaty, halenky, šály a šátky, zaujalo především návštěvnice výstavy a mnohé již o prázdninách ocenily krásu a praktické vlastnosti těchto oděvů.
3. Na vernisáži vystoupil talentovaný Jan Kolář, v pozadí keramické plastiky Zuzany Indrové a fotografie Radka Navrátila

 
 

S P O R T

Cvičení v sokole
začíná dne 6.9.2004

V pondělí
16-17 h rodiče a děti Hana Dudová
17-18 h ml. žactvo, koedukované cvičení děvčat i chlapců /Věra Baštová, Bohunka Střihavková/
18-19 h aerobik Helenka Lišková
19-20 h starší ženy Blanka Morávková
20-21 h aerobik Jana Teplá - body form
Ve čtvrtek
19-20 h aerobik Helenka Lišková
 


SK Úvaly,
oddíl kopané, Guth Jarkovského 698, 250 82 Úvaly
www.sk-uvaly.aktualne.cz

POSVÍCENÍ NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI
Sobota 11. září
10.15 hodin SK Úvaly žáci "B" - Sokol Pacov
17.00 hodin SK Úvaly "A" - Sokol Kounice Mistrovské utkání mužů, krajská soutěž
20.00 hodin Taneční zábava v hospodě "U Káši" hraje skupina "ORIGO"
Neděle 12. září
10.15 hodin SK Úvaly přípravka - Odolena Voda
17.00 hodin SK Úvaly "B" - Sokol Nehvizdy Mistrovské utkání mužů, okresní soutěž
 


SK ÚVALY,
oddíl kopané, Guth Jarkovského 698, Úvaly

INTERNETOVÉ STRÁNKY FOTBALOVÉHO KLUBU - - AKTUALITY, TABULKY, SDĚLENÍ, ZPRÁVY A MOŽNOST VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR V DISKUZI
www.sk-uvaly.aktualne.cz

Rozpis zápasů
 

 

S P O L K Y

Junák hlásí...

Když se o někom řekne, že chodí do skauta, většina si představí morseovu abecedu, uzlování a les. Ačkoliv tyto věci rozhodně patří k části skautské výchovy, tvoří pouze zlomek toho, co všechno obsahuje. Základem jsou družinové schůzky. Ty jsou každý týden 1,5-2 hodiny a nejčastěji jsou v klubovně. Tady si děti osvojují spoustu znalostí ze všech oborů, sportují (poslední dobou vede lakros a fotbal), zkouší svou tvořivost různými rukodělkami a hrají nespočet her.
Další součástí skautského programu jsou výpravy. Jednodenní akce jsou zaměřené na poznávání přírody, kulturních památek a celkové protáhnutí těla po dnech strávených ve školních lavicích. Může to být ale i návštěva planetária, zimní koupání v plaveckých bazénech v Kolíně nebo Neratovicích, výlety na kolech nebo cesta do divadla či kina (naposledy to byla Doba ledová, Pán prstenů a Matrix). Víkendové výpravy jsou vedené již do vzdálenějších míst s přespáním v klubovnách jiných skautských oddílů nebo v přírodě. Tímto stylem pozvolna prozkoumáváme celou naší republiku.
Do činnosti zařazujeme i akce ekologické a charitativní (jistě si všichni vzpomenete na tradiční mikulášskou a velikonoční sbírku).
Vyvrcholením celoroční činnosti je bezpochyby letní tábor. Kouzlo vlastnoručně postaveného tábora uprostřed lesů a dvou až tří týdnů strávených celotáborovou hrou je odměnou za celoroční snahu všech dětí.
Rozhodně se v tomto článku nepodařilo postihnout celou šíři toho, co všechno děláme, ale snad to na vás zanechá dojem, že je to něco víc než morseovka a uzle.

Klíček

85. výročí založení skautingu v Úvalech

V letošním roce oslaví Skautské středisko br. Jiřího Bubáka v Úvalech osmdesát pět let svého trvání. První skautský oddíl v Úvalech založil v roce 1919 bratr Oldřich Bohuslav ve spolupráci s bratry Jelínkovými a bratry Masákovými. Oddíl měl při založení deset členů i s vedoucím. Oddíl žil jenom čtyři roky a potom se rozpadl. Chlapci však ještě po letech rádi vzpomínali na putovní tábory, které absolvovali každé prázdniny, na to jak uhasili požár strážního domku u trati Úvaly - Praha, či jak opravili a provozovali staré koupaliště a další příhody. Po jejich rozchodu převzal skautskou pochodeň bratr Jiří Bubák, jehož jméno si vzalo středisko do svého názvu a vedl středisko až do prvního přerušení v roce 1940. V průběhu těch osmdesáti pěti let byla činnost skautské organizace třikrát přerušena, a to v roce 1940, 1950 a 1970. Poslední obnova skautské činnosti byla zahájena v prosinci 1989.
 


Junák - svaz skautů a skautek ČRStředisko bratra Jiřího Bubáka v Úvalech
POZVÁNKA

Srdečně zveme všechny bývalé skautky a skauty včetně příznivců našeho hnutí na oslavy 85. výročí založení skautingu v Úvalech.
Oslavy se uskuteční v sobotu 2. 10. t.r. v areálu kluboven.
Zahájení oslav bude od 10.00 hodin.
Celodenní program bude ukončen táborovým ohněm.

Srdečně Vás zve středisková rada

Středisková rada oznamuje, že před zahájením oslav se sejdou staří skauti a příznivci v 9 hodin 15 minut na úvalském hřbitově k pietní vzpomínce u hrobu bratra Jiřího Bubáka.

Středisková rada skautského střediska

 
 

D I S K U S E

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.

 

C Í R K E V

Úvalské zvony

V Úvalech u Prahy je kostelními zvony osazena věž kostela Zvěstování Páně patřící římskokatolické církvi a zvonička na Husově kapli a faře Církve československé husitské.
Ve věži kostela Zvěstování Páně na dnešním náměstí Arnošta z Pardubic byly čtyři zvony. Nejstarší z nich s gotickým nápisem "Caspar, Melchior, Baltasar" pocházel asi z 15. století. Dva menší zvony "Barbora", vážící 40 kg a měřící v průměru 38 cm, tzv. poledník, a "Jan" byly pořízeny až v roce 1851. Velký zvon "Maria" byl vyroben v roce 1868. Náklady na jeho pořízení ve výši 495 zlatých byly uhrazeny z dobrovolných příspěvků, darem ve výši 300 zlatých, přispěl i císař František Josef I. Na zvonu byl nápis: "Milostivým darem Jeho Veličenstva krále českého Františka Josefa a příspěvky osadníků ulit tento zvon ke cti Rodičky Boží r. 1868 v slévárně dcery Karla Bellmanna Anny v Praze". Zvon vážil 227 kg a v průměru měřil 75 cm.
V průběhu 1. světové války, 24. listopadu 1916, byly zvony "Barbora", "Jan" a "Maria" z moci úřední zabrány. Původně měly být odevzdány všechny tři zvony, ale na přímluvu tehdejšího faráře pátera Aloise Dostála byl ponechán vedle zvonu "Caspar, Melchior, Baltasar" i nejmenší zvon, umíráček, "Jan". Oba zvony vážily dohromady 267 kg a církev za ně obdržela 1 068 korun. Ale v lednu 1918 i zvon "Jan" stihl stejný osud jako zvony "Barbora" a "Maria".
U příležitosti 50 let kněžské činnosti a svých 75. narozenin 8. července 1933 věnoval místní farář P. Alois Dostál v roce 1934 kostelu dva nové zvony jako náhradu za zvony zkonfiskované v I. světové válce. Zvony zhotovila firma Manoušek v Brně. Větší zvon vážil 207 kg a byl na něm obraz P. Marie a nápis "Anděl Páně zvěstoval P. Marii", menší zvon vážil 147 kg a byly na něm obrazy sv. Václava, sv. Ludmily, sv. Vojtěcha a nápis "Všichni svatí za nás proste, zahynouti nám nedejte". Zvony vysvětil na Hod Boží Svatodušní 20. května 1934 farář z Vyšehořovic za asistence katechetů Václava Vacka z Prahy a Karla Kydlíčka z Úval.
Tragicky se okupace, protektorát, a vůbec 2. světová válka zapsaly do historie úvalské římskokatolické farnosti. 8. ledna 1942 Okresním úřadem v Českém Brodu byly opět zkonfiskovány zvony pro hospodářské a válečné účely. 16. června podobný osud postihl bronzovou desku s bustou P. Aloise Dostále, úvalského faráře a lidového povídkáře.
Konce války a osvobození se nakonec dočkaly i Úvaly. 16. května 1945 byl přivezen z Prahy úvalský zvon "Caspar, Melchior, Baltasar" a 29. května se z Českého Brodu vrátila zpět i bronzová deska s bustou A.Dostála. Ale zvony, dar P. Aloise Dostála v roce 1934, se již nikdy do Úval nevrátily.
I přes neutěšené poměry byl ze sbírek věřících v roce 1973 pořízen zvon z dílny zvonaře Rudolfa Manouška, byl pojmenován po prvním českém arcibiskupovi Arnoštovi z Pardubic a v roce 1974 byl vysvěcen arcibiskupem pražským kardinálem Františkem Tomáškem a následně byl instalován na věž kostela.
Husova kaple a fara Církve česko-slovenské husitské v Úvalech byla slavnostně otevřena 2. března 2003. Na objektu byla zřízena i malá zvonička, v níž byl instalován 8 kg vážící zvon Jan. Zvon získala v šedesátých letech 20. století úvalská náboženská obec darem od slovenských přátel.

Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města

detail detail detail detail

foto:
1. Svěcení zvonu v roce 1974 arcibiskupem F. Tomáškem
2. Nakládání zkonfiskovaných zvonů za 2. světové války
3.Úvalské zvony na korbě nákladního auta
4. Husova kaple v Úvalech se zvoničkou

 
 

H I S T O R I E

Zápisky pana Zemana (1892-1969), mistra pokrývačského

(9. část zápisků z roku 1967 navazuje na předešlá vyprávění o výstavbě a životě v Úvalech v 1. polovině 20. století)
Když obec úvalská poptávkami po parcelách přikročila k parcelaci Pařeziny, dobře si toho povšiml pan Kubín a hned koupil od p. Chrousta pás pole asi 100 m podél lesa a rozhlásil, že tam bude prodávat parcely po 15,- Kč za sáh. A hned měl zájemce. Cesta tam nebyla, přístup byl jen přes malé šraňky anebo z jirenské silnice. Tam, kde je dnes most přes železniční trať, byla polní cesta k lesu. Prvním zájemcem o parcelu byl František Chlumský.
Po několika letech byla nová čtvrť nazvaná V Setých zastavěna asi dvaceti domy a mezi nimi i vilami, ba i továrnička se tam vyskytla. Pan Novák tam zřídil velkovýrobu kosmetických potřeb, a ani nemohl stačit, co měl objednávek, a proto také hned postavil jednopatrový dům.
V roce 1937 postavil p. Kubín proti Hájíčkárně dvě krásné vily pro neteře. Toho chytil se stavitel Saidl a postavil proti továrně panu Mlejnkovi vilku a hned vedle druhou a v krátkém čase bylo celé pole pana Chrousta rozparcelováno.
Postavil vily pan Šimůnek a Vaněk, na to Vávra a Junek a přišel rok 1938, okleštění republiky o území obývané Němci a v roce 1939 zabrání celé republiky Československé. Zbytek Čech po odtržení Slovenska byl nazván Protektorát Čechy a Morava. Jak daleko a co vše zabrali Němci a přivtělili k Říši německé přesně nevím, to bych musel mít mapu a tu nemám, tuto památku jsem si neschoval, jen dobře pamatuji, že nové hranice Čech sahaly až k Mělníku. Na tyto trapné dny je těžké s bolestí vzpomínat.
Obsazením a zrušením republiky přirozeně ustal i stavební ruch, i když na parcelách dříve koupených přece jen se něco stavělo z materiálu náhražkového, hlavně škváry. Většinu zemědělství zabrali Němci, zvláště budovy a zemědělství židovské a to, co nechali našim lidem, nad tím vedli přísný dozor. Zabrali statek Jirny, Šestajovice Frídmanovi, Dobročovice Hellerovi, Květnici, Sluštice, Škvorec, atd. Chci jen uvést toto, proč se nezastavěly různá stavební místa jako proti Kubínce, mimo výše uvedených domů a vil jsou tam jen boudy, víkendové chaty, parcely apod. V roce 1945 po osvobození a vyhnání všech Němců z Čech i z takzvaných Sudet, kde si Němci dělali dávno domovská práva a kde se hned v r. 1938-1939 přivtělili na věky k Říši, museli tam nechat všechny věci movité a nemovité a odsunout, vystěhovat se tam, kam je srdce táhlo, do Němec.
Tady zůstalo jen několik desítek Němců, kteří byli nezbytně zapotřebí v našem průmyslu nebo na jiné speciální práce, za něž zatím nebylo náhrady. Chtěl jsem psáti o výstavbě Úval a dostal jsem se na Němce, na Protektorát Čechy a Morava, jak nás nazvali, protože Slovensko za vedení kněze Tisa se osamostatnilo a jmenovalo se do 9. 5. 1945 Slovenská republika. Za zločin zodpovídal se Tiso lidovému soudu, byl jako zrádce odsouzen a také popraven.
Však to patří do mých pamětí, ale zde chci psát o výstavbě Úval, jak já je pamatuji. Skončil jsme lomem kamene na Hrobce a budu pokračovat. Mezi ulicí Bezručovou a stavitelem Votavou je akátový háj. Vpravo směrem k trati u Votavy končí ulice Jiráskova a dále vede Försterova až k bývalému přejezdu přes trať do ulice Tovární, dříve silnice Jirenské. Na samém konci ulice Försterovy jsou vrata a vjezd do továrny Petrolea. Nalevo od háje je nová ulice, bývala to jen polní cesta, rozdělovala pole, jež obhospodařoval starý pan Votava, pak bylo pole Mandovo, kde má dnes postaveno pan Tourek. Ulice ta jmenuje se dnes Klánovická, protože touto cestou a pak lesem je nejblíže do Klánovic, kam hodně lidu chodilo na procházky a na koncerty, jež tam bývaly v každé restauraci.
(pokračování příště)
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 981 539, fax: 281 981 696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz