10/2004

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
N A P S A L I   O   N Á S
K A M   A   K D Y
P O L I C I E
Š K O L S T V Í
H I S T O R I E
S P O L K Y
D I S K U S E
C Í R K V E

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 45

 

 

 

Budova úvalského nádraží

(perokresba) pochází z roku 1912. Byla vystavěna v sousedství nízkých domků z počátků provozu železnice na trati Olomouc - Praha.

detail detail detail

Budova úvalského nádraží pochází z roku 1912. Byla vystavěna v sousedství nízkých domků z počátků provozu železnice na trati Olomouc - Praha.
Snímek úvalského nádraží se objevoval také na pohlednicích obce; tento je z počátku 20. let 20. století.
Úvalské nádraží v současnosti. Budova si téměř zachovává původní vzhled. Foto Ing. V. Procházka

 
 

K A M   A   K D Y

Junák - svaz skautů a skautek ČR
Středisko bratra Jiřího Bubáka v Úvalech

POZVÁNKA
Srdečně zveme všechny bývalé skautky a skauty včetně příznivců našeho hnutí na oslavy 85. výročí založení skautingu v Úvalech.
Oslavy se uskuteční v sobotu 2. 10. t.r. v areálu kluboven.
Zahájení oslav bude od 10.00 hodin.
Celodenní program bude ukončen táborovým ohněm.

Srdečně vás zve středisková rada

Ve středu 13. října 2004 v 17.30 h v sále DPS informační schůzka o modernizaci železničního koridoru.
(Více informací dále)


Pozvánka

na mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva města, č. 05/2004, které se bude konat ve čtvrtek 14. října 2004 v 18.00 hodin v sále Domu s pečovatelskou službou, nám. Svobody 1570 v Úvalech.
Program:
1) Úvod.
2) Změny územního plánu města Úvaly č.V.
3) Různé.

Ing. Ivan Černý v.r., starosta města

16. - 17. 10. 2004
Výstava holubů v areálu ZO ČSCH Úvaly
(bližší informace dále)


POZVÁNKA

na vzpomínkovou akci k výročí založení Československé republiky 28. října 1918.
Vzpomínka se uskuteční ve středu 27. října 2004 v 17 hodin u pomníku padlých v I. světové válce, který je na náměstí Arnošta z Pardubic.
Občany Úval a blízkého okolí zve

Ing. Ivan Černý v.r., starosta města

Městský dům dětí a mládeže v Úvalech

zve všechny příznivce pohádek 5. 10. 2004 v 16.00 hodin do sálku DPS na představení DIVADÉLKA HRAČKA. Vstupné 35 Kč.


Městský dům dětí a mládeže v Úvalech

pořádá 9. 10. 2004 od 14 hodin ve spolupráci s ČESKOU POJIŠŤOVNOU KOLOBĚŽKIÁDU
STARTOVNÉ 10 Kč
KOLOBĚŽKY VLASTNÍ
SRAZ U MDDM
KOLOBĚŽKY - HURÁ NA NĚ
HRAVĚ ZVLÁDNEM ROVINY I STRÁNĚ


Městský dům dětí a mládeže v Úvalech

pořádá 15. 10. 2004 od 18 hodin
VÝSTAVU, DIVADLO, MUZIKU tak trochu úlet
Ilona Bartáková
Tomáš Porubský - obrazy
Gian L. Cornelio
Hrášek a Janek řezby
DIVADELNÍ SPOLEK BRUXO OBSKURO NEGY A SPOL. MÚZIKA


Městský dům dětí a mládeže v Úvalech

a DIVADÉLKO HRAČKA zvou malé i velké diváky na představení POHÁDKY O HONZOVI, PRINCEZNĚ A KOCOURKOVI 19. 10. 2004 v 16.00 h DO SÁLKU DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Vstupné 35 Kč


Kdo má šikovné ruce a chce si vyrobit pěkný dárek, jistě přijde do MDDM 27. 10. 2004 v 9.00 h na
KURZ DECOUPAGE
NEBO-LI ZDOBENÍ UBROUSKOVOU TECHNIKOU
(bližší informace dále)
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

Zprávy z rady
- jednání dne 30. 8. a 13. 9. 2004
(příprava na jednání zastupitelstva)

Ing. Bašta rezignoval na mandát člena zastupitelstva. Nová členka zastupitelstva Mgr. Romana Vorlíčková (vyplývá z výsledků komunálních voleb 2002) převzala Osvědčení, slib bude složen na nejbližším zasedání zastupitelstva.

Bez vědomí rady byly provedeny vícepráce při plynofikaci zdravotního střediska. Na základě požadavku radních byl předložen rozpis neprovedených položek a naopak víceprací. Z předloženého vyplývá, že položky navyšující rozpočet akce jsou oprávněné, nicméně jedná se o nerespektování usnesení rady. Vícepráce přesto schválil Ing. Nečas. Řešení je v kompetenci tajemníka.

Práce na rekonstrukci zídky Pražská by měly začít 20. 9. 2004.

Je nezbytné dobudování další části kolumbária na městském hřbitově, náklady na vybudování představují cca 60 000 Kč.

V rámci přípravy úvalského posvícení bylo provozovatelem atrakcí zjištěno, že plný počet uvažovaných atrakcí nelze na náměstí bezpečně umístit. Po konzultaci s ředitelem ZŠ Úvaly budou zejména větší atrakce a vozový park umístěny na hřiště pod školou. Menší atrakce a stánky byly umístěny již od dolní poloviny náměstí. Částka 23 000 Kč, uhrazená provozovatelem atrakcí, bude poukázána ZŠ Úvaly na úpravu sportovišť.

Bylo projednáno dobudování vodovodu Radlická čtvrť. Zhotovitel díla (Stavo-komplet Brandýs n. L.) žádá, vzhledem k půlročnímu pozastavení akce městem o rozložení dokončení akce do let 2004 a 2005. Náklady na dokončení jsou cca 8,5 mil. Kč, z toho město má uhradit přes 7 mil. Kč.

Radě byl předložen záměr společnosti KIS Garant na změnu řešení ulic proti územnímu plánu v lokalitě U Horoušánek spočívající v zúžení vozovek, vytvoření zelených pásů mezi oplocením pozemků a silnicí a ve změně dopravního řešení. Komise výstavby s tímto řešením souhlasila. Rada požaduje předložit podrobnější informace.

Likvidační komise předložila protokol o vyřazení majetku ZŠ Úvaly a Městského úřadu Úvaly. Rada se všemi položkami souhlasila.

Rada souhlasila s návrhem hodnotitelské komise a schválila dodavatele na provedení stavby "Splašková kanalizace Úvaly II. etapa, odkanalizování městské části Slovany-Chorvatská" v následujícím pořadí:
1. POHL cz, a.s.,
2. SEFIMOTA, a.s.,
3. Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.

Rada byla tajemníkem informována o přijetí pracovníka do odboru investic a životního prostředí na částečný pracovní úvazek a byla požádána o navýšení počtu pracovníků v rámci organizačního řádu. Radní vyslovili pochyby (absence technického vzdělání i odpovídající praxe).

Rada jednala o technickém řešení umístění kontejnerů na separovaný odpad na náměstí.

Rada byla informována o dražbě pozemků Benziny. Jedná se o 3 lokality - u čerpací stanice, vedle fotbalového hřiště a u koupaliště. Pozemek za koupalištěm jsou ochotni odkoupit stávající provozovatelé koupaliště, a to za podmínky prodloužení nájemní smlouvy. Radou byla doporučena dohoda s provozovateli o odkoupení pozemku městem za finanční prostředky provozovatelů. Potom bude podepsáno prodloužení smlouvy. Odkoupení pozemku za čerpací stanicí bylo doporučeno (pozemek přímo navazuje na jiný pozemek v majetku města, územním plánem určeno na všeobecně prospěšnou stavbu). Pozemky proti čerpací stanici (2 stavební pozemky a zeleň) a pozemek u fotbalového hřiště nebyl doporučen ke koupi.

Město má možnost získat od Pozemkového fondu bezúplatným převodem pozemky. Jedná se o pozemky v lokalitě Hodov, u křižovatky na Úvaláku a v Radlické čtvrti. Středočeské vodovody a kanalizace s.p. (v likvidaci) předložily městu nabídku k bezúplatnému převodu pozemku u staré ČOV pod Homolkou. Rada doporučila zastupitelstvu souhlasit s kroky k získání pozemků.

Městu bylo Obcí baráčnickou navrženo společné uspořádání plesu, rada toto schválila.

Byla předložena situační studie řešení domku p. Řezníčka v Riegrově ul. umožňující rozšíření chodníku.

Rada byla informována o reálné možnosti zřízení Místního oddělení Policie České republiky v Úvalech, a to v areálu Multitec.

Bude učiněna poptávka na opravu železničního podjezdu a horní části ulice Na Spojce u dalších firem. Dále je požadováno pokračovat v jednáních s Metrostavem ohledně uplatnění reklamací.

Katedra architektury ČVUT zpracovává návrhy na dostavbu areálu ZŠ a úpravu náměstí.

Stávající provozovatelé areálu koupaliště informovali město o úmyslu postavit v Úvalech přetlakovou sportovní halu ve vlastní režii s využitím dotací. Město svolá schůzku zástupců ZŠ, TJ Sokol Úvaly, SK Úvaly a Tenis Úvaly. Na schůzce bude projednáváno umístění haly a případné předběžné představy o zajištění provozu.

Město zažádá o prominutí dluhů za výstavbu ČOV - přes 50 mil. Kč.

Pro zahájení stavby kanalizačního přivaděče do Chorvatské je nutné uzavřít smlouvy o smlouvách budou-cích o zřízení věcných břemen s Ředitelstvím silnic a dálnic, s SÚS Mnichovo Hradiště a s Českými drahami. Rada se domnívá, že částka stanovená Českými drahami je neúměrně vysoká a souhlasí s tím, aby při stavbě protihlukových stěn v Úvalech byla vůči Českým drahám uplatněna obdobně vysoká částka za věcná břemena vůči městu.

Firma Eltodo Citelum předložila návrh smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci 2 osvětlených přechodů přes krajskou silnici I/12 - u Dobročovické a u Bulharské ulice, termín plnění je navrhován na 30. 4. 2005. Rada doporučuje dojednat s dodavatelem podstatné urychlení a dále požaduje oslovit i jiné firmy.

Bylo dokončeno odvodnění ulice Palackého.

Rada se rozhodla nerealizovat Projekt rozvoje informačních technologií pro veřejnou informovanost z důvodu vysokých nákladů na projektovou dokumentaci a zejména pak na realizaci.

Dotace na opravu hasičského domu městu nebyla udělena. Bude nezbytné, aby zastupitelé zvážili i varianty jiného umístění hasičského domu vzhledem k vyjádření statiků k budově stávající. Dále je nutné zvážit investice do této budovy z hlediska jejich účelnosti.

Rada požaduje instalování podružných odečítacích elektroměrů pro nájemníky čp. 95.

Rada byla informována o stížnosti na neoprávněné uložení odpadů ze stavební činnosti na soukromý pozemek bez vědomí majitelů. V této souvislosti bude zjištěno, na základě jakého povolení provádí firma pana Hovorky výkopy a jiné stavební práce v Radlické čtvrti.

Opět byla projednávána oprava Smetanovy ulice. Rada doporučila provést základní opravy prostřikem. Opravy budou prováděny v rozmezí křižovatky Fügnerova a křižovatky Vydrova.

Budoucím provozovatelem sběrného dvora p. Fidlerem bylo město požádáno o souhlas s umístěním výkupny v areálu bývalého statku Hostín. Radní s umístěním souhlasí a požadují důslednou kontrolu dodržení všech hygienických a jiných odpovídajících kritérií při výstavbě.

Radě byla předložena žádost pana Bláhy z Prahy, v níž žádá o souhlasné stanovisko s přestavbou bývalé pro-dejny v Radlické čtvrti na autoservis. Rada s tímto záměrem nesouhlasí.

Bylo doplněno usnesení týkající se souhlasu města s vydáváním stavebních povolení v nových lokalitách takto: "Usnesení se týká všech lokalit, které se k zástavbě připravují a dále již zastavovaných lokalit K Hájovně II, K Hájovně III a Horoušánky." Tímto doplněním se usnesení nebude týkat lokalit Fibichova, Hodov a K Hájovně I, kde je již cca 80% zastavěnost.

Radní i zastupitelé se shodli na nutnosti svolat jednání, které se bude zabývat budoucností Zdravotního střediska v Úvalech, možností propojení komplexu DPS a domova důchodců. V této souvislosti se také prozatím nezahájí práce na zbudování nové ordinace.

V textu Vyhlášky o místních poplatcích budou zohledněny připomínky MUDr. Šťastného, týkající se oddělení poplatku za vodovod od poplatku za kanalizaci. Dále rada souhlasí s návrhem zvýšení poplatku z ubytovací kapacity. Dle zákona je možné stanovit 4,- Kč / obsazené lůžko a den.

Vyhlášky budou vždy k připomínkám poskytnuty také komisím a výborům.

Město může do konce roku 2004 požádat o bezúplatný převod domova důchodců do svého majetku. Věc byla předána k úvaze zastupitelů a bude projednána spolu s problematikou zdravotního střediska.

Kulturní komise předala návrh na udělení čestného občanství panu Zdeňku Mahlerovi a dále na udělení slavnostní plakety města Ing. arch. Miroslavu Masákovi za dlouhodobý přínos pro město v oblasti koncepce a rozvoje města. Rada s návrhy souhlasí a následně budou schvalovány na jednání zastupitelstva. Slavnostní akt by pak byl proveden při příležitosti vydání knihy "Úvaly v průběhu staletí". Také bylo navrženo pojmenovat park u ulice Pražská nad skautskou klubovnou po nedávno zesnulém Josefu Nachlingerovi, který se velmi zasloužil o úvalskou zeleň, rada zastupitelstvu doporučila. Další podnět se týkal přehodnocení ceny knihy "Úvaly v průběhu staletí", a to sjednocení ceny pro všechny ve výši do 300,- Kč. Rada se rozhodla ponechat původně schválené ceny a byla domluvena užší spolupráce rady s kulturní komisí při konání kulturních akcí města.

Opakovaně bylo projednáváno řešení školní jídelny a zejména pak kuchyně, která má povolen provoz pouze do konce roku 2007. V rámci diskuse zaznělo několik návrhů:
a) zjistit kapacitní možnosti kuchyně v domově důchodců,
b) zvážit celkové propojení kuchyňského zázemí pro domov důchodců, dům s pečovatelskou službou, ZŠ a případně MŠ,
c) zjistit možnosti dodávky hotových jídel od specializovaných firem,
d) přestavba stávající kuchyně a jídelny,
e) řešit v rámci dostavby školního areálu v novém křídle.

Byly předloženy zápisy z jednání kontrolního výboru a kulturní komise.

Radě byla předložena možnost přestěhování městské knihovny do příze-mí čp. 95 na náměstí. Radní požadují vyčíslení nákladů na nutné úpravy.

Jsou navrženy nové názvy ulic v lokalitě Horoušánky. S přihlédnutím ke stávajícím názvům rada doporučila zastupitelstvu schválit: Oty Pavla (kolmá na E. E. Kische) a Těsnohlídkova (souběžná s E. E. Kische). Názvy ulic bude do budoucna navrhovat letopisecká komise.

Projednávání návrhu úpravy rozpočtu - pí Novosádová žádá navýšení výdajů na kulturu o 10 tis. Kč v souvislosti s konáním výstavy, přítomní zastupitelé souhlasí.

Rada doporučila zastupitelstvu schválit zrušení věcného břemene pro pozemek p.č. 163/4, k němuž by se vztahovalo právo přístupu přes původní pozemek 163/1. Město je účastníkem smlouvy z důvodu vlastnictví z důvodu vlastnictví pozemku p.č. 163/2 (obslužná komunikace ke kanalizaci), ze kterého je přístup umožněn. Původní i noví majitelé se zrušením věcného břemene souhlasí.

Pro výstavbu přivaděče splaškové kanalizace do Chorvatské je nezbytné přijmout bezúročnou půjčku od ČMZRB (již bylo zastupitelstvem schváleno) a podepsat s ní související "Smlouvu o vyplnění vlastní směnky", která představuje ručení za tuto půjčku. Vzhledem k tomu, že byla bankou předložena rámcová smlouva bez vyplnění konkrétních údajů, doporučuje rada zastupitelstvu smlouvu schválit s tím, že před podpisem budou konkrétní údaje předloženy radě ke schválení.

Pro umožnění provozu koupaliště v sezóně 2005 je je nutno splnit požadavek hygienika na generální rekonstrukci záchodů. Byl předložen projekt zděné budovy, cena realizace byla odhadnuta na cca 2 mil. Kč. Tato částka je pro možnosti města příliš vysoká i přes finanční spoluúčast provozovatelů. Zastupitelé požadují stavbu podstatně zjednodušit a upravený projekt předložit. Dále je navrženo zjistit možnost umístění celých buněk s již vestavěnými záchody.

Z jednání ve věci rozšíření MŠ Kollárova vyplynulo, že nástavba se jeví jako méně výhodná (porušení autorských práv). Dostavba nového pavilónu v požadovaném rozsahu bude vyžadovat náklady cca 6 - 8 mil. Kč. Bude nezbytné zpracovat odhad vývoje počtu dětí v Úvalech pro upřesnění potřebných míst v mateřských školách.

Při příležitosti vydání knihy "Úvaly v průběhu staletí" je navrženo vystavení městských kronik, rada s tímto souhlasí. Dále rada souhlasí s tím, aby byly pořízeny dodatečně připravené kronikářské zápisy za období 1986-9. Zápisy připravil kronikář dr. Pokorný a čerpal zejména z časopisu Život Úval, z materiálů shromážděných Ing. Bredou a z informací od místních organizací. Tyto zápisy budou dodatečně ručně dopsány do připravené kroniky.

Fotbalisté žádají o zřízení přechodu pro chodce přes ulici Klánovická.

Ing. Jana Horová, místostarostka

KUPÓN

na zvýhodněnou cenu publikace "Úvaly v průběhu staletí" (platí pouze pro důchodce s trvalým bydlištěm v Úvalech) naleznete v tištěné verzi ŽÚ.


Výzva všem

Po dohodě s předsedou finančního výboru (dále FV) Ing. Krutským se obracím na všechny čtenáře s žádostí o doplnění tohoto výboru o nové členy. Domníváme se totiž, že není příliš šťastný stávající stav, kdy většina členů FV je tvořena zastupiteli města. Naopak bychom byli rádi, aby se členy stali zejména úvalští občané "nezastupitelé", kteří by měli zájem podílet se na práci tohoto výboru. Jedná se především o práci s rozpočtem města, provádění kontroly nad většími investičními akcemi apod.
Pokud budete mít chuť zapojit se do ekonomického života města, ozvěte se prosím na mistostarostka.uvaly@volny.cz nebo na 724 18 15 18.

jménem předsedy FV: Ing. J. Horová - místostarostka

Osobní vzkaz

Chtěla bych vzkázat tomu, kdo mi bez mého vědomí nechal v kanceláři tašku s bonboniérou a jiným "občerstvením", že já na takovéto praktiky nejsem zvyklá a zvykat si nehodlám. Netuším, od koho to je, ani proč mi to přenechal, ale v každém případě mě to naštvalo.

Ing. Jana Horová, místostarostka

Nesouhlas s přemístěním tržnice

Na městský úřad byl doručen dopis, ve kterém je vyjádřen nesouhlas některých občanů s plánovaným přemístěním tržnice. Vzhledem k tomu, že mimo seznam podpisů není uvedena žádná kontaktní adresa na autora dopisu, reaguji prostřednictvím stránek ŽÚ.
Vzhledem k tomu, že celá akce "přesun tržnice" je ve fázi základní myšlenky, netuším, jak dotyční podepsaní přišli na to, že budoucí tržnice bude mimo centrum a že zde nebude možné prodávat zeleninu, květiny a sazenice, jak píší ve svém dopisu. Naopak bych se od nich ráda dozvěděla, kde tyto nesmyslné informace berou.
Ono de facto ani nejde o přesun tržnice, protože dnes žádná neexistuje, existují pouze stoly s oblečením apod., postavené u silnice. Spíše by se to dalo nazvat zřízením. Zveřejnění jakýchkoliv podrobností by bylo v tuto chvíli nekorektní vůči majiteli pozemku, na kterém uvažujeme o provozování tržnice, protože zatím neexistuje žádná definitivní dohoda. Ale v každém případě si dovolím zveřejnit svůj vlastní názor na otázku umístění prodejních stánků. Domnívám se, že je dost úděsné na dolní části náměstí, které samo o sobě není vzhledově nic extra, v prostoru před drogerií mít téměř nepřetržitě rozestavěné stánky se vším možným i nemožným a v sobotu navíc zaparkované nákladní automobily. Samozřejmě nikdo nechce rušit prodej (já sama si tu sazenice a zeleninu také kupuji), pouze je to otázka vhodného místa. Uvědomuji si, že tímto názorem nezískám u všech zrovna sympatie, ale prosím všechny čtenáře o zamyšlení. Chcete mít pěknou tržnici s pevnými stánky, kde by bylo možno pořádat vánoční, velikonoční a další trhy a kde by probíhal nepřetržitý prodej veškerého sezónního zboží (také stávajících prodejců)? Věřím, že většina si nakonec odpoví "ano, chci".

Ing. Jana Horová, místostarostka

Úvalská lékárna

oznamuje změnu otevírací doby od 4. října 2004
Po 7.45 - 17.30
Út 7.45 - 17.30
St 7.45 - 17.30
Čt 7.45 - 17.30
Pá 7.45 - 16.00

PharmDr. H. Kantorová

Kdo žije v Mlýnském rybníce ?

Přestože voda v Mlýnském rybníce (všeobecně nazývaném po místním mlynářském rodu "Prokupčák") nevypadá v těchto dnech nikterak vábně, stav vody nemůže být až tak vážný. Usadil se zde totiž kromě již dříve zabydlených kachen a želv také další tvor. Domnívali jsme se, že by mohlo jít dokonce i o vydru, protože ondatra je zhruba poloviční velikosti. Spokojeně plave a hraje si u břehu s plastovými lahvemi a kusem polystyrenu. Pokud nějaký větší odborník na zvířata podle fotky usoudí, o které zvířátko se jedná, prosím dejte mi vědět.

Ing. Jana Horová

detail detail detail
foto Ing. Horová

PODZIMNÍ ÚKLID

S nástupem podzimu přichází opět i pravidelný podzimní úklid od některých odpadů z našich domácností. Přestože se tato akce koná každoročně obdobným způsobem, věnujte prosím následujícím řádkům zvýšenou pozornost. Svoz proběhne podle druhu odpadu ve dvou etapách.

Termínový kalendář jednotlivých etap podzimního úklidu

I. ETAPA - svoz starého železa
Celá akce bude na území města Úval zajišťována pracovníky a technikou Středočeských sběrných surovin.
V níže uvedených termínech je proto nutno železo a kovový odpad umístit před jednotlivé nemovitosti a to tak, aby byl příjezdný a přitom nebránil průchodu ani průjezdu.
Pro svoz je město rozděleno na dvě poloviny, kde dělicí čarou ve směru od budovy základní školy je náměstí Arnošta z Pardubic, Husova ulice a dále pak od železničního přejezdu Pražská ulice až na její západní konec směrem ku Praze. V levé části od této dělicí čáry proběhne svoz ve dnech 9. a 10. října 2004 s tím, že železo a kovový odpad je nutno umístit před jednotlivé nemovitosti nejpozději v sobotu dne 9. října do 9.00 h.
V pravé části města proběhne svoz za stejných podmínek o týden později ve dnech 16. a 17. října 2004 opět s tím, že železo a kovový odpad je nutno umístit před jednotlivé nemovitosti v sobotu dne 16. října 2004 nejpozději do 9.00 h.
Prosíme o dodržení 9.00 h jako nejzazší doby pro umístění železa a kovového odpadu před jednotlivé nemovitosti.
Případné požadavky na svoz např. rozměrných, těžkých kusů apod., je možno dohodnout před akcí nebo při ní na tel. č. 603 584 251 (pan Fidler). Je možno též odvézt autovraky, v tomto případě je však nutno odvoz předem dohodnout na výše uvedeném telefonním čísle.
UPOZORNĚNÍ: V průběhu minulých let i letošního roku byly do schránek jednotlivých domů vhazovány letáčky, nabízející odvoz kovového odpadu umístěného zájemci před tyto domy. Upozorňujeme proto na skutečnost, že tyto akce jsou bez vědomí a tím i souhlasu města a v rozporu s vyhláškou o systému nakládání s odpady na jeho území. Při tomto "partyzánském" způsobu svozu kovového odpadu se tak občané, kteří jej využijí, vy-stavují nebezpečí, že jim odvezen není, k čemuž již v několika desítkách případů došlo. Zájemci pak nezbývá nic jiného než buď kovový odpad odnést zpět domů, nebo jej dopravit do výkupny sběrných surovin.

II. ETAPA - svoz biomateriálů a objemnějších odpadů
Tato akce proběhne v průběhu měsíce října 2004. Kontejnery bude pro tuto akci přistavovat firma Kotval. Svoz se týká biomateriálů z domácností a ze zahrad, které nemohly být kompostovány, dále pařezů a větví, které je však nutno rozřezat na menší rozměry, aby prostorově zabíraly co nejmenší objem. Svoz se dále týká i maloobjemových a objemnějších odpadů, které nemohly být umístěny do popelnicových nádob nebo kontejneru na separované odpady. Do přistavených kontejnerů nesmí být umísťován železný a kovový odpad a hlavně odpady nebezpečné (např. zbytky barev, laků, kyselin, olejů, autobaterie, pneumatiky apod.).

Harmonogram svozu
termín a číslo stanoviště:
11. října 14, 27, 35
12. října 10, 33, 46
13. října 50, 52, 53
14. října 7, 20, 40
15. října 8, 16, 49
16. října 48, 51
17. října 1, 9, 31
18. října 6, 15, 34
19. října 3, 13, 41
20. října 22, 30, 44
21. října 12, 26, 32
22. října 18, 25, 38
23. října 4, 23, 36
24. října 17, 39, 45
25. října 5, 21, 42
26. října 11, 29, 47
27. října 2, 19, 43
28. října 24, 28, 37

Očíslování stanovišť kontejnerů
1 roh ulic Chorvatská, Slovinská
2 roh ulic Bulharská, Ruská
3 roh ulic Srbská, Škvorecká
4 střed Jiřího z Poděbrad
5 střed Chelčického
6 střed Roháčova
7 střed 5. května
8 roh ulic Kladská, Lužická
9 roh ulic U Kaberny, U Výmoly
10 roh ulic Nerudova, Preslova
11 roh ulic Nerudova, Žižkova
12 roh ulic Čechova, Havlíčkova
13 roh ulic Nerudova, Boženy Němcové
14 roh ulic Kollárova, Boženy Němcové
15 roh ulic Jungmannova, Prokopa Velikého
16 roh ulic Nerudova, Raisova
17 roh ulic Raisova, Prokopa Velikého
18 roh ulic Raisova, Kollárova
19 roh ulic Prokopa Velikého, Erbenova
20 roh ulic Kollárova, Ladova
21 roh ulic Hakenova, Štefánikova
22 roh ulic Wolkerova, Alešova
23 roh ulic Vítězslava Nováka, 28. října
24 roh ulic Kožíškova, Vítězslava Nováka
25 roh ulic Rašínova, náměstí Svobody
26 roh ulic Grégrova, Dobrovského
27 roh ulic Guth-Jarkovského, Klánovická
28 roh ulic Čelakovského, Foersterova
29 roh ulic Guth-Jarkovského, Máchova
30 roh ulic Rašínova, Tylova
31 roh ulic Klostermannova, Dobrovského
32 roh ulic Palackého, Hakenova
33 střed Otokara Březiny
34 roh ulic Janáčkova, Purkyňova
35 střed Fibichova
36 střed V Zálesí
37 roh ulic Glücksmannova, Šámalova
38 roh ulic Janáčkova, Jirenská
39 roh ulic Nad Koupadlem, Purkyňova
40 střed Horova
41 roh ulic Sovova, Na Spojce
42 roh ulic Pod Tratí, Denisova
43 roh ulic Denisova, Smetanova
44 roh ulic Fügnerova, Tyršova
45 střed Hálkova
46 střed náměstí Arnošta z Pardubic
47 roh ulic Mánesova, Horova
48 střed Pod Slovany
49 střed Pražská (před čp. 142)
50 střed Atlasová
51 střed U Obory
52 střed K Hájovně
53 střed Jiráskova

Čas přistavování kontejnerů
Kontejnery budou přistavovány na výše uvedená stanoviště v uvedený den mezi 14.00 až 17.00 h. Odváženy budou následující den opět mezi 14.00 až 17.00 h.

odbor investic a životního prostředí, Ing. Bohuslav Prokůpek

 
 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Týden knihoven

Provázkiáda letos počtvrté
Co je to Provázkiáda?
Již čtvrtým rokem mohou čtenáři a ostatní uživatelé knihovny vyjádřit svůj vztah ke knihovně tak, že naváží jakýkoliv provázek, který si přinesou nebo obdrží v knihovně. Tak bude vznikat dlouhý provaz. Knihovny budou průběžně zasílat informace na internetovou adresu a zde také ostatní uvidí, jak si jejich knihovna stojí v porovnání s dalšími soutěžícími knihovnami. V loňském roce, tedy v roce 2003, se do Provázkiády zapojilo 57 knihoven, 95 211 čtenářů a bylo navázáno 16 674 provázků v celkové délce 7 837 metrů. Překonáme to???
Provázky je možno různě zdobit - např. lístečky s odpovědí na otázku: Knihovna je, když... Co mně schází v naší knihovně? 100 důvodů proč mít rád svou knihovnu atd.
Akce bude probíhat po celou dobu Týdne knihoven v našich výpůjčních hodinách, tj. od 4. 10. do 9. 10. 2004 (v pondělí, ve čtvrtek a v sobotu).

V pondělí 4. října si také " v přímém přenosu" můžete ověřit, zda vaše nejoblíbenější kniha dosáhla na post nejvyšší a stala se v anketě Moje kniha - nejoblíbenější knihou v ČR.
Jeden z pořadatelů akce se vyjádřil při hodnocení čtenářských výběrů při vyhlášení stovky nejoblíbenějších knih v červenci: "Hlasy získala díla z více než dvou třetin zfilmovaná (či adaptovaná do TV seriálů), polovinu titulů tvoří literatura pro děti a mládež - z mnoha sdělení je patrné, že dospělí čtenáři uvedli svou dětskou četbu, kterou vnímají jako něco, co je v životě významně ovlivnilo. Velké zastoupení má i literatura humoris-tická. V seznamu se objevují klasické evergreeny i cyklus o Harry Potterovi, Pán prstenů a Alchymista Paula Coelha. Česká literatura vysokým náskokem vede se 43% před ostatními národními literaturami …" (PhDr. V. Richter, časopis Čtenář 7/8 2004).
Chcete vědět víc o anketě, které se zúčastnilo víc jak 70 tisíc obyvatel naší republiky? Přijďte v Týdnu knihoven k nám!
Co vás ještě čeká?

Akce "Půjč si LANGMaster"
Nebojte se vědět a umět víc! Městská knihovna Úvaly zajistila pro své čtenáře výuková CD LANGMaster pro ty, kdo se chtějí zdokonalit v oblasti jazyků, něco se dozvědět ze světa vědy a techniky, planety Země či o člověku. Pak jsou tato CD právě pro vás!
Půjčování těchto médií je možné na přesně stanovenou dobu 30 dní a bude zahájeno právě v Týdnu knihoven od 4. 10. 2004.

pracovnice Městské knihovny Úvaly

Anketa
www.Uvaly.cz

Výsledky ankety umístěné na www.Uvaly.cz v období od 13.9. do 12.10.2004

Máte zájem o práci v zahraničí?
- pracuji v zahraničí 0% (0)
- již jsem v zahraničí pracoval(-a), rád to zopakuji 1% (2)
- již jsem v zahraničí pracoval(-a), nyní o tom neuvažuji 2% (3)
- mám zájem o práci v zahraničí 85% (126)
- nemám zájem o práci v zahraničí 12% (18)

V anketě na téma "svoz velkoobjemového odpadu" můžete hlasovat na www.uvaly.cz do 12. října 2004.

www.Uvaly.cz/mesto - informační rozcestník
www.Uvaly.cz/adresar - katalog služeb a podnikatelů
www.Uvaly.cz/kalendar - informační kalendář
www.Uvaly.cz/doprava - dopravní informace
www.Uvaly.cz/reality - aktualizovaná realitní nabídka
www.Uvaly.cz/MeU - informace občanům o úřadech
www.Uvaly.cz/ZivotUval - pravidelný měsíčník
www.Uvaly.cz/knihovna - Městská knihovna
www.Uvaly.cz/mapa - aktuální mapa města
www.Uvaly.cz/pocasi - předpověď počasí
www.Uvaly.cz/anketa - nová anketa

Ing. Lukáš Rubeš

Modernizace železničního koridoru se blíží

Ve středu dne 13. října 2004 v 17.30 h v sále DPS, nám. Svobody, Úvaly se uskuteční informační schůzka se zástupci investora (Správa železniční dopravní cesty) a projektanta (Sdružení SUDOP, a.s., & PRAGOPROJEKT, a.s., Běchovice - Úvaly), na které budete seznámeni s aktuálním stavem přípravy modernizace železniční trati v úseku Praha Běchovice - Úvaly, a to zejména z hlediska zájmů obyvatel Úval.
Kromě dokumentace konkrétního návrhu protihlukových stěn budou k dispozici zákresy do fotografií, a to jak některých specifických lokalit, tak celého prostoru kolejiště v oblasti nástupišť a výpravní budovy.
 

 

N A P S A L I   O   N Á S

Nová trať

Moderní trať bude zřejmě již brzy spojovat Prahu - Běchovice a Úvaly. Firma totiž nyní dokončuje dokumentaci ke stavbě. Kvůli hluku nechá společnost "ohroženým" domům vyměnit nebo utěsnit okna a balkónové dveře.

(syr)
(Večerník Praha, 10. 9. 2004)

 
 

P O L I C I E

 

Preventivní samolepky upozorňující na nebezpečí okradení si mohou občané Prahy - východ vyzvednout na každém obvodním oddělení Policie ČR.


Bezpečí pro seniory aneb Víte, kdo je za dveřmi?

Policisté každoročně šetří případy, kdy jsou ve svých bytech či domcích okradeni lidé, nejčastěji senioři. Výjimkou v těchto situacích není ani použití fyzického násilí.

Postup krádeží a podvodů mají pachatelé dobře promyšlený. Navštěvují především důvěřivé starší spoluobčany a představují se jako prodejci zboží (často nabízejí ke koupi deky, nádobí) nebo pracovníci různých firem a úřadů. Důvěru lidí si tito podvodníci získávají příjemným vystupováním a milou tváří. Vymýšlí si i takové historky, že se jim právě porouchalo auto a potřebují si zavolat. V některých případech prostě jen zazvoní, vtlačí se do bytu a jeho majiteli začnou vyhrožovat. Jeden z podvodníků často majitele bytu nějak zaměstná a druhý mezitím odcizí peníze. Mnohdy to jsou celoživotní úspory.
Záminky bývají různé, ale vždy sledují stejný cíl - dostat se do bytu, vylákat peníze nebo zjistit, kde má majitel ukryté úspory a případně je získat i násilím.

Policisté z Prahy - východ se rozhodli, že budou občany na tato nebezpečí upozorňovat nejen cestou preventivních článků v tisku, ale také informačními samolepkami. Samolepky jsou určeny především pro seniory, na požádání ji však policista daruje každému občanovi. Na zadní straně samolepky jsou rady, jak se bezpečně chovat. Po jejich prostudování si občan samolepku nalepí na vchodové dveře uvnitř bytu. Samolepka by ho měla při každém otevírání dveří upozornit, že za nimi může stát podvodník, a přimět tak občana k opatrnosti.
Preventivní samolepky vybraným občanům rozdávají a jejich smysl objasňují při osobním setkání policisté. Každý občan si také může sám o samolepku požádat u policistů na každém místním obvodním oddělení PČR.

PČR doporučuje občanům:
Nebuďte důvěřiví, nevpouštějte nikoho cizího do domu ani do bytu!
Neotvírejte automaticky dveře. Nejdřív se podívejte kukátkem!
Pořiďte si pojistný řetízek na dveře. Je levný a zvýší vaše bezpečí!
Do bytu vpusťte jen osoby, které vám důvěryhodně prokáží, proč k vám přicházejí!
Lidé, kteří vám nabízejí nějaké výrobky, mohou být zloději!
Pracovníci, kteří vám přicházejí odečíst elektřinu či plyn anebo vyplatit důchod, jsou povinni prokázat se vám průkazem. Měli by být ohlášeni předem!
Pokud někdo žádá o možnost si od vás zatelefonovat, nevpouštějte ho do bytu a sami pro něj přivolejte telefonem například sanitku!
Požádejte souseda o jeho telefonní číslo. V případě potřeby může být jeho pomoc nejrychlejší!

V případě výskytu podezřelých osob okamžitě volejte policii na linku 158.

npor. Mgr. Diana Bušková, tisková mluvčí OŘ PČR a pracovník Preventivně informační skupiny

Muž z Úval nelegálně šířil rozmnoženiny počítačových her
Z trestného činu porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi je obviněn třicetiletý muž z Úval. Ten po stokoruně za nosič CD-R rozšiřoval nelegální rozmnoženiny počítačových her. Hry nabízel formou inzerátů v tisku. Zásilky s požadovanými nosiči rozesílal poštou a peníze za ně inkasoval prostřednictvím dobírky nebo při osobních setkáních. Kromě toho si v místě trvalého pobytu bez souhlasu držitelů práv opatřil kopie přibližně šedesáti CD-R nosičů s hrami. Tím způsobil škodu společnosti Sonyczech, jejíž díla neoprávněně rozšiřoval. Případ prošetřují specialisté z Oddělení hospodářské kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Prahy-východ.

Spisový materiál pachatele vloupání do chaty policisté postupují do zahraničí
Na základě výslechů a odborných zkoumání stop policisté zjistili pachatele, který se letos v létě vloupal do rodinného domu v Úvalech a odcizil z něj věci v hodnotě 45 000 korun. Dvaatřicetiletého muže z Mengušovců u Popradu policisté zadrželi na základě příkazu k zatčení na území naší republiky a soudce mu předal rozsudek o vyhoštění z ČR. Pak muž vycestoval zpět do vlasti. Spisový materiál se bude postupovat cestou mezinárodní právní pomoci do mužovy vlasti.

Dopravní policisté zjistili za jeden den na Praze-východ 188 přestupků
8. září proběhla na území okresu Praha-východ dopravně bezpečnostní akce, při které policisté kontrolovali, zda řidiči dodržují zákon. Během dne na dvě desítky policistů zkontrolovaly 661 vozidel a 60 osob. Celkem zjistili 188 dopravních přestupků, např. jedenáctkrát byla překročena povolená rychlost, dvakrát zjištěna jízda s alkoholem a jeden řidič kamionu nedodržoval povinné přestávky.

Nerespektoval dopravní značku a způsobil dopravní nehodu
Devětasedmdesátiletý řidič, muž z Prahy, 9. září odpoledne za volantem Nissanu Almera nerespektoval na křižovatce u Radonic svislou dopravní značku "Dej přednost jízdě!" a chtěl pokračovat ve směru na Horní Počernice. Nedal přednost vozidlu VW Golf řízenému dvaatřicetiletým mužem z Úval. Při střetu utrpěl řidič Golfu otřes mozku a řidič Nissanu i jeho spolujezdkyně byli zraněni lehce. Orientační dechová zkouška byla u obou řidičů negativní. Při dopravní nehodě vznikla škoda 200 000 korun.

Výzva okradenému majiteli Škody Felicie zaparkované u Českých drah v Úvalech 31.8.
V souvislosti s prošetřováním případů týkajících se majetkové trestné činnosti žádají policisté, aby se jim přihlásil majitel Škody Felicie combi pravděpodobně modré barvy, která byla zaparkovaná v prostoru Českých drah v Úvalech v době od 8 do 17 hodin. Do zaparkovaného vozu se tehdy rozbitím pravých předních dveří vloupal zloděj a odnesl si autorádio stříbrné barvy s přehrávačem na CD. Majitel vozu krádež policii neoznámil. Policisté dopadli zloděje, který má na svědomí také vloupání do tohoto auta, potřebují ovšem svědectví poškozeného majitele.
Kontakt: pracoviště Služby kriminální policie a vyšetřování na OOP PČR v Čelákovicích, ul. Prokopa Holého 1664 nebo tel.: 326 991 239 linka 25, příp. 326 991 239.
Policisté Vám za spolupráci děkují.

npor. Mgr. Diana Bušková, tisková mluvčí Policie ČR Praha-východ

 
 

Š K O L S T V Í

Školní rok 2004/2005 v Základní škole Úvaly

Atmosféra
Před prvním rozezněním školního zvonku se ve tvářích přicházejících dětí, rodičů i učitelů zračila mírná nervozita, ale jednoznačně převládal optimismus a dobrá nálada. Po prázdninových dobrodružstvích se dětem a možná i rodičům bude stýskat, ale věřím, že ani ve škole nebude nuda a děti, učitelé i rodiče se budou v naší škole cítit příjemně.

Cílem každé dobré školy není předat jen nějakou sumu vědomostí, ale připravit dítě na celoživotní vzdělávání. V dnešní dynamické poptávce na trhu práce se člověk vzdělává nejenom na základní, střední nebo vysoké škole, ale musí průběžně doplňovat a rozšiřovat své vzdělání, případně se i několikrát rekvalifikovat. Jestliže po ukončení jakékoli školy je žák otrávený, chce být co nejrychleji ze školy pryč a nechce se už nikdy učit, pak to je asi ten největší hřích, kterého se na něm škola mohla dopustit.

Vytvoření bezpečného prostředí, příjemné atmosféry a rozvinutí vzájemné spolupráce je základním předpokladem dobrých výsledků školy. A na nich chceme stavět! Vztahy mezi učiteli a dětmi, učiteli a rodiči i mezi učiteli navzájem jsou pro tvorbu atmosféry ve škole rozhodující. Dětem nejvíce ve škole vadí strach, stres a nuda. Metody a způsoby výuky jsou z hlediska efektivity učení určitě důležité, ale základem je partnerský vztah mezi žáky a učiteli, učiteli a rodiči a učiteli navzájem založený na vzájemném respektu a důvěře.

Prázdniny ve škole
Během prázdnin jsme ve spolupráci se zřizovatelem pracovali na zlepšení prostředí a podařilo se mnohé. Výčet prací by byl veliký, ale jmenuji aspoň pět nejnákladnějších:
odstranění havarijního stavu části staré budovy, která byla převážnou část minulého roku uzavřena,
rekonstrukce podlahy v kuchyni,
nové osvětlení v osmi třídách,
rozsáhlé malování chodeb a tříd,
malování kuchyně a jídelny.

Dvě třídy jsme částečně vybavili i novým školním nábytkem v hodnotě 90 000 Kč.

Děkuji městskému úřadu za výraznou pomoc, ochotu a vzornou spolupráci při prázdninových stavebních úpravách školy. Spolupráce s panem Ing. Nečasem, Ing. Brajerovou i všemi pracovníky VPS, vedenými panem Konečným, předčila naše očekávání a zaslouží si slova uznání. Myslím si, že odvedená práce je na škole opravdu vidět.

Stavební úpravy však nebyly změnami jedinými. Také personální obsazení pedagogického sboru zaznamenalo řadu změn. Pracovní poměr ukončilo pět pedagogů (F. Smolík, J. Bělochová, J. Sigmundová, M. Schneider, M. Šulcová) a na základě výběrového řízení je zastoupí plně aprobovaní učitelé (na 1. stupni T. Klicperová, V. Lancová, M. Stibor a na druhém stupni M. Havelková, J. Březka). Paní učitelka Jana Slováková odešla na mateřskou dovolenou, paní Lenka Hynčicová přešla jako vychovatelka do školní družiny. Věřím, že se novým pracovníkům na naší škole bude líbit a budou svou práci odvádět v nejvyšší kvalitě.

Po prvním zvonění
Dne 1. září 2004 jsme zahájili školní rok s 505 žáky v 22 třídách a 5 od-děleních školní družiny. Na škole pracuje 29 učitelů, 5 vychovatelek školní družiny, v ekonomickém úseku 3 pracovníci, 6 kuchařek a 9 provozních zaměstnanců pracujících převážně na zkrácený pracovní úvazek.
V letošním roce nabízíme dětem v 7. až 9. ročníku 22 povinně volitelných předmětů, které jim umožňují se věnovat a soustředit na to, co je zajímá a čemu by se chtěly v budoucnu profesionálně věnovat. To dává velkou šanci všem dětem zažít ve škole každodenní úspěch. Nejde-li žákovi např. matematika a baví ho přírodopis, má možnost rozšiřovat své vědomosti v přírodovědném praktiku nebo přírodovědném semináři zaměřeném na zpracování přírodovědných prezentací na počítačích.
Připravujeme celou řadu celoškolních a třídních projektů. O jejich realizacích budeme průběžně informovat i na stránkách ŽÚ.

Rádi bychom v letošním roce zorganizovali lyžařský výchovně vzdělávací kurz - minimálně pro žáky 7. tříd.
Během září zahájíme práce na úpravě školního areálu na pozemku mezi školou a Výmolou (viz foto na str. 9).
V první fázi plánujeme vybudování hřiště pro basketbal a odbíjenou s pískovým povrchem a instalování dvou betonových stolů na stolní tenis.
Rádi bychom výstavbu hřiště zvládli svépomocí a spoléháme i na vydatnou pomoc rodičů.
Věřím, že naše plány jsou reálné a na konci školního roku budeme moci říci SPLNĚNO! Přeji všem žákům, učitelům, zaměstnancům, rodičům i ostatním spoluobčanům pevné zdraví a mnoho příjemných školních i mimoškolních prožitků.

Mgr. Jaroslav Březka, ředitel ZŠ Úvaly

detail

foto: Místo za školní budovou, na kterém bude hřiště

První školní den

Nastal první školní den - 1. září. Děti usedly po dvou měsících letních prázdnin opět do svých lavic. Pro některé to byl však úplně nový začátek další etapy v jejich životě. Z předškoláků se stali opravdoví školáci - prvňáčkové. Někteří přišli s úsměvem, jiní s obavami.
"Pravou, Martínku, pravou," bylo slyšet u dveří první třídy. Malý školáček se rozhlédl a skutečně pravou nožkou překročil práh. Kolik odvahy musel vložit do jediného kroku. S taškou na zádech a s kytičkou v ruce přicházely i ostatní děti.
Třída 1.A se ve chvilce zaplnila novými prvňáčky. Pro každého byly připraveny na lavici první učebnice a nechybělo ani sladké překvapení ve velikém kornoutu. V tak slavnostní den nemohli chybět ani maminky a tatínkové, kteří své děti do třídy přivedli. I oni chtěli sdílet slavnostní okamžiky se svými dětmi.
Na začátek školního roku se škola připravovala celé letní prázdniny. Malovalo se, uklízelo. Na vylepšení a obnovení zařízení třídy 1.A se podíleli převážně rodiče dětí, a to jak prací, tak i nemalou finanční částkou. Děkuji proto všem za ochotu a vstřícnost, kterou projevili. Výsledkem je čistá a útulná třída s mnoha pomůckami.
Všem prvňáčkům přeji, aby se jim ve škole líbilo a aby se mohli těšit z každého dne, který stráví mezi svými kamarády.
Rodičům přeji, aby jim jejich děti přinášely jen samou radost.

Třídní učitelka 1.A, Mgr. Renata Chotětická

detail detail detail detail detail detail detail detail detail detail detail

Na shledanou prázdniny, dobrý den, školo!

Tak jako všechno má svůj začátek a konec, nadešel i pro letošní školní rok 2004/2005 onen den. Psala se středa 1. září 2004. Velké dveře naší základní školy se otevřely dokořán, aby po prázdninách pustily dovnitř žáky, žákyně, pány učitele, paní učitelky, paní vychovatelky a ostatní zaměstnance školy. Dostavili se všichni a včas. Opálení, odpočatí a s chutí do práce. Děti i učitelé se setkali ve svých třídách. Všichni si měli co sdělovat. Vyprávěli si, co o prázdninách prožili zajímavého, která místa naší vlasti se jim zalíbila a které cizí země je zaujaly. Na malé prvňáčky čekaly nově vymalované a krásně barevně vyzdobené třídy. Vše pečlivě připravovaly přes prázdniny paní učitelky: Chotětická, Pagáčová a Šintlerová společně s některými rodiči. Patří jim za to velké poděkování. Přivítali jsme u nás celkem 69 malých prvňáčků. Přejeme všem, aby se jim v kmenových třídách líbilo a aby učivo, které na ně čeká, hravě zvládli. I ostatní žáci prvního stupně byli také milé překvapeni připravenými třídami. V jejich očích byla znát zvědavost a očekávání, co nového je v tomto školním roce čeká. Budu se do školy těšit? Bude paní učitelka hodná? Zvládnu lehce novou látku? Přibude do třídy nový spolužák? Kde budu sedět? S kým budu kamarádit? Bude opět fungovat školní bufet, abych si mohl o přestávce koupit něco dobrého? Odpovědi na tyto otázky se dostavily v prvních dnech školy. Všechny obavy zmizely a děti pochopily, že do školy se mohou jenom těšit. Druhý zářijový víkend si všechny děti užívaly posvícení a s ním spojené atrakce. Tato velká událost, nacházející se v těsné blízkosti školy, způsobila na několik dní lehký výpadek paměti a nesoustředěnost některých dětí. Brzy si však znovu zvykly na rytmus a své každodenní povinnosti školáka. V tomto školním roce na děti čeká mnoho zajímavých akcí. Jsou to návštěvy městské knihovny, divadel a kin, výstavy, výlety, exkurze, lyžařský výcvik, mnoho dalších poznávacích akcí, různé besedy a oblíbené ozdravné pobyty. 30. září mohli rodiče a přátelé školy navštívit v rámci Dne otevřených dveří interiéry naší školy a nahlédnout do vyučování. První měsíc školy uplynul velmi rychle. Děti se skamarádily s novými spolužáky a seznámily s novými učiteli. Uděláme vše pro to, aby dny společně strávené pod střechou školy byly příjemné a veselé.

Mgr. Marcela Havelková

Zprávy z MDDM

Vážení čtenáři,
ráda bych vás seznámila s nabídkou MDDM na říjen, představila vám nadějné divadelníky a ve fotografiích vám přiblížíme atmosféru letních táborů.
Je tady sice podzim, ale věřte, že sluníčko pořád svítí. A když ne na obloze, tak trochu v každém z nás. Mějte se hezky a přijďte, těšíme se na vás.

Jana Pospíšilová

Galerie MDDM představuje …

Martina Nedvěda
- Medvěda jsem požádala, aby nás seznámil s divadelním spolkem BRUXO OBSKURO, který zahraje 8.10. v MDDM hru Noc a skála.
Noc a skála
jedobová komedie od Františka Nepila o setkání prvního českého knížete Bořivoje s poustevníkem Ivanem, původně kralevicem, nejspíše kmene Charvátů, a o lásce Vitislava (Bořivojova syna) k nalezenci Jolance.
Režie: Martin Nedvěd
Hrají: Tomáš Porubský, Libor Koželuh, Eliška Součková, Petr Dlabač, Radek Paul, Martina Kopřivová, Soňa Suchánková, Pavel Mrkvička, Jan Prokop, Martin Nedvěd, Michal Slanař, Sono.
Bruxo Obskuro
Naše společnost funguje jako amatérské divadlo od podzimu 1999, kdy vzniklo iniciativou několika kamarádů u první autorské hry. V následujícím roce se spolek těšil značnému tvůrčímu potenciálu. Následovalo několik dalších autorských her, z jejichž tématu mohou diváky oslovit především názory na konzumní způsob života, mezilidské vztahy a ekologii. Nyní, po téměř pěti letech svého působení a zařazení i nejednoho klasického činoherního kusu do svého repertoáru, má společnost vypěstované postavení na alternativní scéně a zvučné jméno na patře skalních i stále nové objevivších - nás, fanoušků. V současnosti, v době oslav pátých narozenin divadla, se vývoj naší produkce po nastudování několika krátkých pohádek bude opět orientovat směrem (doufám autorských) alternativních představení a performací.

Medvěd (principál)

Městský dům dětí a mládeže v Úvalech
zve všechny příznivce pohádek
5. 10. 2004 v 16.00 hodin
do sálku DPS na představení
Pohádky kolem křižovatky
DIVADÉLKA HRAČKA
Vstupné 35 Kč


Městský dům dětí a mládeže v Úvalech pořádá
9. 10. 2004 od 14 h
ve spolupráci s ČESKOU POJIŠŤOVNOU
Koloběžkiádu
STARTOVNÉ 10 Kč
KOLOBĚŽKY VLASTNÍ
SRAZ U MDDM
KOLOBĚŽKY - HURÁ NA NĚ.
HRAVĚ ZVLÁDNEM ROVINY I STRÁNĚ


Městský dům dětí a mládeže pořádá
15. 10. 2004 od 18 h
VÝSTAVU, DIVADLO, MUZIKU
Ilona Bartáková
Tomáš Porubský obrazy
Gian L. Cornelio
Hrášek a Janek řezby


Městský dům dětí a mládeže v Úvalech a DIVADÉLKO HRAČKA
zvou malé i velké diváky na představení
POHÁDKY O HONZOVI, PRINCEZNĚ A KOCOURKOVI
19. 10. 2004 v 16.00 h
DO SÁLKU DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Vstupné 35 Kč
DIVADELNÍ SPOLEK BRUXO OBSKURO NEGY A SPOL. MÚZIKA


Kdo má šikovné ruce a chce si vyrobit pěkný dárek, jistě přijde do MDDM 27. 10. 2004 v 9.00 h na
KURZ DECOUPAGE
NEBO-LI ZDOBENÍ UBROUSKOVOU TECHNIKOU
KVĚTINÁČE MOŽNO ZAKOUPIT V MDDM ZA 35 KČ
CENA KURZU JE 40 KČ
PŘÍPADNÍ ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT V MDDM.


LETNÍ TÁBOR V CHOLTICÍCH

Již tradičně probíhal LT MDDM v Cholticích. Letos bylo na Olympu príma, přestože tam byla zima. Příští rok už se těšíme do "Chollywoodu".
Chtěla bych moc poděkovat panu starostovi Choltic Ing. Janu Málkovi a Aleně Vašíčkové za to, jak se o nás starali a za krásný výlet.

Vědma Eva

detail Foto: Paní Alena Vašíčková

DRAČÍ DOUPĚ

Do dračího doupěte v Jindrově se se svými vedoucími Alenou, Olinkou, Martinem, Kubou, Bárou a instruktorkami Janou a Míšou vydalo 65 dětí.
V bludišti tajemných jeskyní je provázela DRAČÍ PÍSNIČKA:

Povím vám stařičký příběh,
věřte mi, že je to tak.
Ve sluji za třemi smrky
kdysi se usadil drak.

Když najdeš to doupě dračí,
velkého pokladu skrýš,
jen plnit úkoly stačí
a budeš bohatství blíž.

Tajemný kouzelník Fensalír
bude nás provázet hrou.
Duchové, skřítci i víly
každý den s námi tu jsou.

My se draka nebojíme,
klidně se mu postavíme,
jeho sluje navštívíme
a poklad tam objevíme.

Poklad jsme objevili a šťastně se domů navrátili.

detail detail detail detail detail

Foto: Naše děti v Cholticích
Foto: Olympijské bohyně
Foto: Dráčata z Jindrova
Foto: Drak
Foto: V Jindrově jsme mohli potkat i vodníka

TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VE ŠTĚDRONÍNĚ

Soustředěním TS Rytmus Úvaly se protančilo ve Štědroníně 60 dětí. Všem vedoucím a tanečním instruktorům patří dík za pěkné vedení tréninků a tanečníkům přejeme hodně úspěchů v nové sezóně.

Alena Sismilichová

detail detail

Foto: Tanečníci odpočívají
Foto: Štědronín - ve víru tance

Básníci za mřížemi

Městský dům dětí a mládeže v Úvalech zahájil po prázdninové přestávce cyklus kulturních pořadů pro veřejnost. Páteční podvečer 10. září s názvem Básníci za mřížemi byl věnován tvorbě křest'anských duchovních a katolických básníků, kteří byli v 50. letech 20. století za svá přesvědčení a názory pronásledováni, vězněni a týráni. Verše a prózu v uměleckém po-dání panem Rudolfem Kvízem vhodně doplňovaly vstupy úvalského pěveckého sboru Christi.
Prvních dvanáct let totalitní moci od roku 1948 do roku 1960 patřilo k nejhorším obdobím v našich dějinách. Vládnoucí třída pronásledovala bez jakýchkoliv zábran každého, kdo se jevil nepohodlným. Tak se ve vězení setkávali vysokoškolští profesoři, vojáci z východní i západní fronty nebo křest'anští kněží.
V jejich rozsudcích se objevovala slova špionáž, velezrada, podpora příprav likvidace lidově - demokratického zřízení a další absurdní obvinění a v lepším případě mnohaleté tresty. Básník Jan Zahradníček v poémě Znamení moci již kolem roku 1949 prorocky upozornil na moc nastoupeného režimu, která se snaží zbavit člověka jeho identity. V ukázce básně Jana Kostohryze bylo možné rozpoznat skrytou obžalobu katů všech diktatur. Ve verších a vyprávění Václava Prokůpka, Anastáze Opaska, Zdeňka Rotrekla, Václava Renče či Zdeňka Kalisty se zračí nejen těžký úděl vězněných, kteří byli zcela vydáni na nemilost věznitelů, ale současně se v nich objevují snahy o nalezení alespoň jiskřičky naděje do budoucna a touhy o zachování vlastní lidské důstojnosti.
Ukázky z literární tvorby vězněných básníků mistrně přednesl pan Rudolf Kvíz, který v Úvalech již několikrát vystoupil, i tentokrát potvrdil své schopnosti zaujmout posluchače. Šťastným nápadem byla kombinace mluveného slova a zpěvu. Pěvecký sbor Christi vedený sbormistrem panem doktorem Vítězslavem Pokorným s varhanním doprovodem Mgr. Evou Nádeníčkovou uvedl úryvky z děl J. S. Bacha. A. Dvořáka a Jistebnického kancionálu. Při poslechu skladeb zpívaných sborem nebo sólistkou Martou Ženatou publikum nabylo přesvědčení o vysokých kvalitách tohoto pěveckého sdružení, které oprávněně sklízí úspěchy i mimo Úvaly.
Kulturní večer podtrhl význam veršů uvedených básníků i v současnosti. Připomněl mnohé kruté lidské osudy a stal se výzvou nikdy nezapomenout na temné stránky naší historie.

Ing. Vladislav Procházka

detail detail detail
Foto: Sbor Christi. Klávesy Mgr. Eva Nádeníčková Foto R. Navrátil
Foto: Vlevo sbormistr Dr. Vítězslav Pokorný, recituje pan Rudolf Kvíz
Foto: Na vernisáži, která byla hojně navštívena, vystoupili talentovaní hudebníci (zleva) Martin Vydra a David Hoblík

Umělecká procházka

Galerie Městského domu dětí a mládeže v Úvalech 17. září opět ožila uměním. Tentokrát jsme měli možnost procházet se světem akademické malířky Aleny Antonové a též obdivovat tvorbu akademické sochařky Hany Benešové. Moderátorské taktovky se ujala pí Jana Pospíšilová, ředitelka městského domu dětí a mládeže, která obě autorky představila. Zahájení výstavy bylo zpestřeno klavírní hrou Martina Vydry a Davida Hoblíka, kteří mistrně zahrály skladbu od J. S. Bacha Žertík ze svity h-moll. Martin Vydra doplnil tóny klavíru svým překrásným zpěvem. Po hudební části jsme již byli pozváni k prohlídce expozice.
Svoji uměleckou procházku začínám u maleb a grafik Aleny Antonové. Malířka svým dílem dokazuje, že zůstala věrna výtvarnému i myšlenkovému odkazu svého učitele, jímž byl profesor Emil Fiala. Objevuji zde základní principy syntetického kubismu. Procházím poetickými zátišími, mohu se dotknout růže ve sklenici, mohu ochutnat broskve, švestky či uzenáče a vše zapít sklenicí vody. Macešky s břečťanem mi ovíjejí nohy a nechtějí mě pustit. Vousaté zvonky mě doprovázejí dále. Spatřuji řadu obrazů, jejichž ústřední figurou je sedící žena. Potkávám ženu důstojnou, osamělou, s květinou, psíkem či kočkou. Vnímám okamžik prožitku. Alena Antonová dokáže svou neokázalostí a použitím jednoduchých výrazových prostředků vyjádřit podstatu zdánlivě obyčejných věcí. Opouštím dílnu Aleny Antonové a přicházím do keramické dílny Hany Benešové.
Studium v ateliéru profesora Otto Eckerta ovlivnilo celou její tvorbu. Příroda představuje pro autorku obrovskou studnici inspirace. Míjím keramické kachle s ptačími a rostlinnými motivy, vlasy se mi zaplétají do větví stromů, sahám po ovoci v misce.
Vzhlížím k obloze, hledám hvězdná znamení, rozeznávám ryby, býka, kozoroha. Kromě keramických kachlů se mohu dotknout různorodých váz a misek, jež dokazují mistrnost sochařské práce. Bohužel čas neúprosně letí a já končím svou uměleckou toulku.
Díla obou autorek vypovídají o tom, že mají co světu říct. Ze svého kratičkého výletu si odnáším plno nezapomenutelných prožitků. Doufám, že tato zásoba duševního osvěžení mi vydrží co nejdéle.

Mgr. Markéta Krčmářová

detail detail detail
2x foto: Setkání s přáteli: vlevo akademické sochařky pí Benešová a pí Kaňková, vpravo pí Šálková a akademická malířka pí Antonová.
Úvaly se mohou pyšnit tím, že v nové galerii MDDM již vystavovaly tyto tři úžasné výtvarnice, jejichž profesory byli O. Eckert, J. Kavan a E. Filla
Foto: Akademická sochařka Hana Benešová (sedící) a akademická malířka Alena Antonová v záplavě květů, které vázala paní Iva Černá
Foto Radek Navrátil

Poděkování

Děkujeme paní Janě Pospíšilové za uspořádání výstavy v domě dětí a mládeže. Obě jsme vystavovaly v mnoha galeriích. Prostor, který se díky paní Pospíšilové podařilo vybudovat v Úvalech, je jedním z nejkrásnějších. Také milá atmosféra, která zde panuje, je její zásluhou.

Hana Benešová, Alena Antonová

Městský dům dětí a mládeže v Úvalech připravuje kulturní večer pod názvem
Setkání s poezií,
který se uskuteční v sobotu 13. listopadu 2004.
Verše bude přednášet pan Radovan Lukavský. Podrobnosti uvedeme v listopadovém vydání ŽÚ.
 

 

S P O L K Y

Výstava holubů

Dne 16. - 17. 10. 2004 pořádá King klub Praha výstavu Kingů v areálu ZO ČSCH Úvaly.
Budou vystaveni holubi z celé republiky.
Otevřeno bude v sobotu od 15.00 - 18.00 h a v neděli od 8.00 - 11.00 h.
K návštěvě srdečně zvou chovatelé ZO ČSCH Úvaly a King klubu.

za ZO ČSCH Úvaly Jitka Kotusová

 
 

C Í R K E V

Společná bohoslužba

Církve československé husitské a Českobratrské církve evangelické k DÍKUVZDÁNÍ za letošní úrodu
Neděle 10. října 2004 od 14 hodin v Husově kapli v Úvalech (Pražská 180)
Zpěvem a hrou na kytaru doprovází křesťanský písničkář Petr Lutka.

detail

Foto: V neděli 29. srpna 2004 sloužil poslední bohoslužbu v úvalském kostele Zvěstování Páně páter Karel Šubrt, který po 34 letech ukončil své působení v Úvalech.
Foto Ing. V. Procházka

 
 

H I S T O R I E

Úvaly v prvních desetiletích po svém založení

Podle historika Augusta Sedláčka se již připomíná v roce 1290 kolem Brandýsa nad Labem, tehdy nazývaném Brazdym, že šest pražských měšťanů zastavilo své vesnice Brázdym, Sibřinu, Cholupice, Jeneč a Úval jiným pražským měšťanům. O městečku se ještě hovořit nedá. Ale již roku 1300 je zaznamenána první písemná zmínka o Úvalech jako středověkém tržním městečku, jak na počátku 14. století potvrzují knihy konzistoře v Praze, kde je zaznamenáno, jaký desátek ten který kostel platí, můžeme číst "…Přišimasy cum filiali Úval…" Již počátkem 14. století jsou Úvaly, v této době nesoucí název Uval - Ubal, městečkem v údolí "ouvalu" na významné obchodní Trstenické stezce z Prahy do Českého Brodu, Kolína až na Moravu, při brodu přes dravou Výmolu, jako součást škvoreckého panství. Z toho můžeme vyvodit, že Úvaly existovaly mnohem dříve, než uvádí první písemná zmínka. Při jejich založení bylo pravděpodobně využito důležitého brodu na obchodní Trstenické stezce přes tehdy širší a dravou Výmolu, přes níž žádný most prozatím neexistoval a budoucí městečko na něj muselo čekat téměř dvě století. Se zakládáním a rozvojem malých měst a městeček souvisel i rozvoj zemědělství a nutnost nových tržních středisek. Tento vývoj se táhl ještě po polovině 14. století.
Od svého prvopočátku byly Úvaly poddansky spjaty se škvoreckým panstvím, neboť pravděpodobně byl jejich zakladatelem pán na škvoreckém hradě, Domaslav, královský číšník, nejvyšší komorník a králem Přemyslem Otakarem II. jmenovaný jeden z devíti purkrabí na Pražském hradě, který se jako první začal psát ze Škvorce. Před rokem 1279 si ve Škvorci postavil hrad s podhradím. Domaslavův rod s třemi svislými pruhy v erbu vymřel po meči a jeho škvorecké panství se jako odúmrť dostalo do rukou bohatým pražským měšťanům. Teprve od poloviny 14. století se připomínají pražští patriciové Olbramovici jako noví pánové nad škvoreckých panstvím. V té době byl již součástí škvoreckého panství panský dvůr s tvrzí Hostín (Hostyně).
Prvním známým vlastníkem tvrze Hostyně u Úval nedaleko Prahy a předkem pánů z Pardubic byl Arnošt z Hostyně a Staré, otec budoucího biskupa a arci-biskupa pražského, který po určité období působil jako královský purkrabí v Kladsku. Podle svědectví dobového kronikáře Beneše Krabice z Weitmile se otec Arnošta z Pardubic nazýval Arnestus de Hostina probe Brodam Boemicalem, nebo-li Arnošt z Hostyně u Českého Brodu. Syn pána z Hostyně a Staré Arnošt, budoucí biskup a první arcibiskup pražský, se s vysokou pravděpodobností skutečně narodil 25. března 1297 na tvrzi Hostyně u Úval. Později, pravděpodobně v polovině 14. století, tvrz prodal bohatým pražským měšťanům. Až do poloviny 15. století, zůstaly Úvaly součástí škv-reckého panství v držení pánů Olbra-moviců. Následně, resp. od roku 1448, byla jeho součástí již jen polovina městečka, druhá polovina patřila k vladyckému dvoru a tvrzi Hodov, patřící na počátku 14. století zemanskému rodu Planerů. Je doloženo, že již před rokem 1346 byl Hodov součástí kolodějského panství bohatého pražského měšťana Meinlina Rokycanského, v 15. století patřil pánům ze Stěžova a teprve až vládnoucí rod pánů ze Smiřic na škvoreckém panství v 16. století přispěl k sjednocení městečka Úvaly zakoupením chátrajícího Hodova a jeho přičleněním ke škvoreckého panství.
Celá historie škvoreckého panství na počátku 14. století je zajímavou ukázkou toho, jak se ve vlastnických právech střídalo panstvo, vladykové a zemané, bohatí pražští měšťané. Proč to bylo možné, uvádím v obecném postavení šlechty a měšťanstva ve 14. století.
Rovnost šlechticů byla již jen pouhou teorií. Všechny důležité zemské úřady byly prakticky v rukou asi patnácti rodů v zemi, vzájemně se v tomto mocenském postavení střídajících. Fakticky se tak vydělila skupina vyšší šlechty - pánů. Tato vyšší šlechta se vyznačovala vedle značného majetku i svým původem ze starobylých rodů, stálými erby a sídlením na hradech. Panstvo však představovalo jen hrstku, tvořila ho necelá 2 % všeho obyvatelstva země, proti početně nejsilnější skupině nižší šlechty. Ta však měla ještě možnost postoupit mezi vyšší panskou vrstvu a dolní hranice, byla určena jen pro úroveň nižší šlechty, byla otevřena pro bohaté vrstvy měšťanstva, pokud si ale zakoupilo svobodné statky. Přes tyto skutečnosti jedinou společenskou skupinou, podílející se spolu s panovníkem na politické moci a řídící se vlastním nepsaným právem, tak byla pouze zemská šlechta. Vlastnila nebo držela svobodné statky, zapsané do knih vedených u zemských soudů v "zemských deskách". Nepatřila sem tedy šlechta mající v držení jen lenní statky propůjčené panovníkem. Vlastnictví asi 35 % veškerého půdního fondu bylo omezeno královským právem odúmrti (zabavení majetku po smrti vlastníka bez přímých dědiců) v případě vymření mužských potomků, které sice bylo různými výsadami obcházeno, nicméně bylo zrušeno teprve na konci 16. století jako důsledek obnovující se agrární prosperity v zemi, která záhy vedla k opětnému zvětšování rozsahu kultivované plochy a k omezování extenzivně využívaných pozemků (poustky, pastviny, lesy, později i řada vinic a rybníků). Tento vývoj měl za následek i postupný vzrůst ceny půdy.
Každý šlechtic bez rozdílu měl právo účasti na zemském sněmu či soudu a nárok na jmenování do zemských úřadů spjatých s chodem zemského soudu nebo se zemskou správou. Panovníkovi byla šlechta zavázána slibem věrnosti, vojenskou službou a povinností a odvádět tzv. "obecnou berni", dnes bychom uvedli daně a poplatky. Již ve 14. století bylo zatížení berněmi uvaleno jen na bedra poddaných a vrchnost se omezila na její vybírání.
Jestliže majetková diferenciace panstva byla především otázkou podílu na moci, u nižší šlechty šlo často o holou existenci a odhaduje se, že nižší šlechtě náležela sice asi polovina svobodného půdního fondu, ale roztříštěného do malých výměr. Jen pětina naplňovala představu šlechtice sídlícího na své tvrzi a vládnoucího aspoň části vesnice. Na konci 14. století víc než polovina nižší šlechty vykazovala příjem stačící na lepší živoření, takže hledala východisko ve vojenské či správní službě u pánů či u krále. I to pravděpodobně dokresluje, proč se vlastníci škvoreckého panství tak často střídali.
Většina z tehdejších asi 500 nekrálovských měst a městeček v zemi měla pouze v průměru kolem 300 obyvatel, Úvaly měly asi 200. Zde byla základna řemeslné výroby, různých živností a obchodu. Zemědělství bylo i ve 14. století hlavním odvětvím hospodářství; hospodařilo se na půdě, kultivované v procesu kolonizace v předcházejících staletích, jejíž možnosti byly vyčerpány až před polovinou 14. století. Primitivní zemědělská výroba (těžiště bylo v obilnářství) spočívala ve 14. století na individuálním rodinném hospodářství.
Tolik krátce k vysvětlení nejasností k úvalským počátkům ve středověku.

Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města
Prameny:
Sedláček A.: Místopisný slovník historický Království českého. Praha 1908
Sedláček A.: Hrady, zámky a tvrze Království českého, díl XV. - Kouřimsko. Praha 1927
Beneš Krabice z Weitmile: Kronika pražského kostela (1330)
Kavka F.: Kronika českých zemí. Doba Lucemburská. Fortuna Print. Praha 1998

Zápisky pana Zemana
(1892-1969), mistra pokrývačského

(10. část zápisků z roku 1967 navazuje na předešlá vyprávění
o výstavbě a životě v Úvalech v 1. polovině 20. století)

Asi od roku 1950 železnice nestačila frekvenci provozu, a proto začala se budovat třetí kolej, jež měla vésti z Libně do Kolína. Byl to ohromný náklad, hrozná práce, ale dodnes nedokončená. Jen úsek z Běchovic do Poříčan byl dokončen, ostatní je zase tak, jak bylo.
V Běchovicích rozšiřovalo se nádraží a funkci centrálního nákladového nádraží v Libni převzaly Běchovice, protože libeňské již rozšiřovat nešlo, nebylo kam. Rozšířením tratě na tři koleje padly na celém úseku přejezdy se závorami a zůstal jen jeden, a to v Úvalech na bývalé státní silnici, kde bylo těžké zříditi nadjezd nebo podjezd. Ostatní přejezdy z Běchovic do Poříčan zmizely, a tak musel zmizet i přejezd u Petrolky - silnice jirenské. Jelikož však jirenská silnice jako silnice II. třídy spojuje silnice Praha - Mladá Boleslav nebo Praha - Hradec Králové se silnicí Praha - Kolín, musel se udělati přes trať most. Nová silnice směřující na nadjezd začíná u druhé cesty do Hodova a mírným obloukem vede k první hodovské cestě a stoupá na most podél Masny. Tady se využila proluka mezi továrnou Masnou, bývalou Kubínkou, a Hájíčkárnou, tedy pole, které nechtěl pan Mysliveček prodat na výstavbu továren (Hájíčkárnou nazývá pan Zeman místo, kde měl kdysi pan Hájíček výrobu vzduchotechniky, později zde byly garáže Masného průmyslu - pozn. red.). Z hodovského pole u druhé cesty se brala hlína a vytvořil se násep 5 - 6 metrů vysoký z obou stran tratě. Pak byly náspy spojeny železobetonovým mostem. Od mostu končí násep v ulici Klánovické, bývalé Hefy, dnes ČKD (v současnosti Elektromechanika - pozn. red.). Nová asfaltová silnice pokračuje mírným obloukem až ke křižovatce se silnicí Prahy - Kolín u Obory.
Se zřízením třetí koleje bylo potřeba úvalské nádraží rozšířit. U nádražní budovy to nebylo možné, do ulice se nemohlo a na druhé straně byl vysoký násep a pod ním domky. Proto bylo nutné rozšířit po pravé straně ku Praze nákladové nádraží a zřídit novou rampu od podjezdu až k bývalým závorám. Hned pod nákladovým nádražím na bývalém poli pana Vojtěchovského a Šťastného zřídili veliké sklady uhlí, původně to měly být skládky a nakládky řepy. Ale toto nádraží muselo míti také příjezd. Plných sto let byl pod třemi kanály (obloukový železniční most v Jiráskově ulici - pozn. red.) jen jeden průjezd a průtok vody a ten sloužil bývalé cestě od stavitele Votavy k domům a vilkám pod tratí a průtoku vody z celé Pařeziny, Hrobky, náměstí Svobody a části Jiráskovy ulice. Tato voda svedená byla jen strouhou otevřenou, jež probíhala příkopem pod prvním kanálem. Když jí bylo mnoho, protékala i kanálem prostředním, který sloužil jako cesta. Třetí kanál byl a je zpola zasypán dodnes a ničemu neslouží.
Voda protekla kanálem až do nynější ulice Pod Tratí. Pod ulicí byl průtok pod provizorním mostkem a pak voda tekla volně strouhou zarostlou trávou asi 10 m vpravo od nynější ulice Na Spojce a vytékala volně u vily Bóža (u křižovatky ulic Mánesova a Na Spojce - pozn. red.) a dále přes louku do potoka. Z obou stran této svodnice byla pole, vpravo Chroustovo, vlevo Vojtěchovského a podél svodnice byla pak pěšina nesouvislá, často vodou strhaná, takže bylo nebezpečné po ní chodit, hrozilo vykoupání ve splaškách. Ale byla jedinou spojkou s loukou a vilami pod hájem. Ke mlýnu chodilo se buď až k vile Bóža a pak polní cestou vpravo nebo hned pod tratí se odbočilo vpravo a pak vlevo ulicí ke mlýnu.
Při rozšiřování trati pro třetí kolej asi v roce 1953 až 1956 se upravil také podjezd.
V první části, kde byla svodnice, se všechen materiál vyvezl a udělali zde řádnou kanalizaci, na kterou se připojila obec. Položili roury až k vile Bóža a vyústili je do louky u potoka. Horší to bylo s vjezdem pod kanály z ulice Jiráskovy. Prý od skladů benzínu firmy Holan až ke staré poště u Kameníků byl kdysi jen násep, za ním svah až k malým šraňkům (tak se říkalo železničnímu přejezdu se závorami, dnes již neexistujícímu na konci Nerudovy ulice - pozn. red.). Tento svah (při stavbě trati) odkopali a materiálem zaváželi rokli tam, kde stojí dnes obě nádražní budovy, skladiště a Hospodářské družstvo. Ale zavážka byla jen podle kolejí, aby se mohly vozy otočit a zajet k vagónům, až teprve zřizováním jirenské silnice, nyní ulice Jiráskovy, proláklinu srovnali tak, jak je dnes. K nejvíce změnám došlo u předmostí. Podél Votavů byl zřízen nový sjezd pod kanály vydlážděný kostkami až za most a hned za mostem byl zřízen nový nájezd na nákladové nádraží, do uhelných skladů a je možno tímto nájezdem a po rampě nákladového nádraží projeti až k dnešní Masně a proti ní postaveným vilkám a chatám. Ale jelikož do vjezdu podél Votavy byl z Jiráskovy ulice ostrý oblouk, kde auta měla málo místa na zajíždění a vyjíždění, byl prokopán úvoz tam, co kdysi byla ohrada se dřívím, vyvedli nájezd od kanálu až k vile pana ředitele Janského, zřídili dlažbu kostkami, takže dnes může se sjíždět a vyjíždět na dvě strany směrem buď do Pařeziny nebo do ulice Jiráskovy směrem do města. Zbytek pozemku, co stojí dnes transformátor proti Interiéru, zatím leží ladem.
Zbývá ještě podotknout, že na druhé straně nádraží podél Smetanovy ulice, proti kulturnímu domu, bylo též nádraží nákladové, kde skládalo se uhlí pro čtyři obchody s uhlím, řízky v cukrovarské kampani a nakládala se řepa pro cukrovar. To bylo zrušeno a dnes je tam kolej.
I závory přes trať na hlavní ulici doznaly změny. Dnes nezavírají závory tři muži železničáři, nýbrž jsou tam závory automatické. Závory u lesa V Setých, u Petrolky, malé šraňky na Vinohradech a závory u Arnošta byly zrušeny. Ba i podjezd trati pod státní silnicí na Stříbrňáku byl zrušen a most byl zbourán, protože státní silnice dostala jiný směr mimo Úvaly. Z Obory vede skoro rovně přes silnici Dobročovickou a Škvoreckou a vyvádí se až za Stříbrňákem. K takovým změnám došlo při stavbě třetí koleje od roku 1953 do roku 1962.
(pokračování příště)
 

 

D I S K U S E

 

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 981 539, fax: 281 981 696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz