11/2004

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
N A P S A L I   O   N Á S
K A M   A   K D Y
P O L I C I E
Š K O L S T V Í
H I S T O R I E
S P O L K Y
D I S K U S E
C Í R K V E

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 45

 

 

 

O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb do zastupitelstva Středočeského kraje

Starosta města Úvaly podle § 27 zákona č. 130/2000Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
o z n a m u j e

1. Volby do zastupitelstva Středočeského kraje se uskuteční:
v pátek dne 5. listopadu 2004 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 6. listopadu 2004 od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do zastupitelstva Středočeského kraje ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost sálek Domu pečovatelské služby, nám. Svobody 1570, Úvaly pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Úvalech - ulice Atlasová, Bezručova, Borová, Bratří Čapků, Brožíkova, Čelakovského, Čermákova, Dobrovského, Ebenová, E.E. Kische, Erbenova, Fibichova, Foersterova, Glűcksmannova, Guth-Jarkovského, Grégrova, Hodov, Do Hodova, Janáčkova, Jalovcová, Jedlová, Jirenská, Josefa Lady, K Hájovně, Klánovická, Klostermannova, Kmochova, Kollárova I., Kožíškova, Kupkova, Lesní, Máchova, Maroldova I., Modřínová, Muchova, Nad Koupadlem, nám. Svobody, Otokara Březiny, Oty Pavla, Palackého, Pernerova, Pražská I., Purkyňova, Rašínova, Slavíčkova, Smrková, Sukova, Šafaříkova, Šámalova, Šrámkova, Tichého, Těsnohlídkova, Tigridova, Tisová, Tovární, Tylova, U Horoušánek, Vrchlického, V. Špály, Zálesí.
Ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost Městský dům dětí a mládeže, Vítězslava Nováka čp. 372, Úvaly pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Úvalech - ulice 28. října, Alešova, Barákova, Boženy Němcové, Čechova, Hakenova, Havlíčkova, Jiráskova, Jungmannova, Kollárova II., Maroldova II., Nerudova, Pražská II., Prokopa Velikého I, Prokopa Velikého II, Raisova, Štefánikova, Švermova, Vojanova, Vítězslava Nováka, Wolkerova, Žižkova.
Ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost Základní škola, přízemí hl. budovy, nám. Arnošta z Pardubic čp. 8, Úvaly pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Úvalech - ulice 5. května, Arnoštova, Bendlova stezka, Bulharská, Denisova, Dobročovická, Dvořákova, Fűgnerova, Hálkova, Horova, Husova, Chelčického, Chorvatská, Jeronýmova, Kladská, Komenského, Lužická, Mánesova, nám. Arnošta z Pardubic, Na Spojce, Na Stráni, Na Ztraceném korci, Osadní, Poděbradova, Podhájí, Pod Slovany, Pod Tratí, Riegerova, Roháčova, Rumunská, Ruská, Slovinská, Smetanova, Sovova, Srbská, Škvorecká, Táboritská, Tyršova, U Kaberny, U Obory, U Přeložky, U Starého koupadla, U Výmoly, Vydrova, Zahradní.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstva Středočeského kraje hlasovací lístky. Ve dnech voleb do zastupitelstva Středočeského kraje volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Právo volit do zastupitelstva Středočeského kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu Středočeského kraje. Ing. Ivan Černý, starosta, v.r.

Seznam ulic a popisných čísel v jednotlivých volebních okrscích je přílohou tohoto oznámení. Tato příloha je vyvěšena na úřední desce před MěÚ Úvaly.

P O Z O R ! Z M Ě N A !
V okrsku č. 2 Dům dětí a mládeže, čp. 372 ul. V. Nováka hlasují v těchto a následujících volbách obyvatelé hlášeni k trvalému pobytu v obou částech ulice Prokopa Velikého. Tato změna je způsobena nárůstem obyvatel v okrsku č. 1. 

Proč kandiduji do krajského zastupitelstva?
Jednoduchá odpověď: protože krajské zastupitelstvo existuje a má přímý i nepřímý vliv na naše město. Složitější odpověď: před čtyřmi lety byly zřízeny kraje a poprvé jsme zvolili krajské zastupitelstvo. Přes pochybnosti o jejich smyslu kraje potvrdily svůj význam. V oblastech, které jim byly svěřeny, postupovaly racionálněji a s lepší znalostí věci než stát. Jako druhý stupeň samosprávy mají blízko k obcím. Co mají na starosti? Zjednodušeně řečeno: střední školství, zdravotnictví (zejména nemocnice), sociální péči, např. domovy důchodců, silnice II. a III. třídy, dopravní obslužnost, tj. autobusová a vlaková doprava osob, podporu regionálního rozvoje. Dále jsou to regionální územní plány, koncepce např. v oblasti životního prostředí. Středočeský kraj svou velikostí (jeden z největších v ČR) splňuje kritéria Evropské unie pro základní region a může tak usilovat samostatně o podporu z Bruselu.
Naše město, možná jako jediné v kraji, nemělo v krajském zastupitelstvu svého zástupce. Proto, když mi Sdružení nezávislých kandidátů nabídlo možnost usilovat o zvolení do krajského zastupitelstva na jejich kandidátce, jsem kandidaturu přijal. Také proto, že jejich program je mi blízký. Osobně z tohoto programu preferuji podporu vzdělání, stabilizaci zdravotnických zařízení, zlepšení silniční sítě a větší pomoc obcím. Program každé strany, která chce uspět ve volbách, je plný slibů a je samozřejmě laděn optimisticky. Proto ještě důležitější jsou lidé, kteří jsou na kandidátce a kteří budou případně po zvolení rozhodovat o důležitých věcech, např. o nemocnicích.
Na kandidátce SNK jsou lidé se zkušenostmi z komunální politiky, jako např. pan Mgr. Svatopluk Kvaizar, primátor Mladé Boleslavi, kteří se osvědčili ve vedení měst a obcí. Z předchozích řádků vyplývá důležitost krajských voleb, které rozhodnou, kdo bude mít v novém krajském zastupitelstvu většinu a bude tak mít hlavní slovo při řešení mnoha věcí ovlivňujících kvalitu života obyvatel kraje. Pokud budu zvolen, chci se zaměřit na rozpočet kraje, dále na zlepšení stavu silnic a podporu malých měst a obcí. Zvu Vás k volbám a předem děkuji za Vaši případnou podporu.
Na závěr ještě jednu poznámku:
Sdružení nezávislých kandidátů jde do voleb společně s Evropskými demokraty a nemá nic společného s Nezávislými.
SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté mají hlasovací lístek č. 2.

Ing. Ivan Černý

Kraje rozhodují také o školách, nemocnicích, dopravě,…..
Nepodceňujte volby do krajských zastupitelstev!

Co prosazuje KSČM     54
- Sociální jistoty
- Podmínky pro zaměstnanost
- Ekonomický růst v kraji (moderní technologie + ekologie)
- Udržení sítě nemocnic a škol
- Kvalitní veřejnou dopravu a komunikace
- Více přímé demokracie + veřejnou správu pro občany
- Kraje jako pevnou součást českého státu
Volte srdcem - volte naději pro svůj kraj !
Volte KSČM !


Vážení občané Úval,
dovolte, abych vás pozval k volbám do krajského zastupitelstva, které se uskuteční již tento měsíc.

MUDr. Jan Šťastný, předseda místního sdružení ODS

 
 

K A M   A   K D Y

V Podlipanském muzeu v Českém Brodě bude 8. listopadu 2004 otevřena výstava
"PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA A VZNIK ČESKOSLOVENSKA V DOKUMENTECH".
Výstava je uspořádána z materiálů soukromé sbírky pana Jiřího Štorka z Úval.
Výstava je otevřena pondělí - pátek v době 9-12 a 13-16 hodin.
Doba trvání výstavy je od 8. 11. - 17. 12. 2004.
Výstava je pořádána k 90. výročí vypuknutí I. světové války a 86. výročí vzniku naší republiky v r. 1918.

Vl. Procházka

13. listopadu od 15 h v sále DPS Radovan Lukavský přednese verše, které rád recituje.
Hudební doprovod Zbyňka Šolcová.


26. listopadu od 18 h v sále DPS
slavnostní večer u příležitosti vydání knihy
ÚVALY V PRŮBĚHU STALETÍ
a předání čestného občanství města Úvaly PhDr. Zdeňku Mahlerovi
a plakety města Úvaly prof. Ing. arch. Miroslavu Masákovi.


Výstava králíků 26. - 27. 11. 2004 v areálu chovatelů základní organizace ČSCH Úvaly


Město Úvaly ve spolupráci s Obcí baráčníků J. A. Komenského v Úvalech pořádá 15. ledna 2005 pátý městský ples.
Předprodej vstupenek bude zahájen v polovině prosince 2004.


AKCE MDDM

2. listopadu od 16 hodin v sále DPS
Povídání o pejskovi a kočičce

19. listopadu v 18 hodin v MDDM
vernisáž výstavy obrazů Rudolfa Hindricha a fotografií Radka Navrátila

23. listopadu v 16 hodin v MDDM
Pohádky ze zoologické zahrady

4. prosince v 10 hodin v MDDM
Půjdem spolu do Betléma
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

Zprávy z rady
jednání dne 4.10. (příprava na jednání zastupitelstva) a 14. 10. 2004

* Rada projednávala rekonstrukci koupaliště:
- sociální zařízení (na finančním zajištění se podílí provozovatelé areálu),
- projekt na rozšíření kiosku na koupališti (zajišťují provozovatelé),
- nátěry bazénů (nebude prováděna generální oprava),
- provozovatelé požádali o možnost pronájmu domu u koupaliště,
- v souvislosti s předpokládanými náklady ze strany provozovatelů bylo doporučeno zastupitelstvu schválení prodloužení smlouvy na pronájem areálu.
* Ing. Horová informovala o opakovaných jednáních ohledně dražby pozemků Benziny.
* Hlavním bodem jednání byly změny územního plánu města č. V, kde bylo projednáno přes 30 podnětů, které budou předmětem schvalování na mimořádném jednání zastupitelstva.
* Radě byla předložena žádost Správy dopravních cest (České dráhy) o umožnění vstupů do ulic a prodej pozemků v rámci modernizace trati.
* Firma Toman provede do zimy opravu vozovky levého tubusu železničního podjezdu ulice Na Spojce.
* Rada souhlasila s provedením penetračního nátěru soklu budovy Základní školy v Úvalech jako preventivní ochrany proti graffitti.
* Rada schválila jmenování p. Miroslava Šindeláře zástupcem velitele JSDH Úvaly na místo předchozího p. Martina Tyla.
* Rada projednala nájemní smlouvy a souhlasila s:
- ukončením nájmu nebytových prostor v čp. 95 s firmou Saga, s.r.o.,
- prodloužením nájmu pro paní Chudou na byt v čp. 75,
- ukončením nájmu na nebytové prostory v DPS pro Centrum sociálních služeb Praha-východ a uzavřením nájemní smlouvy na tyto prostory s příspěvkovou organizací Pečovatelská služba Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (jde o nástupnictví).
* Rada schválila poskytnutí slevy z vyúčtování studené vody za rok 2003 paní Uhlířové v DPS ve výši 500 Kč na zalévání květin. Sleva je jednorázová a již byl nainstalován výtokový kohout určený k zalévání květin.
* Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o užívání věci - volebních místností v době konání voleb do Senátu ČR a zastupitelstva Středočeského kraje. Jedná se o prostory ZŠ a MDDM. Náklady budou městskému úřadu proplaceny státem.
* Rada obdržela žádost Českého svazu chovatelů Úvaly o příspěvek na pořízení 3 kusů pohárů jako cen do soutěže o Pohár města Úvaly. Rada souhlasila.
* Rada souhlasila s umožněním bezplatného záboru veřejného prostranství na náměstí pro pořádání humanitární sbírky a s bezplatným poskytnutím inzerce v Životě Úval.
* Rada projednala možnost poskytnutí slevy na opakovanou inzerci v Životě Úval a schválila následující podmínky: při minimální velikosti inzerátu čtvrt stránky a platbě 11 inzerátů předem je dvanáctý zdarma.
* Radě byly předloženy výroční zprávy školských zařízení. Ředitelé těchto zařízení budou pozváni na jednání rady.
* Radě města byly předloženy žádosti ředitele ZŠ a ředitelky MŠ Kollárova o souhlas s podnajímáním prostor. Rada souhlasí s tím, aby ředitelé školských zařízení rozhodovali o účelných podnájmech prostor sami, město nebude pro tyto účely prostory upravovat.
* Na základě doporučení výběrové komise rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor ordinace obvodního lékaře ve zdravotním středisku s MUDr. Evou Karáskovou.
 


USNESENÍ
z jednání veřejného zasedání zastupitelstva města Úvaly,

které se konalo 23. 9. 2004

Usnesení č. Z - 057 /04
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí zprávu o činnosti rady města Úvaly za období od 09. 6. 2004 do 23. 9. 2004.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 058/04
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje úpravu č. 3 rozpočtu města na rok 2004.
Příjmová i výdajová část činí 119 936 200,- Kč.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 059/04
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje účast města na programu PHARE 2004 - opravy ulic v ceně 5 mil. Kč, z toho 2,5 mil Kč vlastní prostředky.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 060/04
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje "Smlouvu o vyplnění směnky vlastní " předloženou ČMZRB. Současně zastupitelstvo města pověřuje starostu města Ing. Ivana Černého podpisem této smlouvy.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 061/04
1) Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje uzavření dohody s panem K., kterou se město vzdává užívacího práva (užívání) k části pozemku o výměře 80m2 odděleného z pozemku PK p.č.396/12 a přisloučeného k pozemku PK p.č.2988/3.
2) Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi p. K. a městem Úvaly, ve které pan K. daruje městu část pozemku PK p.č. 396/12 o výměře 202 m2 a současně pověřuje starostu města k podpisu darovací smlouvy.
3) Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje přijmutí daru od pana J.K., pozemek PK p.č. 396/12 o výměře 202 m2.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 062/04
1) Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemků:
- PK p.č. 340/14 o výměře 8.459 m2, p.č. 340/15 o výměře 5.666 m2- Hodov,
- PK p.č. 600 o výměře 4.107 m2, p.č. 602 o výměře 21.143 m2 - Úvalák,
- PK p.č. 742 o výměře 27.651 m2 - Radlická čtvrť.
2) Zastupitelstvo města Úvaly schva-luje bezúplatný převod výše uvedených pozemků v k.ú. Úvaly u Prahy od Pozemkového fondu ČR dle §5, odst.1 zákona č.95/1999 Sb. (o převodu pozemků) ve znění pozdějších předpisů.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 063/04
1) Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemků KN p.č. 3572 o výměře 15 m2 a PK p.č. 476/14 o výměře 1.456 m2 od Středočeských vodovodů a kanalizací, s.p., v likvidaci.
2) Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s bezúplatným převodem pozemků KN p.č. 3572 a PK p.č. 476/14 od Středočeských vodovodů a kanalizací, s. p., v likvidaci.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 064/04
1) Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje žádost o bezúplatný převod po-zemků KN p.č. 3288 o výměře 782 m2 v k.ú. Úvaly u Prahy od Pozemkového fondu ČR, podle §5 odst.1 zákona č. 95/1999Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje bezúplatný převod pozemku KN p.č. 3288 o výměře 782 m2 v k.ú. Úvaly u Prahy od Pozemkového fondu ČR, podle §5 odst.1 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 065/04
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se zahájením jednání ve věci koupě části pozemků p.č. 306 a 298 z důvodu zajištění přístupu k objektům č.p.75, 105 a 181 v majetku města.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 066/04
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje uzavření následujících smluv o smlouvách budoucích:
a) s Ředitelstvím silnic a dálnic o zřízení práva věcného břemene - 393,50 Kč,
b) s SÚS Mnichovo Hradiště o náhradě za omezení užívání komunikací - 22.491,- Kč,
c) s Českými drahami o zřízení práva věcného břemene - 159.936,- Kč.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 067/04
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá starostovi Ing. Černému opakovaně jednat s Českými drahami, a.s., ohledně finanční výše věcného břemene.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 068/04
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje zrušení práva věcného břemene přístupu na pozemek p.č. 163/4 z pozemku p.č. 163/2, jehož je město majitelem, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 069/04
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o spolupráci s STP, a.s., č. 22/14/88/02/501, týkající se zrušení záměru města na výstavbu plynárenského zařízení včetně plynových přípojek v lokalitě 10 - Na Slovanech a pověřuje starostu města Ing. Černého podpisem.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 070/04
Zastupitelstvo města souhlasí se sta-žením problematiky investora p. K. - spolufinancování inženýrských sítí na náměstí Svobody - z programu dnešního jednání.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 071
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje pojmenování parku nad skautskou klubovnou - park Josefa Nachlingera.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 071/04
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje pojmenování ulic:
a) Oty Pavla (kolmá na ulici E. E. Kische),
b) Těsnohlídkova (souběžná s ulicí E. E. Kische),
c) Tisová (kolmá na ulici Smrková),
d) Jalovcová (kolmá na ulici Smrková),
e) Tigridova (kolmá na ul. Glücksmannova),
f) Osadní (chatová osada pod st. silnicí směrem k Oboře).

Pro: 12 Proti: 12 Zdržel se: 0
Usnesení č. Z - 072/04
Zastupitelstvo města Úvaly uděluje čestné občanství panu Zdeňku Mahlerovi.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 073/04
Zastupitelstvo města Úvaly uděluje plaketu města prof. Ing. arch. Masákovi.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 074/04
Zastupitelstvo města Úvaly:
a) bere na vědomí zprávu kontrolního výboru
b) ukládá místostarostce, aby veškeré žádosti občanů týkající se bytového fondu města byly projednány bytovou komisí,
c) ukládá místostarostce, aby byly veškeré smlouvy týkající se bytového fondu města projednány a schváleny radou města,
d) ukládá místostarostce zjistit možnost vydání místní vyhlášky, která by řešila hospodaření s byty v souladu s platnou legislativou.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 075/04
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí rezignaci Ing. A.B. na členství v kontrolním výboru z důvodu pracovního vytížení.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 076/04
Zastupitelstvo města Úvaly:
1) schvaluje jednací řád Výboru pro prevenci kriminality,
2) jmenuje do funkce předsedy výboru pro prevenci kriminality MUDr. Jana Šťastného,
3) pověřuje výbor pro prevenci kriminality vypracováním návrhu "Koncepce prevence kriminality v katastru města Úvaly a jeho okolí", a to v termínu do konce roku 2004.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
 


USNESENÍ
z mimořádného jednání veřejného zasedání zastupitelstva města Úvaly, které se konalo 14. 10. 2004

Usnesení č. Z - 077/04
Zastupitelstvo města Úvaly rozhodlo:
1) v souladu s § 30 zákona č. 50/1976 Sb. v platném znění o pořízení změny č. V ÚPnSÚ Úvaly. Zpracovatelem změny č. V bude Atelier D+, Na okraji 11/2024, Praha 6. Zpracování a projednání změny č. V bude provedeno v souladu s ust. zákona č. 50/1976 v platném znění a vyhl. č. 135/2001 Sb., přílohy č. 1+2 této vyhlášky.
Hlasování o jednotlivých podmětech jsou uvedena v tabulce č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
2) Na základě rozhodnutí rozšířené rady ze dne 4.10.2004 do změny č. V nebudou zařazeny podněty města původně vedené pod číslem: 27, 28, 30, 31 a 32.
3) Na základě výsledků hlasování nebudou ke zpracování zadání změny č. V. zařazeny změny vedené pod evidenčním číslem:
4 + 5 lokalita Kostelík,
28 lokalita Kostelík,
26 parkoviště nákladních aut,
27 lokalita 32, ul. 5. května,
14 lokalita 32 ul. 5. května,
13 Na Ztraceném korci,
17 Nad Koupadlem,
19 Úvaly-Horoušánky,
20 přeložka silnice III/01214.
4) Na základě výsledků hlasování budou ke zpracování zadání změny č. V zařazeny změny vedené pod evidenčním číslem:1,2,3,6,7 - s podmínkou, že požadované území nesmí zasáhnout do trasy navrženého biokoridoru a zátopového území, 8, 9, 10 - rozsah pozemků omezen - zařazeny pouze pozemky k ochrannému pásmu přeložky silnice I/12 (rozumí se směrem od Radlické čtvrti)
11 - požadavek na zařazení pozemků parc.č. 3928/1, 3929/2, 3931, 3933/1, 3934, 3937, 3938, 3939, 3940, 3957/1, 3960/1 do čistě obytného a všeobecně smíšeného území byl doplněn žadatelem na jednání VZZM. Zastupitelstvo zařazuje ke zpracování pozemky v následujícím rozsahu:
a) část lokality č. 11 Slovany-čistě obytné území přeřadit z výhledu do návrhu,
b) lokalitu č. 11 - čistě obytné území rozšířit k ochrannému pásmu stávající silnice II/101,
c) území za stávající silnicí II/101 směrem k Hostínu, silnicí III/10168 a k ochrannému pásmu plánované přeložky silnice I/12 - všeobecně smíšené území,
d) území za stávající silnicí III/10168 směrem ke stávající silnici I/12 na hranice k.ú. v rozsahu k ochrannému pásmu plánované přeložky silnice I/12 - území nerušící výroby,
e) území za plánovanou přeložkou silnice I/12 - území nerušící výroby,
12 - příjezd k pozemku bude zajištěn přes vlastní pozemek, ne ze silnice II/101,
15 - v rozsahu k ochrannému pásmu přeložky silnice I/12
16, 18, 21, 22, 23, 24, 25
29 - bez možnosti zastavět jakýmikoliv stavbami.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

detail
detail
detail

Usnesení č. Z - 078/04 - nebylo přijato,
zastupitelstvo města schvaluje předložené žádosti SUDOP Praha jako zpracovatele dokumentace na stavbu " Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly" o vydání souhlasu města:
Pro: 0 Proti: 11 Zdržel se: 2

Usnesení č. Z - 079/04
1. Zastupitelstvo města Úvaly konstatuje, že stavba dle tohoto projektu rekonstrukce železničního koridoru a nádraží, tak jak byl předložen, výrazně zhoršuje již tak těžký přístup občanů k nádraží a komplikuje pohyb pěších po městě a v konečném důsledku zatíží město nákladnými investicemi, a proto je pro město Úvaly nepřijatelný a za daných podmínek s ním nesouhlasí.
Zastupitelstvo města požaduje, aby součástí projektu a investičního krytí tohoto projektu ze strany investora rekonstrukce byly následující pro město Úvaly důležité prvky:
a) chodník s osvětlením, propojující ulici Purkyňovu s ulicí Na Spojce, vedený vně protihlukové bariery, včetně opravy přechodu koleje vlečky při ústí ulice Purkyňovy,
b) oprava vozovky v ulici Na Spojce v délce 40 m pod a 40 m nad nově postaveným podjezdem, včetně rekonstrukce odbočky k uhelným skladům,
c) prodloužení podchodu vedoucího k nástupištím a jeho napojení na ulici Pod Tratí,
d) po dohodě s dotčenými občany řešení situace občanů bydlících v pás-mu pozemků železnice poblíž nádraží a občanů bydlících ve slepém rameni ulice Klostermannovy,
e) vyčistění prostorů a likvidace křovin zevně od protihlukové bariéry, a to v celé délce koridoru procházejícího katastrem města Úvaly.
2. Zastupitelstvo města pověřuje starostu:
a) sepsáním dopisu ministru dopravy s informací o tomto usnesení města,
b) dalším jednáním s investorem o splnění požadavků města definovaných výše, včetně pořízení zápisu z tohoto jednání.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 080/04
Zastupitelstvo města Úvaly pověřuje starostu města Ing. Ivana Černého a místostarostku Ing. Janu Horovou k jednání za obec ve věci poskytnutí úvěru od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., včetně podpisu smluvní dokumentace.
Právo jednat a podepisovat mají každý samostatně, před podpisem budou smlouvy konzultovány s právníkem a projednány radou města.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 081/04
Zastupitelstvo města pověřuje místostarostku města Ing. Janu Horovou písemně informovat Krajský úřad Středočeského kraje o zájmu města o možnost převodu Domova důchodců Úvaly i po zákonem stanoveném termínu.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 082/04
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje Statut udělování čestného občanství města Úvaly a plakety města Úvaly.
Pro: 11 Proti: 1 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 083/04
Zastupitelstvo města Úvaly pověřuje místostarostku Ing. Janu Horovou a p. Jaromíra Stemberga zastupováním města ve věci dražby pozemku ve vlastnictví státního podniku Benzina, v likvidaci.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0


Statut udělování čestného občanství města Úvaly a plakety města Úvaly

Zastupitelstvo města Úvaly schválilo dne 14. 10. 2004 v souladu s ustanovením § 36 a § 84, odst. 2, písm. i) zákona č.128/2000 Sb. - o obcích, tento statut udělování čestného občanství města Úvaly a plakety města Úvaly s účinností ode dne schválení:

Čestné občanství města Úvaly
I.Udělování čestného občanství
1.1. Udělení čestného občanství města Úvaly je nejvyšší poctou města fyzickým osobám (dále jen čestné občanství města).
1.2. Čestné občanství města může být uděleno občanovi, který se výjimečným způsobem podílí nebo podílel na rozvoji či propagaci města, ale i České republiky s dodržením těchto zásad:
a) Navrhovaný žijící občan (dále navrhovaný) je významným rodákem, myslitelem, vědcem, vynálezcem, historikem, pedagogem, architektem, lékařem, duchovním, literárním či výtvarným umělcem, hercem, hudebníkem, sportovcem, apod.
b) Navrhovaný se v Úvalech narodil, nebo po určitou dobu - min. 5 let - trvale žil nebo současně žije a mimořádně přispěl k propagaci a podpoře města Úvaly v různých oblastech jeho života.
c) Navrhovaný je spjat s městem Úvaly svou výzkumnou prací, uměleckou tvorbou a pracovní činností, propagační a publicistickou tvorbou. V tomto případě nemusí navrhovaný splňovat zásadu 1.2.b) statutu.
d) Čestné občanství lze udělit i cizím státním příslušníkům (např. při ocenění rozvoje partnerských vztahů, za podíl na propagaci a rozvoji města, atd.).
1.3. Rozhodnutí o udělení čestného občanství města přijímá zastupitelstvo města Úvaly.
II. Návrh na udělení čestného občanství
2.1. Čestné občanství je udělováno na základě písemného návrhu s podrobným zdůvodněním navrhovaného.
2.2. Zastupitelstvu města je návrh předložen prostřednictvím rady města.
2.3. Návrh na udělení čestného občanství mohou podávat členové zastupitelstva města Úvaly, občané s trvalým pobytem na území města, organizace a spolky působící na území města, prostřednictvím správního odboru městského úřadu radě města, která všechny návrhy se svým stanoviskem předloží zastupitelstvu města.
III. Listina o čestném občanství
3.1. Při udělování čestného občanství obdrží vyznamenaný grafický list o udělení čestného občanství, který je opatřen heraldickými symboly města. Vyznamenanému ho předává jménem města jeho starosta na zasedání zastupitelstva města nebo při jiné slavnostní příležitosti.
3.2. O udělení čestného občanství města provede kronikář města zápis do kroniky města Úvaly.
IV. Odnětí čestného občanství
4.1. Čestné občanství může být odňato zastupitelstvem města na základě návrhu člena zastupitelstva města tomu, kdo se stal nehodným tohoto uznání nebo tomu, u koho dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, na základě kterých by k udělení čestného občanství nedošlo.
Plaketa města Úvaly
I. Udělování plakety města Úvaly
Plaketa města Úvaly je udělována občanům i právnickým subjektům - firmám, společnostem, organizacím a spolkům, všem těm, kteří významným způsobem ovlivnili a ovlivňují veřejné dění ve městě Úvaly, a to především v kultuře, vzdělání, sportu, podnikání, péči o životní prostředí a dalších oblastech veřejného života, zvláště v letech předcházejících udělení ceny.
II. Návrh na udělení plakety města
2.1. Čestné občanství je udělováno na základě písemného návrhu s podrobným zdůvodněním.
2.2. Návrh na udělení plakety města Úvaly mohou podávat občané s trvalým pobytem na území města, právnické subjekty - firmy, společnosti, organizace a spolky působící na území města, prostřednictvím správního odboru městského úřadu radě města.
2.3. Plaketu města Úvaly uděluje zastupitelstvo města Úvaly na návrh rady města.
III. Listina o udělení plakety města Úvaly
3.3. Při udělování plakety města Úvaly obdrží vyznamenaný grafický list se znakem města o udělení plakety města. Vyznamenanému občanovi nebo kolektivu předává plaketu s grafickým listem jménem města jeho starosta na zasedání zastupitelstva města nebo při jiné slavnostní příležitosti.
3.4. Záznam o udělení plakety města Úvaly vede sekretariát starosty města. Kopie záznamu se ukládá do archivu kroniky města Úvaly.
IV. Odnětí plakety města Úvaly
Plaketa města Úvaly může být odňata zastupitelstvem města na základě návrhu člena zastupitelstva města tomu, kdo se stal nehodným tohoto uznání nebo tomu, u koho dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, na základě kterých by k udělení plakety města nedošlo.

Ing. Jana Horová, v.r., místostarostka města
Ing. Ivan Černý, v.r., starosta města

Otázky pro starostu

Před několika týdny se rada města zabývala problematikou nevyhovující školní jídelny a kuchyně. Byly projednány varianty, z nichž některé nepočítají s novou školní kuchyní a jídelnou. Ve volebním programu ne-závislých kandidátů, kterých je v zastupitelstvu dvoutřetinová většina, je uvedeno:
"Nedostatek místa ve škole a nevyhovující jídelna vyžadují, abychom plánovali prosadit dostavbu školního areálu tak, aby k jejímu zahájení došlo již během příštího volebního období. Finance na ni chceme získat ze státního rozpočtu, aby nedošlo k zatížení městské pokladny."
Pokud se nyní zvažují i jiné možnosti, jak neuspokojivou situaci vyřešit, znamená to, že se upouští od předvolebních slibů a připouští se možnost, že by děti dostávaly ohřívaná jídla z várnic?
Ing. Černý: V minulém čísle Života Úval byli čtenáři v informacích o jednání rady města seznámeni s návrhy, které vyplynuly z diskuse o školní jídelně. Nepříliš šťastně byly na prvních místech uveřejněny návrhy, které uvádějí nouzové varianty zabezpečení školního stravování v příštích letech, a teprve na posledních dvou místech jsou řešení zásadní. To svádí k domněnce, že se již pomalu opouštějí záměry vybudovat školní jídelnu s kuchyní. Skutečnost je taková, že do roku 2007 má úvalská školní kuchyně s jídelnou výjimku, a pokud by zůstala v nezměněné podobě, nebude moci být provozována od roku 2008. Předpisy pro stravování se zpřísňují, jsou už dnes provázány s předpisy Evropské unie a na výjimky se nedá spolehnout. Rada a domnívám se i celé zastupitelstvo dává přednost výstavbě nové kuchyně a školní jídelny, a to ve dvou variantách. První varianta předpokládá výstavbu kuchyně a jídelny na stávajícím místě. Tato varianta má své výhody i nevýhody. Výhodou je, že architektonický návrh by nemusel být náročný, protože objekt jídelny je za školní budovou čp. 7, na pohledově ne příliš exponovaném místě. V tomto případě by nemusela být vypsána architektonická soutěž. Nevýhodou je, že bychom museli stávající budovu zbourat a minimálně půl až tři čtvrtě roku do doby postavení nového objektu by školní jídelna nefungovala. Aby objekt jídelny odpovídal novým předpisům, byl by dvoupodlažní, v přízemí kuchyň a její zázemí, v prvním poschodí by byla jídelna. Druhou, lepší variantou, je dostavba školního areálu v místě bývalého zájezdního hostince U Českého lva, kde je nyní prázdné místo před školními budovami. Tam by mohly být nejen jídelna s kuchyní, ale i další učebny, kabinety, eventuálně i tělocvična, tedy vše, co nyní škola postrádá. Tato varianta má ale nevýhody: je finančně mnohem náročnější než varianta předcházející, podle mého názoru by se měla vypsat architektonická soutěž, protože to bude stavba, která významnou měrou ovlivní vzhled náměstí a střed města. Musela by se vyřešit otázka, zda uvažovat s tělocvičnou či nikoliv, v radě a v zastupitelstvu nepanuje v této otázce shoda a není rozhodnuto. Výhodou by bylo, že by se dostavělo náměstí a zlepšil by se jeho vzhled.
Varianty další, které byly uvedeny v minulém vydání Života Úval (např. dovážení obědů z jiné kuchyně), jsou nouzové. Jsou to jen předběžně navržené možnosti a v žádném případě nebyly dále rozpracovávány. Museli bychom kontaktovat firmy, které se profesionálně zabývají školním stravováním, aby stanovily, co je přípustné a co nikoliv. Jsme teprve v počátečním stadiu získávání informací.
Byly již podniknuty první kroky, které by vedly k získání státní dotace na přístavbu školního areálu?
Ing. Černý: Obě varianty stavby školní kuchyně a jídelny jsou finančně náročné a město nemůže výstavbu zaplatit ze svého rozpočtu. Kromě jiného musí usilovat o peníze z rozpočtu Středočeského kraje nebo ze státního rozpočtu. Nelze si ale představovat, že jeden měsíc bychom se rozhodli pro určitou variantu, druhý měsíc bychom požádali o peníze a třetí měsíc bychom dostali potvrzení, že peníze budeme mít. Podmínkou boje o peníze je vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby a pak teprve je možné žádat o peníze na ministerstvu financí, školství a u poslanců. Taková věc, jako je stavba školní kuchyně s jídelnou nebo dostavba školního areálu, je záležitostí dvou až tří let přípravy, rovněž tak stejně dlouhé doby úsilí o získání peněz a pak teprve výstavby. Každá stavba se musí připravovat se značným předstihem před skutečnou potřebou.
O variantách dostavby školního areálu se mluví již dlouho. Dokonce byly zpracovány i studie, které ověřily prostorové možnosti. Nyní je ale už nejvyšší čas se rozhodnout a začít připravovat stavbu.
Děkuji za odpovědi.

Ing. Vladislav Procházka

 
 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Z jednání veřejného zasedání zastupitelstva města Úvaly

Veřejné zasedání zastupitelstva města Úvaly na svém jednání ve čtvrtek 23. září 2004 věnovalo hlavní pozornost úpravám rozpočtu pro letošní rok a majetkoprávním záležitostem. V úvodu jednání složila poslanecký slib do rukou starosty města Ing. Ivana Černého nová členka zastupitelstva Mgr. Romana Vorlíčková. Nová členka zastupitelstva za Sdružení nezávislých kandidátů - Za rozvoj Úval nahradila Ing. Tomáše Baštu, který se vzdal svého zastupitelského mandátu.
V úvodu jednání vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města Úvaly za období od 9. června do 23. září t.r.
Poté seznámila místostarostka města Ing. Jana Horová členy zastupitelstva s dalšími navrhovanými úpravami rozpočtu města na letošní rok. Ve svém vystoupení připomněla, že všechny navrhované změny byly projednány ve finančním výboru zastupitelstva města. Dochází k navýšení rozpočtu o 9 mil. Kč, je dodržena jeho vyrovnanost, příjmy i výdaje města v letošním roce budou činit 119 936 200,00 Kč. Na dotaz zastupitele p. Kolaříka o čerpání některých položek hasičskou jednotkou, nutnosti koupě skříňového vozidla pro VPS a problematiku vodovodu, podali vysvětlení Ing. Černý i Ing. Horová. Úpravu rozpočtu města pro letošní rok následně zastupitelstvo schválilo. Zastupitelstvo také schválilo účast města na programu PHARE 2004 - opravy ulic ve výši 5 mil korun, z toho 2,5 mil Kč vlastních prostředků. Jednalo by se o ulice Tyršova, Kožíškova, část Lužické a část Kollárovy.
Starosta města Ing. Černý seznámil přítomné členy zastupitelstva s úsilím k získání dotace a bezúročné půjčky pro financování výstavby splaškové kanalizace z Riegrovy ulice do ulice Chorvatské s celkovými náklady kolem 16 mil. Kč.
Z této částky by měla tvořit 40% dotace, 40% bezúročná půjčka a 20% vlastní prostředky. Zastupitelstvo pověřilo starostu města podpisem úvěrové smlouvy.
V rozsáhlém bloku majetkoprávních záležitostí řešilo zastupitelstvo vlastnické vztahy k pozemkům v ulici Na Spojce a uzavření dohody s p. Kovaříkem včetně darovací smlouvy a přijalo dar od pana Kovaříka městu, pozemek o výměře 202 m2. Po projednání možnosti získat od Pozemkového fondu ČR zemědělské pozemky bezúplatným převodem schválilo zastupitelstvo předmětné žádosti o bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR. Jedná se o pozemky, které jsou ve schváleném územním plánu určeny celé nebo jejich části jako čistě obytné území nebo pro stavby ve veřejném zájmu a o lokalitu U Horoušánek. Rovněž tak byla schválena žádost o bezúplatný převod pozemků u bývalé ČOV pod Homolkou od Středočeských vodovodů a kanalizací, s. p., v likvidaci.
Zastupitelstvo také schválilo uzavření smluv o smlouvách budoucích, a to s Ředitelstvím silnic a dálnic o zřízení práva věcného břemene, s SÚS Mnichovo Hradiště o náhradě za omezení užívání komunikací a s Českými dráhami, a. s., o zřízení práva věcného břemene.
V další části jednání v bodu různé schválilo zastupitelstvo na návrh kulturní komise pojmenovat park v Pražské ulici nad skautskou klubovnou na park Josefa Nachlingera a symbolicky tak ocenit jeho zásluhy o podobu parku a další zeleně ve městě. Také byly projednány a schváleny názvy nových ulic v Úvalech.
Zastupitelstvo rozhodlo na návrh kulturní komise udělit čestné občanství města Úvaly spisovateli a filmovému scénáristovi PhDr. Zdeňku Mahlerovi, který po určitou dobu svého života v Úvalech žil a ocenit jeho přínos české kultuře; také ocenit udělením plakety města Úvaly prof. Ing. arch. Miroslava Masáka za dlouhodobý přínos pro město v oblasti koncepce a realizace významných staveb ve městě.
V závěru jednání se zastupitelstvo sezná-milo se zprávou svého kontrolního výboru, schválilo jednací řád výboru pro prevenci kriminality a jmenovalo do funkce předsedy MUDr. Jana Šťastného.

dr. Vítězslav Pokorný

Jak se tvořila kniha o Úvalech

Po období tříletých příprav vychází v listopadu tohoto roku dlouho očekávaná knížka Úvaly v průběhu staletí. Zrod publikace nebyl vůbec snadný a pracovní skupina musela zdolat mnohá úskalí, než dosáhla cíle. Nikdo z těch, kteří v roce 2001 podpořili návrh vydat knížku, si zpočátku neuvědomoval, kolik úsilí bude muset být vynaloženo, aby se podařilo uskutečnit tento náročný projekt.
Především je třeba zdůraznit, že knížka není pokračováním historické monografie Úvaly jindy a nyní z roku 1929. Její koncepce je jiná. Nejprve se uvažovalo o tom, že by v publikaci po krátké úvodní kapitole o historii a současnosti Úval následovala obrazová příloha. Pak ale převládl názor, že je nutné textovou část rozšířit, protože nelze stručně popsat všechny události. Úvaly nemají mnoho historických památek. Jejich historické bohatství spočívá v dějinných událostech, v historii různých spolků, firem nebo sportovních organizací. V Úvalech žily a nebo žijí osoby, které se zapsaly do historie obce. Knížka se proto snaží zachytit vše podstatné o Úvalech a nejbližším okolí od raného středověku až do současnosti. Může čtenáře zaujmout rozsahem zpracovávaných témat. V současnosti je vydáváno mnoho knížek o historii obcí, měst nebo oblastí, ale podrobně zpracovanou publikaci má málokterá obec nebo město. Bylo to nutné, aby byla zaplněna citelná mezera, která vznikla od vydání knihy Úvaly jindy a nyní v roce 1929.
Příprava knihy nebyla záležitostí pouze několika jedinců, ale podílelo se na ní několik desítek lidí. Základ tvořil osmičlenný pracovní tým. Jeho jednotlivci buď sami zpracovávali jednotlivá témata, pátrali po historických materiálech v muzeích a archívech nebo oslovili další spolupracovníky. K nim se přidružily další osoby, které prováděly jazykové korektury nebo získávaly sponzory. Do přípravy knihy se tak zapojilo přes 60 lidí.
Obavy, že autorské honoráře ovlivnily cenu knihy, jsou zcela liché. Když začal tým připravující vydání knížky pracovat, panovala v něm všeobecná shoda, že se všichni jeho členové vzdají požadavků na finanční odměnu. Ani další spolupracovníci kromě jednoho profesionálního mimoúvalského historika, se kterým město uzavřelo před třemi roky smlouvu na malou odměnu, nedostali ani korunu. Pozoruhodné bylo, že žádný z oslovených spolupracovníků se o od-měně nezmiňoval. Naopak byli potěšeni, že mohou na tvorbě knížky spolupracovat. Úvaláci věnovali veškeré úsilí při přípravě knihy svému městu.
Kniha je vydána v počtu 2000 kusů a v pevné vazbě. Má přibližně 330 stran. Prodej bude zahájen v pátek 26. listopadu 2004. Na tento den se připravuje ve společenském sále domu s pečovatelskou službou slavnostní pořad, v jehož průběhu bude kniha Úvaly v běhu staletí představena. Po skončení programu si budou moci první zájemci knížku zakoupit.
Poděkování patří nejen všem jenotlivcům, kteří se na přípravě publikace podíleli, ale také radě města a zastupitelstvu města Úvaly za uvolnění peněz z rozpočtu města na vydání publikace. Dík patří sponzorům, bez jejichž finančního přispění by kniha nemohla být vytištěna v uvažovaném rozsahu.
Všichni, kteří knížku připravovali, si vytkli za cíl vytvořit co nejlepší výsledek. Čtenáři jistě posoudí, zdali výsledné dílo splní očekávání. Pro mnohé bude překvapením, jak bohatou a zajímavou minulost má město, v němž žijeme.

Ing. Vladislav Procházka

P O Z V Á N K A
na slavnostní večer u příležitosti vydání knihy
ÚVALY V PRŮBĚHU STALETÍ

a předání čestného občanství města Úvaly PhDr. Zdeňku Mahlerovi, plakety města Úvaly prof. Ing. arch. Miroslavu Masákovi

v pátek 26. listopadu 2004 v 18 h v kulturním sále Domu s pečovatelskou službou, nám. Svobody 1570 v Úvalech.
V komponovaném programu zazní verše, literární úryvky, zpěv Marty Ženaté za klávesového doprovodu Mgr. Evy Nádeníčkové, hudba v podání harfenistky Zbyňky Šolcové a prvního flétnisty SOČR Maria Mesanyho a vystoupí děti základní školy.
Jménem města Úvaly zve kulturní komise rady města a pracovní skupina pro vydání knihy Úvaly v průběhu staletí.


Výstavka "Úvaly v zrcadle výročí roku 2004"

bude otevřena v sobotu 27.11. a v neděli 28.11. od 13 do 18 h.
Během výstavy bude možné zakoupit knihu Úvaly v průběhu staletí.

Od pondělí 29. 11. 2004 bude kniha o Úvalech prodávána za 350,- Kč v městské knihovně a v pokladně městského úřadu. Knihy za zvýhodněnou cenu 250,- Kč budou z důvodu jednoznačné evidence prodávány pouze v pokladně městského úřadu.


Anketa www.Uvaly.cz

Výsledky ankety umístěné na www.Uvaly.cz v období od 13.9. do 12.10.2004

Využila vaše domácnost jarního svozu velkoobjemového odpadu?
- ano 35% (18)
- ne, ale chtěli jsme 13% (7)
- ne 13% (7)
- ne, nejsme z Úval 38% (20)

V anketě na téma "Silvestr" můžete hlasovat na www.uvaly.cz do 12. listopadu 2004.
NOVĚ: realitní nabídka na www.uvaly.cz/reality

www.Uvaly.cz/mesto - informační rozcestník
www.Uvaly.cz/adresar - katalog služeb a podnikatelů
www.Uvaly.cz/kalendar - informační kalendář
www.Uvaly.cz/doprava - dopravní informace
www.Uvaly.cz/reality - aktualizovaná realitní nabídka
www.Uvaly.cz/MeU - informace občanům o úřadech
www.Uvaly.cz/ZivotUval - pravidelný měsíčník
www.Uvaly.cz/knihovna - Městská knihovna
www.Uvaly.cz/mapa - aktuální mapa města
www.Uvaly.cz/pocasi - předpověď počasí
www.Uvaly.cz/anketa - nová anketa

Ing. Lukáš Rubeš

Jak jsme se ne/překonali

V minulém čísle Života Úval jsme lákaly čtenáře k mimořádné říjnové návštěvě městské knihovny. Očekávaly jsme, že překonáme loňské navazování provázků v rámci Týdne knihoven a Provázkiády. Útěchou nám knihovnicím může být fakt, že přestože čtenáři navázali "jen" 82,5 m provázků (loni 96 m), vyzdobili je tentokrát více psaníčky než loni. Dokonce jedna čtenářka uháčkovala desítku barevných "provázků" do zásoby, aby klubko bylo pestré. Celkem se do republikové akce zapojilo pouhých 51 knihoven - naše zaujala čestné 28. místo. Tentokrát jen 80 235 čtenářů v nich navázalo 9 780 provázků v délce 4 890 m (loni přes 95 tisíc čtenářů navázalo 7 837 metrů). Opět našim čtenářům, zejména malým, děkujeme, že projevili přízeň "své" knihovně.
Návštěvníci si v Týdnu knihoven mohli začít půjčovat výuková CD LANGMaster a dozvěděli se, zda se jejich oblíbená kniha ocitla v seznamu těch NEJ. Pro ty, kteří knihovnu nenavštívili a zajímá je, jak oblíbenkyně dopadla, uvádíme seznam prvních deseti knih s počty hlasů v závorkách. Na internetu hlasovalo celkem 93 252 čtenářů a 4301 jich zvolilo (celkem podle očekávání) nejoblíbenější knihou Harryho Pottera od spisovatelky J. Rowlingové. Na druhém místě s 2 697 hlasy skončila Tolkienova trilogie Pán prstenů. Třetí je Bible (1996), čtvrtý Jirotkův Saturnin (1888), pátá Babička B. Němcové (1082), šestý Waltariho Egypťan Sinuhet (895), dále Saint-Exupéryho Malý princ (832), Betty MacDonaldové Co život dal a vzal a Vejce a já (686 a 673), desítku uzavírají Děti z Bullerbynu od Astrid Lindgrenové (662). Na celý seznam padesáti nejoblíbenějších knih se přijďte podívat do knihovny.

knihovnice Městské knihovny v Úvalech

Upozornění STE, a.s.

Dne 20.10.2004 obdržel MěÚ Úvaly informaci ohledně změny kontaktních míst akciové společnosti Středočeská energetická, kterou předkládáme. Středočeská energetická a.s. oznamuje svým zákazníkům z oblasti Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi, že dnem 25. října 2004 končí svoji činnost v kontaktu se zákazníky Obchodní služebna Brandýs nad Labem. Pro kontakt se zákazníky bude sloužit zejména

OBCHODNÍ CENTRUM DUHOVÉ ENERGIE Vinohradská 8/325, 120 21 Praha 2,

OBCHODNÍ KANCELÁŘ MLADÁ BOLESLAV Zalužanská 1289/III, 293 05 Mladá Boleslav.

Obchodní kanceláře jsou otevřeny denně od 8.00 do 15.00 h, v pondělí a ve středu až do 17.00 h.
Své záležitosti můžete vyřizovat i v jiné obchodní kanceláři STE a nebo u některého ze smluvních partnerů STE.
O zahájení činnosti těchto partnerů bude STE včas informovat. Pro potřebné informace se můžete obrátit také na ZÁKAZNICKÉ CENTRUM - telefonní číslo 14 041, fax: 222 032 800, e-mail: zakaznicke.centrum@ste.cz, a to v pracovní dny 7.00 - 17.00 h.
Zákaznické centrum je připraveno vyřídit s Vámi řadu záležitostí přímo telefonicky, bez nutnosti návštěvy v některé obchodní kanceláři.
Poruchy na rozvodné síti hlaste jako dříve na bezplatný telefon nepřetržité služby: 800 156 134.
Současně Vás upozorňujeme, že při korespondenci s naší společností platí od 1. ledna 2004 jediná doručovací adresa: Středočeská energetická, a.s, Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2.

Ing. Jana Horová – místostarostka

Nutrísek detail

Nutrie říční je savec a patří do podřádu morčatovců. Jejím domovem je Jižní Amerika, ale zvířata uprchlá z kožešinových farem založila kolonie v mnohých oblastech světa. To je nejspíš případ našeho Úvalského "Nutríska". Zabydlel se na chovných rybnících pod Slovany, ale při troše štěstí ho potkáme na dlouhých toulkách Výmolou i u jiných rybníků. Nutrie se živí vodními rostlinami, trávou, ale nepohrdnou ani chlebem či mrkví. Mít tu možnost a pozorovat nutrie ve volné přírodě je u nás vzácností. Proto prosím všechny, kterým se to poštěstí - pozorujte, ale neubližujte.

Ivana Prchalová

 
 

N A P S A L I   O   N Á S

Vysokorychlostní Železniční koridory
Dva tranzitní železniční koridory jsou na českém území v podstatě hotovy. Jejich modernizace stála od roku 1993 přes 65 miliard korun. Poslední stavbu na prvním koridoru, který vede z Děčína přes Prahu, Českou Třebovou, Brno a Břeclav do Rakouska, převezme Správa železniční dopravní cesty do užívání od stavařů dnes. Uvedla to vedoucí kanceláře generálního ředitele SŽDC Anna Nová-ková. Na trase prvního koridoru zbývá dokončit jen úsek mezi Prahou a Úvaly. Ten je součástí modernizace železničního uzlu Praha, tzv. nového spojení, které je největší železniční stavbou současnosti. Celá oprava uzlu Praha včetně koridoru do Úval má stát devět miliard korun a dokončena má být v roce 2010.
(ČTK) (Metro, 12. 10. 2004)


Ve městě se budou opravovat ulice
Městský úřad Úvaly vyhlásil veřejnou soutěž na obnovu Kožíškovy, Kollárovy, Tyršovy a Lužické ulice.
(lin) (Mladá fronta DNES, 14. 10. 2004)
 

 

D I S K U S E

Poděkování a prosba

Děkuji Ing. Prokůpkovi z odboru životního prostředí MÚ, že vyšel vstříc mé žádosti o umístění kontejnerů na plasty, papír a sklo na roh ulice J. Lady a Kollárova. Věřím, že budou každý měsíc zaplněny, a tím pomůžeme šetřit naše životní prostředí.
Zároveň prosím své sousedy, aby do kontejnerů dávali POUZE PAPÍR, PLASTY A SKLO, nedávali tam jiný odpad, protože v tom případě pak musí být celý automobil, obsahující separovaný odpad vysypán na skládku, a veškeré úsilí "třídičů" je zbytečné. Pokud uvidíte kontejnery plné, vyčkejte několik dní s odpadem a nepohazujte jej v taškách okolo, abychom si neudělali v okolí svých domů "miniskládku".
Děkuji

Zdeněk Javůrek

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.

 

P O L I C I E

Před Vánoci rostou počty okradených lidí aneb Pozor na kapsáře

Nastal čas nákupu vánočních dárků. Kapsářům a zlodějům začaly zlaté časy, a nebude tedy od věci připomenout několik rad, jak ochránit svoje kapsy, kabelky, zavazadla či mobilní telefony.
Pachatelé si ke své nekalé činnosti vybírají místa, kde se soustřeďuje větší množství lidí, tj. prostředky městské hromadné dopravy, tržnice nebo menší obchody, kde se tvoří fronty. Využívají momentu, kdy je nakupující zaujat vybíráním zboží a nevěnuje náležitou pozornost své kabelce či nákupní tašce. Kapsáři jsou ve svém počínání rychlí a šikovní. Člověk ani nepostřehne, že byl právě okraden. Většinou pracují ve skupinách a pro svou strategii někdy také zneužívají děti.
Jak předejít tomu, abyste nebyli při nákupu okradeni? Především neusnadňujte kapsářům práci. Svým zavazadlům věnujte pozornost a mějte je vždy uzavřená. Peněženku nenechávejte navrchu v kabelce. Tu pak v žádném případě neodkládejte do nákupního košíku či vozíku. Zloděj snadno vystihne okamžik, kdy žena při vybírání zboží nevnímá okolí a taška je pryč. Kabelky noste pověšené přes rameno a vždy uzavřené, těsně u těla s rukou na zapínání. Zloději tím ztížíte jeho práci nebo ho od jeho nekalého úmyslu odradíte úplně.
Pánové by měli peněženky ukládat do vnitřních kapes bund či kabátů, nikoli do zadních kapes kalhot, odkud je zloděj snadno vytáhne. To samé platí i o mobilních telefonech, o které je mezi zloději velký zájem. Mobil je možné rovněž skrýt do pevného pouzdra vpředu na opasek tak, aby byl stále pod kontrolou. Doklady či jiné cennosti je nevhodné ukládat do nekontrolovatelných zadních kapes oblíbených batůžků.
V případě odcizení tašky či peněženky můžete kromě financí zároveň přijít i o osobní doklady, kreditní karty, klíče od bytu, auta nebo i jiné cennosti. Kreditní karty a peníze je proto dobré nosit odděleně. Pokud by přece jen došlo k tomu, že budete okradeni, nepřijdete alespoň o všechny věci. Když zjistíte krádež kreditní karty, šekové knížky či sporožirové karty, informujte o tom co nejdříve pobočku spořitelny nebo banky. Nenoste s sebou zbytečně velkou finanční hotovost, postačí nezbytná suma peněz.
Také rozměňování bankovek cizím lidem v sobě skrývá nebezpečí. Zatímco se ochotně soustředíte na počítání mincí, hbité prsty zloděje vám dokáží ukrást z peněženky zbytek peněz.
Metody podvodníků jsou stále rafinovanější, buďte proto opatrní a ostražití. Případnou krádež či pokus o ni neprodleně nahlašte policii.
Je přirozené, že každý okradený člověk prožívá zlost a zklamání. Vyplatí se proto v předvánočním shonu věnovat sobě a svému okolí více pozornosti. Odměnou vám budou klidné a spokojené Vánoce strávené v kruhu vašich blízkých.

npor. Mgr. Diana Bušková, tisková mluvčí Policie ČR Praha-východ

 
 

Š K O L S T V Í

Září a říjen na základní škole

Září nám uteklo jako voda, nejmenší prvňáčci se teprve začali seznamovat a rozkoukávat, jak to vlastně ve škole chodí, větší děti se okamžitě zapojily do každodenních povinností a navíc do školních sportovních a kulturních akcí. Velkým soustem je pro nás všechny výstavba sportovišť pod základní školou. Je příjemné, že i sami žáci mají zájem na vybudování tohoto sportovního miniareálu a přišli spolu s některými rodiči přiložit ruku k dílu. Osazovaly se a betonovaly obrubníky budoucího basketbalového a volejbalového hřiště. Mladí brigádníci (Jarda Krajíček z 9. B, Martin Procházka a Honza Socha z 9. A) se poctivě činili spolu s tatínky a pracovníky školy. Kolegyně z pedagogického sboru nám přichystaly vydatnou svačinu a určitě i díky ní jsme udělali kus práce. Rádi bychom alespoň ještě jednou poděkovali za pomoc všem tatínkům, kteří nám přišli pomoci: pan Krajíček Jaroslav a Krajíček Aleš, pan Vojta, pan Račák, pan Červenka, pan Kučera, pan Němec, pan Šelíř a pan Semrád.
Druhý stupeň základní školy si během úvodního období školního roku vlastními silami upravoval školní škvárové atletické hřiště pod kostelem. Snažili jsme se zprovoznit běžeckou dráhu, vykopávali jsme drny, uhrabávali využívané plochy. Rozběhovou dráhu u doskočiště pro skok daleký jsme uvedli do provozního stavu a rozhrnuli nový písek v doskočišti.
Žáci naší školy se zapojili do celoškolního projektu "Země není popelnice", kdy nenásilnou formou je každý z nás (a platí to i pro dospělé!) veden k ekologickému přístupu k přírodě, uvědomění si svého místa v přírodním koloběhu, možnosti zlepšit nebo alespoň zachovat životní prostředí na únosné míře a nestávat se pouhým konzumentem a "spotřebitelem" přírody, jejích darů. Děti si vyrábějí papírové kontejnery, které mají umístěny ve třídách a zodpovědně do nich odkládají odpadky, které během denní docházky vyprodukují. Velký ohlas měla parlamentní ekologická akce celorepublikového rozsahu "Den bez aut".
Předcházela jí osvěta, kdy děti ve městě oslovovaly řidiče a rozdávaly letáčky s výzvou, aby všichni 22. září nepoužívali automobily nebo alespoň omezili jejich používání na minimum. Žáci si v uvedený den skutečně prováděli kontrolu a s uspokojením konstatovali, že se jejich snaha vyplatila. Nejen většina pedagogů, ale i občanů z řad široké veřejnosti tento den automobil nenastartovali! Děti Vám za to děkují.
V rámci reprezentace základní školy na okresní úrovni se děvčata z 9.A zúčastnila okresního kola přespolního běhu v Čelákovicích. Naše kvarteto dívek, ve složení Petra Frýdmanová, Lucka Šmejkalová, Markéta Račáková a Andrea Handlová, skončilo na 5. místě.
Žáci, kteří jsou členy Klubu mladého diváka, navštívili divadelní představení Vyšetřování ztráty třídní knihy. Spolupráce základní školy a Městské knihovny v Úvalech je na velmi dobré úrovni. Pracovnice městské knihovny pořádají pro naše žáky po ročnících zajímavé akce, besedy a soutěže, které mají děti nenásilnou formou podnítit k zájmu o literaturu a samotnou četbu. Deváté ročníky se například zúčastnily besedy s profesionální novinářkou, která jim jednak přiblížila novinářskou práci i ze zákulisí tvorby novin, jednak zodpověděla na závěr veškeré dotazy týkající se novinářského chlebíčku.
Parlament školy pod vedením Mgr. Dušana Slováka uspořádal dvě sportovní akce, ve kterých jednotlivé třídy II. stupně získávají dle umístění body do celoroční parlamentní soutěže. První akcí byl Zářijový víceboj v běhu s koulenou pneumatikou po atletickém oválu, skok do dálky s nákupními taškami, sprint s plnou polní na zádech a hod do dálky holínkou. Čtyřboj vyhrála 9.A těsně následována stříbrnou 8.B a bronzovou 8.A. Druhá zdařilá akce byl Pršampionát, což je turnaj v karetní hře "prší". Karbanické triky a finesy nejlépe zvládla 6.B, která s přehledem turnaj vyhrála.
Ale abychom neinformovali pouze o dění, při kterém se děti baví, sportují a pomáhají nám při budování a chodu školy. Samozřejmě hlavní náplní je studium, příprava na další vzdělávání a čerpání nových vědomostí a ověřování si svých znalostí. A zde mi dovolte, abych znovu zmínil možnosti, které naše děti v Základní škole v Úvalech mají. Mám na mysli především velmi dobře zavedenou a zásobenou školní knihovnu a na nejpřednějším místě moderní počítačovou učebnu, kde se děti nejen v rámci výuky pomocí počítačových programů vzdělávají, ale především využívají volného přístupu na internet. Zájem je od začátku školního roku nebývalý. Počítače jsou pro děti zpřístupněny takřka každý den a naši žáci zaplňují celou učebnu i po vyučování. Máme radost, že využívají i této formy nových poznatků z vlastní iniciativy. A o to jde hlavně, aby se pro ně vzdělávání stalo zábavou, příjemným prožitkem, který bude mít i konečný hodnotný efekt.

Mgr. Josef Koting

Dne 22. 9. byl vyhlášen evropský Den bez aut

Základní škola Úvaly se chtěla aktivně zúčastnit Dne bez aut, takže se v rámci semináře z přírodopisu pro 8. ročník malovaly plakáty a vyráběl maskot (auto vyrobeno z krabic, kde měl nejdříve chodit žák, ale nakonec se rozhodlo dát auto k parkovišti na lavici a k němu připevnit plakát). 4 žáci (kteří neuměli kreslit) odešli na počítače vymýšlet letáky, které se měly dne 21.9. roznášet řidičům.
21.9. měli dobrovolníci z 8. tříd sraz brzo ráno před školou, kde dostali letáky DBA. Rozdaly se letáky a hurá do ulic! Jakmile jsme zahlédli zaparkované auto (nemuseli jsme moc ani hledat), okamžitě nastal boj: Kdo dá jako první leták za stěrač? Před pouštěním do školy se začaly vozovky míhat auty s rodiči, kteří vezli své děti do školy a tehdy začaly první problémy. Nyní jsme mohli letáky dávat za stěrače aut i přímo řidičům! Někteří byli hodní, rádi si od nás letáky vzali. Jiní nám vysvětlovali, proč musí používat auta (jeden z dobrovolníků musel poslouchat 10 min. líčení - ale od toho tam byl!). To byli slušní řidiči (těch byla naštěstí většina), ale někteří nevědí, co učí své děti! Jeden pán dokonce řekl: "Běžte do pr…", a zavřel okýnko. Jiná paní začala řvát, jak to má udělat, když není z Úval. Ta paní si asi neuvědomila, že akce není povinná a není to náš výmysl, jak jí zkomplikovat život (možná si nevzpomněla, že existuje věc, které se říká autobus). Jiní lidé si od nás s poděkováním leták vzali, ale vzápětí ho zmuchlali a hodili do auta před našima očima! Jak po nás dospělí mohou chtít, abychom se k nim chovali slušně? Dávají nám za vyučenou, když dáváme moc najevo své emoce, ale oni sami to také nezvládají!
Ale pryč odtud. Někteří dobrovolníci čekali chvíli u závor, až pojede vlak a auta zastaví, aby řidičům dali leták a šli zas dál. Jedna žákyně si dokonce počkala, až půjdou přes přechod pro chodce děti a auto jim zastaví, aby jim dala leták za stěrač a šla zase dál. Akce skončila, když byl čas jít na hodinu. Zapomněli jsme počítat auta, ale odhadem jich přijelo kolem 150.
Den však ještě nekončil. 7. B. místo první hodiny tělesné výchovy dorozdávala zbytek letáků. Pár žákyň vymyslelo nový způsob rozdávání. Stouply si k silnici a ukazovaly řidičům letáky. Někteří zastavili a leták si od nich vzali.
Druhý den na DBA byl zase vyndán maskot s jiným plakátem. Dobrovolníci jen počítali auta a všimli si něčeho zvláštního. Auta nezastavovala u školy, ale u Sokola! Že by se řidiči styděli, že přijeli? Pokud museli použít auto, neměli za co! Pokud, ale ne….
Bylo napočítáno 82 aut - to je téměř o polovinu méně než předchozí den! A když vezmeme v úvahu, že žáků je kolem 500, musíme přiznat, že je to úspěch. Ale kdo ví, třeba zrovna podražila ropa!

Tereza Chvílová 8.B

Detektivní kancelář Ostrozrak

6.10. 2004 naše třída navštívila Městskou knihovnu v Úvalech. Již den předem jsme se na tuto návštěvu poctivě připravovali. Každý žák si zhotovil provázek s lístečkem a vzkazem pro knihovnu. Paní knihovnice pro nás připravily besedu na detektivní téma.
V knihovně se nám moc líbilo. Naučili jsme se na počítači vyhledávat knihy a následovně i podle abecedy v jednotlivých policích. Pracovali jsme ve skupinkách a ne vždy jsme byli v pátrání úspěšní. Některé knihy se zatoulaly (byly vypůjčené). Na závěr každá skupinka představila knihu, která ji nejvíce zaujala. Všichni byli odměněni sladkostí. Do knihovny se budeme rádi znovu vracet, půjčovat si a číst všechny ty krásné knihy!

3.C a tř. uč. Bc. Renata Kašičková

Alternativní metody výuky - učíme se jinak

Celá naše třída pracovala v říjnu na projektu "Vše pro zdraví". Podnětem k němu byly námi vypěstované brambory na školním pozemku.
A jak probíhá projektové vyučování? detail
Na tomto projektu jsme pracovali celý týden doma i ve škole. Téma zdraví prolínalo všemi vyučovacími předměty. Pracovali jsme ve dvojicích, skupinách, pomáhali i rodiče.
Nejdříve jsme diskutovali o tom, co ovlivňuje naše zdraví a výsledky diskuze jsme zapsali na tabuli (jídlo, prostředí, příroda, pohyb…).
V prvouce jsme si povídali o vitamínech a zdravé stravě. Z nashromážděných obalů potravin jsme vytvořili postavičky Zdravěnky, Zdraváska a Chorobáčka (jí jen nezdravé).
V matematice jsme spočítali, kolik nás bude stát nákup na přípravu oběda, jak se dá rozdělit určité množství brambor na jednotlivé talíře, …
V českém jazyce jsme vysvětlovali přísloví, např. Sytý hladovému nevěří, Snídej sám …
Před psaním jsme si rozcvičovali ruce na říkanky Matlafousek, Vařila myška kašičku …
Při čtení jsme zjišťovali autora pohádky Jak pejsek s kočičkou dělali k svátku dort. Všechny "dobroty" jsme vystříhali a dali do namalovaného hrnce.
V pracovních činnostech jsme se učili aranžovat živé květy do misek a košíčků. Z naaranžovaných košíčků a misek jsme uspořádali na chodbě školy výstavu, na kterou jsme pozvali děti i dospělé školním rozhlasem (viz foto).
Nejvíce práce jsme měli se sestavením zdravého jídelníčku.
Naše menu:
svačina - celozrnný chléb s pomazánkami (sýrová, rybí, mrkvová, krabí),
oběd - bramborová polévka, kuřecí řízek s bramborem a zeleninovou oblohou,
zákusek- tvarohový a jablečný koláč od maminek.
Pracovali jsme ve skupinách od nákupu surovin až po vlastní vaření ve školní kuchyňce. Vše se povedlo a velmi nám chutnalo, a protože jsme měli navařeno více, než jsme snědli, pozvali jsme i kamarády z dalších třetích tříd.
Celý projekt jsme zakončili hodnocením naší práce a předáním diplomů "Za zvládnutí kuchařského umění", který nás opravňuje pomáhat mamince v kuchyni.
A jaké bylo hodnocení dětí?
(opsáno z deníčků žáků, kde každý sám hodnotí uplynulý týden ve škole)
Celý týden byl super. Nejvíce se mi líbila středa, to jsme kuchařili. Byla to bašta. Moc jsem si pochutnal. Zdravěnka je velmi hezká. Maminka měla z košíčku velkou radost, má ho vystavený v pokoji.

V měsících září a říjen jsme se zúčastnili i dalších projektů. Jedním z nich byl např. projekt "Den bez aut". Také jsme navštívili knihovnu, kde jsme se učili vyhledávat knihy. Vstupenkou byl provázek s přáním na podporu Provázkiády. Dva provázky jsme věnovali pro štěstí knihovnicím za program, který pro nás připravily.
Fotografie z projektů jsou k nahlédnutí na www.telecom.cz/zsuvaly.

za třídu 3.A Mgr. Arnoštka Březková

"Panu učiteli s láskou"
- vzpomínku na svého učitele Bohumila Trnku věnují jeho bývalí úvalští žáci a žákyně, dnes již sedmdesátníci a osmdesátníci. detail

Se svým oblíbeným učitelem jsme se naposledy rozloučili dne 14. října 2004 v Havlíčkově Brodě, dožil se devadesáti devíti let. Zde jsme se také rozloučili před osmnácti lety s jeho manželkou, s naší nezapomenutelnou učitelkou Evou Trnkovou. Oba byli osudem velmi pronásledovaní a poznali, co je to lidská zloba a nenávist. Pan učitel byl žalářován několik let za německé okupace i za komunistického režimu pro své vlastenectví a pro svůj základní postoj sociálního demokrata. Útrapy žalářování, ale i trest, kdy již nesměl učit a musel těžce manuálně pracovat, odchod obou synů do emigrace, to vše nezlomilo jeho silného ducha. Nevděk Úvaláků se svou manželkou těžce nesli, proto se odstěhovali do rodného kraje na Vysočině do Přibyslavi. Mnozí jejich bývalí žáci na ně nezapomínali, dopisovali si s nimi a navštěvovali je. Po roce 1989 synové často přijížděli za svým otcem a starší syn se natrvalo vrátil do Čech a stal se jeho velkou oporou.
Jsou lidé, na které není možno zapomenout pro jejich zásadní postoje životní i politické a toto si uvědomují i dnešní představitelé obce Úvaly, a proto se přijel rozloučit s panem učitelem a uctít jeho památku také pan starosta Ing. I. Černý se svým spolupracovníkem.

J. Pokorná – Mandová
Foto: Školní fotografie, 3. ročník měšťanské školy, dívčí třída, ročník 1928, školní rok 1941-42
Učitelé zleva: Karel Drábek, Antonín Jenšík, Bohumil Koníček, Bohumil Trnka, Božena Matoušková, Josef Rydl, Marta Karchová, Karel Štefan, Marie Víšková, katecheta Karel Kydlíček, Josef Bouda

detail

Krátký životopis pana učitele Bohumila Trnky

nar. 18. 3. 1905 v Humpolci, zemřel 9. 10. 2004
Byl učitelem, školním inspektorem, později dělníkem.
Učit začal na českobrodském okrese, od roku 1929 v Úvalech, byl také členem obecního zastupitelstva za stra-nu sociálně-demokratickou, v DTJ byl vychovatelem-vzdělavatelem. Za německé okupace byl vězněn od r. 1942-1945. V květnu 1945 byl předsedou revolučního národního výboru v Úvalech do voleb r. 1946. Učil, poté na-stoupil do Zemské školní rady, později jako školní inspektor. V roce 1954 byl zatčen komunisty a odsouzen na 10 let, po pěti letech byl propuštěn a zaměstnán jako vrtač studní. Roku 1962 se s manželkou přestěhovali do Přibyslavi. V r. 1986 mu manželka zemřela. Samota na něho těžce doléhala, nemoci přibývaly, ale přes všechny životní útrapy dožil se vysokého věku.

Foto: p. učitel Trnka

Rámcový vzdělávací program a jeho role v praxi mateřské školy

Mluví se o něm, občas o něm slyšíme v mediích nebo čteme v novinách, ale co to vlastně je? Rámcový vzdělávací program pro mateřské školy je součástí nově schváleného školského zákona a stal se základním dokumentem závazným pro předškolní instituce. Vymezuje vlastně pouze rámec základních pravidel, v němž je nutno se ve vzdělávání dětí pohybovat a kterým je třeba se řídit.
Byl vypracován na základě poznatků, že základy osobního, osobnostního a sociálního vývoje člověka se tvoří právě v předškolním věku. Všechno, co dítě v tomto věku prožije, veškeré působení rodiny, školky, společnosti a dalšího prostředí ho ovlivňuje natrvalo. Všechny tyto základní zkušenosti jednou zhodnotí a uplatní.
Přestože nezastupitelnou roli při utváření osobnosti dítěte hraje především rodina, je i mateřská škola zdrojem škály mnohostranných podnětů. Doplňuje tak rodinnou výchovu o zkušenosti se společenstvím vrstevníků, možnost porovnání se s ostatními apod.
Jelikož je ale každá mateřská škola specifická svým vnějším i vnitřním prostředím, svými přednostmi, ale i nedostatky, ekonomickými a materiálními možnostmi, je potřeba vše objektivně zhodnotit a vytvořit plán - školní program, a to právě v onom dříve zmíněném rámci. A protože je i každá třída jiná a každá učitelka je jedinečnou osobností s charakteristickým působením na děti, je tento školní program dále rozpracován na programy třídní. Třídní program je zpracován obvykle na jeden školní rok, bývá rozdělen na několik témat a podtémat a obsahuje vlastně plán výchovně-vzdělávací práce pedagoga. Je to široce pojatý elementární vzdělanostní základ, na který může navazovat vzdělávání základní školy, ale který zároveň otevírá dítěti cestu celoživotního rozvoje a učení.
Děti v mateřské škole jsou ve věku aktivního poznávání a objevování světa prostřednictvím hry. Je to nejpříznivější doba k rozvíjení takových činností, ve kterých se ne-vyučuje, ale experimentuje a prakticky zkouší. Dítě v předškolním věku se nejefektivněji učí tím, že citlivě všemi smysly vnímá a celou svou osobností prožívá. Důraz při předškolní výchově je tedy kladem především na získávání osobních zkušeností vycházejících z konkrétních činností - "prožitku" a pochopení souvislostí a příčin - "proč".
Obsah předškolního vzdělávání rozlišuje pět základních oblastí, které vycházejí z postupně se vytvářejících vztahů dítěte k sobě samému, k druhým lidem i k okolnímu světu: 1. Dítě a jeho tělo, 2. Dítě a jeho psychika, 3. Dítě a ten druhý, 4. Dítě a společnost, 5. Dítě a svět. A protože by se měly děti učit v souvislostech, tak ani tyto oblasti neexistují samy o sobě, ale vzájemně se prostupují, prolínají. Vždy vycházejí od dítěte- "jak to dítě vidí".
Úkolem učitelky je pomocí vhodné motivace navodit cílenou vzdělávací činnost, která odpovídá potřebám a možnostem dětí, ale i rozhodnutí pedagoga, zaměřenou činnostně i prožitkově a směřující k praktickému využití v životě. Činnost přinášející změny v osobnosti dítěte cestou vlastní zkušenosti, za kterou děti částečně přebírají svou odpovědnost.
Tato práce není rozhodně jednoduchá a vytvoření důvěry mezi učitelkou, dětmi, ale také spolupráce rodičů jsou zde velmi důležité.
Nezastupitelnou roli má také objektivní zhodnocení a posouzení výsledků výchovně- vzdělávací práce jak průběžné, tak celkové, jak individuální, tak skupinové, které následně slouží k případným obměnám, či rozšíření výchovného programu.
Závěrem bych chtěla ještě připomenout, že dobrý učitel je dětem přínosem v každém systému a špatnému učiteli není sebelepší program nic platný.
J. A. Komenský - Velká Didaktika: Cílem naší didaktiky budiž od začátku až do konce: "Hledati způsob, jak by měli učit méně ti, kteří vyučují, ale jak by se naučili více ti, kteří se učí."

Ivana Plačková, Mateřská škola – Kollárova

Zprávy z MDDM

Vážení čtenáři,
dnes bych vás ráda seznámila s nabídkou kulturních pořadů na listopad, v rubrice … Galerie MDDM představuje … představím malíře Rudolfa Hindricha, ve fotografiích si připomeneme koloběžkiádu s Českou pojišťovnou a večer v MDDM, který patřil mladým malířům, hudebníkům a divadelníkům. Alena Sismilichová má pro vás přehled činností TS RYTMUS.
A ještě tu máme něco navíc. V letošním roce pořádá MDDM ve spolupráci s KÚ Středočeského kraje krajskou fotografickou soutěž pro studenty středních škol a učilišť. Vítězné fotografie budou vystaveny v MDDM. Akce bude plakátována.

Galerie MDDM představuje

Od 19.11. budou v MDDM vystavovat fotograf Radek Navrátil, s jehož tvorbou jsme se již setkali na několika výstavách a jehož reportážní fotografie znáte z Života Úval. Jeho oblíbené rčení je "Na všechno je pořád méně a méně času", a tak se alespoň na chvíli společně zastavíme u jeho fotografií z přírody. Své obrazy bude také vystavovat malíř, kterého bych vám nyní ráda představila.
Rudolf Hindrich detail
Narodil se v r. 1941. Své mládí prožil na pražském Žižkově, kde navštěvoval LŠU a různé kurzy kresby a malby. Později studoval u profesora Nedvěda figurální kresbu a malbu, dále pak u profesora Hohauze krajinomalbu.
V současnosti žije a tvoří v Jirnech u Prahy, kam se přestěhoval ze sousedních Klánovic. Tento dlouholetý zaměstnanec České televize, kde působil jako technik, začal opět tvořit až po svém nuceném odchodu do invalidního důchodu - příčinou byl těžký úraz páteře.
R. Hindrich si zamiloval především českou krajinu, její něžnost a zasněnost v rovinách Polabí a jižních Čech, romantickou a až dramatickou krásu Českého středohoří, Krkonoš a Šumavy, stejně tak jako sametovou něhu jihomoravských vinic a Pálavy. Zajímají jej však i historické stavby a prostředí nejen Prahy, ale také jiných českých měst a městeček, lidová architektura českého venkova. Ve své tvorbě se též snaží zachytit některé historické fragmenty v kraji na východ od Prahy.
Společně s amatérským fotografem Josefem Kolocem a jirenským malířem Václavem Jelínkem tvoří dnes jakýsi "Jirenský trojlístek". Ke společné tvorbě a výstavám je spojila především láska k přírodě a historie kraje okolí Jiren, Polabí a celého kraje na východ od Prahy. Pan Hindrich doposud vystavoval jen společně se svými kolegy v Jirnech "U Antošů", v Městském domě dětí a mládeže Úvaly, také byla jeho díla vystavena v Městském muzeu Čelákovice a v Městském kulturním středisku v Českém Brodě. Současná výstava prezentuje nejvíce jeho obrazů z východního regionu Středočeského kraje.
A to je vše. Hezký listopad všem přeje

Jana Pospíšilová
foto p. Hindrich

Galerie MDDM Úvaly Vás zve na výstavu
obrazů Rudolfa Hindricha a fotografií Radka Navrátila

Vernisáž výstavy se koná v pátek 19. 11. 2004 v 18.00 hodin v galerii MDDM Úvaly, V. Nováka 372.
Výstavní síň bude otevřena v sobotu 20. 11. a v neděli 21. 11. od 14.00 do 18.00 hodin.

Městský dům dětí a mládeže a divadélko Hračka
uvádí 2. 11. 2004 od 16 h v sále DPS divadelní představení na motivy knihy Josefa Čapka
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
Jak psali psaní.
Jak myli podlahu.
Jak to bylo …
Vstupné 35 Kč


Radovan Lukavský v Úvalech

Že kultura v Úvalech neupadá, ale naopak její úroveň stále stoupá, je nabíledni. Trochu nám to závidí i široké okolí. Však letos proběhlo již mnoho významných pořadů a to není ještě konec roku.
Tento měsíc se totiž připravuje další "lahůdka". Zážitek s velkým "Z". Uskuteční se 13.11. od 15 hodin v sále DPS. Bude to podvečer věnovaný poezii.
Pan Radovan Lukavský přednese verše, které rád recitoval a stále recituje. Zážitek umocní hrou na harfu paní Zbyňka Šolcová. Pozvánka se všemi náležitostmi je uvedena na jiném místě.

Pan Radovan Lukavský
- nar. 1919, je členem Národního divadla od r. 1957. Vystudoval gymnázium v Českém Brodě, poté studoval češtinu a francouzštinu na FF UK v Praze. Po uzavření vysokých škol v r. 1939 pracoval u železnice jako telegrafista. Byl totálně nasa-zen v Německu, odkud se vrátil v r. 1944 a nastoupil angažmá v Divadle Vlasty Buriana. Po r. 1945 se na FF UK vrátil a dál studoval na konzervatoři. Podílel se na založení DISKU a od r. 1946 byl angažován Jiřím Frejkou do Divadla na Vinohradech, v r. 1950 pak do Městských divadel pražských. V letech 1947-61 učil na katedře herectví DAMU. Dále byl pedagogem herectví na pražské konzervatoři v letech 1945-1947 a 1975-83. Věnuje se uměleckému přednesu myšlenkově náročných děl, spolupracuje s Violou, Českou filharmonií a Lyrou Pragensis. Je autorem několika publikací. 28. října 2000, v den státního svátku České republiky, mu byla udělena prezidentem republiky medaile Za zásluhy - za vynikající umělecké výsledky.

Jiří Štork

Městský dům dětí a mládeže uvádí
13. listopadu 2004 v 15 hodin
v sále Domu s pečovatelskou službou v Úvalech
Má setkání s krásnou poezií
recitál Radovana Lukavského
harfa Zbyňka Šolcová
Předprodej vstupenek v MDDM
od 3.11. u pí Pospíšilové


POHÁDKY ZE ZOOLOGICKÉ ZAHRÁDKY
Městský dům dětí a mládeže a divadélko Hračka zvou malé i velké 23. 11. v 16 h do MDDM Úvaly na divadelní představení příběhu pana doktora a jeho zvířátek.
Vstupné 35 Kč


Noc a skála

Známý divadelní soubor Bruxo Obskuro, který je složen též z herců místních, se opět představil v Úvalech. V MDDM byla 15. 10. v divadelní místnosti vyprodána nejen všechna místa k sezení, ale i ta na "stojáka", venku před oknem sálu. Hrál se "kus" Noc a skála od Františka Nepila o setkání prvního českého knížete Bořivoje s poustevníkem Ivanem a taškařice to byla veliká. Výkony herců oslnily, byť měla občas nápověda plná ústa práce a někdy zdatně sekundoval jeden z nejmladších diváků svými pozdravy z první řady.
Děkujeme a jen prosíme: Častěji! diváci Štorkovi

detail detail detail
detail detail
detail detail

Foto: Ve hře divadla Bruxo Obskuro hráli i Úvaláci: Pavel Mrkvička - kněz a Radek Paul – stařec
V Úvalech bylo opět amatérské divadlo a všichni se bavili a nikomu se nechtělo domů
Foto: Vernisáž výstavy
zprava - Gian L. Cornelio, Tomáš Porubský, Ilona Bartáková, Martin Hrachovec a Jana Pospíšilová
Foto: Negy a spol. zahráli úžasně (Jonáš, Hrášek a neznámý bubeník)
Foto: Koloběžkiáda s Českou pojišťovnou Zástupci pan Vlk a paní Janková předali ceny vítězům
Foto: Krasojízda v podání Denisy Bašové

Noviny z taneční skupiny

Ve dnech 28. 9.- 3. 10. byli členové TS Rytmus z MDDM Úvaly na Mistrovství světa v Hip hopu a Electric Boogie v Brémách. Letos nás reprezentovali Jirka Forman, David Procházka a Jakub Zajac. Vzhledem ke stoupající úrovni a skutečnosti, že naše umístění na MR bylo na 4. a 5. místech, nedělali jsme si velké naděje na finálové postupy. Nakonec jsme se však přece jen vrátili s medailí. Jirka i přes zdravotní problémy /zlomený prst pravé ruky/ vybojoval bronz v EB dětí. Před něj se dostali jen Chaloupka z ČR a reprezentant Slovinska. Velikou radost nám udělal i David v HH dětí se svým 9. místem a Kuba v EB juniorů postupem mezi semifinalisty na 15. místo.
Naše duo juniorek Lucie Hofmannová a Sarah Kubaričová měly 8. 10. odcestovat na Mistrovství Evropy v Dance Show do Maďarska. Vinou pořadatele, který na poslední chvíli změnil program soutěže a přesunul dueta na páteční dopoledne a vinou našeho sekretariátu mezinárodních vztahů, který si změny včas nevšiml, jsme nakonec zůstali doma. Náhradou nám byl nabídnut start na MS v Riese, ale nominaci ještě musíme potvrdit svým výkonem na MR v Hradci Králové 29. 10. Během podzimu nás čekají ještě žebříčkové soutěže DD a HH.
S našimi tanečníky letos začala pracovat spousta mladých a nadějných tanečních vedoucích a instruktorů, kteří nám obohatí výuku o nové nápady. Moderní tanec kromě Aleny S. učí Máša Maroušková, Míša Fořstová a Týna Nováková, disco Lenka Poláková a Aďa Šepková, Hip hop Blanka Veselá a Míša Zahrádková, Break Dance Bohy Veselý a EB a kalanetiku Alena S.
V závěru přeji všem tanečníkům hodně úspěchů v nové sezóně a vedoucím spoustu tvůrčích nápadů a radost ze svých svěřenců.

Alena Sismilichová

detail detail detail

Foto: Jiří Forman EB děti, David Procházka HH děti
Foto: Jakub Zajac EB junioři
Foto: Chvilky štěstí po předání bronzové medaile

POZVÁNKA
Půjdem spolu do Betléma

Lidová hra se zpěvy u příležitosti společného zahájení Adventu.
Učinkují úvalští ochotníci společně s dětmi z dramatického kroužku Městského domu dětí a mládeže v Úvalech a z kroužku křesťanské výchovy, zpěvy doprovodí Komorní sbor CHRISTI Úvaly v sobotu 4. prosince 2004 v 10 hodinna zahradě Městského domu dětí a mládeže v Úvalech.
Při vystoupení bude pořádán staročeský jarmark s možností zakoupení výrobků lidových uměleckých řemesel.
Srdečně zveme úvalskou veřejnost.
 

 

S P O L K Y

Hasiči a hasítka na soutěžích

První říjnovou sobotu se úvalská hasítka zúčastnila první soutěže hry Plamen ročníku 2004/2005, a to závodem požárnické všestrannosti, kterou pořádala Okresní odborná rada mládeže SH ČMS Praha - východ ve spolupráci s dobrovolnými hasiči z Tehovce.
Soutěžila všechna naše družstva rozdělená vždy do dvou hlídek.
Mladší se umístili na hezkém druhém místě, stejně tak i hlídky starších žáků a smíšeného dorostu. detail
V kategorii jednotlivců si doběhli: Tomáš Bouzek pro třetí místo a Alena Tesařová pro místo první.
Také dospělí hasiči posíleni dorostenci se nedali zahanbit a v soutěži v požárním útoku pořádané SDH Nové Jirny se muži ve složení Karel Klíma, Jiří Ryneš, Radek Šindelář, František Ernest, Milan Bednář, Jan Borovička a Martin Borovička umístili na prvním místě.
Úvalské hasičky v kategorii žen ve složení Václava Klímová, Tereza Ernestová, Monika Rynešová, Klára Dolejší, Zdenka Lehovcová, Alena Tesařová a Jana Lehovcová obsadily krásné první místo.
Všem k těmto hezkým úspěchům v požárním sportu gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.

za výbor SDH Úvaly, Miroslav Šindelář
Foto: Poháry a diplomy za vítězství úvalských družstev hasičů v soutěži v Nových Jirnech

Na Lhotáku se závodilo

Dne 28.9.2004 uspořádala MO ČRS Úvaly na rybníce Lhoták tradiční závody v lovu ryb udicí pro členy naší místní organizace - seniory. Pozváno bylo 50 členů, na start se dostavilo 27 členů MO. Kritériem pro pozvání bylo dovršení 60-ti let věku a alespoň jeden rok členství v ČRS.
Závody měly dva stejné poločasy s výměnou vylosovaných míst. Zahájeny byly v 7.00 hodin a ukončeny ve 12.00 hodin. Bylo uloveno 130 kusů ryb, výhradně kaprů, v délce 34, resp. 48 cm. 11 kusů si soutěžící odnesli domů. Vítězem soutěže se stal Ing. Zdeněk Šimek s úlovkem 16 kusů v celkové délce 672 cm /bodů/, druhý byl p. Miroslav Novák - 12 kusů, 513 cm a třetí p. Jiří Benešovský - 11 kusů, 468 cm. Vítězové byli oceněni hodnotnými cenami. Během závodů a zejména po jeho ukončení bylo pro závodníky výborem MO připraveno občerstvení se slavnostním obědem. V následující besedě byli účastníci seznámeni se záměry organizace na nejbližší období, tj. výlovy a ukončení sezony.
V prosincovém čísle ŽÚ chceme členy MO a úvalskou veřejnost seznámit s výsledky hospodaření na rybnících, se zarybněním revírů ČRS a s organizačními záležitostmi na rok 2005.

za výbor MO ČRS Úvaly, Zbyněk Slavík

Na tradiční výlovy rybníků nemusíte do jižních Čech

Úvalské podzimní výlovy rybníků nejsou pro členy místní organizace jen očekávanou nutností, ale i příjemným zpestřením říjnových víkendů. Zdejší svaz je v chovu ryb velice úspěšný. V loňském roce zaznamenal nejvyšší výtěžnost na hektar ze všech rybářských svazů spadajících pod ČRS území Praha.

Text a foto Ivana Prchalová

detail detail detail

Foto: Na jaře nasazení sumci vyrostou za sezónu asi o 15 cm
Foto: Poslední zbylé sumečky vybírá ze dna vypuštěného rybníka tradičně nejmladší generace rybářů
Foto: Na zavodnění čeká další prostor mezi rybníkem Kalákem a Fabrákem zvaný Jámy. Bude ideální např. pro chov kapra obecného

Výstava králíků

Klub chovatelů vídeňských králíků pořádá ve dnech 26. - 27. 11. 2004 v chovatelském areálu Základní organizace Českého svazu chovatelů Úvaly klubovou výstavu.
Otevřeno bude v pátek 26. 11. od 15 h do 18 h, v sobotu 27. 11. od 8 h do 15 h.
Vystaveny budou všechny barevné rázy. Je při-hlášeno přibližně 420 králíků z celé republiky.
K návštěvě srdečně zvou chovatelé.

za ZO ČSCH Úvaly, Jitka Kotusová

 
 

C Í R K E V

Společné setkání detail

V neděli 10. října t.r. se sešli křesťané Církve československé husitské s farářkou Jitkou Pokornou, Českobratrské církve evangelické s farářkou Elen Plzákovou a Církve bratrské ke společné bohoslužbě DÍKUVZDÁNÍ za letošní úrodu.
Čas podzimního vzdávání díku za sklizeň z polí, zahrad a vinic připomíná, že k Boží vůli patří i splnění podmínek ze strany člověka, tj. poslušnost Boží vůle, naše poctivá práce a pokora, což vede k uvědomění si, že cokoli my lidé potřebujeme k životu a z čeho se těšíme je darem shůry, za který je třeba děkovat a ne jej považovat za jakousi samozřejmost.
Každoročně jsme stavěni před určitý zázrak, jež se děje před našima očima. I když se dá výnos úrody ovlivnit, předpokládat a posléze uvést v souvislost i s úrovní lidské píle a moderní mechanizace, tak pro člověka křesťansky smýšlejícího je a bude tato úroda a její sklizeň více než jen polnohospodářskou záležitostí. Je to dějství prozrazující Boží lásku k člověku.
Proto křesťané vzdávají díky za úrodu nejen modlitbami, ale i zpěvem. Písně, které jsme slyšeli při společném setkání, zazněly v podání písničkáře Petra Lutky a za klávesového doprovodu Markéty Lutkové.

Mgr. Jitka Pokorná, farářka

 
 

H I S T O R I E

Zápisky pana Zemana
(1892-1969), mistra pokrývačského

(11. část zápisků z roku 1967 navazuje na předešlá vyprávění o výstavbě a životě v Úvalech v 1. polovině 20. století)
Po první světové válce již v roce 1920 bylo plno zájemců o stavební parcely a obec se snažila těmto zájemcům umožnit výstavbu na levných parcelách. Proto se zastupitelstvo obce usneslo rozprodat parcely v Pařezině, které byly většinou obecní. Vypracoval se parcelační plán, a jelikož Pařezina byla většinou mokřina, čekalo se, kdo první si parcelu koupí. Byli to Cmíralové, úvalští pošťáci, kteří se mokřiny nebáli a parcelu si koupili. A parcely byly velmi levné, 1 sáh stál 15,- Kč (1 čtverečný sáh byl přibližně 3,6 m2 - pozn. red.). Za velmi krátký čas byly parcely rozprodány a zřízeny ulice Guth-Jarkovského až ke hřišti, Dobrovského až k lesu, Wolkerova, příčná ulice od hřiště do Dobrovského ulice byla pojmenována Máchova, další příčná pak Grégrova. Mimo vil, vilek a hospody U Němců nepostavilo se nic průmyslového. Dál za obecními pozemky směrem na Úvalák byly již pozemky soukromé a ty za prvé nechtěl pan Šťastný prodat a za druhé ne tak lacino. Až teprve po zabrání pozemků a polí se teprve parcelovalo dál, takže ulice Wolkerova pomalu se zastavuje i ze strany levé, směrem na Úvalák (pod názvem Wolkerova ulice měl pan Zeman zřejmě na mysli dnešní ulici Rašínovu - pozn. red.).
Mezi ulicemi Guth-Jarkovského a Klánovická bylo u lesa místo obecní, nijak neobdělávané a toto místo asi v roce 1922 tehdejší vedoucí sportovního klubu dr. Horák, Ing. Nesnídal, p. Těšík a další pronajali pro fotbalové hřiště. Členové klubu dobrovolnou prací narovnali terén a v roce 1924 se již hrály první zápasy. V roce 1928 nebo 1929 bylo hřiště definitivně přiděleno Sportovnímu klubu Úvaly. Dobře pamatuji, jak hrál se fotbal na tomto plácku, kde nebylo zhola nic. Podél ulice Guth-Jarkovského byly jen ovocné stromy, třešně, takže kdo přišel, zas mohl odejít, ale přesto platících diváků přibývalo, hřiště se upravovalo, a tak členové klubu odpracovali zdarma mnoho hodin. Sportovní klub založen byl v roce 1919 a v roce 1929 čítal již 196 členů. A nebyl to jen fotbal, ale i házená, šach a tenis.
V roce 1926 bylo hřiště ohrazeno a zřízeno tenisové hřiště, házená a dětské hřiště, později pak velkým nákladem zřízeno hřiště hokeje a vybíralo se vstupné. Nelze vypsati, kolik obětavé práce bylo vykonáno, nelze spočítati, kolik přispěli dr. Horák, Ing. Nesnídal, pánové Těšík, Fingr, Perk, Klicpera, Ráža a desítky a stovky jiných.
My fandové, kteří jsme pravidelně chodili na zápasy, stávali jsme pod uvedenými třešněmi a jak naši útočili, chodili jsme po okraji hřiště s nimi a když útočil soupeř, chodili jsme zpět a radili. Co zažili jsme přitom legrace! To byly skutečně jen zápasy pro zábavu a fandové byli, že to hraničilo se zdravým rozumem. Příkladně takový železničář Ráža: u něj nesměl nikdo stát, nechtěl-li býti pokopán. Nechodil jinak než s deštníkem a běda protihráči, který by našemu ublížil. Již byl v hřišti a řezal ho deštníkem. Takovými fandy byli i p. Perk, Klicpera, Tuček, Hála, Krupka a další, dnes všichni již tu nejsou, odešli nenávratně a fotbal žije a hraje se dál. Jednou tady hrál Žižkov a Ráža jim nepřetržitě nadával, až jeden hráč přišel k němu, on nosil buřinku, vzal ho za okraj klobouku, že mu jej narazí. Celý okraj buřinky se ale utrhl a měl ho okolo krku. To byla práce, než ho zase dostal zpět, ale bylo po klobouku. A takových výstupů a dobrodružství zažili jsme mnoho.
Po roce 1948 bylo celé hřiště přiděleno sportovnímu klubu definitivně, takže si postavili bufet, převlékárny a klubovnu a zděnou tribunu a nové oplocení.
Fotbal v r. 1966 - 1967 prodělává krizi, nejde to nahoru, oblastní přebor již ztratili a i v I. třídě to nejde, jsou stále na místě posledním. Hokej pak je zanedbán, vůbec se nehraje, jen v zimě tam děti bruslí. V roce 1967 zůstal jen fotbal a tenis, ostatní je zrušeno. Je to v Úvalech chudé se sportem.
(pokračování příště)
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 981 539, fax: 281 981 696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz