12/2004

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
N A P S A L I   O   N Á S
K A M   A   K D Y
P O L I C I E
Š K O L S T V Í
H I S T O R I E
S P O L K Y
D I S K U S E
C Í R K V E

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 45

 

 

 

Půjdem spolu do Betléma
detail

Keramický betlém - z kroužku výtvarné výchovy MDDM

Přejeme Vám krásné Vánoce, plné pohody a porozumění, harmonie a lásky, kdy se vyplní nejedno přání, a do nového roku zdraví, štěstí, životní optimismus a radost žít.

redakční rada

 

K A M   A   K D Y

V pátek 3. 12. 2004 v 16 hodin v sálku DPS
HEJ, HEJ, KOLEDA

Půjdem spolu do Betléma
lidová hra se zpěvy
Koná se v sobotu 4. 12. v 10 hodin a v 15 hodin na zahradě Městského domu dětí a mládeže v Úvalech.
Zároveň bude pořádán staročeský jarmark.


Pozvánka na řádné veřejné zasedání zastupitelstva města, č. 06/2004,

které se bude konat ve čtvrtek 9. prosince 2004v 18.00 hodin v sále Domu s pečovatelskou službou Úvaly, nám. Svobody 1570.
Program:
1) Zahájení.
2) Zpráva o činnosti rady města.
3) Majetkoprávní záležitosti.
4) Úprava rozpočtu města na rok 2004.
5) Návrh rozpočtu města na rok 2005.
6) Stanovisko města k EIA k záměru firmy ESSA Czech, s.r.o., na rozšíření továrny.
7) Různé.
8) Připomínky, náměty, dotazy členů zastupitelstva.
9) Připomínky, náměty, dotazy občanů.
10) Závěr.

Ing. Ivan Černý v.r., starosta města

Poznámka k bodu 6): EIA = studie dopadu na životní prostředí.

V pátek 10.12. v 17 hodin v sále sokolovny
TANEČNÍ AKADEMIE, pořádá taneční odd. MDDM


Komorní sbor CHRISTI Úvaly pod patronací starostky obce Škvorec Ludmily Maříkové
p o ř á d á
adventní setkání
Betlémská radost
v sobotu 11. prosince 2004 od 15 hodin v evangelickém kostele ve Škvorci.


V pondělí 13. prosince od 17 hodin pořádá odd. estetiky MDDM v sálku DPS
VÁNOČNÍ AKADEMII


ÚVALSKÝ SPOLEK AKVARISTŮ
pořádá
VÁNOČNÍ AKVATRH
v Úvalech v sobotu 18. prosince 2004 od 8.00 do 12.00 hodin


Komorní sbor CHRISTI Úvaly
p o ř á d á
adventní setkání
Betlémská radost
v neděli 19. prosince 2004 od 14.30 hodin ve Sboru Církve bratrské v Úvalech

Husova kaple v Úvalech o Vánocích
24.12. Štědrý večer - od 21.30 hodin
PŮLNOČNÍ
25.12. Boží Hod Vánoční - od 14 hodin
Vánoční bohoslužba
(zpíváme koledy)
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.


Město Úvaly ve spolupráci s Obcí baráčníků J. A. Komenského v Úvalech pořádá 15. ledna 2005
V. městský ples
K tanci a poslechu hraje kapela Březovanka.
Předprodej vstupenek bude zahájen 9. prosince 2004 v Městské knihovně v Úvalech.
Vstupné 130,- Kč.


SK Úvaly oddíl kopané pořádá dne 22.1. 2005 ve 20.00 hodin tradiční
KARNEVAL FOTBALISTŮ
Srdečně zve VV SK Úvaly oddíl kopané.


SK Úvaly oddíl kopané pořádá dne 12. 3. 2005 ve 20.00 hodin tradiční
PLES FOTBALISTŮ
Srdečně zve VV SK Úvaly oddíl kopané.
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

Zprávy z rady
jednání 25.10. a 8.11.2004

* Radní opět vyslovili všeobecnou nespokojenost s tím, jak je zajišťováno plnění úkolů.
* Rada obdržela rezignaci paní Blanky Selixové na členství v komisi školské, mládeže a sportu.
* Radě byl předložen zápis z jednání kulturní komise, likvidační komise a bytové komise.
* Rada města souhlasí s prodlou-žením nájemních smluv: správce MŠ Kollárova, školník ZŠ, 2 byty v č. p. 75 a 2 byty v čp. 105. Dále bude rezervován byt čp. 1347 jako služební byt pro stabilizaci pracovníka Policie ČR. Bude pronajmut uvolněný byt v čp.181. Rada schválila přidělení 2 bytů v DPS. Na základě doporučení ředitele ZŠ rada souhlasí s přidělením volného služebního bytu v čp. 7 pro učitele.
* Rada schválila vytvoření jednoho pracovního místa pro tělesně postiženého pracovníka s trvalým bydlištěm v Úvalech.
* Na jednání byl pozván p. Král a opětovně byla projednávána otázka zaplacení kanalizace a chodníku. Hlasování zastupitelů proběhne dne 9.12.2004.
* Rada opakovaně řešila havarijní stav hasičské zbrojnice. V průběhu ledna bude předložen podrobnější rozbor nákladů na funkční zajištění stávající budovy a dále varianta budoucího přemístění zbrojnice do budovy Multitec.
* Radní upozornili, že při stavbě vodovodu Radlická nejsou paženy výkopy, i když ve výkazu výměr i v rozpočtu je pažení výkopů zahrnuto. Tyto méněpráce budou promítnuty do vyúčtování.
* Vzhledem k výpovědi z pozemků v areálu bývalého cukrovaru (výstavba prodejny Norma) podali majitelé pozemku p. č. 533/9 (Škvorecká ul.) žádost o souhlas se záměrem vybudovat odstavnou plochu vozidel a kancelář na tomto pozemku. Dle územního plánu je pozemek určen na všeobecně smíšené území. Rada města souhlasí s podmínkou zachování stávající zeleně a provedení dalších opatření, která budou eliminovat dopady tohoto provozu na sousední pozemek, který je určen jako čistě obytné území. Kromě toho musí být záměr kladně projednán s příslušnými orgány státní správy a organizacemi.
* Radě byly předloženy varianty dalšího využití domu č. p. 65, Riegrova ulice: prodej objektu městu, vybudování penzionu se současnými stavebními úpravami umožňujícími rozšíření chodníku - vybudování podloubí pod štítovou stěnou. S majitelem bude o obou variantách jednáno.
* Společnost Horka stavební, s.r.o., předložila záměr na využití pozemku u Dobročovické ulice na kanceláře, maloobchodní prodejnu zahradnictví, ubytování sezónních pracovníků, šatny, garáže, prodejní prostory - vše pro zahradu, manipulační plochy a prodejní plochu zahradnictví a parkoviště zaměstnanců a návštěv. Rada města souhlasí. Město při územním řízení bude požadovat zachování tohoto záměru a zákaz volného skladování stavebního materiálu, kromě výrobků a materiálů pro zahrady.
* Rada souhlasí se zpracováním projektové dokumentace na odkanalizování zdravotního střediska v Úvalech. Bude podána žádost o dotaci na tuto stavbu.
* Rada byla informována o tom, že TJ Sokol Úvaly neplní povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů s městem, přestože na tuto skutečnost byl opakovaně upozorněn již v předchozím roce a dále za letošní rok nezaplatil žádný poplatek z ubytovací kapacity (povinnost plynoucí z vyhlášky o místních poplatcích). Dále bylo jednáno o skládce velkého množství dřeva na jejich pozemku u obslužné komunikace. Rada města nevydala souhlas s používáním obslužné komunikace a nesouhlasí s jejím používáním pro příjezd nákladních vozidel ke skládce dřeva.
* Společnost provozující příměstskou autobusovou dopravu bude neprodleně upozorněna na nevhodné stání autobusů v těsné blízkosti přechodu pro chodce u nádraží ČD.
* V návaznosti na předložení výroční zprávy školy na jednání rady byl pozván ředitel ZŠ Úvaly Mgr. Březka a byly projednány aktuální problémy školy. Rada schválila znovuobnovení činnosti rady školy, ale těžiště zájmu by mělo být na rodičích.
* Je nezbytné doplnit členy přestupkové komise. Bude podána výzva do ŽÚ a bude jednáno se zaměstnanci MěÚ.
* Rada schválila složení komise pro hodnocení nabídek na opravy komunikací v rámci Projektu Phare ve složení: Ing. I. Černý, Ing. D. Brajerová, p. R. Kroutil, pí I. Reicheltová, Ing. D. Bartůšek. Původní předpoklad celkových nákladů, který je uvažován v rozpočtu, byl 5 mil. Kč, z toho 2,5 mil. Kč dotace. Byly stanoveny ulice: Tyršova, Kožíškova, část Kollárovy a část Lužické. Nyní byla na základadě stanoviska Středočeského kraje dotace snížena na 2,16 mil. Kč, ale zároveň je snížena povinná finanční účast města na 20%. Vzhledem k tomu, že vyúčtování musí proběhnout do 17. 12. 2004, je na zvážení, zda město vůbec bude schopno tuto dotaci využít. Možností je např. realizace pouze části z původního rozsahu, prioritní je oprava ulice Tyršovy.
* Rada schválila změnu organizačního schéma MěÚ. V průběhu roku nebyly zapracovány organizační změny ve VPS, nově bylo vytvořeno 1 pracovní místo pro invalidní občany Úval a jako zástup za dlouhodobě nemocného ing. Nečase byl přijat ing. Böhm jako investiční technik.
* Město obdrželo návrhy smluv ze strany společnosti Eltodo Citelum, jejichž předmětem je provedení projektové dokumentace a následně provedení stavby 2 osvětlených přechodů přes kolínskou silnici. V původně předložené nabídce byla cena za přechody cca 120 tis. Kč + náklady na zemní práce s přivedením elektřiny byly odhadnuty na cca 40 tis. Kč. V obdržených smlouvách se však jedná o částku více než 50 tis. na projektovou dokumentaci a následně více než 0,5 mil. Kč za realizaci jednoho přechodu. Společnost Eltodo Citelum byla informována, že za těchto podmínek nepřichází realizace v úvahu a v souladu s rozhodnutím rady budou neprodleně instalovány reflexní značky. Následně bude s největší pravděpodobností provedeno nové poptávkové řízení s upřesněním technických požadavků města.
* Hlavním bodem jednání rady byl záměr firmy ESSA Czech rozšířit továrnu. Na jednání rady byli přizváni zástupci vedení firmy a zpracovatel studie EIA (dopad na živ. prostředí), ke které musí město a MěÚ zaujmout stanovisko. Na základě dotazů zastupitelů byly diskutovány hlavně otázky případného zvýšení hluku, zvýšení dopravní zátěže, pohledová kritéria, navrhovaných opatření ke zlepšení stávajícího stavu, vzdálenosti plánované stavby od rodinných domů, územního plánu města. Podrobné informace jsou zveřejněny na internetových stránkách města a na veřejné desce. Všichni radní doporučují toto rozhodnutí přenechat zastupitelstvu a dále bylo dohodnuto uspořádání schůzky s občany bydlícími v okolí. Bude vyžádáno stanovisko zpracovatele územního plánu arch. Durdíka a odborníka na dopady staveb na životní prostředí, zejména na hluk a dopravu, Ing. Horníčka. O stanovisku města bude jednáno na veřejném zasedání zastupitelstva města dne 9.12. 2004.
* V návaznosti na provedení monitoringu kanalizace bude předložen návrh řešení napojování dešťové kanalizace do splaškové.
* Rada zásadně nesouhlasí se stanoviskem Stavebního úřadu Úvaly, že k dalšímu navážení ze strany společnosti PT Servis nedochází (několik svědectví zastupitelů). Rada trvá na dodržení svého původního požadavku, tj. zajištění nápravy a uložení sankcí ze strany stavebního úřadu.
* Postupně bude provedena kontrola likvidace splaškových vod všech nemovitostí v Úvalech.
* Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s místní organizací Českého svazu chovatelů na jimi užívané pozemky.
* Bylo projednáváno zřízení městského tržiště na soukromém pozemku. Rada doporučuje projednat s majitelkou pozemku 2 varianty: město bude odevzdávat veškerý zisk po dobu až 1 roku a následně předáme provozování tržnice, město bude tržnici provozovat za nájemné 3.000,- Kč/měsíc.
* Ekonomický odbor předložil informaci o povinnosti města uhradit penále, které vzniklo v souvislosti s dotací na výstavbu 14 bytů (nástavby a půdní vestavby) v domech čp. 1346, 1347, 1095 a 1096 v letech 2001 - 2002. Záležitost bude projednána na VZZM.
* V souvislosti se smlouvami s Čechoslávií rada požaduje prodej lokality 22 uskutečnit až po zaplacení všech ostatních položek ze smluv vyplývajících (lokalita 11, kanalizace, spolu-práce). Současně s prodejem lokality 11 bude zaplaceno také 5 mil. Kč v rámci Smlouvy o spolupráci.
* Rada souhlasí, aby v rozpočtu na rok 2005 byly opět vyčleněny finanční prostředky určené na opravu místních komunikací.
* Rada schválila odměny ředitelům školských zařízení. Tyto odměny jsou vypláceny z mzdových prostředků jednotlivých školských zařízení.


ROk 2004 - jaký byl?

Vážení Úvaláci,
dovolte, abych těsně před závěrem roku zhodnotila dění ve městě.
Něco z matriky:
od počátku roku 2004 až do redakční uzávěrky ŽÚ se v Úvalech narodilo 39 dětí, 44 občanů zemřelo. K trvalému pobytu se přihlásilo 161 občanů a naopak 74 se odhlásilo. V současné době mají Úvaly celkem 4 925 obyvatel. K magické pětitisícové hranici se tedy přibližujeme.
2) Větší investiční akce (uvádím vlastní vložené prostředky): byly provedeny opravy několika ulic (cca 1 mil. Kč), byla vybudována splašková kanalizace v ulici Šámalova a Glücksmannova (2,5 mil. Kč), proběhla plynofikace budovy zdravotního střediska (0,5 mil. Kč), bylo provedeno statické zajištění školní budovy a též proběhly opravy budovy ZŠ (1 mil. Kč), byla opravena MŠ (0,25 mil. Kč).
A co se plánuje? Bude pokračovat výstavba vodovodu pro Radlickou čtvrť, bude provedeno odkanalizování zdravotního střediska, budou opraveny další komunikace, konečně se snad dočkáme opravy zídky Pražská (několikaměsíční zdržení bylo způsobeno dlouhodobou nemocí pracovníka z odboru investic a životního prostředí). Na jaře roku 2005 budou na fakultě architektury ČVUT odevzdány studie úpravy náměstí, které budou úvalské veřejnosti představeny. Pokud vše dopadne dobře, mělo by také v průběhu roku 2005 začít svou činnost v části budovy Multitec Obvodní oddělení Policie ČR.
3) Stav městské pokladny:
zatímco do začátku roku jsme vstupovali s částkou cca 5 mil. Kč (na rozdíl od hrozivého mínusového vstupu do roku předchozího), dnes je na účtech města zhruba 28 mil. Kč. Z toho asi 15 mil. pochází z prodeje majetku. Velkou sumu ale ukousne splátka dluhů, která přijde v závěru roku a činí celkem 6 mil. Kč (necelé 2 mil. Kč již byly uhrazeny). Přesto však soudím, že finanční situace se skutečně stabilizovala.
4) Změny:
byl vybrán nový provozovatel areálu koupaliště, byl jmenován nový ředitel ZŠ, došlo ke změně správce MŠ Kollárova.
5) Oblast kultury:
po mnoha letech je skutečně psán aktuální kronikářský zápis již v průběhu daného roku. Dodatečně byl dopsán kronikářský zápis za léta 1986-89. Byl vydán sborník týkající se úvalského divadelnictví, při této příležitosti byl uspořádán kulturní večer s výstavou. Kulturní rok ve městě měl svůj "zlatý hřeb" v podobě kulturního večera při příležitosti vydání knihy "Úvaly v průběhu staletí". Chtěla bych znovu poděkovat všem, kteří se na kulturní činnosti podílejí největší měrou - pí. J. Pospíšilové, pí Ing. Z. Havránkové, pí H. Novosádové, p. Dr. V. Pokornému, p. Ing. V. Procházkovi, pí A. Janurové, p. J. Štorkovi, pí J. Pokorné, p. J. Kejřovi, pí J. Tůmové a pí J. Tesařové.


Vážení čtenáři,
již nastal adventní čas. Je to čas nejen rozjímání a předvánoční pohody, ale také mnohdy čas největších úklidů, nákupů a shonu. Nezapomínejme v tom všem chvatu, že nejdůležitější je skutečně zdraví a životní pohoda. Ze srdce přeji všem, aby právě toho měli dostatek. Přeji všechno dobré do dalšího roku nejen všem obyvatelům Úval, ale také městu jako takovému.

Ing. J. Horová - místostarostka

Město Úvaly (jako příslušný územně samosprávný celek) zveřejňuje tímto podle § 16, odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, informaci o projednávání dokumentace vlivů na životní prostředí (dále jen dokumentace) k záměru

Dostavba výrobního závodu ESSA CZECH, spol. s r. o., Úvaly

Dokumentaci, kterou zpracovala autorizovaná osoba Ing. Josef Soukup, CSc., Kmochova 33, 400 11 Ústí nad Labem s kolektivem, předložil investor (oznamovatel), firma ESSA Czech, spol. s r.o., se sídlem Jirenská 1500, 250 82 Úvaly.
Do dokumentace je možné nahlížet v sekretariátu Městského úřadu Úvaly v době od 10.11.2004 po dobu 30 dnů.
Veškeré informace jsou uveřejněny na internetové adrese: http://uvaly.obec.cz s odkazem na dokumentaci uveřejněnou na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí: http://www.ceu.cz/eia/is/info.asp?kodAkce=STC027
Písemná vyjádření k dokumentaci je možno zasílat Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 do 30 dnů od data zveřejnění informace o dokumentaci.
K vyjádřením zaslaným po této lhůtě nemusí úřad přihlížet.

Informace byla zveřejněna na úřední desce a internetových stránkách města Úvaly dne 10. 11. 2004.

Ing. Ivan Černý, starosta města

Výzva pro čtenáře

Kdo má zájem pracovat v přestupkové komisi města, prosím, přihlašte se na MěÚ. Náplní práce této komise je řešení sporů občanů Úval a okolních obcí.
Pozn. Kontakt na všechny zájemce o práci ve finančním výboru jsem předala jeho předsedovi Ing. Krutskému.

Ing. J. Horová - místostarostka

Přihlášky do mateřských škol

Vážení rodiče,
termín zápisu do mateřských škol pro školní rok 2005/2006 se přiblížil, a tak bych vás ráda po dohodě s ředitelkami obou školek informovala o jeho průběhu.
a) Přihlášky k vyzvednutí budou v obou MŠ v průběhu celého ledna 2005,
b) odevzdání přihlášek (stačí i zaslat poštou) bude probíhat do konce února 2005,
c) rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dětí bude vydáno do 30 dnů od uzávěrky pro přihlášení, tj. do konce března 2005.
V případě zájmu o osobní návštěvu školky (rodiče či rodiče s přihlašovaným dítětem) si lze telefonicky domluvit u vedení obou školek konkrétní termín - MŠ Kollárova tel.: 281 981 678, MŠ Pražská tel.: 281 981 944. Doufám, že tímto řešením se podaří předejít čekání, které bylo některými rodiči kritizováno v loňském roce.
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ v Úvalech, která jsou uplatňována v případě zájmu vyššího, než je kapacita školek.
1) Trvalé bydliště dítěte a alespoň jednoho rodiče v Úvalech.
2) Dosažení věku dítěte 3 let nejpozději v srpnu daného roku.
3) Matka i otec zaměstnáni (rodič-samoživitel v zaměstnání upřednostněn).
4) Sourozenci již školku navštěvují.
5) Denní docházka do školky.
6) U loňského zápisu do MŠ dítě nebylo přijato a nenavštěvuje druhou MŠ.

Ing. J. Horová - místostarostka

Kontrola likvidace splaškových vod

Ráda bych předem upozornila všechny obyvatel Úval, že v průběhu zimy 2004-5 proběhne kontrola likvidace splaškových vod u jednotlivých nemovitostí. Majitelé nemovitostí, kteří mají zkolaudovánu kanalizační přípojku a smlouvu s VaK, kontaktováni nebudou. Majitelé ostatních nemovitostí budou postupně obesláni s žádostí o doložení potřebných dokladů o likvidaci odpovídajícího objemu splaškových vod. Pokud tyto doklady nejsou uchovávány, postačí čestné prohlášení, které pak bude ale porovnáno se záznamy té které firmy zajišťující odvoz. Vzhledem k tomu, že seznamy byly tvořeny dle stavu k 30. 9. 2004, může dojít k obeslání někoho, kdo mezitím zprovoznil kanalizační přípojku.
Věřím, že se tato záležitost setká s pochopením vás všech a obejde se bez větších nesrovnalostí.

Ing. J. Horová - místostarostka

Na náměstí byl smrk…. detail

Jak si jistě mnozí z vás všimli, v parčíku před samoobsluhou, kde ještě nedávno stál vzrostlý smrk, je dnes už pouze jeho pahýl. Považuji za nezbytné veřejnost ujistit, že ačkoliv se jedná o strom na pozemku města, byl odříznut soukromou osobou bez vědomí města (rozhodně by k něčemu takovému ani nebyl vydán souhlas). Onu dotyčnou paní, mimochodem - bydlí v těsném sousedství stromu, přímo u činu vidělo několik lidí, kteří jsou ochotni vše dosvědčit. Záležitost byla ihned nahlášena právníkovi a bude řešena minimálně přestupkovou komisí. Navíc je zvažováno také trestní oznámení pro krádež vzhledem k hodnotě stromu, a zejména pak k tomu, že onu horní část stromu si paní vzala neznámo kam.

Ing. J. Horová - místostarostka

Informace z odboru investic a životního prostředí
Splašková kanalizace

V měsíci listopadu t.r. proběhlo kolaudační řízení na stavbu splaškové kanalizace v Glücksmannově ulici v Úvalech - Horoušánkách. Akce byla částečně financována dotací Středočeského kraje ve výši 1 095 000 Kč.
Vzhledem k tomu, že je proveden hlavní kanalizační řad v ulici, mohou si majitelé jednotlivých nemovitostí nechat zpracovat projektovou dokumentaci na stavbu kanalizační přípojky a podat žádost o stavební povolení na stavebním úřadě MěÚ Úvaly. Následně je možné provést odkanalizování objektů.

odbor investic a životního prostředí

Otázka pro místostarostku

Má společnost Norma i nadále zájem otevřít prodejnu potravin v Úvalech?
Mezi lidmi se začínají objevovat zvěsti, že společnost od tohoto záměru upustila.
Ing. Horová: Město zahájilo jednání se společností Norma, provozující velkoprodejny s potravinářským zbožím, v roce 2003. Zastupitelstvo schválilo pro tento účel prodej pozemků v areálu bývalého cukrovaru, nedaleko světelné křižovatky na Slovanech. Po jednání zástupců Normy se Správou a údržbou silnic Mnichovo Hradiště byla společností Norma přednesena žádost o zakoupení další části pozemků v cukrovaru, aby bylo možné dodržet požadovanou vzdálenost vjezdu na parkoviště Normy od křižovatky.
V současné době je připravena k podpisu smlouva mezi městem Úvaly a společností Norma, k. s. Před několika týdny nám zástupci společnosti Norma sdělili, že výstavbu prodejny chtějí zahájit začátkem roku 2006, a proto město může v roce 2005 prozatím pozemky pronajímat. Sběrné suroviny se během příštího roku přestěhují do areálu Hostína, kde bude soukromou osobou zřízen sběrný dvůr v rozšířeném rozsahu a s přísnějšími provozními opatřeními podle současných předpisů. Zájem společnosti Norma zřídit prodejnu potravin i nadále trvá, ale jejího otevření se můžeme dočkat nejdříve v roce 2006.
Děkuji za odpověď.

Ing. Vladislav Procházka

Informace pro spotřebitele

Nevíte si jako spotřebitel rady?
Potřebujete poradit, zda prodejce postupuje správně?
Jakou cestu můžete zvolit při domáhání se svých nároků?
Špatně vám zhotovili kuchyň, střechu, dům?
Problémy s reklamací?
Prodejce s vámi nechce dále jednat?

Poradna spotřebitele
224 811 111
www.spotrebitel.cz
Pro informace potřebné při řešení reklamací zboží a služeb nebo konzultace neetického chování prodejců můžete volat každý pracovní den od 08:00 do 20:00 na telefon 224 811 111 (pražské číslo) za cenu běžného tarifu, nebo využít naší internetové poradny na www.spotrebitel.cz, která je Vám k dispozici 24 hodin denně po 7 dní v týdnu.
V případě složitějšího dotazu Vám poskytneme odpověď po dohodě. Budete si moci vybrat, zda chcete informaci telefonicky či e-mailem.
Na tyto a mnoho dalších dotazů odpovídá denně naše spotřebitelská poradna. Od roku 1998 poradila již několika tisícům spotřebitelů. Poradna je k dispozici všem spotřebitelům, kteří se nacházejí na území ČR.
Spotřebitelskou poradnu provozuje za podpory ministerstva průmyslu a obchodu nezisková organizace:
Spotřebitelský poradenský a informační servis Praha (SPIS), IČO: 68403470, Pracoviště: Sokolovská 95, Praha 8

za správnost Jana Tesařová, vedoucí správního odboru MěÚ Úvaly

 
 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Krátké poděkování a informace z SNK

Děkuji všem voličům v Úvalech a v okolních obcích, kteří dali svůj hlas společné kandidátce Sdružení nezávislých kandidátů a Evropských demokratů. Potěšilo mne, že mnoho z Vás dalo dokonce preferenční hlas přímo mně. Ještě jednou děkuji.
Mnozí z vás vědí, jak dopadly volby do středočeského zastupitelstva. Pro ostatní jen stručná informace.
Do 65-ti členného zastupitelstva se na základě výsledků voleb dostalo 5 stran nebo koaličních sdružení:
- ODS ... 32 mandátů
- KSČM ... 14 mandátů
- ČSSD ... 12 mandátů
- KDU-ČSL s Unií svobody ... 4 mandáty
- SNK s ED ... 3 mandáty
Kdo vyhrál volby je více než jasné. Zajímavá je nabídka ODS na spolupráci s KDU-ČSL s Unií svobody a s SNK s ED. Do doby uzávěrky tohoto čísla ŽÚ se ještě nekonalo ustavující zasedání krajského zastupitelstva, na kterém by se tato spolupráce měla prokázat při volbách hejtmana, jeho náměstků a dalších členů rady kraje.
Za SNK s ED se do krajského zastupitelstva dostali zásluhou 5,06 % z odevzdaných hlasů jen 3 kandidáti. Výsledek může být považován jak za úspěch, tak naopak. Samozřejmě, že získaná pozice není příliš silná. Ze tří kandidátů, kteří získali mandát (Ing. Procházka, Mgr. Kvazar, Bc. Hořejší), Ing. Procházka odstupuje a nahradí ho čtvrtý v pořadí na kandidátce pan Josef Martinic. V příštím čísle ŽÚ bude informace o novém složení vedení Středočeského kraje.

Ing. Ivan Černý

Vážení čtenáři Života Úval,
rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří při krajských a senátních volbách přišli k volebním urnám. Vážím si toho, že jste se rozhodli vyjádřit tímto způsobem svůj názor a že jste se tak přihlásili aktivně ke svému podílu na fungování demokracie v naší zemi i v našem kraji. Těší mě samozřejmě, že jste tak výrazně podpořili kandidáty ODS. Svým rozhodnutím jste se vyslovili pro další pokračování vývoje, který jsme v předchozích letech založili a posilovali. Věřím, že na konci dalšího volebního období bude možné ukázat na další pozitivní výsledky naší práce, ať už v oblasti zdravotnictví, školství, kultury, životního prostředí nebo dopravy.

Ing. Petr Bendl, hejtman Středočeského kraje

Vážení občané Úval,
chtěl bych upřímně poděkovat těm z vás, kteří ve volbách do krajského zastupitelstva podpořili Občanskou demokratickou stranu. Bylo vás 47,5 % z těch, kteří přišli k volebním urnám. Tento výsledek je pro nás vysoce zavazující a vnímám jej v širším smyslu. Domnívám se, že se jedná o jasné vyjádření názoru na to, jakým směrem se má naše společnost ubírat, a to nejen na krajské úrovni. Chtěl bych vás ujistit, že uděláme vše proto, abychom zde, na úrovni komunální, vaši důvěru nezklamali.

MUDr. Jan Šťastný, předseda místního sdružení ODS

Termín uzávěrky vydání Života Úval č. 1/2005

Upozorňujeme všechny dopisovatele měsíčníku Život Úval, že redakční uzávěrka lednového vydání je z důvodu vánočních svátků již v pondělí 13. prosince 2004.

redakční rada

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 5. - 6. 11. 2004

Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Obec: Úvaly
účast ve volbách
volené strany (1.tabulka)
volené strany (1.tabulka)


Československo - skoro devadesátileté, či by mělo slavit jen 86 roků?

Na legionáře - osvoboditele včetně prvního prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka jako na hlavní činitele vzniku Československa už dnes můžeme jen vzpomínat!
Ve středu před letošním 28. říjnem si úvalští účastníci vzpomínkové akce před pomníkem padlých v 1. světové válce připomněli výročí založení Československé republiky. Pro mnoho dalších úvalských občanů byl tento pracovní den, ale i následující sváteční den už jen příležitostí aspoň si vzpomenout.
Úvaly si však tento významný den nepřipomínaly jen vzpomínkovou akcí 27. října. Jeden z úvalských občanů, pan Jiří Štork se svou rodinou, připravil obsáhlou výstavu v českobrodském Podlipanském muzeu pro připomenutí skutečností před i po 28. říjnu 1918. Výstava byla otevřena 8. listopadu pod názvem "První světová válka a vznik Československa" a potrvá až do 17. prosince. Výstava je to velmi obsáhlá, vesměs z už památných dokumentů pana Jiřího Štorka. Na výstavních panelech jsou připomenuti nejen všichni tři zakladatelé ČSR - prof. T. G. Masaryk, dr. E. Beneš, gen. M. R. Štefánik - včetně jejich rodokmenů, ale i všichni politici-ministři prvních čs. vlád (p. Štork vlastní bohatou kolekci autogramů těchto již zapomínaných spoluzakladatelů česko-slovenské samostatnosti). Ve skříňkách muzejního sálu jsou i ukázky bohaté literatury, svědčící o šíři rozsahu této výstavy, včetně obsáhlé sbírky korespondence jednoho z legionářů o jeho účasti v bojích a potom i z náročného návratu kolem téměř celého světa až do svobodného hlavního města Prahy (včetně mapových podkladů). Na výstavě nechybí ani doklady bojové techniky (pokud se je podařilo pro tuto výstavu zapůjčit) ze zákopové války. Vystaveny jsou také dokumenty o rakousko-uherských představách poválečného uspořádání ve střední Evropě, které hrozily dalším setrváním našich zemí v rámci habsburského císařství, včetně českého království, pokud by nedošlo k dnes již památnému 28. říjnu 1918. Tento den, jako Den československé, dnes už jen české, státnosti, by se měl připomínat nejen ve školách (českobrodské školy byly k návštěvám výstavy vyzvány), ale i ve všech rodinách úvalských pro současné mladší generace. O obětech při vzniku samostatné republiky svědčí i fotodokumentace aspoň části čs. pohřebišť na bojištích legionářů mnoha válečných front.
Rád bych proto touto vzpomínkou pozval k návštěvě této výstavy i úvalské školy a úvalské rodiny a vyzval je k využití poslední příležitosti seznámit se s dobovými dokumenty válečných let 1914 - 1918. Vystavené exponáty dokladují i širší historii přelomu 19. a 20. století za vlády císaře a krále Františka Josefa I. a jeho nástupce Karla I. a poté historii mladé československé republiky. Dokumentace svědčí nejen o zásluhách čs. legionářů z francouzských a italských bojišť a z ruské fronty, ale i sokolských a skautských účastníků za nejednoduchých podmínek před i po uzavřených mírových dohodách nové Evropy.

Ing. Vladimír Kolomý st.

Poznámka redakce:
Výstavu "První světová válka a vznik Československa" je možné navštívit v Podlipanském muzeu v Českém Brodě do 17. prosince 2004. Otvírací doba je od pondělí do pátku od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. V sobotu a v neděli je muzeum zavřeno.

O čem psal Život Úval před 39 lety

Vzorný kolektiv házené detail
Mladé družstvo dorostenek házené skončilo své prvé vystoupení v podzimní krajské soutěži a nezbývá, než se poohlédnout zpět na dosažené výsledky. Družstvo začínalo před třemi lety v žákovské soutěži a za tu dobu vznikl krásný kolektiv sportovních nadšenců, udržovaný upřímným kamarádstvím a poctivostí v přípravě. Kdo tvoří toto družstvo? Kapitánka B. Zámostná; V. Borovičková, S. Borovičková, J. Štorková, E. Chaloupecká, H. Kejřová, E. Halíková, J. Týblová, J. Vyskočilová, E. Zemanová, Vl. Bechyňová, H. Procházková, V. Puršová, D. Součková.
Prvé kroky v dorostenecké soutěži jsou vždy těžké, neboť děvčata ve věku kolem 15 let se střetávají s již vyzrálými družstvy věkově často před hranicí 18 let. A tak vypadalo i úvodní utkání (do branky nastoupila poprvé S. Borovičková, která si zaslouží pochvalu). Tím se také dá vysvětlit toto pořadí podzimní části mistrovství:
1. Sparta Zruč 9 bodů 51:12
2. Spartak Modřany 8 bodů 50:17
3. Tatra Kolín 7 bodů 35:24
4. Slavoj Úvaly 4 body 33:26
5. Spartak Mělník 0 bodů 13:57
6. SONP Kladno 0 bodů 5:57
A vyhlídky na jaro? Družstvo ihned zahájilo zimní přípravu v tělocvičně s cílem zlepšit střelbu a techniku hry, aby na jaře neprohrálo ani jeden zápas. Věřte, že v silách kolektivu našich děvčat je možné tento cíl uskutečnit. n

K. (Život Úval č. 12/1965, str. 8)
Foto: Družstvo dorostenek házené v roce 1965.
zleva nahoře: Věra Borovičková, Hana Kejřová, Blanka Zámostná, Věra Puršová, Eva Zemanová, Eva Halíková
zleva dole: Jarmila Vyskočilová, Eva Chalupecká, Magda Černušková, Jana Štorková, Jaroslava Týblová
foto F. Jedon

 
 

N A P S A L I   O   N Á S

Dráhy opravily koridory

Modernizace hlavních tratí již stála 65 miliard korun. Dva tranzitní železniční koridory na českém území jsou v podstatě hotovy. Trasa jednoho z koridorů vede z Rakouska přes Břeclav, Přerov a Bohumín dál na Polsko a dokončen byl letos v červnu. Odbočná větev, která ho z Přerova propojí na Českou Třebovou, bude hotová příští rok. Druhý koridor vede z Děčína přes Prahu, Českou Třebovou, Brno a Břeclav do Rakouska a Správa železniční dopravní cesty ho do užívání převzala v těchto dnech.
Modernizace železničních tratí v zemi stála od roku 1993 přes pětašedesát miliard korun. Na trase koridoru z Děčína zbývá dokončit jen úsek mezi Prahou a Úvaly. Ten je součástí modernizace železničního uzlu Praha, tzv. Nového spojení, které je největší železniční stavbou současnosti. Celá oprava uzlu Praha, včetně koridoru do Úval, má stát devět miliard korun a dokončena má být v roce 2010. Podstatné bude také vyřešení uzlu Brno, což ale bude záležet na rozhodnutí, zda se nádraží bude nebo nebude přesouvat. Náklady se tak zatím pohybují okolo 20 miliard korun. Ceny modernizace ostatních uzlů se pohybují od dvou do pěti miliard. Oprava kolejiště v koridorových stanicích chybí například v Břeclavi, Přerově, Olomouci i Ostravě, České Třebové, Pardubicích, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí či Kolíně. Hotova je modernizace Děčína, staví se Bohumín a Choceň. Celkové náklady na modernizace uzlů odhadují železničáři na desítky miliard. Všechny uzly by na prvním a druhém koridoru mohly být opraveny v letech 2015 až 2020. Modernizace 3. a 4. koridoru se připravuje. Stavět se má začít příští rok. Na čtvrtém koridoru, který vede z Prahy přes Budějovice na Linec, chce dráha budovat nejdříve úsek Strančice - Hostivař. Na třetím koridoru z Prahy přes Plzeň na Norimberk se chystá jako první stavba úseku Plzeň - Stříbro. Výstavba by si zhruba do konce roku 2015, kdy by měly být dokončeny všechny čtyři tranzitní koridory, měla vyžádat ještě dalších asi 100 miliard korun.
Modernizaci koridorů platí Státní fond dopravní infrastruktury, ale prostředky dráha získává také z úvěrů a z evropských programů. Dosud šly na koridorové stavby peníze z programů Phare a ISPA. Od vstupu do EU by však některé vybrané stavby mohl spolufinancovat kohezní fond EU. V letech 2004 až 2006 by na české koridorové stavby mělo z evropských fondů jít asi šest miliard korun.
Na koridorech mohou vlaky jezdit rychlostí až 160 km v hodině. České dráhy podle mluvčího Petra Šťáhlavského zahájily provoz touto rychlostí na některých koridorových tratích v roce 2000. "Od té doby se počet vlaků a délka úseků postupně rozšiřuje," řekl mluvčí. V jízdním řádu 2004/2005, který začne platit v polovině prosince, bude 39 spojů s rychlostí do 160 kilometrů za hodinu. Provoz nižší rychlostí je podle drah rutinní.

(ČTK) (Mladá fronta DNES, vyd. Střední Morava, 20.10.2004)

 
 

P O L I C I E

Český gentleman silnic
Preventivní projekt PČR

Na silnicích naší republiky, tedy i na našem okrese, probíhá akce, která si klade za cíl odměnit obětavé a vzorné řidiče a dát je za vzor ostatním účastníkům silničního provozu. Policie nebude na chování řidičů působit pouze represivně, tedy sankcí za spáchaný prohřešek, ale i pochvalou a veřejným uznáním za osobní statečnost a obětavost.
Podstatou celého projektu, vytvořeného Preventivně informační skupinou Policejního prezídia ve spolupráci s Českou pojišťovnou, je oceňování účastníků silničního provozu za výjimečné činy na cestách, jako je např. záchrana lidského života či zdraví při dopravní nehodě aj.
Zachráncům, jejichž činy budou vybrány k ocenění, bude předán certifikát "Českého nebo moravského gentlemana silnic" a kvalitní značkové hodinky.
Vhodné činy a kandidáty vyberou dopravní policisté okresu ve spolupráci s kolegy z pořádkové policie. Tito policisté bývají přímo na místě, hovoří s účastníky dopravních nehod, proto právě oni ve spolupráci s příslušníky Hasičského záchranného sboru a lékaři Rychlé záchranné služby budou vytipovávat výjimečné činy.

npor. Mgr. Diana Bušková, OŘ PČR Praha-východ

 
 

Š K O L S T V Í

Proměna školy

O změnách ve školství se mluví již dlouho. Vše úzce souvisí s měnícím se trhem práce a novými požadavky na pracovní sílu. Stačí se podívat na požadavky firem hledajících nové pracovníky. Většina z nich vyžaduje flexibilnost, kreativitu, rychlé zvládání nových jevů, schopnost formulovat a argumentovat, týmovou spolupráci atd. Takové pracovníky však tradiční škola závislá na autoritě, jejímiž absolventy je i většina z nás, rozhodně nepřipravuje.
Proto je tolik potřebná proměna školy!
Dnes již víme, že demokracie je přes všechna svá úskalí tím nejlepším známým společenským uspořádáním. Ta však již nevyžaduje poslušnost, ale aktivitu, iniciativu a zodpovědnost. I ve škole demokracie znamená spolu-rozhodování - učitel nemá o všem rozhodovat sám, je potřeba společně se žáky tvořit pravidla ve třídě a nenařizovat a vnucovat pravidla shora. Rozhodně to však neznamená, že si každý žák bude dělat, co chce a bude rozhodovat např. o tom, zda se bude učit matematiku, ale dostane možnost volby, jak zadaný úkol sám pojme a zpracuje. S tímto trendem velmi úzce koresponduje nový školský zákon, jenž zavádí do školství rámcové vzdělávací programy, podle kterých si budou školy vytvářet vlastní školní vzdělávací programy. Ty budou vycházet z rámcových vzdělávacích programů, které předepisují základní rámec znalostí a dovedností, které by žáci měli získat. Děti se budou učit věci v souvislostech a nemají být už přehlcovány daty, která se musí učit zpaměti. Touto formou výuky zmizí z českých škol direktivní osnovy a žáci by se měli spíše učit, jak a kde získávat informace. Efektivní vzdělávání prostřednictvím projektového a skupinového vyučování znamená z hlediska učitele "vyklidit pole", přenechat je dětem, jejich komunikaci a aktivitě. Dobrý učitel by měl být režisér a ne hlavní herec. Je to cesta k nastolení vztahu partnerského.
A co jsme pro přeměnu naší školy udělali od začátku školního roku my, učitelé?
Používání alternativních metod výuky není na naší škole žádnou novinkou. O zajímavých projektech pravidelně informujeme v ŽÚ a i mnozí rodiče zaznamenali, že děti tento způsob výuky mnohem více baví a do školy se mnohdy těší.
Také jsme na začátku školního roku se všemi pedagogickými pracovníky provedli analýzu aktuálního stavu naší školy, shodli jsme se na tom, co se nám daří a na čem se dá v budoucnu stavět i na tom, co nás nyní nejvíce trápí a na co se musíme co nejdříve zaměřit. O totéž jsme požádali našeho zřizovatele. Nechci podrobně rozebírat výsledky analýzy, ale pro názornost uvádím jeden příklad, jak by to mohlo v budoucnu podle našich představ fungovat. Z 32 pedagogických pracovníků, kteří se analýzy zúčastnili, jich 28 považovalo za největší problém nedostatečné prostory a vybavení na tělovýchovu. Proto jsme zaměřili první kroky tímto směrem a možná jste si všimli, že od září budujeme pod školou dvě hřiště (basketbalové a volejbalové), která bychom chtěli na jaře zprovoznit. Budujeme je svépomocí za vydatné fyzické i finanční pomoci rodičů, zaměstnanců naší a speciální školy, žáků a sponzorů. Všem, kteří nám pomohli, moc děkuji. Areál vybavíme i dvěma betonovými stoly na stolní tenis a rádi bychom upravili i "plácek" na malou kopanou. Do konce kalendářního roku, v rámci svých možností, maximálně obnovíme a rozšíříme i vybavenost kabinetu tělesné výchovy.
Rozbor analýzy nám pomohl i k vytvoření naší vize, která zní: "Co nezvládneš sám, zvládneme spolu v přátelském a tvořivém prostředí". Tuto vizi chceme v příštích letech naplňovat. Teď stojí před námi tvorba strategických cílů, které by nás k ní postupně dovedly.
Ty připravujeme zase všichni společně na cca 2-3 roky. Úplná přeměna školy není rozhodně záležitostí krátkodobou. Aby se vše podařilo ke všestranné spokojenosti, pokládám v první fázi za nejdůležitější (a naše vize to plně potvrzuje):
- vytvoření bezpečného prostředí a na-stolení partnerských vztahů (žák-učitel-rodič ve všech kombinacích),
- vytvoření příjemné atmosféry ve škole, aby se zde dobře cítili děti, rodiče i všichni zaměstnanci,
- rozvíjení vzájemné spolupráce na všech úrovních.
K efektivnímu zkvalitňování našich služeb nám velmi pomohou i názory rodičů, které jsme získali v listopadu na prvních třídních schůzkách pomocí připravených dotazníků. Potěšila nás pochvala, ale uvítali jsme i kritické připomínky. Pokud bude v našich silách nedostatky odstranit, rádi se o to pokusíme. Děkuji všem rodičům za zájem o dění ve škole projevenou nejen účastí na třídních schůzkách, ale i za pomoc. Věřím, že i když se nebude vždy všechno dařit, budete do školy chodit rádi a s důvěrou, že všechny problémy vyřešíme hlavně ku prospěchu dětí a společně se nám v nich podaří nastartovat chuť k celoživotnímu vzdělávání.

Mgr. Jaroslav Březka

Půjdeme k zápisu

Zápis do prvních tříd se bude na Základní škole v Úvalech konat 21. ledna 2005. Rodiče a děti s trvalým bydlištěm v Úvalech budou pozváni na určitou hodinu. Děti z okolních obcí pozveme prostřednictvím obecních úřadů. V případě onemocnění dětí bude možné využít náhradní termín zápisu 11. února 2005 od 12. 00 hodin. Všichni se těšíme na nové žáky prvních tříd a jejich rodiče.

Blanka Morávková

Děkujeme všem kolegům, zaměstnancům školy, rodičům a zřizovateli za dobrou spolupráci a přejeme hezké prožití vánočních svátků, hodně zdraví a spokojenosti po celý příští rok.

Jaroslav Březka, Blanka Morávková

" Den pro zdraví "

Dne 6. 10. 2004 se celá naše třída 5.C zúčastnila akce " Den pro zdraví ", kterou pořádala Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola v Praze.
Cestovali jsme nejdříve vlakem, potom jsme se svezli i metrem. Před vchodem do zdravotnické školy na nás čekala naše průvodkyně, maminka jednoho ze spolužáků, která zde studuje.
Naším prvním stanovištěm bylo setkání s policisty. Zde jsme museli správně vyplnit dopravní test. Kdo tento úkol splnil správně, získal dětský řidičský průkaz na koloběžku, kolečkové brusle a kolo. Získali jsme ho téměř všichni.
V další místnosti nás policisté seznámili s policejní výstrojí i výzbrojí z dřívější doby, ale také doby současné. Všechny tyto věci jsme si mohli vyzkoušet sami na sobě. Také zde jsme si zkusili, jak známe dopravní předpisy. Odměnou za správně provedené úkoly nám byly velice pěkné cyklistické přilby.
Na dalším stanovišti už nás vítali záchranáři. Nejprve nám ukázali, jak správně zafixovat zlomeniny, jak upevnit člověka s poraněnou páteří a nakonec jsme si vše sami vyzkoušeli. Následovala zkouška umělého dýchá-ní z úst do úst. Úkol to vůbec nebyl lehký, zdařil se pouze někomu z nás.
Děvčata si mohla vyzkoušet, jak správně pečovat o kojence, jak ho vykoupat, přebalit a obléknout. Péče o kojence byla spojená s ochutnávkou dětských čajů, šťáv a přesnídávek.
I odtud si děvčata odnášela odměnu v podobě omalovánek a plakátů. Zatímco děvčata vzorně pečovala o kojence, chlapci zhlédli poučnou pohádku o tom, jak správně pečovat o vlastní tělo a dodržovat hygienické návyky. Při této pohádce jsme se pěkně nasmáli.
Všichni společně jsme následně zhlédli další divadelní představení, pohádku " O Popelce ", která byla nejen veselá, ale hlavně poučná, protože nás nabádala k tomu, jak odmítnout neznámé osoby, neznámé věci a předměty.
Z budovy školy jsme se přesunuli na školní dvůr. Tady nás zaujalo zejména slaňování záchranářů z cvičné horolezecké stěny, ale také prohlídka sanitního vozu záchranné služby, naučili jsme se, jak vyprostit a poskytnout první pomoc raněnému v havarovaném voze. Nejvíce atraktivní ale byla jízda na laně. Sice se nedostalo na všechny, ale to nám nevadilo, protože nás ještě čekala ukázka karate a sebeobrany, děvčata si s chutí zacvičila aerobic.
Unaveni, ale spokojeni, plni dojmů a nových zážitků, jsme se vydali zpět do Úval. Akce byla moc pěkná a poučná. O zážitcích jsme si ještě dlouho povídali.

Třída 5.C ZŠ Úvaly

Naši prvňáčci

Není to tak dávno, kdy děti 1. tříd poprvé usedly do školních lavic s očekáváním v očích. V naší 1.B to bylo 25 párů dychtivých zvídavých očí. Děti si byly zvyklé hrát a z toho, co je čekalo, měly některé možná i trošičku strach. " Co tady budeme dělat, budu to umět?" Možná ještě větší obavy měly některé maminky. "Ten můj živý klučík to ve škole nemůže vydržet, ta moje stydlivá holčička to nezvládne." A nejednou už můžeme bilancovat.
Utekly tři měsíce, máme 1. čtvrtletí a s ním i výsledky. Děti vše zvládly na výbornou! Již to nejsou malé děti, ale školáci, kteří se naučili dodržovat školní režim, vědí, co je to přestávka, vyučovací hodina. Umí se hlásit, zapojují se s radostí do vyučování, těší se, co nového zase budeme zítra dělat. Však také poznají devět písmen, umí číst a psát slabiky, umí složit některá slova a hlavně slovo máma, to krásné slovo, které uměli doposud jen vyslovit. Sčítají a odčítají do pěti, řeší slovní úlohy. Ale to není všechno! Učí se chovat k sobě navzájem i k dospělým, umějí posoudit, co je správné a co nikoliv, pomáhají si. Učí se o přírodě, o barevném pod-zimu, dokáží ho nádherně namalovat. Z přírodnin si vytvořili výstavku. Moc rádi si zacvičí s panem učitelem Stiborem, zpívají, vyrábějí drobné dárečky a samozřejmě poslouchají pohádky. Samé zajímavé věci! A ta útulná třída s veselými závěsy, obrázky, pestrými koberci a novými poličkami. Všechno pro ně připravili společně s třídní učitelkou jejich rodiče. Patří jim za to velký dík. Našim prvňáčkům se ve třídě líbí a budou se moc a moc snažit dobře učit, aby byla v pololetí na vysvědčení veliká 1!

třídní učitelka 1. B Květa Pagáčová

Sběr kaštanů a žaludů

Velká rivalita mezi třídami,
všichni pilně sbírají,
každá by chtěla vítězství,
aby měla více hmotnosti.

Nejdříve se zdálo,
že třídu 5.C paní Tůmové
nepředčí nikdo,
ale u paní Šintlerové z 1.C
objevil se tatínek
se sběrem 124 kilo.

Dobře se vede i třídě 2.B,
porazit se nedá,
a tak paní Šeblová
nové sběrače hledá.

Podařilo se - 268kg.
Nesou se pytle kaštanů a žaludů,
další krabice,
aby jich bylo co nejvíce.

I ostatní třídy zapojily své síly,
13 tříd z prvního stupně se předhání,
kdo své vítězství obhájí.

Objevuje se nová síla,
maminky, tatínkové,
babičky i dědečkové,
tetičky i strýčkové,
patří jim poděkování
velké a milé.

Paní Hyblbauerová,
svědomitě váží,
s paní Křížovou spolupracuje,
každou třídu povzbuzuje,
diplom vyplňuje
a sladkou odměnu daruje.

A je to tady!
Vítězství je naše!
Hlásí třída 2.B
a z výsledku se raduje.
Pan ředitel Březka
s paní zástupkyní Morávkovou
všem zúčastněným děkuje
a dětem tleská.
To je k nevíře,
celkem se sebralo 1538 kilo
za 4736 Kč - krásné peníze.

Všichni máme dobrý pocit,
zvířátka budou v zimě mlsat
a sebe hostit.
Naše radost ještě větší,
koupíme si do tělocvičny
nové míče na sport a na legraci.

S podzimem se rozloučíme,
na sběr papíru se těšíme,
své síly znovu poměříme.

Ještě jednou děkujeme.
děti 3.B (tř. uč. Zdeňka Křížová)

Podzimní slavnosti ve školce

Letošní podzim se opravdu mimořádně vydařil. Počasí krásné, listy se vybarvovaly jako o závod, šípků a jeřabin bylo všude plno. Děti při procházkách nevěděly, co mají obdivovat dříve, a i do školky nosily další a další objevenou úrodu.
A tak se zrodil nápad, jak si všechnu tu krásu ještě jednou užít.
Od nepaměti lidé v podzimním období, kdy se dny krátí a teplo ubývá, uctívali oheň při zvláštních obřadech. V mnoha krajinách i u nás se tento prastarý zvyk uchoval v podobě rozsvěcování lucerniček z vydlabaných tykví či řepy. Proč si tedy něco takového nezkusit?
Ve čtvrtek 4. listopadu všechna okna naší školky zářila do tmy až do večera. Uvnitř to bzučelo jako v úle a lidí malých i velkých bylo všude plno.
Děti s maminkami, tatínky i sourozenci se společně skláněli nad tvořivou činností. Stolky se prohýbaly pod těmi všemi dýněmi, tykvičkami, řepami, jablíčky, kaštany, žaludy, bobulkami a dalšími poklady z přírody. Za pilného společného soustředění a tvoření se brzy zrodila rozličná strašidýlka, tajemní skřítkové a jiné rozpustilé postavičky, ale také lampičky a svícny. Vše pečlivě zdobené s nekonečnou fantazií všech zúčastněných.
Když si pak děti hrdě odnášely své "rodinné" výtvory domů, zářily jejich oči nad všechny ty zapálené svíčky.
A co ta spousta nashromážděných plodů, které po práci zbyly? Ani ty nepřišly nazmar. Za pár dní si pro ně přijeli myslivci a vystrojili z nich zvířátkům v lese hostinu.
A tak jsme letošní podzim společně oslavili, jak se patří.

kolektiv mateřské školy Kollárova

detail detail
detail detail detail


"Podzimní dílny"ve škole

Den 4.11.2004 proběhla ve III. mateřské školce v Kollárově ulici akce "podzimní dílny", na kterou byli pozváni rodiče se svými dětmi. Myslím si, že byli příjemně překvapeni jak rodiče, tak i personál školky hojnou účastí. Akce se uskutečnila v tělocvičně, kde bylo vše vzorově připraveno a byly zde nachystané stolečky se židličkami k posezení. Na stolech byly připraveny "přírodniny" všeho druhu, včetně různých doplňků, počínaje provázkem a konče i menším nářadím, z kterých rodiče za účasti svých dětí vyráběli různá strašidýlka a zvířátka. Fantazii se meze nekladly. Atmosféra byla velmi soutěživá, jak pro rodiče, tak pro děti. Všichni se snažili vyrobit nějaké to strašidýlko, a to nejen jedno, ale rovnou několik. A skutečně, asi po hodině práce se stoly začaly plnit různými postavičkami všeho druhu. Personál školky připravil i malé občerstvení. Nakonec si každé děcko s nadšením odneslo svoji pracně vyrobenou postavičku domů. Chtěla bych poděkovat celému vedení školky za příjemně strávené podzimní odpoledne a věřím, že tato akce nebyla poslední.

Andrea Vacíková

Rodiče, zapojte se aktivně

Rozpočty školských zařízení nejsou příliš vysoké. Proto se na poslední třídní schůzce domluvili rodiče a vedení školky na zorganizování několika výdělečných akcí ve prospěch 3. mateřské školy. První byla burza dětského oblečení. Ta se v říjnu uskutečnila, oproti předchozím rokům za zcela změněných podmínek pro nakupující i prodávající. Byla zvýšena provize z prodaného zboží z 10 % na 15% a vstupné vzrostlo z 5 na 10 Kč. Hlavní změnou však byla skutečnost, že celý výdělek - 4 200 Kč - byl věnován 3. mateřské škole. Děkujeme proto návštěvníkům burzy za pochopení letošního podražení. Další výdělečnou akcí byl sběr starého papíru v areálu 3. MŠ. Rodiče s dětmi shromáždili 1 540 kg papíru, za který školka utržila 1 600 Kč. Tato akce se bude pravidelně opakovat, vyplatí se tudíž shromažďovat papír s předstihem. Výdělek z obou akcí bude použit na nákup vybavení tělocvičny. Částky nejsou v porovnání s potřebami školky nijak závratné, ale pomáhají zpestřit pobyt dětí ve školce. Velice proto záleží na tom, kolik rodičů je ochotno se do takovýchto aktivit zapojit a dát tak příklad svým dětem, aby si uvědomily, že pouhým kritizováním a stěžováním si na poměry se situace jaksi nevyřeší.

I. P.

Poděkování

Chtěli bychom poděkovat několika maminkám, pí Prchalové, Najmanové a Švěňhové, za dobrý nápad a chuť aktivně pomoci naší mateřské škole. 22. a 23.10. uspořádaly Burzu dětského oblečení a celý výtěžek věnovaly na vylepšení vybavenosti naší tělocvičny. Přesto, že každá má doma dvě malé děti, věnovaly této akci celý víkend a tím nepřímo zapojily i jistě "nadšené" tatínky. Vítáme každé přilepšení či sponzorskou pomoc, ale takto vydělané "korunky" nás potěšily dvakrát.

kolektiv učitelek Mateřské školy Kollárova

Krásné prožití svátků vánočních a v novém roce pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně hezkých chvilek strávených s vašimi dětmi

přeje kolektiv MŠ Pražská 525, Úvaly.

Všem obyvatelům Úval přejeme krásné Vánoce, splnění všech nejtajnějších přání a mnoho zdraví a pohody do roku 2005.

Kolektiv učitelek Mateřské školy, Kollárova

Prosinec v Městském domě dětí a mládežev Úvalech

Vážení čtenáři,
… a je to tady. Jedno z nejkrásnějších období v roce - Vánoce. Jaroslav Seifert ve své knize "Všechny krásy světa" píše: "Karel Čapek říkával, že lidé mají rádi betlémy, protože jim zlidšťují a zidyličťují svět. Já je však miloval, protože byly neoddělitelně spojeny s dobou krásných svátků, kdy všechno vonělo a lidé byli jiní. Tatínek, maminka i ostatní. Byly nějak šťastnější, usmívali se a byli laskavější. Celý domov byl jejich pohodou prozářen. Toužil jsem, aby jen hodně pomalu a hodně dlouho přetřepával se tento líbezný čas. Ne že bych se chlubil, ale my jsme byli opravdu chudí. To však, co dovedla o vánočních svátcích vyčarovat naše maminka z toho mála, to byl opravdu div. Nevycházeli jsme ze sváteční pohody.
A každý, i sebevšednější kout ulic v té době vánoční jaksi zesvátečněl. Vše bylo jiné, hezčí, krásnější.
To je tak, když má někdo svátečnost v srdci a ne jen v kalendáři červenými písmeny."
Tak pěkně to pan Seifert napsal, viďte? Doufejme jen, že každý z nás v sobě najde ten kousek svátečnosti, že nám zdraví bude sloužit a bude nám všem dobře.
To vše a ještě kousek štěstí vám přeje

Jana Pospíšilová

Nabídka kulturních pořadů MDDM Úvaly

V pátek 3. 12. 2004 v 16 hodinv sálku DPS uvádíme Mikulášské představení Divadélka Hračka
HEJ, HEJ, KOLEDA

V galerii MDDMbude k nahlédnutí VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ,
jejichž autory jsou studentin středních škol ve Středočeském kraji.

Půjdem spolu do Betléma
lidová hra se zpěvy u příležitosti společného vítání Adventu.
Účinkují úvalští ochotníci společně s dětmi z dramatického kroužku Městského domu dětí a mládeže v Úvalech a z kroužku křesťanské výchovy při Husově kapli v Úvalech, zpěvy doprovodí Komorní sbor CHRISTI Úvaly.

Koná se v sobotu 4. 12. v 10 hodin a v 15 hodin na zahradě Městského domu dětí a mládeže v Úvalech.

Zároveň bude pořádán staročeský jarmark s možností zakoupení výrobků lidových uměleckých řemesel.

V malém společenském sálku MDDM bude
Výstava Betlémů
dětí z keramických kroužků MDDM.

V pátek 10.12. v 17 hodin v sále sokolovny
TANEČNÍ AKADEMIE, kterou pořádá taneční odd. MDDM

V pondělí 13. prosince od 17 hodin pořádá v sálku DPS oddělení estetiky MDDM
VÁNOČNÍ AKADEMII,
na které vystoupí děti z dramatických a hudebních kroužků MDDM


Akce "TURISŤÁČKU" detail

Turisťáček vyjel 9.10. na pochod "Podzimní puchýř". Šlo se z Poděbrad do Nymburka. Bylo nás celkem 15 a počasí nám přálo. V cíli nás čekalo divadelní představení, pamětní list "keramika" jako dárek a opékání vuřtů. Nacpali jsme si břicha a vyrazilo se na vlak domů.
Druhá akce byla 13.11. Jako každý rok i letos nás lyžařský oddíl Malá Strana pozval na běh Seminářskou zahradou. Ráno, bylo tak po šesté, přišla zpráva "Olčo, musím z postele, když je tak hnusně, nebo si můžu do-snít ten krásný sen?" Pochopila jsem, že tam leje a vůbec se mně nechtělo z postýlky. Na sraz se muselo, takže Dana sen nedosnila a sešly jsme se na nádraží. Naivně jsme doufaly, že dorazí tak dvě nebo tři děti a půjdeme domů. Zázraky se nedějí, sešlo se nás 13 a nikomu se domů nechtělo. Celý běh propršel, ale dětem to nevadilo. V kategorii těch nejmenších získal Marek Nádeníček 1. místo a Dáda Kroupová 2. místo. V nejmladších žákyních 2. místo Tereza Kyndlová, 3. Kačka Pilátová a 4. Bára Šliková. V kategorii děvčat 2. místo Adélka Šťastná a 4. Martina Kroupová.
V mladších žákyních 2. místo Maruška Šťastná. Kluci Filip Manda, Pavel Havlina a Jára Kanta v nejmladších žácích 6., 7. a 8. místo. Těchto závodů se zúčastňují atletické oddíly, takže z každého diplomu máme velikáááánskou radost. detail
Hned, jak bylo po běhání, přestalo pršet. Lanovkou se vyjelo na Petřín a po svých na rozhlednu. Po svačině do bludiště, kde jsme se u zrcadel pořádně nachechtali. Pěšky dolů a hurá na dětské hřiště. Tam ještě Dana zkoušela zlomit děti, aby se jelo o vlak dřív, ale neprošlo to. Výlet se zdařil a všem běžcům z turisťáčku moc gratulujeme. Daně Konečné ml. velké díky za doprovod v tak hrozném počasí. Na další akce - mikulášský vlak, kino Žraločí příběh, džungle v ZOO a vánoční Prahu, bude prý objednávat počasí radši sama. Doufám, Dano, že nebude pršet, ale asi bude zima a možná i sníh.

Olga Procházková
Foto: Pochod Podzimní puchýř Foto B. Kroupová
Foto: Běh Seminářskou zahradou Foto O. Procházková

Podzim v TS Rytmus

Říjen a listopad je v taneční skupině Rytmus vždy rozjezdem do nové taneční sezóny a zapojením nových dětí do společenské práce.
Ti zkušení však absolvují význačné soutěže v rámci republikových žebříčků, mistrovství republiky až po světové soutěže.
Na MR v Dance Show 28.10. v Hradci Králové se podařilo potvrdit nominaci na mistrovství světa do Riesy duu juniorek Sarah Kubaričové a Lucie Hofmannové a navíc si místo v reprezentaci vybojovalo i dětské duo Terezy Jansové a Lucie Kalové. Odjíždíme do Německa již 23.11. a věříme, že tentokrát nám start nic nezkazí.
Další nominaci, tentokrát na mistrovství Evropy na Slovensko do Martina, přijali Jakub Zajac a Jiří Forman v Electric Boogie, kam pojedou v doprovodu rodičů 4. prosince. Přejeme jim hodně úspěchů, aby se prosadili stejně, jako na mistrovství světa v Brémách.
Dobře se zapsali tanečníci v hip-hopu na prvním letošním žebříčku v Liberci 6.11., kde startovalo 5 našich zástupců. Výsledky soutěže udělaly radost všem: V dospělých - Blanka Veselá 6., Ivana Havránková 5. a společné duo 10. místo. V juniorech A - Bára Zajacová 7., v juniorech B - Petra Bačová 1. a společné duo 1. místo.
V dětech - David Procházka 3. místo. Myslím si, že získání 2 zlatých, jedné bronzové a 6 finálových startů pro 5 dětí je výkon, který si zaslouží pochvalu pro všechny zúčastněné. Další soutěže nás čekají 20.11. a 11.12. V disku letos většina dětí začíná tančit, protože ti zkušenější změnili disciplínu, nebo odešli. Proto se zatím žebříčku neúčastníme.
Se všemi tanečníky soutěžních i nesoutěžních kroužků se můžeme vidět v prosinci na naší taneční akademii v sokolovně v Úvalech 10.12.2004. Rádi uvítáme všechny, kteří se na děti přijdou podívat se zájmem a dokážou dětem zabezpečit klid na jejich výkony. Proto prosím TY, co si chtějí na vystoupení dětí popovídat, aby si našli jiné místo. Děkuji jménem dětí, které si to zaslouží.

Alena Sismilichová

detail detail detail detail

1)Bronzová medaile pro Davida Procházku z HH v Liberci
2)Vlevo Bára Zajacová 7. místo a zlato, vpravo Petra 2x zlatá
3)Lucie Kalová a Tereza Jansová - nominace na MS dětí 2 MR v H.K.
4)Lucie Hofmanová a Sarah Kubaričová nominace na MS juniorek 2 MR v HK

Setkání s krásnou poezií aneb Radovan Lukavský v Úvalech

Sobotní odpoledne 13. listopadu se sálek v domě s pečovatelskou službou naplnil návštěvníky, kteří přišli potěšit svou duši poslechem poezie.
Ani já jsem neodolala. Odkládám kabát v šatně, usedám na místo a netrpělivě čekám na zahájení programu. Kladu si otázku, jaké asi bude setkání s tak významnou osobností.
Úvodního slova se ujímá paní Jana Pospíšilová, ředitelka MDDM, která mezi námi vítá čestného hosta paní Janu Seifertovou, dceru básníka Jaroslava Seiferta.
Ale to už přichází pan profesor Radovan Lukavský a paní Zbyňka Šolcová, která recitační program doprovodí hrou na harfu. Sálek se rozeznívá příjemným hlasem pana Lukavského. Nejprve vzpomněl na studium v Českém Brodě, na své spolužáky z Úval a Klánovic. Atmosféra plná očekávání a napětí se rázem mění v přátelský, vstřícný přístup, kterému nechybí osobitý humor pana Lukavského. Herec a recitátor nás začíná provázet svým světem poezie. Jeho pouť začíná u batolete, které vnímá slova matky svým citem soustředujíc se na rytmus a melodii mluvy. Jak smysluplně vyznívá báseň Vladimíra Holana Modlitba kamene, kdy jazyk kamene zdá se na první pohled nesrozumitelný. Od malého dítěte v peřince procházíme do středoškolského světa, kde již setkání s poezií má charakter uvědomění. Ponořujeme se do skladby Vítězslava Nezvala Edison a v hlavě nám zní verše:
" bylo tu však něco krásného co drtí
odvaha a radost z života i smrti".
Najednou nás naplňuje bezmezná touha žít. Od V. Nezvala nás pan Lukavský doprovází do fantastického vidění světa Jakuba Demla. Z knihy Moji přátelé Radovan Lukavský recituje několik básní, jejichž ústředním motivem je příroda. Mistrný přednes dokresluje metaforickou poezii Demlovu. Následně nás profesor Lukavský seznamuje se svou životní cestou během okupace. Zazní básně Šrámka, Sovy, Kollára a Halase, k tomu posloucháme tóny harfy, kterou mistrně ovládá paní Šolcová. S velkým citovým zaujetím pan Lukavský vypravuje o době Protektorátu, kdy přijel z rajchu do Prahy skládat ročníkové zkoušky na konzervatoř a právě došlo k atentátu na Heydricha. Seděl v učebně s ostatními, pouliční rozhlas hlásil seznamy popravených. Všem bylo do breku i do vzteku, až profesor Haller po několika uklidňujících moudrých slovech řekl:" Nejlépe bude, dámy a pánové, když budeme něco dělat". Vyvolal pana Lukavského, aby řekl svého připraveného Tomana. Báseň Září vyvolala u přítomných pocity dojetí a nemohli se ubránit slzám. Po této osobní vzpomínce pan Lukavský zarecitoval tuto báseň, jež dokreslila náladu obyvatel Protektorátu.

Karel Toman - Září

Můj bratr dooral a vypřáh koně.
A jak se stmívá,
věrnému druhu hlavu do hřívy
položil tiše, pohladil mu šíji
a zaposlouchal se, co mluví kraj.

Zní zvony z dálky tichým svatvečerem;
modlitba vesnic stoupá chladným šerem.
Duch země zpívá: úzkost, víra, bolest
v jediný chorál slily se a letí
k věčnému nebi.

Svatý Václave,
nedej zahynouti
nám ni budoucím.

I mně vehnala slzy do očí. Ale Radovan Lukavský nás nenechal dlouho smutné, obratem vyprávěl o osvobození. Prošli jsme světem novodobých básníků. Nejsilnějším zážitkem pro pana Lukavského bylo setkání s básníky. Stáváme se účastníky setkání s Jaroslavem Seifertem. Klaníme se společně s profesorem Lukavským jeho poezii plné lásky k rodičům, k ženě, k dětství, k tolika přátelům mezi básníky, malíři i hudebníky - a ovšem k Praze a rodné zemi - a k životní pravdě - a k životnímu údělu býti básníkem. Odříkáváme si verše z básně Hora Říp:
"Viděl jsem hory plné ledu,
však zpívat o nich nedovedu."
Jak krásné by bylo poslouchat verše, jež nás odpoutávají od běžných povinností, ale čas je neúprosný běžec. Procházka poezií končí. Slova nestačí k odpovědi na otázku - jaké to bylo, jen osobní prožitek může odpovědět.

Mgr. Markéta Krčmářová

detail detail detail detail

Foto: Setkání s paní Janou Seifertovou pana profesora velmi potěšilo
Foto: Zážitek s poezií v podání Radovana Lukavského rozjasnil tváře všech návštěvníků
foto: Pan profesor a paní Zbyňka Šolcová
foto: Zleva: pan Jiří Štork, paní Jana Seifertová, paní Jana Pospíšilová, pan Radovan Lukavský a paní Zbyňka Šolcová.
Foto Ing. V. Procházka

 
 

D I S K U S E

Jak to bylo s "BAZAREM"

Blížil se říjen a my jsme se těšily na akci "Bazar". Pro nás je to rozptýlení a ještě nás hřeje pocit, že jsme prospěšné.
Dva týdny před akcí jsme ale dostaly zamítavý dopis, že nám pí ředitelka Trojánková nemůže pronajmout bezplatně spojovací chodbu MŠ. Po rozhovoru s pí ředitelkou jsme se dozvěděly, že se tak děje proto, že některé maminky mají pocit, že z nás MŠ nic nemá a my si slušně vyděláváme. Tento názor nás zamrzel, protože z každého bazaru jsme MŠ věnovaly dárky v průměrné hodnotě 400,- Kč. Nikdo nás o to nežádal, ani pí ředitelka Trojánková na nás nic nechtěla po celá léta, i zbylé věci jsme odvážely buď na faru nebo na ČČK. A že jsme si vydělaly tisíce? Abyste si vydělali 2000,- Kč, musíte za 3 h prodat věci za 20 000,- Kč. Kdo bazar navštěvuje, ví, v jakých cenových relacích se pohybujeme.
A akci převzaly maminky, které se rozhodly vydělávat pro MŠ. Vstupné zvýšily na 10,- Kč za osobu, z tržby si odečítaly 15%. V tomto se naše zásadní myšlenky rozchází. My jsme chtěly po celá léta pomáhat rodinám s dětmi, jak najít uplatnění pro to, co už pro své děti nepotřebují, ale jiným se může hodit.
Přesto děkujeme pí ředitelce Trojánkové, hlavně ale pí Vojtěchové a pí Šlikové, které velice ochotně s námi spolupracovaly.
Třeba se najdou jiné prostory, kde budeme moci bazar uskutečnit a dále se držet myšlenky, že chceme hlavně pomoci těm nejpotřebnějším.

O. Hertlová, J. Štěpánková

Náprava možná a potřebná

Vděčně si každým rokem připomínáme různé významné události jako je zejména slavný 28. říjen 1918, osvobození našeho národa z cizí poroby k politické samostatnosti a vzniku republiky, jež je spojeno s velkou osobností našich dějin Tomášem Garriguem Masarykem - prvním česko-slovenským prezidentem.
O několik dní později 17. listopadu uplynulo 15 let od vymanění se naší vlasti z totalitního režimu.
Rozhodně je správné si připomínat v tento čas tak významné momenty našeho národa, neboť v obou případech šlo o svobodu, zbavení se habsburské poroby a v moderních dějinách jha totality.
Je však smutné, že v Úvalech už jen hrstka lidí se zajímá o slavné výročí a přijde k pomníku padlých vojáků a symbolicky si připomíná, že nezapomněli na generaci těch občanů, kteří položili své životy za svobodu a na které máme být právem hrdi my všichni, staří, mladší i nejmladší.
Znát se ke svému městu, národu, ctít ho, to není ostuda ani zbytečnost, nýbrž projev vlastenectví, vztahu člověka k lidem, ke spoluobčanům, ke svému národu a ke všem hodnotám v duchu lásky, úcty a víry.
Jestliže si přejeme, aby projevovali úctu naši potomci k nám a byli i na nás hrdí, je třeba něco proto dělat, jít a být dobrým příkladem, vychovávat, učit a vést naše potomky k vlastenectví a k úctě k lidskému životu.
Zde jsme však něco zanedbali, ale ještě to můžeme napravit. Z tohoto úhlu pohledu se zamýšlejme každý sám nad sebou.

Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH

Výročí a jejich oslavy

Páni učitelé, kde jste byli vy a vaši žáci, když se konala vzpomínková akce k výročí založení Československé republiky /vzniku naší samostatnosti/ 27. října 2004 v 17 hodin u pomníku padlých v 1. světové válce před školou v Úvalech, na které v ten čas nebyla ani vyvěšena naše státní vlajka? Na zmíněné slavnosti byl pan starosta se spolupracovnicí, ředitel školy, skupina skautů a několik většinou starších Úvaláků. Takovýto scénář se od roku 1990 pravidelně opakuje. Opravdu velmi smutná skutečnost.
Mají-li naši učitelé v celé naší republice takovýto netečný přístup k našim důležitým národním tradicím, pak je opravdu na místě obávat se, že v "Evropské unii" se časem naše identita rozplyne, pokud naši vychovatelé nebudou v dětech probouzet hrdost ke svému národu a jeho velikánům, jako byli T. G. Masaryk a jeho spolupracovníci, kteří se zasloužili o naši samostatnost.
Vím, že mnozí z vás patří k postkomunistickým a postsocialistickým učitelům a nedovedu si představit, že byste za minulého režimu ignorovali i se svými bývalými žáky oslavy VŘSR /Velké říjnové revoluce/, oslavy Leninovy, Stalinovy atd.

bývalá učitelka J. Pokorná - Mandová

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.

 

S P O R T

ÚSPĚŠNÁ SEZÓNA NEJMENŠÍHO MÍČKU

Soutěžní ročník 2003/2004 byl pro náš oddíl stolního tenisu velice lichotivý. Družstvo "A" ve složení V. Minařík, K. Šochman, V. Pilát, O. Kukla st. a J. Voňavka nepoznalo v soutěži porážku, ztratilo pouze jediný bod remízou v Čelákovicích a s výrazným náskokem zvítězilo ve druhé třídě okresního přeboru. Postoupilo tak do 1. třídy okresního přeboru Praha-východ, jehož účastníkem (téměř ve stejném hráčském složení) bylo po většinu svého působení už od založení oddílu v roce 1970.
Ve výrazně kvalitnější 1. třídě, kterou jsme v říjnu letošního roku zahájili s naší novou posilou J. Vrzákem, bude naším cílem setrvání v této soutěži. Z 12 účastníků si zatím držíme 8. příčku - vítěz postupuje do krajského přeboru, poslední dva týmy sestupují. detail
Naše "béčko" (J. Bauman, O. Kukla ml., T. Hanzlík, R. Moucha, R. Pilát, P. Červenka a P. Jandovský), které hrálo stejnou soutěž jako družstvo A, skončilo na solidním 5. místě, přestože mělo na víc. Tyto ambice potvrzuje v letošním ročníku, ve kterém je po šesti kolech na vedoucí pozici. Pro tento tým není postup nereálný, obzvláště postupují-li dvě družstva.
Náš oddíl se rozrostl na dvacet členů, a to umožnilo založit další nové družstvo, tentokrát pod hlavičkou "C". Hraje stejnou třídu jako béčko a Úvaly v něm reprezentují K. Ittner, P. Jandovský, M. Havel, T. Drábek, J. Moucha a M. Pačesová. Je složené z "vyhranějších" hráčů, ale i z těch, kteří teprve v mistrovských zápasech budou získávat zkušenosti. Tento nováček je v současnosti v tabulce na 12. místě. Soutěž má 15 účastníků, v první polovině hraje každý s každým, pak se družstva rozdělí na dvě poloviny - prvních osm bude bojovat o postup do první třídy, zbytek o konečné umístění.
Stolní tenis si zahrálo jistě velké množství lidí, ale ne každý má informace o nových pravidlech, která jsou opravdu výrazná a vstoupila v platnost před třemi roky. Sety jsou zkrácené, hrají se pouze do 11 bodů (původně do 21), podání se střídá po dvou (dříve po pěti) a míček zvětšil svůj průměr z 38 na 40 milimetrů.
Na závěr chceme poděkovat vedení školy za možnost využívat školní tělocvičnu k tréninkům, turnajům i mistrovským zápasům.

za oddíl stolního tenisu Karel Šochman
Foto: Vítězné družstvo okresního přeboru 2. třídy v sezóně 2003/2004. Zleva: Vladimír Minařík, Jiří Voňavka, Václav Pilát, Karel Šochman a Oldřich Kukla.

Podzim v oddílu házené Sokol Úvaly

Pro tuto sezónu jsme přihlásili 2 družstva mužů do házenkářských soutěží. "A" družstvo hraje Společnou regionální ligu na místě zrušené III. ligy tvořenou mužstvy z Prahy a Středočeského kraje. Skončili jsme po podzimní části na lichotivém druhém místě s náskokem před dalšími soupeři v tabulce. "A" mužstvo prohrálo pouze s podzimním vítězem soutěže SK Praha 4 "B", zálohou interligového družstva All Risk Praha, který neztratil ani bod. Do vyšší soutěže II. ligy postupují přímo první 2 družstva, nicméně Úvaly nesplňují požadavek na odehrání zápasů do této soutěže v hale, kterou bohužel nemáme.
Hráče je nutno pochválit jako celek, neboť několik důležitých zápasů bylo rozhodnuto v posledních minutách v náš prospěch a z toho vychází velmi dobrý bodový zisk. Dokonce jsme vstřelili nejvíce branek v soutěži, na druhou stranu naše obrana patří k těm prostupnějším z pohledu vstřelených gólů.

"B" družstvo nastupuje v krajské soutěži a tvoří jej kombinace mladých hráčů, kteří přešli z dorostu, a hráčů širšího kádru "A" mužstva, kteří by nedostávali tolik příležitostí ve vyšší soutěži. Tato soutěž je velmi vyrovnaná, po odehrané podzimní části je rozdíl mezi prvním a posledním družstvem pouze 2 body. Naše "B" družstvo je čtvrté.

Tabulka Společné regionální ligy házené
Společná regionální liga - muži - 2004-2005
Celková tabulka


SK Úvaly oddíl kopané,
Guth Jarkovského 698, Úvaly 250 82
www.sk-uvaly.aktualne.cz

Vážení sportovní přátelé,
Blíží se konec roku 2004, a tak je na čase bilancovat naše vítězství a porážky. Začněme sportovní stránkou života našeho klubu.
První mužstvo dospělých vstupovalo do soutěže s těmi nejvyššími ambicemi a to postup do I. A. třídy krajské soutěže. Začátek podzimu nám ale moc nevyšel a hlavně na hřištích soupeřů jsme ztráceli zbytečně body. Po pátém kole došlo k výměně trenéra a po odvolaném Zdeňku Šmejkalovi nastoupil Karel Báča z Čelákovic. Druhá část soutěže byla mnohem lepší a nám se podařilo umístit na třetím místě a snížit ztrátu na první místo na čtyři body. V zimě nás čeká dlouhodobý turnaj v Kyjích a několik přípravných utkání se soupeři z vyšších soutěží. Program zimního turnaje bude vyvěšen ve skřínkách na nádraží a na hřišti. Věřím, že se podaří mužstvo i vhodně doplnit a v jarní části soutěže budeme jenom vítězit. Nejlepším podzimním střelcem se stal Martin Šindelář.
Stará garda hrající svojí soutěž systémem jaro - podzim skončila v lize starých gard na prvním místě. Nejlepším střelcem je Michal Drahota.
Druhé mužstvo dospělých mělo za cíl hrát ve středu tabulky.To se podařilo a na rozdíl od loňské sezóny získávalo body i na hřištích soupeřů.Snad se podaří ještě na jaře uhrát body a momentální sedmou příčku vylepšit.
V dorosteneckém mužstvu došlo k velké hráčské výměně a mužstvo bylo značně omlazeno.Momentální věkový průměr je 15,6 roku. Nový trenér, který do nové sezóny mužstvo převzal, si dal za cíl získat letos co nejvíce zkušeností. Teprve budoucí sezóna ukáže sílu nově poskládaného týmu. Momentálně je dorostenecké mužstvo na sedmém místě okresního přeboru.
První žákovské mužstvo je v letošní sezóně velkým překvapením. V okresním přeboru přezimuje na vynikajícím prvním místě.V soutěži jsme vstřelili i nejvíce branek - nejlepším střelcem je jednoznačně Kristián Zradička. Doufáme, že na jaře se nám bude dařit stejně a soutěž vyhrajeme.
Druhé mužstvo žáků vstoupilo do své první sezóny soutěže žáků. Cílem je mladší žáky co nejlépe připravit pro okresní přebor. Největším problémem soutěže je věkový rozdíl jednotlivých mužstev. Mladší žáci se po podzimu umístili na osmém místě.
Mini přípravka vstoupila do své historicky první opravdové soutěže. Pod vedením trenéra Petra Kostky získali v soutěži i první body. Snad se je podaří na jaře rozmnožit. Ale i sami hráči se přesvědčili, že hrát se dá úplně s každým. Na tomto místě bych chtěl požádat zájemce o pomoc při tréninku z řad rodičů nebo přátel fotbalu.
Mládežnická mužstva by měla poslední březnový týden absolvovat herní soustředění pravděpodobně v jižních Čechách.
Veškeré bližší informace a zprávy ze zápasů jsou k dispozici na našich nových internetových stránkách www.sk-uvaly.aktualne.cz. Za jejich perfektní vedení děkujeme panu Tomáši Moravcovi.
Další důležitou stránkou uplynulého roku byla plánovaná dostavba nových šaten a sociálního zařízení.V loňském roce jsme stavbu s rozpočtem 4,916 mil. Kč zahájili. Letos jsme dodělali hrubou stavbu, namontovali okna a dveře a začali budovat vnitřní prostory. Postavili jsme příčky a vybudovali rozvody kanalizace, vody a elektřiny. Jsou hotové omítky a částečné sádrokartony. Doufáme, že peníze i práce půjdou dle harmonogramu a od léta stavba začne sloužit svému účelu.
Poslední stránka je finanční, materiální a organizační zabezpečení. Finance se dávají dohromady velice těžce a drtivou část peněz vkládáme do výstavby šaten a údržby hřiště. Na sportovní činnost zbývá málo. Na tomto místě bychom chtěli poděkovat městskému úřadu za ohromnou pomoc při budování našeho zázemí.
Co se nám ale nedaří řešit vůbec, je doplnění realizačních týmů u mládeže. Neustále se snažíme oslovovat nové lidi, ale v dnešní době má asi málokdo čas jít ve svém volnu pracovat s mládeží. Proto i touto cestou prosíme případné zájemce o spolupráci.
Daří se nám vydávat fotbalové noviny SK Úvalák, které jsou rozdávány při domácích zápasech "A" mužstva zdarma. V podzimní sezóně jsme vydávali již pátý ročník. Kompletní archiv bude k dispozici na internetových stránkách.
Kdo má chuť pomáhat s činností v rámci našeho klubu, může se při-hlásit na níže uvedená telefonní čísla. Přivítáme jakoukoli pomoc.
Toto je stručný souhrn naší činnosti v uplynulé sezóně. 5. 2. 2005 od 14.00 hodin se bude v restauraci na hřišti U Káši konat valná hromada našeho sportovního klubu. Zde je možno získat mnohem podrobnější informace. Zváni jsou všichni členové a přátelé úvalského fotbalu.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem sponzorům a dárcům, kteří nám pomohli a doufáme, že i v příštím roce pomohou. Dále bychom chtěli poděkovat samozřejmě všem funkcionářům, fanouškům a ostatním přátelům úvalského fotbalu za celoroční podporu.

za VV SK Úvaly oddíl kopané Josef Krutský

VÝSLEDKY - I. A. MUŽSTVO - I. B. TŘÍDA KRAJSKÁ SOUTĚŽ

KONEČNÁ TABULKA

KONEČNÁ TABULKA - I. B. MUŽSTVO
III. TŘÍDA OKRESNÍ SOUTĚŽ

KONEČNÁ TABULKA - STARÁ GARDA
LIGA STARÝCH GARD

KONEČNÁ TABULKA - DOROST
OKRESNÍ PŘEBOR

KONEČNÁ TABULKA - ŽÁCI "A"
OKRESNÍ PŘEBOR

KONEČNÁ TABULKA - ŽÁCI "B"
OKRESNÍ SOUTĚŽ

KONEČNÁ TABULKA - MINI PŘÍPRAVKA
OKRESNÍ PŘEBOR

 

SK Úvaly oddíl kopané, Guth Jarkovského 698, 250 82 Úvaly PŘEJE VŠEM FANOUŠKŮM A PŘÁTELŮM ÚVALSKÉHO FOTBALU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK VÝKONNÝ VÝBOR SK ÚVALY

VÝKONNÝ VÝBOR KLUBU
Předseda oddílu - Kopač Václav ml. 602 970 098
Místopředseda oddílu - manažer - Linhart Karel 602 251 855
Sekretář oddílu - Černý Miroslav 603 735 853
Pokladník oddílu - Krutský Josef 602 384 790
Členové VV:
Lízner Jindřich 728 120 155
Hájek Karel 602 882 708
Kašička Karel 728 770 971
Kostka Petr 602 114 602
Šindelář Martin 602 170 899


SK Úvaly oddíl kopané pořádá
dne 22.1. 2005 ve 20.00 hodin
tradiční KARNEVAL FOTBALISTŮ
K tanci a poslechu hraje skupina
"DD COMBO "
!!! MASKY SRDEČNĚ VÍTÁNY - PRO 60 NEJLEPŠÍCH ODMĚNA !!!
Předprodej vstupenek od 6. 12. 2004 u pana Líznera v prodejně autodílů v Pražské ulici (naproti bývalé poště). Rezervace na telefonu 728 120 155.
Srdečně zve VV SK Úvaly oddíl kopané.


SK Úvaly oddíl kopané,
Guth Jarkovského 698, Úvaly 250 82
ZVE ČLENY A PŘÁTELE ÚVALSKÉ KOPANÉ NA VALNOU HROMADU, KTERÁ SE KONÁ V SOBOTU 5.2.2005 OD 14.00 HODIN.
ČLENSKÉ PRŮKAZY S SEBOU
VÝKONNÝ VÝBOR SK ÚVALY


SK Úvaly oddíl kopané pořádá
dne 12.3.2005 ve 20.00 hodin
tradiční PLES FOTBALISTŮ
K tanci a poslechu hraje skupina "DD COMBO"
Předprodej vstupenek od 7. 2. 2005 u pana Líznera v prodejně autodílů v Pražské ulici (naproti bývalé poště).
Rezervace na telefonu 728 120 155.
Srdečně zve VV SK Úvaly oddíl kopané.

SK ÚVALY oddíl kopané, Guth Jarkovského 698,Úvaly
INTERNETOVÉ STRÁNKY FOTBALOVÉHO KLUBU - AKTUALITY, TABULKY, SDĚLENÍ, ZPRÁVY A MOŽNOST VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR V DISKUZI www.sk-uvaly.aktualne.cz
 

 

S P O L K Y

Oslavy výročí 85 let skautingu v Úvalech

Tento rok uplynulo 85 let od založení střediska úvalských skautů. Na oslavu tohoto výročí byly 4. října 2004 uspořádány oslavy. Hlavním tématem bylo ohlédnutí do historie, ale program celého dne dokázal, že se můžeme dívat také do budoucnosti. Kromě zajímavé výstavy historických předmětů, kronik, fotografií a filmů bylo možné zúčastnit se různých lanových aktivit, kreativních programů či posedět ve skautské čajovně. Při slavnostním ceremoniálu pak byli za celoživotní přínos skautingu v Úvalech vyznamenáni českým ústředím bratři J. Lízner, R. Fiedler, R. Bubák a R. Brabenec. Pořadatelům byla odměnou hojná účast i přes nepřízeň počasí. O celé akci mohou částečně vypovídat následující fotografie.

J. Pečený

obrazek20 detail detail detail detail detail detail


Rybářská sezóna 2004 končí

Poslední tři měsíce v roce jsou pro místní organizaci rybářů v Úvalech ve znamení výlovů, rybářských závodů mládeže na Fabráku a příprav na výdej dokladů k rybolovu pro příští sezónu 2005.
Výlovy byly zahájeny začátkem října výlovem Komory a části výtěrových rybníčků. 16. 10. 2004 byl vyloven rybník Lhoták a 23. 10. 2004 byl vyloven rybník Horní. Výlovy byly ukončeny v neděli 31. 10. 2004 výlovem rybníka Dolní a zbytku výtěrových rybníčků. Výlov ze všech rybochovných zařízení činil pěkných 97,93 q ryb. Ryby byly vysazeny do revírů ČRS, respektive komorovány pro další výrobní cyklus. Na hlavních rybnících - Lhoták bylo sloveno 29,72 q a Horním 59,70 q násad. Druhová skladba násad byla tvořena kaprem, línem, sumečkem, candátem a bílou rybou v kategoriích 1-3 ročních. Do místního revíru Výmola1-Fabrák bylo vysazeno 23 q dvou a tříletého kapra. detail
Na tomto revíru byly 28. 10. 2004 výborem místní organizace uspořádány tradiční závody mládeže. Zúčastnilo se jich 25 závodníků a ulovilo se ve dvou poločasech 107 kusů ryb, převážně kaprů. Po vyhodnocení závodů vyhlásil vedoucí mládeže p. Vlasta Kolařík výsledky. Vítězem závodů se stal Filip Balihar se ziskem 509 bodů /1 bod = 1 cm délky ulovené ryby/, druhý byl Dominik Kouba s 355 body a třetí Karolina Kazdová s 341 body. Nejen vítězové, ale i každý účastník soutěže obdržel pěknou cenu.
Prodej povolenek a výdej dalších dokumentů pro sezónu 2005 bude tentokrát zahájen až 8. ledna 2005 od 8.00 do 12.00 hodin v klubovně místní organizace pod Slovany. Povolenky na rok 2004 platí až do 5. ledna 2005. Další termíny pro výdej povolenek jsou pondělky:
10. ledna 2005
24. ledna 2005
7. února 2005
21. února 2005
7. března 2005
21. března 2005
vždy od 17.00 do 18.00 hodin v klubovně místní organizace ČRS. Bližší informace jsou ke všem záležitostem k dispozici ve vývěsní skříňce u nádraží ČD.
Závěrem si dovolujeme popřát všem svým čtenářům, příznivcům a úvalským občanům mnoho zdraví a spokojenosti v roce 2005.

za výbor MOČRS Úvaly Zbyněk Slavík
Foto: Předávání cen účastníkům závodů.

ÚVALSKÝ SPOLEK AKVARISTŮ
člen sdružení Unie akvaristů ČR- AKVA CZ
pořádá VÁNOČNÍ AKVATRH v Úvalech.
Akce se konáv sobotu 18. prosince 2004 v areálu sokolovny na náměstí Arnošta z Pardubic od 8.00 do 12.00 hodin.
Jednotné vstupné 20,- za osobu.
Těšíme se na Vaši účast.


Výbor míst. org. Svazu tělesně postižených v ČR Úvaly přeje všem členům hezkou pohodu svátků vánočních a do nového roku 2005 dobré zdraví, spokojenost a úspěch všeho konání.

za m.o.STP Loskot

 
 

C Í R K E V

Komorní sbor CHRISTI Úvalypod patronací starostky obce Škvorec Ludmily Maříkové
p o ř á d á
adventní setkání
Betlémská radost

v sobotu 11. prosince 2004 od 15 hodin v evangelickém kostele ve Škvorci

P r o g r a m:
Verše z rorátů 15. století
Anglický nápěv z 16. století - Veselý chvalozpěv
Svatojanský kancionál - Všickni věrní křesťané
G. Caccini - Amarilli mia bella,
J. S. Bach - Quia respexit, sólo zpívá Eva Kolková
Adam Michna z Otradovic - Nebeští kavalérové
Adam Michna z Otradovic - Vánoční magnét a střelec
W. A. Mozart - Alleluja, sólo zpívá Marta Ženatá
Jistebnický kancionál - Ježíš náš Spasitel
Adam Michna z Otradovic - Vánoční roztomilost
František Gruber - Tichá noc, svatá noc
Lidové vánoční verše
Vánoční lidová - Narodil se Kristus Pán

Ševčíkovo smyčcové kvarteto
I. housle - Petr Heinzel,
II. housle - Jiří Horáček,
viola - Miroslav Ševčík,
violoncello - Josef Volenec

Na programu skladby W. A. Mozarta, F. Schuberta, F. A. Míči.
Adam Michna z Otradovic - Chtíc aby spal,
zpívá Marta Ženatá, doprovází Ševčíkovo smyčcové kvarteto.

Účinkuje Komorní sbor CHRISTI Úvaly, zpěvačky Eva Kolková a Marta Ženatá za varhanního doprovodu Mgr. Evy Nádeníčkové. Řídí Dr. Vítězslav Pokorný.
Hostem adventního setkání je Ševčíkovo smyčcové kvarteto.

Jste srdečně zváni!


HUSOVA KAPLE V ÚVALECH
o Vánocích
24. 12. Štědrý večer - od 21.30 hodin
"PŮLNOČNÍ"
Štědrovečerní svědectví se zpěvem Marty Ženaté za varhanního doprovodu Daniely Svatošové
25. 12. Boží Hod Vánoční - od 14 hodin
Vánoční bohoslužba
(zpíváme koledy)
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI

Komorní sbor CHRISTI Úvaly
p o ř á d á adventní setkání
Betlémská radost
v neděli 19. prosince 2004 od 14.30 hodin ve Sboru Církve bratrské v Úvalech, Pražská 477.
P r o g r a m:
Báseň Lidem pro radost
Anonym z 1. poloviny 14. století - Buoh všemohúcí
Verše z rorátů 15. století
Anglický nápěv z 16. století - Veselý chvalozpěv
Karel Polanský - Ó, Pane, díky
G. Carissimi - Vittoria, sólo zpívá Marta Ženatá
Vánoční verše z 18. století
Svatojanský kancionál - Všickni věrní křesťané
Adam Michna z Otradovic - Nebeští kavalérové
Adam Michna z Otradovic - Vánoční magnét a střelec
W. A. Mozart - Alleluja, sólo zpívá Marta Ženatá
Jistebnický kancionál - Ježíš náš Spasitel
Adam Michna z Otradovic - Vánoční roztomilost
František Gruber - Tichá noc, svatá noc
Lidové vánoční verše
Vánoční lidová - Narodil se Kristus Pán

Zpívá Komorní sbor CHRISTI Úvaly a zpěvačka Marta Ženatá za varhanního doprovodu Mgr. Evy Nádeníčkové.
Řídí a recituje Dr. Vítězslav Pokorný.

Jste srdečně zváni!
 

 

H I S T O R I E

Zápisky pana Zemana
(1892-1969), mistra pokrývačského

(12. část zápisků z roku 1967 navazuje na předešlá vyprávění o výstavbě a životě v Úvalech v 1. polovině 20. století)
A co psáti ještě? Na Šťastných zahradě postavili v roce 1964 dvoupatrový družstevní dům, jinak se na Vinohradech nic nezměnilo. Jdeme-li ulicí Havlíčkovou po Vinohradech a vlevo kousek ulicí Nerudovou, je u do-mu pana Rovného stráň, kde jsou vybudovány provizorní schody, na jejichž konci má dům pan Kurel, klempíř a vlevo p. Schejbal. Přijdeme na Dobročovickou silnici, na levé straně máme rybník Fabrák, protože jej zřídila správa cukrovaru a na straně pravé za Kabernou bylo neobdělávané pole "Smradlák" zvané a to proto, že tam kdysi dávno vypouštěl cukrovar splašky z řepy a jiné a tam, jak to leželo, tak to kysalo, hnilo a strašně zapáchalo, proto jméno Smradlák. V roce 1928 nabídl cukrovar pole to obci k parcelaci za levný peníz, toho využili úředníci obce a koupili celé pole asi za 6,- Kč za sáh. Pak pole rozparcelovali a prodali zájemcům za 20,- Kč za sáh. Do roka se tam již stavělo. Celé toto pole bylo snad po třech letech prodané a zastavěné až na jednu parcelu, kterou koupil v roce 1948 pan K. Veselý a postavil vilu.
Vlevo podél silnice do Dobročovic je stráň s tarasem, nad tou strání zase bylo pole patřící k cukrovaru a i to pole bylo během 17 - 18 let rozparcelováno a dnes je skoro celé zastavěno domky a vilkami. Ono bylo celé rozparcelované až k polím Hostínským, kde dnes stojí čtvrť Slovany, ale druhou válkou byla výstavba zastavena a po válce stavby zakázané, neboť právě po hranicích polí cukrovarských a Hostínských měla vésti nová státní silnice, která v letech 1950 - 1954 byla postavena a vedená od Obory na Stříbrňák, kde se napojila na silnici starou Českobrodskou. Práce s touto spojkou byla nemalá, protože stráň nad Lukama, nad starým koupalištěm byla skalnatá, tvrdá, takže její prokopání dalo velmi mnoho práce a námahy a ty stroje, které jsou dnes, ještě nebyly tak dokonalé. Ještě více práce pak dala stráň vedoucí od zahradnictví pana Hlávky až ku trati, zase samá skála. Ještě horší ale bylo, že úvozem podél stráně vede potok, spíše potůček pramenité vody protékající skrz rybník pana Bradáče (dnes Československé státní statky) od Přišimas a kvůli tomuto potůčku položili potrubí jen asi 50 cm v průměru. Když byl úvoz zavezen do roviny budoucí silnice, přišla bouřka, potrubí nestačilo, částečně se zaneslo, neb to byla průtrž mračen a voda vše brala s sebou, voda stoupala až k úrovni budoucí silnice a pak pře-tékala, násep brala s sebou, vytopila i Bokovi a Ing. Drába. Přirozeně ne-stačil ani rybníček u Škvoreckého viaduktu a voda tekla Dvořákovou ulicí jako řeka a nadělala velké škody. Museli pak násep znovu prokopat a položit dvě 60-ti centimetrové roury vedle sebe, které již postačí vodu pojmout. Úprava povrchu vozovky státní silnice šla velmi rychle, ale tak rychle a hajdalácky, že za dva roky museli dlažbu, deseticentimetrové kostky, vy-trhat, zpevnit spodek a znovu vydláždit od Obory až za Dobročovickou silnici, kde pak je beton. Dnes se již pozemek u silnice ze strany od Slovan pomalu zastavuje vilkami, z druhé strany je dosud pole a zeď cukrovaru.
Jdeme-li od Škvoreckého potoka, kde bývalo sokolské koupaliště, asi čtvrt hodiny směrem na Dobročovice, přijdeme do míst, kde zakoupila Radlická záložna pozemek podél cesty vedoucí ke kruhové cihelně a v roce 1928 začala tam stavět domky a dvojdomky. Postavila 3 dvojdomky, 3 malé domky a 3 velké domy patrové. Pak ani nevím, proč přestali stavět. Ale výstavba trvala dále soukromě, takže dnes tam je velká čtvrť s potravinářským obchodem. Dřív však, než se dojde do této čtvrti pojmenované Pod cihelnou (dnešní Radlická čtvrť, starousedlíci používají název Skeříkov - pozn. red.), neboť tam skutečně byla velká kruhová cihelna, byla vpravo pod kopcem cihelna Benešovských, ovšem vše bylo s ruční výrobou a zrušená byla již asi v roce 1908. Nyní tam stojí místo cihelny dva obytné domy vpředu a jeden vzadu až u lesa, až teprve letos v roce 1967 si tam postavil baráček i p. Frant. Šmejkal. Mimo to hned, jak se přejde přes státní silnici, jsou jatka p. Poupy, jenže již od roku 1948 se tam neporáží a jest tam sklad plynu na vaření. Za ním si pak postavil ve válce hospodářství p. Jos. Mašín a hospodařil tam až do r. 1949, kdy pro vysoké daně se musel zříci hospodářství. A ještě dále za Mašínem je bývalá Rosenbaumova cihelna, v Rohožni se tam říká, v krásné poloze založená v r. 1840. V r. 1924-28 vyráběl p. Rosenbaum až 1 250 000 cihel ročně. Také Úvaly jsou většinou postaveny z jeho cihel a pokryté jeho taškami. Před válkou, tj. asi v r. 1936-37, byla výroba zrušena, cihelna zůstala opuštěna, až v r. 1940 přišli jí na chuť stavebníci a v krátkém čase si tam postavilo asi 10 až 12 lidí baráčky. Pec byla dávno zrušená a cihly byly rozebrány na stavby.
(pokračování příště)
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 981 539, fax: 281 981 696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz