1/2005

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
N A P S A L I   O   N Á S
K A M   A   K D Y
P O L I C I E
Š K O L S T V Í
H I S T O R I E
S P O L K Y
D I S K U S E
C Í R K V E

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 46

 

 

 

Přání a očekávání na začátku roku 2005

Přeji všem občanům našeho města zdraví, štěstí a spokojenost v novém roce. Kromě osobního přání mám i přání pro celé město. Je zdánlivě velmi jednoduché; ať se daří uskutečnit rozvojové plány jak firmám, podnikatelům na území města, tak i městu samému. Pokud jde o město, záleží to především na schopnostech vedení města, radních, zastupitelstvu učinit správná rozhodnutí, zajistit peníze na realizaci a s pomocí pracovníků městského úřadu a dalších složek města dotáhnout věci do úspěšného konce.
O některých plánech na letošní rok jste se mohli dočíst v minulém čísle ŽÚ. Výčet nebyl zdaleka úplný, a tak ho doplňuji o další. Největší investiční akcí bude stavba splaškové kanalizace z Riegerovy ulice na Slovany do ulice Chorvatské. Pro lepší bezpečnost chodců budou přechody pro pěší přes silnici Praha-Kolín v místech Lužické a Dobročovické ulice zvýrazněny a samostatně osvětleny. Školní budovy vyžadují poměrně velké opravy, zejména rozvodů elektřiny, vodoinstalací a také postupnou výměnu oken a dveří. Tyto práce i pro svou finanční náročnost budou rozloženy do několika let, ale je nejvyšší čas už letos s opravami začít.
Na konci minulého roku rozhodlo zastupitelstvo o prvních přípravných krocích k dostavbě školního areálu. Nejdůležitějším rozhodnutím je usnesení zastupitelstva o architektonické soutěži, ze které by měl být vybrán nejvhodnější návrh na dostavbu.
Pokud se jedná o úpravu náměstí Arnošta z Pardubic, je otázkou, zda studentské práce budou využitelné jako konkrétní řešení. Z dřívějších let má město zjednodušenou dokumentaci na rekonstrukci chodníků na severní straně náměstí a po obou stranách Husovy ulice. Problém je jako skoro vždy v zajištění peněz. Stát ani fondy Evropské unie neposkytují na takovéto investice dotace.
I v letošním roce bude město podporovat sportovní a zájmové spolky, zejména pokud se věnují dětem a mládeži, na druhou stranu ale také klub důchodců. K tomu je nutné podotknout, že podpora bude přiměřená finančním možnostem městské pokladny. Významnými a velmi aktivními pořadateli kulturních akcí byli a zase jistě budou dům dětí a mládeže a kulturní komise města.
Z neúplného výčtu vyplývá, že nás čeká řešení mnoha nesnadných úkolů. Věřím, že nás ale také čekají příjemné zážitky při kulturních, sportovních a společenských setkáních.

Ing. Ivan Černý, starosta města

 
 

K A M   A   K D Y

Kulturní komise při zastupitelstvu Městského úřadu v Úvalech Vás zve na
V. městský ples
pořádaný ve spolupráci s Obcí baráčnickou J. A. Komenského
15. ledna 2005 od 20 do 02 hodin
v sále sokolovny v Úvalech.
K tanci hraje kapela Březovanka pod vedením Jiřího Vojtěcha.
Vstupné 130,- Kč.
Předprodej vstupenek - Městská knihovna v Úvalech.
Slosování vstupenek o zajímavé ceny.

SK Úvaly oddíl kopané pořádá
dne 22.1. 2005 ve 20.00 hodin tradiční
KARNEVAL FOTBALISTŮ
K tanci a poslechu hraje skupina "DD COMBO "
!!! MASKY SRDEČNĚ VÍTÁNY - PRO 60 NEJLEPŠÍCH ODMĚNA !!!
Předprodej vstupenek od 6. 12. 2004 u pana Líznera v prodejně autodílů v Pražské ulici (naproti bývalé poště).
Rezervace na telefonu 728 120 155.
Srdečně zve VV SK Úvaly oddíl kopané.


Pozvánka
na řádné veřejné zasedání zastupitelstva města,
č. 01/2005, které se bude konat
ve čtvrtek 27. ledna 2005 v 18.00 hodin
v sále Domu s pečovatelskou službou Úvaly, nám. Svobody 1570.

Program:
1) Zahájení.
2) Zpráva o činnosti rady města.
3) Souhrnná zpráva kontrolního výboru.
4) Rozpočet města na rok 2005.
5) Majetkoprávní záležitosti.
6) Různé.
7) Připomínky, náměty členů zastupitelstva.
8) Připomínky, náměty, stížnosti občanů.
10) Závěr.
Ing. Ivan Černý v.r., starosta města

Výstava fotografií Romana Kurucze,
doplněná
květinovými vazbami Dany Kobrlové
a paličkovanou krajkou Jany Kohoutkové
bude k nahlédnutí 14., 15. a 16. ledna v MDDM.
Vernisáž výstavy je v pátek 14. 1. 2005 od 18 hodin, v sobotu a v neděli je výstava otevřena od 14 do 18 hodin.


SK Úvaly oddíl kopané,
Guth Jarkovského 698, Úvaly
ZVE ČLENY A PŘÁTELE ÚVALSKÉ KOPANÉ
NA VALNOU HROMADU, KTERÁ SE KONÁ V SOBOTU 5.2.2005 OD 14.00 HODIN.
ČLENSKÉ PRŮKAZY S SEBOU
VÝKONNÝ VÝBOR SK ÚVALY


SK Úvaly oddíl kopané pořádá
dne 12.3.2005 ve 20.00 hodin tradiční
PLES FOTBALISTŮ
K tanci a poslechu hraje skupina "DD COMBO"
Předprodej vstupenek od 7. 2. 2005 u pana Líznera v prodejně autodílů v Pražské ulici (naproti bývalé poště).
Rezervace na telefonu 728 120 155.
Srdečně zve VV SK Úvaly oddíl kopané.


Zimní výstava králíků a drůbeže
22. - 23. 1. 2005
44. ročník tradiční zimní výstavy králíků a drůbeže spojený s okresní výstavou holubů.
Za ZO ČSCH výstavní výbor Český svaz chovatelů Úvaly


Kulturní komise při MěÚ Úvaly obnovuje zájezdy za kulturou
Podle zájmu veřejnosti budou v r. 2005 organizovány zájezdy do pražských divadel 1x měsíčně nebo 1x za 2 měsíce.
Doprava je zajištěna s odjezdem od MěÚ.
Bližší informace lze získat na správním odboru MěÚ.

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

 
 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

Zprávy z rady

Opětovně byla projednávána problematika pozemků, které jsou ve vlastnictví firmy TEDO Brno. Jedná se o ulice Bulharská, Lužická, Kladská, Rumunská a dále plochy zeleně u rybníků Fabrák a Kalák o celkové výměře přes 10 tis. m2. Jednání mezi městem a firmou probíhají již delší dobu (řádově roky) a zatím nebylo nalezeno oboustranně přijatelné řešení.
Byla vznesena kritika na velmi nízkou účast zastupitelů při akcích pořádaných jménem města kulturní komisí.
Rozsah oprav silnic s využitím dotace je zatím omezen na ulice Tyršova a část ulice Lužické. Vzhledem ke zjištěné existenci telefonních kabelů v zemi bude šířka vozovky v ulici Tyršově 3,5 m a s největší pravděpodobností bude zaveden jednosměrný provoz z náměstí směrem k ulici Fügnerově.
V jarních měsících bude provedena firmou VPK Suchý oprava komunikace V Zálesí.
Rada neměla námitky proti návrhu umístit na pozemku p.č. 3463/1 (Klánovická ulice, u fotbalového hřiště) sedm mobilních buněk, které budou opláštěny a zastřešeny. Dále požaduje doplnit další stupeň dokumentace.
Rada projednávala materiály, které jsou následně určeny pro jednání zastupitelstva:
- cena vodného a stočného pro rok 2005,
- poplatek za likvidaci odpadů pro rok 2005,
- smlouva o věcném břemeni (budoucí výstavba kanalizace),
- převod pozemků od státu (poblíž silnice I/12),
- převod pozemku od Pozemkového fondu,
- návrh 4. úpravy rozpočtu 2004 (celkové snížení o cca 7,5 mil. Kč),
- rozpočet pro rok 2005 (pro větší množství chyb nelze projednávat),
- schválení provozování veřejného pohřebiště,
- zástavní právo města pro část čp. 195.

Radní požadují provedení kontroly likvidace odpadů od podnikatelů a uplatnění sankcí vůči pracovníkům VPS v případě porušování zákazu svozu odpadů od podnikatelů.
Byla předložena žádost p. Branného o odprodej části pozemku KN p.č. 664 (konec ulice Chorvatská) o výměře 13 m2. Bude ověřeno, zda při prodeji požadované části pozemku bude možno zachovat pěší přístup k Hornímu úvalskému rybníku a rybářské chatě.
Přítomní zastupitelé byli informováni o problematické situaci ohledně pozemků v oblasti Vinice a Radlické čtvrti, kdy město nepodalo včas žádost o bezúplatný převod od Pozemkového fondu ČR a reálně hrozí, že dané pozemky město nezíská. Zastupitelé doporučili soudní jednání v této záležitosti.
Nebude vydáván nový právní předpis ohledně přidělování obecních bytů. Bude svoláno jednání bytové komise, která upřesní a případně rozšíří stávající schválený předpis - kritéria pro přidělení bytů.
Zastupitelům byly předány materiály týkající se dostavby školního areálu, zpracované Ing. arch. Masákem.
Proběhla diskuse týkající se plánovaného rozšíření objektu ESSA Czech. Ve čtvrtek 2. 12. 2004 od 18:00 h proběhne neformální setkání zastupitelů s občany na toto téma.
Rada města schválila jmenování paní Aleny Fejtové za člena kulturní komise a obdržela zápis z jednání kulturní komise.
Po obdržení právního stanoviska rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 18 nám. Arnošta z Pardubic, Úvaly na dobu neurčitou.
Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na nebytové prostory v přízemí čp. 95 do 30. 6. 2005 a dále s podnájmem ordinace praktického lékaře ve Zdravotním středisku Úvaly pro MUDr. Soukupovou do 31. 1. 2005.
Rada obdržela protokol likvidační komise a nemá proti němu námitky.
Rada projednala havarijní stav mostu Pod Slovany (vjezd na kolínskou silnici I/12). Je zpracován projekt, autorem je Ing. Korbelář. Radní doporučují zvážit svedení dopravy do Dobročovické ulice a tento přístup ponechat pouze pro pěší.
Radní požadují urychlené řešení reklamací u společnosti METROSTAV a požadují předložit dokumentaci dosavadního jednání v této záležitosti.
Rada souhlasí s podpisem smlouvy se společností Eltodo na projekt k osvětleným přechodům silnice I/12.
Rada souhlasila se slevou pro spoluautory knihy "Úvaly v průběhu staletí" na 200,- Kč.
Na základě žádosti ředitelky MDDM byl schválen finanční příspěvek pro 4 děti, které reprezentovaly taneční od-dělení MDDM Úvaly na mistrovství světa, ve výši 1 000,- Kč na osobu.
Rada zvažovala opravy ulic pro rok 2005 a shodla se na oblasti V Setých.
Při provádění stavby kanalizačního přivaděče z Riegrovy ulice do Chorvatské bude nezbytné zajištění průjezdnosti ulice Škvorecká.
Rada projednávala personální záležitosti:
- obsazení přestupkové komise od ledna 2005,
- obsazení sekretariátu (odchod na mateřskou dovolenou),
- ukončení pracovního poměru tajemníka.

Ing. J. Horová – místostarostka

Poděkování města

Jménem města děkuji manželům Hájkovým (Nerudova ul.) za věnování vánočního stromu na náměstí a panu Hejnovi za věnování vánočního stromu k domu s pečovatelskou službou.
Dále děkuji pánům St. Sajdlovi a T. Piknerovi (firma APS) za dopravu stromu formou daru.

Ing. J. Horová – místostarostka

A máme tady další rok

Začal nám pátý rok nového tisíciletí.
Nebudu se v tuto chvíli rozepisovat o tom, co nás čeká příjemného či nepříjemného z hlediska provozu a investic města, to ponechám (včetně finančního hodnocení) pro další číslo Života Úval.
Přeji všem čtenářům a jejich blízkým, aby nastávající rok prožili ke své spokojenosti a bez větších potíží.
Městu přeji, aby se dočkalo té vysněné "pětitisícovky".
Takže - klidný, pohodový a ve zdraví prožitý rok 2005 !

Ing. J. Horová – místostarostka

USNESENÍ
z jednání veřejného zasedání zastupitelstva města Úvaly,
které se konalo 9. 12. 2004

Usnesení č. Z - 084/04
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s činností rady města za období od 23. 9. 2004 do 9.12. 2004.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z- 085/04
Zastupitelstvo města souhlasí se stažením alternativy č. 3 z programu jednání (tj. zastupitelstvo nesouhlasí s plánovaným rozšířením výrobního závodu ESSA Czech, s.r.o., o další tři výrobní haly. Vyslovuje však souhlas s případným omezením stavby na výstavbu jedné haly.) Následující hlasování se bude týkat pouze varianty 1 a 2.
Pro: 10 Proti: 2 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 086/04
Zastupitelstvo města zásadně nesouhlasí s plánovaným rozšířením výrobního závodu ESSA Czech, s.r.o.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 2

Usnesení č. Z - 087/04
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se zřízením věcného břemene - vklad zástavního práva na čp. 195, ulice B. Němcové. Zástavní právo bude zřízeno po dobu existence pohledávek kupujícího včetně příslušenství.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 088/04
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemku KN p.č. 3841/24 o výměře 36 147 m2 v k.ú. Úvaly u Prahy od Pozemkového fondu ČR, podle § 5 odst.1 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 089/04
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje bezúplatný převod pozemku KN p.č. 3841/24 o výměře 36 147 m2 v k.ú. Úvaly u Prahy od Pozemkového fondu ČR, podle § 5 odst.1 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 090/04
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavře-ním smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových z důvodu oprávnění zřídit a provozovat splaškovou kanalizaci v rámci stavby "Splašková kanalizace Úvaly-II.etapa" na pozemcích KN 2862/2, 3048/4, 3077/2 a PK 373, 374, 377 a 723 k.ú. Úvaly.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 091/04
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje 4. úpravu rozpočtu města na rok 2004 o celkové výši 111 536 100,- Kč (podrobněji v přiložených tabulkách příjmů a výdajů).
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 092/04
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje pravidla čerpání finančních prostředků do schválení rozpočtu pro rok 2005:
a) úhrady za energie, vodné, stočné a pohonné hmoty hradit podle došlých faktur,
b) ostatní provozní výdaje čerpat v 1. čtvrtletí 2005 pouze do výše čerpání 1. čtvrtletí roku 2004,
c) v rámci investičních výdajů budou hrazeny pouze akce přecházející z roku 2004, akce smluvně zajištěné nebo již schválené,
d) o neplánovaných nutných výdajích (zejména v případě havárií) rozhodne rada,
e) mzdový fond v 1. čtvrtletí 2005 bude čerpán pouze do výše čerpání 1. čtvrtletí roku 2004,
f) příspěvky příspěvkovým organizacím budou hrazeny ve výši: MŠ Pražská - 100 tis. Kč,
MŠ Kollárova - 200 tis. Kč, MDDM - 90 tis. Kč, ZŠ - 350 tis. Kč,
g) zajištění finančních prostředků ve výši 1 800 000 Kč na financování výstavby 3 bytů v č.p. 181 za podmínky získání dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 093/04 - nebylo přijato
Zastupitelstvo města nesouhlasí s úhradou za vybudování chodníku a kanalizace.
Pro: 1 Proti: 8 Zdržel se: 4

Usnesení č. Z - 094/04
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s úhradou ve výši 57 851,20 Kč na vybudování chodníků od domu s pečovatelskou službou po křižovatku ulic Bezručova a Vrchlického o ploše 83,6 m2.
Pro: 10 Proti: 1 Zdržel se: 2

Usnesení č. Z - 095/04 - nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s úhradou ve výši 320 000,- Kč na vybudování 80m splaškové kanalizace v příčné komunikaci.
Pro: 6 Proti: 5 Zdržel se: 2

Usnesení č. Z - 096/04 - nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s úhradou ve výši 320 000,- Kč na vybudování 80m dešťové kanalizace v příčné komunikaci.
Pro: 4 Proti: 5 Zdržel se: 4

Usnesení č. Z - 097/04
Zastupitelstvo města Úvaly pověřuje Ing. Černého dále jednat s p. Králem o možnosti dalšího řešení spolufinancování infrastruktury.
Pro: 10 Proti: 1 Zdržel se: 2

Usnesení č. Z - 098/04
Zastupitelstvo města Úvaly v souvislosti s přípravou dostavby školního areálu souhlasí:
- s pořízením nezbytných podkladů pro vyzvanou architektonickou soutěž a pro projektové dokumentace k rozhodnutí o umístění stavby a ke stavebnímu povolení. Jedná se zejména o přesné zaměření území, geologický a hydrogeologický průzkum,
- s vypsáním vyzvané architektonické soutěže, odhad nákladů 1 120 000 Kč.
Pro: 9 Proti: 3 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 099/04
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje pro rok 2005 vodné ve výši 23,17 Kč/m3.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 100/04
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje pro rok 2005 stočné ve výši 29,51Kč/m3.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 101/04
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje roční poplatek za odpady ve výši 492,- Kč na osobu.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 102/04
Zastupitelstvo města doplňuje usnesení č. Z - 074/04 ze dne 23.9.2004 takto:
e) bytová komise nebude projednávat přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 103/04
Zastupitelstvo města Úvaly potvrzuje účinnost Obecně závazné vyhlášky obce - řádu veřejného pohřebiště.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 104/04
Zastupitelstvo města Úvaly zrušuje vyhlášku č.6/1993 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školní družiny s účinností od 1. 1. 2005.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 105/04
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí rezignaci Ing. Tomáše Bašty a Ing. Jaroslava Horáka na členství ve finančním výboru.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 106/04
Zastupitelstvo města Úvaly jmenuje členem finančního výboru Ing. Hanu Opálkovou, Ing. Yvonu Švejnohovou, Janu Růžičkovou a Petru Fuxovou.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0


Upozornění občanům

Svoz odpadu v závěru roku 2004 a počátkem roku 2005 bude vzhledem k dvěma po sobě jsoucím lichým týdnům prováděn takto:
27. 12., 28. 12., 29. 12. 2004 (pondělí, úterý, středa),
3. 1., 4. 1., 5. 1. 2005 (pondělí, úterý, středa),
dále pak stejně jako v předcházejícím období v každý lichý týden - pondělí, úterý, středa.


Změna umístění výkupny sběrných surovin - upozornění

V rámci uvolnění pozemků v areálu bývalého cukrovaru pro výstavbu velkoprodejny společnosti Norma došlo k 31. 12. 2004 k ukončení činnosti výkupny sběrných surovin, včetně sběrného dvora pro nebezpečné odpady. Upozorňujeme na tuto skutečnost a současně podáváme následující informaci. Výkupna sběrných surovin byla přemístěna do areálu bývalého statku Hostín, přičemž její provozování zajišťuje nový podnikatelský subjekt.
Nová výkupna zahájí svůj provoz od ledna 2005. A kde ji naleznete? Při výjezdu po silnici na Škvorec stačí odbočit vlevo do vrat areálu bývalého statku a po několika desítkách metrů jste u výkupny.
Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že v průběhu měsíce ledna 2005 budou do výkupny přemístěny kontejnery a nádoby na odkládání nebezpečných odpadů. V průběhu roku pak dojde k rozšíření možnosti odkládání nebezpečných odpadů o lednice, počítače, monitory, televize a další. Informace o těchto změnách budou včas zveřejněny.

Bohuslav Prokůpek, odbor investic a životního prostředí

Jednání finančního výboru

Finanční výbor se na svém zasedání 30. listopadu 2004 zabýval kontrolou plnění úkolů v letech 2003 až 2004, hospodařením města k 31. 10. 2004 a rozpočtem města pro roky 2004 a 2005.
Po kontrole plnění úkolů za roky 2003 a 2004 finanční výbor rozhodl, že do dalšího období budou přecházet úkoly týkající se zpracování přehledu majetku města a jeho využití, dokončení kontrolní akce domu s pečovatelskou službou, výhledového plánu investic, zpřesnění výdajů na úpravu Multitecu, čp. 95 a 18 včetně sledování výše zástavy u České spořitelny a zajištění 1,3 mil. Kč formou zástavy do doby převodu Multitecu na město.
Finanční výbor vyhodnotil hospodaření města k 31. 10. 2004. Výstavba vodovodu v Radlické čtvrti probíhala do výše rozpočtu. Pro výstavbu kanalizace z Chorvatské ulice do ulice Riegrovy byl vybrán dodavatel a probíhá stavební řízení. Jelikož nedošlo k vlastní realizaci této stavby, doporučil finanční výbor podstatnou změnu ve snížení čerpání financí na splaškovou kanalizaci ve výši 7 mil. Kč zahrnout do změny rozpočtu na rok 2004.
Finanční výbor konstatoval, že návrh rozpočtu města na rok 2005 byl zpracován nedostatečně. Nebyly k dispozici podklady a zdůvodnění výše požadavků od jednotlivých odborů městského úřadu. Vzhledem k tomu, že návrhy rozpočtu byly předloženy až 30. 11. 2004 ve třech verzích s rozdílnými údaji, a nebylo proto možné zajistit patnáctidenní lhůtu na vyvěšení rozpočtu na úřední desce, finanční výbor nedoporučuje zastupitelům města rozpočet na rok 2005 schválit a požaduje předložení opraveného rozpočtu do 10. ledna 2005. Finanční výbor doporučil zastupitelstvu města odsouhlasit tato usnesení: přijmout změnu rozpočtu města na rok 2004 a do doby schválení rozpočtu města na rok 2005 zavést rozpočtové provizórium, během něhož se budou proplácet pouze investice, které jsou smluvně zajištěny, proplácet provozní výdaje za rok 2004 podle smluv a výdaje roku 2005 čerpat do doby schválení rozpočtu pouze na základě rozpočtu roku 2004.
Výbor byl informován o záměru umístit stanici Policie České republiky, v níž by sloužilo asi 15 policistů, do objektu Multitecu s tím, že bude probíhat jednání ohledně stavebních úprav do výše 3 mil. Kč. Pan Adamčík a paní Ing. Baumanová zásadně nesouhlasí s vkládáním finančních prostředků do cizího objektu a doporučují hledat jinou variantu umístění. Ing. Baumanová upozornila, že město před několika lety nákladem 800 tis. Kč připravilo objekt pro služebnu Policie ČR, ale stálá služba nebyla nikdy zajištěna. Paní Ing. Baumanová požaduje seznámení se závaznými dohodami a podmínkami, které vyplynuly z jednání se zástupci policie a dále seznámení s návrhem třístranné dohody mezi městem, policií a Multitecem.
Finanční výbor přijal rezignaci svých členů Ing. Jaroslava Horáka a Ing. Tomáše Bašty. O práci ve finančním výboru projevily zájem paní Petra Fuxová, Ing. Hana Opálková, Jana Růžičková a Ing. Ivona Švejnohová. Výbor doporučuje zastupitelstvu města přijmout usnesení, ve kterém by vyjádřilo souhlas se jmenováním nových členů finančního výboru.

Ing. Josef Krutský, předseda finančního výboru

Personální změny na Městském úřadu v Úvalech

Pro dlouhodobé onemocnění vedoucího odboru investic a životního prostředí pana Ing. Nečase je práce tohoto odboru rozdělena. Oblast správy majetku města zajišťují paní Ing. Brajerová a pan Ing. Böhm. Investice ve vodním hospodářství, na komunikacích a územním plánování má na starosti pí Reicheltová. Záležitosti spojené s problematikou životního prostředí řeší pan Prokůpek.
Tajemník městského úřadu pan Ing. Máčik skončil své působení na úřadu dohodou ke dni 30. 11. 2004.

Ing. Vladislav Procházka

Staronové vedení kraje

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém ustavujícím zasedání zvolilo dne 10. prosince 2004 vedle hejtmana Ing. Petra Bendla šest jeho náměstků a další čtyři radní. Členy Rady Středočeského kraje pro volební období 2004 až 2008 byli zvoleni:
- jako hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl (člen ODS, kandidoval za ODS),
- jako statutární náměstek hejtmana Středočeského kraje Mgr. Josef Vacek (člen KDU-ČSL, kandidoval za Koalici pro Středočeský kraj),
- jako náměstek hejtmana Středočeského kraje Ing. Josef Kantůrek (člen ODS, kandidoval za ODS),
- jako náměstek hejtmana Středočeského kraje Josef Martinic (člen SNK sdružení nezávislých, kandidoval za SNK-ED),
- jako náměstkyně hejtmana Středočeského kraje Dagmar Nohýnková (členka ODS, kandidovala za ODS),
- jako náměstek hejtmana Středočeského kraje Karel Vyšehradský (člen ODS, kandidoval za ODS),
- jako náměstek hejtmana Středočeského kraje Ing. Vilém Žák (člen ODS, kandidoval za ODS),
- jako neuvolněný radní Jaroslav Král (člen ODS, kandidoval za ODS),
- jako neuvolněný radní Ladislav Kutík (člen ODS, kandidoval za ODS),
- jako uvolněná radní Jiřina Pospíšilová (členka ODS, kandidovala za ODS),
- jako uvolněný radní Antonín Podzimek (člen US-DEU, kandidoval za Koalici pro Středočeský kraj).
Zastupitelstvo Středočeského kraje rovněž zvolilo členy Finančního výboru. Mezi 13-ti členy byl zvolen také starosta Úval.

Ing. Ivan Černý

 
 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Trochu zvláštní novoroční pozdrav

Ocitli jsme se na prahu nového roku, roku 2005. Jistě si přejeme, aby byl úspěšný - a možná jsme rozeslali pohlednice či e-maily s přáním všeho dobrého našim blízkým, přátelům a známým.
Rád bych po těchto řádcích poslal pozdrav tomu, komu se normálně pozdravy nezasílají: našemu městu. Pokusím se vyslovit nahlas několik svých skrytých přání; možná se stane zázrak, duch Výmoly je zaslechne a vyslyší. Uvidíme …
Co tedy přeji Úvalům v novém roce? S trochou nadsázky jim tedy přeji,
aby si jejich děti nemusely stavět primitivní a nebezpečné skateboardy z dřevěných palet,
aby jejich -náctiletí nemuseli z ne-dostatku příležitostí trávit svůj volný čas po restauracích,
aby v jejich kině nebyl nábytek,
aby se z jejich Budky vyklubal Smetana,
aby pan Tyrš spokojen pokynul jejich Sokolům,
aby jejich ochotníci vyhráli Jiráskův Hronov,
aby davy Pražanů, po procházce Klánovickým lesem, usedly v jejich zahradních restauracích, či nakupovaly na jejich trzích,
aby v jejich ulicích, před pohlednými penziony, parkovaly po večerech autobusy rozličných značek,
aby se v těch ulicích ozývala krom ukrajinštiny i angličtina, španělština, němčina a italština,
aby se kriminálním živlům před jejich jménem roztřásla kolena strachy,
aby vývoz služeb poskytovaných jejich podnikateli převládl nad dovozem,
aby v jejich katastru ubylo černých skládek a odpuzujících míst,
aby … J. F. Kennedy by celé to mé přání jistě řekl stručněji a výstižněji:
"… aby se jejich občané neptali, co pro ně mohou Úvaly udělat, ale co mohou oni udělat pro Úvaly …"
Hodně zdraví v novém roce přeje

MUDr. Jan Šťastný, předseda místního sdružení ODS

Ze zasedání zastupitelstva

Neobvykle vysoká účast občanů doprovázela poslední jednání zastupitelstva města 9. prosince 2004. Zastupitelé kromě úpravy rozpočtu města na rok 2004 a 2005, majetkoprávních záležitostí, stanovení výše vodného, stočného a výše poplatků za odpady měli vyjádřit své stanovisko k projektu Dostavba výrobního závodu ESSA Czech Úvaly.
O rozsahu dostavby závodu ESSA Czech byli čtenáři měsíčníku Život Úval informováni v příloze prosincového čísla. Projekt rozšíření předpokládá navýšení ploch výrobních hal ze současných 5 600 m2 na konečnou celkovou výměru 18 770 m2. Současně by se zvýšil celkový počet pracovníků o 174. Firma ESSA nechala zpracovat studii dopadu na životní prostředí, která hodnotí vliv dostavby závodu na životní prostředí jako vliv nevýznamný. Jiného názoru jsou však občané z okolních rodinných domků. Tvrdí, že jsou podstatně provozem továrny obtěžováni, že by rozhodně nekoupili pozemky na stavbu rodinných domků, kdyby věděli, že poblíž bude lisovna, a i v současnosti stavba nesplňuje náležitosti nerušící výroby. Rovněž ombudsman Otakar Motejl potvrdil, že při rozhodování o stavbě závodu v roce 1999 pochybily státní orgány. Také autor územního plánu města Úvaly Ing. arch. Durdík vyjádřil nesouhlas s dalším rozšiřováním závodu, protože dostavba neodpovídá územnímu plánu. Negativní stanoviska občanů v uvedené lokalitě byla podložena řadou argumentů, v nichž byly podrobně rozepsány technické výhrady vůči zpracovaným dokumentům firmy ESSA Czech. Záležitostí kolem dostavby závodu se chopily i některé deníky na přelomu listopadu a prosince 2004 a v nadpisech článků vyjádřily názory občanů na bydlení u továrny, například Kvůli lisovně nemohou lidé prodat své domy (Mladá fronta DNES), Lisovna v Úvalech v rozporu se zákonem? (Haló noviny), Občané: Lisovna nás vyžene z domovů! (Blesk), Fabrika poblíž domků? Peklo! (Benešovský deník). Zastupitelstvo města stálo před zásadním rozhodnutím, zda vyjádřit souhlas s rozšířením továrny v rozsahu podle předloženého záměru firmy či nikoliv. V úvahu přicházely ještě další dvě varianty, a to souhlasit s rozšířením výrobních ploch pouze o jednu halu nebo souhlasit s předpokládaným rozšířením závodu za splnění dalších pěti podmínek. Po diskusi zastupitelů a občanů a po zvážení všech argumentů se zastupitelstvo postavilo na stranu občanů a vyslovilo 11 hlasy ze 13 přítomných zásadní nesouhlas s plánovaným rozšířením výrobního závodu ESSA Czech. Podle přijatého usnesení by realizace tohoto záměru byla velkým zásahem do krajiny a vzhledem k zástavbě rodinnými domky v nejbližším okolí je nepřijatelná.
K návrhu čtvrté letošní úpravy rozpočtu města na rok 2004 nebyly zásadní připomínky. V úpravě rozpočtu bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že například na straně výdajů byla konečná cena oprav severního křídla budovy základní školy nižší o 200 tis. Kč proti původnímu předpokladu, nebyla zahájena stavba kanalizačního přivaděče z Chorvatské do Riegrovy ulice, nezahájila se rekonstrukce opěrné zdi v Pražské ulici a nebyly vyčerpány všechny finanční prostředky, určené na stavbu vodovodu v Radlické čtvrti. Na straně příjmů došlo k navýšení příjmů z daní o přibližně 2 mil. Kč, byly provedeny úpravy podle skutečného čerpání dotací, došlo ke snížení položky za prodej nemovitostí o 1 mil. Kč, sociální dávky byly navýšeny o 630 tis. Kč. Upravený rozpočet města na rok 2004 byl schválen ve výši 111 536 100,- Kč.
Oproti minulým rokům se nepodařilo sestavit a předložit zastupitelstvu ke schválení rozpočet města na rok 2005. Příprava rozpočtu města, kterou byl pověřen tajemník městského úřadu Ing. Máčik, probíhala se zpožděním, existovalo několik variant, které vykazovaly řadu nepřesností. Poslední verzi rozpočtu finanční výbor odmítl, doporučil zastupitelstvu rozpočet neschvalovat, navrhl předložit novou verzi rozpočtu na rok 2005 do 10. ledna a zavést prozatímní rozpočtové provizórium. Do doby, než bude nový rozpočet schválen, se bude čerpání finančních prostředků řídit zásadami, které schválilo zastupitelstvo.
V rámci jednání o majetkoprávních záležitostech města schválilo zastupitelstvo bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu České republiky o celkové výměře 36 000 m2. Jedná se o pozemky, nacházející se rovnoběžně s Jeronýmovou ulicí v Radlické čtvrti.
Zastupitelstvo se rovněž zabývalo snahou o vyřešení vztahu mezi městem a panem Králem, který staví 8 bytových domů na náměstí Svobody. Pan Král vložil vlastní finanční prostředky také do vybudování chodníku a kanalizace a v souladu s usnesením zastupitelstva města z roku 1999 podal žádost o úhradu části nákladů spojených s budováním chodníku a kanalizace. Návrh pana MUDr. Šťastného neodsouhlasit tuto úhradu neprošel. Přesto bylo žádosti pana Krále vyhověno jen částečně. Zastupitelstvo vyslovilo souhlas se zaplacením nákladů za vybudování chodníku od křižovatky ulic Bezručova a Vrchlického k domu s pečovatelskou službou, ale nepodpořilo žádost pana Krále zaplatit ani část jeho finančních nákladů na vybudování kanalizace.
Starosta města Ing. Černý podal informaci o přípravných krocích směřujících k dostavbě areálu základní školy. Prvním krokem bude detailní zaměření pozemků u stávajících budov základní školy, geologický a hydrologický průzkum. Dalším krokem bude vypsání architektonické soutěže na dostavbu. V těchto případech jsou dvě možnosti: buď se osloví 4 - 5 renomovaných architektonických kanceláří nebo je vypsána veřejná architektonická soutěž. Výhody a nevýhody obou variant rozebral v podkladovém materiálu pan prof. Masák. Pan Stemberg se v diskusi vyslovil pro veřejnou soutěž. Jeho návrh však neprošel a zastupitelstvo dalo přednost první variantě spočívající ve výzvě směřující na vybrané projekční firmy, které projekty školských zařízení již zpracovávaly. Celkové investiční náklady na dostavbu školního areálu se odhadují na 80 mil. Kč.
Zastupitelstvo rozhodlo ponechat ceny vodného a stočného v roce 2005 ve stejné výši jako v roce 2004. Cena vody z veřejné vodovodní sítě bude 23,17 Kč za 1 m3 včetně DPH, cena stočného bude ve výši 29,51 Kč včetně DPH. Tyto ceny byly odsouhlaseny mezi městem a firmou VaK Mladá Boleslav za podmínky snížení nájemného, které firma odevzdává městu. Firma VaK uvažuje o stejné výši zisku jako v předcházejícím roce, požadavky na bezpečnost práce (zdvojení služeb na čistírnách odpadních vod) a předpokládané zvýšení ceny elektrické energie se projeví ve zvýšených nákladech na provoz čistíren odpadních vod.
V roce 2005 se nebude měnit výše poplatku za odpady a bude činit 492,- Kč na osobu a rok při stejných pravidlech jako v minulém roce. Relativně vysoký poplatek je dán například výší nákladů na skládkování odpadů a oproti minulému roku nárůstem daně z přidané hodnoty. Skutečné náklady na likvidaci odpadů v Úvalech se blíží ceně 580,- Kč na osobu, rozdíl doplácí město.
V diskusi zastupitelů upozornil pan MUDr. Šťastný na skutečnost, že ve městě přibývá množství ubytovacích buněk se stavebními dělníky. Navrhuje zastavit povolování dalších stavebních buněk pro ubytování osob bez dlouhodobého trvalého bydliště v Úvalech. O této problematice bude jednat výbor pro prevenci kriminality.
Pan Král vyjádřil nespokojenost s postojem zastupitelstva vůči jeho návrhům na úhradu části nákladů na vybudování kanalizace. Uvedl, že dílo za 3,5 mil. Kč bude předáno městu a nic za něj nedostane. Diskuse mezi panem Králem a panem Krutským přerostla ve vzájemnou slovní potyčku, při níž bylo obtížné rozeznat, na čí straně je pravda.
Paní Langerová, paní Košťálová a další občané z Atlasové ulice a okolí si stěžovali na neúnosnou situaci v této lokalitě v souvislosti s výstavbou inženýrských sítí a nových rodinných domků. Těžké stavební stroje a nákladní automobily devastují ulice U Horoušánek, Šámalova a projíždějí Atlasovou ulicí, kterou znečišťují blátem. Po vybudování kanalizačního řadu se vozovka místy propadá.
Roztrpčení občané již tři roky požadují, aby proběhlo místní šetření, ale pociťují pouze přezíravý postoj úředníků města, protože se jim na veškerá upozornění nedostává odpovědi. Převažuje názor, že stavební úřad neplní své povinnosti a sliby a nekontroluje důsledně průběh výstavby. Obyvatelé lokality se chtějí dočkat nalezení uspokojivého řešení. Místo-starostka paní Ing. Horová potvrdila, že takto výstavba probíhat nemůže a navrhla kromě dalších opatření znemožnit průjezd Atlasovou ulicí zábranami. Starosta města slíbil, že s obcí Horoušany projedná problematiku ulice U Horoušánek, která je na hranici katastru Úval. Podobný neutěšený stav vznikl nedaleko v lokalitě U Hájovny, kde byla pokládka telefonních kabelů prováděna velice nešetrným způsobem, došlo k narušení povrchu vozovek a je žádoucí vše uvést do původního stavu. Investorem není město, ale Telecom, a.s. Existuje domněnka, že prováděcí firma Grevis odvedla práce v rozporu s předpisy a technologickými postupy a je nezbytné upozornit na tuto skutečnost investora.
Jak se zdá, i v roce 2005 budou mít naši zastupitelé dost starostí.

Ing. Vladislav Procházka

Česká pošta zdraží některé služby

Poslání dopisu nebo pohlednice nebo zasílání peněz prostřednictvím pošty bude od února 2005 dražší. Například na pohlednici nebo obyčejný dopis budeme lepit o korunu dražší známku. I poslání doporučeného dopisu do hmotnosti 20 g nebo 50 g bude dražší. Větší částky zaplatíme při zasílání či vyzvedávání peněz. Změny cen uvádí následující tabulka:

Jak se změní ceny služeb České pošty
od února 2005
pohlednice z 6,50 na 7,50
obyčejný dopis 6,50 na 7,50
dopis 20 g z 8 na 9
dopis do 50 g z 10 na 12
doporučený dopis do 20 g z 17 na 19
doporučený dopis do 50 g z 20 na 22
balík do 2 kg z 26 na 30
poukázka typu A do 200 Kč z 12 na 20
poukázka typu A do 1000 Kč z 20 na 20
poukázka typu C do 200 Kč z 16 na 30
poukázka typu C do 1000 Kč z 24 na 30
Vyšší zisk pošty má sloužit k rozvoji firmy, která se chce kvalitou služeb vyrovnat jiným evropským zemím.

Ing. Vladislav Procházka

Oprava

V prosincovém vydání měsíčníku Život Úval bylo na titulní stránce u fotografie betlému uvedeno, že byl vytvořen v kroužku výtvarné výchovy městského domu dětí a mládeže. Tento snímek byl připraven se značným časovým předstihem. Uvědomil jsem si až později, když nebyla možná v textu jakákoliv změna, že autorkou keramického betlému na uveřejněné fotografii je paní Romana Zelenková, které se za svoji chybu omlouvám.

Ing. Vladislav Procházka

Advent v Úvalech

Advent je pro děti kouzelné slovo oznamující tajemný předvánoční čas, pro většinu dospělých je to období naplněné nervozitou, úklidem, pečením cukroví a nákupem vánočních dárků. Čas blížících se Vánoc by měl být především naplněn očekáváním něčeho hezkého a důvodem trochu se zklidnit , zastavit se a vychutnat si tuto dobu. Právě k tomu jistě přispěl předvánoční pořad, který se uskutečnil 4. prosince 2004 na zahradě městského domu dětí a mládeže. Několik bývalých úvalských divadelních ochotníků spolku J. K. Tyl spolu s dětmi z dramatického kroužku MDDM, dětmi z křesťanské výchovy při Husově kapli Církve československé husitské a dalšími dospělými, kteří byli ochotni se obětovat pro dobrou věc, připravilo a sehrálo lidovou hru pod názvem Půjdem spolu do Betléma. Zahrada domu dětí se proměnila v jeviště a hlediště zároveň. V jednoduše stylizovaných kulisách se odehrál prostý biblický příběh o narození Spasitele. Představení doprovázel úvalský pěvecký sbor Christi. Všichni účinkující podali přesvědčivé výkony a jistě udělali radost dětským i dospělým divákům, kterých se na dvou představeních (hrálo se dopoledne a odpoledne) sešlo přes dvěstě. Příjemnou atmosféru doplnil staročeský jarmark, na němž bylo možné si koupit keramické výrobky, umělecké květinové vazby, obrázky nebo se zahřát u stánku s občerstvením. Naskytla se také příležitost obdivovat práci zručného kováře. V přízemí domu dětí byla otevřena výstava betlémů z výtvarných kroužků MDDM, v prvním patře byla instalována soutěžní výstava fotografií autorů ze středočeských středních škol, pořádaná Středo-českým krajským úřadem. Z tváří všech lidí, kteří se rozhodli zpříjemnit si sobotní dopoledne či odpoledne, vyzařovala i přes chladné počasí předvánoční pohoda a radost ze setkání se známými. Byla první adventní sobota založením nové tradice v Úvalech?
Úvalský komorní sbor Christi se o týden později, v sobotu 11. prosince odpoledne, představil na adventním koncertu Betlémská radost v evangelickém kostele ve Škvorci. Po úvodním slově farářky církve evangelické paní E. Plzákové zazpíval sbor Christi pod vedením pana dr. Vítězslava Pokorného a za varhanního doprovodu paní Mgr. Evy Nádeníčkové skladby s vánoční tematikou od Bacha, Mozarta, Adama Michny z Otradovic, Grubera a z Jistebnického kancionálu. Akustika prostého vnitřku kostelíku umocnila vícehlasý přednes uváděných písní (velká škoda, že takový koncertní prostor nemáme v Úvalech). Při vystoupeních sólových zpěvaček paní Evy Kolkové a slečny Marty Ženaté se tajil dech nad perfektním zvládnutím obtížných melodií. Součástí koncertního odpoledne bylo vystoupení Ševčíkova smyčcového kvarteta z Vlašimi, ale při veškeré úctě k těmto pánům se jim hra vůbec nedařila. O to víc vynikla kvalita úvalského sboru Christi, přestože se v obou případech jedná o amatérské soubory!
Kdo neměl možnost zajet do Škvorce, mohl si poslechnout koncert sboru Christi v modlitebně Sboru církve bratrské v Úvalech o týden později. Jako každý rok se uskutečnilo 21. 12. koncertní pásmo koled, které nacvičily děti základní školy pod vedením paní učitelky Landgráfové, v úvalském kostele Zvěstování Páně. Dlouho nebylo jisté, zda se bude koncert konat. Naštěstí poezie Vánoc zvítězila nad kultem peněz.
Advent roku 2004 byl jistě důstojným zakončením kulturního roku v Úvalech.

Text a foto Ing. Vladislav Procházka


Dana Konečná a Petr urban
zleva: Jiří Štork, Ing. Vladimír Kolomý, Aleš Morávek

Staročeský jarmark
Martin Černý, Kuba Martinovský, Pavel Šaman

Společné foto účinkujících ve hře Půjdem spolu do Betléma

… zdraví, štěstí, dlouhá léta …
Lucie ať únavu upije,
na Hromnice o knihu více,
na Tři krále zas tak dále …

Přeje v roce 2005 našim věrným čtenářům Městská knihovna v Úvalech.


Slavnostní večer aneb křest knihy

Do posledního místečka zaplněný společenský sál v Domě s pečovatelskou službou v Úvalech byl v pátek 26. listopadu 2004 svědkem mimořádné kulturní a společenské události. V tento den byla veřejnosti poprvé oficiálně představena dlouho očekávaná a připravovaná publikace s názvem Úvaly v průběhu staletí. Součástí komponovaného kulturního programu také bylo udělení čestného občanství panu PhDr. Zdeňku Mahlerovi a předání plakety města prof. Ing. arch. Miroslavu Masákovi. Pan PhDr. Zdeněk Mahler, spisovatel, scénárista, historik a znalec hudby, prožil v Úvalech několik let svého mládí. Město ocenilo jeho dlouholetou práci v oblasti kultury a také jeho vztah k Úvalům, na které nezapomněl. Úvalský rodák pan prof. Ing. arch. Miroslav Masák patří mezi významné osobnosti mezi českými architekty. Získal řadu ocenění na přehlídkách a soutěžích. V mládí aktivně působil v úvalském Sokole a ve skautské organizaci. Od 90. let 20. století spolupracuje s městem na územním plánu a zapojuje se do řešení konkrétních investičních záměrů.
Slavnostní fanfáry zahájily tento nezapomenutelný večer. Pan PhDr. Zdeněk Mahler převzal grafický list s osvědčením o udělení čestného občanství z rukou starosty města pana Ing. Černého a místostarostky paní Ing. Horové. Pan Mahler byl oceněním dojat a přislíbil setkání s občany na zajímavé téma v roce 2005. Také pan prof. Masák po převzetí plakety města vyjádřil své poděkování a nastínil určitou možnou vizi rozvoje Úval v blízké i vzdálenější budoucnosti.
V další části večera byla symbolicky zakončena náročná tříletá činnost pracovního týmu, který sestavil publikaci o Úvalech. Symbolický křest knihy provedli starosta města Ing. Černý, místostarostka Ing. Horová, vedoucí pracovní skupiny Ing. Procházka a redaktor publikace dr. Pokorný. Knížce, která je dokladem bohatých dějinných událostí a pestrých kulturně společenských tradic, všichni popřáli co největší přízeň čtenářů. Následovalo komponované pásmo, jež moderovali pan dr. Pokorný a paní Ing. Horová. V tomto programu byly připomenuty některé hlavní historické momenty, které významně ovlivnily život, výstavbu a rozvoj Úval. Úryvkem z trilogie Proti všem od Aloise Jiráska jsme se přenesli do období husitských válek, patetická báseň Ohlas radostných citů, kterou přednesl pan Mgr. Lukáš Kunc, charakterizovala dobu budování železnice v 19. století. Symbolické znázornění dějinných období, podobně jako činnost spolků, kultury a tělovýchovy, představily živé obrazy vytvořené dětmi základní školy. Verše pana Rajnyše, které zobrazují poetické okolí Úval v minulém století, recitovala paní Mgr. Alice Javůrková. Do současnosti jsme se vrátili dopisem dětem zítřka, který přečetla Anežka Šolcová, a moderním tancem Michaely Fořstové. Kromě mluveného slova zazněla Hymna úvalských škol, kterou zazpívaly děti základní školy s doprovodem paní učitelky Landgráfové. Zaposlouchali jsme se do písní v podání Marty Ženaté za doprovodu paní Mgr. Evy Nádeníčkové. Ozdobou neopakovatelného večera bylo vystoupení harfenistky paní Zbyňky Šolcové s flétnistou Mariem Messanym.
Kulturní večer byl důstojnou tečkou za mravenčí prací všech, kteří knihu Úvaly v průběhu staletí vytvořili či přispěli k její realizaci.

Mgr. Markéta Krčmářová


Část sálu krátce před zahájením. V první řadě zleva: Ing. Horová, Ing. Černý, Prof. Masák, PhDr. Mahler se svou paní
Harfenistka Zbyňka Šolcová s flétnistou Mariem Messanym

O čem psal Život Úval před 43 lety

Past na myši
Milovníci detektivních příběhů jistě uvítali poutavou hru Agathy Christie, známé spisovatelky napínavých her tohoto rázu.
Bohužel účast na představení utrpěla silnými mrazy. Obsazení hry sestávalo vesměs z dobrých herců.
Některé výkony jednotlivců vynikaly dokonce nad průměr. Tak J. Feitová v roli Mollie měla velmi dobré momenty, zejména v okamžicích hrůzy. Výborná byla též B. Steinová v roli tvrdé paní Boylové a Zd. Vernerová, která zaskočivši za V. Kadeřábkovou, ukázala na-prosto vyspělou hereckou pohotovost.
Také mužské postavy hry byly v dobrých rukou a správně vystihly typ, který představovaly, ať to byl výborný cizinec Paravicini Vl. Lisky, nebo nenápadný major J. Marka, podezřelý Kryštof P. Lance či domácký Ralston V. Zusky. J Bouda v úloze seržanta ukázal opětný vzestup svých schopností a rozehrává se z mladých milovníků do rolí širšího okruhu.
Hra měla úspěch a ohlas zejména v řadách mladých, kteří se tak naučí chodit také do divadla.

HU

Život Úval č. 1/1962

 
 

N A P S A L I   O   N Á S

Kvůli lisovně nemohou lidé prodat své domy

Obyvatelé Úval protestují proti plánovanému rozšíření továrny Úvaly - Nadměrný hluk a v poslední době i hrozba zásadního rozšíření lisovny trápí obyvatele Úval u Prahy. Španělská společnost Essa Czech, která lisovnu provozuje, chce totiž výrazně rozšířit výrobu. K jedné výrobní hale tak přibudou další dvě. Továrna přitom stojí v těsné blízkosti domů. "Dělali jsme všechno možné, ale v tomto státě je asi možné všechno," řekl David Zapletal z občanského sdružení Nové Úvaly, které proti lisovně bojuje. Podle místních jim úřady při řešení problémů s firmou nechtějí pomoci hlavně proto, že Essa Czech je zahraniční investor, který zaměstnává většinu lidí z blízkého okolí. "Pokud se výroba rozšíří, budou nové haly pouze padesát metrů od obytných domů. Haly nás budou převyšovat o nějakých deset metrů a v podstatě nás utopí v dolíku," podotkl David Zapletal. Kvalita bydlení je podle něho v blízkosti úvalské továrny strašná. Domy jsou od vzniku lisovny prakticky neprodejné. "Soused si nechal udělat posudek na dům a bylo mu řečeno, že nyní má jeho nemovitost o dvacet až pětadvacet procent nižší hodnotu. Co to udělá s cenami domů, pokud se výroba opravdu rozšíří, netušíme," rozčílil se Zapletal. S lisovnou Úvalští bojují už několik let. Jako argument jim slouží to, že byla postavena protiprávně a že okolí navíc obtěžuje nadměrným hlukem. "Hluk je otravný. Z firmy ale argumentují dobrým posudkem," připomněl David Zapletal. "Chovají se bezohledně a lhostejně. Navíc nás všechny podvedli, protože původně mělo jít jen o nízkou budovu zaplavenou zelení," připomněl. Odpůrcům továrny dal před časem částečně za pravdu i ombudsman Otakar Motejl.
(redakčně kráceno)

Zuzana Čechová
(Mladá fronta DNES, vyd. Střední Čechy, 1.12.2004)

DVD: Divokej Bill ve vyprodané Lucerně

Neopakovatelnou atmosféru prvního koncertu Divokýho Billa ve vyprodané Lucerně si fanoušci připomenou na jejich prvním DVD.
Záznam březnového vystoupení úvalské skupiny, která bigbít obohatila o zvuk houslí, tahací harmoniky a bendža, vydává firma EMI 3. prosince. Ochutnávku odvysílá 28. listopadu Česká televize na svém druhém programu v rámci nového hudebního cyklu ČT Live. "Když na DVD koukám, tak to na mě dejchá, protože tam byli lidi bezvadný," řekl kapelník Divokýho Billa Vašek Bláha, který napsal většinu billovských textů, jimž dominuje středověk. Je i autorem většiny melodií. Od prvního koncertu skupiny uplynulo šest let, zatím vydala tři alba. Výběr je na DVD spolu s medailonky členů, rozhovory s hostujícími hudebníky, dokumentem z natáčení a videoklipy. Osm muzikantů vstoupilo letos do širšího povědomí nominací na výroční cenu Anděl za objev roku. Porazila je Radůza, pro své publikum ale zvítězili - a i pro ně je publikum důležité; mají rádi takové, které si přijde koncert užít. "Někdy jsou lidi takoví, že koukaj, nebo jsou kraje, kde lidi netancujou, jsou kraje, kde třeba jenom hrozej. Ale když se sejde dobrý publikum, to úplně člověk splyne a letí jak šíp," shrnul pocity z koncertu Bláha. Koncerty se liší od alb, desky jsou klidnější. Na koncertě se podle Bláhy dělá randál a show a na desce se jde spíš po tom, aby to ladilo a pěkně šlapalo. Billové nemají konzervatoř a jsou rádi. "Možná by ten sound byl úplně jinej, tam člověka naučej pravidla. Takhle to tam pereme, jak nám to přijde, a ve finále dohromady to funguje docela dobře," popsal Bláha, který si libuje ve velkých melodických linkách a chce, aby hudba Divokýho Billa působila monstrózně. Nové fanynky získali Billové, když s nimi vystoupila vítězka SuperStar Aneta Langerová. Ta bude hostovat i na čtyřech z 12 koncertů Turné pro radost, na němž vystoupí Billové se Třemi sestrami. Začíná 1. prosince v Hradci Králové a vrcholí 21. a 22. prosince na pražském Výstavišti.

(Kultura.iHNed.cz, 27. 11. 2004)

Kraj neměl dost peněz na opravu všech škod

Středočeský kraj má dostatečné zásoby posypového materiálu pro zimní údržbu silnic a počítá s tím, že ho zimní péče o komunikace bude stát kolem 360 milionů Kč. Neměl ale dostatek peněz na to, aby opravil všechny škody po loňské zimě. "Dopravu v zimních měsících by to ale v žádném případě nemělo ohrozit. Řidiči jen budou muset projíždět ně-kterými úseky silnic opatrněji," řekl náměstek hejtmana Karel Vyšehradský. Kraj odstranil zhruba 90 procent škod na středočeských silnicích, které napáchala minulá zima. Opravu by si ovšem zasloužila poměrně exponovaná silnice druhé třídy z Jesenice na Úvaly a některé komunikace na Benešovsku. V nejhorším stavu jsou ale silnice v okrese Praha-západ. Na opravy silnic by kraj potřeboval celkem asi 150 milionů korun. Z této částky by mohl za 80 milionů korun dokončit úpravy povrchu poškozených vozovek. Zbylých 70 milionů korun by mu umožnilo dodělat průtahy městy a obcemi.

(ČTK) (Metro, 18. 11. 2004)

 
 

Š K O L S T V Í

Listopad a prosinec ve škole

Závěr kalendářního roku byl na základní škole mimo samotnou výuku doslova nabit akcemi. Chlapci z osmých a devátých ročníků nás reprezentovali na velmi kvalitně obsazeném okresním turnaji základních škol a gymnázií v halové kopané. Zúčastnilo se ho 15 družstev, která byla rozdělena do dvou skupin. Naši kluci postoupili ze skupiny ze druhého místa a bohužel v semifinále nepostoupili dále do finále po penaltovém rozstřelu. Přesto svoje umění dokázali v posledním svém utkání o 3. místo, kdy porazili Brandýs 3:2 a stali se třetím nejlepším žákovským mužstvem základních škol a gymnázií v halové kopané na okrese Praha - východ. Mužstvo hrálo ve složení: Pavel Běloch, Jirka Urban, Tomáš Císař, Michal Štrynek, Tomáš Procházka, Jarda Krajíček, Milan Hanák a Vláďa Křelina. Celý turnaj vyhrála Základní škola Ondřejov.
Druhým sportovním podnikem bylo okresní kolo ve stolním tenisu. Reprezentovat naši základní školu jeli Filip Haužvic, Richard Schwarz, Vláďa Křelina a Martin Linhart. Turnaje se tentokrát zúčastnilo 11 družstev starších žáků. Naši hoši byli nalosováni do těžké skupiny spolu s favority turnaje Odolena Vodou, gymnáziem Čelákovice a gymnáziem Brandýs nad Labem. Zrodilo se obrovské překvapení, když kluci porazili jak Brandýs (4:3), tak i Čelákovice (4:2), dále Ondřejov (4:2), ale dvakrát prohráli 4:0 (se Šestajovicemi a posléze s celkovým vítězem turnaje Odolena Vodou). Tyto dvě prohry jim podle postupového klíče neumožnily další postup ze skupiny, a skončili jsme tak celkově na 6. místě v okrese Praha - východ.
Třetí významnou sportovní okresní akcí byl florbalový turnaj opět základních škol a gymnázií. Na velmi silně obsazený turnaj jsme jeli ve složení: Jakub Martinovský, Filip Štědrý, Jakub Čihař, Radek Jaroš, Jakub Reiner, Luboš Mrazík, Tomáš Procházka a Honza Tesař. Sjelo se 15 týmů, které opět pořadatelé rozdělili do dvou skupin. Našim chlapcům se podařil ve skupině vyhrát pouze jediný zápas nad gymnáziem Brandýs a skončili ve skupině na 6. místě, celkově na 13.
Pochopitelně v listopadu a v prosinci žáci pouze nesportovali, ale věnovali se i kultuře a rozvoji ducha. Deváté ročníky absolvovaly zajímavou přednášku na téma: "Jaderná energie", kdy je navštívili ve škole pracovníci temelínské jaderné elektrárny a zasvěceně jim povyprávěli o chodu elektrárny, využití jaderné energie a zodpovídali všechny dotazy, které se při besedě objevily. Velmi zajímavé byly také instruktážní filmy, které doprovodně přednášející žákům promítali.
Třídy 9. A a 9. B v listopadu vypracovávaly tzv. PROFI TESTY, které po vyhodnocení umožňují stanovit předpoklady pro každého jednotlivého studenta k jeho další profesní a především studijní orientaci. V prosinci deváté ročníky řešily SCIO TESTY, které zase zkoumají úroveň vědomostí žáků na základních školách a gymnáziích v celé republice a následně se porovnává i úroveň vědomostí v evropském měřítku na zmíněných školských zařízeních.
Poslední ročníky tradičně přichystaly především pro děti z prvního stupně oblíbené "Čertoviny". Po třídách chodil Mikuláš s půvabným andělem, v jednotlivých třídách je provázely hordy pekelníků, které nevydaly nadílku zadarmo! Děti musely na oplátku předvést, co již ve škole zvládly, zarecitovat básničky či zazpívat, řešily různé hádanky, hlavolamy a rébusy. Sem tam bylo některému z těch maličkých trochu úzko, ale vše dobře dopadlo a dětem se Čertoviny moc líbily.
Celá základní škola navštívila tematickou výstavu k vydání knihy "Úvaly v zrcadle významných výročí". Po celý čas se všem skupinám velmi ochotně věnoval a vyčerpávajícím způsobem podával výklad a informace k vystavovaným snímkům a exponátům pan dr. Pokorný, kterému dodatečně ještě jednou mnohokrát děkujeme. Dozvěděli jsme se spoustu novinek nejen o historii našeho krásného města, ale i další podrobná všeobecná historická fakta.
Vánoční čas jsme si ve škole zpestřili závěrečnými besídkami. Každá třída si interiér nazdobila dle svého vkusu, připravila si občerstvení a děti si samozřejmě mezi sebou nadělovaly i malé dárečky. Žáci si připravili besídkový program, při kterém se hrály různé soutěživé hry, ale nakonec vždy zvítězila hudba spojená s tancem.
I v letošním adventním čase připravila základní škola tradiční vánoční koncert v úvalském kostele. Pod vedením paní učitelky Landgráfové a za doprovodu pana Smolíka si děti připravovaly koledy a vánoční písně. Nemohli jsme vás však v minulých zprávách z naší školy na stránkách ŽÚ pozvat na toto vánoční vystoupení našich dětí, protože jsme do poslední chvíle nevěděli, kde se uskuteční. Za zkoušky a samotný koncert v kostele byla na nás zpočátku požadována částka 5 000 Kč na údržbu a režii kostela. Teprve 7. 12. bylo dohodnuto s panem farářem ThMgr. Marcinkem bezplatné využití prostor kostela.
Děkujeme všem, kteří tento koncert připravili a podíleli se na jeho zdárném uskutečnění.

Mgr. Josef Koting


Papírové šílenství!

Poslední listopadový týden pronikla našimi žáky nevídaná soutěživost. Od pondělí 22.11. do čtvrtka 25.11. mohly děti nosit do školy starý papír. Sběr papíru proběhl 2x již v minulém školním roce a úspěšně. Z výtěžku prvního sběru byly zakoupeny počítačové programy, z druhého pak ceny pro úspěšné třídy v celoškolní soutěži. Že děti budou papír nosit a že ho přinesou hodně, to jsme tušili. Na odvoz byl objednán největší kontejner s objemem 11 tun. Nestačil. Děti, zvláště z 1. stupně, nosily balíčky a balíky papíru. Tam, kde by došla síla i dospělým pažím, pomohla osobní auta a dodávky. Každé ráno začínal den u školy tím, že k němu přijížděla auta s kufry plnými papíru. Mnohdy jsme se s rodiči domluvili i na odpoledne, aby měli možnost přivést v tu chvíli dětmi tolik ceněnou surovinu. Byli jsme velmi rádi, že se naše papírová hromada ve vchodu školy zvětšuje. Pozorovali jsme, jak sběr žáky v některých třídách stmelil. Velmi příjemné však také bylo vidět, jak rodiče chápali snahu svých dítek přinést co nejvíce a zapojili se do sbírání také.
Celkem bylo nasbíráno přes 13 tun papíru. Za každý kilogram škola dostane 1,10 Kč. Peníze budou rozděleny mezi 1. a 2. stupeň dle hmotnosti doneseného papíru. Na prvním stupni se kolegyně dohodnou na nákupu školních pomůcek, na stupni druhém budou výtěžkem financovány ceny do celoškolní soutěže.
Odvoz papíru zajišťuje firma Středočeské sběrné suroviny, která připravila soutěž s hodnotnými cenami jak pro školy, tak pro jednotlivce. Pokud by někde pár tun papíru leželo ladem a rádi byste se ho zbavili, možná by nebylo od věci kontaktovat vedení školy. Vítězné školy loňského ročníku totiž nasbíraly kolem 40 tun a jedna pražská škola dokonce 96 tun. Těžko si dokážu představit, že tento papír pocházel pouze z domácností. Tedy, máte-li zdroj…..
A také sbíráme víčka od PET láhví a pomerančovou kůru a taky se ve škole i učíme.
Každopádně, další sběr papíru je plánován na duben. Přeci jen nám tak časně zrána byla trochu zima.

Výsledky sběru papíru na 1. stupni:
1. místo ... 2.B ... 1240 kg
2. místo ... 2.A ... 1062
3. místo ... 5.C ... 996,5
4. místo ... 3.A ... 669,5
5. místo ... 1.B ... 534
6. místo ... 4.B ... 528
7. místo ... 3.B ... 521,5
8. místo ... 3.C ... 485
9. místo ... 1.A ... 353
10. místo ... 5.B ... 343,5
11. místo ... 1.C ... 213
12. místo ... 5.A ... 167
13. místo ... 4.A ... 108

Výsledky sběru papíru na 2. stupni:
1. místo ... 8.A ... 2988 kg
2. místo ... 8.B ... 1236,5
3. místo ... 8.C ... 697
4. místo ... 9.A ... 386,5
5. místo ... 7.B ... 274,5
6. místo ... 7.A ... 225
7. místo ... 9.B ... 167
8. místo ... 6.A ... 158
9. místo ... 6.B ... 99,5

Celkem bylo nasbíráno 13 417 kg papíru!

Mgr. Dušan Slovák

Protidrogová prevence na ZŠ Úvaly

Oblast prevence zneužívání návykových látek je důležitou součástí minimálního preventivního programu, který má škola zpracovaný na každý školní rok. Program je rozčleněn pro jednotlivé ročníky 1. a 2. stupně a je realizován v průběhu celého roku. Na plnění jeho úkolů se podílejí všichni pedagogové.
V oblasti prevence drogové závislosti, alkoholismu a kouření si škola klade za cíl přiměřenou formou seznamovat žáky s rizikem spojeným s užíváním těchto drog a současně ovlivňovat jejich postoje a chování. Na 2. stupni se této problematice žáci věnují především v předmětech občanská a rodinná výchova. V rodinné výchově je prevence zneužívání návykových látek součástí výchovy ke zdravému životnímu stylu.
Během školního roku 2003-2004 se ve škole uskutečnilo několik akcí, které se zabývaly problematikou drog. Mezi ně patřily:
- beseda žáků 1. stupně s Ing. Ludvíkovou z o.s. MISE,
- beseda žáků 2. stupně s doc. Janišem z PF Hradec Králové,
- beseda žáků 2. stupně s lektorem a s abstinujícím toxikomanem z organizace Teen Challenge.
Ve škole je realizován peer-program. Je zaměřen na prevenci drogových závislostí. Podstatou tohoto programu je ovlivňování postojů a názorů žáků prostřednictvím předem připravených vrstevníků, tzv. peer-aktivistů. Bylo proškoleno 20 žáků sedmých ročníků, kteří se přihlásili k práci v tomto programu. Deset z nich pak pracovalo se žáky šestých ročníků. Ohlasy na peer-program byly mezi žáky šestých ročníků příznivé a mnozí z nich mají už nyní zájem pracovat se svými mladšími spolužáky jako noví peer-aktivisté.

Ing. Dana Misárková

Výlet do Prahy

Dne 10. 11. 2004 se celá naše třída 5. C rozjela podívat do pražského Národního technického muzea a na Výstaviště.
V technickém muzeu jsme viděli různé technické vynálezy, např. první auto na benzínový pohon President, první letadlo Kašpar, neprůstřelné auto, které bylo vyrobeno pro T. G. Masaryka, parní lokomotivy, motocykly, kola tzv. kostitřasy, modely lodí z 19.-20. století, ale také fotoaparáty a hodiny /kapesní, kukačkové i kyvadlové/. Když jsme si všechno prohlédli, mohli jsme si koupit suvenýry.
Poté jsme dojeli tramvají na Výstaviště a šli jsme navštívit výstavu "Podmořský svět". Zde byli k vidění různí mořští tvorové, např. langusty, hvězdice, žraloci, různé druhy velkých i malých ryb, murény, rejnoci. Cítili jsme se zde opravdu jako na samotném moři, atmosféru dotvářelo i příjemné šumění moře a křik racků. Skoro vůbec se nám nechtělo tento krásný svět opustit.
Poslední naší zastávkou byla Křižíkova fontána. Je krásná, veliká, ale v této době bohužel nefunkční.
Bez jakýchkoliv problémů jsme dojeli na Masarykovo nádraží a z něj vlakem zpět do Úval. Celé 5.C se tento výlet líbil a budeme na něj ještě dlouho vzpomínat.

Radka Holíková, 5.C
Kateřina Urbanová, 5.C

ŠKOLNÍ OBCHŮDEK

Vážení spoluobčané,
většina z vás ví, že v naší ZŠ máme malý obchůdek. Ráda bych touto cestou informovala rodiče o tom, co nabízí.
Děti, které se chtějí stravovat racionálně, mají k dispozici okolo šesti druhů cereálních tyčinek a sušenek (např. BEBE, KINDER COUNTRY CERIX atd.). Nabízí se jogurty (různé druhy JOGOBELLY), ovoce (jablka, banány), celozrnné rohlíky, sýry, minerálky s příchutí i bez. Sortiment je různě obměňován, a proto si zastánci zdravé výživy jistě vyberou.
Dále mám sýrové housky, rohlíky, obložené housky, paštiky a pro ty hříšnější i další druhy sušenek (MILA, TATRANKA, MIŇONKA atd.). Ruku na srdce, každý si rád občas zamlsá.
Trnem v oku některým bude možnost zakoupení pamlsků (lízátka, žužu …). Ale proč by si dítě nemohlo udělat radost, když dostane pár korunek za dobré výsledky ve škole? I to je součást obchůdku.
V neposlední řadě poskytuji těm zapomnětlivějším papírové kapesníky, sešity, obaly, podložky, pera, pravítka a další školní potřeby.
Na závěr bych ráda dětem, rodičům a všem ostatním popřála hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2005.

Miloslava Hatnianková

Den otevřených dveří

Zveme budoucí prvňáky a jejich rodiče na návštěvu. Škola a družina bude pro vás otevřena 11. ledna 2005. Nabízíme návštěvu v hodinách u jednotlivých vyučujících a po vyučování ve školní družině.

Kam se můžete podívat?
1. hodina
7,45 - 8,30
Šintlerová, Jaklová, Březková, Pagáčová

2. hodina
8,40 - 9,25
Tůmová, Linhartová, Chotětická

3. hodina
9,50 - 10,35
Šeblová, Lancová, Křížová

4. hodina
10,45 - 11,30
Klicperová, Stibor, Kašičková

Těšíme se na vaši návštěvu.

Vaši budoucí kamarádi a paní učitelky ZŠ Úvaly

Zápis do prvních tříd
se koná 21. ledna 2005 od 12 hodin.
Náhradní zápis je 11. února 2005 od 12 hodin.


Je vaše dítě málo úspěšné ve škole?
Hledáte řešení?

Přijďte se podívat k nám do Speciální školy Úvaly. Podle nového školského zákona č. 561/2004 Sb., který vstupuje v platnost od 1. 1. 2005, nese také naše škola název ZÁKLADNÍ ŠKOLA, protože také ona poskytuje žákům základní vzdělání. Jediný rozdíl mezi dosavadní základní školou a naší bude ve výukovém programu. Náš školní program je jednodušší, výuka probíhá pomaleji. Také počet žáků ve třídě je u nás nižší, maximálně dvanáct.
Soustřeďujeme se hlavně na individuální přístup ke každému dítěti. Díky malému počtu žáků je u nás klidná, rodinná atmosféra. Děti mají svoji školu rády. Na konci povinné školní docházky jsou naši žáci dostatečně vybaveni vědomostmi a dovednostmi. Zcela bez problémů jsou přijímáni na zvolené obory v učilištích, která úspěšně absolvují.
Do naší školy často přicházejí děti, které byly na ZŠ neúspěšné a jimž schází zdravé sebevědomí. Právě tyto děti naši školu nejvíce potřebují. Je pro nás radostí sledovat jejich proměnu, když zažijí úspěch a pracují s novou chutí. Děti s poruchami chování, které z důvodu neúspěchu působily ve třídě jako rušivý element, změní svůj postoj, mohou-li také vyniknout. Pro děti, které neuspěly u zápisu nebo v 1. třídě ZŠ, může být místo návratu do mateřské školy naše škola dobrou alternativou.
Zveme vás všechny, kdo máte s dětmi podobné problémy. Navštivte naši školu! Přijďte se i s dětmi podívat, jak u nás pracujeme a co všechno se učíme. Rádi se vám budeme věnovat.
Můžeme vám nabídnout pro vaše dítě krátký a nezávazný diagnostický pobyt v naší škole na zkoušku. Těšíme se na vaši návštěvu !

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY NAŠÍ ŠKOLY SE BUDE KONAT 26. LEDNA 2005 V 9 HODIN.

Eva Bubáková, ředitelka školy

Leden v MDDM Úvaly

Vážení čtenáři,
dnes vás chci pozvat na zajímavou výstavu, výstavu fotografií, doplněnou květinovými vazbami a paličkovanou krajkou. A nyní bych vám ráda představila autory jednotlivých částí expozice, která bude k nahlédnutí 14., 15. a 16. ledna. Odpověděli mi na otázky, týkající se jejich života i tvorby.

Dana Kobrlová
- autorka květinových vazeb
Pochází z Úval. V Pařezině dosud žije její otec pan Rémiš. Ten se v mládí věnoval zahradničení profesně, uspěl dokonce v několika zahradnických soutěžích a dodnes si mnoho jeho úvalských přátel a známých od něho odnáší vlastnoručně vypěstované sazenice různých dřevin, kytiček i zeleninovou sadbu.
Dcera zdědila lásku ke všemu "zelenému" po otci a kytičky vlastně vázala už jako malá. Profesně se vazbě a dekorování začala věnovat v roce 1999 na doporučení přátel, kterým postupně květinami a dekoracemi vybavovala svatby, výročí, domovy a kanceláře. Pak přišly větší akce, jako výzdoby interiérů a dárkové vazby pro firmy a módní přehlídky pro firmu Linda Cress na zámcích v Dobříši, Lnářích, Mělníce a Tróji.
V současné době se kromě své profese věnuje hlavně své velké okrasné zahradě u domu v Setých (viz časopis Dům a zahrada č. 11/98), kterou jí rovněž pomáhal vybudovat tatínek, a svým dvěma dcerám, Aničce, která patří mezi úvalské prvňáčky a Marii, která studuje gymnasium v Praze.
Danu rovněž znají ženy a dívky, které se pod jejím vedením už 3. rok učí orientální tanec ve fitcentru Mamut a od letošního září i v MDDM Úvaly.

Roman Kurucz - autor fotografií
nám o sobě sdělil toto:
Narodil jsem se v Kolíně roku 1967. Mládí jsem, až do svých 11 let, prožil v okrajové části Poděbrad. Od tohoto věku do 18 let jsem žil v Kolíně, kde jsem též studoval střední průmyslovou školu, obor železniční doprava a přeprava. V roce 1990 jsem se přestěhoval do Úval, odkud pochází má manželka a kde doposud přebývám a pracuji.
Má práce, v níž zaměstnávám sám sebe, obnáší tvorbu reklamních návrhů, především pro polep automobilů, vývěsních štítů, reklamních cedulí, včetně realizace. Bohužel však na výtvarnou práci přeci jen při tlaku na termíny a průchozí ceny nebývá tolik času. Je to více méně pouze práce s logy a písmenky. Navíc veškerá příprava probíhá na počítači v programu vektorovém, který není vytvořen pro úpravy fotografií, která mě však v současnosti možná více baví, a proto jsem se dal na dobrovolnou samostudijní výuku programu Photoshop.
Fotografování mi v rámci volného času přináší to, co v mé současné práci zatím nelze a zároveň uspokojení z vytváření svého vlastního světa, viděného přes své vlastní oči. Je to podstatně tvůrčí práce s neustálou možností zlepšování, a to jak v rámci použité techniky, tak i vlastního pří-stupu. Zvláště fotografování v přírodě je pro mě něco asi jako pro rybáře na rybách, určitá relaxace a svým způsobem takový malý útěk od poněkud zrychlené civilizace.
S fotografováním jsem začal již v dětství kolem 9 let, a to díky svému otci, kameramanovi, od kterého jsem dostával své první dětské fotoaparáty, v té době ruské výroby. Ten byl také prvním, kdo vyvolával mé filmy, vytvářel zvětšeniny a byl zároveň dostatečně kvalitní rádce. Dále následovalo seznámení se zvětšovacím přístrojem a chemikáliemi potřebnými k výrobě.
Zhruba jeden a půl roku jsem před několika lety studoval na Pražské fotografické škole. V rámci teorie mi rozhodně pár základních věcí dala, nicméně styl výuky byl poněkud nezáživný a praktická výuka, na kte-rou jsem byl zvláště zvědavý, byla na škole v té době nulová, proto jsem zde studium ukončil. Svého času jsem fotografoval svatební obřady v úvalské obřadní síni a doma ve svém improvizovaně zařízeném "ateliéru" vytvářel černobílé fotografie do průkazek a průkazů.
S různě dlouhými přestávkami fotím dodnes. Pokud bych mohl porovnávat podle vlastního vývoje, myslím si, že focení na dané amatérské úrovni, pominu-li nutně fotografickou praxi a profesionální práci, kterou jsem sám nezažil, je na určité úrovni teprve po zažitých zkušenostech. Některé věci, vhodné na zachycení fotoaparátem, vidím prostě až dnes. Svůj vliv pro můj vývoj ve fotografii měl určitě i nákup nového fotoaparátu s lepší expoziční automatikou a optikou zhruba před dvěma roky. Fotografie byly najednou při stejně vynaložené práci daleko kvalitnější než na starém fotoaparátu. Možná i díky nástupu digitálních minilabů a možností jejich úprav u fotografií. V současné době fotím analogových fotoaparátem Nikon F75. O pořízení digitálního uvažuji, párkrát jsem měl možnost s ním fotit a má určité svoje výhody, nicméně na focení přírody bych ho asi určitě nevzal. Díky nástupu minilabů, kterých je v Praze nyní zřejmá většina a jejich technologií, jsem si pořídil kinofilmový skener, kterým negativy skenuji, v počítači mírně upravuji, ukládám na CD a nechávám zvětšit na minilabu. Na opětovné používání zvětšovacího přístroje, který sice vlastním, ale nemám pro něj a vyvolávání fotografií v současnosti místo, zatím neuvažuji, nicméně přiznávám, že pro opravdu kvalitní zhotovení černobílých fotografií je určitě asi nezastupitelný. Digitální technologie a možnosti barevných korekcí má ovšem na druhé straně také spoustu výhod. Pro černobílou fotografii používám ČB monochromatické filmy, které jsou přímo určeny pro fotografie z minilabu. Občas využívám služeb své inkoustové tiskárny, ale to pouze pro barevné fotky.
V současné době fotím převážně přírodu, portréty a zátiší. Víceméně přesně v tomto pořadí. Výběr fotografií pro výstavu tomu bude také odpovídat. Přírodních celků a detailů tam ale bude nejvíce. Díky svému bydlišti
v Pařezině mám do přírody, zvláště tedy do Klánovického lesa, odkud mám pro výstavu nejvíce fotek, opravdu kousek. Navíc mám připravených pár experimentů, počítačově trochu více upravených. Zatím asi největší úspěch pro mě ve focení bylo 34. místo ve fotografické soutěži v časopise Digi na téma České a slovenské krajiny. Vybíráno bylo ze zhruba 700 fotografů a 2000 fotografií. Jednalo se o snímek řeky Vydry na Šumavě.
V rámci výstavy doufám, že na ní potkám mimo jiné také fotografy na různých stupních jejich práce a jsem zvědavý na jejich názor. Mám pár známých, kteří také fotí na určité, to i dosti rozdílné úrovni, ale vím, že pro ně je fotografování a sledování vývoje této techniky určitá srdeční záležitost, zabíhající u některých někdy až do určitého, myslím, zdravého fanatismu a to, kromě samotného mého focení, mě mimo jiné na mém koníčku také zajímá a přitahuje.

Autorkou krásných krajkových obrázků je paní Jana Kohoutková
Paní Jana Kohoutková se narodila ve Strakonicích. K paličkované krajce ji přivedla teta, která byla ředitelkou Krajkářské školy v Sedlci u Blatné. Školu navštěvovala děvčata od osmi let a opouštěly ji ve čtrnácti letech jako hotové krajkářky.
Tradice paličkované krajky se v tomto kraji předává po mnoho generací. Již hraběnka Černínová, majitelka tamního panství, zavedla povinné odvody krajek pro své poddané. Také zajišťovala nové vzory pro výrobu krajek přímo z Bruselu.
Po absolvování krajkářské školy vystavovala paní Kohoutková své krajky na několika regionálních výstavách v Jihočeském kraji a v expozici muzea ve Strakonicích.
Od roku 1990 žije v Úvalech, má dvě dcery. Paličkování je pro ni velkým koníčkem, který jí přináší relaxaci a uklidnění v každodenním shonu. Paličkovaná krajka je jemná a něžná pavučina nití, která vnese do každého interiéru trochu pohody a klidu.
Vážení čtenáři, přijďte se podívat. Vernisáž výstavy je v pátek 14. 1. 2005 od 18 hodin a v sobotu a v neděli je výstava otevřena od 14 do 18 hodin.

Jana Pospíšilová

PODĚKOVÁNÍ

Vánoční jarmark v MDDM se konal také díky pomoci pana PETRA FRÝDMANA a Truck Trialu. Petře, děkujeme za zdarma zapůjčené stánky a jejich instalaci.

Jana Pospíšilová

Česká krajina na obrazech a fotografiích

Milovníci obrazů a fotografií, které zobrazují naši krásnou krajinu a přírodu, se mohli potěšit na výstavě pořádané 19. - 21. listopadu 2004 v galérii Městského domu dětí a mládeže v Úvalech. Výtvarné práce zde představili pan Rudolf Hindrich, amatérský malíř a pan Radek Navrátil, amatérský fotograf.
Malíř Rudolf Hindrich prožil mládí na pražském Žižkově, kde navštěvoval lidovou školu umění a různé kurzy kresby a malby. Později studoval u prof. Nedvěda figurální kresbu a malbu a poté u prof. Hohause krajinomalbu. V současnosti žije a tvoří v Jirnech, kam s přestěhoval ze sousedních Klánovic. Tento dlouholetý zaměstnanec České televize, kde působil jako technik, začal opět tvořit až po svém nuceném odchodu do invalidního důchodu po těžkém úrazu páteře. Pan Hindrich si zamiloval především českou krajinu, její něžnost a zasněnost v rovinách Polabí a jižních Čech, romantickou až dramatickou krásu Českého středohoří, Krkonoš a Šumavy, stejně jako sametovou něhu jihomoravských vinic a Pálavy. Zajímají jej však i historické stavby a prostředí nejen Prahy, ale také jiných českých měst a městeček a lidová architektura českého venkova. Ve své tvorbě se též snaží zachytit některé historické fragmenty v kraji na východ od Prahy. Společně s amatérským fotografem Josefem Kolocem a malířem Václavem Jelínkem tvoří dnes jakýsi "Jirenský trojlístek". Ke společné tvorbě a výstavám je spojila především láska k přírodě a historii okolí Jiren, Polabí a celého kraje na východ od Prahy. Pan Hindrich vystavoval společně se svými kolegy v Jirnech "U Antošů", v Městském domě dětí a mládeže v Úvalech, jeho díla byla také vystavena v Městském muzeu v Čelákovicích a samostatnou výstavu měl v Městském kulturním středisku v Českém Brodě.
Fotograf Radek Navrátil pracuje jako programátor, ale k jeho láskám kromě počítačů patří právě fotografování. Poprvé začal fotografovat už na základní škole a ve své zálibě pokračuje až do dneška. Na svém kontě zaznamenal už i první úspěchy. V soutěži pořádané k 700. výročí existence Úval byly jeho snímky oceněny třetím místem. V roce 2002 měl samostatnou výstavu a o rok později vystavoval společně se Soňou Formanovou (malované hedvábí) a Zuzanou Indrovou (keramická plastika). Na jaře roku 2004 doplnil svými fotografiemi výstavu Lucie Tučkové (keramika a hedvábí). Se svým fotoaparátem se nejčastěji vrací na zahradu k obrovskému modřínu. Ten ho uchvátil na jaře svěží zelení a fialovými šištičkami, v létě pak hustým, sametovým jehličím, které na podzim zezlátlo, a v zimě bohatě zdobený sněhem a námrazou. A u lásky k přírodě pan Navrátil zůstal. Rád fotografuje okraj lesa i klikaté cestičky, které se v houstnoucím lese ztrácejí. Z květin se zaměřuje na královnu našich zahrad - růži, ale i na rozzářené jarní petrklíče, krokusy, sněženky a bledule. V poslední době pan Navrátil upíná svůj zájem i k makrofotografiím, také k reportážním a dokumentárním snímkům z různých kulturních nebo sportovních akcí. Protože má rád veselý barevný svět, zaměřil se převážně na barevnou fotografii. Na fotografování ho nejvíce baví to nikdy nekončící snažení zachytit ten neopakovatelný okamžik. Prostě zastavit čas v tu správnou chvíli a uchovat ji tak na věky.
Tak za vše díky, pane Hindrichu a pane Navrátile. A také díky vám všem, kteří s takovou láskou a citem zobrazujete tu naši krásnou českou zem!

Hana Ziková

Rodina Hoblíkových při zahájení výstavy
David hoblík za klavírem
Radek Navrátil, Rudolf Hindrich a paní Hana Ziková při vernisáži

Taneční akademie MDDM 12. prosince 2004Zahájení akademie patřilo nejmenším dětem a českým koledám
Přípravka R I. v choreografii "Zimní noc"
Rytmus II. s moderním tancem v choreografii "Proudy"
Rytmus IV. v choreografii Máši Marouškové "Káva a čaj"
Předškolní děti v pásmu koled
Disco Dance v provedení kroužku Lenky Polákové
Vystoupení ve stylu Electric Boogie
Rytmus IV. v choreografii Míši Fořstové

Krásné vánoce,
hodně odpočinku a další nápady na úžasná taneční díla přeje všem vedoucím tanečního oddělení MDDM Alena. A pro všechny, kteří se zájmem čtou výsledky taneční skupiny ze soutěží, ještě doplním poslední umístění. Na MS v Riese skončilo dětské duo na 40. a juniorské duo na 35. místě. Hlavně juniorkám patří dík, protože se vrátily ze 6 nominovaných českých duet jako druzí nejlepší. Ještě větší radost nám udělali tanečníci EB na ME na Slovensku. Jirka Forman v dětech vybojoval stříbro a Jakub Zajac se dostal do finále a skončil na 5. místě. Také na žebříčkách HH se Petra Bačová a Bára Zajacová dočkaly druhého zlata v duu a David Procházka si k bronzu vybojoval 2 zlaté. S radostí jsme však sledovali i další finalisty téměř ve všech kategoriích. Přeji všem tanečníkům, aby i v novém roce byli nadále takto úspěšní a tanec jim přinášel jen radost a uspokojení.

Alena Sismilichová

 
 

D I S K U S E

Poznámka ke knize o Úvalech

Přečetl jsem si novou knihu o Úvalech. Nebudu hodnotit její část od r.1945 do r.1989, abych předem neovlivňoval myšlení čtenářů a jejich přístup k hodnocení díla. Někteří z autorů se o to pokusili již v úvodních částech knihy, což považuji za špatné.
Přistěhovali jsme se do Úval v r. 1936. Jsem tedy Úvalák každým coulem. To, co jsem o Úvalech četl nyní, mne přivedlo do rozpaků a k závěru, že jsem asi žil celý život v jiných Úvalech. Nevím, kdo všechno byl přizván k redakci knihy, jak se zvažovaly připomínky, objektivita, historické skutečnosti a pravda. Škoda, že jsem u toho nebyl. Pravda a láska ani tentokrát nezvítězily nad polopravdou a nenávistí. Řada uváděných událostí byla viděna z "rychlíku" nebo z "mandomašinky".
Doporučuji uspořádat za určitou dobu (až si občané knihu přečtou) anketu na téma: Jak hodnotíte historickou objektivitu knihy "Úvaly v průběhu století," zejména v části od r. 1945 do r. 1989?
Tj. v období, ve kterém jsme žili od dětství až do stáří. Nechci, aby si naši pravnuci, vnuci a děti mysleli, že jsme zde žili v nějakém koncentračním táboře. Dětem se nemá lhát, to nás učili doma odmalička.
Osobně mohu říci, že mám v životě smůlu i štěstí. Narodil jsem se v době kapitalizmu a nezaměstnanosti. Na sklonku života žiji opět v kapitalizmu a nezaměstnanosti. Ještě že jsem žil od roku 1949 do roku 1989 v sociálně spravedlivém státě a mohl jsem dát svým dětem dobrý základ do života. Celou dobu jsem pracoval ve strojírenské výrobě, byla mi řádně vyplácena mzda, nemocenské a důchodové pojištění. To je dnes přáním a snem pro nezaměstnané a jejich rodiny, kterých je 10 %.
Děkuji za pozornost.

František Lajtner, občan Úval

Názor na knížku o Úvalech

Ač nejsem rodilá úvalačka, chtěla bych touto cestou poděkovat všem autorům za překrásnou publikaci knížky "Úvaly v průběhu staletí".

Magdaléna Zachová

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.

 

S P O R T

Stará dáma hraje Hanspaulskou ligu

Na podzim tohoto roku byl přijat do 8. Hanspaulské ligy úvalský tým Stará dáma. Název neodpovídá věkovému průměru hráčů, čehož většina soupeřů litovala. Jedná se o mužstvo složené většinou z bývalých a současných fotbalistů.
Hraje se s pěti hráči v poli a brankářem se střídáním jako v hokeji. Zápasy se hrají v Praze na hřištích s různou kvalitou povrchu. Díky tomu jsme mohli se soupeři zápolit na umělé trávě čtvrté generace nebo ke konci sezóny projít bahenními lázněmi.
Před zahájením sezóny jsme ve snaze přizpůsobit se rychlému a o poznání jinému fotbalu odehráli tři přátelská utkání. Bohužel hned v prvním z nich se nám zranil L. Doskočil, který si zahrál až poslední zápas sezóny. Další vážné zranění přišlo v devátém kole, kdy se nám dlouhodobě zranila brankářská jednička P. Kvapil. Jeho místo musel zaujmout do té doby útočník T. Kvapil. Oba brankáři byli velkými oporami týmu a společně vychytali šest zápasů bez inkasované branky. S celkově osmi inkasovanými góly jsme byli jasně nejlepším bránícím týmem. V obraně zářili J. Krčmář, J. Trapek, I. Bareš a T. Hanzlík, přičemž poslední dva si zahráli v několika utkáních i v útoku.
Brankový příděl soupeřům zajišťovala skvělá kombinační hra útoku. Hrůzu soupeřům naháněl především R. Vojtěch s 18 góly, hrající pod trefnou přezdívkou Postrach. Druhým nejlepším střelcem byl R. Čihák s 15 góly. Ostatní útočníci T. Kvapil, I. Bareš, M. Matějka, T. Hanzlík, L. Doskočil se vcelku rovnoměrně podělili o zbytek gólů. P. Tesař a M. Hájek nastoupili pouze ve dvou, respektive jednom zápase. Protihráče jsme často mátli zvoláním: " Hraj to na Jistotu." Řada z nich si nepřečetla přezdívku na dresu M. Matějky a brzy toho hořce litovala.
Naše první mistrovské utkání jsme dokázali s notnou dávkou štěstí vyhrát. V dalším zápase jsme na těžkém terénu při množství neproměněných šancí vydřeli pouhou remízu proti jasně slabšímu soupeři. Od třetího do osmého kola se Staré dámě více než dařilo, neztratili jsme ani jediný bod. Většině soupeřů jsme uštědřili mnohabrankové příděly (např. 7:0, 9:0, a dokonce i 12:0).
V devátém kole ve šlágru soutěže jsme jako druhý tým tabulky s jednobodovou ztrátou nastoupili proti vedoucímu United Clans. Veledůležitý zápas o první místo, hraný v dešti na rozbláceném hřišti hraničícím s regulérností, jsme 1:2 prohráli a navíc došlo k již zmíněnému zranění naší brankářské opory. Poslední dvě kola měla rozhodnout o tom, zda se nám podaří již v naší premiérové sezóně postoupit. Předposlední utkání jsme především díky marodce odehráli celé bez střídání. Do doby, než nám začaly docházet síly, byla hra proti týmu ze čtvrtého místa spíše v naší režii, ovšem v dalším průběhu zápasu nás soupeř dostával pod tlak. V době, kdy nám bylo nejhůře, zasadil soupeři smrtelnou ránu útočník Jistota. Tím zajistil Staré dámě postup do 7. ligy. Poslední utkání, hrané opět na velmi těžkém terénu, již nemohlo nic změnit, přesto jsme se rozloučili výhrou 9:0.
Doufáme, že si na jaře v 7. lize zahrajeme kvalitnější fotbal s výsledky podobnými těm podzimním.

Tabulka 8. ligy
1. United Clans 11 0 0 69:14 22 b. 2. Stará dáma 9 1 1 57:08 19 b. 3. Sporting Ohradní 8 0 3 41:19 16 b. 4. Banana Chiquita 6 2 3 32:31 14 b. 5. FK Alej "B" 5 1 5 33:26 11 b. 6. Veleslavín Viktoria 4 2 5 18:31 10 b. 7. Krabice 3 3 5 18:40 9 b. 8. Pražská hnědka 3 2 6 28:40 8 b. 9. Rokoko Travel 2 1 8 10:45 5 b. 10. Fernet team Říčany 1 2 8 13:34 4 b. 11. Hasiči Průhonice 3 2 6 18:32 *2 b. 12. River Lejt 3 0 8 19:33 *0 b. * po odečtu 6 bodů za Starou dámu: T. Kvapil (kapitán týmu) P. Kvapil (čaroděj v brance) J. Krčmář (dirigent obrany)
 

 

S P O L K Y

Zimní výstava králíků a drůbeže

ZO ČSCH Úvaly pořádá ve dnech 22. - 23. 1. 2005 44. ročník tradiční zimní výstavy králíků a drůbeže spojený s okresní výstavou holubů. Zároveň proběhne 6. ročník O pohár města Úval (nejlepší králík, holub, drůbež).
Otevřeno
v sobotu 22. 1. 2005 8.00 - 16.00 h,
v neděli 23. 1. 2005 8.00 - 11.00 h.
Tímto zveme chovatelskou veřejnost k návštěvě.

Výstavní výbor ZO Českého svazu chovatelů Úvaly

 
 

C Í R K E V

Milí přátelé!
Na konci každého roku se ohlížíme zpět, na dny, které máme již za sebou. Hodnotíme, co nám přinesly, co obsahovaly, co pro každého z nás znamenaly a zároveň si dáváme pro nový rok různá předsevzetí, přejeme si, slibujeme, věříme, doufáme.
Nový rok nám všem zajisté otevírá nový prostor do budoucna. Nabízejí se nám nové šance, možnosti a je na nás, jak je uchopíme a využijeme. Očekáváme lepší budoucnost. To všechno je velká neznámá, protože nevíme, co nám nové dny přinesou, jaký vůbec bude ten nový rok.
Pokud jsme na konci roku pocítili trochu melancholicky, že něco neodvratně mizí z našeho dosahu, že se ztrácí minulost, tak na počátku roku nového se neubráníme určité nejistotě, co nás vlastně čeká. Zvláště lidé, jenž mají větší část života za sebou, to pociťují intenzivněji.
Jasnější pocit provázený pokojem mají lidé věřící, neboť znají pevný bod, o který se mohou opřít, Boží prozřetelnost, ke které se obracejí v naději s důvěrou, s níž se pro ně otevírá světlejší budoucnost.
My všichni, kteří putujeme životem, máme usilovat o pokoj a lásku mezi lidmi, o dobré vztahy v rodině, na pracovišti, mezi sousedy, přáteli a občany. Sami se musíme přičinit o lepší zítřek. Nic nám samo od sebe nepadne do klína. Můžeme si sice přát, slibovat, doufat a očekávat, ale pokud nepřiložíme ruku k dílu, může nás čekat zklamání.
Kéž bychom ten každý významný krok v našem životě a vše, cokoliv začínáme, činili skutečně s rozvahou a odpovědností ve jménu dobra, pravdy a lásky.
Požehnaný a šťastný nový rok 2005 nám všem!

Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech

Jedno z novoročních přání

Při vstupu do nového roku 2005 bych rád touto cestou poděkoval všem zpěvačkám a zpěvákům Komorního sboru CHRISTI Úvaly, jmenovitě odborné spolupracovnici a varhanistce paní Mgr. Evě Nádeníčkové z Úval a sólové zpěvačce slečně Martě Ženaté ze Škvorce, za dosavadní již čtyřletou spolupráci a zejména za pro sbor úspěšný rok 2004. Sboru se skutečně dařilo a jméno Úvaly tak zaznělo na 8. ročníku pěvecké přehlídky v Jílovém "Jílovské zpívání" a v Praze v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí při 5. ročníku "Festivalu duchovní hudby", o aktivitách v Úvalech a ve Škvorci nemluvě. Poděkování mé i celého sboru také patří našim příznivcům, sympatizantům a přátelům, kteří nás při vystoupeních vždy povzbudí. Vážím si spolupráce s takovýmito lidmi.
Vám všem, přátelé, přeji v novém roce hlavně zdraví, dlouhou radost ze zpívání, pohodu a štěstí i nové společné úspěchy.
Zároveň zvu ke spolupráci vás další, ať jste mladí nebo staří. Zkoušíme od poloviny ledna každý čtvrtek v 17.30 hodin na faře CČSH, Pražská 180, Úvaly.

Dr. Vítězslav Pokorný, vedoucí sboru a dirigent

 
 

H I S T O R I E

Zápisky pana Zemana
(1892-1969), mistra pokrývačského

(13. část zápisků z roku 1967 navazuje na předešlá vyprávění o výstavbě a životě v Úvalech v 1. polovině 20. století)

Jdeme-li Škvoreckou silnicí, na rozcestí Přišimasy - Škvorec je velkostatek. Posledním majitelem byl p. R. Bradáč, od roku 1952 je to Československý státní statek. Dvůr tento pamatuje se již z roku 1426, prý v roce 1300 se tam měl narodit Arnošt z Pardubic. Jiní tvrdí, že se měl narodit na hradě Skara, jehož dnešní trosky jsou v Králičině. Že Arnošt z Pardubic měl něco společného s Úvaly, svědčí dodnes stojící jeho pomník v hájku za Parketárnou. Na výstavbě dvora Hostína nic, nic se nezměnilo a snad jak byl prvně postaven, stojí dodnes.
Jen před Hostínem zahradnictví pana Hlávky doznalo velké změny. Z baráčku, kde bydlel Hlávkův otec, postavil novou vilku, pořídil velké skleníky (japany) a ze školkařství udělal zahradnictví, hlavně květinové, z čehož od roku 1948 má největší prospěch úvalská obec prostřednictvím komunálu. Škoda jen, že pan Hlávka tak brzy odešel. Vzpomněl-li jsem na pana Hlávku, pak nutno vzpomenout na jeho otce, jenž léta bydlel na Vinici. Chalupa ta s přilehlým ovčínem stojí dodnes tam, jak stávala, a dodnes v ní bydlí Hlávkův syn úplně na samotě mezi poli a lesy. Nic se tam nezměnilo.
Ještě stojí za zmínku dvůr Hodov s mlýnem. Stojí o samotě vpravo od silnice jirenské, bývala tam kdysi tvrz. Nechci psát paměti, kdy byla založena a kdy byla přeměněna na hospodářský dvůr, který byl poplatný od roku 1908 obci úvalské. Přirozeně, že v roce 1866 patřil již knížeti Lichtensteinovi, a to až do roku 1918. Nájemcem byl pan Prokůpek, jeho syn Oldřich Prokůpek ho jako zbytkový statek koupil v roce 1920 a hospodařil samostatně až do roku 1938, kdy hospodařil pod německou správou. V roce 1946 mu byl statek zabrán Republikou československou a on byl vyhnán ze statku. Přeměnou na Československé státní statky doznal změny také tento dvůr, byly přistaveny prasečníky na 500 kusů prasat a obytný baráček pro 2 deputátníky. Jinak ve dvoře se docela nic nezměnilo jako v Hostínu. Jen starý Prokůpkův mlýn zbourali.
Ještě v tomto popisu jest dobré se zmínit o Kulturním domě Marie Majerové. Dům, v němž se Marie Majerová v Úvalech narodila, obec upravovala jako Muzeum M. Majerové. Nedošlo však k tomu, protože vláda zakazovala veškeré stavění památníků, dokud je dotyčný člověk živ. A to asi proto, že hned po válce se stavěly různé památníky na vrchního vojevůdce J. V. Stalina. Já vím o dvou, ve Cvikově byl snad už v roce 1947 a pak milionovým nákladem postavený pomník v Praze na Letné, jenž pak v roce 1964, když padnul Stalin v nemilost, se zase musel ohromným nákladem odstraňovat. Nově adaptovaný sál a hostinské místnosti na kino dostal jméno Kulturní dům Marie Majerové.
(dokončení příště)


Kalendárium významných výročí v životě Úval v roce 2005

- 705 let od první písemné zmínky o Úvalech jako tržním městečku. Sedláčkův Místopisný slovník království českého uvádí Úvaly přímo jako tržní městečko, které těžilo ze své výhodné polohy na významné obchodní Trstenické stezce v blízkosti brodu přes potok Výmolu. Jeho zakladatelem byl pravděpodobně některý z potomků či jiných následovníků Domaslava ze Škvorce, čemuž nasvědčuje již od samého počátku doložený poddanský vztah z počátku poloviny, později celého městečka ke škvoreckému hradu a panství. Nevelké městečko mělo pravidelný lokační půdorys, v jehož středu se rozkládalo úzké obdélníkové náměstí, obklopené dvěma řadami domů. Nejstarší zástavba byla pravděpodobně dřevěná, nelze ani vyloučit možnost, že se v samých počátcích používaly pouze primitivní polozemnice.
- 620 let od prvního písemného doložení, že od roku 1385 byl úvalský kostel, spíše veřejná kaple, filiálkou kostela sv. Petra a Pavla v Horkách (dnes součást obce Přišimasy), do jehož farnosti Úvalští patřili. Původní zasvěcení kostela přesně známo není, dnešní patrocinium Zvěstování Panny Marie, resp. Zvěstování Páně, pochází až ze 17. století. Poloha kostela v blízkosti severovýchodního koutu náměstí je obvyklá i pro další středověká lokační města. Je zajímavé, že při kostele nevznikla po celý středověk fara a Úvaly náležely do farnosti kostela sv. Petra a Pavla v Horkách. Je velmi pravděpodobné, že úvalský kostel byl už od počátku jednou z mála zděných budov ve městečku. Barokní podobu získal kostel po opravě dokončené v roce 1724.
- 585 let od průjezdu krále Zikmunda přes Úvaly po své volbě českým králem 2. srpna 1420, když táhl se svým ozbrojeným doprovodem královskou cestou přes Běchovice, Úvaly, Český Brod, Kolín do Kutné Hory a od podzimní bitvy husitských vojsk s křižáky vedenými králem Zikmundem u Vyšehradu 31. října 1420 a bezhlavého útěku krále Zikmunda s velkým množstvím raněných, které pobral s sebou, na Úvaly a na Český Brod, kde při menší zastávce řadu svých raněných bojovníků a přátel, zemřelých na následky zranění, útrap z těžké cesty a nepříznivého počasí, nechal v Českém Brodě pohřbít.
- 445 let od sjednocení městečka Úvaly, panského dvora Hostín s panským dvorem Hodov přikoupením a začleněním ke škvoreckému panství v roce 1560 Albrechtem ze Smiřic. Po více než dvou stoletích tak došlo k opětovnému spojení obou částí Úval, které od této doby již trvale zůstaly pod vládou jediné vrchnosti na škvoreckém panství.
- 285 let od zahájení stavby nového hlavního oltáře v kostele v Úvalech v roce 1720. Monumentální dílo zhotovil pražský sochař Jan Jiří Šlanzovský, žák slavného barokního mistra Matouše Václava Jäckela. V jeho středu je místo obrazu socha Panny Marie s Ježíškem, po stranách jsou sochy svatého Josefa a svatého Jáchyma. V horní části je sousoší Nejsvatější Trojice s anděly. Zakázku objednal a financoval zámožný nájemce Hořejší hospody v Úvalech Jiří Doubrava. Na zadní straně oltáře je proto nápis "K wietči czti a chvale Neyswietijssi Rodičcze Blahoslawene P. Marii tento oltarz dal postawiti na svuj naklat Slowutny P. Jirzy Daubrawa, malowan 1720."
- 205 let od průjezdu legendárního ruského vojevůdce maršála Alexandra Vasiljeviče Suvorova (28. ledna 1800). Na přelomu 18. a 19. století průchody cizích vojsk přes Úvaly souvisely s koaličními válkami proti napoleonské Francii.
- 185 let od založení čtenářského spolku v Úvalech z iniciativy zdejšího mlynáře Františka Pleskota, autora divadelní hry "Libohra z historie Josefa Egyptského". Spolek v Čechách vznikl do poloviny ledna 1820 vedle Úval ještě ve Spáleném Poříčí, v Nepomuku, v Chlumci nad Cidlinou, v Ústí nad Orlicí, v Litomyšli a v Prachaticích po vzoru prvního čtenářského spolku založeného 1. ledna 1820 radnickým farářem A. J. Puchmajerem.
- 160 let od průjezdu prvního vlaku na nově zbudované železniční trati přes Úvaly z Olomouce do Prahy 20. srpna 1845. Pravidelná doprava na 252 km dlouhé trati Olomouc - Praha byla zahájena 1. září 1845. Veškerý personál dodala Severní dráha císaře Ferdinanda, jíž byl provoz této trati pronajat. Na trati z Kolína byly v této době postaveny stanice Nový Kolín, Tatce, Český Brod, Úvaly, Běchovice, Praha. Úvalská stanice je jedna z nejstarších, byla postavena jako třetí v pořadí na trase Olomouc - Pardubice - Praha. Po pěti letech převzal po vzájemné dohodě od 1. ledna 1850 provoz na Severní dráze do vlastní režie stát a začal vyvíjet úsilí o co nejrychlejší rozšíření této moderní dopravní sítě.
- 155 let od administrativního zrušení historického Kouřimského kraje v roce 1850, který vystřídaly nově založené okresy. Katastr Úval byl tehdy začleněn do okresu Český Brod, jehož součástí byly Úvaly po dobu následujících sto deseti let.
- 155 let od přestavby bývalé vrchnostenské mýtnice v Úvalech, na jihovýchodním okraji městyse, na synagogu se židovskou školou v roce 1850. Tímto způsobem byla v Úvalech založena samostatná židovská obec, jejíž představitelé stále aktivněji zasahovali do zdejšího společenského dění. K synagoze byl brzy přistavěn domek pro šamaše (synagogálního sluhu), v roce 1867 došlo z iniciativy židovského živnostníka Antonína Rosenbauma k přestavbě modlitebny v historizujícím pseudorománském slohu. Mýtnice, která byla zároveň obilní sýpkou, stávala na rohu dnešní ulice 5. května a Škvorecké ulice, tzn. na místě dnešního rodinného domku Netušilů. Mýto se pak vybíralo ještě v domku čp. 11 (u mostu) a potom u obecního lomu. Po 75 letech přestala synagoga sloužit svému účelu a v roce 1925 byla zbořena. Věřící se stali součástí židovské náboženské obce v Přistoupimi.
- 145 let od největšího rozmachu důlní činnosti v Úvalech, kdy zde v roce 1860 bylo při dolování železné rudy v provozu osm šachet, v nichž pracovalo asi padesát horníků.
- 145 let od založení první měšťanské organizace tohoto typu v Úvalech - kulturně společenského spolku "Žihadlo", založeného pravděpodobně již v roce 1860 farářem Václavem Kratochvílem a řídícím učitelem Josefem Ballatým. Jeho hlavní náplní bylo pořádání koncertů, výletů a tanečních zábav.
- 140 let od povolení pořádat v Úvalech třikrát do roka trhy-jarmarky. Jejich dějištěm se stalo místní náměstí a přilehlé ulice. Velkou oblibu jarmarků dokládá hlavně skutečnost, že v 60. letech 19. století zde své zboží nabízelo občanům přibližně padesát prodejců.
- 125 let, kdy v roce 1880 přes Úvaly projížděl vlakem samotný panovník císař František Josef I.
- 120 let od založení Zpěváckého spolku "Smetana" v Úvalech. Spolek v roce 1885 založil z počátku jako mužský pěvecký sbor místní řídící učitel František Podhola a jeho členy se stali především železniční a cukrovarští úředníci. Později od roku 1887 se sbor stal pěveckým sborem smíšeným. Sbormistry se postupně stali učitel B. Čeněk, po něm řídící učitel M. Minářů a od roku 1914 učitel J. Štancl. Toto seskupení volně navazovalo na zaniklý spolek "Žihadlo".
- 100 let od zvýšeného zájmu obyvatel Úval o politické dění, které vyústilo v roce 1905 v založení místní organizace Strany národně sociální. Ta se stala první ryze politicky orientovanou skupinou ve městě. Její předchůdkyní byla Občanská vzdělávací a podpůrná jednota "Havlíček" pro Úvaly a okolí, založená 1. listopadu roku 1903, která měla kolem třiceti členů. Prvním zdejším předsedou strany se stal Alois Procházka, jenž se společně s dalšími členy dočkal pronásledování rakouskými státními úřady. Strana národně sociální v Úvalech iniciovala založení Sokola a v obecních volbách roku 1909 získala plných šest mandátů. O přízeň voličů národní socialisté soupeřili s Českoslovanskou stranou sociálně demokratickou dělnickou, působící zde od roku 1907.
- 100 let od doby, kdy byly v Úvalech v roce 1905 západně od železniční trati založeny nové obytné čtvrti zvané Na Petříně a Na Vinohradech, kde neobyčejně rychle postupovala výstavba rodinných domků.
- 95 let od zřízení Koedukační měšťanské školy v Úvalech v lednu 1910.
- 85 let, kdy v Úvalech zahájilo v roce 1920 svou činnost stavební družstvo Budoucnost a stavební družstvo Domovina. S jejich přičiněním vyrostla na západním okraji Úval řada nových ulic, čímž se zde více než trojnásobně zvětšila předválečná rozloha zastavěné plochy.
- 85 let od založení nejstarší lékárny v Úvalech Karlem Havlíčkem v roce 1920.
- 80 let od přeměny Měšťanské školy chlapecké v Úvalech v červnu 1925 na měšťanskou školu smíšenou.
- 80 let organizovaného tenisu v Úvalech, založení tenisového odboru SK Úvaly 9. srpna 1925.
- 80 let od založení Stolní společnosti pro chov drobných hospodářských zvířat v Úvalech. Její založení především inicioval Čeněk Novotný. Spolek byl předchůdcem poválečné místní organizace Československého svazu chovatelů drobného zvířectva.
(dokončení příště)
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 981 539, fax: 281 981 696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz