2/2005

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
N A P S A L I   O   N Á S
K A M   A   K D Y
Š K O L S T V Í
H I S T O R I E
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
C Í R K V E
P Ř Í L O H A

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 46

 

 

 

Cesta Masarykovým hájem

Snímek ze 30. let 20. století od úvalského fotografa pana Jaromíra Rajnyše

(z archivu města)

 
 

K A M   A   K D Y

SK Úvaly oddíl kopané, Guth Jarkovského 698, Úvaly
ZVE ČLENY A PŘÁTELE ÚVALSKÉ KOPANÉ NA VALNOU HROMADU,
KTERÁ SE KONÁ V SOBOTU 5. 2. 2005 OD 14.00 HODIN.
ČLENSKÉ PRŮKAZY S SEBOU
VÝKONNÝ VÝBOR SK ÚVALY


Chceš se přenést do Egypta?
Faraón vás uvítá.

Keramický seminář
od 14. 2. - 18. 2. v MDDM
Každý den od 9 do 12 hodin.
Seminář za týden = 15 hodin je za 350 Kč.
Přihlášky do 10. 2. 2005
Těším se na vaše výrobky a fantazii.
Eva


MDDM zve všechny děti na
Dětský karneval
26. 2. do sokolovny od 14 hodin.
K tanci a do skoku hraje pan Kočárník.
Vstupné 30 Kč


MDDM zve děti na divadélko
KDE PŘESPÁVAJÍ POHÁDKY,
které bude 8. 3. 2005 v 16 h v sálku DPS.


SK Úvaly oddíl kopané pořádá
dne 12. 3. 2005 ve 20.00 hodin v sokolovně
tradiční PLES FOTBALISTŮ
K tanci a poslechu hraje skupina "DD COMBO".
Předprodej vstupenek od 7.2.2005 u pana Líznera v prodejně autodílů v Pražské ulici (naproti bývalé poště).
Rezervace na telefonu 728 120 155.
Srdečně zve výbor VV SK Úvaly oddíl kopané.


Zimní ouvalskej bigbít
MEDVĚD 009, THE DEN, KEEP FLEXI,
VOLANT, SCREAMING RATS, HEGEŠ
V sokolovně 11. 2. 2005, start v 19.00 h
Letní ouvalskej bigbít bude 4. 6. 2005.
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

Zprávy z rady
proběhla 2 jednání

*Nájemní smlouvy na nebytové prostory pro rok 2005:
- prodlouženo v čp.18, v objektu Tesko,
- ukončeno v ZŠ (pronájmy budou v kompetenci ředitele),
- podnájem nebytových prostor v hasičském domě pro p. Zajíce - ukončeno.
u Ostatní smluvní vztahy:
- společnost Elsyst, spol. s r.o. (likvidace infekčních odpadů) - prodlouženo pro rok 2005,
- provozování sběrného dvora nebezpečných odpadů ve výkupně sběrných surovin v areálu bývalého statku Hostín p. Fidlerem,
- smlouvy o dílo na rok 2005 s Ing. Rubešem na zveřejňování informací města na internetu,
- dohody o pracovní činnnosti - schváleny obdobně jako pro rok 2004,
- smlouvy o dílo na rok 2005 s firmou Atelier D+ (ing. arch. Durdík) pro poradenskou činnost v návaznosti na územní plán města. Fakturování je prováděno v hodinové sazbě 400,- Kč/h (cena zůstává stejná jako v roce 2004).
- Po zohlednění posledních připomínek byly podepsány zbývající smlouvy se společností Čechoslávie, a.s. (Kupní smlouva na lokalitu 11, Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy na lokalitu 22 a Smlouva o spolupráci). V této souvislosti byla schválena mimořádná odměna pro právního zástupce města.

Na autobusové zastávce na náměstí bude zřízena čekárna (pomocí pracovníků VPS).

Rada souhlasila s navrhovaným úsporným řešením komunikací v lokalitě u Horoušánek, investorem nebude město.

Rada řešila stížnost občanů z lokality K Hájovně na provádění pokládky telefonních kabelů firmou Grevis. Při opakované kontrole byly zjištěny menší nedostatky, které budou napraveny do předání díla. Nánosy bahna nejsou způsobeny pokládkou telefonních kabelů, ale zejména probíhající stavební činností v okolí, kde těžká stavební technika jezdí po nezpevněných komunikacích.

Rada projednávala rekonstrukci komunikace Tyršova, kde vznikly nesrovnalosti v projektové dokumentaci a z důvodu vedení kabelu dojde ke zúžení vozovky na 3,5m (část v zámkové dlažbě). Celkově bude snížení nákladů o cca 15 tis. Kč. Za tuto částku bude dohodnuto provedení prací nad rámec původního rozsahu.

Náklady na přesun městské knihovny do čp.95 jsou vyčísleny na 1,75 mil. Kč. Za těchto okolností rada nedoporučuje přesun knihovny uskutečnit a naopak bude jednáno s majiteli stávajícího sídla knihovny o možném rozšíření prostor.

Pro přeložku silnice I/12 bylo projektantem navrženo několik variant mimo-úrovňových křižovatek, rada doporučuje variantu označenou jako B1.

Rada obdržela k vyjádření záměr firmy KONEKTA, s.r.o., týkající se umístění zařízení staveniště a skladu stavebních materiálů na pozemku p.č. 3942/1 (Hostín). Radní se domnívají, že předložený záměr pro dané území není vhodný, ale požadují předložit stanovisko zpracovatele územního plánu. Dále byla předložena žádost firmy ELETEC výtahy, s.r.o., o souhlas se záměrem výstavby provozovny (hala pro výrobu a kompletaci výtahů, skladové hospodářství a administrativní budova) v území mezi kolínskou silnicí I/12 a železniční tratí. Rada nemá námitek.

Personální zajištění přestupkové komise bude řešeno jmenováním Ing. arch. Bredové, pí. Hájkové a pí. Platzové členkami komise.

V návaznosti na dřívější stanovení priorit v opravách komunikací budou v roce 2005 řešeny ulice Janáčkova, Vrchlického, Raisova (část mezi Pražskou a Štefánikovou).

Komise veřejného pořádku předložila zmapování stavu komunikací, chodníků, osvětlení apod., které bylo provedeno v průběhu roku 2004, a dále připomínky k připravovaným vyhláškám. u Rozšířené radě byl předložen požadavek TJ SOKOL Úvaly na zvýšení nájemného za využívání sokolovny pro účely tělesné výchovy ZŠ ze současných cca 250 tis. Kč/rok na 490 tis. Kč/rok. Nájemné je dáno smluvně na několik let předem a město této žádosti nemusí vyhovět. Požadavek je odůvodněn zvýšenými výdaji na provoz sokolovny (topení, elektřina, apod.). Zastupitelé se shodují, že náklady na provoz nemovitosti skutečně stoupají o vyšší procento, než je koeficient inflace. Na druhé straně ale vyslovují obavy, zda zvýšené nájemné bude pro situaci sokolovny řešením. Rada schválila uzavření dodatku ke smlouvě, jehož předmětem bude roční nájemné ve výši 360 tis. Kč. Dodatek bude uzavřen pouze na dobu určitou 1 rok. Současně s tím město neprodleně zahájí jednání s TJ Sokol Úvaly ohledně možnosti převzetí budovy a přilehlého areálu městem (dle smlouvy je předkupní právo města za cenu 3 600 000,- Kč).

Radě byl předložen návrh společnosti Treinvest, s.r.o., Teplice na odkup pozemku v areálu bývalého cukro-varu, který je plánován pro výstavbu prodejny potravin. V záměru je vybudování objektu s prodejnou potravin a nápojů, drobné služby a parkovací plocha.

Společnost Panda plus, s.r.o., navrhuje odkup pozemku p.č. 1059/3 a 1059/31 (u prodejny v Maroldově ulici) za cenu 100,- Kč/m2. Rada tento návrh zamítla kvůli nízké ceně.

Okresní soud Praha-východ vydal na základě žádosti města předběžné opatření ve věci vydání pozemků v Radlické čtvrti a na Vinici.

Radě byl předložen návrh rozpočtu na rok 2005 zpracovaný místostarostkou. Rozpočet je navržen jako deficitní s tím, že z roku 2004 přechází na účtech do roku 2005 hotovost více než 25 mil. Kč.

Rada byla informována o akci, která proběhne v únoru 2005 ve spolupráci s katastrálním úřadem. V průběhu 10 pracovních dní budou na určeném místě k dispozici veřejnosti veškeré podklady (katastrální mapy a listy vlastnictví) katastrálního území Úvaly u Prahy. Veřejnost bude mít možnost kontroly a případného uplatnění námitek.

Město obdrželo nabídku od společnosti SELGEN Oseva, s.p. v likvidaci, na odkoupení pozemku KN p.č. 3664/3 o výměře 40 m2 za celkovou cenu 100,- Kč. Jedná se o příkop u komunikace na Dobročovice, rada doporučuje schválit.

Rada souhlasila s návrhem na cenu vody dodávané firmou PVK, a.s., pro rok 2005. Jedná se o vodu, která je dodávána v případě havárie Jirenského prameniště nebo přívodního potrubí do vodojemu Rohožník. Navrhovaná cena: 7,64 Kč / m3 (cena pro rok 2004 činila 7,56 Kč/m3).

Na základě místního šetření rada města doporučuje souhlasit s prodejem pozemku KN p.č. 664 o výměře 13 m2 a ve smlouvě o prodeji pak uvést podmínku zachování průchodu pro pěší minimálně ve stávající šíři.

Rada se vrátila ke smlouvě o výstavbě komunikace pro stavebníky v prodloužení ulice Šámalova. Po jednání s majiteli nemovitostí je zřejmé, že ti, kteří v minulosti stavební povolení dostali, nejsou ochotni obdobnou smlouvu podepsat. Město bude prosazovat u Stavebního úřadu Úvaly stanovisko, že není možné domy v těchto lokalitách kolaudovat, neboť není zajištěn bezpečný příjezd.

Město opět obdrželo žádost zpracovatele dokumentace na stavbu Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly o vydání souhlasu s odkupem pozemků, zřízení věcných břemen apod. Rada doporučuje zveřejnění záměru prodeje pozemků města pro SŽDC, s.o., a záměru zřízení věcných břemen na pozemky města v souvislosti s připravovanou modernizací na úřední desku, ale v plné míře se odkazuje na usnesení zastupitelstva č. 79/04, kde jsou specifikovány požadavky města ohledně umožnění modernizace trati.

Byl předložen materiál týkající se vyzvané architektonické soutěže k dostavbě areálu školy. Předpokládané náklady na tuto soutěž včetně zpracování odpovídající dokumentace činí přes 1,1 mil. Kč. Výsledkem soutěže bude vybraná studie. Dalším krokem by mělo být zpracování dokumentace pro územní řízení vítězem soutěže. Hrubý odhad na tuto dokumentaci je 2 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že materiál byl předložen přímo na jednání rady a tudíž zastupitelé neměli možnost se s jeho obsahem podrobněji seznámit, bude tomuto bodu věnováno samostatné jednání.

V rámci prací pro STE, a.s., firma Uhlíř nabízí možnost pokládky kabelů veřejného osvětlení do výkopů. Jedná se o ulice Hálkova a Komenského, termín zahájení prací je leden 2005, celková cena je odhadována na 41 tis. Kč. Rada souhlasila.

Pro výstavbu v lokalitě Chorvatská je třeba zajistit odvedení dešťových vod od stávajícího propustku do vodoteče. Rada souhlasila s nabídkou projektových prací firmy Pro Consult, s.r.o. Celková cena včetně DPH činí 101 150,- Kč.

Rada souhlasila s vybudováním 3 světelných bodů mezi čp.75 a čp.181 ve Škvorecké ulici, přičemž celkové náklady budou do 95 tis. Kč.

Rada souhlasila s odkladem splátky dlužného nájemného a záloh za služby pí. B, ulice P. Velikého, a to nejpozději do 28. 2. 2005. Rada požaduje prověřit možnost uplatnění penále v obdobných případech.

Byly přiděleny 2 uvolněné byty v domě s pečovatelskou službou.

V okolí Úval se opět vyskytují černé skládky. Velmi problematická situace je zejména u silnice na Přišimasy a u silnice na Tlustovousy. Rada požaduje vyzvat majitele pozemků k úklidu jejich majetku a k zamezení vznikání černých skládek. Dále bude požádána Agentura Profi o provádění opakované kontroly předmětných míst.

Radní požadují předložit informaci o dotačních titulech na opravy komunikací.

V roce 2004 poskytla firma SATCA městu dar ve výši 13 000,- Kč na obnovu veřejných vývěsek a umístění reklamy pro tuto firmu. Městem nebyla dohoda dodržena a pro firmu SATCA již nyní reklama není účelná. Po dohodě bude částka 10 000,- Kč firmě vrácena a 3 000,- Kč SATCA věnuje jako sponzorský dar městu na ples. Firmě bude napsán omluvný dopis.

Ing. J. Horová - místostarostka

Novela školského zákona

Vážení rodiče,
před koncem roku 2004 byla vydána novela zákona o školství č. 564/1990 Sb. Většina změn je důležitých pro samotná školská zařízení. Z těch, které se dotýkají podstatným způsobem také zřizovatele, tj. města, a rodičů, bych ráda zmínila:

1) neinvestiční příspěvky
Od 1.1.2005 přestává platit vyhláška města, která stanovovala poplatek pro děti v mateřských školkách a ve školní družině. Správcem tohoto poplatku (tzv. neinvestičního příspěvku na žáka) bylo dosud město a poplatek byl jeho příjmem. Od letošního roku určí výši tohoto poplatku přímo školské zařízení a tyto peníze budou příjmem školy/školky. Po dohodě s ředitelkami obou MŠ bude rodičům zatím umožněno hradit tyto poplatky (stejně jako stravné) v pokladně MěÚ.
Děti, které navštěvují poslední ročník MŠ, tzv. předškoláci, jsou od neinvestičního příspěvku počínaje 1. 1. 2005 osvobozeni.

2) Přijímání dětí do MŠ
Přijímání dětí do mateřské školky je od 1.1.2005 zcela v kompetenci vedení školek. Město tedy nebude rozhodovat o přijetí/nepřijetí, a to ani v případě vyššího zájmu o umístění dětí, než je kapacita daného zařízení. Rozhodnutí dostanou rodiče od ředitelky mateřské školky. Vyplněné přihlášky je nutno podat do příslušné mateřské školky do konce února. Pro jistotu znovu uvádím platná kritéria pro přijímání dětí:
1) Trvalé bydliště dítěte a alespoň jednoho rodiče v Úvalech.
2) Dosažení věku dítěte 3 let nejpozději v srpnu daného roku.
3) Matka i otec zaměstnáni (rodič-samoživitel v zaměstnání upřednostněn).
4) Sourozenci již školku navštěvují.
5) Denní docházka do školky.
6) U loňského zápisu do MŠ dítě nebylo přijato a nenavštěvuje druhou MŠ.

Ing. J. Horová - místostarostka

Jak je to vlastně s komunikacemi ?

V poslední době se velmi množí stížnosti lidí na stav komunikací v nově budovaných lokalitách. Pojem "komunikace" je ve většině případů sporný, neboť se v podstatě jedná o uježděný kus pole. Zastupitelé se tímto problémem zabývali opakovaně celý loňský rok a snažili se najít vhodné řešení. Výsledkem je usnesení rady, které zakazuje vydávat souhlasné stanovisko ke stavebnímu povolení, dokud stavebníci nepodepíší smlouvu o výstavbě komunikace. Ve zcela nových lokalitách pak nebude souhlas města ke stavebnímu povolení na stavbu rodinného domu vydáván dříve, než budou vydána stavební povolení na veškeré sítě včetně komunikace a obdobně pak bude postupováno při žádosti o kolaudaci.
Ráda bych ale upozornila na poměrně závažné skutečnosti, které si možná lidé neuvědomují. Např. v lokalitě U Horoušánek jsou všechny pozemky, které jsou územním plánem určeny pro komunikace, v majetku soukromých vlastníků a navíc jsou stále vedeny jako "orná půda". Jedinou výjimkou je ulice Atlasová. Jinými slovy to znamená, že všichni stavebníci zakoupili pozemky s přístupem či příjezdem přes cizí pozemek a pro vydání stavebního povolení všech domů museli (nebo alespoň dle zákona měli) doložit souhlas majitele této "orné půdy" k umožnění přístupu nebo příjezdu k jednotlivým domům, protože v současné době se nejedná o pří-stup nebo příjezd po veřejné komunikaci. Aby na předmětných pozemcích mohly vůbec v budoucnu být budovány vozovky (ať už kýmkoliv), musí nejprve dojít na základě žádosti majitelů k vynětí ze zemědělského půdního fondu. V lokalitě Hájovna a Hodov jsou pozemky určené územním rozhodnutím pro komunikace taktéž ve vlastnictví soukromých osob a vedeny jako orná půda, ale zde již byl získán souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k vynětí.
Všichni stavebníci si tyto skutečnosti mohli, a hlavně pak měli, ověřit již při koupi pozemku. Město v rámci samosprávy rozhodně nebude budovat zpevněné vozovky či chodníky na soukromých pozemcích, které v tuto chvíli nejsou vůbec veřejnými komunikacemi a domnívám se, že to po něm nelze ani spravedlivě požadovat.

Ing. J. Horová - místostarostka

Něco málo z matriky

Již je uzavřen rok 2004, takže jsou známa definitivní čísla spojená s počtem občanů. Takže:
- prvním občánkem Úval v roce 2004 je Marek Zendulka, nar. 15. 1. 2004,
- nejstarší občankou Úval je pí. Božena Vodrážková, které je úctyhodných 102 let,
- celkem se v průběhu roku přihlásilo 195 lidí, odhlásilo se 92, narodilo se 46 nových občánků a 52 občanů zemřelo,
- v obřadní síni (nachází se v domě s pečovatelskou službou) bylo uzavřeno 15 sňatků.
Celkem tedy mělo město Úvaly k 1. 1. 2005 o 97 obyvatel více než předchozí rok a do magického čísla 5 000 chybí již pouze 59 obyvatel!
V Úvalech je tedy 4 941 obyvatel, z toho 4 194 dospělých a 747 dětí. Předkládáme také tabulku pro jednotlivá věková období.

věk / muži / ženy / celkem
0-5 / 142 / 150 / 292
6-10 / 118 / 107 / 225
11-15 / 142 / 146 / 288
16-20 / 135 / 159 / 294
21-25 / 141 / 147 / 288
26-30 / 220 / 199 / 419
31-35 / 191 / 197 / 388
36-40 / 189 / 164 / 353
41-45 / 141 / 128 / 269
46-50 / 162 / 168 / 330
51-55 / 176 / 190 / 366
56-60 / 189 / 198 / 387
61-65 / 139 / 153 / 292
66-70 / 80 / 103 / 183
71-75 / 92 / 124 / 216
76-80 / 67 / 114 / 181
81-85 / 39 / 89 / 128
86-90 / 9 / 22 / 31
91-95 / 0 / 9 / 9
96-100 / 0 / 1 / 1
101-105 / 0 / 1 / 1
celkem / 2 372 / 2 569 / 4 941

Průměrný věk mužů je 39 let, průměrný věk žen je 42 let. Celkový průměrný věk je 40-41 let.

M. Černá - matrikářka
Ing. J. Horová - místostarostka

Katastrální úřad - informace a upozornění na důležité oznámení

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ dokončilo v lednu 2005 obnovu katastrálního operátu pro katastrální území Úvaly u Prahy (obec Úvaly).
V souvislosti s dokončením obnovy katastrálního operátu vyzval katastrální úřad v souladu se zákonem ČNR č. 344/1992 Sb., (katastrální zákon) Městský úřad Úvaly ke zveřejnění zaslaného následujícího oznámení s informacemi souvisejícími s řízením o námitkách pro vlastníky nemovitostí a jiné oprávněné. Oznámení bylo zveřejněno vyvěšením na úřední desce a nyní ještě prostřednictvím tohoto měsíčníku. Jedná se o následující znění:

O Z N Á M E N Í

Městský úřad v Úvalech oznamuje, že bude zahájeno řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v katastrálním území Úvaly u Prahy (obec Úvaly).
Nový soubor geodetických informací a soubor popisných informací (obnovený katastrální operát) bude, v souladu se zněním § 16 odst. 1 zákona ČNR č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), vyložen k veřejnému nahlédnutí v období od 7. 2. 2005 do 18. 2. 2005 na Městském úřadě v Úvalech a na Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha
- východ, Pod sídlištěm 9, Praha 8
- Kobylisy, v místnosti č. 181 v 1. patře, vždy v pondělí, středa 8-17 a úterý, čtvrtek 8-15.

Po celou dobu vyložení se mohou vlastnící a jiní oprávnění seznamovat s výsledky obnovy katastrálního operátu. Ve stejné době a ještě ve lhůtě 15 dnů od skončení vyloženého obnoveného katastrálního operátu mohou proti jeho obsahu podat námitky. Námitky lze podávat pouze písemně, a to u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha - východ, Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8 - Kobylisy, 182 12 (poštou nebo v podatelně).
Upozorňujeme, že v souladu s § 55 odst. 4 vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon ČNR č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) ve znění pozdějších předpisů, neúčast vlastníků a jiných oprávněných na řízení o námitkách a námitky, u nichž nebyla prokázána oprávněnost, nejsou překážkou pro vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
Obnovený katastrální operát nabude a dosavadní katastrální operát po-zbude platnosti dnem 7. 3. 2005, pokud nebudou proti jeho obsahu ve stanovené lhůtě podány námitky, nebo bude o podaných námitkách pravomocně rozhodnuto. Jestliže by o některých námitkách nebylo pravomocně rozhodnuto, může katastrální úřad vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu pouze za předpokladu, že tuto okolnost vyznačí v katastru, dle § 17 odst. 1 katastrálního zákona.
V průběhu řízení o námitkách lze ještě ohlásit na Katastrálním pracovišti Praha - východ případnou změnu osobních údajů vlastníka a jiného oprávněného doloženou průkazem totožnosti.

Co to znamená pro vlastníky nemovitostí a jiné oprávněné v k.ú. Úvaly u Prahy:
V období od 7.2. 2005 do 18.2. 2005 bude ve dnech a v čase na jiném místě tohoto článku uvedeném vyložen nový soubor geodetických informací a soubor popisných informací (obnovený katastrální operát) k veřejnému nahlédnutí. Po tuto dobu a ještě 15 dní po jeho vyložení mohou vlastnící nemovitostí a jiní oprávnění podat proti jeho obsahu písemné námitky na adresu ve výše uvedeném oznámení.

O jaké vyložené doklady k veřejnému nahlédnutí se jedná:
Soubor geodetických informací - katastrální mapy v měřítku 1:1000,
Soubor popisných informací - jednotlivé listy vlastnictví.

Kdy, kde a po jakou pracovní dobu budou nové soubory informací vyloženy k veřejnému nahlédnutí:
Doklady budou vyloženy a možnost do nich nahlédnout bude umožněna od 7.2. 2005 do 18.2. 2005 na Městském úřadě v Úvalech v zasedací místnosti stavebního úřadu (stará pošta) v pracovních dnech následovně:
Pondělí 8 - 12 13 - 18
Úterý 8 - 12 13 - 15.30
Středa 8 - 12 13 - 17
Čtvrtek 8 - 12 13 - 15.30
Pátek 8 - 12 13 - 14.30
Dále budou doklady vyloženy na Katastrálním úřadě pro středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ, Pod sídlištěm 9, Praha 8, v místnosti č. 181 v 1. patře následovně:
Pondělí 8 - 17
Úterý 8 - 15
Středa 8 - 17
Čtvrtek 8 - 15
Upozornění: pro rychlejší vyhledání listu vlastnictví, případně dalších podkladů je třeba, aby zájemci o nahlédnutí věděli stávající číslo listu vlastnictví, případně parcelní číslo nemovitosti.

Věříme, že se společně a v klidu podaří celou akci zvládnout.

Bohuslav Prokůpek, odbor investic a životního prostředí

Informace pro občany - lhůty pro výměnu občanských průkazů

Lhůty pro výměnu občanských průkazů jsou stanoveny nařízením vlády č. 612/2004 Sb.
Občané ČR jsou povinni provést do 31.12.2005 výměnu všech občanských průkazů vydaných do 31.12. 1994 - to jsou všechny občanské průkazy typu "knížka" (červené látkové desky, tmavočervené desky, tmavočervené desky a hnědé desky menšího formátu) a růžové plastové karty vydané do výše uvedeného data.
Do 31. 12. 2006 se povinnost provést výměnu týká občanských průkazů vy-daných do 31.12.1996.
Do 31. 12. 2007 se povinnost provést výměnu týká občanských průkazů vy-daných do 31. 12. 1998.
Do 31. 12. 2008 se povinnost provést výměnu týká ostatních občanských průkazů bez strojově čitelných údajů.
Žádost je nutno podat nejdéle jeden měsíc před ukončením platnosti dokladu.
Pro upřesnění uvádíme, že průkazy se strojově čitelnými údaji jsou pouze zelené plastové karty - viz níže.
Informace na tel. č. 281 982 485, 281 981 401

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru


Kvalita pitné vody v městské vodovodní síti v Úvalech

Otázky pro starostu města pana Ing. Ivana Černého a pana Ing. Vladimíra Stehlíka z akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav

Před několika týdny obdrželi odběratelé vody z městského vodovodu v Úvalech dopis od společnosti VaK Mladá Boleslav, ve kterém jsou upozorněni na trvale zvýšený obsah dusičnanů ve vodě a na výjimku Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, v níž je mimo jiné zvýšen maximální limit obsahu dusičnanů ve vodě na 80 mg/l platný do 31. 12. 2006. Neustále rostoucí obsah dusičnanů ve vodě, který překračuje zákonem povolenou hranici 50 mg/l přibližně o 60 %, vyvolává několik otázek.
Kdo je zodpovědný za kvalitu vody v městském vodovodu? Je to město Úvaly nebo provozovatel - VaK Mladá Boleslav?
Ing. Stehlík: Zákon o zdraví lidu č. 258/2000 Sb. ukládá povinnost provozovateli zajistit, aby dodávaná voda měla jakost pitné vody. Zákon č. 258/2000 Sb., resp. prováděcí vyhláška č. 276/2000 Sb. stanovila obsah dusičnanů jako mezní hodnotu a nová prováděcí vyhláška č. 252/2004 Sb. stanovuje obsah dusičnanů jako nejvyšší mezní hodnotu. Pokud není možné ze stávajícího zdroje u Jiren a se stávajícím technologickým vybavením docílit požadované jakosti pitné vody, je provozovatel povinen požádat orgán ochrany zdraví o udělení výjimky na problematický ukazatel. Tato výjimka byla v případě Úval udělena a na dodávanou vodu se pohlíží jako na pitnou. Provozovatel odpovídá za to, že nebude překročen limit daný výjimkou a že bude jakost pitné vody odpovídat i v ostatních chemických a mikrobiologických ukazatelích. Pokud by se o výjimku nepožádalo, byla by voda ve skupinovém vodovodu označena jako nepitná. Zařízení jako restaurace, hotely, školy, školky, zdravotní střediska a podobně by byly nuceny pořídit si na vlastní náklady úpravny vody - filtrační zařízení. Užitková voda z vodovodu by byla paradoxně dražší, neboť odběr podzemní vody pro ostatní užití, vody nepitné, je zpoplatněn částkou 3 Kč/m3 (odběr pitné vody je zpoplatněn 2 Kč/m3).
Zvýšený obsah dusičnanů ve vodě je indikován již několik let. Teprve v loňském roce se začalo mluvit o vyřazení jirenského prameniště z provozu a napojení na vodovodní řad z Káraného. Proč se již v minulých letech neudělalo nic pro zlepšení kvality vody, ale jen se prováděl její rozbor a konstatovala se pouze fakta?
Ing. Stehlík: Nelze tvrdit, že se v tomto směru nic nedělalo. Stav, kdy množství dusičnanů v pitné vody v městském vodovodu dlouhodobě překračoval stanovený limit a neměl sestupný trend, nutil ke zlepšení situace. Již v roce 2000 zahájil svazek obcí Úvalsko, tzn. Úvaly, Horoušany, Jirny a Šestajovice kroky k tomu, aby se kvalita vody zlepšila. Téhož roku bylo zadáno firmě VRV, a. s., zpracování studie na řešení kvality pitné vody. Technicko-ekonomická studie pod názvem Zdroje vody pro úvalský vodovod byla zpracována a odevzdána v dubnu 2001. Studie uvádí několik variant řešení, vedoucích ke zvýšení kvality vody. Jednou z možností je doplnit stávající úpravnu dalším přídavným technologickým zařízením, které by dusičnany odstranilo, rekonstrukce by ale stála přibližně 20 mil. Kč. Dalšími možnostmi jsou odběr vody z pražské vodovodní sítě nebo využití ložisek pitné vody u Šestajovic. Nejlepší alternativou je návrh napojit se na trasu vodovodního řadu vedoucího z Káraného do Prahy. Káranské zdroje jsou velmi kvalitní a mají dostatečnou kapacitu, která je využita jen z části. Znamená to vybudovat asi 3 km dlouhé spojovací potrubí mezi káranským řadem a stávajícím vodovodním systémem v Jirnech. Tato poslední varianta byla vybrána jako nejperspektivnější. Již v roce 2001 se rozhodlo o výhledovém opuštění prameniště a napojení vodovodu na zdroj z Káraného. Bylo zadáno zpracování projektové dokumentace, která byla odevzdána v roce 2003 a do současné doby probíhá příprava územního řízení.
VaK Mladá Boleslav řeší otázky kvality vody po celou dobu provozování vodovodu v Úvalech. Vzhledem k omezeným finančním možnostem města jsme se zaměřili na kontrolu prameniště, omezování odběrů vody z kvalitativně nejhorších zdrojů apod. Jirenské prameniště je znehodnoceno z minulosti intenzivním hnojením okolní zemědělské půdy, vypouštěním splaškových vod do struh a příkopů, zemědělskou živočišnou výrobou, hustotou dopravy apod. Potýkáme se také s absolutní nekázní obyvatel, kteří oblast prameniště pokládají za velkou skládku a není v silách místních obcí zjednat nápravu.
Byly již učiněny první kroky k výstavbě potrubí, které by spojilo vodovodní řad z Káraného s vodovodním řadem vedoucím do Úval a tím by byla zajištěna dodávka kvalitní vody do městského vodovodu?
Ing. Černý: Jak bylo již uvedeno, byla zpracována projektová dokumentace a probíhá příprava pro územní řízení výstavby přivaděče. Je to zdlouhavější proces, než jsme si představovali. Je to ze dvou důvodů. Svazek obcí Úvalsko nemá téměř žádné finanční prostředky, které by mohl využít pro rychlejší zadávání projektů v cenách řádově stovek tisíců korun. Peníze jsou získávány z pronájmu společného vodárenského zařízení ve výši 200 až 300 tisíc korun ročně. Druhým důvodem pomalé přípravy výstavby vodovodního přivaděče jsou majetkoprávní záležitosti. Trasa přivaděče odbočujícího z káranského vodovodního řadu do Jiren prochází katastrálním územím obcí Zeleneč, Šestajovice a Jirny po pozemcích desítek vlastníků. Při přípravě územního řízení je nutné pracně vyhledávat jednotlivé pozemky, jejich vlastníky, žádat je o souhlas se stavbou apod. Problémy jsou tedy nejen ve financích, ale také v pomalém postupu při územním řízení.
Jaké budou náklady na výstavbu propojovacího vodovodního řadu?
Ing. Černý: Náklady na stavbu vodovodního přivaděče jsou v současnosti odhadovány ve výši 35 až 40 mil. Kč. Obce tento finanční obnos nemají. Podmínkou získání státní dotace je územní rozhodnutí o stavbě. Poté požádáme o dotaci od ministerstva zemědělství nebo z fondů Evropské unie určených pro budování infrastruktury. Z těchto prostředků je možné krýt přibližně 60-70% nákladů, zbytek mezi 12 až 15 mil. Kč budou muset obce společně uhradit z vlastních finančních zdrojů. V úvahu přichází též možnost spolupráce s Prahou, konkrétně s firmou PVaK Praha. Přivaděč by mohl napájet místní části Praha - Újezd nad Lesy a Praha - Klánovice. Ještě poznámka k odhadu ceny investice. V roce 2001 byly odhady cen jednotlivých variant srovnatelné. Současný odhad je vyšší z několika důvodů. Za prvé od roku 2001 do roku 2005 z důvodu inflace a zvýšení DPH z 5 % na 19 % došlo k podstatnému zdražení stavebních (a jiných) prací. To se týká všech variant. Za druhé při konkrétním projednávání připojení se na káranský vodovodní řad byly uplatněny u projektu pro územní rozhodnutí podmínky, např. přerušení přívodního řadu vodojemem, které také přispěly ke zvýšení ceny investice.
Stihne se výstavba spojovacího potrubí do ukončení platnosti výjimky od hygienika? Pokud se to v termínu nepodaří, bude městský vodovod vyřazen z provozu?
Ing. Stehlík: Podle novely zákona o ochraně veřejného zdraví lze udělenou výjimku prodloužit o tři roky. I v krajních řešeních nebude městský vodovod vyřazen z provozu. Svazek obcí Úvalsko společně s přilehlými částmi Prahy usiluje o to, aby se celá záležitost do roku 2006 vyřešila.
Bylo by možné prozatím poskytnout slevu z poměrně vysoké ceny vodného, když kvalita nesplňuje požadavky normy?
Ing. Stehlík: Cena vodného není státem stanovená cena za pitnou vodu, ale jde o cenu stanovenou na základě součtu nákladů za energie, nájemné, mzdy, materiál, rozbory vody, odvody státu atd, režií a zisku. Cena je stanovena podle pravidel cenového výměru Ministerstva financí ČR a je z jeho strany i kontrolována podle nákladových položek. Cena vody v Úvalech je taková, kolik stojí její čerpání ze země, úprava, distribuce, chemické rozbory atd. a nezáleží na prvotním obsahu dusičnanů v surové vodě. Upozorňuji, že po právní stránce se jedná o pitnou vodu.
Ing. Černý: Ačkoliv voda nesplňuje z hlediska obsahu dusičnanů normu, bylo na základě určení mírnějšího hygienického limitu obsahu dusičnanů ve vodě a vydání dalších nařízení a doporučení krajskou hygienickou stanicí povoleno používání vody za určitých podmínek jako pitné vody do konce roku 2006. Chtěl bych současně upozornit, že hodnota obsahu dusičnanů 50 mg/l vody je hodnota statistická vycházející z předpokladu, že dusičnany mohou být přijímány i z dalších potravin. Číslice 50 není tedy hranicí ohrožení zdraví pro dospělého člověka. Jednoznačné je to ale u malých dětí, u nich jsou pravidla přísná a pro ně ani voda, která splňuje limit obsahu dusičnanů 50 mg/l není vhodná. Výjimka hygienika vycházela ze skutečnosti, že dospělá osoba, která pije vodu o obsahu dusičnanů ve výši 60 - 70 mg/l, neriskuje zdraví či život. Samozřejmě, že to není ideální situace. V současné době ale není možné zajistit zásobování pitnou vodou jiným způsobem.
Na stanovení ceny vodného a stočného v Úvalech má vliv počet odběratelů. Proč nebyla dosud provedena důsledná kontrola odběratelů vody a způsobu vypouštění odpadních vod (stav potoka Výmoly mnohé napovídá)?
Ing. Stehlík: Máte pravdu, na výši vodného a stočného má podstatný vliv počet odběratelů. U vodovodu je situace o to jednodušší, že přípojka vody je prováděna za přítomnosti provozovatele, který následně osazuje vodoměr. Samozřejmě se setkáváme s vychytralostí některých lidí, kteří záměrné poškozují vodoměry a snaží se podvodem odebírat vodu načerno. U odpadních vod je situace složitější, neboť vypouštění odpadních vod načerno do Výmoly jde mimo naši působnost a je nutné to řešit s odborem životního prostředí městského úřadu. Dohledáváme i načerno napojené nemovitosti do městské kanalizace kamerovou prohlídkou kanalizace, barvením odpadní vody z nemovitosti, vše lze prokázat. Kdo platí stočné, platí i náklady za případně načerno napojeného souseda. Místní úřady mohou vyzvat majitele nemovitosti k doložení likvidace odpadních vod, například předložení účtenky za odvoz fekálním vozem.
Ing. Černý: Mnoho nemovitostí, přestože má možnost připojit se na splaškovou kanalizaci, připojeno není. Proto jsme nyní, na začátku roku 2005, zahájili akci, při níž budeme chtít po vlastnících nemovitostí, kteří nejsou na splaškovou kanalizaci připojeni, aby doložili, jak se zbavují odpadních vod. Připravuje se také novela zákona o místních poplatcích. Ten, kdo má možnost se připojit na veřejnou kanalizaci a ve skutečnosti připojen není, může být podle novely zákona zpoplatněn. Chceme dát všem majitelům nemovitostí určitou lhůtu, odhaduji asi jeden rok, kdy je ještě ne-budeme zpoplatňovat, pak už ano. Chceme i tímto finančním nástrojem donutit všechny, kteří mají v ulici novou splaškovou kanalizaci zakončenou v čistírně odpadních vod, aby se na ni připojili. Cíl je jasný: nezvyšovat stočné.
Bylo by možné dohodnout s firmou, provozující zásobník kvalitní pitné vody v Maroldově ulici, aby vzhledem k rozlehlosti města nainstalovala další stejná zařízení v Úvalech?
Ing. Černý: Zásobník je zařízením soukromé firmy a záleží na ní, jestli bude mít zájem počet odběrních míst zvyšovat. Přijímám to jako podnět k jednání s firmou a k vytipování dalších vhodných a dostupných lokalit s vyšší koncentrací obyvatel, kde by mohly být tyto zásobníky umístěny.
Za odpovědi děkuje

Ing. Vladislav Procházka

OZNÁMENÍ
pokračování územního řízení o umístění stavby
"Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly"

Odbor stavební Magistrátu hl. m. Prahy shromáždil všechny podklady pro územní rozhodnutí v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zák. č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje pokračování územního řízení ve výše uvedené věci a současně nařizuje ústní jednání na 8. 2. 2005 v 9.00 hodin.
Jednání se uskuteční v objektu odboru stavebního MHMP (Pařížská 26, Praha 1) v zasedací místnosti (suterén objektu).
Účastníci územního řízení mohou své námitky a připomínky k návrhu na umístění stavby uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Do návrhu lze nahlédnout do doby konání ústního jednáni na odboru stavebním Magistrátu hl. m. Prahy, Pařížská 26, Praha 1, místnost č. 403, v úředních hodinách, tj. v pondělí od 12 do 17 hodin a ve středu od 8 do 18 hodin a při ústním jednání.

Ing. Jitka Kylarová, stavební odbor magistrátu hl. m. Prahy

Změna vojenských správních úřadů

Dnem 1. ledna 2005 nabývá účinnost zákon č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování /Branný zákon/. Tímto zákonem se ruší stávající územní vojenské správy a nástupnickou organizací jsou krajská vojenská velitelství. Na území Středočeského kraje bude vykonávat státní správu dle výše citovaného zákona:

KRAJSKÉ VOJENSKÉ VELITELSTVÍ PRAHA
sídlo: Branické náměstí č. 2
147 01 Praha
telefon: 973 208 811, 973 208 855
FAX: 973 208 212
e-mail: 12.kvv@army.cz
plukovník Ing. Pravoslav Novák, ředitel


Příručka pro obyvatele Úval

Uprostřed tohoto vydání měsíčníku Život Úval je vložena příloha s názvem Příručka pro obyvatele města JAK SE ZACHOVAT A CO DĚLAT PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI. Text uvádí základní údaje využitelné při mimořádných situacích ohrožujících bezpečnost a zdraví občanů. Je vytištěn tak, aby bylo možné vytvořit malou brožurku.
Vnitřní dvoulist vyjměte a v ohybu rozřízněte. Vzniklé dva listy formátu A4 položte na sebe a přeložte na polovinu tak, aby titulní strana s názvem příručky vytvořila úvodní stránku s názvem příručky a telefonními čísly.
Příručku sestavil pan Petr Rytina, kterému patří za jeho iniciativu poděkování.

Ing. Vladislav Procházka

 
 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Vážení občané,
je mnoho problémů, které město má - a které je třeba řešit. Je však potřebné o těchto problémech vědět, v klidu a s rozumem o nich jednat, hledat východiska. Nezbytnou podmínkou takového postupu je těsný kontakt zastupitelů města s veřejností.
Proto jsem se rozhodl zavést od tohoto roku své "ZASTUPITELSKÉ DNY".
V určený čas budu přítomen na určeném místě a budu připraven s každým občanem, který se dostaví, jednat o problémech našeho města. Doufám, že tak přispěji k jejich řešení.
V prvém pololetí 2005 budu přítomen v jednacím sále domu s pečovatelskou službou vždy od 18.00 do 19.00 hodin v následujících termínech: 4. února, 25. února, 25. března a 27. května.
Těším se na vaše názory, návrhy i připomínky.

MUDr. Jan Šťastný, zastupitel města za ODS

O čem psal Život Úval před 40 lety

Otevření zdravotního střediska
2. ledna 1965 bylo slavnostně otevřeno zdravotní středisko. Ke cti a chvále dlužno připomenout, že bylo vybudováno svépomocí úvalských občanů. Jejich brigádnická práce byla zhodnocena úctyhodnou částkou 374 042 Kčs. Celá budova byla oceněna částkou 1 023 182 Kčs. Středisko nebylo vystavěno za rok. Rozhodnutí o místě padlo již 8. 8. 1959 ještě na Okresním národním výboru v Českém Brodě. Náklady na stavbu se počítají od r. 1960.
Dnes zbývá ještě úprava okolí. Připravený materiál však již nyní ukazuje, že 20. výročí osvobození naší vlasti bude v Úvalech připomínáno hodnotou, která vždycky bude budit úctu.
Rada místního národního výboru zhodnotila práci brigádníků a těm nejzasloužilejším udělila čestná uznání. Jsou to: ss. Ing. Lad. Klíma, Ant. Víšek, Jindř. Richter, Karel Vicovský, Václ. Henyš, Jar. Kejř, Jos. Vavřina, Ad. Zelinka, Boh. Veselý, Václ. Řezníček, Josef Mysliveček, výbor žen, pionýrská organizace ZDŠ, Chemické závody - závod Paramo - provoz Úvaly, 1. až 4. občanský výbor.
Samozřejmě, že nepracovali na středisku jen jmenovaní. Všech pracovníků bylo daleko víc. Na nástěnkách sboru pro občanské záležitosti nalezneme fotografie ještě mnoha jiných zasloužilců, kterým rovněž patří dík nás všech.
Teď bychom si jen přáli, aby tato budova plnila své poslání a jednáním i péčí našich zdravotníků zasloužila se o zachování a navrácení zdraví všem spoluobčanům.

B.
(Život Úval č. 2/1965)

Zpráva srážkoměrné stanice Úvaly za rok 2004

Celkově lze říci, že rok 2004 nebyl z hlediska srážek nijak výjimečný. Teplotně byl spíše podprůměrný. Začátek roku 2004 nás uvítal souvislou sněhovou pokrývkou, která se udržela celý měsíc. 6. 1. byla teplota -16,6 °C, po 11. 1. nastalo slabé oteplení a od 22. 1. opět prudké ochlazení, 24. 1. byla naměřena teplota -20 °C.
1. 2. byla denní teplota +8 °C, ve dnech 4. až 6. 2. dosahovaly teploty přes den až +14 °C, což je na únor velice mnoho. Dne 8. 2. v 15.30 hodin přišel prudký náraz větru a teplota klesla během 1 minuty z +6 °C na 0 °C. Zbytek února bylo chladno a sněžilo. Na začátku března byly mrazy a sníh, 12. 3. se oteplilo, ve dnech 16. až 18. 3. překračovaly teploty +20 °C, pak se opět ochladilo a byl sníh. 30. 4. vál celý den silný vítr. Také květen byl chladný, ve dnech 23. a 24. 5. dokonce na horách sněžilo, v nížinách pršelo a teplota se držela pod +10 °C. Teprve 29. 5. nastalo krátké oteplení.
Nejdeštivějším měsícem minulého roku byl červen, ve dnech 11. a 12. 6. byl silný déšť a bouřky. V červenci docházelo k velkým teplotním zvratům, na začátku měsíce bylo chladno, od 16. 7. byly teploty přes +30 °C, 26. 7. až 28. 7. ochlazení, pak opět oteplení. Silná bouřka doprovázená silným deštěm byla dne 13. 8. Začátek září byl teplý, od 15. 9. byla velmi chladná rána, kdy teplota klesla na 3 až 4 °C, od 21. 9. ochlazení a déšť, ve dnech 21. 9. a 22. 9. foukal celý den silný vítr. V říjnu se pomalu blížila zima, 11. a 12. 10. se již objevila jinovatka a teploty klesaly pod nulu. Slabé oteplení nastalo 23. až 25. 10. s teplotami kolem 20 °C, ke konci měsíce října přišlo opět ochlazení a mlhy. V listopadu se objevil první sníh, 19. 11. jen poprašek, 20. 11. napadl již 1 cm. Sníh roztál 23. 11. V té době foukal velmi silný vítr, nejvíce 19. 11., který způsobil velké materiální škody v České republice. 26. 11. byla ráno naměřena teplota -6 °C. Ve dnech 11. až 16. 12. byl již celodenní mráz kolem -3 °C. Nejchladnější ráno bylo 21. 12. s teplotou -8 °C. 19. 12. opět napadl sníh, ale jen 1 cm, který vydržel do 22. 12. Jinak byl prosinec srážkově nejslabší. Tak vypadal rok 2004 a nyní již konkrétní údaje.

Přehled měsíčních srážek roku 2004
leden 52,4 mm
únor 17,6 mm
březen 42,7 mm
duben 19,0 mm
květen 54,6 mm
červen 123,3 mm
červenec 24,4 mm
srpen 52,7 mm
září 37,4 mm
říjen 18,6 mm
listopad 69,5 mm
prosinec 11,1 mm

Celkové údaje roku 2004:
Srážky celkem v roce 2004: 523,3 mm,
nejvyšší měsíční srážky: červen - 123,3 mm,
nejnižší měsíční srážky: prosinec - 11,1 mm,
nejvyšší denní srážky: 2. června - 32,1 mm,
nejvyšší sněhové srážky: 6. ledna - 9 cm,
nejvyšší sněhová vrstva: 10. ledna - 21 cm,
nejvíce dní bez srážek: říjen a prosinec - 23.
V hodnocení srážkových extrémů od začátku pozorování, tj. od 5. května 1986, došlo k jedné změně. Nejsušším rokem se stal rok 2003, kdy spadlo pouze 411,3 mm srážek, v roce 1990 to bylo 417,3 mm. Měsíčnímu minimu se přiblížil únor 2003 se 4,5 mm srážek, rekord však stále drží červenec 1990 se 4,3 mm. Celkový přehled vypadá následovně:
Hodnocení srážkových extrémů v Úvalech od 5. 5. 1986 do 31. 12. 2004:
Nejvyšší roční srážky: v roce 2002 - 873,9 mm,
nejnižší roční srážky: v roce 2003 - 411,3 mm,
nejvyšší měsíční srážky: v srpnu 2002 - 172,6 mm,
nejnižší měsíční srážky: v červenci 1990 - 4,3 mm,
nejvyšší denní srážky: 8. července 1996 - 52,4 mm,
nejvyšší denní sněhové srážky: 24. února 1993 - 20 cm,
nejvyšší sněhová vrstva: 26. února 1993 - 35 cm,
nejvíce dnů beze srážek: v červenci 1990 a v květnu 1992 - 27 dní,
nejméně dnů beze srážek: v září 2001 - 8 dní.

Ing. Jiří Veselý

Anketa
www.Uvaly.cz

Výsledky ankety umístěné na www.Uvaly.cz v období od 13.1.2005 do 15.2.2005.

Máte již doma knihu ÚVALY V PRŮBĚHU STALETÍ?
- ano 25% (7)
- ne, ale chci ji mít 21% (6)
- ne, pouze si ji půjčím 0% (0)
- ne, nezajímá mě to 54% (15)

V anketě na téma "jak často na MěÚ" můžete hlasovat na www.uvaly.cz do poloviny února 2005.
www.Uvaly.cz/mesto - informační rozcestník
www.Uvaly.cz/adresar - katalog služeb a podnikatelů
www.Uvaly.cz/doprava - dopravní informace
www.Uvaly.cz/kalendar - informační kalendář
www.Uvaly.cz/reality - aktualizovaná realitní nabídka
www.Uvaly.cz/MeU - informace občanům o úřadech
www.Uvaly.cz/ZivotUval - pravidelný měsíčník
www.Uvaly.cz/knihovna - Městská knihovna
www.Uvaly.cz/mapa - aktuální mapa města
www.Uvaly.cz/pocasi - předpověď počasí
www.Uvaly.cz/anketa - nová anketa
 

 

N A P S A L I   O   N Á S

Kraj vylepšuje přechody poblíž škol

Střední Čechy - Řidiči jezdí po městech jako blázni a na chodce na přechodech neberou ohledy. Takové byly nejčastější připomínky rodičů dětí, učitelů i samotných žáků, které vedení kraje v září vyzvalo, aby upozorňovali na nebezpečná místa na silnicích. V rámci akce Bezpečně do školy se sešlo 134 připomínek. Jejich autoři většinou volali po takových úpravách, které donutí řidiče snížit rychlost.
První reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Na osmi místech už kraj uskutečnil konkrétní opatření, která mají zvýšit bezpečnost dětí. Například v Poříčí nad Sázavou byl u základní školy obnoven přechod pro chodce, na který navíc upozorňují reflexní dopravní značky. Přechody nechal kraj obnovit také ve Slapech a v obci Mšec. Zvýraznění vodorovného i svislého dopravního značení se dočkaly i přechody poblíž škol či zastávek autobusů v Benešově, Týnci nad Labem, Sadské, Úvalech a Žlebech. Na úpravy dalších rizikových míst má dojít v příštím roce, až to počasí dovolí. Kraj na ně vyčlenil pět milionů korun, připomněl hejtman Petr Bendl (ODS). O tom, jak tyto peníze využít, má podle něj rozhodnout pracovní skupina, v níž budou vedle krajských úředníků zastoupeni i policisté, silničáři a lidé z Ředitelství silnic a dálnic. Ne všude ale může kraj uplatnit opatření, která by jeho dopravní specialisté považovali za potřebná. Podle Martina Kupky z krajského úřadu je nejméně problémů se silnicemi II. a III. třídy, které kraji přímo patří. "Silnice první třídy jsou ale ve vlastnictví státu a místní komunikace ve vlastnictví obcí. Jejich vlastníkům nemůže kraj nařizovat konkrétní opatření," podotkl Kupka.

(doh)
Kolínský deník, 31. 12. 2004

 
 

Š K O L S T V Í

Ze života naší školy

Zimní turnaj
V posledním prosincovém týdnu školní docházky uspořádali chlapci z 9. B pro 2. stupeň sálový turnaj v malé kopané. Devět tříd 2. stupně bylo rozděleno do dvou skupin, ve kterých jednotlivé třídy bojovaly o nejlepší umístění. Vítězné týmy a mužstva z druhé příčky postupovaly do semifinále a finálového utkání o mistra základní školy v sálové kopané. A zde jsou konečné výsledky:
1. místo: 8. C se 16 body a skóre 9:4,
2. místo: 9. B se 13 body a skóre 15:4,
3. místo: 9. A se 12 body a skóre 11:3,
na 4. místě se umístila 8. A se 4 body (4:4), 5. místo patřilo 7. B se 4 body (6:9),
6. - 7. místo obsadili fotbalisté ze 6. A a 6. B se shodným počtem 3 bodů (2:7),
8. místo 8. B-1 bod (3:6) a na 9. místě skončila 7. A s 1bodem (4:12).
Nejlepším brankářem celého turnaje byl vyhlášen Jirka Balog ze 6. B, nejlepším střelcem se stal Tomáš Procházka z 9. B s 8 brankami a zároveň byl oceněn jako nejlepší hráč turnaje!


Miss pravěk

Třída 9. B navázala na loňskou soutěž o titul Ledová královna a zvolila kolektivnější pojetí s originální tematikou, kdy soutěžila tříčlenná družstva - pravěké rodiny. Jednotlivé disciplíny posuzovala porota z řad učitelů a pracovníků školy. Reprezentanti tříd prošli náročným sítem vyřazovacích kol, ve kterých předváděli pravěkou módu, tančili pravěké tance na moderní rytmy, přehrávali scénky z pravěké domácnosti a zodpovídali záludné otázky na téma jídlo, bydlení, sport, koníčky apod. v době lovců mamutů. Naplněná sokolovna se výborně bavila, diváci si v průběhu soutěže vytipovali své favority a svou přízeň jim dávali při jejich výstupech na pódiu patřičně najevo! O hudební doprovod se starali Tomáš Císař a Jakub Zajac, pořad svižně a vtipně moderovaly pravěké konferenciérky Irena Kozstolányiová a Monika Perglerová. Nakonec si palmu vítězství odnesla pravěká rodina 9. A ve složení Anežka Šolcová, Markéta Račáková a Honza Socha, na druhém místě se umístila 7. B a třetí 8. C. Na úplný závěr báječné akce proběhla diskotéka. Všichni jsme si užili skvělé dopoledne a budeme se v budoucnu těšit na další podobné vydařené mezitřídní soutěže. Chceme ještě dodatečně poděkovat sponzorům, díky kterým pořádající třída zajistila výzdobu sálu a odměny pro soutěžící: Ovoce - zelenina Kokešovi (Český Brod), paní Zdeně Šplíchalové a Vlastě Šimáčkové (cukrárna v Úvalech), paní Ivě Černé (Dárečky Ivka) a paní Jitce Tiché.

Mgr. Josef Koting

Humanitární sbírka

Nechtěli jsme zůstat stranou a 7.1. jsme uspořádali na naší základní škole sbírku pro ty, kteří přežili běsnění živlů v jihovýchodní Asii. Podnět vzešel od žáků 7. A. Druhý den jsme vše projednali v parlamentu školy a v pátek 1. vyučovací hodinu čtyři dvojice žáků ze 6. a 7. třídy prošly třídami s kasičkami. Výsledkem bylo 21 500 Kč, které byly zaslány na účet Českého červeného kříže. Jsme velmi rádi, že byla vybrána částka, za kterou se nemusíme stydět. Neštěstí druhých nám není lhostejné!

Mgr. Dušan Slovák

Den otevřených dveří

Dne 11. ledna 2005 se na naší základní škole "otevřely dveře" pro všechny příští malé žáčky a jejich rodiče.
1. - 5. třídy ukázaly všem příchozím, jak pracují, v jakém prostředí se učí, tráví svou školní docházku. Paní učitelky vystavily nové i starší výtvory dětí, provedly rodiče po škole, zodpověděly všechny dotazy a umožnily malým budoucím školákům, aby si zasedli do lavic vedle svých budoucích kamarádů, se kterými se budou potkávat. Program dopoledne byl pestrý. Děti malovaly a kreslily různé motivy, recitovaly básničky, společně si zazpívaly oblíbené písničky, vyprávěly si pohádky. Maminky a sporadicky i tatínkové postávali opodál a s úsměvem sledovali nejen žáčky nynější, ale i zapojení svých ratolestí během hravé výuky. Za pár měsíců zasednou i tihle malí do školních lavic a my si přejeme, aby se jim i poté ve škole líbilo přinejmenším tak, jako v tento den.

Mgr. Josef Koting

Co nového v 5.A

My, žáci 5. A, jsme chtěli ukázat rodičům, že se ve škole učíme trošku jinak, než se možná učili oni. Náš úkol zněl: ZAŘIĎTE SI SVŮJ POKOJÍČEK. Rozdělili jsme se do 4 skupin a každá si zvolila jiný tvar místnosti, kterou jsme zhotovili z desek. Spočítali jsme si, kolik budeme potřebovat podlahové krytiny. Dále jsme si z donesených krabiček vyráběli nábytek, který nutně potřebujeme v dětském pokoji (např. počítač, HIFI věž, křeslo, pohovku a skříň). I nyní jsme museli spočítat, kolik místa nám zabere zařízení a kolik nám ho zbyde na hraní. Každá skupina si sama zhodnotila práci a ostatním ji prezentovala. Pro předškoláky jsme měli připravené stavebnice s nábytkem a krásný patrový dům.
A proč se nám taková činnost líbí? No přece, až vyrosteme a budeme zařizovat skutečný byt, budeme vědět JAK NA TO!
Z práce se radovali žáci 5. A a třídní učitelka Anna Jaklová

detail detail detail detail

Rodiče s dětmi se přišli podívat na hodinu do 3. A
Budoucí žák 1. třídy pracuje společně se žáky 5. C
Budoucí žákyně 1. třídy na hodině matematiky v 3. B
Žáci 9. A prezentují projekt Energie, na kterém pracovali ve fyzice

Počítání s Rozárkou

Třída 3.B se proměnila ve velký obchod. Nabídka potravin byla bohatá. Děti přemýšlely, jaké zboží koupí a kolik stojí nákup. Vyzkoušely si role pokladníků, zákazníků a vzájemné spolupráce při matematických operacích. Matematika se tak stala pro děti příjemnou hrou.

třídní učitelka 3. B Zdeňka Křížová

Ze života 3. A

Třídní schůzka v naší třídě začala jinak než obvykle. Přišly na ni děti společně s rodiči, a to proto, aby rodičům předvedly pohádku "Ze Škvorecké obory".
Po zazvonění zvonečku se na naší malé scéně začaly objevovat stromy, houby, babky bylinkářky, lesní víly… Aby se pohádka líbila, museli jsme zvládnout nové říkanky, básničky, rozpočitadla, písničky. Dozvěděli jsme se, co znamená bejlí, bedrník, které houby jsou jedovaté, kde se nejlépe daří různým stromům, proč je lípa naším národním stromem, na které nemoci jsou dobré některé bylinky, které ptáky můžeme v lese uslyšet…
Odměnou nám byl potlesk nejen rodičů, ale i mladších spolužáků, kterým jsme pohádku také zahráli.
Před Vánocemi jsme pozvali rodiče na slavnostní rozsvěcování stromečku v naší třídě. Cukroví jsme napekli ve školní kuchyni, chlebíčky udělali ve třídě a nacvičili jsme pro ně pásmo vánočních koled a básní, které jsme pojmenovali Radost máme, radost dáme. Tímto pásmem jsme potěšili i spolužáky při tradičním zpívání na schodech, obyvatele domova důchodců a všechny, kteří přišli na vánoční setkání ve škole.
Chtěla bych poděkovat rodičům dětí ze své třídy za vstřícnost, spolupráci, ochotu pomoci, protože bez nich bychom všechno sami nezvládli. Díky naší spolupráci mají děti možnost poznat zajímavá zaměstnání.
Po návštěvě statku u Pazderových jsme byli začátkem prosince na návštěvě radia Blaník. Děti měly možnost pozorovat práci moderátora, jeho přímé vstupy do vysílání, viděly, jak se připravují a zpracovávají zprávy, pozorovaly výrobu reklamy a prohlédly si vybavení radia počítačovou technikou.
V lednu jsme ve třídě přivítali budoucí školáky. Ukázali jsme jim, jak se budou učit vyjmenovaná slova. Po-zdravili se s námi na koberci, zacvičili si, pomohli nám srovnat řady vyjmenovaných slov, přečetli si dopis od myšky Mirunky a naučili se básničku Myšičko, myš. Zkusili si psát na tabuli i v lavicích, poradili jsme jim, jak držet tužku, jak si uvolnit ruku, aby při psaní nebolela. Už se těšíme, až k nám přijdou do školy.
Přeji všem rodičům hodně zdraví, spokojenosti a stále usměvavé děti.

Mgr. Arnoštka Březková

V naší třídě hodnotíme uplynulý školní týden v Týdeníčcích. A toto napsala Martinka Vykouřilová o sběru papíru:
Škola vyhlásila papírovou soutěž. Naši doma mi také pomáhají. Máma nosí ze školky staré telefonní seznamy. Táta sbírá noviny, které přečetl. Babička shromažďuje reklamní letáky. Děda šetří vyluštěné křížovky. Já všechny obcházím a vážu starý papír do velikého balíku. S tátou ho ráno předáme paní učitelce. Celá naše třída si přeje vyhrát!!!!!!
A ještě ukázka z deníčku Míry Maliny:
26. prosince zasáhlo zemětřesení jihovýchodní Asii a následně nato zasáhly pobřeží ničivé vlny tsunami.
V televizi jsme všichni viděli, jaká to byla obrovská vlna, která všechno ničila. Naše škola se rozhodla, že při-spěje na pomoc všem lidem, aby se jim lépe vedlo. Vybralo se celkem 21 500 Kč.
Když jsem to viděl, bylo mi to moc líto. Nechtěl bych to nikdy zažít.

Děti ze 3. A a třídní učitelka Mgr. Arnoštka Březková

Klub mladého diváka

Žáci naší školy mohou být členy Klubu mladého diváka. Díky tomu se náš kulturní život obohatí o 4 divadelní představení za školní rok. Navštěvujeme různá pražská divadla. Jako učitelský doprovod s námi jezdí paní učitelka Čihařová.
Některá představení jsou vtipná, některá poučná a některá také tragická. Do divadla chodíme tak rádi, protože se pobavíme, poučíme nebo si popláčeme.
V loňském roce jsem zhlédli například muzikál West Side Story a komedii Charleyova teta. V letošním školním roce jsme navštívili divadlo Járy Cimrmana a viděli hru Ztráta třídní knihy, ve Švandově divadle hru Tři mušketýři. Tato hra, jako většina, byla moc pěkná.
Doufáme že mluvíme za všechny žáky, kteří se KMD účastní, protože my jsme velmi rády, že máme možnost se tohoto programu účastnit.

T. Doušová, B.Kuruczová, K. Rožníčková

PS: Už se můžeme těšit na únorový divadelní muzikál Zpívání v dešti s Martinem Dejdarem, Ivanou Chýlkovou, Kateřinou Brožovou, Radoslavem Brzobohatým a dalšími členy souboru Hudebního divadla Karlín. Muzikál pojednává o počátcích zvukového filmu v Hollywoodu roku 1927. Vznikl podle známého hudebního filmu.

Ing. Stanislava Čihařová

Poznáváme svět kolem nás

Žáci 5. B naší školy se účastní celoroční přírodovědně-ekologicko-vlastivědné korespondenční soutěže SVĚT KOLEM NÁS, kterou vyhlašuje Centrum ekologické výchovy Zvoneček z Vraného nad Vltavou.
Soutěž rozvíjí vztah dětí k přírodě formou pokusů, výzkumů, pozorování a pátrání. Posiluje vytrvalost, systematičnost, schopnost pracovat s literaturou a informacemi - vyhledávat je, třídit i zpracovávat. Celoroční charakter soutěže pomáhá vytvářet komplexní pohled na dění v přírodě. Zařazení prvků globální výchovy vede k pochopení toho, že naše planeta je malá a jednotlivá rozhodnutí ovlivňují dění třeba i na jejím opačném konci. Rozvíjí též spolupráci a odpovědnost. Tato soutěž je prvkem environmentálního programu školy.
Soutěž má celkem 8 kol. V každém kole žáci řeší asi 5 úkolů, na řešení mají 4 - 5 týdnů. Každé soutěžní kolo obsahuje úkoly zaměřené na pozorování a výzkumy, vyhledávání i vlastní tvorbu, součástí kola jsou úkoly rozvíjející znalosti o nejbližším okolí školy i prvky globální výchovy. Ukončení soutěže, její vyhodnocení a ocenění nejúspěšnějších řešitelů proběhne v červnu 2005.

Malá ukázka práce žáků ze 3. kola soutěže:
Jakými způsoby přežívají zimu rostliny a živočichové (způsob přežití + příklad organismu):
* na podzim už není pro listy dost tepla a nemohou už pro strom vyrábět dostatek výživy, nakonec opadají všechny listy, strom odpočívá celou zimu až do jara - javor, lípa,
* když má rostlina semena (jednoletá, dvouletá druhým rokem), tak na podzim odumře, semena, která zapadnou do země, v zimě zakrývá vrstva půdy a tlejících částí rostlin, na jaře semena vyklíčí - slunečnice,
* když má rostlina cibulku, tak nadzemní část na podzim odumře a na jaře vznikne nová rostlina z cibulky, v zimě přežívá v zemi jen cibulka - sněženka,
* když má rostlina oddenek, tak na podzim odumře, v zimě přežívá v zemi jen oddenek a na jaře vznikne nová rostlina z oddenku - podběl,
* v zimě přežívá podzemní hlíza - brambořík,
* rostliny v zimě nerostou - vegetační klid - borovice,
* změna barvy srsti - jelen evropský, lasice hranostaj,
* změna potravy - jeřábek lesní (v zimě bobulemi, v létě hmyzem),
* na podzim tvoří velké smečky - vlk,
* v zimě vyhledá vhodnou závěj a vytvoří v ní noru - tetřívek obecný,
* na zimu si dělá zásoby - kulíšek nejmenší, veverka,
* nepravý zimní spánek: spí vždy několik dní tvrdým spánkem, zase se probudí a znovu usne zimním spánkem - jezevec lesní,
* pravý zimní spánek, spí celou zimu, klesne mu tělesná teplota - netopýr,
* odlétají na zimu za potravou do Afriky nebo Středomoří - čáp, vlaštovka, jiřička,
* přezimuje ve stadiu vajíčka - bourec prsténčitý, přečkává zimu jako kukla - bělásek zelený, přezimuje jako kukla v zemi - lišaj šeříkový,
* přezimuje jako dospělec - můra sklepní, přespí zimu jako mladá housenka - okáč bojínkový,
* přezimuje ve štěrbinách nebo mezi trouchnivějícími listy - jantarka (plž).
Žáci řeší úkoly v hodinách přírodovědy, vlastivědy i výtvarné výchovy. Někteří hledají informace doma. Ti nejaktivnější plní úkoly v počítačové pracovně ve svém volném čase.
Stále se zlepšujeme. Po 3. kole jsme postoupili na 15. místo.

Ing. Stanislava Čihařová

Naše zkušenosti se školním vzdělávacím programem v mateřské škole

Již 2. rokem pracujeme dle vlastního školního vzdělávacího programu "Škola plná pohody", který odpovídá podmínkám naší MŠ. Při jeho zpracování jsme vycházeli z principů dosud nepovinného, ale doporučeného rámcového vzdělávacího programu pro předškolní zařízení. Tento otevřený pracovní materiál tvoří jednotlivé tématické okruhy, které dle potřeby doplňujeme a upravujeme, aby odpovídaly reálným schopnostem dětí. Program zpestřujeme i nabídkou kulturních a zájmových aktivit. Každý měsíc k nám přijíždí divadlo s pohádkou pro děti, výuku anglického jazyka zajišťuje odborný lektor.
Jaké akce jsme podnikli?
V říjnu minulého roku jsme se vypravili za nadšení dětí do ZOO Praha. Na pěším výletě jsme prozkoumali i část Klánovického lesa. V listopadu jsme se společně s dětmi proměnili za podzimní skřítky a víly a společně tančili a soutěžili na podzimním karnevalu. Součástí karnevalu bylo i vyhlášení soutěže "Nejkrásnější drak". Tvořivostí rodičů s dětmi jsme byli velice příjemně překvapeni. Školka se postupně zaplnila překrásnými draky, dráčky i celými dračími rodinami.
I v prosinci měly děti napilno - nejdříve čertovsky, pak vánočně vyzdobit celou školu, vyrobit dárečky nejen pro rodiče, ale i pro babičky a dědečky z domova důchodců, připravit pro potěšení malé vystoupení. Vánoční posezení s rodiči proběhlo v tvůrčí atmosféře. Děti s rodiči si domů odnesly vlastnoručně ozdobené perníčky, jablíčka, pomeranče, svícínky a snad i trochu příjemné vánoční nálady. Paní kuchařky napekly dětem cukroví a na vánočním posezení nechybělo sladké i slané pohoštění.
A jaké aktivity nás čekají?
Předplavecká výuka, masopustní karneval, ozdravný pobyt na horách, "Sluníčkový den", oslava Velikonoc, vystoupení v Klubu důchodců ke Dni matek, výlety pěší i na kolech do Klánovického lesa, návštěva hradu či zámku, oslavy Dne dětí a jako každý rok stanování s předškoláky na školní zahradě, slavnostní rozloučení s předškoláky.
V prostorách školy pravidelně instalujeme tématicky zaměřené výstavky dětských prací. Nástěnky v šatně slouží k zveřejnění odborných článků vztahujících se k předškolní problematice a fotodokumentace z různých akcí. Fotografie si mohou rodiče podle svého zájmu objednat.
Naším projektem chceme přispívat k tvorbě dobrých podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte v mateřské škole.
Naše prostorná školní zahrada vybavená pískovištěm a dřevěnými prvky umožňuje dětem hry i relaxaci včetně pohybových aktivit.
Pečujeme o zdravou pestrou výživu a čerpáme prvky z projektu "Škola podporující zdraví".
Snažíme se i o spokojenost rodičů, bez nichž by nebylo spokojenosti dětí.

Kolektiv MŠ Pražská

MDDM

ZIMNÍ POBYT NA HORÁCH PRO RODIČE S DĚTMI
Vážení rodiče,
opět po roce jsme pro vás připravili zimní pobyt na horách s cvičením pro malé děti. Tentokrát se nejedná o týdenní pobyt, ale pouze o čtyřdenní. Ubytování je od soboty 12. 3. do středy 16. 3. 2005. Pro ty, co by měli zájem zůstat na horách celý týden, je možné pobyt zajistit.
Po loňské zkušenosti jsme se znovu rozhodli pro ubytování v hotelu Astoria v Janských Lázních. Hotel se nachází na okraji lázeňského města, cca 5 min. od lázeňské Kolonády a 10 min. od kabinkové lanovky na Černou horu. Nad hotelem je zastávka SKI-busu, který jezdí k vlekům s lyžařskou školou a dále až pod lanovku na Černou horu.
Ubytování je v dvoulůžkových, třílůžkových a pětilůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (sprcha, umyvadlo, WC). V objektu je mimo restaurace, jídelny a klubovny také herna, která bude vybavena našimi hračkami, pomůckami na cvičení a klouzačkou.
Ceny za ubytování: dospělý ... 370 Kč / den
(ubytování s plnou penzí/polopenzí)
dítě 3-10 let ……………....... 300 Kč / den
(ubytování s plnou penzí/polopenzí)
dítě do 3 let …………….ubytování zdarma, v případě zájmu cena za stravu 120 Kč / den
Platba by měla být uskutečněna nejpozději do 31. 1. 2005. Vybírá se záloha na pobyt ve výši 30% z celkové částky rodiny. Zbytek peněz se hradí přímo na místě při příjezdu do hotelu.
Podrobnější informace se dozvíte v domě dětí nebo na tel. 724 081 037.

Za MDDM Hana Němcová

MDDM zve všechny děti na
Dětský karneval
26. 2. do sokolovny od 14 hodin
K tanci a do skoku hraje pan Kočárník
Vstupné 30 Kč


Prázdninová činnost během jarních prázdnin
Chceš se přenést do Egypta?
Faraón vás uvítá.

Keramický seminář
od 14. 2. - 18. 2. v MDDM
Každý den v 9 - 12 hodin
Seminář za týden=15 hod. je za 350 Kč
Přihlášky do 10. 2. 2005
Těším se na vaše výrobky a fantazii.
Eva


MDDM zve děti na divadélko
KDE PŘESPÁVAJÍ POHÁDKY,
které bude 8. 3. 2005 v 16 h v sálku DPS.


Krajská fotografická soutěž

V loňském roce vyhlásil odbor mládeže Krajského úřadu Středočeského kraje fotografickou soutěž pro žáky středních odborných škol a gymnázií. Výsledné práce mladých fotografů byly vystaveny v prosinci minulého roku v galérii Městského domu dětí a mládeže v Úvalech. Do soutěže bylo zasláno 122 fotografií. Fotografie ve 4 kategoriích hodnotila pětičlenná porota, v níž krajský úřad zastupovali vedoucí oddělení mládeže a sportu pan Mgr. Jaroš a paní Mgr. Netolická z odboru mládeže. Dalšími členy byli akad. soch. Miloslava Kaňková, pan Radek Navrátil a Ing. Vladislav Procházka. Organizaci a instalaci výstavy v MDDM v Úvalech zajišťovala paní Jana Pospíšilová. Jak porotci, tak i později návštěvníci výstavy se mohli přesvědčit o velmi dobré úrovni jednotlivých prací. Oceněným autorům byly slavnostně předány v zasedací místnosti krajského úřadu hodnotné ceny. Pro úvaláky je potěšující skutečností, že 2. místo v kategorii "Člověk, dobro a zlo" získala ve velké konkurenci Tereza Parajňáková z Úval za černobílý snímek s názvem "Takhle ne!" Autorce k jejímu úspěchu gratulujeme.

Ing. Vladislav Procházka

Dvě ženy a muž

Druhý lednový víkend jsme mohli v MDDM zhlédnout výstavu fotografií Romana Kurucze, která byla doplněna květinovými vazbami Dany Kobrlové a krajkovými obrázky Jany Kohoutkové.
Slavnostní zahájení výstavy proběhlo v pátek 14. ledna za velkého počtu návštěvníků. Moderátorské taktovky se ujala paní Jana Pospíšilová, která představila trio vystavovatelů. Hrou na housle zpestřila vernisáž Bára Kalová. Milým překvapením se stala návštěva paní Jany Plichtové - Seifertové s manželem.
Po krátkém zahájení jsme si začali prohlížet vystavované práce. I na fotografiích Romana Kurucze jsme mohli obdivovat skály Kokořínska, zbarvené do červánků, Klánovický les v mnoha podobách, šumavskou Vydru, valící se přes balvany či dravou vodu u Primoštenu. Prohlíželi jsme si krajinu u Sv. Jana pod Skalou. S údivem jsme hleděli do cizokrajných květů, u nichž jsme obdivovali jejich prostotu. Mezi oblasti, jimiž se Roman Kurucz zabývá, patří též portréty. I ty zde byly ke zhlédnutí. Tváře žen na nás tajemně pokukovaly. Autor používá ve své práci také speciální fotografické techniky, pomocí nichž dosahuje nevšední zobrazení skutečnosti. Pohrává si se světlem, stínem, slunečními paprsky či barvou. Jeho fotografie prozrazují autorovo citlivé vnímání světa.
Fotografické práce Romana Kurucze byly vkusně doplněny květinovými vazbami Dany Kobrlové. Autorka ukázala, že to s kytičkami umí. Její cit pro harmonii je patrný na všech jejich pracích, a proto není divu, že mnoho vazeb už bylo zadáno.
Ani Jana Kohoutková se nenechala zahanbit. Její krajkové obrázky před-vedly neskonalou lidskou tvořivost, nápaditost a trpělivost. Mohli jsme si pohladit krajková zvířátka, rozsvítit lampu či ochutnat hrušku.
Trojlístek umělců, Roman Kurucz, Dana Kobrlová a Jana Kohoutková opět dokázal, že lidská touha po kráse je nekonečná.

Mgr. Markéta Krčmářová

detail detail detail detail

Čestnými hosty byli manželé paní Jaroslava Seifertová a pan Dalibor Plichta
Paní Jana Kohoutková, pan Roman Kurucz a paní Dana Kobrlová při zahájení výstavy
foto Radek Navrátil
Část výstavy s květinovými vazbami paní Dany Kobrlové,
paličkovanou krajkou paní Jany Kohoutkové a fotografiemi pana Romana Kurucze
Výrobky z paličkované krajky byly v galérii MDDM vystavovány poprvé

 
 

D I S K U S E

Před časem jsem požádala technický odbor MÚ o úpravu autobusové zastávky V Setých. Schůdky byly příliš vysoké a přístup k zastávce zarostlý křovinami. Jsem ráda, že žádosti bylo vyhověno. Schůdky byly náležitě upraveny a celé okolí nástupiště zbaveno křoví. Ještě za příznivého období bude instalováno i potřebné zábradlí.
Při této příležitosti upozorňuji na zanedbaný a špatně schůdný chodník od závor směrem k bývalé Agrobance. Pokud jsou zde hotovy inženýrské sítě, prospělo by středu města, kdyby tento letitý nedostatek byl odstraněn a užívali bychom pěkný chodník.

H. Stibůrková

Bylo radostí u nás čekat!
Děkujeme dětem ze Speciální školy v Úvalech za nádhernou vánoční výzdobu naší čekárny na stomatologickém oddělení.
My i naši pacienti jsme obdivovali šikovnost a nápaditost místních školáků.

Stomatolog. odd. v Úvalech

Poznámka k poznámce ze ŽÚ 1/05

Přečetl jsem si velmi pozorně poznámku ke knize o Úvalech. Nemohu jinak, musím reagovat. Jed-nak poslední odstavec této poznámky ať čtu jak čtu, nemá žádnou souvislost s knihou, tedy nevím, proč je vůbec uveden. Ale raději od začátku.
Já chci naopak velmi upřímně poděkovat autorům za tuto knihu. Celé generace nesměle, ale i důrazně žehraly na to, že není vydána kniha o Úvalech, jakési pokračování, či nové doplnění knihy vydané v roce 1929 - Úvaly jindy a nyní. Myslím, že to, že konečně spatřila světlo světa, mají na svědomí dva hlavní "pachatelé"! Sláva jim! To, že bylo nemálo dalších pomocníků jen dokazuje, že ti, co měli zájem, aby byla co nejobjektivnější, se snažili upřímně a nezištně. Však v našem místním časopise bylo nemálo výzev a přímo proseb ke spolupráci. Někdo si však raději počká a pak hotovou knihu strhá, že na ni nezůstane chlup čistý! Nepěkná vlastnost! Je samozřejmé, že několik drobných chyb v ní je, ale ten, kdo se trošku vyzná v literatuře faktu či historie, jistě uzná, že v každé knize s tímto námětem se dá nalézt nějaká ta nepřesnost. I v této tomu tak je, ale kdyby pisatel poznámky chtěl pomoci, mohl, a třeba by některé "nepřesnosti" zabránil.
A ještě k jednomu odstavci konkrétně. Je pravda, že dětem se nemá lhát, nemá se lhát vůbec. Pak jaksi nechápu, proč minulý režim lhal tak nehorázně a po celou dobu od r. 1948 až do r. 1989! O osvobození Prahy Rudou armádou, o politických procesech, o "Velkém" Stalinovi, o umlčovaných spisovatelích, o desítkách dalších pravdách, které byly překrucovány a zamlčovány.
Myslím, že by byla dlouhá diskuze na toto téma. To není účelem této poznámky. Jen mně prostě nedalo, abych se nevyjádřil k něčemu, s čím nesouhlasím. Žiji v Úvalech také nějaký ten pátek, dokonce jsem se zde i narodil a mám velkou radost, že kniha "Úvaly v průběhu staletí" je na světě a je o ni takový zájem. I to svědčí o tom, že tolik úsilí zcela zdarma (a to je nutné podtrhnout) nebylo zbytečné a jsem přesvědčen, že bude doceněna až v budoucnu, stejně jako je to u její předchůdkyně. Bude jistě zařazena v knihovnách a opečovávána pro další generace.
Za sebe Vám ještě jednou děkuji pánové Procházko a Pokorný!

Jiří Štork

Odpověď na příspěvek soudruha Lajtnera v "Životě Úval" č. 1/2005

Soudruhu Lajtnere,
opravdu nezapřete v sobě fanatického komunistu, který není schopen kriticky a s pokorou zhodnotit čtyřicetileté demoralizující vládnutí komunistů v naší republice. Tedy i v Úvalech. Jak můžete vládu vaší strany nazývat spravedlivou, když jste na okraj lidské společnosti vyřadili všechny živnostníky, statkáře, věřící občany, mnohé členy Sokola, Junáka a všechny ty, kteří s vaší politikou nesouhlasili a dovolili si projevit svůj názor? Nestačilo vám zbavit je majetků, ale některé vystěhovat do nelidských podmínek, některé odsoudit a žalářovat. Vaše strana, tedy vaši členové, mají na svědomí v Úvalech zničené statky Hodov a Hostýn, Škuderův a Rosembaumův statek, hotel U českého lva a vlastně celou přírodu v okolí Úval /Vinici, Oboru, Králičinu a přilehlou louku, celé povodí Výmoly až k Hodovu/ atd.
V publikaci "Úvaly v průběhu staletí" jsme se snažili o největší možnou toleranci a neuváděli jsme v mnoha případech jména těch spoluobčanů, kteří za komunismu rozhodovali o životě a budoucnosti svých bližních, podávali na ně posudky, ničili jim existenci, znemožňovali dětem studia, straničtí "desítkáři" sledovali činnost svých sousedů a podávali vedení komunistické strany o nich hlášení, zdeformovali výuku i výchovu na školách, zápisy do obecní kroniky podléhaly stranické cenzuře /tudíž jsou zkreslené/. Toto je jen malá ukázka vašeho "spravedlivého" čtyřicetiletého vládnutí. Žili jsme tedy v nesvobodném policejním státě. O tomto konání vaší strany - jejích členů jste nevěděl? Nebo jste opravdu nežil v Úvalech? Potom jste ovšem ani nežil v socialistickém Československu a proto obdivuji vaši smělost vychvalovat naši nedávnou komunistickou minulost.
Nemluví ze mne nenávist ani ztráta paměti, ale smutná mnoholetá životní zkušenost úvalské občanky.

J. Pokorná - Mandová

Takynázor občana Lajtnera ke knize o Úvalech

Koncem listopadu 2004 - po 4 letech, bylo předáno úvalské veřejnosti dílo o historii městyse či města Úvaly (mimo jiné po 75 letech po vydání prvé všeobecné historie - knihy Úvaly jindy a nyní). Tyto 4 roky vývoje nad novým vydáním o úvalské historii byly naplněny nejen usilovnou snahou každého z neplacených téměř šedesáti obětavých přispěvatelů pro jednotlivá témata díla, ale také diskusemi, jak takové dílo o Ouvalu-Ouvalech-Úvalech uspořádat, ale především co nejlépe naplnit. Výsledná kniha byla na jedné straně vysoce ceněna uznalými spoluobčany i vzdělanými odborníky (mezi nimi i uznáním historika, spisovatele a scénáristy PhDr. Zdeňka Mahlera), na druhé straně "takyoceněna" paušálním odsouzením jednoho ze zarputilých občanů úvalských (viz "Poznámka o knize o Úvalech v Životě Úval č. 1/2005). V demokratické době našeho státu i města mají obě strany právo se svobodně vyjádřit. Rozhodující je však úroveň takového vyjádření!
Tak jako každý občan Úval, měl i v titulu uvedený kritik právo po čtyři dlouhé roky se samostatně zapojit do řad zájemců o dosažení co nejúplnější náplně rodícího se díla, ale i o co nejvyšší úrovně. Kdepak asi žil tento občan? Článek v lednovém čísle ŽÚ na str. 11 je souhrnem odsudků knihy "za její špatnou, lživou úroveň", je plný jednoduchého odsouzení, protože "řada událostí je v knize viděna z rychlíku", protože kritizující občan se necítil v období 40 let (1949 až 1989), "že by žil v koncentračním táboře", na obsah díla lze si jen stěžovat "na polopravdy a nenávist". Bohužel v celém článku není uveden ani jediný zcela konkrétní příklad pro takové stížnosti, je jen povšechným záporným povzdechem. Proč se trochu včas tento kritik nepřihlásil sám s konkrétním příspěvkem k lepšímu než špatnému obsahu knihy? Na závěr své poznámky opět jen doporučuje, "aby se uspořádala anketa s hodnocením historické objektivity knihy". Pokud je celý článek občana kritika míněn vážně, aspoň teď právě on může svobodně uspořádat takovou anketu. Jinak celý šedesátičlenný kolektiv zpracovatelů díla o 330 stranách se může cítit uveřejněnou pomlouvačnou kritikou za uražený, ba dokonce za výraz (v článku uvedeném) "mandomašinky" jsou nositelé obou zneužitých příjmení oprávněny na autora zveřejněné kritiky podat trestní oznámení.
Na závěr je vhodné konstatovat, že níže podepsaní nemíní tímto příspěvkem zahajovat na stránkách dalších výtisků Života Úval jakoukoliv diskusi, která by svobodným poměrům života v Úvalech spíše škodila než pomáhala.

prof. RNDr. Jaroslav Bejšovec, DrSc,
Jiří Kejř
Ing. Vladimír Kolomý st.
Vladimír Lopaťuk

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.

 

S P O R T

Stará garda válí

V sobotu 15. ledna 2005 se fotbalisté úvalské staré gardy SK Úvaly (Havran) zúčastnili velmi kvalitně obsazeného turnaje hráčů nad 40 let ve Zruči nad Sázavou. Na halovém fotbalovém turnaji v malé kopané o putovní pohár města se střetlo 7 mužstev systémem každý s každým. Jednotlivá utkání trvala 15 minut čistého času. Střídání probíhala hokejovým způsobem bez přerušení hry. Naši kouzelníci s míčem reprezentovali v tomto složení: brankář Dušan Zahrádka, obránci Petr Chomát, Karel Linhart, František Husenský, Luboš Kohoutek, polaři Michal Drahota, Jakub Balihar a Josef Koting, maséři a psychologický doprovod Jarda Krajíček a Karel Klíč. V prvním utkání jsme narazili na mužstvo Zruče "B" a po urputném boji jsme bohužel po malém zaváhání odešli z palubovky poraženi 1:0. Do druhého utkání s Křivsoudovem jsme zvolili zodpovědnější taktiku, od začátku jsme vedli gólem Josefa Kotinga 1:0, ale těsně před zazněním konečné sirény soupeř vystřelil a odražený míč nešťastně změnil směr - 1:1. Ve třetím duelu jsme ovšem jasně převálcovali favorizovanou Zruč "A", kdy jednu branku vsítil Josef Koting a Luboš Kohoutek nádherně přeloboval domácího brankáře. Šancí jsme měli mnoho, soupeře jsme drželi po celou herní dobu pod tlakem. V samotném závěru se Zruči podařilo pouze snížit na 2:1. A začalo vítězné tažení úvalských gardistů! Čtvrtý zápas byl ve znamení gólmana Dušana Zahrádky a naší obrany. S Kavalierem Sázava jsme vedli 1:0 zásluhou Michala Drahoty, leč soupeř dotíral, sudí mu promíjel nečistou hru, strkání rukama, záludné zákroky. Dokonce vyrovnal skóre na 1:1, i když obrana a brankář čarovali! Závěr však opět patřil nám! Při rychlém protiútoku potvrdil podruhé v tomto zápase Michal Drahota titul kanonýra staré gardy a bombou pod břevno završil naše další vítězství - 2:1. S našimi fotbalovými kolegy z Vyžlovky jsme se utkali v pátém utkání. Máme s gardisty z Vyžlovky velmi dobré vztahy z regionální soutěže starých gard, a proto pro nás mělo toto měření sil pikantní příchuť. Patnáctiminutovka byla představením technické kopané na obou stranách, pohledné akce se mísily s korektními osobními souboji a oko divákovo si jistě přišlo na své. Gólem Jakuba Balihara jsme i v tomto utkání zvítězili a čekal nás poslední zápas s Dobřichovicemi, který měl vše rozhodnout. Soupeř nás zaskočil velmi disciplinovanou obranou a rychlými protiútoky. Bušili jsme do jejich zadních řad a celých deset minut jsme nemohli vsítit branku. Neproměnili jsme i několik vyložených gólových situací, kdy jsme měli i překonaného brankáře…Běžela 12. minuta utkání a po rychlém přechodu z obrany do útoku jsme si narazili míč před soupeřovou brankou, vylákali brankáře a Karel Linhart s přehledem zajistil nejen toto důležité vítězství v zápase, ale i vlastně celého turnaje! Nad hlavami jsme vítězoslavně zdvihli putovní pohár, domů jsme si odvezli pohár pro vítěze turnaje a hlavně - nádherně rozbolavěné tělo po celodenní fotbalové sladké dřině!

Josef Koting

SK Úvaly oddíl kopané, Guth Jarkovského 698, Úvaly
ZVE ČLENY A PŘÁTELE ÚVALSKÉ KOPANÉ NA
VALNOU HROMADU,
KTERÁ SE KONÁ V SOBOTU 5. 2. 2005 OD 14.00 HODIN.
ČLENSKÉ PRŮKAZY S SEBOU
VÝKONNÝ VÝBOR SK ÚVALY


SK Úvaly oddíl kopané,
Guth Jarkovského 698, Úvaly
INTERNETOVÉ STRÁNKY FOTBALOVÉHO KLUBU - AKTUALITY, TABULKY, SDĚLENÍ, ZPRÁVY A MOŽNOST
VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR V DISKUZI
www.sk-uvaly.aktualne.cz


SK Úvaly oddíl kopané pořádá
dne 12.3.2005 ve 20.00 hodinv sokolovně
tradiční PLES FOTBALISTů
K tanci a poslechu hraje skupina "DD COMBO".
Předprodej vstupenek od 7.2.2005 u pana Líznera v prodejně autodílů v Pražské ulici (naproti bývalé poště).
Rezervace na telefonu 728 120 155.
Srdečně zve výbor VV SK Úvaly oddíl kopané.


Výzva ke sdělení sportovních informací

Vážení sportovní nadšenci,
redakce obdržela krásnou informaci o konání turnaje v nohejbalu v Kostelci nad Č. L. a účasti úvalských hráčů (Polák, Kloss, Čermák). Dále jsme se dověděli z Nymburského deníku, že úvalští šipkaři hrají druholigovou soutěž.
Prosíme, podělte se s námi o Vaše zážitky, úspěchy i fotografie z těchto či jiných sportovních událostí. Uvítáme i zveřejnění termínů dalších utkání, abychom mohli přijít fandit!

Vaše redakce
 

C Í R K E V

Církev československá husitská slavila

V neděli 9. ledna 2005 oslavila Církev československá husitská své 85. výročí vzniku slavnostními bohoslužbami ve staroměstském chrámu sv. Mikuláše, při které se vzpomenulo na zakladatele a prvního patriarchu církve ThDr. Karla Farského a jeho spolupracovníků. CČSH vznikla a nacházela odezvu v národě, který si uchoval podvědomí, že reformační období je nejslavnější stránkou v jeho dějinách. Ne pro světský rozmach, nýbrž pro křesťanskou opravdovost našich předků, kteří kladli důraz na upřímnou zbožnost a na mravní důsledky křesťanské víry.
Při této oslavě zazněla krásná duchovní hudba v podání Komorního souboru Resonance, žesťového souboru chrámu sv. Mikuláše a také profesionální zpěv sólistky Národního divadla v Praze pí Ivony Škvárové. Oslav v chrámu sv. Mikuláše se zúčastnili i zástupci náboženské obce z Úval.

Mgr. Jitka Pokorná, farářka

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ v Úvalech připravuje
SVĚTOVÝ DEN MODLITEB

V měsíci březnu se uskuteční opět Světový den modliteb. Je to celosvětové hnutí křesťanských žen mnoha tradic, které se každoročně scházejí ke společným modlitbám na mnoha místech. Toto hnutí započaly ženy v USA, jež byly znepokojeny vážnou situací přistěhovalců a nepříznivými důsledky otroctví ve své zemi. Brzy se k nim připojovaly další ženy z ostatních denominací z různých zemí, dnes již z více než 180 zemí světa.
K Světovému dni modliteb jsou zváni všichni lidé, ženy, muži i děti. Světový den modliteb vede k uznání jednoho světa a k vědomí, že nejsme sami. Dává nám možnost vzájemného obohacení ze zkušenosti víry křesťanů z jiných zemí a kultur. Povzbuzuje též k tomu, abychom brali na sebe břemena svých bližních a s nimi se modlili za jejich potřeby. Zároveň nás vede i k tomu, abychom si uvědomili svá obdarování a využívali jich ve službě potřebným ve společnosti.
Letos se koná Světový den modliteb pod heslem: "AŤ NAŠE SVĚTLO SVÍTÍ"
/buďme světlem/ a jeho program připravil výbor SDM v POLSKU.

Pro zájemce, kteří se chtějí účastnit, svolávám přípravnou schůzku na neděli 20. února 2005 v 15 hodin na farním úřadě CČSH, Pražská 180.

Mgr. Jitka Pokorná, farářka

 
 

S P O L K Y

Poděkování

Dne 15. 1. 2005 se uskutečnil
V. městský ples pořádaný ve spolupráci s Obcí baráčnickou J. A. Komenského Úvaly. Z finančních důvodů není schopna Obec baráčnická sama ples pořádat, a proto chci touto cestou poděkovat panu starostovi Ing. I. Černému, paní místostarostce Ing. J. Horové a kulturní komisi Městského úřadu Úvaly. Z Obce baráčnické děkuji panímamince G. Bachurové, sousedu J. Vránovi a zvláště pak sousedu L. Otovi a J. Bachurovi za vzornou službu po celou dobu plesu.

H. Černá, rychtářka

 
 

H I S T O R I E

Kalendárium významných výročí v životě Úval v roce 2005
(dokončení ze Života Úval č. 1/2005)

- 75 let od založení úvalského sportovního klubu SK Slovan. Klub zanikl v padesátých letech 20. století při sjednocování tělovýchovy.
- 75 let od uspořádání školní akademie 7. března 1930 u příležitosti oslav osmdesátých narozenin prezidenta T. G. Masaryka, na níž se poprvé objevil prapor úvalských škol, symbol ušlechtilého cítění, myšlení a konání. Prapor byl zhotoven podle nejlepších návrhů žáků měšťanské školy, kteří se zúčastnili školní soutěže. Byl vyšit na hedvábí. Pracovalo na něm 44 žákyň měšťanské školy celkem 440 hodin. Prapor měl dvě strany. Na jedné straně v barvách trikolory byl znak Úval uprostřed lipového věnce. Ten symbolicky vyjadřoval jednotu všech Úvaláků, Čechů a Slovanů. Na druhé jednobarevné straně byl kruh ze srdíček spojených stuhou směřujících k slunci a srdci uprostřed. Tato strana nesla nápis: "Úvalské školy k sluncím poznání a vzájemné lásky." Na slavnostní akademii také zazněla nová hymna úvalských škol. Slova složil ředitel Josef Kožíšek, hudbu odborný učitel Štancl.
- 75 let od instalování nových varhan v kostele Zvěstování Páně v Úvalech v době od 10. ledna do 1. února 1930. Tyto varhany pocházely z bočního kůru chrámu sv. Víta v Praze.
- 70 let od vzniku Spolku zahrádkářů v Úvalech. Ustavující schůze spolku se v Úvalech konala 28. dubna 1935 za účasti 34 zakládajících členů - majitelů zahrad i zahrádek a přijala název "Spolek zahrádkářů pro Úvaly a okolí". Členy vedení prvního výboru spolku byli předseda František Cmíral, místopředseda Václav Lhoták, jednatel František Sokol, pokladník Antonín Košťál.
- 65 let od zahájení stavby nového koupaliště pod Holou Hostýní v září 1940.
- 60 let od ustavení Revolučního národního výboru v Úvalech 4. května 1945, který koordinoval postup proti německým ustupujícím okupantům a zabezpečoval pořádek ve městě. Jeho prvním předsedou byl zvolen ředitel školy Josef Rýdl.
- 60 let od posledních zastřelených obětí z řad obyvatel Úval 6. května 1945. V budově místního úřadu byli zatčeni Bohumil Jandourek, Jaroslav Michálek a Karel Marčin, kteří zde vykonávali zdravotnickou službu. Na rozdíl od ostatních předcházejících rukojmí byli německými vojáky podrobeni nelidskému mučení, poté byli zastřeleni a 8. května byli ve Vidrholci nalezeni mrtví (za dnešní retranslační stanicí).
- 60 let od osvobození městečka, kdy 9. května 1945 ráno Úvaly nejprve projelo osamocené vozidlo americké armády, teprve o několik hodin později do Úval přijely oddíly Rudé armády maršála Malinovského, Koněvovy od-díly pouze Úvaly projely.
- 60 let od průjezdu vlaku prezidenta Edvarda Beneše, který byl v Úvalech přivítán při svém návratu z Košic do Prahy 16. května 1945.
- 60 let od organizované činnosti a pojmenování populárního orchestru v Úvalech na STO - Společenský taneční orchestr Úvaly v roce 1945. Nově se tvořící orchestr od roku 1944 již v roce 1945 přijal návrh Míly Zámostného po-jmenovat se STO (Společenský taneční orchestr). Původní obsazení orchestru bylo v roce 1945 následující: Míla Zámostný, Jiří Váňa a Eman Jankovský (saxofony), Jindřich Dufek a Josef Pospíšil (trubky), Jaroslav Dufek (trombón), Helena Vernerová (klavír), Jiří Vodička (kytara), Vratislav Nevřivý (basa), Jiří Navrátil (bicí).
- 60 let založení oddílu stolního tenisu SK Úvaly. Družstvo hrálo ve složení: Jaroslav Šváb, Jaroslav Farský, Josef Hála, Josef Kouba, František Rybák st., Karel Landa, Iva Kociánová, Bohumila Hálová a Božena Farská. V současnosti má oddíl 18 členů, jeho předsedou je Karel Šochman a startuje pod hlavičkou SK Úvaly, k jehož názvu se tělovýchovná jednota vrátila po roce 1989. Současný "A" tým hraje okresní přebor 1. třídy ve složení: Václav Pilát, Karel Šochman, Vladimír Minařík, Oldřich Kukla st. a Jiří Voňavka. Ambiciózní "béčko", jehož výkonnost se rok od roku výrazně zlepšuje, startuje ve 2. třídě okresního přeboru a jeho kádr tvoří: Oldřich Kukla ml., Jan Bauman, Tomáš Hanzlík, Radek Moucha, Radek Pilát, Petr Červenka a Petr Jandovský.
- 55 let od uzavření prvního ryze občanského sňatku v Úvalech, který vzbudil velkou pozornost místních obyvatel. Sňatek uzavřeli 28. ledna 1950 manželé Netušilovi.
- 45 let od změny územněsprávního uspořádání země, zrušení po více než sto letech existence okresu Český Brod. Úvaly se staly součástí administrativně vytvořeného okresu Praha - východ, který byl ovšem značně nelogickým celkem bez historické tradice a přirozeného správního centra. Zbytek původního českobrodského okresu byl připojen k okresům Kolín a Nymburk.
- 45 let od založení místní organizace Čs. rybářského svazu v Úvalech v roce 1960. Předsedou organizace byl na ustavující schůzi zvolen Cyril Husník. V současnosti nese organizace od roku 1993 název Český rybářský svaz - místní organizace Úvaly. V době svého založení měla rybářská organizace v Úvalech 13 členů. V současné době je členy místní organizace Českého rybářského svazu v Úvalech 350 členů ve věku od 15 let a výše a 40 členů do 15 let věku. Svoji činnost zaměřuje i dnes místní organizace na odchov násad pro revíry Českého rybářského svazu, na práci s mládeží, zlepšování životního prostředí v katastru města, na svépomocnou činnost ve prospěch města. Ročně odchovává místní organizace v průměru 6 000 kg násad - převážně kapr a lín. Organizace hospodaří na úvalských rybnících Fabrák, Horní rybník, Dolní rybník, Lhoták. V roce 1998 byl předsedou místní organizace zvolen M. Kolařík, jednatelem J. Konečný a hospodářem P. Prchal. S tímto vedením vstoupila místní organizace do nového tisíciletí.
- 40 let založení první úvalské big beatové skupiny The Snails v roce 1965 ve složení: Petr Holánek - kytara, Ladislav Jelínek - doprovodná kytara, Jaroslav Medek - basová kytara, Miroslav Rytina - bicí, František Jedon a Milan Čumrda - zpěv. Hráli, podobně jako řada tehdejších kapel, na nástroje vyrobené vlastníma rukama. Zesilovače a reproduktorové soustavy zhotovil Ladislav Jelínek. Zkoušky se zpočátku konaly v kuchyni u Medků. Repertoár skupiny se skládal ze skladeb Rolling Stones, Animals, Kinks či Beatles a také písní z domácích skupin jako Flamengo, Olympic a dalších odposlouchávaných z rádia nebo magnetofonových nahrávek. Ani pokusy o vlastní převážně instrumentální skladby nebyly výjimkou. První veřejné vystoupení skupiny se uskutečnilo v roce 1966 na besídce v místním tehdejším podniku Benzina, kde Big beatová skupina Úvaly, jak zněl původní název, zahrála pět skladeb. Nato nastal vzestup popularity skupiny, a nejen mezi úvalskou mládeží. V listopadu 2003 byla skupina The Snails pozvána do Divadla Archa v Praze a hrála po premiéře filmu "Sediment" režiséra Hejtmánka, který je velkým obdivovatelem retro skupiny.
- 30 let od zřízení II. mateřské školy v Úvalech, Pražská ul. 525 v roce 1975.
- 15 let od konání významného diskusního večera, pořádaného koordinačním výborem Občanského fóra v Úvalech v kulturním domě 12. ledna 1990. Při tomto setkání byla znovu projednávána potřeba rekonstrukce městské rady, z jejíchž třinácti členů zůstávali ve funkci pouze čtyři občané. Podobný vývoj postihl také funkce poslanců městského národního výboru, z nichž jedenáct na počátku roku složilo své mandáty.
- 15 let od plenárního zasedání Městského národního výboru v Úvalech 28. února 1990, kde byli do pléna kooptováni noví poslanci a členové rady. Zároveň došlo ke zvolení nového předsedy (od listopadu roku 1990 starosty) Ing. Ivana Černého, místopředsedy Dr. Miloše Němce a tajemnice Jany Tůmové. Nepříznivou situaci v obecní samosprávě se tak podařilo vyřešit.
- 15 let od konání prvních svobodných voleb do obecního zastupitelstva po sametové revoluci 24. listopadu 1990. V Úvalech získali v 17 členném zastupitelstvu města deset mandátů zástupci Občanského fóra, čtyři nezávislí kandidáti. Zástupci lidovců, zelených a komunistů obdrželi po jednom mandátu.
- 5 let od vybudování a zahájení výrobní činnosti pobočky španělské společnosti - automobilové továrny ESSA CZECH, spol. s r.o. (Grupo Estampaciones Sabadell - GES) na severním okraji města. Mateřská firma GES sídlí v deseti střediscích ve Španělsku, v okolí Barcelony a Valencie, v ČR v Úvalech u Prahy. Společnost má mnohaleté zkušenosti v oblasti výroby náhradních dílů pro automobily. V roce 2000 zaměstnávala celkem 1249 zaměstnanců a objem výroby činil 30 miliard peset. Specializuje se na kalibraci, výrobu prototypů, polystyrénových modelů pro tavení, lisování, slévárenství, výrobu velkých odlitků. Mezi její největší zákazníky patří např. firmy BMW, Ford, PSA Group (Citroen, Peugeot), Volkswagen Group (Audi, Seat, Škoda, Volkswagen), Mercedes Benz, Nissan, Opel, Renault, Volvo. Essa Czech - lisovna je první závod firmy, který stojí mimo území Španělska. Závod v Úvalech se rozkládá na parcele o velikosti padesát tisíc metrů čtverečních a patří k nejvýznamnějším strojírenským závodům. Úvalská výroba představuje významný strategický krok pro internacionalizaci služeb ve střední a východní Evropě.

zpracoval: Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města

185 let od založení čtenářského spolku v Úvalech

Je dobré si připomenout i jedno z významných kulturně vzdělávacích výročí Úval, které dokresluje vztah úvalských občanů k českému jazyku a literatuře na počátku 19. století, kdy v celém tehdejším Českém království sílily tendence národního probuzení, odmítání poněmčování českého národa a obracení se k bohatým českým tradicím. V lednu l.r. tomu bylo 185 let, co z iniciativy úvalského mlynáře Františka Ples-kota, autora divadelní hry "Libohra z historie Josefa Egyptského", byl, po vzoru prvního čtenářského spolku založeného v září 1818 radnickým farářem Antonínem Jaroslavem Puchmajerem, založen čtenářský spolek také v Úvalech. Byl mezi prvními v celé zemi. Další takovéto spolky v Čechách vznikaly do poloviny ledna 1820 vedle Úval ještě ve Spáleném Poříčí, v Nepomuku, v Chlumci nad Cidlinou, v Ústí nad Orlicí, v Litomyšli a v Prachaticích.
Kdo to vlastě byl Antonín Jaroslav PUCHMAJER (*11. 1. 1769 Týn nad Vltavou, †29. 9. 1820 Praha)? Můžeme odpovědět glosou - byl to český kněz, básník, překladatel a organizátor národního a kulturního života.
Po vysvěcení na kněze v únoru 1796 působil jako kaplan a pak farář v Ktíši na Krumlovsku, Prachaticích, Kamenném Oujezdě, Jinonicích (dnes Praha) a v Citolibech u Loun. V dubnu 1807 se na přímluvu Josefa Dobrovského stal farářem na šternberském panství v Radnicích u Plzně. Vedle organizátorské a tvůrčí práce literární zasluhuje uznání i jeho rozsáhlá činnost jazykovědná a překladatelská. Byl nejplatnějším pomocníkem svého učitele a přítele J. Dobrovského při práci na prvním díle Německo-českého slovníku a Dobrovský mu svěřil práci na dokončení druhého dílu. V roce 1820 vydal Ruskou mluvnici.
Mnoho úsilí věnoval Puchmajer, osvícenský kněz lidumil, drobné osvětové a vlastenecké práci v místech svého působení. Spolu s hrabětem Kašparem ze Šternberka se zasloužil o to, že se nevelké městečko Radnice poblíž Rokycan stalo významným kulturním střediskem, a právě zde v září 1818 slavnostně zahájil svou činnost vůbec první čtenářský spolek v Čechách.
Puchmajerovu básnickou činnost připomíná básnický almanach. Deset let po vydání Thámova básnického almanachu vyšel v roce 1795 pod názvem Sebrání básní a zpěvů almanach nový. Obsahoval básně různých českých literátů a představila se jím skupina básníků v literární historii nazvaná první novočeská škola básnická. Jejím organizátorem i přední tvůrčí osobností byl A. J. Puchmajer, v době vydání almanachu student bohosloví. Formálním pojítkem Puchmajerovy družiny se stal sylabotonický verš, doporučovaný Dobrovským. Almanach byl proto dedikován Dobrovskému jako "původovi" nové české prosodie. Pod Puchmajerovou redakcí vyšel v roce 1797 druhý díl almanachu a v letech 1798, 1802 a 1814, již pod názvem Nové básně, svazky další. Puchmajer a jeho druzi většinou vycházeli z cizích předloh, které překládali a upravovali pro českého čtenáře, bez snahy o původnost či náročnost obsahu básní. Hlavním smyslem jejich básnické činnosti bylo získat pro český jazyk a národ vzdělané střední vrstvy, dokázat, že český jazyk je schopný vytvářet všechny tehdy moderní druhy básní. Podle soudu významného literárního kritika Jaroslava Vlčka se zejména Puchmajerovi toto podařilo. V jeho ódách, bajkách i písních je "lahoda i síla, je v nich čistá pružná mluva a přízvučný rytmus na svou dobu tak dokonalý, že kromě překladů Jungmannových marně shlížíme po vrstevníkovi, jenž by s Puchmajerem mohl závodit". Puchmajerova básnická tvorba byla poplatná tehdejší literární módě, ale nevyjadřovala základní ideje a postoje autora, který byl vychován v duchu osvícenského josefinismu a stal se zaníceným hlasatelem českého vlastenectví a slovanství. Tyto podstatné stránky Puchmajerovy osobnosti, které prostupovaly veškerou jeho činnost, se v literární tvorbě projevovaly nejdříve v úvodech k jednotlivým almanachům, později i v některých původních básních (Óda na Jana Žižku z Trocnova, 1802, Óda na jazyk český, 1816). Duch této poezie byl také v příkrém rozporu s osobním životem Puchmajera, "muže i kněze bezúhonného", střídmého ve všem kromě práce.

Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města

Vzpomínka na rodinu Kožíškovu

V Lidových novinách ze dne 17. led-na 2003 informovala pí Mgr. Zikmundová ze ZŠ v Hrdějovicích o ryze české, tzv. "genetické metodě" výuky čtení, jejímž autorem byl básník a řídící učitel Josef Kožíšek. Ten v r. 1913 napsal své dva slabikáře "Svítání" a "Poupata", podle kterých se učily číst statisíce dětí až do padesátých let 20. století. Princip této metody spočívá v tom, že děti se naučí nejprve velká tiskací písmena, a na nich zvládají techniku čtení po písmenkách. Pak byla tato metoda nahrazena metodou "analyticko-syntetickou", kde základním prvkem při osvojování techniky čtení je slabika.
Ke zmíněnému článku se tehdy vyjádřil nedávno zesnulý dětský psycholog Zdeněk Matějček v tom smyslu, že žádná metoda není samospasitelná a že on za 50 let své praxe jich viděl a poznal hezkou řádku. Připomíná ale, že např. dyslektikům jde učení po slabikách nepoměrně rychleji.
Řídící učitel v.v. Josef Kožíšek vlastnil s chotí v Úvalech menší vilku v ulici, která dnes nese jeho jméno. Tam trávili léta jeho důchodu. Ve svém okolí byli oba manželé považování za výborné a vzorné sousedy a byli všeobecně oblíbeni.
Osobně však byli velmi nešťastní, protože jejich jediná dcera trpěla duševní chorobou a část svého života byla nucena trávit v ústavu. Pokud to její zdravotní stav dovoloval, pobývala s rodiči v Úvalech, ale na řídké procházky vycházela pouze v doprovodu svého otce. Rodině Kožíškových s péčí o dceru výrazně pomáhal p. Karel Radil s chotí, původem Němkou, kteří s nimi bydleli v jednom domě.
Byly často i chvíle velmi vážné, kdy dceru postihl záchvat choroby a bylo třeba ji urychleně dopravit do pražského ústavu. To bylo nad síly jednoho člověka a tehdy se angažoval i pan Petr Krupka, bydlící naproti a majitel autodopravy p. Antoš, aby dceru vůbec dostali do auta a mohli s ní odjet. Zmíněný pan Krupka, vrchní četnický strážmistr, byl velitelem stanice v Úvalech, zřízené v r. 1871. Před tímto datem bylo četnictvo, a sice jízdní, jen v Českém Brodě. To mělo veliký obvod, sahající např. až do Běchovic. Velitelem v Úvalech byl od r. 1921 p. Krupka. Ten o historii četnictva v oblasti píše sám ve známé publikaci "Úvaly jindy a nyní" na str. 112.
Pan řídící učitel Kožíšek přežil svou choť a po jeho smrti dědicem vilky se stává jeho bratr, který ji následně prodal manželům Radilovým. Nemocná dcera Kožíškových své rodiče přežila. Nějaký čas byla doma u Radilů, ale po čase musela opět do ústavu, z něhož se již nevrátila.
Já sám jsem choť pana řídícího po-znal jako malý kluk asi v roce 1932. Jsem sice rodilý Pražák ze Žižkova, ale moji rodiče vlastnili v té době v Úvalech menší vilku nedaleko Kožíškových na tzv. "Novém náměstí". Tam jsme jezdívali na víkendy a část prázdnin. Samozřejmě jsem s kamarády ze sousedství skoro stále pobíhal venku. Paní Kožíšková každou sobotu něco na neděli pekla a ve své dobrotě nás drobotinu pravidelně něčím podarovala: koláčky, buchtami apod. Já její pečivo velmi obdivoval hlavně proto, že ona nikdy nešetřila povidly, mákem či tvarohem. A já, než jsem se do pečiva zakousl, rychle utíkal je domů ukázat své mamince, aby viděla, jak má podle mne sobotní dobrota vypadat. Mou matku to muselo zřejmě dost mrzet, protože ona pocházela z chudšího prostředí a byla zvyklá při pečení zmíněnými doplňky spíše šetřit. Paní Kožíšková si ale mého chování brzo povšimla a mne důkladně vyzpovídala. Musel jsem se samozřejmě přiznat a dostal jsem vlídné napomenutí, že svým jednáním své mamince ubližuji. Tedy příště jsem už baštil hned s ostatními. Tak to je po dlouhých sedmdesáti letech moje osobní nezapomenutelná vzpomínka na vzácnou hodnou paní, které pochopitelně vlastní vnoučata asi hodně chyběla …
Závěrem bych rád vyjádřil svůj dík paní Marii Kopecké, bývalé pracovnici úvalského městského úřadu, dceři p. Petra Krupky za veškeré informace o Kožíškových. Ona dodnes zpaměti recituje některé Kožíškovy verše, např.: "Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les …"

Ing. Karel Chvojka, Pardubice

Zápisky pana Zemana
(1892-1969), mistra pokrývačského

(14. závěrečná část zápisků z roku 1967 navazuje na předešlá vyprávění o výstavbě a životě v Úvalech v 1. polovině 20. století)

Do roku 1945 bylo v Úvalech 138 živností a obchodů a všechny se uživily. Obchody s potravinami: Pilát, Kučerová, Jásková, Rada, Včela u Batlíků, Sušír, Perk, Kukla, Dvořák, Kuklová, Svoboda, Havelka, Krejčí, Klicperová, Prchal, Kobr, Všetičková, Vohánková, Bidlová, Skořepa, Pergner, Budka, Bartoš, Herodesová, Procházka, Na Slovanech,
mlékárny: Na Slovanech, u Tučků, kiosek u nádraží, Bidlová, Prchalová,
pekaři: Slovany, Sušír, Kukla M., Kukla F., Klicpera, Kříž,
cukráři: Stárek, Hradecký,
sedláři: Svoboda, Zach, Dostál,
čalouníci: Vondráček, Svoboda, Zach,
autooprava: Mužík,
obchod s obuví: Baťa, Červinka,
drogerie: Hošek, Nouzovský, Veselý,
kamnáři: Štych, Martínek,
kominíci: Slavík,
zahradníci: Růžička, Perk, Hlávka,
mechanici: Golombiovski, u Horáků,
mlynáři: Prokůpek, Kučera, Hodov,
koláři: Netušil, Kopecký,
truhláři: Veselý K., Veselý A., Polák, Rovný, Sokol, Šebek, Dřevořez,
zámečníci: Batlík, Vonkové, Nasse,
holiči: Pačes, Dufek J., Dufek B., Brych, Bach, Vild, Čermák, Chocholouš, Chaloupka,
stavitelé: Jedon, Sajdl, Votava, Martinovský, Blažek, Fořt, Macholda,
pokrývači: Procházka, Brajer, Zeman, Motl,
autodoprava: Votava, Vančura, Velenský,
klempíři: Kurel, Paul, Kricnar,
obuvníci: Bém, Červinka, Hochman, Dlouhý, Šindelář, u Veselých,
instalatéři: Verner, Hybeš,
malíři: Klopštok, Kratochvíl, Bartoň, Líbal, Matějka,
lakýrníci: Calda, Rémiš, Rybák,
cementárny: Michálek, Votava,
sklenáři: Vinopal, u Komberců,
sadaři: Krejcárek, Bariška, Jirkovský,
modistky: Mrázková, Pilařová,
krejčí: Trojánek, Klicpera, Jakl, Kučera, Mužík, Pýcha,
tesaři: Fiala, Strejc,
kováři: Kejř, Vobecký.
Od roku 1945 do roku 1952 se omezovalo provozování živností a obchodů a v roce 1952 pak vládní nařízení zrušilo všechny samostatné živnosti.
V Úvalech bylo za první republiky a za německé okupace třináct hostinců, dnes jsou pouze čtyři: na Slovanech, Sokolovna, u Nedvědů a hotel Sport. Řezníků bylo v Úvalech osm (Modřanský, Malina, Rosa, Poupa, Brojír, Boubín, Rejhon, Brýdl) a nyní jsou tři. Zbylo osm obchodů: na Slovanech, u Batlíků dole, u Batlíků nahoře, u Veselých, u Bidlů proti poště, v bývalém zubním ambulatoriu, u Krejčího a v Pařezině, jedna mlékárna, dva obchody se zeleninou: Krejcárková a Kuklová.
Ze živnostníků nezůstal ani jeden. Jen pod komunálem pracují: lakýrník Rémiš, čalouník Vondráček, malíř Bartoň, zámečník Kvapil, obuvník Šindelář, sklenář Vorlíček, holič Chaloupka, klempíř Paul, instalatér Verner a zámečníci Vonkové.
To je vše, co zbylo z kdysi tak krásného významného společenstva a obchodního grémia.

Vážení čtenáři,
těmito řádky jsme dospěli k závěru zápisků pana Zemana. Přestože pan Zeman nebyl historik ani kronikář, ale prostý řemeslník, podařilo se mu v jeho zápiscích uchovat část historie našeho města. Na 54 stranách rukopisu sepsal své zážitky, názory a události z první poloviny 20. století. Kdo z dnešních pamětníků by dokázal něco podobného napsat a odkázat budoucím generacím?
Uveřejnění zápisků jistě u mnoha čtenářů vyvolalo vzpomínky na vlastní životní prožitky, jiní se dověděli mnoho nového z historie Úval. Pan Zeman věnoval napsané vzpomínky svojí snaše. Za to, že zápisky byly uveřejněny, patří poděkování paní Marii Zemanové, která vyslovila sou-hlas s jejich otištěním.
Na úplný závěr otiskujeme doslovné znění textu, kterým pan Zeman ukončil své vyprávění:

Maruško! Ten zápis dějinný města Úval věnuji Tobě a při čtení vzpomeň na starého otce, jenž psal vše s bolestí tělesnou s bolestí v srdci. Co nebudeš moct přečíst, musíš si domyslet, to víš, mám těžkou nemocnou ruku.
Psáno doma do 21. října 1967. J. Zeman

Seriál zápisků pana Zemana připravil

Ing. Vladislav Procházka

 
 

P Ř Í L O H A

Příručka pro obyvatele města Úval

JAK SE ZACHOVAT A CO DĚLAT PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii chemického nebo průmyslového zařízení...), která ohrožuje osoby nebo majetek, okamžitě volejte číslo
150 - Hasičský záchranný sbor
112 - Linka tísňového volání
281 981 633 - Hasiči Úvaly

Při předávání zprávy uveďte:
* kde hoří
* co hoří
* své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte
* po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy o požáru.

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život. Přivolává se prostřednictvím telefonu
155 - Zdravotnická záchranná služba.

Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestního činu volejte telefonní číslo
158 - Policie ČR
326 991 239 - obvodní odd. policie Čelákovice

Pokud jste objevili poruchu na plynovém zařízení, ucítili plyn ve Vašem domě nebo okolí, ihned zhasněte všechny plameny, ihned otevřete všechny dveře a okna, ihned uzavřete všechny uzávěry plynu, nepoužívejte elektrické zvonky a telefony, nepoužívejte otevřený oheň, nekuřte, varujte ostatní obyvatele domu a opusťte budovu.
Volejte poruchovou službu z telefonu, který se nachází mimo dům nebo místo úniku plynu. Uveďte jméno, adresu, telefonní spojení, místo poruchy a jeho popis.
1239 - Poruchová služba plynu Středočeské plynárenské, a. s. (toto číslo volejte bez předvoleb i z mobilního telefonu)
737 200 889 - Poruchová služba plynu Český Brod

Při poruše v rozvodné síti elektrického proudu volejte telefonní číslo 800 156 134, poruchy na vodovodním řadu hlaste na telefonním čísle 326 721 507.

OBECNÉ ZÁSADY
Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou v rozhlase, televizi, z tisku nebo hlášením místního rozhlasu, pojízdného rozhlasového vozu, megafonu a od spoluobčanů, se snažte dodržovat následující zásady:
* RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.).
* NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
* VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí.
* NETELEFONUJTE zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.
* NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.
* POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.
* UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.
* UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy.

VAROVNÝ SIGNÁL
Tón sirény - Délka tónu - Název varovného signálu
KOLÍSAVÝ - 140 vteřin - VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA
V České republice je jeden varovný signál. Kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vysílán třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Vyhlašuje se při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku.
Kromě varovného signálu "Všeobecná výstraha" existuje v České republice ještě signál "Požární poplach". Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany.

ZVUK SIRÉNY
Zvuk sirény, vyjadřující varovný signál "všeobecná výstraha", znamená vždycky nějaké nebezpečí. Její zvuk upozorňuje, že může dojít nebo již došlo k mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí. Bude nutné se ukrýt nebo opustit ohrožený prostor a dodržovat opatření stanovená obcemi, zaměstnavateli a správními úřady.
Sirény jsou spolehlivým prostředkem varování obyvatel před nebezpečím a mohou být použity podle potřeby lokálně na ohrožených územích, a bude-li to vyžadovat situace, i na území celého státu.
Akustické zkoušky sirén jsou oznamovány předem v hromadných informačních prostředcích.

KDYŽ ZAZNÍ SIRÉNA (varovný signál "všeobecná výstraha")
Níže uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodně.
1) OKAMŽITĚ SE UKRYJTE
* Vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům.
* Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově.
2) ZAVŘETE DVEŘE A OKNA
* Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.
3) ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI
* Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami.

CO DĚLAT, KDYŽ BUDE NAŘÍZENA EVAKUACE
* Dodržujte pokyny správních úřadů, obcí, popř. zaměstnavatele, kteří organizují nebo zajišťují evakuaci.
* Dbejte pokynů k evakuaci osob nařízených velitelem zásahu.
* Dodržujte stanovené zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a dostavte se na určené místo.
* Při použití vlastních vozidel dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci.

ZÁSADY PRO OPUŠTĚNÍ BYTU NEBO RODINNÉHO DOMU V PŘÍPADĚ EVAKUACE
* Uhaste otevřený oheň v topidlech.
* Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).
* Uzavřete přívod vody a plynu.
* Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.
* Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.
* Kočky a psy si vezměte s sebou.
* Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou.
* Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko.

EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné situace nebo nařízené evakuace.
Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.
Obsahuje:
* Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.
* Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
* Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
* Přenosné rádio s rezervními bateriemi.
* Toaletní a hygienické potřeby.
* Léky, svítilnu.
* Náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.
* Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.

HAVÁRIE V CHEMICKÉM ZÁVODĚ, VE SKLADU CHEMIKÁLIÍ NEBO PŘI DOPRAVNÍ HAVÁRII S ÚNIKEM NEBEZPEČNÝCH LÁTEK
Hlavní činností obyvatelstva je ochrana před účinky chemických látek vhodnými ochrannými prostředky, ukrytí nebo evakuace.
Nezbytná doporučení:
* Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti.
* Uzavřete a utěsněte okna a dveře a další otvory.
* Vypněte ventilaci.
* Sledujte zprávy v hromadných informačních prostředcích.
* Připravte si prostředky improvizované ochrany.
* Připravte si evakuační zavazadlo.
* Budovu opusťte jen na pokyn.

HAVÁRIE V JADERNÉM ENERGETICKÉM ZAŘÍZENÍ NEBO JINÁ HAVÁRIE S ÚNIKEM RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Hlavní činností obyvatelstva je ochrana před účinky radioaktivních látek vhodnými, předem připravenými, či improvizovanými prostředky s ochrannými vlastnostmi, ukrytí nebo evakuace.
Nezbytná doporučení:
* Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti (nejlépe ve sklepních prostorách), pokud možno na straně odvrácené od jaderného zařízení.
* Uzavřete a utěsněte okna a dveře.
* Vypněte ventilaci a utěsněte další otvory.
* Sledujte zprávy v hromadných informačních prostředcích.
* Připravte si prostředky improvizované ochrany dýchacích cest a povrchu těla.
* Připravte si evakuační zavazadlo.
* Jodové přípravky (tablety) a prostředky individuální ochrany odeberte a použijte až na základě veřejné výzvy.
* Budovu opusťte jen na pokyn.
V případě radiační havárie jaderné elektrárny Dukovany a Temelín se obyvatelé, žijící v zóně havarijního plánování, řídí pokyny provozovatelů jaderných elektráren a orgánů státní správy a samosprávy.

OCHRANA PŘED POVODNĚMI
Před povodní:
* Vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou.
* Připravte si pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken.
* Připravit si potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny.
* Vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k použití.
* Připravte se na evakuaci zvířat. Upevněte věci, které by mohla odnést voda.
* Připravte si evakuační zavazadlo.
Při povodni:
* Opusťte ohrožený prostor.
* V případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu).
* Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na vytipované místo, které nebude zaplaveno vodou.
Po povodni:
* Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statická narušenost, obyvatelnost), rozvody energií (plyn, el. energie apod.), stav kanalizace a rozvodů vody.
* Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou, podle pokynů hygienika.
* Informujte se o místech humanitární pomoci.
* Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod.

BIOLOGICKÉ ZBRANĚ
Biologické zbraně mohou být použity ve formě aerosolu (bakterie, viry, toxiny) do ovzduší nebo uzavřených prostor nebo vypouštěním hmyzu (vši, blechy, mouchy, klíšťata) nebo infikováním vody, potravin, vzduchu, předmětů. Smysly člověka je biologické zamoření nezjistitelné. Výskyt se zjišťuje speciálními přístroji a odběrem vzorků.
Jak se chránit před proniknutím nebo zanesením nákazy do organismu:
* nepoužívat vodu z neznámých a nezjištěných zdrojů,
* umět si připravit vodu pomocí chemických desinfekčních prostředků nebo převařením,
* nejíst pevnými obaly nechráněné nebo neprověřené potraviny,
* udržovat čistotu těla i za nepříznivých podmínek,
* zbytečně se nedotýkat a neprohlížet podezřelé předměty,
* při známkách onemocnění ihned vyhledat zdravotnickou pomoc.

CHEMICKÉ ZBRANĚ
Dodržujte pokyny zdravotníků a pracovníků hygienické služby!
Chemické zbraně, t.j. zbraně způsobující ztráty na živé síle toxickými nebo jinak fyziologicky aktivními sloučeninami, patří vzhledem ke své vysoké bojové účinnosti a rozsáhlým prostorovým účinkům mezi hlavní druhy zbraní hromadného ničení. Mohou být použity ve formě aerosolu, v kapalném a plynném skupenství. Působí na organismus mnohostranně. Vyvolávají poškození centrálního nervového systému, dýchacích orgánů, zažívacího traktu nebo narušují metabolismus, jiné mají zpuchýřující účinek.
Jak se chránit před účinky chemických zbraní:
* Urychleně použijte ochranný prostředek, tj. dětský vak, dětskou kazajku, ochrannou masku s filtrem nebo použijte prostředky improvizované ochrany dýchacích cest a povrchu těla.
* Všechny ochranné prostředky dokonale utěsněte.
* Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově.
Při zasažení organismu chemickými zbraněmi platí všeobecná zásada přerušit co nejdříve styk otravných látek s organismem.

PROSTŘEDKY IMPROVIZOVANÉ OCHRANY OSOB V RADIOAKTIVNĚ, CHEMICKY A BIOLOGICKY ZAMOŘENÉM PROSTŘEDÍ
Pokud nemáme k dispozici prostředky individuální ochrany a musíme si chránit dýchací cesty a povrch těla, použijeme prostředky improvizované ochrany.
* K ochraně dýchacích cest použijeme navlhčenou roušku (složený kapesník, ručník, utěrka) přiložením na nos a ústa. Upevněte roušku v zátylku šálou či šátkem.
* Hlavu chraňte čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk.
* Oči chraňte brýlemi - lyžařskými, plaveckými či motoristickými, ale větrací průduchy přelepte lepící páskou. Pokud nemáte tyto brýle k dispozici, chraňte oči přetažením průhledného igelitového sáčku přes hlavu a jeho stažením tkanicí či gumou v úrovni lícních kostí.
* Povrch těla chraňte kombinézou, kalhotami, pláštěnkou do deště, šusťákovou sportovní soupravou. Tyto ochranné oděvy je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů a nohavic.
* Nohy chraňte nejlépe vysokými botami nebo holínkami, ruce nejlépe zakryjeme gumovými nebo koženými rukavicemi.
* Při návratu ze zamořeného prostředí do bytu odložte v předsíni veškerý svrchní oděv do igelitového pytle a zavažte jej. Pokud je to možné, pečlivě se osprchujte, otřete se do sucha a oblečte se do čistého oděvu.
Tyto prostředky, jsou-li správně použity, mohou zachránit životy a ochránit zdraví obyvatelstva.

TERORISTICKÉ AKCE
1) ANONYMNÍ OZNÁMENÍ (uložení bomby, třaskaviny; použití nebezpečné látky apod.)
* Nedotýkejte se podezřelého předmětu.
* Otevřete dveře a okna.
* Zatáhněte záclony, závěsy nebo žaluzie.
* Opusťte budovu a následujte ostatní evakuované do předem vyhrazených prostor.
* Vezměte s sebou všechny osobní věci (osobní doklady apod.).
* Dodržujte pokyny a instrukce vydané správcem objektu.
* Vyčkejte na další instrukce bezpečnostních složek řídících akci.
* V případě nálezu podezřelého předmětu, např. obálky, balíčku, oznamte tuto skutečnost na Policii ČR nebo Hasičský záchranný sbor ČR.
2) TERORISTICKÁ AKCE (za použití střelných zbraní)
* Pokud jste mimo budovu, okamžitě opusťte ohrožené místo.
* Pokud jste v budově, nezdržujte se v blízkosti oken.
* Ukryjte se za vhodným kusem nábytku.
* Striktně dodržujte instrukce vydávané bezpečnostními složkami.
* Vyvarujte se použití pevných telefonních linek.
* Zachovejte klid a rozvahu.

UKRYTÍ OBYVATELSTVA
* Dodržujte pokyny správních úřadů, obcí, popř. zaměstnavatele, kteří organizují nebo zajišťují ukrytí.
* Informace o možnosti ukrytí ve stálém úkrytu získáte u příslušného obecního (obvodního, městského) úřadu nebo u svého zaměstnavatele.
* Před odchodem do úkrytu si s sebou vezměte evakuační zavazadlo a dodržte zásady pro opuštění bytu.
* Pokud nemáte v blízkosti bydliště stálý úkryt, můžete si upravit svépomocí prostory ve vhodných částech bytu nebo obytného domu jako improvizovaný úkryt.

CHOVÁNÍ OBYVATEL V ÚKRYTECH
* Neplýtvejte vodou a potravinami.
* Udržujte pořádek a čistotu.
* Zbytečně nepřecházejte, nehlučte a hlasitě nehovořte.
* Za všech okolností se chovejte klidně a ukázněně, vzájemně si pomáhejte.
* Nekuřte, nepoužívejte otevřený oheň a elektrické vařiče.

PŘÍPRAVA IMPROVIZOVANÉHO ÚKRYTU
* Vyberte vhodný prostor v bytě, domě nebo rodinném domku, který umožní improvizované ukrytí. Vhodnými prostory jsou: sklepy s klenutými nebo železobetonovými stropy, silnými obvodovými zdmi, pokud možno s co nejmenším počtem vstupních a okenních otvorů. Pro případ úniku nebezpečných látek si vyberte prostory odvrácené od směru úniku nebezpečné látky.
* Oblepte veškeré spáry lepicí páskou a ochranu proti možnému zranění střepinami zabezpečte přelepením skla nebo jejich překrytím.
* U rodinných domků zesilte okenní a vstupní otvory přídavným materiálem - prkna, cihly, kameny, pytle s pískem nebo hlínou, násyp zeminy, podpírání stropů vzpěrami.

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.
Základní složky
* Hasičský záchranný sbor České republiky,
* jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí okresu jednotkami požární ochrany,
* zdravotnická záchranná služba,
* Policie České republiky.
Ostatní složky
* vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil a prostředky ozbrojených sil,
* ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory,
* ostatní záchranné sbory,
* orgány ochrany veřejného zdraví,
* havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby,
* zařízení civilní ochrany,
* neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím.

Kde získat informace
Občan
získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracech a ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události na příslušném obecním úřadě.
Zaměstnanec
získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracech a ochraně obyvatelstva v místě dislokace pracoviště od svého zaměstnavatele (příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby).
Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba
získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených krizových opatřeních a způsobech jejich provedení u příslušného obecního úřadu.

Zpracoval Petr Rytina. Vydáno jako příloha měsíčníku Život Úval 2/2005.

 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 981 539, fax: 281 981 696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz