3/2005

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
N A P S A L I   O   N Á S
K A M   A   K D Y
P O L I C I E
Š K O L S T V Í
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
C Í R K V E

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 46

 

 

 

Zima na Fabráku
detail

Zimních radovánek si Fabrák letos užil bohatě. Byli na něm viděti ti, kteří brusle obuli poprvé, proháněli se zde i zkušení bruslaři, jež přidali k dobru i pár krasobruslařských prvků. Nechyběli hokejisté, kteří rozehráli úvalskou extraligu. Sklouznout se přišli i ti nejmenší, tak se na ledě objevil i kočárek.
Někteří přešlapovali na břehu a bystrým okem hlídali své ratolesti. Sníh a mráz stále provázejí naše kroky, a tak si Fabrák ještě bruslařů užije, i když někteří se již těší na jaro. "

 

K A M   A   K D Y

POZVÁNKA na mimořádné
veřejné zasedání zastupitelstva města
,
č. 02/2005,

které se bude konat ve čtvrtek 3. března 2005v 18.00 hodin
v zasedací místnosti Stavebního úřadu v Úvalech.
Program:
1) Změna usnesení (architektonická soutěž základní škola)

Ing. Jana Horová v.r., místostarostka
Ing. Ivan Černý v.r., starosta města

Zveme vás na zasedání valné hromady TJ Sokol,
která se koná dne 8. března 2005
v prostorách TJ Sokol od 19.00 hodin.


8. března
Divadélko KDE PŘESPÁVAJÍ POHÁDKY
od 16 hodin v sálku DPS


SK Úvaly, oddíl kopané pořádá
dne 12. 3. 2005 ve 20.00 hodin v sokolovně
tradiční PLES FOTBALISTŮ
K tanci a poslechu hraje skupina "DD COMBO".
Předprodej vstupenek od 7.2.2005 u pana Líznera
v prodejně autodílů v Pražské ulici
(naproti bývalé poště).
Rezervace na telefonu 728 120 155.
Srdečně zve VV SK Úvaly, oddíl kopané.


18. - 20. března
VÝSTAVA V MDDM
Letem světem - do Egypta

své práce představí Romana Svobodová a děti z výtvarných a keramických kroužků MDDM Evy Šimůnkové
Vernisáž výstavy je 18. března od 18 hodin.


Pozvánka
Výbor místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR Úvaly zve členy na
VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI
,
která se koná v sobotu 19. března 2005 ve 14 h v hotelu "Budka".
Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Úvaly


20. března
VELIKONOČNÍ JARMARK V MDDM
s ukázkami lidové tvorby - zdobení vajec, paličkování apod.
Začátek od 10 hodin


1.- 3. dubna v MDDM
VÝSTAVA SOCHAŘE
JIŘÍHO FŰRSTA


2. - 3. dubna
III. MŠ v Kollárově ulici
Dětský bazar


5. dubna
Divadelní představení Činoherní skupiny Praha
Pohádky kouzelných balonků
od 16 hodin v sálku DPS.


8. dubna v MDDM
Beseda o Srí Lance
s cestovateli A. a M. Kvasničkovými
doplněná výstavou fotografií.
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

Zprávy z rady
(2 jednání)

- Na jednání o dostavbě areálu ZŠ byl přizván JUDr. Plos (Česká komora architektů). Vysvětlil možnosti a doplnil informace o možnost organizovat soutěž dvoukolově. Pro předpokládané celkové investiční náklady na stavbu nedoporučil snižovat cenu projekčních prací pod zákonnou hranici umožňující vyzvanou soutěž (cca 6 mil. Kč). Potvrdil, že město si může vyhradit v zadání soutěže právo vybrat vítěze ze všech "porotou oceněných". Přítomní se shodli na nutnosti svolání mimořádného jednání zastupitelstva, jehož jediným bodem bude změna již přijatého usnesení ohledně vyhlášení vyzvané architektonické soutěže.
- Rada opakovaně projednávala problém stavu hasičského domu. Ing. Böhmem jsou navrženy 2 etapy prací, cenové ohodnocení je 750 tis. Kč + DPH. Je reálný předpoklad, že navrhovaný postup prací je řešením pro stavbu hasičského domu na dalších cca 10 let.
- Rada obdržela informaci o průběhu reklamací na DPS, MDDM a azylový dům čp.203, kterou zpracoval Ing. Böhm.
a) DPS
Stavba protokolárně převzata 1. 4. 2003, byl podepsán doklad o odstranění vad a nedodělků. Záruční doba je 5 let, některá zařízení 1 rok. Reklamační dopis byl zhotoviteli stavby (PSVS, a.s.) odeslán 26.11.2004. Některé závady již řešeny byly, některé se budou řešit neprodleně. Vzhledem k tomu, že se na budově nacházejí poměrně závažné závady, je svolána schůzka s projektantem i zhotovitelem za účelem vyjasnění nedostatků (izolace střechy, prahy na terase, anglické dvorky atd.). O výsledcích chce být rada průběžně informována.
b) MDDM
Stavbu realizovala firma AŠ-ET, s.r.o., k převzetí došlo dne 13. 11. 2002, záruční doba 5 let. Od dokončení stavby docházelo k výskytu vad, které byly postupně reklamovány. Zásadní reklamační řízení se uskutečnilo 6.10.2004. Zatékání terasou bylo odstraněno k 23. 11. 2004. Doklady o vadách a následných škodách byly předány JUDr. Hochmanovi k posouzení právních kroků vůči zhotoviteli.
c) čp.203
Dodavatel stavby je fa ELPON, s.r.o., ke dni předání stavby 27. 8. 2001 nebyl věcně naplněn smluvní vztah. Došlo k převzetí stavby, přestože nebyla dokončena. Následně byl vypracován soupis vad a nedodělků. Jedná se hlavně o neomítnutí obvodových zdí a soklu, nedokončené dešťové svody a návazné úpravy, osazení vrat. Záruční doba je 6 let, písemné reklamace byly odeslány již 3x, zhotovitel neodpovídá. Nedodělky jsou odhadnuty na 80 tis. Kč + DPH. Komín, který byl v havarijním stavu, již byl opraven městem.
d) komunikace po stavbě kanalizace
Dne 10. 1. 2005 proběhlo jednání se zástupci dodavatele ohledně ulice Na Spojce a Klánovické. Bude zajištěn nezávislý posudek a radní dále požadují jasně určit termín pro reakci Metrostavu.
- Při stavbě nových toalet na koupališti bylo zjištěno, že město v minulosti vybudovalo vodovodní přípojku ke kiosku jen provizorně.
- Firma Pro Consult předložila nabídku na zpracování projektové dokumentace na plánované rekonstrukce ulic. Rada s nabídkovou cenou nesouhlasí a požaduje zejména snížit předpokládané stavební náklady změnou technologie.
- Obyvatelé ulice Máchova požádali o komplexní opravu ulice a osazení značek snížení rychlosti na 30 km. Ulice bude zařazena na seznam komunikací, které přicházejí v úvahu pro opravy. Též bude provedeno osazení dopravního značení.
- V návaznosti na zajištění prostředků na stavbu splaškové kanalizace do Chorvatské nabídla firma VRV, a.s., provádění inženýrské činnosti při realizaci a dokončení stavby. Radní nemají námitky proti provádění inženýrské činnosti při přípravě stavby a zajištění finančních prostředků včetně vyhodnocení, ovšem na základě předchozích zkušeností, zejména se stavebním dozorem zajišťovaným firmou VRV, a.s., požadují smluvně zajistit přesné podmínky pro technický dozor.
- Při plánovaném odkanalizování budovy zdravotního střediska bude nutný překop silnice Pražská. Úhrada za omezení užívání vůči SÚS Mnichovo Hradiště (správce silnice) činí 5 tis. Kč.
- Rada souhlasí s vyčištěním cca 50 dešťových vpustí v oblasti mezi ul. Pražskou a Výmolou firmou pí Lackové, Bukovno 88. Náklady budou cca 40 tis. Kč.
- V červnu 2004 provedla Česká inspekce životního prostředí kontrolu zaměřenou na nakládání s odpady obce. Ve VPS byl nalezen neuzavřený a neoznačený sud s vyjetým olejem a dva vyřazené akumulátory. Nedostatky byly neprodleně napraveny a pokuta byla stanovena na minimální zákonné hranici (souhrnně 22 tis. Kč). Rada požaduje ustanovit osobu odpovědnou za odpady ve VPS (navrhuje pí Hanu Černou) a provádět pravidelné čtvrtletní kontroly ze strany odboru investic a životního prostředí (p. Prokůpek).
- Na základě doporučení bytové komise rada schvaluje přidělení bytu č.2, Kollárova 1096, Ivetě Vejmělkové, trvale bytem Úvaly 1051.
- Po delší diskusi se radní přiklonili k názoru, že nebude vypsáno výběrové řízení na polovinu domu čp. 328 a navrhují zvážit variantu prodeje celého objektu, případně jeho zbourání.
- Radě byly předloženy Zásady pro přidělování bytů a zařazení do evidence žadatelů aktualizované bytovou komisí.
- Rada ukládá správnímu odboru v případě neplacení nájemného ze strany nájemců obecních bytů uplatňovat úroky z prodlení.
- Rada souhlasí s umožněním postupného splácení dlužného nájemného manž. Rynešových.
- Uvolněný byt v DPS byl přidělen pí Ludmile Urbanové, bytem Úvaly.
- Rada projednávala investované náklady manž. Salákových do nemovitosti čp. 1182 dle platné nájemní smlouvy.
- Rada schvaluje veřejné hudební produkce - dne 11. 2. 2005 Big Beat v sokolovně a dne 4. 6. 2005 Ouvalskej Bigbít na hřišti pod sokolovnou - a souhlasí s prodloužením hodiny ukončení.
- Rada souhlasí s podnájmem nebytových prostor v čp. 1144, ordinace MUDr. Karáskové, pro Stanislava Raka na provádění masáží.
- Rada vyhlašuje výběrové řízení na prostory v přízemí budovy Zdravotního střediska Úvaly. Prostory budou využity jako ordinace lékaře s odborností, která rozšíří stávající spektrum, nebo pro činnost bezprostředně se zdravotnictvím související.
- Na základě doporučení ředitele ZŠ rada souhlasí s pronájmem služebního bytu pro učitele v čp. 7 pro J. Sigmundovou.
- Paní Drápalíková, které byl přidělen byt v DPS, svou žádost zrušila z osobních důvodů. Oddělení sociální péče navrhuje byt přidělit pí Kebortové, bytem Úvaly, Zálesí 1247; rada souhlasí.
- Na základě návrhu Okresního ředitelství Policie ČR byl byt č. 3 v čp. 1347, P. Velikého přidělen prap. Jiřímu Fejfarovi, který bude služebně přidělen do Úval.
- Rada souhlasí s poskytnutím finanční podpory Centru zdravotně postižených ve výši 3 000,- Kč.
- Rada souhlasí s použitím znaku města Úvaly pro účely reprezentace organizace JUNÁK v zahraničí a dále souhlasí s fin. příspěvkem pro 4 účastnice ve výši 1 000,- Kč na osobu.
- Rada stanovila kritéria pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města 2005.
- Autobusy příměstských linek opět nevhodně parkují v těsné blízkosti přechodů pro chodce u nádraží ČD. Dopravce již byl upozorněn na tuto skutečnost a přislíbil nápravu. Město zašle písemnou stížnost se zdůrazněným požadavkem na nápravu.
- Rada navrhuje instalovat zpomalovací zařízení na silnici I/12 (příčné pruhy). Radní souhlasí a požadují předložit návrhy řešení a finanční náročnost.
- Rada souhlasí s odprodejem starých panelů z areálu sběrných surovin p. Fidlerovi pro nově budovaný areál sběrného dvora, cena 200,- Kč/kus.
- Rada schválila instalaci dorozumívacího zařízení do výtahu v DPS. Požaduje prověřit, zda toto zařízení nebylo předmětem původního projektu a předání.
- Mezi budoucí investice bylo zařazeno zbudování veřejného osvětlení a chodníku v oblasti Zálesí.
- Rada nesouhlasí s žádostí manž. Hoblíkových o odprodej části pozemku p. č. 2007 (naproti nádraží). Pozemek je v zástavě u KB a na jaře 2005 bude upraven.
- Rada schválila dodatek ke smlouvě s firmou Jansa (servis světelné křižovatky), jedná se jen o inflační koeficient.
- Rada obdržela vyjádření arch. Durdíka k záměru firmy Konekta a požaduje předložit projektovou dokumentaci na úpravy stavebního dvora.
- Rada schválila projektovou dokumentaci na zástavbu lokality Chorvatská (samostatné domy, dvojdomy, řadové domy).
- Rada souhlasila s nutností odvodnění začátku ulice Čelakovského a části ulice Kollárova a požaduje předložení úsporného technického řešení obou situací.
- Na základě rozhodnutí zastupitelstva bude provedena kontrola činnosti Stavebního úřadu Úvaly, a to ve spolupráci s krajským úřadem. Radní požadují po vedoucí stavebního úřadu předložit souhlas majitelů pozemků, po nichž jsou zajištěny přístupy/příjezdy k nemovitostem v nově zastavovaných lokalitách U Horoušánek, K Hájovně a Hodov, k umožnění tohoto přístupu/příjezdu. Případně předložení jiného smluvního vztahu, který tuto problematiku řeší. Jedná se zejména u pozemky v ulicích E. E. Kische, Tigridova, Těsnohlídkova, O. Pavla, Muchova, Kupkova, Slavíčkova, Čermákova, Brožíkova, Tichého, Ebenová, Borová, Smrková, Lesní, Modřínová, Jedlová. Dále je požadován seznam došlých stížností s uvedením data obdržení, data a způsobu vyřízení, zodpovídající osoby. Požadované doklady byly předloženy.
- Rada opakovaně požaduje zajištění zaměření aktuálního stavu pozemku, který je nadále zavážen firmou PT Servis.
- Rada projednala za přítomnosti kronikáře města Dr. Pokorného návrh kronikářského zápisu za rok 2004 a doporučila ho ke schválení zastupitelstvu.

Ing. J. Horová – místostarostka

V průběhu měsíce března bude veřejnosti k dispozici
návrh kronikářského zápisu 2004 v budově MěÚ.


Rada vyhlašuje

výběrové řízení na prostory v přízemí budovy Zdravotního střediska Úvaly.
Prostory budou využity jako ordinace lékaře s odborností, která rozšíří stávající spektrum, nebo pro činnost bezprostředně se zdravotnictvím související.
informace na tel: 724 181 518, 281 982 064 – Horová


Rada stanovuje kritéria pro poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města Úvaly pro rok 2005:
a) Žadatelem je společenská, sportovní, kulturní organizace nebo zájmové sdružení se sídlem v Úvalech.
b) Předmětem činnosti žadatele (byť částečným) je práce s mládeží.
c) Žádost je podána písemně.
d) Finanční příspěvek je požadován na konkrétní účel, ne na běžný provoz.
e) Po čerpání příspěvku bude městu předloženo jeho vyúčtování.


USNESENÍ
z jednání veřejného zasedání
zastupitelstva města Úvaly, které se konalo 27. 1. 2005

Usnesení č. Z - 001/05
Zastupitelstvo města schvaluje:
a) návrhovou komisi pro usnesení ve složení: Ing. J. Krutský, p. M. Kolařík, p. P. Rytina,
b) ověřovatele zápisu z dnešního jednání: pí H. Novosádová, Mgr. R. Vorlíčková.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 002/05
Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 003/05
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s činnosti rady města Úvaly za období od 9. 12. 2004 do 27. 1. 2005.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 004/05
Zastupitelstvo města souhlasí se zprávou o činnosti kontrolního výboru.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 005/05
Zastupitelstvo města pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly správnosti formální stránky žádostí o pře-vody pozemků, jejichž převod z Pozemkového fondu ČR na město byl v minulosti zastupitelstvem schválen.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 006/05
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Úvaly pro rok 2005 dle předloženého návrhu, který je nedílnou přílohou tohoto zápisu. Rozpočet je vyrovnaný, příjmová i výdajová část činí 93 421 300,- Kč.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 007/05
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku KN p.č. 3664/3 o výměře 40m2 za celkovou cenu 100,- Kč od SELGEN OSEVA, s.p., v likvidaci a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 008/05
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku KN p.č. 664 o výměře 13m2, která bude oddělena geometrickým plánem a opatřena novým parcelním číslem. Současně pověřuje starostu města k podpisu smlouvy.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 009/05
a) Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku p.č. 838 o výměře 2 007 m2 od TEDO BRNO, a.s., za kupní cenu 500.000,- Kč a pověřuje místostarostku podpisem smlouvy.
b) Zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru - pozemků p.č. 777 o výměře 959 m2, p..č. 776 o výměře 709 m2 , p.č. 837 o výměře 2 323m2, p.č. 815 o výměře 1 710 m2, p.č. 289 o výměře 1 267 m2 a dále pozemky ve zjednodušené evidenci 771/8 díl 1,2 o výměře 479 a 104 m2, 775/116 o výměře 489 m2, 775/117 o výměře 435 m2, 813/6 o výměře 144 m2 a pověřuje místostarostku podpisem smlouvy.
c) Daň z převodu nemovitostí a po-platek za vklad platí kupující. Pro tyto účely město Úvaly zajistí kvalifikovaný odhad ceny pozemků.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 010/05
VZZM souhlasí:
a) s prodejem části pozemků: KN 1416-35 m2 na protihlukovou stěnu, KN 1902/1 (PK 858/2) - 34 m2 na rozšíření kolejiště a protihlukovou stěnu, KN 2615 (PK 863/2)-28 m2 na železn. spodek a odvodňovací příkop, KN 2669/2-5 m2 na železniční spodek a protihlukovou stěnu, KN 2862/1 (PK 851/4)-180 m2 pro rozšíření železn. tělesa, zřízení protihlukové stěny,
b) s uložením sítí jako trvalé věcné břemeno do pozemků: KN 932 - 20 m2 dálkový sdělovací kabel, KN 142/1 (PK 825/4)-24 m2 pro dálkový sdělovací kabel, KN 3048/1 (PK 836 díl 1)-11 m2 pro silnoproudý kabel, KN 21 (PK 836 díl 1)- 8 m2 pro podchod pro pěší, KN 110 - 33 m2 pro sdělovací kabely, KN 2862/1 (PK 851/4) - 2x 56 m2 pro protihlukovou stěnu a sdělovací silnoproudý kabel,
c) s dočasným pronájmem pozemků a vstupy na tyto pozemky: KN 932 - 20 m2 pro úpravu DK, KN 142/1 (PK 825/4)- 24 m2 pro úpravu DK, KN 1902/1 (PK 858/2)- 29 m2 pro výkop kanalizační rýhy, KN 2934 (PK 403)- 48 m2 pro výškovou úpravu ul. Na Spojce, KN 2934 (PK 405/1)-37 m2 pro výškovou úpravu ul. Na Spojce, KN 2934 (PK 838/2)- 126 m2 pro výškovou úpravy ul. Na Spojce, KN 21 (PK 836 díl 1)- 8 m2 pro úpravu silničního přejezdu, KN 110 -106 m2 pro úpravu silnice k železničnímu přejezdu a DK, KN 2615 (PK 863/2)- 37 m2 pro úpravu silnice k železničnímu přejezdu, KN 2862/1 (PK 851/4)- 56 m2 pro výkop kabelové rýhy, KN 3048/1 (PK 836 díl 1)- 245m2 pro výkop kanalizace a silnoproudého kabelu.
Souhlasy se vydávají za podmínky splnění požadavku města na přístup k nádraží ze čtvrti V Setých a prodloužení podchodu do čtvrti Pod Tratí a zapracování těchto požadavků města do projektové dokumentace.
Bez splnění těchto podmínek nebude vydáno kladné stanovisko města Úvaly dne 8. 2. 2005 k pokračování územního řízení na stavbu "Modernizace traťového úseku Praha Běchovice-Úvaly".
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 011/05
Zastupitelstvo města souhlasí se závěrečnou úpravou rozpočtu města pro rok 2004, která spočívá v úpravě položek dotací dle skutečnosti a s přesností na koruny. Změny v příjmové části budou vyrovnány v rámci kapitoly 6409 - všeobecná pokladna u výdajové části. Výdajová i příjmová část rozpočtu 2004 činí 111 401 902,- Kč.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 012/05
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Úvaly č. 1/2005 o místních poplatcích.
Pro: 11 Proti: 1 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 013/05
Zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit od Krajského úřadu Středočeského kraje stanovisko k postupu Stavebního úřadu Úvaly při územním a stavebním řízení v nově zastavovaných lokalitách v Úvalech.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0


Stanovisko Výboru pro prevenci kriminality
zastupitelstva města Úvaly k rozšiřování ubytovacích kapacit na území města Úvaly a v jeho okolí
Vzhledem k tomu, že na území města dochází ke zvyšování počtu podřadných ubytovacích kapacit pro sezónní pracovní síly, vydává výbor pro prevenci kriminality následující stanovisko. Prosíme občany, aby se k němu vyjádřili na adresu výboru pro prevenci kriminality, Městský úřad Úvaly.
1. Členové Výboru jsou si vědomi, že není možné omezovat právo občanů a podnikatelů na nakládání se svým majetkem. Nelze však také omezit právo výboru či kteréhokoli občana vyjádřit v usnesení své stanovisko na takové záležitosti, které mohou ovlivnit kriminalitu v Úvalech.
2. Výbor konstatuje, že obecně (tedy nejen pro případ rozšiřování ubytovacích kapacit) by podnikatelské záměry a potřeby města neměly být v rozporu.
3. Výbor konstatuje, že je vhodné rozšiřovat ubytovací kapacity na území města a jeho okolí za podmínek, že budou tyto kapacity vhodné k ubytovávání širokého spektra klientů, nejen sezónních dělníků a zahraničních pracovníků, ale i turistů, účastníků sportovních a kulturních akcí a podobně.
4. Výbor konstatuje, že rozšiřování ubytovacích kapacit formou obytných buněk a podobných primitivních ubytovacích jednotek nesplňuje podmínky uvedené v bodě č. 3.
5. Výbor vyzývá výkonnou složku města, aby využila veškerých zákonných prostředků k tomu, aby nedocházelo k rozšiřování primitivních forem ubytovacích kapacit na území města a aby vytvářela předpoklady k tomu, aby v Úvalech vznikaly hotely a penziony standardního typu, schopné ubytovávat veškeré typy klientely.

MUDr. Jan Šťastný, předseda výboru pro prevenci kriminality

Platba a svoz komunálního odpadu

V průběhu měsíce února byly doručeny do všech domácností složenky na platbu za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Známky na popelnicové nádoby na rok 2005 jsou k vyzvednutí po prokázání provedené platby na správním odboru MěÚ Úvaly. Informace Vám rádi poskytneme na tel. 281 982 485.
Vzhledem k tomu, že ve smlouvě s poskytovatelem služeb jsou určeny dny svozu, ale již ne hodina svozu, popelnicové nádoby prosím umisťujte před nemovitosti ve svozový den již v ranních hodinách. Tímto opatřením se zamezí případnému nevyvezení nádoby.

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

Zájezdy do pražských divadel

Kulturní komise městského úřadu pořádá zájezdy do pražských divadel. I přes mimořádný zájem občanů není možné z časových důvodů a také podmínek divadelních předprodejců informovat o konkrétním představení v ŽÚ. Vybízíme tedy zájemce o návštěvu divadel, aby sledovali vývěsku u MěÚ a městské knihovny. Případní zájemci se mohou nahlásit na tel. 281 982 485 (pí Tesařová), nebo 607 665 937 (pí Fejtová) s uvedením jména a čísla telefonu.

Jana Tesařová ved. správ. odboru

Připravujeme besedu s PhDr. Zdeňkem Mahlerem

Kulturní komise města připravuje setkání s významnou kulturní osobností a čestným občanem Úval panem PhDr. Zdeňkem Mahlerem. Besedu o odkazu prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, která se konala před pěti lety, mají mnozí dodnes v živé paměti. Nikdo nepochybuje o tom, že pan Mahler má i letos připravena zajímavá témata, kterými zaujme posluchače. O setkání, které se uskuteční ve druhé polovině dubna v sálku DPS, se více dozvíte v příštím čísle Života Úval.

Ing. Vladislav Procházka

 
 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Ze zasedání zastupitelstva

První letošní zasedání zastupitelstva města se uskutečnilo ve čtvrtek 27. ledna. Jednání bylo svoláno především z důvodu schválení rozpočtu města na rok 2005, neodkladného projednání majetkoprávních záležitostí a připomínek k územnímu řízení modernizace traťového úseku ve městě. Kromě toho se po vyslechnutí zprávy o činnosti rady zastupitelé zabývali souhrnnou zprávou kontrolního výboru, přípravou dostavby základní školy a vyslechli názory přítomných občanů.
Místostarostka města paní Ing. Horová seznámila přítomné s návrhem rozpočtu města na letošní rok. Rozpočet byl navržen vyrovnaný, byl v souladu s právními předpisy řádně vyvěšen na úřední desce. Návrh rozpočtu projednal finanční výbor, nevznesl námitky a doporučil ho zastupitelstvu ke schválení.
Běžné provozní a daňové příjmy tvoří cca 48 mil. Kč, tzv. průběžné příjmy (jsou v příjmové a zároveň výdajové části) tvoří přes 7 mil. Kč, příjmy z prodeje majetku (zejména doplatek za pozemky Chorvatská) činí asi 20 mil. Kč. Nejvyššími výdajovými položkami jsou plánované investice. Pro rok 2005 se jedná o dostavbu vodovodu Radlická (přes 5 mil. Kč), rekonstrukci zídky Pražská, včetně chodníku (přes 1 mil. Kč), rekonstrukce části ul. P. Velikého, části ul. Raisova a ul. Janáčkova, odkanalizování budovy zdravotního střediska (750 tis. Kč), architektonická soutěž na dostavbu ZŠ (3,5 mil. Kč), kanalizace v části ulice Chorvatská (přes 3 mil. Kč).
Během diskuse o rozpočtu navrhl pan MUDr. Šťastný vyčlenit částku 100 tis. Kč na projekty výboru pro prevenci kriminality. Pan Ing. Morávek navrhl svázat vyčleněné peníze se souhlasem zastupitelstva s konkrétním projektem. Rozpočet města pro letošní rok byl jednomyslně schválen, příjmová i výdajová část činí 93 421 300,- Kč.
Pan MUDr. Šťastný přednesl zprávu o činnosti kontrolního výboru. Tuto zprávu zastupitelstvo odsouhlasilo. Zastupitelstvo současně pověřilo kontrolní výbor prověrkou správnosti formální stránky žádostí o převody pozemků od Pozemkového fondu ČR.
V oblasti majetkoprávních záležitostí zastupitelé projednali a schválili nabídku státního podniku SELGEN OSEVA adresovanou městu na zakoupení pozemku - příkopu podél silnice na Dobročovice o výměře 40 m2 za 100,- Kč. Paní Ing. Horová dále seznámila přítomné se skutečností, že téměř po čtyřech letech jednání se společností TEDO Brno, s.r.o., došlo k dohodě o koupi a darování pozemků v katastru města o výměře přesahující 10 000 m2. Mezi zakoupené pozemky o celkové výměře 2 007 m2 patří například stráň mezi Kladskou a Dobročovickou ulicí a několik menších pozemků v okolí rybníku Kalák. Současně byly uvedenou společností městu poskytnuty pozemky pod komunikacemi Bulharská, Rumunská, Lužická a Kladská o celkové výměře 8 619 m2 formou daru. Zastupitelstvo koupi pozemků a přijetí pozemků formou daru schválilo.
V souvislosti s připravovanou výstavbou protihlukových stěn podél železniční trati procházející městem a stavebními úpravami na úvalském nádraží zaslal SUDOP Praha, a. s., jako odpovědný projektant stavby Modernizace traťového úseku Praha-Běchovice - Úvaly žádosti o souhlas města s prodejem částí pozemků, žádosti o dočasném pronájmu pozemků a vstupům na tyto pozemky a souhlas s uložením sítí jako trvalým věcným břemenem z důvodu uvedené stavby. Zastupitelstvo tyto žádosti odsouhlasilo. Paní Ing. Horová informovala o výsledcích jednání na ministerstvu dopravy, na němž byly předneseny podmínky souhlasu s projektovanými úpravami v bezprostředním okolí železniční trasy ve městě a na nádraží. Zastupitelé se shodli na názoru, že kladné stanovisko města k pokračování územního řízení modernizace traťového úseku bude vydáno pouze tehdy, bude-li vybudováno spojení pro pěší ze čtvrti V Setých s nádražím a podchod od nádražní budovy ke 2. nástupišti bude prodloužen do ulice Pod Tratí. Hlavní projektant stavby, pan Ing. Matějovský ze SUDOP Praha, a.s., který byl přítomen jednání zastupitelstva, uvedl, že spojovací cesta z Purkyňovy ulice má být situována do místa dnešní 8. koleje po jejím zrušení. Pana Stemberga zajímalo, zda byla projednávána otázka odvedení dešťových vod z drážního tělesa a kdo bude financovat prodloužení podchodu. Starostou města panem Ing. Černým bylo odpovězeno, že odvodnění drážního tělesa připojením na dešťovou kanalizaci je součástí projektu a v současné době je zadán hydrologický průzkum. Pan Ing. Veigel, zastupující Správu železniční dopravní cesty, s. o., konstatoval, že prodloužení podchodu by měla zaplatit tato státní organizace. Pan MUDr. Šťastný se dotázal, jakým způsobem bude dopravován materiál na stavbu a vyslovil obavy z možného poškození Pernerovy ulice. Pan Ing. Matějovský odpověděl, že doprava materiálu by měla být zajišťována pravděpodobně po železnici. Obecně ale mohou být veřejné komunikace pro tento účel využívány, a dojde-li k jejich poškození, musí být uvedeny do původního stavu.
Starosta města pan Ing. Černý informoval o stavu přípravy dostavby základní školy v dolní části náměstí Arnošta z Pardubic. Byl zahájen hydrogeologický průzkum a podrobné zaměření pozemku. Zastupitelé diskutovali o návrhu na vypsání architektonické soutěže vyzvané, protože někteří zastávají názor, že tato soutěž by mohla odporovat zákonu o zadávání veřejných zakázek. Vyzvaná soutěž má zajistit 4 až 5 kvalitních návrhů, většinové zastoupení v porotě budou mít architekti.
Pan MUDr. Šťastný informoval o jednání výboru pro prevenci kriminality a požádal projednat a schválit koncepci prevence kriminality v mikroregionu Úvaly. Pan Kolařík navrhl materiál nejdříve projednat na rozšířené radě. MUDr. Šťastný souhlasil, požadoval však o předání připomínek k předloženému materiálu do 15. února.
V závěru jednání zazněly připomínky a podněty od občanů. Paní Langerová z Atlasové ulice upozornila na trvající neúnosnou situaci v této lokalitě v souvislosti s probíhající výstavbou rodinných domků v okolí, intenzitou nákladní dopravy a dotázala se, zda se uskuteční již dříve slíbená opatření. Paní Ing. Horová odpověděla, že byla provedena taková dopravní opatření, aby Atlasová ulice již nebyla průjezdná. Ing. Černý doplnil tuto skutečnost informací o neuspokojivém výsledku jednání se starostkou obce Horoušany vzhledem k tomu, že ulice U Horoušánek je pouze zčásti na katastru Úval. Město proto na své straně vybuduje prozatímní chodník. Paní Košťálová se dotázala, jak bude řešena další výstavba v této lokalitě a jak bude řešen průjezd těžké techniky dopravující stavební materiál, a požádala o informaci, zda Stavební úřad Úvaly reagoval na žádost Krajského úřadu Středočeského kraje o stanovisko k její stížnosti. Pan Ing. Černý potvrdil, že přístup města se změnil a stavební povolení není vydáno, pokud není zajištěno budování komunikace. Paní Ing. Horová připomněla, že přestože se stále hovoří o komunikacích v této oblasti, nedošlo v některých místech k vy-jmutí předmětných pozemků ze zemědělského půdního fondu a jedná se o ornou půdu, která není majetkem města. Možnost napojení z ulice U Horoušánek bude projednána se společností KIS GARANT, zejména s ohledem na omezení průjezdu těžké techniky. MUDr. Šťastný navrhl prověřit Krajským úřadem Středočeského kraje postup Stavebního úřadu v Úvalech při povolovacím řízení v nových lokalitách v Úvalech. K tomuto návrhu přijalo zastupitelstvo usnesení. Paní Pilátová upozornila na skutečnost, že po ukončení zemních stavebních prací v ulici U Horoušánek nebyla tato komunikace uvedena do původního stavu. Jelikož investorem prací je obec Horoušany, přislíbil starosta Ing. Černý, že prověří situaci přímo na místě a poté bude jednat se starostkou Horoušan o možnosti nápravy. Pan Švihla přednesl připomínky k plánovanému dopravnímu řešení ve Fügnerově ulici, v níž má být jednosměrný provoz v důsledku zúžení Tyršovy ulice. Opatření považuje za nebezpečné vzhledem k velkému stoupání terénu a frekvenci dopravy a navrhuje zamezit vjíždění aut na obslužnou komunikaci. Paní Ing. Baumannovou zajímalo, zda pokračuje jednání s Českými drahami o poskytnutí plochy v prostoru nádraží pro parkování vozidel. Pan Ing. Černý odpověděl, že jednání bylo přerušeno, protože plocha bude v nejbližší době v souvislosti s modernizací železniční tratě využívána pro zařízení staveniště. Na další otázku paní Ing. Baumannové, týkající se způsobu rozdělování finančních prostředků sportovním a zájmovým organizacím z odvodu části výtěžku za provoz výherních hracích automatů, odpověděla paní Ing. Horová. Pevná pravidla rozdělování peněz nebyla stanovena, avšak i letos bude vyhlášeno, v jakém termínu a za jakých podmínek může být žádost podána.

Ing. Vladislav Procházka

Napsal nám Josef Škvorecký

Myslím, že by měli vědět všichni Úvaláci, kteří o to mají zájem, že jsme poslali knihu "Úvaly v průběhu staletí" také do Kanady panu Josefu Škvoreckému. Jak víte, je v ní i zmínka o něm a jeho jméně. Nyní přišel dopis, ve kterém na knihu reaguje.

Z něj vyjímám:
"Kniha o Úvalech došla před několika dny, prohlédl jsem ji, sem tam něco přečetl, líbily se mi velmi dobové fotografie a vůbec, jak je kniha zeditována a vydána. Gratuluju! Samozřejmě mě potěšil článek o Škvoreckých."
A v závěru dopisu pak Josef Škvorecký píše:
"Ještě jednou Vám děkuju za krásnou a cennou knihu, i za ten článek a pozdravujte, prosím, svoje spolupracovníky, vyřiďte jim taky můj dík".

Tolik Josef Škvorecký o této knize. Když se kniha připravovala, psali jsme totiž panu Škvoreckému, že tam chceme uveřejnit článek o Škvorci a jeho spojení s ním a jak souvisí jméno Škvorecký se Škvorcem a Smiřický jako literární postava s pány ze Smiřic. Myslím, že je to drobná zajímavost ověřená u nejpovolanějšího. A ještě na závěr autentický podpis Josefa Škvoreckého.

Jiří Štork
detail
Foto p. Škvorecký

Kulturní pozvánka

Mnozí z vás zřejmě nevědí, že v Újezdě n/Lesy, tedy téměř "za humny", byl otevřen kulturní sálek nazvaný D-KLUB, budova Masarykovy školy, Staroklánovická 230. Jeho program přikládám:

1) Festival Pražské oblastní přehlídky amatérského divadla
Tento festival je grantově podporován, proto je vstupné na představení DOBROVOLNÉ.

Pátek 11. 3.
16.00 Divadlo Amatérů: Daniel Tůma: Variace na italské téma (60min.)
17.35 Divadlo Bez obav: Kateřina Lysíková: Už žádné potíže (80min.)
20.00 Mrsťa Prsťa: Martin Drahovzal a Mrsťa Prsťa: Maskaráda (30min.)
21.30 DS Monde: Pierre-Henri Cami (př. Jiří Konůpek): 9x Cami (50min.)

Sobota 12. 3.
9.00 Riyo: Peter Shaffer: Equus (120min.)
11.40 Divoj: M. Brering (př. Jan Werich): Král a žena (30min.)
12.50 Divoj: A. P. Čechov (př. M. Melanová): Slzy, které svět nevidí (30min.)
15.00 Rachtámiblatník: Zdeněk Podsklaský: Žena v trysku století (120min.)
18.00 DS Tyrš: Karel Pleiner: Babinec /Entrtajneři (120min.)
21.20 Divadlo na cestě: V. K. Klicpera: Ženský boj (60min.)

Neděle 13. 3.
9.00 Divadlo bez zábran: Pavel Dostál: Případ Grendwai (105min.)
11.40 Arthure: Daniela Fisherová: Náhlé neštěstí (70min.)
13.45 us Marvin: Milan Uhde: Zubařovo pokušení (35min.)
15.20 Divadlo Promiňte: Christoper Durang (př. H. a L. Synkovi): Nevyléčitelní (105min.)
17.35 Divadlo na zkoušku: Felix Mitterer, Edward Albee: Buráky a písek (85min.)
20.00 Vyhlášení výsledků

2) Pro děti:
Úterý 15.3.
15:00 Expedice Volovec - pohádka o hraběti Rdousilovi
od 4 let, vstupné děti 35,- / dospělí 45,-

Pátek 1.4.
10:00 Potrestaná beruška, vstupné 5,-
18:00 zahájení Noci s Andersenem (školní trhy, rej masek)
19:00 Nebojte se strašidel,
loutkové představení, vstupné 40,-
21:00 velké představení pro děti - překvapení

Sobota 2.4.
15:00 Jak rozezpívat princeznu, vstupné 10,-
17:00 Pohádkový les

Informace u p. Šubrta - 604 430 069 nebo na orbit@wo.cz

Mohu doporučit, prostředí je příjemné a ceny velmi přijatelné.

Ing. J. Horová – místostarostka

Nález prstenu.

Na ulici byl nalezen prsten. Zřejmě pánský. Nyní je uložen na Městském úřadě Úvaly v podatelně, kde je možné se informovat.


VÝZVA OBČANŮM

Vedle zajímavých kulatých místních výročí se Úval dotýká nejvýznamnější celostátní svátek letošního roku a tím bezesporu je 60. výročí osvobození naší země z područí hitlerovského fašismu. Běh květnových dnů před šedesáti lety v Úvalech ve světle pražského povstání, byl jistě také revoluční. Řada přímých pamětníků dnes ještě žije mezi námi. Pod patronací kulturní komise města připravujeme výstavu, která nám znovu připomene události května 1945 v našem městě a připomene i činy lidí, kteří neseděli netečně s rukama v klíně. Výstava bude otevřena v květnových dnech t.r.
Obracíme se proto prostřednictvím Života Úval na vás, přímé pamětníky, popř. potomky aktérů květnových událostí, se žádostí o zapůjčení dobových fotografií, dokumentů a různých předmětů, které výstavu obohatí a připomenou konkrétní lidi se jmény, konkrétní události.
Zapůjčené fotografie, dokumenty, dopisy, letáky, plakáty, další předměty a podobně shromažďuje kronikář města Dr. Vítězslav Pokorný na faře Církve československé husitské, Pražská 180 nejdéle do 15. dubna 2005. Předem děkujeme a garantujeme, že vše zapůjčené v pořádku vrátíme.

Jiří Štork, autor výstavy, Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města, Ing. Vladislav Procházka, vedoucí redaktor Života Úval

O čem psal Život Úval před 44 lety

VÝBOR ŽEN
K mezinárodnímu dnu žen a 40. výročí KSČ získaly do dnešního dne členky VŽ závazky na jarní řepné práce ve výměře 8 ha.
V získávání závazků se pokračuje.
Výbor žen zve úvalskou veřejnost na oslavu MDŽ, která se koná v neděli, dne 12. března 1961 ve 14 hod. ve velkém sále Kulturního domu.
IB


Komise pro obchod a výživu upozorňuje všechny občany, aby se každý včas, tj. v jarních a letních měsících zásobil uhlím na příští zimu. Toto opatření je velmi nutné, aby se neopakovala kalamita letošního roku.
Předseda komise, (Život Úval č. 3/1961, str. 3)


Ráda bych touto cestou poděkovala členům kulturní komise a všem ostatním zúčastněným, kteří se podíleli na přípravě a realizaci V. městského plesu.
Dále děkuji všem sponzorům za peněžité i věcné dary.

Helena Novosádová, předsedkyně kulturní komise

(Omylem nebyl tento text otištěn již v únorovém čísle ŽÚ. Tiskárna se tímto pí Novosádové omlouvá.)

Vzpomínka na pana Oldřicha Hanzala

Dne 3. února 2005 zemřel po těžké nemoci ve věku 68 let pan Oldřich Hanzal, starosta Městské části Praha-Klánovice. Klánovice se oficiálně rozloučili se svým starostou důstojným obřadem, který se konal v nové sportovní hale u školy. Na pohřeb přišlo několik set místních lidí, poslední sbohem přišli vyjádřit starostové z Prahy a okolí a další smuteční hosté.
Pan Hanzal byl starostou šest let. Vystupoval skromně a nenápadně, ale pro Klánovice byl velmi prospěšný. Klíčem k úspěchu bylo uklidnění rozbouřených klánovických vod. Byl členem ČSSD, ale stranická příslušnost nebyla důležitá, aspoň v tomto případě. Kolem jeho osoby se v zastupitelstvu vytvořila silná většina z ODS, KDU-ČSL a dalších. Všechno, o co se snažil, se mu nepodařilo, ale pozitiva rozhodně převažují. V Klánovicích byly prakticky dobudovány inženýrské sítě a ve velké části i vozovky a chodníky. Vrcholem jeho úspěšného působení bylo vybudování sportovní haly při Masarykově základní škole v Klánovicích. Zajišťování finančních prostředků má v Praze jiná pravidla než v jiných obcích. Městské části si musí zejména peníze na investice vybojovat u celopražského zastupitelstva z rozpočtu Prahy a v tom bylo vedení Klánovic úspěšné.
Pan Hanzal měl velmi dobrý vztah k Úvalům. Už v padesátých letech jako mladý tovární jezdec JAWY závodil v motocyklových soutěžích v Úvalech. Stál zde i na stupních vítězů, je to zachyceno na fotografiích z té doby. Jako starosta sousedních Klánovic se zúčastnil oslav 700 let Úval a městského plesu.n

Ing. Ivan Černý

Anketa
www.Uvaly.cz

Výsledky ankety umístěné na www.Uvaly.cz v období od 16.1. do 15.2.2005:
Jak často někdo z vaší rodiny navštíví městský úřad?
- několikrát za měsíc 8% (3)
- jednou za měsíc 20% (8)
- méně než 12x za rok 38% (15)
- poslední rok jsme úřad nenavštívili 35% (14)
V anketě na téma ""odpadní vody domácností"" můžete hlasovat na www.uvaly.cz můžete do 15. března 2005.
www.Uvaly.cz/mesto - informační rozcestník
www.Uvaly.cz/adresar - katalog služeb a podnikatelů
www.Uvaly.cz/doprava - dopravní informace
www.Uvaly.cz/kalendar - informační kalendář
www.Uvaly.cz/reality - aktualizovaná realitní nabídka
www.Uvaly.cz/MeU - informace občanům o úřadech
www.Uvaly.cz/ZivotUval - pravidelný měsíčník
www.Uvaly.cz/knihovna - Městská knihovna
www.Uvaly.cz/mapa - aktuální mapa města
www.Uvaly.cz/pocasi - předpověď počasí
www.Uvaly.cz/anketa - nová anketa
 

 

N A P S A L I   O   N Á S

V okolí města vznikají černé skládky
Město Úvaly se brání černým skládkám, které se vyskytují v jeho nejbližším okolí. Problematická situace je u silnice na Přišimasy a na Tlustovousy. Městská rada vyzvala majitele pozemků, aby je uklidili a zamezili vzniku skládek.
(fš)(MF DNES 5. 2. 2005)


Mladíci s dívkou ukradli lešení
Dva mladíci z Nehvizd a z Úval a devatenáctiletá dívka z Úval jsou podezřelí z krádeže lešenářských trubek. Trubky v hodnotě 15 tisíc korun vzali z areálu bývalého cukrovaru. Policisté věci vrátili majiteli a případ zpracovávají ve zkráceném přípravném řízení.
(čtk) (Mladá fronta DNES, 27. 1. 2005)


Skupina Divokej Bill sahá na nejvyšší prodejní mety
Záznam koncertu z pražské Lucerny kapely Divokej Bill, tvořené muzikanty z Českobrodska a Úvalska, se stal v současnosti pátou nejprodávanější deskou. Billa předstihli pouze finalisté soutěže SuperStar Aneta Langerová a Šárka Vaňková, Daniel Landa a soundtrack z filmu Snowboarďáci, který hitparádě kraluje. "Na tu Lucernu jsme se obrovsky chystali, pozvali jsme i hosty ze spřízněných kapel, jako jsou Tři sestry, Lety mimo, Wohnout nebo Medvěd 009. Považujeme to za náš dosavadní vrchol," shrnul úspěšný koncert zpěvák a kytarista Václav Bláha.
Z tohoto koncertu, jehož obrazový záznam odvysílala i televize, vydala kapela také DVD. Dočkalo se uznání fanoušků. "Už jsme za něj dostali zlatou desku," usmívá se lídr úspěšné kapely.
(hej) (Kolínský deník, 28.1.2005)
 

 

P O L I C I E

Řidič srazil v Úvalech u autobusové zastávky dívku

Jedenáctiletou místní dívku srazil 15. 2. odpoledne řidič automobilu mezi dvěma autobusovými zastávkami v Úvalech. Muž jel od Úval směrem k obci Nové Jirny. Po střetu řidič dívku odvedl domů a předal ji rodičům. Ti si však na něj zapomněli vzít kontakt, takže policie nyní po muži vyhlásila pátrání. Dívku rodiče odvezli do nemocnice a nechali ji zde na pozorování s podezřením na otřes mozku. Svým jednáním je nezjištěný řidič podezřelý z porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích a ze spáchání přestupku.

npor. Mgr. Diana Bušková

 
 

D I S K U S E

Lisovna Essa Czech

Jak jste již byli na stránkách ŽÚ informováni, připravuje firma Essa Czech zásadní rozšíření lisovny na Hodově. Chceme vás touto cestou informovat o posledním vývoji, stejně jako seznámit s názorem obyvatel v okolí.
Po dvou letech zdánlivého klidu předložila firma Essa Czech dokumentaci EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) k plánovanému rozšíření. Výkresy byly již v ŽÚ zveřejněny, v základních bodech se jedná o:
- trojnásobné zvětšení výrobní plochy,
- čtyřnásobné zvýšení kapacity výroby a nákladní dopravy,
- přiblížení výrobních hal na 50 metrů od obytné zástavby, s převýšením hal více než 15 metrů,
- 30 měsíců stavebních prací.

Každý si asi snadno odpoví na otázku, co by realizace tohoto záměru pro okolní obytnou zástavbu, již tak postiženou současnou halou a jejím provozem, znamenala. Namísto toho však dokumentace hýří optimismem, konstatuje naprosto minimální až nulový vliv rozšíření na životní prostředí i krajinný ráz. Ve své absurdnosti jde tak daleko, že dokonce rozšíření prezentuje jako zlepšení současného stavu a celkově působí spíše jako obhajoba firmy Essa Czech, než reálné zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů na životní prostředí. Bohužel velmi nápadně připomíná původní dokumentaci k lisovně, s jejíž "reálností" jsme my v okolí denně konfrontováni.
Iniciativou zastupitelstva se 2. prosince konalo setkání zastupitelů s občany, které mělo vzájemně vyjasnit názory a postoje obyvatel a města k záměru rozšíření. Zúčastnilo se velké množství občanů, převážně obyvatel okolí lisovny. Přítomní zástupci firmy Essa Czech pouze potvrdili, že na stávajícím přístupu firmy k okolí a řešení problémů se nic nezměnilo a nezmění. Dále se setkání neslo v duchu vyjádření jednotlivých občanů, převážně zděšených a rozhořčených nehorázným záměrem a konstatujících fatální negativní vlivy lisovny na kvalitu života lidí v sousedství továrny, stejně jako hodnotu nemovitostí. Zkušenosti s chováním firmy jim bohužel nedávají ani nejmenší důvod k optimismu a ze strany občanů nezazněl jediný pozitivní názor na plánované rozšíření.
O týden později se konalo veřejné zasedání zastupitelstva, které mělo rozhodnout o stanovisku města k záměru rozšíření lisovny. Opět za hojné účasti občanů zastupitelé nejprve odmítli hlasovat o variantě výstavby pouze jedné haly a poté valnou většinou odhlasovali zásadní nesouhlas města s plánovaným rozšířením lisovny. Chtěli bychom jim za podporu občanů dodatečně poděkovat.
Veřejné hlasování bylo přínosem i v tom, abychom si ujasnili názory jednotlivých představitelů města. Velmi by nás zajímalo, čí iniciativou byl návrh předložený starostou Ing. Černým, aby byla schválena stavba pouze jedné haly namísto tří. Firma Essa Czech v dokumentaci žádnou takovou alternativu neuvedla, navíc je naprosto jasné, že se jedná pouze o pokus použít takzvanou "salámovou metodu", tedy účelové rozdělení celého záměru na menší, snáze prosaditelné části. Město se mělo pouze vyjádřit k předložené dokumentaci, nikoli dávat svoje technické návrhy, a proto zastupitelstvo správně odmítlo o tomto irelevantním návrhu hlasovat.
Další otázkou, která vzbuzuje velké pochybnosti, je stanovisko zpracovatele územního plánu Ing. arch. Durdíka k souladu záměru s územně plánovací dokumentací. Toto, zřetelně negativní, stanovisko si město vyžádalo jako jeden ze dvou odborných podkladů svého vyjádření k dokumentaci EIA. Zásadní otázkou je, proč jej tedy ve svém vyjádření nepoužilo, a ani nebylo k vyjádření přiloženo. Proč pan starosta veřejně zpochybňuje stano-visko architekta, který je jako odborný garant po mnoho let zodpovědný za zpracování územního plánu a kterému za to město platí nemalé peníze? Ze stanoviska Ing. arch. Durdíka citujeme: "Záměr není v souladu se schváleným ÚPn, protože územní plán má v této lokalitě funkční využití (kromě 25m širokého pásu izolační zeleně) všeobecně smíšené území, komunikaci vedenou severojižním směrem a za ní území nerušící výroby (v ÚPn lokalita č. 46). Stávající hala, ani její navržená dostavba toto vymezení funkčního využití nesplňují. Haly, i jejich zpevněné plochy, zasahují výrazně do pásma určeného pro drobné podnikání".
V současné době probíhá zpracování takzvaného posudku EIA. Kromě města Úvaly a zpracovatele územního plánu vyjádřila zásadně negativní stanovisko k záměru také Krajská hygienická stanice. Ta argumentuje především rozporem s územním plánem, neprůkazností předložených výpočtů, podhodnocením stávající hlukové zátěže a také dalším zhoršením dopravní situace na silnici II/101. V neposlední řadě je třeba zmínit odmítavá vyjádření občanských sdružení, stejně jako podstatné části rodin obývajících domy v okolí. Můžeme jen doufat, že tentokrát zvítězí zákon a zdravý rozum.
V dosavadním průběhu událostí bohužel dodržování zákonů nebylo pravidlem. Současná lisovna stojí v rozporu s územním plánem, nebylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí v procesu EIA. Stejně tak byla v rozporu se zákonem i zkolaudována, bez ohledu na negativní stanovisko krajského úřadu a ministerstva životního prostředí. Jelikož odpovědné úřady nesjednaly nápravu, obrátili jsme se na Ústavní soud a Veřejného ochránce práv - ombudsmana. Ústavní stížnost je prozatím v jednání, nicméně jsme již obdrželi vyjádření ombudsmana. Ten dává obyvatelům okolí ve většině věcí za pravdu a konstatuje velké množství pochybení i vyloženě protiprávního jednání, a to zejména ze strany Stavebního úřadu Úvaly a bývalého Okresního úřadu Praha-východ. Vedoucí příslušného referátu okresního úřadu byla v té době Ing. Hana Kameníková. Ze zprávy o výsledku šetření ombudsmana si dovolujeme citovat následující pasáže:
"Co se týče hodnocení souladu s územně plánovací dokumentací, jak jsem naznačil ve zprávě o výsledku šetření, ztěží lze souhlasit s tím, že se v případě výrobního závodu ESSA Czech, spol. s r.o., jedná o "nerušící výrobu", a to již se zřetelem na charakteristiky této výrobní činnosti (lisovna a svařovna plechových komponentů pro automobilový průmysl v třísměnném provozu včetně svátků). To, že výrobu nelze označit za nerušící, ostatně ve svém vyjádření výslovně konstatuje Krajská hygienická stanice."
"Celkově nezbývá než konstatovat, že zejména postupy Stavebního úřadu v Úvalech v dané kauze vzbuzují silné pochybnosti o jeho nestrannosti (viz též jeho souhlas s uvedením stavby do zkušebního provozu bez projednání s dotčenými orgány státní správy, navíc bez časového omezení)."
"Situaci v Úvalech s odstupem času vnímám jako zřetelný důsledek selhání procesu územního plánování. Za základní přitom považuji pochybení stavebního úřadu na samém počátku povolovacího procesu, od něhož se odvíjí celá další problematická koexistence výrobního závodu ESSA Czech, spol. s r.o., a obytné zástavby."
"Pokud jde o veřejným ochráncem práv shledaná pochybení v činnosti státní správy vzhledem k tomu, že okresní úřady v mezidobí zanikly, nezbývá nyní, než je vytýkat již jen Stavebnímu úřadu Městského úřadu v Úvalech. V tomto směru je nezbytné, aby uvedený úřad pochybení, jichž se dopustil, reflektoval a ve své činnosti se jich napříště vyvaroval."
K žádné reflexi ze strany stavebního úřadu však bohužel nedošlo. Jak jsme se nedávno dozvěděli, byl v hale instalován další lis. Čtyřistatunový postupový lis, včetně základů, byl instalován se souhlasem stavebního úřadu pouze na základě ohlášení. Stejného ohlášení, na základě kterého lze postavit plot nebo kůlnu, ale nestačí ani pro postavení nebo zbourání příčky ve vašem bytě. Práce Stavebního úřadu v Úvalech a jeho vedoucí ing. Bulíčkové je skutečně do očí bijící a je s podivem, že je něco takového vůbec možné. Nedodržování zákonných termínů, nezákonné vyžadování povinností úřadu po stavebnících, nečinnost, neznalost a nedodržování zákonů, vše je na denním pořádku. Čtenářům ŽÚ jsou jistě známy poslední kauzy, jako je tříleté ignorování situace v Atlasové ulici nebo ze strany stavebního úřadu popírané navážení do objektu bývalé čističky, denně sledované i členy zastupitelstva. V objektu lisovny Essa Czech pak více než tři roky stojící protihluková zeď, která dodnes zůstává černou stavbou. Výčet nezákonností ze strany stavebního úřadu je daleko nad rámec tohoto článku a je skutečně s podivem, že je tato situace orgány města ignorována a nikdo nenajde odvahu k nápravě. Práce stavebního úřadu je ostudou našeho města a výzýváme všechny občany, aby se na nás obrátili se svými problémy, abychom mohli společně oslovit nadřízené orgány státní správy, pokud není na úrovni města vůle tyto problémy řešit.
Na závěr je třeba si uvědomit, přes všechna pochybení úředníků, že je to firma Essa Czech a nikdo jiný, kdo se nám chystá zlikvidovat zbytek naší existence v Úvalech. Slyšeli jsme v poslední době hodně o oprávněných zájmech investora a případném znehodnocení investice v případě znemožnění další výstavby. Je však evidentním faktem, že v době územního řízení na stavbu lisovny již byla vydána územní rozhodnutí na obytnou zástavbu v okolí. Firma Essa Czech si tedy byla dobře vědoma, do jakého území vstupuje a mohla snadno předpokládat budoucí problémy. Věděla naprosto přesně, co se zde chystá postavit, na rozdíl od vlastníků okolních nemovitostí, kterým byla zástupcem investora plánovaná hala prezentována jako nízká nehlučná zástavba skrytá v zeleni. Současná situace tedy není naší vinou a nevidíme jediný důvod, proč bychom měli trpět za chyby a nesolidní jednání jiných.
Za občanské sdružení Nové Úvaly

Mgr. David Zapletal, Dr. Zdeněk Šolc a Ing. Jan Smolík

Reakce na článek OS Nové Úvaly

Článek občanského sdružení Nové Úvaly je možno rozdělit na dvě části. K první části článku se bude vyjadřovat pan starosta, Ing. Černý, a kompetencí stavebního úřadu jako orgánu pověřeného výkonem státní správy se netýká.
Druhou část článku lze rozdělit do dvou rovin. V první části členové sdružení polemizují o oprávněnosti výstavby závodu, který byl zkolaudován a je užíván. Nepřinášejí naprosto žádné nové argumenty, pouze s tvrdošíjností sobě vlastní opakují argumenty, které byly relevantně vyvráceny řadou orgánů včetně orgánů odvolacích. Je nad možnosti tohoto příspěvku se znovu zabývat věcnými argumenty, které by vyvracely názory členů sdružení. Celá záležitost již byla projednávána tolikrát a byly o ní popsány stohy papíru, že nechci občany Úval znovu zatěžovat celou problematikou.
Správními orgány všech stupňů bylo zkonstatováno, že v případě již zkolaudované stavby nebyla povinnost provádět posouzení vlivu stavby na životní prostředí v rámci kolaudačního řízení, což by bylo i v rozporu se smyslem kolaudačního řízení. Kolaudačním rozhodnutím se povoluje užívání stavby a stanoví se podmínky užívání, je-li to potřeba. Jeho hlavním smyslem je zjištění, zda byla stavba provedena dle dokumentace schválené ve stavebním řízení a v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením. Užívání nelze povolit, má-li stavba nedostatky bránící užívání nebo ohrožující zdraví a bezpečnost osob. Po zjištění takových nedostatků je řízení přerušeno a stanovena lhůta k jejich odstranění. Je zcela nesporné, že smyslem kolaudačního řízení není řešit otázku zda stavbu postavit, kde a za jakých podmínek, což je úkolem územního a stavebního řízení. Z toho tedy plyne, že vlastním kolaudačním rozhodnutím nemůže již dojít ke změně poměrů v místě a k negativnímu ovlivnění životního prostředí, neboť případné změny týkající se životního prostředí byly již projednány v rámci územního a stavebního řízení, ve kterém došlo k povolení stavby. V těchto řízeních také bylo uloženo závaznými podmínkami, jak postupovat. Kolaudace stavby, která byla postavena v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a příslušnou dokumentací není sto se dotknout zájmu na ochranu přírody a krajiny jiným novým způsobem, než bylo v předcházejících řízeních posuzováno. Pouze připomínám, že v průběhu výstavby nedošlo k žádné změně či odchylce od původně zamýšleného a posuzovaného záměru.
Otázka nutnosti posuzování záměru výstavby závodu ESSA Czech, spol. s r.o., v Úvalech dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí byla řešena v územním řízení o umístění stavby. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že dotčený orgán státní správy na úseku posuzování vlivu na životní prostředí, tzn. tehdy Referát životního prostředí Okresního úřadu Praha - východ, rozhodl, že posuzování vlivů není třeba provádět. Podotýkám, že toto opatření dosud nebylo žádným orgánem zrušeno. Stavební úřad jako správní orgán je předcházejícími stanovisky příslušných dotčených orgánů státní správy vázán a nepřísluší mu je zpochybňovat.
Rovněž tak dotčené orgány státní správy při rozhodování o umístění stavby a o vydání stavebního povolení nikdy ve svých stanoviscích nevyjádřily pochybnosti o výstavbě a o jejím průběhu. Stavebník postupoval zcela v souladu s výše uvedenými rozhodnutími, schválenou projektovou a stavebně technickou dokumentací, správními předpisy a pokyny příslušných správních úřadů. Je nepochybné, že nikdy zákon v souvislosti s výstavbou neporušil.
Členové sdružení argumentují rovněž stanoviskem Ministerstva životního prostředí ČR. Toto stanovisko však není oficiálním stanoviskem dotčeného orgánu státní správy a má pouze doporučující charakter. Naskýtá se rovněž otázka, nakolik toto nezávazné stanovisko bylo vydáno v souladu s interními předpisy MŽP.
Jak již bylo výše uvedeno, nelze klást za vinu stavebnímu úřadu skutečnost, že nebyla v první etapě provedena studie EIA. Tento závěr podpořil i veřejný ochránce práv, když ve své již mnohokráte citované zprávě uvedl: "Jelikož v rámci šetření vyvstaly pochybnosti, týkající se výkladu pojmů a metodického vedení na úseku posuzování vlivů na životní prostředí, obrátím se současně samostatným dopisem na ministerstvo životního prostředí s požadavkem na objasnění situace tak, aby se podobným nejasnostem bylo možno v budoucnu vy-hnout."
Několika znaleckými posudky a měřeními, prováděnými i za účasti zástupců občanského sdružení, byly vyvráceny i argumenty o nadměrném hluku. Tvrzení členů sdružení, že intenzita hluku "prokazatelně" překračuje hygienické normy, je nesprávné a nepravdivé. Protokoly o měření hluku byly doloženy okresnímu hygienikovi a na základě výsledků těchto měření tento souhlasil s uvedením stavby do trvalého provozu.
Naopak je skutečností, že aktivity členů sdružení znemožňují provozovateli provádět jakákoliv vnější opatření. Stalo se tak například odvoláním proti dodatečnému povolení stavby protihlukové stěny, která už v rozestavěné podobě má prokazatelné účinky na snížení hladiny hluku. V této souvislosti se dá velmi těžko pochopit postoj občanského sdružení, které na jedné straně poukazuje na údajný nadměrný hluk vycházející ze závodu, avšak na druhé straně blokuje jakékoliv snahy o snížení hladiny hluku.
Obdobně je nesprávné tvrzení, že se stavební úřad nezabýval otázkou, zda skutečné provedení stavby neohrožuje veřejné zájmy z hlediska ochrany životního prostředí.
Druhá část článku již dopředu polemizuje s teprve zpracovávanou studií EIA na plánované rozšíření lisovny. Vzhledem k tomu, že tato studie v rámci správního řízení dosud stavebnímu úřadu nebyla předložena, nelze se k ní relevantně vyjadřovat. Stavební úřad není nadán jasnozřivostí jako někteří členové sdružení, kteří již dopředu nesouhlasí se závěry, které dosud nebyly vyřčeny.
Rovněž tak nelze dopředu předjímat výsledek správního řízení o vydání územního rozhodnutí na rozšíření lisovny. To bude, samozřejmě, zohledňovat všechny podkladové materiály a stanoviska dotčených orgánů státní správy. Jakékoliv předběžné závěry by byly hrubým porušením správního řádu, tedy chováním tolik stavebnímu úřadu vytýkanému v článku. Lze si pouze z celého obsahu článku domýšlet účel a cíl jeho sepsání. Nátlak některých stavebníků na správní orgán, který leckdy v obecném zájmu musí činit kroky, které se jednotlivcům ne vždy líbí, je zahalen do vzletných frází a skryt za "šlechetné ideje". Nesouhlas se subjektivně chápaným principem demokracie: "buďto bude po mém, nebo tě odvoláme" je vydáván za "ostudu města". Stavební úřad v souvislosti s rozsáhlou výstavbou v Úvalech a spádových obcích vyřizuje mnohonásobně více agendy, než je jeho kapacita, a nikdy se nebránil věcným a opodstatněným připomínkám občanů.

Ing. Helena Bulíčková, vedoucí Stavebního úřadu Úvaly

Několik poznámek k článku o ESSA CZECH

Nejdříve ze všeho k otázkám směřujícím k mým vystoupení na veřejném zasedání zastupitelstva města dne 9. prosince 2004. Skutečně jsem navrhoval doporučit variantu výstavby jedné haly. Nikdo za tím nebyl, jak se snaží autoři článku čtenářům podsunout. Vedla mě k tomu úvaha, že by manipulace s materiálem při vykládce i nakládce byla prováděna v nové hale a tak by byla odstraněna i jen možnost zatížit hlukem z této činnosti okolí továrny. Další výhodu tohoto řešení spatřuji v tom, že nová hala by ještě více utlumila šíření hluku ze stávající výrobní haly jižním směrem, tj. k nejbližší obytné zástavbě. Přístavba jedné haly je v záměru firmy ESSA CZECH uvedena jako samostatná etapa se stej-ným vyhodnocením jako ostatní etapy a logicky vychází hluková zátěž při této etapě nejlépe ze všech řešení. Po výstavbě jedné haly, celkem druhé, když stávající počítáme jako první, by na pozemku ESSY zůstalo dost prostoru pro zemní úpravy a osázení stromy tak, aby se částečně eliminoval veliký rozdíl mezi hmotou továrny a nejbližšími rodinnými domy.
Stanovisko zpracovatele územního plánu města Ing. arch. Durdíka nikdo nezpochybňuje. Na zasedání jsem pouze oznámil, že není účastníkem řízení. Městský úřad si jeho stanoviska v posledních letech vyžaduje prakticky ke všem větším stavebním záměrům na území Úval a využívá je při návrhu stanovisek za město v rámci zejména územních řízení. V tomto případě převážil v zastupitelstvu názor, že záporné stanovisko města má být podpořeno jen velmi krátkým zdůvodněním. Na zasedání jsem ještě řekl poznámku, že grafická a textová část územního plánu by měly být zpracovány tak, aby nemohlo docházet k různým výkladům.
Pro nepoučeného laika je asi obtížné se orientovat ve správních aktech, které podle zákonů jsou nutné při větších nebo složitějších investičních záměrech. Rozhodně se to ale nedá říci o autorech článku. Tak např. napsat, že při kolaudačním řízení nebyl brán ohled na negativní stanoviska krajského úřadu a ministerstva životního prostředí je velice zavádějící. Tyto orgány státní správy nebyly účastníky řízení. Naopak tehdejší okresní úřad účastníkem byl.
Pokud se jedná o to, zda (ne)mělo být podle zákona č.244/1992 Sb. provedeno posouzení vlivů na životní prostředí v procesu EIA už na první záměr firmy ESSA na výstavbu továrny, tak ani ombudsman nedošel k jednoznačnému závěru. Jistě, že by bylo mnohem lepší, kdyby posouzení bylo provedeno. Situace by dnes byla zřejmě jiná.
Proč píšu tyto poznámky? Zastupitelstvo města se v tomto střetu zájmu firmy ESSA a usilování obyvatel z okolí o dobré životní prostředí jednoznačně postavilo za obyvatele. Myslím, že ale není nutné na podporu tohoto úsilí přidávat zkreslené informace.
Jaký bude další oficiální postup?
V současné době probíhá proces posuzování vlivu na životní prostředí záměru firmy ESSA na rozšíření továrny podle zákona č. 100/2001 Sb. Tento proces je v kompetenci Středočeského krajského úřadu. Město Úvaly poslalo své stanovisko, které přijalo jeho zastupitelstvo 9. prosince 2004. Stavební úřad na Městském úřadě Úvaly nemá s tímto procesem prakticky nic společného. Krajský úřad vybral z řad nezávislých odborníků posuzovatele, který nyní připravuje posudek na dokumentaci předloženou firmou ESSA CZECH. Posuzovatel má rovněž k dispozici stanoviska města, krajského hygienika, občanských sdružení i jednotlivých občanů atd. Úkolem posuzovatele je posoudit kvalitu předložené dokumentace, zabývat se a vypořádat se stanovisky dotčených stran a napsat závěrečné doporučení. Po zpracování posudku zajistí Krajský úřad veřejné projednání a celý proces bude zakončen jeho závěrečným stanoviskem.

Ing. Ivan Černý, starosta města

Musí to tak být?

V úterý 8. února jsem po delší době měla cestu přes hlavní úvalské náměstí. Tam jsem málem padla
(v přeneseném slova smyslu, byť v doslovném jsem měla namále taky, protože klopýtání po čím dál kostrbatějších chodnících tamtéž je další lahůdka): nepřehlédnutelnou dominantou už tak škaredého prostranství se stalo několik přetékajících plastových kontejnerů! Naštvaně jsem přemýšlela, který estét má tohle další vylepšení na svědomí. Budova školy, mnohokrát vychválená za nový kabát, přes tuhle pěst na oko nemá moc šancí smazat nepříznivý dojem z tak ošklivého místa.
Jako by už těch pomníků socialismu nebylo v Úvalech málo (strašidlo hotelu Budka, bahnisko - kdykoli zaprší - nezpevněné ulice Prokopa Velikého...). Vadí to všechno ještě někomu?

Jana Srbová

Odpověď pí Srbové

Určitě to vše, co oprávněně vadí pí Srbové, vadí i mnoha dalším lidem - mne nevyjímaje.
S kontejnery na separovaný odpad je ovšem obrovský problém. Dle mého názoru by ideální umístění pro oblast náměstí bylo na rozhraní ulic Komenského / Hálkova. Bohužel je nikdo u své nemovitosti nechtěl v minulosti nechat umístit. Město je zkusilo umístit na parkoviště v ulici Riegerova. Toto umístění se také neosvědčilo, protože pravidelně byly úmyslně vysypávány ze stráně do Výmoly a toto místo se stalo neřízenou skládkou. Takže žádnou obecně vyhovující variantu v tuto chvíli nemám.

Ing. J. Horová – místostarostka

Za vzděláním jezdím vlakem

Za počátek věci si dovoluji označovat pondělí. Ve výše zmíněný první pracovní den lednového týdne jsem v 6 hodin a 55 minut stanula na nádraží v Úvalech. O víkendu se počasí příliš letním nejevilo, a tak teplota spadla na dobrých pět stupňů níž, než je poslední červená čárka na teploměru. K nízkým teplotám se přidalo sněžení.
Vlak do Prahy odjíždí podle jízdního řádu dvě minuty před sedmou. V sedm nula nula se nic nedělo. Na druhém nástupišti stála kupa lidí a vzduchem se neslo drkotání zubů: "Drrrr…cvakcvakcvakcvak..."
Do mrazivého vzduchu zazněl lhostejný hlas: "Vlak číslo takové, pravidelný odjezd takový, který dále pokračuje tam a tam, se o deset minut opozdí." "Cvakcvakcvakcvak….", slyšela jsem. V obličejích kolem mě se odrážel vztek. Jedinci, kteří postávali ve skupinkách s jinými jedinci, trousili nechvalné komentáře. Jedinci, kteří ctili samotu, kouleli očima a vytahovali z tašek kapesníky. Do svého vzdělávacího ústavu jsem ten den dorazila příliš pozdě. Odpustili mi, protože jsem z Úval…
V úterý jsem spěchala. K nádraží jsem se prodírala sněhem a vichřicí. Bála jsem se, že nestihnu vlak. Nebylo se čeho bát. I v úterý jsem přijela pozdě.
Číše přetekla ve středu. Smířená s tím, že vlak přijede pozdě, jsem přešlapovala na nástupišti. Mí pondělní známí tam byli také a i oni, jak jsem s potěšením zjistila, nevyzařovali žádnou naději. Pár minut po sedmé se ozval hlas člověka, sedícího v teplé nádražní místnosti: "Spoj číslo takové, směr makový, je pro technickou závadu zrušen." Na chvíli zavládlo ticho. Další vlak do Prahy měl jet za patnáct minut. Cestující se tvářili rozporuplně. Ti, které jsem ten den viděla poprvé, reptali. Bylo mi mého věčně se zpožďujícího vlaku líto.
A tak si do života odnáším cenné poučení: Nechoďte po kolejích, nikdy totiž nevíte, kdy se přižene vlak…

N. L., mladistvá cestovatelka


 

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.

 

Š K O L S T V Í

Pololetí na základní škole

Pololetní vysvědčení byla rozdána, žáci si užívali zasloužených jarních prázdnin, přivítali jsme naše nejmenší budoucí školáky u zápisu, nejstarší studenti spolu s rodiči řešili první životní důležité rozhodnutí, kam poslat při-hlášky k dalšímu studiu. Děti na základní škole se nejen učily, ale v rámci nových výukových metod poznávaly učební témata i zajímavějším způsobem, věnovaly se kultuře a sportovaly. Ve dnech 28. 2. a 1. 3. bude vyhlášeno na ZŠ tzv. ředitelské volno. Převážná část pedagogického sboru (25 učitelek a učitelů) navštíví v těchto dnech Základní školu v Chrudimi, která již druhým rokem pracuje podle vlastního školního vzdělávacího plánu (ŠVP). Během dvoudenního semináře se seznámíme se zkušenostmi pedagogických pracovníků s vytvářením tohoto ŠVP i s alternativními metodami výuky, které zde již řadu let efektivně používají.

Mgr. Josef Koting

Pojďte s námi do pohádky

Těmito prvními slovy jsme přivítali 21. ledna u zápisu budoucí žáky prvních tříd s jejich doprovodem - rodiči, prarodiči i sourozenci. Chtěli jsme je zavést do světa pohádek a pohádkových bytostí, které jsou pro ně tak blízké, lákavé a velmi přitažlivé. Určitě zapomněli i na to, že jsou v opravdové škole.
Hned u vstupu do školy je čekalo příjemné překvapení. Byli přivítáni u tabule s obrázky a názvy známých pohádek. O tom, do které pohádky se vydají, rozhodovali opravdu sami. Někteří se rozhodli hned, jiní trochu váhali. Ještě že možností bylo jenom pět. Do pohádky O Červené Karkulce je doprovodily obrázky Karkulky a vlka, do pohádky O Berušce a jejich kamarádech je zavedly obrázky berušek, do své pohádky je zavedl i Rumcajs, do Pohádek z růžového pokojíčku jim cestu ukazovaly růžové domečky a do Perníkové chaloupky musely děti nalézt cestu samy, tak jako hledal cestu Jeníček s Mařenkou.
A když se otevřely dveře tříd a "dveře do pohádky", rázem se objevil úsměv na tváři a radost v očích dětí. Snad jenom lavice ve třídách a tabule připomínaly školu, jinak se třídy změnily v opravdové pohádky. V každé z nich je čekalo mnoho zajímavých a netradičních úkolů a překvapení, tak jako hrdiny našich pohádek.
V pohádce O perníkové chaloupce je překvapil velký domeček uprostřed lesa, nechyběla ani zlá čarodějnice. Děti počítaly uloupené perníčky, hledaly cestu lesem k perníkové chaloupce, poznávaly lesní zvířátka, trhaly obrázky lesních plodů. V další pohádce je přivítal samotný Rumcajs i s Mankou a Cipískem. Zahrály si na výtvarníky, když dokreslovaly les Řáholec s jeskyní, počítaly s Cipískem šišky, sestavovaly obrázky.
V pohádce O Berušce a jejích kamarádech bylo postaráno o pomocníky. Všichni Beruščiny kamarádi se na velkých obrázcích nemohli ani vejít do třídy a všichni jim pomáhali s rozličnými úkoly. Děti si mohly prohlédnout i Ferdův slabikář. A co teprve v pohádce O Červené Karkulce. I tam bylo mnoho překvapení! Děti pracovaly s takovou chutí, že se nebály ani vlka - tedy toho na obrázku. S chutí vyprávěly tuto pohádku, připravily Karkulce košík pro babičku. A věřte nebo nevěřte! Za odměnu dostaly malinkou bábovku v košíčku! Čerstvě upečenou! Stejně velká překvapení je čekala v pohádce Z růžového domečku. Už jenom proto, že ze samotného názvu pohádky nikdo netušil, co ho čeká. Děti totiž přímo z velkého růžového domečku uprostřed třídy vyšly do více pohádek. V každé z nich řešily neméně záhadný úkol.
Zatímco děti bezprostředně reagovaly na všechny úkoly, i rodiče se mohli alespoň na chvíli ocitnout v bezstarostném světě pohádek a na chvíli zapomenout na běžné lidské starosti, i na to, že jejich děti brzo čeká důležitý krok do života. A nejen to. Chtěli jsme především dětem přiblížit to, co je důležité na cestě poznávání, získávání nových znalostí, vědomostí a dovedností. A to je radost, vstřícnost, bezprostřednost, pocit bezpečí.
Věříme, že jsme udělali všechno pro to, aby tento den byl pro ně nezapomenutelný a rády se v myšlenkách k němu vracely.
I nám bylo s budoucími školáky krásně.
Už nyní se těšíme na všechny děti, se kterými jsme se v tento den setkali. Přejeme jim úspěšné a stejně radostné začátky školní docházky.

kolektiv učitelů 1. stupně ZŠ
detail detail
foto: Zápis do 1. tříd probíhal netradičně
foto: Po toulkách pohádkami následovala odměna

Zprávy z I.B

Tak jsme se všichni dočkali. Ten krásný den, tak dlouho očekávaný, konečně nastal. První vysvědčení v životě, děti v 1.B se mají čím chlubit. I když na něm nebyla jediná velká jednička, jak se děti těšily, přesto měly velkou radost. Bylo tam jedniček hodně jako u velkých žáků. Ještě dostaly pochvaly, ale i vysvětlení, v čem mají přidat. Učení je opravdu baví, už si umí hodně přečíst, vypočítat i napsat. Do školy chodí rády, protože děláme samé zajímavé věci.
Už jenom těch divadel, co v Praze viděly. Posledním byla pohádka "O Rumcajsovi". Dvakrát jsme pozorovali hvězdnou oblohu v planetáriu i se zajímavým výkladem. Ve škole děti zhlédly krásný hudební pořad "Písničky z Breptánie" a program "O školnících ve středověku".
Dále se zúčastnily soutěže ve sběru kaštanů a žaludů (9. místo), ve sběru papíru se umístily na 5. místě a nyní sbíráme plastová víčka a pomerančovou kůru. V prosinci si děti užily Čertoviny, vánoční besídku, zazpívaly koledy. Začátkem ledna jsme navštívili mladší kamarády v MŠ, kam dříve chodili. Toto dopoledne se jim moc líbilo.
Začátkem února byly děti pozvány do městské knihovny. Dozvěděly se tam mnoho nového o knihách a zahrály si pohádku "O neohroženém Mikešovi". Ve třídě také pracujeme s knihami, děti hledají zajímavé informace podle obrázků, hovoří o nich ve skupinkách a paní učitelka jim je předčítá a vysvětluje. Zajímavá je hlavně příroda, zvířátka, ptáci. Také jsme ve třídě vyhlásili turnaj v "Člověče, nezlob se". Je to napínavé!
Děti začaly pracovat na počítačích, řeší zajímavou matematiku pro prvňáčky a všichni jsou velice šikovní. Celá třída pracuje na projektu "Z pohádky do pohádky". Povídáme si, co to pohádka je, kdo v ní vystupuje, děti vyprávějí své oblíbené pohádky a doprovázejí je obrázky.
Zpíváme písničky z pohádek, pohádky se nám objevují i v matematice a českém jazyce. Znají plno veršovaných pohádek, pohádku si umí i vymyslet a samozřejmě nakreslit.
Ve škole čeká na děti stále plno zajímavých věcí. Teď se všechny děti připravují a těší na masopust. třídní učitelka I.B

Květa Pagáčová

Soutěž Svět kolem nás

Tato soutěž se nám opravdu moc líbí. Celá naše třída plní úkoly společně s paní učitelkou Čihařovou. Některé jsou pro nás lehčí, ale nad některými dlouho přemýšlíme. Pracujeme na nich samostatně nebo ve dvojicích i po vyučování, ale nám to nevadí. Řešit úkoly po vyučování nás chodí přibližně 5 až 8.
Alespoň část úkolu 4. kola vám chceme ukázat. Plnili jsme ho ve dvojicích a vyhledávali v atlasech.
10 nejvyšších pohoří v České republice a jejich nejvyšší hory:
1) Krkonoše - Sněžka - 1602 m n. m.
2) Hrubý Jeseník - Praděd - 1491 m n. m.
3) Králický Sněžník - Králický Sněžník - 1424 m n. m.
4) Šumava - Plechý - 1378 m n. m.
5) Moravskoslezské Beskydy - Lysá hora - 1323 m n. m.
6) Krušné hory - Klínovec - 1244 m n. m.
7) Rychlebské hory - Smrk - 1126 m n. m.
8) Jizerské hory - Smrk - 1124 m n. m.
9) Orlické hory - Velká Deštná - 1115 m n. m.
10) Šumavské podhůří - Libín - 1093 m n. m.

Maxim Kovykov, Lukáš Kurucz 5.B

Tma v zoologické zahradě

Naše třída 8.A se v sobotu 22. 1. vydala na večerní procházku Pražskou ZOO. Prohlídka byla provázena odborným výkladem paní průvodkyně. Před zoologickou zahradou jsme byli o dobrých 30 minut dříve. Během této půlhodiny začalo hustě sněžit, což nás zrovna moc nepotěšilo, protože nás čekala dvouhodinová procházka.
Paní průvodkyně zahájila naši prohlídku u stydlivých pand červených a papoušků. Papoušci se, na rozdíl od pand, velmi předváděli a všechny rozesmáli, zvlášť jeden kakadu bílý jménem Kuba. Naše výprava pokračovala dál okolo ostatních opeřenců až do pavilonu kočkovitých šelem. Spící tygři kvůli nám otevřeli jedno oko a dál pokračovali ve spánku. Průvodkyně nám sdělila hodně zajímavého. Jak rozeznat druhy tygrů, proč se tygr a lev nemohou potkat atd. Také jsme viděli slony indické, želvy sloní, hrochy, kapybary a mnoho dalších zvířat. Procházku jsme zakončili u lachtanů.
Večerní prohlídku ZOO mohu vřele doporučit, moc se nám všem líbila. Pražská ZOO pořádá noční procházky v lednu a v srpnu po telefonické dohodě.

Tereza Doušová 8.A

Výlet 8. A na operu

Dne 13. 1. 2005 jsme navštívili Dětskou operu Praha. Představení se jmenovalo "Géniové a děti". V této opeře vystupoval i náš spolužák Martin Vydra. Na začátku jsme zhlédli "Otvírání studánek", po kterém následovalo seznámení se čtyřmi známými skladateli (Dvořák, Smetana, Martinů a Janáček). Účinkující nám představili postupně každého z uvedených skladatelů a zazpívali a zahráli jeho nejznámější skladby v doprovodu menšího orchestru.
Náš milý spolužák ztvárnil Antonína Dvořáka. Tušili jsme, že jeho výkon bude perfektní, a proto jsme mu předem koupili plyšového medvěda. Jelikož jsme Martina na jevišti nezastihli, museli jsme zajít až do jeho šatny, kde jsme mu dárek předali a popřáli mnoho úspěchů. Náš kamarád se převlékl a všichni jsme společně odjeli zpátky do Úval.

za třídu 8. A Petra Franclová a Bára Stehlíková

Projekt "Energie"

Žáci 9. ročníků se téměř celé pololetí ve fyzice věnovali projektu "Energie". Ve skupinách zjišťovali informace o různých druzích energie (sluneční, vodní, větrná, jaderná apod.), jejich využití u nás i ve světě a zejména se zajímali o vliv těchto energií na životní prostředí a lidskou společnost. Výsledky své práce prezentovali na plakátech, v referátech a v často velmi obsáhlých zprávách, které byly doplněny řadou obrázků, grafů a srovnávacích tabulek.

Mgr. Irena Nováková

Lyžařský výcvikový kurz

V letošním školním roce jsme opět po dvou letech vyrazili na lyžařský výcvikový kurz. Zúčastnili se ho žáci 7. a 8. ročníků a my žáci 9. B jako "VIP". Dohlížet na nás jeli: hlavní vedoucí Jitka Linhartová, pan ředitel Jaroslav Březka, vedoucí Veronika Havelková a zdravotnice Romana Vorlíčková.
Odjezd byl v sobotu 8. 1. ráno do Nových Hutí u Kvildy na Šumavě do chaty Jiskra. Nebyli jsme si vůbec jisti, jaké sněhové podmínky nás čekají. Měli jsme štěstí! Před námi se v nadmořské výšce 1 000 m bělal zasněžený kopec.
Užívali jsme si nejen sněhu a pobytu na čerstvém vzduchu, ale i sluníčka a spoustu legrace. Někteří z nás se učili lyžovat, jiní se zdokonalovali ve sjezdovém lyžování a v běhu na lyžích.
Večer jsme se nenudili, probíhaly zajímavé akce (Miss "Hora", disko, soutěže). Sehráli jsme šachový turnaj (umístění: 1. Martin Linhart, 2. Martin Jiroušek, 3. Jakub Martinovský) a turnaj ve stolním tenise (umístění: 1. Vladimír Křelina, 2. Filip Haužvic, 3. Filip Štědrý).Také probíhalo celotýdenní bodování pořádku, které nás hrozně "ničilo" a jeho umístění raději nepíšeme.
Na závěr lyžařského kurzu se uskutečnily všemi očekávané závody ve slalomu a závody běžecké. Medaile ze závodů ve slalomu si odnesli v kategorii chlapců: za 1. místo Filip Štědrý, 2. místo Pavel Šaman, 3. místo Vladimír Křelina a v kate-gorii dívek: za 1. místo Kamila Rožníčková, 2. místo Sandra Vorlíčková, 3. místo Tereza Chvílová. Medaile za nadlidský výkon v běžeckých závodech dostali v kategorii chlapců: za 1. místo Filip Štědrý, 2. místo Vladimír Křelina, 3. místo Filip Haužvic a v kategorii dívek: za 1. místo Sandra Vorlíčková, 2. místo Hana Krátká, 3. místo Kristýna Doležalová.
Co říci nakonec? Po super prožitém týdnu na horách se nám vůbec nechtělo do školy.

žáci 9. B Jakub Čihař, Lubomír Mrazík a Jakub Reiner

Informace o přijímacím řízení ke studiu ve střední škole

Žáci 9. ročníků se v těchto dnech rozhodují o svém budoucím povolání. Nyní je totiž ta správná chvíle, kdy se odevzdávají přihlášky ke studiu ve středních školách. Netýká se to však jen žáků 9. ročníků, také žáci 7. a 5. ročníků mají možnost přihlásit se ke studiu na víceletých gymnáziích.
Pro tento školní rok stanovuje pravidla organizace přijímacího řízení Vyhláška č. 671/2004 Sb. ze dne 21. 12. 2004.
Žáci si pro první kolo přijímacího řízení mohou podat pouze jednu přihlášku. Termín odevzdání je 28. únor 2005. Na základě této přihlášky budou vyzváni ředitelem střední školy k přijímacím zkouškám či pohovorům. Pozvánku by měli obdržet nejpozději 14 dnů před konáním zkoušky.
Ředitelé středních škol mohou vypsat další kola přijímacího řízení. V tomto případě vydá uchazeči na jeho žádost tiskopis přihlášky ředitel školy, který další kolo vyhlásil.
Na závěr bych chtěla popřát všem žákům, aby úspěšně vykonali přijímací zkoušky a byli přijati ke studiu ve střední škole, kterou si vybrali a která splňuje jejich představy o budoucím povolání.

Mgr. Romana Vorlíčková, výchovná poradkyně

Sprechen Sie Deutsch?

Wie heisst du? Kolika desítkám Úvaláků dala základy němčiny paní Alžběta Boudová, která nás ve věku 91 nedávno navždy opustila?
Nezapomenu na její láskyplný přístup k dětem, učili jsme se německou gramatiku bez stresu, a proto jsme se v dospělosti, už s pevným cílem zvládnout i konverzaci a porozumění textu, vraceli.
Vždy usměvavá pí Boudová byla provdána za místního učitele J. Boudu, jehož přežila o více než 40 let. Vychovala tři děti - Helenku, Václava a Josefa, jehož jsme znali z činoher divadelního spolku J.K.Tyl.
Odešla láskyplná žena, milující nejen svou rodinu, ale i své žáky, jejichž osud ji vždy zajímal, úvalský občan, sůl tohoto města.
Děkuji Vám za hodiny němčiny, za Vaši srdečnost, lásku.

PhDr. Lenka Mandová
/pro paní Boudovou vždy jen Lenička/

Zprávy z MDDM

Možná, že právě teď ještě paní Zima drží otěže ve svých rukách, ale už je cítit ten nádherný neklid, kdy se pomalu probouzí příroda. Slunce nabývá na síle, drobně prší, ale země si vydechla a začíná se zdobit. Tráva má tu neopakovatelnou první zelenou, drobné kvítky podbělů, krokusů, prvosenek a vilínu ještě občas pokryje malá sněhová sprška, jakoby jim chtěla naposledy vnutit své ledové království. Ráno a večer štěbetají ptáci. Nastal čas námluv. Ve vzduchu se mísí zemitá vůně hlíny s vůní benzínu spalovaného motocykly malých kubatur. Jasně, kluci vytáhli své plechové oře /jinak řečené chrchly/ a jedou dobývat dámy svých srdcí a to je poslední důkaz toho, že se probudilo JARO. Co probudilo? Přebírá vládu a dává to všem na každém kroku vědět. A my se těšíme, že bude více sluníčka, které zažene depky, vytáhne lenochy sportovat, nám zahrádkářům opět na milovaných zahrádkách vykvetou zadky, chovatelé budou počítat přírůstky a rodiče průšvihy svých ratolestí. A to nás ještě čekají Velikonoce! Není to úžasné? Přeji Vám krásné jaro a jako dárek od našeho domečku přijměte tuto nabídku.


8. března
Divadélko
KDE PŘESPÁVAJÍ POHÁDKY

od 16 hodin v sálku DPS


18. - 20. března
VÝSTAVA V MDDM
Letem světem - do Egypta

své práce představí Romana Svobodová a děti z výtvarných a keramických kroužků MDDM Evy Šimůnkové
Výstava bude otevřena 19. 3. od 14 do 18 hodin a 20. 3. od 10 do 17 hodin.
Vernisáž výstavy je 18. března od 18 hodin.


20. března
VELIKONOČNÍ JARMARK V MDDM
s ukázkami lidové tvorby - zdobení vajec, paličkování apod.
Začátek od 10 hodin


A co je pro vás připraveno na začátek dubna?

1. - 3. dubna
VÝSTAVA SOCHAŘE JIŘÍHO FŰRSTA
Vernisáž výstavy bude 1. 4. od 18 hodin v MDDM. Při zahájení vystoupí revivalová skupina Rabaka. Akce bude včas plakátována.


5. dubna
Divadelní představení Činoherní skupiny Praha
Pohádky kouzelných balonků
od 16 hodin v sálku DPS.


8. dubna
Beseda o Srí Lance
s cestovateli A. a M. Kvasničkovýmidoplněná výstavou fotografií.


Srí Lanka, ráj ztracený pod tsunami

Stačilo doslova pár dní a závěr našeho měsíčního pobytu na ostrově Srí Lanka (Cejlon) v Indickém oceánu, mohl být naprosto jiný. Odjížděli jsme z pohodové zátoky Unawatuna na letiště a cestou míjeli kilometry čistých, nádherných pláží i probouzející se tržiště a městské ulice. Takovou Srí Lanku jsme zaznamenali na našich fotografiích, takovou jsme ji měli v paměti, když jsme před Vánocemi z ostrova odlétali.
26. prosinec loňského roku přinesl tragickou změnu nejen pro ostrov, ale zasáhl i ty lidi, kteří se, stejně jako my, už na Srí Lance tou dobou nenacházeli. Zemětřesení u indonéského ostrova Sumatra a následné vlny tsunami, které vzápětí dorazily na pobřeží Srí Lanky, nás připravily nejen o čerstvé vzpomínky, změnily vzhled ostrova, ale bohužel i ničily a zabíjely. Zhruba první dva týdny po katastrofě jsme neměli žádné spojení s lidmi z pobřežních míst našeho pobytu. Informace, které jsme se dozvídali v televizi, neposkytovaly konkrétní jména osob, a tak jsme pátrali na internetu. Nebyli jsme sami, vznikla celosvětová diskuzní fóra, vyhledávací stránky, začaly se objevovat jmenné seznamy, především turistů. Internetové stránky místních hotelů, ubytovacích zařízení a kanceláří byly nedostupné, na některých se časem jen objevila omluva a předpokládané znovuotevření objektu, informace o lidech, personálu nebo místních obyvatelích stále žádné. Nakonec jsme objevili stránky německého záchranáře, který pomáhal s pracemi právě v místě našeho posledního pobytu na jižním pobřeží, v Unawatuně u města Galle. Jeho fotky potvrzovaly naše obavy: silná vlna smetla v zátoce téměř vše, co jí stálo v cestě. Další den byl přidán k fotkám jednoduchý seznam několika desítek místních obyvatel; kdo zemřel, kdo žije, o kom se nic neví... Smutné čtení, navíc, pokud si ke jménům dokážete přiřadit i obličej a společné zážitky.
Naše fotky ukazují ostrov i jeho obyvatele v několika týdnech před touto ničivou přirodní katastrofou. Nebudeme pátrat po tom, kdo na našich fotografiích zemřel, věříme těm, kteří žijí. Věříme, že se turisté na ostrov i na jeho dnes zničená pobřežní místa vrátí, a tak pomohou všem, pro které je ostrov Srí Lanka domovem.

Alena a Miloslav Kvasničkovi, Doubravčice, únor 2005

A nyní bych Vám ráda představila dva úvalské výtvarníky: začínající Romanu Svobodovou a renomovaného výtvarníka Jiřího Fűrsta.

Romana Svobodová
Narozena 16.3.1986 Praha, od dětství navštěvovala výtvarný kroužek Evy Šimůnkové, po nezdaru u přijímacích zkoušek na obor oděvní návrhářství se rozhodla pro technickou stránku věci, tedy pro oděvářství, kde mohla pokoušet múzy zejména v oděvní formě, ale i v klasické výtvarné tvorbě pod vedením Vladimíra Wagnera, s nímž objevuje staré techniky, rozdílnost výtvarného umění mnoha kultur i techniky klasické, což neobyčejně těší. Říká: "Cokoliv tvárného a tvůrčího se mi stalo koníčkem. Ovlivňuje mě tanec, hudba i literatura, snažím se je využít ve figurální kresbě, obdivuji Pop-art a indické umění, moderní sochařství, vlastně tak trochu všechno, co má duši a do čeho člověk položí něco sám ze sebe, jak to vnímá asi většina amatérů, k nimž se počítám. S výtvarnou výchovou bych ráda pokračovala i ve svém dospělém životě."

Úvalský rodák, výtvarník a sochař Jiří Fűrst
(1954) pracuje v hlíně, sádře, keramice a kameni, připravuje modely pro sklo a bronz. Cvičně kreslí a relaxačně maluje.
Dětství prožil v Úvalech, kde i vychodil v roce 1970 ZDŠ. Maturoval v Praze r. 1975 na stavební průmyslové škole a následovalo několik neúspěšných pokusů o přijetí ke studiu na AVU.
O výtvarné umění se zajímal již od dětských let. První učitel byl ak. malíř p. Vondráček. Později soukromě studoval malbu a grafiku u ak. malířky Heleny Slavíkové, u ak. sochaře Hrušky a ak. sochaře Pleštika modelování.
Vytvořil modely pro film a divadlo u p. Fabiána, zhotovoval návrhy na vitráže, reliéfy a zahradní plastiky pro německé zákazníky.
Pravidelně vystavuje se skupinou Hruška v Praze. Jedna z posledních výstav společná s V. Anderlem proběhla roku 2003 v Českém Brodě.
Menšími, především keramickými díly, je zastoupen v soukromých sbírkách v Čechách a v Evropě, jedna laminátová plastika se nachází ve sbírce v New Yorku.
A to je dnes vše. Ať se vám na jaře daří a přijďte!

Jana Pospíšilová

Chcete se zbavit věcí a někomu jinému tím pomoci? Zkuste zpeněžit nepotřebné oblečení, obuv, sportovní potřeby a jiné věci pro sezónu JARO - LÉTO.
Dětský bazar
bude dne 2. a 3. dubna 2005 ve III. MŠ v Kollárově ulici v Úvalech.
Příjem věcí určených k prodeji v pátek 2. 4. mezi 15.00 - 19.00 h
Prodej v sobotu 3. 4. mezi 8.00 - 11.30 h
Výdej neprodaných věcí a utržené hotovosti v sobotu 3. 4. mezi 17.00 - 18.00 h
Věci určené k prodeji opatřete cedulkou s požadovanou cenou tak, aby nemohlo dojít k jejímu stržení, jinak za ztrátu věci neručíme. Sepište prosím zboží do podrobného seznamu.
Tak jako na podzim bude celý zisk z akce věnován III. MŠ v Kollárově ulici v Úvalech.
Informace na tel. číslech 602 853 477 nebo 602 830 602.
 

 

S P O R T

Zpráva z činnosti TJ SOKOL Úvaly

Máme za sebou velmi těžké období, které se nám s menšími nebo většími úspěchy daří zvládat. Toto období přineslo několik závažných změn. Abychom uvedli na správnou míru některé informace, které se kolem TJ SOKOL šíří, rozhodli jsme se pro všechny členy a úvalské příznivce uspořádat v úterý dne 8. března 2005 v prostorách TJ Sokol od 19.00 hodin valnou hromadu.
Pro rok 2005 schválil výbor TJ pravidla pro užívání prostor a výši členských příspěvků a výhod pro členy TJ.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A PRONÁJEM PROSTOR TJ SOKOL ÚVALY pro rok 2005
Členem TJ Sokol Úvaly se stává každý po zaplacení členského příspěvku a získáním členského průkazu.
Členský příspěvek činí 200 Kč na rok (nad 16 let).
Členský příspěvek činí 100 Kč na rok (do 15 let a důchodci).
Pro členy TJ Sokol platí následující možnosti a výhody:
1. Pro členy oddílu
Oddílový příspěvek činí 500 Kč na rok (nad 16 let).
Oddílový příspěvek činí 250 Kč na rok (do 15 let a důchodci).
Oddílový příspěvek platí pouze oddíly TJ Sokol Úvaly. Základem pro přiznání oddílového příspěvku je zápis ve stanovách TJ nebo uznání výborem TJ, přičemž minimální počet členů oddílu nesmí klesnout pod 12 členů, mimo případ, kdy oddíl pracuje s mládeží (házená, ZRTV - děti, ženy, volejbal).
Podmínkou je odevzdání členských příspěvků do konce února!
2. Cvičení žen Aerobik - 35 Kč/ hodinu
3. Pronájem tělocvičny
Členové TJ Sokol si mohou pronajmout:
- tělocvičnu (pouze v případě, když není již obsazena pravidelnými oddíly, nebo dlouhodobým pronájmem) za 150 Kč/ první hodinu. Každá následující hodina za 100 Kč,
- venkovní hřiště s umělým trávníkem 80 Kč za hodinu. V případě potřeby osvětlení ještě poplatek za elektřinu - 30 Kč za každou započatou půlhodinu.
4. Ostatní slevy a výhody
Slevy na akce pořádané TJ Sokol Úvaly:
- kulturní akce - sleva 20% (např. ouvalskej bigbít),
- sportovní akce - vstup zdarma (např. na utkání házené).
Pronájem pro veřejnost
- Tělocvična: 250 Kč za první hodinu, každá následující hodina 100 Kč.
- Venkovní hřiště: 240 Kč za první hodinu, každá následující hodina 100 Kč. V případě potřeby osvětlení ještě poplatek za elektřinu - 30 Kč za každou započatou půlhodinu.
Při dlouhodobém pronájmu a pro úvalské spolky lze dojednat individuální slevy.
Další informace na telefonním čísle: 777 690 814.
K napsání tohoto článku nás vedla informace z jednání rady města Úvaly, uveřejněného v Životě Úval 2/2005. Chceme poděkovat členům rady za navýšení ročního nájemného za užívání prostorů TJ Sokol pro potřeby školy. Tato částka se blíží výši provozních nákladů. Přesto se budeme snažit udržovat prostory ve stavu splňujícím požadavky na provoz sportovních i kulturních akcí města a členů TJ Sokol a ostatních spolků a organizací v Úvalech.
Výbor TJ Sokol velice překvapila zpráva o tom, že "město neprodleně zahájí jednání s TJ Sokol Úvaly ohledně možnosti převzetí budovy a přilehlého areálu městem (dle smlouvy je předkupní právo města za cenu 3 600 000 Kč)". Dle platných smluv plní TJ Sokol svůj závazek pravidelně měsíčně splácet půjčku, která nám byla poskytnuta v roce 1997 na dobu 10 let ve výši 3 600 000 Kč. Chceme ujistit všechny příznivce a členy TJ Sokol, že citovaný zápis z jednání rady je zavádějící a neodpovídá smluvním vztahům mezi TJ Sokol, Českou spořitelnou a městem Úvaly. Doufáme, že se veřejnosti nebudou příště předkládat informace neúplné a zavádějící. Je nám jasné, že jeden článek nemůže dostatečně objasnit tuto problematiku. Zveme vás na valnou hromadu, kde vám zodpovíme všechny případné dotazy.

Výbor TJ

Zveme vás na
zasedání valné hromady TJ Sokol,
která se koná dne 8. března 2005 v prostorách TJ Sokol od 19.00 hodin.
 

 

S P O L K Y

Kalendárium
významných výročí v životě Úval v roce 2005 (doplnění ze Života Úval č. 2/2005)

- 35 let od založení nové společenské složky ve městě - Baráčnické obce. Dne 31.1.1970 na základě přání místních občanů žádal přípravný výbor na MěstNV o laskavé ustavení Čsl. Obce baráčnické v našem městě v Úvalech. 9. února vydala rada Městského národního výboru potvrzení, pro odbor vnitřních věcí ONV Praha-východ, k zajištění právního podkladu uvedené organizace.
V přípravném výboru byl Šmejkal Bohuš, Hubáček Antonín, Sejpka Josef, Zadák Václav, Kopecký Stanislav. Na ustavujícím sedění Obce byl jako první rychtář zvolen soused Antonín Černý. Obec přijala jméno "Sdružená obec baráčnická J. A. Komenského v Úvalech". Její náplní je udržovat staročeské zvyky a obyčeje, krojové a staré památky naší historie.


Pozitivní dědictví

Měsíc březen je v našem národě trvale poznamenán masarykovským a komeniovským syndromem. Baráčnictvo, které chová úctu ke svým velikánům, jejichž pracovní směr byl zaměřen k prospěchu národa, nemůže nevzpomenout tak významné osobnosti, jako byl hodonínský rodák Tomáš Garrigue Masaryk a nivnický rodák, církevní a kulturní historik, učitel národů Jan Ámos Komenský.
T.G.Masaryk byl vyučen kovářem. Svým usilovným hloubáním, láskou ke studiu filosofie a dějin národa stal se komeniologem, universitním profesorem evropského formátu, byl prvním presidentem Československé republiky, která se osvobodila po rozpadu mnohonárodnostní habsbursko - rakouské monarchie. Byl především důsledným realizátorem Komenského ideálu "harmonie smýšlení, mluvení a jednání."
Buďme aktivní, a zejména kreativní. Vyšší věk je údobím značného času. To je veličina, která se nedá koupit, ani jinak získat. Čas však nemůžeme také vrátit. Je to veličina, do které všichni vstupujeme svým narozením. Čas lze zužitkovat nebo také promarnit. Naskýtá se otázka, zda máme dávat léta životu nebo život létům. Nepřejeme si, aby se život odvíjel ve vyšším věku v čekárně u lékaře, v níž by bylo čekáno na poslední den. Hodnotu času je vhodné využít, plyne každému stejně. Rozdíl spočívá v tom, kdo umí více vytěžit. Příliš optimističtí být nemůžeme. Nečekejme, že se náhle změní svět k lepšímu. Naopak, uděláme-li cokoli pozitivního pro druhé, prokážeme tím svou sílu a schopnost. Upozorníme na sebe nikoli jako ti kteří od společnosti něco vyžadují, ale jako ti kteří nechtějí stát stranou. Ukážeme, že přes různá trápení umíme žít.
Sotva jsme se rozloučili s nejkrásnějšími svátky v roce, překlenuli trochu rozpustilý masopust a jeho plesy a karnevaly, už se blíží Velikonoce, přichází jaro, nový život v přírodě, vzkříšení. Vstoupíme do jiných krásných velikonočních tradic. Přivítejme je s pocitem šťastného žití, vždyť úžasné je vůbec to, že žijeme.
Pokusme se realizovat Komenského "harmonii smýšlení, mluvení a jednání," výchovu bez nesnášenlivosti, jak hlásal "učitel národů," jehož vzpomínka se promítá v konci března. Pokusme se naplnit masarykovskou životní filosofii, která zdůrazňovala moudrost, pracovitost, poctivost a humánnost. To je ono pozitivní dědictví, které bychom měli přenést do současného života, neboť vyplývá ze vzpomínky na obě význačné osobnosti našeho národa.

Hana Černá, rychtářka

Pozvánka
Výbor místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR Úvaly zve členy na
VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,
která se koná v sobotu 19. března 2005 ve 14 h v hotelu "Budka".
Svaz tělesně postižených v ČR místní organizace Úvaly
 

 

C Í R K E V

Význam Velikonoc

Opět tu máme jarní svátky VELIKONOCE. Mnozí lidé za nimi vidí jen lidovou tradici s tvořivostí - barvení a malování vajec a kraslic, pletení pomlázek, výzdobu aj. Tyto svátky mají i jiný význam zvláště v křesťanství.
Neoddělitelnou součástí Velikonoc jsou z křesťanského pohledu PAŠIJE, z hebrejštiny PASHA či PASCHA, které zahrnují události Velkého týdne a jsou v křesťanství stále živé. Co se onehdy zhruba před dvěma tisíci lety odehrálo před očima apoštolů a jejich současníků, odehrává se každým rokem před očima stamiliónů křesťanů i dnes ve 21. století, tzn. Poslední večeře, Jidášova zrada, krvavý Ježíšův pot v Getsemanské zahradě, Ježíšovo zatčení, obžalování, vláčení po soudech, bičování, posmívání, ponížení, cesta na Golgotu, ukřižování, pohřbení a Kristovo vzkříšení. Toto vše patří do pašijového příběhu.
Původně šlo o izraelské slavnosti nazývané PESACH, které mají kořeny ve starozákonním židovském náboženství. Kdysi dávno př.n.l. /př.Kr./ žil v egyptském zajetí izraelský národ. Přes 400 let byl sužován těžkou robo-tou a bezprávím ze strany Egypťanů. Svůj národ osvobodil Bohem vyvolený Mojžíš, který jej vyvedl z tohoto otroctví do zaslíbené země Kenaanské. Události Exodu tedy nebyly dílem lidské ruky, ale ruky Boží. Aby tato spasitelská událost nikdy nevymizela z paměti příštích pokolení, bylo jí každoročně vzpomínáno a zpřítomňováno o svátcích nazývaných PESAH/PASCHA, slavených o prvním jarním úplňku v době od 14. - 21. měsíce Nisan - svátky beránka a nekvašených chlebů.
Křesťanské Velikonoce mají jiný význam, neboť je naplnil svým stínem utrpení, svou spásnou obětí Ježíš Kristus, aby nás lidi osvobodil od hříchu i smrti. Křesťané pohanského původu v 1. století odmítali slavit křesťanské svátky dle židovského kalendáře. Docházelo k různým rozporům, jež vyřešil Nicejský koncil r. 325 po Kr., dle něhož se křesťanské Velikonoce slaví po prvním jarním úplňku, tj. po 21. březnu. Tyto svátky jsou pohyblivé, takže každým rokem vycházejí pokaždé jinak.
V pašijovém týdnu prožívají věřící tzv. "TŘÍDENNÍ":
Zelený čtvrtek = Poslední večeře Páně, která vyjadřuje hluboký spásonosný obsah;
Velký pátek = Ukřižování Ježíše Krista, jehož oběť je dokonalým činem lásky pro spásu lidí;
Bílá sobota = věřící prožívají velikonoční tajemství - Vigilie vzkříšení.
Velikonoce pak vrcholí na HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ oslavováním Kristova zmrtvýchvstání dokazující platnost slov Bible, která se vztahují k Ježíšově osobě.
Tento den zaznívá na celém světě v kostelích a v křesťanských sborech a modlitebnách slavné ALELUJA, jímž křesťané vyjadřují radostné poselství Velikonoc.

Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH

P o z v á n í
na SVĚTOVÝ DEN MODLITEB
Modlitební shromáždění pod heslem "Ať naše světlo svítí".
Neděle 6. března 2005 v 15 hodin
v Husově kapli Církve československé husitské, Pražská 180.
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 981 539, fax: 281 981 696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz