4/2005

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
N A P S A L I   O   N Á S
K A M   A   K D Y
Š K O L S T V Í
H I S T O R I E
S P O R T
D I S K U S E

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 46

 

 

 

Zbyňka Šolcová
JARO
Jaro vtrhlo do ulic!
Teplým dechem
-zatím nesměle-
ospalce zimní
tahá z postele
a slunce už dívkám
sukně zkracuje
a špulí ústa
k prvním polibkům ...
Přijď, jaro,
také před náš dům ...!

Foto: Stromy u cesty k rybníku Horní úvalský
Foto Ing. V. Procházka

 
 

K A M   A   K D Y

1.-3. dubna v MDDM
VÝSTAVA SOCHAŘE JIŘÍHO FŰRSTA

5. dubna
Divadelní představení Činoherní skupiny Praha
Pohádky kouzelných balonků
od 16 hodin v sálku DPS.

Domov důchodců Úvaly si Vás dovoluje pozvat na
Den otevřených dveří
dne 6. dubna 2005
Rádi Vás uvítáme v době od 9.00 do 17.00 hodin.

8. dubna v MDDM
Beseda o Srí Lance
s cestovateli A. a M. Kvasničkovými doplněná výstavou fotografií.

Pozvání na
HOVORY O KŘESŤANSTVÍ
téma
JAN ÁMOS KOMENSKÝ A MYSTIKA
Přednáší Dr. Stanislav Kalibán
Neděle 10. dubna 2005 v 15 hodin v Husově kapli v Úvalech (Pražská 180)

POZVÁNKA na
Výroční členskou schůzi MO ČRS Úvaly,
která se koná dne 12. dubna 2005 od 18.00 h v sále úvalské SOKOLOVNY.
Program - hodnocení roku 2004, výhled do roku 2005.
Zve výbor MO

V pátek 15. dubna v 17 h v MDDM uvádíme pořad
VZPOMÍNKA NA CHOPINA.

Fakulta architektury ČVUT vás zve na prezentaci prací studentů na téma
ÚPRAVA NÁMĚSTÍ
18. 4. 2005 v sálku DPS.

POZVÁNKA na
veřejné zasedání zastupitelstva města Úvaly,
které se koná 21. dubna 2005 od 18.00 hodin
v sále domu s pečovatelskou službou.
Hlavní body programu:
- projednání a schválení výsledků hospodaření města za rok 2004,
- majetkoprávní záležitosti,
- příprava dostavby školy,
- změny územního plánu (škola, biokoridor),
- zpráva kontrolního výboru.
Ing. Ivan Černý v.r., starosta města

Kulturní komise města Úvaly vás zve na
setkání a besedu s panem
PhDr. Zdeňkem Mahlerem,
v sobotu 23. dubna 2005 od 17 hodin v sálku DPS na nám. Svobody.

V sobotu 30. 4. pořádá MDDM
ve spolupráci s kulturní komisí pro malé i velké
ČARODĚJNICE.

Kulturní komise města Úvaly vás zve do sálku DPS na nám. Svobody
na výstavu
2. světová válka a květen 1945 v Úvalech.
Výstava bude zahájena v pátek 6. května 2005 a potrvá do 14. května 2005.
Podrobnější informace budou uvedeny v květnovém čísle Života Úval.
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

Zprávy z rady
(2. jednání)

- Dne 24. 2. 2005 proběhlo jednání města s firmou PUDIS, a.s., ohledně řešení křižovatky silnice I/12 R1, dále odvodnění komunikace, dešťové usazovací nádrže, retenční nádrže a úpravy potoků. Pro dokumentaci k územnímu rozhodnutí je požadováno stanovisko města k navrhovaným řešením. Město požaduje doložit některé údaje týkající se odvodňovaných ploch a bezpečnostních opatření.
- Stanovisko a požadavky města týkající se odvodnění trati:
- doložení hydrologických výpočtů pro zaústění v ulici Na Spojce, nutný průzkum stoky z důvodu zjištění jejího stavebního stavu,
- zaústění dešťové kanalizace z prostoru nad ulicí Smetanova až za rybník přímo do potoka Výmola,
- u odvodnění drážního tělesa do Hálkovy ulice bude žlabový skluz zaústěný do propustku v ul. Hálkova (v případě špatného stavebního stavu propustku bude provedena jeho rekonstrukce) a dále otevřeným příkopem do potoka Výmola.
- Rada města souhlasí se zřízením 3 prvních tříd v ZŠ Úvaly ve školním roce 2005/06. Dle zápisu nastoupí 65 dětí (z toho 36 z Úval) a je nutno ponechat rezervu pro děti přistěhované v průběhu roku.
- Rada města uvolňuje Ing. Lukáše Rubeše z členství v kulturní komisi na jeho žádost z důvodu časové vytíženosti.
- Radě byla předložena žádost paní Vejmělkové, které byl přidělen byt v Kollárově ulici č.p.1096, o povolení rekonstrukce bytu. Rekonstrukce bytu spočívá v dispozičních změnách bytu. Stanovisko odboru investic a životního prostředí je záporné. U stavebního úřadu bude ověřeno, zda navržené změny lze akceptovat, rozhodnutí pak bude ponecháno na odboru investic a životního prostředí.
- Nájemci domu čp. 1282 (dům u koupaliště) manželé Salákovi požádali o účast na jednání rady z důvodu plánovaného ukončení nájmu dohodou ke dni 31. 5. 2005. Nájemné bylo smluvně stanoveno formou investování do domu ve výši 450 tis. Kč za 5 let, tj. 7,5 tis. Kč měsíčně. Uznatelné náklady budou dojednány, s dohodou rada souhlasí.
- Rada nesouhlasila s nabídkou Ing. Martínka na kompletní podrobné zpracování stavebního zaměření stávajícího stavu budov Základní školy č.p.8 v Úvalech, která činila 35,- Kč /m2 zaměřené plochy, tj. celkem 258 tis. Kč. Rada požaduje zadat pouze základní zaměření půdorysu a podrobnější výškové zaměření.
- Rada města souhlasí se zadáním zpracování projektové dokumentace na provedení vodovodní přípojky ke kiosku občerstvení na koupališti p. Součkovi za cenu 3 500 Kč.
- Ve věci postupu zpracování studie provedení "Separace dešťových a splaškových vod v oblasti jižně od ulice Pražská" firmou Pro Consult, s.r.o., bylo dohodnuto provedení počátečních průzkumů, úvodní jednání s VaK Mladá Boleslav a zpracovatelem pasportu dešťové kanalizace (firma DHI). Za provedení prací bude účtováno 10 000 Kč. Částka za další činnost pak nepřesáhne 40 tis. Kč.
- Rada souhlasí s uzavřením smluv o dílo s firmou Pro Consult, s.r.o., na zpracování projektové dokumentace na stavbu: rekonstrukce komunikací Janáčkova, Vrchlického, Raisova a Prokopa Velikého.
- Rada navrhuje oslovovat také mimopražské projekční kanceláře (zejména z finančních důvodů).
- Byl zpracován návrh řešení na přeložení dešťové kanalizace v ulici Na Spojce od ulice Po Tratí k ulici Sovova, kde kanalizace jde pod pozemky s domy. Předpokládané náklady jsou 1 655 048 Kč. Vzhledem k tomu, že je nutno v budoucnu počítat s provedením rekonstrukce dalšího úseku stávajícího potrubí od ul. Sovovy až k zaústění do potoka Výmola, rada se po prostudování materiálů shodla na nutnosti rekonstrukce kanalizace až do ulice Mánesova. S ohledem na to, že se skutečně jedná o havarijní stav, bude město žádat o dotaci Krajský úřad Středočeského kraje.
- Rada obdržela od majitelek pozemku p.č. 2929/1 (Ing. Kolouchová, pí Votavová) žádost o nápravu vlastnických vztahů. Při nedávné digitalizaci Úval prováděné katastrálním úřadem vyplynul problém s částí pozemku (23 m2 - nádvoří), když v dosavadních výpisech z katastru nemovitostí byl uváděn jako majetek rodiny Votavových a nově jako majetek města. V úvahu připadá možnost vydržení nebo prodeje za symbolickou cenu. Třetí variantou pak je směna za pozemek v ulici Klánovická. V každém případě se jedná o záležitost majetkoprávní, která je v kompetenci zastupitelstva a na jeho zasedání bude projednána.
- Rada obdržela žádost organizace TENIS CLUB Úvaly o finanční příspěvek města.
- Vzhledem k poměrně vysoké částce na účtech města (přes 30 mil. Kč) bude prověřena možnost zhodnocení těchto peněz. Město za tímto účelem povede jednání s KB a GE Capital Bank.
- Rada byla informována o prodeji domu v Husově ulici, jehož stávajícím majitelem je ČS, a.s.
- Rada byla informována o jednání valné hromady TJ Sokol Úvaly, kde bylo dojednáno dodání vyčíslení provozních nákladů sokolovny a nutných investičních nákladů do sokolovny.
- Rada požaduje zjistit ceny pronájmu tělocvičen v blízkém okolí.
- Společnost Treinvest, s.r.o., předložila návrh na koupi pozemků v areálu cukrovaru, které jsou určeny pro výstavbu prodejny potravin. Jednalo by se o výstavbu pro řetězec PLUS Discount, Penny Market nebo Lidl. Vzhledem k tomu, že jednání se společností NORMA se protahují, radní doporučují pokračovat v jednání a požádat Treinvest, s.r.o., o dodání návrhu smlouvy.

Ing. Jana Horová, místostarostka

 

POZVÁNKA
na prezentaci prací studentů Fakulty architektury ČVUT
ÚPRAVA NÁMĚSTÍ

Datum a místo konání:
v pondělí 18. dubna 2005 od 17 do 20 h. v sálku DPS

Ing. Ivan Černý, starosta

 

Finanční příspěvky města organizacím

Opětovně zveřejňuji kritéria pro finanční příspěvky města místním organizacím pro rok 2005:
a) Žadatelem je společenská, sportovní, kulturní organizace nebo zájmové sdružení se sídlem v Úvalech.
b) Předmětem činnosti žadatele (byť částečným) je práce s mládeží.
c) Žádost je podána písemně.
d) Finanční příspěvek je požadován na konkrétní účel, ne na běžný provoz.
e) Po čerpání příspěvku bude městu předloženo jeho vyúčtování.
Žádosti o příspěvky podávejte na MěÚ Úvaly, a to nejpozději do 30. 4. 2005.

Ing. J. Horová, místostarostka

 

Kontrola likvidace splaškových vod

Jak jste již byli informováni, probíhá kontrola likvidace splaškových vod u všech úvalských nemovitostí. Většina nemovitostí, u kterých jsem neměla k dispozici údaje o zbudování kanalizační přípojky, již byla formou roznáškové služby informována. Zbývající ulice budou "obeslány" v nejbližší době. Zdůrazňuji, že obec na tuto kontrolu má právo dle zákona č.274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu je skutečně v zájmu občanů, aby likvidaci splašků doložili. Nemovitosti, které předložily (či předloží) doklady, nebo kterým pravidelný odvoz alespoň potvrdí ta která firma, již dále nebudou kontaktovány. U nemovitostí, kde legálnost likvidace nebude možné prokázat, bude město postupovat v souladu s platnou legislativou, včetně šetření ze strany odpovědných orgánů a uplatnění sankcí. Je smutnou skutečností, že poměrně dost domů je napojeno na splaškovou kanalizaci, ovšem jaksi se při tom napojování zapomnělo na stavební povolení a placení stočného. Další skupinou jsou pak domy, které mají splašky vyvedeny přímo do dešťové kanalizace do Výmoly.
Skutečně věřím, že většina občanů tuto akci při současném stavu v Úvalech chápe jako nezbytnou a nebere ji jako zbytečné obtěžování.

Ing. J. Horová, místostarostka

 

Statistika výjezdů jednotky SDH Úvaly za rok 2004

Naše jednotka zasahovala v loňské roce u 21 případů.
21. ledna od 13.45 do 17.20 h. Technický zásah v Raisově ulici, kde se čerpala voda ze sklepních prostor po havárii vodovodního řadu. Tatra 148 CAS 32 a 4 příslušníci jednotky.
7. února od 14.37 do 15.05 h. Požár starých propagačních letáků v ulici Klostermannova za tratí. Tatra 148 CAS 32 a 7 příslušníků jednotky. Pravděpodobná příčina byla úmyslné zapálení.
18. února od 22.20 do 2.00 h. Požár výrobní haly v závodě TOS Čelákovice. Tatra 148 CAS 32 a 4 příslušníci jednotky.
20. února od 10.50 do 14.15 h. Požár stavební buňky, která sloužila jako ubytovna, v její blízkosti byly uskladněny pneumatiky, PHM a náhradní díly nákladních automobilů, v areálu bývalého statku v ul 5. května. Tatra 148 CAS 32 a 6 příslušníků jednotky.
20. února od 18.32 do 20.00 h. Požár rodinného domku Škvorecká ulice, jednalo se o požár kůlny, která sloužila majiteli jako stavební buňka při stavbě rodinného domu, požár vznikl od kouřovodu, který procházel dřevěnou stěnou. Tatra 148 CAS 32 a Škoda RTHP CAS 25 a 7 příslušníků jednotky.
21. února od 10.00 do 12.40 h. Technický zásah a likvidace úniku provozních kapalin a PHM z převráceného odstaveného vozidla u nádraží ČD. Tatra 148 CAS 32 a 6 příslušníků jednotky.
1. března od 15.00 do 17.00 h. Technický zásah při čerpání obecní studny v Raisově ulici. Tatra 148 CAS 32 a PS 12 a 5 příslušníků jednotky.
8. března od 12.58 do 14.30 h. Požár travního porostu pod garážemi Homolka. Jednalo se o úmyslné zapálení. Tatra 148 CAS 32 a 4 příslušníci jednotky.
17. dubna od 19.46 do 23.15 h. Dohlídání po požáru lesního porostu naproti retlanslační věži. Škoda RTHP CAS 25 a 4 příslušníci jednotky.
22. července od 17.39 do 18.30 h. Požár rodinného domu v ulici V Podhájí. Tatra 148 CAS 32 a 3 příslušníci jednotky.
30. července od 14.30 do 19.30 h. Požár depozitní skládky ve Škvorci v areálu bývalého státního statku. Tatra 148 CAS 32 a Škoda RTHP CAS 25 a 6 příslušníků jednotky.
7. srpna od 13.59 do 15.30 h. Požár travního porostu podél trati ČD za objektem bývalé parketárny. Tatra 148 CAS 32 a 3 příslušníci jednotky.
8. srpna od 18.20 do 20.30 h. Požár nahromaděného odpadu v prostoru bývalé parketárny. Jednotka po příjezdu na místo zásahu musela násilně vniknout do areálu. Po ukončení zásahu byl areál předán Policii ČR k zajištění. Tatra 148 CAS 32 a 8 příslušníků jednotky.
26. srpna od 1.40 do 2.30 h. Požár plastových kontejnerů na rohu ulic Maroldova a Nerudova u restaurace Homolka. Jednalo se o úmyslné zapálení. Tatra 148 CAS 32 a 3 příslušníci jednotky.
6. září od 21.30 do 0.30 h. Opětovný požár depozitní skládky ve Škvorci v areálu bývalého statku. Tatra 148 CAS 32, Škoda RTHP CAS 25 a 12 příslušníků jednotky.
11. září od 8.50 do 10.15 h. Požár přívodu elektrické energie k rodinnému domku v lokalitě Horoušánky. Tatra 148 CAS 32 a Škoda RTHP CAS 25 a 6 příslušníků jednotky.
21. září od 1.25 do 2.20 h. Požár kontejnerů na tříděný odpad na rohu ulic Maroldova a Nerudova u restaurace Homolka. Opět se jednalo o úmyslné zapálení. Tatra 148 CAS 32 a 5 příslušníků jednotky.
13. listopadu od 10.32 do 11.30 h. Jednotka byla vyslána k požáru rodinného domu do ulice Zahradní. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o nenahlášené pálení vykáceného porostu majitelem pozemku. Tatra 148 CAS 32 a 3 příslušníci jednotky.
23. listopadu od 15.33 do 17.25 h. Jednotce byl vyhlášen poplach na požár trolejbusu v prostorách nádraží ČD. Jednalo se o požár kabiny řidiče přepravovaného trolejbusu způsobený zkratem antény radiostanice o trolej. Škoda RTHP CAS 25 a 3 příslušníci jednotky.
22. prosince od 7.53 do 8.55 h. Požár kotelny na kapalná paliva v RD v Zálesí. Jednalo se pravděpodobně o technickou závadu. Škoda RTHP CAS 25 a 7 příslušníků jednotky.
25. prosince od 4.42 do 6.15 h. Požár plastových kontejnerů na tříděný odpad na rohu ulic Maroldova a Nerudova u restaurace Homolka. Jednalo se opět o úmyslné zapálení. Tentokrát došlo i k poškození zaparkovaného motorového vozidla.
Naše jednotka zasahovala sama v devíti případech, jako první se na místo zásahu dostavila v jedenácti případech. V součinnosti se složkami HZS IZS zasahovala 5x, bez zásahu 2x, asistovala při hlášeném pálení 2x.
Závěrem podotýkáme, že při všech zásazích došlo " pouze" ke škodám materiálním a nedošlo ke zranění či úmrtí žádného z členů jednotky ani ostatních osob.

Zpracovali:
Starosta SDH Úvaly
Miroslav Šindelář
Zdenka Lehovcová

 

JARNÍ ÚKLID - INFORMACE

S nastupujícím jarem opětně přichází i pravidelný jarní úklid od některých odpadů z našich domácností. Přestože se tato akce koná každoročně obdobným způsobem, věnujte prosím následujícím řádkům zvýšenou pozornost. Svoz proběhne podle druhu odpadu ve dvou etapách.
Termínový kalendář jednotlivých etap jarního úklidu

I. ETAPA - svoz starého železa
Celá akce bude na území města Úval zajišťována pracovníky a technikou firmy pana Davida Fidlera. V níže uvedených termínech je proto nutno železo a kovový odpad umístit před jednotlivé nemovitosti a to tak, aby byl příjezdný a přitom nebránil průchodu nebo průjezdu.
Pro svoz je město rozděleno na dvě poloviny, kde dělicí čarou ve směru od budovy základní školy je náměstí Arnošta z Pardubic, Husova ulice a dále pak od železničního přejezdu Pražská ulice až na její západní konec směrem ku Praze. V pravé části od této dělicí čáry proběhne svoz ve dnech 9. a 10. dubna 2005 s tím, že železo a kovový odpad je nutno umístit před jednotlivé nemovitosti nejpozději v sobotu dne 9. dubna 2005 do 9.00 h. V levé části města proběhne svoz za stejných podmínek o týden později ve dnech 16. a 17. dubna 2005 opět s tím, že železo a kovový odpad je nutno umístit před jednotlivé nemovitosti v sobotu dne 16. dubna 2005 nejpozději do 9.00 h. Prosíme o dodržení 9.00 h, jako nejzazší doby pro umístění železa a kovového odpadu před jednotlivé nemovitosti.
Případné požadavky na svoz, např. rozměrných, těžkých kusů apod., je možno dohodnout před akcí nebo při ní na tel. č. 603 584251 (pan Fidler). Je možno též odvézt autovraky, v tomto případě je však nutno tento odvoz předem dohodnout na výše uvedeném telefonním čísle.
UPOZORNĚNÍ: V minulých letech byly do schránek jednotlivých domů vhazovány letáčky nabízející odvoz kovového odpadu umístěného zájemci před tyto domy.
Upozorňujeme proto na skutečnost, že tyto akce jsou bez vědomí a tím i sou-hlasu města a v rozporu s vyhláškou o systému nakládání s odpady na jeho území. Při tomto "partyzánském" způsobu svozu kovového odpadu se tak občané, kteří jej využijí, vystavují nebezpečí, že jim odvezen není, k čemuž již v několika desítkách případů došlo. Zájemci pak nezbývá nic jiného než buď kovový odpad odnést zpět domů nebo jej dopravit do výkupny sběrných surovin.

II. ETAPA - svoz biomateriálů a objemnějších odpadů
Tato akce proběhne v průběhu měsíce dubna 2005. Svoz se týká biomateriálů z domácností a ze zahrad, které nemohly být kompostovány, dále pařezů a větví, které je však nutno rozřezat na menší rozměry, aby prostorově zabíraly co nejmenší objem. Svoz se dále týká i maloobjemových a objemnějších odpadů, které nemohly být umístěny do popelnicových nádob nebo kontejnerů na separované odpady. Do přistavených kontejnerů nesmí být umisťován železný a kovový odpad a hlavně odpady nebezpečné (např. zbytky barev, laků, kyselin, olejů, autobaterie, pneumatiky apod.).

Harmonogram svozu
termín a číslo stanoviště:
11. dubna - 14,27,35
12. dubna - 10,33,46
13. dubna - 50,52,53
14. dubna - 7,20,40
15. dubna - 8, 16,49
16. dubna - 48,51
17. dubna - 1,9,31
18. dubna - 6,15,34
19. dubna - 3,13,41
20. dubna - 22,30,44
21. dubna - 12,26,32
22. dubna - 18,25,38
23. dubna - 4,23,36
24. dubna - 17,39,45
25. dubna - 5,21,42
26. dubna - 11,29,47
27. dubna - 2,19,43
28. dubna - 24,28,37

Očíslování stanovišť kontejnerů
1 roh ulic Chorvatská, Slovinská
2 roh ulic Bulharská, Ruská
3 roh ulic Srbská, Škvorecká
4 střed Jiřího z Poděbrad
5 střed Chelčického
6 střed Roháčova
7 střed 5. května
8 roh ulic Kladská, Lužická
9 roh ulic U Kaberny, U Výmoly
10 roh ulic Nerudova, Preslova
11 roh ulic Nerudova, Žižkova
12 roh ulic Čechova, Havlíčkova
13 roh ulic Nerudova, Boženy Němcové
14 roh ulic Kollárova, Boženy Němcové
15 roh ulic Jungmannova, Prokopa Velikého
16 roh ulic Nerudova, Raisova
17 roh ulic Raisova, Prokopa Velikého
18 roh ulic Raisova, Kollárova
19 roh ulic Prokopa Velikého, Erbenova
20 roh ulic Kollárova, Ladova
21 roh ulic Hakenova, Štefánikova
22 roh ulic Wolkerova, Alešova
23 roh ulic Vítězslava Nováka, 28. října
24 roh ulic Kožíškova, Vítězslava Nováka
25 roh ulic Rašínova, náměstí Svobody
26 roh ulic Grégrova, Dobrovského
27 roh ulic Guth-Jarkovského, Klánovická
28 roh ulic Čelakovského, Foersterova
29 roh ulic Guth-Jarkovského, Máchova
30 roh ulic Rašínova, Tylova
31 roh ulic Klostermannova, Dobrovského
32 roh ulic Palackého, Hakenova
33 střed Otokara Březiny
34 roh ulic Janáčkova, Purkyňova
35 střed Fibichova
36 střed V Zálesí
37 roh ulic Glűcksmannova, Šámalova
38 roh ulic Janáčkova, Jirenská
39 roh ulic Nad Koupadlem, Purkyňova
40 střed Horova
41 roh ulic Sovova, Na Spojce
42 roh ulic Pod Tratí, Denisova
43 roh ulic Denisova, Smetanova
44 roh ulic Fűgnerova, Tyršova
45 střed Hálkova
46 střed náměstí Arnošta z Pardubic
47 roh ulic Mánesova, Horova
48 střed Pod Slovany
49 střed Pražská (před čp. 142)
50 střed Atlasová
51 střed U Obory
52 střed K Hájovně
53 střed Jiráskova

Čas přistavování kontejnerů:
Kontejnery budou přistavovány na výše uvedená stanoviště v uvedený den mezi 14.00 až 17.00 h. Odváženy budou následující den opět mezi 14.00 až 17.00 h.

Bohuslav Prokůpek, odbor investic a životního prostředí

 
detail

Dvě otázky pro starostu

1. Kdy se použijí malé dlažební kostky odvezené do bývalého lomu při rekonstrukci Havlíčkovy ulice k vydláždění nějakého chodníku, například připravované opravě Pražské ulice nad závorami?
Malé dlažební kostky, jinak nazývány mozaika, nejsou v Úvalech rozšířeným materiálem na chodnících. Také se nehodí všude. Bohatší města je používají v historických centrech, např. v Říčanech na náměstí. V našem městě si z finančních důvodů nemůžeme dovolit vydláždit mozaikou chodníky na náměstí a Husově ulici. Celkově jsou náklady na pořízení takového chodníku mnohem vyšší než na chodník ze zámkové dlažby. V lomu zmíněné mozaiky není až takové množství, aby stačilo na vydláždění chodníků v centru. Návrh tazatelky, vydláždit mozaikou chodník podél opěrné zdi v Pražské ulici nad závorami, je také sporný. Vzhledem k materiálům, které se uvažují na opěrnou zeď, tj. buď ponechání stávajícího pískovce nebo vyzdění z betonových bloků, je kombinace s drobnou mozaikou podle mého názoru nevhodná. Mozaiku z lomu bude vhodné využít v takovém místě, kde nebude působit v sousedství různých materiálů rušivě.
2. Kdo je zodpovědný za popraskané trubky ústředního topení v domě čp. 95, který je majetkem města, na náměstí Arnošta z Pardubic, odkud byli nájemníci vystěhováni před třemi či čtyřmi roky?
V čp. 95 není zavedeno ústřední topení. Dotaz by měl být upřesněn. Dříve byl objekt využíván jako bytový dům. Postupně byli nájemníci vystěhováni. Nyní mají některé prostory v objektu pronajaty firmy a využívají je jako nebytové prostory. V podkroví je umístěn archiv městského úřadu. Dům je ve špatném stavu, nejhorší je situace se střechou, kterou zatéká do podkroví. V letošním roce rozhodně musí město střechu opravit.

Ing. Ivan Černý, starosta

 

VÝZVA K ÚKLIDU
háje za mateřskou školou na Úvaláku.

Uplynul rok, sešel sníh a v háji za II. mateřskou školou, tj. na Úvaláku, je opět velký nepořádek, i když snad je ho o trochu méně než vloni. A tak jako minulý rok vyzýváme lidi, kterým není lhostejný stav v lese za školkou, k pomoci. V sobotu 9. dubna od 9.00 hodin budeme uklízet a čistit les. Sraz u mateřské školy, nářadí a hlavně pracovní rukavice s sebou. Budou připraveny kontejnery a pytle na odpadky. Zveme všechny, čím více nás bude, tím budeme úspěšnější.

Martina Bedrnová, Ing. Ivan Černý

 

Čištění ulic

Upozorňuji, že ve dnech 6.-7. 4. 2005 proběhne mechanické čištění níže uvedených ulic. Pro průjezd čistícího vozidla je nezbytné uvolnit vozovky od parkujících aut! 28. října - část, Bezručova, B.Němcové, Dobročovická - část, Havlíčkova, Horova, Chorvatská, Jeronýmova, Jiráskova, Jungmannova, Klánovická, Komenského, Mánesova, Maroldova, Na Spojce, Nerudova, Pražská - horní, Purkyňova, Raisova, Ruská, Smetanova, Srbská, Sukova, Škvorecká - část, Vojanova, Wolkerova, Žižkova.
Dále budou vyčištěny odstavné plochy v ulici Husova, Pražská a na nám Arnošta z Pardubic.
Ulice Pražská, Husova, část Škvorecké, Dvořákova, 5. května, Riegerova a část Dobročovické jsou ve správě SÚS Mnichovo Hradiště, která zajistí jejich vyčištění.
Ostatní zpevněné ulice budou postupně čištěny ručně pracovníky veřejně prospěšných služeb.
Ještě jednou zdůrazňuji, že ve dnech 6.- 7. 4. 2005 je nutné nechat volné ulice, ve kterých úklid proběhne, a zbytečným parkováním nebránit vyčištění!

Ing. J. Horová, místostarostka

 
 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Zastupitelé jednali na mimořádném zasedání

Mimořádné zasedání zastupitelstva města, které proběhlo ve čtvrtek 3. března 2005, bylo svoláno z důvodu zrušení usnesení o vypsání vyzvané architektonické soutěže na dostavbu školy. Dodatečně byl do programu zařazen jednací bod týkající se věcného břemene na kabelová vedení na pozemcích na Slovanech.
V návaznosti na poslední jednání rozšířené rady města za přítomnosti pana JUDr. Plose z České komory architektů, kdy vznikly pochybnosti o možnosti vypsání tzv. vyzvané architektonické soutěže pro konkrétní záměr dostavby areálu základní školy, se zastupitelé shodli na nutnosti nového usnesení. Pan Krutský navrhl opětovně zvážit možnost výběrového řízení jako levnější varianty, pan Kroutil naopak vysvětlil nevýhody. Pan Ing. Adamčík upozornil na nutnost zajištění bezproblémového průběhu stávající výuky během dostavby školy. Pan MUDr. Šťastný se dotázal, zda město jednalo s krajským úřadem o možnosti poskytnutí dotace. Starosta města pan Ing. Černý odpověděl, že bylo jednáno s náměstkyní hejtmana odpovědnou za školství. Krajský úřad získání dotace od státu doporučí, ale nemá možnost ji podpořit ze svého rozpočtu. MUDr. Šťastný rovněž uvedl, že by bylo vhodné, aby se okolní obce, jejichž děti dojíždějí do úvalské školy, podílely na financování dostavby školy. Zastupitelé v následující diskusi tuto myšlenku podpořili. Poté zastupitelé zrušili v minulém roce přijaté usnesení týkající se vypsání vyzvané architektonické soutěže na dostavbu školy. Návrh na nové usnesení obsahoval souhlas s pořízením nezbytných podkladů pro vypsání dvoukolové architektonické soutěže a souhlas se zhotovením projektové dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby a pro stavební povolení. K přijetí ale chyběl jediný hlas, pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů. Ani částečně pozměněný návrh usnesení, v němž zastupitelé měli místo vypsání dvoukolové architektonické soutěže vyjádřit souhlas s vypsáním výběrového řízení, nenašel podporu u většiny zastupitelů, protože pro něj hlasovalo pouze 6 zastupitelů. Jediným výsledkem neúspěšného hlasovacího maratónu a diskusí bylo přijetí obecného usnesení, v němž zastupitelstvo města souhlasí s pokračováním přípravných prací směřujících k dostavbě školního areálu. Názorovou jednotu se podařilo nalézt u návrhu usnesení, v němž zastupitelstvo uložilo starostovi města jednat s okolními obcemi o možnosti finanční spolupráce při dostavbě areálu Základní školy v Úvalech. Místostarostka paní Ing. Horová navrhla opakovat hlasování o usneseních, která nebyla přijata, protože je v zájmu města, aby alespoň jednu variantu zastupitelé schválili. Ani po této výzvě však nedošlo ke změně názorů zastupitelů a usnesení, v němž zastupitelstvo města v souvislosti s přípravou dostavby školního areálu mělo souhlasit s vypsáním dvoukolové architektonické soutěže a jejími náklady ve výši 1,12 mil. Kč, nebylo přijato. Z průběhu zasedání vyplynulo, že mnozí zastupitelé patrně nemají dostatek informací. Právě proto apelovala paní Novosádová na účast zastupitelů na důležitých jednáních, aby se předešlo zbytečně se opakujícím diskusím. Někteří zastupitelé hlasovali proti jakémukoliv návrhu, aniž podali návrh vlastní. Výsledek rozhodování byl také ovlivněn neúčastí čtyř členů zastupitelstva, kteří svou nepřítomnost na zasedání omluvili.
V další části jednání celkem bez průtahů byl odsouhlasen návrh na uzavření smluv s firmou Středočeská energetická, a.s., o věcném břemenu na kabelová vedení vysokého a nízkého napětí na pozemcích v lokalitě Na Slovanech. V závěru pan MUDr. Šťastný upozornil na stížnost pana Šreina na nutnost řešit odvodnění Kollárovy ulice.
Co říci závěrem? Zastupitelé jsou často v situacích, kdy musí odpovědně rozhodovat. Jejich rozhodnutí má vliv nejen na současnost města, ale projevuje se často v budoucnosti. Už dlouho se nestalo, aby existovala taková nejednotnost jako při tomto zasedání, kdy se měly stanovit další kroky směřující k dostavbě školního areálu. Zastupitelé tentokrát k zásadnímu rozhodnutí nedospěli, pouze odsouhlasili pokračovat v přípravě dostavby. Čas neúprosně běží, úvalská škola novou vyhovující jídelnu a další nezbytné zázemí potřebuje.
A nejen škola by získala. Při pohledu z náměstí Arnošta z Pardubic ke škole je patrné, že po demolici objektu hotelu U Českého lva zůstala velká jizva. Celou historii úvalského školství doprovází nedostatek učebních prostor a neuvěřitelně zdlouhavé řešení této problematiky. Zdá se, že se v této tradici pokračuje.

Ing. Vladislav Procházka

 

Výběrové řízení nebo architektonická soutěž?

V současné době probíhá v zastupitelstvu spor, zda vybrat architekta (projektanta) pro vypracování dokumentace dostavby školy výběrovým řízením nebo s pomocí architektonické soutěže. Oba postupy mají své přednosti, ale i nevýhody. Cena všech prací, které by měl zajišťovat architekt s projektantem, je odvislá od celkových nákladů na výstavbu, které jsou odhadovány v rozmezí od 80 mil. Kč do 110 mil. Kč. Z toho vyplývá cena za studii, dokumentaci pro územní rozhodnutí, dokumentaci pro stavební povolení, dokumentaci pro výběrové řízení na dodavatele vlastní stavby a autorský dozor. Cena za tyto práce celkem bude, a zase je to jenom odhad, minimálně 6 mil. Kč, spíše více.
Výběrové řízení se musí konat podle zákona č.40/2004 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Architektonická soutěž zase podle soutěžního řádu České komory architektů (ČKA). Zásadní rozdíly jsou v podstatě tři:
1) Při architektonické soutěži uchazeči předkládají návrhy řešení na úrovni studií i s perspektivními pohledy. Není tak pochyb o zvoleném řešení. Naopak při výběrovém řízení se od uchazečů nemohou požadovat návrhy zpracované graficky. Jen při specifické variantě, veřejné soutěže o návrh je možné požadovat velmi zjednodušené návrhy. Kupuje se tak trochu "zajíc v pytli".
2) Finanční náklady jsou nejvyšší u architektonické soutěže a mohou v tomto případě dosáhnout částky 1,2 až 1,5 mil. Kč. Náklady při výběrovém řízení jsou nízké, pohybují se v řádu desetitisíců, ale k nim je třeba ještě připočíst pořízení studie za 400 tisíc Kč (velmi hrubý odhad). U veřejné soutěže o návrh se náklady odhadují na 1 mil. Kč.
3) Rozhodování při architektonické soutěži je svěřeno porotě, kde musí mít většinu nezávislí odborníci. Porota ale může vybrat tři návrhy a konečné rozhodnutí v tom případě bude na radě města. Nabídky ve výběrovém řízení hodnotí komise, kde musí být nejméně jedna třetina členů odborníků s příslušnou kvalifikací. Komise jen navrhuje, rada města rozhoduje. U soutěže o návrh je způsob rozhodování podobný jako při architektonické soutěži.

Ing. Ivan Černý

 

Dopis ministryni školství

Vážená paní
Petra Buzková,
ministryně,
Ministerstvo školství, mládeže a tělesné výchovy ČR,
Praha
V Úvalech, dne 14. března 2005

Vážená paní ministryně,
dovoluji se z pozice zastupitele města Úvaly obrátit se na Vás s následujícím problémem.
V současné době v našem městečku vrcholí diskuze o dostavbě areálu základní školy. Zastupitelstvo města má rozhodnout, zda-li vynaložit částku ve výši přibližně 1,5 mil. Kč na provedení architektonické studie, která by byla východiskem pro optimální urbanistické řešení této dostavby.
Město Úvaly v současné době splácí úvěry peněžním ústavům ve výši přibližně 70 mil. Kč, a proto se částka 1,5 mil. zdá mnohým zastupitelům vysoká v případě, že by neexistoval závazný příslib dotace na tuto dostavbu. V případě, že by dotace nebyla reálná, jednalo by se o zmaření dalších finančních prostředků, což si naše město skutečně nemůže dovolit.
Jsem přesvědčen, že má vaše ministerstvo připravenu koncepci sítě základních škol, a proto vás prosím o jasné zodpovězení následujících dvou otázek:
1. Je reálné požadovat státní dotaci na dostavbu areálu školy v Úvalech?
2. Jednal starosta města Úvaly s vaším ministerstvem o možnosti získání státní dotace na dostavbu naší školy?
Vážená paní ministryně, omlouvám se za své přímé dotazy a prosím o jednoznačné odpovědi na výše uvedené otázky.
S pozdravem

MUDr. Jan Šťastný v.r.
zastupitel města Úvaly

 

K dopisu ministryni školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Jsem velmi překvapen z postupu člena zastupitelstva našeho města pana MUDr. Jana Šťastného. Na mimořádném zasedání zastupitelstva 3. března t.r. proběhla částečná diskuze o financování dostavby školního areálu. Nic nebránilo panu MUDr. Šťastnému položit otázky, se kterými se obrátil na pani ministryni, mně. Na druhou otázku by dostal odpověď, že jsem ještě oficiálně nejednal. Podle mého názoru, vycházejícího ze zkušeností, je nutné, když jdu o něco žádat, vědět, o co konkrétně budu usilovat. Právě zpracování studie, případně dokumentace pro územní rozhodnutí, by nám dalo tyto informace. Zatím se např. naše odhady na celkové finanční náklady pohybují v rozmezí od 80 mil. Kč do 110 mil. Kč. Na první otázku je odpověď složitější. Na jedné straně je objektivní potřeba úvalské školy nahradit nevyhovující školní jídelnu s kuchyní novou, doplnit školní areál o další učebny a tělocvičnu, na straně druhé jsou velmi omezené možnosti státního rozpočtu. Proto bude nutné usilovat, ale až budeme přesněji znát rozsah stavby, o zařazení do státního rozpočtu nejen u ministerstva školství, ale také na ministerstvu financí, které návrh rozpočtu připravuje. I tak se může stát, že neuspějeme. Při přípravě státního rozpočtu jsou obdobné požadavky nejdříve zařazeny do návrhu, ale v dalších kolech jsou v zájmu co nejnižšího schodku většinou vyřazeny. Proto je důležité získat pro podporu i zcela oprávněného požadavku poslance, kteří nakonec návrh státního rozpočtu projednávají, částečně upravují a schvalují. Z uvedeného vyplývá, že nikdo, ani ministryně školství, nemůže garantovat dotaci ze státního rozpočtu.
Zastupitelstvo města jsem vždy při diskuzích o zajištění financování výstavby školy informoval o předpokládaném postupu. Několikrát jsme probírali i otázku prvních přípravných kroků, tj. zpracování studie a dokumentace pro územní rozhodnutí, bez jistoty finančního zajištění od státu. Pokud s tím pan MUDr. Šťastný nesouhlasil, mohl se např. pokusit přesvědčit většinu členů zastupitelstva o tom, že před prvními kroky v projektové přípravě si město vyžádá stanovisko ministerstva školství. Postup, který pan MUDr. Šťastný zvolil, nepovažuji za správný. Podle zákona o obcích, § 103, zastupuje obec navenek starosta. Zastupitelstvo může některé úkoly svěřit místostarostovi, v našem případě místostarostce.
V takovém případě při plnění svěřených úkolů zastupuje obec místostarostka. Dopis, který poslal pan MUDr. Šťastný, vyvolá na ministerstvu i otázky, které tam nejsou přímo napsané.
Obcházení standardního postupu, obcházení nejenom starosty, ale vlastně celého zastupitelstva a zároveň zveřejnění dopisu v Životě Úval mě utvrzuje v tom, že jde především o populistickou prezentaci.
Ještě poznámku, aby si to někdo nevykládal jako snahu blokovat někomu možnost se kriticky vyjadřovat na stránkách ŽÚ. Za prvé o zveřejnění rozhoduje redakční rada a za druhé v tomto případě jde především o formu, tj. o dopis adresovaný ministryni školství bez toho, že by pan MUDr. Šťastný učinil minimálně pokus ho projednat v zastupitelstvu.

Ing. Ivan Černý, starosta města

 

Setkání a beseda s panem PhDr. Zdeňkem Mahlerem

Pan PhDr. Zdeněk Mahler je osobností, kterou jistě není nutné představovat. Přesto je vhodné připomenout široký záběr jeho aktivit v oblasti kultury. Do povědomí veřejnosti vešel jako autor několika próz, spolupracoval s divadelními režiséry O. Krejčou, J. Kačerem a J. Schmidtem, je autorem nebo spoluautorem scénářů známých filmů, například Svatba jako řemen, Nebeští jezdci a Božská Ema. Ve spolupráci s německými, rakouskými a americkými filmaři přispěl k seznamování s českou kulturou v zahraničí. Jako odborný poradce se podílel na realizaci filmu Miloše Formana Amadeus. Velmi známé jsou jeho televizní populárně vzdělávací pořady Katedrála o třech dějstvích, Ano, Masaryk, Hudební toulky se Zdeňkem Mahlerem nebo Spirituál bílého muže. Píše též literaturu faktu o významných hudebních osobnostech, například W. A. Mozartovi, B. Smetanovi nebo A. Dvořákovi. Za trvalý přínos pro českou kulturu, zejména formou propagace jejích tradičních hodnot, předal v prosinci roku 2003 ministr kultury Pavel Dostál panu PhDr. Mahlerovi rezortní medaili Artis bohemiae amicis.
Pan PhDr. Zdeněk Mahler prožil v Úvalech několik let svého mládí. Město Úvaly ocenilo jeho dosavadní práci a v září roku 2004 se rozhodlo zastupitelstvo města udělit mu čestné občanství. Slavnostní akt předání čestného občanství, který proběhl při slavnostním večeru 26. listopadu 2004, mají mnozí ještě v živé paměti. Při této příležitosti pan PhDr. Mahler přislíbil setkání s občany, spojené s povídáním na zajímavá témata. Přestože je v současné době značně pracovně vytížen, našel několik chvil vzácného volného času a svou návštěvou 23. dubna potvrdí svůj slib.
V první části sobotního odpoledne pohovoří pan PhDr. Mahler na téma Nekončící spor o smyslu českých dějin, druhá část bude věnována besedě a dotazům.

Ing. Vladislav Procházka

 
detail

Kulturní komise města Úvaly vás zve na
setkání a besedu s panem PhDr. Zdeňkem Mahlerem,
v sobotu 23. dubna 2005 od 17 hodin v sálku DPS na nám. Svobody.

Při setkání na městském úřadu 26. 11. 2004 ukazuje PhDr. Z. Mahler na leteckém snímku města místo svého bývalého bydliště v Úvalech, v ulici Otokara Březiny ve čtvrti V Setých

 

Výstava k 60. výročí osvobození

Jak již bylo v březnovém vydání měsíčníku Život Úval oznámeno, připravuje kulturní komise města výstavu, která má připomenout události druhé světové války a květnové dny roku 1945 v Úvalech. Kromě materiálů z archivu města a dokumentů ze sbírek pana Jiřího Štorka mohou obohatit výstavu také exponáty zapůjčené od občanů. Na výzvu z minulého čísla Života Úval dosud nikdo nereagoval. Organizátoři výstavy se proto znovu obracejí na přímé pamětníky nebo potomky květnových událostí před šedesáti lety s žádostí o zapůjčení fotografií, dokumentů a dalších nejrůznějších předmětů z období druhé světové války. Zcela jistě se v některé úvalské rodině vyskytují zajímavé exponáty, které jsou svědectvím doby a které mladší generace nikdy neviděla.
Zapůjčené dokumenty, například fotografie, dopisy, plakáty, potravinové lístky a další předměty, shromažďuje kronikář města pan Dr. Vítězslav Pokorný na faře Církve československé husitské, Pražská 180 do 15. dubna 2005. Organizátoři výstavy zaručují, že vše bude po skončení výstavy majitelům vráceno.

Ing. Vladislav Procházka

 

Kulturní komise města Úvaly
vás zve do sálku DPS na nám. Svobody na výstavu
2. světová válka a květen 1945 v Úvalech.
Výstava bude zahájena v pátek 6. května 2005 a potrvá do 14. května 2005.
Podrobnější informace budou uvedeny v květnovém čísle Života Úval.
 


Obyvatelé a zaměstnanci Domova důchodců Úvaly
si Vás dovolují pozvat na
Den otevřených dveří
dne 6. dubna 2005
Rádi Vás uvítáme v době od 9.00 do 17.00 hodin
Součástí bude část výstavy Letem světem - do Egypta z MDDM Úvaly,
prezentace inkontinentních pomůcek, a doplňků stravy zdravé výživy
Domov důchodců Úvaly
náměstí Svobody 1475, 250 82 Úvaly
tel. 281 980 919,22, fax 218980924
IČO 71229043
 


OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ADRESY

Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Nymburk oznamuje s účinností od 4. 4. 2005 změnu adresy pracoviště:
Nová adresa:
Palackého třída 449
288 02 Nymburk
 


O čem psal Život Úval před lety

Měsíc ptactva
Na nástěnce "Oblastního sdružení přátel přírody" u MNV uvidíme zvláštní hnízdo ………
Je to hnízdo moudivláčka, ptáka, který k nám přilétá v posledních dubnových dnech na břehy rybníků, kde žije v hustých porostech rákosí a vrb.
Hnízdo jest upleteno z chmýří odkvetlých vrb, obyčejně zavěšeno nad vodou na koncové větévce vrby, olše, topolu apod.
Vyvěšené hnízdo jest z Nové Vsi u Kolína a v něm bylo v roce 1963 vyvedeno 6 mláďat.
S oteplováním severní polokoule postupuje tento pták stále na sever a východ. Dříve býval pozorován jen v jihovýchodnějších oblastech.
Dokazuje, jakými odborníky a svědomitými staviteli jsou naši opeřenci. Tato zajímavá stavba nám také potvrzuje jejich umění. A ten, kdo pozná život ptactva, jejich práci, nemůže být jejich nepřítelem. Bude jedním z prvních, kteří nepřipustí žádné ubližování, dokonce jejich střílení. Zavrhne vzduchovku!
Oblíbíme-li si přírodu, uděláme první krůček k tomu, abychom i člověka měli rádi. Budeme-li se pak všichni milovat, nemůže mít žádných válek. A mír na celém světě přece chceme všichni.

Tůma
Život Úval duben 1964

 

Anketa
www.Uvaly.cz

Jste pro to, aby město důsledně kontrolovalo vypouštění odpadní vody z domácností?
- ano 76% (56)
- ne 18% (13)
- nezajímá mě to 7% (5)

V anketě na téma "daňové přiznání" můžete hlasovat na www.uvaly.cz do 15. dubna 2005.
www.Uvaly.cz/mesto - informační rozcestník
www.Uvaly.cz/adresar - katalog služeb a podnikatelů
www.Uvaly.cz/doprava - dopravní informace
www.Uvaly.cz/kalendar - informační kalendář
www.Uvaly.cz/reality - aktualizovaná realitní nabídka
www.Uvaly.cz/MeU - informace občanům o úřadech
www.Uvaly.cz/ZivotUval - pravidelný měsíčník
www.Uvaly.cz/knihovna - Městská knihovna
www.Uvaly.cz/mapa - aktuální mapa města
www.Uvaly.cz/pocasi - předpověď počasí
www.Uvaly.cz/anketa - nová anketa
 

 

N A P S A L I   O   N Á S

Divokej Bill
v pondělí vystoupí ve vyprodaném klubu Futurum

PRAHA - Česká rocková skupina Divokej Bill se opět představí pražským fanouškům. Po zimním festivalu Rock for People v klubu Abaton, kde zahrála 4. února, vystoupí v pondělí v Music baru Futurum. Vstupenky na koncert osmičlenné kapely byly podle pořadatelů vyprodány za několik hodin. Jako předkapela se představí Medvěd 009, ve které hrají rovněž členové Divokého Billa. Kapela, pocházející z Úval u Prahy, zahraje většinu hitů ze svých tří studiových alb Propustka do pekel (2000), Svatá pravda (2001) a Mezi nima (2003). V současnosti patří mezi nejhranější skupiny v českých rádiích. Loni skupina vydala živou nahrávku ze svého vyprodaného koncertu v pražské Lucerně, která patří již několik týdnů mezi deset nejprodávanějších titulů na českém trhu. Píseň Pocit, k níž kapela při vystoupení v Lucerně natočila klip, se v těchto týdnech pohybuje na předních příčkách televizních hitparád. Skupina vystupuje téměř každý den, přesto jsou její koncerty většinou vyprodány. Totéž platí i o posledních vystoupeních v Kladně, Dobříši, Pardubicích a nyní i v Praze.
Divokej Bill vznikl v roce 1997. Do povědomí fanoušků se dostal hned prvním studiovým albem Propustka do pekel. Na něm se objevil jeden z dosavadních největších hitů kapely, píseň Plakala, kromě ní třeba skladby Dávno, Rozárce, Lásko. Také druhá deska Svatá pravda přinesla známé písně, například Miláčku, Svatá pravda nebo Bill. Velkou popularitu si však kapela získala především posledním albem Mezi nima a skladbami Znamení, Pocit, Malování. Skupina je mezi fanoušky známá velkým koncertním nasazením a dobrou atmosférou při vystoupeních. Zajímavý hudební styl umocňuje použití pro rockovou skupinu neobvyklých nástrojů. Divokej Bill má totiž mezi svými členy hráče na housle, bendžo nebo akordeon. Navíc při vystoupeních zpívá kromě hlavního protagonisty Václava Bláhy i zbylých sedm členů.

(ČTK)
Pražské noviny, 27. 2. 2005

 
 

D I S K U S E

Odpověď na reakce Ing. Bulíčkové a Ing. Černého k článku o lisovně ze Života Úval č. 3/2005
Bohužel nemáme možnost reagovat ve stejném čísle ŽÚ, činíme tak tedy alespoň o měsíc později. Odpovědi pana starosty a Ing. Bulíčkové obsahují takové množství nepravdivých a zkreslených informací, že je nelze ponechat bez reakce.

Vážená paní Bulíčková,
s "tvrdošíjností sobě vlastní" opakujeme to, co bylo a stále zůstává pravdou, podpořenou i názorem ombudsmana a dalších, jak bylo zmíněno v původním článku. Ve Vaší reakci je naopak pravdy pramálo. Na rozdíl od Vás budeme naprosto konkrétní:
Píšete, že "...argumenty byly vyvráceny řadou orgánů včetně odvolacích" a že "správními orgány všech stupňů bylo konstatováno...". Které jsou to další orgány, kromě již zrušeného Referátu regionálního rozvoje OkÚ Praha-východ? Dodržování zákonů ze strany tohoto úřadu, vedeného ing. Kameníkovou, ombudsman ve své zprávě také náležitě "ohodnotil". Proč neuvedete žádný konkrétní z té "řady orgánů všech stupňů"?
Se smyslem a účelem kolaudačního řízení jsme dostatečně obeznámeni. Není pravda, že nedošlo k žádné změně oproti dokumentaci, minimálně byla instalována podstatně hlučnější technologie. Každý se pak může snadno na vlastní oči přesvědčit, jak ve skutečnosti vypadá 25 metrů široký pás vzrostlé izolační zeleně. Na tyto a další rozpory skutečného provedení s dokumentací jsme stavební úřad upozorňovali ve stížnosti ze dne 5.6.2001. Ačkoli zákonná lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dní, tak ani po téměř čtyřech letech (!!!) jsme neobdrželi žádnou odpověď. Od Stavebního úřadu v Úvalech jsme totiž nedostali odpověď snad ani na jediný z našich podnětů a stížností. Proklamace, že se "stavební úřad nikdy nebránil věcným a opodstatněným připomínkám občanů", působí v této souvislosti skutečně komicky.
Velmi správně píšete, že stavební úřad je vázán stanovisky dotčených orgánů státní správy a nepřísluší mu je zpochybňovat. Hned vzápětí ovšem zpochybňujete stanovisko ministerstva životního prostředí. Pokud stanovisko MŽP nebylo stanoviskem dotčeného orgánu státní správy, bylo jím bezpochyby shodné stanovisko krajského úřadu, které stavební úřad v rozporu se zákonem zcela ignoroval. Krajský úřad na základě toho dokonce žádal zrušení kolaudačního rozhodnutí. Jeho podnět však okresní úřad, opět v rozporu se zákonem, odložil.
Píšete o tvrzení členů sdružení o prokazatelném překračování hygienických norem pro hluk, o čemž v našem článku není ani zmínka. Pravdou ovšem je, že měření hluku nikdy neprobíhala při nakládání a vykládání kamionů ve venkovním prostředí, manipulaci se šrotem a s kontejnery na šrot a dalších činnostech, jindy běžných. Tím se posouvá průkaznost těchto měření do poněkud jiného světla. Dalším zásadním faktem je, že dodržení hygienických limitů nezaručuje, že provoz lisovny neobtěžuje okolí.
Za naprostou nehoráznost je pak možno označit tvrzení, že "občanské sdružení blokuje jakékoli snahy o snížení hladiny hluku". Je pravda, že jsme se odvolali proti dodatečnému povolení stavby protihlukové zdi. Naše odvolání bylo shledáno oprávněným a na jeho základě bylo dodatečné povolení dne 12.12.2001 zrušeno. Od té doby měl stavební úřad tři a čtvrt roku (!!!) času, a povinnost podle zákona ve lhůtě 60 dní vydat ve věci rozhodnutí. Až téměř o dva roky později, 17.10.2003, jsme obdrželi oznámení a lhůtu pro vyjádření. Žádné připomínky jsme nevznesli, tudíž již téměř rok a půl (!!!) stavebnímu úřadu nic nebrání příslušné rozhodnutí vydat. Kdo tedy co blokuje? O jakých dalších opatřeních, která blokujeme, je řeč, když toto je uvedeno jako pří-klad? Žádná neexistují! Je skutečně tristní a velmi signifikantní, jakým způsobem stavební úřad obhajuje činnost investora, namísto toho, aby se zabýval již téměř čtyři roky stojící černou stavbou, což je jeho zákonnou povinností.
Není třeba velké "jasnozřivosti", jelikož dokumentace EIA byla předložena již 2. 11. 2004. Na základě připomínek, mimo jiné i zmíněného negativního stanoviska Ing. arch. Durdíka k souladu s územním plánem, byla dokumentace vrácena k dopracování. Už vůbec není třeba "jasnozřivosti" vzhledem k jednání stavebního úřadu, který se vždy vyznačoval velmi vstřícným přístupem k firmě Essa Czech, bez ohledu na dodržování zákonů. Budeme opět tvrdošíjně opakovat slova ombudsmana, že "zejména postupy Stavebního úřadu v Úvalech v dané kauze vzbuzují silné pochybnosti o jeho nestrannosti".
Poslední část článku snad ani není třeba komentovat. Takovéto proklamace mohou, po zkušenostech s prací Stavebního úřadu v Úvalech, vzbudit pouze poněkud kyselý úsměv. Nikdo se neskrývá za žádné "šlechetné ideje", my pouze bráníme svoje práva, která i Vy a váš úřad bez ohledu na zákony ignorujete a poškozujete. Základem Vámi zmiňované demokracie je právě dodržování zákonů a práv občanů.

Vážený pane Černý,
píšete, že nezpochybňujete stanovisko Ing. arch. Durdíka. Jak tedy můžete prosazovat stavbu haly, která je dle něj v rozporu s územním plánem?
Vámi uvedené "výhody" stavby jedné haly jsou velmi diskutabilní. Předpokládají totiž, že budou dodrženy všechny parametry uvažované pro výpočty, což bohužel ve stávajícím průběhu nebylo pravidlem a stavební úřad rozhodně nelze považovat za garanta čehokoli. Již stavba jedné haly znamená rozšíření výroby na téměř troj-násobek (!!!), z toho vyplývající nárůst těžké nákladní dopravy a další negativní vlivy. Jakou máme záruku, že v dalším průběhu nebude nějakým záhadným způsobem nová hala naplněna lisy, když ve stávající hale byl nový lis umístěn na ohlášku? V dokumentaci současné lisovny nebyla nikde zmíněna nakládka a vykládka kamionů ve venkovním prostoru, přesto běžně probíhá. Proč by tomu nemohlo být i po výstavbě nové haly, když v tom stavební úřad nic nedělá, ani neodpovídá na naše stížnosti? Co v případě stavby jedné haly zabrání stavbě další haly? Když jsme mohli postavit jednu, proč bychom nepostavili další? Již dnes posloucháme tyto argumenty. Proč firma Essa Czech za 4 roky neudělala žádná zásadní opatření, ačkoli si je dobře vědoma názorů obyvatel okolí? Protože firmu Essa Czech názor okolí nezajímá a bylo by velmi naivní věřit jejím slibům v souvislosti s "výhodami" rozšíření lisovny.
K "velmi krátkému zdůvodnění" stanoviska města bylo přiloženo šestistránkové vyjádření k dokumentaci EIA, celkem tedy sedm stránek. Přiložení jedné jediné stránky se stanoviskem Ing. arch. Durdíka by tento rozsah příliš neovlivnilo. Krajský úřad navíc toto stanovisko považuje za velmi zásadní a bylo jedním z důvodů vrácení dokumentace k dopracování. V této souvislosti Vaše vysvětlení působí velmi nevěrohodně, i vzhledem k Vašemu osobnímu po-stoji k rozšíření lisovny. Není tajemstvím, že Vy osobně jste byl jedním ze dvou zastupitelů, kteří nepodpořili záporné stanovisko města k rozšíření lisovny. Neschovávejte se tedy prosím za zastupitelstvo, jehož rozumného rozhodnutí si vážíme. Váš osobní názor je totiž úplně jiný.
Píšete, že "pro nepoučeného laika je obtížné se orientovat ve správních aktech...". Bohužel to hned vzápětí dokazujete svým vyjádřením o tom, které orgány státní správy byly nebo nebyly "účastníky řízení". Dotčený orgán státní správy není účastníkem řízení, jsou to dva úplně odlišné pojmy. Příslušný odbor krajského úřadu byl bezesporu dotčeným orgánem státní správy, úplně stejně jako ostatní orgány, které se ke kolaudaci vyjadřovaly. Žádný z nich ovšem nebyl účastníkem řízení.
Není pravda, že stavební úřad nemá s procesem EIA nic společného. V rámci dopracování dokumentace má investor předložit jeho stanovisko k souladu rozšíření lisovny s územním plánem.
Na závěr nelze než zkonstatovat, že to nejsme my, kdo zde předkládá zavádějící a zkreslené informace.

Mgr. David Zapletal

 

Vyjádření k názorům pana Mgr. Zapletala
Nejsem přesvědčena o nutnosti neustále reagovat na podněty ze strany pana Zapletala na stránkách Života Úval, o nichž si mohou udělat úsudek sami občané. Ani tiskový zákon nepředpokládá neustále zveřejňování replik k jednomu tématu.
Dalo by se s názory pana Zapletala polemizovat, avšak jsem přesvědčena, že není v zájmu čtenářů Života Úval zatěžovat je neustálým opakováním téhož. Jsem přesvědčena, že místo na stránkách našeho měsíčníku lze využít mnohem užitečněji. Na repliku pana Zapletala tedy již odpovídat nebudu.

Ing. Helena Bulíčková

 

Ještě krátce k ESSE
Nechci do nekonečna polemizovat s panem Mgr. Zapletalem. Snažil jsem si několikrát osobně ověřit, na kolik provoz továrny ESSA CZECH ruší své okolí, zejména v noci. S panem Ing. Horníčkem, odborníkem na měření hluku, jsme měřili hluk (hladinu akustického tlaku) v obytných lokalitách poblíž továrny. Měřili jsme v noci, kdy jsme si ověřili, že v továrně běží provoz a samozřejmě bez jakéhokoliv předběžného oznamování komukoliv. Na úrovni pozemku pana Mgr. Zapletala jsme naměřili hluk 37 až 39 dB. V případě průjezdu auta po jirenské silnici, nebo dokonce vlaku hladina hluku vystoupila až k 60 dB. Podle nařízení vlády č. 502/2000 Sb. a jeho novelizace dalším nařízením vlády č. 88/2004 Sb. je přípustný limit 40 dB. Nevylučuji tím, že i když je hluk pod limitem, že není v nočním tichu slyšet. Snažili jsme se i sluchem zachytit jednotlivé rázy vycházející z lisování, ale to se nám podařilo jen ojediněle. Navíc jsme byli venku, ne uvnitř domu. Zastavil jsem se v této lokalitě v noci vícekrát, abych si ověřil, zda továrna dodržuje technologickou disciplínu a nemanipuluje s materiálem vně haly, popřípadě zda nejsou v letních vedrech otevřená vrata. Nic takového jsem nezjistil, ale samozřejmě nemohu ani toto vyloučit.
I proto jsem uvažoval o variantě přístavby jedné haly právě pro manipulaci s materiálem, ale o tom jsem již psal minule. Podle vyhodnocení zpracovatele studie dopadů záměru rozšířit továrnu na životní prostředí, by hladina hluku poklesla na cca 32 dB. To považuji za velmi vážný argument.
Ještě mám poznámku k dopravě na silnici II/101 (jirenská). Intenzita dopravy na této silnici bohužel roste i bez ohledu na ESSU. Městský úřad Úvaly obdržel kupodivu dopis i z Jiren s nesouhlasným vyjádřením k rozšíření ESSY. Přitom velké sklady firmy REWE (centrální sklady pro Penny markety) u Jiren se mají rozšiřovat a jedním z důsledků bude rovněž zvýšení dopravy na silnici II/101. Nebudu spekulovat nad dopisem, jsou i objektivní fakta vedoucí ke znepokojení nad dopravou na silnici II/101. Tato silnice, která je označována za aglomerační okruh kolem Prahy, nabaluje na sebe nové sklady, provozy, servisy a továrny, např. u obce Zápy, u Brandýsa n. L. atd. Zákonitě tak roste doprava na ní, zejména těžkých nákladních aut. Přitom výstavba nové silnice v trase mimo obytnou zástavbu je v nedohlednu.

Ing. Ivan Černý, starosta

 

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.

 

Š K O L S T V Í

Učitelé se chtějí vzdělávat

Změny na trhu práce a nové požadavky na pracovní sílu (flexibilnost, kreativita, schopnost formulovat a argumentovat, týmová spolupráce,…) se musí promítnout i do škol, které postupně projdou zásadní proměnou. Ta již na mnohých školách probíhá. Rodiče dětí naší školy také určitě zaznamenali, že se i u nás stále častěji používají efektivnější tzv. alternativní metody vyučování. Změna "zajetého" stylu práce ve školách je proces dlouhodobý a je k němu třeba nejen odvaha a nadšení pedagogů, ale i mnoho nových znalostí, elánu a nápadů a může probíhat i několik let.
Na naší škole získáváme inspiraci nejen soustavným vzděláváním učitelů, z odborné literatury a nových poznatků výzkumu, ale získáváme a vyměňujeme zkušenosti i s kreativními a vstřícnými kolegy z jiných škol. Věříme, že využití praxí ověřených metod může přeměnu školy podstatně urychlit.
V této souvislosti bylo na naší škole vyhlášeno ředitelské volno ve dnech 28. 2. a 1. 3. Škola tak zůstala v těchto dnech téměř opuštěna. Provoz v tomto termínu zajišťovala jen školní družina, jídelna a účtárna. Ostatní provozní zaměstnanci školy čerpali dovolenou.
Důvodem byla dvoudenní vzdělávací akce, jíž se zúčastnilo 22 z 28 učitelů a 1 z 5 vychovatelek školní družiny. Školení probíhalo na ZŠ Dr. Malíka v Chrudimi, která již druhým rokem pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu, vytvořeného podle RVP (Rámcově vzdělávacího plánu) a již od roku 1991 využívá jiné metody a formy práce. Třiadvacet našich pedagogických pracovníků se seznámilo se vzdělávacím programem školy, s jeho tvorbou a podmínkami pro jeho realizaci. Součástí školení byly vzdělávací dílny k dané problematice, hospitace ve výuce a diskuse s ředitelem školy o její organizaci a řízení.
V dílně Proč měnit školu jsme zhlédli ukázku jedné z možných cest jak vytvořit ve škole prostředí, ve kterém se žáci nejen dobře cítí, ale také dosahují velmi dobrých výsledků. Upřesnili jsme si základní východiska Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání nezbytná pro tvorbu vlastního školního vzdělávacího programu. Seznámili jsme se s tvorbou a strukturou školního vzdělávacího programu "Umět a znát, abychom si v životě věděli rady", podle kterého učí na této škole již druhým rokem. Viděli jsme, co pozitivního může přinést změna školy (klimatu, atmosféry, vztahů, metod a forem práce) učitelům, žákům a jejich rodičům.
V dílně Proč a jak začít se skupinovou prací jsme prožili skupinovou práci a nastartovali se na její použití a zdokonalení ve vyučování, uvědomili si opravdovou potřebu a význam základních životních dovedností.
Myslím si, že zvolená forma "našeho školení" byla velmi efektivní a motivační. Také možnost vidět běžný provoz školy, která během 15 let prošla onou proměnou, považuji za velmi cennou a podnětnou pro všechny účastníky. Věřím, že většinu z nás upevnila v přesvědčení, že cesta, jak vytvořit ze školy místo radostného poznávání, je sice velmi dlouhá a náročná, ale reálná. K jejímu dosažení je však potřeba mnoho energie a nadšení hlavně nás učitelů a rodičů.

Mgr. Jaroslav Březka

 

Spolupráce mezi třídami různých ročníků

Paní učitelka Kondelíková s žáky z 8.A nám žákům 5.A připravila ukázku výuky chemie a pozvala nás na tzv. "výměnný pobyt". Pracovali jsme pod vedením starších žáků, kteří nám pomáhali při zjišťování vlastností aktivního uhlí. Učili jsme se filtraci a zapisování svého pozorování. Poznali jsme, že starší žáci nám mohou v případě potřeby pomáhat a nemusíme mít obavy, že se budou nad námi vyvyšovat.
Ve třídě paní učitelky Jaklové jsme zase společně vytvářeli plakáty určené k ochraně svého zdraví a plakáty varující před používáním návykových látek. Největší skupiny byly po šesti žácích. Bylo pěkné zjistit, že dokážeme na jednom plakátu pracovat současně. Dokázali jsme si, jak je důležitá pro náš budoucí život dohoda a spolupráce. Tento způsob výuky se nám líbil a těšíme se na další pozvání.

Žáci 5.A

 

Projekty třídy 5.A

Žáci třídy 5. A připravují již několik měsíců samostatné projekty týkající se lidského těla, zvířat a života kolem nás. Do konce roku si musí každý žák připravit vlastní zajímavé téma, o kterém by chtěl hovořit před spolužáky. S některými z těchto projektů vás teď seznámíme.
Jako první vám představíme projekt Adély Novákové. Prodělala těžkou nemoc, a proto nám mohla popsat život v nemocnici. Také nám ukázala zdravotnické potřeby, které mohou člověku zachránit drahocenný život. Tento projekt nás přivedl na myšlenku udělat i další projekty. Postupně jich začalo přibývat. Druhý projekt nám připravila Nela Brožková. Vyprávěla nám o historii starověkých zemí. Vylíčila nám život ve starověkém Řecku, Římě a Egyptě. O škodě na zdraví, kterou může spáchat alkohol, nás poučil Jakub Brichta. Povídal nám o tom, že i v dětství může být alkohol velmi nebezpečný. O tom, jak fungují počítače, si připravil svůj projekt Jakub Benešovský. Ukázal nám jednotlivé části počítače a jeho funkce. Součástí jeho výkladu byla i praktická ukázka toho, z čeho se skládá počítač, kterou jsme viděli v počítačové učebně. Josef Boubín a Ondřej Saska si připravili projekty o hudebních nástrojích - houslích a klávesách. Popisovali nám části svých nástrojů. Na konec nám zahráli.
Čtyři naši žáci si připravili projekty o zvířatech. Filip Balihar a Kristýna Boháčková si udělali projekt o svých mazlíčcích, které mají doma. Filip nám popsal svého papouška Žaka a Týna představila svého králíčka Bibi. Jarmila Šágiová nás ve svém projektu seznámila s horskou pumou. Tento projekt byl doplněn dvěma křížovkami. Jakub Brichta si svůj druhý projekt připravil na téma medvěd hnědý. Projekt byl naplněn soutěžemi o sladké ceny.
V této práci budeme i nadále pokračovat, protože nám přináší spoustu nových informací z mnoha oblastí života a můžeme si při nich vy-zkoušet, že to není žádná legrace postavit se před ostatní spolužáky a dokázat je na chvíli zaujmout.

za třídu 5.A Karolína Matochová a Michaela Hoblíková

 

Učíme se pracovat v týmu

Práce ve dvojicích a skupinách je součástí našeho vyučování již delší dobu, a tak jsme zkusili pracovat jako tým. Tvořily ho třídy 3.A, 3.B, 3.C pod vedením pí uč. Březkové, Kašičkové a Křížové. Všechny třídy pracovaly na společném úkolu - jablka.
Jak jsme postupovali? Nejdříve si děti sepsaly vše, co o jablkách vědí. Z těchto poznatků jsme si vybrali pět oblastí, o kterých bychom chtěli vědět více.
1. Kde se jablka pěstují?
2. Jaké známe odrůdy?
3. Proč jsou zdravá?
4. Jablíčko v literatuře
5. Jablko v kuchyni
Každá třída získávala co nejvíce poznatků z jednotlivých oblastí. Využívali jsme informace z mnoha zdrojů - internetu, z knih ve školní i domácí knihovně, časopisů. Tyto poznatky jsme zpracovali a vytvořili společnou výstavu. Na ní mohly děti celé školy vidět mapu ČR s oblastmi pěstování jablek, nejčastěji pěstované odrůdy s popisem jejich charakteristik, důvody, proč jsou zdravá a co nám pomáhají léčit. Navíc pohádky, říkadla, přísloví o jablkách a recepty na dobroty z jablek. Výstava byla doplněna jablky naaranžovanými v mísách a košíčkách i jablíčky vyrobenými z korálků a drátků. Celou výstavu uváděl a s jejím obsahem seznámil děti Míra Kočárník a k slavnostní náladě přispělo i čtení pohádky. Děti třetích tříd informovaly ostatní o získaných poznatcích. Na závěr prohlídky jsme pozvali děti do svých tříd, kde jsme je učili vyrábět jablíčka z drátků, jablíčka malovaná na sklo, jednoduché pomazánky, zdobení jablek.
Na závěr jsme společně vytvořili Jabloňovou pannu, ke které děti ze 3. A napsaly několik pohádek. Dohromady jsme také vytvořili Jablečnou kuchařku, která bude v prodeji na školním Ekojarmarku.
V tomto projektu nám pomáhali i rodiče. Po celou dobu nás zásobovali jablečnými koláči, dorty a řezy. Největší úspěch sklidily vdolky s jablečnými povidly sypané domácím tvarohem.
V rámci tohoto projektu jsme jeden den vyučovali tak, že se děti střídaly u vyučujících. Matematiku se učily s pí Kašičkovou, český jazyk procvičovaly s pí Křížovou, pracovní činnosti s pí Březkovou.
Všechny předměty byly zaměřeny jak jinak než na jablka.
Byly to náročné dva týdny, ale dle hodnocení dětí - super, zajímavé, hezké,….. Velikou radost udělali dětem třetích tříd prvňáčci, kteří je ocenili pochvalou: "Jste šikovní učitelé!"

za kolegyně a děti Mgr. Arnoštka Březková

detail detail detail
 


Masopustní rej masek v naší škole

Všichni jsme se chystali a těšili na společné veselí. Kdo měl ruce, nohy a hlavně smysl pro humor, přidal se do společného průvodu naší školou. Kdo by nechtěl aspoň trochu pobavit své kamarády i sebe!
Nejdůležitější byla maska. K vidění bylo spoustu masek klasických. Ale protože měla fantazie velkou zelenou, setkali jsme se spoustou masek originálních i bláznivých. Začátek průvodu se zpěvem za doprovodu harmoniky přehlušoval hlasitý smích všech.
Rejdění a dovádění masek nemělo konce ani v tělocvičně a sokolovně, kde jsme si zahráli netradiční hry. K tomu všemu nechyběla samozřejmě hudba ani tanec.
A dovedete si to všechno představit bez masopustního pohoštění? Ani u nás nechyběly masopustní koblihy, které přinesl dětem rozdat "dědek" a "bába" v doprovodu tradičních masopustních masek.

Mgr. Marcela Šeblová

detail detail detail
 


Masopust

To byla panečku středa! Masopustní rej hned od rána. Ve dveřích nás přivítala paní učitelka převlečená za malíře. My jsme se převlékli do kostýmů za kuchaře, vojáky, princezny, čarodějnice, oheň, slunečnici, Pipi dlouhou punčochu. Já jsem byla za kovboje. Nejvíce jsme si užili v tělocvičně, kde jsme tancovali a soutěžili. V naší škole se nenudíme, stále něco podnikáme.

z deníčku Martinky Vykouřilové ze 3.A

 

Jarní prázdniny ve Stříbrné Skalici

V únoru nastaly našim dětem jarní prázdniny. Ne každý měl tu možnost vzít lyže a vyrazit na hory. Proto školní družina navrhla možnost strávit prázdniny ve Stříbrné Skalici. Nečekala nás žádná rekreace, žádný přepych. Jeli jsme do skautské chaty, kde bylo třeba topit dřevem, spát ve spacáku a také si vařit.
Nebylo jednoduché vše zorganizovat. Nákup potravin, odvoz zavazadel, informace pro rodiče, sestavení jídelníčku apod. Vše se povedlo a my jsme v pondělí ráno vyrazili. Cesta vlakem trvala několik hodin a než jsme dorazili do, od civilizace vzdálené, chaty, ušli jsme i několik kilometrů. Děti se zabydlely velice rychle. Starší pomáhaly mladším a za chvíli jsme se cítili jako doma.
V úterý jsme jeli na výlet do Sázavy, kde jsme navštívili klášter a místní cukrárnu. Další program nám udělalo samo počasí, když v noci na středu napadlo 30 cm sněhu. Jako bychom byli na horách, všude bílo, zasněžené stromy, zkrátka pohádka. Nastal čas pro zimní radovánky. Někdo vytvářel ze sněhu různé postavičky a stavby, jiní sjížděli kopeček v zadělávačkách, které jsme si půjčili v kuchyni, na lopatách či igelitech. O zábavu bylo postaráno.
V kamnech plápolal oheň a my jsme večer natahovali šňůry, abychom pověsili promáčené oblečení, dávali jsme novinové papíry do bot a sušili a sušili. Také nám venku vyhládlo. Uvařili jsme si mimo jiné kuřátko s bramborem, knedlík s uzeným a zelím, těstoviny s kečupem, polévky, pomazánky, k dispozici byly jogurty, ovoce, teplý čaj i sladkosti.
Večery jsme si zpříjemnili volbou Miss a Missáka, nebo jsme hledali novou SuperStar. Při hrách a soutěžích se všichni skvěle bavili. Za tmy jsme pro odvážnější uspořádali večerní procházku. Po koupeli se každý zachumlal do spacáku a po pohádce sladce usnul. Odměnou nám byly rozzářené tváře dětí, které litovaly, že prázdniny trvaly jen týden.

Hanka Blažková, Míla Hatnianková, Lenka Hynčicová

 

Turnaj ve stolním tenisu

Ve čtvrtek 3. března se konal na základní škole turnaj ve stolním tenisu pro žáky druhého stupně. Přihlášené třídy nominovaly jedno tříčlenné družstvo. Hrálo se systémem každý s každým podle nových pravidel pro stolní tenis na dva vítězné sety do jedenácti vítězných zahraných míčků. Jednotlivá utkání se sestávala ze 4 dvouher a 1 čtyřhry. Na čtvrtém místě a neoblíbenou "bramborovou medaili" vybojovalo družstvo 9.A ve složení Tomáš Košek, Honza Socha a Petr Šmejkal. Bronzovým týmem byla 7.A, jejíž barvy hájil Kuba Martinovský, Pavel Šaman a Pavel Čapek. Vicemistry základní školy se stali chlapci z 8.A ve složení Viktor Šelíř, Michal Kašička a Ríša Schwarz. Zlatou palmu vítězství a titul nejlepšího mužstva základní školy ve stolním tenisu s přehledem získala 8.C v čele s Vláďou Křelinou, kterému zdatně sekundovali Milan Hanák a Martin Linhart. Vláďa Křelina se zároveň stal nejlepším hráčem turnaje. Mezi hráči nenašel přemožitele a všechny duely i čtyřhry s přehledem vyhrál!

Mgr. Josef Koting

 

Zprávy z MDDM

Vážení čtenáři,
dubnová nabídka kulturních pořadů a zábavných akcí MDDM, kterou jsme pro vás připravili, je skutečně pestrá. A z čeho si budete moci vybrat?
Hned 1. dubna můžete navštívit v galerii MDDM v 18 h vernisáž výstavy sochaře Jiřího Fürsta, na které vystoupí hudební revivalová skupina RABAKA. Výstava bude otevřena v sobotu a v neděli od 13.30 do 17.30 h.
V úterý 5. dubna v 16 h nabídneme v sálku DPS divadelní představení pro nejmenší POHÁDKY KOUZELNÝCH BALONKŮ v provedení Činoherní skupiny Praha.
V pátek 8. dubna v 18 h je v galerii MDDM připravena beseda doplněná výstavou fotografií cestovatelů Aleny a Miloslava Kvasničkových, kteří v loňském roce navštívili SRÍ LANKU. Domů se vrátili těsně před přírodní katastrofou, která tuto oblast v prosinci 2004 postihla. Jejich fotografie zachycují Srí Lanku ještě nezničenou. Výstava bude otevřena v sobotu od 13.30 do 17.30 h.
V pátek 15. dubna v 17 h uvádíme pořad VZPOMÍNKA NA CHOPINA. Tvorbou spisovatele RNDr. V. Mareše věnovanou tomuto významnému hudebnímu skladateli nás provede Ing. Yvetta Koděrová. V průběhu podvečera zazní krásné Chopinovy skladby. Tento pořad je zároveň vzpomínkou na zesnulého spisovatele, se kterým jsme se měli možnost setkat v r. 2003.
V sobotu 30. 4. pořádá MDDM ve spolupráci s kulturní komisí pro malé i velké ČARODĚJNICE.
Co vás čeká?
Průvod čarodějnic a rytířů, který odchází od MDDM v 17.00 h.
Vystoupení šermířské skupiny WILLIAM, opékání buřtů, soutěže a jiné taškařice.
Nabídku máme za sebou a já bych se ještě ráda vrátila k akcím, které proběhly a chtěla bych poděkovat těm, kteří je pomohli dobře zabezpečit.

MDDM děkuje…
… panu Miroslavu Kočárníkovi za bezplatné zajištění příjemného hudebního doprovodu dětského karnevalu. Pan Kočárník prostě umí padnout do noty i těm nejmenším.
… paní Libušce Kohoutové a Jarmilce Kysilkové za pomoc na karnevale pro děti.
… při noční bojovce Olinčiných malých turistů z MDDM pomohla opět Jarmilka, která s Olinkou zabezpečila pro děti úžasnou baštu. Náš dík patří i Romanu Navrátilovi, Pepům Myslivečkovi a Blovskému za půvabná strašidla na větrné Vinici.
… Ále Sismilichové chci poděkovat za ušití kostýmů pro děti, které se zúčastnily soutěže v Salesiánském divadle. Byly krásné, bylo jich hodně a opravdu se líbily.
… Evě Šimůnkové patří dík za realizaci výstavy malých i mladých výtvarníků. Jen ten, kdo někdy něco takového dělal, ví, kolik to dá práce.
... manželům Šveňhovým za poskytnutí cen do dětských soutěží.
A to je dnes ode mě všechno.
Mějte se hezky a přijďte!!!

Jana Pospíšilová

detail detail
detail detail
 


Jaro patří formacím

Taneční rok je již po několik let typický svým rozdělením na soutěže žebříčkové, které jsou většinou od září do konce února, a soutěže formací a mistrovské soutěže Čech, Moravy a ČR, které začínají v březnu. V lednu jsme se zúčastnili scénické soutěže v Salesiánském divadle se dvěma tanečními čísly /Vánek, Proudy/ a tamtéž 12.- 13. 3. na regionální taneční soutěži scénického tance s pěti choreografiemi. Z obou soutěží jsme si odnesli ocenění za taneční výkony, provedení choreografií, kostýmy a výtvarné řešení. Z regionální soutěže jsme mezi 32 choreografiemi získali jeden ze dvou udělených diplomů za taneční výkon a s vystoupením "MAGICAL LOVE" nejstarších děvčat se zapsali do povědomí všech diváků i poroty. Poděkování patří Míše Fořstové, která před odjezdem do zahraničního angažmá tuto choreografii s děvčaty připravila. Velkou pochvalu si zaslouží ale i taneční přípravka RI. za "ZAHRADU", RII. za "PROUDY" a "RUSALKY" a RIII. za "DIVNOU". Hned po Velikonocích nás 2.4. čeká regionální kolo formací v Kongresovém centru v Praze, kde se představí všechny věkové kategorie moderního tance v pěti choreografiích a budou bojovat o postupy na mistrovství Čech. vedoucí tanečního oddělení MDDM a TS Rytmus

Alena Sismilichová

detail
detail
detail
detail
detail

RI. Zahrada
RII. Rusalky
RII. Proudy
RIII. Divná
RIV. Magical Love

 

Velikonoční jarmark v obraze
detail detail detail detail detail detail detail detail detail

Výtvarné pojetí Martina Haushaltera příjemně překvapilo
Romana Svobodová zaujala kresbami tuží
Jana Stuchlíková prezentovala své zrealizované oděvní náměty
Talentovaný Martin vydra předvedl profesionální výkon
Gratulujeme paní Ludmile Benešové, která v soutěži o nejlepší kraslici Prahy vyhrála 1. cenu starosty Prahy 1
Zároveň děkujeme za ukázku zdobení kraslic na velikonočním jarmarku v Úvalech
Velikonoční keramika Romany Zelenkové se velmi líbila
Výšivky MUDr. Aleny Matulkové
Květinové vazby Olgy Husenské
Děti zdobily perníčky s Evou Šubrtovou


 

Výstava
"Letem světem do Egypta"
prezentovala práce dětí z VV a keramických kroužků Evy Šimůnkové
detail detail detail
 

 

S P O R T

Začalo to ve školce...

Tak začínala básnička pro mě od děvčat, které trénuji již šest let aerobik. Jasně, nemá se ohlížet za tím, co bylo, ale tentokrát to udělat musím. Holky měly velkou chuť se něco naučit a to jim zůstalo celá ta léta. Ani jsem si neuvědomovala, jak vedle mě dospívají, ale viděla jsem, jak jim to jde, a přišly i první úspěchy na soutěžích. Letní soustředění bylo radost s děvčaty trávit, smích a legrace, to je ta odměna za všechny chvilky, které jsem jim věnovala. No a co dál? Holky mi dospěly a odcházejí studovat, končí jejich dětský aerobik, ale ne přátelství se mnou. Přeji jim hodně úspěchů v životě a ještě hodně hodin aerobiku v mamuťácké tělocvičně.
Holky díky.

Martina

 

Vážení sportovní přátelé

Skončila doba příprav a opět se začíná hrát naostro. Koncem března začíná jarní část fotbalové sezóny 2004/2005. Dovolte mi, abych vás informoval o dění v klubu v zimních měsících a o nadcházejících plánech.
Nejprve začneme sportovní stránkou. Naše "A" mužstvo začalo zimní přípravu již 3. ledna. Trénovalo se dvakrát až třikrát týdně a odehráli jsme pět přípravných utkání. Dále jsme se zúčastnili celozimního turnaje v Praze - Kyjích, kde jsme sehráli devět utkání a umístili se na pátém místě. Podařilo se nám získat několik posil a mezi největší patří nesporně Jan Kahuda se zkušenostmi z divize. Pro letošní rok jsme si dali cíl jediný a nejvyšší - postup do I. A třídy. V příštích měsících uvidíme, jak se bude dařit získávat mistrovské body a zda vy, fotbaloví fanoušci, budete spokojeni s předváděnou hrou a výkony. Hracími dny domácích zápasů "A" mužstva je sobota odpoledne.
"B" mužstvo ve III. třidě okresní soutěže na podzim překvapilo hlavně několika body ze hřišt' soupeřů a drží se v polovině tabulky. V zimní přípravě sehrálo dvě přípravná utkání. Cíl pro jarní část sezóny je minimálně udržení stávající pozice v tabulce. Hracími dny domácích zápasů "B" mužstva je neděle odpoledne.
Dorost hraje okresní přebor. Hracími dny domácích zápasů dorostu jsou soboty dopoledne. Mužstva dorostu jsou značně, hlavně věkově rozdílná a i takové jsou výsledky. Dorost z deseti utkání pět vyhrál a pět prohrál. Cílem je umístění v horních patrech tabulky a výchova hráčů pro mužskou kategorii.
Starší žáci v okresním přeboru předvádějí velice pohledný fotbal a celou soutěž vedou. Podzimní výkony byly opravdu perfektní. Hracími dny žáků jsou neděle dopoledne.
Mladší žáci hrají okresní soutěž. Cílem je výchova a příprava pro další věkové kategorie. To se začalo dařit již na podzim a spolupráce obou žákovských kategorií je na opravdu dobré úrovni. Hrací dny domácích zápasů mladších žáků jsou soboty ráno.
Nově založená mladší přípravka je poprvé přihlášená v soutěži. V zimě hrají dlouhodobý turnaj v hale v Běchovicích, kde předvádějí střídavé výkony. Konečné umístění bude zhruba v polovině tabulky. Pro jejich dobrou přípravu bychom potřebovali trenéry. Byli bychom rádi, kdyby byl zájem pracovat s těmi nejmenšími, at' z řad rodičů, bývalých fotbalistů nebo přátel úvalského fotbalu. Hracími dny přípravky pro domácí zápasy bude sobota v poledních hodinách.
Naším největším cílem mimo sportovní stránku je pro nadcházející období dostavba a kolaudace nových šaten a sociálního zařízení. Vše je samozřejmě závislé na finančních prostředcích. Vítáme jakoukoli pomoc - finanční, materiální nebo poradní. Dále budeme rádi, když někdo přijde pomoci s prací v klubu. Bližší informace podá Josef Krutský na tel. čísle 602 384 790.
V lednu jsme pořádali tradiční karneval. Sál místní sokolovny byl vyprodán a v masce přišlo stopadesát účastníků karnevalu!!! Pro šedesát nejlepších byly připraveny ceny. Nejlepší v kategorii sólo masky byla "GEJŠA" a v kategorii skupin maska nazvaná "Hudební skupina KISS", fotografie jsou k dispozici na www. Ale i ostatní masky byly výborné a doufáme, že stejná účast bude i v příštím roce. V březnu jsme pořádali tradiční společenský ples fotbatistů. Na tomto místě musím poděkovat všem dárcům tomboly za věnované ceny.
V únoru proběhla valná hromada našeho sportovního klubu. Složení výkonného výboru je uvedeno pod článkem, ke kterému také předkládáme kompletní jarní rozlosování. Na zápasy "A" mužstva na hřištích soupeřů bude přistaven autobus. Informace o časech odjezdů budou k dispozici vždy při posledním domácím utkání.
Sportovní přátelé, rádi vás přivítáme na všech domácích zápasech a věříme, že budete odcházet spokojeni. Samozřejmě budeme nadále vydávat naše klubové noviny ÚVALÁK, ve kterých se dozvíte nejaktuálnější informace z klubu. K dostání budou při každém domácím zápase zdarma ke vstupence.

za SK Úvaly oddíl kopané Josef Krutský

 

SK ÚVALY oddíl kopané
rozpis zápasů jaro 2005
www.sk-uvaly.aktualne.cz
 


VÝKONNÝ VÝBOR SK ÚVALY
oddíl kopané:
Předseda oddílu - Kopač Václav ml. 602 970 098
Místopředseda oddílu - manažer - Linhart Karel 602 251 855
Sekretář oddílu - Černý Miroslav 603 735 853
Pokladník oddílu - Krutský Josef 602 384 790
Členové výkonného výboru:
Lízner Oldřich 728 120 155
Hájek Karel 602 882 708
Kašička Karel 728 770 971
Šindelář Martin 602 170 899
Kostka Petr 602 114 602

SK ÚVALY oddíl kopané, Guth Jarkovského 698, Úvaly

INTERNETOVÉ STRÁNKY FOTBALOVÉHO KLUBU - AKTUALITY, TABULKY, SDĚLENÍ, ZPRÁVY,
MOŽNOST VYJÁDŘIT SVůJ NÁZOR V DISKUZI
www.sk-uvaly.aktualne.cz
 

 

H I S T O R I E

2. světová válka a květen 1945 v Úvalech

V květnu si připomeneme již 60 let od skončení hrůzné 2. světové války rozpoutané hitlerovským Německem a osvobození i našeho města z fašistického jha. Co všechno předcházelo květnu 1945 v průběhu šesti let od vytvoření Protektorátu Čechy a Morava? Rád bych připomněl některé skutečnosti, které zanechaly hlubokou a bolestnou rýhu v myslích i srdcích úvalských občanů. Při psaní těchto řádků využívám Kroniku městyse Úvaly a soubor vzpomínek přímých pamětníků těchto let. Není mým záměrem podrobně psát o skutečnostech. Ty nakonec pregnantně uvádí v listopadu loňského roku vydaná kniha ÚVALY V PRŮBĚHU STALETÍ. Využívám však právě 60. výročí osvobození naší vlasti, abych připomněl jen některé události v našem městě, které je dobré si v dnešní hektické, uspěchané a zkomercionalizované době čas od času připomenout.

Část 1.
Mnichov, okupace, Protektorát Čechy a Morava a 2. světová válka v Úvalech

Konec září 1938 s Mnichovskou dohodou přinesl do Úval sklíčenost vyvolanou pocity beznaděje a zrady z přístupu tehdejších západních mocností a ze zaprodanosti naší země hitlerovskému Německu. Tuto atmosféru ještě více rozdmychával příjezd uprchlíků ze zabíraných pohraničních oblastí našeho státu německými vojáky a Henleinovci. Počet obyvatel městečka rázem narostl z původních cca 4700 na téměř 5500 občanů. Vedení obce tak muselo operativně řešit zásobovací potíže a ubytovací problémy.
15. března 1939 dopoledne také do Úval vstoupilo německé vojsko. I tenkrát byla zima se silným větrem a padal sníh. Jakoby příroda takto reagovala na příchod nezvaných "hostů". Většina občanů "vítala" okupační vojska sevřenými pěstmi, se zarputilým mlčením a slzami v očích. Němci takřka formou koloniálního zřízení ihned ovládli správu obce. Starostou Úval byl velkostatkář Karel Bradáč. Již druhý den, 16. března, byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava. Bezprostředně začala perzekuce obyvatelstva na základě rasistických norimberských zákonů. Takto odděleným úvalským židovským rodinám byla zakázána spolková činnost a provozování živností. Od počátku roku 1940 nesměly židovské děti navštěvovat místní školu a od září 1941 museli všichni Židé v Úvalech nosit potupnou žlutou Davidovu hvězdu. Téměř všichni příslušníci úvalských židovských rodin ukončili svou životní cestu ve vyhlazovacích koncentračních táborech. Osvobození se dočkala pouze Marie Kussová.
Druhý okupační den, 16. března, byli zatčeni komunisté Antonín Víšek a Jaroslav Glücksmann, který později zahynul v koncentračním táboře. 7. června byl zatčen Jaroslav Peřina, 30. června byl však z vězení propuštěn.
V prvních dnech němečtí vojáci skupovávali v úvalských obchodech veškeré zboží, od potravin až po textil a drahocenné věci. Kursem říšské marky 1:10 k tehdejší naší koruně se okupantům podařilo velmi brzy naši měnu znehodnotit, což se ihned odrazilo v růstu drahoty zboží i v jeho nedostatku. Protektorátními úřady byl proto zaveden lístkový přídělový systém. Potraviny, obuv, textil, palivo a mýdlo byly pouze na lístky. Vedení obce v čele se starostou nezůstalo lhostejné k této situaci. Ještě v březnu 1939 byla zřízena na statku Josefa Šťastného čp. 6 vyvařovna pro chudé a nezaměstnané v rámci akce "Národní pomoc". Obec rovněž zakoupila 5 q pšeničné mouky, 3 q žitné mouky, 30 q brambor a 24 párů bot a ponožek a rozdělila vše mezi potřebné.
V říjnu 1939 byla úvalská škola poprvé zabrána německými vojáky, a tak se značně zkomplikovala školní výuka. Tento stav trval až do ledna 1940, kdy bylo německé vojsko vystřídáno protektorátním v počtu 25 mužů, určených ke strážní službě na železnici.
V dubnu 1940 museli všichni úvalští státní a veřejní zaměstnanci složit slib poslušnosti vůdci Velkoněmecké říše Adolfu Hitlerovi. V červnu bylo těmto zaměstnancům strženo z měsíční čisté mzdy 0,5 až 1 % ve prospěch Německého červeného kříže jako vděk za to, že český národ byl ušetřen válečných útrap.
V obci se zastavila veškerá stavební činnost, včetně výstavby rodinných domků. Jediným světlým bodem bylo vybudování koupaliště v Úvalech pod Holou Hostýní.
Přes všechny problémy obec usilovala o stavbu nové školy. Toto úsilí zastavil výnos ministerstva školství a osvěty 19. dubna 1940. 23. března 1941 byly zabrány všechny budovy úvalské školy pro ubytování německých vojáků. Školní výuka proto byla přenesena do školy ve Škvorci, učilo se i v hostinci U Srazilů na Slovanech a např. výuku ručních prací prováděla učitelka paní Horálková-Bartáková ve svém bytě v Tyršově ulici. Značně poškozené školní budovy opustili němečtí vojáci až 12. června.
6. dubna 1941 byl zabaven majetek úvalského Sokola, 12. dubna byla pozastavena jeho činnost a 11. října byl Sokol v Úvalech rozpuštěn. 7. října 1941 museli všichni občané odevzdat své radiopřijímače, které jim byly vráceny až koncem srpna 1942 s připevněným štítkem až do konce války s nápisem, že poslech nepřátelských zahraničních rozhlasových stanic se trestá smrtí.
Srdce a duše občanů městečka byla zaplněna žalem z nesvobody, strachem a nejistotou z budoucnosti. Společenský a kulturní život byl po řadě zákazů spolkové činnosti a pořádání tanečních zábav ochromen. Přesto se podařilo úvalskému ochotnickému divadelnímu spolku uvést na scénu každý rok několik divadelních představení. Od neradostné současnosti se mohli lidé alespoň na chvíli odpoutat zhlédnutím českého filmu v kině, které hrálo v sokolovně.
I v Úvalech žili lidé, kteří nechtěli nečinně přihlížet dění kolem sebe a zapojovali se do odbojové činnosti, ať již organizované nebo "na vlastní pěst". Intenzivně zde pracovala již od dubna 1939 ilegální skupina napojená na odbojovou vojenskou organizaci "Obrana národa". Velmi aktivní byla ilegální skupina místních komunistů až do zatčení řady jejích členů a spolupracovníků v roce 1941. Z této skupiny byli zatčeni: 13. února Božena Šimečková, 19. února Bořivoj Holánek, 18. března František Zika, 19. března Otakar Šámal, později popraven, a Filip Toman, 20. března Josef Petera a Václav Tourek, 1. listopadu J. Cmíral za členství ve Svazu přátel SSSR. Z dalších úvalských občanů byli zatčeni 7. listopadu Leo Bubeník, za poslech cizího rozhlasu, 18. listopadu Vladislav Kratochvíl a Bohumil Zumer, který však byl 20. prosince propuštěn.
Přes uvedené represe ilegální činnost v Úvalech sílila. Od roku 1942, zejména po atentátu na říšského protektora R. Heydricha, byl po městečku rozšiřován ilegální časopis "Boj", byly šířeny odbojové letáky, stále více se poslouchal zahraniční rozhlas. 21. ledna 1942 byl zatčen pro poslech cizího rozhlasu Josef Suchomel, 5. května pro členství v ilegální skupině ÚVOD Václav Tourek st. a 2. listopadu Bohumil Trnka, 13. června za přechovávání zbraní Bohuslav Veselý, za heydrichiády byl zatčen Vladimír Jankovský, který byl 3. července popraven, 29. června byl zatčen Tomáš Dvořák (propuštěn již 10. července), 4. srpna za přípravu vele-zrady byl zatčen Josef Chalupecký. Z větších sabotážních akcí lze uvést zapálení železničního vagónu s koudelí a podruhé zapálení železničního vagónu s lopatkovými oběžnými koly z magnezitové slitiny určené pro motory německých stíhacích letadel.
Na druhé straně se i v Úvalech našli lidé, kteří s okupanty kolaborovali, udávali a měli na svědomí i několik lidských životů, nebo využívali okupace ve svůj prospěch, k svému obohacování, např. Bakovský, Bambas, Stehlík, Sviták.
Výnosem ze dne 17. března 1943 Zemský úřad v Praze rozpustil obecní zastupitelstvo v Úvalech a Okresní úřad v Českém Brodě 23. března 1943 jmenoval pětičlennou správní komisi v čele s Ferdinandem Birkem. Komise převzala správu obce z rukou starosty, velkostatkáře Karla Bradáče, 30. března. Rovněž došlo k rozpuštění obecní policie a bezpečnostní službu v Úvalech převzalo 1. května protektorátní četnictvo. V Úvalech i v roce 1943 probíhalo zatčení dalších úvalských občanů. Ke konci roku 1943 byl zatčen pro přechovávání osob Vlastimil Benedikt, pro nepřátelský postoj k Říši Dušan Čejka, pro podezření ze sabotáže Jaroslav Šembera.
Rok 1944 přinesl pro úvalské občany samé těžkosti v zásobování potravinami, do nebývalých rozměrů se v městečku rozbujel tzv. černý trh. Např. plat tehdejšího zaměstnance v Úvalech činil měsíčně 2000 - 4000 korun. Na "černém trhu" se prodával 1 l mléka za 10 korun, 1 kg sádla za 1000 - 1500 korun, 1 kg mouky za 20 - 40 korun, 1 kg vepřového masa za 800 - 1000 korun, 1 q obilí za 1200 korun apod.
1. listopadu 1944 byl zatčen za členství v odbojové skupině generála Svatoně Josef Drahoš, zatčena byla i Josefa Hladíková, jejíž bratr bojoval v zahraniční armádě.
Tak plynul jeden den za druhým. Všichni však věřili, že se již blíží doba, kdy osvoboditelé sejmou těžká okupační jařma z našich občanů a všichni budou moci svobodně vydechnout.

Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města Úvaly

Pokračování příště.
Část 2. - Květen 1945 v Úvalech
 

Několik vzpomínek na můj úvalský život

V Úvalech jsem prožil nejkrásnější dobu svého života - své mládí, a to od let nerozvážného a romantického jinošství až do mužného věku. Míval jsme tu kdysi mnoho kamarádů a jak už je to mezi chlapci zvykem, tvořily se různé party. Vzpomínám si, že už jako vetchý kvartán býval jsem "kápem" jedné takové party. Naším působištěm býval úvalský háj, zvlášť ta část od bývalého Prokůpkova mlýna směrem k Hodovu. Rádi jsme chodili na Holou Hostýň, která tehdy bývala opravdu holá, zadem po pěšince, kterou jsme, nevím už proč, nazývali "Starou sloní stezkou". Později jsme si, jsouce náležitě vzděláváni Wallaceovkami, hráli na Scotland Yard. Byli jsme tři: inspektor John Wade, inspektor Elk a Funivý - poříční zloděj (to jsem byl já). Byly to bohatýrské doby! Jen tak mimochodem tu poznamenávám, že ještě o mnoho a mnoho let později, když jsem již jako vysokoškolský profesor psal občas do časopisu Svět motorů, podepisoval jsem své příspěvky pseudonymem "Zvěrokleštič Funivý".
Když mi bylo asi 15 let, stal jsem se jedním z prvních úvalských radioamatérů. Byl jsem za to také "perzekvován". Nebylo to však nic horšího, než jen návštěva tehdejšího četnického strážmistra Leštiny, spojená s prohlídkou mé studentské jizby v domě čp. 319. Jeden můj "dobrý" přítel mě tehdy udal, že poslouchám rádio načerno. Mimo očekávání jsem byl však již "plnotučným" koncesionářem, a tak jsem tenkrát jen zamával vyšetřujícímu orgánu před očima svou koncesní listinou a věc byla vyřízena.
Na Úvaly mám však i vzpomínky sentimentální. Jedna z nich se vztahuje ke dni 8. listopadu 1930 a toto bělohorské výročí jsem dlouho nazýval svou životní Bílou horou. Toho dne se totiž vdala Dívka mých snů. To prosím mně provedla má první láska. Byla sice o něco starší než já a o mých vřelých sympatiích neměla dobré dva roky ani potuchy, ale přece jen - tak jsem uvažoval - neměla to dělat. Vždyť jsem byl pro ni ochoten vzdát se své milované elektrotechniky a nějak bleskově jsem chtěl vystudovat geometřinu. Nu, jak víme, před vlastními pošetilostmi nechrání někdy člověka žádný věk, tím méně mých tehdejších dvacet let. Než musel jsem se s tím vypořádat, protože mě čekala elektrotechnická fakulta a první státnice. Na dívky jsem ovšem nějaký čas náležitě zanevřel, ač jsem byl podle jejich úsudku pohledný jun, a zahrál jsem si trochu i na cynika. Dal jsem se do učení, avšak také i do jiné práce, neboť se v té době ukázalo, že život se se mnou nemíní mazlit.
Nebyl jsem nějakým, jak se říká, dříčem, ale studoval jsem snadno a soudím-li podle svých papírů, také úspěšně. Přitom jsem se učil a také řádně vyučil v úvalském biografu kinooperatérem. Bylo to ve volných chvílích, o sobotách a nedělích, kdy moji přátelé se spíše věnovali zábavě a děvčatům. Učil jsem se v tehdejším Lido - bio na Úvaláku (dnešní škola) společně se svým věrným přítelem Frantou Vojáčkem. Naším instruktorem byl Standa Procházka. Vzpomínám si, že jsem na kabinu zevně umístil nápis "Cholera - vstup zakázán!" a uvnitř také různé povzbudivé nápisy, jako například "Kdo bude v této místnosti mluvit sprostě, bude vyhozen!", nebo "Nešmatejte na přístroje, o kterých nemáte ani šajnu, sice vyletíte z kabiny rychlostí 2, 9978 . 1010 cm/s" a jiné podobné. Ať bylo, jak bylo, humor mě neopouštěl. Rád vzpomínám na časy mladosti prožité v Úvalech a ještě jednou tu říkám: Byly to doby bohatýrské! Později jsem se stal promítačem úvalského kina a tam jsem také zaučoval Bertíka Procházku. Po nějaké době jsem pak promítal v pražském kinu Avion (dnešní Letka) a v modřanském Lido - bio. Kromě toho jsem Bohoušovi P. pomáhal při elektroinstalacích. Všechny mé v praxi získané poznatky, zejména kinooperátorské, přišly mi později velmi vhod. Ale to už by byla jiná kapitola, která má s Úvaly málo společného. Proto tentokrát své vzpomínání končím. Snad se ještě najde příležitost, abych v něm pokračoval.
Ze své chatrné paměti vyhrabal a bez ladu a skladu píše

Áňa Strnad.
(Život Úval č. 4/1964)

Kdo to byl Áňa Strnad?
Mnozí čtenáři nevědí, kdo se skrývá pod jménem autora předcházejícího článku. Pamětníci ale potvrdí, že pod tímto pseudonymem není nikdo jiný než prof. Ing. DrSc. Julius Strnad, bývalý prorektor Vysoké školy technické v Brně, později náčelník Spojovací fakulty VTA v Brně a následně ředitel Ústavu přístrojové techniky ČSAV v Brně. Byl autorem více než deseti odborných publikací z oboru elektrotechniky, autor mnoha článků v odborných časopisech, zastával funkce v řadě komisí a poradních sborů. Jak mohou potvrdit jeho mladší kolegové z brněnské techniky, na Úvaly či spíše na Ouvaly, jak říkal, nikdy nezapomněl a rád na své dětství a mládí zde prožité vzpomínal. Když napsal předcházející příspěvek do Života Úval, netušil, že mu zbývá po dvou infarktech už jen pár měsíců života a dalšího vyprávění se čtenáři už nedočkají. Zaujetí pro vědeckou práci a z toho plynoucí přepracování způsobily, že mnoho věcí, které chtěl vykonat, už neuskutečnil. Nechť je tento článek malou připomínkou úvalského rodáka, významného člověka, který by se dožil 12. dubna letošního roku 95-ti let.

Ing. Vladislav Procházka

 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 981 539, fax: 281 981 696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz