5/2005

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
N A P S A L I   O   N Á S
K A M   A   K D Y
P O L I C I E
Š K O L S T V Í
H I S T O R I E
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
C Í R K V E

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 46

 

 

 

KULTURNÍ KOMISE, OBEC BARÁČNICKÁ A MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
VÁS ZVOU NA
Staročeský jarmark v Úvalech
KROJOVANÝ PRŮVOD
STAROČESKÁ ŘEMESLA
POUŤOVÉ ATRAKCE
DIVADLO NA CHODNÍKU
KOUZELNÁ BABIČKA
STÁNKY S OBČERSTVENÍM
HUDBA M. KOČÁRNÍKA
RŮZNÉ TAŠKAŘICE
NA NÁMĚSTÍ V ÚVALECH 28. 5. 2005 OD 13.30 HODIN
Průvod baráčníků odchází od DPS ve 13.00 hodin
 

 

K A M   A   K D Y

Kulturní komise města Úvaly vás zve do sálku DPS na nám. Svobody na výstavu
2. světová válka a květen 1945 v Úvalech.
Výstava bude zahájena v pátek 6. května 2005 a potrvá do 14. května 2005.
(Další informace dále)
 


POZVÁNKA
Zveme občany Úval na vzpomínkové shromáždění a kladení věnců,
které se bude konat v pátek 6. května 2005 v 17 hodin na hřbitově u památníku padlých za spoluúčasti zástupců města, Obce baráčnické a střediska Junáka Úvaly.
 


Zastupitelský den
Dne 27. května mezi 18. a 19. hodinou v sále DPS.
MUDr. Jan Šťastný, zastupitel města za ODS
 


7. prodejně prezentační akvatrh českých distributorů, výrobců a chovatelů všeho akvaristického
AKVA ÚVALY 2005
se koná v sobotu 28. května 2005 v areálu sokolovny na náměstí Arnošta z Pardubicod 8.00 do 12.00 hodin
 


Sdružení Obec Baráčníků "Jana Amose Lpmenského", Úvaly u Prahy
pořádá 28. května 2005
KROJOVANÝ PRŮVOD
konaný u příležitosti trvání 35 let Obce baráčníků J. A. Komenského v Úvalech.
Průvod půjde ve 13.00 hodin z náměstí Svobody v Úvalech na náměstí Arnošta z Pardubic.
 


POZVÁNÍ
Biblické hodiny - promítnutí filmu QUO VADIS
1. část - 18. května, středa v 15.30 h
2. část - 25. května, středa v 15.30 h
 


HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ
- Seslání Ducha svatého /sváteční bohoslužby/
Neděle 15. května ve 14 h V HUSOVĚ KAPLI, Pražská 180, Úvaly
Jste srdečně zváni!
 


Sdružení Obec Baráčníků "Jana Amose Lpmenského", Úvaly u Prahy
pořádá
SLAVNOSTNÍ VÝROČNÍ ZASEDÁNÍ
konané při příležitosti trvání 35 let Obce baráčníků J. A. Komenského v Úvalech.
Zasedání se uskuteční dne 28. 5. 2005 od 10.00 hodin v sále Domu s pečovatelskou službou na náměstí Svobody v Úvalech.
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

Zprávy z rady

Proběhlo 1 jednání
- Byly projednány materiály určené pro veřejné zasedání zastupitelstva města.
- Česká spořitelna, a.s., prodává své nemovitosti a město mělo možnost odkoupit v rámci této akce sídlo místní pobočky, dům čp. 78 v Husově ulici. Prodejní cena pro město by činila 2 mil. Kč s tím, že podmínkou koupě je nájemní smlouva pro kanceláře České spořitelny po dobu 10 let s opcí na dalších 10 let za roční nájemné cca 112 tis. Kč. Někteří zastupitelé využili možnost prohlídky nemovitosti a shodli se, že město v současné době vlastní 2 nemovitosti na náměstí, u kterých je nutné rozhodnout o dalším využití a s ohledem na stav prodávané budovy není pro město vhodné ji koupit.
- Město je povinno odevzdat staré knihy kronik do okresního archivu.
Z tohoto důvodu je vhodné zajistit před odevzdáním jejich převedení do elektronické podoby - odborné scanování (výhoda zachování původní podoby) nebo přepsání textů ručně (výhoda možného hledání v textu).
- Město obdrželo dopis Policie ČR, kterým byl oficiálně potvrzen záměr zřízení obvodního oddělení v Úvalech v areálu Multitec. Po schválení a po-depsání všech potřebných materiálů může být započato se stavebními úpravami. Jedná se zejména o zajištění topení a opravy rozvodů elektřiny. Žádné zásadní úpravy domu nebudou nutné, protože se město se zástupci policie dohodlo na úsporném řešení.
- Bude zkontrolována aktuálnost jednacích řádů zastupitelstva a rady.
- V návaznosti na předchozí projednávání odvodnění ulice Čelakovského (část u Klánovické) rada schválila provést odvodnění pomocí drenážní trubky napříč ulicí s vyústěním do nejbližší kanalizační guly. Povrch bude zahrnut štěrkem.
- Rada souhlasila s provedením obrubníků po levé straně komunikace v Lužické ul. dle nabídkové ceny fy HOCHTIEF (59,5 tis. Kč), která provádí rekonstrukci vozovky, aby se zabránilo vniknutí vody do přilehlých domů.
- Rada souhlasila s provedením obrubníků na jedné straně ulice Kollárova. Začátek obrubníků bude u nemovitosti čp. 919 a dále směrem k ulici Erbenova. Vzhledem k tomu, že úprava se provádí na žádost a pro potřeby p. Šreina, bude si materiál u své nemovitosti plně hradit.
- Dva nájemci bytů v DPS (pí Zelená a p. Šťastný) předložili svou žádost o vzájemnou výměnu bytů. Většina radních s výměnou souhlasila s tím, že veškeré náklady a rizika jdou na vrub nájemců bytů.
- Pan Mádr opětovně požádal radu o souhlas s odkoupením pozemků v bezprostřední blízkosti jeho prodejny v Maroldově ulici. Jedná se o parkovací plochu a příjezd pro zásobování. Rada s odkoupením souhlasí, ale trvá na ceně 300,- Kč/m2. Celkovou cenu by bylo možné uhradit i formou splátek.
- Rada města schválila výběrovou komisi pro výběrové řízení na pronájem nebytových prostor v budově zdravotního střediska ve složení: pí Helena Novosádová, MUDr. Kateřina Personová, MUDr. Jan Šťastný, Ing. Jana Horová, Ing. Jitka Vyskočilová, pí Jana Tesařová. Náhradníci: pí Jitka Hamouzová, pí Lenka Platzová
- Rada obdržela žádost provozovatele areálu koupaliště o umožnění užívání domu čp.1282 (dům u koupaliště) v rámci činnosti koupaliště, a to po odchodu stávajících nájemců. Nabízí generální rekonstrukci a užívání za současného navýšení částky stávajícího nájemného. Radní se shodli, že dům byl od počátku určen pro správce koupaliště a není důvod ho do budoucna užívat k jiným účelům.
- Radě byly předloženy zápisy z kulturní komise. Ve spolupráci s MDDM na přelomu května a června proběhne na náměstí historický jarmark s tradičními řemesly, atrakcemi pro děti, hudbou a dětským divadlem. Z tohoto důvodu bude nezbytná uzavírka náměstí.
- Rada schválila vypracování projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení na vybudování splaškové kanalizace pro ulice 5. května, Srbská, Ruská a Janáčkova. Dokumentace je nezbytná pro získání dotace.
- V domě čp. 95 je havarijní stav střechy a je nezbytná její oprava. Po představení projektů úpravy náměstí (studenti fakulty architektury) veřejnosti bude projednána budoucnost čp.95 a čp.18. Bez ohledu na to ale radní souhlasí se zásadní opravou střechy.
- Rada schválila uzavření smlouvy se společností ECO-ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE, s.r.o., jejímž předmětem je audit hospodaření a účetní uzávěrky pro město Úvaly za rok 2005.
- Vzhledem k tomu, že již před časem skončily všechny činnosti související s přípravou vydání knihy "Úvaly v průběhu staletí", bude vedoucímu přípravné skupiny Ing. Procházkovi zaslán děkovný dopis s oznámením formálního ukončení práce přípravné skupiny.
- Byla získána všechna souhlasná stanoviska nutná ke stavebnímu povolení na rekonstrukci opěrné zídky Pražská. Po získání stavebního povolení bude neprodleně započato s pracemi. Pan Hertl bude pozván na jednání za účelem upřesnění rozsahu a způsobu rekonstrukce (stavba z kamenů nebo z KB bloků).
- Rada požaduje, aby na příštím jednání byla informována o stavu instalace osvětlených přechodů silnice I/12 (kolínská).
- Radě bylo předloženo základní znění smlouvy o výstavbě komunikací, jejíž podepsání je podmínkou souhlasu města se stavbou domů v nových lokalitách. Předložený text je základní a lze ho doplňovat konkrétními podmínkami (čísla pozemků, data v návaznosti na stavební povolení a kolaudaci, apod.). Několik smluv již

v návaznosti na loňské usnesení rady podepsáno bylo.
- Starosta informoval radní o odročení soudu s Pozemkovým fondem ČR ohledně vydání pozemků. Soud byl odročen na 10. 5. 2005 z důvodu možného jednání města s Pozemkovým fondem ČR.
- SÚS Mn. Hradiště jako správce krajské silnice I/12 bude neprodleně vyzvána k úklidu.
- Při přípravě dohody o ukončení nájmu na dům čp. 1282 bylo zjištěno, že nájemní smlouva vlastně nikdy nenabyla účinnosti, protože podmínkou nabytí právní moci této smlouvy byla kolaudace rekonstrukce domu a předání stavby po rekonstrukci, k čemuž ale nikdy nedošlo a předávací protokol taktéž nikdy nebyl vyhotoven. Rada požaduje, aby oběma stranami byly ke dni předání domu (31. 5. 2005) vzájemné závazky uznány za vyrovnané. Město si vyžádá právní stanovisko.

Ing. J. Horová, místostarostka

 

Dětská hřiště

Vůči našim nejmenším obyvatelům máme neustále velký dluh.
V loňském roce jsme nestihli vybudovat žádnou plochu pro jejich oddych a hraní. V letošním roce dojde k nápravě. Do léta bude zbudována alespoň jedna oddychová zóna pro děti.
S největší pravděpodobností bude první v pořadí pozemek naproti nádraží. Dále bude rozmístěno nějaké vybavení v háji pod školou a v lesíku nad MŠ Pražská. Dále pak budeme pokračovat pozemkem pod čp. 203 (u obslužné komunikace mezi Smetanovou a Fügnerovou). V žádném případě se ale nebude jednat o oficiální městská hřiště, protože bychom nebyli schopni plnit všechna odpovídající nařízení (hygienická, technická, atd.).
A proč je v poslední době problém vybudovat oficiální dětská hřiště? Protože je velmi obtížné dodržet odpovídající normy Evropské unie. V rámci herních ploch se nesmí vyskytovat asfaltové nebo betonové povrchy, na hřištích nemají své místo kovové prolézačky a houpačky. Správně by měly být použity materiály jako pryže, plast nebo dřevo. Nic ostrého nesmí vyčnívat nad povrch (spojovací materiál, uchycení). Veškeré vybavení pak musí odpovídat novým normám ČSN EN 1176 a ČSN EN 117, vše musí mít atesty. Všude musí být tzv. bezpečené místo dopadu (silné vrstvy písku nebo mulčovací kůry), vše v přírodních barvách. Samozřejmostí pak je pravidelné provádění odborných kontrol (jak jinak než odborným pracovníkem). Samostatnou kapitolou pak jsou pískoviště, kde musí docházet k pravidelné výměně písku a měla by se zakrývat z důvodu možného znečištění.
Pokud bychom tedy předmětné "oddychové zóny" nazvali dětským hřištěm, jsme povinni dodržovat veškerá zákonná nařízení a normy. Nepodstatný není ani fakt, že v případě zranění jakéhokoliv dítěte na oficiálním dětském hřišti je zodpovědnost (včetně vyplácení odškodného) jednoznačně na bedrech města.
To vše jsou důvody, proč se v poslední době v mnoha obcích hřiště raději z bezpečnostních důvodů ruší.

Ing. J. Horová, místostarostka

 

POZVÁNKA

U příležitosti státního svátku Dne osvobození jsou občané Úval zváni na vzpomínkové shromáždění a kladení věnců, které se bude konat v pátek 6. května 2005 v 17 hodin na hřbitově u památníku padlých za spoluúčasti zástupců města, Obce baráčnické a střediska Junáka Úvaly.

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

 

Odpověď obyvatelům ulice Kollárova

Dostala jsem poměrně rozsáhlý dopis, na který bych ráda odpověděla, je ale bohužel podepsán pouze "obyvatelé ulice Kollárova" a připojeny jsou nečitelné podpisy. Prosím tedy prostřednictvím stránek života Úval autory, aby se mi ozvali.
Jednu věc ale možná bude užitečné vysvětlit pro všechny čtenáře - a to opravu ulice Raisova. Zřejmě mělo být v soupisu ulic určených letos ke generální opravě uvedeno přesněji "část ulice Raisova od zdravotního střediska k domovu důchodců", protože o opravě druhé části ulice uvažováno nebylo.

Ing. J. Horová, místostarostka

 

OZNÁMENÍ
Oslavy dne dětí - uzavírka ul. Husovy a nám. Arnošta z Pardubic

Odbor investic a životního prostředí oznamuje, že v sobotu dne 28. 5. 2005 se bude v ul. Husova a na náměstí Arnošta z Pardubic konat oslava dne dětí, kdy zde v době od cca 11.00 do18.00 h budou umístěny atrakce a stánky.
Z uvedeného důvodu bude dne 28. 5. 2005 provedena UZAVÍRKA ul. Husovy a náměstí Arnošta z Pardubic s tím, že vjezd pro zásobování, autobusové linky a záchranné sbory bude povolen.
 


KONTROLA DODRŽOVÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK OBCE

Vzhledem ke skutečnosti, že ne všichni občané města respektují existenci obecně závazných předpisů obce, zahájí od 20. 5. 2005 správní odbor MěÚ Úvaly v katastru města kontroly zaměřené na dodržování obecně závazných vyhlášek obce (o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě a o místních poplatcích). Pověření pracovníci budou kontrolovat zejména nepovolené zábory veřejného prostranství (skládky stavebního materiálu, sutě, umístění stavebního zařízení, autovraků apod.) a svými držiteli k evidenci nepřihlášené psy. Tuto informaci zveřejňuji s předstihem z důvodu ponechání přiměřené lhůty k nápravě stávajícího stavu.

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

 

Kontrola hospodaření města za rok 2004
Výrok auditora

Ověřili jsme účetní závěrku k 31. 12. 2004 v souladu se Zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech a auditorskými směrnicemi, vydanými Komorou auditorů ČR. Náš audit zahrnoval ověření informací prokazujících údaje účetní závěrky a účetních postupů použitých při jejím sestavení.
Vedení města Úvaly je odpovědné za sestavení účetní závěrky a vedení účetnictví tak, aby bylo úplné, průkazné a správné. Naší odpovědností je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek na základě ověření provedeného v souladu s tímto zákonem a auditorskými směrnicemi.
Při ověřování účetní závěrky jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že účetní záznamy, na základě kterých byla účetní závěrka sestavena, nebyly úplné, průkazné a správné ve všech významných souvislostech.
Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně zobrazuje majetek, závazky, hospodářský výsledek a finanční situaci města Úvaly k 31. 12. 2004 a výsledky jejího hospodaření za rok 2004 jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dalšími příslušnými předpisy.
Závěrečný výrok: b e z    v ý h r a d
V Táboře, dne 18. února 2005
Auditorská společnost: ECO - ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE, s.r.o.
Odpovědný auditor: Ing. Vladimír Pech
 


Zastupitelský den

Vážení občané Úval,
připomínám, že dne 27. května mezi 18. a 19. hodinou budu v sále DPS k dispozici těm z vás, kteří chtějí hovořit o problémech našeho města.

MUDr. Jan Šťastný, zastupitel města za ODS

 

Pozvánka na výstavu

Kulturní komise města Úvaly vás zve ve dnech 6. - 14. května 2005 do kulturního sálku DPS na nám. Svobody na výstavu 2. světová válka a květen 1945 v Úvalech.
Výstava bude zahájena v pátek 6. května 2005 v 18 hodin.
Na slavnostní vernisáži promluví český politik a publicista pan Čestmír Císař.
V dalších dnech bude výstava otevřena:
7. 5. 13 - 17 h
8. 5. 13 - 17 h
11. 5. 17 - 19 h
12. 5. 17 - 19 h
13. 5. 17 - 19 h
14. 5. 13 - 17 h

kulturní komise

 

PhDr. Čestmír Císař *2. 1. 1920 detail
Hostomice nad Bílinou (okr. Teplice), č. politik a publicista. 1936-39 studoval na fr. lyceu v Dijonu, 1939 a 1945-48 historii a sociologii na FF UK v Praze. 1939-45 úředník v obchodě a pojišťovně. 1946-47 pracovník KV KSČ v Praze, 1947-52 pracovník ÚV KSČ, 1952-57 tajemník KV KSČ v Plzni. 1957-61 zástupce šéfredaktora Rudého práva, 1961-63 šéfredaktor Nové mysli. Od dubna do září 1963 tajemník ÚV KSČ, 1963-65 ministr školství a kultury; 1964-66 poslanec NS; 1965-68 čs. velvyslanec v Rumunsku. Patřil k hlavním představitelům reformního směru v KSČ koncem 60. let, v březnu 1968 jeden z kandidátů na funkci prezidenta republiky, od dubna do srpna 1968 tajemník ÚV KSČ. 1968-70 poslanec a od července 1968 do listopadu 1969 předseda ČNR; 1969-70 poslanec SN FS. 1969-70 postupně zbaven všech funkcí a 1970 vyloučen z KSČ; 1970-82 pracovník státního ústavu památkové péče. 1989 spoluzakladatel Klubu Obroda; v prosinci 1989 kandidát na funkci prezidenta republiky (kandidatury se vzdal). Od prosince 1989 velvyslanec se zvláštním posláním, 1991- 92 vedoucí stálé mise ČSFR při Radě Evropy ve Štrasburku, Autor knihy S lety jsme rostli (1960), samizdatových publikací Úvahy časové i nečasové (1976), Náš spor je zásadní (1978-79) a Česká otázka (1984) a memoárů Člověk a politik, Kniha vzpomínek (1998).

Zvláštní pozvánka pro rodiny účastníků květnových revolučních dnů v roce 1945 v Úvalech
Kulturní komise a organizátoři výstavy k 60. výročí konce 2. světové války by rádi 6. května při vzpomínkovém shromáždění u pomníku padlých a při vernisáži výstavy v kulturním sále DPS přivítali účastníky a příbuzné účastníků květnových revolučních dnů roku 1945 v Úvalech.
Pozvánka je adresována všem rodinám aktivních účastníků květnových událostí před šedesáti lety, stavitelů barikád, bojovníků na barikádách, členů Revolučního národního výboru, Revoluční gardy, vojáků, legionářů, skautů, Sokolů a všem občanům, kteří se aktivně postavili na odpor německým okupantům.
Při této příležitosti bychom rádi vytvořili seznam osob, které se aktivně zapojily do květnového povstání v Úvalech. Informace o všech odvážných občanech z této doby je možné sdělit kronikáři města panu Dr. Pokornému, Pražská ul. 180.

Kulturní komise

 
 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Prezentace návrhů úpravy náměstí a přístavby základní školy

Jistě nikdo z obyvatel města nepochybuje o tom, že historicky nejstarší centrum, úvalské náměstí Arnošta z Pardubic, vyžaduje zásadní úpravu. K řešení všech otázek s tím spojených by mohly pomoci návrhy možných podob náměstí, které zpracovali Kamil Švaříček, Martin Kabriel a Martin Tichák, studenti 4. ročníku Fakulty architektury ČVUT v Praze.
K nim se připojil student Josef Hlavatý s návrhem přístavby základní školy. Zájemci se mohli s jednotlivými pracemi seznámit na prezentaci dne 18. 4. v sálku DPS. Studenti podali odborný výklad za přítomnosti svého konzultanta pana Ing. arch. Lukáše Velíška.
Ze všech návrhů byly zřejmé snahy o docílení jednoty estetických a praktických hledisek, která je nutné dodržet při rekonstrukci náměstí a přístavbě školy. Společnými znaky u návrhů rekonstrukce náměstí je vytvoření klidové zóny u základní školy, prostoru pro pořádání krátkodobých místních trhů a vyřešení průjezdu vozidel přes náměstí s možností jejich omezeného parkování.
V návrzích je pamatováno na dostatek pouliční zeleně a na výbavu pouličním mobiliářem. Rozdílné byly naopak jednotlivé přístupy k dispozičnímu řešení náměstí.
V návrhu přístavby školy se předpokládá v souvislosti se zvýšením počtu žáků zvýšení kapacity školy, se stavbou školní kuchyně s jídelnou, kterou je možné využít na společenský sál, a se stavbou samostatné budovy tělocvičny. Je zřejmá integrace speciální školy se školou základní, uvažuje se s využitím budovy čp. 8 pro 1. stupeň ZŠ a se samostatným vchodem do komplexu budov určených pro 2. stupeň ZŠ. Budova čp. 7 by byla využita jen pro školní družinu. Charakteristickým rysem přístavby je její nekonvenční moderní řešení, které ostře kontrastuje s neorenesanční budovou čp. 8 v sousedství. Přístavba by vhodně zaplnila dosud volný prostor. Návrh vnitřního uspořádání objektů se jevil jako velice zdařilý.
Představení návrhů studentů fakulty architektury bylo velmi dobrým vkladem do diskuse o budoucí podobě náměstí Arnošta z Pardubic a přístavbě základní školy.

Ing. Vladislav Procházka
detail detail
návrh přístavby základní školy
jeden z návrhů rekonstrukce náměstí

 

Příjemné jarní osvěžení

Člověk je již dost znaven, nejen fyzicky vlivem "jarní únavy", která je objektivně dána přírodními vlivy, ale zejména duševně, psychicky z nechutností a loutkového divadélka, které nám předvádí "vrcholná" politická sféra.
A tu kulturní komise rady města připravila na 23. března setkání a besedu s PhDr. Zdeňkem Mahlerem, čestným občanem Úval, jinak scénaristou, spisovatelem, historikem, ale zejména Člověkem záměrně s velkým Čé, na téma Nekončící spor o smyslu českých dějin. Kdo pana Dr. Mahlera více zná, již dopředu se mohl těšit na zajímavé odpoledne. A on se skutečně našemu očekávání nezpronevěřil, spíše naopak. Skutečným jarním osvěžením pro všechny účastníky, kteří zaplnili společenský sál Domu s pečovatelskou službou v Úvalech, bylo pozorné naslouchání nejen z úcty k němu, ale především pro jeho zasvěcené vyprávění o našich dějinách, pro jeho burcování hrdosti Čechů na takové dějinné velikány jakými byli, jen letmou zmínkou, císař a český král Karel IV., kněz Jan Hus, vojevůdce Jan Žižka z Trocnova, kněz a pedagog Jan Amos Komenský, náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk, spisovatel Alois Jirásek a řada dalších, a také o smyslu dějin pro současnost i budoucnost. Našim uším lahodila jeho překrásná čeština a vypravěčské umění. Celé setkání bylo prodchnuto společným souzněním. Pan PhDr. Zdeněk Mahler si nepotrpí na žádnou pompu a pochlebování, on si úctu a uznání již mnohokráte získal a získává neustále. Ale vyjádřené pocity ze setkání s ním jdou přímo z mnohých srdcí. A jím připomenutá trojjediná pravda, to znamená pravda vycházející z naší křesťanské víry, pravda také vycházející z rozumového chápání a pravda osobně prožívaná, tak takto komplexně chápána pravda byla, je a bude základním pilířem pro po-znávání našich dějin a pochopení jejich rozhodujících období. "Pane doktore Zdeňku Mahlere, díky za osvěžení naší duše a zase brzy na shledanou."

Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města Úvaly
detail detail
Pan PhDr. Mahler vyprávěl téměř dvě hodiny
Milou povinností spisovatele je autogram do knihy

 

Divokej Bille, DÍKY!

Naše město může být v poslední době právem hrdé na jednu z velkých osobnostních hudebních skupin mladých lidí, která si zachovává stále své kořeny v Úvalech a do Úval se stále vrací. O kom je řeč? To jistě nemusím sáhodlouze rozvádět - je to kapela DIVOKEJ BILL. Od prvního koncertu skupiny uplynulo sedm let, zatím vydala tři alba a v listopadu loňského roku spatřilo světlo světa jejich první DVD z koncertu v Lucerně. Svou poctivou mnohaletou dřinou, odříkáním a pokorou se osm hudebníků dostalo tam, kde dnes jsou - na vrcholu. Za celou řadu koncertů naší úvalské skupiny po celé republice bych rád alespoň jen zlomek toho připomněl.
10. března 2004 Divokej Bill vyprodal velký sál pražské Lucerny. Osm muzikantů, Václav Bláha - el. kytara, zpěv, kapelník, Štěpán Karbulka - zpěv, Adam Karlík - housle, zpěv, Miloš Jurač - basa, zpěv, Roman Procházka - akust. kytara, zpěv, Martin Pecka - akordeon, Jan Bartl - banjo, Marek Žežulka - bicí, se zvukařem Ondřejem Pospíšilem, vstoupilo do širšího povědomí také nominací na výroční cenu Anděl za objev roku 2003. I když je nakonec porazila Radůza, pro své publikum byli vítězi. Dále chci připomenout jejich 12 koncertů v rámci Turné pro radost v prosinci loňského roku, letošní Koncert pro Asii ve velkém sále Lucerny 9. ledna, zimní Rock For Peple 2005 v pražském Abatonu 4. února, nominace na výroční cenu Anděl v kategorii nejlepší hudební skupina za rok 2004 19. března v Ostravě, a i když vítězství nezískali, tak ve čtenářské anketě deníku MF DNES a serveru iDNES byla nejlepší kapelou podle čtenářů vyhlášena kapela Divo-kej Bill. Tak bych mohl pokračovat v takové šíři, že by mi vymezený prostor na stránkách Života Úval ani nestačil. Blahopřeji úvalské kapele Divokej Bill k výsledkům na špici naší české hudební scény, které jsou ovocem jejich poctivé dřiny a věřím, že tak jako pociťuji hrdost já na naše slavné Úvaláky, cítí to samé většina občanů města. Již se těšíme na letní Ouvalskej bigbít v červnu, na kterém Divokej Bill vystoupí.
Své stručné povídání zakončuji úryvky z článku hudebního kritika Jaroslava Špuláka v deníku Právo 7. prosince loňského roku v souvislosti s vydáním DVD kapely Divokej Bill: "Úspěšná skupina, která vyprodává sály v celé zemi a táhne diváky i na letní festivaly. Divokej Bill ušel pořádný kus cesty. Zvolil tu poctivou. Svou momentálně dobrou pozici na české hudební scéně si vydřel na mnoha koncertech. Dokázal v sestavě osmi lidí zachovat soudržnou partu a nyní za to sklízí úrodu."
Co ještě dodat? Divokej Bille, díky!

Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města Úvaly

 

Ouvalskej Bigbeat

Název prestižního českobrodského festivalu Rock For People převzal celoroční projekt koncertů rockové hudby v České republice pořádaný agenturou Ameba. Kromě českobrodské hudební přehlídky, která letos bude od 4. do 6. července a dalších v průběhu roku v Kytlici, Pardubicích, Řevnicích a Praze, ponese emblém a dramaturgický rukopis Rock For People také přehlídka Ouvalskej Bigbeat. Jejím patronem je skupina Divokej Bill. Ouvalskej Bigbeat se bude konat v sobotu 4. června. Začne krátce po poledni a na dvou scénách by měly vystoupit kapely Lavina, Chlejf, Atari atack, Den, La grupa, Wotchi, Mata hari, Lus 3, Apple juice, Lety mimo, Prohrála v kartách, Medvěd 009, Cocotte Minute, Blue Effect, Wohnout, Vypsaná fixa, Divokej Bill, Tři sestry a Skyline. Divokej Bill tak představí své spřízněné hudební soubory a současně dá příležitost místním hudebním formacím.

Ing. Vladislav Procházka

 

Křest knihy Zbyňky Šolcové detail

Divadlo Jiřího Grossmanna bylo 14. dubna vyprodané, mezi návštěvníky bylo možné zhlédnout řadu osobností kulturního i společenského života, kteří přišli na křest právě narozené knížky. Mnozí z nás byli zvědavi, kdo bude kmotrem sbírky básní City a pocity vydané nakladatelstvím PRAGOLINE, jejichž autorkou je paní Zbyňka Šolcová.
Po úvodním vystoupení Zuzany Stirské zazpíval s GOSPEL TIMEM nakladatel Jindřich Kraus píseň o knihách, kterou paní Šolcové věnoval. Poté se slova ujal Jan Rosák a pozval na jeviště autorku, doktora Radima Uzla, Hanu Horeckou a čtvrtým kmotrem byl již jmenovaný Jindřich Kraus - majitel nakladatelství PRAGOLINE a ti všichni spolu se Zuzanou Stirskou popřáli do vínku útlé knížce veršů doplněné nádhernými fotografiemi Josefa Loudy, aby si našla své čtenáře. Po křtu paní Šolcová zahrála na harfu Vltavu a já jsem si opět uvědomila, kolik krásy dokáže rozdávat. Večer pokračoval ve svižném tempu GOSPEL TIMU, ale pro mě byla největším zážitkem krásná básnířka, její poezie a harfa.
Těm, kteří si pamatují, jak zněly verše paní Šolcové v úžasném podání Radovana Lukavského, chci říci, že kniha je k dostání i v knihkupectví v Úvalech. Je květen, lásky čas a možná s ní uděláte radost někomu velmi blízkému.

Jana Pospíšilová

 

O čem psal Život Úval před 40 lety

Momentky z rušných dnů květnové revoluce 1945 v Úvalech
(Zážitky pamětníků revoluce a příspěvky školních dětí, které zaznamenaly vyprávění svých rodičů v roce 1965)

Bylo to v sobotu 5. května 1945. Vracel jsme se po skončeném náletu na lokomotivy v nádraží z kanceláře k obědu. V Husově ulici jsme potkal shluk lidí, vedoucího kolaboranta a udavače Bambasa. Šel přitom z rány na ránu.
Věděl jsme již, že v Praze vypuklo protifašistické povstání a že německá posádka z Českého Brodu půjde Němcům na pomoc. Je třeba jim znesnadnit překážkami silniční přejezdy přes trať. Pracovalo se na nich v noci. S rozbřeskem jitra v neděli 6. května šel jsem také pomoci. Na přejezdu pražské silnice už byl položen na bok nákladní vagón. Do něho a před něj jsme házeli silniční kostky. Když jsme byli hotovi, rozešli jsme se.
Po poledni se objevila mezi kolejemi trati a Jiráskovy ulice postupující rozvinutá linie německých vojáků. Lidé před nimi prchali a s nimi také krejčí Šlajer. Pozorovali jsme ho oknem. Skryl se za roh hradby domu Veselých a nakukoval zpět k nádraží. Náhle se dal do běhu vzhůru Alešovou ulicí. Přiběhl Němec a volal na něho: "Halt!" Protože však Šlajer v útěku pokračoval, pálil po něm a zastřelil ho u hořejšího rohu ulice.
Střelba nás nutila jít do sklepa. Byli jsme ještě na schodech, když se ozvalo zuřivé kopání do vrat a volání: "Zivilisten heraus!" Vyšel jsme s nájemníkem R. K., načež nám německý voják začal cosi vykládat o švajneraji, kterou jsme jim udělali v Úvalech. Dovedl nás pod bajonetem k barikádě, kterou jsme museli začít odstraňovat. Toť se ví, že jsme nespěchali.
Když byl kámen odklizen, museli jsme všichni do hostince Sechtrových. Před budovou tam stály pyramidy pušek. Mohli jsme si myslet cokoliv. V sále nás bylo plno. Po nějaké chvíli vstoupil poddůstojník, prohlíží si nás, ukazuje na jednotlivce a počítá: "Eins, zwei, drei, ....", do deseti. Odpočítané muže odvedl. Za chvíli se výjev opakoval. Trnuli jsme, kdy dojde na nás ostatní. Před hostincem bylo vidět předsedu správní komise F. Birkeho, vykládajícího cosi německému důstojníkovi.
Co se však nestalo! První parta deseti se po chvíli vrátila. Naši zvědavost uklidnili, když nám řekli, že nosili od řezníka Poupy k Chroustovům maso na večeři vojákům.
Bylo asi půl deváté večer. Dostavil se německý důstojník a nařídil, abychom se tiše a co nejrychleji rozešli domů. Předsedovi Birkemu se totiž výbornou němčinou podařilo Němce přesvědčit, že obě barikády postavili cizí partyzáni a nikoliv úvalští občané.
Jj -

Bylo 5. května. Tatínek přišel se zprávou, že Rudá armáda je blízko a bude brzy projíždět Úvaly. Nevydržely jsme zvědavostí a já s přítelkyní jsme se rozjely do Úval. Na nádraží vidíme vlak s německými vojáky a jeden muž v uniformě rozdával zbraně. A naši kolem něho. Jeden vzal to, druhý ono, a když se poslední nedočkavci dostali k vagónu, dostali jen rýžové koště. Tomu jsme se všichni museli smát.
Ale pak se situace změnila. Kdosi vběhl na nádraží s výkřikem: "Jdou sem Němci!" To ti, kteří byli ve škole. Rozběhli jsme se do všech stran a já s přítelkyní vzaly svá kola a jely domů k Horoušánkám. Byly jsme asi u Masny a už jsme slyšely střelbu. Začalo jít do tuhého...
(neznámá autorka)

Od rána 5. května vládla na úvalském nádraží vzrušená nálada. Lidé, kteří přijížděli z Prahy, říkali, že se tam v noci střílelo. To na úvalské železničáře zapůsobilo. Na nádražní budově se objevila československá vlajka a v dopravní kanceláři velký kotouč trikolóry. Rozstříhali ji a každému připíchli na kabát.
Vlak, který jezdil v jednu hodinu z Kolína do Prahy, měl mít podle hlášení z Českého Brodu na konci dva vozy s ozbrojenými německými vojáky se zbraněmi a municí. U nás na nádraží bylo hned rozhodnuto, že se němečtí vojáci odzbrojí a munice a zbraně se zabaví. Když přijel vlak a zastavil, nastal všeobecný zmatek. Přitom skupina železničních a úvalských občanů odzbrojila německé vojáky a vydávala z vagónů zbraně a munici. Vtom začal někdo volat, že k nádraží jdou ze školy němečtí vojáci. Asi se dověděli, co se na nádraží děje. Výpravčí dal okamžitě znamení k odjezdu vlaku, ale když se vlak rozjel, zjistilo se, že poslední dva vagóny někdo odpojil. Vlak musel zastavit, vagóny byly připojeny a pak vlak odjel. Muži, kteří vykládali zbraně a munici, začali je schovávat všude, kde se dalo.
Odzbrojení němečtí vojáci stáli na nástupišti a udiveně pozorovali divoký shon kolem sebe. Na nádraží zůstal jen náčelník stanice a dva výpravčí, všichni ostatní se běželi schovat.
Sotva se stanice vyprázdnila, přiběhli udýchaní vojáci ze školy. Chtěli okamžitě mluvit s náčelníkem. Musel s nimi chodit po nádraží a dalo mu velkou práci, než vhodně vysvětlil, co se na nádraží dělo. Ale brzy se všechno uklidnilo a vojáci odešli zpět do školy. Kolem čtvrté hodiny projel naším městem poslední vlak. Další jel až po revoluci.
Ulmanová, 9.A

Ženy vstupují do Červeného kříže. Stálá stanice je u Nouzovských. Přibíhají lidé s hlášením: "U Kurelů leží někdo těžce raněný!" Dvě sestry se vydávají na cestu. Běží prázdnými ulicemi pod prudkou palbou, jen bílé pláště je chrání před střelami. Hned na místě raněného trochu ošetří a nesou ho na obvaziště. Najdou u něho mnoho nábojů. Ty musí zmizet, neboť kdyby je Němci objevili, byla by rodina klempíře popravena. Ženy s nosítky se dostanou až na náměstí. Tam před ošetřovnou stojí rukojmí. To byly těžké chvíle pro obě sestry - procházet kolem padesáti zajatců a hledat, není-li mezi nimi muž nebo syn.
Žena přistupuje k oknu. Ulicí jede auto a na něm, obličejem dolů, několik českých zajatých. Ještě nevědí, že je za chvíli na Úvaláku rozzuření esesmani zastřelí...
Je 9. květen. Od rána projíždějí naším městem zbytky nacistické armády. Náhle se na náměstí ozve volání: "Rusové!" V tu chvíli začínají zpupní Němci blednout. Šoféři kvapem odjíždějí. Ze zmatku se ozývá: "Zu Amerikanern!" A už vjíždí na náměstí první gazík a na něm rudoarmějec. Ruce rozepjaté, směje se a šeříky se na něj sypou.
Kejřová, 9.A

Ve dnech našeho osvobození opravovali u nás sovětští vojáci elektrické vedení. Jeden z nich k nám přišel a zeptal se maminky, zda-li nemá vodu. Maminka rusky nerozuměla a myslela, že chce vodku. Řekla tedy, že nemá a že má jen vodu obyčejnou. A on hned, že ano, že chce vodu. A tak mu maminka podala hned plný džbán vody. Poděkoval a odešel. Druhý den k nám přišel znovu s balíčkem čokolády a fíků.
Smolíková, 7.C

12. květen 1945. Situace se uklidňuje. I Fučíkova (tehdy Rašínova) ulice je klidná jako všechny ostatní.
Soumrak padl na městečko. V domě čp. 770 se obyvatelé chystají ke spánku. Vše je v pořádku. I žebřík přistavený ke dveřím půdičky nad prádelnou.
Ráno 13. května. Muž vyšel na dvůr - ale co to? Žebřík posunutý, nedovřená dvířka půdičky. Pomalu vylézá po žebříku, opatrně otvírá dvířka, nahlédne dovnitř a vidí tři páry nohou. Za několik minut přibíhá několik sovětských vojáků, rozestaví se kolem žebříku a jeden z nich vyzve vetřelce, aby slezli. Pomalu se otvírají dvířka a tři muži, bez protestu, neozbrojeni, klidně slézají dolů.
Kdo byli ti muži? Příslušníci Vlasovovy armády. Co se s nimi stalo, nikdo neví.
Štorková, 9.A

Osudově spjati

Mám mnoho pěkných a radostných vzpomínek na dny osvobození před dvaceti lety. Ostrost mnohých vzpomínek se ztratila, do vzpomínek se vloudily nepřesnosti a i výklad některých událostí se změnil. Než silné dojmy jsou silné i po tak dlouhé době. Chci je připomenout právě dnes, kdy si mnozí myslí mnoho v bezstarostnosti.
Po průjezdu autíčka obsazeného jedním důstojníkem a dvěma samopalníky se rozprchla německá kolona stojící ve středu náměstí. V panickém strachu němečtí vojáci vystrčili bílé doklady kapitulace a utíkali na všechny strany. Potom nastalo jejich sbírání a odzbrojování.
V lese našli oběšeného německého vojáka. Přivezli ho na trakaři do města. Měl na svědomí tolik zločinů, že vědomí spravedlivého trestu ho přivedlo k sebevraždě? Nebo byl spjat s věčnou Velkoněmeckou říší tak, že ji nemohl přežít?
V háji byl zastřelen německý voják. Neodhodil zbraň a neuvažoval o jediné možnosti vzdát se. Mezi doklady měl malou amatérskou fotografii své ženy a tří malých dětí. Byly před matkou srovnány jako stupínky. Snad to byly pro vojáka vzpomínky na dovolené. Všichni byli v tyrolských krojích. Na druhé straně fotografie byla jeho ženou napsána věta "Ein kleines Bildchen fűr unseren Papa." To už bylo po všem, ale on bojoval do posledního dechu.
Nejsou takoví kolem naší země ještě i dnes?
-k-

(Život Úval č. 5 a 6/1965)

 

Rada města Úvaly vyhlašuje
výběrové řízení
na pronájem nebytových prostor Pražská 525 (býv. prodejna zeleniny).
Přihlášky do 16. 5. 2005, 14.00 hod.
Info 724 181 518 (Horová), 281 981 401 (Šťastná).
 


ANKETA
www.Uvaly.cz

Podáváte letos samostatně daňové přiznání?
- Ne (jsem zaměstnanec) 47% (17)
- Ano sám (nebo s daňovým poradcem) 50% (18)
- Nemám příjmy 3% (1)

V anketě na téma "náměstí v Úvalech" můžete hlasovat na www.uvaly.cz do 15. května 2005.
www.Uvaly.cz/mesto - informační rozcestník
www.Uvaly.cz/adresar - katalog služeb a podnikatelů
www.Uvaly.cz/doprava - dopravní informace
www.Uvaly.cz/kalendar - informační kalendář
www.Uvaly.cz/reality - aktualizovaná realitní nabídka
www.Uvaly.cz/MeU - informace občanům o úřadech
www.Uvaly.cz/ZivotUval - pravidelný měsíčník
www.Uvaly.cz/knihovna - Městská knihovna
www.Uvaly.cz/mapa - aktuální mapa města
www.Uvaly.cz/pocasi - předpověď počasí
www.Uvaly.cz/anketa - nová anketa
 

 

D I S K U S E

Dopravní situace na silnici II/101 a křižovatce s částí V Setých a Hodov

Bydlím v úvalské části Hodov se svou rodinou již čtvrtým rokem.
V současné době jsem na mateřské dovolené se dvěma dětmi ve věku 1 a 3 roky, se kterými chodím denně na procházky po okolí. Z tohoto důvodu mi není lhostejná dopravní situace na silnici II/101 a zvláště křižovatka této silnice s ulicemi Muchova a Jirenská. Automobily i kamiony zde běžně jezdí stokilometrovou rychlostí a vzhledem k neexistenci přechodu pro chodce a jakéhokoliv upozornění na možný pohyb osob a dětí (dopravní značka Pozor děti je umístěna cca 20m za křižovatkou!) je přecházení této silnice hazardem se životem. Silnice II/101 je v tomto úseku ještě navíc do oblouku, takže zde ani přijíždějící vozidlo není na bezpečnou vzdálenost vidět. Zvláště pak při přecházení
z ulice Jirenské do ulice Muchova tak nezbývá, než se spolehnout na svůj sluch a silnici II/101 přejít pouze na základě toho, zda přijíždějící vozidlo slyšíte. Podotýkám, že přechod této silnice je jedinou možností, jak se pěšky dostat z Hodova do centra města, na nádraží, do obchodu, děti do školy apod. Jistě by bylo možné jít po silnici II/101, kdyby zde ovšem byl chodník a nebylo zde riziko, že vás "smete" projíždějící vozidlo. Na tuto neutěšenou dopravní situaci jsme již několikrát upozorňovali, konkrétně e-mailem 20. 8. 2004 Ing. Horovou a společným dopisem obyvatel Hodova městskému úřadu. Ing. Horová nám vždy odpověděla, že o situaci město ví a bude se snažit ji řešit. Prozatím se pro zlepšení situace udělalo pouze to, že křižovatka byla alespoň označena dopravními značkami Hlavní silnice a Dej přednost v jízdě a to je vše. Navrhovali jsme několik řešení. Jedním z nich je vybudování přechodu pro chodce, což si myslím není zase tak finančně náročná investice, aby zatížila rozpočet města. Dále jsme navrhovali umístit zpomalovací zařízení na silnici II/101, na což Ing. Horová reagovala ve svém dopise sdělením, že "se jedná o silnici II.třídy a zde by pásy s největší pravděpodobností nebyly oprávněnými orgány povoleny". Jaké bylo ale mé překvapení, když jsem v čísle 3/2005 Života Úval na str. 4 četla, že "rada navrhuje instalovat zpomalovací zařízení na silnici I/12 (příčné pruhy). Radní souhlasí ….". Nerozumím tedy tomu, že na silnici II. třídy zpomalovací zařízení nainstalovat nelze, ale na silnici I. třídy ano!
Vzhledem k tomu, že v části Hodov žijí převážně mladé rodiny s malými dětmi, jež denně přecházejí tuto nebezpečnou silnici, prosím o zamyšlení se nad touto problematikou, zda není v možnostech města zřídit zpomalovací pruhy i na silnici II/101 a zřídit přechod pro chodce. Obdobná dopravní situace je i na křižovatce silnice II/101 s ulicemi Klostermannova a Klánovická, kde taktéž občané přebíhají silnici před přijíždějícími automobily. Nebo se snad s řešením dopravní situace počká až na dobu, kdy zde někoho přejedou?

Renáta Ryšavá

 

Dopravní situace na silnici II/101 - odpověď

Na podzim minulého roku jsme vyřešit dopravní situaci v této oblasti skutečně nestihli, ale nedávno proběhlo rozsáhlé místní šetření na silnici II/101 (jirenská) za účelem získání souhlasu se snížením rychlosti a zřízením přechodů pro chodce, včetně odpovídajícího dopravního značení ze strany nadřízených orgánů. Z tohoto důvodu se šetření účastnili zástupci Policie ČR - Dopravního inspektorátu Praha-východ, zástupci odboru dopravy MěÚ Brandýs nad Labem a SÚS Mnichovo Hradiště jako správce silnice. Město žádalo o zřízení 4 přechodů (u Zálesí, u Hodova a dvou v Pařezině) a o povolení snížení rychlosti v oblasti na 30 - 40 km/h. Pokud se týče přechodů, u Zálesí a u Hodova k jejich zřízení zatím nebyl vydán souhlas z důvodu neexistence chodníků po obou stranách silnice, u Pařeziny je zřízení přechodu možné po zajištění příchodu k němu (stezka pro pěší). Dopravní inspektorát Policie ČR již dal souhlas s umístěním velkých reflexních značek "Cyklisté a chodci v úseku 3 km" a dále snížil povolenou rychlost na 40 km/h po celé délce silnice II/101, která prochází naším městem.

Ing. J. Horová, místostarostka

 

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.

 

N A P S A L I   O   N Á S

Řidič srazil mladého cyklistu a ujel

Úvaly - Policie pátrá po řidiči osobního auta, který v pondělí v podvečer srazil na silnici z Horoušan na Úvaly v okrese Praha - východ sedmnáctiletého cyklistu, neposkytl první pomoc a ujel. Cyklista utrpěl otřes mozku a byl převezen do pražské nemocnice.

(čtk)
(MF Dnes, 24. 3. 2005)

 

Díry se ze silnic neztratí ani do léta

V katastrofálním stavu jsou po zimě středočeské silnice. Na jejich opravy ale chybějí kraji peníze.
Důsledky zimy budou silničáři silně pociťovat i v době, kdy už nebude třeba vyjíždět se sypači. Výkyvy teplot v kombinaci s kvanty soli se výrazně podepsaly na povrchu vozovek. Mnohé jsou plné výtluků. K jejich vzniku přispěl také enormní nárůst kamionové dopravy. Těžké nákladní vozy se přitom neobjevují pouze na hlavních trasách. Zatěžují i komunikace druhých a třetích tříd, po nichž si jejich řidiči zkracují cestu z jedné dálnice na druhou. " Letos je to opravdu hrozné," hodnotí zbědovaný stav silnic náměstek středočeského hejtmana Karel Vyšehradský. "S nápravou se budeme potýkat nejméně do začátku prázdnin." Upozorňuje, že až se oteplí, nelze čekat, že všechny silnice budou rázem opraveny.
"Nejvíc nás ale pálí stav okružní silnice číslo 101 kolem Prahy," hodnotí Vyšehradský stav komunikace spojující Zbraslav, Rudnou, Unhošť, Kladno, Kralupy, Neratovice, Brandýs nad Labem, Úvaly a Jesenici. Je také jasné, že na opravy budou kraji citelně scházet peníze. Zřejmě se tudíž všechny komunikace nedočkají tak komplexních oprav, jak by zasluhovaly.
Nedostatek peněz na vylepšení středočeských silnic je dlouhodobý problém. "Na rok máme necelou miliardu, potřebovali bychom šestkrát tolik," konstatuje hejtman Petr Bendl.
Fakta o středočeských komunikacích:
Kraj se stará o 8500 kilometrů silnic druhé a třetí třídy a smluvně o 1000 kilometrů silnic první třídy.
Až 85 procent z nich není ve vyhovujícím stavu; rychlostní a dálniční komunikace neodpovídají normám Evropské unie.
Krajem vedou všechny tranzitní cesty napříč republikou; v posledních měsících dopravní zátěž zvyšuje nárůst počtu kamionů.
Citelně chybí dostavba dálnice D11 (na Hradec Králové) a dálnice D3 (na České Budějovice), není dořešeno na-pojení z Prahy na karlovarskou silnici.

Milan Holakovský, (Kolínský deník, 14. 3. 2005)

 

Minulé úterý Dům dětí a mládeže Kolín uspořádal na Zámecké soutěž Šťastná třináctka 2005. První místo a titul získala Michaela Podnecká z Kolína, druhá byla Karolína Zahrádková z Úval a třetí Nikola Sedláčková z Kolína.

(Kolínský týdeník PRES, 19. 4. 2005)

 
 

P O L I C I E

Schránky důvěry instalovali policisté pro občany

V rámci protikorupčního opatření připravili policisté Prahy-východ pro občany našeho okresu tzv. schránky důvěry. Jsou umístěny na všech budovách Obvodních oddělení Policie České republiky a také na budově Okresního ředitelství v Křižíkově ulici v Praze.
Občané do schránek mohou kdykoli anonymně vložit nejrůznější nalezené doklady, peněženky, poznatky o možné trestné činnosti, podněty pro práci policistů nebo stížnosti na výkon policejní služby, ale i děkovné a pochvalné dopisy aj.
Nalezené doklady, které policisté ve schránkách najdou, zašlou zpět instituci, která je vydala. Tímto způsobem se předejde zneužití dokladů nepoctivými nálezci. Všechna upozornění občanů na trestnou činnost budou policisté prošetřovat, bude-li se stížnost týkat policisty, bude se jeho případem zabývat inspekce. Na druhou stranu pochvalný dopis za výborně odvedenou práci jistě zahřeje u srdce každého policistu i jeho nadřízeného.
Schránky důvěry zamýšlí policie jako vstřícný krok směrem k občanovi, kdy mu chce umožnit další způsob komunikace s policií. Věříme, že jejich služeb budou občané v hojné míře využívat.

npor. Mgr. Diana Bušková, preventivně informační skupina Okresního ředitelství PČR Praha-východ

 

Bezpečnostní pásy v autě těhotným neublíží

Mezi těhotnými ženami v Česku převládají podle odborníků stále předsudky k používání bezpečnostních pásů v autech. S narůstajícím stupněm těhotenství je používání a zapínání pásů stále nepohodlnější. Ženy se také domnívají, že pásy mohou při prudkém zabrzdění automobilu vážně poškodit nenarozené dítě, opak je však pravdou. Nepřipoutané ženy totiž vystavují při nehodě své nenarozené dítě třikrát vyššímu riziku poškození než ženy s bezpečnostními pásy. Správně umístěné pásy dokáží v případě dopravní nehody účinně chránit nejen život ženy, ale i jejího nenarozeného dítěte.
"Jezdím opatrně, pomalu a jen na krátké vzdálenosti," to jsou nejčastější argumenty žen, které pásy nepoužívají. Přitom nejvíce nehod se stává v krátké vzdálenosti od domova. Nikdy navíc dopředu netušíte, budou-li ostatní řidiči stejně opatrní jako vy.
Ani pravidla provozu na pozemních komunikacích daná zákonem č. 361/2000 Sb. nehovoří o žádné výjimce z používání bezpečnostních pásů pro těhotné ženy. Při jízdě je nutné, aby byly připoutány jak těhotné řidičky, tak těhotné spolucestující na zadních sedadlech.
Poutání těhotných žen však má svá specifika. Upnutí musí být pohodlné, pás však nesmí sklouzávat z ramena. Spodní pás musí být umístěn co nejníže pod břichem, ramenní pás by měl vést přes rameno, nikoli přes krk a pak mezi prsy. I když jsou zásady správného připoutání nastávajících maminek jednoduché, ženy je většinou vůbec neznají. Správné užívání bezpečnostních pásů by měl budoucím matkám vysvětlit lékař při vystavování těhotenské průkazky. V České republice existují instruktážní samolepky s obrázkem a krátkým textem vysvětlujícím používání bezpečnostních pásů těhotnými. Samolepky, schválené Českou gynekologickou a porodnickou společností, jsou zdarma zasílané všem gynekologickým ambulancím a těhotenským poradnám, které o to projeví zájem. Objednat je lze na telefonním čísle 545 538 735 nebo na elektronické adrese j.kepak@unbr.cz

npor. Mgr. Diana Bušková, preventivně informační skupina Okresního ředitelství PČR Praha-východ

 
 

Š K O L S T V Í

Jaro ve škole

První paprsky teplejšího jarního slunce nás krásně prohřály, takže jsme se s chutí a elánem věnovali ve škole nejen povinnostem, ale i zábavě.
V březnu proběhla na základní škole recitační soutěž malých talentů, které se zúčastnilo 37 dětí. Žáčci byli rozděleni do tří kategorií:
1. kategorie - 1. ročník,
2. kategorie - 2. a 3. ročník,
3. kategorie - 4. a 5. ročník.
Porota, která hodnotila umělecké přednesy dětí, byla složena z paní učitelky Mgr. M. Šeblové, Bc. R. Kašičkové a Mgr. V. Lancové. Všechny děti se svědomitě připravovaly, a tak měla porota velmi těžké rozhodování. Nakonec byly malým recitátorům předány diplomy a ceny.
Nikdo neodcházel smutný, na všechny zúčastněné se z diplomu usmívalo nakreslené sluníčko. A o to šlo především. Nejen zvítězit, ale zúčastnit se, setkat se, poznávat a hlavně podpořit všechny děti, které mají chuť dělat něco navíc.
Další velmi zajímavou a mezi dětmi oblíbenou celoškolní akcí je soutěž Kudy chodí písničky. Za doprovodu paní učitelky M. Langráfové na klavír se představila na pomyslném pódiu plejáda budoucích mladých superstar. Ani při této soutěži v podstatě nešlo o palmy vítězství, což samotné děti dokázaly závěrečným spontánním společným zpíváním za doprovodu paní učitelky Zdeny Křížové na kytaru. Diplomy byly rozdány a Anety a Sámerové, třeste se!
Parlamentní celoroční soutěž měla na programu turnaj v deskové hře dámě. Zástupci jednotlivých tříd druhého stupně mezi sebou sváděli urputné boje o nejlepší umístění, i když, pravda, občas strategie pokulhávala za osobními sympatiemi k soupeřům opačného pohlaví.
V rámci této celoroční parlamentní soutěže proběhly další dílčí, ve sběru plastových víček a především ve sběru papíru.
Deváté ročníky navštívil v březnu pan doktor Pokorný, který vycházejícím studentům přiblížil během přednášek úvalské válečné události. Díky tomu jsme se dozvěděli plno zajímavých informací o historii našeho města a i o posledních dnech druhé světové války v naší obci.
Finišuje i výstavba sportovního areálu pod školou. Pod dozorem pana ředitele Mgr. Březky byly sportovní plochy zavezeny sutí a propustnými materiály, uválcovány a společně se zaměstnanci údržby města zabetonovány stojany na volejbal a košíkovou na obou hřištích. Díky dobrému jarnímu počasí je dokončení a slavnostní otevření plánováno na druhou polovinu měsíce června.
V jarním období čeká na žáky základní školy spousta sportovních a kulturních akcí, škola prochází velkou programovou a metodickou změnou, snažíme se o aktivizaci dětí, intenzivnější spolupráci s rodiči a zapojení do dění školy.
Na prvním stupni se spolupráce s rodiči opravdu daří a nadšení i dosahované výchovně-vzdělávací výsledky dětí jsou toho důkazem. O to více nás mrzí někdy až nepochopitelný pokles zájmu rodičů o dění ve škole a hlavně o práci a výsledky svých dětí na druhém stupni. Dubnových třídních schůzek se na druhém stupni zúčastnila asi jen třetina rodičů, i když její termín je znám již od začátku školního roku. Výchova dětí bez vzájemné spolupráce školy s rodiči je většinou neefektivní. Děti jsou zrcadlem svých rodičů, vkládáme do nich naději, víru a lásku, očekáváme adekvátní chování, výsledky. Buďme pro ně dobrým příkladem.

Mgr. Josef Koting

 

Cesta do pohádky

Za sedmero horami, sedmero řekami a údolími se rozkládalo jedno malé šťastné království. Tak začal jednou školní den u dětí z 1.A. Začal pohádkou, což není tak neobvyklé, ale pohádka neobvyklá byla. Chyběl jí totiž konec. Děti se dozvěděly o černokněžníkovi, který odnesl jaro a ukryl ho na svém hradu. Od té doby zavládla v celém království věčná zima.
Děti z 1.A se rozhodly. Půjdeme a jaro zachráníme. Ono to ale není vůbec jednoduché dostat se do pohádky. Nám se to nakonec podařilo. Udělali jsme 3 kroky dopředu, 2 doprava, tleskli jsme tolikrát, kolik jsme udělali celkem kroků a pohladili 3 kamarády tak, aby nikdo nezůstal nepohlazen. Nakonec jsme prošli kouzelným oknem. Cesta byla dlouhá a aby se nikdo neztratil v mlze, navzájem jsme se drželi za ruce.
V pohádce děti plnily úkoly, pomocí nichž se dostávaly blíže k černokněžníkovu hradu.
Když došly k moři, rybář jim půjčil své lodě, jen když do nich správně nastoupí a cestou naloví ryby, které roztřídí do správných kádí.
I skálu, na které se tyčil černokněžníkův hrad, jsme dokázali překonat. Stačilo si vzpomenout na slova z pohádky: "…Lidé se přidržovali navzájem, aby nikdo nespadl. Důvěřovali si, dodávali si odvahu a povzbuzovali toho, kdo ztrácel sílu jít dál. Byla to těžká cesta, ale protože si pomáhali, dokázali dojít až k bráně…"
My jsme tuto část vyřešili klubíčkem vlny, které jsme si posílali napříč kruhem. Každý se vlny chytil a klubíčko poslal kamarádovi. Když jsme byli všichni provázaní, pochopili jsme, jak je důležité mít kamarády, na které se můžeme spolehnout. Pokud někdo udělá chybný krok, ostatní ho dokáží podržet. Všichni se cítili bezpečně.
Bránu hradu se nám podařilo otevřít pěknou básničkou o jaru, kterou si ve skupince děti rozdělily na jednotlivé sloky. Během několika minut dokázala každá skupinka přednést celou báseň.
Když se nám podařilo bludištěm chodeb dorazit ke správným dveřím, potřebovali jsme získat 4 klíče, aby bylo jaro volné.
4 klíče, 4 skupinky. Děti samy pochopily, že když si úkoly rozdělí mezi sebe, klíče získají rychleji. To už si práci organizovaly samy. Luštily se křížovky, rébusy, hádanky, dopisovala se písmena, slova, tvořily se věty. S chutí a elánem děti četly, psaly, vyhledávaly slova. Právem získaly všechny 4 klíče a jaro osvobodily.
Sluníčko se vyhouplo na oblohu a květiny rozkvetly do barevné krásy. Jaro se dostalo i k nám do školy. Je všude, kam se podíváte. Dokonce i na dveřích naší třídy vykouzlilo květy.
Dětem se putování pohádkou moc líbilo. Cílem bylo navození spolupráce skupinovou nefrontální prací. Děti pochopily, že je dobré si pomáhat, podpořit druhého, podat pomocnou ruku. Vždyť je to skvělé mít celou třídu bezva kamarádů. A nemusí to být jen v pohádce.

děti z 1.A a Mgr. Renata Chotětická
detail detail
jaro v 1.A
v 1.A nám rozkvetly i dveře

 

Noc s Andersenem

Letos si připomínáme 200 let od narození dánského básníka, spisovatele a především autora dětských pohádek Hanse Christiana Andersena. Slavný spisovatel myslel hlavně na děti, proto se družina připojila k celosvětové akci "Noc s Andersenem."
Sešli jsme se v podvečer 1. dubna. Na počátku jsme se seznámili s životopisem spisovatele a přečetli si známé pohádky. Porovnali jsme je s pohádkami našich autorů. Za šera nás začal lákat les plný dobrodružství, a tak jsme se vydali na večerní procházku. Mezi tím nám v družině rozházel skřítek Neposeda pohádky, které měly děti za úkol srovnat. Následovala soutěž o nejlepšího herce. Děti měly možnost projevit svůj herecký talent v pohádce "O veliké řepě." Po vyhlášení nejlepších herců proběhl karneval v maskách, spojený s návštěvou dětí třetích tříd v hlavní budově. Pokračovali jsme tancem a dalšími soutěžemi, například stavba zámku pro princezny nebo secvičení vlastních pohádek vymyšlených dětmi.
Paní zástupkyně Morávková nám umožnila navštívit školní knihovnu plnou pohádkových postaviček, kouzel a tajemna. Děti měly možnost si dopisovat s dětmi jiných škol a zemí přes internet.
Po rušném večeru si děti připravily pelíšky na spaní a při pohádce "Tři oříšky pro Popelku" je čekaly už jen sladké sny.
Ráno jsme se rozloučili se slovy: "Za rok zase, pane Andersene.>

Hana Blažková
Míla Hatnianková

 

Noc plná pohádek detail

Noc plná kouzel a pohádek se uskutečnila na naší škole z 1. na 2. dubna. Žáci z třetích tříd se setkali se svými kamarády, kteří přede dvěma roky opustili základní školu a společně prožili krásné chvíle při čtení pohádek. Putovali ruku v ruce za pohádkovými bytostmi nočním městem, vyráběli čarodějnice a kreslili pohádky. Ve školní knihovně ožívaly pohádkové bytosti. Na "chatu" si děti vyměňovaly dojmy s ostatními "nocležníky" městských a školních knihoven po celé republice. Do školy přišel děti pozdravit i pan Andersen a sledoval, jak zasadily "Pohádkovník". Noční čtení pohádek se uskutečnilo ve škole již po osmé. Ani letos na nás maminky nezapomněly a upekly dobroty pro naše mlsné jazýčky. V sobotu ráno jsme se rozcházeli sice nevyspalí, ale plni dojmů a zážitků. Věřte, nebo nevěřte, ale na tento den se těšily nejen děti, ale i paní učitelky, kterým patří poděkování. A ještě několik slov na závěr.
Moji milí studenti, chtěla bych vám všem moc poděkovat. Michale, tobě nejvíce. Tvůj "Andersen" byl super. I po těch dvou letech jste dokázali, že se mi právem po vás moc stýská. Děkuji! Váš Mor.

Třeťáci a Blanka Morávková
foto: vyprávíme pohádku

 

Velikonoční výlet

Velikonoce jsou již za námi a s nimi i dva dny velikonočních prázdnin. Někteří rodiče přivítali akci školní družiny - celodenní výlet.
Na Zelený čtvrtek jsme nachystali výlet na ,,Plachtu" v Třebohosticích. Ráno po deváté hodině jsme odjeli autobusem na náměstí do Škvorce. Odtud jsme šli lesní cestou, kterou lemovaly pamětní desky vybudované na památku významných osobností. Viděli jsme i kus žulového sloupu, který měl být použit na stavbu Národního divadla, ale bohužel se ho nepodařilo dopravit pro náročný terén, spadl z vozu a už zde zůstal ležet. Čekalo na nás další překvapení, abychom se dostali na lesní hřiště, museli jsme zdolat zatopený most. To šlo jedině přes obrovské kameny v potoce. Na hřišti jsme si zahráli míčové hry. Před polednem jsme dorazili do Třebohostic na "Plachtu", částečně zatopený lom. Zahráli jsme si připravené hry a posilnili svačinou. Odtud jsme kousek po silnici a poté polními cestami došli do Dobročovic. Jediné, co nám kazilo krásný den, byly hromady odpadků všude kolem. Je smutné, že lidé si dělají skládky, kde se jim zlíbí. Z Dobročovic byl jen kousek do Králičiny. Nasbírali jsme klacky, udělali ohniště a kdo měl, opekl si buřtík. Ostatní děti hrály na schovávanou a jiné hry. Po obědě jsme oheň důkladně uhasili a uklidili. To jsme ještě nevěděli, že nejhorší úsek cesty nás teprve čeká. Cesta byla rozježděna nákladními auty, a tak jsme se brodili bahnem až na sídliště Homolka. Maminky nám snad prominou, že měly další tepláky na vyprání. Potom už Nerudovkou, pod mosty a na náměstí. Protože nás pan řidič autobusu svezl do Škvorce zadarmo, děti si mohly dát za ušetřené peníze v cukrárně na závěr zmrzlinu. Hanka Blažková, Míla Hatnianková a Lenka Hynčicová
 


Byli jsme na horách

Když mě paní učitelky ze školky, coby důchodkyni, pozvaly, ať s nimi a dětmi jedu na hory, byla jsem ráda. Pak mě ovšem přepadly pochybnosti, jak to budu zvládat. I když si sama vymýšlím "všelijaké hlouposti", abych s dětmi mohla být, něco jiného je se starat o ně několik dní. Ale pak jsem si řekla, že to zkusím. Byla jsem velmi překvapená, jak brzy veškeré mé obavy padly. Děti mě neustále překvapovaly svou samostatností, snaživostí, neutuchajícím zájmem a elánem. Bylo pro mě úžasné opět vidět, jak vážně berou veškeré hry, soutěže, činnosti, které byly pro ně každý den připravené. Nedalo mi to, když jsem je viděla, abych si s nimi na sněhu nezařádila jako za "mlada" na saních, bobech a všelijakých těch lopatách.
Stavěli jsme iglú, různé "fantastické" stavby ze sněhu, příbytky pro skřítky, kteří nás provázeli po celý týden a nakonec nás, jednou v noci, ty mršky, dokonce pošlapali. Ale nechali nám pod polštářkem "překvapení", tak jsme jim to odpustili. Jenom já jsem pod polštářkem nic nenašla. Asi jsem nebyla dost hodná, nebo nevím.
V našem hotelu byla i výstavka "Pohádková země" a byla to výstavka skřítků a jejich obydlí, velmi vkusně, originálně a nápaditě udělaná a nevím, jestli se více líbila dětem nebo mně, ale vůbec se mi nechtělo odtamtud odejít. Samozřejmě nemohlo chybět disko a hledání pokladu. Ten také našly děti a ne já. No, nemám smůlu?
Za to, že děti byly celý týden hodné a hezky se chovaly k přírodě, si odnesly domů diplom. A že opravdu byly hodné, to nám potvrdil při odjezdu i pan vedoucí, když řekl, ať příští rok určitě zase přijedeme a že kdyby mohl, chtěl by mít na pobyt po celý rok jen děti z mateřské školy.
To, že letos bylo vskutku hodně sněhu a my navíc k tomu měli skoro celý týden modré nebe a sluníčko, co jsme si více mohli přát?

A. Chvojková /MŠ Úvaly, Kollárova/

 

Děkujeme dětem ze Speciálních škol Úvaly pod vedením J. Kubešové a L. Holubové za jarní úklid naší zahrady.

Děti a kolektiv MŠ Úvaly, Pražská 525

 

Zprávy z MDDM

Vážení čtenáři,
květen v MDDM bude především ve stylu tanečním a turistickém. Vedoucí tanečního oddělení A. Sismilichovou a její svěřence z TS RYTMUS teď čeká celá řada soutěží, s jejichž průběhem a umístěním dětí vás kolegyně seznámí v příštím čísle Života Úval. Tak jim držme palce, protože konkurence je velká, ale věřte, že ty naše malé i větší reprezentantky jsou opravdu šikovné. A já chci poděkovat maminkám, které v letošním roce v nebývalé míře oproti rokům předminulým jezdí na soutěže s Alenou, vytváří tým fanoušků TS RYTMUS a pomáhají, kde je třeba.
A nyní nahlédněme pod pokličku oddělení turistiky O. Procházkové.
V dubnu se děti zúčastnily několika výletů na kolech a důkladně si prošláply boty na pochodech. První z nich, dálkový pochod Praha - Poděbrady, si přímo odtrpěly v dešti a nejkrásnějším zážitkem pro ně byla zřejmě cukrárna v Poděbradech. Druhý, přímo prosluněný, byl pochod Praha - Davle s hledáním pokladu a 23. dubna již po čtvrté navštívily děti s Olinkou na pochodu "Kudy chodil Karel IV." okolí Karlštejna. Touto cestou děkujeme Danám Konečným za příjemný a vtipný doprovod. Turisté často a rádi navštěvují kino v Českém Brodě. Film "Cesta kolem světa za 80 dní" se dětem opravdu líbil. A co čeká malé turisty v květnu? Po dlouhých pochodech vydechnutí, krátké výlety na kolech, bojovky a hledání ztracené princezny. Jsem zvědavá, kdo ji vlastně najde.

MDDM děkuje pí Evě Šimůnkové za výstavu dětských prací v Domově důchodců v Úvalech.

Víte, že se blíží svátek dětí?
V letošním roce jej oslavíme odpoledne 28. května na náměstí Arnošta z Pardubic na STAROČESKÉM JARMARKU, který pořádají Kulturní komise města Úval, Obec baráčnická a náš domeček. Co vás čeká? Krojovaný průvod baráčníků, stánky se staročeskými řemesly, pouťové atrakce, divadlo na chodníku, pohádková babička s kolo-vrátkem, soutěže, hudba k poslechu i tanci v podání pana Miroslava Kočárníka, občerstvení a různé taškařice a doufám, že i krásné počasí.

Svatý Petře, myslíš na nás? Prosím Tě, nezapomeň!!!! A vy, ať jste malí nebo velcí, těšíme se na vás!
Máme květen a je nejvyšší čas myslet na prázdniny. V letošním roce nabízíme tyto tábory:

2.- 16.7. v Cholticích Choltiwod
- hlavní vedoucí Eva Šimůnková. Jedná se o "Prázdninový seminář pro začínající hvězdy filmového světa". Děti si dokonce prožijí udělování "PAŠÍKŮ". Nominován je každý účastník. A teď vážně, tento tábor je zaměřen na malování, keramiku, divadlo, film, legraci.
4.- 8.7. v Úvalech
příměstský tábor - hlavní vedoucí Olga Procházková. Děti si užijí výlet do ZOO a botanické zahrady v Praze, navštíví vodní svět v Kladně, koupaliště v Úvalech, absolvují výlet na kolech, bojovky apod. Informace na tel. 281 981 934.
16.- 30.7. v Jindrově
LT Přímořský svět - hlavní vedoucí Alena Sismilichová. Tábor, na kterém možná děti potkají malou mořskou vílu nebo snad i Poseidóna.
20.- 27.8. Štědronín
- taneční soustředění - hlavní vedoucí Alena Sismilichová. Děti získají kondici, naučí se nové taneční vazby a potkají se téměř všichni RYTMUSÁCI.

A to je dnes asi vše. Mějte se hezky a přijďte!

Jana Pospíšilová

 

Výstava sochaře Jiřího Fürsta

V prvních třech dubnových dnech bylo možné zhlédnout v galérii MDDM výstavu úvalského rodáka, výtvarníka a sochaře Jiřího Fürsta. Přestože se zúčastnil již mnoha výstav v Praze i mimo Prahu, v Úvalech, kde prožil své dětství, se prezentoval poprvé. Na výstavě, jejíž vernisáž proběhla v pátek 1. dubna, bylo možné spatřit reprezentativní vzorek jeho tvorby od ukázek kreseb až po plastiky a sochy, především realistické figurální plastiky a abstraktní prolínající se figury. Jiří Fürst oplývá nápady, které však nerozmělňuje produkováním značného množství průměrných prací, ale naopak. Z jeho tvorby vyzařuje předem jasný záměr a zdá se, jakoby každé dílo bylo vytvořeno s jakousi lehkostí a samozřejmostí. Ve výsledku se odráží citlivá duše a snaha divákovi něco sdělit. Asi nejvýstižněji Jiřího Fürsta charakterizoval jeho přítel Ing. Václav Hlaváč, který při vernisáži řekl: "Jirka preferuje nápad, to je prvotní a hlavní věc. To ostatní, to už je jen řemeslo, které Jirka zvládá podle zásad stavebních architektů. Nevynechá nic podstatného, co jeho dílo potřebuje. Výsledek je svébytný a vše, co jeho prsty vytvoří, je úžasné. Neznám, že by udělal špatnou sochu. Každá je jiná a jinak krásná. Nápadů má Jirka tolik, že mu jeden život nemůže stačit."
Škoda, že práce Jiřího Fürsta byly vystaveny jen tři dny. Dokáži si přestavit některou jeho sochu trvale instalovanou na některém veřejném prostranství v Úvalech (vím, že na to nejsou peníze, ale představit si to můžu). Na výstavě byl k dispozici pěkně zpracovaný barevný katalog, ve kterém byly mimo jiné otištěny snímky soch, které nebylo možné vzhledem k jejich hmotnosti do Úval dopravit.
Zahájení výstavy zpestřila a poté doprovázela příjemné společenské klima revivalová skupina Rabaka s repertoárem českých a slovenských písní. Setkání příznivců výtvarného umění se tak protáhlo do pozdní noci.

Ing. Vladislav Procházka
detail detail
na výstavě byly figurální plastiky
při vernisáži výstavy vládla přátelská atmosféra

 

Putování po Srí Lance

Jak navštívit mnoho zajímavých míst na Srí Lance během několika hodin a přitom nepotřebovat pas? Stačilo jen málo: vypravit se v pátek 8. dubna do MDDM a zaposlouchat se do vyprávění manželů Kvasničkových. Díky jim bylo možné se vžít do pocitu cestovatele poznávajícího místa, která dosud neviděl.
Manželé Kvasničkovi si za cíl své poslední cesty, na kterou se vydali v listopadu a prosinci minulého roku, vybrali ostrov Srí Lanka. Trasu a termín cesty zvolili tak, aby měli možnost poznat co nejvíce. Proto nevyužili nabídky cestovní kanceláře a plán cesty si stanovili sami. Během puto-vání zhotovili přes 3 000 fotografií, z nichž nejzajímavější vybrali pro výstavu v galérii MDDM a mnoha dalšími doplnili pomocí velkoplošné videoprojekce své vyprávění. Nevynechali žádné místo charakteristické pro tuto zem. A tak bylo možné zavítat na horu Sri Pada (v překladu Posvátná stopa, nazývaná též Adam's Park), která je více než 1000 let významným poutním místem. V období poutnické sezóny věřící kráčejí v zástupech dlouhé hodiny na vrchol, přitom musejí překonat 4 000 schodů a vzdálenost 7 km. Na konci cesty do výšky 2 224 m čeká na poutníky svítání. Jakmile první paprsky ranního slunce ozáří horu, vytvoří se přesný stín hory a na stoupající mlze vykreslí symetrickou malbu trojúhelníkového tvaru vrcholu. Stranou jejich zájmu nezůstal skalní chrám nad městečkem Dambulla z 1. stol. př. n. l. V tomto komplexu se nachází pět jeskyní a v nich je možné spatřit 150 různých zpodobenin Budhy. Pozoruhodnou památkou je skalní nedobytná pevnost Sigyiria, kterou dal postavit král Kasyapa na skále ve tvaru obrovského balvanu. Na jeho vrcholu se nacházel palácový komplex s luxusem a kamennými schodišti do vodních zahrad. Ve skalní obrazové galérii bylo nakresleno 500 portrétů žen, z nichž se do současnosti dochovalo 22. Při cestě po Srí Lance nebylo možné vynechat ani královské město Anuradhapura, které obývali sinhálští králové přes 1000 let. V něm byl ve 2. stol. př. n. l. vystavěn mohutný chrám ve tvaru zvonu - dagoba, vysoký 55 metrů. V jedné dagobě, tzv. Zlaté, je uchován Budhův zub, symbol budhistů. Neméně zajímavá je na Srí Lance příroda. Pro ostrov je typická tropická vegetace neustále zelených lesů s bohatým druhovým složením. Pokud chce někdo vidět co nejvíce druhů rostlin pohromadě, má možnost navštívit botanickou zahradu v Peradeniyi s květinami, bylinami, sbírkami kaktusů, orchidejí, lián, palem a kolekcí bambusů včetně největšího na světě. Typickým zvířetem ostrova je slon. Na Srí Lance existuje dokonce státem založený útulek na ochranu opuštěných nebo zraněných slonů v místě nazývaném Pinewala. Návštěvníkům útulku je umožněn přístup do těsné blízkosti desítek zvířat.
Do jednotlivých míst cestovali Kvasničkovi většinou vlakem a autobusem. Cesta vlakem je pohodlnější, musí se však přijít včas. Opozdilci stojí, sedí nebo i visí všude, kde je to možné. Na autobusovém nádraží je asi největší problém najít název linky, kterou potřebujeme jet. Písmo používané na Srí Lance je výrazně jiné než latinka. Nezvyklým, ale praktickým jevem při cestování autobusem je skutečnost, že se lidé na sedadle třeba po půl hodině střídají a sedící drží na kolenou zavazadla stojícího cestujícího. Dalších zajímavých okamžiků zažili Kvasničkovi bezpočet: ruch větších měst v kontrastu s poklidnějším životem na zemědělském venkově s lidmi přebývajícími v prostých hliněných chatrčích, sklizeň čaje na plantážích, rybáře sedící v oblasti Weligama na vysokých kůlech a čekající na úlovek a mnohé další.
Vyprávění manželů Kvasničkových trvalo přes tři hodiny a bylo nesmírně zajímavé. Bylo profesionálně připravené a je velká škoda, že zbylo v galérii MDDM ještě několik volných míst. Ti, co nepřišli, mohou jen litovat. Manželé Kvasničkovi ale již připravují další cestu a jistě budou opět vyprávět o svých zážitcích. Příště určitě přijďte.

Ing. Vladislav Procházka
detail detail
paní Kvasničková při zajímavém vyprávění
pan Kvasnička ovládal videoprojektor
foto: R. Navrátil

 
 

S P O R T

Cyklistika - Sázavák

Tak jako jaro i cyklisti vyrazili do přírody. A někteří z nich i na první závod sezóny - Sázavák, který se jel 23.4.2005. Byl to již 14. ročník. Počasí se vydařilo, a tak i účast byla hojná - 35 závodníků. Je dobře, že na start přijelo i dost cyklistů úvalských a jim spřízněných.
Ráz závodu udala trojice Klíma, Kotýnek, Morava, která nasadila k trháku bezprostředně po startu. Dojeti byli až po 25-ti kilometrech stíhací osmičlennou skupinou. V kopcích za Sázavou se utvořila v čele pětice, která si rozdělila přední umístění v závěrečném spurtu, který vyhrál Klíma před Myslivečkem a Kotýnkem. Tak, jako se sváděl urputný souboj o první místo, bylo tomu stejně o každou příčku pořadí v celém pelotonu až po toho posledního.
První větší akce sezóny se povedla, nechť je taková sezóna celá. A vzhůru na další závod - Šternberk 7. 5. 2005 v 11 h.

Částečné pořadí:
1. Klíma, Říčany ... 2:00:31
2. Mysliveček, Sadská ... -,,-
3. Kotýnek, Říčany ... -,,-
4. Štork, Úvaly ... -,,-
5. Morava, Ondřejov ... 2:00:37
6. Johanis, Uhlířské Janovice ... 2:03:20
7. Mich, Křinec ... 2:03:38
8. Kubů, Velký Osek ... -,,-
9. Pažout, Český Brod ... -,,-
10. Lipták, Pečky ... 2:08:53
Další Úvaláci: Selix, Tesař, Bláha.

Tenis Úvaly

Se začátkem jara začala i pro nás v Tenis klubu Úvaly sezóna. Zimní období bylo vyplněno pravidelnými souboji ve stolním tenisu v klubovně oddílu. Též se konala valná hromada klubu, která zhodnotila minulý rok a stanovila cíle pro rok 2005. Mezi hlavní úkoly klubu patří práce s mládeží, od 1. května se rozběhla tenisová přípravka, která je určena pro děti od 6 do 10 let. Je možno se do ní kdykoliv přihlásit. Slibujeme si od ní, že se nám podaří vychovat hráče, kteří budou schopni navázat na závodní tradice klubu.
V oblasti údržby tenisového areálu byla mimo jiné stanovena, dle finančních možností a podpory města, nutnost opravy klubovny s příslušenstvím.
V letošním roce bude náš oddíl pořádat 2 celostátní turnaje. První, určený pro starší žákyně, se koná 25. - 27. 6. 2005 a druhý pro starší žáky 27. - 29. 8. 2008.
V současnosti proběhla příprava dvorců pro hru. Za přispění členů klubu a též autodopravy p. Nováka, který bezplatně poskytl techniku, se podařilo zprovoznit areál tak, že se již 17. 4. mohlo začít s hrou.
Zveme též do svých řad všechny zájemce o tento krásný sport. Pokud se kdokoliv chce stát naším členem, může kontaktovat výbor oddílu, který pracuje ve složení: D. Zahrádka - předseda (kontakt 281 980 845), O. Dostalík - pokladník, P. Bartoš, F. Rybák, J. Voňavka.
Chceme upozornit i na možnost pronájmu kurtů pro nečleny klubu, kdy je stanovena sazba za hodinu hry a kurt Kč 100,-.
Další informace o aktuální činnosti oddílu je možno získat ve vývěsních skříňkách naproti nádraží a u klubovny na tenisových dvorcích.

D. Zahrádka

 
 

S P O L K Y

ÚVALSKÝ SPOLEK AKVARISTŮ
Člen sdružení Unie akvaristů České republiky - AKVA CZ

pořádá 7. prodejně prezentační akvatrh českých distributorů, výrobců a chovatelů všeho akvaristického AKVA ÚVALY 2005
Akce se koná v sobotu 28. května 2005 v areálu sokolovny na náměstí Arnošta z Pardubic od 8.00 do 12.00 hodin, jednotné vstupné 20,- Kč za osobu.
Těšíme se na Vaši účast.
 


Sdružení Obec Baráčníků "Jana Amose Lpmenského", Úvaly u Prahy

pořádá 28. května 2005 KROJOVANÝ PRŮVOD konaný u příležitosti trvání 35 let Obce baráčníků J. A. Komenského v Úvalech.
Průvod půjde ve 13.00 hodin z náměstí Svobody v Úvalech na náměstí Arnošta z Pardubic. Tento průvod bude součástí Staročeského jarmarku a oslav Dne dětí, které pořádá kulturní komise Městského úřadu Úvaly a Městský dům dětí a mládeže.
Těšíme se na vaši hojnou účast.

Konšelstvo Obce baráčníků v Úvalech

 

Sdružení Obec Baráčníků "Jana Amose Lpmenského", Úvaly u Prahy

pořádá SLAVNOSTNÍ VÝROČNÍ ZASEDÁNÍ konané při příležitosti trvání 35 let Obce baráčníků J. A. Komenského v Úvalech. Zasedání se uskuteční dne 28. 5. 2005 od 10.00 hodin v sále Domu s pečovatelskou službou na náměstí Svobody v Úvalech.
Těšíme se na vaši hojnou účast v baráčnickém svérázu.

Konšelstvo Obce baráčníků v Úvalech

 

Junák hlásí detail

Místo již tradiční každoroční velikonoční sbírky na dětský stacionář jsme se letos rozhodli podniknout nějakou - nejlépe ekologickou - akci na pomoc městu. Napadlo nás sázení nových stromečků ve vykácených částech lesa, ale naše přání nebylo vyslyšeno a městem nám byl přidělen jiný, leč také veřejně prospěšný ekologický úkol.
Sešli jsme se tedy v mrholivém počasí v sobotu 9.4., abychom se vrhli s hráběmi a rukavicemi, lopatami a košťaty na háječek na ‚Úvaláku'. Jelikož nás byla celkem slušná řádka, netrvalo ani 2 hodiny a háječek pěkně prokoukl. Skautská úklidová četa ho zbavila odpadků, nedopalků z cigaret, spadaného listí a klacků. Město při-stavilo kontejner a ten se na smetiště odvážel téměř plný. Úkol byl splněn.
Jsme rádi, že jsme mohli pomoci městu a zároveň zvelebit okolí našeho skautského střediska, které se nachází přímo pod parčíkem. Nejen hráči pétanque, nohejbalisté nebo třeba cvrnkači kuliček, ale také my si tam chodíme hrát.

za všechny zúčastněné Adéla Skřivanová

 

Rybáři hodnotili rok 2004

V úterý 12. 4. 2005 byla do úvalské sokolovny svolána Valná hromada úvalských rybářů. Bylo konstatováno, že je nás 351 členů všech kategorií, z toho je 14 žen a dívek. Bylo prodáno 311 povolenek, převážně celosvazových. Na hospodářském úseku bylo po jarním nasazení rybníku 3 000 ks K2, K3, 10 000 ks K1 a štičky se sumečkem, sloveno 89,92q K1, K2, K3, dále pak 4,01q bílé ryby a 750 ks sumečka Su1 za 403 733 Kč. Výnos z 1 ha zatopené plochy činí 2181 kg. Další činností v hospodářské oblasti je průběžně probíhající rekonstrukce nádrží Kalák a Jámy. V současné době je Kalák osazen stavítkem, vyřezána je od náletových křovin severní strana stráně. Je vyčištěna spojovací štola Jámy - Kalák. V Jamách je provedeno odbahnění, vyřezání náletových křovin a vybetonování části lovícího zařízení a zaústění odpadní štoly do Jam.
Dalšími akcemi společensko-sportovního charakteru bylo uspořádání únorového "rybářského plesu", setkání seniorů v měsíci září 2004 a 28. 10. 2004 závodů mládeže na rybníku Fabrák. V oblasti práce s mládeží bude třeba posílit tým vedoucích mládeže.
Celou činnost místní organizace rybářů v roce 2004 zhodnotila "dozorčí komise" kladně, bez závažných problémů. Naše ČRS MO Úvaly hospodaří s vyrovnaným rozpočtem bez pohledávek a závazků.
V následující diskusi ke zprávám funkcionářů nebyly z pléna vzneseny žádné připomínky. Proběhlo proškolení přítomných ze zákona O rybářství č. 99 a vyhlášky 197/2004 Sb.
Po přečtení a následném schválení "Usnesení" byla předsedou MO p. M. Kolaříkem schůze ukončena.

za výbor ČRS MO Úvaly Zbyněk Slavík

 
 

C Í R K E V

POZVÁNÍ

Biblické hodiny - promítnutí filmu QUO VADIS
1. část - 18. května, středa v 15.30 h
2. část - 25. května, středa v 15.30 h
 


HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ - Seslání Ducha svatého
/sváteční bohoslužby/ Neděle 15. května ve 14 h V HUSOVĚ KAPLI, Pražská 180, Úvaly
Jste srdečně zváni!
 


Malé ohlednutí za Velikonocemi

Zcela zaplněná HUSOVA KAPLE Církve československé husitské v Úvalech se radovala při oslavných bohoslužbách na HOD BOŽÍ VELIKO-NOČNÍ ze Vzkříšení Spasitele Ježíše Krista, v jejichž rámci zazněla mimo jiné i duchovní píseň v provedení některých členů Komorního sboru Christi.
Zároveň jsme byli svědky vystoupení dětí z křesťanského kroužku a dospělých ochotníků s pašijovou hrou "Ježíš Nazaretský", kterou také zhlédli na Květnou neděli obyvatelé úvalského domova důchodců.
Prožitá velikonoční radost ze Vzkříšení se nám tak spojila s hlubokým duchovním zážitkem.
Všem účinkujícím patří poděkování a Boží požehnání.

Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech
detail detail detail
Hod Boží velikonoční v Husově kapli. Zpívají Dr. Vítězslav Pokorný a Ing. Roman Bubák
Květná neděle v domově důchodců
Hod Boží velikonoční v Husově kapli

 
 

H I S T O R I E

2. světová válka a květen 1945 v Úvalech

ČÁST 2.
Květen 1945 v Úvalech
Milióny mrtvých, zpustošená země, vybombardovaná města v rozvalinách. Před 60 lety skončila 2. světová válka, nejhrůznější válka v dějinách lidstva.
Pojďme tedy společně po válečných stopách a připomeňme si okamžiky zkázy i osvobození v květnu 1945 v Úvalech. Vraťme se však na okamžik k počátku tohoto roku.
Skončil pátý válečný rok a nastupující nový rok 1945 přinášel lidem naději. Do skončení války však bylo ještě daleko a úvalští občané prožívali těžké dny, týdny i měsíce plné obav, utrpení, zimy i nedostatku. Od ledna projížděly přes Úvaly vlaky s vězni, které hitlerovská mašinérie stěhovala z polských koncentračních táborů. Pohled na zubožené nešťastníky a mrtvoly, vyhazované za jízdy z těchto vlaků, vzbuzoval u občanů hrůzu z tohoto nacistického běsnění. Někteří z těchto ubožáků jsou pohřbeni v Tuklatech. 21. ledna se z podobného transportu smrti náhodou podařilo v Úvalech uprchnou dvěma vězňům. Oba muži žádali o pomoc na bývalém Rosenbaumově statku v čp. 65. Zdejší nájemce statku Antonín Stehlík je však zbaběle i bezcitně zradil, udal je veliteli četnické stanice Eismannovi, který u něho bydlel, a pomohl k jejich zadržení a nemilosrdné popravě.
12. února byla úvalská škola opět zabrána německými vojáky. Výuka tak byla násilně přerušena a žáci si chodili do školy pouze pro zadávání domácích úkolů. Ale vzrušená atmosféra v městečku mezi lidmi pomalu nabírala na síle. Jistota, že již bude brzy konec německému panství a zlovůli i u nás dostávala stále zřetelnější podobu. Vždyť Němci na frontách 2. světové války ztráceli jednu pozici za druhou a spojenecká vojska, naši osvoboditelé, se blížila. V souvislosti s touto situací již v počátečních měsících roku 1945 prozíravě svolal MUDr. B. Fiedler, poslední předválečný předseda Československého červeného kříže v Úvalech, tajnou poradu s místními dobrovolnými zdravotními sestrami paní Horálkovou, Bebrovou a paní Bilanskou, kde došlo k rozdělení Úval na rajony a připravení podmínek pro poskytování první zdravotní pomoci potřebným lidem. Občané Špička, Psota, Soukup a jeho manželka tiskli v bytě školníka na ručním cyklostylu za noc 800-900 protifašistických letáků. Cyklostylové blány dodával zdarma knihař pan Hlávka, papír pan Mezera. Do oběhu v městečku dodávali tyto letáky pánové Ing. Dráb, Varvařovský, V. Tourek, Fr. Kalina, Josef a Jaroslav Kejřovi a mnozí další. Nedostatek potravin, zejména tuku, vedl k tomu, že přímo v sousedství kuchyně německých vojáků, byl tajně lisován olej z máku pro strádající rodiny. 43 q máku z německého zásobování tak tajně odčerpal pan Skořepa z Horoušan. V samotné škole obsazené německými vojáky se ve sklepních prostorách, s vědomím ředitele Rýdla, s pomocí pánů J. Nouzovského, Kučery, K. Mandy se mlela mouka a za režijní poplatek byla prodávána potřebným.
Konečně přišel květen 1945. Úvalští občané měli vždy řadu informací tzv. "z první ruky", neboť jich stovky pracovaly v centru dění, v Praze. Věděli, že se chystá povstání. A tak na počátku května zachvátila Úvaly i dal-ší okolní obce spontánní revolta proti okupantům. O povstání se zde snad ještě hovořit nedalo. To přinesly až následující květnové dny. Co se vlastně dělo v Úvalech? Připomeňme si revoluční okamžiky.

Pátek 4. května 1945
Ve městě, na firmách, návěstních tabulích a na nádraží lidé spontánně odstraňují německé nápisy a symboly a vyvěšují československé státní vlajky, i přesto že v budovách školy sídlila silná německá posádka. V odpoledních hodinách je ustaven první revoluční národní výbor: Baše Miloslav, Birke Ferdinand, Brada Václav, Čmelík Josef, Ing. Dráb Ladislav, Drábek Karel, Kvapil František, Michálek Jaroslav, Pazourek Miroslav, Petera Josef, Pilát František, Podhradský František, Rýdl Josef, Srazil Václav, Sušánka Josef, Strnad Josef, Varvařovský Jaroslav. Předsedou byl zvolen Josef Rýdl, ředitel školy, jeho zástupcem Ing. Ladislav Dráb. A tak začala revoluce i v Úvalech.

Sobota 5. května 1945
V časných ranních hodinách je vyvěšena československá státní vlajka i na budově obecního úřadu na náměstí čp. 95. V jeho úřadovnách se usilovně pracuje, místní rozhlas hraje čs. státní hymnu, na náměstí se shromažďují úvalští občané a čelí slovním výhrůžkám nedaleké německé posádky. Zástupci revolučního národního výboru, Josef Rýdl, Ferdinand Birke a Ing. Ladislav Dráb, odhodlaně zahajují jednání s velitelem místní německé vojenské posádky poručíkem Siedlerem o možnostech jejich kapitulace. Neúspěšně, a tak německé hlídky nadále procházejí městem a prozatím zachovávají nezúčastněný postoj k vyvěšovaným vlajkám. V průběhu dopoledne místní revolucionáři pod vedením Fr. Martinovského, J. Kafky, J. Martinovského, V. Lhotáka, Fr. Kvapila, K. Mandy, K. Stiebitze, F. Hliňáka a dalších obsazují všechny průmyslové podniky ve městě a zatýkají členy pěti zdejších německých rodin (Wasmundtovi, Faistlovi, Gollovi, Hiltscherovi a Pospíšilová) a také kolaboranty a zrádce (Bakovský, Sviták, Havránek, Stehlík a Bambas) a vězní je na půdě obecního úřadu. Teprve na zásah okresní správy zatčené předávají německé posádce. Po 13. hodině přijíždí osobní vlak z Českého Brodu a občané pod vedením Milky Budkové a Antonína Krienera, zvaného "Tonda Roura", odstavují z tohoto vlaku nákladní vozy se zbraněmi. To vyvolává otevřený střet s německými vojáky. V odpoledních hodinách se podařilo traťmistru Rudolfu Čermákovi s dobrovolníky Dastychem, Šemberou, Podrabským a Novákem rozpojit II. kolej mezi Úvaly a Klánovicemi, druhá skupina občanů Kafka, Hanzl, Svoboda, Kadeřábek a Šebek rozpojila I. kolej pod Stříbrňákem. Tak byla v Úvalech přerušena železniční doprava. Situace je vážná. V pozdním odpoledni se zástupci revolučního národního výboru, Josef Martinovský, který se ujal vedení revolučního národního výboru po odstoupení Josefa Rydla, a František Pilát znovu pokoušejí u poručíka Siedlera dohodnout podmínky kapitulace. Neúspěšně. Na to Němci obsazují obecní úřad, zakazují činnost revolučního národního výboru a přebírají vedení městečka. Byl vyhlášen zákaz nočního vycházení. Na to již ilegální revoluční národní výbor pod vedením Josefa Martinovského vyhlašuje večer mobilizaci všech aktivních i záložních důstojníků a zbraněschopných poddůstojníků do 35-ti let. Úvaly jsou rozděleny na úseky a ustanoveni jejich velitelé. Úsek I. - státní silnice Praha-Kolín, severní část, velitel poručík František Martinovský; úsek II. - okresní silnice, továrna VEGA (později Masna), V Setých, velitel podporučík Karel Drábek; úsek III. - státní silnice Praha-Kolín, jižní část, velitel podporučík Alois Procházka; úsek IV. - škvorecká silnice, Slovany, velitelé štábní kapi-tán František Tuzar a štábní kapitán Bičiště. Očekávaná posila německé posádce v Úvalech nepřichází. O půlnoci se německá posádka přesunuje do Českého Brodu. To je ten impuls ke stavbě barikád. Pracuje se celou noc.

Neděle 6. května 1945
Nad ránem již stojí barikády na hlavní českobrodské silnici na Stříbrňáku, na Úvaláku a na horoušanské silnici u továrny VEGA. Železniční přejezdy u velkých a malých závor, V Setých, u továrny VEGA jsou zataraseny převrácenými vagóny, rovněž tak podjezdy u L. Votavy a na škvorecké silnici. Všechny přejezdy a podjezdy jsou navíc podminovány. Útok je očekáván ze směru od Českého Brodu. V poledních hodinách němečtí průzkumníci a dvě německá výzvědná letadla zkoumají situaci. V 15 hodin se od Českého Brodu blíží silný německý oddíl s tanky a obrněnými transportéry. Dochází k boji. U hřbitovní zdi jsou zastřeleni Jaroslav Kvíz, Václav Havlíček, Milan Dufek. Tlak Němců je stále silnější. Obránci barikády se stahují do lesa Vidrholec, k Újezdu, pokračují lokální přestřelky. Němci obchvatem přes pole pronikají do Úval, drancují domy, nutí muže odklízet překážky a barikády. Večer je v městečku vyhlášeno stanné právo.
Na tyto okamžiky vzpomínal pan Adolf Martínek následovně: "Před příchodem nacistů a obsazením města po srážce na Stříbrňáku, odešel jsem, jako mnozí jiní občané, do Škvorce a odtud dále na Hradešín. Od úředníka na poštovním úřadu jsem se dověděl, že Úvaly byly znovu obsazeny nacisty, kteří zde vyhlásili stanné právo a zahájili zatýkání a vraždění obyvatel. Po této zprávě jsem se rozhodl k návratu domů, kam jsem se dostal ještě v neděli před 7. hodinou večerní liduprázdnými ulicemi. Chystal jsem se právě pojíst večeři, kterou mi žena připravila, když do bytu vtrhli fašisté a odvedli mě do školy, kde jsem byl uvězněn i s dalšími lidmi. Ráno nás vyhnali před školu a donutili nastoupit do připraveného vojenského vozidla. Zavezli nás na Úvalák za lesovnu. Tušil jsem, co přijde. Porazil jsem nejbližšího fašistu a dal se na útěk k lesu, dostihly mě však německé kulky a těžce zranily…"

Pondělí 7. května 1945
Revolucionáři jsou ještě v lesích. Němci pokračují v zatýkání. Německá posádka je posílena asi na 600 mužů, velitelem je poručík Meinel. Před půlnocí jsou pod záminkou, že se jedná o partyzány, v budově obecního úřadu zatčeni Bohumil Jandourek, Jaroslav Michálek a Karel Marčin, kteří zde vykonávali zdravotní službu. Živé je již nikdo nespatřil.

Úterý 8. května 1945
Po ránu vyzývá místním rozhlasem poručík Meinel místní občany, aby odevzdali veškeré zbraně pod pohrůžkou zastřelení rukojmí. Kolem poledne je ohlášena rozhlasem německá kapitulace. Představitelé revolučního národního výboru, Ing. Ladislav Dráb, již jako třetí předseda, a Ferdinand Birke, obnovují jednání s poručíkem Meinelem a žádají o složení zbraní. Za tím účelem byl povolán ze Škvorce štábní kapitán Kučera, který společně s K. Mandou a strážmistrem Volencem vybízí německou posádku ke složení zbraní. V 17 hodin opustil poručík Meinel s německou posádkou Úvaly. Noc minula poměrně klidně.

Středa 9. května 1945
Kolem 8. hodiny ráno jsou v lese Vidrholci, nedaleko lesovny, nalezena zastřelená, zohavená a zmučená těla rukojmí Jandourka, Marčina a Michálka. Od rána se pomalu začali na náměstí shromažďovat občané. Ještě se však objevují bezhlavě prchající Němci. Náhle se však dole na náměstí ozývá potlesk, jásot, křik a radostné volání: Rusové! Netrvá dlouho a silnice je zasypána květinami. Jedou naši osvoboditelé!

Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města Úvaly

 

Vzpomínka na Františka Šlajera

V sobotu 5. května došlo v Praze k povstání.
Praha volala o pomoc. V Úvalech se občané hlásili na obecním úřadě. František Šlajer nebyl přijat pro svůj věk (šedesát let). Nechtěl být nečinný. Byl přítomen přepadení sanitního vlaku, stojícího na kolejích. Domů přinesl plno nábojů. Pomáhala jsem mu je uschovat. V noci ze soboty na neděli pomáhal stavět barikády. V neděli se stavěla barikáda na "Stříbrňáku". Otec přišel domů kolem 14. hodiny. Dlouho se však nezdržel. Po 15. hodině opět odchází na zmíněný "Stříbrňák". Tam už nedošel. Byl zastřelen německými vojáky SS v Alešově ulici. Můj otec byl člověk statečný a pracovitý. Ani v průběhu šesti válečných let se nebál čelit odvážně mnohým německým nařízením. Vzpomínku na svého otce ukončím slovy z jeho pamětní desky: "Zde zemřel pro věrnost k národu a lásku k zemi dne 6. května 1945 úvalský občan František Šlajer narozený 27. května 1885. Čest jeho památce. Nezapomeňme!

Věra Kapková

 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 981 539, fax: 281 981 696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz